Š K O L N Í Á D. l. 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Š K O L N Í Á D. l. 1"

Transkript

1 ŠKOLNÍÁD l.1 1) Úelemtohotoškolníhoádujevytvoitpíznivépodmínkyprovzdlávánístudent 1,abysi vprbhustudiaosvojiliznalosti,dovednostiaetickézásadyformulovanévprofiluabsolventa školy. 2) StudentsedobrovolnýmrozhodnutímkestudiunaCARITASVOŠsociálníOlomouczavazuje ádnplnitstudijnípožadavky,svouinnostípispívatkupevnnídobréhojménaškoly,ídit sezásadamiláskykbližnímuajednatvsouladuskesanskýmihodnotami. 3) Studentnabýváprávaavykonávápovinnostisvýmjménem. l.2 Studentmáprávo: 1) Naodbornouvýukuvedenoukvalifikovanýmivyuujícími. 2) Na prostedí a podmínky bez jakýchkoliv projev diskriminace, nepátelství nebo násilíi sociálnpatologickýchjev. 3) Býtseznámenspravidlybezpenostipráceaochranyzdravíashygienickýmipedpisy. 4) Krom pedepsané výuky úastnit se všech akcí a aktivit organizovaných školou avyužívat konzultaní hodiny vyuujících v celém výukovém období i v období zkouškovém a být informovánoasovémplánukonzultaníchhodinoprázdninách. 5) Vsouladu spíslušnýmivnitními pedpisy užívat prostory a vybavení školy, zejména studijní pomcky,výpoetníakopírovacítechniku,knihovnu. 6) Navrhovattémasvéabsolventsképráce. 7) Nainformaceoprbhuavýsledcíchsvéhovzdlávání,v.poradensképomociškoly. 8) Vsouladus 165,odst.2zákona.561/2004Sb.požádatpísemnopovoleníindividuálního vzdlávacího plánu, o pestup, zmnu oboru vzdlání, zmnu formy studia, perušení vzdlávání,opakováníroníku,uznánídosaženéhovzdlánínazákladpedloženýchdoklad opedchozímvzdlávání. 9) Zanechatvzdlávánínazákladpísemnéhosdleníediteliškoly.Vtakovémpípadpestává býtstudentemškolydnemnásledujícímpodnidoruenítohotosdlení. 1 Všechna podstatná jména oznaující skupinu lidí zahrnují ob pohlaví.

2 10) Z vážného dvodu písemn požádat editele školy o omluvu z neúasti na absolutoriu aostanovenínáhradníhotermínu. 11) Požádatosníženíúplatyzaposkytovanévzdlávání. 12) Býtinformovánozáležitostechsouvisejícíchsnaplovánímposláníainnostíškoly. 13) PodíletsenasprávškolypímoneboprostednictvímsvýchzástupczvolenýchdoŠkolské radyastudentskérady. 14) Zakládatvrámciškolysamosprávnéorgánystudent,volitabýtdonichvolen,pracovatvnich a jejich prostednictvím se obracet naeditele školy s tím, žeeditel školy je povinen se stanoviskyavyjádenímitchtosamosprávnýchorgánzabývat. 15) Podíletsenahodnoceníškoly,jakožiprácevyuujícíchadalšíchzamstnanc. 16) Vyjáditsvjnesouhlas,stžovatsi,atozejménavpípadupíránínkteréhozpráv. 17) Odvolatseprotirozhodnutíediteleškoly. 18) Nevysvtlovatsvározhodnutí. Studentjepovinen: 1) Podíletsenanaplováníposláníškoly. 2) Jednatpoctiv. 3) Zúastnitsezahájeníškolníhoroku,jakožiúastnitseshromáždnístudentapedagogškoly stanovenýchvharmonogramuškolyioznámenýchvedenímškoly. 4) Oznámitstudijnímuoddlenízmnuúdajevidovanýchškoloujménoapíjmení,rodnéíslo, popípad datum narození, nebyloli rodnéíslo studentovi pidleno, dále státní obanství, místotrvaléhopobytu,popípadmístopobytunaúzemíeskérepublikypodledruhupobytu cizince nebo místo pobytu v zahranií, nepobýváli student na územíeské republiky, a to nejpozdjivelhtdoosmidnodedne,kdykezmndošlo. 5) Informovat studijní oddlení o zmn zdravotní zpsobilosti, zdravotních obtížích, v. údaje odruhupostižení,nebozdravotníhoznevýhodnnínebojinýchzávažnýchskutenostech,které bymohlymítvlivnaprbhvzdlávání,jakožidalšíúdaje,kteréjsoupodstatnéproprbh vzdlávánínebobezpenoststudenta,azmnyvtchtoúdajích. 6) Zachovávatvtajnostiviveejnostiúdajeaskutenosti,kterémajídvrnýcharakter,snimiž se setká v prbhu studia, zejména vrámci odborné praxe. Tyto informace mže použít vsouladu se zákonemo ochran osobních údaj. 101/2000 Sb., vplatném znní pouze ke studijnímúelm.vtétosouvislostijepovinenpodepsatadodržovatslibmlenlivosti. 7) Neohrožovatsvojezdravíabezpenost,stejnjakoostatníchosob,dodržovatpravidlaBOZP aprotipožární ochrany. Vbudov školy nesmí kouit, požívat alkoholické nápoje ajiné návykovélátky. 8) Nahlásitzástupkyniediteleprozáležitostistudijníijinémuzamstnanciškolyúraz,kterýse staljemunebojinémustudentoviškolyijinéosob,pokudtenneníschopenudálostohlásit sám.vpípadpotebyposkytnoutprvnípomocapivolatlékae. 9) Hradit poplatky spojené se studiem a školné ve výši stanovené vedením školy. Úhrada školného se provádí ve dvou splátkách. Nov pijatý student musí uhradit první splátku nejpozdjido15tidnpoobdrženírozhodnutíopijetíkevzdlávání;studentivyššíchroník musíuhraditsplátkuzazimníobdobínejpozdjido15.íjna,zaletníobdobído15.února.pi perušeníneboukonenívzdlávánívprbhuzimníhoneboletníhoobdobíseškolnénevrací.

