1. Podstata podniku a podnikání Právní úprava podnikání Okolí podniku Prvky okolí podniku Efektivnost podniku a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Podstata podniku a podnikání... 3 1.1 Právní úprava podnikání... 4 2. Okolí podniku... 4 2.1 Prvky okolí podniku... 5 3. Efektivnost podniku a"

Transkript

1 1. Podstata podniku a podnikání Právní úprava podnikání Okolí podniku Prvky okolí podniku Efektivnost podniku a její základní kategorie Výrobní faktory a jejich klasifikace Kombinace výrobních faktorů Spotřeba výrobních faktorů náklady podniku Druhové třídění nákladů Účelové třídění nákladů Náklady podle závislosti na změnách objemu výroby Náklady podle původu spotřebovaných vstupů Náklady podle podnikových funkcí Další kategorie nákladů Výsledek činnosti podniku výnosy a zisk Efektivnost Cíle podniku a jeho funkce (činnosti) Odlišnosti cílů velké společnosti a malého podniku Další druhy cílů Funkce (činnosti) podniku Typologie podniků Podniky podle právní formy Podniky jednotlivce Osobní společnosti Kapitálové společnosti Družstva Veřejné (státní) podniky Podniky podle sektorů a hospodářských odvětví Podniky podle velikosti Podniky podle typu výroby Sdružení podniků Život podniku Životní fáze (cyklus) podniku Založení podniku Růst podniku Fáze stabilizace Krize a sanace Zánik podniku Majetková a kapitálová výstavba podniku Majetek podniku a jeho finanční krytí rozvaha podniku Majetková struktura podniku Kapitálová struktura podniku Vlastní kapitál základ podnikání Cizí kapitál další zdroj financování podniku Oceňování majetku podniku Oceňování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku Oceňování dlouhodobého finančního majetku Oceňování oběžného majetku Organizace podniku Vznik organizačních jednotek

2 8.2. Vztahy organizačních jednotek Podnikové řízení Obsah řízení, jeho fáze a nositelé Strategické řízení Strategické analýzy vnějšího prostředí Strategické analýzy vnitřního prostředí Typy strategií Formulace strategie Implementace strategie Strategická kontrola Taktické a operativní řízení Taktické řízení Operativní řízení Podnikové plánování Výrobní činnost podniku Výrobní program Odbyt (marketing) Obchodní plán Marketingové techniky Personální práce Obsah a cíle personální práce ve firmě Organizace personální práce Plánování zaměstnanců Získávání a výběr zaměstnanců Hodnocení pracovníků Firemní vzdělávání Pracovní podmínky a sociální péče Mzdový systém podniku Hodnocení práce Mzdové formy Financování podniku Druhy financování podniku Řízení cash flow Specifika výrobních podniků Členění výrobních podniků Průmyslové podniky Průmysl těžební a zpracovatelský Vývoj průmyslu Energetika Elektrárenství Teplárenství Plynárenství Vodní hospodářství Zemědělství Lesnictví Stavebnictví Bankovní podniky Banka jako specifický podnik Struktura českého bankovního systému Bankovní produkty (obchody)

3 Finančně úvěrové bankovní produkty Depozitní bankovní produkty Bankovní platební produkty Produkty investičního bankovnictví Podstata podniku a podnikání Podnikání je charakterizováno podstatnými rysy: Základním motivem podnikání je snaha o dosažení zisku jakožto přebytku výnosů nad náklady. Zisk se dociluje uspokojováním potřeb zákazníků. V centru pozornosti podnikatele je zákazník s jeho zájmy, požadavky, potřebami a preferencemi. 3

4 Potřeby zákazníků uspokojuje podnikatel svými výrobky a službami prostřednictvím trhu, což vede k tomu, že musí čelit riziku. Většina podnikatelských subjektů se snaží o minimalizaci tohoto rizika. Pro jakékoliv podnikání je charakteristické, že na jeho počátku vkládá podnikatel do svého podniku kapitál, a to vlastní (vlastní peníze, budovy) nebo vypůjčený (půjčky, úvěry). Velikost potřeby tohoto kapitálu je různá, závisí na předmětu podnikání i rozsahu. Např. majitel kiosku potřebuje menší kapitál než klenotník a ten potřebuje menší kapitál než třeba výrobce automobilů. 1.1 Právní úprava podnikání Podnikání v ČR je upraveno obchodním zákoníkem (zákon č. 531/1991 Sb). Ten definuje podnikání jakou soustavnou činnost prováděnou samostatně podnikatelem vlastním jménem na vlastník odpovědnost za účlem dosažení zisku. Podnikatelem může být fyzická nebo právnická osoba. Podnik je definován jako soubor hmotných (budovy, stroje) osobních (zaměstnanci) a nehmotných (licence, know-how, značka) složek podnikání Obchodní majetek je soubor majetkových hodnot patřících podnikateli a sloužící k jeho podnikání. 2. Okolí podniku Podnik není izolován, ale je obklopen vnějším světem okolím. Okolím podniku rozumíme vše co je za pomyslnými hranicemi podniku, čím je podnik ovlivňován a co případně může ovlivnit sám. Vliv okolí na podnik je zpravidla velmi silný, zatímco možnost podniku ovlivňovat okolí je spíše omezená. Okolí podniku: - geografické - sociální - politické a právní - ekonomické - ekologické - technologické - etické - kulturně historické Bezprostřední okolí podniku dnes tvoří Evropská unie, ba dokonce celý svět (hovoříme o tzv. globalizaci) Globalizace je proces kterým se cosi stává celosvětovým v rozsahu. 4

5 Po vstupu ČR do EU se naše republika stala součástí jednotného trhu, který znamená: - volný pohyb zboží mezi členskými zeměmi (už se tento pohyb nepovažuje za zahr. obchod) - volný pohyb osob, právo usazovat se, pracovat a žít v kterékoli zemi EU, byť dočasně v některých zemích s určitými omezeními - volný pohyb kapitálu (možnost podnikat v zahraničí, investovat atd ) Jednotný trh na jedné straně otevírá pro naše podniky celý trh EU, na straně druhé je trh ČR otevřen pro podniky z celé EU. Tím se mění konkurenční prostředí (rostou nároky na kvalitu výrobků, jejich technickou úroveň a péči o zákazníka) 2.1 Prvky okolí podniku Geografické okolí Geografické okolí ovlivňuje podnik především tím, že do značné míry předurčuje jeho logistiku. Logistikou rozumíme řízení materiálových a výrobkových toků od zdroje k uživateli. V případě stacionární výroby se k vlivu geografického okolí přihlíží při volbě lokalizace podniku. Např. uhelná elektrárna se postaví blízko zdroje uhlí, aby se ušetřili dopravní náklady. Sociální okolí Každý podnik by měl zkoumat a zvažovat důsledky své činnosti pro společnost. V ideálním případě by tato činnost měla být prospěšná jak podniku tak i společnosti. To se ovšem v reálném životě realizuje velmi obtížně. Zisková orientace staví do popředí zájmy vlastníků a manažerů, které se mohou dostat do rozporu se sociálními zájmy okolí. Podnik by měl usilovat i o rozvoj svého sociálního okolí. Jedná se např. dary obci ve které působí, podpora obecně prospěšných aktivit, dotace různým sdružením působícím v jeho okolí (sponzorství sportu) atd. Cílem by mělo být dosáhnou sociálního smíru. Politické okolí Politické okolí ovlivňuje podnik jako např. zájmy politických stran a to nejen vliv velké politiky na celostátní úrovni, ale i malá komunální politika (obce) mohou ovlivnit chování podniku (např. poskytnutí nových pozemků pro rozvoj, zajištění dopravy pro zaměstnance atd) Právní okolí Právo a jeho instituty vytvářejí rámec prakticky pro všechny podnikové činnosti. Právní normy stanoví jaké chování podniku je přípustné a jaké nikoliv. Nejdůležitější normou týkající se podnikové sféry je obchodní zákoník. Vedle toho existuje velké spektrum zákonů, které nadto definují možnosti a bariéry podnikání. Např. ochrana spotřebitele, hygienické normy, úprava činnosti investičních fondů atd 5

