FAKULTY STROJNÍ ZÁPADOESKÉ UNIVERZITY V PLZNI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FAKULTY STROJNÍ ZÁPADOESKÉ UNIVERZITY V PLZNI"

Transkript

1 FAKULTY STROJNÍ ZÁPADOESKÉ UNIVERZITY V PLZNI Plze*2007

2 STATUT Fakulty strojní Západoeské univerzity v Plzni Akademický senát Fakulty strojní Západoeské univerzity v Plzni schválil podle 27 odst. 1 písm. b) zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), ve znní pozdjších pedpis, dne návrh Statutu Fakulty strojní Západoeské univerzity v Plzni. Akademický senát Západoeské univerzity v Plzni schválil podle 9 odst. 1 písm. b) zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), ve znní pozdjších pedpis, dne Statut Fakulty strojní Západoeské univerzity v Plzni. ÁST PRVNÍ Základní ustanovení lánek 1 Úvodní ustanovení (1) Fakulta strojní (dále jen FST ) je souástí Západoeské univerzity v Plzni (dále jen ZU ). (2) Úplný název FST zní: Fakulta strojní Západoeské univerzity v Plzni. (3) Sídlo FST je: Univerzitní 22, Plze. (4) FST je oprávnna používat kulatého razítka se státním znakem eské republiky a textem "Západoeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní". Zásady pro užívání razítka jsou stanoveny vnitní normou ZU. (5) Cizojazyné ekvivalenty názvu FST jsou uvedeny v píloze. 1. lánek 2 Postavení FST (1) Základní postavení FST a rozsah jejích pravomocí stanoví zákon. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), ve znní pozdjších pedpis (dále jen zákon ) a Statut ZU. (2) FST v souladu se zákonem, dalšími právními pedpisy, vnitními pedpisy a vnitními normami ZU uskuteuje akreditované studijní programy a vykonává výzkumnou a vývojovou, umleckou nebo další tvrí innost. (3) Seznam akreditovaných studijních program, vetn jejich typu, lenní na studijní obory, formy výuky a standardní doby studia, je uveden v píloze. 2. (4) Seznam akreditovaných obor habilitaního ízení nebo ízení ke jmenování profesorem je uveden v píloze. 3. 2

3 lánek 3 Akademická obec FST (1) Akademickou obec FST tvoí: a) akademití pracovníci zaazení podle pracovní smlouvy na FST, a b) studenti zapsaní na FST. (2) lenové akademické obce FST mají právo volit leny akademického senátu FST a být voleni do akademického senátu FST. lánek 4 Akademické svobody a akademická práva Akademické svobody a akademická práva jsou zarueny. ÁST DRUHÁ Vnitní pedpisy a vnitní normy lánek 5 Vnitní pedpisy (1) Vnitními pedpisy FST, jsou a) statut, b) volební a jednací ád akademického senátu FST, c) jednací ád vdecké rady FST, a d) disciplinární ád pro studenty FST. (2) Vnitními normami FST, jsou a) rozhodnutí dkana, a b) vyhláška dkana. lánek 6 Vnitní normy ÁST TETÍ Orgány FST lánek 7 Samosprávné akademické orgány a další orgán FST (1) Samosprávnými akademickými orgány FST jsou a) akademický senát FST, b) dkan, 3

4 c) vdecká rada FST, a d) disciplinární komise FST. (2) Dalším orgánem FST je tajemník. (3) Samosprávné akademické orgány a další orgán FST jednají v souladu se zákonem, dalšími právními pedpisy, vnitními pedpisy a vnitními normami ZU. Jejich základní povinností je hájení a uplatování akademických práv a svobod len akademické obce FST. lánek 8 Akademický senát FST (1) Akademický senát FST (dále jen AS FST ) je jejím samosprávným zastupitelským akademickým orgánem. (2) Psobnost AS FST stanoví 27 zákona. (3) AS FST má 18 len, které volí ze svých ad lenové akademické obce FST. Tetinu len AS FST tvoí studenti. (4) Volbu len AS FST, jejich postavení a zpsob jednání AS FST upravuje volební a jednací ád akademického senátu FST. (5) lenství v AS FST je nesluitelné s funkcí rektora, prorektor, dkan a prodkan. (6) Funkní období jednotlivých len AS FST je dvouleté. Funkní období všech len AS FST skoní, jestliže AS FST po dobu šesti msíc nekoná podle 27 zákona. Dkan nejpozdji do 30 dn vyhlásí nové volby. (7) Zasedání AS FST jsou veejn pístupná. Dkan nebo v jeho zastoupení prodkan má právo vystoupit na zasedání, kdykoliv o to požádá. Na žádost dkana je pedseda AS FST povinen bezodkladn svolat mimoádné zasedání AS FST. (8) AS FST zveejuje pijatá usnesení. (9) Pedseda AS FST má právo úastnit se jednání kolegia dkana a jednání vdecké rady FST. Právo úastnit se jednání kolegia dkana s hlasem poradním má též len pedsednictva AS FST z ad student. lánek 9 Dkan (1) V ele fakulty je dkan, který jedná a rozhoduje ve vcech fakulty, pokud zákon nestanoví jinak. (2) Dkana jmenuje a odvolává na návrh AS FST rektor. Rektor mže odvolat dkana z vlastního podntu, a to pouze se souhlasem AS FST a akademického senátu ZU v pípad, kdy dkan závažným zpsobem neplní své povinnosti nebo závažným zpsobem poškozuje zájem ZU nebo fakulty. (3) Funkní období dkana je tyleté. Funkci dkana mže tatáž osoba vykonávat na FST nejvýše dv po sob bezprostedn jdoucí funkní období. (4) Dkana zastupují v jím ureném rozsahu prodkani. Prodkany jmenuje a odvolává dkan. (5) Poradním orgánem dkana je kolegium dkana. Jeho leny jsou dkan, prodkani, tajemník a pípadn další lenové jmenovaní dkanem. 4

