FAKULTY STROJNÍ ZÁPADOESKÉ UNIVERZITY V PLZNI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FAKULTY STROJNÍ ZÁPADOESKÉ UNIVERZITY V PLZNI"

Transkript

1 FAKULTY STROJNÍ ZÁPADOESKÉ UNIVERZITY V PLZNI Plze*2007

2 STATUT Fakulty strojní Západoeské univerzity v Plzni Akademický senát Fakulty strojní Západoeské univerzity v Plzni schválil podle 27 odst. 1 písm. b) zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), ve znní pozdjších pedpis, dne návrh Statutu Fakulty strojní Západoeské univerzity v Plzni. Akademický senát Západoeské univerzity v Plzni schválil podle 9 odst. 1 písm. b) zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), ve znní pozdjších pedpis, dne Statut Fakulty strojní Západoeské univerzity v Plzni. ÁST PRVNÍ Základní ustanovení lánek 1 Úvodní ustanovení (1) Fakulta strojní (dále jen FST ) je souástí Západoeské univerzity v Plzni (dále jen ZU ). (2) Úplný název FST zní: Fakulta strojní Západoeské univerzity v Plzni. (3) Sídlo FST je: Univerzitní 22, Plze. (4) FST je oprávnna používat kulatého razítka se státním znakem eské republiky a textem "Západoeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní". Zásady pro užívání razítka jsou stanoveny vnitní normou ZU. (5) Cizojazyné ekvivalenty názvu FST jsou uvedeny v píloze. 1. lánek 2 Postavení FST (1) Základní postavení FST a rozsah jejích pravomocí stanoví zákon. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), ve znní pozdjších pedpis (dále jen zákon ) a Statut ZU. (2) FST v souladu se zákonem, dalšími právními pedpisy, vnitními pedpisy a vnitními normami ZU uskuteuje akreditované studijní programy a vykonává výzkumnou a vývojovou, umleckou nebo další tvrí innost. (3) Seznam akreditovaných studijních program, vetn jejich typu, lenní na studijní obory, formy výuky a standardní doby studia, je uveden v píloze. 2. (4) Seznam akreditovaných obor habilitaního ízení nebo ízení ke jmenování profesorem je uveden v píloze. 3. 2

3 lánek 3 Akademická obec FST (1) Akademickou obec FST tvoí: a) akademití pracovníci zaazení podle pracovní smlouvy na FST, a b) studenti zapsaní na FST. (2) lenové akademické obce FST mají právo volit leny akademického senátu FST a být voleni do akademického senátu FST. lánek 4 Akademické svobody a akademická práva Akademické svobody a akademická práva jsou zarueny. ÁST DRUHÁ Vnitní pedpisy a vnitní normy lánek 5 Vnitní pedpisy (1) Vnitními pedpisy FST, jsou a) statut, b) volební a jednací ád akademického senátu FST, c) jednací ád vdecké rady FST, a d) disciplinární ád pro studenty FST. (2) Vnitními normami FST, jsou a) rozhodnutí dkana, a b) vyhláška dkana. lánek 6 Vnitní normy ÁST TETÍ Orgány FST lánek 7 Samosprávné akademické orgány a další orgán FST (1) Samosprávnými akademickými orgány FST jsou a) akademický senát FST, b) dkan, 3

4 c) vdecká rada FST, a d) disciplinární komise FST. (2) Dalším orgánem FST je tajemník. (3) Samosprávné akademické orgány a další orgán FST jednají v souladu se zákonem, dalšími právními pedpisy, vnitními pedpisy a vnitními normami ZU. Jejich základní povinností je hájení a uplatování akademických práv a svobod len akademické obce FST. lánek 8 Akademický senát FST (1) Akademický senát FST (dále jen AS FST ) je jejím samosprávným zastupitelským akademickým orgánem. (2) Psobnost AS FST stanoví 27 zákona. (3) AS FST má 18 len, které volí ze svých ad lenové akademické obce FST. Tetinu len AS FST tvoí studenti. (4) Volbu len AS FST, jejich postavení a zpsob jednání AS FST upravuje volební a jednací ád akademického senátu FST. (5) lenství v AS FST je nesluitelné s funkcí rektora, prorektor, dkan a prodkan. (6) Funkní období jednotlivých len AS FST je dvouleté. Funkní období všech len AS FST skoní, jestliže AS FST po dobu šesti msíc nekoná podle 27 zákona. Dkan nejpozdji do 30 dn vyhlásí nové volby. (7) Zasedání AS FST jsou veejn pístupná. Dkan nebo v jeho zastoupení prodkan má právo vystoupit na zasedání, kdykoliv o to požádá. Na žádost dkana je pedseda AS FST povinen bezodkladn svolat mimoádné zasedání AS FST. (8) AS FST zveejuje pijatá usnesení. (9) Pedseda AS FST má právo úastnit se jednání kolegia dkana a jednání vdecké rady FST. Právo úastnit se jednání kolegia dkana s hlasem poradním má též len pedsednictva AS FST z ad student. lánek 9 Dkan (1) V ele fakulty je dkan, který jedná a rozhoduje ve vcech fakulty, pokud zákon nestanoví jinak. (2) Dkana jmenuje a odvolává na návrh AS FST rektor. Rektor mže odvolat dkana z vlastního podntu, a to pouze se souhlasem AS FST a akademického senátu ZU v pípad, kdy dkan závažným zpsobem neplní své povinnosti nebo závažným zpsobem poškozuje zájem ZU nebo fakulty. (3) Funkní období dkana je tyleté. Funkci dkana mže tatáž osoba vykonávat na FST nejvýše dv po sob bezprostedn jdoucí funkní období. (4) Dkana zastupují v jím ureném rozsahu prodkani. Prodkany jmenuje a odvolává dkan. (5) Poradním orgánem dkana je kolegium dkana. Jeho leny jsou dkan, prodkani, tajemník a pípadn další lenové jmenovaní dkanem. 4

