Š K O L N Í Á D. l. 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Š K O L N Í Á D. l. 1"

Transkript

1 ŠKOLNÍÁD l.1 1) Úelemtohotoškolníhoádujevytvoitpíznivépodmínkyprovzdlávánístudent 1,abysi vprbhustudiaosvojiliznalosti,dovednostiaetickézásadyformulovanévprofiluabsolventa školy. 2) StudentsedobrovolnýmrozhodnutímkestudiunaCARITASVOŠsociálníOlomouczavazuje ádnplnitstudijnípožadavky,svouinnostípispívatkupevnnídobréhojménaškoly,ídit sezásadamiláskykbližnímuajednatvsouladuskesanskýmihodnotami. 3) Studentnabýváprávaavykonávápovinnostisvýmjménem. l.2 Studentmáprávo: 1) Naodbornouvýukuvedenoukvalifikovanýmivyuujícími. 2) Na prostedí a podmínky bez jakýchkoliv projev diskriminace, nepátelství nebo násilíi sociálnpatologickýchjev. 3) Býtseznámenspravidlybezpenostipráceaochranyzdravíashygienickýmipedpisy. 4) Krom pedepsané výuky úastnit se všech akcí a aktivit organizovaných školou avyužívat konzultaní hodiny vyuujících v celém výukovém období i v období zkouškovém a být informovánoasovémplánukonzultaníchhodinoprázdninách. 5) Vsouladu spíslušnýmivnitními pedpisy užívat prostory a vybavení školy, zejména studijní pomcky,výpoetníakopírovacítechniku,knihovnu. 6) Navrhovattémasvéabsolventsképráce. 7) Nainformaceoprbhuavýsledcíchsvéhovzdlávání,v.poradensképomociškoly. 8) Vsouladus 165,odst.2zákona.561/2004Sb.požádatpísemnopovoleníindividuálního vzdlávacího plánu, o pestup, zmnu oboru vzdlání, zmnu formy studia, perušení vzdlávání,opakováníroníku,uznánídosaženéhovzdlánínazákladpedloženýchdoklad opedchozímvzdlávání. 9) Zanechatvzdlávánínazákladpísemnéhosdleníediteliškoly.Vtakovémpípadpestává býtstudentemškolydnemnásledujícímpodnidoruenítohotosdlení. 1 Všechna podstatná jména oznaující skupinu lidí zahrnují ob pohlaví.

2 10) Z vážného dvodu písemn požádat editele školy o omluvu z neúasti na absolutoriu aostanovenínáhradníhotermínu. 11) Požádatosníženíúplatyzaposkytovanévzdlávání. 12) Býtinformovánozáležitostechsouvisejícíchsnaplovánímposláníainnostíškoly. 13) PodíletsenasprávškolypímoneboprostednictvímsvýchzástupczvolenýchdoŠkolské radyastudentskérady. 14) Zakládatvrámciškolysamosprávnéorgánystudent,volitabýtdonichvolen,pracovatvnich a jejich prostednictvím se obracet naeditele školy s tím, žeeditel školy je povinen se stanoviskyavyjádenímitchtosamosprávnýchorgánzabývat. 15) Podíletsenahodnoceníškoly,jakožiprácevyuujícíchadalšíchzamstnanc. 16) Vyjáditsvjnesouhlas,stžovatsi,atozejménavpípadupíránínkteréhozpráv. 17) Odvolatseprotirozhodnutíediteleškoly. 18) Nevysvtlovatsvározhodnutí. Studentjepovinen: 1) Podíletsenanaplováníposláníškoly. 2) Jednatpoctiv. 3) Zúastnitsezahájeníškolníhoroku,jakožiúastnitseshromáždnístudentapedagogškoly stanovenýchvharmonogramuškolyioznámenýchvedenímškoly. 4) Oznámitstudijnímuoddlenízmnuúdajevidovanýchškoloujménoapíjmení,rodnéíslo, popípad datum narození, nebyloli rodnéíslo studentovi pidleno, dále státní obanství, místotrvaléhopobytu,popípadmístopobytunaúzemíeskérepublikypodledruhupobytu cizince nebo místo pobytu v zahranií, nepobýváli student na územíeské republiky, a to nejpozdjivelhtdoosmidnodedne,kdykezmndošlo. 5) Informovat studijní oddlení o zmn zdravotní zpsobilosti, zdravotních obtížích, v. údaje odruhupostižení,nebozdravotníhoznevýhodnnínebojinýchzávažnýchskutenostech,které bymohlymítvlivnaprbhvzdlávání,jakožidalšíúdaje,kteréjsoupodstatnéproprbh vzdlávánínebobezpenoststudenta,azmnyvtchtoúdajích. 6) Zachovávatvtajnostiviveejnostiúdajeaskutenosti,kterémajídvrnýcharakter,snimiž se setká v prbhu studia, zejména vrámci odborné praxe. Tyto informace mže použít vsouladu se zákonemo ochran osobních údaj. 101/2000 Sb., vplatném znní pouze ke studijnímúelm.vtétosouvislostijepovinenpodepsatadodržovatslibmlenlivosti. 7) Neohrožovatsvojezdravíabezpenost,stejnjakoostatníchosob,dodržovatpravidlaBOZP aprotipožární ochrany. Vbudov školy nesmí kouit, požívat alkoholické nápoje ajiné návykovélátky. 8) Nahlásitzástupkyniediteleprozáležitostistudijníijinémuzamstnanciškolyúraz,kterýse staljemunebojinémustudentoviškolyijinéosob,pokudtenneníschopenudálostohlásit sám.vpípadpotebyposkytnoutprvnípomocapivolatlékae. 9) Hradit poplatky spojené se studiem a školné ve výši stanovené vedením školy. Úhrada školného se provádí ve dvou splátkách. Nov pijatý student musí uhradit první splátku nejpozdjido15tidnpoobdrženírozhodnutíopijetíkevzdlávání;studentivyššíchroník musíuhraditsplátkuzazimníobdobínejpozdjido15.íjna,zaletníobdobído15.února.pi perušeníneboukonenívzdlávánívprbhuzimníhoneboletníhoobdobíseškolnénevrací.

