254 ZÁKON ze dne 28. ervna 2001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "254 ZÁKON ze dne 28. ervna 2001"

Transkript

1 Ú p l n é z nní 254 ZÁKON ze dne 28. ervna 2001 o vodách a o zmn nkterých zákon (vodní zákon), ve znní zákona. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování zneištní, o integrovaném registru zneišování a o zmn nkterých zákon (zákon o integrované prevenci) a zákona. 320/2002 Sb., o zmn a zrušení nkterých zákon v souvislosti s ukoneníminnosti okresních úad Úinnost od 1. ledna 2003 Parlament se usnesl na tomto zákoneské republiky: ÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Úel a pedmt zákona (1) Úelem tohoto zákona je chránit povrchové a podzemní vody, stanovit podmínky pro hospodárné využívání vodních zdroj a pro zachování i zlepšení jakosti povrchových a podzemních vod, vytvoit podmínky pro snižování nepíznivých úink povodní a sucha a zajistit bezpenost vodních dl. (2) Zákon upravuje právní vztahy k povrchovým a podzemním vodám, vztahy fyzických a právnických osob k využívání povrchových a podzemních vod, jakož i vztahy k pozemkm a stavbám, s nimiž výskyt tchto vod pímo souvisí, a to v zájmu zajištní trvale udržitelného užívání tchto vod, bezpenosti vodních dl a ochrany ped úinky povodní a sucha. 2 Vymezení pojm (1) Povrchovými vodami jsou vody pirozen se vyskytující na zemském povrchu; tento charakter neztrácejí, protékají-li pechodn zakrytými úseky, pirozenými dutinami pod zemským povrchem nebo v nadzemních vedeních. (2) Podzemními vodami jsou vody pirozen se vyskytující pod zemským povrchem v pásmu nasycení v pímém styku s horninami; za podzemní vody se považují též vody protékající drenážními systémy a vody ve studních.

2 (3) Vodním útvarem je vymezitelné významné soustední povrchových nebo podzemních vod v uritém prostedí charakterizované spolenou formou jejich výskytu nebo spolenými vlastnostmi vod a znaky hydrologického režimu; vodní útvary jsou pírodní a umlé; umlé vodní útvary jsou vytvoené lidskouinností. (4) Vodním zdrojem je vodní útvar povrchové nebo podzemní vody, kterou lze použít pro uspokojení poteblovka. (5) Nakládáním s povrchovými nebo podzemními vodami je jejich vzdouvání pomocí vodních dl, využívání jejich energetického potenciálu, jejich využívání k plavb nebo k plavení deva, k chovu ryb nebo vodní drbeže, jejich odbr, vypouštní odpadních vod do nich a další zpsoby, jimiž lze využívat jejich vlastnosti nebo ovlivovat jejich množství, prtok, výskyt nebo jakost. (6) Povodí je území, ze kterého veškerý povrchový odtok odtéká sítí vodních tok k uritému místu vodního toku (obvykle soutok s jiným vodním tokem nebo vyústní vodního toku do jiného vodního útvaru). Povodí je ohranieno rozvodnicí, kterou je myšlená hranice geomorfologického rozhraní mezi sousedními povodími. Plocha povodí zahrnuje také plochy povrchových vodních útvar v povodí. (7) Hydrogeologický rajon je území s obdobnými hydrogeologickými pomry, typem zvodnní a obhem podzemní vody. 3 Práva k vodám a právní povaha vod (1) Povrchové a podzemní vody nejsou pedmtem vlastnictví a nejsou souástí ani píslušenstvím pozemku, na nmž nebo pod nímž se vyskytují; práva k tmto vodám upravuje tento zákon. (2) Za povrchové a podzemní vody se nepovažují vody, které byly z tchto vod odebrány. (3) V pochybnostech o tom, zda se jedná nebo nejedná o povrchové nebo podzemní vody, rozhoduje vodoprávní úad. 4 (1) Na vody, které jsou podle zvláštního zákona 1) vyhrazenými nerosty, a na pírodní léivé zdroje a zdroje pírodních minerálních vod, o nichž bylo vydáno osvdení podle zvláštního zákona, 2) se tento zákon vztahuje, jen pokud tak výslovn stanoví. (2) Dlní vody se pro úely tohoto zákona považují za vody povrchové, popípad podzemní a tento zákon se na n vztahuje, pokud zvláštní zákon 1) nestanoví jinak. HLAVA II NAKLÁDÁNÍ S VODAMI 2

3 Díl 1 Základní povinnosti 5 (1) Každý, kdo nakládá s povrchovými nebo podzemními vodami, je povinen dbát o jejich ochranu a zabezpeovat jejich hospodárné a úelné užívání podle podmínek tohoto zákona a dále dbát o to, aby nedocházelo k znehodnocování jejich energetického potenciálu a k porušování jiných veejných zájm chránných zvláštními právními pedpisy. 3) (2) Každý, kdo nakládá s povrchovými nebo podzemními vodami k výrobním úelm, je povinen za úelem splnní povinností podle odstavce 1 provádt ve výrob úinné úpravy vedoucí k hospodárnému využívání vodních zdroj a zohledující nejlepší dostupné technologie. (3) Pi provádní staveb 4) nebo jejich zmn nebo zmn jejich užívání jsou stavebníci povinni podle charakteru a úelu užívání tchto staveb je zabezpeit zásobováním vodou a odvádním, ištním, popípad jiným zneškodováním odpadních vod z nich v souladu s tímto zákonem. Stavební úad nesmí bez splnní tchto podmínek vydat stavební povolení nebo rozhodnutí o dodateném povolení stavby nebo rozhodnutí o povolení zmn stavby ped jejím dokonením, popípad kolaudaní rozhodnutí ani rozhodnutí o zmn užívání stavby. Díl 2 Nakládání s povrchovými vodami 6 Obecné nakládání s povrchovými vodami (1) Každý mže na vlastní nebezpeí bez povolení nebo souhlasu vodoprávního úadu odebírat povrchové vody nebo s nimi jinak nakládat pro vlastní potebu, není-li k tomu teba zvláštního technického zaízení. (2) Povolení nebo souhlasu vodoprávního úadu rovnž není teba k zachycování povrchových vod jednoduchými zaízeními na jednotlivých pozemcích a stavbách nebo ke zmn pirozeného odtoku vod za úelem jejich ochrany ped škodlivými úinky tchto vod. (3) Pi obecném nakládání s povrchovými vodami se nesmí ohrožovat jakost nebo zdravotní nezávadnost vod, narušovat pírodní prostedí, zhoršovat odtokové pomry, poškozovat behy, vodní díla a zaízení, zaízení pro chov ryb a porušovat práva a právem chránné zájmy jiných. (4) Vodoprávní úad mže obecné nakládání s povrchovými vodami bez náhrady upravit, omezit, popípad zakázat, vyžaduje-li to veejný zájem, zejména dochází-li pi nm k porušování povinností podle odstavce 3 nebo z dvodu bezpenosti osob. Psobnost jiných správních úad ke stanovení podmínek k užívání tchto vod ke koupání 5) není tímto zákonem dotena. 7 Užívání povrchových vod k plavb 3

4 (1) K užívání povrchových vod k plavb a k odbru vody potebné k provozu plavidel není teba povolení vodoprávního úadu. (2) Provozovatelé plavidel jsou povinni vybavit je potebným zaízením k akumulaci odpadních vod aádn je provozovat, pokud pi jejich užívání nebo provozu mohou odpadní vody vznikat, a jsou povinni zabránit únikm odpadních vod a závadných látek z plavidel do vod povrchových. (3) Provozovatelé pístav a speciálních lodí 6) urených k doprav pohonných hmot a odpad z plavidel (dále jen "obslužní lo") jsou povinni zabezpeovat zásobování plavidel pohonnými a provozními hmotami a odstraování odpadních vod nebo závadných látek z plavidel v pístavech nebo pomocí obslužních lodí tak, aby pi tom nedocházelo ke zneišování povrchových nebo podzemních vod. (4) Peerpávání odpadních vod nebo závadných látek z plavidel a zásobování plavidel pohonnými nebo provozními hmotami mimo pístavy je zakázáno, pokud jejich objem je v jednotlivých pípadech vtší než 50 litr nebo pokud tytoinnosti nezabezpeuje obslužní lo. (5) Na povrchových vodách v ochranných pásmech vodních zdroj I. stupn a na nádržích urených pro chov ryb je plavba plavidel se spalovacími motory zakázána. Nejde-li o dopravn významné vodní cesty, 7) je tato plavba zakázána na vodních nádržích a vodních tocích, které stanoví Ministerstvo dopravy a spoj v dohod s Ministerstvem životního prostedí ve spolupráci s Ministerstvem zemdlství vyhláškou. Ostatní povrchové vody lze užívat k plavb jen tak, aby pi tom nedošlo k ohrožení zájm rekreace, jakosti vod a vodních ekosystém, bezpenosti osob a vodních dl; rozsah a podmínky užívání povrchových vod k plavb stanoví Ministerstvo dopravy a spoj v dohod s Ministerstvem životního prostedí ve spolupráci s Ministerstvem zemdlství vyhláškou. (6) Zákaz plavby podle odstavce 5 se nevztahuje na plavidla Státní plavební správy, Hasiského záchranného sboru eské republiky, ozbrojených sil eské republiky, Policie eské republiky a správc vodních tok, pokud jsou použita ke služebním úelm, dále na plavidla použitá v souvislosti s výstavbou, údržbou nebo provozem vodních dl nebo jiných staveb na vodních tocích nebo na pozemcích pi nich, plavidla osob vykonávajících povinnosti podle tohoto zákona nebo plavidla použitá k nutnému zajištní zdravotní služby nebo pi ochran ped povodnmi. (7) O výjimkách ze zákazu a omezení podle odstavce 5 pro sportovní innost rozhoduje v jednotlivých pípadech vodoprávní úad po projednání se Státní plavební správou. (8) Kontrolu dodržování zákazu plavby plavidel se spalovacími motory na povrchových vodách podle odstavce 5, jakož i kontrolu užívání povrchových vod k plavb s ohledem na stanovený rozsah a podmínky jejich užívání vykonává Státní plavební správa. Díl 3 Povolení, souhlas a vyjádení Oddíl 1 Povolení 4