5 lánek 10 Vdecká rada fakulty (1) Psobnost vdecké rady FST (dále jen vdecká rada ) stanoví 29 zákona. (2) leny vdecké rady jmenuje se souhlasem AS FST dkan z významných pedstavitel obor, v nichž FST uskuteuje vzdlávací, výzkumnou a vývojovou nebo další tvrí innost. Nejmén jedna tetina len jsou jiné osoby než lenové akademické obce ZU, jejíž je FST souástí. (3) Pedsedou vdecké rady je dkan. (4) innost vdecké rady upravuje jednací ád vdecké rady. lánek 11 Disciplinární komise FST (1) Psobnost disciplinární komise FST (dále jen disciplinární komise ) stanoví 31 zákona. Disciplinární komise FST projednává disciplinární pestupky student zapsaných na fakult a pedkládá návrh na rozhodnutí dkanovi. (2) leny disciplinární komise a jejího pedsedu jmenuje dkan z ad len akademické obce FST. Polovinu len disciplinární komise tvoí studenti. (3) Funkní období len disciplinární komise je dvouleté. lánek 12 Tajemník fakulty (1) Tajemník ídí hospodaení a vnitní správu FST v rozsahu stanoveném opatením dkana. (2) Tajemníka jmenuje a odvolává dkan. ÁST TVRTÁ Organizace FST lánek 13 Prodkani (1) Dkan jmenuje po vyjádení AS FST prodkany a stanoví jejich psobnost. (2) Prodkani zastupují dkana v jím ureném rozsahu. lánek 14 Pracovišt FST O zízení, slouení, splynutí, rozdlení nebo zrušení fakultních pracoviš rozhoduje na návrh dkana AS FST. 5

6 lánek 15 Dkanát (1) Dkanát FST zabezpeuje zejména a) agendu dkana, prodkan, tajemníka, AS FST, vdecké rady a disciplinární komise, b) studijní, pedagogické a vdecké záležitosti FST. (2) Postavení, psobnost a vnitní lenní dkanátu jsou upraveny vnitní normou FST. lánek 16 Katedra (1) Katedra je základním pracovištm pro vzdlávací, výzkumnou a vývojovou umleckou a další tvrí innost. Svoji innost vyvíjí podle poteby v rámci celé ZU. (2) V ele katedry je vedoucí katedry, který je do funkce ustaven dkanem na základ výbrového ízení nebo mže být z této funkce dkanem odvolán. (3) Katedra se v pípad poteby lení na oddlení, jejichž psobnost stanoví vedoucí katedry. (4) Dalšími funkcionái katedry jsou zástupce vedoucího katedry a tajemník katedry, který pomáhá vedoucímu katedry v hospodáské a organizaní innosti a spolupracuje s tajemníkem FST. Další funkcionáe urí po projednání s dkanem vedoucí katedry, který jim zárove urí psobnost. (5) Pehled kateder a dalších pracoviš FST je uveden v píloze. 4. ÁST PÁTÁ Studium na FST lánek 17 Pedpoklady uchaze o studium (1) Podmínkou pijetí ke studiu v bakaláském programu je dosažení úplného stedního nebo úplného stedního odborného vzdlání. Podmínkou pijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakaláský studijní program, je rovnž ádné ukonení studia v bakaláském studijním programu. Podmínkou pijetí ke studiu v doktorském studijním programu je ádné ukonení studia v magisterském studijním programu. (2) Krom podmínek uvedených v odstavci 1 mže FST stanovit i další podmínky pijetí ke studiu, týkající se uritých znalostí, schopností nebo prospchu ze stední školy, píp. vyšší odborné i vysoké školy. (3) FST mže rovnž stanovit nejvyšší možný poet pijímaných student. Splní-li tyto podmínky vtší poet uchaze, rozhoduje o pijetí poadí nejlepších. (4) FST mže stanovit odlišné podmínky pro pijetí uchaze, kteí absolvovali studijní program nebo jeho ást nebo studují jiný program na vysoké škole v eské republice nebo v zahranií, anebo absolvovali akreditovaný vzdlávací program nebo jeho ást na vyšší odborné škole nebo studují akreditovaný studijní program na vyšší odborné škole v eské republice nebo v zahranií. 6

7 lánek 18 Rozvrh a organizace studia (1) Studium je lenno na semestry, roníky nebo bloky. Každý semestr se sestává z období výuky, zkouškového období a období prázdnin. (2) Harmonogram akademického roku stanoví pokyn prorektora. ÁST ŠESTÁ Rozpoet a hospodaení FST lánek 19 Rozpoet FST (1) Rozpoet FST je souástí rozpotu ZU. FST je povinna respektovat rozpotová pravidla ZU, která formou rozhodnutí vydává rektor. (2) Na základ rozpotu ZU hospodaí FST samostatn. Náklady a výnosy musí být vyrovnané. Rozdlení finanních prostedk FST schvaluje AS FST. lánek 20 Hospodaení FST (1) Hospodaení FST a její vnitní správu ídí v rozsahu stanoveném opatením dkana tajemník. (2) Za úelné využívání finanních prostedk a ádné hospodaení FST je rektorovi odpovdný dkan. ÁST SEDMÁ Hodnocení innosti FST lánek 21 Obsah hodnocení (1) Pravidelné hodnocení innosti FST zahrnuje hodnocení: a) kvality vzdlávacích, výzkumných a vývojových umleckých a dalších tvrích inností, b) kvality akademického a samosprávného prostedí, c) funkní a hospodáské efektivnosti. (2) Kvalita, úrove a efektivnost jsou posuzovány: a) ve vztahu k dlouhodobému zámru ZU a jeho naplování, b) srovnáním s jinými domácími i zahraniními strojními fakultami, c) uznáním a zájmem veejnosti. (3) Kvalita, úrove a efektivnost jsou vyjadovány zejména soustavou kriterií používaných ve vysokoškolské oblasti v eské republice i v zahranií. 7

