Obsah. Občanské právo hmotné ČÁST I DÍL I

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Občanské právo hmotné ČÁST I DÍL I"

Transkript

1 Obsah ČÁST I DÍL I Občanské právo hmotné Občanské právo a občanský zákoník Kapitola 1 Pojem občanského práva Kapitola 2 Metoda občanskoprávní regulace Kapitola 3 Vztahy občanského práva k ostatním odvětvím soukromého práva Vztah občanského a rodinného práva Vztah občanského a obchodního práva Vztah občanského práva a práva pracovního Vztah občanského práva a mezinárodního práva soukromého Kapitola 4 Zásady upravené v obecné části občanského zákoníku Dispozitivnost občanského práva Zákaz zneužití subjektivních práv Dobré mravy Prevence v občanském právu Kapitola 5 Prameny občanského práva DÍL II Občanskoprávní vztah a jeho prvky Kapitola 1 Pojem občanskoprávního vztahu Kapitola 2 Struktura občanskoprávního vztahu Kapitola 3 Subjektivní práva a subjektivní povinnosti Ochrana subjektivních práv Ochrana pokojného stavu Svépomoc Kapitola 4 Účastníci právních vztahů osoby v právním smyslu Osoby fyzické Osoby právnické Zájmové sdružení právnických osob Zastoupení Kapitola 5 Předmět občanskoprávního vztahu DÍL III Občanskoprávní skutečnosti Kapitola 1 Pojem a druhy Kapitola 2 Právní úkony Pojmové znaky Typy a druhy Vznik Náležitosti VII

2 2.5 Obsah právních úkonů Následky právních úkonů Výklad právních úkonů Kapitola 3 Jiné právní skutečnosti Rozhodnutí státních orgánů Vytvoření věci nebo díla Protiprávní úkony Stavy Události Kapitola 4 Čas jako právní skutečnost Význam času a jeho počítání Zánik práva uplynutím lhůty omezující jeho trvání Prekluze Promlčení Pojem a podstata Promlčecí doba Vydržení DÍL IV Vlastnické právo Kapitola 1 Pojem vlastnictví a vlastnické právo Kapitola 2 Obsah subjektivních vlastnických práv Vlastníkova oprávnění Omezení vlastnického práva Kapitola 3 Nabývání vlastnického práva Nabývání smlouvou Nabývání děděním Nabývání rozhodnutím státního orgánu Nabývání na základě jiných skutečností stanovených zákonem Přírůstkem věci Přisvojením Vydržením Zpracováním Neoprávněná stavba Ze zákona Příklepem Kapitola 4 Ochrana vlastnického práva Kapitola 5 Zánik vlastnického práva Na základě projevu vůle dosavadního vlastníka Nezávisle na vůli vlastníka DÍL V Spoluvlastnictví a společné jmění Kapitola 1 Spoluvlastnictví Kapitola 2 Podílové spoluvlastnictví Pojem VIII

3 2.2 Obsah Zánik a vypořádání Ochrana Kapitola 3 Společné jmění manželů (SJM) Pojem a vývoj právní úpravy Subjekty SJM Předmět SJM Ze zákona Možnosti smluvní úpravy Zúžení rozhodnutím soudu Vznik SJM Ze zákona Možnosti smluvní úpravy Obsah SJM Ze zákona Obsah určený smlouvou Zánik SJM Vypořádání SJM Ochrana DÍL VI Bytové vlastnictví Kapitola 1 Koncepce a právní úprava Kapitola 2 Vznik Nabytí vlastnického práva k jednotce od dosavadního vlastníka domu Výstavba domu Kapitola 3 Obsah bytového vlastnictví Obecně Jednotlivá práva a povinnosti bytového vlastníka Omezení práv a povinností Následky porušení práv a povinností Ochrana Kapitola 4 Zánik DÍL VII Držba Kapitola 1 Držba DÍL VIII Věcná práva k cizím věcem Kapitola 1 Vymezení pojmu Kapitola 2 Věcná břemena Vymezení pojmu Vznik věcných břemen Obsah věcných břemen Zánik věcných břemen IX

4 2.4.1 Ze zákona Rozhodnutím příslušného orgánu Smlouvou Smrtí oprávněného nebo zánikem Splynutím Uplynutím doby a splněním rozvazovací podmínky Promlčení věcných břemen DÍL IX Zástavní právo Kapitola 1 Pojem zástavního práva Kapitola 2 Vznik zástavního práva Kapitola 3 Obsah zástavního práva Kapitola 4 Zánik zástavního práva Kapitola 5 Právo podzástavní DÍL X Zadržovací právo Kapitola 1 Vymezení pojmu Kapitola 2 Vznik zadržovacího práva Kapitola 3 Obsah zadržovacího práva Kapitola 4 Zánik zadržovacího práva DÍL XI Katastr nemovitostí Kapitola 1 Právní úprava Kapitola 2 Správa katastru Kapitola 3 Předmět katastru Kapitola 4 Obsah katastru Kapitola 5 Závaznost údajů katastru Kapitola 6 Veřejnost katastru Kapitola 7 Zápisy do katastru Předmět zápisu Kapitola 8 Způsob zápisu Vklad Záznam Poznámka DÍL XII Závazkové právo a odpovědnost Obecná část Kapitola 1 Pojem a vznik závazku Kapitola 2 Obsah závazků Důvod vzniku závazku Odstoupení Kapitola 3 Odpovědnost za vady Odpovědnost ze záruky X

5 Kapitola 4 Společné závazky Kapitola 5 Změny závazků Změny v obsahu závazků Novace kumulativní Prodlení dlužníka Prodlení věřitele Změny v subjektech závazků Postoupení pohledávky Převzetí dluhu Přistoupení k dluhu Poukázka Kapitola 6 Zajištění závazků Obecná charakteristika Smluvní pokuta Ručení Dohoda o srážkách ze mzdy Zajišťovací převod práva a zajištění závazku k postoupení pohledávky Jistota Uznání dluhu Kapitola 7 Zánik závazků Splnění dluhu Složení do úřední úschovy Dohoda o novém závazku Vzdání se práva a prominutí dluhu Nemožnost plnění Uplynutí doby Smrt dlužníka nebo věřitele Započtení Výpověď Neuplatnění práva Splynutí Narovnání DÍL XIII Závazky z právních úkonů Kapitola 1 Závazkové právní vztahy ze smluv Kapitola 2 Spotřebitelské smlouvy Všeobecná pravidla pro spotřebitelské smlouvy Distanční smlouvy Smlouvy uzavřené mimo provozovnu Time-sharing Kapitola 3 Typy závazků Koupě a prodej Směna Prodej zboží v obchodě Darování XI

6 3.5 Provedení díla Zhotovení věci na zakázku Oprava a úprava věci Půjčka Výpůjčka Příkaz Jednatelství bez příkazu Úschova Ubytování Přeprava Zprostředkování Vklady Pojištění Sdružení Důchod Sázka a hra Veřejná soutěž Veřejný příslib Poskytnutí zájezdu Kapitola 4 Nájem Nájem věci (obecný nájem) Nájem bytu Družstevní byt Společný nájem Podnájem Nájem obytných místností Nájem nebytových prostor Podnájem nebytových prostor Podnikatelský nájem věcí movitých DÍL XIV Odpovědnost v občanském právu Kapitola 1 Pojem Kapitola 2 Odpovědnost za škodu Předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu v občanském právu Protiprávní úkon nebo kvalifikovaná škodná událost Škoda Typizované náhrady škody Rozsah náhrady škody Příčinná souvislost Zavinění Kapitola 3 Obecná občanskoprávní odpovědnost za škodu Škoda způsobená provozní činností Odpovědnost za škodu způsobenou na převzaté věci Škoda způsobená okolnostmi XII

