OBRAZOVKA FOND. Zobrazení dat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBRAZOVKA FOND. Zobrazení dat"

Transkript

1

2 PEHLED Refco Xpress je aplikace umožující obchodování v reálném ase, která umožuje obchodníkm používat Internet k pístupu ke svým obchodním útm, aby mohli zadávat a vést píkazy, sledovat stav objednávek, dostávat zprávy o stavu zpracovávaných píkaz, sledovat bilance, nahlížet do pozic, kontrolovat vyplnná hesla, získávat kalkulace a surfovat po internetu. Software lze stáhnout pímo z webové stránky Refco. Software obsahuje škálu mód poádacích hesel, vetn roletových menu a textového pole, vypisovaných píkaz (expresní linka) a vytváení píkaz kliknutím myší. Uživatelé tohoto softwaru by mli mít základní znalosti o obchodování s termínovanými obchody a opcemi, jelikož takový materiál se v tomto prvodci nenalézá. Systém využívá množství rzných obrazovek k zobrazení a vyžádání informací. Tyto obrazovky se používají k zobrazení pozic, vyplnných hesel, úetní aktivity, opatrovaných píkaz, kvót, fond a uživatelských preferencí. Další doplkové obrazovky zahrnují pekryvné okno s rychlou cenovou nabídkou a okno s ovením píkazu. Refco Xpress obsahuje systém informující o splnní píkazu v reálném ase. Oznámení o splnní jsou zasílány na vaši obrazovku prostednictvím pekryvného dialogového okna s oznámením, jakmile oznámení obdržíte. V nkterých pípadech se oznámení o splnní vracejí za 1-3 vteiny. Údaje o fondech, oznámení o splnní, píkazech, cenových nabídkách, ekajících píkazech a pozicích jsou zobrazeny v celém systému s použitím nastavitelných rastr. Vtšina datových prvk je barevn kódována oznauje obchodní funknost dat. Nap. píkazy ke koupi jsou zobrazeny modrým fontem, zatímco píkazy k prodeji používají font ervený. Podobným zpsobem používají barevné kódování tržní nabídky k oznaení, zda je kotace kladná nebo záporná. Rzné módy píkaz jsou vytvoeny tak, aby odpovídaly rzným obchodním podmínkám. Napíklad uživatel sledující nabídky/kotace prodaný trh mže okamžit vytvoit píkaz jednoduchým kliknutím na nabídku, jakmile trh dosáhne žádané ceny. Nebo mže snadno shrnout otevené pozice a zlikvidovat kteroukoli z nich jednoduchým vybráním a pak dvojím poklikáním na pozici v okn Pozice.

3 1 OBRAZOVKA FOND Zobrazení dat Zobrazovací tabulka na této obrazovce ukazuje finanní informace aktivního útu vetn: Mny (Cur): Mnový kód pro fond. Regulaního kódu (Reg): Regulaní kód pro fond. Odpolední bilance (AmBal): Dnešní poátení bilance pro fond. Hodnotu neuzavených obchod (OTE): Mezitržní hodnota otevených pozic. Celková hodnota majetku (TE): Hodnota neuzavených obchod plus odpolední finanní bilance. Kupní síla (PP): Pebytené fondy (podízeno kreditní analýze provedené rizikovým oddlením) dostupné pro obchodování. Hodnota krátké opce (SOV): Mezitržní hodnota pozic krátké opce. Toto íslo je pipsáno na vrub kupní síly útu. Hodnota dlouhé opce (LOV): Mezitržní hodnota pozic dlouhé opce. Toto íslo je pipsáno na vrub kupní síly útu. Zstatková hodnota opce: Rozdíl mezi hodnotami krátké a dlouhé opce. Poátení marže (IM): Marže žádaná za všechny otevené pozice. Uložené cenné papíry (SOD): Cenné papíry složené jako záruka k útu. Toto íslo je pipsáno ve prospch kupní síly útu. Udržovací marže (MM): Prahová úrove urující okamžik, kdy je fondy na útu teba doplnit na úrove poátení marže. Všechny informace na této obrazovce se dynamicky aktualizují s výjimkou mnového kódu a regulaního kódu. K aktualizaci dynamických informací na této obrazovce, kliknte na tlaítko Obnovit.

4 2 OBRAZOVKA ZADÁNÍ PÍKAZU Tato obrazovka umožuje zadání píkazu, zrušení píkazu, zmny píkazu a stahování nabídky cen. Zobrazení dat Zobrazovací tabulka ukazuje všechny pracovní píkazy, zrušení, úpravy (storna/nahrazení) a hlášení o splnní. Pepínací tlaítko Pouze funkní umožuje pepínání mezi náhledy Zobrazit vše a Zobrazit pouze funkní. Modus Zobrazit vše zobrazí veškerou úetní aktivitu, vetn funkních píkaz, rušených píkaz, zmn a pijetí píkaz. Modus Zobrazit pouze funkní zobrazí pouze funkní píkazy pro úet. Vtšina definicí polí v zobrazovací tabulce se vysvtluje sama. Ty, u kterých je nutné vysvtlení, jsou: Status (STATUS): Uruje, zda píkaz je funkní (WKNG), rušený (CXL) nebo pozmnný (CXLR). Zrušené píkazy, které byly potvrzeny jako nefunkní jsou oznaeny CXL OUT. Splnné píkazy jsou oznaeny splnno. íslo zrušení (CXL): Píkazní íslo zrušeného píkazu. ásten splnné píkazy se projeví jako ásten funkní píkaz i jako ásten splnný píkaz. Napíklad, pokud je u píkazu skládajícího se z pti kontrakt 1 splnný, bude množství píkaz zobrazených jako funkní 4 z 5 se statutem WKNG. 1 splnný píkaz bude jednoduše zobrazen jako ve splnných s množstvím 1. Vytváení a zadávání píkaz Vytvote píkaz s využitím roletových a textových menu umístných v horní ásti obrazovky. Jakmile je zadán dostatek informací potebných ke splnní požadavk na platný píkaz, kliknte na tlaítko Podat ve spodní ásti formuláe. Tímto krokem zobrazíte okno Ovení píkazu, které zobrazí informace o píkazu poskytnuté v okn Zadání píkazu. V tuto chvíli mžete zkontrolovat informace o píkazu ped podáním píkazu. Jakmile budete spokojeni s informacemi o píkazu, kliknte na tlaítko Penos, abyste píkaz odeslali.

