Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce pro bakalářskou formu studia. Etapa 3

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce pro bakalářskou formu studia. Etapa 3"

Transkript

1 Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce pro bakalářskou formu studia E K O N O M I E Etapa 3 1. Základní pojmy a souvislosti ekonomie 2. Trh a jeho charakteristika 3. Racionální chování spotřebitele a formování poptávky 4. Výroba a volba technologie 5. Všeobecná rovnováha 6. Ekonomický zisk, příjmy a náklady firmy 7. Model dokonale konkurenčního trhu 8. Model nedokonale konkurenčního trhu 9. Trh výrobních faktorů trh půdy a trh práce 10. Trh výrobních faktorů trh kapitálu 11. Tržní selhání a mikroekonomická úloha státu 12. Teorie veřejné volby 13. Makroekonomie a základní makroekonomické agregáty 14. Model jednoduché ekonomiky 15. Model AS-AD 16. Peníze a jejich role v ekonomii 17. Inflace 18. Trh práce a nezaměstnanost 19. Ekonomický růst a ekonomický cyklus 20. Fiskální politika a fiskální teorie 21. Monetární politika a monetární teorie 22. Zahraniční obchod, vnější obchodní politika a teorie mezinárodního obchodu 23. Světový pohyb výrobních faktorů 24. Mezinárodní měnové vztahy, mezinárodní peněžní trh a vnější měnová politika 25. Hospodářská politika a měření její úspěšnosti 26. Vymezení světové ekonomiky 27. Vývoj utváření světové ekonomiky s důrazem na 20. století 28. Růst, rozvoj a struktura světové ekonomiky 29. Integrace a globalizace světové ekonomiky 30. Centra světové ekonomiky 31. Evropská unie a její postavení ve světové ekonomice 32. Rozvojové země 33. Centrálně plánované ekonomiky 34. Postavení Česka ve světové ekonomice

2 Literatura: 1. LEBIEDZIK, M., MAJEROVÁ, I., NEZVAL, P. Světová ekonomika. Učebnice pro ekonomické a obchodně podnikatelské fakulty. 1. vyd. Karviná: SU OPF, 2011, 293 s. ISBN TULEJA, P., MAJEROVÁ, I., NEZVAL, P. Základy makroekonomie. Učebnice pro ekonomické a obchodně podnikatelské fakulty. 2. aktual. vyd. Praha: Computer Press, 2012, 320 s. ISBN TULEJA, P., MAJEROVÁ, I., NEZVAL, P. Základy mikroekonomie. Učebnice pro ekonomické a obchodně podnikatelské fakulty. 2. aktual. vyd. Praha: Computer Press, 2011, 272 s. ISBN Další studijní literatura viz sylaby předmětů Mikroekonomie A, Makroekonomie A a Světová ekonomika. Obor: EVROPSKÁ INTEGRACE Etapa 2 a 3 1. Teoretická východiska analýzy integračních procesů. 2. Regionální integrace v podmínkách globalizace světové ekonomiky. 3. Specifika integrace na evropském kontinentu. 4. Vznik, povaha a vývoj ES a EU. 5. Vnitřní trh Evropské unie a jeho fungování. 6. Institucionální rámec Evropské unie. 7. Právní základy a rozhodovací proces EU. 8. Vynucování komunitárního práva. 9. Společné politiky Evropské unie. 10. Koordinované politiky Evropské unie. 11. Finanční zabezpečení fungování Evropské unie. 12. Společná zahraniční a bezpečnostní politika EU a spolupráce v oblasti justice a vnitřních věcí. 13. Proces vytváření hospodářské a měnové unie (HMU) a společná měnová politika. 14. Daňová politika Evropské unie. 15. Vztahy Evropské unie k rozvojovým zemím. 16. Rozšiřování Evropské unie. 17. Česká republika v evropské integraci. 18. Hospodářská, územní a sociální soudržnost EU. 19. Možnosti zapojení České republiky do měnové unie. Literatura: 1. BALDWIN, R., WYPLOSZ, CH. Ekonomie evropské integrace. Dotisk. Praha: Grada Publishing, 2009, 480 s. ISBN BOHÁČKOVÁ, I., HRABÁNKOVÁ, M. Strukturální politika Evropské unie. Praha: C.H.Beck, 2009, 188 s. ISBN FIALA, P., PITROVÁ, M. Evropská unie. 2.dopl. a aktual. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010, 803 s. ISBN HUČKA, M. Strukturální politika a regionalizace. V kontextu vstupu České republiky do Evropské unie. Ostrava: Repronis, 2001, 480 s. ISBN

3 5. KLVAČOVÁ, E. A KOL. Prohlubování evropské integrace. Praha : Professional Publishing, 2004, 212 s. ISBN KÖNIG, P. A KOL. Rozpočet a politiky Evropské unie. 2.aktual.vyd. Praha: C. H. Beck, 2009, 630 s. ISBN LEBIEDZIK, M., TVRDOŇ, M. Hospodářské politiky Evropského společenství vznik, vývoj a současnost. Karviná: SU OPF, 2007, 203 s. ISBN LEBIEDZIK, M., ZLÝ, B. Evropská unie. Distanční studijní opora. Karviná: OPF SU, 2004, 318 s. ISBN MAJEROVÁ, I. Mezinárodní integrační procesy. 1. vyd. Karviná: SU OPF, 2007, 125 s. ISBN MAJEROVÁ, I. Rozvojové ekonomiky. 1. vyd. Karviná: SU OPF, 2008, 170 s. ISBN NEZVAL, P. Vztahy České republiky a Evropské unie. 1. vyd. Karviná: SU OPF, 2003, 171 s. ISBN SKOKAN, K. Evropská regionální politika v kontextu vstupu České republiky do Evropské unie. Ostrava: Repronis, 2003, 114 s. ISBN ŠIŠKOVÁ, N., STEHLÍK, V. Evropské právo 1. Ústavní základy Evropské unie. Praha: Linde, 2007, 310 s. ISBN ŠREIN, Z. Mechanismy hospodářské politiky Evropské unie. Přepracované vydání. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2008, 298 s. ISBN TÝČ, V. Základy práva Evropské unie pro ekonomy. 5. aktual. vyd. Praha: Linde, 2006, 287 s. ISBN ZLÝ B. A KOL. Integrační procesy ve světové ekonomice. Ostrava: VŠB-TU, 2008, 233 s.. ISBN Obor: EKONOMIKA PODNIKÁNÍ V OBCHODĚ A SLUŽBÁCH 1 okruh Marketing a služby - Podstata, pojetí a funkce marketingu na trhu. Potřeba, poptávka, nabídka, spotřeba, požadavek. Podnikatelské koncepce a vývojová stádia marketingu. Marketing služeb, marketing neziskových organizací. - Marketingová situační analýza, SWOT analýza. Podnikové plánování a prognózování v marketingovém pojetí. Variantnost, flexibilita, komplexnost, odbornost a logický sled činností v procesu plánování. Chování zákazníků při kupním rozhodování. Model chování spotřebitele. Kupní rozhodování organizací. - Marketingový mix a jeho prvky. Výrobková politika. Klasifikace výrobků. Cena, cenová politika, tvorba cen a struktura ceny. Distribuce. Marketingová komunikace. Marketingový mix ve službách. - Marketingový informační systém jako součást podnikového informačního systému. Charakteristika základních pojmů. Význam informací pro marketingové rozhodování. Obsah, metody a organizace marketingového výzkumu. Kvantitativní a kvalitativní výzkum. Primární a sekundární výzkum. Výzkum trhu a veřejné služby. - Služby a jejich charakteristika. Definice služeb, jejich vlastnosti a klasifikace. Analýza trhu a výzkum trhu pro odvětví služeb. Identifikace přání a potřeb zákazníků. Význam managementu kvality služeb. Specifika procesů ve službách. 2 okruh Podniková ekonomika a řízení nevýrobní sféry

