Diagnostika a léčba anemie u onkologických pacientů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Diagnostika a léčba anemie u onkologických pacientů"

Transkript

1 Diagnostika a léčba anemie u onkologických pacientů Doporučení pro klinickou praxi Onkologické centrum J.G. Mendela Centrum pro trombózu a hemostázu Nový Jičín Brejcha M, Gumulec J, Klodová D, Wróbel M Hematologické odd. Onkologického centra J. G. Mendela, Nový Jičín Recenze: Penka M, Novotný J, Oddělení klinické hematologie FN Brno dostupné na

2 Diagnostika a léčba anemie u onkologických pacientů M. Brejcha, J. Gumulec, D. Klodová, M. Wróbel Hematologické odd. Onkologického centra J. G. Mendela, Nový Jičín Úvod Anemie je častým nálezem u pacientů s nádorovým onemocněním. Její přítomnost se výraznou měrou podílí na snížení kvality života onkologických pacientů a v některých případech může mít dopad na úspěšnost léčby. Léčba anemie se odvíjí od její příčiny, proto při nálezu anemie je vždy nejprve nutné objasnit její etiologii. Definice anemie a její klinické příznaky Anemie je charakterizována poklesem hladiny hemoglobinu pod fyziologickou mez (120 g/l u žen a 135 g/l u mužů). Současně zpravidla dochází i k poklesu hematokritu a počtu erytrocytů (tyto hodnoty mají ale menší význam, např. u thalasemie je počet erytrocytů zvýšený, při anemii a současné dehydrataci může být hematokrit normální) Klinické příznaky anemie jsou označovány jako anemický syndrom. Intenzita projevů anemického syndromu závisí na rychlosti vzniku anemie, její hloubce, příčině a přidružených chorobách. Mezi nejčastější projevy anemického syndromu patří slabost, únava bledost sliznic a kůže dušnost palpitace, bušení ve spáncích, hučení v hlavě závratě, ortostatická hypotenze deprese Rozdělení anemií dle patofyziologie (nejčastější typy anemie) Nedostatečná tvorba erytrocytů nedostatek železa nedostatek vitaminu B12 nedostatek folátu útlum krvetvorby (léky, ionizační záření, chemikálie, viry, idiopatický útlum) myelodysplastický syndrom (MDS) hemoblastózy, infiltrace kostní dřeně tumorózním procesem hemoglobinopatie Zkrácené přežívání erytrocytů hemolytické anemie získané (např. autoimunní hemolytická anemie, paroxysmální noční hemoglobinurie) vrozené (např. sférocytóza, srpkovitá anemie) mechanické poškození erytrocytů (např. mikroangiopatická hemolytická anemie, poškození při umělé srdeční chlopni, pochodová hemoglobinurie) Zvýšené krevní ztráty akutní posthemorhagická anemie chronická posthemorhagická anemie (typický je deficit železa) Kombinované příčiny anemie anemie chronických chorob (chronické infekty a záněty, jaterní choroby, revmatické choroby, hypotyreóza, renální insuficience) infiltrace kostní dřeně tumorem Základní diagnostická rozvaha u anemie Pro základní diagnostickou rozvahu je nejdůležitější zhodnocení objemu erytrocytů (MCV). Podle něj dělíme anemie na mikrocytární, normocytární a makrocytární. V diagnostické rozvaze je dále vstupně vhodné zhodnotit počet retikulocytů a distribuční šíři objemu erytrocytů (RDW), která je ukazatelem anisocytózy. Mikrocytární anemie (MCV < 80 fl) sideropenie (RDW > 15,2%, počet erytrocytů snížený) anemie chronických chorob (RDW < 15,2%, počet erytrocytů snížený) thalasemie (RDW < 15,2%, počet erytrocytů zvýšený) Normocytární anemie (MCV fl) např. počínající sideropenie, hemolýza (vysoké retikulocyty), smíšený deficit železa, vitaminu B12, folátu (RDW > 15,2%) např. anemie chronických chorob, akutní krevní ztráta (RDW < 15,2% ) Makrocytární anemie (MCV > 95 fl) abusus alkoholu deficit vitaminu B12 nebo folátu užívání léků (např. hydroxyurea, methotrexat, 6- mercaptopurin) hemolýza (vysoké retikulocyty, RDW > 15,2%) jaterní choroby MDS hypotyreóza Onkologické centrum J.G.Mendela Nový Jičín Centrum pro trombózu a hemostázu Nový Jičín 2

3 Vyšetření zaměřená na diagnosu příčiny anemie Vyšetřovací plán je u každého pacienta individuální. Jednotlivá vyšetření indikujeme na základě pracovní diagnózy, kterou jsme vytvořili po zhodnocení anamnézy, klinického stavu, a dále dle výše uvedeného rozdělení anemií na mikrocytární, normocytární a makrocytární Vyšetření k objasnění příčiny anemie (indikace individuálně) Krevní obraz s mikroskopickým zhodnocením diferenciálního rozpočtu bílých krvinek Počet retikulocytů Základní biochemický screening (urea, kreatinin, kyselina močová, jaterní testy) Metabolismus železa Hladina vitamínu B12, folátu Testy zaměřené na hemolýzu (LDH, bilirubin, haptoglobin, Coombsův test) Elfo bílkovin Vyšetření stolice na okultní krvácen Na základě klinického vyšetření, parametrů krevního obrazu, anamnézy indikujeme další testy (např. hormony štítné žlázy, revmatologické vyšetření) Indikace vyšetření kostní dřeně (aspirace, popř. trepanobiopsie): pancytopenie leukoerytroblastová reakce (přítomnost nezralých elementů bílé řady a jaderných prekurzorů červené řady v krevním nátěru, typické u karcinózy kostní dřeně) nevysvětlitelná anemie monoklonální gamapatie anemie s velmi nízkým počtem retikulocytů (méně než 0,1%) Vyšetření zásob železa Deficit železa je nejčastější příčinou anemie. Diagnostika sideropenie je při vyšetření běžně dostupných biochemických ukazatelů poměrně snadná, diagnostická úskalí nastávají v případech současného výskytu sideropenie a reakce akutní fáze. Rozdělení anemií v závislosti na zásobách železa a jeho dostupnosti pro erytropoezu Sideropenická anemie: železo pro erytropoezu chybí z důvodu nedostatečných zásob Anemie chronických chorob: zásoby železa jsou vysoké, je ale porucha jeho mobilizace pro erytropoezu kombinovaný stav Je-li zjištěna sideropenie, je na prvním místě nutno vyloučit chronické krevní ztráty a dle věku a pohlaví se zaměřit na vyšetření gastrointestinálního a urogenitálního ústrojí Nejčastěji používané biochemické ukazatele ke zhodnocení zásob železa sérové železo FeS (12,0-33 μmol/l): jeho snížení je nespecifickým ukazatelem, neboť snížené může být jak při sideropenii, tak anemii chronických chorob. Izolované vyšetření sérového železa má malý význam. ferritin (muži 30,0 310 ng/ml, ženy 22,0-180 ng/ml): nejdůležitější ukazatel zásob železa, u sideropenie typicky snížený. Patří mezi reaktanty akutní fáze, proto je zvýšený u onemocnění se zánětlivou reakcí. Hodnoty nad 100 ng/ml již ale prakticky vylučují sideropenii. transferin (2,5-4,3 g/l): transportní bílkovina pro železo. Při sideropenii zvýšený, při zánětlivé reakci naopak klesá. saturace transferinu (20,0-50%): Hodnota vypočtená z hladiny železa a celkové vazebné kapacity. Snížená bývá jak u sideropenie tak anemie chronických chorob. celková vazebná kapacita pro železo - CVK (45,0-76,0 μmol/l): zvýšení je velmi specifické pro sideropenii, má ale malou senzitivitu. Slouží pro výpočet saturace transferinu. solubilní transferinové receptory - stfr (0,3-2,0 mg/l): jejich zvýšení je ukazatelem poptávky tkání po železe. Jsou přímo úměrné expresi transferinových receptorů na membránách prekurzorů červené řady a k jejich zvýšení dochází při zvýšené potřebě železa a při proliferaci červené řady. Nejsou ovlivněny zánětlivou reakcí. TfR/log ferritin - TfR-F index (0-1,5): Představuje kombinací výsledků vyšetření stfr a ferritinu. Index přispívá k diagnóze sideropenie především u nemocných, u kterých současně probíhá zánětlivá reakce a u pacientů, u kterých je nutné odlišit zvýšení koncentrace stfr navozené sideropenií (stfr-f index je zvýšený) od zvýšení stfr způsobeného hyperproliferací erytropezy jiného původu, např. hemolýzou, inefektivní erytropoezou apod. (stfr-f index je nízký). cytochemické vyšetření kostní dřeně (Perlsova reakce) Tato metoda prokazuje přítomnost železa v erytroblastech a v makrofázích kostní dřeně. U sideropenie nenacházíme barvitelné železo v makrofázích. Nové možnosti vyšetření zásob železa (nejsou běžně dostupné) obsah hemoglobinu v retikulocytech (reticulocyte Hb content - CHr): časný ukazatel funkčního deficitu železa. Vyšetření vhodné k odhalení funkčního deficitu železa u pacientů léčených erytropoetinem procento hypochromních erytrocytů (HYPO, procento erytrocytů s MCHC < 280 g/l)). Vyšetření hodnotí nedostatek železa v průběhu několika měsíců Tato dvě vyšetření lze přirovnat k monitoraci glykémie u diabetiků. CHr je jako glykémie a HYPO je jako glykovaný hemoglobin Interpretace výsledků metabolismu železa k rychlé orientaci slouží především zhodnocení FeS, ferritinu a stfr FeS nízké, ferritin nízký, stfr zvýšené sideropenie FeS nízké, ferritin zvýšený, stfr snížené není sideropenie FeS nízké, ferritin zvýšený, stfr zvýšený sideropenie je pravděpodobná při hladině ferritinu < 100 μg/l, a je-li stfr-f index je zvýšený. Vhodné zhodnotit i CRP. Je-li zvýšené, může být hladina ferritinu ovlivněna akutní zánětlivou reakcí a má tedy menší výpovědní hodnotu. v nejasných případech je nezbytné provést cytochemické vyšetření kostní dřeně na přítomnost železa. Onkologické centrum J.G.Mendela Nový Jičín Centrum pro trombózu a hemostázu Nový Jičín 3

