OBRAZOVKA FOND. Zobrazení dat

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBRAZOVKA FOND. Zobrazení dat"

Transkript

1

2 PEHLED Refco Xpress je aplikace umožující obchodování v reálném ase, která umožuje obchodníkm používat Internet k pístupu ke svým obchodním útm, aby mohli zadávat a vést píkazy, sledovat stav objednávek, dostávat zprávy o stavu zpracovávaných píkaz, sledovat bilance, nahlížet do pozic, kontrolovat vyplnná hesla, získávat kalkulace a surfovat po internetu. Software lze stáhnout pímo z webové stránky Refco. Software obsahuje škálu mód poádacích hesel, vetn roletových menu a textového pole, vypisovaných píkaz (expresní linka) a vytváení píkaz kliknutím myší. Uživatelé tohoto softwaru by mli mít základní znalosti o obchodování s termínovanými obchody a opcemi, jelikož takový materiál se v tomto prvodci nenalézá. Systém využívá množství rzných obrazovek k zobrazení a vyžádání informací. Tyto obrazovky se používají k zobrazení pozic, vyplnných hesel, úetní aktivity, opatrovaných píkaz, kvót, fond a uživatelských preferencí. Další doplkové obrazovky zahrnují pekryvné okno s rychlou cenovou nabídkou a okno s ovením píkazu. Refco Xpress obsahuje systém informující o splnní píkazu v reálném ase. Oznámení o splnní jsou zasílány na vaši obrazovku prostednictvím pekryvného dialogového okna s oznámením, jakmile oznámení obdržíte. V nkterých pípadech se oznámení o splnní vracejí za 1-3 vteiny. Údaje o fondech, oznámení o splnní, píkazech, cenových nabídkách, ekajících píkazech a pozicích jsou zobrazeny v celém systému s použitím nastavitelných rastr. Vtšina datových prvk je barevn kódována oznauje obchodní funknost dat. Nap. píkazy ke koupi jsou zobrazeny modrým fontem, zatímco píkazy k prodeji používají font ervený. Podobným zpsobem používají barevné kódování tržní nabídky k oznaení, zda je kotace kladná nebo záporná. Rzné módy píkaz jsou vytvoeny tak, aby odpovídaly rzným obchodním podmínkám. Napíklad uživatel sledující nabídky/kotace prodaný trh mže okamžit vytvoit píkaz jednoduchým kliknutím na nabídku, jakmile trh dosáhne žádané ceny. Nebo mže snadno shrnout otevené pozice a zlikvidovat kteroukoli z nich jednoduchým vybráním a pak dvojím poklikáním na pozici v okn Pozice.

3 1 OBRAZOVKA FOND Zobrazení dat Zobrazovací tabulka na této obrazovce ukazuje finanní informace aktivního útu vetn: Mny (Cur): Mnový kód pro fond. Regulaního kódu (Reg): Regulaní kód pro fond. Odpolední bilance (AmBal): Dnešní poátení bilance pro fond. Hodnotu neuzavených obchod (OTE): Mezitržní hodnota otevených pozic. Celková hodnota majetku (TE): Hodnota neuzavených obchod plus odpolední finanní bilance. Kupní síla (PP): Pebytené fondy (podízeno kreditní analýze provedené rizikovým oddlením) dostupné pro obchodování. Hodnota krátké opce (SOV): Mezitržní hodnota pozic krátké opce. Toto íslo je pipsáno na vrub kupní síly útu. Hodnota dlouhé opce (LOV): Mezitržní hodnota pozic dlouhé opce. Toto íslo je pipsáno na vrub kupní síly útu. Zstatková hodnota opce: Rozdíl mezi hodnotami krátké a dlouhé opce. Poátení marže (IM): Marže žádaná za všechny otevené pozice. Uložené cenné papíry (SOD): Cenné papíry složené jako záruka k útu. Toto íslo je pipsáno ve prospch kupní síly útu. Udržovací marže (MM): Prahová úrove urující okamžik, kdy je fondy na útu teba doplnit na úrove poátení marže. Všechny informace na této obrazovce se dynamicky aktualizují s výjimkou mnového kódu a regulaního kódu. K aktualizaci dynamických informací na této obrazovce, kliknte na tlaítko Obnovit.

