a) upsáním nových akcií nominální hodnota Kč ,- emisní kurz rozdíl (emisní ážio)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "a) upsáním nových akcií nominální hodnota Kč 9 000 000,- emisní kurz rozdíl (emisní ážio)"

Transkript

1 SRNUTÍ UČIVA ZA III. ROČNÍK 1. hodina Opakování: Kapitálové účty a dlouhodobé závazky ALC, a. s. (plátce DPH) má k 1. lednu 2013 v oblasti 4. účtové třídy na účtech tyto stavy: 411 Základní kapitál Kč ,- 421 Zákonný rezervní fond Kč ,- 428 Nerozdělený zisk minulých let Kč ,- 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (zisk) Kč ,- Označení účetních dokladů: VÚD vnitřní účetní doklad VBÚ výpis z bankovního účtu VÚU výpis z úvěrového účtu Účetní případy: č. doklad text částka MD D 1. VÚD Rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku: a) příděl do zákonného rezervního fondu ,- b) příděl do statutárního fondu ,- c) na dividendy ,- d) převod zbylé části zisku do dalších let? 2. VÚD Předpis daně z příjmů z dividend? 3. VBÚ a) příspěvek zaměstnanci na úhradu ,- ozdravného pobytu jeho dětí ze sociálního fondu (statutární fond b) výplata dividend akcionářům? c) odvod daně z příjmů z dividend? finančnímu úřadu 4. VÚD Společnost navyšuje svůj základní kapitál: a) upsáním nových akcií nominální hodnota Kč ,- emisní kurz rozdíl (emisní ážio) , , ,- b) z vlastních zdrojů (z nerozděleného ,- zisku minulých let) 5. VÚD Společnost získala darem auto ,- 6. VÚD Platební výměr na darovací daň ,- 7. VBÚ a) zaplacení darovací daně ,- b) splacení části upsaných akcií ,- c) přijat úvěr od ČSOB ,- 8. VÚD Zápis o zvýšení základního kapitálu do OR ,- 9. VÚU Přijat úvěr od ČSOB (viz. 7c) splatnost ,- 24 měsíců 10. VÚD Tvorba rezervy na záruční opravy výrobků ,- 11. VÚD Tvorba rezervy na opravu střechy budovy,? zahrnuté v obchodním majetku (rozpočet nákladů Kč ,-, plánovaný rok zahájení opravy 2018) 12. VÚD Během roku byl prodán dům, na jehož?

2 opravu byla v minulých letech tvořena rezerva (zůstatek této rezervy k je Kč ,- zrušení rezervy 2

3 CHARAKTERISTIKA A ČLENĚNÍ NÁKLADŮ učebnice II kapitola hodina Příklad: opakovací úloha Náklady: peněžní vyjádření spotřeby (majetku, práce, služeb) Výdaje: úbytek majetku bez vazby na výkony Náklady a výdaje spolu souvisejí (výdaje vedou k nákladům). Výnosy: peněžní vyjádření provedených výkonů (tržby) Příjmy: přírůstkem majetku (nemusí být vazba s výkony), např. připsání úvěru Pro vznik nákladů je rozhodující okamžik skutečné spotřeby, u výnosů je to okamžik provedení příslušného výkonu. Členění nákladů = co, účel, kde. Pro potřeby účetnictví - podle: nákladových druhu (co 5.třída) výkonů a položek kalkulačního vzorce (účel vnitropodnikové účetnictví + kalkulace) místa vzniku a odpovědnosti (kde nutné u vnitřně členěných podniků) Z hlediska správného stanovení základu daně: účetní daňové (vymezeny zákonem o daních z příjmů) Z hlediska finanční analýzy: provozní finanční mimořádné Ostatní: přímé, nepřímé prvotní = vznikly v účetní jednotce poprvé (v 5.třídě vznikají ve styku podniku s okolím externí povahy + interní povahy spotřeba a odpisy) druhotné = spotřeba vnitropodnikových výkonů (středisko Údržba provedlo opravu strojů pro středisko Hlavní výroba) Členění výnosů (stejná hlediska jako u nákladů) Pro potřeby účetnictví: jednotlivých složek (druhů) výnosů (6.třída) výkonů a položek kalkulačního vzorce (vnitropodnikové účetnictví) místa vzniku a odpovědnosti (kde vnitropodnikové účetnictví) Pro zjištění HV: provozní N a V (50 55) finanční N a V (56 57) mimořádné N a V (58) Hlavní zásady účtování nákladů a výnosů účtujeme narůstajícím způsobem od počátku roku účtují se do toho období, s nímž časově a věcně souvisejí ostatní je nutno časově rozlišit tržby za vlastní výkony a zboží změna stavu vnitropodnikových zásob (při použití A: nejm. 1x za měsíc zaúčtovat přírůstky a úbytky vlastní výroby, do kterých patří zásoby NV, PVV, výrobků a zvířat) vytvořená hodnota může ovlivnit výnosy jen jednou aktivace vnitropodnikových výkonů AE: ustanovení zákona o daních z příjmů, potřeby vnitropodnikového účetnictví 3

4 Domácí úkol: (může být i více správných odpovědí) 1) Nákladové účty patří mezi: a) rozvahové aktivní účty b) rozvahové pasivní účty c) výsledkové účty d) uzávěrkové účty 2) Mezi daňově NEUZNATELNÉ náklady mimo jiné patří: a) opravné položky k zásobám b) náklady na reklamu c) náklady na reprezentaci d) peněžní dary 3) Malé technické zhodnocení (tj. do Kč), o kterém účetní jednotka rozhodla, že se o ně nebude zvyšovat hodnota DHM, se účtuje na účet: a) 501 Spotřeba materiálu b) 518 Ostatní služby c) 548 Ostatní provozní náklady d) 022 Samostatné movité věci 4) Na účet 544 Smluvní pokuty a penále se zaúčtují: a) penále vyplývající z dodavatelsko odběratelských vztahů, které vyplývají ze smlouvy b) pokuty a penále z daní, vyměřené správcem daně (finančním úřadem) c) pokuty a penále zejména od státních institucí, např. zdravotních pojišťoven, správy sociálního zabezpečení d) pokuta zaplacená policií za špatné parkování 5) Na účtu 563 Kurzové ztráty se účtuje: a) při úhradě zahraniční dodavatelské faktury, a to v případě, že úhrada je vyšší než fakturovaná částka b) při úhradě zahraniční dodavatelské faktury, a to v případě, že úhrada je nižší než fakturovaná částka c) u neuhrazeného zahraničního závazku na konci období, jestliže kurz ČNB je vyšší než kurz uvedený na faktuře d) u neuhrazeného zahraničního závazku na konci období, jestliže kurz ČNB je nižší než kurz uvedený na faktuře 6) Příjmy (výnosy) z dividend nebo podílů plynoucích z dlouhodobého finančního majetku se účtují VE PROSPĚCH účtu? a) 665 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku b) 648 Ostatní provozní výnosy c) 662 Úroky d) 663 Kurzové zisky 7) Odměny členům dozorčí rady se účtují na účet: a) 521 Mzdové náklady b) 522 Příjmy společníků a členů družstev ze závislé činnosti c) 523 Odměny členům orgánů společnosti a družstva d) 523 Sociální náklady individuálního podnikatele 8) Pro dohadné účty pasivní jsou charakteristické tyto znaky: a) známe částku b) známe účel 4

