Erste Group výrazně posílila provozní zisk, ale finanční krize zatížila čistý zisk roku 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Erste Group výrazně posílila provozní zisk, ale finanční krize zatížila čistý zisk roku 2008"

Transkript

1 INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 27. února 2009 Erste Group výrazně posílila provozní zisk, ale finanční krize zatížila čistý zisk roku 2008 Hlavní události 1 : Výrazné zlepšení provozního zisku: nárůst o 19,3 % oproti roku 2007 na mil. EUR podtrhuje trvalou sílu retailového obchodního modelu obzvláště v těžkých časech. Všeobecné administrativní náklady se zvýšily celkem o 9,9 % z 3 642,1 mil. EUR na 4 001,9 mil. EUR. Výnos z prodeje obchodu s pojištěním použit na odpisy firemní hodnoty: Vykázaný čistý zisk po menšinových podílech v roce 2008 činil 859,6 mil. EUR. Výnos z prodeje obchodu s pojištěním (601,8 mil. EUR) byl zcela použit k úplnému odpisu nehmotného investičního majetku na Ukrajině a v Srbsku (86,8 mil. EUR) a k částečnému odpisu firemní hodnoty v Rumunsku (480,0 mil. EUR). I přes trvale se zhoršující hospodářské podmínky ve střední Evropě byly všechny dceřiné společnosti Erste Group v zemích střední a východní Evropy (s výjimkou ukrajinského nováčka) v roce 2008 velmi ziskové a výrazně zlepšily svůj lokální hospodářský výsledek. Podíl segmentu Retail & Malé a střední podniky ve střední Evropě k provoznímu zisku skupiny se zvýšil o 49,0 %. Nárůst rizikových nákladů na 1 071,4 mil. EUR se dá chápat jako proaktivní reakci na zhoršující se ekonomické prostředí. Např. segment rakouských spořitelen vykázal rezervy a opravné položky ve výši 180 mil. EUR a segment velcí korporátní klienti ve výši 150 mil. EUR, v němž jsou zahrnuty také rezervy pro závazky na Islandu ve výši 66 mil. EUR. Oba segmenty navíc v roce 2007 vykázaly velmi nízkou hodnotu rezerv a opravných položek k úvěrům a pohledávkám. Negativní vývoj na finančních trzích v prosinci 2008 odráží ocenění finančních vkladů (-570,5 mil. EUR). V něm jsou zahrnuty cenné papíry islandských bank (221,5 mil. EUR) a negativní přecenění portfolia ABS/CDO (158,4 mil. EUR). Portfolio ABS/CDO i nadále nezaznamenalo žádnou potřebu odpisů (Impairment). Posílení kapitálové základny: ukazatel Tier 1 dosáhl ke konci roku hodnoty 7,2 % (2007: 7,0 %). Po dnes ráno podepsané základní dohodě s Rakouskou republikou, o jehož završení Erste Group usilovala od října 2008, bude Erste Group emitovat základní kapitál do výše 2,7 mld. EUR (bez hlasovacích práv a tedy zachovávající poměr stávajících akcionářů). Na základě pro-forma výpočtu ke konci roku 2008 bude ukazatel kapitálové přiměřenosti vztažený na úvěrové riziko činit 9,8 %. Představenstvo navrhne valné hromadě vyplacení dividendy za rok 2008 ve výši EUR 0,65 (2007: EUR 0,75). 1 V důsledku prodeje pojišťovacích společností a dvou dalších majetkových účastí v Rumunsku byla v souladu s účetními standardy IFRS 5 provedena příslušná úprava jak ve výkazu zisků a ztrát (dosavadní položka Výnosy z pojišťovací činnosti byla přejmenována na Výnosy z postoupené obchodní oblasti ), tak i v rozvaze (na straně aktiv i pasiv byla zavedena příslušně označená nová položka). Do křížového garančního systému spořitelen vstoupily v prosinci 2007 dvě a v lednu 2008 čtyři další spořitelny a budou proto od tohoto okamžiku zahrnuty do konsolidované účetní závěrky Erste Group. Od 1. října 2008 je do účetní uzávěrky zahrnuta rovněž Investbanka a.d. Skopje, Makedonie, koupená Steiermärkische Sparkasse. Součástí konsolidované účetní závěrky jsou dále od 2. dubna 2007 společnost Diners Club Adriatic Croatia (DCA) a od 3. dubna 2007 bosenská ABS Banka, koupená společností Steiermärkische Sparkasse. Vzhledem k tomu, že během celého sledovaného období minulého roku nebyly tyto společnosti zahrnuty do konsolidované účetní závěrky, jsou změny oproti srovnatelnému období minulého roku nepatrně zkresleny. Strana 1 z 21

2 Shrnutí vývoje Jak provozní, tak i čistý zisk potvrzují, že náš obchodní model zaměřený na drobné bankovnictví je solidním základem i v hospodářsky obtížném prostředí. Jeho síla je podložena také skutečností, že jsme v posledních deseti letech rozšířili naši klientskou základnu na více než 17 milionů a zajistili si tak velmi solidní tok příjmů. Navíc jsme investovali do skutečného byznysu a ten bude existovat jak během, tak i po krizi, prohlásil Andreas Treichl, předseda představenstva Erste Group Bank AG, v komentáři k předběžným, neauditovaným výsledkům za rok Všechny naše dcery ve střední a východní Evropě (s výjimkou ukrajinského nováčka) jsou ziskové a dokázaly i v roce 2008 dále zvýšit své zisky. Jako banka zaměřená na drobné bankovnictví jsme daleko silněji ovlivňováni mikro- a makroekonomickými faktory tohoto regionu. Naše silná klientská základna nás utvrzuje v přesvědčení, že výše zmíněným faktorům rozumíme lépe, umíme s nimi tudíž zacházet a řídit je, pokračoval dále Treichl. I když v důsledku rychle se zhoršujícího prostředí a silného tlaku na místní měny očekáváme nárůst rizikových nákladů, je výnosový potenciál široce postavené retailové banky současné době podceňován, uzavřel Treichl. Díky výraznému nárůstu čistého úrokového výnosu (+24,5 % na 4 913,1 mil. EUR) se podařilo navzdory poklesu čistého zisku z obchodních operací (-67,3 % na 114,7 mil. EUR) zvýšit provozní výnosy ve srovnání s předchozím rokem o 13,7 % na 6 998,9 EUR. Všeobecné administrativní náklady se zvýšily pouze mírně o 9,9 % na 4 001,9 mil. EUR. Provozní zisk se zlepšil o 19,3 % na 2 997,0 mil. EUR. U poměru nákladů k výnosům došlo ke zlepšení na 57,2 % (2007: 59,2 %). Čistý zisk po menšinových podílech se snížil o 26,8 % na 859,6 mil. EUR (bez zohlednění odpisů firemní hodnoty 2 na Ukrajině, v Srbsku a Rumunsku by činil 1 340,1 mil. EUR, tedy nárůst o +14,1 %). Návratnost kapitálu (cash, t.j. bez zahrnutí lineárních odpisů klientské základny) vzrostla ze 14,6 % (vykázaná hodnota 14,1 %) ke konci roku 2007 na 10,1 % v roce 2008 (vykázaná hodnota 9,6 %). Zisk na akcii (cash) činil k 31. prosinci ,89 EUR (vykázaná hodnota 2,74 EUR). Srovnatelná hodnota z minulého roku činila 3,92 EUR (vykázaná hodnota 3,76 EUR). Celková bilanční suma vzrostla v meziročním srovnání pouze mírně o 0,5 % oproti konci roku 2007 a k 31. prosinci 2008 činila 201,4 mld. EUR. Ukazatel solventnosti vztažený na úvěrové riziko se snížil v důsledku růstu (10,7 %) rizikově vážených aktiv (RWA) z 10,5 % na 10,1 % k 31. prosinci Stále tak výrazně přesahuje zákonem stanovený minimální požadavek ve výši 8,0 %. Ukazatel kapitálové přiměřenosti vztažený na úvěrové riziko činil k 31. prosinci ,2 %. Základní kapitál Erste Group se dnes dohodla s Rakouskou republikou o státním balíku opatření, o jehož završení Erste Group usilovala od října 2008 a jež umožňuje přijetí podílového a hybridního kapitálu až do celkové výše 2,7 mld. EUR. Na základě rozhodnutí valné hromady dne nabídne Erste Group - pravděpodobně do poloviny či konce dubna - stávajícím akcionářům a soukromým a institucionálním investorům podílový kapitál (podle 23 odst. 4 a 5 rakouského zákona o bankách (BWG), rovnoprávný s akciovým kapitálem). Protože při emisi podílového kapitálu zůstanou zachována přednostní práva, nedojde ke zředění stávajících akcionářů. Nezávisle na tržních podmínkách vychází Erste Group z toho, že se jí podaří umístit nejméně 400 mil. EUR. Při odpovídajícím úpisu soukromým investorům nebude podle zákonných ustanovení omezeno vyplácení dividend a zúročení bude činit 8 % p.a. Podle uplatnění před- 2 Pokud je kupní cena za akvizici vyšší než účetní hodnota (= vlastní kapitál) kupovaného podniku, pak bilančně vzniká firemní hodnota (goodwill). Mezinárodními standardy pro finanční výkaznictví (IFRS) předepisují, že v rámci roční prověrky případné potřeby odpisů ( Impairment Tests ) se musí přezkoumat, zda původně přijaté obchodní plány i nadále platí. Pokud ano, pak zustává původní firemní hodnota. Pokud v důsledku změněných ekonomických podmínek lze očekávat změnu příjmů, je nutné provést přecenění firemní hodnoty na základě nových očekávaných zisků. Strana 2 z 21

3 nostních práv stávajícími akcionáři a v závislosti na umístění soukromým investorům upíše Rakouská republika podílový kapitál až do výše 1,89 mld. EUR. Podílový kapitál neobsahuje právo výměny za kmenové akcie. Pokud kapitál nebude splacen, vzroste úroková sazba v šestém a sedmém roce o 0,5 procentních bodů, v osmém roce o 0,75 procentních bodů a poté každý rok o jeden procentní bod. Celkově je ovšem zúročení omezeno do maximální výše odpovídající 12měsíčnímu Euriboru plus 10 % p.a. Celkový balík umožňuje rovněž emisi hybridního kapitálu společností Erste Bank Rakousko až do úrokové sazby ve výši 8,15 %. Výhled Minulé měsíce vedly k dramatickému zhoršení ekonomické situace částečně s nedozírným dopadem na ekonomiky a podniky. Erste Group je aktivní v regionu, který je nyní považován za velmi zranitelný. I když se mohou objevit obavy týkající se bonity některých zemí střední a východní Evropy a bank aktivních v tomto regionu, předpokládá Erste Group silné konkurenční výhody pro mnohé z těchto zemí, které budou schopny poradit si s makroekonomickými riziky. Země, v nichž je Erste Group aktivní, jsou téměř všechny členy Evropské unie a vykazují výrazně nižší míru veřejného a soukromého zadlužení než západní ekonomiky. Jejich pracovní trhy jsou navíc flexibilnější, daňové systémy vlídnější k investorům a do dalších let mají zabezpečeny podstatné prostředky z EU. Tyto konkurenční výhody i dále nabízejí solidní základnu pro středně- až dlouhodobou ziskovost regionu. Na základě obchodního modelu zaměřeného na drobné bankovnictví, silné tržní pozici, konzervativní politice při poskytování úvěrů a silné likvidní pozice u všech lokálních měn je Erste Group přesvědčena, že správně odhaduje nejen vývoj nákladů, ale především tok příjmů, což je dobrou základnou pro trvale solidní provozní zisk. I přes tyto pozitivní faktory Erste Group v současné době považuje za předčasné poskytovat krátkodobé výhledy vývoje zisku. Odpisy firemní hodnoty v Rumunsku, v Srbsku a na Ukrajině Erste Group je i nadále přesvědčena o dlouhodobém růstovém potenciálu v regionu střední a východní Evropy. Nicméně bylo na základě zhoršení globálních makroekonomických rámcových podmínek v roce 2008 a jejich pravděpodobnému dopadu na region střední a východní Evropy nezbytné upravit obchodní plány pro příští období. Z tohoto důvodu byla v Rumunsku částečně odepsána firemní hodnota ve výši 480,0 mil. EUR a úplně odepsána firemní hodnota ve výši 65,5 mil. EUR v Srbsku a 21,3 mil. EUR na Ukrajině. Tato opatření byla přiřazena segmentu Podnikové centrum. Včetně v důsledku prodeje pojišťovacích obchodů snížené firemní hodnoty a hodnoty klientské základny (112 mil. EUR), lineárních odpisů klientské základny (69 mil. EUR) a efektů ze znehodnocení měny (370 mil. EUR - bez dopadu na výkaz zisku a ztrát) se hodnota nehmotného majetku BCR ke konci roku snížila o více než 1 mld. EUR na 2,7 mld. EUR. Prodej obchodu s pojištěním Dne 15. září 2008 završila Erste Group Bank AG prodej svých pojišťovacích společností ve střední a východní Evropě včetně pojišťovny s Versicherung v Rakousku společnosti WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG - Vienna Insurance Group poté, co obdržela povolení od příslušných úřadů pro hospodářskou soutěž a místních regulačních úřadů pro prodej pojišťovacích společností. Transakce v Rumunsku proběhla 17. prosince 2008 po definitivním schválení místními orgány pro hospodářskou soutěž a místními regulačními úřady pro obchod s pojištěním. Erste Group, popř. místní dceřiné společnosti si v rámci této transakce ponechají v místních životních pojišťovnách vždy pětiprocentní podíl. Celková hodnota transakce činí mil. EUR. Výnos z této transkace zahrnutý ve výsledku Erste Group za rok 2008 činí po daních a menšinových podílech 601,5 mil. EUR (před menšinovými podíly 630,8 mil. EUR). Tento zisk bude v rámci výsledků jednotlivých segmentů zobrazen v segmentu Podnikové centrum. Strana 3 z 21

