SHRNUTÍ TENDENCÍ EKONOMICKÉHO VÝVOJE ZA ROK 2001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SHRNUTÍ TENDENCÍ EKONOMICKÉHO VÝVOJE ZA ROK 2001"

Transkript

1 SHRNUTÍ TENDENCÍ EKONOMICKÉHO VÝVOJE ZA ROK 2001 I. Makroekonomický vývoj Růst ekonomiky se ve srovnání s předchozím rokem zrychlil. Hrubý domácí produkt (ve stálých cenách) vzrostl meziročně o 3,6 %, zatímco v roce 2000 o 2,9 %. Nejrychlejšího růstu bylo dosaženo v 1. pololetí (o 3,8 %), ve druhé polovině roku následovalo mírné zpomalení dynamiky, které bylo důsledkem ochlazení světové ekonomiky a vyšší srovnatelné základny předchozího roku. Ve 4. čtvrtletí vzrostl hrubý domácí produkt o 3,2 %. Ve struktuře produktu pokračovaly tendence z předchozího roku. Úlohu hlavního faktoru růstu si upevnila domácí poptávka (růst o 4,0 %), a to jak zásluhou pokračující investiční aktivity (tvorba hrubého fixního kapitálu THFK vzrostla o 7,0 %), tak dynamicky rostoucí spotřeby domácností (3,7 %). Největší podíl THFK (téměř tři čtvrtiny) byl realizován v sektoru nefinančních podniků. V tomto sektoru se THFK zvýšila meziročně o 5,4 % V zahraničním obchodě se zbožím a službami (ve stálých cenách) došlo ve srovnání s rokem 2000 ke změně vzájemné relace dynamiky vývozu a dovozu. Zatímco v roce 2000 rostl vývoz o 0,1 bodu rychleji než dovoz, v minulém roce při zpomalení dynamiky růstu obou položek zaostal růst vývozu (12,0 %) za růstem dovozu (13,7 %) o 1,7 bodu. Deficit zahraničního obchodu se tak prohloubil na 143,5 mld. Kč, tj. o 35 mld. Kč, z toho v obchodu se zbožím o 29,5 mld. Kč. Na nabídkové straně ekonomiky se na meziročním přírůstku hrubé přidané hodnoty (ve s. c.) podílel průmysl 30,6 % (v průběhu roku jeho podíl postupně klesal). V odvětvové struktuře HDP (v běžných cenách) se zvýšil podíl průmyslu na 33,9 % (proti 32,8 % v roce 2000) na úkor služeb. Pokles podílu služeb celkem meziročně o 1,0 bod na 55,1 % se projevil zejména v obchodu (ze 14,4 % na 13,9 %) a finančním zprostředkování (ze 4,3 na 3,6 %). Stagnoval podíl zemědělství (na 3,9 %) a prakticky i podíl stavebnictví (7,0 % proti 7,1 % v předchozím roce). Národohospodářská produktivita práce (hrubý domácí produkt na pracovníka) vzrostla meziročně o 3,0 % (v roce 2000 o 3,6 %). Její růst mírně zaostával za růstem reálných mezd (o 0,2 bodu). Po negativním vývoji na začátku roku se v 2. pololetí relace mezi oběma ukazateli postupně zlepšovala. Počet obyvatel České republiky se podle údajů z výběrového šetření ČSÚ meziročně snížil o 11,7 tisíc na ,4 tisíc vlivem trvalého poklesu nejmladší skupiny osob do 14 let. S ekonomickým oživením došlo k meziročnímu nárůstu zaměstnanosti a k poklesu počtu nezaměstnaných. Míra ekonomické aktivity, tj. podíl počtu zaměstnaných a nezaměstnaných k počtu všech osob starších 15 let, meziročně klesla o 0,4 body na 60 %. Zvýšil se podíl ekonomicky neaktivních osob v důsledku nárůstu počtu studujících. Zastavil se pokles zaměstnanosti v národním hospodářství, která podle výběrového šetření v domácnostech meziročně vzrostla o 18,6 tisíc na 4 750,2 tisíc osob. Ve struktuře podle odvětví se zaměstnanost zvýšila zejména ve zpracovatelském průmyslu a energetice, klesla v zemědělství a sta- 7

2 vebnictví. Ve službách jako celku zaměstnanost stagnovala. Podle postavení v hlavním zaměstnání meziročně narůstal především počet zaměstnanců a osob pracujících na vlastní účet. Tendenci růstu potvrzuje i podnikové výkaznictví. Celkový počet pracovníků v civilním sektoru národního hospodářství dosáhl 4 612,7 tisíc, když meziročně vzrostl o 13,2 tisíc (o 0,3 %). Průměrný počet zaměstnanců v civilním sektoru, včetně odhadu za malé organizace, se meziročně zvýšil o 7,3 tisíc (o 0,2 %) na 3 859,8 tisíc osob. Počet zahraničních pracovníků se meziročně téměř nezměnil, a to jak podle počtu udělených pracovních povolení (40,1 tisíc), tak i podle registrace občanů Slovenské republiky (63,6 tisíc). Počet podnikatelů cizinců meziročně vzrostl o 2,7 tisíc na 64 tisíc. Průměrná míra nezaměstnanosti byla v roce 2001 (8,5 %) o 0,5 bodu nižší než v roce K však dosáhla 8,9 %, tj. meziročně byla o 0,1 proc. bodu vyšší, když v průběhu roku došlo po jejím poklesu v prvním pololetí dočasně k její stagnaci a koncem roku k mírnému nárůstu. Průměrný počet uchazečů o zaměstnání se meziročně snížil o 26,1 tisíc na 443,8 tisíc osob. Koncem roku se ucházelo o práci 461,9 tisíc uchazečů (o 4,6 tisíc více než před rokem). Průměrný počet volných pracovních míst (58,2 tisíc) byl o 12,2 tisíc vyšší než před rokem. V posledních měsících roku počet volných míst klesal až na 52,1 tisíc v prosinci. Podle regionů byla v roce 2001 i nadále nejvyšší nezaměstnanost v severních Čechách a na severní Moravě, i když proti předchozímu roku se míra nezaměstnanosti v Ústeckém kraji snížila o 0,3 bodu na 15,8 % a v Moravskoslezském kraji stagnovala (15,1 %). Ve struktuře nezaměstnanosti meziročně poklesl počet absolventů škol a naopak vzrostl počet uchazečů se zdravotním postižením. Dále narostl počet uchazečů nad 50 let a uchazečů se základním vzděláním. S nárůstem celkové nezaměstnanosti koncem roku se zvýšil počet krátkodobě nezaměstnaných. Průměrná nominální mzda zaměstnanců včetně odhadu za malé ekonomické subjekty se v roce 2001 meziročně zvýšila o 8 %, reálná mzda o 3,2 %. Podobný vývoj byl u mezd zaměstnanců ekonomických subjektů podnikatelské sféry nad 20 zaměstnanců (v peněžnictví a pojiš ovnictví a u všech organizací nepodnikatelské sféry bez ohledu na počet zaměstnanců), kde se nominální mzda zvýšila o 8,5 % a reálná o 3,6 %. Po úpravě platů v nepodnikatelské sféře se zlepšila relace jejich průměrných platů k průměrné mzdě v podnikatelské sféře z 86,3 % v roce 2000 na 87,7 % v roce Mzdová diferenciace se prohlubovala, když se meziročně zvýšil rozdíl mezi odvětvím s nejvyšší a nejnižší mzdou na Kč. V odvětvovém členění vykázaly v roce 2001 nejvyšší úroveň mzdy zaměstnanců v odvětví zpracování dat a souvisejících činností ( Kč), zatímco nejnižší mzdy byly v oděvním průmyslu a zpracování kožešin (8 808 Kč). Podle typu hospodaření byly nejvyšší mzdy u mezinárodních společností ( Kč) a nejnižší u organizací družstevních ( Kč). V členění podle krajů byly nejvyšší mzdy v Praze ( Kč) a nejnižší v kraji Vysočina ( Kč). Kromě dynamického meziročního růstu cen bydlení, vyvolaného pravidelnými úpravami regulovaných cen, byl růst spotřebitelských cen ovlivňován relativně malým segmentem cen (především u potravin a pohonných hmot) a sezónních faktorů. Růst spotřebitelských cen za rok 2001 (4,1 %) dosáhl téměř stejnou úroveň jako v roce 2000 (4,0 %). Vzestup míry inflace (klouzavý průměr za posledních 12 měsíců), nastoupený v dubnu (ze 4 % dosahovaných v 1. čtvrtletí), se od září do konce roku stabilizoval na 4,7 %. Globálně se prosazující dezinflační trendy (relativně nízká cena ropy, silný kurz koruny, globální ochlazení ekonomické aktivity) se staly důležitými faktory pro pokles dynamiky růstu a udržení nízkých cen výrobců. Ceny průmyslových výrobců se v roce 2001 meziročně zvýšily o 0,8 %. Ceny stavebních prací si po celý rok 2001 držely trend pozvolného snižování tempa meziročního růstu, až na prosincovou hodnotu 3,4 % (meziročně klesly o 1,3 bodu). Jejich růst však byl v rámci cen výrobců přesto nejsilnější. Ceny stavebních prací odrážely relativně vysoký růst poptávky, objemu produkce a produktivity práce odvětví. 8