5 c) známe období d) zvyšují vlastní zdroje účetní jednotky 5

6 ÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ (charakteristika vybraných nákladových účtů) učebnice II kapitola hodina úloha 7.1 6

7 1) ÚČTOVÁNÍ VÝNOSŮ (charakteristika vybraných výnosových účtů) učebnice II kapitola hodina úloha 7.2 7

8 ČASOVÉ ROZLIŠENÍ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ učebnice II kapitola hodina = rozdělování N a V podle účetního období Podstata: zjištění správného HV (časově a věcně souvisí) třída 3/Přechodné účty A a P. Účtuje se při roční uzávěrce (i kratší období). Podléhají dokladové inventarizaci. Výdaje a náklady, příjmy a výnosy spolu souvisejí může mezi nimi dojít k časovému nesouladu. Příklady časového nesouladu mezi výnosy a příjmy: 1) Výnos dříve než příjem vystavená faktura odběrateli výnos přijatá úhrada od odběratele příjem 2) Příjem dříve než výnos přijatá záloha od odběratele příjem vystavená faktura odběrateli výnos 3) Příjem a výnos současně tržby v hotovosti na prodejně za prodané zboží Příklady časového nesouladu mezi náklady a výdaji: 1) Náklad dříve než výdaj výplatní listina mezd zaměstnanců za květen náklad výplata květnových mezd v průběhu měsíce června výdaj 2) Výdaj dříve než náklad poskytnutá záloha dodavateli za elektrickou energii výdaj přijatá faktura za spotřebovanou energii náklad 3) Náklad a výdaj současně v hotovosti zaplaceno v autoservisu za opravu firemního automobilu V případě, že by účetní jednotka nedodržela zásadu časového rozlišení porušila by a) účetní předpisy, b) zákon o dani z příjmů. Z hlediska účtové osnovy lze časové rozlišení nákladů a výnosů členit na časové rozlišení: a) v užším pojetí evidují se účetní případy, u nichž jsou známy tři faktory (musí být splněno současně): účel, přesná výše částky, období, k němuž se částka vztahuje. ÚČTY: 381 Náklady příštích období: výdaj vznikl v b. o., ale nákladově patří do příštích období (nájemné, vybavení DDHM). 382 Komplexní náklady příštích období 383 Výdaje příštích období: náklad vznikl v b. o., ale k výdaji dojde (N. bude uhrazen) až v příštím období (nájemné placené pozadu, odměny placené po uplynutí roku). 384 Výnosy příštích období: částky přijaté v b. o., které věcně patří do výnosů příštích období (předem přijaté částky nájemného). 385 Příjmy příštích období: částky, které ke dni účetní uzávěrky nebyly přijaty, které časově a věcně ale patří do výnosů b. o. (výnosové provize, provedené + odebrané ale dosud nevyúčtované výkony jiným podnikům). Účet Běžné období Příští období Druh účtu 381 Náklady příštích období výdaj náklad aktivní 382 Komplexní náklady příštích období výdaj náklad aktivní 383 Výdaje příštích období náklad výdaj pasivní 8

9 384 Výnosy příštích období 385 Příjmy příštích období příjem výnos pasivní výnos příjem aktivní Úloha b) v širším pojetí pokud není známa některá z podmínek časového rozlišení v užším pojetí. ÚČTY: 388 Dohadné účty aktivní, 389 Dohadné účty pasivní: není zde přesně známa jejich částka a účetní jednotka ji pouze odhaduje. Účtová skupina 45 REZERVY: je znám přesně pouze účel, pro který se tvoří, částka i období, ve kterém se budou čerpat, se pouze odhadují. Úloha Rezervy na náklady podnik si tvoří finanční zdroje na krytí budoucích výdajů nebo rizik třída 4. Znaky: znám účel + není známa částka Členění: 1. podle právních předpisů: a) zákonné (tvorba upravena zákonem, zahrnují se plně do daňových nákladů) 451 Rezervy podle zvláštních právních předpisů b) ostatní (tvorba upravena vnitřními předpisy podniku, nezahrnují se do daňových nákladů 459 Ostatní rezervy 2. podle účelu a) individuální (opravy DM, kurzové ztráty) b) globální (na rizika a ztráty podniku) Tvorba: 5../45. Čerpání: 45./6.. Výdaje, na které se rezervy tvoří, se musí čerpat z těchto rezerv, takže nemohou ovlivňovat náklady v době čerpání a tím snižovat daňový základ. Při účetní uzávěrce se musí nevyčerpaná část rezerv zahrnout do výnosů, a tím zvýšit daňový základ. Rezervy nesmí být přečerpány. Provádí se inventarizace rezerv (ověření účelu + přiměřenosti výše). Úloha 7.10 Úloha

