PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ"

Transkript

1 PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Národní ústav odborného vzdělávání Praha, 2011 Firemní ekonom Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

2 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ... 4 MOŽNOSTI PRACOVNÍHO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA CHARAKTERISTIKA PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 4 POJETÍ A CÍLE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU... 5 CHARAKTERISTIKA OBSAHU VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU... 5 ORGANIZACE VÝUKY... 5 METODICKÉ POSTUPY VÝUKY... 6 POSTUPY HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VÝUKY... 6 VSTUPNÍ PŘEDPOKLADY UČEBNÍ PLÁN MODULY PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 8 PŘÍLOHA Č. 1 - ZPŮSOB ZJIŠŤOVÁNÍ ZPĚTNÉ VAZBY OD ÚČASTNÍKŮ PŘÍLOHA Č. 2 - PRVOTNÍ EVALUACE PROGRAMU DV SOCIÁLNÍMI PARTNERY PŘÍLOHA Č. 3 - ROZPOČET PRO REALIZACI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

3 1. Identifikační údaje programu dalšího vzdělávání Název školy Adresa školy Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž Nábělkova 539, Kroměříž Zřizovatel školy Název programu dalšího vzdělávání Typ programu dalšího vzdělávání Vstupní požadavky na uchazeče Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče Forma studia Délka studia Způsob ukončení Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně Firemní ekonom Vzdělávací program rozšiřující kvalifikaci Minimálně úplné střední vzdělání s maturitní zkouškou v jakémkoliv odborném oboru Dobrý zdravotní stav umožňující práci na PC a s internetem prezenční 60 hodin Započtení úspěšně absolvovaných modulů Získaná kvalifikace Certifikát Certifikát školy o absolvování kurzu 3

4 2. Profil absolventa Absolvent vzdělávajícího programu získá znalosti a kompetence z oblasti tržní ekonomiky a podnikatelských záměrů, financování podniku, rozdělení majetku ve firmě, znalosti o základních daňových předpisech nutných pro chod firmy, problematice zaměstnanců a pracovně právních vztazích, marketinku a prodeji, dále získá manažerské dovednosti správného řízení podniku. Osvojí si základní informace o praktickém provozu firmy jednoduchou a srozumitelnou formou. Absolvent se zorientuje, načerpá základní znalosti a získá všeobecný přehled v nejběžnějších oblastech ekonomického provozu firmy. Absolventi s dobrými znalostmi firemní ekonomiky si je utřídí nebo osvěží. Výsledky vzdělávání Absolvent programu dalšího vzdělávání je schopen: rozlišit jednotlivé potřeby člověka i kolektivu a jejich uspokojování, charakterizovat výrobu a její výrobní faktory, orientovat se v základech tržního systému a vysvětlit úlohu zisku v tržním systému, vyhotovit podnikatelský záměr a rozlišit základní právní formy podnikání orientovat se v nákladech, výnosech a zisku podniku, vyjmenovat zdroje financování, stanovit tzv. kalkulaci ceny, vyhotovit zakladatelský rozpočet a zjistit, zda založení podniku přinese efekt, rozlišit majetek firmy a zdroje financování, pracovat s opotřebením majetku, umět ho pořídit a vyřadit rozdělit daně na přímé a nepřímé, objasnit daň z příjmu a DPH, orientovat se v ostatních daních, registrovat se k daním, podat daňové přiznání, správně zaplatit daně, vyhotovit daňovou evidenci orientovat se na trhu práce, získávat informace o nabídkách práce, uzavřít nebo ukončit pracovní poměr, použít základní právní předpisy pro pracovně právní vztahy, zabezpečit se při ztrátě zaměstnání, nastavit správně principy odměňování za práci, rozlišit výhody podnikání a zaměstnání vyhotovit marketingový plán, nastavit nástroje marketingu, správně nastavit cenu produktu, provést distribuci a propagaci produktu, popsat fáze prodejní činnosti a sestavit prodejní smlouvu rozlišit jednotlivé typologie osobnosti pro vedoucí pracovníky a manažery, chápat roli manažera v podniku, uplatňovat všechny složky řízení, využívat zásady time managementu, dobré personální práce, získat dobrého zaměstnance, efektivně řešit konflikty na pracovišti, Možnosti pracovního uplatnění absolventa Osvojené klíčové kompetence a základy odborného ekonomicko-právního vzdělávání jsou předpokladem pro dobré uplatnění na trhu práce jako ekonom, vedoucí pracovník menších rutinních celků nebo při zahájení vlastního podnikání. 4

5 3. Charakteristika programu dalšího vzdělávání Pojetí a cíle vzdělávacího programu Cílem vzdělávacího programu je poskytnout účastníkům systém teoretických vědomostí a praktických dovedností, které mohou uplatnit v oblasti ekonomicko právních znalostí vedení podniku, firmy nebo při vlastním podnikání. Důležitým záměrem je také vytvářet a upevňovat v povědomí absolventů význam zdravotních, ekologických a globálních aspektů řízení podniku, jakož i vytváření příznivých podmínek pro práci a odpočinek. Charakteristika obsahu vzdělávacího programu Předložený vzdělávací program obsahuje šest modulů, z nichž čtyři se zabývají ekonomickou teorií nutnou pro řízení podniku, jeden modul se zabývá vztahem zaměstnavatele a zaměstnanců, tedy platnými pracovně právními vztahy a předpisy správně fungujícími ve firmě. Poslední modul je zaměřen na manažerské vědomosti a dovednosti nutné pro úspěšný chod podniku nebo firmy. Jednotlivé moduly lze charakterizovat takto: 1. Podstata tržní ekonomiky a podnikatelský záměr potřeby a jejich uspokojování, výrobní faktory, zisk, právní normy podnikání 2. Financování podniku a majetek ve firmě oběžný a dlouhodobý majetek, náklady, výnosy a zisk, zakladatelský rozpočet, rozvaha 3. Základní daňové předpisy pro chod firmy soustava daní, DPH, daň z příjmu a ostatní daně, daňová evidence 4. Problematika zaměstnanců znaky práce a trh práce, pracovně právní vztahy, odměňování za práci, ztráta zaměstnání 5. Marketing a prodej průzkum trhu, produkt a jeho cena, distribuce, propagace, prodej 6. Manažerské dovednosti aneb řízení podniku role manažera, typologie osobnosti pro vedoucí pracovníky a manažery, motivace, time management, výběr získávání dobrého zaměstnance, řešení konfliktů, Organizace výuky Výuka bude organizována na základě níže uvedených kritérií: forma vzdělávání prezenční vzdělávací program je realizován modulovou výukou. Vyučovací lekce trvá 45 minut s 10 minutovými přestávkami. Teoretická výuka probíhá v hlavní budově Střední školy Centra odborné přípravy technické Kroměříž, Nábělkova 539, které je vybaveno potřebnými, zejména audiovizuálními pomůckami a výuka bude probíhat při splnění všech požadavků na bezpečnost a ochranu při práci, účastník bude respektovat požadavky školicí organizace. V souladu s učebním plánem budou probírány jednotlivé povinné moduly. 5

