Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU INFORMATIKA. Vyučovací předmět:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU INFORMATIKA. Vyučovací předmět:"

Transkript

1 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie INFORMATIKA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Informatika je již svou podstatou zaměřen na rozvoj dovedností žáků, nikoliv znalostí a vědomostí. Tím jsou dány i metody práce zaměřené především na samostatnou práci žáků, na řešení problémů, na práci ve skupinách, sebekontrolu, s důrazem na činnostní charakter učení. Žáci od 1. do 6. ročníku získávají základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky (základy práce s počítačem a softwarem) a moderních informačních technologií, učí se vyhledávat, zpracovávat informace (textový, grafický a tabulkový editor, web, prezentace), rozvíjejí své komunikační dovednosti prostřednictvím internetu, jsou vedeni k prezentaci výsledků své práce. Předmět směřuje k tomu, aby žák získané dovednosti uplatnil pro vlastní rozvoj v dalších vzdělávacích oblastech. Vzdělávací obsah je rozdělen do 3 oblastí: Základy práce s počítačem Vyhledávání informací a komunikace Zpracování a využití informací Informatika 1/18

2 Vyučovací předmět Informatika je vyučován v ročníku, na 1. stupni je mu věnováno 3,5 hodiny (0,5; 0,5; 0,5; 1; 1) a na 2. stupni 1 hodina. Učební plán předmětu využívá 2,5 hodiny z disponibilní časové dotace na I. stupni. Výuka probíhá především v učebně Informatiky. Pokud to umožňují možnosti je výuka organizována tak, aby každý žák mohl pracovat u vlastního počítače. Do vzdělávacího obsahu vyučovacího předmětu Informatika jsou začleněny tématické celky z průřezových témat Osobnostní a sociální rozvoj (Sebepoznání a sebepojetí, Kreativita, Poznávání lidí, Komunikace), Environmentální výchova (Vztah člověka a prostředí, Lidské aktivity a problémy životního prostředí), Mediální výchova (Tvorba mediálního sdělení, Práce v realizačním týmu). 2. Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Na úrovni předmětu Informatika jsou pro utváření a rozvíjení těchto klíčových kompetencí využívány následující postupy: zprostředkováváme možnost využití výukového software ve výuce; pracujeme s informacemi, používáme různé informační zdroje pro jejich získání, ověřujeme jejich správnost a věrohodnost; používáme terminologii; předkládáme žákům dostatečný aparát pro efektivní využití IT pro vlastní práci; vedeme žáky k samostatnosti a k řízení vlastního procesu učení; Informatika 2/18

3 Kompetence k řešení problému Na úrovni předmětu Informatika jsou pro utváření a rozvíjení těchto klíčových kompetencí využívány následující postupy: nabízíme žákům dostatek úloh, vycházejících z reálného života a vedoucích k samostatnému uvažování a řešení problémů; podporujeme u žáků nalézání různých variant řešení zadaných úloh; nabízíme nové úkoly a problémy, u kterých žáci mohou aplikovat známé a osvědčené postupy řešení; provádíme se žáky rozbor úkolu (problému) - tvoříme plán jeho řešení, odhadujeme výsledky, volíme správný postup k vyřešení problému a k vyhodnocujeme správnost výsledku vzhledem k zadání; Kompetence komunikativní Na úrovni předmětu Informatika jsou pro utváření a rozvíjení těchto klíčových kompetencí využívány následující postupy: využíváme informační technologie pro různé způsoby komunikace; vedeme žáky ke správné formulaci myšlenek, přesnému vyjadřování a souvislému projevu; pracujeme s texty, grafikou, tabulkami, grafy, dodržujeme základní pravidla formátování textu. Kompetence sociální a personální Na úrovni předmětu Informatika jsou pro utváření a rozvíjení těchto klíčových kompetencí využívány následující postupy: pracujeme ve skupinách, snažíme se o efektivní spolupráci všech členů skupiny a o zodpovědnost každého člena skupiny za výsledek společné práce; zkoušíme si plnit různé role na úrovni skupiny a s nimi spojené úkoly, čerpáme ze zkušeností a znalostí ostatních; v případě potřeby není ostudou požádat o pomoc, pomoc může poskytnout i spolužák. Informatika 3/18

