se sídlem Kutná Hora, Karlov, Hrnčířská 193 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "se sídlem Kutná Hora, Karlov, Hrnčířská 193 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012"

Transkript

1 se sídlem Kutná Hora, Karlov, Hrnčířská 193 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Březen 2013

2 O B S A H 1. Základní informace o společnosti Výkonné orgány společnosti Zpráva auditora...5 o ověření účetní závěrky společnosti a výroční zprávy společnosti...5 UNIKOM, a.s Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou Stanovisko dozorčí rady UNIKOM a.s. ke zprávě o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou Příloha k účetní závěrce roku Vybrané ukazatele finanční analýzy hospodaření společnosti Aktivity v oblasti výzkumu a vývoj Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí a v pracovněprávních vztazích Ostatní informace Současné podnikatelské aktivity Podnikatelský záměr na rok I. Základní cíle společnosti...35 II. Obchodní činnosti společnosti...35 III. Výrobní činnosti společnosti...37 IV. Služby společnosti...38 V. Ekonomika Základní ekonomické ukazatele (v tis. Kč) Návrh nových investic Úvěrové zatížení investic v roce 2012 (v tis. Kč) Závěr Identifikační údaje o společnosti

3 1. Základní informace o společnosti Akciová společnost U N I K O M, a.s. byla založena 6.srpna 1992, a to převedením Agropodniku, společného podniku na obchodní společnost ve smyslu 766 odst. 1 Obchodního zákoníku. Založení společnosti bylo provedeno podle ustanovení 154 a následujících Obchodního zákoníku. Zakladatelskou smlouvu podepsalo všech 29 bývalých členských podniků. Zápis společnosti do Obchodního rejstříku vedeném u Obvodního soudu pro Prahu 1 byl proveden k 1. říjnu 1992 pod registračním číslem 1712/01. V současné době je společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Akciová společnost U N I K O M, a.s. přebrala veškerá práva a povinnosti Agropodniku, společného podniku Kutná Hora, jehož zápis byl k 1.říjnu 1992 vymazán. Základní kapitál společnosti je ,- Kč a tvoří ho akcie na jméno o nominální hodnotě ,- Kč. K je stav akcionářů následující: a) právnické osoby kusů tj. 82% b) fyzické osoby kusů tj. 18% - 3 -

4 2. Výkonné orgány společnosti Představenstvo: předseda: místopředseda: člen: člen: člen: člen: člen: Ing. NÁCOVSKÝ Zdeněk místopředseda představenstva AGRO Pertoltice, a.s. Ing. DYTRYCH Vladimír, CSc. ve funkci ředitele U N I K O M, a.s. Ing. PULPÁN Miloš člen představenstva U N I K O M, a.s. Ing. HLAVA Josef, CSc. místopředseda představenstva ZOD Potěhy Ing. JIROVSKÝ Miroslav předseda představenstva PIAS Suchdol, a.s. Ing. BUŇKA Miloš člen představenstva ZOS Kačina, a.s. Ing. TAJČOVSKÝ Milan prokurista ZDV Krchleby,a.s. Dozorčí rada: předseda: místopředseda: člen: Ing. MĚŠŤÁNEK Miroslav předseda představenstva ZOD Onomyšl Ing. KEDRŠT Lubomír ředitel závodu UNIKOM OVO Kutná Hora Ing. KRÁL Jaroslav předseda představenstva ZAS Úžice, a.s

5 3. Zpráva auditora Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky společnosti a výroční zprávy společnosti UNIKOM, a.s. za rok 2012 Obsah : 1. Příjemce zprávy 2. Základní údaje ověřovaného subjektu 3. Údaje auditora 4. Zpráva o účetní závěrce 5. Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku 6. Odpovědnost auditora 7. Výrok auditora k účetní závěrce 8. Zpráva o výroční zprávě 9. Zpráva o zprávě o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou Přílohy : Ověřovaná účetní závěrka Výroční zpráva Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou 1. Příjemce zprávy Zpráva je určena pro představenstvo společnosti UNIKOM, a.s. se sídlem Kutná Hora, Karlov, Hrnčířská 193, PSČ

6 2. Základní údaje ověřovaného subjektu Obchodní jméno účetní jednotky : UNIKOM, a.s. Sídlo : Hrnčířská 193, Kutná Hora, Karlov, Právní forma : akciová společnost IČO : Datum vzniku : Převažující předmět činnosti: Zemědělská výroba Koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej Statutární zástupce : Představenstvo společnosti Ověřované období : Údaje auditora Jméno auditora : BD AUDIT, s.r.o. Sídlo : Vocelova 342, Kutná Hora IČ : Číslo oprávnění: 375 Statutární zástupce : Ing. Libor Balvín jednatel společnosti Odpovědný auditor : Ing. Libor Balvín Číslo oprávnění odpovědného auditora : 1353 Datum provádění auditu : Počet listů zprávy včetně příloh : Zpráva o účetní závěrce Na základě provedeného auditu jsme dne vydali k účetní závěrce, která je součástí této výroční zprávy na dalších stranách, zprávu následujícího znění : Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku společnosti UNIKOM, a.s. se sídlem Kutná Hora, Karlov, Hrnčířská 193, PSČ , tj. rozvahu k , výkaz zisku a ztráty za rok končící , přehled o změnách vlastního kapitálu za rok končící , přehled o peněžních tocích za rok končící a přílohu této účetní závěrky, včetně popisu použitých významných účetních metod a další vysvětlující informace