7 Kapitola Odpovědnost za škodu způsobenou těmi, kteří nemohou posoudit následky svého jednání Odpovědnost za škodu způsobenou tím, kdo se uvedl vlastní vinou do takového stavu, v němž není schopen ovládnout své jednání nebo posoudit jeho následky ( 423 obč. zák.) Škoda způsobená úmyslným jednáním proti dobrým mravům ( 424 obč. zák.) Odpovědnost za škodu v některých zvláštních případech ( 425 obč. zák.) Odpovědnost za škodu způsobenou provozem dopravních prostředků Odpovědnost za škodu způsobenou provozem zvláště nebezpečným Odpovědnost za škodu způsobenou na věcech vnesených nebo odložených Škoda způsobená více škůdci Zvláštní případy odpovědnosti upravené mimo rámec občanského zákoníku Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku Odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem DÍL XV Bezdůvodné obohacení Kapitola 1 Pojem a funkce Kapitola 2 Předpoklady vzniku závazku z bezdůvodného obohacení Kapitola 3 Skutkové podstaty bezdůvodného obohacení Kapitola 4 Negativní vymezení bezdůvodného obohacení Subjekty bezdůvodného obohacení Rozsah vydání bezdůvodného obohacení Způsob vydání bezdůvodného obohacení Promlčení práva na vydání bezdůvodného obohacení DÍL XVI Dědění Kapitola 1 Základní charakteristika právní úpravy dědění Kapitola 2 Předpoklady dědění Smrt zůstavitele Existence dědictví Způsobilý dědic Vydědění Odmítnutí dědictví Dědický titul Zákon jako dědický titul XIII

8 2.5.2 Dědění ze závěti Více dědiců Započtení darů Správce dědictví Vzor č. 1 Plná moc Vzor č. 2 Odvolání plné moci zmocnitelem Vzor č. 3 Prohlášení ručitele Vzor č. 4 Výzva k plnění na základě prohlášení ručitele Vzor č. 5 Dohoda o srážkách ze mzdy Vzor č. 6 Uznání dluhu Vzor č. 7 Smlouva o postoupení pohledávky Vzor č. 8 Smlouva o postoupení pohledávky Vzor č. 9 Dohoda o přistoupení k závazku Vzor č. 10 Dohoda o narovnání ČÁST II DÍL I Občanské právo procesní Civilní právo procesní a civilní proces Kapitola 1 Charakteristika civilního procesu Vznik a význam civilního procesu Pojem a funkce civilního procesu Druhy civilního procesu Civilní soudní řízení Insolvenční řízení Rozhodčí řízení Základní principy civilního procesu Princip rovnosti účastníků řízení Princip dispoziční Princip projednací Princip kontradiktornosti Princip jednotnosti řízení a princip koncentrační Princip volného hodnocení důkazů Princip veřejnosti Princip ústnosti Princip přímosti Princip materiální pravdy Prameny civilního práva procesního DÍL II Subjekty civilního soudního řízení Kapitola 1 Soudy jako subjekty civilního procesu Obecný výklad o subjektech civilního řízení Civilní pravomoc soudů Příslušnost soudů Obsazení soudů v civilním řízení XIV

9 1.5 Vyloučení soudců Vyloučení dalších osob Procesní úkony soudu Doručování soudních zásilek Předvolání, předvádění a pořádková opatření Kapitola 2 Účastníci civilního soudního řízení Pojem účastenství Vymezení účastníků civilního soudního řízení Definice účastníků sporného řízení Definice účastníků nesporných řízení Způsobilost být účastníkem řízení Procesní způsobilost účastníků Společenství účastníků Vedlejší účastenství Hlavní intervence Věcná legitimace Přistoupení a záměna účastníků Procesní nástupnictví Procesní úkony účastníků Kapitola 3 Zastupování účastníků v civilním procesu Obecný výklad Zákonné zastoupení Zastoupení rozhodnutím soudu Zastoupení na základě plné moci Kapitola 4 Další subjekty civilního soudního řízení Státní zastupitelství Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Osoby zúčastněné na řízení DÍL III Činnost soudu před zahájením řízení Kapitola 1 Smírčí řízení Kapitola 2 Předběžná opatření Kapitola 3 Zajištění důkazů DÍL IV Řízení na soudu prvního stupně Kapitola 1 Řízení sporné Zahájení řízení Žaloba Procesní podmínky Příprava jednání Jednání Zkrácená řízení Kapitola 2 Řízení nesporná Obecná charakteristika Řízení o dědictví XV

10 2.3 Řízení ve věcech péče o nezletilé Řízení o určení, zda je třeba souhlasu rodičů dítěte k jeho osvojení Řízení o osvojení Řízení o úschovách Řízení o umoření listin Řízení o způsobilosti k právním úkonům Řízení o vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení v ústavu zdravotnické péče Řízení opatrovnické Řízení o povolení uzavřít manželství Řízení o prohlášení za mrtvého Řízení ve věcech obchodního rejstříku Řízení o některých otázkách obchodních společností, družstev a jiných právnických osob Řízení ve věcech kapitálového trhu Řízení o předběžném souhlasu s provedením šetření v jiných než obchodních prostorách ve věcech ochrany hospodářské soutěže Řízení o propuštění cizince ze zajištění Řízení ve věcech voleb do rady zaměstnanců, voleb zástupců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a voleb členů zvláštního vyjednávacího výboru evropské družstevní společnosti Řízení o soudním prodeji zástavy Řízení o potvrzení evropského exekučního titulu Řízení o navrácení nezletilého dítěte ve věcech mezinárodních únosů dětí Řízení o určení data narození nebo úmrtí Řízení o nahrazení souhlasu České advokátní komory k seznámení se s obsahem listin, které mohou obsahovat skutečnosti, na něž se vztahuje povinnost mlčenlivosti advokáta Řízení o nahrazení souhlasu zástupce Komory daňových poradců k seznámení se s obsahem listin, které mohou obsahovat skutečnosti, na něž se vztahuje povinnost mlčenlivosti daňového poradce Kapitola 3 Dokazování Pojem a předmět dokazování Průběh procesního dokazování Navrhování důkazů Opatřování důkazů Provádění důkazů Hodnocení důkazů Předběžné (prejudiciální) otázky XVI

11 3.4 Důkazní prostředky Výslech svědka Znalecký posudek Zprávy a vyjádření orgánů, fyzických a právnických osob Listiny Ohledání Výslech účastníků Ostatní důkazní prostředky Kapitola 4 Soudní rozhodnutí Pojem a význam soudního rozhodnutí Druhy soudních rozhodnutí Rozsudek Rozsudky na plnění, určovací a statusové Rozsudky konstitutivní a deklaratorní Rozsudky konečné, částečné a mezitímní Rozsudek pro uznání Rozsudek pro zmeškání Usnesení Předmět soudních rozhodnutí Podklad soudních rozhodnutí Vznik rozhodnutí Oprava a doplnění rozsudku Právní moc rozhodnutí Vykonatelnost rozhodnutí Kapitola 5 Náklady řízení Obecná charakteristika Druhy nákladů řízení Placení nákladů řízení Náhrada nákladů řízení Rozhodování soudu o náhradě nákladů řízení DÍL V Opravná řízení Kapitola 1 Obecná charakteristika opravných řízení Kapitola 2 Odvolání Obecná charakteristika Objektivní podmínky přípustnosti odvolání Subjektivní podmínky odvolání Náležitosti odvolání Vzdání se odvolání a zpětvzetí odvolání Účinky odvolání Řízení o odvolání před soudem prvého stupně Řízení o odvolání před soudem druhého stupně Rozhodnutí odvolacího soudu Kapitola 3 Žaloba na obnovu Podstata a funkce žaloby na obnovu XVII