4 - Podnik a základní podnikohospodářské procesy. Pojetí podniku, funkce a cíle podniku. Činnosti při zakládání podniku a výběru právní formy. Význam zakladatelského rozpočtu a jeho zpřesňování. Základní podnikové činnosti zásobování, výroba, odbyt. - Majetková a kapitálová výstavba podniku. Optimalizace majetkové a kapitálové struktury. Oceňování majetku podniku ve vazbě na předmět činnosti podniku, měření účinnosti využití. Řízení oběžného majetku. Minimalizace nákladů na kapitál (WACC). - Význam ukazatele EVA, investiční činnost v podniku, metody hodnocení investic. Podstata a význam ekonomických rozborů likvidity, rentability, aktivity podniku. Hodnocení výkonnosti podniku formou procesního řízení nákladovosti a ziskovosti procesů. - Rozbor nákladů, výnosů, jejich modelování a analýza efektivnosti. Klasifikace a pojetí nákladů. Význam příspěvku na úhradu, analýza bodu zvratu, možnosti ovlivňování výše fixních, režijních nákladů. Význam kalkulace nákladů, norem, rozpočetnictví, podnikové statistiky, evidence a rozborů pro řízení podniku. - Řízení a ekonomika nevýrobní sféry. Pojetí nevýrobní sféry, charakteristika odvětví kultury, sportu, školství a zdravotnictví, jejich ekonomického a společenského významu, způsobů financování a řízení v rámci jednotlivých organizačních složek. 3 okruh Základy managementu a jeho další specifické formy - Management jako pojem, základní definice a pojetí. Manažerské role, základní manažerské funkce plánování, organizování, operativní řízení a kontrola. Uplatňování etiky v řízení a podnikání. Společenská zodpovědnost podnikání. Etické kodexy. Etické řízení firmy Podniková kultura. Typy podnikové kultury. - Klasifikace vývojových etap managementu klasická teorie řízení, vědecké řízení, správní řízení. Byrokratický model. Neoklasická teorie řízení. Moderní teorie řízení. - Definice podniku, pojetí podniku jako systému. Postavení a poslání podniku, vymezení jeho funkcí. Organizace a organizační výstavba podniku. Charakteristika procesního řízení. Průběžné a zabezpečovací funkce. Porovnání přístupu k managementu USA, Japonska a Evropy. - Inovační zdroje a podněty. Inovační podnikání malých a středních firem. Zavedení inovací v podniku, úskalí inovačního podnikání, faktory zvyšující inovační činnost, formy financování zavádění inovací v podniku, druhy a formy transferu inovací do podniku. - Environmentální management a jeho dopad na podnik. Definice ochrany životního prostředí, uplatňování EMS (environmentální management systém) v podniku obsah standardů, ISO 14000, mezinárodní spolupráce v ochraně životního prostředí. Přínosy pro podniky ze zavedení EMS. Význam ochrany životního prostředí pro podnikatele, jejich nejvýznamnější ekologické povinnosti. 4 okruh Ekonomika obchodu a jakost zboží - Význam a postavení obchodu v NH, základní funkce obchodu. Historie trhu. Stručný vývoj čs. obchodu. Postavení současného obchodu v ekonomice státu a předpoklady pro další rozvoj. - Maloobchod a velkoobchod, retailing. Funkce maloobchodu a velkoobchodu. Systemizace maloobchodních jednotek. Druhy a životní cyklus maloobchodních jednotek. Druhy velkoobchodu. Řešení technologie obchodního provozu. Logistika v obchodním podnikání. - Maloobchodní síť, principy jejího řešení a vývojové tendence. Osídlení jako základní územní organizace obchodního podnikání a maloobchodní sítě. Specializace maloobchodních jednotek. Vývojové tendence maloobchodních sítí.

5 - Zřízení maloobchodní jednotky a základní východiska maloobchodního prodeje. Základní souvislosti zřízení prodejny. Specifické náležitosti podnikatelského záměru. Projekt prodejny. Plánování prodeje. Řízení a plánování zásob. Základní výběr sortimentu. Realizace prodejních cen. Technika a psychologie prodeje. - Spotřebitelská práva v ČR a ve světě. Bezpečnost výrobku. Jakost v tržním hospodářství a její zabezpečení. Faktory snižující jakost. Cizorodé látky v potravinách, aditiva, kontaminanty, rezidua, genetická modifikace potravin, radiační ošetření potravin, falšování zboží. Dozorové orgány, jejich práva a povinnosti. Občanská sdružení a organizace na ochranu spotřebitele. 5 okruh Profilující disciplíny oboru a související disciplíny - -Finance podniku. Zdroje financování podniku. Zdroje vlastní a cizí, dlouhodobé a krátkodobé, jejich základní charakteristické rysy, výhody a nevýhody. Platební nástroje v platebním styku, zajišťovací nástroje, rizika plateb. - Logistika. Vymezení obsahu Logistiky, Logistika jako filozofie podnikání, Logistika v podnikatelském prostředí, ekonomický a mezinárodní význam logistiky, distribuční logistika, podmínky ekonomického chování v globálním prostředí, logistické přístupy ve výrobě, informační zajištění logistických systémů - Význam malých a středních podniků, definice, funkce. Srovnání stavu, vývoje a současného postavení malého a středního podnikání v ČR a v EU. Využití sítí v podnikání malých a středních podniků. Podpora malého a středního podnikání v ČR. Podnikatelský plán malých a středních podniků, zásady jeho tvorby. - -Význam účetnictví pro řízení. Legislativní úprava účetnictví, účetní uzávěrka a závěrka, harmonogram účetních uzávěrkových prací (oceňování a inventarizace majetku), povinné výkazy účetní závěrky, povinnost zveřejňování účetní závěrky. - Daně a jejich postavení v rámci veřejných financí. Daňový systém ČR a úloha daní v rámci fiskální politiky státu. Význam daní důchodových a postavení sociálního pojistného. Zdanění fyzických a právnických osob v podmínkách ČR. Koncepce reformy veřejných financí v oblasti zdanění, mezinárodní harmonizace daňových systémů. Obor: SOCIÁLNÍ MANAGEMENT Etapa 3 A. Sociální politika 1. Typy sociální politiky a jejich charakteristika v kontextu s typem sociálního státu. 2. Funkce a principy sociální politiky u jednotlivých typů sociálního státu. 3. Oblasti sociální politiky, jejich rozdělení a definování. Subjekty a objekty sociální politiky a jejich vzájemné vazby. 4. Historický vývoj sociální politiky v ČR. 5. Sociální služby, definice sociálních služeb a jejich rozdělení. Zákon o sociálních službách. Kontrola kvality poskytování sociálních služeb. Literatura: KREBS, V. Sociální politika. Wolters Kluwer ČR a.s.: 2010, ISBN KELLER, J. Soumrak sociálního státu. Praha: SLON, VEČEŘA, M. Sociální stát teorie a východiska. Praha:SLON, B. Metody sociální práce a sociální péče 6. Teoretické modely sociální práce.

