ZNALECKÝ POSUDEK. č / 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2018 28 / 2010"

Transkript

1 ZNALECKÝ POSUDEK č / 2010 obvyklé ceny rodinného domu č.p. 259 včetně příslušenství a pozemku p.č zastavěná plocha a nádvoří, výměry 254 m 2, Novoměstské nám., Sedlčany, bez ceny omezení vlastnického práva, nemovitost zapsaná na LV č. 759, pro k.ú. Sedlčany, obec Sedlčany, okres Příbram, kraj Středočeský Vlastník nemovitosti : Účel posudku : Vypracováno pro : Vypracoval : Neumanová Jana Novoměstské nám. č.p Sedlčany Podklad pro provedení exekuce Ing. Jan Kunc CZ Dražby a.s. Mírové nám. 3097/ Ústí nad Labem Ing. Zdeněk Stadlbauer Školní 945/ Plzeň V Plzni dne : strana 1

2 Znalecký posudek byl vypracován na základě objednávky z Ing. Jan Kunc, CZ Dražby a.s., Mírové nám. 3097/37, Ústí nad Labem. Znalecký posudek byl vypracován pomocí metodiky tržního oceňování nemovitostí CEDUK Praha, pověřeného k vydávání dokladu o kvalifikaci s celostátní platností MŠMT ČR dne pod číslem akreditace /93-34/302, číslo osvědčení 07/ZN1 z Na nemovitý majetek je pohlíženo podle obecných zásad, plynoucích z mezinárodních standardů ocenění a v souladu s definicí ceny obvyklé podle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku. Obvyklá cena nemovitosti je vždy odhadem finanční částky, je definována v souladu s Evropským sdružením odhadců TEGoVA a s Mezinárodním oceňovacím standardem, který zpracoval IVSC jako finanční částka, kterou je možno získat prodejem nemovitosti mezi dobrovolně a legálně jednajícím potenciálním kupujícím a prodávajícím. Přitom obě strany mají zájem na uskutečnění transakce a nejsou ovlivněny jakýmkoli nátlakem nebo zvláštní motivací a znají všechna fakta o předmětu prodeje. Při ocenění by mělo být přihlédnuto ke všem vlivům, které mohou významně ovlivnit hodnotu majetku. Mezi ně patří historie a podstata nemovitosti, realizované tržní ceny porovnatelných nemovitostí, předpokládané výnosy z nemovitosti, ekologické zatížení, věcná břemena apod. Ocenění je stanoveno podle dostupných metod, které jsou reálně použitelné v současných ekonomických podmínkách v ČR a nejlépe vystihují současnou hodnotu majetku. Ta je proměnlivá v čase a je ovlivňována mnoha faktory, které se vyvíjí s rozvojem tržního hospodářství, soukromého podnikání a stabilizací finanční politiky. Pro toto ocenění byly zvoleny následující metody ocenění : 1) Stanovení věcné hodnoty nemovitosti 2) Stanovení výnosové hodnoty nemovitosti. Tato metoda je založena na koncepci časové hodnoty peněz a relativního rizika investice. Základem pro budoucí peněžní toky je výnos z nájemního vztahu, náklady na dosažení, zajištění a udržení výnosů a kapitalizační míra. 3) Porovnání tržních hodnot. Tato metoda pro ocenění nemovitosti je založena na porovnání oceňované nemovitosti s obdobnými, jejichž ceny byly v nedávné minulosti na trhu realizovány, jsou známé a z informací je možno vyhodnotit hodnotu staveb a hodnotu pozemku. Pro stanovení aktuální hodnoty je přihlédnuto i k současné nabídce realitních kanceláří v regionu. 4) Stanovení tržní hodnoty nemovitostí po zvážení předchozích výsledků. Protože u různých nemovitostí má věcná hodnota různý význam, výnosová a porovnávací metoda jsou poplatné kvalitě vstupních údajů, je vhodné stanovit tržní hodnotu nemovitosti po celkovém zhodnocení situace s vhodně individuálně zvolenými vahami jednotlivých hodnot. Návrh tržní hodnoty vyjadřuje názor odhadce na zájem trhu nemovitostí o koupi nemovitosti daného druhu v dané lokalitě a v daném čase. Prohlašuji,že toto posouzení jsem provedl podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, na základě objektivního hodnocení všech dostupných podkladů, skutečností a poskytnutých informací objednatelem a to nestranně, bez jakéhokoliv ovlivňování zainteresovanými stranami. strana 2

