Tvoříme základy Mandantenbrief

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tvoříme základy Mandantenbrief"

Transkript

1 Tvoříme základy Mandantenbrief Informace o právu, daních a ekonomice v České republice Vydání: Listopad Obsah: Rekodifikace soukromého práva > Komanditní suma upravuje ručení komanditisty > Koho lze označit za podnikatele? Právo aktuálně > Je nová úprava kvitance rizikem pro věřitele? Daně aktuálně > Přísnější sankční systém efektivnější nástroj v boji s daňovými úniky? Ekonomika aktuálně > Účtování výnosů s novým IFRS standardem Podnikové poradenství aktuálně > Kolik má pojišťovna plnit při poškození ojetého vozidla? Rödl & Partner Intern > Transfer pricing: téma listopadové konference odborníků Rödl & Partner z celého světa > Akce/Připravujeme pro Vás: listopad prosinec 2014 > Komanditní suma upravuje ručení komanditisty Vojtěch Hrdlička, Rödl & Partner Praha > Komanditní společnost je společností, v níž alespoň jeden společník ručí za její dluhy omezeně (komanditista) a alespoň jeden společník neomezeně (komplementář). Komanditista ručí za dluhy společnosti do výše svého nesplaceného vkladu. Toto pojetí modifikuje institut takzvané komanditní sumy. Zákonodárce komanditní sumu popisuje tak, že se jedná o konkrétní částku, která se stala zjevnou třetím osobám prostřednictvím obchodního rejstříku a do jejíž výše komanditista ručí za dluhy společnosti. Kromě zápisu do obchodního rejstříku se výše komanditní sumy uvádí také ve společenské smlouvě. Pokud se společníci dohodnou a institut komanditní sumy ve společenské smlouvě využijí, pak se výše ručení komanditistů za dluhy společnosti nebude odvíjet pouze od výše nesplaceného vkladu, ale i od výše komanditní sumy (podle stavu zápisu v obchodním rejstříku). Ručení komanditisty za dluhy společnosti se obecně snižuje v tom rozsahu, ve kterém splnil svou vkladovou povinnost. To znamená, že se i komanditní suma zmenšuje o tu částku, kterou komanditista splatil na svůj vklad. Komanditní sumu proto nelze sjednat nižší, než kolik činí vklad komanditisty. Pokud komanditista splatí svůj vklad, který je roven komanditní sumě, jeho ručení za dluhy společnosti zaniká. Je-li však komanditní suma vyšší než vklad, ručí komanditista i po jeho splacení za dluhy společnosti ve výši rozdílu mezi komanditní sumou a vkladem. Konkrétně se může jednat o situaci, kdy komanditista splatí 500 tisíc korun z vkladu, který činí 800 tisíc korun. Komanditní suma však činí částku ve výši 1 milion korun českých. Výše uvedeným splacením části vkladu se komanditní suma a tedy i ručení komanditisty snižuje na 500 tisíc. 1

2 Rekodifikace soukromého práva / Právo aktuálně Využití institutu komanditní sumy s sebou přináší i další úpravu vnitřního chodu komanditní společnosti. Jedná se zejména o to, že se mezi komanditisty rozdělí zisk v poměru jejich podílů a komanditních sum. Jinými slovy, čím vyšší bude komanditní suma konkrétního komanditisty, tím vyšší zisk mu bude náležet. Ztrátu společnosti hradí komanditista s ostatními společníky podle svého podílu, avšak jen do výše své komanditní sumy. S ohledem na výše uvedené je otázkou, zda a jak často bude komanditní suma v praxi využívána. Pro některé společnosti může být pomocí například pro snadnější získání úvěru u banky, protože se jedná o deklaraci o zvýšeném ručení komanditisty za dluhy společnosti. Praktický význam rozlišení podnikatel/nepodnikatel tkví v tom, že podnikatel má oproti ostatním (nepodnikajícím) mnohem více povinností. Jmenovat lze například zákaz zneužití kvality odborníka a hospodářského postavení k vytváření nebo využití závislosti slabší strany a k dosažení zřejmé a nedůvodné nerovnováhy ve vzájemných právech a povinnostech stran. > Koho lze označit za podnikatele? > Lze označit za podnikatele jen toho, kdo skutečně podniká? Anebo postačí, když je dotyčný zapsaný ve veřejném rejstříku či má příslušné oprávnění? Zrušený obchodní zákoník stanovil, že podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. Přímo za podnikatele se pak považovala osoba zapsaná v obchodním rejstříku: osoba, která podnikala na základě živnostenského oprávnění nebo na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů, a osoba, která provozovala zemědělskou výrobu a byla zapsána do evidence podle zvláštního předpisu. Odborníci však měli nejasnosti v tom, zda mohou za podnikatele označovat jen toho, kdo skutečně provozuje činnost, nebo kohokoliv, kdo má oprávnění k provozování určité činnosti, aniž by ji vykonával. Nový občanský zákoník uvádí, že ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele. Nová právní úprava se tedy bez jakýchkoliv pochybností přiklání primárně k faktickému pojetí podnikatele. Zároveň ale za podnikatele považuje vždy osobu zapsanou v obchodním rejstříku. Proto bude mít povahu podnikatele například akciová společnost či družstvo i tehdy, pokud budou založeny za jiným účelem, než je podnikání. Nový občanský zákoník předpokládá, že podnikatelem je i osoba s živnostenským nebo jiným oprávněním. Pokud se však daná osoba nebude jako podnikatel chovat (vykonávat podnikatelskou činnost), pak za podnikatele považována nebude. Mgr. Monika Štýsová Advokátka/Senior Associate Tel.: > Je nová úprava kvitance rizikem pro věřitele? Pavel Koukal, Aneta Vondráčková Rödl & Partner Praha > Předchozí dualistická úprava závazkového práva, rozdělená na úpravu v dřívějším občanském zákoníku a samostatnou úpravu v také již zrušeném zákoníku obchodním, byla s účinností od 1. ledna 2014 v plném rozsahu nahrazena jednotnou komplexní úpravou, obsaženou v části čtvrté nového občanského zákoníku, č. 89/2012 Sb. V oblasti úpravy zániku závazků přitom nový občanský zákoník absorboval i řadu norem, které byly dříve vlastní spíše úpravě závazků obchodních. Nový kodex v tomto směru kromě jiného významně rozšířil i právní úpravu takzvané kvitance, neboli potvrzení věřitele o splnění dluhu. Splnění dluhu Zdánlivě jasná problematika splnění dluhu je v novém občanském zákoníku upravena poměrně obsáhle a složitě. Je to dáno zejména tím, že v podnikatelské i nepodnikatelské praxi často vzniká řada problémů a nejasností, a to jak ohledně otázky řádného plnění či plnění s vadami, tak i ve vazbě na řadu dalších souvisejících otázek, například spojených s možností několika způsobů plnění nebo prokazování toho, že ke splnění dluhu skutečně došlo. Starý i nový občanský 2

