1. Podstata podniku a podnikání Právní úprava podnikání Okolí podniku Prvky okolí podniku Efektivnost podniku a

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Podstata podniku a podnikání... 3 1.1 Právní úprava podnikání... 4 2. Okolí podniku... 4 2.1 Prvky okolí podniku... 5 3. Efektivnost podniku a"

Transkript

1 1. Podstata podniku a podnikání Právní úprava podnikání Okolí podniku Prvky okolí podniku Efektivnost podniku a její základní kategorie Výrobní faktory a jejich klasifikace Kombinace výrobních faktorů Spotřeba výrobních faktorů náklady podniku Druhové třídění nákladů Účelové třídění nákladů Náklady podle závislosti na změnách objemu výroby Náklady podle původu spotřebovaných vstupů Náklady podle podnikových funkcí Další kategorie nákladů Výsledek činnosti podniku výnosy a zisk Efektivnost Cíle podniku a jeho funkce (činnosti) Odlišnosti cílů velké společnosti a malého podniku Další druhy cílů Funkce (činnosti) podniku Typologie podniků Podniky podle právní formy Podniky jednotlivce Osobní společnosti Kapitálové společnosti Družstva Veřejné (státní) podniky Podniky podle sektorů a hospodářských odvětví Podniky podle velikosti Podniky podle typu výroby Sdružení podniků Život podniku Životní fáze (cyklus) podniku Založení podniku Růst podniku Fáze stabilizace Krize a sanace Zánik podniku Majetková a kapitálová výstavba podniku Majetek podniku a jeho finanční krytí rozvaha podniku Majetková struktura podniku Kapitálová struktura podniku Vlastní kapitál základ podnikání Cizí kapitál další zdroj financování podniku Oceňování majetku podniku Oceňování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku Oceňování dlouhodobého finančního majetku Oceňování oběžného majetku Organizace podniku Vznik organizačních jednotek

2 8.2. Vztahy organizačních jednotek Podnikové řízení Obsah řízení, jeho fáze a nositelé Strategické řízení Strategické analýzy vnějšího prostředí Strategické analýzy vnitřního prostředí Typy strategií Formulace strategie Implementace strategie Strategická kontrola Taktické a operativní řízení Taktické řízení Operativní řízení Podnikové plánování Výrobní činnost podniku Výrobní program Odbyt (marketing) Obchodní plán Marketingové techniky Personální práce Obsah a cíle personální práce ve firmě Organizace personální práce Plánování zaměstnanců Získávání a výběr zaměstnanců Hodnocení pracovníků Firemní vzdělávání Pracovní podmínky a sociální péče Mzdový systém podniku Hodnocení práce Mzdové formy Financování podniku Druhy financování podniku Řízení cash flow Specifika výrobních podniků Členění výrobních podniků Průmyslové podniky Průmysl těžební a zpracovatelský Vývoj průmyslu Energetika Elektrárenství Teplárenství Plynárenství Vodní hospodářství Zemědělství Lesnictví Stavebnictví Bankovní podniky Banka jako specifický podnik Struktura českého bankovního systému Bankovní produkty (obchody)

3 Finančně úvěrové bankovní produkty Depozitní bankovní produkty Bankovní platební produkty Produkty investičního bankovnictví Podstata podniku a podnikání Podnikání je charakterizováno podstatnými rysy: Základním motivem podnikání je snaha o dosažení zisku jakožto přebytku výnosů nad náklady. Zisk se dociluje uspokojováním potřeb zákazníků. V centru pozornosti podnikatele je zákazník s jeho zájmy, požadavky, potřebami a preferencemi. 3

4 Potřeby zákazníků uspokojuje podnikatel svými výrobky a službami prostřednictvím trhu, což vede k tomu, že musí čelit riziku. Většina podnikatelských subjektů se snaží o minimalizaci tohoto rizika. Pro jakékoliv podnikání je charakteristické, že na jeho počátku vkládá podnikatel do svého podniku kapitál, a to vlastní (vlastní peníze, budovy) nebo vypůjčený (půjčky, úvěry). Velikost potřeby tohoto kapitálu je různá, závisí na předmětu podnikání i rozsahu. Např. majitel kiosku potřebuje menší kapitál než klenotník a ten potřebuje menší kapitál než třeba výrobce automobilů. 1.1 Právní úprava podnikání Podnikání v ČR je upraveno obchodním zákoníkem (zákon č. 531/1991 Sb). Ten definuje podnikání jakou soustavnou činnost prováděnou samostatně podnikatelem vlastním jménem na vlastník odpovědnost za účlem dosažení zisku. Podnikatelem může být fyzická nebo právnická osoba. Podnik je definován jako soubor hmotných (budovy, stroje) osobních (zaměstnanci) a nehmotných (licence, know-how, značka) složek podnikání Obchodní majetek je soubor majetkových hodnot patřících podnikateli a sloužící k jeho podnikání. 2. Okolí podniku Podnik není izolován, ale je obklopen vnějším světem okolím. Okolím podniku rozumíme vše co je za pomyslnými hranicemi podniku, čím je podnik ovlivňován a co případně může ovlivnit sám. Vliv okolí na podnik je zpravidla velmi silný, zatímco možnost podniku ovlivňovat okolí je spíše omezená. Okolí podniku: - geografické - sociální - politické a právní - ekonomické - ekologické - technologické - etické - kulturně historické Bezprostřední okolí podniku dnes tvoří Evropská unie, ba dokonce celý svět (hovoříme o tzv. globalizaci) Globalizace je proces kterým se cosi stává celosvětovým v rozsahu. 4

5 Po vstupu ČR do EU se naše republika stala součástí jednotného trhu, který znamená: - volný pohyb zboží mezi členskými zeměmi (už se tento pohyb nepovažuje za zahr. obchod) - volný pohyb osob, právo usazovat se, pracovat a žít v kterékoli zemi EU, byť dočasně v některých zemích s určitými omezeními - volný pohyb kapitálu (možnost podnikat v zahraničí, investovat atd ) Jednotný trh na jedné straně otevírá pro naše podniky celý trh EU, na straně druhé je trh ČR otevřen pro podniky z celé EU. Tím se mění konkurenční prostředí (rostou nároky na kvalitu výrobků, jejich technickou úroveň a péči o zákazníka) 2.1 Prvky okolí podniku Geografické okolí Geografické okolí ovlivňuje podnik především tím, že do značné míry předurčuje jeho logistiku. Logistikou rozumíme řízení materiálových a výrobkových toků od zdroje k uživateli. V případě stacionární výroby se k vlivu geografického okolí přihlíží při volbě lokalizace podniku. Např. uhelná elektrárna se postaví blízko zdroje uhlí, aby se ušetřili dopravní náklady. Sociální okolí Každý podnik by měl zkoumat a zvažovat důsledky své činnosti pro společnost. V ideálním případě by tato činnost měla být prospěšná jak podniku tak i společnosti. To se ovšem v reálném životě realizuje velmi obtížně. Zisková orientace staví do popředí zájmy vlastníků a manažerů, které se mohou dostat do rozporu se sociálními zájmy okolí. Podnik by měl usilovat i o rozvoj svého sociálního okolí. Jedná se např. dary obci ve které působí, podpora obecně prospěšných aktivit, dotace různým sdružením působícím v jeho okolí (sponzorství sportu) atd. Cílem by mělo být dosáhnou sociálního smíru. Politické okolí Politické okolí ovlivňuje podnik jako např. zájmy politických stran a to nejen vliv velké politiky na celostátní úrovni, ale i malá komunální politika (obce) mohou ovlivnit chování podniku (např. poskytnutí nových pozemků pro rozvoj, zajištění dopravy pro zaměstnance atd) Právní okolí Právo a jeho instituty vytvářejí rámec prakticky pro všechny podnikové činnosti. Právní normy stanoví jaké chování podniku je přípustné a jaké nikoliv. Nejdůležitější normou týkající se podnikové sféry je obchodní zákoník. Vedle toho existuje velké spektrum zákonů, které nadto definují možnosti a bariéry podnikání. Např. ochrana spotřebitele, hygienické normy, úprava činnosti investičních fondů atd 5