7 5. Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku Za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy odpovídá statutární orgán účetní jednotky. Součástí této odpovědnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním a věrným zobrazením účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodné účetní metody a provádět dané situaci přiměřené účetní odhady. 6. Odpovědnost auditora Naší úlohou je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit a prověrku jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně posouzení rizik, že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor přihlédne k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky. Cílem posouzení vnitřních kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky. K datu předání auditorské zprávy nedošlo dle prohlášení vedení společnosti k žádným významným událostem, které měly být promítnuty v účetní závěrce a mohly by ovlivnit její vypovídací schopnost a celkovou prezentaci, případně ovlivnit druh výroku. 7. Výrok auditora k účetní závěrce Jsme přesvědčeni, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku. Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti UNIKOM, a.s. se sídlem Kutná Hora, Karlov, Hrnčířská 193, PSČ ke dni a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící v souladu s českými účetními předpisy. 8. Zpráva o výroční zprávě Ověřili jsme též soulad výroční zprávy společnosti UNIKOM, a.s. se sídlem Kutná Hora, Karlov, Hrnčířská 193, PSČ s výše uvedenou účetní závěrkou. Za správnost výroční zprávy je zodpovědný statutární orgán společnosti. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření výrok o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou. Ověření jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční - 7 -

8 zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora. Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě společnosti UNIKOM, a.s. k ve všech významných ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou. 9. Zpráva o zprávě o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou Ověřili jsme též věcnou správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou společnosti UNIKOM, a.s. se sídlem Kutná Hora, Karlov, Hrnčířská 193, PSČ k Za sestavení této zprávy o vztazích je zodpovědný statutární orgán společnosti UNIKOM, a.s. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření stanovisko k této zprávě o vztazích. Ověření jsme provedli v souladu s AS č. 56 Komory auditorů České republiky. Tento standard vyžaduje, abychom plánovali a provedli ověření s cílem získat omezenou jistotu, že zpráva o vztazích neobsahuje významné (materiální) věcné nesprávnosti. Ověření je omezeno především na dotazování pracovníků společnosti a na analytické postupy a výběrovým způsobem provedené prověření věcné správnosti údajů. Proto toto ověření poskytuje nižší stupeň jistoty než audit. Audit zprávy o vztazích jsme neprováděli, a proto nevyjadřujeme výrok auditora. Na základě našeho ověření jsme nezjistili žádné skutečnosti, které by nás vedly k domněnce, že zpráva o vztazích mezi propojenými osobami společnosti UNIKOM, a.s. k obsahuje významné (materiální) věcné nesprávnosti. Datum vypracování zprávy: V Kutné Hoře dne Ověření provedl a zprávu předkládá: Zprávu vypracoval: BD AUDIT, s.r.o. Ing. Libor Balvín Vocelova 342,Kutná Hora Oprávnění č.1353 Oprávnění č.375 jednatel společnosti - 8 -

9 - 9 -

10 - 10 -

11 - 11 -

12 - 12 -

13 - 13 -

14 - 14 -

15 - 15 -

16 - 16 -

17 4. Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou V Kutné Hoře 28. března OVLÁDAJÍCÍ OSOBA: Hospodářská společnost Kutná Hora, a.s. Hrnčířská 193, Kutná Hora IČO: OVLÁDANÁ OSOBA: U N I K O M, a.s. Hrnčířská 193, Kutná Hora -Karlov IČO: Na základě 66 odst. 9 Obchodního zákoníku předkládáme následující prohlášení: 1. V minulém účetním období nebyly uzavřeny žádné smlouvy mezi propojenými osobami, tj. mezi ovládající a ovládanou osobou. 2. Rovněž nebyly v minulém účetním období uskutečněny jiné právní úkony v zájmu ovládající osoby a na úkor ovládané osoby. 3. Ovládanou osobou nebylo poskytnuto žádné plnění pro ovládající osobu a tudíž ovládané osobě nevznikla žádná hmotná či finanční újma, s výjimkou dividend. 4. Ovládající osoba poskytla ovládané osobě krátkodobou půjčku ve výši ,- Kč, která je splatná jednorázově do , je úročena obvyklou úrokovou sazbou 2,5 %. Za ovládanou osobu U N I K O M, a.s. Kutná Hora Za ovládající osobu HS Kutná Hora,a.s Ing Zdeněk Nácovský Ing. Miroslav Měšťánek předseda představenstva předseda představenstva UNIKOM, a.s. Hosp. společnosti, a.s