6 Ekonomické okolí Ekonomické okolí má pro podnik zásadní význam. Z ekonomického okolí získává podnik výrobní faktory a na toto okolí se obrací se svými výrobky a službami. Podnik je ve svém rozhodování a chování ovlivněn celkovou hospodářskou situací země a její dynamikou. Jedná se zejména o tyto faktory: - Dostupnost a ceny výrobních faktorů (půda, práce, kapitál). - Daňová zátěž podniků. Daňová politika státu u nás hledá cestu mezi dvěma póly. Na jedné straně musí zajistit daňový výnos pro státní pokladu, ale současně nesmí podniky zatížit tak, aby ztratily motivaci k podnikání. Pomineme-li daňové úniky, musí se podniky daním přizpůsobit, nebo přesunout své sídlo do zemí kde je daňový ráj (Monako, Bahamy). Po vstupu ČR do EU došlo a dochází i v této oblasti k harmonizaci (podobná či stejná soustava daní, sbližování daňových sazeb) - Hospodářský růst, měnový a devizový vývoj. Rozvoj i možnosti expanze podniku souvisí těsně s makroekonomickým růstem. Míra inflace (roční tempo růstu cen) ovlivňuje ceny výrobních faktorů, poptávku i koupěschopnost zákazníků. Devizové kurzy, inflace a devalvace mají na podniky významný vliv i pokud jde o rizika spojená do mezinárodního obchodu. Hospodářský růst umožňuje zvyšování kupní síly obyvatelstva, což se projevuje v růstu poptávky. K ekonomickému okolí patří i odběratelé (zákazníci) a dodavatelé podniku a finanční instituce (zejm. banky). Ekologické okolí Ekologie je faktorem, který musí podniky stále více respektovat. Nečiní-li to ze své vůle, nutí je k tomu nejen státní instituce, ale i velmi aktivní občanská sdružení. Ekologie na jedné straně vytváří v podnikání řadu bariér, protože ekologizace řady technologií (dobývání zlata chemickou cestou) i již existujících výrobků (výrobky obsahující azbest a feon) představuje pro podniky ekonomickou zátěž. Na druhé straně dává podnikům mnoho šancí, např. při výrobě ekologicky nezávadných výrobků, recyklaci obalů atd. Tuto oblast dnes upravují směrnice EU a při nedodržení je to sankcionováno. Technologické okolí Technologické okolí a změny technologie jsou zdrojem a motivem technického a technologického pokroku, který umožňuje podniku dosahovat lepších hospodářských výsledků, zvyšovat konkurenční schopnost a humanizovat práci. To může mít i své stinné stránky, k nimž patří někdy negativní vliv na životní prostředí, vznik sociální problémů (stroje nahrazují lidi) atd. 6

7 Etické okolí Etika hraje v životě podniků stále významnější úlohu. V obecné poloze se etika zabývá tím, co je a není dobré a jaké postoje by měl člověk, reps. Instituce zaujímat, aby jednal v souladu s tím, co se obecně považuje za správné a spravedlivé. V podnikatelském světě znamená dodržování etických principů např. poskytování pravdivých informací, korektní hospodářské soutěžení, poskytování dobrých služeb zákazníkům atd. Pokud je v dané společnosti vyvinuto etické myšlení, může účinně překlenovat mezery nebo nekonzistence v právní řádu. Kulturně historické okolí Kulturně historické okolí se vytváří po mnoho let (staletí). Celková vzdělanostní a kulturní úroveň obyvatelstva je jednou z podmínek ekonomického rozvoje, přechodu ke složitějším technologiím a technickému pokroku. Např. potravinářské firmy musí respektovat staleté spotřební zvyklosti velkých náboženských komunit. 3. Efektivnost podniku a její základní kategorie 3.1 Výrobní faktory a jejich klasifikace Výrobou je činnost která tvoří hodnotu. Výroba zahrnuje všechny hospodářské činnosti spojené se zajištěním výrobků a služeb, tj. statků pro konečného spotřebitele. V užším pojetí se výrobou rozumí zpracování surovin a materiálů do finálních statků. Aby se mohla výroba uskutečnit, musí se spojit tři výrobní faktory. Jsou to půda (A), práce (L) a kapitál (K). Z hlediska podnikové ekonomiky je členění výrobních faktorů modifikováno a více konkretizováno. Podnikové výrobní faktory jsou pak tyto: 1. dispozitivní (řídící) práce (podnikové řízení) 2. výkonná práce, 3. dlouhodobý hmotný majetek (pozemky, budovy, stroje, nástroje atd.) 4. materiály (suroviny, provozní látky atd.) Výrobní faktor 1 se označuje jako dispozitivní výrobní faktor, výrobní faktory 2-4 se označují jako elementární výrobní faktory. Dispozitivní faktor Ten má rozhodující význam. Někdy se označuje jako management, organizace, manažerský talent. Bez tohoto výrobního faktoru nemohou být ostatní výrobní faktory účelně a hospodárně využívány. Jeho úkolem (managementu) je zajistit optimální kombinaci všech výrobních faktorů. Management provádí řadu činností od plánování, 7

8 vytváření organizace, rozdělování úkolů, běžného rozhodování, koordinace až po kontrolu plnění cílů a dílčích úkolů včetně dohledu. Sem zahrnujeme i controlling a vnitřní audit. Výkonná práce Je druhým významným podnikovým výrobním faktorem. Je to lidská energie a duševní schopnosti vynakládané pracovní silou (člověkem) při výrobě statků. Způsobilost pracovní síly k výkonu určitých činností závisí na tělesné konstituci, nadání, věku, přirozených vlohách, stupni vzdělání, odborné výchově a praktických zkušenostech. Cenou práce jsou mzdy (u managementu obvykle hovoříme o platech) a další osobní (personální) náklady. Mzdové náklady tvoří hrubá mzda, tj. součet základní mzdy (časové, úkolové, prémiové), přesčasové mzdy (mzda a příplatky za přesčasové hodiny včetně příplatků za práci v sobotu a neděli, svátky, noční práce, práci ve ztížených pracovních podmínkách) a vedlejší mzdové náklady (placená dovolená, dny svátků, placené dny pracovní neschopnosti, placené prostoje, zákonné sociální dávky) Množství outputu (výrobků) připadající na jednoho pracovníka, označujeme jako produktivitu práce. Dlouhodobý hmotný majetek Dříve nazýván investiční majetek, zahrnuje soubor věcných prostředků, které nejsou spotřebovávány v jednom výrobním cyklu (jako např. materiál), ale slouží v podniku delší dobu. (z praktických důvodů je pro něho stanovena i minimální cena 40 tisíc Kč a doba používání delší než 1 rok). Patří sem pozemky, budovy, stavby, stroje, nástroje, dopravní prostředky, výpočetní technika. Rozlišujeme technickou a ekonomickou životnost. Technická životnost je dána způsobilostí plnit technický (výrobní) účel, tj. produkovat technicky nezávadné statky (výrobky a služby). Ekonomická životnost je dána jejich schopností zajistit potřebnou hospodárnost, tj. vyrábět statky s takovými náklady, které jsou schopné konkurence. Tyto prostředky v době své životnosti ztrácí svou užitnou (rychleji obvykle na konci své životnosti) i tržní hodnotu (rychleji obvykle hned po uvedení do provozu.) Užitnou i tržní hodnotu ztrácí nejen tím, že jsou používány, ale i vlivem technického pokroku, který přináší nové dokonalejší prostředky. Vyjádření postupného snižování jejich hodnoty jsou odpisy. Ty jsou nákladovou položkou a jako takové jsou součástí ceny výrobků produkovaných těmito prostředky. Prodejem výrobků se částky odpisů vrací do podniku (odpisy plní nejen funkci nákladovou, ale i střádací). Výše odpisů ovlivňuje výši zisku (čím vyšší jsou odpisy, tím nižší je zisk), jsou pro daňové účely zákonem předepsány způsoby odpisování a 8