6 Ekonomické okolí Ekonomické okolí má pro podnik zásadní význam. Z ekonomického okolí získává podnik výrobní faktory a na toto okolí se obrací se svými výrobky a službami. Podnik je ve svém rozhodování a chování ovlivněn celkovou hospodářskou situací země a její dynamikou. Jedná se zejména o tyto faktory: - Dostupnost a ceny výrobních faktorů (půda, práce, kapitál). - Daňová zátěž podniků. Daňová politika státu u nás hledá cestu mezi dvěma póly. Na jedné straně musí zajistit daňový výnos pro státní pokladu, ale současně nesmí podniky zatížit tak, aby ztratily motivaci k podnikání. Pomineme-li daňové úniky, musí se podniky daním přizpůsobit, nebo přesunout své sídlo do zemí kde je daňový ráj (Monako, Bahamy). Po vstupu ČR do EU došlo a dochází i v této oblasti k harmonizaci (podobná či stejná soustava daní, sbližování daňových sazeb) - Hospodářský růst, měnový a devizový vývoj. Rozvoj i možnosti expanze podniku souvisí těsně s makroekonomickým růstem. Míra inflace (roční tempo růstu cen) ovlivňuje ceny výrobních faktorů, poptávku i koupěschopnost zákazníků. Devizové kurzy, inflace a devalvace mají na podniky významný vliv i pokud jde o rizika spojená do mezinárodního obchodu. Hospodářský růst umožňuje zvyšování kupní síly obyvatelstva, což se projevuje v růstu poptávky. K ekonomickému okolí patří i odběratelé (zákazníci) a dodavatelé podniku a finanční instituce (zejm. banky). Ekologické okolí Ekologie je faktorem, který musí podniky stále více respektovat. Nečiní-li to ze své vůle, nutí je k tomu nejen státní instituce, ale i velmi aktivní občanská sdružení. Ekologie na jedné straně vytváří v podnikání řadu bariér, protože ekologizace řady technologií (dobývání zlata chemickou cestou) i již existujících výrobků (výrobky obsahující azbest a feon) představuje pro podniky ekonomickou zátěž. Na druhé straně dává podnikům mnoho šancí, např. při výrobě ekologicky nezávadných výrobků, recyklaci obalů atd. Tuto oblast dnes upravují směrnice EU a při nedodržení je to sankcionováno. Technologické okolí Technologické okolí a změny technologie jsou zdrojem a motivem technického a technologického pokroku, který umožňuje podniku dosahovat lepších hospodářských výsledků, zvyšovat konkurenční schopnost a humanizovat práci. To může mít i své stinné stránky, k nimž patří někdy negativní vliv na životní prostředí, vznik sociální problémů (stroje nahrazují lidi) atd. 6

7 Etické okolí Etika hraje v životě podniků stále významnější úlohu. V obecné poloze se etika zabývá tím, co je a není dobré a jaké postoje by měl člověk, reps. Instituce zaujímat, aby jednal v souladu s tím, co se obecně považuje za správné a spravedlivé. V podnikatelském světě znamená dodržování etických principů např. poskytování pravdivých informací, korektní hospodářské soutěžení, poskytování dobrých služeb zákazníkům atd. Pokud je v dané společnosti vyvinuto etické myšlení, může účinně překlenovat mezery nebo nekonzistence v právní řádu. Kulturně historické okolí Kulturně historické okolí se vytváří po mnoho let (staletí). Celková vzdělanostní a kulturní úroveň obyvatelstva je jednou z podmínek ekonomického rozvoje, přechodu ke složitějším technologiím a technickému pokroku. Např. potravinářské firmy musí respektovat staleté spotřební zvyklosti velkých náboženských komunit. 3. Efektivnost podniku a její základní kategorie 3.1 Výrobní faktory a jejich klasifikace Výrobou je činnost která tvoří hodnotu. Výroba zahrnuje všechny hospodářské činnosti spojené se zajištěním výrobků a služeb, tj. statků pro konečného spotřebitele. V užším pojetí se výrobou rozumí zpracování surovin a materiálů do finálních statků. Aby se mohla výroba uskutečnit, musí se spojit tři výrobní faktory. Jsou to půda (A), práce (L) a kapitál (K). Z hlediska podnikové ekonomiky je členění výrobních faktorů modifikováno a více konkretizováno. Podnikové výrobní faktory jsou pak tyto: 1. dispozitivní (řídící) práce (podnikové řízení) 2. výkonná práce, 3. dlouhodobý hmotný majetek (pozemky, budovy, stroje, nástroje atd.) 4. materiály (suroviny, provozní látky atd.) Výrobní faktor 1 se označuje jako dispozitivní výrobní faktor, výrobní faktory 2-4 se označují jako elementární výrobní faktory. Dispozitivní faktor Ten má rozhodující význam. Někdy se označuje jako management, organizace, manažerský talent. Bez tohoto výrobního faktoru nemohou být ostatní výrobní faktory účelně a hospodárně využívány. Jeho úkolem (managementu) je zajistit optimální kombinaci všech výrobních faktorů. Management provádí řadu činností od plánování, 7