4 Kromě prodeje dceřiných pojišťovacích společností byla mezi oběma koncerny podepsána distribuční smlouva na dobu 15-ti let. Hodnota této smlouvy činí zhruba 300 mil. EUR. Tato částka bude v souladu s účetními standardy IFRS ohraničena po dobu 15-ti let. I. Vývoj výsledku v detailu v mil. EUR změna Čistý úrokový výnos 4 913, ,8 24,5% Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám ,4-454,7 >100,0% Čisté příjmy z poplatků a provizí 1 971, ,9 6,1% Čistý zisk z obchodních operací 114,7 351,1-67,3% Všeobecné administrativní náklady , ,1 9,9% Ostatní provozní výsledek ,4-165,4 na Zisk před zdaněním - pokračující obchodní oblasti 576, ,6-69,6% Čistý zisk z postoupené obchodní oblasti 639,7 28,4 >100,0% Čistý zisk po menšinových podílech 859, ,7-26,8% Čistý úrokový výnos +24,5 % Navzdory zpomalení poptávky po úvěrech v posledních měsících roku 2008 se čistý úrokový výnos zvýšil o 24,5 % na 4 913,1 mil. EUR z 3 945,8 mil. EUR. K tomuto nárůstu přispěly kromě dceřiných společností v České republice (+34,8 %) a v Rumunsku (+40,2 %) značnou měrou také spořitelny křížového garančního systému (+31,6 %). Čistá úroková marže (čistý úrokový výnos v procentech průměrných úročených aktiv) se zlepšila z 2,49 % za celý rok 2007 na nynějších 2,84 % v roce Nárůst čisté úrokové marže byl přitom zaznamenán jak ve střední a východní Evropě (z 4,1 % na 4,6 %), tak v Rakousku (z 1,6 % na 1,8 %). Čisté příjmy z poplatků a provizí +6,1 % Čisté příjmy z poplatků a provizí vzrostly v roce 2008 o +6,1 % na 1 971,1 mil. EUR z 1 857,9 mil. EUR. Výrazný nárůst byl zaznamenán především v oblasti platebního styku (+15,3 % na 855,2 mil. EUR), přičemž se zde zahrnutý obchod s platebními kartami zvýšil o 29,2 % na 196,7 mil. EUR. K tomuto výsledku významně přispěly také úvěrové obchody (+8,4 % na 375,5 mil. EUR) a pojišťovací zprostředkovací obchody (+49 % na 89,2 mil. EUR). V důsledku slabších akciových trhů a klesajících objemů fondů došlo podle očekávání k výraznému poklesu obchodu s cennými papíry (-12,8 % na 451,3 mil. EUR, především v oblastech správy aktiv a obchodů s investičními fondy) a obchodů investičního bankovnictví (- 39,9 % na 16,7 mil. EUR). Strana 4 z 21

5 v mil. EUR změna Úvěrové obchody 375,5 346,3 8,4% Platební styk 855,2 742,0 15,3% Platební karty 196,7 152,3 29,2% Obchody s cennými papíry 451,3 517,8-12,8% Obchody investičních fondů 209,0 239,8-12,8% Poplatky za správu cenných papírů (custodial fees) 31,1 53,2-41,5% Brokerské poplatky 211,2 224,8-6,0% Pojišťovací obchody 89,2 59,7 49,4% Zprostředkování stavebního spoření 42,5 38,2 11,3% Obchodování s cizími měnami 37,2 37,2 0,0% Obchody investičních bank 16,7 27,8-39,9% Ostatní 103,5 88,9 16,4% Celkem 1 971, ,9 6,1% Čistý zisk z obchodních operací -67,3 % Výrazný pokles o 67,3 % na 114,7 mil. EUR z 351,1 mil. EUR v roce 2007 se týká v první řadě trvale slabého obchodu s cennými papíry (2008: -141,1 mil. EUR ze 102,1 mil. EUR v roce 2007), k čemuž přispěly zejména ztráty z ocenění cenných papírů určených k obchodování díky nelikvidním trhům. Všeobecné administrativní náklady +9,9 % v mil. EUR změna Personální náklady 2 313, ,3 5,7% Ostatní administrativní náklady 1 313, ,5 22,7% Mezisoučet 3 626, ,8 11,3% Odpisy 375,0 382,3-1,9% Celkem 4 001, ,1 9,9% Všeobecné administrativní náklady se zvýšily o celkem 9,9 % na 4 001,9 mil. EUR z 3 642,1 mil. EUR. Po očištění o měnový efekt činil nárůst zhruba 8,9 %. Přibližně dva procentní body tohoto nárůstu připadají na rozšíření počtu společností zahrnutých od října 2007 do konsolidačního rámce (především dalších 6 spořitelen zahrnutých do křížového garančního systému). Personální náklady vzrostly pouze mírně o 5,7 % (očištěno o měnový efekt 5,5 %) na 2 313,8 mil. EUR z 2 189,3 mil. EUR, což bylo způsobeno mimo jiné selektivním rozšířením sítě poboček ve střední a východní Evropě, jakož i ze zákona vyplývajícími, popř. tržně podmíněnými úpravami platů v některým zemích střední a východní Evropy. Pokles v oblasti odměn závislých na výsledku ve čtvrtém čtvrtletí a nižší náklady na restrukturalizaci v Rumunsku měly naopak na vývoj personálních nákladů pozitivní vliv. Strana 5 z 21

6 Vývoj počtu zaměstnanců 3 prosinec 08 prosinec 07 změna Osoby zaměstnané ve skupině Erste Bank ,4% Rakousko včetně spořitelen křížového garančního systému ,0% Erste Holding, Erste Bank Rakousko včetně rakouských dceřiných společností ,1% Spořitelny křížového garančního systému ,3% Zahraničí (Střední a východní Evropa) ,1% Česká spořitelna ,2% Banca Comercială Română ,3% Slovenská sporiteľňa ,0% Erste Bank Maďarsko ,5% Erste Bank Chorvatsko ,3% Erste Bank Srbsko ,3% Erste Bank Ukrajina ,6% Ostatní dceřiné společnosti a zahraniční pobočky ,2% Nárůst počtu zaměstnanců byl ovlivněn zejména konsolidací dalších čtyř spořitelen do křížového garančního systému v roce 2008 (+ 407 zaměstnanců) a reorganizací Erste Group. Ostatní administrativní náklady vzrostly v roce 2008 o 22,7 % na 1 313,1 mil. EUR z 1 070,5 mil. EUR. Tento nárůst byl způsoben mimo jiné náklady spojenými se změnou klíčového bankovního systému a se zavedením eura na Slovensku, tak jako náklady v důsledku rozšíření pobočkové sítě v Rumunsku a na Ukrajině. Nadprůměrně se zvýšily také náklady na informační technologie (+27,3 % na 311,0 mil. EUR). Reorganizace Erste Group a realizace skupinových projektů rovněž vedly ke zvýšeným nákladům. Stejně jako v předchozích letech došlo v roce 2008 opět k mírnému poklesu odpisů hmotného majetku o -1,9 % na 375,0 mil. EUR z 382,3 mil. EUR). Restrukturalizační a transformační náklady v BCR se snížily v roce 2008 na 22,5 mil. EUR (oproti 68,2 mil. EUR ve srovnatelném období předchozího roku). Provozní zisk +19,3 % Nárůst provozních výnosů (+13,7 %) na 6 998,9 mil. EUR z 6 154,8 mil. EUR a nárůst všeobecných administrativních nákladů (+9,9 %) na 4 001,9 mil. EUR z 3 642,1 mil. EUR vedl ke zlepšení provozního zisku v roce 2008 o 19,3 % na 2 996,9 mil. EUR z 2 512,7 mil. EUR. Pro generálního ředitele Erste Group Andrease Treichla je to významnou známkou síly obchodního modelu takto široce postavené retailové banky. Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám +135,6 % Per Saldo (dotace, popř. rozpuštění rezerv v oblasti úvěrových obchodů, náklady z přímých odpisů pohledávek a výnosy z příjmů již odepsaných pohledávek) se tato položka výrazně zvýšila o 135,6 % na 1 071,4 mil. EUR ze 454,7 mil. EUR. Důvodem pro vytváření dalších rezerv a opravných položek k úvěrům 3 Hodnoty k rozhodnemu dni. Strana 6 z 21

7 a pohledávkám byla konzervativní strategie ve světle zhoršujících se makroekonomických rámcových podmínek a očekávaného nárůstu nesplacených úvěrů. Více než 50 % tohoto nárůstu pochází od rakouských spořitelen a segmentu Podnikové financování & investiční bankovnictví (GCIB) Erste Group, které v předchozím roce vykázaly mimořádně nízké rezervy a opravné položky. Rizikové náklady vztažené na průměrné pohledávky za klienty činily pro rok bazických bodů. Ostatní provozní výsledek Ostatní provozní výsledek se zhoršil na -778,8 mil. EUR z -169,3 mil. EUR. Kromě odpisů firemní hodnoty ve výši 579,1 mil. EUR (z toho činí odpisy firemní hodnoty v Srbsku, Ukrajině a Rumunsku 566,8 mil. EUR) jsou v této položce obsaženy lineární odpisy nehmotného investičního majetku z realizovaných akvizic (klientská základna a distribuční síť) ve výši 76,9 mil. EUR a platby do systému pojištění vkladů. Výnosy z finančních aktiv K výraznému zhoršení došlo u celkového salda ze všech kategorií finančních aktiv. Zatímco se v již ztíženém tržním prostředí roku 2007 podařilo dosáhnout ještě mírně pozitivního výsledku v celkové hodnotě 3,9 mil. EUR, k 31. prosinci 2008 bylo saldo s hodnotou ve výši -570,6 mil. EUR výrazně negativní. Příčinou tohoto poklesu byla především výrazná potřeba odpisů strukturovaných produktů v portfoliu cenných papírů v reálné hodnotě (Fair Value) ve výši 158,4 mil. EUR a odpisů dluhopisů držených v portfoliu cenných papírů na prodej (AfS), popř. v portfoliu cenných papírů držených do splatnosti (Held to Maturity) (mj. islandské banky 4 a Lehman Brothers). Tržní hodnota portfolia ABS/CDO (Asset Backed Securities cenné papíry zajištěné aktivy, Collateralized Debt Obligation zajištěné dluhové obligace) Erste Group včetně spořitelen činila k 31. prosinci 2008 přibližně 2,0 mld. EUR po 3,4 mld. EUR ke konci roku U portfolia cenných papírů v reálné hodnotě (Fair Value) došlo ve čtvrtém čtvrtletí 2008 ke změně ocenění s dopadem na zisk ve výši -92,2 mil. EUR (po daních a menšinových podílech -73,8 mil. EUR). Za celý rok 2008 činila tato hodnota -158,4 mil. EUR (po daních a menšinových podílech -126,7 mil. EUR). V portfoliu cenných papírů na prodej (Available for Sale) vedlo ocenění mark-to-market ve čtvrtém čtvrtletí 2008 k poklesu o 381,0 mil. EUR (celý rok 2008: 548,6 mil. EUR), který byl vyúčtován proti vlastnímu kapitálu. Kvalita podkladových aktiv se nezhoršila, v celém portfoliu tedy i nadále není zapotřebí žádných odpisů (Impairment). Výnosy z postoupené obchodní oblasti 5 Tato položka obsahuje vedle výnosů z pojišťovací činnosti dosažených do termínu prodeje obchodu s pojištěním také výnos z prodeje pojišťovacích obchodů a příslušné daně. Výnosy z pojišťovací činnosti byly ke konci třetího čtvrtletí 2008 s téměř 8,0 mil. EUR výrazně nižší než ve srovnávaném období minulého roku (35,0 mil. EUR). Přitom je nutno zohlednit skutečnost, že se obtížná situace na finančních trzích odrazila ve výsledku v oblasti pojištění slabšími výnosy z finančních investic. Výnos z prodeje obchodu s pojištěním činil po daních a menšinových podílech 630,8 mil. EUR. Zisk před zdaněním a čistý zisk po menšinových podílech: Zisk před zdaněním pokračující obchodní oblasti klesl v důsledku zohlednění odpisů firemní hodnoty, ztrát z ocenění a odpisů finančních aktiv o 69,6 % na 576,2 mil. EUR z 1 892,6 mil. EUR. Čistý zisk po menšinových podílech se snížil o 26,8 % na 859,6 mil. EUR z 1 174,7 mil. EUR. 4 Z celkových opravných položek k islandskému portfoliu připadá 221,9 mil. EUR na finanční aktiva a 66,1 mil. EUR na rezervy a opravné položky. 5 Jak již bylo zmíněno, prodala Erste Group své pojišťovací společnosti. V souladu s účetními standardy IFRS 5 musí být výnos z tohoto obchodního segmentu znázorněn v samostatné položce ve výkazu zisků a ztrát. Strana 7 z 21

