Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce pro bakalářskou formu studia. Etapa 3

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce pro bakalářskou formu studia. Etapa 3"

Transkript

1 Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce pro bakalářskou formu studia E K O N O M I E Etapa 3 1. Základní pojmy a souvislosti ekonomie 2. Trh a jeho charakteristika 3. Racionální chování spotřebitele a formování poptávky 4. Výroba a volba technologie 5. Všeobecná rovnováha 6. Ekonomický zisk, příjmy a náklady firmy 7. Model dokonale konkurenčního trhu 8. Model nedokonale konkurenčního trhu 9. Trh výrobních faktorů trh půdy a trh práce 10. Trh výrobních faktorů trh kapitálu 11. Tržní selhání a mikroekonomická úloha státu 12. Teorie veřejné volby 13. Makroekonomie a základní makroekonomické agregáty 14. Model jednoduché ekonomiky 15. Model AS-AD 16. Peníze a jejich role v ekonomii 17. Inflace 18. Trh práce a nezaměstnanost 19. Ekonomický růst a ekonomický cyklus 20. Fiskální politika a fiskální teorie 21. Monetární politika a monetární teorie 22. Zahraniční obchod, vnější obchodní politika a teorie mezinárodního obchodu 23. Světový pohyb výrobních faktorů 24. Mezinárodní měnové vztahy, mezinárodní peněžní trh a vnější měnová politika 25. Hospodářská politika a měření její úspěšnosti 26. Vymezení světové ekonomiky 27. Vývoj utváření světové ekonomiky s důrazem na 20. století 28. Růst, rozvoj a struktura světové ekonomiky 29. Integrace a globalizace světové ekonomiky 30. Centra světové ekonomiky 31. Evropská unie a její postavení ve světové ekonomice 32. Rozvojové země 33. Centrálně plánované ekonomiky 34. Postavení Česka ve světové ekonomice

2 Literatura: 1. LEBIEDZIK, M., MAJEROVÁ, I., NEZVAL, P. Světová ekonomika. Učebnice pro ekonomické a obchodně podnikatelské fakulty. 1. vyd. Karviná: SU OPF, 2011, 293 s. ISBN TULEJA, P., MAJEROVÁ, I., NEZVAL, P. Základy makroekonomie. Učebnice pro ekonomické a obchodně podnikatelské fakulty. 2. aktual. vyd. Praha: Computer Press, 2012, 320 s. ISBN TULEJA, P., MAJEROVÁ, I., NEZVAL, P. Základy mikroekonomie. Učebnice pro ekonomické a obchodně podnikatelské fakulty. 2. aktual. vyd. Praha: Computer Press, 2011, 272 s. ISBN Další studijní literatura viz sylaby předmětů Mikroekonomie A, Makroekonomie A a Světová ekonomika. Obor: EVROPSKÁ INTEGRACE Etapa 2 a 3 1. Teoretická východiska analýzy integračních procesů. 2. Regionální integrace v podmínkách globalizace světové ekonomiky. 3. Specifika integrace na evropském kontinentu. 4. Vznik, povaha a vývoj ES a EU. 5. Vnitřní trh Evropské unie a jeho fungování. 6. Institucionální rámec Evropské unie. 7. Právní základy a rozhodovací proces EU. 8. Vynucování komunitárního práva. 9. Společné politiky Evropské unie. 10. Koordinované politiky Evropské unie. 11. Finanční zabezpečení fungování Evropské unie. 12. Společná zahraniční a bezpečnostní politika EU a spolupráce v oblasti justice a vnitřních věcí. 13. Proces vytváření hospodářské a měnové unie (HMU) a společná měnová politika. 14. Daňová politika Evropské unie. 15. Vztahy Evropské unie k rozvojovým zemím. 16. Rozšiřování Evropské unie. 17. Česká republika v evropské integraci. 18. Hospodářská, územní a sociální soudržnost EU. 19. Možnosti zapojení České republiky do měnové unie. Literatura: 1. BALDWIN, R., WYPLOSZ, CH. Ekonomie evropské integrace. Dotisk. Praha: Grada Publishing, 2009, 480 s. ISBN BOHÁČKOVÁ, I., HRABÁNKOVÁ, M. Strukturální politika Evropské unie. Praha: C.H.Beck, 2009, 188 s. ISBN FIALA, P., PITROVÁ, M. Evropská unie. 2.dopl. a aktual. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010, 803 s. ISBN HUČKA, M. Strukturální politika a regionalizace. V kontextu vstupu České republiky do Evropské unie. Ostrava: Repronis, 2001, 480 s. ISBN

3 5. KLVAČOVÁ, E. A KOL. Prohlubování evropské integrace. Praha : Professional Publishing, 2004, 212 s. ISBN KÖNIG, P. A KOL. Rozpočet a politiky Evropské unie. 2.aktual.vyd. Praha: C. H. Beck, 2009, 630 s. ISBN LEBIEDZIK, M., TVRDOŇ, M. Hospodářské politiky Evropského společenství vznik, vývoj a současnost. Karviná: SU OPF, 2007, 203 s. ISBN LEBIEDZIK, M., ZLÝ, B. Evropská unie. Distanční studijní opora. Karviná: OPF SU, 2004, 318 s. ISBN MAJEROVÁ, I. Mezinárodní integrační procesy. 1. vyd. Karviná: SU OPF, 2007, 125 s. ISBN MAJEROVÁ, I. Rozvojové ekonomiky. 1. vyd. Karviná: SU OPF, 2008, 170 s. ISBN NEZVAL, P. Vztahy České republiky a Evropské unie. 1. vyd. Karviná: SU OPF, 2003, 171 s. ISBN SKOKAN, K. Evropská regionální politika v kontextu vstupu České republiky do Evropské unie. Ostrava: Repronis, 2003, 114 s. ISBN ŠIŠKOVÁ, N., STEHLÍK, V. Evropské právo 1. Ústavní základy Evropské unie. Praha: Linde, 2007, 310 s. ISBN ŠREIN, Z. Mechanismy hospodářské politiky Evropské unie. Přepracované vydání. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2008, 298 s. ISBN TÝČ, V. Základy práva Evropské unie pro ekonomy. 5. aktual. vyd. Praha: Linde, 2006, 287 s. ISBN ZLÝ B. A KOL. Integrační procesy ve světové ekonomice. Ostrava: VŠB-TU, 2008, 233 s.. ISBN Obor: EKONOMIKA PODNIKÁNÍ V OBCHODĚ A SLUŽBÁCH 1 okruh Marketing a služby - Podstata, pojetí a funkce marketingu na trhu. Potřeba, poptávka, nabídka, spotřeba, požadavek. Podnikatelské koncepce a vývojová stádia marketingu. Marketing služeb, marketing neziskových organizací. - Marketingová situační analýza, SWOT analýza. Podnikové plánování a prognózování v marketingovém pojetí. Variantnost, flexibilita, komplexnost, odbornost a logický sled činností v procesu plánování. Chování zákazníků při kupním rozhodování. Model chování spotřebitele. Kupní rozhodování organizací. - Marketingový mix a jeho prvky. Výrobková politika. Klasifikace výrobků. Cena, cenová politika, tvorba cen a struktura ceny. Distribuce. Marketingová komunikace. Marketingový mix ve službách. - Marketingový informační systém jako součást podnikového informačního systému. Charakteristika základních pojmů. Význam informací pro marketingové rozhodování. Obsah, metody a organizace marketingového výzkumu. Kvantitativní a kvalitativní výzkum. Primární a sekundární výzkum. Výzkum trhu a veřejné služby. - Služby a jejich charakteristika. Definice služeb, jejich vlastnosti a klasifikace. Analýza trhu a výzkum trhu pro odvětví služeb. Identifikace přání a potřeb zákazníků. Význam managementu kvality služeb. Specifika procesů ve službách. 2 okruh Podniková ekonomika a řízení nevýrobní sféry