8 vytváření organizace, rozdělování úkolů, běžného rozhodování, koordinace až po kontrolu plnění cílů a dílčích úkolů včetně dohledu. Sem zahrnujeme i controlling a vnitřní audit. Výkonná práce Je druhým významným podnikovým výrobním faktorem. Je to lidská energie a duševní schopnosti vynakládané pracovní silou (člověkem) při výrobě statků. Způsobilost pracovní síly k výkonu určitých činností závisí na tělesné konstituci, nadání, věku, přirozených vlohách, stupni vzdělání, odborné výchově a praktických zkušenostech. Cenou práce jsou mzdy (u managementu obvykle hovoříme o platech) a další osobní (personální) náklady. Mzdové náklady tvoří hrubá mzda, tj. součet základní mzdy (časové, úkolové, prémiové), přesčasové mzdy (mzda a příplatky za přesčasové hodiny včetně příplatků za práci v sobotu a neděli, svátky, noční práce, práci ve ztížených pracovních podmínkách) a vedlejší mzdové náklady (placená dovolená, dny svátků, placené dny pracovní neschopnosti, placené prostoje, zákonné sociální dávky) Množství outputu (výrobků) připadající na jednoho pracovníka, označujeme jako produktivitu práce. Dlouhodobý hmotný majetek Dříve nazýván investiční majetek, zahrnuje soubor věcných prostředků, které nejsou spotřebovávány v jednom výrobním cyklu (jako např. materiál), ale slouží v podniku delší dobu. (z praktických důvodů je pro něho stanovena i minimální cena 40 tisíc Kč a doba používání delší než 1 rok). Patří sem pozemky, budovy, stavby, stroje, nástroje, dopravní prostředky, výpočetní technika. Rozlišujeme technickou a ekonomickou životnost. Technická životnost je dána způsobilostí plnit technický (výrobní) účel, tj. produkovat technicky nezávadné statky (výrobky a služby). Ekonomická životnost je dána jejich schopností zajistit potřebnou hospodárnost, tj. vyrábět statky s takovými náklady, které jsou schopné konkurence. Tyto prostředky v době své životnosti ztrácí svou užitnou (rychleji obvykle na konci své životnosti) i tržní hodnotu (rychleji obvykle hned po uvedení do provozu.) Užitnou i tržní hodnotu ztrácí nejen tím, že jsou používány, ale i vlivem technického pokroku, který přináší nové dokonalejší prostředky. Vyjádření postupného snižování jejich hodnoty jsou odpisy. Ty jsou nákladovou položkou a jako takové jsou součástí ceny výrobků produkovaných těmito prostředky. Prodejem výrobků se částky odpisů vrací do podniku (odpisy plní nejen funkci nákladovou, ale i střádací). Výše odpisů ovlivňuje výši zisku (čím vyšší jsou odpisy, tím nižší je zisk), jsou pro daňové účely zákonem předepsány způsoby odpisování a 8

9 odpisové sazby pro jednotlivé skupiny dlouhodobých aktiv. Odepisování je buď rovnoměrné (lineární) nebo zrychlené (degresivní). Dlouhodobý majetek je zatříděn do odpisových skupin a pro každoou skupinu je stanovena doba odpisování a roční dopisové sazby. Pozemky a umělecká díla se však podle zákona neodepisují. S hmotným majetkem jsou spojeny i další náklady pojištění a majetkové daně. Materiál Sem patří suroviny, základní materiály, pomocné a provozní materiály, součástky, obaly atd. Počítáme sem i energii. Suroviny jsou přírodní látky v původním stavu (např. žel. Ruda) zákadní materiály jsou částečně zpracovány a stávají se základní substancí výrobku (ocel, plechy) pomocné materiály napomáhají ke vzniku výrobku, netvoří však jeho hlavní látkovou substanci (např. barvy, lepidla), provozní látky nevcházejí do výrobku, ale napomáhají k jeho vzniku (např. mazadla, palivo). 3.2 Kombinace výrobních faktorů U většiny výrob jde o spojení a kombinaci všech výrobních faktorů, u některých však mohou některé výrobní faktory chybět (např. pro poskytování služeb není nutný materiál). Nikdy však nemůže chybět lidská práce, ať již jako výkonná nebo práce dispozitivní. Účelně spojit a kombinovat výrobní faktory do efektivně fungující jednotky je úkolem managementu (dispozitivního faktoru) Proporcionalita výrobních faktorů je dána přírodně technickými činiteli, cenou jednotlivých výrobních faktorů a náklady, které jsou s jejich fungováním ve výrobě spojeny. V průběhu času se tyto proporce mění, např. dochází k nahrazování (substituci) ruční práce prací strojů. V praxi začíná kombinace výrobních faktorů již při založení podniku. Projektuje se výrobní kapacita (velikost závodu, počty strojů). Výrobní kapacita musí být zajištěna potřebnými pracovníky (výkonnými i řídícími). Jinak dojde buď k nevyužití výr. kapacity, nebo zbytečně zaměstnaným pracovníkům. Obojí znamená pro podniky ztráty. Důležitou součástí plánovacích prací při založení podniku (závodu) je jeho umístění (lokalizace). Umístění podniku ovlivňuje řada faktorů. Mezi hlavní patří charakter surovin, vzdálenost místa spotřeby, charakter výrobního procesu, kvalifikovaná pracovní síla, existující infrastruktura, daňové a jiné podmínky podnikání, cena půdy atd. Do jednotlivých výrob vstupují výrobní faktory v různém množství, často se stává, že jeden konkrétní výrobní faktor převažuje (to posuzujeme podle nákladové struktury produkce). Podle převažujícího výrobního faktoru můžeme rozlišit výroby (podniky): 9

10 - investičně (kapitálově) náročné: např. elektrárenství, těžební průmysl atd. V jejich nákladech představují významný podíl odpisy - pracovně náročné: např. průmysl skla, porcelánu a keramiky, optický průmysl. V jejich nákladech významný podíl představují mzdové náklady - materiálově náročné: např. potravinářský průmysl, hutnický průmysl, chemický průmysl. V jejich nákladech dominují náklady na spotřebu materiálu. (Je-li vysoký podíl nákladů na energii, hovoříme o výrobách energeticky náročných) Toto zařazení podniku do určité skupiny převažujícího výrobního faktoru je důležité zejména pro orientaci managementu na hlavní zdroje snižování nákladů a tím i zvyšování efektivnosti. 3.3 Spotřeba výrobních faktorů náklady podniku Náklady podniku můžeme charakterizovat jako peněžně vyjádřenou spotřebu výrobních faktorů vynaložených na tvorbu podnikových výnosů včetně dalších nutných nákladů spojených s činností podniku. Některé se spotřebovávají najednou (materiál), některé postupně (stroje se opotřebovávají). Toto je pojetí nákladů ve finančním účetnictví, které je základem pro výpočty daní. Ekonomické pojetí nákladů je poněkud jiné. Charakterizuje to co bylo skutečně obětováno. Tzn. Nejen to co bylo v penězích zaplaceno, ale vše co bylo obětováno. Když výrobce použije svůj kapitál, účetní nezahrne úrokové náklady protože nebyla zaplaceny. Ekonom bere v úvahu oběť učiněnou výrobcem tím, že použil vlastní kapitál a do ekonomických nákladů zahrne úroky ve výši rovnající se částce úroků, kterou by výrobce obdržel v případě, že by svůj kapitál půjčil (např. bance od které by získal úrok). Do ekonomických nákladů patří např. úroky z vlastního kapitálu, ušlá mzda podnikatele (podnikatel by mohl místo podnikání být zaměstnán a dostávat mzdu) a jiné tzv. oportunitní (alternativní) náklady např. podnikatelské riziko. Od nákladů musíme odlišit peněžní výdaje, které představují úbytek peněžních fondů (hotovostí, stavů na bankovních účtech). Např. nákup stroje netvoří náklady podniku, i když je peněžním výdaje. Náklady jsou až odpisy stroje Druhové třídění nákladů Druhové třídění nákladů vychází z výrobních faktorů práce (osobní náklady), dlouhodobý hmotný majetek (odpisy), materiál (spotřeba materiálu a energie) Základní nákladové druhy Spotřeba materiálu, energie a externích služeb Osobní náklady (mzdy, platy, provize, náklady na zdr. a soc. poj. 10