6 7. Strategie komunitní sociální práce. 8. Sociální práce s lidmi ohrožené sociální exkluzí. 9. Formy sociální péče o handicapované skupiny obyvatel. 10. Komunitní sociální péče. Literatura: MATOUŠEK, O. Metody a řízení sociální práce. Praha, Portál, 2008, s. 384, ISBN ŘEZNÍČEK, I. Metody sociální práce. Praha: Slon, 1994, ISBN SIROVÁTKA, T. Sociální exkluze a sociální inkluze menšin a marginalizovaných skupin. Brno: MU, 2004, ISBN C. Ekonomika neziskových organizací 11. Charakteristika neziskových organizací, mezinárodní klasifikace, obsah činnosti. 12. Vládní a nevládní neziskový sektor v České republice 13. Organizace a financování vládních neziskových organizací (organizační složky státu a příspěvkové organizace územních samospráv). 14. Organizace a právní normy nevládních neziskových organizací. Literatura: REKTOŘÍK, J. a kol. Organizace neziskového sektoru. Základy ekonomiky, teorie a řízení. 2. akt.vyd. Praha: Ekopress, ISBN ŠKARABELOVÁ, S. a kol. Když se řekne nezisková organizace. Brno: ESF MU, ISBN D. Správní řízení 15. Procesní řízení. 16. Subjekty správního práva. 17. Rozhodování ve správním řízení. 18. Opravné prostředky. 19. Správní exekuce. Literatura: SCISKALOVÁ, M., GONGOL, T. Správní právo. Karviná: OPF SU, ISBN SCISKALOVÁ, M. Správní řízení. Karviná: OPF SU, Studijní opora. E. Právo sociálního zabezpečení 20. Právní úprava sociálního zabezpečení v ČR. 21. Nemocenské pojištění. 22. Důchodové pojištění. 23. Zdravotní pojištění. 24. Sociální politika v ČR. Literatura: TRÖSTER, P. a kol. Právo sociálního zabezpečení. Praha: C. H. Beck, ISBN F. Občanské a rodinné právo 25. Vyživovací povinnost v rodinném právu

7 26. Věcná práva 27. Věcná práva k věci cizí 28. Dědické právo 29. Manželství, vztahy mezi rodiči a dětmi Literatura: SCISKALOVA, M. a kol. Právo vybrané kapitoly. Karviná: SU OPF, ISBN Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů G. Andragogika 30. Konstituování základů teorie vzdělávání dospělých. 31. Pojetí a dějiny andragogiky. 32. Formální, neformální a informální vzdělávání dospělých. 33. Celoživotní vzdělávání. 34. Rekvalifikace v procesu celoživotního vzdělávání. Literatura: BENEŠ, M. Andragogika. Praha: Grada Publishing, a.s., ISBN FIALA, B. Vybrané kapitoly z andragogiky, pedagogiky a didaktiky. Karviná: OPF SU, ISBN Obor: VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA A: Veřejná správa 1. Procesní řízení 2. Subjekty správního práva 3. Rozhodování ve správním řízení 4. Opravné prostředky 5. Správní exekuce 6. Organizace a hospodaření ve veřejné správě 7. Samostatná a přenesená působnost 8. Zaměstnanci veřejné správy 9. Vzdělávání úředníků územně samosprávných celků 10. Veřejná správa a veřejná moc 11. Subjekty veřejné správy 12. Odpovědnost ve veřejné správě 13. Finanční kontrola 14. Úředníci a jejich odpovědnost ve veřejné správě Literatura: SCISKALOVÁ, M., GONGOL, T. Veřejná správa. Karviná: OPF SU, ISBN SCISKALOVÁ, M., GONGOL, T. Základy správního práva a veřejné správy. Studijní opora. Karviná: OPF SU, B: Sociální politika 15. Typy sociální politiky a jejich charakteristika v kontextu s typem sociálního státu. 16. Funkce a principy sociální politiky u jednotlivých typů sociálního státu. 17. Oblasti sociální politiky, jejich rozdělení a definování. Subjekty a objekty sociální politiky a jejich vzájemné vazby.

8 18. Sociální služby, definice sociálních služeb a jejich rozdělení. Zákon o sociálních službách. Kontrola kvality poskytování sociálních služeb. 19. Organizace a organizační chování, typy organizace 20. Konflikty a prevence konfliktních situací v organizaci Literatura: KREBS, V. a kol. Sociální politika. 4. přeprac. a akt. vyd. Praha: Aspi Publishing, ISBN C: Veřejné finance 21. Soustava veřejných rozpočtů České republiky 22. Příjmy a výdaje veřejných rozpočtů 23. Územní úroveň veřejných rozpočtů České republiky 24. Fiskální federalismus 25. Charakteristika neziskových organizací, mezinárodní klasifikace, obsah činnosti Literatura: PEKOVÁ, J.; PILNÝ, J.; JETMAR, M. Veřejná správa a finance veřejného sektoru. Praha: ASPI, s. ISBN SZAROWSKÁ, I. Veřejné finance A - Distanční opora ke studiu. Karviná: SU OPF, ISBN D: Ekonomika a management neziskových organizací 26. Trh práce a politika zaměstnanosti 27. Vládní a nevládní neziskový sektor v České republice 28. Organizace a financování vládních neziskových organizací (organizační složky a příspěvkové organizace státu a územních samospráv) 29. Organizace, financování a právní normy nevládních neziskových organizací Literatura: REKTOŘÍK, J. a kol. Organizace neziskového sektoru. Základy ekonomiky, teorie a řízení. 2. akt.vyd. Praha: Ekopress, ISBN ŠKARABELOVÁ, S. a kol. Když se řekne nezisková organizace. Brno: ESF MU, ISBN Obor: EKONOMIKA CESTOVNÍHO RUCHU 1. okruh předměty: Marketing, Management, Obchodní právo 1. Základy managementu Pojetí a význam managementu, jeho interdisciplinární charakter. Manažerské role, základní manažerské funkce plánování, organizování, operativní řízení a kontrola. Moderní manažerské metody řízení. 2. Klasifikace vývojových etap managementu Klasifikace vývojových etap managementu, klasická teorie řízení, vědecké řízení, správní řízení. Byrokratický model. Neoklasická teorie řízení. Moderní teorie řízení. Postavení a nové úkoly manažera v organizaci.

9 3. Podstata, pojetí a funkce marketingu. Trh a jeho pojetí z hlediska marketingu Podstata, pojetí a funkce marketingu. Marketing a jeho základní kategorie a komponenty. Vývojové etapy marketingu. Tvorba marketingové koncepce a marketingové strategie podniku. Potřeby trhu, poptávka, nabídka, spotřeba, hierarchie potřeb podle Maslowa. Tržní segmenty a kritéria pro segmentaci trhu. 4. Marketingový mix podniku, jeho prvky a specifika produktu, marketingový výzkum Výrobek z hlediska marketingu. Prvky marketingového mixu. Cena a cenová politika, tvorba cen, význam cenové diferenciace. Distribuce. Marketingová komunikace. Zvláštnosti marketingu v oblasti služeb. Předmět a cíl marketingového výzkumu. Základní druhy, metody a organizace marketingového výzkumu. 5. Obchodní právo Kapitálové obchodní společnosti. Rozdělení podle Obchodního zákoníku, charakteristika, specifikace, založení a vznik, orgány, zrušení a likvidace společnosti. 2. okruh předměty: Nauka o podniku, Účetnictví, Daně a daňová politika A, Řízení jakosti 6. Proces řízení podniku Postavení a poslání podniku. Výběr právní formy. Organizace a organizační výstavba podniku. Základní podnikové činnosti zásobování, výroba, odbyt. Průběžné a zabezpečovací funkce. Specifika podniků v oboru cestovního ruchu. 7. Podstata, pojetí a význam podnikání, formy podnikání Ekonomické odvození podstaty podnikání. Právní formy podnikání a faktory ovlivňující jejich volbu. Typologické členění podniků: specifika výrobních podniků, obchodních podniků a podniků služeb, podniky infrastruktury a ostatní typy organizací. Malé a střední podniky, jejich význam pro rozvoj ekonomiky. Význam a formy podpor malého a středního podnikání. 8. Daně a jejich postavení v rámci veřejných financí Daňový systém ČR a úloha daní v rámci fiskální politiky státu. Význam daní důchodových a postavení sociálního pojistného. Zdanění fyzických a právnických osob v podmínkách ČR. Koncepce reformy veřejných financí v oblasti zdanění, mezinárodní harmonizace daňových systémů. 9. Leasing z účetního a daňového pohledu Charakteristické prvky leasingové služby, operativní a finanční leasing. Evidence leasingového majetku u vlastníka a nájemce, metodický postup z účetního hlediska v letech pronájmu, ukončením leasingové smlouvy u vlastníka a nájemce, protikrizové opatření v souvislosti s finančním pronájmem. 10. Řízení jakosti Pojem a význam řízení jakosti. Jakost v tržním hospodářství, kvalita života. Jakost zboží, jakost služeb a procesů, vývoj jakosti, normy ISO 9 000, ISO , ISO Systémy managementu jakosti. Státní politika jakosti v České republice. Sdružení pro cenu za jakost České republiky, ceny udělované za jakost.

