FAKULTY STROJNÍ ZÁPADOESKÉ UNIVERZITY V PLZNI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FAKULTY STROJNÍ ZÁPADOESKÉ UNIVERZITY V PLZNI"

Transkript

1 FAKULTY STROJNÍ ZÁPADOESKÉ UNIVERZITY V PLZNI Plze*2007

2 STATUT Fakulty strojní Západoeské univerzity v Plzni Akademický senát Fakulty strojní Západoeské univerzity v Plzni schválil podle 27 odst. 1 písm. b) zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), ve znní pozdjších pedpis, dne návrh Statutu Fakulty strojní Západoeské univerzity v Plzni. Akademický senát Západoeské univerzity v Plzni schválil podle 9 odst. 1 písm. b) zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), ve znní pozdjších pedpis, dne Statut Fakulty strojní Západoeské univerzity v Plzni. ÁST PRVNÍ Základní ustanovení lánek 1 Úvodní ustanovení (1) Fakulta strojní (dále jen FST ) je souástí Západoeské univerzity v Plzni (dále jen ZU ). (2) Úplný název FST zní: Fakulta strojní Západoeské univerzity v Plzni. (3) Sídlo FST je: Univerzitní 22, Plze. (4) FST je oprávnna používat kulatého razítka se státním znakem eské republiky a textem "Západoeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní". Zásady pro užívání razítka jsou stanoveny vnitní normou ZU. (5) Cizojazyné ekvivalenty názvu FST jsou uvedeny v píloze. 1. lánek 2 Postavení FST (1) Základní postavení FST a rozsah jejích pravomocí stanoví zákon. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), ve znní pozdjších pedpis (dále jen zákon ) a Statut ZU. (2) FST v souladu se zákonem, dalšími právními pedpisy, vnitními pedpisy a vnitními normami ZU uskuteuje akreditované studijní programy a vykonává výzkumnou a vývojovou, umleckou nebo další tvrí innost. (3) Seznam akreditovaných studijních program, vetn jejich typu, lenní na studijní obory, formy výuky a standardní doby studia, je uveden v píloze. 2. (4) Seznam akreditovaných obor habilitaního ízení nebo ízení ke jmenování profesorem je uveden v píloze. 3. 2

3 lánek 3 Akademická obec FST (1) Akademickou obec FST tvoí: a) akademití pracovníci zaazení podle pracovní smlouvy na FST, a b) studenti zapsaní na FST. (2) lenové akademické obce FST mají právo volit leny akademického senátu FST a být voleni do akademického senátu FST. lánek 4 Akademické svobody a akademická práva Akademické svobody a akademická práva jsou zarueny. ÁST DRUHÁ Vnitní pedpisy a vnitní normy lánek 5 Vnitní pedpisy (1) Vnitními pedpisy FST, jsou a) statut, b) volební a jednací ád akademického senátu FST, c) jednací ád vdecké rady FST, a d) disciplinární ád pro studenty FST. (2) Vnitními normami FST, jsou a) rozhodnutí dkana, a b) vyhláška dkana. lánek 6 Vnitní normy ÁST TETÍ Orgány FST lánek 7 Samosprávné akademické orgány a další orgán FST (1) Samosprávnými akademickými orgány FST jsou a) akademický senát FST, b) dkan, 3

