Obsah. Občanské právo hmotné ČÁST I DÍL I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Občanské právo hmotné ČÁST I DÍL I"

Transkript

1 Obsah ČÁST I DÍL I Občanské právo hmotné Občanské právo a občanský zákoník Kapitola 1 Pojem občanského práva Kapitola 2 Metoda občanskoprávní regulace Kapitola 3 Vztahy občanského práva k ostatním odvětvím soukromého práva Vztah občanského a rodinného práva Vztah občanského a obchodního práva Vztah občanského práva a práva pracovního Vztah občanského práva a mezinárodního práva soukromého Kapitola 4 Zásady upravené v obecné části občanského zákoníku Dispozitivnost občanského práva Zákaz zneužití subjektivních práv Dobré mravy Prevence v občanském právu Kapitola 5 Prameny občanského práva DÍL II Občanskoprávní vztah a jeho prvky Kapitola 1 Pojem občanskoprávního vztahu Kapitola 2 Struktura občanskoprávního vztahu Kapitola 3 Subjektivní práva a subjektivní povinnosti Ochrana subjektivních práv Ochrana pokojného stavu Svépomoc Kapitola 4 Účastníci právních vztahů osoby v právním smyslu Osoby fyzické Osoby právnické Zájmové sdružení právnických osob Zastoupení Kapitola 5 Předmět občanskoprávního vztahu DÍL III Občanskoprávní skutečnosti Kapitola 1 Pojem a druhy Kapitola 2 Právní úkony Pojmové znaky Typy a druhy Vznik Náležitosti VII

2 2.5 Obsah právních úkonů Následky právních úkonů Výklad právních úkonů Kapitola 3 Jiné právní skutečnosti Rozhodnutí státních orgánů Vytvoření věci nebo díla Protiprávní úkony Stavy Události Kapitola 4 Čas jako právní skutečnost Význam času a jeho počítání Zánik práva uplynutím lhůty omezující jeho trvání Prekluze Promlčení Pojem a podstata Promlčecí doba Vydržení DÍL IV Vlastnické právo Kapitola 1 Pojem vlastnictví a vlastnické právo Kapitola 2 Obsah subjektivních vlastnických práv Vlastníkova oprávnění Omezení vlastnického práva Kapitola 3 Nabývání vlastnického práva Nabývání smlouvou Nabývání děděním Nabývání rozhodnutím státního orgánu Nabývání na základě jiných skutečností stanovených zákonem Přírůstkem věci Přisvojením Vydržením Zpracováním Neoprávněná stavba Ze zákona Příklepem Kapitola 4 Ochrana vlastnického práva Kapitola 5 Zánik vlastnického práva Na základě projevu vůle dosavadního vlastníka Nezávisle na vůli vlastníka DÍL V Spoluvlastnictví a společné jmění Kapitola 1 Spoluvlastnictví Kapitola 2 Podílové spoluvlastnictví Pojem VIII

3 2.2 Obsah Zánik a vypořádání Ochrana Kapitola 3 Společné jmění manželů (SJM) Pojem a vývoj právní úpravy Subjekty SJM Předmět SJM Ze zákona Možnosti smluvní úpravy Zúžení rozhodnutím soudu Vznik SJM Ze zákona Možnosti smluvní úpravy Obsah SJM Ze zákona Obsah určený smlouvou Zánik SJM Vypořádání SJM Ochrana DÍL VI Bytové vlastnictví Kapitola 1 Koncepce a právní úprava Kapitola 2 Vznik Nabytí vlastnického práva k jednotce od dosavadního vlastníka domu Výstavba domu Kapitola 3 Obsah bytového vlastnictví Obecně Jednotlivá práva a povinnosti bytového vlastníka Omezení práv a povinností Následky porušení práv a povinností Ochrana Kapitola 4 Zánik DÍL VII Držba Kapitola 1 Držba DÍL VIII Věcná práva k cizím věcem Kapitola 1 Vymezení pojmu Kapitola 2 Věcná břemena Vymezení pojmu Vznik věcných břemen Obsah věcných břemen Zánik věcných břemen IX

4 2.4.1 Ze zákona Rozhodnutím příslušného orgánu Smlouvou Smrtí oprávněného nebo zánikem Splynutím Uplynutím doby a splněním rozvazovací podmínky Promlčení věcných břemen DÍL IX Zástavní právo Kapitola 1 Pojem zástavního práva Kapitola 2 Vznik zástavního práva Kapitola 3 Obsah zástavního práva Kapitola 4 Zánik zástavního práva Kapitola 5 Právo podzástavní DÍL X Zadržovací právo Kapitola 1 Vymezení pojmu Kapitola 2 Vznik zadržovacího práva Kapitola 3 Obsah zadržovacího práva Kapitola 4 Zánik zadržovacího práva DÍL XI Katastr nemovitostí Kapitola 1 Právní úprava Kapitola 2 Správa katastru Kapitola 3 Předmět katastru Kapitola 4 Obsah katastru Kapitola 5 Závaznost údajů katastru Kapitola 6 Veřejnost katastru Kapitola 7 Zápisy do katastru Předmět zápisu Kapitola 8 Způsob zápisu Vklad Záznam Poznámka DÍL XII Závazkové právo a odpovědnost Obecná část Kapitola 1 Pojem a vznik závazku Kapitola 2 Obsah závazků Důvod vzniku závazku Odstoupení Kapitola 3 Odpovědnost za vady Odpovědnost ze záruky X

5 Kapitola 4 Společné závazky Kapitola 5 Změny závazků Změny v obsahu závazků Novace kumulativní Prodlení dlužníka Prodlení věřitele Změny v subjektech závazků Postoupení pohledávky Převzetí dluhu Přistoupení k dluhu Poukázka Kapitola 6 Zajištění závazků Obecná charakteristika Smluvní pokuta Ručení Dohoda o srážkách ze mzdy Zajišťovací převod práva a zajištění závazku k postoupení pohledávky Jistota Uznání dluhu Kapitola 7 Zánik závazků Splnění dluhu Složení do úřední úschovy Dohoda o novém závazku Vzdání se práva a prominutí dluhu Nemožnost plnění Uplynutí doby Smrt dlužníka nebo věřitele Započtení Výpověď Neuplatnění práva Splynutí Narovnání DÍL XIII Závazky z právních úkonů Kapitola 1 Závazkové právní vztahy ze smluv Kapitola 2 Spotřebitelské smlouvy Všeobecná pravidla pro spotřebitelské smlouvy Distanční smlouvy Smlouvy uzavřené mimo provozovnu Time-sharing Kapitola 3 Typy závazků Koupě a prodej Směna Prodej zboží v obchodě Darování XI