5 8 Povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami (1) Povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami (dále jen "povolení k nakládání s vodami") je teba a) jde-li o povrchové vody a nejde-li pi tom o obecné nakládání s nimi 1. k jejich odbru, 2. k jejich vzdouvání, popípad akumulaci, 3. k využívání jejich energetického potenciálu, 4. k užívání tchto vod pro chov ryb nebo vodní drbeže, popípad jiných vodních živoich, za úelem podnikání, 5. k jinému nakládání s nimi, b) jde-li o podzemní vody 1. k jejich odbru, 2. k jejich akumulaci, 3. k jejicherpání za úelem snižování jejich hladiny, 4. k umlému obohacování podzemních zdroj vod povrchovou vodou, 5. k jinému nakládání s nimi, c) k vypouštní odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních, d) k erpání povrchových nebo podzemních vod a jejich následnému vypouštní do tchto vod za úelem získání tepelné energie, e) k erpání zneištných podzemních vod za úelem snížení jejich zneištní a k jejich následnému vypouštní do tchto vod, popípad do vod povrchových. (2) Povolení k nakládání s vodami se vydává fyzickým nebo právnickým osobám k jejich žádosti. Fyzická nebo právnická osoba, která má platné povolení k nakládání s vodami podle odstavce 1 nebo podle pedchozích pedpis (dále jen "oprávnný") je oprávnna nakládat s vodami v rozsahu a k úelu po dobu uvedenou v platném povolení. (3) Povolení k nakládání s vodami není teba a) k erpacím pokusm pi provádní hydrogeologického przkumu nebo pi przkumu vydatnosti zdroj podzemních vod, pokud mají trvat mén než 5 dn a odbr vody v této dob nepekroí 1 l/s, b) k jednorázovému odbru povrchových nebo podzemních vod v pípadech záchranných prací pi mimoádných událostech, požárech a jiných živelních pohromách, c) k nakládání s povrchovými vodami pi cviení a zásahu Hasiského záchranného sboru eské republiky a jednotek požární ochrany, Policie eské republiky nebo ozbrojených sil eské republiky; toto nakládání musí být pi cviení pedem projednáno s vodoprávním úadem. 9 (1) Povolení k nakládání s vodami se vydává na asov omezenou dobu. V povolení k nakládání s vodami se stanoví úel, rozsah, povinnosti a popípad podmínky, za kterých se toto povolení 5

6 vydává. Podkladem vydání povolení k nakládání s podzemními vodami je vyjádení osoby s odbornou zpsobilostí. 8) (2) Povolení k vypouštní odpadních vod nemže být vydáno na dobu delší než 10 let, v pípad vypouštní odpadních vod se zvláš nebezpenými látkami nebo nebezpenými látkami podle pílohy. 1 na dobu delší než 4 roky. (3) Povoluje-li vodoprávní úad odbr povrchových nebo podzemních vod podléhající zpoplatnní ( 88 a 101) na dobu delší než 1 rok, stanoví souasn i výši povoleného roního odbru. (4) Dobu platnosti povolení k nakládání s vodami lze k návrhu oprávnného prodloužit, pokud se nezmnily podmínky, za kterých bylo povolení udleno. (5) Návrh na prodloužení platnosti povolení k nakládání s vodami je nutno podat nejpozdji do 6 msíc ped uplynutím doby, na niž bylo toto povolení vydáno. V takovém pípad povolení k nakládání s vodami nezaniká, dokud o návrhu nebude rozhodnuto. (6) Povolení k nakládání s vodami pro využívání jejich energetického potenciálu nemže být vydáno na dobu kratší než 25 let. 10 (1) Oprávnný, který má povolení k nakládání s vodami s výjimkou povolení podle 8 odst. 1 písm. a) bod 2 a 3 v množství alespo m 3 vody v kalendáním roce nebo 500 m 3 vody v kalendáním msíci, jakož i ten, kdo má povolení k nakládání s vodami v tomto množství, která je pírodním léivým zdrojem nebo zdrojem pírodních minerálních vod nebo která je vyhrazeným nerostem, je povinen mit množství a jakost vody, se kterým nakládá, a pedávat výsledky tohoto mení píslušnému správci povodí ( 48 odst. 1). (2) Oprávnný, který má povolení ke vzdouvání, pípadn k akumulaci povrchových vod a pesahuje-li povolený objem vody vzduté vodním dílem ve vodním toku nebo vody vodním dílem akumulované m 3, je povinen mit množství vzduté nebo akumulované vody a pedávat o tom údaje píslušnému správci povodí. (3) Zpsob a etnost mení množství vody a jakosti vody podle odstavce 1 pro jednotlivé druhy nakládání s vodami, mení množství vody akumulované nebo vzduté podle odstavce 2 a rozsah, zpsob a etnost pedávání výsledk tchto mení správcm povodí stanoví Ministerstvo zemdlství po projednání s Ministerstvem životního prostedí a Ministerstvem zdravotnictví vyhláškou. (4) Vodoprávní úad mže stanovit v povolení k nakládání s vodami i další podrobnosti tchto mení. 11 (1) Práva a povinnosti vyplývající z povolení k nakládání s vodami, které bylo vydáno pro úel spojený s vlastnictvím k pozemkm a nebo stavbám, pecházejí na jejich nabyvatele, pokud tyto 6

7 pozemky a nebo stavby budou i nadále sloužit úelu uvedenému v povolení. Nabyvatelé tchto pozemk a nebo staveb jsou povinni oznámit vodoprávnímu úadu, že došlo k pevodu nebo pechodu pozemku nebo stavby, s nimiž je povolení k nakládání s vodami spojeno, a to do 2 msíc ode dne jejich pevodu nebo pechodu. (2) Povolení k nakládání s vodami nezakládá práva k cizím pozemkm a stavbám ani nevzniká vodoprávnímu úadu právní povinnost náhrady oprávnným za nemožnost nakládat s vodami v maximálním povoleném množství a s uritými vlastnostmi. (3) Nestanoví-li vodoprávní úad jinak, mže oprávnný umožnit výkon svého povolení k nakládání s vodami i jinému. (4) Je-li povolené nakládání s vodami nezbytn teba ve veejném zájmu a oprávnný své povolení nevyužívá zcela nebo zásti, mže mu vodoprávní úad uložit povinnost umožnit využití jeho vodního díla nebo zaízení k povolenému nakládání s vodami jinou, vodoprávním úadem urenou fyzickou nebo právnickou osobou, na dobu nezbytn nutnou nebo do doby rozhodnutí o jeho vyvlastnní nebo omezení vlastnického práva, a to za pimenou náhradu. 12 Zmna a zrušení povolení k nakládání s vodami Vodoprávní úad mže z vlastního podntu nebo na návrh platné povolení k nakládání s vodami zmnit nebo zrušit, a to, a) dojde-li ke zmn podmínek rozhodných pro vydání povolení k nakládání s vodami, dojde-li pi výkonu povolení k nakládání s vodami k závažnému nebo opakovanému porušení povinností stanovených tímto zákonem nebo stanovených podle nho, popípad k poškozování práv jiných, b) nevyužívá-li oprávnný vydaného povolení k nakládání s vodami bez vážného dvodu po dobu delší 2 let, c) požádá-li oprávnný písemn o jeho zrušení, d) pesahuje-li rozsah vydaného povolení k nakládání s vodami dlouhodob potebu oprávnného, e) dojde-li ke zmn právních pedpis stanovujících ukazatele pípustného zneištní vod a jejich hodnoty ( 38 odst. 5). 13 Zánik povolení k nakládání s vodami Povolení k nakládání s vodami zaniká a) uplynutím doby, na kterou bylo udleno, b) zánikem vodního díla ( 55) umožujícího povolené nakládání s vodou, pokud vodoprávní úad do 1 roku po zániku díla nestanoví lhtu a podmínky k uvedení stavby do pvodního stavu, v tomto pípad povolení zaniká marným uplynutím této lhty, c) zánikem právnické osoby nebo smrtí fyzické osoby, kterým bylo povolení udleno, pokud nedošlo k pechodu oprávnní na dalšího nabyvatele podle 11 odst