3 Právo aktuálně / Daně aktuálně Vydání: Listopad 2014 zákoník jsou přitom zajedno v tom, že je povinností věřitele vydat dlužníkovi potvrzení o splnění dluhu (kvitanci), pokud o ně požádá. Nový občanský zákoník však nově výslovně stanoví náležitosti, které musí taková kvitance obsahovat. Mezi tyto náležitosti patří jméno dlužníka i věřitele, předmět plnění a místo a čas, kde a kdy byl dluh splněn. Nová úprava kvitance Předchozí stručná úprava potvrzení o splnění dluhu byla nyní podstatně rozšířena. Nový občanský zákoník kvitanci upravuje ve třech svých paragrafech, a to konkrétně v ustanoveních paragrafů 1949 až V tomto směru nový občanský zákoník stanoví, že věřitel je povinen, přijímá-li plnění, vydat na dlužníkovu žádost potvrzení o splnění dluhu, takzvanou kvitanci. Odepře-li věřitel dlužníkovi kvitanci vydat, může dlužník odepřít věřiteli dluh splnit. Zajímavé je, že zákon výslovně neukládá povinnost žádat o kvitanci písemně, nicméně pro případ možného sporu mezi věřitelem a dlužníkem to samozřejmě lze jen doporučit. Nezřídka totiž může dojít k rozepři mezi smluvními stranami, protože dlužník sice o kvitanci ústně požádá, ale věřitel mu ji odepře vydat. Dlužník tedy ze zákona může odmítnout plnit, ale pokud neprokáže, že neplní z důvodu odepření vydání kvitance věřitelem, dostává se do prodlení a je vystaven s tím spojeným důsledkům. Obsah kvitance a související rizika Ačkoliv může být kvitance chápána jako obyčejné potvrzení o splnění dluhu, věřitelé musí být ve smyslu nové právní úpravy velmi obezřetní při jejím vystavování, a to zejména pokud jde o její obsah. Nově totiž platí, že pokud je kvitance vydaná na jistinu dluhu, rozumí se tím, že bylo vyrovnáno také příslušenství pohledávky. Příslušenstvím pohledávky v této souvislosti rozumíme úroky, úroky z prodlení a náklady spojené s uplatněním pohledávky. Smluvní pokuta mezi příslušenství pohledávky nepatří, a z toho důvodu nemusí být před vystavením kvitance vyrovnána. Při opakovaných plněních z téhož právního důvodu je situace chápána tak, že ten, kdo předloží kvitanci na plnění splatné později, splnil také to, co bylo splatné již dříve. Představme si situaci, kdy věřitel opakovaně dodává dlužníkovi zboží nebo mu poskytuje opakující se služby, a to po dobu několika měsíců v kalendářním roce. Dlužník zboží či služby odebírá, ale za jeden měsíc kupní cenu, respektive cenu služby neuhradí. Další měsíc ale již zaplatí a požádá věřitele o vydání potvrzení o splnění dluhu, které mu věřitel vystaví. Pokud věřitel do potvrzení neuvede, že jedno z dílčích plnění dosud uhrazeno nebylo, má se za to, že dlužník uhradil všechny dosud splatné závazky. Bohužel věřitel bude nakonec tím, kdo bude muset vyvrátit domněnku, že dlužník řádně splnil celý dluh. Na základě výše uvedeného tak lze považovat novou právní úpravu kvitance, v porovnání s úpravou předchozí, za úpravu pro věřitele potenciálně rizikovou, jež vyžaduje zvýšenou pozornost při jejím vystavování. Lze proto jednoznačně doporučit, aby věřitelé uváděli na kvitancích co nejvíce konkrétních údajů týkajících se jejich pohledávky, a to ať již těch splněných, tak i těch zatím nesplněných. Je vhodné taktéž zaznamenat, v jakém rozsahu dlužník plnil, datum plnění a skutečnost, zda a v jaké míře vyrovnal i příslušenství pohledávky. JUDr. Pavel Koukal Advokát/Associate Partner Tel.: > Přísnější sankční systém efektivnější nástroj v boji s daňovými úniky? Lukáš Pflug, Rödl & Partner Praha > Připravovaná novela daňových zákonů na rok 2015 přináší nejen úpravu zákona o daních z příjmů, ale také daňového řádu. Vedle řady technických změn znamená novela v zájmu účinnějšího boje s daňovými úniky také úpravu systému sankcí. Podle současné právní úpravy má správce daně k zajištění řádného průběhu správy daní k dispozici institut pořádkové pokuty, která se může pohybovat ve výši až 50 tisíc korun. Té může využít v situacích, kdy daňový subjekt závažně ztěžuje zajištění správy daní. Tímto je myšleno například rušení pořádku, neuposlechnutí pokynu úřední osoby či urážlivé chování. Může se také jednat o nesplnění procesní povinnosti nepeněžité povahy uložené daňovému subjektu prostřednictvím výzvy. Právě v případě posledně uvedené situace je z pohledu zákonodárce současná podoba donucovacích prostředků k součinnosti ze strany daňového subjektu nedostatečná. Pokuta má v porovnání s případnou výší daňového úniku zanedbatelnou výši a v praxi se často míjí účinkem. V rámci zefektivnění boje proti daňovým únikům je proto navrhováno zvýšení horní hranice pořádkové pokuty a rozšíření portfolia sankcí, přičemž stávající sankce, jako jsou úroky 3

