PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ"

Transkript

1 PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Národní ústav odborného vzdělávání Praha, 2011 Firemní ekonom Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

2 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ... 4 MOŽNOSTI PRACOVNÍHO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA CHARAKTERISTIKA PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 4 POJETÍ A CÍLE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU... 5 CHARAKTERISTIKA OBSAHU VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU... 5 ORGANIZACE VÝUKY... 5 METODICKÉ POSTUPY VÝUKY... 6 POSTUPY HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VÝUKY... 6 VSTUPNÍ PŘEDPOKLADY UČEBNÍ PLÁN MODULY PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 8 PŘÍLOHA Č. 1 - ZPŮSOB ZJIŠŤOVÁNÍ ZPĚTNÉ VAZBY OD ÚČASTNÍKŮ PŘÍLOHA Č. 2 - PRVOTNÍ EVALUACE PROGRAMU DV SOCIÁLNÍMI PARTNERY PŘÍLOHA Č. 3 - ROZPOČET PRO REALIZACI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

3 1. Identifikační údaje programu dalšího vzdělávání Název školy Adresa školy Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž Nábělkova 539, Kroměříž Zřizovatel školy Název programu dalšího vzdělávání Typ programu dalšího vzdělávání Vstupní požadavky na uchazeče Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče Forma studia Délka studia Způsob ukončení Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně Firemní ekonom Vzdělávací program rozšiřující kvalifikaci Minimálně úplné střední vzdělání s maturitní zkouškou v jakémkoliv odborném oboru Dobrý zdravotní stav umožňující práci na PC a s internetem prezenční 60 hodin Započtení úspěšně absolvovaných modulů Získaná kvalifikace Certifikát Certifikát školy o absolvování kurzu 3

4 2. Profil absolventa Absolvent vzdělávajícího programu získá znalosti a kompetence z oblasti tržní ekonomiky a podnikatelských záměrů, financování podniku, rozdělení majetku ve firmě, znalosti o základních daňových předpisech nutných pro chod firmy, problematice zaměstnanců a pracovně právních vztazích, marketinku a prodeji, dále získá manažerské dovednosti správného řízení podniku. Osvojí si základní informace o praktickém provozu firmy jednoduchou a srozumitelnou formou. Absolvent se zorientuje, načerpá základní znalosti a získá všeobecný přehled v nejběžnějších oblastech ekonomického provozu firmy. Absolventi s dobrými znalostmi firemní ekonomiky si je utřídí nebo osvěží. Výsledky vzdělávání Absolvent programu dalšího vzdělávání je schopen: rozlišit jednotlivé potřeby člověka i kolektivu a jejich uspokojování, charakterizovat výrobu a její výrobní faktory, orientovat se v základech tržního systému a vysvětlit úlohu zisku v tržním systému, vyhotovit podnikatelský záměr a rozlišit základní právní formy podnikání orientovat se v nákladech, výnosech a zisku podniku, vyjmenovat zdroje financování, stanovit tzv. kalkulaci ceny, vyhotovit zakladatelský rozpočet a zjistit, zda založení podniku přinese efekt, rozlišit majetek firmy a zdroje financování, pracovat s opotřebením majetku, umět ho pořídit a vyřadit rozdělit daně na přímé a nepřímé, objasnit daň z příjmu a DPH, orientovat se v ostatních daních, registrovat se k daním, podat daňové přiznání, správně zaplatit daně, vyhotovit daňovou evidenci orientovat se na trhu práce, získávat informace o nabídkách práce, uzavřít nebo ukončit pracovní poměr, použít základní právní předpisy pro pracovně právní vztahy, zabezpečit se při ztrátě zaměstnání, nastavit správně principy odměňování za práci, rozlišit výhody podnikání a zaměstnání vyhotovit marketingový plán, nastavit nástroje marketingu, správně nastavit cenu produktu, provést distribuci a propagaci produktu, popsat fáze prodejní činnosti a sestavit prodejní smlouvu rozlišit jednotlivé typologie osobnosti pro vedoucí pracovníky a manažery, chápat roli manažera v podniku, uplatňovat všechny složky řízení, využívat zásady time managementu, dobré personální práce, získat dobrého zaměstnance, efektivně řešit konflikty na pracovišti, Možnosti pracovního uplatnění absolventa Osvojené klíčové kompetence a základy odborného ekonomicko-právního vzdělávání jsou předpokladem pro dobré uplatnění na trhu práce jako ekonom, vedoucí pracovník menších rutinních celků nebo při zahájení vlastního podnikání. 4

5 3. Charakteristika programu dalšího vzdělávání Pojetí a cíle vzdělávacího programu Cílem vzdělávacího programu je poskytnout účastníkům systém teoretických vědomostí a praktických dovedností, které mohou uplatnit v oblasti ekonomicko právních znalostí vedení podniku, firmy nebo při vlastním podnikání. Důležitým záměrem je také vytvářet a upevňovat v povědomí absolventů význam zdravotních, ekologických a globálních aspektů řízení podniku, jakož i vytváření příznivých podmínek pro práci a odpočinek. Charakteristika obsahu vzdělávacího programu Předložený vzdělávací program obsahuje šest modulů, z nichž čtyři se zabývají ekonomickou teorií nutnou pro řízení podniku, jeden modul se zabývá vztahem zaměstnavatele a zaměstnanců, tedy platnými pracovně právními vztahy a předpisy správně fungujícími ve firmě. Poslední modul je zaměřen na manažerské vědomosti a dovednosti nutné pro úspěšný chod podniku nebo firmy. Jednotlivé moduly lze charakterizovat takto: 1. Podstata tržní ekonomiky a podnikatelský záměr potřeby a jejich uspokojování, výrobní faktory, zisk, právní normy podnikání 2. Financování podniku a majetek ve firmě oběžný a dlouhodobý majetek, náklady, výnosy a zisk, zakladatelský rozpočet, rozvaha 3. Základní daňové předpisy pro chod firmy soustava daní, DPH, daň z příjmu a ostatní daně, daňová evidence 4. Problematika zaměstnanců znaky práce a trh práce, pracovně právní vztahy, odměňování za práci, ztráta zaměstnání 5. Marketing a prodej průzkum trhu, produkt a jeho cena, distribuce, propagace, prodej 6. Manažerské dovednosti aneb řízení podniku role manažera, typologie osobnosti pro vedoucí pracovníky a manažery, motivace, time management, výběr získávání dobrého zaměstnance, řešení konfliktů, Organizace výuky Výuka bude organizována na základě níže uvedených kritérií: forma vzdělávání prezenční vzdělávací program je realizován modulovou výukou. Vyučovací lekce trvá 45 minut s 10 minutovými přestávkami. Teoretická výuka probíhá v hlavní budově Střední školy Centra odborné přípravy technické Kroměříž, Nábělkova 539, které je vybaveno potřebnými, zejména audiovizuálními pomůckami a výuka bude probíhat při splnění všech požadavků na bezpečnost a ochranu při práci, účastník bude respektovat požadavky školicí organizace. V souladu s učebním plánem budou probírány jednotlivé povinné moduly. 5