4 - Podnik a základní podnikohospodářské procesy. Pojetí podniku, funkce a cíle podniku. Činnosti při zakládání podniku a výběru právní formy. Význam zakladatelského rozpočtu a jeho zpřesňování. Základní podnikové činnosti zásobování, výroba, odbyt. - Majetková a kapitálová výstavba podniku. Optimalizace majetkové a kapitálové struktury. Oceňování majetku podniku ve vazbě na předmět činnosti podniku, měření účinnosti využití. Řízení oběžného majetku. Minimalizace nákladů na kapitál (WACC). - Význam ukazatele EVA, investiční činnost v podniku, metody hodnocení investic. Podstata a význam ekonomických rozborů likvidity, rentability, aktivity podniku. Hodnocení výkonnosti podniku formou procesního řízení nákladovosti a ziskovosti procesů. - Rozbor nákladů, výnosů, jejich modelování a analýza efektivnosti. Klasifikace a pojetí nákladů. Význam příspěvku na úhradu, analýza bodu zvratu, možnosti ovlivňování výše fixních, režijních nákladů. Význam kalkulace nákladů, norem, rozpočetnictví, podnikové statistiky, evidence a rozborů pro řízení podniku. - Řízení a ekonomika nevýrobní sféry. Pojetí nevýrobní sféry, charakteristika odvětví kultury, sportu, školství a zdravotnictví, jejich ekonomického a společenského významu, způsobů financování a řízení v rámci jednotlivých organizačních složek. 3 okruh Základy managementu a jeho další specifické formy - Management jako pojem, základní definice a pojetí. Manažerské role, základní manažerské funkce plánování, organizování, operativní řízení a kontrola. Uplatňování etiky v řízení a podnikání. Společenská zodpovědnost podnikání. Etické kodexy. Etické řízení firmy Podniková kultura. Typy podnikové kultury. - Klasifikace vývojových etap managementu klasická teorie řízení, vědecké řízení, správní řízení. Byrokratický model. Neoklasická teorie řízení. Moderní teorie řízení. - Definice podniku, pojetí podniku jako systému. Postavení a poslání podniku, vymezení jeho funkcí. Organizace a organizační výstavba podniku. Charakteristika procesního řízení. Průběžné a zabezpečovací funkce. Porovnání přístupu k managementu USA, Japonska a Evropy. - Inovační zdroje a podněty. Inovační podnikání malých a středních firem. Zavedení inovací v podniku, úskalí inovačního podnikání, faktory zvyšující inovační činnost, formy financování zavádění inovací v podniku, druhy a formy transferu inovací do podniku. - Environmentální management a jeho dopad na podnik. Definice ochrany životního prostředí, uplatňování EMS (environmentální management systém) v podniku obsah standardů, ISO 14000, mezinárodní spolupráce v ochraně životního prostředí. Přínosy pro podniky ze zavedení EMS. Význam ochrany životního prostředí pro podnikatele, jejich nejvýznamnější ekologické povinnosti. 4 okruh Ekonomika obchodu a jakost zboží - Význam a postavení obchodu v NH, základní funkce obchodu. Historie trhu. Stručný vývoj čs. obchodu. Postavení současného obchodu v ekonomice státu a předpoklady pro další rozvoj. - Maloobchod a velkoobchod, retailing. Funkce maloobchodu a velkoobchodu. Systemizace maloobchodních jednotek. Druhy a životní cyklus maloobchodních jednotek. Druhy velkoobchodu. Řešení technologie obchodního provozu. Logistika v obchodním podnikání. - Maloobchodní síť, principy jejího řešení a vývojové tendence. Osídlení jako základní územní organizace obchodního podnikání a maloobchodní sítě. Specializace maloobchodních jednotek. Vývojové tendence maloobchodních sítí.

5 - Zřízení maloobchodní jednotky a základní východiska maloobchodního prodeje. Základní souvislosti zřízení prodejny. Specifické náležitosti podnikatelského záměru. Projekt prodejny. Plánování prodeje. Řízení a plánování zásob. Základní výběr sortimentu. Realizace prodejních cen. Technika a psychologie prodeje. - Spotřebitelská práva v ČR a ve světě. Bezpečnost výrobku. Jakost v tržním hospodářství a její zabezpečení. Faktory snižující jakost. Cizorodé látky v potravinách, aditiva, kontaminanty, rezidua, genetická modifikace potravin, radiační ošetření potravin, falšování zboží. Dozorové orgány, jejich práva a povinnosti. Občanská sdružení a organizace na ochranu spotřebitele. 5 okruh Profilující disciplíny oboru a související disciplíny - -Finance podniku. Zdroje financování podniku. Zdroje vlastní a cizí, dlouhodobé a krátkodobé, jejich základní charakteristické rysy, výhody a nevýhody. Platební nástroje v platebním styku, zajišťovací nástroje, rizika plateb. - Logistika. Vymezení obsahu Logistiky, Logistika jako filozofie podnikání, Logistika v podnikatelském prostředí, ekonomický a mezinárodní význam logistiky, distribuční logistika, podmínky ekonomického chování v globálním prostředí, logistické přístupy ve výrobě, informační zajištění logistických systémů - Význam malých a středních podniků, definice, funkce. Srovnání stavu, vývoje a současného postavení malého a středního podnikání v ČR a v EU. Využití sítí v podnikání malých a středních podniků. Podpora malého a středního podnikání v ČR. Podnikatelský plán malých a středních podniků, zásady jeho tvorby. - -Význam účetnictví pro řízení. Legislativní úprava účetnictví, účetní uzávěrka a závěrka, harmonogram účetních uzávěrkových prací (oceňování a inventarizace majetku), povinné výkazy účetní závěrky, povinnost zveřejňování účetní závěrky. - Daně a jejich postavení v rámci veřejných financí. Daňový systém ČR a úloha daní v rámci fiskální politiky státu. Význam daní důchodových a postavení sociálního pojistného. Zdanění fyzických a právnických osob v podmínkách ČR. Koncepce reformy veřejných financí v oblasti zdanění, mezinárodní harmonizace daňových systémů. Obor: SOCIÁLNÍ MANAGEMENT Etapa 3 A. Sociální politika 1. Typy sociální politiky a jejich charakteristika v kontextu s typem sociálního státu. 2. Funkce a principy sociální politiky u jednotlivých typů sociálního státu. 3. Oblasti sociální politiky, jejich rozdělení a definování. Subjekty a objekty sociální politiky a jejich vzájemné vazby. 4. Historický vývoj sociální politiky v ČR. 5. Sociální služby, definice sociálních služeb a jejich rozdělení. Zákon o sociálních službách. Kontrola kvality poskytování sociálních služeb. Literatura: KREBS, V. Sociální politika. Wolters Kluwer ČR a.s.: 2010, ISBN KELLER, J. Soumrak sociálního státu. Praha: SLON, VEČEŘA, M. Sociální stát teorie a východiska. Praha:SLON, B. Metody sociální práce a sociální péče 6. Teoretické modely sociální práce.

6 7. Strategie komunitní sociální práce. 8. Sociální práce s lidmi ohrožené sociální exkluzí. 9. Formy sociální péče o handicapované skupiny obyvatel. 10. Komunitní sociální péče. Literatura: MATOUŠEK, O. Metody a řízení sociální práce. Praha, Portál, 2008, s. 384, ISBN ŘEZNÍČEK, I. Metody sociální práce. Praha: Slon, 1994, ISBN SIROVÁTKA, T. Sociální exkluze a sociální inkluze menšin a marginalizovaných skupin. Brno: MU, 2004, ISBN C. Ekonomika neziskových organizací 11. Charakteristika neziskových organizací, mezinárodní klasifikace, obsah činnosti. 12. Vládní a nevládní neziskový sektor v České republice 13. Organizace a financování vládních neziskových organizací (organizační složky státu a příspěvkové organizace územních samospráv). 14. Organizace a právní normy nevládních neziskových organizací. Literatura: REKTOŘÍK, J. a kol. Organizace neziskového sektoru. Základy ekonomiky, teorie a řízení. 2. akt.vyd. Praha: Ekopress, ISBN ŠKARABELOVÁ, S. a kol. Když se řekne nezisková organizace. Brno: ESF MU, ISBN D. Správní řízení 15. Procesní řízení. 16. Subjekty správního práva. 17. Rozhodování ve správním řízení. 18. Opravné prostředky. 19. Správní exekuce. Literatura: SCISKALOVÁ, M., GONGOL, T. Správní právo. Karviná: OPF SU, ISBN SCISKALOVÁ, M. Správní řízení. Karviná: OPF SU, Studijní opora. E. Právo sociálního zabezpečení 20. Právní úprava sociálního zabezpečení v ČR. 21. Nemocenské pojištění. 22. Důchodové pojištění. 23. Zdravotní pojištění. 24. Sociální politika v ČR. Literatura: TRÖSTER, P. a kol. Právo sociálního zabezpečení. Praha: C. H. Beck, ISBN F. Občanské a rodinné právo 25. Vyživovací povinnost v rodinném právu

7 26. Věcná práva 27. Věcná práva k věci cizí 28. Dědické právo 29. Manželství, vztahy mezi rodiči a dětmi Literatura: SCISKALOVA, M. a kol. Právo vybrané kapitoly. Karviná: SU OPF, ISBN Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů G. Andragogika 30. Konstituování základů teorie vzdělávání dospělých. 31. Pojetí a dějiny andragogiky. 32. Formální, neformální a informální vzdělávání dospělých. 33. Celoživotní vzdělávání. 34. Rekvalifikace v procesu celoživotního vzdělávání. Literatura: BENEŠ, M. Andragogika. Praha: Grada Publishing, a.s., ISBN FIALA, B. Vybrané kapitoly z andragogiky, pedagogiky a didaktiky. Karviná: OPF SU, ISBN Obor: VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA A: Veřejná správa 1. Procesní řízení 2. Subjekty správního práva 3. Rozhodování ve správním řízení 4. Opravné prostředky 5. Správní exekuce 6. Organizace a hospodaření ve veřejné správě 7. Samostatná a přenesená působnost 8. Zaměstnanci veřejné správy 9. Vzdělávání úředníků územně samosprávných celků 10. Veřejná správa a veřejná moc 11. Subjekty veřejné správy 12. Odpovědnost ve veřejné správě 13. Finanční kontrola 14. Úředníci a jejich odpovědnost ve veřejné správě Literatura: SCISKALOVÁ, M., GONGOL, T. Veřejná správa. Karviná: OPF SU, ISBN SCISKALOVÁ, M., GONGOL, T. Základy správního práva a veřejné správy. Studijní opora. Karviná: OPF SU, B: Sociální politika 15. Typy sociální politiky a jejich charakteristika v kontextu s typem sociálního státu. 16. Funkce a principy sociální politiky u jednotlivých typů sociálního státu. 17. Oblasti sociální politiky, jejich rozdělení a definování. Subjekty a objekty sociální politiky a jejich vzájemné vazby.

