Účetnictví pro podnikatele přednášky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Účetnictví pro podnikatele přednášky"

Transkript

1 Valder PEF přízemí č. dv. 24 Čt 13:00-14:00 Účetnictví pro podnikatele - Valder Cvičení z účetnictví II - Landová a kol. Účetnictví pro podnikatele - národní účetní rada - komora auditorů ČR - ministerstvo financí 75% zvládnuto předmětu na zkoušku 50% bodů ze zkoušky - pokud se napíše test, ale neuspěli u ústní tak druhý termín je jen ústní, pokud ani to nevyjde třetí je zase písemná a ústní Zákon č. 513/1991 Sb. Zákon č. 563/1991 Sb. Zákon č. 586/1992 Sb. - obchodní zákoník - zákon o účetnictví - obsahuje pouze podvojné účetnictví a řídí se jím: - právnické osoby - zahraniční subjekty s provozovnou na území ČR - podnikatele fyz. os. dobrovolně zapsané do obchodního rejstříku - podnikatele fyz. os. kteří překročí roční obrat 15 mil. Kč - osoby, které se rozhodnou vést účetnictví podle tohoto zákona dobrovolně - subjekty, které jsou členy sdružení v rámci něhož alespoň jeden subjekt vede povinně účetnictví - subjekty, kterým to ukládá zvláštní zákon např. o obecně prospěšných společnostech - o daních z příjmů -> upravuje jednoduché účetnictví = daňová evidence Vyhláška č. 500/2002 Sb. - kterou se provádí zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb. - upravuje strukturu účetních výkazů a obsahové vymezení položek a výklad některých metod používaných v účetnictví (např. metodu kurzových rozdílů, oceňování ) - příloha: Směrná účtová osnova DM 02 - Dl. hmotný maj Sam. mov. věci a soubory mov. věcí 1 - Zásoby 2 - Kr. fin. maj. a kr. úvěry 3 - Zúčtovací vztahy 4 - Kapitálové účty a dl. závazky 5 - Náklady 6 - Výnosy 7 - Uzávěrkové a zahajovací účty a podrozvahové účty 8 - Vnitropodnikové účetnictví 9 - Vnitropodnikové účetnictví > Rozvahové účty > Výsledkové účty - podle Směrné účtové osnovy vypracuje účetní jednotka vlastní účtový rozvrh, tvořený ze syntetických účtů, pro které má ve své činnosti náplň České účetní standardy pro podnikatele - nahrazují dřívější postupy účtování Rozsah vedení účetnictví - úplný - používají auditované účetní jednotky, které účtují na syntetických účtech - zjednodušený - využívají ostatní jednotky nepodléhající auditu, které účtují na úrovní účtových skupin (dle směrné účtové osnovy) - není nutné: - používat syntetické účty - účtovat o rezervách a opravných položkách - oceňovat majetek reálnou hodnotou (přichází v úvahu u cenných papírů při obchodování na burze) Christy