6 3.5 Provedení díla Zhotovení věci na zakázku Oprava a úprava věci Půjčka Výpůjčka Příkaz Jednatelství bez příkazu Úschova Ubytování Přeprava Zprostředkování Vklady Pojištění Sdružení Důchod Sázka a hra Veřejná soutěž Veřejný příslib Poskytnutí zájezdu Kapitola 4 Nájem Nájem věci (obecný nájem) Nájem bytu Družstevní byt Společný nájem Podnájem Nájem obytných místností Nájem nebytových prostor Podnájem nebytových prostor Podnikatelský nájem věcí movitých DÍL XIV Odpovědnost v občanském právu Kapitola 1 Pojem Kapitola 2 Odpovědnost za škodu Předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu v občanském právu Protiprávní úkon nebo kvalifikovaná škodná událost Škoda Typizované náhrady škody Rozsah náhrady škody Příčinná souvislost Zavinění Kapitola 3 Obecná občanskoprávní odpovědnost za škodu Škoda způsobená provozní činností Odpovědnost za škodu způsobenou na převzaté věci Škoda způsobená okolnostmi XII

7 Kapitola Odpovědnost za škodu způsobenou těmi, kteří nemohou posoudit následky svého jednání Odpovědnost za škodu způsobenou tím, kdo se uvedl vlastní vinou do takového stavu, v němž není schopen ovládnout své jednání nebo posoudit jeho následky ( 423 obč. zák.) Škoda způsobená úmyslným jednáním proti dobrým mravům ( 424 obč. zák.) Odpovědnost za škodu v některých zvláštních případech ( 425 obč. zák.) Odpovědnost za škodu způsobenou provozem dopravních prostředků Odpovědnost za škodu způsobenou provozem zvláště nebezpečným Odpovědnost za škodu způsobenou na věcech vnesených nebo odložených Škoda způsobená více škůdci Zvláštní případy odpovědnosti upravené mimo rámec občanského zákoníku Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku Odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem DÍL XV Bezdůvodné obohacení Kapitola 1 Pojem a funkce Kapitola 2 Předpoklady vzniku závazku z bezdůvodného obohacení Kapitola 3 Skutkové podstaty bezdůvodného obohacení Kapitola 4 Negativní vymezení bezdůvodného obohacení Subjekty bezdůvodného obohacení Rozsah vydání bezdůvodného obohacení Způsob vydání bezdůvodného obohacení Promlčení práva na vydání bezdůvodného obohacení DÍL XVI Dědění Kapitola 1 Základní charakteristika právní úpravy dědění Kapitola 2 Předpoklady dědění Smrt zůstavitele Existence dědictví Způsobilý dědic Vydědění Odmítnutí dědictví Dědický titul Zákon jako dědický titul XIII

8 2.5.2 Dědění ze závěti Více dědiců Započtení darů Správce dědictví Vzor č. 1 Plná moc Vzor č. 2 Odvolání plné moci zmocnitelem Vzor č. 3 Prohlášení ručitele Vzor č. 4 Výzva k plnění na základě prohlášení ručitele Vzor č. 5 Dohoda o srážkách ze mzdy Vzor č. 6 Uznání dluhu Vzor č. 7 Smlouva o postoupení pohledávky Vzor č. 8 Smlouva o postoupení pohledávky Vzor č. 9 Dohoda o přistoupení k závazku Vzor č. 10 Dohoda o narovnání ČÁST II DÍL I Občanské právo procesní Civilní právo procesní a civilní proces Kapitola 1 Charakteristika civilního procesu Vznik a význam civilního procesu Pojem a funkce civilního procesu Druhy civilního procesu Civilní soudní řízení Insolvenční řízení Rozhodčí řízení Základní principy civilního procesu Princip rovnosti účastníků řízení Princip dispoziční Princip projednací Princip kontradiktornosti Princip jednotnosti řízení a princip koncentrační Princip volného hodnocení důkazů Princip veřejnosti Princip ústnosti Princip přímosti Princip materiální pravdy Prameny civilního práva procesního DÍL II Subjekty civilního soudního řízení Kapitola 1 Soudy jako subjekty civilního procesu Obecný výklad o subjektech civilního řízení Civilní pravomoc soudů Příslušnost soudů Obsazení soudů v civilním řízení XIV

9 1.5 Vyloučení soudců Vyloučení dalších osob Procesní úkony soudu Doručování soudních zásilek Předvolání, předvádění a pořádková opatření Kapitola 2 Účastníci civilního soudního řízení Pojem účastenství Vymezení účastníků civilního soudního řízení Definice účastníků sporného řízení Definice účastníků nesporných řízení Způsobilost být účastníkem řízení Procesní způsobilost účastníků Společenství účastníků Vedlejší účastenství Hlavní intervence Věcná legitimace Přistoupení a záměna účastníků Procesní nástupnictví Procesní úkony účastníků Kapitola 3 Zastupování účastníků v civilním procesu Obecný výklad Zákonné zastoupení Zastoupení rozhodnutím soudu Zastoupení na základě plné moci Kapitola 4 Další subjekty civilního soudního řízení Státní zastupitelství Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Osoby zúčastněné na řízení DÍL III Činnost soudu před zahájením řízení Kapitola 1 Smírčí řízení Kapitola 2 Předběžná opatření Kapitola 3 Zajištění důkazů DÍL IV Řízení na soudu prvního stupně Kapitola 1 Řízení sporné Zahájení řízení Žaloba Procesní podmínky Příprava jednání Jednání Zkrácená řízení Kapitola 2 Řízení nesporná Obecná charakteristika Řízení o dědictví XV

10 2.3 Řízení ve věcech péče o nezletilé Řízení o určení, zda je třeba souhlasu rodičů dítěte k jeho osvojení Řízení o osvojení Řízení o úschovách Řízení o umoření listin Řízení o způsobilosti k právním úkonům Řízení o vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení v ústavu zdravotnické péče Řízení opatrovnické Řízení o povolení uzavřít manželství Řízení o prohlášení za mrtvého Řízení ve věcech obchodního rejstříku Řízení o některých otázkách obchodních společností, družstev a jiných právnických osob Řízení ve věcech kapitálového trhu Řízení o předběžném souhlasu s provedením šetření v jiných než obchodních prostorách ve věcech ochrany hospodářské soutěže Řízení o propuštění cizince ze zajištění Řízení ve věcech voleb do rady zaměstnanců, voleb zástupců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a voleb členů zvláštního vyjednávacího výboru evropské družstevní společnosti Řízení o soudním prodeji zástavy Řízení o potvrzení evropského exekučního titulu Řízení o navrácení nezletilého dítěte ve věcech mezinárodních únosů dětí Řízení o určení data narození nebo úmrtí Řízení o nahrazení souhlasu České advokátní komory k seznámení se s obsahem listin, které mohou obsahovat skutečnosti, na něž se vztahuje povinnost mlčenlivosti advokáta Řízení o nahrazení souhlasu zástupce Komory daňových poradců k seznámení se s obsahem listin, které mohou obsahovat skutečnosti, na něž se vztahuje povinnost mlčenlivosti daňového poradce Kapitola 3 Dokazování Pojem a předmět dokazování Průběh procesního dokazování Navrhování důkazů Opatřování důkazů Provádění důkazů Hodnocení důkazů Předběžné (prejudiciální) otázky XVI

