SHRNUTÍ TENDENCÍ EKONOMICKÉHO VÝVOJE ZA ROK 2001

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SHRNUTÍ TENDENCÍ EKONOMICKÉHO VÝVOJE ZA ROK 2001"

Transkript

1 SHRNUTÍ TENDENCÍ EKONOMICKÉHO VÝVOJE ZA ROK 2001 I. Makroekonomický vývoj Růst ekonomiky se ve srovnání s předchozím rokem zrychlil. Hrubý domácí produkt (ve stálých cenách) vzrostl meziročně o 3,6 %, zatímco v roce 2000 o 2,9 %. Nejrychlejšího růstu bylo dosaženo v 1. pololetí (o 3,8 %), ve druhé polovině roku následovalo mírné zpomalení dynamiky, které bylo důsledkem ochlazení světové ekonomiky a vyšší srovnatelné základny předchozího roku. Ve 4. čtvrtletí vzrostl hrubý domácí produkt o 3,2 %. Ve struktuře produktu pokračovaly tendence z předchozího roku. Úlohu hlavního faktoru růstu si upevnila domácí poptávka (růst o 4,0 %), a to jak zásluhou pokračující investiční aktivity (tvorba hrubého fixního kapitálu THFK vzrostla o 7,0 %), tak dynamicky rostoucí spotřeby domácností (3,7 %). Největší podíl THFK (téměř tři čtvrtiny) byl realizován v sektoru nefinančních podniků. V tomto sektoru se THFK zvýšila meziročně o 5,4 % V zahraničním obchodě se zbožím a službami (ve stálých cenách) došlo ve srovnání s rokem 2000 ke změně vzájemné relace dynamiky vývozu a dovozu. Zatímco v roce 2000 rostl vývoz o 0,1 bodu rychleji než dovoz, v minulém roce při zpomalení dynamiky růstu obou položek zaostal růst vývozu (12,0 %) za růstem dovozu (13,7 %) o 1,7 bodu. Deficit zahraničního obchodu se tak prohloubil na 143,5 mld. Kč, tj. o 35 mld. Kč, z toho v obchodu se zbožím o 29,5 mld. Kč. Na nabídkové straně ekonomiky se na meziročním přírůstku hrubé přidané hodnoty (ve s. c.) podílel průmysl 30,6 % (v průběhu roku jeho podíl postupně klesal). V odvětvové struktuře HDP (v běžných cenách) se zvýšil podíl průmyslu na 33,9 % (proti 32,8 % v roce 2000) na úkor služeb. Pokles podílu služeb celkem meziročně o 1,0 bod na 55,1 % se projevil zejména v obchodu (ze 14,4 % na 13,9 %) a finančním zprostředkování (ze 4,3 na 3,6 %). Stagnoval podíl zemědělství (na 3,9 %) a prakticky i podíl stavebnictví (7,0 % proti 7,1 % v předchozím roce). Národohospodářská produktivita práce (hrubý domácí produkt na pracovníka) vzrostla meziročně o 3,0 % (v roce 2000 o 3,6 %). Její růst mírně zaostával za růstem reálných mezd (o 0,2 bodu). Po negativním vývoji na začátku roku se v 2. pololetí relace mezi oběma ukazateli postupně zlepšovala. Počet obyvatel České republiky se podle údajů z výběrového šetření ČSÚ meziročně snížil o 11,7 tisíc na ,4 tisíc vlivem trvalého poklesu nejmladší skupiny osob do 14 let. S ekonomickým oživením došlo k meziročnímu nárůstu zaměstnanosti a k poklesu počtu nezaměstnaných. Míra ekonomické aktivity, tj. podíl počtu zaměstnaných a nezaměstnaných k počtu všech osob starších 15 let, meziročně klesla o 0,4 body na 60 %. Zvýšil se podíl ekonomicky neaktivních osob v důsledku nárůstu počtu studujících. Zastavil se pokles zaměstnanosti v národním hospodářství, která podle výběrového šetření v domácnostech meziročně vzrostla o 18,6 tisíc na 4 750,2 tisíc osob. Ve struktuře podle odvětví se zaměstnanost zvýšila zejména ve zpracovatelském průmyslu a energetice, klesla v zemědělství a sta- 7

2 vebnictví. Ve službách jako celku zaměstnanost stagnovala. Podle postavení v hlavním zaměstnání meziročně narůstal především počet zaměstnanců a osob pracujících na vlastní účet. Tendenci růstu potvrzuje i podnikové výkaznictví. Celkový počet pracovníků v civilním sektoru národního hospodářství dosáhl 4 612,7 tisíc, když meziročně vzrostl o 13,2 tisíc (o 0,3 %). Průměrný počet zaměstnanců v civilním sektoru, včetně odhadu za malé organizace, se meziročně zvýšil o 7,3 tisíc (o 0,2 %) na 3 859,8 tisíc osob. Počet zahraničních pracovníků se meziročně téměř nezměnil, a to jak podle počtu udělených pracovních povolení (40,1 tisíc), tak i podle registrace občanů Slovenské republiky (63,6 tisíc). Počet podnikatelů cizinců meziročně vzrostl o 2,7 tisíc na 64 tisíc. Průměrná míra nezaměstnanosti byla v roce 2001 (8,5 %) o 0,5 bodu nižší než v roce K však dosáhla 8,9 %, tj. meziročně byla o 0,1 proc. bodu vyšší, když v průběhu roku došlo po jejím poklesu v prvním pololetí dočasně k její stagnaci a koncem roku k mírnému nárůstu. Průměrný počet uchazečů o zaměstnání se meziročně snížil o 26,1 tisíc na 443,8 tisíc osob. Koncem roku se ucházelo o práci 461,9 tisíc uchazečů (o 4,6 tisíc více než před rokem). Průměrný počet volných pracovních míst (58,2 tisíc) byl o 12,2 tisíc vyšší než před rokem. V posledních měsících roku počet volných míst klesal až na 52,1 tisíc v prosinci. Podle regionů byla v roce 2001 i nadále nejvyšší nezaměstnanost v severních Čechách a na severní Moravě, i když proti předchozímu roku se míra nezaměstnanosti v Ústeckém kraji snížila o 0,3 bodu na 15,8 % a v Moravskoslezském kraji stagnovala (15,1 %). Ve struktuře nezaměstnanosti meziročně poklesl počet absolventů škol a naopak vzrostl počet uchazečů se zdravotním postižením. Dále narostl počet uchazečů nad 50 let a uchazečů se základním vzděláním. S nárůstem celkové nezaměstnanosti koncem roku se zvýšil počet krátkodobě nezaměstnaných. Průměrná nominální mzda zaměstnanců včetně odhadu za malé ekonomické subjekty se v roce 2001 meziročně zvýšila o 8 %, reálná mzda o 3,2 %. Podobný vývoj byl u mezd zaměstnanců ekonomických subjektů podnikatelské sféry nad 20 zaměstnanců (v peněžnictví a pojiš ovnictví a u všech organizací nepodnikatelské sféry bez ohledu na počet zaměstnanců), kde se nominální mzda zvýšila o 8,5 % a reálná o 3,6 %. Po úpravě platů v nepodnikatelské sféře se zlepšila relace jejich průměrných platů k průměrné mzdě v podnikatelské sféře z 86,3 % v roce 2000 na 87,7 % v roce Mzdová diferenciace se prohlubovala, když se meziročně zvýšil rozdíl mezi odvětvím s nejvyšší a nejnižší mzdou na Kč. V odvětvovém členění vykázaly v roce 2001 nejvyšší úroveň mzdy zaměstnanců v odvětví zpracování dat a souvisejících činností ( Kč), zatímco nejnižší mzdy byly v oděvním průmyslu a zpracování kožešin (8 808 Kč). Podle typu hospodaření byly nejvyšší mzdy u mezinárodních společností ( Kč) a nejnižší u organizací družstevních ( Kč). V členění podle krajů byly nejvyšší mzdy v Praze ( Kč) a nejnižší v kraji Vysočina ( Kč). Kromě dynamického meziročního růstu cen bydlení, vyvolaného pravidelnými úpravami regulovaných cen, byl růst spotřebitelských cen ovlivňován relativně malým segmentem cen (především u potravin a pohonných hmot) a sezónních faktorů. Růst spotřebitelských cen za rok 2001 (4,1 %) dosáhl téměř stejnou úroveň jako v roce 2000 (4,0 %). Vzestup míry inflace (klouzavý průměr za posledních 12 měsíců), nastoupený v dubnu (ze 4 % dosahovaných v 1. čtvrtletí), se od září do konce roku stabilizoval na 4,7 %. Globálně se prosazující dezinflační trendy (relativně nízká cena ropy, silný kurz koruny, globální ochlazení ekonomické aktivity) se staly důležitými faktory pro pokles dynamiky růstu a udržení nízkých cen výrobců. Ceny průmyslových výrobců se v roce 2001 meziročně zvýšily o 0,8 %. Ceny stavebních prací si po celý rok 2001 držely trend pozvolného snižování tempa meziročního růstu, až na prosincovou hodnotu 3,4 % (meziročně klesly o 1,3 bodu). Jejich růst však byl v rámci cen výrobců přesto nejsilnější. Ceny stavebních prací odrážely relativně vysoký růst poptávky, objemu produkce a produktivity práce odvětví. 8