5 lánek 10 Vdecká rada fakulty (1) Psobnost vdecké rady FST (dále jen vdecká rada ) stanoví 29 zákona. (2) leny vdecké rady jmenuje se souhlasem AS FST dkan z významných pedstavitel obor, v nichž FST uskuteuje vzdlávací, výzkumnou a vývojovou nebo další tvrí innost. Nejmén jedna tetina len jsou jiné osoby než lenové akademické obce ZU, jejíž je FST souástí. (3) Pedsedou vdecké rady je dkan. (4) innost vdecké rady upravuje jednací ád vdecké rady. lánek 11 Disciplinární komise FST (1) Psobnost disciplinární komise FST (dále jen disciplinární komise ) stanoví 31 zákona. Disciplinární komise FST projednává disciplinární pestupky student zapsaných na fakult a pedkládá návrh na rozhodnutí dkanovi. (2) leny disciplinární komise a jejího pedsedu jmenuje dkan z ad len akademické obce FST. Polovinu len disciplinární komise tvoí studenti. (3) Funkní období len disciplinární komise je dvouleté. lánek 12 Tajemník fakulty (1) Tajemník ídí hospodaení a vnitní správu FST v rozsahu stanoveném opatením dkana. (2) Tajemníka jmenuje a odvolává dkan. ÁST TVRTÁ Organizace FST lánek 13 Prodkani (1) Dkan jmenuje po vyjádení AS FST prodkany a stanoví jejich psobnost. (2) Prodkani zastupují dkana v jím ureném rozsahu. lánek 14 Pracovišt FST O zízení, slouení, splynutí, rozdlení nebo zrušení fakultních pracoviš rozhoduje na návrh dkana AS FST. 5

6 lánek 15 Dkanát (1) Dkanát FST zabezpeuje zejména a) agendu dkana, prodkan, tajemníka, AS FST, vdecké rady a disciplinární komise, b) studijní, pedagogické a vdecké záležitosti FST. (2) Postavení, psobnost a vnitní lenní dkanátu jsou upraveny vnitní normou FST. lánek 16 Katedra (1) Katedra je základním pracovištm pro vzdlávací, výzkumnou a vývojovou umleckou a další tvrí innost. Svoji innost vyvíjí podle poteby v rámci celé ZU. (2) V ele katedry je vedoucí katedry, který je do funkce ustaven dkanem na základ výbrového ízení nebo mže být z této funkce dkanem odvolán. (3) Katedra se v pípad poteby lení na oddlení, jejichž psobnost stanoví vedoucí katedry. (4) Dalšími funkcionái katedry jsou zástupce vedoucího katedry a tajemník katedry, který pomáhá vedoucímu katedry v hospodáské a organizaní innosti a spolupracuje s tajemníkem FST. Další funkcionáe urí po projednání s dkanem vedoucí katedry, který jim zárove urí psobnost. (5) Pehled kateder a dalších pracoviš FST je uveden v píloze. 4. ÁST PÁTÁ Studium na FST lánek 17 Pedpoklady uchaze o studium (1) Podmínkou pijetí ke studiu v bakaláském programu je dosažení úplného stedního nebo úplného stedního odborného vzdlání. Podmínkou pijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakaláský studijní program, je rovnž ádné ukonení studia v bakaláském studijním programu. Podmínkou pijetí ke studiu v doktorském studijním programu je ádné ukonení studia v magisterském studijním programu. (2) Krom podmínek uvedených v odstavci 1 mže FST stanovit i další podmínky pijetí ke studiu, týkající se uritých znalostí, schopností nebo prospchu ze stední školy, píp. vyšší odborné i vysoké školy. (3) FST mže rovnž stanovit nejvyšší možný poet pijímaných student. Splní-li tyto podmínky vtší poet uchaze, rozhoduje o pijetí poadí nejlepších. (4) FST mže stanovit odlišné podmínky pro pijetí uchaze, kteí absolvovali studijní program nebo jeho ást nebo studují jiný program na vysoké škole v eské republice nebo v zahranií, anebo absolvovali akreditovaný vzdlávací program nebo jeho ást na vyšší odborné škole nebo studují akreditovaný studijní program na vyšší odborné škole v eské republice nebo v zahranií. 6

7 lánek 18 Rozvrh a organizace studia (1) Studium je lenno na semestry, roníky nebo bloky. Každý semestr se sestává z období výuky, zkouškového období a období prázdnin. (2) Harmonogram akademického roku stanoví pokyn prorektora. ÁST ŠESTÁ Rozpoet a hospodaení FST lánek 19 Rozpoet FST (1) Rozpoet FST je souástí rozpotu ZU. FST je povinna respektovat rozpotová pravidla ZU, která formou rozhodnutí vydává rektor. (2) Na základ rozpotu ZU hospodaí FST samostatn. Náklady a výnosy musí být vyrovnané. Rozdlení finanních prostedk FST schvaluje AS FST. lánek 20 Hospodaení FST (1) Hospodaení FST a její vnitní správu ídí v rozsahu stanoveném opatením dkana tajemník. (2) Za úelné využívání finanních prostedk a ádné hospodaení FST je rektorovi odpovdný dkan. ÁST SEDMÁ Hodnocení innosti FST lánek 21 Obsah hodnocení (1) Pravidelné hodnocení innosti FST zahrnuje hodnocení: a) kvality vzdlávacích, výzkumných a vývojových umleckých a dalších tvrích inností, b) kvality akademického a samosprávného prostedí, c) funkní a hospodáské efektivnosti. (2) Kvalita, úrove a efektivnost jsou posuzovány: a) ve vztahu k dlouhodobému zámru ZU a jeho naplování, b) srovnáním s jinými domácími i zahraniními strojními fakultami, c) uznáním a zájmem veejnosti. (3) Kvalita, úrove a efektivnost jsou vyjadovány zejména soustavou kriterií používaných ve vysokoškolské oblasti v eské republice i v zahranií. 7

8 lánek 22 Formy, podmínky a výsledky hodnocení (1) Podrobnosti týkající se hodnocení inností FST stanoví smrnice rektora. (2) Hodnocení se uskuteuje též jako souást zpracování a hodnocení výroních zpráv FST. (3) Pi hodnocení se využívá rovnž výsledk plynoucích z hodnocení FST studenty. (4) Podmínky hodnocení FST jsou i základem pro hodnocení jednotlivých kateder a dalších pracoviš FST, pípadn i jednotlivých zamstnanc zaazených na FST. Potebnou konkretizaci pro podmínky FST provádí svým rozhodnutím dkan po projednání v AS FST. (5) Výsledky hodnocení FST jsou: a) zveejovány na úrovni ZU, b) promítány do dlouhodobých zámr a jejich aktualizace, c) podkladem pro strategické rozhodování. (7) Výsledky hodnocení FST mohou být využity pro porovnání úrovn inností FST i z hlediska rozpotových pravidel. ÁST OSMÁ Akademití pracovníci lánek 23 Postavení akademického pracovníka (1) Akademití pracovníci jsou povinni dbát dobrého jména FST i ZU. (2) Akademickým pracovníkem je zamstnanec, který je podle pracovní smlouvy zaazen na FST a vykonává jak pedagogickou, tak i výzkumnou a vývojovou, umleckou nebo další tvrí innost. (3) O uznání postavení akademického pracovníka rozhoduje v rámci uzavírání pracovn právního vztahu dkan. (4) Místa akademických pracovník se obsazují na základ výbrového ízení. lánek 24 lenství v orgánech (1) innost zamstnanc i student v orgánech a grémiích vymezených zákonem je významnou souástí jejich povinností jako len akademické obce FST a ZU. (2) Jedná se zejména o lenství v tchto orgánech: a) v AS FST a AS ZU, b) ve vdecké rad, ve vdecké rad ZU a ve vdeckých radách jiných vysokých škol, c) v Akreditaní komisi ZU, v Akreditaní komisi a jejich pracovních skupinách, d) v orgánech reprezentace vysokých škol, e) v Rad vlády pro výzkum a vývoj, f) v orgánech Evropské unie, g) v radách program, v pracovních orgánech Ministerstva školství, mládeže a tlovýchovy a v komisích dalších grantových agentur. 8