11 Odpisy hmotného i nehmotného dlouhodobého majetku Finanční náklady (úroky z půjček) Účelové třídění nákladů Používá se třídění nákladů podle útvarů a podle výkonů. Vnitropodnikovým útvarem jsou střediska. Střediska jsou místně vymezené části podniku (např. slévárna, mechanická dílna, odbytový útvar atd.), které evidují náklady za něž jsou zodpovědny (nákladová střediska), nebo i zisk (hospodářská střediska). Pokud není podnik členěn na střediska (obvykle malé podniky), používá se pouze třídění podle výkonů. Třídění nákladů podle útvarů Je sledováním nákladů podle středisek. Náklady, které lze přímo připočítat určitému nákladovému středisku, označujeme jako jednicové náklady střediska, náklady, které nelze připočítat přímo, ale pouze pomocí určitého klíče, označujeme jako režijní náklady střediska, nebo též střediskové náklady. Obvykle se v podniku rozlišují režijní náklady materiálové, výrobní, správní a odbytové. Přehledem nákladů je rozpočet. Třídění nákladů podle výkonů Umožňuje zjišťování nákladů podle jednotlivých výrobků. Umožňuje zjistit výnosnost (rentabilitu) výrobků a tím usměrňovat strukturu výrobního programu. Přímé náklady lze přiřadit jednotlivým druhům výrobků. Nepřímé náklady jsou společně vynakládány na více druhů výrobků nebo na chod celého útvaru. Písemný přehled o jednotlivých položkách nákladů a jejich úhrnu na kalkulační jednici nazýváme kalkulace nákladů (kalkulační jednicí j určitý výkon např. výrobek, polotovar, služba, vymezený měřící jednotkou, např. 1ks, 1kg, 1m2, 1 min). Přehled jednotlivých položek nákladů dává všeobecný kalkulační vzorec. Všeobecný kalkulační vzorec používaný v ČR 1. přímí (jednicový) materiál 2. přímé (jednicové) mzdy 3. ostatní přímé (jednicové) náklady 4. výrobní (provozní) režie vlastní náklady výroby (1 až 4) 5. správní režie vlastní náklady výkonu (1 až 5) 6. odbytové náklady úplné vlastní náklady výkonu (1 až 6) 7. zisk (ztráta) prodejní cena 11

12 3.3.3 Náklady podle závislosti na změnách objemu výroby Podle závislosti na změnách objemu výroby třídíme náklady na variabilní (proměnné) a fixní (stálé). Variabilní náklady Se mění se změnami objemu výroby. Např. jednicový materiál a jednicové mzdy rostou s vyšší výrobou. Fixní náklady Zůstávají na stejné úrovni bez ohledu na měnící se objem výroby. (nájemné, pojištění) Vztah nákladů a objemu produkce se dá zachytit matematickými funkcemi, které nazýváme nákladové funkce. Nejjednodušší je lineární funkce (zachycuje proporcionální růst nákladů) Celkové náklady TC = FC + n * q TC jsou celkové náklady v Kč FC jsou fixní náklady n jsou variabilní náklady na jednotku produkce (např. 1 ks. ) q objem výroby (např. v kusech) Průměrné (jednotkové) náklady AC = FC / q + n S rostoucím objemem výroby průměrné náklady klesají, neboť fixní náklady se rozpouštějí do stále většího objemu produkce Náklady podle původu spotřebovaných vstupů Spotřebované vstupy mohou pocházet z okolí podniku (prvotní, externí náklady) nebo též uvnitř (druhotné, interní náklady) Prvotní (externí) náklady jsou například spotřebovaný materiál. Druhotné (interní) náklady vznikají spotřebou vnitropodnikových výkonů např. vlastní výroba páry, nebo el. energie) Náklady podle podnikových funkcí Obvykle se rozlišují náklady podle těchto hlavních podnikových funkcí: - náklady na pořízení - náklady na skladování - náklady na výrobu - náklady na správu - náklady na odbyt 12

13 3.4.6 Další kategorie nákladů Mezní (marginální) náklady Tvoří přírůstek nákladů vyvolaný přírůstkem výroby o jednu jednotku. Nebo-li o kolik se zvýší celkové náklady, když se zvýší výroba o jednotku. Náklady potřebné k rozšíření objemu výroby o jednotku (ks., kg, atd ) Mezní (marginální) tržby Tvoří přírůstek tržeb vyvolaný přírůstkem prodeje (výroby) o jednotku. Nebo-li o kolik se zvýší tržby, když se prodá další jednotka výroby. Mezních nákladů a příjmů využívají manažeři pro stanovení objemu produkce, který přinese maximální zisk. Ekonomická teorie totiž hovoří, že maximálního zisku se dosáhne při rovnosti mezních nákladů a mezních tržeb. Oportunitní (alternativní) náklady Jsou hodnota, která musí být obětována když zdroje (práce, kapitál) nejsou použity na nejlepší možnou alternativu. Nazýváme je též někdy náklady ušlých příležitostí. Rozhodnemeli se např., že místo výrobku A budeme vyrábět výrobek B, potom relevantní náklady výrobku B budou zahrnovat i zisk výrobku A. 3.4 Výsledek činnosti podniku výnosy a zisk Výsledkem činnosti podniku jsou výrobky nebo služby. Peněžním oceněním souboru realizovaných výrobků a služeb za určité období jsou výnosy podniku a to bez ohledu na to zda došlo k jejich inkasu (zaplacení). Tím se výnosy odlišují od peněžních příjmů. Např. již vystavením faktury za výrobek či službu vzniká ihned výnos avšak příjem bude realizován až po zaplacení faktury (třeba za 14 dní). Analogické je to i u nákladů a výdajů. Hlavními výnosy výrobního podniku jsou tržby za prodej vlastní výrobků a služeb. Tržby T jsou závislé na fyzickém objemu prodejů výrobků (q) a cenách jednotlivých výrobků (p). Tržby = p (cena) * q (množství) Podniku se bude snažit maximalizovat prodej svých výrobků a služeb při co nejvyšší ceně. Je však nutno upozornit, že v podmínkách tržního hospodářství jsou ceny produktem trhu. Podnik pokud nemá monopolní postavení, nemůže svým objemem nabízených výrobků cenu nijak ovlivnit. Vztah mezi nabídkou a poptávkou zachycují nabídkové a poptávkové funkce. Jejich výklad je předmětem mikroekonomie. Výnosy podniku za určité období (měsíc, rok) jsou zachyceny ve výkazu zisků a ztrát (výsledovka) Stejně jako náklady jsou sledovány ve třech skupinách: 13