6 Týdenní rozvrh předpokládá odpolední výuku 2 x týdně s denní dotací 4 vyučovacích lekcí po dobu cca 8 týdnů. Po dohodě s objednatelem programu je možno stanovit i jiné časové rozložení výuky. Metodické postupy výuky. Vzdělávací program bude realizován těmito formami: 1. prezenční metody vzdělávání: výkladově ilustrativní výklad, vysvětlování, přednáška k jednotlivým obsahovým celkům dialogické řízený rozhovor či diskuse k pedagogem nastolenému problému, zadané referáty na dané téma forma písemných testů - opakování a procvičení učiva dílčích celků workshop řešení nastolené ekonomické situace samostatná práce 2. distanční metody vzdělávání: elektronická diskuse elektronická zdrojová základna doporučené a související literatury (Internet) samostudium Výkladově ilustrativní metody budou využívat dostupnou audiovizuální techniku s využitím vytvořených prezentací. Formy workshopů budou využity zejména pro získání praktických vědomostí a dovedností. Samostatné práce bude zařazena při procvičení a upevnění učiva spolu s řadou dílčích testů. K upevnění a procvičení učiva bude možno využít i výše uvedené distanční metody vzdělání využívající převážně elektronickou diskusi a možné doporučené zdroje na internetu. Postupy hodnocení výsledků výuky. Hodnocení účastníků kurzu bude zabezpečeno průběžně formou rozhovoru, písemnou formou pomocí testu s otevřenou nebo uzavřenou odpovědí. Znalosti potřebných výpočtových postupů a práce s příslušnými daňovými předpisy budou upevňovány řešením příkladů na workshopech nebo při samostatných pracích. Každý modul bude zakončen zápočtem, který bude odvislý od docházky nejméně 80% účasti a splnění závěrečného písemného testu s 25 otázkami max. dobou vypracování 30 minut, hranice úspěšnosti je stanovena na 50%. Pokud absence u jednoho dílčího modulu bude vyšší než 20 %, je možno nařídit doplňkovou ústní teoretickou zkoušku v maximálním rozsahu 15 minut. Bude-li tato zkouška úspěšná, může být modul započten. Závěrečný písemný test jednotlivých modulů nebo teoretickou zkoušku může účastník 1x opakovat. 6

7 Vstupní předpoklady Vzdělávací program je určen pro muže i ženy, kteří mají střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo vysokoškolské vzdělání jakéhokoliv zaměření. Vzdělávací program mohou absolvovat také pracovníci se základními znalostmi z oblasti ekonomickoprávní, kteří se podílejí na zajišťování ekonomicko právního chodu v podnicích a prevenci rizik, s dobrými praktickými dovednostmi pro práci na PC a s Internetem. Také jej mohou absolvovat osoby bez praxe, kteří si chtějí rozšířit své všeobecné ekonomicko právní vědění nebo osoby samostatně výdělečně činné a podnikající. Tuto pozici mohou vykonávat lidé s dobrým zdravotním stavem, kteří nemají tato onemocnění: prognosticky závažné poruchy vidění. prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu. závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování. 4. Učební plán Střední škola Centrum odborné přípravy technické Kroměříž Nábělkova 539, Kroměříž Název programu dalšího vzdělávání Název modulu Kód modulu teorie Hodinové dotace praxe samostudium Způsob ukončení modulu POVINNÉ MODULY Název modulu PEPZ zápočet Název modulu FPMF zápočet Název modulu ZDPF zápočet Název modulu PZ zápočet Název modulu MP zápočet Název modulu MDŘP zápočet Součty 60 CELKEM Optimální trajektorie: PEPZ FPMF ZDPF PZ MP MDŘP 7

8 5. Moduly programu dalšího vzdělávání Název modulu Podstata tržní ekonomiky a podnikatelský záměr Kód Délka modulu 10 hodin Platnost Typ modulu povinný Kredity Vstupní předpoklady PEPZ Minimálně střední vzdělání v oboru ekonomicko-právním, jakémkoliv odborném zaměření, osoby samostatně výdělečně činné s velmi dobrými praktickými dovednostmi pro práci na PC a s Internetem. Stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem tohoto modulu je seznámit účastníky s potřebami a jejich uspokojováním, výrobními faktory, ziskem a právními normami podnikání. Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: a) používat a aplikovat základní ekonomické pojmy tržní ekonomiky, b) rozlišit jednotlivé potřeby člověka i kolektivu a jejich uspokojování, c) charakterizovat výrobu a její výrobní faktory, d) orientovat se v základech tržního systému, e) na příkladu popsat fungování tržního mechanismu, f) vysvětlit úlohu zisku v tržním systému, g) posoudit vliv ceny na nabídku a poptávku, vyjádřit formou grafu určení rovnovážné ceny, h) vyhotovit podnikatelský záměr, i) rozlišit základní právní formy podnikání, j) orientovat se v nákladech, výnosech a zisku podniku, k) stanovit cenu jako součet nákladů, zisku a DPH a vysvětlit, jak se cena liší podle zákazníka, místa a období, l) vyjmenovat majetek firmy, rozlišit zdroje financování, stanovit tzv. kalkulaci ceny, m) vyhotovit zakladatelský rozpočet a zjistit, zda založení podniku přinese efekt. Učivo / obsah výuky Potřeby, statky, služby, spotřeba, životní úroveň Výroba, výrobní faktory, hospodářský proces Trh, nabídka, poptávka, zboží, cena, graf N-P Tržní mechanismus, monopol, konkurence, úloha státu Doporučené postupy výuky Prezenční metody vzdělávání: výkladově ilustrativní výklad, vysvětlování, přednáška k jednotlivým celkům dialogické řízený rozhovor či diskuse k pedagogem nastolenému problému, referát forma písemných testů - opakování a procvičení učiva dílčích celků workshop řešení nastolené ekonomické situace samostatná práce Distanční metody vzdělávání: elektronická diskuse elektronická zdrojová základna doporučené a související literatury (Internet) samostudium 8

9 Způsob ukončení modulu Zápočet písemný test s 25 otázkami max. doba vypracování 30 minut, hranice úspěšnosti 50%, splnění dílčích zadaných úkolů, 80% účast, v případě větší absence doplňková teoretická ústní zkouška max. 15 minut. Kritéria hodnocení výsledků výuky výsledek výuky kritéria hodnocení ad a) Správně používá a aplikuje základní ekonomické pojmy. 5% ad b) Umí rozlišit jednotlivé potřeby člověka i kolektivu a jejich uspokojování. 5% ad c) Kompletně charakterizuje výrobu a její výrobní faktory. 10% ad d) Dobře se orientuje se v základech tržního systému, používá vhodně volené pojmy. 10% ad e) Správně vysvětlí a na příkladu popíše fungování tržního mechanismu. 5% ad f) Umí vysvětlit úlohu zisku v tržním systému. 5% ad g) Dokáže úplně posoudit vliv ceny na nabídku a poptávku, vyjádří formou grafu určení rovnovážné ceny. 10% ad h) Umí vyhotovit jednoduchý podnikatelský záměr. 5% ad i) Správně rozlišuje a dokáže popsat základní právní formy podnikání. 10% ad j) ad k) ad l) ad m) Dokáže se orientovat v nákladech, výnosech a zisku podniku, umí vysvětlit vztah a vazby mezi nimi. 10% Umí stanovit cenu jako součet nákladů, zisku a DPH a vysvětlit, jak se cena liší podle zákazníka, místa a období. 10% Správně označí majetek firmy, vyjmenuje zdroje financování a stanoví tzv. kalkulaci ceny. 5% Dokáže vyhotovit zakladatelský rozpočet a zjistit, zda založení podniku přinese efekt. 10% doporučená literatura a informační zdroje 1. KLÍNSKÝ, P. Ekonomika, ekonomická a finanční gramotnost pro střední školy, Praha: Eduko s ISBN Název modulu Financování podniku a majetek ve firmě Kód FPMF Délka modulu 10 hodin Platnost Typ modulu povinný Kredity Vstupní předpoklady Minimálně střední vzdělání v oboru ekonomicko-právním, jakémkoliv odborném zaměření, osoby samostatně výdělečně činné s velmi dobrými praktickými dovednostmi pro práci na PC a s Internetem. 9