10 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA učebnice II kapitola hodina Charakteristika a význam účetní uzávěrky a závěrky ETAPY: 1) Přípravné práce před účetní uzávěrkou. 2) Účetní uzávěrka (představuje především uzavření účtů, především jejich zůstatky na dvojicích tzv. uzávěrkových účtů (702,710) 3) Účetní závěrka (sestavení účetních výkazů (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, popř. i přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu) Inventarizace: CÍL: a) kontrola věcné správnosti b) kontrola reálnosti ocenění majetku a závazků Inventarizace je jedním z mála způsobů, kterými lze provést kontrolu správnosti účtování Nejdůležitější skupiny majetku a závazků 0 Dlouhodobý majetek 042 Pořízení DHM (k rozvahovému dni musí být stav 0; pokud není je třeba doložit, např. rozestavěná stavba) 021 Stavby, 022 SMV (ověřit pořizovací cenu, obrat MD zda PC odpovídá přírůstku majetku, obrat D odpovídá úbytkům majetku v PC) 08x Oprávky k (zkontrolovat KS na účtu se skladní kartou, případně obraty) 1 Zásoby 111 (131) Pořízení materiálu/zboží (k rozvahovému dni musí být stav 0, vykazuje-li KS převedeme na 119 Materiál na cestě; na 139 Zboží na cestě) 112 Materiál na skladě, 132 Zboží na skladě a v prodejnách, 123 Výrobky (KS musí souhlasit se stavem na skladních kartách) 121 Nedokončená výroba (KS musí souhlasit se skutečným stavem rozpracované výroby) 2 Finanční účty 211 Pokladna (KS se musí rovnat skutečnému stavu) 221 Bankovní účet (KS musí souhlasit se stavem posledního výpisu) 261 Peníze na cestě (KS musí být nulový, pokud není, je třeba doložit dle zůstatku posledního výběru, resp. posledního odvodu 3 Zúčtovací vztahy 311 Odběratelé, 321 Dodavatelé (provést dokladovou inventuru KS musí souhlasit s knihou faktur saldokonto; u významnějších položek je vhodné provést odsouhlasení s dodavateli, resp. odběrateli) 10

11 331 Zaměstnanci, 336 Zúčtování s ISaZP, 342 Ostatní přímé daně (zůstatek k musí souhlasit s vyúčtováním mezd k ) 341 Daň z příjmů (KS před zaúčtováním daňové povinnosti, by měl odpovídat výši záloh zaplacených v uzavíraném účetním období) 343 DPH (KS musí souhlasit údajům posledního přiznání k DPH za prosinec, resp. za 4/Q) Úloha

12 7. hodina ZAÚČTOVÁNÍ ÚČETNÍCH OPERACÍ NA KONCI ÚČETNÍHO OBDOBÍ učebnice II kapitola 8.2 Pro získání věrného zobrazení hospodářské a finanční situace účetní jednotky je třeba: a) do HV promítnout rizika a možné ztráty ještě před jejich vznikem; b) náklady, výdaje, výnosy a příjmy přiřadit k tomu období, jehož se věcně i časově týkají; c) zaúčtovat účetní případy, které sice již nastaly, ale ještě k nim nejsou doklady. 1. Závěrečné operace u zásob Porovnání faktur a příjemek k jednotlivým dodávkám (nevyfakturované dodávky se proúčtují jako závazek v odhadované výši 389 / Dohadné účty pasivní, vyfakturované, ale dosud nepřevzaté dodávky jako zásoby na cestě na účty 119 nebo 139. Pokud účetní jednotka používá při účtování B, musí zaúčtovat ještě úpravu stavu zásob na skladě, neboť během roku se veškeré nákupy účtovaly do spotřeby. 2. Kontrola časového rozlišení nákladů a výnosů (v užším pojetí je znám účel, částka i období) U nákladů a výnosů, které byly nebo budou zaúčtovány během několika účetních období a jejich vznik časově neodpovídá souvisejícím výdajům a příjmům, je potřeba zajistit zahrnutí odpovídající části nákladů nebo výnosů do výsledku hospodaření běžného období (pomocí účtů , např. nepravidelné placené nebo přijímané nájemné, předplatné atd.) 3. Zaúčtování dohadných položek Zaúčtování závazků a pohledávek, které věcně patří do běžného období, ale jejich přesná výše prozatím není známá, protože ji příslušná osoba nebo instituce dosud nevyčíslila (účty 388 a 389, např. nevyfakturované, ale uskutečněné dodávky služeb, materiálu, zboží, dlouhodobého majetku, pohledávka za pojišťovnou z titulu dosud nevyřízené pojistné události atd.). 4. Tvorba a zúčtování rezerv Zaúčtování tvorby rezerv na v budoucnu očekávané náklady (např. opravy dlouhodobého majetku), čerpání již dříve vytvořených rezerv na náklady, vzniklé během roku, popř. rozpuštění nevyčerpaných rezerv, které už dále nesmí vykazovat zůstatek např. proto, že pominuly důvody pro jejich existenci nebo účetní jednotka nedodržela některé zásady uvedené v zákoně o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů (např. zákonně rezervy tvorba 552/451, čerpání 451/552) 451 Rezervy podle zvláštních právních předpisů 552 Tvorba a zúčtování zákonných rezerv podle zvláštních právních předpisů 5. Zaúčtování kurzových rozdílů Hodnotu majetku a závazků v cizí měně je nutno přepočítat kurzem ČNB platným k poslednímu dni účetního období. Tato zjištěná částka se musí uvést v rozvaze. Aby bylo možno tuto skutečnost zajistit, musí se zjištěné rozdíly oproti dosavadní hodnotě příslušného účtu (např. 211 Valutová pokladna, 221 Devizový účet, 321 Dodavatelé, 311 Odběratelé) zaúčtovat jako finanční náklad nebo výnos (563 Kurzové ztráty nebo 663 Kurzové zisky) 12

13 6. Opravné položky Vytvářejí se k majetkovým účtům v případě, že jsou splněny dvě podmínky: 1) Skutečná hodnota majetku je nižší než účetní hodnota; 2) Snížení majetku není trvalého charakteru. Opravné položky lze tvořit k dlouhodobému majetku, k zásobám, k pohledávkám. Při tvorbě je nutné dodržovat zásady: - opravné položky nesmějí mít aktivní zůstatek; - tvořit opravnou položku na zvýšení hodnoty majetku se nesmí; - nelze současně vytvářet rezervu i opravnou položku. 7. Odpis pohledávek Daňově účinný odpis pohledávek upravuje ZDP ( 24/2/y). Pohledávky odepsané do nákladů na základě ustanovení tohoto zákona představují daňově uznatelný náklad. Účtujeme na 546 Odpis pohledávky. Druhá cesta: je tvorba opravných položek. Princip tvorby je stejný jako u ostatního majetku, ale jen u pohledávek je možnost snížit o jejich hodnotu základ daně z příjmů (jsou-li dodrženy podmínky uvedené v ZDP). 13

