OBRAZOVKA FOND. Zobrazení dat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBRAZOVKA FOND. Zobrazení dat"

Transkript

1

2 PEHLED Refco Xpress je aplikace umožující obchodování v reálném ase, která umožuje obchodníkm používat Internet k pístupu ke svým obchodním útm, aby mohli zadávat a vést píkazy, sledovat stav objednávek, dostávat zprávy o stavu zpracovávaných píkaz, sledovat bilance, nahlížet do pozic, kontrolovat vyplnná hesla, získávat kalkulace a surfovat po internetu. Software lze stáhnout pímo z webové stránky Refco. Software obsahuje škálu mód poádacích hesel, vetn roletových menu a textového pole, vypisovaných píkaz (expresní linka) a vytváení píkaz kliknutím myší. Uživatelé tohoto softwaru by mli mít základní znalosti o obchodování s termínovanými obchody a opcemi, jelikož takový materiál se v tomto prvodci nenalézá. Systém využívá množství rzných obrazovek k zobrazení a vyžádání informací. Tyto obrazovky se používají k zobrazení pozic, vyplnných hesel, úetní aktivity, opatrovaných píkaz, kvót, fond a uživatelských preferencí. Další doplkové obrazovky zahrnují pekryvné okno s rychlou cenovou nabídkou a okno s ovením píkazu. Refco Xpress obsahuje systém informující o splnní píkazu v reálném ase. Oznámení o splnní jsou zasílány na vaši obrazovku prostednictvím pekryvného dialogového okna s oznámením, jakmile oznámení obdržíte. V nkterých pípadech se oznámení o splnní vracejí za 1-3 vteiny. Údaje o fondech, oznámení o splnní, píkazech, cenových nabídkách, ekajících píkazech a pozicích jsou zobrazeny v celém systému s použitím nastavitelných rastr. Vtšina datových prvk je barevn kódována oznauje obchodní funknost dat. Nap. píkazy ke koupi jsou zobrazeny modrým fontem, zatímco píkazy k prodeji používají font ervený. Podobným zpsobem používají barevné kódování tržní nabídky k oznaení, zda je kotace kladná nebo záporná. Rzné módy píkaz jsou vytvoeny tak, aby odpovídaly rzným obchodním podmínkám. Napíklad uživatel sledující nabídky/kotace prodaný trh mže okamžit vytvoit píkaz jednoduchým kliknutím na nabídku, jakmile trh dosáhne žádané ceny. Nebo mže snadno shrnout otevené pozice a zlikvidovat kteroukoli z nich jednoduchým vybráním a pak dvojím poklikáním na pozici v okn Pozice.

3 1 OBRAZOVKA FOND Zobrazení dat Zobrazovací tabulka na této obrazovce ukazuje finanní informace aktivního útu vetn: Mny (Cur): Mnový kód pro fond. Regulaního kódu (Reg): Regulaní kód pro fond. Odpolední bilance (AmBal): Dnešní poátení bilance pro fond. Hodnotu neuzavených obchod (OTE): Mezitržní hodnota otevených pozic. Celková hodnota majetku (TE): Hodnota neuzavených obchod plus odpolední finanní bilance. Kupní síla (PP): Pebytené fondy (podízeno kreditní analýze provedené rizikovým oddlením) dostupné pro obchodování. Hodnota krátké opce (SOV): Mezitržní hodnota pozic krátké opce. Toto íslo je pipsáno na vrub kupní síly útu. Hodnota dlouhé opce (LOV): Mezitržní hodnota pozic dlouhé opce. Toto íslo je pipsáno na vrub kupní síly útu. Zstatková hodnota opce: Rozdíl mezi hodnotami krátké a dlouhé opce. Poátení marže (IM): Marže žádaná za všechny otevené pozice. Uložené cenné papíry (SOD): Cenné papíry složené jako záruka k útu. Toto íslo je pipsáno ve prospch kupní síly útu. Udržovací marže (MM): Prahová úrove urující okamžik, kdy je fondy na útu teba doplnit na úrove poátení marže. Všechny informace na této obrazovce se dynamicky aktualizují s výjimkou mnového kódu a regulaního kódu. K aktualizaci dynamických informací na této obrazovce, kliknte na tlaítko Obnovit.

4 2 OBRAZOVKA ZADÁNÍ PÍKAZU Tato obrazovka umožuje zadání píkazu, zrušení píkazu, zmny píkazu a stahování nabídky cen. Zobrazení dat Zobrazovací tabulka ukazuje všechny pracovní píkazy, zrušení, úpravy (storna/nahrazení) a hlášení o splnní. Pepínací tlaítko Pouze funkní umožuje pepínání mezi náhledy Zobrazit vše a Zobrazit pouze funkní. Modus Zobrazit vše zobrazí veškerou úetní aktivitu, vetn funkních píkaz, rušených píkaz, zmn a pijetí píkaz. Modus Zobrazit pouze funkní zobrazí pouze funkní píkazy pro úet. Vtšina definicí polí v zobrazovací tabulce se vysvtluje sama. Ty, u kterých je nutné vysvtlení, jsou: Status (STATUS): Uruje, zda píkaz je funkní (WKNG), rušený (CXL) nebo pozmnný (CXLR). Zrušené píkazy, které byly potvrzeny jako nefunkní jsou oznaeny CXL OUT. Splnné píkazy jsou oznaeny splnno. íslo zrušení (CXL): Píkazní íslo zrušeného píkazu. ásten splnné píkazy se projeví jako ásten funkní píkaz i jako ásten splnný píkaz. Napíklad, pokud je u píkazu skládajícího se z pti kontrakt 1 splnný, bude množství píkaz zobrazených jako funkní 4 z 5 se statutem WKNG. 1 splnný píkaz bude jednoduše zobrazen jako ve splnných s množstvím 1. Vytváení a zadávání píkaz Vytvote píkaz s využitím roletových a textových menu umístných v horní ásti obrazovky. Jakmile je zadán dostatek informací potebných ke splnní požadavk na platný píkaz, kliknte na tlaítko Podat ve spodní ásti formuláe. Tímto krokem zobrazíte okno Ovení píkazu, které zobrazí informace o píkazu poskytnuté v okn Zadání píkazu. V tuto chvíli mžete zkontrolovat informace o píkazu ped podáním píkazu. Jakmile budete spokojeni s informacemi o píkazu, kliknte na tlaítko Penos, abyste píkaz odeslali.