10 3. okruh předměty: Odvětví cestovního ruchu, Animace v cestovním ruchu, Provoz cestovní kanceláře 11. Typologie cestovního ruchu Klasifikace forem a druhů cestovního ruchu. Typologie cestovního ruchu. Ekologické hledisko rozvoje cestovního ruchu. Etické kodexy v cestovním ruchu. Agenda 21, Natura 2000, udržitelný rozvoj cestovního ruchu. 12. Perspektivy rozvoje cestovního ruchu Historický vývoj cestovního ruchu, současné vývojové trendy. Státní koncepce rozvoje cestovního ruchu České republiky, strategie rozvoje cestovního ruchu v regionech. Globální podmínky rozvoje cestovního ruchu podle UNWTO do roku Objekt a subjekt cestovního ruchu Systém cestovního ruchu. Objekt a subjekt cestovního ruchu, účastník cestovního ruchu, podniky cestovního ruchu, služby cestovního ruchu, trh, nabídka a poptávka v cestovním ruchu, statistické vykazování a satelitní účet cestovního ruchu. 14. Animace v cestovním ruchu Pojem animace. Obsah a rozsah animace v cestovním ruchu. Účastníci v cestovním ruchu psychologické aspekty. Organizování a řízení animace. Příprava průvodce a základní povinnosti průvodce během zájezdu. Podmínky realizace pohybových programů. Typologie pohybové činnosti. Animace života v obci a regionu. 15. Provoz cestovní kanceláře Činnost cestovní kanceláře a cestovní agentury. Postavení zprostředkovatelů služeb v cestovním ruchu. Organizace a řízení cestovní kanceláře. Příprava produktu. Cenová strategie cestovní kanceláře. Kalkulace služeb cestovního ruchu. Prodej a plán rozvoje cestovní kanceláře. Touroperátorská činnost a práce prodejní agentury. 4. okruh předměty: Management služeb cestovního ruchu, Marketing v cestovním ruchu 16. Služby cestovních kanceláří Definice cestovního ruchu, služby cestovního ruchu, jejich vlastnosti a klasifikace, tvorba a prodej produktu pobytu a zájezdu. Zákon o cestovním ruchu. Cestovní smlouva. Pojištění pro cesty a pobyt. 17. Služby ubytovacích, stravovacích a lázeňských zařízení Kategorizace ubytovacích a stravovacích zařízení, nabídka a poptávka, charakteristika služeb, řízení pracovních procesů, cenová politika, význam lázeňství v cestovním ruchu. 18. Dopravní služby v cestovním ruchu Využití služeb železniční, letecké, vodní, silniční a ostatní dopravy v cestovním ruchu. Materiálně-technická základna, dopravní řád a dopravní ceniny, cenová politika dopravních služeb, letecké aliance, nízkonákladoví přepravci v letecké dopravě, vývoj trendů. 19. Marketing v cestovním ruchu

11 Podstata a znaky marketingu cestovního ruchu, marketing služeb cestovního ruchu, marketingový systém, marketingová koncepce a strategie podniku cestovního ruchu, marketingové plánování. 20. Marketingový mix cestovního ruchu 8 P marketingového mixu cestovního ruchu, význam marketingové komunikace v cestovním ruchu, marketingový výzkum v cestovním ruchu. 5. okruh předměty: Geografie cestovního ruchu 21. Činitelé rozvoje a rozmístění cestovního ruchu v České republice Lokalizační, selektivní a realizační podmínky rozvoje cestovního ruchu, potenciál cestovního ruchu České republiky. 22. Činitelé rozvoje a rozmístění cestovního ruchu v Evropě Lokalizační, selektivní a realizační podmínky rozvoje cestovního ruchu v jednotlivých destinacích Evropy, potenciál a nové trendy cestovního ruchu. 23. Činitelé rozvoje a rozmístění cestovního ruchu v Asii Lokalizační, selektivní a realizační podmínky rozvoje cestovního ruchu v jednotlivých destinacích Asie, potenciál cestovního ruchu oblasti. 24. Činitelé rozvoje a rozmístění cestovního ruchu v Americe Lokalizační, selektivní a realizační podmínky rozvoje cestovního ruchu v jednotlivých destinacích Ameriky, potenciál cestovního ruchu oblasti. 25. Činitelé rozvoje a rozmístění cestovního ruchu v Africe Lokalizační, selektivní a realizační podmínky rozvoje cestovního ruchu v jednotlivých destinacích Afriky, potenciál cestovního ruchu oblasti. Literatura: ČERTÍK, M. a kolektiv. Cestovní ruch. Vývoj, organizace a řízení. Praha: OFF, ISBN HORNER, S., SWARBROOKE, J. Cestovní ruch, ubytování a stravování, využití volného času. Praha: Grada Publishing, ISBN JAKUBÍKOVÁ, D. Marketing v cestovním ruchu. Praha: Grada Publishing, ISBN KOLEKTÍV. Služby a cestovný ruch. Súvislosti, špecifiká, cesta rozvoja. Bratislava: SPRINT, ISBN KOSTKOVÁ, M. Managament služeb cestovního ruchu. Distanční studijní opora. Karviná: SU OPF, MORRISON, A. M. Marketing v pohostinství a CR. Praha: Victoria Publishing, ISBN NĚMČANSKÝ, M. Odvětví cestovního ruchu. Karviná: OPF SU, ISBN NĚMČANSKÝ, M. Geografie cestovního ruchu České republiky. SU OPF Karviná, NĚMČANSKÝ, M. Geografie CR. Karviná: SU OPF, ISBN ORIEŠKA, J. Technológia služieb cestovného ruchu I. B. Bystrica: Ekonomická fakulta, ISBN

12 Obor: MARKETING A MANAGEMENT 1 okruh Marketing - Podstata a funkce marketingu na trhu. Základní kategorie marketingu. Potřeby, poptávka, nabídka, spotřeba, požadavek. Hierarchie potřeb dle Maslowa. Marketingová filosofie v podnikání výrobního a obchodního podniku. Podnikatelské koncepce a vývojová stádia marketingu. - Podnikové plánování a prognózování v marketingovém pojetí. Význam plánování, etapy a metody tvorby plánů. Prognostické a plánovací činnosti v podniku. Fáze strategického plánování. Druhy plánů a vztahy mezi nimi. Tvorba a formulace marketingové strategie, její cíle. Marketingová situační analýza. SWOT analýza a analýza podnikatelského portfolia. - Chování zákazníků při kupním rozhodování. Individuální nákupní chování zákazníků na spotřebitelském trhu. Model chování spotřebitele. Kupní rozhodování organizací na dílčích trzích. Účastníci kupního procesu. Základní formy vládních a institucionálních nákupů. - Marketingové distribuční cesty, úrovně, a funkce. Maloobchod a jeho význam a postavení v NH. Životní cyklus maloobchodu a druhy maloobchodních jednotek. Velkoobchod. Logistika a fyzická distribuce zboží. - Marketingový mix podniku. Subjekty, komponenty a nejdůležitější prvky marketingového instrumentária. Obsah výrobkového, cenového, distribučního a komunikačního marketingového mixu. Výrobek - sortiment. Výrobková politika. Klasifikace výrobků. Výrobkové a sortimentní analýzy. Marketingové strategie v jednotlivých fázích životního cyklu výrobku. Křivka obratu, zisku a ztráty. 2 okruh Profilující marketingové a související disciplíny - Základní charakteristiky malých a středních firem. Marketing malých a středních firem. Postavení malých a středních firem v rámci národního hospodářství. Podpora malého a středního podnikání. Podnikatelská a inovační centra, inkubátory a jejich význam. - Specifika marketingu obcí oproti marketingu podniku. Marketingový mix obcí, charakteristika jeho prvků. Tvorba strategického plánu obcí, strategie positioningu obce. - Marketingová komunikace jako prvek marketingového mixu. Legislativa a etika v marketingové komunikaci. Marketingový komunikační mix. Integrovaná marketingová komunikace. Komunikační strategie, nové trendy v marketingové komunikaci. - Nákupní marketing se zřetelem na objasnění nákupní marketingové úlohy: (postup při tvorbě strategického plánu nákupu, nákupní marketingový mix, nákupní strategie a výběr dodavatele). - Logistika v dnešním pojetí. Ekonomický a mezinárodní význam logistiky. Vymezení marketingové logistiky, distribuční logistika. Podmínky ekonomického chování v globálním prostředí, optimalizace logistického řetězce. Informační zajištění logistických systémů. Logistika v podnikatelském prostředí. 3 okruh Nauka o podniku a ekonomika podniku