14 ZJIŠTĚNÍ HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU učebnice II kapitola hodina syntetický ukazatel úrovně hospodaření - zjišťuje se koncem roku; nejdříve zjistíme HV před zdaněním - hrubý účetní HV sledujeme ve struktuře: provozní, finanční, mimořádný součet provozního a finančního HV se nazývá HV z běžné činnosti (ve Výkazu Z/Z se uvádí v čisté výši, tj. po zdanění); hrubý HV se mimo účetnictví upraví na daňový základ ze kterého vypočítáme DzP a zaúčtujeme do nákladů; po převodu na 710 se zjistí disponibilní Z/Z převedeme na 702 (oba závěrkové účty vyrovnáme). Čistý zisk představuje HV po zdanění. 591 Daň z příjmů z běžné činnosti splatná 592 Daň z příjmů z běžné činnosti odložená 593 Daň z příjmů z mimořádné činnosti splatná 594 Daň z příjmů z mimořádné činnosti odložená Příklad 8.1 Akciová společnost BALTO, a. s. vykazuje k tyto zůstatky v jednotlivých skupinách výsledkových účtů: provozní náklady Kč provozní výnosy Kč finanční náklady Kč finanční výnosy Kč Při převodu účetního hospodářského výsledku na základ daně byly zjištěny na výsledkových účtech tyto skutečnosti: účet 513 Náklady na reprezentaci (pohoštění obchodních partnerů) Kč účet 528 Ostatní sociální náklady (příspěvky na stravenky nad limit daný ZDP) Kč účet 543 Dary (dar nemocnici na nákup přístroje) Kč účet 551 Odpisy DHM a DNM Kč Poznámka: odpisy dle ZDP jsou Kč Účet 665 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (přijaté podíly na zisku) Kč 14

15 ÚKOLY: 1. Vypočítejte účetní výsledek hospodaření Text Náklady Výnosy Zisk (+) / Ztráta (-) Provozní VH Finanční VH - Účetní VH celkem 15

16 9. hodina VÝPOČET DANĚ Z PŘÍJMŮ A ZAÚČTOVÁNÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI učebnice II kapitola 8.4 Transformace účetního výsledku hospodaření na daňový základ Účetnictví Daňové přiznání Výnosy (6. účtová třída) - Náklady (5. účtová třída) Účetní výsledek hospodaření Účetní výsledek hospodaření + náklady daňově neuznatelné - výnosy nezahrnované do základu daně ± rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy 1) Základ daně - odčitatelné položky ( 20 a 34 ZDP) Základ daně snížený o odčitatelné položky 2) x sazba daně ( 21/1 ZDP) 3) Daň z příjmů splatná - slevy na dani ( 35 ZDP) - Daň z příjmů splatná po slevách Daň z příjmů splatná po slevách ± Daň z příjmů odložená DISPONIBILNÍ ZISK (zisk po zdanění) Jsou-li účetní odpisy vyšší než daňové, rozdíl se přičítá, v opačném případě se odečítá. 2) Základ daně snížený o odčitatelné položky se zaokrouhlí na celé tisícikoruny dolů. 3) Sazby daně: %, %, %, % Do základu daně nelze např. zahrnout: skupina 51: 513/Náklady na reprezentaci (výdaje na pohoštění a občerstvení) 16

17 skupina 52: 523 Odměny členům statutárních orgánů společnosti a družstva (odměny členům představenstva a. s.) Neúčtuje se zde odměna jednateli, s. r. o., který je sám statutárním orgánem, nikoliv členem kolektivního statutárního orgánu. 528 Ostatní sociální náklady (stravenky pro zaměstnance nad limit 55 %) skupina 53: 538 Ostatní daně a poplatky (daň dědická a darovací) skupina 54: 541 ZC prodaného DHaNM (rozdíl mezi účetní hodnotou prodaného neodpisovaného majetku a jeho prodejní cenou např. ztráta z prodeje pozemku) 543 Dary (vždy nedaňovým nákladem, ale mohou být odčitatelnou položkou až v rámci daňového přiznání) 545 Ostatní pokuty a penále (sankce vyměřené podle zákonných norem, např. finančním úřadem, zdravotními pojišťovnami, správou sociálního zabezpečení) 546 Odpis pohledávky (pokud nesplňuje podmínky uvedené v 24/2/y ZDP) Skupina manka a škody 549 Manka a škody 569 Manka a škody na finančním majetku 582 Škody (daňově neuznatelný je rozdíl mezi výší manka nebo škody a částkou náhrady, výjimku tvoří škody vzniklé v důsledku živelných pohrom a škody způsobené podle potvrzení policie neznámým pachatelem) Skupina rezervy 554 Tvorba a zúčtování ostatních rezerv 574 Tvorba a zúčtování finančních rezerv 584 Tvorba a zúčtování mimořádných rezerv (nevyhovují podmínkám v ZoR) Skupina opravné položky 559 Tvorba a zúčtování opravných položek v provozní činnosti 579 Tvorba a zúčtování opravných položek ve finanční činnosti 589 Tvorba a zúčtování opravných položek v mimořádné činnosti (nesplňují podmínky ZoR) Skupina ostatní náklady (příklady) 512 Cestovné (cestovné náhrady nad limit) 562 Úroky (úroky z úvěru, přesahuje-li jejich úhrn hranice uvedené v 25/1/w ZDP) 17