18 5. Stanovisko dozorčí rady UNIKOM a.s. ke zprávě o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou Dozorčí rada UNIKOM a.s. přezkoumala zprávu statutárního orgánu společnosti UNIKOM a.s. se sídlem Hrnčířská 193, Kutná Hora o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a konstatuje, že neshledala skutečnosti, které by tuto zprávu vyvracely. Dne Ing. Miroslav Měšťánek předseda dozorčí rady UNIKOM, a.s

19 6. Příloha k účetní závěrce roku 2012 UNIKOM, a.s. Kutná Hora Tato příloha je sestavena na základě ustanovení 18 a 19 zákona č. 563/91 Sb. o účetnictví. I. Obecné údaje obsažené v příloze Popis účetní jednotky Název: Adresa: Právní forma: Rozhodující předmět činnosti: U N I K O M, a.s. Hrnčířská 193, Kutná Hora - Karlov akciová společnost obchodní činnost a zemědělství Datum vzniku společnosti: zápisem do obchodního rejstříku dne IČO: Hospodářská společnost Kutná Hora a.s. vlastní 76,52% akcií, z toho: akcií na jméno akcií na majitele V roce 2011 HS Kutná Hora vlastnila 75,63% akcií, z toho: akcií na jméno akcií na majitele Výkonné orgány společnosti Výkonným orgánem je sedmičlenné představenstvo a tříčlenná dozorčí rada. Představenstvo Předseda Ing. Zdeněk Nácovský místopředseda představenstva Agro Pertoltice Místopředseda Člen Člen Člen Člen Člen Ing. Dytrych Vladimír, CSc. místopředseda představenstva U N I K O M, a.s. Ing. Jirovský Miroslav předseda představenstva PIAS Suchdol, a.s Ing. Buňka Miloš člen představenstva ZOS Kačina, a.s. Ing. Tajčovský Milan prokurista ZDV Krchleby Ing. Hlava Josef, CSc. místopředseda představenstva ZOD Potěhy Ing. Půlpán Miloš člen představenstva U N I K O M, a.s

20 Dozorčí rada Předseda Místopředseda Člen Ing. Měšťánek Miroslav předseda představenstva ZOD Onomyšl Ing. Lubomír Kedršt ředitel závodu OVO Kutná Hora Ing. Král Jaroslav předseda představenstva ZAS Úžice Nejvyšším orgánem je valná hromada společnosti. 1. Majetková spoluúčast vyšší jak 20 %: rok 2012 rok 2011 BRAVE s.r.o. 25,00 % 25,00 % UNIKOM STK, s.r.o. 100,00 % 100,00 % Unikom-Pro Pig s.r.o 100,00 % 100,00 % Brave s.r.o., Svinčany UNIKOM - STK s.r.o. UNIKOM-Pro Pig s.r.o. Základní kapitál 100 tis. Kč 200 tis. Kč 200 tis.kč S těmito organizacemi nebyly uzavřeny žádné ovládací smlouvy ani smlouvy o převodu zisku.na Brave s.ro. byla vytvořena opravná položka na částku ,- Kč podnik je v likvidaci.. 2. Průměrný evidenční stav zaměstnanců Unikom, a.s. k byl 397 pracovníků. Organizační a řídící struktura společnosti je dvoustupňová. Podnik (ředitel) - závod (ředitel závodu), popřípadě středisko (vedoucí střediska). Celkem byl podnik členěn na 6 vnitropodnikových útvarů, kde každý útvar má úplnou samostatnost a je hodnocen podle úrovně čistého zisku. V roce 2008 byla ukončena výroba vepřového masa na závodě výkrmna prasat Třebonín. V roce 2010 byla ukončena výroba vepřového masa na závodě výkrmna prasat Kačina, středisko projekce byla začleněna pod stavební závod a lom Bohdaneč v roce 2011 byl začleněn pod stavební závod. Struktura vnitropodnikových útvarů závod Drůbežárna Markovice stavební výroba závod OVO Kutná Hora závod Agroslužby Čáslav ekonomické oddělení správa podniku Průměrný počet zaměstnanců Mzdové náklady Zaměstnanci Řídící pracovníci