4 c) vdecká rada FST, a d) disciplinární komise FST. (2) Dalším orgánem FST je tajemník. (3) Samosprávné akademické orgány a další orgán FST jednají v souladu se zákonem, dalšími právními pedpisy, vnitními pedpisy a vnitními normami ZU. Jejich základní povinností je hájení a uplatování akademických práv a svobod len akademické obce FST. lánek 8 Akademický senát FST (1) Akademický senát FST (dále jen AS FST ) je jejím samosprávným zastupitelským akademickým orgánem. (2) Psobnost AS FST stanoví 27 zákona. (3) AS FST má 18 len, které volí ze svých ad lenové akademické obce FST. Tetinu len AS FST tvoí studenti. (4) Volbu len AS FST, jejich postavení a zpsob jednání AS FST upravuje volební a jednací ád akademického senátu FST. (5) lenství v AS FST je nesluitelné s funkcí rektora, prorektor, dkan a prodkan. (6) Funkní období jednotlivých len AS FST je dvouleté. Funkní období všech len AS FST skoní, jestliže AS FST po dobu šesti msíc nekoná podle 27 zákona. Dkan nejpozdji do 30 dn vyhlásí nové volby. (7) Zasedání AS FST jsou veejn pístupná. Dkan nebo v jeho zastoupení prodkan má právo vystoupit na zasedání, kdykoliv o to požádá. Na žádost dkana je pedseda AS FST povinen bezodkladn svolat mimoádné zasedání AS FST. (8) AS FST zveejuje pijatá usnesení. (9) Pedseda AS FST má právo úastnit se jednání kolegia dkana a jednání vdecké rady FST. Právo úastnit se jednání kolegia dkana s hlasem poradním má též len pedsednictva AS FST z ad student. lánek 9 Dkan (1) V ele fakulty je dkan, který jedná a rozhoduje ve vcech fakulty, pokud zákon nestanoví jinak. (2) Dkana jmenuje a odvolává na návrh AS FST rektor. Rektor mže odvolat dkana z vlastního podntu, a to pouze se souhlasem AS FST a akademického senátu ZU v pípad, kdy dkan závažným zpsobem neplní své povinnosti nebo závažným zpsobem poškozuje zájem ZU nebo fakulty. (3) Funkní období dkana je tyleté. Funkci dkana mže tatáž osoba vykonávat na FST nejvýše dv po sob bezprostedn jdoucí funkní období. (4) Dkana zastupují v jím ureném rozsahu prodkani. Prodkany jmenuje a odvolává dkan. (5) Poradním orgánem dkana je kolegium dkana. Jeho leny jsou dkan, prodkani, tajemník a pípadn další lenové jmenovaní dkanem. 4

5 lánek 10 Vdecká rada fakulty (1) Psobnost vdecké rady FST (dále jen vdecká rada ) stanoví 29 zákona. (2) leny vdecké rady jmenuje se souhlasem AS FST dkan z významných pedstavitel obor, v nichž FST uskuteuje vzdlávací, výzkumnou a vývojovou nebo další tvrí innost. Nejmén jedna tetina len jsou jiné osoby než lenové akademické obce ZU, jejíž je FST souástí. (3) Pedsedou vdecké rady je dkan. (4) innost vdecké rady upravuje jednací ád vdecké rady. lánek 11 Disciplinární komise FST (1) Psobnost disciplinární komise FST (dále jen disciplinární komise ) stanoví 31 zákona. Disciplinární komise FST projednává disciplinární pestupky student zapsaných na fakult a pedkládá návrh na rozhodnutí dkanovi. (2) leny disciplinární komise a jejího pedsedu jmenuje dkan z ad len akademické obce FST. Polovinu len disciplinární komise tvoí studenti. (3) Funkní období len disciplinární komise je dvouleté. lánek 12 Tajemník fakulty (1) Tajemník ídí hospodaení a vnitní správu FST v rozsahu stanoveném opatením dkana. (2) Tajemníka jmenuje a odvolává dkan. ÁST TVRTÁ Organizace FST lánek 13 Prodkani (1) Dkan jmenuje po vyjádení AS FST prodkany a stanoví jejich psobnost. (2) Prodkani zastupují dkana v jím ureném rozsahu. lánek 14 Pracovišt FST O zízení, slouení, splynutí, rozdlení nebo zrušení fakultních pracoviš rozhoduje na návrh dkana AS FST. 5