9 (3) Vedoucí zamstnanci jsou povinni vytvoit podmínky pro úast podízených zamstnanc na jednáních orgán uvedených v odstavci 2 a innost podízených zamstnanc promítnout do hodnocení innosti FST. lánek 25 Tvrí volno (1) O udlení tvrího volna žádá písemn akademický pracovník dkana. (2) O udlení tvrího volna rozhoduje dkan po vyjádení rektora. Pokud žádost dkan zamítne, uvede okolnosti, které vedly k zamítnutí žádosti. (3) Výsledky, kterých pracovník dosáhl v dob tvrího volna, jsou souástí hodnocení pracovníka. lánek 26 Hostující profesor (1) O pijetí hostujícího profesora rozhoduje dkan. (2) Hostující profesor je lenem akademické obce FST. ÁST DEVÁTÁ Akademické insignie a akademické obady FST lánek 27 Akademické insignie a akademické obady FST Akademické insignie a akademické obady FST jsou vnjším vyjádením pravomoci a odpovdnosti orgán FST, symbolizují nezávislost a samosprávnost FST a jsou výrazem její historické tradice.. lánek 28 Akademické insignie FST (1) Akademickými insigniemi FST jsou a) žezlo FST, b) etzy (dkana a prodkan), c) taláry FST. (2) Akademické insignie FST se používají v rámci akademických obad FST, ZU nebo jejích souástí. (3) Akademické insignie nesmí být použity v pípad, že by došlo ke snížení dobrého jména FST nebo ZU. 9

10 lánek 29 Pamtní medaile a pamtní listy FST (1) FST udluje za dlouhodobé i významné zásluhy o její rozvoj nebo o rozvoj ZU pamtní medaile nebo pamtní listy. (2) Pamtní medaile se udlují ve tech odstínech, zlatém stíbrném a bronzovém, které symbolicky vyjadují míru zásluhy o rozvoj FST nebo ZU. (3) Zlatá pamtní medaile FST je udlována za mimoádné zásluhy o rozvoj FST nebo ZU a je nejvyšším ocenním FST. (4) Stíbrná pamtní medaile FST je udlována za a) dlouholeté významné zásluhy o rozvoj FST nebo ZU, b) mimoádný in evropského významu, c) dlouholetou a významnou spolupráci s FST. (5) Bronzová pamtní medaile FST je udlována a) významné zásluhy o rozvoj FST nebo ZU, b) mimoádný in národního významu, c) dlouhodobou a úspšnou spolupráci s FST. (6) Pamtní list FST je udlován za a) dlouhodobé a úspšné psobení na FST, b) mimoádný in ve prospch FST nebo ZU, c) dlouhodobou spolupráci s FST. (7) Podrobnosti o postupu návrhu na udlení pamtní medaile nebo pamtního listu, o navrhovatelích a o schvalovaní udlení uvedených ocenní jsou obsaženy ve vnitní norm FST. FST též vede a zveejuje evidenci udlených pamtních medailí a pamtních list. (8) Popis provedení pamtních medailí je uveden v píloze. 5. lánek 30 Imatrikulace a promoce (1) Imatrikulace student se konají za úasti akademických funkcioná FST nebo ZU. Souástí imatrikulace je slavnostní imatrikulaní slib. Znní imatrikulaního slibu je uvedeno v píloze. 6. (2) Promoce absolvent se konají za úasti dkana a promotora, pípadn dalších akademických funkcioná FST nebo ZU. Souástí promoce je promoní formule a slib absolventa. Znní promoní formule a slibu absolventa je uvedeno v píloze

11 ÁST DESÁTÁ lánek 31 Závrená ustanovení (1) Zrušuje se statut FST ve znní pozdjších zmn ze dne (2) Tento statut FST nabývá platnosti dnem jeho schválení v Akademickém senátu ZU. (3) Tento statut FST nabývá úinnosti dnem jeho schválení v Akademickém senátu ZU. Ing. Roman ermák, Ph.D. pedseda Akademického senátu Fakulty strojní Západoeské univerzity v Plzni Doc. Ing. Jií Stank, CSc. dkan Fakulty strojní Západoeské univerzity v Plzni 11

12 Píloha. 1 ke statutu FST Cizojazyné ekvivalenty názvu Západoeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní Anglicky: University of West Bohemia, Faculty of Mechanical Engineering Francouzsky: L Université de Boheme de l Quest, Faculté de la Mécanique Construction Nmecky: Westböhmische Universität, Fakultät für Maschinenbau Rusky:, 12

13 Píloha. 2 ke statutu FST Seznam akreditovaných studijních program a obor, uskuteovaných na FST: 1. Bakaláský studijní program B2301 Strojní inženýrství Jde o univerzitn zamené bakaláské studium, které se nedlí na zamení a má dva roky (a ásten i v tetím roce) spolený studijní program, jehož úkolem je pedevším pipravit studenty na studium v navazujícím magisterském studiu. Studium je zakoneno státní závrenou zkouškou. Téma bakaláské práce dostává student zadáno od jedné z oborových kateder. Absolvent po úspšném dokonení studia obdrží titul Bakalá (Bc.). Forma studia: Standardní doba studia : prezenní, kombinovaná 3 roky 2. Bakaláský studijní program B Strojírenství Jde o profesn orientované bakaláské studium. Dva roky studia jsou spolené pro všechna zamení. Od tetího roníku je možno si volit na základ konkurzu jedno z fakultou nabízených odborných zamení. Studium je orientováno na pípravu student pedevším pro jejich nástup do prmyslové praxe. Studium je zakoneno státní závrenou zkouškou. Téma bakaláské práce dostává student zadáno od píslušné oborové katedry. Absolvent po úspšném dokonení studia obdrží titul Bakalá (Bc.). Forma studia: Standardní doba studia : prezenní, kombinovaná 3 roky 3. Navazující magisterský studijní program N2301 Strojní inženýrství (garantující katedra je uvedena v závorce) Studium navazuje na pedchozí ádn ukonené bakaláské studium (zejména na technických fakultách). Pijímací ízení se koná do následujících studijních obor: Stavba energetických stroj a zaízení Stavba výrobních stroj a zaízení Dopravní a manipulaní technika Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie 13 (KKE) (KKS) (KKS) (KMM)