18 Členění výnosů na daňové a nedaňové Rozdílů mezi výnosy zahrnovanými a nezahrnovanými do základu daně z příjmů není tolik jako u nákladů. Jde jenom o výnosy, které byly zdaněny u zdroje srážkovou daní např. výnosy dividendového charakteru (podíl na zisku v kapitálové společnosti). Podíly na zisku v kapitálových společnostech se do výnosů se zaúčtují buď již zdaněné nebo jsou od daně osvobozené a výnos tedy nevstupuje do daňového základu. Tyto podíly na zisku se zaznamenávají podle příslušného majetkového účtu (účtová skupina 06 nebo 25) buď na 665 Výnosy z DFM nebo 666 Výnosy z KFM. Příklad 9.1 Dividendy z akcií připsané na běžný účet Kč 8 500,-. (Hrubé dividendy Kč ,-, srážková daň 15 %, tj. Kč 1 500,-.) Řešení: Dividendy po zdanění (výpis bankovního účtu) 221 Bankovní účet / 665 Výnosy z DFM nebo 666 Výnosy z KFM Odčitatelné položky od základu daně Ztráta z minulých let: najednou nebo postupně v následujících 5 letech od jejího vzniku; Dary: v účetnictví nedaňový náklad, v rámci daňového přiznání je může uplatnit jako odčitatelnou položku (Musí vykázat dostatečný zisk, min. Kč 2 000,-, max. 5 % ze základu daně sníženého o předcházející položky. U FO min. Kč 1 000,-, max. 10 % ze základu daně.) Slevy na dani: např. zaměstnávání osob se změněnou pracovní schopností. Pokračování příkladu z 8. hodiny: 2. Výpočet základu daně Poznámka: Jako odčitatelnou položku společnost uplatnila poskytnutý dar. Dle ZDP hodnota daru musí činit alespoň Kč, přičemž v úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % ze základu daně sníženého podle 34 (tj. zejména o ztrátu z minulých let). Účetní VH Připočitatelné položky (nedaňové náklady).... Rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy Odčitatelné položky (nedaňové výnosy). Základ daně Odčitatelné položky dle Odčitatelné položky dary Základ daně Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 18

19 3. Vypočítejte daňovou povinnost účetní jednotky Poznámky: 1. Počítejte splatnou daň z příjmů, o odložené dani společnost neúčtuje. 2. Sazba daně je 19 %. Základ daně Daň z příjmů splatná Kč Kč 4. Vypočítejte použitelný zisk Domácí úkol: Úloha 8.2 Úloha

20 UZAVŘENÍ ÚČTŮ učebnice II kapitola hodina Po zaúčtování všech účetních případů následuje uzavírání účetních knih tím se rozumí: 1) Zjištění obratů stran MD a D. 2) Zjištění KS aktivních a pasivních účtů a jeho převod podvojným zápisem na účet 702 Konečný účet rozvážný. 3) Zjištění KS nákladových a výnosových účtů a jejich převod na účet 710 Účet Z/Z. HV v členění provozní, finanční a mimořádný. 4) Zjištění celkového HV a jeho převod na účet 702. Kontrola správnosti účetních zápisů 1) Kontrolní soupiska analytických účtů 2) Obratová (tabulková) předvaha Příklad - kontrolní soupiska analytických účtů k syntetickému účtu Dodavatelé 20

21 11. hodina CHARAKTERISTIKA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY učebnice II kapitola 9.1 Podstata: vykázat k poslednímu dni účetního období (rozvahovému dni) stavy jednotlivých druhů majetku, závazků, vlastního kapitálu, nákladů, výnosů, vyčíslit výsledek hospodaření, popř. zajistit i tok peněžních prostředků a změny v jejím vlastním kapitálu. Účetní výkazy povinné 1) Rozvaha 2) Výkaz zisků a ztrát 3) Příloha Účetní výkazy nepovinné 4) Přehled o peněžních tocích (Výkaz cash flow) 5) Přehled o změnách vlastního kapitálu Účetní výkazy musí obsahovat: 1) Název účetní jednotky (popř. jméno a příjmení, obchodní firma FO) 2) Místo podnikání (popř. bydliště FO) 3) Identifikační číslo 4) Právní formu 5) Předmět podnikání 6) Rozvahový den 7) Okamžik sestavení účetní závěrky Druhy účetní závěrky: 1) Řádná účetní závěrka sestavuje se k rozvahovému dni 2) Mimořádná účetní závěrka sestavuje se v mimořádných situacích (např. ke dni zrušení) 3) Mezitimní účetní závěrka sestavuje se, podle zvláštních právních předpisů i během účetního období. Účetní knihy se neuzavírají a inventarizace se provádějí pouze pro účely ocenění. (Např. při navýšení ZK ve druhé polovině roku nesmí být starší než 6 měsíců) Ověřovací povinnost (vymezuje 20 zákona o účetnictví) 1) Akciová společnost překročí-li min. jedno kritérium (bere se účetní období, za něž se závěrka ověřuje a v období bezprostředně předcházejícím) 2) Ostatní obchodní společnosti překročí-li min. dvě kritéria Kritéria 1) Aktiva překročila Kč 40 mil. (nesnížená o případné oprávky a opravné položky) 21

22 2) Roční čistý obrat byl vyšší než Kč 80 mil. (existuje-li firma méně než 12 měsíců přepočítává se: čistý obrat / počet započatých měsíců * 12) 3) Průměrný přepočtený stav zaměstnanců byl vyšší než 50 Rozsah účetní závěrky Účetní závěrka v plném rozsahu sestavují ji všechny akciové společnosti a dále účetní jednotky, které mají povinnost auditu. Účetní závěrka ve zjednodušeném rozsahu sestavují ji všechny ostatní účetní jednotky (ale mohou na základě svého rozhodnutí sestavovat účetní závěrku v plném rozsahu). Domácí úkol (správně je i více odpovědí) 1) Mezi uzávěrkové operace patří například: a) zaúčtování inventarizačních rozdílů b) kurzové rozdíly na konci účetního období při přepočtu majetku a závazků v cizích měnách na české koruny c) kurzové rozdíly vzniklé při úhradách faktur v cizích měnách zahraničním obchodním partnerům d) zaúčtování vlastní daňové povinnosti u daně z přidané hodnoty 2) Kurzové rozdíly, vzniklé na konci účetního období z přepočtu majetku a závazků v cizí měně a) ovlivňují účetní výsledek hospodaření účetní jednotky i základ daně b) ovlivňují účetní výsledek hospodaření účetní jednotky, ale nikoliv základ daně c) nemají vliv na účetní výsledek hospodaření, ale až na základě daně (úprava o kurzové rozdíly na základ daně se provádí mimo rámec účetnictví) d) nemají vliv na účetní výsledek hospodaření a kurzové rozdíly se účtují pouze jako dočasné snížení nebo zvýšení majetku, resp. Závazků 3) Účetní výsledek hospodaření se upravuje na základ daně o rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy takto: a) jsou-li účetní odpisy vyšší než daňové, základ daně se snižuje b) jsou-li účetní odpisy vyšší než daňové, základ daně se zvyšuje c) jsou-li účetní odpisy nižší než daňové, základ daně se snižuje d) jsou-li účetní odpisy nižší než daňové, základ daně se zvyšuje 4) Disponibilní (použitelný) zisk se zjišťuje jako rozdíl mezi: a) základem daně a daní z příjmů (tj. vypočtenou daňovou povinností) účetní jednotky za dané účetní období b) základem daně a provedenými platbami na daň z příjmů účetní jednotky v daném účetním období c) hrubým účetním výsledkem hospodaření a daní z příjmů (tj. vypočtenou daňovou povinností) účetní jednotky za dané účetní období d) hrubým účetním výsledkem hospodaření a provedenými platbami na daň z příjmů účetní jednotky v daném účetním období 5) Součástí účetní závěrky jsou a) Rozvaha b) Výkaz zisku a ztrát c) Příloha d) Obratová předvaha 22