14 - provozní výnosy - finanční výnosy - ostatní výnosy Rozdíl mezi výnosy a náklady podniku za určité období tvoří hospodářský výsledek podniku. Jsou-li výnosy V vyšší než náklady N označujeme jej jako zisk Z. Jsou-li výnosy nižší než náklady, označujeme jej jako ztrátu. Zisk je základním motivem podnikání a tím i hlavním kritériem pro rozhodování. Zisk je hlavním zdrojem samofinancování a důležitou součástí mnoha poměrových ukazatelů. Např. rentability (výnosnosti) vlastního kapitálu Je však rozdíl mezi účetním ziskem (zjistíme ho z účetnictví) a daňovým ziskem (vypočte se úpravami účetního zisku, které vyplývají z daňových zákonů) a ekonomickým ziskem. Např. pokuty a penále jsou nákladem podniku z hlediska účetního zisku, avšak pro výpočet daňového zisku nelze o pokuty a penále snížit daňový základ sloužící k výpočtu daně z příjmů Efektivnost Vyrábí-li podnik výrobky uspokojující potřeby trhu s maximálním využitím všech výrobních faktorů, přičemž výrobní faktory jsou v optimálním množství může prohlásit, že podnik vyrábí efektivně. Efektivnost vyjadřuje poměr výstupu (output) výrobky, služby ke vstupu (input) výrobní faktory Pak můžeme měřit účinnost každého jednotlivého výrobního faktoru. Např. účinnost lidské práce (produktivita práce), účinnost strojů (produktivita strojů), účinnost využití materiálu (množství spotřebovaného materiálu na jednotku produkce a rychlost obratu zásob) Měřítko efektivnosti = hodnota výstupu / hodnota vstupu V posledních letech se objevuje ukazatel měřící ekologickou zátěž. Ten vyjadřuje poměr veškerých spotřebovaných materiálových a energetických zdrojů k výslednému užitku výrobku (služby) Např. notebook vážící 2,8 kg představuje ekologickou zátěž 430 kg přírodních zdrojů. Cílem je snižovat hodnotu tohoto zlomku což se děje šetřením přírodních zdrojů, snižováním odpadu, recyklací materiálu, prodlužováním životnosti výrobku, zvyšováním užitých vlastností výrobku. Hovoří se též o ekologické ceně výrobků a služeb. Tou se rozumí plná cena včetně externích nákladů při jejich výrobě a provozu. Obtížné je postihnou externality (efekt z přelévání). 14

15 Kladná externalita:- činnost jednoho subjektu přináší přínosy (zisky) jinému aniž za to platí. Např. včely jednoho subjektu opylí stromy v sadu jinému subjektu který má pak větší výnosy. Za toto však první subjekt nemá žádný příjem. Záporná externalita:- činnost jednoho subjektu přináší náklady jinému subjektu aniž mu je někdo hradí. Např. Elektrárna vypouští emise a ty pak ničí někomu les. Zvýšené náklady na údržbu lesa pak majiteli elektrárna nehradí. 4. Cíle podniku a jeho funkce (činnosti) Podniky stejně jako jednotlivci ve svém chování sledují určitý cíl, tj. stav nebo výsledek, kterého má podnik (jednotlivec) dosáhnout. Ten závisí na účelu, pro který byl podnik založen a který je důvod jeho existence. Primárním cílem je maximalizace zisku. Dalším cílem může být snaha dlouhodobě přežít, zvýšit podíl na trhu, zničit konkurenci. Zisk v a. s. může být vyplacen ve formě peněz (dividend akcionářům) nebo zadržen a použit na investice, což zvyšuje hodnotu podniku (akcií). Akcionáři chtějí jak trvalý proud dividend, tak i růst tržní ceny svých akcií (za tržní ceny mohou své akcie prodat na burze) Rozhodnutí o tom, kolik z běžných výnosů (zisků) bude vyplaceno ve formě dividend a kolik bude zadrženo a reinvestováno, je označováno jako dividendová politika 4.1 Odlišnosti cílů velké společnosti a malého podniku Velká společnost Obvykle ji vlastní akcionáři, kteří sami firmu neřídí, ale její řízení svěřují placeným managerům. Akcionáři na valné hromadě volí představenstvo, které jmenuje vrcholové managery ředitele (tzv. top-management). Tím dochází k oddělení vlastnictví od řízení Vzniká tak problém řešení vztahů mezi vlastníky (akcionáři), statutárními orgány, vrcholovým managementem a ostatním zájmovými skupinami (zájmové skupiny viz. dále) Dále je otázka, zda vrcholoví manageři (ředitelé) mají striktně sledovat jen zájmy svých akcionářů (kteří v době globalizace mohou být třeba na jiném kontinentu), nebo zda jsou odpovědni i za blaho a prospěch svých zaměstnanců, zákazníků a obce ve které podnikají. Tuto odpovědnost lze považovat za věc etiky (zajistit dobré pracovní prostředí pro zaměstnance, chránit životní prostředí, platit daně státu). Toto představuje zvýšené náklady. Je otázkou, zda je podnik ochoten je vynaložit, když zvýšenými náklady oproti jiným podnikům, které se tak nechovají, ztrácí konkurenční schopnost a hrozí mu vytlačení z trhu. Praxe tržního hospodářství ukazuje, že řada 15

