ZPRAVODAJ. Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ. Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno"

Transkript

1 ZPRAVODAJ SBD Ocelář Kladno č. 6 jaro 2007 strana 1 ZPRAVODAJ Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno číslo 6 jaro Družstvo se představuje Ekonomický úsek Vážení členové družstva a vlastníci bytových jednotek, v dnešním Zpravodaji SBD Ocelář chceme navázat na představování jednotlivých organizačních úseků družstva a po technickém úseku Vás chceme seznámit s náplní práce ekonomického úseku. Řada z Vás již při osobních setkáních byla s konkrétní činnosti ekonomického úseku seznámena. Pro ty, kteří tu možnost neměli, přinášíme základní informace. Naši práci lze rozdělit na tři základní úseky: účetní, finanční a daňově-ekonomický. a) Účetní Do účetní oblasti spadá zajištění a vedení účetnictví jednotlivých domovních samospráv, a to pro družstevníky a vlastníky a pro vedení správního střediska, vše dle zákona o účetnictví. Jedná se například o účtování ohledně fondu oprav. Ekonomický úsek se představuje nahoře zleva: Z. Křížová, J. Faltisová, M. Tuháčková, A. Říhová; dole: J. Vojíková, J. Vinšová, M. Fafková, E. Marková Další oblast účetnictví, která se dotýká všech uživatelů bytů (jak družstevníků tak i vlastníků), je vyúčtování zálohových plateb za služby spojené s užíváním bytů, tedy tepla, studené vody, TUV, elektřiny, společných prostor, výtahů. Tato hromadná časově náročná práce pro- bíhá 1x ročně v období od února do dubna. Současně pro tuto práci potřebujeme součinnost jednotlivých domovních samospráv, a jak všichni víte, je to především při soupisech vodoměrů, které probíhají v měsíci prosinci. Pokračování na str. 2 Bydlení a paragrafy O družstevní byt nelze přijít Právní ochrana členů SBD je velmi silná a byt, který člen užívá, nelze převést bez jeho souhlasu na žádnou jinou osobu a uživatele bytu nelze zbavit užívacích práv jinak, než soudně. A to jen v případě neplacení úhrad s užíváním bytu souvisejících, nebo závažného porušování dobrých mravů v domě, zejména Domovního řádu. Převody bytů do vlastnictví existenci bytových družstev neohrožují, jak se mnozí domnívají. Samotná bytová družstva se převodem bytů do vlastnictví postupně mohou pouze přeměnit např. zadluženého družstva nemůže byty členů družstva zahrnout do konkurzní podstaty. Jaká je přitom míra rizika ekonomického krachu družstva? Ze současných více jak sedmi set bytových družstev v ČR se po roce 1990 do konkurzu dostaly 2, slovy dvě BD. Jakékoliv majetkové seskupení je určitým rizikem pro jeho členy. Ale nelze dávat do jednoho pytle různá spořitelní družstva či kampeličky s jejich většinou spekulativně zaměřenými podnikatelskými aktivitami a zpravidla nepodnikatelské subjekty by- Nejčastěji a prakticky jediný uváděný argument k údajné výhodnosti převodu bytu do vlastnictví byl dlouhou dobu ten, že v případě ekonomického krachu družstva může člen o svůj byt přijít. To už ale od neplatí, neboť podle tových družstev, většinou s dlouholetými novely zákona o konkurzech likvidátor tradicemi. Pokračování na str. 4

