ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY"

Transkript

1 / Kvìten 2009 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 5 kolství 7 ivot ve mìstì 9 Sport 12 ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY Nemyslím si, e by vùbec Karla Hynka Máchu mohlo pøi psaní jeho nejslavnìj í básnì napadnout, e právì díky nìmu u nav dy v na ich krajích mìsíc máj zùstane mìsícem lásky. Po lásce tou í lidé ji od pradávna a zaruèených receptù na èarovný nápoj lásky je nesèetnì. My se v ak nebudeme na stránkách na eho Obì níku, kde vás milí ètenáøi vítáme, vìnovat vìdám okultním, ale budeme si povídat o bylinkách. Jaro je jedním z ideálních období pro výsadbu kuchyòských a léèivých rostlin. Bylinky nároèné na teplo je mo né vysazovat teprve po polovinì kvìtna, a venku pomine nebezpeèí mrazù. Mnohé bylinky milující slunce sná ejí dobøe i sucho, pøesto budou vdìèné za dostateèné zásobování vodou. To platí zvlá tì pro bylinky v kvìtináèích, proto e ty si samy nemohou ádnou vláhu opatøit z hlub ích vrstev pùdy. Svou bylinkovou zahrádku si mù ete uspoøádat podle pøání. Pìstování v kvìtináèi má tu pøednost, e rostliny citlivé na chlad, jako jsou napøíklad bazalka nebo rozmarýna, mù ete na zimu pøenést do domu. Víceleté bylinky jako tymián a yzop je dobré vysadit mezi ostatní trvalky na záhon. Dùle ité je, aby na severní stranì byly vysazeny rostliny sná ející zastínìní, jako petr el, kerblík, libeèek nebo máta peprná, zatímco na horních, su ích partiích by rostly bylinky milující slunce, jako je tymián, majoránka, alvìj nebo rozmarýna. Rostlinky mají rozdílné nároky na své stanovi tì i na své sousedy. Pøíkladnì saturejka vysazená v blízkosti fazolí odpuzuje èerné m ice, levandule chrání rù e pøed zelenými m icemi. Kmín, lichoøeøi nice a køen zlep ují chu brambor. Kopru, fenyklu, kmínu a koriandru se dobøe daøí vedle okurek, mrkve a cibule. Máta peprná, alvìj a tymián odpuzují bìlásky zelné. Èesnekovité rostliny se nesná ejí s fazolemi, petr eli pøíli neprospívá blízkost salátu. Jak uchovat vùni a obsahové látky? Listy, kvìty a bylinné èásti rostlin se odstøihují nebo trhají nejlépe brzy dopoledne, hned, jakmile rostliny po noci oschnou. Pøi su ení odøíznuté stonky s plodenstvím vydatnì vytøepejte, aby v nich nezùstal ádný malý hmyz. Potom je sva te a zavìste hlavou dolù na vzdu ném, suchém a stinném místì, nebo je rozlo te na ro ty. K zmrazování jsou vhodné bylinky jako petr el, bazalka, tymián nebo pa itka, které si pøi hlubokém zmra ení podr í své aroma a chu. Bylinkové octy se pøipravují jednodu e tak, e se bylinky, jako napøíklad estragon, bazalka, kopr nebo máta, dají asi na mìsíc vyluhovat do tmavé lahve s vinným octem. Pro pøípravu bylinkového oleje je tøeba poèítat s jednou hrstí bylinek na 1 litr oleje, v nìm se nechají 3 a 6 týdnù pùsobit. Vhodnými bylinkami pro pøípravu olejù jsou pelyòky, majoránka, tymián, rozmarýna nebo alvìj. Vzhledem k omezené kapacitì místa nám nezbývá ne vyhlásit výherce minulé soutì ní otázky a stává se jím paní Vlasta Bystroòová, která má v knihovnì pøipravenu odmìnu v podobì kni ního kupónu. Správná odpovìï byla saturejka zahradní. Nápovìda k dne ní otázce zní: Jedná se o rostlinku, která u starých Øekù platila za symbol krásy a lásky. ENOVSKÝ OBÌ NÍK 5/2009 1

2 Mìstská policie hlásí ZÁSAHY IN ORMACE ZPRAVODAJSTVÍ Pøímé tel. èíslo: PÈR Vratimov: Tísòová linka: Http: Safari v Šenovì. Pasti v Pežgovském lese tentokrát spoleènì políèili složky policie ÈR, MìP a myslivecké stráže. Úmyslem však nebylo ulovit zvìø, ale pytláky, kteøí k lovu nejen že nemají patøièné povolení, ale zarážející je pøedevším zvrácený zpùsob, který si pro svou tzv. zábavu zvolili. Jak jinak pojmenovat poèínání nìkoho, kdo z jedoucího auta oslepí zvìø, kterou pro potìšení pak zastøelí? Straka v restauraci. Neznámý pachatel øádil v jedné z šenovských restaurací. Od stolu odcizenou tašku objevil majitel schovanou na WC. Veškeré cennosti však byly nenávratnì pryè. Pøípad byl pøedán policii ÈR Z hospody na záchytku. Øevem, kopáním do aut a vyvrácením popelnic se prezentoval 19letý mladík z Havíøova pøed místní restaurací. Sílu z fitcentra pub pøedvádìl až do zásahu strážníkù. Pøes dvì promile nadýchaného alkoholu byly navíc volnou vstupenkou na den zavøených dveøí v detoxikaèním centru. Zda dotyèný v tomto zaøízení pochopil, zhodnotí pøestupková komise Neujeli. Po pøijatém oznámení o zlodìjích zasahovala MìP v èásti Lapaèka proti prchajícím podezøelým ve vozidle. Místní znalost a rychlý profesionální zákrok strážníkù však nedával ujíždìjícím pøíliš velkou šanci na únik. Následné pøedání dvou zadržených mužù policii ÈR lze považovat za významný úspìch. Po provìøení vyšlo totiž najevo, že dotyèní nejsou ve svém oboru žádnými nováèky. Zda se potvrdí prvotní podezøení z rozsáhlé Rada mìsta 35. schùze vzala na vìdomí zprávu komise MH a dopravy zprávu komise ŽP plnìní pøíjmù a výdajù rozpoètu mìsta k informaci o možnostech øešení a postupu ve Mìstský úøad informuje trestné èinnosti je na vyšetøovatelích policie. K tomuto úspìšnému zásahu by však nedošlo bez spolupráce obèanù. Touto cestou (Vám) dìkuji za informace, bez kterých se žádný policista pøi výkonu své èinnosti neobejde. Zadržení pachatelù je pøedevším Vaše zásluha. R. K. Mìstská policie má zájem na vytvoøení bezpeèného a klidného pro- Z jednání samosprávy ve zkratce vìci vod. pøípojek Volenství informaci o stavu støechy a oken v budovì DPS I. schválila rozdìlení hospodáøského výsledku ZUŠ za rok 2008 vìcná bøemena na pozemcích mìsta Linka dùvìry v Karviné Linka dùvìry v Karviné poskytuje služby obèanùm již 13 let, za tuto dobu o pomoc požádalo více než 20 tisíc volajících. Linka dùvìry v Karviné je jedním ze 7 odborných pracoviš Centra psychologické pomoci, její služby využívají pøevážnì obèané Moravskoslezského kraje. Nejèastìji jde o klienty s partnerskými, manželskými a rodinnými problémy. Èasto se o pomoc na linku dùvìry obracejí lidé žijící osamìle. Podporu a radu hledají rodinní pøíslušníci a pøátelé závislých na alkoholu, drogách nebo na výherních automatech, nìkdy vyhledají pomoc i sami závislí. Volajícími jsou mnohdy lidé, kteøí prožili nìjakou nepøíjemnou událost, musí se vyrovnat se ztrátou blízké osoby, ztrátou zamìstnání nebo se stali obìtí trestného èinu. Pracovníci poskytují pomoc i tìm, kteøí mají zkušenost s domácím násilím fyzickým nebo psychickým. Nejèastìji se jedná o ženy, ale také o seniory, kteøí jsou týráni a napadáni svými dospìlými dìtmi. Lidem obracejícím se na Linku dùvìry v Karviné pomáhá tým odborných pracovníkù s dlouholetou zkušeností v pomáhajících profesích. Terapeut naslouchá problémùm, je partnerem, který sdílí s volajícím jeho situaci, pomáhá najít cestu, jak problematickou situaci øešit. Poskytuje informace, støedí pro každého obyvatele mìsta a na tom, aby žádný pachatel pøestupku nebo trestného èinu nezùstal bez postihu. Pokud máte nìjaký dotaz, postøeh, kritiku, stížnost atd., mùžete ji zaslat písemnì veliteli MìP na adresu: Mìstská policie Šenov, Radnièní námìstí 300, Šenov nebo na R. Kulhánek, vel. MìP uzavøení smluvního vztahu s fy VODEKO s.r.o. na dopracování DSØ Kanalizace Jih rozhodla nezøizovat institut veøejné služby o ukonèení smlouvy s fy Vodoprojekt (Stavinohová taj.) kontakty, pomáhá hledat další vhodnou pomoc. Linka dùvìry v Karviné, poskytuje telefonickou krizovou pomoc nepøetržitì 24 hodin dennì. Volající mùže zùstat v anonymitì. Služby jsou poskytovány prostøednictvím pevné telefonní linky za bìžný poplatek nebo bezplatnì využitím internetové telefonie programu Skype. Telefon: ; skype: linka.duvery.karvina; Nakládání s odpady KOMUNÁLNÍ ODPADY (SAMOSTATNÌ PØIST. KONTEJNERY) Èerven: sobotní sbìr a svoz (objemné, nebezpeèné z domácnosti). Lapaèka (u obch.) 8:00 12:00 hod.; U Alejského Dvora 12:30 15:00 hod. Èervenec: nepøistavuji se VOK Srpen: Tìšinská (u koš.), køiž. Šajarská x Nad Potokem, køiž. Bøezùvka x Ke Stovkám, Datyòská, Pod Èechem, køiž. V Družstvu x Bøezová, Škrbeòská (byt. domy SBD). 2 ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 5/2009