3 Lednový přebytek státního rozpočtu (18,8 mld. Kč) se vyčerpal v kumulaci od počátku roku v průběhu 1. čtvrtletí a od dubna jeho hospodaření nastoupilo schodkový trend, který završilo koncem roku částkou 67,7 mld. Kč (3,2 % HDP). Hospodaření veřejných rozpočtů v užším pojetí (konsolidovaný souhrn státního a územních rozpočtů) skončilo úhrnným schodkem 78,9 mld. Kč (3,7 % HDP). Konsolidované saldo veřejných rozpočtů bez čistých půjček dosáhlo deficit 112,2 mld. Kč, tj. 5,2 % HDP, vč. čistých půjček (tj. po zapojení privatizačních příjmů) deficit 53,3 mld. Kč, tj. 2,5 % HDP. Peněžní zásoba od počátku roku zrychlovala tempo meziročních přírůstků (z 6,5 % v prosinci 2000 na 13,3 % v červenci), od srpna opět zmírnila růst (na 12,1 % v prosinci), takže koncem prosince dosáhla 1659,2 mld. Kč. Zdrojem jejího růstu byla čistá zahraniční aktiva, která meziročně vzrostla na 799,8 mld. Kč (o 18,8 %, tj. růst zhruba na úrovni předchozího roku), z domácích aktiv pak čistý úvěr vládě (v prosinci se meziročně zvýšil o 133,1 %, na 271,1 mld. Kč). Korunové úvěry po téměř dvouleté stagnaci meziročně výrazně poklesly (v prosinci o 17,1 %, na 695,2 mld. Kč), dlouhodobě klesají rovněž úvěry v cizí měně (v prosinci meziročně o 22 %, na 128,5 mld. Kč). V jejich struktuře se prodloužil a zesílil trend poklesu objemu úvěrů pro podniky, jak korunových (ve kterém se nejvíce odrazila transformace KoB na ČKA a vyvedení jejích úvěrů z bankovního do vládního sektoru), tak v cizí měně (meziročně o více než 22 %). Ačkoli v 1. čtvrtletí 2001 byla pozice koruny ještě pod vlivem depreciačních tlaků ze strany dolaru (když nejvyšší propad byl na hodnotu 38,837 CZK/USD), v následujícím období roku 2001 převládl trend zhodnocování devizového kurzu koruny vůči oběma hlavním měnám. Ve 4. čtvrtletí koruna významně zrychlila své posilování (spojené s očekáváním přílivu kapitálu z privatizace státního majetku), což přimělo ČNB po neúčinných slovních intervencích proti koruně k intervencím na devizovém trhu. Ve vztahu k dolaru tak koruna k hodnotou 36,259 CZK/USD zpevnila o 4,1 % (od počátku roku), vůči euru kurzem 31,980 CZK/EUR o téměř 9 %. Tento trend pokračuje i v prvních měsících roku Významné změny v utváření vnějších ekonomických podmínek poznamenaly vývoj a výsledek platební bilance za rok 2001, který skončil aktivem 67,2 mld. Kč, (tj. 1,8 mld. USD) a meziročně tak výrazně vzrostl o 35,6 mld. Kč (tj. 0,9 mld. USD). Pasivní saldo běžného účtu (101 mld. Kč, tj. 2,7 mld. USD a 4,7 % HDP), které meziročně kleslo a přerušilo tak trend růstu deficitu (nastoupený v roce 1999), bylo eliminováno přílivem zdrojů na finančním účtu (153,3 mld. Kč, tj. 4 mld. USD a 7,1 % HDP). Ve vývoji platební bilance se projevil stabilizující vliv přímých zahraničních investic, které samy stačily pokrýt deficit běžného účtu. Devizové rezervy České národní banky k vzrostly na 14,5 mld. USD, tj. 524,5 mld. Kč (od konce roku 2000 o 1,3 mld. USD, tj. 27,6 mld. Kč). Jejich objem zajistil 3,9 pokrytí měsíčního dovozu zboží a služeb, když za bezpečné je považováno 3 měsíční krytí. V navýšení devizových rezerv se odrazily fluktuace měnových kurzů a výsledek platební bilance. Ve 4. čtvrtletí se do jejich objemu promítly zásahy centrální banky proti posilování koruny a růst devizových vkladů vlády na účtech u ČNB. Předchozí, téměř nepřetržitý trend růstu hrubé zahraniční zadluženosti se zastavil koncem roku 1999 a v posledních dvou letech začala převážně klesat, k na 786,7 mld. Kč (proti konci roku 2000 o 30,4 mld. Kč). Dominantní dlužnickou pozici si udržela podniková sféra (meziroční nárůst o 20,2 mld. Kč, na 474,3 mld. Kč), zatímco obchodní banky a vláda se angažovaly ve vztahu k zahraničí méně (pokles o 50,6 mld. Kč, na 312,4 mld. Kč). Úroveň zahraničního dluhu představovala 36,7 % HDP (tj. pokles z 41,7 % koncem roku 2000 a 43,6 % koncem roku 1999) a klesla tak opět pod obecně uznávaný práh (40 %). Na tuzemském kapitálovém trhu bylo v průběhu roku realizováno za 2010,7 mld. Kč transakcí (meziroční růst o 51,8 %), když Burza cenných papírů Praha uskutečnila obchody za 1987,2 mld. Kč (meziročně o 62,5 % více). Tento nárůst objemem 1858,4 mld. Kč zajistily dluhopisy (meziročně vzrostly o 93,8 %), které zvýšily svůj podíl na burzovních transakcích na 93,5 % obchodů. V souladu s trendem na globálních trzích jim dávali investoři přednost před rizikovějšími akciemi. Obchody s akciemi a podílovými listy naopak propadly na 128,8 mld. Kč (o 51,2 %), což je úroveň roku Hlavní burzovní index PX 50 prodloužil krátkodobý růst pouze první tři lednové týdny (ročního 9

4 maxima 515,1 bodu dosáhl 19. ledna) a pak opět pokračoval až do září v dlouhodobém sestupném trendu, když v reakci na teroristické útoky spadl na 320,1 bodu (17.9.). Ani obrat trendu ve 4. čtvrtletí, kopírující situaci na globálních trzích a podpořený privatizačními akcemi, nedokázal vymazat předchozí ztráty. Index tedy ukončil rok na hodnotě 394,6 bodu, takže meziročně oslabil o 17,5 %. Příliv přímých zahraničních investic se sice snížil meziročně o 2,8 % na 187 mld. Kč (cca 4916 mil. USD), což ale v méně příznivém klimatu světové ekonomiky byl velmi pozitivní výsledek. Tento objem řadí rok 2001 v posledních 10 letech na 3. místo za rekordními přílivy zahraničních investic v ČR v letech Na zahraničních investicích měly v roce 2001 největší podíl SRN a Francie (shodně 28 %), dále pak Nizozemí (16,6 %) a Rakousko (6 %) a nejvíce jich směřovalo do zpracovatelského průmyslu (29,2 %), peněžního sektoru (27,5 %), dopravy a spojů (17,1 %) a dále pak do obchodu a služeb (12,2 %). Organizace nefinanční sféry (se 100 a více zaměstnanci) dosáhly v roce 2001 následující finanční výsledky: Hospodářský výsledek před zdaněním vzrostl meziročně o 7,2 % na 142,7 mld.kč (v roce 2000 o 139 %). Největší podíl měl průmysl (68 %) s růstem 23,3 %. Růst zaznamenal obchod (o 151,7 %), pohostinství a ubytování (o 56,1 %), stavebnictví (o 28,7 %) a služby (o 12,1 %), klesl v dopravě a spojích (o 57,1 %) a v zemědělství vč. lesnictví (o 5,1 %). Na meziroční růst hospodářského výsledku měl rozhodující vliv pokles ztráty (o 23,8 % absolutně o 14,9 mld. Kč) na 47,6 mld. Kč, zisk v ziskových organizacích klesl o 2,8 % na 190,4 mld. Kč. Podíl ziskových organizací vzrostl o 2 proc. body na 76 %. Přidaná hodnota vzrostla o 7,9 % (v roce 2000 o 9,5 %) při vyšším růstu v neprůmyslových odvětvích: v obchodu (o 21,5 %), ve službách (o 17 %), v dopravě a spojích (o 12,5 %), zatímco v průmyslu jen o 5,3 % a ve stavebnictví o 4,2 %. Meziročně klesla v zemědělství vč. lesnictví, o 0,5 %. Přidaná hodnota na zaměstnance dosáhla 491 tis. Kč, s meziročním růstem o 7,2 %. Nejvyšší úroveň dosáhl průmysl, kde meziročně vzrostla o 4 % na 525 tis. Kč/zam. Výkony (10,4 %) rostly pomaleji než výkonová spotřeba (11,5 %), podíl osobních nákladů na přidané hodnotě mírně vzrostl (o 0,1 proc. bodu) na 52 %. Celkové náklady rostly stejným tempem jako celkové výnosy (o 5,9 %), v nich nejvíce výkonová spotřeba (o 11,5 %), následovaná osobními náklady (o 8,2 %). Odpisy vzrostly o 6,5 % (v roce 2000 o 7,2 %), ostatní náklady klesly o 2,3 %. Ve struktuře nákladů vzrostl podíl výkonové spotřeby (o 2,6 proc. bodu) na 50,2 % a podíl osobních nákladů (o 0,2 proc. bodu) na 11,1 %. Vlastní kapitál (4,4 %) rostl rychleji než celková pasiva (3,7 %). Na meziročním přírůstku vlastního kapitálu za nefinanční sféru (70,8 mld. Kč) se průmysl podílel 52,9 mld. Kč, obchod 16,9 mld. Kč a pohostinství a ubytování 6,6 mld.kč. Rentabilita vlastního kapitálu dosáhla 8,6 %, meziročně se zlepšila o 0,2 proc. bodu. Závazky po lhůtě splatnosti klesly o 1,6 % na 115,3 mld. Kč, když v průmyslu vzrostly o 5,9 % na 81 mld. Kč. Prvotní platební neschopnost dosáhla 51 mld. Kč a meziročně vzrostla o 3,9 % (absolutně o 1,9 mld. Kč). Její vývoj ovlivnil průmysl, růstem o 21,5 % na 40,9 mld. Kč. Celkové zásoby vzrostly jen o 1,1 % na 351,3 mld. Kč, když nejvíce rostly v obchodu (o 14,3 %), méně v zemědělství (o 3,5 %) a v průmyslu (o 2,4 %). Meziročně klesly nejvíce ve stavebnictví (o 28,2 %), dále i ve službách a v dopravě a spojích. Obrátka zásob se zrychlila o 4,5 dne na 48,8 dne. V konkurzním řízení došlo v roce 2001 poprvé od doby sledování (1992) ke snížení počtu podaných návrhů na konkurz a vyrovnání (o 13,2 %) při mírném snížení soudem prohlášených konkurzů (o 0,7 %). Podíl prohlášených na celkovém počtu navržených konkurzů se zvýšil na 61,3 % (proti 53,6 % v roce 2000). 10