23 6) Aktiva jsou v rozvaze vykazována: a) od nejméně likvidního po nejvíce likvidní b) od nejvíce likvidního po nejméně likvidní c) sestupně podle účtových tříd d) vzestupně podle účtových tříd 7) Účetní výsledek hospodaření z běžné činnosti se vypočte jako součet: a) provozního a finančního výsledku hospodaření po zdanění b) provozního a finančního výsledku hospodaření před zdanění c) provozního, finančního a mimořádného výsledku hospodaření po zdanění d) provozního, finančního a mimořádného výsledku hospodaření před zdanění 23

24 12. hodina ROZVAHA učebnice II kapitola 9.2 Představuje přehled jednotlivých aktiv a pasiv. Základní struktura AKTIV v rozvaze - hodnotové údaje se zapisují do čtyř sloupců: Sl. 1 BRUTTO aktiva se uvádějí v plné hodnotě (tj. nesnížené o oprávky a opravné položky). Sl. 2 KOREKCE obsahuje hodnotu oprávek a opravných položek, uvádí se se znaménkem mínus. Sl. 3: NETTO částky v něm uvedené představují rozdíl mezi sloupcem 1 a 2 (vyjadřuje skutečnou hodnotu majetku). Sl. 4: obsahuje hodnoty z rozvahy z předchozího účetního období v netto výši Úloha 9.1 Základní struktura PASIV v rozvaze Zdroje krytí majetku (vlastní, cizí) vykazuje v rozvaze pouze ve dvou sloupcích (nepřipadají v úvahu korekce o oprávky a opravné položky). Sl. 5: stav pasiv za běžné období Sl. 6: stav pasiv za minulé období Úloha

25 13. hodina VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT učebnice II kapitola 9.3 Poskytuje informace o: Nákladech Výnosech Hospodářském výsledku Úkolem je informovat uživatele o finanční výkonnosti podniku. Ve výkaze se náklady a výnosy prolínají (na rozdíl od rozvahy aktiva a pasiva jsou oddělena) z důvodu zjištění hospodářského výsledku v předepsaném členění. Označení: Výnosy římskou číslicí Náklady velkým písmenem latinské abecedy Podrobnější členění (ve výkaze v plném rozsahu) arabskými číslicemi Výkaz je uspořádán stupňovitě tak, aby umožnil vyčíslit: Provozní výsledek hospodaření rozdíl mezi provozními výnosy a náklady Finanční výsledek hospodaření rozdíl mezi finančními výnosy a náklady Výsledek hospodaření za běžnou činnost součet provozního a finančního výsledku hospodaření upravený o splatnou a případně i odloženou daň z příjmu za běžnou činnost Mimořádný výsledek hospodaření rozdíl mezi mimořádnými výnosy a náklady upravený o splatnou i případně i odloženou daň z příjmů z mimořádné činnosti Výsledek hospodaření za účetní období součet HV za běžnou a mimořádnou činnost (vyjadřuje tzv. disponibilní zisk čistý) Uspořádání položek nákladů a výnosů v rámci provozního výsledku umožňuje vykázat tyto ukazatele: Obchodní marže = tržby za prodané zboží náklady vynaložené na prodané zboží Výkony = tržby za prodej výrobků a služeb +/- změnu stavu vnitropodnikových zásob (61) + aktivace (62) Výkonová spotřeba = spotřeba materiálu a energie + služby Přidaná hodnota = obchodní marže + výkony výkonová spotřeba Úloha 9.3 Úloha

26 14. hodina PŘÍLOHA K ÚČETNÍM VÝKAZŮM učebnice II kapitola 9.4 Příloha má stanovený pouze obsah (účetní jednotky ji mohou sestavovat buď v popisné formě nebo s pomocí tabulek). Účetní jednotky s povinným auditem sestavují přílohu v plném rozsahu. Ta se skládá z těchto oddílů: 1. Obecné údaje o účetní jednotce 2. Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách 3. Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztrát Přehled o peněžních tocích výkaz cash flow: podává informace o finančním hospodaření účetní jednotky. Přehled o změnách vlastního kapitálu: informuje o zvýšení nebo snížení jednotlivých složek vlastního kapitálu mezi dvěma rozvahovými dny. Příklad 14.1 Účetní jednotka má na začátku sledovaného období tyto zůstatky v pokladně a na běžném účtu: Pokladna Kč Běžný účet Kč Úkol 1 Zaúčtujte jednotlivé účetní případy Č. Text Kč 1. Hotově zaplaceno za inzerci v novinách Faktura vystavená za poradenské služby Poskytnutý úvěr, který byl připsán na účet Faktura přijatá za právní služby Faktura přijatá za materiál, který byl převzat na sklad Přiznané hrubé mzdy zaměstnancům Přijatá záloha (výpis z BÚ) Na BÚ připsána částečná úhrada faktury (viz. bod 2) Tržby za poradenské služby hotovosti Z BÚ provedena částečná úhrada dodavatelské faktury (bod 5) Hotově zaplacena faktura za právní služby (bod 4) Výdej materiálu ze skladu do výroby Náklady Výnosy Výsledek hospodaření (zisk/ztráta) Kč Kč Kč 26