9 odpisové sazby pro jednotlivé skupiny dlouhodobých aktiv. Odepisování je buď rovnoměrné (lineární) nebo zrychlené (degresivní). Dlouhodobý majetek je zatříděn do odpisových skupin a pro každoou skupinu je stanovena doba odpisování a roční dopisové sazby. Pozemky a umělecká díla se však podle zákona neodepisují. S hmotným majetkem jsou spojeny i další náklady pojištění a majetkové daně. Materiál Sem patří suroviny, základní materiály, pomocné a provozní materiály, součástky, obaly atd. Počítáme sem i energii. Suroviny jsou přírodní látky v původním stavu (např. žel. Ruda) zákadní materiály jsou částečně zpracovány a stávají se základní substancí výrobku (ocel, plechy) pomocné materiály napomáhají ke vzniku výrobku, netvoří však jeho hlavní látkovou substanci (např. barvy, lepidla), provozní látky nevcházejí do výrobku, ale napomáhají k jeho vzniku (např. mazadla, palivo). 3.2 Kombinace výrobních faktorů U většiny výrob jde o spojení a kombinaci všech výrobních faktorů, u některých však mohou některé výrobní faktory chybět (např. pro poskytování služeb není nutný materiál). Nikdy však nemůže chybět lidská práce, ať již jako výkonná nebo práce dispozitivní. Účelně spojit a kombinovat výrobní faktory do efektivně fungující jednotky je úkolem managementu (dispozitivního faktoru) Proporcionalita výrobních faktorů je dána přírodně technickými činiteli, cenou jednotlivých výrobních faktorů a náklady, které jsou s jejich fungováním ve výrobě spojeny. V průběhu času se tyto proporce mění, např. dochází k nahrazování (substituci) ruční práce prací strojů. V praxi začíná kombinace výrobních faktorů již při založení podniku. Projektuje se výrobní kapacita (velikost závodu, počty strojů). Výrobní kapacita musí být zajištěna potřebnými pracovníky (výkonnými i řídícími). Jinak dojde buď k nevyužití výr. kapacity, nebo zbytečně zaměstnaným pracovníkům. Obojí znamená pro podniky ztráty. Důležitou součástí plánovacích prací při založení podniku (závodu) je jeho umístění (lokalizace). Umístění podniku ovlivňuje řada faktorů. Mezi hlavní patří charakter surovin, vzdálenost místa spotřeby, charakter výrobního procesu, kvalifikovaná pracovní síla, existující infrastruktura, daňové a jiné podmínky podnikání, cena půdy atd. Do jednotlivých výrob vstupují výrobní faktory v různém množství, často se stává, že jeden konkrétní výrobní faktor převažuje (to posuzujeme podle nákladové struktury produkce). Podle převažujícího výrobního faktoru můžeme rozlišit výroby (podniky): 9

10 - investičně (kapitálově) náročné: např. elektrárenství, těžební průmysl atd. V jejich nákladech představují významný podíl odpisy - pracovně náročné: např. průmysl skla, porcelánu a keramiky, optický průmysl. V jejich nákladech významný podíl představují mzdové náklady - materiálově náročné: např. potravinářský průmysl, hutnický průmysl, chemický průmysl. V jejich nákladech dominují náklady na spotřebu materiálu. (Je-li vysoký podíl nákladů na energii, hovoříme o výrobách energeticky náročných) Toto zařazení podniku do určité skupiny převažujícího výrobního faktoru je důležité zejména pro orientaci managementu na hlavní zdroje snižování nákladů a tím i zvyšování efektivnosti. 3.3 Spotřeba výrobních faktorů náklady podniku Náklady podniku můžeme charakterizovat jako peněžně vyjádřenou spotřebu výrobních faktorů vynaložených na tvorbu podnikových výnosů včetně dalších nutných nákladů spojených s činností podniku. Některé se spotřebovávají najednou (materiál), některé postupně (stroje se opotřebovávají). Toto je pojetí nákladů ve finančním účetnictví, které je základem pro výpočty daní. Ekonomické pojetí nákladů je poněkud jiné. Charakterizuje to co bylo skutečně obětováno. Tzn. Nejen to co bylo v penězích zaplaceno, ale vše co bylo obětováno. Když výrobce použije svůj kapitál, účetní nezahrne úrokové náklady protože nebyla zaplaceny. Ekonom bere v úvahu oběť učiněnou výrobcem tím, že použil vlastní kapitál a do ekonomických nákladů zahrne úroky ve výši rovnající se částce úroků, kterou by výrobce obdržel v případě, že by svůj kapitál půjčil (např. bance od které by získal úrok). Do ekonomických nákladů patří např. úroky z vlastního kapitálu, ušlá mzda podnikatele (podnikatel by mohl místo podnikání být zaměstnán a dostávat mzdu) a jiné tzv. oportunitní (alternativní) náklady např. podnikatelské riziko. Od nákladů musíme odlišit peněžní výdaje, které představují úbytek peněžních fondů (hotovostí, stavů na bankovních účtech). Např. nákup stroje netvoří náklady podniku, i když je peněžním výdaje. Náklady jsou až odpisy stroje Druhové třídění nákladů Druhové třídění nákladů vychází z výrobních faktorů práce (osobní náklady), dlouhodobý hmotný majetek (odpisy), materiál (spotřeba materiálu a energie) Základní nákladové druhy Spotřeba materiálu, energie a externích služeb Osobní náklady (mzdy, platy, provize, náklady na zdr. a soc. poj. 10

11 Odpisy hmotného i nehmotného dlouhodobého majetku Finanční náklady (úroky z půjček) Účelové třídění nákladů Používá se třídění nákladů podle útvarů a podle výkonů. Vnitropodnikovým útvarem jsou střediska. Střediska jsou místně vymezené části podniku (např. slévárna, mechanická dílna, odbytový útvar atd.), které evidují náklady za něž jsou zodpovědny (nákladová střediska), nebo i zisk (hospodářská střediska). Pokud není podnik členěn na střediska (obvykle malé podniky), používá se pouze třídění podle výkonů. Třídění nákladů podle útvarů Je sledováním nákladů podle středisek. Náklady, které lze přímo připočítat určitému nákladovému středisku, označujeme jako jednicové náklady střediska, náklady, které nelze připočítat přímo, ale pouze pomocí určitého klíče, označujeme jako režijní náklady střediska, nebo též střediskové náklady. Obvykle se v podniku rozlišují režijní náklady materiálové, výrobní, správní a odbytové. Přehledem nákladů je rozpočet. Třídění nákladů podle výkonů Umožňuje zjišťování nákladů podle jednotlivých výrobků. Umožňuje zjistit výnosnost (rentabilitu) výrobků a tím usměrňovat strukturu výrobního programu. Přímé náklady lze přiřadit jednotlivým druhům výrobků. Nepřímé náklady jsou společně vynakládány na více druhů výrobků nebo na chod celého útvaru. Písemný přehled o jednotlivých položkách nákladů a jejich úhrnu na kalkulační jednici nazýváme kalkulace nákladů (kalkulační jednicí j určitý výkon např. výrobek, polotovar, služba, vymezený měřící jednotkou, např. 1ks, 1kg, 1m2, 1 min). Přehled jednotlivých položek nákladů dává všeobecný kalkulační vzorec. Všeobecný kalkulační vzorec používaný v ČR 1. přímí (jednicový) materiál 2. přímé (jednicové) mzdy 3. ostatní přímé (jednicové) náklady 4. výrobní (provozní) režie vlastní náklady výroby (1 až 4) 5. správní režie vlastní náklady výkonu (1 až 5) 6. odbytové náklady úplné vlastní náklady výkonu (1 až 6) 7. zisk (ztráta) prodejní cena 11

12 3.3.3 Náklady podle závislosti na změnách objemu výroby Podle závislosti na změnách objemu výroby třídíme náklady na variabilní (proměnné) a fixní (stálé). Variabilní náklady Se mění se změnami objemu výroby. Např. jednicový materiál a jednicové mzdy rostou s vyšší výrobou. Fixní náklady Zůstávají na stejné úrovni bez ohledu na měnící se objem výroby. (nájemné, pojištění) Vztah nákladů a objemu produkce se dá zachytit matematickými funkcemi, které nazýváme nákladové funkce. Nejjednodušší je lineární funkce (zachycuje proporcionální růst nákladů) Celkové náklady TC = FC + n * q TC jsou celkové náklady v Kč FC jsou fixní náklady n jsou variabilní náklady na jednotku produkce (např. 1 ks. ) q objem výroby (např. v kusech) Průměrné (jednotkové) náklady AC = FC / q + n S rostoucím objemem výroby průměrné náklady klesají, neboť fixní náklady se rozpouštějí do stále většího objemu produkce Náklady podle původu spotřebovaných vstupů Spotřebované vstupy mohou pocházet z okolí podniku (prvotní, externí náklady) nebo též uvnitř (druhotné, interní náklady) Prvotní (externí) náklady jsou například spotřebovaný materiál. Druhotné (interní) náklady vznikají spotřebou vnitropodnikových výkonů např. vlastní výroba páry, nebo el. energie) Náklady podle podnikových funkcí Obvykle se rozlišují náklady podle těchto hlavních podnikových funkcí: - náklady na pořízení - náklady na skladování - náklady na výrobu - náklady na správu - náklady na odbyt 12