6 lánek 15 Dkanát (1) Dkanát FST zabezpeuje zejména a) agendu dkana, prodkan, tajemníka, AS FST, vdecké rady a disciplinární komise, b) studijní, pedagogické a vdecké záležitosti FST. (2) Postavení, psobnost a vnitní lenní dkanátu jsou upraveny vnitní normou FST. lánek 16 Katedra (1) Katedra je základním pracovištm pro vzdlávací, výzkumnou a vývojovou umleckou a další tvrí innost. Svoji innost vyvíjí podle poteby v rámci celé ZU. (2) V ele katedry je vedoucí katedry, který je do funkce ustaven dkanem na základ výbrového ízení nebo mže být z této funkce dkanem odvolán. (3) Katedra se v pípad poteby lení na oddlení, jejichž psobnost stanoví vedoucí katedry. (4) Dalšími funkcionái katedry jsou zástupce vedoucího katedry a tajemník katedry, který pomáhá vedoucímu katedry v hospodáské a organizaní innosti a spolupracuje s tajemníkem FST. Další funkcionáe urí po projednání s dkanem vedoucí katedry, který jim zárove urí psobnost. (5) Pehled kateder a dalších pracoviš FST je uveden v píloze. 4. ÁST PÁTÁ Studium na FST lánek 17 Pedpoklady uchaze o studium (1) Podmínkou pijetí ke studiu v bakaláském programu je dosažení úplného stedního nebo úplného stedního odborného vzdlání. Podmínkou pijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakaláský studijní program, je rovnž ádné ukonení studia v bakaláském studijním programu. Podmínkou pijetí ke studiu v doktorském studijním programu je ádné ukonení studia v magisterském studijním programu. (2) Krom podmínek uvedených v odstavci 1 mže FST stanovit i další podmínky pijetí ke studiu, týkající se uritých znalostí, schopností nebo prospchu ze stední školy, píp. vyšší odborné i vysoké školy. (3) FST mže rovnž stanovit nejvyšší možný poet pijímaných student. Splní-li tyto podmínky vtší poet uchaze, rozhoduje o pijetí poadí nejlepších. (4) FST mže stanovit odlišné podmínky pro pijetí uchaze, kteí absolvovali studijní program nebo jeho ást nebo studují jiný program na vysoké škole v eské republice nebo v zahranií, anebo absolvovali akreditovaný vzdlávací program nebo jeho ást na vyšší odborné škole nebo studují akreditovaný studijní program na vyšší odborné škole v eské republice nebo v zahranií. 6

7 lánek 18 Rozvrh a organizace studia (1) Studium je lenno na semestry, roníky nebo bloky. Každý semestr se sestává z období výuky, zkouškového období a období prázdnin. (2) Harmonogram akademického roku stanoví pokyn prorektora. ÁST ŠESTÁ Rozpoet a hospodaení FST lánek 19 Rozpoet FST (1) Rozpoet FST je souástí rozpotu ZU. FST je povinna respektovat rozpotová pravidla ZU, která formou rozhodnutí vydává rektor. (2) Na základ rozpotu ZU hospodaí FST samostatn. Náklady a výnosy musí být vyrovnané. Rozdlení finanních prostedk FST schvaluje AS FST. lánek 20 Hospodaení FST (1) Hospodaení FST a její vnitní správu ídí v rozsahu stanoveném opatením dkana tajemník. (2) Za úelné využívání finanních prostedk a ádné hospodaení FST je rektorovi odpovdný dkan. ÁST SEDMÁ Hodnocení innosti FST lánek 21 Obsah hodnocení (1) Pravidelné hodnocení innosti FST zahrnuje hodnocení: a) kvality vzdlávacích, výzkumných a vývojových umleckých a dalších tvrích inností, b) kvality akademického a samosprávného prostedí, c) funkní a hospodáské efektivnosti. (2) Kvalita, úrove a efektivnost jsou posuzovány: a) ve vztahu k dlouhodobému zámru ZU a jeho naplování, b) srovnáním s jinými domácími i zahraniními strojními fakultami, c) uznáním a zájmem veejnosti. (3) Kvalita, úrove a efektivnost jsou vyjadovány zejména soustavou kriterií používaných ve vysokoškolské oblasti v eské republice i v zahranií. 7

8 lánek 22 Formy, podmínky a výsledky hodnocení (1) Podrobnosti týkající se hodnocení inností FST stanoví smrnice rektora. (2) Hodnocení se uskuteuje též jako souást zpracování a hodnocení výroních zpráv FST. (3) Pi hodnocení se využívá rovnž výsledk plynoucích z hodnocení FST studenty. (4) Podmínky hodnocení FST jsou i základem pro hodnocení jednotlivých kateder a dalších pracoviš FST, pípadn i jednotlivých zamstnanc zaazených na FST. Potebnou konkretizaci pro podmínky FST provádí svým rozhodnutím dkan po projednání v AS FST. (5) Výsledky hodnocení FST jsou: a) zveejovány na úrovni ZU, b) promítány do dlouhodobých zámr a jejich aktualizace, c) podkladem pro strategické rozhodování. (7) Výsledky hodnocení FST mohou být využity pro porovnání úrovn inností FST i z hlediska rozpotových pravidel. ÁST OSMÁ Akademití pracovníci lánek 23 Postavení akademického pracovníka (1) Akademití pracovníci jsou povinni dbát dobrého jména FST i ZU. (2) Akademickým pracovníkem je zamstnanec, který je podle pracovní smlouvy zaazen na FST a vykonává jak pedagogickou, tak i výzkumnou a vývojovou, umleckou nebo další tvrí innost. (3) O uznání postavení akademického pracovníka rozhoduje v rámci uzavírání pracovn právního vztahu dkan. (4) Místa akademických pracovník se obsazují na základ výbrového ízení. lánek 24 lenství v orgánech (1) innost zamstnanc i student v orgánech a grémiích vymezených zákonem je významnou souástí jejich povinností jako len akademické obce FST a ZU. (2) Jedná se zejména o lenství v tchto orgánech: a) v AS FST a AS ZU, b) ve vdecké rad, ve vdecké rad ZU a ve vdeckých radách jiných vysokých škol, c) v Akreditaní komisi ZU, v Akreditaní komisi a jejich pracovních skupinách, d) v orgánech reprezentace vysokých škol, e) v Rad vlády pro výzkum a vývoj, f) v orgánech Evropské unie, g) v radách program, v pracovních orgánech Ministerstva školství, mládeže a tlovýchovy a v komisích dalších grantových agentur. 8

