Program XLVIII. Konference studentských vědeckých prací 12. května 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Program XLVIII. Konference studentských vědeckých prací 12. května 2015"

Transkript

1 Program XLVIII. Konference studentských vědeckých prací 12. května :00 Zahájení Velká posluchárna Klinické obory- interní velká posluchárna 8:30 8:40 Vystoupení zahraničního delegáta 8:40 9:25 Baranková S.: Sledování hladin neopterinu u pacientů s GISTem léčených imatinibem Bařinová D.: Neinvazivní měření krevního tlaku u pacientů se syndromem obstrukční spánkové apnoe Baťová I.: Prognostický význam neopterinu u renálního karcinomu Borišincová E.: Možnosti predikce recidivy fibrilace síní po katetrizační ablaci Březíková K., Sosýnová V.: Význam využití imunohistochemie u pacientů s Barrettovým jícnem Čermáková Z., Vráblová L.: Výsledky léčby chronické myeloidní leukémie u starších pacientů Čerňan M.: Akutní myeloidní leukémie u starších nemocných Genzor S.: Přínos transbronchiálních plicních biopsií v diagnostice intersticiálních plicních procesů Gottfriedová B.: Zátěžová vyšetření u pacientů se syndromem obstrukční spánkové apnoe 9:55 10:35 Hrachovinová S.: Diabetes mellitus a osteoporóza- vzájemný vztah Janák M.: Screening rizikových faktorů náhlé smrti u sportovců

2 Jančaříková M.: Společná rizika kardiovaskulárních a pankreato-biliárních onemocnění Janoušková L.: Možnosti laboratorní predikce odpovědi na protinádorovou léčbu Jarošková R.: Retrospektivní hodnocení výsledků léčby karcinom ledviny Křenková A.: Terapeutické ovlivnění paroxyzmální hypertenze v klinické praxi Minařík J.: Dávkování cytostatik v léčbě akutní myeloidní leukémie Mitringová J.: Antiagregační terapie u kardiovaskulárních onemocnění, možnosti využití genotypizace 11:05 11:50 Pásek M.: Laboratorní změny během léčby ipilimumabem a jejich potenciální korelace s klinickou odpovědí a přežíváním pacientů s pokročilým maligním melanomem Petroušková M.: Vztah aktivity choroby, stupně radiografického postižení a produktivity práce u nemocných se zánětlivými revmatickými chorobami Rampulová M.: Vliv inkretinů na látkovou přeměnu Rušarová N.: Retrospektivní hodnocení výsledků léčby karcinom prsu Sedláčková E.: Pohybová aktivita u obézních dětí Semančiková M.: Exacerbace CHOPN klinické, epidemiologické a laboratorní charakteristiky fenotypů častých exacerbatorů Slezáková M.: Kontinuální monitoring a podkožní infuze inzulinu Smrček L.: Etiopatogenetické aspekty syndromu spánkové apnoe u vlastního souboru pacientů Sosnová T.: Hodnocení vedlejších účinků cílené léčby 12:05 12:40 Števková J.: Antitrombotická terapie u kardiovaskulárních onemocnění, možnosti využití genotypizace a telemedicíny Šulavíková Z.: Podpůrná léčba akutní myeloidní leukémie Tkachyk B.: Telemedicínské sledování kardiaků Vaněk J.: Širší klinické souvislosti obstrukční spánkové apnoe Vašíček O.: Vztah aktivity choroby, stupně radiografického postižení a produktivity práce u nemocných se zánětlivými revmatickými chorobami

3 Vícha M.: Diabetes mellitus a srdeční onemocnění telemedicínské sledování Vojkovská K., Hudec Š.: Výuka kardiopulmonální resuscitace pomocí pokročilých modelů