5 II. Průmysl Průmysl pokračoval v roce 2001 ve svém příznivém vývoji s tím, že jeho růstová dynamika se v průběhu roku zpomalovala. Tento vývoj odrážel změny ve světové a domácí ekonomice charakterizované: oslabováním zahraniční a růstem domácí poptávky, vývojem světových cen surovin a paliv spolu s úrovní devizového kurzu a tuzemské inflace. Z hlediska struktury výkonnosti a hlavních ekonomických výsledků byl konkrétní vývoj v organizacích s 20 a více zaměstnanci následující: Průmyslová produkce meziročně vzrostla o 6,8 %, tržby z průmyslové činnosti (ve stálých cenách) se zvýšily o 5,5 %. Přes zpomalení ekonomického růstu ve vyspělých zemích si průmysl zachoval vysoký nárůst. Ve srovnání s celoročním průměrem roku 1990 byla průmyslová produkce nižší o 2,5 %, při porovnání k průměrnému měsíci bazického roku 1995 byla vyšší o 17,9 %. Produkce a tržby mírně vzrostly v surovinových odvětvích o 1,9 %, resp. o 1,1 %, v energetických odvětvích při růstu produkce o 1,9 % se tržby snížily o 2,8 %. Ve zpracovatelském průmyslu produkce vzrostla o 7,8 %, tržby se zvýšily o 6,6 %. Dynamicky se rozvíjela zejména výroba elektrických a optických přístrojů (o 29,4 %, resp. o 25,9 %), vysoký nárůst zaznamenalo i koksování a rafinérské zpracování ropy, výroba strojů a zařízení a gumárenský a plastikářský průmysl. K poklesu produkce došlo pouze v kožedělném průmyslu (o 18,2 %). Celková zaměstnanost se zvýšila o 0,5 %, ve zpracovatelském průmyslu o 1,2 %. Největší nárůst byl v gumárenském a plastikářském průmysl o 7,6 %, ve zpracovatelském průmyslu jinde neuvedeném a ve výrobě dopravních prostředků zhruba o čtyři procenta. Zaměstnanost poklesla v pěti odvětvích: v koksování a rafinérském zpracování ropy, chemickém a farmaceutickém průmyslu, výrobě strojů a zařízení, kožedělném průmyslu a papírenském a polygrafickém průmyslu. V energetických odvětvích zaměstnanost poklesla o 5,5 %, v surovinových o 4,3 %. Produktivita práce z tržeb z průmyslové činnosti (ve stálých cenách) vzrostla o 5,0 %, přitom ve zpracovatelském průmyslu o 5,3 %, v surovinových odvětvích o 3,3 %, a v energetických odvětvích o 2,9 %. Pokles produktivity práce zaznamenala v rámci zpracovatelského průmyslu čtyři odvětví: průmysl skla, keramiky a porcelánu, zpracovatelský průmysl jinde neuvedený, výroba kovů a kovodělných výrobků a kožedělný průmysl. Průměrná nominální mzda vzrostla o 6,2 %, reálná mzda o 1,4 % (při přepočtu indexem spotřebitelských cen), o 3,2 % (při přepočtu indexem cen průmyslových výrobců). Předstihu růstu produktivity práce před dynamikou reálných mezd bylo dosaženo v průmyslu celkem o 1,8 bodu, ve zpracovatelském průmyslu o 1,7 bodu a v energetických odvětvích o 0,9 bodu, naopak předstihu nebylo dosaženo v surovinových odvětví o 1,5 bodu a v rámci zpracovatelského průmyslu v polovině za čtrnácti odvětvích, nejvýrazněji v koksování a rafinérském zpracování ropy o 18,1 bodu. Jednotkové mzdové náklady nominální vzrostly o 1,1 %, reálné poklesly o 1,7 %. V rámci zpracovatelského průmyslu poklesly nominální v 4 odvětvích, reálné v 7 odvětvích. Ve velikostní struktuře průmyslových podniků dosáhly nejvýraznějšího nárůstu tržeb (ve s. c.) organizace s zaměstnanci o 10,8 %. Pokles tržeb zaznamenala pouze skupina organizací s zaměstnanci o 5,8 %. Zaměstnanost vzrostla ve většině velikostních skupin (s výjimkou nejmenších do 49 zaměstnanců a obou největších skupin nad 3000 zaměstnanců). Ve struktuře průmyslových podniků členěných podle právní formy dosáhly největšího nárůstu tržeb společnosti s ručením omezeným o 14,5 %. Pokles tržeb zaznamenaly státní podniky o 16,1 % a mírný pokles i živnostníci o 0,2 %. Ve struktuře průmyslových podniků členěných podle soustavy národních účtů dosáhl sektor pod zahraniční kontrolou nejrychlejší dynamiky tržeb (13,8 %) a jeho podíl na celkových tržbách meziročně vzrostl o 2,9 proc. bodu na 41,9 %. Příznivý vývoj se odrazil v růstu jeho zaměstnanosti o 5,6 %. Ve struktuře průmyslových podniků členěných podle krajů vzrostly tržby nejvýrazněji v kraji 11

6 Vysočina o 19,9 %, vysoký nárůst o více než deset procent zaznamenal pardubický a středočeský kraj. Nejvyšší úroveň průměrných měsíčních tržeb na zaměstnance byla ve středočeském kraji (228 tis. Kč), nejnižší v karlovarském (81 tis. Kč). Zaměstnanost vzrostla ve většině krajů, poklesla pouze v pěti (hlavním městě Praze, ústeckém, plzeňském, pardubickém a v moravskoslezském kraji). Hrubé hmotné investice v průmyslu (v organizacích s 20 a více zaměstnanci) vzrostly meziročně (v s. c.) o 10,5 %, při růstu investic do budov a staveb o 20,6 %, strojních investic o 9,7 % a poklesu ostatních investic o 10,6 %. Tahounem růstu investiční aktivity byly zahraniční investice podporované investičními pobídkami. Dovoz investic se zvýšil (v b. c.) o 9,8 % na 61,7 mld. Kč. Investiční aktivita ve zpracovatelském průmyslu se zvýšila meziročně o 15,9 %, přitom investice do strojů a zařízení o více než pětinu a investice do budov a staveb vzrostly o 13,8 %. Zahraniční investice a podpora průmyslových zón se nejvíce projevily v odvětví výroby elektrických a optických přístrojů, ve výrobě dopravních prostředků, a také v gumárensko plastikářském, dřevozpracujícím, papírenském a polygrafickém průmyslu. Ve finančních výsledcích průmyslu se odrážela produkční výkonnost tím, že jejich růstová dynamika se však meziročně zpomalila a projevily se určité nepříznivé relace, charakterizované především zaostáváním růstu výkonů za růstem výkonové spotřeby a při výrazně vyšším růstu osobních nákladů. Ve větších průmyslových organizacích přetrvávaly problémy s včasností plateb, meziročně vzrostla celková a prvotní platební neschopnost.v průmyslu celkem (vč. odhadu za subjekty od 0 do 19 zaměstnanců) se růst přidané hodnoty zpomalil z 12 % (v roce 2000) na 4,9 %, při zpomalení růstu výkonů z 13,6 % na 9,6 % a výkonové spotřeby z 14,2 % na 11,4 %. Mzdy (bez ostatních osobních nákladů) vzrostly v roce 2001 o 7,3 % proti cca 3 % v roce Průmyslové organizace se 100 a více zaměstnanci si udržely rozhodující podíl na celkových výsledcích průmyslu (přidané hodnotě, výkonech a výkonové spotřebě více jak tříčtvrtinový) a dosáhly následujících výsledků: Přidaná hodnota vzrostla o 5,3 % (v roce 2000 o 14 %), ve zpracovatelském průmyslu o 5,1 % (v roce 2000 o 16,4 %). V jeho odvětvové struktuře téměř v polovině odvětví (v deseti) meziročně klesla. V samotném 4. čtvrtletí 2001 rostla nejpomaleji (o 1,8 %), ve zpracovatelském průmyslu jen o 1,2 %. Růst výkonové spotřeby (12,5 %) byl rychlejší než růst výkonů (10,5 %), jejich relace se zhoršila o 1,1 proc. bodu. Přidaná hodnota (v b. c.) na zaměstnance v průmyslu vzrostla o 4 % na 525 tis. Kč, ve zpracovatelském průmyslu o 3 % na 468 tis. Kč. Osobní náklady vzrostly o 8,1 %, tj. více jak přidaná hodnota a jejich podíl na přidané hodnotě vzrostl o 1,2 proc. bodu na 48,3 %, ve zpracovatelském průmyslu o 1,9 proc. bodu na 52,2 %. Hospodářský výsledek před zdaněním v průmyslu vzrostl o 23,3 % na 97,5 mld. Kč, při vyšším růstu v těžbě surovin (o 36,3 %) a v energetice (o 28,5 %), než ve zpracovatelském průmyslu (o 20,9 %). Na meziroční přírůstek hospodářského výsledku měla rozhodující vliv neprodukční oblast ( z 97 %) pokles záporného salda ostatních výnosů a ostatních nákladů. Souhrnná ztráta ztrátových organizací klesla o 29,7 % na 26,2 mld. Kč, počet organizací o 2,7 % na 528 podniků, tj. na čtvrtinu celkového počtu organizací. Zisk v ziskových organizacích vzrostl o 6,4 % na 123,7 mld. Kč, jejich počet o 6,9 % na 1753 podniků. Celkové náklady v průmyslu vzrostly o 7,2 % (v roce 2000 o 12,4 %), v nich výkonová spotřeba o 12,5 %, následovaná osobními náklady o 8,1 % a odpisy o 6,1 %. Ostatní nespecifikované náklady meziročně klesly o 7,5 %. Ve struktuře nákladů v průmyslu vzrostl podíl výkonové spotřeby a osobních nákladů, při stagnaci podílu odpisů a poklesu ostatních nákladů. Vlastní kapitál v průmyslu vzrostl meziročně o 6 %, při jeho růstu ve všech průmyslových agregacích, celková pasiva o 4,8 %. Záporný vlastní kapitál vykázalo 140 podniků (tj. 6 % z celkového počtu organizací) v objemu 32,3 mld. Kč (meziroční růst o 9,1 %). Rentabilita vlastního kapitálu v průmyslu dosáhla 10,4 % s meziročním růstem o 1,5 proc. bodu. Závazky po lhůtě splatnosti v průmyslu meziročně vzrostly o 5,9 % na 81 mld. Kč, ve zpracovatelském průmyslu o 5,5 % na 78,4 mld. Kč. Prvotní platební neschopnost v průmyslu dosáhla téměř 41 mld. Kč, když meziročně vzrostla o 21,5 %, ve zpracovatelském průmyslu o 19,8 % na 39,3 mld. Kč. 12