4 Kompetence občanské Na úrovni předmětu Informatika jsou pro utváření a rozvíjení těchto klíčových kompetencí využívány následující postupy: dodržujeme autorské zákony, respektujeme duševní vlastnictví; dodržujeme zásady bezpečné práce na počítači a na internetu; poskytujeme žákům prostor pro uplatnění vlastních představ, podporujeme tvořivost a kreativitu; vytváříme pozitivní vztah k tradicím, k přírodě a k místu, ve kterém žijeme. Kompetence pracovní Na úrovni předmětu Informatika jsou pro utváření a rozvíjení těchto klíčových kompetencí využívány následující postupy: dodržujeme zásady bezpečné práce s IT, vytváříme vhodné pracovní podmínky; vyžadujeme od žáků zodpovědný přístup k zadaným úkolům, úplné dokončení práce; dodržujeme vymezená pravidla; ukazujeme možnosti uplatnění IT v zájmu vlastního rozvoje žáků a přípravy na budoucnost. Informatika 4/18

5 3. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu informatika Očekávané výstupy z RVP ZV 1. a 2. období ZÁKLADY PRÁCE S POČÍTAČEM využívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější periférie respektuje pravidla bezpečné práce s hardware a software a postupuje poučeně v případě jejich závady chrání data před poškozením, ztrátou a zneužitím ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ INFORMACÍ pracuje s textem a obrázkem v textovém a grafickém editoru VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ A KOMUNIKACE při vyhledávání informací na internetu používá jednoduché a vhodné cesty vyhledává informace na portálech, v knihovnách a databázích komunikuje pomocí internetu, či jiných běžných komunikačních zařízení Informatika 5/18

6 Ročník: Školní výstupy zapne a bezpečně vypne počítač přihlásí se do sítě vyhledá pomocí nabídky program, spustí ho, ovládá a bezpečně jej vypne dodržuje pravidla bezpečné práce s PC Základy práce s počítačem práce s výukovým softwarem určeným pro vzdělávací oblasti EV ochrana zdraví PC, výukový software Informatika 6/18

7 Ročník: 4. Školní výstupy rozpozná a pojmenuje počítač, monitor, klávesnici, myš, tiskárnu, reproduktory (sluchátka) a vysvětlí, k čemu slouží a správně je používá orientuje se v jednotlivých oddílech klávesnice píše velká i malá písmena s diakritikou, číslice, speciální znaky Základy práce s počítačem stavba počítače EV energie, odpady, recyklace operační systém nastaví vlastnosti plochy pozadí, spořič obrazovky, rozlišení nastaví systémový čas a datum přepne z české na anglickou klávesnici a opačně pracuje se zástupci na ploše vytvoří a odstraní zástupce, umístí zástupce na hlavní panel vyhledává programy v nabídce Start, ovládá Kalkulačku, Malování, Poznámkový blok, WordPad Informatika 7/18

8 Školní výstupy práce se soubory rozpozná podle přípony textové soubory (.txt,.doc,.rtf) a obrázky (jpeg,.jpg.,.bmp,.gif,.png) podle přípony vybere vhodný program pro spuštění souboru soubor vytvořený v programu uloží ho daného adresáře spustí soubor z adresáře odstraní soubor z adresáře přesouvá a kopíruje soubory mezi adresáři vytváří a ruší adresáře udržuje pořádek na disku orientuje se v nabídkách hlavního menu nastaví velikost kreslící plochy vytváří jednoduché obrázky pomocí jednotlivých nástrojů Panelu nástrojů mění barvu a tloušťku čáry upravuje barvy a definuje barvy vlastní při práci s programem využívá funkce formáty souborů Zpracování a využití informací grafický editor Malování ilustrace omalovánky Informatika 8/18

9 Školní výstupy Překlopit či otočit, Roztáhnout či zkosit, Kreslit neprůhledně vybírá, kopíruje, vkládá a přesouvá objekty při vlastní tvorbě aplikuje základní estetická pravidla mění orientaci stránky před tiskem kontroluje stránku pomocí náhledu obrázek uloží a vytiskne textový editor orientuje se v nabídkách panelů nástrojů v textu používá všechny běžné znaky, v případě nutnosti vkládá do textu znaky speciální formátuje text změní typ, velikost a barvu písma, používá různé způsoby zarovnávání textu používá nástroje Kopírovat, Vložit, Vystřihnout, Kopírovat formát Informatika 9/18