8 18. Sociální služby, definice sociálních služeb a jejich rozdělení. Zákon o sociálních službách. Kontrola kvality poskytování sociálních služeb. 19. Organizace a organizační chování, typy organizace 20. Konflikty a prevence konfliktních situací v organizaci Literatura: KREBS, V. a kol. Sociální politika. 4. přeprac. a akt. vyd. Praha: Aspi Publishing, ISBN C: Veřejné finance 21. Soustava veřejných rozpočtů České republiky 22. Příjmy a výdaje veřejných rozpočtů 23. Územní úroveň veřejných rozpočtů České republiky 24. Fiskální federalismus 25. Charakteristika neziskových organizací, mezinárodní klasifikace, obsah činnosti Literatura: PEKOVÁ, J.; PILNÝ, J.; JETMAR, M. Veřejná správa a finance veřejného sektoru. Praha: ASPI, s. ISBN SZAROWSKÁ, I. Veřejné finance A - Distanční opora ke studiu. Karviná: SU OPF, ISBN D: Ekonomika a management neziskových organizací 26. Trh práce a politika zaměstnanosti 27. Vládní a nevládní neziskový sektor v České republice 28. Organizace a financování vládních neziskových organizací (organizační složky a příspěvkové organizace státu a územních samospráv) 29. Organizace, financování a právní normy nevládních neziskových organizací Literatura: REKTOŘÍK, J. a kol. Organizace neziskového sektoru. Základy ekonomiky, teorie a řízení. 2. akt.vyd. Praha: Ekopress, ISBN ŠKARABELOVÁ, S. a kol. Když se řekne nezisková organizace. Brno: ESF MU, ISBN Obor: EKONOMIKA CESTOVNÍHO RUCHU 1. okruh předměty: Marketing, Management, Obchodní právo 1. Základy managementu Pojetí a význam managementu, jeho interdisciplinární charakter. Manažerské role, základní manažerské funkce plánování, organizování, operativní řízení a kontrola. Moderní manažerské metody řízení. 2. Klasifikace vývojových etap managementu Klasifikace vývojových etap managementu, klasická teorie řízení, vědecké řízení, správní řízení. Byrokratický model. Neoklasická teorie řízení. Moderní teorie řízení. Postavení a nové úkoly manažera v organizaci.

9 3. Podstata, pojetí a funkce marketingu. Trh a jeho pojetí z hlediska marketingu Podstata, pojetí a funkce marketingu. Marketing a jeho základní kategorie a komponenty. Vývojové etapy marketingu. Tvorba marketingové koncepce a marketingové strategie podniku. Potřeby trhu, poptávka, nabídka, spotřeba, hierarchie potřeb podle Maslowa. Tržní segmenty a kritéria pro segmentaci trhu. 4. Marketingový mix podniku, jeho prvky a specifika produktu, marketingový výzkum Výrobek z hlediska marketingu. Prvky marketingového mixu. Cena a cenová politika, tvorba cen, význam cenové diferenciace. Distribuce. Marketingová komunikace. Zvláštnosti marketingu v oblasti služeb. Předmět a cíl marketingového výzkumu. Základní druhy, metody a organizace marketingového výzkumu. 5. Obchodní právo Kapitálové obchodní společnosti. Rozdělení podle Obchodního zákoníku, charakteristika, specifikace, založení a vznik, orgány, zrušení a likvidace společnosti. 2. okruh předměty: Nauka o podniku, Účetnictví, Daně a daňová politika A, Řízení jakosti 6. Proces řízení podniku Postavení a poslání podniku. Výběr právní formy. Organizace a organizační výstavba podniku. Základní podnikové činnosti zásobování, výroba, odbyt. Průběžné a zabezpečovací funkce. Specifika podniků v oboru cestovního ruchu. 7. Podstata, pojetí a význam podnikání, formy podnikání Ekonomické odvození podstaty podnikání. Právní formy podnikání a faktory ovlivňující jejich volbu. Typologické členění podniků: specifika výrobních podniků, obchodních podniků a podniků služeb, podniky infrastruktury a ostatní typy organizací. Malé a střední podniky, jejich význam pro rozvoj ekonomiky. Význam a formy podpor malého a středního podnikání. 8. Daně a jejich postavení v rámci veřejných financí Daňový systém ČR a úloha daní v rámci fiskální politiky státu. Význam daní důchodových a postavení sociálního pojistného. Zdanění fyzických a právnických osob v podmínkách ČR. Koncepce reformy veřejných financí v oblasti zdanění, mezinárodní harmonizace daňových systémů. 9. Leasing z účetního a daňového pohledu Charakteristické prvky leasingové služby, operativní a finanční leasing. Evidence leasingového majetku u vlastníka a nájemce, metodický postup z účetního hlediska v letech pronájmu, ukončením leasingové smlouvy u vlastníka a nájemce, protikrizové opatření v souvislosti s finančním pronájmem. 10. Řízení jakosti Pojem a význam řízení jakosti. Jakost v tržním hospodářství, kvalita života. Jakost zboží, jakost služeb a procesů, vývoj jakosti, normy ISO 9 000, ISO , ISO Systémy managementu jakosti. Státní politika jakosti v České republice. Sdružení pro cenu za jakost České republiky, ceny udělované za jakost.

10 3. okruh předměty: Odvětví cestovního ruchu, Animace v cestovním ruchu, Provoz cestovní kanceláře 11. Typologie cestovního ruchu Klasifikace forem a druhů cestovního ruchu. Typologie cestovního ruchu. Ekologické hledisko rozvoje cestovního ruchu. Etické kodexy v cestovním ruchu. Agenda 21, Natura 2000, udržitelný rozvoj cestovního ruchu. 12. Perspektivy rozvoje cestovního ruchu Historický vývoj cestovního ruchu, současné vývojové trendy. Státní koncepce rozvoje cestovního ruchu České republiky, strategie rozvoje cestovního ruchu v regionech. Globální podmínky rozvoje cestovního ruchu podle UNWTO do roku Objekt a subjekt cestovního ruchu Systém cestovního ruchu. Objekt a subjekt cestovního ruchu, účastník cestovního ruchu, podniky cestovního ruchu, služby cestovního ruchu, trh, nabídka a poptávka v cestovním ruchu, statistické vykazování a satelitní účet cestovního ruchu. 14. Animace v cestovním ruchu Pojem animace. Obsah a rozsah animace v cestovním ruchu. Účastníci v cestovním ruchu psychologické aspekty. Organizování a řízení animace. Příprava průvodce a základní povinnosti průvodce během zájezdu. Podmínky realizace pohybových programů. Typologie pohybové činnosti. Animace života v obci a regionu. 15. Provoz cestovní kanceláře Činnost cestovní kanceláře a cestovní agentury. Postavení zprostředkovatelů služeb v cestovním ruchu. Organizace a řízení cestovní kanceláře. Příprava produktu. Cenová strategie cestovní kanceláře. Kalkulace služeb cestovního ruchu. Prodej a plán rozvoje cestovní kanceláře. Touroperátorská činnost a práce prodejní agentury. 4. okruh předměty: Management služeb cestovního ruchu, Marketing v cestovním ruchu 16. Služby cestovních kanceláří Definice cestovního ruchu, služby cestovního ruchu, jejich vlastnosti a klasifikace, tvorba a prodej produktu pobytu a zájezdu. Zákon o cestovním ruchu. Cestovní smlouva. Pojištění pro cesty a pobyt. 17. Služby ubytovacích, stravovacích a lázeňských zařízení Kategorizace ubytovacích a stravovacích zařízení, nabídka a poptávka, charakteristika služeb, řízení pracovních procesů, cenová politika, význam lázeňství v cestovním ruchu. 18. Dopravní služby v cestovním ruchu Využití služeb železniční, letecké, vodní, silniční a ostatní dopravy v cestovním ruchu. Materiálně-technická základna, dopravní řád a dopravní ceniny, cenová politika dopravních služeb, letecké aliance, nízkonákladoví přepravci v letecké dopravě, vývoj trendů. 19. Marketing v cestovním ruchu