8 II. FINANČNÍ VÝSLEDKY VE ČTVRTÉM ČTVRTLETÍ 2008 v mil. EUR 4.čtvrtl.07 1.čtvrtl.08 2.čtvrtl.08 3.čtvrtl.08 4.čtvrtl.08 Čistý úrokový výnos 1 101, , , , ,8 Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám -118,8-163,1-221,0-218,2-469,1 Čisté příjmy z poplatků a provizí 503,7 491,9 510,3 486,8 482,1 Čistý zisk z obchodních operací 59,1 82,3 102,1 0,5-70,2 Všeobecné administrativní náklady -932,2-964, , ,1-948,2 Provozní zisk 732,3 760,5 730,5 702,5 803,5 Ostatní provozní výsledek -36,0-22,9-61,9-56,2-637,8 Výnosy z finančních aktiv - v reálné hodnotě -9,5-72,9-7,0-35,0-180,7 Výnosy z finančních aktiv - na prodej 6,1-12,8 6,3-5,1-202,2 Výnosy z finančních aktiv - držená do splatnosti 0,1 0,0 0,1-2,0-59,3 Zisk před zdaněním pokračující obch. činnosti 574,2 488,8 447,0 386,0-745,6 Čistý zisk z postoupené obchodní oblasti 3,0 4,8 5,3 600,1 29,5 Čistý zisk po menšinových podílech 336,8 315,6 321,0 826,4-603,4 Ve velmi obtížném úvěrovém prostředí předčil čistý úrokový výnos dosažený ve čtvrtém čtvrtletí (1 339,8 mil. EUR) o +5,7 %hodnotu dosaženou v předchozím čtvrtletí (1 267,3 mil. EUR). K tomuto výsledku přispěl vedle dceřiných společností ve střední a východní Evropě také obchod v Rakousku. Navzdory výrazně zhoršené situaci na burzách odpovídá výše čistých příjmů z poplatků a provizí dosažených ve čtvrtém čtvrtletí 2008 (482,1 mil. EUR) přibližně výsledku za předchozí čtvrtletí (486,8 mil. EUR). Čistý zisk z obchodních operací dosažený ve čtvrtém čtvrtletí je s -70,2 mil. EUR výrazně nižší než ve třetím čtvrtletí (0,5 mil. EUR), což je způsobeno především ztrátami z ocenění obchodů s cennými papíry a úvěrových derivátů (-82,2 mil. EUR). Všeobecné administrativní náklady byly ve čtvrtém čtvrtletí 2008 s 948,3 mil. EUR o 9,9 % nižší než v předchozím čtvrtletí (1 052,1 mil. EUR). Personální náklady se snížily o 8,2 % na 551,8 mil. EUR, především díky poklesu v oblasti odměn závislých na výsledku. Zatímco se ostatní administrativní náklady snížily o 14,2 % na 304,8 mil. EUR, snížily se odpisy hmotného investičního majetku o 3,8 % a činily ve čtvrtém čtvrtletí 91,7 mil. EUR. Provozní zisk byl ve čtvrtém čtvrtletí 2008 s hodnotou 803,4 mil. EUR výrazně vyšší (+14,4 %) než výsledek za třetí čtvrtletí ve výši 702,5 mil. EUR. Poměr nákladů k výnosům se zlepšil z 60,0 % ve třetím čtvrtletí na 54,1 % a odráží úspory ve správní oblasti. Tvorba rezerv a opravných položek k úvěrům a pohledávkám se ve srovnání s předchozím čtvrtletím výrazně zvýšila na 469,1 mil. EUR z 218,2 mil. EUR a odráží zhoršující se úvěrové prostředí. To se vztahuje především na spořitelny v Rakousku (které velkou část výnosů z pojištění použily k tvorbě rezerv a opravných položek) a segment Velcí korporátní klienti, tedy segmenty, které v roce 2007 vykázaly velmi nízké rezervy a opravné položky a dále na islandské závazky. Strana 8 z 21

9 V položce ostatní provozní výsledek (-637,8 mil. EUR) jsou vykázány kromě odpisů firemní hodnoty (na Ukrajině, v Srbsku a Rumunsku) ve výši 566,8 mil. EUR také lineární odpisy klientské základny (18,9 mil. EUR) a platby na pojištění vkladů ve střední Evropě (11,7 mil. EUR). Celkové saldo všech kategorií finančních aktiv se ve čtvrtém čtvrtletí výrazně zhoršilo na -442,2 mil. EUR. Jak již bylo uvedeno, příčinou tohoto poklesu byla především potřeba odpisů strukturovaných produktů v portfoliu cenných papírů v reálné hodnotě (Fair Value) (92,2 mil. EUR) a odpisů dluhopisů držených v portfoliu cenných papírů na prodej (AfS) nebo v portfoliu cenných papírů držených do splatnosti (Held to Maturity) zejména u islandských bank (221,9 mil. EUR). Zbytková hodnota ve výši 128 mil. EUR se týká především ztrát z přecenění portfolia cenných papírů v reálné hodnotě (Fair Value). Čistý zisk z postoupené obchodní oblasti dosáhl s 29,5 mil. EUR ve čtvrtém čtvrtletí výrazně nižší hodnoty než v předchozím čtvrtletí (600,1 mil. EUR), neboť právě zde byl ve třetím čtvrtletí vykázán výnos z prodeje pojišťovacích společností v celkové výši 601,8 mil. EUR po daních a menšinových podílech. Naopak není zde obsažen výnos z prodeje rumunských pojišťovacích společností (29,0 mil. EUR), protože tato transakce byla završena až ve čtvrtém čtvrtletí. Negativní zisk před zdaněním pokračující obchodní oblasti, vykázaný ve čtvrtém čtvrtletí, činil -745,6 mil. EUR. Důvodem tohoto výsledku byly vedle odpisů firemní hodnoty také ztráty z ocenění a odpisy (Impairments) finančních aktiv. Negativní čistý zisk po menšinových podílech činil ve čtvrtém čtvrtletí ,4 mil. EUR. III. VÝVOJ ROZVAHY v mil. EUR prosinec 08 prosinec 07 změna Pohledávky za bankami ,0% Pohledávky za klienty ,7% Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám ,8% Cenné papíry k obchodování a finanční aktiva ,5% Ostatní aktiva ,3% Aktiva celkem ,5% Celková bilanční suma Erste Group vzrostla o 0,5 % na nynějších 201,4 mld. EUR z 200,5 mld. EUR ke konci roku Je přitom třeba zohlednit, že se prodejem pojišťovacího obchodu bilanční suma snížila o zhruba 9,4 mld. EUR. Zároveň bilanční suma vzrostla o přibližně 3,0 mld. EUR rozšířením konsolidačního rámce Erste Group vstupem dalších spořitelen do křížového garančního systému. Pohledávky za bankami se snížily o -4,0 % na 14,3 mld. EUR ze 14,9 mld. EUR. Pohledávky za klienty se zvýšily o 10,7 % na 126,2 mld. EUR ze 114,0 mld. EUR. Tvorba rezerv a opravných položek k úvěrům a pohledávkám se zvýšila na 3,8 mld. EUR z 3,3 mld. EUR díky novým dotacím v důsledku nárůstu úvěrů a obtížného úvěrového prostředí. Poměr nebonitních Strana 9 z 21

10 úvěrů (NPL) k celkovému obligu úvěrů se ve čtvrtém čtvrtletí zvýšil na 2,9% z 2,5% v předchozím čtvrtletí. Investice do cenných papírů v různých kategoriích finančních aktiv klesly - v neposlední řadě v důsledku dané situace na trhu a v důsledku odpisů - o 8,8 % na nynějších 34,2 mld. EUR z 37,5 mld. EUR ke konci roku v mil. EUR prosinec 08 prosinec 07 změna Závazky k bankám ,4% Závazky ke klientům ,2% Emitované dluhopisy ,9% Ostatní pasiva ,7% Podřízený kapitál ,2% Celkový kapitál ,7% Vlastní kapitál ,4% Menšinové podíly ,2% Pasiva a vlastní kapitál celkem ,5% Klientské vklady vzrostly výrazně o 9,2 % na 109,3 mld. EUR ze 100,1 mld. EUR ke konci roku Poměr úvěrů ke vkladům činil k 31. prosinci ,4 % a zobrazuje tak výrazný prvek obchodního zaměření Erste Group na drobné bankovnictví: možnost podložit růst úvěrů objemem klientských vkladů. Pokles u emitovaných dluhopisů o 1,9 % na 30,5 mld. EUR z 31,1 mld. EUR byl způsoben především odpisy vkladových certifikátů. V důsledku realizovaného snižování hodnoty se celkový kapitál Erste Group snížil celkem o 2,7 % na 11,1 mld. EUR z 11,4 mld. EUR. Rozšíření počtu společností zahrnutých do konsolidačního rámce o další čtyři spořitelny se odpovídajícím způsobem projevilo u menšinových podílů. Rizikově vážený vyměřovací základ pro úvěrová rizika (RWA) se v roce 2008 zvýšil na 103,7 mld. EUR z 95,1 mld. EUR, přičemž se zde s hodnotou zhruba 1,2 mld. EUR odrazilo zahrnutí nových spořitelen do konsolidačního rámce. Celkový započitatelný vlastní kapitál skupiny úvěrových institucí Erste Group podle rakouského zákona o bankách (BWG) činil k 31. prosinci 2008 přibližně 11,7 mld. EUR (31. prosinec 2007: 11,1 mld. EUR). Ukazatel krytí vztažený na zákonný minimální požadavek k příslušnému rozhodnému dni (9,6 mld. EUR) činil 122 % (konec roku 2007: 127 %). Základní kapitál (Tier 1) dosáhl po zahrnutí srážkových položek stanovených v rakouském zákonu o bankách (BWG) 7,4 mld. EUR (konec roku 2007: 6,7 mld. EUR). Ukazatel kapitálové přiměřenosti vztažený na úvěrové riziko (základní kapitál (Tier1) po odečtení srážkových položek podle rakouského zákona o bankách (BWG) v % rizikově vážených aktiv podle 22 odst. 2 rakouského zákona o bankách (BWG)) dosáhl hodnoty 7,2 %. Hodnota ukazatele kapitálové přiměřenosti k 31. prosinci 2008 (7,2 %) očištěná o hybridní kapitál činí 6,0 %; po dalším zahrnutí požadavků vlastních prostředků na tržní a operační riziko (po odečtení srážkových položek podle rakouského zákona o bankách (BWG)) činí tato hodnota 5,3 %. Ukazatel solventnosti vztažený na úvěrové riziko (celkový kvalifikovaný kapitál po odečtení požadavků mimo úvěrového rizika především obchodního rizika, operačního rizika a rizika na položky obchodního portfolia a otevřené devizové pozice v % rizikově vážených aktiv podle 22 odst. 2 rakouského zákona Strana 10 z 21