3 Nezaplacení školného ve stanovené výši a v uvedeném termínu mže být dvodem kokamžitémuukonenívzdlávání. 10) Dodržovatinterníády,smrnice,pokynyapravidla. 11) Plnitpokynypracovníkškolyvydanévsouladusprávnímipedpisyaškolnímnebovnitním ádem. 12) Šetit majetek školy, chránit jej ped poškozením a být si vdom, že podle ustanovení obanskéhozákoníkumusínahraditškodyzpsobenénainventáiazaízeníškoly. 13) Néstzasvározhodnutíodpovdnost. Pijímáníkestudiu l.3 Vzdlávacíazkušebníád 1) Podmínkoupropijetíkestudiujeukonenéstednívzdlánísmaturitnízkouškou,úspšné absolvovánípijímacíhoízeníazdravotnízpsobilost. 2) Termíny pijímacíhoízení stanovujeeditel školy v souladu s 2 vyhlášky. 10/2005 Sb. ovyššímodbornémvzdlávání. 3) Uchazemžedo15dnodednedoruenírozhodnutíonepijetípodatediteliškolyžádost opezkoumání rozhodnutí o nepijetí ke studiu. editel pezkoumá okolnosti nepijetí avýsledeksdlíuchazeipísemndo30dnpoobdrženížádosti. Zápis 1) Dokaždéhoroníkustudiajestudentpovinensezapsatvtermínu,kterýprodanýškolnírok stanovuje editel školy v harmonogramu školního roku. Na základ písemné žádosti schválenéeditelemškolymžebýtvodvodnnýchpípadechzápisvykonánvnáhradním termínu,nejpozdjivšakdo30.záí. 2) Podmínkou pro zápis do vyššího roníku studia je splnní povinností stanovených vzdlávacímiprogramyškolypropíslušnýroníkazapsanýchvevýkazuostudiu. 3) Pokudsestudentbezomluvykzápisunedostaví,posuzujesetotak,žestudiazanechal. Prbhstudia Studentjepovinen: 1) V zimním období nejpozdji do 30. záí a v letním období do 28. února elektronicky se pihlásitprostednictvímvnitníhoinformaníhosystémuškolydovšechpovinných,povinn volitelných a volitelných pedmt, a to vsouladu s programem studia a studovaným roníkem. 2) Docházet do školy pravideln podle stanoveného rozpisu výuky. Pokud je vyuujícím stanovenaminimálnípovinnáúastvevýuce,nelzesezníomluvit.vpípaddlouhodobého

4 onemocnní,musíbýtneúastdoloženapíslušnýmpotvrzenímodbornéholékae.úastna studijníchsoustedních,výcvicíchaodbornépraxijepovinná. 3) Vpípadabsencedlouhé20avícednísestudentmusívždypísemnomluvit.Tutoomluvu jepovinendoložitrelevantnímpotvrzením,nap.potvrzenímlékae. 4) ádnplnitstudijnípožadavkyvestanovenýchlhtách. Obsahstudia 1) VzdláváníprobíhápodlevzdlávacíchprogramškolyakreditovanýchMŠMT. 2) Souástívzdlávacíchprogramjsoupovinné,povinnvolitelnéavolitelnépedmty. 3) Povinnépedmtymusístudentvprbhustudiaabsolvovatvšechnybezvýjimky,povinn volitelnésistudentvolídlesvéhozamení(tzv.ekonomickáiteologickávtev),volitelné pedmty slouží k další specializaci studenta. Volitelné pedmty si student vybírá podle vlastníhouváženízaktuálnínabídkydanéhoškolníhorokuastudijníhoobdobí. Hodnocenívýsledkstudia 1) Základnímiformamihodnocenístudiajeprbžnéhodnocení,zápoet,klasifikovanýzápoet azkouška. 2) Hodnoceníprovádívyuující,kterýjezavýukuhodnocenéhopedmtuodpovdný. 3) Prbžnéhodnocenístudentasemžeuskuteovatvsemináích,vecvieních,vpraktickém vyuování, vodborné praxi a pi exkurzích. Vyuující provádí prbžné hodnocení zejména kontrolními otázkami, zadáváním písemných prací, testy, zadáváním samostatných úkol, semestrálními pracemi. Výsledky prbžného hodnocení mohou být píslušným zpsobem zohlednny pi zkoušce, klasifikovaném zápotu a zápotu. Do výkazu o studiu se prbžné hodnocenínezapisuje. Zápoetaklasifikovanýzápoet 1) Hodnocení zápisem zapoteno potvrzuje, že student vpíslušném pedmtu splnil požadavky, které pro jeho získání stanovuje program pedmtu, a které stanovil vyuující pedmtu (mohou to být nap. úast na výuce,úspšné absolvování zápotového testu, schválení odevzdaných písemných prací, vypracování a prezentování powerpointové prezentaceadalší). 2) Ve výkazu o studiu se udlení zápotu zapisuje slovem zapoteno, ke kterému vyuující pipojídatumudleníapodpis.neudlenízápotusedovýkazuostudiunezapisuje. 3) Hodnocení klasifikovaného zápotu potvrzuje, že student splnil požadavky, které pro jeho získání uruje program pedmtu a které stanovil vyuující pedmtu. Oproti zápotu se uklasifikovanéhozápotuklasifikujeto,jakstudentsplnilpožadavkyzápotu.oveníúrovn znalostí a dovedností se provádí zpravidla rozhovorem svyuujícím pedmtu, ale mže mít iformupísemnou,praktickounebokombinovanou.pijehohodnocenísevyužívátystup klasifikanístupnice(1výborn,2velmidobe,3dobe,4nevyhovl).

5 4) Dovýkazuostudiuseudleníklasifikovanéhozápotuzapisujesuvedenímstupnhodnocení výborn, velmidobe,i dobe, nevyhovl,dálezkoušejícízapíšedatumapodpis. Zkouška 1) Zkouškamžemítformuústní,písemnou,praktickounebokombinovanou. 2) Zkouškamiseprovujívdomostistudentazpedmtuajehoschopnostuplatovatpoznatky získanéstudiem. 3) Pokudstudentuzkouškynevyhovl,máprávonakonáníprvníadruhéopravnézkoušky.Druhá opravnázkouškamákomisionálníformu. 4) Klasifikace jetystupová, výsledek se do výkazu o studiu zapisuje slovy výborn, velmi dobe, dobe a nevyhovl/a.souástízápisujedatumsplnnípodmínekklasifikace,píp. posledníhoneúspšnéhotermínuapodpiszkoušejícího. Termínyaprbhzkoušení 1) Zkoušející vypíše termíny pro udlování zápot, klasifikovaných zápot a konání zkoušek zjednotlivýchpedmtvdostatenémpotuaasovémpedstihuzpravidlaprostednictvím vnitníhoinformaníhosystémuškoly. 2) ádné termíny zápot a klasifikovaných zápot se zpravidla vypisují na poslední výukový týden píslušného studijního období, pípadn vádném zkouškovém období. První termíny zkoušeksevypisujínaádnézkouškovéobdobí. 3) Kvypsanýmádnýmiopravnýmtermínmjetebasezávaznpihlásit.Pokudsestudentke zkoušce, i splnní podmínek zápotu ve stanoveném termínu nepihlásí, termín mu automatickypropadá. 4) Student má právo se od zkoušky, klasifikovaného zápotui zápotu (dále jen hodnocení) odhlásit vtermínu stanoveném zkoušejícím vyuujícím, avšak nejpozdji ped zahájením hodnocení.odstoupílistudentodhodnocenípojehozahájení,nedostavílisekhodnoceníbez ádnéomluvy,neboporušílizávažnýmzpsobempravidlahodnocení,jeklasifikovánznámkou nevyhovl, píp. mu není udlen zápoet. Student se mže ze závažných, zejména zdravotních, dvod omluvit idodaten, avšak nejpozdji do tí dn od uplynutí termínu urenéhoprohodnocení.ouznánízávažnostiaomluvitelnostidvodrozhodujezkoušející. 5) Vpípad konání druhé opravné zkoušky se vždy jedná o formu komisionální zkoušky. Komisionální zkouška se koná vtermínu stanovenémeditelem školy tak, aby byl stanovený termínstudentovioznámenalespo7dnípedjejímkonáním.pokudjetermíndohodnutýse studentem,nenípedchozíoznámenínutné.komisejetílenná,tvoíjipedseda,kterýmje editelnebojímpovenýuitel,zkoušejícíuitel,jímžjevyuujícístudentadanémupedmtu apísedící,kterýmjejinývyuujícítéhožnebopíbuznéhopedmtu.komisijmenujeeditel školy. Výsledek zkoušky urí komise vtšinou hlas. O komisionální zkoušce se poizuje protokol,kterýsestávásouástípedagogickédokumentacestudenta.studentmževjednom dni skládat pouze jednu komisionální zkoušku. Student se mže ze závažných dvod od komisionálnízkouškyomluvit,avšaknejpozdjidenpedjejímzahájením.vtakovémpípad editel školy stanoví, pípadn se studentem dohodne náhradní termín zkoušky. Od