14 Strojírenská technologie technologie obrábní Prmyslové inženýrství a management (KTO) (KPV) Studium je zakoneno státní závrenou zkouškou. Téma diplomové práce dostává student zadáno od píslušné oborové katedry. Absolvent po úspšném dokonení studia obdrží titul Inženýr (Ing.). Forma studia: Standardní doba studia: prezenní, kombinovaná 2 roky 4. Magisterský studijní program M2301 Strojní inženýrství (garantující katedra je uvedena v závorce) Studium se lení na 2 etapy studia. První etapa je dvouletá a je zakonena soubornou postupovou zkouškou. Prvních 7 semestr je spolených a v šestém semestru se studenti na základ konkurzu dlí do studijních obor: Stavba energetických stroj a zaízení Stavba výrobních stroj a zaízení Dopravní a manipulaní technika Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie Strojírenská technologie technologie obrábní Prmyslové inženýrství a management (KKE) (KKS) (KKS) (KMM) (KTO) (KPV) Studium je zakoneno státní závrenou zkouškou. Téma diplomové práce dostává student zadáno od píslušné oborové katedry. Absolvent po úspšném dokonení studia obdrží titul Inženýr (Ing.). Forma studia: Standardní doba studia: prezenní, kombinovaná 5 rok 5. Doktorský studijní program P2301 Strojní inženýrství (garantující katedra je uvedena v závorce) Studium navazuje na pedchozí ádn ukonené magisterské studium (zejména na technických fakultách). Pijímací ízení se koná do následujících studijních obor: Stavba energetických stroj a zaízení Termomechanika a mechanika tekutin Stavba stroj a zaízení Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie Strojírenská technologie technologie obrábní Prmyslové inženýrství a management 14 (KKE) (KKE) (KKS) (KMM) (KTO) (KPV)

15 Studium je zakoneno státní závrenou zkouškou. Téma disertaní práce dostává student zadáno od píslušné oborové katedry. Absolvent po úspšném dokonení studia obdrží titul Doktor (Ph.D.). Forma studia: Standardní doba studia: prezenní, kombinovaná 3 roky Certifikátové studium: Pokud si student bhem svého normálního studia (v rámci volitelných pedmt) zapíše a úspšn složí pedepsané zkoušky a toto ukoní závrenou zkouškou, obdrží na konci studia navíc certifikát o absolvování tohoto zamení. Profilová katedra : Standardní doba studia: stanoveno v celouniverzitní nabídce certifikátových program stanoveno v celouniverzitní nabídce certifikátových program 15

16 Píloha. 3 ke statutu FST Akreditovaný obor habilitaního a jmenovacího ízení uskuteovaný na FST Fakulta má akreditován obor Strojní inženýrství. 16

17 Katedry: Pehled kateder a dalších pracoviš FST - úplný název katedry: Katedra energetických stroj a zaízení - anglický ekvivalent názvu: Department of Power System Engineering - zkratka katedry: KKE - úplný název katedry: Katedra konstruování stroj - anglický ekvivalent názvu: Department of Machine Design - zkratka katedry: KKS - úplný název katedry: Katedra materiálu a strojírenské metalurgie - anglický ekvivalent názvu: Department of Material Science and Technology - zkratka katedry: KMM - úplný název katedry: Katedra technologie obrábní - anglický ekvivalent názvu: Department of Machining Technology - zkratka katedry: KTO Píloha. 4 ke statutu FST - úplný název katedry: Katedra prmyslového inženýrství a managementu - anglický ekvivalent názvu: Department of Industrial Engineering and Management - zkratka katedry: KPV - úplný název katedry: Katedra tlesné výchovy a sportu - anglický ekvivalent názvu: Department of Physical Training and Sport - zkratka katedry: KTS Další pracovišt: - úplný název pracovišt: Výzkumné centrum kolejových vozidel - anglický ekvivalent názvu: Research Centre of Rail Vehicles - zkratka pracovišt: VC KV - úplný název pracovišt: Výzkumné centrum tváecích technologií - anglický ekvivalent názvu: Research Centre of Forming Technology - zkratka pracovišt: VC TT 17

18 Píloha. 5 ke statutu FST Popis provedení pamtních medailí FST Provedení zlatá, stíbrná, bronzová, resp. imitace tohoto provedení NÁPISY: Pední strana: PRETIUM LABORUM Zkrácené heslo PRETIUM LABORUM NON VILE (odmna za námahu je nepatrná) druhého nejstaršího rytíského ádu ZLATÉHO ROUNA, založeného 1406 burgundským vévodou Filipem Dobrým. Druhá strana (revers): Nadpis ZU V PLZNI a FAKULTA STROJNÍ s katedrálou sv. Bartolomje (dominantou msta Plzn). 18

19 Píloha. 6 ke statutu FST Znní imatrikulaního slibu, promoní formule a slibu absolventa Znní imatrikulaního slibu Slibuji, že budu ádn plnit povinnosti studenta Fakulty strojní. Slibuji, že se budu v prbhu celého studia snažit získávat hluboké znalosti a všestrann rozvíjet své schopnosti. Jsem si vdom, že jsem se stal lenem akademické obce Fakulty strojní Západoeské univerzity v Plzni, a slibuji, že budu vždy dbát o dobré jméno své fakulty i celé Západoeské univerzity v Plzni. Znní promoní formule pro promoci absolvent magisterského nebo bakaláského studia Všichni pítomní studenti Fakulty strojní Západoeské univerzity v Plzni splnili úspšn zákonem pedepsané podmínky pro udlení titulu inženýra (bakaláe). Dávám tedy souhlas k tomu, aby po složení promoního slibu byli prohlášeni inženýry (bakalái) a byly jim pedány inženýrské (bakaláské) diplomy Západoeské univerzity v Plzni. Znní slibu absolventa magisterského nebo bakaláského studia Slavnostn slibuji, že budu vždy jednat a chovat se tak, abych dlal est inženýrskému (bakaláskému) titulu udlenému mi Fakultou strojní Západoeské univerzity v Plzni. Uchovám trvale v pamti svoji fakultu a celou Západoeskou univerzitu v Plzni a budu je podle svých možností vždy podporovat. Slibuji, že budu získané znalosti a schopnosti trvale rozvíjet a budu je využívat k prospchu lidstva. Znní promoní formule pro promoci absolvent doktorského studia Všichni pítomní absolventi postgraduálního studia na Fakult strojní Západoeské univerzity v Plzni úspšn složili rigorózní a další pedepsané zkoušky a obhájili disertaní práci. Dávám tedy souhlas k tomu, aby po složení promoního slibu byli prohlášeni doktory a byly jim pedány doktorské diplomy s peetí Západoeské univerzity v Plzni. Znní slibu absolventa doktorského studia Slavnostn slibuji, že budu vždy jednat a chovat se tak, abych dlal est doktorskému titulu udlenému mi Fakultou strojní Západoeské univerzity v Plzni. Uchovám trvale v pamti svoji fakultu a celou Západoeskou univerzitu a budu je podle svých možností vždy podporovat. Slibuji, že budu získané znalosti a schopnosti trvale rozvíjet a budu je využívat k prospchu lidstva. 19

ÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDLÁVÁNÍ

ÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), dne 30. ervna 2008 pod j.