13 - Podnik a základní podnikohospodářské procesy. Pojetí podniku, funkce a cíle podniku. Činnosti při zakládání podniku a výběru právní formy. Význam zakladatelského rozpočtu a jeho zpřesňování. Základní podnikové činnosti zásobování, výroba, odbyt. - Majetková a kapitálová výstavba podniku. Optimalizace majetkové a kapitálové struktury. Oceňování majetku podniku ve vazbě na předmět činnosti podniku, měření účinnosti využití. Řízení oběžného majetku. Minimalizace nákladů na kapitál (WACC). - Význam ukazatele EVA, investiční činnost v podniku, metody hodnocení investic. Podstata a význam ekonomických rozborů likvidity, rentability, aktivity podniku. Hodnocení výkonnosti podniku formou procesního řízení nákladovosti a ziskovosti procesů. - Rozbor nákladů, výnosů, jejich modelování a analýza efektivnosti. Klasifikace a pojetí nákladů. Význam příspěvku na úhradu, analýza bodu zvratu, možnosti ovlivňování výše fixních, režijních nákladů. Význam kalkulace nákladů, norem, rozpočetnictví, podnikové statistiky, evidence a rozborů pro řízení podniku. - Charakteristika podnikových financí. Zdroje financování podniku (vlastní a cizí, dlouhodobé a krátkodobé, jejich základní charakteristické rysy, výhody a nevýhody). Investice metody jejich hodnocení. Finanční analýza a její význam pro hodnocení podniku. 4 okruh Management - Management jako pojem, základní definice a pojetí. Manažerské role, základní manažerské funkce plánování, organizování, operativní řízení a kontrola. Uplatňování etiky v řízení a podnikání. Společenská zodpovědnost podnikání. Etické kodexy. Etické řízení firmy Podniková kultura. Typy podnikové kultury. - Klasifikace vývojových etap managementu klasická teorie řízení, vědecké řízení, správní řízení. Byrokratický model. Neoklasická teorie řízení. Moderní teorie řízení. - Proces řízení podniku. Definice podniku, pojetí podniku jako systému. Postavení a poslání podniku, vymezení jeho funkcí. Organizace a organizační výstavba podniku. Charakteristika procesního řízení. Průběžné a zabezpečovací funkce. - Inovace v rozvoji managementu. Inovační zdroje a podněty. Informační management a jeho význam. Uplatnění teorie chaosu v managementu. Specifické formy managementu management jakosti, environmentální management a jeho dopad na podnik. Porovnání přístupu k managementu USA, Japonska a Evropy. - Úloha projektového managementu v organizaci. Projektové řízení x řízení projektů; definice projektu; fáze projektu; odhadování času. Řízení lidí pracujících na projektu. Riziko a jeho řízení. Využití software v řízení projektu. 5 okruh Související disciplíny managementu a řízení podniku - Zakládání podniku a investování. Podnikatelský plán, projekt, záměr. Faktory ovlivňující volbu právní formy podnikání. Podnikatelská rizika. Administrativa v podnikání. Řízení investic z hlediska strategie firmy. Podnikání a ochrana životního prostředí. Fúze a akvizice. - Řízení jakosti. Trvalé zlepšování kvality, nástroje zlepšování jakosti. Programy podpory jakosti, náklady na jakost. - Požadavky EU v oblasti kvality, prokazování shody, podstata a význam auditu. - Význam účetnictví pro řízení. Legislativní úprava účetnictví, účetní uzávěrka a závěrka, harmonogram účetních uzávěrkových prací (oceňování a inventarizace majetku), povinné výkazy účetní závěrky, povinnost zveřejňování účetní závěrky. - Daně a jejich postavení v rámci veřejných financí. Daňový systém ČR a úloha daní v rámci fiskální politiky státu. Význam daní důchodových a postavení sociálního

14 pojistného. Zdanění fyzických a právnických osob v podmínkách ČR. Koncepce reformy veřejných financí v oblasti zdanění, mezinárodní harmonizace daňových systémů. Obor: HOTELNICTVÍ 1. okruh předměty: Marketing, Management 1. Základy managementu Pojetí a význam managementu, jeho interdisciplinární charakter. Manažerské role, základní manažerské funkce plánování, organizování, operativní řízení a kontrola. Moderní manažerské metody řízení. 2. Klasifikace vývojových etap managementu Klasifikace vývojových etap managementu, klasická teorie řízení, vědecké řízení, správní řízení. Byrokratický model. Neoklasická teorie řízení. Moderní teorie řízení. Postavení a nové úkoly manažera v organizaci. 3. Podstata, pojetí a funkce marketingu. Trh a jeho pojetí z hlediska marketingu Podstata, pojetí a funkce marketingu. Marketing a jeho základní kategorie a komponenty. Vývojové etapy marketingu. Tvorba marketingové koncepce a marketingové strategie podniku. Potřeby trhu, poptávka, nabídka, spotřeba, hierarchie potřeb podle Maslowa. Tržní segmenty a kritéria pro segmentaci trhu. 4. Marketingový mix podniku, jeho prvky a specifika produktu Výrobek z hlediska marketingu. Klasifikace výrobků. Prvky marketingového mixu. Cena a cenová politika, tvorba cen, význam cenové diferenciace. Distribuce. Marketingová komunikace. Zvláštnosti marketingu v oblasti služeb. 5. Marketingový výzkum Předmět a cíl marketingového výzkumu. Základní druhy a organizace marketingového výzkumu. Rozdělení metod marketingového výzkumu. Marketingový výzkum v cestovním ruchu. 2. okruh předměty: Obchodní právo, Účetnictví, Daně a daňová politika A, Řízení jakosti 6. Obchodní právo Kapitálové obchodní společnosti. Rozdělení podle Obchodního zákoníku, charakteristika, specifikace, založení a vznik, orgány, zrušení a likvidace společnosti. 7. Daně a jejich postavení v rámci veřejných financí Daňový systém ČR a úloha daní v rámci fiskální politiky státu. Význam daní důchodových a postavení sociálního pojistného. Zdanění fyzických a právnických osob v podmínkách ČR. Koncepce reformy veřejných financí v oblasti zdanění, mezinárodní harmonizace daňových systémů.

