a) upsáním nových akcií nominální hodnota Kč ,- emisní kurz rozdíl (emisní ážio)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "a) upsáním nových akcií nominální hodnota Kč 9 000 000,- emisní kurz rozdíl (emisní ážio)"

Transkript

1 SRNUTÍ UČIVA ZA III. ROČNÍK 1. hodina Opakování: Kapitálové účty a dlouhodobé závazky ALC, a. s. (plátce DPH) má k 1. lednu 2013 v oblasti 4. účtové třídy na účtech tyto stavy: 411 Základní kapitál Kč ,- 421 Zákonný rezervní fond Kč ,- 428 Nerozdělený zisk minulých let Kč ,- 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (zisk) Kč ,- Označení účetních dokladů: VÚD vnitřní účetní doklad VBÚ výpis z bankovního účtu VÚU výpis z úvěrového účtu Účetní případy: č. doklad text částka MD D 1. VÚD Rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku: a) příděl do zákonného rezervního fondu ,- b) příděl do statutárního fondu ,- c) na dividendy ,- d) převod zbylé části zisku do dalších let? 2. VÚD Předpis daně z příjmů z dividend? 3. VBÚ a) příspěvek zaměstnanci na úhradu ,- ozdravného pobytu jeho dětí ze sociálního fondu (statutární fond b) výplata dividend akcionářům? c) odvod daně z příjmů z dividend? finančnímu úřadu 4. VÚD Společnost navyšuje svůj základní kapitál: a) upsáním nových akcií nominální hodnota Kč ,- emisní kurz rozdíl (emisní ážio) , , ,- b) z vlastních zdrojů (z nerozděleného ,- zisku minulých let) 5. VÚD Společnost získala darem auto ,- 6. VÚD Platební výměr na darovací daň ,- 7. VBÚ a) zaplacení darovací daně ,- b) splacení části upsaných akcií ,- c) přijat úvěr od ČSOB ,- 8. VÚD Zápis o zvýšení základního kapitálu do OR ,- 9. VÚU Přijat úvěr od ČSOB (viz. 7c) splatnost ,- 24 měsíců 10. VÚD Tvorba rezervy na záruční opravy výrobků ,- 11. VÚD Tvorba rezervy na opravu střechy budovy,? zahrnuté v obchodním majetku (rozpočet nákladů Kč ,-, plánovaný rok zahájení opravy 2018) 12. VÚD Během roku byl prodán dům, na jehož?

2 opravu byla v minulých letech tvořena rezerva (zůstatek této rezervy k je Kč ,- zrušení rezervy 2

3 CHARAKTERISTIKA A ČLENĚNÍ NÁKLADŮ učebnice II kapitola hodina Příklad: opakovací úloha Náklady: peněžní vyjádření spotřeby (majetku, práce, služeb) Výdaje: úbytek majetku bez vazby na výkony Náklady a výdaje spolu souvisejí (výdaje vedou k nákladům). Výnosy: peněžní vyjádření provedených výkonů (tržby) Příjmy: přírůstkem majetku (nemusí být vazba s výkony), např. připsání úvěru Pro vznik nákladů je rozhodující okamžik skutečné spotřeby, u výnosů je to okamžik provedení příslušného výkonu. Členění nákladů = co, účel, kde. Pro potřeby účetnictví - podle: nákladových druhu (co 5.třída) výkonů a položek kalkulačního vzorce (účel vnitropodnikové účetnictví + kalkulace) místa vzniku a odpovědnosti (kde nutné u vnitřně členěných podniků) Z hlediska správného stanovení základu daně: účetní daňové (vymezeny zákonem o daních z příjmů) Z hlediska finanční analýzy: provozní finanční mimořádné Ostatní: přímé, nepřímé prvotní = vznikly v účetní jednotce poprvé (v 5.třídě vznikají ve styku podniku s okolím externí povahy + interní povahy spotřeba a odpisy) druhotné = spotřeba vnitropodnikových výkonů (středisko Údržba provedlo opravu strojů pro středisko Hlavní výroba) Členění výnosů (stejná hlediska jako u nákladů) Pro potřeby účetnictví: jednotlivých složek (druhů) výnosů (6.třída) výkonů a položek kalkulačního vzorce (vnitropodnikové účetnictví) místa vzniku a odpovědnosti (kde vnitropodnikové účetnictví) Pro zjištění HV: provozní N a V (50 55) finanční N a V (56 57) mimořádné N a V (58) Hlavní zásady účtování nákladů a výnosů účtujeme narůstajícím způsobem od počátku roku účtují se do toho období, s nímž časově a věcně souvisejí ostatní je nutno časově rozlišit tržby za vlastní výkony a zboží změna stavu vnitropodnikových zásob (při použití A: nejm. 1x za měsíc zaúčtovat přírůstky a úbytky vlastní výroby, do kterých patří zásoby NV, PVV, výrobků a zvířat) vytvořená hodnota může ovlivnit výnosy jen jednou aktivace vnitropodnikových výkonů AE: ustanovení zákona o daních z příjmů, potřeby vnitropodnikového účetnictví 3