4 2 OBRAZOVKA ZADÁNÍ PÍKAZU Tato obrazovka umožuje zadání píkazu, zrušení píkazu, zmny píkazu a stahování nabídky cen. Zobrazení dat Zobrazovací tabulka ukazuje všechny pracovní píkazy, zrušení, úpravy (storna/nahrazení) a hlášení o splnní. Pepínací tlaítko Pouze funkní umožuje pepínání mezi náhledy Zobrazit vše a Zobrazit pouze funkní. Modus Zobrazit vše zobrazí veškerou úetní aktivitu, vetn funkních píkaz, rušených píkaz, zmn a pijetí píkaz. Modus Zobrazit pouze funkní zobrazí pouze funkní píkazy pro úet. Vtšina definicí polí v zobrazovací tabulce se vysvtluje sama. Ty, u kterých je nutné vysvtlení, jsou: Status (STATUS): Uruje, zda píkaz je funkní (WKNG), rušený (CXL) nebo pozmnný (CXLR). Zrušené píkazy, které byly potvrzeny jako nefunkní jsou oznaeny CXL OUT. Splnné píkazy jsou oznaeny splnno. íslo zrušení (CXL): Píkazní íslo zrušeného píkazu. ásten splnné píkazy se projeví jako ásten funkní píkaz i jako ásten splnný píkaz. Napíklad, pokud je u píkazu skládajícího se z pti kontrakt 1 splnný, bude množství píkaz zobrazených jako funkní 4 z 5 se statutem WKNG. 1 splnný píkaz bude jednoduše zobrazen jako ve splnných s množstvím 1. Vytváení a zadávání píkaz Vytvote píkaz s využitím roletových a textových menu umístných v horní ásti obrazovky. Jakmile je zadán dostatek informací potebných ke splnní požadavk na platný píkaz, kliknte na tlaítko Podat ve spodní ásti formuláe. Tímto krokem zobrazíte okno Ovení píkazu, které zobrazí informace o píkazu poskytnuté v okn Zadání píkazu. V tuto chvíli mžete zkontrolovat informace o píkazu ped podáním píkazu. Jakmile budete spokojeni s informacemi o píkazu, kliknte na tlaítko Penos, abyste píkaz odeslali.

5

6 3 OBRAZOVKA ZADÁNÍ PÍKAZU Pokud budete chtít, mžete modifikovat nkteré píkazové parametry z tiketu ovení píkazu. Tyto parametry jsou cena, množství a typ píkazu. Napíklad pi používání okna zadání píkazu mžete zadat informace tak, abyste koupili 2 kontrakty daného nástroje. Když se zobrazí okno Ovení píkazu, "blesková" kotace zobrazená na obrazovce v reálném ase mže oznait stav, který potvrzuje zmnu ze 2 na 1 kontrakt. Do okna Ovení píkazu lze vložit jakékoli požadované zmny. Nakonec máte možnost zrušit vykonání píkazu a navrátit se do okna zadávání píkazu. Jednoduše kliknte na tlaítko Zrušit provádní. Jakmile je píkaz zadán a pijat, bude mu pidleno píkazové íslo. íslo píkazu a stav píkazu (status) budou zobrazeny v zobrazovací tabulce v okn Ovení píkazu. Jakmile budou píkazy vyplnny (zcela nebo ásten), bude vám to oznámeno pekryvným dialogovým oknem, které bude obsahovat tuto informaci o splnní píkazu. Budete-li chtít zavít okno, jednoduše kliknte na tlaítko OK. Expresní linka Expresní linka vám umožní vstoupit do píkaz rychle a snadno vypsáním píkazních informací do zobrazeného textového okna. Expresní linku nelze použít na píkazy s cenovým rozptím nebo píkazy OCO. Na tyto píkazy použijte rozbalovací menu a textová okna. Je teba dbát na to, abyste zadali informaci správn a ve shod s požadovanou syntaxí. Jelikož jsou informace vpisovány do textového pole, rozvírací a textová pole budou automaticky zaplnna vypsanými informacemi.

7 4 OBRAZOVKA ZADÁNÍ PÍKAZU Syntax expresní linky: ** Všechny vstupní informace musejí být oddleny jednou mezerou a jsou bez pád. (Postup, jakým se vyplují data pomocí expresní linky, je tentýž jako postup, kterým by se vyploval pomocí roletových a textových polí). Píklady vyplnní expresní linky: ( ^ znamená 1 mezeru) B^1^GCM2^2850 (Koupit 1. ervna 2002 Comex Gold za $285.00) S ^1^CN2^220C^80^OB (prodat 1. ervence 2002 Corn 220 opní koup za 8 cent nebo více) B^1^MEM2^104000^STOP (Koupit 1. ervna yr. T-note za pi stop) S^1^UCM2^102575^STWL^ (Prodat 1. ervna 2002 S&P 500 za stop s limitem ) Pozn.: I když data v textovém poli expresní linky ídí roletová a textová pole v horní ásti obrazovky, okno Ovení píkazu se tvoí pomocí dat, která jsou v roletových a textových polích (nikoli z dat v textovém poli expresní linky). Používejte textový formát YYYYMMDD (rok-4ísla, msíc2, den 2) na informace typu "platný až do data" jak pro vstupní mód expresní linky tak pro vstupní mód jiný než u expresní linky. Chcete-li resetovat nebo vymazat všechny poli na obrazovce, kliknte na tlaítko Vyistit.