5

6 3 OBRAZOVKA ZADÁNÍ PÍKAZU Pokud budete chtít, mžete modifikovat nkteré píkazové parametry z tiketu ovení píkazu. Tyto parametry jsou cena, množství a typ píkazu. Napíklad pi používání okna zadání píkazu mžete zadat informace tak, abyste koupili 2 kontrakty daného nástroje. Když se zobrazí okno Ovení píkazu, "blesková" kotace zobrazená na obrazovce v reálném ase mže oznait stav, který potvrzuje zmnu ze 2 na 1 kontrakt. Do okna Ovení píkazu lze vložit jakékoli požadované zmny. Nakonec máte možnost zrušit vykonání píkazu a navrátit se do okna zadávání píkazu. Jednoduše kliknte na tlaítko Zrušit provádní. Jakmile je píkaz zadán a pijat, bude mu pidleno píkazové íslo. íslo píkazu a stav píkazu (status) budou zobrazeny v zobrazovací tabulce v okn Ovení píkazu. Jakmile budou píkazy vyplnny (zcela nebo ásten), bude vám to oznámeno pekryvným dialogovým oknem, které bude obsahovat tuto informaci o splnní píkazu. Budete-li chtít zavít okno, jednoduše kliknte na tlaítko OK. Expresní linka Expresní linka vám umožní vstoupit do píkaz rychle a snadno vypsáním píkazních informací do zobrazeného textového okna. Expresní linku nelze použít na píkazy s cenovým rozptím nebo píkazy OCO. Na tyto píkazy použijte rozbalovací menu a textová okna. Je teba dbát na to, abyste zadali informaci správn a ve shod s požadovanou syntaxí. Jelikož jsou informace vpisovány do textového pole, rozvírací a textová pole budou automaticky zaplnna vypsanými informacemi.

7 4 OBRAZOVKA ZADÁNÍ PÍKAZU Syntax expresní linky: ** Všechny vstupní informace musejí být oddleny jednou mezerou a jsou bez pád. (Postup, jakým se vyplují data pomocí expresní linky, je tentýž jako postup, kterým by se vyploval pomocí roletových a textových polí). Píklady vyplnní expresní linky: ( ^ znamená 1 mezeru) B^1^GCM2^2850 (Koupit 1. ervna 2002 Comex Gold za $285.00) S ^1^CN2^220C^80^OB (prodat 1. ervence 2002 Corn 220 opní koup za 8 cent nebo více) B^1^MEM2^104000^STOP (Koupit 1. ervna yr. T-note za pi stop) S^1^UCM2^102575^STWL^ (Prodat 1. ervna 2002 S&P 500 za stop s limitem ) Pozn.: I když data v textovém poli expresní linky ídí roletová a textová pole v horní ásti obrazovky, okno Ovení píkazu se tvoí pomocí dat, která jsou v roletových a textových polích (nikoli z dat v textovém poli expresní linky). Používejte textový formát YYYYMMDD (rok-4ísla, msíc2, den 2) na informace typu "platný až do data" jak pro vstupní mód expresní linky tak pro vstupní mód jiný než u expresní linky. Chcete-li resetovat nebo vymazat všechny poli na obrazovce, kliknte na tlaítko Vyistit.

8 5 OBRAZOVKA ZADÁNÍ PÍKAZU Zisková rozptí Spread Chcete-li zadat ziskové rozptí u futures, Kliknte na zaškrtávací políko Ziskové rozptí / Spread umístné v pravé horní ásti obrazovky. Pro ziskové rozptí u opcí kliknte na tlaítko Opt Sprd. Je-li vybráno jedno z tchto políek, budou zobrazena píslušná políka pro zadání obchodu. Zrušení píkazu Cancel Píkazy lze zrušit dvma zpsoby buto kliknte na linku píkazu a kliknte na tlaítko Zrušit/Cancel nebo dvakrát kliknte na píkaz a vyberte zrušit z rozvírací nabídky. Když bude pijat požadavek na zrušení, bude pidleno íslo pro zrušení a zobrazeno v zobrazovací tabulce. Chcete-li zrušit všechny funkní píkazy, kliknte na tlaítko Zrušit vše v horní ásti obrazovky. Budete dotázáni dialogovým oknem, zda jste si jisti požadavkem na zrušení všech píkaz. Zmna píkazu CancelReplace Píkazy lze mnit dvma zpsoby buto kliknte na píkaz a kliknte na tlaítko Zrušit-zmnit/CancelReplace nebo dvakrát kliknte na píkaz a vyberte Zrušit-zmnit/CancelReplace z rozkládací nabídky. Jakmile vydáte požadavek na zrušení/nahrazení píkazu, píkaz bude obnoven a zobrazen ovladaích rozkládacích a textových polí v horní ásti obrazovky. Mžete zmnit zlute policka = kvantitu, cenu, typ píkazu nebo datum platnosti. Jakmile byl provedena úprava píkazu, kliknte na tlaítko Podat. Pak se objeví obrazovka Ovení píkazu. Pokraujte ve zpracovávání píkazu stejným zpsobem, jako byste to dlali u nového píkazu.

9 Rychlé cenové nabídky 6 OBRAZOVKA ZADÁNÍ PÍKAZU Rychlé cenové nabídky lze zobrazit automaticky nebo na vyžádání. Rychlá nabídka pedstavující bleskovou kotaci v reálném ase bude zobrazena automaticky, jakmile do roletových a textových oken píkazu zadáte dostaující informace o kontraktu. Chcete-li dostávat rychlé cenové nabídky na požádání, zaneste informace o kontraktu do textového okna rychlých nabídek a kliknte na tlaítko Rychlá nabídka. Syntax pro vyžádání rychlé nabídky je následující: CCMY [P/C][STRIKE] Komoditní kód skládající se ze dvou písmen, kontraktaní msíc, kontraktaní rok (opní prodej/opní koup)(realizaní cena) C MY^[P/C][STRIKE] Komoditní kód skládající se z jednoho písmene (mezera), kontraktaní msíc, kontraktaní rok (opní prodej/opní koup)(realizaní cena) Prosím, pozor: 1) U jednopísmenových kód, jako jsou nap. C nebo S, je teba pidat ješt mezeru. Naopak je tomu u zadávání kontraktaních informací, které využívají pro zadání obchodu expresní linku, kde se ve specifikacích kontraktu, msíce a roku mezera nepipouští; 2) Indikátor opního prodeje a koup je ped realizaní cenou; u zadávání podmínek obchodu v expresní lince se tento indikátor píše až za realizaní cenou. Rychlé nabídky mohou být zobrazovány pouze tak, že ukazují poslední zmnu dlužné a isté hodnoty, nebo je lze zobrazovat s detailnjšími cenovými informacemi. Chcete-li zobrazit detailní informace, zkontrolujte ped kliknutím na tlaítko "Rychlá nabídka" dialogové okno Úplná nabídka. Pokud nespecifikujete u rychlé nabídky kontraktaní msíc a rok, dostanete kotaci kontraktu na následující msíc.