5

6 3 OBRAZOVKA ZADÁNÍ PÍKAZU Pokud budete chtít, mžete modifikovat nkteré píkazové parametry z tiketu ovení píkazu. Tyto parametry jsou cena, množství a typ píkazu. Napíklad pi používání okna zadání píkazu mžete zadat informace tak, abyste koupili 2 kontrakty daného nástroje. Když se zobrazí okno Ovení píkazu, "blesková" kotace zobrazená na obrazovce v reálném ase mže oznait stav, který potvrzuje zmnu ze 2 na 1 kontrakt. Do okna Ovení píkazu lze vložit jakékoli požadované zmny. Nakonec máte možnost zrušit vykonání píkazu a navrátit se do okna zadávání píkazu. Jednoduše kliknte na tlaítko Zrušit provádní. Jakmile je píkaz zadán a pijat, bude mu pidleno píkazové íslo. íslo píkazu a stav píkazu (status) budou zobrazeny v zobrazovací tabulce v okn Ovení píkazu. Jakmile budou píkazy vyplnny (zcela nebo ásten), bude vám to oznámeno pekryvným dialogovým oknem, které bude obsahovat tuto informaci o splnní píkazu. Budete-li chtít zavít okno, jednoduše kliknte na tlaítko OK. Expresní linka Expresní linka vám umožní vstoupit do píkaz rychle a snadno vypsáním píkazních informací do zobrazeného textového okna. Expresní linku nelze použít na píkazy s cenovým rozptím nebo píkazy OCO. Na tyto píkazy použijte rozbalovací menu a textová okna. Je teba dbát na to, abyste zadali informaci správn a ve shod s požadovanou syntaxí. Jelikož jsou informace vpisovány do textového pole, rozvírací a textová pole budou automaticky zaplnna vypsanými informacemi.

7 4 OBRAZOVKA ZADÁNÍ PÍKAZU Syntax expresní linky: ** Všechny vstupní informace musejí být oddleny jednou mezerou a jsou bez pád. (Postup, jakým se vyplují data pomocí expresní linky, je tentýž jako postup, kterým by se vyploval pomocí roletových a textových polí). Píklady vyplnní expresní linky: ( ^ znamená 1 mezeru) B^1^GCM2^2850 (Koupit 1. ervna 2002 Comex Gold za $285.00) S ^1^CN2^220C^80^OB (prodat 1. ervence 2002 Corn 220 opní koup za 8 cent nebo více) B^1^MEM2^104000^STOP (Koupit 1. ervna yr. T-note za pi stop) S^1^UCM2^102575^STWL^ (Prodat 1. ervna 2002 S&P 500 za stop s limitem ) Pozn.: I když data v textovém poli expresní linky ídí roletová a textová pole v horní ásti obrazovky, okno Ovení píkazu se tvoí pomocí dat, která jsou v roletových a textových polích (nikoli z dat v textovém poli expresní linky). Používejte textový formát YYYYMMDD (rok-4ísla, msíc2, den 2) na informace typu "platný až do data" jak pro vstupní mód expresní linky tak pro vstupní mód jiný než u expresní linky. Chcete-li resetovat nebo vymazat všechny poli na obrazovce, kliknte na tlaítko Vyistit.

8 5 OBRAZOVKA ZADÁNÍ PÍKAZU Zisková rozptí Spread Chcete-li zadat ziskové rozptí u futures, Kliknte na zaškrtávací políko Ziskové rozptí / Spread umístné v pravé horní ásti obrazovky. Pro ziskové rozptí u opcí kliknte na tlaítko Opt Sprd. Je-li vybráno jedno z tchto políek, budou zobrazena píslušná políka pro zadání obchodu. Zrušení píkazu Cancel Píkazy lze zrušit dvma zpsoby buto kliknte na linku píkazu a kliknte na tlaítko Zrušit/Cancel nebo dvakrát kliknte na píkaz a vyberte zrušit z rozvírací nabídky. Když bude pijat požadavek na zrušení, bude pidleno íslo pro zrušení a zobrazeno v zobrazovací tabulce. Chcete-li zrušit všechny funkní píkazy, kliknte na tlaítko Zrušit vše v horní ásti obrazovky. Budete dotázáni dialogovým oknem, zda jste si jisti požadavkem na zrušení všech píkaz. Zmna píkazu CancelReplace Píkazy lze mnit dvma zpsoby buto kliknte na píkaz a kliknte na tlaítko Zrušit-zmnit/CancelReplace nebo dvakrát kliknte na píkaz a vyberte Zrušit-zmnit/CancelReplace z rozkládací nabídky. Jakmile vydáte požadavek na zrušení/nahrazení píkazu, píkaz bude obnoven a zobrazen ovladaích rozkládacích a textových polí v horní ásti obrazovky. Mžete zmnit zlute policka = kvantitu, cenu, typ píkazu nebo datum platnosti. Jakmile byl provedena úprava píkazu, kliknte na tlaítko Podat. Pak se objeví obrazovka Ovení píkazu. Pokraujte ve zpracovávání píkazu stejným zpsobem, jako byste to dlali u nového píkazu.

9 Rychlé cenové nabídky 6 OBRAZOVKA ZADÁNÍ PÍKAZU Rychlé cenové nabídky lze zobrazit automaticky nebo na vyžádání. Rychlá nabídka pedstavující bleskovou kotaci v reálném ase bude zobrazena automaticky, jakmile do roletových a textových oken píkazu zadáte dostaující informace o kontraktu. Chcete-li dostávat rychlé cenové nabídky na požádání, zaneste informace o kontraktu do textového okna rychlých nabídek a kliknte na tlaítko Rychlá nabídka. Syntax pro vyžádání rychlé nabídky je následující: CCMY [P/C][STRIKE] Komoditní kód skládající se ze dvou písmen, kontraktaní msíc, kontraktaní rok (opní prodej/opní koup)(realizaní cena) C MY^[P/C][STRIKE] Komoditní kód skládající se z jednoho písmene (mezera), kontraktaní msíc, kontraktaní rok (opní prodej/opní koup)(realizaní cena) Prosím, pozor: 1) U jednopísmenových kód, jako jsou nap. C nebo S, je teba pidat ješt mezeru. Naopak je tomu u zadávání kontraktaních informací, které využívají pro zadání obchodu expresní linku, kde se ve specifikacích kontraktu, msíce a roku mezera nepipouští; 2) Indikátor opního prodeje a koup je ped realizaní cenou; u zadávání podmínek obchodu v expresní lince se tento indikátor píše až za realizaní cenou. Rychlé nabídky mohou být zobrazovány pouze tak, že ukazují poslední zmnu dlužné a isté hodnoty, nebo je lze zobrazovat s detailnjšími cenovými informacemi. Chcete-li zobrazit detailní informace, zkontrolujte ped kliknutím na tlaítko "Rychlá nabídka" dialogové okno Úplná nabídka. Pokud nespecifikujete u rychlé nabídky kontraktaní msíc a rok, dostanete kotaci kontraktu na následující msíc.