8 5 OBRAZOVKA ZADÁNÍ PÍKAZU Zisková rozptí Spread Chcete-li zadat ziskové rozptí u futures, Kliknte na zaškrtávací políko Ziskové rozptí / Spread umístné v pravé horní ásti obrazovky. Pro ziskové rozptí u opcí kliknte na tlaítko Opt Sprd. Je-li vybráno jedno z tchto políek, budou zobrazena píslušná políka pro zadání obchodu. Zrušení píkazu Cancel Píkazy lze zrušit dvma zpsoby buto kliknte na linku píkazu a kliknte na tlaítko Zrušit/Cancel nebo dvakrát kliknte na píkaz a vyberte zrušit z rozvírací nabídky. Když bude pijat požadavek na zrušení, bude pidleno íslo pro zrušení a zobrazeno v zobrazovací tabulce. Chcete-li zrušit všechny funkní píkazy, kliknte na tlaítko Zrušit vše v horní ásti obrazovky. Budete dotázáni dialogovým oknem, zda jste si jisti požadavkem na zrušení všech píkaz. Zmna píkazu CancelReplace Píkazy lze mnit dvma zpsoby buto kliknte na píkaz a kliknte na tlaítko Zrušit-zmnit/CancelReplace nebo dvakrát kliknte na píkaz a vyberte Zrušit-zmnit/CancelReplace z rozkládací nabídky. Jakmile vydáte požadavek na zrušení/nahrazení píkazu, píkaz bude obnoven a zobrazen ovladaích rozkládacích a textových polí v horní ásti obrazovky. Mžete zmnit zlute policka = kvantitu, cenu, typ píkazu nebo datum platnosti. Jakmile byl provedena úprava píkazu, kliknte na tlaítko Podat. Pak se objeví obrazovka Ovení píkazu. Pokraujte ve zpracovávání píkazu stejným zpsobem, jako byste to dlali u nového píkazu.

9 Rychlé cenové nabídky 6 OBRAZOVKA ZADÁNÍ PÍKAZU Rychlé cenové nabídky lze zobrazit automaticky nebo na vyžádání. Rychlá nabídka pedstavující bleskovou kotaci v reálném ase bude zobrazena automaticky, jakmile do roletových a textových oken píkazu zadáte dostaující informace o kontraktu. Chcete-li dostávat rychlé cenové nabídky na požádání, zaneste informace o kontraktu do textového okna rychlých nabídek a kliknte na tlaítko Rychlá nabídka. Syntax pro vyžádání rychlé nabídky je následující: CCMY [P/C][STRIKE] Komoditní kód skládající se ze dvou písmen, kontraktaní msíc, kontraktaní rok (opní prodej/opní koup)(realizaní cena) C MY^[P/C][STRIKE] Komoditní kód skládající se z jednoho písmene (mezera), kontraktaní msíc, kontraktaní rok (opní prodej/opní koup)(realizaní cena) Prosím, pozor: 1) U jednopísmenových kód, jako jsou nap. C nebo S, je teba pidat ješt mezeru. Naopak je tomu u zadávání kontraktaních informací, které využívají pro zadání obchodu expresní linku, kde se ve specifikacích kontraktu, msíce a roku mezera nepipouští; 2) Indikátor opního prodeje a koup je ped realizaní cenou; u zadávání podmínek obchodu v expresní lince se tento indikátor píše až za realizaní cenou. Rychlé nabídky mohou být zobrazovány pouze tak, že ukazují poslední zmnu dlužné a isté hodnoty, nebo je lze zobrazovat s detailnjšími cenovými informacemi. Chcete-li zobrazit detailní informace, zkontrolujte ped kliknutím na tlaítko "Rychlá nabídka" dialogové okno Úplná nabídka. Pokud nespecifikujete u rychlé nabídky kontraktaní msíc a rok, dostanete kotaci kontraktu na následující msíc.