9 (3) Vedoucí zamstnanci jsou povinni vytvoit podmínky pro úast podízených zamstnanc na jednáních orgán uvedených v odstavci 2 a innost podízených zamstnanc promítnout do hodnocení innosti FST. lánek 25 Tvrí volno (1) O udlení tvrího volna žádá písemn akademický pracovník dkana. (2) O udlení tvrího volna rozhoduje dkan po vyjádení rektora. Pokud žádost dkan zamítne, uvede okolnosti, které vedly k zamítnutí žádosti. (3) Výsledky, kterých pracovník dosáhl v dob tvrího volna, jsou souástí hodnocení pracovníka. lánek 26 Hostující profesor (1) O pijetí hostujícího profesora rozhoduje dkan. (2) Hostující profesor je lenem akademické obce FST. ÁST DEVÁTÁ Akademické insignie a akademické obady FST lánek 27 Akademické insignie a akademické obady FST Akademické insignie a akademické obady FST jsou vnjším vyjádením pravomoci a odpovdnosti orgán FST, symbolizují nezávislost a samosprávnost FST a jsou výrazem její historické tradice.. lánek 28 Akademické insignie FST (1) Akademickými insigniemi FST jsou a) žezlo FST, b) etzy (dkana a prodkan), c) taláry FST. (2) Akademické insignie FST se používají v rámci akademických obad FST, ZU nebo jejích souástí. (3) Akademické insignie nesmí být použity v pípad, že by došlo ke snížení dobrého jména FST nebo ZU. 9

10 lánek 29 Pamtní medaile a pamtní listy FST (1) FST udluje za dlouhodobé i významné zásluhy o její rozvoj nebo o rozvoj ZU pamtní medaile nebo pamtní listy. (2) Pamtní medaile se udlují ve tech odstínech, zlatém stíbrném a bronzovém, které symbolicky vyjadují míru zásluhy o rozvoj FST nebo ZU. (3) Zlatá pamtní medaile FST je udlována za mimoádné zásluhy o rozvoj FST nebo ZU a je nejvyšším ocenním FST. (4) Stíbrná pamtní medaile FST je udlována za a) dlouholeté významné zásluhy o rozvoj FST nebo ZU, b) mimoádný in evropského významu, c) dlouholetou a významnou spolupráci s FST. (5) Bronzová pamtní medaile FST je udlována a) významné zásluhy o rozvoj FST nebo ZU, b) mimoádný in národního významu, c) dlouhodobou a úspšnou spolupráci s FST. (6) Pamtní list FST je udlován za a) dlouhodobé a úspšné psobení na FST, b) mimoádný in ve prospch FST nebo ZU, c) dlouhodobou spolupráci s FST. (7) Podrobnosti o postupu návrhu na udlení pamtní medaile nebo pamtního listu, o navrhovatelích a o schvalovaní udlení uvedených ocenní jsou obsaženy ve vnitní norm FST. FST též vede a zveejuje evidenci udlených pamtních medailí a pamtních list. (8) Popis provedení pamtních medailí je uveden v píloze. 5. lánek 30 Imatrikulace a promoce (1) Imatrikulace student se konají za úasti akademických funkcioná FST nebo ZU. Souástí imatrikulace je slavnostní imatrikulaní slib. Znní imatrikulaního slibu je uvedeno v píloze. 6. (2) Promoce absolvent se konají za úasti dkana a promotora, pípadn dalších akademických funkcioná FST nebo ZU. Souástí promoce je promoní formule a slib absolventa. Znní promoní formule a slibu absolventa je uvedeno v píloze