15 8. Leasing z účetního a daňového pohledu Charakteristické prvky leasingové služby, operativní a finanční leasing. Evidence leasingového majetku u vlastníka a nájemce, metodický postup z účetního hlediska v letech pronájmu, ukončením leasingové smlouvy u vlastníka a nájemce, protikrizové opatření v souvislosti s finančním pronájmem. 9. Řízení jakosti Pojem a význam řízení jakosti. Jakost v tržním hospodářství, kvalita života. Jakost zboží, jakost služeb a procesů, vývoj jakosti, normy ISO 9 000, ISO , ISO Systémy managementu jakosti. Státní politika jakosti v České republice. Sdružení pro cenu za jakost České republiky, ceny udělované za jakost. 3. okruh předměty: Management hotelového provozu, Management stravovacích služeb 10. Význam hotelnictví Postavení a význam hotelnictví v cestovním ruchu. Kategorizace a klasifikace ubytovacích zařízení. Efektivnost služeb ubytovacích zařízení, základní ekonomické ukazatele. 11. Současné trendy hotelového průmyslu Franchising v hotelnictví a gastronomii. Způsoby provozování ubytovacích zařízení. Charakteristika hotelových skupin, outsourcing v hotelnictví. 12. Služby hotelu Členění ubytovacího zařízení na jednotlivé pracovní úseky, jejich charakteristika a poskytované služby, organizační struktura hotelu, pracoviště Front Office, služby úseku Housekeeping. Doplňkové služby hotelu. Zvláštní péče hotelu o specifické kategorie hostů. 13. Stravovací služby Význam a druhy stravovacích zařízení. Organizační struktura a management stravovacího úseku. Skladové hospodářství. Řízení výrobního procesu stravovacích služeb, charakteristika jednotlivých činností. Plánování produkce výrobního střediska. Zážitková gastronomie. Catering. 14. Řízení odbytové činnosti stravovacích služeb Management odbytových středisek hotelu. Metody řízení odbytové činnosti stravovacích služeb. Formy nabídky a prodeje, systémy a způsoby obsluhy. Základní principy sestavování jídelního a nápojového lístku. Řízení banketní činnosti. Organizace společenských akcí. 4. okruh předměty: Nápojová kultura, Marketing hotelových služeb, Mezinárodní gastronomie, Gastronomie 1 technologie výroby 15. Technologie zpracování produktů živočišného a rostlinného původu Výživová hodnota potravin, rozdělení, specifikace a vlastnosti produktů, sledování a zajišťování jakosti, skladování, možnosti technologického zpracování, technologické úpravy, význam pro výživu člověka, moderní trendy výživy. 16. Nápojová kultura

16 Členění nápojů, nápojový lístek. Nealkoholické nápoje. Výroba piva. Víno v moderní gastronomii. Destiláty a jejich členění. Bar a barový inventář, členění míchaných nápojů a technika jejich přípravy Teplé nápoje. Káva a nápoje z kávy. Trendy v nápojové kultuře. 17. Mezinárodní gastronomie Historie mezinárodní kuchyně. Základní charakteristické znaky evropské kuchyně. Kulinářské oblasti Francie, zvyklosti a příprava pokrmů asijské kuchyně, zvláštnosti americké kuchyně. Gastronomická pravidla. Nové trendy v přípravě pokrmů. 18. Marketing hotelových služeb Marketing hotelových služeb specifikace, marketingový mix ubytovacích zařízení. Význam analýzy trhu a využití marketingového výzkumu v hotelnictví. Marketingové plánování v hotelnictví. 19. Marketingová komunikace v hotelnictví Komunikační mix oboru hotelnictví, formy propagace. Balíčky služeb ubytovacích zařízení. Organizace kongresů a konferencí. Event marketing v hotelnictví. 5. okruh předměty: Technický úsek hotelu, Hygiena a výživa, Kvalita a bezpečnost potravin 20. Význam a úloha technického úseku hotelu Technický úsek hotelu, spolupráce technického úseku s ostatními útvary hotelu. Organizační struktura a management technického úseku hotelu. Bezpečnost hostů a požární ochrana hotelu. 21. Činnost technického úseku Činnost technického úseku při výstavbě a zařizování hotelu a jeho jednotlivých provozů. Technické a technologické zařízení výrobních provozů, přípraven a skladů hotelu. Dispoziční a projektové řešení hotelu a jeho jednotlivých provozů. 22. Význam výživy Základní živiny význam sacharidů, tuků, bílkovin, ochranných látek vitamínů a minerálních látek, význam cholesterolu, potřeba a význam vody. Biologická, energetická a výživová hodnota potravin, zásady správné výživy, výživová pyramida. 23. Hygiena výživy Hygiena oběhu poživatin. Rozdělení alimentárních otrav a nákaz, hygienický dozor, systém kritických bodů HACCP, aditiva v potravinách, legislativa v oblasti provozování stravovacích služeb v České republice a v Evropské unii. 24. Kvalita a bezpečnost potravin Bezpečnost potravin v EU. Struktura bezpečnosti potravin v ČR. Systém RASFF, ISO Kvalita potravin. Vliv obalů na kvalitu potravin. Cizorodé látky v poživatinách a nové úpravy potravin. Hygienická rizika, prevence onemocnění z potravin. Literatura:

17 BERÁNEK, J., KOTEK, P. Řízení hotelového provozu. Vyd. IV. Praha: Grada, ISBN CÓN, F. Zařízení provozoven v kostce. Praha: Ratio, GULLOVÁ, S., MÜLLEROVÁ, F., ŠRONĚK, I. Společenský styk a diplomatický protokol. Praha:VŠE, ISBN KIRÁĽOVÁ, A. Marketing hotelových služeb. II. Praha: Ekopress, ISBN KOSTKOVÁ, M. Management hotelového provozu. Karviná: SU OPF, Distanční studijní opora, KRÓLOVÁ, K. Hygiena a výživa I. Karviná: SU OPF, Distanční studijní opora, KRÓLOVÁ, K. Hygiena a výživa II. Karviná: SU OPF, ISBN KRÓLOVÁ, K. Bezpečnost a kvalita potravin - úvod do problematiky. Karviná: SU OPF, Distanční studijní opora, SEDLÁČKOVÁ, H., NODL, L.. Technologie přípravy pokrmů. Fortuna Praha, ISBN ZIMÁKOVÁ, B. Food & Beverage management. Praha: VŠH, ISBN Obor: ŘÍZENÍ LOGISTIKY 1. Okruh : Logistika, Mezinárodní logistika, Logistika řízení výroby 1. Postavení logistiky v makroekonomickém i mikroekonomickém kontextu, koncepce celkových nákladů a rentability, postavení zákaznického servisu, přepravní a skladové funkce logistických systémů, manipulace s materiálem a problematika balení, finanční aspekty skladování, 2. Koncepce efektivního logistického systému, řízení dodávkových řetězců a distribučních kanálů z pohledu strategie podniku, role logistiky v řízení dodávkových řetězců, teoretické i praktické aspekty logistických strategií. 3. Logistika v globálním pojetí, porovnání vnitrostátní a mezinárodní logistiky. Rozhodování firmy o vstupu na zahraniční trh a výběr zahraničních trhů ukazatelé tržního potenciálu. Formy vstupu na zahraniční trh. 4. Charakter logistiky na hlavních globálních trzích, Integrace trhů. Trendy a logistické strategie v Evropě. Řízení globálních logistických řetězců, propojení globálních logistických strategií se strategií podniku, právní aspekty z mezinárodního hlediska, platební podmínky, dodací podmínky - Incoterms. 5. Implementace podnikového logistického řízení, požadavky potřebné k implementaci podnikového logistického řízení, TQM a logistika, logistické přístupy k výrobě, Justin-time ve výrobě, Kanban, procesy zlepšování a standardizace. Zdroje: NĚMEC, F. Logistické procesy. Karviná: OPF SU, ISBN PERNICA, P. Logistika pro 21. století. Praha: Radix, ISBN STEHLÍK, A., KAPOUN, J. Logistika pro manažery. Praha: Ekopress, ISBN