3 1. ZADÁNÍ OCENĚNÍ A PODKLADY 1.1 IDENTIFIKACE OCEŇOVANÉ NEMOVITOSTI V tomto znaleckém posudku je oceňován rodinný dům č.p. 259 včetně příslušenství a pozemku p.č zastavěná plocha a nádvoří, výměry 254 m 2, Novoměstské nám., Sedlčany, bez ceny omezení vlastnického práva, nemovitost zapsaná na LV č. 759, pro k.ú. Sedlčany, obec Sedlčany, okres Příbram, kraj Středočeský. V ceně není zahrnuto omezení vlastnického práva. 1.2 ÚČEL OCENĚNÍ Znalecký posudek o ocenění uvedené nemovitosti je vypracován pro potřeby exekučního řízení. 1.3 PODKLADY PRO VYPRACOVÁNÍ OCENĚNÍ - Výpis z katastru nemovitostí - Kopie katastrální mapy - Místní šetření - Podklady z internetu 2. POPIS NEMOVITOSTI : 1.1 Místopis, základní údaje Nemovitost se nachází v blízkosti centrální části města, v území zástavby rodinných domů. V městě Sedlčany je úplná občanská vybavenost. Nemovitost je možné napojit na veškeré inženýrské sítě. Mimo zemního plynu veškeré sítě v RD. Přístupová komunikace je zpevněná. 3. VĚCNÁ HODNOTA Věcná hodnota je reprodukční cena nemovitosti snížená o opotřebení. Reprodukční cena odpovídá výši nákladů, které by bylo nutno v době ocenění vynaložit na pořízení stejné, nebo porovnatelné nové věci. Věcnou hodnotu staveb je třeba určit s přihlédnutím k opotřebení, s ohledem na skutečný stavebně technický stav a morální zastarání, stanovené pomocí některé ze známých metod. Při stanovení věcné hodnoty nemovitosti mají zásadní význam vstupní údaje. U staveb těmito vstupními údaji jsou : - zastavěná plocha - obestavěný prostor - stáří stavby strana 3

4 - reprodukční pořizovací cena na jednotku obestavěného prostoru, zastavěné plochy, případně délky - opotřebení stavby Pro výpočet opotřebení stavby je nutné zjistit, či stanovit : - stáří stavby a stav běžné údržby - technické a morální opotřebení - provedené opravy a výměny jednotlivých konstrukčních prvků - předpokládanou životnost ( další trvání stavby) - metodu výpočtu opotřebení U pozemků a vodních ploch se vychází z výměr podle výpisu z katastru nemovitostí, nebo geometrického plánu, z druhu pozemku. Uváží se také umístění pozemku v dané obci a vychází se z územně plánovací dokumentace a dalších podkladů. Rodinný dům je samostatně stojící, nepodsklepený, s přízemím a patrem (1. a 2 nadzemní podlaží), bez podkroví. Svislé nosné konstrukce jsou zděné, střecha je sedlová s krytinou z osinkocementových šablon. Vstup do rodinného domu je do průjezdu. Tímto průjezdem se dostaneme do dvorní části. Z průjezdu je přístupné WC a dále byt velikosti 1+1. Byt je vybaven sporákem na PB a kuchyňskou linkou. Po schodišti je přístupný byt v 2.NP. Byt je velikosti 3+1 a jako příslušenství je koupelna + WC, předsíň, spíž. Vybavení je WC mísa, vana, umyvadlo, kuchyňská linka, sporák se sklokeramickou deskou. Vytápění je lokální, krbovými kamny v každém podlaží. K přípravě teplé vody slouží bojler. Dveře jsou hladké, plné, osazené do ocelových zárubní. Okna jsou špaletová. Podle odborného posouzení je původní dům cca z r Při místním šetření bylo zjištěno, že dům byl v roce 1980 kompletně modernizován. Byla provedena i nástavba 2.NP. Při této modernizaci byla osazena nová okna, nové dveře, provedeny nové rozvody, nové podlahy apod. Ve dvorní části je bývalá stodola. Stodola má malý sklípek. V současné době slouží především ke skladování paliva. Celá nemovitost má dobrou údržbu a je ve stavu odpovídajícímu jejímu stáří a provedeným stavebním úpravám. Vzhledem k datu provedené modernizace RD (1980) již dům vyžaduje určité stavební úpravy a modernizace. Pro potřeby tohoto ocenění je věcná hodnota nahrazena orientační cenou zjištěnou dle oceňovacího předpisu MF ČR. B. Posudek Popis objektů, výměra, hodnocení a ocenění Ocenění nemovitosti je provedeno podle vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 3/2008 Sb. ve znění vyhlášek č. 456/2008 Sb. a č. 460/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku. strana 4