3 Nezaplacení školného ve stanovené výši a v uvedeném termínu mže být dvodem kokamžitémuukonenívzdlávání. 10) Dodržovatinterníády,smrnice,pokynyapravidla. 11) Plnitpokynypracovníkškolyvydanévsouladusprávnímipedpisyaškolnímnebovnitním ádem. 12) Šetit majetek školy, chránit jej ped poškozením a být si vdom, že podle ustanovení obanskéhozákoníkumusínahraditškodyzpsobenénainventáiazaízeníškoly. 13) Néstzasvározhodnutíodpovdnost. Pijímáníkestudiu l.3 Vzdlávacíazkušebníád 1) Podmínkoupropijetíkestudiujeukonenéstednívzdlánísmaturitnízkouškou,úspšné absolvovánípijímacíhoízeníazdravotnízpsobilost. 2) Termíny pijímacíhoízení stanovujeeditel školy v souladu s 2 vyhlášky. 10/2005 Sb. ovyššímodbornémvzdlávání. 3) Uchazemžedo15dnodednedoruenírozhodnutíonepijetípodatediteliškolyžádost opezkoumání rozhodnutí o nepijetí ke studiu. editel pezkoumá okolnosti nepijetí avýsledeksdlíuchazeipísemndo30dnpoobdrženížádosti. Zápis 1) Dokaždéhoroníkustudiajestudentpovinensezapsatvtermínu,kterýprodanýškolnírok stanovuje editel školy v harmonogramu školního roku. Na základ písemné žádosti schválenéeditelemškolymžebýtvodvodnnýchpípadechzápisvykonánvnáhradním termínu,nejpozdjivšakdo30.záí. 2) Podmínkou pro zápis do vyššího roníku studia je splnní povinností stanovených vzdlávacímiprogramyškolypropíslušnýroníkazapsanýchvevýkazuostudiu. 3) Pokudsestudentbezomluvykzápisunedostaví,posuzujesetotak,žestudiazanechal. Prbhstudia Studentjepovinen: 1) V zimním období nejpozdji do 30. záí a v letním období do 28. února elektronicky se pihlásitprostednictvímvnitníhoinformaníhosystémuškolydovšechpovinných,povinn volitelných a volitelných pedmt, a to vsouladu s programem studia a studovaným roníkem. 2) Docházet do školy pravideln podle stanoveného rozpisu výuky. Pokud je vyuujícím stanovenaminimálnípovinnáúastvevýuce,nelzesezníomluvit.vpípaddlouhodobého

4 onemocnní,musíbýtneúastdoloženapíslušnýmpotvrzenímodbornéholékae.úastna studijníchsoustedních,výcvicíchaodbornépraxijepovinná. 3) Vpípadabsencedlouhé20avícednísestudentmusívždypísemnomluvit.Tutoomluvu jepovinendoložitrelevantnímpotvrzením,nap.potvrzenímlékae. 4) ádnplnitstudijnípožadavkyvestanovenýchlhtách. Obsahstudia 1) VzdláváníprobíhápodlevzdlávacíchprogramškolyakreditovanýchMŠMT. 2) Souástívzdlávacíchprogramjsoupovinné,povinnvolitelnéavolitelnépedmty. 3) Povinnépedmtymusístudentvprbhustudiaabsolvovatvšechnybezvýjimky,povinn volitelnésistudentvolídlesvéhozamení(tzv.ekonomickáiteologickávtev),volitelné pedmty slouží k další specializaci studenta. Volitelné pedmty si student vybírá podle vlastníhouváženízaktuálnínabídkydanéhoškolníhorokuastudijníhoobdobí. Hodnocenívýsledkstudia 1) Základnímiformamihodnocenístudiajeprbžnéhodnocení,zápoet,klasifikovanýzápoet azkouška. 2) Hodnoceníprovádívyuující,kterýjezavýukuhodnocenéhopedmtuodpovdný. 3) Prbžnéhodnocenístudentasemžeuskuteovatvsemináích,vecvieních,vpraktickém vyuování, vodborné praxi a pi exkurzích. Vyuující provádí prbžné hodnocení zejména kontrolními otázkami, zadáváním písemných prací, testy, zadáváním samostatných úkol, semestrálními pracemi. Výsledky prbžného hodnocení mohou být píslušným zpsobem zohlednny pi zkoušce, klasifikovaném zápotu a zápotu. Do výkazu o studiu se prbžné hodnocenínezapisuje. Zápoetaklasifikovanýzápoet 1) Hodnocení zápisem zapoteno potvrzuje, že student vpíslušném pedmtu splnil požadavky, které pro jeho získání stanovuje program pedmtu, a které stanovil vyuující pedmtu (mohou to být nap. úast na výuce,úspšné absolvování zápotového testu, schválení odevzdaných písemných prací, vypracování a prezentování powerpointové prezentaceadalší). 2) Ve výkazu o studiu se udlení zápotu zapisuje slovem zapoteno, ke kterému vyuující pipojídatumudleníapodpis.neudlenízápotusedovýkazuostudiunezapisuje. 3) Hodnocení klasifikovaného zápotu potvrzuje, že student splnil požadavky, které pro jeho získání uruje program pedmtu a které stanovil vyuující pedmtu. Oproti zápotu se uklasifikovanéhozápotuklasifikujeto,jakstudentsplnilpožadavkyzápotu.oveníúrovn znalostí a dovedností se provádí zpravidla rozhovorem svyuujícím pedmtu, ale mže mít iformupísemnou,praktickounebokombinovanou.pijehohodnocenísevyužívátystup klasifikanístupnice(1výborn,2velmidobe,3dobe,4nevyhovl).