10 Školní výstupy do webového prohlížeče zadává adresy stránek formuluje dotazy pro vyhledávání a zadává je do vyhledavačů (seznam.cz, centrum.cz, atlas.cz, google.com, jyxo.cz) informace zpracovává do jednoduchých zpráv a referátů při zpracování informací uvádí zdroj Vyhledávání informací a komunikace základy práce s Internetem vyhledávače MV kritický přístup ke zpravodajství referáty pro ostatní předměty komunikuje prostřednictvím u, odesílá a přijímá přílohy, zadává adresy do adresáře, filtruje poštu dodržuje zásady bezpečné práce s internetem neotvírá spamy, e- maily z neznámých adres, podezřelé přílohy a chrání své soukromí Čj - dopis Informatika 10/18

11 Ročník: 5. Školní výstupy popíše stavbu počítače, pozná zdroj, harddisk, CD mechaniku, disketovou mechaniku, procesor a svými slovy vysvětlí k čemu slouží vyčistí myš a klávesnici postupuje poučeně v případě závady počítače nebo softwaru Základy práce s počítačem stavba počítače EV energie, odpady, recyklace MV Vyhledávání informací a komunikace slovníky, encyklopedie kritický při vyhledávání informací na práce s informacemi přístup ke Internetu používá jednoduché a zpravodajství vhodné cesty, vhodně formuluje dotaz vyhledávače vyhledává informace na portálech, knihovny v knihovnách a databázích databáze pracuje s informačními portály (jízdní řády, mapy, práce, firmy ) vyhledá a do počítače uloží obrázky převede text do textového editoru nalezené informace třídí a vybírá podstatné informace zpracovává do rozsáhlejších dokumentů, přičemž uvádí jejich zdroje Informatika 11/18

12 Školní výstupy komunikuje prostřednictvím chatu využívá možnost telefonovat i prostřednictvím Internetu a vhodných programů (např. skype) dodržuje zásady bezpečné komunikace komunikace chat telefonování OSV informace o mně, vztahy k druhým lidem, poznávání lidí, komunikace v různých situacích, pravda a lež Informatika 12/18

13 Školní výstupy orientuje se v nabídkách hlavního menu vkládá do textu obrázky z vlastních souborů a z galerie klipartů vkládá a upravuje WordArt kreslí jednoduché obrázky pomocí nabídek panelu Kreslení zpracovává data do tabulek vytváří a upravuje tabulky, používá různé typy ohraničení, nastavuje výšku řádků a šířku sloupců formátuje odstavec nastavuje odsazení, řádkování, používá tabulátory uplatňuje základní estetická a typografická pravidla při práci s textem nastaví vlastnosti stránky před tiskem kontroluje dokument pomocí náhledu a prostřednictvím nástroje Pravopis Zpracování a využití informací textový editor Word MV tvorba mediálního sdělení, práce v realizačním týmu příspěvek do školního časopisu křížovky plakáty Informatika 13/18

14 3. období VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ A KOMUNIKACE ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a vzájemnou návaznost ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ INFORMACÍ ovládá práci s textovými a grafickými editory i tabulkovými editory a využívá vhodných aplikací uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro práci s textem a obrazem pracuje s informacemi v souladu se zákony o duševním vlastnictví používá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v textové, grafické a multimediální formě Informatika 14/18

15 Ročník: 6. Školní výstupy komunikuje pomocí ICQ a dalších programů vyhledává diskusní servery dle svých zájmů a komunikuje prostřednictvím nich dodržuje zásady bezpečné komunikace pracuje s informacemi v souladu se zákony o duševním vlastnictví, vždy uvádí zdroj informace ověřuje nalezené informace pomocí dalších zdrojů a posuzuje jejich závažnost a vzájemnou návaznost získané informace zpracovává vytváří dokumenty, prezentace a jednoduché webové stránky seznamuje se s vývojovými trendy v oblasti informačních technologií Vyhledávání informací a komunikace komunikace ICQ a jiné diskusní servery Zpracování a využití informací práce s informačními zdroji ochrana práv, copyright, informační etika metody ověřování informací OSV informace o mně, vztahy k druhým lidem, poznávání lidí, komunikace v různých situacích, pravda a lež MV kritický přístup ke zpravodajství slovníky, encyklopedie Informatika 15/18

