I. ÚPLNÉ ZNNÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ÁDU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. ÚPLNÉ ZNNÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ÁDU"

Transkript

1 Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), dne 16. srpna 2004 pod j / Studijní a zkušební ád Západoeské univerzity v Plzni. Zmny Studijního a zkušebního ádu Západoeské univerzity v Plzni byly registrovány Ministerstvem školství, mládeže a tlovýchovy podle 36 odst. 2 a 5 zákona o vysokých školách dne 19. ervnence 2006 pod j / I. ÚPLNÉ ZNNÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ÁDU Západoeské univerzity v Plzni ze dne 19. ervence 2006 ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení lánek 1 Platnost studijního a zkušebního ádu (1) Tento studijní a zkušební ád Západoeské univerzity v Plzni (dále jen ád ) se vztahuje na všechny studenty prezenní, distanní a kombinované formy studia ve studijních programech bakaláských, magisterských a doktorských (dále jen student ) uskuteovaných na Západoeské univerzit v Plzni (dále jen ZU ) nebo nkteré z jejích fakult. (2) Ustanovení tohoto ádu o fakult nebo dkanovi se použijí na vysokoškolský ústav podílející se na uskuteování studijních program a jeho editele pimen. (3) Na jednotlivých fakultách mže být tento ád upesnn vnitními pedpisy nebo vnitními normami píslušné fakulty pouze v pípadech, o nichž to výslovn stanoví tento ád. ÁST DRUHÁ Studium v rámci bakaláských a magisterských studijních program Hlava I Studium lánek 2 Student (1) Studenti ZU jsou pijímáni rektorem nebo dkanem v souladu s 48 až 50 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), ve znní pozdjších pedpis, (dále jen zákon ) ke studiu v rámci uritého studijního programu. Pokud se studijní program lení na více

2 studijních obor (dále jen obor ), jsou studenti v rámci studijního programu pijímáni na jednotlivé obory nebo na skupinu obor. V pípad pijetí na skupinu obor rozhodne o zaazení studenta do oboru dkan na základ žádosti studenta. V pípad, že zájem o obor pesáhne stanovenou kapacitu, sestavuje se poadí podle pedem vyhlášeného kritéria. (2) Studentem se pijatý uchaze stává dnem zápisu do studia. lánek 3 Doba studia (1) Standardní doba studia je stanovena jako souást píslušného studijního programu ( 44 odst. 2 písm. e) zákona). (2) Studium v magisterském studijním programu, který nenavazuje na bakaláský studijní program, se lení zpravidla na dv etapy, jejichž standardní doby jsou ureny píslušným studijním programem. První etapa studia je zakonena soubornou postupovou zkouškou, druhá etapa je zakonena státní závrenou zkouškou. U víceoborového studia uitelství se dlení na etapy vztahuje ke každému oboru samostatn. (3) Maximální možná doba studia v bakaláském studijním programu je o dva akademické roky delší než píslušným studijním programem stanovená standardní doba studia. Maximální možná doba studia v magisterském studijním programu, který nenavazuje na bakaláský studijní program, je o ti akademické roky delší než píslušným studijním programem stanovená standardní doba studia. Maximální možná doba první etapy studia v tomto magisterském studijním programu je o dva akademické roky delší, než píslušným studijním programem stanovená standardní doba první etapy studia. Maximální možná doba studia v magisterském studijním programu, který navazuje na bakaláský studijní program, je standardní doba studia tohoto studijního programu zvtšená o jeden akademický rok. (4) Doba perušení studia se nezapoítává ani do standardní ani do maximální možné doby studia. lánek 4 Studijní plány (1) Studijní pedmty (dále jen pedmty ) zaazené do studijního plánu mohou mít statut pedmt: a) povinných - jejich absolvování je podmínkou absolvování dané etapy studia nebo daného oboru, b) povinn volitelných - student daného oboru nebo skupiny obor musí získat stanovený poet kredit z jednotlivých daných blok povinn volitelných pedmt, c) výbrových - ostatní pedmty uvedené ve studijním programu dané fakulty nebo oboru, pípadn pedmty uvedené ve studijních programech ostatních fakult nebo v celouniverzitní nabídce certifikátových program a výbrových pedmt. (2) Dkan mže ze závažných dvod rozhodnout na základ žádosti studenta nebo z vlastní iniciativy o zrušení nkterého povinného nebo povinn volitelného pedmtu ze studijního plánu; zárove urí, kterým pedmtem bude tento ekvivalentn nahrazen ve studijním plánu studenta. (3) Dkan mže na žádost studenta ze závažných, zejména zdravotních dvod rozhodnout o osvobození studenta od povinnosti získání kredit (pípadn uritého potu kredit) z daného pedmtu i bloku povinn volitelných pedmt. Takové osvobození nezakládá nárok na získání kredit za píslušné pedmty. (4) Samostatnou souástí popisu studijního programu jsou zejména sylaby jednotlivých pedmt, které blíže specifikují obsah pedmtu, doporuenou studijní literaturu, prerekvizity, kontraindikace, doporuené pedcházející pedmty, formu zkoušky a systém hodnocení, podmínky získání zápotu, rozsah samostatných prací. (5) Zápisem pedmt ze studijního plánu pi dodržení daných podmínností, vazeb a struktury pedmt si student vytváí svj osobní studijní plán pro píslušný akademický rok. Student pitom musí dodržet i další podmínky stanovené tímto ádem. lánek 5 Organizace akademického roku (1) Akademický rok trvá 12 kalendáních msíc, jeho zaátek je stanoven v pokynu prorektora pro studijní a pedagogickou innost. Zaátek výuky v akademickém roce a podrobný harmonogram akademického roku stanoví dkan v souladu s tímto pokynem.