5 a) Porovnávací hodnota a 1 ) Rodinný dům č.p a Rodinný dům je umístěn jako řadový vnitřní. Dům má dvě nadzemní podlaží (dále jen NP). V 1.nadzemním podlaží je prújezd, kuchyně, pokoj, WC a schodiště do 2:NP. V 2.NP je kuchyně, 3 pokoje, koupelna s WC, spíž. Půda nad 2.NP není užívána k obytným účelům. Dům je napojen pouze na rozvod el. Energie, kanalizace a vody. Zemní plyn do RD není zaveden. Dům byl podle odborného posouzení postaven před 100 lety. Zatřídění pro potřeby ocenění: Typ objektu: Rodinný dům Poloha objektu: Středočeský kraj - nad do obyvatel Stáří stavby: 100 roků Základní cena ZC (příloha č. 20a): 4 447,- Kč/m 3 Zastavěné plochy a výšky podlaží: 1.NP: (11,58*((8,65+6,84)*0,5)) = 89,69 m 2 2.NP: (11,58*((8,65+6,84)*0,5)) = 89,69 m 2 Název podlaží Zastavěná plocha Konstrukční výška 1.NP: 89,69 m 2 3,11 m 2.NP: 89,69 m 2 2,91 m Obestavěný prostor: 1.NP: ((11,58*((8,65+6,84)*0,5)))*(3,11) = 278,93 m 3 2.NP: ((11,58*((8,65+6,84)*0,5)))*(2,91) = 260,99 m 3 zastřešení: 89,69*1,49 = 133,64 m 3 Obestavěný prostor celkem: = 673,56 m 3 Podlažnost: Zastavěná plocha prvního nadzemního podlaží: ZP1 = 179,37 m 2 Zastavěná plocha všech podlaží: ZP = 179,37 m 2 Podlažnost ZP / ZP1 = 1,00 Výpočet indexu cenového porovnání: Index vybavení: Název znaku č. V i 1. Druh stavby - Dvojdomek, dům řadový II -0,01 2. Provedení obvodových stěn - Typ 3 - Cihelné nebo tvárnicové zdivo III 0,00 3. Tloušťka obvod. stěn - více jak 45 cm III 0,03 4. Podlažnost - Hodnota 1 III 0,02 5. Napojení na veřejné sítě (přípojky) - Přípojka elektro, voda, kanalizace a plyn nebo propan butan V 0,08 strana 5

6 6. Způsob vytápění stavby - Lokální na tuhá paliva I -0,08 7. Zákl. příslušenství v RD - Úplné - standardní provedení III 0,00 8. Ostatní vybavení v RD - Bez dalšího vybavení I 0,00 9. Venkovní úpravy - Minimálního rozsahu II -0, Vedlejší stavby tvořící příslušenství k RD - Bez vedlejších staveb II 0,00 nebo jejich celkové zastavěné ploše nad 25 m2 11. Pozemky ve funkčním celku se stavbou - Bez pozemku (nebo I -0,01 pouze zast. stavbou) nebo do 300 m2 12. Kriterium jinde neuvedené - Bez vlivu na cenu III 0, Stavebně - technický stav vzhledem k provedené modernizaci IV 0,65 před 30 lety již stavba vyžaduje provedení určitých stavebních úprav Koeficient stáří upraven o + 0,00 pro stavby s nástavbou, přístavbou či rozsáhlejšími stavebními úpravami. Koeficient pro stáří 100 let: 0,60 12 Index vybavení I V = (1 + V i ) * V13 * 0,60 = 0,390 i = 1 Index polohy: Název znaku č. P i 1. Význam obce - bez většího významu I 0,00 2. Úřady v obci - obecní úřad, popř. městský úřad se stavebním úřadem II 0,02 nebo banka nebo policie nebo pošta 3. Poloha nemovitosti - v souvisle zastavěném území obce III 0,00 4. Okolní zástavba a životní prostředí - objekty pro bydlení bez IV 0,03 významnější okolní zeleně 5. Obchod, služby, kultura v okolí nemovitosti - kompletní síť obchodů III 0,05 a služeb, pohostinské a kulturní zařízení 6. Školství a sport v okolí nemovitosti - základní škola a sportovní III 0,04 zařízení 7. Zdravotní zařízení v okolí nemovitosti - dobrá dostupnost III 0,05 zdravotnické péče 8. Veřejná doprava - zastávka hromadné dopravy od 500 do 1000 m s III 0,00 více jak čtyřmi pravidelnými denními spoji 9. Obyvatelstvo - bezproblémové okolí II 0, Nezaměstnanost v obci - průměrná nezaměstnanost II 0, Změny v okolí s vlivem na cenu nemovitosti - bez vlivu III 0, Vlivy neuvedené - bez dalších vlivů II 0,00 12 Index polohy I P = (1 + P i ) = 1,190 i = 1 Index trhu s nemovitostmi: Název znaku č. T i 1. Situace na dílčím (segmentu) trhu s nemovitostmi - nabídka III 0,00 odpovídá poptávce 2. Vlastnictví nemovitostí - stavba na vlastním pozemku (ve II 0,00 spoluvlastnictví) 3. Vliv právních vztahů na prodejnost - bez vlivu II 0,00 strana 6

