Obsah. Občanské právo hmotné ČÁST I DÍL I

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Občanské právo hmotné ČÁST I DÍL I"

Transkript

1 Obsah ČÁST I DÍL I Občanské právo hmotné Občanské právo a občanský zákoník Kapitola 1 Pojem občanského práva Kapitola 2 Metoda občanskoprávní regulace Kapitola 3 Vztahy občanského práva k ostatním odvětvím soukromého práva Vztah občanského a rodinného práva Vztah občanského a obchodního práva Vztah občanského práva a práva pracovního Vztah občanského práva a mezinárodního práva soukromého Kapitola 4 Zásady upravené v obecné části občanského zákoníku Dispozitivnost občanského práva Zákaz zneužití subjektivních práv Dobré mravy Prevence v občanském právu Kapitola 5 Prameny občanského práva DÍL II Občanskoprávní vztah a jeho prvky Kapitola 1 Pojem občanskoprávního vztahu Kapitola 2 Struktura občanskoprávního vztahu Kapitola 3 Subjektivní práva a subjektivní povinnosti Ochrana subjektivních práv Ochrana pokojného stavu Svépomoc Kapitola 4 Účastníci právních vztahů osoby v právním smyslu Osoby fyzické Osoby právnické Zájmové sdružení právnických osob Zastoupení Kapitola 5 Předmět občanskoprávního vztahu DÍL III Občanskoprávní skutečnosti Kapitola 1 Pojem a druhy Kapitola 2 Právní úkony Pojmové znaky Typy a druhy Vznik Náležitosti VII

2 2.5 Obsah právních úkonů Následky právních úkonů Výklad právních úkonů Kapitola 3 Jiné právní skutečnosti Rozhodnutí státních orgánů Vytvoření věci nebo díla Protiprávní úkony Stavy Události Kapitola 4 Čas jako právní skutečnost Význam času a jeho počítání Zánik práva uplynutím lhůty omezující jeho trvání Prekluze Promlčení Pojem a podstata Promlčecí doba Vydržení DÍL IV Vlastnické právo Kapitola 1 Pojem vlastnictví a vlastnické právo Kapitola 2 Obsah subjektivních vlastnických práv Vlastníkova oprávnění Omezení vlastnického práva Kapitola 3 Nabývání vlastnického práva Nabývání smlouvou Nabývání děděním Nabývání rozhodnutím státního orgánu Nabývání na základě jiných skutečností stanovených zákonem Přírůstkem věci Přisvojením Vydržením Zpracováním Neoprávněná stavba Ze zákona Příklepem Kapitola 4 Ochrana vlastnického práva Kapitola 5 Zánik vlastnického práva Na základě projevu vůle dosavadního vlastníka Nezávisle na vůli vlastníka DÍL V Spoluvlastnictví a společné jmění Kapitola 1 Spoluvlastnictví Kapitola 2 Podílové spoluvlastnictví Pojem VIII

3 2.2 Obsah Zánik a vypořádání Ochrana Kapitola 3 Společné jmění manželů (SJM) Pojem a vývoj právní úpravy Subjekty SJM Předmět SJM Ze zákona Možnosti smluvní úpravy Zúžení rozhodnutím soudu Vznik SJM Ze zákona Možnosti smluvní úpravy Obsah SJM Ze zákona Obsah určený smlouvou Zánik SJM Vypořádání SJM Ochrana DÍL VI Bytové vlastnictví Kapitola 1 Koncepce a právní úprava Kapitola 2 Vznik Nabytí vlastnického práva k jednotce od dosavadního vlastníka domu Výstavba domu Kapitola 3 Obsah bytového vlastnictví Obecně Jednotlivá práva a povinnosti bytového vlastníka Omezení práv a povinností Následky porušení práv a povinností Ochrana Kapitola 4 Zánik DÍL VII Držba Kapitola 1 Držba DÍL VIII Věcná práva k cizím věcem Kapitola 1 Vymezení pojmu Kapitola 2 Věcná břemena Vymezení pojmu Vznik věcných břemen Obsah věcných břemen Zánik věcných břemen IX

4 2.4.1 Ze zákona Rozhodnutím příslušného orgánu Smlouvou Smrtí oprávněného nebo zánikem Splynutím Uplynutím doby a splněním rozvazovací podmínky Promlčení věcných břemen DÍL IX Zástavní právo Kapitola 1 Pojem zástavního práva Kapitola 2 Vznik zástavního práva Kapitola 3 Obsah zástavního práva Kapitola 4 Zánik zástavního práva Kapitola 5 Právo podzástavní DÍL X Zadržovací právo Kapitola 1 Vymezení pojmu Kapitola 2 Vznik zadržovacího práva Kapitola 3 Obsah zadržovacího práva Kapitola 4 Zánik zadržovacího práva DÍL XI Katastr nemovitostí Kapitola 1 Právní úprava Kapitola 2 Správa katastru Kapitola 3 Předmět katastru Kapitola 4 Obsah katastru Kapitola 5 Závaznost údajů katastru Kapitola 6 Veřejnost katastru Kapitola 7 Zápisy do katastru Předmět zápisu Kapitola 8 Způsob zápisu Vklad Záznam Poznámka DÍL XII Závazkové právo a odpovědnost Obecná část Kapitola 1 Pojem a vznik závazku Kapitola 2 Obsah závazků Důvod vzniku závazku Odstoupení Kapitola 3 Odpovědnost za vady Odpovědnost ze záruky X