3 (2) Akademický rok se dlí na zimní semestr a letní semestr. Semestr se lení na výukové období, zkouškové období a období prázdnin. Délka jednotlivých období je dána pokynem prorektora pro studijní a pedagogickou innost. (3) Student je povinen sledovat upesující vnitní normy fakulty, na níž je zapsán ke studiu zveejované na úední desce ZU, kterými se v pípad poteby upesuje organizace výuky v daném akademickém roce. (4) Celková délka prázdnin v akademickém roce je minimáln osm týdn. Po dobu prázdnin lze konat zejména povinné kurzy a odborné praxe. Volný as student v dob hlavních prázdnin nesmí být tmito innostmi zkrácen na dobu kratší než tyi týdny. lánek 6 Kreditní ohodnocení pedmt (1) Každý pedmt uvedený ve studijních programech je ohodnocen uritým potem kredit, které vyjadují míru zátže studenta pi studiu daného pedmtu. Tentýž pedmt má stejné kreditní ohodnocení pro všechny studenty bez ohledu na statut tohoto pedmtu. Statut mže být pro rzné studijní programy nebo obory odlišný. (2) Student získává kredity po absolvování pedmtu, tj. u pedmt zakonených zápotem až po získání zápotu, u pedmt zakonených zkouškou nebo zápotem a zkouškou až po složení této zkoušky s klasifikací alespo dobe. Pitom musí student pedmt absolvovat v akademickém roce, pro který si jej zapsal, a to nejpozdji do termínu daného harmonogramem píslušného akademického roku. (3) Za daný pedmt mže student v prbhu jednoho studia v jednom studijním programu získat kredity pouze jednou. Toto ustanovení neplatí pro neoborovou tlesnou výchovu a pro pípadné další pedmty dovednostního charakteru urené ve studijním programu; u tchto pedmt je maximáln možný poet jejich absolvování uveden v jejich sylabech. (4) Studijní program ukládá studentovi získat v prbhu studia poet kredit rovný alespo šedesátinásobku potu rok standardní doby studia, a to ve skladb urené studijním programem a studijním plánem oboru (l. 24 odst. 1). lánek 7 Vzdlávací innost a její organizace (1) Základními formami vzdlávací innosti jsou pednášky, cviení, semináe, exkurze, praxe, kurzy, konzultace a samostatné studium. (2) V pednáškách se studenti seznamují se základními poznatky a metodami píslušného vdního oboru, uvádjí do samostatného studia a pipravují k aplikacím pednášené látky v praxi. Pednášejícího pro jednotlivé pedmty uruje vedoucí garantující katedry nebo ústavu (l. 22 odst. 2 písm. b) statutu ZU) (dále jen katedra ) z ad profesor a docent své katedry. Vedením pednášek mže vedoucí katedry povit také odborného asistenta nebo významného odborníka z pracovišt mimo ZU. (3) Ve cvieních si studenti upevují a prohlubují vdomosti získané z pednášek a samostatného studia. V semináích se za aktivní úasti student teoreticky a metodologicky rozvíjejí a prohlubují poznatky z pedmt. Na vedení cviení a seminá se mohou podílet krom zamstnanc katedry i odborníci z pracoviš mimo ZU, zamstnanci jiných kateder nebo ústav, studenti doktorského studijního programu i další vybraní studenti. (4) Exkurze slouží zejména k tomu, aby si studenti na reálných objektech ovovali teoretické vdomosti získané výukou nkterých pedmt a seznamovali se s metodami práce v praktickém život. Jsou organizovány v rámci výuky píslušných pedmt nebo blokov. (5) Praxe slouží k upevování a rozšiování vdomostí a dovedností získaných studiem na základ práce studenta na odpovídajícím pracovišti. Zpsob jejich organizace, zajištní a provádní je dán pokynem dkana, pípadn vyuujícího. (6) Kurzy slouží k praktickému upevování dovedností a vdomostí studenta. (7) Konzultace pomáhají studentm pi samostatném studiu. Jejich poskytování je podmínno aktivní úastí studenta v ostatních formách vzdlávací innosti. Pi konzultacích jsou studenti usmrováni v obsahu a metodách studia, metodice výzkumné a vývojové, odborné, umlecké a jiné innosti. Konzultacemi se mohou nahradit i nkteré formy a ásti vzdlávací innosti. (8) Student je povinen úastnit se seminá, cviení (zejména laboratorních a konstrukních), exkurzí, praxí a kurz urených konkrétn rozhodnutím dkana.