Více

Vnitřní předpisy Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni S T A T U T

Vnitřní předpisy Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni S T A T U T S T A T U T Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni ze dne 24. 2. 2016 Akademický senát Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni schválil podle 27 odst. 1 písm. b) zákona

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU MENDELOVY UNIVERZITY V BRN

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU MENDELOVY UNIVERZITY V BRN VOLEBNÍ A JEDNACÍ ÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU MENDELOVY UNIVERZITY V BRN ze dne 15. ervence 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a 5 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých

Více

FAKULTY PRÁVNICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI

FAKULTY PRÁVNICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI STATUT FAKULTY PRÁVNICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI Plzeň 2007 STATUT Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni Akademický senát Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni schválil podle

Více

Úplné znění STATUTU. FAKULTY PRÁVNICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ze dne

Úplné znění STATUTU. FAKULTY PRÁVNICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ze dne Úplné znění STATUTU FAKULTY PRÁVNICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ze dne 25. 11. 2015 Plzeň 2015 STATUT Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni Akademický senát Fakulty právnické Západočeské

Více

Vnitní pedpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad Labem

Vnitní pedpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad Labem Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), dne 20. listopadu 2006 pod

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN

ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN j. 25953/2011-43810 ze dne 19. prosince 2011 Organizaní ád Správy kolejí a menz Mendelovy univerzity v Brn ást I Zízení, právní postavení a

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 Úplné znní organizaního ádu ŠLP Ktiny ve znní Zmn a doplk.j. 105/2007-981 schválených

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), 15. bezna 2007 pod j. 8 620/2007-30

Více

STATUT PROVOZNĚ EKONOMICKÉ FAKULTY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

STATUT PROVOZNĚ EKONOMICKÉ FAKULTY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Akademický senát České zemědělské univerzity v Praze schválil podle 9, odst.1, písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a ve znění pozdějších změn a doplňků dne.. a Rektorát České zemědělské

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO ZEMDLSKÉHO PODNIKU ŽABICE.j. : 1080/2001

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO ZEMDLSKÉHO PODNIKU ŽABICE.j. : 1080/2001 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO ZEMDLSKÉHO PODNIKU ŽABICE.j. : 1080/2001 Úplné znní organizaního ádu ŠZP Žabice ve znní Zmn a doplk.j. 104/2007-981 schválených Akademickým

Více

STATUT Fakulty strojní TU v Liberci. Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STATUT Fakulty strojní TU v Liberci. Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STATUT Fakulty strojní TU v Liberci Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Název, sídlo a typ (1) Fakulta strojní je součástí Technické univerzity v Liberci (dále jen TUL ), která je veřejnou vysokou

Více

Organizaní ád Mstského úadu Jevíko

Organizaní ád Mstského úadu Jevíko Organizaní ád Mstského úadu Jevíko Smrnice. 1-T/2013 Úinnost od 1. 7. 2013 Za vcnou správnost odpovídá tajemník MÚ Bc. Pavel Sedlák. Smrnice je závazná pro zamstnance Msta Jevíko zaazené do Mstského úadu

Více

Přírodovědecká fakulta. Ostravské univerzity v Ostravě. Statut

Přírodovědecká fakulta. Ostravské univerzity v Ostravě. Statut Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Statut Schváleno akademickým senátem Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě dne 16.3.2015 Ostrava 2015 Část první Úvodní ustanovení

Více

O Nás. Stanovy Historické spolenosti Starý Velehrad

O Nás. Stanovy Historické spolenosti Starý Velehrad O Nás Stanovy Historické spolenosti Starý Velehrad P r e a m b u l e Historická spolenost Starý Velehrad (dále jen Spolenost) je dobrovolnou, zájmovou i odbornou organizací, která sdružuje jednotlivce

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

S T A T U T FAKULTY UMĚNÍ A DESIGNU UJEP. Část I Úvodní ustanovení

S T A T U T FAKULTY UMĚNÍ A DESIGNU UJEP. Část I Úvodní ustanovení S T A T U T FAKULTY UMĚNÍ A DESIGNU UJEP Část I Úvodní ustanovení Čl. 1 Název a sídlo fakulty 1. Úplný název fakulty zní Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (dále

Více

Statut Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

Statut Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Akademický senát Vysoké školy chemicko-technologické v Praze schválil v souladu s 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

Více

Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne

Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne 22. 2. 2009 Pítomni: Stanislav Michal, Ing. František Hladil Pavel Toman Kamil ech Radek Dvoáek Vladimír Konopá Program: 1) Zpráva finanního

Více

Statut. Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií. Mendelovy univerzity v Brně

Statut. Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií. Mendelovy univerzity v Brně Statut Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně Č. j. 23796/2013-391 ze dne 21. října 2013 Část I. Základní ustanovení Článek 1 Statut Statut Fakulty regionálního

Více

APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm

APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm Dne ledna 2007 nabyl úinnosti zákon. 159/2006 Sb., o stetu zájm, a vyhláška. 578/2006 Sb., kterou se stanoví struktura a formát formuláe pro podávání oznámení

Více

VOLEBNÍ ÁD. pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R

VOLEBNÍ ÁD. pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R VOLEBNÍ ÁD pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R razítko Spolenosti radiologických asistent R podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R (1) Voliem je každý ádný len SRLA

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD DOKTORSKÉHO STUDIA FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD DOKTORSKÉHO STUDIA FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD DOKTORSKÉHO STUDIA FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI lánek 1 Doktorský studijní program a obory doktorského studia 1) Doktorský studijní program je zamen na vdecké

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

I. ÚPLNÉ ZNNÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ÁDU

I. ÚPLNÉ ZNNÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ÁDU Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), dne 16. srpna 2004 pod j.

