254 ZÁKON ze dne 28. ervna 2001

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "254 ZÁKON ze dne 28. ervna 2001"

Transkript

1 Ú p l n é z nní 254 ZÁKON ze dne 28. ervna 2001 o vodách a o zmn nkterých zákon (vodní zákon), ve znní zákona. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování zneištní, o integrovaném registru zneišování a o zmn nkterých zákon (zákon o integrované prevenci) a zákona. 320/2002 Sb., o zmn a zrušení nkterých zákon v souvislosti s ukoneníminnosti okresních úad Úinnost od 1. ledna 2003 Parlament se usnesl na tomto zákoneské republiky: ÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Úel a pedmt zákona (1) Úelem tohoto zákona je chránit povrchové a podzemní vody, stanovit podmínky pro hospodárné využívání vodních zdroj a pro zachování i zlepšení jakosti povrchových a podzemních vod, vytvoit podmínky pro snižování nepíznivých úink povodní a sucha a zajistit bezpenost vodních dl. (2) Zákon upravuje právní vztahy k povrchovým a podzemním vodám, vztahy fyzických a právnických osob k využívání povrchových a podzemních vod, jakož i vztahy k pozemkm a stavbám, s nimiž výskyt tchto vod pímo souvisí, a to v zájmu zajištní trvale udržitelného užívání tchto vod, bezpenosti vodních dl a ochrany ped úinky povodní a sucha. 2 Vymezení pojm (1) Povrchovými vodami jsou vody pirozen se vyskytující na zemském povrchu; tento charakter neztrácejí, protékají-li pechodn zakrytými úseky, pirozenými dutinami pod zemským povrchem nebo v nadzemních vedeních. (2) Podzemními vodami jsou vody pirozen se vyskytující pod zemským povrchem v pásmu nasycení v pímém styku s horninami; za podzemní vody se považují též vody protékající drenážními systémy a vody ve studních.

2 (3) Vodním útvarem je vymezitelné významné soustední povrchových nebo podzemních vod v uritém prostedí charakterizované spolenou formou jejich výskytu nebo spolenými vlastnostmi vod a znaky hydrologického režimu; vodní útvary jsou pírodní a umlé; umlé vodní útvary jsou vytvoené lidskouinností. (4) Vodním zdrojem je vodní útvar povrchové nebo podzemní vody, kterou lze použít pro uspokojení poteblovka. (5) Nakládáním s povrchovými nebo podzemními vodami je jejich vzdouvání pomocí vodních dl, využívání jejich energetického potenciálu, jejich využívání k plavb nebo k plavení deva, k chovu ryb nebo vodní drbeže, jejich odbr, vypouštní odpadních vod do nich a další zpsoby, jimiž lze využívat jejich vlastnosti nebo ovlivovat jejich množství, prtok, výskyt nebo jakost. (6) Povodí je území, ze kterého veškerý povrchový odtok odtéká sítí vodních tok k uritému místu vodního toku (obvykle soutok s jiným vodním tokem nebo vyústní vodního toku do jiného vodního útvaru). Povodí je ohranieno rozvodnicí, kterou je myšlená hranice geomorfologického rozhraní mezi sousedními povodími. Plocha povodí zahrnuje také plochy povrchových vodních útvar v povodí. (7) Hydrogeologický rajon je území s obdobnými hydrogeologickými pomry, typem zvodnní a obhem podzemní vody. 3 Práva k vodám a právní povaha vod (1) Povrchové a podzemní vody nejsou pedmtem vlastnictví a nejsou souástí ani píslušenstvím pozemku, na nmž nebo pod nímž se vyskytují; práva k tmto vodám upravuje tento zákon. (2) Za povrchové a podzemní vody se nepovažují vody, které byly z tchto vod odebrány. (3) V pochybnostech o tom, zda se jedná nebo nejedná o povrchové nebo podzemní vody, rozhoduje vodoprávní úad. 4 (1) Na vody, které jsou podle zvláštního zákona 1) vyhrazenými nerosty, a na pírodní léivé zdroje a zdroje pírodních minerálních vod, o nichž bylo vydáno osvdení podle zvláštního zákona, 2) se tento zákon vztahuje, jen pokud tak výslovn stanoví. (2) Dlní vody se pro úely tohoto zákona považují za vody povrchové, popípad podzemní a tento zákon se na n vztahuje, pokud zvláštní zákon 1) nestanoví jinak. HLAVA II NAKLÁDÁNÍ S VODAMI 2

3 Díl 1 Základní povinnosti 5 (1) Každý, kdo nakládá s povrchovými nebo podzemními vodami, je povinen dbát o jejich ochranu a zabezpeovat jejich hospodárné a úelné užívání podle podmínek tohoto zákona a dále dbát o to, aby nedocházelo k znehodnocování jejich energetického potenciálu a k porušování jiných veejných zájm chránných zvláštními právními pedpisy. 3) (2) Každý, kdo nakládá s povrchovými nebo podzemními vodami k výrobním úelm, je povinen za úelem splnní povinností podle odstavce 1 provádt ve výrob úinné úpravy vedoucí k hospodárnému využívání vodních zdroj a zohledující nejlepší dostupné technologie. (3) Pi provádní staveb 4) nebo jejich zmn nebo zmn jejich užívání jsou stavebníci povinni podle charakteru a úelu užívání tchto staveb je zabezpeit zásobováním vodou a odvádním, ištním, popípad jiným zneškodováním odpadních vod z nich v souladu s tímto zákonem. Stavební úad nesmí bez splnní tchto podmínek vydat stavební povolení nebo rozhodnutí o dodateném povolení stavby nebo rozhodnutí o povolení zmn stavby ped jejím dokonením, popípad kolaudaní rozhodnutí ani rozhodnutí o zmn užívání stavby. Díl 2 Nakládání s povrchovými vodami 6 Obecné nakládání s povrchovými vodami (1) Každý mže na vlastní nebezpeí bez povolení nebo souhlasu vodoprávního úadu odebírat povrchové vody nebo s nimi jinak nakládat pro vlastní potebu, není-li k tomu teba zvláštního technického zaízení. (2) Povolení nebo souhlasu vodoprávního úadu rovnž není teba k zachycování povrchových vod jednoduchými zaízeními na jednotlivých pozemcích a stavbách nebo ke zmn pirozeného odtoku vod za úelem jejich ochrany ped škodlivými úinky tchto vod. (3) Pi obecném nakládání s povrchovými vodami se nesmí ohrožovat jakost nebo zdravotní nezávadnost vod, narušovat pírodní prostedí, zhoršovat odtokové pomry, poškozovat behy, vodní díla a zaízení, zaízení pro chov ryb a porušovat práva a právem chránné zájmy jiných. (4) Vodoprávní úad mže obecné nakládání s povrchovými vodami bez náhrady upravit, omezit, popípad zakázat, vyžaduje-li to veejný zájem, zejména dochází-li pi nm k porušování povinností podle odstavce 3 nebo z dvodu bezpenosti osob. Psobnost jiných správních úad ke stanovení podmínek k užívání tchto vod ke koupání 5) není tímto zákonem dotena. 7 Užívání povrchových vod k plavb 3

4 (1) K užívání povrchových vod k plavb a k odbru vody potebné k provozu plavidel není teba povolení vodoprávního úadu. (2) Provozovatelé plavidel jsou povinni vybavit je potebným zaízením k akumulaci odpadních vod aádn je provozovat, pokud pi jejich užívání nebo provozu mohou odpadní vody vznikat, a jsou povinni zabránit únikm odpadních vod a závadných látek z plavidel do vod povrchových. (3) Provozovatelé pístav a speciálních lodí 6) urených k doprav pohonných hmot a odpad z plavidel (dále jen "obslužní lo") jsou povinni zabezpeovat zásobování plavidel pohonnými a provozními hmotami a odstraování odpadních vod nebo závadných látek z plavidel v pístavech nebo pomocí obslužních lodí tak, aby pi tom nedocházelo ke zneišování povrchových nebo podzemních vod. (4) Peerpávání odpadních vod nebo závadných látek z plavidel a zásobování plavidel pohonnými nebo provozními hmotami mimo pístavy je zakázáno, pokud jejich objem je v jednotlivých pípadech vtší než 50 litr nebo pokud tytoinnosti nezabezpeuje obslužní lo. (5) Na povrchových vodách v ochranných pásmech vodních zdroj I. stupn a na nádržích urených pro chov ryb je plavba plavidel se spalovacími motory zakázána. Nejde-li o dopravn významné vodní cesty, 7) je tato plavba zakázána na vodních nádržích a vodních tocích, které stanoví Ministerstvo dopravy a spoj v dohod s Ministerstvem životního prostedí ve spolupráci s Ministerstvem zemdlství vyhláškou. Ostatní povrchové vody lze užívat k plavb jen tak, aby pi tom nedošlo k ohrožení zájm rekreace, jakosti vod a vodních ekosystém, bezpenosti osob a vodních dl; rozsah a podmínky užívání povrchových vod k plavb stanoví Ministerstvo dopravy a spoj v dohod s Ministerstvem životního prostedí ve spolupráci s Ministerstvem zemdlství vyhláškou. (6) Zákaz plavby podle odstavce 5 se nevztahuje na plavidla Státní plavební správy, Hasiského záchranného sboru eské republiky, ozbrojených sil eské republiky, Policie eské republiky a správc vodních tok, pokud jsou použita ke služebním úelm, dále na plavidla použitá v souvislosti s výstavbou, údržbou nebo provozem vodních dl nebo jiných staveb na vodních tocích nebo na pozemcích pi nich, plavidla osob vykonávajících povinnosti podle tohoto zákona nebo plavidla použitá k nutnému zajištní zdravotní služby nebo pi ochran ped povodnmi. (7) O výjimkách ze zákazu a omezení podle odstavce 5 pro sportovní innost rozhoduje v jednotlivých pípadech vodoprávní úad po projednání se Státní plavební správou. (8) Kontrolu dodržování zákazu plavby plavidel se spalovacími motory na povrchových vodách podle odstavce 5, jakož i kontrolu užívání povrchových vod k plavb s ohledem na stanovený rozsah a podmínky jejich užívání vykonává Státní plavební správa. Díl 3 Povolení, souhlas a vyjádení Oddíl 1 Povolení 4

