ZPRAVODAJ. Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ. Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno"

Transkript

1 ZPRAVODAJ SBD Ocelář Kladno č. 6 jaro 2007 strana 1 ZPRAVODAJ Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno číslo 6 jaro Družstvo se představuje Ekonomický úsek Vážení členové družstva a vlastníci bytových jednotek, v dnešním Zpravodaji SBD Ocelář chceme navázat na představování jednotlivých organizačních úseků družstva a po technickém úseku Vás chceme seznámit s náplní práce ekonomického úseku. Řada z Vás již při osobních setkáních byla s konkrétní činnosti ekonomického úseku seznámena. Pro ty, kteří tu možnost neměli, přinášíme základní informace. Naši práci lze rozdělit na tři základní úseky: účetní, finanční a daňově-ekonomický. a) Účetní Do účetní oblasti spadá zajištění a vedení účetnictví jednotlivých domovních samospráv, a to pro družstevníky a vlastníky a pro vedení správního střediska, vše dle zákona o účetnictví. Jedná se například o účtování ohledně fondu oprav. Ekonomický úsek se představuje nahoře zleva: Z. Křížová, J. Faltisová, M. Tuháčková, A. Říhová; dole: J. Vojíková, J. Vinšová, M. Fafková, E. Marková Další oblast účetnictví, která se dotýká všech uživatelů bytů (jak družstevníků tak i vlastníků), je vyúčtování zálohových plateb za služby spojené s užíváním bytů, tedy tepla, studené vody, TUV, elektřiny, společných prostor, výtahů. Tato hromadná časově náročná práce pro- bíhá 1x ročně v období od února do dubna. Současně pro tuto práci potřebujeme součinnost jednotlivých domovních samospráv, a jak všichni víte, je to především při soupisech vodoměrů, které probíhají v měsíci prosinci. Pokračování na str. 2 Bydlení a paragrafy O družstevní byt nelze přijít Právní ochrana členů SBD je velmi silná a byt, který člen užívá, nelze převést bez jeho souhlasu na žádnou jinou osobu a uživatele bytu nelze zbavit užívacích práv jinak, než soudně. A to jen v případě neplacení úhrad s užíváním bytu souvisejících, nebo závažného porušování dobrých mravů v domě, zejména Domovního řádu. Převody bytů do vlastnictví existenci bytových družstev neohrožují, jak se mnozí domnívají. Samotná bytová družstva se převodem bytů do vlastnictví postupně mohou pouze přeměnit např. zadluženého družstva nemůže byty členů družstva zahrnout do konkurzní podstaty. Jaká je přitom míra rizika ekonomického krachu družstva? Ze současných více jak sedmi set bytových družstev v ČR se po roce 1990 do konkurzu dostaly 2, slovy dvě BD. Jakékoliv majetkové seskupení je určitým rizikem pro jeho členy. Ale nelze dávat do jednoho pytle různá spořitelní družstva či kampeličky s jejich většinou spekulativně zaměřenými podnikatelskými aktivitami a zpravidla nepodnikatelské subjekty by- Nejčastěji a prakticky jediný uváděný argument k údajné výhodnosti převodu bytu do vlastnictví byl dlouhou dobu ten, že v případě ekonomického krachu družstva může člen o svůj byt přijít. To už ale od neplatí, neboť podle tových družstev, většinou s dlouholetými novely zákona o konkurzech likvidátor tradicemi. Pokračování na str. 4

2 strana 2 ZPRAVODAJ SBD Ocelář Kladno č. 6 jaro 2007 Družstvo se představuje Pokračování ze str. 1 Zajišťujeme i správu společenství vlastníků, a to jak našich původních družstevních domů, tak i SVJ cizích, které mají o naši správu zájem, jelikož dostávají dobré reference o naší práci. b) Finanční Sem patří sumarizace a kontrola faktur po účetní a formální stránce (nikoliv po technické a věcné stránce za tyto věci odpovídá technický úsek), placení faktur a platebních kalendářů a zajišťování platební morálky a také kontrola a zaúčtování jednotlivého čerpání z fondu oprav. Pro DS zajišťujeme proplácení drobných výdajů v pokladně družstva, jakož i výběr poplatků za převody bytů do vlastnictví a převody členských práv, výměny atd. c) Daňově-ekonomický K této části naší práce patří zpracování a vedení agendy daně z přidané hodnoty, zdravotní a sociální odvody, vedení dohod o provedení činnosti a práce, zpracování podkladů pro překlenovací půjčky, vyřizování hypotečních úvěrů či jednání s komerčními institucemi. Výše uvedené činnosti představují pouze základní část prací, které jsou na ekonomickém úseku zajišťovány. Nebylo smyslem tohoto článku vypisovat vše detailně, ale vytvořit alespoň představu o naší práci. V ekonomickém úseku pracuje 8 zaměstnanců v tomto složení: vedoucí ekonomického úseku ing. Jarmila Vinšová; hlavní účetní ing. Eva Marková; sam. ekonom. účetní Milada Fafková, Zuzana Křížová, Jitka Faltisová; pokladní Alena Říhová; sam. ekonom. správa SVJ Miloslava Tuháčková, ing. Jana Vojíková. Ing. Jarmila Vinšová, vedoucí ekonomického úseku Na pomoc samosprávám Inspekční prohlídky výtahů V prosinci roku 2006 byly dokončeny inspekční prohlídky všech výtahů v objektech SBD Ocelář Kladno. V nových normách je kladen mnohem větší důraz na zajištění bezpečnosti osob při používání výtahů. Inspekční prohlídky byly zaměřeny na vyhledávání možných rizik a posouzení stupně jejich nebezpečnosti. Zjištěná rizika jsou rozdělena do tří stupňů: na nízká, střední a vysoká. Všeobecně platí, že závady s vysokým rizikem musí být odstraněny do pěti let od provedení prohlídky, se středním do deseti let a s nízkým při provádění opravy nebo výměny daného dílu. Termíny pro odstranění závad jsou stanoveny v zápisech z inspekčních prohlídek jednotlivých výtahů. Pro odstraňování zjištěných rizik přichází v úvahu buď provádění postupné modernizace výtahů, nebo jejich kompletní výměna za nové. Modernizace a regenerace výtahů obnáší v první etapě zejména rekonstrukci celé elektroinstalace a dodávku nového mikroprocesorového rozvaděče s frekvenčním měničem, což prakticky znamená, že ve strojovně a v šachtě nezůstane žádný původní kabel a výtah dostane programovatelný rozvaděč nové generace. Podle počtu a nebezpečnosti rizik následují další etapy obsahující dodávku nového stroje a nového motoru výtahu pro novou nosnost (případně provedení jejich generální opravy), dále výměnu kabiny výtahu (zejména v případě dřevěné). Poslední fází postupné modernizace je výměna šachetních dveří. Všechny uvedené etapy provází provádění stavebních úprav strojovny a šachty výtahu. Výměna starého výtahu za nový vychází na cca ,- Kč na 1 stanici, tzn. má-li dům 10 pater, výměna vychází rámcově na Kč. Při volbě způsobu odstraňování zjištění rizik mezi postupnou modernizací nebo kompletní výměnou je třeba brát v úvahu klady a zápory jednotlivých variant. Provádění postupné modernizace je v konečném součtu dražší, ale umožňuje provádět jednotlivé etapy podle finančních možností domů, proti tomu kompletní výměna výtahu vychází levněji, výtah je celkově kratší dobu mimo provoz a také obyvatelé domu jsou obtěžováni stavebními pracemi jen po omezenou dobu, ale odčerpá domu velké množství finančních prostředků najednou. Vyhodnocením provedených inspekčních prohlídek s přihlédnutím k technickému stavu výtahů byly ve spolupráci s firmami Schindler CZ, a. s., a Výtahy Kladno, v. o. s., vybrány výtahy, jejichž stav je třeba naléhavěji řešit. Pracovníky družstva budou osloveny VDS dotčených domů, aby byla společně nalezena vhodná varianta a v případě potřeby také způsob jejího financování. Stanislav Vybulka, technický úsek Co přináší novela stavebního zákona Stavební zákon prošel novelou k Co tato novela přináší z pohledu vydávání stavebního ohlášení nebo povolení pro rekonstrukce společných částí konstrukčních prvků panelových domů a pro jednotlivé bytové jednotky? Společné části konstrukčních prvků panelových: generální oprava střechy (bez i se zateplením): zateplení objektu: vyjádření architekta města Kladna k barevnosti fasády; generální oprava lodžií (bez i s výměnou zábradlí): výměna oken (s ponecháním tvaru, rozměru a barvy bílé): výměna vchodových portálů (s ponecháním tvaru, rozměru a barvy bílé): výměna vchodových portálů (změna vzhledu portálu): vyjádření architekta města Kladna k návrhu změny vchodového portálu; 75% souhlas z celkového počtu vlastníků bytových jednotek v objektu ke změně vzhledu; jednoduchá projektová dokumentace ke stavebnímu povolení; stavební povolení; výměna stoupaček (SV,TUV, kanalizace a plyn): bez stavebního ohlášení i povolení.