6 náhradníhotermínuzkouškyselzeomluvitpouzejednou.výsledekkomisionálnízkoušky,který je konený, sdlí pedseda komise prokazatelným zpsobem studentovi. Další pezkoušení nenímožné. Evidenceprbhustudia 1) Dokladem o vzdlávání je podle 97 odst. 2 školského zákona výkaz o studiu (tzv. index studenta).caritasvošsolomoucpoužíváproevidenciprbhuavýsledkvzdlávánístudijní informanísystém,dokteréhojsouzaznamenáványvýsledkyzápot,klasifikovanýchzápot avýsledky všech termín zkoušek. V pípad, že se student nepihlásí ani na jeden termín, zapisujesemuneúspšnývýsledekzkoušky. 2) Kontrolasplnníklasifikacevevýkazuostudiujeprovádnajedenkrátronvtermínu,kterýje stanoveneditelemškolyvharmonogramuškolníhoroku,zpravidlatobývávdruhépolovin msíce srpna. Z vážných dvod mže student písemn požádat o stanovení náhradního termínu. 3) Pokud student nedoruí výkaz o studiu v ádném nebo schváleném náhradním termínu kontroly výkazu o studiu, posuzuje se to, jako by student vzdlávání zanechal. Stejn se postupujevpípad,žestudentpedložívýkazostudiusneúplnýminebochybjícímizáznamy oklasifikaci. 4) Studentjepovinenumožnitvyuujícímuzápisklasifikacedoindexuvpedagogemstanoveném termínu. Postupdovyššíhoroníku,opakováníroníkuauznávánídosaženéhovzdlání 1) Dovyššíhoroníkupostoupístudent,kterýúspšnsplnilpodmínkystanovenéakreditovaným vzdlávacímprogramempropíslušnýroník. 2) V pípad, že student nesplnil podmínky stanovené akreditovaným vzdlávacím programem pro píslušný roník, mže mu editel na základ jeho písemné žádosti po posouzení dosavadníchstudijníchvýsledkadvoduvedenýchvžádostipovolitopakováníroníku. 3) Žádost o opakování roníku musí student podat nejpozdji do ádnéhotermínu kontroly splnníklasifikace,pop.schválenéhonáhradníhotermínusplnníklasifikace. 4) Pizamítnutížádostioopakováníroníkujestudiumukonenozdvodunesplnnístudijních povinností. 5) Vpípad schválení opakování roníku mže student požádat o uznání klasifikace zpedchozíhostudia.vtomtopípadpodmínkystanovívyuujícídanéhopedmtustím,že musí být srovnatelné spodmínkami student aktuáln plnících požadavky klasifikace. Rozhodnelisevyuujícízískanouklasifikaciuznat,pepíšejidostudentovavýkazuostudiu apipojíaktuálnídatumasvjpodpis. 6) editelškolymžepodle 100školskéhozákonauznatvzdlánínebojehoástdosaženéna vyššíodbornéškolenebovysokéškolenazákladžádostistudenta.žádostmusíbýtdoložena patinýmdoklademovzdlání.

7 Perušenístudia 1) Studiummžeeditelškolyperušitnažádoststudenta,atonacelkovoudobunejvýše2let. 2) Studiumseperušujekdatukladnéhovyízenížádosti. 3) Nedostavílisestudentkzápisukestudiupouplynutídobyperušeníbezádnéhoodvodnní, považujese,žestudiazanechal. 4) Podobuperušenístudianenístudentemškoly. Individuálnívzdlávacíplán 1) Na základ písemné aádn zdvodnné žádosti mžeeditel školy ze závažných dvod povolitstudentoviindividuálnívzdlávacíplán(dálejenivp). 2) editelškolyposoudíuvedenédvody,pop.dosavadníprbhstudiaastudijnívýsledkyapo projednání se skupinovým konzultantem dané studijní skupiny rozhodne o vyhovní i zamítnutížádosti. 3) Student je povinen splnit všechny studijní povinnosti vzdlávacího programu školy dle stanovených požadavk jednotlivých vyuujících, kteí je zapíší do formuláe IVP pro každé studijníobdobízvláš.vyplnnýformuláodevzdástudentvestanovenémtermínunastudijní oddlení. Pedasnéukonenístudia Studiummžebýtstudentovipedasnukoneno: vpípad nesplnní studijních povinností stanovených píslušným vzdlávacím programem neboškolnímádem, zanechánímvzdlávánínazákladpísemnéhooznámeníediteli(vtakovémpípadpestává býtstudentemškolydnemnásledujícímpodnidoruenítohotosdlení), pineomluvenéneúastivevýucedle 98odst.2školskéhozákona, vpípadneuhrazeníškolnéhovestanovenélht. Ukonovánístudiaabsolutoriem Ukonování studia seídí ustanovením 101 a 102 školského zákona a 7až 9 vyhlášky.10/2005sb.,ovyššímodbornémvzdlávání. Pesnýtermínukoneníposledníhoroníkuvzdlávánístejnjakoádnýtermínabsolutoriajsou zveejnnynawebovýchstránkáchvharmonogramuškolypropíslušnýškolnírok. Veškeré podrobnosti týkající se zadávání tématu a názvu absolventské práce, pihlašování kabsolutoriu,prbhuahodnoceníabsolutoriaamožnostínáhradníchaopravnýchtermínjsou detailn popsány vsamostatnýchpokynecheditele, které jsou zveejnné vdokumentech na webuškoly.