3 Lednový přebytek státního rozpočtu (18,8 mld. Kč) se vyčerpal v kumulaci od počátku roku v průběhu 1. čtvrtletí a od dubna jeho hospodaření nastoupilo schodkový trend, který završilo koncem roku částkou 67,7 mld. Kč (3,2 % HDP). Hospodaření veřejných rozpočtů v užším pojetí (konsolidovaný souhrn státního a územních rozpočtů) skončilo úhrnným schodkem 78,9 mld. Kč (3,7 % HDP). Konsolidované saldo veřejných rozpočtů bez čistých půjček dosáhlo deficit 112,2 mld. Kč, tj. 5,2 % HDP, vč. čistých půjček (tj. po zapojení privatizačních příjmů) deficit 53,3 mld. Kč, tj. 2,5 % HDP. Peněžní zásoba od počátku roku zrychlovala tempo meziročních přírůstků (z 6,5 % v prosinci 2000 na 13,3 % v červenci), od srpna opět zmírnila růst (na 12,1 % v prosinci), takže koncem prosince dosáhla 1659,2 mld. Kč. Zdrojem jejího růstu byla čistá zahraniční aktiva, která meziročně vzrostla na 799,8 mld. Kč (o 18,8 %, tj. růst zhruba na úrovni předchozího roku), z domácích aktiv pak čistý úvěr vládě (v prosinci se meziročně zvýšil o 133,1 %, na 271,1 mld. Kč). Korunové úvěry po téměř dvouleté stagnaci meziročně výrazně poklesly (v prosinci o 17,1 %, na 695,2 mld. Kč), dlouhodobě klesají rovněž úvěry v cizí měně (v prosinci meziročně o 22 %, na 128,5 mld. Kč). V jejich struktuře se prodloužil a zesílil trend poklesu objemu úvěrů pro podniky, jak korunových (ve kterém se nejvíce odrazila transformace KoB na ČKA a vyvedení jejích úvěrů z bankovního do vládního sektoru), tak v cizí měně (meziročně o více než 22 %). Ačkoli v 1. čtvrtletí 2001 byla pozice koruny ještě pod vlivem depreciačních tlaků ze strany dolaru (když nejvyšší propad byl na hodnotu 38,837 CZK/USD), v následujícím období roku 2001 převládl trend zhodnocování devizového kurzu koruny vůči oběma hlavním měnám. Ve 4. čtvrtletí koruna významně zrychlila své posilování (spojené s očekáváním přílivu kapitálu z privatizace státního majetku), což přimělo ČNB po neúčinných slovních intervencích proti koruně k intervencím na devizovém trhu. Ve vztahu k dolaru tak koruna k hodnotou 36,259 CZK/USD zpevnila o 4,1 % (od počátku roku), vůči euru kurzem 31,980 CZK/EUR o téměř 9 %. Tento trend pokračuje i v prvních měsících roku Významné změny v utváření vnějších ekonomických podmínek poznamenaly vývoj a výsledek platební bilance za rok 2001, který skončil aktivem 67,2 mld. Kč, (tj. 1,8 mld. USD) a meziročně tak výrazně vzrostl o 35,6 mld. Kč (tj. 0,9 mld. USD). Pasivní saldo běžného účtu (101 mld. Kč, tj. 2,7 mld. USD a 4,7 % HDP), které meziročně kleslo a přerušilo tak trend růstu deficitu (nastoupený v roce 1999), bylo eliminováno přílivem zdrojů na finančním účtu (153,3 mld. Kč, tj. 4 mld. USD a 7,1 % HDP). Ve vývoji platební bilance se projevil stabilizující vliv přímých zahraničních investic, které samy stačily pokrýt deficit běžného účtu. Devizové rezervy České národní banky k vzrostly na 14,5 mld. USD, tj. 524,5 mld. Kč (od konce roku 2000 o 1,3 mld. USD, tj. 27,6 mld. Kč). Jejich objem zajistil 3,9 pokrytí měsíčního dovozu zboží a služeb, když za bezpečné je považováno 3 měsíční krytí. V navýšení devizových rezerv se odrazily fluktuace měnových kurzů a výsledek platební bilance. Ve 4. čtvrtletí se do jejich objemu promítly zásahy centrální banky proti posilování koruny a růst devizových vkladů vlády na účtech u ČNB. Předchozí, téměř nepřetržitý trend růstu hrubé zahraniční zadluženosti se zastavil koncem roku 1999 a v posledních dvou letech začala převážně klesat, k na 786,7 mld. Kč (proti konci roku 2000 o 30,4 mld. Kč). Dominantní dlužnickou pozici si udržela podniková sféra (meziroční nárůst o 20,2 mld. Kč, na 474,3 mld. Kč), zatímco obchodní banky a vláda se angažovaly ve vztahu k zahraničí méně (pokles o 50,6 mld. Kč, na 312,4 mld. Kč). Úroveň zahraničního dluhu představovala 36,7 % HDP (tj. pokles z 41,7 % koncem roku 2000 a 43,6 % koncem roku 1999) a klesla tak opět pod obecně uznávaný práh (40 %). Na tuzemském kapitálovém trhu bylo v průběhu roku realizováno za 2010,7 mld. Kč transakcí (meziroční růst o 51,8 %), když Burza cenných papírů Praha uskutečnila obchody za 1987,2 mld. Kč (meziročně o 62,5 % více). Tento nárůst objemem 1858,4 mld. Kč zajistily dluhopisy (meziročně vzrostly o 93,8 %), které zvýšily svůj podíl na burzovních transakcích na 93,5 % obchodů. V souladu s trendem na globálních trzích jim dávali investoři přednost před rizikovějšími akciemi. Obchody s akciemi a podílovými listy naopak propadly na 128,8 mld. Kč (o 51,2 %), což je úroveň roku Hlavní burzovní index PX 50 prodloužil krátkodobý růst pouze první tři lednové týdny (ročního 9

4 maxima 515,1 bodu dosáhl 19. ledna) a pak opět pokračoval až do září v dlouhodobém sestupném trendu, když v reakci na teroristické útoky spadl na 320,1 bodu (17.9.). Ani obrat trendu ve 4. čtvrtletí, kopírující situaci na globálních trzích a podpořený privatizačními akcemi, nedokázal vymazat předchozí ztráty. Index tedy ukončil rok na hodnotě 394,6 bodu, takže meziročně oslabil o 17,5 %. Příliv přímých zahraničních investic se sice snížil meziročně o 2,8 % na 187 mld. Kč (cca 4916 mil. USD), což ale v méně příznivém klimatu světové ekonomiky byl velmi pozitivní výsledek. Tento objem řadí rok 2001 v posledních 10 letech na 3. místo za rekordními přílivy zahraničních investic v ČR v letech Na zahraničních investicích měly v roce 2001 největší podíl SRN a Francie (shodně 28 %), dále pak Nizozemí (16,6 %) a Rakousko (6 %) a nejvíce jich směřovalo do zpracovatelského průmyslu (29,2 %), peněžního sektoru (27,5 %), dopravy a spojů (17,1 %) a dále pak do obchodu a služeb (12,2 %). Organizace nefinanční sféry (se 100 a více zaměstnanci) dosáhly v roce 2001 následující finanční výsledky: Hospodářský výsledek před zdaněním vzrostl meziročně o 7,2 % na 142,7 mld.kč (v roce 2000 o 139 %). Největší podíl měl průmysl (68 %) s růstem 23,3 %. Růst zaznamenal obchod (o 151,7 %), pohostinství a ubytování (o 56,1 %), stavebnictví (o 28,7 %) a služby (o 12,1 %), klesl v dopravě a spojích (o 57,1 %) a v zemědělství vč. lesnictví (o 5,1 %). Na meziroční růst hospodářského výsledku měl rozhodující vliv pokles ztráty (o 23,8 % absolutně o 14,9 mld. Kč) na 47,6 mld. Kč, zisk v ziskových organizacích klesl o 2,8 % na 190,4 mld. Kč. Podíl ziskových organizací vzrostl o 2 proc. body na 76 %. Přidaná hodnota vzrostla o 7,9 % (v roce 2000 o 9,5 %) při vyšším růstu v neprůmyslových odvětvích: v obchodu (o 21,5 %), ve službách (o 17 %), v dopravě a spojích (o 12,5 %), zatímco v průmyslu jen o 5,3 % a ve stavebnictví o 4,2 %. Meziročně klesla v zemědělství vč. lesnictví, o 0,5 %. Přidaná hodnota na zaměstnance dosáhla 491 tis. Kč, s meziročním růstem o 7,2 %. Nejvyšší úroveň dosáhl průmysl, kde meziročně vzrostla o 4 % na 525 tis. Kč/zam. Výkony (10,4 %) rostly pomaleji než výkonová spotřeba (11,5 %), podíl osobních nákladů na přidané hodnotě mírně vzrostl (o 0,1 proc. bodu) na 52 %. Celkové náklady rostly stejným tempem jako celkové výnosy (o 5,9 %), v nich nejvíce výkonová spotřeba (o 11,5 %), následovaná osobními náklady (o 8,2 %). Odpisy vzrostly o 6,5 % (v roce 2000 o 7,2 %), ostatní náklady klesly o 2,3 %. Ve struktuře nákladů vzrostl podíl výkonové spotřeby (o 2,6 proc. bodu) na 50,2 % a podíl osobních nákladů (o 0,2 proc. bodu) na 11,1 %. Vlastní kapitál (4,4 %) rostl rychleji než celková pasiva (3,7 %). Na meziročním přírůstku vlastního kapitálu za nefinanční sféru (70,8 mld. Kč) se průmysl podílel 52,9 mld. Kč, obchod 16,9 mld. Kč a pohostinství a ubytování 6,6 mld.kč. Rentabilita vlastního kapitálu dosáhla 8,6 %, meziročně se zlepšila o 0,2 proc. bodu. Závazky po lhůtě splatnosti klesly o 1,6 % na 115,3 mld. Kč, když v průmyslu vzrostly o 5,9 % na 81 mld. Kč. Prvotní platební neschopnost dosáhla 51 mld. Kč a meziročně vzrostla o 3,9 % (absolutně o 1,9 mld. Kč). Její vývoj ovlivnil průmysl, růstem o 21,5 % na 40,9 mld. Kč. Celkové zásoby vzrostly jen o 1,1 % na 351,3 mld. Kč, když nejvíce rostly v obchodu (o 14,3 %), méně v zemědělství (o 3,5 %) a v průmyslu (o 2,4 %). Meziročně klesly nejvíce ve stavebnictví (o 28,2 %), dále i ve službách a v dopravě a spojích. Obrátka zásob se zrychlila o 4,5 dne na 48,8 dne. V konkurzním řízení došlo v roce 2001 poprvé od doby sledování (1992) ke snížení počtu podaných návrhů na konkurz a vyrovnání (o 13,2 %) při mírném snížení soudem prohlášených konkurzů (o 0,7 %). Podíl prohlášených na celkovém počtu navržených konkurzů se zvýšil na 61,3 % (proti 53,6 % v roce 2000). 10