5 Kapitola 4 Společné závazky Kapitola 5 Změny závazků Změny v obsahu závazků Novace kumulativní Prodlení dlužníka Prodlení věřitele Změny v subjektech závazků Postoupení pohledávky Převzetí dluhu Přistoupení k dluhu Poukázka Kapitola 6 Zajištění závazků Obecná charakteristika Smluvní pokuta Ručení Dohoda o srážkách ze mzdy Zajišťovací převod práva a zajištění závazku k postoupení pohledávky Jistota Uznání dluhu Kapitola 7 Zánik závazků Splnění dluhu Složení do úřední úschovy Dohoda o novém závazku Vzdání se práva a prominutí dluhu Nemožnost plnění Uplynutí doby Smrt dlužníka nebo věřitele Započtení Výpověď Neuplatnění práva Splynutí Narovnání DÍL XIII Závazky z právních úkonů Kapitola 1 Závazkové právní vztahy ze smluv Kapitola 2 Spotřebitelské smlouvy Všeobecná pravidla pro spotřebitelské smlouvy Distanční smlouvy Smlouvy uzavřené mimo provozovnu Time-sharing Kapitola 3 Typy závazků Koupě a prodej Směna Prodej zboží v obchodě Darování XI

6 3.5 Provedení díla Zhotovení věci na zakázku Oprava a úprava věci Půjčka Výpůjčka Příkaz Jednatelství bez příkazu Úschova Ubytování Přeprava Zprostředkování Vklady Pojištění Sdružení Důchod Sázka a hra Veřejná soutěž Veřejný příslib Poskytnutí zájezdu Kapitola 4 Nájem Nájem věci (obecný nájem) Nájem bytu Družstevní byt Společný nájem Podnájem Nájem obytných místností Nájem nebytových prostor Podnájem nebytových prostor Podnikatelský nájem věcí movitých DÍL XIV Odpovědnost v občanském právu Kapitola 1 Pojem Kapitola 2 Odpovědnost za škodu Předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu v občanském právu Protiprávní úkon nebo kvalifikovaná škodná událost Škoda Typizované náhrady škody Rozsah náhrady škody Příčinná souvislost Zavinění Kapitola 3 Obecná občanskoprávní odpovědnost za škodu Škoda způsobená provozní činností Odpovědnost za škodu způsobenou na převzaté věci Škoda způsobená okolnostmi XII

7 Kapitola Odpovědnost za škodu způsobenou těmi, kteří nemohou posoudit následky svého jednání Odpovědnost za škodu způsobenou tím, kdo se uvedl vlastní vinou do takového stavu, v němž není schopen ovládnout své jednání nebo posoudit jeho následky ( 423 obč. zák.) Škoda způsobená úmyslným jednáním proti dobrým mravům ( 424 obč. zák.) Odpovědnost za škodu v některých zvláštních případech ( 425 obč. zák.) Odpovědnost za škodu způsobenou provozem dopravních prostředků Odpovědnost za škodu způsobenou provozem zvláště nebezpečným Odpovědnost za škodu způsobenou na věcech vnesených nebo odložených Škoda způsobená více škůdci Zvláštní případy odpovědnosti upravené mimo rámec občanského zákoníku Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku Odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem DÍL XV Bezdůvodné obohacení Kapitola 1 Pojem a funkce Kapitola 2 Předpoklady vzniku závazku z bezdůvodného obohacení Kapitola 3 Skutkové podstaty bezdůvodného obohacení Kapitola 4 Negativní vymezení bezdůvodného obohacení Subjekty bezdůvodného obohacení Rozsah vydání bezdůvodného obohacení Způsob vydání bezdůvodného obohacení Promlčení práva na vydání bezdůvodného obohacení DÍL XVI Dědění Kapitola 1 Základní charakteristika právní úpravy dědění Kapitola 2 Předpoklady dědění Smrt zůstavitele Existence dědictví Způsobilý dědic Vydědění Odmítnutí dědictví Dědický titul Zákon jako dědický titul XIII