21 V roce 2012 společnost vyplatila tantiémy členům představenstva a dozorčí rady v celkové výši ,- Kč, v roce 2011 byly tantiémy vyplaceny ve stejné výši Kč. II. Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách Způsob ocenění a) Nakupovaných zásob: v pořizovacích cenách dle druhů a nákupní ceny, tj. stejný materiál (zboží) a různá cena skladové položky se stejným číslem položky, ale rozdílnou nákupní cenou a datem naskladnění. Vyskladnění zásob do spotřeby probíhá metodou FIFO. Zásoby vytvořené ve vlastní režii - na úrovni vlastních nákladů ve vnitropodnikových cenách. b) Hmotného a nehmotného investičního majetku ve vlastní režii: na úrovni vlastních nákladů ve vnitropodnikových cenách. c) Cenných papírů: v nominální hodnotě. d) Přírůstků a příchovků zvířat: dle vnitropodnikové směrnice: produkce vajec 1.40 Kč / krmný den odchovna kuřic 0,55 Kč / krmný den narození jehněte 500,00 Kč/ 1 kus - vzrůstový přírůstek 8,00 Kč / krmný den jehně do 3 měsíců - vzrůstový přírůstek 3,00 Kč/ krmný den jehně odstavené Reprodukční pořizovací ceny majetku: na úrovni nákupních cen. f) Vedlejší pořizovací náklady na obstarání nakupovaných zásob: přes účet aktivace vnitropodnikových služeb, který zahrnuje náklady na dopravu oceněnou na úrovni vlastních nákladů dle kalkulace závodu (střediska), popř. služby oceněné vlastními náklady závodu (střediska), u pořízeného zboží je dopravné součástí nákupní ceny. g) Odepisování DHM je stanoveno odpisovým plánem, který je součásti vnitropodnikové směrnice o odpisování. U odepisování zvířat byla již uplatněna změna podle 24 odst.2písm v) bod 1.ZDP, podle kterého se u účetního DHM,který není vymezen jako daňový HM uznávají jako daňové účinné náklady jeho účetní odpisy.odepisování drobného dlouhodobého majetku Předměty do Kč se účtují přímo do spotřeby Předměty od , do , s dobou použitelnosti víc než jeden rok se odepisují 2 roky Vyjímku tvoří od roku 2010 vybavení nových prodejen: Drobný dlouhodobý majetek do 5 000,- Kč přímo do spotřeby Drobný dlouhodobý majetek od 5 001,- Kč do ,- se odepisují 5 let rovnoměrným odepisováním. Opravné položky k majetku jsou tvořeny a účtovány v souladu se zákonem č.593/1992 Sb. o rezervách ve znění pozdějších předpisů na zajištění základu daně z příjmů a dále účetní opravné položky dle rozhodnutí účetní jednotky. Rezervy na opravu investičního majetku jsou tvořeny pouze daňové. ch) Valutovou pokladnu společnost nemá, při nahodilých platbách v cizí měně je přepočet na CZK dle aktuálního kursu ČNB. Pohledávky a závazky v cizí měně jsou přepočítávány denním kursem ČNB

22 III. Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát 1. Hmotný a nehmotný majetek kromě pohledávek a) Majetek neuvedený v rozvaze společnost nemá. b) Zástavním právem je zatížen závod Prostřední Ves, STK, autoservis Kutná Hora, OVO Kutná Hora a závod Čáslav. U provozních úvěrů typu kontokorentních jsou jako zástava využívány pohledávky z obchodního styku. c) Majetek, kde by tržní ocenění bylo vyšší než jeho ocenění v účetnictví ve společnosti není. d) U N I K O M, a.s. Kutná Hora vlastní následující akcie (v nákupních cenách): 1. Masospol, a.s ,00 Kč < 1% ZK 2. Velkopavlovické drůbežářské závody ,00 Kč 8,00% ZK 3. ČEPOS a.s ,00 Kč 10,299% ZK 4. ČKD Kutná Hora a.s ,00 Kč < 1% ZK 5. CZ Fruit, odbytové družstvo ,00 Kč 2,86% ZK 6. Česká vejce CZ, a.s ,00 Kč 6,25% ZK U N I K O M, a.s. dále vlastní podíly s majetkovou spoluúčastí vyšší jak 20% u těchto podniků: Historická cena UNIKOM Pro Pig s.r.o. 200 tis. Kč 200 tis. Kč BRAVE, s.r.o tis. Kč tis. Kč UNIKOM STK, s.r.o. 200 tis. Kč 200 tis.kč Vybrané ukazatele dceřinných společností (tis. Kč) Obrat Zisk Vl. kapitál Obrat Zisk Vl. kapitál BRAVE s.r.o UNIKOM-STK s.r.o UNIKOM-Pro_pig d) Nepeněžité vklady společnost nemá. f) Rozpis úvěrů: Dlouhodobé úvěry: KB, a.s. - věže na kapal.hnojiva ,00 Kč 6MPr + 2,50 % p.a do 05/2014 ČSOB,a.s. technol.odchovu Mark ,00 Kč 1MPr + 1,30 % p.a do 05/2016 KB,a.s. lom Bohdaneč ,00 Kč 1MPr + 2,15 % p.a do 10/2014 ČSOB-Markovice ,00 Kč 1MPr + 2,40 % p.a do 08/2015 Raiffeisen- hala Markovice ,00 Kč 1MPr + 2,90 % p.a do 02/2015 ČS autobohémia ,00 Kč 1MPr + 2,30 % p.a do 04/2014 ČS- pozemek a silo ,00 Kč 1MPr + 2,30 % p.a do 06/2015 Krátkodobé úvěry: ČSOB, a.s. - revolvingový ,00 Kč 1MPr + 2,3% p.a. do 04/2013 ČSOB, a.s. - kontokorentní ,00 Kč 1MPr + 2,3% p.a do 04/2013 ČS, a.s. kontokorentní ,23 Kč PÚS +1,1 (nyní 4,7%) do 03/2013 KB,a.s.- revolvingový ,10 Kč 1Mpr + 1,9%p.a. do 01/

