FAKULTY STROJNÍ ZÁPADOESKÉ UNIVERZITY V PLZNI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FAKULTY STROJNÍ ZÁPADOESKÉ UNIVERZITY V PLZNI"

Transkript

1 FAKULTY STROJNÍ ZÁPADOESKÉ UNIVERZITY V PLZNI Plze*2007

2 STATUT Fakulty strojní Západoeské univerzity v Plzni Akademický senát Fakulty strojní Západoeské univerzity v Plzni schválil podle 27 odst. 1 písm. b) zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), ve znní pozdjších pedpis, dne návrh Statutu Fakulty strojní Západoeské univerzity v Plzni. Akademický senát Západoeské univerzity v Plzni schválil podle 9 odst. 1 písm. b) zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), ve znní pozdjších pedpis, dne Statut Fakulty strojní Západoeské univerzity v Plzni. ÁST PRVNÍ Základní ustanovení lánek 1 Úvodní ustanovení (1) Fakulta strojní (dále jen FST ) je souástí Západoeské univerzity v Plzni (dále jen ZU ). (2) Úplný název FST zní: Fakulta strojní Západoeské univerzity v Plzni. (3) Sídlo FST je: Univerzitní 22, Plze. (4) FST je oprávnna používat kulatého razítka se státním znakem eské republiky a textem "Západoeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní". Zásady pro užívání razítka jsou stanoveny vnitní normou ZU. (5) Cizojazyné ekvivalenty názvu FST jsou uvedeny v píloze. 1. lánek 2 Postavení FST (1) Základní postavení FST a rozsah jejích pravomocí stanoví zákon. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), ve znní pozdjších pedpis (dále jen zákon ) a Statut ZU. (2) FST v souladu se zákonem, dalšími právními pedpisy, vnitními pedpisy a vnitními normami ZU uskuteuje akreditované studijní programy a vykonává výzkumnou a vývojovou, umleckou nebo další tvrí innost. (3) Seznam akreditovaných studijních program, vetn jejich typu, lenní na studijní obory, formy výuky a standardní doby studia, je uveden v píloze. 2. (4) Seznam akreditovaných obor habilitaního ízení nebo ízení ke jmenování profesorem je uveden v píloze. 3. 2

3 lánek 3 Akademická obec FST (1) Akademickou obec FST tvoí: a) akademití pracovníci zaazení podle pracovní smlouvy na FST, a b) studenti zapsaní na FST. (2) lenové akademické obce FST mají právo volit leny akademického senátu FST a být voleni do akademického senátu FST. lánek 4 Akademické svobody a akademická práva Akademické svobody a akademická práva jsou zarueny. ÁST DRUHÁ Vnitní pedpisy a vnitní normy lánek 5 Vnitní pedpisy (1) Vnitními pedpisy FST, jsou a) statut, b) volební a jednací ád akademického senátu FST, c) jednací ád vdecké rady FST, a d) disciplinární ád pro studenty FST. (2) Vnitními normami FST, jsou a) rozhodnutí dkana, a b) vyhláška dkana. lánek 6 Vnitní normy ÁST TETÍ Orgány FST lánek 7 Samosprávné akademické orgány a další orgán FST (1) Samosprávnými akademickými orgány FST jsou a) akademický senát FST, b) dkan, 3

4 c) vdecká rada FST, a d) disciplinární komise FST. (2) Dalším orgánem FST je tajemník. (3) Samosprávné akademické orgány a další orgán FST jednají v souladu se zákonem, dalšími právními pedpisy, vnitními pedpisy a vnitními normami ZU. Jejich základní povinností je hájení a uplatování akademických práv a svobod len akademické obce FST. lánek 8 Akademický senát FST (1) Akademický senát FST (dále jen AS FST ) je jejím samosprávným zastupitelským akademickým orgánem. (2) Psobnost AS FST stanoví 27 zákona. (3) AS FST má 18 len, které volí ze svých ad lenové akademické obce FST. Tetinu len AS FST tvoí studenti. (4) Volbu len AS FST, jejich postavení a zpsob jednání AS FST upravuje volební a jednací ád akademického senátu FST. (5) lenství v AS FST je nesluitelné s funkcí rektora, prorektor, dkan a prodkan. (6) Funkní období jednotlivých len AS FST je dvouleté. Funkní období všech len AS FST skoní, jestliže AS FST po dobu šesti msíc nekoná podle 27 zákona. Dkan nejpozdji do 30 dn vyhlásí nové volby. (7) Zasedání AS FST jsou veejn pístupná. Dkan nebo v jeho zastoupení prodkan má právo vystoupit na zasedání, kdykoliv o to požádá. Na žádost dkana je pedseda AS FST povinen bezodkladn svolat mimoádné zasedání AS FST. (8) AS FST zveejuje pijatá usnesení. (9) Pedseda AS FST má právo úastnit se jednání kolegia dkana a jednání vdecké rady FST. Právo úastnit se jednání kolegia dkana s hlasem poradním má též len pedsednictva AS FST z ad student. lánek 9 Dkan (1) V ele fakulty je dkan, který jedná a rozhoduje ve vcech fakulty, pokud zákon nestanoví jinak. (2) Dkana jmenuje a odvolává na návrh AS FST rektor. Rektor mže odvolat dkana z vlastního podntu, a to pouze se souhlasem AS FST a akademického senátu ZU v pípad, kdy dkan závažným zpsobem neplní své povinnosti nebo závažným zpsobem poškozuje zájem ZU nebo fakulty. (3) Funkní období dkana je tyleté. Funkci dkana mže tatáž osoba vykonávat na FST nejvýše dv po sob bezprostedn jdoucí funkní období. (4) Dkana zastupují v jím ureném rozsahu prodkani. Prodkany jmenuje a odvolává dkan. (5) Poradním orgánem dkana je kolegium dkana. Jeho leny jsou dkan, prodkani, tajemník a pípadn další lenové jmenovaní dkanem. 4

