ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY"

Transkript

1 / Kvìten 2009 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 5 kolství 7 ivot ve mìstì 9 Sport 12 ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY Nemyslím si, e by vùbec Karla Hynka Máchu mohlo pøi psaní jeho nejslavnìj í básnì napadnout, e právì díky nìmu u nav dy v na ich krajích mìsíc máj zùstane mìsícem lásky. Po lásce tou í lidé ji od pradávna a zaruèených receptù na èarovný nápoj lásky je nesèetnì. My se v ak nebudeme na stránkách na eho Obì níku, kde vás milí ètenáøi vítáme, vìnovat vìdám okultním, ale budeme si povídat o bylinkách. Jaro je jedním z ideálních období pro výsadbu kuchyòských a léèivých rostlin. Bylinky nároèné na teplo je mo né vysazovat teprve po polovinì kvìtna, a venku pomine nebezpeèí mrazù. Mnohé bylinky milující slunce sná ejí dobøe i sucho, pøesto budou vdìèné za dostateèné zásobování vodou. To platí zvlá tì pro bylinky v kvìtináèích, proto e ty si samy nemohou ádnou vláhu opatøit z hlub ích vrstev pùdy. Svou bylinkovou zahrádku si mù ete uspoøádat podle pøání. Pìstování v kvìtináèi má tu pøednost, e rostliny citlivé na chlad, jako jsou napøíklad bazalka nebo rozmarýna, mù ete na zimu pøenést do domu. Víceleté bylinky jako tymián a yzop je dobré vysadit mezi ostatní trvalky na záhon. Dùle ité je, aby na severní stranì byly vysazeny rostliny sná ející zastínìní, jako petr el, kerblík, libeèek nebo máta peprná, zatímco na horních, su ích partiích by rostly bylinky milující slunce, jako je tymián, majoránka, alvìj nebo rozmarýna. Rostlinky mají rozdílné nároky na své stanovi tì i na své sousedy. Pøíkladnì saturejka vysazená v blízkosti fazolí odpuzuje èerné m ice, levandule chrání rù e pøed zelenými m icemi. Kmín, lichoøeøi nice a køen zlep ují chu brambor. Kopru, fenyklu, kmínu a koriandru se dobøe daøí vedle okurek, mrkve a cibule. Máta peprná, alvìj a tymián odpuzují bìlásky zelné. Èesnekovité rostliny se nesná ejí s fazolemi, petr eli pøíli neprospívá blízkost salátu. Jak uchovat vùni a obsahové látky? Listy, kvìty a bylinné èásti rostlin se odstøihují nebo trhají nejlépe brzy dopoledne, hned, jakmile rostliny po noci oschnou. Pøi su ení odøíznuté stonky s plodenstvím vydatnì vytøepejte, aby v nich nezùstal ádný malý hmyz. Potom je sva te a zavìste hlavou dolù na vzdu ném, suchém a stinném místì, nebo je rozlo te na ro ty. K zmrazování jsou vhodné bylinky jako petr el, bazalka, tymián nebo pa itka, které si pøi hlubokém zmra ení podr í své aroma a chu. Bylinkové octy se pøipravují jednodu e tak, e se bylinky, jako napøíklad estragon, bazalka, kopr nebo máta, dají asi na mìsíc vyluhovat do tmavé lahve s vinným octem. Pro pøípravu bylinkového oleje je tøeba poèítat s jednou hrstí bylinek na 1 litr oleje, v nìm se nechají 3 a 6 týdnù pùsobit. Vhodnými bylinkami pro pøípravu olejù jsou pelyòky, majoránka, tymián, rozmarýna nebo alvìj. Vzhledem k omezené kapacitì místa nám nezbývá ne vyhlásit výherce minulé soutì ní otázky a stává se jím paní Vlasta Bystroòová, která má v knihovnì pøipravenu odmìnu v podobì kni ního kupónu. Správná odpovìï byla saturejka zahradní. Nápovìda k dne ní otázce zní: Jedná se o rostlinku, která u starých Øekù platila za symbol krásy a lásky. ENOVSKÝ OBÌ NÍK 5/2009 1