4 Daně aktuálně / Ekonomika aktuálně nerezidentů) a stejná situace by mohla být sankcionována duplicitně z důvodu paralelního uložení úroků z prodlení a někdy i penále. Pokuta za podání učiněné jinak než elektronicky z prodlení a penále, zůstávají zachovány. Na druhou stranu se dá v této souvislosti pozitivně kvitovat znovuzavedení možnosti prominutí příslušenství daně. Zvýšení hranice pořádkové pokuty Zdroj: archiv Rödl & Partner Novela zvyšuje maximální výši pořádkové pokuty z 50 na 500 tisíc korun ( 147 odst. 2 daňového řádu). Tuto pokutu může správce daně uložit jakékoliv osobě, která při jednání vedeném správcem daně bez dostatečné omluvy nevyhoví ve stanovené lhůtě výzvě ke splnění procesní povinnosti nepeněžité povahy. To se týká subjektů, které správce daně vyzve například k poskytnutí údajů nebo podkladů o nich samotných nebo o jiných daňových subjektech. Pokuta může být uložena i opakovaně, jestliže nedošlo k nápravě a protiprávní stav trvá. Správci daně se zde dává k dispozici velmi silný donucovací prostředek. Maximální výše pokuty by v praxi sice neměla být udělována v méně závažných situacích nebo u subjektů, pro něž by takováto suma představovala enormní zátěž, přesto bude ale posouzení přiměřené výše zcela v kompetenci správce daně. Zavedení pokuty za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy Za účelem zajištění informovanosti správce daně o daňových subjektech a jejich povinnostech zavádí novela také nový institut pokuty za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy ve výši až 500 tisíc korun ( 147a daňového řádu). Pokutu bude moci správce daně uložit tomu, kdo nesplní registrační, záznamní, ohlašovací nebo jiné oznamovací povinnosti, a to buď vůbec, nebo je splní opožděně nebo či jen částečně. V této souvislosti je nutné upozornit na skutečnost, že tuto sankci může správce daně uložit ex officio při zjištění pochybení ze strany daňového subjektu, a to bez nutnosti předchozího vydání výzvy. I v tomto případě se jeví praktická implementace této sankce jako problematická, jelikož například v případě registrační povinnosti může být oprávněnost jejího vzniku nejasná (u některých typů službových stálých provozoven daňových V rámci elektronizace daňové správy zavádí novela rovněž pokutu za podání, které bylo učiněno jinak než elektronicky, ačkoliv jej byl poplatník povinen elektronicky učinit. Tato nová sankce se týká například přihlášky k registraci, oznámení o změně registračních údajů a také všech podání, která se dle zákona o dani z přidané hodnoty od 1. ledna 2014 činí pouze v elektronické podobě. Výše sankce v tomto případě činí 2 tisíce korun. V případě, kdy poplatník závažně ztíží správu daně, může pokuta dosáhnout až 50 tisíc. Znovuzavedení možnosti prominutí příslušenství daně Ke zjemnění účinků výše popsaného rozšířeného portfolia sankcí se zákonodárce rozhodl navrhnout znovuzavedení možnosti individuálního promíjení sankcí za porušení povinností při správě daní, které bylo zrušeno s nástupem daňového řádu k 1. lednu Tato možnost prominutí příslušenství daně by se měla vztahovat na penále, úroky z prodlení a úroky z posečkané částky, nikoliv však na pokutu za opožděné podání daňového přiznání. Rozhodovací pravomoc na moderaci výše sankce bude mít správce daně. Ing. Lukáš Pflug, LL.M. Daňový poradce/associate Partner Tel.: > Účtování výnosů s novým IFRS standardem Radim Botek, Jindřich Vilim, Rödl & Partner Praha > Nový standard IFRS 15 Výnosy ze smluv se zákazníky (Revenue from Contracts with Customers) z dílny Rady pro mezinárodní účetní standardy 4