11 3.4 Důkazní prostředky Výslech svědka Znalecký posudek Zprávy a vyjádření orgánů, fyzických a právnických osob Listiny Ohledání Výslech účastníků Ostatní důkazní prostředky Kapitola 4 Soudní rozhodnutí Pojem a význam soudního rozhodnutí Druhy soudních rozhodnutí Rozsudek Rozsudky na plnění, určovací a statusové Rozsudky konstitutivní a deklaratorní Rozsudky konečné, částečné a mezitímní Rozsudek pro uznání Rozsudek pro zmeškání Usnesení Předmět soudních rozhodnutí Podklad soudních rozhodnutí Vznik rozhodnutí Oprava a doplnění rozsudku Právní moc rozhodnutí Vykonatelnost rozhodnutí Kapitola 5 Náklady řízení Obecná charakteristika Druhy nákladů řízení Placení nákladů řízení Náhrada nákladů řízení Rozhodování soudu o náhradě nákladů řízení DÍL V Opravná řízení Kapitola 1 Obecná charakteristika opravných řízení Kapitola 2 Odvolání Obecná charakteristika Objektivní podmínky přípustnosti odvolání Subjektivní podmínky odvolání Náležitosti odvolání Vzdání se odvolání a zpětvzetí odvolání Účinky odvolání Řízení o odvolání před soudem prvého stupně Řízení o odvolání před soudem druhého stupně Rozhodnutí odvolacího soudu Kapitola 3 Žaloba na obnovu Podstata a funkce žaloby na obnovu XVII

12 3.2 Předmět žaloby na obnovu Důvody žaloby na obnovu Legitimace k podání žaloby na obnovu Náležitosti žaloby na obnovu Řízení o povolení žaloby na obnovu Řízení a rozhodnutí po povolení obnovy Kapitola 4 Žaloba pro zmatečnost Podstata a funkce žaloby pro zmatečnost Přípustnost a důvody žaloby pro zmatečnost Legitimace k žalobě pro zmatečnost Náležitosti žaloby pro zmatečnost Řízení a rozhodnutí o žalobě pro zmatečnost Kapitola 5 Dovolání Podstata, funkce a význam dovolání Předmět dovolání Přípustnost dovolání Důvody dovolání Legitimace k podání dovolání Náležitosti návrhu na dovolání Řízení o dovolání Rozhodnutí dovolacího soudu DÍL VI Soudní přezkum rozhodnutí jiných orgánů v soukromoprávních věcech Kapitola 1 Rozdělení přezkumu rozhodnutí správních orgánů mezi civilní a správní soudy Kapitola 2 Obecně o soudním řízení ve věcech, o nichž rozhodl jiný orgán Kapitola 3 Příslušnost soudu Kapitola 4 Účastníci řízení Kapitola 5 Žaloba Kapitola 6 Průběh řízení podle části páté o. s. ř Kapitola 7 Rozhodnutí soudu DÍL VII Exekuční řízení Kapitola 1 Obecná část Exekuční právo, exekuční řízení a exekuce Vymezení základních pojmů Vztah nalézacího a exekučního řízení Funkce exekučního řízení Struktura exekučního řízení Státní donucovací moc Druhy exekucí Způsoby exekuce Prameny exekučního práva XVIII

13 1.2.1 Ústavní a mezinárodní prameny Evropské prameny Zákonné předpisy Podzákonné právní předpisy Interní instrukce Exekuční tituly a jejich vykonatelnost Pojem exekučního titulu Soudní exekuční tituly Ostatní exekuční tituly Změna v osobě oprávněného nebo povinného označeného v exekučním titulu Exekuce k vydobytí plnění vázaného na podmínku nebo vzájemnou povinnost Vykonatelnost exekučního titulu Doložka vykonatelnosti Subjekty exekučního řízení a osoby zúčastněné na exekučním řízení Přehled procesních subjektů a osob zúčastněných na řízení Soud Soudní exekutor Účastníci řízení Předmět peněžité exekuce Postižení majetku povinného Postižení majetku ve společném jmění manželů Postižení majetku třetích osob Zásady exekučního řízení Úvodní poznámky Dispoziční zásada a zásada oficiality Zásada projednací a zásada vyšetřovací Uplatnění dalších obecných odvětvových principů Zásada formalizace předpokladů exekuce Zásada ochrany a obrany povinného Zásada ochrany a obrany třetích osob Zásady související s rozvrhovým řízením Činnost soudu (soudního exekutora) před nařízením exekuce Přehled Výzva k dobrovolnému splnění Pomoc soudu oprávněnému podle 260 o. s. ř Prohlášení o majetku povinného Zahájení, průběh a skončení exekučního řízení Zahájení exekučního řízení Nařízení exekuce Provedení exekuce XIX

14 1.8.4 Odklad provedení exekuce Skončení exekuce Náklady exekuce Náklady exekuce prováděné podle občanského soudního řádu Náklady exekuce prováděné podle exekučního řádu Kapitola 2 Zvláštní část Exekuce na peněžitá plnění Srážky ze mzdy Přikázání pohledávky Příkaz k výplatě z účtu u peněžního ústavu Prodej movitých věcí Prodej nemovitostí Soudcovské (exekutorské) zástavní právo na nemovitostech Prodej podniku Exekuce na nepeněžitá plnění Vyklizení Odebrání věci Rozdělení společné věci Provedení prací a výkonů Zvláštní způsoby exekuce Úvodní poznámky Exekuční řízení o výchově nezletilých dětí Nucený výkon rozhodnutí o vykázání ze společného obydlí a nenavazování kontaktů s oprávněným DÍL VIII Justiční orgány Kapitola 1 Soudy Charakteristika soudnictví Soustava soudů Vnitřní struktura soudů Státní správa soudů Postavení soudců a přísedících a předpoklady pro výkon jejich funkce Postavení justičních čekatelů, vyšších soudních úředníků a dalších zaměstanců soudu Kárná odpovědnost soudců Kapitola 2 Advokacie Funkce a význam advokacie Advokáti Advokátní koncipienti Práva a povinnosti advokátů Kárná odpovědnost a kárné řízení XX

15 2.6 Způsoby výkonu advokacie Komora Kapitola 3 Notářství Notáři a notářské úřady Notářská činnost obecně Sepisování notářských zápisů o právních úkonech Osvědčování právně významných skutečností Úschovy Práva a povinnosti notáře Kárná odpovědnost notářů Stavovská samospráva notářů Registry vedené Komorou Kapitola 4 Exekutoři Exekutor a exekutorský úřad Exekutorský koncipient, exekutorský kandidát a další zaměstnanci exekutora Exekuční činnost a další činnost Práva a povinnosti exekutorů Kárná odpovědnost a kárné řízení Stavovská samospráva exekutorů Registry vedené Exekutorskou komorou Vzor č. 1 Usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy pro výživné Vzor č. 2 Usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí prodejem movitých věcí Vzor č. 3 Usnesení o příklepu při dražbě nemovitosti Vzor č. 4 Usnesení o zastavení výkonu rozhodnutí ČÁST III DÍL I Rodinné právo Obecná část Kapitola 1 Pojem a předmět rodinného práva Kapitola 2 Historický vývoj rodinného práva a prameny Vývoj rodinného práva do roku Zákon o rodině Další prameny rodinného práva DÍL II Manželství Kapitola 1 Vznik manželství Pojem manželství Zasnoubení Vznik manželství Předoddavkové řízení Formy uzavření manželství XXI