4 Domácí úkol: (může být i více správných odpovědí) 1) Nákladové účty patří mezi: a) rozvahové aktivní účty b) rozvahové pasivní účty c) výsledkové účty d) uzávěrkové účty 2) Mezi daňově NEUZNATELNÉ náklady mimo jiné patří: a) opravné položky k zásobám b) náklady na reklamu c) náklady na reprezentaci d) peněžní dary 3) Malé technické zhodnocení (tj. do Kč), o kterém účetní jednotka rozhodla, že se o ně nebude zvyšovat hodnota DHM, se účtuje na účet: a) 501 Spotřeba materiálu b) 518 Ostatní služby c) 548 Ostatní provozní náklady d) 022 Samostatné movité věci 4) Na účet 544 Smluvní pokuty a penále se zaúčtují: a) penále vyplývající z dodavatelsko odběratelských vztahů, které vyplývají ze smlouvy b) pokuty a penále z daní, vyměřené správcem daně (finančním úřadem) c) pokuty a penále zejména od státních institucí, např. zdravotních pojišťoven, správy sociálního zabezpečení d) pokuta zaplacená policií za špatné parkování 5) Na účtu 563 Kurzové ztráty se účtuje: a) při úhradě zahraniční dodavatelské faktury, a to v případě, že úhrada je vyšší než fakturovaná částka b) při úhradě zahraniční dodavatelské faktury, a to v případě, že úhrada je nižší než fakturovaná částka c) u neuhrazeného zahraničního závazku na konci období, jestliže kurz ČNB je vyšší než kurz uvedený na faktuře d) u neuhrazeného zahraničního závazku na konci období, jestliže kurz ČNB je nižší než kurz uvedený na faktuře 6) Příjmy (výnosy) z dividend nebo podílů plynoucích z dlouhodobého finančního majetku se účtují VE PROSPĚCH účtu? a) 665 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku b) 648 Ostatní provozní výnosy c) 662 Úroky d) 663 Kurzové zisky 7) Odměny členům dozorčí rady se účtují na účet: a) 521 Mzdové náklady b) 522 Příjmy společníků a členů družstev ze závislé činnosti c) 523 Odměny členům orgánů společnosti a družstva d) 523 Sociální náklady individuálního podnikatele 8) Pro dohadné účty pasivní jsou charakteristické tyto znaky: a) známe částku b) známe účel 4

5 c) známe období d) zvyšují vlastní zdroje účetní jednotky 5

6 ÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ (charakteristika vybraných nákladových účtů) učebnice II kapitola hodina úloha 7.1 6

7 1) ÚČTOVÁNÍ VÝNOSŮ (charakteristika vybraných výnosových účtů) učebnice II kapitola hodina úloha 7.2 7

8 ČASOVÉ ROZLIŠENÍ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ učebnice II kapitola hodina = rozdělování N a V podle účetního období Podstata: zjištění správného HV (časově a věcně souvisí) třída 3/Přechodné účty A a P. Účtuje se při roční uzávěrce (i kratší období). Podléhají dokladové inventarizaci. Výdaje a náklady, příjmy a výnosy spolu souvisejí může mezi nimi dojít k časovému nesouladu. Příklady časového nesouladu mezi výnosy a příjmy: 1) Výnos dříve než příjem vystavená faktura odběrateli výnos přijatá úhrada od odběratele příjem 2) Příjem dříve než výnos přijatá záloha od odběratele příjem vystavená faktura odběrateli výnos 3) Příjem a výnos současně tržby v hotovosti na prodejně za prodané zboží Příklady časového nesouladu mezi náklady a výdaji: 1) Náklad dříve než výdaj výplatní listina mezd zaměstnanců za květen náklad výplata květnových mezd v průběhu měsíce června výdaj 2) Výdaj dříve než náklad poskytnutá záloha dodavateli za elektrickou energii výdaj přijatá faktura za spotřebovanou energii náklad 3) Náklad a výdaj současně v hotovosti zaplaceno v autoservisu za opravu firemního automobilu V případě, že by účetní jednotka nedodržela zásadu časového rozlišení porušila by a) účetní předpisy, b) zákon o dani z příjmů. Z hlediska účtové osnovy lze časové rozlišení nákladů a výnosů členit na časové rozlišení: a) v užším pojetí evidují se účetní případy, u nichž jsou známy tři faktory (musí být splněno současně): účel, přesná výše částky, období, k němuž se částka vztahuje. ÚČTY: 381 Náklady příštích období: výdaj vznikl v b. o., ale nákladově patří do příštích období (nájemné, vybavení DDHM). 382 Komplexní náklady příštích období 383 Výdaje příštích období: náklad vznikl v b. o., ale k výdaji dojde (N. bude uhrazen) až v příštím období (nájemné placené pozadu, odměny placené po uplynutí roku). 384 Výnosy příštích období: částky přijaté v b. o., které věcně patří do výnosů příštích období (předem přijaté částky nájemného). 385 Příjmy příštích období: částky, které ke dni účetní uzávěrky nebyly přijaty, které časově a věcně ale patří do výnosů b. o. (výnosové provize, provedené + odebrané ale dosud nevyúčtované výkony jiným podnikům). Účet Běžné období Příští období Druh účtu 381 Náklady příštích období výdaj náklad aktivní 382 Komplexní náklady příštích období výdaj náklad aktivní 383 Výdaje příštích období náklad výdaj pasivní 8