3 Pozor na krádeže vìcí ze zahrad Na teplé poèasí jsme se tìšili asi všichni. Majitelé zahrad se takøka pøedhánìjí, kdo bude mít rozkvetlejší skalku nebo upravenìjší trávník. A také si sami chtìjí v upravené zahradì odpoèinout v pohodlném posezení. K tomu, abychom si užili opravdovou pohodu na zahradì, potøebujeme rùznou zahradní techniku a samozøejmì zahradní nábytek. Vìtšina z nás si sekaèku, køovinoøez nebo døevìný zahradní nábytek koupí u zavedeného prodejce, a to nejen proto, aby mohl uplatnit pøípadnou reklamaci výrobku. Bohužel tento názor nesdílí všichni. Tento rok jsme pøijali nìkolik oznámení o krádeži vìcí ze zahrady. Zatímco v minulosti se ze zahrad ztrácelo pøevážnì železo nebo nezajištìná jízdní kola, v posledním mìsíci nìkolikrát obyvatelé Vratimova a Šenova nahlásili ztrátu zahradní techniky. Napøíklad na zaèátku dubna v Horní Datyni majitel sekaèky Honda GCV 160, poté co posekal trávu, sekaèku uložil do zahradního pøístøešku. Následující den byl pøístøešek prázdný. Hodnota sekaèky byla vyèíslena na deset tisíc korun. Nejedná se o ojedinìlý pøípad. Teplé sluneèné poèasí zahrádkáøi využívají také k odpoèinku a na své zahrady vynesli zahradní nábytek. Dne toho využili neznámí pachatelé, kteøí v dobì mezi 12. a 15. hodinou z oplocené zahrady ve Vratimovì Na Zadkách odcizili masivní døevìný stùl. Stùl vážil víc než 30 kilogramù, to ovšem pachatele neodradilo a pøedali si jej pøes oplocení zahrady a zøejmì naložili do vozidla, s nímž následnì odjeli. V tomto pøípadì se zatím nepodaøilo zjistit jediného svìdka, Mìstský úøad informuje Policie Vratimov informace obèanùm který by vidìl cokoliv, co by policistùm pomohlo pøi pátrání po neznámých pachatelích. V této souvislosti doporuèujeme všechnu dražší zahradní techniku uschovávat v uzamèených prostorech domù. V pøípadì, že se pøece jen nepodaøí váš majetek zajistit pøed zlodìji, zapište si výrobní èísla pøístrojù, popøípadì si poøiïte fotodokumentaci, kterou mùžete pøedložit policistùm. Také zvažte, jestli si koupíte levnou použitou sekaèku od neznámého prodejce, možná kupujete stroj vašeho souseda. Také vám mùže být v rámci trestního øízení takto výhodnì zakoupená vìc odebrána a souèasnì tímto podporujete zlodìje k dalším krádežím. Zahradní nábytek, zvláštì z masivu, zøejmì nebudete dennì schovávat. Pøesto zvažte, jestli jej není možné pøed pøípadným zlodìjem nìjak zabezpeèit. Záleží na vás, jestli døevo pøišroubujete, zabezpeèíte øetìzem, zajistíte alespoò aktivním osvìtlením, nebo budete spoléhat na svého psa. V každém pøípadì se zkuste zamyslet, jestli tím, že necháváte odemknutou branku plotu, zlodìjùm pøíliš neulehèujete jejich úsilí. Krádež motorových vozidel V posledních mìsících bylo ve služebním obvodu policejního oddìlení Vratimov odcizeno pìt osobních motorových vozidel. S ohledem na poškozené nebudu popisovat jednotlivé skutky. Pozitivní je, že byla všechna vozidla vypátrána a vrácena majitelùm. Policisté mají konkrétní stopy, vedoucí k urèitým osobám. V této dobì probíhá vyšetøování a zveøejnìní nìkterých informací by mohlo tento proces narušit. Sdìlením vás chci upozornit a vyzvat k tomu, aby jste nenechávali klíèe od svých vozidel volnì odložené na zahradì, v domì nebo dokonce ve vozidle. I když je vozidlo zaparkované na zahradì a vy ho mùžete mít na dohled, neznamená to, že je øádnì zabezpeèené. Vìøte, že pachateli staèí opravdu pár vteøin k tomu, aby nastartoval a vyjel ze zahrady. Vìtšinou vás jeho drzost natolik ohromí, že mu v jeho konání nedokážete zabránit. Aèkoliv tedy všechny pøípady skonèily š astnì, i když ve dvou pøípadech pachatel vozidlo Vyhláška pro klidnìjší život ve mìstì Nedìlní odpoledne klid stop sekaèkám, pilám... Zastupitelé mìsta se rozhodli øešit stížnosti obèanù na hluk ve dnech pracovního klidu a o svátcích, a na svém zasedání dne schválili novou obecnì závaznou vyhlášku è. 1/ 2009 k zabezpeèení místních záležitostí veøejného poøádku. Vyhláška øeší omezení hluku v nedìli a ve státem uznaných svátcích v dobì od hod do 8.00 hod a od hod do hod. V té dobì je zakázáno používat hluèné stroje a zaøízení jako jsou motorové a elektrické sekaèky, pily, sbíjecí a bourací kladiva, kompresory. Omezení hluku platí na území celého mìsta. Dodržování omezení hluku bude kontrolovat mìstská policie. Pøi porušení vyhlášky hrozí bloková pokuta na místì nebo správní øízení. Povinnost udržovat veøejnou zeleò Zastupitelùm nejsou lhostejné ani dlouhodobì poškodil pøi autonehodì, nemusí to tak být vždy. Poèítejte s tím, že pachatel si dá tu práci a bude vás pozorovat, kam klíèe od vozu ukládáte. Není tìžké vysledovat, že po zaparkování pøed domem položíte klíèe od vozidla na botník za vstupními dveømi. Obzvláš lákavé je to, když vstupní dveøe necháte otevøené. Chraòte si svùj majetek a nevzdávejte se jej tak lehce. prap. Mgr. Olga Bogdanová, preventista OOP ÈR Vratimov neudržované plochy, které narušují vzhled mìsta, a proto vyhláškou uložili povinnost vlastníkùm nebo uživatelùm veøejné zelenì na území mìsta Šenova peèovat o zeleò formou pravidelných seèí, minimálnì 2x roènì, a to: první seè musí být provedena do kalendáøního roku; druhá seè musí být provedena do kalendáøního roku. Povinnost se netýká oplocených zahrad. Veøejnou zelení jsou všechny travnaté plochy na území celého mìsta, které jsou veøejnì pøístupné, bez ohledu na vlastnictví k tìmto pozemkùm a bez rozdílu, zda jsou zemìdìlsky obhospodaøované, èi nikoliv. Porušení obecnì závazné vyhlášky pravidelných seèí, bude øešeno ve správním øízení u fyzických i právnických osob. Celý text lze získat na (pod odkazem vyhlášky a naøízení obce ) nebo na mìstském úøadì. Irena Maèejková, Bc. ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 5/2009 3