11 ÁST DESÁTÁ lánek 31 Závrená ustanovení (1) Zrušuje se statut FST ve znní pozdjších zmn ze dne (2) Tento statut FST nabývá platnosti dnem jeho schválení v Akademickém senátu ZU. (3) Tento statut FST nabývá úinnosti dnem jeho schválení v Akademickém senátu ZU. Ing. Roman ermák, Ph.D. pedseda Akademického senátu Fakulty strojní Západoeské univerzity v Plzni Doc. Ing. Jií Stank, CSc. dkan Fakulty strojní Západoeské univerzity v Plzni 11

12 Píloha. 1 ke statutu FST Cizojazyné ekvivalenty názvu Západoeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní Anglicky: University of West Bohemia, Faculty of Mechanical Engineering Francouzsky: L Université de Boheme de l Quest, Faculté de la Mécanique Construction Nmecky: Westböhmische Universität, Fakultät für Maschinenbau Rusky:, 12

13 Píloha. 2 ke statutu FST Seznam akreditovaných studijních program a obor, uskuteovaných na FST: 1. Bakaláský studijní program B2301 Strojní inženýrství Jde o univerzitn zamené bakaláské studium, které se nedlí na zamení a má dva roky (a ásten i v tetím roce) spolený studijní program, jehož úkolem je pedevším pipravit studenty na studium v navazujícím magisterském studiu. Studium je zakoneno státní závrenou zkouškou. Téma bakaláské práce dostává student zadáno od jedné z oborových kateder. Absolvent po úspšném dokonení studia obdrží titul Bakalá (Bc.). Forma studia: Standardní doba studia : prezenní, kombinovaná 3 roky 2. Bakaláský studijní program B Strojírenství Jde o profesn orientované bakaláské studium. Dva roky studia jsou spolené pro všechna zamení. Od tetího roníku je možno si volit na základ konkurzu jedno z fakultou nabízených odborných zamení. Studium je orientováno na pípravu student pedevším pro jejich nástup do prmyslové praxe. Studium je zakoneno státní závrenou zkouškou. Téma bakaláské práce dostává student zadáno od píslušné oborové katedry. Absolvent po úspšném dokonení studia obdrží titul Bakalá (Bc.). Forma studia: Standardní doba studia : prezenní, kombinovaná 3 roky 3. Navazující magisterský studijní program N2301 Strojní inženýrství (garantující katedra je uvedena v závorce) Studium navazuje na pedchozí ádn ukonené bakaláské studium (zejména na technických fakultách). Pijímací ízení se koná do následujících studijních obor: Stavba energetických stroj a zaízení Stavba výrobních stroj a zaízení Dopravní a manipulaní technika Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie 13 (KKE) (KKS) (KKS) (KMM)

14 Strojírenská technologie technologie obrábní Prmyslové inženýrství a management (KTO) (KPV) Studium je zakoneno státní závrenou zkouškou. Téma diplomové práce dostává student zadáno od píslušné oborové katedry. Absolvent po úspšném dokonení studia obdrží titul Inženýr (Ing.). Forma studia: Standardní doba studia: prezenní, kombinovaná 2 roky 4. Magisterský studijní program M2301 Strojní inženýrství (garantující katedra je uvedena v závorce) Studium se lení na 2 etapy studia. První etapa je dvouletá a je zakonena soubornou postupovou zkouškou. Prvních 7 semestr je spolených a v šestém semestru se studenti na základ konkurzu dlí do studijních obor: Stavba energetických stroj a zaízení Stavba výrobních stroj a zaízení Dopravní a manipulaní technika Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie Strojírenská technologie technologie obrábní Prmyslové inženýrství a management (KKE) (KKS) (KKS) (KMM) (KTO) (KPV) Studium je zakoneno státní závrenou zkouškou. Téma diplomové práce dostává student zadáno od píslušné oborové katedry. Absolvent po úspšném dokonení studia obdrží titul Inženýr (Ing.). Forma studia: Standardní doba studia: prezenní, kombinovaná 5 rok 5. Doktorský studijní program P2301 Strojní inženýrství (garantující katedra je uvedena v závorce) Studium navazuje na pedchozí ádn ukonené magisterské studium (zejména na technických fakultách). Pijímací ízení se koná do následujících studijních obor: Stavba energetických stroj a zaízení Termomechanika a mechanika tekutin Stavba stroj a zaízení Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie Strojírenská technologie technologie obrábní Prmyslové inženýrství a management 14 (KKE) (KKE) (KKS) (KMM) (KTO) (KPV)