5 Ekonomika aktuálně Vydání: Listopad 2014 (IASB) a Rady pro standardy finančního účetnictví (FASB) je na světě. Upravuje účtování výnosů pro účetní jednotky aplikující standardy IFRS nebo US GAAP a jedná se o vůbec první účetní standard platný současně pro IFRS i pro US GAAP. Závazný by měl být od účetního období začínajícího 1. ledna 2017, umožněna je však i jeho dřívější aplikace. Nyní se očekává legislativní schvalovací proces v rámci Evropské unie. Standard IFRS 15 by měl být aplikován na všechny výnosy, výjimkou jsou nájmy, pojistné smlouvy a finanční instrumenty. IFRS 15 nahrazuje následující standardy a související interpretace: > IAS 11 Construction Contracts (Smlouvy o zhotovení) > IAS 18 Revenue (Výnosy) > IFRIC 13 Customer Loyalty Programmes (Zákaznické věrnostní programy) > IFRIC 15 Agreements for the Construction of Real Estate (Smlouvy o zhotovení nemovitostí) > IFRIC 18 Transfers of Assets from Customers (Převody aktiv od zákazníků) > SIC-31 Revenue Barter Transaction Involving Advertisting Services (Výnosy barterové transakce zahrnující reklamní služby) Ve srovnání se stávajícími standardy a interpretacemi přichází IFRS 15 s jasnějšími principy vykazování výnosů. Některé účetní jednotky používající mezinárodní standardy účetního výkaznictví čerpají inspiraci z důvodu nedostatečné metodiky IAS/IFRS v podrobnějších standardech US GAAP. Pro uživatele účetních závěrek by nový standard měl přinést lepší srovnatelnost vykazovaných výnosů včetně zveřejnění více informací týkajících se této oblasti v rámci účetní závěrky. Zatímco v některých branžích by standard neměl výrazně ovlivnit stávající účetní metody v oblasti výnosů (například maloobchod), u jiných se očekávají změny významné (například ve stavebnictví, softwarových či telekomunikačních firmách). Konkrétně účtování o výnosech ze stavební zakázky jednorázově či v průběhu období, jednorázový prodej zboží se současným poskytováním služeb na delší časové období, garantovaný servis nabízený jako pobídka prodeje při prodeji zboží, výnosy z licencí, zohlednění časové hodnoty peněz v případě, kdy se časově výrazně liší platby od doby uskutečnění plnění. Standard uvádí základní princip, na základě kterého by účetní jednotka měla účtovat o výnosech v okamžiku přechodu kontroly nad dodaným zbožím či službami na zákazníka v částce předpokládané odměny, kterou by měla obdržet za dodané zboží či služby. Za účelem identifikace určení hodnoty, času a způsobu vykázání výnosů ze smluv se zákazníky je standardem definován pětistupňový model, který stanoví následující fáze uznání, vyčíslení a vykázání výnosů: > identifikace smlouvy se zákazníkem > identifikace povinnosti poskytnout plnění podle smlouvy > stanovení transakční ceny > alokování transakční ceny na jednotlivé povinnosti plnění ve smlouvě > vykázání výnosů v okamžiku splnění povinnosti plnění Identifikace smlouvy se zákazníkem Standard se použije v následujících případech: > je pravděpodobné, že účetní jednotka obdrží odměnu > smlouva má komerční základ > je možné identifikovat práva týkající se zboží a služeb a platební podmínky > obě strany kontraktu smlouvu schválily a jsou povinny splnit své povinnosti V případě splnění podmínek standard umožňuje spojit více smluv do jedné a takto o nich i účtovat. Identifikace povinnosti poskytnout plnění podle smlouvy Ve druhém stupni standard upravuje zejména ty situace, kdy v případě slibu dodání více odlišných položek zboží či služby je nutné tyto identifikovat a následně rozhodnout, zda o nich účtovat jako o samostatných povinnostech nebo jako o celku (takzvané vícesložkové smlouvy). Stanovení transakční ceny Transakční cenou je částka odměny, kterou společnost očekává od zákazníka za poskytnutí slíbeného zboží nebo služby. Při jejím stanovení by účetní jednotka měla vzít v potaz například odhad variabilní části odměny (bonusy, slevy apod.), nepeněžní plnění, vliv časové hodnoty peněz či hodnotu hrazenou zákazníkovi. Alokování transakční ceny na jednotlivé povinnosti plnění ve smlouvě U více plnění by měla společnost stanovit transakční cenu jednotlivých položek alokací na základě poměru jednotlivých prodejních cen odlišných zboží nebo služeb. Pokud nejsou údaje o prodejních cenách uvedených položek k dispozici, je účetní jednotka nucena provést kvalifikovaný odhad. Lze využít metody upravené tržní ceny nebo metody náklady plus marže. Standardem jsou též upraveny situace, v nichž jsou slevy či variabilní částky odměn přiřazovány jen k části smluvního plnění. 5