8 Povolení k nkterýminnostem (1) Povolení k nkterýminnostem je teba a) k vysazování strom nebo ke v záplavových územích v rozsahu ovlivujícím odtokové pomry, b) k tžb písku, štrku, bahna s výjimkou bahna k léivým úelm, valoun apod. (dále jen "íní materiál") z pozemk, na nichž leží koryto vodního toku, c) ke geologickým pracím spojeným se zásahem do pozemku v záplavových územích ( 66) a v ochranných pásmech vodních zdroj, d) k zasypávání odstavených ramen vodních tok e) k vrácení vodního toku do pvodního koryta ( 45). (2) Povolení k innostem uvedeným v odstavci 1 písm. a) nebo b) se nevyžaduje, vykonává-li je správce vodního toku ( 48) v souvislosti s jeho správou. Dále není teba podle odstavce 1 písm. a), vykonává-li je vlastník lesa z dvod obnovy porost a pi innostech uložených zákonem. 289/1995 Sb., o lesích a o zmn a doplnní nkterých zákon (lesní zákon), ve znní pozdjších pedpis. (3) Vodoprávní úad stanoví pi povolování tžby íního materiálu podmínky tžby tohoto materiálu, vetn pípadné sanace a rekultivace. (4) Osoba oprávnná k tžb podle odstavce 1 písm. b) je povinna po skonení tžbyíního materiálu zamit a zakreslit do technické dokumentace skutený stav místa tžby a pedat tuto dokumentaci vodoprávnímu úadu a správci vodního toku. (5) Na vydání, zrušení, zmnu a zánik povolení k nkterým innostem se použijí ustanovení 9 až 13 pimen. 15 Stavební povolení k vodním dílm (1) K provedení vodních dl, k jejich zmnám a zmnám jejich užívání, jakož i k jejich odstranní je teba povolení vodoprávního úadu. Slouží-li vodní dílo k nakládání s vodami a jeli vydání tohoto povolení k nakládání s vodami teba, lze je povolit, bylo-li povoleno odpovídající nakládání s vodami nejpozdji souasn s povolením stavby vodního díla. (2) Udržovací práce, které by mohly negativn ovlivnit životní prostedí nebo stabilitu vodního díla, je jeho vlastník povinen ohlásit 9) vodoprávnímu úadu. (3) Vodoprávní úad ve stavebním povolení stanoví povinnosti, popípad podmínky, za kterých je vydává, a úel, kterému má vodní dílo sloužit; stanovené povinnosti musí být v souladu s tímto zákonem. (4) Vodoprávní úad vykonává psobnost speciálního stavebního úadu podle zvláštního zákona. 10) (5) Vodoprávní úad mže vyzvat žadatele o stavební povolení k pedložení návrhu manipulaního ádu, popípad výpotu povodové vlny zvláštní povodn, a to u vodních dl 8

9 vzdouvajících nebo akumulujících povrchové vody a staveb využívajících jejich energetický potenciál. (6) Pi povolování vodních dl, jejich zmn, zmn jejich užívání a jejich odstranní musí být zohlednna ochrana vodních a na vodu vázaných ekosystém. Tato vodní díla nesmjí vytváet bariéry pohybu ryb a vodních živoich v obou smrech vodního toku. (7) Zanikne-li povolení vydané podle ustanovení 8 odst. 1 nebo podle pedchozích pedpis o nakládání s vodami, rozhodne vodoprávní úad o podmínkách dalšího trvání, popípad odstranní vodního díla, které umožovalo nakládání s vodami. 16 Povolení k vypouštní odpadních vod s obsahem zvláš nebezpené závadné látky do kanalizace (1) Povolení je teba k vypouštní odpadních vod s obsahem zvláš nebezpené závadné látky ( 39 odst. 3) do kanalizace. (2) Pi vydávání povolení podle odstavce 1 vodoprávní úad postupuje pimen podle ustanovení 38 odst. 5. Ustanovení 9 až 13 platí v tchto pípadech obdobn. Oddíl 2 Souhlas 17 (1) Souhlas vodoprávního úadu je teba ke stavbám, zaízením nebo innostem, k nimž není teba povolení podle tohoto zákona, které však mohou ovlivnit vodní pomry, a to a) ke stavbám a zaízením na pozemcích, na nichž se nacházejí koryta vodních tok, nebo na pozemcích s takovými pozemky sousedících, pokud tyto stavby a zaízení ovlivní vodní pomry, b) ke zizování dálkových potrubí a stavbám umožujícím podzemní skladování látek v zemských dutinách, jakož i ke skladm, skládkám, popípad nádržím, pokud provoz uvedených staveb a skládek mže významn ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod, c) ke stavbám, k tžb nerost nebo k terénním úpravám v záplavových územích; ustanovení 67 tím není doteno, d) ke stavbám ve vzdálenosti do 15 m od vzdušné paty ochranné hráze vodního toku, e) ke stavbám v ochranných pásmech vodních zdroj. Souhlasu není teba ke stavbám, které podle zvláštních právních pedpis4) podléhají pouze ohlášení. (2) Vyplývá-li to z povahy vci, mže vodoprávní úad v rozhodnutí o udlení souhlasu stanovit podmínky i dobu, po kterou se souhlas udluje. 9

10 (3) Souhlas je závazný pro orgány, které rozhodují v ízení o povolení stavby, terénních úprav nebo o tžb nerost v pípadech uvedených v odstavci 1. (4) Souhlasu podle odstavce 1 není teba k innostem, jichž je teba pi cviení nebo zásahu Hasiského záchranného sboru eské republiky a jednotek požární ochrany, Policie eské republiky a ozbrojených sil eské republiky, které v pípadech cviení postupují v dohod s píslušným vodoprávním úadem. Oddíl 3 Vyjádení 18 (1) Každý, kdo hodlá umístit, provést, zmnit nebo odstranit stavbu nebo zaízení a nebo provádt jiné innosti, pokud takový zámr mže ovlivnit vodní pomry, energetický potenciál, jakost nebo množství povrchových nebo podzemních vod, má právo, aby po dostateném doložení zámru obdržel vyjádení vodoprávního úadu, zda je tento zámr z hlediska zájm chránných podle tohoto zákona možný, popípad za jakých podmínek. (2) Vodoprávní úad vydá vyjádení rovnž k využívání zdroj pírodní minerální vody osvdených podle zvláštního zákona. 2) (3) Vyjádení není rozhodnutím ve správním ízení a nenahrazuje povolení nebo souhlas vodoprávního úadu vydaný podle tohoto zákona. Díl 4 Vodoprávní evidence 19 Evidence rozhodnutí vodoprávních úad (1) Vodoprávní úady jsou povinny vést evidenci jimi vydaných rozhodnutí podle tohoto zákona. (2) Ministerstvo zemdlství ve spolupráci s Ministerstvem životního prostedí vyhláškou stanoví rozsah a zpsob vedení evidence rozhodnutí vodoprávních úad, vymezí rozsah údaj a zpsob jejich ukládání do informaního systému veejné správy 11) a zpsob pechodu informací z dosavadní vodohospodáské evidence a souhrnné vodohospodáské evidence 12) do tohoto informaního systému. 20 Údaje zapisované do katastru nemovitostí 10

11 (1) Stavby související s vodními díly uvedenými v 55 odst. 1 písm. a), d), f), g), h) a k) se evidují v katastru nemovitostí. Podrobnosti vymezení tchto staveb stanoví Ministerstvo zemdlství vyhláškou. (2) V katastru nemovitostí se dále evidují ochranná pásma vodních dl ( 58 odst. 3) podle odstavce 1 a ochranná pásma vodních zdroj ( 30) jako ochrana území. 13) (3) Vodoprávní úad je povinen zaslat píslušnému katastrálnímu úadu údaje potebné k evidenci ochrany území podle odstavce 2 do 30 dn ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, kterým byla tato ochrana území vymezena. HLAVA III STAV POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD 21 (1) Zjišování a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod slouží k zajišování podklad pro výkon veejné správy podle tohoto zákona a k poskytování informací veejnosti a provádí se podle povodí povrchových vod a hydrogeologických rajon podzemních vod. (2) Zjišování a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod zahrnuje zejména a) zjišování množství a jakosti povrchových a podzemních vod vetn jejich ovlivování lidskouinností a zjišování ekologického stavu povrchových vod, b) vedení vodní bilance ( 22 odst. 1), c) vytváení a vedení evidence 1. vodních tok a jejich povodí, hydrogeologických rajon a umlých vodních útvar 2. množství a jakosti povrchových a podzemních vod, 3. odbr povrchových a podzemních vod, vypouštní odpadních a dlních vod a akumulace povrchových vod ve vodních nádržích, 4. oblastí povodí ( 25), 5. chránných oblastí pirozené akumulace vod ( 28), 6. ochranných pásmech vodních zdroj ( 30), 7. zdroj povrchových vod, které jsou využívány nebo u kterých se pedpokládá jejich využití jako zdroje pitné vody ( 31), 8. citlivých oblastí ( 32), 9. zranitelných oblastí ( 33), 10. oblastí povrchových vod využívaných ke koupání ( 34), 11. vodních dl k vodohospodáským melioracím pozemk ( 56), 12. záplavových území ( 66). Rozsah údaj zahrnutých do evidencí a zpsob jejich ukládání do informaních systém veejné správy ( 22 odst. 3 a 4) stanoví Ministerstvo zemdlství ve spolupráci s Ministerstvem životního prostedí vyhláškou. (3) Zjišování a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod a provozování informaních systém veejné správy provádjí správci povodí a další odborné subjekty, které za tím úelem zizuje nebo zakládá Ministerstvo zemdlství, popípad Ministerstvo životního prostedí (dále 11