5 4) Dovýkazuostudiuseudleníklasifikovanéhozápotuzapisujesuvedenímstupnhodnocení výborn, velmidobe,i dobe, nevyhovl,dálezkoušejícízapíšedatumapodpis. Zkouška 1) Zkouškamžemítformuústní,písemnou,praktickounebokombinovanou. 2) Zkouškamiseprovujívdomostistudentazpedmtuajehoschopnostuplatovatpoznatky získanéstudiem. 3) Pokudstudentuzkouškynevyhovl,máprávonakonáníprvníadruhéopravnézkoušky.Druhá opravnázkouškamákomisionálníformu. 4) Klasifikace jetystupová, výsledek se do výkazu o studiu zapisuje slovy výborn, velmi dobe, dobe a nevyhovl/a.souástízápisujedatumsplnnípodmínekklasifikace,píp. posledníhoneúspšnéhotermínuapodpiszkoušejícího. Termínyaprbhzkoušení 1) Zkoušející vypíše termíny pro udlování zápot, klasifikovaných zápot a konání zkoušek zjednotlivýchpedmtvdostatenémpotuaasovémpedstihuzpravidlaprostednictvím vnitníhoinformaníhosystémuškoly. 2) ádné termíny zápot a klasifikovaných zápot se zpravidla vypisují na poslední výukový týden píslušného studijního období, pípadn vádném zkouškovém období. První termíny zkoušeksevypisujínaádnézkouškovéobdobí. 3) Kvypsanýmádnýmiopravnýmtermínmjetebasezávaznpihlásit.Pokudsestudentke zkoušce, i splnní podmínek zápotu ve stanoveném termínu nepihlásí, termín mu automatickypropadá. 4) Student má právo se od zkoušky, klasifikovaného zápotui zápotu (dále jen hodnocení) odhlásit vtermínu stanoveném zkoušejícím vyuujícím, avšak nejpozdji ped zahájením hodnocení.odstoupílistudentodhodnocenípojehozahájení,nedostavílisekhodnoceníbez ádnéomluvy,neboporušílizávažnýmzpsobempravidlahodnocení,jeklasifikovánznámkou nevyhovl, píp. mu není udlen zápoet. Student se mže ze závažných, zejména zdravotních, dvod omluvit idodaten, avšak nejpozdji do tí dn od uplynutí termínu urenéhoprohodnocení.ouznánízávažnostiaomluvitelnostidvodrozhodujezkoušející. 5) Vpípad konání druhé opravné zkoušky se vždy jedná o formu komisionální zkoušky. Komisionální zkouška se koná vtermínu stanovenémeditelem školy tak, aby byl stanovený termínstudentovioznámenalespo7dnípedjejímkonáním.pokudjetermíndohodnutýse studentem,nenípedchozíoznámenínutné.komisejetílenná,tvoíjipedseda,kterýmje editelnebojímpovenýuitel,zkoušejícíuitel,jímžjevyuujícístudentadanémupedmtu apísedící,kterýmjejinývyuujícítéhožnebopíbuznéhopedmtu.komisijmenujeeditel školy. Výsledek zkoušky urí komise vtšinou hlas. O komisionální zkoušce se poizuje protokol,kterýsestávásouástípedagogickédokumentacestudenta.studentmževjednom dni skládat pouze jednu komisionální zkoušku. Student se mže ze závažných dvod od komisionálnízkouškyomluvit,avšaknejpozdjidenpedjejímzahájením.vtakovémpípad editel školy stanoví, pípadn se studentem dohodne náhradní termín zkoušky. Od

6 náhradníhotermínuzkouškyselzeomluvitpouzejednou.výsledekkomisionálnízkoušky,který je konený, sdlí pedseda komise prokazatelným zpsobem studentovi. Další pezkoušení nenímožné. Evidenceprbhustudia 1) Dokladem o vzdlávání je podle 97 odst. 2 školského zákona výkaz o studiu (tzv. index studenta).caritasvošsolomoucpoužíváproevidenciprbhuavýsledkvzdlávánístudijní informanísystém,dokteréhojsouzaznamenáványvýsledkyzápot,klasifikovanýchzápot avýsledky všech termín zkoušek. V pípad, že se student nepihlásí ani na jeden termín, zapisujesemuneúspšnývýsledekzkoušky. 2) Kontrolasplnníklasifikacevevýkazuostudiujeprovádnajedenkrátronvtermínu,kterýje stanoveneditelemškolyvharmonogramuškolníhoroku,zpravidlatobývávdruhépolovin msíce srpna. Z vážných dvod mže student písemn požádat o stanovení náhradního termínu. 3) Pokud student nedoruí výkaz o studiu v ádném nebo schváleném náhradním termínu kontroly výkazu o studiu, posuzuje se to, jako by student vzdlávání zanechal. Stejn se postupujevpípad,žestudentpedložívýkazostudiusneúplnýminebochybjícímizáznamy oklasifikaci. 4) Studentjepovinenumožnitvyuujícímuzápisklasifikacedoindexuvpedagogemstanoveném termínu. Postupdovyššíhoroníku,opakováníroníkuauznávánídosaženéhovzdlání 1) Dovyššíhoroníkupostoupístudent,kterýúspšnsplnilpodmínkystanovenéakreditovaným vzdlávacímprogramempropíslušnýroník. 2) V pípad, že student nesplnil podmínky stanovené akreditovaným vzdlávacím programem pro píslušný roník, mže mu editel na základ jeho písemné žádosti po posouzení dosavadníchstudijníchvýsledkadvoduvedenýchvžádostipovolitopakováníroníku. 3) Žádost o opakování roníku musí student podat nejpozdji do ádnéhotermínu kontroly splnníklasifikace,pop.schválenéhonáhradníhotermínusplnníklasifikace. 4) Pizamítnutížádostioopakováníroníkujestudiumukonenozdvodunesplnnístudijních povinností. 5) Vpípad schválení opakování roníku mže student požádat o uznání klasifikace zpedchozíhostudia.vtomtopípadpodmínkystanovívyuujícídanéhopedmtustím,že musí být srovnatelné spodmínkami student aktuáln plnících požadavky klasifikace. Rozhodnelisevyuujícízískanouklasifikaciuznat,pepíšejidostudentovavýkazuostudiu apipojíaktuálnídatumasvjpodpis. 6) editelškolymžepodle 100školskéhozákonauznatvzdlánínebojehoástdosaženéna vyššíodbornéškolenebovysokéškolenazákladžádostistudenta.žádostmusíbýtdoložena patinýmdoklademovzdlání.