8 StudiumbakaláskéhostudijníhoprogramuSociálnípolitikaasociálnípráce Studium vzdlávacích program Charitativní a sociální práce a Sociální a humanitární práce se realizujenazákladsmlouvyovzájemnéspolupráciuzavenémeziupolomoucacaritas VOŠs Olomouc. Vzhledemktomu,ženazákladtétosmlouvyjsoustudentisoubžnstudentyobouškol,ídíse pi studiu v rámci studia VOŠ pedpisy platnými pro CARITAS VOŠs Olomouc, v rámci bakaláskéhostudiapíslušnýmipedpisycmtfup. TutoskutenostjsoupovinnirespektovatrovnžvyuujícíCARITAS VOŠsOlomouc. l.4 Organizaceapodmínkyprovozuškoly 1) Výukazaínázpravidlav8:00hod.,budovaškolyjeotevenanejpozdjiod7:40hod.Pesný rozpisvýukyjestanovenzveejnnýmrozvrhemhodin.studentjepovinenserozvrhemvýuky íditasledovatzmny. 2) Škola se zamyká po ukonení výuky poslední skupiny. Do té doby mohou studenti využívat veškeréprostoryurenékestudiu.pitomsemusííditveškerýmivnitnímipravidly,zejména ádyodbornýchpracoven,studovenaknihovny. 3) Studentmnenípovolenvstupdoškolyosobotách(svýjimkoukonzultacístudentdálkového studia),nedlíchastátemuznanýchsvátcích. 4) Termíny zápisu ke studiu, studijních a zkouškových období, termíny výcvik a soustední, termíny odborných praxí, kontroly splnní klasifikace, termíny absolutorií, školních prázdnin apod.stanovíeditelškolyvharmonogramupíslušnéhoškolníhoroku,kterýjezveejnn nainternetovýchstránkáchškoly. 5) Každý student obdrží oproti stanovené záloze dallasip, který slouží umožnní vstupu do prostor školy a odborných pracoven, výdeji obd a evidenci ve školní knihovn. Pípadnou ztrátujestudentpovinenbezodkladnohlásitnasekretariátuškoly.berenavdomí,žeškola mže monitorovat pohyb dvemi opatenými tekami dallas ip a že nese plnou odpovdnost za pípadné škody zpsobené použitímipu jinou osobou. Po ukonení studia, pop.vdobjehoperušení,jestudentpovinendallasipvrátit. 6) StudentiubytovanínaKolejiCARITASmajíoprotizálozepropjenýklíodhlavníhovchodudo budovy.tentovchodjsoupovinnivpracovnídnyzamykatod19.hodinyveernído7.hodiny ranní.vednechpracovníhovolnajsoupovinnizamykatnepetržit.výjimkoujsoukonzultace dálkového studia, kdy je student povinenídit se dobou zamykání uvedenou u vchodových dveí. 7) Studentinesmívpoušttdobudovškolyneznáméosoby,píp.jsoupovinnijedoprovoditza pracovníkemškoly,kteréhojdetatoosobanavštívit. 8) Vbudov na Kížkovského ulici je zakázáno procházení ueben a odborných pracoven vprbhu výuky, svýjimkou pístupu do tyrkysové a zdravotnické uebny. Vtéto dob pístupudoprostorškolysloužívchodyznádvoíobjektu. 9) Hlavnívchoddobudovynanám.Republiky3jemonitorovánkamerovýmsystémem.

9 10) Obbudovyškolyjsouopatenyšikmouschodišovouplošinou,kteroumáprávovyužítkaždý studentanávštvníkškoly,kterýtopotebujevzhledemkesvémupohybovémuomezení.za tímúelemjetebaohlásitsenasekretariátuškoly,resp.vkanceláivzdlávacíhostediska. 11) Studentijsoupovinnivyužívatprostoryavybaveníškolyohleduplnašetrn,jejichpoškození i zniení ohlásit na sekretariátu školy, vpípad, že na sekretariátu není nikdo pítomen kterémukoliinternímuzamstnanciškoly. l.5 Pravidlapropodáváníavyizovánístížností: 1) Ústnípodntyapipomínkymohoustudentipodatkterémukolizamstnanciškoly.Oslovený zamstnanecnanpokudmožnoobratemodpovíavyídíjevsouladusjehokompetencemi. Pokud obsah pipomínkyi podntu není schopen vyídit, pedá záležitost kompetentnímu pracovníkovi,kterýjepovinennapodntipipomínkureagovat. 2) Stížnostlzepodatpouzepísemnouformou.Místempropijímánístížnostíjesekretariátškoly, v.anonymníchstížností,kterémohoubýtnaadresuškolyzaslánypoštou,píp. em. 3) Stížnosti je povinen vyídit pímý nadízený pracovníka, na kterého je stížnost podána, píp. nadízenýpracovníka,dojehožkompetencespadáproblematika,kterájepedmtemstížnosti. Pracovník, který vyizuje stížnost je povinen ped odesláním vyízení stížnosti informovat oobsahustížnostiazpsobujejíhovyízeníediteleškoly. 4) Stížnost musí být vyízena vco nejkratším termínu, nejpozdji však do 30 ti dn ode dne doruenístížnosti. 5) Anonymnístížnostbudevyízenavyvšenímobsahustížnostiaodpovdínahlavnínástnku vprvnímpateškolynanám.republiky3. 6) Pokudjestížnostpodánanaediteleškoly,budebezodkladnpostoupenazizovateli. 7) Veškeréstížnosti,v.záznamuojejichvyízeníjsouevidoványnasekretariátuškoly. l.6 Ostatníustanovení: 1) Informaceosoukromýchúdajíchstudentjsoudvrnéaškolajetetímosobámnesdluje, popípadpouzesesouhlasemstudenta. 2) Školachránízájmysvýchstudent.Nazákladprojevenépotebyposkytujepodporuapomoc vobtížnýchživotníchsituacích,vpípadzájmuzprostedkováváduchovnívedení. 3) editel školy mže v pípad závažného zavinného porušení povinností stanovených tímto školnímádem,píp.školskýmzákonemaprovádcílegislativourozhodnout opodmínném vyloueníneboovylouenístudentazeškoly.vrozhodnutíopodmínnémvylouenístanoví editel školy zkušební lhtu, a to nejdéle na dobu jednoho roku. Dopustíli se student vprbhuzkušebnílhtydalšíhozavinnéhoporušenípovinnostístanovenýchškolnímádem, píp. školským zákonem a provádcí legislativou, mže editel školy rozhodnout o jeho vylouení.

10 l.7 Závrenéustanovení Tentoškolníádnabýváúinnostidne ,ktomutodatupozbýváúinnostškolníádze dne ,klasifikaníádzedne apokyneditelep2008/01postuppivyizování studijníchzáležitostízedne Mgr.MartinBedná,Ph.D. editelškoly

Vnitní pedpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad Labem

Vnitní pedpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad Labem Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), dne 20. listopadu 2006 pod

Více

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu ŠKOLNÍ A KLASIFIKANÍ ÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Název školy lánek 1 Zizovatel: Ústecký kraj Poslání školy lánek 2 Vyšší odborná škola (dále jen VOŠ) poskytuje všeobecné a odborné vzdlání a praktickou pípravu

Více

ÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDLÁVÁNÍ

ÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), dne 30. ervna 2008 pod j.