11 o bankách (BWG)) činil k 31. prosinci ,1 % (konec roku 2007: 10,5 %) a výrazně tak překročil zákonem stanovený minimální požadavek ve výši 8,0 %. IV. KOMENTÁŘ K VÝSLEDKŮM JEDNOTLIVÝCH SEGMENTŮ 6 Rakousko bez křížového garančního systému Segment Rakousko bez křížového garančního systému zahrnuje Erste Bank Rakousko (především obchody s drobnými klienty a s malými a středními podniky) a přiřazené dceřiné společnosti (především spořitelny, v nichž má Erste Bank Rakousko většinový podíl - spořitelny v Salzburgu, Tyrolsku a Hainburgu) a stavební spořitelnu s Bausparkasse. Čistý úrokový výnos se oproti předchozímu roku zvýšil o 6,4 % na 617,4 mil. EUR z 580,5 mil. EUR především díky nárůstu objemu spořících vkladů. Spořící vklady se zvýšily o 10,6 % na 24,1 mld. EUR z 21,8 mld. EUR. Objem úvěrů se podařilo zvýšit o 5,4 % na 23,3 mld. EUR z 22 mld. EUR. Hodnota čistých příjmů z poplatků a provizí byla s 292,4 mil. EUR o 11,5 % nižší než v předchozím roce (330,4 mil. EUR). Pokles obchodu s cennými papíry, způsobený především vývojem finančních trhů ve čtvrtém čtvrtletí 2008, se podařilo pouze částečně vykompenzovat pozitivním vývojem poplatků a provizí v oblasti pojištění a u platebního styku. Provozní náklady se díky důslednému řízení nákladů téměř nezměnily (+ 0,6 % na 654,1 mil. EUR z 649,9 mil. EUR). Čistý zisk z obchodních operací se zvýšil o 19,4 % na 16,8 mil. EUR ze 14,1 mil. EUR. Provozní zisk se snížil -0,9 % na 272,5 mil. EUR ze 275,1 mil. EUR. Tvorba rezerv a opravných položek byla s -92,5 mil. EUR o 8,5 % nižší než v předchozím roce (-101,1 mil. EUR). Snižování hodnoty u ostatních finančních aktiv na základě negativního vývoje finančních trhů vedlo k výraznému poklesu ostatního provozního výsledku (na -84,8 mil. EUR z -15,8 mil. EUR v předchozím roce). V důsledku tohoto vývoje došlo k poklesu čistého zisku po menšinových podílech na nynějších 80,8 mil. EUR ze 118,7 mil. EUR v předchozím roce. Poměr nákladů k výnosům činil 70,6 %, návratnost kapitálu (ROE) 8,3 %. Spořitelny v křížovém garančním systému V důsledku rozšíření konsolidované účetní závěrky o šest nově zahrnutých spořitelen od prvního čtvrtletí 2008 jsou změny oproti srovnávanému období minulého roku nepatrně zkresleny. Nárůst čistého úrokového výnosu o 12,7 % na 974,1 mil. EUR z 864,6 mil. EUR byl způsoben převážně rozšířením konsolidačního rámce, stejně jako nárůst čistých příjmů z poplatků a provizí oproti minulému roku o 7,8 mil. EUR na 381,9 mil. EUR. Bez zahrnutí nových spořitelen by čisté příjmy z poplatků a provizí zaznamenaly pokles o 13,8 mil. EUR. Všeobecné administrativní náklady se zvýšily o 11,0 % na 919,6 mil. EUR z 828,3 mil. EUR v předchozím roce, bez zahrnutí nových spořitelen by nárůst činil pouze 3,2 %. Navzdory vyšším provozním nákladům a poklesu čistého zisku z obchodních operací (na 15,8 mil. EUR z 23,6 mil. EUR v minulém roce) byl provozní zisk se 452,2 mil. EUR o 4,2 % vyšší než ve srovnávaném období minulého roku (433,9 mil. EUR). Výrazný nárůst tvorby rezerv a opravných položek (na 275,8 mil. EUR z 96,2 mil. EUR v roce 2007) byl způsoben na jedné straně mimořádným oceněním v souvislosti s převzetím jedné spořitelny jiným členem křížového garančního systému, na druhé straně se zde odráží také konzervativní politika Erste Group při vytváření rezerv a opravných položek, která v důsledku vývoje situace na trhu v posledních měsících vedla ke zvýšení jejich tvorby. Výsledky ocenění cenných papírů mimo portfolio cenných papírů k obchodování ve čtvrtém čtvrtletí byly příčinou výrazného poklesu ostatního provozního výsledku (o 138,6 mil. EUR na -155,9 mil. EUR z -17,3 mil. EUR v 6 Výsledky jednotlivých členů skupiny vykázané v příslušných tiskových zprávách nemohou být 1:1 srovnávány s výsledky znázorněnými v segmentech této tiskové zprávy. Od 4. čtvrtletí 2007 byly v souladu s mezinárodními účetními standardy IAS 39 tzv. Unwinding efekty (tj. efekty složeného úroku z očekávaného zpětného peněžního toku u nesplacených pohledávek za klienty) ve výši zhruba 85 mil. EUR v roce 2008 a 62 mil. EUR v roce 2007 paušálně znázorněny v segmentu Podnikové centrum. Tyto efekty sice jako celek nemají vliv na výsledek, ale projevují se v položkách čistý úrokový výnos a rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám. Strana 11 z 21

12 předchozím roce), což v konečném důsledku vedlo k negativnímu čistému zisku po menšinových podílech ve výši -26,1 mil. EUR. Poměr nákladů k výnosům činil 67,0 %. Segment Střední a východní Evropa: V segmentu Střední a východní Evropa jsou i nadále obsaženy především výsledky retailových obchodů a obchodů s malými a středními podniky dceřiných společností Česká spořitelna, Slovenská sporiteľňa, Erste Bank Maďarsko, Banca Comercială Română, Erste Bank Chorvatsko, Erste Bank Srbsko a Erste Bank Ukrajina. Výsledky divizí Trhy skupiny a Podnikové financování & Investiční bankovnictví jsou znázorněny v příslušných segmentech. Česká republika České spořitelně se podařilo výrazně zvýšit čistý úrokový výnos o 33,2 % (očištěno o měnové efekty 21,0 %) na 1 092,7 mil. EUR z 820,1 mil. EUR v minulém roce, především na základě nárůstu objemu jak na straně pasiv, tak na straně aktiv. Čisté příjmy z poplatků a provizí se díky pozitivnímu vývoji obchodu s platebními kartami a poplatků za vedení účtů podařilo zlepšit o 24,1 % (očištěno o měnové efekty 12,7 %) na 424,9 mil. EUR z 342,2 mil. EUR. Pokles čistého zisku z obchodních operací (na 2,6 mil. EUR z 18,4 mil. EUR v předchozím roce) byl způsoben negativním vývojem koruny a několikanásobným snížením hlavní úrokové sazby. Nárůst všeobecných administrativních nákladů v souvislosti s průběžným rozšiřováním objemu obchodů vedl ke zvýšení provozních nákladů o 111,8 mil. EUR (na 746,4 mil. EUR z 634,6 mil. EUR, což, očištěno o měnové efekty, odpovídá 6,8 %). Potěšující byl vývoj provozního zisku, který ve srovnání s předchozím rokem vzrostl o 41,7 % (očištěno o měnové efekty 28,6 %) na 773,8 mil. EUR z 546,1 mil. EUR v minulém roce. Výrazné zvýšení tvorby rezerv a opravných položek o 46,5 mil. EUR (očištěno o měnové efekty +51,1 %) na 116,6 mil. EUR ze 70,1 mil. EUR v předchozím roce je výsledkem vyššího objemu úvěrů na jedné straně a zhoršení tržních podmínek na straně druhé. Vývoj ostatního provozního výsledku byl zcela v duchu aktuální situace na trhu ovlivněn negativními požadavky na oceňování cenných papírů a vyústil v pokles na -217,2 mil. EUR (po -15,2 mil. EUR v předchozím roce). V této položce jsou nyní vedle úplného odpisu závazku na Islandu zahrnuty také úplné odpisy emitovaných pohledávek v Lehmann Brothers. Poměr nákladů k výnosům se podařilo zlepšit na 49,1 % z 53,7 %. Čistý zisk po menšinových podílech byl s 349,8 mil. EUR o 6 % (očištěno o měnové efekty 14,7 %) nižší než ve srovnávaném období předchozího roku (372,3 mil. EUR). Návratnost kapitálu (ROE) dosáhla 43,3 %. Rumunsko Provozní zisk společnosti BCR, který se podařilo více než zdvojnásobit oproti minulému roku, činil 547,7 mil. EUR (2007: 270,8 mil. EUR). Výrazné zvýšení čistého úrokového výnosu o 45,2 % (očištěno o měnové efekty 60,4 %) na 741,6 mil. EUR ze 741,6 mil. EUR bylo v podstatě výsledkem silného nárůstu klientských úvěrů při pokračujícím dobrém vývoji marží. Dále se čistý úrokový výnos zlepšil díky prvnímu použití metody efektivního úroku (reálného úroku), která spočívá v přeřazení úrokům podobných provizí do úrokového výnosu. Očištěno o tento efekt činí nárůst 37 %. Nárůst u provizí z platebního styku a úvěrových provizí byl vykompenzován přeřazením do čistého úrokového výnosu, což vedlo k poklesu o 12,6 mil. EUR oproti roku 2007, resp. -5,1 % na 236,3 mil. EUR (očištěno o měnové efekty +4,9 %). Snížení provozních nákladů po očištění o měnové efekty o 2,2 % (na 457,6 mil. EUR z 516,9 mil. EUR v předchozím roce) bylo vedle úspěšné restrukturalizace BCR (např. byl snížen počet zaměstnanců z na ke konci roku 2008) způsobeno také skutečností, že srovnávané období předchozího roku bylo ještě zatíženo výrazně vyššími restrukturalizačními náklady (2007: -68 mil. EUR, 2008: -6 mil. EUR). Poměr nákladů k výnosům činil 45,5 % a byl tak výrazně nižší než v předchozím roce (65,6 %). Ve vývoji tvorby rezerv a opravných položek (na -121,2 mil. EUR z 34,5 mil. EUR v minulém roce) se odrazilo rozšíření úvěrových obchodů a s tím spojené navýšení rezerv a opravných položek. Rozdíl mezi oběma srovnávanými obdobími byl posílen následujícími pozitivními jednorázovými efekty v roce 2007: vypovězení zajištění spotřebitelských úvěrů od června předchozího roku, výnosy z prodeje již zcela odepsaných pohledávek a vyšší míra rozpouštění skupinových rezerv a opravných položek, které ve srovnání s rokem 2008 výrazně odlehčily výsledek této položky v roce Výnosy z prodeje majetkových Strana 12 z 21