10 7 OBRAZOVKA PREFERENCÍ Obrazovka Preferencí se používá k definování stánky cenových nabídek z okna Cenové nabídky, ladní seznamu symbol pro obrazovku Zadávání píkaz a nastavení typu standardního píkazu a množství pro píkazy vytvoené pímo z obrazovky Cenové nabídky. Vytvoení stránky Cenových nabídek Kontrakty na svou stránku cenových nabídek, maximáln 40, pidáte zanesením informací o kontraktu pímo do textových kolonek nebo užitím roletových a textových polí ve spodní ásti obrazovky. Jakmile zanesete své cenové nabídky, kliknte na tlaítko Uložit stránku a vaše nastavení bude uloženo. Chcete-li se podívat na vaše nabídky, pepnte na obrazovku Cenové nabídky a kliknte na tlaítko Obnovit stránku cenových nabídek. Mžete vyistit celou stránku kliknutím na tlaítko Vyistit stránku. Píkaz, ve kterém budou zobrazeny vaše nabídky, je urováno pozicí vašich nabídkových údaj v textových polích. Stránka nabídek je osazena ádkem zleva doprava. U cenových nabídek zapisovaných do textových polí je požadovaná syntaxe následující: Futures: CCMY nebo C^MY Opce: CCMY [(P)(C)]XXXXX nebo C^MY [(P)(C)]XXXXX Vezmte na vdomí, že u jednopísmenových kód musíte mezi kód a msíc vložit mezeru. (XXXXX pedstavuje až 5-místnou realizaní cenu.) Mžete také využít roletových a textových polí a vložit informace o své nabídce takto. Dejte pozor na to, abyste ve své upravené tabulky nabídek specifikovali pozici pro každou nabídku. Pokud zadáváte informace o nabídkách tímto zpsobem, nemusíte se do takové míry zaobírat správnou syntaxí. Program použije správnou syntax automaticky.

11 8 OBRAZOVKA PREFERENCÍ Chcete-li odstranit nabídku z obrazovky Cenových nabídek, vyberte a zvýraznte ji myší a stisknte buto tlaítko backspace nebo delete na klávesnici. Nebo vyberte pozici cenové nabídky, kterou chcete vymazat (s použitím rozvíracího dialogového okna v dolní ásti obrazovky), a pak kliknte na tlaítko Odstranit nabídku. Nezapomete, že musíte kliknout na tlaítko Uložit stránku, abyste zmny, které jste provedli v nastavení vašich nabídek, uložili na stálo. Nastavitelný seznam symbol Nastavte si uživatelský seznam symbol na obrazovce Zadávání píkaz výbrem produkt použitím rozvíracího dialogového okna Komodity v dolní ásti obrazovky. Vyberte komoditu ze seznamu, stisknte tlaítko Pidat komoditu a ta bude pidána do vašeho nastaveného seznamu symbol. Nastavení ovlivní pouze seznamy symbol na obrazovce Zadávání píkaz. Abyste mohli aplikovat svj nastavený uživatelský seznam, musíte vybrat zaškrtávací políko Použít nastavené uživatelské seznamy na obrazovce Zadávání píkaz. Chcete-li komoditu ze svého uživatelského seznamu odstranit, vyberte ji v dialogovém okn seznamu, a kliknte na tlaítko Smazat komoditu. Pednastavený typ píkazu a množství Tato nastavení stanoví typ vašeho výchozího píkazu a množství použitých v píkazu, které se vytváejí pímo na obrazovce Cenových nabídek.

12 9 Obrazovka cenových nabídek OBRAZOVKA CENOVÝCH NABÍDEK Obrazovky cenových nabídek se užívá k zobrazení vaší upravené stránky cenových nabídek (vytvoené z obrazovky Preferencí), zobrazení Divoké karty cenových nabídek a nahlížení do Rychlých nabídek. Cenové nabídky zobrazené na této stránce jsou bleskové kotace v reálném ase zobrazené na základ požadavku cenové nabídky a automaticky se neaktualizují, jako je tomu u prtokových stránek cenových nabídek. Jinými slovy, musíte kliknout na jedno z tlaítek výbru cenových nabídek, abyste obdrželi aktuální kotaci. Stažené kotace reflektují nejnovjší dostupné informace o cenových nabídkách, jak je to oznaeno v asovém políku v zobrazovací lišt cenových nabídek. Cenové nabídky s pozitivní ziskovou zmnou jsou zobrazeny mode; negativní zmna je zobrazena erven a nabídky beze zmny jsou zobrazeny ern. Zobrazení stránky cenových nabídek Chcete-li zobrazit vaši upravenou uživatelskou stránku cenových nabídek, jednoduše kliknte na tlaítko Obnovit stránku cenových nabídek. Zmny provedené na vaší stránce cenových nabídek prostednictvím obrazovky Preferencí se neaktivují, dokud nekliknete na tlaítko Obnovit stránku cenových nabídek. Zobrazení Divoké karty Cenových nabídek Cenové nabídky na všechny kontraktaní msíce a roky pro daný symbol získáte s Divokou kartou cenových nabídek. Zadejte symbol bez udání msíce a roku, stisknte tlaítko Divoká karta cenových nabídek a získáte kotace na všechny kontrakty pro specifikovaný symbol. U cenových nabídek z Divoké karty specifikovat, zda se jedná o kotace futures nebo opce kliknutím na tlaítka Futures, Nabídka nebo Poptávka umístná ve spodní ásti obrazovky. Standardní nastavení je na cenové nabídky futures.

13 10 OBRAZOVKA CENOVÝCH NABÍDEK Rychlé cenové nabídky Chcete-li dostat Rychlou cenovou nabídku, zadejte kontraktaní informace do textového okna Rychlé nabídky a kliknte na tlaítko Rychlá cenová nabídka. Získávání cenových nabídek tímto zpsobem je stejné jako získávání rychlých cenových nabídek na obrazovce Zadání píkazu. Stránka cenových nabídek v Zadání píkazu Píkazy mžete vytvoit pímo ze stránky cenových nabídek. Kliknte dvakrát na kteroukoli nabídku ze zobrazených cenových nabídek. Ukáže se vám dialogové okno menu, které vám umožní vytvoit píkaz ke koupi, píkaz k prodeji nebo okno opustit (nevytvoíte píkaz). Pokud se rozhodnete vytvoit píkaz ke koupi nebo prodeji, zobrazí se vám obrazovka Ovení píkazu s píkazovým tiketem na komoditu spojenou s cenovou nabídkou, na kterou jste dvakrát kliknuli na obrazovce cenových nabídek. Obrazovka ovení píkazu se automaticky zobrazí s vyplnnou komoditou a kontraktaními informacemi, výchozí (pednastavenou) kvantitou, výchozím (pednastaveným) typem píkazu a cenou (jak je dána v kolonce posledního asu na zobrazovací lišt cenových nabídek). Nezapomete, že výchozí množství a typ píkazu jsou specifikovány na obrazovce Preferencí. Pro tržní píkaz nebo píkaz do závrky, není zapotebí informací o cen a nebudou zde obsaženy. OBRAZOVKA SPLNNÍ PÍKAZU Obrazovka splnní píkazu Obrazovka splnní píkazu zobrazuje splnné píkazy za prbžný obchodní den. Mžete obdržet ohodnocení každého splnného píkazu v reálném ase kliknutím na tlaítko Obnovit umístný ve spodní ásti obrazovky. Nejdležitjšími prvky v zobrazovací lišt jsou množství vyplnných píkaz, cena a PnL (koup a ztráta), které se ídí cenovými nabídkami v reálném ase.