5 lánek 10 Vdecká rada fakulty (1) Psobnost vdecké rady FST (dále jen vdecká rada ) stanoví 29 zákona. (2) leny vdecké rady jmenuje se souhlasem AS FST dkan z významných pedstavitel obor, v nichž FST uskuteuje vzdlávací, výzkumnou a vývojovou nebo další tvrí innost. Nejmén jedna tetina len jsou jiné osoby než lenové akademické obce ZU, jejíž je FST souástí. (3) Pedsedou vdecké rady je dkan. (4) innost vdecké rady upravuje jednací ád vdecké rady. lánek 11 Disciplinární komise FST (1) Psobnost disciplinární komise FST (dále jen disciplinární komise ) stanoví 31 zákona. Disciplinární komise FST projednává disciplinární pestupky student zapsaných na fakult a pedkládá návrh na rozhodnutí dkanovi. (2) leny disciplinární komise a jejího pedsedu jmenuje dkan z ad len akademické obce FST. Polovinu len disciplinární komise tvoí studenti. (3) Funkní období len disciplinární komise je dvouleté. lánek 12 Tajemník fakulty (1) Tajemník ídí hospodaení a vnitní správu FST v rozsahu stanoveném opatením dkana. (2) Tajemníka jmenuje a odvolává dkan. ÁST TVRTÁ Organizace FST lánek 13 Prodkani (1) Dkan jmenuje po vyjádení AS FST prodkany a stanoví jejich psobnost. (2) Prodkani zastupují dkana v jím ureném rozsahu. lánek 14 Pracovišt FST O zízení, slouení, splynutí, rozdlení nebo zrušení fakultních pracoviš rozhoduje na návrh dkana AS FST. 5

6 lánek 15 Dkanát (1) Dkanát FST zabezpeuje zejména a) agendu dkana, prodkan, tajemníka, AS FST, vdecké rady a disciplinární komise, b) studijní, pedagogické a vdecké záležitosti FST. (2) Postavení, psobnost a vnitní lenní dkanátu jsou upraveny vnitní normou FST. lánek 16 Katedra (1) Katedra je základním pracovištm pro vzdlávací, výzkumnou a vývojovou umleckou a další tvrí innost. Svoji innost vyvíjí podle poteby v rámci celé ZU. (2) V ele katedry je vedoucí katedry, který je do funkce ustaven dkanem na základ výbrového ízení nebo mže být z této funkce dkanem odvolán. (3) Katedra se v pípad poteby lení na oddlení, jejichž psobnost stanoví vedoucí katedry. (4) Dalšími funkcionái katedry jsou zástupce vedoucího katedry a tajemník katedry, který pomáhá vedoucímu katedry v hospodáské a organizaní innosti a spolupracuje s tajemníkem FST. Další funkcionáe urí po projednání s dkanem vedoucí katedry, který jim zárove urí psobnost. (5) Pehled kateder a dalších pracoviš FST je uveden v píloze. 4. ÁST PÁTÁ Studium na FST lánek 17 Pedpoklady uchaze o studium (1) Podmínkou pijetí ke studiu v bakaláském programu je dosažení úplného stedního nebo úplného stedního odborného vzdlání. Podmínkou pijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakaláský studijní program, je rovnž ádné ukonení studia v bakaláském studijním programu. Podmínkou pijetí ke studiu v doktorském studijním programu je ádné ukonení studia v magisterském studijním programu. (2) Krom podmínek uvedených v odstavci 1 mže FST stanovit i další podmínky pijetí ke studiu, týkající se uritých znalostí, schopností nebo prospchu ze stední školy, píp. vyšší odborné i vysoké školy. (3) FST mže rovnž stanovit nejvyšší možný poet pijímaných student. Splní-li tyto podmínky vtší poet uchaze, rozhoduje o pijetí poadí nejlepších. (4) FST mže stanovit odlišné podmínky pro pijetí uchaze, kteí absolvovali studijní program nebo jeho ást nebo studují jiný program na vysoké škole v eské republice nebo v zahranií, anebo absolvovali akreditovaný vzdlávací program nebo jeho ást na vyšší odborné škole nebo studují akreditovaný studijní program na vyšší odborné škole v eské republice nebo v zahranií. 6