12 3.2 Předmět žaloby na obnovu Důvody žaloby na obnovu Legitimace k podání žaloby na obnovu Náležitosti žaloby na obnovu Řízení o povolení žaloby na obnovu Řízení a rozhodnutí po povolení obnovy Kapitola 4 Žaloba pro zmatečnost Podstata a funkce žaloby pro zmatečnost Přípustnost a důvody žaloby pro zmatečnost Legitimace k žalobě pro zmatečnost Náležitosti žaloby pro zmatečnost Řízení a rozhodnutí o žalobě pro zmatečnost Kapitola 5 Dovolání Podstata, funkce a význam dovolání Předmět dovolání Přípustnost dovolání Důvody dovolání Legitimace k podání dovolání Náležitosti návrhu na dovolání Řízení o dovolání Rozhodnutí dovolacího soudu DÍL VI Soudní přezkum rozhodnutí jiných orgánů v soukromoprávních věcech Kapitola 1 Rozdělení přezkumu rozhodnutí správních orgánů mezi civilní a správní soudy Kapitola 2 Obecně o soudním řízení ve věcech, o nichž rozhodl jiný orgán Kapitola 3 Příslušnost soudu Kapitola 4 Účastníci řízení Kapitola 5 Žaloba Kapitola 6 Průběh řízení podle části páté o. s. ř Kapitola 7 Rozhodnutí soudu DÍL VII Exekuční řízení Kapitola 1 Obecná část Exekuční právo, exekuční řízení a exekuce Vymezení základních pojmů Vztah nalézacího a exekučního řízení Funkce exekučního řízení Struktura exekučního řízení Státní donucovací moc Druhy exekucí Způsoby exekuce Prameny exekučního práva XVIII

13 1.2.1 Ústavní a mezinárodní prameny Evropské prameny Zákonné předpisy Podzákonné právní předpisy Interní instrukce Exekuční tituly a jejich vykonatelnost Pojem exekučního titulu Soudní exekuční tituly Ostatní exekuční tituly Změna v osobě oprávněného nebo povinného označeného v exekučním titulu Exekuce k vydobytí plnění vázaného na podmínku nebo vzájemnou povinnost Vykonatelnost exekučního titulu Doložka vykonatelnosti Subjekty exekučního řízení a osoby zúčastněné na exekučním řízení Přehled procesních subjektů a osob zúčastněných na řízení Soud Soudní exekutor Účastníci řízení Předmět peněžité exekuce Postižení majetku povinného Postižení majetku ve společném jmění manželů Postižení majetku třetích osob Zásady exekučního řízení Úvodní poznámky Dispoziční zásada a zásada oficiality Zásada projednací a zásada vyšetřovací Uplatnění dalších obecných odvětvových principů Zásada formalizace předpokladů exekuce Zásada ochrany a obrany povinného Zásada ochrany a obrany třetích osob Zásady související s rozvrhovým řízením Činnost soudu (soudního exekutora) před nařízením exekuce Přehled Výzva k dobrovolnému splnění Pomoc soudu oprávněnému podle 260 o. s. ř Prohlášení o majetku povinného Zahájení, průběh a skončení exekučního řízení Zahájení exekučního řízení Nařízení exekuce Provedení exekuce XIX

14 1.8.4 Odklad provedení exekuce Skončení exekuce Náklady exekuce Náklady exekuce prováděné podle občanského soudního řádu Náklady exekuce prováděné podle exekučního řádu Kapitola 2 Zvláštní část Exekuce na peněžitá plnění Srážky ze mzdy Přikázání pohledávky Příkaz k výplatě z účtu u peněžního ústavu Prodej movitých věcí Prodej nemovitostí Soudcovské (exekutorské) zástavní právo na nemovitostech Prodej podniku Exekuce na nepeněžitá plnění Vyklizení Odebrání věci Rozdělení společné věci Provedení prací a výkonů Zvláštní způsoby exekuce Úvodní poznámky Exekuční řízení o výchově nezletilých dětí Nucený výkon rozhodnutí o vykázání ze společného obydlí a nenavazování kontaktů s oprávněným DÍL VIII Justiční orgány Kapitola 1 Soudy Charakteristika soudnictví Soustava soudů Vnitřní struktura soudů Státní správa soudů Postavení soudců a přísedících a předpoklady pro výkon jejich funkce Postavení justičních čekatelů, vyšších soudních úředníků a dalších zaměstanců soudu Kárná odpovědnost soudců Kapitola 2 Advokacie Funkce a význam advokacie Advokáti Advokátní koncipienti Práva a povinnosti advokátů Kárná odpovědnost a kárné řízení XX

15 2.6 Způsoby výkonu advokacie Komora Kapitola 3 Notářství Notáři a notářské úřady Notářská činnost obecně Sepisování notářských zápisů o právních úkonech Osvědčování právně významných skutečností Úschovy Práva a povinnosti notáře Kárná odpovědnost notářů Stavovská samospráva notářů Registry vedené Komorou Kapitola 4 Exekutoři Exekutor a exekutorský úřad Exekutorský koncipient, exekutorský kandidát a další zaměstnanci exekutora Exekuční činnost a další činnost Práva a povinnosti exekutorů Kárná odpovědnost a kárné řízení Stavovská samospráva exekutorů Registry vedené Exekutorskou komorou Vzor č. 1 Usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy pro výživné Vzor č. 2 Usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí prodejem movitých věcí Vzor č. 3 Usnesení o příklepu při dražbě nemovitosti Vzor č. 4 Usnesení o zastavení výkonu rozhodnutí ČÁST III DÍL I Rodinné právo Obecná část Kapitola 1 Pojem a předmět rodinného práva Kapitola 2 Historický vývoj rodinného práva a prameny Vývoj rodinného práva do roku Zákon o rodině Další prameny rodinného práva DÍL II Manželství Kapitola 1 Vznik manželství Pojem manželství Zasnoubení Vznik manželství Předoddavkové řízení Formy uzavření manželství XXI

16 1.5.1 Občanský sňatek Církevní sňatek Vzájemný vztah mezi církevním a občanským sňatkem Zvláštní způsoby uzavření manželství Neplatnost a neexistence manželství Pojem neplatnosti a neexistence manželství Jednotlivé případy neplatnosti manželství Neexistence manželství Dodatečné zplatnění neexistentních manželství Kapitola 2 Vztahy mezi manžely Osobní práva a povinnosti manželů Majetkové vztahy mezi manžely Majetkové společenství Společné bydlení manželů Vzájemná vyživovací povinnost Kapitola 3 Zánik manželství Obecný výklad Zánik manželství smrtí nebo prohlášením manžela za mrtvého Zrušení manželství rozvodem Tzv. sporný rozvod, rozvod se zjišťováním příčin rozvratu Nesporný (smluvený) rozvod, rozvod bez zjišťování příčin rozvratu Tzv. tvrdostní klauzule Řízení o rozvod manželství Rozvod manželství s nezletilými dětmi Právní následky zániku manželství Obecně k právním následkům zániku manželství Příjmení rozvedeného manžela Výživné rozvedeného manžela Základní úprava vyživovací povinnosti Tzv. sankční výživné Zánik vyživovací povinnosti Právní následky rozvodu v oblasti dalších majetkových vztahů Kapitola 4 Jiné formy soužití Tzv. nesezdané soužití Registrované partnerství Vznik registrovaného partnerství Předpoklady vzniku partnerství Neexistence a neplatnost partnerství Osobní práva a povinnosti partnerů XXII

17 4.2.5 Vyživovací povinnost mezi partnery za trvání partnerství a po jeho zániku Vztahy partnerů k nezletilým dětem Další právní následky registrovaného partnerství Zánik registrovaného partnerství DÍL III Příbuzenství Kapitola 1 Pojem příbuzenství Kapitola 2 Určení rodičovství Určení mateřství Určení otcovství Otcovství manžela matky (tzv. I. domněnka otcovství) Otcovství určené na základě souhlasného prohlášení rodičů Popření otcovství nejvyšším státním zástupcem Otcovství určené soudem Kapitola 3 Osvojení Obecně Osoba osvojitele Osoba osvojence Souhlas rodičů s osvojením Nezájem rodiče Žádný zájem Souhlas s osvojením bez vztahu k budoucím osvojitelům (tzv. blanketový souhlas) Preadopční péče Zvláštní podmínky pro nezrušitelné osvojení Řízení o osvojení Zprostředkování osvojení Řízení o určení, zda je třeba souhlasu rodičů dítěte k jeho osvojení Řízení o osvojení Právní následky osvojení, zrušení osvojení Právní následky společné pro oba druhy osvojení Právní následky nezrušitelného osvojení Zrušení osvojení Kapitola 4 Jméno a příjmení nezletilého dítěte Určení jména dítěte Určení příjmení Změna příjmení Změna příjmení podle zákona o rodině Změna jména nebo příjmení podle zákona o matrikách XXIII