4 Klinické obory malá levá posluchárna 8:30 8:40 Vystoupení zahraničního delegáta 8:40 9:20 Bardoň J.: Neuromodulační léčba neurologických onemocnění Bartlová A., Stoláriková B.: Vyšetření melanocytárních névů digitálním dermatoskopem a klinickohistopatologická korelace retrospektivní analýza Bodnár V.: Charakteristika variability srdeční frekvence u nezralých novorozenců Cepková J., Kasajová J.: Výskyt bolesti u roztroušené sklerózy Čecháková K.: Radiofrekvenční léčba diskogenních bolestí zad Černičková R.: Variety utváření LS přechodu epidemiologie, klasifikace, vyhodnocení obrazové dokumentace a srovnání výtěžnosti klasického snímku a CT zobrazení Fellerová A., Hosnedlová Z.: 18 F-FDG PET/CT za exogenní stimulace thyrotropinem alfa u pacientů s diferencovanými karcinomy štítné žlázy Frolová M.: Léčba pokročilého stadia Parkinsonovy nemoci vliv hluboké mozkové stimulace na nonmotorické příznaky 9:55 10:35 Gromská Z.: Variabilita srdeční frekvence u patologických novorozenců Hrbáček O.: Hodnocení léčby aneuryzmat popliteální arterie Hvězdová B., Hanuliaková E.: Normoblasty jako ukazatele predikce mortality u pacientů se SIRS Chmela D.: Poranění skeletu bérce obrazový průvodce- RTG snímky, CT a MR obrazy Jarošková K.: Rizikové faktory ischemických cévních mozkových příhod ve skupině nemocných do 50-ti let věku Kadlčíková B.: Předoperační vyšetření mozku: funkční MR a difuzní traktografie

5 Kašparová J.: Varianty a bezpečnost přístupu do centrálního žilního kompartmentu na oddělení urgentního příjmu Kolářová V.: Využití kondenzátu vydechovaného vzduchu v monitorování aktivity astma bronchiale 11:05 11:45 Kovařík D.: Dopravní nehody Kunčarová K.: Vztah mezi cévními mozkovými příhodami a onemocněním srdce Kyselá M.: Výskyt mutací BRCA1 a BRCA2 u žen s podezřením na dědičný karcinom prsu nebo ovarií Lapka J.: Epidemiologie a rizikové faktory cévních mozkových příhod Macová I.: Role CT v rozlišení benigních a maligních lézí ledvin Marecová K.: Úmrtí udušením Navrátilová K., Prokopovičová K.: Imunohistochemické prediktory nespecifických střevních zánětů a jejich využití v pediatrické praxi Pauswangová V., Zavadilová L.: Autokinezioterapie u profesionálního syndromu karpálního tunelu 12:15 12:50 Pola M.: Metody nukleární kardiologie Saňáková L.: Využití automatické retinální oxymetrie u diabetických pacientů Staněk V.: Diferenciální diagnostika bolesti na hrudi na urgentním příjmu 2. část se zaměřením na akutní koronární syndromy Škrabánková V.: Klinický obraz vybraných poruch osobnosti na PK FNOL Šťastná K.: Poranění skeletu horní končetiny obrazový průvodce RTG snímky Šulavíková P., Vojtíková M.: Kvalita života po léčbě zhoubných nádorů krku a hlavy Žácky F.: Poranění skeletu dolní končetiny obrazový průvodce RTG snímky, CT a MR obrazy

6 Chirurgické obory malá pravá posluchárna 8:30 8:40 Vystoupení zahraničního delegáta 8:40 9:30 Badlík L.: Význam detekce sentinelové uzliny u karcinomu prsu Bradáčová K.: Chronický subdurální hematom prevence recidivy při chirurgické léčbě Filipek T.: Limitované výkony v léčbě tumorů horního zažívacího traktu Gašpierik R., Sokolík I.: Výskyt infekčních komplikací centrálních žilních katetrů na kardiochirurgické klinice FN Olomouc Haluzová P.: Sledování funkčních změn po operaci odchlípení sítnice Herodesová T.: Nové laboratorní markery karcinomu čípku Chrástecká M.: Karcinom pankreatu: hodnocení prognózy přežívání Chromíková J.: Srovnání hemodynamických parametrů aortálních protéz Jakubíčková S., Streličková I.:Mimoděložní těhotenství a asistovaná reprodukce Kleštincová T.: Stanovení indikačních kritérií pro operaci primárního obstrukčního megaureteru 10:00 10:45 Krška L.: Průkaz cervikální spondylogenní myelopatie pomocí zobrazení na fmri mozku Krzoková N.: Ultrakrátká forma Hirschsprungovy choroby efekt a význam operační léčby Menoušek J.: Jaké důkazy nás opravňují k používání současných typů TEP kyčle a kolena Nieslaniková E.: Registry kloubních náhrad co všechno nám říkají Ondrová S.: Prognosticky významné markery karcinomu endometria Rulíšek P.: Vyhledávání paraanastomických aortálních výdutí klinické a USG retrospektivní sledování nemocných po aortálních rekonstrukcích Rybáková V.: Klasifikace pooperačních komplikací po plicních resekcích