4 Diferenciální diagnostika sideropenie a anemie chronických chorob Sideropenie Anemie chronických onemocnění FeS Ferritin Transferin Saturace transferinu CVK stfr Sideroblasty v KD Siderofágy v KD FeS hladina sérového železa, CVK celková vazebná kapacita stfr solubilní transferinový receptor, KD kostní dřeň Léčba sideropenická anemie Základním principem je léčba příčiny, která vedla ke vzniku sideropenie Při substituci železa se doporučuje úvodní dávka mg p.o. denně, nebo 100 mg i.v. 1x denně či ob den Parenterální aplikace nevede k rychlejší úpravě hodnot hemoglobinu Při parenterální aplikaci železa je nutné monitorovat jeho zásoby v organismu Příčiny anemie u onkologických pacientů Příčina vzniku anemie u onkologických pacientů je multifaktoriální. Kromě obvyklých příčin, jako jsou krevní ztráty, útlum krvetvorby, hemolýza, infiltrace kostní dřeně, myelosuprese způsobená terapií, dochází u onkologických pacientů ke komplexu interakcí mezi populací nádorových buněk a imunitním systémem. Dochází pak ke zvýšené produkci zánětlivých cytokinů, které vedou ke kratšímu přežívání erytrocytů, supresi progenitorů červené řady, poruše utilizace železa a neadekvátní produkci erytropoetinu. Nejčastějšími důvody vzniku anemie u onkologických pacientů jsou krevní ztráty cytokiny indukovaná anemie útlum krvetvorby způsobený chemoterapií či radioterapií infiltrace kostní dřeně základním onemocněním autoimunní hemolytická anemie mikroangiopatická anemie Prevalence anemie u onkologických pacientů Prevalence anemie u maligních onemocnění závisí na typu malignity, stadiu, délce trvání choroby, intenzitě léčby, komorbiditě. K poklesu hladiny hemoglobinu dochází především při chemoterapii obsahující platinu a pokles hemoglobinu je dále závislý na počtu léčebných cyklů. Ve studii ECAS (European Cancer Anaemia Survey) byla prevalence anemie 39% u všech pacientů a závisela na typu tumoru a pokročilosti choroby. Nejvyšší prevalence byla u pacientů s lymfomy a myelomem (53%), gynekologickými tumory (49%), gastrointestinálními a kolorektálními tumory (39%). Prevalence anemie byla u léčených pacientů 54%. Při léčbě chemoterapií 63%, kombinované chemo-radioterapii 42% a samotné radioterapii 20%. Diagnostický postup u anemie onkologických pacientů Diagnostický postup k objasnění příčiny anemie u onkologických pacientů se příliš neliší od běžného vyšetřovacího postupu, který je uveden výše. Kromě laboratorních ukazatelů je nutné vždy zhodnotit i dobu vzniku anemie. Pokud byla anemie přítomna při zjištění malignity, uvažujeme dle typu tumoru nad krevními ztrátami, anemií chronických chorob či infiltraci kostní dřeně. Vznikne-li anemie až v průběhu chemoterapie a dochází-li k současnému poklesu leukocytů a trombocytů, je příčinou pravděpodobně myelosuprese. Vyšetření indikovaná u anemických onkologických pacientů krevní obraz, retikulocyty, mikroskopické zhodnocení nátěru periferní krve (při schistocytech a trombocytopenii podezření na MAHA, při leukoerytroblastové reakci podezření na karcinózu kostní dřeně) vyšetření zásob železa hladina vitaminu B12 a folátu LDH, bilirubin a retikulocyty (zvýšení všech tří parametrů může být ukazatelem hemolýzy, pak vyšetřit i Coombsův test) vyšetření stolice na okultní krvácení vyšetření kostní dřeně (indikováno při nejasné anemii či při podezření na infiltraci kostní dřeně, vhodné konzultovat s hematologem) Prediktivní faktory vzniku anemie u onkologických pacientů Pro praxi je důležité definovat prediktivní faktory vzniku anemie a tak předejít vzniku anemického syndromu. Negativní prediktivní faktory pro vznik anemie během léčby jsou: snížená hladina hemoglobinu před zahájením léčby tumory plicní, gynekologické a gastrointestinálního traktu chemoterapie s obsahem platiny ženské pohlaví Důsledek anemie pro prognosu pacientů Hladina hemoglobinu je prognostickým faktorem u některých typů malignit (např. folikulární lymfom, pokročilý Hodgkinův Onkologické centrum J.G.Mendela Nový Jičín Centrum pro trombózu a hemostázu Nový Jičín 4