18 4.4 Změna jména Kapitola 5 Rodičovská zodpovědnost Obecně k právní úpravě vztahů mezi rodiči a dětmi Pojem rodičovské zodpovědnosti Obsah rodičovské zodpovědnosti Péče o nezletilé dítě Zastupování dítěte Správa jmění dítěte Výkon rodičovské zodpovědnosti Pozastavení výkonu rodičovské zodpovědnosti, její omezení a zbavení Práva a povinnosti dětí vůči rodičům Kapitola 6 Vyživovací povinnost mezi příbuznými Obecně k vyživovací povinnosti Pojem vyživovací povinnosti a jednotlivé druhy Předpoklady vzniku vyživovací povinnosti Rozsah vyživovací povinnosti Promlčení výživného Splatnost výživného, započtení Úhrada výživného poskytnutého za jiného Vyživovací povinnost rodičů k dětem Vznik vyživovací povinnosti rodičů k dětem a její trvání Rozsah vyživovací povinnosti Řízení o vyživovací povinnosti Vyživovací povinnost dětí vůči rodičům Vyživovací povinnost mezi ostatními příbuznými Nároky neprovdané matky Nároky neprovdané matky vůči otci dítěte Nároky těhotné ženy vůči pravděpodobnému otci Kapitola 7 Vztahy dítěte ke třetím osobám Právní úprava vztahu dítěte k dalším příbuzným Vztah dítěte k prarodičům Vztah dítěte a sourozenců Vztah dítěte k nevlastnímu rodiči Svěření dítěte do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče Pěstounská péče Obecně Vznik pěstounské péče Osoba pěstouna Práva a povinnosti pěstouna a dítěte Kolektivní (skupinová) pěstounská péče Hmotné zabezpečení pěstounské péče Zánik pěstounské péče XXIV

19 DÍL IV Poručenství a opatrovnictví Kapitola 1 Poručenství Důvody pro ustanovení poručníka Osoba poručníka Práva a povinnosti poručníka Zánik poručenství Kapitola 2 Opatrovnictví nad nezletilými Obecně Kolizní opatrovník Opatrovník v řízení o osvojení Opatrovník ad hoc Opatrovník pro správu jmění Opatrovník v případě omezení rodičovské zodpovědnosti DÍL V Sociálně-právní ochrana Kapitola 1 Sociálně-právní ochrana Pojem sociálně-právní ochrany Orgány sociálně-právní ochrany Děti, které jsou adresáty sociálně-právní ochrany Zásady sociálně-právní ochrany Kapitola 2 Výchovná opatření Výchovná opatření podle 43 zák. o rodině Napomenutí Dohled nad výchovou nezletilého Omezení Ústavní výchova Důvody pro nařízení ústavní výchovy Zánik ústavní výchovy Ochranná výchova Vzor č. 1 Dotazník k uzavření manželství Vzor č. 2 Žádost o vydání osvědčení o tom, že snoubenci splnili všechny požadavky zákona pro uzavření platného manželství před orgánem církve Vzor č. 3 Návrh na povolení uzavřít manželství Vzor č. 4 Žaloba o výživné nerozvedené manželky Vzor č. 5 Žaloba o rozvod manželství Vzor č. 6 Žaloba o rozvod manželství Vzor č. 7 Smlouva o vypořádání vzájemných majetkových vztahů, práv a povin ností společného bydlení a vyživovací povinnosti rozvedeného manžela uzavřená v souladu s ust. 24a zákona o rodině Vzor č. 8 Návrh matky na úpravu poměrů k nezletilým dětem pro dobu před i po rozvodu manželství XXV

20 Vzor č. 9 Návrh rodičů na schválení dohody o úpravě poměrů k nezletilým dětem pro dobu po rozvodu manželství Vzor č. 10 Žaloba o výživné rozvedené manželky Vzor č. 11 Žaloba o popření otcovství manžela matky Vzor č. 12 Žaloba určení otcovství Vzor č. 13 Návrh na osvojení manželem matky Vzor č. 14 Návrh otce na úpravu styku Vzor č. 15 Návrh rodičů na schválení právního úkonu za nezletilého Vzor č. 16 Návrh matky na zvýšení výživného Vzor č. 17 Návrh prarodičů na svěření nezl. dětí do jejich výchovy Věcný rejstřík XXVI

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv...

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv... Obsah 1. Obecná teorie státu a práva......................... 13 1.1 Právo a morálka.............................. 13 1.2 Pojem státu a práva............................ 13 1.3 Právní stát...................................

Více

OBSAH. Literatura... 96

OBSAH. Literatura... 96 OBSAH Seznam autorů... XIII Přehled ustanovení komentovaných jednotlivými autory... XV Seznam zkratek... XVII Seznam předpisů citovaných v komentáři... XXI Předmluva vydavatele... XXIX Úvod Sporné a nesporné

Více

Otázky ke státní závěrečné zkoušce z Občanského práva hmotného a procesního Platnost od zimního semestru akademického roku 2013/2014

Otázky ke státní závěrečné zkoušce z Občanského práva hmotného a procesního Platnost od zimního semestru akademického roku 2013/2014 Otázky ke státní závěrečné zkoušce z Občanského práva hmotného a procesního Platnost od zimního semestru akademického roku 2013/2014 Pozn.: Každá z otázek může být doplněna položenou podotázkou na hmotněprávní,

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o.

STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o. STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o. Dr. Milady Horákové 447/60, 460 01 Liberec, Tel.: 485 131 035, Fax: 485 131 118, E-mail: prak@prak.cz, URL: http://www.prak.cz Bankovní spojení: ČSOB Liberec

Více

OBSAH DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO... 11. Hlava třicátá: Rodinné právo... 13

OBSAH DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO... 11. Hlava třicátá: Rodinné právo... 13 DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO... 11 Hlava třicátá: Rodinné právo... 13 1 Rodinné právo v České republice... 13 A. Pojem a předmět rodinného práva... 13 B. Systém rodinného práva; jeho místo v systému českého

Více

OBSAH DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO

OBSAH DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO OBSAH DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO Hlava dvacátá sedmá: Rodinné právo... 13 1 Rodinné právo v České republice... 13 A. Pojem a předmět rodinného práva... 13 B. Systém rodinného práva; jeho místo v systému

Více

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 Obsah Právní předpisy a zkratky IX KAPITOLA 1 Úvod 1 1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 KAPITOLA 2 Podnikatel a uzavírání smluv 5 2.1 Jak vzniká smlouva 6 2.2 Zvláštní způsoby uzavření smlouvy 8 2.3 Obsah

Více

Přehled obsahu O autorech Předmluva Předmluva k druhému vydání Obsah

Přehled obsahu O autorech Předmluva Předmluva k druhému vydání Obsah str. m. č. O autorech... V Předmluva...VII Předmluva k druhému vydání... IX Obsah...XVII Autoři jednotlivých kapitol...xxxiii Seznam použitých zkratek...xxxv Literatura... XXXIX Obecná část... 1 Kapitola

Více

Z ROZHODOVACÍ PRAXE OBECNÝCH SOUDŮ Zákon č. 293/2013 Sb., změna občanského soudního řádu a některých dalších zákonů... 13

Z ROZHODOVACÍ PRAXE OBECNÝCH SOUDŮ Zákon č. 293/2013 Sb., změna občanského soudního řádu a některých dalších zákonů... 13 Obsah Úvod.................................................... 11 Seznam zkratek........................................... 12 Z ROZHODOVACÍ PRAXE OBECNÝCH SOUDŮ Zákon č. 293/2013 Sb., změna občanského