8 2.5.2 Dědění ze závěti Více dědiců Započtení darů Správce dědictví Vzor č. 1 Plná moc Vzor č. 2 Odvolání plné moci zmocnitelem Vzor č. 3 Prohlášení ručitele Vzor č. 4 Výzva k plnění na základě prohlášení ručitele Vzor č. 5 Dohoda o srážkách ze mzdy Vzor č. 6 Uznání dluhu Vzor č. 7 Smlouva o postoupení pohledávky Vzor č. 8 Smlouva o postoupení pohledávky Vzor č. 9 Dohoda o přistoupení k závazku Vzor č. 10 Dohoda o narovnání ČÁST II DÍL I Občanské právo procesní Civilní právo procesní a civilní proces Kapitola 1 Charakteristika civilního procesu Vznik a význam civilního procesu Pojem a funkce civilního procesu Druhy civilního procesu Civilní soudní řízení Insolvenční řízení Rozhodčí řízení Základní principy civilního procesu Princip rovnosti účastníků řízení Princip dispoziční Princip projednací Princip kontradiktornosti Princip jednotnosti řízení a princip koncentrační Princip volného hodnocení důkazů Princip veřejnosti Princip ústnosti Princip přímosti Princip materiální pravdy Prameny civilního práva procesního DÍL II Subjekty civilního soudního řízení Kapitola 1 Soudy jako subjekty civilního procesu Obecný výklad o subjektech civilního řízení Civilní pravomoc soudů Příslušnost soudů Obsazení soudů v civilním řízení XIV

9 1.5 Vyloučení soudců Vyloučení dalších osob Procesní úkony soudu Doručování soudních zásilek Předvolání, předvádění a pořádková opatření Kapitola 2 Účastníci civilního soudního řízení Pojem účastenství Vymezení účastníků civilního soudního řízení Definice účastníků sporného řízení Definice účastníků nesporných řízení Způsobilost být účastníkem řízení Procesní způsobilost účastníků Společenství účastníků Vedlejší účastenství Hlavní intervence Věcná legitimace Přistoupení a záměna účastníků Procesní nástupnictví Procesní úkony účastníků Kapitola 3 Zastupování účastníků v civilním procesu Obecný výklad Zákonné zastoupení Zastoupení rozhodnutím soudu Zastoupení na základě plné moci Kapitola 4 Další subjekty civilního soudního řízení Státní zastupitelství Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Osoby zúčastněné na řízení DÍL III Činnost soudu před zahájením řízení Kapitola 1 Smírčí řízení Kapitola 2 Předběžná opatření Kapitola 3 Zajištění důkazů DÍL IV Řízení na soudu prvního stupně Kapitola 1 Řízení sporné Zahájení řízení Žaloba Procesní podmínky Příprava jednání Jednání Zkrácená řízení Kapitola 2 Řízení nesporná Obecná charakteristika Řízení o dědictví XV

10 2.3 Řízení ve věcech péče o nezletilé Řízení o určení, zda je třeba souhlasu rodičů dítěte k jeho osvojení Řízení o osvojení Řízení o úschovách Řízení o umoření listin Řízení o způsobilosti k právním úkonům Řízení o vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení v ústavu zdravotnické péče Řízení opatrovnické Řízení o povolení uzavřít manželství Řízení o prohlášení za mrtvého Řízení ve věcech obchodního rejstříku Řízení o některých otázkách obchodních společností, družstev a jiných právnických osob Řízení ve věcech kapitálového trhu Řízení o předběžném souhlasu s provedením šetření v jiných než obchodních prostorách ve věcech ochrany hospodářské soutěže Řízení o propuštění cizince ze zajištění Řízení ve věcech voleb do rady zaměstnanců, voleb zástupců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a voleb členů zvláštního vyjednávacího výboru evropské družstevní společnosti Řízení o soudním prodeji zástavy Řízení o potvrzení evropského exekučního titulu Řízení o navrácení nezletilého dítěte ve věcech mezinárodních únosů dětí Řízení o určení data narození nebo úmrtí Řízení o nahrazení souhlasu České advokátní komory k seznámení se s obsahem listin, které mohou obsahovat skutečnosti, na něž se vztahuje povinnost mlčenlivosti advokáta Řízení o nahrazení souhlasu zástupce Komory daňových poradců k seznámení se s obsahem listin, které mohou obsahovat skutečnosti, na něž se vztahuje povinnost mlčenlivosti daňového poradce Kapitola 3 Dokazování Pojem a předmět dokazování Průběh procesního dokazování Navrhování důkazů Opatřování důkazů Provádění důkazů Hodnocení důkazů Předběžné (prejudiciální) otázky XVI

11 3.4 Důkazní prostředky Výslech svědka Znalecký posudek Zprávy a vyjádření orgánů, fyzických a právnických osob Listiny Ohledání Výslech účastníků Ostatní důkazní prostředky Kapitola 4 Soudní rozhodnutí Pojem a význam soudního rozhodnutí Druhy soudních rozhodnutí Rozsudek Rozsudky na plnění, určovací a statusové Rozsudky konstitutivní a deklaratorní Rozsudky konečné, částečné a mezitímní Rozsudek pro uznání Rozsudek pro zmeškání Usnesení Předmět soudních rozhodnutí Podklad soudních rozhodnutí Vznik rozhodnutí Oprava a doplnění rozsudku Právní moc rozhodnutí Vykonatelnost rozhodnutí Kapitola 5 Náklady řízení Obecná charakteristika Druhy nákladů řízení Placení nákladů řízení Náhrada nákladů řízení Rozhodování soudu o náhradě nákladů řízení DÍL V Opravná řízení Kapitola 1 Obecná charakteristika opravných řízení Kapitola 2 Odvolání Obecná charakteristika Objektivní podmínky přípustnosti odvolání Subjektivní podmínky odvolání Náležitosti odvolání Vzdání se odvolání a zpětvzetí odvolání Účinky odvolání Řízení o odvolání před soudem prvého stupně Řízení o odvolání před soudem druhého stupně Rozhodnutí odvolacího soudu Kapitola 3 Žaloba na obnovu Podstata a funkce žaloby na obnovu XVII