12 jen "povené odborné subjekty"). Správci povodí a povené odborné subjekty jsou povinni se pi tétoinnostiídit pokyny svého zakladatele nebo zizovatele. (4) Správci povodí a povené odborné subjekty jsou oprávnni požadovat pro úely zjišování a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod informace od toho, kdo nakládá s povrchovými nebo podzemními vodami, jakož i od správních úad, popípad orgán územní samosprávy, do jejichž psobnosti povolování nakládání s uvedenými vodami spadá, nebo které vedou informaní systémy podle zvláštních zákon; 14) ti jsou povinni bezplatn sdlovat data správcm povodí a poveným odborným subjektm, popípad si správci povodí a povené odborné subjekty mohou u nich tato data bezplatn a za jejich pomoci zjišovat. Ustanovení zvláštních právních pedpis chránících utajované skutenosti tím nejsou dotena. (5) Správci povodí a povené odborné subjekty poskytují na vyžádání bezplatn správním úadm informace o stavu povrchových a podzemních vod; zárove bezplatn poskytují Ministerstvu zdravotnictví informace týkající se nakládání s povrchovými a podzemními vodami v ochranných pásmech pírodních léivých zdroj a zdroj pírodních minerálních vod. (6) Pro vstup povených zamstnanc správc povodí a povených odborných subjekt na cizí pozemky, stavby nebo do staveb platí obdobn ustanovení 114 odst. 1 a (1) Vodní bilance sestává z hydrologické bilance a vodohospodáské bilance. Hydrologická bilance porovnává pírstky a úbytky vody a zmny vodních zásob povodí, území nebo vodního útvaru za daný asový interval. Vodohospodáská bilance porovnává požadavky na odbry povrchové a podzemní vody a vypouštní odpadních vod s využitelnou kapacitou vodních zdroj z hledisek množství a jakosti vody a jejich ekologického stavu. Obsah vodní bilance a zpsob jejího sestavení stanoví Ministerstvo zemdlství ve spolupráci s Ministerstvem životního prostedí vyhláškou. (2) Pro poteby vodní bilance jsou odbratelé povrchových nebo podzemních vod, jakož i ti, kteí využívají pírodní léivé zdroje nebo zdroje pírodních minerálních vod a vody, které jsou vyhrazenými nerosty, a dále ti, kteí vypouštjí do vod povrchových nebo podzemních vody odpadní nebo dlní v množství pesahujícím v kalendáním roce m 3 nebo 500 m 3 v kalendáním msíci, nebo ti, jejichž povolený objem vody vzduté vodním dílem ve vodním toku nebo vody vodním dílem akumulované pesahuje m 3, povinni jednou ron ohlašovat píslušným správcm povodí údaje o tchto odbrech a vypouštní (zejména jejich množství a jakost) a dále údaje o vzdouvání, pop. akumulaci, zpsobem a v rozsahu, který stanoví Ministerstvo zemdlství ve spolupráci s Ministerstvem životního prostedí a Ministerstvem zdravotnictví vyhláškou. (3) Ministerstvo zemdlství spravuje informaní systém veejné správy podle 21 odst. 2 písm. c) pro evidenci a) vodních tok a jejich povodí, hydrogeologických rajon a umlých vodních útvar, b) odbr povrchových a podzemních vod, vypouštní odpadních a dlních vod a akumulace povrchových vod ve vodních nádržích, c) oblastí povodí, 12

13 d) zdroj povrchových vod, které jsou využívány nebo u kterých se pedpokládá jejich využití jako zdroje pitné vody, e) staveb k závlaze a odvodnní pozemk. (4) Ministerstvo životního prostedí spravuje informaní systém veejné správy pro evidenci a) množství a jakosti povrchových a podzemních vod vetn jejich ovlivování lidskou inností a zjišování ekologického stavu povrchových vod, b) chránných oblastí pirozené akumulace vod, c) ochranných pásem vodních zdroj, d) citlivých oblastí, e) zranitelných oblastí, f) oblastí povrchových vod využívaných ke koupání, g) záplavových území. (5) Ministerstvo zemdlství a Ministerstvo životního prostedí postupují pi správ informaních systém podle odstavc 3 a 4 podle zvláštního zákona. 15) Tyto informaní systémy slouží zejména pro úely podle 21 odst. 1, pro plánování v oblasti vod ( 23 až 26) a pro správu povodí ( 54). HLAVA IV PLÁNOVÁNÍ V OBLASTI VOD 23 (1) Plánování v oblasti vod je soustavná koncepní innost, kterou zajišuje stát; je tvoeno Plánem hlavních povodíeské republiky, plány oblastí povodí a programy opatení. (2) Plán hlavních povodí eské republiky a plány oblastí povodí jsou podkladem pro výkon veejné správy, zejména pro územní plánování, územní rozhodování a povolování staveb. 24 Plán hlavních povodíeské republiky (1) Plán hlavních povodí eské republiky stanoví rámcové cíle pro hospodaení s povrchovými a podzemními vodami, ochranu a zlepšování stavu povrchových a podzemních vod a vodních ekosystém, pro trvale udržitelné užívání tchto vod, pro ochranu ped škodlivými úinky tchto vod a pro zlepšování vodních pomr a pro ochranu ekologické stability krajiny. Plán hlavních povodí eské republiky vymezuje i rámcovou strukturu potebných opatení k prosazování veejných zájm, vetn zdroj a zpsobu jejich financování. Pi stanovení rámcových cíl a struktury potebných opatení respektuje Plán hlavních povodí eské republiky mezinárodní závazkyeské republiky. (2) Plán hlavních povodí eské republiky poizuje Ministerstvo zemdlství ve spolupráci s Ministerstvem životního prostedí, dotenými ústedními správními úady a kraji pro 3 hlavní povodí, a to pro povodí Labe, pro povodí Moravy a pro povodí Odry. Plán hlavních povodí 13

14 eské republiky podléhá posuzování vliv na životní prostedí podle zvláštních právních pedpis. 16) (3) Obsah Plánu hlavních povodí eské republiky, zpsob jeho zpracování a postup pi jeho projednávání a zveejnní stanoví vyhláškou Ministerstvo zemdlství ve spolupráci s Ministerstvem životního prostedí. (4) Plán hlavních povodíeské republiky schvaluje vláda. 25 Plány oblastí povodí (1) Plány oblastí povodí stanoví konkrétní cíle pro dané oblasti povodí na základ rámcových cíl Plánu hlavních povodí eské republiky, poteb a zjištného stavu povrchových a podzemních vod, poteb užívání tchto vod v daném území, vetn návrh potebných opatení, napíklad k zachování a zvtšování rozsahu pirozených koryt vodních tok a náklad na n. Plány oblastí povodí poizují správci povodí pro 5 oblastí povodí podle své psobnosti, 17) a to pro oblast povodí Horního a stedního Labe, oblast povodí Vltavy, oblast povodí Ohe a Dolního Labe, oblast povodí Odry a oblast povodí Moravy. (2) Ministerstvo zemdlství stanoví vyhláškou vymezení jednotlivých oblastí povodí podle odstavce 1 zahrnující píslušná povodí a hydrogeologických rajon. (3) Plány oblastí povodí stanoví zejména omezení pro nakládání s vodami a limity pro využití území. Tato omezení a tyto limity jsou závazné pro rozhodování vodoprávních úad [ 105 odst. 2 písm. a)]. (4) Obsah plánu oblasti povodí, postup pi jeho zadání, zpsob zpracování plánu, postup pi jeho projednávání a zpsob jeho zveejnní stanoví vyhláškou Ministerstvo zemdlství ve spolupráci s Ministerstvem životního prostedí a Ministerstvem vnitra. (5) Plány oblastí povodí schvalují ve spolupráci s dotenými ústedními správními úady podle své územní psobnosti kraje. Plány oblastí povodí podléhají posuzování vliv na životní prostedí podle zvláštních právních pedpis. 16) 26 Programy opatení (1) Ministerstvo zemdlství ve spolupráci s Ministerstvem životního prostedí, dotenými ústedními správními úady a dotenými kraji zajišuje sestavení program opatení podle schváleného Plánu hlavních povodí eské republiky, a to vetn asových plán realizace a zpsobu jejich financování; tam, kde je to vhodné, se programy opatení lení podle region (regionální programy opatení). Programy opatení schvaluje vláda. (2) Kraje podle své územní psobnosti zajišují ve spolupráci s dotenými ústedními správními úady sestavení a schválení program opatení podle schválených plán oblastí povodí, a to vetnasových plán realizace a zpsobu jejich financování. 14

15 (3) Vodoprávní úad ukládá správcm povodí, správcm vodních tok, vlastníkm vodních dl nebo jiným osobám povinnost provést opatení, která stanoví ve veejném zájmu schválené programy opatení podle odstavc 1 a 2. (4) Ministerstvo zemdlství ve spolupráci s Ministerstvem životního prostedí a krajskými úady pedkládá každé 3 roky vlád souhrnnou zprávu o plnní program opatení a o stavu povrchových a podzemních vod a hospodaení s vodou v oblastech povodí. (5) Obsah program opatení, postup jejich zpracování, projednávání a zpsob jejich zveejování stanoví vyhláškou Ministerstvo zemdlství ve spolupráci s Ministerstvem životního prostedí a Ministerstvem vnitra. HLAVA V OCHRANA VODNÍCH POM R A VODNÍCH ZDROJ Díl 1 Ochrana vodních pomr 27 Vlastníci pozemk jsou povinni, nestanoví-li zvláštní právní pedpis jinak, 18) zajistit péi o n tak, aby nedocházelo ke zhoršování vodních pomr. Zejména jsou povinni za tchto podmínek zajistit, aby nedocházelo ke zhoršování odtokových pomr, odnosu pdy erozní inností vody a dbát o zlepšování retenní schopnosti krajiny. 28 Chránné oblasti pirozené akumulace vod (1) Oblasti, které pro své pírodní podmínky tvoí významnou pirozenou akumulaci vod, vyhlašuje vláda naízením za chránné oblasti pirozené akumulace vod. (2) V chránných oblastech pirozené akumulace vod se v rozsahu stanoveném naízením vlády zakazuje a) zmenšovat rozsah lesních pozemk, b) odvodovat lesní pozemky, c) odvodovat zemdlské pozemky, d) tžit rašelinu, e) tžit nerosty povrchovým zpsobem nebo provádt jiné zemní práce, které by vedly k odkrytí souvislé hladiny podzemních vod, f) tžit a zpracovávat radioaktivní suroviny, g) ukládat radioaktivní odpady. (3) Ministerstvo životního prostedí mže po pedchozím souhlasu vlády povolit výjimku ze zákaz uvedených v odstavci 2. 15