2 - účetní výkazy se zpracovávají ve zjednodušené struktuře - povinnost auditu vyplývá ze Zákona o účetnictví: 1) bilanční suma aktiv brutto více než 2) čistý obrat více než 80 mil. korun 3) průměrný přepočtený stav zaměstnanců více než 50 - platí že k rozvahovému dni musí akciová společnost splnit alespoň jedno ze tří kritérií, pak podléhá auditu, ostatní obchodní společnosti a družstva, dvě ze tří kritérií goodwill - rozdíl mezi kupní cenou podniku a součtem individuálně přeceněných majetkových složek podle odborného odhadu, snížených o závazky kupní cena - cena majetku - čistá aktiva - převzaté závazky / goodwill - pokud se cena majetku vyjádří podle vztahu v účetnictví je rozdíl označován jako tzv. oceňovací rozdíl a je součástí dlouhodobého hmotného majetku Základní vztahy mezi účtovými třídami A P N V 0 - DM 4 - Kap. úč. a dl. záv. 5 - Náklady 6 - Výnosy 1.a) Zás (nakup.) 1.b) 32 - Záv. kr Záv. dl. 1. b) Pohl Úvěry kr Úvěry dl. 2 - BÚ b) b) b) Zás. (vl.) A B C 61 - Změna stavu zás. A B C 1. Nákup hodp. dle faktur a) dlouhodobý majetek b) nakoupené zásoby materiálu úhrada faktur dodavatelům z BÚ a) úhrada závazků vůči dodavatelům z BÚ b) splátky bankovního úvěru z BÚ (současně je úhrada úroku, který je fin. nákladem) Zúčtování nároku zaměstnanců na mzdy, nebo fa dodav. za poskytnuté služby A Zúčtování produkce výrobků vlastní výroby B Spotřeba výrobků ve výrobním procesu C Úbytek výrobků vyskladněných k prodeji 6. Tržby za prodané výrobky podle faktur zaslaným odběratelům Christy

3 Zásoby - jsou oběžným majetkem - zejména předměty, které se spotřebovávají jednorázově - dále sem patří drobný hm. majetek, o kterém UJ rozhodla že není dlouhodobý 1. Charakteristika - materiál - výrobky - nedokončená výroba a polotovary - zvířata - zboží Oceňování - přírůstky zásob: - nakupované - pořizovací cena = cena věci + náklady spojené s pořízením PC = CP + Nspoj. - vlastní - výrobky v N - zvířata v N ~ cena obvyklá - úbytky zásob: - FIFO (1. do - 1. ze) - průměr účetní ceny - úbytky se uskutečňují v pořadí uskutečněných nákupů FIFO ks cena/jed. stav kumul ? k. s prům. úč. cena ks cena/jed. stav kumul , průr. úč. ceny = = 23, k. s V ze změny met Materiál Výnos ze změny metody při přechodu z průměrných účetních cen na fifo po předcházejícím přepočtení všech úbytků v předcházejícím období nově používanou metodou oceňování, která zajistí srovnatelnost zůstatků na počátku období se zůstatky, které zjistíme koncem sledovaného období za účelem korektnosti hodnocení majetkové situace podniku Christy

4 112 - Mat N. na změnu met Zúčtování nákladů na změnu metody při přechodu z fifo na průměrné účetní ceny Pozn.: operace 1. a se proúčtuje jako první účetní případ nového hosp. období Analytické členění pořizovací ceny zásob SÚ Mat Spot. mat AÚ 112/1 - Mat. CP 2a a AÚ 112/2 - Mat. Nspoj. 2b a 1. - Fa dodavatele za nakoupený materiál ve výši 110 celkem, z toho náklady spojené z pořízením ve výši 10 2a - Zápis ceny věci samé na samostatný analytický účet 2b - Zápis nákladů spojený z pořízením na samostatný analytický účet 3. - Spotřeba materiálu ve sledovaném období v ceně pořízení 3a - Zápis na analytickém účtu - Spotřeba materiálu ve sledovaném období v ceně pořízení 4a - Zápis na analytickém účtu: Podíl nákladů připadající na spotřebované množství materiálu Výpočet: Nspoj. = Zás. vcp % Nspoj./ zás. vcp = = Spotř. b. o. Nspoj / Spotř. b. o. = % = 10% = Nspoj./ zás vcp Přírůstky a úbytky nakoupených zásob 111, , , 504 fa příjemka výdejka Spotřeba materiálu, prodej zboží - obdobně nezaviněná manka v rámci norem přirozených úbytků Přebytky zjištěné při inventarizaci, které prokazatelně vznikly chybným zúčtováním spotřeby 3. Ostatní přebytky zjištěné při inventarizaci Christy