5 8 Povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami (1) Povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami (dále jen "povolení k nakládání s vodami") je teba a) jde-li o povrchové vody a nejde-li pi tom o obecné nakládání s nimi 1. k jejich odbru, 2. k jejich vzdouvání, popípad akumulaci, 3. k využívání jejich energetického potenciálu, 4. k užívání tchto vod pro chov ryb nebo vodní drbeže, popípad jiných vodních živoich, za úelem podnikání, 5. k jinému nakládání s nimi, b) jde-li o podzemní vody 1. k jejich odbru, 2. k jejich akumulaci, 3. k jejicherpání za úelem snižování jejich hladiny, 4. k umlému obohacování podzemních zdroj vod povrchovou vodou, 5. k jinému nakládání s nimi, c) k vypouštní odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních, d) k erpání povrchových nebo podzemních vod a jejich následnému vypouštní do tchto vod za úelem získání tepelné energie, e) k erpání zneištných podzemních vod za úelem snížení jejich zneištní a k jejich následnému vypouštní do tchto vod, popípad do vod povrchových. (2) Povolení k nakládání s vodami se vydává fyzickým nebo právnickým osobám k jejich žádosti. Fyzická nebo právnická osoba, která má platné povolení k nakládání s vodami podle odstavce 1 nebo podle pedchozích pedpis (dále jen "oprávnný") je oprávnna nakládat s vodami v rozsahu a k úelu po dobu uvedenou v platném povolení. (3) Povolení k nakládání s vodami není teba a) k erpacím pokusm pi provádní hydrogeologického przkumu nebo pi przkumu vydatnosti zdroj podzemních vod, pokud mají trvat mén než 5 dn a odbr vody v této dob nepekroí 1 l/s, b) k jednorázovému odbru povrchových nebo podzemních vod v pípadech záchranných prací pi mimoádných událostech, požárech a jiných živelních pohromách, c) k nakládání s povrchovými vodami pi cviení a zásahu Hasiského záchranného sboru eské republiky a jednotek požární ochrany, Policie eské republiky nebo ozbrojených sil eské republiky; toto nakládání musí být pi cviení pedem projednáno s vodoprávním úadem. 9 (1) Povolení k nakládání s vodami se vydává na asov omezenou dobu. V povolení k nakládání s vodami se stanoví úel, rozsah, povinnosti a popípad podmínky, za kterých se toto povolení 5

6 vydává. Podkladem vydání povolení k nakládání s podzemními vodami je vyjádení osoby s odbornou zpsobilostí. 8) (2) Povolení k vypouštní odpadních vod nemže být vydáno na dobu delší než 10 let, v pípad vypouštní odpadních vod se zvláš nebezpenými látkami nebo nebezpenými látkami podle pílohy. 1 na dobu delší než 4 roky. (3) Povoluje-li vodoprávní úad odbr povrchových nebo podzemních vod podléhající zpoplatnní ( 88 a 101) na dobu delší než 1 rok, stanoví souasn i výši povoleného roního odbru. (4) Dobu platnosti povolení k nakládání s vodami lze k návrhu oprávnného prodloužit, pokud se nezmnily podmínky, za kterých bylo povolení udleno. (5) Návrh na prodloužení platnosti povolení k nakládání s vodami je nutno podat nejpozdji do 6 msíc ped uplynutím doby, na niž bylo toto povolení vydáno. V takovém pípad povolení k nakládání s vodami nezaniká, dokud o návrhu nebude rozhodnuto. (6) Povolení k nakládání s vodami pro využívání jejich energetického potenciálu nemže být vydáno na dobu kratší než 25 let. 10 (1) Oprávnný, který má povolení k nakládání s vodami s výjimkou povolení podle 8 odst. 1 písm. a) bod 2 a 3 v množství alespo m 3 vody v kalendáním roce nebo 500 m 3 vody v kalendáním msíci, jakož i ten, kdo má povolení k nakládání s vodami v tomto množství, která je pírodním léivým zdrojem nebo zdrojem pírodních minerálních vod nebo která je vyhrazeným nerostem, je povinen mit množství a jakost vody, se kterým nakládá, a pedávat výsledky tohoto mení píslušnému správci povodí ( 48 odst. 1). (2) Oprávnný, který má povolení ke vzdouvání, pípadn k akumulaci povrchových vod a pesahuje-li povolený objem vody vzduté vodním dílem ve vodním toku nebo vody vodním dílem akumulované m 3, je povinen mit množství vzduté nebo akumulované vody a pedávat o tom údaje píslušnému správci povodí. (3) Zpsob a etnost mení množství vody a jakosti vody podle odstavce 1 pro jednotlivé druhy nakládání s vodami, mení množství vody akumulované nebo vzduté podle odstavce 2 a rozsah, zpsob a etnost pedávání výsledk tchto mení správcm povodí stanoví Ministerstvo zemdlství po projednání s Ministerstvem životního prostedí a Ministerstvem zdravotnictví vyhláškou. (4) Vodoprávní úad mže stanovit v povolení k nakládání s vodami i další podrobnosti tchto mení. 11 (1) Práva a povinnosti vyplývající z povolení k nakládání s vodami, které bylo vydáno pro úel spojený s vlastnictvím k pozemkm a nebo stavbám, pecházejí na jejich nabyvatele, pokud tyto 6

7 pozemky a nebo stavby budou i nadále sloužit úelu uvedenému v povolení. Nabyvatelé tchto pozemk a nebo staveb jsou povinni oznámit vodoprávnímu úadu, že došlo k pevodu nebo pechodu pozemku nebo stavby, s nimiž je povolení k nakládání s vodami spojeno, a to do 2 msíc ode dne jejich pevodu nebo pechodu. (2) Povolení k nakládání s vodami nezakládá práva k cizím pozemkm a stavbám ani nevzniká vodoprávnímu úadu právní povinnost náhrady oprávnným za nemožnost nakládat s vodami v maximálním povoleném množství a s uritými vlastnostmi. (3) Nestanoví-li vodoprávní úad jinak, mže oprávnný umožnit výkon svého povolení k nakládání s vodami i jinému. (4) Je-li povolené nakládání s vodami nezbytn teba ve veejném zájmu a oprávnný své povolení nevyužívá zcela nebo zásti, mže mu vodoprávní úad uložit povinnost umožnit využití jeho vodního díla nebo zaízení k povolenému nakládání s vodami jinou, vodoprávním úadem urenou fyzickou nebo právnickou osobou, na dobu nezbytn nutnou nebo do doby rozhodnutí o jeho vyvlastnní nebo omezení vlastnického práva, a to za pimenou náhradu. 12 Zmna a zrušení povolení k nakládání s vodami Vodoprávní úad mže z vlastního podntu nebo na návrh platné povolení k nakládání s vodami zmnit nebo zrušit, a to, a) dojde-li ke zmn podmínek rozhodných pro vydání povolení k nakládání s vodami, dojde-li pi výkonu povolení k nakládání s vodami k závažnému nebo opakovanému porušení povinností stanovených tímto zákonem nebo stanovených podle nho, popípad k poškozování práv jiných, b) nevyužívá-li oprávnný vydaného povolení k nakládání s vodami bez vážného dvodu po dobu delší 2 let, c) požádá-li oprávnný písemn o jeho zrušení, d) pesahuje-li rozsah vydaného povolení k nakládání s vodami dlouhodob potebu oprávnného, e) dojde-li ke zmn právních pedpis stanovujících ukazatele pípustného zneištní vod a jejich hodnoty ( 38 odst. 5). 13 Zánik povolení k nakládání s vodami Povolení k nakládání s vodami zaniká a) uplynutím doby, na kterou bylo udleno, b) zánikem vodního díla ( 55) umožujícího povolené nakládání s vodou, pokud vodoprávní úad do 1 roku po zániku díla nestanoví lhtu a podmínky k uvedení stavby do pvodního stavu, v tomto pípad povolení zaniká marným uplynutím této lhty, c) zánikem právnické osoby nebo smrtí fyzické osoby, kterým bylo povolení udleno, pokud nedošlo k pechodu oprávnní na dalšího nabyvatele podle 11 odst

8 Povolení k nkterýminnostem (1) Povolení k nkterýminnostem je teba a) k vysazování strom nebo ke v záplavových územích v rozsahu ovlivujícím odtokové pomry, b) k tžb písku, štrku, bahna s výjimkou bahna k léivým úelm, valoun apod. (dále jen "íní materiál") z pozemk, na nichž leží koryto vodního toku, c) ke geologickým pracím spojeným se zásahem do pozemku v záplavových územích ( 66) a v ochranných pásmech vodních zdroj, d) k zasypávání odstavených ramen vodních tok e) k vrácení vodního toku do pvodního koryta ( 45). (2) Povolení k innostem uvedeným v odstavci 1 písm. a) nebo b) se nevyžaduje, vykonává-li je správce vodního toku ( 48) v souvislosti s jeho správou. Dále není teba podle odstavce 1 písm. a), vykonává-li je vlastník lesa z dvod obnovy porost a pi innostech uložených zákonem. 289/1995 Sb., o lesích a o zmn a doplnní nkterých zákon (lesní zákon), ve znní pozdjších pedpis. (3) Vodoprávní úad stanoví pi povolování tžby íního materiálu podmínky tžby tohoto materiálu, vetn pípadné sanace a rekultivace. (4) Osoba oprávnná k tžb podle odstavce 1 písm. b) je povinna po skonení tžbyíního materiálu zamit a zakreslit do technické dokumentace skutený stav místa tžby a pedat tuto dokumentaci vodoprávnímu úadu a správci vodního toku. (5) Na vydání, zrušení, zmnu a zánik povolení k nkterým innostem se použijí ustanovení 9 až 13 pimen. 15 Stavební povolení k vodním dílm (1) K provedení vodních dl, k jejich zmnám a zmnám jejich užívání, jakož i k jejich odstranní je teba povolení vodoprávního úadu. Slouží-li vodní dílo k nakládání s vodami a jeli vydání tohoto povolení k nakládání s vodami teba, lze je povolit, bylo-li povoleno odpovídající nakládání s vodami nejpozdji souasn s povolením stavby vodního díla. (2) Udržovací práce, které by mohly negativn ovlivnit životní prostedí nebo stabilitu vodního díla, je jeho vlastník povinen ohlásit 9) vodoprávnímu úadu. (3) Vodoprávní úad ve stavebním povolení stanoví povinnosti, popípad podmínky, za kterých je vydává, a úel, kterému má vodní dílo sloužit; stanovené povinnosti musí být v souladu s tímto zákonem. (4) Vodoprávní úad vykonává psobnost speciálního stavebního úadu podle zvláštního zákona. 10) (5) Vodoprávní úad mže vyzvat žadatele o stavební povolení k pedložení návrhu manipulaního ádu, popípad výpotu povodové vlny zvláštní povodn, a to u vodních dl 8