14 11 OBRAZOVKA POZIC Obrazovka pozic Obrazovka pozic zobrazuje pozice na zaátku obchodního dne, stejn jako též všechny nové splnné píkazy za prbžný obchodní den. Nov splnné píkazy e existujícími pozicemi mžete shrnout kliknutím na tlaítko Zobrazit souhrn umístný ve spodní ásti obrazovky. Jakmile na nj kliknete, nápis na tomto tlaítku se zmní na Zobrazit Podrobnosti. Pepnte zpt do zobrazení podrobností o pozicích optovným kliknutím na tlaítko. Když se díváte na pozice v souhrnném módu, mžete vytvoit offsetting píkaz dvojitým kliknutím na pozici zobrazenou na lišt pozic. Výchozí ty píkazu pro poziní offsets vytvoený na této obrazovce je Trh a výchozí kvantitou je množství souhrnu pozice. Nap. zaínáte-li obchodní den burzovní spekulací Long druhého prosince 2002 v kukuici, rozhodnete se pidat jeden kontrakt ke své pozici a obdržíte zprávu o vyplnní píkazu Koup 1. prosince 02 kukuice (Buy 1 Dec 02 Corn). Kliknutím na tlaítko Zobrazit souhrn zobrazíte pozici Long 3 CZ2. Kliknutím na tento záznam na zobrazovací lišt se automaticky zobrazí obrazovka Ovení píkazu. Množství bude 3 a typ píkazu bude Market (Trh).

15 12 OBRAZOVKA EKAJÍCÍCH PÍKAZ Obrazovka ekajících píkaz / Parked Order Tato obrazovka vám umožní vytvoit sérii pedem pipravených píkaz, které lze odeslat kdykoli pozdji. K vytvoení mžete využít roztahovacích a textových polí k zadání píkazu v horní ásti obrazovky nebo expresní linky. Jakmile vyplníte dostaující informace k vytvoení píkazu, kliknte na tlaítko Zaparkovat píkaz a pidáte píkaz do zobrazovací tabulky ekajících píkaz. Abyste podali ekající píkaz, staí dvakrát kliknout na píkaz v zobrazovací tabulce. Všimnte si, že z tohoto formuláe mžete obdržet rychlou nabídku cen.

16 13 OBRAZOVKA WEBU Webová obrazovka Webová obrazovka obsahuje obecný webový prohlíže a lze ji použít k nalezení jakékoli webové stránky vstupem do URL v adresovém ádku a potvrzením klávesou Enter. Další informace Vám rád poskytne Peter Veea-Klüfers. Tel: , Fax: , Mobil: Web: IQ-TRADE GmbH Freiligrathring Ratingen Tel: Fax: Mobil: web: Minimální požadavky na systém: Windows 98, 64MB RAM, procesor 200Mhz, 10MB dostupného místa na hard disku. Otázky ohledn instalace a používání Refco Xpress volejte v USA na Technickou podporu Ve službách Online, v oddílu vaší zákaznické smlouvy (Booklet 2) vyhledejte pípady, kdy Refco neodpovídá za provoz poítaového obchodování. Copyright 2002 Refco Group, Inc. All Rights Reserved. Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. S&P 500 is a trademark of The McGraw-Hill Companies, Inc.

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Párování Modul Párování poskytuje pehled o došlých i vrácených platbách provedených bankovním pevodem i formou poštovní poukázky. Jedná se napíklad o platby za e-pihlášky, prkazy ISIC nebo poplatky za

Více

Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly.

Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly. Výkaz rozvaha Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly. Po spuštní modulu se zobrazí základní okno výkazu: V tabulce se zobrazují sloupce výkazu. Ve

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

DUM. Databáze - úvod

DUM. Databáze - úvod DUM Název projektu íslo projektu íslo a název šablony klíové aktivity Tematická oblast - téma Oznaení materiálu (pílohy) Inovace ŠVP na OA a JŠ Tebí CZ.1.07/1.5.00/34.0143 III/2 Inovace a zkvalitnní výuky

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

CitiManager: Stručný návod k přechodu na nový systém pro držitele karet

CitiManager: Stručný návod k přechodu na nový systém pro držitele karet Tento stručný návod vám ukáže: 1. jak postupovat při registraci do CitiManager a) Pouze pro stávající držitele karet, kteří používají online výpisy b) Pouze pro držitele karet, kteří používají papírové

Více

Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz

Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz Redakní systém OlomouckéWeby.cz REDAKNÍ SYSTÉM OLOMOUCKÉWEBY.CZ... 2 POPIS SYSTÉMU... 3 OBLAST VYUŽITÍ REDAKNÍHO SYSTÉMU... 3 POPIS SYSTÉMU... 3 PIZPSOBENÍ CMS DLE

Více

Postup pi importu. Zdroje: ElkoValenta, HP tronic. A. export vytvoených kategorií

Postup pi importu. Zdroje: ElkoValenta, HP tronic. A. export vytvoených kategorií Postup pi importu Zoner InShop Multiimport je aplikace, která Vám umožní snadno a rychle pevzít katalogy, ceníky a zboží od vašeho dodavatele. Minimalizuje tak práci, kterou musíte vynaložit pi runím vkládání

Více

EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ

EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - EXPORTU DAT DO EXTERNÍCH FORMÁT YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3.

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Popis prostedí...4 3.1 Hlavní okno...4 3.1.1 Adresáový strom...4

Více

Uživatelský manuál služby

Uživatelský manuál služby Uživatelský manuál služby Vážená paní, vážený pane, služba @FAKTURA 24 je moderní forma fakturace, která Vám umožní vystavovat, odesílat a pijímat faktury v elektronické podob. Služba @FAKTURA 24 Vám ušetí

Více

4 kanálový digitální videorekordér CR-04A. Návod k použití

4 kanálový digitální videorekordér CR-04A. Návod k použití 4 kanálový digitální videorekordér CR-04A Návod k použití 1. Základní vlastnosti: - digitální záznam obrazu z 1 až 4 kamer na HDD s variabilní kapacitou (20 120 GB) - volba zobrazení a záznamu 1 nebo 4

Více

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 PODACÍ DENÍK SPIS SBRNÝ ARCH PÍSEMNOST DOKUMENT ÍSLO JEDNACÍ J ODESÍLATELE - Soubor všech jednotlivých DOŠLÝCH a VLASTNÍCH písemností. - Každé písemnosti

Více

Citibank Elektronické výpisy

Citibank Elektronické výpisy Citibank Elektronické výpisy ELEKTRONICKÝ VÝPIS Elektronický výpis je zcela identický jako Váš papírový výpis z běžného či kartového účtu. Je ve formátu PDF a po vytištění je plnohodnotný papírovému výpisu.