10 7 OBRAZOVKA PREFERENCÍ Obrazovka Preferencí se používá k definování stánky cenových nabídek z okna Cenové nabídky, ladní seznamu symbol pro obrazovku Zadávání píkaz a nastavení typu standardního píkazu a množství pro píkazy vytvoené pímo z obrazovky Cenové nabídky. Vytvoení stránky Cenových nabídek Kontrakty na svou stránku cenových nabídek, maximáln 40, pidáte zanesením informací o kontraktu pímo do textových kolonek nebo užitím roletových a textových polí ve spodní ásti obrazovky. Jakmile zanesete své cenové nabídky, kliknte na tlaítko Uložit stránku a vaše nastavení bude uloženo. Chcete-li se podívat na vaše nabídky, pepnte na obrazovku Cenové nabídky a kliknte na tlaítko Obnovit stránku cenových nabídek. Mžete vyistit celou stránku kliknutím na tlaítko Vyistit stránku. Píkaz, ve kterém budou zobrazeny vaše nabídky, je urováno pozicí vašich nabídkových údaj v textových polích. Stránka nabídek je osazena ádkem zleva doprava. U cenových nabídek zapisovaných do textových polí je požadovaná syntaxe následující: Futures: CCMY nebo C^MY Opce: CCMY [(P)(C)]XXXXX nebo C^MY [(P)(C)]XXXXX Vezmte na vdomí, že u jednopísmenových kód musíte mezi kód a msíc vložit mezeru. (XXXXX pedstavuje až 5-místnou realizaní cenu.) Mžete také využít roletových a textových polí a vložit informace o své nabídce takto. Dejte pozor na to, abyste ve své upravené tabulky nabídek specifikovali pozici pro každou nabídku. Pokud zadáváte informace o nabídkách tímto zpsobem, nemusíte se do takové míry zaobírat správnou syntaxí. Program použije správnou syntax automaticky.

11 8 OBRAZOVKA PREFERENCÍ Chcete-li odstranit nabídku z obrazovky Cenových nabídek, vyberte a zvýraznte ji myší a stisknte buto tlaítko backspace nebo delete na klávesnici. Nebo vyberte pozici cenové nabídky, kterou chcete vymazat (s použitím rozvíracího dialogového okna v dolní ásti obrazovky), a pak kliknte na tlaítko Odstranit nabídku. Nezapomete, že musíte kliknout na tlaítko Uložit stránku, abyste zmny, které jste provedli v nastavení vašich nabídek, uložili na stálo. Nastavitelný seznam symbol Nastavte si uživatelský seznam symbol na obrazovce Zadávání píkaz výbrem produkt použitím rozvíracího dialogového okna Komodity v dolní ásti obrazovky. Vyberte komoditu ze seznamu, stisknte tlaítko Pidat komoditu a ta bude pidána do vašeho nastaveného seznamu symbol. Nastavení ovlivní pouze seznamy symbol na obrazovce Zadávání píkaz. Abyste mohli aplikovat svj nastavený uživatelský seznam, musíte vybrat zaškrtávací políko Použít nastavené uživatelské seznamy na obrazovce Zadávání píkaz. Chcete-li komoditu ze svého uživatelského seznamu odstranit, vyberte ji v dialogovém okn seznamu, a kliknte na tlaítko Smazat komoditu. Pednastavený typ píkazu a množství Tato nastavení stanoví typ vašeho výchozího píkazu a množství použitých v píkazu, které se vytváejí pímo na obrazovce Cenových nabídek.

12 9 Obrazovka cenových nabídek OBRAZOVKA CENOVÝCH NABÍDEK Obrazovky cenových nabídek se užívá k zobrazení vaší upravené stránky cenových nabídek (vytvoené z obrazovky Preferencí), zobrazení Divoké karty cenových nabídek a nahlížení do Rychlých nabídek. Cenové nabídky zobrazené na této stránce jsou bleskové kotace v reálném ase zobrazené na základ požadavku cenové nabídky a automaticky se neaktualizují, jako je tomu u prtokových stránek cenových nabídek. Jinými slovy, musíte kliknout na jedno z tlaítek výbru cenových nabídek, abyste obdrželi aktuální kotaci. Stažené kotace reflektují nejnovjší dostupné informace o cenových nabídkách, jak je to oznaeno v asovém políku v zobrazovací lišt cenových nabídek. Cenové nabídky s pozitivní ziskovou zmnou jsou zobrazeny mode; negativní zmna je zobrazena erven a nabídky beze zmny jsou zobrazeny ern. Zobrazení stránky cenových nabídek Chcete-li zobrazit vaši upravenou uživatelskou stránku cenových nabídek, jednoduše kliknte na tlaítko Obnovit stránku cenových nabídek. Zmny provedené na vaší stránce cenových nabídek prostednictvím obrazovky Preferencí se neaktivují, dokud nekliknete na tlaítko Obnovit stránku cenových nabídek. Zobrazení Divoké karty Cenových nabídek Cenové nabídky na všechny kontraktaní msíce a roky pro daný symbol získáte s Divokou kartou cenových nabídek. Zadejte symbol bez udání msíce a roku, stisknte tlaítko Divoká karta cenových nabídek a získáte kotace na všechny kontrakty pro specifikovaný symbol. U cenových nabídek z Divoké karty specifikovat, zda se jedná o kotace futures nebo opce kliknutím na tlaítka Futures, Nabídka nebo Poptávka umístná ve spodní ásti obrazovky. Standardní nastavení je na cenové nabídky futures.