Více

Zásady pro hodnocení studentů VOŠ

Zásady pro hodnocení studentů VOŠ Školní rok 2009 2010 Zákon č. 561/04 Sb. Vyhláška MŠMT ČR č. 10/2005 Sb. Vyhláška MŠMT ČR č. 470/2006 Sb. Zásady pro hodnocení studentů VOŠ Jsou nedílnou součástí Školního řádu Hodnocení a klasifikace

Více

Š K O L N Í Ř Á D. Čl. 1

Š K O L N Í Ř Á D. Čl. 1 Š K O L N Í Ř Á D Čl. 1 1) Účelem tohoto školního řádu je vytvořit příznivé podmínky pro vzdělávání studentů 1, aby si v průběhu studia osvojili znalosti, dovednosti a etické zásady formulované v profilu

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

ijímací ízení ve šk. roce 2012/2013.

ijímací ízení ve šk. roce 2012/2013. Stední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Kosinova 4, 772 00 Olomouc,tel.: 585 220 663, fax: 585 223 576, ssto@kosinka.com ijímací ízení ve šk. roce 2012/2013. Pro školní rok 2013/2014 budeme

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák a student Konzervatoe a VOŠ Jaroslava Ježka v Praze (klasifikaní ád)

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák a student Konzervatoe a VOŠ Jaroslava Ježka v Praze (klasifikaní ád) Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka, Praha 4 - Braník, Roškotova 4 Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák a student Konzervatoe a VOŠ Jaroslava Ježka v Praze (klasifikaní ád) Na základ

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Obecné zásady klasifikace

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Obecné zásady klasifikace Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského IČ: 71341200 IZO: 181019116 Nádražní 120, 702 00 Ostrava KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Článek I. Obecné zásady klasifikace 1. Studenti jsou hodnoceni vždy za příslušné období

Více

Školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39

Školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Podle 30 zákona 561/2004 Sb. ve znní pozdjších pedpis vydává editel školy školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39, který vychází z platných

Více

Vnitní ád školní družiny

Vnitní ád školní družiny Školní družina pi Základní škole ve Fryovicích Fryovice 628, 73945 Vnitní ád školní družiny Vnitní ád je zpracován v souladu se zákonem. 561/2005 Sb.( školský zákon) a vyhláškou. 74/2005 Sb.( o zájmovém

Více

Informace o povinném subjektu zveejované podle zákona. 106/1999 Sb., o svobodném pístupu k informacím

Informace o povinném subjektu zveejované podle zákona. 106/1999 Sb., o svobodném pístupu k informacím ZÁKLADNÍ ŠKOLA BEZNICE, píspvková organizace tel. 318 682 165 Rožmitálská 419 fax 318 683 608 262 72 Beznice e-mail: skola@zsbreznice.cz Žáci ZŠ Beznice podporují sbrovými aktivitami chov tuák v ZOO Praha,

Více

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6643/2013-980 SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn lánek 1 Obecná ustanovení 1. Ve smyslu 57 zákona.

Více

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice. Zimní studijní období

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice. Zimní studijní období Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2011/12 VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY školní rok 2011/12 začíná 1.9.2011 a končí

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ FRANTIŠKA KŘIŽÍKA 110 00 Praha 1, Na Příkopě 16, tel: 224 210 585, www.vosaspsekrizik.cz, e-mail: kancelar@vosaspsekrizik.cz Hodnocení výsledků

Více

ZÁSADY PRO HODNOCENÍ ŘÁD. Číslo_Verze STUDENTŮ VOŠ dokumentu Vypracoval/a: Platnost od: Schválil/a: ŘŠ, ZŘŠ ŘŠ H20_Ř03_02

ZÁSADY PRO HODNOCENÍ ŘÁD. Číslo_Verze STUDENTŮ VOŠ dokumentu Vypracoval/a: Platnost od: Schválil/a: ŘŠ, ZŘŠ ŘŠ H20_Ř03_02 (jsou nedílnou součástí Školního řádu) ZPRACOVÁNY DLE Novelizace dle zák.č. 561/04 Sb. Vyhláška MŠMT ČR č. 10/2005 Sb. Vyhláška MŠMT ČR č. 470/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Hodnocení a klasifikace

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2013/14 VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY školní rok 2013/14: 2. 9. 2013-29. 8.

Více

Jednací ád Zastupitelstva msta Napajedla

Jednací ád Zastupitelstva msta Napajedla Jednací ád Zastupitelstva msta Napajedla Zastupitelstvo msta Napajedla (dále zastupitelstvo") vydalo ve smyslu 96 zákona. 128/2000 Sb., o obcích, ve znní pozdjších zmn a doplk, (dále zákon") svým usnesením

Více

Základní škola a Mateská škola Frenštát pod Radhoštm, Tyršova 913, okres Nový Jiín

Základní škola a Mateská škola Frenštát pod Radhoštm, Tyršova 913, okres Nový Jiín Základní škola a Mateská škola Frenštát pod Radhoštm, Tyršova 913, okres Nový Jiín Smrnice. 1 Smrnice editelky školy ke stanovení výše úplaty za pedškolní vzdlávání dítte v Mateské škole Markova 1176.j:

Více

Střední odborná škola pedagogická, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary

Střední odborná škola pedagogická, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary Vyšší odborná škola Š K O L N Í Ř Á D Tento školní řád je součástí vnitřních organizačních norem a je vydán na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU MENDELOVY UNIVERZITY V BRN

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU MENDELOVY UNIVERZITY V BRN VOLEBNÍ A JEDNACÍ ÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU MENDELOVY UNIVERZITY V BRN ze dne 15. ervence 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a 5 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých

Více

Základní škola a Mateská škola, Uherské Hradišt Jarošov, Pivovarská 200, píspvková organizace

Základní škola a Mateská škola, Uherské Hradišt Jarošov, Pivovarská 200, píspvková organizace Základní škola a Mateská škola, Uherské Hradišt Jarošov, Pivovarská 200, píspvková organizace Smrnice o svobodném pístupu k informacím a k ochran informací Smrnice íslo: ze dne : s úinností od: 1.9.2007

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), 15. bezna 2007 pod j. 8 620/2007-30

Více

Školní řád Střední průmyslové školy a Vyšší odborné školy, Písek, Karla Čapka 402

Školní řád Střední průmyslové školy a Vyšší odborné školy, Písek, Karla Čapka 402 Školní řád Střední průmyslové školy a Vyšší odborné školy, Písek, Karla Čapka 402 1 Práva a povinnosti studentů (1) Studenti mají právo a) na vzdělávání a školské služby podle zákona č. 561/2004 Sb. o

Více

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: 2. ŠKOLNÍ ÁD Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším

Více

Jednací ád Zastupitelstva obce Jindichovice

Jednací ád Zastupitelstva obce Jindichovice Jednací ád Zastupitelstva obce Jindichovice Zastupitelstvo obce (dále jen zastupitelstvo ) se usneslo podle 96 zákona íslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zízení), ve znní pozdjších pedpis, (dále jen zákon