2 Mìstská policie hlásí ZÁSAHY IN ORMACE ZPRAVODAJSTVÍ Pøímé tel. èíslo: PÈR Vratimov: Tísòová linka: Http: Safari v Šenovì. Pasti v Pežgovském lese tentokrát spoleènì políèili složky policie ÈR, MìP a myslivecké stráže. Úmyslem však nebylo ulovit zvìø, ale pytláky, kteøí k lovu nejen že nemají patøièné povolení, ale zarážející je pøedevším zvrácený zpùsob, který si pro svou tzv. zábavu zvolili. Jak jinak pojmenovat poèínání nìkoho, kdo z jedoucího auta oslepí zvìø, kterou pro potìšení pak zastøelí? Straka v restauraci. Neznámý pachatel øádil v jedné z šenovských restaurací. Od stolu odcizenou tašku objevil majitel schovanou na WC. Veškeré cennosti však byly nenávratnì pryè. Pøípad byl pøedán policii ÈR Z hospody na záchytku. Øevem, kopáním do aut a vyvrácením popelnic se prezentoval 19letý mladík z Havíøova pøed místní restaurací. Sílu z fitcentra pub pøedvádìl až do zásahu strážníkù. Pøes dvì promile nadýchaného alkoholu byly navíc volnou vstupenkou na den zavøených dveøí v detoxikaèním centru. Zda dotyèný v tomto zaøízení pochopil, zhodnotí pøestupková komise Neujeli. Po pøijatém oznámení o zlodìjích zasahovala MìP v èásti Lapaèka proti prchajícím podezøelým ve vozidle. Místní znalost a rychlý profesionální zákrok strážníkù však nedával ujíždìjícím pøíliš velkou šanci na únik. Následné pøedání dvou zadržených mužù policii ÈR lze považovat za významný úspìch. Po provìøení vyšlo totiž najevo, že dotyèní nejsou ve svém oboru žádnými nováèky. Zda se potvrdí prvotní podezøení z rozsáhlé Rada mìsta 35. schùze vzala na vìdomí zprávu komise MH a dopravy zprávu komise ŽP plnìní pøíjmù a výdajù rozpoètu mìsta k informaci o možnostech øešení a postupu ve Mìstský úøad informuje trestné èinnosti je na vyšetøovatelích policie. K tomuto úspìšnému zásahu by však nedošlo bez spolupráce obèanù. Touto cestou (Vám) dìkuji za informace, bez kterých se žádný policista pøi výkonu své èinnosti neobejde. Zadržení pachatelù je pøedevším Vaše zásluha. R. K. Mìstská policie má zájem na vytvoøení bezpeèného a klidného pro- Z jednání samosprávy ve zkratce vìci vod. pøípojek Volenství informaci o stavu støechy a oken v budovì DPS I. schválila rozdìlení hospodáøského výsledku ZUŠ za rok 2008 vìcná bøemena na pozemcích mìsta Linka dùvìry v Karviné Linka dùvìry v Karviné poskytuje služby obèanùm již 13 let, za tuto dobu o pomoc požádalo více než 20 tisíc volajících. Linka dùvìry v Karviné je jedním ze 7 odborných pracoviš Centra psychologické pomoci, její služby využívají pøevážnì obèané Moravskoslezského kraje. Nejèastìji jde o klienty s partnerskými, manželskými a rodinnými problémy. Èasto se o pomoc na linku dùvìry obracejí lidé žijící osamìle. Podporu a radu hledají rodinní pøíslušníci a pøátelé závislých na alkoholu, drogách nebo na výherních automatech, nìkdy vyhledají pomoc i sami závislí. Volajícími jsou mnohdy lidé, kteøí prožili nìjakou nepøíjemnou událost, musí se vyrovnat se ztrátou blízké osoby, ztrátou zamìstnání nebo se stali obìtí trestného èinu. Pracovníci poskytují pomoc i tìm, kteøí mají zkušenost s domácím násilím fyzickým nebo psychickým. Nejèastìji se jedná o ženy, ale také o seniory, kteøí jsou týráni a napadáni svými dospìlými dìtmi. Lidem obracejícím se na Linku dùvìry v Karviné pomáhá tým odborných pracovníkù s dlouholetou zkušeností v pomáhajících profesích. Terapeut naslouchá problémùm, je partnerem, který sdílí s volajícím jeho situaci, pomáhá najít cestu, jak problematickou situaci øešit. Poskytuje informace, støedí pro každého obyvatele mìsta a na tom, aby žádný pachatel pøestupku nebo trestného èinu nezùstal bez postihu. Pokud máte nìjaký dotaz, postøeh, kritiku, stížnost atd., mùžete ji zaslat písemnì veliteli MìP na adresu: Mìstská policie Šenov, Radnièní námìstí 300, Šenov nebo na R. Kulhánek, vel. MìP uzavøení smluvního vztahu s fy VODEKO s.r.o. na dopracování DSØ Kanalizace Jih rozhodla nezøizovat institut veøejné služby o ukonèení smlouvy s fy Vodoprojekt (Stavinohová taj.) kontakty, pomáhá hledat další vhodnou pomoc. Linka dùvìry v Karviné, poskytuje telefonickou krizovou pomoc nepøetržitì 24 hodin dennì. Volající mùže zùstat v anonymitì. Služby jsou poskytovány prostøednictvím pevné telefonní linky za bìžný poplatek nebo bezplatnì využitím internetové telefonie programu Skype. Telefon: ; skype: linka.duvery.karvina; Nakládání s odpady KOMUNÁLNÍ ODPADY (SAMOSTATNÌ PØIST. KONTEJNERY) Èerven: sobotní sbìr a svoz (objemné, nebezpeèné z domácnosti). Lapaèka (u obch.) 8:00 12:00 hod.; U Alejského Dvora 12:30 15:00 hod. Èervenec: nepøistavuji se VOK Srpen: Tìšinská (u koš.), køiž. Šajarská x Nad Potokem, køiž. Bøezùvka x Ke Stovkám, Datyòská, Pod Èechem, køiž. V Družstvu x Bøezová, Škrbeòská (byt. domy SBD). 2 ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 5/2009