9 vzdouvajících nebo akumulujících povrchové vody a staveb využívajících jejich energetický potenciál. (6) Pi povolování vodních dl, jejich zmn, zmn jejich užívání a jejich odstranní musí být zohlednna ochrana vodních a na vodu vázaných ekosystém. Tato vodní díla nesmjí vytváet bariéry pohybu ryb a vodních živoich v obou smrech vodního toku. (7) Zanikne-li povolení vydané podle ustanovení 8 odst. 1 nebo podle pedchozích pedpis o nakládání s vodami, rozhodne vodoprávní úad o podmínkách dalšího trvání, popípad odstranní vodního díla, které umožovalo nakládání s vodami. 16 Povolení k vypouštní odpadních vod s obsahem zvláš nebezpené závadné látky do kanalizace (1) Povolení je teba k vypouštní odpadních vod s obsahem zvláš nebezpené závadné látky ( 39 odst. 3) do kanalizace. (2) Pi vydávání povolení podle odstavce 1 vodoprávní úad postupuje pimen podle ustanovení 38 odst. 5. Ustanovení 9 až 13 platí v tchto pípadech obdobn. Oddíl 2 Souhlas 17 (1) Souhlas vodoprávního úadu je teba ke stavbám, zaízením nebo innostem, k nimž není teba povolení podle tohoto zákona, které však mohou ovlivnit vodní pomry, a to a) ke stavbám a zaízením na pozemcích, na nichž se nacházejí koryta vodních tok, nebo na pozemcích s takovými pozemky sousedících, pokud tyto stavby a zaízení ovlivní vodní pomry, b) ke zizování dálkových potrubí a stavbám umožujícím podzemní skladování látek v zemských dutinách, jakož i ke skladm, skládkám, popípad nádržím, pokud provoz uvedených staveb a skládek mže významn ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod, c) ke stavbám, k tžb nerost nebo k terénním úpravám v záplavových územích; ustanovení 67 tím není doteno, d) ke stavbám ve vzdálenosti do 15 m od vzdušné paty ochranné hráze vodního toku, e) ke stavbám v ochranných pásmech vodních zdroj. Souhlasu není teba ke stavbám, které podle zvláštních právních pedpis4) podléhají pouze ohlášení. (2) Vyplývá-li to z povahy vci, mže vodoprávní úad v rozhodnutí o udlení souhlasu stanovit podmínky i dobu, po kterou se souhlas udluje. 9

10 (3) Souhlas je závazný pro orgány, které rozhodují v ízení o povolení stavby, terénních úprav nebo o tžb nerost v pípadech uvedených v odstavci 1. (4) Souhlasu podle odstavce 1 není teba k innostem, jichž je teba pi cviení nebo zásahu Hasiského záchranného sboru eské republiky a jednotek požární ochrany, Policie eské republiky a ozbrojených sil eské republiky, které v pípadech cviení postupují v dohod s píslušným vodoprávním úadem. Oddíl 3 Vyjádení 18 (1) Každý, kdo hodlá umístit, provést, zmnit nebo odstranit stavbu nebo zaízení a nebo provádt jiné innosti, pokud takový zámr mže ovlivnit vodní pomry, energetický potenciál, jakost nebo množství povrchových nebo podzemních vod, má právo, aby po dostateném doložení zámru obdržel vyjádení vodoprávního úadu, zda je tento zámr z hlediska zájm chránných podle tohoto zákona možný, popípad za jakých podmínek. (2) Vodoprávní úad vydá vyjádení rovnž k využívání zdroj pírodní minerální vody osvdených podle zvláštního zákona. 2) (3) Vyjádení není rozhodnutím ve správním ízení a nenahrazuje povolení nebo souhlas vodoprávního úadu vydaný podle tohoto zákona. Díl 4 Vodoprávní evidence 19 Evidence rozhodnutí vodoprávních úad (1) Vodoprávní úady jsou povinny vést evidenci jimi vydaných rozhodnutí podle tohoto zákona. (2) Ministerstvo zemdlství ve spolupráci s Ministerstvem životního prostedí vyhláškou stanoví rozsah a zpsob vedení evidence rozhodnutí vodoprávních úad, vymezí rozsah údaj a zpsob jejich ukládání do informaního systému veejné správy 11) a zpsob pechodu informací z dosavadní vodohospodáské evidence a souhrnné vodohospodáské evidence 12) do tohoto informaního systému. 20 Údaje zapisované do katastru nemovitostí 10

11 (1) Stavby související s vodními díly uvedenými v 55 odst. 1 písm. a), d), f), g), h) a k) se evidují v katastru nemovitostí. Podrobnosti vymezení tchto staveb stanoví Ministerstvo zemdlství vyhláškou. (2) V katastru nemovitostí se dále evidují ochranná pásma vodních dl ( 58 odst. 3) podle odstavce 1 a ochranná pásma vodních zdroj ( 30) jako ochrana území. 13) (3) Vodoprávní úad je povinen zaslat píslušnému katastrálnímu úadu údaje potebné k evidenci ochrany území podle odstavce 2 do 30 dn ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, kterým byla tato ochrana území vymezena. HLAVA III STAV POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD 21 (1) Zjišování a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod slouží k zajišování podklad pro výkon veejné správy podle tohoto zákona a k poskytování informací veejnosti a provádí se podle povodí povrchových vod a hydrogeologických rajon podzemních vod. (2) Zjišování a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod zahrnuje zejména a) zjišování množství a jakosti povrchových a podzemních vod vetn jejich ovlivování lidskouinností a zjišování ekologického stavu povrchových vod, b) vedení vodní bilance ( 22 odst. 1), c) vytváení a vedení evidence 1. vodních tok a jejich povodí, hydrogeologických rajon a umlých vodních útvar 2. množství a jakosti povrchových a podzemních vod, 3. odbr povrchových a podzemních vod, vypouštní odpadních a dlních vod a akumulace povrchových vod ve vodních nádržích, 4. oblastí povodí ( 25), 5. chránných oblastí pirozené akumulace vod ( 28), 6. ochranných pásmech vodních zdroj ( 30), 7. zdroj povrchových vod, které jsou využívány nebo u kterých se pedpokládá jejich využití jako zdroje pitné vody ( 31), 8. citlivých oblastí ( 32), 9. zranitelných oblastí ( 33), 10. oblastí povrchových vod využívaných ke koupání ( 34), 11. vodních dl k vodohospodáským melioracím pozemk ( 56), 12. záplavových území ( 66). Rozsah údaj zahrnutých do evidencí a zpsob jejich ukládání do informaních systém veejné správy ( 22 odst. 3 a 4) stanoví Ministerstvo zemdlství ve spolupráci s Ministerstvem životního prostedí vyhláškou. (3) Zjišování a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod a provozování informaních systém veejné správy provádjí správci povodí a další odborné subjekty, které za tím úelem zizuje nebo zakládá Ministerstvo zemdlství, popípad Ministerstvo životního prostedí (dále 11

12 jen "povené odborné subjekty"). Správci povodí a povené odborné subjekty jsou povinni se pi tétoinnostiídit pokyny svého zakladatele nebo zizovatele. (4) Správci povodí a povené odborné subjekty jsou oprávnni požadovat pro úely zjišování a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod informace od toho, kdo nakládá s povrchovými nebo podzemními vodami, jakož i od správních úad, popípad orgán územní samosprávy, do jejichž psobnosti povolování nakládání s uvedenými vodami spadá, nebo které vedou informaní systémy podle zvláštních zákon; 14) ti jsou povinni bezplatn sdlovat data správcm povodí a poveným odborným subjektm, popípad si správci povodí a povené odborné subjekty mohou u nich tato data bezplatn a za jejich pomoci zjišovat. Ustanovení zvláštních právních pedpis chránících utajované skutenosti tím nejsou dotena. (5) Správci povodí a povené odborné subjekty poskytují na vyžádání bezplatn správním úadm informace o stavu povrchových a podzemních vod; zárove bezplatn poskytují Ministerstvu zdravotnictví informace týkající se nakládání s povrchovými a podzemními vodami v ochranných pásmech pírodních léivých zdroj a zdroj pírodních minerálních vod. (6) Pro vstup povených zamstnanc správc povodí a povených odborných subjekt na cizí pozemky, stavby nebo do staveb platí obdobn ustanovení 114 odst. 1 a (1) Vodní bilance sestává z hydrologické bilance a vodohospodáské bilance. Hydrologická bilance porovnává pírstky a úbytky vody a zmny vodních zásob povodí, území nebo vodního útvaru za daný asový interval. Vodohospodáská bilance porovnává požadavky na odbry povrchové a podzemní vody a vypouštní odpadních vod s využitelnou kapacitou vodních zdroj z hledisek množství a jakosti vody a jejich ekologického stavu. Obsah vodní bilance a zpsob jejího sestavení stanoví Ministerstvo zemdlství ve spolupráci s Ministerstvem životního prostedí vyhláškou. (2) Pro poteby vodní bilance jsou odbratelé povrchových nebo podzemních vod, jakož i ti, kteí využívají pírodní léivé zdroje nebo zdroje pírodních minerálních vod a vody, které jsou vyhrazenými nerosty, a dále ti, kteí vypouštjí do vod povrchových nebo podzemních vody odpadní nebo dlní v množství pesahujícím v kalendáním roce m 3 nebo 500 m 3 v kalendáním msíci, nebo ti, jejichž povolený objem vody vzduté vodním dílem ve vodním toku nebo vody vodním dílem akumulované pesahuje m 3, povinni jednou ron ohlašovat píslušným správcm povodí údaje o tchto odbrech a vypouštní (zejména jejich množství a jakost) a dále údaje o vzdouvání, pop. akumulaci, zpsobem a v rozsahu, který stanoví Ministerstvo zemdlství ve spolupráci s Ministerstvem životního prostedí a Ministerstvem zdravotnictví vyhláškou. (3) Ministerstvo zemdlství spravuje informaní systém veejné správy podle 21 odst. 2 písm. c) pro evidenci a) vodních tok a jejich povodí, hydrogeologických rajon a umlých vodních útvar, b) odbr povrchových a podzemních vod, vypouštní odpadních a dlních vod a akumulace povrchových vod ve vodních nádržích, c) oblastí povodí, 12