5 Úbytky zaviněné v důsledku trestné činnosti a nezaviněné přesahující normy přirozených úbytků zjištěné při inventarizaci 5. Úbytek materiálu při jeho prodeji Potraviny v závodních jídelnách se evidují na účtu Materiál na skladě, na samostatném analytickém účtu, doporučuje se oceňování potravin v prodejních cenách zboží, které používá maloobchodní prodejna spojená se závodní jídelnou Podle zákona o daních z příjmů se veškeré náklady na provoz závodní jídelny daňově uznávají s výjimkou spotřeby potravin při výrobě jídel. Tyto potraviny hradí strávník v ceně strávného Stravné placené zaměstnancem /1 - Ost. fondy a) Tržba za prodaná jídla v závodní jídelně a) příspěvek ze sociálního fondu b) částka hrazená zaměstnancem DPH (20%) z částky hrazené strávníkem b) Stravování zaměstnanců v závodní jídelně jiného subjektu 527 a) b) c) Faktura dodavatele za nakoupená jídla pro zaměstnance a) částka, kterou lze hradit na vrub nákladu podniku (dle 524 zákona 586 z r Sb. O daních z příjmů, lze takto maximálně 55% z ceny jídla) b) částka hrazená strávníkem c) DPH (20%) Tržba přijatá od strávníka v hotovosti - v případě že účtovaná částka je nižší než náklad zúčtovaných operací 1b) je rozdíl připočitatelná položka k základu daně (daňově neuznatelná částka) Stravování zaměstnanců v restauračních zařízeních a) 100 b) c) Nákup restauračních poukázek od specializovaného dodavatele (osvobozeno od DPH) Christy

6 Prodej stravovacích poukázek zaměstnancům a) nominální hodnota stravovací poukázky b) částka hrazená na vrub podniku ( 24 zákona o Daních z příjmů max. 45%) c) částka kterou uhrazuje strávník 3. Tržba přijatá od strávníka Materiál na cestě , , Faktura dodavatele za materiál, který nebyl k rozvahovému dni převzat na sklad Zachycení položek nepřevzatých zásob na účet 119 a Zachycení položek materiálu a zboží na cestě na vrub kalkulačních účtů Pořízení materiálu a Pořízení zboží na začátku nového hospodářského období Nevyfakturované dodávky , , Převzetí nakoupených zásob materiálu a zboží na sklad dle příjemky, na které nebyly k rozvahovému dni přijaty faktury dodavatele Vytvoření dohadných položek pasivních náhradou za nepřijaté faktury (očekávané výši podle hospodářské smlouvy, nebo podle posledních obdržených faktur v minulém roce od téhož dodavatele) - k 1.1. nebo po obdržení faktury se částky na dohadných účtech vystornují a zúčtuje fakturovaná částka ve skutečné výši Zásoby vlastní výroby - charakteristika - oceňování - pořizovací cena - nakupovaná zvířata (společně se zvířaty vl. chovu zvířata) - vlastní náklady - zvířata (včetně ostatních zásob vlastní výroby) - reprodukční pořizovací cena - v případě že nelze kalkulovat vlastní náklady př. příchovky zvířat (narozená mláďta) RPC = cena obvyklá RÚ 5xx - Náklady , 123, , 613, Různé náklady vynaložené na provozní činnosti Zúčtování produkce a) 121/611 nedokončené výroby b) 123/613 výrobků c) 124/614 zvířat 3. Snížení zásob vlastní výroby a) nedokončené výroby 611/121 b) výrobků 613/ Christy