9 384 Výnosy příštích období 385 Příjmy příštích období příjem výnos pasivní výnos příjem aktivní Úloha b) v širším pojetí pokud není známa některá z podmínek časového rozlišení v užším pojetí. ÚČTY: 388 Dohadné účty aktivní, 389 Dohadné účty pasivní: není zde přesně známa jejich částka a účetní jednotka ji pouze odhaduje. Účtová skupina 45 REZERVY: je znám přesně pouze účel, pro který se tvoří, částka i období, ve kterém se budou čerpat, se pouze odhadují. Úloha Rezervy na náklady podnik si tvoří finanční zdroje na krytí budoucích výdajů nebo rizik třída 4. Znaky: znám účel + není známa částka Členění: 1. podle právních předpisů: a) zákonné (tvorba upravena zákonem, zahrnují se plně do daňových nákladů) 451 Rezervy podle zvláštních právních předpisů b) ostatní (tvorba upravena vnitřními předpisy podniku, nezahrnují se do daňových nákladů 459 Ostatní rezervy 2. podle účelu a) individuální (opravy DM, kurzové ztráty) b) globální (na rizika a ztráty podniku) Tvorba: 5../45. Čerpání: 45./6.. Výdaje, na které se rezervy tvoří, se musí čerpat z těchto rezerv, takže nemohou ovlivňovat náklady v době čerpání a tím snižovat daňový základ. Při účetní uzávěrce se musí nevyčerpaná část rezerv zahrnout do výnosů, a tím zvýšit daňový základ. Rezervy nesmí být přečerpány. Provádí se inventarizace rezerv (ověření účelu + přiměřenosti výše). Úloha 7.10 Úloha

10 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA učebnice II kapitola hodina Charakteristika a význam účetní uzávěrky a závěrky ETAPY: 1) Přípravné práce před účetní uzávěrkou. 2) Účetní uzávěrka (představuje především uzavření účtů, především jejich zůstatky na dvojicích tzv. uzávěrkových účtů (702,710) 3) Účetní závěrka (sestavení účetních výkazů (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, popř. i přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu) Inventarizace: CÍL: a) kontrola věcné správnosti b) kontrola reálnosti ocenění majetku a závazků Inventarizace je jedním z mála způsobů, kterými lze provést kontrolu správnosti účtování Nejdůležitější skupiny majetku a závazků 0 Dlouhodobý majetek 042 Pořízení DHM (k rozvahovému dni musí být stav 0; pokud není je třeba doložit, např. rozestavěná stavba) 021 Stavby, 022 SMV (ověřit pořizovací cenu, obrat MD zda PC odpovídá přírůstku majetku, obrat D odpovídá úbytkům majetku v PC) 08x Oprávky k (zkontrolovat KS na účtu se skladní kartou, případně obraty) 1 Zásoby 111 (131) Pořízení materiálu/zboží (k rozvahovému dni musí být stav 0, vykazuje-li KS převedeme na 119 Materiál na cestě; na 139 Zboží na cestě) 112 Materiál na skladě, 132 Zboží na skladě a v prodejnách, 123 Výrobky (KS musí souhlasit se stavem na skladních kartách) 121 Nedokončená výroba (KS musí souhlasit se skutečným stavem rozpracované výroby) 2 Finanční účty 211 Pokladna (KS se musí rovnat skutečnému stavu) 221 Bankovní účet (KS musí souhlasit se stavem posledního výpisu) 261 Peníze na cestě (KS musí být nulový, pokud není, je třeba doložit dle zůstatku posledního výběru, resp. posledního odvodu 3 Zúčtovací vztahy 311 Odběratelé, 321 Dodavatelé (provést dokladovou inventuru KS musí souhlasit s knihou faktur saldokonto; u významnějších položek je vhodné provést odsouhlasení s dodavateli, resp. odběrateli) 10

11 331 Zaměstnanci, 336 Zúčtování s ISaZP, 342 Ostatní přímé daně (zůstatek k musí souhlasit s vyúčtováním mezd k ) 341 Daň z příjmů (KS před zaúčtováním daňové povinnosti, by měl odpovídat výši záloh zaplacených v uzavíraném účetním období) 343 DPH (KS musí souhlasit údajům posledního přiznání k DPH za prosinec, resp. za 4/Q) Úloha