13 d) zdroj povrchových vod, které jsou využívány nebo u kterých se pedpokládá jejich využití jako zdroje pitné vody, e) staveb k závlaze a odvodnní pozemk. (4) Ministerstvo životního prostedí spravuje informaní systém veejné správy pro evidenci a) množství a jakosti povrchových a podzemních vod vetn jejich ovlivování lidskou inností a zjišování ekologického stavu povrchových vod, b) chránných oblastí pirozené akumulace vod, c) ochranných pásem vodních zdroj, d) citlivých oblastí, e) zranitelných oblastí, f) oblastí povrchových vod využívaných ke koupání, g) záplavových území. (5) Ministerstvo zemdlství a Ministerstvo životního prostedí postupují pi správ informaních systém podle odstavc 3 a 4 podle zvláštního zákona. 15) Tyto informaní systémy slouží zejména pro úely podle 21 odst. 1, pro plánování v oblasti vod ( 23 až 26) a pro správu povodí ( 54). HLAVA IV PLÁNOVÁNÍ V OBLASTI VOD 23 (1) Plánování v oblasti vod je soustavná koncepní innost, kterou zajišuje stát; je tvoeno Plánem hlavních povodíeské republiky, plány oblastí povodí a programy opatení. (2) Plán hlavních povodí eské republiky a plány oblastí povodí jsou podkladem pro výkon veejné správy, zejména pro územní plánování, územní rozhodování a povolování staveb. 24 Plán hlavních povodíeské republiky (1) Plán hlavních povodí eské republiky stanoví rámcové cíle pro hospodaení s povrchovými a podzemními vodami, ochranu a zlepšování stavu povrchových a podzemních vod a vodních ekosystém, pro trvale udržitelné užívání tchto vod, pro ochranu ped škodlivými úinky tchto vod a pro zlepšování vodních pomr a pro ochranu ekologické stability krajiny. Plán hlavních povodí eské republiky vymezuje i rámcovou strukturu potebných opatení k prosazování veejných zájm, vetn zdroj a zpsobu jejich financování. Pi stanovení rámcových cíl a struktury potebných opatení respektuje Plán hlavních povodí eské republiky mezinárodní závazkyeské republiky. (2) Plán hlavních povodí eské republiky poizuje Ministerstvo zemdlství ve spolupráci s Ministerstvem životního prostedí, dotenými ústedními správními úady a kraji pro 3 hlavní povodí, a to pro povodí Labe, pro povodí Moravy a pro povodí Odry. Plán hlavních povodí 13

14 eské republiky podléhá posuzování vliv na životní prostedí podle zvláštních právních pedpis. 16) (3) Obsah Plánu hlavních povodí eské republiky, zpsob jeho zpracování a postup pi jeho projednávání a zveejnní stanoví vyhláškou Ministerstvo zemdlství ve spolupráci s Ministerstvem životního prostedí. (4) Plán hlavních povodíeské republiky schvaluje vláda. 25 Plány oblastí povodí (1) Plány oblastí povodí stanoví konkrétní cíle pro dané oblasti povodí na základ rámcových cíl Plánu hlavních povodí eské republiky, poteb a zjištného stavu povrchových a podzemních vod, poteb užívání tchto vod v daném území, vetn návrh potebných opatení, napíklad k zachování a zvtšování rozsahu pirozených koryt vodních tok a náklad na n. Plány oblastí povodí poizují správci povodí pro 5 oblastí povodí podle své psobnosti, 17) a to pro oblast povodí Horního a stedního Labe, oblast povodí Vltavy, oblast povodí Ohe a Dolního Labe, oblast povodí Odry a oblast povodí Moravy. (2) Ministerstvo zemdlství stanoví vyhláškou vymezení jednotlivých oblastí povodí podle odstavce 1 zahrnující píslušná povodí a hydrogeologických rajon. (3) Plány oblastí povodí stanoví zejména omezení pro nakládání s vodami a limity pro využití území. Tato omezení a tyto limity jsou závazné pro rozhodování vodoprávních úad [ 105 odst. 2 písm. a)]. (4) Obsah plánu oblasti povodí, postup pi jeho zadání, zpsob zpracování plánu, postup pi jeho projednávání a zpsob jeho zveejnní stanoví vyhláškou Ministerstvo zemdlství ve spolupráci s Ministerstvem životního prostedí a Ministerstvem vnitra. (5) Plány oblastí povodí schvalují ve spolupráci s dotenými ústedními správními úady podle své územní psobnosti kraje. Plány oblastí povodí podléhají posuzování vliv na životní prostedí podle zvláštních právních pedpis. 16) 26 Programy opatení (1) Ministerstvo zemdlství ve spolupráci s Ministerstvem životního prostedí, dotenými ústedními správními úady a dotenými kraji zajišuje sestavení program opatení podle schváleného Plánu hlavních povodí eské republiky, a to vetn asových plán realizace a zpsobu jejich financování; tam, kde je to vhodné, se programy opatení lení podle region (regionální programy opatení). Programy opatení schvaluje vláda. (2) Kraje podle své územní psobnosti zajišují ve spolupráci s dotenými ústedními správními úady sestavení a schválení program opatení podle schválených plán oblastí povodí, a to vetnasových plán realizace a zpsobu jejich financování. 14

15 (3) Vodoprávní úad ukládá správcm povodí, správcm vodních tok, vlastníkm vodních dl nebo jiným osobám povinnost provést opatení, která stanoví ve veejném zájmu schválené programy opatení podle odstavc 1 a 2. (4) Ministerstvo zemdlství ve spolupráci s Ministerstvem životního prostedí a krajskými úady pedkládá každé 3 roky vlád souhrnnou zprávu o plnní program opatení a o stavu povrchových a podzemních vod a hospodaení s vodou v oblastech povodí. (5) Obsah program opatení, postup jejich zpracování, projednávání a zpsob jejich zveejování stanoví vyhláškou Ministerstvo zemdlství ve spolupráci s Ministerstvem životního prostedí a Ministerstvem vnitra. HLAVA V OCHRANA VODNÍCH POM R A VODNÍCH ZDROJ Díl 1 Ochrana vodních pomr 27 Vlastníci pozemk jsou povinni, nestanoví-li zvláštní právní pedpis jinak, 18) zajistit péi o n tak, aby nedocházelo ke zhoršování vodních pomr. Zejména jsou povinni za tchto podmínek zajistit, aby nedocházelo ke zhoršování odtokových pomr, odnosu pdy erozní inností vody a dbát o zlepšování retenní schopnosti krajiny. 28 Chránné oblasti pirozené akumulace vod (1) Oblasti, které pro své pírodní podmínky tvoí významnou pirozenou akumulaci vod, vyhlašuje vláda naízením za chránné oblasti pirozené akumulace vod. (2) V chránných oblastech pirozené akumulace vod se v rozsahu stanoveném naízením vlády zakazuje a) zmenšovat rozsah lesních pozemk, b) odvodovat lesní pozemky, c) odvodovat zemdlské pozemky, d) tžit rašelinu, e) tžit nerosty povrchovým zpsobem nebo provádt jiné zemní práce, které by vedly k odkrytí souvislé hladiny podzemních vod, f) tžit a zpracovávat radioaktivní suroviny, g) ukládat radioaktivní odpady. (3) Ministerstvo životního prostedí mže po pedchozím souhlasu vlády povolit výjimku ze zákaz uvedených v odstavci 2. 15

16 (4) Pokud zákazem podle odstavce 2 písm. a) až c) vznikne vlastníkovi pozemku škoda, má nárok na její úhradu. Díl 2 Podzemní vody 29 (1) Zdroje podzemních vod jsou pednostn vyhrazeny pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou a pro úely, pro které je použití pitné vody stanoveno zvláštním právním pedpisem. 5) K jiným úelm mže vodoprávní úad povolit použití podzemní vody, jen není-li to na úkor uspokojování uvedených poteb. (2) Osoba, která zpsobí pi provozníinnosti 19) ztrátu podzemní vody nebo podstatné snížení možnosti odbru ve zdroji podzemních vod, popípad zhoršení jakosti vody v nm, je povinna nahradit škodu, která tím vznikla tomu, kdo má povoleno odebírat podzemní vodu z tohoto vodního zdroje, a dále provést podle místních podmínek potebná opatení k obnovení pvodního stavu. Náhrada spoívá v opatení náhradního zdroje vody. Není-li to možné nebo úelné, je povinna poskytnout jednorázovou náhradu odpovídající snížení hodnoty tohoto nemovitého majetku, s jehož užíváním je povolení spojeno. Ve sporech o náhradu škody nebo o její výši rozhoduje soud. Tím nejsou doteny obecné pedpisy o náhrad škody. (3) Vlastník pozemku, který pi jinéinnosti než pi geologických pracích 20) na nm zjistí výskyt podzemních vod v neobvyklém množství (nap. v takovém množství, které si vyžádá zmnu technologie zakládání stavby nebo si vynutí upuštní od realizace stavby na tomto staveništi apod.) nebo zjistí výskyt podzemních vod s napjatou hladinou (artézské vody), je povinen tuto skutenost ohlásit píslušnému vodoprávnímu úadu k zjištní vydatnosti zdroje podzemní vody. Díl 3 Ochrana vodních zdroj 30 Ochranná pásma vodních zdroj (1) K ochran vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti zdroj podzemních nebo povrchových vod využívaných nebo využitelných pro zásobování pitnou vodou s prmrným odbrem více než m 3 za rok stanoví vodoprávní úad ochranná pásma. Vyžadují-li to závažné okolnosti, mže vodoprávní úad stanovit ochranná pásma i pro vodní zdroje s nižší kapacitou, než je uvedeno v první vt. Vodoprávní úad mže ze závažných dvod své rozhodnutí o stanovení ochranného pásma též zmnit, popípad je zrušit. Stanovení ochranných pásem je vždy veejným zájmem. (2) Ochranná pásma se dlí na ochranná pásma I. stupn, která slouží k ochran vodního zdroje v bezprostedním okolí jímacího nebo odbrného zaízení, a ochranná pásma II. stupn, která slouží k ochran vodního zdroje v územích stanovených vodoprávním úadem tak, aby nedocházelo k ohrožení jeho vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti. 16