Více

ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ

ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ STUDIJNÍ A ORGANIZAČNÍ ŘÁD specializačního studia Institutu průmyslověprávní výchovy V souladu s ustanovením Všeobecné části, kap. 1.1 odst. 1.1.2 Organizačního řádu Úřadu

Více

ČÁST PRVNÍ VYŠŠÍ ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ČÁST PRVNÍ VYŠŠÍ ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ 10/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 27. prosince 2004 o vyšším odborném vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 7 odst. 3, 23 odst. 3, 26 odst. 4, 103, 105 odst. 5 a 123 odst. 5 zákona

Více

VOLEBNÍ ÁD. pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R

VOLEBNÍ ÁD. pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R VOLEBNÍ ÁD pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R razítko Spolenosti radiologických asistent R podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R (1) Voliem je každý ádný len SRLA

Více

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice. Zimní studijní období

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice. Zimní studijní období Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2010/11 VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Školní rok 2010/11 začíná 1.9.2010 a končí

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135 Školní řád pro studenty vyšší odborné školy Školní řád je vypracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v souladu

Více

ijímací ízení ve šk. roce 2011/2012.

ijímací ízení ve šk. roce 2011/2012. Stední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Kosinova 4, 772 00 Olomouc,tel.: 585 220 663, fax: 585 223 576, ssto@kosinka.com ijímací ízení ve šk. roce 2011/2012. Pro školní rok 2012/2013 budeme

Více

Finanní úad pro hlavní msto Prahu Územní pracovišt pro Prahu 1

Finanní úad pro hlavní msto Prahu Územní pracovišt pro Prahu 1 Finanní úad pro hlavní msto Prahu Územní pracovišt pro Prahu 1 Štpánská 619/28, 112 33 Praha 1 V Praze dne.j.: 4353511/13/2001-25201-104477 Vyizuje: Ing. Jaroslav Hes Telefon: 224 043 120 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

Více

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Erbenova 184, 344 01 Domažlice

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Erbenova 184, 344 01 Domažlice Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Erbenova 184, 344 01 Domažlice ŠKOLNÍ ŘÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY SOCIÁLNÍ PRÁCE USTANOVENÍ ŠKOLNÍHO ŘÁDU VYCHÁZÍ ZE ZÁKL ADNÍCH PRÁVNÍCH

Více

ESKÁ FEDERACE AIKIDÓ, Z.S. Stránka 1. Technické p edpisy Zkoušky DAN

ESKÁ FEDERACE AIKIDÓ, Z.S. Stránka 1. Technické p edpisy Zkoušky DAN ESKÁ FEDERACE AIKIDÓ, Z.S. Stránka 1 Technické pedpisy Zkoušky DAN Stránka 2 Historie zmn Datum revize, verze. Zmny, doplnní (popis) Vypracoval 11.7.2016, V1.0 Nové pojetí. Ruší všechny pedchozí pedpisy

Více

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád REKLAMANÍ ÁD ATLANTIK finanní trhy, a.s. 1 Obsah I. II. III. IV. V. ÚVODNÍ USTANOVENÍ PODÁNÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI! " PIJETÍ A VYÍZENÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI # $ % EVIDENCE SPOJENÁ S REKLAMACEMI A STÍŽNOSTMI

Více

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE SMRNICE sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len Strana 1 (celkem 6) S M R N I C E upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

ŠKOLNÍ ÁD ÁST PRVNÍ. Práva a povinnosti žák a jejich zákonných zástupc ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztah s pedagogickými pracovníky

ŠKOLNÍ ÁD ÁST PRVNÍ. Práva a povinnosti žák a jejich zákonných zástupc ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztah s pedagogickými pracovníky ŠKOLNÍ ÁD Školní ád Základní umlecké školy Letovice vydává na základ zákona. 561/2004 Sb., Zákona o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání (školský zákon), 30, odst.1, editel

Více

ŠKOLNÍ ÁD v plném znní po posledních úpravách a doplcích platný od 1. ledna 2005

ŠKOLNÍ ÁD v plném znní po posledních úpravách a doplcích platný od 1. ledna 2005 Gymnázium, Cheb, Nerudova 7 Poštovní schránka 20 350 40 Cheb ŠKOLNÍ ÁD v plném znní po posledních úpravách a doplcích platný od 1. ledna 2005 ím svobodnjší má být oban a celá spolenost, tím dležitjší je,

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ŠKOLA SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY. Praha 9, Novovysočanská 48/280

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ŠKOLA SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY. Praha 9, Novovysočanská 48/280 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ŠKOLA SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY Praha 9, Novovysočanská 48/280 Š K O L N Í Ř Á D VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Tento školní řád je součástí vnitřních organizačních norem a je vydán

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2014/15 VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY školní rok 2014/15: 1. 9. 2014-31. 8.

Více

Studijní a klasifikační řád

Studijní a klasifikační řád Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu o. p. s. Studijní a klasifikační řád 1. Systém vzdělávání 1.1. Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu o. p. s. (dále jen VOŠ) je akreditována pro následující

Více

OBEC Sosnová. Obecn závazná vyhláška. 1/2012,

OBEC Sosnová. Obecn závazná vyhláška. 1/2012, OBEC Sosnová Obecn závazná vyhláška. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shroma%&ování, sbru, p'epravy, t'ídní, vyu%ívání a odstra)ování komunálních odpad* Zastupitelstvo obce Sosnová se na svém

Více

Příkaz ředitele č. 03/06-07

Příkaz ředitele č. 03/06-07 Příkaz ředitele č. 03/06-07 PROVÁDĚCÍ SMĚRNICE K ORGANIZACI STUDIA A KLASIFIKACI VOŠ podle 92 až 103 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), vyhlášky č. 10/2005 Sb. o vyšším odborném vzdělávání a v návaznosti

Více

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Školní ád Obecná ustanovení Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání (školský zákon) v platném znní vydávám jako statutární

Více

Národní program shody se zásadami SLP Principy monitorování shody se zásadami správné laboratorní praxe

Národní program shody se zásadami SLP Principy monitorování shody se zásadami správné laboratorní praxe Národní program shody se zásadami SLP Principy monitorování shody se zásadami správné laboratorní praxe Úvod V souladu se smrnicemi 2004/9/ES a 2004/10/ES, které implementovaly zásady SLP OECD (Smrnice

Více

6 Hodnocení žák a autoevaluace školy

6 Hodnocení žák a autoevaluace školy 6 Hodnocení žák a autoevaluace školy 6.1 Hodnocení žák V souladu s ustanoveními zákona. 561/2004 Sb., o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání (školský zákon) a na základ vyhlášky.

Více

Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ)

Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ) Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ) 1 Úvodní ustanovení 1) Disciplinární ád upravuje postup orgán Asociace finanních zprostedkovatel a finanních

Více

I. ÚPLNÉ ZNNÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ÁDU

I. ÚPLNÉ ZNNÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ÁDU Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), dne 16. srpna 2004 pod j.