Více

Elektronický obchod pístroj ABB s.r.o., Divize Výrobky nízkého naptí http://elsynn.abb.cz/obchod. ABB Group April 27, 2012 Slide 1

Elektronický obchod pístroj ABB s.r.o., Divize Výrobky nízkého naptí http://elsynn.abb.cz/obchod. ABB Group April 27, 2012 Slide 1 Elektronický obchod pístroj ABB s.r.o., Divize Výrobky nízkého naptí http://elsynn.abb.cz/obchod April 27, 2012 Slide 1 Orientace v e-shopu Základní menu pro pohyb v aplikaci Pihlášení smluvního partnera/podregistrovaného

Více

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní.

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní. Před přihlášením - HLAVNÍ MENU Přihlášení do banky Přihlášení s Internetovým přístupovým kódem 1. Vepište své Zákaznické ID do kolonky 'identifikátor uživatele'. (Vaše Zákaznické ID je 8-místný číslovat

Více

POPTÁVKOVÝ A OBJEDNÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM USERGUIDE

POPTÁVKOVÝ A OBJEDNÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM USERGUIDE USERGUIDE Obsah Vaše výhody na první pohled... 3 Přihlášení... 3 Cenová nabídka... 4 Jak si poradit s chybou krok 1... 7 Jak si poradit s chybou krok 2... 10 Jak vygenerovat z nabídky novou objednávku...

Více

Vaše uživatelský manuál BLACKBERRY INTERNET SERVICE http://cs.yourpdfguides.com/dref/1117389

Vaše uživatelský manuál BLACKBERRY INTERNET SERVICE http://cs.yourpdfguides.com/dref/1117389 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro BLACKBERRY INTERNET SERVICE. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

MojeBanka Business. První kroky se službou MojeBanka Business

MojeBanka Business. První kroky se službou MojeBanka Business MojeBanka Business První kroky se službou MojeBanka Business Obsah Co Vám MojeBanka Business nabízí? 3 První kroky Přihlášení 4 První kroky Nastavení oblíbených položek menu 5 První kroky Zobrazení transakční

Více

Statistický popis dat. Tvorba kontingenních tabulek. Grafická prezentace dat.

Statistický popis dat. Tvorba kontingenních tabulek. Grafická prezentace dat. Statistický popis dat. Tvorba kontingenních tabulek. Grafická prezentace dat. Po pihlášení se do sít (viz login name + password v okn Login) budete mít pistupný síový disk F:\, na kterém jsou uložena data

Více

ONLINE Documentation Moeller Internet Sales Application

ONLINE Documentation Moeller Internet Sales Application ONLINE Documentation Moeller Internet Sales Application Přehled Vítejte v elektronickém obchodě Moeller, přístup do systému je ze stránky na adrese www.eshop.moeller.cz, kde budete muset zadat jméno uživatele

Více

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - UŽIVATELSKÉ ÚPRAVY GRAFICKÝCH VÝSTUP YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Vtšina produkt spolenosti YAMACO Software

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Ro!ní záv"rka KALKUL1

Ro!ní závrka KALKUL1 Ro!ní záv"rka KALKUL1 Pozn. Tento popis odpovídá stavu do roku 2000 a t!ká se jednoduché P"ed spu#t$ním tohoto p"íkazu je nutné si p"ipravit podklady a provést uzav"ení p"íslu#n!ch knih. Uzáv$rkové operace

Více

MULTICASH 3.2 UŽIVATELSKÁ PÍRUKA. MultiCash 3.22 Uživatelská píruka v.1.8. Klientské centrum eské spoitelny Podpora služby MultiCash

MULTICASH 3.2 UŽIVATELSKÁ PÍRUKA. MultiCash 3.22 Uživatelská píruka v.1.8. Klientské centrum eské spoitelny Podpora služby MultiCash MULTICASH 3.2 UŽIVATELSKÁ PÍRUKA Web: http://www.csas.cz/multicash Obsah: 1. CHARAKTERISTIKA SLUŽBY MULTICASH... - 3-1.1. Funkce služby MultiCash... - 3-2. Technické podmínky pro provoz aplikace... - 4-2.1.

Více

Vaše uživatelský manuál XEROX PHASER 3635MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/4274327

Vaše uživatelský manuál XEROX PHASER 3635MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/4274327 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

e-invoicing mojefakturace

e-invoicing mojefakturace e-invoicing mojefakturace V případě potřeby kontaktujte E-mail: e-fakturace.cz@tnt.com Tel.: +420 257 083 418 Obsah Vítejte v aplikaci mojefakturace 3 Registrace do mojefakturace 4 efakturace, eplatba

Více

METATRADER 4 PRŮVODCE ZAČÁTEČNÍKA

METATRADER 4 PRŮVODCE ZAČÁTEČNÍKA METATRADER 4 PRŮVODCE ZAČÁTEČNÍKA OBSAH Stažení MetaTrader 4 3 První přihlášení k MetaTrader 4 7 Přihlášení k MetaTrader 4 7 Změna jazyka 8 Změna vašeho hesla 9 Zapomenuté heslo 9 Obchodování s MetaTrader

Více

Program pro sbr dat pro statistiku obchodu se zbožím mezi lenskými státy Evropské unie. IDES-CZ Verze 2.0

Program pro sbr dat pro statistiku obchodu se zbožím mezi lenskými státy Evropské unie. IDES-CZ Verze 2.0 Program pro sbr dat pro statistiku obchodu se zbožím mezi lenskými státy Evropské unie IDES-CZ Verze 2.0 eský statistický úad Ministerstvo financí-generální editelství cel leden 2005 Obsah: 1. Program

Více

Modul Download pro redakční systém Marwel

Modul Download pro redakční systém Marwel Modul Download pro redakční systém Marwel postupy a doporučení pro práci redaktorů verze manuálu: 0.1 Únor 2008 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah Správce stahování...3 Přihlášení...3

Více

Ochrana osobních údaj ve spole nosti Phoenix Contact

Ochrana osobních údaj ve spole nosti Phoenix Contact Ochrana osobních údaj ve spolenosti Phoenix Contact Jsme velice rádi, že se zajímáte o naši spolenost, produkty a služby, a rádi bychom vás informovali o nkolika klíových bodech týkajících se našeho pístupu

Více

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL TUV

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176950

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176950 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel Xerox WorkCentre 70 / 7 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Rodičovská kontrola UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE. Než svému dítěti dovolíte hrát hry v systému PlayStation Vita, nastavte možnosti rodičovské kontroly.