13 účastí byly příčinou nárůstu ostatního provozního výsledku o 24,4 mil. EUR na 13,2 mil. EUR po -11,2 mil. EUR v minulém roce. Čistý zisk po menšinových podílech činil 240,1 mil. EUR po 168,3 mil. EUR v minulém roce, což odpovídá pozoruhodnému nárůstu o 42,7 % (očištěno o měnové efekty 57,6 %). Návratnost kapitálu (ROE) se zlepšila ze 40,8 % na 53,4 %. Slovenská republika Příčinou zlepšení čistého úrokového výnosu ve Slovenskej sporiteľni o 43,4 mil. EUR na 334,8 mil. EUR (očištěno o měnové efekty +6,4 %) z 291,4 mil. EUR v předchozím roce je nárůst objemu úvěrů a klientských vkladů při zachování stabilních, popř. zlepšených marží. Vyšší objem úvěrů, rozšíření objemu platebního styku a nová cenová politika přispěly k potěšujícímu nárůstu čistých příjmů z poplatků a provizí, po očištění o měnové efekty o 9,3 % (na 108,4 mil. EUR z 91,9 mil. EUR v minulém roce). Důsledkem pozitivního vývoje čistého úrokového výnosu, čistých příjmů z poplatků a provizí a zlepšení čistého zisku z obchodních operací na 20,2 mil. EUR z 13,8 mil. EUR v předchozím roce je provozní zisk ve výši 216,3 mil. EUR, což je o 20,9 % (po očištění o měnové efekty 11,9 %) více než ve srovnávaném období předchozího roku (178,9 mil. EUR). Nárůst provozních nákladů z 218,2 mil. EUR v roce 2007 na nynějších 247,2 mil. EUR (očištěno o měnové efekty + 4,9 %) byl způsoben především ostatními náklady v souvislosti se zavedením eura a s novým klíčovým bankovním systémem. Poměr nákladů k výnosům se opět zlepšil z 55,0 % v roce 2007 na nynějších 53,3 %. Zvýšení tvorby rezerv a opravných položek o 44,0 mil. EUR na 81,4 mil. EUR (srovnávaná hodnota 2007: -37,4 mil. EUR) odráží vedle přechodu na požadavky Basel II a rozšíření úvěrových obchodů v minulých čtvrtletích také vyšší rezervy pro dceřiné společnosti. Čistý zisk po menšinových podílech činil 82,7 mil. EUR a byl tak o 20,2 % (očištěno o měnové efekty -26,1%) nižší než v předchozím roce (103,6 mil. EUR). Návratnost kapitálu (ROE) činila 27,5 %. Maďarsko Erste Bank Maďarsko zvýšila čistý úrokový výnos na 294,3 mil. EUR z 245,7 mil. EUR v roce 2007 (očištěno o měnové efekty +19,7 %). Důvodem tohoto pozitivního vývoje bylo především pokračující poptávka po úvěrech v oblasti drobného bankovnictví. K nárůstu čistých příjmů z poplatků a provizí na 130,7 mil. EUR ze 121,6 mil. EUR v roce 2007 (očištěno o měnové efekty 7,4 %) rovněž přispěl provozní zisk, který se zlepšil na 205,7 mil. EUR ze 173,5 mil. EUR v roce 2007 (očištěno o měnové efekty +18,5 %). Zvýšení provozních nákladů o 8 % (očištěno o měnové efekty 7,9 %) na 223,8 mil. EUR z 207,2 mil. EUR v předchozím roce bylo způsobeno navýšením počtu zaměstnanců, zvýšením mezd a nárůstem nákladů na prostory v důsledku rozšíření obchodní činnosti. Všeobecná tržní situace a vyšší objem úvěrů vedly i v Erste Bank Maďarsko k nárůstu tvorby rezerv a opravných položek k úvěrům a pohledávkám po očištění o měnové efekty o 15,6 % (na 69,1 mil. EUR z 59,7 mil. EUR v roce 2007). Ke zvýšení ostatního provozního výsledku o 21,5 mil. EUR oproti srovnávané hodnotě roku 2007 (-10,7 mil. EUR) na 10,8 mil. EUR přispěly především výnosy z prodeje majetkových účastí. Čistý zisk po menšinových podílech se podařilo zlepšit po očištění o měnové efekty o 43,1 % na 109,5 mil. EUR (srovnávaná hodnota v roce 2007: 76,5 mil. EUR). Poměr nákladů k výnosům se oproti minulému roku podařilo dále zlepšit 52,1 % z 54,4 % v předchozím roce. Návratnost kapitálu (ROE) činila 34,1 %. Chorvatsko Díky zahrnutí výsledků společnosti Erste Card Club (ECC) do účetní závěrky od druhého čtvrtletí 2007 je srovnatelnost výsledků s předchozím rokem pouze relativní. Erste Bank Chorvatsko zvýšila čistý zisk po menšinových podílech oproti roku 2007 o 15,5 mil. EUR (očištěno o měnové efekty 28,5 %) na 66,7 mil. EUR. Nárůst čistého úrokového výnosu po očištění o měnové efekty o 20,8 % na 193,6 mil. EUR ze 158,0 mil. EUR v roce 2007 je důsledkem potěšujícího vývoje klientských obchodů jak v retailové, tak i v komerční oblasti. Přetrvávající pozitivní trend v oblasti platebního styku v Erste Bank Chorvatsko a u obchodů s kreditními kartami společnosti ECC vedl ke zvýšení čistých příjmů z poplatků a provizí o 11,6 mil. EUR (očištěno o měnové efekty 15,8 %) na nynějších 77,6 mil. EUR (srovnávaná hodnota předchozího roku: 66,0 mil. EUR). Provozní zisk vzrostl na 155,0 mil. EUR, což je o 26,7 % (očištěno o měnové efekty 24,9 %) více než v předchozím roce (122,4 mil. EUR). Příčinou nárůstu tvorby rezerv a opravných položek na -24,7 mil. EUR z -18,3 mil. EUR (očiš- Strana 13 z 21

14 těno o měnové efekty 33,0 %) je společnost ECC, jelikož v konsolidované účetní závěrce za předchozí rok byl obsažen pouze výsledek za 9 měsíců. Navzdory zvýšení provozních nákladů po očištění o měnové efekty o 13,3 % v minulém roce na 128,9 mil. EUR ze 112,2 mil. EUR, způsobenému vyšším počtem zaměstnanců, jakož i vyššími náklady na informační technologie a na prostory, se poměr nákladů k výnosům zlepšil na 45,4 % ze 47,8 %. Návratnost kapitálu (ROE) činila 42,1%. Srbsko Erste Bank Srbsko zvýšila svůj čistý úrokový výnos o dalších 17,3 mil. EUR na 33,5 mil. EUR z 16,2 mil. EUR v předchozím roce, a to zejména v důsledku rozšíření objemu obchodů. Čisté příjmy z poplatků a provizí vzrostly o 38,2 % (očištěno o měnové efekty 41,8 %) na 7,4 mil. EUR z 5,4 mil. EUR, především díky nárůstu v oblasti platebního styku. Zlepšení čistého zisku z obchodních operací (na 4,1 mil. EUR z 1,5 mil. EUR v minulém roce) bylo podmíněno vyššími výnosy v oblasti obchodování s cizími měnami. Celkově se podařilo provozní výnosy téměř zdvojnásobit na 45,0 mil. EUR z 23,1 mil. EUR v roce Všeobecné administrativní náklady se zvýšily o 20,7 % (očištěno o měnové efekty 23,9 %) na 34,3 mil. EUR z 28,4 mil. EUR. Přesto se podařilo zlepšit provozní zisk oproti roku 2007 o 16,1 mil. EUR na 10,7 mil. EUR. Nárůst tvorby rezerv a opravných položek na -6,6 mil. EUR z 0,1 mil. EUR odráží vývoj objemu úvěrů. Čistý zisk po menšinových podílech vzrostl o 7,4 mil. EUR na 4,7 mil. EUR z -2,7 mil. EUR. Návratnost kapitálu (ROE) činila 10,5 %. Ukrajina Poté, co v lednu 2007 Erste Group zcela převzala společnost Bank Prestige, byl důraz kladen především na vybudování tržní pozice společnosti, přejmenované na Erste Bank Ukrajina. V současné době banka zaměstnává zaměstnanců a provozuje 135 poboček. Společnosti Erste Bank Ukrajina se v roce 2008 podařilo zvýšit provozní výnosy o 32,3 mil. EUR na 45,1 mil. EUR z 12,8 mil. EUR, v první řadě díky vývoji čistého úrokového výnosu (ovlivněno zejména rozšířením obchodní činnosti), který se oproti předchozímu roku více než ztrojnásobil na 33,0 mil. EUR z 8,0 mil. EUR v roce K tomuto výsledku přispěl však také pozitivní vývoj čistých příjmů z poplatků a provizí (na 2,6 mil. EUR z 1,0 mil. EUR) a nárůst čistého zisku z obchodních operací o 5,8 mil. EUR (z 3,7 mil. EUR v předchozím roce na 9,5 mil. EUR), kterých se podařilo dosáhnout především díky výraznému zvýšení výnosů z transakcí v cizí měně a z pevně úročených cenných papírů. Intenzivní rozšiřování sítě poboček (na 135 v prosinci 2008 ze 71 poboček v prosinci 2007) a výrazné zvýšení počtu zaměstnanců (na v prosinci 2008 z v prosinci 2007) vedly k výraznému nárůstu všeobecných administrativních nákladů o 30,9 mil. EUR na 56,2 mil. EUR. Čistý zisk po menšinových podílech činil - 28,7 mil. EUR. Vzhledem současnému vývoji na Ukrajině bylo pozastaveno další rozšiřování obchodů a pobočkové sítě a bylo zahájeno snižování počtu zaměstnanců o zhruba 300 osob. Podnikové financování & investiční bankovnictví (GCIB) Segment Podnikové financování & investiční bankovnictví zahrnuje v rámci obchodu s velkými korporátními klienty ty podniky, které operují převážně na trzích Erste Group a jejichž obrat je vyšší než 175 mil. EUR. Tomuto segmentu je přiřazen také mezinárodní obchod (vyjma aktivit týkajících se obchodování na finančních trzích), obchod s velkými korporátními klienty Erste Group v oblasti nemovitostí, dceřiná společnost Immorent (zabývající se leasingem nemovitostí) a investiční bankovnictví (vč. Equity Capital Markets). Čistý úrokový výnos v tomto segmentu, který byl se 460,6 mil. EUR o 23,5 % vyšší než srovnávaná hodnota předchozího roku (373,0 mil. EUR), je výsledkem nárůstu objemu obchodů v oblastech Velcí podnikoví klienti, Nemovitosti Rakousko, Mezinárodní obchod a Immorent. Nárůst čistých příjmů z poplatků a provizí o 20,9 mil. EUR (na 161,3 mil. EUR ze 140,4 mil. EUR v minulém roce) byl způsoben vyššími výnosy v oblasti mezinárodního obchodu. Navzdory zvýšení provozních nákladů o 22,4 mil. EUR na 172,8 mil. EUR ze 150,4 mil. EUR došlo ke zlepšení provozního zisku o 21,9 % na 451,8 mil. EUR z 370,8 mil. EUR v předchozím roce. Rezervy a opravné položky, které činily -177,4 mil. EUR po -27,5 mil. EUR v roce 2007, zahrnuje vedle požadavků na ocenění závazku na Islandu také rezervy Strana 14 z 21