5 II. Průmysl Průmysl pokračoval v roce 2001 ve svém příznivém vývoji s tím, že jeho růstová dynamika se v průběhu roku zpomalovala. Tento vývoj odrážel změny ve světové a domácí ekonomice charakterizované: oslabováním zahraniční a růstem domácí poptávky, vývojem světových cen surovin a paliv spolu s úrovní devizového kurzu a tuzemské inflace. Z hlediska struktury výkonnosti a hlavních ekonomických výsledků byl konkrétní vývoj v organizacích s 20 a více zaměstnanci následující: Průmyslová produkce meziročně vzrostla o 6,8 %, tržby z průmyslové činnosti (ve stálých cenách) se zvýšily o 5,5 %. Přes zpomalení ekonomického růstu ve vyspělých zemích si průmysl zachoval vysoký nárůst. Ve srovnání s celoročním průměrem roku 1990 byla průmyslová produkce nižší o 2,5 %, při porovnání k průměrnému měsíci bazického roku 1995 byla vyšší o 17,9 %. Produkce a tržby mírně vzrostly v surovinových odvětvích o 1,9 %, resp. o 1,1 %, v energetických odvětvích při růstu produkce o 1,9 % se tržby snížily o 2,8 %. Ve zpracovatelském průmyslu produkce vzrostla o 7,8 %, tržby se zvýšily o 6,6 %. Dynamicky se rozvíjela zejména výroba elektrických a optických přístrojů (o 29,4 %, resp. o 25,9 %), vysoký nárůst zaznamenalo i koksování a rafinérské zpracování ropy, výroba strojů a zařízení a gumárenský a plastikářský průmysl. K poklesu produkce došlo pouze v kožedělném průmyslu (o 18,2 %). Celková zaměstnanost se zvýšila o 0,5 %, ve zpracovatelském průmyslu o 1,2 %. Největší nárůst byl v gumárenském a plastikářském průmysl o 7,6 %, ve zpracovatelském průmyslu jinde neuvedeném a ve výrobě dopravních prostředků zhruba o čtyři procenta. Zaměstnanost poklesla v pěti odvětvích: v koksování a rafinérském zpracování ropy, chemickém a farmaceutickém průmyslu, výrobě strojů a zařízení, kožedělném průmyslu a papírenském a polygrafickém průmyslu. V energetických odvětvích zaměstnanost poklesla o 5,5 %, v surovinových o 4,3 %. Produktivita práce z tržeb z průmyslové činnosti (ve stálých cenách) vzrostla o 5,0 %, přitom ve zpracovatelském průmyslu o 5,3 %, v surovinových odvětvích o 3,3 %, a v energetických odvětvích o 2,9 %. Pokles produktivity práce zaznamenala v rámci zpracovatelského průmyslu čtyři odvětví: průmysl skla, keramiky a porcelánu, zpracovatelský průmysl jinde neuvedený, výroba kovů a kovodělných výrobků a kožedělný průmysl. Průměrná nominální mzda vzrostla o 6,2 %, reálná mzda o 1,4 % (při přepočtu indexem spotřebitelských cen), o 3,2 % (při přepočtu indexem cen průmyslových výrobců). Předstihu růstu produktivity práce před dynamikou reálných mezd bylo dosaženo v průmyslu celkem o 1,8 bodu, ve zpracovatelském průmyslu o 1,7 bodu a v energetických odvětvích o 0,9 bodu, naopak předstihu nebylo dosaženo v surovinových odvětví o 1,5 bodu a v rámci zpracovatelského průmyslu v polovině za čtrnácti odvětvích, nejvýrazněji v koksování a rafinérském zpracování ropy o 18,1 bodu. Jednotkové mzdové náklady nominální vzrostly o 1,1 %, reálné poklesly o 1,7 %. V rámci zpracovatelského průmyslu poklesly nominální v 4 odvětvích, reálné v 7 odvětvích. Ve velikostní struktuře průmyslových podniků dosáhly nejvýraznějšího nárůstu tržeb (ve s. c.) organizace s zaměstnanci o 10,8 %. Pokles tržeb zaznamenala pouze skupina organizací s zaměstnanci o 5,8 %. Zaměstnanost vzrostla ve většině velikostních skupin (s výjimkou nejmenších do 49 zaměstnanců a obou největších skupin nad 3000 zaměstnanců). Ve struktuře průmyslových podniků členěných podle právní formy dosáhly největšího nárůstu tržeb společnosti s ručením omezeným o 14,5 %. Pokles tržeb zaznamenaly státní podniky o 16,1 % a mírný pokles i živnostníci o 0,2 %. Ve struktuře průmyslových podniků členěných podle soustavy národních účtů dosáhl sektor pod zahraniční kontrolou nejrychlejší dynamiky tržeb (13,8 %) a jeho podíl na celkových tržbách meziročně vzrostl o 2,9 proc. bodu na 41,9 %. Příznivý vývoj se odrazil v růstu jeho zaměstnanosti o 5,6 %. Ve struktuře průmyslových podniků členěných podle krajů vzrostly tržby nejvýrazněji v kraji 11

6 Vysočina o 19,9 %, vysoký nárůst o více než deset procent zaznamenal pardubický a středočeský kraj. Nejvyšší úroveň průměrných měsíčních tržeb na zaměstnance byla ve středočeském kraji (228 tis. Kč), nejnižší v karlovarském (81 tis. Kč). Zaměstnanost vzrostla ve většině krajů, poklesla pouze v pěti (hlavním městě Praze, ústeckém, plzeňském, pardubickém a v moravskoslezském kraji). Hrubé hmotné investice v průmyslu (v organizacích s 20 a více zaměstnanci) vzrostly meziročně (v s. c.) o 10,5 %, při růstu investic do budov a staveb o 20,6 %, strojních investic o 9,7 % a poklesu ostatních investic o 10,6 %. Tahounem růstu investiční aktivity byly zahraniční investice podporované investičními pobídkami. Dovoz investic se zvýšil (v b. c.) o 9,8 % na 61,7 mld. Kč. Investiční aktivita ve zpracovatelském průmyslu se zvýšila meziročně o 15,9 %, přitom investice do strojů a zařízení o více než pětinu a investice do budov a staveb vzrostly o 13,8 %. Zahraniční investice a podpora průmyslových zón se nejvíce projevily v odvětví výroby elektrických a optických přístrojů, ve výrobě dopravních prostředků, a také v gumárensko plastikářském, dřevozpracujícím, papírenském a polygrafickém průmyslu. Ve finančních výsledcích průmyslu se odrážela produkční výkonnost tím, že jejich růstová dynamika se však meziročně zpomalila a projevily se určité nepříznivé relace, charakterizované především zaostáváním růstu výkonů za růstem výkonové spotřeby a při výrazně vyšším růstu osobních nákladů. Ve větších průmyslových organizacích přetrvávaly problémy s včasností plateb, meziročně vzrostla celková a prvotní platební neschopnost.v průmyslu celkem (vč. odhadu za subjekty od 0 do 19 zaměstnanců) se růst přidané hodnoty zpomalil z 12 % (v roce 2000) na 4,9 %, při zpomalení růstu výkonů z 13,6 % na 9,6 % a výkonové spotřeby z 14,2 % na 11,4 %. Mzdy (bez ostatních osobních nákladů) vzrostly v roce 2001 o 7,3 % proti cca 3 % v roce Průmyslové organizace se 100 a více zaměstnanci si udržely rozhodující podíl na celkových výsledcích průmyslu (přidané hodnotě, výkonech a výkonové spotřebě více jak tříčtvrtinový) a dosáhly následujících výsledků: Přidaná hodnota vzrostla o 5,3 % (v roce 2000 o 14 %), ve zpracovatelském průmyslu o 5,1 % (v roce 2000 o 16,4 %). V jeho odvětvové struktuře téměř v polovině odvětví (v deseti) meziročně klesla. V samotném 4. čtvrtletí 2001 rostla nejpomaleji (o 1,8 %), ve zpracovatelském průmyslu jen o 1,2 %. Růst výkonové spotřeby (12,5 %) byl rychlejší než růst výkonů (10,5 %), jejich relace se zhoršila o 1,1 proc. bodu. Přidaná hodnota (v b. c.) na zaměstnance v průmyslu vzrostla o 4 % na 525 tis. Kč, ve zpracovatelském průmyslu o 3 % na 468 tis. Kč. Osobní náklady vzrostly o 8,1 %, tj. více jak přidaná hodnota a jejich podíl na přidané hodnotě vzrostl o 1,2 proc. bodu na 48,3 %, ve zpracovatelském průmyslu o 1,9 proc. bodu na 52,2 %. Hospodářský výsledek před zdaněním v průmyslu vzrostl o 23,3 % na 97,5 mld. Kč, při vyšším růstu v těžbě surovin (o 36,3 %) a v energetice (o 28,5 %), než ve zpracovatelském průmyslu (o 20,9 %). Na meziroční přírůstek hospodářského výsledku měla rozhodující vliv neprodukční oblast ( z 97 %) pokles záporného salda ostatních výnosů a ostatních nákladů. Souhrnná ztráta ztrátových organizací klesla o 29,7 % na 26,2 mld. Kč, počet organizací o 2,7 % na 528 podniků, tj. na čtvrtinu celkového počtu organizací. Zisk v ziskových organizacích vzrostl o 6,4 % na 123,7 mld. Kč, jejich počet o 6,9 % na 1753 podniků. Celkové náklady v průmyslu vzrostly o 7,2 % (v roce 2000 o 12,4 %), v nich výkonová spotřeba o 12,5 %, následovaná osobními náklady o 8,1 % a odpisy o 6,1 %. Ostatní nespecifikované náklady meziročně klesly o 7,5 %. Ve struktuře nákladů v průmyslu vzrostl podíl výkonové spotřeby a osobních nákladů, při stagnaci podílu odpisů a poklesu ostatních nákladů. Vlastní kapitál v průmyslu vzrostl meziročně o 6 %, při jeho růstu ve všech průmyslových agregacích, celková pasiva o 4,8 %. Záporný vlastní kapitál vykázalo 140 podniků (tj. 6 % z celkového počtu organizací) v objemu 32,3 mld. Kč (meziroční růst o 9,1 %). Rentabilita vlastního kapitálu v průmyslu dosáhla 10,4 % s meziročním růstem o 1,5 proc. bodu. Závazky po lhůtě splatnosti v průmyslu meziročně vzrostly o 5,9 % na 81 mld. Kč, ve zpracovatelském průmyslu o 5,5 % na 78,4 mld. Kč. Prvotní platební neschopnost v průmyslu dosáhla téměř 41 mld. Kč, když meziročně vzrostla o 21,5 %, ve zpracovatelském průmyslu o 19,8 % na 39,3 mld. Kč. 12