7 Růst celkových zásob se zpomalil (v 1. a 2. čtvrtletí 2001 přesáhl 8 %, ve 3. čtvrtletí činil více jak 6 %) na 2,4 %, ve zpracovatelském průmyslu vzrostly jen o 1,7 %, v energetice o 11 % a v těžbě surovin o 4 %. Zásoby nedokončené výroby, polotovarů a výrobků stagnovaly na 103,8 mld. Kč, zásoby materiálu vzrostly o 4,3 % a zásoby zboží o 3,8 %. Obrátka zásob se zrychlila o více jak 4 dny na 50 dnů. Podniky v sektoru pod zahraniční kontrolou dále expandovaly a dosáhly těchto podílů: 33,4 % na zaměstnanosti, 42,7 % na přidané hodnotě, 45 % na výkonech a 45,8 % na výkonové spotřebě. U těchto ukazatelů zaznamenaly nejvyšší meziroční růsty, zatímco hospodářský výsledek před zdaněním u tohoto sektoru meziročně klesl (o 3,6 %). Přesto podíl tohoto sektoru měl však největší váhu (přes 50 %) na hospodářském výsledku průmyslu. Zásoby v sektoru pod zahraniční kontrolou klesly o 0,3 %, zatímco vzrostly v soukromém domácím sektoru o 4,1 %. III. Stavebnictví Ke zrychlení dynamiky růstu stavební výroby celkem (ve s. c.) na 9,6 % z 5,3 % v roce 2000 přispěla realizace projektů zahraničních investorů v průmyslových zónách, státních investičních zakázek v dopravní infrastruktuře (výstavba metra, železničních koridorů a silničních obchvatů) a výstavba nových obchodních i administrativních objektů, podporovaná většinou přímými zahraničními investicemi. Z produkčních charakteristik stavebních podniků s 20 a více zaměstnanci vyplývá, že: Stavební práce se zvýšily meziročně (ve s.c.) o 9,1 %. Zdrojem růstu bylo zvýšení stavebních prací v nové výstavbě, na rekonstrukcích a modernizacích o 9 %, obnova jejich růstu na opravách a v údržbě (o 1,2 %) a zvýšení jejich vývozu o více než 68 %. Rozhodující vliv na dynamiku růstu stavebních prací měly velké podniky (s 1000 a více zaměstnanci), zajiš ující většinu staveb v dopravní infrastruktuře. Tyto podniky zvýšily stavební práce meziročně o 18 %, reálnou produktivitu práce o 19,5 % a na celkovém objemu stavebních prací podniků s 20 a více zaměstnanci se podílely 23 %. Podle sektorů národních účtů rozhodující podíl stavební produkce (čtyři pětiny) zajistily domácí podniky soukromého sektoru, které dosáhly nadprůměrného zvýšení stavebních prací o 9,5 % a reálné produktivity práce o 9,1 %; nejvýkonnějšími jsou dlouhodobě podniky pod zahraniční kontrolou, nebo produktivitu práce, která je o 70 % vyšší než u domácích soukromých podniků, zvýšily meziročně o 6 %. Zaměstnanost se zvýšila meziročně o 0,5 %. Její vývoj v jednotlivých velikostních skupinách podniků byl však velmi rozdílný; v podnicích s více než 500 zaměstnanci trend poklesu zaměstnanosti pokračoval, zatímco u malých firem s 25 až 74 zaměstnanci a v podnicích s a zaměstnanci došlo k jejímu růstu. Vysoká dynamika růstu stavebních prací (vč. subdodávek) u většiny velikostních skupin podniků zvýšila produktivitu práce meziročně (ve s. c.) o 8,5 %. Nominální mzda vzrostla meziročně o 7 % a reálná mzda (přepočtená indexem spotřebitelských cen) o 2,2 %; největší mzdový růst byl u podniků s 1000 a více zaměstnanci (o 11 %) a u podniků pod zahraniční kontrolou (o 9 %). Vyšší meziroční dynamika růstu nominální i reálné mzdy (přepočtené indexem cen stavebních prací) ztlumila pokles jednotkových mzdových nákladů dosažený v roce 2000; u nominálních o 3,9 bodu (na 1,4 %) a u reálných o 3,6 bodu (na 5,3 %). Počet stavebních povolení klesl meziročně o 12 % (na ), avšak orientační hodnota povolených staveb se zvýšila o 2,8 % (na 230,4 mld.kč), což při meziročním růstu cen stavebních prací 13

8 o 4,1 % znamená pokles jejich reálné hodnoty o 1,3 bodu. Průměrná hodnota 1 stavebního povolení se zvýšila o 16,8 % (na tis.kč). V bytové výstavbě nadále přetrvává nepříznivá situace, nebo opatření spojená s bydlením jsou málo účinná. Stavební aktivita v zahajování výstavby bytů dlouhodobě klesá; počet nově zahájených bytů se snížil meziročně o 10,5 % na bytů a rovněž počet dokončených bytů klesl meziročně o 1,8 % na bytů. Modernizace bytů se zvýšila o čtvrtinu (na bytů). Ve stavebnictví celkem (vč. odhadu za organizace do 19 zaměstnanců) se vysoká dynamika stavební produkce projevila meziročním růstem přidané hodnoty o 4,2 % (v roce 2000 klesla o 4,1 %) při zrychlení růstu výkonů z 3,2 % na 6,4 % a výkonové spotřeby z 5,5 % na 7,0 %. Ve stavebních organizacích se 100 a více zaměstnanci to znamenalo: Růst přidané hodnoty o 4,2 % (po 2 letech poklesu) při rychlejším růstu výkonové spotřeby (19,7 %) před výkony (8,6 %) a růst produktivity z přidané hodnoty (v b. c.) o 16,5 %. Růst hospodářského výsledku před zdaněním o 28,7 % byl zcela ovlivněn produkčními faktory (vyšší výnosy před náklady vč. meziročního růstu čistého provozního přebytku ). Počet ziskových organizací se zvýšil o 3 body na 80,9 % s nárůstem jejich zisku o 1,7 % (na 7,8 mld. Kč), počet ztrátových organizací klesl o 22,9 % na 54 podniků a jejich ztráta o 66 % (na 0,7 mld. Kč). Zvýšení celkových nákladů o 6,8 %, v jejich struktuře pokračoval růst podílu výkonové spotřeby (o 1,9 bodu) na 76 %, zatímco ostatní podíly klesly odpisy (o 0,2 bodu) na 1,6 %, osobní náklady (o 0,8 bodu) na 11,7 % i ostatní nespecifikované náklady (o 0,9 bodu) na 10,7 %. Růst vlastního kapitálu o 2,3 % na 35,8 mld.kč (v roce 2000 klesl) při snížení objemu záporného vlastního kapitálu meziročně o čtvrtinu na 128 mil.kč a poklesu počtu organizací z 18 na 10. Pokračování poklesu celkových zásob o 28,2 % a to ve všech jejich druzích s výjimkou zásob zboží, které vzrostly o 7,1 %. Obrátka zásob se zrychlila o cca 20 dnů na 38 dnů. Příznivý vývoj platební neschopnosti, kdy závazky po lhůtě splatnosti se meziročně snížily o 19,3 % na 7,4 mld. Kč a prvotní platební neschopnost klesla o 53 % na 0,9 mld. Kč (v prvotní platební neschopnosti bylo cca 28 % ze sledovaných organizací). Zlepšení finančních výsledků ve všech sektorech (podle SNÚ) s výjimkou hospodářského výsledku před zdaněním v podnicích pod zahraniční kontrolou (pokles o 15,5 %), přesto se na vytvořeném zisku stavebnictví podílí cca 23 %. Přidaná hodnota na zaměstnance v sektoru pod zahraniční kontrolou dosáhla 605 tis. Kč (nejvyšší úroveň) a meziročně vzrostla o 12,1 %. Tento sektor se na celkové přidané hodnotě větších stavebních organizací podílel cca 23 %. Rozhodující vliv na finanční výsledky stavebnictví měl soukromý domácí sektor, kde přidaná hodnota na zaměstnance vzrostla o 17,1 % na 383 tis. Kč. Podniky veřejného sektoru s cca 2% podílem na celkovém počtu organizací představují pouze malý podíl na celkových výsledcích stavebnictví. IV. Zahraniční obchod V roce 2001 se podařilo meziročně snížit deficit obchodní bilance o 1,8 mld. Kč (dosáhl 119 mld. Kč v běžných cenách. Je to důsledek rychlejšího růstu vývozu před dovozem (13,1 % ku 11,7 %). Odráží to rostoucí úroveň a konkurenceschopnost tuzemské produkce, když se daří zvyšovat objem vývozu na vyspělé trhy, jakož i rostoucí podíl vývozu sofistikované produkce. Růst vývozu ve stálých cenách zaostával za růstem dovozu o 0,7 bodu (13,4 % resp. 14,1 %) a deficit obchodní bilance ve stálých cenách byl za stejné období o 26,6 mld. Kč vyšší než v běžných cenách. Tento rozdíl představuje vliv příznivého cenového vývoje na obchodní bilanci. V dolarovém vyjádření vývoz vzrostl o 15,1 %, dovoz o 13,7 % a deficit 3,1 mld. USD zůstal na 14