6 Týdenní rozvrh předpokládá odpolední výuku 2 x týdně s denní dotací 4 vyučovacích lekcí po dobu cca 8 týdnů. Po dohodě s objednatelem programu je možno stanovit i jiné časové rozložení výuky. Metodické postupy výuky. Vzdělávací program bude realizován těmito formami: 1. prezenční metody vzdělávání: výkladově ilustrativní výklad, vysvětlování, přednáška k jednotlivým obsahovým celkům dialogické řízený rozhovor či diskuse k pedagogem nastolenému problému, zadané referáty na dané téma forma písemných testů - opakování a procvičení učiva dílčích celků workshop řešení nastolené ekonomické situace samostatná práce 2. distanční metody vzdělávání: elektronická diskuse elektronická zdrojová základna doporučené a související literatury (Internet) samostudium Výkladově ilustrativní metody budou využívat dostupnou audiovizuální techniku s využitím vytvořených prezentací. Formy workshopů budou využity zejména pro získání praktických vědomostí a dovedností. Samostatné práce bude zařazena při procvičení a upevnění učiva spolu s řadou dílčích testů. K upevnění a procvičení učiva bude možno využít i výše uvedené distanční metody vzdělání využívající převážně elektronickou diskusi a možné doporučené zdroje na internetu. Postupy hodnocení výsledků výuky. Hodnocení účastníků kurzu bude zabezpečeno průběžně formou rozhovoru, písemnou formou pomocí testu s otevřenou nebo uzavřenou odpovědí. Znalosti potřebných výpočtových postupů a práce s příslušnými daňovými předpisy budou upevňovány řešením příkladů na workshopech nebo při samostatných pracích. Každý modul bude zakončen zápočtem, který bude odvislý od docházky nejméně 80% účasti a splnění závěrečného písemného testu s 25 otázkami max. dobou vypracování 30 minut, hranice úspěšnosti je stanovena na 50%. Pokud absence u jednoho dílčího modulu bude vyšší než 20 %, je možno nařídit doplňkovou ústní teoretickou zkoušku v maximálním rozsahu 15 minut. Bude-li tato zkouška úspěšná, může být modul započten. Závěrečný písemný test jednotlivých modulů nebo teoretickou zkoušku může účastník 1x opakovat. 6

7 Vstupní předpoklady Vzdělávací program je určen pro muže i ženy, kteří mají střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo vysokoškolské vzdělání jakéhokoliv zaměření. Vzdělávací program mohou absolvovat také pracovníci se základními znalostmi z oblasti ekonomickoprávní, kteří se podílejí na zajišťování ekonomicko právního chodu v podnicích a prevenci rizik, s dobrými praktickými dovednostmi pro práci na PC a s Internetem. Také jej mohou absolvovat osoby bez praxe, kteří si chtějí rozšířit své všeobecné ekonomicko právní vědění nebo osoby samostatně výdělečně činné a podnikající. Tuto pozici mohou vykonávat lidé s dobrým zdravotním stavem, kteří nemají tato onemocnění: prognosticky závažné poruchy vidění. prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu. závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování. 4. Učební plán Střední škola Centrum odborné přípravy technické Kroměříž Nábělkova 539, Kroměříž Název programu dalšího vzdělávání Název modulu Kód modulu teorie Hodinové dotace praxe samostudium Způsob ukončení modulu POVINNÉ MODULY Název modulu PEPZ zápočet Název modulu FPMF zápočet Název modulu ZDPF zápočet Název modulu PZ zápočet Název modulu MP zápočet Název modulu MDŘP zápočet Součty 60 CELKEM Optimální trajektorie: PEPZ FPMF ZDPF PZ MP MDŘP 7

8 5. Moduly programu dalšího vzdělávání Název modulu Podstata tržní ekonomiky a podnikatelský záměr Kód Délka modulu 10 hodin Platnost Typ modulu povinný Kredity Vstupní předpoklady PEPZ Minimálně střední vzdělání v oboru ekonomicko-právním, jakémkoliv odborném zaměření, osoby samostatně výdělečně činné s velmi dobrými praktickými dovednostmi pro práci na PC a s Internetem. Stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem tohoto modulu je seznámit účastníky s potřebami a jejich uspokojováním, výrobními faktory, ziskem a právními normami podnikání. Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: a) používat a aplikovat základní ekonomické pojmy tržní ekonomiky, b) rozlišit jednotlivé potřeby člověka i kolektivu a jejich uspokojování, c) charakterizovat výrobu a její výrobní faktory, d) orientovat se v základech tržního systému, e) na příkladu popsat fungování tržního mechanismu, f) vysvětlit úlohu zisku v tržním systému, g) posoudit vliv ceny na nabídku a poptávku, vyjádřit formou grafu určení rovnovážné ceny, h) vyhotovit podnikatelský záměr, i) rozlišit základní právní formy podnikání, j) orientovat se v nákladech, výnosech a zisku podniku, k) stanovit cenu jako součet nákladů, zisku a DPH a vysvětlit, jak se cena liší podle zákazníka, místa a období, l) vyjmenovat majetek firmy, rozlišit zdroje financování, stanovit tzv. kalkulaci ceny, m) vyhotovit zakladatelský rozpočet a zjistit, zda založení podniku přinese efekt. Učivo / obsah výuky Potřeby, statky, služby, spotřeba, životní úroveň Výroba, výrobní faktory, hospodářský proces Trh, nabídka, poptávka, zboží, cena, graf N-P Tržní mechanismus, monopol, konkurence, úloha státu Doporučené postupy výuky Prezenční metody vzdělávání: výkladově ilustrativní výklad, vysvětlování, přednáška k jednotlivým celkům dialogické řízený rozhovor či diskuse k pedagogem nastolenému problému, referát forma písemných testů - opakování a procvičení učiva dílčích celků workshop řešení nastolené ekonomické situace samostatná práce Distanční metody vzdělávání: elektronická diskuse elektronická zdrojová základna doporučené a související literatury (Internet) samostudium 8