7 3 Index trhu I T = (1 + T i ) = 1,000 i = 1 Celkový index I = I V * I P * I T = 0,390 * 1,190 * 1,000 = 0,464 Ocenění: Základní cena upravená ZCU = ZC * I = 4 447,- Kč/m 3 * 0,464 = 2 063,41 Kč/m 3 Cena zjištěná porovnávacím způsobem CP = ZCU * OP = 2 063,41 Kč/m 3 * 673,56 m 3 = ,44 Kč Rodinný dům č.p zjištěná cena = ,44 Kč b) Vedlejší stavby b 1 ) Vedlejší stavba - 7 Jedná se o objekt stojící ve dvorním prostoru. Popis jednotlivých konstrukcí je v následujícím propočtu. Zatřídění pro potřeby ocenění: Vedlejší stavba: typ A Svislá nosná konstrukce: zděná tl. nad 15 cm Podsklepení: nepodsklepená nebo podsklepená do poloviny 1.nadz. podlaží Podkroví: nemá podkroví Krov: umožňující zřízení podkroví Kód CZ - CC: 1274 Zastavěné plochy a výšky podlaží: 1.PP: = 3,96 m 2 nadzemní část: 6,84*5,30 = 36,25 m 2 Název podlaží Zastavěná plocha Konstrukční výška 1.PP: 3,96 m 2 1,80 m nadzemní část: 36,25 m 2 2,30 m Obestavěný prostor: 1.PP: (3,96)*(1,80) = 7,13 m 3 nadzemní část: (6,84*5,30)*(2,30) = 83,38 m 3 zastřešení: 36,25*2,80*0,5 = 50,75 m 3 Obestavěný prostor celkem: = 141,26 m 3 strana 7

8 Popis a hodnocení konstrukcí a vybavení: (S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se, A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) Konstrukce, vybavení Provedení Hodnocení standardu 1. Základy kamenné pasy S 100,00 2. Obvodové stěny zděné S 100,00 3. Stropy chybí C 100,00 4. Krov dřevěný umožňující podkroví S 100,00 5. Krytina pálená krytina S 100,00 6. Klempířské konstrukce chybí C 100,00 7. Úprava povrchů Vápenná omítka S 50,00 chybí C 50,00 8. Schodiště chybí C 100,00 9. Dveře dřevěné S 100, Okna chybí C 100, Podlahy betonová S 100, Elektroinstalace chybí C 100,00 Výpočet koeficientu K 4 : Konstrukce, vybavení Hodnocení standardu Obj. podíl [%] Část [%] Koeficient Upravený obj. podíl 1. Základy S 6,20 100,00 1,00 6,20 2. Obvodové stěny S 30,40 100,00 1,00 30,40 3. Stropy C 19,30 100,00 0,00 0,00 4. Krov S 10,80 100,00 1,00 10,80 5. Krytina S 6,90 100,00 1,00 6,90 6. Klempířské konstrukce C 1,90 100,00 0,00 0,00 7. Úprava povrchů S 4,90 50,00 1,00 2,45 C 4,90 50,00 0,00 0,00 8. Schodiště C 3,80 100,00 0,00 0,00 9. Dveře S 3,10 100,00 1,00 3, Okna C 1,00 100,00 0,00 0, Podlahy S 6,80 100,00 1,00 6, Elektroinstalace C 4,90 100,00 0,00 0,00 Součet upravených objemových podílů: 66,65 Hodnota koeficientu vybavení K 4 : 0,6665 Výpočet opotřebení analytickou metodou: (OP = objemový podíl, K = koeficient pro úpravu objemového podílu UP = upravený podíl v návaznosti na dělení konstrukce, PP = přepočítaný podíl na 100 %) Konstrukce, vybavení OP Část K UP PP Stáří Živ. Opotř. Opotř. z [%] [%] [%] [%] části celku 1. Základy S 6,20 100,0 1,00 6,20 9, ,67 6, Obvodové stěny S 30,40 100,0 1,00 30,40 45, ,91 41, Stropy C 19,30 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Krov S 10,80 100,0 1,00 10,80 16, ,91 14, Krytina S 6,90 100,0 1,00 6,90 10, ,04 10,1471 strana 8 Část [%]

9 6. Klempířské konstrukce C 1,90 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Úprava povrchů S 4,90 50,0 1,00 2,45 3, ,04 3,6079 C 4,90 50,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Schodiště C 3,80 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dveře S 3,10 100,0 1,00 3,10 4, ,01 4, Okna C 1,00 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podlahy S 6,80 100,0 1,00 6,80 10, ,91 9, Elektroinstalace C 4,90 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 Součet upravených objemových podílů: 66,65Opotřebení: 90,0303 Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 8): = 1 250,- Kč/m 3 Koeficient vybavení stavby K 4 (dle provedení a vybavení stavby): * 0,6665 Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 1,0000 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č. 38): * 2,1210 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 1,4180 Základní cena upravená = 2 505,69 Kč/m 3 Plná cena: 141,26 m 3 * 2 505,69 Kč/m 3 = ,77 Kč Výpočet opotřebení analytickou metodou Opotřebení analytickou metodou: 90,0303 % Úprava ceny za opotřebení ,64 Kč Vedlejší stavba - zjištěná cena = ,13 Kč c) Pozemky c 1 ) Pozemek par.č Dle výpisu z KN (viz oddíl vlastnické vztahy a příloha tohoto posudku) se jedná o pozemek par.č vedený jako zastavěná plocha - objekt bydlení. Nemovitost lze napojit na rozvod el. energie, kanalizace, vody, plynu a telekomunikací. Stavební pozemek oceněný dle 28 odst. 1 a 2: Název Parcelní číslo Výměra [m 2 ] Jedn. cena [Kč/m 2 ] Cena [Kč] zastavěná plocha a nádvoříobjekt ,00 84, ,52 bydení Součet ,52 Úprava ceny příloha č. 21: pozemek s možností jeho napojení na rozvod plynu 6 % Úprava ceny celkem 6 % ,95 Mezisoučet ,47 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 1,4180 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle hlavní stavby): * 2,1730 strana 9