9 stejné úrovni jako v roce Posílení koruny vůči třem základním měnám (EUR, DEM shodně o 4,3 % a USD o 1,5 %), které se více než třemi čtvrtinami podílely na platbách za vývoz zboží ČR, ovlivnilo zpomalení meziroční dynamiky vývozu v korunovém ekvivalentu o více než 4 body. Celkový vývoz za rok 2001 dosáhl 1.268,5 mld. Kč, tj. 33,4 mld. USD. Rozhodující byl růst vývozu do států s vyspělou tržní ekonomikou (o 13,6 %) při podílu 75,1 % (v tom do zemí EU o 13,7 % při podílu 68,9 %). Podíl evropských zemí s tranzitivní ekonomikou vč. SNS na vývozu se mírně zvýšil na 21,2 % v důsledku meziročního růstu o 13,8 % (v tom podíl zemí SEDVO činil 17 % při růstu o 13,7 %). Do rozvojových zemí vývoz poklesl o 0,8 %, zatímco do mimoevropských zemí s tranzitivní a státní ekonomikou vzrostl o 19,2 %. Dovoz dosáhl 1.387,5 mld. Kč, tj. 36,5 mld. USD. Nejrychlejší růst dovozu byl z mimoevropských zemí s tranzitivní a státní ekonomikou (o 46,8 %) a z rozvojových zemí (30,8 %). Pomaleji rostl dovoz ze států s vyspělou tržní ekonomikou (o 11,2 %, z toho z EU o 11,3 %), které patří k našim nejvýznamnějším obchodním partnerům s podílem 71,5 % (resp. 61,8 %) na českém dovozu. V důsledku poklesu cen nerostných paliv měl dovoz z evropských zemí s tranzitivní ekonomikou vč. zemí SNS nejpomalejší růst (5,5 %, v tom ze zemí SEDVO 9,5 %). Na celkovém deficitu obchodní bilance (119 mld. Kč) se podílely všechny teritoriální skupiny, nejvíce mimoevropské země s tranzitivní a státní ekonomikou vč. nespecifikovaných 40,6 mld. Kč (meziroční zvýšení o 13,2 mld. Kč) a státy s vyspělou tržní ekonomikou 38,9 mld. Kč (i když se deficit snížil o 14,8 mld. Kč, přičemž pasivum s EU 1,8 mld. Kč se změnilo na aktivum 16,4 mld. Kč). K největšímu zhoršení výsledků došlo v obchodě s rozvojovými zeměmi, se kterými došlo k nárůstu deficitu (o 18,1 mld. Kč) na 32,9 mld. Kč. Naproti tomu zlepšení bylo dosaženo s evropskými státy s tranzitivní ekonomikou vč. zemí SNS, kde pasivní bilance klesla z 25 mld. Kč na 6,6 mld. Kč, což bylo pozitivně ovlivněno zvýšením aktiva se zeměmi SEDVO (o 11,3 mld. Kč na 41,6 mld. Kč). V komoditní struktuře dominovaly opět stroje a dopravní prostředky. Jejich podíl na celkovém vývozu dosáhl již 47,3 % (tj. o 2,8 bodu meziročně více), na dovozu 42,2 % (tj. zvýšení o 2,2 bodu), na meziročním přírůstku celkového vývozu se podílely 69 %, na přírůstku dovozu 61 %. Aktivní saldo skupiny se výrazně zvýšilo (o 12,9 mld. Kč na 14,6 mld. Kč, zejména v důsledku příznivého vývoje se státy s vyspělou tržní ekonomikou) a částečně tak eliminovalo zhoršení bilance jiných komoditních skupin (především chemikálií). Největší navýšení deficitu zaznamenaly chemikálie (o 10 mld. Kč na 69,5 mld. Kč) a nejvyšší deficit vykázala opět nerostná paliva (87,6 mld. Kč, přes meziroční snížení o 1,9 mld. Kč). Potraviny zvýšily deficit (na 19,2 mld. Kč) a aktivum surovin se změnilo v pasivum (1,7 mld. Kč). Nejvyšší aktivum vytvořily tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu (28,8 mld. Kč) a různé průmyslové výrobky (15 mld. Kč). Ve struktuře podle stupně zpracování klesl podíl výrobků s nižším stupněm zpracování, ve vývozu o 2,3 bodu (na 13,6 %) a v dovozu o 1,1 bodu (na 21,4 %) ve prospěch strojírenských a elektrotechnických výrobků. Ve struktuře dovozu dle způsobu užití se především v důsledku přílivu zahraničních investic zvýšil podíl dovozů pro investiční užití (o 1,1 bodu) na 33,3 %. Nejnižší meziroční růst zaznamenaly dovozy pro osobní spotřebu (o 9,5 %), když jejich podíl poklesl o 0,4 bodu na 20,1 %. Největší pokles podílu měly dovozy pro výrobní užití o 0,7 bodu (na 46,6 %). Po vyloučení náhradních dílů činily dovozy pro výrobní užití 57,3 % a pro investiční užití 22,6 % celkového dovozu. Podíl výrobků HI-TECH na celkovém vývozu se meziročně zvýšil o 1,3 bodu na 9,1 % (tj. 115,3 mld. Kč). Největší vývozní položkou byla výpočetní technika (36,3 mld. Kč s meziročním růstem o 114,8 %). Dovoz HI-TECH výrobků v objemu 207,9 mld. Kč se na celkovém dovozu podílel 15 %, což je o 0,9 bodu více než v roce V dovozu byla objemem 79,7 mld. Kč na prvním místě elektronika a telekomunikace s meziročním růstem o 15,1 %. Pasivum obchodní bilance se zvýšilo o 5,4 mld. Kč na 92,6 mld. Kč při vyšším růstu vývozu než dovozu (31,5 % ku 18,8 %). Vývoz po aktivním zušlechtění vzrostl meziročně o 10,5 % na 388,5 mld. Kč, když jeho podíl poklesl (o 0,8 bodu) na 30,6 %. K meziročnímu přírůstku celkového vývozu přispěl tento vývoz čtvrtinou. Na přírůstku 36,9 mld. Kč se podílelo zejména zvýšení vývozu kancelářských strojů a počítačů (o 18,1 mld. Kč) a rádiových, televizních a spojových zařízení (o 15,9 mld. Kč). Podíl dovozu k aktiv- 15

10 nímu zušlechtění se zvýšil (o 0,8 procentního bodu) na 19,9 %, jeho objem se zvýšil (o 38,3 mld. Kč) na 275,9 mld. Kč. Nejvyšší přírůstky měl dovoz rádiových, televizních a spojových zařízení (o 15,8 mld. Kč) a kancelářských strojů a počítačů (o 14,6 mld. Kč).Obchod v rámci zušlech ovacího styku vytvořil aktivní bilanci ve výši 112,6 mld. Kč, tj. o 1,4 mld. Kč méně než v roce V roce 2001 byl cenový vliv na obchodní bilanci pozitivní, směnná relace se v průběhu roku postupně zlepšovala a v průměru za celý rok dosáhla 101,9. Meziroční růst vývozních cen dosáhl 0,4 % a byl ovlivněn na jedné straně růstem cen tržních výrobků tříděných hlavně podle materiálu (o 1,9 %) a potravin (o 4,3 %), na druhé straně poklesem cen strojů a dopravních prostředků (o 1,1 %). Naopak dovozní ceny meziročně klesly o 1,5 %, což ovlivnil především pokles dovozních cen strojů a dopravních prostředků (o 1,9 %) a nerostných paliv (o 3,9 %). Závěrečná etapa přechodu na jednotnou evropskou měnu ovlivnila i měnovou strukturu zahraničního obchodu ČR. Ve vývozu se podíl obchodu v EUR meziročně zvýšil na více než dvojnásobek (na 35,2 %), zatímco podíl plateb v DEM klesl (na 28,5 %) a mírně se snížil podíl v USD (na 14,2 %). Obdobně tomu bylo ve struktuře dovozu, kde podíl obchodovaný v DEM a USD klesl (o 11,3 bodu, resp. o 0,9 bodu) ve prospěch podílu v EUR, který vzrostl (o 15,7 bodu) na 35,7 %. V únoru 2002 pokračoval již třetí měsíc pokles dovozu (meziročně o 8 %), zatímco vývoz mírně vzrostl (o 0,4 %); obchodní bilance byla aktivní 1,8 mld. Kč (což je meziroční zlepšení o 9,2 mld. Kč). Naposledy byla obchodní bilance aktivní v září 2001 a před tím v září Na pokles dovozu působily především nižší dovozní ceny, posílení kurzu koruny a vysoká srovnatelná základna (v únoru 2001 byl růst dovozu téměř 40 %). V kumulaci (leden únor) v běžných cenách vývoz poklesl meziročně o 0,8 %, dovoz o 5,7 % a deficit obchodní bilance ve výši 4,3 mld. Kč byl o 10,7 mld. Kč meziročně nižší. Na toto zlepšení působil především pokles deficitu nerostných paliv (o 5,3 mld. Kč na 11,1 mld. Kč) a růst aktiva strojů a dopravních prostředků (o 5,7 mld. Kč na 12 mld. Kč). V. Vnitřní obchod a konečná spotřeba Celkové tržby odvětví obchodu se meziročně zvýšily o 7,3 % a dosáhly 2200,7 mld. Kč, (v běžných cenách, bez DPH). Dominantní jsou tržby velkoobchodu, které dosáhly 58,0 % celkových tržeb odvětví. Jejich růst o více než 8 % odráží celkové hospodářské oživení, vysoký obrat zahraničního obchodu při velkém rozsahu zásobovacích, dovozních i odbytových služeb pro podnikatelskou sféru. Při růstu tržeb se celkové hospodářské výsledky odvětví zlepšují, výkony vzrostly o 10,1 %, při růstu výkonové spotřeby o 9,2 % a účetní přidaná hodnota se zvýšila o 11,2 %. Hodnota marže za celé odvětví (15,4 %) byla meziročně o 0,2 bodu vyšší, u motoristických potřeb vzrostla o 0,6 bodu na 11,7 %, ve velkoobchodě vzrostla o 0,2 bodu na 14,5 % a téměř beze změny zůstala v maloobchodě (19 %). Po dlouhém období snižování zaměstnanosti (od roku 1997) došlo v roce 2001 k obratu, počet pracovníků se meziročně zvýšil o 0,9 % a dosáhl 663 tisíc osob. Vyšší potřeba zaměstnanosti souvisí s dlouhodobě sílící poptávkou i rozšiřováním a zkvalitněním prodejní sítě. Dále se posiluje postavení velkých podniků, se 100 a více zaměstnanci, jejichž tržní podíl se meziročně zvýšil z 27,0 % na 28,4 %. V rámci těchto velkých organizací se dynamicky prosazují nadnárodní podniky. Hospodářský výsledek velkých obchodních podniků meziročně vzrostl z 4,2 mld. Kč na 10,6 mld. Kč, 77 % podniků bylo ziskových (v předchozím roce jen 70 %). Jejich hospodářský výsledek se zvýšil o 22,8 % a činil 15,2 mld. Kč. Fyzický objem prodeje maloobchodu a potřeb pro motoristy (OKEČ 50 a 52, včetně DPH), který 16