3) Inventarizační rozdíly: a) MANKO (u pokladny SCHODEK) b) PŘEBYTEK

3) Inventarizační rozdíly: a) MANKO (u pokladny SCHODEK) b) PŘEBYTEK Maturitní otázka č. 22. 22/ Účetní uzávěrka. Zaúčtování uzávěrkových účetních operací, časové rozlišení, dohadné položky, rezervy, kurzové rozdíly, odpisy pohledávek, uzavření účetních knih, zjištění konečných

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA 1. a) Právní úprava účetnictví b) Ekonomika a ekonomie, potřeby, základní ekonomické pojmy 2. a) Účetní dokumentace b) Ekonomické systémy, úloha státu ve smíšené

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ 1) ÚČETNICTVÍ 2) MAJETEK 3) ZÁSOBY 4) ROZVAHA 5) ÚČETNÍ KNIHY 6) ZÚČTOVACÍ VZTAHY 7) KAPITÁLOVÉ ÚČTY 8) ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTECH 9) INVENTARIZACE 10) ZAMĚSTNANCI 11) PLATEBNÍ

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví

Kapitola 1 - Základy účetnictví Kapitola 1 - Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA - jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. vyjadřují

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Testy účetních znalostí

Testy účetních znalostí Testy účetních znalostí VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO ING.PAVEL ŠTOHL ZNOJMO Otázka 1 Finanční účty (syntetické i analytické) v cizích měnách se v účetnictví vedou: pouze v českých korunách pouze v příslušné cizí

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA AKTIVA jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. PASIVA

Více

PŘÍKLAD Č. 1. 6) FAV prodej 40 ks stolů po 1000,-/ks... Kč...,-

PŘÍKLAD Č. 1. 6) FAV prodej 40 ks stolů po 1000,-/ks... Kč...,- PŘÍKLAD Č. 1 Společnost s ručením omezeným Dřevomont, plátce DPH, se zabývá výrobou dřevěného nábytku. Během účetního období nastaly následující účetní případy: 1) VBÚ poskytnuta záloha na nákup dřeva

Více

- o příjmech a výdajích, v členění potřebném pro zjištění základu daně, - o majetku a závazcích podnikatele.

- o příjmech a výdajích, v členění potřebném pro zjištění základu daně, - o majetku a závazcích podnikatele. Daňová evidence příjmů a výdajů Daňovou evidenci vedou podnikatelé (fyzické osoby), kteří nejsou účetní jednotkou, a pro daňové účely uplatňují výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů.

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 9.. KAPITOLA: VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ-VÝPOČET DANĚ, DAŇ Z PŘÍJMŮ SPLATNÁ, DAŇ Z PŘÍJMŮ ODLOŽENÁ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady! & Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

Příklad č. 1 Výpočty daňových odpisů DHM a daňových nákladů u finančního leasingu

Příklad č. 1 Výpočty daňových odpisů DHM a daňových nákladů u finančního leasingu Příklad č. 1 Výpočty daňových odpisů DHM a daňových nákladů u finančního leasingu Počet bodů 12 b. Dosaženo A - Daňové odpisy dlouhodobého hmotného majetku Společnost FC Znojmo, a.s., v průběhu roku 2007

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 70 Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do tabulky,

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

prostředky prostředky Text v hotovosti na bank. účtech příjem výdej příjem výdej příjem výdej a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

prostředky prostředky Text v hotovosti na bank. účtech příjem výdej příjem výdej příjem výdej a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Doklad Ing. Eliška Galambicová Maturitní otázka č. 19. 19/ Daňová evidence. Pojem a význam, deník příjmů a výdajů, kniha majetku a závazků, knihy ostatní evidence, účetní doklady, rozlišení daňových a

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

Příklad č. 1 - Zásoby

Příklad č. 1 - Zásoby Příklad č. 1 - Zásoby Počet bodů 15 b. Dosaženo Společnost KABAT, s.r.o., se zabývá výrobní a obchodní činností, je plátcem DPH. V průběhu účetního období se uskutečnily následující hospodářské operace

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 INVENTARIZACE ING. JAN BŘÍZA TENTO

Více

Účtování o zásobách. Příklad 1/1

Účtování o zásobách. Příklad 1/1 Účtování o zásobách Příklad 1/1 Účetní jednotka používá pro oceňování nakoupených materiálových zásob stejné druhy ceny zjištěné váženým aritmetickým průměrem ze skutečných pořizovacích cen. Počáteční

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Základní zdroje finančních informací o podniku (rozvaha a výkaz zisků a ztrát) Zpracovala: Jana

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 1 ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

9. 6. účtová třída - Výnosy

9. 6. účtová třída - Výnosy 9. 6. účtová třída - Výnosy Výnosy = výstupy činností podniku určené k prodeji (tržby + další výnosy). Členění výnosů - pro potřeby finanční analýzy: 1. provozní výnosy (60-65 úč. skupina), vznikají z

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 87 S tránka Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy Účtování provozu banky dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy - dlouhodobý majetek hmotný, nehmotný - účty dlouhodobého majetku, pořízení dlouhodobého majetku a oprávek = 43. skup. účtů - účtování

Více

Časové rozlišení nákladů a výnosů. Ing. Dana Kubíčková, CSc.

Časové rozlišení nákladů a výnosů. Ing. Dana Kubíčková, CSc. Časové rozlišení nákladů a výnosů Ing. Dana Kubíčková, CSc. Úvod Cílem účetnictví je mj. co nejpřesněji vyjádřit výsledek činnosti podniku. Hospodářský výsledek je v účetnictví chápán jako výsledek hospodářské

Více

14.1 PODSTATA A VÝZNAM ČASOVÉHO ROZLIŠENÍ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ (Vyhláška 13, 19, ČÚS č. 017, 019)

14.1 PODSTATA A VÝZNAM ČASOVÉHO ROZLIŠENÍ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ (Vyhláška 13, 19, ČÚS č. 017, 019) Podstata a význam časového rozlišení nákladů a výnosů 14 14 14.1 Podstata a význam časového rozlišení nákladů a výnosů 14.2 Časové rozlišení nákladů a výnosů v užším pojetí (náklady příštích období, výdaje