4 (9) Studentovi, který se z vážných dvod nemohl povinné formy vzdlávací innosti zúastnit, urí vyuující náhradní zpsob splnní studijních povinností. (10) Každý garant pedmtu zveejní nejpozdji v prvním týdnu výuky v semestru program pedmtu, který (v souladu se sylabem pedmtu) obsahuje zejména: a) struný pehled látky s rámcovým asovým rozvržením, b) požadavky na studenta v prbhu semestru, podmínky pro udlení zápotu, rámcové podmínky a charakteristiku konání zkoušky, c) seznam literatury ke studiu. Tímto zpsobem vyhlášené podmínky pro udlení zápotu a konání zkoušky nelze pak v prbhu semestru mnit. lánek 8 Pedagogický poradce (1) Pokud to vyžaduje organizace vzdlávací innosti na fakult, mže dkan jmenovat pedagogické poradce pro jednotlivé roníky, etapy nebo obory studia. (2) Úkolem pedagogických poradc je zejména: a) informovat studenty o struktue píslušného studijního programu a o možnostech volby pedmt a poskytovat jim konzultace pi výbru jejich osobního studijního plánu, b) zodpovídat studentm dotazy zejména k tomuto ádu a navazujícím pedpism, k sylabm pedmt, c) organizan se podílet na zabezpeování pedbžných zápis student do pedmt v souladu s tímto ádem a navazujícími pedpisy, d) upozorovat dkana fakulty na pípadné problémy ve výuce a studijních záležitostech, e) vyžádá-li si to dkan, vyjadovat se k žádostem student, f) spolupracovat se studijním oddlením fakulty, s prodkanem pro studium a pedagogickou innost a s útvarem prorektora pro studijní a pedagogickou innost. (3) Není-li jmenován pedagogický poradce, zabezpeuje jeho innost v rámci oboru z povení dkana píslušná katedra prostednictvím ureného zamstnance. Hlava II Kontrola a hodnocení studia lánek 9 Kontrola studia (1) Základními formami kontroly studia jsou zápoet, zkouška, souborná postupová zkouška, souborná zkouška, klauzurní postupová zkouška a státní závrená zkouška. (2) V pípad všech forem kontroly studia má student právo prohlédnout si opravenou práci, pokud je tato kontrola provádna písemnou formou, a to nejpozdji do zápisu výsledku kontroly studia do výkazu o studiu a zápotového nebo zkouškového katalogu nejdéle však do 30 dn od provedené kontroly studia. (3) V prbhu semestru mohou provádt vyuující kontrolu studia zejména kontrolními otázkami, písemnými pracemi (testy), zadáváním samostatných úkol, semestrálními pracemi. V souladu se sylabem pedmtu mohou být výsledky tchto kontrol píslušným zpsobem zohlednny pi zkoušce. (4) V pedmtu, pro který je studijním plánem pedepsán zápoet i zkouška, je získání zápotu nutnou podmínkou pro pipuštní ke konání píslušné zkoušky. (5) Katedry a fakulty jsou povinny dodržovat pesn a dsledn pravidla jednotného informaního systému o studijních programech, kreditním systému a výsledcích kontroly studia a postupovat podle pokyn rektora nebo dkana fakulty, pro kterou pedmt zajišují. (6) Centrální evidenci o studijních výsledcích student fakulty vede a její správnost kontroluje studijní