10 Stavební pozemek oceněný dle 28 odst. 1 a 2 - celkem ,74 Pozemek par.č zjištěná cena = ,74 Kč C. Rekapitulace cen nemovitosti věcna hodnota Ceny bez odpočtu opotřebení: a) Rodinný dům č.p. 259 = ,44 Kč b) Vedlejší stavba = ,77 Kč c) Pozemek par.č = ,74 Kč Cena nemovitosti bez odpočtu opotřebení činí celkem Cena nemovitosti bez opotřebení po zaokr. dle 46 činí ,95 Kč ,- Kč Výsledné ceny: a) Rodinný dům č.p. 259 = ,44 Kč b) Vedlejší stavba = ,13 Kč c) Pozemek par.č = ,74 Kč Výsledná cena nemovitosti činí celkem Výsledná cena nemovitosti po zaokrouhlení dle 46 činí ,31 Kč ,- Kč slovy: Jedenmiliončtyřistadevadesátpěttisícjednostodvacet Kč 4. VÝNOSOVÁ HODNOTA NEMOVITOSTI Výnosová hodnota nemovitosti je stanovena jako součet diskontovaných předpokládaných budoucích čistých příjmů z jejího pronájmu. Výpočet je proveden za předpokladu konstantních příjmů po dostatečně dlouhou dobu. Odhadce předpokládá, že nemovitost je schopna zvyšování nákladů vzhledem k inflaci kompenzovat zvyšováním výnosů z pronájmu. Výnosová hodnota se zjistí u nemovitostí z dosažitelného ročního nájemného sníženého o roční náklady na provoz. Do těchto nákladů by se měly započítat všechny náklady související s nemovitostí, například průměrná roční údržba, správa nemovitostí, daň z nemovitostí apod.. Vyjádření hodnoty nemovitosti pomocí kapitalizační míry je nutno provádět diferencovaně pro jednotlivou nemovitost a v jednotlivých faktorech průběžně zohledňovat vývoj ekonomiky v ČR. Současná hodnota nemovitosti je pak určena podle tohoto schématu : - stanovení množství, spolehlivosti a délky trvání budoucího stabilizovaného výnosu - stanovení odpovídající kapitalizační míry strana 10

11 - využití kapitalizace, tj. převodu budoucích peněz na jejich současnou hodnotu Nemovitost není pronajata, výnosová hodnota není zjišťována. 5. OCENĚNÍ POROVNÁVACÍ METODOU Porovnávací způsob vychází z porovnání předmětu ocenění se stejným nebo obdobným předmětem a cenou sjednanou při jeho prodeji nebo odvozením ceny z jiné funkčně související věci. Tato metoda pro oceňování nemovitostí je založena na porovnání předmětné nemovitosti s obdobnými, jejichž ceny byly v nedávné minulosti na trhu realizovány, jsou známé a ze získaných informací je možno vyhodnotit jak hodnotu samotné stavby, tak hodnotu pozemků. Údaje o skutečných realizovaných cenách nemovitostí jsou však obtížně nedostupné, navíc mohou být zatíženy řadou zkreslení. Porovnání tedy musí někdy vycházet i z realitní inzerce a inzerce na internetu. Ceny inzerované jako požadované prodejní jsou zpravidla vyšší, než jaké budou nakonec dosaženy. Postupným podrobným sledováním je možno ověřit, jak inzerovaná cena určité nemovitosti v čase klesá, až z inzerce nabídka zmizí. Nemovitost se pravděpodobně prodala za cenu blízkou poslední požadované. V dalších výpočtech se vychází z předpokladu, že cena nemovitosti nemůže být vyšší, něž cena obdobné nemovitosti inzerované k prodeji a obdobně nejvyšší dosažitelné nájemné nemůže být vyšší, než inzerované požadované nájemné. Ceny realitní inzerce budou upraveny podle odlišnosti nemovitosti v jejich umístění, provedení, stavu, velikosti pozemků apod. Údaje z realitní inzerce porovnávaných nemovitostí byly získány na internetových stránkách realitních serverů a z periodických tiskovin realitních kanceláří. Soubor porovnatelných nemovitostí : V obci Sedlčany se nabízí k prodeji volně stojící přízemní rodinný dům velikosti 2+1, užitné plochy 100 m 2 s pozemkem 246 m 2, součástí garáž a stodola za Kč V obci Sedlčany se nabízí k prodeji řadový přízemní rodinný dům s částečným podsklepením velikosti 3+1 po částečné rekonstrukci, užitné plochy 98 m 2 s pozemkem 500 m 2 za Kč. V obci Sedlčany, části Libíň se nabízí k prodeji volně stojící rodinný dům 4+1 s částečnou rekonstrukcí, užitné plochy 100 m 2 s pozemkem 560 m 2 za Kč. Pro porovnání je vybrán RD v obci Sedlčany nabízený za částku Kč. Pro účely objektivního porovnání jsou použity následující korekční koeficienty : strana 11