10 7 OBRAZOVKA PREFERENCÍ Obrazovka Preferencí se používá k definování stánky cenových nabídek z okna Cenové nabídky, ladní seznamu symbol pro obrazovku Zadávání píkaz a nastavení typu standardního píkazu a množství pro píkazy vytvoené pímo z obrazovky Cenové nabídky. Vytvoení stránky Cenových nabídek Kontrakty na svou stránku cenových nabídek, maximáln 40, pidáte zanesením informací o kontraktu pímo do textových kolonek nebo užitím roletových a textových polí ve spodní ásti obrazovky. Jakmile zanesete své cenové nabídky, kliknte na tlaítko Uložit stránku a vaše nastavení bude uloženo. Chcete-li se podívat na vaše nabídky, pepnte na obrazovku Cenové nabídky a kliknte na tlaítko Obnovit stránku cenových nabídek. Mžete vyistit celou stránku kliknutím na tlaítko Vyistit stránku. Píkaz, ve kterém budou zobrazeny vaše nabídky, je urováno pozicí vašich nabídkových údaj v textových polích. Stránka nabídek je osazena ádkem zleva doprava. U cenových nabídek zapisovaných do textových polí je požadovaná syntaxe následující: Futures: CCMY nebo C^MY Opce: CCMY [(P)(C)]XXXXX nebo C^MY [(P)(C)]XXXXX Vezmte na vdomí, že u jednopísmenových kód musíte mezi kód a msíc vložit mezeru. (XXXXX pedstavuje až 5-místnou realizaní cenu.) Mžete také využít roletových a textových polí a vložit informace o své nabídce takto. Dejte pozor na to, abyste ve své upravené tabulky nabídek specifikovali pozici pro každou nabídku. Pokud zadáváte informace o nabídkách tímto zpsobem, nemusíte se do takové míry zaobírat správnou syntaxí. Program použije správnou syntax automaticky.

11 8 OBRAZOVKA PREFERENCÍ Chcete-li odstranit nabídku z obrazovky Cenových nabídek, vyberte a zvýraznte ji myší a stisknte buto tlaítko backspace nebo delete na klávesnici. Nebo vyberte pozici cenové nabídky, kterou chcete vymazat (s použitím rozvíracího dialogového okna v dolní ásti obrazovky), a pak kliknte na tlaítko Odstranit nabídku. Nezapomete, že musíte kliknout na tlaítko Uložit stránku, abyste zmny, které jste provedli v nastavení vašich nabídek, uložili na stálo. Nastavitelný seznam symbol Nastavte si uživatelský seznam symbol na obrazovce Zadávání píkaz výbrem produkt použitím rozvíracího dialogového okna Komodity v dolní ásti obrazovky. Vyberte komoditu ze seznamu, stisknte tlaítko Pidat komoditu a ta bude pidána do vašeho nastaveného seznamu symbol. Nastavení ovlivní pouze seznamy symbol na obrazovce Zadávání píkaz. Abyste mohli aplikovat svj nastavený uživatelský seznam, musíte vybrat zaškrtávací políko Použít nastavené uživatelské seznamy na obrazovce Zadávání píkaz. Chcete-li komoditu ze svého uživatelského seznamu odstranit, vyberte ji v dialogovém okn seznamu, a kliknte na tlaítko Smazat komoditu. Pednastavený typ píkazu a množství Tato nastavení stanoví typ vašeho výchozího píkazu a množství použitých v píkazu, které se vytváejí pímo na obrazovce Cenových nabídek.

12 9 Obrazovka cenových nabídek OBRAZOVKA CENOVÝCH NABÍDEK Obrazovky cenových nabídek se užívá k zobrazení vaší upravené stránky cenových nabídek (vytvoené z obrazovky Preferencí), zobrazení Divoké karty cenových nabídek a nahlížení do Rychlých nabídek. Cenové nabídky zobrazené na této stránce jsou bleskové kotace v reálném ase zobrazené na základ požadavku cenové nabídky a automaticky se neaktualizují, jako je tomu u prtokových stránek cenových nabídek. Jinými slovy, musíte kliknout na jedno z tlaítek výbru cenových nabídek, abyste obdrželi aktuální kotaci. Stažené kotace reflektují nejnovjší dostupné informace o cenových nabídkách, jak je to oznaeno v asovém políku v zobrazovací lišt cenových nabídek. Cenové nabídky s pozitivní ziskovou zmnou jsou zobrazeny mode; negativní zmna je zobrazena erven a nabídky beze zmny jsou zobrazeny ern. Zobrazení stránky cenových nabídek Chcete-li zobrazit vaši upravenou uživatelskou stránku cenových nabídek, jednoduše kliknte na tlaítko Obnovit stránku cenových nabídek. Zmny provedené na vaší stránce cenových nabídek prostednictvím obrazovky Preferencí se neaktivují, dokud nekliknete na tlaítko Obnovit stránku cenových nabídek. Zobrazení Divoké karty Cenových nabídek Cenové nabídky na všechny kontraktaní msíce a roky pro daný symbol získáte s Divokou kartou cenových nabídek. Zadejte symbol bez udání msíce a roku, stisknte tlaítko Divoká karta cenových nabídek a získáte kotace na všechny kontrakty pro specifikovaný symbol. U cenových nabídek z Divoké karty specifikovat, zda se jedná o kotace futures nebo opce kliknutím na tlaítka Futures, Nabídka nebo Poptávka umístná ve spodní ásti obrazovky. Standardní nastavení je na cenové nabídky futures.

13 10 OBRAZOVKA CENOVÝCH NABÍDEK Rychlé cenové nabídky Chcete-li dostat Rychlou cenovou nabídku, zadejte kontraktaní informace do textového okna Rychlé nabídky a kliknte na tlaítko Rychlá cenová nabídka. Získávání cenových nabídek tímto zpsobem je stejné jako získávání rychlých cenových nabídek na obrazovce Zadání píkazu. Stránka cenových nabídek v Zadání píkazu Píkazy mžete vytvoit pímo ze stránky cenových nabídek. Kliknte dvakrát na kteroukoli nabídku ze zobrazených cenových nabídek. Ukáže se vám dialogové okno menu, které vám umožní vytvoit píkaz ke koupi, píkaz k prodeji nebo okno opustit (nevytvoíte píkaz). Pokud se rozhodnete vytvoit píkaz ke koupi nebo prodeji, zobrazí se vám obrazovka Ovení píkazu s píkazovým tiketem na komoditu spojenou s cenovou nabídkou, na kterou jste dvakrát kliknuli na obrazovce cenových nabídek. Obrazovka ovení píkazu se automaticky zobrazí s vyplnnou komoditou a kontraktaními informacemi, výchozí (pednastavenou) kvantitou, výchozím (pednastaveným) typem píkazu a cenou (jak je dána v kolonce posledního asu na zobrazovací lišt cenových nabídek). Nezapomete, že výchozí množství a typ píkazu jsou specifikovány na obrazovce Preferencí. Pro tržní píkaz nebo píkaz do závrky, není zapotebí informací o cen a nebudou zde obsaženy. OBRAZOVKA SPLNNÍ PÍKAZU Obrazovka splnní píkazu Obrazovka splnní píkazu zobrazuje splnné píkazy za prbžný obchodní den. Mžete obdržet ohodnocení každého splnného píkazu v reálném ase kliknutím na tlaítko Obnovit umístný ve spodní ásti obrazovky. Nejdležitjšími prvky v zobrazovací lišt jsou množství vyplnných píkaz, cena a PnL (koup a ztráta), které se ídí cenovými nabídkami v reálném ase.