7 Růst celkových zásob se zpomalil (v 1. a 2. čtvrtletí 2001 přesáhl 8 %, ve 3. čtvrtletí činil více jak 6 %) na 2,4 %, ve zpracovatelském průmyslu vzrostly jen o 1,7 %, v energetice o 11 % a v těžbě surovin o 4 %. Zásoby nedokončené výroby, polotovarů a výrobků stagnovaly na 103,8 mld. Kč, zásoby materiálu vzrostly o 4,3 % a zásoby zboží o 3,8 %. Obrátka zásob se zrychlila o více jak 4 dny na 50 dnů. Podniky v sektoru pod zahraniční kontrolou dále expandovaly a dosáhly těchto podílů: 33,4 % na zaměstnanosti, 42,7 % na přidané hodnotě, 45 % na výkonech a 45,8 % na výkonové spotřebě. U těchto ukazatelů zaznamenaly nejvyšší meziroční růsty, zatímco hospodářský výsledek před zdaněním u tohoto sektoru meziročně klesl (o 3,6 %). Přesto podíl tohoto sektoru měl však největší váhu (přes 50 %) na hospodářském výsledku průmyslu. Zásoby v sektoru pod zahraniční kontrolou klesly o 0,3 %, zatímco vzrostly v soukromém domácím sektoru o 4,1 %. III. Stavebnictví Ke zrychlení dynamiky růstu stavební výroby celkem (ve s. c.) na 9,6 % z 5,3 % v roce 2000 přispěla realizace projektů zahraničních investorů v průmyslových zónách, státních investičních zakázek v dopravní infrastruktuře (výstavba metra, železničních koridorů a silničních obchvatů) a výstavba nových obchodních i administrativních objektů, podporovaná většinou přímými zahraničními investicemi. Z produkčních charakteristik stavebních podniků s 20 a více zaměstnanci vyplývá, že: Stavební práce se zvýšily meziročně (ve s.c.) o 9,1 %. Zdrojem růstu bylo zvýšení stavebních prací v nové výstavbě, na rekonstrukcích a modernizacích o 9 %, obnova jejich růstu na opravách a v údržbě (o 1,2 %) a zvýšení jejich vývozu o více než 68 %. Rozhodující vliv na dynamiku růstu stavebních prací měly velké podniky (s 1000 a více zaměstnanci), zajiš ující většinu staveb v dopravní infrastruktuře. Tyto podniky zvýšily stavební práce meziročně o 18 %, reálnou produktivitu práce o 19,5 % a na celkovém objemu stavebních prací podniků s 20 a více zaměstnanci se podílely 23 %. Podle sektorů národních účtů rozhodující podíl stavební produkce (čtyři pětiny) zajistily domácí podniky soukromého sektoru, které dosáhly nadprůměrného zvýšení stavebních prací o 9,5 % a reálné produktivity práce o 9,1 %; nejvýkonnějšími jsou dlouhodobě podniky pod zahraniční kontrolou, nebo produktivitu práce, která je o 70 % vyšší než u domácích soukromých podniků, zvýšily meziročně o 6 %. Zaměstnanost se zvýšila meziročně o 0,5 %. Její vývoj v jednotlivých velikostních skupinách podniků byl však velmi rozdílný; v podnicích s více než 500 zaměstnanci trend poklesu zaměstnanosti pokračoval, zatímco u malých firem s 25 až 74 zaměstnanci a v podnicích s a zaměstnanci došlo k jejímu růstu. Vysoká dynamika růstu stavebních prací (vč. subdodávek) u většiny velikostních skupin podniků zvýšila produktivitu práce meziročně (ve s. c.) o 8,5 %. Nominální mzda vzrostla meziročně o 7 % a reálná mzda (přepočtená indexem spotřebitelských cen) o 2,2 %; největší mzdový růst byl u podniků s 1000 a více zaměstnanci (o 11 %) a u podniků pod zahraniční kontrolou (o 9 %). Vyšší meziroční dynamika růstu nominální i reálné mzdy (přepočtené indexem cen stavebních prací) ztlumila pokles jednotkových mzdových nákladů dosažený v roce 2000; u nominálních o 3,9 bodu (na 1,4 %) a u reálných o 3,6 bodu (na 5,3 %). Počet stavebních povolení klesl meziročně o 12 % (na ), avšak orientační hodnota povolených staveb se zvýšila o 2,8 % (na 230,4 mld.kč), což při meziročním růstu cen stavebních prací 13

8 o 4,1 % znamená pokles jejich reálné hodnoty o 1,3 bodu. Průměrná hodnota 1 stavebního povolení se zvýšila o 16,8 % (na tis.kč). V bytové výstavbě nadále přetrvává nepříznivá situace, nebo opatření spojená s bydlením jsou málo účinná. Stavební aktivita v zahajování výstavby bytů dlouhodobě klesá; počet nově zahájených bytů se snížil meziročně o 10,5 % na bytů a rovněž počet dokončených bytů klesl meziročně o 1,8 % na bytů. Modernizace bytů se zvýšila o čtvrtinu (na bytů). Ve stavebnictví celkem (vč. odhadu za organizace do 19 zaměstnanců) se vysoká dynamika stavební produkce projevila meziročním růstem přidané hodnoty o 4,2 % (v roce 2000 klesla o 4,1 %) při zrychlení růstu výkonů z 3,2 % na 6,4 % a výkonové spotřeby z 5,5 % na 7,0 %. Ve stavebních organizacích se 100 a více zaměstnanci to znamenalo: Růst přidané hodnoty o 4,2 % (po 2 letech poklesu) při rychlejším růstu výkonové spotřeby (19,7 %) před výkony (8,6 %) a růst produktivity z přidané hodnoty (v b. c.) o 16,5 %. Růst hospodářského výsledku před zdaněním o 28,7 % byl zcela ovlivněn produkčními faktory (vyšší výnosy před náklady vč. meziročního růstu čistého provozního přebytku ). Počet ziskových organizací se zvýšil o 3 body na 80,9 % s nárůstem jejich zisku o 1,7 % (na 7,8 mld. Kč), počet ztrátových organizací klesl o 22,9 % na 54 podniků a jejich ztráta o 66 % (na 0,7 mld. Kč). Zvýšení celkových nákladů o 6,8 %, v jejich struktuře pokračoval růst podílu výkonové spotřeby (o 1,9 bodu) na 76 %, zatímco ostatní podíly klesly odpisy (o 0,2 bodu) na 1,6 %, osobní náklady (o 0,8 bodu) na 11,7 % i ostatní nespecifikované náklady (o 0,9 bodu) na 10,7 %. Růst vlastního kapitálu o 2,3 % na 35,8 mld.kč (v roce 2000 klesl) při snížení objemu záporného vlastního kapitálu meziročně o čtvrtinu na 128 mil.kč a poklesu počtu organizací z 18 na 10. Pokračování poklesu celkových zásob o 28,2 % a to ve všech jejich druzích s výjimkou zásob zboží, které vzrostly o 7,1 %. Obrátka zásob se zrychlila o cca 20 dnů na 38 dnů. Příznivý vývoj platební neschopnosti, kdy závazky po lhůtě splatnosti se meziročně snížily o 19,3 % na 7,4 mld. Kč a prvotní platební neschopnost klesla o 53 % na 0,9 mld. Kč (v prvotní platební neschopnosti bylo cca 28 % ze sledovaných organizací). Zlepšení finančních výsledků ve všech sektorech (podle SNÚ) s výjimkou hospodářského výsledku před zdaněním v podnicích pod zahraniční kontrolou (pokles o 15,5 %), přesto se na vytvořeném zisku stavebnictví podílí cca 23 %. Přidaná hodnota na zaměstnance v sektoru pod zahraniční kontrolou dosáhla 605 tis. Kč (nejvyšší úroveň) a meziročně vzrostla o 12,1 %. Tento sektor se na celkové přidané hodnotě větších stavebních organizací podílel cca 23 %. Rozhodující vliv na finanční výsledky stavebnictví měl soukromý domácí sektor, kde přidaná hodnota na zaměstnance vzrostla o 17,1 % na 383 tis. Kč. Podniky veřejného sektoru s cca 2% podílem na celkovém počtu organizací představují pouze malý podíl na celkových výsledcích stavebnictví. IV. Zahraniční obchod V roce 2001 se podařilo meziročně snížit deficit obchodní bilance o 1,8 mld. Kč (dosáhl 119 mld. Kč v běžných cenách. Je to důsledek rychlejšího růstu vývozu před dovozem (13,1 % ku 11,7 %). Odráží to rostoucí úroveň a konkurenceschopnost tuzemské produkce, když se daří zvyšovat objem vývozu na vyspělé trhy, jakož i rostoucí podíl vývozu sofistikované produkce. Růst vývozu ve stálých cenách zaostával za růstem dovozu o 0,7 bodu (13,4 % resp. 14,1 %) a deficit obchodní bilance ve stálých cenách byl za stejné období o 26,6 mld. Kč vyšší než v běžných cenách. Tento rozdíl představuje vliv příznivého cenového vývoje na obchodní bilanci. V dolarovém vyjádření vývoz vzrostl o 15,1 %, dovoz o 13,7 % a deficit 3,1 mld. USD zůstal na 14