7 lánek 18 Rozvrh a organizace studia (1) Studium je lenno na semestry, roníky nebo bloky. Každý semestr se sestává z období výuky, zkouškového období a období prázdnin. (2) Harmonogram akademického roku stanoví pokyn prorektora. ÁST ŠESTÁ Rozpoet a hospodaení FST lánek 19 Rozpoet FST (1) Rozpoet FST je souástí rozpotu ZU. FST je povinna respektovat rozpotová pravidla ZU, která formou rozhodnutí vydává rektor. (2) Na základ rozpotu ZU hospodaí FST samostatn. Náklady a výnosy musí být vyrovnané. Rozdlení finanních prostedk FST schvaluje AS FST. lánek 20 Hospodaení FST (1) Hospodaení FST a její vnitní správu ídí v rozsahu stanoveném opatením dkana tajemník. (2) Za úelné využívání finanních prostedk a ádné hospodaení FST je rektorovi odpovdný dkan. ÁST SEDMÁ Hodnocení innosti FST lánek 21 Obsah hodnocení (1) Pravidelné hodnocení innosti FST zahrnuje hodnocení: a) kvality vzdlávacích, výzkumných a vývojových umleckých a dalších tvrích inností, b) kvality akademického a samosprávného prostedí, c) funkní a hospodáské efektivnosti. (2) Kvalita, úrove a efektivnost jsou posuzovány: a) ve vztahu k dlouhodobému zámru ZU a jeho naplování, b) srovnáním s jinými domácími i zahraniními strojními fakultami, c) uznáním a zájmem veejnosti. (3) Kvalita, úrove a efektivnost jsou vyjadovány zejména soustavou kriterií používaných ve vysokoškolské oblasti v eské republice i v zahranií. 7

8 lánek 22 Formy, podmínky a výsledky hodnocení (1) Podrobnosti týkající se hodnocení inností FST stanoví smrnice rektora. (2) Hodnocení se uskuteuje též jako souást zpracování a hodnocení výroních zpráv FST. (3) Pi hodnocení se využívá rovnž výsledk plynoucích z hodnocení FST studenty. (4) Podmínky hodnocení FST jsou i základem pro hodnocení jednotlivých kateder a dalších pracoviš FST, pípadn i jednotlivých zamstnanc zaazených na FST. Potebnou konkretizaci pro podmínky FST provádí svým rozhodnutím dkan po projednání v AS FST. (5) Výsledky hodnocení FST jsou: a) zveejovány na úrovni ZU, b) promítány do dlouhodobých zámr a jejich aktualizace, c) podkladem pro strategické rozhodování. (7) Výsledky hodnocení FST mohou být využity pro porovnání úrovn inností FST i z hlediska rozpotových pravidel. ÁST OSMÁ Akademití pracovníci lánek 23 Postavení akademického pracovníka (1) Akademití pracovníci jsou povinni dbát dobrého jména FST i ZU. (2) Akademickým pracovníkem je zamstnanec, který je podle pracovní smlouvy zaazen na FST a vykonává jak pedagogickou, tak i výzkumnou a vývojovou, umleckou nebo další tvrí innost. (3) O uznání postavení akademického pracovníka rozhoduje v rámci uzavírání pracovn právního vztahu dkan. (4) Místa akademických pracovník se obsazují na základ výbrového ízení. lánek 24 lenství v orgánech (1) innost zamstnanc i student v orgánech a grémiích vymezených zákonem je významnou souástí jejich povinností jako len akademické obce FST a ZU. (2) Jedná se zejména o lenství v tchto orgánech: a) v AS FST a AS ZU, b) ve vdecké rad, ve vdecké rad ZU a ve vdeckých radách jiných vysokých škol, c) v Akreditaní komisi ZU, v Akreditaní komisi a jejich pracovních skupinách, d) v orgánech reprezentace vysokých škol, e) v Rad vlády pro výzkum a vývoj, f) v orgánech Evropské unie, g) v radách program, v pracovních orgánech Ministerstva školství, mládeže a tlovýchovy a v komisích dalších grantových agentur. 8

9 (3) Vedoucí zamstnanci jsou povinni vytvoit podmínky pro úast podízených zamstnanc na jednáních orgán uvedených v odstavci 2 a innost podízených zamstnanc promítnout do hodnocení innosti FST. lánek 25 Tvrí volno (1) O udlení tvrího volna žádá písemn akademický pracovník dkana. (2) O udlení tvrího volna rozhoduje dkan po vyjádení rektora. Pokud žádost dkan zamítne, uvede okolnosti, které vedly k zamítnutí žádosti. (3) Výsledky, kterých pracovník dosáhl v dob tvrího volna, jsou souástí hodnocení pracovníka. lánek 26 Hostující profesor (1) O pijetí hostujícího profesora rozhoduje dkan. (2) Hostující profesor je lenem akademické obce FST. ÁST DEVÁTÁ Akademické insignie a akademické obady FST lánek 27 Akademické insignie a akademické obady FST Akademické insignie a akademické obady FST jsou vnjším vyjádením pravomoci a odpovdnosti orgán FST, symbolizují nezávislost a samosprávnost FST a jsou výrazem její historické tradice.. lánek 28 Akademické insignie FST (1) Akademickými insigniemi FST jsou a) žezlo FST, b) etzy (dkana a prodkan), c) taláry FST. (2) Akademické insignie FST se používají v rámci akademických obad FST, ZU nebo jejích souástí. (3) Akademické insignie nesmí být použity v pípad, že by došlo ke snížení dobrého jména FST nebo ZU. 9