12 3.2 Předmět žaloby na obnovu Důvody žaloby na obnovu Legitimace k podání žaloby na obnovu Náležitosti žaloby na obnovu Řízení o povolení žaloby na obnovu Řízení a rozhodnutí po povolení obnovy Kapitola 4 Žaloba pro zmatečnost Podstata a funkce žaloby pro zmatečnost Přípustnost a důvody žaloby pro zmatečnost Legitimace k žalobě pro zmatečnost Náležitosti žaloby pro zmatečnost Řízení a rozhodnutí o žalobě pro zmatečnost Kapitola 5 Dovolání Podstata, funkce a význam dovolání Předmět dovolání Přípustnost dovolání Důvody dovolání Legitimace k podání dovolání Náležitosti návrhu na dovolání Řízení o dovolání Rozhodnutí dovolacího soudu DÍL VI Soudní přezkum rozhodnutí jiných orgánů v soukromoprávních věcech Kapitola 1 Rozdělení přezkumu rozhodnutí správních orgánů mezi civilní a správní soudy Kapitola 2 Obecně o soudním řízení ve věcech, o nichž rozhodl jiný orgán Kapitola 3 Příslušnost soudu Kapitola 4 Účastníci řízení Kapitola 5 Žaloba Kapitola 6 Průběh řízení podle části páté o. s. ř Kapitola 7 Rozhodnutí soudu DÍL VII Exekuční řízení Kapitola 1 Obecná část Exekuční právo, exekuční řízení a exekuce Vymezení základních pojmů Vztah nalézacího a exekučního řízení Funkce exekučního řízení Struktura exekučního řízení Státní donucovací moc Druhy exekucí Způsoby exekuce Prameny exekučního práva XVIII

13 1.2.1 Ústavní a mezinárodní prameny Evropské prameny Zákonné předpisy Podzákonné právní předpisy Interní instrukce Exekuční tituly a jejich vykonatelnost Pojem exekučního titulu Soudní exekuční tituly Ostatní exekuční tituly Změna v osobě oprávněného nebo povinného označeného v exekučním titulu Exekuce k vydobytí plnění vázaného na podmínku nebo vzájemnou povinnost Vykonatelnost exekučního titulu Doložka vykonatelnosti Subjekty exekučního řízení a osoby zúčastněné na exekučním řízení Přehled procesních subjektů a osob zúčastněných na řízení Soud Soudní exekutor Účastníci řízení Předmět peněžité exekuce Postižení majetku povinného Postižení majetku ve společném jmění manželů Postižení majetku třetích osob Zásady exekučního řízení Úvodní poznámky Dispoziční zásada a zásada oficiality Zásada projednací a zásada vyšetřovací Uplatnění dalších obecných odvětvových principů Zásada formalizace předpokladů exekuce Zásada ochrany a obrany povinného Zásada ochrany a obrany třetích osob Zásady související s rozvrhovým řízením Činnost soudu (soudního exekutora) před nařízením exekuce Přehled Výzva k dobrovolnému splnění Pomoc soudu oprávněnému podle 260 o. s. ř Prohlášení o majetku povinného Zahájení, průběh a skončení exekučního řízení Zahájení exekučního řízení Nařízení exekuce Provedení exekuce XIX

14 1.8.4 Odklad provedení exekuce Skončení exekuce Náklady exekuce Náklady exekuce prováděné podle občanského soudního řádu Náklady exekuce prováděné podle exekučního řádu Kapitola 2 Zvláštní část Exekuce na peněžitá plnění Srážky ze mzdy Přikázání pohledávky Příkaz k výplatě z účtu u peněžního ústavu Prodej movitých věcí Prodej nemovitostí Soudcovské (exekutorské) zástavní právo na nemovitostech Prodej podniku Exekuce na nepeněžitá plnění Vyklizení Odebrání věci Rozdělení společné věci Provedení prací a výkonů Zvláštní způsoby exekuce Úvodní poznámky Exekuční řízení o výchově nezletilých dětí Nucený výkon rozhodnutí o vykázání ze společného obydlí a nenavazování kontaktů s oprávněným DÍL VIII Justiční orgány Kapitola 1 Soudy Charakteristika soudnictví Soustava soudů Vnitřní struktura soudů Státní správa soudů Postavení soudců a přísedících a předpoklady pro výkon jejich funkce Postavení justičních čekatelů, vyšších soudních úředníků a dalších zaměstanců soudu Kárná odpovědnost soudců Kapitola 2 Advokacie Funkce a význam advokacie Advokáti Advokátní koncipienti Práva a povinnosti advokátů Kárná odpovědnost a kárné řízení XX