11 Podstata a znaky marketingu cestovního ruchu, marketing služeb cestovního ruchu, marketingový systém, marketingová koncepce a strategie podniku cestovního ruchu, marketingové plánování. 20. Marketingový mix cestovního ruchu 8 P marketingového mixu cestovního ruchu, význam marketingové komunikace v cestovním ruchu, marketingový výzkum v cestovním ruchu. 5. okruh předměty: Geografie cestovního ruchu 21. Činitelé rozvoje a rozmístění cestovního ruchu v České republice Lokalizační, selektivní a realizační podmínky rozvoje cestovního ruchu, potenciál cestovního ruchu České republiky. 22. Činitelé rozvoje a rozmístění cestovního ruchu v Evropě Lokalizační, selektivní a realizační podmínky rozvoje cestovního ruchu v jednotlivých destinacích Evropy, potenciál a nové trendy cestovního ruchu. 23. Činitelé rozvoje a rozmístění cestovního ruchu v Asii Lokalizační, selektivní a realizační podmínky rozvoje cestovního ruchu v jednotlivých destinacích Asie, potenciál cestovního ruchu oblasti. 24. Činitelé rozvoje a rozmístění cestovního ruchu v Americe Lokalizační, selektivní a realizační podmínky rozvoje cestovního ruchu v jednotlivých destinacích Ameriky, potenciál cestovního ruchu oblasti. 25. Činitelé rozvoje a rozmístění cestovního ruchu v Africe Lokalizační, selektivní a realizační podmínky rozvoje cestovního ruchu v jednotlivých destinacích Afriky, potenciál cestovního ruchu oblasti. Literatura: ČERTÍK, M. a kolektiv. Cestovní ruch. Vývoj, organizace a řízení. Praha: OFF, ISBN HORNER, S., SWARBROOKE, J. Cestovní ruch, ubytování a stravování, využití volného času. Praha: Grada Publishing, ISBN JAKUBÍKOVÁ, D. Marketing v cestovním ruchu. Praha: Grada Publishing, ISBN KOLEKTÍV. Služby a cestovný ruch. Súvislosti, špecifiká, cesta rozvoja. Bratislava: SPRINT, ISBN KOSTKOVÁ, M. Managament služeb cestovního ruchu. Distanční studijní opora. Karviná: SU OPF, MORRISON, A. M. Marketing v pohostinství a CR. Praha: Victoria Publishing, ISBN NĚMČANSKÝ, M. Odvětví cestovního ruchu. Karviná: OPF SU, ISBN NĚMČANSKÝ, M. Geografie cestovního ruchu České republiky. SU OPF Karviná, NĚMČANSKÝ, M. Geografie CR. Karviná: SU OPF, ISBN ORIEŠKA, J. Technológia služieb cestovného ruchu I. B. Bystrica: Ekonomická fakulta, ISBN

12 Obor: MARKETING A MANAGEMENT 1 okruh Marketing - Podstata a funkce marketingu na trhu. Základní kategorie marketingu. Potřeby, poptávka, nabídka, spotřeba, požadavek. Hierarchie potřeb dle Maslowa. Marketingová filosofie v podnikání výrobního a obchodního podniku. Podnikatelské koncepce a vývojová stádia marketingu. - Podnikové plánování a prognózování v marketingovém pojetí. Význam plánování, etapy a metody tvorby plánů. Prognostické a plánovací činnosti v podniku. Fáze strategického plánování. Druhy plánů a vztahy mezi nimi. Tvorba a formulace marketingové strategie, její cíle. Marketingová situační analýza. SWOT analýza a analýza podnikatelského portfolia. - Chování zákazníků při kupním rozhodování. Individuální nákupní chování zákazníků na spotřebitelském trhu. Model chování spotřebitele. Kupní rozhodování organizací na dílčích trzích. Účastníci kupního procesu. Základní formy vládních a institucionálních nákupů. - Marketingové distribuční cesty, úrovně, a funkce. Maloobchod a jeho význam a postavení v NH. Životní cyklus maloobchodu a druhy maloobchodních jednotek. Velkoobchod. Logistika a fyzická distribuce zboží. - Marketingový mix podniku. Subjekty, komponenty a nejdůležitější prvky marketingového instrumentária. Obsah výrobkového, cenového, distribučního a komunikačního marketingového mixu. Výrobek - sortiment. Výrobková politika. Klasifikace výrobků. Výrobkové a sortimentní analýzy. Marketingové strategie v jednotlivých fázích životního cyklu výrobku. Křivka obratu, zisku a ztráty. 2 okruh Profilující marketingové a související disciplíny - Základní charakteristiky malých a středních firem. Marketing malých a středních firem. Postavení malých a středních firem v rámci národního hospodářství. Podpora malého a středního podnikání. Podnikatelská a inovační centra, inkubátory a jejich význam. - Specifika marketingu obcí oproti marketingu podniku. Marketingový mix obcí, charakteristika jeho prvků. Tvorba strategického plánu obcí, strategie positioningu obce. - Marketingová komunikace jako prvek marketingového mixu. Legislativa a etika v marketingové komunikaci. Marketingový komunikační mix. Integrovaná marketingová komunikace. Komunikační strategie, nové trendy v marketingové komunikaci. - Nákupní marketing se zřetelem na objasnění nákupní marketingové úlohy: (postup při tvorbě strategického plánu nákupu, nákupní marketingový mix, nákupní strategie a výběr dodavatele). - Logistika v dnešním pojetí. Ekonomický a mezinárodní význam logistiky. Vymezení marketingové logistiky, distribuční logistika. Podmínky ekonomického chování v globálním prostředí, optimalizace logistického řetězce. Informační zajištění logistických systémů. Logistika v podnikatelském prostředí. 3 okruh Nauka o podniku a ekonomika podniku

13 - Podnik a základní podnikohospodářské procesy. Pojetí podniku, funkce a cíle podniku. Činnosti při zakládání podniku a výběru právní formy. Význam zakladatelského rozpočtu a jeho zpřesňování. Základní podnikové činnosti zásobování, výroba, odbyt. - Majetková a kapitálová výstavba podniku. Optimalizace majetkové a kapitálové struktury. Oceňování majetku podniku ve vazbě na předmět činnosti podniku, měření účinnosti využití. Řízení oběžného majetku. Minimalizace nákladů na kapitál (WACC). - Význam ukazatele EVA, investiční činnost v podniku, metody hodnocení investic. Podstata a význam ekonomických rozborů likvidity, rentability, aktivity podniku. Hodnocení výkonnosti podniku formou procesního řízení nákladovosti a ziskovosti procesů. - Rozbor nákladů, výnosů, jejich modelování a analýza efektivnosti. Klasifikace a pojetí nákladů. Význam příspěvku na úhradu, analýza bodu zvratu, možnosti ovlivňování výše fixních, režijních nákladů. Význam kalkulace nákladů, norem, rozpočetnictví, podnikové statistiky, evidence a rozborů pro řízení podniku. - Charakteristika podnikových financí. Zdroje financování podniku (vlastní a cizí, dlouhodobé a krátkodobé, jejich základní charakteristické rysy, výhody a nevýhody). Investice metody jejich hodnocení. Finanční analýza a její význam pro hodnocení podniku. 4 okruh Management - Management jako pojem, základní definice a pojetí. Manažerské role, základní manažerské funkce plánování, organizování, operativní řízení a kontrola. Uplatňování etiky v řízení a podnikání. Společenská zodpovědnost podnikání. Etické kodexy. Etické řízení firmy Podniková kultura. Typy podnikové kultury. - Klasifikace vývojových etap managementu klasická teorie řízení, vědecké řízení, správní řízení. Byrokratický model. Neoklasická teorie řízení. Moderní teorie řízení. - Proces řízení podniku. Definice podniku, pojetí podniku jako systému. Postavení a poslání podniku, vymezení jeho funkcí. Organizace a organizační výstavba podniku. Charakteristika procesního řízení. Průběžné a zabezpečovací funkce. - Inovace v rozvoji managementu. Inovační zdroje a podněty. Informační management a jeho význam. Uplatnění teorie chaosu v managementu. Specifické formy managementu management jakosti, environmentální management a jeho dopad na podnik. Porovnání přístupu k managementu USA, Japonska a Evropy. - Úloha projektového managementu v organizaci. Projektové řízení x řízení projektů; definice projektu; fáze projektu; odhadování času. Řízení lidí pracujících na projektu. Riziko a jeho řízení. Využití software v řízení projektu. 5 okruh Související disciplíny managementu a řízení podniku - Zakládání podniku a investování. Podnikatelský plán, projekt, záměr. Faktory ovlivňující volbu právní formy podnikání. Podnikatelská rizika. Administrativa v podnikání. Řízení investic z hlediska strategie firmy. Podnikání a ochrana životního prostředí. Fúze a akvizice. - Řízení jakosti. Trvalé zlepšování kvality, nástroje zlepšování jakosti. Programy podpory jakosti, náklady na jakost. - Požadavky EU v oblasti kvality, prokazování shody, podstata a význam auditu. - Význam účetnictví pro řízení. Legislativní úprava účetnictví, účetní uzávěrka a závěrka, harmonogram účetních uzávěrkových prací (oceňování a inventarizace majetku), povinné výkazy účetní závěrky, povinnost zveřejňování účetní závěrky. - Daně a jejich postavení v rámci veřejných financí. Daňový systém ČR a úloha daní v rámci fiskální politiky státu. Význam daní důchodových a postavení sociálního