7 c) zvířat 614/124 Snížení stavu zásob vlastní výroby v důsledku manka a škody Opravné položky k zásobám 1 - zásoby OP k zásobám Tr. a zůčt. OP Dlouhodobý hmotný majetek Charakteristika - doba delší než 1 rok - nemovité věci - budovy, stavby, pozemky a vše co je pevně spojeno s půdou (bilboardy) - movité věci - všechno ostatní Oceňování DHM - pořizovacími cenami - cena pořízení + cena spojená s pořízením Odpisování - daňové - uplatňují všichni poplatníci daně z příjmů, podle metod uvedených v Zákona č. 586/1992 Sb. O daních z příjmů - účetní Metoda VC a) lineární % 100 b) zrychlených odpisů 1. rok - účetní odpisy = rok VC K 2 ZC K N r PC ekon. životn.( vlétech) VC... vstupní cena K... koeficient Kr... koeficient pro další léta N... počet let po které je majetek už odepisován ZC... zůstatková cena BÚ (DPH ze záloh) ,6 83, , (DPH z faktur) 1. Záloha poskytnutá investičnímu dodavateli, při pořízení DM Daň z přidané hodnoty u záloh, pokud jsou zdanitelným plněním Christy

8 Př záloha vč DPH 100/120 * 20 = 16,6 -> DPH ,6 = 83,4 => 100% Započtení zaplacených záloh na konečnou fakturu dodavatele 5. Finanční vyrovnání (doplatek) ve výši rozdílu mezi celkovou částkou faktury a započtenou zaplacenou zálohou (netto) 6. Storno daně z přidané hodnoty ze vstupu ze záloh - dokladem jedině kopie zálohové faktury Dlouhodobý finanční majetek Charakteristika - zahrnuje cenné papíry a podíly, které jsou v držení dobu delší než 1 rok (rozhodující je úmysl účetní jednotky) a) podíly v podnicích s rozhodujícím vlivem (> 50%) - ovládané (řízené) osoby b) podíly s podstatným vlivem (20-50%) c) podíly s nepodstatným vlivem (< 20%) - realizovatelné c. p. - úvěrové cenné papíry se splatností větší než 1 rok - obligace, půjčky - vklady na dobu delší než 1 rok = termínované - pronájem podniku nebo jeho části - dle 488 a) OZ -> soubor movitých a nemovitých věcí jako celek Oceňování - pořizovací ceny (včetně nákladů spojených s pořízením) - cenami ekvivalence (c. p. a podíly s rozhodujícím a podstatným vlivem) - cenami reálnými (realizovatelné c. p.) Metoda ekvivalence (> 50% a 20-50%) CP x (VK/ZK) Př.: ZK = 2 mil. VK = 10 mil. podíl = 1 mil. 1 x (10/2) = 5 mil. => 4 mil. 061/414 Reálná hodnota (< 20%) - tržní (dle burzy) - znalcem pro oceňování - vyhláška pro oceňování majetku Účtování Nákup c.p. 061, 062, Záloha poskytnutá obchodníkovi s c. p. Vyúčtování obchodníka s c. p. při jejich nákupu 3. Započtení vzájemných pohledávek Prodej c. p. 061, 062, Úbytek c. p. při jejich prodeji (ocenění průměrnými účetními cenami nebo metodou FIFO) Tržba za prodané c. p Christy

9 Přecenění c. p. k , x Stav c. p. v pořizovací cenně k Přecenění c. p. k metodou ekvivalence 1 x (10/2) = 5 (doúčtování rozdílu) Pozn.: V případě prodeje přeceněných c. p. se oceňovací rozdíl v operaci 2 vystornuje a úbytek c. p. je proúčtován ve výši pořizovacích cen. Rozdíl z přecenění se projeví jako zisk z prodeje c. p. Pronájem podniku nebo jeho části - předmětem pronájmu je soubor, který tvoří nemovité a movité věci - pronájem se chápe jako finanční investice, majetek přechází do účetnictví uživatele, který jej odepisuje - cena nájemného se stanoví obvykle na úrovni odpisů + zisková přirážka - pronájem podléhá DPH Účetnictví pronajímatele 02x 08x , ,4 Účetnictví nájemce 02x 08x , ,4 1. Vyřazení movitého a nemovitého majetku, které tvoří jeden soubor z účetnictví pronajímatele a jeho převedení do finančních investic Převod celkové částky DFM na účet pohledávek pronájmu 3. Převzetí souboru movitých a nemovitých věcí nájemcem na jednotlivé majetkové účty a účty oprávek Zúčtování odpisů DHM nájemcem 5. Úhrada nájemného dle nájemní smlouvy 10 (částka do výše odpisů), 2 (zisková marže pro pronajímatele), 2,4 DPH 6. Příjem nájemného pronajímatelem 10 (částka do výše odpisů), 2 (zisková marže), DPH (20%) tj. 12 x 0,2 = 2,4 Technické zhodnocení najatého majetku - eviduje se na samostatném majetkovém účtu DM (029) za předpokladu že splňuje finanční limit pro DHM - když uživatel TZH sám profinancoval se souhlasem vlastníka - když nedošlo k navýšení pořizovací ceny v účetnictví vlastníka Christy