3 Pozor na krádeže vìcí ze zahrad Na teplé poèasí jsme se tìšili asi všichni. Majitelé zahrad se takøka pøedhánìjí, kdo bude mít rozkvetlejší skalku nebo upravenìjší trávník. A také si sami chtìjí v upravené zahradì odpoèinout v pohodlném posezení. K tomu, abychom si užili opravdovou pohodu na zahradì, potøebujeme rùznou zahradní techniku a samozøejmì zahradní nábytek. Vìtšina z nás si sekaèku, køovinoøez nebo døevìný zahradní nábytek koupí u zavedeného prodejce, a to nejen proto, aby mohl uplatnit pøípadnou reklamaci výrobku. Bohužel tento názor nesdílí všichni. Tento rok jsme pøijali nìkolik oznámení o krádeži vìcí ze zahrady. Zatímco v minulosti se ze zahrad ztrácelo pøevážnì železo nebo nezajištìná jízdní kola, v posledním mìsíci nìkolikrát obyvatelé Vratimova a Šenova nahlásili ztrátu zahradní techniky. Napøíklad na zaèátku dubna v Horní Datyni majitel sekaèky Honda GCV 160, poté co posekal trávu, sekaèku uložil do zahradního pøístøešku. Následující den byl pøístøešek prázdný. Hodnota sekaèky byla vyèíslena na deset tisíc korun. Nejedná se o ojedinìlý pøípad. Teplé sluneèné poèasí zahrádkáøi využívají také k odpoèinku a na své zahrady vynesli zahradní nábytek. Dne toho využili neznámí pachatelé, kteøí v dobì mezi 12. a 15. hodinou z oplocené zahrady ve Vratimovì Na Zadkách odcizili masivní døevìný stùl. Stùl vážil víc než 30 kilogramù, to ovšem pachatele neodradilo a pøedali si jej pøes oplocení zahrady a zøejmì naložili do vozidla, s nímž následnì odjeli. V tomto pøípadì se zatím nepodaøilo zjistit jediného svìdka, Mìstský úøad informuje Policie Vratimov informace obèanùm který by vidìl cokoliv, co by policistùm pomohlo pøi pátrání po neznámých pachatelích. V této souvislosti doporuèujeme všechnu dražší zahradní techniku uschovávat v uzamèených prostorech domù. V pøípadì, že se pøece jen nepodaøí váš majetek zajistit pøed zlodìji, zapište si výrobní èísla pøístrojù, popøípadì si poøiïte fotodokumentaci, kterou mùžete pøedložit policistùm. Také zvažte, jestli si koupíte levnou použitou sekaèku od neznámého prodejce, možná kupujete stroj vašeho souseda. Také vám mùže být v rámci trestního øízení takto výhodnì zakoupená vìc odebrána a souèasnì tímto podporujete zlodìje k dalším krádežím. Zahradní nábytek, zvláštì z masivu, zøejmì nebudete dennì schovávat. Pøesto zvažte, jestli jej není možné pøed pøípadným zlodìjem nìjak zabezpeèit. Záleží na vás, jestli døevo pøišroubujete, zabezpeèíte øetìzem, zajistíte alespoò aktivním osvìtlením, nebo budete spoléhat na svého psa. V každém pøípadì se zkuste zamyslet, jestli tím, že necháváte odemknutou branku plotu, zlodìjùm pøíliš neulehèujete jejich úsilí. Krádež motorových vozidel V posledních mìsících bylo ve služebním obvodu policejního oddìlení Vratimov odcizeno pìt osobních motorových vozidel. S ohledem na poškozené nebudu popisovat jednotlivé skutky. Pozitivní je, že byla všechna vozidla vypátrána a vrácena majitelùm. Policisté mají konkrétní stopy, vedoucí k urèitým osobám. V této dobì probíhá vyšetøování a zveøejnìní nìkterých informací by mohlo tento proces narušit. Sdìlením vás chci upozornit a vyzvat k tomu, aby jste nenechávali klíèe od svých vozidel volnì odložené na zahradì, v domì nebo dokonce ve vozidle. I když je vozidlo zaparkované na zahradì a vy ho mùžete mít na dohled, neznamená to, že je øádnì zabezpeèené. Vìøte, že pachateli staèí opravdu pár vteøin k tomu, aby nastartoval a vyjel ze zahrady. Vìtšinou vás jeho drzost natolik ohromí, že mu v jeho konání nedokážete zabránit. Aèkoliv tedy všechny pøípady skonèily š astnì, i když ve dvou pøípadech pachatel vozidlo Vyhláška pro klidnìjší život ve mìstì Nedìlní odpoledne klid stop sekaèkám, pilám... Zastupitelé mìsta se rozhodli øešit stížnosti obèanù na hluk ve dnech pracovního klidu a o svátcích, a na svém zasedání dne schválili novou obecnì závaznou vyhlášku è. 1/ 2009 k zabezpeèení místních záležitostí veøejného poøádku. Vyhláška øeší omezení hluku v nedìli a ve státem uznaných svátcích v dobì od hod do 8.00 hod a od hod do hod. V té dobì je zakázáno používat hluèné stroje a zaøízení jako jsou motorové a elektrické sekaèky, pily, sbíjecí a bourací kladiva, kompresory. Omezení hluku platí na území celého mìsta. Dodržování omezení hluku bude kontrolovat mìstská policie. Pøi porušení vyhlášky hrozí bloková pokuta na místì nebo správní øízení. Povinnost udržovat veøejnou zeleò Zastupitelùm nejsou lhostejné ani dlouhodobì poškodil pøi autonehodì, nemusí to tak být vždy. Poèítejte s tím, že pachatel si dá tu práci a bude vás pozorovat, kam klíèe od vozu ukládáte. Není tìžké vysledovat, že po zaparkování pøed domem položíte klíèe od vozidla na botník za vstupními dveømi. Obzvláš lákavé je to, když vstupní dveøe necháte otevøené. Chraòte si svùj majetek a nevzdávejte se jej tak lehce. prap. Mgr. Olga Bogdanová, preventista OOP ÈR Vratimov neudržované plochy, které narušují vzhled mìsta, a proto vyhláškou uložili povinnost vlastníkùm nebo uživatelùm veøejné zelenì na území mìsta Šenova peèovat o zeleò formou pravidelných seèí, minimálnì 2x roènì, a to: první seè musí být provedena do kalendáøního roku; druhá seè musí být provedena do kalendáøního roku. Povinnost se netýká oplocených zahrad. Veøejnou zelení jsou všechny travnaté plochy na území celého mìsta, které jsou veøejnì pøístupné, bez ohledu na vlastnictví k tìmto pozemkùm a bez rozdílu, zda jsou zemìdìlsky obhospodaøované, èi nikoliv. Porušení obecnì závazné vyhlášky pravidelných seèí, bude øešeno ve správním øízení u fyzických i právnických osob. Celý text lze získat na (pod odkazem vyhlášky a naøízení obce ) nebo na mìstském úøadì. Irena Maèejková, Bc. ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 5/2009 3