7 Šabršulová I.: Tkáňová trauma a pooperační stres u pacientek chirurgicky léčenými časnými stadii karcinomu endometria Tomanová D., Martin J.: Hluboká infekce sternotomie po kardiochirurgických výkonech

8 8:30 8:40 Vystoupení zahraničního delegáta Teoretické a preklinické obory TD/ :40 9:20 Brychtová A.: Hodnocení významu FOXP3+ T regulačních lymfocytů u maligních melanomů Burdová K.: Nežádoucích účinků léků na CNS Hanáčková V.: Prognostické markery karcinomu tlustého střeva Herodesová A.: Stanovení rizikových variant genu NOD/CARD u sarkoidózy Honig P., Tatranská N.: Analýza multirezistentních kmenů Pseudomonas aeruginosa Hruška M., Ostárek T.: Multirezistentní bakterie animální provenience Klimešová M.: Zánět a karcinogeneze v prostatě Kolečková M.: Prognostické a prediktivní znaky u karcinomu mléčné žlázy 10:00 10:40 Kročová M.: Srovnání mutační analýzy mezi jícnovými GISTy a GISTy v jiných lokalizacích v kombinaci s klinickopatologickými parametry Kubec M., Ducháčová M.: Gramnegativní bakterie s rezistencí ke kabapenemům Kučera P.: Fyziologie devadesátníka: metabolismus kosti a kalcia. Část I. Zlomeniny v kohortě hospitalizovaných 90-ti letých pacientů- souvislosti Lýsková Š.: Studium fotodynamických reakcí na nádorových buněčných liniích Machačová M.: Terapeutické monitorování vankomycinu Matoušková P.: Fyziologie a patofyziologie devadesátníka; kognitivní funkce Nováková L.: Stanovení vybraných genových variant ovlivňujících metabolizaci statinů u pacientů s akutním infarktem myokardu Ptáčníková M.: Lékové interakce a rizika farmakoterapie

9 11:10 11:50 Račanský M.: Změny angiogeneze ve stromálním mikroprostředí maligního melanomu Rajdová A.: Význam cytochrom P450 epoxygenáz v prenatálním vývoji Římská M.: Hypotermie u akutního iktu (studie EurHYP-1) Šustková T.: Molekulárně biologická a imunohistochemická charakteristika jícnových gastrointestinálních stromálních tumorů Uvíra M.: Moderní laboratorní diagnostika akutního koronárního syndromu Vostrovská Z.: IGRA testy v laboratorní diagnostice latentní tuberkulózy (IGRA= Interferon-gama release assay) Zapletalová K.: Stanovení vybraných genových variant zánětu u pacientů s akutním infarktem myokardu Zdráhal A.: Fyziologie devadesátníka- kardiovaskulární systém

10 Zubní lékařství posluchárna Klinika zubního lékařství 8:00 zahájení 8:30 9:00 Balaščáková E., Králiková B.: Stav orálního zdraví mladých jedinců v závislosti na jejich dietních návycích a pitném režimu Belák Š., Šoukalová H.: Zásady preparace pro kompozitní a keramické inlaye/onlaye Diblík D., Kopasová M.: Statistické zhodnocení úspěšnosti léčby orofaciálních karcinomů Grygárková V., Fikrová H., Richtr D.: Porovnání měření diskrepance na modelech a okluzogramech Klimešová M., Misiorzová J.: Ortodontická etiologie gingiválních recesů Kúdelová L., Vintrlíková P.: Opakované endodontické ošetření retrospektivné zhodnocení 9:30 10:00 Řehoř M., Bonková M., Vávrová B.: Určení věku jedince dle kostního věku Smolová L., Chvostaľová M.: Stabilita pojivového štěpu Svobodová J., Brezianský F.: Porovnání růstových změn profilu obličeje Theimerová A., Dostálová J.: Názor pacientů a lékařů na ošetření v absolutním suchém pracovním poli Tomančáková B., Mička V., Sokol R.: Určení věku jedince na základě hodnocení maturace třetího moláru Tománková L., Večeřová K.: Ankyloglossie II