Více

Zápis. 8. ze zasedání Akademického senátu PF UP dne 27. kvtna 2009

Zápis. 8. ze zasedání Akademického senátu PF UP dne 27. kvtna 2009 Zápis. 8 ze zasedání Akademického senátu PF UP dne 27. kvtna 2009 Pítomni: 16 len AS PF, dkan : prof. J. Ševík prodkani : prof. I. Frébort, prof. T. Opatrný, doc. J. Molnár tajemník : dr. P. Velecký hosté

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STATUT FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE STATUT FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Praha 2008 STATUT FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ

Více

Stanovy a jednací ád Studentského parlamentu msta Tebíe

Stanovy a jednací ád Studentského parlamentu msta Tebíe Stanovy a jednací ád Studentského parlamentu msta Tebíe lánek I Úvodní ustanovení a) Stanovy a jednací ád Studentského parlamentu msta Tebíe (dále jen Parlament) upravuje pípravu, svolání, prbh jednání.

Více

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení Stanovy eského rybáského svazu ást I. 1 Základní ustanovení 1) eský rybáský svaz (dále jen Svaz nebo RS ) je obanské sdružení podle zákona. 83/1990 Sb., o sdružování oban, v platném znní. 2) Svaz má postavení

Více

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení (1) Tento ád upravuje specifika a postavení Kmene dosplých (dále jen KD) v Junáku. (2) Souvisejícími pedpisy jsou zejména: a) Stanovy Junáka b) Organizaní ád a systemizace

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

NÁVRH STATUT NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Postavení fakulty

NÁVRH STATUT NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Postavení fakulty NÁVRH STATUT NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Postavení fakulty (1) Národohospodářská fakulta (dále jen fakulta ) je součástí Vysoké školy

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

18/2004 Sb. ZÁKON ze dne 10. prosince 2003

18/2004 Sb. ZÁKON ze dne 10. prosince 2003 Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 18/2004 Sb. - poslední stav textu 18/2004 Sb. ZÁKON ze dne 10. prosince 2003 o uznávání odborné kvalifikace a jiné zpsobilosti

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

I. ÚPLNÉ ZNENÍ STIPENDIJNÍHO RÁDU CESKÉHO VYSOKÉHO UCENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 26. CERVENCE 2004

I. ÚPLNÉ ZNENÍ STIPENDIJNÍHO RÁDU CESKÉHO VYSOKÉHO UCENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 26. CERVENCE 2004 Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona c. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmene a doplnení dalších zákonu (zákon o vysokých školách), dne 23. dubna 1999

Více

STATUT Farmaceutické fakulty VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO. Část první ÚVODNÍ USTANOVENÍ

STATUT Farmaceutické fakulty VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO. Část první ÚVODNÍ USTANOVENÍ STATUT Farmaceutické fakulty VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO Část první ÚVODNÍ USTANOVENÍ Náplň statutu Článek 1 Tento statut je vnitřním předpisem Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické

Více

PRVNÍ ČÁST Úvodní ustanovení

PRVNÍ ČÁST Úvodní ustanovení STATUT PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM PRVNÍ ČÁST Úvodní ustanovení Čl. 1 Poslání fakulty 1. Přírodovědecká fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí

Více

Statut. Fakulty chemické technologie. Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Úvodní ustanovení

Statut. Fakulty chemické technologie. Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Úvodní ustanovení Statut FCHT Akademický senát Vysoké školy chemicko-technologické v Praze schválil v souladu s 9 odst. 1 pís.b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých

Více

Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ)

Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ) Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ) 1 Úvodní ustanovení 1) Disciplinární ád upravuje postup orgán Asociace finanních zprostedkovatel a finanních

Více

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6643/2013-980 SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn lánek 1 Obecná ustanovení 1. Ve smyslu 57 zákona.

Více

Zápis z prbžného oponentního ízení

Zápis z prbžného oponentního ízení Zápis z prbžného oponentního ízení Identifikaní kód projektu: 1PO5ME816 1. Název projektu: Píprava odborník pro oblast inovaního podnikání 2. Píjemce úelové podpory: Vysoká škola manažerské informatiky

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STATUT ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení 1) Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

Stanovy YMCA - Branik. Stanovy obanského sdružení. YMCA Braník. Kesanské sdružení mladých lidí 1/6

Stanovy YMCA - Branik. Stanovy obanského sdružení. YMCA Braník. Kesanské sdružení mladých lidí 1/6 Stanovy obanského sdružení YMCA Braník Kesanské sdružení mladých lidí 1/6 1 Jméno a sídlo sdružení 1. Jméno sdružení: YMCA Braník, Kesanské sdružení mladých lidí, zkrácen% jen YMCA Bráník 2. Sídlo sdružení:

Více

S T A T U T FAKULTY SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉ UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

S T A T U T FAKULTY SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉ UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM S T A T U T FAKULTY SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉ UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Část I Úvodní ustanovení Čl. 1 Vymezení statutu fakulty Statut Fakulty sociálně ekonomické UJEP určuje v souladu

Více

Jezdeckého klubu Baník Ostrava

Jezdeckého klubu Baník Ostrava S T A N O V Y Jezdeckého klubu Baník Ostrava Ostrava Stará Blá, K prplavu 729, 724 00 Stará Blá Obsah: I. Základní ustanovení II. Poslání a úkoly III. Orgány klubu IV. lenství, povinnosti a práva len V.

Více

Výroní zpráva. za rok 2004

Výroní zpráva. za rok 2004 Výroní zpráva za rok 2004 Výroní zpráva o innosti Rašínovy vysoké školy s.r.o. 1. ÚVOD - Rašínova vysoká škola s.r.o., IO: 26275619 - RVŠ - Hudcova 78, 612 00 BRNO, kraj Jihomoravský - tel.: 541 632 517,

Více

Zápis. 7. ze zasedání Akademického senátu PF UP dne 15. dubna 2009

Zápis. 7. ze zasedání Akademického senátu PF UP dne 15. dubna 2009 Zápis. 7 ze zasedání Akademického senátu PF UP dne 15. dubna 2009 Pítomni: 17 len AS PF dkan : prof. J. Ševík prodkani : prof. T. Opatrný, doc. J. Molnár tajemník : dr. P. Velecký vedoucí studijního oddlení

Více

Informace o povinném subjektu zveejované podle zákona. 106/1999 Sb., o svobodném pístupu k informacím

Informace o povinném subjektu zveejované podle zákona. 106/1999 Sb., o svobodném pístupu k informacím ZÁKLADNÍ ŠKOLA BEZNICE, píspvková organizace tel. 318 682 165 Rožmitálská 419 fax 318 683 608 262 72 Beznice e-mail: skola@zsbreznice.cz Žáci ZŠ Beznice podporují sbrovými aktivitami chov tuák v ZOO Praha,