2 strana 2 ZPRAVODAJ SBD Ocelář Kladno č. 6 jaro 2007 Družstvo se představuje Pokračování ze str. 1 Zajišťujeme i správu společenství vlastníků, a to jak našich původních družstevních domů, tak i SVJ cizích, které mají o naši správu zájem, jelikož dostávají dobré reference o naší práci. b) Finanční Sem patří sumarizace a kontrola faktur po účetní a formální stránce (nikoliv po technické a věcné stránce za tyto věci odpovídá technický úsek), placení faktur a platebních kalendářů a zajišťování platební morálky a také kontrola a zaúčtování jednotlivého čerpání z fondu oprav. Pro DS zajišťujeme proplácení drobných výdajů v pokladně družstva, jakož i výběr poplatků za převody bytů do vlastnictví a převody členských práv, výměny atd. c) Daňově-ekonomický K této části naší práce patří zpracování a vedení agendy daně z přidané hodnoty, zdravotní a sociální odvody, vedení dohod o provedení činnosti a práce, zpracování podkladů pro překlenovací půjčky, vyřizování hypotečních úvěrů či jednání s komerčními institucemi. Výše uvedené činnosti představují pouze základní část prací, které jsou na ekonomickém úseku zajišťovány. Nebylo smyslem tohoto článku vypisovat vše detailně, ale vytvořit alespoň představu o naší práci. V ekonomickém úseku pracuje 8 zaměstnanců v tomto složení: vedoucí ekonomického úseku ing. Jarmila Vinšová; hlavní účetní ing. Eva Marková; sam. ekonom. účetní Milada Fafková, Zuzana Křížová, Jitka Faltisová; pokladní Alena Říhová; sam. ekonom. správa SVJ Miloslava Tuháčková, ing. Jana Vojíková. Ing. Jarmila Vinšová, vedoucí ekonomického úseku Na pomoc samosprávám Inspekční prohlídky výtahů V prosinci roku 2006 byly dokončeny inspekční prohlídky všech výtahů v objektech SBD Ocelář Kladno. V nových normách je kladen mnohem větší důraz na zajištění bezpečnosti osob při používání výtahů. Inspekční prohlídky byly zaměřeny na vyhledávání možných rizik a posouzení stupně jejich nebezpečnosti. Zjištěná rizika jsou rozdělena do tří stupňů: na nízká, střední a vysoká. Všeobecně platí, že závady s vysokým rizikem musí být odstraněny do pěti let od provedení prohlídky, se středním do deseti let a s nízkým při provádění opravy nebo výměny daného dílu. Termíny pro odstranění závad jsou stanoveny v zápisech z inspekčních prohlídek jednotlivých výtahů. Pro odstraňování zjištěných rizik přichází v úvahu buď provádění postupné modernizace výtahů, nebo jejich kompletní výměna za nové. Modernizace a regenerace výtahů obnáší v první etapě zejména rekonstrukci celé elektroinstalace a dodávku nového mikroprocesorového rozvaděče s frekvenčním měničem, což prakticky znamená, že ve strojovně a v šachtě nezůstane žádný původní kabel a výtah dostane programovatelný rozvaděč nové generace. Podle počtu a nebezpečnosti rizik následují další etapy obsahující dodávku nového stroje a nového motoru výtahu pro novou nosnost (případně provedení jejich generální opravy), dále výměnu kabiny výtahu (zejména v případě dřevěné). Poslední fází postupné modernizace je výměna šachetních dveří. Všechny uvedené etapy provází provádění stavebních úprav strojovny a šachty výtahu. Výměna starého výtahu za nový vychází na cca ,- Kč na 1 stanici, tzn. má-li dům 10 pater, výměna vychází rámcově na Kč. Při volbě způsobu odstraňování zjištění rizik mezi postupnou modernizací nebo kompletní výměnou je třeba brát v úvahu klady a zápory jednotlivých variant. Provádění postupné modernizace je v konečném součtu dražší, ale umožňuje provádět jednotlivé etapy podle finančních možností domů, proti tomu kompletní výměna výtahu vychází levněji, výtah je celkově kratší dobu mimo provoz a také obyvatelé domu jsou obtěžováni stavebními pracemi jen po omezenou dobu, ale odčerpá domu velké množství finančních prostředků najednou. Vyhodnocením provedených inspekčních prohlídek s přihlédnutím k technickému stavu výtahů byly ve spolupráci s firmami Schindler CZ, a. s., a Výtahy Kladno, v. o. s., vybrány výtahy, jejichž stav je třeba naléhavěji řešit. Pracovníky družstva budou osloveny VDS dotčených domů, aby byla společně nalezena vhodná varianta a v případě potřeby také způsob jejího financování. Stanislav Vybulka, technický úsek Co přináší novela stavebního zákona Stavební zákon prošel novelou k Co tato novela přináší z pohledu vydávání stavebního ohlášení nebo povolení pro rekonstrukce společných částí konstrukčních prvků panelových domů a pro jednotlivé bytové jednotky? Společné části konstrukčních prvků panelových: generální oprava střechy (bez i se zateplením): zateplení objektu: vyjádření architekta města Kladna k barevnosti fasády; generální oprava lodžií (bez i s výměnou zábradlí): výměna oken (s ponecháním tvaru, rozměru a barvy bílé): výměna vchodových portálů (s ponecháním tvaru, rozměru a barvy bílé): výměna vchodových portálů (změna vzhledu portálu): vyjádření architekta města Kladna k návrhu změny vchodového portálu; 75% souhlas z celkového počtu vlastníků bytových jednotek v objektu ke změně vzhledu; jednoduchá projektová dokumentace ke stavebnímu povolení; stavební povolení; výměna stoupaček (SV,TUV, kanalizace a plyn): bez stavebního ohlášení i povolení.