7 Perušenístudia 1) Studiummžeeditelškolyperušitnažádoststudenta,atonacelkovoudobunejvýše2let. 2) Studiumseperušujekdatukladnéhovyízenížádosti. 3) Nedostavílisestudentkzápisukestudiupouplynutídobyperušeníbezádnéhoodvodnní, považujese,žestudiazanechal. 4) Podobuperušenístudianenístudentemškoly. Individuálnívzdlávacíplán 1) Na základ písemné aádn zdvodnné žádosti mžeeditel školy ze závažných dvod povolitstudentoviindividuálnívzdlávacíplán(dálejenivp). 2) editelškolyposoudíuvedenédvody,pop.dosavadníprbhstudiaastudijnívýsledkyapo projednání se skupinovým konzultantem dané studijní skupiny rozhodne o vyhovní i zamítnutížádosti. 3) Student je povinen splnit všechny studijní povinnosti vzdlávacího programu školy dle stanovených požadavk jednotlivých vyuujících, kteí je zapíší do formuláe IVP pro každé studijníobdobízvláš.vyplnnýformuláodevzdástudentvestanovenémtermínunastudijní oddlení. Pedasnéukonenístudia Studiummžebýtstudentovipedasnukoneno: vpípad nesplnní studijních povinností stanovených píslušným vzdlávacím programem neboškolnímádem, zanechánímvzdlávánínazákladpísemnéhooznámeníediteli(vtakovémpípadpestává býtstudentemškolydnemnásledujícímpodnidoruenítohotosdlení), pineomluvenéneúastivevýucedle 98odst.2školskéhozákona, vpípadneuhrazeníškolnéhovestanovenélht. Ukonovánístudiaabsolutoriem Ukonování studia seídí ustanovením 101 a 102 školského zákona a 7až 9 vyhlášky.10/2005sb.,ovyššímodbornémvzdlávání. Pesnýtermínukoneníposledníhoroníkuvzdlávánístejnjakoádnýtermínabsolutoriajsou zveejnnynawebovýchstránkáchvharmonogramuškolypropíslušnýškolnírok. Veškeré podrobnosti týkající se zadávání tématu a názvu absolventské práce, pihlašování kabsolutoriu,prbhuahodnoceníabsolutoriaamožnostínáhradníchaopravnýchtermínjsou detailn popsány vsamostatnýchpokynecheditele, které jsou zveejnné vdokumentech na webuškoly.

8 StudiumbakaláskéhostudijníhoprogramuSociálnípolitikaasociálnípráce Studium vzdlávacích program Charitativní a sociální práce a Sociální a humanitární práce se realizujenazákladsmlouvyovzájemnéspolupráciuzavenémeziupolomoucacaritas VOŠs Olomouc. Vzhledemktomu,ženazákladtétosmlouvyjsoustudentisoubžnstudentyobouškol,ídíse pi studiu v rámci studia VOŠ pedpisy platnými pro CARITAS VOŠs Olomouc, v rámci bakaláskéhostudiapíslušnýmipedpisycmtfup. TutoskutenostjsoupovinnirespektovatrovnžvyuujícíCARITAS VOŠsOlomouc. l.4 Organizaceapodmínkyprovozuškoly 1) Výukazaínázpravidlav8:00hod.,budovaškolyjeotevenanejpozdjiod7:40hod.Pesný rozpisvýukyjestanovenzveejnnýmrozvrhemhodin.studentjepovinenserozvrhemvýuky íditasledovatzmny. 2) Škola se zamyká po ukonení výuky poslední skupiny. Do té doby mohou studenti využívat veškeréprostoryurenékestudiu.pitomsemusííditveškerýmivnitnímipravidly,zejména ádyodbornýchpracoven,studovenaknihovny. 3) Studentmnenípovolenvstupdoškolyosobotách(svýjimkoukonzultacístudentdálkového studia),nedlíchastátemuznanýchsvátcích. 4) Termíny zápisu ke studiu, studijních a zkouškových období, termíny výcvik a soustední, termíny odborných praxí, kontroly splnní klasifikace, termíny absolutorií, školních prázdnin apod.stanovíeditelškolyvharmonogramupíslušnéhoškolníhoroku,kterýjezveejnn nainternetovýchstránkáchškoly. 5) Každý student obdrží oproti stanovené záloze dallasip, který slouží umožnní vstupu do prostor školy a odborných pracoven, výdeji obd a evidenci ve školní knihovn. Pípadnou ztrátujestudentpovinenbezodkladnohlásitnasekretariátuškoly.berenavdomí,žeškola mže monitorovat pohyb dvemi opatenými tekami dallas ip a že nese plnou odpovdnost za pípadné škody zpsobené použitímipu jinou osobou. Po ukonení studia, pop.vdobjehoperušení,jestudentpovinendallasipvrátit. 6) StudentiubytovanínaKolejiCARITASmajíoprotizálozepropjenýklíodhlavníhovchodudo budovy.tentovchodjsoupovinnivpracovnídnyzamykatod19.hodinyveernído7.hodiny ranní.vednechpracovníhovolnajsoupovinnizamykatnepetržit.výjimkoujsoukonzultace dálkového studia, kdy je student povinenídit se dobou zamykání uvedenou u vchodových dveí. 7) Studentinesmívpoušttdobudovškolyneznáméosoby,píp.jsoupovinnijedoprovoditza pracovníkemškoly,kteréhojdetatoosobanavštívit. 8) Vbudov na Kížkovského ulici je zakázáno procházení ueben a odborných pracoven vprbhu výuky, svýjimkou pístupu do tyrkysové a zdravotnické uebny. Vtéto dob pístupudoprostorškolysloužívchodyznádvoíobjektu. 9) Hlavnívchoddobudovynanám.Republiky3jemonitorovánkamerovýmsystémem.