5 lymfom, pokročilý kolorektální karcinom, časná stadia karcinomu ovaria, nemalobuněčný karcinom plic). Předpokládané negativní dopady hypoxie na prognózu pacientů v důsledku hypoxie vzniká v tumoru genová instabilita a vznikají tak agresivnější tumory normální buňky reagují na hypoxii apoptózou, tumorózní buňky (např. p53 negativní) mohou získat růstovou výhodu hypoxií je stimulována angiogeneza a tumory tak získávají větší potenciál k metastazování V současné době není průkaz lepších léčebných výsledků na základě úpravy anemie Léčba anemie u onkologických pacientů Obecně je nejdůležitějším principem léčby anemie léčba základního onemocnění (úspěšná léčba nádoru je zásadní např. u anemií z krevních ztrát, mikroangiopatických anemií, anemií způsobených infiltrací kostní dřeně) Léčiva používaná k úpravě anemie u onkologických pacientů erytropoetin alfa, erytropoetin beta, darbepoetin alfa transfuze erytrocytů (preferovat deleukotizované) železo (jen při sideropenii či společně s erytropoetinem) kortikoidy, imunosupresiva (při autoimunní hemolytické anemii) acidum folicum, vitamin B12 (při prokázaném deficitu) Rozdíly v korekci anemie erytropoetinem a transfuzemi Výhody erytropoetinu zabraňuje kolísání hladiny hemoglobinu snižuje potřebu podání transfuzí nemá závažnější nežádoucí účinky může být aplikován 1x týdně mnoho studií prokázalo zlepšení kvality života při užívání erytropoetinu Nevýhody erytropoetinu pomalý nástup účinku vysoká cena Výhoda transfuzí rychlá úprava symptomů relativně nízká cena Nevýhoda transfuzí přechodný efekt potransfuzní reakce možný přenos infekčních chorob imunosuprese (elimininací převedených lymfocytů dochází k omezené imunologické kapacitě vůči jiným cizím antigenům) Erytropoezu stimulující proteiny (ESP) V klinické praxi se používají erytropoetin alfa, erytropoetin beta, darbepoetin alfa iniciální dávka ESP erytropoetin alfa: 150 IU/kg 3x týdně nebo IU 1x týdně erytropoetin beta: 150 IU/kg 3x týdně nebo IU 1x týdně darbepoetin alfa: 6,75 μg/kg 1x za 3 týdny ESP jsou indikovány při léčbě symptomatické anemie u pacientů s nádorovým onemocněním, kteří podstupují léčbu chemoterapií a/nebo radioterapií před jejich nasazením je nezbytné vyloučit deficit železa, vitaminu B12, folátu, hemolýzu, akutní nebo chronické krvácení v současné době nejsou stanoveny jednoznačné faktory k predikci jejich účinku. Dle některých prací jsou za negativní prediktivní faktory označovány: zvýšená hladina endogenního erytropoetinu (>500 U/l) vysoká koncentrace ferritinu (> 400 μg/l) snížená funkční zdatnost kostní dřeně (trombocyty <100x10 9 /l) snížený performace status pacienta Příčinou selhání ESP může být funkční deficit železa a proto je nutné před nasazením erytropoetinu zhodnotit zásoby železa. V případě hladiny ferritinu < 100 μg/l a saturace transferinu < 20% je doporučováno společně s erytropoetinem podávat železo. Pokud je ale zvýšená hodnota stfr a stfr-f indexu, tak je pravděpodobná sideropenie a léčba erytropoetinem pak není indikována Při podávání ESP je vhodné u pacientů monitorovat krevní tlak Při podávání ESP je mírně zvýšené riziko vzniku tromboembolické nemoci. Z toho důvodu je nutno respektovat cílovou hladinu hemoglobinu. Je nutno mít na paměti, že samotná malignita představuje významný získaný rizikový faktor pro tromboembolickou nemoc. Dosud nebyla publikována prospektivní studie srovnávající účinnost mezi erytropoetiny a erytropoetiny s darbepoetinem alfa. Zhodnocení, které dávky erytropoetinů nebo darbepoetinu alfa jsou pro klinickou praxi optimální vyplývají z publikovaných výsledků reálné praxe nebo léčebných doporučení. Při srovnání dat z podobných studií (anémie u lymfoproliferativních chorob, erytropoetin β 30,000 IU 1x týdně, darbepoetin α 2,25 μg/kg 1x týdně) je zřejmý rychlejší nástup hematologické odpovědi po erytropoetinu β (medián 8-10 týdnů) ve srovnání s darbepoetinem α (medián 12 týdnů) 15. Srovnání účinnosti darbepoetinu alfa podávaného 1x týdně vs. 1x za 3 týdny prokázalo nižší účinnost 3 týdenního režimu na hematologickou odpověď 16. V případě podání erytropoetinu alfa v dávce IU 1x týdně nebyl prokázán větší benefit na parametry hematopoetické odpovědi než u standardního režimu erytropoetinu alfa 3 x IU týdně 17. Erytropoetin beta má prokázán stejný účinek mezi dávkou x týdně a IU 3x týdně 18. Onkologické centrum J.G.Mendela Nový Jičín Centrum pro trombózu a hemostázu Nový Jičín 5

6 Poslední platné léčebné doporučení, které bylo vydáno pro evropské podmínky, jsou EORTC guidelines, která byla vypracována panelem expertů. Základem pro doporučení bylo posouzení a zhodnocení literatury publikované o erytropoetinu a darbepoetinu alfa. Postup při podání erytropoetinu Iniciální dávka IU 1x týdně s.c., IU 3x týdně s.c. 150 IU/kg 3x týdně s.c IU 1x týdně s.c. (dle EORTC guidelines je limitovaný důkaz podpořit tuto dávku) fixní dávky erytropoetinu mohou být použity v přiměřených limitech tělesné hmotnosti (grade B) léčba erytropoetinem by měla pokračovat až do dosažení hladiny hemoglobinu g/l a ústupu symptomů. U pacientů, kteří dosáhli cílové hladiny hemoglobinu, by měla být titrována nižší udržovací dávka (grade D) i přes běžné použití erytropoetinu alfa v dávce IU týdně je limitovaný důkaz podpořit tuto dávku (grade C). Účinnost podávání 1x týdně erytropoetinu beta v dávce IU je prokázána u pacientů s non-myeloidními hematologickými malignitami (grade B). Podání darbepoetinu alfa v dávce 2,25 µg/kg může být doporučeno (grade A). Je zde v současnosti limitovaný důkaz podpořit použití darbepoetinu alfa v dávce 1x za 2 týdny, 3 týdny nebo 4 týdny Zhodnocení efektu po 4 týdnech vzestup hemoglobinu o 10 g/l pokračovat ve stejné dávce vzestup hemoglobinu o < 10 g/l původní dávku zdvojnásobit vzestup hemoglobinu o > 20 g/l původní dávku snížit na polovinu Zhodnocení po 8 týdnech při efektu pokračovat do cílové hladiny hemoglobinu g/l a dále dávku individuálně titrovat pokud i po zdvojnásobení dávky byl vzestup hemoglobinu o více než 10 g/l, tak léčbu ukončit Postup při podání darbepoetinu Inciální dávka 6,75 µg/kg 1x za 3 týdny (dle EORTC guidelines je limitovaný důkaz podpořit tuto dávku) 2,25 µg/kg 1x týdně Vybraná EORTC doporučení k použití erytropoetinu u pacientů s nádorovým onemocněním, kteří jsou léčení chemoterapií a/nebo radioterapií, by měla být léčba erytropoetinem zahájena při hladině hemoglobinu g/l v závislosti na projevech anemického syndromu (grade A) preventivní podání erytropoetinu by mělo být zváženo u asymptomatických pacientů s hladinou hemoglobinu g/l, s cílem předejít dalšímu poklesu hemoglobinu, v závislosti na individuálních faktorech (např. typ/intenzita chemoterapie, vstupní hladina Hb) (grade D) není doporučováno preventivní podání erytropoetinu u pacientů léčených chemoterapií a/nebo radioterapií, kteří mají normální hladinu hemoglobinu při zahájení léčby (grade B) cílová hladina hemoglobinu je g/l (grade B) dva hlavní cíle léčby erytropoetinem jsou zlepšení kvality života a prevence podávání transfuzí (grade A) nejsou důkazy, které by podporovaly podání erytropoetinu s cílem zlepšení přežití či odpovědi na léčbu (grade A). Jsou nutné další studie k potvrzení tohoto cíle Onkologické centrum J.G.Mendela Nový Jičín Centrum pro trombózu a hemostázu Nový Jičín 6