8 lánek 22 Formy, podmínky a výsledky hodnocení (1) Podrobnosti týkající se hodnocení inností FST stanoví smrnice rektora. (2) Hodnocení se uskuteuje též jako souást zpracování a hodnocení výroních zpráv FST. (3) Pi hodnocení se využívá rovnž výsledk plynoucích z hodnocení FST studenty. (4) Podmínky hodnocení FST jsou i základem pro hodnocení jednotlivých kateder a dalších pracoviš FST, pípadn i jednotlivých zamstnanc zaazených na FST. Potebnou konkretizaci pro podmínky FST provádí svým rozhodnutím dkan po projednání v AS FST. (5) Výsledky hodnocení FST jsou: a) zveejovány na úrovni ZU, b) promítány do dlouhodobých zámr a jejich aktualizace, c) podkladem pro strategické rozhodování. (7) Výsledky hodnocení FST mohou být využity pro porovnání úrovn inností FST i z hlediska rozpotových pravidel. ÁST OSMÁ Akademití pracovníci lánek 23 Postavení akademického pracovníka (1) Akademití pracovníci jsou povinni dbát dobrého jména FST i ZU. (2) Akademickým pracovníkem je zamstnanec, který je podle pracovní smlouvy zaazen na FST a vykonává jak pedagogickou, tak i výzkumnou a vývojovou, umleckou nebo další tvrí innost. (3) O uznání postavení akademického pracovníka rozhoduje v rámci uzavírání pracovn právního vztahu dkan. (4) Místa akademických pracovník se obsazují na základ výbrového ízení. lánek 24 lenství v orgánech (1) innost zamstnanc i student v orgánech a grémiích vymezených zákonem je významnou souástí jejich povinností jako len akademické obce FST a ZU. (2) Jedná se zejména o lenství v tchto orgánech: a) v AS FST a AS ZU, b) ve vdecké rad, ve vdecké rad ZU a ve vdeckých radách jiných vysokých škol, c) v Akreditaní komisi ZU, v Akreditaní komisi a jejich pracovních skupinách, d) v orgánech reprezentace vysokých škol, e) v Rad vlády pro výzkum a vývoj, f) v orgánech Evropské unie, g) v radách program, v pracovních orgánech Ministerstva školství, mládeže a tlovýchovy a v komisích dalších grantových agentur. 8

9 (3) Vedoucí zamstnanci jsou povinni vytvoit podmínky pro úast podízených zamstnanc na jednáních orgán uvedených v odstavci 2 a innost podízených zamstnanc promítnout do hodnocení innosti FST. lánek 25 Tvrí volno (1) O udlení tvrího volna žádá písemn akademický pracovník dkana. (2) O udlení tvrího volna rozhoduje dkan po vyjádení rektora. Pokud žádost dkan zamítne, uvede okolnosti, které vedly k zamítnutí žádosti. (3) Výsledky, kterých pracovník dosáhl v dob tvrího volna, jsou souástí hodnocení pracovníka. lánek 26 Hostující profesor (1) O pijetí hostujícího profesora rozhoduje dkan. (2) Hostující profesor je lenem akademické obce FST. ÁST DEVÁTÁ Akademické insignie a akademické obady FST lánek 27 Akademické insignie a akademické obady FST Akademické insignie a akademické obady FST jsou vnjším vyjádením pravomoci a odpovdnosti orgán FST, symbolizují nezávislost a samosprávnost FST a jsou výrazem její historické tradice.. lánek 28 Akademické insignie FST (1) Akademickými insigniemi FST jsou a) žezlo FST, b) etzy (dkana a prodkan), c) taláry FST. (2) Akademické insignie FST se používají v rámci akademických obad FST, ZU nebo jejích souástí. (3) Akademické insignie nesmí být použity v pípad, že by došlo ke snížení dobrého jména FST nebo ZU. 9

10 lánek 29 Pamtní medaile a pamtní listy FST (1) FST udluje za dlouhodobé i významné zásluhy o její rozvoj nebo o rozvoj ZU pamtní medaile nebo pamtní listy. (2) Pamtní medaile se udlují ve tech odstínech, zlatém stíbrném a bronzovém, které symbolicky vyjadují míru zásluhy o rozvoj FST nebo ZU. (3) Zlatá pamtní medaile FST je udlována za mimoádné zásluhy o rozvoj FST nebo ZU a je nejvyšším ocenním FST. (4) Stíbrná pamtní medaile FST je udlována za a) dlouholeté významné zásluhy o rozvoj FST nebo ZU, b) mimoádný in evropského významu, c) dlouholetou a významnou spolupráci s FST. (5) Bronzová pamtní medaile FST je udlována a) významné zásluhy o rozvoj FST nebo ZU, b) mimoádný in národního významu, c) dlouhodobou a úspšnou spolupráci s FST. (6) Pamtní list FST je udlován za a) dlouhodobé a úspšné psobení na FST, b) mimoádný in ve prospch FST nebo ZU, c) dlouhodobou spolupráci s FST. (7) Podrobnosti o postupu návrhu na udlení pamtní medaile nebo pamtního listu, o navrhovatelích a o schvalovaní udlení uvedených ocenní jsou obsaženy ve vnitní norm FST. FST též vede a zveejuje evidenci udlených pamtních medailí a pamtních list. (8) Popis provedení pamtních medailí je uveden v píloze. 5. lánek 30 Imatrikulace a promoce (1) Imatrikulace student se konají za úasti akademických funkcioná FST nebo ZU. Souástí imatrikulace je slavnostní imatrikulaní slib. Znní imatrikulaního slibu je uvedeno v píloze. 6. (2) Promoce absolvent se konají za úasti dkana a promotora, pípadn dalších akademických funkcioná FST nebo ZU. Souástí promoce je promoní formule a slib absolventa. Znní promoní formule a slibu absolventa je uvedeno v píloze