13 10 OBRAZOVKA CENOVÝCH NABÍDEK Rychlé cenové nabídky Chcete-li dostat Rychlou cenovou nabídku, zadejte kontraktaní informace do textového okna Rychlé nabídky a kliknte na tlaítko Rychlá cenová nabídka. Získávání cenových nabídek tímto zpsobem je stejné jako získávání rychlých cenových nabídek na obrazovce Zadání píkazu. Stránka cenových nabídek v Zadání píkazu Píkazy mžete vytvoit pímo ze stránky cenových nabídek. Kliknte dvakrát na kteroukoli nabídku ze zobrazených cenových nabídek. Ukáže se vám dialogové okno menu, které vám umožní vytvoit píkaz ke koupi, píkaz k prodeji nebo okno opustit (nevytvoíte píkaz). Pokud se rozhodnete vytvoit píkaz ke koupi nebo prodeji, zobrazí se vám obrazovka Ovení píkazu s píkazovým tiketem na komoditu spojenou s cenovou nabídkou, na kterou jste dvakrát kliknuli na obrazovce cenových nabídek. Obrazovka ovení píkazu se automaticky zobrazí s vyplnnou komoditou a kontraktaními informacemi, výchozí (pednastavenou) kvantitou, výchozím (pednastaveným) typem píkazu a cenou (jak je dána v kolonce posledního asu na zobrazovací lišt cenových nabídek). Nezapomete, že výchozí množství a typ píkazu jsou specifikovány na obrazovce Preferencí. Pro tržní píkaz nebo píkaz do závrky, není zapotebí informací o cen a nebudou zde obsaženy. OBRAZOVKA SPLNNÍ PÍKAZU Obrazovka splnní píkazu Obrazovka splnní píkazu zobrazuje splnné píkazy za prbžný obchodní den. Mžete obdržet ohodnocení každého splnného píkazu v reálném ase kliknutím na tlaítko Obnovit umístný ve spodní ásti obrazovky. Nejdležitjšími prvky v zobrazovací lišt jsou množství vyplnných píkaz, cena a PnL (koup a ztráta), které se ídí cenovými nabídkami v reálném ase.

14 11 OBRAZOVKA POZIC Obrazovka pozic Obrazovka pozic zobrazuje pozice na zaátku obchodního dne, stejn jako též všechny nové splnné píkazy za prbžný obchodní den. Nov splnné píkazy e existujícími pozicemi mžete shrnout kliknutím na tlaítko Zobrazit souhrn umístný ve spodní ásti obrazovky. Jakmile na nj kliknete, nápis na tomto tlaítku se zmní na Zobrazit Podrobnosti. Pepnte zpt do zobrazení podrobností o pozicích optovným kliknutím na tlaítko. Když se díváte na pozice v souhrnném módu, mžete vytvoit offsetting píkaz dvojitým kliknutím na pozici zobrazenou na lišt pozic. Výchozí ty píkazu pro poziní offsets vytvoený na této obrazovce je Trh a výchozí kvantitou je množství souhrnu pozice. Nap. zaínáte-li obchodní den burzovní spekulací Long druhého prosince 2002 v kukuici, rozhodnete se pidat jeden kontrakt ke své pozici a obdržíte zprávu o vyplnní píkazu Koup 1. prosince 02 kukuice (Buy 1 Dec 02 Corn). Kliknutím na tlaítko Zobrazit souhrn zobrazíte pozici Long 3 CZ2. Kliknutím na tento záznam na zobrazovací lišt se automaticky zobrazí obrazovka Ovení píkazu. Množství bude 3 a typ píkazu bude Market (Trh).