4 Mìstský úøad informuje Hasièský zpravodaj JSDH Šenov Hasièský sbor mìsta Šenova, Hasièská 310 tel.: mobil: Vážení, na tomto místì Obìžníku se budeme pravidelnì potkávat po celý rok a informovat vás o dìní ve Sboru dobrovol- Bìhem uplynulého roku jsme zasahovali u 128 událostí. ných hasièù Šenov, o událostech ve výjezdové jednotce a také o èinnosti mladých hasièù. Podrobnìjší informace pak naleznete na našich internetových stránkách. A abychom mohli navázat na to co nás èeká, tady je pøehled nejdùležitìjšího za minulá období. Velitel JSDH Šenov. Loòský rok ve struènosti: 2008 Leden Únor Bøezen Duben Kvìten Èerven Èervenec Srpen Záøí Øíjen Listopad Prosinec Dop.nehody Požáry Tech. pomoc Úniky látek Živ. pohromy 6 7 Ostatní 2 Celkem Události od V tomto období jednotka Hasièského sboru mìsta Šenova zasahovala u 32 událostí. Jednalo se o 12x požár, 12x dopravní nehodu, 7x technická pomoc a 1x únik nebezpeèné látky. Události od Jednotce byl nahlášen požár lesního porostu. Po pøíjezdu na místo požáru jednotka zjistila, že se jedná o požár lesního porostu na ploše 20 x 30 m. Jednotka se zapojila do hasebních prací a po likvidaci požáru se jednotka vrátila zpìt na základnu Jednotka vyjela k dopravní nehodì na ulici Ostravská. Po pøíjezdu na místo události jednotka zjistila, že se jedná o dopravní nehodu osobního vozidla a motocyklu. Velitel zásahu z dùvodu nepøehledné situaci na místì zásahu rozhodl o prohledání místa zásahu pomocí termokamery. Mezitím se ZZS pokoušela o resuscitaci øidièe motocyklu. Jednotka také osvìtlovala místo zásahu po dobu vyšetøování nehody a odklánìla ve spolupráci s PÈR dopravu. Po té místo nehody uklidila a pomohla s naložením havarovaného vozidla a motorky Jednotka vyjela na ohlášený požár lesního porostu. Takto vypadalo cvièení našich hasièù v Ostravì-Vítkovicích. è Jednotka vyjela na ohlášenou událost na ulici na Výspì. Po pøíjezdu na místo události jednotka zjistila, že se jedná o požár lesního porostu na ploše 50 m Jednotka byla podruhé bìhem dne povolána na únik nebezpeèné látky. Jednotka po pøíjezdu na místo zásahu zjistila, že se jedná o vylitý hydraulický olej z prasklé vysokotlaké hadice. Jednotka olejovou skvrnu likvidovala pomocí sorbentu. Další èinnost Hasièského sboru mìsta Šenova V mìsíci dubnu probíhalo pravidelné školení a výcvik jednotky jednotka nacvièovala ve výcvikovém prostoru v Ostravì-Vítkovicích záchranu o- sob z trosek a závalù. Dále èlenové provádìli pravidelnou údržbu techniky a probìhl také pravidelný úklid prostor HS a výjezdové techniky. Ve dnech a se jednotka zúèastnila branného dne na ZŠ Šenov. Školákùm byla pøedvedena zásahová technika a také vybavení, které hasièi využívají na jednotlivé typy zásahù. Ukázka zásahu byla okoøenìna o skuteèný požár. Takže dìti mohly vidìt pøímo hasièe pøi výjezdu. Volby do Evropského parlamentu Volby do Evropského parlamentu se konají v pátek od hod. do hod. a v sobotu od 8.00 hod. do hod., opìt v 1. pavilonu Základní školy, Radnièní námìstí Právo volit mají obèané Èeské republiky, kteøí alespoò druhý den voleb dosáhnou vìku 18 let. Právo volit do Evropského parlamentu na území Èeské republiky mají i obèané jiných èlenských státù Evropské unie, jestliže nejpozdìji do požádali obecní úøad o zápis do seznamu volièù a zároveò splnili další zákonné podmínky. Volièi mohou požádat o vydání volièského prùkazu, pokud nebudou moci volit ve svém volebním okrsku. O vydání volièského prùkazu mohou obèané s trvalým pobytem v Šenovì požádat na Mìstském úøadu v Šenovì, I. patro, kanc. è. 208, a to do O vydání volièského prùkazu lze požádat i písemnì, na žádosti musí být úøednì ovìøený podpis volièe a žádost musí být doruèena nejpozdìji Volièské prùkazy budou pak vydávány od Volièský prùkaz opravòuje volièe hlasovat v kterémkoli volebním okrsku na území Èeské republiky. Další podrobné informace k volbám do Evropského parlamentu jsou zveøejnìny na internetových stránkách Ministerstva vnitra Pøípadné dotazy zodpovíme na MìÚ Šenov, Ing. Kotrová., tel: Spr/Ko 4 ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 5/2009