3 ZPRAVODAJ SBD Ocelář Kladno č. 6 jaro 2007 strana 3 Jednotlivé bytové jednotky: výměna oken (s ponecháním tvaru, rozměrů a barvy bílé): zasklení lodžie bezrámovým systémem: přestavba bytového jádra s ponecháním dispozice: přestavba bytového jádra s pozměněnou dispozicí: jednoduchá projektová dokumentace ke stavebnímu povolení; stavební povolení. Poznámka Ke všem výše uvedeným stavebním úpravám pouze pro jednotlivé bytové jednotky i když nebude požadováno stavební ohlášení nebo povolení, je zapotřebí souhlas se stavebními úpravami od SBD Ocelář jako vlastníka u družstevních bytů a spolumajitele objektu u bytů v osobním vlastnictví. Petr Kučera, vedoucí technického úseku Využívání společných prostor domu a možnosti likvidace odpadu Při návštěvách a kontrolách jednotlivých domů nacházíme stále častěji v jejich společných prostorách odložené věci od ponechaných bot či botníků na chodbách před byty, přes květiny, nábytek, koberce a jiné zařizovací předměty na chodbách, schodištích, v kočárkárnách, sušárnách, mezi sklepními kójemi apod., až po uskladněné pneumatiky či hromady odpadků. Tato situace je nepřípustná hned z několika různých hledisek. Jednak se jedná o porušování požárních a hygienických předpisů, jednak i o neoprávněné využívání prostor úzkou skupinou nájemců, když je v podstatě bráněno ostatním ve využívání jejich práv a v užívání všech společných prostor v souladu s kolaudačním rozhodnutím. Dále připomínáme, že dle zákona o PO č. 133/1985 Sb. vč. novely č. 67/2001 Sb., zákona č. 237/2000 Sb., 17 a dále vyhlášky MV ČNR o PO č. 246/2001 Sb. je uživatel povinen udr- žovat pořádek v nebytových prostorách, v nichž může dojít ke vzniku požáru a ke ztížení zásahu jednotky požární ochrany. Nesmí zde skladovat různý materiál a předměty tak, aby znemožnil přístup k rozvodným zařízením elektrické energie, plynu, vody a ÚT, nebo ztížil záchranné práce. Dále musí udržovat volné chodby, schodiště a další únikové cesty. Je důležité si uvědomit, že i jeden zdánlivě neškodný pár odložených bot může v době paniky osobě unikající před požárem způsobit podvrtnutí kotníku, pád a následné zablokování cesty dalším unikajícím osobám. Apelujeme tedy na odpovědný přístup a ohleduplnost. Společné prostory neslouží jako skladiště věcí, které již dosloužily a v bytě překážejí. Majitele těchto odložených věcí je velmi často problematické najít a prokázat. Pokud se majitel nenajde, může dojít až k vyklizení objednanou firmou. Náklady s tím spojené jsou pak účtovány k tíži všech obyvatelů domu. V neposlední řadě upozorňujeme uživatele bytů na nešvar, který se opakovaně projevuje. Objemný odpad a často i nebezpečný odpad (zářivky, televizory, ledničky, pneumatiky, apod.) uživatelé Pokračování na str. 4 Jak správně vyplnit žádanku Pro opravu ve společných prostorách, případně v bytě je nutné vyplnit žádanku na opravu. Tiskopis je k dispozici u výboru domovní samosprávy nebo na SBD Ocelář (v přízemí, úsek údržby). Pracovníci oddělení údržby vám na telefonu rádi poradí. Vzor č. 1: Společné prostory vyplňuje domovní samospráva. Vzor č. 2: Závada v bytě na ústředním topení. Uživatel požádá o vystavení žádanky domovní samosprávu, tato závada je hrazena z fondu oprav. Vzor č. 3: Závada v bytě nehrazena z fondu oprav. Uživatel může, ale nemusí vyplňovat žádanku. Opravu hradí sám. Jaroslava Petrovská, oddělení údržby

4 strana 4 ZPRAVODAJ SBD Ocelář Kladno č. 6 jaro 2007 SBD Ocelář Kladno Správa SBD Ředitelka JUDr. Halamová Ivanka Úsek ředitele Právní oddělení, podatelna Klepetková Radka Správa vlastníků + DS Hanousek Jiří Správce počítač. sítě Chudoba Jiří Ústředna Procházková Jana Bytové záležitosti Šulcová Marie Účtárna nájemného Mauleová Jana Dandová Vladimíra Technický úsek Vedoucí TÚ Petr Kučera Stavební technik Miroslava Baštová Technik Rim Lukáš Údržba opravy Petrovská Jaroslava Procházková Jana Energetik Vybulka Stanislav Ekonomický úsek Vedoucí EÚ Ing. Vinšová Jarmila Finanční účtárna Křížová Zuzana Faltisová Jitka Ing. Marková Eva Finanční účtárna SVJ Fafková Milada Ing. Jana Vojíková Tuháčková Miroslava Pokladna Říhová Alena Fax, , internet Fax: pri jme Internet: Na pomoc samosprávám ukládají vedle kontejnerů, čímž zakládají tzv. černé skládky. Tento odpad však není odvážen pravidelnou svozovou službou. V případě potřeby likvidace objemného či nebezpečného odpadu lze využít možnosti dané magistrátem města Kladna. Odbor životního prostředí města Kladna zajistil místa, kam mohou občané města Kladna bezplatně odkládat nebezpečné složky komunálního odpadu. Jedním z nich je sběrný dvůr v Rozdělově ve Smečenské ulici. Jedná se o oplocené místo určené pro bezplatné odkládání nebezpečných složek komunálního odpadu (uvedených výše) a jejich krátkodobé skladování. Sběrný dvůr je fyzickým osobám přístupný od pondělí do pátku od 8.00 do hodin a v sobotu od 8.00 do hodin. Dále je zajišťován pravidelný mobilní sběr. Obsluha mobilních sběrných dvorů odebírá nebezpečný odpad od občanů města Kladna od do l7.00 hodin. Stanoviště speciálních převozných kontejnerů jsou oznamována pro každý měsíc na úřední desce magistrátu nebo na jeho internetových stránkách. Pro objemný odpad jsou po městě rozmísťovány velkoobjemové kontejnery. Jejich rozmístění pro každý měsíc je oznamováno stejným způsobem jako u kontejnerů na nebezpečný odpad. Bydlení a paragrafy Pokračování ze str. 3 Stanislav Vybulka, technický úsek Pokračování ze str.1 z dosud ryze nájemního na vlastnicky smíšené subjekty pro zajištění správy nejen zbývajících družstevních bytů, ale i cizího majetku. Lze totiž i do budoucna předpokládat, že správa vlastnických bytů správcem SBD bude převládat. To je pro vlastníky bytů zákonitě ale dražší, než tomu bylo a dosud je u správy bytů družstevních. Je to dáno například tím, že z bytů ve vlastnictví musí družstvo odvádět státu DPH. Vlastníkům bytů zaniká členství v družstvu Většina členů družstva se domnívá, že po převodu bytu do vlastnictví se nic nezmění, a to ani ve vztahu k družstvu. To ale po právní stránce není možné. Vlastnictví soukromé a družstevní jsou totiž dvě rozdílné formy vlastnictví. Pokud je část domu (byt) ve vlastnictví jeho uživatele, pak musí být tato část domu z družstva majetkově vyčleněna. A pokud vlastník dané části domu nemá v družstvu žádný majetkový podíl, nemůže již být jeho členem. Nutno si uvědomit, že po převodu bytu do vlastnictví se po právní stránce nestáváme pouze vlastníky bytu, ale de facto spoluvlastníky domu (společných částí) se specifickými právy k užívané části domu (bytu). Nejsme tedy pouze vlastníkem prostoru, kde bydlíme, ale současně stanoveným podílem i spoluvlastníkem všech společných prostorů v domě i části pozemku, na kterém dům stojí. Takto je pak tento právní vztah zapsán v Katastru nemovitostí. Na to navazují samozřejmě zodpovědnosti z toho vyplývající. Právní spoluzodpovědnost spoluvlastníka za celý dům musí být totiž dohodnuta (zvláště z hlediska oprav a údržby) s ostatními spoluvlastníky domu. A to je ten kámen úrazu, neboť při jiné než družstevní formě bydlení jsou tyto dohody mnohem složitější a konfliktnější. Převod bytu do vlastnictví je dobrovolný akt. Ten, kdo se k němu rozhodne, se sám musí seznámit se všemi výhodami, ale i povinnostmi a možná i riziky s tím spojenými. Pokud někdo využije svého práva a svůj družstevní byt převede do vlastnictví (čímž získá nemalou část dosavadního majetku družstva), nemůže si již nárokovat, využívat a spolurozhodovat o zbývajícím majetku družstva. Tento majetek patří lidem, kteří si na rozdíl od něj ponechali část svého majetku v družstvu a mohou tak získat užitek a výhody, kterým jim z členství v družstvu plyne. Otázky členství v družstvu po převodu bytu (garáže) do vlastnictví řeší i Zákon o převodech bytů. Dle citace tohoto zákona převodem jednotky družstva (rozuměj bytu, event. garáže) zaniká nárok na vrácení členského podílu, připadajícího na převedenou jednotku a současně i členství v družstvu.