16 podniků musí být k sociální odpovědnosti přinucena různými zákony a vládními (dnes i opatřeními EU), neboť jejich podnikatelská etika je značně slabá (zvláště v transformujících se ekonomikách jako je naše). Manageři musí vzít v úvahu i cíle ostatních interesentů tzv. zájmových skupin. Každá zájmová skupina sleduje své cíle. Zájmové skupiny: - zaměstnanci: sledují co nejvyšší mzdy - zákazníci: sledují nízké ceny - dodavatelé: sledují vysoké ceny - investoři: co nejvyšší úroky a vrácení svého vkladu - stát a obce: maximální výběr daní a vytváření zaměstnanosti Všichni však mají společný zájem na dlouhodobé existenci firmy. Malé firmy Malé firmy se liší od velkých firem formou vlastnictví, způsobem a úrovní svého řízení a možnostmi přístupu ke kapitálovým zdrojům. Velké firmy jsou většinou akciovými společnostmi, malé firmy patří zpravidla jednotlivci. Vlastník malé firmy je mnohem těsněji spjat se svou firmou, než akcionáři velké firmy. Ti obvykle vlastní akcie různých firem a mají tak vytvořeno určité portfolio akcií. Přecházejí z odvětví do odvětví a v případě neúspěchu v jednom podniku jsou daleko méně ohroženi než vlastník malé firmy, který veškerý svůj kapitál investuje do své firmy a na své firmě je obvykle s celou svou rodinou životně závislý. Malá firma má ztížený přístup k úvěrům a na kapitálové trhy. Pro řadu malých firem je hlavním způsobem financování jejich růstu zadržování zisku. V malé firmě je obvykle spojeno vlastnictví s řízením. Malý podnikatel nemá na špičkové managery. Dalšími cíli v malé firmě je např. být svým pánem, realizovat své sny z dětství, udržet a pokračovat v rodinné tradici (u nás byla tato tradice přerušena, avšak mnoho malých podnikatelů na ní po roce 1989 navázalo) 4.2 Další druhy cílů Vrcholové: -maximalizace hodnoty podniku Podřazené:- např. zvýšení obratu prodejem nového výrobku Maximalistické:- maximalizace zisku Minimalistické:- minimalizace nákladů Dlouhodobé, krátkodobé 16

17 Ekonomické:- obrat, podíl na trhu, objem výroby, celkový kapitál, vlastní kapitál, cizí kapitál, likvidita (schopnost majetku přeměnit se na peníze hotovost), zisk, náklady, produktivita Technické cíle:- rozvoj technologií, zavedení nových výrobků Sociální cíle:-vytváření pracovních příležitostí, ochrana životního prostředí 4.3 Funkce (činnosti) podniku Své cíle uskutečňuje podnik svou činností. Ta se liší podle charakteru podniku (výrobní podniky, podniky poskytující služby) dále podle odvětví (průmyslové, zemědělské, stavební podniky), podle velikosti (malé, střední, velké), podle vlastnictví (soukromé, veřejné, smíšené), podle právní formy (podniky jednotlivce, osobní společnosti, kapitálové společnosti, družstva). Funkcí podniku je přeměnit vstupy na výstupy (u výrobního podniku je to např. suroviny, energii, práci na výrobky) Nyní se zaměříme na výrobní podnik (průmyslový podnik) Výrobní podniky zajišťují tyto podnikové funkce: - prodejní (odbytovou) - zásobovací (nákup, doprava, skladování) - výrobní (provozní) - personální - investiční - vědecko-technickou - správa Prodejní funkce Jejím úkolem je prodat na trhu výrobky nebo služby. Zahrnuje řadu činností jako je výzkum trhu (potřeby poptávky), stanovení nabízeného sortimentu výrobků (výrobková politika), stanovení cen, platebních podmínek, slev (cenová politika), volba odbytových cest, vlastní prodej, propagace a reklama, servis tyto činnosti označujeme jako marketing Výrobní funkce V nejužším pojetí zahrnuje zhotovování výrobků. Zásobovací funkce Úkolem je zajištění surovin, materiálů včetně jejich dopravy, příjmu, skladování a předávání do výroby. Personální funkce Jejím úkolem je zajistit rozhodující výrobní faktor tzn. pracovníky. Zahrnuje řadu činností, jako je nábor pracovníků a jejich výběr, zvyšování jejich kvalifikace, vytváření optimálních 17

18 pracovních podmínek, vytváření určitého systému zainteresovanosti (benefity, odměny, prémie), sociální a kulturní péče o pracovníky. Investiční funkce Úkolem investiční funkce je zajisti pro podnik všechen potřebný dlouhodobý majetek (pozemky, budovy, stroje, zařízení, dopravní prostředky). To vše se děje v úzké souvislosti s finanční funkcí, která pro ni zajišťuje potřebný kapitál. Formou pořízení dlouhodobého majetku ji i leasing. Finanční funkce Úkolem finanční funkce je obstarání finančních prostředků (kapitálu). A to jak z vlastních zdrojů (zisku) nebo z cizích zdrojů (půjčky, úvěry) Vědecko-technická funkce V průmyslových podnicích je zaměřena především na aplikovaný výzkum a realizaci nových nebo inovovaných výrobků a technologií. Zabývá se i běžným zdokonalováním výroby. Správa Někdy bývá nazývána všeobecná správa nebo všeobecný administrativa. Zahrnuje rozmanité činnosti převážně administrativní, které zajišťují chod celého podniku. Patří sem např. organizace, plánování, statistika, účetnictví, právní oddělení. 5. Typologie podniků 5.1 Podniky podle právní formy Podniky jednotlivce Podnik jednotlivce (podnik fyzické osoby) je vlastněn jednou osobou. Podnikání v menším rozsahu má dvě výhody: - k jeho založení stačí i menší kapitál - regulace ze strany státu je minimální Nevýhody jsou: - obtížný přístup ke kapitálu (půjčka u banky) - neomezené ručení za závazky (tzn. ručení i svým soukromým majetkem) - omezená životnost firmy (daná délkou života majitele živnostníka) Podniky jednotlivce mají obvykle formu živnosti. Je to soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku. Živnost může provozovat fyzická osoba nebo právnická osoba (obch. spol., družstva). Aby jednotlivec se mohl stát živnostníkem musí splnit několik podmínek vyplývajících z živnostenského zákona. Musí splňovat všeobecné podmínky provozování živnosti (18+let, bezúhonost, způsobilost k právním úkonům, nemít daňové nedoplatky a 18