18 MÁLEK, Z., ČUJAN, Z. Základy logistiky. Zlín: UTB - FT, ISBN MACHKOVÁ, H., ČERNOHLÁVKOVÁ, E., SATO, A a kol. Mezinárodní obchodní operace.. Praha: Grada Publishing, ISBN LAMBERT, D., M., STOCK, J., R., ELLARAM. Fundamentals of Logistics Management.. Irwin/McGraaw-Hill, ISBN Okruh: Logistický informační systém, Základy automatizace, Základy spolehlivosti 6. Informace a podnikání, požadavky na IS z pohledu logistiky, životní cyklus objednávky, progresivní systémy vyřizování objednávek, vyrovnanost objednávky. Podnikový informační systém, definice ERP systémů, a jejich klasifikace. 7. Řízení výroby a dodavatelských řetězců, charakteristiky řídících metod a principů, moderní IT v logistice. 8. Řízení technologických procesů, pojem systém, identifikace systémů, identifikace systémů matematicko-fyzikální analýzou, deterministické metody identifikace, regulační obvod, teorie záporné zpětné vazby, využití řídících počítačů, optimální řízení, průmyslové roboty a manipulátory. 9. Spolehlivost technických objektů, vymezení pojmů jakost a spolehlivost, ukazatelé spolehlivosti objektů, systémový přístup, statistické a pravděpodobnostní vyjádření ukazatelů spolehlivost,. 10. Zákony rozdělení pravděpodobností ve spolehlivosti, organizace a zabezpečení údržby, hodnocení spolehlivosti, zkoušky spolehlivosti prvků a systémů, modely spolehlivosti, zvyšování spolehlivosti, zálohování, spolehlivost logistických systémů. Zdroje: SODOMKA, P. Informační systémy v podnikové praxi. Praha, ComputerPress, ISBN BASL, J., BLAŽÍČEK, R. Podnikové informační systémy: Podnik v informační společnosti. Praha: Grada Publishing, ISBN VROŽINA M. Základy automatizace technologických procesů, učební texty. Ostrava: VŠB - TU, BALÁTĚ, J. Automatické řízení. Praha: BEN, ISBN TŮMA, J., WAGNEROVÁ, R., FARANA, R., LANDRYOVÁ, L. Základy automatizace. Ostrava: VŠB-TU, ISBN VROŽINA M. Spolehlivost a diagnostika technických objektů, učební texty. Ostrava: VŠB-TU, MYKISKA, A. Bezpečnost a spolehlivost technických systémů. Praha: ČVUT, ISBN Okruh: Distribuční politika, Dopravní politika, Řízení nákupu 11. Struktura dopravního trhu Historický vývoj dopravy, funkce dopravy, vztah mezi dopravou, logistikou a marketingem., zprostředkovatelé přepravních služeb, zasílatelské svazy, cenové a dodací podmínky, přepravně právní vztahy,

19 12. Formy regulace v oblasti dopravy. Mezinárodní instituce v oblasti přepravy. Mezinárodní smlouvy v oblasti přepravy. 13. Význam, cíle a úkoly podnikového nákupu, vyhledávání, výběr a hodnocení dodavatelů, řízení zásob v logistickém subsystému nákupu, alternativní možnosti organizování nákupu. 14. Vymezení distribuční politiky, distribuční kanál a distribuční struktura firmy, cíle distribuce a distribuční strategie, postup projektování distribučního kanálu, řízení změn v oblasti distribuční politiky. 15. Logistická centra a jejich propojení na dopravní systémy, význam logistických center pro distribuci a dopravu. Typy logistických center. Napojení logistických center na dopravní infrastrukturu. Alokace logistických center. Trendy v oblasti rozvoje logistických center v souvislosti s rozvojem dopravy. Zdroje: SVOBODA, V. Doprava jako součást logistických procesů. Praha: Radix, EISLER, J. Ekonomika dopravních služeb a podnikání v dopravě. Praha: OECONOMICA - nakladatelství VŠE, ISBN NOVÁK,r., PERNICA, P., SVOBODA, V., ZELENÝ, L. Nákladní doprava a zasílatelství - 2.vydání. Praha: ASPI, a.s., ISBN LOŠŤÁKOVÁ, H. Diferencované řízení vztahů se zákazníky. Praha: Grada, ISBN LUKOSZOVÁ,X. Distribuční politika. Karviná: SU OPF, ISBN LUKOSZOVÁ, X. Nákup a jeho řízení. Brno: Computer Press, ISBN Základní: GROS, I., GROSOVÁ, S. Tajemství moderního nákupu. Praha: VŠCHT, ISBN Okruh: Rozbory hospodářské činnosti, Účetnictví 16. Rozbory hospodářské činnosti Podstata, funkce a cíle rozborové činnosti. Interní úprava rozborové činnosti. Hospodářská, ekonomická a zpravodajská činnost. Kontrolní činnost jako důsledek rozborové činnosti. Vazba účetnictví a rozborů. 17. Organizace rozborové činnosti Přípravné úkoly, stanovení cílů, odpovědné osoby. Vlastní rozborová činnost, metody a techniky ekonomické analýzy. Závěrečná etapa, vyhodnocení, opatření. 18. Účetní výkaznictví. Harmonogram účetní uzávěrky a závěrky. Uživatelé účetních výkazů. Majetková analýza rozvahy. Analýza výkazu zisku a ztráty. Postavení přílohy v celku účetních výkazů. Zveřejňování účetních výkazů. Okruh údajů pro rozborovou činnost. 5. Okruh: Ekonomika obchodu 19. Maloobchod a velkoobchod.

20 Maloobchod a velkoobchod, retailing. Funkce maloobchodu a velkoobchodu. Systemizace maloobchodních jednotek. Druhy a životní cyklus maloobchodních jednotek. Druhy velkoobchodu. 20. Teorie a praxe maloobchodního prodeje - zřízení prodejny Zřízení maloobchodní jednotky a základní východiska maloobchodního prodeje. Základní souvislosti zřízení prodejny. Specifické náležitosti podnikatelského záměru. Projekt prodejny. 21. Řešení technologie obchodního provozu Systémové pojetí obchodního provozu, zboží jako obchodní sortiment, zboží jako technologická skupina, zásoby zboží, obchodní operace, mechanizační prostředky a obchodní zařízení, plochy a dispoziční řešení maloobchodní jednotky, pohyb zboží v maloobchodní jednotce, formy prodeje. Zdroje: STARZYCZNÁ, H. Ekonomika obchodu. Karviná: OPF SU, ISBN STARZYCZNÁ, H. Ekonomika obchodu. Distanční studijní opora. Karviná: SU OPF, ISBN BÖHM, I. Dobře zařízený obchod, předpoklad úspěchu. Ostrava: SAGIT, ISBN (a další reedice). CIMLER, P. Retail management. Praha: VŠE, ISBN BURSTINER, I. Základy maloobchodního podnikání. Praha: Victoria Publishing, ISBN Okruh: Právo 22. Právo v mezinárodním obchodě, Prameny práva mezinárodního obchodu, Mezinárodní kupní smlouva, Právní úprava mezinárodní přepravy 23. Smluvní vztahy v podnikání Základní charakteristika obchodních závazkových vztahů, Vznik, změna, zajištění a zánik závazkových vztahů, Právní úprava typizovaných obchodněprávních smluv Zdroje: KUČERA, Z., PAUKNEROVÁ, M., RŮŽIČKA, K. Právo mezinárodního obchodu.. Plzeň: Aleš Čeněk, ISBN ROZEHNALOVÁ, N. Právo mezinárodního obchodu. Praha: ASPI, ISBN X. SCISKALOVÁ, M. a kol. Obchodní právo. Karviná: OPF SU, ISBN X. ŠVARC, Z. Smluvní vztahy při podnikání. Olomouc: ANAG, ISBN BĚLOHLÁVEK, A. Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Praha: C. H. Beck, ISBN

PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU V BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH. Článek 1 Přihlášky ke studiu

PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU V BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH. Článek 1 Přihlášky ke studiu OPATŘENÍ DĚKANA EF č. 67/2014 k pravidlům pro přijímací řízení a podmínkám pro přijetí ke studiu do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů a oborů pro akademický rok 2015/2016 30.

Více

Podnikání a administrativa

Podnikání a administrativa Obsah : Podnikání a administrativa Str. 1. Důležité termíny pro závěr studia 3 2. Rámcový postup při SZZ 4 3. Výňatek ze Studijního a zkušebního řádu ČZU v Praze 4 4. Okruhy otázek k SZZ 6 1 2 Důležité

Více

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH září 2011 únor 2012 Kontakty INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s. Hybernská 24, 110 00 Praha 1 telefon: 296 208 220 6 fax: 296 208 228 e-mail: icu@icu-praha.cz

Více

Státní závěrečná zkouška

Státní závěrečná zkouška JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Státní závěrečná zkouška studijní program: Ekonomika a management studijní obor: Řízení a ekonomika podniku, spec. 0, 10, 20, verze 1, 2 bakalářské

Více

Podnikání denní, dálková forma - ústní zkouška - blok ekonomických předmětů

Podnikání denní, dálková forma - ústní zkouška - blok ekonomických předmětů Maturitní okruhy jaro 2015 Podnikání dálková forma - ústní zkouška... 1 Provozní technika dálková forma... 6 Gastronomie denní, dálková forma... 8 Podnikání denní, dálková forma rok ukončení 2014 a dříve...