10 lánek 29 Pamtní medaile a pamtní listy FST (1) FST udluje za dlouhodobé i významné zásluhy o její rozvoj nebo o rozvoj ZU pamtní medaile nebo pamtní listy. (2) Pamtní medaile se udlují ve tech odstínech, zlatém stíbrném a bronzovém, které symbolicky vyjadují míru zásluhy o rozvoj FST nebo ZU. (3) Zlatá pamtní medaile FST je udlována za mimoádné zásluhy o rozvoj FST nebo ZU a je nejvyšším ocenním FST. (4) Stíbrná pamtní medaile FST je udlována za a) dlouholeté významné zásluhy o rozvoj FST nebo ZU, b) mimoádný in evropského významu, c) dlouholetou a významnou spolupráci s FST. (5) Bronzová pamtní medaile FST je udlována a) významné zásluhy o rozvoj FST nebo ZU, b) mimoádný in národního významu, c) dlouhodobou a úspšnou spolupráci s FST. (6) Pamtní list FST je udlován za a) dlouhodobé a úspšné psobení na FST, b) mimoádný in ve prospch FST nebo ZU, c) dlouhodobou spolupráci s FST. (7) Podrobnosti o postupu návrhu na udlení pamtní medaile nebo pamtního listu, o navrhovatelích a o schvalovaní udlení uvedených ocenní jsou obsaženy ve vnitní norm FST. FST též vede a zveejuje evidenci udlených pamtních medailí a pamtních list. (8) Popis provedení pamtních medailí je uveden v píloze. 5. lánek 30 Imatrikulace a promoce (1) Imatrikulace student se konají za úasti akademických funkcioná FST nebo ZU. Souástí imatrikulace je slavnostní imatrikulaní slib. Znní imatrikulaního slibu je uvedeno v píloze. 6. (2) Promoce absolvent se konají za úasti dkana a promotora, pípadn dalších akademických funkcioná FST nebo ZU. Souástí promoce je promoní formule a slib absolventa. Znní promoní formule a slibu absolventa je uvedeno v píloze

11 ÁST DESÁTÁ lánek 31 Závrená ustanovení (1) Zrušuje se statut FST ve znní pozdjších zmn ze dne (2) Tento statut FST nabývá platnosti dnem jeho schválení v Akademickém senátu ZU. (3) Tento statut FST nabývá úinnosti dnem jeho schválení v Akademickém senátu ZU. Ing. Roman ermák, Ph.D. pedseda Akademického senátu Fakulty strojní Západoeské univerzity v Plzni Doc. Ing. Jií Stank, CSc. dkan Fakulty strojní Západoeské univerzity v Plzni 11

12 Píloha. 1 ke statutu FST Cizojazyné ekvivalenty názvu Západoeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní Anglicky: University of West Bohemia, Faculty of Mechanical Engineering Francouzsky: L Université de Boheme de l Quest, Faculté de la Mécanique Construction Nmecky: Westböhmische Universität, Fakultät für Maschinenbau Rusky:, 12

13 Píloha. 2 ke statutu FST Seznam akreditovaných studijních program a obor, uskuteovaných na FST: 1. Bakaláský studijní program B2301 Strojní inženýrství Jde o univerzitn zamené bakaláské studium, které se nedlí na zamení a má dva roky (a ásten i v tetím roce) spolený studijní program, jehož úkolem je pedevším pipravit studenty na studium v navazujícím magisterském studiu. Studium je zakoneno státní závrenou zkouškou. Téma bakaláské práce dostává student zadáno od jedné z oborových kateder. Absolvent po úspšném dokonení studia obdrží titul Bakalá (Bc.). Forma studia: Standardní doba studia : prezenní, kombinovaná 3 roky 2. Bakaláský studijní program B Strojírenství Jde o profesn orientované bakaláské studium. Dva roky studia jsou spolené pro všechna zamení. Od tetího roníku je možno si volit na základ konkurzu jedno z fakultou nabízených odborných zamení. Studium je orientováno na pípravu student pedevším pro jejich nástup do prmyslové praxe. Studium je zakoneno státní závrenou zkouškou. Téma bakaláské práce dostává student zadáno od píslušné oborové katedry. Absolvent po úspšném dokonení studia obdrží titul Bakalá (Bc.). Forma studia: Standardní doba studia : prezenní, kombinovaná 3 roky 3. Navazující magisterský studijní program N2301 Strojní inženýrství (garantující katedra je uvedena v závorce) Studium navazuje na pedchozí ádn ukonené bakaláské studium (zejména na technických fakultách). Pijímací ízení se koná do následujících studijních obor: Stavba energetických stroj a zaízení Stavba výrobních stroj a zaízení Dopravní a manipulaní technika Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie 13 (KKE) (KKS) (KKS) (KMM)

14 Strojírenská technologie technologie obrábní Prmyslové inženýrství a management (KTO) (KPV) Studium je zakoneno státní závrenou zkouškou. Téma diplomové práce dostává student zadáno od píslušné oborové katedry. Absolvent po úspšném dokonení studia obdrží titul Inženýr (Ing.). Forma studia: Standardní doba studia: prezenní, kombinovaná 2 roky 4. Magisterský studijní program M2301 Strojní inženýrství (garantující katedra je uvedena v závorce) Studium se lení na 2 etapy studia. První etapa je dvouletá a je zakonena soubornou postupovou zkouškou. Prvních 7 semestr je spolených a v šestém semestru se studenti na základ konkurzu dlí do studijních obor: Stavba energetických stroj a zaízení Stavba výrobních stroj a zaízení Dopravní a manipulaní technika Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie Strojírenská technologie technologie obrábní Prmyslové inženýrství a management (KKE) (KKS) (KKS) (KMM) (KTO) (KPV) Studium je zakoneno státní závrenou zkouškou. Téma diplomové práce dostává student zadáno od píslušné oborové katedry. Absolvent po úspšném dokonení studia obdrží titul Inženýr (Ing.). Forma studia: Standardní doba studia: prezenní, kombinovaná 5 rok 5. Doktorský studijní program P2301 Strojní inženýrství (garantující katedra je uvedena v závorce) Studium navazuje na pedchozí ádn ukonené magisterské studium (zejména na technických fakultách). Pijímací ízení se koná do následujících studijních obor: Stavba energetických stroj a zaízení Termomechanika a mechanika tekutin Stavba stroj a zaízení Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie Strojírenská technologie technologie obrábní Prmyslové inženýrství a management 14 (KKE) (KKE) (KKS) (KMM) (KTO) (KPV)