Více

ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ

ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ Rozvaha jako hlavní účetní výkaz o Bilanční princip o Rozpis rozvahy do rozvahových účtů o Vliv hospodářských operací na rozvahu a jejich projev na rozvahových účtech

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

Základy účetnictví. 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek

Základy účetnictví. 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek Základy účetnictví 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek Vymezení DM aktiva, která jsou podnik využívána po dobu delší než 12 měsíců pořízen za účelem získání ekonomických prospěchů prostřednictvím užívání

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA ZAÚČTOVÁNÍ ÚČETNÍCH OPERACÍ NA KONCI ÚČETNÍHO OBDOBÍ

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA ZAÚČTOVÁNÍ ÚČETNÍCH OPERACÍ NA KONCI ÚČETNÍHO OBDOBÍ ÚČETNÍ UZÁVĚRKA Právní úprava: Inventarizace ZoÚ 29, 30 (zásady pro provádění inventarizací) ČÚS č. 007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob (obsahové vymezení, postup

Více

5. KAPITOLA: SPECIFIKA ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM A AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

5. KAPITOLA: SPECIFIKA ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM A AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ÚČETNICTVÍ 3 5. KAPITOLA: SPECIFIKA ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM A AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2014 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen.

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen. 1 Základy účetnictví 6. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

MATERIÁLOVÉ ZÁSOBY Charakteristika a členění materiálových zásob Oceňování materiálových zásob Způsoby účtování zásob Analytická evidence k zásobám materiálu Inventarizace materiálových zásob CHARAKTERISTIKA

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41 5 OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ...11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy...12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví...12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu

Více

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004 Ing. Hana Čermáková daňová poradkyně certifikovaná bilanční účetní Přechod z jednoduchého na podvojné k 1. 1. 2004 Povinnosti podnikatele při přechodu z jednoduchého (dále JÚ) na podvojné (dále PÚ): Způsob

Více

Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině

Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině 8. přednáška Osnova: 1) - Zúčtovací vztahy (dokončení) 2) - Náklady a výnosy (shrnutí) 3) - Časové rozlišení nákladů a výnosů Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině - účtová skupina

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

10. Účetní uzávěrka a závěrka

10. Účetní uzávěrka a závěrka 10. Účetní uzávěrka a závěrka Se provádí ke konci účetního období tj. k 31.12. Musí obsahovat tyto činnosti: Účetní závěrka může být z hlediska času: a) řádná - k poslednímu dni účetního období b) mimořádná

Více

Směrnice č. 4/2012 pro časové rozlišení nákladů a výnosů

Směrnice č. 4/2012 pro časové rozlišení nákladů a výnosů Obec : Dubenec IČ : 00277801 Směrnici zpracoval(a): Jana Baxová, účetní obce Směrnici schválil(a): Jaroslav Huňat, Starosta obce Datum zpracování : Směrnice nabývá platnosti: dnem podpisu Směrnice nabývá

Více

ČI. 1 Podstata a cíl účetní závěrky

ČI. 1 Podstata a cíl účetní závěrky ! SMĚRNICE č.1/2010 HARMONOGRAM ÚČETNí ZÁVĚRKY Obec: Záměl Adresa: Zámě1158, 51743 Potštejn IČO: 275531 Směrnici zpracoval: Štěpánka Slezákolá Směrnici schválil: JO.s.f.F /ljovotn'! Projednáno a schváleno

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Příklad č. 1 - Dlouhodobý majetek

Příklad č. 1 - Dlouhodobý majetek Příklad č. 1 - Dlouhodobý majetek Počet bodů 20 b. Dosaženo Úloha č. 1 Společnost VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO, s.r.o. (plátce DPH), koupila v únoru 2010 od realitní kanceláře budovu s pozemkem za 5 680 000 Kč.

Více

Etapy účetní závěrky. Obsah. Cílem videokurzu je příprava na účetní závěrku. Věnuje se podrobnému rozboru jednotlivých etap účetní závěrky.

Etapy účetní závěrky. Obsah. Cílem videokurzu je příprava na účetní závěrku. Věnuje se podrobnému rozboru jednotlivých etap účetní závěrky. Etapy účetní závěrky Ing. Alena Kučerová Odborné semináře pro obce, spol. s r.o. 1 Cílem videokurzu je příprava na účetní závěrku. Věnuje se podrobnému rozboru jednotlivých etap účetní závěrky. 2 Obsah

Více

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2015 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků AKTIVA PASIVA Stroje 320 Základní kapitál 200 Oprávky 80 Rezervní fond 20 Stálá aktiva 240 Nerozdělený zisk 50 Vlastní kapitál 270 Peníze na BÚ 30 pokladna 0 Dluhy 0 Oběžná aktiva 30 Aktiva celkem 270

Více

Právní a věcný rámec účetní závěrky

Právní a věcný rámec účetní závěrky Právní a věcný rámec účetní závěrky Mezinárodní východisko Direktivy (směrnice EU) určitá doporučení pro členské státy EU. Pro oblast účetnictví vypracován kodex účetní legislativy EU, který obsahuje 3

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

Detailní část provádění auditu

Detailní část provádění auditu 4) Audit pohledávky Detailní část provádění auditu a) Cíl auditu: získat přiměřenou jistotu o existenci (ne vlastnictví) získat přiměřenou jistotu o správném zaúčtování získat přiměřenou jistotu o správném

Více

Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry. Charakteristika a účtování, část I.

Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry. Charakteristika a účtování, část I. Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry Charakteristika a účtování, část I. Obsah 1. Právní úprava 2. Struktura finančních účtů 3. Oceňování krátkodobého finančního maj. 4. Pokladna 5.

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

PŘÍKLAD Č. 1. AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy:

PŘÍKLAD Č. 1. AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy: PŘÍKLAD Č. 1 AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy: 311/2 Zahraniční pohledávky FAV A... 6 500,- - FAV B...

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014 Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014 Oblast - Audit Přechod z kalendářního na hospodářský rok je nutné oznámit správci daně jedno účetní období před plánovaným datem

Více

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí 2. přednáška - 7.3. 2006 Téma: Účtování zásob Osnova: 1) Účtování DPH při pořízení materiálu ze zahraničí 2) Pořízení materiálu s poskytnutou zálohou 3) Reklamace materiálu 4) Prodej materiálu 5) Škody

Více