15 2.6 Způsoby výkonu advokacie Komora Kapitola 3 Notářství Notáři a notářské úřady Notářská činnost obecně Sepisování notářských zápisů o právních úkonech Osvědčování právně významných skutečností Úschovy Práva a povinnosti notáře Kárná odpovědnost notářů Stavovská samospráva notářů Registry vedené Komorou Kapitola 4 Exekutoři Exekutor a exekutorský úřad Exekutorský koncipient, exekutorský kandidát a další zaměstnanci exekutora Exekuční činnost a další činnost Práva a povinnosti exekutorů Kárná odpovědnost a kárné řízení Stavovská samospráva exekutorů Registry vedené Exekutorskou komorou Vzor č. 1 Usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy pro výživné Vzor č. 2 Usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí prodejem movitých věcí Vzor č. 3 Usnesení o příklepu při dražbě nemovitosti Vzor č. 4 Usnesení o zastavení výkonu rozhodnutí ČÁST III DÍL I Rodinné právo Obecná část Kapitola 1 Pojem a předmět rodinného práva Kapitola 2 Historický vývoj rodinného práva a prameny Vývoj rodinného práva do roku Zákon o rodině Další prameny rodinného práva DÍL II Manželství Kapitola 1 Vznik manželství Pojem manželství Zasnoubení Vznik manželství Předoddavkové řízení Formy uzavření manželství XXI

16 1.5.1 Občanský sňatek Církevní sňatek Vzájemný vztah mezi církevním a občanským sňatkem Zvláštní způsoby uzavření manželství Neplatnost a neexistence manželství Pojem neplatnosti a neexistence manželství Jednotlivé případy neplatnosti manželství Neexistence manželství Dodatečné zplatnění neexistentních manželství Kapitola 2 Vztahy mezi manžely Osobní práva a povinnosti manželů Majetkové vztahy mezi manžely Majetkové společenství Společné bydlení manželů Vzájemná vyživovací povinnost Kapitola 3 Zánik manželství Obecný výklad Zánik manželství smrtí nebo prohlášením manžela za mrtvého Zrušení manželství rozvodem Tzv. sporný rozvod, rozvod se zjišťováním příčin rozvratu Nesporný (smluvený) rozvod, rozvod bez zjišťování příčin rozvratu Tzv. tvrdostní klauzule Řízení o rozvod manželství Rozvod manželství s nezletilými dětmi Právní následky zániku manželství Obecně k právním následkům zániku manželství Příjmení rozvedeného manžela Výživné rozvedeného manžela Základní úprava vyživovací povinnosti Tzv. sankční výživné Zánik vyživovací povinnosti Právní následky rozvodu v oblasti dalších majetkových vztahů Kapitola 4 Jiné formy soužití Tzv. nesezdané soužití Registrované partnerství Vznik registrovaného partnerství Předpoklady vzniku partnerství Neexistence a neplatnost partnerství Osobní práva a povinnosti partnerů XXII

17 4.2.5 Vyživovací povinnost mezi partnery za trvání partnerství a po jeho zániku Vztahy partnerů k nezletilým dětem Další právní následky registrovaného partnerství Zánik registrovaného partnerství DÍL III Příbuzenství Kapitola 1 Pojem příbuzenství Kapitola 2 Určení rodičovství Určení mateřství Určení otcovství Otcovství manžela matky (tzv. I. domněnka otcovství) Otcovství určené na základě souhlasného prohlášení rodičů Popření otcovství nejvyšším státním zástupcem Otcovství určené soudem Kapitola 3 Osvojení Obecně Osoba osvojitele Osoba osvojence Souhlas rodičů s osvojením Nezájem rodiče Žádný zájem Souhlas s osvojením bez vztahu k budoucím osvojitelům (tzv. blanketový souhlas) Preadopční péče Zvláštní podmínky pro nezrušitelné osvojení Řízení o osvojení Zprostředkování osvojení Řízení o určení, zda je třeba souhlasu rodičů dítěte k jeho osvojení Řízení o osvojení Právní následky osvojení, zrušení osvojení Právní následky společné pro oba druhy osvojení Právní následky nezrušitelného osvojení Zrušení osvojení Kapitola 4 Jméno a příjmení nezletilého dítěte Určení jména dítěte Určení příjmení Změna příjmení Změna příjmení podle zákona o rodině Změna jména nebo příjmení podle zákona o matrikách XXIII