Více

Píloha. 4 PODPISOVÝ ÁD MAGISTRÁTU MSTA ESKÉ BUDJOVICE. Úvodní ustanovení l. 1

Píloha. 4 PODPISOVÝ ÁD MAGISTRÁTU MSTA ESKÉ BUDJOVICE. Úvodní ustanovení l. 1 Píloha. 4 PODPISOVÝ ÁD MAGISTRÁTU MSTA ESKÉ BUDJOVICE Úvodní ustanovení l. 1 1. Podpisový ád upravuje oprávnní a povinnosti pi podepisování písemností vyhotovených orgány msta. 2. Podpisový ád stanoví:

Více

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád REKLAMANÍ ÁD ATLANTIK finanní trhy, a.s. 1 Obsah I. II. III. IV. V. ÚVODNÍ USTANOVENÍ PODÁNÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI! " PIJETÍ A VYÍZENÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI # $ % EVIDENCE SPOJENÁ S REKLAMACEMI A STÍŽNOSTMI

Více

STATUT FAKULTY ELEKTROTECHNICKÉ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE

STATUT FAKULTY ELEKTROTECHNICKÉ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE byl schválen Akademickým senátem Českého vysokého učení technického v Praze dne 21. 3. 2012. prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc. předseda Akademického senátu Českého vysokého učení technického v Praze Akademický

Více

Od pijetí k promoci. aneb. Jak úspšn vystudovat FPE

Od pijetí k promoci. aneb. Jak úspšn vystudovat FPE Od pijetí k promoci aneb Jak úspšn vystudovat FPE Na co by neml zapomenout student 1. roníku Pedpokladem úspšného studia je krom píle pi samotném studiu i respektování Studijního a zkušebního ádu fakult

Více

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Schváleno RM dne 06.06.2012 usnesením. 35/730/2012 Nabývá úinnosti dne 01.07.2012 NAÍZENÍ MSTA NAPAJEDLA. 2/2012, KTERÝM SE VYDÁVÁ TRŽNÍ ÁD Rada

Více

Statut vysoké školy STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Statut vysoké školy STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. Verze: Platnost: pátá dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR Zpracoval/i: RNDr. Josef Tesařík ředitel doc. RNDr. Eva Grublová, CSc.

Více

Vnitřní předpisy Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice

Vnitřní předpisy Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU FAKULTY EKONOMICKO-SPRÁVNÍ UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 19. 4. 2016 ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Článek 1 Základní ustanovení (1) V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých

Více

ád Vodních skaut 1. Úvodní ustanovení 2. Sí Vodních skaut 3. Úel sít VS 4. Vodní výchovné jednotky Junák svaz skaut a skautek R

ád Vodních skaut 1. Úvodní ustanovení 2. Sí Vodních skaut 3. Úel sít VS 4. Vodní výchovné jednotky Junák svaz skaut a skautek R ád Vodních skaut 1. Úvodní ustanovení (1) Tento ád upravuje specifika a strukturu sít Vodních skaut (dále jen VS). (2) Souvisejícími pedpisy jsou zejména: a) Stanovy Junáka, b) Organizaní ád a systemizace

Více

Smrnice rektora. 36R/2007 POŽÁRNÍ OCHRANA

Smrnice rektora. 36R/2007 POŽÁRNÍ OCHRANA rektor Smrnice rektora. 36R/2007 POŽÁRNÍ OCHRANA Plze 10. prosince 2007 R-586-07 Tato smrnice v souladu se zákonem. 133/1985 Sb., o požární ochran, ve znní pozdjších pedpis a vyhláškou. 246/2001 Sb., o

Více

STATUT PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ. PRVNÍ ČÁST Úvodní ustanovení Čl. 1 Poslání fakulty

STATUT PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ. PRVNÍ ČÁST Úvodní ustanovení Čl. 1 Poslání fakulty STATUT PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ PRVNÍ ČÁST Úvodní ustanovení Čl. 1 Poslání fakulty 1. Pedagogická fakulta (dále jen fakulta) je součástí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Více

Statut fakulty stavební

Statut fakulty stavební Účinnost dokumentu od: 7.2.2012 Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem STATUT FAKULTY STAVEBNÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 7. 2. 2012 Správce

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Volba Vědecké rady FS ČVUT

Volba Vědecké rady FS ČVUT ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STROJNÍ Akademický senát Fakulty strojní ČVUT v Praze Volba Vědecké rady FS ČVUT verze 01 leden 06 Koncept konstituce VR FS ČVUT a projednávání v AS Úkoly VR

Více

&!!"#$##% Strana 1 (celkem 5)

&!!#$##% Strana 1 (celkem 5) !"#$##% &!!"#$##% '!"( ( Strana 1 (celkem 5) 1 Obecná ustanovení 1. Hospodaení a útování NS se ídí touto smrnicí a jejími pílohami. 2. Smrnice vychází z platných zákonných norem pro organizace, u kterých

Více

Vnitní ád školní družiny

Vnitní ád školní družiny Školní družina pi Základní škole ve Fryovicích Fryovice 628, 73945 Vnitní ád školní družiny Vnitní ád je zpracován v souladu se zákonem. 561/2005 Sb.( školský zákon) a vyhláškou. 74/2005 Sb.( o zájmovém

Více

Jednací ád Zastupitelstva msta Napajedla

Jednací ád Zastupitelstva msta Napajedla Jednací ád Zastupitelstva msta Napajedla Zastupitelstvo msta Napajedla (dále zastupitelstvo") vydalo ve smyslu 96 zákona. 128/2000 Sb., o obcích, ve znní pozdjších zmn a doplk, (dále zákon") svým usnesením

Více

STATUT Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

STATUT Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem STATUT Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Část I. Úvodní ustanovení Čl. 1 Poslání fakulty 1. Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

zákon, Statut TUL a Statut Fakulty strojní TU v Liberci (dále jen statut fakulty ). STATUT Fakulty strojní TU v Liberci Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

zákon, Statut TUL a Statut Fakulty strojní TU v Liberci (dále jen statut fakulty ). STATUT Fakulty strojní TU v Liberci Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STATUT Fakulty strojní TU v Liberci Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Název, sídlo a typ (1) Fakulta strojní je součástí Technické univerzity v Liberci (dále jen TUL ), která je veřejnou vysokou

Více

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 V Brn 2010 Schváleno Akademickou radou Rašínovy vysoké školy s.r.o., dne 29. ervna 2010 1 Veškerá práva vyhrazena Brno 2010 Vydalo nakladatelství

Více

Zakládací smlouva. Karmelitská 379/18, 118 00 Praha 1 - Malá Strana

Zakládací smlouva. Karmelitská 379/18, 118 00 Praha 1 - Malá Strana Zakládací smlouva l.i. Název obecn prospšné spolenosti Obecn prospšná spolenost nese název: SIRIRI o. p. s. l.li: Sídlo obecn prospšné spolenosti Obecn prospšná spolenost má sídlo na adrese: Karmelitská