13 3.4.6 Další kategorie nákladů Mezní (marginální) náklady Tvoří přírůstek nákladů vyvolaný přírůstkem výroby o jednu jednotku. Nebo-li o kolik se zvýší celkové náklady, když se zvýší výroba o jednotku. Náklady potřebné k rozšíření objemu výroby o jednotku (ks., kg, atd ) Mezní (marginální) tržby Tvoří přírůstek tržeb vyvolaný přírůstkem prodeje (výroby) o jednotku. Nebo-li o kolik se zvýší tržby, když se prodá další jednotka výroby. Mezních nákladů a příjmů využívají manažeři pro stanovení objemu produkce, který přinese maximální zisk. Ekonomická teorie totiž hovoří, že maximálního zisku se dosáhne při rovnosti mezních nákladů a mezních tržeb. Oportunitní (alternativní) náklady Jsou hodnota, která musí být obětována když zdroje (práce, kapitál) nejsou použity na nejlepší možnou alternativu. Nazýváme je též někdy náklady ušlých příležitostí. Rozhodnemeli se např., že místo výrobku A budeme vyrábět výrobek B, potom relevantní náklady výrobku B budou zahrnovat i zisk výrobku A. 3.4 Výsledek činnosti podniku výnosy a zisk Výsledkem činnosti podniku jsou výrobky nebo služby. Peněžním oceněním souboru realizovaných výrobků a služeb za určité období jsou výnosy podniku a to bez ohledu na to zda došlo k jejich inkasu (zaplacení). Tím se výnosy odlišují od peněžních příjmů. Např. již vystavením faktury za výrobek či službu vzniká ihned výnos avšak příjem bude realizován až po zaplacení faktury (třeba za 14 dní). Analogické je to i u nákladů a výdajů. Hlavními výnosy výrobního podniku jsou tržby za prodej vlastní výrobků a služeb. Tržby T jsou závislé na fyzickém objemu prodejů výrobků (q) a cenách jednotlivých výrobků (p). Tržby = p (cena) * q (množství) Podniku se bude snažit maximalizovat prodej svých výrobků a služeb při co nejvyšší ceně. Je však nutno upozornit, že v podmínkách tržního hospodářství jsou ceny produktem trhu. Podnik pokud nemá monopolní postavení, nemůže svým objemem nabízených výrobků cenu nijak ovlivnit. Vztah mezi nabídkou a poptávkou zachycují nabídkové a poptávkové funkce. Jejich výklad je předmětem mikroekonomie. Výnosy podniku za určité období (měsíc, rok) jsou zachyceny ve výkazu zisků a ztrát (výsledovka) Stejně jako náklady jsou sledovány ve třech skupinách: 13

14 - provozní výnosy - finanční výnosy - ostatní výnosy Rozdíl mezi výnosy a náklady podniku za určité období tvoří hospodářský výsledek podniku. Jsou-li výnosy V vyšší než náklady N označujeme jej jako zisk Z. Jsou-li výnosy nižší než náklady, označujeme jej jako ztrátu. Zisk je základním motivem podnikání a tím i hlavním kritériem pro rozhodování. Zisk je hlavním zdrojem samofinancování a důležitou součástí mnoha poměrových ukazatelů. Např. rentability (výnosnosti) vlastního kapitálu Je však rozdíl mezi účetním ziskem (zjistíme ho z účetnictví) a daňovým ziskem (vypočte se úpravami účetního zisku, které vyplývají z daňových zákonů) a ekonomickým ziskem. Např. pokuty a penále jsou nákladem podniku z hlediska účetního zisku, avšak pro výpočet daňového zisku nelze o pokuty a penále snížit daňový základ sloužící k výpočtu daně z příjmů Efektivnost Vyrábí-li podnik výrobky uspokojující potřeby trhu s maximálním využitím všech výrobních faktorů, přičemž výrobní faktory jsou v optimálním množství může prohlásit, že podnik vyrábí efektivně. Efektivnost vyjadřuje poměr výstupu (output) výrobky, služby ke vstupu (input) výrobní faktory Pak můžeme měřit účinnost každého jednotlivého výrobního faktoru. Např. účinnost lidské práce (produktivita práce), účinnost strojů (produktivita strojů), účinnost využití materiálu (množství spotřebovaného materiálu na jednotku produkce a rychlost obratu zásob) Měřítko efektivnosti = hodnota výstupu / hodnota vstupu V posledních letech se objevuje ukazatel měřící ekologickou zátěž. Ten vyjadřuje poměr veškerých spotřebovaných materiálových a energetických zdrojů k výslednému užitku výrobku (služby) Např. notebook vážící 2,8 kg představuje ekologickou zátěž 430 kg přírodních zdrojů. Cílem je snižovat hodnotu tohoto zlomku což se děje šetřením přírodních zdrojů, snižováním odpadu, recyklací materiálu, prodlužováním životnosti výrobku, zvyšováním užitých vlastností výrobku. Hovoří se též o ekologické ceně výrobků a služeb. Tou se rozumí plná cena včetně externích nákladů při jejich výrobě a provozu. Obtížné je postihnou externality (efekt z přelévání). 14

15 Kladná externalita:- činnost jednoho subjektu přináší přínosy (zisky) jinému aniž za to platí. Např. včely jednoho subjektu opylí stromy v sadu jinému subjektu který má pak větší výnosy. Za toto však první subjekt nemá žádný příjem. Záporná externalita:- činnost jednoho subjektu přináší náklady jinému subjektu aniž mu je někdo hradí. Např. Elektrárna vypouští emise a ty pak ničí někomu les. Zvýšené náklady na údržbu lesa pak majiteli elektrárna nehradí. 4. Cíle podniku a jeho funkce (činnosti) Podniky stejně jako jednotlivci ve svém chování sledují určitý cíl, tj. stav nebo výsledek, kterého má podnik (jednotlivec) dosáhnout. Ten závisí na účelu, pro který byl podnik založen a který je důvod jeho existence. Primárním cílem je maximalizace zisku. Dalším cílem může být snaha dlouhodobě přežít, zvýšit podíl na trhu, zničit konkurenci. Zisk v a. s. může být vyplacen ve formě peněz (dividend akcionářům) nebo zadržen a použit na investice, což zvyšuje hodnotu podniku (akcií). Akcionáři chtějí jak trvalý proud dividend, tak i růst tržní ceny svých akcií (za tržní ceny mohou své akcie prodat na burze) Rozhodnutí o tom, kolik z běžných výnosů (zisků) bude vyplaceno ve formě dividend a kolik bude zadrženo a reinvestováno, je označováno jako dividendová politika 4.1 Odlišnosti cílů velké společnosti a malého podniku Velká společnost Obvykle ji vlastní akcionáři, kteří sami firmu neřídí, ale její řízení svěřují placeným managerům. Akcionáři na valné hromadě volí představenstvo, které jmenuje vrcholové managery ředitele (tzv. top-management). Tím dochází k oddělení vlastnictví od řízení Vzniká tak problém řešení vztahů mezi vlastníky (akcionáři), statutárními orgány, vrcholovým managementem a ostatním zájmovými skupinami (zájmové skupiny viz. dále) Dále je otázka, zda vrcholoví manageři (ředitelé) mají striktně sledovat jen zájmy svých akcionářů (kteří v době globalizace mohou být třeba na jiném kontinentu), nebo zda jsou odpovědni i za blaho a prospěch svých zaměstnanců, zákazníků a obce ve které podnikají. Tuto odpovědnost lze považovat za věc etiky (zajistit dobré pracovní prostředí pro zaměstnance, chránit životní prostředí, platit daně státu). Toto představuje zvýšené náklady. Je otázkou, zda je podnik ochoten je vynaložit, když zvýšenými náklady oproti jiným podnikům, které se tak nechovají, ztrácí konkurenční schopnost a hrozí mu vytlačení z trhu. Praxe tržního hospodářství ukazuje, že řada 15