Více

Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. MUDr. Helena Sajdlová Odbor zdravotních služeb MZ

Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. MUDr. Helena Sajdlová Odbor zdravotních služeb MZ Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování MUDr. Helena Sajdlová Odbor zdravotních služeb MZ 10 hlavních problém souasné legislativy 1. Neexistence stechového zákon a na nj navazujících

Více

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDLÁVÁNÍ Žák není nádoba, kterou je teba naplnit, ale pochode, kterou je teba zapálit Ve školním roce 2011/2012

Více

SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY Stránka. 1 z 10 Roník 2006 SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY PROFIL PEDPISU: itul pedpisu: Vyhláška o podmínkách pipojení k elektrizaní soustav Citace: 51/2006 Sb. ástka: 23/2006 Sb. Na stran (od-do): 718-729

Více

Vyhláška. Ministerstva financí. ze dne..2004,

Vyhláška. Ministerstva financí. ze dne..2004, Vyhláška Ministerstva financí ze dne..2004, kterou se provádí zákon. 38/2004 Sb., o pojišovacích zprostedkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o zmn živnostenského zákona (zákon

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Školní řád VOŠ Benešov Dálková forma vzdělávání

Školní řád VOŠ Benešov Dálková forma vzdělávání Školní řád VOŠ Benešov Dálková forma vzdělávání Článek 1 Úloha školy 1.1 Škola realizuje právo občana na vzdělání. Umožňuje stejný přístup ke vzdělání, jako mají všichni občané splňující podmínky k přijetí

Více

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r.

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r. V souladu s lánkem 6 odst. 1 písmeno a) Statutu Rašínovy vysoké školy s.r.o. v platném znní (dále jen Statut) se vydává Knihovní ád knihovny Rašínovy vysoké školy s.r.o. Vyvšeno dne: 21. 9. 2009 Mgr. Jarmila

Více

Produktové podmínky služby SMS jízdenka / Obchodní podmínky pro užívání služby SMS jízdenky

Produktové podmínky služby SMS jízdenka / Obchodní podmínky pro užívání služby SMS jízdenky Produktové podmínky služby SMS jízdenka / Obchodní podmínky pro užívání služby SMS jízdenky Plzeské mstské dopravní podniky, a. s., zapsané v Obchodním rejstíku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddíle

Více

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení Stanovy eského rybáského svazu ást I. 1 Základní ustanovení 1) eský rybáský svaz (dále jen Svaz nebo RS ) je obanské sdružení podle zákona. 83/1990 Sb., o sdružování oban, v platném znní. 2) Svaz má postavení

Více

Chcete vdt víc ke zkouškám z profesních kvalifikací dle 10d zákona.406/2000 Sb.?

Chcete vdt víc ke zkouškám z profesních kvalifikací dle 10d zákona.406/2000 Sb.? Chcete vdt víc ke zkouškám z profesních kvalifikací dle 10d zákona.406/2000 Sb.? Profesní kvalifikace zavedené požadavkem zákona. 406/ 2000 Sb. které jsou poteba pro montáž kotl ROJEK: Topená montér kotl

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

... název a sídlo provozovatele tomboly.... žádá o povolení tomboly pi akci. konané dne:... na míst:... Vydáno bude... los v cen... K za jeden los.

... název a sídlo provozovatele tomboly.... žádá o povolení tomboly pi akci. konané dne:... na míst:... Vydáno bude... los v cen... K za jeden los. Mstský úad Sobslav námstí Republiky 55/I 392 01 Sobslav V... dne... Vc: Žádost o povolení tomboly název a sídlo provozovatele tomboly žádá o povolení tomboly pi akci konané dne:... na míst:... Vydáno bude...

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

Stední odborná škola veejnosprávní a sociální, Stžery, Lipová 56 ŠKOLNÍ ÁD

Stední odborná škola veejnosprávní a sociální, Stžery, Lipová 56 ŠKOLNÍ ÁD Stední odborná škola veejnosprávní a sociální, Stžery, Lipová 56 ŠKOLNÍ ÁD Úelem tohoto školního ádu je vytvoit píznivé podmínky pro vyuování a pro plné využívání vyuovací doby tak, aby si žáci v prbhu

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád)

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) OBSAH I. Zásady hodnocení prbhu a výsledk vzdlávání a chování ve škole a na akcích poádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žák

Více

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Studium v bakalářském studijním programu je uskutečňováno

Více

VSA ŠKOLNÍ ŘÁD. Veřejně správní akademie vyšší odborná škola, s.r.o. Filipínského 1, 615 00 Brno IČ: 25341901 IZO: 110030320

VSA ŠKOLNÍ ŘÁD. Veřejně správní akademie vyšší odborná škola, s.r.o. Filipínského 1, 615 00 Brno IČ: 25341901 IZO: 110030320 VSA ŠKOLNÍ ŘÁD Veřejně správní akademie vyšší odborná škola, s.r.o Filipínského 1, 615 00 Brno IČ: 25341901 IZO: 110030320 Platný od 01. 09. 2013 ŠKOLNÍ ŘÁD Veřejně správní akademie-vyšší odborné školy,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Studijní a zkušební řád

Studijní a zkušební řád Studijní a zkušební řád Článek 1 Základní ustanovení Tento studijní a zkušební řád se vztahuje na studenty v studijních programech vyšší odborné školy studijících od školního roku 2009/2010 v prvních ročnících

Více

VYSOKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY

VYSOKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY VYSOKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY obecně prospěšná společnost T. G. Masaryka 3, 360 01 Karlovy Vary Harmonogram akademického roku 2015/2016 CELKOVÝ (akademický rok začíná 1. 9. 2015 a končí 31. 8. 2016) Zimní

Více

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení (1) Tento ád upravuje specifika a postavení Kmene dosplých (dále jen KD) v Junáku. (2) Souvisejícími pedpisy jsou zejména: a) Stanovy Junáka b) Organizaní ád a systemizace

Více

Maturitní zkouška ve školním roce 2010 2011

Maturitní zkouška ve školním roce 2010 2011 Maturitní zkouška ve školním roce 2010 2011 Ve školním roce 2010 2011 maturitní zkouška bude mít dv základní ásti: spolená (státní) profilová (školní) Spolená ást Ve spolené ásti maturitní zkoušky žáci

Více

Odpovdi na nejastji kladené dotazy k novému zpsobu pijímacího ízení

Odpovdi na nejastji kladené dotazy k novému zpsobu pijímacího ízení Vzory tiskopis pihlášek již byly upraveny tak, aby vyhovovaly novele školského zákona a žáci, rodie nebo školy je mohou nalézt na webové stránce MŠMT (viz http://www.msmt.cz/vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore)

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Výbr dodavatele dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek Operaního programu Lidské zdroje a zamstnanost Název zakázky: Vzdlávání zamstnanc spoleností KASKO a KASKO - Formy Identifikace:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VEEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VEEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: Siroky.Karel@fnbrno.cz