9 stejné úrovni jako v roce Posílení koruny vůči třem základním měnám (EUR, DEM shodně o 4,3 % a USD o 1,5 %), které se více než třemi čtvrtinami podílely na platbách za vývoz zboží ČR, ovlivnilo zpomalení meziroční dynamiky vývozu v korunovém ekvivalentu o více než 4 body. Celkový vývoz za rok 2001 dosáhl 1.268,5 mld. Kč, tj. 33,4 mld. USD. Rozhodující byl růst vývozu do států s vyspělou tržní ekonomikou (o 13,6 %) při podílu 75,1 % (v tom do zemí EU o 13,7 % při podílu 68,9 %). Podíl evropských zemí s tranzitivní ekonomikou vč. SNS na vývozu se mírně zvýšil na 21,2 % v důsledku meziročního růstu o 13,8 % (v tom podíl zemí SEDVO činil 17 % při růstu o 13,7 %). Do rozvojových zemí vývoz poklesl o 0,8 %, zatímco do mimoevropských zemí s tranzitivní a státní ekonomikou vzrostl o 19,2 %. Dovoz dosáhl 1.387,5 mld. Kč, tj. 36,5 mld. USD. Nejrychlejší růst dovozu byl z mimoevropských zemí s tranzitivní a státní ekonomikou (o 46,8 %) a z rozvojových zemí (30,8 %). Pomaleji rostl dovoz ze států s vyspělou tržní ekonomikou (o 11,2 %, z toho z EU o 11,3 %), které patří k našim nejvýznamnějším obchodním partnerům s podílem 71,5 % (resp. 61,8 %) na českém dovozu. V důsledku poklesu cen nerostných paliv měl dovoz z evropských zemí s tranzitivní ekonomikou vč. zemí SNS nejpomalejší růst (5,5 %, v tom ze zemí SEDVO 9,5 %). Na celkovém deficitu obchodní bilance (119 mld. Kč) se podílely všechny teritoriální skupiny, nejvíce mimoevropské země s tranzitivní a státní ekonomikou vč. nespecifikovaných 40,6 mld. Kč (meziroční zvýšení o 13,2 mld. Kč) a státy s vyspělou tržní ekonomikou 38,9 mld. Kč (i když se deficit snížil o 14,8 mld. Kč, přičemž pasivum s EU 1,8 mld. Kč se změnilo na aktivum 16,4 mld. Kč). K největšímu zhoršení výsledků došlo v obchodě s rozvojovými zeměmi, se kterými došlo k nárůstu deficitu (o 18,1 mld. Kč) na 32,9 mld. Kč. Naproti tomu zlepšení bylo dosaženo s evropskými státy s tranzitivní ekonomikou vč. zemí SNS, kde pasivní bilance klesla z 25 mld. Kč na 6,6 mld. Kč, což bylo pozitivně ovlivněno zvýšením aktiva se zeměmi SEDVO (o 11,3 mld. Kč na 41,6 mld. Kč). V komoditní struktuře dominovaly opět stroje a dopravní prostředky. Jejich podíl na celkovém vývozu dosáhl již 47,3 % (tj. o 2,8 bodu meziročně více), na dovozu 42,2 % (tj. zvýšení o 2,2 bodu), na meziročním přírůstku celkového vývozu se podílely 69 %, na přírůstku dovozu 61 %. Aktivní saldo skupiny se výrazně zvýšilo (o 12,9 mld. Kč na 14,6 mld. Kč, zejména v důsledku příznivého vývoje se státy s vyspělou tržní ekonomikou) a částečně tak eliminovalo zhoršení bilance jiných komoditních skupin (především chemikálií). Největší navýšení deficitu zaznamenaly chemikálie (o 10 mld. Kč na 69,5 mld. Kč) a nejvyšší deficit vykázala opět nerostná paliva (87,6 mld. Kč, přes meziroční snížení o 1,9 mld. Kč). Potraviny zvýšily deficit (na 19,2 mld. Kč) a aktivum surovin se změnilo v pasivum (1,7 mld. Kč). Nejvyšší aktivum vytvořily tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu (28,8 mld. Kč) a různé průmyslové výrobky (15 mld. Kč). Ve struktuře podle stupně zpracování klesl podíl výrobků s nižším stupněm zpracování, ve vývozu o 2,3 bodu (na 13,6 %) a v dovozu o 1,1 bodu (na 21,4 %) ve prospěch strojírenských a elektrotechnických výrobků. Ve struktuře dovozu dle způsobu užití se především v důsledku přílivu zahraničních investic zvýšil podíl dovozů pro investiční užití (o 1,1 bodu) na 33,3 %. Nejnižší meziroční růst zaznamenaly dovozy pro osobní spotřebu (o 9,5 %), když jejich podíl poklesl o 0,4 bodu na 20,1 %. Největší pokles podílu měly dovozy pro výrobní užití o 0,7 bodu (na 46,6 %). Po vyloučení náhradních dílů činily dovozy pro výrobní užití 57,3 % a pro investiční užití 22,6 % celkového dovozu. Podíl výrobků HI-TECH na celkovém vývozu se meziročně zvýšil o 1,3 bodu na 9,1 % (tj. 115,3 mld. Kč). Největší vývozní položkou byla výpočetní technika (36,3 mld. Kč s meziročním růstem o 114,8 %). Dovoz HI-TECH výrobků v objemu 207,9 mld. Kč se na celkovém dovozu podílel 15 %, což je o 0,9 bodu více než v roce V dovozu byla objemem 79,7 mld. Kč na prvním místě elektronika a telekomunikace s meziročním růstem o 15,1 %. Pasivum obchodní bilance se zvýšilo o 5,4 mld. Kč na 92,6 mld. Kč při vyšším růstu vývozu než dovozu (31,5 % ku 18,8 %). Vývoz po aktivním zušlechtění vzrostl meziročně o 10,5 % na 388,5 mld. Kč, když jeho podíl poklesl (o 0,8 bodu) na 30,6 %. K meziročnímu přírůstku celkového vývozu přispěl tento vývoz čtvrtinou. Na přírůstku 36,9 mld. Kč se podílelo zejména zvýšení vývozu kancelářských strojů a počítačů (o 18,1 mld. Kč) a rádiových, televizních a spojových zařízení (o 15,9 mld. Kč). Podíl dovozu k aktiv- 15