17 (3) Ochranné pásmo I. stupn stanoví vodoprávní úad jako souvislé území a) u vodárenských nádrží a u dalších nádrží urených výhradn pro zásobování pitnou vodou pro celou plochu hladiny nádrže pi maximálním vzdutí, b) u ostatních nádrží s vodárenským využitím než uvedených pod písmenem a) s minimální vzdáleností hranice jeho vymezení na hladin nádrže 100 m od odbrného zaízení, c) u vodních tok 1. s jezovým vzdutím na behu odbru minimáln v délce 200 m nad místem odbru proti proudu, po proudu do vzdálenosti 100 m nebo k hran vzdouvacího objektu a šíce ochranného pásma 15 m, ve vodním toku zahrnuje minimáln jednu polovinu jeho šíky v míst odbru, 2. bez jezového vzdutí na behu odbru minimáln v délce 200 m nad místem odbru proti proudu, po proudu do vzdálenosti 50 m od místa odbru a šíce ochranného pásma 15 m, ve vodním toku zahrnuje minimáln jednu tetinu jeho šíky v míst odbru, d) u zdroj podzemní vody s minimální vzdáleností hranice jeho vymezení 10 m od odbrného zaízení, e) v ostatních pípadech individuáln. (4) Vodoprávní úad mže stanovit v odvodnných pípadech ochranné pásmo I. stupn v rozsahu menším, než je uveden v odstavci 3 písm. a) až d). (5) Ochranné pásmo II. stupn se stanoví vn ochranného pásma I. stupn; mže být tvoeno jedním souvislým nebo více od sebe oddlenými územími v rámci hydrologického povodí nebo hydrogeologického rajonu. Vodoprávní úad mže ochranné pásmo II. stupn, je-li to úelné, stanovovat postupn po jednotlivých územích. (6) Ochranná pásma stanoví vodoprávní úad na návrh nebo z vlastního podntu. Nepodají-li návrh na jejich stanovení ti, kteí mají právo vodu z vodního zdroje odebírat, popípad ti, kteí o povolení k takovému odbru žádají, u vodárenských nádrží pak ti, kteí vlastní vodní díla sloužící ke vzdouvání vody v takových nádržích nebo jsou jejich stavebníky, mže jim pedložení tohoto návrhu s potebnými podklady vodoprávní úad uložit. Za vodárenské nádrže podle pedchozí vty se považují nádrže uvedené v seznamu podle odstavce 11. (7) Odpadne-li dvod ochrany, vodoprávní úad z vlastního podntu nebo na návrh rozhodne o zrušení ochranného pásma. (8) V rozhodnutí o zízení nebo zmn ochranného pásma vodního zdroje vodoprávní úad po projednání s dotenými orgány státní správy stanoví, které innosti poškozující nebo ohrožující vydatnost, jakost nebo zdravotní nezávadnost vodního zdroje nelze v tomto pásmu provádt, jaká technická opatení je teba v ochranném pásmu provést, popípad zpsob a dobu omezení užívání pozemk a staveb v tomto pásmu ležících. (9) Za prokázané omezení užívání pozemk a staveb v ochranných pásmech vodních zdroj náleží vlastníkm tchto pozemk a staveb náhrada, kterou jsou povinni na jejich žádost poskytnout v pípad vodárenských nádrží vlastníci vodních dl umožujících v nich vzdouvání vody, v ostatních pípadech oprávnní ( 8) k odbru vody z vodního zdroje; je-li jich více, pomrn podle povoleného množství odebírané vody. Nedojde-li o poskytnutí náhrady k dohod, rozhodne o jednorázové náhrad soud. 17

18 (10) Náklady spojené s technickými úpravami v ochranných pásmech vodních zdroj uloženými vodoprávním úadem k ochran vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti nesou ti, kteí jsou oprávnni vodu z tchto vodních zdroj odebírat, popípad o povolení k jejímu odbru žádají, u vodárenských nádrží pak vlastníci nebo stavebníci vodních dl sloužících ke vzdouvání vody. (11) Ministerstvo životního prostedí vyhláškou stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a zmny ochranných pásem vodních zdroj. 31 Pro zdroje povrchových vod, které jsou využívány nebo u kterých se pedpokládá jejich využití jako zdroje pitné vody, ukazatele a hodnoty jejich pípustného zneištní stanoví vláda naízením. 32 Citlivé oblasti (1) Citlivé oblasti jsou vodní útvary povrchových vod, a) v nichž dochází nebo v blízké budoucnosti mže dojít v dsledku vysoké koncentrace živin k nežádoucímu stavu jakosti vod, b) které jsou využívány nebo se pedpokládá jejich využití jako zdroje pitné vody, v níž koncentrace dusinan pesahuje hodnotu 50 mg/l, nebo c) u nichž je z hlediska zájm chránných tímto zákonem nutný vyšší stupe ištní odpadních vod. (2) Citlivé oblasti vymezí vláda naízením. Vymezení citlivých oblastí podléhá pezkoumání v pravidelných intervalech nepesahujících 4 roky. (3) Pro citlivé oblasti a pro vypouštní odpadních vod do povrchových vod ovlivujících kvalitu vody v citlivých oblastech stanoví vláda naízením ukazatele pípustného zneištní odpadních vod a jejich hodnoty. 33 Zranitelné oblasti (1) Zranitelné oblasti jsou území, kde se vyskytují a) povrchové nebo podzemní vody, zejména využívané nebo urené jako zdroje pitné vody, v nichž koncentrace dusinan pesahuje hodnotu 50 mg/l nebo mohou této hodnoty dosáhnout, nebo b) povrchové vody, u nichž v dsledku vysoké koncentrace dusinan ze zemdlských zdroj dochází nebo mže dojít k nežádoucímu zhoršení jakosti vody. (2) Vláda naízením stanoví zranitelné oblasti a v nich upraví používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, stídání plodin a provádní protierozních opatení. Vymezení zranitelných oblastí podléhá pezkoumání v pravidelných intervalech nepesahujících 4 roky. 18

19 34 Povrchové vody využívané ke koupání (1) Povrchové vody využívané ke koupání osob pro vyhovující jakost vody, které obvykle používá ke koupání vtší poet osob, stanoví Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Ministerstvem životního prostedí vyhláškou. Koupání v nich je povoleno, pokud jakost vody odpovídá požadavkm stanoveným zvláštním právním pedpisem. 21) (2) Pokud povrchové vody uvedené ve vyhlášce vydané podle odstavce 1 pestanou odpovídat požadavkm na jakost vody pro koupání stanoveným ve zvláštním právním pedpise, 21) uloží nebo pijme vodoprávní úad k náprav tohoto stavu odpovídající opatení po projednání s orgány ochrany zdraví a správcem povodí. 35 Podpora života ryb (1) Povrchové vody, které jsou vhodné pro život a reprodukci pvodních druh ryb a dalších vodních živoich, s rozdlením na vody lososové a kaprové, stanoví vláda naízením. (2) Ukazatele a hodnoty pípustného zneištní vod uvedených v odstavci 1 stanoví vláda naízením. (3) U vodárenských nebo jiných vodních nádrží nebo na úsecích vodních tok mže vodoprávní úad uložit jejich vlastníkovi, správci vodního toku a uživateli rybáského revíru též zpsob rybáského obhospodaování. (4) Vypouštt ryby a ostatní vodní živoichy nepvodních, geneticky nevhodných a neprovených populací pirozených druh do vodních tok a vodních nádrží bez souhlasu píslušného vodoprávního úadu, je zakázáno. Díl 4 Ochrana množství vod 36 Minimální zstatkový prtok (1) Minimálním zstatkovým prtokem je prtok povrchových vod, který ješt umožuje obecné nakládání s povrchovými vodami a ekologické funkce vodního toku. (2) Minimální zstatkový prtok stanoví vodoprávní úad pi udlení povolení k nakládání s vodami, které mže mít za následek snížení prtoku vodního toku. Vodoprávní úad pitom vychází z plán oblastí povodí, z metodického pokynu vydaného Ministerstvem životního prostedí a pihlédne ke zjištnému stavu povrchových a podzemních vod, zejména k výsledkm vodní bilance v daném povodí. 19

20 (3) Vodoprávní úad mže uložit vlastníkovi vodního díla za úelem kontroly dodržování minimálního zstatkového prtoku povinnost osadit na vodním díle cejch nebo vodní znaku a povinnost minimální zstatkový prtok pravideln mit a podávat píslušnému správci povodí zprávy o výsledcích mení. 37 Minimální hladiny podzemních vod (1) Minimální hladina podzemních vod je hladina, která ješt umožuje trvale udržitelné užívání vodních zdroj a pi které nedojde k narušení ekologické stability ekosystému vodních útvar s nimi souvisejících. (2) Minimální hladinu podzemních vod stanoví vodoprávní úad v povolení k nakládání s vodami, pokud toto nakládání mže mít za následek podstatné snížení hladiny podzemních vod. Vodoprávní úad pitom vychází z plán oblastí povodí a metodického pokynu vydaného Ministerstvem životního prostedí a pihlédne ke zjištnému stavu povrchových a podzemních vod, zejména k výsledkm vodní bilance v daném hydrogeologickém rajonu. (3) Vodoprávní úad mže uložit oprávnnému ve smyslu odstavce 2 povinnost pedložit návrh jímacího ádu ke schválení, popípad povinnost hladinu podzemních vod pravideln mit, dále zpsob mení a povinnost podávat píslušnému správci povodí zprávy o výsledcích mení. Díl 5 Ochrana jakosti vod 38 Odpadní vody (1) Odpadní vody jsou vody použité v obytných, prmyslových, zemdlských, zdravotnických a jiných stavbách, zaízeních nebo dopravních prostedcích, pokud mají po použití zmnnou jakost (složení nebo teplotu), jakož i jiné vody z nich odtékající, pokud mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod. Odpadní vody jsou i prsakové vody z odkališ nebo ze skládek odpadu. (2) Vody z drenážních systém odvodovaných zemdlských pozemk, vody užité na plavidlech, u nichž došlo pouze ke zvýšení teploty, a nepoužité minerální vody z pírodního léivého zdroje nebo zdroje pírodní minerální vody nejsou odpadními vodami podle tohoto zákona. (3) Kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních, je povinen zajišovat jejich zneškodování v souladu s podmínkami stanovenými v povolení k jejich vypouštní. Pi stanovování tchto podmínek je vodoprávní úad povinen pihlížet k dostupným technologiím v oblasti zneškodování odpadních vod. Ten, kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních, je povinen v souladu s rozhodnutím vodoprávního úadu mit objem vypouštných vod a míru jejich zneištní a výsledky tchto mení pedávat vodoprávnímu úadu, který rozhodnutí vydal, a píslušnému správci povodí a povenému odbornému subjektu. 20

21 Vodoprávní úad tímto rozhodnutím stanoví místo a zpsob mení objemu a zneištní vypouštných odpadních vod aetnost pedkládání výsledk tchto mení. (4) Vypouštní odpadních vod do vod podzemních lze povolit jen výjimen z jednotlivých rodinných domk a staveb pro individuální rekreaci na základ individuálního posouzení jejich vlivu na jakost podzemních vod. Odpadní vody nesmjí být vypouštny pímo do pásma nasycení ( 2). (5) Pi povolování vypouštní odpadních vod do vod povrchových stanoví vodoprávní úad nejvýše pípustné hodnoty jejich množství a zneištní. Pitom je vázán ukazateli vyjadujícími stav vody ve vodním toku, ukazateli a hodnotami pípustného zneištní povrchových vod, ukazateli a pípustnými hodnotami zneištní odpadních vod a náležitostmi a podmínkami povolení k vypouštní odpadních vod, které stanoví vláda naízením. (6) Pi povolování vypouštní odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních vodoprávní úad a) pihlíží k poteb dosažení nebo zachování vyhovujícího stavu povrchových nebo podzemních vod a na vodu vázaných ekosystém, b) posuzuje možnosti omezování zneištní u jeho zdroje i omezování emisí do životního prostedí jako celku a možnosti optovného využívání odpadních vod. (7) Vyžadují-li to nutné zájmy ochrany vod, mže vodoprávní úad stanovit pípustné hodnoty ukazatel zneištní odpadních vod písnjší než hodnoty stanovené vládou naízením podle odstavce 5, pípadn stanovit další ukazatele a jejich pípustné hodnoty. Obdobn to platí i v pípadech ukazatel zneištní a jejich hodnot stanovených vládou podle 31 a 35. (8) Vodoprávní úad mže pi povolování vypouštní odpadních vod z prmyslových staveb a zaízení uložit zneškodování odpadních vod z jednotlivých dílích výrob nebo chladících vod oddlen od ostatních odpadních vod. (9) Vodoprávní úad mže na základ žádosti zneišovatele povolit ve výjimených pípadech na nezbytn nutnou dobu, zejména pi uvádní istírny odpadních vod do provozu, pi zkušebním provozu, nezbytných opravách i zmnách zaízení ke zneškodování odpadních vod a pi haváriích tchto zaízení a v pípadech, kdy odpadní, popípad zvláštní vody budou do povrchových vod vypouštny ízeným zpsobem, pi souasném stanovení dalších podmínek, které omezí možnost zhoršení jakosti povrchových vod, vypouštní odpadních vod s pípustnými hodnotami ukazatel zneištní odpadních vod vyššími než hodnoty stanovené vládou naízením podle odstavce 5 nebo podle Závadné látky (1) Závadné látky jsou látky, které nejsou odpadními ani dlními vodami a které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod (dále jen "závadné látky"). Každý, kdo zachází se závadnými látkami, je povinen uinit pimená opatení, aby nevnikly do povrchových nebo podzemních vod a neohrozily jejich prostedí. 21