18 4.4 Změna jména Kapitola 5 Rodičovská zodpovědnost Obecně k právní úpravě vztahů mezi rodiči a dětmi Pojem rodičovské zodpovědnosti Obsah rodičovské zodpovědnosti Péče o nezletilé dítě Zastupování dítěte Správa jmění dítěte Výkon rodičovské zodpovědnosti Pozastavení výkonu rodičovské zodpovědnosti, její omezení a zbavení Práva a povinnosti dětí vůči rodičům Kapitola 6 Vyživovací povinnost mezi příbuznými Obecně k vyživovací povinnosti Pojem vyživovací povinnosti a jednotlivé druhy Předpoklady vzniku vyživovací povinnosti Rozsah vyživovací povinnosti Promlčení výživného Splatnost výživného, započtení Úhrada výživného poskytnutého za jiného Vyživovací povinnost rodičů k dětem Vznik vyživovací povinnosti rodičů k dětem a její trvání Rozsah vyživovací povinnosti Řízení o vyživovací povinnosti Vyživovací povinnost dětí vůči rodičům Vyživovací povinnost mezi ostatními příbuznými Nároky neprovdané matky Nároky neprovdané matky vůči otci dítěte Nároky těhotné ženy vůči pravděpodobnému otci Kapitola 7 Vztahy dítěte ke třetím osobám Právní úprava vztahu dítěte k dalším příbuzným Vztah dítěte k prarodičům Vztah dítěte a sourozenců Vztah dítěte k nevlastnímu rodiči Svěření dítěte do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče Pěstounská péče Obecně Vznik pěstounské péče Osoba pěstouna Práva a povinnosti pěstouna a dítěte Kolektivní (skupinová) pěstounská péče Hmotné zabezpečení pěstounské péče Zánik pěstounské péče XXIV

19 DÍL IV Poručenství a opatrovnictví Kapitola 1 Poručenství Důvody pro ustanovení poručníka Osoba poručníka Práva a povinnosti poručníka Zánik poručenství Kapitola 2 Opatrovnictví nad nezletilými Obecně Kolizní opatrovník Opatrovník v řízení o osvojení Opatrovník ad hoc Opatrovník pro správu jmění Opatrovník v případě omezení rodičovské zodpovědnosti DÍL V Sociálně-právní ochrana Kapitola 1 Sociálně-právní ochrana Pojem sociálně-právní ochrany Orgány sociálně-právní ochrany Děti, které jsou adresáty sociálně-právní ochrany Zásady sociálně-právní ochrany Kapitola 2 Výchovná opatření Výchovná opatření podle 43 zák. o rodině Napomenutí Dohled nad výchovou nezletilého Omezení Ústavní výchova Důvody pro nařízení ústavní výchovy Zánik ústavní výchovy Ochranná výchova Vzor č. 1 Dotazník k uzavření manželství Vzor č. 2 Žádost o vydání osvědčení o tom, že snoubenci splnili všechny požadavky zákona pro uzavření platného manželství před orgánem církve Vzor č. 3 Návrh na povolení uzavřít manželství Vzor č. 4 Žaloba o výživné nerozvedené manželky Vzor č. 5 Žaloba o rozvod manželství Vzor č. 6 Žaloba o rozvod manželství Vzor č. 7 Smlouva o vypořádání vzájemných majetkových vztahů, práv a povin ností společného bydlení a vyživovací povinnosti rozvedeného manžela uzavřená v souladu s ust. 24a zákona o rodině Vzor č. 8 Návrh matky na úpravu poměrů k nezletilým dětem pro dobu před i po rozvodu manželství XXV

20 Vzor č. 9 Návrh rodičů na schválení dohody o úpravě poměrů k nezletilým dětem pro dobu po rozvodu manželství Vzor č. 10 Žaloba o výživné rozvedené manželky Vzor č. 11 Žaloba o popření otcovství manžela matky Vzor č. 12 Žaloba určení otcovství Vzor č. 13 Návrh na osvojení manželem matky Vzor č. 14 Návrh otce na úpravu styku Vzor č. 15 Návrh rodičů na schválení právního úkonu za nezletilého Vzor č. 16 Návrh matky na zvýšení výživného Vzor č. 17 Návrh prarodičů na svěření nezl. dětí do jejich výchovy Věcný rejstřík XXVI

1) Kdy rozhoduje senát / kdy samosoudce

1) Kdy rozhoduje senát / kdy samosoudce Příprava na zápočet z PR1 ZS 2011 (Zahradníková) - vycházím z toho, co nadiktovala na semináři 1) kompetence předsedy senátu a samosoudce / senátu okresního soudce co mohou 2) zvláštní subjekty civilního

Více

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád,

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967 Sb.; zákona č. 158/1969 Sb.; zákona 49/1973 Sb.; zákona č. 20/1975 Sb.; zákona č. 133/1982 Sb.; zákona č. 180/1990 Sb.; zákona č. 328/1991

Více

99/1963 Sb. Občanský soudní řád

99/1963 Sb. Občanský soudní řád 99/1963 Sb. Občanský soudní řád ze dne 4. prosince 1963 Změna: 36/1967 Sb. Změna: 158/1969 Sb. Změna: 49/1973 Sb. Změna: 20/1975 Sb. Změna: 133/1982 Sb. Změna: 180/1990 Sb. Změna: 328/1991 Sb. Změna: 519/1991