15 Studium je zakoneno státní závrenou zkouškou. Téma disertaní práce dostává student zadáno od píslušné oborové katedry. Absolvent po úspšném dokonení studia obdrží titul Doktor (Ph.D.). Forma studia: Standardní doba studia: prezenní, kombinovaná 3 roky Certifikátové studium: Pokud si student bhem svého normálního studia (v rámci volitelných pedmt) zapíše a úspšn složí pedepsané zkoušky a toto ukoní závrenou zkouškou, obdrží na konci studia navíc certifikát o absolvování tohoto zamení. Profilová katedra : Standardní doba studia: stanoveno v celouniverzitní nabídce certifikátových program stanoveno v celouniverzitní nabídce certifikátových program 15

16 Píloha. 3 ke statutu FST Akreditovaný obor habilitaního a jmenovacího ízení uskuteovaný na FST Fakulta má akreditován obor Strojní inženýrství. 16

17 Katedry: Pehled kateder a dalších pracoviš FST - úplný název katedry: Katedra energetických stroj a zaízení - anglický ekvivalent názvu: Department of Power System Engineering - zkratka katedry: KKE - úplný název katedry: Katedra konstruování stroj - anglický ekvivalent názvu: Department of Machine Design - zkratka katedry: KKS - úplný název katedry: Katedra materiálu a strojírenské metalurgie - anglický ekvivalent názvu: Department of Material Science and Technology - zkratka katedry: KMM - úplný název katedry: Katedra technologie obrábní - anglický ekvivalent názvu: Department of Machining Technology - zkratka katedry: KTO Píloha. 4 ke statutu FST - úplný název katedry: Katedra prmyslového inženýrství a managementu - anglický ekvivalent názvu: Department of Industrial Engineering and Management - zkratka katedry: KPV - úplný název katedry: Katedra tlesné výchovy a sportu - anglický ekvivalent názvu: Department of Physical Training and Sport - zkratka katedry: KTS Další pracovišt: - úplný název pracovišt: Výzkumné centrum kolejových vozidel - anglický ekvivalent názvu: Research Centre of Rail Vehicles - zkratka pracovišt: VC KV - úplný název pracovišt: Výzkumné centrum tváecích technologií - anglický ekvivalent názvu: Research Centre of Forming Technology - zkratka pracovišt: VC TT 17

18 Píloha. 5 ke statutu FST Popis provedení pamtních medailí FST Provedení zlatá, stíbrná, bronzová, resp. imitace tohoto provedení NÁPISY: Pední strana: PRETIUM LABORUM Zkrácené heslo PRETIUM LABORUM NON VILE (odmna za námahu je nepatrná) druhého nejstaršího rytíského ádu ZLATÉHO ROUNA, založeného 1406 burgundským vévodou Filipem Dobrým. Druhá strana (revers): Nadpis ZU V PLZNI a FAKULTA STROJNÍ s katedrálou sv. Bartolomje (dominantou msta Plzn). 18

19 Píloha. 6 ke statutu FST Znní imatrikulaního slibu, promoní formule a slibu absolventa Znní imatrikulaního slibu Slibuji, že budu ádn plnit povinnosti studenta Fakulty strojní. Slibuji, že se budu v prbhu celého studia snažit získávat hluboké znalosti a všestrann rozvíjet své schopnosti. Jsem si vdom, že jsem se stal lenem akademické obce Fakulty strojní Západoeské univerzity v Plzni, a slibuji, že budu vždy dbát o dobré jméno své fakulty i celé Západoeské univerzity v Plzni. Znní promoní formule pro promoci absolvent magisterského nebo bakaláského studia Všichni pítomní studenti Fakulty strojní Západoeské univerzity v Plzni splnili úspšn zákonem pedepsané podmínky pro udlení titulu inženýra (bakaláe). Dávám tedy souhlas k tomu, aby po složení promoního slibu byli prohlášeni inženýry (bakalái) a byly jim pedány inženýrské (bakaláské) diplomy Západoeské univerzity v Plzni. Znní slibu absolventa magisterského nebo bakaláského studia Slavnostn slibuji, že budu vždy jednat a chovat se tak, abych dlal est inženýrskému (bakaláskému) titulu udlenému mi Fakultou strojní Západoeské univerzity v Plzni. Uchovám trvale v pamti svoji fakultu a celou Západoeskou univerzitu v Plzni a budu je podle svých možností vždy podporovat. Slibuji, že budu získané znalosti a schopnosti trvale rozvíjet a budu je využívat k prospchu lidstva. Znní promoní formule pro promoci absolvent doktorského studia Všichni pítomní absolventi postgraduálního studia na Fakult strojní Západoeské univerzity v Plzni úspšn složili rigorózní a další pedepsané zkoušky a obhájili disertaní práci. Dávám tedy souhlas k tomu, aby po složení promoního slibu byli prohlášeni doktory a byly jim pedány doktorské diplomy s peetí Západoeské univerzity v Plzni. Znní slibu absolventa doktorského studia Slavnostn slibuji, že budu vždy jednat a chovat se tak, abych dlal est doktorskému titulu udlenému mi Fakultou strojní Západoeské univerzity v Plzni. Uchovám trvale v pamti svoji fakultu a celou Západoeskou univerzitu a budu je podle svých možností vždy podporovat. Slibuji, že budu získané znalosti a schopnosti trvale rozvíjet a budu je využívat k prospchu lidstva. 19