5 ZPRAVODAJ SBD Ocelář Kladno č. 6 jaro 2007 strana 5 Výhody družstevního způsobu spravování obytných domů Rozhodujete přímo o nakládaní s vaším bytem Díky transformačnímu zákonu může každý člen družstva převádět členská a užívací práva ke svému bytu na jinou osobu. Přesto, že nejde přímo o prodej bytu ve smyslu převodu nemovitosti, říká se tomu prodej družstevního bytu. Družstevní byt může uživatel bytu nejen prodat, ale také pronajmout či vyměnit. Zároveň jsou členská práva a povinnosti spojené s členstvím po případné smrti uživatele předmětem dědictví. Rozhodujete o převodu bytu do osobního vlastnictví V případě, že se uživatel bytu rozhodl nechat si převést byt do svého osobního vlastnictví a splnil všechny zákonné podmínky, je družstvo povinno převést tento byt do vlastnictví uživatele. Družstvo nemůže byt převést do vlastnictví třetí strany. Jen uživatel bytu tak rozhodne, jak s bytem naloží. Nemůže se tak stát, že byt bude vlastnit jiná osoba než uživatel bytu. Rozhodujete o chodu vašeho domu Družstvo se člení na jednotlivé samosprávy. Každá samospráva má ve svém čele výbor, který řídí veškerou běžnou činnost domu. Samospráva má také zvoleného delegáta, což je zástupce domu zastupující samosprávu na zasedání nejvyššího orgánu družstva shromáždění delegátů. Rozhodujete o svých penězích Každý dům je samostatná hospodařící jednotka. Všechny peníze z jednotlivých bytů v domě jdou na účet tohoto domu. Jednotlivé položky platby za užívání bytu jsou stanovovány dle nákladů let minulých a předpokládaných cen. Příspěvky do fondu oprav si každá samospráva upravuje dle svých potřeb. Samosprávy dostávají každé čtvrtletí účetní sestavu, ze které je patrno, kam jdou jejich peníze a jak byly použity. Uložené peníze se vám zhodnocují Peníze jednotlivých samospráv jsou uloženy v bance, zisk z úroků je převáděn zpět do fondů oprav jednotlivých samospráv. Máte dostatek informací o chodu družstva a o všem, co se bydlení týká Pro vzájemné informování se v družstvu využívá několika způsobů: 1. v každém vchodě je umístěna nástěnka/vitrína samospráv; 2. minimálně jednou do roka se koná schůze samosprávy (tzv. domovní schůze). Schůzí se účastní na pozvání pracovníci správy družstva; 3. minimálně jednou do roka se konají aktivy předsedů domovních samospráv; 4. minimálně jednou za rok se koná shromáždění delegátů; 5. družstvo má své webové stránky na internetu (www.sbdocelar.cz); 6. družstvo vydává jednou ročně zpravodaj, který je členům dodáván zdarma. Doručování písemných zásilek podle zákona I pro řadu našich členů a zejména dlužníků nájemného není tato problematika zcela jasná. Mnozí se domnívají, že když si nevyzvednou na poště avizovanou zásilku, že oddálí či dokonce znemožní vymáhání dluhu nebo s tím související rozhodnutí. Zásilku pošta na příslušné úřadovně uloží po dobu 15 dnů od doručení a v této lhůtě si jí může adresát vyzvednout. Pak se vrací odesílateli. Zásilka, určená do vlastních rukou, se v případě uložení na poště považuje za doručenou desátým dnem od data uložení. Od této chvíle pak běží například lhůta umožňující se proti rozhodnutí odvolat. I soud může rozhodovat bez přítomnosti žalovaného. V daném případě je jeho nepřítomnost hodnocena jako neomluvená. Ve smyslu Stanov našeho SBD je povinnost družstva doručit písemnost doporučeným dopisem splněna, jakmile pošta písemnost doručí nebo jakmile ji vrátí družstvu z poslední známé adresy jako nedoručitelnou. SBD Ocelář Kladno Představenstvo Zdeněk Chmelík předseda Helena Říhová místopředseda Ing. Jiří Šteg ekonomická komise Ing. Karel Turek předseda technická komise Bohuslav Svoboda tech nic ká ko mi se Mgr. Kajetána Iblová předseda ko mi se samospráv Jiří Hanousek komise samospráv Kontakty Tel.: (sekretariát) Kontrolní komise RNDr. Miloš Mrkvička předseda Vojtěch Műller místopředseda Ivo Rajsner Vladimír Lain František Tyburec Kontakty Tel.: (sekretariát) Úřední hodiny pro veřejnost Pondělí , Čtvrtek , Každé poslední pondělí v měsíci jsou úřední hodiny prodlouženy do