Více

1. Stát, struktura státní moci

1. Stát, struktura státní moci Část I. Právo - PRA 101 1. Stát, struktura státní moci 1.1. Definice státu politická forma organizace lidské společnosti, která vzniká na určitém stupni jejího vývoje 1.2. Znaky státu státní moc suverenita

Více

III. N á v r h. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ. Změna občanského soudního řádu. Čl. I

III. N á v r h. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ. Změna občanského soudního řádu. Čl. I III. N á v r h ZÁKON ze dne 2011, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

99/1963 Sb. Občanský soudní řád

99/1963 Sb. Občanský soudní řád 99/1963 Sb. Občanský soudní řád ze dne 4. prosince 1963 Změna: 36/1967 Sb. Změna: 158/1969 Sb. Změna: 49/1973 Sb. Změna: 20/1975 Sb. Změna: 133/1982 Sb. Změna: 180/1990 Sb. Změna: 328/1991 Sb. Změna: 519/1991

Více

PŘEHLED JUDIKATURY z oblasti věcných práv

PŘEHLED JUDIKATURY z oblasti věcných práv Vecna_prava_1_356_Sestava 1 18.4.13 13:53 Stránka 5 PŘEHLED JUDIKATURY z oblasti věcných práv Úvod............................... 17 Seznam použitých zkratek............. 18 I. vlastnické PRávo..........

Více

P EHLED JUDIKATURY. ve vûcech majetkov ch vztahû mezi manïely. 2., aktualizované a roz ífiené vydání. Sestavili JAN ARMAN HANA UPÁKOVÁ

P EHLED JUDIKATURY. ve vûcech majetkov ch vztahû mezi manïely. 2., aktualizované a roz ífiené vydání. Sestavili JAN ARMAN HANA UPÁKOVÁ P EHLED JUDIKATURY ve vûcech majetkov ch vztahû mezi manïely 2., aktualizované a roz ífiené vydání Sestavili JAN ARMAN HANA UPÁKOVÁ PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech majetkových vztahů mezi manžely 2., aktualizované

Více

97/1963 Sb. ZÁKON. ze dne 4.prosince 1963. o mezinárodním právu soukromém a procesním

97/1963 Sb. ZÁKON. ze dne 4.prosince 1963. o mezinárodním právu soukromém a procesním 97/1963 Sb. ZÁKON ze dne 4.prosince 1963 o mezinárodním právu soukromém a procesním Změna: 158/1969 Sb. Změna: 234/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb. Změna: 125/2002 Sb. Změna: 37/2004 Sb., 257/2004 Sb. Změna:

Více

Obsah PŘEDMLUVA K 1. VYDÁNÍ... V PŘEDMLUVA K 2. VYDÁNÍ... IX I. ČÁST: POJEM AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI... 1

Obsah PŘEDMLUVA K 1. VYDÁNÍ... V PŘEDMLUVA K 2. VYDÁNÍ... IX I. ČÁST: POJEM AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI... 1 Obsah PŘEDMLUVA K 1. VYDÁNÍ... V PŘEDMLUVA K 2. VYDÁNÍ... IX PŘEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK... XI I. Zkratky právních předpisů... XI I.1 České právní předpisy... XI I.2 Právní předpisy ES/EU... XII II. Zkratky

Více

Obsah a text 549/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2012. 549/1991 Sb. ZÁKON České národní rady. ze dne 5.

Obsah a text 549/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2012. 549/1991 Sb. ZÁKON České národní rady. ze dne 5. Obsah a text 549/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2012 549/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 5. prosince 1991 o soudních poplatcích Změna: 271/1992 Sb. Změna: 273/1994 Sb.

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZIT A V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZIT A V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZIT A V PLZNI F A K U L T A P RÁVNICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE EXEKUCE SE ZAMĚŘENÍM NA ZPŮSOB PRODEJEM MOVITÝCH VĚCÍ JAN OŽANA PLZEŇ 2013 Prohlášení autora o původnosti práce Prohlašuji tímto,

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 112 Rozeslána dne 27. září 2013 Cena Kč 216, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 112 Rozeslána dne 27. září 2013 Cena Kč 216, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 112 Rozeslána dne 27. září 2013 Cena Kč 216, O B S A H : 292. Zákon o zvláštních řízeních soudních 293. Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský

Více

Testové otázky k písemné části zkoušky mediátora

Testové otázky k písemné části zkoušky mediátora Testové otázky k písemné části zkoušky mediátora (testové otázky jsou zpracovány za použití legislativních zkratek příslušných právních předpisů a vycházejí z právního stavu platného ke dni 12. 12. 2012)

Více

303/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o požární ochraně

303/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o požární ochraně 303/2013 Sb. ZÁKON ze dne 12. září 2013, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 116 Rozeslána dne 30. září 2013 Cena Kč 268, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 116 Rozeslána dne 30. září 2013 Cena Kč 268, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 116 Rozeslána dne 30. září 2013 Cena Kč 268, O B S A H : 303. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK STRUČNÝ PŘEHLED ZMĚN