3 ZPRAVODAJ SBD Ocelář Kladno č. 6 jaro 2007 strana 3 Jednotlivé bytové jednotky: výměna oken (s ponecháním tvaru, rozměrů a barvy bílé): zasklení lodžie bezrámovým systémem: přestavba bytového jádra s ponecháním dispozice: přestavba bytového jádra s pozměněnou dispozicí: jednoduchá projektová dokumentace ke stavebnímu povolení; stavební povolení. Poznámka Ke všem výše uvedeným stavebním úpravám pouze pro jednotlivé bytové jednotky i když nebude požadováno stavební ohlášení nebo povolení, je zapotřebí souhlas se stavebními úpravami od SBD Ocelář jako vlastníka u družstevních bytů a spolumajitele objektu u bytů v osobním vlastnictví. Petr Kučera, vedoucí technického úseku Využívání společných prostor domu a možnosti likvidace odpadu Při návštěvách a kontrolách jednotlivých domů nacházíme stále častěji v jejich společných prostorách odložené věci od ponechaných bot či botníků na chodbách před byty, přes květiny, nábytek, koberce a jiné zařizovací předměty na chodbách, schodištích, v kočárkárnách, sušárnách, mezi sklepními kójemi apod., až po uskladněné pneumatiky či hromady odpadků. Tato situace je nepřípustná hned z několika různých hledisek. Jednak se jedná o porušování požárních a hygienických předpisů, jednak i o neoprávněné využívání prostor úzkou skupinou nájemců, když je v podstatě bráněno ostatním ve využívání jejich práv a v užívání všech společných prostor v souladu s kolaudačním rozhodnutím. Dále připomínáme, že dle zákona o PO č. 133/1985 Sb. vč. novely č. 67/2001 Sb., zákona č. 237/2000 Sb., 17 a dále vyhlášky MV ČNR o PO č. 246/2001 Sb. je uživatel povinen udr- žovat pořádek v nebytových prostorách, v nichž může dojít ke vzniku požáru a ke ztížení zásahu jednotky požární ochrany. Nesmí zde skladovat různý materiál a předměty tak, aby znemožnil přístup k rozvodným zařízením elektrické energie, plynu, vody a ÚT, nebo ztížil záchranné práce. Dále musí udržovat volné chodby, schodiště a další únikové cesty. Je důležité si uvědomit, že i jeden zdánlivě neškodný pár odložených bot může v době paniky osobě unikající před požárem způsobit podvrtnutí kotníku, pád a následné zablokování cesty dalším unikajícím osobám. Apelujeme tedy na odpovědný přístup a ohleduplnost. Společné prostory neslouží jako skladiště věcí, které již dosloužily a v bytě překážejí. Majitele těchto odložených věcí je velmi často problematické najít a prokázat. Pokud se majitel nenajde, může dojít až k vyklizení objednanou firmou. Náklady s tím spojené jsou pak účtovány k tíži všech obyvatelů domu. V neposlední řadě upozorňujeme uživatele bytů na nešvar, který se opakovaně projevuje. Objemný odpad a často i nebezpečný odpad (zářivky, televizory, ledničky, pneumatiky, apod.) uživatelé Pokračování na str. 4 Jak správně vyplnit žádanku Pro opravu ve společných prostorách, případně v bytě je nutné vyplnit žádanku na opravu. Tiskopis je k dispozici u výboru domovní samosprávy nebo na SBD Ocelář (v přízemí, úsek údržby). Pracovníci oddělení údržby vám na telefonu rádi poradí. Vzor č. 1: Společné prostory vyplňuje domovní samospráva. Vzor č. 2: Závada v bytě na ústředním topení. Uživatel požádá o vystavení žádanky domovní samosprávu, tato závada je hrazena z fondu oprav. Vzor č. 3: Závada v bytě nehrazena z fondu oprav. Uživatel může, ale nemusí vyplňovat žádanku. Opravu hradí sám. Jaroslava Petrovská, oddělení údržby