16 1.5.1 Občanský sňatek Církevní sňatek Vzájemný vztah mezi církevním a občanským sňatkem Zvláštní způsoby uzavření manželství Neplatnost a neexistence manželství Pojem neplatnosti a neexistence manželství Jednotlivé případy neplatnosti manželství Neexistence manželství Dodatečné zplatnění neexistentních manželství Kapitola 2 Vztahy mezi manžely Osobní práva a povinnosti manželů Majetkové vztahy mezi manžely Majetkové společenství Společné bydlení manželů Vzájemná vyživovací povinnost Kapitola 3 Zánik manželství Obecný výklad Zánik manželství smrtí nebo prohlášením manžela za mrtvého Zrušení manželství rozvodem Tzv. sporný rozvod, rozvod se zjišťováním příčin rozvratu Nesporný (smluvený) rozvod, rozvod bez zjišťování příčin rozvratu Tzv. tvrdostní klauzule Řízení o rozvod manželství Rozvod manželství s nezletilými dětmi Právní následky zániku manželství Obecně k právním následkům zániku manželství Příjmení rozvedeného manžela Výživné rozvedeného manžela Základní úprava vyživovací povinnosti Tzv. sankční výživné Zánik vyživovací povinnosti Právní následky rozvodu v oblasti dalších majetkových vztahů Kapitola 4 Jiné formy soužití Tzv. nesezdané soužití Registrované partnerství Vznik registrovaného partnerství Předpoklady vzniku partnerství Neexistence a neplatnost partnerství Osobní práva a povinnosti partnerů XXII

17 4.2.5 Vyživovací povinnost mezi partnery za trvání partnerství a po jeho zániku Vztahy partnerů k nezletilým dětem Další právní následky registrovaného partnerství Zánik registrovaného partnerství DÍL III Příbuzenství Kapitola 1 Pojem příbuzenství Kapitola 2 Určení rodičovství Určení mateřství Určení otcovství Otcovství manžela matky (tzv. I. domněnka otcovství) Otcovství určené na základě souhlasného prohlášení rodičů Popření otcovství nejvyšším státním zástupcem Otcovství určené soudem Kapitola 3 Osvojení Obecně Osoba osvojitele Osoba osvojence Souhlas rodičů s osvojením Nezájem rodiče Žádný zájem Souhlas s osvojením bez vztahu k budoucím osvojitelům (tzv. blanketový souhlas) Preadopční péče Zvláštní podmínky pro nezrušitelné osvojení Řízení o osvojení Zprostředkování osvojení Řízení o určení, zda je třeba souhlasu rodičů dítěte k jeho osvojení Řízení o osvojení Právní následky osvojení, zrušení osvojení Právní následky společné pro oba druhy osvojení Právní následky nezrušitelného osvojení Zrušení osvojení Kapitola 4 Jméno a příjmení nezletilého dítěte Určení jména dítěte Určení příjmení Změna příjmení Změna příjmení podle zákona o rodině Změna jména nebo příjmení podle zákona o matrikách XXIII

18 4.4 Změna jména Kapitola 5 Rodičovská zodpovědnost Obecně k právní úpravě vztahů mezi rodiči a dětmi Pojem rodičovské zodpovědnosti Obsah rodičovské zodpovědnosti Péče o nezletilé dítě Zastupování dítěte Správa jmění dítěte Výkon rodičovské zodpovědnosti Pozastavení výkonu rodičovské zodpovědnosti, její omezení a zbavení Práva a povinnosti dětí vůči rodičům Kapitola 6 Vyživovací povinnost mezi příbuznými Obecně k vyživovací povinnosti Pojem vyživovací povinnosti a jednotlivé druhy Předpoklady vzniku vyživovací povinnosti Rozsah vyživovací povinnosti Promlčení výživného Splatnost výživného, započtení Úhrada výživného poskytnutého za jiného Vyživovací povinnost rodičů k dětem Vznik vyživovací povinnosti rodičů k dětem a její trvání Rozsah vyživovací povinnosti Řízení o vyživovací povinnosti Vyživovací povinnost dětí vůči rodičům Vyživovací povinnost mezi ostatními příbuznými Nároky neprovdané matky Nároky neprovdané matky vůči otci dítěte Nároky těhotné ženy vůči pravděpodobnému otci Kapitola 7 Vztahy dítěte ke třetím osobám Právní úprava vztahu dítěte k dalším příbuzným Vztah dítěte k prarodičům Vztah dítěte a sourozenců Vztah dítěte k nevlastnímu rodiči Svěření dítěte do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče Pěstounská péče Obecně Vznik pěstounské péče Osoba pěstouna Práva a povinnosti pěstouna a dítěte Kolektivní (skupinová) pěstounská péče Hmotné zabezpečení pěstounské péče Zánik pěstounské péče XXIV

19 DÍL IV Poručenství a opatrovnictví Kapitola 1 Poručenství Důvody pro ustanovení poručníka Osoba poručníka Práva a povinnosti poručníka Zánik poručenství Kapitola 2 Opatrovnictví nad nezletilými Obecně Kolizní opatrovník Opatrovník v řízení o osvojení Opatrovník ad hoc Opatrovník pro správu jmění Opatrovník v případě omezení rodičovské zodpovědnosti DÍL V Sociálně-právní ochrana Kapitola 1 Sociálně-právní ochrana Pojem sociálně-právní ochrany Orgány sociálně-právní ochrany Děti, které jsou adresáty sociálně-právní ochrany Zásady sociálně-právní ochrany Kapitola 2 Výchovná opatření Výchovná opatření podle 43 zák. o rodině Napomenutí Dohled nad výchovou nezletilého Omezení Ústavní výchova Důvody pro nařízení ústavní výchovy Zánik ústavní výchovy Ochranná výchova Vzor č. 1 Dotazník k uzavření manželství Vzor č. 2 Žádost o vydání osvědčení o tom, že snoubenci splnili všechny požadavky zákona pro uzavření platného manželství před orgánem církve Vzor č. 3 Návrh na povolení uzavřít manželství Vzor č. 4 Žaloba o výživné nerozvedené manželky Vzor č. 5 Žaloba o rozvod manželství Vzor č. 6 Žaloba o rozvod manželství Vzor č. 7 Smlouva o vypořádání vzájemných majetkových vztahů, práv a povin ností společného bydlení a vyživovací povinnosti rozvedeného manžela uzavřená v souladu s ust. 24a zákona o rodině Vzor č. 8 Návrh matky na úpravu poměrů k nezletilým dětem pro dobu před i po rozvodu manželství XXV

20 Vzor č. 9 Návrh rodičů na schválení dohody o úpravě poměrů k nezletilým dětem pro dobu po rozvodu manželství Vzor č. 10 Žaloba o výživné rozvedené manželky Vzor č. 11 Žaloba o popření otcovství manžela matky Vzor č. 12 Žaloba určení otcovství Vzor č. 13 Návrh na osvojení manželem matky Vzor č. 14 Návrh otce na úpravu styku Vzor č. 15 Návrh rodičů na schválení právního úkonu za nezletilého Vzor č. 16 Návrh matky na zvýšení výživného Vzor č. 17 Návrh prarodičů na svěření nezl. dětí do jejich výchovy Věcný rejstřík XXVI

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv...