7 Literatura: 1. Ludwig H, Van Belle S, Barrett-Lee P, The European Cancer Anaemia Survey: A large, multinational, prospective survey defining the prevalence, incidence, and treatment of anaemia in cancer patiens. E J of Cancer.2004; 40, Rizzo JD, Lichtin AE, Wolf SH, et al. Use of epoetin in patiens with cancor: evidence-based clinical practice guidelines of the American Society of Clinical Oncology and the Američan Society of Hematology. J Clin Oncol. 2002;20; Bokemeyer C, Aapro M S, Courdi A, Foubert J, Link H, Österborg A, Repetto L, Soubeyran P. EORTC guidelines for the use of erythropoietic proteins in anaemic patient with cancer. E J of Cancer.2004; 40, Van Belle S, Cocquyt Véronique, Impact of hemoglobin levels on the outcome of cancers treated with chmotherapy. Critical Rev in Onclogy/Hematology. 2003; 47, Birgerard G, Aapro M S, Bekemeyer C. Cancer-Related Anemie: Pathogenesis, Prevalence and Treatment. Oncology. 2005;68 (suppl 1), Blohmer J U, Dunst J, Harrison L Oncology. 2005;68 (suppl 1), Cortesi E, Gascon P, Henry D. Standart of Care for Cancer- Related Anemia: Improving Hemoglobin Levels and Duality of Life. Oncology. 2005;68 (suppl 1), Crawford J, Cella D, Cleeland CS, et al. Relationship between changes in hemoglobin level and quality of life during chemotherapy in anemic cancer patient receiving epoetin alfa therapy. Cancer 2002;95: Reppetto L, Updating guiding principles for anaemic management. Chat is new in the EORTC guidelines? Focus on anemia in cancer. 2005, Vol 6, Issue Mayer J, Starý J, Leukémie. Grada, 2002; Adam Z, Vorlíček J. Předpověď úspěchu erytropoetinu u pacientů s maligními nemocemi. Klinická Onkologie, 1998 zvláštní číslo; Penka M, Bulíková A., Matýšková M., Zavřelová J. Hematologie I, Grada, 2001; Thomas V, Thomas L. Biochemical Markers and Hematologic Incides in the diagnosis of funcional Iron Deficiency. Clinical Chemismy 2002; 48:7, Beutler et al. Iron deficiency and overload. Hematology 2003; (1): Pujade-Lauraine E, Topham C, Once-weekly treatment of anemia inf patiens with cancer: a komparative rewiew of epoetins. Oncology 2005;68 (suppl 1), Kotasek D, Steger G, Faught W, Darbepoetin alfa administered once every 3 weeks alleviates anaemia in patients with solid tumors receiving chemotherapy; Resultes of a double-blind, placebo-controlled, randomised study. Eur J Cancer 2003; Cazzola M, Once-weekly epoetina beta is higly effective in treating anaemic patients with lymphoproliferative malignangcy and defective endogenous erythropoietin production, BJH; 2003, 122, Nguyen TV, Trinh GN; Clinical evaluation of once-weekly and three-times-weekly dosings of epoetin alfa in chemotherapy patients: Problems of study design and interpretation. J. Clin Oncol 2002;20: Gumulec J, Radina M, Kučerová M, Penka M, Donociková B, Ryšková J: Možnosti diagnostiky a diferenciální diagnostiky anémie z nedostatku železa. Transfuze a hematologie dnes 2001;4: Onkologické centrum J.G.Mendela Nový Jičín Centrum pro trombózu a hemostázu Nový Jičín 7

Anémie u chronických onemocnění

Anémie u chronických onemocnění Projekt sponzorován z fondů FRVŠ 2334/2010 G3 Anémie u chronických onemocnění Dagmar Pospíšilová Barbora Ludíková Dětská klinika Fakultní nemocnice Olomouc Lékařská fakulta Univerzita Palackého v Olomouci

Více

Léčba anemie. Prim. MUDr. Jan Straub I. Interní klinika VFN Praha

Léčba anemie. Prim. MUDr. Jan Straub I. Interní klinika VFN Praha Léčba anemie Prim. MUDr. Jan Straub I. Interní klinika VFN Praha Anemie Nedostatek červených krvinek - erytrocytů resp. krevního barviva - hemoglobinu Stupně anemie normální KO hgb 120-175 g/l lehká anemie

Více

LABAG AGEL AGEL VÍC NEŽ EVROPSKÝ STANDARD. NOVINKY A ZAJÍMAVOSTI Z LABORATOŘE AGEL a.s. č. 1 2016 POLIKLINIKA

LABAG AGEL AGEL VÍC NEŽ EVROPSKÝ STANDARD. NOVINKY A ZAJÍMAVOSTI Z LABORATOŘE AGEL a.s. č. 1 2016 POLIKLINIKA NOVINKY A ZAJÍMAVOSTI Z LABORATOŘE AGEL a.s. č. 1 2016 DIAGNOSTIKA ANÉMIE NOVINKY V LABORATOŘI str. 2-3 KLINICKÉ HEMATOLOGIE... str. 4 CALL CENTRUM str. 7 AGEL LABORATOŘE VÍC NEŽ EVROPSKÝ STANDARD AGEL

Více

Trombocytopenie v těhotenství

Trombocytopenie v těhotenství Trombocytopenie v těhotenství doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc. Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze Definice normální počet trombocytů u netěhotných žen 150-400 x 10 9 /l v těhotenství

Více

Zkušební testy z patologické fyziologie. Pavel Maruna a kolektiv. Recenzovali: prof. MUDr. Emanuel Nečas, DrSc. prof. MUDr. Jaroslav Veselý, CSc.

Zkušební testy z patologické fyziologie. Pavel Maruna a kolektiv. Recenzovali: prof. MUDr. Emanuel Nečas, DrSc. prof. MUDr. Jaroslav Veselý, CSc. Zkušební testy z patologické fyziologie Pavel Maruna a kolektiv Recenzovali: prof. MUDr. Emanuel Nečas, DrSc. prof. MUDr. Jaroslav Veselý, CSc. Autorský kolektiv: prof. MUDr. Pavel Maruna, CSc. doc. MUDr.

Více

Hierarchy of hematopoietic differentiation.

Hierarchy of hematopoietic differentiation. Hierarchy of hematopoietic differentiation. Vývoj erytrocytu ANÉMIE - definice, rozdělení DEFINICE: Snížení množství Hb ( zpravidla i Htk a počtu ery ) v 1 litru krve pod dolní hodnotu zdravých jedinců.