6 strana 6 ZPRAVODAJ SBD Ocelář Kladno č. 6 jaro 2007 Z jednání družstva Informace z jednání představenstva za duben 2006 až leden 2007 PD vzalo na vědomí a projednalo: zprávy o činnosti ředitelky SBD; zprávy z komise technické, ekonomické, komise samospráv a komise kontrolní. PD schválilo: umístění reklamní plochy fy Kos- -Štepán-Topp bl. K 216; návrh výběrové komise ve výběrovém řízení na výměnu oken (v 17. případech), na GO lodžií (3x), na vypracování projektové dokumentace, na výměnu rozvodů SV, TUV (8x), na výměnu vchodových dveří (1x), na GO střechy (7x), na zateplení objektu (5x), na opravu správní budovy, na výměnu výtahu (1x), na opravu nájezdové rampy, na výměnu stoupaček plynu (1x), na výměnu telefonní ústředny správní budovy; návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2005; odpovědi a připomínky ze SD ze dne ; úhradu kauce ve výši ,- Kč/byt při výběrovém řízení obálkovou metodou; pokračování práce ve třech komisích technické, ekonomické, k. samospráv; plán hospodaření správních středisek na rok 2007; půjčku ve výši ,- Kč pro blok S7/2. PD rozhodlo: o vyloučení z řad členů družstva z důvodu neplacení nájemného (v 5 případech); o odprodání nebyt. prostoru za částku 2500,- Kč/m 2 ; o ukončení pronájmu nebyt. prostor (ve 13 případech); o pronájmu nebytových prostor (ve 12 případech); o přijetí nových členů; o přidělení nebyt. prostoru (ve 2 případech); o přidělení družst. bytu (v 6 případech); při žádosti o prominutí poplatku z prodlení nad ,- Kč přikládat vyjádření DS; že zálohy na smlouvy o dílo se budou poskytovat na okna a dveře; o pozastavení rozšíření byt. jednotek v domech, kde jsou družstevníci a vlastníci; o přidělení holobytu v ul. Jánská 46; zrušit výběrové řízení na výměnu oken z důvodu nutné opravy rozvodu plynu; proplatit ze zajišťovacího fondu úhrady škod po vloupání; prodloužit nájemní smlouvu na holobyt č. 1 a 4 ul. Jánská 46; o prominutí poplatku z prodlení ve výši 50 % (3 případy); navrhnout novou směrnici o promíjení poplatku z prodlení, tuto předložit ke schválení SD; o zrušení vyloučení z řad členů družstva vyrovnány dluhy (v 5 případech); o půjčce ve výši 1 mil. Kč bloku K 243 z fondu B; o příspěvku ,- Kč z fondu A pro blok A8; prověřit stav garáží a stanovit výši plateb do FO; nabídnout obálkovou metodou byt č. 40 v ul. Štěpánské 2623; v rámci výběrových řízení uvádět, zda akce je v souladu s plánem oprav jinak bude rozhodovat PD na doporučení TK; objednat divadelní představení pro zástupce VDS; konat aktivy ve dnech a v 16 hod.; o půjčce ze zajišťovacího fondu ve výši 600 tis. Kč pro blok L 28/29; prověřit úhradu výměny stoupaček, svolat ČS bloku; provést ihned opravu ležatého páteřního plynovodu včetně hlavních uzávěrů bl. K 205; předložit PD plán oprav na rok 2007 s údaji o zůstatku FO, měsíční tvorbě a tvorbě za 1m 2. PD zamítlo: výběrové řízení na zateplení (komplexně řešit ve spolupráci s SVJ); žádost bl. K 44/45 o výjimku do předpisu nájmu; žádost o úhradu zničené elektroniky v bytě; žádost o prominutí 50 % začleňovacího poplatku. Z komise samospráv Komise samospráv provedla dne revizi zápisů členských schůzí ve všech samosprávách s cílem ověřit platnost mandátů zvolených VDS a ověřit konání ČS alespoň jednou za rok, jak to ukládají stanovy družstva. Bylo zjištěno, že u tří samospráv neproběhly v řádném termínu volby, ani se nekonaly členské schůze. Propadlé volební mandáty byly zjištěny u dalších 22 DS. Tyto již byly písemně vyzvány k urychlenému provedení voleb. Na shromáždění delegátů by jinak byl jejich hlas neplatný. Členské schůze nebyly v roce 2006 svolány také ještě v dalších 26 případech. Rovněž na tyto VDS byla odeslány písemná výzva. Komise samospráv na svých jednáních řeší mimo jiné také některé stížnosti. V roce 2006 nám byly doručeny nejčastěji stížnosti na porušování domovního řádu. Bylo to 14 stížností, konkrétně na rušení nočního klidu, znečišťování společných prostor a okolí domu, nedodržování stanoveného rozpisu na úklid společných prostor, na značně zanedbaný technický stav bytu a obavy z toho plynoucí, na vytopení od sousedů, na jiné zásahy do práva nerušeně užívat byt a na užívání nebytových prostor. V neposlední řadě jsme při tom často účastníky sporů a nezdravých mezilidských vztahů. Umíte si Zpravodaj SBD Ocelář Kladno č. 6 Vydal SBD Ocelář Kladno pro svou vnitřní potřebu. Toto číslo vyšlo v květnu Redakční rada JUDr. Ivanka Halamová Mgr. Ka je tá na Iblová Výroba Redakce, inzerce a příprava pro tisk: ing. Pavel Marek (tel.: , Zlom, layout: Jakub Procházka Tisk: Klubko 55 Informace o možnostech inzerce ve Zpravodaji SBD Ocelář poskytne sekretariát SBD, paní Klepetková, tel.:

7 ZPRAVODAJ SBD Ocelář Kladno č. 6 jaro 2007 strana 7 představit, že řešení takových problémů není jednoduché, stejně jako písemně vyjádřit konečné stanovisko. Ubylo stížností na majitele psů. Zdá se, že v tomto směru jsou již chovatelé ohleduplnější. Bylo by dobře, kdyby chovatelé byli v ohleduplnosti ještě důslednější a projevilo se to úklidem psích výkalů v okolí domů. Dalších zhruba 6 stížností obsahuje nespokojenost s prací domovní samosprávy, s pronájmem a užíváním nebytových prostor. Pronájem nebytových prostor, zbudování prodejny a pak následné stížnosti uživatelů bytů jsou pro nás tvrdým oříškem. Členská schůze domu rozhodne o zřízení prodejny a případné problémy pak má rozsoudit družstvo. Jsem toho názoru, že každá domovní samospráva má za svá rozhodnutí nést i zodpovědnost. A to ve všem. Proto tak apelujeme, aby členové družstva a všichni uživatelé chodili na schůze DS a na všech rozhodnutí se po zralé úvaze podíleli. Výše uvedených stížností na porušování domovního řádu by také ubylo, kdy- Obrazem bychom byli tolerantní a své povinnosti upřednostňovali stejně jako svá práva. Mgr. Kajetána Iblová, předseda komise samospráv Rady, názory, zajímavosti Proč vedle sebe neumíme bydlet? Každý měsíc je našemu družstvu hlášeno několik stížností na porušování domovního řádu. Většina stěžovatelů touto cestou požaduje od družstva vyřešení jejich sporu se svými sousedy. Rok od roku těchto stížností přibývá a jejich obsah se stále přiostřuje. Často jsou od družstva požadována řešení problémů, které by se mezi dospělými lidmi vůbec neměly stávat. Mezi lidmi mizí vzájemná tolerance a je nahrazována bezohledností a někdy i arogancí. Co všechno lidé dokáží v zájmu vlastního pohodlí a přehlížením svého okolí? Pro názornost uvádím případ, kdy uživatel bytu pravidelně vyloží před dveře svého bytu pytle s odpadky a nechá je tam volně povalovat i několik dní. Společné části domů, mezi něž patří i bezprostřední okolí bytů, jsou asi tou největší popelkou. O zápachu, který z odpadků vychází ani nehovořím. Rovněž i další případ, kdy uživatel kuřák ve společných prostorách kouří, neboť mu kouř v jeho bytě vadí. Samozřejmě mu ale nevadí, že kouř ve společných prostorách zatěžuje ostatní uživatele domu. Kladu si otázku, jestli lidé vedle sebe ještě vůbec umí bydlet. A už vůbec mě nenapadá, jak tento problém řešit. Družstvo totiž v těchto případech nemá žádné účinné nástroje a apelování na domovní řád je takovým lidem pro smích, nebo nechápou, o čem je řeč. Výsledek je ale stejný. Novotou září po provedené opravě blok K229.