5 Dne probìhla další kontrolní akce na dodržování zákazu podávání a prodeje alkoholických nápojù mladistvým v restauracích v Šenovì. Kontroly se zúèastnili strážnici Policie ÈR a Mìstské policie Šenov, pracovníci sociálnìprávní ochrany dìtí ostravského magistrátu a zástupce mìsta. V restauraci Na Špici nebyla zjištìna žádná mladistvá osoba, která by užívala alkoholické nápoje. V restauraci Na Horakùvce v rámci diskotéky bylo zkontrolováno cca 20 dìtí a mladistvých, kteøí se podrobili dechové zkoušce na pøítomnost alkoholu. U osmi zkontrolovaných mladistvých byla zkouška pozitivní. Rozsah namìøených hodnot se dle výsledkù mìøení Policie ÈR pohyboval v rozmezí 0,4 1,8 promile alkoholu. S dìtmi byl Atmosféra jara je neodmyslitelnì spjata s hudbou. Hudba, stejnì jako láska, je mocná èarodìjka a do našich srdcí umí vlévat pohodu, radost a ty nejkrásnìjší myšlenky. Vìøím, že i letos již tradièní jarní koncert mìl stejnì kouzelnou moc a zpøíjemnil vám jarní náladu. Koncert probìhl v Øímskokatolickém kostele Prozøetelnosti Boží v Šenovì a setkal se s velkým ohlasem u posluchaèù a návštìvníkù i z okolních obcí tak, že naše Perla Slezska praskala ve švech. A protože posluchaèi odcházeli spokojeni a s hezkým zážitkem, mnì nezbývá, než podìkovat všem, kteøí se na této zdaøilé akci podíleli. Panu faráøi Mgr. Petru Okapalovi, moderátorovi akce Janu Pastròákovi Mìstský úøad informuje / Kultura Další kontrolní akce v restauracích pracovníky místnì pøíslušného orgánu sociálnì-právní ochrany dìtí sepsán úøední záznam, byli kontaktováni zákonní zástupci dìtí, kteøí si proti podpisu museli své Jarní koncert podìkování žáku 6. tøídy, žákùm 1. a 4. tøíd Základní školy v Šenovì pod vedením uèitelek Mgr. Jarmily Doleželové, Mgr. Simony Kundelové a Mgr. Irmy erfecké, hostujícím sólistùm ostravské varhanní školy ze ZUŠ E. Runda v Ostravì pod vedením Máte zájem o pejska? V psím útulku v Sedlištích na vás èekají pejsci rùzných ras, kteøí byli odchyceni na území Šenova i jiných obcí a nepøihlásili se o nì pùvodní majitelé. Informaci o nich mùžete získat i na internetových stránkách mìsta v odkazu Psí útulek Sedlištì. Pokud si obèan Šenova vyzvedne z útulku psa, který byl odchycen na katastru Šenova a bude o nìj øádnì peèovat, bude osvobozen od poplatkù za takového psa. Tato úleva se netýká pøípadu, kdy pes se z útulku vrací pùvodním majitelùm, nebo když si obèané vezmou do své péèe psa, který byl odchycen mimo katastr Šenova. Bližší informace na podatelnì a finanèním odboru. Nabídka psù: Nìmecký ovèák, 7 let, velice hodná a pøívìtivá fena klidné povahy. paní uèitelky Marie Halberštadtové a ženskému pìveckému sboru Canticorum z Havíøova pod vedením sbormistra Vítìzslava Soukupa. Krásná vystoupení navodila pøíjemnou jarní atmosféru. Starostka Mgr. Darja Kuchaøová ratolesti vyzvednout. Oproti pøedcházející kontrole, která probìhla v bøeznu tohoto roku, bylo zadrženo pìt mladistvých s trvalým pobytem v Šenovì, jeden s pobytem ve Vratimovì a dva zbývající mìli trvalý pobyt v Ostravì. Mezi zadrženými bylo 5 chlapcù a 3 dívky. Ing. Jan Blažek, místostarosta Køíženec psa, vysoký asi 65 cm, velice hodný a milý, vhodný k dìtem i starším lidem. Sbìr bioodpadù pro r Provoz již od dubna, vzhledem k zájmu o tuto službu se (zatím) pro kvìten provozní doba mìní takto: Provozní doba sbìru vždy: Pondìlí pátek 14:00 18:00 hod.; sobota 9:00 12:00 hod. Místo sbìru bioodpadù: ul. Na Sedlácích, ohrada. Provoz zajiš uje: MìPOS Šenov. Sbírané bioodpady: tráva, listí, ovoce (padané, dále nevyužitelné). Vylouèené bioodpady ze sbìru: kuchyòské odpady, vìtve z døevin. Doporuèení: dopravovat bioodpady do místa sbìru v pytlích, dovezené odpady budou ukládány volnì do kontejnerù, pytle zùstanou dovozci bioodpadù. Pro obèany: zdarma. (Stuchlíková, ŽP) ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 5/2009 5

6 Kultura Dopis Nikolaje Rjaboje Dne obdržel mìstský úøad dopis Nikolaje Rjaboje, z kterého vybíráme následující ú- ryvky: V prvé májové dny vzpomínáme 64. výroèí osvobození od fašistických okupantù. Právì pøed tolika lety zùstala naše rodina bez otce a matka bez muže... Dìkujeme obyvatelùm Šenova za úctu k památce padlým, která se už mnohá léta pøedává z generace na generaci... Dìkujeme srdeènì a pøejeme mnoho zdraví, dlouhých let a dìkujeme Adolfu Jaškovi, Antonínu Uhrovi, Stanislavu Hruškovi, Miroslavu Kroèkovi a všem obyvatelùm Šenova za pozornost, kterou nám vìnovali pøi návštìvì Šenova... Pøejeme si jedno, aby èeský národ nikdy nepoznal útrap války, aby všichni žili v míru, dostatku a nezapomnìli na své osvoboditele. Úplné znìní dopisu je k nahlédnutí na mìstském úøadì. Spr/Ko 80. narozeniny Dne oslavil 80. narozeniny pan Zdenìk Neradil, dlouholetý èlen Komise pro obèanské záležitosti pøi Mìstském úøadu v Šenovì. Panu Neradilovi byly k jeho významnému životnímu jubileu osobnì popøát a podìkovat za jeho aktivní práci pro mìsto p. starostka s p. matrikáøkou. Spoleèenská rubrika V mìsíci kvìtnu 2009 oslaví významná životní jubilea tito šenovští obèané: VÌRA BAŠÙVKOVÁ VLADISLAV BAJGER ANNA BØENKOVÁ MIROSLAVA AJKOŠOVÁ BOŽENA GROCHOLOVÁ JÁN HRICOV ZDEÒKA JANÈAROVÁ MILADA JIØÍÈKOVÁ VERONIKA KALETOVÁ MARIE KAPUSTOVÁ IRENA KIÈMEROVÁ VÌRA KLIMŠOVÁ BOHUMIL KOCÙREK JIØÍ KOLÁØ MARIE KOŠ ÁLOVÁ OLGA KOZLOVÁ LIBUŠE KYŠKOVÁ JOSE MACURA JÁN NISTOR ALENA PEŠKOVÁ VLASTA RIEDLOVÁ JAROSLAV ØÍMAN JAROMÍR SKOTNICA ELIŠKA SLONKOVÁ INGA STØECHOVÁ JIØINA ŠÈIGLOVÁ PAVEL ŠLACHTA JARMILA ŠLACHTOVÁ JAROSLAVA ŠPETÍKOVÁ ZDENÌK TOMÁŠEK BOŽENA TOMISOVÁ MIROSLAV VRÁNA Všem jubilantùm pøejeme k jejich výroèí pøedevším hodnì zdraví, mnoho štìstí, rodinnou pohodu a spokojenost. Poznámka k naší rubrice: Všechny oslavence v této spoleèenské rubrice zveøejòujeme bez jejich pøedchozího souhlasu. Výjimeènì se stává, že si nìkterý jubilant nepøeje být v Obìžníku uveden. To samozøejmì respektujeme požadavek na nezveøejnìní jména je však nutno uplatnit na tel nejpozdìji do uzávìrky Obìžníku, tj. do 6. dne v mìsíci. (SO / T. Klimasová) Zlatá svatba Dne 28. bøezna 2009 oslavili manželé Josef a Vìra Ohainkovi výroèí zlaté svatby. Obøad probìhl ve slavnostních prostorách obøadní sínì v Zámeckém parku. Kromì nejbližší rodiny a pøátel, se jménem našeho mìsta pøipojily s gratulacemi a pøáním dobrého zdraví, spokojenosti a lásky taktéž pøedsedkynì KPOZ a matrikáøka. 6 ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 5/2009