6 Ekonomika aktuálně Podnikové poradenství aktuálně > Kolik má pojišťovna plnit při poškození ojetého vozidla? David Priatka, Václav Vlk, Rödl & Partner Praha Vykázání výnosů v okamžiku splnění povinnosti plnění Účetní jednotka vykáže výnos, když splní svou povinnost a převede slíbené zboží nebo služby na kupujícího (k určitému časovému okamžiku nebo v průběhu času). V případě plnění poskytovaného v průběhu času společnost stanoví, jakým způsobem budou rozvrženy výnosy zda podle rozsahu vynaložených nákladů či na základě metody výstupů (například vyrobené množství). Kromě oblasti výnosů přináší standard také úpravu nákladů na získání kontraktu a nákladů přímo souvisejících s plněním smlouvy. Může se jednat například o přímé personální náklady, přímý materiál, alokované náklady vztahující se přímo ke smlouvě, náklady, které jsou explicitně fakturovatelné zákazníkovi podle smlouvy, a ostatní náklady, jež byly vynaloženy pouze za účelem uzavření smlouvy. Tyto náklady lze aktivovat jako dlouhodobý majetek pouze za podmínky, že se očekává jejich návratnost. Závěrem Ačkoliv by se mohlo zdát, že uvedená problematika je relevantní pouze pro společnosti vykazující v rámci IFRS, opak může být pravdou. České účetní předpisy se totiž oblasti výnosů věnují pouze sporadicky, a proto i firmy, jež účtují podle lokálních předpisů, se tak v případě složitých účetních operací stále častěji obracejí k mezinárodním účetním standardům. Nový standard IFRS 15 se tak může stát velmi vítaným pomocníkem. Ing. Radim Botek Auditor/Associate Partner Tel.: Zdroj: archiv Rödl & Partner > Možná jste se i Vy setkali s tím, že pojišťovna Vám neuhradila celou částku, kterou jste za opravu svého vozidla museli zaplatit v servisu, a odůvodňovala svůj postup tím, že opravou bylo Vaše ojeté vozidlo vlastně zhodnoceno. Je takový přístup správný? Co na to soudy? V praxi pojišťovacího makléře se setkáváme s případy problematické likvidace některých pojistných událostí v rámci pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidel a v rámci pojištění odpovědnosti zaměstnanců za škody způsobené zaměstnavateli při výkonu povolání. Jedná se zejména o škody na vozidlech, kdy problém nastává tehdy, je-li při nehodě poškozeno starší ojeté vozidlo. Často pojišťovny argumentují tím, že po opravě vozidla novými náhradními díly došlo k jeho zhodnocení a z tohoto důvodu odečítají od pojistného plnění korekci nákladů na materiál (zohlednění takzvané amortizace). Ve výsledku tak nakonec poškozený neobdrží náhradu celé výše vzniklé škody, ale jen poměrnou část stanovenou podle stáří vozidla a podle výše tabulkové korekce nákladů na materiál. V této souvislosti lze uvést příklad, kdy u klienta došlo k poškození vozidla značky Renault zaměstnancem společnosti, který dostal na vozovce smyk a vjel s vozem do příkopu. Jednalo se o vozidlo s rokem výroby 2007 se stavem najetých kilometrů přibližně km. Skutečné náklady na opravu, doložené fakturami vystavenými servisem k tíži mandanta, činily Kč bez DPH. Pojišťovna však při výpočtu konečné výše pojistného plnění odečetla zmíněnou korekci nákladů na materiál v částce Kč, což představuje snížení plnění za použité náhradní díly ve výši 30 %. Pojišťovna argumentovala stejně jako v mnoha obdobných případech odkazem na Znalecký standard č. I/2005. V konečné fázi likvidace škod z pojištění odpovědnosti zaměstnanců je ještě odečítána spoluúčast zaměstnance, která v tomto případě činí 1/3 z vypočtené částky pojistného plnění. V tomto konkrétním příkladě by tak poškozená společnost obdržela pojistné plnění Kč ve formě plnění od pojišťovny a náhradu odpovídající spoluúčasti přímo od zaměstnance ve výši Kč. Celkově by tedy poškozený obdržel náhradu škody ve výši Kč namísto částky Kč, kterou musel mandant za opravu zaplatit. Obdobně pojišťovny postupují i u škod likvidovaných z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (tedy z povinného ručení), zejména v těch případech, kdy poškozený nemůže u parciálních (nikoli tedy totálních) škod využít havarijního pojištění, protože je pro dané vozidlo nemá sjednáno. Aby se zame- 6