5 oddlení dkanátu fakulty, které na požádání vydá studentovi doklad o absolvovaných pedmtech, v pípad poteby i v pepisu podle standardu založeného na zásadách Evropského systému pevodu kredit (dále jen ECTS ). (7) Na zápoty nebo zkoušky, nezapsané do výkazu o studiu nejpozdji k datu kontroly splnní studijních povinností, se pohlíží jako na nevykonané, pokud student neprokáže opak. lánek 10 Zápoet (1) Zápoet se udluje za splnní požadavk, které pro jeho získání uruje ve shod se sylabem garant pedmtu. (2) Zápoet udluje vyuující, který vyuuje píslušný pedmt, pokud výjimen vedoucí katedry nestanoví jinak. Ve výkazu o studiu se udlení zápotu zapisuje slovem zapoteno, pipojí se datum udlení zápotu a podpis vyuujícího. Neudlení zápotu se do výkazu o studiu nezapisuje. Pokud vyuující zápoet neudlí, mže student požádat vedoucího píslušné katedry, aby vc pezkoumal. Neshledá-li vedoucí katedry žádné pochybení v postupu vyuujícího, žádost zamítne. Jsou-li k tomu dvody zetele hodné, jmenuje vedoucí katedry tílennou komisi, která vc pezkoumá. lenem této komise nemže být vyuující, který zápoet neudlil. Není-li možno sestavit komisi ze len píslušné katedry, požádá vedoucí katedry dkana, aby rozhodl o jejím složení. Komise mže pezkoušet znalosti studenta. Na základ jejího doporuení rozhodne vedoucí katedry o udlení zápotu. (3) Studentovi, kterému nebyl udlen zápoet ve stanoveném termínu, urí vyuující splnní podmínek k získání zápotu v náhradním termínu, nejpozdji však do mezního termínu, který je stanoven harmonogramem akademického roku. Ve zdvodnných pípadech mže dkan povolit studentovi splnní podmínek k získání zápotu i v pozdjším termínu v rámci daného akademického roku. lánek 11 Zkoušky a opravné zkoušky (1) Zkouškami se provují vdomosti studenta z píslušného pedmtu a jeho schopnost uplatovat poznatky získané studiem. Forma zkoušky je uvedena v sylabu pedmtu. (2) Pokud student u zkoušky nevyhovl, má právo na konání první opravné zkoušky. Pokud student nevyhoví ani pi první opravné zkoušce, má právo konat druhou opravnou zkoušku. (3) Zkoušky a opravné zkoušky konají studenti zpravidla u vyuujících, kteí pedmt pednášeli, ve výjimených pípadech i u jiných vyuujících katedry (dále jen zkoušející ) urených vedoucím katedry. Podle podmínek na katede mže vedoucí katedry povit zkoušením téhož pedmtu více zkoušejících. U téhož zkoušejícího koná pak student i pípadné opravné zkoušky, pokud vedoucí katedry nestanoví ze závažných dvod jinak. Na žádost studenta nebo zkoušejícího mže vedoucí katedry nebo dkan urit konání opravné zkoušky ped komisí, kterou jmenuje. (4) Výsledek zkoušky klasifikuje zkoušející tmito známkami: výborn (1), velmi dobe (2), dobe (3) a nevyhovl (4). Výslednou známku zkoušky s výjimkou klasifikace nevyhovl zapíše zkoušející slovy do výkazu o studiu a pipojí datum a podpis. (5) Zkoušky a opravné zkoušky se konají zpravidla ve zkouškovém období stanoveném harmonogramem daného akademického roku. Po dohod se zkoušejícím lze skládat zkoušky a opravné zkoušky i o prázdninách nebo v prbhu semestru, nejpozdji však do mezního termínu ureného harmonogramem píslušného akademického roku. Zkoušející urí v termínu stanoveném harmonogramem akademického roku dostatený poet termín pro konání zkoušek a opravných zkoušek z jednotlivých pedmt v dostateném asovém pedstihu. Student koná zkoušku v daném termínu zpravidla v jednom dni. Zpsob pihlašování student ke zkoušce stanoví píslušná katedra. (6) Student má právo se od zkoušky nebo opravné zkoušky odhlásit nejpozdji 24 hodin ped jejím zaátkem, pokud se student se zkoušejícím nedohodne jinak. Student, který se od zkoušky odhlásil, je posuzován, jako kdyby nebyl ke zkoušce pihlášen. Odstoupí-li student od zkoušky po jejím zaátku, nedostaví-li se ke zkoušce bez ádné omluvy nebo poruší-li závažným zpsobem pravidla zkoušky, je klasifikován známkou nevyhovl. Student se mže z vážných, zejména zdravotních dvod omluvit i dodaten, nejpozdji do pátého dne od termínu ureného pro konání zkoušky. O dvodnosti omluvy rozhodne zkoušející.

6 lánek 12 Vážený studijní prmr (1) Jako kritérium hodnocení studijních výsledk slouží vážený studijní prmr (dále jen VSP ), který se zpracovává pro každého studenta za každý akademický rok, za první etapu studia a za celkové studium ped absolvováním státní závrené zkoušky. (2) VSP se vypote jako podíl soutu výsledných známek z definované množiny pedmt zakonených zkouškou násobených kreditním ohodnocením píslušných pedmt a celkového soutu kredit z tchto pedmt. U pedmt, které ml student zapsané a které v daném akademickém roce neukonil alespo známkou dobe, se do VSP zapoítává známka 4. VSP se zaokrouhluje na dv desetinná místa podle pravidel zaokrouhlování, tj. 0 až 4 smrem dol, 5 až 9 smrem nahoru. (3) VSP je uvažován zejména pi rozhodování o piznání stipendia podle Stipendijního ádu ZU, pi kontrole splnní podmínky studia dané l. 28 odst. 1 písm. d) nebo pi rzných rozhodováních konkursního typu. (4) U student, kteí ást studia studovali nekreditn (zejména z dvodu uznání absolvovaného studia na jiné vysoké škole), se poítá vážený studijní prmr pro úely celkového hodnocení studia jako vážený prmr ze studijního prmru za nekreditn studovanou ást studia a z váženého studijního prmru kreditn studované ásti studia, piemž váhami jsou poty zapoítávaných známek v jednotlivých skupinách. O zapoítání známek rozhodne ve sporných pípadech dkan. lánek 13 Souborná postupová zkouška (1) Souástí první etapy studia v magisterském studijním programu, který nenavazuje na bakaláský studijní program, je souborná postupová zkouška. Její formu, podmínky, za nichž mže být skládána, zpsob hodnocení, organizaní zabezpeení na fakultách a další potebné náležitosti upravuje vnitní pedpis nebo vnitní norma fakulty, jestliže nkterý z jejích studijních program soubornou postupovou zkoušku pedepisuje. (2) Vnitní pedpis nebo vnitní norma fakulty podle odstavce 1 mže stanovit prospchové kritérium, jehož splnní je ekvivalentem k vykonání souborné postupové zkoušky. (3) Souborná postupová zkouška nebo splnní podmínek jejího ekvivalentu, se klasifikuje dvoustupov: vyhovl, nevyhovl. (4) Pokud se souborná postupová zkouška koná jako samostatná zkouška, mže ji student v pípad neúspchu opakovat, a to nejvýše dvakrát v prbhu studia v rámci daného magisterského studijního programu pi dodržení maximální doby studia první etapy podle l. 3 odst. 3. (5) Vykonání souborné postupové zkoušky se studentovi zaznamená do výkazu o studiu na základ protokolu o konání souborné postupové zkoušky. lánek 13a Klauzurní postupová zkouška (1) Souástí studijních plán umleckého zamení jsou klauzurní postupové zkoušky. (2) Klauzurní postupová zkouška provuje studentv talent a jeho schopnost splnit v ureném asovém období požadovaný úkol na zadané téma. Její formu, podmínky, za nichž mže být skládána, zpsob hodnocení, organizaní zabezpeení a další potebné náležitosti upravuje vnitní pedpis nebo vnitní norma fakulty. (3) Klauzurní postupovou zkoušku je student povinen zapsat a absolvovat v roníku a v semestru, do kterého je zaazena studijním plánem studijního programu. (4) Výsledek klauzurní postupové zkoušky se klasifikuje známkami: výborn, velmi dobe, dobe, nevyhovl. V pípad neúspchu ji mže student opakovat, a to nejvýše jedenkrát a výhradn v roníku a semestru studia stanoveném studijním plánem. (5) Vykonání klauzurní postupové zkoušky se studentovi zaznamená do výkazu o studiu na základ protokolu o konání klauzurní postupové zkoušky.