16 Školní výstupy orientuje se v nabídkách hlavního menu Zoneru Callisto změní nastavení barvy a tloušťky čáry, barvu a vzhled výplně vytváří barevné přechody kreslí jednoduché obrázky, při práci využívá jednotlivé nástroje Panelu nástrojů, tvaruje křivky změní velikost fotografie vytváří výřezy a montáže provádí jednoduché úpravy červené oči, odstranění šumu, zesvětlení, ztmavení grafika a fotografie Zoner Callisto přáníčka pozvánky ilustrace úprava fotografie Vv - koláže uplatňuje základní estetická pravidla pro práci s obrazem Informatika 16/18

17 Školní výstupy vytváří tabulky a zadává do nich data formátuje buňku změní formát čísla a písma, ohraničí buňku mění nastavení velikosti buňky používá jednoduché funkce Suma, Součin, Průměr, Min, Max seřadí data v tabulce vzestupně a sestupně porovnává data vytváří jednoduché grafy a diagramy (sloupcový, výsečový, spojnicový), upravuje jejich vzhled vybírá podstatné body ze zpracovávaného tématu a formuluje výstižné popisy sestaví jednoduchou prezentaci z několika snímků formátuje text, vkládá obrázky, používá animace obhájí svou práci tabulkový editor M grafy a závislosti M - statistika prezentace a tvorba webu vytvoření prezentace vybraného tématu ze zvoleného vzdělávacího oboru Informatika 17/18

18 Školní výstupy používá základní tagy pro formátování (tučné, kurzíva, podtržené, barva a velikost písma) a zarovnání textu (doleva, na střed, do bloku), vložení odkazu a obrázku pomocí jednoduchého html editoru vytvoří webovou stránku stránku vystaví na Internetu vytvoření jednoduché osobní stránky uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro práci s obrazem a textem Informatika 18/18

Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie. Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti:

Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie. Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti: Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti: Vzdělávací oblast v 1. období (1. 3. ročník) se nevyučuje v samostatném předmětu,

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

Informatika a výpočetní technika

Informatika a výpočetní technika Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Informatika a výpočetní technika Charakteristika

Více

5.2.1 Matematika a její aplikace 1. stupeň

5.2.1 Matematika a její aplikace 1. stupeň 5.2 Matematika a její aplikace 5.2.1 Matematika a její aplikace 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v matematice je především zaměřeno na výchovu přemýšlivého člověka, který umí používat

Více

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět: Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v informační a komunikační technologii umožňuje žákům dosáhnout základní úrovně práce s počítačem

Více

1. Učební osnovy. 1.1. Informatika a informační a komunikační technologie. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

1. Učební osnovy. 1.1. Informatika a informační a komunikační technologie. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 1. Učební osnovy 1.1. Informatika a informační a komunikační technologie Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Informatika a informační a komunikační technologie (dále jen Informatika a ICT) na gymnáziu

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet

Více

Dodatek č. 2. Na základě zkušeností s výukou podle ŠVP Škola pro všechny došlo k 1. 9. 2011 ke změnám v následujících předmětech: osnovy

Dodatek č. 2. Na základě zkušeností s výukou podle ŠVP Škola pro všechny došlo k 1. 9. 2011 ke změnám v následujících předmětech: osnovy Dodatek č. 2 ke školnímu vzdělávacímu programu Škola pro všechny ze dne 1. 9. 2011 Na základě zkušeností s výukou podle ŠVP Škola pro všechny došlo k 1. 9. 2011 ke změnám v následujících předmětech: 1.

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení realizován v 6. ročníku (1 vyučovací hodina týdně), dále v rámci pracovních činností Žáci jsou

Více

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Učební osnova předmětu Informační a komunikační technologie Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový

Více

Proč Škola V Pohybu? Školní vzdělávací program Škola V Pohybu

Proč Škola V Pohybu? Školní vzdělávací program Škola V Pohybu Školní vzdělávací program Škola v pohybu č.j. ZŠŽH 477/2010 Proč Škola V Pohybu? pohyb = změna, vývoj pohyb v informacích o světě pohyb našich žáků v přírodě (lyžování, turistika za bukem) pohyb sboru