23 Citibenk úvěr ,00 Kč 1 MPr+1,8%p.a. do 02/2013 KB,as. Myčka ,00 Kč 1MPr+2,15%p.a. do 01/2013 KB,as. Traktor Kč 1MPr+1.90%p.a do 02/2013 ČS.a.s.-Markovice-voliéry ,00 Kč 1MPr+1,8%p.a. do 10/2013 Bankovní záruky: Česká spořitelna,k.hora Kč na mýto do KB Kutná Hora Kč ND KIA do KB Kutná Hora Kč ND Citroen do KB Kutná Hora Kč ZOTT.s.r.o do Unikom a.s poskytla půjčky ZOD Onomyšl, které jsou úročeny obvyklou cenou a půjčky jsou řádně spláceny. Výše půjčky je tis. Kč. Dále Unikom a.s. přijal půjčku od ZO ROH a Hospodářské společnosti Kutná Hora as., které jsou taktéž úročeny obvyklou cenou a jsou řádně spláceny. Rozpis směnek k Splatnost Úrok v % Částka František Formánek - FALDO , ,- Kč , ,. Kč Ručení: KIA Motors s.r.o Kč PSA Finance Kč U N I K O M, a.s. obdržel v roce 2012 dotaci z titulu: Podpora chovatelům na částečnou úhradu nákladů spojených s neškodným odstraňováním kadavérů ve výši 7 285,- Kč U N I K O M,a.s. obdržel v roce 2012 od Státního zemědělského intervenčního fondu platbu na plochu zemědělské půdy ve výši ,17 Kč. U N I K O M a.s. obdržel v roce 2012 od Státního zemědělského intervenčního fondu platbu v méně příznivé oblastí ve výši 7 788,48 Kč. U N I K O M a.s. obdržel v roce 2012 od Ministerstva zemědělství dotaci na úhradu nákladů za úkony provedené formou služeb souvisejících s prováděním preventivních opatření zaměřených na zvýšení biologické bezpečnosti, k tlumení původce nákazy salmonelózy drůbeže v částce Kč a částku Kč. U N I K O M a.s. obdržel v roce 2012 od SZIF Praha dotaci na projekt modernizace pekárenské výroby ve výši ,- Kč. U N I K O M a.s.obdržel v roce 2012 od SZIF Praha dotaci na podporu bahnic které se pasou na travních porostech ve výši 6 226,44 Kč. h) Rozpis dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku k Budovy, haly, stavby , , , ,35 Samostatné movité věci , , , ,08 Základní stádo , , , ,00 Jiný dl.hmot inv. majetek , , ,16 Nedok. dl. hmot. majtek , ,

24 Poskytnuté zálohy DHM Zřizovací výdaje Software , , , ,80 g) V operativním pronájmu společnost žádný majetek nemá. U N I K O M, a.s. pronajímá stanici technické kontroly a mycí centrum automobilů od roku 2002 podniku UNIKOM-STK, s.r.o. V roce 2012 pořídil Unikom a.s dlouhodobý hmotný majetek v celkové výši tis. Kč V příloze k účetní uzávěrce uvádíme jenom ty největší (nad 0,5 mil.kč): 1. míchárna hnojiv tis. Kč 2. stroj na výrobu trvan.pečiva 944 tis.kč 3. rotační pec tis.kč 4. balící stroj 889 tis.kč 5. traktor CASE tis.kč 6. nákl. aut.citroen 466 tis. Kč 7.nákl.auto IVECO tis.kč 8.nákl.auto MAN 800 tis.kč 9. nákl.auto NISSAN 780 tis.kč 10. rekontrukce haly č tis.kč 11. traktorový návěs 799 tis. Kč 12. Cisterna NEPTUN 899 tis.kč Úbytek dlouhodobého hmotného majetku: - prodej V roce 2012 Unikom a.s. prodal dlouhodobý hmotný majetek za ,35 Kč při zůstatkové hodnotě ,40 Kč Převážně se jednalo o výkrmny prasat Kačina. - vyřazení a likvidace dlouhodobého hmotného majetku Unikom a.s. vyřadil a likvidoval v roce 2012 majetek v celkové výši 715 tis. Kč Byl likvidován a vyřazen dlouhodobý hmotný majetek, který byl převážně pořízen ještě Agropodnikem K.Hora tj. před rokem 1992 a v rozmezí let ( nákl. automobil Avie, notebooky, kop.stroj Minolta ) atd. - pořízení dlouhodobého nehmotného majetku V roce 2012 nebyl pořízen dlouhodobý nehmotný majetek