12 I FO MO V Z P VY R Vel inflační index faktor fyzického opotřebení faktor morálního opotřebení faktor vybavení faktor závad faktor polohy faktor využitelnosti faktor reálné prodejnosti faktor velikosti porovnávaných vzorků Faktor Popis Koeficient I Vzorky rovnocenné 1 FO Oceňovaná nemovitost je méně opotřebena 1,1 MO Vzorky rovnocenné 1 V Vzorky rovnocenné 1 Z Porovnávaná nemovitost vykazuje závady 1,1 P Vzorky rovnocenné 1 VY Vzorky rovnocenné 1 R Vzorky rovnocenné 1 Vel. Oceňovaná nemovitost má menší pozemek 0, x 1 x 1,1 x 1 x 1 x 1,1 x 1 x 1 x 1 x 0,9 = ,- Kč ,- Kč 6. ZÁVĚREČNÁ ANALÝZA A REKAPITULACE Obvyklá cena je cena, kterou by bylo možno za konkrétní věc jako předmět prodeje a koupě v rozhodné době a místě dosáhnout. Podle zákona o oceňování se obvyklou cenou rozumí cena, která by byla dosažena při prodeji stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo podobné služby v obvyklém obchodném styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. V předchozích kapitolách byly provedeny výpočty ceny nemovitosti metodou věcné hodnoty, výnosovou metodou a porovnávací metodou. Každá z použitých metod má své klady a zápory, různou vypovídací schopnost podle znalci dostupných podkladů a jeho subjektivního pohledu. strana 12

13 Rekapitulace výsledků ocenění nemovitosti : 1) Věcná hodnota nemovitosti ,- Kč 3) Výnosová hodnota nemovitosti nestanovována 3) Porovnávací hodnota nemovitosti ,- Kč Výsledkem ocenění je objektivní zhodnocení tržní hodnoty nemovitosti, kterou je možno s největší pravděpodobností dosáhnout v současných podmínkách trhu s nemovitostmi mezi dobrovolně jednajícím kupujícím a prodávajícím bez zřetele na individuelní, či jiné zájmy vybočující z běžné praxe Při prodeji v dražbě je dosažená cena zpravidla nižší, než při dlouhodobém prodeji realitní kanceláří. S přihlédnutím ke všem shora uvedeným skutečnostem, po analýze cen zjištěných jednotlivými metodami, po zvážení a vyhodnocení všech zjištěných skutečností, odhaduji pro prodej v exekuci : - tržní hodnotu výše uvedené nemovitosti na částku : ,- Kč slovy : jeden milionšestsettisíc korun českých Zpracovatel tohoto znaleckého posudku nemá žádné jiné doklady, než ty, které jsou uvedeny v tomto ocenění nemovitosti a nejsou mu známy žádné jiné skutečnosti, které by mohly mít vliv na vypracování tohoto ocenění. Tato cena je stanovena bez omezení vlastnického práva uvedeného ve výpisu z KN. V Plzni, Ing. Zdeněk Stadlbauer Školní Plzeň strana 13

14 Znalecká doložka Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím předsedy Krajského soudu v Plzni ze dne č.j. Spr. 1240/95 pro základní obor: ekonomika, odvětví - ceny a odhady, specializace - nemovitosti. Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č /2010 znaleckého deníku. Znalečné a náhradu nákladů účtuji dokladem č /2010. Ing. Zdeněk Stadlbauer Znalecký posudek obsahuje celkem 14 stran textu a 4 strany příloh. Přílohy: 1. Fotodokumentace 2. Výpis z katastru nemovitostí 3. Kopie katastrální mapy 4. Situace území strana 14

15 Fotodokumentace strana 15

ZNALECKÝ POSUDEK. Karla Čapka 1435/4 266 01 Beroun 1. Podklad pro provedení exekuce. CZ Dražby a.s. Mírové nám. 3097/37 326 00 Ústí nad Labem

ZNALECKÝ POSUDEK. Karla Čapka 1435/4 266 01 Beroun 1. Podklad pro provedení exekuce. CZ Dražby a.s. Mírové nám. 3097/37 326 00 Ústí nad Labem ZNALECKÝ POSUDEK č. 1999-9 / 2010 obvyklé ceny bytové jednotky č. 1435/10, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a na pozemku p.č. st. 4340 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 339,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 249/13 o obvyklé ceně podílu id. 1/3 na nemovitostech - rodinném domě č.p. 15 na pozemku p. č. st. 33, zemědělské stavby bez č.p./č.e. na pozemku p.č. st. 34 a pozemků p. č. st. 33,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 192/14 o obvyklé ceně nemovité věci - pozemku p. č. 696/2 - orná půda, zapsané na LV číslo 95, katastrální území Kostelní Hlavno, obec Kostelní Hlavno, okres Praha-východ a ocenění

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu bydlení č.p. 5 na pozemku parc.č. St. 142/2 s příslušenstvím, objektu bydlení č.p. 22 na pozemku parc.č. St. 177