14 pojistného. Zdanění fyzických a právnických osob v podmínkách ČR. Koncepce reformy veřejných financí v oblasti zdanění, mezinárodní harmonizace daňových systémů. Obor: HOTELNICTVÍ 1. okruh předměty: Marketing, Management 1. Základy managementu Pojetí a význam managementu, jeho interdisciplinární charakter. Manažerské role, základní manažerské funkce plánování, organizování, operativní řízení a kontrola. Moderní manažerské metody řízení. 2. Klasifikace vývojových etap managementu Klasifikace vývojových etap managementu, klasická teorie řízení, vědecké řízení, správní řízení. Byrokratický model. Neoklasická teorie řízení. Moderní teorie řízení. Postavení a nové úkoly manažera v organizaci. 3. Podstata, pojetí a funkce marketingu. Trh a jeho pojetí z hlediska marketingu Podstata, pojetí a funkce marketingu. Marketing a jeho základní kategorie a komponenty. Vývojové etapy marketingu. Tvorba marketingové koncepce a marketingové strategie podniku. Potřeby trhu, poptávka, nabídka, spotřeba, hierarchie potřeb podle Maslowa. Tržní segmenty a kritéria pro segmentaci trhu. 4. Marketingový mix podniku, jeho prvky a specifika produktu Výrobek z hlediska marketingu. Klasifikace výrobků. Prvky marketingového mixu. Cena a cenová politika, tvorba cen, význam cenové diferenciace. Distribuce. Marketingová komunikace. Zvláštnosti marketingu v oblasti služeb. 5. Marketingový výzkum Předmět a cíl marketingového výzkumu. Základní druhy a organizace marketingového výzkumu. Rozdělení metod marketingového výzkumu. Marketingový výzkum v cestovním ruchu. 2. okruh předměty: Obchodní právo, Účetnictví, Daně a daňová politika A, Řízení jakosti 6. Obchodní právo Kapitálové obchodní společnosti. Rozdělení podle Obchodního zákoníku, charakteristika, specifikace, založení a vznik, orgány, zrušení a likvidace společnosti. 7. Daně a jejich postavení v rámci veřejných financí Daňový systém ČR a úloha daní v rámci fiskální politiky státu. Význam daní důchodových a postavení sociálního pojistného. Zdanění fyzických a právnických osob v podmínkách ČR. Koncepce reformy veřejných financí v oblasti zdanění, mezinárodní harmonizace daňových systémů.

15 8. Leasing z účetního a daňového pohledu Charakteristické prvky leasingové služby, operativní a finanční leasing. Evidence leasingového majetku u vlastníka a nájemce, metodický postup z účetního hlediska v letech pronájmu, ukončením leasingové smlouvy u vlastníka a nájemce, protikrizové opatření v souvislosti s finančním pronájmem. 9. Řízení jakosti Pojem a význam řízení jakosti. Jakost v tržním hospodářství, kvalita života. Jakost zboží, jakost služeb a procesů, vývoj jakosti, normy ISO 9 000, ISO , ISO Systémy managementu jakosti. Státní politika jakosti v České republice. Sdružení pro cenu za jakost České republiky, ceny udělované za jakost. 3. okruh předměty: Management hotelového provozu, Management stravovacích služeb 10. Význam hotelnictví Postavení a význam hotelnictví v cestovním ruchu. Kategorizace a klasifikace ubytovacích zařízení. Efektivnost služeb ubytovacích zařízení, základní ekonomické ukazatele. 11. Současné trendy hotelového průmyslu Franchising v hotelnictví a gastronomii. Způsoby provozování ubytovacích zařízení. Charakteristika hotelových skupin, outsourcing v hotelnictví. 12. Služby hotelu Členění ubytovacího zařízení na jednotlivé pracovní úseky, jejich charakteristika a poskytované služby, organizační struktura hotelu, pracoviště Front Office, služby úseku Housekeeping. Doplňkové služby hotelu. Zvláštní péče hotelu o specifické kategorie hostů. 13. Stravovací služby Význam a druhy stravovacích zařízení. Organizační struktura a management stravovacího úseku. Skladové hospodářství. Řízení výrobního procesu stravovacích služeb, charakteristika jednotlivých činností. Plánování produkce výrobního střediska. Zážitková gastronomie. Catering. 14. Řízení odbytové činnosti stravovacích služeb Management odbytových středisek hotelu. Metody řízení odbytové činnosti stravovacích služeb. Formy nabídky a prodeje, systémy a způsoby obsluhy. Základní principy sestavování jídelního a nápojového lístku. Řízení banketní činnosti. Organizace společenských akcí. 4. okruh předměty: Nápojová kultura, Marketing hotelových služeb, Mezinárodní gastronomie, Gastronomie 1 technologie výroby 15. Technologie zpracování produktů živočišného a rostlinného původu Výživová hodnota potravin, rozdělení, specifikace a vlastnosti produktů, sledování a zajišťování jakosti, skladování, možnosti technologického zpracování, technologické úpravy, význam pro výživu člověka, moderní trendy výživy. 16. Nápojová kultura

16 Členění nápojů, nápojový lístek. Nealkoholické nápoje. Výroba piva. Víno v moderní gastronomii. Destiláty a jejich členění. Bar a barový inventář, členění míchaných nápojů a technika jejich přípravy Teplé nápoje. Káva a nápoje z kávy. Trendy v nápojové kultuře. 17. Mezinárodní gastronomie Historie mezinárodní kuchyně. Základní charakteristické znaky evropské kuchyně. Kulinářské oblasti Francie, zvyklosti a příprava pokrmů asijské kuchyně, zvláštnosti americké kuchyně. Gastronomická pravidla. Nové trendy v přípravě pokrmů. 18. Marketing hotelových služeb Marketing hotelových služeb specifikace, marketingový mix ubytovacích zařízení. Význam analýzy trhu a využití marketingového výzkumu v hotelnictví. Marketingové plánování v hotelnictví. 19. Marketingová komunikace v hotelnictví Komunikační mix oboru hotelnictví, formy propagace. Balíčky služeb ubytovacích zařízení. Organizace kongresů a konferencí. Event marketing v hotelnictví. 5. okruh předměty: Technický úsek hotelu, Hygiena a výživa, Kvalita a bezpečnost potravin 20. Význam a úloha technického úseku hotelu Technický úsek hotelu, spolupráce technického úseku s ostatními útvary hotelu. Organizační struktura a management technického úseku hotelu. Bezpečnost hostů a požární ochrana hotelu. 21. Činnost technického úseku Činnost technického úseku při výstavbě a zařizování hotelu a jeho jednotlivých provozů. Technické a technologické zařízení výrobních provozů, přípraven a skladů hotelu. Dispoziční a projektové řešení hotelu a jeho jednotlivých provozů. 22. Význam výživy Základní živiny význam sacharidů, tuků, bílkovin, ochranných látek vitamínů a minerálních látek, význam cholesterolu, potřeba a význam vody. Biologická, energetická a výživová hodnota potravin, zásady správné výživy, výživová pyramida. 23. Hygiena výživy Hygiena oběhu poživatin. Rozdělení alimentárních otrav a nákaz, hygienický dozor, systém kritických bodů HACCP, aditiva v potravinách, legislativa v oblasti provozování stravovacích služeb v České republice a v Evropské unii. 24. Kvalita a bezpečnost potravin Bezpečnost potravin v EU. Struktura bezpečnosti potravin v ČR. Systém RASFF, ISO Kvalita potravin. Vliv obalů na kvalitu potravin. Cizorodé látky v poživatinách a nové úpravy potravin. Hygienická rizika, prevence onemocnění z potravin. Literatura:

17 BERÁNEK, J., KOTEK, P. Řízení hotelového provozu. Vyd. IV. Praha: Grada, ISBN CÓN, F. Zařízení provozoven v kostce. Praha: Ratio, GULLOVÁ, S., MÜLLEROVÁ, F., ŠRONĚK, I. Společenský styk a diplomatický protokol. Praha:VŠE, ISBN KIRÁĽOVÁ, A. Marketing hotelových služeb. II. Praha: Ekopress, ISBN KOSTKOVÁ, M. Management hotelového provozu. Karviná: SU OPF, Distanční studijní opora, KRÓLOVÁ, K. Hygiena a výživa I. Karviná: SU OPF, Distanční studijní opora, KRÓLOVÁ, K. Hygiena a výživa II. Karviná: SU OPF, ISBN KRÓLOVÁ, K. Bezpečnost a kvalita potravin - úvod do problematiky. Karviná: SU OPF, Distanční studijní opora, SEDLÁČKOVÁ, H., NODL, L.. Technologie přípravy pokrmů. Fortuna Praha, ISBN ZIMÁKOVÁ, B. Food & Beverage management. Praha: VŠH, ISBN Obor: ŘÍZENÍ LOGISTIKY 1. Okruh : Logistika, Mezinárodní logistika, Logistika řízení výroby 1. Postavení logistiky v makroekonomickém i mikroekonomickém kontextu, koncepce celkových nákladů a rentability, postavení zákaznického servisu, přepravní a skladové funkce logistických systémů, manipulace s materiálem a problematika balení, finanční aspekty skladování, 2. Koncepce efektivního logistického systému, řízení dodávkových řetězců a distribučních kanálů z pohledu strategie podniku, role logistiky v řízení dodávkových řetězců, teoretické i praktické aspekty logistických strategií. 3. Logistika v globálním pojetí, porovnání vnitrostátní a mezinárodní logistiky. Rozhodování firmy o vstupu na zahraniční trh a výběr zahraničních trhů ukazatelé tržního potenciálu. Formy vstupu na zahraniční trh. 4. Charakter logistiky na hlavních globálních trzích, Integrace trhů. Trendy a logistické strategie v Evropě. Řízení globálních logistických řetězců, propojení globálních logistických strategií se strategií podniku, právní aspekty z mezinárodního hlediska, platební podmínky, dodací podmínky - Incoterms. 5. Implementace podnikového logistického řízení, požadavky potřebné k implementaci podnikového logistického řízení, TQM a logistika, logistické přístupy k výrobě, Justin-time ve výrobě, Kanban, procesy zlepšování a standardizace. Zdroje: NĚMEC, F. Logistické procesy. Karviná: OPF SU, ISBN PERNICA, P. Logistika pro 21. století. Praha: Radix, ISBN STEHLÍK, A., KAPOUN, J. Logistika pro manažery. Praha: Ekopress, ISBN

18 MÁLEK, Z., ČUJAN, Z. Základy logistiky. Zlín: UTB - FT, ISBN MACHKOVÁ, H., ČERNOHLÁVKOVÁ, E., SATO, A a kol. Mezinárodní obchodní operace.. Praha: Grada Publishing, ISBN LAMBERT, D., M., STOCK, J., R., ELLARAM. Fundamentals of Logistics Management.. Irwin/McGraaw-Hill, ISBN Okruh: Logistický informační systém, Základy automatizace, Základy spolehlivosti 6. Informace a podnikání, požadavky na IS z pohledu logistiky, životní cyklus objednávky, progresivní systémy vyřizování objednávek, vyrovnanost objednávky. Podnikový informační systém, definice ERP systémů, a jejich klasifikace. 7. Řízení výroby a dodavatelských řetězců, charakteristiky řídících metod a principů, moderní IT v logistice. 8. Řízení technologických procesů, pojem systém, identifikace systémů, identifikace systémů matematicko-fyzikální analýzou, deterministické metody identifikace, regulační obvod, teorie záporné zpětné vazby, využití řídících počítačů, optimální řízení, průmyslové roboty a manipulátory. 9. Spolehlivost technických objektů, vymezení pojmů jakost a spolehlivost, ukazatelé spolehlivosti objektů, systémový přístup, statistické a pravděpodobnostní vyjádření ukazatelů spolehlivost,. 10. Zákony rozdělení pravděpodobností ve spolehlivosti, organizace a zabezpečení údržby, hodnocení spolehlivosti, zkoušky spolehlivosti prvků a systémů, modely spolehlivosti, zvyšování spolehlivosti, zálohování, spolehlivost logistických systémů. Zdroje: SODOMKA, P. Informační systémy v podnikové praxi. Praha, ComputerPress, ISBN BASL, J., BLAŽÍČEK, R. Podnikové informační systémy: Podnik v informační společnosti. Praha: Grada Publishing, ISBN VROŽINA M. Základy automatizace technologických procesů, učební texty. Ostrava: VŠB - TU, BALÁTĚ, J. Automatické řízení. Praha: BEN, ISBN TŮMA, J., WAGNEROVÁ, R., FARANA, R., LANDRYOVÁ, L. Základy automatizace. Ostrava: VŠB-TU, ISBN VROŽINA M. Spolehlivost a diagnostika technických objektů, učební texty. Ostrava: VŠB-TU, MYKISKA, A. Bezpečnost a spolehlivost technických systémů. Praha: ČVUT, ISBN Okruh: Distribuční politika, Dopravní politika, Řízení nákupu 11. Struktura dopravního trhu Historický vývoj dopravy, funkce dopravy, vztah mezi dopravou, logistikou a marketingem., zprostředkovatelé přepravních služeb, zasílatelské svazy, cenové a dodací podmínky, přepravně právní vztahy,

19 12. Formy regulace v oblasti dopravy. Mezinárodní instituce v oblasti přepravy. Mezinárodní smlouvy v oblasti přepravy. 13. Význam, cíle a úkoly podnikového nákupu, vyhledávání, výběr a hodnocení dodavatelů, řízení zásob v logistickém subsystému nákupu, alternativní možnosti organizování nákupu. 14. Vymezení distribuční politiky, distribuční kanál a distribuční struktura firmy, cíle distribuce a distribuční strategie, postup projektování distribučního kanálu, řízení změn v oblasti distribuční politiky. 15. Logistická centra a jejich propojení na dopravní systémy, význam logistických center pro distribuci a dopravu. Typy logistických center. Napojení logistických center na dopravní infrastrukturu. Alokace logistických center. Trendy v oblasti rozvoje logistických center v souvislosti s rozvojem dopravy. Zdroje: SVOBODA, V. Doprava jako součást logistických procesů. Praha: Radix, EISLER, J. Ekonomika dopravních služeb a podnikání v dopravě. Praha: OECONOMICA - nakladatelství VŠE, ISBN NOVÁK,r., PERNICA, P., SVOBODA, V., ZELENÝ, L. Nákladní doprava a zasílatelství - 2.vydání. Praha: ASPI, a.s., ISBN LOŠŤÁKOVÁ, H. Diferencované řízení vztahů se zákazníky. Praha: Grada, ISBN LUKOSZOVÁ,X. Distribuční politika. Karviná: SU OPF, ISBN LUKOSZOVÁ, X. Nákup a jeho řízení. Brno: Computer Press, ISBN Základní: GROS, I., GROSOVÁ, S. Tajemství moderního nákupu. Praha: VŠCHT, ISBN Okruh: Rozbory hospodářské činnosti, Účetnictví 16. Rozbory hospodářské činnosti Podstata, funkce a cíle rozborové činnosti. Interní úprava rozborové činnosti. Hospodářská, ekonomická a zpravodajská činnost. Kontrolní činnost jako důsledek rozborové činnosti. Vazba účetnictví a rozborů. 17. Organizace rozborové činnosti Přípravné úkoly, stanovení cílů, odpovědné osoby. Vlastní rozborová činnost, metody a techniky ekonomické analýzy. Závěrečná etapa, vyhodnocení, opatření. 18. Účetní výkaznictví. Harmonogram účetní uzávěrky a závěrky. Uživatelé účetních výkazů. Majetková analýza rozvahy. Analýza výkazu zisku a ztráty. Postavení přílohy v celku účetních výkazů. Zveřejňování účetních výkazů. Okruh údajů pro rozborovou činnost. 5. Okruh: Ekonomika obchodu 19. Maloobchod a velkoobchod.