14 11 OBRAZOVKA POZIC Obrazovka pozic Obrazovka pozic zobrazuje pozice na zaátku obchodního dne, stejn jako též všechny nové splnné píkazy za prbžný obchodní den. Nov splnné píkazy e existujícími pozicemi mžete shrnout kliknutím na tlaítko Zobrazit souhrn umístný ve spodní ásti obrazovky. Jakmile na nj kliknete, nápis na tomto tlaítku se zmní na Zobrazit Podrobnosti. Pepnte zpt do zobrazení podrobností o pozicích optovným kliknutím na tlaítko. Když se díváte na pozice v souhrnném módu, mžete vytvoit offsetting píkaz dvojitým kliknutím na pozici zobrazenou na lišt pozic. Výchozí ty píkazu pro poziní offsets vytvoený na této obrazovce je Trh a výchozí kvantitou je množství souhrnu pozice. Nap. zaínáte-li obchodní den burzovní spekulací Long druhého prosince 2002 v kukuici, rozhodnete se pidat jeden kontrakt ke své pozici a obdržíte zprávu o vyplnní píkazu Koup 1. prosince 02 kukuice (Buy 1 Dec 02 Corn). Kliknutím na tlaítko Zobrazit souhrn zobrazíte pozici Long 3 CZ2. Kliknutím na tento záznam na zobrazovací lišt se automaticky zobrazí obrazovka Ovení píkazu. Množství bude 3 a typ píkazu bude Market (Trh).

15 12 OBRAZOVKA EKAJÍCÍCH PÍKAZ Obrazovka ekajících píkaz / Parked Order Tato obrazovka vám umožní vytvoit sérii pedem pipravených píkaz, které lze odeslat kdykoli pozdji. K vytvoení mžete využít roztahovacích a textových polí k zadání píkazu v horní ásti obrazovky nebo expresní linky. Jakmile vyplníte dostaující informace k vytvoení píkazu, kliknte na tlaítko Zaparkovat píkaz a pidáte píkaz do zobrazovací tabulky ekajících píkaz. Abyste podali ekající píkaz, staí dvakrát kliknout na píkaz v zobrazovací tabulce. Všimnte si, že z tohoto formuláe mžete obdržet rychlou nabídku cen.

16 13 OBRAZOVKA WEBU Webová obrazovka Webová obrazovka obsahuje obecný webový prohlíže a lze ji použít k nalezení jakékoli webové stránky vstupem do URL v adresovém ádku a potvrzením klávesou Enter. Další informace Vám rád poskytne Peter Veea-Klüfers. Tel: , Fax: , Mobil: Web: IQ-TRADE GmbH Freiligrathring Ratingen Tel: Fax: Mobil: web: Minimální požadavky na systém: Windows 98, 64MB RAM, procesor 200Mhz, 10MB dostupného místa na hard disku. Otázky ohledn instalace a používání Refco Xpress volejte v USA na Technickou podporu Ve službách Online, v oddílu vaší zákaznické smlouvy (Booklet 2) vyhledejte pípady, kdy Refco neodpovídá za provoz poítaového obchodování. Copyright 2002 Refco Group, Inc. All Rights Reserved. Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. S&P 500 is a trademark of The McGraw-Hill Companies, Inc.

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly.

Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly. Výkaz rozvaha Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly. Po spuštní modulu se zobrazí základní okno výkazu: V tabulce se zobrazují sloupce výkazu. Ve

Více

P ehled nep ítomnosti

P ehled nep ítomnosti Pehled nepítomnosti Modul poskytuje pehled nepítomností zamstnanc na pracovišti. Poskytuje informace o plánované, schválené nebo aktuáln erpané pracovní nepítomnosti zamstnanc v rámci pracovišt VUT a možnost

Více

Vaše uživatelský manuál HTC TOUCH DIAMOND2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3462507

Vaše uživatelský manuál HTC TOUCH DIAMOND2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3462507 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Párování Modul Párování poskytuje pehled o došlých i vrácených platbách provedených bankovním pevodem i formou poštovní poukázky. Jedná se napíklad o platby za e-pihlášky, prkazy ISIC nebo poplatky za

Více

DUM. Databáze - úvod

DUM. Databáze - úvod DUM Název projektu íslo projektu íslo a název šablony klíové aktivity Tematická oblast - téma Oznaení materiálu (pílohy) Inovace ŠVP na OA a JŠ Tebí CZ.1.07/1.5.00/34.0143 III/2 Inovace a zkvalitnní výuky

Více

Nastavení synchronizace asu s internetovými servery. MS Windows XP

Nastavení synchronizace asu s internetovými servery. MS Windows XP Nastavení synchronizace asu s internetovými servery Tento návod Vám pomže nastavit na Vašem poítai synchronizaci asu s internetovými servery pro operaní systémy MS Windows (XP, Vista), Linux (Ubuntu) a

Více

"DLK 642-Lite Konfigurator" Programové vybavení pro ídicí jednotku DLK642-Lite Instalaní a programovací návod verze 2.1.4 Aktualizace 3.11.

DLK 642-Lite Konfigurator Programové vybavení pro ídicí jednotku DLK642-Lite Instalaní a programovací návod verze 2.1.4 Aktualizace 3.11. "DLK 642-Lite Konfigurator" Programové vybavení pro ídicí jednotku DLK642-Lite Instalaní a programovací návod verze 2.1.4 Aktualizace 3.11.03 V souvislostí s neustálým rozvojem systém, hardwarového a programového

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

CitiManager: Stručný návod k přechodu na nový systém pro držitele karet

CitiManager: Stručný návod k přechodu na nový systém pro držitele karet Tento stručný návod vám ukáže: 1. jak postupovat při registraci do CitiManager a) Pouze pro stávající držitele karet, kteří používají online výpisy b) Pouze pro držitele karet, kteří používají papírové

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

Postup pi importu. Zdroje: ElkoValenta, HP tronic. A. export vytvoených kategorií

Postup pi importu. Zdroje: ElkoValenta, HP tronic. A. export vytvoených kategorií Postup pi importu Zoner InShop Multiimport je aplikace, která Vám umožní snadno a rychle pevzít katalogy, ceníky a zboží od vašeho dodavatele. Minimalizuje tak práci, kterou musíte vynaložit pi runím vkládání

Více

Instalace multiimportu

Instalace multiimportu Instalace multiimportu 1. Rozbalit archiv multiimportu (nap. pomocí programu Winrar) na disk C:\ Cesta ve výsledném tvaru bude: C:\MultiImport 2. Pejdte do složky Install a spuste soubor Install.bat Poznámka:

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV6623EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4156036

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV6623EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4156036 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION DV6623EA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION DV6623EA

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9092EA

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9092EA Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Prvodce pro rychlou instalaci. EW-7206Apg Wireless LAN Access Point

Prvodce pro rychlou instalaci. EW-7206Apg Wireless LAN Access Point Prvodce pro rychlou instalaci EW-7206Apg Wireless LAN Access Point 0 Rychlá instalace ESKY Ped zahájením zapojování zaízení EW-7206APg provte, zda máte pístup k Internetu prostednictvím širokopásmového

Více

EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ

EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - EXPORTU DAT DO EXTERNÍCH FORMÁT YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO

Více

Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz

Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz Redakní systém OlomouckéWeby.cz REDAKNÍ SYSTÉM OLOMOUCKÉWEBY.CZ... 2 POPIS SYSTÉMU... 3 OBLAST VYUŽITÍ REDAKNÍHO SYSTÉMU... 3 POPIS SYSTÉMU... 3 PIZPSOBENÍ CMS DLE

Více

Uživatelská píruka pro Windows

Uživatelská píruka pro Windows Uživatelská píruka pro Windows SANTIS ADSL 100 ADSL USB Modem Za žádných okolností neotevírejte kryt pístroje! Používejte pouze kabely dodané s tímto zaízením a neprovádjte na tchto kabelech žádné zmny.