9 Způsob ukončení modulu Zápočet písemný test s 25 otázkami max. doba vypracování 30 minut, hranice úspěšnosti 50%, splnění dílčích zadaných úkolů, 80% účast, v případě větší absence doplňková teoretická ústní zkouška max. 15 minut. Kritéria hodnocení výsledků výuky výsledek výuky kritéria hodnocení ad a) Správně používá a aplikuje základní ekonomické pojmy. 5% ad b) Umí rozlišit jednotlivé potřeby člověka i kolektivu a jejich uspokojování. 5% ad c) Kompletně charakterizuje výrobu a její výrobní faktory. 10% ad d) Dobře se orientuje se v základech tržního systému, používá vhodně volené pojmy. 10% ad e) Správně vysvětlí a na příkladu popíše fungování tržního mechanismu. 5% ad f) Umí vysvětlit úlohu zisku v tržním systému. 5% ad g) Dokáže úplně posoudit vliv ceny na nabídku a poptávku, vyjádří formou grafu určení rovnovážné ceny. 10% ad h) Umí vyhotovit jednoduchý podnikatelský záměr. 5% ad i) Správně rozlišuje a dokáže popsat základní právní formy podnikání. 10% ad j) ad k) ad l) ad m) Dokáže se orientovat v nákladech, výnosech a zisku podniku, umí vysvětlit vztah a vazby mezi nimi. 10% Umí stanovit cenu jako součet nákladů, zisku a DPH a vysvětlit, jak se cena liší podle zákazníka, místa a období. 10% Správně označí majetek firmy, vyjmenuje zdroje financování a stanoví tzv. kalkulaci ceny. 5% Dokáže vyhotovit zakladatelský rozpočet a zjistit, zda založení podniku přinese efekt. 10% doporučená literatura a informační zdroje 1. KLÍNSKÝ, P. Ekonomika, ekonomická a finanční gramotnost pro střední školy, Praha: Eduko s ISBN Název modulu Financování podniku a majetek ve firmě Kód FPMF Délka modulu 10 hodin Platnost Typ modulu povinný Kredity Vstupní předpoklady Minimálně střední vzdělání v oboru ekonomicko-právním, jakémkoliv odborném zaměření, osoby samostatně výdělečně činné s velmi dobrými praktickými dovednostmi pro práci na PC a s Internetem. 9

10 Stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem tohoto modulu je seznámit studenty s problematikou podnikových financí v podmínkách České republiky. Modul je zaměřen na zvládnutí problematiky nezbytné pro přijímání finančních rozhodnutí. Současně by měl vést k základním praktickým návykům při analyzování a sestavování finančních plánů podniku. Absolvent by se měl zorientovat v obchodním zákoníku, osvojit si základní předpoklady vzniku jednotlivých právních forem podnikání, pochopit problematiku obchodněprávních vztahů na trhu a naučit se rozlišit majetek, který se v podniku využívá pro jeho plynulý chod. Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: n) definovat jednotlivé typy podnikatelských subjektů, zhodnotit jejich ekonomickou podstatu a sestavit zakladatelský rozpočet nutný pro získání finančních prostředků, popsat jednotlivé druhy nákladů, výnosů a hospodářský výsledek firmy o) vyjmenovat a rozdělit majetek podniku ze dvou hledisek, tj. majetek podle druhů (aktiva firmy) a zdroje krytí majetku (pasiva firmy) p) charakterizovat zdroje financování důležité pro fungování podniku, popsat je a vysvětlit na praktických příkladech q) popsat strukturu dlouhodobého majetku včetně názorných příkladů, prezentovat způsoby pořízení dlouhodobého majetku, porovnat rozdíly mezi jednotlivými způsoby, odlišit finanční leasing od operativního leasingu a prodeje majetku na splátky z důvodu časté záměny, stanovit způsob oceňování dlouhodobého majetku na základě jeho pořízení r) pochopit význam postupného opotřebovávání dlouhodobého majetku a přenášení jeho hodnoty do nákladů firmy postupně prostřednictvím ročních odpisů, charakterizovat jednotlivé druhy odpisů a jejich metody, a to metodu rovnoměrného odepisování a metodu zrychleného odepisování, vypočítat daňové a účetní odpisy na konkrétních příkladech a aplikovat je do daňového přiznání, evidovat dlouhodobý majetek na dokladech, které jsou k tomu určeny s) popsat strukturu oběžného majetku včetně uvedení praktických příkladů, nakreslit a vysvětlit jednotlivé fáze koloběhu oběžného majetku, vypočítat rychlost oběhu zásob v podniku měřenou dvěma ukazateli, a to počtem obrátek a dobou obratu t) určit zásady racionálního řízení zásobování, sestavit plán zásobování, zjistit velikost nákupu zásob, využít pro řízení jednotlivých druhů zásob metodu ABC, zaevidovat oběžný majetek potřebný pro plynulý chod firmy a vystavit potřebné doklady související se zásobováním u) vstoupit do obchodního vztahu, který vzniká mezi dodavatelem a odběratelem a je upraven obchodním zákoníkem, uzavřít kupní smlouvu s jejími podstatnými náležitostmi, popsat povinnosti prodávajícího a povinnosti kupujícího, charakterizovat obchodněprávní odpovědnost Učivo / obsah výuky druhy podnikatelských subjektů zakladatelský rozpočet náklady, výnosy, hospodářský výsledek majetek podniku aktiva, pasiva zdroje financování vlastní, cizí dlouhodobý majetek podniku, pořízení a oceňování opotřebení dlouhodobého majetku odpisy, evidence dlouhodobého majetku oběžný majetek a jeho koloběh zásobovací činnost podniku kupní smlouva 10