11 ÁST DESÁTÁ lánek 31 Závrená ustanovení (1) Zrušuje se statut FST ve znní pozdjších zmn ze dne (2) Tento statut FST nabývá platnosti dnem jeho schválení v Akademickém senátu ZU. (3) Tento statut FST nabývá úinnosti dnem jeho schválení v Akademickém senátu ZU. Ing. Roman ermák, Ph.D. pedseda Akademického senátu Fakulty strojní Západoeské univerzity v Plzni Doc. Ing. Jií Stank, CSc. dkan Fakulty strojní Západoeské univerzity v Plzni 11

12 Píloha. 1 ke statutu FST Cizojazyné ekvivalenty názvu Západoeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní Anglicky: University of West Bohemia, Faculty of Mechanical Engineering Francouzsky: L Université de Boheme de l Quest, Faculté de la Mécanique Construction Nmecky: Westböhmische Universität, Fakultät für Maschinenbau Rusky:, 12

13 Píloha. 2 ke statutu FST Seznam akreditovaných studijních program a obor, uskuteovaných na FST: 1. Bakaláský studijní program B2301 Strojní inženýrství Jde o univerzitn zamené bakaláské studium, které se nedlí na zamení a má dva roky (a ásten i v tetím roce) spolený studijní program, jehož úkolem je pedevším pipravit studenty na studium v navazujícím magisterském studiu. Studium je zakoneno státní závrenou zkouškou. Téma bakaláské práce dostává student zadáno od jedné z oborových kateder. Absolvent po úspšném dokonení studia obdrží titul Bakalá (Bc.). Forma studia: Standardní doba studia : prezenní, kombinovaná 3 roky 2. Bakaláský studijní program B Strojírenství Jde o profesn orientované bakaláské studium. Dva roky studia jsou spolené pro všechna zamení. Od tetího roníku je možno si volit na základ konkurzu jedno z fakultou nabízených odborných zamení. Studium je orientováno na pípravu student pedevším pro jejich nástup do prmyslové praxe. Studium je zakoneno státní závrenou zkouškou. Téma bakaláské práce dostává student zadáno od píslušné oborové katedry. Absolvent po úspšném dokonení studia obdrží titul Bakalá (Bc.). Forma studia: Standardní doba studia : prezenní, kombinovaná 3 roky 3. Navazující magisterský studijní program N2301 Strojní inženýrství (garantující katedra je uvedena v závorce) Studium navazuje na pedchozí ádn ukonené bakaláské studium (zejména na technických fakultách). Pijímací ízení se koná do následujících studijních obor: Stavba energetických stroj a zaízení Stavba výrobních stroj a zaízení Dopravní a manipulaní technika Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie 13 (KKE) (KKS) (KKS) (KMM)

14 Strojírenská technologie technologie obrábní Prmyslové inženýrství a management (KTO) (KPV) Studium je zakoneno státní závrenou zkouškou. Téma diplomové práce dostává student zadáno od píslušné oborové katedry. Absolvent po úspšném dokonení studia obdrží titul Inženýr (Ing.). Forma studia: Standardní doba studia: prezenní, kombinovaná 2 roky 4. Magisterský studijní program M2301 Strojní inženýrství (garantující katedra je uvedena v závorce) Studium se lení na 2 etapy studia. První etapa je dvouletá a je zakonena soubornou postupovou zkouškou. Prvních 7 semestr je spolených a v šestém semestru se studenti na základ konkurzu dlí do studijních obor: Stavba energetických stroj a zaízení Stavba výrobních stroj a zaízení Dopravní a manipulaní technika Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie Strojírenská technologie technologie obrábní Prmyslové inženýrství a management (KKE) (KKS) (KKS) (KMM) (KTO) (KPV) Studium je zakoneno státní závrenou zkouškou. Téma diplomové práce dostává student zadáno od píslušné oborové katedry. Absolvent po úspšném dokonení studia obdrží titul Inženýr (Ing.). Forma studia: Standardní doba studia: prezenní, kombinovaná 5 rok 5. Doktorský studijní program P2301 Strojní inženýrství (garantující katedra je uvedena v závorce) Studium navazuje na pedchozí ádn ukonené magisterské studium (zejména na technických fakultách). Pijímací ízení se koná do následujících studijních obor: Stavba energetických stroj a zaízení Termomechanika a mechanika tekutin Stavba stroj a zaízení Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie Strojírenská technologie technologie obrábní Prmyslové inženýrství a management 14 (KKE) (KKE) (KKS) (KMM) (KTO) (KPV)

15 Studium je zakoneno státní závrenou zkouškou. Téma disertaní práce dostává student zadáno od píslušné oborové katedry. Absolvent po úspšném dokonení studia obdrží titul Doktor (Ph.D.). Forma studia: Standardní doba studia: prezenní, kombinovaná 3 roky Certifikátové studium: Pokud si student bhem svého normálního studia (v rámci volitelných pedmt) zapíše a úspšn složí pedepsané zkoušky a toto ukoní závrenou zkouškou, obdrží na konci studia navíc certifikát o absolvování tohoto zamení. Profilová katedra : Standardní doba studia: stanoveno v celouniverzitní nabídce certifikátových program stanoveno v celouniverzitní nabídce certifikátových program 15

16 Píloha. 3 ke statutu FST Akreditovaný obor habilitaního a jmenovacího ízení uskuteovaný na FST Fakulta má akreditován obor Strojní inženýrství. 16

17 Katedry: Pehled kateder a dalších pracoviš FST - úplný název katedry: Katedra energetických stroj a zaízení - anglický ekvivalent názvu: Department of Power System Engineering - zkratka katedry: KKE - úplný název katedry: Katedra konstruování stroj - anglický ekvivalent názvu: Department of Machine Design - zkratka katedry: KKS - úplný název katedry: Katedra materiálu a strojírenské metalurgie - anglický ekvivalent názvu: Department of Material Science and Technology - zkratka katedry: KMM - úplný název katedry: Katedra technologie obrábní - anglický ekvivalent názvu: Department of Machining Technology - zkratka katedry: KTO Píloha. 4 ke statutu FST - úplný název katedry: Katedra prmyslového inženýrství a managementu - anglický ekvivalent názvu: Department of Industrial Engineering and Management - zkratka katedry: KPV - úplný název katedry: Katedra tlesné výchovy a sportu - anglický ekvivalent názvu: Department of Physical Training and Sport - zkratka katedry: KTS Další pracovišt: - úplný název pracovišt: Výzkumné centrum kolejových vozidel - anglický ekvivalent názvu: Research Centre of Rail Vehicles - zkratka pracovišt: VC KV - úplný název pracovišt: Výzkumné centrum tváecích technologií - anglický ekvivalent názvu: Research Centre of Forming Technology - zkratka pracovišt: VC TT 17