4 strana 4 ZPRAVODAJ SBD Ocelář Kladno č. 6 jaro 2007 SBD Ocelář Kladno Správa SBD Ředitelka JUDr. Halamová Ivanka Úsek ředitele Právní oddělení, podatelna Klepetková Radka Správa vlastníků + DS Hanousek Jiří Správce počítač. sítě Chudoba Jiří Ústředna Procházková Jana Bytové záležitosti Šulcová Marie Účtárna nájemného Mauleová Jana Dandová Vladimíra Technický úsek Vedoucí TÚ Petr Kučera Stavební technik Miroslava Baštová Technik Rim Lukáš Údržba opravy Petrovská Jaroslava Procházková Jana Energetik Vybulka Stanislav Ekonomický úsek Vedoucí EÚ Ing. Vinšová Jarmila Finanční účtárna Křížová Zuzana Faltisová Jitka Ing. Marková Eva Finanční účtárna SVJ Fafková Milada Ing. Jana Vojíková Tuháčková Miroslava Pokladna Říhová Alena Fax, , internet Fax: pri jme Internet: Na pomoc samosprávám ukládají vedle kontejnerů, čímž zakládají tzv. černé skládky. Tento odpad však není odvážen pravidelnou svozovou službou. V případě potřeby likvidace objemného či nebezpečného odpadu lze využít možnosti dané magistrátem města Kladna. Odbor životního prostředí města Kladna zajistil místa, kam mohou občané města Kladna bezplatně odkládat nebezpečné složky komunálního odpadu. Jedním z nich je sběrný dvůr v Rozdělově ve Smečenské ulici. Jedná se o oplocené místo určené pro bezplatné odkládání nebezpečných složek komunálního odpadu (uvedených výše) a jejich krátkodobé skladování. Sběrný dvůr je fyzickým osobám přístupný od pondělí do pátku od 8.00 do hodin a v sobotu od 8.00 do hodin. Dále je zajišťován pravidelný mobilní sběr. Obsluha mobilních sběrných dvorů odebírá nebezpečný odpad od občanů města Kladna od do l7.00 hodin. Stanoviště speciálních převozných kontejnerů jsou oznamována pro každý měsíc na úřední desce magistrátu nebo na jeho internetových stránkách. Pro objemný odpad jsou po městě rozmísťovány velkoobjemové kontejnery. Jejich rozmístění pro každý měsíc je oznamováno stejným způsobem jako u kontejnerů na nebezpečný odpad. Bydlení a paragrafy Pokračování ze str. 3 Stanislav Vybulka, technický úsek Pokračování ze str.1 z dosud ryze nájemního na vlastnicky smíšené subjekty pro zajištění správy nejen zbývajících družstevních bytů, ale i cizího majetku. Lze totiž i do budoucna předpokládat, že správa vlastnických bytů správcem SBD bude převládat. To je pro vlastníky bytů zákonitě ale dražší, než tomu bylo a dosud je u správy bytů družstevních. Je to dáno například tím, že z bytů ve vlastnictví musí družstvo odvádět státu DPH. Vlastníkům bytů zaniká členství v družstvu Většina členů družstva se domnívá, že po převodu bytu do vlastnictví se nic nezmění, a to ani ve vztahu k družstvu. To ale po právní stránce není možné. Vlastnictví soukromé a družstevní jsou totiž dvě rozdílné formy vlastnictví. Pokud je část domu (byt) ve vlastnictví jeho uživatele, pak musí být tato část domu z družstva majetkově vyčleněna. A pokud vlastník dané části domu nemá v družstvu žádný majetkový podíl, nemůže již být jeho členem. Nutno si uvědomit, že po převodu bytu do vlastnictví se po právní stránce nestáváme pouze vlastníky bytu, ale de facto spoluvlastníky domu (společných částí) se specifickými právy k užívané části domu (bytu). Nejsme tedy pouze vlastníkem prostoru, kde bydlíme, ale současně stanoveným podílem i spoluvlastníkem všech společných prostorů v domě i části pozemku, na kterém dům stojí. Takto je pak tento právní vztah zapsán v Katastru nemovitostí. Na to navazují samozřejmě zodpovědnosti z toho vyplývající. Právní spoluzodpovědnost spoluvlastníka za celý dům musí být totiž dohodnuta (zvláště z hlediska oprav a údržby) s ostatními spoluvlastníky domu. A to je ten kámen úrazu, neboť při jiné než družstevní formě bydlení jsou tyto dohody mnohem složitější a konfliktnější. Převod bytu do vlastnictví je dobrovolný akt. Ten, kdo se k němu rozhodne, se sám musí seznámit se všemi výhodami, ale i povinnostmi a možná i riziky s tím spojenými. Pokud někdo využije svého práva a svůj družstevní byt převede do vlastnictví (čímž získá nemalou část dosavadního majetku družstva), nemůže si již nárokovat, využívat a spolurozhodovat o zbývajícím majetku družstva. Tento majetek patří lidem, kteří si na rozdíl od něj ponechali část svého majetku v družstvu a mohou tak získat užitek a výhody, kterým jim z členství v družstvu plyne. Otázky členství v družstvu po převodu bytu (garáže) do vlastnictví řeší i Zákon o převodech bytů. Dle citace tohoto zákona převodem jednotky družstva (rozuměj bytu, event. garáže) zaniká nárok na vrácení členského podílu, připadajícího na převedenou jednotku a současně i členství v družstvu.