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK STRUČNÝ PŘEHLED ZMĚN NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK STRUČNÝ PŘEHLED ZMĚN 1 Obsah 1. Obecná část... 9 Hlavní zásady nové kodifikace jsou především následující:... 9 Vše v jednom, logicky a přehledně... 9 Soukromé právo... 9 Jazyk nového

Více

Občanské právo hmotné IV

Občanské právo hmotné IV Občanské právo hmotné IV Generováno 2. 6. 2015 A Okruh A.......................................................... A.1 Pojem a funkce závazkového práva......................................... 4 4 A.2

Více

Úvod do právního systému ČR. www.pravodoskol.cz. K čemu jsou dobré zákony pouhé, chybí-li mravnost? (Quintus Horatius Flaccus)

Úvod do právního systému ČR. www.pravodoskol.cz. K čemu jsou dobré zákony pouhé, chybí-li mravnost? (Quintus Horatius Flaccus) www.pravodoskol.cz Úvod do právního systému ČR K čemu jsou dobré zákony pouhé, chybí-li mravnost? (Quintus Horatius Flaccus) Tato brožura vznikla během realizace projektu Vytvoření středoškolského vzdělávacího

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Základy práva. Učební texty k semináři. Autoři: JUDr. Pavel Koukal, Ph.D. (Masarykova univerzita v Brně)

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Základy práva. Učební texty k semináři. Autoři: JUDr. Pavel Koukal, Ph.D. (Masarykova univerzita v Brně) INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Základy práva Učební texty k semináři Autoři: JUDr. Pavel Koukal, Ph.D. (Masarykova univerzita v Brně) Datum: 12. 3. 2010 Centrum pro rozvoj výzkumu pokročilých řídicích

Více

Díl čtvrtý Závazkové právo

Díl čtvrtý Závazkové právo Díl čtvrtý Závazkové právo Závazkové právo obecná část Pojem a charakteristika závazkových vztahů Závazkovým právem rozumíme velkou skupinu občanskoprávních vztahů, které nazýváme závazky. Svou povahou

Více

Základy podnikání. obchodní právo

Základy podnikání. obchodní právo Základy podnikání obchodní právo 1. Obecná charakteristika obchodního práva 1.1. Pojem, postavení, příslušnost a působnost, zásady obchodního práva 1.2. Charakteristika podnikání, obchodní a živnostenský

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Obsah Předmluva...9 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník...10 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...10 Hlava I Základní ustanovení...10 Díl I Úvodní ustanovení...10 Díl II Podnik a obchodní jmění...12 Díl

Více

Bydlení a rodinné právo

Bydlení a rodinné právo www.pravodoskol.cz Bydlení a rodinné právo Bezpráví se často dopouští také ten, kdo něco nedělá, nikoli jen ten, kdo něco dělá. (Marcus Aurelius) Tato brožura vznikla během realizace projektu Vytvoření

Více

Podnikání = Soustavná činnost, Prováděná samostatně podnikatelem, Vlastním jménem, Na vlastní odpovědnost, Za účelem dosažení zisku

Podnikání = Soustavná činnost, Prováděná samostatně podnikatelem, Vlastním jménem, Na vlastní odpovědnost, Za účelem dosažení zisku Právní formy podnikání - Osobní vlastnictví - Partnerství - Kapitálová společnost - Formy vlastnictví - Druh závazků - Výše zakladatelských nákladů - Doba trvání podnikání - Možnost přenosu práv - Kapitálová

Více

Zákon č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů 120 Zákon ze dne 28.

Zákon č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů 120 Zákon ze dne 28. Zákon č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů 120 Zákon ze dne 28. února 2001 o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně

Více

Zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon) nejdůležitější změny. Hradec Králové 15. 5.2014

Zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon) nejdůležitější změny. Hradec Králové 15. 5.2014 Zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon) nejdůležitější změny Hradec Králové 15. 5.2014 Legislativa Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho

Více

K NOVELÁM PRÁVNÍHO ŘÁDU,

K NOVELÁM PRÁVNÍHO ŘÁDU, K NOVELÁM PRÁVNÍHO ŘÁDU, SE ZAMĚŘENÍM NA OBLAST BANKOVNICTVÍ Mgr. Jana Koubová, M. iur. comp. Mgr. Jitka Sytařová, LL.M. PALÁC MYSLBEK OVOCNÝ TRH 8 117 19 PRAHA 1 TEL.: 00 420 2 21 41 15 11 FAX: 00 420

Více

Nový občanský zákoník

Nový občanský zákoník Petr Novotný, Jitka Ivičičová, Ivana Syrůčková, Pavlína Vondráčková Nový občanský zákoník PODLE NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU RODINNÉ PRÁVO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU manželství a registrované manželství domácí

Více

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11 Obsah Předmluva...11 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12 ČÁST PRVNÍ Obecná část...12 Hlava I Působnost trestních zákonů...12 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona...12 Díl 2 Časová působnost...12 Díl

Více