4 Mìstský úøad informuje Hasièský zpravodaj JSDH Šenov Hasièský sbor mìsta Šenova, Hasièská 310 tel.: mobil: Vážení, na tomto místì Obìžníku se budeme pravidelnì potkávat po celý rok a informovat vás o dìní ve Sboru dobrovol- Bìhem uplynulého roku jsme zasahovali u 128 událostí. ných hasièù Šenov, o událostech ve výjezdové jednotce a také o èinnosti mladých hasièù. Podrobnìjší informace pak naleznete na našich internetových stránkách. A abychom mohli navázat na to co nás èeká, tady je pøehled nejdùležitìjšího za minulá období. Velitel JSDH Šenov. Loòský rok ve struènosti: 2008 Leden Únor Bøezen Duben Kvìten Èerven Èervenec Srpen Záøí Øíjen Listopad Prosinec Dop.nehody Požáry Tech. pomoc Úniky látek Živ. pohromy 6 7 Ostatní 2 Celkem Události od V tomto období jednotka Hasièského sboru mìsta Šenova zasahovala u 32 událostí. Jednalo se o 12x požár, 12x dopravní nehodu, 7x technická pomoc a 1x únik nebezpeèné látky. Události od Jednotce byl nahlášen požár lesního porostu. Po pøíjezdu na místo požáru jednotka zjistila, že se jedná o požár lesního porostu na ploše 20 x 30 m. Jednotka se zapojila do hasebních prací a po likvidaci požáru se jednotka vrátila zpìt na základnu Jednotka vyjela k dopravní nehodì na ulici Ostravská. Po pøíjezdu na místo události jednotka zjistila, že se jedná o dopravní nehodu osobního vozidla a motocyklu. Velitel zásahu z dùvodu nepøehledné situaci na místì zásahu rozhodl o prohledání místa zásahu pomocí termokamery. Mezitím se ZZS pokoušela o resuscitaci øidièe motocyklu. Jednotka také osvìtlovala místo zásahu po dobu vyšetøování nehody a odklánìla ve spolupráci s PÈR dopravu. Po té místo nehody uklidila a pomohla s naložením havarovaného vozidla a motorky Jednotka vyjela na ohlášený požár lesního porostu. Takto vypadalo cvièení našich hasièù v Ostravì-Vítkovicích. è Jednotka vyjela na ohlášenou událost na ulici na Výspì. Po pøíjezdu na místo události jednotka zjistila, že se jedná o požár lesního porostu na ploše 50 m Jednotka byla podruhé bìhem dne povolána na únik nebezpeèné látky. Jednotka po pøíjezdu na místo zásahu zjistila, že se jedná o vylitý hydraulický olej z prasklé vysokotlaké hadice. Jednotka olejovou skvrnu likvidovala pomocí sorbentu. Další èinnost Hasièského sboru mìsta Šenova V mìsíci dubnu probíhalo pravidelné školení a výcvik jednotky jednotka nacvièovala ve výcvikovém prostoru v Ostravì-Vítkovicích záchranu o- sob z trosek a závalù. Dále èlenové provádìli pravidelnou údržbu techniky a probìhl také pravidelný úklid prostor HS a výjezdové techniky. Ve dnech a se jednotka zúèastnila branného dne na ZŠ Šenov. Školákùm byla pøedvedena zásahová technika a také vybavení, které hasièi využívají na jednotlivé typy zásahù. Ukázka zásahu byla okoøenìna o skuteèný požár. Takže dìti mohly vidìt pøímo hasièe pøi výjezdu. Volby do Evropského parlamentu Volby do Evropského parlamentu se konají v pátek od hod. do hod. a v sobotu od 8.00 hod. do hod., opìt v 1. pavilonu Základní školy, Radnièní námìstí Právo volit mají obèané Èeské republiky, kteøí alespoò druhý den voleb dosáhnou vìku 18 let. Právo volit do Evropského parlamentu na území Èeské republiky mají i obèané jiných èlenských státù Evropské unie, jestliže nejpozdìji do požádali obecní úøad o zápis do seznamu volièù a zároveò splnili další zákonné podmínky. Volièi mohou požádat o vydání volièského prùkazu, pokud nebudou moci volit ve svém volebním okrsku. O vydání volièského prùkazu mohou obèané s trvalým pobytem v Šenovì požádat na Mìstském úøadu v Šenovì, I. patro, kanc. è. 208, a to do O vydání volièského prùkazu lze požádat i písemnì, na žádosti musí být úøednì ovìøený podpis volièe a žádost musí být doruèena nejpozdìji Volièské prùkazy budou pak vydávány od Volièský prùkaz opravòuje volièe hlasovat v kterémkoli volebním okrsku na území Èeské republiky. Další podrobné informace k volbám do Evropského parlamentu jsou zveøejnìny na internetových stránkách Ministerstva vnitra Pøípadné dotazy zodpovíme na MìÚ Šenov, Ing. Kotrová., tel: Spr/Ko 4 ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 5/2009

5 Dne probìhla další kontrolní akce na dodržování zákazu podávání a prodeje alkoholických nápojù mladistvým v restauracích v Šenovì. Kontroly se zúèastnili strážnici Policie ÈR a Mìstské policie Šenov, pracovníci sociálnìprávní ochrany dìtí ostravského magistrátu a zástupce mìsta. V restauraci Na Špici nebyla zjištìna žádná mladistvá osoba, která by užívala alkoholické nápoje. V restauraci Na Horakùvce v rámci diskotéky bylo zkontrolováno cca 20 dìtí a mladistvých, kteøí se podrobili dechové zkoušce na pøítomnost alkoholu. U osmi zkontrolovaných mladistvých byla zkouška pozitivní. Rozsah namìøených hodnot se dle výsledkù mìøení Policie ÈR pohyboval v rozmezí 0,4 1,8 promile alkoholu. S dìtmi byl Atmosféra jara je neodmyslitelnì spjata s hudbou. Hudba, stejnì jako láska, je mocná èarodìjka a do našich srdcí umí vlévat pohodu, radost a ty nejkrásnìjší myšlenky. Vìøím, že i letos již tradièní jarní koncert mìl stejnì kouzelnou moc a zpøíjemnil vám jarní náladu. Koncert probìhl v Øímskokatolickém kostele Prozøetelnosti Boží v Šenovì a setkal se s velkým ohlasem u posluchaèù a návštìvníkù i z okolních obcí tak, že naše Perla Slezska praskala ve švech. A protože posluchaèi odcházeli spokojeni a s hezkým zážitkem, mnì nezbývá, než podìkovat všem, kteøí se na této zdaøilé akci podíleli. Panu faráøi Mgr. Petru Okapalovi, moderátorovi akce Janu Pastròákovi Mìstský úøad informuje / Kultura Další kontrolní akce v restauracích pracovníky místnì pøíslušného orgánu sociálnì-právní ochrany dìtí sepsán úøední záznam, byli kontaktováni zákonní zástupci dìtí, kteøí si proti podpisu museli své Jarní koncert podìkování žáku 6. tøídy, žákùm 1. a 4. tøíd Základní školy v Šenovì pod vedením uèitelek Mgr. Jarmily Doleželové, Mgr. Simony Kundelové a Mgr. Irmy erfecké, hostujícím sólistùm ostravské varhanní školy ze ZUŠ E. Runda v Ostravì pod vedením Máte zájem o pejska? V psím útulku v Sedlištích na vás èekají pejsci rùzných ras, kteøí byli odchyceni na území Šenova i jiných obcí a nepøihlásili se o nì pùvodní majitelé. Informaci o nich mùžete získat i na internetových stránkách mìsta v odkazu Psí útulek Sedlištì. Pokud si obèan Šenova vyzvedne z útulku psa, který byl odchycen na katastru Šenova a bude o nìj øádnì peèovat, bude osvobozen od poplatkù za takového psa. Tato úleva se netýká pøípadu, kdy pes se z útulku vrací pùvodním majitelùm, nebo když si obèané vezmou do své péèe psa, který byl odchycen mimo katastr Šenova. Bližší informace na podatelnì a finanèním odboru. Nabídka psù: Nìmecký ovèák, 7 let, velice hodná a pøívìtivá fena klidné povahy. paní uèitelky Marie Halberštadtové a ženskému pìveckému sboru Canticorum z Havíøova pod vedením sbormistra Vítìzslava Soukupa. Krásná vystoupení navodila pøíjemnou jarní atmosféru. Starostka Mgr. Darja Kuchaøová ratolesti vyzvednout. Oproti pøedcházející kontrole, která probìhla v bøeznu tohoto roku, bylo zadrženo pìt mladistvých s trvalým pobytem v Šenovì, jeden s pobytem ve Vratimovì a dva zbývající mìli trvalý pobyt v Ostravì. Mezi zadrženými bylo 5 chlapcù a 3 dívky. Ing. Jan Blažek, místostarosta Køíženec psa, vysoký asi 65 cm, velice hodný a milý, vhodný k dìtem i starším lidem. Sbìr bioodpadù pro r Provoz již od dubna, vzhledem k zájmu o tuto službu se (zatím) pro kvìten provozní doba mìní takto: Provozní doba sbìru vždy: Pondìlí pátek 14:00 18:00 hod.; sobota 9:00 12:00 hod. Místo sbìru bioodpadù: ul. Na Sedlácích, ohrada. Provoz zajiš uje: MìPOS Šenov. Sbírané bioodpady: tráva, listí, ovoce (padané, dále nevyužitelné). Vylouèené bioodpady ze sbìru: kuchyòské odpady, vìtve z døevin. Doporuèení: dopravovat bioodpady do místa sbìru v pytlích, dovezené odpady budou ukládány volnì do kontejnerù, pytle zùstanou dovozci bioodpadù. Pro obèany: zdarma. (Stuchlíková, ŽP) ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 5/2009 5