5 ZPRAVODAJ SBD Ocelář Kladno č. 6 jaro 2007 strana 5 Výhody družstevního způsobu spravování obytných domů Rozhodujete přímo o nakládaní s vaším bytem Díky transformačnímu zákonu může každý člen družstva převádět členská a užívací práva ke svému bytu na jinou osobu. Přesto, že nejde přímo o prodej bytu ve smyslu převodu nemovitosti, říká se tomu prodej družstevního bytu. Družstevní byt může uživatel bytu nejen prodat, ale také pronajmout či vyměnit. Zároveň jsou členská práva a povinnosti spojené s členstvím po případné smrti uživatele předmětem dědictví. Rozhodujete o převodu bytu do osobního vlastnictví V případě, že se uživatel bytu rozhodl nechat si převést byt do svého osobního vlastnictví a splnil všechny zákonné podmínky, je družstvo povinno převést tento byt do vlastnictví uživatele. Družstvo nemůže byt převést do vlastnictví třetí strany. Jen uživatel bytu tak rozhodne, jak s bytem naloží. Nemůže se tak stát, že byt bude vlastnit jiná osoba než uživatel bytu. Rozhodujete o chodu vašeho domu Družstvo se člení na jednotlivé samosprávy. Každá samospráva má ve svém čele výbor, který řídí veškerou běžnou činnost domu. Samospráva má také zvoleného delegáta, což je zástupce domu zastupující samosprávu na zasedání nejvyššího orgánu družstva shromáždění delegátů. Rozhodujete o svých penězích Každý dům je samostatná hospodařící jednotka. Všechny peníze z jednotlivých bytů v domě jdou na účet tohoto domu. Jednotlivé položky platby za užívání bytu jsou stanovovány dle nákladů let minulých a předpokládaných cen. Příspěvky do fondu oprav si každá samospráva upravuje dle svých potřeb. Samosprávy dostávají každé čtvrtletí účetní sestavu, ze které je patrno, kam jdou jejich peníze a jak byly použity. Uložené peníze se vám zhodnocují Peníze jednotlivých samospráv jsou uloženy v bance, zisk z úroků je převáděn zpět do fondů oprav jednotlivých samospráv. Máte dostatek informací o chodu družstva a o všem, co se bydlení týká Pro vzájemné informování se v družstvu využívá několika způsobů: 1. v každém vchodě je umístěna nástěnka/vitrína samospráv; 2. minimálně jednou do roka se koná schůze samosprávy (tzv. domovní schůze). Schůzí se účastní na pozvání pracovníci správy družstva; 3. minimálně jednou do roka se konají aktivy předsedů domovních samospráv; 4. minimálně jednou za rok se koná shromáždění delegátů; 5. družstvo má své webové stránky na internetu (www.sbdocelar.cz); 6. družstvo vydává jednou ročně zpravodaj, který je členům dodáván zdarma. Doručování písemných zásilek podle zákona I pro řadu našich členů a zejména dlužníků nájemného není tato problematika zcela jasná. Mnozí se domnívají, že když si nevyzvednou na poště avizovanou zásilku, že oddálí či dokonce znemožní vymáhání dluhu nebo s tím související rozhodnutí. Zásilku pošta na příslušné úřadovně uloží po dobu 15 dnů od doručení a v této lhůtě si jí může adresát vyzvednout. Pak se vrací odesílateli. Zásilka, určená do vlastních rukou, se v případě uložení na poště považuje za doručenou desátým dnem od data uložení. Od této chvíle pak běží například lhůta umožňující se proti rozhodnutí odvolat. I soud může rozhodovat bez přítomnosti žalovaného. V daném případě je jeho nepřítomnost hodnocena jako neomluvená. Ve smyslu Stanov našeho SBD je povinnost družstva doručit písemnost doporučeným dopisem splněna, jakmile pošta písemnost doručí nebo jakmile ji vrátí družstvu z poslední známé adresy jako nedoručitelnou. SBD Ocelář Kladno Představenstvo Zdeněk Chmelík předseda Helena Říhová místopředseda Ing. Jiří Šteg ekonomická komise Ing. Karel Turek předseda technická komise Bohuslav Svoboda tech nic ká ko mi se Mgr. Kajetána Iblová předseda ko mi se samospráv Jiří Hanousek komise samospráv Kontakty Tel.: (sekretariát) Kontrolní komise RNDr. Miloš Mrkvička předseda Vojtěch Műller místopředseda Ivo Rajsner Vladimír Lain František Tyburec Kontakty Tel.: (sekretariát) Úřední hodiny pro veřejnost Pondělí , Čtvrtek , Každé poslední pondělí v měsíci jsou úřední hodiny prodlouženy do

6 strana 6 ZPRAVODAJ SBD Ocelář Kladno č. 6 jaro 2007 Z jednání družstva Informace z jednání představenstva za duben 2006 až leden 2007 PD vzalo na vědomí a projednalo: zprávy o činnosti ředitelky SBD; zprávy z komise technické, ekonomické, komise samospráv a komise kontrolní. PD schválilo: umístění reklamní plochy fy Kos- -Štepán-Topp bl. K 216; návrh výběrové komise ve výběrovém řízení na výměnu oken (v 17. případech), na GO lodžií (3x), na vypracování projektové dokumentace, na výměnu rozvodů SV, TUV (8x), na výměnu vchodových dveří (1x), na GO střechy (7x), na zateplení objektu (5x), na opravu správní budovy, na výměnu výtahu (1x), na opravu nájezdové rampy, na výměnu stoupaček plynu (1x), na výměnu telefonní ústředny správní budovy; návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2005; odpovědi a připomínky ze SD ze dne ; úhradu kauce ve výši ,- Kč/byt při výběrovém řízení obálkovou metodou; pokračování práce ve třech komisích technické, ekonomické, k. samospráv; plán hospodaření správních středisek na rok 2007; půjčku ve výši ,- Kč pro blok S7/2. PD rozhodlo: o vyloučení z řad členů družstva z důvodu neplacení nájemného (v 5 případech); o odprodání nebyt. prostoru za částku 2500,- Kč/m 2 ; o ukončení pronájmu nebyt. prostor (ve 13 případech); o pronájmu nebytových prostor (ve 12 případech); o přijetí nových členů; o přidělení nebyt. prostoru (ve 2 případech); o přidělení družst. bytu (v 6 případech); při žádosti o prominutí poplatku z prodlení nad ,- Kč přikládat vyjádření DS; že zálohy na smlouvy o dílo se budou poskytovat na okna a dveře; o pozastavení rozšíření byt. jednotek v domech, kde jsou družstevníci a vlastníci; o přidělení holobytu v ul. Jánská 46; zrušit výběrové řízení na výměnu oken z důvodu nutné opravy rozvodu plynu; proplatit ze zajišťovacího fondu úhrady škod po vloupání; prodloužit nájemní smlouvu na holobyt č. 1 a 4 ul. Jánská 46; o prominutí poplatku z prodlení ve výši 50 % (3 případy); navrhnout novou směrnici o promíjení poplatku z prodlení, tuto předložit ke schválení SD; o zrušení vyloučení z řad členů družstva vyrovnány dluhy (v 5 případech); o půjčce ve výši 1 mil. Kč bloku K 243 z fondu B; o příspěvku ,- Kč z fondu A pro blok A8; prověřit stav garáží a stanovit výši plateb do FO; nabídnout obálkovou metodou byt č. 40 v ul. Štěpánské 2623; v rámci výběrových řízení uvádět, zda akce je v souladu s plánem oprav jinak bude rozhodovat PD na doporučení TK; objednat divadelní představení pro zástupce VDS; konat aktivy ve dnech a v 16 hod.; o půjčce ze zajišťovacího fondu ve výši 600 tis. Kč pro blok L 28/29; prověřit úhradu výměny stoupaček, svolat ČS bloku; provést ihned opravu ležatého páteřního plynovodu včetně hlavních uzávěrů bl. K 205; předložit PD plán oprav na rok 2007 s údaji o zůstatku FO, měsíční tvorbě a tvorbě za 1m 2. PD zamítlo: výběrové řízení na zateplení (komplexně řešit ve spolupráci s SVJ); žádost bl. K 44/45 o výjimku do předpisu nájmu; žádost o úhradu zničené elektroniky v bytě; žádost o prominutí 50 % začleňovacího poplatku. Z komise samospráv Komise samospráv provedla dne revizi zápisů členských schůzí ve všech samosprávách s cílem ověřit platnost mandátů zvolených VDS a ověřit konání ČS alespoň jednou za rok, jak to ukládají stanovy družstva. Bylo zjištěno, že u tří samospráv neproběhly v řádném termínu volby, ani se nekonaly členské schůze. Propadlé volební mandáty byly zjištěny u dalších 22 DS. Tyto již byly písemně vyzvány k urychlenému provedení voleb. Na shromáždění delegátů by jinak byl jejich hlas neplatný. Členské schůze nebyly v roce 2006 svolány také ještě v dalších 26 případech. Rovněž na tyto VDS byla odeslány písemná výzva. Komise samospráv na svých jednáních řeší mimo jiné také některé stížnosti. V roce 2006 nám byly doručeny nejčastěji stížnosti na porušování domovního řádu. Bylo to 14 stížností, konkrétně na rušení nočního klidu, znečišťování společných prostor a okolí domu, nedodržování stanoveného rozpisu na úklid společných prostor, na značně zanedbaný technický stav bytu a obavy z toho plynoucí, na vytopení od sousedů, na jiné zásahy do práva nerušeně užívat byt a na užívání nebytových prostor. V neposlední řadě jsme při tom často účastníky sporů a nezdravých mezilidských vztahů. Umíte si Zpravodaj SBD Ocelář Kladno č. 6 Vydal SBD Ocelář Kladno pro svou vnitřní potřebu. Toto číslo vyšlo v květnu Redakční rada JUDr. Ivanka Halamová Mgr. Ka je tá na Iblová Výroba Redakce, inzerce a příprava pro tisk: ing. Pavel Marek (tel.: , Zlom, layout: Jakub Procházka Tisk: Klubko 55 Informace o možnostech inzerce ve Zpravodaji SBD Ocelář poskytne sekretariát SBD, paní Klepetková, tel.:

7 ZPRAVODAJ SBD Ocelář Kladno č. 6 jaro 2007 strana 7 představit, že řešení takových problémů není jednoduché, stejně jako písemně vyjádřit konečné stanovisko. Ubylo stížností na majitele psů. Zdá se, že v tomto směru jsou již chovatelé ohleduplnější. Bylo by dobře, kdyby chovatelé byli v ohleduplnosti ještě důslednější a projevilo se to úklidem psích výkalů v okolí domů. Dalších zhruba 6 stížností obsahuje nespokojenost s prací domovní samosprávy, s pronájmem a užíváním nebytových prostor. Pronájem nebytových prostor, zbudování prodejny a pak následné stížnosti uživatelů bytů jsou pro nás tvrdým oříškem. Členská schůze domu rozhodne o zřízení prodejny a případné problémy pak má rozsoudit družstvo. Jsem toho názoru, že každá domovní samospráva má za svá rozhodnutí nést i zodpovědnost. A to ve všem. Proto tak apelujeme, aby členové družstva a všichni uživatelé chodili na schůze DS a na všech rozhodnutí se po zralé úvaze podíleli. Výše uvedených stížností na porušování domovního řádu by také ubylo, kdy- Obrazem bychom byli tolerantní a své povinnosti upřednostňovali stejně jako svá práva. Mgr. Kajetána Iblová, předseda komise samospráv Rady, názory, zajímavosti Proč vedle sebe neumíme bydlet? Každý měsíc je našemu družstvu hlášeno několik stížností na porušování domovního řádu. Většina stěžovatelů touto cestou požaduje od družstva vyřešení jejich sporu se svými sousedy. Rok od roku těchto stížností přibývá a jejich obsah se stále přiostřuje. Často jsou od družstva požadována řešení problémů, které by se mezi dospělými lidmi vůbec neměly stávat. Mezi lidmi mizí vzájemná tolerance a je nahrazována bezohledností a někdy i arogancí. Co všechno lidé dokáží v zájmu vlastního pohodlí a přehlížením svého okolí? Pro názornost uvádím případ, kdy uživatel bytu pravidelně vyloží před dveře svého bytu pytle s odpadky a nechá je tam volně povalovat i několik dní. Společné části domů, mezi něž patří i bezprostřední okolí bytů, jsou asi tou největší popelkou. O zápachu, který z odpadků vychází ani nehovořím. Rovněž i další případ, kdy uživatel kuřák ve společných prostorách kouří, neboť mu kouř v jeho bytě vadí. Samozřejmě mu ale nevadí, že kouř ve společných prostorách zatěžuje ostatní uživatele domu. Kladu si otázku, jestli lidé vedle sebe ještě vůbec umí bydlet. A už vůbec mě nenapadá, jak tento problém řešit. Družstvo totiž v těchto případech nemá žádné účinné nástroje a apelování na domovní řád je takovým lidem pro smích, nebo nechápou, o čem je řeč. Výsledek je ale stejný. Novotou září po provedené opravě blok K229.