11 Doporučené postupy výuky Prezenční metody vzdělávání: výkladově ilustrativní výklad, vysvětlování, přednáška k jednotlivým obsahovým celkům dialogické řízený rozhovor či diskuse k pedagogem nastolenému problému, referáty na dané téma forma písemných testů opakování a procvičování učiva dílčích celků workshop řešení nastolené ekonomické situace samostatná práce Distanční metody vzdělávání: elektronická diskuse elektronická zdrojová základna doporučené a související literatury (Internet) samostudium Způsob ukončení modulu Zápočet písemný test s 25 otázkami max. doba vypracování 30 minut, hranice úspěšnosti 50 %, splnění dílčích zadaných úkolů, 80 % účast, v případě větší absence doplňková teoretická ústní zkouška max. 15 minut. Kritéria hodnocení výsledků výuky výsledek výuky ad a) ad b) ad c) ad d) ad e) kritéria hodnocení Definice podnikatelského subjektu je správná. Zhodnocení ekonomické podstaty podnikatelského subjektu je odpovídající. Správně charakterizuje náklady a výnosy. 15% Správně rozdělí majetek podniku ze dvou hledisek podle druhů (aktiva firmy) a podle zdrojů krytí (pasiva firmy). Znalosti aplikuje na praktických příkladech. 15% Dobře charakterizuje zdroje financování, které jsou potřebné pro fungování podniku. Zdroje rozdělí na vlastní a cizí a dokáže vysvětlit rozdíly mezi jednotlivými druhy financování. 10% Definice pojmů dlouhodobý majetek hmotný, nehmotný a finanční je správná. Správně prezentuje způsoby pořízení dlouhodobého majetku a umí porovnat rozdíly mezi jednotlivými způsoby. Umí správně odlišit finanční leasing od operativního leasingu a prodeje majetku na splátky. Ke konkrétní možnosti pořízení dlouhodobého majetku umí přiřadit odpovídající způsob oceňování dlouhodobého majetku. 15% Správně vysvětlí význam postupného opotřebování dlouhodobého majetku a umí přenést jeho hodnotu postupně do nákladů firmy prostřednictvím ročních odpisů. Definuje jednotlivé druhy odpisů a jejich metody. Správně vypočítá daňové i účetní odpisy na praktickém příkladu firmy a vystaví potřebné doklady určené k evidenci dlouhodobého majetku. 10% 11

12 ad f) ad g) ad h) Definice oběžného majetku je správná. Popíše strukturu oběžného majetku a graficky znázorní jeho koloběh. Správně vypočítá počet obrátek a dobu obratu. 15% Správně popíše zásady racionálního řízení zásob, sestaví plán zásobování a vypočítá velikost nákupu na konkrétním příkladě. Rozdělí oběžný majetek podle metody ABC. Vystaví potřebné doklady určené k evidenci oběžného majetku. 10% Dobře se orientuje v situaci na trhu, jehož výsledkem je uzavření obchodněprávního vztahu mezi odběratelem a dodavatelem. Sepíše kupní smlouvu se všemi náležitostmi, které jsou upraveny v obchodním zákoníku. 10% doporučená literatura a informační zdroje a. ŠVARCOVÁ, J. a kol.: Ekonomie - stručný přehled, Zlín: CEED, s ISBN b. KLÍNSKÝ, P.: MÜNCH, O.; CHROMÁ, D.: Ekonomika ekonomická a finanční gramotnost pro střední školy, Praha: EDUKO, s ISBN c. VALACH, J. a kol.: Finanční řízení podniku, Praha: Ekopress, ISBN d. EMMET, S.: Řízení zásob, Praha: Computer Press, s ISBN e. SCHOLLEOVA, H.: Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy, Praha: GRADA, s ISBN f. MLČOCH, J.: Financování podniku pro OA, Praha: FORTUNA, s ISBN g. ČISTÁ, L.: Ekonomika pro střední odborná učiliště a veřejnost, Praha: FORTUNA, s ISBN h. MENDL, Z.; ZLÁMAL, J.: Ekonomie nejen k maturitě 1 obecná ekonomie, Praha: Computer Media, s. 128, ISBN i. PETRŽELOVÁ, J.: Maturitní otázky ekonomie, Praha: FRAGMENT, s ISBN Název modulu Základní daňové předpisy pro chod firmy Kód ZDPF Délka modulu 10 hodin Platnost Typ modulu povinný Kredity Vstupní předpoklady Minimálně střední vzdělání v oboru ekonomicko-právním, jakémkoliv odborném zaměření, osoby samostatně výdělečně činné s velmi dobrými praktickými dovednostmi pro práci na PC a s Internetem 12

13 Stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem modulu je dosáhnout zvládnutí problematiky daňové soustavy v českém podnikatelském prostředí a zdůraznění její kompatibility v rámci integračního procesu EU. Smyslem výuky je získat teoretické znalosti i praktické dovednosti o problematice přímých a nepřímých daní a jejich správě, seznámit studenty s vybraným okruhem pojmů využívaných v souvislosti s daňovou problematikou. Výuka dále sleduje získání a rozšíření znalostí možných evidencí individuálního podnikatele, porozumění základním principům a metodickým postupům těchto evidencí. Dosažené znalosti a dovednosti získané procvičováním příkladů a řešením případových studií by měly přispět ke zvýraznění a posílení odborného profilu absolventa. Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: a) pochopit daňový systém České republiky ve dvou rovinách, a to na úrovni makroekonomické definovat daně jako nástroj přerozdělování, příjem státního rozpočtu a zdroj financování společenských potřeb, a na úrovni mikroekonomické definovat konkrétní dopady daňové zátěže na firmy a na občany b) popsat strukturu daňové soustavy v podrobném členění na daně přímé důchodové a majetkové a daně nepřímé univerzální, selektivní a k ochraně životního prostředí, porovnat rozdíly ve způsobu odvádění a placení daní přímých a nepřímých c) definovat základní pojmy daňové soustavy, vysvětlit rozdíly mezi poplatníkem daně a plátcem daně, vyjmenovat zákony, které upravují daňovou problematiku d) charakterizovat nejvýznamnější přímou důchodovou daň, rozdělit ji na daň z příjmu fyzických osob, daň z příjmu právnických osob a společnou část, popsat předmět daně, sazbu daně, vypočítat daň z příjmu fyzických osob OSVČ na konkrétním příkladě firmy a daň z příjmu ze závislé činnosti e) charakterizovat silniční daň, popsat její základní znaky předmět daně, poplatník a plátce daně, sazba daně a zdaňovací období f) charakterizovat daň dědickou, darovací a z převodu nemovitostí, vysvětlit pojem jednorázová daň, určit vztahy mezi zúčastněnými osobami týkající se sazby daně darovací a dědické g) charakterizovat základní znaky daně z nemovitosti, rozdělit tuto daň na dvě části daň z pozemků a daň ze staveb, vysvětlit rozdíl mezi daní z nemovitostí a daní z převodu nemovitostí h) popsat univerzální nepřímou daň daň z přidané hodnoty, která tvoří část ceny výrobků a služeb, vysvětlit způsob, jakým je tato daň vybírána, vypočítat na konkrétním příkladě DPH na vstupu, DPH na výstupu a daňovou povinnost i) popsat nepřímou selektivní daň daň spotřební, která je vybírána prostřednictvím prodeje vybraných druhů zboží, vyjmenovat výrobky, jejichž spotřebu se snaží společnost ze zdravotních a ekologických důvodů omezovat a jsou předmětem této daně j) vysvětlit podstatu daňové evidence, kterou vedou fyzické osoby pro daňové účely, evidovat příjmy a výdaje v členění potřebném pro výpočet základu daně a evidovat majetek a závazky, vyplnit knihu příjmů a výdajů a knihu pohledávek a závazků konkrétními praktickými případy, popsat podstatné rozdíly mezi daňovou evidencí a účetnictvím 13