Rodičovská kontrola UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE. Než svému dítěti dovolíte hrát hry v systému PlayStation Vita, nastavte možnosti rodičovské kontroly. Rodičovská kontrola UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE Než svému dítěti dovolíte hrát hry v systému Vita, nastavte možnosti rodičovské kontroly. 4-419-422-01(1) Systém Vita nabízí funkce, které umožňují rodičům a zákonným

Více

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler Popis a ovládání Aplikace 602XML Filler Základní okno aplikace 602XML Filler Nástrojová lišta Otevřený formulář Pracovní panel Stavový řádek Kontextová nápověda k formulářovému poli Nástrojová lišta Otevře

Více

MarkAs marketingový asistent. Návod Betatest

MarkAs marketingový asistent. Návod Betatest MarkAs marketingový asistent Návod Betatest 25.5.2015 ! 2 /! 9 Obsah Návod betatest 3 Zapojení do betatestu 3 Instalace a aktivace 3 Založení nového zákazníka 4 Konfigurace MarkAs Mailer 6 Použití MarkAs

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL pro klienty eské spoitelny, a.s. ke služb SERVIS 24 GSM banking (pro uživatele mobilních telefon sít Vodafone)

UŽIVATELSKÝ MANUÁL pro klienty eské spoitelny, a.s. ke služb SERVIS 24 GSM banking (pro uživatele mobilních telefon sít Vodafone) UŽIVATELSKÝ MANUÁL pro klienty eské spoitelny, a.s. ke služb SERVIS 24 GSM banking (pro uživatele mobilních telefon sít Vodafone) Vážení klienti, pedstavujeme Vám službu SERVIS 24 GSM banking eské spoitelny,

Více

ipodatelna Uživatelská příručka

ipodatelna Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah Obsah 1 I Úvod 2 II Práce s aplikací 3 III Podání 4 1 Nové podání... 5 IV Informace o Uživateli 11 V Podatelna 13 1 Přijmout... a odmítnout podání 13 2 Seznam... došlých podání

Více

Průvodce novými funkcemi. www.htc.com

Průvodce novými funkcemi. www.htc.com www.htc.com Informace o právech k duševnímu vlastnictví Copyright 2009 HTC Corporation. Všechna práva vyhrazena. Microsoft, Windows a Windows Mobile jsou registrované obchodní značky nebo obchodní značky

Více

Certifikační autorita PostSignum

Certifikační autorita PostSignum Certifikační autorita PostSignum Generování klíčů a instalace certifikátu pomocí programu PostSignum Tool Plus na čipové kartě, USB tokenu verze 1.0.0 Uživatelská dokumentace Březen 2010 Strana 1 (celkem

Více

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese Freemail Prahy 10 Co umožňuje Freemail Freemail funguje na podobném principu jako běžné e-maily (seznam.cz, centrum.cz apod.). Abyste se lépe ve svém e-mailu orientovali, připravili jsme pro vás jednoduchý

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL pro klienty eské spoitelny, a.s. ke služb SERVIS 24 GSM banking (pro uživatele mobilních telefon sít O2)

UŽIVATELSKÝ MANUÁL pro klienty eské spoitelny, a.s. ke služb SERVIS 24 GSM banking (pro uživatele mobilních telefon sít O2) UŽIVATELSKÝ MANUÁL pro klienty eské spoitelny, a.s. ke služb SERVIS 24 GSM banking (pro uživatele mobilních telefon sít O2) Vážení klienti, pedstavujeme Vám službu SERVIS 24 GSM banking eské spoitelny,

Více

Elektronická příručka správa projektu

Elektronická příručka správa projektu Elektronická příručka správa projektu Verze: 1.0 Název: CZ_správa_projektu_V1.PDF Témata: 1 Správa projektu...2 1.1 Založit nebo upravit projekt...2 1.2 Přehled projektů...3 1.2.1 Upravit projekt / změnit

Více

Commander. User s interface manual, v1.0

Commander. User s interface manual, v1.0 Commander User s interface manual, v1.0 1 Obsah 1 Obsah 2 2 Úvod 4 3 Než zanete 5 3.1 Instalace 5 3.2 Pihlášení 5 4 Navigace 6 4.1 Základní obrazovka 6 4.1.1 Hlavní menu 6 4.1.2 Navigátor 7 5 OnLine 8

Více

INSTALACE PROGRAMU EXWIN 7 SPUŠTNÍ PROGRAMU EXWIN 8 REGISTRACE PROGRAMU 9 OKNO HESLO 10 ZAŠKRTÁVACÍ POLÍKO PÍSTUP 11 ZAŠKRTÁVACÍ POLÍKO PRÁVO ZMN 11

INSTALACE PROGRAMU EXWIN 7 SPUŠTNÍ PROGRAMU EXWIN 8 REGISTRACE PROGRAMU 9 OKNO HESLO 10 ZAŠKRTÁVACÍ POLÍKO PÍSTUP 11 ZAŠKRTÁVACÍ POLÍKO PRÁVO ZMN 11 Podvojné úetnictví !"#"$" 2 Obsah INSTALACE PROGRAMU EXWIN 7 SPUŠTNÍ PROGRAMU EXWIN 8 REGISTRACE PROGRAMU 9 OKNO HESLO 10 ZAŠKRTÁVACÍ POLÍKO PÍSTUP 11 ZAŠKRTÁVACÍ POLÍKO PRÁVO ZMN 11 TLAÍTKO ZAVI / VSTUP

Více

Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI

Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI OBSAH Přihlášení se do webové aplikace BAKALÁŘI Zadání přístupových údajů Úvodní stránka Hlavní panel s kartami nabídek Karta Úvod Karta Osobní údaje Karta Klasifikace

Více

FortiaViewer verze 5.0

FortiaViewer verze 5.0 FortiaViewer verze 5.0 Prohlížeč obrázků formátu BMP a JPG ve složce, který je malý, nevyžaduje instalaci a můžete si jej vypálit do každé složky s fotografiemi na CD nebo DVD Příručka uživatele FORTIA

Více

Dell Premier Jak Nakupovat

Dell Premier Jak Nakupovat Dell Premier Jak Nakupovat Dell Premier je Vaše vlastní, bezpečná, osobní nákupní a podpůrná webová stránka umožňující jednoduchý, efektivní a hospodárný proces nakupování. Podívejte se na tyto Dell Premier

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

EXCEL (NEJEN) PRO ELEKTROTECHNIKY

EXCEL (NEJEN) PRO ELEKTROTECHNIKY EXCEL (NEJEN) PRO ELEKTROTECHNIKY Ing. Ivana Linkeová, Ph.D. 3 Úvod Obsah skript odpovídá rozsahu látky probírané ve volitelném pedmtu Technická dokumentace II MS Excel 1, který zajišuje Katedra mechaniky

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU PŘIHLÁŠENÍ K E-MAILOVÉMU ÚČTU Pro přihlášení k účtu je třeba do internetového vyhledávače napsat internetovou adresu http://hotmail.com. Po