15 Studium je zakoneno státní závrenou zkouškou. Téma disertaní práce dostává student zadáno od píslušné oborové katedry. Absolvent po úspšném dokonení studia obdrží titul Doktor (Ph.D.). Forma studia: Standardní doba studia: prezenní, kombinovaná 3 roky Certifikátové studium: Pokud si student bhem svého normálního studia (v rámci volitelných pedmt) zapíše a úspšn složí pedepsané zkoušky a toto ukoní závrenou zkouškou, obdrží na konci studia navíc certifikát o absolvování tohoto zamení. Profilová katedra : Standardní doba studia: stanoveno v celouniverzitní nabídce certifikátových program stanoveno v celouniverzitní nabídce certifikátových program 15

16 Píloha. 3 ke statutu FST Akreditovaný obor habilitaního a jmenovacího ízení uskuteovaný na FST Fakulta má akreditován obor Strojní inženýrství. 16

17 Katedry: Pehled kateder a dalších pracoviš FST - úplný název katedry: Katedra energetických stroj a zaízení - anglický ekvivalent názvu: Department of Power System Engineering - zkratka katedry: KKE - úplný název katedry: Katedra konstruování stroj - anglický ekvivalent názvu: Department of Machine Design - zkratka katedry: KKS - úplný název katedry: Katedra materiálu a strojírenské metalurgie - anglický ekvivalent názvu: Department of Material Science and Technology - zkratka katedry: KMM - úplný název katedry: Katedra technologie obrábní - anglický ekvivalent názvu: Department of Machining Technology - zkratka katedry: KTO Píloha. 4 ke statutu FST - úplný název katedry: Katedra prmyslového inženýrství a managementu - anglický ekvivalent názvu: Department of Industrial Engineering and Management - zkratka katedry: KPV - úplný název katedry: Katedra tlesné výchovy a sportu - anglický ekvivalent názvu: Department of Physical Training and Sport - zkratka katedry: KTS Další pracovišt: - úplný název pracovišt: Výzkumné centrum kolejových vozidel - anglický ekvivalent názvu: Research Centre of Rail Vehicles - zkratka pracovišt: VC KV - úplný název pracovišt: Výzkumné centrum tváecích technologií - anglický ekvivalent názvu: Research Centre of Forming Technology - zkratka pracovišt: VC TT 17

18 Píloha. 5 ke statutu FST Popis provedení pamtních medailí FST Provedení zlatá, stíbrná, bronzová, resp. imitace tohoto provedení NÁPISY: Pední strana: PRETIUM LABORUM Zkrácené heslo PRETIUM LABORUM NON VILE (odmna za námahu je nepatrná) druhého nejstaršího rytíského ádu ZLATÉHO ROUNA, založeného 1406 burgundským vévodou Filipem Dobrým. Druhá strana (revers): Nadpis ZU V PLZNI a FAKULTA STROJNÍ s katedrálou sv. Bartolomje (dominantou msta Plzn). 18

19 Píloha. 6 ke statutu FST Znní imatrikulaního slibu, promoní formule a slibu absolventa Znní imatrikulaního slibu Slibuji, že budu ádn plnit povinnosti studenta Fakulty strojní. Slibuji, že se budu v prbhu celého studia snažit získávat hluboké znalosti a všestrann rozvíjet své schopnosti. Jsem si vdom, že jsem se stal lenem akademické obce Fakulty strojní Západoeské univerzity v Plzni, a slibuji, že budu vždy dbát o dobré jméno své fakulty i celé Západoeské univerzity v Plzni. Znní promoní formule pro promoci absolvent magisterského nebo bakaláského studia Všichni pítomní studenti Fakulty strojní Západoeské univerzity v Plzni splnili úspšn zákonem pedepsané podmínky pro udlení titulu inženýra (bakaláe). Dávám tedy souhlas k tomu, aby po složení promoního slibu byli prohlášeni inženýry (bakalái) a byly jim pedány inženýrské (bakaláské) diplomy Západoeské univerzity v Plzni. Znní slibu absolventa magisterského nebo bakaláského studia Slavnostn slibuji, že budu vždy jednat a chovat se tak, abych dlal est inženýrskému (bakaláskému) titulu udlenému mi Fakultou strojní Západoeské univerzity v Plzni. Uchovám trvale v pamti svoji fakultu a celou Západoeskou univerzitu v Plzni a budu je podle svých možností vždy podporovat. Slibuji, že budu získané znalosti a schopnosti trvale rozvíjet a budu je využívat k prospchu lidstva. Znní promoní formule pro promoci absolvent doktorského studia Všichni pítomní absolventi postgraduálního studia na Fakult strojní Západoeské univerzity v Plzni úspšn složili rigorózní a další pedepsané zkoušky a obhájili disertaní práci. Dávám tedy souhlas k tomu, aby po složení promoního slibu byli prohlášeni doktory a byly jim pedány doktorské diplomy s peetí Západoeské univerzity v Plzni. Znní slibu absolventa doktorského studia Slavnostn slibuji, že budu vždy jednat a chovat se tak, abych dlal est doktorskému titulu udlenému mi Fakultou strojní Západoeské univerzity v Plzni. Uchovám trvale v pamti svoji fakultu a celou Západoeskou univerzitu a budu je podle svých možností vždy podporovat. Slibuji, že budu získané znalosti a schopnosti trvale rozvíjet a budu je využívat k prospchu lidstva. 19