22 (2) V pípadech, kdy uživatel závadných látek zachází s tmito látkami ve vtším rozsahu nebo kdy zacházení s nimi je spojeno se zvýšeným nebezpeím pro povrchové nebo podzemní vody, má uživatel závadných látek povinnostinit tato opatení: a) vypracovat plán opatení pro pípady havárie (dále jen "havarijní plán"); havarijní plán schvaluje píslušný vodoprávní úad; mže-li havárie ovlivnit vodní tok, projedná jej uživatel závadných látek ped pedložením ke schválení s píslušným správcem vodního toku, kterému také pedá jedno jeho vyhotovení, b) provádt záznamy o provedených opateních a tyto záznamy uchovávat po dobu 5 let. (3) Seznam nebezpených závadných látek (dále jen "nebezpené látky") je uveden v píloze. 1 k tomuto zákonu; tento seznam obsahuje i zvláš nebezpené závadné látky (dále jen "zvláš nebezpené látky"). (4) Každý, kdo zachází se zvláš nebezpenými látkami nebo nebezpenými látkami nebo kdo zachází se závadnými látkami ve vtším rozsahu nebo kdy zacházení s nimi je spojeno se zvýšeným nebezpeím, je povinen uinit odpovídající opatení, aby nevnikly do povrchových nebo podzemních vod nebo do kanalizací, které netvoí souást technologického vybavení výrobního zaízení. Je povinen zejména a) umístit zaízení, v nmž se závadné látky používají, zachycují, skladují, zpracovávají nebo dopravují tak, aby bylo zabránno nežádoucímu úniku tchto látek do pdy nebo jejich nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami, b) používat jen takové zaízení, popípad zpsob pi zacházení se závadnými látkami, které jsou vhodné i z hlediska ochrany jakosti vod, c) nejmén jednou za 6 msíc kontrolovat sklady a skládky, jakož i zkoušet tsnosti potrubí nebo nádrží urených pro skladování a prostedk pro dopravu závadných látek a provádt jejich vasné opravy; sklady musí být zabezpeeny nepropustnou úpravou proti úniku závadných látek do podzemních vod, d) vybudovat a provozovat odpovídající kontrolní systém pro zjišování úniku závadných látek, e) zajistit, aby nov budované stavby byly zajištny proti nežádoucímu úniku tchto látek pi hašení požáru. (5) Opatení podle odstavce 4 se pimen vztahují i na použité obaly závadných látek. (6) Každý, kdo zachází se zvláš nebezpenými látkami, je povinen vést záznamy o typech tchto látek, které jsou zpracovávány nebo s nimiž se nakládá, o obsahu jejich úinných složek, o jejich vlastnostech zejména ve vztahu k povrchovým a podzemním vodám prostedí a tyto informace na vyžádání poskytnout vodoprávnímu úadu a Hasiskému záchrannému sborueské republiky. (7) Vodoprávní úad mže pi použití závadných látek povolit z ustanovení odstavce 1 výjimku, nejde-li o ropné látky, a to v nezbytn nutné míe, na omezenou dobu a za pedpokladu, že jich bude použito a) k úprav a udržování vodního toku, b) ke krmení ryb, c) z dvod zdravotních, d) k úprav povrchových nebo podzemních vod pro urité zpsoby užívání, napíklad srážení anorganických živin pímo ve vodním toku, e) k odstranní nežádoucí flóry nebo fauny ve vodním toku, nebo 22

254/2001 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON)

254/2001 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) 254/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2001 o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

254/2001 Sb. ZÁKON. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

254/2001 Sb. ZÁKON. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 254/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2001 o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) Změna: 76/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb., 444/2005 Sb. Parlament

Více

PL A TNÉ ZNĚ NÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

PL A TNÉ ZNĚ NÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ V. PL A TNÉ ZNĚ NÍ zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, s v y z n ačením navrhovaných změn: ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) HLAVA

Více

Zákon o vodách č.254/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů(z.20/2004 Sb.)

Zákon o vodách č.254/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů(z.20/2004 Sb.) Zákon o vodách č.254/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů(z.20/2004 Sb.) 1(1)Účelem zákona je chránit povrchové a podzemní vody,stanovit podmínky pro hospodárné využívání v.zdrojů a pro zachování i zlepšení

Více

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. ministerstva vnitra eské socialistické republiky ze dne 24. íjna 1981 o ištní komín Ministerstvo vnitra eské socialistické republiky stanoví podle 30 odst. 3 zákona. 18/1958 Sb.,

Více

Ochrana vody, půdy a lesa. JUDr. Jana Tkáčiková, Ph.D.

Ochrana vody, půdy a lesa. JUDr. Jana Tkáčiková, Ph.D. Ochrana vody, půdy a lesa JUDr. Jana Tkáčiková, Ph.D. Právní režim ochrany vod Povrchové a podzemní vody, (odpadní vody) - zákon č. 254/2001 Sb., o vodách Pitná voda - zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně

Více

ŘEŠENÍ ZNEČIŠŤOVÁNÍ POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD PODLE VODNÍHO ZÁKONA Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D. Právní úprava Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon ).

Více

Pehled dokument, jimiž se prokazuje vliv realizace projektu na životní prostedí:

Pehled dokument, jimiž se prokazuje vliv realizace projektu na životní prostedí: !" # Z Operaního programu Rozvoj venkova a multifunkní zemdlství mohou být financovány pouze projekty, které nemají negativní vliv na životní prostedí. Z toho dvodu je k vybraným typm projekt nutno spolu

Více

254/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2001. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 2 Vymezení pojmů

254/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2001. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 2 Vymezení pojmů 254/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2001 o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) Změna: 76/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Změna: 20/2004 Sb. (část) Změna: 413/2005

Více

ZÁKON. ze dne 28. června o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ZÁKON. ze dne 28. června o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 254 ZÁKON ze dne 28. června 2001 o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

OCHRANNÁ PÁSMA VODNÍCH ZDROJŮ A JINÁ VODOHOSPODÁŘSKÁ

OCHRANNÁ PÁSMA VODNÍCH ZDROJŮ A JINÁ VODOHOSPODÁŘSKÁ OCHRANNÁ PÁSMA VODNÍCH ZDROJŮ A JINÁ VODOHOSPODÁŘSKÁ Vybraná ustanovení dotčených právních předpisů I. Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Více

íslo jednací: /14 íslo žádosti: Dvod vydání Vyjádení : Stavební ízení

íslo jednací: /14 íslo žádosti: Dvod vydání Vyjádení : Stavební ízení VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLENOSTI O2 CZECH REPUBLIC A.S. vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

254/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. června o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) HLAVA I

254/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. června o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) HLAVA I 254/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2001 o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) Změna: 76/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Změna: 20/2004 Sb. (část) Změna: 444/2005

Více

254/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2001 ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON)

254/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2001 ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) Změna: 76/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Změna: 20/2004 Sb. (část) Změna: 444/2005 Sb. (část) Změna: 413/2005 Sb., 444/2005 Sb. Změna: 222/2006 Sb. Změna: 342/2006 Sb. Změna:

Více

254/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) Změna: 76/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 274/2003 Sb.

254/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) Změna: 76/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 274/2003 Sb. 254/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2001 o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) Změna: 76/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Změna: 20/2004 Sb. (část) Změna: 413/2005

Více

Obsah a text 254/2001 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od

Obsah a text 254/2001 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 254/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2001 o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) Změna: 76/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Změna: 20/2004 Sb. (část) Změna: 444/2005

Více

v nadzemních vedeních.

v nadzemních vedeních. Zákon č. 254/2001 Sb., ze dne 28. června 2001 o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 20/2004 Sb., zákona

Více

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Schváleno RM dne 06.06.2012 usnesením. 35/730/2012 Nabývá úinnosti dne 01.07.2012 NAÍZENÍ MSTA NAPAJEDLA. 2/2012, KTERÝM SE VYDÁVÁ TRŽNÍ ÁD Rada

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění zákona č. 76/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 274/2003 Sb., č. 20/2004 Sb., č. 413/2005 Sb., č. 444/2005 Sb.,

Více

TEXTOVÁ ÁST ÚDAJE O ÚZEMÍ

TEXTOVÁ ÁST ÚDAJE O ÚZEMÍ TEXTOVÁ ÁST ÚDAJE O ÚZEMÍ Vybrané lánky ze Zákona. 458/2000 o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvtvích a o zmn nkterých zákon (Energetický zákon) Odkazy na Energetický zákon

Více

13. listopadu 2014, Brno Připravil: Pavel Mach. Ochrana vod. Cíle ochrany vod Nástroje ochrany vod Výkon státní správy v oblasti ochrany vod

13. listopadu 2014, Brno Připravil: Pavel Mach. Ochrana vod. Cíle ochrany vod Nástroje ochrany vod Výkon státní správy v oblasti ochrany vod 13. listopadu 2014, Brno Připravil: Pavel Mach Ochrana vod Cíle ochrany vod Nástroje ochrany vod Výkon státní správy v oblasti ochrany vod Ochrana vod strana 2 Úvod Voda je jednou ze základních součástí

Více

Katastrální úad pro Královéhradecký kraj Katastrální pracovišt Rychnov nad Knžnou Zborovská 17, Rychnov nad Knžnou

Katastrální úad pro Královéhradecký kraj Katastrální pracovišt Rychnov nad Knžnou Zborovská 17, Rychnov nad Knžnou Katastrální úad pro Královéhradecký kraj Katastrální pracovišt Rychnov nad Knžnou Zborovská 17, 516 01 Rychnov nad Knžnou Obec Pín Pín 207 517 57 Pín u Rychnova nad Knžnou íslo jednací: Vaše.j.: Ze dne:

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Účel a předmět zákona

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Účel a předmět zákona 254/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2001 o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) Změna: 76/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Změna: 20/2004 Sb. (část) Parlament se

Více

254/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2001

254/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2001 Změna: 76/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Změna: 20/2004 Sb. (část) Změna: 444/2005 Sb. (část) Změna: 413/2005 Sb., 444/2005 Sb. Změna: 222/2006 Sb. Změna: 342/2006 Sb. Změna:

Více

254/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. června Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON)

254/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. června Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) 254/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2001 o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) Změna: 76/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Změna: 20/2004 Sb. (část) Parlament se

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

č.. 254/2001 Sb., o vodách a konů

č.. 254/2001 Sb., o vodách a konů Zákon č.. 254/2001 Sb., o vodách a změněn n některých n zákonz konů Účelem je chránit povrchové a podzemní vody, stanovit podmínky pro hospodárné využívání vodních zdrojů a pro zachování i zlepšení jakosti

Více

VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI

VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

P o s l e d n í s t a v textu podle Čl. I zákona č. 20/2004 Sb., který nabyl účinnosti dne 23. ledna 2004

P o s l e d n í s t a v textu podle Čl. I zákona č. 20/2004 Sb., který nabyl účinnosti dne 23. ledna 2004 P o s l e d n í s t a v textu podle Čl. I zákona č. 20/2004 Sb., který nabyl účinnosti dne 23. ledna 2004 254 ZÁKON ze dne 28. června 2001 o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona

Více

P L A T N É Z N Ě N Í

P L A T N É Z N Ě N Í P L A T N É Z N Ě N Í z á k o n a č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn: ZÁKON ze dne 28. června 2001 o vodách

Více

ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU

ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU [ 17 vodního zákona] 1. Žadatel 1) Obchodní firma nebo název / Jméno, popřípadě jména, příjmení Sídlo / Místo podnikání

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ)

Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ) Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ) 1 Úvodní ustanovení 1) Disciplinární ád upravuje postup orgán Asociace finanních zprostedkovatel a finanních

Více

Seznam příloh. Příloha č. 1- Seznam nahrazovaných povolení...ii. Příloha č. 2 - Graf procesu IPPC v České republice...viii

Seznam příloh. Příloha č. 1- Seznam nahrazovaných povolení...ii. Příloha č. 2 - Graf procesu IPPC v České republice...viii Seznam příloh Příloha č. 1- Seznam nahrazovaných povolení...ii Příloha č. 2 - Graf procesu IPPC v České republice...viii I Příloha č. 1 - Seznam nahrazovaných povolení Zákon č. 25/2001 Sb., o vodách a

Více

Kanalizace a OV Nemojov, 2 Etapa

Kanalizace a OV Nemojov, 2 Etapa A. PRVODNÍ ZPRÁVA A.1. Identifikaní údaje A.1.1. Údaje o stavb a) Název stavby Název stavby: Charakter stavby: Stupe PD: Kanalizace a OV Nemojov, novostavba realizaní dokumentace b) Místo stavby Obec:

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

Předmět úpravy. Vymezení pojmů

Předmět úpravy. Vymezení pojmů 391/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2004 o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Účel a předmět zákona

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Účel a předmět zákona 254/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2001 o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) Změna: 76/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Změna: 20/2004 Sb. (část) Parlament se

Více

40/1964 Sb. Obanský zákoník ze dne 26. února 1964 (v platném znní)

40/1964 Sb. Obanský zákoník ze dne 26. února 1964 (v platném znní) 40/1964 Sb. Obanský zákoník ze dne 26. února 1964 (v platném znní) ODDÍL TVRTÝ Zvláštní ustanovení o nájmu bytu 685 (1) Nájem bytu vzniká nájemní smlouvou, kterou pronajímatel penechává nájemci za nájemné

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období USNESENÍ zemědělského výboru z 46. schůze dne 27.

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období USNESENÍ zemědělského výboru z 46. schůze dne 27. Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2010 5. volební období 127. USNESENÍ zemědělského výboru z 46. schůze dne 27. ledna 2010 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o

Více

N á v r h. ZÁKON ze dne 2009, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

N á v r h. ZÁKON ze dne 2009, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů N á v r h ZÁKON ze dne 2009, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST

Více

OBEC Sosnová. Obecn závazná vyhláška. 1/2012,

OBEC Sosnová. Obecn závazná vyhláška. 1/2012, OBEC Sosnová Obecn závazná vyhláška. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shroma%&ování, sbru, p'epravy, t'ídní, vyu%ívání a odstra)ování komunálních odpad* Zastupitelstvo obce Sosnová se na svém

Více

PL ATNÉ ZNĚNÍ zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), a zákona č. 150/2010 Sb. k vě t e n 2 0 1 0

PL ATNÉ ZNĚNÍ zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), a zákona č. 150/2010 Sb. k vě t e n 2 0 1 0 PLATNÉ ZNĚNÍ zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 20/2004 Sb., zákona č.

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 101 Rozeslána dne 22. září 2010 Cena Kč 85, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 101 Rozeslána dne 22. září 2010 Cena Kč 85, O B S A H : Ročník 2010 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 101 Rozeslána dne 22. září 2010 Cena Kč 85, O B S A H : 273. Úplné znění zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), jak

Více

254/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2001

254/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2001 254/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2001 o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění zákonů č. 76/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 274/2003 Sb., č. 20/2004 Sb., č. 413/2005 Sb., č. 444/2005

Více

Návrh. na vyhlášení zvlášt chrán ného území a ochranného pásma zvlášt chrán ného území

Návrh. na vyhlášení zvlášt chrán ného území a ochranného pásma zvlášt chrán ného území Návrh na vyhlášení zvlášt chránného území a ochranného pásma zvlášt chránného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona. 114/1992 Sb. o ochran pírody a krajiny v platném znní a 4 vyhlášky. 64/2011 Sb.

Více

VYUŽITÍ A OCHRANU VOD

VYUŽITÍ A OCHRANU VOD Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO VYUŽITÍ A OCHRANU VOD PODLE ZÁKONA Č. 254/2001 SB., O VODÁCH VODOVODY A KANALIZACE PODLE ZÁKONA Č. 274/2001 SB., O VODOVODECH A KANALIZACÍCH PRO VEŘEJNOU POTŘEBU Obsah

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Zákon o vodách (vodní zákon) HLAVA I Úvodní ustanovení. Účel a předmět zákona

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Zákon o vodách (vodní zákon) HLAVA I Úvodní ustanovení. Účel a předmět zákona 254/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2001 o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění zákonů č. 76/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 274/2003 Sb., č. 20/2004 Sb., č. 413/2005 Sb., č. 444/2005

Více

vyhlašuje VODNÍ ZÁKON ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

vyhlašuje VODNÍ ZÁKON ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 76/2002 Sb., zákonem č. 320/2002 Sb., zákonem

Více

ZÁKON 254/2001 Sb. O VODÁCH

ZÁKON 254/2001 Sb. O VODÁCH ZÁKON 254/2001 Sb. O VODÁCH (po novelizaci účinné k 1.8.2010) HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Účel a předmět zákona (1) Účelem tohoto zákona je chránit povrchové a podzemní vody, stanovit podmínky pro hospodárné

Více

Ochrana vod závadné látky

Ochrana vod závadné látky 19.02.2015 Ochrana vod závadné látky Jan Klír Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně Tel.: 603 520 684 E-mail: klir@vurv.cz Web: www.vurv.cz Závadné látky Nakládání se závadnými látkami

Více

Metodický pokyn pro výbr a udržování zdroj pro nouzové zásobování vodou

Metodický pokyn pro výbr a udržování zdroj pro nouzové zásobování vodou Metodický pokyn pro výbr a udržování zdroj pro nouzové zásobování vodou Ureno: Orgánm krizového ízení Ministerstvo zemdlství.j.: 21 881/2002-6000 Ministerstvo zemdlství v dohod s Ministerstvem životního

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY Stránka. 1 z 10 Roník 2006 SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY PROFIL PEDPISU: itul pedpisu: Vyhláška o podmínkách pipojení k elektrizaní soustav Citace: 51/2006 Sb. ástka: 23/2006 Sb. Na stran (od-do): 718-729

Více

Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne

Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne 22. 2. 2009 Pítomni: Stanislav Michal, Ing. František Hladil Pavel Toman Kamil ech Radek Dvoáek Vladimír Konopá Program: 1) Zpráva finanního

Více

254/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2001. o vodách a o změně některých zákonů. (vodní zákon)

254/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2001. o vodách a o změně některých zákonů. (vodní zákon) 254/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2001 o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) Změna: 76/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Změna: 20/2004 Sb. (část) Změna: 444/2005

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA NÁKUP VYBAVENÍ LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Naízení msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav. 1 / 2004 TRŽNÍ ÁD. msta Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Naízení msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav. 1 / 2004 TRŽNÍ ÁD. msta Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Naízení msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav. 1 / 2004 TRŽNÍ ÁD msta Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Rada msta Brandýs nad Labem - Stará Boleslav rozhodla na svém zasedání dne 19.4.2004 podle 11 a

Více

Obsah vyhlášky. Sazby poplatku

Obsah vyhlášky. Sazby poplatku Právní pedpis hl. m. Prahy.23/2003 Obecn závazná vyhláška o místním poplatku ze ps Datum vydání: 27.11.2003 Datum úinnosti: 1.1.2004 Pozmovací vyhlášky/naízení 21.10.2004 -.18/2004 Obecn závazná vyhláška,

Více

č. 254/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2001 o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

č. 254/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2001 o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) č. 254/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2001 o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) Ve znění: Předpis č. K datu Poznámka 76/2002 Sb. (k 1.1.2003) v 126 doplňuje odst. 5 320/2002 Sb. (k 1.1.2003)

Více

Extrémní sucho. Úloha státní správy, nakládání s vodami. Zpracovala: Lenka Heczková Ostrava, 19. května 2016

Extrémní sucho. Úloha státní správy, nakládání s vodami. Zpracovala: Lenka Heczková Ostrava, 19. května 2016 Extrémní sucho Úloha státní správy, nakládání s vodami Zpracovala: Lenka Heczková Ostrava, 19. května 2016 Sucho nedostatek vody v atmosféře, půdě či rostlinách klimatické, půdní, hydrologické, socioekonomické

Více

Skladování chemických látek a odpadů z hlediska podnikové ekologie. ENVI GROUP s.r.o. Ing. Zdeněk Fildán