10 024, a) 1b) a, b Pořízení technického zhodnocení, které profinancoval nájemce Zúčtování odpisů nájemcem 3. Odpis zůstatkové ceny TZH nájemcem při ukončení nájemní slouvy před úplným odepsáním TZH Vyřazení TZH z účetnictví nájemce při navrácení věci vlastníkovi Pozn.: Převzetí TZH pronajímatelem (vlastníkem) je zachyceno jako navýšení pořizovací ceny majetku a je zdaňováno podle zákona o dani z příjmů jako nepeněžní plnění ve prospěch vlastníka 5. 02x Christy

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 1 ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B 1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B Podstata a význam účetnictví Předmětem účetnictví je zaznamenávat v účetní

Více

Testy účetních znalostí

Testy účetních znalostí Testy účetních znalostí VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO ING.PAVEL ŠTOHL ZNOJMO Otázka 1 Finanční účty (syntetické i analytické) v cizích měnách se v účetnictví vedou: pouze v českých korunách pouze v příslušné cizí

Více

Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví. pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1.

Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví. pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1. Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1. ledna 2008 Biskupství brněnské 10. března 2008 Obsah 1 Metodická informace (podvojné)

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

Český účetní standard pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech číslo název 001 Účty a zásady účtování na účtech 002 Otevírání a uzavírání účetních knih 003 Odložená daň 004 Rezervy 005 Opravné položky 006 Kursové rozdíly 007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 11-12/1 MINISTERSTVO FINANCÍ 48. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014 Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014 Oblast - Audit Přechod z kalendářního na hospodářský rok je nutné oznámit správci daně jedno účetní období před plánovaným datem

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ PRO OBECNÍ A KRAJSKÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE OD 1. 1. 2010

JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ PRO OBECNÍ A KRAJSKÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE OD 1. 1. 2010 JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ PRO OBECNÍ A KRAJSKÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE OD 1. 1. 2010 ČÍSLO: MP/84/OEKO ZMĚNA.: PLATNOST OD: 01.01. 2010 ÚČINNOST OD: 01.01. 2010 ROZSAH PŮSOBNOSTI:

Více

Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

OBSAH. Časopis pro uživatele programů ZEIS. 1. Účetní závěrka roku 2008. - Účtová třída 4. 2. Výkazy 36

OBSAH. Časopis pro uživatele programů ZEIS. 1. Účetní závěrka roku 2008. - Účtová třída 4. 2. Výkazy 36 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. Účetní závěrka roku 2008 - Účtová třída 0 - Účtová třída 1 - Účtová třída 2 - Účtová třída 3 - Účtová třída 4 1 1 10 14 16 29 2. Výkazy 36 Vydavatel: PROFEX

Více

Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině

Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině 8. přednáška Osnova: 1) - Zúčtovací vztahy (dokončení) 2) - Náklady a výnosy (shrnutí) 3) - Časové rozlišení nákladů a výnosů Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině - účtová skupina