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

OBSAH DÍL PRVNÍ OBECNÁ ČÁST... 25

OBSAH DÍL PRVNÍ OBECNÁ ČÁST... 25 Seznam použitých zkratek...................................... 15 Předmluva k prvnímu vydání.................................... 17 Předmluva k druhému vydání................................... 20 Předmluva

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Pojmy právo seminář společenské vědy

Pojmy právo seminář společenské vědy Pojmy právo seminář společenské vědy 1. Zákonnost 2. Základní zásady práva 3. Právní vědomí 4. Právní jistota 5. Právo 6. Objektivní a subjektivní právo 7. Právní předpisy 8. Soudní precedens 9. Normativní

Více

OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ Pohledávky 1. běh Prosinec 2013

OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 Odborné školení v rámci projektu Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti RILEXTRADERS reg.č.: CZ.1.04/1.1.02/94.01311 Soudy a soudnictví Vymezení

Více

Obsah. Obsah... VII Předmluva... XIII Přehled základních právních předpisů... XV Seznam použitých zkratek...xvii

Obsah. Obsah... VII Předmluva... XIII Přehled základních právních předpisů... XV Seznam použitých zkratek...xvii VII... VII Předmluva... XIII Přehled základních právních předpisů... XV Seznam použitých zkratek...xvii I. Obecná část...1 1. Zákonnost a právní vědomí... 1 2. Prameny práva... 2 3. Právo veřejné a soukromé,

Více

Obsah. Seznam vzorů... X Seznam zkratek... XII Předmluva... 1

Obsah. Seznam vzorů... X Seznam zkratek... XII Předmluva... 1 Seznam vzorů.......................................... X Seznam zkratek........................................ XII Předmluva.............................................. 1 KAPITOLA 1 Rozvod manželství.......................

Více

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3 Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. Zkratky právních předpisů... VIII II. Zkratky sbírek judikátů... IX III. Zkratky zahraničních obchodních společností... X IV.

Více

Obsah. Úvod Seznam zkratek Zákon ze dne 12. září 2013, č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních

Obsah. Úvod Seznam zkratek Zákon ze dne 12. září 2013, č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních Úvod... 23 Seznam zkratek... 25 Zákon ze dne 12. září 2013, č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních---- 27 ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ ČÁST... 27 1 Úvodní ustanovení...27 2 Řízení upravená tímto zákonem...

Více

Obsah. Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, s komentářem... 13. Úvod...10. ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení ( 1 9)...13

Obsah. Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, s komentářem... 13. Úvod...10. ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení ( 1 9)...13 Obsah Úvod...10 Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, s komentářem... 13 ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení ( 1 9)...13 HLAVA I Předmět a účel úpravy ( 1 4)...13 HLAVA II Základní zásady správy daní ( 5 9)...24

Více

Obvodní soud pro Prahu 5 Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech

Obvodní soud pro Prahu 5 Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Obvodní soud pro Prahu 5 Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Opatrovnické řízení 1) Podpůrná opatření a svéprávnost (platí pro zletilé osoby) a) Podpůrná opatření

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005 Školní rok: 2012/2013 Třída: DS5B

Více

Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech

Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Opatrovnické řízení 1) Podpůrná opatření a svéprávnost (platí pro zletilé osoby) a) Podpůrná

Více

Otázky a odpovědi ke zkoušce z práva

Otázky a odpovědi ke zkoušce z práva Otázky a odpovědi ke zkoušce z práva 1. Základní metoda regulace respektování rovnosti subjektů rovnost subjektů a. žádný účastník OP vztahu nemůže jednostranně ukládat druhému subjektu povinnosti b. žádný

Více

Přehled o délce soudního řízení ode dne nápadu do dne právní moci podle předmětu a výsledku Okresní soudy - počet věcí (spisů)

Přehled o délce soudního řízení ode dne nápadu do dne právní moci podle předmětu a výsledku Okresní soudy - počet věcí (spisů) Výchova a výchovná opatření 101 - První rozhodnutí o výchově dítěte - svěřeno 351 2532 4763 3419 1987 1381 2793 1057 557 102 - První rozhodnutí o výchově dítěte - svěřeno otci 34 168 327 232 156 119 255

Více

Výchova a výchovná opatření

Výchova a výchovná opatření Výchova a výchovná opatření 101 - První rozhodnutí o výchově dítěte - svěřeno 142 113 88 135 283 124 194 166 168 102 - První rozhodnutí o výchově dítěte - svěřeno otci 187 139 135 157 257 144 227 189 187

Více

Obsah. Část první. Úvodní ustanovení

Obsah. Část první. Úvodní ustanovení Obsah O autorech Předmluva Seznam použitých zkratek IX XI XVII A. Komentář 1 Část první. Úvodní ustanovení Hlava první. Předmět úpravy ( 1) 1 1 [Rozsah působnosti] 1 Hlava druhá. Základní zásady činností

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M005 Školní rok: 2013/2014 Třída: DS

Více

Veřejnoprávní činnost 2. ročník ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ

Veřejnoprávní činnost 2. ročník ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ Účastníci řízení=procesní strany Účastníci řízení jsou subjekty řízení, které mají na průběh řízení zásadní vliv a kterým jsou zákonem přiznána práva a povinnosti, které jiným osobám zúčastněným

Více

Obsah. Úvod 1. Základní právní pojmy 3. Vlastnictví...3 Nabývání vlastnického práva...3. Držba...11 Věc...11 Nemovitost...11 Pozemek...12 Parcela...

Obsah. Úvod 1. Základní právní pojmy 3. Vlastnictví...3 Nabývání vlastnického práva...3. Držba...11 Věc...11 Nemovitost...11 Pozemek...12 Parcela... Obsah Úvod 1 KAPITOLA 1. Základní právní pojmy 3 Vlastnictví..................................................3 Nabývání vlastnického práva..................................3 Kupní smlouva o převodu vlastnictví

Více

Autoři: Recenzenti: JUDr. et. PhDr. Ivo SVOBODA, Ph.D. JUDr. et. RNDr. Vlastislav MAN. Grafická úprava: PhDr. Jana VITOVSKÁ ISBN 978 80

Autoři: Recenzenti: JUDr. et. PhDr. Ivo SVOBODA, Ph.D. JUDr. et. RNDr. Vlastislav MAN. Grafická úprava: PhDr. Jana VITOVSKÁ ISBN 978 80 1 Publikace podává přehled o českém občanském právu. Kromě vysvětlení základních občanskoprávních pojmů se čtenáři seznámí se základy obligačního práva, práva dědického, práva autorského a samozřejmě s

Více

OBSAH DÍL TŘETÍ OBECNÁ ČÁST: ZÁVAZKOVÉ PRÁVO... 17

OBSAH DÍL TŘETÍ OBECNÁ ČÁST: ZÁVAZKOVÉ PRÁVO... 17 DÍL TŘETÍ OBECNÁ ČÁST: ZÁVAZKOVÉ PRÁVO... 17 Hlava dvacátá třetí: Obecné otázky závazkového práva... 19 1 Pojem závazkového práva... 19 2 Funkce závazkového práva... 20 3 Systém závazkového práva... 21

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ OBSAH Seznam autorů............................................ XIII Autoři a recenzenti jednotlivých ustanovení...................... XV Seznam zkratek......................................... XXXII Cizojazyčný

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Obsah Předmluva...9 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník...10 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...10 Hlava I Základní ustanovení...10 Díl I Úvodní ustanovení...10 Díl II Podnik a obchodní jmění...12 Díl

Více

Obsah. ČÁST PRVNÍ. Řízení ve věcech péče soudu o nezletilé...1

Obsah. ČÁST PRVNÍ. Řízení ve věcech péče soudu o nezletilé...1 O autorovi... V Předmluva... VII Seznam použitých zkratek... XVII ČÁST PRVNÍ. Řízení ve věcech péče soudu o nezletilé...1 KAPITOLA I. Pojem nezletilého...3 KAPITOLA II. Identifikace řízení ve věcech péče