10 Stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem tohoto modulu je seznámit studenty s problematikou podnikových financí v podmínkách České republiky. Modul je zaměřen na zvládnutí problematiky nezbytné pro přijímání finančních rozhodnutí. Současně by měl vést k základním praktickým návykům při analyzování a sestavování finančních plánů podniku. Absolvent by se měl zorientovat v obchodním zákoníku, osvojit si základní předpoklady vzniku jednotlivých právních forem podnikání, pochopit problematiku obchodněprávních vztahů na trhu a naučit se rozlišit majetek, který se v podniku využívá pro jeho plynulý chod. Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: n) definovat jednotlivé typy podnikatelských subjektů, zhodnotit jejich ekonomickou podstatu a sestavit zakladatelský rozpočet nutný pro získání finančních prostředků, popsat jednotlivé druhy nákladů, výnosů a hospodářský výsledek firmy o) vyjmenovat a rozdělit majetek podniku ze dvou hledisek, tj. majetek podle druhů (aktiva firmy) a zdroje krytí majetku (pasiva firmy) p) charakterizovat zdroje financování důležité pro fungování podniku, popsat je a vysvětlit na praktických příkladech q) popsat strukturu dlouhodobého majetku včetně názorných příkladů, prezentovat způsoby pořízení dlouhodobého majetku, porovnat rozdíly mezi jednotlivými způsoby, odlišit finanční leasing od operativního leasingu a prodeje majetku na splátky z důvodu časté záměny, stanovit způsob oceňování dlouhodobého majetku na základě jeho pořízení r) pochopit význam postupného opotřebovávání dlouhodobého majetku a přenášení jeho hodnoty do nákladů firmy postupně prostřednictvím ročních odpisů, charakterizovat jednotlivé druhy odpisů a jejich metody, a to metodu rovnoměrného odepisování a metodu zrychleného odepisování, vypočítat daňové a účetní odpisy na konkrétních příkladech a aplikovat je do daňového přiznání, evidovat dlouhodobý majetek na dokladech, které jsou k tomu určeny s) popsat strukturu oběžného majetku včetně uvedení praktických příkladů, nakreslit a vysvětlit jednotlivé fáze koloběhu oběžného majetku, vypočítat rychlost oběhu zásob v podniku měřenou dvěma ukazateli, a to počtem obrátek a dobou obratu t) určit zásady racionálního řízení zásobování, sestavit plán zásobování, zjistit velikost nákupu zásob, využít pro řízení jednotlivých druhů zásob metodu ABC, zaevidovat oběžný majetek potřebný pro plynulý chod firmy a vystavit potřebné doklady související se zásobováním u) vstoupit do obchodního vztahu, který vzniká mezi dodavatelem a odběratelem a je upraven obchodním zákoníkem, uzavřít kupní smlouvu s jejími podstatnými náležitostmi, popsat povinnosti prodávajícího a povinnosti kupujícího, charakterizovat obchodněprávní odpovědnost Učivo / obsah výuky druhy podnikatelských subjektů zakladatelský rozpočet náklady, výnosy, hospodářský výsledek majetek podniku aktiva, pasiva zdroje financování vlastní, cizí dlouhodobý majetek podniku, pořízení a oceňování opotřebení dlouhodobého majetku odpisy, evidence dlouhodobého majetku oběžný majetek a jeho koloběh zásobovací činnost podniku kupní smlouva 10

11 Doporučené postupy výuky Prezenční metody vzdělávání: výkladově ilustrativní výklad, vysvětlování, přednáška k jednotlivým obsahovým celkům dialogické řízený rozhovor či diskuse k pedagogem nastolenému problému, referáty na dané téma forma písemných testů opakování a procvičování učiva dílčích celků workshop řešení nastolené ekonomické situace samostatná práce Distanční metody vzdělávání: elektronická diskuse elektronická zdrojová základna doporučené a související literatury (Internet) samostudium Způsob ukončení modulu Zápočet písemný test s 25 otázkami max. doba vypracování 30 minut, hranice úspěšnosti 50 %, splnění dílčích zadaných úkolů, 80 % účast, v případě větší absence doplňková teoretická ústní zkouška max. 15 minut. Kritéria hodnocení výsledků výuky výsledek výuky ad a) ad b) ad c) ad d) ad e) kritéria hodnocení Definice podnikatelského subjektu je správná. Zhodnocení ekonomické podstaty podnikatelského subjektu je odpovídající. Správně charakterizuje náklady a výnosy. 15% Správně rozdělí majetek podniku ze dvou hledisek podle druhů (aktiva firmy) a podle zdrojů krytí (pasiva firmy). Znalosti aplikuje na praktických příkladech. 15% Dobře charakterizuje zdroje financování, které jsou potřebné pro fungování podniku. Zdroje rozdělí na vlastní a cizí a dokáže vysvětlit rozdíly mezi jednotlivými druhy financování. 10% Definice pojmů dlouhodobý majetek hmotný, nehmotný a finanční je správná. Správně prezentuje způsoby pořízení dlouhodobého majetku a umí porovnat rozdíly mezi jednotlivými způsoby. Umí správně odlišit finanční leasing od operativního leasingu a prodeje majetku na splátky. Ke konkrétní možnosti pořízení dlouhodobého majetku umí přiřadit odpovídající způsob oceňování dlouhodobého majetku. 15% Správně vysvětlí význam postupného opotřebování dlouhodobého majetku a umí přenést jeho hodnotu postupně do nákladů firmy prostřednictvím ročních odpisů. Definuje jednotlivé druhy odpisů a jejich metody. Správně vypočítá daňové i účetní odpisy na praktickém příkladu firmy a vystaví potřebné doklady určené k evidenci dlouhodobého majetku. 10% 11

12 ad f) ad g) ad h) Definice oběžného majetku je správná. Popíše strukturu oběžného majetku a graficky znázorní jeho koloběh. Správně vypočítá počet obrátek a dobu obratu. 15% Správně popíše zásady racionálního řízení zásob, sestaví plán zásobování a vypočítá velikost nákupu na konkrétním příkladě. Rozdělí oběžný majetek podle metody ABC. Vystaví potřebné doklady určené k evidenci oběžného majetku. 10% Dobře se orientuje v situaci na trhu, jehož výsledkem je uzavření obchodněprávního vztahu mezi odběratelem a dodavatelem. Sepíše kupní smlouvu se všemi náležitostmi, které jsou upraveny v obchodním zákoníku. 10% doporučená literatura a informační zdroje a. ŠVARCOVÁ, J. a kol.: Ekonomie - stručný přehled, Zlín: CEED, s ISBN b. KLÍNSKÝ, P.: MÜNCH, O.; CHROMÁ, D.: Ekonomika ekonomická a finanční gramotnost pro střední školy, Praha: EDUKO, s ISBN c. VALACH, J. a kol.: Finanční řízení podniku, Praha: Ekopress, ISBN d. EMMET, S.: Řízení zásob, Praha: Computer Press, s ISBN e. SCHOLLEOVA, H.: Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy, Praha: GRADA, s ISBN f. MLČOCH, J.: Financování podniku pro OA, Praha: FORTUNA, s ISBN g. ČISTÁ, L.: Ekonomika pro střední odborná učiliště a veřejnost, Praha: FORTUNA, s ISBN h. MENDL, Z.; ZLÁMAL, J.: Ekonomie nejen k maturitě 1 obecná ekonomie, Praha: Computer Media, s. 128, ISBN i. PETRŽELOVÁ, J.: Maturitní otázky ekonomie, Praha: FRAGMENT, s ISBN Název modulu Základní daňové předpisy pro chod firmy Kód ZDPF Délka modulu 10 hodin Platnost Typ modulu povinný Kredity Vstupní předpoklady Minimálně střední vzdělání v oboru ekonomicko-právním, jakémkoliv odborném zaměření, osoby samostatně výdělečně činné s velmi dobrými praktickými dovednostmi pro práci na PC a s Internetem 12