ZPRAVODAJ. Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno

ZPRAVODAJ. Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno ZPRAVODAJ SBD Ocelář Kladno č. 3 podzim 2004 strana 1 ZPRAVODAJ Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno číslo 3 podzim 2004 3 Úvodní slovo Vážení členové družstva, vážení čtenáři! Dovolte, abychom již

Více

Zpráva předsedy představenstva na podzimní SD dne 6. 12. 2011

Zpráva předsedy představenstva na podzimní SD dne 6. 12. 2011 Zpravodaj bytového družstva DRUŽBA v Ústí nad Labem Ročník 19 Číslo 4/2011 Zpráva předsedy představenstva na podzimní SD dne 6. 12. 2011 Po krátkém úvodu a uvítání přítomných byly zrekapitulovány obvodové

Více

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz ---------------------------------------------------------------------------------------

Více

Analýza a porovnání vybraných softwarů určených pro správu domů a bytů z hlediska účetních výstupů

Analýza a porovnání vybraných softwarů určených pro správu domů a bytů z hlediska účetních výstupů Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta sociálně ekonomická Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Podniková ekonomika a management Forma studia: prezenční Školní

Více

Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa

Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Obsah: Úvodní slovo předsedy představenstva Profil OSBD Česká Lípa a předmět činnosti Základní informace rozmístění

Více

pro členy družstva POHOTOVOSTNÍ A HAVARIJNÍ SLUŽBA SBD POKROK Vyšlo v listopadu 2003 číslo 03/2003 Obsah:

pro členy družstva POHOTOVOSTNÍ A HAVARIJNÍ SLUŽBA SBD POKROK Vyšlo v listopadu 2003 číslo 03/2003 Obsah: pro členy družstva Dočkáme se nových bytů? Stavební bytová družstva stavěla již od sedmdesátých let 19. století. Dodnes existují nástupci v podobě "Obecně prospěšných bytových družstev", tzv. Lidová bytová

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Č L Á N E K 3. Základní ustanovení

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Č L Á N E K 3. Základní ustanovení STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Č L Á N E K 1 Základní ustanovení 1) Tyto stanovy, jsou zpracovány v návaznosti na přijaté prohlášení ust. 1166 odst. 2 zákona č. 89/2012

Více

1 Úvodní slovo předsedy představenstva SBD Vítkovice 2-9. 2 Změna právního postavení družstva od 1.1.2014 10-13

1 Úvodní slovo předsedy představenstva SBD Vítkovice 2-9. 2 Změna právního postavení družstva od 1.1.2014 10-13 STAVEBNÍ BYTOVÉ DR U ŽS TVO VÍTKOVICE, Ostrava - Mariánské Hory, Daliborova 54, 709 71 IČ 00050806, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 I N F O R M Á T O R Obsah str.č. 1 Úvodní slovo předsedy

Více

o Brno vební b DRUŽBA ové družstv Slavíme 55. výročí založení. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!! ÚVODNÍ SLOVO Vážení členové družstva,

o Brno vební b DRUŽBA ové družstv Slavíme 55. výročí založení. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!! ÚVODNÍ SLOVO Vážení členové družstva, DRUŽBA vební b yt ové družstv o Brno DRUŽBA,, sta stav byt yto družstvo Číslo 33 Červen 2014 ÚVODNÍ SLOVO Vážení členové družstva, poprvé v tomto roce se Vám dostává nové číslo Informačních listů. Stejně

Více

pro členy družstva Vyšlo v listopadu 2004 číslo 04/2004 Obsah:

pro členy družstva Vyšlo v listopadu 2004 číslo 04/2004 Obsah: pro členy družstva Vyšlo v listopadu 2004 číslo 04/2004 Obsah: Šance na bydlení pro střední vrstvy Po rekonstrukci vlády letos v létě prezentovalo Ministerstvo pro místní rozvoj záměry na podporu nové

Více

RAVODAJ "..'" I ~ $]1. MÝTY O BYTOVÝCH DRUŽSTVECH Je čeho se obávat?