14 Učivo / obsah výuky daňový systém ČR druhy daní přímé (důchodové a majetkové), nepřímé (univerzální a selektivní) pojmy daňové soustavy poplatník, plátce, daňový základ, předmět daně daň z příjmu fyzických a právnických osob silniční daň daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí daň z nemovitosti daň z přidané hodnoty daň spotřební daňová evidence Doporučené postupy výuky Prezenční metody vzdělávání: výkladově ilustrativní výklad, vysvětlování, přednáška k jednotlivým obsahovým celkům dialogické řízený rozhovor či diskuse k pedagogem nastolenému problému, referáty na dané téma forma písemných testů opakování a procvičování učiva dílčích celků workshop řešení nastolené ekonomické situace samostatná práce Distanční metody vzdělávání: elektronická diskuse elektronická zdrojová základna doporučené a související literatury (Internet) samostudium Způsob ukončení modulu Zápočet písemný test s 25 otázkami max. doba vypracování 30 minut, hranice úspěšnosti 50 %, splnění dílčích zadaných úkolů, 80 % účast, v případě větší absence doplňková teoretická ústní zkouška max. 15 minut. Kritéria hodnocení výsledků výuky výsledek výuky ad a) ad b) ad c) kritéria hodnocení Správně definuje daňový systém České republiky. Rozdělení daňového systému do dvou úrovní makroekonomické a mikroekonomické je odpovídající. 10% Popíše správně strukturu daňové soustavy. Umí kvalitně porovnat rozdíly mezi přímými a nepřímými daněmi. 10% Definice základních pojmů daňové soustavy jsou správné. Zhodnocení rozdílů mezi poplatníkem a plátcem daně je odpovídající. Dobře se orientuje v zákonech, které upravují daňovou problematiku. 10% 14

15 ad d) ad e) ad f) ad g) ad h) ad i) ad j) Dobře charakterizuje daň z příjmu, umí ji rozdělit na tři části daň z příjmu fyzických osob, daň z příjmu právnických osob a společná část. Dokáže správně stanovit výpočet daně z příjmu fyzických osob a daně z příjmu právnických osob. 10% Orientuje se v silniční dani. Správně definuje základní znaky silniční daně jako je poplatník a plátce daně, předmět daně a zdaňovací období. 10% Správně interpretuje daň dědickou, darovací a daň z převodu nemovitostí. Vysvětlí co je to daň jednorázová a kdy se platí. Správně vysvětlí vztahy mezi zúčastněnými osobami při stanovení výše daně dědické a darovací. 10% Správně prezentuje daň z nemovitosti. Umí vyjmenovat rozdělení daně na dvě části a vysvětlí, jakým způsobem se tato daň odvádí a platí. Správně porovná rozdíly mezi daní z nemovitostí a daní z převodu nemovitosti. 10% Správně charakterizuje daň z přidané hodnoty. Vysvětlí jakým způsobem je tato daň tvořena, vybírána a odváděna finančnímu úřadu. Umí správně vypočítat DPH na vstupu, DPH na výstupu a daňovou povinnost. 10% Orientuje se ve spotřební dani. Umí správně vyjmenovat výrobky, které jsou předmětem této daně. 10% Definice daňové evidence je správná. Popíše osoby, které vedou daňovou evidenci. Vysvětlí strukturu daňové evidence a vyplní základní knihy, které jsou pro daňovou evidenci potřebné. Umí správně porovnat rozdíly mezi účetnictvím a daňovou evidencí. 10% doporučená literatura a informační zdroje a. ŠVARCOVÁ, J. a kol.: Ekonomie stručný přehled, Zlín: CEED, s ISBN b. KLÍNSKÝ, P.; MÜNCH, O.; CHROMÁ, D.: Ekonomika ekonomická a finanční gramotnost pro střední školy, Praha: EDUKO, s ISBN c. KOPECKÝ, L. a kol.: Slabikář finanční gramotnosti, Praha: COFET, s ISBN d. ŠTOHL, P.: Učebnice účetnictví, Znojmo: Vzdělávací středisko, s ISBN e. ŠTOHL, P.: Souvislý účetní příklad a účetními doklady, Znojmo: Vzdělávací středisko, s ISBN f. ŠTOHL, P.: Daňová evidence praktický průvodce, Znojmo: Vzdělávací středisko, s ISBN g. SEDLÁČEK, J.: Daňová evidence podnikatelů, Praha: GRADA Publishing, s ISBN h. MARKOVÁ, H.: Daňové zákony 2012, Praha, GRADA Publishing, 2012, s ISBN