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv... Obsah 1. Obecná teorie státu a práva......................... 13 1.1 Právo a morálka.............................. 13 1.2 Pojem státu a práva............................ 13 1.3 Právní stát...................................

Více

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 Obsah Právní předpisy a zkratky IX KAPITOLA 1 Úvod 1 1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 KAPITOLA 2 Podnikatel a uzavírání smluv 5 2.1 Jak vzniká smlouva 6 2.2 Zvláštní způsoby uzavření smlouvy 8 2.3 Obsah

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005 Školní rok: 2012/2013 Třída: DS5B

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M005 Školní rok: 2013/2014 Třída: DS

Více

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3 Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. Zkratky právních předpisů... VIII II. Zkratky sbírek judikátů... IX III. Zkratky zahraničních obchodních společností... X IV.

Více

Klasifikace informační databáze

Klasifikace informační databáze INFORMAČNÍ DATABÁZE KLASIFIKACE AKTUALIZACE: 1.1. 2008 ASOCIACE OBČANSKÝCH PORADEN Tachovské náměstí 3, Praha 3, 130 00 tel./fax 222 780 599 i Klasifikace informační databáze 1. Sociální dávky občanských

Více

Autoři: Recenzenti: JUDr. et. PhDr. Ivo SVOBODA, Ph.D. JUDr. et. RNDr. Vlastislav MAN. Grafická úprava: PhDr. Jana VITOVSKÁ ISBN 978 80

Autoři: Recenzenti: JUDr. et. PhDr. Ivo SVOBODA, Ph.D. JUDr. et. RNDr. Vlastislav MAN. Grafická úprava: PhDr. Jana VITOVSKÁ ISBN 978 80 1 Publikace podává přehled o českém občanském právu. Kromě vysvětlení základních občanskoprávních pojmů se čtenáři seznámí se základy obligačního práva, práva dědického, práva autorského a samozřejmě s

Více

Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech

Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Opatrovnické řízení 1) Podpůrná opatření a svéprávnost (platí pro zletilé osoby) a) Podpůrná

Více

Vzor č. 5 Žaloba o zaplacení úroků z prodlení. vyúčtovaných dle repo sazby (dle 1 nařízení vlády

Vzor č. 5 Žaloba o zaplacení úroků z prodlení. vyúčtovaných dle repo sazby (dle 1 nařízení vlády Obsah I ČÁSTI Pohledávka DÍL I Pohledávka a její příslušenství Kapitola 1 Pohledávka - pojem 3 Vzor č. 1 Žaloba na určení neplatnosti kupní smlouvy (relativní neplatnost právního úkonu) 11 Kapitola 2 Příslušenství

Více

Obsah. Úvod 1. Základní právní pojmy 3. Vlastnictví...3 Nabývání vlastnického práva...3. Držba...11 Věc...11 Nemovitost...11 Pozemek...12 Parcela...

Obsah. Úvod 1. Základní právní pojmy 3. Vlastnictví...3 Nabývání vlastnického práva...3. Držba...11 Věc...11 Nemovitost...11 Pozemek...12 Parcela... Obsah Úvod 1 KAPITOLA 1. Základní právní pojmy 3 Vlastnictví..................................................3 Nabývání vlastnického práva..................................3 Kupní smlouva o převodu vlastnictví

Více

Nový občanský zákoník

Nový občanský zákoník kód předmětu: B_CPr_3 Civilní právo 3 Nový občanský zákoník RODINNÉ PRÁVO David Hozman (2013) hozmand@seznam.cz nebo 21078@mail.vsfs.cz Legislativa ústavní základ v článku 32 Listiny základních práv a

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ OBSAH Seznam autorů............................................ XIII Autoři a recenzenti jednotlivých ustanovení...................... XV Seznam zkratek......................................... XXXII Cizojazyčný

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Obsah Předmluva...9 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník...10 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...10 Hlava I Základní ustanovení...10 Díl I Úvodní ustanovení...10 Díl II Podnik a obchodní jmění...12 Díl

Více

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO EXEKUTORSKÁ KOMORA ČR Na Pankráci 1062/58, 14 000 Praha IČO: 70 94 05 17 DIČ: CZ 70 94 05 17 č.ú.: 27 85 77 11 02 27 / 0100 Tel. 296 804 190, e-mail komora@ekcr.cz, www.ekcr.cz SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Více

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11 Obsah Předmluva...11 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12 ČÁST PRVNÍ Obecná část...12 Hlava I Působnost trestních zákonů...12 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona...12 Díl 2 Časová působnost...12 Díl

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech výkonu rozhodnutí a exekuce

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech výkonu rozhodnutí a exekuce PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech výkonu rozhodnutí a exekuce Úvod............................... 17 Seznam použitých zkratek............. 18 A. ÚČEL A CHARAKTER VYKONÁVACÍHO ŘÍZENÍ...... 21 1. Ke vztahu nalézacího

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Metodické listy pro kombinované studium předmětu Arbitráže ve vnitrostátním a mezinárodním obchodním styku Cílem tohoto jednosemestrálního kursu je osvětlení základních pojmů a principů z oblasti specifického

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech vyživovací povinnosti rodičů

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech vyživovací povinnosti rodičů PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech vyživovací povinnosti rodičů Úvodem............................ 11 Seznam zkratek...................... 13 A. CIVILNÍ ČÁST................. 15 I. Obecně........................

Více

Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení

Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ Položka 1 Poplatky za řízení 1. Za návrh na zahájení občanského soudního řízení, jehož předmětem

Více

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR PRÁVO (zkouška číslo 2) Cíl předmětu Získat základní informace o obsahu a rozsahu právního systému České republiky a oborech práva, které účetní při výkonu své praxe potřebuje s přihlédnutím k aktuálním

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech výkonu rozhodnutí a exekuce

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech výkonu rozhodnutí a exekuce PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech výkonu rozhodnutí a exekuce 1 2 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech výkonu rozhodnutí a exekuce 2., aktualizované a rozšířené

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

Zdravotně sociální fakulta PRÁVO. Metodická příručka. JUDr. Martin ŠIMÁK doc. JUDr. Vilém KAHOUN, Ph.D. JUDr. Věra PRAŽMOVÁ

Zdravotně sociální fakulta PRÁVO. Metodická příručka. JUDr. Martin ŠIMÁK doc. JUDr. Vilém KAHOUN, Ph.D. JUDr. Věra PRAŽMOVÁ J I H O Č E S K Á U N I V E R Z I T A V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta PRÁVO Metodická příručka JUDr. Martin ŠIMÁK doc. JUDr. Vilém KAHOUN, Ph.D. JUDr. Věra PRAŽMOVÁ 2 0 0 6 Obor: Sociální

Více

ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení

Více

ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb. a vyhlášky č. 110/2004 Sb.

ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb. a vyhlášky č. 110/2004 Sb. 484/2000 Sb.. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V OP RUMBURK platné od 1. 9. 2009. 1. 2. 3. 4. Info Rada Akt.pomoc Asistence

MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V OP RUMBURK platné od 1. 9. 2009. 1. 2. 3. 4. Info Rada Akt.pomoc Asistence MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V OP RUMBURK platné od 1. 9. 2009 1. 2. 3. 4. Info Rada Akt.pomoc Asistence 1. Sociální dávky - celkem 1.1. Dávky státní sociální podpory 1.1.1. Dávky poskytované

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz)

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Nový občanský zákoník (1) Hlavní cíl nové právní úpravy úprava veškerých

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000,

VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000, VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

Předmět: upravuje vztahy majetko-právní a osobní, rodinné a pracovní vztahy Prameny: Občanský zákoník, Občanský soudní řád

Předmět: upravuje vztahy majetko-právní a osobní, rodinné a pracovní vztahy Prameny: Občanský zákoník, Občanský soudní řád Otázka: Odvětví práva soukromého Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Mel Předmět: upravuje vztahy majetko-právní a osobní, rodinné a pracovní vztahy Prameny: Občanský zákoník, Občanský soudní

Více

Změny o.s.ř. a exekučního řádu. Praha, 11.4.2013 Mgr.Ing. Jiří Prošek

Změny o.s.ř. a exekučního řádu. Praha, 11.4.2013 Mgr.Ing. Jiří Prošek Změny o.s.ř. a exekučního řádu Praha, 11.4.2013 Mgr.Ing. Jiří Prošek Nejpodstatnější změny v exekucích 1) Zrušení dvojkolejnosti pro subjekty, které mohou vést daňovou exekuci 2) Zrušení nařizování exekucí

Více

REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA 2014

REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA 2014 Semináře a kurzy účetnictví & daně REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA 2014 slovníček základních pojmů pro účetnictví a daně sestavil Lukáš Pěsna, TPA Horwath Slovníček obsahuje abecední seznam pojmů nové legislativy

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_13_RODINNÉ PRÁVO II_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 OBSAH ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11 ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 1. Úvodní ustanovení 16 1.1 Vymezení předmětu a účelu zákonné úpravy správy daní 16 2.

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_12_RODINNÉ PRÁVO I_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_42 Datum: 6.1.

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_42 Datum: 6.1. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Občanská nauka Ročník:

Více

JUDr. Daniela Kovářová. www.akkovarova.cz, e-mail: kovarova@akkovarova.cz

JUDr. Daniela Kovářová. www.akkovarova.cz, e-mail: kovarova@akkovarova.cz JUDr. Daniela Kovářová www.akkovarova.cz, e-mail: kovarova@akkovarova.cz O čem bude řeč přehled opatrovnických sporů zvláštnosti a specifika opatrovnické klientely úloha advokáta a zvláštní kompetence

Více

Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o.

Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. TÉMATA K ABSOLUTORIU - zkouška z odborných předmětů Vzdělávací program: SOCIÁLNÍ PRÁCE DÁLKOVÉ STUDIUM Karlovy

Více

1. Pojem pracovního úrazu podle zákoníku práce... 36. 1.1 Úraz (úrazový děj)... 36 1.2 Plnění pracovních úkolů nebo přímá souvislost s ním...

1. Pojem pracovního úrazu podle zákoníku práce... 36. 1.1 Úraz (úrazový děj)... 36 1.2 Plnění pracovních úkolů nebo přímá souvislost s ním... Obsah Část A Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání I. Porovnání starého a nového zákoníku práce na úseku odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání (přehled změn)... 18 1. Co vyplývá

Více

Nový občanský zákoník. Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, ČÁST PÁTÁ. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná. Hlava I. Ustanovení společná

Nový občanský zákoník. Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, ČÁST PÁTÁ. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná. Hlava I. Ustanovení společná Nový občanský zákoník Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, ČÁST PÁTÁ Ustanovení společná, přechodná a závěrečná Hlava I Ustanovení společná Díl 2 Závěrečná ustanovení 3080 Zrušuje se: 1. Zákon č.

Více

Vymahatelnost pohledávek v praxi

Vymahatelnost pohledávek v praxi Vymahatelnost pohledávek v praxi Obsah Legislativní rámec Vnitřní předpisy organizace Organizační zajištění a kompetence Druhy pohledávek a způsoby jejich vymáhání Závěr Legislativní rámec Zákon 128/2000Sb.,

Více

Exekuční právo-modelové řízení II. část. JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Exekuční právo-modelové řízení II. část. JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D. Exekuční právo-modelové řízení II. část JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D. 1 Doporučená literatura Winterová, A. a kol. Civilní právo procesní. 6. vyd. Praha: Linde, 2011 Stavinohová, J., Hlavsa, P. Civilní

Více

Pohledávky 1. běh Prosinec 2013

Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 Odborné školení v rámci projektu Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti RILEXTRADERS reg.č.: CZ.1.04/1.1.02/94.01311 Vymáhání pohledávky v soudním

Více

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ Soud: Krajský soud v Brně Sp. zn.: i 01 Společný návrh manželů na povolení oddlužení X Ano Ne DLUŽNÍK 02 Typ: Fyzická Státní příslušnost: ii Osobní údaje Trvalé bydliště Příjmení:

Více

OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ (občanské právo procesní)

OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ (občanské právo procesní) OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ (občanské právo procesní) OSNOVA: Definice, prameny Soudy Účastníci řízení a jejich zástupci Účast státního zastupitelství Řízení v prvním stupni Opravné prostředky Výkon rozhodnutí

Více

Státní podnik, obchodní společnosti. Obchodní a živnostenský zákon. Zákon o ochraně hospodářské soutěže (antimonopolní zákon).

Státní podnik, obchodní společnosti. Obchodní a živnostenský zákon. Zákon o ochraně hospodářské soutěže (antimonopolní zákon). 4 Formy podnikání Státní podnik, obchodní společnosti. Obchodní a živnostenský zákon. Zákon o ochraně hospodářské soutěže (antimonopolní zákon). 4.1 Druhy podnikatelských subjektů Podnikáním se rozumí

Více

Obsah. 2. WORKSHOP: Pracovní právo, exekuce, insolvence a osobní bankrot

Obsah. 2. WORKSHOP: Pracovní právo, exekuce, insolvence a osobní bankrot 1 2 Obsah 1. WORKSHOP: Osoby a jejich práva, dědictví, náhrada škody, rodinné právo, vlastnictví, sousedská práva, jak nenaletět při koupi a prodeji nemovitosti, smlouvy 2. WORKSHOP: Pracovní právo, exekuce,

Více

Převody a oceňování nemovitostí

Převody a oceňování nemovitostí Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115 Projekt je finančně podpořen Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