15 v souvislosti se zhoršením hospodářské situace. Kromě toho byl výsledek v této položce v roce 2007 odlehčen rozpuštěním rezerv a opravných položek. Také ostatní provozní výsledek byl ovlivněn vývojem požadavků na oceňování portfolia cenných papírů v reálné hodnotě (Fair Value) a zaznamenal tak pokles o 67,5 mil. EUR na nynějších - 44,4 mil. EUR. Čistý zisk po menšinových podílech se oproti srovnávaným hodnotám předchozího roku snížil o 37,0 % na 169,8 mil. EUR z 269,5 mil. EUR. Poměr nákladů k výnosům se zlepšil na 27,7 % z 28,9 %, návratnost kapitálu (ROE) činila 11,7 %. Trhy skupiny (Group Markets) Segment Trhy skupiny zahrnuje obchodní jednotky Finanční trhy skupiny (Group Treasury), Dluhové kapitálové trhy (Debt Capital Markets), divizi Finanční trhy společnosti Erste Group AG a zahrnuje také obchodní oblasti dceřiných společností ve střední a východní Evropě, divize Finanční trhy zahraničních poboček v Hongkongu a v New Yorku a výsledky investičních bank Erste Securities Polska, Erste Bank Investment Hungary, Erste Securities Zagreb a Erste Sparinvest KAG. Nárůst čistého úrokového výnosu o 154,9 mil. EUR na 263,8 mil. EUR ze 108,9 mil. EUR byla způsobena v první řadě velmi dobrými výsledky na peněžním trhu ve Vídni a v pobočkách v New Yorku a v Hongkongu. Pokles čistých příjmů z poplatků a provizí (na 137,8 mil. EUR ze 155,8 mil. EUR) a výrazné zatížení čistého zisku z obchodních operací (na 15,8 mil. EUR z 213,2 mil. EUR v minulém roce) v důsledku požadavků na ocenění cenných papírů v portfoliu cenných papírů určených k obchodování se odráží v poklesu provozního zisku o 26,3 % na 221,2 mil. EUR oproti srovnávané hodnotě roku Nárůst provozních nákladů o 10,4 % na 196,1 mil. EUR ze 177,6 mil. EUR (byl způsoben vyššími personálními náklady a vyššími náklady na informační technologie v souvislosti s novou divizionální strukturou). Čistý zisk po menšinových podílech klesl o 76,0 mil. EUR (-33,4 %) na nynějších 151,5 mil. EUR. Poměr nákladů k výnosům činil 47,0 %, návratnost kapitálu (ROE) 79,8 %. Podnikové centrum Segment Podnikové centrum zahrnuje výsledky těch společností, které nelze přímo přiřadit k určitému obchodnímu segmentu, konsolidaci výsledků mezi segmenty a lineární odpisy klientské základny BCR a Erste Card Club (ECC), jakož i jednorázové efekty, které nebyly přímo zahrnuty do žádného obchodního segmentu, aby byla zachována možnost meziročního srovnání. Výsledku tohoto segmentu za rok 2008 je proto přiřazen výnos z prodeje pojišťovacích společností společnosti Vienna Insurance Group. V tomto segmentu jsou rovněž zahrnuty úplné odpisy nehmotného investičního majetku z obchodů na Ukrajině a v Srbsku a částečné odpisy nehmotného investičního majetku v Rumunsku ve výši 566,8 mil. EUR před zdaněním. Kromě toho bude tomuto segmentu nyní přiřazeno také řízení bilanční struktury Erste Group Bank AG (Holding). Výsledky místních jednotek řízení bilanční struktury budou i nadále vykazovány v příslušných segmentech. Pozitivní vliv tzv. unwinding efektu na položku čistý úrokový výnos ve výši 85 mil. EUR je více než vykompenzován zatížením výsledku v oblasti řízení bilanční struktury na základě všeobecného vývoje trhu a úroků. Celkově se výše zmíněný unwinding efekt ve výsledku neprojeví, jelikož pozitivní efekt v položce čistý úrokový výnos současně vedl ke zvýšení tvorby rezerv a opravných položek ve vstejné výši. Vývoj čistých příjmů z poplatků a provizí a všeobecných administrativních nákladů je ovlivněn především konsolidací výsledků pomocných bankovních podniků. Všeobecné administrativní náklady byly negativně zatíženy zejména skupinovými projekty a náklady spojenými se změnou struktury Erste Bank Group. Ostatní provozní výsledek obsahuje potřebné lineární odpisy klientské základny BCR a klientské základny společnosti Erste Card Club v celkové výši 75,7 mil. EUR, jakož i požadavky na ocenění cenných papírů v portfoliu cenných papírů v reálné hodnotě (Fair Value). Položka čistý zisk z postoupené obchodní oblasti ve výši 631,6 mil. EUR obsahuje čistý zisk po menšinových podílech z prodeje pojišťovacích společností společnosti Vienna Insurance Group. Strana 15 z 21

16 V. VÝVOJ MĚNOVÝCH KURZŮ Kurz ke konci období Průměrný kurz Převáděcí kurz (EUR) prosinec 08 prosinec 07 změna změna CZK/EUR 26,88 26,63-0,9% 25,16 27,71 9,2% RON/EUR 4,02 3,61-11,5% 3,69 3,34-10,4% SKK/EUR 30,13 33,58 10,3% 31,31 33,82 7,4% HUF/EUR 266,70 253,73-5,1% 251,25 251,40 0,1% HRK/EUR 7,36 7,33-0,3% 7,23 7,34 1,4% RSD/EUR 89,73 80,05-12,1% 81,88 79,81-2,6% UAH/EUR 10,85 7,42-46,1% 7,86 6,91-13,8% Pozitivní změna=zhodnocení měny, negativní změna=znehodnocení měny Dotazy směřujte na: Erste Group, Investor Relations, Graben 21, 1010 Vídeň, Fax: + 43 (0) Gabriele Werzer, Tel. +43 (0) DW 11286, Thomas Sommerauer, Tel. +43 (0) DW 17326, Peter Makray, Tel. +43 (0) DW 16878, Tento text najdete na naší homepage: v sekci Investor Relations News. Strana 16 z 21

17 Příloha I. KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT (IFRS) v mil. EUR změna Čistý úrokový výnos 4 913, ,8 24,5% Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám ,4-454,7 >100,0% Čisté příjmy z poplatků a provizí 1 971, ,9 6,1% Čistý zisk z obchodních operací 114,7 351,1-67,3% Všeobecné administrativní náklady , ,1 9,9% Ostatní provozní výsledek - 778,8-169,3 na Výnosy z finančních aktiv - v reálné hodnotě - 295,6-47,8 na Výnosy z finančních aktiv - na prodej - 213,8 51,0 na Výnosy z finančních aktiv - držená do splatnosti - 61,2 0,7 na Zisk před zdaněním - pokračující obchodní oblasti 576, ,6-69,6% Daně z příjmů - 177,3-371,0-52,2% Zisk za účetní období 398, ,5-73,8% Čistý zisk z postoupené obchodní oblasti 639,7 28,4 >100,0% Menšinové podíly - 179,0-375,3-52,3% Čistý zisk po menšinových podílech 859, ,7-26,8% Strana 17 z 21

18 II. KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA (IFRS) v mil. EUR prosinec 08 prosinec 07 změna AKTIVA Pokladní hotovost, vklady u centrálních bank ,8% Pohledávky za bankami ,0% Pohledávky za klienty ,7% Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám ,8% Cenné papíry k obchodování ,5% Finanční aktiva - v reálné hodnotě ,5% Finanční aktiva - na prodej ,0% Finanční aktiva - držená do splatnosti ,0% Kapitálové investice pojišťoven na Majetkové účasti v přidruž. spol. konsolid. ekv. metodou ,8% Nehmotný majetek ,4% Hmotný majetek ,2% Odložené daňové pohledávky ,6% Finanční aktiva držená na prodej a postoupené obchodní oblasti na Ostatní aktiva ,9% Aktiva celkem ,5% PASIVA A VLASTNÍ KAPITÁL Závazky k bankám ,4% Závazky ke klientům ,2% Emitované dluhopisy ,9% Obchodni pasiva ,5% Technické rezervy-pojištění na Ostatní rezervy ,6% Odložené daňové závazky ,2% Závazky v souvislosti s finančními aktivy drženými na prodej a postoupené obchodní oblasti na Ostatní pasiva ,8% Podřízený kapitál ,2% Celkový kapitál ,7% Vlastní kapitál ,4% Menšinové podíly ,2% Pasiva a vlastní kapitál celkem ,5% Strana 18 z 21

19 III. ÚDAJE ZA JEDNOTLIVÉ SEGMENTY - ERSTE GROUP Přehled* Retail & Malé a střední podniky Podnikové financování & investiční bankovnictví (GCIB) Trhy skupiny (GM) Podnikové centrum (CC) Celkem v mil. EUR Čistý úrokový výnos 4 315, ,2 460,6 373,0 263,8 108,9-126,3-31, , ,8 Rezervy a opravné položky k ůvěrům a pohledávkám - 808,9-358,4-177,4-27,5 0,0 0,0-85,2-68, ,4-454,7 Čisté příjmy z poplatků a provizí 1 662, ,5 161,3 140,4 137,8 155,8 9,9-19, , ,9 Čistý zisk z obchodních operací 113,7 127,0 2,8 7,8 15,8 213,2-17,6 3,2 114,7 351,1 Všeobecné administrativní náklady , ,0-172,8-150,4-196,1-177,6-164,9-93, , ,1 Ostatní výsledek - 469,6-101,5-44,4 23,1-10,1 2,8-825,1-89, ,3-165,4 Zisk před zdaněním 1 344, ,8 230,0 366,4 211,1 303, ,3-299,6 576, ,7 Daně z příjmů - 264,4-300,5-51,6-82,7-45,9-55,7 184,7 67,8-177,3-371,0 Čistý zisk z postoupené obchodní oblasti 8,0 28,4 0,0 0,0 0,0 0,0 631,6 0,0 639,7 28,4 Menšinové podíly - 207,8-361,9-8,6-14,2-13,7-19,9 51,0 20,7-179,0-375,3 Čistý zisk po menšinových podílech 880,2 888,8 169,8 269,5 151,5 227,5-341,9-211,0 859, ,8 Průměrná rizikově vážená aktiva , , , , , , , , , ,9 Průměrný přiřazený vlastní kapitál 3 325, , , ,4 189,8 149, , , , ,9 Poměr nákladů k výnosům (Cost/Income Ratio) 56,9% 61,9% 27,7% 28,9% 47,0% 37,2% -123,1% -194,6% 57,2% 59,2% Návratnost kapitálu (ROE) na základě čistého zisku po menšinových podílech 26,4% 29,6% 11,7% 19,9% 79,8% 152,3% -8,7% -5,5% 9,6% 14,1% *) Položka Ostatní výsledek v segmentu Podnikové centrum zahrnuje odpisy klientské základny ve výši 58,0 mil. EUR. V položce Ostatní výsledek jsou zahrnuty následující čtyři položky z výkazu zisku a ztrát: Ostatní provozní výsledek, Výnosy z finančních aktiv (v reálné hodnotě, na prodej a držená do splatnosti). Strana 19 z 21

20 Segment Rakousko* Spořitelny Erste Bank Rakousko Rakousko v mil. EUR Čistý úrokový výnos 974,1 864,6 617,4 580, , ,0 Rezervy a opravné položky k ůvěrům a pohledávkám -275,8-96,2-92,5-101,1-368,3-197,3 Čisté příjmy z poplatků a provizí 381,9 374,1 292,4 330,4 674,2 704,5 Čistý zisk z obchodních operací 15,8 23,6 16,8 14,1 32,6 37,7 Všeobecné administrativní náklady -919,6-828,3-654,1-649, , ,2 Ostatní výsledek -155,9-17,3-84,8-15,8-240,7-33,1 Zisk před zdaněním 20,5 320,4 95,2 158,2 115,7 478,7 Daně z příjmů -5,4-64,9-20,0-40,7-25,4-105,7 Čistý zisk z postoupené obchodní oblasti 0,0 0,0 4,9 9,4 4,9 9,4 Menšinové podíly -41,2-235,4 1,4-8,2-39,8-243,7 Čistý zisk po menšinových podílech -26,1 20,0 81,5 118,7 55,4 138,8 Průměrná rizikově vážená aktiva , , , , , ,6 Průměrný přiřazený vlastní kapitál 218,7 229,0 981,1 889, , ,1 Poměr nákladů k výnosům (Cost/Income Ratio) 67,0% 65,6% 70,6% 70,3% 68,5% 67,6% Návratnost kapitálu (ROE) na základě čistého zisku po menšinových podílech -12,0% 8,8% 8,2% 13,4% 4,5% 12,4% *) V položce Ostatní výsledek jsou zahrnuty následující čtyři položky z výkazu zisku a ztrát: Ostatní provozní výsledek, Výnosy z finančních aktiv (v reálné hodnotě, na prodej a držená do splatnosti). Strana 20 z 21

Erste Group dosáhla silného operačního výsledku ve velmi obtížném tržním prostředí

Erste Group dosáhla silného operačního výsledku ve velmi obtížném tržním prostředí INFORMACE PRO INVESTORY 30. října 2008 Erste Group dosáhla silného operačního výsledku ve velmi obtížném tržním prostředí Hlavní události 1 : Nárůst provozního zisku o více než 23 % v prvních třech čtvrtletích

Více

INFORMACE PRO INVESTORY

INFORMACE PRO INVESTORY INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 30. dubna 2008 Erste Bank pokračuje v růstu: rekordní provozní výsledek a nárůst zisku na 315,6 mil. EUR v prvním čtvrtletí 2008 Hlavní události 1 Provozní výsledek dosáhl

Více

Erste Group zvýšila čistý zisk za rok 2010 o 12,4 % na 1 015,4 mil. EUR díky silnému provoznímu zisku a poklesu rizikových nákladů

Erste Group zvýšila čistý zisk za rok 2010 o 12,4 % na 1 015,4 mil. EUR díky silnému provoznímu zisku a poklesu rizikových nákladů INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 25. února 2011 Erste Group zvýšila čistý zisk za rok 2010 o 12,4 % na 1 015,4 mil. EUR díky silnému provoznímu zisku a poklesu rizikových nákladů HLAVNÍ UDÁLOSTI: Erste Group

Více

Erste Bank zvyšuje zisk ve třetím čtvrtletí o 28 %

Erste Bank zvyšuje zisk ve třetím čtvrtletí o 28 % INFORMACE PRO INVESTORY Védeň, 30. října 2006 Erste Bank zvyšuje zisk ve třetím čtvrtletí o 28 % HLAVNÍ UDÁLOSTI 1 : Čistý úrokový výnos vzrostl z 2 063,5 mil. EUR na 2 261,5 mil. EUR (+9,6%*) Čisté příjmy