18 Píloha. 5 ke statutu FST Popis provedení pamtních medailí FST Provedení zlatá, stíbrná, bronzová, resp. imitace tohoto provedení NÁPISY: Pední strana: PRETIUM LABORUM Zkrácené heslo PRETIUM LABORUM NON VILE (odmna za námahu je nepatrná) druhého nejstaršího rytíského ádu ZLATÉHO ROUNA, založeného 1406 burgundským vévodou Filipem Dobrým. Druhá strana (revers): Nadpis ZU V PLZNI a FAKULTA STROJNÍ s katedrálou sv. Bartolomje (dominantou msta Plzn). 18

19 Píloha. 6 ke statutu FST Znní imatrikulaního slibu, promoní formule a slibu absolventa Znní imatrikulaního slibu Slibuji, že budu ádn plnit povinnosti studenta Fakulty strojní. Slibuji, že se budu v prbhu celého studia snažit získávat hluboké znalosti a všestrann rozvíjet své schopnosti. Jsem si vdom, že jsem se stal lenem akademické obce Fakulty strojní Západoeské univerzity v Plzni, a slibuji, že budu vždy dbát o dobré jméno své fakulty i celé Západoeské univerzity v Plzni. Znní promoní formule pro promoci absolvent magisterského nebo bakaláského studia Všichni pítomní studenti Fakulty strojní Západoeské univerzity v Plzni splnili úspšn zákonem pedepsané podmínky pro udlení titulu inženýra (bakaláe). Dávám tedy souhlas k tomu, aby po složení promoního slibu byli prohlášeni inženýry (bakalái) a byly jim pedány inženýrské (bakaláské) diplomy Západoeské univerzity v Plzni. Znní slibu absolventa magisterského nebo bakaláského studia Slavnostn slibuji, že budu vždy jednat a chovat se tak, abych dlal est inženýrskému (bakaláskému) titulu udlenému mi Fakultou strojní Západoeské univerzity v Plzni. Uchovám trvale v pamti svoji fakultu a celou Západoeskou univerzitu v Plzni a budu je podle svých možností vždy podporovat. Slibuji, že budu získané znalosti a schopnosti trvale rozvíjet a budu je využívat k prospchu lidstva. Znní promoní formule pro promoci absolvent doktorského studia Všichni pítomní absolventi postgraduálního studia na Fakult strojní Západoeské univerzity v Plzni úspšn složili rigorózní a další pedepsané zkoušky a obhájili disertaní práci. Dávám tedy souhlas k tomu, aby po složení promoního slibu byli prohlášeni doktory a byly jim pedány doktorské diplomy s peetí Západoeské univerzity v Plzni. Znní slibu absolventa doktorského studia Slavnostn slibuji, že budu vždy jednat a chovat se tak, abych dlal est doktorskému titulu udlenému mi Fakultou strojní Západoeské univerzity v Plzni. Uchovám trvale v pamti svoji fakultu a celou Západoeskou univerzitu a budu je podle svých možností vždy podporovat. Slibuji, že budu získané znalosti a schopnosti trvale rozvíjet a budu je využívat k prospchu lidstva. 19

FAKULTY PRÁVNICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI

FAKULTY PRÁVNICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI STATUT FAKULTY PRÁVNICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI Plzeň 2007 STATUT Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni Akademický senát Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni schválil podle

Více

Vnitní pedpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad Labem

Vnitní pedpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad Labem Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), dne 20. listopadu 2006 pod

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), 15. bezna 2007 pod j. 8 620/2007-30

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 Úplné znní organizaního ádu ŠLP Ktiny ve znní Zmn a doplk.j. 105/2007-981 schválených

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO ZEMDLSKÉHO PODNIKU ŽABICE.j. : 1080/2001

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO ZEMDLSKÉHO PODNIKU ŽABICE.j. : 1080/2001 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO ZEMDLSKÉHO PODNIKU ŽABICE.j. : 1080/2001 Úplné znní organizaního ádu ŠZP Žabice ve znní Zmn a doplk.j. 104/2007-981 schválených Akademickým

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

Organizaní ád Mstského úadu Jevíko

Organizaní ád Mstského úadu Jevíko Organizaní ád Mstského úadu Jevíko Smrnice. 1-T/2013 Úinnost od 1. 7. 2013 Za vcnou správnost odpovídá tajemník MÚ Bc. Pavel Sedlák. Smrnice je závazná pro zamstnance Msta Jevíko zaazené do Mstského úadu

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Statut Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

Statut Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Akademický senát Vysoké školy chemicko-technologické v Praze schválil v souladu s 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

Více

I. ÚPLNÉ ZNNÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ÁDU

I. ÚPLNÉ ZNNÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ÁDU Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), dne 16. srpna 2004 pod j.

Více

Zápis. 8. ze zasedání Akademického senátu PF UP dne 27. kvtna 2009

Zápis. 8. ze zasedání Akademického senátu PF UP dne 27. kvtna 2009 Zápis. 8 ze zasedání Akademického senátu PF UP dne 27. kvtna 2009 Pítomni: 16 len AS PF, dkan : prof. J. Ševík prodkani : prof. I. Frébort, prof. T. Opatrný, doc. J. Molnár tajemník : dr. P. Velecký hosté

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení Stanovy eského rybáského svazu ást I. 1 Základní ustanovení 1) eský rybáský svaz (dále jen Svaz nebo RS ) je obanské sdružení podle zákona. 83/1990 Sb., o sdružování oban, v platném znní. 2) Svaz má postavení

Více

Stanovy a jednací ád Studentského parlamentu msta Tebíe

Stanovy a jednací ád Studentského parlamentu msta Tebíe Stanovy a jednací ád Studentského parlamentu msta Tebíe lánek I Úvodní ustanovení a) Stanovy a jednací ád Studentského parlamentu msta Tebíe (dále jen Parlament) upravuje pípravu, svolání, prbh jednání.