Více

Začínáme s programem QuarkXPress 10.1

Začínáme s programem QuarkXPress 10.1 Začínáme s programem QuarkXPress 10.1 OBSAH Obsah Doplňková dokumentace...3 Požadavky na systém...4 Požadavky na systém: Mac OS X...4 Požadavky na systém: Windows...4 Instalování: Mac OS...5 Přidávání

Více

Úvod do email systému

Úvod do email systému Úvod do email systému Základní informace Toto emailové prostředí je rozloženo do tří hlavních částí - rámců. Levý rámec zobrazuje aktuálně přihlášené složky. V pravé části strany se realizuje veškerá činnost

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Dallmayr WebShop. Uživatelská příručka. Dallmayr WebShop. Uživatelská příručka. Tiliaris s. r. o. 2014. Tiliaris s. r. o. 2014 Strana 1 / 11

Dallmayr WebShop. Uživatelská příručka. Dallmayr WebShop. Uživatelská příručka. Tiliaris s. r. o. 2014. Tiliaris s. r. o. 2014 Strana 1 / 11 Dallmayr WebShop Tiliaris s. r. o. 2014 Tiliaris s. r. o. 2014 Strana 1 / 11 Obsah 1. Účel dokumentu... 3 2. Nápověda... 4 Kategorie zboží... 4 Filtrování a třídění zboží... 4 Vyhledávání... 5 Nejčastěji

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

Mojebanka. První kroky se službou Mojebanka

Mojebanka. První kroky se službou Mojebanka Mojebanka První kroky se službou Mojebanka OBSAH Co Vám Mojebanka nabízí? 3 První kroky Přihlášení 4 První kroky Zobrazení transakční historie 5 První kroky Pořízení platby 5 První kroky Podepisování platebních

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

Profibanka. Komplexní péče o kraje, města a obce

Profibanka. Komplexní péče o kraje, města a obce Profibanka Komplexní péče o kraje, města a obce Obsah Co Vám Profibanka nabízí? 3 Postup instalace služby Profibanka 4 První kroky Aktivace služby Profibanka 5 První kroky Standardní přihlášení a aktualizace

Více

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z e-mailu

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z e-mailu Instalace programu OZO z www stránek či odkazu z e-mailu První instalaci programu OZO pro rok 2015 si vždy musíte zvolit volbu PLNÁ VERZE PROGRAMU. Upgrade programu OZO 2015 si můžete stahovat až v době,

Více

JAK ZASLAT VÝSLEDKY V SOUTĚŽI LÉTO S GOLDSTARWAY

JAK ZASLAT VÝSLEDKY V SOUTĚŽI LÉTO S GOLDSTARWAY [Zadejte text.] GOLDSTAR ONLINE TRADING JAK ZASLAT VÝSLEDKY V SOUTĚŽI LÉTO S GOLDSTARWAY Vyhrajte Live účty v celkové hodnotě 30 tisíc euro! Tým Goldstarway Jak zaslat výsledky v soutěži Léto s Goldstarway

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Ekonomický systém UK 2. LF (EIS) https://leonardo.lf2.cuni.cz

Ekonomický systém UK 2. LF (EIS) https://leonardo.lf2.cuni.cz Ekonomický systém UK 2. LF (EIS) https://leonardo.lf2.cuni.cz Požadavky na systém: Do ekonomického systému se připojíte zadáním výše uvedené internetové adresy. Operační systém Windows XP nebo vyšší (vista,

Více

VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA

VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA Ing. Bc. Jaroslav Šmarda Vema, a. s. smarda@vema.cz Abstrakt Ze zkušenosti víme, že nasazení speciálního manažerského informaního systému

Více

InsideBusiness Payments CEE

InsideBusiness Payments CEE InsideBusiness Payments CEE Referenční příručka k novému vzhledu Přístupová cesta do střední a východní Evropy InsideBusiness Payments CEE Potřebujete pohodlný a bezproblémový přístup k úplné nabídce služeb

Více

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Instalace a aktivace Předchozí verze Instalace Aktivace Pokud máte nainstalovanou předchozí verzi aplikace F-Secure Mobile Security, je třeba ji ukončit.

Více

Manuál k online obchodování

Manuál k online obchodování Manuál k online obchodování I. Vyhledání cenného papíru Nejrychlejší vyhledání cenného papíru provedete přímo na hlavní stránce sekce obchodování Moje oblíbené, a to podle názvu, ISINu nebo kódu WKN. Hledaný

Více

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele tj. jak snadno a rychle vyplnit žádost o dotaci z Plzeňského kraje, jak vložit vyúčtování Datum: 16.7.2015 Verze: 1.0 Obsah Úvodní strana aplikace edotace... 3 Krok

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

Domácí ú etnictví. Uživatelská p íru ka. KASTNER software s.r.o.

Domácí ú etnictví. Uživatelská p íru ka. KASTNER software s.r.o. Domácí úetnictví Uživatelská píruka KASTNER software s.r.o. Obsah 1. Úvod...5 1.1. Funkce programu...5 1.2. Licence...6 1.3. Licenní a záruní podmínky...6 1.4. Instalace programu...8 1.4.1. Instalace

Více

Nemoagent. Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent.

Nemoagent. Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent. Nemoagent Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent. Nejdříve je nutné požádat o vytvoření účtu na info@nemoshop.cz, v odpovědi dostanete registrační

Více

FAX 1190L Příručka uživatele programů

FAX 1190L Příručka uživatele programů FAX 1190L Příručka uživatele programů Před používáním přístroje si důkladně pročtěte tento manuál a uchovejte jej pro případné pozdější dotazy. Pro zajištění bezpečného a správného používání si pročtěte

Více

Manuál pro studenty. Obsah

Manuál pro studenty. Obsah Manuál pro studenty Studovat můžete v čase, který Vám vyhovuje a z jakéhokoliv prostředí. Náklady na cestovné a ubytování tímto ušetříte! Kurz Vás nebude nic stát! Počet kurzů bude záviset jen na Vás.

Více

051.WG.V3.28.05.2012. Orientace Ve Webové Platformě

051.WG.V3.28.05.2012. Orientace Ve Webové Platformě 051.WG.V3.28.05.2012 Orientace Ve Webové Platformě OBSAH Následující dokument vás seznámí s podstatnými funkcemi obchodní platformy ONE Web. Přečtěte si ho prosím a neváhejte nás kontaktovat s jakýmikoliv

Více

Up & Down Opce. Manuál. Obsah

Up & Down Opce. Manuál. Obsah Up & Down Opce Manuál Obsah 1 Přihlášení do platformy... 2 2 Rozhraní platformy... 3 2.1 Změna modulu z Forex na Opce... 3 2.2 Market Watch... 4 2.3 Click & Trade okno... 7 2.4 Okno Obchodního portfolia...

Více

Tvorba článků na knihožroutu: Slovo úvodem... 2 Přihlášení... 3 Tvorba tabulky... 5 Vložení obrázků... 8 Vložení hypertextového odkazu...