13 Stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem modulu je dosáhnout zvládnutí problematiky daňové soustavy v českém podnikatelském prostředí a zdůraznění její kompatibility v rámci integračního procesu EU. Smyslem výuky je získat teoretické znalosti i praktické dovednosti o problematice přímých a nepřímých daní a jejich správě, seznámit studenty s vybraným okruhem pojmů využívaných v souvislosti s daňovou problematikou. Výuka dále sleduje získání a rozšíření znalostí možných evidencí individuálního podnikatele, porozumění základním principům a metodickým postupům těchto evidencí. Dosažené znalosti a dovednosti získané procvičováním příkladů a řešením případových studií by měly přispět ke zvýraznění a posílení odborného profilu absolventa. Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: a) pochopit daňový systém České republiky ve dvou rovinách, a to na úrovni makroekonomické definovat daně jako nástroj přerozdělování, příjem státního rozpočtu a zdroj financování společenských potřeb, a na úrovni mikroekonomické definovat konkrétní dopady daňové zátěže na firmy a na občany b) popsat strukturu daňové soustavy v podrobném členění na daně přímé důchodové a majetkové a daně nepřímé univerzální, selektivní a k ochraně životního prostředí, porovnat rozdíly ve způsobu odvádění a placení daní přímých a nepřímých c) definovat základní pojmy daňové soustavy, vysvětlit rozdíly mezi poplatníkem daně a plátcem daně, vyjmenovat zákony, které upravují daňovou problematiku d) charakterizovat nejvýznamnější přímou důchodovou daň, rozdělit ji na daň z příjmu fyzických osob, daň z příjmu právnických osob a společnou část, popsat předmět daně, sazbu daně, vypočítat daň z příjmu fyzických osob OSVČ na konkrétním příkladě firmy a daň z příjmu ze závislé činnosti e) charakterizovat silniční daň, popsat její základní znaky předmět daně, poplatník a plátce daně, sazba daně a zdaňovací období f) charakterizovat daň dědickou, darovací a z převodu nemovitostí, vysvětlit pojem jednorázová daň, určit vztahy mezi zúčastněnými osobami týkající se sazby daně darovací a dědické g) charakterizovat základní znaky daně z nemovitosti, rozdělit tuto daň na dvě části daň z pozemků a daň ze staveb, vysvětlit rozdíl mezi daní z nemovitostí a daní z převodu nemovitostí h) popsat univerzální nepřímou daň daň z přidané hodnoty, která tvoří část ceny výrobků a služeb, vysvětlit způsob, jakým je tato daň vybírána, vypočítat na konkrétním příkladě DPH na vstupu, DPH na výstupu a daňovou povinnost i) popsat nepřímou selektivní daň daň spotřební, která je vybírána prostřednictvím prodeje vybraných druhů zboží, vyjmenovat výrobky, jejichž spotřebu se snaží společnost ze zdravotních a ekologických důvodů omezovat a jsou předmětem této daně j) vysvětlit podstatu daňové evidence, kterou vedou fyzické osoby pro daňové účely, evidovat příjmy a výdaje v členění potřebném pro výpočet základu daně a evidovat majetek a závazky, vyplnit knihu příjmů a výdajů a knihu pohledávek a závazků konkrétními praktickými případy, popsat podstatné rozdíly mezi daňovou evidencí a účetnictvím 13

14 Učivo / obsah výuky daňový systém ČR druhy daní přímé (důchodové a majetkové), nepřímé (univerzální a selektivní) pojmy daňové soustavy poplatník, plátce, daňový základ, předmět daně daň z příjmu fyzických a právnických osob silniční daň daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí daň z nemovitosti daň z přidané hodnoty daň spotřební daňová evidence Doporučené postupy výuky Prezenční metody vzdělávání: výkladově ilustrativní výklad, vysvětlování, přednáška k jednotlivým obsahovým celkům dialogické řízený rozhovor či diskuse k pedagogem nastolenému problému, referáty na dané téma forma písemných testů opakování a procvičování učiva dílčích celků workshop řešení nastolené ekonomické situace samostatná práce Distanční metody vzdělávání: elektronická diskuse elektronická zdrojová základna doporučené a související literatury (Internet) samostudium Způsob ukončení modulu Zápočet písemný test s 25 otázkami max. doba vypracování 30 minut, hranice úspěšnosti 50 %, splnění dílčích zadaných úkolů, 80 % účast, v případě větší absence doplňková teoretická ústní zkouška max. 15 minut. Kritéria hodnocení výsledků výuky výsledek výuky ad a) ad b) ad c) kritéria hodnocení Správně definuje daňový systém České republiky. Rozdělení daňového systému do dvou úrovní makroekonomické a mikroekonomické je odpovídající. 10% Popíše správně strukturu daňové soustavy. Umí kvalitně porovnat rozdíly mezi přímými a nepřímými daněmi. 10% Definice základních pojmů daňové soustavy jsou správné. Zhodnocení rozdílů mezi poplatníkem a plátcem daně je odpovídající. Dobře se orientuje v zákonech, které upravují daňovou problematiku. 10% 14

15 ad d) ad e) ad f) ad g) ad h) ad i) ad j) Dobře charakterizuje daň z příjmu, umí ji rozdělit na tři části daň z příjmu fyzických osob, daň z příjmu právnických osob a společná část. Dokáže správně stanovit výpočet daně z příjmu fyzických osob a daně z příjmu právnických osob. 10% Orientuje se v silniční dani. Správně definuje základní znaky silniční daně jako je poplatník a plátce daně, předmět daně a zdaňovací období. 10% Správně interpretuje daň dědickou, darovací a daň z převodu nemovitostí. Vysvětlí co je to daň jednorázová a kdy se platí. Správně vysvětlí vztahy mezi zúčastněnými osobami při stanovení výše daně dědické a darovací. 10% Správně prezentuje daň z nemovitosti. Umí vyjmenovat rozdělení daně na dvě části a vysvětlí, jakým způsobem se tato daň odvádí a platí. Správně porovná rozdíly mezi daní z nemovitostí a daní z převodu nemovitosti. 10% Správně charakterizuje daň z přidané hodnoty. Vysvětlí jakým způsobem je tato daň tvořena, vybírána a odváděna finančnímu úřadu. Umí správně vypočítat DPH na vstupu, DPH na výstupu a daňovou povinnost. 10% Orientuje se ve spotřební dani. Umí správně vyjmenovat výrobky, které jsou předmětem této daně. 10% Definice daňové evidence je správná. Popíše osoby, které vedou daňovou evidenci. Vysvětlí strukturu daňové evidence a vyplní základní knihy, které jsou pro daňovou evidenci potřebné. Umí správně porovnat rozdíly mezi účetnictvím a daňovou evidencí. 10% doporučená literatura a informační zdroje a. ŠVARCOVÁ, J. a kol.: Ekonomie stručný přehled, Zlín: CEED, s ISBN b. KLÍNSKÝ, P.; MÜNCH, O.; CHROMÁ, D.: Ekonomika ekonomická a finanční gramotnost pro střední školy, Praha: EDUKO, s ISBN c. KOPECKÝ, L. a kol.: Slabikář finanční gramotnosti, Praha: COFET, s ISBN d. ŠTOHL, P.: Učebnice účetnictví, Znojmo: Vzdělávací středisko, s ISBN e. ŠTOHL, P.: Souvislý účetní příklad a účetními doklady, Znojmo: Vzdělávací středisko, s ISBN f. ŠTOHL, P.: Daňová evidence praktický průvodce, Znojmo: Vzdělávací středisko, s ISBN g. SEDLÁČEK, J.: Daňová evidence podnikatelů, Praha: GRADA Publishing, s ISBN h. MARKOVÁ, H.: Daňové zákony 2012, Praha, GRADA Publishing, 2012, s ISBN