11 převážně zajiš uje konečnou spotřebu, se meziročně zvýšil o 4,3 %, růst v průběhu roku sílil (v 1. čtvrtletí prodej vzrostl o 3,6 %, ve druhém o 4,0 % a ve třetím o 4,3 % a ve čtvrtém o 5,2 %). Růst byl pozitivně ovlivněn především vysokým zvýšením prodeje motorových vozidel (o 8,1 % ve stálých cenách). Tržby samotného maloobchode vzrostly meziročně o 3,1 %. Přestože o původu zboží na spotřebitelském trhu nejsou přímé statistické údaje, lze z propočtů prováděných MPO odvodit, že hodnota dováženého zboží, které je svým charakterem určeno převážně pro osobní spotřebu roste rychleji než souhrn tržeb maloobchodu a potřeb pro motoristy. V roce 2001 se dovoz pro osobní spotřebu meziročně zvýšil o 9,5 %, objem tržeb jen o 5,7 %. To vedlo k meziročnímu nárůstu podílu zboží zahraničního původu na celkovém prodeji, z 31 % na 32,1 % v roce Hospodářské oživení se začalo promítat i do růstu kupní síly, po stagnaci reálné hodnoty disponibilních důchodů domácností v roce 2000 došlo v roce 2001 k obratu, když se meziročně zvýšila o 3,3 % Příjmy však stále rostou pomaleji než konečná spotřeba domácností, která vzrostla o 3,7 % ve stálých cenách. To vyvolalo další pokles míry úspor sektoru domácností (poměr hrubých úspor a disponibilního důchodu) o 0,2 bodu na 6,9 %. Dále se rozšířil prodej na spotřebitelský úvěr. Z údajů rodinných účtů lze odvodit, že domácnosti se podílejí na tržbách maloobchodu zhruba z 62 % a na tržbách za prodej motorových vozidel a pohonných hmot jen z jedné pětiny. Růst tržeb, kromě domácností, silně ovlivňuje nákupní aktivita jiných sektorů. Jde zejména o nákupy podnikatelského a veřejného sektoru, podnícené hospodářským oživením, jakož i nákupy zahraničních návštěvníků V roce 2001 navštívilo Českou republiku více než 103 mil. osob, avšak alespoň jednou zde přenocovalo jen 5 %, z toho lze soudit, že většinu tvořily tranzity a takzvaná nákupní turistika). V lednu 2002 vzrostly tržby maloobchodu, včetně motoristických potřeb v meziročním porovnání o 2,7 % shodně ve stálých i běžných cenách. To znamená, že se zastavil souhrnný cenový růst položek procházejících vnitřním trhem. 17

Vývoj české ekonomiky

Vývoj české ekonomiky Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Měsíční přehled č. 04/02

Měsíční přehled č. 04/02 Měsíční přehled č. 04/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v dubnu 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 223,0 mld.kč, čímž se v meziročním

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2016 ČESKÁ EKONOMIKA 2016 Odbor ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2016 ČESKÁ EKONOMIKA 2016 Odbor ekonomických analýz Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za rok 2011

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za rok 2011 Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za rok Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů) dosáhl ve čtvrtém čtvrtletí roku obrat

Více

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2006

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2006 Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů) dosáhl ve třetím čtvrtletí

Více

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2013

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2013 Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl ve třetím čtvrtletí roku obrat

Více

Měsíční přehled č. 02/02

Měsíční přehled č. 02/02 Měsíční přehled č. 02/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v únoru 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 205,2 mld.kč, čímž klesl v

Více

Zahraniční obchod v roce 2008

Zahraniční obchod v roce 2008 3 Zahraniční obchod v roce 28 Obrat zahraničního obchodu zaznamenal poprvé od vstupu České republiky do Evropské unie a podruhé v historii České republiky meziroční pokles. V porovnání s rokem 27 se obrat

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz 1 Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod 2 Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za celý rok 2003

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za celý rok 2003 Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za celý rok Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl ve čtvrtém čtvrtletí roku obrat zahraničního

Více

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za celý rok 2004

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za celý rok 2004 Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za celý rok Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů) dosáhl ve čtvrtém čtvrtletí roku

Více

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2004

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2004 Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů) dosáhl ve třetím čtvrtletí

Více

Měsíční přehled č. 12/00

Měsíční přehled č. 12/00 Měsíční přehled č. 12/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v prosinci 2000 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 204,5 mld.kč, čímž

Více

Graf č. II.1.1 Dlouhodobý vývoj průmyslové produkce (indexy ve stálých cenách, měsíční průměr roku 1990 = 100) ,5 85,7 86,2 85,7 80,7 75,8

Graf č. II.1.1 Dlouhodobý vývoj průmyslové produkce (indexy ve stálých cenách, měsíční průměr roku 1990 = 100) ,5 85,7 86,2 85,7 80,7 75,8 II. PRŮMYSL II.1. Produkce, zaměstnanost a produktivita Dosažený vysoký meziroční růst průmyslové produkce v roce 2000 o 5,4 % se dále zrychlil na 6,8 % 10 v roce 2001. V porovnání s celoročním průměrem

Více

Odbor analýz a statistiky. Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za 1. pololetí 2005

Odbor analýz a statistiky. Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za 1. pololetí 2005 Odbor analýz a statistiky Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za 1. pololetí 2005 Říjen 2005 OBSAH SEZNAM ZKRATEK 3 ÚVOD 5 SHRNUTÍ TENDENCÍ EKONOMICKÉHO VÝVOJE ZA 1. POLOLETÍ 2005 7

Více

Odbor analýz a statistiky. a odvětví v působnosti MPO za rok 2006

Odbor analýz a statistiky. a odvětví v působnosti MPO za rok 2006 Odbor analýz a statistiky Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za rok 2006 Duben 2007 OBSAH SEZNAM ZKRATEK 3 ÚVOD 5 SHRNUTÍ TENDENCÍ EKONOMICKÉHO VÝVOJE ZA ROK 2006 9 I. HLAVNÍ TENDENCE

Více

Odbor analýz a statistiky. a odvětví v působnosti MPO

Odbor analýz a statistiky. a odvětví v působnosti MPO Odbor analýz a statistiky Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za 1.- 3. čtvrtle tletí tí 2006 Leden 2007 OBSAH SEZNAM ZKRATEK 3 ÚVOD 5 SHRNUTÍ TENDENCÍ EKONOMICKÉHO VÝVOJE ZA 1. - 3.

Více

Odbor analýz a statistiky. a odvětví v působnosti MPO

Odbor analýz a statistiky. a odvětví v působnosti MPO Odbor analýz a statistiky Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za 1.. pololetí 2006 Říjen 2006 OBSAH SEZNAM ZKRATEK 3 ÚVOD 5 SHRNUTÍ TENDENCÍ EKONOMICKÉHO VÝVOJE ZA 1. POLOLETÍ 2006 7

Více

Vývoj průmyslu v roce 2013

Vývoj průmyslu v roce 2013 Vývoj průmyslu v roce 2013 Za celý rok 2012 se průmyslová produkce snížila o 0,8 %. Tento vývoj pokračoval i v roce 2013, kdy se pokles v 1. čtvrtletí dále prohloubil (o,4 %). Ve 2. čtvrtletí se propad

Více

Makroekonomický vývoj a trh práce

Makroekonomický vývoj a trh práce Makroekonomický vývoj a trh práce Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce měnová a statistiky Setkání bankovní rady ČNB s představiteli Českomoravské konfederace odborových svazů

Více

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE O BCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ K ATEDRA EKONOMIE Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE 2 Analytikův občasník Ř ÍJEN 2006 O BSAH: AGREGÁTNÍ POPTÁVKA V ČESKÉ REPUBLICE

Více

Odbor analýz a statistiky. Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za čtvrtletí 2004

Odbor analýz a statistiky. Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za čtvrtletí 2004 Odbor analýz a statistiky Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za 1. - 3. čtvrtletí 2004 Leden 2005 O B S A H SEZNAM ZKRATEK 3 ÚVOD 5 SHRNUTÍ TENDENCÍ EKONOMICKÉHO VÝVOJE ZA 1. 3. ČTVRTLETÍ

Více

Odbor analýz a statistiky. Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za 1. pololetí 2007

Odbor analýz a statistiky. Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za 1. pololetí 2007 Odbor analýz a statistiky Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za 1. pololetí 2007 Říjen 2007 OBSAH SEZNAM ZKRATEK... 3 ÚVOD... 5 SHRNUTÍ TENDENCÍ EKONOMICKÉHO VÝVOJE ZA 1. POLOLETÍ 2007...