9 10) Obbudovyškolyjsouopatenyšikmouschodišovouplošinou,kteroumáprávovyužítkaždý studentanávštvníkškoly,kterýtopotebujevzhledemkesvémupohybovémuomezení.za tímúelemjetebaohlásitsenasekretariátuškoly,resp.vkanceláivzdlávacíhostediska. 11) Studentijsoupovinnivyužívatprostoryavybaveníškolyohleduplnašetrn,jejichpoškození i zniení ohlásit na sekretariátu školy, vpípad, že na sekretariátu není nikdo pítomen kterémukoliinternímuzamstnanciškoly. l.5 Pravidlapropodáváníavyizovánístížností: 1) Ústnípodntyapipomínkymohoustudentipodatkterémukolizamstnanciškoly.Oslovený zamstnanecnanpokudmožnoobratemodpovíavyídíjevsouladusjehokompetencemi. Pokud obsah pipomínkyi podntu není schopen vyídit, pedá záležitost kompetentnímu pracovníkovi,kterýjepovinennapodntipipomínkureagovat. 2) Stížnostlzepodatpouzepísemnouformou.Místempropijímánístížnostíjesekretariátškoly, v.anonymníchstížností,kterémohoubýtnaadresuškolyzaslánypoštou,píp. em. 3) Stížnosti je povinen vyídit pímý nadízený pracovníka, na kterého je stížnost podána, píp. nadízenýpracovníka,dojehožkompetencespadáproblematika,kterájepedmtemstížnosti. Pracovník, který vyizuje stížnost je povinen ped odesláním vyízení stížnosti informovat oobsahustížnostiazpsobujejíhovyízeníediteleškoly. 4) Stížnost musí být vyízena vco nejkratším termínu, nejpozdji však do 30 ti dn ode dne doruenístížnosti. 5) Anonymnístížnostbudevyízenavyvšenímobsahustížnostiaodpovdínahlavnínástnku vprvnímpateškolynanám.republiky3. 6) Pokudjestížnostpodánanaediteleškoly,budebezodkladnpostoupenazizovateli. 7) Veškeréstížnosti,v.záznamuojejichvyízeníjsouevidoványnasekretariátuškoly. l.6 Ostatníustanovení: 1) Informaceosoukromýchúdajíchstudentjsoudvrnéaškolajetetímosobámnesdluje, popípadpouzesesouhlasemstudenta. 2) Školachránízájmysvýchstudent.Nazákladprojevenépotebyposkytujepodporuapomoc vobtížnýchživotníchsituacích,vpípadzájmuzprostedkováváduchovnívedení. 3) editel školy mže v pípad závažného zavinného porušení povinností stanovených tímto školnímádem,píp.školskýmzákonemaprovádcílegislativourozhodnout opodmínném vyloueníneboovylouenístudentazeškoly.vrozhodnutíopodmínnémvylouenístanoví editel školy zkušební lhtu, a to nejdéle na dobu jednoho roku. Dopustíli se student vprbhuzkušebnílhtydalšíhozavinnéhoporušenípovinnostístanovenýchškolnímádem, píp. školským zákonem a provádcí legislativou, mže editel školy rozhodnout o jeho vylouení.

10 l.7 Závrenéustanovení Tentoškolníádnabýváúinnostidne ,ktomutodatupozbýváúinnostškolníádze dne ,klasifikaníádzedne apokyneditelep2008/01postuppivyizování studijníchzáležitostízedne Mgr.MartinBedná,Ph.D. editelškoly

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu ŠKOLNÍ A KLASIFIKANÍ ÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Název školy lánek 1 Zizovatel: Ústecký kraj Poslání školy lánek 2 Vyšší odborná škola (dále jen VOŠ) poskytuje všeobecné a odborné vzdlání a praktickou pípravu

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39

Školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Podle 30 zákona 561/2004 Sb. ve znní pozdjších pedpis vydává editel školy školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39, který vychází z platných

Více

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6643/2013-980 SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn lánek 1 Obecná ustanovení 1. Ve smyslu 57 zákona.