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5316E/5320E

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5316E/5320E Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Zbytky zákaznického materiálu

Zbytky zákaznického materiálu Autoi: V Plzni 31.08.2010 Obsah ZBYTKOVÝ MATERIÁL... 3 1.1 Materiálová žádanka na peskladnní zbytk... 3 1.2 Skenování zbytk... 7 1.3 Vývozy zbytk ze skladu/makulatura... 7 2 1 Zbytkový materiál V souvislosti

Více

OBSAH: SPUŠT NÍ PROGRAMU A P IHLÁŠENÍ DO PROGRAMU...6

OBSAH: SPUŠT NÍ PROGRAMU A P IHLÁŠENÍ DO PROGRAMU...6 OBSAH: 1. SPUŠTNÍ PROGRAMU A PIHLÁŠENÍ DO PROGRAMU...6 Vytvoení nového (zrušení stávajícího) uživatele... 7 Ikony hlavní lišty... 8 Panel píznak... 8 Panel nástroj v tiskových sestavách.... 8 2. EVIDENCE

Více

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 PODACÍ DENÍK SPIS SBRNÝ ARCH PÍSEMNOST DOKUMENT ÍSLO JEDNACÍ J ODESÍLATELE - Soubor všech jednotlivých DOŠLÝCH a VLASTNÍCH písemností. - Každé písemnosti

Více

Citibank Elektronické výpisy

Citibank Elektronické výpisy Citibank Elektronické výpisy ELEKTRONICKÝ VÝPIS Elektronický výpis je zcela identický jako Váš papírový výpis z běžného či kartového účtu. Je ve formátu PDF a po vytištění je plnohodnotný papírovému výpisu.

Více

Up & Down opce. Manuál. Obsah

Up & Down opce. Manuál. Obsah Up & Down opce Manuál Obsah 1 Přihlášení do platformy... 2 2 Rozhraní platformy... 4 2.1 Změna modulu z Forex na Opce... 4 2.2 Market Watch... 5 2.3 Up-Down Opce... 9 2.4 Okno Obchodního portfólia... 11

Více

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní.

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní. Před přihlášením - HLAVNÍ MENU Přihlášení do banky Přihlášení s Internetovým přístupovým kódem 1. Vepište své Zákaznické ID do kolonky 'identifikátor uživatele'. (Vaše Zákaznické ID je 8-místný číslovat

Více

Inventury verze 1.40

Inventury verze 1.40 Inventury verze 1.40 popis zmn a nových funkcí programu Od verze 1.40 jsou k dispozici dv nové funkce: 1. lenní inventury prodejny na "Regály" 2. Vazba na sníma árového kódu CipherLab 711 Ob funkce usnadují

Více

Gluco Diary Elektronický diář měření krevní glukózy

Gluco Diary Elektronický diář měření krevní glukózy Gluco Diary Elektronický diář měření krevní glukózy (Uživatelská příručka) Obsah 1. Představení programu Gluco Diary a. Uživatelská příručka b. Zákaznický servis 2. Součásti programu Gluco Diary 3. Požadavky

Více

Modul Download pro redakční systém Marwel

Modul Download pro redakční systém Marwel Modul Download pro redakční systém Marwel postupy a doporučení pro práci redaktorů verze manuálu: 0.1 Únor 2008 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah Správce stahování...3 Přihlášení...3

Více

POPTÁVKOVÝ A OBJEDNÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM USERGUIDE

POPTÁVKOVÝ A OBJEDNÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM USERGUIDE USERGUIDE Obsah Vaše výhody na první pohled... 3 Přihlášení... 3 Cenová nabídka... 4 Jak si poradit s chybou krok 1... 7 Jak si poradit s chybou krok 2... 10 Jak vygenerovat z nabídky novou objednávku...

Více

4 kanálový digitální videorekordér CR-04A. Návod k použití

4 kanálový digitální videorekordér CR-04A. Návod k použití 4 kanálový digitální videorekordér CR-04A Návod k použití 1. Základní vlastnosti: - digitální záznam obrazu z 1 až 4 kamer na HDD s variabilní kapacitou (20 120 GB) - volba zobrazení a záznamu 1 nebo 4

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP GX33 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1276748

Vaše uživatelský manuál SHARP GX33 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1276748 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3.

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Popis prostedí...4 3.1 Hlavní okno...4 3.1.1 Adresáový strom...4

Více

Vaše uživatelský manuál ZYXEL PRESTIGE 320W http://cs.yourpdfguides.com/dref/2426637

Vaše uživatelský manuál ZYXEL PRESTIGE 320W http://cs.yourpdfguides.com/dref/2426637 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro ZYXEL PRESTIGE 320W. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se ZYXEL PRESTIGE 320W v

Více

Elektronický obchod pístroj ABB s.r.o., Divize Výrobky nízkého naptí http://elsynn.abb.cz/obchod. ABB Group April 27, 2012 Slide 1

Elektronický obchod pístroj ABB s.r.o., Divize Výrobky nízkého naptí http://elsynn.abb.cz/obchod. ABB Group April 27, 2012 Slide 1 Elektronický obchod pístroj ABB s.r.o., Divize Výrobky nízkého naptí http://elsynn.abb.cz/obchod April 27, 2012 Slide 1 Orientace v e-shopu Základní menu pro pohyb v aplikaci Pihlášení smluvního partnera/podregistrovaného

Více

Uživatelský manuál služby

Uživatelský manuál služby Uživatelský manuál služby Vážená paní, vážený pane, služba @FAKTURA 24 je moderní forma fakturace, která Vám umožní vystavovat, odesílat a pijímat faktury v elektronické podob. Služba @FAKTURA 24 Vám ušetí

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Profesis KROK ZA KROKEM 2

Profesis KROK ZA KROKEM 2 Profesis KROK ZA KROKEM 2 Adresa systému: www.profesis.cz Údaje nutné pro přihlášení: - přihlašovací jméno: sedmimístné číslo autorizace. Včetně nul na začátku např.: 0000001 - heslo: na štítku DVD Profesis