Více

Odbor ekonomických analýz. Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za čtvrtletí 2007

Odbor ekonomických analýz. Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za čtvrtletí 2007 Odbor ekonomických analýz Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za 1. 3. čtvrtletí 2007 Leden 2008 O B S A H Strana SEZNAM ZKRATEK...4 Ú V O D...6 SHRNUTÍ TENDENCÍ EKONOMICKÉHO VÝVOJE

Více

4 Velkoobchod a zprostředkování velkoobchodu (OKEČ 51)

4 Velkoobchod a zprostředkování velkoobchodu (OKEČ 51) 4 Velkoobchod a zprostředkování velkoobchodu (OKEČ 51) 4.1. Popis Odvětví zahrnuje prodej nového nebo použitého zboží maloobchodním prodejcům, výrobním, nebo obchodním podnikům nebo jeho zprostředkování,

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

4. 3. Váha nefinančních firem pod zahraniční kontrolou na investicích sektoru nefinančních podniků a v české ekonomice

4. 3. Váha nefinančních firem pod zahraniční kontrolou na investicích sektoru nefinančních podniků a v české ekonomice 4. 3. Váha nefinančních firem kontrolou na investicích sektoru nefinančních podniků a v české ekonomice 4.3.1. Spojitost s přílivem přímých investic Odlišnost pojmů Je třeba rozlišovat termín příliv přímých

Více

Sekce strategie a ekonomiky průmyslu odbor ekonomických analýz. Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za rok 2007

Sekce strategie a ekonomiky průmyslu odbor ekonomických analýz. Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za rok 2007 Sekce strategie a ekonomiky průmyslu odbor ekonomických analýz Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za rok 2007 Duben 2008 O B S A H SEZNAM ZKRATEK...4 Ú V O D...6 SHRNUTÍ TENDENCÍ EKONOMICKÉHO

Více

Využití pracovní síly

Využití pracovní síly Využití pracovní síly HDP na konci sledovaného období klesal výrazněji než v celé Rozhodující význam má v kraji zpracovatelský průmysl Hrubý domácí produkt na Vysočině obdobně jako v celé České republice

Více

Odbor národohospodářských analýz. Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za rok 2001

Odbor národohospodářských analýz. Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za rok 2001 Odbor národohospodářských analýz Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za rok 2001 Duben 2002 OBSAH Seznam zkratek 3 Úvod 5 Shrnutí tendencí ekonomického vývoje za rok 2001 7 I. Hlavní

Více

Vývoj zahraničního obchodu

Vývoj zahraničního obchodu V. VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ VZTAHY A. Zahraniční obchod 5 Zahraniční obchod provázel i v 1. čtvrtletí 2007 dvouciferný růst. V porovnání s 1. čtvrtletím 2006 obrat zahraničního obchodu vzrostl o 16,2 % (o 162,0

Více

Měsíční přehled č. 09/00

Měsíční přehled č. 09/00 Měsíční přehled č. 09/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v září obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 197,8 mld.kč, čímž stoupl v

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Ministerstvo financí pořádá již od roku 1996 dvakrát ročně průzkum prognóz makroekonomického vývoje České republiky, tzv. Kolokvium. Cílem Kolokvia je získat představu

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny?

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Drahomíra Dubská Mezinárodní vědecká konference Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům pořádaná v rámci projektu

Více

V. VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ VZTAHY A. Zahraniční obchod 7

V. VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ VZTAHY A. Zahraniční obchod 7 V. VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ VZTAHY A. Zahraniční obchod 7 Vysoká dynamika provázela zahraniční obchod i ve 3. čtvrtletí 2007. V porovnání se 3. čtvrtletím obrat zahraničního obchodu vzrostl o 15,5 % (o 159,8

Více

Sekce strategie a ekonomiky průmyslu odbor ekonomických analýz. Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za 1.

Sekce strategie a ekonomiky průmyslu odbor ekonomických analýz. Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za 1. Sekce strategie a ekonomiky průmyslu odbor ekonomických analýz Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za 1. pololetí 2008 Říjen 2008 O B S A H Strana SEZNAM ZKRATEK... 4 Ú V O D... 6 SHRNUTÍ

Více

C.4 Vztahy k zahraničí

C.4 Vztahy k zahraničí Prameny: ČNB, ČSÚ, Eurostat, propočty MF ČR. Tabulka C..1: Platební bilance roční 5 7 8 9 1 11 Vývoz zboží (fob) mld. Kč 15 171 17 189 15 79 7 11.. růst v % 1, 9, 5,7 8,5 1,8 15,, 1,8.. Dovoz zboží (fob)

Více

Vývoj české ekonomiky v roce 2006

Vývoj české ekonomiky v roce 2006 Český statistický úřad Vývoj české ekonomiky v roce 2006 16. března 2007 Základní tendence 1 V roce 2006 pokračoval příznivý vývoj reálné výkonnosti ekonomiky, ať už měřené makroagregátem HDP či HPH hlavních

Více

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2010

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2010 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 09/2010 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Výroba... 3 Nezaměstnanost... 4 Průměrná mzda...

Více

Jihomoravský kraj z pohledu regionálních účtů

Jihomoravský kraj z pohledu regionálních účtů kraj z pohledu regionálních účtů Úvod V návaznosti na předběžnou sestavu ročních národních účtů zveřejněnou 3. června 216 publikoval ČSÚ k 15. prosinci 216 také předběžné údaje regionálních účtů za rok

Více

Hlavní tendence průmyslu v roce 2014 a úvahy o dalším vývoji (duben 2015)

Hlavní tendence průmyslu v roce 2014 a úvahy o dalším vývoji (duben 2015) Hlavní tendence průmyslu v roce 2014 a úvahy o dalším vývoji (duben 2015) 1Q/12 2Q/12 3Q/12 4Q/12 1Q/13 2Q/13 3Q/13 4Q/13 1Q/14 2Q/14 3Q/14 4Q/14 Vývoj průmyslu v roce 2014 Po dvou letech recese se průmyslová

Více

Sekce strategie a ekonomiky průmyslu odbor ekonomických analýz. Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za 1.

Sekce strategie a ekonomiky průmyslu odbor ekonomických analýz. Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za 1. Sekce strategie a ekonomiky průmyslu odbor ekonomických analýz Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za 1. čtvrtletí 2008 Červenec 2008 O B S A H SEZNAM ZKRATEK...3 Ú V O D...5 SHRNUTÍ

Více

4. Peněžní příjmy a vydání domácností ČR

4. Peněžní příjmy a vydání domácností ČR 4. Peněžní příjmy a vydání domácností ČR Národní účty a rodinné účty různé poslání Rychlejší růst spotřeby domácností než HDP Značný růst výdajů domácností na bydlení Různorodé problémy související s tvorbou

Více

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část)

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období (textová část) Obsah strana Metodika a zdroje použitých dat... 1 A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace

Více

Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014)

Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014) Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014) Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji V roce 2012 a na začátku roku 2013 došlo vlivem sníženého růstu

Více

Jihomoravský kraj v roce 2013 z pohledu regionálních účtů

Jihomoravský kraj v roce 2013 z pohledu regionálních účtů kraj v roce 213 z pohledu regionálních účtů Úvod V návaznosti na mimořádnou revizi národních účtů publikovanou v říjnu 214 a na předběžnou sestavu ročních národních účtů za rok 213 publikoval ČSÚ k 15.

Více

C.4 Vztahy k zahraničí Prameny: ČNB, ČSÚ, Eurostat, propočty MF ČR. Tabulka C.4.1: Platební bilance roční

C.4 Vztahy k zahraničí Prameny: ČNB, ČSÚ, Eurostat, propočty MF ČR. Tabulka C.4.1: Platební bilance roční Prameny: ČNB, ČSÚ, Eurostat, propočty MF ČR. Tabulka C..1: Platební bilance roční 5 7 8 9 1 11 Odhad Vývoz zboží (fob) mld. Kč 15 171 17 189 15 79 5 1 1 růst v %, 9, 5,7 8,5 1,8 15,,,7, 5, Dovoz zboží

Více

C.4 Vztahy k zahraničí

C.4 Vztahy k zahraničí Prameny: ČNB, ČSÚ, Eurostat, propočty MF ČR. Tabulka C..1: Platební bilance roční 3 5 7 9 1 11 Vývoz zboží (fob) mld. K č 15 1371 173 19 15 79 7 131 319 rů st v % 1, 9,3 5,7,5 1, 15,, 13,,, Dovoz zboží

Více

ČESKÁ EKONOMIKA. V roce 2016 a 1. polovině roku Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz. Česká ekonomika

ČESKÁ EKONOMIKA. V roce 2016 a 1. polovině roku Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz. Česká ekonomika ČESKÁ EKONOMIKA V roce 2016 a 1. polovině roku 2017 Hrubý domácí produkt v ČR a ve světě (stálé ceny, sezónně a kalendářně očištěno, pro USA sezónně neočištěné údaje, meziroční změna v %) 8 6 4 2 0-2 -4-6

Více

Odbor analýz a statistiky. a odvětví v působnosti MPO za rok 2005

Odbor analýz a statistiky. a odvětví v působnosti MPO za rok 2005 Odbor analýz a statistiky Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za rok 2005 Duben 2006 OBSAH SEZNAM ZKRATEK 3 ÚVOD 7 SHRNUTÍ TENDENCÍ EKONOMICKÉHO VÝVOJE ZA ROK 2005 7 I. HLAVNÍ TENDENCE

Více

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE O BCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ K ATEDRA EKONOMIE Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE 6 Analytikův občasník LEDEN 2007 O BSAH: VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA V ČESKÉ REPUBLICE

Více

Česká ekonomika. v listopadu

Česká ekonomika. v listopadu Česká ekonomika v listopadu 2004 www.patria.cz Mzdy v ČR Průměrná mzda v ČR 25 000 reálný růst mezd 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1Q/03 1Q/04 1Q/05 1 8% 6% 4% 2% -2% -4% -6% Jednotkové mzdové náklady meziroční

Více

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Setkání s představiteli odborových svazů Tomáš Holub Ředitel sekce měnovm nové a statistiky Praha, 3.11.9 Plán n prezentace Vnější prostředí Veřejné finance

Více

Koncem roku 2012 měly územní samosprávy na svých bankovních účtech 112,3 mld. Kč, což je o 15 mld. více než v roce 2011.

Koncem roku 2012 měly územní samosprávy na svých bankovních účtech 112,3 mld. Kč, což je o 15 mld. více než v roce 2011. K hospodaření územních samospráv v roce 2012 Rozpočtové hospodaření územních samospráv, tedy krajů, obcí, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti, skončilo v roce 2012 přebytkem

Více

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA 1/H1 5 7 9 1 11 1 13 Jan 1 Feb 1 March 1 April 1 May 1 June 1 5 7 9 1 11 1 13 1* 15* 1* Tato nová zpráva Vám poskytne aktuální informace

Více

2.4. Cenový vývoj. Deflátor HDP

2.4. Cenový vývoj. Deflátor HDP 2.4. Cenový vývoj Deflátor HDP Rozdílné změny domácích a vnějších cen Stejný růst implicitního deflátoru produkce jako mezispotřeby Rozdílný vliv domácích a zahraničních cen na implicitní deflátor HDP

Více

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 08/2010

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 08/2010 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 08/2010 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Výroba... 3 Nezaměstnanost... 4 Průměrná mzda...