10 nímu zušlechtění se zvýšil (o 0,8 procentního bodu) na 19,9 %, jeho objem se zvýšil (o 38,3 mld. Kč) na 275,9 mld. Kč. Nejvyšší přírůstky měl dovoz rádiových, televizních a spojových zařízení (o 15,8 mld. Kč) a kancelářských strojů a počítačů (o 14,6 mld. Kč).Obchod v rámci zušlech ovacího styku vytvořil aktivní bilanci ve výši 112,6 mld. Kč, tj. o 1,4 mld. Kč méně než v roce V roce 2001 byl cenový vliv na obchodní bilanci pozitivní, směnná relace se v průběhu roku postupně zlepšovala a v průměru za celý rok dosáhla 101,9. Meziroční růst vývozních cen dosáhl 0,4 % a byl ovlivněn na jedné straně růstem cen tržních výrobků tříděných hlavně podle materiálu (o 1,9 %) a potravin (o 4,3 %), na druhé straně poklesem cen strojů a dopravních prostředků (o 1,1 %). Naopak dovozní ceny meziročně klesly o 1,5 %, což ovlivnil především pokles dovozních cen strojů a dopravních prostředků (o 1,9 %) a nerostných paliv (o 3,9 %). Závěrečná etapa přechodu na jednotnou evropskou měnu ovlivnila i měnovou strukturu zahraničního obchodu ČR. Ve vývozu se podíl obchodu v EUR meziročně zvýšil na více než dvojnásobek (na 35,2 %), zatímco podíl plateb v DEM klesl (na 28,5 %) a mírně se snížil podíl v USD (na 14,2 %). Obdobně tomu bylo ve struktuře dovozu, kde podíl obchodovaný v DEM a USD klesl (o 11,3 bodu, resp. o 0,9 bodu) ve prospěch podílu v EUR, který vzrostl (o 15,7 bodu) na 35,7 %. V únoru 2002 pokračoval již třetí měsíc pokles dovozu (meziročně o 8 %), zatímco vývoz mírně vzrostl (o 0,4 %); obchodní bilance byla aktivní 1,8 mld. Kč (což je meziroční zlepšení o 9,2 mld. Kč). Naposledy byla obchodní bilance aktivní v září 2001 a před tím v září Na pokles dovozu působily především nižší dovozní ceny, posílení kurzu koruny a vysoká srovnatelná základna (v únoru 2001 byl růst dovozu téměř 40 %). V kumulaci (leden únor) v běžných cenách vývoz poklesl meziročně o 0,8 %, dovoz o 5,7 % a deficit obchodní bilance ve výši 4,3 mld. Kč byl o 10,7 mld. Kč meziročně nižší. Na toto zlepšení působil především pokles deficitu nerostných paliv (o 5,3 mld. Kč na 11,1 mld. Kč) a růst aktiva strojů a dopravních prostředků (o 5,7 mld. Kč na 12 mld. Kč). V. Vnitřní obchod a konečná spotřeba Celkové tržby odvětví obchodu se meziročně zvýšily o 7,3 % a dosáhly 2200,7 mld. Kč, (v běžných cenách, bez DPH). Dominantní jsou tržby velkoobchodu, které dosáhly 58,0 % celkových tržeb odvětví. Jejich růst o více než 8 % odráží celkové hospodářské oživení, vysoký obrat zahraničního obchodu při velkém rozsahu zásobovacích, dovozních i odbytových služeb pro podnikatelskou sféru. Při růstu tržeb se celkové hospodářské výsledky odvětví zlepšují, výkony vzrostly o 10,1 %, při růstu výkonové spotřeby o 9,2 % a účetní přidaná hodnota se zvýšila o 11,2 %. Hodnota marže za celé odvětví (15,4 %) byla meziročně o 0,2 bodu vyšší, u motoristických potřeb vzrostla o 0,6 bodu na 11,7 %, ve velkoobchodě vzrostla o 0,2 bodu na 14,5 % a téměř beze změny zůstala v maloobchodě (19 %). Po dlouhém období snižování zaměstnanosti (od roku 1997) došlo v roce 2001 k obratu, počet pracovníků se meziročně zvýšil o 0,9 % a dosáhl 663 tisíc osob. Vyšší potřeba zaměstnanosti souvisí s dlouhodobě sílící poptávkou i rozšiřováním a zkvalitněním prodejní sítě. Dále se posiluje postavení velkých podniků, se 100 a více zaměstnanci, jejichž tržní podíl se meziročně zvýšil z 27,0 % na 28,4 %. V rámci těchto velkých organizací se dynamicky prosazují nadnárodní podniky. Hospodářský výsledek velkých obchodních podniků meziročně vzrostl z 4,2 mld. Kč na 10,6 mld. Kč, 77 % podniků bylo ziskových (v předchozím roce jen 70 %). Jejich hospodářský výsledek se zvýšil o 22,8 % a činil 15,2 mld. Kč. Fyzický objem prodeje maloobchodu a potřeb pro motoristy (OKEČ 50 a 52, včetně DPH), který 16

11 převážně zajiš uje konečnou spotřebu, se meziročně zvýšil o 4,3 %, růst v průběhu roku sílil (v 1. čtvrtletí prodej vzrostl o 3,6 %, ve druhém o 4,0 % a ve třetím o 4,3 % a ve čtvrtém o 5,2 %). Růst byl pozitivně ovlivněn především vysokým zvýšením prodeje motorových vozidel (o 8,1 % ve stálých cenách). Tržby samotného maloobchode vzrostly meziročně o 3,1 %. Přestože o původu zboží na spotřebitelském trhu nejsou přímé statistické údaje, lze z propočtů prováděných MPO odvodit, že hodnota dováženého zboží, které je svým charakterem určeno převážně pro osobní spotřebu roste rychleji než souhrn tržeb maloobchodu a potřeb pro motoristy. V roce 2001 se dovoz pro osobní spotřebu meziročně zvýšil o 9,5 %, objem tržeb jen o 5,7 %. To vedlo k meziročnímu nárůstu podílu zboží zahraničního původu na celkovém prodeji, z 31 % na 32,1 % v roce Hospodářské oživení se začalo promítat i do růstu kupní síly, po stagnaci reálné hodnoty disponibilních důchodů domácností v roce 2000 došlo v roce 2001 k obratu, když se meziročně zvýšila o 3,3 % Příjmy však stále rostou pomaleji než konečná spotřeba domácností, která vzrostla o 3,7 % ve stálých cenách. To vyvolalo další pokles míry úspor sektoru domácností (poměr hrubých úspor a disponibilního důchodu) o 0,2 bodu na 6,9 %. Dále se rozšířil prodej na spotřebitelský úvěr. Z údajů rodinných účtů lze odvodit, že domácnosti se podílejí na tržbách maloobchodu zhruba z 62 % a na tržbách za prodej motorových vozidel a pohonných hmot jen z jedné pětiny. Růst tržeb, kromě domácností, silně ovlivňuje nákupní aktivita jiných sektorů. Jde zejména o nákupy podnikatelského a veřejného sektoru, podnícené hospodářským oživením, jakož i nákupy zahraničních návštěvníků V roce 2001 navštívilo Českou republiku více než 103 mil. osob, avšak alespoň jednou zde přenocovalo jen 5 %, z toho lze soudit, že většinu tvořily tranzity a takzvaná nákupní turistika). V lednu 2002 vzrostly tržby maloobchodu, včetně motoristických potřeb v meziročním porovnání o 2,7 % shodně ve stálých i běžných cenách. To znamená, že se zastavil souhrnný cenový růst položek procházejících vnitřním trhem. 17

Měsíční přehled č. 04/02

Měsíční přehled č. 04/02 Měsíční přehled č. 04/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v dubnu 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 223,0 mld.kč, čímž se v meziročním

Více

Měsíční přehled č. 12/00

Měsíční přehled č. 12/00 Měsíční přehled č. 12/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v prosinci 2000 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 204,5 mld.kč, čímž

Více

Odbor analýz a statistiky. Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za 1. pololetí 2007

Odbor analýz a statistiky. Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za 1. pololetí 2007 Odbor analýz a statistiky Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za 1. pololetí 2007 Říjen 2007 OBSAH SEZNAM ZKRATEK... 3 ÚVOD... 5 SHRNUTÍ TENDENCÍ EKONOMICKÉHO VÝVOJE ZA 1. POLOLETÍ 2007...

Více

Odbor analýz a statistiky. a odvětví v působnosti MPO

Odbor analýz a statistiky. a odvětví v působnosti MPO Odbor analýz a statistiky Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za 1.- 3. čtvrtle tletí tí 2006 Leden 2007 OBSAH SEZNAM ZKRATEK 3 ÚVOD 5 SHRNUTÍ TENDENCÍ EKONOMICKÉHO VÝVOJE ZA 1. - 3.

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

Odbor národohospodářských analýz. Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za rok 2001

Odbor národohospodářských analýz. Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za rok 2001 Odbor národohospodářských analýz Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za rok 2001 Duben 2002 OBSAH Seznam zkratek 3 Úvod 5 Shrnutí tendencí ekonomického vývoje za rok 2001 7 I. Hlavní

Více

Vývoj české ekonomiky v roce 2006

Vývoj české ekonomiky v roce 2006 Český statistický úřad Vývoj české ekonomiky v roce 2006 16. března 2007 Základní tendence 1 V roce 2006 pokračoval příznivý vývoj reálné výkonnosti ekonomiky, ať už měřené makroagregátem HDP či HPH hlavních

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE O BCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ K ATEDRA EKONOMIE Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE 6 Analytikův občasník LEDEN 2007 O BSAH: VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA V ČESKÉ REPUBLICE

Více

Odbor analýz a statistiky. a odvětví v působnosti MPO za rok 2005

Odbor analýz a statistiky. a odvětví v působnosti MPO za rok 2005 Odbor analýz a statistiky Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za rok 2005 Duben 2006 OBSAH SEZNAM ZKRATEK 3 ÚVOD 7 SHRNUTÍ TENDENCÍ EKONOMICKÉHO VÝVOJE ZA ROK 2005 7 I. HLAVNÍ TENDENCE

Více

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Setkání s představiteli odborových svazů Tomáš Holub Ředitel sekce měnovm nové a statistiky Praha, 3.11.9 Plán n prezentace Vnější prostředí Veřejné finance

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka Klub Stratég 7. ledna 1 Obsah prezentace Analýza současného stavu ekonomiky

Více

Vývoj české ekonomiky v roce 2003

Vývoj české ekonomiky v roce 2003 Český statistický úřad Vývoj české ekonomiky v roce 2003 15. března 2004 Hlavní vývojové tendence 1. V celoročním pohledu zrychlil HDP ze 2,0 % v roce 2002 na 2,9 % v roce 2003. Vývoj se vyznačoval tendencí

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2 22.8.2003 Hospodářské výsledky nemocnic Středočeského kraje za rok 2002 a 1. pololetí

Více

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa 1.7. 2014 Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa Převaha v dovozech potravin do ČR nad jejich vývozem nebyla za první čtyři měsíce letošního roku tak

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

Hlavní vývojové tendence české ekonomiky v roce 2013 a výhled na rok 2014 (duben 2014)

Hlavní vývojové tendence české ekonomiky v roce 2013 a výhled na rok 2014 (duben 2014) Hlavní vývojové tendence české ekonomiky v roce 2013 a výhled na rok 2014 (duben 2014) Výsledky českého průmyslu v roce 2013 v kontextu trhu EU a výhled na rok 2014 Vývoj průmyslu v roce 2013 Průmyslová

Více

Zpráva. o základních tendencích. příjmové a výdajové situace. (textová část)

Zpráva. o základních tendencích. příjmové a výdajové situace. (textová část) I. Zpráva o základních tendencích příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1. čtvrtletí 2014 (textová část) Obsah strana Hlavní poznatky z analýzy... 1 1. Příjmy domácností... 4 1. 1 Základní charakteristika...