Více

Biologie krve, krevní elementy a krevní srážení

Biologie krve, krevní elementy a krevní srážení Biologie krve, krevní elementy a krevní srážení 1 Složení krve 2 Krevní buňky savců v řádkovacím elektronovém mikroskopu 3 Normální nátěr periferní krve Trombocyt Lymfocyt Granulocyt (neutrofilní) 4 Normální

Více

MYELOFIBROSA - DIAGNOSTIKA A LÉČEBNÉ MOŽNOSTI

MYELOFIBROSA - DIAGNOSTIKA A LÉČEBNÉ MOŽNOSTI MYELOFIBROSA - DIAGNOSTIKA A LÉČEBNÉ MOŽNOSTI DEFINICE: chronické myeloproliferativní (klonální) onemocnění charakteristické zmnožením vaziva v kostní dřeni a extramedulární krvetvorbou (první popis -

Více

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic FONS Symposium klinické biochemie Pardubice, 23.9. 25.9.202 M. Tomíšková, J. Skřičková, I. Klabenešová, M. Dastych 2 Klinika

Více

Roman Hájek Tomáš Jelínek. Plazmocelulární leukémie (PCL)

Roman Hájek Tomáš Jelínek. Plazmocelulární leukémie (PCL) Roman Hájek Tomáš Jelínek Plazmocelulární leukémie (PCL) Definice (1) vzácná forma plazmocelulární dyskrázie nejagresivnější z lidských monoklonálních gamapatií incidence: 0,04/100 000 obyvatel evropské

Více

Přehled změn vybraných kapitol

Přehled změn vybraných kapitol Přehled změn vybraných kapitol (aneb najdi 10 rozdílů.) změny guidelines 2012 Nové léčebné odpovědi Bendamustin Profylaxe infekčních komplikací Profylaxe TEN Léčba pacientů s renální insuficiencí Léčba

Více

Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace

Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace Helena Švábová, Andrea Žmijáková Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno Separační středisko je součástí Interní hematologické

Více

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Klinické studie provedené v Národním onkologickém centru, s nádorovým onemocněním mléčné žlázy, konečníku, střeva, plic a děložního čípku. STANDARDNÍ CHEMOTERAPIE,

Více

Terapie hairy-cell leukémie

Terapie hairy-cell leukémie Terapie hairy-cell leukémie David Belada, II.interní klinika, OKH FN a LF v Hradci Králové Lymfomové fórum 2010 Grand Hotel Bellevue, Vysoké Tatry 12.-14.3.2010 Úvod Poprvé popsána v roce 1958 (Bouroncle

Více

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Úvod Myelosuprese (poškození krvetvorby) patří mezi nejčastější vedlejší účinky chemoterapie.

Více

ESA - erytropoézu stimulující agens a jejich použití v klinické praxi

ESA - erytropoézu stimulující agens a jejich použití v klinické praxi ESA - erytropoézu stimulující agens a jejich použití v klinické praxi T. Kotulák Klinika anestezie a resuscitace, IKEM, Praha a 1. LF UK a VFN, Praha etiologie ICU anémie anémie kritických stavů je častý

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Aranesp 10 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce. Aranesp 15 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce. Aranesp

Více

Potransfuzní reakce. Rozdělení potransfuzních reakcí a komplikací

Potransfuzní reakce. Rozdělení potransfuzních reakcí a komplikací Potransfuzní reakce Potransfuzní reakcí rozumíme nežádoucí účinek podaného transfuzního přípravku. Od roku 2005 (dle platné legislativy) rozlišujeme: závažná nežádoucí příhoda ( vzniká v souvislosti s

Více

Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání.

Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání. Otázka: Druhy biologického materiálu Předmět: Biologie Přidal(a): moni.ka Druhy biologického materiálu Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání. Tělní tekutiny

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Předplněné injekční stříkačky o objemu 0,5 ml obsahují 20 000 IU (168,0 mikrogramů) epoetinu alfa

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Předplněné injekční stříkačky o objemu 0,5 ml obsahují 20 000 IU (168,0 mikrogramů) epoetinu alfa SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU EPREX 40 000 IU/ml, injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Epoetinum alfa *..40 000 IU (336,0 mikrogramů v 1 ml) * produkovaný v ovariálních

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Co je to toxicita léčby? Toxicita léčby lymfomů Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou? Dá se toxicita předvídat? Existuje

Více

Anémie z nezralosti Vybrané parametry metabolismu železa

Anémie z nezralosti Vybrané parametry metabolismu železa Anémie z nezralosti Vybrané parametry metabolismu železa MUDr. L. Dubrava, MUDr. L. Kantor Ph.D., doc. MUDr. D. Pospíšilová Ph.D.¹ Novorozenecké odd. FN Olomouc, Dětská klinika FN Olomouc¹ ŽELEZO Nezbytné

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

Výsledky vyšetření krve. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Výsledky vyšetření krve. Vítejte na našem dialyzačním středisku Výsledky vyšetření krve Vítejte na našem dialyzačním středisku Proč tak často kontrolujete mou krev? Každý měsíc Vám odebíráme vzorky krve, abychom zjistili, zda je pravidelná dialýza dostatečně účinná.

Více

R A P I D EARLY ADMINISTRATION OF ACTIVATED FACTOR VII IN PATIENTS WITH SEVERE BLEEDING ZÁZNAM SUBJEKTU HODNOCENÍ (CRF) Číslo centra.

R A P I D EARLY ADMINISTRATION OF ACTIVATED FACTOR VII IN PATIENTS WITH SEVERE BLEEDING ZÁZNAM SUBJEKTU HODNOCENÍ (CRF) Číslo centra. R A P I D EARLY ADMINISTRATION OF ACTIVATED FACTOR VII IN PATIENTS WITH SEVERE BLEEDING ZÁZNAM SUBJEKTU HODNOCENÍ (CRF) Číslo centra Číslo pacienta Iniciály pacienta VÝBĚR A VYŘAZENÍ PACIENTŮ Kritéria

Více

DIAGNOSTIKA NEJBĚŽNĚJŠÍCH TYPŮ ANÉMIE

DIAGNOSTIKA NEJBĚŽNĚJŠÍCH TYPŮ ANÉMIE DIAGNOSTIKA NEJBĚŽNĚJŠÍCH TYPŮ ANÉMIE prof. MUDr Ivo Krč, DrSc. II interní klinika LF, Univerzita Palackého, Olomouc Anémii je možno považovat pouze za příznak onemocnění, nikoliv za samostatnou diagnózu.

Více

MUDr. Jitka Mannová PhD.

MUDr. Jitka Mannová PhD. MUDr. Jitka Mannová PhD. Pacient Z.W. muž, 70 let TEP levého kolene ICHS Fi síní paroxysmální DM na PAD HLP na statinech Hypertenze Hypofunkce štítné žlázy Předoperační hemoglobin 102 g/l Pacientka M.V.

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

Diferenciální diagnostika selhání ledvin u mnohočetného myelomu. Zdeněk Adam Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno

Diferenciální diagnostika selhání ledvin u mnohočetného myelomu. Zdeněk Adam Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno Diferenciální diagnostika selhání ledvin u mnohočetného myelomu Zdeněk Adam Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno Základní epidemiologická data Incidence renálního selhání s kreatininem > 1,5

Více

Krvácivé komplikace při léčbě warfarinem

Krvácivé komplikace při léčbě warfarinem Krvácivé komplikace při léčbě warfarinem Doporučení pro klinickou praxi Sekce pro trombózu a hemostázu České hematologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně J.Gumulec, P.Kessler*,

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu David Belada FN a LF UK v Hradci Králové 1.Toxicita léčby lymfomů Co je to toxicita léčby? Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou?