25 2. Pohledávky a) pohledávky z obchodního styku tis. Kč tis. Kč b) pohledávky po lhůtě splatnosti tis. Kč tis. Kč z toho nad 180 dní 353 tis. Kč 353 tis. Kč Opravné položky k pohledávkám zúčtování: Opravné položky celkem Opravné položky Konkurz Od Celkem Část pohledávek je zastavena bankovním ústavům proti kontokorentním úvěrům. 3. Vlastní kapitál a) Vlastní kapitál společnosti je tis. Kč, z toho základní kapitál společnosti je tis. Kč. Základní kapitál se v průběhu roku 2012 nezměnil Základní kapitál Rezervní fond Kapitálové fondy Hospodářský výsledek Vlastní kapitál b) Základní kapitál Akcie na jméno ks à ,- Kč Akcie na majitele ks à ,- Kč Celkem ks 4. Závazky a) Závazky celkem z obchodního styku tis. Kč tis.kč z toho po lhůtě splatnosti tis. Kč tis.kč z toho : po splatnosti 180 dní b) závazky k podnikům ve skupině 0 0 c) závazky kryté zástavním právem - jedná se především o zajištění dlouhodobých úvěrů ve výši tis. Kč. Tyto úvěry jsou kryty nemovitostmi a směnkami

26 d) závazky mimo účetnictví společnost nemá Unikom a.s. Kutná Hora nemá žádné závazky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti po lhůtě splatnosti a nemá žádné nedoplatky u místně příslušného finančního orgánu. 5. Zákonné rezervy počáteční stav k změna v průběhu roku 2012 konečný zůstatek k , Kč Kč ,86 Kč Rezerva na středisku Agroslužby Prostřední Ves je tvořena na sanaci, rekultivaci a na škody způsobené těžbou kamene. V 6. Obchodní operace Unikom a.s. nemá žádné obchodní operace, kde rizika nebo užitky z těchto operací jsou významné k posouzení finanční situace. 7. Odměna auditorovi Za provedený povinný audit roční závěrky rok 2011 byla v roce 2012 vyplacena odměna auditorské společnosti 140 tis. Kč bez DPH. 8. Rozdělení tržeb dle činností: rok/činnost prodej aut tis.kč tis.kč prodej zboží velkoobchod tis. Kč tis.kč prodej zboží maloobchod tis. Kč tis. Kč skladování a třídění jablek tis. Kč tis. Kč prodej vyrobených vajec tis. Kč tis. Kč prodej kuřic tis. Kč tis. Kč prodej,uhlí,písek,chemie tis.kč tis.kč tržby ze stav.činnosti tis. Kč tis. Kč tržby autoservis tis. Kč tis.kč prodej ND tis. Kč tis. Kč tržba za provedené postřiky tis. Kč 5 632tis. Kč průmyslová hnojiva tis. Kč tis. Kč pekárenská výroba tis.kč tis.kč prodej hutního a stav.materiálu tis.kč tis.kč autodoprava tis.kč tis.kč projekce 847 tis. Kč 400 tis.kč ostatní tis.kč tis.kč Celkem tis.Kč tis.kč Z celkových tržeb bylo ze zahraničí tis. Kč tis. Kč

27 Komentář k přehledu o změnách vlastního kapitálu: Základní kapitál Základní kapitál se v průběhu rok 2012 nezměnil. Výplata dividend Valná hromada dne rozhodla vyplatit za rok 2011 dividendu ve výši 2% t.j tis. Kč. Rezervní fond Valná hromada dne rozhodla,že do rezervního fondu nebude již žádný příděl.. Ostatní fondy ze zisku Valná hromada dne rozhodla o přídělu do sociální fondu ve výši tis.kč. Během roku 2012 se snížil fond o příspěvky na stravování a o příspěvek na masáže. Kapitálové fondy Tento fond se během roku 2012 nezměnil. Nerozdělený zisk minulých let Valná hromada ze dne rozhodla o převedení zůstatku nerozděleného zisku roku 2011 na účet nerozděleného zisku minulých let( účet 428) ve výši tis. Kč. Odložená daň Společnost eviduje odložený daňový závazek ve výši tis. Kč. Tento odložený daňový závazek vyplývá z rozdílů účetních a daňových zůstatkových cen dlouhodobého majetku evidovaného ve společnosti k násobený sazbou daně z příjmu právnických osob v dalších zdaňovacích obdobích. Jiné tituly pro vyčíslení odloženého daňového závazku a pohledávek společnosti nemá. V Kutné Hoře dne Ing. Vladimír Dytrych, CSc. ředitel U N I K O M, a.s