15 12 OBRAZOVKA EKAJÍCÍCH PÍKAZ Obrazovka ekajících píkaz / Parked Order Tato obrazovka vám umožní vytvoit sérii pedem pipravených píkaz, které lze odeslat kdykoli pozdji. K vytvoení mžete využít roztahovacích a textových polí k zadání píkazu v horní ásti obrazovky nebo expresní linky. Jakmile vyplníte dostaující informace k vytvoení píkazu, kliknte na tlaítko Zaparkovat píkaz a pidáte píkaz do zobrazovací tabulky ekajících píkaz. Abyste podali ekající píkaz, staí dvakrát kliknout na píkaz v zobrazovací tabulce. Všimnte si, že z tohoto formuláe mžete obdržet rychlou nabídku cen.

16 13 OBRAZOVKA WEBU Webová obrazovka Webová obrazovka obsahuje obecný webový prohlíže a lze ji použít k nalezení jakékoli webové stránky vstupem do URL v adresovém ádku a potvrzením klávesou Enter. Další informace Vám rád poskytne Peter Veea-Klüfers. Tel: , Fax: , Mobil: Web: IQ-TRADE GmbH Freiligrathring Ratingen Tel: Fax: Mobil: web: Minimální požadavky na systém: Windows 98, 64MB RAM, procesor 200Mhz, 10MB dostupného místa na hard disku. Otázky ohledn instalace a používání Refco Xpress volejte v USA na Technickou podporu Ve službách Online, v oddílu vaší zákaznické smlouvy (Booklet 2) vyhledejte pípady, kdy Refco neodpovídá za provoz poítaového obchodování. Copyright 2002 Refco Group, Inc. All Rights Reserved. Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. S&P 500 is a trademark of The McGraw-Hill Companies, Inc.

105 Inc. 500 List America's Fastest Growing Companies 2004 Best FX Specialist 2002, 2003, 2004

105 Inc. 500 List America's Fastest Growing Companies 2004 Best FX Specialist 2002, 2003, 2004 Forex obchodní systém vyhodnocen na FX-Week jako "Nejlepší devizová Orderplatforma roku 2004 " a na Stocks & Commodities jako nejlepsi Forex specialista roku 2002, 2003, 2004! 105 Inc. 500 List America's

Více

Obsah 1. Získání obchodní aplikace... 3 2. Pracovní prostředí v obchodní aplikaci Metatrader 5... 7 3. Obchodování..... 35

Obsah 1. Získání obchodní aplikace... 3 2. Pracovní prostředí v obchodní aplikaci Metatrader 5... 7 3. Obchodování..... 35 1 Obsah 1. Získání obchodní aplikace... 3 1.1 Instalace programu... 3 1.2 Registrace demo účtu... 5 1.3 Přihlášení k již existujícímu účtu (demo/real)... 6 2. Pracovní prostředí v obchodní aplikaci Metatrader

Více

Digitální satelitní pijíma HOMECAST 3000 CR 3000 CICR

Digitální satelitní pijíma HOMECAST 3000 CR 3000 CICR Digitální satelitní pijíma HOMECAST 3000 CR 3000 CICR BEZPENOSTNÍ OPATENÍ Tento pijíma odpovídá mezinárodním bezpenostním standardm. Prosíme, pette si peliv následující doporuené bezpenostní opatení. SÍOVÉ

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

Patria Forex. Uživatelský manuál

Patria Forex. Uživatelský manuál Patria Forex Uživatelský manuál Obsah O PATRIA FOREX... - 4 - ÚVOD... - 5 - STAŽENÍ APLIKACE... - 6 - AKTUALIZACE APLIKACE... - 9 - VKLAD A VÝBĚR FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ... - 10 - VKLAD FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ...

Více

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz OBSAH I. Úvodní ustanovení II. Základních pojmy III. Provedení aukce IV. Aukní

Více

Uživatelská příručka aplikace. WebKlient klientská část

Uživatelská příručka aplikace. WebKlient klientská část Uživatelská příručka aplikace WebKlient klientská část Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 255 721 111 E-mail: info@cmzrb.cz www: http://www.cmzrb.cz

Více

Zvolte moznost > a motiv > Pozadí nebo Barva zvýraznní.. 24 Základy Tip: Kdyz pouzijete tmavsí pozadí, usetíte energii baterie.

Zvolte moznost > a motiv > Pozadí nebo Barva zvýraznní.. 24 Základy Tip: Kdyz pouzijete tmavsí pozadí, usetíte energii baterie. Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Ochrana osobních údaj ve spole nosti Phoenix Contact

Ochrana osobních údaj ve spole nosti Phoenix Contact Ochrana osobních údaj ve spolenosti Phoenix Contact Jsme velice rádi, že se zajímáte o naši spolenost, produkty a služby, a rádi bychom vás informovali o nkolika klíových bodech týkajících se našeho pístupu

Více

Sticky Password 5.0 manuál. 2012 Lamantine Software, a.s.