6 Kultura Dopis Nikolaje Rjaboje Dne obdržel mìstský úøad dopis Nikolaje Rjaboje, z kterého vybíráme následující ú- ryvky: V prvé májové dny vzpomínáme 64. výroèí osvobození od fašistických okupantù. Právì pøed tolika lety zùstala naše rodina bez otce a matka bez muže... Dìkujeme obyvatelùm Šenova za úctu k památce padlým, která se už mnohá léta pøedává z generace na generaci... Dìkujeme srdeènì a pøejeme mnoho zdraví, dlouhých let a dìkujeme Adolfu Jaškovi, Antonínu Uhrovi, Stanislavu Hruškovi, Miroslavu Kroèkovi a všem obyvatelùm Šenova za pozornost, kterou nám vìnovali pøi návštìvì Šenova... Pøejeme si jedno, aby èeský národ nikdy nepoznal útrap války, aby všichni žili v míru, dostatku a nezapomnìli na své osvoboditele. Úplné znìní dopisu je k nahlédnutí na mìstském úøadì. Spr/Ko 80. narozeniny Dne oslavil 80. narozeniny pan Zdenìk Neradil, dlouholetý èlen Komise pro obèanské záležitosti pøi Mìstském úøadu v Šenovì. Panu Neradilovi byly k jeho významnému životnímu jubileu osobnì popøát a podìkovat za jeho aktivní práci pro mìsto p. starostka s p. matrikáøkou. Spoleèenská rubrika V mìsíci kvìtnu 2009 oslaví významná životní jubilea tito šenovští obèané: VÌRA BAŠÙVKOVÁ VLADISLAV BAJGER ANNA BØENKOVÁ MIROSLAVA AJKOŠOVÁ BOŽENA GROCHOLOVÁ JÁN HRICOV ZDEÒKA JANÈAROVÁ MILADA JIØÍÈKOVÁ VERONIKA KALETOVÁ MARIE KAPUSTOVÁ IRENA KIÈMEROVÁ VÌRA KLIMŠOVÁ BOHUMIL KOCÙREK JIØÍ KOLÁØ MARIE KOŠ ÁLOVÁ OLGA KOZLOVÁ LIBUŠE KYŠKOVÁ JOSE MACURA JÁN NISTOR ALENA PEŠKOVÁ VLASTA RIEDLOVÁ JAROSLAV ØÍMAN JAROMÍR SKOTNICA ELIŠKA SLONKOVÁ INGA STØECHOVÁ JIØINA ŠÈIGLOVÁ PAVEL ŠLACHTA JARMILA ŠLACHTOVÁ JAROSLAVA ŠPETÍKOVÁ ZDENÌK TOMÁŠEK BOŽENA TOMISOVÁ MIROSLAV VRÁNA Všem jubilantùm pøejeme k jejich výroèí pøedevším hodnì zdraví, mnoho štìstí, rodinnou pohodu a spokojenost. Poznámka k naší rubrice: Všechny oslavence v této spoleèenské rubrice zveøejòujeme bez jejich pøedchozího souhlasu. Výjimeènì se stává, že si nìkterý jubilant nepøeje být v Obìžníku uveden. To samozøejmì respektujeme požadavek na nezveøejnìní jména je však nutno uplatnit na tel nejpozdìji do uzávìrky Obìžníku, tj. do 6. dne v mìsíci. (SO / T. Klimasová) Zlatá svatba Dne 28. bøezna 2009 oslavili manželé Josef a Vìra Ohainkovi výroèí zlaté svatby. Obøad probìhl ve slavnostních prostorách obøadní sínì v Zámeckém parku. Kromì nejbližší rodiny a pøátel, se jménem našeho mìsta pøipojily s gratulacemi a pøáním dobrého zdraví, spokojenosti a lásky taktéž pøedsedkynì KPOZ a matrikáøka. 6 ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 5/2009