7 Podnikové poradenství aktuálně Rödl & Partner Intern Vydání: Listopad 2014 zilo tomuto snižování pojistného plnění a odpočtům pojišťoven, byla dosavadní praxe taková, že při opravě starších vozidel bylo dojednáno, že pro opravu vozidla bude využito buďto starších nebo neoriginálních náhradních dílů, které jsou levnější. Ne vždy je však možné, účelné a vhodné tohoto způsobu opravy využít. Popsaná praxe pojišťoven nalézala oporu v některých starších soudních rozhodnutích. Nejvyšší soud například ve svém rozsudku ze dne , sp. zn. 25 Cdo 347/2000, dovodil, že od částky vyjadřující náklady na opravu věci musí být odečtena částka odpovídající zhodnocení věci její opravou oproti původnímu stavu. Zásadní obrat však v této otázce přinesl nález Ústavního soudu ze dne , sp. zn. I. ÚS 1902/2013, v němž je vyjádřen následující názor: Uhrazení celé ceny účelně provedené opravy motorového vozidla (směřující jen k odstranění následků škodné události) [...] by mělo být pravidlem; poškozenému bylo tzv. zhodnocení vozidla protiprávním jednáním vnuceno, opravou se sleduje pouze jeho uvedení do stavu před nehodou. Pokud opravu nelze provést úsporněji a směřovala jen k odstranění následků škodné události, nejeví se spravedlivým, aby poškození pravidlem byli nuceni doplácet na zprovoznění vozu mnohdy značné částky.. Ústavní soud sice nevyloučil, že poškozený může být i v důsledku účelně provedené opravy jednoznačně a nepochybně obohacen oproti stavu před nehodou, ovšem vyhodnotil takovou situaci jako spíše výjimečnou. Pravidlem by mělo být, jak citováno, uhrazení plné výše opravy. Pojišťovny však i po vydání výše citovaného nálezu nadále trvají na své dosavadní praxi takzvané amortizace a částky určené k výplatě pojištěným snižují. S nerespektováním závěrů obsažených v nedávném nálezu Ústavního soudu se však nelze smířit. Pokud by se klient ve věci svých neuspokojených nároků obrátil se žalobou na soud, měly by být jeho šance na úspěch vcelku vysoké. Sám Ústavní soud ve svém nálezu ze dne , sp. zn. IV. ÚS 33465/12, uvedl třebaže v souvislosti s jinou problematikou,že nerespektování nosných důvodů nálezů Ústavního soudu bez předložení dostatečně odůvodněné (konkurenční) argumentace způsobilé vyložit odchýlení od existující nálezové judikatury představuje ze strany obecného soudu porušení [...] Listiny základních práv a svobod a [...] Ústavy (pozn.: zvýraznění tučným písmem bylo v obou citacích doplněno autory). Zdroj: archiv Rödl & Partner Pokud pojišťovna vůči našim klientům bude při likvidaci pojistných událostí vztahujících se k ojetým vozidlům nadále uplatňovat zmíněnou amortizaci a bude přehlížet citovaný nález Ústavního soudu z června 2014, budeme samozřejmě vůči pojišťovně důrazně argumentovat, a to případně rozhodne-li se klient pro takový postup i v soudním řízení. Alena Spilková Podniková poradkyně/associate Partner Tel.: Mgr. Václav Vlk Advokát/Associate Partner Tel.: > Transfer pricing: téma listopadové konference odborníků Rödl & Partner z celého světa Jana Švédová, Rödl & Partner Praha Konference, jež bude věnována problematice transfer pricingu, se v letošním roce uskuteční ve dnech 20. až 22. listopadu v Praze. Pražská pobočka Rödl & Partner bude hostit odborníky na tuto oblast z celého světa, mezi účastníky budou nejen zástupci států střední a východní Evropy, ale i Velké Británie, Brazílie, Jihoafrické republiky, Číny, Indie, Finska a dalších zemí. Během třech dnů odborného programu bude pozornost věnována tématům jako je akviziční činnost v oblasti transfer pricingu či cross-sellingu. Účastníci se také zaměří na možnosti propagace produktu, vzdělávání a sdílení informací. Zajímavá bude jistě i výměna zkušeností z daňových kontrol v oblasti transfer pricingu, zástupci jednotlivých zemí také poreferují o změnách v národních legislativách právě v oblasti transfer pricingu. Stranou diskuse jistě nezůstane téma informačních zdrojů pro atypické transakce. 7

8 Mandantenbrief Rödl & Partner Intern > Akce/Připravujeme pro Vás: listopad prosinec 2014 Jana Švédová, Rödl & Partner Praha Listopad Aktuální změny v účetnictví pro podnikatele 5. listopadu 2014, konferenční sál Rödl & Partner Praha Přednáší: Jaroslav Dubský, Jan Čadílek Daně a nový občanský zákoník 5. listopadu 2014, Vydavatelství Economia Praha Přednáší: Monika Novotná, Tomáš Zatloukal, Miroslav Skopec, Miroslav Kocman, Petr Tomeš, Roman Burnus Právo ve veřejné správě listopadu 2014, hotel Černigov, Hradec Králové Přednáší: Václav Vlk k tématu soukromoprávní odpovědnost představitelů samosprávných celků Daně a nový občanský zákoník 25. listopadu 2014, Hospodářská komora České republiky Přednáší: Monika Novotná, Tomáš Zatloukal, Miroslav Skopec, Miroslav Kocman, Petr Tomeš, Roman Burnus Prosinec Metodika sestavování roční účetní závěrky 3. prosince 2014, konferenční sál Rödl & Partner Praha Přednáší: Martin Růžička Mikulášský seminář (nejnovější vývoj v oblasti daní a účetnictví) 3. prosince 2014, Slovanský dům Praha Přednáší: Monika Novotná, Tomáš Zatloukal, Miroslav Skopec, Miroslav Kocman, Petr Tomeš, Roman Burnus, Jaroslav Dubský Rezervy 10. prosince 2014, konferenční sál Rödl & Partner Praha Přednáší: David Trytko, Michal Bobek Více o programu a online přihlášky Změna programu vyhrazena. -jsd- Koncernové vztahy nová rizika a odpovědnost pro dceřiné společnosti v ČR. Pohled právní, daňový a auditorský 26. listopadu 2014, konferenční sál Rödl & Partner Praha Přednáší: Pavel Koukal, Miroslav Kocman, Petr Tomeš, Jaroslav Dubský Tvoříme základy Naše znalosti tvoří základ našeho poradenství. Na nich stavíme, společně s našimi klienty. Rödl & Partner Jedinečné lidské věže mohou vyrůst pouze tehdy, mají-li pevný základ. Castellers de Barcelona Celek se skládá z jednotlivců u Castellers, i v naší společnosti. Lidské věže symbolizují jedinečným způsobem firemní kulturu společnosti Rödl & Partner. Ztělesňují naši filozofii soudržnosti, rovnováhy, odvahy a týmového ducha. Jsou paralelou růstu vlastní silou, který Rödl & Partner promítl do dnešní podoby. Heslem všech Castellers, jež je i vyjádřením jejich základních životních hodnot, je Força, Equilibri, Valor i Seny (síla, stabilita, odvaha a rozum). Toto heslo charakterizuje i nás. To bylo i jedním z důvodů, proč společnost Rödl & Partner v květnu 2011 navázala spolupráci s Castellers de Barcelona, reprezentanty dlouholeté tradice stavby lidských věží. Mandantenbrief Listopad 2014, MK ČR E Vydavatel: Redakce: Rödl & Partner Consulting, s.r.o. Platnéřská 2, Praha 1 Tel.: Ing. Jana Švédová Layout/Sazba: Rödl & Partner Tento newsletter je nezávaznou informační bro žurou a slouží obecným informačním účelům. Nepředstavuje právní, daňové ani podnikové poradenství, jeho cílem není ani nahrazení individuálního pora denství. Při zpracování newsletteru se společnost Rödl & Part ner snaží o maximální pečlivost, nemůže ale pře vzít odpovědnost za správnost, aktuálnost a úplnost in for mací. Protože se zde obsažené informace nezabývají konkrétními tématy jednotlivých fyzických nebo právnických osob, měl by si klient požadované informace vždy ověřit pora dens kou za kázkou. Rödl & Partner nepřejímá od povědnost za rozhodnutí, která čtenáři na základě článků news letteru učiní. Naši poradci jsou Vám rádi k dispozici.