12 7. hodina ZAÚČTOVÁNÍ ÚČETNÍCH OPERACÍ NA KONCI ÚČETNÍHO OBDOBÍ učebnice II kapitola 8.2 Pro získání věrného zobrazení hospodářské a finanční situace účetní jednotky je třeba: a) do HV promítnout rizika a možné ztráty ještě před jejich vznikem; b) náklady, výdaje, výnosy a příjmy přiřadit k tomu období, jehož se věcně i časově týkají; c) zaúčtovat účetní případy, které sice již nastaly, ale ještě k nim nejsou doklady. 1. Závěrečné operace u zásob Porovnání faktur a příjemek k jednotlivým dodávkám (nevyfakturované dodávky se proúčtují jako závazek v odhadované výši 389 / Dohadné účty pasivní, vyfakturované, ale dosud nepřevzaté dodávky jako zásoby na cestě na účty 119 nebo 139. Pokud účetní jednotka používá při účtování B, musí zaúčtovat ještě úpravu stavu zásob na skladě, neboť během roku se veškeré nákupy účtovaly do spotřeby. 2. Kontrola časového rozlišení nákladů a výnosů (v užším pojetí je znám účel, částka i období) U nákladů a výnosů, které byly nebo budou zaúčtovány během několika účetních období a jejich vznik časově neodpovídá souvisejícím výdajům a příjmům, je potřeba zajistit zahrnutí odpovídající části nákladů nebo výnosů do výsledku hospodaření běžného období (pomocí účtů , např. nepravidelné placené nebo přijímané nájemné, předplatné atd.) 3. Zaúčtování dohadných položek Zaúčtování závazků a pohledávek, které věcně patří do běžného období, ale jejich přesná výše prozatím není známá, protože ji příslušná osoba nebo instituce dosud nevyčíslila (účty 388 a 389, např. nevyfakturované, ale uskutečněné dodávky služeb, materiálu, zboží, dlouhodobého majetku, pohledávka za pojišťovnou z titulu dosud nevyřízené pojistné události atd.). 4. Tvorba a zúčtování rezerv Zaúčtování tvorby rezerv na v budoucnu očekávané náklady (např. opravy dlouhodobého majetku), čerpání již dříve vytvořených rezerv na náklady, vzniklé během roku, popř. rozpuštění nevyčerpaných rezerv, které už dále nesmí vykazovat zůstatek např. proto, že pominuly důvody pro jejich existenci nebo účetní jednotka nedodržela některé zásady uvedené v zákoně o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů (např. zákonně rezervy tvorba 552/451, čerpání 451/552) 451 Rezervy podle zvláštních právních předpisů 552 Tvorba a zúčtování zákonných rezerv podle zvláštních právních předpisů 5. Zaúčtování kurzových rozdílů Hodnotu majetku a závazků v cizí měně je nutno přepočítat kurzem ČNB platným k poslednímu dni účetního období. Tato zjištěná částka se musí uvést v rozvaze. Aby bylo možno tuto skutečnost zajistit, musí se zjištěné rozdíly oproti dosavadní hodnotě příslušného účtu (např. 211 Valutová pokladna, 221 Devizový účet, 321 Dodavatelé, 311 Odběratelé) zaúčtovat jako finanční náklad nebo výnos (563 Kurzové ztráty nebo 663 Kurzové zisky) 12

13 6. Opravné položky Vytvářejí se k majetkovým účtům v případě, že jsou splněny dvě podmínky: 1) Skutečná hodnota majetku je nižší než účetní hodnota; 2) Snížení majetku není trvalého charakteru. Opravné položky lze tvořit k dlouhodobému majetku, k zásobám, k pohledávkám. Při tvorbě je nutné dodržovat zásady: - opravné položky nesmějí mít aktivní zůstatek; - tvořit opravnou položku na zvýšení hodnoty majetku se nesmí; - nelze současně vytvářet rezervu i opravnou položku. 7. Odpis pohledávek Daňově účinný odpis pohledávek upravuje ZDP ( 24/2/y). Pohledávky odepsané do nákladů na základě ustanovení tohoto zákona představují daňově uznatelný náklad. Účtujeme na 546 Odpis pohledávky. Druhá cesta: je tvorba opravných položek. Princip tvorby je stejný jako u ostatního majetku, ale jen u pohledávek je možnost snížit o jejich hodnotu základ daně z příjmů (jsou-li dodrženy podmínky uvedené v ZDP). 13

14 ZJIŠTĚNÍ HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU učebnice II kapitola hodina syntetický ukazatel úrovně hospodaření - zjišťuje se koncem roku; nejdříve zjistíme HV před zdaněním - hrubý účetní HV sledujeme ve struktuře: provozní, finanční, mimořádný součet provozního a finančního HV se nazývá HV z běžné činnosti (ve Výkazu Z/Z se uvádí v čisté výši, tj. po zdanění); hrubý HV se mimo účetnictví upraví na daňový základ ze kterého vypočítáme DzP a zaúčtujeme do nákladů; po převodu na 710 se zjistí disponibilní Z/Z převedeme na 702 (oba závěrkové účty vyrovnáme). Čistý zisk představuje HV po zdanění. 591 Daň z příjmů z běžné činnosti splatná 592 Daň z příjmů z běžné činnosti odložená 593 Daň z příjmů z mimořádné činnosti splatná 594 Daň z příjmů z mimořádné činnosti odložená Příklad 8.1 Akciová společnost BALTO, a. s. vykazuje k tyto zůstatky v jednotlivých skupinách výsledkových účtů: provozní náklady Kč provozní výnosy Kč finanční náklady Kč finanční výnosy Kč Při převodu účetního hospodářského výsledku na základ daně byly zjištěny na výsledkových účtech tyto skutečnosti: účet 513 Náklady na reprezentaci (pohoštění obchodních partnerů) Kč účet 528 Ostatní sociální náklady (příspěvky na stravenky nad limit daný ZDP) Kč účet 543 Dary (dar nemocnici na nákup přístroje) Kč účet 551 Odpisy DHM a DNM Kč Poznámka: odpisy dle ZDP jsou Kč Účet 665 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (přijaté podíly na zisku) Kč 14

15 ÚKOLY: 1. Vypočítejte účetní výsledek hospodaření Text Náklady Výnosy Zisk (+) / Ztráta (-) Provozní VH Finanční VH - Účetní VH celkem 15