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 Úplné znní organizaního ádu ŠLP Ktiny ve znní Zmn a doplk.j. 105/2007-981 schválených

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), 15. bezna 2007 pod j. 8 620/2007-30

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení Stanovy eského rybáského svazu ást I. 1 Základní ustanovení 1) eský rybáský svaz (dále jen Svaz nebo RS ) je obanské sdružení podle zákona. 83/1990 Sb., o sdružování oban, v platném znní. 2) Svaz má postavení

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

I. ÚPLNÉ ZNNÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ÁDU

I. ÚPLNÉ ZNNÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ÁDU Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), dne 16. srpna 2004 pod j.

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení (1) Tento ád upravuje specifika a postavení Kmene dosplých (dále jen KD) v Junáku. (2) Souvisejícími pedpisy jsou zejména: a) Stanovy Junáka b) Organizaní ád a systemizace

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

Statut vysoké školy STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Statut vysoké školy STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. Verze: Platnost: pátá dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR Zpracoval/i: RNDr. Josef Tesařík ředitel doc. RNDr. Eva Grublová, CSc.

Více

Zakládací smlouva. Karmelitská 379/18, 118 00 Praha 1 - Malá Strana

Zakládací smlouva. Karmelitská 379/18, 118 00 Praha 1 - Malá Strana Zakládací smlouva l.i. Název obecn prospšné spolenosti Obecn prospšná spolenost nese název: SIRIRI o. p. s. l.li: Sídlo obecn prospšné spolenosti Obecn prospšná spolenost má sídlo na adrese: Karmelitská

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STATUT ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení 1) Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6643/2013-980 SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn lánek 1 Obecná ustanovení 1. Ve smyslu 57 zákona.

Více

Výroní zpráva. za rok 2004

Výroní zpráva. za rok 2004 Výroní zpráva za rok 2004 Výroní zpráva o innosti Rašínovy vysoké školy s.r.o. 1. ÚVOD - Rašínova vysoká škola s.r.o., IO: 26275619 - RVŠ - Hudcova 78, 612 00 BRNO, kraj Jihomoravský - tel.: 541 632 517,

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 V Brn 2010 Schváleno Akademickou radou Rašínovy vysoké školy s.r.o., dne 29. ervna 2010 1 Veškerá práva vyhrazena Brno 2010 Vydalo nakladatelství

Více

Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ

Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ ze dne 24. 9. 2014 Č Á S T

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

I. ÚPLNÉ ZNNÍ VNITNÍHO MZDOVÉHO PEDPISU Západoeské univerzity v Plzni ze dne 9. íjna 2006

I. ÚPLNÉ ZNNÍ VNITNÍHO MZDOVÉHO PEDPISU Západoeské univerzity v Plzni ze dne 9. íjna 2006 Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), dne 1. dubna 2004 pod j. 16

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Stanovy akciové spolenosti Stavoprojekt Olomouc a.s.

Stanovy akciové spolenosti Stavoprojekt Olomouc a.s. Stanovy akciové spolenosti Stavoprojekt Olomouc a.s. Hlava I. Základní ustanovení 1. Založení a vznik spolenosti Akciová spolenost Stavoprojekt Olomouc a. s. (dále jen spolenost) byla založena jako akciová

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu ŠKOLNÍ A KLASIFIKANÍ ÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Název školy lánek 1 Zizovatel: Ústecký kraj Poslání školy lánek 2 Vyšší odborná škola (dále jen VOŠ) poskytuje všeobecné a odborné vzdlání a praktickou pípravu

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina,

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, omluven p.panak V úvodu požádala starostka zastupitele o

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA. o innosti Rašínovy vysoké školy s. r. o. za rok 2005

VÝRONÍ ZPRÁVA. o innosti Rašínovy vysoké školy s. r. o. za rok 2005 VÝRONÍ ZPRÁVA o innosti Rašínovy vysoké školy s. r. o. za rok 2005 Brno, kvten 2006 1 1. Úvod - Rašínova vysoká škola s. r. o., IO: 26275619; - RaVŠ; - Hudcova 78, 612 00 Brno, kraj Jihomoravský; - tel.:

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r.