16 Název modulu Problematika zaměstnanců Kód PZ Délka modulu 10 hodin Platnost Typ modulu povinný Kredity Vstupní předpoklady Minimálně střední vzdělání v oboru ekonomicko-právním, jakémkoliv odborném zaměření, osoby samostatně výdělečně činné s velmi dobrými praktickými dovednostmi pro práci na PC a s Internetem. Stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem tohoto modulu je seznámit účastníky s právy a povinnostmi zaměstnanců a zaměstnavatelů. Absolvent by se měl zorientovat v zákoníku práce, osvojit si pracovní právo a seznámit se s nejčastějšími problémy po nástupu, v průběhu a po skončení práce. V neposlední řadě je cílem pochopit problematiku odměňování za vykonanou práci, znát odvody dávek do státního systému a rozlišit výhody podnikání a zaměstnaneckého poměru. Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: a) definovat pojem práce, rozlišit výkonné a řídící činnosti, odhadnout kvalifikaci pro daného zaměstnance a určit podle kvalifikace pracovní místo přicházející k úvahu b) orientovat se na trhu práce v daném podniku, resp. regionu, využívat znalosti míry nezaměstnanosti podle krajů, dosaženého vzdělání apod. c) vyhledat informace o nabídkách práce různými způsoby, orientovat se v možnostech zaměstnávání v EU, využívat portál MSPV, zejména sekci EURES, využívat některé pracovní agentury a webové stránky nabídek práce, aplikovat znalosti při pracovním pohovoru, napsat kvalitní žádost o zaměstnání, motivační dopis a životopis d) interpretovat, kdy vzniká pracovní poměr, popsat obsah pracovní smlouvy, vyjmenovat rozdíly mezi dohodou o provedení práce, dohodou o pracovní činnosti a jmenováním včetně odvodů pojistného, aplikovat své znalosti na vytvoření formulářů dohod e) interpretovat podmínky pracovního poměru stanovené zákonem vycházející především z platného zákoníku práce a jiných předpisů (pracovní doba, přestávky v práci, dovolená, bezpečnost práce, pracovní řád), popsat možnosti pracovních podmínek sjednaných mezi zaměstnanci zaměstnavateli, objasnit rozdíly mezi kolektivní smlouvou a vnitřním předpisem, charakterizovat úlohu odborů, resp. rady zaměstnanců v podniku, řešit spor odborů a vedení firmy stávkou nebo výlukou, rozlišit rozdíly mezi obecnou a zvláštní odpovědností za škodu v rámci pracovního poměru u zaměstnanců i zaměstnavatelů f) popsat všechny možnosti ukončení pracovního poměru a vyjmenovat dokumenty vydávané zaměstnanci při ukončení pracovního poměru, posoudit v daných případech z hlediska zaměstnavatele, zda může dát zaměstnanci výpověď a tento postup aplikovat g) prezentovat informace, kdy má zaměstnanec nebo absolvent školy nárok na podporu v nezaměstnání, na jakou dobu a v jaké výši, kdo hradí jaké pojištění, vyjmenovat funkce úřadu práce h) vysvětlit, na čem závisí mzda v konkrétním podniku, státní nebo soukromé organizaci, vyjmenovat všechny složky mzdy a charakterizovat, z čeho se skládají, vypočítat částku k výplatě, popsat způsoby výplaty mzdy, orientovat se v dávkách nemocenského pojištění, sociálního a zdravotního pojištění, využívat webové stránky České správy sociálního zabezpečení, vypočítat odvody v sociálním a zdravotním pojištění u zaměstnanců a OSVČ, vysvětlit jejich rozdíly i) porovnat rozdíly mezi zaměstnáním podnikáním, zdůvodnit, proč někteří lidé raději podnikají, než by byli zaměstnanci podniku 16

17 Učivo / obsah výuky znaky práce, trh práce získání zaměstnání vznik pracovněprávního vztahu podmínky pracovněprávního vztahu ukončení pracovního poměru zabezpečení při ztrátě zaměstnání odměna za práci porovnání zaměstnání a podnikání Doporučené postupy výuky Prezenční metody vzdělávání: výkladově ilustrativní výklad, vysvětlování, přednáška k jednotlivým obsahovým celkům dialogické řízený rozhovor či diskuse k pedagogem nastolenému problému, referáty na dané téma forma písemných testů - opakování a procvičení učiva dílčích celků workshop řešení nastolené ekonomické situace samostatná práce Distanční metody vzdělávání: elektronická diskuse elektronická zdrojová základna doporučené a související literatury (Internet) samostudium Způsob ukončení modulu Zápočet písemný test s 25 otázkami max. doba vypracování 30 minut, hranice úspěšnosti 50%, splnění dílčích zadaných úkolů, 80% účast, v případě větší absence doplňková teoretická ústní zkouška max. 15 minut. Kritéria hodnocení výsledků výuky výsledek výuky ad a) ad b) ad c) kritéria hodnocení Definice pojmu práce je správná. Rozlišení výkonné a řídící činnosti je odpovídající. Správně odhadne kvalifikaci pro daného zaměstnance a určí podle kvalifikace pracovní místo přicházející k úvaze. 10% Dobře se orientuje v situaci na trhu práce v daném podniku, resp. regionu, správně využívá znalosti míry nezaměstnanosti podle krajů, dosaženého vzdělání apod. 10% Umí kvalitně vyhledat informace o nabídkách práce různými způsoby, dobře se orientuje v možnostech zaměstnávání v EU, efektivně využívá portál MSPV, zejména sekci EURES, používá některé pracovní agentury a webové stránky nabídek práce, správně aplikuje znalosti při pracovním pohovoru, dokáže napsat žádost o zaměstnání, motivační dopis a životopis. 10% 17