16 9. hodina VÝPOČET DANĚ Z PŘÍJMŮ A ZAÚČTOVÁNÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI učebnice II kapitola 8.4 Transformace účetního výsledku hospodaření na daňový základ Účetnictví Daňové přiznání Výnosy (6. účtová třída) - Náklady (5. účtová třída) Účetní výsledek hospodaření Účetní výsledek hospodaření + náklady daňově neuznatelné - výnosy nezahrnované do základu daně ± rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy 1) Základ daně - odčitatelné položky ( 20 a 34 ZDP) Základ daně snížený o odčitatelné položky 2) x sazba daně ( 21/1 ZDP) 3) Daň z příjmů splatná - slevy na dani ( 35 ZDP) - Daň z příjmů splatná po slevách Daň z příjmů splatná po slevách ± Daň z příjmů odložená DISPONIBILNÍ ZISK (zisk po zdanění) Jsou-li účetní odpisy vyšší než daňové, rozdíl se přičítá, v opačném případě se odečítá. 2) Základ daně snížený o odčitatelné položky se zaokrouhlí na celé tisícikoruny dolů. 3) Sazby daně: %, %, %, % Do základu daně nelze např. zahrnout: skupina 51: 513/Náklady na reprezentaci (výdaje na pohoštění a občerstvení) 16

17 skupina 52: 523 Odměny členům statutárních orgánů společnosti a družstva (odměny členům představenstva a. s.) Neúčtuje se zde odměna jednateli, s. r. o., který je sám statutárním orgánem, nikoliv členem kolektivního statutárního orgánu. 528 Ostatní sociální náklady (stravenky pro zaměstnance nad limit 55 %) skupina 53: 538 Ostatní daně a poplatky (daň dědická a darovací) skupina 54: 541 ZC prodaného DHaNM (rozdíl mezi účetní hodnotou prodaného neodpisovaného majetku a jeho prodejní cenou např. ztráta z prodeje pozemku) 543 Dary (vždy nedaňovým nákladem, ale mohou být odčitatelnou položkou až v rámci daňového přiznání) 545 Ostatní pokuty a penále (sankce vyměřené podle zákonných norem, např. finančním úřadem, zdravotními pojišťovnami, správou sociálního zabezpečení) 546 Odpis pohledávky (pokud nesplňuje podmínky uvedené v 24/2/y ZDP) Skupina manka a škody 549 Manka a škody 569 Manka a škody na finančním majetku 582 Škody (daňově neuznatelný je rozdíl mezi výší manka nebo škody a částkou náhrady, výjimku tvoří škody vzniklé v důsledku živelných pohrom a škody způsobené podle potvrzení policie neznámým pachatelem) Skupina rezervy 554 Tvorba a zúčtování ostatních rezerv 574 Tvorba a zúčtování finančních rezerv 584 Tvorba a zúčtování mimořádných rezerv (nevyhovují podmínkám v ZoR) Skupina opravné položky 559 Tvorba a zúčtování opravných položek v provozní činnosti 579 Tvorba a zúčtování opravných položek ve finanční činnosti 589 Tvorba a zúčtování opravných položek v mimořádné činnosti (nesplňují podmínky ZoR) Skupina ostatní náklady (příklady) 512 Cestovné (cestovné náhrady nad limit) 562 Úroky (úroky z úvěru, přesahuje-li jejich úhrn hranice uvedené v 25/1/w ZDP) 17

18 Členění výnosů na daňové a nedaňové Rozdílů mezi výnosy zahrnovanými a nezahrnovanými do základu daně z příjmů není tolik jako u nákladů. Jde jenom o výnosy, které byly zdaněny u zdroje srážkovou daní např. výnosy dividendového charakteru (podíl na zisku v kapitálové společnosti). Podíly na zisku v kapitálových společnostech se do výnosů se zaúčtují buď již zdaněné nebo jsou od daně osvobozené a výnos tedy nevstupuje do daňového základu. Tyto podíly na zisku se zaznamenávají podle příslušného majetkového účtu (účtová skupina 06 nebo 25) buď na 665 Výnosy z DFM nebo 666 Výnosy z KFM. Příklad 9.1 Dividendy z akcií připsané na běžný účet Kč 8 500,-. (Hrubé dividendy Kč ,-, srážková daň 15 %, tj. Kč 1 500,-.) Řešení: Dividendy po zdanění (výpis bankovního účtu) 221 Bankovní účet / 665 Výnosy z DFM nebo 666 Výnosy z KFM Odčitatelné položky od základu daně Ztráta z minulých let: najednou nebo postupně v následujících 5 letech od jejího vzniku; Dary: v účetnictví nedaňový náklad, v rámci daňového přiznání je může uplatnit jako odčitatelnou položku (Musí vykázat dostatečný zisk, min. Kč 2 000,-, max. 5 % ze základu daně sníženého o předcházející položky. U FO min. Kč 1 000,-, max. 10 % ze základu daně.) Slevy na dani: např. zaměstnávání osob se změněnou pracovní schopností. Pokračování příkladu z 8. hodiny: 2. Výpočet základu daně Poznámka: Jako odčitatelnou položku společnost uplatnila poskytnutý dar. Dle ZDP hodnota daru musí činit alespoň Kč, přičemž v úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % ze základu daně sníženého podle 34 (tj. zejména o ztrátu z minulých let). Účetní VH Připočitatelné položky (nedaňové náklady).... Rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy Odčitatelné položky (nedaňové výnosy). Základ daně Odčitatelné položky dle Odčitatelné položky dary Základ daně Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 18

19 3. Vypočítejte daňovou povinnost účetní jednotky Poznámky: 1. Počítejte splatnou daň z příjmů, o odložené dani společnost neúčtuje. 2. Sazba daně je 19 %. Základ daně Daň z příjmů splatná Kč Kč 4. Vypočítejte použitelný zisk Domácí úkol: Úloha 8.2 Úloha