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Zpráva o hospodaření Zajištění a financování služeb Veškeré platby členů SVJ související s úhradou předpisů a záloh na zajišťované služby byly řádně vedeny a za rok 2014 jsou

Více

Doplňující informace k jednotlivým bodům programu členské schůze konané 17.6.2014 od 19.00 hodin. Zpráva o činnosti představenstva

Doplňující informace k jednotlivým bodům programu členské schůze konané 17.6.2014 od 19.00 hodin. Zpráva o činnosti představenstva Doplňující informace k jednotlivým bodům programu členské schůze konané 17.6.2014 od 19.00 hodin Zpráva o činnosti představenstva Níže jsou uvedeny činnosti, které byly zajišťovány členy představenstva

Více

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit:

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit: Platební řád Bytové družstvo Lucemburská 2136/16 podle článku 26 a násl. Stanov Bytového družstva přijímá a schvaluje tato pravidla pro platby členů družstva (dále jen Platební řád ): Článek 1. A/ Členové

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

ZPRAVODAJ. Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno. Nová tepelně-izolační fasáda bloku K8

ZPRAVODAJ. Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno. Nová tepelně-izolační fasáda bloku K8 ZPRAVODAJ SBD Ocelář Kladno č. 4 červenec 2005 strana 1 ZPRAVODAJ Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno číslo 4 léto 2005 4 Úvodní slovo Vážení členové družstva, vážení čtenáři, dovolte nám, abychom

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA BAŽINA. NERATOVICE č. p

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA BAŽINA. NERATOVICE č. p - 1 - DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA BAŽINA NERATOVICE č. p. 1206 1209 Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. V návaznosti na zákon 89/2012 Sb., občanský zákoník a Stanovy bytového družstva Bažina, upravuje domovní

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 5/2014 Pravidla pro zřizování samospráv v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 5/2014 Pravidla pro zřizování samospráv v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 5/2014 Pravidla

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9. Úvodní slovo autora 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9. Úvodní slovo autora 11 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9 Úvodní slovo autora 11 1 BytZ všeobecně 1.1 Předpoklady vzniku jednotek v budově podle BytZ 14 1.2 Vlastník budovy a povinnost převádět jednotky

Více

Platební řád BD Slancova, Praha 8

Platební řád BD Slancova, Praha 8 Platební řád BD Slancova, Praha 8 Bytové družstvo Slancova, Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Slancova přijímá a schvaluje tato pravidla pro úhradu nájmů družstevních bytů (příspěvků

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva JW 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4. Platby

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: Úvodní

Více

Platební řád Bytového družstva Chabařovická

Platební řád Bytového družstva Chabařovická Platební řád Bytového družstva Chabařovická 1321 1326 Bytové družstvo Chabařovická 1321 1326, Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Chabařovická 1321 1326 přijímá a schvaluje tato

Více

Platební řád BD Chabařovická , Praha 8

Platební řád BD Chabařovická , Praha 8 Platební řád BD Chabařovická 1327 1333, Praha 8 Bytové družstvo Chabařovická 1327 1333 Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Chabařovická 1327 1333 přijímá a schvaluje tato pravidla

Více

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění.

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění. Zásady pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění Základní pojmy 1. Nájemným se rozumí cena za užívání pronajatého družstevního

Více

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU.

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 a 575 a ve smyslu zákona č.72/1994sb. v platném znění, kterým se upravují některé

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA čl.1 Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání bytů, nebytových prostor a společných částí domu bytového družstva, přičemž základní úprava vzájemných

Více

Sazebník. příspěvku na správu a plateb za úkony správy SBD Třinec

Sazebník. příspěvku na správu a plateb za úkony správy SBD Třinec Sazebník příspěvku na správu a plateb za úkony správy SBD Třinec (schváleno shromážděním delegátů dne 25.4.2007, doplněn usnesením SD 28.11.2007, 17.6.2009, 23.6.2010, 22.06.2011, 12.06.2013, 18.06.2014,

Více

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU.

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. Vlastníci bytů a nebytových jednotek Jméno a příjmení : datum nar. číslo jednotky, ulice, č.p., obec, PSČ

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Strana 1 (celkem 6) STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Na shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Strakonice, konané ve čtvrtek

Více

Domovní řád Bytového družstva Morávkova

Domovní řád Bytového družstva Morávkova Domovní řád Bytového družstva Morávkova Čl. 1 Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domu, bytů, nebytových prostor a společných částí domu v majetku družstva. Základní úprava

Více

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5. Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014 Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.2015 V roce 2014 byla do fondu oprav předepisována částka ve

Více

ZPRÁVA. o hospodaření SVJ za období ROKU 2011

ZPRÁVA. o hospodaření SVJ za období ROKU 2011 ZPRÁVA o hospodaření SVJ za období ROKU 2011 V tomto roce bylo hospodaření SVJ, tak jako v roce minulém orientováno především na minimalizaci výdajů z běžného účtu SVJ a tvorbu rezervy finančních prostředků

Více

Platební řád Společenství vlastníků

Platební řád Společenství vlastníků Platební řád Společenství vlastníků Chabařovická 1321 1326, Praha 8 Společenství vlastníků Chabařovická 1321 1326, Praha 8 podle Stanov Společenství vlastníků Chabařovická 1321 1326, Praha 8, přijímá a

Více

Platební řád Společenství vlastníků. Chabařovická , Praha 8

Platební řád Společenství vlastníků. Chabařovická , Praha 8 Platební řád Společenství vlastníků Chabařovická 1327 1333, Praha 8 Společenství vlastníků Chabařovická 1327 1333, Praha 8 (dále jen společenství ) podle Stanov Společenství vlastníků Chabařovická 1327

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu Smlouva o zajišťování správy společných částí domu Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 až 575 a ve smyslu zák.č.72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se

Více

Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008:

Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008: Příloha č.1 Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008: údaje v Kč hospodářský výsledek 199 ZOBF 1 586 271 příjmy z

Více

Nabídka na správu domu a pozemku pro společenství vlastníků a poskytování s tím souvisejících služeb

Nabídka na správu domu a pozemku pro společenství vlastníků a poskytování s tím souvisejících služeb Nabídka na správu domu a pozemku pro společenství vlastníků a poskytování s tím souvisejících služeb 1. Základní údaje o společnosti: Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. se sídlem Olšanská 2666/7,

Více

Platební řád SVJ Chabařovická , Praha 8

Platební řád SVJ Chabařovická , Praha 8 Platební řád SVJ Chabařovická 1321 1326, Praha 8 Společenství vlastníků Chabařovická 1321 1326, Praha 8 (dále jen společenství) podle Stanov Společenství vlastníků Chabařovická 1321 1326 přijímá a schvaluje

Více

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 Datum a místo konání: 10. června 2014, v ZŠ Bronzová od 18:00 hod. Obsah: 1 Přivítání účastníků, předložení programu, seznámení s pravidly

Více

Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce

Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce Nabídka na komplexní správu nemovitosti Společenství pro dům K Botiči 409/2 Praha 10 - Vršovice kontakt: Lenka Skalická Kancelář: Bystrá 761, Praha

Více

Informace z organizačně-právního úseku

Informace z organizačně-právního úseku V Tišnově dne 10.12.2009 Zpravodaj č. 2/2009 Informace z organizačně-právního úseku Informace o převodech bytů do osobního vlastnictví K 30.6.2009 požádalo 41 družstevníků o převod bytu do osobního vlastnictví,

Více

Hodláte požádat o převod stávajícího družstevního bytu do osobního vlastnictví?