20 Maloobchod a velkoobchod, retailing. Funkce maloobchodu a velkoobchodu. Systemizace maloobchodních jednotek. Druhy a životní cyklus maloobchodních jednotek. Druhy velkoobchodu. 20. Teorie a praxe maloobchodního prodeje - zřízení prodejny Zřízení maloobchodní jednotky a základní východiska maloobchodního prodeje. Základní souvislosti zřízení prodejny. Specifické náležitosti podnikatelského záměru. Projekt prodejny. 21. Řešení technologie obchodního provozu Systémové pojetí obchodního provozu, zboží jako obchodní sortiment, zboží jako technologická skupina, zásoby zboží, obchodní operace, mechanizační prostředky a obchodní zařízení, plochy a dispoziční řešení maloobchodní jednotky, pohyb zboží v maloobchodní jednotce, formy prodeje. Zdroje: STARZYCZNÁ, H. Ekonomika obchodu. Karviná: OPF SU, ISBN STARZYCZNÁ, H. Ekonomika obchodu. Distanční studijní opora. Karviná: SU OPF, ISBN BÖHM, I. Dobře zařízený obchod, předpoklad úspěchu. Ostrava: SAGIT, ISBN (a další reedice). CIMLER, P. Retail management. Praha: VŠE, ISBN BURSTINER, I. Základy maloobchodního podnikání. Praha: Victoria Publishing, ISBN Okruh: Právo 22. Právo v mezinárodním obchodě, Prameny práva mezinárodního obchodu, Mezinárodní kupní smlouva, Právní úprava mezinárodní přepravy 23. Smluvní vztahy v podnikání Základní charakteristika obchodních závazkových vztahů, Vznik, změna, zajištění a zánik závazkových vztahů, Právní úprava typizovaných obchodněprávních smluv Zdroje: KUČERA, Z., PAUKNEROVÁ, M., RŮŽIČKA, K. Právo mezinárodního obchodu.. Plzeň: Aleš Čeněk, ISBN ROZEHNALOVÁ, N. Právo mezinárodního obchodu. Praha: ASPI, ISBN X. SCISKALOVÁ, M. a kol. Obchodní právo. Karviná: OPF SU, ISBN X. ŠVARC, Z. Smluvní vztahy při podnikání. Olomouc: ANAG, ISBN BĚLOHLÁVEK, A. Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Praha: C. H. Beck, ISBN

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY školní rok 2010/2011 Hotelnictví Metodický návod k využití sjednocených tematických okruhů pro profilovou část maturitní zkoušky Součástí řešení projektu Kurikulum S je

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946 STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : skola@ssamp-krnov.cz www:ssamp-krnov.cz MATURITNÍ

Více

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Obor: Podnikání Společná část maturitní zkoušky Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Povinné zkoušky: 2 zkoušky

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu)

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) 1. Ochrana spotřebitele, zákazník 2. Zahraniční obchod 3. Celnictví

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Metodický list č. 1 Název tematického celku: ZALOŽENÍ PODNIKU, VÝNOSY, NÁKLADY, NÁKLADOVÉ FUNKCE,

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ústní zkouška 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba, úředníci územích samosprávných celků 4. Jednání

Více

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem KAPITOLA 1 Majetek obcí... 1100 KAPITOLA 2 Obce jako veřejnoprávní korporace...

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem KAPITOLA 1 Majetek obcí... 1100 KAPITOLA 2 Obce jako veřejnoprávní korporace... Obsah ČÁST I Právo Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem KAPITOLA 1 Majetek obcí...................................... 1100 KAPITOLA 2 Obce jako veřejnoprávní korporace................. 1125

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH PŘEDMĚTŮ TÉMATA 3. ČÁSTÍ PRACOVNÍCH LISTŮ K ÚSTNÍ ČÁSTI SPOLEČNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA

MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH PŘEDMĚTŮ TÉMATA 3. ČÁSTÍ PRACOVNÍCH LISTŮ K ÚSTNÍ ČÁSTI SPOLEČNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax: 554 625 946 E-mail: skola@ssa-krnov.cz www.ssa-krnov.cz MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 64 41 L / 51 Podnikání Třída: PO2A Období: jaro 2013 Profilová část ústní maturitní zkoušky 1. Povinná zkouška Ekonomické

Více

PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA, spol. s r.o.

PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA, spol. s r.o. PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA, spol. s r.o. R- 129/2013-Ř Rozhodnutí ředitelky školy o nabídce zkoušek profilová část maturitní zkoušky V souladu s ustanovením 79 ods. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary Profilová část maturitní zkoušky v roce 2015 65-41-L/01 Gastronomie

Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary Profilová část maturitní zkoušky v roce 2015 65-41-L/01 Gastronomie 65-41-L/01 Gastronomie 1. Praktická zkouška Prověřuje kompetence žáků získané v komplexu odborných gastronomických předmětů. Hlavním cílem zkoušky je evaluace získaných praktických dovedností a schopností

Více

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy Maturitní okruhy 1) Výrobní faktory 2) Personalistika 3) Finanční trh 4) Bankovní systém, ČNB 5) Obchodní banky a jejich funkce 6) Výrobní činnost 7) Podnikání, vznik a zánik podniku 8) Financování podniku

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba 4. Jednání s klientem 5. Komunikace 6. Vnitřní správa - zabezpečení

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ 1) ÚČETNICTVÍ 2) MAJETEK 3) ZÁSOBY 4) ROZVAHA 5) ÚČETNÍ KNIHY 6) ZÚČTOVACÍ VZTAHY 7) KAPITÁLOVÉ ÚČTY 8) ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTECH 9) INVENTARIZACE 10) ZAMĚSTNANCI 11) PLATEBNÍ

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem. KAPITOLA 1 Obecné principy... 1100 2 Obce jako veřejnoprávní korporace... 1125

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem. KAPITOLA 1 Obecné principy... 1100 2 Obce jako veřejnoprávní korporace... 1125 Obsah ČÁST I Právo HLAVA I Příspěvkové organizace Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem 1............................................. 1100 2 Obce jako veřejnoprávní korporace............................

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Okruhy otázek a literatura k přijímacím zkouškám na navazující magisterské studium z odborného předmětu

Okruhy otázek a literatura k přijímacím zkouškám na navazující magisterské studium z odborného předmětu a literatura z odborného předmětu 1 a literatura k přijímacím zkouškám na navazující magisterské studium z odborného předmětu Aktualizace: 9. 10. 2007 Podniková ekonomika 1. Pojetí podniku a jeho právní

Více

Maturitní témata EKONOMIKA

Maturitní témata EKONOMIKA Maturitní témata EKONOMIKA Školní rok 2014/2015 1. Ekonomie jako věda - význam ekonomického vzdělání - vztah ekonomiky a politiky - makroekonomie - mikroekonomie - zákon vzácnosti - hospodaření - efektivnost

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

TÉMATA POVINNÉ PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY. Školní rok 2015-2016 OBOR: OBCHODNÍ AKADEMIE PŘEDMĚT: EKONOMIKA

TÉMATA POVINNÉ PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY. Školní rok 2015-2016 OBOR: OBCHODNÍ AKADEMIE PŘEDMĚT: EKONOMIKA PŘEDMĚT: EKONOMIKA Základní ekonomické pojmy, ekonomické systémy společnosti, zákony trhu Podnikání jednotlivce, živnostenský zákon Obchodní korporace osobní společnosti Oběžný majetek Náklady, výnosy,

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA 4. etapa

TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA 4. etapa TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA 4. etapa STUDIJNÍ PROGRAM: Hospodářská politika a správa STUDIJNÍ OBOR: Veřejná ekonomika a správa

Více

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15 Katedra podnikání a managementu doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Milan Michalko, Ph.D.

Více

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ Bakalářský studijní program Stavební inženýrství obor MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ STRUKTUROVANÉ STUDIUM Délka studia 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 BAKALÁŘSKÉ STUDIUM bakalářská práce státní závěrečná

Více

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41 5 OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ...11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy...12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví...12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu

Více

Témata pro zkoušky profilové části maturitní zkoušky. Provoz a ekonomika dopravy, varianta vzdělávání ekonomická

Témata pro zkoušky profilové části maturitní zkoušky. Provoz a ekonomika dopravy, varianta vzdělávání ekonomická Témata pro zkoušky profilové části maturitní zkoušky Provoz a ekonomika dopravy, varianta vzdělávání ekonomická 1. povinná zkouška - Ekonomika 1. Trh, jeho struktura a zákonitosti 2. Právní úprava evidence

Více

POVINNÝ STÁTNICOVÝ PŘEDMĚT OBOR T

POVINNÝ STÁTNICOVÝ PŘEDMĚT OBOR T POVINNÝ STÁTNICOVÝ PŘEDMĚT OBOR T INVESTOVÁNÍ A FINANČNÍ MANAGEMENT Okruhy z předmětů: Finanční řízení, investování, účetnictví, ekonomická statistika. 1. Pojetí a funkce investic z makroekonomického a

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace

Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace V souladu s ustanovením 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO právní nauka, management a marketing 1. Základní právní pojmy 2. Ústavní právo 3. Občanské právo, absolutní majetková práva 4. Občanské právo, relativní majetková práva 5. Podnikání a obchodní právo dle

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět práce... 6 Anglický jazyk... 7 Německý jazyk...

Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět práce... 6 Anglický jazyk... 7 Německý jazyk... U Krbu 45/521, Praha 10 Malešice Školní rok: 2014/2015 Obor: 65-51-H/01 Kuchař číšník (ŠVP Číšník) Obsah Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA 4. etapa

TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA 4. etapa TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA 4. etapa STUDIJNÍ PROGRAM: Hospodářská politika a správa STUDIJNÍ OBOR: Sociální management GARANT

Více

Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o.

Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. TÉMATA K ABSOLUTORIU - zkouška z odborných předmětů Vzdělávací program: MANAGEMENT V LÁZEŇSTVÍ DÁLKOVÉ STUDIUM

Více

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15 Katedra a managementu prof. Ing Zdeněk Mikoláš, CSc. Rodinné doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. Rozvoj klíčových kompetencí podnikatelů a manažerů

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Akademický rok 2011/2012 ZS (4 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně,

Více

Otázky ke státní závěrečné zkoušce z oboru Veřejná ekonomika a správa, bakalářský studijní program akademický rok 2013/2014-3.

Otázky ke státní závěrečné zkoušce z oboru Veřejná ekonomika a správa, bakalářský studijní program akademický rok 2013/2014-3. Otázky ke státní závěrečné zkoušce z oboru Veřejná ekonomika a správa, bakalářský studijní program akademický rok 2013/2014-3. etapa 1. Veřejná ekonomie jako součást obecné ekonomie a příčiny existence

Více

Management hotelnictví

Management hotelnictví Specializace Management hotelnictví Studijní program Ekonomika a management Studijní obor Podniková ekonomika a management Specializace je určena zájemcům, kteří chtějí získat: jazykové a komunikační dovednosti,

Více

Realizace kurzu proběhne ve 12 výukových dnech po 6 vyučovacích hodinách. Vyučovací den bude probíhat v rozmezí 9:30 17:00.

Realizace kurzu proběhne ve 12 výukových dnech po 6 vyučovacích hodinách. Vyučovací den bude probíhat v rozmezí 9:30 17:00. Certifikovaný kurz: CIMA A Termín: 27. 03. 2013-13. 06. 2013, 09:30 17:00 Místo: Centrum podpory projektů VUT v Brně, Kounicova 67a, 602 00 Brno učebna č. 128 - kolem Billy po schodech nahoru, na terase

Více

Okruh č. 1: PODNIKOVÁ EKONOMIKA

Okruh č. 1: PODNIKOVÁ EKONOMIKA Okruh č. 1: PODNIKOVÁ EKONOMIKA PODNIKOVÁ EKONOMIKA ZÁKLADY 1. Cíle podniku, jejich vyjádření, uspořádání a vztahy mezi nimi. 2. Zakladatelský rozpočet. 3. Právní formy podnikání a kritéria jejich volby.

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část ní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu 02. Informace o kurzu 01. Úvod do managementu ve veřejné správě

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Podniková ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN

Více

Funkce a úkoly útvaru nákupu

Funkce a úkoly útvaru nákupu NÁKUP Funkce a úkoly útvaru nákupu Nákupní marketingový mix Aktivity marketingového nákupního procesu Řízení zásob Nákupní logistika Strategické řízení nákupu Funkce a úkoly útvaru nákupu Základní funkcí

Více

ÚČETNICTVÍ Právní normy, mezinárodní a české účetní standardy

ÚČETNICTVÍ Právní normy, mezinárodní a české účetní standardy Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ÚČETNICTVÍ Právní normy, mezinárodní a české účetní standardy Šablona: III / 2 Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_102 Jméno autora: Martina Mašková

Více

Návrhy ekonomických témat absolventských prací

Návrhy ekonomických témat absolventských prací Návrhy ekonomických témat absolventských prací Veškerá témata tohoto seznamu jsou vymezena pouze rámcově a obecně. V případě zájmu o danou problematiku si student/ka domluví s vedoucím práce konkrétní

Více

Financování podnikových činností

Financování podnikových činností Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

Obsah 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15. Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13

Obsah 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15. Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13 Obsah Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15 1.1 Funkce a použití Českých účetních standardů pro podnikatele v České republice.... 15

Více

EKONOMIKA. Průvodce pro učitele

EKONOMIKA. Průvodce pro učitele EKONOMIKA ISBN 978-80-7358-2050 - 9 788073 582050 PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Průvodce pro učitele ÚVOD Upozorňujeme vás, že kopírování a rozšiřování kopií této knihy nebo jejích částí (a to i pro vzdělávací účely)

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 Cíl publikace 1 Práce s publikací 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 Mezinárodní harmonizace účetnictví 3 1.2 Mezinárodní standardy

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 62 Vytváření podmínek

Více

Maturitní témata Obchodní akademie Dr. Edvarda Beneše ve Slaném pro školní rok 2011/2012

Maturitní témata Obchodní akademie Dr. Edvarda Beneše ve Slaném pro školní rok 2011/2012 Maturitní témata Obchodní akademie Dr. Edvarda Beneše ve Slaném pro školní rok 2011/2012 1. Maturitní témata z předmětu Ekonomika 2. Maturitní témata z předmětu Účetnictví (4. B, 4. C) 3. Maturitní témata

Více

PODNIKÁNÍ V ZAHRANIČÍ

PODNIKÁNÍ V ZAHRANIČÍ Metodické listy pro předmět Vstup České republiky do EU nutně vyžaduje větší rozsah znalostí mezinárodního obchodu a různých forem podnikání v zahraničí. Cílem předmětu je poskytnout studentům potřebné

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ MSMT-10312/12-24/375

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ MSMT-10312/12-24/375 ZÁKLADY PODNIKÁNÍ MSMT-10312/12-24/375 V tomto kurzu se naučíte, jak proměnit své podnikatelské vize a plány ve skutečnost a přitom eliminovat špatné kroky a chyby. Zjistíte, jak sestavit svůj podnikatelský

Více

1 Veřejný sektor a veřejná správa

1 Veřejný sektor a veřejná správa OBSAH 1 Veřejný sektor a veřejná správa.................................. 13 1.1 Státní zásahy příčiny a důsledky, vznik veřejného sektoru......... 14 1.2 Rozhodování o netržních aktivitách. Teorie veřejné

Více

SYLABUS MODULU LOGISTIKA A JAKOST

SYLABUS MODULU LOGISTIKA A JAKOST SYLABUS MODULU LOGISTIKA A JAKOST Doc. Dr. Ing. Miroslav Merenda Ostrava 2011 Název: Logistika a jakost Autoři: Doc. Dr. Ing. Miroslav merenda Vydání: první, 2011 Počet stran: 20 Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

3.5.2 Členění a klasifikace kontrolních procesů 3.5.3 Kritéria hodnocení používaná v kontrolní činnosti 3.5.4 Specifika strategické kontroly 3.

3.5.2 Členění a klasifikace kontrolních procesů 3.5.3 Kritéria hodnocení používaná v kontrolní činnosti 3.5.4 Specifika strategické kontroly 3. 1. ZÁKLADY MANAGEMENTU V MAJETKOVÉ STRUKTUŘE 1.1 Vymezení pojmu a předmětu správy majetku a správy společností 1.1.1 Pojem správy majetku a správy společností 1.1.2 Předmět správy majetku a správy společností

Více

KAPITOLA 1 Manažer vedoucí pracovník... 1005 KAPITOLA 2 Vedení zaměstnanců... 1032

KAPITOLA 1 Manažer vedoucí pracovník... 1005 KAPITOLA 2 Vedení zaměstnanců... 1032 Obsah ČÁST I DÍL 1 Ředitel školy Manažer Manažer vedoucí pracovník..................................... 1005 Vedení zaměstnanců............................................. 1032 DÍL 2 Povinnosti a odpovědnost

Více

Obsah. Úvod 9. Od globalizace k ekonomickému růstu 11. Makroekonomické vymezení výrobních faktorů 23

Obsah. Úvod 9. Od globalizace k ekonomickému růstu 11. Makroekonomické vymezení výrobních faktorů 23 Úvod 9 Kapitola 1 Od globalizace k ekonomickému růstu 11 1.1 Globalizace 11 1.2 Konkurenceschopnost a ekonomický růst 12 1.3 Strukturální změny a ekonomický růst 17 1.4 Ekonomický růst a výrobní faktory

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...10 Seznam ostatních zkratek...14 Úvod...15

Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...10 Seznam ostatních zkratek...14 Úvod...15 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...10 Seznam ostatních zkratek...14 Úvod...15 Díl I Daně 1 Daň z nabytí nemovitých věcí...21 2 Daň z nemovitých věcí...33 2.1 Daň z pozemků...34 2.2

Více

Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část)

Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část) Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část) 1/ Finance a finanční činnost státu. Předmět a systém finančního práva. Věda o finančním právu 2/ Finanční

Více

Obsah. Nákup jako základní podniková funkce 3. Řízení podnikové funkce nákupu 13. Zákon krajností v souvislosti s časem 11

Obsah. Nákup jako základní podniková funkce 3. Řízení podnikové funkce nákupu 13. Zákon krajností v souvislosti s časem 11 Obsah Kapitola 1 Nákup jako základní podniková funkce 3 1.1 Základní podnikové funkce a jejich vazby 4 1.2 Charakteristika podnikové funkce nákupu 6 1.3 Objekty a formy nákupu 8 Shrnutí 10 Otázky a náměty

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více