Více

Statut Právnické fakulty Univerzity Palackého

Statut Právnické fakulty Univerzity Palackého Statut Právnické fakulty Univerzity Palackého OBSAH ČÁST I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 2 1 Úvodní ustanovení... 2 ČÁST II - AKADEMICKÁ OBEC FAKULTY A JEJÍ ORGÁNY... 2 2 AKADEMICKÁ OBEC PF UP... 2 3 ORGÁNY PF

Více

Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ

Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ ze dne 24. 9. 2014 Č Á S T

Více

Katastrální úad pro Královéhradecký kraj Katastrální pracovišt Rychnov nad Knžnou Zborovská 17, Rychnov nad Knžnou

Katastrální úad pro Královéhradecký kraj Katastrální pracovišt Rychnov nad Knžnou Zborovská 17, Rychnov nad Knžnou Katastrální úad pro Královéhradecký kraj Katastrální pracovišt Rychnov nad Knžnou Zborovská 17, 516 01 Rychnov nad Knžnou Obec Pín Pín 207 517 57 Pín u Rychnova nad Knžnou íslo jednací: Vaše.j.: Ze dne:

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1

! #$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1 ! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA Rozdlovník za školní rok 2006/2007 Výtisk íslo 1: Odbor školství, mládeže a sportu KÚ ZK Výtisk íslo 2: Stední škola Kostka s. r. o. editel školy Výtisk íslo 3: Stední škola

Více

Vnitřní předpisy Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Vnitřní předpisy Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích c) německý jazyk: Südböhmische Universität in České Budějovice, Ökonomische Fakultät, d) francouzský jazyk: L Université de Bohême du Sud à České Budějovice, Faculté d'économie. (5) Znaky a symboly fakulty

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 02/2007 PRACOVNÍ ÁD. Ing. Jan Kvasnika. zamstnanci msta zaazení do mstského úadu

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 02/2007 PRACOVNÍ ÁD. Ing. Jan Kvasnika. zamstnanci msta zaazení do mstského úadu Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 02/2007 PRACOVNÍ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika Rozsah psobnosti: zamstnanci msta zaazení do mstského úadu Nabývá úinnosti: Poet stran: Poet píloh: 1.11.2007 12 1 Tímto

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci

Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci FZV-A-1/2016 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI VNITŘNÍ PŘEDPIS Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Vnitřní předpis Organizační řád Fakulty zdravotnických

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 4/2001, O VEEJNÉM POÁDKU

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 4/2001, O VEEJNÉM POÁDKU MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 4/2001, O VEEJNÉM POÁDKU Zastupitelstvo msta Vizovice rozhodlo dne 26. listopadu 2001 usnesením. VIII/149/01 vydat

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Vyhláška. Ministerstva financí. ze dne..2004,

Vyhláška. Ministerstva financí. ze dne..2004, Vyhláška Ministerstva financí ze dne..2004, kterou se provádí zákon. 38/2004 Sb., o pojišovacích zprostedkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o zmn živnostenského zákona (zákon

Více

Základní škola a Mateská škola, Uherské Hradišt Jarošov, Pivovarská 200, píspvková organizace

Základní škola a Mateská škola, Uherské Hradišt Jarošov, Pivovarská 200, píspvková organizace Základní škola a Mateská škola, Uherské Hradišt Jarošov, Pivovarská 200, píspvková organizace Smrnice o svobodném pístupu k informacím a k ochran informací Smrnice íslo: ze dne : s úinností od: 1.9.2007

Více

Úplné znění Statutu Slezské univerzity v Opavě, Fakulty veřejných politik v Opavě ze dne 1. listopadu 2011

Úplné znění Statutu Slezské univerzity v Opavě, Fakulty veřejných politik v Opavě ze dne 1. listopadu 2011 Úplné znění Statutu Slezské univerzity v Opavě, Fakulty veřejných politik v Opavě ze dne 1. listopadu 2011 Část první - Základní ustanovení Čl. 1 Název, sídlo a symboly fakulty 1. Statut Slezské univerzity

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU IMATRIKULACÍ A PROMOCÍ UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ZE DNE 18. LISTOPADU 2015

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU IMATRIKULACÍ A PROMOCÍ UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ZE DNE 18. LISTOPADU 2015 II. Úplné znění Řádu imatrikulací a promocí Univerzity Karlovy v Praze (včetně příloh) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

Více

ÚPLNÉ ZNNÍ. 159/2006 Sb. ZÁKON ze dne 16. bezna o stetu zájm. ve znní zákona. 216/2008 Sb. (vyhlášeno dne )

ÚPLNÉ ZNNÍ. 159/2006 Sb. ZÁKON ze dne 16. bezna o stetu zájm. ve znní zákona. 216/2008 Sb. (vyhlášeno dne ) ÚPLNÉ ZNNÍ 159/2006 Sb. ZÁKON ze dne 16. bezna 2006 o stetu zájm ve znní zákona. 216/2008 Sb. (vyhlášeno dne 20. 6. 2008) Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ STET ZÁJM A NESLUITELNOST

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. listopadu 2007

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec

Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec Poskytování finanních dotací a píspvk se ídí obecn závaznými pedpisy. Jedná

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Zpracoval: doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA Platnost a účinnost:

Více

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. ministerstva vnitra eské socialistické republiky ze dne 24. íjna 1981 o ištní komín Ministerstvo vnitra eské socialistické republiky stanoví podle 30 odst. 3 zákona. 18/1958 Sb.,

Více

ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969. o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1

ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969. o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1 39/1969 ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969 o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1 eská národní rada vycházejíc ze zásad nabývání a pozbývání státního obanství

Více

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

Jednací ád Zastupitelstva obce Jindichovice

Jednací ád Zastupitelstva obce Jindichovice Jednací ád Zastupitelstva obce Jindichovice Zastupitelstvo obce (dále jen zastupitelstvo ) se usneslo podle 96 zákona íslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zízení), ve znní pozdjších pedpis, (dále jen zákon

Více

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 3/2013

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 3/2013 ÍSLO 3/2013 V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU 1. USNESENÍ Z 8. ZASEDÁNÍ RR ZS o.s. KONANÉHO VE DNECH 15.-16. 11. 2013 v hotelu Zlatá Štika v Pardubicích 8. zasedání se zúastnilo 70 len, tj. 92 %,

Více

STANOVY eského zahrádká7ského svazu, z. s. ÁST PRVNÍ OBECNÁ ÁST

STANOVY eského zahrádká7ského svazu, z. s. ÁST PRVNÍ OBECNÁ ÁST STANOVY eského zahrádká7ského svazu, z. s. ÁST PRVNÍ OBECNÁ ÁST HLAVA I PSEDMTT ÚPRAVY 1 Základní ustanovení (1) 'eský zahrádká"ský svaz je spoleenství, sdružující ve svých organizaních jednotkách fyzické

Více