7 lánek 13b Souborná zkouška (1) Souástí studijních plán mže být souborná zkouška, která ukonuje absolvování vymezeného a obsahov uzaveného bloku pedmt. (2) Výsledek souborné zkoušky se klasifikuje známkami výborn, velmi dobe, dobe, nevyhovl. V pípad neúspchu ji mže student opakovat, a to nejvýše dvakrát v prbhu studia. (3) Vykonání souborné zkoušky se studentovi zaznamenává do výkazu o studiu na základ protokolu o konání souborné zkoušky.. lánek 14 Státní závrená zkouška a diplomová práce, bakaláská práce (1) Studium v rámci daného studijního programu je ukoneno státní závrenou zkouškou. (2) Souástí státní závrené zkoušky v magisterském studijním programu je obhajoba diplomové práce, u studia v bakaláském studijním programu, pokud to stanovuje studijní program, obhajoba bakaláské práce. (3) Student mže konat státní závrenou zkoušku nebo její poslední ást, jestliže splnil následující podmínky: a) získal ve skladb pedmt pedepsané studijním programem studovaného oboru alespo poet kredit rovný šedesátinásobku potu rok standardní doby studia, b) na zadané téma vypracoval a v ureném termínu odevzdal diplomovou práci nebo bakaláskou práci pokud to stanovuje studijní program. (4) Student, který v daném akademickém roce splnil podmínky pro konání státní závrené zkoušky nebo její poslední ásti podle odstavce 3 písm. a), musí tuto složit nejpozdji v bezprostedn následujících dvou akademických rocích pi souasném dodržení maximální doby studia (l. 3 odst. 3). Nesplnní této podmínky je dvodem k ukonení studia pro nesplnní požadavku stanoveného v l. 28 odst. 1 písm. j). (5) Studentovi, který v daném akademickém roce splnil podmínky podle odstavce 3 písm. a), ale nevykonal státní závrenou zkoušku nebo její poslední ást, mže být z rozhodnutí dkana perušeno studium až do termínu konání státní závrené zkoušky nebo do termínu nezbytn nutného pro innost na fakult související s dokonením diplomové nebo bakaláské práce. (6) Státní závrená zkouška a její ásti se klasifikují známkami: výborn, velmi dobe, dobe a nevyhovl. (7) Pokud je nkterá z ástí státní závrené zkoušky hodnocena známkou nevyhovl, je celkový výsledek státní závrené zkoušky klasifikován nevyhovl. (8) Státní závrenou zkoušku nebo její ást lze v pípad neúspchu opakovat nejvýše dvakrát pi dodržení maximální doby studia podle l. 3 odst. 3 a splnní podmínek daných odstavcem 4. (9) Pro stanovení obsahu, formy, bližší specifikace podmínek konání státní závrené zkoušky a pro její organizaní zabezpeení, pro zadávání, vypracovávání, hodnocení a obhajoby diplomových i bakaláských prací platí na jednotlivých fakultách jejich vnitní pedpisy nebo vnitní normy. (10) Bakaláská nebo diplomová práce je nejmén pt pracovních dn ped konáním obhajoby zveejnna k nahlížení veejnosti na sekretariátu katedry, na níž bude probíhat obhajoba. (11) Bakaláská nebo diplomová práce, u které probhla obhajoba, je vetn posudk oponent a výsledk obhajoby zveejnna v Univerzitní knihovn. (12) ZU zveejuje bakaláské nebo diplomové práce v souladu s právními pedpisy upravujícími právo duševního vlastnictví a dalšími právními pedpisy upravujícími povinnosti ZU v oblasti zveejování údaj. lánek 14a Státní rigorózní zkouška (1) Konání státní rigorózní zkoušky se ídí vnitním pedpisem jednotlivých fakult. (2) Výše poplatku za úkony spojené s konáním státní rigorózní zkoušky je stanovena pro každý akademický rok rozhodnutím rektora.