Hodláte požádat o převod stávajícího družstevního bytu do osobního vlastnictví? Pro a proti, zda žít v družstevním bytě, či ve vlastním Hodláte požádat o převod stávajícího družstevního bytu do osobního vlastnictví? Každá forma bydlení má své výhody, ale dle posledních ukazatelů forma

Více

NABÍDKA SLUŽEB. Informace o firmě. Předmět podnikání: Zpracování písemností na SW. Pojištění : Kontaktní údaje:

NABÍDKA SLUŽEB. Informace o firmě. Předmět podnikání: Zpracování písemností na SW. Pojištění : Kontaktní údaje: Nabídka služeb NABÍDKA SLUŽEB Informace o firmě Společnost Sia Consulting, s.r.o. podniká v oboru vedení účetnictví, daňové evidence a správy nemovitostí. Zajišťujeme ekonomické činnosti spojené se správou

Více

Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů

Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů 1. Tato směrnice upravuje Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů Čl. 1 Předmět úpravy a) nájemné v družstevních bytech a družstevních nebyt. prostorech (dále jen byt

Více

Organizační směrnice č. 2/2014 PRAVIDLA PRO TVORBU A ČERPÁNÍ DLOUHODOBÉ ZÁLOHY NA OPRAVY A ÚDRŽBU DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ A DRUŽSTEVNÍCH NEBYTOVÝCH PROSTORŮ

Organizační směrnice č. 2/2014 PRAVIDLA PRO TVORBU A ČERPÁNÍ DLOUHODOBÉ ZÁLOHY NA OPRAVY A ÚDRŽBU DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ A DRUŽSTEVNÍCH NEBYTOVÝCH PROSTORŮ Organizační směrnice č. 2/2014 PRAVIDLA PRO TVORBU A ČERPÁNÍ DLOUHODOBÉ ZÁLOHY NA OPRAVY A ÚDRŽBU DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ A DRUŽSTEVNÍCH NEBYTOVÝCH PROSTORŮ 1. Předmět úpravy 1.1 Směrnice navazuje na organizační

Více

Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 1.10.2015 Místo konání: Malkovského 588, 199 00 Praha 9, zasedací místnost v suterénu domu

Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 1.10.2015 Místo konání: Malkovského 588, 199 00 Praha 9, zasedací místnost v suterénu domu Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 588, ulice Malkovského, Praha 18 - Letňany Identifikační číslo: 271 93 110 Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 1.10.2015 Místo konání: Malkovského 588,

Více

Směrnice k provádění údržby bytového fondu a stanovení úhrad za opravy.

Směrnice k provádění údržby bytového fondu a stanovení úhrad za opravy. Směrnice k provádění údržby bytového fondu a stanovení úhrad za opravy. Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 12.6.2014 12.6.2014 0 Dne: 15.4.2014 Dne: 12.6.2014 1 / 5 Čl.1 Dlouhodobá záloha na opravy

Více

Zápis ze společné schůze sdružení vlastníků jednotek Jablonecká 409 420, 713 a 714 a družstevníků nájemců členů SBD Praha

Zápis ze společné schůze sdružení vlastníků jednotek Jablonecká 409 420, 713 a 714 a družstevníků nájemců členů SBD Praha Zápis ze společné schůze sdružení vlastníků jednotek Jablonecká 409 420, 713 a 714 a družstevníků nájemců členů SBD Praha Konání schůze: 29.11.2006 od 19 hod. v Gymnáziu Českolipská 373, Praha 9. Zápis

Více

ČLENSKÁ SCHŮZE BD. BD Lehovec 904,Kukelská 904/3, 198 00 Praha 9

ČLENSKÁ SCHŮZE BD. BD Lehovec 904,Kukelská 904/3, 198 00 Praha 9 ČLENSKÁ SCHŮZE BD BD Lehovec 904,Kukelská 904/3, 198 00 Praha 9 PROGRAM SCHŮZE 1. ÚVOD A VOLBA MANDÁTOVÉ, NÁVRHOVÉ A VOLEBNÍ KOMISE 2. ZPRÁVA MANDÁTOVÉ KOMISE 3. SCHVALOVÁNÍ NOVÝCH STANOV 4. INFORMACE

Více

Zápis ze zasedání výboru Datum: 5.2.2008 18:30 Místo jednání: výměník, Litoměřická 405/9 Přítomen: Angel Dončev Yveta Bravencová Hana Marková Martin Krejčí Miroslav Klíma Nepřítomen: Přizván: pan a paní

Více

SMLOUVA o vedení účetnictví a agendy správy, uzavřená dle ustanovení 1724 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi:

SMLOUVA o vedení účetnictví a agendy správy, uzavřená dle ustanovení 1724 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi: SMLOUVA o vedení účetnictví a agendy správy, uzavřená dle ustanovení 1724 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi: 1. Botanická 24 společenství vlastníků jednotek se sídlem Brno Veveří, Botanická

Více

čl. 1 Základní ustanovení

čl. 1 Základní ustanovení DOMOVNÍ ŘÁD čl. 1 Základní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domu Bramboříková 2995/2, Praha 10 Záběhlice včetně jeho bytů a společných prostor. Základní úprava práv a povinností

Více

Zápis z II. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům č.p. 735, Praha 9, Hostavice

Zápis z II. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům č.p. 735, Praha 9, Hostavice Zápis z II. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům č.p. 735, Praha 9, Hostavice IČO 24271730, sídlem U Hostavického potoka 735/31, 198 00 Praha 9, konané dne 27. 3. 2013 od 18 hod. v Hotelu

Více

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č.1 tohoto

Více

Pravidla pro rozúčtování nákladů domů SVJ Jilmová 4-10, schválená členskou schůzí dne 21. 06. 2012

Pravidla pro rozúčtování nákladů domů SVJ Jilmová 4-10, schválená členskou schůzí dne 21. 06. 2012 Pravidla pro rozúčtování nákladů domů SVJ Jilmová 4-10, schválená členskou schůzí dne 21. 06. 2012 Výtah elektrická energie hrazeno ve službách dle počtu nahlášených osob v bytové jednotce *). Spotřeba

Více

Zápis ze shromáždění

Zápis ze shromáždění Zápis ze shromáždění Datum konání: 9. 11. 2009 Místo konání: ZŠ Mládežnická Trutnov, budova bývalého kina Program 1. Volba zapisovatele, volba skrutátora, kontrola usnášeníschopnosti 2. Zpráva o činnosti

Více

SMĚRNICE BYTOVÉHO DRUŽSTVA OHRADNÍ 1344/51

SMĚRNICE BYTOVÉHO DRUŽSTVA OHRADNÍ 1344/51 SMĚRNICE BYTOVÉHO DRUŽSTVA OHRADNÍ 1344/51 Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Směrnice Bytového družstva Ohradní 1344/51 (dále jen Družstvo) navazují na stanovy Bytového družstva Ohradní 1344/51 (dále jen Stanovy).

Více

3/4.5 Vypofiádání pfii vzniku SVJ, kdy pûvodním vlastníkem budovy bylo BD

3/4.5 Vypofiádání pfii vzniku SVJ, kdy pûvodním vlastníkem budovy bylo BD Praktick rádce pro spoleãenství vlastníkû jednotek ãást 3, díl 4, kapitola 5, str. 1 JUDr. Jifií âáp 3/4.5 Vypofiádání pfii vzniku SVJ, kdy pûvodním vlastníkem budovy bylo BD V praxi se často vyskytují

Více

P O Z V Á N K A na shromáždění Společenství VJ Běluňská 1841 č. 3/11/2016

P O Z V Á N K A na shromáždění Společenství VJ Běluňská 1841 č. 3/11/2016 Společenství VJ Běluňská 1841, Běluňská 1841, Praha 9, IČ.: 247 46 151 P O Z V Á N K A na shromáždění Společenství VJ Běluňská 1841 č. 3/11/2016 Datum konání: středa 23. listopadu 2016 v 18.30 hod. Místo

Více

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva K usměrňování vnitřní ekonomiky družstva v oblasti správy bytového a nebytového fondu a k zajištění ekonomické

Více

Členská schůze SVJ Nevanova 5,3,1 Praha 6 konaná 11.12.2014

Členská schůze SVJ Nevanova 5,3,1 Praha 6 konaná 11.12.2014 Členská schůze SVJ Nevanova 5,3,1 Praha 6 konaná 11.12.2014 1 Program členské schůze SVJ Prezentace Volba skrutátora a součet hlasovacích podílů Zpráva o hospodaření SVJ za roky 2012, 2013 a k 31. 10.