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), 15. bezna 2007 pod j. 8 620/2007-30

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 Úplné znní organizaního ádu ŠLP Ktiny ve znní Zmn a doplk.j. 105/2007-981 schválených

Více

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu ŠKOLNÍ A KLASIFIKANÍ ÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Název školy lánek 1 Zizovatel: Ústecký kraj Poslání školy lánek 2 Vyšší odborná škola (dále jen VOŠ) poskytuje všeobecné a odborné vzdlání a praktickou pípravu

Více

UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y

UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y Úplné znní stanov spolenosti ve znní zmn schválených mimoádnou valnou hromadou dne 13.4.2006 STANOVY U N I P E T R O L, a.s. I. V š e o b e c n á u s t a n o v e n í l.1 Založení

Více

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení Stanovy eského rybáského svazu ást I. 1 Základní ustanovení 1) eský rybáský svaz (dále jen Svaz nebo RS ) je obanské sdružení podle zákona. 83/1990 Sb., o sdružování oban, v platném znní. 2) Svaz má postavení

Více

STANOVY eského svazu ochránc pírody

STANOVY eského svazu ochránc pírody STANOVY eského svazu ochránc pírody 1. Poslání a cíle Svazu 1 1. eský svaz ochránc pírody (dále jen Svaz) je dobrovolné sdružení fyzických a právnických osob, které spojuje aktivní zájem o ochranu pírody

Více

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 1/2007. OFFICE INTERNATIONAL du Coin de Terre et des Jardins Familiaux

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 1/2007. OFFICE INTERNATIONAL du Coin de Terre et des Jardins Familiaux ÍSLO 1/2007 V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU 1. ROK 2007 PADESÁTÉ VÝROÍ ZALOŽENÍ ZS Vstupujeme do roku, ve kterém oslavíme 50. výroí založení našeho Svazu. Je to jist! d"vod k oslavám, ale i k zamyšlení

Více

ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ

ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ Ureno pro projekt: uební text doc. Ing. Josef Novák, CSc. Ing. Petra Koišáková, Ph.D. Ing. Leo Novotný Název: Inovace studijních

Více

2.4.7. Informaní a propaganí akce

2.4.7. Informaní a propaganí akce Chotilsko, kde bylo teba vyezat náletové deviny na hrázích místních rybník, vyistit a proezat cesty a aleje v Sejcké Lhot, Mokrsku, Prostední Lhot a v dalších ástech této rozlehlé obce. Starostové i místní

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Statut. říjen 2006. Praha

Statut. říjen 2006. Praha Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 39 odst. 9 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 13.

Více

S t a n o v y. Stavebního bytového družstva Bižuterie. Jablonec nad Nisou. Vítzslava Nezvala 4498/7a 466 02 Jablonec nad Nisou IO 00042170

S t a n o v y. Stavebního bytového družstva Bižuterie. Jablonec nad Nisou. Vítzslava Nezvala 4498/7a 466 02 Jablonec nad Nisou IO 00042170 S t a n o v y Stavebního bytového družstva Bižuterie Jablonec nad Nisou Vítzslava Nezvala 4498/7a 466 02 Jablonec nad Nisou IO 00042170 ÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ l. 1 (l) Družstvo pijalo firmu: Stavební

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o.