8 (3) Na zveejování rigorózní práce se obdobn vztahuje l. 14 odst. 10 až 12. lánek 15 Celkové hodnocení studia (1) Celkové hodnocení studia vyjaduje stupe studentovy úspšnosti v prbhu celého studia na ZU nebo na fakult. Uzavírá se po ukonení státních závrených zkoušek a klasifikuje se stupnicí: absolvoval s vyznamenáním, absolvoval, neabsolvoval. (2) Student absolvoval studium s vyznamenáním, jestliže dosáhl VSP za celou dobu studia nižší než 1,51 a státní závrenou zkoušku vykonal s celkovým prospchem výborn. (3) Student je hodnocen stupnm neabsolvoval, pokud v termínu daném studijním programem nebo l. 14 odst. 4 nesložil úspšn státní závrenou zkoušku. Hlava III Prbh studia v bakaláském a magisterském studijním programu lánek 16 Zápis (1) Student se musí na poátku každého akademického roku zapsat zpsobem pedepsaným tímto ádem. (2) Formu a termíny zápisu do celého akademického roku nebo do píslušného semestru stanoví dkan. U student nastupujících po perušení studia se zápis koná v prbhu akademického roku, nejpozdji do 5 pracovních dn od termínu ukonení perušení studia. Student si pi zápisu zapisuje do výkazu o studiu pedmty povinné a povinn volitelné podle studijního plánu píslušného oboru a formy studia a dále pedmty výbrové tak, aby v akademickém roce mohl absolvováním zapsaných pedmt získat v prvním roce studia minimáln 40 kredit, v dalších letech nejmén 80 kredit ve tyech úplných semestrech po sob jdoucích (do tohoto potu se nezapoítávají kredity za pedmty uznané podle l. 25 odst.1 a 4 písm. b) za pedchozí studium). Pitom je povinen dodržet svj osobní studijní plán zvolený pedbžným zápisem až na zmny, které umožuje l. 20 odst. 3. (3) Student si mže v jednom akademickém roce zapsat v rámci studia ve studijním programu pedmty v rozsahu nejvýše 75 kredit, pokud dkan nestanoví jinak. V individuálních zetele hodných pípadech mže dkan na žádost studenta tuto hranici zvýšit. (4) Studentovi mohou být zapsané pedmty rozhodnutím dkana zrušeny: a) ze závažných zdravotních dvod znemožujících studentovi studium pedmtu (týká se zejména tlesné výchovy a kurz); b) na základ oznámení katedry, že výuku daného pedmtu nemže v píslušném akademickém roce ze závažných dvod zabezpeit; c) klesne-li poet student, kteí mají pedmt zapsaný, pod hodnotu pedem oznámenou katedrou; d) jedná-li se o pedmt zapsaný pro letní semestr a student ped zaátkem letního semestru již nemá možnost získat kredity z nkterého z podmiujících pedmt nebo vznikne-li dodatenou zmnou rozvrhu v osobním rozvrhu studenta pro letní semestr neešitelná kolize (upesující zápis podle odstavce 6); e) zjistí-li se, že si student zapsal pedmt v rozporu s podmínkami pro zápis pedmtu (l. 18). (5) Pokud by v dsledku zrušení zápisu nkterých pedmt podle odstavce 4 klesl poet získatelných kredit v akademickém roce pod stanovený limit, je student povinen zapsat si za zrušený pedmt jiný pedmt tak, aby byla splnna podmínka odstavce 2. Dojde-li ke zrušení zápisu pedmtu podle odstavce 4 písm. b) a c), mže student zapsat dodaten jiný pedmt i bez dvodu uvedeného v první ásti tohoto odstavce. (6) Ped zaátkem letního semestru mže student zápis upesnit v souvislosti s odstavci 4 a 5, piemž v rámci tohoto upesujícího zápisu si student mže se souhlasem katedry zapsat i další pedmty nad rámec pedmt zapsaných poátkem akademického roku. (7) Studentovi, který se v termínu stanoveném podle odstavce 2 nezapíše do píslušného akademického roku a do 5 pracovních dn od tohoto termínu se neomluví a nepožádá o náhradní termín zápisu nebo o perušení studia nebo jeho omluvu dkan nepijme, dkan ukoní studium pro nesplnní požadavku (l. 28 odst. 2 písm. b).