Sticky Password 5.0 manuál. 2012 Lamantine Software, a.s. Sticky Password 5.0 manuál 2012 Lamantine Software, a.s. 2 Sticky Password 5.0 manuál Obsah Kapitola I Sticky Password 4 Kapitola II Rozhraní Sticky Password 4 1 Tlačítko... rychlého spouštění 5 2 Okno

Více

Práce s těmito programy je snadná a brzy zjistíte, že se tvorba webových stránek stane spíše hrou než náročnou prací.

Práce s těmito programy je snadná a brzy zjistíte, že se tvorba webových stránek stane spíše hrou než náročnou prací. Úvod Děkujeme za důvěru v produkty firmy 3D3. Vybrali jste si jeden z nejjednodušších a nejsilnějších nástrojů pro tvorbu webových stránech a internetových obchodů. Vytvořené stránky mohou sloužit vám

Více

Průvodce aplikací e-broker

Průvodce aplikací e-broker Finanční skupina Fio průvodce základními úkony a možnostmi aplikace pro nové uživatele www.fio.cz Obsah 1. Jak se poprvé přihlásit do aplikace e-broker...3 2. Jak odblokovat on-line kurzy pro USA a SRN...4

Více

Podnikatelský systém. Uživatelská dokumentace. verze 2015.04

Podnikatelský systém. Uživatelská dokumentace. verze 2015.04 Podnikatelský systém Uživatelská dokumentace verze 2015.04 Obsah Vítejte!... 5 Hlavní menu a panel nástrojů... 6 Práce s firmami a daňovými obdobími... 8 Založení nové firmy... 8 Otevření firmy... 9 Smazání

Více

MyQ Eleven Free Instalační manuál

MyQ Eleven Free Instalační manuál MyQ Eleven Free Instalační manuál Revize 2 MyQ Server 4.3 Říjen 2013 Copyright 2006-2013 JANUS spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. www.myq.cz Obsah Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 5 1.1. PŘEHLED DOKUMENTACE

Více

!!!"# $! # # % $!$! $! # &#!'('&!! # ) *+ %! )% ")#!! )! 2 # 0% 9+#:+% ) +!#!0! -! " -!## & #!$# " 8#!!#!!!)!# $# %

!!!# $! # # % $!$! $! # &#!'('&!! # ) *+ %! )% )#!! )! 2 # 0% 9+#:+% ) +!#!0! -!  -!## & #!$#  8#!!#!!!)!# $# % !!!"# $! # # % $!$! $! # &#!'('&!! # ) *+ %! )%!"#"$, -$ #! o. %# o +! o & - /0 01 o &#! o,!$# 2!345&,456 o 7 # # o "!)-!) # 8$ %#9# o o ")#!! )! 2 # 0% 9+#:+% ) +!#!0! -! " -!## & #!$# " 8#!!#!!!)!# $#

Více

Volere Šablona pro specifikaci požadavk

Volere Šablona pro specifikaci požadavk Volere Šablona pro specifikaci požadavk 9. vydání James & Suzanne Robertson editelé spolenosti Atlantic Systems Guild Londýn, Cáchy & New York Email james@systemsguild.com suzanne@systemsguild.com Copyright

Více

Začínáme. Instalace a nastavení programů JAPO Průvodce programem Asistent Z A Č Í N Á M E S P R O G R A M Y J A P O

Začínáme. Instalace a nastavení programů JAPO Průvodce programem Asistent Z A Č Í N Á M E S P R O G R A M Y J A P O Instalace a nastavení programů JAPO Průvodce programem Asistent Začínáme Tato příručka má za cíl seznámit vás s instalací a nastavením základních parametrů programů JAPO. V další části se podrobně věnuje

Více

e-broker manuál internetové aplikace pro obchodování s akciemi

e-broker manuál internetové aplikace pro obchodování s akciemi e-broker manuál internetové aplikace pro obchodování s akciemi Obsah KAPITOLA 1. O APLIKACI E-BROKER........ 3 1.1 Požadavky na systém 4 1.2 Bezpečnost........4 KAPITOLA 2. ZÁHLAVÍ... 5 2.1 Trhy ČR, USA,

Více

Podnikatelský systém. Uživatelská dokumentace. verze 2014.01

Podnikatelský systém. Uživatelská dokumentace. verze 2014.01 Podnikatelský systém Uživatelská dokumentace verze 2014.01 Obsah Vítejte!... 5 Hlavní menu a panel nástrojů... 6 Práce s firmami a daňovými obdobími... 8 Založení nové firmy... 8 Otevření firmy... 9 Smazání