7 KAM za kulturou, zábavou a sportem OD 15. KVÌTNA DO 15. ÈERVNA 2009 ŠENOV Knihovna & Šenovské muzeum Upozoròujeme všechny návštìvníky Šenovského muzea, že z rozhodnutí Zastupitelstva mìsta Šenov z 18. zasedání konaného dne budou výstavní prostory muzea umístìny do prostor panské oratoøe v Kostele Prozøetelnosti Boží v Šenovì. V prùbìhu kvìtna a èervna bude probíhat stìhování muzejního depozitáøe do prostor staré školy. Po dobu stìhování bude muzeum uzavøeno. Knihovna zùstává otevøena beze zmìn. Otvírací doba knihovny: Po hod.; Út, Èt, Pá hod.; So hod. Pozvánka k sousedùm VRATIMOV Kino Hvìzda pøedstavení vždy od hod. 15. a Rùžový Panter 2 3. a Bolt, pes pro každý pøípad 20. a Lovecká sezóna 2 5. a Pøedèítaè 22. a Sestra 10. a Pochyby Deník nymfomanky 12. a Grand Torino Kulturní støedisko ve Vratimovì hod. koncert Roberta Køes ana a Druhé trávy hod. Povìz mi èížeèku nedìlní pohádka pro dìti hod. Pirátská pohádka nedìlní pohádka pro dìti HAVÍØOV od hod. nám. Republiky Den dìtí od hod. letní kino 10. roèník festivalu Inkubátor Kulturní dùm Petra Bezruèe 7. až výstava fotografií a tiskù na plátnì Veronika Motyková abstrakce Kulturní dùm Radost 6. až výstava vynikajícího èeského grafika, malíøe a ilustrátora Karla ranty Nejen èerti a vodníci hod. koncertní vystoupení Pavla Dobeše a Tomáše Kotrby Kulturní dùm Leoše Janáèka 5. až výstava regionálních fotoklubù Spoleèenský dùm 28. až prodejní výstava kaktusù a sukulentù OSTRAVA Divadlo Petra Bezruèe hod. Britney goes to heaven hod. Noc bláznù RÝDEK-MÍSTEK Muzeum Beskyd Stálá expozice: Beskydy, pøíroda a lidé; Zámecký okruh; rýdek Mariánské poutní místo; rýdek a Místek; Památník Óndry Lysohorského Výstavy: Lenka Kovalová zastavení na cestì, výstava frýdecko-místecké výtvarnice od do ; Houby zblízka, výstava fotografií Dalibora Jandy od do V sobotu od hod. na Pustevnách probíhá 6. roèník tradièní akce Radegastùv Rej vystoupí kapela MIG 21, Wabi Danìk, David Kraus a revival skupina Sting ME band. Zajištìn zábavný doprovodný program, soutìže. Vstup zdarma. Kultura / Školství Výstava obrazù V PANSKÉ ORATOØI V KOSTELE PROZØETELNOSTI BOŽÍ V ŠENOVÌ Srdeènì zveme širokou veøejnost na výstavu obrazù, která bude zahájena dne 29. kvìtna v 17 hod. v Panské oratoøi v kostele Prozøetelnosti Boží. Jedná se o díla pana rantiška Procházky, který je èlenem umìlecké skupiny KVAŠ z Havíøova. Výstava potrvá do konce mìsíce èervna. Bude pøístupna ve dnech pondìlí, úterý, ètvrtek, pátek v dobì od 15 do 17 hod. a v nedìli v dobì od 8 do 10 hodin. Bezpeèná cesta do školy Ve dnech se uskuteènily na naší škole projektové dny s brannì bezpeènostní tematikou. Žáci shlédli dopravnì preventivní program, ukázky hasièské techniky, film Èervený blesk s hledáním dynoménù. Vyzkoušeli si jízdu zruènosti, poskytování první pomoci, chování pøi dopravní nehodì a znalost dopravních znaèek. Provìøili si znalosti pravidel silnièního provozu, vybavení jízdního kola, chování na nebezpeèných místech pøi cestì do školy. Zahráli si interaktivní hru s názvem pavuèina a všechny nabyté poznatky a vìdomosti ztvárnili písemnì i graficky na velkých instruktážních panelech a vytvoøili mapu nebezpeèných míst na cestì do školy. Závìrem vyslovujeme podìkování všem, kteøí se na realizaci podíleli, zvláštì hasièùm a pøíslušníkùm Mìstské policie a Èerveného køíže Celý program zajistila a øídila Mgr. Nela Wilková. Tyto obrázky dokumentují zájem a nadšení dìtí. ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 5/2009 7

8 Kultura Velkolepá taneèní show v Šenovì Palas Dance Cup 2009 Rozruch a nebývalý výskyt mládeže v sobotu dne 2. kvìtna 2009 v prostorách ZŠ Šenov støed byl dílem Mezinárodní taneèní soutìže Palas Dance Cup 2009, kterou poøádala taneèní škola Palas pod vedením pana Josefa Macury a záštitou starostky mìsta Mgr. Darji Kuchaøové. Soutìže se úèastnili taneèníci nejen z naší republiky, ale také z Polska a Ukrajiny. Pro hosty z ukrajinského Lvova byla již v pátek v hostinci na Lapaèce uspoøádána slavnostní veèeøe. Poèetné publikum v prùbìhu desetihodinového maratónu vytvoøilo v tìlocviènì šenovské základní školy jedineènou soutìžní atmosféru. Hlavní cenu v dìtské kategorii obdržel Karol Mintal z polské Miráže. Druhou hlavní cenu vyhráli Radomír a Kateøina ojtù z TS Oldies Hranice. Mezi pìti sty tøiceti soutìžícími se neztratily ani dìti z TŠ Palas ze Šenova. První místo v kategorii mini obdržely v duetu Veronika Slaninová a Lucie Helvínová, v merengue obsadily první tøi místa taneèníci TŠ Palas. Do finále duet se probojovaly Kristýna Stavinohová a Veronika Štvrtòová s choreografií Pekárna u Viléma. V hlavní kategorii sóla byli naši taneèníci také úspìšní Markéta Slavíková obsadila druhé místo, David Král obsadil tøetí místo a spoleènì v choreografii Vítr v duetech obsadili druhé místo. V produkcích s choreografií Hledá se Nemo obsadila TŠ Palas druhé místo. Mìsto Šenov dìkuje všem, kteøí se na organizaci soutìže podíleli, zvláštì p. J. Macurovi, který touto skvìlou taneèní show zajistil velkou propagaci mìsta. Budeme se tìšit na další roèník této bezesporu ojedinìlé a úžasné akce. (starostka) Evidence obyvatel NEJMLADŠÍ OBÈÁNCI MÌSTA Elizabeth Kriebelová, Viktorie Stachovská, Dominik Blažek, Lukáš Tvardek, Barbora Hrbáèová, Sebastián Kotula, Michal Valeèek, Daniel Polok K narození dìtí rodièùm srdeènì blahopøejeme. ROZLOUÈILI JSME SE Jiøí Oborný, Jaroslav Klimša, Božena Václavková, Augustina arná, Vladimír Jaroš, Ludmila Kusáková Pozùstalým vyjadøujeme upøímnou soustrast. Žádáme rodièe novorozencù, aby narození oznámili na evidenci obyvatel správní odbor MìÚ, rodný list dítìte vezmìte s sebou. Prosíme tímto pozùstalé o oznamování úmrtí svého rodinného pøíslušníka na evidenci obyvatel. Pøedložením úmrtního listu zemøelého zajistíte vèasné odhlášení osoby z registru obyvatel. Podìkování Mìsto dìkuje panu Josefu Grocholovi, který sponzorsky provedl celkovou opravu dvou vìžièek pøi vstupu do Zámeckého parku z ulice Kostelní. 8 ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 5/2009

Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky

Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky / Kvìten 2010 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 1 Kultura - 4 ivot ve mìstì 5 kolství 5 Sport 8 Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky VOLBY DO POSLANECKÉ SNÌMOVNY PARLAMENTU ÈR SE KONAJÍ

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 146 Aktuality z mìstského obvodu Požadavky na kapitálový rozpoèet zaslány Michálkovice, jako každoroènì, zaslaly Magistrátu mìsta Ostravy své požadavky na kapitálový

Více

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù!

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! ZPRAVODAJ obce Strání Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! Pavel Mimochodek starosta Antonín Zámeèník místostarosta Foto: Barbora

Více

Buïme dobrými hospodáøi... Informace sociálního odboru Vizovjané zasahovali na 103. budovì Zámek Vizovice - plány v roce 2013 V Dotek, o.p.s. ve Vizovicích, zaøízení nabízejícím terénní i pobytovou péèi

Více

Podìkování radním Pardubického kraje. KDO JE KDO - DÍL DRUHÝ Mateøská škola Králíky, Pivovarská

Podìkování radním Pardubického kraje. KDO JE KDO - DÍL DRUHÝ Mateøská škola Králíky, Pivovarská Králický zpravodaj 11/2004-1 Listopad 2004/èíslo 11 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè Podìkování radním Pardubického kraje Protože se pøiblížil konec volebního období èlenù krajského zastupitelstva,

Více

Slovo starosty. Informace z radnice

Slovo starosty. Informace z radnice Slovo starosty O zlobì a závisti Vážení obèané, v poslední dobì se stává obvyklou skuteèností, že na svùj stùl zaèínám dostávat anonymní dopisy podepsané vizitkou Chlumeètí obèané. Poslední z nich je psán

Více

Advent a Vánoce spolu souvisí

Advent a Vánoce spolu souvisí Advent a Vánoce spolu souvisí Mnozí naši pøedkové se snažili tuto dobu ètyø nedìl pøed Vánocemi prožít v zamyšlení nad vlastní otevøeností vùèi lidem i vùèi prostøedí, ve kterém žili. Rorátní zpìvy i dnes

Více

EKONOMICKÁ SITUACE OPRAVÒUJE K OPTIMISMU

EKONOMICKÁ SITUACE OPRAVÒUJE K OPTIMISMU Restaurovaný Mariánský sloup na námìstí. Vá ení spoluobèané. Po roèní odmlce se Vám dostává do ruky zpravodaj mìstyse Radomyšl. Byl to rok hektický, nabitý významnými událostmi, které opìt posunuly Radomyšl

Více

Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice

Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice ØÍJEN 2005 èíslo 10 III. roèník Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice Ministerstvo obrany Èeské republiky rozhodlo, že jedinou støední vojenskou školou, která bude vzdìlávat profesionální

Více

Z obsahu: Festivalové akce startují. Zdarma 20096XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Festivalové akce startují. Zdarma 20096XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. Cestujeme k moøi i do vesmíru S narùstajícím datem v kalendáøi vzrùstá také dobrá nálada všech pracujících. Nastává èas dovolených, plánování cílových míst, balení zavazadel a relaxování! Jedni dávají

Více

Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta

Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta ÚNOR 008 èíslo Nový velitel mìstské policie chce vidìt strážníky více v ulicích Po tøech letech má mìsto Moravská Tøebová nového velitele mìstské policie. Stal se jím bývalý strážník Karel Bláha. Jaký

Více

Z obsahu: Zdarma 20098XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Zdarma 20098XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. Prázdniny jsou èasem dìtí Prázdninový èas (nejen vánoèní) by rodiny mìly v co nejvìtší míøe trávit spoleènì. Po spoleèné dovolené to mùžou být tøeba nezapomenutelná odpoledne na koupališti nebo výlety

Více

Øeditel ústavu sociální péèe Mgr. Radomír Bednáø požádal naše mìsto o pomoc pøi získání nového

Øeditel ústavu sociální péèe Mgr. Radomír Bednáø požádal naše mìsto o pomoc pøi získání nového STODSKÉ LISTY Rozpoèet mìsta 10. reprezentaèní ples Zasedala bezpeènostní rada Doprava zpùsobuje tìžkosti Kormoráni na Radbuze Je konec plesù ve Stodì? Ptaèí chøipka Volejbalistky vedou tabulku Vydává

Více

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe 1 2006 Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe ZDARMA OBSAH: PROLOG...4 Novoroèní (St. Boloòský) ZPRÁVY Z RADNICE...4 VUAB je

Více

ÈERVEN. roèník XV/2005

ÈERVEN. roèník XV/2005 ÈERVEN 5 roèník XV/2005 Slavnost v Pohádce máje Vážení spoluobèané, Srdeènì vás zveme na Slavnost v Pohádce máje, která se koná v nedìli 12. èervna 2005 od 15 hodin v areálu Pohádky máje u Podkomorské

Více

ZPRAVODAJ BENÁTECKA. Mìsto investuje do sportovních zaøízení V O L B Y DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

ZPRAVODAJ BENÁTECKA. Mìsto investuje do sportovních zaøízení V O L B Y DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU ZPRAVODAJ BENÁTECKA 8. èervna 2004 strana 1 èíslo: 6 roèník: 28 cena: 7 Kè 8. èervna 2004 V tomto èísle najdete: Školáci v Chorvatsku str. 4 K výroèí B. Smetany str. 6 Benátecké jaro str. 7 Výlet do vých.