Tvorba článků na knihožroutu: Slovo úvodem... 2 Přihlášení... 3 Tvorba tabulky... 5 Vložení obrázků... 8 Vložení hypertextového odkazu... Tvorba článků na knihožroutu: Slovo úvodem... 2 Přihlášení... 3 Tvorba tabulky... 5 Vložení obrázků... 8 Vložení hypertextového odkazu... 9 Slovo úvodem Editaci článků provádějte v prohlížeči MOZILLA FIREFOX!

Více

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products 2 703 Prostorová jednotka QAW910 Bezdrátová prostorová jednotka Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousmrn) Ovládání a zobrazení funkcí vytápní místnosti Snímání prostorové teploty Bateriové napájení

Více

Internetový mapový server Karlovarského kraje

Internetový mapový server Karlovarského kraje Internetový mapový server Karlovarského kraje Ing.Jií Heliks Karlovarský kraj Závodní 353/88 Karlovy Vary tel.: 353 502 365 e-mail: jiri.heliks@kr-karlovarsky.cz 1. Úvod Vývojem informa,ních systém. a

Více

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE DISCRETE MANUFACTURING Definice výrobních píkaz Definice výrobních rozvrh ízení zakázkové výroby ízení sériové výroby ízení hromadné

Více

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA Obsah Obsah... 4 Pinya CMS... 5 Přihlášení do systému... 6 Položky v menu administrace... 7 Uživatelé... 8 Správa uživatelů... 8 Nový uživatel... 9 Role... 10 Vytvoření

Více

Manuál pro ověření digitálního podpisu v pdf dokumentech společnosti EKO-KOM, a.s.

Manuál pro ověření digitálního podpisu v pdf dokumentech společnosti EKO-KOM, a.s. Manuál pro ověření digitálního podpisu v pdf dokumentech společnosti EKO-KOM, a.s. 2011 EKO-KOM, a.s. 1. ÚVOD Vzhledem k častým dotazům týkajících se elektronického (digitálního) podpisu obsaženého v dokumentech

Více

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2.

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Popisy uvedené v této příručce jsou založeny na operačních systémech Windows 7 a Mac OS X Mountain Lion. Přečtěte

Více

Easycars Aplikace pro správu autobazaru

Easycars Aplikace pro správu autobazaru Easycars Aplikace pro správu autobazaru Obsah 1 Úvod... 2 1.1 Požadavky... 2 2 Přihlášení do systému... 3 2.1 Úvodní stránka... 4 3 Správa nabídek vozů a klienů... 5 3.1 Výpis vozidel... 5 3.1.1 Export

Více

INSTALACE A POUŽÍVÁNÍ PROGRAMU EXWIN 7 NABÍDKA SOUBOR 13 NABÍDKA ÚETNICTVÍ 25 NABÍDKA KNIHY 76 NABÍDKA NÁSTROJE 150

INSTALACE A POUŽÍVÁNÍ PROGRAMU EXWIN 7 NABÍDKA SOUBOR 13 NABÍDKA ÚETNICTVÍ 25 NABÍDKA KNIHY 76 NABÍDKA NÁSTROJE 150 Ekonomický systém !"#"$" 2 Struný obsah INSTALACE A POUŽÍVÁNÍ PROGRAMU EXWIN 7 NABÍDKA SOUBOR 13 NABÍDKA ÚETNICTVÍ 25 NABÍDKA KNIHY 76 NABÍDKA NÁSTROJE 150 3 Podrobný obsah STRUNÝ OBSAH 3 PODROBNÝ OBSAH

Více

Asset Management Suite. RBroker. User Manual. Date: září 19, 2013. 2010 Finamis s.r.o. Page 1 / 8

Asset Management Suite. RBroker. User Manual. Date: září 19, 2013. 2010 Finamis s.r.o. Page 1 / 8 Asset Management Suite User Manual Date: září 19, 2013 2010 Finamis s.r.o. Page 1 / 8 Table of Contents 1 Úvod... 3 2 Podporované prohlížeče... 3 3 Přihlášení... 3 4 Jazyk aplikace... 4 5 Aplikace... 4

Více

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) Příprava Při instalaci elišky doporučujeme nemít spuštěné žádné další programy. Pro instalaci elišky je třeba mít administrátorská práva na daném počítači.

Více

MetaTrader Mobile Uživatelský manuál Operační systém Andorid HIGHSKY.CZ

MetaTrader Mobile Uživatelský manuál Operační systém Andorid HIGHSKY.CZ MetaTrader Mobile Uživatelský manuál Operační systém Andorid HIGHSKY.CZ 1 OBSAH Instalace 3 Přihlášení 4 Trh 5 Symboly 4 Graf 6 Vlastnosti grafu 7 Nový pokyn okamžitá realizace 7 Nový pokyn čekající 8

Více

Grid Player pro ios verzi 1.1

Grid Player pro ios verzi 1.1 Grid Player pro ios verzi 1.1 Sensory Software International Ltd 2011 O programu Grid Player Grid Player je aplikace pro alternativní a augmentativní komunikaci (AAK) určená lidem, kteří nemohou mluvit

Více

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál DPD CZ Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 3 Přihlášení... 3 Nový uživatel, zapomenuté heslo... 5 3. Nastavení... 6 Nastavení uživatele... 6 Nastavení bankovních účtů...

Více

Postup pro: A) uplatnění poukazu (kupónu) pro stažení aktuálních map Navigon B) bezplatný upgrade pro Navigon 8110

Postup pro: A) uplatnění poukazu (kupónu) pro stažení aktuálních map Navigon B) bezplatný upgrade pro Navigon 8110 Postup pro: A) uplatnění poukazu (kupónu) pro stažení aktuálních map Navigon B) bezplatný upgrade pro Navigon 8110 Uvedený postup je primárně je určen pro přístroj, pro který jste obdrželi v balení nebo

Více

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha PRACUJEME S TSRM Modul Samoobsluha V této kapitole Tato kapitola obsahuje následující témata: Téma Na straně Přehled kapitoly 6-1 Užití modulu Samoobsluha 6-2 Přihlášení k systému 6-3 Hlavní nabídka TSRM

Více

Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide

Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide Aktualizace Windows RT na verzi Windows RT 8.1 Nainstalováním nejnovějších aktualizací Windows zajistěte, aby byl počítač s Windows RT v aktuálním stavu Zjištění

Více

MSDNAA podpora. První přihlášení do systému: Další přihlášení do systému:

MSDNAA podpora. První přihlášení do systému: Další přihlášení do systému: MSDNAA podpora Pro přihlášení k MSDNAA za účelem stažení software použijte odkaz Přihlásit se MSDNAA v pravé části, nebo v prohlížeči zadejte adresu http://msdn62.e-academy.com/vutbr_fpui První přihlášení

Více