16 podniků musí být k sociální odpovědnosti přinucena různými zákony a vládními (dnes i opatřeními EU), neboť jejich podnikatelská etika je značně slabá (zvláště v transformujících se ekonomikách jako je naše). Manageři musí vzít v úvahu i cíle ostatních interesentů tzv. zájmových skupin. Každá zájmová skupina sleduje své cíle. Zájmové skupiny: - zaměstnanci: sledují co nejvyšší mzdy - zákazníci: sledují nízké ceny - dodavatelé: sledují vysoké ceny - investoři: co nejvyšší úroky a vrácení svého vkladu - stát a obce: maximální výběr daní a vytváření zaměstnanosti Všichni však mají společný zájem na dlouhodobé existenci firmy. Malé firmy Malé firmy se liší od velkých firem formou vlastnictví, způsobem a úrovní svého řízení a možnostmi přístupu ke kapitálovým zdrojům. Velké firmy jsou většinou akciovými společnostmi, malé firmy patří zpravidla jednotlivci. Vlastník malé firmy je mnohem těsněji spjat se svou firmou, než akcionáři velké firmy. Ti obvykle vlastní akcie různých firem a mají tak vytvořeno určité portfolio akcií. Přecházejí z odvětví do odvětví a v případě neúspěchu v jednom podniku jsou daleko méně ohroženi než vlastník malé firmy, který veškerý svůj kapitál investuje do své firmy a na své firmě je obvykle s celou svou rodinou životně závislý. Malá firma má ztížený přístup k úvěrům a na kapitálové trhy. Pro řadu malých firem je hlavním způsobem financování jejich růstu zadržování zisku. V malé firmě je obvykle spojeno vlastnictví s řízením. Malý podnikatel nemá na špičkové managery. Dalšími cíli v malé firmě je např. být svým pánem, realizovat své sny z dětství, udržet a pokračovat v rodinné tradici (u nás byla tato tradice přerušena, avšak mnoho malých podnikatelů na ní po roce 1989 navázalo) 4.2 Další druhy cílů Vrcholové: -maximalizace hodnoty podniku Podřazené:- např. zvýšení obratu prodejem nového výrobku Maximalistické:- maximalizace zisku Minimalistické:- minimalizace nákladů Dlouhodobé, krátkodobé 16

17 Ekonomické:- obrat, podíl na trhu, objem výroby, celkový kapitál, vlastní kapitál, cizí kapitál, likvidita (schopnost majetku přeměnit se na peníze hotovost), zisk, náklady, produktivita Technické cíle:- rozvoj technologií, zavedení nových výrobků Sociální cíle:-vytváření pracovních příležitostí, ochrana životního prostředí 4.3 Funkce (činnosti) podniku Své cíle uskutečňuje podnik svou činností. Ta se liší podle charakteru podniku (výrobní podniky, podniky poskytující služby) dále podle odvětví (průmyslové, zemědělské, stavební podniky), podle velikosti (malé, střední, velké), podle vlastnictví (soukromé, veřejné, smíšené), podle právní formy (podniky jednotlivce, osobní společnosti, kapitálové společnosti, družstva). Funkcí podniku je přeměnit vstupy na výstupy (u výrobního podniku je to např. suroviny, energii, práci na výrobky) Nyní se zaměříme na výrobní podnik (průmyslový podnik) Výrobní podniky zajišťují tyto podnikové funkce: - prodejní (odbytovou) - zásobovací (nákup, doprava, skladování) - výrobní (provozní) - personální - investiční - vědecko-technickou - správa Prodejní funkce Jejím úkolem je prodat na trhu výrobky nebo služby. Zahrnuje řadu činností jako je výzkum trhu (potřeby poptávky), stanovení nabízeného sortimentu výrobků (výrobková politika), stanovení cen, platebních podmínek, slev (cenová politika), volba odbytových cest, vlastní prodej, propagace a reklama, servis tyto činnosti označujeme jako marketing Výrobní funkce V nejužším pojetí zahrnuje zhotovování výrobků. Zásobovací funkce Úkolem je zajištění surovin, materiálů včetně jejich dopravy, příjmu, skladování a předávání do výroby. Personální funkce Jejím úkolem je zajistit rozhodující výrobní faktor tzn. pracovníky. Zahrnuje řadu činností, jako je nábor pracovníků a jejich výběr, zvyšování jejich kvalifikace, vytváření optimálních 17

18 pracovních podmínek, vytváření určitého systému zainteresovanosti (benefity, odměny, prémie), sociální a kulturní péče o pracovníky. Investiční funkce Úkolem investiční funkce je zajisti pro podnik všechen potřebný dlouhodobý majetek (pozemky, budovy, stroje, zařízení, dopravní prostředky). To vše se děje v úzké souvislosti s finanční funkcí, která pro ni zajišťuje potřebný kapitál. Formou pořízení dlouhodobého majetku ji i leasing. Finanční funkce Úkolem finanční funkce je obstarání finančních prostředků (kapitálu). A to jak z vlastních zdrojů (zisku) nebo z cizích zdrojů (půjčky, úvěry) Vědecko-technická funkce V průmyslových podnicích je zaměřena především na aplikovaný výzkum a realizaci nových nebo inovovaných výrobků a technologií. Zabývá se i běžným zdokonalováním výroby. Správa Někdy bývá nazývána všeobecná správa nebo všeobecný administrativa. Zahrnuje rozmanité činnosti převážně administrativní, které zajišťují chod celého podniku. Patří sem např. organizace, plánování, statistika, účetnictví, právní oddělení. 5. Typologie podniků 5.1 Podniky podle právní formy Podniky jednotlivce Podnik jednotlivce (podnik fyzické osoby) je vlastněn jednou osobou. Podnikání v menším rozsahu má dvě výhody: - k jeho založení stačí i menší kapitál - regulace ze strany státu je minimální Nevýhody jsou: - obtížný přístup ke kapitálu (půjčka u banky) - neomezené ručení za závazky (tzn. ručení i svým soukromým majetkem) - omezená životnost firmy (daná délkou života majitele živnostníka) Podniky jednotlivce mají obvykle formu živnosti. Je to soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku. Živnost může provozovat fyzická osoba nebo právnická osoba (obch. spol., družstva). Aby jednotlivec se mohl stát živnostníkem musí splnit několik podmínek vyplývajících z živnostenského zákona. Musí splňovat všeobecné podmínky provozování živnosti (18+let, bezúhonost, způsobilost k právním úkonům, nemít daňové nedoplatky a 18

19 nedoplatky na sociálním pojištění). U některých živností (řemeslné, vázané, koncesované) musí splňovat ještě další podmínky např. odbornou způsobilost Živnosti dělíme na ohlašovací a koncesované Ohlašovací živnosti se dále dělí na řemeslné (zámečnictví, hodinářství, hostinská činnost), vázané (výroba kotlů, autoškola, revize el. a plyn zařízení), volné (všechny ostatní). Kam která živnost patří zjistíme v přílohách živnostenského zákona. Ohlašovací živnosti mohou být provozovány při splnění stanovených podmínek (všeobecné popř. odborná způsobilost) na základě ohlášení. Odborná způsobilost se prokazuje vyučením v oboru a praxí. Koncesované živnosti se mohou vykonávat jen na základě koncese (povolení), kterou uděluje živnostenský úřad. Její udělení vyžaduje, aby uchazeč měl požadované vzdělání, absolvoval speciální kurzy apod. Koncesovanou živností je např. výroba a opravy zbraní, taxislužba, cestovní kancelář, pohřební služby. Průkazem o právu vykonávat živnost je živnostenský list nebo koncesní listina. Vydává je živnostenský úřad, ten také vede živnostenský rejstřík, kam zapisuje podnikatele, kteří mají živnost v jeho územním obvodu působnosti. Místnost ve které je živnost provozována, se nazývá provozovna (může to být i stánek). Živnostní nejsou činnosti lékařů, advokátů, auditorů ti hospodaří pole zvláštních předpisů. Co do počtu podniků jednotlivce převládají v každém hospodářství s tržní ekonomikou. Z hlediska podílu na HDP (hrubý domácí produkt) tvoří jen malou část HDP Osobní společnosti Jejich obecnou charakteristikou je to, že jsou vytvořeny a vlastněny dvěma nebo více osobami, které se dělí o zisky společně a jsou odpovědné za všechny ztráty. Společníci se osobně zúčastňují podnikání (odtud i název těchto společností). Jejich výhody a nevýhody jsou podobné jako u společnosti jednotlivce. Tyto společnosti však do určité míry překonávají kapitálovou nedostatečnost podniků jednotlivce i jeho omezenost kvalifikační (ve společnosti mohou být specialisté v určitých profesích). Stabilita společnosti závisí na vzájemném vztahu partnerů. V ČR existují dvě formy osobních společností (Veřejná obchodní společnost V. O. S. a Komanditní společnost K. S.) Veřejná obchodní společnost je sdružení nejméně dvou podnikatelů, kteří podnikají pod společným jménem, jehož součástí musí být označení právní formy veřejná obchodní společnost nebo veř. obch. spol. nebo V. O. S. Společnost je právnickou osobou a zapisuje se povinně do obchodního rejstříku. Společníci vkládají do společnosti peněžité i nepeněžité vklady (minimální výšen není stanovena), které se stávají majetkem společnosti. Za závazky 19