11 8:30 8:40 Vystoupení zahraničního delegáta General Medicine Centesimo učebna :00 zahájení 8:40 9:20 Croos J. L.: Role of Helicobacter pylori in Barrett s esophagus Carmen F., Zulkapli S.: Development of systematic review protocol on the topic effectiveness of inpatient physical therapy in older adults after total hip replacement Huang W-C.: Determination of glycaemic index of food in healthy people and people with diabetes Jeyadevan A.: Hematology, coagulation, thromboembolism Jeyaratnasingham D.: Cardiovascular system (blood pressure, heart valves and myocardium condition, ejection fraction, markers of atherosclerosis, heart rhytm) Lasota T., Lasák J.: Development of systematic review protocol on the topic evaluation of existing prevention programmes of pre-diabetes mellitus II in children Manoranjaligam J., Yogeswara T.: Extracorporeal membrane oxygenotherapy (ECMO) in the treatment of circulatory and lung failure Okantey O.: Development of systematic review protocol on the topic effectiveness of hyperbaric oxygen therapy in adults with traumatic brain injury 18:00 vyhlášení výsledků v jídelně FNOL

Hlavní směry výzkumu na ústavech Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové

Hlavní směry výzkumu na ústavech Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové Hlavní směry výzkumu na ústavech Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové Ústav anatomie Přednostka ústavu: doc. MUDr. Dáša Slížová, CSc. (slizova@lfhk.cuni.cz; http://www.lfhk.cuni.cz/anatomie/)

Více

Vzdělávací program v oboru RADIAČNÍ ONKOLOGIE

Vzdělávací program v oboru RADIAČNÍ ONKOLOGIE Vzdělávací program v oboru RADIAČNÍ ONKOLOGIE 1 Cíl specializačního vzdělávání... 1 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání...2 2.1 Povinný interní základ - minimálně 24 měsíců...2 2.2 Vlastní

Více

Program. na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu. a vývoje. na léta 2015 2022

Program. na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu. a vývoje. na léta 2015 2022 Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015 2022 Obsah 1. Název Programu... 3 2. Právní rámec Programu... 3 3. Poskytovatel... 3 4. Identifikační kód Programu... 4 5. Doba

Více

Fakultní Nemocnice Hradec Králové

Fakultní Nemocnice Hradec Králové Fakultní Nemocnice Hradec Králové Projekty, financované prostřednictvím fondů EU, realizované v letech 2006 až 2010 CZ.1.06/3.2.01/01.00082 Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologického

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 015 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 5 Vydáno: 0. KVĚTNA 015 Cena: 88 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru ANGIOLOGIE...3. Vzdělávací program oboru DĚTSKÁ A DOROSTOVÁ PSYCHIATRIE...6

Více

Vzdělávací program oboru VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ

Vzdělávací program oboru VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ Vzdělávací program oboru VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ 1 Cíl specializačního vzdělávání... 2 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní kmen všeobecné praktické lékařství nebo

Více

Vážení přátelé, Mohu-li shrnout nejdůležitější události loňského roku, tak jsou to pro mne jako pro ředitele následující tři:

Vážení přátelé, Mohu-li shrnout nejdůležitější události loňského roku, tak jsou to pro mne jako pro ředitele následující tři: V yroční zpráva 2009 O B S A H Úvodní slovo 3 Vedení FN Motol 4 Vědecká rada FN Motol 5 Poradní sbor ředitele 7 Organizační struktura 8 Základní údaje 9 Seznam zdravotnických pracovišť 10 Léčebně preventivní

Více

Chronická plicní hypertenze

Chronická plicní hypertenze DOPORUČENÍ PRO Doporučené postupy vycházejí ze soudobých poznatků lékařské vědy a považují se za postupy lege artis. Jde však o doporučení, nikoli předpisy, proto je nutný individuální přístup ke každému

Více

lékařská sekce Hradec Králové Univerzita Hradec Králové 11. 12. dubna 2014 celostátní konferenci pořádá

lékařská sekce Hradec Králové Univerzita Hradec Králové 11. 12. dubna 2014 celostátní konferenci pořádá Sborník abstrakt lékařská sekce Hradec Králové Univerzita Hradec Králové 11. 12. dubna 2014 celostátní konferenci pořádá Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP Plicní klinika LF UK a FN