Tvoříme základy Mandantenbrief

Tvoříme základy Mandantenbrief Tvoříme základy Mandantenbrief Informace o právu, daních a ekonomice v České republice Vydání: Únor 2013 www.roedl.cz Obsah: Právo aktuálně > Řidiči pozor: častá finta s osobou blízkou končí Daně aktuálně

Více

Tvoříme základy Mandantenbrief

Tvoříme základy Mandantenbrief Tvoříme základy Mandantenbrief Informace o právu, daních a ekonomice v České republice Vydání: Listopad 2015 www.roedl.cz Obsah: Právo aktuálně > Prevence rizik na pracovišti. Plníte své povinnosti zodpovědně?

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Jedná se o příjmy ze samostatné činnosti dle 7 odst. 1 ZDP: a) příjem ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, b) příjem ze živnostenského podnikání, c) příjem

Více

Právo aktuálně. Datové schránky z pohledu podnikatele. Obsah: Význam datových schránek

Právo aktuálně. Datové schránky z pohledu podnikatele. Obsah: Význam datových schránek Vydání Květen 2009 www.roedl.cz Obsah: Právo aktuálně Datové schránky z pohledu podnikatele Daně aktuálně Pravidla podkapitalizace opět zmírněna Zrychlení odpisů jako součást protikrizové politiky Ekonomika

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

Právní novinky. listopad 2014. Deloitte Česká republika

Právní novinky. listopad 2014. Deloitte Česká republika Právní novinky Deloitte Česká republika Možnost individuálního a úroků z prodlení znovu Součástí navrhovaných změn daňových a pojistných zákonů, které Poslanecká sněmovna schválila na konci září (sněmovní

Více

IČO 28784294 Společnost zapsaná Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27163.

IČO 28784294 Společnost zapsaná Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27163. Vážení klienti, dovolujeme si Vám prezentovat novinky na poli práva, kdy v rámci Legislativy došlo k průlomovému rozhodnutí Ústavního soudu České republiky. V tomto čísle si Vás dovolujeme upozornit zejména

Více

Ekonomika IV. ročník. 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným

Ekonomika IV. ročník. 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným Ekonomika IV. ročník 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným (s. r. o.) Společnost s ručením omezeným (s.r.o.) představuje jednoznačně nejpoužívanější

Více

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - platnost od 22. 3. 2012, účinnost od 1. 1. 2014 Návrh zákona, kterým se mění některé

Více

Tvoříme základy Mandantenbrief

Tvoříme základy Mandantenbrief Tvoříme základy Mandantenbrief Informace o právu, daních a ekonomice v České republice Vydání: Červenec / Srpen 2015 www.roedl.cz Obsah: Právo aktuálně > Právo krátce > Účinná lítost aneb jak zabránit

Více

Obsah. Úvod 12. Změny a doplnění k 1. lednu Obecně o pohledávkách 17

Obsah. Úvod 12. Změny a doplnění k 1. lednu Obecně o pohledávkách 17 Obsah Úvod 12 Změny a doplnění k 1. lednu 2011 13 1 Obecně o pohledávkách 17 1.1 Právní pohled 17 1.1.1 Pojem pohledávka z právního hlediska 17 1.1.2 Důvody vzniku pohledávky 17 1.1.3 Společné pohledávky

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Příspěvková organizace: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná

Více

Tvoříme základy Mandantenbrief

Tvoříme základy Mandantenbrief Tvoříme základy Mandantenbrief Informace o právu, daních a ekonomice v České republice Vydání: Duben 2013 www.roedl.cz Obsah: Právo aktuálně > Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem ve světle

Více

Informace Finanční správy ČR. K rozhodnutí ministra financí o prominutí úhrady daně z příjmů a příslušenství daně z příjmů z důvodu mimořádné události

Informace Finanční správy ČR. K rozhodnutí ministra financí o prominutí úhrady daně z příjmů a příslušenství daně z příjmů z důvodu mimořádné události Informace Finanční správy ČR K rozhodnutí ministra financí o prominutí úhrady daně z příjmů a příslušenství daně z příjmů z důvodu mimořádné události Za účelem zmírnění dopadů mimořádných událostí (povodní

Více

Žádost o příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání

Žádost o příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání Registrační číslo ÚP: SÚPM zřízená Úřad práce ČR krajská pobočka v: OSÚ S 15 Žádost o příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání 113 zákona č. 435/2004 Sb., o

Více

T - Hospodářský výsledek, výnosy a náklady komerční pojišťovny.