19 nedoplatky na sociálním pojištění). U některých živností (řemeslné, vázané, koncesované) musí splňovat ještě další podmínky např. odbornou způsobilost Živnosti dělíme na ohlašovací a koncesované Ohlašovací živnosti se dále dělí na řemeslné (zámečnictví, hodinářství, hostinská činnost), vázané (výroba kotlů, autoškola, revize el. a plyn zařízení), volné (všechny ostatní). Kam která živnost patří zjistíme v přílohách živnostenského zákona. Ohlašovací živnosti mohou být provozovány při splnění stanovených podmínek (všeobecné popř. odborná způsobilost) na základě ohlášení. Odborná způsobilost se prokazuje vyučením v oboru a praxí. Koncesované živnosti se mohou vykonávat jen na základě koncese (povolení), kterou uděluje živnostenský úřad. Její udělení vyžaduje, aby uchazeč měl požadované vzdělání, absolvoval speciální kurzy apod. Koncesovanou živností je např. výroba a opravy zbraní, taxislužba, cestovní kancelář, pohřební služby. Průkazem o právu vykonávat živnost je živnostenský list nebo koncesní listina. Vydává je živnostenský úřad, ten také vede živnostenský rejstřík, kam zapisuje podnikatele, kteří mají živnost v jeho územním obvodu působnosti. Místnost ve které je živnost provozována, se nazývá provozovna (může to být i stánek). Živnostní nejsou činnosti lékařů, advokátů, auditorů ti hospodaří pole zvláštních předpisů. Co do počtu podniků jednotlivce převládají v každém hospodářství s tržní ekonomikou. Z hlediska podílu na HDP (hrubý domácí produkt) tvoří jen malou část HDP Osobní společnosti Jejich obecnou charakteristikou je to, že jsou vytvořeny a vlastněny dvěma nebo více osobami, které se dělí o zisky společně a jsou odpovědné za všechny ztráty. Společníci se osobně zúčastňují podnikání (odtud i název těchto společností). Jejich výhody a nevýhody jsou podobné jako u společnosti jednotlivce. Tyto společnosti však do určité míry překonávají kapitálovou nedostatečnost podniků jednotlivce i jeho omezenost kvalifikační (ve společnosti mohou být specialisté v určitých profesích). Stabilita společnosti závisí na vzájemném vztahu partnerů. V ČR existují dvě formy osobních společností (Veřejná obchodní společnost V. O. S. a Komanditní společnost K. S.) Veřejná obchodní společnost je sdružení nejméně dvou podnikatelů, kteří podnikají pod společným jménem, jehož součástí musí být označení právní formy veřejná obchodní společnost nebo veř. obch. spol. nebo V. O. S. Společnost je právnickou osobou a zapisuje se povinně do obchodního rejstříku. Společníci vkládají do společnosti peněžité i nepeněžité vklady (minimální výšen není stanovena), které se stávají majetkem společnosti. Za závazky 19

20 společnosti ručí a to je důležité veškerým svým majetkem (tzn. i soukromým). Obchodní vedení je v rukou všech společníků (statutárním orgánem tzn. ten kdo jedená za společnost je každy ze společníků, pokud se ve společenské smlouvě nedohodli jinak (zde vidíme typickou dispozitivní právní normu dává možnost subjektům dohodnout si to odchylně od ustanovení právní normy) Komanditní společnost je obchodní společnost kterou zakládají dva nebo více (neomezeno), z nichž jeden nebo více společníků ručí za závazky společnosti do výše svého vkladu (tzv. komanditisté) a jeden nebo více společníků ručí celým svým majetkem (komplementáři). Obchodní řízení firmy přísluší komplementářům, komanditisté mají pouze kontrolní pravomoc. Zisk se rozděluje podle společenské smlouvy Kapitálové společnosti Jejich charakteristickým rysem je kapitálová účast společníků, nikoliv jejich osobní účast na podnikání nebo řízení společnosti. Společníci ručí za závazky společnosti jen do výše svého nesplaceného vkladu. Formami kapitálové společnosti v české republice jsou společnost s ručením omezeným a akciová společnost. Společnost s ručením omezeným Je kapitálovou společností. (kapitál se vkládá povinně). Může být založena fyzickými i právnickými osobami a dokonce i jednou osobou. Maximální počet společníků je omezen na 50. Společnost odpovídá za své závazky veškerým svým majetkem, společník jen do výše svého nesplaceného vkladu zapsaného v obchodním rejstříku. Obchodní jmého (jméno pod kterým je společnost zapsána v obchodním rejstříku) musí obsahovat označení společnost s ručením omezeným, spol s r. o. nebo s. r. o. Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada složená ze všech společníků (každý má hlasovací právo podle % svého vkladu), statutárním orgánem (ten kdo jedná za společnost navenek) je jednatel nebo jednatelé. Pokud to určí společenská smlouva je na valné hromadě volena i dozorčí rada. Založení i správa této společnosti je mnohem jednodušší než u akciové společnosti. Proto je tato forma podniku velmi oblíbená a rozšířená. První s. r. o. vznikaly počátkem 20 století Akciová společnost Je také kapitálovou společností, ve které je základní jmění rozvrženo na určitý počet akcií o určité nominální (jmenovité) hodnotě. Společnost může být založena jedním zakladatelem pokud je jím právnická osoba (tzn. jiná obchodní společnost, družstvo) nebo 2 či více zakladateli (fyzické i právnické osoby). Akciová společnost odpovídá za své závazky celým svým jměním, akcionář však za závazky společnosti neručí. Toto omezené ručení spolu s neomezenou životností (firma může pokračovat i když její zakladatelé odejdou) a snadné 20

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR. učební text. Vladimíra Schindlerová

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR. učební text. Vladimíra Schindlerová Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR učební text Vladimíra Schindlerová Ostrava 2012 Recenze: dr. Ing. Pavel Skalík Název: Podnikatelský záměr Autor: Ing. Vladimíra Schindlerová.

Více

Obsah. Podniková ekonomie verze 1.0. Obsah... 1

Obsah. Podniková ekonomie verze 1.0. Obsah... 1 Obsah Obsah... 1 2. Třídění a typologie podniků... 2 3. Typologie organizací... 6 4. Charakteristika malých a středních firem... 7 5. Podnikatelské prostředí... 10 6. Založení podniku... 12 7. Živnost...

Více

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze)

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) 1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) Ekonomická potřeba - je označení stavu, kdy ekonomický subjekt cítí nedostatek a vynakládá úsilí

Více

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Ekonomika podniku VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Praha 2008 Ekonomika podniku Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Copyright Vysoká škola ekonomie a managementu

Více

Hospodářství a hospodářský princip Princip racionality Hospodářství Pojetí podniku Podnik a hospodářský systém Systémově indiferentní znaky

Hospodářství a hospodářský princip Princip racionality Hospodářství Pojetí podniku Podnik a hospodářský systém Systémově indiferentní znaky Nauka o podniku I. 1. Podnik jako součást národního hospodářství a předmět podnikového práva Hospodářství a hospodářský princip Princip racionality určitého cíle (užitku) je třeba dosáhnout s co nejmenší

Více

Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA

Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA Obsah 1. Cíle podniku a finančního řízení... 3 1.1 Cíle podniku...

Více

pracovní materiál k předmětu by Jiří Strouhal 2012 Přednášky a cvičení

pracovní materiál k předmětu by Jiří Strouhal 2012 Přednášky a cvičení pracovní materiál k předmětu by Jiří Strouhal 2012 Přednášky a cvičení přednášky (podniková politika): doc. Ing. Jan HEŘMAN, CSc. (RB 329) Ing. Jiří KLEČKA, Ph.D. (RB 326) Ing. Peter SLUNČÍK, Ph.D. (RB

Více

Finance přednášky a cvičení 1

Finance přednášky a cvičení 1 Finance přednášky a cvičení 1 Podstata podnikových financí Finance původ v latině Finish - konec uhrazení závazku = přenesený význam. Francouzské slovo Finances - 16. století označení peněžních příjmů

Více

MINIMUM PODNIKATELE. Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka DRAFT

MINIMUM PODNIKATELE. Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka DRAFT MINIMUM PODNIKATELE Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka Olomouc, 2011 1 OBSAH 1. ÚVOD. CO JE PODNIKÁNÍ... 3 2. PODNIKATEL. KDO TO JE PODNIKATEL. PŘEDPOKLADY ÚSPĚŠNÉHO PODNIKATELE, PODNIKATEL VERSUS

Více

4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 4.1. Výnosy, náklady, výsledek hospodaření základní vztahy 4.2. Výnosy a jejich tvorba 4.3. Náklady a nástroje jejich řízení 4.4. Kalkulace nákladů 4.5. Výsledek

Více

1 Podnik, jeho cíle a funkce...3. 1.1 Podstata podniku a podnikání...3. 1.2 Právní úprava podnikání...4. 1.3 Podnikatel, manažer, vůdčí osobnost...