Více

INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 29. února 2012

INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 29. února 2012 INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 29. února 2012 Erste Group se ve 4. čtvrtletí 2011 vrátila do ziskové zóny a snížila čistou roční ztrátu za rok 2011 na 718,9 mil. EUR; splnění kapitálového ukazatele EBA

Více

INFORMACE PRO INVESTORY 28. února 2006

INFORMACE PRO INVESTORY 28. února 2006 INFORMACE PRO INVESTORY 28. února 2006 Erste Bank dosáhla v roce čistého zisku v rekordní výši 712 mil. EUR Hlavní události (předběžné údaje) 1 Čistý úrokový výnos se zvýšil z 2 660,3 mil. EUR na 2 794,2

Více

Erste Bank: provozní výsledek za první tři čtvrtletí dosáhl rekordního výsledku i přes turbulence na trzích

Erste Bank: provozní výsledek za první tři čtvrtletí dosáhl rekordního výsledku i přes turbulence na trzích Vídeň, 30. října 2007 Erste Bank: provozní výsledek za první tři čtvrtletí dosáhl rekordního výsledku i přes turbulence na trzích HLAVNÍ UDÁLOSTI PRVNÍCH DEVÍTI MĚSÍCŮ 2007 1 : Čistý úrokový výnos se zvýšil

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005 TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005 Erste Bank: Rozvaha od roku 2005 přizpůsobena novému znění Mezinárodních účetních standardů IAS č. 32 a 39 - zpětná úprava rozvahy a výkazu zisků a ztrát za rok 2004

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 12. listopadu 2004

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 12. listopadu 2004 TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 12. listopadu 2004 E M B A R G O D O 07.30 Výsledek za devět měsíců ukazuje silně ziskovou Erste Bank Prvních devět měsíců tohoto roku ukázalo, že jsme na správné cestě k dosažení

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

HLAVNÍ BODY Z VÝSLEDK

HLAVNÍ BODY Z VÝSLEDK Tisková zpráva Praha, 26. února 2010 Provozní zisk České spořitelny za rok 2009 vzrostl o téměř 15 % na 26,62 mld. Kč (IFRS), konsolidovaný čistý zisk se zvýšil o takřka 6 % 1 na 12,02 mld. Kč Česká spořitelna

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Víden, 13. listopadu 2003

TISKOVÁ ZPRÁVA Víden, 13. listopadu 2003 TISKOVÁ ZPRÁVA Víden, 13. listopadu 2003 Ctvrtletní výsledky: Erste Bank zvyšuje cistý zisk o 58 % Ke konci tretího ctvrtletí 2003 Erste Bank opet vykazuje výsledky, které dokazují jak její strategickou

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

Tisková zpráva Praha, 28. dubna 2011

Tisková zpráva Praha, 28. dubna 2011 Tisková zpráva Praha, 28. dubna 2011 Konsolidovaný čistý zisk (IFRS) České spořitelny za 1. čtvrtletí 2011 meziročně vzrostl o 20,7 % na 3,8 mld. Kč, provozní zisk zůstal na úrovni kolem 6,6 mld. Kč Česká

Více

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 23. července 2010 Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group Vypočítaný ukazatel kapitálové přiměřenosti Tier 1 1 ve výši 8,0 % v roce 2011 v případě

Více

UDRŽITELNÝ ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 3,7 MLD. KČ NEJVYŠŠÍ ČTVRTLETNÍ UDRŽITELNÝ ZISK VŮBEC

UDRŽITELNÝ ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 3,7 MLD. KČ NEJVYŠŠÍ ČTVRTLETNÍ UDRŽITELNÝ ZISK VŮBEC Praha, 12. květen 2011 Hospodářské výsledky skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí 2011 1 : UDRŽITELNÝ ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 3,7 MLD. KČ NEJVYŠŠÍ ČTVRTLETNÍ UDRŽITELNÝ ZISK VŮBEC V 1. čtvrtletí 2011 udržitelný čistý

Více

Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR. Koncernové pojistné poprvé převýšilo 2,5 mld. EUR

Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR. Koncernové pojistné poprvé převýšilo 2,5 mld. EUR Č. 09/2010 20. května 2010 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2010: Nejlepší čtvrtletí v dějinách podniku Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR Koncernové pojistné poprvé převýšilo

Více

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi.

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Praha, 12. února 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2008 ČISTÝ ZISK 1,034 MLD. KČ 1F Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Čistý

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 8,9 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 8,9 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO Praha, 10. listopad 2011 Hospodářské výsledky skupiny ČSOB za tři čtvrtletí 2011 1 : ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 8,9 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO Za tři čtvrtletí 2011

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) V Praze dne 9. 11. 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) Za devět měsíců vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 8,2 miliardy Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 10 %. 1 Za

Více

Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba 340 mil. EUR

Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba 340 mil. EUR Č. 28/2009 10. listopadu 2009 Vienna Insurance Group v 1. až 3. čtvrtletí 2009: Koncernové pojistné převýšilo 6 mld. EUR Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Skupina Komerční banky vykázala za první pololetí roku 2011 čistý zisk 5 478 milionů Kč Praha, 3. srpna 2011 Skupina Komerční banky vykázala za prvních šest měsíců roku 2011 čistý zisk ve výši 5 478 milionů

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) V Praze dne 14. 2. 2008 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) Za rok 2007 vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 10,837 miliard Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 22 %. 1 V roce 2007

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 6,2 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 6,2 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO Praha, 9. srpen 2011 Hospodářské výsledky skupiny ČSOB za 1. pololetí 2011 1 : ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 6,2 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO V 1. pololetí 2011 skupina

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA ČSOB uzavřela 3. čtvrtletí 2005 se ziskem 7,87 mld. 1

TISKOVÁ ZPRÁVA ČSOB uzavřela 3. čtvrtletí 2005 se ziskem 7,87 mld. 1 Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 14 115 20 Praha 1 tel. +420 261 351 111 www.csob.cz Praha 31. října TISKOVÁ ZPRÁVA ČSOB uzavřela 3. čtvrtletí se ziskem 7,87 mld. 1 Provozní výdaje pod kontrolou,

Více

13. 5. 2009 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2009 navazuje na vynikající výsledek roku 2008

13. 5. 2009 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2009 navazuje na vynikající výsledek roku 2008 Stránka č. 1 z 5 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Hlavní strana O firmě Tiskové zprávy Tiskové zprávy 13. 5. Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí navazuje na vynikající výsledek roku

Více

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007 Č. 04/2010 31. března 2010 Vienna Insurance Group v roce 2009 podle IFRS: Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 28. května 2009 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006

Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006 Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006 Obsah Nejdůležitější údaje Finanční výsledky Obchodní výsledky Kvalita úvěrového portfolia

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007) V Praze dne 10. 8. 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007) Za první pololetí 2007 vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši bezmála 6 miliard Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl

Více

Geschäftsentwicklung 2010 Vienna Insurance Group

Geschäftsentwicklung 2010 Vienna Insurance Group Geschäftsentwicklung 2010 Vienna Insurance Group 20. řádná valná hromada VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe Vídeň 6. května 2011 Vývoj obchodní činnosti v roce 2010 Vienna Insurance Group

Více

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 Praha / Budapešť 28. května 2009 Podle hospodářských výsledků za první čtvrtletí 2009, které AAA

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Komerční bance nadále roste počet klientů, čistý zisk vzrostl meziročně o 4,0 % Čistý zisk vzrostl meziročně o 4,0 % na 6,6 miliardy Kč Počet klientů KB se zvýšil o 1,7 %, což představuje nárůst o 28 000

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s., tímto předkládá Zprávu představenstva o podnikatelské

Více

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Praha, 6. listopadu 2008 PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 714,1 mld. Kč (10% růst) Objem úvěrů poskytnutých

Více

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group - Tiskové zprávy

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group - Tiskové zprávy Stránka č. 1 z 8 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Hlavní strana O firmě Tiskové zprávy Tiskové zprávy 31. 3. 2009 Vienna Insurance Group v roce podle IFRS: Potvrzen dobrý výsledek za

Více

Česká spořitelna. Neauditované konsolidované IAS výsledky za 3 čtvrtletí 2001 Vývoj úvěrového portfolia. 12. listopadu 2001

Česká spořitelna. Neauditované konsolidované IAS výsledky za 3 čtvrtletí 2001 Vývoj úvěrového portfolia. 12. listopadu 2001 Česká spořitelna Neauditované konsolidované IAS výsledky za 3 čtvrtletí 2001 Vývoj úvěrového portfolia 12. listopadu 2001 Story, Mise & Vize Story Mise Transformujeme Českou spořitelnu tak, aby přinášela

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Skupina Komerční banky zaznamenala silný meziroční růst financování klientů i objemu vkladů, navzdory náročnějšímu prostředí Čistý zisk za první tři měsíce roku 2012 dosáhl 3,5 miliardy Kč Praha, 3. května

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Skupina Komerční banky zvýšila objem financování české ekonomiky s nárůstem poskytnutých úvěrů o 13% Čistý zisk za rok 2011 dosáhl 9,5 miliardy Kč Praha, 16. února 2012 KB v roce 2011 výrazně zrychlila

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Komerční banka pokračovala v roce 2012 v růstu provozní výkonnosti a ziskovosti Čistý zisk za rok 2012 dosáhl 14,0 miliardy Kč Praha, 13. února 2013 Objem úvěrů poskytnutých klientům Skupiny KB v roce

Více

Česká spořitelna. Neauditované konsolidované IFRS výsledky za 1.-3. čtvrtletí 2006. 30. října 2006

Česká spořitelna. Neauditované konsolidované IFRS výsledky za 1.-3. čtvrtletí 2006. 30. října 2006 Česká spořitelna Neauditované konsolidované IFRS výsledky za 1.-3. čtvrtletí 2006 30. října 2006 Obsah Prezentace 03 Hlavní fakta 3. čtvrtletí 2006 07 Hospodářské výsledky skupiny ČS za 1.-3. čtvrtletí

Více

6. Dodatek Základního prospektu

6. Dodatek Základního prospektu Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let 6. Dodatek Základního prospektu Tento dokument aktualizuje Základní prospekt

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Provozní výsledek KB za 1. čtvrtletí 2015 zůstal stabilní díky nárůstu objemu obchodů s klienty Objem úvěrů poskytnutých klientům Skupiny KB narostl o 5,9 % na 513,7 miliardy Kč Konsolidovaná aktiva stoupla

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 8. srpna 2008 PRVNÍ POLOLETÍ 2008: SKUPINA ČSOB ROSTE A POSILUJE SVOU POZICI NA TRHU. 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 697 mld. Kč (11% růst) Objem úvěrů poskytnutých Skupinou

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ KOMERČNÍ BANKY K 31. 3. 1999

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ KOMERČNÍ BANKY K 31. 3. 1999 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ KOMERČNÍ BANKY K 31. 3. 1999 ČESKÁ EKONOMIKA V PRVNÍM ČTVRTLETÍ 1999 Česká ekonomika procházela i v prvním čtvrtletí roku 1999 recesí, neboť doznívaly efekty restriktivních politik

Více

ECM Real Estate Investments A.G. Pololetní zpráva 2007

ECM Real Estate Investments A.G. Pololetní zpráva 2007 ECM Real Estate Investments A.G. Pololetní zpráva 2007 (k 30. červnu 2007) OBSAH: Strana 1. POPIS PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI 3 1.1. Obecné informace 3 1.2. Popis podnikatelské činnosti 3 2. KONSOLIDOVANÉ HOSPODÁŘSKÉ

Více

Pololetní zpráva 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Vydána dne 31. srpna 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242,

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2013

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2013 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2013 Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s., tímto předkládá Zprávu představenstva o podnikatelské

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Skupina Komerční banky zaznamenala zrychlení přílivu vkladů a zvýšila objem úvěrů klientům Čistý zisk za první polovinu roku 2012 dosáhl 7,6 miliard Kč Praha, 1. srpna 2012 Objem obchodních aktivit Komerční

Více

Provozní hospodářský výsledek je i nadále výrazně lepší než na trhu Nárůst úrokových výnosů a výnosů z bankovních služeb, zvýšení produktivity

Provozní hospodářský výsledek je i nadále výrazně lepší než na trhu Nárůst úrokových výnosů a výnosů z bankovních služeb, zvýšení produktivity 20. srpna 2014 Pololetní tisková konference koncernu Oberbank AG Nové zvýšení dosud nejvyššího hospodářského výsledku Provozní hospodářský výsledek je i nadále výrazně lepší než na trhu Nárůst úrokových

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Výsledky za rok 2008

Výsledky za rok 2008 Tisková zpráva Povinně zveřejňované informace 19. března 2009 Výsledky za rok 2008 Hrubé výnosy z pronájmů vzrostly o 116,6 % (+ 6,5 milionů EUR) a dosáhly 12,0 milionů EUR. Výnosy z uzavřených nájemních

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Skupina Komerční banky ohlásila dynamický růst úvěrování o 12%. Čistý zisk za první tři čtvrtletí roku 2011 dosáhl 7 041 milionů Kč Praha, 8. listopadu 2011 Skupina Komerční banky zaznamenala zrychlení

Více

Koncernové pojistné vzrostlo o 2,9 procenta na více než 2,6 mld. EUR. Zisk (před zdaněním) stoupl o 7,0 procenta na 142,8 mil. EUR

Koncernové pojistné vzrostlo o 2,9 procenta na více než 2,6 mld. EUR. Zisk (před zdaněním) stoupl o 7,0 procenta na 142,8 mil. EUR Č. 12/2011 17. května 2011 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2011 v kurzu: Koncernové pojistné vzrostlo o 2,9 procenta na více než 2,6 mld. EUR Zisk (před zdaněním) stoupl o 7,0 procenta na 142,8 mil.