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 156-69/2013. Křenová 26 602 00 Brno. Zjištění obvyklé ceny nemovitostí pro účely dražby.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 156-69/2013. Křenová 26 602 00 Brno. Zjištění obvyklé ceny nemovitostí pro účely dražby. ZNALECKÝ POSUDEK č. 156-69/2013 O ceně nebytového prostoru č. 193/1, LV 4439, v budově Staré Brno, č.p. 193, LV 3939, byt.dům, na pozemku p.č. 1281 a pozemků p.č. 1281 a 1282 v obci Brno, katastrální území

Více

Znalecký posudek č. 2012/041

Znalecký posudek č. 2012/041 Znalecký posudek č. 2012/041 O ceně nemovitosti: Rodinný dům č.p. 4125 na parcele č. st.6464 s příslušenstvím a pozemky, parcely č. st.6464, 604/79, v katastrálním území Kroměříž, obec Kroměříž, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro potřeby exekučního řízení a prodeje nemovitosti veřejnou dražbou.

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro potřeby exekučního řízení a prodeje nemovitosti veřejnou dražbou. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6092-234/2010 o ceně nebytové jednotky č.187/20, situované v budově č.p.187, postavené na pozemku parc.č.1201, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.187 a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 4520/281/13

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 4520/281/13 č.vyhotovení : 2 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4520/281/13 Č.j.: 229/2013- N o ceně rodinného domu č.p. 1368, postaveného na pozemku parc.č. 340/4 s příslušenstvím a s pozemky parc.č. 340/4, parc.č. 340/6 a

Více

Znalecký posudek č. 849-35/11

Znalecký posudek č. 849-35/11 Znalecký posudek č. 849-35/11 ve věci stanovení ceny obvyklé nemovitostí - jednotky (bytu) č. 638/1, vč. spoluvlastnických podílů na společných částech domu a jeho vybavení a spoluvlastnického podílu k

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 202/2662/2012. JUDr. Marcela Dvořáčková U Soudu č.p. 276 500 03 Hradec Králové 3. Zjištění obvyklé ceny nemovitého majetku

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 202/2662/2012. JUDr. Marcela Dvořáčková U Soudu č.p. 276 500 03 Hradec Králové 3. Zjištění obvyklé ceny nemovitého majetku ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 202/2662/2012 o ceně nemovitostí - objektu bývalé zemědělské usedlosti sestávající se z objektu rodinného domu číslo popisné 17, se zděnou stavbou stodoly a zděnou stavbou výměnku,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.j. EX 251/06. Zjištění ceny nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK. č.j. EX 251/06. Zjištění ceny nemovitosti ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12608-313/10 o ceně rodinného domu č.p.125 na parc.č.809, katastrální území Rychlov u Bystřice pod Hostýnem včetně pozemků, příslušenství a pozemku parc.č.884/127, katastrální území

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1736 31/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1736 31/11 Ing. Michal Sirový, Kájovská 65, 381 01 Český Krumlov tel. : + 420 603 77 603 1 mail.: info@posudkyodhady.cz www.posudkyodhady.cz ZNALECKÝ POSUDEK č. 1736 31/11 o stanovení obvyklé ceny rodinného domu

Více

Znalecký posudek č. 116-3161/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 116-3161/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Znalecký posudek č. 116-3161/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Předmět ocenění: Budova č.p. 744 na pozemku parc.č. 2015

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2256-213/2015

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2256-213/2015 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2256-213/2015 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci - pozemku parc.č. 677/2 jehož součástí je bytový dům č.p. 367, součástí a příslušenství, katastrální území a obec Stonava, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. dle Usnesení č.j. 59 EX 2306/09-31. JUDr. Robert Pazák, soudní exekutor nám. Svobody 15, 602 00 Brno IČ: 18764878

ZNALECKÝ POSUDEK. dle Usnesení č.j. 59 EX 2306/09-31. JUDr. Robert Pazák, soudní exekutor nám. Svobody 15, 602 00 Brno IČ: 18764878 ZNALECKÝ POSUDEK č. 162 105 / 2010 dle Usnesení č.j. 59 EX 2306/09-31 Objednavatel: Exekutorský úřad Brno-venkov JUDr. Robert Pazák, soudní exekutor Sídlo: nám. Svobody 15, 602 00 Brno IČ: 18764878 Zhotovitel:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednavatel posudku: Bytový podnik v Praze 8 státní podn.v "likvidaci" Nekvasilova 625/2 186 00 Praha 8 - Karlín

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednavatel posudku: Bytový podnik v Praze 8 státní podn.v likvidaci Nekvasilova 625/2 186 00 Praha 8 - Karlín ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 77/2757/2013 * dodatek o ceně nemovitostí - nebytového prostoru číslo 98/101, tvořeného prodejnou v přízemí a sklady v podzemním podlaží v objektu bytového domu číslo popisné 98

Více

Znalecký posudek č. 3398/2012

Znalecký posudek č. 3398/2012 Znalecký posudek č. 3398/2012 o ceně obvyklé - rodinného domu č.p. 606 umístěného na pozemku parc. č. St. 991 a pozemků parc. č. St. 991 a parc. č. 640/2 v kat. úz. Kojetín, obec Kojetín, okres Přerov,