Více

Vybrané hospodářské, měnové a sociální ukazatele

Vybrané hospodářské, měnové a sociální ukazatele M O N I T O R Vybrané hospodářské, měnové a sociální ukazatele 4-2006 Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentní institut Ekonomický a sociální monitor Duben 2006 OBSAH ČTVRTLETNĚ

Více

Výsledky českého průmyslu v roce 2011 v kontextu trhu EU a výhled na rok 2012 Vývoj průmyslu v roce 2011

Výsledky českého průmyslu v roce 2011 v kontextu trhu EU a výhled na rok 2012 Vývoj průmyslu v roce 2011 Výsledky českého průmyslu v roce 211 v kontextu trhu EU a výhled na rok 212 Vývoj průmyslu v roce 211 V roce 21 zaznamenala průmyslová produkce, díky silnému oživení Německa a zotavování ve významných

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

Makroekonomické informace 2/ :00:00

Makroekonomické informace 2/ :00:00 Makroekonomické informace 2/2009 205-05-04 00:00:00 2 Příliv přímých zahraničních investic Od ledna do konce listopadu 2008 - dle údajů NBP (Polské národní banky) činil příliv přímých zahraničních investic

Více

Graf č Pramen: ČSÚ. Tab. č Implicitní deflátory HDP, domácích konečných výdajů, vývozu a dovozu v % Předchozí rok = 100

Graf č Pramen: ČSÚ. Tab. č Implicitní deflátory HDP, domácích konečných výdajů, vývozu a dovozu v % Předchozí rok = 100 2.. Cenový vývoj Deflátor HDP Růst implicitního deflátoru HPH Cenová hladina tuzemské produkce v základních cenách se v roce 29 meziročně snížila o 1,5 % a podstatně více klesly ceny spotřebovaných meziproduktů

Více

Vývoj české ekonomiky v roce 2003

Vývoj české ekonomiky v roce 2003 Český statistický úřad Vývoj české ekonomiky v roce 2003 15. března 2004 Hlavní vývojové tendence 1. V celoročním pohledu zrychlil HDP ze 2,0 % v roce 2002 na 2,9 % v roce 2003. Vývoj se vyznačoval tendencí

Více

18. Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměrných přístrojů - OKEČ 33

18. Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměrných přístrojů - OKEČ 33 Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměrných přístrojů 18. Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměrných přístrojů - OKEČ 33 18.1. Charakteristika odvětví Odvětví zahrnuje široký

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 08/2014

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 08/2014 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 08/2014 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské přímé zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

3. Využití pracovní síly

3. Využití pracovní síly 3. Využití pracovní síly HDP vzrostl nejvíce ze všech krajů. Středočeský kraj zasáhla zhoršená ekonomická situace z let 28 a 29 méně citelně než jako celek. Zatímco HDP České republiky mezi roky 1995 a

Více

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 10. týden 7. až 11. března 2016

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 10. týden 7. až 11. března 2016 TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 10. týden 7. až 11. března 2016 Lednová bilance zahraničního obchodu sáhla na rekord Lednové výsledky zahraničního obchodu nepřekvapily, když nejenže navázaly na pozitivní

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

Hlavní tendence průmyslové výroby a zahraničního obchodu v 1. pololetí 2015 a úvahy o dalším vývoji (září 2015)

Hlavní tendence průmyslové výroby a zahraničního obchodu v 1. pololetí 2015 a úvahy o dalším vývoji (září 2015) Hlavní tendence průmyslové výroby a zahraničního obchodu v 1. pololetí 2015 a úvahy o dalším vývoji (září 2015) Vývoj průmyslové výroby v 1. pololetí 2015 Růst průmyslové produkce, nastoupený v roce po

Více

IV. CENY A. Spotřebitelské ceny

IV. CENY A. Spotřebitelské ceny IV. CENY A. Spotřebitelské ceny Průměrná meziroční míra inflace v roce 2006 dosáhla 2,5 %, což je o 0,6 procentního bodu vyšší hodnota než v roce 2005. Růst administrativně ovlivňovaných cen zrychlil na

Více

C.4 Vztahy k zahraničí

C.4 Vztahy k zahraničí C. Vztahy k zahraničí Tabulka C..1: Platební bilance roční 7 8 9 1 11 1 13 1 15 Výkonová bilance mld. Kč 18 1 1 11 19 19 11 1 35 38 obchodní bilance ) mld. Kč 59 7 87 5 9 19 188 7 88 z toho minerální paliva

Více

V. CENY A. Spotřebitelské ceny 17

V. CENY A. Spotřebitelské ceny 17 V. CENY A. Spotřebitelské ceny 17 Průměrná roční míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen v roce 24 proti roku 23 činila 2,8, což bylo o 2,7 procentního bodu více než v roce 23, kdy

Více

Vývoj ekonomiky ČR v roce 2012 březen 2013

Vývoj ekonomiky ČR v roce 2012 březen 2013 Vývoj ekonomiky ČR v roce 12 březen 13 Výkonnost odvětví Viditelné oslabování meziroční dynamiky hrubé přidané hodnoty ve většině odvětví v průběhu roku 12 Dynamika reálné výkonnosti odvětví české ekonomiky,

Více

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2017

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2017 Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2017 Prodej, zaměstnanost, mzdový vývoj, produktivita práce, zahraniční obchod 1) Prodej Na základě výsledků za 1. polovinu roku 2017

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 07/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 07/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 07/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Ve sledovaném období naše společnost dosáhla zisku po zdanění podle IAS/IFRS 190,83 mil. Kč.

Ve sledovaném období naše společnost dosáhla zisku po zdanění podle IAS/IFRS 190,83 mil. Kč. MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 měsíců roku 2008 podle 119 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle

Více

ZÁKLADNÍ VÝVOJOVÉ TRENDY ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2000

ZÁKLADNÍ VÝVOJOVÉ TRENDY ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2000 ZÁKLADNÍ VÝVOJOVÉ TRENDY ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2000 Dosavadní údaje o vývoji české ekonomiky naznačují, že v roce 2000 došlo k pozitivnímu obratu. Růst reálného hrubého důchodu dosáhl

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 09/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 02/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské přímé zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Čtvrtletní přehled za leden až březen 2012

Čtvrtletní přehled za leden až březen 2012 Čtvrtletní přehled za leden až březen Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů), dosáhl v prvním čtvrtletí roku obrat zahraničního obchodu v běžných

Více

VÝROBA VLÁKNINY, PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU; VYDAVATELSTVÍ A TISK DE. 6. Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru - OKEČ 21

VÝROBA VLÁKNINY, PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU; VYDAVATELSTVÍ A TISK DE. 6. Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru - OKEČ 21 VÝROBA VLÁKNINY, PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU; VYDAVATELSTVÍ A TISK DE 6. Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru - OKEČ 21 6.1. Charakteristika odvětví Celulózopapírenský průmysl patří k tradičním odvětvím

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka Klub Stratég 7. ledna 1 Obsah prezentace Analýza současného stavu ekonomiky

Více

Šetření prognóz. makroekonomického vývoje ČR. Ministerstvo financí odbor Hospodářská politika

Šetření prognóz. makroekonomického vývoje ČR. Ministerstvo financí odbor Hospodářská politika šetření prognóz makroekonomického vývoje v ČR, HDP zemí EA9, cena ropy Brent, M PRIBOR, výnos do splatnosti R státních dluhopisů, měnový kurz CZK/EUR, měnový kurz USD/EUR, hrubý domácí produkt, příspěvek

Více

C.4 Vztahy k zahraničí

C.4 Vztahy k zahraničí C. Vztahy k zahraničí Prameny: ČNB, ČSÚ, Eurostat, propočty MF ČR. Tabulka C..1: Platební bilance roční 5 7 9 1 11 1 13 1 Výkonová bilance 1) mld. Kč 1 1 1 11 19 19 19 1 5 obchodní bilance ) mld. Kč 9

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2014 a predikce na další období. (textová část)

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2014 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2014 a predikce na další období (textová část) Obsah strana Metodika a zdroje použitých dat... 1 A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 04/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa 1.7. 2014 Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa Převaha v dovozech potravin do ČR nad jejich vývozem nebyla za první čtyři měsíce letošního roku tak

Více

Zpráva o hospodářském a měnové vývoji

Zpráva o hospodářském a měnové vývoji Zpráva o hospodářském a měnové vývoji Prezentace pro Rozpočtový výbor PS Vladimír r Tomší šík Člen bankovní rady ČNB Praha, 7. listopadu 2007 Plán n prezentace Vnější prostředí a měnový kurz Veřejné rozpočty

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní

Více

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Katedra ekonomie kek@opf.slu.cz kek.rs.opf.slu.cz Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph. D. Ing. Karin Gajdová Obchodně podnikatelská

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 28. května 2009 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí

Více

I. HLAVNÍ TENDENCE MAKROEKONOMICKÉHO VÝVOJE

I. HLAVNÍ TENDENCE MAKROEKONOMICKÉHO VÝVOJE I. HLAVNÍ TENDENCE MAKROEKONOMICKÉHO VÝVOJE I.1. Výkonnost ekonomiky Růst ekonomiky se ve srovnání s předchozím rokem zrychlil. Hrubý domácí produkt (ve stálých cenách) vzrostl meziročně o 3,6 %, zatímco

Více

Makroekonomické informace 4/2009 2015-05-04 00:00:00

Makroekonomické informace 4/2009 2015-05-04 00:00:00 Makroekonomické informace 4/2009 205-05-04 00:00:00 2 V lednu 2009 činil příliv prímých zahraničních investic do Polska - dle údajů NBP (Polské národní banky) - celkem 475 mil. EUR. Příliv přímých zahraničních

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Cílem průzkumu makroekonomických prognóz (tzv. Kolokvia), který provádí MF ČR, je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit

Více

Hodnocení makroekonomické situace a její výhled, vývoj v podnikovém sektoru

Hodnocení makroekonomické situace a její výhled, vývoj v podnikovém sektoru Hodnocení makroekonomické situace a její výhled, vývoj v podnikovém sektoru Tomáš Holub ředitel sekce měnové Setkání s představiteli zaměstnavatelské a podnikatelské sféry 3. listopadu 215 Plán prezentace

Více