Více

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Strojírenství Ostrava Ostrava, 22. dubna 215 Konkurenceschopnost - definice Konkurenceschopnost

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Únor 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Česká národní banka (ČNB) podle očekávání potvrdila nastavení měnové politiky i na druhém měnovém jednání v

Více

1BHospodářský telegram 12/2010

1BHospodářský telegram 12/2010 1BHospodářský telegram 12/ Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání 115 110 105 Sasko nové země Německo S 110,2 nz 107,6 N 107,6 100 95 90 85 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Více

Zpráva o základních tendencích příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1. - 3. čtvrtletí 2013. (textová část)

Zpráva o základních tendencích příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1. - 3. čtvrtletí 2013. (textová část) I. Zpráva o základních tendencích příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1. - 3. čtvrtletí 2013 (textová část) Obsah strana Hlavní poznatky z analýzy... 1 1. Příjmy domácností... 5 1. 1 Základní charakteristika...

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 04/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Centrální bankovnictví 2. část

Centrální bankovnictví 2. část Centrální bankovnictví 2. část 1. Platební bilance Jaroslava Durčáková 2011/2012 1 1. Platební bilance 1.1 Vnější vztahy z pohledu PB; základní kategorie PB 1.2 Kreditní a debetní položky; vznik devizové

Více

ČESKÁ REPUBLIKA V ROCE 2004 Základní ekonomické informace (pro vyhodnocení programu Marketing)

ČESKÁ REPUBLIKA V ROCE 2004 Základní ekonomické informace (pro vyhodnocení programu Marketing) ČESKÁ REPUBLIKA V ROCE 2004 Základní ekonomické informace (pro vyhodnocení programu Marketing) ČESKÁ REPUBLIKA V ROCE 2004 Základní informace OBSAH 1. Hlavní vývojové trendy české ekonomiky v roce 2004

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 09/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Prosinec 2006 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ ukončila rok 2006 bez stabilní vlády. Pravicová ODS, která loni v červnu vyhrála parlamentní volby, získala druhý pokus

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 28.. května 2008 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první

Více

Co přinese rok 2013?

Co přinese rok 2013? Co přinese rok 213? Eva Zamrazilová Členka bankovní rady ČNB Očekávaný vývoj realitního trhu a developerských projektů v ČR a na Slovensku Brno 5. Prosince 212 Proč centrální banky zajímá realitní trh?

Více

@#A MĚSÍČNÍ EKONOMICKÁ ZPRÁVA BŘEZEN 2005

@#A MĚSÍČNÍ EKONOMICKÁ ZPRÁVA BŘEZEN 2005 Oproti uplynulému roku jsme přistoupili k novému uspořádání této zprávy. Namísto komentáře za poslední kalendářní měsíci zde budete nacházet informace o vývoji ekonomiky a kapitálových trhů za uplynulých

Více

VÝVOJ ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2015

VÝVOJ ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2015 VÝVOJ ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2 Obsah 1. Stručný přehled zahraničního obchodu České republiky... 3 2. Teritoriální struktura českého zahraničního obchodu... 6 2.1 Export...

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Červenec 2006 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká národní banka se v červenci připojila k celosvětovému trendu rostoucích úroků v boji proti hrozící inflaci. ČNB zvýšila

Více

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Katedra ekonomie kek@opf.slu.cz kek.rs.opf.slu.cz Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph. D. Ing. Karin Gajdová Obchodně podnikatelská

Více

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 02/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské přímé zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 28. května 2009 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

Ekonomická prezentace

Ekonomická prezentace Ekonomická prezentace Česká ekonomika rok po oslabení kurzu Tomáš Holub Ředitel sekce měnové a statistiky Emisní den zlaté mince Železobetonový most v Karviné-Darkově 14. října 2014 Plán prezentace Proč

Více

Výroba a export dopravních prostředků v ČR a ekonomická krize

Výroba a export dopravních prostředků v ČR a ekonomická krize Výroba a export dopravních prostředků v ČR a ekonomická krize Ing. Jan Vogl Abstrakt Cílem této studie je analýza zahraničního obchodu se zaměřením na stroje a dopravní prostředky. V provedené analýze

Více

Česká ekonomika: prognóza ČNB a očekávání podniků Pardubický kraj

Česká ekonomika: prognóza ČNB a očekávání podniků Pardubický kraj Česká ekonomika: prognóza ČNB a očekávání podniků Pardubický kraj Vladimír Tomšík viceguvernér ČNB 11. prosince 212 Pardubice Plán prezentace Česká ekonomika v roce 212 a měnová politika ČNB Vývoj vnějšího

Více

Zpráva. o základních tendencích. příjmové a výdajové situace. (textová část)

Zpráva. o základních tendencích. příjmové a výdajové situace. (textová část) I. Zpráva o základních tendencích příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1.- 3. čtvrtletí 2012 (textová část) Obsah strana Hlavní poznatky z analýzy... 1 1. Příjmy domácností... 5 1. 1 Základní charakteristika...

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 14 ŘÍJEN 14 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Finanční analýza podnikové sféry

Finanční analýza podnikové sféry Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Červen 214 Finanční analýza podnikové sféry se zaměřením na konkurenceschopnost sledovaných odvětví za rok 213 1 O B S A H... STRANA 1. ÚVOD... 5 2. NEFINANČNÍ

Více

SOUHRNNÁ ČÁST PODROBNÁ ČÁST PŘÍLOHA

SOUHRNNÁ ČÁST PODROBNÁ ČÁST PŘÍLOHA PLATEBNÍ BILANCE 1999 2 OBSAH SOUHRNNÁ ČÁST 3 PODROBNÁ ČÁST 8 1. BĚŽNÝ ÚČET PLATEBNÍ BILANCE 8 1.1. Obchodní bilance 8 1.1.1. Faktory ovlivňující výši deficitu obchodní bilance 10 1.1.2. Směnné relace

Více

ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU / CZECHTRADE ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2011

ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU / CZECHTRADE ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2011 ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU / CZECHTRADE ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2011 Praha 2012 Vydavatel: Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade Dittrichova 21 128 01 Praha 2 Zelená linka

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013 RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 213 25 2 27 28 29 21 211 212 March 213 June 213 Sept 213 Oct 13 Nov 213 Dec 213 25 2 27 28 29 21 211 212 213 214* 215* Tato nově publikovaná

Více

19. Výroba motorových vozidel, výroba přívěsů a návěsů - OKEČ 34

19. Výroba motorových vozidel, výroba přívěsů a návěsů - OKEČ 34 VÝROBA DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ DM Výroba motorových vozidel, výroba přívěsů a návěsů 19. Výroba motorových vozidel, výroba přívěsů a návěsů - OKEČ 34 19.1. Charakteristika odvětví Český automobilový průmysl

Více

Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s.

Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s. Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s.) SOCIÁLNÍ POSTAVENÍ A ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ ČESKÝCH SENIORŮ

Více

Analýza. vývoje příjmů a výdajů domácností ČR. v 1. pololetí 2009 a predikce na další období

Analýza. vývoje příjmů a výdajů domácností ČR. v 1. pololetí 2009 a predikce na další období I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v 1. pololetí 2009 a predikce na další období (textová část) Obsah strana A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace domácností v 1. pololetí

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

7. CZ-NACE 18 - TISK A ROZMNOŽOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŮ

7. CZ-NACE 18 - TISK A ROZMNOŽOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŮ 7. - TISK A ROZMNOŽOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŮ 7.1 Charakteristika odvětví Odvětví Tisk a rozmnožování nahraných nosičů (dále polygrafický průmysl), které zpracovává informace do podoby hmotného výrobku ve

Více

Mezi makroekonomické subjekty náleží: a) domácnosti b) podniky c) vláda d) zahraničí e) vše výše uvedené

Mezi makroekonomické subjekty náleží: a) domácnosti b) podniky c) vláda d) zahraničí e) vše výše uvedené Makroekonomická rovnováha může být představována: a) tempem růstu skutečného produktu, odpovídající vývoji tzv. potenciálního produktu b) vyrovnanou platební bilancí c) mírou nezaměstnanosti na úrovni

Více

CO PŘINESL PRÁVĚ KONČÍCÍ TÝDEN

CO PŘINESL PRÁVĚ KONČÍCÍ TÝDEN Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz ZPRÁVA TÝDNE CO PŘINESL PRÁVĚ KONČÍCÍ TÝDEN Česká ekonomika v 1. čtvrtletí značně přidala Předběžný odhad ČSÚ o vývoji domácí ekonomiky v 1. čtvrtletí 2015 příjemně

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2004

Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2004 Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2004 O b s a h Strana I. Ekonomický vývoj České republiky v 1. pololetí 2004 1 1. Vývoj v posledním období 1 2. Ekonomický výkon 8 3. Cenový

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Listopad 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Listopad 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Listopad 2006 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ je bez stabilní vlády i půl roku po parlamentních volbách. Prezident dal v listopadu pravicové ODS druhou šanci sestavit

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 2015 DUBEN 2015 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek bank zachycuje

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 214 DUBEN 214 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

12. CZ-NACE 24 - VÝROBA ZÁKLADNÍCH KOVŮ, HUTNÍ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ; SLÉVÁRENSTVÍ

12. CZ-NACE 24 - VÝROBA ZÁKLADNÍCH KOVŮ, HUTNÍ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ; SLÉVÁRENSTVÍ Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství 12. CZ-NACE 24 - VÝROBA ZÁKLADNÍCH KOVŮ, HUTNÍ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ; SLÉVÁRENSTVÍ 12.1 Charakteristika odvětví Hutnictví je právem považováno za základní

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Říjen 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Říjen 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Říjen 2012 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika V říjnu vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 3,4 procent po stejném růstu v měsíci záři. Vývoj inflace

Více

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2011 a predikce na další období. (textová část)

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2011 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2011 a predikce na další období (textová část) Obsah strana Metodika a zdroje použitých dat... 3 A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace

Více

ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU / CZECHTRADE

ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU / CZECHTRADE ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU / CZECHTRADE TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ A MINISTERSTVEM PRŮMYSLU A OBCHODU Makroekonomická analýza zahraničního obchodu ČR

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Makroekonomický scénář Konvergenčního programu, makroekonomické rámce státního rozpočtu a rozpočtového výhledu a predikce MF ČR jsou pravidelně srovnávány s výsledky šetření

Více

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s.