7 KAM za kulturou, zábavou a sportem OD 15. KVÌTNA DO 15. ÈERVNA 2009 ŠENOV Knihovna & Šenovské muzeum Upozoròujeme všechny návštìvníky Šenovského muzea, že z rozhodnutí Zastupitelstva mìsta Šenov z 18. zasedání konaného dne budou výstavní prostory muzea umístìny do prostor panské oratoøe v Kostele Prozøetelnosti Boží v Šenovì. V prùbìhu kvìtna a èervna bude probíhat stìhování muzejního depozitáøe do prostor staré školy. Po dobu stìhování bude muzeum uzavøeno. Knihovna zùstává otevøena beze zmìn. Otvírací doba knihovny: Po hod.; Út, Èt, Pá hod.; So hod. Pozvánka k sousedùm VRATIMOV Kino Hvìzda pøedstavení vždy od hod. 15. a Rùžový Panter 2 3. a Bolt, pes pro každý pøípad 20. a Lovecká sezóna 2 5. a Pøedèítaè 22. a Sestra 10. a Pochyby Deník nymfomanky 12. a Grand Torino Kulturní støedisko ve Vratimovì hod. koncert Roberta Køes ana a Druhé trávy hod. Povìz mi èížeèku nedìlní pohádka pro dìti hod. Pirátská pohádka nedìlní pohádka pro dìti HAVÍØOV od hod. nám. Republiky Den dìtí od hod. letní kino 10. roèník festivalu Inkubátor Kulturní dùm Petra Bezruèe 7. až výstava fotografií a tiskù na plátnì Veronika Motyková abstrakce Kulturní dùm Radost 6. až výstava vynikajícího èeského grafika, malíøe a ilustrátora Karla ranty Nejen èerti a vodníci hod. koncertní vystoupení Pavla Dobeše a Tomáše Kotrby Kulturní dùm Leoše Janáèka 5. až výstava regionálních fotoklubù Spoleèenský dùm 28. až prodejní výstava kaktusù a sukulentù OSTRAVA Divadlo Petra Bezruèe hod. Britney goes to heaven hod. Noc bláznù RÝDEK-MÍSTEK Muzeum Beskyd Stálá expozice: Beskydy, pøíroda a lidé; Zámecký okruh; rýdek Mariánské poutní místo; rýdek a Místek; Památník Óndry Lysohorského Výstavy: Lenka Kovalová zastavení na cestì, výstava frýdecko-místecké výtvarnice od do ; Houby zblízka, výstava fotografií Dalibora Jandy od do V sobotu od hod. na Pustevnách probíhá 6. roèník tradièní akce Radegastùv Rej vystoupí kapela MIG 21, Wabi Danìk, David Kraus a revival skupina Sting ME band. Zajištìn zábavný doprovodný program, soutìže. Vstup zdarma. Kultura / Školství Výstava obrazù V PANSKÉ ORATOØI V KOSTELE PROZØETELNOSTI BOŽÍ V ŠENOVÌ Srdeènì zveme širokou veøejnost na výstavu obrazù, která bude zahájena dne 29. kvìtna v 17 hod. v Panské oratoøi v kostele Prozøetelnosti Boží. Jedná se o díla pana rantiška Procházky, který je èlenem umìlecké skupiny KVAŠ z Havíøova. Výstava potrvá do konce mìsíce èervna. Bude pøístupna ve dnech pondìlí, úterý, ètvrtek, pátek v dobì od 15 do 17 hod. a v nedìli v dobì od 8 do 10 hodin. Bezpeèná cesta do školy Ve dnech se uskuteènily na naší škole projektové dny s brannì bezpeènostní tematikou. Žáci shlédli dopravnì preventivní program, ukázky hasièské techniky, film Èervený blesk s hledáním dynoménù. Vyzkoušeli si jízdu zruènosti, poskytování první pomoci, chování pøi dopravní nehodì a znalost dopravních znaèek. Provìøili si znalosti pravidel silnièního provozu, vybavení jízdního kola, chování na nebezpeèných místech pøi cestì do školy. Zahráli si interaktivní hru s názvem pavuèina a všechny nabyté poznatky a vìdomosti ztvárnili písemnì i graficky na velkých instruktážních panelech a vytvoøili mapu nebezpeèných míst na cestì do školy. Závìrem vyslovujeme podìkování všem, kteøí se na realizaci podíleli, zvláštì hasièùm a pøíslušníkùm Mìstské policie a Èerveného køíže Celý program zajistila a øídila Mgr. Nela Wilková. Tyto obrázky dokumentují zájem a nadšení dìtí. ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 5/2009 7