Více

Akutní leukémie a myelodysplastický syndrom. Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc

Akutní leukémie a myelodysplastický syndrom. Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc Akutní leukémie a myelodysplastický syndrom Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc Akutní leukémie (AL) Představují heterogenní skupinu chorob charakterizovaných kumulací klonu nevyzrálých, nádorově

Více

Klinické a molekulární aspekty poruch metabolismu železa seminář Martin Vokurka

Klinické a molekulární aspekty poruch metabolismu železa seminář Martin Vokurka Klinické a molekulární aspekty poruch metabolismu železa seminář Martin Vokurka Železo je 4. nejhojnější prvek kůry zemské Využívají ho všechny živé organismy Co od něho chtějí? Jaké má tedy železo funkce?

Více

Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky

Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky P. Žáčková Pneumologická klinika 1. LFUK Thomayerova nemocnice Úvod a definice Každá buňka obsahuje informace

Více

Léčba anemie u srdečního selhání J.Vítovec, LF MU a FN U sv. Anny

Léčba anemie u srdečního selhání J.Vítovec, LF MU a FN U sv. Anny Léčba anemie u srdečního selhání J.Vítovec, LF MU a FN U sv. Anny Výskyt srdečního selhání v závislosti na věku a odhad do roku 2050 Cíle léčby srdečního selhání 1. Prognóza: 2. Nemocnost: snížení mortality

Více

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

CDT a další. laboratorní markery. objektivizaci abusu a efektivity léčby. MUDr. Pavla Vodáková, RNDr. Milan Malý

CDT a další. laboratorní markery. objektivizaci abusu a efektivity léčby. MUDr. Pavla Vodáková, RNDr. Milan Malý CDT a další laboratorní markery používan vané v našem zařízen zení při objektivizaci abusu a efektivity léčby MUDr. Pavla Vodáková, RNDr. Milan Malý Nejčastější užívané markery CDT GGT AST/ALT MCV Méně

Více

Výskyt a význam infekce Borna disease virem u pacientů léčených

Výskyt a význam infekce Borna disease virem u pacientů léčených Výskyt a význam infekce Borna disease virem u pacientů léčených pro závislost Sylva Racková Psychiatrická klinika LF UK v Plzni AT konference 28.04. 2010, Špindlerův Mlýn Borna Disease virus (BDV) charakteristika

Více

Edukační program o AEAB způsobené PRCA V2. Edukační progam k léčivému přípravku MIRCERA (metoxy-polyetylenglykol-epoetin beta) Příručka lékaře

Edukační program o AEAB způsobené PRCA V2. Edukační progam k léčivému přípravku MIRCERA (metoxy-polyetylenglykol-epoetin beta) Příručka lékaře Edukační program o AEAB způsobené PRCA V2 Edukační progam k léčivému přípravku MIRCERA (metoxy-polyetylenglykol-epoetin beta) Příručka lékaře Diagnostika a hlášení nežádoucích účinků v souvislosti s užíváním

Více

Nová diagnóza = Studiová indikace. První relaps = Studiová indikace

Nová diagnóza = Studiová indikace. První relaps = Studiová indikace Velcade dostupné léčebné protokoly Nová diagnóza = Studiová indikace První relaps = Studiová indikace C M G Velcade dostupné léčebné protokoly Nová diagnóza = Studiová indikace První relaps = Studiová

Více

Beličková 1, J Veselá 1, E Stará 1, Z Zemanová 2, A Jonášová 2, J Čermák 1

Beličková 1, J Veselá 1, E Stará 1, Z Zemanová 2, A Jonášová 2, J Čermák 1 Beličková 1, J Veselá 1, E Stará 1, Z Zemanová 2, A Jonášová 2, J Čermák 1 1 Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha 2 Všeobecná fakultní nemocnice, Praha MDS Myelodysplastický syndrom (MDS) je heterogenní

Více

Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie

Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie 1 Lochmanová A., 2 Olbrechtová L., 2 Kolčáková J., 2 Zjevíková A. 1 OIA ZÚ Ostrava 2 klinika infekčních nemocí, FN Ostrava HIV infekce onemocnění s

Více

Interaktivní nástroje pro výuku léčebných standardů cytostatické léčby zhoubných nádorů Portál DIOS

Interaktivní nástroje pro výuku léčebných standardů cytostatické léčby zhoubných nádorů Portál DIOS Interaktivní nástroje pro výuku léčebných standardů cytostatické léčby zhoubných nádorů Portál DIOS Klimeš D., Dušek L., Kubásek J., Fínek J., Petruželka L., Zoláková A., Vyzula R. Historie projektu Snaha

Více

Erytrocyty. Hemoglobin. Krevní skupiny a Rh faktor. Krevní transfúze. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková

Erytrocyty. Hemoglobin. Krevní skupiny a Rh faktor. Krevní transfúze. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Erytrocyty. Hemoglobin. Krevní skupiny a Rh faktor. Krevní transfúze. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Formované krevní elementy: Buněčné erytrocyty, leukocyty Nebuněčné trombocyty Tvorba krevních

Více

Diferenciální diagnostika SCLC s využitím markerů Elecsys progrp a Elecsys NSE

Diferenciální diagnostika SCLC s využitím markerů Elecsys progrp a Elecsys NSE Diferenciální diagnostika SCLC s využitím markerů Elecsys progrp a Elecsys NSE Ing. Eva Herkommerová, PhD. prim. MUDr. Hana Mrázková Krajská zdravotní, a.s.- Nemocnice Most 1. Oddělení laboratorního komplementu

Více

VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ

VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ RCD s.r.o. Americká 632 252 29 Dobřichovice IČO: 470525511 VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ Řídící pracovník studie: RNDr. Pavla Poučková, CSc Vedoucí pokusu: RNDr.

Více

SPC NH_OKL 02 Metody hematologie

SPC NH_OKL 02 Metody hematologie Strana č./celkem stran: 1/9 Obsah Anti-Xa aktivita LMWH ( anti-xa aktivita nízkomolekulárního heparinu)... 1 AT Antitrombin... 2 APTT (aktivovaný parciální tromboplastinový test) poměr... 2 D - dimery...

Více

Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem

Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem MUDr. Tomáš Büchler, PhD. Onkologické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice a Onkologická klinika 1. lékařské fakulty UK a VFN, Praha XIV. Staškovy

Více

ABSTRAKT: Prezentace poskytuje informaci o aktuálních doporučeních z roku 2011 k hodnocení hladin 25 OH vitaminu, indikací k měření 25 OH vitaminu D a doporučených hodnotách denního příjmu dle věkových

Více

Seznam vyšetření biochemie a hematologie

Seznam vyšetření biochemie a hematologie Seznam vyšetření biochemie a hematologie BIOCHEMICKÁ VYŠETŘENÍ NÁZEV: Glukosa POUŽITÍ: Stanovení koncentrace glukosy v séru (plazmě) a v moči JEDNOTKY KONCENTRACE: mmol/l (sérum, plazma) g% (sbíraná moč)

Více

Jak včasně podchytit kritické poruchy hemostázy? Petr Kessler, Jitka Prokopová Odd. hematologie a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov, p.o. Seminář S i podpořen ř z projektu: Vzdělávací síť hemofilických

Více

ANÉMIE PORUCHY KRVETVORBY

ANÉMIE PORUCHY KRVETVORBY ANÉMIE PORUCHY KRVETVORBY Anémie se řadí mezi nejrozšířenější choroby postihující lidskou populaci. Světová zdravotnická organizace uvádí, že tzv.nutriční anémií trpí přibližně 30 % populace. S tím souvisí

Více

Akutní stavy v paliativní péči hemoptýza, hemoptoe V. česko-slovenská konference paliativní mediciny Brno, 19.-20.9. 2013