20 společnosti ručí a to je důležité veškerým svým majetkem (tzn. i soukromým). Obchodní vedení je v rukou všech společníků (statutárním orgánem tzn. ten kdo jedená za společnost je každy ze společníků, pokud se ve společenské smlouvě nedohodli jinak (zde vidíme typickou dispozitivní právní normu dává možnost subjektům dohodnout si to odchylně od ustanovení právní normy) Komanditní společnost je obchodní společnost kterou zakládají dva nebo více (neomezeno), z nichž jeden nebo více společníků ručí za závazky společnosti do výše svého vkladu (tzv. komanditisté) a jeden nebo více společníků ručí celým svým majetkem (komplementáři). Obchodní řízení firmy přísluší komplementářům, komanditisté mají pouze kontrolní pravomoc. Zisk se rozděluje podle společenské smlouvy Kapitálové společnosti Jejich charakteristickým rysem je kapitálová účast společníků, nikoliv jejich osobní účast na podnikání nebo řízení společnosti. Společníci ručí za závazky společnosti jen do výše svého nesplaceného vkladu. Formami kapitálové společnosti v české republice jsou společnost s ručením omezeným a akciová společnost. Společnost s ručením omezeným Je kapitálovou společností. (kapitál se vkládá povinně). Může být založena fyzickými i právnickými osobami a dokonce i jednou osobou. Maximální počet společníků je omezen na 50. Společnost odpovídá za své závazky veškerým svým majetkem, společník jen do výše svého nesplaceného vkladu zapsaného v obchodním rejstříku. Obchodní jmého (jméno pod kterým je společnost zapsána v obchodním rejstříku) musí obsahovat označení společnost s ručením omezeným, spol s r. o. nebo s. r. o. Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada složená ze všech společníků (každý má hlasovací právo podle % svého vkladu), statutárním orgánem (ten kdo jedná za společnost navenek) je jednatel nebo jednatelé. Pokud to určí společenská smlouva je na valné hromadě volena i dozorčí rada. Založení i správa této společnosti je mnohem jednodušší než u akciové společnosti. Proto je tato forma podniku velmi oblíbená a rozšířená. První s. r. o. vznikaly počátkem 20 století Akciová společnost Je také kapitálovou společností, ve které je základní jmění rozvrženo na určitý počet akcií o určité nominální (jmenovité) hodnotě. Společnost může být založena jedním zakladatelem pokud je jím právnická osoba (tzn. jiná obchodní společnost, družstvo) nebo 2 či více zakladateli (fyzické i právnické osoby). Akciová společnost odpovídá za své závazky celým svým jměním, akcionář však za závazky společnosti neručí. Toto omezené ručení spolu s neomezenou životností (firma může pokračovat i když její zakladatelé odejdou) a snadné 20

MIKROEKONOMIKA TYPOLOGIE PODNIKŮ II

MIKROEKONOMIKA TYPOLOGIE PODNIKŮ II MIKROEKONOMIKA TYPOLOGIE PODNIKŮ II Podniky podle sektorů a hospodářských odvětví Podniky podle velikosti Kritéria třídění: - Počet zaměstnanců (nejpoužívanější) - Velikost obratu - Velikost kapitálu -

Více

Efektivnost podniku a její základní kategorie

Efektivnost podniku a její základní kategorie Efektivnost podniku a její základní kategorie Výrobní faktory a jejich klasifikace Výroba = každá činnost, která tvoří hodnotu Výroba = zpracování surovin a materiálů do finálních výrobků Aby se mohla

Více

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání Nejdůležitější právní formy podnikání ZALOŽENÍ PODNIKU 1. Samostatný podnikatel (fyzická osoba, živnostník) 2. Obchodní společnosti (kapitálové společnosti a osobní společnosti) 3. Družstva 4. Státní podniky

Více

Podniková ekonomika : efektivnost podniku; přednáška pro 1. ročník VOŠE. Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : efektivnost podniku; přednáška pro 1. ročník VOŠE. Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : efektivnost podniku; přednáška pro 1. ročník VOŠE Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Efektivnost podniku a její základní kategorie Výrobní faktory a jejich klasifikace Kombinace

Více

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013 Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory Management podniku Alice Černá 2013 Členění podniků dle právní formy vlastnictví a) podniky jednotlivce (živnosti) - dle živnostenského zákona; - pravidelná

Více

MIKROEKONOMIKA TYPOLOGIE PODNIKŮ

MIKROEKONOMIKA TYPOLOGIE PODNIKŮ MIKROEKONOMIKA TYPOLOGIE PODNIKŮ Podniky podle právní formy Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání - podniky jednotlivce Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích - obchodní korporace, tj.

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY BLOK 2 EKONOMICKÉ A PRÁVNÍ SOUVISLOSTI ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTNÍ FIRMY ING. JAKUB PICKA

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY BLOK 2 EKONOMICKÉ A PRÁVNÍ SOUVISLOSTI ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTNÍ FIRMY ING. JAKUB PICKA EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY BLOK 2 EKONOMICKÉ A PRÁVNÍ SOUVISLOSTI ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTNÍ FIRMY ING. JAKUB PICKA Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém

Více

Právní forma organizace. Právní formy podniku Veřejnoprávní organizace

Právní forma organizace. Právní formy podniku Veřejnoprávní organizace Právní forma organizace Právní formy podniku Veřejnoprávní organizace Právní forma podniku Podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná podnikatelem samostatně, pod vlastním jménem a na vlastní odpovědnost,

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM - klady a zápory Samostatná práce pro předmět Management podniku Gabriela

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Typologie podniků Přednáška č. 2 27. září 2011 Osnova přednášky 1. Podniky dle právní formy 2. Podniky dle hospodářských sektorů a hospodářských odvětví 3. Podniky dle velikosti 4. Podniky dle převládajícího

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání témata pro školní rok 2016/2017 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces,

Více

Otázka: Výroba a výrobní faktory. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Kristýna. Výroba a výrobní faktory

Otázka: Výroba a výrobní faktory. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Kristýna. Výroba a výrobní faktory Otázka: Výroba a výrobní faktory Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Kristýna Výroba a výrobní faktory většina statků existuje v omezeném množství Výrobní proces: sled vzájemně souvisejících

Více

MANŽERSKÁ EKONOMIKA. O autorech Úvod... 13

MANŽERSKÁ EKONOMIKA. O autorech Úvod... 13 SYNEK Miloslav a kolektiv MANŽERSKÁ EKONOMIKA Obsah O autorech... 11 Úvod... 13 1. Založení podniku... 19 1.1 Úvod... 20 1.2 Činnosti související se založením podniku... 22 1.3 Volba právní formy podniku...