16 Název modulu Problematika zaměstnanců Kód PZ Délka modulu 10 hodin Platnost Typ modulu povinný Kredity Vstupní předpoklady Minimálně střední vzdělání v oboru ekonomicko-právním, jakémkoliv odborném zaměření, osoby samostatně výdělečně činné s velmi dobrými praktickými dovednostmi pro práci na PC a s Internetem. Stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem tohoto modulu je seznámit účastníky s právy a povinnostmi zaměstnanců a zaměstnavatelů. Absolvent by se měl zorientovat v zákoníku práce, osvojit si pracovní právo a seznámit se s nejčastějšími problémy po nástupu, v průběhu a po skončení práce. V neposlední řadě je cílem pochopit problematiku odměňování za vykonanou práci, znát odvody dávek do státního systému a rozlišit výhody podnikání a zaměstnaneckého poměru. Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: a) definovat pojem práce, rozlišit výkonné a řídící činnosti, odhadnout kvalifikaci pro daného zaměstnance a určit podle kvalifikace pracovní místo přicházející k úvahu b) orientovat se na trhu práce v daném podniku, resp. regionu, využívat znalosti míry nezaměstnanosti podle krajů, dosaženého vzdělání apod. c) vyhledat informace o nabídkách práce různými způsoby, orientovat se v možnostech zaměstnávání v EU, využívat portál MSPV, zejména sekci EURES, využívat některé pracovní agentury a webové stránky nabídek práce, aplikovat znalosti při pracovním pohovoru, napsat kvalitní žádost o zaměstnání, motivační dopis a životopis d) interpretovat, kdy vzniká pracovní poměr, popsat obsah pracovní smlouvy, vyjmenovat rozdíly mezi dohodou o provedení práce, dohodou o pracovní činnosti a jmenováním včetně odvodů pojistného, aplikovat své znalosti na vytvoření formulářů dohod e) interpretovat podmínky pracovního poměru stanovené zákonem vycházející především z platného zákoníku práce a jiných předpisů (pracovní doba, přestávky v práci, dovolená, bezpečnost práce, pracovní řád), popsat možnosti pracovních podmínek sjednaných mezi zaměstnanci zaměstnavateli, objasnit rozdíly mezi kolektivní smlouvou a vnitřním předpisem, charakterizovat úlohu odborů, resp. rady zaměstnanců v podniku, řešit spor odborů a vedení firmy stávkou nebo výlukou, rozlišit rozdíly mezi obecnou a zvláštní odpovědností za škodu v rámci pracovního poměru u zaměstnanců i zaměstnavatelů f) popsat všechny možnosti ukončení pracovního poměru a vyjmenovat dokumenty vydávané zaměstnanci při ukončení pracovního poměru, posoudit v daných případech z hlediska zaměstnavatele, zda může dát zaměstnanci výpověď a tento postup aplikovat g) prezentovat informace, kdy má zaměstnanec nebo absolvent školy nárok na podporu v nezaměstnání, na jakou dobu a v jaké výši, kdo hradí jaké pojištění, vyjmenovat funkce úřadu práce h) vysvětlit, na čem závisí mzda v konkrétním podniku, státní nebo soukromé organizaci, vyjmenovat všechny složky mzdy a charakterizovat, z čeho se skládají, vypočítat částku k výplatě, popsat způsoby výplaty mzdy, orientovat se v dávkách nemocenského pojištění, sociálního a zdravotního pojištění, využívat webové stránky České správy sociálního zabezpečení, vypočítat odvody v sociálním a zdravotním pojištění u zaměstnanců a OSVČ, vysvětlit jejich rozdíly i) porovnat rozdíly mezi zaměstnáním podnikáním, zdůvodnit, proč někteří lidé raději podnikají, než by byli zaměstnanci podniku 16

17 Učivo / obsah výuky znaky práce, trh práce získání zaměstnání vznik pracovněprávního vztahu podmínky pracovněprávního vztahu ukončení pracovního poměru zabezpečení při ztrátě zaměstnání odměna za práci porovnání zaměstnání a podnikání Doporučené postupy výuky Prezenční metody vzdělávání: výkladově ilustrativní výklad, vysvětlování, přednáška k jednotlivým obsahovým celkům dialogické řízený rozhovor či diskuse k pedagogem nastolenému problému, referáty na dané téma forma písemných testů - opakování a procvičení učiva dílčích celků workshop řešení nastolené ekonomické situace samostatná práce Distanční metody vzdělávání: elektronická diskuse elektronická zdrojová základna doporučené a související literatury (Internet) samostudium Způsob ukončení modulu Zápočet písemný test s 25 otázkami max. doba vypracování 30 minut, hranice úspěšnosti 50%, splnění dílčích zadaných úkolů, 80% účast, v případě větší absence doplňková teoretická ústní zkouška max. 15 minut. Kritéria hodnocení výsledků výuky výsledek výuky ad a) ad b) ad c) kritéria hodnocení Definice pojmu práce je správná. Rozlišení výkonné a řídící činnosti je odpovídající. Správně odhadne kvalifikaci pro daného zaměstnance a určí podle kvalifikace pracovní místo přicházející k úvaze. 10% Dobře se orientuje v situaci na trhu práce v daném podniku, resp. regionu, správně využívá znalosti míry nezaměstnanosti podle krajů, dosaženého vzdělání apod. 10% Umí kvalitně vyhledat informace o nabídkách práce různými způsoby, dobře se orientuje v možnostech zaměstnávání v EU, efektivně využívá portál MSPV, zejména sekci EURES, používá některé pracovní agentury a webové stránky nabídek práce, správně aplikuje znalosti při pracovním pohovoru, dokáže napsat žádost o zaměstnání, motivační dopis a životopis. 10% 17