Více

12.3 Volitelné předměty ve školním roce 2014/2015 na ZŠ Edvarda Beneše Lysice

12.3 Volitelné předměty ve školním roce 2014/2015 na ZŠ Edvarda Beneše Lysice 12.3 Volitelné předměty ve školním roce 2014/2015 na ZŠ Edvarda Beneše Lysice 8. ročník: Žáci mají 2 hodiny volitelných předmětů. Každý předmět je zastoupen jednou hodinou týdně. Jsou vytvořeny dvě skupiny

Více

Učební osnovy Zpracované podle RVP ZV s přílohou LMP

Učební osnovy Zpracované podle RVP ZV s přílohou LMP Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Učební osnovy Zpracované podle RVP ZV s přílohou LMP 2. stupeň Platné od 1. září 2012 Platné pouze jako příloha k ŠVP Škola pro život - škola

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Čj.: ŘŠ 120/2013 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka Masarykova 461 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Běžné třídy Platnost: tři roky od 1.9.2013 Masarykova základní škola

Více

6.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

6.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 6.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

Zařazená průřezová témata: OSV, MuV, MedV, VDO, VMEGS, EV

Zařazená průřezová témata: OSV, MuV, MedV, VDO, VMEGS, EV ČESKÝ JAZYK (5. ročník Český jazyk a informatika) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Předmět vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace oboru Český jazyk a literatura. Předmět

Více

SPOLU ZA POZNÁNÍM Č.j. Verze1/1

SPOLU ZA POZNÁNÍM Č.j. Verze1/1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání SPOLU ZA POZNÁNÍM září 2010 verze 1.1 1. Identifikační údaje: PŘÍLOHA I Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

Příloha k ŠVP Jazyky, talent, motivace aneb Hálkova nezahálí pro třídy s rozšířenou výukou skupiny předmětů

Příloha k ŠVP Jazyky, talent, motivace aneb Hálkova nezahálí pro třídy s rozšířenou výukou skupiny předmětů Příloha k ŠVP Jazyky, talent, motivace aneb Hálkova nezahálí pro třídy s rozšířenou výukou skupiny předmětů zpracovaná v rámci projektu Zvyšování kvality vzdělávání mimořádně nadaných dětí na 1. stupni

Více

5.11. Povinně volitelné a nepovinné předměty. 5.11.1. Povinněvolitelné předměty s hodinovou dotací. Volitelné předměty. 5.11.1.1.

5.11. Povinně volitelné a nepovinné předměty. 5.11.1. Povinněvolitelné předměty s hodinovou dotací. Volitelné předměty. 5.11.1.1. 5.11. Povinně volitelné a nepovinné předměty 5.11.1. Povinněvolitelné předměty s hodinovou dotací 5.11.1.1. Charakteristika Volitelné předměty a) Charakteristika vzdělávacího oboru Od 7. ročníku nabízíme

Více

6.28 Informatika. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika. Informační a komunikační technologie

6.28 Informatika. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika. Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 6.28 Informatika CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU:

Více

Příloha. Tabulace vyučovacích předmětů

Příloha. Tabulace vyučovacích předmětů Příloha Tabulace vyučovacích předmětů 1 Český jazyk 1. ročník očekávaný výstup RVP ZV ročníkový výstup ŠVP ZV Učivo průřezová témata přesahy a vazby, poznámky Komunikační a slohová výchova ČJL-3-1-01 zná

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" Verze 3 z 31. 08. 2007 Platnost 1.9. 2009 č.j. 5/2007-3... podpis ředitele

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola Gebauerova 8 Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA GEBAUEROVA 8 OSTRAVA-PŘÍVOZ Motto Když nevíte, kam jdete, tak vás

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Dodatek č.1/2013 Tímto dodatkem se upravuje školní vzdělávací program ZŠ Žabčice od 1. 9. 2013 takto: Základní škola a Mateřská škola

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17 rozšířená výuka matematiky a přírodovědných předmětů Verze 1 pro matematické třídy z 1.

Více

5.2 Matematika a její aplikace

5.2 Matematika a její aplikace 5.2 Matematika a její aplikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzdělávání založena především na aktivních činnostech, které jsou typické pro

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384, 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@tiscali.cz, www.zsdobris-lidicka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vypracovaný podle RVP ZV ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní

Více