Akutní stavy v paliativní péči hemoptýza, hemoptoe V. česko-slovenská konference paliativní mediciny Brno, 19.-20.9. 2013 Akutní stavy v paliativní péči hemoptýza, hemoptoe V. česko-slovenská konference paliativní mediciny Brno, 19.-20.9. 2013 Marcela Tomíšková Klinika nemocí plicních a tuberkulózy Fakultní nemocnice Brno,

Více

EPOSS výsledky interim analýzy. Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS

EPOSS výsledky interim analýzy. Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS EPOSS výsledky interim analýzy Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS K čemu slouží interim analýza Jde o testování primární hypotézy v průběhu projektu Testování souboru stran interní validity

Více

Léčba DLBCL s nízkým rizikem

Léčba DLBCL s nízkým rizikem Léčba DLBCL s nízkým rizikem Jan Hudeček Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a UNM, Martin Lymfómové fórum 2014 Bratislava, 21. 23. 3. 2014 Difuzní velkobuněčný B-lymfom (DLBCL) heterogenní skupina

Více

Úloha laboratorní medicíny v komplexní léčbě nádorových onemocnění. Bohuslav Melichar Onkologická klinika LF UP a FN Olomouc

Úloha laboratorní medicíny v komplexní léčbě nádorových onemocnění. Bohuslav Melichar Onkologická klinika LF UP a FN Olomouc Úloha laboratorní medicíny v komplexní léčbě nádorových onemocnění Bohuslav Melichar Onkologická klinika LF UP a FN Olomouc Léčba nádorových onemocnění je multidisciplinárním problémem Základem léčby je

Více

2. Indikace k léčbě u CLL kritéria NCI-WG (National Cancer Institute-Sponsored Working Group)

2. Indikace k léčbě u CLL kritéria NCI-WG (National Cancer Institute-Sponsored Working Group) Léčebná doporučení pro chronickou lymfocytární leukémii (CLL) Česká skupina pro chronickou lymfocytární leukémii, sekce České hematologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

Více

DOPORUČENÝ POSTUP PRO ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ KRVÁCENÍ. Mezioborové konsensuální stanovisko

DOPORUČENÝ POSTUP PRO ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ KRVÁCENÍ. Mezioborové konsensuální stanovisko Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Česká společnost intenzivní medicíny Česká hematologická společnost Česká společnost pro trombózu a hemostázu Společnost pro transfuzní

Více

Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života

Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života NADAČNÍ FOND Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života Zdeněk Adam, Jan Straub, Roman Hájek, Lucia Ficeková a další Velké Bílovice 20.4.-21.4.2007 Česká myelomová skupina a její nadační fond spolupracují

Více

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE RADA A POUČENÍ LÉKAŘE Obsah: Uživatelky kombinované hormonální antikoncepce Léčebné účinky kombinované hormonální antikoncepce Kontraindikace kombinované hormonální antikoncepce Vysvětlivky: COC = z anglického

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

KREV. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012

KREV. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012 KREV Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012 KREV Vzdělávací oblast: Somatologie Tematický okruh: Krev Mezioborové přesahy a vazby: Ošetřovatelství, Klinická propedeutika, První pomoc, Biologie, Vybrané

Více

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu Obsah Autoři Předmluva Introduction Úvod 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu 1.2. Šíření maligních nádorů 1.3. Souhrn 1.4. Summary 2. Obecné klinické

Více

se konají v posluchárně III. interní kliniky 9.25-11.00 hod. skupiny 2, 4, 5 v úterý a čtvrtek skupiny 1, 3 ve středu a pátek

se konají v posluchárně III. interní kliniky 9.25-11.00 hod. skupiny 2, 4, 5 v úterý a čtvrtek skupiny 1, 3 ve středu a pátek Studijní program : Zubní lékařství Název předmětu : Vnitřní lékařství 3 Rozvrhová zkratka : IN3/ZUA22 Rozvrh výuky : 30 hodin seminářů 30 hodin praktických cvičení Zařazení výuky : 4. ročník, 7. semestr

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Stav screeningu kolorektálního karcinomu v ČR a význam adresného zvaní

Stav screeningu kolorektálního karcinomu v ČR a význam adresného zvaní Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Interní klinika Stav screeningu kolorektálního karcinomu v ČR a význam adresného zvaní M. Zavoral

Více

PRVKY BEZPEČNOSTI Č VE VÝROBĚ TRANSFUZNÍCH PŘÍPRAVKŮ

PRVKY BEZPEČNOSTI Č VE VÝROBĚ TRANSFUZNÍCH PŘÍPRAVKŮ PRVKY BEZPEČNOSTI Č FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO VE VÝROBĚ TRANSFUZNÍCH PŘÍPRAVKŮ EVA TESAŘOVÁ 6. STŘEŠOVICKÝ TRANSFUZNÍ DEN, PRAHA, 22.11.2012 1 BEZPEČNÁ HEMOTERAPIE Bezpečné postupy Bezpečné produkty Implementaci

Více

ANAMNÉZA DÁRKYNĚ PUPEČNÍKOVÉ KRVE

ANAMNÉZA DÁRKYNĚ PUPEČNÍKOVÉ KRVE ANAMNÉZA DÁRKYNĚ PUPEČNÍKOVÉ KRVE JMÉNO A PŘÍJMENÍ DÁRKYNÉ DATUM NAROZENÍ RODNÉ ČÍSLO ZAMĚSTNÁNÍ TELEFON ULICE A ČÍSLO POPISNÉ MĚSTO PSČ PORODNÍK MINULÉ TĚHOTENSTVÍ počet předchozích porodů počet spontánních

Více

Vyšetření imunoglobulinů

Vyšetření imunoglobulinů Vyšetření imunoglobulinů Celkové mn. Ig elektroforéza bílkovin jako procentuální zastoupení gamafrakce, vyšetřením ke zjištění možného paraproteinu. velmi hrubé vyšetření, odhalení pouze výrazných změn

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

SPRÁVNÁ INTERPRETACE INDIKÁTORŮ KVALITY MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU. Májek, O., Svobodník, A., Klimeš, D.

SPRÁVNÁ INTERPRETACE INDIKÁTORŮ KVALITY MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU. Májek, O., Svobodník, A., Klimeš, D. SPRÁVNÁ INTERPRETACE INDIKÁTORŮ KVALITY MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU Májek, O., Svobodník, A., Klimeš, D. Smysl indikátorů kvality Statisticky významné snížení úmrtnosti lze očekávat až po delší době, posouzení

Více

Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz

Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz CÍL: alkoholem způsobená jaterní cirhóza alkoholem vyvolaná transplantace jater alkoholem způsobená pankreatitida Vyčíslení

Více

Akutní respirační poruchy spojené s potápěním a dekompresí... Úvod Patofyziologie Klinické projevy Diagnostika Léčba Prognóza postižení Praktické rady

Akutní respirační poruchy spojené s potápěním a dekompresí... Úvod Patofyziologie Klinické projevy Diagnostika Léčba Prognóza postižení Praktické rady 1 Hemoptýza 1.1 Úvod a definice 1.2 Patofyziologie hemoptýzy 1.3 Příčiny hemoptýzy 1.4 Klasifikace hemoptýzy 1.5 Vyšetřovací metody 1.6 Diagnostické algoritmy 1.7 Diferenciální diagnostika hemoptýzy 1.8

Více

Seznam vyšetření biochemie a hematologie

Seznam vyšetření biochemie a hematologie Seznam vyšetření biochemie a hematologie BIOCHEMIE NÁZEV: Glukosa POUŽITÍ: Stanovení koncentrace glukosy v séru (plazmě) a v moči JEDNOTKY KONCENTRACE: mmol/l (sérum, plazma) g% (sbíraná moč) g (odpad