Skladování chemických látek a odpadů z hlediska podnikové ekologie. ENVI GROUP s.r.o. Ing. Zdeněk Fildán Skladování chemických látek a odpadů z hlediska podnikové ekologie ENVI GROUP s.r.o. Ing. Zdeněk Fildán www.envigroup.cz info@envigroup.cz 1 Oblasti Prevence závažných havárií: Zákon č. 224/2015 Sb., o

Více

254/2001 Sb. ZÁKON. ČÁST PRVNÍ Zákon o vodách (vodní zákon) HLAVA I Úvodní ustanovení. Účel a předmět zákona

254/2001 Sb. ZÁKON. ČÁST PRVNÍ Zákon o vodách (vodní zákon) HLAVA I Úvodní ustanovení. Účel a předmět zákona 254/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2001 o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění zákonů č. 76/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 274/2003 Sb., č. 20/2004 Sb., č. 413/2005 Sb., č. 444/2005

Více

VYUŽITÍ A OCHRANU VOD

VYUŽITÍ A OCHRANU VOD Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO VYUŽITÍ A OCHRANU VOD PODLE ZÁKONA Č. 254/2001 SB., O VODÁCH VODOVODY A KANALIZACE PODLE ZÁKONA Č. 274/2001 SB., O VODOVODECH A KANALIZACÍCH PRO VEŘEJNOU POTŘEBU Tachov

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

254/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června o vodách a o změně některých zákonů. (vodní zákon)

254/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června o vodách a o změně některých zákonů. (vodní zákon) 254/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2001 o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) Změna: 76/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Změna: 20/2004 Sb. (část) Změna: 444/2005

Více

OBEC L I BÁ. o závazných ástech územního plánu sídelního útvaru

OBEC L I BÁ. o závazných ástech územního plánu sídelního útvaru OBEC L I BÁ V Y H L Á Š K A o závazných ástech územního plánu sídelního útvaru LIBÁ Starosta obce Libá.wriá.v4 na základ" usnesení Obecního zastupitelstva Libá. ze dne. p o d l e 8 9, odst.3, zákona FS

Více

... název a sídlo provozovatele tomboly.... žádá o povolení tomboly pi akci. konané dne:... na míst:... Vydáno bude... los v cen... K za jeden los.

... název a sídlo provozovatele tomboly.... žádá o povolení tomboly pi akci. konané dne:... na míst:... Vydáno bude... los v cen... K za jeden los. Mstský úad Sobslav námstí Republiky 55/I 392 01 Sobslav V... dne... Vc: Žádost o povolení tomboly název a sídlo provozovatele tomboly žádá o povolení tomboly pi akci konané dne:... na míst:... Vydáno bude...

Více

M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí

M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice íslo jednací : MUVIZ 010573/2009 ZP-EJ Spisová znaka : MUVIZ 003267/2009 VYIZUJE: Ing. Eva Jelénková TEL.:

Více

Žádost o p ísp vek na áste nou úhradu provozních náklad chrán né pracovní dílny

Žádost o p ísp vek na áste nou úhradu provozních náklad chrán né pracovní dílny ne_10zadprispchpdp.pdf Registraní íslo ÚP: CHPD-provoz Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na ástenou úhradu provozních náklad chránné pracovní dílny 76 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve znní pozdjších

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

Obecn závazná vyhláška obce Cikháj. 1/2003 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška obce Cikháj. 1/2003 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška obce Cikháj. 1/2003 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Cikháj se na svém zasedání dne 22.12.2003 usneslo vydat na základ 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

režimu vodního toku, (2) Správci povodí a státní podnik Lesy České republiky pozdějších předpisů.

režimu vodního toku, (2) Správci povodí a státní podnik Lesy České republiky pozdějších předpisů. Strana 2645 252 VYHLÁŠKA ze dne 2. srpna 2013 o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy

Více

254/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2001. o vodách a o změně některých zákonů. (vodní zákon) ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) HLAVA I

254/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2001. o vodách a o změně některých zákonů. (vodní zákon) ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) HLAVA I Systém ASPI - stav k 9.12.2014 do částky 116/2014 Sb. a 34/2014 Sb.m.s. - RA649 254/2001 Sb. - vodní zákon - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2015 Změna: 76/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna:

Více

254/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června o vodách a o změně některých zákonů. (vodní zákon)

254/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června o vodách a o změně některých zákonů. (vodní zákon) 254/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2001 o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) Změna: 76/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Změna: 20/2004 Sb. (část) Změna: 444/2005

Více

254/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2001. o vodách a o změně některých zákonů. (vodní zákon) ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) HLAVA I

254/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2001. o vodách a o změně některých zákonů. (vodní zákon) ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) HLAVA I Systém ASPI - stav k 31.5.2015 do částky 54/2015 Sb. a 21/2015 Sb.m.s. - RA719 254/2001 Sb. - vodní zákon - poslední stav textu Změna: 76/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Změna:

Více

Smlouva. o dodávce vody a odvádní odpadních vod. uzavená podle ustanovení 8 odst 5 zák.. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích

Smlouva. o dodávce vody a odvádní odpadních vod. uzavená podle ustanovení 8 odst 5 zák.. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích o dodávce vody a odvádní odpadních vod uzavená podle ustanovení 8 odst 5 zák.. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích Níže uvedeného dne, msíce a roku uzaveli 1. Obchodní firma : Vodovody a kanalizace

Více

ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN

ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN j. 25953/2011-43810 ze dne 19. prosince 2011 Organizaní ád Správy kolejí a menz Mendelovy univerzity v Brn ást I Zízení, právní postavení a

Více

Mstský úad Jindichv Hradec odbor životního prostedí Klášterská 135/II, Jindichv Hradec,

Mstský úad Jindichv Hradec odbor životního prostedí Klášterská 135/II, Jindichv Hradec, Mstský úad Jindichv Hradec odbor životního prostedí Klášterská 135/II, 377 01 Jindichv Hradec, 384 351 281 OŽP 56810/2011-560 FL v Jindichov Hradci dne 26.10.2011 hp 1-07-03-045 VEEJNÁ VYHLÁŠKA Rozhodnutí

Více

Zákonný základ nakládání se závadnými látkami

Zákonný základ nakládání se závadnými látkami Zákonný základ nakládání se závadnými látkami Praha 25. října 2011 Závadné látky ( 39) závadná látka = jakákoliv látka, resp. cokoliv ohrožující jakost vod 39 odst. 1: Závadné látky jsou látky, které nejsou

Více

M S T S K Ý Ú A D V E V E L K Ý C H H A M R E C H s t a v e b n í ú a d V E E J N Á V Y H L Á Š K A Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

M S T S K Ý Ú A D V E V E L K Ý C H H A M R E C H s t a v e b n í ú a d V E E J N Á V Y H L Á Š K A Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í M S T S K Ý Ú A D V E V E L K Ý C H H A M R E C H s t a v e b n í ú a d.j. : Velké Hamry dne 25.7.2008 Vyizuje : Oleníek Telefon : 483 369 824 Monika Nevailová, nar. 11.1.1981, Muškova 1404/1, 148 00 Praha

Více

254/2001 Sb. ze dne 28. června 2001 HLAVA I. (1) Účelem tohoto zákona je chránit povrchové a podzemní vody, stanovit podmínky pro hospodárné

254/2001 Sb. ze dne 28. června 2001 HLAVA I. (1) Účelem tohoto zákona je chránit povrchové a podzemní vody, stanovit podmínky pro hospodárné 254/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2001 o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD. Filip Dienstbier, listopad 2013

PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD. Filip Dienstbier, listopad 2013 PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD Filip Dienstbier, listopad 2013 Vody jako složka životního prostředí význam: zdroj pitné vody pro obyvatelstvo pro zemědělství prostředí vodních ekosystémů pro ostatní rostliny

Více

Mstský úad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK STAVEBNÍ POVOLENÍ

Mstský úad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK STAVEBNÍ POVOLENÍ Mstský úad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování íslo jednací: VÚP 330-1368/1765/06 Pr-5 Vyizuje: Ing. Robert Proka Telefon: 388 459 057 Ve Vimperku dne: 26.09.2006

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

01. Identifikační kód. 02. Kód. 03. Pojmenování (název) životní situace. 04. Základní informace k životní situaci

01. Identifikační kód. 02. Kód. 03. Pojmenování (název) životní situace. 04. Základní informace k životní situaci 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Povolení k nakládání s povrchovými a podzemními vodami. 04. Základní informace k životní situaci Agenda týkající se povolení k nakládání

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 273/2010 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 273/2010 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 273/2010 Sb. Úplné znění zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), jak vyplývá z pozdějších změn Ze dne Částka 101/2010 Účinnost od http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2010-273

Více

254/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června o vodách a o změně některých zákonů. (vodní zákon) ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) HLAVA I

254/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června o vodách a o změně některých zákonů. (vodní zákon) ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) HLAVA I Změna: 76/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Změna: 20/2004 Sb. (část) Změna: 444/2005 Sb. (část) Změna: 413/2005 Sb., 444/2005 Sb. Změna: 222/2006 Sb. Změna: 342/2006 Sb. Změna:

Více

Právní předpisy v ochraně životního prostředí

Právní předpisy v ochraně životního prostředí Právní předpisy v ochraně životního prostředí zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení

Více

Obec K U N I C E Kunice LYSICE

Obec K U N I C E Kunice LYSICE Obec K U N I C E Kunice 16 679 71 LYSICE Zmna.III územního plánu obce Kunice Zastupitelstvo obce Kunice, píslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební

Více

Zákon. 2/2003 Sb. PEDSEDA VLÁDY

Zákon. 2/2003 Sb. PEDSEDA VLÁDY Zákon. 2/2003 Sb. PEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znní zákona. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zízení), jak vyplývá ze zmn provedených zákonem. 273/2001 Sb., zákonem. 320/2001 Sb., zákonem. 450/2001 Sb.,

Více

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek 96/1993 Sb. ZÁKON zedne25.února1993 o stavebním spoení a státní podpoe stavebního spoení a o doplnní zákona eské národní rady. 586/1992 Sb., odaníchzpíjm,veznnízákonaeskénárodnírady.35/1993sb. Zmna: 83/1995

Více

POŽÁRNÍ ÁD OBCE #l. 1 Úvodní ustanovení

POŽÁRNÍ ÁD OBCE #l. 1 Úvodní ustanovení Obecn závazná vyhláška.1/2003 Zastupitelstvo obce Sadov na svém zasedání dne 10.12.2003 se usneslo vydat na základ 29 odst. 1 písm. c) zákona ". 133/1985 Sb. o požární ochran, ve znní pozdjších p,edpis-,

Více

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 1 E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA ZOV 2 Obsah technické zprávy: 2 CHARAKTERISTIKA STAVENIŠT... 3 2.1 ZMNY OBJEKTU... 3 2.2 ROZŠÍENÍ OBJEKTU... 3 2.3 PRZKUMY A PODKLADY... 3 2.4 PÍPRAVA PRO

Více