18 ad d) ad e) ad f) ad g) ad h) ad i) Správně vysvětlí, kdy vzniká pracovní poměr, úplně popíše obsah pracovní smlouvy, správně definuje rozdíly mezi dohodou o provedení práce, dohodou o pracovní činnosti a jmenováním včetně odvodů pojistného, aplikuje své znalosti na správném vytvoření jedné z dohod. 15% Správně interpretuje podmínky pracovního poměru stanovené zákonem vycházející především z platného zákoníku práce a jiných předpisů (pracovní doba, přestávky v práci, dovolená, bezpečnost práce, pracovní řád), správně interpretuje možnosti pracovních podmínek sjednaných mezi zaměstnanci zaměstnavateli, logicky objasní rozdíly mezi kolektivní smlouvou a vnitřním předpisem, správně popíše úlohu odborů, resp. rady zaměstnanců v podniku, umí dobře řešit spor odborů a vedení firmy stávkou nebo výlukou, správně charakterizuje a rozliší rozdíly mezi obecnou a zvláštní odpovědností za škodu v rámci pracovního poměru u zaměstnanců i zaměstnavatelů. 10% Kompletně charakterizuje všechny možnosti ukončení pracovního poměru a vyjmenuje dokumenty vydávané zaměstnanci při ukončení pracovního poměru, správně posoudí v daných případech z hlediska zaměstnavatele, zda může dát zaměstnanci výpověď a tento postup správně popíše. 15% Správně prezentuje informace, kdy má zaměstnanec nebo absolvent školy nárok na podporu v nezaměstnání, na jakou dobu a v jaké výši, kdo hradí jaké pojištění, úplně vyjmenuje funkce úřadu práce. 10% Správně vysvětlí, na čem závisí mzda v konkrétním podniku, státní nebo soukromé organizaci, vyjmenuje všechny složky mzdy a správně charakterizuje z čeho se skládají, umí správně vypočítat částku k výplatě, dobře popíše způsoby výplaty mzdy, orientuje se v dávkách nemocenského pojištění, sociálního a zdravotního pojištění, umí kvalitně využívat webové stránky České správy sociálního zabezpečení, správně vypočítá odvody v sociálním a zdravotním pojištění u zaměstnanců a OSVČ, vysvětlí rozdíly. 10% Správně porovná rozdíly mezi zaměstnáním podnikáním, dobře zdůvodní, proč někteří lidé raději podnikají, než by byli zaměstnanci podniku. 10% doporučená literatura a informační zdroje 3. KLÍNSKÝ, P. Ekonomika, ekonomická a finanční gramotnost pro střední školy, Praha: Eduko s ISBN Bělina, M. a kol. : Pracovní právo, Praha: C. H. BECK, 4. Doplněné a přepracované vydání 2010, ISBN ZACHARIÁŠ, J. a kol.: Praktikum pracovního práva, Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. r. o., Plzeň 2007, ISBN PUCOVÁ, V., et al. Orientace ve světě práce : metodická příručka. Most : Hněvín ISBN ŠTEFKO, M., et al. Pracovní právo v ČR : nový zákoník práce, praktická doporučení pro zaměstnavatele [online]. Hospodářská komora ČR, POKORNÝ, M. : Odpovědnost za škodu v právu občanském a pracovním, Praha: Linde, s. 319.ISBN HROUZKOVÁ, V.: Změny zákonů od Zaměstnanost, pracovní právo, nemocenské pojištění, platové tarify a další, Praha, Linde, 2011, s. 77. ISBN

19 Název modulu Marketing a prodej Kód MP Délka modulu 10 hodin Platnost Typ modulu povinný Kredity Vstupní předpoklady Minimálně střední vzdělání v oboru ekonomicko-právním, jakémkoliv odborném zaměření, osoby samostatně výdělečně činné s velmi dobrými praktickými dovednostmi pro práci na PC a s Internetem. Stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem tohoto modulu je seznámit účastníky s průzkumem trhu, produktem a jeho cenou, distribucí, propagací a prodejem. Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: a) vyhotovit marketingový plán, b) správně nastavit cenu produktu, c) nastavit nástroje marketingu, d) provést distribuci a propagaci produktu, e) popsat fáze prodejní činnosti f) snižovat marketingové náklady moderními postupy segmentace, g) vypracovat strategii řízení vztahů se zákazníky (customer relationship management) h) vytvořit pomocné struktury pro každý segment zákazníků, i) optimalizovat náklady v oblasti marketingu a prodeje j) sestavit jednoduchou prodejní smlouvu Učivo / obsah výuky průzkum trhu, produkt a jeho cena, distribuce a prodej, propagace. Doporučené postupy výuky Prezenční metody vzdělávání: výkladově ilustrativní výklad, vysvětlování, přednáška k jednotlivým obsahovým celkům dialogické řízený rozhovor či diskuse k pedagogem nastolenému problému, referáty na dané téma forma písemných testů - opakování a procvičení učiva dílčích celků workshop řešení nastolené ekonomické situace samostatná práce Distanční metody vzdělávání: elektronická diskuse elektronická zdrojová základna doporučené a související literatury (Internet) samostudium 19

20 Způsob ukončení modulu Zápočet písemný test s 25 otázkami max. doba vypracování 30 minut, hranice úspěšnosti 50%, splnění dílčích zadaných úkolů, 80% účast, v případě větší absence doplňková teoretická ústní zkouška max. 15 minut. Kritéria hodnocení výsledků výuky výsledek výuky ad a) ad b) ad c) ad d) kritéria hodnocení Dělá správná rozhodnutí ve správný čas, přijímá lepší obchodní rozhodnutí, má kontrolou nad všemi marketingovými a prodejními aktivitami. 10% Zaměřuje své aktivity na preferovaný segment zákazníků, analyzuje přístup k důležitým informacím o předchozích prodejních a marketingových kampaních. 10% Udržuje přehled o prodejních cyklech a jejich struktuře, má přesné obchodní informace o každém kontaktu. 10% Získává jasný přehled o tom, co lze očekávat v určitém prodejním řetězci, a podle toho přizpůsobuje své plány. 10% ad e) Efektivně plánuje zvýšení úspěšnosti organizovaných prodejních a marketingových kampaní, trvale informuje o průběhu vedení firmy. ad f) Poznává a neustále má k dispozici přesné údaje v reálném čase, pro podrobnější informace je důležité znát přesné jméno zákazníka. 10% ad g) Má jasný přehled o svěřených kontaktech, může analyzovat a porozumět jejich budoucím požadavkům a přizpůsobit je plánům. 10% ad h) Umí měřit a vyhodnocovat úspěšnost marketingových kampaní a rozpoznávat jednotlivé segmenty a příležitosti. 10% ad i) Dokáže poskytovat potřebné služby při každé interakci se zákazníkem, má neustále přístup k přesným a podrobným informacím o potřebných datech i kontaktech. 10% ad j) Sestaví jednoduchou prodejní smlouvu. 10% doporučená literatura a informační zdroje 1. KLÍNSKÝ, P. Ekonomika, ekonomická a finanční gramotnost pro střední školy, Praha: Eduko s ISBN Microsoft Business Solutions ApS, Dánsko _Sales&MarketingFS.qxd Název modulu Manažerské dovednosti aneb řízení podniku Kód MDŘP Délka modulu 10 hodin Platnost Typ modulu povinný Kredity Vstupní předpoklady Minimálně střední vzdělání v oboru ekonomicko-právním, jakémkoliv odborném zaměření, osoby samostatně výdělečně činné s velmi dobrými praktickými dovednostmi pro práci na PC a s Internetem. 20

ÚČETNICTVÍ A PODNIKÁNÍ

ÚČETNICTVÍ A PODNIKÁNÍ Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNICTVÍ A PODNIKÁNÍ M A S A R Y K O V A O B C H O D N Í A K A D E M I E R A K O V N Í K, P R A Ž S K Á 1222

Více

Nižší a střední management

Nižší a střední management Další vzdělávání nižšího a středního managementu firem CZ.1.07/3.2.13/04.0021 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Nižší a střední management MODULY 3, 4, 5 Pomocné účetní práce, majetek Mzdová agenda Vnější prostředí podniku

Více

Témata jsou doplňována videoukázkami zajímavých ekonomických pořadů např.