Více

ČÁST PRVNÍ Předmět úpravy a působnost

ČÁST PRVNÍ Předmět úpravy a působnost 505/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/ 1991 Sb., o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které

Více

4.1 CHARAKTERISTIKA A ČLENĚNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU

4.1 CHARAKTERISTIKA A ČLENĚNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU Charakteristika a členění dlouhodobého majetku 4 DLOUHODOBÝ MAJETEK 4.1 Charakteristika a členění dlouhodobého majetku 4.2 Oceňování dlouhodobého majetku 4.3 Způsoby pořízení dlouhodobého majetku 4.4 Technické

Více

2.4. Zákon o rezervách 33. 2.7. Zákon o DPH 36

2.4. Zákon o rezervách 33. 2.7. Zákon o DPH 36 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. NEJČASTĚJŠÍ CHYBY ZJIŠTĚNÉ PŘI KONTROLÁCH ÚČETNICTVÍ A DANÍ ZA ROK 2008 1 1.1. Třída 0 Dlouhodobý hmotný majetek 1 1.2. Třída 1 Zásoby 8 1.3. Třída 2 Krátkodobý

Více

Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009

Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009 Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram - 1 - Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009 Ing. Jitka Štefanová Ing. Jarmila Votavová - 2-1. Zásoby 1. 1. Oceň. zásob při výdeji ze skladu

Více

Zásady vedení účetnictví

Zásady vedení účetnictví Ústav fyziky atmosféry AVČR, v.v.i. Boční II 1401, 141 31 Praha 4 Zásady vedení účetnictví Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Obsahem tohoto interního předpisu ředitele je stanovení zásad vedení účetnictví v účetnictví

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Zdeněk Puchinger Soňa Hanáková Studijní text vznikl jako výstup řešení RP 2006 č. 260

Více

ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ. J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol.

ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ. J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol. ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol. Vzor citace: KRAJČOVÁ, J., PALOCHOVÁ, M., PŠENKOVÁ, Y. a kol. Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů.

Více

Finanční zpravodaj 2/2012

Finanční zpravodaj 2/2012 Strana 66 7 Úplné znění Českého účetního standardu č. 003 Odložená daň pro účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů Referent: Ing. Jana Svatošová,

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra obchodu a cestovního ruchu Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání Účetnictví bytových družstev

Více

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD Jak na podnikání?

Více

Písemná práce k modulu Účetnictví

Písemná práce k modulu Účetnictví The Nottingham Trent University B.I.B.S., a.s. Brno BA (Hons) in Business Management Písemná práce k modulu Účetnictví Souvislý příklad na vedení účetnictví Autor: Zdeněk Fekar Ročník: I., 2004/2005 Prohlašuji,

Více

Právní úprava účetnictví

Právní úprava účetnictví Zákon o účetnictví Právní úprava účetnictví Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o

Více

Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o.

Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Obsah 1. Poslání společnosti 4 2. Profil společnosti 5 3. Hlavní události roku 2007 6 4. ČSOBL pojišťovací makléř v číslech 7 5. Rozsah nabídky

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027

Více

Kapitola 2. Jitka Mrkosová. Účetnictví 2014. učebnice pro SŠ a VOŠ

Kapitola 2. Jitka Mrkosová. Účetnictví 2014. učebnice pro SŠ a VOŠ Kapitola 2 Jitka Mrkosová Účetnictví 2014 učebnice pro SŠ a VOŠ Edika Brno 2014 Kapitola 2 Účetnictví 2014 učebnice pro SŠ a VOŠ Jitka Mrkosová Obálka: Martin Sodomka Odpovědná redaktorka: Eva Mrázková

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků VZOROVÉ INTERNÍ SMĚRNICE PRO SOKOLSKÉ ŽUPY A JEDNOTY Samostatná příloha časopisu SOKOL Následující vzorové interní směrnice mohou sokolské župy a tělocvičné jednoty využít ke zpracování vlastních směrnic.

Více