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Obecné zásady klasifikace

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Obecné zásady klasifikace Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského IČ: 71341200 IZO: 181019116 Nádražní 120, 702 00 Ostrava KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Článek I. Obecné zásady klasifikace 1. Studenti jsou hodnoceni vždy za příslušné období

Více

ŠKOLNÍ ÁD v plném znní po posledních úpravách a doplcích platný od 1. ledna 2005

ŠKOLNÍ ÁD v plném znní po posledních úpravách a doplcích platný od 1. ledna 2005 Gymnázium, Cheb, Nerudova 7 Poštovní schránka 20 350 40 Cheb ŠKOLNÍ ÁD v plném znní po posledních úpravách a doplcích platný od 1. ledna 2005 ím svobodnjší má být oban a celá spolenost, tím dležitjší je,

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), 15. bezna 2007 pod j. 8 620/2007-30

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

ijímací ízení ve šk. roce 2011/2012.

ijímací ízení ve šk. roce 2011/2012. Stední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Kosinova 4, 772 00 Olomouc,tel.: 585 220 663, fax: 585 223 576, ssto@kosinka.com ijímací ízení ve šk. roce 2011/2012. Pro školní rok 2012/2013 budeme

Více

I. ÚPLNÉ ZNNÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ÁDU

I. ÚPLNÉ ZNNÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ÁDU Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), dne 16. srpna 2004 pod j.

Více

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení Stanovy eského rybáského svazu ást I. 1 Základní ustanovení 1) eský rybáský svaz (dále jen Svaz nebo RS ) je obanské sdružení podle zákona. 83/1990 Sb., o sdružování oban, v platném znní. 2) Svaz má postavení

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY. ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení

DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY. ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení 1. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004

Více

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r.

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r. V souladu s lánkem 6 odst. 1 písmeno a) Statutu Rašínovy vysoké školy s.r.o. v platném znní (dále jen Statut) se vydává Knihovní ád knihovny Rašínovy vysoké školy s.r.o. Vyvšeno dne: 21. 9. 2009 Mgr. Jarmila

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád)

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) OBSAH I. Zásady hodnocení prbhu a výsledk vzdlávání a chování ve škole a na akcích poádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žák

Více

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDLÁVÁNÍ Žák není nádoba, kterou je teba naplnit, ale pochode, kterou je teba zapálit Ve školním roce 2011/2012

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Erbenova 184, 344 01 Domažlice

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Erbenova 184, 344 01 Domažlice Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Erbenova 184, 344 01 Domažlice ŠKOLNÍ ŘÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY SOCIÁLNÍ PRÁCE USTANOVENÍ ŠKOLNÍHO ŘÁDU VYCHÁZÍ ZE ZÁKL ADNÍCH PRÁVNÍCH

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy. Školní ád. . j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy. Školní ád. . j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004 Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy Školní ád. j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004 Práva a povinnosti dtí, žák a jejich zákonných zástupc ve škole Žák školy má práva podle Úmluvy

Více

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Studium v bakalářském studijním programu je uskutečňováno

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ŠKOLA SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY. Praha 9, Novovysočanská 48/280

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ŠKOLA SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY. Praha 9, Novovysočanská 48/280 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ŠKOLA SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY Praha 9, Novovysočanská 48/280 Š K O L N Í Ř Á D VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Tento školní řád je součástí vnitřních organizačních norem a je vydán

Více

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení (1) Tento ád upravuje specifika a postavení Kmene dosplých (dále jen KD) v Junáku. (2) Souvisejícími pedpisy jsou zejména: a) Stanovy Junáka b) Organizaní ád a systemizace

Více

Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD

Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD Ve smyslu zákona 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování knihovnických a informaních služeb /knihovní zákon/,

Více

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2014/15 VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY školní rok 2014/15: 1. 9. 2014-31. 8.

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 1/2015 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení I.1. I.2. I.3. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004 Sb., o podnikání

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Návrh novely vyhlášky. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích za ízeních a školských ú elových za ízeních, ve zn ní pozd jších p edpis

Návrh novely vyhlášky. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích za ízeních a školských ú elových za ízeních, ve zn ní pozd jších p edpis Návrh novely vyhlášky. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zaízeních a školských úelových zaízeních, ve znní pozdjších pedpis VYHLÁŠKA ze dne... 2014, kterou se mní vyhláška. 108/2005 Sb.,

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

Studijní a klasifikační řád

Studijní a klasifikační řád Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu o. p. s. Studijní a klasifikační řád 1. Systém vzdělávání 1.1. Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu o. p. s. (dále jen VOŠ) je akreditována pro následující

Více

UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y

UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y Úplné znní stanov spolenosti ve znní zmn schválených mimoádnou valnou hromadou dne 13.4.2006 STANOVY U N I P E T R O L, a.s. I. V š e o b e c n á u s t a n o v e n í l.1 Založení

Více

Stanovy akciové spolenosti Stavoprojekt Olomouc a.s.

Stanovy akciové spolenosti Stavoprojekt Olomouc a.s. Stanovy akciové spolenosti Stavoprojekt Olomouc a.s. Hlava I. Základní ustanovení 1. Založení a vznik spolenosti Akciová spolenost Stavoprojekt Olomouc a. s. (dále jen spolenost) byla založena jako akciová

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veejné zakázce na dodávky s názvem Pronájem osobních automobil pro Ministerstvo financí (Auditní orgán) zadávané dle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

LICENNÍ A SERVISNÍ SMLOUVA SPOLENOSTI ORACLE

LICENNÍ A SERVISNÍ SMLOUVA SPOLENOSTI ORACLE LICENNÍ A SERVISNÍ SMLOUVA SPOLENOSTI ORACLE A. Smluvní definice Vy a váš oznauje osobu i spolenost, která podepsala tuto Smlouvu (dále jen Smlouva ) a objednala si Oracle Programy, a/nebo Služby od spolenosti

Více

2. Mzdy a ostatní osobní náklady

2. Mzdy a ostatní osobní náklady . Mzdy a ostatní osobní náklady íslo Název dokladu. Základní mzdy vetn píplatk. Nemocenské dávky. Prémie. Odmny hrazené z OON 5. Odmny pi jubileu 6. Pekážky v práci náhrady 7. Dovolená 8. Výkon rozhodnutí,

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. l. I. Úvodní ustanovení (dále jen Všeobecné podmínky ) V souladu s právním ádem eské republiky, zejména zákonem.