Témata jsou doplňována videoukázkami zajímavých ekonomických pořadů např. EKONOMIKA Předmět ekonomika vede k rozvíjení schopností ekonomicky myslet, jednat hospodárně a v souladu s etikou podnikání. Učivo je tvořeno tématy, která se týkají tržního hospodářství, podnikání a jeho

Více

Projekt Rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách Zlínského kraje PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽER KVALITY

Projekt Rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách Zlínského kraje PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽER KVALITY Projekt Rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách Zlínského kraje PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽER KVALITY Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ (UCE) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 166 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009 počínaje

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH PŘEDMĚTŮ TÉMATA 3. ČÁSTÍ PRACOVNÍCH LISTŮ K ÚSTNÍ ČÁSTI SPOLEČNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA

MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH PŘEDMĚTŮ TÉMATA 3. ČÁSTÍ PRACOVNÍCH LISTŮ K ÚSTNÍ ČÁSTI SPOLEČNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax: 554 625 946 E-mail: skola@ssa-krnov.cz www.ssa-krnov.cz MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH

Více

Ekonomika. Pozemní stavitelství. denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 128 4. ročník: 32 týdnů po 4 hodinách (z toho 2 hodiny cvičení)

Ekonomika. Pozemní stavitelství. denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 128 4. ročník: 32 týdnů po 4 hodinách (z toho 2 hodiny cvičení) Učební osnova předmětu Ekonomika Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 12 4. ročník: 32 týdnů po 4 hodinách (z toho

Více

Moderní ekonom účetnictví v současné praxi

Moderní ekonom účetnictví v současné praxi Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Moderní ekonom účetnictví v současné praxi M A S A R Y K O V A O B C H O D N Í A K A D E M I E R A K O V N Í K,

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ (UCE) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 337 (10,5 hodiny týdně) Platnost: od 1.9.2009 počínaje

Více

Nižší a střední management

Nižší a střední management Další vzdělávání nižšího a středního managementu firem CZ.1.07/3.2.13/04.0021 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Nižší a střední management MODUL 2 Obchodní korespondence v českém a anglickém jazyce 1 2013 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Učební osnovy. 1.1 Ekonomické vzdělávání. Ekonomika. Klíčové kompetence

Učební osnovy. 1.1 Ekonomické vzdělávání. Ekonomika. Klíčové kompetence PLACE HERE Zabezpečovací technika a bezpečnostní technologie Název školy Adresa Název ŠVP Platnost Kód a název oboru Novovysočanská 48/280, 190 00 Praha 9 - Vysočany Zabezpečovací technika a bezpečnostní

Více

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Tabulkový procesor Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946 STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : skola@ssamp-krnov.cz www:ssamp-krnov.cz MATURITNÍ

Více

7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví

7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví 7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví Obecné cíle vyučovacího předmětu Účetnictví Předmět účetnictví rozvíjí ekonomické myšlení žáků. Žáci si osvojují vědomosti a dovednosti potřebné pro zpracování

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Členění daní III/2 VY_32_INOVACE_31 2 Název školy Registrační číslo projektu Název

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

7.22 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví

7.22 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví 7.22 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví Obecné cíle vyučovacího předmětu Účetnictví Předmět účetnictví rozvíjí ekonomické myšlení žáků. Žáci se učí zachycovat ekonomické informace podle účetních standardů

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČETNICTVÍ A DANĚ Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 2. ročník = 66 hodin/ročník

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Obor: Podnikání Společná část maturitní zkoušky Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Povinné zkoušky: 2 zkoušky

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Aplikace ekonomických programů je zařazen mezi odborné předměty. Využívá a doplňuje znalosti získané z účetnictví, ekonomiky,

Více

Maturitní témata EKONOMIKA

Maturitní témata EKONOMIKA Maturitní témata EKONOMIKA Školní rok 2014/2015 1. Ekonomie jako věda - význam ekonomického vzdělání - vztah ekonomiky a politiky - makroekonomie - mikroekonomie - zákon vzácnosti - hospodaření - efektivnost

Více

MANAGEMENT PŘÍPRAVA A ROZMISŤOVÁNÍ PERSONÁLU

MANAGEMENT PŘÍPRAVA A ROZMISŤOVÁNÍ PERSONÁLU Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jan Weiser. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozuje Národní

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY školní rok 2010/2011 Hotelnictví Metodický návod k využití sjednocených tematických okruhů pro profilovou část maturitní zkoušky Součástí řešení projektu Kurikulum S je

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Charakteristika programu Podnikání

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Ing. Petra Traxlerová Tematická oblast Ekonomika přímé daně 2 Ročník 3. Datum tvorby 8. 7. 2012. Anotace

Ing. Petra Traxlerová Tematická oblast Ekonomika přímé daně 2 Ročník 3. Datum tvorby 8. 7. 2012. Anotace Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0581 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_EKN_3EI_15_PRIME_DANE_2 Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Petra Traxlerová Tematická oblast

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu)

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) 1. Ochrana spotřebitele, zákazník 2. Zahraniční obchod 3. Celnictví

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Akademický rok 2011/2012 ZS (4 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně,

Více

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

Učební plán. Celkový počet vyučovacích hodin 50. Počet hodin teoretické přípravy 22 Počet hodin praktická přípravy 22 Počet hodin zkoušek 6

Učební plán. Celkový počet vyučovacích hodin 50. Počet hodin teoretické přípravy 22 Počet hodin praktická přípravy 22 Počet hodin zkoušek 6 Učební plán Modul č. 1 Legislativní Cílem tohoto modulu je vymezení podnikání a právních norem, praktické seznámení posluchačů s otázkami legislativními, poukázat na možnosti podnikání v ČR. Naučit jej

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Personální práce III/2 VY_32_INOVACE_318 2 Název školy Registrační číslo projektu Název

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Ekonomika je zařazen mezi odborné předměty a spolu s předměty Účetnictví, Marketing, Management a Základy práva tvoří ekonomicko-právní

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 12. Daňový systém České republiky Mgr. Zuzana

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. EKONOMIKA Dlouhodobý

Více

Podnikání na internetu

Podnikání na internetu Další vzdělávání administrativně-obchodních pracovníků CZ.1.07/3.2.13/04.0027 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Podnikání na internetu MODULY 1, 2, 3 HTML a CSS Publikační systém Legislativa internetového podnikání 2013

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 62 Vytváření podmínek

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Daň z příjmu právnických osob základní informace III/2 VY_32_INOVACE_38 2 Název školy

Více

7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

Užití andragogiky ve vzdělávání dospělých

Užití andragogiky ve vzdělávání dospělých Projekt: Andragogika pro pedagogické pracovníky SŠ - COPT Kroměříž Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.03/02.0021 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Užití andragogiky ve vzdělávání dospělých Střední škola - Centrum odborné

Více

Vzdělávací program. profesní kvalifikace. Vlakvedoucí osobní přepravy (kód: 37-015-H)

Vzdělávací program. profesní kvalifikace. Vlakvedoucí osobní přepravy (kód: 37-015-H) Vzdělávací program profesní kvalifikace Vlakvedoucí osobní přepravy (kód: 37-015-H) v rámci projektu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v oblasti dopravy CZ.1.07/3.2.11/02.0004 Tento projekt je spolufinancován