Více

HLAVA III: Ochrana ústavně zaručených základních práv a svobod... 54

HLAVA III: Ochrana ústavně zaručených základních práv a svobod... 54 Obsah Seznam autorů.............................................. 5 Seznam použitých zkratek.................................... 21 Předmluva................................................ 24 HLAVA I:

Více

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11 Obsah Předmluva...11 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12 ČÁST PRVNÍ Obecná část...12 Hlava I Působnost trestních zákonů...12 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona...12 Díl 2 Časová působnost...12 Díl

Více

Klasifikace informační databáze

Klasifikace informační databáze INFORMAČNÍ DATABÁZE KLASIFIKACE AKTUALIZACE: 1.1. 2008 ASOCIACE OBČANSKÝCH PORADEN Tachovské náměstí 3, Praha 3, 130 00 tel./fax 222 780 599 i Klasifikace informační databáze 1. Sociální dávky občanských

Více

Nový občanský zákoník

Nový občanský zákoník kód předmětu: B_CPr_3 Civilní právo 3 Nový občanský zákoník RODINNÉ PRÁVO David Hozman (2013) hozmand@seznam.cz nebo 21078@mail.vsfs.cz Legislativa ústavní základ v článku 32 Listiny základních práv a

Více

Obsah. Seznam zkratek... 11

Obsah. Seznam zkratek... 11 Seznam zkratek................................................ 11 Kapitola 1 Průběh řízení a dokazování ve zvláštních řízeních soudních.................................... 13 1.1 Formální průběh zvláštních

Více

Obsah. Úvod 12. Změny a doplnění k 1. lednu Obecně o pohledávkách 17

Obsah. Úvod 12. Změny a doplnění k 1. lednu Obecně o pohledávkách 17 Obsah Úvod 12 Změny a doplnění k 1. lednu 2011 13 1 Obecně o pohledávkách 17 1.1 Právní pohled 17 1.1.1 Pojem pohledávka z právního hlediska 17 1.1.2 Důvody vzniku pohledávky 17 1.1.3 Společné pohledávky

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Metodické listy pro kombinované studium předmětu Arbitráže ve vnitrostátním a mezinárodním obchodním styku Cílem tohoto jednosemestrálního kursu je osvětlení základních pojmů a principů z oblasti specifického

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR PRÁVO (zkouška číslo 2) Cíl předmětu Získat základní informace o obsahu a rozsahu právního systému České republiky a oborech práva, které účetní při výkonu své praxe potřebuje s přihlédnutím k aktuálním

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk. NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Sjednocení smluvního práva Koncepční změny občanský zákoník,

Více

Seznam použitých zkratek... 16 Předmluva... 19

Seznam použitých zkratek... 16 Předmluva... 19 Obsah Seznam použitých zkratek... 16 Předmluva... 19 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 21 HLAVA PRVNÍ: Pojem práva... 23 1 Pojem práva ve smyslu objektivním a subjektivním... 23 2 Třídění práva ve smyslu objektivním...

Více

Obsah. O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii

Obsah. O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii 1 Charakteristika obchodní korporace I. Pojmové znaky obchodní korporace... 1 1. Společenství osob... 2 2. Smluvní povaha... 2 3. Společný

Více

Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení

Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ Položka 1 Poplatky za řízení 1. Za návrh na zahájení občanského soudního řízení, jehož předmětem

Více

Vzor č. 5 Žaloba o zaplacení úroků z prodlení. vyúčtovaných dle repo sazby (dle 1 nařízení vlády

Vzor č. 5 Žaloba o zaplacení úroků z prodlení. vyúčtovaných dle repo sazby (dle 1 nařízení vlády Obsah I ČÁSTI Pohledávka DÍL I Pohledávka a její příslušenství Kapitola 1 Pohledávka - pojem 3 Vzor č. 1 Žaloba na určení neplatnosti kupní smlouvy (relativní neplatnost právního úkonu) 11 Kapitola 2 Příslušenství

Více

Obsah. Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. ČÁST: ÚVODNÍ A OBECNÉ VÝKLADY... 1

Obsah. Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. ČÁST: ÚVODNÍ A OBECNÉ VÝKLADY... 1 Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. ČÁST: ÚVODNÍ A OBECNÉ VÝKLADY... 1 I.1 kapitola: Společnost s ručením omezeným jako pojem pozitivního práva... 1 1. oddíl: Společnost

Více

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. Duben 2012 Právní postavení obce Územní společenství občanů s právem na samosprávu Veřejnoprávní korporace vlastní majetek

Více

Metodický list pro kombinovaného studia předmětu CIVILNÍ PROCES. I. soustředění

Metodický list pro kombinovaného studia předmětu CIVILNÍ PROCES. I. soustředění Metodický list pro kombinovaného studia předmětu CIVILNÍ PROCES I. soustředění Název tématického celku: ZÁKLADNÍ ZÁSADY OBČANSKÉHO SOUDNÍHO ŘÍZENÍ Předmětem prvního soustředění je vysvětlení základních

Více

Agenda Oddíl Popis Rozsah oddílu Občanskoprávní SOUDNÍ SMÍRY Návrhy na smírčí řízení podle 67 o. s. ř Občanskoprávní

Agenda Oddíl Popis Rozsah oddílu Občanskoprávní SOUDNÍ SMÍRY Návrhy na smírčí řízení podle 67 o. s. ř Občanskoprávní Příloha Rozvrhu práce na rok 2017 - Přehled závazných oddílů agend Nc,, Nt a Ntm: Rejstřík Nc: SOUDNÍ SMÍRY Návrhy na smírčí řízení podle 67 o. s. ř. 101-200 OSVOB. OD SOP, UST. Návrhy (žádosti) na přiznání

Více

ZÁKLADY PRÁVA - P 104, SPP 707

ZÁKLADY PRÁVA - P 104, SPP 707 ZÁKLADY PRÁVA - P 104, SPP 707 JUDr. Iva Kernová Obsahem kurzu jsou vybrané kapitoly z veřejného a soukromého práva. Výklad z oblasti veřejného práva umožňuje studentovi získat poznatky umožňující mu nejen

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech promlčení a prekluze v soukromém právu

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech promlčení a prekluze v soukromém právu PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech promlčení a prekluze v soukromém právu Slovo úvodem. 15 16. A. PROMLČENÍ V SOUKROMÉM PRÁVU 17. I. K institutu promlčení obecně 18. 1. Povaha a účel institutu promlčení 17 19.

Více

Právní minimum pro tlumočníky a překladatele. Občanský soudní řád. Ochrana subjektivních práv. Občanské právo procesní

Právní minimum pro tlumočníky a překladatele. Občanský soudní řád. Ochrana subjektivních práv. Občanské právo procesní Právní minimum pro tlumočníky a překladatele Občanský soudní řád Mgr. Miloslav Hrdlička miloslav.hrdlicka@law.muni.cz Ochrana subjektivních práv Zásada prevence Správní orgány Svépomoc Soudní ochrana Občanské

Více

Poslanecká sněmovna. VII. volební období

Poslanecká sněmovna. VII. volební období PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2016 VII. volební období Pozměňovací návrh Karla Fiedlera k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci

Více

Obsah. O autorovi... V Předmluva...VII Seznam základní literatury... XVII Seznam zkratek...xix

Obsah. O autorovi... V Předmluva...VII Seznam základní literatury... XVII Seznam zkratek...xix O autorovi... V Předmluva...VII Seznam základní literatury... XVII Seznam zkratek...xix Kapitola I. Důvod existence práva stavby a jeho vývoj... 1 1. Důvod existence práva stavby a jeho význam pro ekonomické

Více

Obsah. O autorce... X Seznam použitých zkratek... XI Úvod... XIII OBECNĚ O SMLOUVÁCH A ZÁVAZCÍCH JIMI ZALOŽENÝCH... 1

Obsah. O autorce... X Seznam použitých zkratek... XI Úvod... XIII OBECNĚ O SMLOUVÁCH A ZÁVAZCÍCH JIMI ZALOŽENÝCH... 1 O autorce... X Seznam použitých zkratek... XI Úvod... XIII Část první OBECNĚ O SMLOUVÁCH A ZÁVAZCÍCH JIMI ZALOŽENÝCH... 1 I. Smlouva pojem, vznik... 1 II. Předsmluvní odpovědnost... 3 III. Uzavření smlouvy...