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s. Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008 společnosti Credium, a.s. OBSAH 1. Základní údaje o emitentovi... 3 1.1. Obchodní firma...3 1.2. Datum vzniku společnosti a registrace...3 1.3.

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 ŘÍJEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová Zdravotnictví jako součást národního hospodářství Zdravotnictví neznamená jen spotřebu, ale také tvorbu hodnot Pomáhá uspokojovat naše potřeby (být zdravý) Zdraví lidé mohou pracovat práce je podmínkou

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky ANALÝZY VLIVU FIREM PODPOŘENÝCH INVESTIČNÍMI POBÍDKAMI NA VYBRANÉ INDIKÁTORY ČESKÉ EKONOMIKY

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky ANALÝZY VLIVU FIREM PODPOŘENÝCH INVESTIČNÍMI POBÍDKAMI NA VYBRANÉ INDIKÁTORY ČESKÉ EKONOMIKY Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky ANALÝZY VLIVU FIREM PODPOŘENÝCH INVESTIČNÍMI POBÍDKAMI NA VYBRANÉ INDIKÁTORY ČESKÉ EKONOMIKY únor 2004 Materiál Analýzy vlivu firem podpořených investičními

Více

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Praha, 6. listopadu 2008 PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 714,1 mld. Kč (10% růst) Objem úvěrů poskytnutých

Více

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Varianty zvyšování v příštím období A. Základní sazba Minimální mzda v Programovém prohlášení Vlády ČR V Programovém prohlášení vlády je uvedeno, že Vláda zvýší

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

OBSAH A. HOSPODÁŘSKY A MĚNOVÝ VÝVOJ 7 B. TEMATICKÉ PŘÍLOHY

OBSAH A. HOSPODÁŘSKY A MĚNOVÝ VÝVOJ 7 B. TEMATICKÉ PŘÍLOHY OBSAH A. HOSPODÁŘSKY A MĚNOVÝ VÝVOJ 7 SHRNUTÍ 7 I. VÝVOJ VNĚJŠÍHO EKONOMICKÉHO PROSTŘEDÍ l. 1. Základní trendy světového hospodářského vývoje l. 2. Mezinárodní obchod a ceny na světových trzích l. 3. Kapitálové

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 12/2012

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 12/2012 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 12/2012 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Analýza. vývoje příjmů a výdajů domácností ČR. v 1. pololetí 2014 a predikce na další období. (textová část)

Analýza. vývoje příjmů a výdajů domácností ČR. v 1. pololetí 2014 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v 1. pololetí 2014 a predikce na další období (textová část) Obsah strana A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace domácností v 1. pololetí

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Skupina Komerční banky vykázala za první pololetí roku 2011 čistý zisk 5 478 milionů Kč Praha, 3. srpna 2011 Skupina Komerční banky vykázala za prvních šest měsíců roku 2011 čistý zisk ve výši 5 478 milionů

Více

Výsledky šetření SP ČR a ČNB

Výsledky šetření SP ČR a ČNB Svaz průmyslu a dopravy České republiky Confederation of Industry of the Czech Republic Výsledky šetření SP ČR a ČNB Bohuslav Čížek Komentáře k vybraným základním výsledkům pravidelného čtvrtletního šetření

Více

Export, motivace tuzemské ekonomiky

Export, motivace tuzemské ekonomiky 163. Žofínské fórum Export, motivace tuzemské ekonomiky Lubomír Lízal, PhD. Palác Žofín, 14. dubna 2014 Význam zahraničního obchodu pro českou ekonomiku Nominální objemy celkového HDP a vývozu a dovozu

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Karel Engliš a současná měnová politika

Karel Engliš a současná měnová politika prof. JUDr. Karel Engliš státník, vědec, pedagog Karel Engliš a současná měnová politika Vladimír Tomšík viceguvernér Česká národní banka Konference k 5. výročí úmrtí prof. Karla Engliše - guvernéra Národní

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2014 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,0 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč. Při snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč

Více

VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, EKONOMICKÁ FAKULTA PŘEDMĚT: STRATEGICKÝ MANAGEMENT. SEMINÁRNÍ PRÁCE: ANALÝZA STRATEGIE FIRMY PROSTORP MCHZ a.s.

VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, EKONOMICKÁ FAKULTA PŘEDMĚT: STRATEGICKÝ MANAGEMENT. SEMINÁRNÍ PRÁCE: ANALÝZA STRATEGIE FIRMY PROSTORP MCHZ a.s. VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, EKONOMICKÁ FAKULTA PŘEDMĚT: STRATEGICKÝ MANAGEMENT SEMINÁRNÍ PRÁCE: ANALÝZA STRATEGIE FIRMY PROSTORP MCHZ a.s. ÚVOD Vybrali jsme si podnik Perstorp Moravskoslezské chemické

Více

Zpráva o základních tendencích vývoje příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1.- 3. čtvrtletí 2010. (textová část)

Zpráva o základních tendencích vývoje příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1.- 3. čtvrtletí 2010. (textová část) I. Zpráva o základních tendencích vývoje příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1.- 3. čtvrtletí 2010 (textová část) Obsah strana Hlavní poznatky z analýzy... 1 1. Příjmy domácností... 5 1. 1 Základní

Více

Hodnocení Indikátorů Strategie regionálního rozvoje 2007-2013

Hodnocení Indikátorů Strategie regionálního rozvoje 2007-2013 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor rozvoje a strategie regionální politiky Ústav územního rozvoje Úkol A.4.7./RP Hodnocení Indikátorů Strategie regionálního rozvoje 2007-2013 Ministerstvo pro místní

Více

Finanční analýza výsledků hutních organizací za rok 2014

Finanční analýza výsledků hutních organizací za rok 2014 Finanční analýza výsledků hutních organizací za rok 2014 Pravidelný statistický pololetní přehled březen 2015/ekonomika 1 Komentář k výsledkům hutních organizací (zdroj HŽ,a.s.,EUROFER, www.steelonthenet.com,

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. za rok 2002

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. za rok 2002 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě za rok 2002 Opava, únor 2003 1. Úvod Matematický ústav v Opavě vykázal za rok 2002 ztrátu ve výši 376 tis. Kč. Jedná se o ztrátu,

Více

Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení

Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení Schéma čtyřsektorového modelu ekonomiky Obrázek 1: Do přiloženého schématu čtyřsektorového modelu ekonomiky doplňte chybějící toky: YD (disponibilní

Více

13. CZ-NACE 25 - VÝROBA KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ A KOVODĚLNÝCH VÝROBKŮ, KROMĚ STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

13. CZ-NACE 25 - VÝROBA KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ A KOVODĚLNÝCH VÝROBKŮ, KROMĚ STROJŮ A ZAŘÍZENÍ Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení 13. CZ-NACE 25 - VÝROBA KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ A KOVODĚLNÝCH VÝROBKŮ, KROMĚ STROJŮ A ZAŘÍZENÍ 13.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE

Více

Aktuální vývoj a perspektivy české ekonomiky v širším kontextu 10 let členství v EU

Aktuální vývoj a perspektivy české ekonomiky v širším kontextu 10 let členství v EU Aktuální vývoj a perspektivy české ekonomiky v širším kontextu 10 let členství v EU Jiří Rusnok Vrchní ředitel, člen bankovní rady ČNB Univerzita Pardubice 28. dubna 2014 Plán prezentace Česká ekonomika

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA, PLATEBNÍ BILANCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Rozpočet a finanční vize měst a obcí

Rozpočet a finanční vize měst a obcí Rozpočet a finanční vize měst a obcí Příprava rozpočtu samospráv 2015 změny a vývoj, aktuality Miroslav Matej odbor Financování územních rozpočtů 11. září 2014 Obsah prezentace I. Aktuální vývoj daňových

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2015

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2015 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2015 28. května 2015 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

Analýza. vývoje příjmů a výdajů domácností ČR. v roce 2008 a predikce na další období

Analýza. vývoje příjmů a výdajů domácností ČR. v roce 2008 a predikce na další období I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2008 a predikce na další období (textová část) Obsah strana A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace domácností v roce 2008... 1 B.

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ KOMERČNÍ BANKY K 31. 3. 1999

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ KOMERČNÍ BANKY K 31. 3. 1999 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ KOMERČNÍ BANKY K 31. 3. 1999 ČESKÁ EKONOMIKA V PRVNÍM ČTVRTLETÍ 1999 Česká ekonomika procházela i v prvním čtvrtletí roku 1999 recesí, neboť doznívaly efekty restriktivních politik

Více