Více

Tematická oblast: Základy účetnictví (VY_32_INOVACE_07_1_EK) Autor: Ing. Hana Volencová. Vytvořeno: březen - prosinec 2013. Anotace: Využití ve výuce:

Tematická oblast: Základy účetnictví (VY_32_INOVACE_07_1_EK) Autor: Ing. Hana Volencová. Vytvořeno: březen - prosinec 2013. Anotace: Využití ve výuce: Tematická oblast: (VY_32_INOVACE_07_1_EK) Autor: Ing. Hana Volencová Vytvořeno: březen - prosinec 2013 Anotace: Digitální učební materiály slouží k seznámení se s účetnictvím v ČR vymezení základních pojmů,

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Spotřební daně III/2 VY_32_INOVACE_36 2 Název školy Registrační číslo projektu Název

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Ekonomika je zařazen mezi odborné předměty a spolu s předměty účetnictví a základy práva tvoří ekonomicko-právní základ odborného

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC /PEM Podniková ekonomie a management vyučující: Ing. Zlámal

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR 2012 (3 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně, základní pojmy a prvky

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM CELOŢIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Obnovitelné zdroje energie Autorský tým: Ing. Antonín Rachůnek, Ing. Jaroslav Chlubný, Mgr. Věroslav Vala Obsah OBSAH...3 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO právní nauka, management a marketing 1. Základní právní pojmy 2. Ústavní právo 3. Občanské právo, absolutní majetková práva 4. Občanské právo, relativní majetková práva 5. Podnikání a obchodní právo dle

Více

Pracovníci podniku. Doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc.

Pracovníci podniku. Doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc. Pracovníci podniku Doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc. 1.Struktura pracovníků Kompetentní pracovník nejcennější podnikový kapitál; Kvalifikační struktura pracovníků; Počet a kvalifikace pracovníků podniku;

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. EKONOMIKA Státní

Více

Výchova k občanství - 8. ročník

Výchova k občanství - 8. ročník výstupy okruh učivo žák rozvíjí kritické názory, zaujímá postoje, dokáže věčně a logicky argumentovat 3V1 - žák rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví, včetně duševního vlastnictví a způsoby jejich

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO170

Více

Odborná praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc. Studijní program Ekonomika a management

Odborná praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc. Studijní program Ekonomika a management Odborná praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc Studijní program Ekonomika a management Projekt Inovace systému odborné praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc Hlavním cílem projektu je inovace

Více

DAŇOVÁ TEORIE A POLITIKA

DAŇOVÁ TEORIE A POLITIKA Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia DAŇOVÁ TEORIE A POLITIKA Název tematického celku: Úvod do daňové teorie Cíl: Seznámit studenty se základními pojmy z oblasti daňové teorie, pochopení

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ NA PC (UPC) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 124 (4 hodiny týdně) Platnost: od 1.9.2009

Více

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce Vzdělávací program HOtelnictví a Cestovní Ruch Zvyšte svou šanci na trhu práce Co je Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch? Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch je soubor šesti kurzů

Více

7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU

OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU Metodický list pro první soustředění kombinované formy Mgr. studia předmětu OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU ODOP (4 soustředění) Název tématického celku : Optimalizace daně z příjmů v oblasti vztahu

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: EKONOMIKA (EKO) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 320 (10 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Účetnictví je zařazen mezi odborné předměty a spolu s ekonomikou a právem tvoří ekonomicko-právní základ odborné přípravy absolventů.

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 3., 4. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Peníze, mzdy daně, pojistné

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Leasing III/2 VY_32_INOVACE_313 2 Název školy Registrační číslo projektu Název projektu

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Podniková ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN

Více

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce Charakteristika předmětu (Industrial Law) Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce do

Více

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Petrovice u Karviné Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Vyšší odborná škola DAKOL nabízí Studijní obor Obchodně-podnikatelská činnost Délka studia: denní forma 3 roky Dosažený stupeň

Více

Bližší informace o programu

Bližší informace o programu Příloha Tiskové zprávy Bližší informace o programu Interactive Online MBA pro podnikatele a podnikatelky Program Interactive Online MBA (Master of Business Administration) pro podnikatele a podnikatelky

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Výchova k občanství - 8. ročník - finanční gramotnost

Výchova k občanství - 8. ročník - finanční gramotnost Výchova k občanství - 8. ročník - finanční gramotnost výstupy okruh učivo mezipředmětové vztahy indikátory žák rozvíjí kritické názory, zaujímá postoje, dokáže věčně a logicky argumentovat Prostor pro

Více

Vzdělávací program (inovovaný) profesní kvalifikace Signalista (kód: 37-008-H)

Vzdělávací program (inovovaný) profesní kvalifikace Signalista (kód: 37-008-H) Vzdělávací program (inovovaný) profesní kvalifikace Signalista (kód: 37-008-H) v rámci projektu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v oblasti dopravy CZ.1.07/3.2.11/02.0004 Tento projekt je spolufinancován

Více

7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Ekonomika

7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Ekonomika 7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Ekonomika Obecné cíle výuky Ekonomiky Předmět ekonomika tvoří spolu s účetnictvím, marketingem, managementem a právem ekonomicko-právní základ odborného vzdělání. Ve výuce

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Silniční daň III/2 VY_32_INOVACE_39 2 Název školy Registrační číslo projektu Název

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 4 Platnost: od 1. 2. 2013 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní 2 Profil absolventa 2.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: Ekonomické lyceum Most 78 42-M/02, Ekonomické lyceum

Více

Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MEDIÁLNÍ VÝCHOVA M A S A R Y K O V A O B C H O D N Í A K A D E M I E R A K O V N Í K, P R A Ž S K Á 1222 Copyright:

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Daň z příjmu fyzických osob základní informace III/2 VY_32_INOVACE_37 2 Název školy

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název a adresa školy: Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia: Střední škola

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. EKONOMIKA Marketing

Více

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH KAPITOLA 1 - ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ... 3 1.1. SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVA... 3 1.2. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ...

Více

NEPŘÍMÉ DANĚ ( TEORIE )

NEPŘÍMÉ DANĚ ( TEORIE ) NEPŘÍMÉ DANĚ ( TEORIE ) Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_UCE1413 Autor Ing. Martina Macháčková

Více

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Ekonomika

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Ekonomika UČEBNÍ OSNOVA předmětu Ekonomika střední vzdělání s maturitní zkouškou 18-20-0/ 01 Informační technologie - Elektronické počítačové systémy Téma: Finanční gramotnost Počet hodin v UP celkem: 96 Počet hodin

Více

Ekonomické lyceum akademie ekonomický směr společenskovědní směr 2. 3 2 2 3. 4 4 2 4. 3 2 2

Ekonomické lyceum akademie ekonomický směr společenskovědní směr 2. 3 2 2 3. 4 4 2 4. 3 2 2 ÚČETNICTVÍ 2. 3 2 2 3. 4 4 2 4. 3 2 2 akademie 2. ročník výuka v celé třídě a) základní pojmy b) účetní doklady náležitosti, zpracování c) rozvaha charakteristika, struktura d) evidence peněžních prostředků

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Metodický list č. 1

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Metodický list č. 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Metodický list č. 1 Personální práce a řízení lidských zdrojů v organizaci. Vytváření a analýza pracovních míst. Personální plánování.

Více