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veejné správy a sociálních služeb VZDLÁVÁNÍ ÚEDNÍK VE VEEJNÉ SPRÁV BAKALÁSKÁ

Více

Stanovy akciové spolenosti Stavoprojekt Olomouc a.s.

Stanovy akciové spolenosti Stavoprojekt Olomouc a.s. Stanovy akciové spolenosti Stavoprojekt Olomouc a.s. Hlava I. Základní ustanovení 1. Založení a vznik spolenosti Akciová spolenost Stavoprojekt Olomouc a. s. (dále jen spolenost) byla založena jako akciová

Více

STATUT Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. Preambule

STATUT Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. Preambule SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Loucká 656/21, 669 02 Znojmo, info@svse.cz STATUT Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. Preambule Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o.

Více

UNIVERZITA OBRANY. Fakulta ekonomiky a managementu. Fakulta vojenských technologií. Fakulta vojenského zdravotnictví. Centrum jazykové p ípravy

UNIVERZITA OBRANY. Fakulta ekonomiky a managementu. Fakulta vojenských technologií. Fakulta vojenského zdravotnictví. Centrum jazykové p ípravy UNIVERZITA OBRANY Univerzita obrany je jediná vojenská vysoká škola v eské republice, která zajišuje ípravu vojenských profesionál pro poteby Armády eské republiky (AR) a civilních odborník zejména ve

Více

STATUT FAKULTY STAVEBNÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ

STATUT FAKULTY STAVEBNÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ Fakulta stavební VUT v Brně Akademický senát Vysokého učení technického v Brně v souladu s 9 odst. 1 písm. b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých

Více

S T A N O V Y ORLOVAN, mstské bytové družstvo. I. Základní ustanovení

S T A N O V Y ORLOVAN, mstské bytové družstvo. I. Základní ustanovení S T A N O V Y ORLOVAN, mstské bytové družstvo I. Základní ustanovení l. 1 Obchodní jméno a sídlo družstva 1. Družstvo pijalo název: ---------------- ORLOVAN, mstské bytové družstvo (dále jen družstvo).

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Analýza preprimárního vzdlávání a zpsob jeho financování v R Lucie Blohlávková Bakaláská práce 2014 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

Aktuální znní k 2. 5. 2011 (strana 1 z potu 19 stran celkem)

Aktuální znní k 2. 5. 2011 (strana 1 z potu 19 stran celkem) Jáchymov Property Management, a.s. T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov, IO: 453 59 229 registrace v obchodním rejstíku Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 207 S T A N O V Y obchodní spolenosti Jáchymov

Více

VII. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU Univerzity Hradec Králové

VII. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU Univerzity Hradec Králové VII. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU Univerzity Hradec Králové ze dne 26. června 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně

Více

VI. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO

VI. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 7. prosince 2006

Více

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 513/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2007 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní

Více

VII. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO

VII. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 7. prosince 2006

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STATUT ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení 1) Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských

Více

Úplné znní zákona o ochran osobních údaj. 101/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000

Úplné znní zákona o ochran osobních údaj. 101/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000 Úplné znní zákona o ochran osobních údaj 101/2000 Sb. ZÁKON ze dne 4. dubna 2000 o ochran osobních údaj a o zmn nkterých zákon, ve znní zákona *. 227/2000 Sb., zákona *. 177/2001 Sb., zákona *. 450/2001

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA HLAVÁOVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA HLAVÁOVA Aktualizované znní Stanov Bytového družstva Hlaváova - kvten 2004 strana 1 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA HLAVÁOVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ lánek 1 1. Obchodní firma družstva zní Bytové družstvo Hlaváova (dále

Více

ŠKOLNÍ ÁD v plném znní po posledních úpravách a doplcích platný od 1. ledna 2005

ŠKOLNÍ ÁD v plném znní po posledních úpravách a doplcích platný od 1. ledna 2005 Gymnázium, Cheb, Nerudova 7 Poštovní schránka 20 350 40 Cheb ŠKOLNÍ ÁD v plném znní po posledních úpravách a doplcích platný od 1. ledna 2005 ím svobodnjší má být oban a celá spolenost, tím dležitjší je,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. na ve ejnou zakázku

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. na ve ejnou zakázku ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veejnou zakázku Metodika ízení projektssz ve vazbách na platné interní akty ízení SSZ, MPSV a zpracování popisu konkrétních proces na SSZ v. zajištní

Více