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech předběžných opatření

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech předběžných opatření PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech předběžných opatření Úvod............................... 11 Seznam použitých zkratek............. 12 A. Předběžná opatření....... 15 I. Pravidla řízení o předběžném opatření.......................

Více

Změny o.s.ř. a exekučního řádu. Praha, 11.4.2013 Mgr.Ing. Jiří Prošek

Změny o.s.ř. a exekučního řádu. Praha, 11.4.2013 Mgr.Ing. Jiří Prošek Změny o.s.ř. a exekučního řádu Praha, 11.4.2013 Mgr.Ing. Jiří Prošek Nejpodstatnější změny v exekucích 1) Zrušení dvojkolejnosti pro subjekty, které mohou vést daňovou exekuci 2) Zrušení nařizování exekucí

Více

Metodický list pro kombinovaného studia předmětu RODINNÉ PRÁVO. I. soustředění

Metodický list pro kombinovaného studia předmětu RODINNÉ PRÁVO. I. soustředění Metodický list pro kombinovaného studia předmětu RODINNÉ PRÁVO I. soustředění Název tématického celku: ÚVOD DO RODINNÉHO PRÁVA, PROBLEMATIKA UZAVÍRÁNÍ MANŽELSTVÍ A JEHO ZÁNIKU Předmětem prvního soustředění

Více

Přehled obsahu. Část první. Řízení nesporné 1 1 Kapitola 1. Pojem a význam nesporného soudnictví 1 1 Kapitola 2. Řízení dle ZŘS 15 28

Přehled obsahu. Část první. Řízení nesporné 1 1 Kapitola 1. Pojem a význam nesporného soudnictví 1 1 Kapitola 2. Řízení dle ZŘS 15 28 Přehled obsahu O autorech Předmluva Obsah Seznam použitých zkratek str. m. č. V VII XI XXVII Část první. Řízení nesporné 1 1 Kapitola 1. Pojem a význam nesporného soudnictví 1 1 Kapitola 2. Řízení dle

Více

Petr Lavický

Petr Lavický Petr Lavický 1. 10. 2010 Osnova přednášky Účastníci řízení Procesní zastoupení Procesní úkony účastníků Část I. Základní otázky Kdo je účastníkem konkrétního řízení? Je účastník způsobilý být účastníkem

Více

ČÁST PRVNÍ. HLAVA I Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ. HLAVA I Obecná ustanovení 484/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V OP RUMBURK platné od 1. 9. 2009. 1. 2. 3. 4. Info Rada Akt.pomoc Asistence

MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V OP RUMBURK platné od 1. 9. 2009. 1. 2. 3. 4. Info Rada Akt.pomoc Asistence MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V OP RUMBURK platné od 1. 9. 2009 1. 2. 3. 4. Info Rada Akt.pomoc Asistence 1. Sociální dávky - celkem 1.1. Dávky státní sociální podpory 1.1.1. Dávky poskytované

Více

Interpretace práva Právní pomoc Závazkové vztahy Zajištění závazků

Interpretace práva Právní pomoc Závazkové vztahy Zajištění závazků Interpretace práva Právní pomoc Závazkové vztahy Zajištění závazků 4.INTERPRETACE PRÁVA Dělení: a) dle subjektu, který výklad provádí b) dle metody a způsobu výkladu c) dle poměru smyslu právní normy a

Více

Otázky k ústní závěrečné zkoušce

Otázky k ústní závěrečné zkoušce Bakalářské kombinované studium OBCHODNĚPRÁVNÍ STUDIA Otázky k ústní závěrečné zkoušce ČERVEN 2016 ZÁŘÍ 2016 LEDEN 2017 Povinný předmět: Obchodní právo 1. Subjekty právních vztahů souvisejících s podnikáním

Více

POVINNÝ PŘEDMĚT: OBCHODNÍ PRÁVO

POVINNÝ PŘEDMĚT: OBCHODNÍ PRÁVO Zkušební okruhy pro Státní závěrečnou zkoušku v bakalářském studijním programu Právní specializace obor Právo a podnikání v akademickém roce 2012/2013 zkušební období: JARO 2013 - ZÁŘÍ 2013 - LEDEN 2014

Více

POJEM OBČANSKÉHO PRÁVA

POJEM OBČANSKÉHO PRÁVA POJEM OBČANSKÉHO PRÁVA jedno z právních odvětví kořeny v římském právu soukromoprávní charakter OP převaha dispozitivních norem smluvní autonomie subsidiarita a specialita perspektivy vývoje OP ČLENĚNÍ

Více

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 OBSAH ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11 ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 1. Úvodní ustanovení 16 1.1 Vymezení předmětu a účelu zákonné úpravy správy daní 16 2.

Více

ČÁST PRVNÍ Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu... 15. 1. Úvodní ustanovení... 16. 2. Obecná část o správě daní... 25

ČÁST PRVNÍ Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu... 15. 1. Úvodní ustanovení... 16. 2. Obecná část o správě daní... 25 OBSAH ÚVOD....................................................................9 Úvod k CD........................................................... 10 Konstrukce daňového řádu.............................................

Více

Občanské právo procesní II. Výkon rozhodnutí. JUDr. Ing. Radovan Dávid

Občanské právo procesní II. Výkon rozhodnutí. JUDr. Ing. Radovan Dávid Občanské právo procesní II Výkon rozhodnutí JUDr. Ing. Radovan Dávid 1. Úvod Vykonatelnost rozhodnutí: souvisí s vynutitelností práva - náležitosti rozhodnutí mimo jiné výrok - musí být přesný, určitý

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech vyživovací povinnosti rodičů

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech vyživovací povinnosti rodičů PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech vyživovací povinnosti rodičů Úvodem............................ 11 Seznam zkratek...................... 13 A. CIVILNÍ ČÁST................. 15 I. Obecně........................

Více

XI. ročník odborné mezinárodní konference Real EstateMarket Čtvrtek 18. 10. 2012, ClarionCongressHotel Praha

XI. ročník odborné mezinárodní konference Real EstateMarket Čtvrtek 18. 10. 2012, ClarionCongressHotel Praha Nový katastrální zákon? Nový katastrální zákon: - navazuje na nový občanský zákoník (veřejný seznam s důsledky dle NOZ materiální publicita, obrana proti zapsání/nezapsání do seznamu) - účinnost od 1.