Více

6 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VOŠ

6 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VOŠ Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 6 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VOŠ Číslo směrnice 6/2014 Spisový znak /

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ Vypracovala Schválila Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ Pedagogická rada projednala dne

Více

I:\Skola\Prikazy_RS\2013\Příkazy ředitele_2013\př_6_13_studijní a klasifikační řád VOŠ.doc 1/12

I:\Skola\Prikazy_RS\2013\Příkazy ředitele_2013\př_6_13_studijní a klasifikační řád VOŠ.doc 1/12 PŘÍKAZ ŘEDITELE č. 6/2013 Studijní a klasifikační řád vyššího odborného studia Obecná ustanovení 1) Tento předpis se vztahuje k vyššímu odbornému vzdělávání na Vyšší odborné škole, Střední odborné škole

Více

SMRNICE K ZAJIŠTNÍ BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁK VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽIN

SMRNICE K ZAJIŠTNÍ BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁK VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽIN SMRNICE K ZAJIŠTNÍ BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁK VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽIN 1. Pedmt a rozsah úpravy 1.1. Tento metodický pokyn stanoví postupy vedoucí k zajištní bezpenosti a ochrany zdraví žák ve škole

Více

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád Místní knihovna Jindichovice Knihovní ád I. Úvodní ustanovení Tento knihovní ád je závazný pro veejné knihovní a informaní služby poskytované Místní knihovnou Jindichovice (dále jen MKJ). MKJ poskytuje

Více

Studijní a zkušební řád Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. článek 1 Organizace studia. článek 2 Zápis ke studiu

Studijní a zkušební řád Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. článek 1 Organizace studia. článek 2 Zápis ke studiu Studijní a zkušební řád Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. článek 1 Organizace studia 1. Studium v akreditovaném bakalářském studijním programu je ve Vysoké škole realitní - Institut

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Telefony ústedna: 267204300 267204306 Fax (02) 22718211 E-mail osz_cr@cmkos.cz Vážený pan MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví Palackého nám.. 4 128 00 Praha

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje VÝZVA k výbrovému ízení pro zájemce o pracovní pozici Asistent prevence kriminality II Asistent prevence kriminality bude zamstnancem Mstské policie Vimperk. Výbrové ízení je souástí realizace individuálního

Více

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz OBSAH I. Úvodní ustanovení II. Základních pojmy III. Provedení aukce IV. Aukní

Více

4.1. Veejná obchodní spolenost

4.1. Veejná obchodní spolenost 4. 4.1. Veejná obchodní spolenost A) Veejná obchodní spolenost je upravena v 76 až 92 ObchZ. Jde o typickou osobní spolenost, protože innost spolenosti musí být vykonávána jejími spoleníky vždy osobn.

Více

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2013/14 VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY školní rok 2013/14: 2. 9. 2013-29. 8.

Více

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk usnesením. 371 Rady msta Vimperk ze dne 16.4.2007 zámr. 44/11/07 prodeje ásti pozemk vedených u Katastrálního úadu pro Jihoeský kraj, Katastrálního pracovišt Prachatice v katastru nemovitostí pro obec

Více

Označení směrnice: Vnitřní směrnice školy ŠKOLNÍ ŘÁD (pro VOŠE) Mgr. Vít Štourač vedoucí VOŠ (tajemník terciárního vzdělávání) Mgr.

Označení směrnice: Vnitřní směrnice školy ŠKOLNÍ ŘÁD (pro VOŠE) Mgr. Vít Štourač vedoucí VOŠ (tajemník terciárního vzdělávání) Mgr. Označení směrnice: Vnitřní směrnice školy ŠKOLNÍ ŘÁD (pro VOŠE) Zpracoval: Mgr. Vít Štourač vedoucí VOŠ (tajemník terciárního vzdělávání) Kontroloval: Mgr. Pavel Hýl ředitel školy Účinnost: od 24. listopadu

Více

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008 Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice na podporu kultury v roce 20 Schváleno Radou msta eské Budjovice dne 26.9. 2007 na základ usnesení. 852/2007 1 Obsah: ÚVOD... 3 I. ZÁKLADNÍ RÁMEC DOTANÍHO

Více

Studijní a zkušební řád

Studijní a zkušební řád Studijní a zkušební řád Článek 1 Základní ustanovení Tento studijní a zkušební řád se vztahuje na studenty v studijních programech vyšší odborné školy studijících od školního roku 2009/2010 v prvních ročnících

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti:

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-159/08-02 Název školy: Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Adresa: Královická 668, 250 50 Brandýs n.l. St. Boleslav Indetifikátor: 600 007 774 I: 61388939 Místo

Více

Aktuální znní k 2. 5. 2011 (strana 1 z potu 19 stran celkem)

Aktuální znní k 2. 5. 2011 (strana 1 z potu 19 stran celkem) Jáchymov Property Management, a.s. T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov, IO: 453 59 229 registrace v obchodním rejstíku Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 207 S T A N O V Y obchodní spolenosti Jáchymov

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdlávání zamstnanc ve spolenosti CN Resources International (CZ) a.s. soft skills 1. Identifikaní údaje zadavatele Název zadavatele

Více

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Právní úpravu zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným nalezneme v zákon.