Více

Ètvrtletník obce Dlouhoòovice

Ètvrtletník obce Dlouhoòovice DLO HOÒOVICKÝ Ètvrtletník obce Dlouhoòovice CENA 6 Kè OBÈASNÍK è. 49 1/2011 DLOUHOÒOVICKÝ OBÈASNÍK 2 ( DLOUHOÒOVICKÝ OBÈASNÍK (3 ÚVODNÍK V á ž e n í s p o l u o b è a n é, è t e n á ø i Dlouhoòovického

Více

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 http://obzor.horazdovice.cz ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 Dìti a ètení projekt Mìstské knihovny v rámci grantu Knihovna 21. století. Promìny Hora ïovic 17. zasedání zastupitelstva

Více

SLOVO MÍSTAROSTY Z JEDNÁNÍ RADY MÌSTA STUDÉNKY. Vážení spoluobèané,

SLOVO MÍSTAROSTY Z JEDNÁNÍ RADY MÌSTA STUDÉNKY. Vážení spoluobèané, Z MÌSTSKÉHO ÚØADU SLOVO MÍSTAROSTY Vážení spoluobèané, do nástupu významných jarních dnù mìsíce kvìtna zbývá relativnì ještì mnoho èasu, ale vzhledem k tomu, v jakých termínech náš zpravodaj mìsta vychází,

Více

Ostrovský mìsíèník. Program XXIII. jáchymovského pekla

Ostrovský mìsíèník. Program XXIII. jáchymovského pekla Noc s Andersenem v Mìstské knihovnì Ostrov 5 XIII. XIV. roèník Program XXIII. jáchymovského pekla Radùza v divadelním sále DK Ostrov Zdarma 2012 2 3 8 Klášterní slavnosti každoroènì rozšiøují program Je

Více

Zájmy mìsta a ochrana pøírody

Zájmy mìsta a ochrana pøírody MÌSÍÈNÍK MÌSTA ROÈNÍK IX DUBEN 2009 ZDARMA Zájmy mìsta a ochrana pøírody Juránkova chata pod vrcholem Svarohu, chata a sjezdovka na Mùstku nebo lávková cesta kolem Èertova jezera. Tato turistická lákadla

Více

Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře

Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře 18/øíjen/2007 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 19. øíjna 2007 Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře Na program oslav 28. øíjna zaøadilo

Více

Aktuálnì z bloku starosty

Aktuálnì z bloku starosty 128 ZPRAVODAJ OBCE DÌTMAROVICE Prosinec 2012 Aktuálnì z bloku starosty Vážení spoluobèané, stroj èasu nám vymìøuje poslední mìsíc v roce 2012 a brzy budou vánoce. Jak už to bývá, nìkomu se tento rok vyvedl

Více

6/bøezen/2004. Starostovy starosti. půjdou ve prospěch nové organizace. Další vydání MN je 9. 4. Uzávìrka je 30. 3.

6/bøezen/2004. Starostovy starosti. půjdou ve prospěch nové organizace. Další vydání MN je 9. 4. Uzávìrka je 30. 3. 6/bøezen/2004 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 26. bøezna 2004 Sloučení mateřských škol na Špičáku Slouèení ètyø špièákovských mateøinek, jejichž zøizovatelem

Více

Ostrovský mìsíèník. Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì

Ostrovský mìsíèník. Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì Støední prùmyslová škola otevøela návštìvníkùm dveøe v zámecké budovì naposledy. 7 XIII. roèník V rozhovoru se pøedstavuje Panna klíènice z Horního hradu. 4 6 8 Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì

Více

Neukáznění pejskaři ztrpčují život všem ostatním str. 3 Tuky jsou v kanalizaci nežádoucí str. 11

Neukáznění pejskaři ztrpčují život všem ostatním str. 3 Tuky jsou v kanalizaci nežádoucí str. 11 Neukáznění pejskaři ztrpčují život všem ostatním str. 3 Tuky jsou v kanalizaci nežádoucí str. 11 Uèíme se pro āivot, ne pro školu. Známé úsloví, jehoā koøeny najdeme jiā ve starovìku. Všichni si však uvìdomujeme,

Více

Výstavba metropolitní sítì mìsta je ve finále

Výstavba metropolitní sítì mìsta je ve finále Výstavba metropolitní sítì mìsta je ve finále Projekt Metropolitní sí moderního mìsta Strakonice.net je zamìøen na rozvoj a modernizaci v oblasti informaèních a komunikaèních technologií (IKT), a to nejen

Více

Aktuálnì z bloku starosty

Aktuálnì z bloku starosty 134 ZPRAVODAJ OBCE DÌTMAROVICE Prosinec 2013 Aktuálnì z bloku starosty Vážení spoluobèané, blíží se konec roku a s ním atmosféra Vánoc, ale i novoroèních pøedsevzetí. V obci je už sice i cítit pøedvolební

Více

místostarostka Marie Valachová,

místostarostka Marie Valachová, ZRCADLO ZRCADLO6 Nezávislý regionální ètrnáctideník Roèník II. èíslo DISTRIBUÈNÍ SÍ ZRCADLA Cílený roznos do schránek: Ivanèice - 3.550 ks Miroslav - 1.050 ks Mor. Krumlov - 2.000 ks Oslavany - 1.500 ks

Více

HELE HOŠI, HOØÍ! z nejfrekventovanéjší trasy na vnìjší obvod mìsta. Budova prohoøela z obou stran do nìkolika oken zèernalých

HELE HOŠI, HOØÍ! z nejfrekventovanéjší trasy na vnìjší obvod mìsta. Budova prohoøela z obou stran do nìkolika oken zèernalých ZRCADLO Nezávislý regionální ètrnáctideník Roèník I. èíslo 16 SÍ ZRCADLA Cílený roznos do schránek: Ivanèice - 3.500 ks Miroslav - 1.100 ks Mor. Krumlov - 2.000 ks Oslavany - 1.500 ks A další 4.000 ks

Více