9 (8) Zápis student, kontrolu správnosti jimi zapsaných pedmt a pípadné zmny v zapsaných pedmtech provádí studijní oddlení fakulty, ke které student písluší podle l. 2 odst. 2. lánek 17 Podmínky pro zápis do akademického roku (1) Do prvního akademického roku studia mže být zapsán uchaze, který byl pijat ke studiu ve studijním programu v souladu s l. 2 odst. 1. (2) Do dalšího akademického roku mže být zapsán student, který je k datu zápisu studentem ZU nebo fakulty, nebo student, kterému k datu zápisu koní perušení studia na ZU nebo na fakult. na: lánek 18 Podmínky pro zápis pedmt (1) Z hlediska tvorby osobního studijního plánu studenta se pedmty uvedené ve studijním programu lení a) pedmty bez jakýchkoliv povinných návazností na ostatní pedmty i jiných omezení - tyto pedmty si mže zapsat kterýkoliv student (v sylabu pedmtu mohou být uvedeny doporuené pedcházející pedmty), b) pedmty podmínné pedchozím absolvováním podmiujících pedmt (prerekvizitou) - tyto pedmty lze zapsat nejdíve v akademickém roce, v nmž je zapsán pedmt podmiující. Pitom úspšné absolvování a získání kredit (l. 6 odst. 2) z podmiujícího pedmtu je nutnou podmínkou k pipuštní ke zkoušce a piznání kredit z pedmtu navazujícího (podmínného prerekvizitou), c) pedmty vyluující (kontraindikace) - je-li u nkterého pedmtu uveden jiný pedmt nebo skupina pedmt jako vyluující pedmty, lze tento pedmt zapsat pouze tehdy, jestliže student nemá zapsán ani absolvován žádný z pedmt vyluujících, pípadn jej lze zapsat bez nárok na získání kredit za tento pedmt (odstavec 5), d) pedmty vzájemn zamnitelné (alternativní, tj. oboustranné kontraindikace) - student mže získat kredity pouze z jednoho z pedmt uvedených jako vzájemn zamnitelné. Jiný alternativní pedmt nebo pedmty lze zapsat bez nároku na získání kredit za jejich absolvování (odstavec 5), e) pedmty vyhrazené jen pro uritou specifickou skupinu student - tato omezená možnost zápisu musí být uvedena v sylabu píslušného pedmtu. (2) Student si musí zapisovat pedmty tak, aby dodržel v každé etap studia strukturu pedmt daných studijním programem oboru z hlediska jejich statutu (l. 4), aby vyhovl podmínkám návaznosti a volitelnosti pedmt z hlediska jejich charakteru podle odstavce 1 a zárove aby dodržel maximální dobu studia podle l. 3 odst. 3 a splnil podmínky l. 16 odst. 2 a 3 o potu zapsaných kredit. (3) V prvním roce studia si musí student zapsat všechny povinné pedmty standardního studijního plánu prvního roníku a minimáln takové množství pedmt povinn volitelných a výbrových, aby splnil podmínky dané l. 16 odst. 2 písm. a). To platí u bakaláského studijního programu a u magisterského studijního programu, který nenavazuje na bakaláský studijní program. (4) Student si mže v prbhu první etapy studia zapsat i nkteré povinné i povinn volitelné pedmty ze studijního plánu druhé etapy studia v rozsahu nejvýše 30 kredit z povinných a povinn volitelných pedmt druhé etapy. V odvodnných pípadech mže dkan tento limit po pedchozím projednání v akademickém senátu fakulty stanovit pro fakultu jinak. (5) Pokud si chce student vdom zapsat nkterý pedmt v rozporu s ustanoveními odstavce 1, mže tak uinit jen po pedchozím souhlasu vedoucího katedry, a to bez nároku na získání kredit za jeho absolvování. Pedmt je zapsán a uzaven pouze ve studentov výkazu o studiu v ásti úední záznamy a není zavádn do informaního systému. Nezapoítává se do VSP. lánek 19 Opakované zapsání pedmtu (1) Nesplní-li student podmínky pro získání kredit za pedmt (l. 6 odst. 2), mže si tento pedmt zapsat nejvýše ješt jednou. Je-li pedmt vyuován v zimním i letním semestru, mže si jej student v pípad neúspchu zapsat ješt v témže akademickém roce. Do VSP píslušného akademického roku se pak zapoítávají oba výsledky za zimní i letní semestr.

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), 15. bezna 2007 pod j. 8 620/2007-30

Více

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu ŠKOLNÍ A KLASIFIKANÍ ÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Název školy lánek 1 Zizovatel: Ústecký kraj Poslání školy lánek 2 Vyšší odborná škola (dále jen VOŠ) poskytuje všeobecné a odborné vzdlání a praktickou pípravu

Více

Studijní a zkušební řád Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích ze dne 24. června 2014

Studijní a zkušební řád Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích ze dne 24. června 2014 Vnitřní předpisy Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ ze dne 13. dubna 2006 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Část I Základní ustanovení

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Část I Základní ustanovení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 14. dubna 2005

Více

Studijní a zkušební řád. Vyšší odborné školy cestovního ruchu. České Budějovice ze dne 19. června 2012 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

Studijní a zkušební řád. Vyšší odborné školy cestovního ruchu. České Budějovice ze dne 19. června 2012 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Studijní a zkušební řád Vyšší odborné školy cestovního ruchu České Budějovice ze dne 19. června 2012 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Platnost Studijního a zkušebního řádu Vyšší odborné školy cestovního

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád)

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) OBSAH I. Zásady hodnocení prbhu a výsledk vzdlávání a chování ve škole a na akcích poádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žák

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ZÁPADOMORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, O. P. S.

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ZÁPADOMORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, O. P. S. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ZÁPADOMORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, O. P. S. ČÁST I Úvodní ustanovení Článek 1 1. Studium v bakalářských studijních programech je uskutečňováno v souladu se zákonem č. 111/1998

Více

ŠKOLNÍ ÁD v plném znní po posledních úpravách a doplcích platný od 1. ledna 2005

ŠKOLNÍ ÁD v plném znní po posledních úpravách a doplcích platný od 1. ledna 2005 Gymnázium, Cheb, Nerudova 7 Poštovní schránka 20 350 40 Cheb ŠKOLNÍ ÁD v plném znní po posledních úpravách a doplcích platný od 1. ledna 2005 ím svobodnjší má být oban a celá spolenost, tím dležitjší je,

Více

UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y

UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y Úplné znní stanov spolenosti ve znní zmn schválených mimoádnou valnou hromadou dne 13.4.2006 STANOVY U N I P E T R O L, a.s. I. V š e o b e c n á u s t a n o v e n í l.1 Založení

Více

Školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39

Školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Podle 30 zákona 561/2004 Sb. ve znní pozdjších pedpis vydává editel školy školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39, který vychází z platných

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o.