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení (1) Tento ád upravuje specifika a postavení Kmene dosplých (dále jen KD) v Junáku. (2) Souvisejícími pedpisy jsou zejména: a) Stanovy Junáka b) Organizaní ád a systemizace

Více

18/2004 Sb. ZÁKON ze dne 10. prosince 2003

18/2004 Sb. ZÁKON ze dne 10. prosince 2003 Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 18/2004 Sb. - poslední stav textu 18/2004 Sb. ZÁKON ze dne 10. prosince 2003 o uznávání odborné kvalifikace a jiné zpsobilosti

Více

Zápis z prbžného oponentního ízení

Zápis z prbžného oponentního ízení Zápis z prbžného oponentního ízení Identifikaní kód projektu: 1PO5ME816 1. Název projektu: Píprava odborník pro oblast inovaního podnikání 2. Píjemce úelové podpory: Vysoká škola manažerské informatiky

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Schváleno RM dne 06.06.2012 usnesením. 35/730/2012 Nabývá úinnosti dne 01.07.2012 NAÍZENÍ MSTA NAPAJEDLA. 2/2012, KTERÝM SE VYDÁVÁ TRŽNÍ ÁD Rada

Více

Statut. Fakulty chemické technologie. Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Úvodní ustanovení

Statut. Fakulty chemické technologie. Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Úvodní ustanovení Statut FCHT Akademický senát Vysoké školy chemicko-technologické v Praze schválil v souladu s 9 odst. 1 pís.b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých

Více

S T A T U T FAKULTY SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉ UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

S T A T U T FAKULTY SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉ UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM S T A T U T FAKULTY SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉ UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Část I Úvodní ustanovení Čl. 1 Vymezení statutu fakulty Statut Fakulty sociálně ekonomické UJEP určuje v souladu

Více

STATUT Farmaceutické fakulty VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO. Část první ÚVODNÍ USTANOVENÍ

STATUT Farmaceutické fakulty VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO. Část první ÚVODNÍ USTANOVENÍ STATUT Farmaceutické fakulty VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO Část první ÚVODNÍ USTANOVENÍ Náplň statutu Článek 1 Tento statut je vnitřním předpisem Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické

Více

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6643/2013-980 SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn lánek 1 Obecná ustanovení 1. Ve smyslu 57 zákona.

Více

Statut vysoké školy STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Statut vysoké školy STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. Verze: Platnost: pátá dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR Zpracoval/i: RNDr. Josef Tesařík ředitel doc. RNDr. Eva Grublová, CSc.

Více

Od pijetí k promoci. aneb. Jak úspšn vystudovat FPE

Od pijetí k promoci. aneb. Jak úspšn vystudovat FPE Od pijetí k promoci aneb Jak úspšn vystudovat FPE Na co by neml zapomenout student 1. roníku Pedpokladem úspšného studia je krom píle pi samotném studiu i respektování Studijního a zkušebního ádu fakult

Více

Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ)

Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ) Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ) 1 Úvodní ustanovení 1) Disciplinární ád upravuje postup orgán Asociace finanních zprostedkovatel a finanních

Více

Výroní zpráva. za rok 2004

Výroní zpráva. za rok 2004 Výroní zpráva za rok 2004 Výroní zpráva o innosti Rašínovy vysoké školy s.r.o. 1. ÚVOD - Rašínova vysoká škola s.r.o., IO: 26275619 - RVŠ - Hudcova 78, 612 00 BRNO, kraj Jihomoravský - tel.: 541 632 517,

Více

ád Vodních skaut 1. Úvodní ustanovení 2. Sí Vodních skaut 3. Úel sít VS 4. Vodní výchovné jednotky Junák svaz skaut a skautek R

ád Vodních skaut 1. Úvodní ustanovení 2. Sí Vodních skaut 3. Úel sít VS 4. Vodní výchovné jednotky Junák svaz skaut a skautek R ád Vodních skaut 1. Úvodní ustanovení (1) Tento ád upravuje specifika a strukturu sít Vodních skaut (dále jen VS). (2) Souvisejícími pedpisy jsou zejména: a) Stanovy Junáka, b) Organizaní ád a systemizace

Více

Informace o povinném subjektu zveejované podle zákona. 106/1999 Sb., o svobodném pístupu k informacím

Informace o povinném subjektu zveejované podle zákona. 106/1999 Sb., o svobodném pístupu k informacím ZÁKLADNÍ ŠKOLA BEZNICE, píspvková organizace tel. 318 682 165 Rožmitálská 419 fax 318 683 608 262 72 Beznice e-mail: skola@zsbreznice.cz Žáci ZŠ Beznice podporují sbrovými aktivitami chov tuák v ZOO Praha,

Více

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 V Brn 2010 Schváleno Akademickou radou Rašínovy vysoké školy s.r.o., dne 29. ervna 2010 1 Veškerá práva vyhrazena Brno 2010 Vydalo nakladatelství

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

Stanovy YMCA - Branik. Stanovy obanského sdružení. YMCA Braník. Kesanské sdružení mladých lidí 1/6

Stanovy YMCA - Branik. Stanovy obanského sdružení. YMCA Braník. Kesanské sdružení mladých lidí 1/6 Stanovy obanského sdružení YMCA Braník Kesanské sdružení mladých lidí 1/6 1 Jméno a sídlo sdružení 1. Jméno sdružení: YMCA Braník, Kesanské sdružení mladých lidí, zkrácen% jen YMCA Bráník 2. Sídlo sdružení:

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STATUT ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení 1) Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských

Více

Smrnice rektora. 36R/2007 POŽÁRNÍ OCHRANA

Smrnice rektora. 36R/2007 POŽÁRNÍ OCHRANA rektor Smrnice rektora. 36R/2007 POŽÁRNÍ OCHRANA Plze 10. prosince 2007 R-586-07 Tato smrnice v souladu se zákonem. 133/1985 Sb., o požární ochran, ve znní pozdjších pedpis a vyhláškou. 246/2001 Sb., o

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Zakládací smlouva. Karmelitská 379/18, 118 00 Praha 1 - Malá Strana

Zakládací smlouva. Karmelitská 379/18, 118 00 Praha 1 - Malá Strana Zakládací smlouva l.i. Název obecn prospšné spolenosti Obecn prospšná spolenost nese název: SIRIRI o. p. s. l.li: Sídlo obecn prospšné spolenosti Obecn prospšná spolenost má sídlo na adrese: Karmelitská

Více

Jednací ád Zastupitelstva msta Napajedla

Jednací ád Zastupitelstva msta Napajedla Jednací ád Zastupitelstva msta Napajedla Zastupitelstvo msta Napajedla (dále zastupitelstvo") vydalo ve smyslu 96 zákona. 128/2000 Sb., o obcích, ve znní pozdjších zmn a doplk, (dále zákon") svým usnesením

Více

zákon, Statut TUL a Statut Fakulty strojní TU v Liberci (dále jen statut fakulty ). STATUT Fakulty strojní TU v Liberci Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

zákon, Statut TUL a Statut Fakulty strojní TU v Liberci (dále jen statut fakulty ). STATUT Fakulty strojní TU v Liberci Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STATUT Fakulty strojní TU v Liberci Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Název, sídlo a typ (1) Fakulta strojní je součástí Technické univerzity v Liberci (dále jen TUL ), která je veřejnou vysokou

Více

Vnitní ád školní družiny

Vnitní ád školní družiny Školní družina pi Základní škole ve Fryovicích Fryovice 628, 73945 Vnitní ád školní družiny Vnitní ád je zpracován v souladu se zákonem. 561/2005 Sb.( školský zákon) a vyhláškou. 74/2005 Sb.( o zájmovém

Více

Statut fakulty stavební

Statut fakulty stavební Účinnost dokumentu od: 7.2.2012 Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem STATUT FAKULTY STAVEBNÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 7. 2. 2012 Správce

Více

I. ÚPLNÉ ZNNÍ VNITNÍHO MZDOVÉHO PEDPISU Západoeské univerzity v Plzni ze dne 9. íjna 2006

I. ÚPLNÉ ZNNÍ VNITNÍHO MZDOVÉHO PEDPISU Západoeské univerzity v Plzni ze dne 9. íjna 2006 Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), dne 1. dubna 2004 pod j. 16

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

Vyhláška. Ministerstva financí. ze dne..2004,

Vyhláška. Ministerstva financí. ze dne..2004, Vyhláška Ministerstva financí ze dne..2004, kterou se provádí zákon. 38/2004 Sb., o pojišovacích zprostedkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o zmn živnostenského zákona (zákon

Více

Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ

Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ ze dne 24. 9. 2014 Č Á S T

Více

! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1

! #$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1 ! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA Rozdlovník za školní rok 2006/2007 Výtisk íslo 1: Odbor školství, mládeže a sportu KÚ ZK Výtisk íslo 2: Stední škola Kostka s. r. o. editel školy Výtisk íslo 3: Stední škola

Více

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. ministerstva vnitra eské socialistické republiky ze dne 24. íjna 1981 o ištní komín Ministerstvo vnitra eské socialistické republiky stanoví podle 30 odst. 3 zákona. 18/1958 Sb.,

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

ijímací ízení ve šk. roce 2012/2013.

ijímací ízení ve šk. roce 2012/2013. Stední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Kosinova 4, 772 00 Olomouc,tel.: 585 220 663, fax: 585 223 576, ssto@kosinka.com ijímací ízení ve šk. roce 2012/2013. Pro školní rok 2013/2014 budeme

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 02/2007 PRACOVNÍ ÁD. Ing. Jan Kvasnika. zamstnanci msta zaazení do mstského úadu

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 02/2007 PRACOVNÍ ÁD. Ing. Jan Kvasnika. zamstnanci msta zaazení do mstského úadu Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 02/2007 PRACOVNÍ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika Rozsah psobnosti: zamstnanci msta zaazení do mstského úadu Nabývá úinnosti: Poet stran: Poet píloh: 1.11.2007 12 1 Tímto

Více

ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969. o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1

ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969. o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1 39/1969 ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969 o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1 eská národní rada vycházejíc ze zásad nabývání a pozbývání státního obanství

Více

Š K O L N Í Á D. l. 1

Š K O L N Í Á D. l. 1 ŠKOLNÍÁD l.1 1) Úelemtohotoškolníhoádujevytvoitpíznivépodmínkyprovzdlávánístudent 1,abysi vprbhustudiaosvojiliznalosti,dovednostiaetickézásadyformulovanévprofiluabsolventa školy. 2) StudentsedobrovolnýmrozhodnutímkestudiunaCARITASVOŠsociálníOlomouczavazuje

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. listopadu 2007

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 eská energetická agentura Píspvková organizace MPO (1.9.1995) Hlavní nápl innosti iniciace aktivit vedoucích

Více

Statut Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravě

Statut Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Syllabova 19 703 00 Ostrava 3 Statut fakulty V Ostravě dne 3.12.2012 Statut Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Část I Základní ustanovení Článek

Více

STATUT FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UJEP

STATUT FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UJEP STATUT FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UJEP Část I Základní ustanovení Cl. 1 Název a sídlo fakulty 1. Fakulta životního prostředí (Faculty of Environment), (dále jen fakulta nebo FŽP ) je součástí Univerzity

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA STATUT

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA STATUT UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA STATUT DOPRAVNÍ FAKULTY JANA PERNERA ze dne 10. prosince 2013 Akademický senát Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice se podle 27 odst. 1

Více

Obecn závazná vyhláška obce Pernink.1/2004. o symbolech obce a jejich užívání

Obecn závazná vyhláška obce Pernink.1/2004. o symbolech obce a jejich užívání OBEC PERNINK Obecn závazná vyhláška obce Pernink.1/2004 o symbolech obce a jejich užívání Zastupitelstvo obce Pernink se na svém zasedání dne 5. íjna 2004 usneslo vydat na základ 84 dost. 2 písm i) zákona.