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r. V souladu s lánkem 6 odst. 1 písmeno a) Statutu Rašínovy vysoké školy s.r.o. v platném znní (dále jen Statut) se vydává Knihovní ád knihovny Rašínovy vysoké školy s.r.o. Vyvšeno dne: 21. 9. 2009 Mgr. Jarmila

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 1/2015 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

STANOVY eského svazu ochránc pírody

STANOVY eského svazu ochránc pírody STANOVY eského svazu ochránc pírody 1. Poslání a cíle Svazu 1 1. eský svaz ochránc pírody (dále jen Svaz) je dobrovolné sdružení fyzických a právnických osob, které spojuje aktivní zájem o ochranu pírody

Více

! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1

! #$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1 ! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA Rozdlovník za školní rok 2006/2007 Výtisk íslo 1: Odbor školství, mládeže a sportu KÚ ZK Výtisk íslo 2: Stední škola Kostka s. r. o. editel školy Výtisk íslo 3: Stední škola

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA J: MSK 31752/2007 SP. ZN.: KON/25735/2007/Sam VYIZUJE: Ing. Alexandra Klajmonová ODBOR: kontroly TEL.: 595 622 307 FAX: 595

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008 Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice na podporu kultury v roce 20 Schváleno Radou msta eské Budjovice dne 26.9. 2007 na základ usnesení. 852/2007 1 Obsah: ÚVOD... 3 I. ZÁKLADNÍ RÁMEC DOTANÍHO

Více

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin Zápis z ádné valné hromady akciové spolenosti PAVUS, a.s. se sídlem Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 Prosek, I:60193174 zapsané v obchodním rejstíku, vedeném Mstským soudem v Praze oddíl B, vložka 2309

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy píloha. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 09/14 ze dne 24. ervna 1999 A) Obecné zásady 1. Zásady postupu pi prodeji bytových dom

Více

Valná hromada spolenosti Rybáství Perov a.s., se sídlem Perov, gen. Štefánika 5, I: 476 75 756, rozhodla, takto :

Valná hromada spolenosti Rybáství Perov a.s., se sídlem Perov, gen. Štefánika 5, I: 476 75 756, rozhodla, takto : Na základ požadavku notáky paní JUDr. Marcely Stokláskové, která se zúastní valné hromady spolenosti Rybáství Perov a.s. a bude osvdovat usnesení valné hromady k bodu 4) poadu jednání notáským zápisem,

Více

Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD

Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD Ve smyslu zákona 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování knihovnických a informaních služeb /knihovní zákon/,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. TIMUR, o. s. seznámení s výsledky dotazníkového šetení Spokojenost oban s místním spoleenstvím

Více

UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y

UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y Úplné znní stanov spolenosti ve znní zmn schválených mimoádnou valnou hromadou dne 13.4.2006 STANOVY U N I P E T R O L, a.s. I. V š e o b e c n á u s t a n o v e n í l.1 Založení

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdlávání zamstnanc ve spolenosti CN Resources International (CZ) a.s. soft skills 1. Identifikaní údaje zadavatele Název zadavatele

Více

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 eská myelomová skupina je sdružení léka a dalších vdeckých a odborných pracovník, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci zvané

Více

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 513/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2007 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. listopadu 2007

Více

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor V Táboe dne 24.2. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor v rámci

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

Smrnice pro oznaování jednotek a vedení registru organizaních jednotek Junáka

Smrnice pro oznaování jednotek a vedení registru organizaních jednotek Junáka Smrnice pro oznaování jednotek a vedení registru organizaních jednotek Junáka 1. Základní a úvodní ustanovení (1) Smrnice v návaznosti na Organizaní ád Junáka uruje pravidla pro oznaování jednotek Junáka

Více

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti eská školní inspekce Liberecký inspektorát Název školy: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Adresa: eská 354, 463 12 Liberec 25 Identifikátor: 600 080

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt VÝRONÍ ZPRÁVA o hospodaení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt ROK 2009 OBSAH : 1 ÚVOD... 3 1.1 PEDMT INNOSTI... 3 1.2 ORGÁNY DRUŽSTVA... 3 1.3 ÚDAJE O LENSKÉ ZÁKLADN... 4 1.4 ÚDAJE

Více

2.4.7. Informaní a propaganí akce

2.4.7. Informaní a propaganí akce Chotilsko, kde bylo teba vyezat náletové deviny na hrázích místních rybník, vyistit a proezat cesty a aleje v Sejcké Lhot, Mokrsku, Prostední Lhot a v dalších ástech této rozlehlé obce. Starostové i místní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. na ve ejnou zakázku

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. na ve ejnou zakázku ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veejnou zakázku Metodika ízení projektssz ve vazbách na platné interní akty ízení SSZ, MPSV a zpracování popisu konkrétních proces na SSZ v. zajištní

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

ÁST DRUHÁ INVESTINÍ SLUŽBY

ÁST DRUHÁ INVESTINÍ SLUŽBY 256/2004 Sb. ZÁKON zedne14.dubna2004 o podnikání na kapitálovém trhu Zmna: 635/2004 Sb. Zmna: 179/2005 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Pedmt úpravy

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ Základní informace o PO - Název píspvkové organizace: Sagapo, píspvková organizace - Adresa: Uhlíská 2, Bruntál,

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA HLAVÁOVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA HLAVÁOVA Aktualizované znní Stanov Bytového družstva Hlaváova - kvten 2004 strana 1 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA HLAVÁOVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ lánek 1 1. Obchodní firma družstva zní Bytové družstvo Hlaváova (dále

Více

SMRNICE K ZAJIŠTNÍ BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁK VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽIN

SMRNICE K ZAJIŠTNÍ BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁK VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽIN SMRNICE K ZAJIŠTNÍ BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁK VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽIN 1. Pedmt a rozsah úpravy 1.1. Tento metodický pokyn stanoví postupy vedoucí k zajištní bezpenosti a ochrany zdraví žák ve škole

Více

Pokyn k táborm pro rok 2008

Pokyn k táborm pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k táborm pro rok 2008 1. Úvod (1) Tento pokyn upravuje poádání tábor Junáka v roce 2008. Obsahuje: a) pehled základních podmínek, které je nutné pro poádání tábora splnit

Více

ijímací ízení ve šk. roce 2011/2012.

ijímací ízení ve šk. roce 2011/2012. Stední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Kosinova 4, 772 00 Olomouc,tel.: 585 220 663, fax: 585 223 576, ssto@kosinka.com ijímací ízení ve šk. roce 2011/2012. Pro školní rok 2012/2013 budeme

Více

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 1/2007. OFFICE INTERNATIONAL du Coin de Terre et des Jardins Familiaux

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 1/2007. OFFICE INTERNATIONAL du Coin de Terre et des Jardins Familiaux ÍSLO 1/2007 V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU 1. ROK 2007 PADESÁTÉ VÝROÍ ZALOŽENÍ ZS Vstupujeme do roku, ve kterém oslavíme 50. výroí založení našeho Svazu. Je to jist! d"vod k oslavám, ale i k zamyšlení

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Usnesení. 522 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 22.05.2006. Usnesení. 523 Rada msta Vimperk rozhodla uzavít Dodatek.1 ke smlouv o dílo.05/06

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

DOKUMENTACE ISM. P íru ka ISM ISM 01. Geodetická kancelá, která m í cokoliv...

DOKUMENTACE ISM. P íru ka ISM ISM 01. Geodetická kancelá, která m í cokoliv... DOKUMENTACE ISM Píruka ISM ISM 01 Typ dokumentace: Interní Verze: 01 Zpracoval : MIS Platnost od: 1.1.2009 Schválil : vedení spolenosti Výtisk.: Ostatní informace: Ped použitím dokumentu si podle ísla

Více

Úplné znní zákona o ochran osobních údaj. 101/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000

Úplné znní zákona o ochran osobních údaj. 101/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000 Úplné znní zákona o ochran osobních údaj 101/2000 Sb. ZÁKON ze dne 4. dubna 2000 o ochran osobních údaj a o zmn nkterých zákon, ve znní zákona *. 227/2000 Sb., zákona *. 177/2001 Sb., zákona *. 450/2001

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE Vnitřní předpis ČVUT v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY AGROBIOLOGIE, POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Volební a jednací řád Akademického senátu Fakulty agrobiologie, potravinových

Více

D#VODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPO$TU STRANY ZELEN%CH 2013 P$edsednictvo Strany zelen#ch p$edkládá Republikové rad% SZ Návrh rozpo"tu Strany zelen#ch na

D#VODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPO$TU STRANY ZELEN%CH 2013 P$edsednictvo Strany zelen#ch p$edkládá Republikové rad% SZ Návrh rozpotu Strany zelen#ch na Návrh rozpo!tu Strany zelen"ch na rok 2013 Obsah: 1.) D!vodová zpráva k Návrhu rozpo"tu Strany zelen#ch na rok 2013 2.) Návrh rozpo"tu Strany zelen#ch na rok 2013 ve struktu$e (m%sí"ní p$ehled) 3.) Návrh

Více

Právní úprava školství v ČR

Právní úprava školství v ČR Právní úprava školství v ČR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326

Více

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní:

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní: Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví Ve znní: zákona. 117/1994 Sb., zákona. 227/1997 Sb., zákona. 492/2000 Sb., zákona. 353/2001 Sb., zákona. 575/2002 Sb., zákona. 437/2003 Sb. - pechodná ustanovení, zákona.

Více

Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU PEDAGOGICKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY

Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU PEDAGOGICKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU PEDAGOGICKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Ostrava 2013 VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU PEDAGOGICKÉ

Více

STATUT Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. Preambule

STATUT Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. Preambule SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Loucká 656/21, 669 02 Znojmo, info@svse.cz STATUT Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. Preambule Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o.

Více

Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Účinnost dokumentu od: 25.04.2011 Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 1/11 OBSAH : Název str.: 1. Článek 1 Volební

Více

Z á s a d y PROGRAMU 233510. Podpora rozvoje a obnovy materiáln technické základny sportovních organizací

Z á s a d y PROGRAMU 233510. Podpora rozvoje a obnovy materiáln technické základny sportovních organizací Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy.j. : 16 841/2008-50_233510 Z á s a d y PROGRAMU 233510 Podpora rozvoje a obnovy materiáln technické základny sportovních organizací Zásady Programu 233510 Podpora

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veejné zakázce na dodávky s názvem Pronájem osobních automobil pro Ministerstvo financí (Auditní orgán) zadávané dle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní

Více

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015 Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Návrh novely vyhlášky. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích za ízeních a školských ú elových za ízeních, ve zn ní pozd jších p edpis

Návrh novely vyhlášky. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích za ízeních a školských ú elových za ízeních, ve zn ní pozd jších p edpis Návrh novely vyhlášky. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zaízeních a školských úelových zaízeních, ve znní pozdjších pedpis VYHLÁŠKA ze dne... 2014, kterou se mní vyhláška. 108/2005 Sb.,

Více