Více

OBSAH. Úvod...11 Seznam zkratek...13 TRESTNÍ ZÁKONÍK...15

OBSAH. Úvod...11 Seznam zkratek...13 TRESTNÍ ZÁKONÍK...15 OBSAH Úvod...11 Seznam zkratek...13 TRESTNÍ ZÁKONÍK...15 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST ( 1 139)...17 HLAVA I PŮSOBNOST TRESTNÍCH ZÁKONŮ ( 1 11)...17 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona ( 1)...17 Díl 2 Časová působnost

Více

MANŽELSTVÍ, PARTNERSTVÍ, NESEZDANÉ SOUŽITÍ

MANŽELSTVÍ, PARTNERSTVÍ, NESEZDANÉ SOUŽITÍ MANŽELSTVÍ, PARTNERSTVÍ, NESEZDANÉ SOUŽITÍ Martin Kornel, 2008 PRAMENY LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD (č. 2/1993 Sb.) Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (č. 209/1992 Sb.) ZÁKON O RODINĚ

Více

Obsah. O autorovi... V Předmluva... VII Seznam použitých zkratek... XV

Obsah. O autorovi... V Předmluva... VII Seznam použitých zkratek... XV O autorovi... V Předmluva... VII Seznam použitých zkratek... XV KAPITOLA I. Přivolení k zásahu do integrity člověka...1 1. Obecný výklad...1 2. Informovaný souhlas se zásahem do integrity...4 2.1 Komu

Více

Rodinné a manželské vztahy rozhodné právo. JUDr. Klára Svobodová

Rodinné a manželské vztahy rozhodné právo. JUDr. Klára Svobodová Rodinné a manželské vztahy rozhodné právo JUDr. Klára Svobodová Manželské právo způsobilost uzavřít manželství podmínky platnosti manželství forma uzavření manželství osobní vztahy mezi manželi majetkové

Více

Obsah. KAPITOLA I. Použitá terminologie a základní pojmosloví (provizorní a předběžná ochrana)...5

Obsah. KAPITOLA I. Použitá terminologie a základní pojmosloví (provizorní a předběžná ochrana)...5 O autorovi... V Předmluva... VII Seznam použitých zkratek... XV Úvod...1 1. Nástin problematiky...1 2. Praktická relevance institutu předběžných opatření...2 3. Stav problematiky v právní teorii...3 4.

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 RODINNÉPRÁVO Upravuje vznik a zánik manželství, vztahy mezi manžely, rodiči, dětmi

Více

ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení

Více

Obsah. Předmluva VII. Zkratky a vysvětlivky XXI I. ČÁST. STRUČNÁ HISTORIE BYTOVÝCH DRUŽSTEV V ČESKÝCH ZEMÍCH 1

Obsah. Předmluva VII. Zkratky a vysvětlivky XXI I. ČÁST. STRUČNÁ HISTORIE BYTOVÝCH DRUŽSTEV V ČESKÝCH ZEMÍCH 1 Předmluva Zkratky a vysvětlivky VII XXI I. ČÁST. STRUČNÁ HISTORIE BYTOVÝCH DRUŽSTEV V ČESKÝCH ZEMÍCH 1 Kapitola 1. Vývoj bytového družstevnictví do roku 1959 3 1.1 Vývoj do roku 1918 3 1.2 Vývoj v letech

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2008

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2008 OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2008 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní norma, pramen

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech smluvní pokuty (s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku)

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech smluvní pokuty (s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku) PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech smluvní pokuty (s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku) Předmluva.......................... 11 Seznam použitých zkratek............. 13 IV. URČITOST VYMEZENÍ ZAJIŠŤOVANÉ

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech výkonu rozhodnutí a exekuce

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech výkonu rozhodnutí a exekuce PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech výkonu rozhodnutí a exekuce Úvod............................... 17 Seznam použitých zkratek............. 18 A. ÚČEL A CHARAKTER VYKONÁVACÍHO ŘÍZENÍ...... 21 1. Ke vztahu nalézacího

Více

ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb. a vyhlášky č. 110/2004 Sb.

ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb. a vyhlášky č. 110/2004 Sb. 484/2000 Sb.. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

Obsah I. ČÁST: ÚVODNÍ A SPOLEČNÉ VÝKLADY I.1 kapitola: Historický exkurs... 1

Obsah I. ČÁST: ÚVODNÍ A SPOLEČNÉ VÝKLADY I.1 kapitola: Historický exkurs... 1 Obsah Předmluva... V Přehled použitých zkratek... VII I. Zkratky právních předpisů... VII I.1 České právní předpisy... VII I.2 Právní předpisy ES/EU... VIII II. Zkratky zahraničních obchodních společností...

Více

Copyright AK Gürlich & Co. - 1 - www.gaudens.cz

Copyright AK Gürlich & Co. - 1 - www.gaudens.cz STUDIJNÍ MATERIÁL NOZ A NEMOVITOSTI V REALITNÍ PRAXI JASNĚ, PŘEHLEDNĚ A SROZUMITELNĚ PRAKTICKÝ PRŮVODCE NOVÝM OBČANSKÝM ZÁKONÍKEM GAUDENS - TRADICE OD ROKU 1996 V OBLASTI KURZŮ A PORADENSTVÍ PRO REALITNÍ

Více

REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA 2014

REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA 2014 Semináře a kurzy účetnictví & daně REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA 2014 slovníček základních pojmů pro účetnictví a daně sestavil Lukáš Pěsna, TPA Horwath Slovníček obsahuje abecední seznam pojmů nové legislativy

Více

OBSAH. P Ř E D M L U V A k í. v y d á n í P Ř E D M L U V A к 2. v y d á n í S E Z N A M Z K R A T E K... 23

OBSAH. P Ř E D M L U V A k í. v y d á n í P Ř E D M L U V A к 2. v y d á n í S E Z N A M Z K R A T E K... 23 OBSAH P Ř E D M L U V A k í. v y d á n í... 19 P Ř E D M L U V A к 2. v y d á n í... 22 S E Z N A M Z K R A T E K... 23 S E Z N A M A U T O R Ů... 24 Č Á S T I. V Z O R Y P O D L E O B Č A N S K É H O

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000,

VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000, VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 484/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

Obsah. O autorovi... V Předmluva... VII Seznam použitých zkratek... XXI

Obsah. O autorovi... V Předmluva... VII Seznam použitých zkratek... XXI O autorovi....................................................... V Předmluva...................................................... VII Seznam použitých zkratek...................................... XXI

Více

12. V 274 odst. 1 písm. e) se slova a exekutorských zrušují a slova zvláštních zákonů 80) se nahrazují slovy zvláštního zákona 80).

12. V 274 odst. 1 písm. e) se slova a exekutorských zrušují a slova zvláštních zákonů 80) se nahrazují slovy zvláštního zákona 80). POZMĚŇOVACÍ NÁVRH KE SNĚMOVNÍMU TISKU 537_0 k návrhu ZÁKONA ze dne 2012, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Návrh I: Dosavadní

Více

O bsah Seznam použitých zkratek

O bsah Seznam použitých zkratek O bsah Seznam použitých zkratek 5 ČÁST I OBECNÁ ČÁST 1. Obecná charakteristika rodinného práva Prof. JUDr. M ilana Hrušáková, CSc. 8 1.1 R odina a společnost 8 1.2 Pojem a p řed m ět rodinného práva, místo

Více

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňový systém Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Téma : Majetkové daně (III) daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí 1. Poplatník daně. 2. Předmět daně. 3. Základ daně. 4. Rozdělení osob do

Více

Obsah. Obsah. O autorech... V Slovo úvodem...xi Předmluva...XVII Obsah... XIX Seznam použitých zkratek...xxv

Obsah. Obsah. O autorech... V Slovo úvodem...xi Předmluva...XVII Obsah... XIX Seznam použitých zkratek...xxv XIX O autorech... V Slovo úvodem...xi Předmluva...XVII... XIX Seznam použitých zkratek...xxv Kapitola I. Preambule... 1 1 Právní rámec... 1 2 činnosti advokáta... 4 Kapitola II. Výkon advokacie... 13 1.

Více

půjčce odstoupení od objednávky. Rovněž právní poradna není nabízena jako poskytování nákladů neprovdané matce Změna SJM na podílové spoluvlastnictví

půjčce odstoupení od objednávky. Rovněž právní poradna není nabízena jako poskytování nákladů neprovdané matce Změna SJM na podílové spoluvlastnictví půjčce odstoupení od objednávky. Rovněž právní poradna není nabízena jako poskytování plnohodnotného právního poradenství korespondenční cestou. nákladů neprovdané matce Změna SJM na podílové spoluvlastnictví

Více

Příloha SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení

Příloha SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení 549/1991 Sb. - o soudních poplatcích - Příloha SAZEBNÍK POPLATKŮ Položka 1 Poplatky za řízení 1. Za návrh na zahájení občanského soudního řízení, jehož předmětem je peněžité plnění a) do částky 20 000

Více