20 UZAVŘENÍ ÚČTŮ učebnice II kapitola hodina Po zaúčtování všech účetních případů následuje uzavírání účetních knih tím se rozumí: 1) Zjištění obratů stran MD a D. 2) Zjištění KS aktivních a pasivních účtů a jeho převod podvojným zápisem na účet 702 Konečný účet rozvážný. 3) Zjištění KS nákladových a výnosových účtů a jejich převod na účet 710 Účet Z/Z. HV v členění provozní, finanční a mimořádný. 4) Zjištění celkového HV a jeho převod na účet 702. Kontrola správnosti účetních zápisů 1) Kontrolní soupiska analytických účtů 2) Obratová (tabulková) předvaha Příklad - kontrolní soupiska analytických účtů k syntetickému účtu Dodavatelé 20

21 11. hodina CHARAKTERISTIKA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY učebnice II kapitola 9.1 Podstata: vykázat k poslednímu dni účetního období (rozvahovému dni) stavy jednotlivých druhů majetku, závazků, vlastního kapitálu, nákladů, výnosů, vyčíslit výsledek hospodaření, popř. zajistit i tok peněžních prostředků a změny v jejím vlastním kapitálu. Účetní výkazy povinné 1) Rozvaha 2) Výkaz zisků a ztrát 3) Příloha Účetní výkazy nepovinné 4) Přehled o peněžních tocích (Výkaz cash flow) 5) Přehled o změnách vlastního kapitálu Účetní výkazy musí obsahovat: 1) Název účetní jednotky (popř. jméno a příjmení, obchodní firma FO) 2) Místo podnikání (popř. bydliště FO) 3) Identifikační číslo 4) Právní formu 5) Předmět podnikání 6) Rozvahový den 7) Okamžik sestavení účetní závěrky Druhy účetní závěrky: 1) Řádná účetní závěrka sestavuje se k rozvahovému dni 2) Mimořádná účetní závěrka sestavuje se v mimořádných situacích (např. ke dni zrušení) 3) Mezitimní účetní závěrka sestavuje se, podle zvláštních právních předpisů i během účetního období. Účetní knihy se neuzavírají a inventarizace se provádějí pouze pro účely ocenění. (Např. při navýšení ZK ve druhé polovině roku nesmí být starší než 6 měsíců) Ověřovací povinnost (vymezuje 20 zákona o účetnictví) 1) Akciová společnost překročí-li min. jedno kritérium (bere se účetní období, za něž se závěrka ověřuje a v období bezprostředně předcházejícím) 2) Ostatní obchodní společnosti překročí-li min. dvě kritéria Kritéria 1) Aktiva překročila Kč 40 mil. (nesnížená o případné oprávky a opravné položky) 21

22 2) Roční čistý obrat byl vyšší než Kč 80 mil. (existuje-li firma méně než 12 měsíců přepočítává se: čistý obrat / počet započatých měsíců * 12) 3) Průměrný přepočtený stav zaměstnanců byl vyšší než 50 Rozsah účetní závěrky Účetní závěrka v plném rozsahu sestavují ji všechny akciové společnosti a dále účetní jednotky, které mají povinnost auditu. Účetní závěrka ve zjednodušeném rozsahu sestavují ji všechny ostatní účetní jednotky (ale mohou na základě svého rozhodnutí sestavovat účetní závěrku v plném rozsahu). Domácí úkol (správně je i více odpovědí) 1) Mezi uzávěrkové operace patří například: a) zaúčtování inventarizačních rozdílů b) kurzové rozdíly na konci účetního období při přepočtu majetku a závazků v cizích měnách na české koruny c) kurzové rozdíly vzniklé při úhradách faktur v cizích měnách zahraničním obchodním partnerům d) zaúčtování vlastní daňové povinnosti u daně z přidané hodnoty 2) Kurzové rozdíly, vzniklé na konci účetního období z přepočtu majetku a závazků v cizí měně a) ovlivňují účetní výsledek hospodaření účetní jednotky i základ daně b) ovlivňují účetní výsledek hospodaření účetní jednotky, ale nikoliv základ daně c) nemají vliv na účetní výsledek hospodaření, ale až na základě daně (úprava o kurzové rozdíly na základ daně se provádí mimo rámec účetnictví) d) nemají vliv na účetní výsledek hospodaření a kurzové rozdíly se účtují pouze jako dočasné snížení nebo zvýšení majetku, resp. Závazků 3) Účetní výsledek hospodaření se upravuje na základ daně o rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy takto: a) jsou-li účetní odpisy vyšší než daňové, základ daně se snižuje b) jsou-li účetní odpisy vyšší než daňové, základ daně se zvyšuje c) jsou-li účetní odpisy nižší než daňové, základ daně se snižuje d) jsou-li účetní odpisy nižší než daňové, základ daně se zvyšuje 4) Disponibilní (použitelný) zisk se zjišťuje jako rozdíl mezi: a) základem daně a daní z příjmů (tj. vypočtenou daňovou povinností) účetní jednotky za dané účetní období b) základem daně a provedenými platbami na daň z příjmů účetní jednotky v daném účetním období c) hrubým účetním výsledkem hospodaření a daní z příjmů (tj. vypočtenou daňovou povinností) účetní jednotky za dané účetní období d) hrubým účetním výsledkem hospodaření a provedenými platbami na daň z příjmů účetní jednotky v daném účetním období 5) Součástí účetní závěrky jsou a) Rozvaha b) Výkaz zisku a ztrát c) Příloha d) Obratová předvaha 22