Více

6 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VOŠ

6 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VOŠ Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 6 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VOŠ Číslo směrnice 6/2014 Spisový znak /

Více

VI. Škola v letech

VI. Škola v letech VI. Škola v letech 7 - Ve školním roce 7/7 zstávaly v náhradních prostorách pouze dv. tídy. Zbývajících tíd bylo umístno v hlavní budov školy, i když stále ješt probíhaly drobné úpravy ped konenou kolaudací

Více

Aukní vyhláška o provedení elektronické aukce. 201502

Aukní vyhláška o provedení elektronické aukce. 201502 Aukní vyhláška o provedení elektronické aukce. 201502 Organizátor aukce oznamuje úmysl vybrat ze zájemc, kteí podají svoji nabídku, jednoho se kterým uzave kupní smlouvu. Aukní vyhláškou též oznamuje a

Více

Směrnice č. 1DS/2016 děkana Fakulty ekonomické ZČU Organizace státních závěrečných zkoušek na FEK ZČU

Směrnice č. 1DS/2016 děkana Fakulty ekonomické ZČU Organizace státních závěrečných zkoušek na FEK ZČU Směrnice č. 1DS/2016 děkana Fakulty ekonomické ZČU Organizace státních závěrečných zkoušek na FEK ZČU čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Tato směrnice doplňuje a rozvádí čl. 46 až 56 Studijního a zkušebního řádu

Více

2. Maturitní zkoušky se ve školním roce 2009/2010 konají v následujícím termínu : Praktická zkouška z odborného výcviku : 2. - 3.

2. Maturitní zkoušky se ve školním roce 2009/2010 konají v následujícím termínu : Praktická zkouška z odborného výcviku : 2. - 3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Volanovská 243, 541 01 TRUTNOV MATURITNÍ ZKOUŠKY 2009/2010 ( Vyhláška č.442/1991 Sb., o ukončování studia ve středních školách a učilištích, ve znění zákona

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje: OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Základní informace 1.1. Základní údaje: J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTINÍ SPOLENOST, a.s. Pobežní 14/297 186 00 Praha 8 eská republika I: 476 72 684 Zápis v obchodním rejstíku vedeném

Více

Výzva k podání nabídky na veejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na veejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky na veejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Mstská nemocnice Hoice, Riegrova 655, 508 01 Hoice, I 00190217, Vyzývá k podání nabídky na veejnou zakázku s názvem: Plynový sporák s

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100 ŠKOLNÍ ŘÁD VOŠ Článek I Typ a forma studia 1) Vyšší odborné vzdělávání rozvíjí a prohlubuje znalosti a dovednosti studenta získané ve středním vzdělávání a poskytuje všeobecné a odborné vzdělání a praktickou

Více

Výzva k podání nabídky na zakázku na stavební práce: Veejná prostranství v obci Ddice. veejná zakázka malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na zakázku na stavební práce: Veejná prostranství v obci Ddice. veejná zakázka malého rozsahu Výzva k podání nabídky na zakázku na stavební práce: Veejná prostranství v obci Ddice veejná zakázka malého rozsahu Název zakázky: Veejná prostranství v obci Ddice Zadavatel Obec Ddice Název a adresa:

Více

Studijní a zkušební řád Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. článek 1 Organizace studia. článek 2 Zápis ke studiu

Studijní a zkušební řád Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. článek 1 Organizace studia. článek 2 Zápis ke studiu Studijní a zkušební řád Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. článek 1 Organizace studia 1. Studium v akreditovaném bakalářském studijním programu je ve Vysoké škole realitní - Institut

Více

UČO: 20391 Alexej Lošťák Ú K O L Č. 1 VÁŽENÍ, UPOZORŇUJEME VÁS NA VÝSTAVU NOVÝCH KNIH VYDAVATELSTVÍ A & B, KTERÁ SE USKUTEČNÍ V PROSTORÁCH ÚKOL WORD_1

UČO: 20391 Alexej Lošťák Ú K O L Č. 1 VÁŽENÍ, UPOZORŇUJEME VÁS NA VÝSTAVU NOVÝCH KNIH VYDAVATELSTVÍ A & B, KTERÁ SE USKUTEČNÍ V PROSTORÁCH ÚKOL WORD_1 Ú K O L Č. 1 ÚKOL WORD_1 Naformátujte text podle ukázky s tím, ţe: písmo celého odstavce je Tahoma (A & B je Arial Black), velikost 10, styl kapitálky, text je za slovem hodin rozdělen na dva odstavce,

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

!"#$%&#' () ""*'*"#$% +!!", #$% &'%%% -. /0*1*"#$%$120# () ()! *( 56 789 :) 4* ; / ; ) $*

!#$%&#' () *'*#$% +!!, #$% &'%%% -. /0*1*#$%$120# () ()! *( 56 789 :) 4* ; / ; ) $* !"#$%&#' () ""*'*"#$% +!!", #$% &'%%% -. /0*1*"#$%$120# () ()! *( " +,) - *(. - *( 3 " (/ 0(1 1 4 -) 2.3 4( 789 :) -< 47 V souvislosti s ustanoveními nového obanského zákoníku zaíná výbor pipravovat nové

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ Vypracovala Schválila Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ Pedagogická rada projednala dne

Více

ŠKOLNÍ ÁD. SOŠ a SOU Písek Komenského 86, 397 11 Písek. pro školní rok 2007/2008

ŠKOLNÍ ÁD. SOŠ a SOU Písek Komenského 86, 397 11 Písek. pro školní rok 2007/2008 ŠKOLNÍ ÁD SOŠ a SOU Písek Komenského 86, 397 11 Písek pro školní rok 2007/2008 Š K O L N Í Á D pro žáky a studenty SOŠ a SOU, Písek, Komenského 86 pro školní rok 2007/2008 1. Úvod Žáci jsou povinni dodržovat

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 1/2015 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

Základní škola Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice. Školní ád

Základní škola Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice. Školní ád Základní škola Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice pedagogická rada projednala dne: 31.8.2005 nabývá platnosti dne: 1.9.2005 Školní ád Obsah: Žáci a zákonní zástupci žák I. Práva a povinností

Více

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy. Školní ád. . j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy. Školní ád. . j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004 Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy Školní ád. j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004 Práva a povinnosti dtí, žák a jejich zákonných zástupc ve škole Žák školy má práva podle Úmluvy

Více

DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY. ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení

DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY. ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení 1. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004

Více

Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD

Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD Ve smyslu zákona 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování knihovnických a informaních služeb /knihovní zákon/,

Více

Gymnázium, MIKULOV, Komenského 7 Š K O L N Í

Gymnázium, MIKULOV, Komenského 7 Š K O L N Í Gymnázium, MIKULOV, Komenského 7 Š K O L N Í Á D editelství Gymnázia, Mikulov, Komenského 7 po projednání v pedagogické a školské rad, vydává v souladu s 30 zákona.561/2004 Sb., v platném znní, Školní

Více