P EHLED JUDIKATURY. ve vûcech nájmu bytu. 2., aktualizované a roz ífiené vydání. Sestavila VùRA KORECKÁ

P EHLED JUDIKATURY. ve vûcech nájmu bytu. 2., aktualizované a roz ífiené vydání. Sestavila VùRA KORECKÁ P EHLED JUDIKATURY ve vûcech nájmu bytu 2., aktualizované a roz ífiené vydání Sestavila VùRA KORECKÁ PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech nájmu bytu Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz SLovo

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_09_OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ_P1-2 Číslo projektu:

Více

ADR a rozhodčí řízení. Přednáška 3 - KS VŠFS 2014

ADR a rozhodčí řízení. Přednáška 3 - KS VŠFS 2014 ADR a rozhodčí řízení Přednáška 3 - KS VŠFS 2014 Rozhodčí soudy /RS/ stálé rozhodčí instituce -rozhodčí soudy (RS) Zřízeny podle právních předpisů státu, kde mají sídlo (zřizovatele) vydávají svá pravidla

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H : 227. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech

Více

RODINNÉ PRÁVO DEFINICE, PRAMENY

RODINNÉ PRÁVO DEFINICE, PRAMENY RODINNÉ PRÁVO OSNOVA: Definice, prameny Manželství vznik, důvody neplatného manželství, zánik Přímá a pobočná linie Vztahy mezi manželi Vztahy mezi rodiči a dětmi Náhradní výchova Vyživovací povinnosti

Více

Obvodní soud pro Prahu 5 Průměrné délky civilních řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech

Obvodní soud pro Prahu 5 Průměrné délky civilních řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Obvodní soud pro Prahu 5 Průměrné délky civilních řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Civilní řízení OS Praha 5 1) Ochrana osob (ochrana osobnostních práv) a) Fyzické osoby (člověk) 111 ochrana

Více

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 AKTUÁLNÍ TÉMA Možnost přezkumu rozhodčích doložek i v probíhajících exekucích Stanovisko občanskoprávního a obchodněprávního kolegia Nejvyššího soudu ČR

Více

PŘEHLED JUDIKATURY Žaloba, její náležitosti a vady

PŘEHLED JUDIKATURY Žaloba, její náležitosti a vady PŘEHLED JUDIKATURY Žaloba, její náležitosti a vady Úvodem 11 Seznam zkratek 12 I. OBECNĚ K ŽALOBĚ 13 A. Obecné náležitosti žaloby 13 1. Zkoumání pravomoci soudu při neodstraněných vadách žaloby... 13 2.

Více

OBSAH ÚVOD... 15 ČÁST PRVÁ OBECNÉ OTÁZKY PRÁVA OCHRANY SPOTŘEBITELE... 17

OBSAH ÚVOD... 15 ČÁST PRVÁ OBECNÉ OTÁZKY PRÁVA OCHRANY SPOTŘEBITELE... 17 OBSAH ÚVOD.............................................. 15 ČÁST PRVÁ OBECNÉ OTÁZKY PRÁVA OCHRANY SPOTŘEBITELE..... 17 Kapitola I. Právo ochrany spotřebitele....................... 19 Oddíl 1. Obecné poznámky

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Soukromé právo právo rodinné VY_32_INOVACE_10_11. Mgr. Jan Hrazdira hrazdira@gymjev.

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Soukromé právo právo rodinné VY_32_INOVACE_10_11. Mgr. Jan Hrazdira hrazdira@gymjev. Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

1. Listina základních práv a svobod je právním předpisem, který má sílu a) Zákona b) Ústavního zákona c) Nařízení vlády 2.

1. Listina základních práv a svobod je právním předpisem, který má sílu a) Zákona b) Ústavního zákona c) Nařízení vlády 2. 1. Listina základních práv a svobod je právním předpisem, který má sílu a) Zákona b) Ústavního zákona c) Nařízení vlády 2. Hlavním pramenem kontinentálního evropského právního systému je a) Precedenty

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. Ročník: 1.-4. ročník studijních oborů, 1.-3. ročník učebních oborů

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. Ročník: 1.-4. ročník studijních oborů, 1.-3. ročník učebních oborů Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.07 Téma sady: Rodinné právo rodiče a děti Ročník: 1.-4. ročník

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 VEŘEJNÉPRÁVO ÚSTAVNÍ PRÁVO SPRÁVNÍ PRÁVO TRESTNÍ PRÁVO FINANČNÍ PRÁVO normy, které

Více

Správci podniku náleží za činnost při exekuci prodejem podniku odměna a náhrada hotových výdajů.

Správci podniku náleží za činnost při exekuci prodejem podniku odměna a náhrada hotových výdajů. 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

Obsah. O autorovi... V Předmluva...VII Přehled obsahu... IX Seznam použitých zkratek...xix

Obsah. O autorovi... V Předmluva...VII Přehled obsahu... IX Seznam použitých zkratek...xix Předmluva Pracovní spory projednávané civilními soudy byly po dlouhou dobu oblastí, v níž se zdálo, že všechny zásadní problémy už byly vyřešeny. Pozornost byla věnována zejména hmotnému právu, méně již

Více

Obsah I. ČÁST PŘEMĚNY. Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I.1 HLAVA: OBECNÉ OTÁZKY PŘEMĚN... 3

Obsah I. ČÁST PŘEMĚNY. Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I.1 HLAVA: OBECNÉ OTÁZKY PŘEMĚN... 3 Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. ČÁST PŘEMĚNY I.1 HLAVA: OBECNÉ OTÁZKY PŘEMĚN... 3 I.1.1 DÍL: Úvodní výklady... 3 I.1.1.1 kapitola: Historický exkurs... 3 1. oddíl:

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Částka 52 Sbírka zákonů č. 142 / 2012 Strana 2251 142 ZÁKON ze dne 11. dubna 2012 o změně některých zákonů v souvislosti se zavedením základních registrů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Krajský soud v Brně Průměrné délky trestních řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech

Krajský soud v Brně Průměrné délky trestních řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Krajský soud v Brně Průměrné délky trestních řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech 1) Ochrana osob (ochrana osobnostních práv) KS Brno a) Fyzické osoby (člověk) 111 ochrana - osobnosti osobně

Více

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 âást I. Obecné otázky obchodních závazkov ch vztahû... 17 Hlava I. Pojetí a druhy obchodních závazkov ch vztahû...

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.05 Téma sady: Občanské právo dědické právo Ročník: Nástavbové

Více

Zápisy vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem

Zápisy vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem Hornicko-geologická fakulta, VŠB TU Ostrava Institut geodézie a důlního měřictví Zápisy vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem Ing. Pavel Černota, Ph.D. Ing. Hana Staňková, Ph.D. Podle zákona

Více

RÁMCOVÉ OKRUHY ZKUŠEBNÍCH OTÁZEK A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO

RÁMCOVÉ OKRUHY ZKUŠEBNÍCH OTÁZEK A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO EXEKUTORSKÁ KOMORA ČR Na Pankráci 1062/58, 14 000 Praha IČO: 70 94 05 17 DIČ: CZ 70 94 05 17 č.ú.: 27 85 77 11 02 27 / 0100 Tel. 296 804 190, e-mail komora@ekcr.cz, www.ekcr.cz RÁMCOVÉ OKRUHY ZKUŠEBNÍCH

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM.