Více

Galén Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5. www.galen.cz

Galén Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5. www.galen.cz Upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Více

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Výroční zpráva 2011

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Výroční zpráva 2011 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Výroční zpráva 2011 obsah úvodní slovo ředitele 1. 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Základní identifikační údaje 4 3. Řídicí orgány a struktura 4 3.1. Vedení nemocnice

Více

číslo 3 Listopad 2012

číslo 3 Listopad 2012 číslo 3 Listopad 2012 Redakce Vedoucí redaktor: MUDr. Milan Šikut Medical Director, Ipsen Pharma Redakční rada: MUDr. Viera Bajčiová, CSc. Klinika dětské onkologie FN Brno MUDr. Petr Barabáš Komplexní

Více

Biochemické markery u kardiovaskulárních onemocnění

Biochemické markery u kardiovaskulárních onemocnění Biochemické markery u kardiovaskulárních onemocnění Nové přístupy v péči o pacienta RNDr. Pavla Hložková Kardiovaskulární onemocnění patří mezi civilizační choroby 1. místo v příčině úmrtí v Evropě 49

Více

XXXVIII. český radiologický kongres

XXXVIII. český radiologický kongres XXXVIII. český radiologický kongres 0.. října 0 Olomouc Kardiovaskulární radiologie, uroradiologie, varia strana 37 Program XXXVIII. českého radiologického kongresu 0 sál EVROPA Středa 0. října 0.00 Zahájení.30

Více

V ROâNÍ ZPRÁVA. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Brno 2006

V ROâNÍ ZPRÁVA. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Brno 2006 V ROâNÍ ZPRÁVA 2005 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Brno 2006 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně IČ: 00159816 právní forma: státní příspěvková organizace poštovní adresa: Fakultní nemocnice u sv.

Více

Upozornění. www.galen.cz. Galén, 2012. autorský kolektiv... V. Předmluva... XIX. 1. Fétus a novorozenec... 1

Upozornění. www.galen.cz. Galén, 2012. autorský kolektiv... V. Předmluva... XIX. 1. Fétus a novorozenec... 1 autorský kolektiv................. V Upozornění Předmluva...................... XIX 1. Fétus a novorozenec............. 1 2. Vnitřní prostředí a patofyziologie tělesných tekutin......... 55 Všechna práva

Více

Vzdělávací program oboru DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ

Vzdělávací program oboru DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ Vzdělávací program oboru DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ Cíl specializačního vzdělávání... 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2. Základní pediatrický kmen v délce minimálně 24 měsíců...2 2.2 Vlastní

Více

Radiodiagnostika. Referátový výběr NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA 2010 SVAZEK 56 ČÍSLO 2. Radiodiagnostika 2/2010 (56) 0 ISSN 1214-5068

Radiodiagnostika. Referátový výběr NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA 2010 SVAZEK 56 ČÍSLO 2. Radiodiagnostika 2/2010 (56) 0 ISSN 1214-5068 2010 Radiodiagnostika Referátový výběr 2010 SVAZEK 56 ČÍSLO 2 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA Radiodiagnostika 2/2010 (56) 0 ISSN 1214-5068 Referátový výběr z radiodiagnostiky 2010 SVAZEK 56 ČÍSLO 2 ISSN 1214-5068

Více

24. 27. května Veletrhy Brno. Výroční sjezd české kardiologické společnosti. odborný program

24. 27. května Veletrhy Brno. Výroční sjezd české kardiologické společnosti. odborný program 2015 24. 27. května Veletrhy Brno Výroční sjezd české kardiologické společnosti odborný program 2015 Výroční sjezd české kardiologické společnosti 24. 27. května Veletrhy Brno OBSAH PROGRAMU Úvod 4 Výbor

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocná látka se známým účinkem: Jedna potahovaná tableta obsahuje 24,13 mg laktózy (jako monohydrátu), viz bod 4.4.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocná látka se známým účinkem: Jedna potahovaná tableta obsahuje 24,13 mg laktózy (jako monohydrátu), viz bod 4.4. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí

Více

Kognitivní postižení při degenerativním onemocnění mozečku Masopust J. 1, Urban A. 1, Říhová Z. 1, Zumrová A. 2, Urbanová E. 1, Vališ M.