16 (4) Pokud zákazem podle odstavce 2 písm. a) až c) vznikne vlastníkovi pozemku škoda, má nárok na její úhradu. Díl 2 Podzemní vody 29 (1) Zdroje podzemních vod jsou pednostn vyhrazeny pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou a pro úely, pro které je použití pitné vody stanoveno zvláštním právním pedpisem. 5) K jiným úelm mže vodoprávní úad povolit použití podzemní vody, jen není-li to na úkor uspokojování uvedených poteb. (2) Osoba, která zpsobí pi provozníinnosti 19) ztrátu podzemní vody nebo podstatné snížení možnosti odbru ve zdroji podzemních vod, popípad zhoršení jakosti vody v nm, je povinna nahradit škodu, která tím vznikla tomu, kdo má povoleno odebírat podzemní vodu z tohoto vodního zdroje, a dále provést podle místních podmínek potebná opatení k obnovení pvodního stavu. Náhrada spoívá v opatení náhradního zdroje vody. Není-li to možné nebo úelné, je povinna poskytnout jednorázovou náhradu odpovídající snížení hodnoty tohoto nemovitého majetku, s jehož užíváním je povolení spojeno. Ve sporech o náhradu škody nebo o její výši rozhoduje soud. Tím nejsou doteny obecné pedpisy o náhrad škody. (3) Vlastník pozemku, který pi jinéinnosti než pi geologických pracích 20) na nm zjistí výskyt podzemních vod v neobvyklém množství (nap. v takovém množství, které si vyžádá zmnu technologie zakládání stavby nebo si vynutí upuštní od realizace stavby na tomto staveništi apod.) nebo zjistí výskyt podzemních vod s napjatou hladinou (artézské vody), je povinen tuto skutenost ohlásit píslušnému vodoprávnímu úadu k zjištní vydatnosti zdroje podzemní vody. Díl 3 Ochrana vodních zdroj 30 Ochranná pásma vodních zdroj (1) K ochran vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti zdroj podzemních nebo povrchových vod využívaných nebo využitelných pro zásobování pitnou vodou s prmrným odbrem více než m 3 za rok stanoví vodoprávní úad ochranná pásma. Vyžadují-li to závažné okolnosti, mže vodoprávní úad stanovit ochranná pásma i pro vodní zdroje s nižší kapacitou, než je uvedeno v první vt. Vodoprávní úad mže ze závažných dvod své rozhodnutí o stanovení ochranného pásma též zmnit, popípad je zrušit. Stanovení ochranných pásem je vždy veejným zájmem. (2) Ochranná pásma se dlí na ochranná pásma I. stupn, která slouží k ochran vodního zdroje v bezprostedním okolí jímacího nebo odbrného zaízení, a ochranná pásma II. stupn, která slouží k ochran vodního zdroje v územích stanovených vodoprávním úadem tak, aby nedocházelo k ohrožení jeho vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti. 16

17 (3) Ochranné pásmo I. stupn stanoví vodoprávní úad jako souvislé území a) u vodárenských nádrží a u dalších nádrží urených výhradn pro zásobování pitnou vodou pro celou plochu hladiny nádrže pi maximálním vzdutí, b) u ostatních nádrží s vodárenským využitím než uvedených pod písmenem a) s minimální vzdáleností hranice jeho vymezení na hladin nádrže 100 m od odbrného zaízení, c) u vodních tok 1. s jezovým vzdutím na behu odbru minimáln v délce 200 m nad místem odbru proti proudu, po proudu do vzdálenosti 100 m nebo k hran vzdouvacího objektu a šíce ochranného pásma 15 m, ve vodním toku zahrnuje minimáln jednu polovinu jeho šíky v míst odbru, 2. bez jezového vzdutí na behu odbru minimáln v délce 200 m nad místem odbru proti proudu, po proudu do vzdálenosti 50 m od místa odbru a šíce ochranného pásma 15 m, ve vodním toku zahrnuje minimáln jednu tetinu jeho šíky v míst odbru, d) u zdroj podzemní vody s minimální vzdáleností hranice jeho vymezení 10 m od odbrného zaízení, e) v ostatních pípadech individuáln. (4) Vodoprávní úad mže stanovit v odvodnných pípadech ochranné pásmo I. stupn v rozsahu menším, než je uveden v odstavci 3 písm. a) až d). (5) Ochranné pásmo II. stupn se stanoví vn ochranného pásma I. stupn; mže být tvoeno jedním souvislým nebo více od sebe oddlenými územími v rámci hydrologického povodí nebo hydrogeologického rajonu. Vodoprávní úad mže ochranné pásmo II. stupn, je-li to úelné, stanovovat postupn po jednotlivých územích. (6) Ochranná pásma stanoví vodoprávní úad na návrh nebo z vlastního podntu. Nepodají-li návrh na jejich stanovení ti, kteí mají právo vodu z vodního zdroje odebírat, popípad ti, kteí o povolení k takovému odbru žádají, u vodárenských nádrží pak ti, kteí vlastní vodní díla sloužící ke vzdouvání vody v takových nádržích nebo jsou jejich stavebníky, mže jim pedložení tohoto návrhu s potebnými podklady vodoprávní úad uložit. Za vodárenské nádrže podle pedchozí vty se považují nádrže uvedené v seznamu podle odstavce 11. (7) Odpadne-li dvod ochrany, vodoprávní úad z vlastního podntu nebo na návrh rozhodne o zrušení ochranného pásma. (8) V rozhodnutí o zízení nebo zmn ochranného pásma vodního zdroje vodoprávní úad po projednání s dotenými orgány státní správy stanoví, které innosti poškozující nebo ohrožující vydatnost, jakost nebo zdravotní nezávadnost vodního zdroje nelze v tomto pásmu provádt, jaká technická opatení je teba v ochranném pásmu provést, popípad zpsob a dobu omezení užívání pozemk a staveb v tomto pásmu ležících. (9) Za prokázané omezení užívání pozemk a staveb v ochranných pásmech vodních zdroj náleží vlastníkm tchto pozemk a staveb náhrada, kterou jsou povinni na jejich žádost poskytnout v pípad vodárenských nádrží vlastníci vodních dl umožujících v nich vzdouvání vody, v ostatních pípadech oprávnní ( 8) k odbru vody z vodního zdroje; je-li jich více, pomrn podle povoleného množství odebírané vody. Nedojde-li o poskytnutí náhrady k dohod, rozhodne o jednorázové náhrad soud. 17

18 (10) Náklady spojené s technickými úpravami v ochranných pásmech vodních zdroj uloženými vodoprávním úadem k ochran vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti nesou ti, kteí jsou oprávnni vodu z tchto vodních zdroj odebírat, popípad o povolení k jejímu odbru žádají, u vodárenských nádrží pak vlastníci nebo stavebníci vodních dl sloužících ke vzdouvání vody. (11) Ministerstvo životního prostedí vyhláškou stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a zmny ochranných pásem vodních zdroj. 31 Pro zdroje povrchových vod, které jsou využívány nebo u kterých se pedpokládá jejich využití jako zdroje pitné vody, ukazatele a hodnoty jejich pípustného zneištní stanoví vláda naízením. 32 Citlivé oblasti (1) Citlivé oblasti jsou vodní útvary povrchových vod, a) v nichž dochází nebo v blízké budoucnosti mže dojít v dsledku vysoké koncentrace živin k nežádoucímu stavu jakosti vod, b) které jsou využívány nebo se pedpokládá jejich využití jako zdroje pitné vody, v níž koncentrace dusinan pesahuje hodnotu 50 mg/l, nebo c) u nichž je z hlediska zájm chránných tímto zákonem nutný vyšší stupe ištní odpadních vod. (2) Citlivé oblasti vymezí vláda naízením. Vymezení citlivých oblastí podléhá pezkoumání v pravidelných intervalech nepesahujících 4 roky. (3) Pro citlivé oblasti a pro vypouštní odpadních vod do povrchových vod ovlivujících kvalitu vody v citlivých oblastech stanoví vláda naízením ukazatele pípustného zneištní odpadních vod a jejich hodnoty. 33 Zranitelné oblasti (1) Zranitelné oblasti jsou území, kde se vyskytují a) povrchové nebo podzemní vody, zejména využívané nebo urené jako zdroje pitné vody, v nichž koncentrace dusinan pesahuje hodnotu 50 mg/l nebo mohou této hodnoty dosáhnout, nebo b) povrchové vody, u nichž v dsledku vysoké koncentrace dusinan ze zemdlských zdroj dochází nebo mže dojít k nežádoucímu zhoršení jakosti vody. (2) Vláda naízením stanoví zranitelné oblasti a v nich upraví používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, stídání plodin a provádní protierozních opatení. Vymezení zranitelných oblastí podléhá pezkoumání v pravidelných intervalech nepesahujících 4 roky. 18