Více

Nové léčebné možnosti v léčbě mnohočetného myelomu GROUP. Roman Hájek 3.9.2005. Lednice

Nové léčebné možnosti v léčbě mnohočetného myelomu GROUP. Roman Hájek 3.9.2005. Lednice Nové léčebné možnosti v léčbě mnohočetného myelomu CZECH CMG M Y E L O M A GROUP ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA CZECH CMG M Y E L O M A NADAČNÍ FOND GROUP Roman Hájek 3.9.2005 Lednice

Více

Přehled výzkumných aktivit

Přehled výzkumných aktivit Přehled výzkumných aktivit ROK 2004 Lenka Zahradová Laboratoř experimentální hematologie a buněčné imunoterapie Oddělení klinické hematologie FNB Bohunice Přednosta: prof. MUDr. M. Penka, CSc. Oddělení

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová. p ř e d m ě t : o š e t ř o v a t e l s t v í, 4. r. D S Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová. z p r a c o v a l a : M g r. E v a S t r n a d o v á http://thehaltenclinic.com/our-clinic/

Více

SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ

SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ Laboratoř morfologická SME 8/001/01/VERZE 01 SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ Cytologické vyšetření nátěru kostní dřeně Patologické změny krevního obrazu, klinická symptomatologie s možností hematologického

Více

Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích

Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích Martina Vašáková, Martina Šterclová Pneumologická klinika 1.LF UK Thomayerova nemocnice Praha Things we knew, things we did Things we have learnt,

Více

Úloha specializované ambulance v léčbě CHSS. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance v léčbě CHSS. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance v léčbě CHSS. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Organizace péče o nemocné s chronickým srdečním selháním. Praktický lékař Ambulance pro srdeční selhání, domácí péče

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

Syfilis přehledně. MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-2014

Syfilis přehledně. MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-2014 Syfilis přehledně MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-214 LEGISLATIVA Zákon č. 258/2 Sb., o ochraně veřejného zdraví Vyhláška MZ ČR č. 36/212 Sb., podmínky předcházení

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

TĚLNÍ TEKUTINY KREVNÍ ELEMENTY

TĚLNÍ TEKUTINY KREVNÍ ELEMENTY Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_11_BI1 TĚLNÍ TEKUTINY KREVNÍ ELEMENTY KREVNÍ BUŇKY ČERVENÉ KRVINKY (ERYTROCYTY) Bikonkávní, bezjaderné buňky Zvýšený počet:

Více

Princip testu. Kdy se PAT provádí (1) Kdy se PAT provádí (2) PAT kvalitativní a kvantitativní stanovení na ID-gelových kartách

Princip testu. Kdy se PAT provádí (1) Kdy se PAT provádí (2) PAT kvalitativní a kvantitativní stanovení na ID-gelových kartách PAT kvalitativní a kvantitativní stanovení na IDgelových kartách Eliška Rýznarová LABMED Systems s.r.o. Princip testu Přímým antiglobulinovým (Coombsovým) testem (PAT) prokazujeme in vivo navázané imunoglobuliny

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Aranesp 10 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce. Aranesp 15 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce. Aranesp

Více

Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie. Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11.

Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie. Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11. Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11. listopadu 2013 Personalizovaná vs standardní péče Cílená léčba Spojení diagnostiky

Více

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU MUDr. Miroslava Schützová 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele 20. - 21. listopadu 2009 Karlova Studánka ČESKÁ MYELOMOVÁ

Více

Anemickýpacientpředplánovaným výkonem-jakpostupovat? Michael Stern KAR FNKV PRAHA

Anemickýpacientpředplánovaným výkonem-jakpostupovat? Michael Stern KAR FNKV PRAHA Anemickýpacientpředplánovaným výkonem-jakpostupovat? Michael Stern KAR FNKV PRAHA Základní problém Anemie rizikový stav Riziko perioperačního krvácení Riziko podání transfuzí Anemie morbidita délka pobytu

Více

Interpretace sérologických nálezů v diagnostice herpetických virů. K.Roubalová

Interpretace sérologických nálezů v diagnostice herpetických virů. K.Roubalová Interpretace sérologických nálezů v diagnostice herpetických virů K.Roubalová Specifické vlastnosti herpetických virů ovlivňují protilátkovou odpověď Latence a celoživotní nosičství Schopnost reaktivace,

Více

Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Klinická hematologie a transfuzní služba

Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Klinická hematologie a transfuzní služba Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Klinická hematologie a transfuzní služba Zdravotní laborant pro klinickou hematologii a transfuzní službu I. Hematologie se zaměřením

Více

MUDr.M.Doleželová 23/10/2010 1

MUDr.M.Doleželová 23/10/2010 1 23/10/2010 1 Historie a představení společnosti Orion Diagnostica Oy je společností náležící k Orion Group, jedné z předních finských společností zabývajících se péčí o zdraví. Orion Diagnostica Oy byla

Více

Laboratorní diagnostika Močových onemocnění

Laboratorní diagnostika Močových onemocnění Laboratorní diagnostika Močových onemocnění Onemocnění močového aparátu Chronická močová onemocnění jsou jedny z nejčastějších onemocnění psů a koček Častou příčinou jsou chronické infekce močových cest

Více

CMG LÉČBA RELAPSU, NOVÉ LÉKY, KLINICKÉ STUDIE. MUDr. Miroslava Schützová. Poděbrady 11. září 2010. Hemato-onkologické odd. FN Plzeň NADAČNÍ FOND

CMG LÉČBA RELAPSU, NOVÉ LÉKY, KLINICKÉ STUDIE. MUDr. Miroslava Schützová. Poděbrady 11. září 2010. Hemato-onkologické odd. FN Plzeň NADAČNÍ FOND LÉČBA RELAPSU, NOVÉ LÉKY, KLINICKÉ STUDIE MUDr. Miroslava Schützová Hemato-onkologické odd. FN Plzeň Poděbrady 11. září 2010 ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA CZECH CMG M Y E L O M A NADAČNÍ FOND GROUP Česká myelomová

Více

Laboratorní di agnostik HBV HCV a Vratislav Němeček Státní zdravotní stav ústav

Laboratorní di agnostik HBV HCV a Vratislav Němeček Státní zdravotní stav ústav Laboratorní diagnostika HBV a HCV Vratislav Němeček Státní zdravotní ústav Rozdílná role sexuálního 30 přenosu HBV a HCV 25 Rozdíly v četnosti virové nálože 20 15 10 HCV RNA HBV DNA HBV 5 hlavní způsoby

Více

Interpretace serologických výsledků. MUDr. Pavel Adamec Sang Lab klinická laboratoř, s.r.o.

Interpretace serologických výsledků. MUDr. Pavel Adamec Sang Lab klinická laboratoř, s.r.o. Interpretace serologických výsledků MUDr. Pavel Adamec Sang Lab klinická laboratoř, s.r.o. Serologická diagnostika EBV Chlamydia pneumoniae Mycoplasma pneumoniae EBV - charakteristika DNA virus ze skupiny

Více

Vyšetření CSF - technika odběru a interpretace výsledků. Schánilec P. Agudelo C. F. Hájek I.

Vyšetření CSF - technika odběru a interpretace výsledků. Schánilec P. Agudelo C. F. Hájek I. Vyšetření CSF - technika odběru a interpretace výsledků Schánilec P. Agudelo C. F. Hájek I. Fyziologie tvorby CSF Fitzmaurice S. N.: Appendix 2 Cerebrospinal fluid and the ventricular systém. In: Fitzmaurice

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE 2014 Bc. Eva Hradilová Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Terapie anémií Bc. Eva Hradilová Diplomová práce 2014 Prohlášení

Více