Více

Nový InfoFIT. Manuál k systému Alfresco DMS. Obsah. Úvod. Pihlášení do systému pes webové rozhraní

Nový InfoFIT. Manuál k systému Alfresco DMS. Obsah. Úvod. Pihlášení do systému pes webové rozhraní Nový InfoFIT Manuál k systému Alfresco DMS Obsah Obsah Úvod Pihlášení do systému pes webové rozhraní Procházení struktury Možnosti práce se soubory Možnosti práce se složkami Verzování Zaputí/vypnutí verzování

Více

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler Popis a ovládání Aplikace 602XML Filler Základní okno aplikace 602XML Filler Nástrojová lišta Otevřený formulář Pracovní panel Stavový řádek Kontextová nápověda k formulářovému poli Nástrojová lišta Otevře

Více

Co je nového v GM EPC

Co je nového v GM EPC Co je nového v GM EPC GM Next Gen EPC má mnoho nových funkcí, umožňujících najít správný díl rychleji a snáze. Podrobné pokyny k použití každé funkce si zobrazíte zvolením Uživatelské příručky z nabídky

Více

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - UŽIVATELSKÉ ÚPRAVY GRAFICKÝCH VÝSTUP YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Vtšina produkt spolenosti YAMACO Software

Více

Certifikační autorita PostSignum

Certifikační autorita PostSignum Certifikační autorita PostSignum Generování klíčů pomocí programu PostSignum Tool Plus verze 2.0.1 Uživatelská dokumentace Červenec 2011 Strana 1 (celkem 21) 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Úvod...3 2.1 Informace

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta Elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace.

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Profesis on-line 20.1.2015 Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Adresa systému: www.profesis.cz Údaje nutné pro přihlášení: - přihlašovací jméno: sedmimístné číslo autorizace (včetně

Více

Nápověda pro práci s PPP. Jak vytvořit nabídku?

Nápověda pro práci s PPP. Jak vytvořit nabídku? Nápověda pro práci s PPP Jak vytvořit nabídku? Otevřete si webovou stránku Platformy plánování akcí (PPP): *url* Zvolte jazyk. Přihlaste se pomocí vašeho uživatelského jména a hesla. Vyberte ze seznamu

Více

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586519

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586519 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA BIZHUB 160. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se KONICA MINOLTA

Více

Roenka absolvent. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Roenka absolvent. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Roenka absolvent Modul zobrazuje seznam student a jejich závrených prací. Dále informaci o tom, zda studenti chtjí být uvedeni v tiskové roence a zda zaplatili poplatek nutný k jejich zveejnní v roence.

Více

HP-2000E UŽIVATELSKÝ MANUÁL

HP-2000E UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP-2000E UŽIVATELSKÝ MANUÁL Strana 1 / 7 Úvod AirLive konfigurační utilita pro OS Windows umožňuje uživatelům identifikovat HomePlug zařízení (HP1000E Sérii & HP2000E Sérii) v elektrické síti. Dále zobrazuje

Více

Vaše uživatelský manuál KASPERSKY ANTI-VIRUS MOBILE 6.0 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3931614

Vaše uživatelský manuál KASPERSKY ANTI-VIRUS MOBILE 6.0 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3931614 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KASPERSKY ANTI-VIRUS MOBILE 6.0. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor Verze: 1.06 Strana: 1 / 17 Návod pro použití Plug-in SMS Operátor 1. Co to je Plug-in modul SMS Operátor? Plug-in modul (zásuvkový modul) do aplikace MS Outlook slouží k rozšíření možností aplikace MS

Více

Důležité odkazy pro zákaznický samoobslužný portal

Důležité odkazy pro zákaznický samoobslužný portal Důležité odkazy pro zákaznický samoobslužný portal Obsah Kapitola 1: Registrace a přihlášení k samoobslužnému portalu 1 Kapitola 2: Základní informace 5 Kapitola 3: Registrace produktu 7 Kapitola 4: Případy

Více

Elektronická příručka správa projektu

Elektronická příručka správa projektu Elektronická příručka správa projektu Verze: 1.0 Název: CZ_správa_projektu_V1.PDF Témata: 1 Správa projektu...2 1.1 Založit nebo upravit projekt...2 1.2 Přehled projektů...3 1.2.1 Upravit projekt / změnit

Více

Ro!ní záv"rka KALKUL1

Ro!ní závrka KALKUL1 Ro!ní záv"rka KALKUL1 Pozn. Tento popis odpovídá stavu do roku 2000 a t!ká se jednoduché P"ed spu#t$ním tohoto p"íkazu je nutné si p"ipravit podklady a provést uzav"ení p"íslu#n!ch knih. Uzáv$rkové operace

Více

Návod k obsluze portálu Eurovignette. Postup při zakoupení euroviněty

Návod k obsluze portálu Eurovignette. Postup při zakoupení euroviněty Návod k obsluze portálu Eurovignette Toto je návod k obsluze, který vám vysvětlí proces získání euroviněty na portálu Eurovignette. Neslouží k výkladu ani vysvětlení zákonných ustanovení směrnice o eurovinětě.

Více

Expresní linka. První kroky se službou Expresní linka

Expresní linka. První kroky se službou Expresní linka Expresní linka První kroky se službou Expresní linka OBSAH Co Vám Expresní linka nabízí? 3 Možnost zabezpečení přístupu k Expresní lince 4 První kroky Registrace čísla Vašeho mobilního telefonu 4 První

Více

Instalaní manuál. SET Potvrzovací tlaítko, slouží pro potvrzení výbru funkce v OSD menu

Instalaní manuál. SET Potvrzovací tlaítko, slouží pro potvrzení výbru funkce v OSD menu Instalaní manuál Základní popis zaízení: Zobrazení obrazu ze 4 kamerový vstup na jedné obrazovce v reálném ase 4 kamerové vstupy 4 alarmové vstupy 2 alarmové výstupy (jedno relé NO/NC) detekce ztráty videosignálu

Více

Up & Down Opce. Manuál. Obsah

Up & Down Opce. Manuál. Obsah Up & Down Opce Manuál Obsah 1 Přihlášení do platformy... 2 2 Rozhraní platformy... 3 2.1 Změna modulu z Forex na Opce... 3 2.2 Market Watch... 4 2.3 Click & Trade okno... 7 2.4 Okno Obchodního portfolia...