8 Kultura Velkolepá taneèní show v Šenovì Palas Dance Cup 2009 Rozruch a nebývalý výskyt mládeže v sobotu dne 2. kvìtna 2009 v prostorách ZŠ Šenov støed byl dílem Mezinárodní taneèní soutìže Palas Dance Cup 2009, kterou poøádala taneèní škola Palas pod vedením pana Josefa Macury a záštitou starostky mìsta Mgr. Darji Kuchaøové. Soutìže se úèastnili taneèníci nejen z naší republiky, ale také z Polska a Ukrajiny. Pro hosty z ukrajinského Lvova byla již v pátek v hostinci na Lapaèce uspoøádána slavnostní veèeøe. Poèetné publikum v prùbìhu desetihodinového maratónu vytvoøilo v tìlocviènì šenovské základní školy jedineènou soutìžní atmosféru. Hlavní cenu v dìtské kategorii obdržel Karol Mintal z polské Miráže. Druhou hlavní cenu vyhráli Radomír a Kateøina ojtù z TS Oldies Hranice. Mezi pìti sty tøiceti soutìžícími se neztratily ani dìti z TŠ Palas ze Šenova. První místo v kategorii mini obdržely v duetu Veronika Slaninová a Lucie Helvínová, v merengue obsadily první tøi místa taneèníci TŠ Palas. Do finále duet se probojovaly Kristýna Stavinohová a Veronika Štvrtòová s choreografií Pekárna u Viléma. V hlavní kategorii sóla byli naši taneèníci také úspìšní Markéta Slavíková obsadila druhé místo, David Král obsadil tøetí místo a spoleènì v choreografii Vítr v duetech obsadili druhé místo. V produkcích s choreografií Hledá se Nemo obsadila TŠ Palas druhé místo. Mìsto Šenov dìkuje všem, kteøí se na organizaci soutìže podíleli, zvláštì p. J. Macurovi, který touto skvìlou taneèní show zajistil velkou propagaci mìsta. Budeme se tìšit na další roèník této bezesporu ojedinìlé a úžasné akce. (starostka) Evidence obyvatel NEJMLADŠÍ OBÈÁNCI MÌSTA Elizabeth Kriebelová, Viktorie Stachovská, Dominik Blažek, Lukáš Tvardek, Barbora Hrbáèová, Sebastián Kotula, Michal Valeèek, Daniel Polok K narození dìtí rodièùm srdeènì blahopøejeme. ROZLOUÈILI JSME SE Jiøí Oborný, Jaroslav Klimša, Božena Václavková, Augustina arná, Vladimír Jaroš, Ludmila Kusáková Pozùstalým vyjadøujeme upøímnou soustrast. Žádáme rodièe novorozencù, aby narození oznámili na evidenci obyvatel správní odbor MìÚ, rodný list dítìte vezmìte s sebou. Prosíme tímto pozùstalé o oznamování úmrtí svého rodinného pøíslušníka na evidenci obyvatel. Pøedložením úmrtního listu zemøelého zajistíte vèasné odhlášení osoby z registru obyvatel. Podìkování Mìsto dìkuje panu Josefu Grocholovi, který sponzorsky provedl celkovou opravu dvou vìžièek pøi vstupu do Zámeckého parku z ulice Kostelní. 8 ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 5/2009

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì PORADENSKÉ A INFORMAÈNÍ CENTRUM Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì Podání trestního oznámení Pomoc a poradenství obìtem trestných èinù Další místa pomoci KONTAKTUJTE NÁS Telefon: 596 128 309 731 625

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky

Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky / Kvìten 2010 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 1 Kultura - 4 ivot ve mìstì 5 kolství 5 Sport 8 Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky VOLBY DO POSLANECKÉ SNÌMOVNY PARLAMENTU ÈR SE KONAJÍ

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

/ Èervenec DESET LET MÌSTA ŠENOV. Srpen 2008. Výzva pøíprava kalendáøe na rok 2009

/ Èervenec DESET LET MÌSTA ŠENOV. Srpen 2008. Výzva pøíprava kalendáøe na rok 2009 / Èervenec Srpen 2008 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 5 Školství 8 Život ve mìstì 9 Sport 11 DESET LET MÌSTA ŠENOV Tak je ten svìt poøád hezèí a hezèí. Ne že by byl, ale já ho tak vidím. Tímto

Více

/ Bøezen DESET LET MÌSTA ŠENOVA. Pozvání

/ Bøezen DESET LET MÌSTA ŠENOVA. Pozvání / Bøezen 2008 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 6 Školství 7 Život ve mìstì 8 Sport 12 DESET LET MÌSTA ŠENOVA Paní Zima se nás letos rozhodla potrestat a takøka naším územím jen proletìla a nám

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

Sociální práce a poradenství pro obèany

Sociální práce a poradenství pro obèany Èíslo 2 13. 4. 2012 Sociální práce a poradenství pro obèany Od ledna 2012 byly pøevedeny na Úøad práce ÈR krajskou poboèku v Ostravì kompetence v oblasti výplaty sociálních dávek (napø. pøíspìvek na živobytí,

Více

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Junák-svaz skautù a skautek ÈR, støedisko Kopøivnice, ev.è. 814.04 Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Pár slov úvodem Další z významných oddílových rokù je za námi a to nejdùležitìjší a nejvýznamnìjší

Více

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY / Prosinec 2009 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 7 kolství 9 ivot ve mìstì 11 Sport 14 ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY Purpura s vanilkou voní krajem, lidé peèou vánoèky, andìlé si chystají zásoby

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

z Programu obnovy venkova Jihoèeského obèanské vybavenosti Mikroregionu

z Programu obnovy venkova Jihoèeského obèanské vybavenosti Mikroregionu èerven 2014 OZVÌNY Z RATIBOØSKÝCH HOR 1 Ze zasedání zastupitelstva obce Zastupitelstvo obce se sešlo ve støedu 14. 5. a 11. 6. 2014. Po zahájení a po kontrole usnesení z minulého zasedání zastupitelstva

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 2008 2009 2010 2011 Dávky sociální péèe Dávky pomoci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 4 050 4 000 3 950 3 900 3 850 3 800 3 750 3 700 3 650 3 957 3 830 3 796 4

Více

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 Po literární soutìži pro mládež, která úspìšnì probìhla v roce 1996 pod názvem Z babièèiny truhly, uspoøádal Klub pøátel Boskovic za finanèní podpory

Více

RAK 22. 6. 22. 7. Èerven 2003 do každého domu èíslo 6. Placeno pøevodem è. 70324

RAK 22. 6. 22. 7. Èerven 2003 do každého domu èíslo 6. Placeno pøevodem è. 70324 Placeno pøevodem è. 70324 Èerven 2003 do každého domu èíslo 6 RAK 22. 6. 22. 7. Veškerá lidská moudrost vychází z pøírody, jejíž je èlovìk nedílnou souèástí. A je to tedy pøíroda, která vám podle data

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Plánovaná kanalizace pro rok 2010 nebude

Plánovaná kanalizace pro rok 2010 nebude / Únor 2010 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 1 Kultura - 4 ivot ve mìstì 5 Sport 6 Inzerce 8 Plánovaná kanalizace pro rok 2010 nebude V øíjnu loòského roku mìsto po ádalo o dotaci na roz íøení kanalizace.

Více

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: prosinec 2014 roèník 9, èíslo 4 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Hudba dunìla na letošním KobylaFestu Na 4. roèník festivalu

Více

Vážení spoluobèané, Èíslo 2 2. 4. 2010. mìsícù po skonèení dìdického øízení a daò za rok 2010 souèasnì zaplatit.