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2010

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2010 Praha, 10. listopad 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2010 ČISTÝ ZISK 10,249 MLD. KČ 1 Výsledky za tři čtvrtletí ve zkratce: Čistý zisk - vykázaný 10,249 mld. Kč +12 % Čistý zisk - udržitelný

Více

DODATEK PROSPEKTU Č. 1

DODATEK PROSPEKTU Č. 1 Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let DODATEK PROSPEKTU Č. 1 Hlavní manažer Československá obchodní

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2015

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2015 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2015 28. května 2015 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

Výsledky za rok 2011

Výsledky za rok 2011 Tisková zpráva Regulované informace 19. března 2012 Výsledky za rok 2011 K 31. prosinci 2011 byla Skupina bez dluhu 1 na základě čisté zadluženosti > 84 000 m² v nově podepsaných nájemních smlouvách v

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

Dokument podle 75a rakouského zákona o burze cenných papírů (Börsegesetz) za obchodní rok 2011. Kde zveřejněno/k dispozici

Dokument podle 75a rakouského zákona o burze cenných papírů (Börsegesetz) za obchodní rok 2011. Kde zveřejněno/k dispozici Erste Group Bank AG Dokument podle 75a rakouského zákona o burze cenných papírů (Börsegesetz) za obchodní rok 2011 1. leden 2011 31. prosinec 2011 Druh informace Finanční zprávy Datum zveřejnění Kde zveřejněno/k

Více

POTVRZEN VYNIKAJÍCÍ RATING A+ SE STABILNÍM VÝHLEDEM

POTVRZEN VYNIKAJÍCÍ RATING A+ SE STABILNÍM VÝHLEDEM Č. 15/2014 26. srpna 2014 ŠPIČKOVÝ VÝSLEDEK ZA 1. POLOLETÍ 2014 POTVRZEN VYNIKAJÍCÍ RATING A+ SE STABILNÍM VÝHLEDEM Zvýšení zisku o 41,4% na 290,9 mil. EUR Pojistné stabilně ve výši zhruba 5,0 mld. EUR

Více

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost V Praze dne 19. Května 2015 Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost Růst obratu: nárůst o 5,3 % při aktuálním rozsahu konsolidace a směnném

Více

Pololetní zpráva Raiffeisenbank a.s. za první pololetí roku 2005

Pololetní zpráva Raiffeisenbank a.s. za první pololetí roku 2005 Pololetní zpráva Raiffeisenbank a.s. za první pololetí roku 2005 Komentář k výsledkům Raiffeisenbank a.s. k 30.6.2005 Raiffeisenbank a.s. i v prvním pololetí dále pokračovala v rozšiřování produktové nabídky,

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Komerční banka oznámila solidní obchodní výsledky Čistý zisk za první čtvrtletí roku 2013 dosáhl v obtížném prostředí 3,2 miliardy Kč Praha, 7. května 2013 Komerční banka dosáhla v prvním čtvrtletí 2013

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

Zkrácená verze výroční zprávy 2012

Zkrácená verze výroční zprávy 2012 2012 Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Penzijní fond České spořitelny, a. s. Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele Vážené dámy, vážení pánové,

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 28.. května 2008 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Tisková zpráva Praha, 29. dubna 2013

Tisková zpráva Praha, 29. dubna 2013 Tisková zpráva Praha, 29. dubna 2013 Klima stagnace v ekonomice ovlivňuje chování klientů, konsolidovaný čistý zisk (IFRS) České spořitelny za 1. čtvrtletí 2013 meziročně poklesl o 5,7 % na 4,20 mld. Kč

Více

MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468

MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 měsíců roku 2006 podle 119 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle

Více

Tisková zpráva Praha, 30. října 2014

Tisková zpráva Praha, 30. října 2014 Tisková zpráva Praha, 30. října 2014 Česká spořitelna: Provozní zisk zůstává stabilní, pokračuje zdravý růst úvěrového portfolia, čistý zisk klesl o 2,2 % na 11,23 mld. Kč Česká spořitelna vykázala k 30.

Více

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005 Mezitímní účetní závěrka k Název společnosti: Sídlo: Právní forma: Burešova 938/17, 660 02 Brno střed akciová společnost IČ: 463 427 96 Komentář k prezentovaným výsledkům Popis hospodářské činnosti v prvním

Více

Česká spořitelna Konsolidované výsledky za 1. pololetí 2010 (podle IFRS, neauditované) 30. července 2010, Praha

Česká spořitelna Konsolidované výsledky za 1. pololetí 2010 (podle IFRS, neauditované) 30. července 2010, Praha Česká spořitelna Konsolidované výsledky za 1. pololetí 21 (podle IFRS, neauditované), Praha Gernot Mittendorfer Hlavní fakta 1. pololetí 21 Výsledky České spořitelny za 1. pololetí 21 jsou v souladu s

Více

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Vydáno dne 15. listopadu 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 Informace o ekonomické

Více

Pololetní zpráva 2014 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Pololetní zpráva 2014 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Pololetní zpráva 2014 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Vydána dne 25. srpna 2014 (dne 20. března 2015 vydána oprava: zpráva je sestavena na konsolidované bázi) UniCredit Bank Czech Republic

Více

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA INVENTARIZACE - inventarizace fyzická a dokladová - inventarizace majetku (všech účtů aktiv) - inventarizace závazků (vlastní kapitál a cizí zdroje) - zjištění a vypořádání, zaúčtování

Více

Pololetní zpráva. Banka inspirovaná klienty

Pololetní zpráva. Banka inspirovaná klienty Pololetní zpráva 2011 Banka inspirovaná klienty Obsah Obsah Komentář k výsledkům Raiffeisenbank a.s. za první pololetí 2011 3 Konsolidovaný výkaz o finanční pozici 4 Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2014

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2014 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2014 29. května 2014 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

ČESKÁ EKONOMIKA V 1. POLOLETÍ 2000

ČESKÁ EKONOMIKA V 1. POLOLETÍ 2000 ČESKÁ EKONOMIKA V 1. POLOLETÍ 2000 V prvém pololetí roku 2000 se oživení české ekonomiky, pozorovatelné již od druhého pololetí 1999, mírně urychlilo. Hrubý domácí produkt v prvním čtvrtletí 2000 vzrostl

Více

Investiční kapitálová společnost KB, a.s. (v tis. CZK)

Investiční kapitálová společnost KB, a.s. (v tis. CZK) Čtvrtletní rozvaha - Aktiva Základní rozvaha - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávky (Σ) Opravné položky a oprávky Údaj kompenzovaný o opravné

Více

REKORDNÍ VÝSLEDEK VIENNA INSURANCE GROUP

REKORDNÍ VÝSLEDEK VIENNA INSURANCE GROUP Č. 13/2012 22. srpna 2012 1. POLOLETÍ 2012: REKORDNÍ VÝSLEDEK VIENNA INSURANCE GROUP Koncernové pojistné vzrostlo na zhruba 5,3 mld. EUR (růst o 11,7 procenta) Zisk koncernu (před zdaněním) prolomil hranici

Více

Swiss Life v roce 2013 zvýšila čistý zisk na 784 milionů CHF a výnosy z pojistného o 4 % na 18 miliard CHF

Swiss Life v roce 2013 zvýšila čistý zisk na 784 milionů CHF a výnosy z pojistného o 4 % na 18 miliard CHF Curych / Praha, 28. února 2014 Swiss Life v roce 2013 zvýšila čistý zisk na 784 milionů CHF a výnosy z pojistného o 4 % na 18 miliard CHF Skupina Swiss Life v roce 2013 znovu zvýšila svoji efektivnost

Více

Pololetní zpráva emitenta za období 1.1.2011 30.6.2011 společnosti Credium, a.s. (konsolidovaná)

Pololetní zpráva emitenta za období 1.1.2011 30.6.2011 společnosti Credium, a.s. (konsolidovaná) Pololetní zpráva emitenta za období 1.1.2011 30.6.2011 společnosti Credium, a.s. (konsolidovaná) 1 OBSAH 1. Základní údaje o emitentovi...3 1.1. Obchodní firma...3 1.2. Datum vzniku společnosti a registrace...3

Více

Výsledky za 1. čtvrtletí 2014 Skupina ČSOB Divize Česká republika. Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 15. května 2014

Výsledky za 1. čtvrtletí 2014 Skupina ČSOB Divize Česká republika. Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 15. května 2014 Výsledky za 1. čtvrtletí 2014 Skupina ČSOB Divize Česká republika Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 15. května 2014 Obsah Skupina ČSOB Klíčové údaje Finanční výsledky Obchodní výsledky ČSOB Asset

Více

Praha, 8. dubna 2013

Praha, 8. dubna 2013 Praha, 8. dubna 2013 PPF banka pokračovala v růstu i v roce 2012 PPF banka a.s. ( Banka ) dosáhla rekordního zisku, který meziročně vzrostl o 56% na téměř 1 mld. Kč za rok 2012 Banka zaznamenala rekordní

Více

2. Dodatek Základního prospektu

2. Dodatek Základního prospektu Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let 2. Dodatek Základního prospektu Tento dokument aktualizuje Základní prospekt

Více

MYSLÍME I ZA ROH TISKOVÁ BESEDA. Vývoj Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2012. Ve Vídni 23. května 2012

MYSLÍME I ZA ROH TISKOVÁ BESEDA. Vývoj Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2012. Ve Vídni 23. května 2012 MYSLÍME I ZA ROH TISKOVÁ BESEDA Vývoj Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2012 Ve Vídni 23. května 2012 1 Rating agentury Standard & Poor s Rating VIG Agentura Standard & Poor s potvrdila rating VIG

Více

O2 Czech Republic Finanční výsledky za leden až červen 2014

O2 Czech Republic Finanční výsledky za leden až červen 2014 Tisková zpráva O2 Czech Republic Finanční výsledky za leden až červen 2014 1. srpna 2014 O2 Czech Republic a.s. oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za leden až červen 2014, připravené

Více

Pololetní zpráva 2012 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2012 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 2012 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Vydána dne 31. srpna 2012 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Želetavská 1525/1 140 92 Praha 4 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242,

Více

Výsledky Skupiny ČSOB za 3. čtvrtletí 2008

Výsledky Skupiny ČSOB za 3. čtvrtletí 2008 Výsledky Skupiny ČSOB za 3. čtvrtletí 2008 Česká republika Neuditované konsolidované dle IFRS Praha 6. 11. 2008 Tržní podíly Skupiny ČSOB Udržujeme vedoucí pozice na českém finančním trhu Úvěry celkem

Více

Financování obchodní banky

Financování obchodní banky VY_32_INOVACE_BAN_105 Financování obchodní banky Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Základní rozvaha - RIS15_01 - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzo vaný o opravné položky

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

P O L O L E T N Í ZPRÁVA

P O L O L E T N Í ZPRÁVA P O L O L E T N Í ZPRÁVA K 30. 6. 2012 Prohlášení emitenta Emitent prohlašuje, že údaje uvedené v této pololetní zprávě jsou pravdivé a emitent provedl všechna šetření, která na něm lze rozumně požadovat,

Více