Více

Otázky ke státní závěrečné zkoušce z oboru Veřejná ekonomika a správa, bakalářský studijní program akademický rok 2013/2014-3.

Otázky ke státní závěrečné zkoušce z oboru Veřejná ekonomika a správa, bakalářský studijní program akademický rok 2013/2014-3. Otázky ke státní závěrečné zkoušce z oboru Veřejná ekonomika a správa, bakalářský studijní program akademický rok 2013/2014-3. etapa 1. Veřejná ekonomie jako součást obecné ekonomie a příčiny existence

Více

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

TÉMATA K ABSOLUTORIU Červen 2011

TÉMATA K ABSOLUTORIU Červen 2011 Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o. Cyrila Boudy 1444, 272 01 Kladno TÉMATA K ABSOLUTORIU Červen 2011 Obsah: Zkouška z cizího jazyka - ANGLICKÝ

Více

Návrh inovace vybraných předmětů vzdělávacího programu. Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru

Návrh inovace vybraných předmětů vzdělávacího programu. Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru Návrh inovace vybraných předmětů vzdělávacího programu Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru Tento dokument vznikl jako výstup projektu OP VK s názvem Zvýšení uplatnitelnosti

Více

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Analýza a řízení nákladů ve vybrané společnosti 1. Význam analýzy a řízení nákladů pro management podniku. 2. Metody a nástroje analýzy a řízení nákladů, kalkulační metody, podnikové plánování. 3. Analýza

Více

Úvod do účetnictví a finančního řízení projektu

Úvod do účetnictví a finančního řízení projektu INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Úvod do účetnictví a finančního řízení projektu (Učební texty ke kurzu) Autor: Ing. Jiří Vrba (auditor, soudní znalec ředitel společnosti: AUDITIA, spol. s r.o.) Datumy

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze)

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) 1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) Ekonomická potřeba - je označení stavu, kdy ekonomický subjekt cítí nedostatek a vynakládá úsilí

Více

Informace Odborné knihovny MF. Informace Odborné knihovny MF Dokumentační a informační bulletin Řada: Přehled nových knih.

Informace Odborné knihovny MF. Informace Odborné knihovny MF Dokumentační a informační bulletin Řada: Přehled nových knih. Informace Odborné knihovny MF Dokumentační a informační bulletin Řada: Přehled nových knih Vydavatel: Ministerstvo financí, Odbor Personální Oddělení Finanční a ekonomické informace IČ 00006947 Technická

Více

PŘEHLED LEGISLATIVY PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE

PŘEHLED LEGISLATIVY PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘEHLED LEGISLATIVY PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE 2007 Brno Prosinec 2007 Vážení a milí čtenáři, dostává se Vám do rukou druhý, aktualizovaný Přehled legislativy pro neziskové organizace, který je vytvořen

Více

Nabídkový katalog odborných publikací

Nabídkový katalog odborných publikací AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO ROK 2010: změny přijaté v souvislosti s hospodářskou krizí tzv. krizové balíčky, nové nařízení vlády, kterým se stanoví katalog prací, změny v nemocenském pojištění a v sociálním

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ

FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ FAKULTA ÚSTAV LESNICKÉ A DŘEVAŘSKÉ EKONOMIKY A POLITIKY FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ Ing. Dalibor Šafařík, Ph.D. Brno 2014 Tato skripta byla vytvořena

Více

Ekonomika podniku I. Ing. Martina Vejvodová. Trimestr duben 2012. Ing. Martina Vejvodová trimestr duben 2012 skupina PMAR2

Ekonomika podniku I. Ing. Martina Vejvodová. Trimestr duben 2012. Ing. Martina Vejvodová trimestr duben 2012 skupina PMAR2 Ekonomika podniku I Ing. Martina Vejvodová Trimestr duben 2012 Organizace předmětu Ekonomika podniku I Ing. Martina Vejvodová Ekonomika podniku II Ing. Pavel Kovařík Termíny: 13.04.2012 20.04.2012 26.04.2012

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

Daně, účetnictví a finance

Daně, účetnictví a finance V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Daně, účetnictví a finance kurzy a semináře leden duben 2015 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz Pf 2015 Děkujeme vám za přízeň

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKŮ

FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKŮ Okruhy k přijímací zkoušce do navazujícího magisterského studia pro akademický rok 2014/2015 obor FINANCE FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKŮ 1. Podstata finančního řízení a rozhodování podniku - podstata a oblasti

Více

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bakalářská práce Autor: Alexandra Manuylova Obor: Ekonomika a management malého a středního

Více

Komparace účetních software z pohledu podnikatele. Lucie Sekerová

Komparace účetních software z pohledu podnikatele. Lucie Sekerová Komparace účetních software z pohledu podnikatele Lucie Sekerová Bakalářská práce 2014 Prohlašuji, že beru na vědomí, že odevzdáním diplomové/bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své práce podle

Více

2 INFORMAČNÍ CENTRUM V SYSTÉMU CESTOVNÍHO RUCHU, JEHO PROVOZ, ORGANIZACE PRÁCE A ŘÍZENÍ. 34

2 INFORMAČNÍ CENTRUM V SYSTÉMU CESTOVNÍHO RUCHU, JEHO PROVOZ, ORGANIZACE PRÁCE A ŘÍZENÍ. 34 1 1. ÚVOD DO MARKETINGU 10 1.1 Podstata marketingu 10 1.2 Trh cestovního ruchu a zvláštnosti služeb 11 1.3 Strategické řízení 13 1.4 Marketingové řízení 14 1.5 Marketingový mix 18 1.6 Marketing v informačním

Více

Informationen für Start-Ups Tschechien

Informationen für Start-Ups Tschechien Informationen für Start-Ups Tschechien Přehled 1. PLÁNOVACÍ FÁZE 1.1 Obchodní záměr 1.2 Situace na trhu a konkurence 1.3 Marketing 1.4 Rozpočetnictví 1.5 Podnikatelský záměr 2. FÁZE ZALOŽENÍ 2.1 Banky

Více

2 1 2 2 Společenskovědní seminář 0 0 R (2) R (2)

2 1 2 2 Společenskovědní seminář 0 0 R (2) R (2) 5.4 Vzdělávací oblast - Člověk a společnost, Člověk a svět práce 5.4.1.1 Základy společenských věd 5.4.1.2.1 Společenskovědní seminář Podnikání 5.4.1.2.2 Společenskovědní seminář Právo Ročník 1. 2. 4.

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR. učební text. Vladimíra Schindlerová

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR. učební text. Vladimíra Schindlerová Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR učební text Vladimíra Schindlerová Ostrava 2012 Recenze: dr. Ing. Pavel Skalík Název: Podnikatelský záměr Autor: Ing. Vladimíra Schindlerová.

Více

Obsah. Podniková ekonomie verze 1.0. Obsah... 1

Obsah. Podniková ekonomie verze 1.0. Obsah... 1 Obsah Obsah... 1 2. Třídění a typologie podniků... 2 3. Typologie organizací... 6 4. Charakteristika malých a středních firem... 7 5. Podnikatelské prostředí... 10 6. Založení podniku... 12 7. Živnost...

Více

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 ČERVEN 2008 NÁRODNÍHO ODBOJE 17, 400 03 ÚSTÍ NAD LABEM Obsah: 1. Úvod 2. Orgány CES VŠEM a jejich personální složení

Více

Organizace a řízení obchodu

Organizace a řízení obchodu Organizace a řízení obchodu presentace Ing. František Janatka, CSc. Vysoká škole ekonomie a managementu 2 0 1 1 1 Předmět: Organizace a řízení obchodu Modul: specializační - modul oborové specializace

Více