23 6) Aktiva jsou v rozvaze vykazována: a) od nejméně likvidního po nejvíce likvidní b) od nejvíce likvidního po nejméně likvidní c) sestupně podle účtových tříd d) vzestupně podle účtových tříd 7) Účetní výsledek hospodaření z běžné činnosti se vypočte jako součet: a) provozního a finančního výsledku hospodaření po zdanění b) provozního a finančního výsledku hospodaření před zdanění c) provozního, finančního a mimořádného výsledku hospodaření po zdanění d) provozního, finančního a mimořádného výsledku hospodaření před zdanění 23

24 12. hodina ROZVAHA učebnice II kapitola 9.2 Představuje přehled jednotlivých aktiv a pasiv. Základní struktura AKTIV v rozvaze - hodnotové údaje se zapisují do čtyř sloupců: Sl. 1 BRUTTO aktiva se uvádějí v plné hodnotě (tj. nesnížené o oprávky a opravné položky). Sl. 2 KOREKCE obsahuje hodnotu oprávek a opravných položek, uvádí se se znaménkem mínus. Sl. 3: NETTO částky v něm uvedené představují rozdíl mezi sloupcem 1 a 2 (vyjadřuje skutečnou hodnotu majetku). Sl. 4: obsahuje hodnoty z rozvahy z předchozího účetního období v netto výši Úloha 9.1 Základní struktura PASIV v rozvaze Zdroje krytí majetku (vlastní, cizí) vykazuje v rozvaze pouze ve dvou sloupcích (nepřipadají v úvahu korekce o oprávky a opravné položky). Sl. 5: stav pasiv za běžné období Sl. 6: stav pasiv za minulé období Úloha

25 13. hodina VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT učebnice II kapitola 9.3 Poskytuje informace o: Nákladech Výnosech Hospodářském výsledku Úkolem je informovat uživatele o finanční výkonnosti podniku. Ve výkaze se náklady a výnosy prolínají (na rozdíl od rozvahy aktiva a pasiva jsou oddělena) z důvodu zjištění hospodářského výsledku v předepsaném členění. Označení: Výnosy římskou číslicí Náklady velkým písmenem latinské abecedy Podrobnější členění (ve výkaze v plném rozsahu) arabskými číslicemi Výkaz je uspořádán stupňovitě tak, aby umožnil vyčíslit: Provozní výsledek hospodaření rozdíl mezi provozními výnosy a náklady Finanční výsledek hospodaření rozdíl mezi finančními výnosy a náklady Výsledek hospodaření za běžnou činnost součet provozního a finančního výsledku hospodaření upravený o splatnou a případně i odloženou daň z příjmu za běžnou činnost Mimořádný výsledek hospodaření rozdíl mezi mimořádnými výnosy a náklady upravený o splatnou i případně i odloženou daň z příjmů z mimořádné činnosti Výsledek hospodaření za účetní období součet HV za běžnou a mimořádnou činnost (vyjadřuje tzv. disponibilní zisk čistý) Uspořádání položek nákladů a výnosů v rámci provozního výsledku umožňuje vykázat tyto ukazatele: Obchodní marže = tržby za prodané zboží náklady vynaložené na prodané zboží Výkony = tržby za prodej výrobků a služeb +/- změnu stavu vnitropodnikových zásob (61) + aktivace (62) Výkonová spotřeba = spotřeba materiálu a energie + služby Přidaná hodnota = obchodní marže + výkony výkonová spotřeba Úloha 9.3 Úloha

26 14. hodina PŘÍLOHA K ÚČETNÍM VÝKAZŮM učebnice II kapitola 9.4 Příloha má stanovený pouze obsah (účetní jednotky ji mohou sestavovat buď v popisné formě nebo s pomocí tabulek). Účetní jednotky s povinným auditem sestavují přílohu v plném rozsahu. Ta se skládá z těchto oddílů: 1. Obecné údaje o účetní jednotce 2. Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách 3. Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztrát Přehled o peněžních tocích výkaz cash flow: podává informace o finančním hospodaření účetní jednotky. Přehled o změnách vlastního kapitálu: informuje o zvýšení nebo snížení jednotlivých složek vlastního kapitálu mezi dvěma rozvahovými dny. Příklad 14.1 Účetní jednotka má na začátku sledovaného období tyto zůstatky v pokladně a na běžném účtu: Pokladna Kč Běžný účet Kč Úkol 1 Zaúčtujte jednotlivé účetní případy Č. Text Kč 1. Hotově zaplaceno za inzerci v novinách Faktura vystavená za poradenské služby Poskytnutý úvěr, který byl připsán na účet Faktura přijatá za právní služby Faktura přijatá za materiál, který byl převzat na sklad Přiznané hrubé mzdy zaměstnancům Přijatá záloha (výpis z BÚ) Na BÚ připsána částečná úhrada faktury (viz. bod 2) Tržby za poradenské služby hotovosti Z BÚ provedena částečná úhrada dodavatelské faktury (bod 5) Hotově zaplacena faktura za právní služby (bod 4) Výdej materiálu ze skladu do výroby Náklady Výnosy Výsledek hospodaření (zisk/ztráta) Kč Kč Kč 26

Testy účetních znalostí

Testy účetních znalostí Testy účetních znalostí VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO ING.PAVEL ŠTOHL ZNOJMO Otázka 1 Finanční účty (syntetické i analytické) v cizích měnách se v účetnictví vedou: pouze v českých korunách pouze v příslušné cizí