19 34 Povrchové vody využívané ke koupání (1) Povrchové vody využívané ke koupání osob pro vyhovující jakost vody, které obvykle používá ke koupání vtší poet osob, stanoví Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Ministerstvem životního prostedí vyhláškou. Koupání v nich je povoleno, pokud jakost vody odpovídá požadavkm stanoveným zvláštním právním pedpisem. 21) (2) Pokud povrchové vody uvedené ve vyhlášce vydané podle odstavce 1 pestanou odpovídat požadavkm na jakost vody pro koupání stanoveným ve zvláštním právním pedpise, 21) uloží nebo pijme vodoprávní úad k náprav tohoto stavu odpovídající opatení po projednání s orgány ochrany zdraví a správcem povodí. 35 Podpora života ryb (1) Povrchové vody, které jsou vhodné pro život a reprodukci pvodních druh ryb a dalších vodních živoich, s rozdlením na vody lososové a kaprové, stanoví vláda naízením. (2) Ukazatele a hodnoty pípustného zneištní vod uvedených v odstavci 1 stanoví vláda naízením. (3) U vodárenských nebo jiných vodních nádrží nebo na úsecích vodních tok mže vodoprávní úad uložit jejich vlastníkovi, správci vodního toku a uživateli rybáského revíru též zpsob rybáského obhospodaování. (4) Vypouštt ryby a ostatní vodní živoichy nepvodních, geneticky nevhodných a neprovených populací pirozených druh do vodních tok a vodních nádrží bez souhlasu píslušného vodoprávního úadu, je zakázáno. Díl 4 Ochrana množství vod 36 Minimální zstatkový prtok (1) Minimálním zstatkovým prtokem je prtok povrchových vod, který ješt umožuje obecné nakládání s povrchovými vodami a ekologické funkce vodního toku. (2) Minimální zstatkový prtok stanoví vodoprávní úad pi udlení povolení k nakládání s vodami, které mže mít za následek snížení prtoku vodního toku. Vodoprávní úad pitom vychází z plán oblastí povodí, z metodického pokynu vydaného Ministerstvem životního prostedí a pihlédne ke zjištnému stavu povrchových a podzemních vod, zejména k výsledkm vodní bilance v daném povodí. 19

20 (3) Vodoprávní úad mže uložit vlastníkovi vodního díla za úelem kontroly dodržování minimálního zstatkového prtoku povinnost osadit na vodním díle cejch nebo vodní znaku a povinnost minimální zstatkový prtok pravideln mit a podávat píslušnému správci povodí zprávy o výsledcích mení. 37 Minimální hladiny podzemních vod (1) Minimální hladina podzemních vod je hladina, která ješt umožuje trvale udržitelné užívání vodních zdroj a pi které nedojde k narušení ekologické stability ekosystému vodních útvar s nimi souvisejících. (2) Minimální hladinu podzemních vod stanoví vodoprávní úad v povolení k nakládání s vodami, pokud toto nakládání mže mít za následek podstatné snížení hladiny podzemních vod. Vodoprávní úad pitom vychází z plán oblastí povodí a metodického pokynu vydaného Ministerstvem životního prostedí a pihlédne ke zjištnému stavu povrchových a podzemních vod, zejména k výsledkm vodní bilance v daném hydrogeologickém rajonu. (3) Vodoprávní úad mže uložit oprávnnému ve smyslu odstavce 2 povinnost pedložit návrh jímacího ádu ke schválení, popípad povinnost hladinu podzemních vod pravideln mit, dále zpsob mení a povinnost podávat píslušnému správci povodí zprávy o výsledcích mení. Díl 5 Ochrana jakosti vod 38 Odpadní vody (1) Odpadní vody jsou vody použité v obytných, prmyslových, zemdlských, zdravotnických a jiných stavbách, zaízeních nebo dopravních prostedcích, pokud mají po použití zmnnou jakost (složení nebo teplotu), jakož i jiné vody z nich odtékající, pokud mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod. Odpadní vody jsou i prsakové vody z odkališ nebo ze skládek odpadu. (2) Vody z drenážních systém odvodovaných zemdlských pozemk, vody užité na plavidlech, u nichž došlo pouze ke zvýšení teploty, a nepoužité minerální vody z pírodního léivého zdroje nebo zdroje pírodní minerální vody nejsou odpadními vodami podle tohoto zákona. (3) Kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních, je povinen zajišovat jejich zneškodování v souladu s podmínkami stanovenými v povolení k jejich vypouštní. Pi stanovování tchto podmínek je vodoprávní úad povinen pihlížet k dostupným technologiím v oblasti zneškodování odpadních vod. Ten, kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních, je povinen v souladu s rozhodnutím vodoprávního úadu mit objem vypouštných vod a míru jejich zneištní a výsledky tchto mení pedávat vodoprávnímu úadu, který rozhodnutí vydal, a píslušnému správci povodí a povenému odbornému subjektu. 20

21 Vodoprávní úad tímto rozhodnutím stanoví místo a zpsob mení objemu a zneištní vypouštných odpadních vod aetnost pedkládání výsledk tchto mení. (4) Vypouštní odpadních vod do vod podzemních lze povolit jen výjimen z jednotlivých rodinných domk a staveb pro individuální rekreaci na základ individuálního posouzení jejich vlivu na jakost podzemních vod. Odpadní vody nesmjí být vypouštny pímo do pásma nasycení ( 2). (5) Pi povolování vypouštní odpadních vod do vod povrchových stanoví vodoprávní úad nejvýše pípustné hodnoty jejich množství a zneištní. Pitom je vázán ukazateli vyjadujícími stav vody ve vodním toku, ukazateli a hodnotami pípustného zneištní povrchových vod, ukazateli a pípustnými hodnotami zneištní odpadních vod a náležitostmi a podmínkami povolení k vypouštní odpadních vod, které stanoví vláda naízením. (6) Pi povolování vypouštní odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních vodoprávní úad a) pihlíží k poteb dosažení nebo zachování vyhovujícího stavu povrchových nebo podzemních vod a na vodu vázaných ekosystém, b) posuzuje možnosti omezování zneištní u jeho zdroje i omezování emisí do životního prostedí jako celku a možnosti optovného využívání odpadních vod. (7) Vyžadují-li to nutné zájmy ochrany vod, mže vodoprávní úad stanovit pípustné hodnoty ukazatel zneištní odpadních vod písnjší než hodnoty stanovené vládou naízením podle odstavce 5, pípadn stanovit další ukazatele a jejich pípustné hodnoty. Obdobn to platí i v pípadech ukazatel zneištní a jejich hodnot stanovených vládou podle 31 a 35. (8) Vodoprávní úad mže pi povolování vypouštní odpadních vod z prmyslových staveb a zaízení uložit zneškodování odpadních vod z jednotlivých dílích výrob nebo chladících vod oddlen od ostatních odpadních vod. (9) Vodoprávní úad mže na základ žádosti zneišovatele povolit ve výjimených pípadech na nezbytn nutnou dobu, zejména pi uvádní istírny odpadních vod do provozu, pi zkušebním provozu, nezbytných opravách i zmnách zaízení ke zneškodování odpadních vod a pi haváriích tchto zaízení a v pípadech, kdy odpadní, popípad zvláštní vody budou do povrchových vod vypouštny ízeným zpsobem, pi souasném stanovení dalších podmínek, které omezí možnost zhoršení jakosti povrchových vod, vypouštní odpadních vod s pípustnými hodnotami ukazatel zneištní odpadních vod vyššími než hodnoty stanovené vládou naízením podle odstavce 5 nebo podle Závadné látky (1) Závadné látky jsou látky, které nejsou odpadními ani dlními vodami a které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod (dále jen "závadné látky"). Každý, kdo zachází se závadnými látkami, je povinen uinit pimená opatení, aby nevnikly do povrchových nebo podzemních vod a neohrozily jejich prostedí. 21

22 (2) V pípadech, kdy uživatel závadných látek zachází s tmito látkami ve vtším rozsahu nebo kdy zacházení s nimi je spojeno se zvýšeným nebezpeím pro povrchové nebo podzemní vody, má uživatel závadných látek povinnostinit tato opatení: a) vypracovat plán opatení pro pípady havárie (dále jen "havarijní plán"); havarijní plán schvaluje píslušný vodoprávní úad; mže-li havárie ovlivnit vodní tok, projedná jej uživatel závadných látek ped pedložením ke schválení s píslušným správcem vodního toku, kterému také pedá jedno jeho vyhotovení, b) provádt záznamy o provedených opateních a tyto záznamy uchovávat po dobu 5 let. (3) Seznam nebezpených závadných látek (dále jen "nebezpené látky") je uveden v píloze. 1 k tomuto zákonu; tento seznam obsahuje i zvláš nebezpené závadné látky (dále jen "zvláš nebezpené látky"). (4) Každý, kdo zachází se zvláš nebezpenými látkami nebo nebezpenými látkami nebo kdo zachází se závadnými látkami ve vtším rozsahu nebo kdy zacházení s nimi je spojeno se zvýšeným nebezpeím, je povinen uinit odpovídající opatení, aby nevnikly do povrchových nebo podzemních vod nebo do kanalizací, které netvoí souást technologického vybavení výrobního zaízení. Je povinen zejména a) umístit zaízení, v nmž se závadné látky používají, zachycují, skladují, zpracovávají nebo dopravují tak, aby bylo zabránno nežádoucímu úniku tchto látek do pdy nebo jejich nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami, b) používat jen takové zaízení, popípad zpsob pi zacházení se závadnými látkami, které jsou vhodné i z hlediska ochrany jakosti vod, c) nejmén jednou za 6 msíc kontrolovat sklady a skládky, jakož i zkoušet tsnosti potrubí nebo nádrží urených pro skladování a prostedk pro dopravu závadných látek a provádt jejich vasné opravy; sklady musí být zabezpeeny nepropustnou úpravou proti úniku závadných látek do podzemních vod, d) vybudovat a provozovat odpovídající kontrolní systém pro zjišování úniku závadných látek, e) zajistit, aby nov budované stavby byly zajištny proti nežádoucímu úniku tchto látek pi hašení požáru. (5) Opatení podle odstavce 4 se pimen vztahují i na použité obaly závadných látek. (6) Každý, kdo zachází se zvláš nebezpenými látkami, je povinen vést záznamy o typech tchto látek, které jsou zpracovávány nebo s nimiž se nakládá, o obsahu jejich úinných složek, o jejich vlastnostech zejména ve vztahu k povrchovým a podzemním vodám prostedí a tyto informace na vyžádání poskytnout vodoprávnímu úadu a Hasiskému záchrannému sborueské republiky. (7) Vodoprávní úad mže pi použití závadných látek povolit z ustanovení odstavce 1 výjimku, nejde-li o ropné látky, a to v nezbytn nutné míe, na omezenou dobu a za pedpokladu, že jich bude použito a) k úprav a udržování vodního toku, b) ke krmení ryb, c) z dvod zdravotních, d) k úprav povrchových nebo podzemních vod pro urité zpsoby užívání, napíklad srážení anorganických živin pímo ve vodním toku, e) k odstranní nežádoucí flóry nebo fauny ve vodním toku, nebo 22