Více

ipodatelna Uživatelská příručka

ipodatelna Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah Obsah 1 I Úvod 2 II Práce s aplikací 3 III Podání 4 1 Nové podání... 5 IV Informace o Uživateli 11 V Podatelna 13 1 Přijmout... a odmítnout podání 13 2 Seznam... došlých podání

Více

IFTER-EQU Instalační manuál

IFTER-EQU Instalační manuál IFTER-EQU Instalační manuál Revize: Únor 2016 1 / 30 Obsah: 1 IFTER EQU Instalace softwaru 1.1 Rychlá instalace 1.1.1 Instalace na jeden počítač 1.1.2 Instalace na více počítačů 1.2 Pokročilá instalace

Více

METATRADER 4 PRŮVODCE ZAČÁTEČNÍKA

METATRADER 4 PRŮVODCE ZAČÁTEČNÍKA METATRADER 4 PRŮVODCE ZAČÁTEČNÍKA OBSAH Stažení MetaTrader 4 3 První přihlášení k MetaTrader 4 7 Přihlášení k MetaTrader 4 7 Změna jazyka 8 Změna vašeho hesla 9 Zapomenuté heslo 9 Obchodování s MetaTrader

Více

Představenstvo, kontrolní komise, vedení. SBD Vítkovice. Elektronická hlášení závad. Scénář postupu práce. Cornelius Scipio s.r.o.

Představenstvo, kontrolní komise, vedení. SBD Vítkovice. Elektronická hlášení závad. Scénář postupu práce. Cornelius Scipio s.r.o. SBD Vítkovice Elektronická hlášení závad Scénář postupu práce Představenstvo, kontrolní komise, vedení Autor: Cornelius Scipio s.r.o. Obsah: 1. Úvod... 3 2. Postup práce s touto webovou aplikací... 4 2.1.

Více

Dallmayr WebShop. Uživatelská příručka. Dallmayr WebShop. Uživatelská příručka. Tiliaris s. r. o. 2014. Tiliaris s. r. o. 2014 Strana 1 / 11

Dallmayr WebShop. Uživatelská příručka. Dallmayr WebShop. Uživatelská příručka. Tiliaris s. r. o. 2014. Tiliaris s. r. o. 2014 Strana 1 / 11 Dallmayr WebShop Tiliaris s. r. o. 2014 Tiliaris s. r. o. 2014 Strana 1 / 11 Obsah 1. Účel dokumentu... 3 2. Nápověda... 4 Kategorie zboží... 4 Filtrování a třídění zboží... 4 Vyhledávání... 5 Nejčastěji

Více

ABRA Software a.s. ABRA on- line

ABRA Software a.s. ABRA on- line ABRA Software a.s. ABRA online ÚVOD 2 2.1 ABRA on-line - úvod 1 ČÁST 1 2 1.1 ABRA on-line - připojení do vzdálené aplikace z prostředí OS MS Windows 1 ČÁST 2 11 2.1 ABRA on-line - připojení do vzdálené

Více

Rodičovská kontrola UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE. Než svému dítěti dovolíte hrát hry v systému PlayStation Vita, nastavte možnosti rodičovské kontroly.

Rodičovská kontrola UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE. Než svému dítěti dovolíte hrát hry v systému PlayStation Vita, nastavte možnosti rodičovské kontroly. Rodičovská kontrola UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE Než svému dítěti dovolíte hrát hry v systému Vita, nastavte možnosti rodičovské kontroly. 4-419-422-01(1) Systém Vita nabízí funkce, které umožňují rodičům a zákonným

Více

Hromadné licence společnosti Adobe

Hromadné licence společnosti Adobe Hromadné licence společnosti Adobe Konzole pro správu zákazníků programu VIP Příručka pro uživatele programu Value Incentive Plan (VIP) Verze 2.5 20. listopadu 2013 Obsah Co je Konzole pro správu pro zákazníky

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

Memeo Instant Backup Průvodce rychlým. Krok 1: Vytvořte si bezplatný účet Memeo. Krok 2: Připojte vaše úložné zařízení k počítači

Memeo Instant Backup Průvodce rychlým. Krok 1: Vytvořte si bezplatný účet Memeo. Krok 2: Připojte vaše úložné zařízení k počítači Úvod Memeo Instant Backup představuje jednoduché řešení zálohování pro celý digitální svět. Automatickým a nepřetržitým zálohováním vašich cenných souborů na disku C aplikace Memeo Instant Backup chrání

Více

A. TBOS SYSTEM. 1. Popis systému TBOS. 3. Vlastnosti: TBOS verze UNIK verze UNIK. (stará verze) (stará verze) cívka 9V. 2. Doplky.

A. TBOS SYSTEM. 1. Popis systému TBOS. 3. Vlastnosti: TBOS verze UNIK verze UNIK. (stará verze) (stará verze) cívka 9V. 2. Doplky. A. TBOS SYSTEM 1. Popis systému TBOS Vysílací modul Ovládací modul (stará verze) TBOS verze UNIK verze UNIK (stará verze) cívka 9V 2. Doplky idlo srážek relé idlo vlhkosti 3. Vlastnosti: * Doba závlahy

Více

Vaše uživatelský manuál MEDION GOPAL NAVIGATOR 2.3 ME

Vaše uživatelský manuál MEDION GOPAL NAVIGATOR 2.3 ME Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro MEDION GOPAL NAVIGATOR 2.3 ME. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se MEDION GOPAL

Více

Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA

Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA NÁVOD K OBSLUZE Výhradní dovozce pro R (kontakt): Bohumil Veselý - VES Tšínská 204 Albrechtice, 735 43 I: 44750498 DI: CZ-6812261016

Více

Gymnázium. Kromíž. Zpracování textu. Word 1 SIPVZ-modul-P0

Gymnázium. Kromíž. Zpracování textu. Word 1 SIPVZ-modul-P0 Zpracování textu Word 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 ZÁKLADY EDITACE TEXTU...4 FORMÁT ODSTAVCE...5 ODRÁŽKY A ÍSLOVÁNÍ...6 TABULÁTORY...7 OHRANIENÍ A STÍNOVÁNÍ...8 STYL ODSTAVCE...9

Více

Statistický popis dat. Tvorba kontingenních tabulek. Grafická prezentace dat.

Statistický popis dat. Tvorba kontingenních tabulek. Grafická prezentace dat. Statistický popis dat. Tvorba kontingenních tabulek. Grafická prezentace dat. Po pihlášení se do sít (viz login name + password v okn Login) budete mít pistupný síový disk F:\, na kterém jsou uložena data

Více

Manuál pro studenty. Obsah

Manuál pro studenty. Obsah Manuál pro studenty Studovat můžete v čase, který Vám vyhovuje a z jakéhokoliv prostředí. Náklady na cestovné a ubytování tímto ušetříte! Kurz Vás nebude nic stát! Počet kurzů bude záviset jen na Vás.

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

Systémové požadavky Xesar

Systémové požadavky Xesar Xesar První kroky Systémové požadavky Xesar Osobní počítač; min. 1,2 GHz nebo vyšší Nejméně 8 GB RAM (u 64bitového systému, z toho 4 GB dostupné pro systém Xesar) 2 hostitelské zařízení USB 2.0 pro kódovací

Více

MULTICASH 3.2 UŽIVATELSKÁ PÍRUKA. MultiCash 3.22 Uživatelská píruka v.1.8. Klientské centrum eské spoitelny Podpora služby MultiCash

MULTICASH 3.2 UŽIVATELSKÁ PÍRUKA. MultiCash 3.22 Uživatelská píruka v.1.8. Klientské centrum eské spoitelny Podpora služby MultiCash MULTICASH 3.2 UŽIVATELSKÁ PÍRUKA Web: http://www.csas.cz/multicash Obsah: 1. CHARAKTERISTIKA SLUŽBY MULTICASH... - 3-1.1. Funkce služby MultiCash... - 3-2. Technické podmínky pro provoz aplikace... - 4-2.1.