Více

vydáváme první číslo ZPRAVODAJE Květnice SBD v r. 2010, ve kterém Vám podáváme informace z jednotlivých úseků správy družstva.

vydáváme první číslo ZPRAVODAJE Květnice SBD v r. 2010, ve kterém Vám podáváme informace z jednotlivých úseků správy družstva. Zpravodaj č. 1/2010 Vážení družstevníci a vlastníci bytů, vydáváme první číslo ZPRAVODAJE Květnice SBD v r. 2010, ve kterém Vám podáváme informace z jednotlivých úseků správy družstva. Informace z organizačně

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Společenství pro dům Františkova č. p , Praha 9

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Společenství pro dům Františkova č. p , Praha 9 ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Společenství pro dům Františkova č. p. 903 911, Praha 9 konaného dne 9.10.2012 od 19,00 hodin ve společných prostorách domu č.p. 908, ulice Františkova, Praha 9

Více

Mandátní smlouva o obstarání správy společných částí domu s jednotkami ve vlastnictví

Mandátní smlouva o obstarání správy společných částí domu s jednotkami ve vlastnictví Mandátní smlouva o obstarání správy společných částí domu s jednotkami ve vlastnictví uzavřená podle 566 až 576 obchodního zákoníku a zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění, kterým se upravují některé spoluvlastnické

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1701, Štúrova 55, Praha 4 Štúrova 1701/55, 142 00 Praha 4 IČ: 26762579 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ za ROK 2006 Zpracoval: Správní firma Předkládá: Výbor společenství BUSSMARK,

Více

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4 Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu

Více

F O N D O P R A V SMĚRNICE Č. 1/ 2012 STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

F O N D O P R A V SMĚRNICE Č. 1/ 2012 STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ SMĚRNICE Č. 1/ 2012 PRAVIDLA PRO TVORBU A POUŽITÍ DLOUHODOBÉ ZÁLOHY NA OPRAVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A PRO ZAJIŠŤOVÁNÍ OPRAV V DOMĚ F O N D O P R A V Valašské

Více

Zápis ze zasedání výboru č. 12-2012

Zápis ze zasedání výboru č. 12-2012 Zápis ze zasedání výboru č. 12-2012 Datum: 18. 12. 2012 v 18:15 hodin Místo jednání: výměník, Litoměřická 405/9 Přítomen: Stránská Markéta Ševčíková Dana Kopeček Jaromír Marek Tomáš Zajíc Roman Nepřítomen:

Více

Článek I. Vymezení pojmů

Článek I. Vymezení pojmů 1 Pravidla Statutárního města Kladna o použití finančních prostředků z FONDU OBNOVY OBYTNÝCH DOMŮ na opravy a modernizaci obytných domů (dále jen Pravidla) Článek I. Vymezení pojmů 1. Tato Pravidla upravují

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství vlastníků

Více

Zápis č. 4 /06 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne v Praze

Zápis č. 4 /06 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne v Praze Zápis č. 4 /06 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne 29.6. 2006 v Praze Schůzi řídí: Radek Živný Zapisovatelem zápisu byla jmenována Regína Kolandová Ověřovatelem zápisu byla jmenována

Více

a) Roční účetní závěrka za rok 2014.

a) Roční účetní závěrka za rok 2014. 3. Projednání a schválení Roční účetní závěrky za rok 2014 a návrhu Rozpočtu SVJ na rok 2015. a) Roční účetní závěrka za rok 2014. Účetní závěrka za rok 2014 byla předána pověřenému vlastníkovi správcem

Více

Z Á S A D Y. Část I. Úvodní ustanovení. Část II. Vymezení pojmů

Z Á S A D Y. Část I. Úvodní ustanovení. Část II. Vymezení pojmů Zastupitelstvo města Havířova Usnesením č.138/4/zm/07 ze dne 18.6.2007 Usnesením č.436/9/zm/08, bod 1.2. ze dne 14.4.2008 Usnesením č.485/10/zm/08, bod 2 ze dne 23.6.2008 Usnesením č.119/5zm/2011, ze dne

Více

Domovní řád. Společenství pro dům Ružinovská 1227/16, Praha 4

Domovní řád. Společenství pro dům Ružinovská 1227/16, Praha 4 Domovní řád SVJ Ružinovská 1227 1/ Domovní řád Společenství pro dům Ružinovská 1227/1, Praha 4 Za účelem zabezpečení pořádku a čistoty v domě, k zajištění podmínek řádného užívání bytových jednotek a společných

Více

Smlouva č. o Atestaci dlouhodobého řízení ISVS

Smlouva č. o Atestaci dlouhodobého řízení ISVS Smlouva č. o Atestaci dlouhodobého řízení ISVS Smluvní strany: obchodní jméno: Město Černošice adresa: Riegrova 1209 252 28 Černošice stát: Česká republika statutární zástupce: Mgr. Filip Kořínek Kontaktní

Více

Článek I. Předmět úpravy

Článek I. Předmět úpravy Směrnice č.2/2011 O nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Článek I. Předmět úpravy (1) Tato směrnice upravuje: a) nájemné v bytech

Více

Z á p i s. z jednání delegátů. Bytového družstva Odolena Voda, Konaného dne v Klubu Aero

Z á p i s. z jednání delegátů. Bytového družstva Odolena Voda, Konaného dne v Klubu Aero Z á p i s z jednání delegátů Bytového družstva Odolena Voda, Konaného dne 26.5.2011 v Klubu Aero 1. Zahájení jednání: Jednání schůze delegátů zahájila v 19.00 hod předsedkyně představenstva pí. Jana Říhová

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek Františkova 903 911, Praha 9 Černý Most

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek Františkova 903 911, Praha 9 Černý Most ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek Františkova 903 911, Praha 9 Černý Most konaného dne 22.11.2009 od 19,00 hodin ve společných prostorách domu č.p. 908 Jednání se konalo dne 22.11.2011

Více

Zápis ze zasedání výboru Datum: 2.4.2009 18:45 Místo jednání: výměník, Litoměřická 405/9 Přítomen: Nepřítomen: Yveta Bravencová Hana Marková Miroslav Klíma Martin Krejčí Angel Dončev Přizván: Příští zasedání:

Více

Zásady pro poskytování vnitrodružstevních půjček na opravy, údržbu a dodatečné investice do bytového fondu.

Zásady pro poskytování vnitrodružstevních půjček na opravy, údržbu a dodatečné investice do bytového fondu. Stavební bytové družstvo DRUBYD, Ciolkovského 625/54, 734 01 Karviná Ráj, zapsané v obch. rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, odd. Dr XXII, vložka 239 Zásady pro poskytování vnitrodružstevních půjček

Více

Usnesení schůze Představenstva Bytového družstva BDN Poznaňská ze dne 4.dubna 2013.

Usnesení schůze Představenstva Bytového družstva BDN Poznaňská ze dne 4.dubna 2013. 1 Usnesení schůze Představenstva Bytového družstva BDN Poznaňská ze dne 4.dubna 2013. Účast : Představenstvo : Dr.Stanislav Pohořal, JUDr. Milan Peml, Mgr. Dagmar Wagenknechtová, p. Robert Pošvář,. Pí.

Více

Zápis ze společné schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová a Členské schůze Bytového družstva Bronzová

Zápis ze společné schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová a Členské schůze Bytového družstva Bronzová Zápis ze společné schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 a Členské schůze Bytového družstva Bronzová 2024-6 Datum a místo konání: 16. června 2015, v ZŠ Bronzová od 18:00 hod.