Více

Výroba a výrobní faktory

Výroba a výrobní faktory Výroba a výrobní faktory Výrobní proces Výroba neboli výrobní proces představuje sled vzájemně souvisejících a na sebe navazujících činností, které přetvářejí přírodu, její předměty a síly v užitečné věci

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U

M A N A G E M E N T P O D N I K U M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 1 Podnikání Právo podnikat je ústavně zaručeným subjektivním právem a omezení podnikatelské činnosti může být stanoveno jedině zákonem. Základní vymezení právní úpravy

Více

O autorech Úvod Založení podniku... 19

O autorech Úvod Založení podniku... 19 SYNEK Miloslav MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Obsah O autorech... 11 Úvod... 13 1. Založení podniku... 19 1.1 Úvod... 19 1.2 Činnosti související se založením podniku... 22 1.3 Volba právní formy podniku.....24

Více

PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ

PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ 126EKMN - Ekonomika a management letní semestr 2013/2014 Ing. Eduard Hromada, Ph.D. eduard.hromada@fsv.cvut.cz Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme

Více

3) osoby podnikající na základě jiného oprávnění podle zvláštního předpisu

3) osoby podnikající na základě jiného oprávnění podle zvláštního předpisu Otázka: Podnik a podnikání Předmět: Ekonomie Přidal(a): barrcusik Charakteristika podnikání podnikání je soustavná činnost samostatně provozovaná podnikatelem vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a

Více

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

Výnosy & Náklady Hospodářský výsledek. cv. 6

Výnosy & Náklady Hospodářský výsledek. cv. 6 Výnosy & Náklady Hospodářský výsledek cv. 6 Základní pojmy Náklad peněžní částka, kterou podnik účelně vynaložil na získání výnosů, tj. použil je k provedení určitého výkonu.(spotřeba výrobních faktorů

Více

IEKPO Testové zadání A

IEKPO Testové zadání A IEKPO Testové zadání A 1. Prostřednictvím bodu zvratu lze stanovit: a. Minimální úroveň využití výrobní kapacity podniku b. Maximální úroveň ceny výrobku při jeho prodeji c. Vliv substituce fixních nákladů

Více

Podnik a jeho funkce, segmentech. TASE ednáška. Prvky okolí podniku:

Podnik a jeho funkce, segmentech. TASE ednáška. Prvky okolí podniku: TASE 8. přednp ednáška Podnik a jeho funkce, sdružov ování podniků v tržním segmentech Základní pojmy - opakování Podnikání je vymezeno obchodním m zákonz koníkemkem Živnostenské podnikání je vymezeno

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Podniková ekonomie a management Vyučující: Ing. J.

Více

1. K morálnímu opotřebení dlouhodobého majetku nedochází: Vlivem vědeckotechnického pokroku Růstem produkce práce Intenzivním využíváním 2.

1. K morálnímu opotřebení dlouhodobého majetku nedochází: Vlivem vědeckotechnického pokroku Růstem produkce práce Intenzivním využíváním 2. 1. K morálnímu opotřebení dlouhodobého majetku nedochází: Vlivem vědeckotechnického pokroku Růstem produkce práce Intenzivním využíváním 2. Neomezené ručení znamená, že podnikatel ručí za závazky podniku:

Více

Obecná úprava obchodních společností a družstev. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.

Obecná úprava obchodních společností a družstev. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. Obecná úprava obchodních společností a družstev JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. Obecná charakteristika 1. Právní subjektivita, jsou právnické osoby 2. Založení na účelem podnikání (a.s. a s.r.o. mohou být

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Ing.Lenka Vlasáková 1 Obchodní zákoník je norma speciální

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice VOLBA PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Maturitní témata EKONOMIKA

Maturitní témata EKONOMIKA Maturitní témata EKONOMIKA Školní rok 2014/2015 1. Ekonomie jako věda - význam ekonomického vzdělání - vztah ekonomiky a politiky - makroekonomie - mikroekonomie - zákon vzácnosti - hospodaření - efektivnost

Více

Fakulta elektrotechniky a informatiky Ekonomika podniku. Ekonomika podniku

Fakulta elektrotechniky a informatiky Ekonomika podniku. Ekonomika podniku 1. hodina 5.10. 2009 Vliv právní normy na založení podniku Zakončeno písemkou zápočtem vše jen ze cvik Základní právní normy: Obchodní zákoník Živnostenský zákon Obchodní zákoník nabízí různé právní formy

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Obchodní společnosti jsou právnické osoby založené za účelem podnikání. Zakladateli mohou být právnické i fyzické osoby. Známe tyto formy: Obchodní

Více

Ekonomika Náklady a jejich členění. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Náklady a jejich členění. Ing. Ježková Eva Ekonomika Náklady a jejich členění Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 Finanční management I Finanční řízení Finanční řízení efektivní financování splnění cílů podniku Manažerské

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

5 NÁKLADY PODNIKU A JEJICH KALKULACE

5 NÁKLADY PODNIKU A JEJICH KALKULACE 5 NÁKLADY PODNIKU A JEJICH KALKULACE Náklady podniku můžeme charakterizovat jako peněžně vyjádřenou spotřebu výrobních faktorů účelně vynaložených na tvorbu podnikových výnosů včetně dalších nutných nákladů

Více

Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, tj. způsobilost mít práva a povinnosti.

Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, tj. způsobilost mít práva a povinnosti. 2 2. O b č a n s k é p r á v o I I P r á v n i c k á o s o b a P r á v n í o s o b n o s t a u s t a v e n í Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, tj. způsobilost

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PODNIK A JEHO MAJETEK

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PODNIK A JEHO MAJETEK E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PODNIK A JEHO MAJETEK Podnik je soubor hmotných, nehmotných a osobních složek. o hmotné složky: budovy, stroje, zařízení. o osobní složky: znalosti a zkušenosti zaměstnanců

Více

Vstupní test. vyhodnocení

Vstupní test. vyhodnocení Vstupní test vyhodnocení Jaké obchodní společnosti umožňuje zakládat Obchodní zákoník? Uveďte orgány obchodních společností a družstva a vyznačte statutární orgán. Obchodní společnost je právnickou osobou

Více

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby 1. 2. 3. 4. 5. 6. a. Základní ekonomické pojmy potřeby, výroba, hospodářství, trh, nabídka, poptávka, tržní rovnováha b. Zúčtování

Více

Příklad dobré praxe V

Příklad dobré praxe V Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe V pro průřezové téma Člověk a svět práce Richard Samec 2010

Více

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium 1. Mzdová politika rovnováha na trhu práce plán práce a mezd mzdy a mzdová politika propočty základních

Více

Podnikový management. Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy

Podnikový management. Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy Podnikový management Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy Právní úprava Zakládání, provozování i zánik podnikatelských aktivit v ČR upravuje především živnostenský zákon (zákon

Více

Učivo o podniku a podnikání. Osnova učiva:

Učivo o podniku a podnikání. Osnova učiva: Učivo o podniku a podnikání 2. tématický celek Osnova učiva: 1. Zařazení učiva 2. Didaktická analýza učiva 3. Struktura učiva a jeho rozvržení v tématickém plánu 4. Metodické zpracování učiva týkající

Více

Střední odborná škola obchodní, s. r. o., Broumovská 839, Liberec 6

Střední odborná škola obchodní, s. r. o., Broumovská 839, Liberec 6 Střední odborná škola obchodní, s. r. o., Broumovská 839, 460 01 Liberec 6 Školní rok 2016/2017 Ekonomika maturitní okruhy pro MZ JARO 2017 Pro třídy 4.A + D5 1. Ekonomie jako společenská věda - ekonomie

Více

Subjekty tržní ekonomiky II. Pátek 30. 3. 2012 Kateřina Jančová

Subjekty tržní ekonomiky II. Pátek 30. 3. 2012 Kateřina Jančová Subjekty tržní ekonomiky II. Pátek 30. 3. 2012 Kateřina Jančová Právní předpisy Občanský zákoník Obchodní zákoník Nový občanský zákoník (+ přidružené zákony: zejm. Zákon o obchodních společnostech a družstvech)

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah OBSAH 1. PODNIK... 7 1.1 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA PODNIKATELSKÉHO

Více

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby 1. a) Daňová soustava definice, princip, význam daní, členění daní, základní daňové pojmy b) Zúčtování daní a dotací daň z příjmu,

Více

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI 5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI Obsah kapitoly: Řízení podniku Výrobní činnost Nákupní činnosti Prodejní činnost Personální činnost Financování Investiční činnost Řízení Vrcholové řízení podniku řeší základní