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVOD K VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 95

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVOD K VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 95 PŘÍLOHA Č. 2 NÁVOD K VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 95 Obsah 1. Kde získat formulář žádosti... 4 Úvodní stránka... 13 Registrace

Více

MetaTrader PRO. Mini terminal Trade terminal. X-Trade Brokers DM S.A., organizační složka 1/22

MetaTrader PRO. Mini terminal Trade terminal. X-Trade Brokers DM S.A., organizační složka 1/22 MetaTrader PRO Mini terminal Trade terminal 1/22 Obsah 1. Získání rozšířené platformy MetaTrader... 3 1.1 Instalace programu... 3 1.2 Registrace a otevření nového (demo) účtu... 3 1.3 Forex STP... 4 2.

Více

inpage vytváříme webové stránky

inpage vytváříme webové stránky inpage vytváříme webové stránky Stránka 1 inpage vytváříme webové stránky Úvod a poděkování Vítejte ve světě internetových stránek! Pokud jste si dodnes mysleli, že tajemství vytváření hezkých webových

Více

P e rsonalis ti ka a mz dy P AMICA STORMWARE s.r.o.

P e rsonalis ti ka a mz dy P AMICA STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele PAMICA PERSONALISTIKA A MZDY PŘÍRUČKA UŽIVATELE Personalistika a mzdy PAMICA Příručka uživatele 2009 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu PAMICA pro Windows ve verzi Září 2009, release

Více

KASPERSKY LABS LTD. Kaspersky Anti-Virus 4.5 for Microsoft NT Server

KASPERSKY LABS LTD. Kaspersky Anti-Virus 4.5 for Microsoft NT Server KASPERSKY LABS LTD. Kaspersky Anti-Virus 4.5 for Microsoft NT Server Manuál KASPERSKY ANTI-VIRUS 4.5 FOR MICROSOFT NT SERVER Manuál Kaspersky Labs Ltd. Navštivte Web Site: http://www.kaspersky.com/ Datum

Více

Základy práce s Sklikem TUTORIÁL

Základy práce s Sklikem TUTORIÁL Základy práce s Sklikem TUTORIÁL Obsah Obsah... 2 1 O Skliku... 4 1.1 Kde se inzeráty z Skliku zobrazují... 4 1.2 Proč právě Sklik?... 5 2 Založení účtu Skliku... 6 2.1 Registrace... 6 2.2 Přihlášení do

Více

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Obsah 1 Jak vyplnit webovou žádost obecná část 3 1.1 Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7 3

Více

LICENNÍ A SERVISNÍ SMLOUVA SPOLENOSTI ORACLE

LICENNÍ A SERVISNÍ SMLOUVA SPOLENOSTI ORACLE LICENNÍ A SERVISNÍ SMLOUVA SPOLENOSTI ORACLE A. Smluvní definice Vy a váš oznauje osobu i spolenost, která podepsala tuto Smlouvu (dále jen Smlouva ) a objednala si Oracle Programy, a/nebo Služby od spolenosti

Více

ÁST 2: INDICATOR BUILDER

ÁST 2: INDICATOR BUILDER 1 ČÁST 1: FUNKCE A SOUČÁSTI 2 I. Úvod 2 1. Přehled 2 2. Začínáme 2 3. Spuštění a ukončení programu 2 4. Pracovní plocha 3 II. Funkce systému 3 1. Zadání příkazu 3 2. Příkazy Limit a Stop 4 3. Panel VT

Více

Protokol SADA DUM. íslo sady DUM: VY_32_INOVACE_SP_16 Název sady DUM: Finan ní gramotnost. 910, 549 31 Hronov

Protokol SADA DUM. íslo sady DUM: VY_32_INOVACE_SP_16 Název sady DUM: Finan ní gramotnost. 910, 549 31 Hronov Protokol SADA DUM íslo sady DUM: VY_32_INOVACE_SP_16 Název sady DUM: Finanní gramotnost Název a adresa školy: Registraní íslo projektu: Stední prmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov CZ.1.07/1.5.00/34.0596

Více

Elektronické aukce. ú č a s t n í k. Uživatelský manuál. podpora@qcm.cz www.eaukce.cz

Elektronické aukce. ú č a s t n í k. Uživatelský manuál. podpora@qcm.cz www.eaukce.cz Elektronické aukce ú č a s t n í k Uživatelský manuál 1 Obsah 1 Použité výrazy... 3 2 Registrace a přihlášení do systému... 4 2.1 Registrace organizace... 5 2.2 Přihlášení do systému... 7 3 Editace registrovaných

Více