18 ad d) ad e) ad f) ad g) ad h) ad i) Správně vysvětlí, kdy vzniká pracovní poměr, úplně popíše obsah pracovní smlouvy, správně definuje rozdíly mezi dohodou o provedení práce, dohodou o pracovní činnosti a jmenováním včetně odvodů pojistného, aplikuje své znalosti na správném vytvoření jedné z dohod. 15% Správně interpretuje podmínky pracovního poměru stanovené zákonem vycházející především z platného zákoníku práce a jiných předpisů (pracovní doba, přestávky v práci, dovolená, bezpečnost práce, pracovní řád), správně interpretuje možnosti pracovních podmínek sjednaných mezi zaměstnanci zaměstnavateli, logicky objasní rozdíly mezi kolektivní smlouvou a vnitřním předpisem, správně popíše úlohu odborů, resp. rady zaměstnanců v podniku, umí dobře řešit spor odborů a vedení firmy stávkou nebo výlukou, správně charakterizuje a rozliší rozdíly mezi obecnou a zvláštní odpovědností za škodu v rámci pracovního poměru u zaměstnanců i zaměstnavatelů. 10% Kompletně charakterizuje všechny možnosti ukončení pracovního poměru a vyjmenuje dokumenty vydávané zaměstnanci při ukončení pracovního poměru, správně posoudí v daných případech z hlediska zaměstnavatele, zda může dát zaměstnanci výpověď a tento postup správně popíše. 15% Správně prezentuje informace, kdy má zaměstnanec nebo absolvent školy nárok na podporu v nezaměstnání, na jakou dobu a v jaké výši, kdo hradí jaké pojištění, úplně vyjmenuje funkce úřadu práce. 10% Správně vysvětlí, na čem závisí mzda v konkrétním podniku, státní nebo soukromé organizaci, vyjmenuje všechny složky mzdy a správně charakterizuje z čeho se skládají, umí správně vypočítat částku k výplatě, dobře popíše způsoby výplaty mzdy, orientuje se v dávkách nemocenského pojištění, sociálního a zdravotního pojištění, umí kvalitně využívat webové stránky České správy sociálního zabezpečení, správně vypočítá odvody v sociálním a zdravotním pojištění u zaměstnanců a OSVČ, vysvětlí rozdíly. 10% Správně porovná rozdíly mezi zaměstnáním podnikáním, dobře zdůvodní, proč někteří lidé raději podnikají, než by byli zaměstnanci podniku. 10% doporučená literatura a informační zdroje 3. KLÍNSKÝ, P. Ekonomika, ekonomická a finanční gramotnost pro střední školy, Praha: Eduko s ISBN Bělina, M. a kol. : Pracovní právo, Praha: C. H. BECK, 4. Doplněné a přepracované vydání 2010, ISBN ZACHARIÁŠ, J. a kol.: Praktikum pracovního práva, Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. r. o., Plzeň 2007, ISBN PUCOVÁ, V., et al. Orientace ve světě práce : metodická příručka. Most : Hněvín ISBN ŠTEFKO, M., et al. Pracovní právo v ČR : nový zákoník práce, praktická doporučení pro zaměstnavatele [online]. Hospodářská komora ČR, POKORNÝ, M. : Odpovědnost za škodu v právu občanském a pracovním, Praha: Linde, s. 319.ISBN HROUZKOVÁ, V.: Změny zákonů od Zaměstnanost, pracovní právo, nemocenské pojištění, platové tarify a další, Praha, Linde, 2011, s. 77. ISBN

19 Název modulu Marketing a prodej Kód MP Délka modulu 10 hodin Platnost Typ modulu povinný Kredity Vstupní předpoklady Minimálně střední vzdělání v oboru ekonomicko-právním, jakémkoliv odborném zaměření, osoby samostatně výdělečně činné s velmi dobrými praktickými dovednostmi pro práci na PC a s Internetem. Stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem tohoto modulu je seznámit účastníky s průzkumem trhu, produktem a jeho cenou, distribucí, propagací a prodejem. Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: a) vyhotovit marketingový plán, b) správně nastavit cenu produktu, c) nastavit nástroje marketingu, d) provést distribuci a propagaci produktu, e) popsat fáze prodejní činnosti f) snižovat marketingové náklady moderními postupy segmentace, g) vypracovat strategii řízení vztahů se zákazníky (customer relationship management) h) vytvořit pomocné struktury pro každý segment zákazníků, i) optimalizovat náklady v oblasti marketingu a prodeje j) sestavit jednoduchou prodejní smlouvu Učivo / obsah výuky průzkum trhu, produkt a jeho cena, distribuce a prodej, propagace. Doporučené postupy výuky Prezenční metody vzdělávání: výkladově ilustrativní výklad, vysvětlování, přednáška k jednotlivým obsahovým celkům dialogické řízený rozhovor či diskuse k pedagogem nastolenému problému, referáty na dané téma forma písemných testů - opakování a procvičení učiva dílčích celků workshop řešení nastolené ekonomické situace samostatná práce Distanční metody vzdělávání: elektronická diskuse elektronická zdrojová základna doporučené a související literatury (Internet) samostudium 19

20 Způsob ukončení modulu Zápočet písemný test s 25 otázkami max. doba vypracování 30 minut, hranice úspěšnosti 50%, splnění dílčích zadaných úkolů, 80% účast, v případě větší absence doplňková teoretická ústní zkouška max. 15 minut. Kritéria hodnocení výsledků výuky výsledek výuky ad a) ad b) ad c) ad d) kritéria hodnocení Dělá správná rozhodnutí ve správný čas, přijímá lepší obchodní rozhodnutí, má kontrolou nad všemi marketingovými a prodejními aktivitami. 10% Zaměřuje své aktivity na preferovaný segment zákazníků, analyzuje přístup k důležitým informacím o předchozích prodejních a marketingových kampaních. 10% Udržuje přehled o prodejních cyklech a jejich struktuře, má přesné obchodní informace o každém kontaktu. 10% Získává jasný přehled o tom, co lze očekávat v určitém prodejním řetězci, a podle toho přizpůsobuje své plány. 10% ad e) Efektivně plánuje zvýšení úspěšnosti organizovaných prodejních a marketingových kampaní, trvale informuje o průběhu vedení firmy. ad f) Poznává a neustále má k dispozici přesné údaje v reálném čase, pro podrobnější informace je důležité znát přesné jméno zákazníka. 10% ad g) Má jasný přehled o svěřených kontaktech, může analyzovat a porozumět jejich budoucím požadavkům a přizpůsobit je plánům. 10% ad h) Umí měřit a vyhodnocovat úspěšnost marketingových kampaní a rozpoznávat jednotlivé segmenty a příležitosti. 10% ad i) Dokáže poskytovat potřebné služby při každé interakci se zákazníkem, má neustále přístup k přesným a podrobným informacím o potřebných datech i kontaktech. 10% ad j) Sestaví jednoduchou prodejní smlouvu. 10% doporučená literatura a informační zdroje 1. KLÍNSKÝ, P. Ekonomika, ekonomická a finanční gramotnost pro střední školy, Praha: Eduko s ISBN Microsoft Business Solutions ApS, Dánsko _Sales&MarketingFS.qxd Název modulu Manažerské dovednosti aneb řízení podniku Kód MDŘP Délka modulu 10 hodin Platnost Typ modulu povinný Kredity Vstupní předpoklady Minimálně střední vzdělání v oboru ekonomicko-právním, jakémkoliv odborném zaměření, osoby samostatně výdělečně činné s velmi dobrými praktickými dovednostmi pro práci na PC a s Internetem. 20