Více

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B 1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B Podstata a význam účetnictví Předmětem účetnictví je zaznamenávat v účetní

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ UZÁVĚRKA V ÚČETNÍ JEDNOTCE

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ UZÁVĚRKA V ÚČETNÍ JEDNOTCE SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ UZÁVĚRKA V ÚČETNÍ JEDNOTCE

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 1 ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Zdeněk Puchinger Soňa Hanáková Studijní text vznikl jako výstup řešení RP 2006 č. 260

Více

Finance přednášky a cvičení 1

Finance přednášky a cvičení 1 Finance přednášky a cvičení 1 Podstata podnikových financí Finance původ v latině Finish - konec uhrazení závazku = přenesený význam. Francouzské slovo Finances - 16. století označení peněžních příjmů

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 11-12/1 MINISTERSTVO FINANCÍ 48. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

Český účetní standard pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech číslo název 001 Účty a zásady účtování na účtech 002 Otevírání a uzavírání účetních knih 003 Odložená daň 004 Rezervy 005 Opravné položky 006 Kursové rozdíly 007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci

Více

Kapitola 2. Jitka Mrkosová. Účetnictví 2014. učebnice pro SŠ a VOŠ

Kapitola 2. Jitka Mrkosová. Účetnictví 2014. učebnice pro SŠ a VOŠ Kapitola 2 Jitka Mrkosová Účetnictví 2014 učebnice pro SŠ a VOŠ Edika Brno 2014 Kapitola 2 Účetnictví 2014 učebnice pro SŠ a VOŠ Jitka Mrkosová Obálka: Martin Sodomka Odpovědná redaktorka: Eva Mrázková

Více

Zásady vedení účetnictví

Zásady vedení účetnictví Ústav fyziky atmosféry AVČR, v.v.i. Boční II 1401, 141 31 Praha 4 Zásady vedení účetnictví Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Obsahem tohoto interního předpisu ředitele je stanovení zásad vedení účetnictví v účetnictví

Více

Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví. pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1.

Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví. pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1. Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1. ledna 2008 Biskupství brněnské 10. března 2008 Obsah 1 Metodická informace (podvojné)

Více

Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině

Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině 8. přednáška Osnova: 1) - Zúčtovací vztahy (dokončení) 2) - Náklady a výnosy (shrnutí) 3) - Časové rozlišení nákladů a výnosů Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině - účtová skupina

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Základní zdroje finančních informací o podniku (rozvaha a výkaz zisků a ztrát) Zpracovala: Jana

Více

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Přijatá radou obce dne 2.3.2015 Dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., ČÚS, vyhlášky 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů Úvod:

Více

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD Jak na podnikání?

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra obchodu a cestovního ruchu Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání Účetnictví bytových družstev

Více

14.1 PODSTATA A VÝZNAM ČASOVÉHO ROZLIŠENÍ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ (Vyhláška 13, 19, ČÚS č. 017, 019)

14.1 PODSTATA A VÝZNAM ČASOVÉHO ROZLIŠENÍ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ (Vyhláška 13, 19, ČÚS č. 017, 019) Podstata a význam časového rozlišení nákladů a výnosů 14 14 14.1 Podstata a význam časového rozlišení nákladů a výnosů 14.2 Časové rozlišení nákladů a výnosů v užším pojetí (náklady příštích období, výdaje

Více

Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA

Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA Obsah 1. Cíle podniku a finančního řízení... 3 1.1 Cíle podniku...

Více

Komparace účetnictví a daňové evidence

Komparace účetnictví a daňové evidence JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: 6208 B Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Komparace

Více

ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ. J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol.

ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ. J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol. ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol. Vzor citace: KRAJČOVÁ, J., PALOCHOVÁ, M., PŠENKOVÁ, Y. a kol. Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů.

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků VZOROVÉ INTERNÍ SMĚRNICE PRO SOKOLSKÉ ŽUPY A JEDNOTY Samostatná příloha časopisu SOKOL Následující vzorové interní směrnice mohou sokolské župy a tělocvičné jednoty využít ke zpracování vlastních směrnic.

Více

2.4. Zákon o rezervách 33. 2.7. Zákon o DPH 36

2.4. Zákon o rezervách 33. 2.7. Zákon o DPH 36 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. NEJČASTĚJŠÍ CHYBY ZJIŠTĚNÉ PŘI KONTROLÁCH ÚČETNICTVÍ A DANÍ ZA ROK 2008 1 1.1. Třída 0 Dlouhodobý hmotný majetek 1 1.2. Třída 1 Zásoby 8 1.3. Třída 2 Krátkodobý

Více

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 6 / 2007 Směrnice o účetnictví Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům.

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 6 / 2007 Směrnice o účetnictví Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům. Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 6 / 2007 Směrnice o účetnictví Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům. Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., je samostatnou účetní jednotkou.

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Rudolf Horák AUTOŘI TEXTU: Ing. Rudolf Horák Učební text č. 7 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který je

Více

5 VYMEZENÍ ÚČETNÍCH VÝKAZŮ

5 VYMEZENÍ ÚČETNÍCH VÝKAZŮ 5 VYMEZENÍ ÚČETNÍCH VÝKAZŮ Účetní výkazy jsou souborem účetních informací, při jejichž tvorbě se vychází z cílů, které mají zabezpečovat. Tyto cíle plynou z požadavků uživatelů účetních výkazů, a to uživatelů

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více