28 7. Vybrané ukazatele finanční analýzy hospodaření společnosti I. Komentář k vývoji zisku společnosti Rok Zisk po zdaněním [tis. Kč] Meziroční index Společnost stabilně vytváří zisk. Do výše ročního zisku se promítá celá řada vlivů. Mezi nejdůležitější je možno zařadit: Možnosti tvorby obchodních marží u jednotlivých komodit s nimiž společnost obchoduje se vyvíjí v závislosti na vývoji nabídky a poptávky na regionálních trzích. U některých komodit, zejména při prodeji průmyslových hnojiv a agrochemie, je nabídka pod tlakem konkurenčních společností a konečná výše marže je pak odrazem tohoto tlaku. V roce 2012 pokračovalo v agrárním segmentu trhu oživení likvidity zemědělských podniků, které patří k významným obchodním partnerům akciové společnosti, díky čerpání finančních prostředků v rámci dotací na plochu obhospodařované zemědělské půdy (tzv.top-up). Tyto dotace byly pro některé specializované zemědělské podniky významným zdrojem cash flow. Dále pak do vlastní ekonomiky těchto zemědělských podniků zasahují investiční dotace z tzv. Operačních programů pro zemědělství, které ve svém důsledku přispívají ke snižování vstupních cen nově pořizovaného investičního majetku a tak kromě přímých dotací nepřímo přispívají k tvorbě zisků zemědělských podniků (dochází k výraznému snížení zatížení odpisy). Výrazné zvýšení finančního zdraví agrárního sektoru tak přispívá ke zatraktivnění zemědělských podniků pro banky i další věřitele i v rámci běžných obchodních styků. A proto i nadále je pro akciovou společnost tento segment trhu velmi zajímavý. Ze strany akciové společnosti i nadále sílí směrem dovnitř závodů tlak na úsporu vlastních nákladů u výrobních i obchodních činností společnosti. Jsou stále zvažovány další možnosti k vyvíjení tlaku ze strany akciové společnosti na dodavatele jednotlivých komodit a materiálových vstupů do výrobních činností. Nejlepší možností se jeví zakládání nákupních aliancí na vstupu nákupního řetězce u dodavatelů potravinářského zboží, ale i dalších dodavatelů vstupů. U dodavatelů potravin je to řešeno formou bonusů za odebrané zboží

29 Rok Tvorba přidané hodnoty a produktivita na jednoho zaměstnance Přidaná PH na Meziroční Počet Meziroční hodnota pracovníka index pracovníků index [tis. Kč] [tis. Kč] Meziroční index II. Komentář k vývoji pohledávek Rok Pohledávky Tržby celkem Meziroční Meziroční celkem [Kč] [Kč] (ř. index index (ř. rozv ) výsl ) Vývoj průměrné doby obratu pohledávek z obchodního styku ( pohledávky/(tržby/360) ) Rok Doba obratu pohledávek [dny] , , , , , , , , ,07 Společnost poskytuje obchodní úvěr v délce dní (velkoobchod) a v délce dní (v prodeji průmyslových hnojiv)

Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb.

Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2 0 0 7 Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, jak vyplývá

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní k 31.12.2006 SPICA AUDIT s.r.o., V Tůních 11, Praha 2, IČO : 25071262,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013 V Praze dne 4.3.2014 Obsah 1. Všeobecné informace o společnosti... 3 1.1. Základní údaje společnosti... 3 1.2. Orgány společnosti...

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

TEDOM a.s. Výroční zpráva..

TEDOM a.s. Výroční zpráva.. TEDOM a.s. Výroční zpráva.. 2 Výroční zpráva 2013 Obsah 3 Úvodní slovo generálního ředitele 4 Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 7 Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 8 Zpráva auditora akcionářům

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti 2014 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Zhodnocení činnosti společnosti výkonným ředitelem II. III.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Na počátku byla švestka!...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. Zázrak zvaný slivovice. RUDOLF JELÍNEK a.s. I. Obsah Úvodní slovo předsedy

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

Výroční zpráva ČEZ Energo, s.r.o.

Výroční zpráva ČEZ Energo, s.r.o. Výroční zpráva ČEZ Energo, s.r.o. 2012 Obsah 2012 Skupina ČEZ 3 TEDOM a.s. 4 Úvodní slovo generálního ředitele 5 Zpráva nezávislého auditora k výroční zprávě společnosti 6 Charakteristika a hlavní aktivity

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka Výsledky hospodaření Jahresabschluss 2 Obsah Základní údaje o společnosti 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 5 Orgány společnosti

Více

řádnou valnou hromadu

řádnou valnou hromadu AKCIOVÁ SPOLECČ NOST 170 04 Praha 7 - Holešovice, Ortenovo nám. 16 Zapsána u Městského soudu v Praze v oddíle B, vložka 1496 (Uveďte v odpovědi) VÁŠ DOPIS ZNAČKY ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA PRAHA

Více

2 základní ukazatele. dle IFRS

2 základní ukazatele. dle IFRS základní ukazatele dle IFRS 2014 2013 v mil. Kč v mil. Kč Vlastní kapitál 1 636 1 431 Základní kapitál 1 090 1 090 Rezervní fond 0 11 Závazky vůči klientům 15 407 15 300 Závazky z emitovaných dluhopisů

Více

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRÁVA AUDITORA Česká republika Audit, spol. s r.o. Auditorská zpráva pro akcionáře společnosti Pražská teplárenská a.s. Ověřili jsme informace obsažené ve výroční zprávě společnosti

Více

Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o.

Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Obsah 1. Poslání společnosti 4 2. Profil společnosti 5 3. Hlavní události roku 2007 6 4. ČSOBL pojišťovací makléř v číslech 7 5. Rozsah nabídky

Více

F I N A N Č N Í Č Á S T

F I N A N Č N Í Č Á S T V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 4 F I N A N Č N Í Č Á S T Zpráva dozorčí rady MVV Energie CZ s. r. o. za období 2003/2004 (říjen 2003 září 2004) Složení dozorčí rady společnosti v období 2003/2004 (od 1.

Více

stavební spořitelna hypoteční banka životní pojišťovna pojišťovna

stavební spořitelna hypoteční banka životní pojišťovna pojišťovna 2010 stavební spořitelna hypoteční banka životní pojišťovna pojišťovna 1 Výsledky hospodaření Jahresabschluss Základní ukazatele 2010 2009 v tis. Kč v tis. Kč Vlastní kapitál 2 166 135 1 897 303 Základní

Více

A2CE. Zpráva nezávislého auditora. o ověření výroční 31.12.2012 společnost LC.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. pro. hving for consulnng

A2CE. Zpráva nezávislého auditora. o ověření výroční 31.12.2012 společnost LC.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. pro. hving for consulnng A2CE hving for consulnng Zpráva nezávislého auditora pro věření výroční 31.12.2012 společnost LC.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. zprávyk K V patku 2323/14, Chodov, 148 00 Praha 4, IČ 24826596.

Více

A2C. Zpráva nezávislého auditora. o ověření výroční zprávy k 31.12.2013. pro společnost I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s.

A2C. Zpráva nezávislého auditora. o ověření výroční zprávy k 31.12.2013. pro společnost I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. member ot Kreston International pro společnost I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. o ověření výroční zprávy k 31.12.2013 Zpráva nezávislého auditora living for consulting A2C V parku 2323/14,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. OBSAH I. VYBRANÉ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI...4 2. PŘEDSTAVENSTVO a DOZORČÍ

Více

Výroční zpráva 2010. Credium, a.s.

Výroční zpráva 2010. Credium, a.s. Výroční zpráva 2010 Credium, a.s. OBSAH Profil společnosti... 2 Charakteristika společnosti...2 Předmět podnikání společnosti... 3 Základní finanční ukazatele...3 Úvodní slovo představenstva...4 Představenstvo

Více

Vědecko-technologický park Ostrava, a. s.

Vědecko-technologický park Ostrava, a. s. Vědecko-technologický park Ostrava, a. s. Výroční zpráva 212 Obsah Úvodní slovo předsedy dozorčí rady Úvodní slovo předsedy představenstva Poslání společnosti a Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu ve zjednodušeném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

RENTERA akciová společnost. Výroč

RENTERA akciová společnost. Výroč RENTERA akciová společnost společnost Výroč ýroční ní zpráva 2013 0 OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO... 3 2. RENTERA, a.s.... 4 2.1 Profil společnosti... 4 2.2 Základní údaje... 4 2.3 Akcionáři, akcie, majetkové

Více

Konsolidovaná výroční zpráva 2012

Konsolidovaná výroční zpráva 2012 Konsolidovaná výroční zpráva 2012 Obsah Představení společností Organizační struktura 3 01. 4 02. 8 koncernu koncernu GEOSAN GROUP 03. Ohlédnutí za obdobím, přehled realizovaných developerských projektů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA. Průkopník, stavební bytové družstvo ZA ROK 2013. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA. Průkopník, stavební bytové družstvo ZA ROK 2013. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6. 2014 Bod jednání 5 a) Průkopník, stavební bytové družstvo IČ: 000 47 325 Sídlo: Foltýnova 1, 635 00 Brno VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA ZA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. 2011 1.0 Úvodní slovo ředitele společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. 2.0 Významné události uplynulého kalendářního

Více

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky dle IFRS k 31. 12. 2013 společnosti E4U a. s. Datum vydání: 4. 4. 2014 Tel.: +420 385 102 511 Fax: +420 385 102 529 www.bdo.cz BDO CB

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. GAUDEA a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. GAUDEA a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 GAUDEA a.s. OBSAH - Obecné údaje - Struktura statutárních orgánů - Zpráva představenstva o Informace o minulém vývoji o Informace o vývoji v uplynulém účetním období o Informace o předpokládaném

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více