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veejné správy a sociálních služeb VZDLÁVÁNÍ ÚEDNÍK VE VEEJNÉ SPRÁV BAKALÁSKÁ

Více

2.4.7. Informaní a propaganí akce

2.4.7. Informaní a propaganí akce Chotilsko, kde bylo teba vyezat náletové deviny na hrázích místních rybník, vyistit a proezat cesty a aleje v Sejcké Lhot, Mokrsku, Prostední Lhot a v dalších ástech této rozlehlé obce. Starostové i místní

Více

SMRNICE K ZAJIŠTNÍ BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁK VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽIN

SMRNICE K ZAJIŠTNÍ BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁK VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽIN SMRNICE K ZAJIŠTNÍ BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁK VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽIN 1. Pedmt a rozsah úpravy 1.1. Tento metodický pokyn stanoví postupy vedoucí k zajištní bezpenosti a ochrany zdraví žák ve škole

Více

S t a n o v y. Stavebního bytového družstva Bižuterie. Jablonec nad Nisou. Vítzslava Nezvala 4498/7a 466 02 Jablonec nad Nisou IO 00042170

S t a n o v y. Stavebního bytového družstva Bižuterie. Jablonec nad Nisou. Vítzslava Nezvala 4498/7a 466 02 Jablonec nad Nisou IO 00042170 S t a n o v y Stavebního bytového družstva Bižuterie Jablonec nad Nisou Vítzslava Nezvala 4498/7a 466 02 Jablonec nad Nisou IO 00042170 ÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ l. 1 (l) Družstvo pijalo firmu: Stavební

Více

VI. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 27. ČERVNA 2014

VI. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 27. ČERVNA 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. dubna 2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veejné zakázce na dodávky s názvem Pronájem osobních automobil pro Ministerstvo financí (Auditní orgán) zadávané dle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní

Více

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy !" NejTV a.s. se sídlem Francouzská 75/4 120 00 Praha 2 I: 28128338, DI: CZ28128338, Zastoupená: Nicolasem Boissinem, pedsedou pedstavenstva zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze,

Více

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

Stanovy akciové spolenosti Stavoprojekt Olomouc a.s.

Stanovy akciové spolenosti Stavoprojekt Olomouc a.s. Stanovy akciové spolenosti Stavoprojekt Olomouc a.s. Hlava I. Základní ustanovení 1. Založení a vznik spolenosti Akciová spolenost Stavoprojekt Olomouc a. s. (dále jen spolenost) byla založena jako akciová

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009 Vnitřní předpisy Univerzity Hradec Králové Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

Více

Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s,

Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s, Příloha Č. 18 Příloha č. 2 k rozhodnutí č.j. 15 088/2000-30 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyy registrovalo podle 39 odst. 9 a 87 písmo a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně

Více

Aktuální znní k 2. 5. 2011 (strana 1 z potu 19 stran celkem)

Aktuální znní k 2. 5. 2011 (strana 1 z potu 19 stran celkem) Jáchymov Property Management, a.s. T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov, IO: 453 59 229 registrace v obchodním rejstíku Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 207 S T A N O V Y obchodní spolenosti Jáchymov

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU PRO STUDENTY ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 7. DUBNA 2009

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU PRO STUDENTY ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 7. DUBNA 2009 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 20. června 2006

Více

S T A N O V Y ORLOVAN, mstské bytové družstvo. I. Základní ustanovení

S T A N O V Y ORLOVAN, mstské bytové družstvo. I. Základní ustanovení S T A N O V Y ORLOVAN, mstské bytové družstvo I. Základní ustanovení l. 1 Obchodní jméno a sídlo družstva 1. Družstvo pijalo název: ---------------- ORLOVAN, mstské bytové družstvo (dále jen družstvo).

Více

Vnitřní předpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Vnitřní předpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 24. ledna 2013

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S.

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. Verze: 4 Platnost od: dnem registrace Ministerstvem školství, mládeţe a tělovýchovy ČR (1. 11. 2012) Zpracoval: právní oddělení Předkladatel:

Více

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva Bratislavská vysoká škola práva stanoví průběh studia tímto studijním řádem jako vnitřním předpisem školy, který přijala podle zákona č. 131/ 2002 Z. z. o vysokých

Více

Studijní a zkušební řád Březen 2012 Praha

Studijní a zkušební řád Březen 2012 Praha Studijní a zkušební řád Březen 2012 Praha CEVRO Institut Studijní a zkušební řád 1 Část první Studijní řád Čl. 1 1. Studium v bakalářském a navazujícím magisterském studijním programu je uskutečňováno

Více

ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ

ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ Ureno pro projekt: uební text doc. Ing. Josef Novák, CSc. Ing. Petra Koišáková, Ph.D. Ing. Leo Novotný Název: Inovace studijních

Více