Více

V Y Š Š Í O D B O R N É Š K O L Y Bystřice nad Pernštejnem

V Y Š Š Í O D B O R N É Š K O L Y Bystřice nad Pernštejnem VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZEMĚDĚLSKO-TECHNICKÁ BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM 566550917, 566552360 566553143, http://www.szesby.cz, e-mail:szesbys@szesby.cz, PSČ 593 17 Zpracoval: Mgr. Miroslav

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek 96/1993 Sb. ZÁKON zedne25.února1993 o stavebním spoení a státní podpoe stavebního spoení a o doplnní zákona eské národní rady. 586/1992 Sb., odaníchzpíjm,veznnízákonaeskénárodnírady.35/1993sb. Zmna: 83/1995

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky... 1 podle 273 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb.... 1 Specifikace pojm...1 Úvodní ustanovení... 2 Vznik smluvního vztahu... 2 Ceny... 3 Platba... 3 Výhrada vlastnického práva...

Více

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. I. Preambule 1. Tyto Obchodní podmínky vydala spolenost IMPERIUM TV s.r.o., se sídlem Studentská 78, 360 07 Karlovy Vary, I: 26387000, DI: CZ26387000, zapsána

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP )

OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP ) OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP ) Tyto obchodní podmínky upravují smluvní vztahy mezi spoleností MANUM,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy píloha. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 09/14 ze dne 24. ervna 1999 A) Obecné zásady 1. Zásady postupu pi prodeji bytových dom

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Telekom Austria Czech Republic, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Telekom Austria Czech Republic, a.s. Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací spoleností 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky služeb elektronických komunikací (dále jen Všeobecné obchodní

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) Rámcovou smlouvu uzavírají spolenosti: eská spoitelna, a. s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PS 140 00 I: 45244782 DI: CZ45244782

Více

Průvodce studijním a zkušebním řádem Slezské univerzity v Opavě

Průvodce studijním a zkušebním řádem Slezské univerzity v Opavě KREDITNÍ SYSTÉM Studium je uskutečňováno na základě kreditního systému studia (Každý předmět má přidělen určitý počet kreditů, které student získá až po splnění všech stanovených podmínek.) Standardní

Více

FAKULTY STROJNÍ ZÁPADOESKÉ UNIVERZITY V PLZNI

FAKULTY STROJNÍ ZÁPADOESKÉ UNIVERZITY V PLZNI FAKULTY STROJNÍ ZÁPADOESKÉ UNIVERZITY V PLZNI Plze*2007 STATUT Fakulty strojní Západoeské univerzity v Plzni Akademický senát Fakulty strojní Západoeské univerzity v Plzni schválil podle 27 odst. 1 písm.

Více

Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín. D o m á c í á d. Domova pro seniory Podlesí

Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín. D o m á c í á d. Domova pro seniory Podlesí Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín D o m á c í á d Domova pro seniory Podlesí.j.: SSV 15/2010 Obsah lánek: l. I. l. II. l. III. l. IV. l. V. l. VI. l. VII.

Více

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Výuka fotogrammetrie v eské republice GEOS 2007 VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Ing. Jindich Hoda, Ph.D. Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague 166 29 Thákurova 7, Praha 6, Czech Republic e-mail:

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti eská školní inspekce Liberecký inspektorát Název školy: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Adresa: eská 354, 463 12 Liberec 25 Identifikátor: 600 080

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Školní řád Úvodní ustanovení Práva a povinnosti studentů

Školní řád Úvodní ustanovení Práva a povinnosti studentů EVANGELICKÁ AKADEMIE, VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ Školní řád Evangelická akademie nabízí ve své vyšší odborné škole sociálně právní vzdělání a výchovu budoucím sociálním pracovníkům. Své vzdělávací

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Ročník 2011. Částka 2 Vydáno: 10. ÚNORA 2011 Cena: 526 Kč

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Ročník 2011. Částka 2 Vydáno: 10. ÚNORA 2011 Cena: 526 Kč Věstník Ročník 2011 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 2 Vydáno: 10. ÚNORA 2011 Cena: 526 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru PŘÍPRAVA RADIOFARMAK...........

Více

STANOVY eského svazu ochránc pírody

STANOVY eského svazu ochránc pírody STANOVY eského svazu ochránc pírody 1. Poslání a cíle Svazu 1 1. eský svaz ochránc pírody (dále jen Svaz) je dobrovolné sdružení fyzických a právnických osob, které spojuje aktivní zájem o ochranu pírody

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin Zápis z ádné valné hromady akciové spolenosti PAVUS, a.s. se sídlem Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 Prosek, I:60193174 zapsané v obchodním rejstíku, vedeném Mstským soudem v Praze oddíl B, vložka 2309

Více

Školní řád Vyšší odborné školy Střední školy umění a designu a Vyšší odborné školy Brno, příspěvková organizace

Školní řád Vyšší odborné školy Střední školy umění a designu a Vyšší odborné školy Brno, příspěvková organizace Školní řád Vyšší odborné školy Střední školy umění a designu a Vyšší odborné školy Brno, příspěvková organizace č.j.: 269/2015 I. Obecná ustanovení 1. 1. Smysl, cíl, působnost školního řádu (1) Školní

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") spolenosti NOVA nábytek, se sídlem Nová 252, 342 01 Sušice, identifikaní íslo: 48348040, (dále jen "prodávající")

Více

Studijní a zkušební řád VOŠ

Studijní a zkušební řád VOŠ Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Valašské Meziříčí Studijní a zkušební řád VOŠ Část první Úvodní ustanovení Čl. 1 1. Studium vyšší odborné školy při Obchodní akademii a Vyšší odborné škole Valašské

Více