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM. SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů,

Více

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ. Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ. Obecná ustanovení 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

ZÁKLADY OBČANSKÉHO PRÁVA. JUDr. et Mgr. Barbora Vlachová 23662@mail.bivs.cz

ZÁKLADY OBČANSKÉHO PRÁVA. JUDr. et Mgr. Barbora Vlachová 23662@mail.bivs.cz ZÁKLADY OBČANSKÉHO PRÁVA JUDr. et Mgr. Barbora Vlachová 23662@mail.bivs.cz OSNOVA PŘEDMĚTU Pojem a předmět úpravy občanského a soukromého práva, vztah k ostatním oborům. Právo veřejné a soukromé. Prameny

Více

Obsah XIII. Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. ČÁST: POJEM SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM... 1

Obsah XIII. Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. ČÁST: POJEM SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM... 1 Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. ČÁST: POJEM SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM... 1 I.1 kapitola: Stručná historie právní úpravy společnosti s ručením omezeným...

Více

VYVLASTNĚNÍ a nucené omezení vlastnického práva. Filip Dienstbier, 2014

VYVLASTNĚNÍ a nucené omezení vlastnického práva. Filip Dienstbier, 2014 VYVLASTNĚNÍ a nucené omezení vlastnického práva Filip Dienstbier, 2014 Vyvlastnění a nucené omezení vlastnických práv I. Účel II. Ústavní základy III. Základní formy omezení vlastnických práv IV. Obecná

Více

Způsobilost k právním úkonům. Právní ochrana lidí s postižením

Způsobilost k právním úkonům. Právní ochrana lidí s postižením Způsobilost k právním úkonům Právní ochrana lidí s postižením 1 Rozhodování lidí s postižením Autonomní - Člověk rozhoduje samostatně, nese důsledky svých rozhodnutí sám a je za ně odpovědný. Náhradní

Více

Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu. 330/2001 Sb.

Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu. 330/2001 Sb. Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách

Více

Obsah. Předmluva 15 Úmluva CMR (komentář) 17 Úvod 19 Použité zkratky 31 Přehled literatury 33. KAPITOLA I. Rozsah platnosti 35

Obsah. Předmluva 15 Úmluva CMR (komentář) 17 Úvod 19 Použité zkratky 31 Přehled literatury 33. KAPITOLA I. Rozsah platnosti 35 Obsah Předmluva 15 Úmluva CMR (komentář) 17 Úvod 19 Použité zkratky 31 Přehled literatury 33 KAPITOLA I. Rozsah platnosti 35 Článek 1 38 1) Smlouva o přepravě 40 2) Náklad (zásilka) 41 3) Výkony za úplatu

Více

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 ČÁST PRVNÍ

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 ČÁST PRVNÍ 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradn hradách soudního exekutora, o odměně a náhradn hradě hotových výdaj v dajů správce podniku a o podmínk nkách pojištění

Více

Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole

Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole Novela zákona o OSPOD vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 401/2012 Sb. S účinností od 1.1.2013. Zasazení novely v,,legislativním rámci do

Více

ČÁST PRVNÍ. Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ. Obecná ustanovení Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 330/2001 Sb. Vyhláška o odměně a náhradách soudního exekutora, o od... - znění dle 490/12 Sb. 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne

Více

AD NOTAM. Rejstřík. C. H. BECK Praha. 10. ročník. strany 1 8. Redakce časopisu Ad Notam. Obsah

AD NOTAM. Rejstřík. C. H. BECK Praha. 10. ročník. strany 1 8. Redakce časopisu Ad Notam. Obsah AD_Obalka_1 9.2.2005 19:49 Stránka 1 (notar_k plát) AD NOTAM Rejstřík Redakce časopisu Ad Notam Obsah III. Rejstřík autorů 1 II. Soudní rozhodnutí 2 III.Věcný rejstřík 2 IV. Rejstřík podle právních předpisů

Více

Předlužení a oddlužení. Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011

Předlužení a oddlužení. Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011 Předlužení a oddlužení Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011 Předlužení Předlužení - pojem podle ins.zákona - 3 odst. 3 /objektivní více hledisko/ věřitelů, souhrn

Více

Základní ustanovení - oddíl prvý

Základní ustanovení - oddíl prvý Základní ustanovení - oddíl prvý.. Stanovy Načeradské služby s.r.o. I. Založení společnosti Společnost byla založena Obcí Načeradec jako jediným zakladatelem. O založení společnosti rozhodlo v souladu

Více

Odbor správních a vnitřních věcí

Odbor správních a vnitřních věcí Odbor správních a vnitřních věcí Matrika vedení knih narození, manželství a úmrtí a souvisejících sbírek listin a vydávání výpisů z těchto knih podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení

Více

JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam

JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam Přednáška pro podnikatele nový Zákoník práce Nový zákoník práce - základní principy nového pracovněprávního kodexu, hlavní změny, srovnání se současnou právní úpravou.

Více

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

Dluhová problematika. Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy

Dluhová problematika. Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy Dluhová problematika Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy EXEKUCE (VÝKON ROZHODNUTÍ) Právní předpisy: zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činností

Více

Odměna za exekuci ukládající zaplacení peněžité částky. 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001

Odměna za exekuci ukládající zaplacení peněžité částky. 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí 2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí Daň dědická a darovací se od příštího roku ruší a úprava zdanění dědictví a darování se přesouvá do zákona o daních z příjmů. Místo stávající daně z převodu nemovitostí

Více

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif)

o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) 177/1996 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 4. června 1996 o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) Změna: 235/1997 Sb. Změna: 484/2000 Sb.

Více

Převody a oceňování nemovitostí (1)

Převody a oceňování nemovitostí (1) (1) Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115 Projekt je finančně podpořen Evropským sociálním fondem astátním rozpočtem

Více

Právní základ exekučního řízení. Mgr. Lukáš Jícha, exekutorský úřad Přerov

Právní základ exekučního řízení. Mgr. Lukáš Jícha, exekutorský úřad Přerov Právní základ exekučního řízení Mgr. Lukáš Jícha, exekutorský úřad Přerov Pojem exekuce Exekuce Nucený výkon povinnosti uložené exekučním titulem, která nebyla splněna dobrovolně, prováděný k tomu oprávněným

Více

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ Soud: Krajský soud v Brně Sp. zn.: i 01 Společný návrh manželů na povolení oddlužení Ano X Ne DLUŽNÍK 02 Typ: Fyzická Státní příslušnost: ii Osobní údaje Trvalé bydliště Příjmení:

Více

Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby

Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby Příloha č. 5 Zásad Podmínky pro zajištění nájemného a úhrad za služby Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby Byty Čl. I. Preambule 1) Část A. upravuje postup, kterým Městská část Praha 15 zabezpečuje

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Rodinné právo III/2 VY_32_INOVACE_197 3 Název školy Registrační číslo projektu Název projektu

Více