Střední odborné učiliště, Nové Strašecí, Sportovní 1135

Střední odborné učiliště, Nové Strašecí, Sportovní 1135 Střední odborné učiliště, Nové Strašecí, Sportovní 1135 IZO: 107 820 536 REDIZO: 600 007 944 tel.: 313 285 811, e-mail: info@souzns.cz, www.souzns.cz zřizovatel: Středočeský kraj Doplněk pro školní vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program IČ: 61100412 Č. obj: 11103 Obchodní akademie 63-41-M/02 Obchodní akademie Příbram. příspěvková organizace Středočeského kraje Na Příkopech 104, 261 01 Příbram tel: 318 621 144

Více

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni. 1 Podnikání Kód: 64-41-L/51 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program Podnikání 64-41-L/51 ŠVP zpracován

Více

Vzdělávací program dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro kariérové poradce na SŠ

Vzdělávací program dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro kariérové poradce na SŠ Vzdělávací program dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro kariérové poradce na SŠ Autorský tým: PhDr. Maria Bezchlebová, Mgr. Jaroslav Dadok, Ing. Mgr. Jiřina Gabrielová, RNDr. Robert Gamba, Mgr.

Více

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH září 2011 únor 2012 Kontakty INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s. Hybernská 24, 110 00 Praha 1 telefon: 296 208 220 6 fax: 296 208 228 e-mail: icu@icu-praha.cz

Více

Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051

Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051 Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051 Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola v Táboře Výuka ekonomicky

Více

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti,

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, Vážení přátelé, Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tento přístup dokonale ilustruje

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 6 Platnost: od 1. 9. 2014 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

Moderní ekonom účetnictví v současné praxi

Moderní ekonom účetnictví v současné praxi Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Moderní ekonom účetnictví v současné praxi M A S A R Y K O V A O B C H O D N Í A K A D E M I E R A K O V N Í K,

Více

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou Vzdělávací program Ekonomika a management podniku Obor vzdělávání 63-41-N/.. Ekonomika a podnikání Identifikační údaje Název školy

Více

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe řízení organizace Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky 1 Sada vzdělávacích programů a příkladů

Více

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Identifikační údaje : Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov Zřizovatel

Více

Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum. RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum

Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum. RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum Platnost: od 1. 9. 2010 1 2 Úvodní identifikační údaje Název a adresa školy: Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod

Více

Školní vzdělávací program KADEŘNÍK

Školní vzdělávací program KADEŘNÍK Školní vzdělávací program KADEŘNÍK Identifikační údaje: Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov Zřizovatel:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, KLATOVY, NÁBŘEŽÍ KPT. NÁLEPKY 362, 339 01 KLATOVY 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

Model profilové části maturitní zkoušky v odborných školách. obor vzdělání 66-41-L/01. Obchodník

Model profilové části maturitní zkoušky v odborných školách. obor vzdělání 66-41-L/01. Obchodník Model profilové části maturitní zkoušky v odborných školách obor vzdělání 66-41-L/01 Obchodník Publikace vznikla v rámci národního projektu Kurikulum S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov, nám. Spojenců 17 Provozní služby

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov, nám. Spojenců 17 Provozní služby Švehlova střední škola polytechnická Prostějov, nám. Spojenců 17 Školní vzdělávací program Provozní služby Obor vzdělání: 69-54-E/01 Provozní služby Obsah 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 PROFIL ABSOLVENTA...

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Obsah 1. PODNIKÁNÍ A PROFIL PODNIKATELE... 3 1.1 POJEM PODNIKÁNÍ... 3 1.2 PODNIKÁNÍ VERSUS ZAMĚSTNANECKÝ POMĚR, VÝHODY A NEVÝHODY PODNIKÁNÍ... 4 1.3 PROFIL PODNIKATELE... 5 2. ZAHÁJENÍ PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI...

Více

Podnikové činnosti. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice

Podnikové činnosti. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice Podnikové činnosti Elektronická učebnice Pavla Kudělková Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Podnikové činnosti... 4 2 Marketing...

Více

Informační technologie Výpočetní technika

Informační technologie Výpočetní technika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Informační technologie Výpočetní technika 18-20-M/01 Verze: v1.0 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Profil absolventa... 4 2.1 Úvodní identifikační

Více

Identifikační údaje Vyšší odborné školy

Identifikační údaje Vyšší odborné školy Identifikační údaje Vyšší odborné školy Název školy: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň Adresa: Koterovská 85, 326 00 Plzeň Právní forma: Příspěvková organizace Zřizovatel

Více

Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie

Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie ŠKOLA MATRIXU Strana 1 (celkem 169) 1 Obsah... 2 2 Identifikační

Více

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola, Brno

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola, Brno Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola, Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ PODNIKÁNÍ A PROPAGACE Obor vzdělání: 31-41-M/01 Textilnictví Úvodní identifikační údaje Název

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační údaje oboru název

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Informační technologie Informatika v ekonomice Informatika v cestovním ruchu Schválila

Více

6.24 Pojetí vyučovacího předmětu Aplikovaná ekonomie

6.24 Pojetí vyučovacího předmětu Aplikovaná ekonomie 6.24 Pojetí vyučovacího předmětu Aplikovaná ekonomie Obecné cíle výuky Aplikovaná ekonomie Cílem předmětu je prohloubení základních ekonomických dovedností propojením znalostí a dovedností získaných studiem

Více

Školní vzdělávací program OBCHODNÍ AKADEMIE

Školní vzdělávací program OBCHODNÍ AKADEMIE Školní vzdělávací program OBCHODNÍ AKADEMIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělávání: Obchodní akademie Kód: 63-41-M/02 OBSAH ÚVODNÍ

Více

Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání, s. r. o., E. Basse 1142/9, 434 01 Most Tel/fax: 476 709 580 www.sssmep.

Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání, s. r. o., E. Basse 1142/9, 434 01 Most Tel/fax: 476 709 580 www.sssmep. Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání, s. r. o., E. Basse 1142/9, 434 01 Most Tel/fax: 476 709 580 www.sssmep.cz e-mail: soukrmark@sssmep.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Název školního

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa 28.října 2707, Česká Lípa Školní vzdělávací program Technologie potravin 29-41-L/51 RVP: 29-41-L/51 Technologie potravin Platnost od 1.9.2013 Ředitel školy: PeadDr Milan Kubát Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4

Více