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

5.3. Investiční činnost, druhy investic

5.3. Investiční činnost, druhy investic Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 5.3. Investiční činnost, druhy investic Podnik je uspořádaným útvarem lidí a hospodářských prostředků spojených

Více

DEFINICE PODNIKÁNÍ činnost, která je soustavná, samostatná, vedená pod vlastním

DEFINICE PODNIKÁNÍ činnost, která je soustavná, samostatná, vedená pod vlastním Otázka: Právní formy podnikání Předmět: Ekonomie Přidal(a): Verun DEFINICE PODNIKÁNÍ činnost, která je soustavná, samostatná, vedená pod vlastním jménem na vlastní účet a za účelem dosažení zisků (soustavná

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

SSOS_EK 2.20 Podnikání - kvíz

SSOS_EK 2.20 Podnikání - kvíz Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název SSOS_EK 2.20 Podnikání - kvíz CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA AKTIVA jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. PASIVA

Více

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví)

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví) ÚČETNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY 1)ÚČETNÍ JEDNOTKA: právnická osoba se sídlem v ČR nebo fyzická osoba, která podniká nebo provozuje samostatně výdělečnou činnost. Účetní jednotkou mohou být zahraniční osoby,

Více

Náklady, výnosy a zisk

Náklady, výnosy a zisk Náklady, výnosy a zisk Základní prvky účetních výkazů Účetní výkazy shrnují výsledky hospodářské činnosti podniku. Jedná se o: Rozvahu (bilance aktiv a pasiv) zachycení majetku a závazků firmy; informuje

Více

Organizační výstavba podniku

Organizační výstavba podniku Organizační výstavba podniku Proč je potřeba organizovat Jak se postupuje při tvorbě organizační struktury Co je výsledkem organizování Ovlivňují organizaci právní předpisy? Proč je potřeba organizovat

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

Ekonomika lesního hospodářství. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.

Ekonomika lesního hospodářství. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28. Ekonomika lesního hospodářství Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Ekonomika lesního hospodářství (EKLH) Připravil: Ing. Tomáš

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Management podniku - VŽ 1 Znalosti vztahující se k podnikání patří k základním právním a ekonomickým znalostem občana České republiky. Téměř každý občan je buď podnikatelem

Více

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 1. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Majetek podniku (obchodní majetek) Souhrn věcí, peněz, pohledávek a

Více

Základy účetnictví. 2. přednáška

Základy účetnictví. 2. přednáška Základy účetnictví 2. přednáška Formy sdělení účetních dat Účetnictví poskytuje informace v účetních výkazech: Bilance Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) Výkaz cash-flow (o toku peněz) Výkaz o změnách ve

Více

2. Stavební firma. Předmět podnikání stavebních firem

2. Stavební firma. Předmět podnikání stavebních firem 2. Stavební firma Klíčová slova: Stavební firma, právní formy podnikání, hlavní a podpůrné činnosti stavební firmy, funkce stavební firmy, strategie stavební firmy. Anotace textu: Obsahem textu je seznámení

Více

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Daňové odpisy Řídí se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 30 Doba odpisování činí minimálně: odpisová skupina

Více

Kalkulace nákladů I. všeobecný kalkulační vzorec, metody kalkulace, kalkulace dělením postupná, průběžná

Kalkulace nákladů I. všeobecný kalkulační vzorec, metody kalkulace, kalkulace dělením postupná, průběžná Kalkulace nákladů I. všeobecný kalkulační vzorec, metody kalkulace, kalkulace dělením postupná, průběžná 1. Jaký je význam kalkulací? Ke stanovení vnitropodnikových cen výkonů Ke kontrole a rozboru hospodárnosti

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická oblast Vymezení účetnictví a daňové evidence

Více

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA Majetek podniku souhrn prostředků pro hospodářskou činnost organizace Majetek z pohledu účetnictví: podle druhů majetku podle zdrojů financování Majetek z hlediska formy = AKTIVA Majetek z hlediska zdrojů

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Základy ekonomie II. Zdroj Robert Holman

Základy ekonomie II. Zdroj Robert Holman Základy ekonomie II Zdroj Robert Holman Omezování konkurence Omezování konkurence je způsobeno překážkami vstupu na trh. Intenzita konkurence nezávisí na počtu existujících konkurentů, ale také na počtu

Více

Financování podniku Fin i an an ování ován í p od od i n k i u

Financování podniku Fin i an an ování ován í p od od i n k i u Financování podniku Financování podniku Vztah mezi věcnými a peněžními toky v podniku práce suroviny stroje výroba výrobky a služby peněžní příjmy prodej peněžní výdaje peníze (cash flow) Úkoly finančního

Více

OKO občanské kompetence občanům. registrační číslo :CZ.1.07/3.1.00/

OKO občanské kompetence občanům. registrační číslo :CZ.1.07/3.1.00/ OKO občanské kompetence občanům registrační číslo :CZ.1.07/3.1.00/50.0009 Drobné podnikání Historie drobného podnikání první písemné zmínky je možné najít z doby starší než 4.000 let, rozkvétalo ve starověkých

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Podnikové hospodářství

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Podnikové hospodářství Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 Podnikové hospodářství Podnik a jeho okolí Podnikání jeho rysy: Zisk - Uspokojení potřeb zákazníků - Výrobky

Více

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 1. Firmy působí: a) na trhu výrobních faktorů b) na trhu statků a služeb c) na žádném z těchto trhů d) na obou těchto trzích Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 2. Firma na trhu statků a služeb

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Podniková ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN

Více

Střední odborná škola obchodní, s. r. o., Broumovská 839, Liberec 6. Školní rok 2017/2018 Ekonomika maturitní okruhy Pro třídu D5

Střední odborná škola obchodní, s. r. o., Broumovská 839, Liberec 6. Školní rok 2017/2018 Ekonomika maturitní okruhy Pro třídu D5 Střední odborná škola obchodní, s. r. o., Broumovská 839, 460 01 Liberec 6 Školní rok 2017/2018 Ekonomika maturitní okruhy Pro třídu D5 1. Ekonomie jako společenská věda - ekonomie makro x mikroekonomie

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy

Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy Obecná ustanovení Hlava I. 5 částí (I. V.) působnost OZ, definice podnikání a podnikatele, zápis

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů; účinnost od 1. 1. 1992.

Více

N K Á L K A L D A Y D, Y KA K L A K L U K L U A L C A E C E

N K Á L K A L D A Y D, Y KA K L A K L U K L U A L C A E C E EKONOMIKA NÁKLADY, KALKULACE a BEP Projekt POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339 Ing. Viera Sucháčová Označení Název DUM Anotace Autor Jazyk Klíčová slova Cílová skupina Stupeň vzdělávání Studijní obor

Více

1. PODNIK A PODNIKÁNÍ

1. PODNIK A PODNIKÁNÍ 1. PODNIK A PODNIKÁNÍ 1.1. Podnik jako institucionalizované podnikání 1.2. Cíle a funkce podniku 1.3. Členění podniků 1.1. PODNIK JAKO INSTITUCIONALIZOVANÉ PODNIKÁNÍ Výroba zboží nebo poskytování služeb

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Kalkulace nákladů - příklady Ekonomika lesního hospodářství 12. cvičení Náklady, vymezení

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba 4. Jednání s klientem 5. Komunikace 6. Vnitřní správa - zabezpečení

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Zakladatelský

Více

Financování podnikových činností

Financování podnikových činností Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ústní zkouška 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba, úředníci územích samosprávných celků 4. Jednání

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Přednáška č. 5 18. října 2011

Přednáška č. 5 18. října 2011 Finanční zdroje podniku Přednáška č. 5 18. října 2011 Struktura přednášky 1. Úvod do problematiky 2. Vlastní kapitál 3. Cizí zdroje a příčiny jejich použití 4. Náklady na finanční zdroje 5. Kapitálová

Více

Podnikání soustavná činnost, provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní účet a s cílem dosahovat zisku

Podnikání soustavná činnost, provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní účet a s cílem dosahovat zisku Otázka: Podnik a podnikání Předmět: Ekonomie Přidal(a): Luu Podnikání, právní úprava podnikání, vznik podniku, podnikatelský záměr, druhy živností, obchodní společnosti Podnikání soustavná činnost, provozovaná

Více