RAVODAJ ..' I ~ $]1. MÝTY O BYTOVÝCH DRUŽSTVECH Je čeho se obávat? "..'" I ~ RAVODAJ STAVEBNíHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MíR TEPLICE 33.Číslo - duben 2002 MÝTY O BYTOVÝCH DRUŽSTVECH Je čeho se obávat? Čas od času proběhne v médiích zpráva, jak složitá je situace bývalých členů

Více

FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU

FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU FINANCING

Více

Lidového bytového družstva Olomouc

Lidového bytového družstva Olomouc INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Lidového bytového družstva Olomouc ročník 5 ČERVEN 2005 číslo 1 * Shromáždění delegátů 26.5.05 * Výsledky hospodaření 2004 * Změny stanov * Dění v samosprávách * Informace technické

Více

Výstavba v Modřanech

Výstavba v Modřanech pro členy a klienty družstva V městské části Praha 12, v Pískové ulici v Modřanech, stojí objekt SBD POKROK, který sloužil řadu let provozně-technickému úseku. Život ale přináší změny, celý úsek se postupně

Více

naleznete odpověď na mnoho Vašich otázek. I tyto stanovy jste nalezli ve své poštovní schránce. Pokud budete mit jakékoliv

naleznete odpověď na mnoho Vašich otázek. I tyto stanovy jste nalezli ve své poštovní schránce. Pokud budete mit jakékoliv li Z 10. číslo - listopad 1997 Vážení čtenáři, do Vaší poštovní schránky jsme vložili jubilejní desáté číslo Zpravodaje. Naší snahou bylo informovat Vás o veškerém družstevním dění a seznamovat Vás se

Více

PROJEKT INFORMAČNÍ BULLETIN

PROJEKT INFORMAČNÍ BULLETIN PROJEKT INFORMAČNÍ BULLETIN PRODEJ BYTOVÉHO FONDU MĚSTA ZNOJMA Listopad 2012 PROJEKT Domy rozdělené na byty a oceněné Zaměření bytů/nebytových prostor Příprava prohlášení vlastníka Zápis prohlášení vlastníka

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Měsíčník pro členy bytového družstva Klášterec n.o. BULLETIN BYTOVÉHO DRUŽSTVA číslo 50 ŘÍJEN - LISTOPAD Vydává SBD Klášterec n.o., Chomutovská 61, tel. 474 316 611, pro členy družstva - ZDARMA Informace

Více

S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3

S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva Družstvo přijalo firmu Lidové bytové družstvo

Více

ZAMĚSTNANEC A BYDLENÍ

ZAMĚSTNANEC A BYDLENÍ ZAMĚSTNANEC A BYDLENÍ 2011 ANEB JAK ZNALOSTÍ PRÁV A POVINNOSTÍ PŘEDCHÁZET MOŽNÝM PROBLÉMŮM S BYDLENÍM ZAMĚSTNANEC A BYDLENÍ ANEB JAK ZNALOSTÍ PRÁV A POVINNOSTÍ PŘEDCHÁZET MOŽNÝM PROBLÉMŮM S BYDLENÍM Autor:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2013 ZELENÁ HORA stavební bytové družstvo Brněnská 1146/30 591 01 Žďár nad Sázavou IČO: 00 05 07 84 DIČ: CZ 00 05 07 84 Zápis družstva v obchodním rejstříku je veden u Krajského soudu v Brně, oddíl Dr XXXIV,vložka

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků je právnickou osobou založenou za účelem zajišťování

Více

Společenství vlastníků jednotek v praxi PRACOVNÍ MATERIÁL

Společenství vlastníků jednotek v praxi PRACOVNÍ MATERIÁL Společenství vlastníků jednotek v praxi PRACOVNÍ MATERIÁL Lidové bytové družstvo Praha 3 2009 Obsah: Společenství vlastníků jednotek..... 2 Shromáždění vlastníků jednotek jako nejvyšší orgán společenství..

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 1/2014 Všeobecné smluvní podmínky nájmu bytu (nebytového prostoru) v podmínkách bytového spoluvlastnictví.

Vnitrodružstevní směrnice č. 1/2014 Všeobecné smluvní podmínky nájmu bytu (nebytového prostoru) v podmínkách bytového spoluvlastnictví. Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 1/2014 Všeobecné

Více

ZPRAVODAJ č.19 pro členy a klienty SBD Zahradní Město

ZPRAVODAJ č.19 pro členy a klienty SBD Zahradní Město STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZAHRADNÍ MĚSTO ZPRAVODAJ č.19 pro členy a klienty SBD Zahradní Město listopad 2014 E-mail: sbd@sbdzm.cz Webové stránky: www.sbdzm.cz OB SAH 1. Informace o 100. SD SBD ZM 2. Informace

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

OBSAH. PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing.

OBSAH. PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing. OBSAH PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing. Zdeněk Mikel 3 5 7 9 11 13 15 Organizační struktura 17 Odbor ekonomický Odbor

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II.

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma BYTOVÉ DRUŽSTVO DUBINA II. Článek 2 Sídlo družstva Odolena Voda:; Nad Štolami 459, PSČ 250 70 Článek 3 Vznik a trváni

Více

I N F O R M A C E pro členy

I N F O R M A C E pro členy Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh, Rudná 70 I N F O R M A C E pro členy O b s a h : 1. Modernizujeme dům výměna oken 2. Program modernizace bytového fondu SBD Hlubina 3. Ekonomické řešení

Více

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno Záznam z pracovní porady právnických osob (II. skupina SVJ Slatina, Vinohrady) a delegátů na shromáždění delegátů, která se konala v pondělí

Více

N o t á ř s k ý z á p i s

N o t á ř s k ý z á p i s Strana první. ---------------------------------------------------------- Nz 987/2014 -------------------- ---------------------------------------------------------------------------- N 993/2014 --------------------

Více