Více

Dodatek č.1 ke ZP 5439-45 /2012

Dodatek č.1 ke ZP 5439-45 /2012 Dodatek č.1 ke ZP 5439-45 /2012 Předmět ocenění: Nebytový (provozní) objekt dokončený pozemek vlastníka parcela č. 360, 361, 362/1, 362/2, 362/3, 362/4, 362/5, 362/6, 362/7, 362/9, 362/10, 362/11, 362/12,

Více

Znalecký posudek č. 168-3213/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 168-3213/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Znalecký posudek č. 168-3213/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Předmět ocenění: Rodinný dům č.p. 75 na pozemku parc.č. St.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 124/2804/2013. Mgr. Ladislava Kolínová Pardubická 298/22 500 04 Hradec Králové 4

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 124/2804/2013. Mgr. Ladislava Kolínová Pardubická 298/22 500 04 Hradec Králové 4 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 124/2804/2013 o ceně nemovitostí - objektu rodinného domu číslo popisné 116, s příslušenstvím, s venkovními úpravami, se stavební parcelou číslo 43 a s pozemkovou parcelou číslo

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3251/171/2014 o obvyklé ceně: a) spoluvlastnického podílu na bytu č. 341/9 vč. podílu na společných částech domu, b)

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3251/171/2014 o obvyklé ceně: a) spoluvlastnického podílu na bytu č. 341/9 vč. podílu na společných částech domu, b) ZNALECKÝ POSUDEK č. 3251/171/2014 o obvyklé ceně: a) spoluvlastnického podílu na bytu č. 341/9 vč. podílu na společných částech domu, b) spoluvlastnického podílu na nebytovém prostoru č. 341/37, c) spoluvlastnického

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2179 276 / 2013. dle Usnesení č.j. 067 EX 1871/09-88

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2179 276 / 2013. dle Usnesení č.j. 067 EX 1871/09-88 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2179 276 / 2013 dle Usnesení č.j. 067 EX 1871/09-88 Objednavatel: Exekutorský úřad Praha 5 JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., soudní exekutor Sídlo: Evropská 663/132, 160 00 Praha 6 IČ:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3120 494 / 2014. dle Usnesení č.j. 067 EX 2337/13-77: LV č. 2353

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3120 494 / 2014. dle Usnesení č.j. 067 EX 2337/13-77: LV č. 2353 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3120 494 / 2014 dle Usnesení č.j. 067 EX 2337/13-77: LV č. 2353 Objednavatel: Exekutorský úřad Praha 5 JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., soudní exekutor Sídlo: Evropská 663/132, 160 00

Více

Rozsah naší práce vychází z toho, že všechny relevantní faktory by měly být zohledněny. Mezi tyto faktory lze zařadit:

Rozsah naší práce vychází z toho, že všechny relevantní faktory by měly být zohledněny. Mezi tyto faktory lze zařadit: ZNALECKÝ POSUDEK č. 3390/10/2015 o obvyklé ceně bytu č. 2274/8 včetně podílu na společných částech domu a pozemků parc.č. 3737, 3924/4 a 3933 v katastrálním území Strašnice, městská část Praha 10, hlavní

Více

Metodické zásady oceňování nemovitostí v souvislosti s prodejem části bytového fondu městské části Praha 2

Metodické zásady oceňování nemovitostí v souvislosti s prodejem části bytového fondu městské části Praha 2 Příloha č. 3 k usnesení ZMČ č. 156 ze dne 10.9.2012 Metodické zásady oceňování nemovitostí v souvislosti s prodejem části bytového fondu městské části Praha 2 Obsah: 1. Použití a závaznost metodických

Více

Znalecký posudek č. 194-3994/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 194-3994/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 194-3994/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Bytová jednotka č. 65/1 v bytovém domě

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 154/709/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 154/709/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 154/709/2011 o obvyklé (tržní) ceně specifikovaných nemovitostí budoucího projektu HiLASE, které tvoří budova bez č.p./č.e. na pozemku parc.č. st. 65/4, část budovy bez č.p./č.e. na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1539 109/09

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1539 109/09 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1539 109/09 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 rodinného domu č.p. 92 v obci Stárkov na pozemku st. parcela č.13 zastavěná plocha a nádvoří vč. pozemku a pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Hartman,J,Fráňa a pa.,sro Resslova ulice 1253/17a 500 02 Hradec Králové

ZNALECKÝ POSUDEK. Hartman,J,Fráňa a pa.,sro Resslova ulice 1253/17a 500 02 Hradec Králové ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 181/3081/2014 o ceně nemovitých věcí - objektu rodinného domu, číslo popisné 153, s příslušenstvím, s venkovními úpravami, se stavební parcelou číslo 3604 a s pozemkovou parcelou

Více

Znalecký posudek č. 120-3165/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 120-3165/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Znalecký posudek č. 120-3165/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: pro exekutora Mgr. Jiřího Krále Spoluvlastnický podíl o velikosti id ½ na nemovitostech,

Více