Kognitivní postižení při degenerativním onemocnění mozečku Masopust J. 1, Urban A. 1, Říhová Z. 1, Zumrová A. 2, Urbanová E. 1, Vališ M. Abstrakta 40 37. Šerclovy dny MUDr. Radomír Taláb, Ph.D. Neurologická klinika LF UK a FN, Neurol. pro praxi 009; 0(6): 40 406 37. Šerclovy dny tradičně lákají příznivce neurověd k podzimnní návštěvě Západních

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 205 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka Vydáno: 2. ČERVENCE 205 Cena: 38 Kč OBSAH:. Komunitní ošetřovatelská péče...2 2. Specifické léčebné programy odsouhlasené Ministerstvem

Více

REFERÁTOVÝ VÝBĚR A AKTUALITY Z REVMATOLOGIE. Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc.

REFERÁTOVÝ VÝBĚR A AKTUALITY Z REVMATOLOGIE. Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc. REFERÁTOVÝ VÝBĚR A AKTUALITY Z REVMATOLOGIE Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc. Vydává: Národní lékařská knihovna Sokolská 54, 121 32 Praha 2 ISSN 0034 2882 Svazek 41 Literární a technická

Více

Doporučený postup České kardiologické společnosti pro diagnostiku a léčbu chronického srdečního selhání, 2011

Doporučený postup České kardiologické společnosti pro diagnostiku a léčbu chronického srdečního selhání, 2011 Cor et Vasa Available online at www.sciencedirect.com journal homepage: www.elsevier.com/locate/crvasa Doporučení pro Guidelines Doporučený postup České kardiologické společnosti pro diagnostiku a léčbu

Více

2/2015 Sb. VYHLÁKA. ze dne 23. prosince 2014 o stanovení odborných kritérií a dalích náležitostí pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče

2/2015 Sb. VYHLÁKA. ze dne 23. prosince 2014 o stanovení odborných kritérií a dalích náležitostí pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče 2/2015 Sb. VYHLÁKA ze dne 23. prosince 2014 o stanovení odborných kritérií a dalích náležitostí pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 33 odst. 12

Více

II. SPINÁLNÍ KONGRES 7. 8. listopadu 2013, Mikulov, hotel Galant

II. SPINÁLNÍ KONGRES 7. 8. listopadu 2013, Mikulov, hotel Galant II. SPINÁLNÍ KONGRES 7. 8. listopadu 2013, Mikulov, hotel Galant Sborník abstrakt www.spinalni-kongres.cz Stanislav Voháňka (ed.): II. Spinální kongres 7. 8. listopadu 2013, Mikulov, hotel Galant Vydavatel:

Více

Doporuèení. pro diagnostiku, léèbu a profylaxi infekèní endokarditidy

Doporuèení. pro diagnostiku, léèbu a profylaxi infekèní endokarditidy Doporuèení pro diagnostiku, léèbu a profylaxi infekèní endokarditidy Kapesní verze Doporuèení pro diagnostiku, léèbu a profylaxi infekèní endokarditidy J. Beneš 1, P. Gregor 2, A. Mokráček 3 1 Infekční

Více

Bezpečnost biologické léčby doporučení České revmatologické společnosti

Bezpečnost biologické léčby doporučení České revmatologické společnosti Bezpečnost biologické léčby doporučení České revmatologické společnosti Vencovský J., a výbor České revmatologické společnosti* Revmatologický ústav, Praha Souhrn Česká revmatologická společnost publikovala

Více

Poznámka: V přeškrtnutých lázeňských místech nemá VZP ČR smluvní partnery.

Poznámka: V přeškrtnutých lázeňských místech nemá VZP ČR smluvní partnery. Seznam lázeňských míst, ve kterých má VZP ČR smluvní partnery Číslo indikace I Indikace ZÁKLADNÍ léčebný pobyt - forma: K nebo P - délka léčebného pobytu - lhůta pro nástup léčebného pobytu - možnost prodloužení

Více

Kontraindikace a další speciální požadavky pro léčení daného onemocnění. Číslo. Lázeňské místo

Kontraindikace a další speciální požadavky pro léčení daného onemocnění. Číslo. Lázeňské místo Seznam lázeňských míst, ve kterých má VZP ČR smluvní partnery a Odborná kritéria pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče k Indikačnímu seznamu pro dospělé Číslo indikace I Indikace Kontraindikace

Více