1 Podnik, jeho cíle a funkce...3. 1.1 Podstata podniku a podnikání...3. 1.2 Právní úprava podnikání...4. 1.3 Podnikatel, manažer, vůdčí osobnost... [Zadejte text.] Obsah 1 Podnik, jeho cíle a funkce...3 1.1 Podstata podniku a podnikání...3 1.2 Právní úprava podnikání...4 1.3 Podnikatel, manažer, vůdčí osobnost...4 2 Okolí podniku...5 3 Typologie podniků...5

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným. Transformation of trade on limited liability company

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným. Transformation of trade on limited liability company ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným Transformation of trade on limited liability company Bc. Vlasta Hulcová Plzeň 2012-1

Více

Podniková ekonomika. Národní ekonomika (národní hospodářství) souhrn výrobních faktorů státu, soustředěný v produktivní sféře podnicích

Podniková ekonomika. Národní ekonomika (národní hospodářství) souhrn výrobních faktorů státu, soustředěný v produktivní sféře podnicích Podniková ekonomika Obsah: Národní ekonomika, základní členění Podnikání Právní formy podnikání Fyzické osoby (OSVČ - SHR, živnostenské podnikání, svobodná povolání) Právnické osoby (obchodní společnosti,

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ

FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ FAKULTA ÚSTAV LESNICKÉ A DŘEVAŘSKÉ EKONOMIKY A POLITIKY FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ Ing. Dalibor Šafařík, Ph.D. Brno 2014 Tato skripta byla vytvořena

Více

www.thunova.cz PEKS BP Otázka č. 2

www.thunova.cz PEKS BP Otázka č. 2 1. DRUHY PODNIKOVÝCH ČINNOSTÍ A JEJICH EFEKTIVNOST 2 2. VÝROBNÍ ČINNOST 3 3. NÁKUP: 6 4. NÁKUP, ZÁSOBOVÁNÍ 7 5. METODY ŘÍZENÍ ZÁSOB: 9 6. JUST IN TIME 10 7. KANBAN 11 8. PERSONÁLNÍ ČINNOST (PČ) 12 9. INVESTOVÁNÍ

Více

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bakalářská práce Autor: Alexandra Manuylova Obor: Ekonomika a management malého a středního

Více

Management a marketing pro neziskové organizace

Management a marketing pro neziskové organizace Management a marketing pro neziskové organizace Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Management a marketing

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ORGANIZACE A ŘÍZENÍ. učební text. doc. Ing. Josef Novák, CSc. a kolektiv

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ORGANIZACE A ŘÍZENÍ. učební text. doc. Ing. Josef Novák, CSc. a kolektiv Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ORGANIZACE A ŘÍZENÍ učební text doc. Ing. Josef Novák, CSc. a kolektiv Určeno pro projekt: Název: Inovace studijních programů strojních oborů jako odezva

Více

Podniková ekonomika :

Podniková ekonomika : Podniková ekonomika : cíle a funkce podniku; přednáška pro 1. ročník VOŠE Ing. Vlastimil K. Vyskočil 2005 1 Cíle podniku a jeho funkce 5. 1 PRIMÁRNÍ CÍL PODNIKU MAXIMALIZACE ZISKU A TRŽNÍ CENY AKCIÍ Podniky

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. Základy podnikání malých a středních firem. pracovní sešit. distanční studijní opora.

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. Základy podnikání malých a středních firem. pracovní sešit. distanční studijní opora. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Základy podnikání malých a středních firem pracovní sešit distanční studijní opora Věra Plhoňová Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo únor 2013 Základy podnikání

Více

Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková

Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Cílem této práce je analýza finančních výkazů, výběr nejvhodnější varianty financování

Více

1 MARKETING 1.1 RŮZNÉ POJETÍ MARKETINGU A JEHO VÝZNAM

1 MARKETING 1.1 RŮZNÉ POJETÍ MARKETINGU A JEHO VÝZNAM 1 MARKETING V dnešní ekonomice se řada firem snaží chovat nejen tržně, ale i pružně se přizpůsobit danému trhu, na němž pozorně analyzují situaci, zjišťují své možnosti a snaží se jich využít ve svůj prospěch.

Více

www.thunova.cz PEKS BP Otázka č.3

www.thunova.cz PEKS BP Otázka č.3 www.thunova.cz PEKS BP Otázka č.3 1. INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ PODNIKU, ZÁKLADNÍ METODY A JEJICH UŽITÍ 2 2. ROZHODOVÁNÍ O INVESTICÍCH 2 3. ZDROJE FINANCOVÁNÍ INVESTIC: 3 4. HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI INVESTIC:

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Posouzení bonity podniku a jeho schopnost splatit úvěr Assess the creditworthiness of a company and its ability to repay the loan Bc. Hana

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Rudolf Horák AUTOŘI TEXTU: Ing. Rudolf Horák Učební text č. 7 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který je

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES NÁVRH PODNIKATELSKÉHO PLÁNU PROPOSAL OF BUSINESS

Více

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ 2015 OBSAH OBSAH... 1 ÚVOD... 3 1. CHCEME ZAČÍT PODNIKAT... 4 1.1 CÍLE PODNIKÁNÍ... 4 1.2 ŽIVNOST... 5 1.3 PODNIKATELSKÝ PLÁN... 5 1.4 FINANČNÍ ZDROJE... 7 2 PRÁVNÍ STRÁNKA

Více

EKONOMIKA TEORETICKÁ PUBLIKACE

EKONOMIKA TEORETICKÁ PUBLIKACE EKONOMIKA TEORETICKÁ PUBLIKACE STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 708 00 Ostrava-Poruba, Příčná 1108 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0005 Název projektu:

Více

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ 2015 OBSAH OBSAH... 1 ÚVOD... 3 1. CHCEME ZAČÍT PODNIKAT... 4 1.1 CÍLE PODNIKÁNÍ... 4 1.2 ŽIVNOST... 5 1.3 PODNIKATELSKÝ PLÁN... 5 1.4 FINANČNÍ ZDROJE... 7 2 PRÁVNÍ STRÁNKA

Více