Vážení spoluobèané, Èíslo 2 2. 4. 2010. mìsícù po skonèení dìdického øízení a daò za rok 2010 souèasnì zaplatit. Èíslo 2 2. 4. 2010 Pro všechny, kteøí mají na území obce Václavovice nemovitosti, pøinášíme informaci, jak postupovat v prùbìhu roku 2010, a co vás èeká v roce 2011. Výše danì z nemovitostí byla pro rok

Více

/ Únor DESET LET MÌSTA ŠENOVA

/ Únor DESET LET MÌSTA ŠENOVA / Únor 2008 DESET LET MÌSTA ŠENOVA Nový rok už je o mìsíc kratší a my všichni se tìšíme na jaro, na velikonoce, na léto a jak tak rok s rokem bìží, možná ani nestíháme všímat si dìní kolem nás. A právì

Více

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2012 roèník 6, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Zážitky s našimi CPD V prùbìhu února jsme v rámci našich Center

Více

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 5, èíslo 6 vyšlo: únor 2011 C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O Vypravili jsme se na ruzyòské letištì V prùbìhu ledna

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

kolství Vá ení spoluobèané slu eb pro obèany, udr ení bezpeènosti ve mìstì. Nosným programem celého volebního období je roz íøení kanalizace

kolství Vá ení spoluobèané slu eb pro obèany, udr ení bezpeènosti ve mìstì. Nosným programem celého volebního období je roz íøení kanalizace Uvnitø najdete u MìÚ informuje Na úvodní stránce Obì níku se v prùbìhu roku spí e setkáváte s èlánky, které jsou vìnované rùzným výroèím nebo zajímavostem spojených se enovem. V prvním vydání Obì níku

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika 25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika - world karate cup - 16 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

/ Listopad DESET LET MÌSTA ŠENOV. Podzim nás zasypal barevnou nádherou spadaného listí a do oèí nám neodbytnì záøí

/ Listopad DESET LET MÌSTA ŠENOV. Podzim nás zasypal barevnou nádherou spadaného listí a do oèí nám neodbytnì záøí / Listopad 2008 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 6 Školství 7 Život ve mìstì 7 Rùzné 10 DESET LET MÌSTA ŠENOV Podzim nás zasypal barevnou nádherou spadaného listí a do oèí nám neodbytnì záøí

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 141 Jaro je tady! Svátky jara, Velikonoce, na pøelomu mìsíce bøezna a dubna, nám dávají zapomenout na všechny nepøíjemnosti uplynulého zimního období. Pøíroda

Více

kolství Ze starých èasù beckovské vlády v Polsku (r. 1935). Polské okupaèní vojsko po obsazení umbarku chtìlo pokraèovat v

kolství Ze starých èasù beckovské vlády v Polsku (r. 1935). Polské okupaèní vojsko po obsazení umbarku chtìlo pokraèovat v Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport Ze starých èasù Leto ní úvodníkové povídání nese název Ze starých èasù, my se tentokráte vrátíme ve vzpomínkách významného enováka p.

Více

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY / Èerven 2009 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 8 kolství 10 ivot ve mìstì 11 Sport 15 ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY Jaro se pomalu chystá ustoupit létu a my, lidé, se pøipravujeme na èas dovolených,

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Mìstský úøad Hostinné Námìstí 69 543 71 Hostinné V Hostinném, 29. 7. 2014 Návrh na konání místního referenda podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Pøípravný výbor

Více

Ze zápisu o výsledku voleb do zastupitelstva mìsta Šenov

Ze zápisu o výsledku voleb do zastupitelstva mìsta Šenov Listopad /2010 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 1 Kultura - 5 Školství 7 Život ve mìstì 8 Sport 9 Ze zápisu o výsledku voleb do zastupitelstva mìsta Šenov Ve volbách do zastupitelstva mìsta Šenov, konaných

Více

ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY

ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY Rok 2015 se pøehoupl do své druhé poloviny, v na ich krajích vládne léto a v ichni doufáme, e uká e svou

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

BLÍŽENCI 21. 5. 21. 6.

BLÍŽENCI 21. 5. 21. 6. Placeno pøevodem è. 70324 Kvìten 2003 do každého domu èíslo 5 BLÍŽENCI 21. 5. 21. 6. Zdravíme nejen všechny naše pravidelné ètenáøe, ale i ty, kteøí se teprve teï rozhodli pøeèíst si naši pravidelnou astrologickou

Více

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I.

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. 2004 VÝROÈNÍ ZPRÁVA Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. Tato výroèní zpráva se vydává za období od 1.1.2004 do 31.12.2004. Sdružení Pro obnovu rozhledny na Sedle je od 10.12.2002 registrováno u Ministerstva

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

/ Záøí DESET LET MÌSTA ŠENOV. Pozvání

/ Záøí DESET LET MÌSTA ŠENOV. Pozvání / Záøí 2008 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 5 Školství 8 Život ve mìstì 9 Sport 12 DESET LET MÌSTA ŠENOV Konec léta, konec prázdnin, konec dovolených, a to vše bývá spojováno s mìsícem záøí,

Více

/ Èerven DESET LET MÌSTA ŠENOV. Pozvání

/ Èerven DESET LET MÌSTA ŠENOV. Pozvání / Èerven 2008 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 4 Život ve mìstì 5 Školství 9 Sport 10 DESET LET MÌSTA ŠENOV Ahoj léto, ahoj prázdniny, ahoj plavky... zrovna tato slova známé písnièky mì napadají

Více

AEROKLUB JESENÍK Letištì Mikulovice

AEROKLUB JESENÍK Letištì Mikulovice AEROKLUB JESENÍK Letištì Mikulovice KOORDINAÈNÍ SMÌRNICE PRO UŽÍVÁNÍ VLNOVÝCH PROSTORÙ "DLOUHÁ VLNA 2007" Schválil: ing. Vít Reich, VLP Aeroklubu Jeseník Dne: 01.10.2007 Strana 1. ze 6 stran Koordinaèní

Více

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s.

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. BULLETIN jaro/léto 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. Obsah Na úvod Proè bulletin Pár zajímavých dat o nás Co se dìje v Domeèku

Více

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47 PŘÍRUČKA UŽIVATELE Co vše mojepco umožòuje? Mobilní telefon s pøipojením k internetu a mojepco, mi umožòují neustálou kontrolu nad: stavem objektu zabezpeèovacím zaøízením (vypnuto/zapnuto) pøípadnými

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s.

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. 1. Poøadatel akce: Výstavištì Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 17, 771 11 Olomouc telefon: 585 726 111, fax: 585 413 370, e-mail: info@flora-ol.cz

Více

PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY

PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY B R NO 5. 2. - 6. 2. 2 010 ECPA-CZ,o.p.s. poøádá PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU Brno Kurz se koná pod záštitou: Èeské spoleènosti chirurgie nohy Místo

Více

Stavební úpravy zdravotního støediska a mìstského úøadu

Stavební úpravy zdravotního støediska a mìstského úøadu / Duben 2010 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 1 Kultura - 4 ivot ve mìstì 5 kolství x Sport 6 Stavební úpravy zdravotního støediska a mìstského úøadu Jak jsme ji informovali, mìsto enov zahájilo v únoru

Více

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Obec Mladý Smolivec ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, è.p. 95 obec Mladý Smolivec PSÈ, pošta

Více

ŠTÍR 24. 10. 22. 11. Øíjen 2003 do každého domu èíslo 10. Placeno pøevodem è. 70324

ŠTÍR 24. 10. 22. 11. Øíjen 2003 do každého domu èíslo 10. Placeno pøevodem è. 70324 Placeno pøevodem è. 70324 Øíjen 2003 do každého domu èíslo 10 ŠTÍR 24. 10. 22. 11. Není na svìtì žádného èlovìka, který by se druhému navlas ve všem podobal, a pøece jsou mnozí lidé sobì podobní. A to

Více

/ Únor ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL BYLINKY ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 2/2009 1. Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 6 Školství 6 Život ve mìstì 7.