Více

Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013

Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013 Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013 1 - Zahájení členské schůze Předseda představenstva p. V.Strupek přivítal přítomné členy BD

Více

Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností

Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností Činnosti realitní kanceláře při převodu vlastnického práva k jednotce (bytové nebo nebytové) Činnost realitní kanceláře při převodu členských

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

Nabídka ceny na vedení účetnictví a správu nemovitosti

Nabídka ceny na vedení účetnictví a správu nemovitosti Nabídka ceny na vedení účetnictví a správu nemovitosti zpracovaná pro paní Janu Putnovou předseda výboru Společenství vlastníků pro dům Jugoslávská 32, Brno IČ: 03621804 Stránka 1 z 5 Na základě Vaší poptávky

Více

DOMOVNÍ ŘÁD Bytového družstva Pavlišovská 2283, 2284 a 2285

DOMOVNÍ ŘÁD Bytového družstva Pavlišovská 2283, 2284 a 2285 DOMOVNÍ ŘÁD Bytového družstva Pavlišovská 2283, 2284 a 2285 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Domovní řád upravuje základní povinnosti a práva při užívání bytů, nebytových prostorů a společných částí domů Bytového

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla

Více

Stavební bytové družstvo Vsetín, Štěpánská 967, Vsetín Tel: 571 499 511, fax: 571 418 180, e-mail:info@sbdvsetin.cz, www.sbdvsetin.

Stavební bytové družstvo Vsetín, Štěpánská 967, Vsetín Tel: 571 499 511, fax: 571 418 180, e-mail:info@sbdvsetin.cz, www.sbdvsetin. Stavební bytové družstvo Vsetín, Štěpánská 967, Vsetín Tel: 571 499 511, fax: 571 418 180, e-mail:info@sbdvsetin.cz, www.sbdvsetin.cz Směrnice č. 69/2014 o vymáhání dlužného nájemného a jiných dluhů I.

Více

Platební řád. Článek 1.

Platební řád. Článek 1. Platební řád Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Frýdlantská 1296 1307, Praha 8 podle článku 19. Stanov Společenství vlastníků jednotek Frýdlantská 1296 1307, Praha 8 (dále jen stanovy ) přijímá

Více

Pravidla hospodaření SBD Rybníčky II-družstvo

Pravidla hospodaření SBD Rybníčky II-družstvo PRACOVNÍ VERZE!!!!!!!!!!!!! PŘIPOMÍNKY K NÁVRHU ZASÍLEJTE NA EMAIL DRUŽSTVA sbdrybnicky2@seznam.cz Pravidla hospodaření SBD Rybníčky II-družstvo strana 1 / celkem 10 stran Obsah: 1. Vymezení pojmů a vysvětlení

Více

Zpráva k účetní závěrce za rok 2010.

Zpráva k účetní závěrce za rok 2010. Zpráva k účetní závěrce za rok 2010. Společenství Archangelská 864,865,868 (dale jen společenství ) je právnickou osobou, je zapsáno v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu S, vložka

Více

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Trávníky, bytové družstvo se sídlem na adrese Příčná 1541, 765 02 Otrokovice IČO: 00048852 zapsané v rejstříku u Krajského

Více

Z á s a d y prodeje bytů v majetku města Vlašimi, které nebyly dosud prodány podle Směrnice č. 2/2011, ve znění pozdějších změn a doplňků

Z á s a d y prodeje bytů v majetku města Vlašimi, které nebyly dosud prodány podle Směrnice č. 2/2011, ve znění pozdějších změn a doplňků Směrnice č. 2/2013 Zastupitelstva města Vlašimi Z á s a d y prodeje bytů v majetku města Vlašimi, které nebyly dosud prodány podle Směrnice č. 2/2011, ve znění pozdějších změn a doplňků Zastupitelstvo

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

Pravidla hospodaření Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstva

Pravidla hospodaření Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstva Pravidla hospodaření Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstva čl. 1 Vymezení pojmů a vysvětlení zkratek V dalším textu jsou používány tyto zkrácené názvy: družstvo stanovy dům správce byt nájem nájemce

Více

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č. 37/2012 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č. 37/2012 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č. 37/2012 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva K usměrňování vnitřní ekonomiky družstva v oblasti správy bytového a nebytového fondu a k zajištění ekonomické

Více

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu Zápis. ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu Zápis. ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154 Zápis ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne 26.2.2015 v zasedací místnosti SBD Pelhřimov od 14:00 hodin Přítomni: Ing. Jiří Matiášek, Ing. Michal

Více

Zápis z členské schůze Bytového družstva Kneslova, družstvo, se sídlem Kneslova 5a, 618 00 Brno

Zápis z členské schůze Bytového družstva Kneslova, družstvo, se sídlem Kneslova 5a, 618 00 Brno Zápis z členské schůze Bytového družstva Kneslova, družstvo, se sídlem Kneslova 5a, 618 00 Brno Den konání: 14. června 2006 Místo konání: přízemí bytového domu Kneslova 5a, Brno Přítomni: Předseda družstva:

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 22. Stavební spoření

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 22. Stavební spoření Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 22 Stavební spoření 2014 1 I. Úvodní ustanovení. V souladu se stanovami Stavebního bytového družstva Letohrad

Více

Představenstvo družstva předkládá delegátům tyto dvě varianty na zvýšení správního příspěvku na běžnou správní činnost družstva takto:

Představenstvo družstva předkládá delegátům tyto dvě varianty na zvýšení správního příspěvku na běžnou správní činnost družstva takto: 12) Návrh na změnu správního příspěvku na činnost družstva a odměny družstva pro společenství vlastníků za správu domu a pozemku a změna směrnice č. 118/2015 ze dne 28.5.2015 Tabulka v příloze ukazuje

Více

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka)

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) Aktualizace indikativní nabídky České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) pro Bytové družstvo Sokolovská 68/381 se sídlem Sokolovská 381/68, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen Klient)

Více

shromáždění vlastníků jednotek na den 27.5.2014, od 19,00 hodin, v sušárně domu 479/8. Program shromáždění:

shromáždění vlastníků jednotek na den 27.5.2014, od 19,00 hodin, v sušárně domu 479/8. Program shromáždění: Předseda výboru Společenství vlastníků jednotek pro dům č. p. 478, 479 ulice Mazovská, Praha 8, svolává v souladu s 1207 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (NOZ): shromáždění vlastníků jednotek

Více

Zápis ze zasedání výboru Datum: 10.1.2008 18:30 Místo jednání: výměník, Litoměřická 405/9 Přítomen: Nepřítomen: Přizván: Angel Dončev Yveta Bravencová Hana Marková Martin Krejčí Miroslav Klíma pan a paní

Více

UMÍSTĚNÍ SÍDLA FIRMY V BYTĚ PRO OSOBY ZAPSANÉ V OBCHODNÍM, ČI JINÉM REJSTŘÍKU

UMÍSTĚNÍ SÍDLA FIRMY V BYTĚ PRO OSOBY ZAPSANÉ V OBCHODNÍM, ČI JINÉM REJSTŘÍKU 1 z 6 UMÍSTĚNÍ SÍDLA FIRMY V BYTĚ PRO OSOBY ZAPSANÉ V OBCHODNÍM, ČI JINÉM REJSTŘÍKU číslo bytu v ulici číslo popisné podlaží o velikosti BYT: příjmení jméno titul číslo OP adresa současného trvalého pobytu

Více

D O M O V N Í Ř Á D Úvodní ustanovení Základní pojmy 1. 2. 3. 4. Práva a povinnosti z nájmu bytu 2. 3. 4. 5. 6.

D O M O V N Í Ř Á D Úvodní ustanovení Základní pojmy 1. 2. 3. 4. Práva a povinnosti z nájmu bytu 2. 3. 4. 5. 6. D O M O V N Í Ř Á D čl. 1 Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domů, bytů, nebytových prostorů a společných částí domu v domech SBD Mír Teplice, přičemž základní úprava vzájemných

Více

Zápis z jednání shromáždění. konaného dne 24. května 2006 v 18 hod.

Zápis z jednání shromáždění. konaného dne 24. května 2006 v 18 hod. Zápis z jednání shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Bochovská 560, 561, 562, 563 a 564 se sídlem Praha 5, Jinonice, Bochovská 564/7 konaného dne 24. května 2006 v 18 hod. v posluchárně č.

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2014

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2014 ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA za I. pololetí 2014 Správu provádí: Správa nemovitostí Klatovy s.r.o. Adresa: Dobrovského 148/II, Klatovy IČ: 26383161 Tel. a fax

Více