Více

1. Základní vlastnosti programu HiddenSMS Lite

1. Základní vlastnosti programu HiddenSMS Lite Kompletní manuál programu HiddenSMS Lite pro telefony iphone Poslední aktualizace: 30. 11. 2009 HiddenSMS Lite software pro mobilní telefony iphone určený pro skrytí Vašich soukromých SMS a kontaktů. Vaše

Více

1 Úvod. 2 Registrace a přihlášení. Registrace). Zobrazí se stránka, kde budete mít na výběr ze dvou možností. Můžete vytvořit nové či.

1 Úvod. 2 Registrace a přihlášení. Registrace). Zobrazí se stránka, kde budete mít na výběr ze dvou možností. Můžete vytvořit nové či. 1 Úvod Aplikace XPERA Projects, která je určena pro sběr a řešení požadavků, přináší nový rozměr a efektivity mobilního klienta. Aplikace Xpera Projects pro ios znamená mít řešené případy stále s sebou.

Více

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese Freemail Prahy 10 Co umožňuje Freemail Freemail funguje na podobném principu jako běžné e-maily (seznam.cz, centrum.cz apod.). Abyste se lépe ve svém e-mailu orientovali, připravili jsme pro vás jednoduchý

Více

Quick start guide HDD1420 HDD1430. Micro jukebox HDD1820 HDD1630 HDD1635

Quick start guide HDD1420 HDD1430. Micro jukebox HDD1820 HDD1630 HDD1635 Micro jukebox Quick start guide 1 Guide de démarrage rapide 8 Kurzanleitung 15 Guía de inicio rápido 22 Handleiding voor snel gebruik 29 Guida di riferimento rapido 36 Início rápido 43 Snabbguide 50 Quick

Více

AutoCAD definice bloku

AutoCAD definice bloku Kreslení 2D technické dokumentace AutoCAD definice bloku Ing. Richard Strnka, 2012 1. Definice bloku Výklad: Blok je v podstatě definice bloku, která zahrnuje název bloku, geometrii bloku, umístění základního

Více

Návod pro vložení nabídky účastníkem do eaukční síně v prostředí eaukčního sw PROebiz

Návod pro vložení nabídky účastníkem do eaukční síně v prostředí eaukčního sw PROebiz Návod pro vložení nabídky účastníkem do eaukční síně v prostředí eaukčního sw PROebiz Zkrácený návod vás provede vyplněním (odesláním) přihlášky, přihlášením se a vložením nabídky do eaukční síně. V případě

Více

Vaše uživatelský manuál BLACKBERRY INTERNET SERVICE http://cs.yourpdfguides.com/dref/1117389

Vaše uživatelský manuál BLACKBERRY INTERNET SERVICE http://cs.yourpdfguides.com/dref/1117389 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro BLACKBERRY INTERNET SERVICE. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

MarkAs marketingový asistent. Návod Betatest

MarkAs marketingový asistent. Návod Betatest MarkAs marketingový asistent Návod Betatest 25.5.2015 ! 2 /! 9 Obsah Návod betatest 3 Zapojení do betatestu 3 Instalace a aktivace 3 Založení nového zákazníka 4 Konfigurace MarkAs Mailer 6 Použití MarkAs

Více

Vaše uživatelský manuál XEROX PHASER 3635MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/4274327

Vaše uživatelský manuál XEROX PHASER 3635MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/4274327 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

e-invoicing mojefakturace

e-invoicing mojefakturace e-invoicing mojefakturace V případě potřeby kontaktujte E-mail: e-fakturace.cz@tnt.com Tel.: +420 257 083 418 Obsah Vítejte v aplikaci mojefakturace 3 Registrace do mojefakturace 4 efakturace, eplatba

Více

Postup pro přihlášení k EET

Postup pro přihlášení k EET Postup pro přihlášení k EET Krok 1. autentizační údaje Žádost o autentizační údaje neboli přihlašovací jméno a heslo. Přihlásit se o ně můžete na daňovém portálu MF http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/eet/eet_sluzby.faces,

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký 2 ÚVOD : Program skladové evidence "SKLAD500" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu a výdeje až do 99 druhů skladů (Sklady materiálů, zboží, potovarů, vlastních

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Podporovaná zařízení 04 Požadavky na HW a SW 05 Instalace SW a nastavení přístupu 05 Hlavní okno 06 SMS 06 Nastavení 07 Přidání

Více

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 2.3 2007 OBSAH 1. ÚVOD... 5 2. HLAVNÍ OKNO... 6 3. MENU... 7 3.1 Soubor... 7 3.2 Měření...11 3.3 Zařízení...16 3.4 Graf...17 3.5 Pohled...17 1. ÚVOD

Více

Vaše uživatelský manuál HP G6031EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4140868

Vaše uživatelský manuál HP G6031EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4140868 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP G6031EA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP G6031EA v uživatelské příručce

Více

SERVICE ON LINE MANUÁL

SERVICE ON LINE MANUÁL SERVICE ON LINE MANUÁL 1 Obsah 1. Přihlášení... 3 1.1 Úvodní stránka... 3 2. Zaměstnanci... 4 2.1 Hledat zaměstnance... 4 2.2 Založit uživatele... 9 2.3 Založte skříňku/oddělení... 11 2.4 Přehled objednávek...

Více

VYTVÁENÍ VÝBROVÝCH DOTAZ

VYTVÁENÍ VÝBROVÝCH DOTAZ VYTVÁENÍ VÝBROVÝCH DOTAZ V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - VYTVÁENÍ VÝBROVÝCH SESTAV YAMACO SOFTWARE 2003-2004 1. ÚVODEM Standardní souástí všech produkt Yamaco Software jsou prostedky

Více

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU PŘIHLÁŠENÍ K E-MAILOVÉMU ÚČTU Pro přihlášení k účtu je třeba do internetového vyhledávače napsat internetovou adresu http://hotmail.com. Po

Více

Úvod. Popis a funkce programu HESLO.

Úvod. Popis a funkce programu HESLO. Úvod Popis a funkce programu HESLO. Program HESLO Vám umožňuje mít všechna Vaše hesla do emailových serverů, bankovnictví a jiné důležité údaje (PIN, PUK apod.) pod jedním přístupovým heslem, v jednom

Více

ONLINE Documentation Moeller Internet Sales Application

ONLINE Documentation Moeller Internet Sales Application ONLINE Documentation Moeller Internet Sales Application Přehled Vítejte v elektronickém obchodě Moeller, přístup do systému je ze stránky na adrese www.eshop.moeller.cz, kde budete muset zadat jméno uživatele

Více