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015 Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 3/2013

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 3/2013 ÍSLO 3/2013 V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU 1. USNESENÍ Z 8. ZASEDÁNÍ RR ZS o.s. KONANÉHO VE DNECH 15.-16. 11. 2013 v hotelu Zlatá Štika v Pardubicích 8. zasedání se zúastnilo 70 len, tj. 92 %,

Více

Sekce pro studium a výuku

Sekce pro studium a výuku Sekce pro studium a výuku V p?ípad? akutní pot?eby jednání (neodkladné záležitosti týkající se zdravotního stavu, sociální situace, pot?eby akutní právní pomoci apod.) lze kontaktovat prod?kana pro výuku?i

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Etický kodex firem skupiny HOSPIMED

Etický kodex firem skupiny HOSPIMED Etický kodex firem skupiny HOSPIMED 1. Úvod Firmy skupiny HOSPIMED (tj. FSH HOSPIMED, spol. s r.o., medisap,s.r.o., Hoyer Praha s.r.o., Stargen EU s.r.o. a HOSPIMED Slovakia, spol. s r. o.) nabízejí a

Více

Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci

Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci Část první Článek 1 Základní ustanovení (1) Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci (dále jen organizační řád ) upravuje postavení a činnost jednotlivých

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Pokyn děkana č. 4/2015 Harmonogram vzdělávací činnosti pro akademický

Více

Statut Fakulty strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava

Statut Fakulty strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Účinnost dokumentu od 1. 1. 2015 Statut Fakulty strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka

Více

Provozně ekonomická fakulta Statut Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně

Provozně ekonomická fakulta Statut Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Statut Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně Část první Úvodní ustanovení 1 Základní údaje (1) Statut Provozně ekonomické fakulty

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Výbr dodavatele dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek Operaního programu Lidské zdroje a zamstnanost Název zakázky: Vzdlávání zamstnanc spoleností KASKO a KASKO - Formy Identifikace:

Více

Výroní zpráva spolenosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2006. [ ádná úetní závrka nebyla ovena auditorem ]

Výroní zpráva spolenosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2006. [ ádná úetní závrka nebyla ovena auditorem ] Výroní zpráva spolenosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2006 [ ádná úetní závrka nebyla ovena auditorem ] Ve Zlín dne 30. dubna 2007 Obsah 1. Profil spolenosti 2. Vrcholové orgány spolenosti a údaje o akcionáích

Více

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: 2. ŠKOLNÍ ÁD Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším

Více

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r.

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r. V souladu s lánkem 6 odst. 1 písmeno a) Statutu Rašínovy vysoké školy s.r.o. v platném znní (dále jen Statut) se vydává Knihovní ád knihovny Rašínovy vysoké školy s.r.o. Vyvšeno dne: 21. 9. 2009 Mgr. Jarmila

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA. o innosti Rašínovy vysoké školy s. r. o. za rok 2005

VÝRONÍ ZPRÁVA. o innosti Rašínovy vysoké školy s. r. o. za rok 2005 VÝRONÍ ZPRÁVA o innosti Rašínovy vysoké školy s. r. o. za rok 2005 Brno, kvten 2006 1 1. Úvod - Rašínova vysoká škola s. r. o., IO: 26275619; - RaVŠ; - Hudcova 78, 612 00 Brno, kraj Jihomoravský; - tel.:

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

STATUT PEDAGOGICKÉ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

STATUT PEDAGOGICKÉ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Vnitřní předpisy Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Akademický senát Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích schválil podle 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o

Více

Stanovy akciové spolenosti Stavoprojekt Olomouc a.s.

Stanovy akciové spolenosti Stavoprojekt Olomouc a.s. Stanovy akciové spolenosti Stavoprojekt Olomouc a.s. Hlava I. Základní ustanovení 1. Založení a vznik spolenosti Akciová spolenost Stavoprojekt Olomouc a. s. (dále jen spolenost) byla založena jako akciová

Více

Chcete vdt víc ke zkouškám z profesních kvalifikací dle 10d zákona.406/2000 Sb.?

Chcete vdt víc ke zkouškám z profesních kvalifikací dle 10d zákona.406/2000 Sb.? Chcete vdt víc ke zkouškám z profesních kvalifikací dle 10d zákona.406/2000 Sb.? Profesní kvalifikace zavedené požadavkem zákona. 406/ 2000 Sb. které jsou poteba pro montáž kotl ROJEK: Topená montér kotl

Více

JEDNACÍ ÁD ESKÉHO RYBÁSKÉHO SVAZU

JEDNACÍ ÁD ESKÉHO RYBÁSKÉHO SVAZU JEDNACÍ ÁD ESKÉHO RYBÁSKÉHO SVAZU PLATNÝ OD 6.11.2008 JEDNACÍ ÁD ESKÉHO RYBÁSKÉHO SVAZU Republiková rada eského rybáského svazu (dále jen Svaz ) vydává podle 17 odst. 5 písm. c) Stanov eského rybáského

Více

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina,

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, omluven p.panak V úvodu požádala starostka zastupitele o

Více

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu ŠKOLNÍ A KLASIFIKANÍ ÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Název školy lánek 1 Zizovatel: Ústecký kraj Poslání školy lánek 2 Vyšší odborná škola (dále jen VOŠ) poskytuje všeobecné a odborné vzdlání a praktickou pípravu

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

Stipendijní řád Bankovního institutu vysoké školy, a.s.

Stipendijní řád Bankovního institutu vysoké školy, a.s. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 4, 41 odst. 2 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 1/2015 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

STATUT VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO

STATUT VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 7. prosince 2006

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více