254/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2001. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 2 Vymezení pojmů

254/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2001. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 2 Vymezení pojmů 254/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2001 o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) Změna: 76/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Změna: 20/2004 Sb. (část) Změna: 413/2005

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

ŘEŠENÍ ZNEČIŠŤOVÁNÍ POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD PODLE VODNÍHO ZÁKONA Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D. Právní úprava Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon ).

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

Metodický pokyn pro výbr a udržování zdroj pro nouzové zásobování vodou

Metodický pokyn pro výbr a udržování zdroj pro nouzové zásobování vodou Metodický pokyn pro výbr a udržování zdroj pro nouzové zásobování vodou Ureno: Orgánm krizového ízení Ministerstvo zemdlství.j.: 21 881/2002-6000 Ministerstvo zemdlství v dohod s Ministerstvem životního

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek 96/1993 Sb. ZÁKON zedne25.února1993 o stavebním spoení a státní podpoe stavebního spoení a o doplnní zákona eské národní rady. 586/1992 Sb., odaníchzpíjm,veznnízákonaeskénárodnírady.35/1993sb. Zmna: 83/1995

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

254/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2001. o vodách a o změně některých zákonů. (vodní zákon) ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) HLAVA I

254/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2001. o vodách a o změně některých zákonů. (vodní zákon) ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) HLAVA I Systém ASPI - stav k 31.5.2015 do částky 54/2015 Sb. a 21/2015 Sb.m.s. - RA719 254/2001 Sb. - vodní zákon - poslední stav textu Změna: 76/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Změna:

Více

Ochrana vod závadné látky

Ochrana vod závadné látky 19.02.2015 Ochrana vod závadné látky Jan Klír Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně Tel.: 603 520 684 E-mail: klir@vurv.cz Web: www.vurv.cz Závadné látky Nakládání se závadnými látkami

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD. Filip Dienstbier, listopad 2013

PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD. Filip Dienstbier, listopad 2013 PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD Filip Dienstbier, listopad 2013 Vody jako složka životního prostředí význam: zdroj pitné vody pro obyvatelstvo pro zemědělství prostředí vodních ekosystémů pro ostatní rostliny

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Pedmt úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Pedmt úpravy 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. kvtna 2001 o odpadech a o zmn nkterých dalších zákon ve znní zákon. 477/2001 Sb.,. 76/2002 Sb.,. 275/2002 Sb.,. 320/2002 Sb.,. 356/2003 Sb.,. 167/2004 Sb.,. 188/2004 Sb.,.

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy píloha. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 09/14 ze dne 24. ervna 1999 A) Obecné zásady 1. Zásady postupu pi prodeji bytových dom

Více

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. bezna 1994, kterým se upravují nkteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nkteré vlastnické vztahy k bytm a nebytovým prostorm a doplují nkteré zákony (zákon o vlastnictví byt)

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení Stanovy eského rybáského svazu ást I. 1 Základní ustanovení 1) eský rybáský svaz (dále jen Svaz nebo RS ) je obanské sdružení podle zákona. 83/1990 Sb., o sdružování oban, v platném znní. 2) Svaz má postavení

Více

ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU

ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU *) Příloha č. 12 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU [ 17 vodního zákona] 1. Žadatel 1) Obchodní firma nebo název / Jméno, popřípadě

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001 OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001 O nakládání s komunálním odpadem Zastupitelstvo msta v Luhaovicích schválilo na svém zasedání dne 13.12.2001 v souladu s ustanovením 17 odst. 2 zákona. 185/2001

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r.

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r. V souladu s lánkem 6 odst. 1 písmeno a) Statutu Rašínovy vysoké školy s.r.o. v platném znní (dále jen Statut) se vydává Knihovní ád knihovny Rašínovy vysoké školy s.r.o. Vyvšeno dne: 21. 9. 2009 Mgr. Jarmila

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení I.1. I.2. I.3. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004 Sb., o podnikání

Více

Pokyn k táborm pro rok 2008

Pokyn k táborm pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k táborm pro rok 2008 1. Úvod (1) Tento pokyn upravuje poádání tábor Junáka v roce 2008. Obsahuje: a) pehled základních podmínek, které je nutné pro poádání tábora splnit

Více

Technická zpráva požární ochrany

Technická zpráva požární ochrany Technická zpráva požární ochrany Akce : zateplení fasády bytového domu p.70 Tuhá Investor : OSBD eská Lípa Barvíská 738 eská Lípa Použité technické pedpisy: SN 73 0802,73 0833,73 0873, 73 0821, vyhl..23/2008

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Zajištní úklidových služeb pro poteby R - eské správy sociálního zabezpeení Otevené ízení podle ustanovení 27 zákona. 137/2006 Sb., o veejných

Více

o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí

o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí ZÁKON. 357/1992 Sb., o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí ve znní zákona. 18/1993 Sb., zákona. 322/1993 Sb., zákona. 42/1994 Sb., zákona. 72/1994 Sb., zákona. 85/1994 Sb., zákona. 113/1994

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk usnesením. 371 Rady msta Vimperk ze dne 16.4.2007 zámr. 44/11/07 prodeje ásti pozemk vedených u Katastrálního úadu pro Jihoeský kraj, Katastrálního pracovišt Prachatice v katastru nemovitostí pro obec

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 Úplné znní organizaního ádu ŠLP Ktiny ve znní Zmn a doplk.j. 105/2007-981 schválených

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") spolenosti NOVA nábytek, se sídlem Nová 252, 342 01 Sušice, identifikaní íslo: 48348040, (dále jen "prodávající")

Více

Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu.

Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu. Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu. Obec Šemnice, na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 30.1.2007,

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Sociáln-právní ochrana dtí

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Zákonný základ nakládání se závadnými látkami

Zákonný základ nakládání se závadnými látkami Zákonný základ nakládání se závadnými látkami Praha 25. října 2011 Závadné látky ( 39) závadná látka = jakákoliv látka, resp. cokoliv ohrožující jakost vod 39 odst. 1: Závadné látky jsou látky, které nejsou

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA J: MSK 31752/2007 SP. ZN.: KON/25735/2007/Sam VYIZUJE: Ing. Alexandra Klajmonová ODBOR: kontroly TEL.: 595 622 307 FAX: 595

Více

DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY. ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení

DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY. ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení 1. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. l. I. Úvodní ustanovení (dále jen Všeobecné podmínky ) V souladu s právním ádem eské republiky, zejména zákonem.

Více

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek Pl roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice Novela ZVZ praktické aspekty vyhlášek Odvodnní úelnosti veejné zakázky pro úely pedbného oznámení a) splnním veejné

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina,

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, omluven p.panak V úvodu požádala starostka zastupitele o

Více

Strategické prostorové plánování

Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování lze oznait jako pokrokovou metodu plánování trvale udržitelného rozvoje území, která využívá moderních technologií a postup pi zpracování

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Telefony ústedna: 267204300 267204306 Fax (02) 22718211 E-mail osz_cr@cmkos.cz Vážený pan MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví Palackého nám.. 4 128 00 Praha

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ZHOTOVITEL:!"#$%&'( ()*+,-./0-12 3242."&%%55 %26-47891+:/; '

Více

Hlavní msto Praha RADA HLAVNÍHO MSTA PRAHY U S N E S E N Í. Rady hlavního msta Prahy

Hlavní msto Praha RADA HLAVNÍHO MSTA PRAHY U S N E S E N Í. Rady hlavního msta Prahy Hlavní msto Praha RADA HLAVNÍHO MSTA PRAHY U S N E S E N Í Rady hlavního msta Prahy íslo 1360 ze dne 20.9.2005 k návrhu na zrušení usnesení Rady HMP. 1500 ze dne 5.12.2000 schválení Pravidel pro pronájem

Více

Valná hromada spolenosti Rybáství Perov a.s., se sídlem Perov, gen. Štefánika 5, I: 476 75 756, rozhodla, takto :

Valná hromada spolenosti Rybáství Perov a.s., se sídlem Perov, gen. Štefánika 5, I: 476 75 756, rozhodla, takto : Na základ požadavku notáky paní JUDr. Marcely Stokláskové, která se zúastní valné hromady spolenosti Rybáství Perov a.s. a bude osvdovat usnesení valné hromady k bodu 4) poadu jednání notáským zápisem,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdlávání zamstnanc ve spolenosti CN Resources International (CZ) a.s. soft skills 1. Identifikaní údaje zadavatele Název zadavatele

Více

Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012. část 3.

Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012. část 3. Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012 část 3. Vrty pro tepelná čerpadla Do 1.8. 2010 se vrty pro tepelná čerpadla systému země x voda i voda x voda považovala za vodní díla a pro jejich provádění bylo zapotřebí

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Úplné znní zákona o ochran osobních údaj. 101/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000

Úplné znní zákona o ochran osobních údaj. 101/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000 Úplné znní zákona o ochran osobních údaj 101/2000 Sb. ZÁKON ze dne 4. dubna 2000 o ochran osobních údaj a o zmn nkterých zákon, ve znní zákona *. 227/2000 Sb., zákona *. 177/2001 Sb., zákona *. 450/2001

Více

M S T S K Ý Ú A D T A N V A L D

M S T S K Ý Ú A D T A N V A L D M S T S K Ý Ú A D T A N V A L D odbor stavební úad a životní prostedí Palackého 359, 468 41 Tanvald, 483 369 511, fax: 483 369 512, email: meu@tanvald.cz Sp.zn.: MÚT/15893/2012/SÚaŽP.j.: MÚT/18505/2012

Více

Aktualizovaná metodická pomcka pro oblast výkladu pojm v plynárenství a vztahu mezi zákonem. 458/2000 Sb., energetický zákon a zákonem. 183/2006 Sb.

Aktualizovaná metodická pomcka pro oblast výkladu pojm v plynárenství a vztahu mezi zákonem. 458/2000 Sb., energetický zákon a zákonem. 183/2006 Sb. Aktualizovaná metodická pomcka pro oblast výkladu pojm v plynárenství a vztahu mezi zákonem. 458/2000 Sb., energetický zákon a zákonem. 183/2006 Sb., stavební zákon. Listopad 2014 Úvod: K aktualizaci metodické

Více

190/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o dluhopisech ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

190/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o dluhopisech ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: 190/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o dluhopisech ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Pedmt úpravy Tento zákon upravuje vydávání dluhopis v eské republice,

Více

Ing. Karel TUREČEK a kolektiv ZÁKON O VODÁCH. č. 254/2001 Sb., s komentářem

Ing. Karel TUREČEK a kolektiv ZÁKON O VODÁCH. č. 254/2001 Sb., s komentářem Ing. Karel TUREČEK a kolektiv ZÁKON O VODÁCH č. 254/2001 Sb., s komentářem OBSAH: Předmluva... str. 5 Úvod... str. 7 Zákon č. 254/2001 Sb., ze dne 28. června 2001, o vodách a o změně některých zákonů (vodní

Více

Bezbariérový pístup k bytovým jednotkám a Stavební úpravy lékárny na bytové jednotky, Masarykova ul., na p.p.. 570/1, k.ú. Nové Sedlo u Lokte

Bezbariérový pístup k bytovým jednotkám a Stavební úpravy lékárny na bytové jednotky, Masarykova ul., na p.p.. 570/1, k.ú. Nové Sedlo u Lokte NÁVRH SMLOUVY O DÍLO Smluvní strany Msto Nové Sedlo, Sídlo: Masarykova 502, 357 34 Nové Sedlo. I: 002 59 527 DI: CZ00259527 bankovní spojení: SOB a.s., poboka Karlovy Vary íslo útu: 201293786/0300 Statutární

Více

Aktuální znní k 2. 5. 2011 (strana 1 z potu 19 stran celkem)

Aktuální znní k 2. 5. 2011 (strana 1 z potu 19 stran celkem) Jáchymov Property Management, a.s. T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov, IO: 453 59 229 registrace v obchodním rejstíku Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 207 S T A N O V Y obchodní spolenosti Jáchymov

Více

Smrnice pro oznaování jednotek a vedení registru organizaních jednotek Junáka

Smrnice pro oznaování jednotek a vedení registru organizaních jednotek Junáka Smrnice pro oznaování jednotek a vedení registru organizaních jednotek Junáka 1. Základní a úvodní ustanovení (1) Smrnice v návaznosti na Organizaní ád Junáka uruje pravidla pro oznaování jednotek Junáka

Více

Agentury ochrany pírody a krajiny R

Agentury ochrany pírody a krajiny R 1. ervna 2007 íslo 4/1 Metodické listy Agentury ochrany pírody a krajiny R Postup pi poskytování informací a dat AOPK R 2 Metodické listy. 4/1/07 Motto: Každá strana bude usilovat o zajištní toho, aby

Více

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. I. Preambule 1. Tyto Obchodní podmínky vydala spolenost IMPERIUM TV s.r.o., se sídlem Studentská 78, 360 07 Karlovy Vary, I: 26387000, DI: CZ26387000, zapsána

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Usnesení. 522 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 22.05.2006. Usnesení. 523 Rada msta Vimperk rozhodla uzavít Dodatek.1 ke smlouv o dílo.05/06

Více

Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky

Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky. xxx Residence Malý Vinohrad, spol. s. r. o. I: 277 56 921 se sídlem Liberec 4, Dr. M. Horákové 580/7, PS 460 01 spolenost zapsaná v obchodním rejstíku

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ )

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ ) KVALIFIKANÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále ZVZ ) Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplikaního programového vybavení pro oblast Správy údajové

Více

Z 1875 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje. íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr

Z 1875 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje. íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr Výroková ást zmny: Z 1875 / 07 A. základní údaje íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr Parcelní íslo: v úseku "Pankrác Budjovická Hlavní cíl zmny: Zmna funkního

Více

4.1. Veejná obchodní spolenost

4.1. Veejná obchodní spolenost 4. 4.1. Veejná obchodní spolenost A) Veejná obchodní spolenost je upravena v 76 až 92 ObchZ. Jde o typickou osobní spolenost, protože innost spolenosti musí být vykonávána jejími spoleníky vždy osobn.

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD

Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD Ve smyslu zákona 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování knihovnických a informaních služeb /knihovní zákon/,

Více

eské strany navrhly pro výstavbu a celkovou realizaci Projektu možnou lokalitu (definovanou v Píloze 2 jako Lokalita ).

eské strany navrhly pro výstavbu a celkovou realizaci Projektu možnou lokalitu (definovanou v Píloze 2 jako Lokalita ). Tuto Investiní smlouvu ( Smlouva ) uzaveli dne [] 2006: (1) Hyundai Motor Company, spolenost založená dle práva Korejské republiky, se sídlem na adrese 231, Yangjae-Dong, Seocho-Gu, 137-938 Soul, Korea

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Právní úpravu zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným nalezneme v zákon.

Více

I: 25250167 DI: CZ25250167 spisová znaka rejstíkového soudu: KS Hradec Králové, oddíl C, vložka10 007

I: 25250167 DI: CZ25250167 spisová znaka rejstíkového soudu: KS Hradec Králové, oddíl C, vložka10 007 Krajský úad Pardubického kraje I: 25250167 DI: CZ25250167 spisová znaka rejstíkového soudu: KS Hradec Králové, oddíl C, vložka10 007 uzavírají tuto smlouvu o dílo dále jen smlouva ), kterou se zhotovitel

Více

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Usnesení. 35 Zastupitelstvo msta bere na vdomí pehled plnní usnesení ze dne 11.12.2006 a bere

Více

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín Úmluva o biomedicín JUDr. Ondej Dostál, Ph.D., LL.M. Centrum pro zdravotnické právo 3.LF UK Advokátní kancelá JUDr. Bohumily Holubové l.1 Úel a pedmt Úvodní ustanovení Smluvní strany budou chránit dstojnost

Více

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní:

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní: Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví Ve znní: zákona. 117/1994 Sb., zákona. 227/1997 Sb., zákona. 492/2000 Sb., zákona. 353/2001 Sb., zákona. 575/2002 Sb., zákona. 437/2003 Sb. - pechodná ustanovení, zákona.

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA HLAVÁOVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA HLAVÁOVA Aktualizované znní Stanov Bytového družstva Hlaváova - kvten 2004 strana 1 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA HLAVÁOVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ lánek 1 1. Obchodní firma družstva zní Bytové družstvo Hlaváova (dále

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE 1. JDE OPRAVDU O NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE?

NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE 1. JDE OPRAVDU O NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE? NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE Od 1.1.2007 by ml zaít platit nový zákoník práce, publikovaný ve Sbírce zákon pod. 262/2006 Sb. (dále také jako zákoník práce nebo jen zákon ). Chtli bychom Vás proto seznámit alespo

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veejné zakázce na dodávky s názvem Pronájem osobních automobil pro Ministerstvo financí (Auditní orgán) zadávané dle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní

Více

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více

Nákupní podmínky Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. (dále jen Nákupní podmínky) Platné od 1.5.2009.

Nákupní podmínky Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. (dále jen Nákupní podmínky) Platné od 1.5.2009. Nákupní podmínky Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. (dále jen Nákupní podmínky) Platné od 1.5.2009. 1. Objednávka a její náležitosti. Objednávka vystavená spoleností Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. (dále

Více

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor V Táboe dne 24.2. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor v rámci

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) Rámcovou smlouvu uzavírají spolenosti: eská spoitelna, a. s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PS 140 00 I: 45244782 DI: CZ45244782

Více