/ Únor ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL BYLINKY ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 2/2009 1. Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 6 Školství 6 Život ve mìstì 7. / Únor 2009 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 6 Školství 6 Život ve mìstì 7 Sport 8 ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL BYLINKY Pøinášíme vám, milí ètenáøi, nové èíslo našeho pravidelného Obìžníku a s ním také

Více

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY Èlánek 7 Spoleèná a závìreèná ustanovení 1. a) První registraci hráèe je možno provést kdykoli v prùbìhu roku. b) Zmìny v registraci se provádìjí výhradnì v termínech stanovených pøestupními øády, pøípadnì

Více

Pálení suchých rostlinných materiálù

Pálení suchých rostlinných materiálù Èíslo 4 15. 7. 2011 Pálení suchých rostlinných materiálù Poslední dobou se množí dotazy od obèanù ohlednì pálení suchých rostlinných materiálù. Obec Václavovice má schválenou vyhlášku è. 1/2007 o podmínkách

Více

POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ

POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ KATALOG POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ 2011 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Foto na úvodní stranì: Pavel Motejzík Úvodní slovo

Více

Zvony pro Rovereto. Sport. Uvnitø najdete u. kolství. ivot ve mìstì

Zvony pro Rovereto. Sport. Uvnitø najdete u. kolství. ivot ve mìstì Uvnitø najdete u MìÚ informuje Také u nás, v enovì, se v den státního svátku, 28. øíjna 2012, v 21 hodin rozezní dvìma sty údery zvony enovského kostela. A jak jsme k této, u nás v enovì nové, tradici

Více

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP Do aplikace ScioDat mùžete vstoupit po zadání pøihlašovacích údajù na stránce: http://testovani.scio.cz Pøihlašovací údaje

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 4, èíslo 13 vyšlo: èerven 2010 C O J E U N Á S N O V É H O Z Krynické do Dolákovy Dùm dìtí a mládeže v Praze 8 se kvùli rozšiøování

Více

Vá ení spoluobèané! Záøí 2010. ivot u nás a u sousedù, pøeshranièní projekt pro spolkové organizace a jejich aktivity

Vá ení spoluobèané! Záøí 2010. ivot u nás a u sousedù, pøeshranièní projekt pro spolkové organizace a jejich aktivity / Záøí 2010 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 1 Kultura - 8 kolství 11 ivot ve mìstì 12 Sport 13 Vá ení spoluobèané! Pravidelným zavr ením ka dého volebního období bývají ohlédnutí za aktivitami Radnice,

Více

15 let mìsta enova zajímavost uvádíme, e pøíkladnì na opravu místních komunikací a chodníkù

15 let mìsta enova zajímavost uvádíme, e pøíkladnì na opravu místních komunikací a chodníkù Uvnitø najdete u MìÚ informuje Pøejeme vám krásný jarní den, milí ètenáøi. Tedy alespoò podle kalendáøe nás jaro u od 20. bøezna mìlo obdaøit svou pøízní. Letos je tomu ji 15 let, co byl enov jmenován

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

493 0300 Hlavní èinnost

493 0300 Hlavní èinnost IÈO: 00576913 - Obec Støítež 102 List: 1 Èas: 15:21:05 Datum: 17.03.2014 013 0000 Software 82.723,25 82.723,25 013 Software 82.723,25 82.723,25 018 0000 70.683,50 70.683,50 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu ROLETY VOLEJTE ZDARMA 800 400 115 www.minirol.eu www.minirol.eu Popruhem, šòùrou nebo klikou Ka dá variata má své specifické výhody. Popruh se mnohem lépe dr í v ruce, ale musí být vyveden z boxu pøímo.

Více

Posláním obèanského sdružení I MY je pomáhat prosazovat zájmy dìtí a dospìlých s postižením a jejich rodin.

Posláním obèanského sdružení I MY je pomáhat prosazovat zájmy dìtí a dospìlých s postižením a jejich rodin. VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2009 POSLÁNÍ Posláním obèanského sdružení I MY je pomáhat prosazovat zájmy dìtí a dospìlých s postižením a jejich rodin. ÚVODNÍ SLOVO Vážení pøátelé, rodièe, pøíznivci našeho obèanského

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Èervenec - srpen 2003 do každého domu èíslo 7 8

Èervenec - srpen 2003 do každého domu èíslo 7 8 Placeno pøevodem è. 70324 Èervenec - srpen 2003 do každého domu èíslo 7 8 LEV 23. 7. 23. 8. 24. 8. 23. 9. PANNA Luna se nachází ve znamení ohnivého lva a posléze pak ve znamení cudné panny. My všichni

Více

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb.

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb. 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. èervna 1995 o dùchodovém pojištìní Zmìna: 19/1996 Sb. Zmìna: 218/1996 Sb. Zmìna: 255/1996 Sb. Zmìna: 134/1997 Sb. (èást) Zmìna: 129/1997 Sb. Zmìna: 289/1997 Sb. Zmìna: 134/1997

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

kolství Ze starých èasù

kolství Ze starých èasù Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport Ze starých èasù Jaro bylo oficiálnì zahájeno a nám, lidem, nezbývá, ne doufat, e bude opravdu jarem, jaké má být, a e si nevezme pøíklad

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

Zpravodaj obce Lobodice ÚVOD. Vážení spoluobèané,

Zpravodaj obce Lobodice ÚVOD. Vážení spoluobèané, ÚVOD Vážení spoluobèané, dostává se vám do rukou první, zkušební èíslo Zpravodaje obce. Rádi bychom Vás prostøednictvím tohoto Zpravodaje informovali o dìní v obci, o událostech, které se staly, o tom,

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 138 1/2013 www.michalkovice.cz Š astný nový rok Pøežili jsme ve zdraví hektický konec 9 roku 2012, pøežili jsme konec svìta pøedpovídaný starým mayským kalendáøem,

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

H O INFORMACE KONTAKT CENA OTVÍRACÍ DOBA

H O INFORMACE KONTAKT CENA OTVÍRACÍ DOBA HLINECKO H O TIPY NA VÝLETY 2014 - sestavte si dovolenou - 1 Hlinecko, nazývané také krajinou tradic, je malebný region ležící na rozhraní Železných hor a Žïárských vrchù. Objevíte zde nìkolik unikátù,

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

Výroèní zpráva. Výroèní zpráva ZO ÈSOP 52/01 Èeská Tøebová. Èeský svaz ochráncù pøírody ZO 52/01 Èeská Tøebová

Výroèní zpráva. Výroèní zpráva ZO ÈSOP 52/01 Èeská Tøebová. Èeský svaz ochráncù pøírody ZO 52/01 Èeská Tøebová 2003 Výroèní zpráva Výroèní zpráva za rok 2003 Vydala ZO ÈSOP 52/01 Èeská Tøebová Táborská 689 560 02 Èeská Tøebová únor 2004 náklad 100 ks Èeský svaz ochráncù pøírody ZO 52/01 Èeská Tøebová 24 1 obsah

Více

PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA. Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3

PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA. Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3 BR NO 301. 1.- 21. 2.2 00 9 Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3 poøádá ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU Brno PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA

Více

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY Každé mìsto má svou historii a své zajímavosti. Vydej se s námi nyní na procházku po Blatné. Na trase budeš plnit úkoly v pracovních listech

Více

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY / Listopad 2009 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 7 kolství 9 ivot ve mìstì 11 Sport 14 ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY Zdravíme v echny milé ètenáøe na eho Obì níku. Je listopad, mìsíc pøed vánocemi,

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 148 Aktuality z mìstského obvodu V øíjnu bylo odesláno pìt žádostí o dotace Podzimní období je obvykle nároèné na pøípravu žádostí o poskytnutí dotace. I letos

Více