T - Hospodářský výsledek, výnosy a náklady komerční pojišťovny. T - Hospodářský výsledek, výnosy a náklady komerční pojišťovny. 1. Hospodářský výsledek Hospodářský výsledek účetní jednotky je důležitým ukazatelem úrovně jejího hospodaření. Zjišťuje se ze zůstatků účtových

Více

Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným 1 (1) Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen společnost ) a družstva. (2) Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost a komanditní společnost (dále jen

Více

1 VKLADY DO SPOLEČNOSTI

1 VKLADY DO SPOLEČNOSTI 1 VKLADY DO SPOLEČNOSTI 1.1 Definice a rozdělení vkladů S vklady do obchodních společností se setkáváme nejen při zakládání společností, ale i při zvyšování základního kapitálu. V mnoha případech jsou

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 01_2015 únor 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 01_2015 únor 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 01_2015 únor 2014

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2013 únor 2013 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2013 únor 2013 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 02_2013 únor 2013

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U

M A N A G E M E N T P O D N I K U M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 1 Podnikání Právo podnikat je ústavně zaručeným subjektivním právem a omezení podnikatelské činnosti může být stanoveno jedině zákonem. Základní vymezení právní úpravy

Více

Změny s účinností od /2009 Sb.

Změny s účinností od /2009 Sb. Změny s účinností od 1. 1. 2015 Daňový řád 280/2009 Sb. Přehled novelizujících zákonů zákon č. 267/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjm ů, ve znění pozdějších předpis ů, a další

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

Platné znění měněných ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění měněných ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění měněných ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů s vyznačením navrhovaných změn 7 Příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti (1) Příjmy

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:vy_32_inovace_18_eko_14

Více

a) kdy musí účetní jednotka upravit účetní závěrku s ohledem na události po skončení účetního období;

a) kdy musí účetní jednotka upravit účetní závěrku s ohledem na události po skončení účetního období; IAS 10 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 10 Události po skončení účetního období [Novelizace standardu novelizace pojmů, IAS 10 je upraven, název se mění na "Události po skončení účetního období", v odstavci

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU)

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.3 Cizí zdroje - závazky podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, vymezení

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti R2B2 s.r.o. se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1 IČ: 028 86 286 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 225031

Více

Převzetí jmění společníkem

Převzetí jmění společníkem KAPITOLA 21 Převzetí jmění společníkem 21.1 Vymezení převzetí jmění Zákon o přeměnách upravuje jako jednu z přeměn převzetí jmění společnosti přejímajícím společníkem. V důsledku této přeměny zaniká zanikající

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Podnikání PO Aktualizace od 1. ledna 2014 Právní úprava nový

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Český daňový systém Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení

Více

Metodický list č. 3. Změny v obecně závazných vyhláškách obcí od Obsah. Obsah Základní pojmy... 2

Metodický list č. 3. Změny v obecně závazných vyhláškách obcí od Obsah. Obsah Základní pojmy... 2 Metodický list č. 3 Změny v obecně závazných vyhláškách obcí od 1. 1. 2011 Obsah Obsah... 1 1. Základní pojmy... 2 2. Novela zákona o místních poplatcích - změny... 2 3. Nová úprava ohlašovací povinnosti...

Více

OBSAH. ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace. Úvod... 11

OBSAH. ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace. Úvod... 11 OBSAH Úvod...................................................... 11 ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace 1 Pojišťovnictví a jeho postavení v 20. a 21. století...............

Více

Daně a účetnictví. přednáška z cyklu Kryptoměny a právo BITCOIN MEETUP

Daně a účetnictví. přednáška z cyklu Kryptoměny a právo BITCOIN MEETUP Daně a účetnictví přednáška z cyklu Kryptoměny a právo BITCOIN MEETUP Hana Trnková Kocourková účetní DANEHNED.CZ Kryptoměny jsou nehmotné movité věci 496 OZ (VIZ PŘEDNÁŠKA Z 15. 11. 2016) OBSAH DANĚ Daň

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Rada Evropské unie Brusel 18. dubna 2016 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 18. dubna 2016 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 18. dubna 2016 (OR. en) 8024/16 DRS 8 ECOFIN 299 EF 88 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 13. dubna 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: D044460/01 Předmět:

Více

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR PRÁVO (zkouška číslo 2) Cíl předmětu Získat základní informace o obsahu a rozsahu právního systému České republiky a oborech práva, které účetní při výkonu své praxe potřebuje s přihlédnutím k aktuálním

Více

923/ Směna majetku

923/ Směna majetku 923/16.06.99 - Směna majetku Předkládá: Ing. Dana Trezziová, daňová poradkyně č.osvědčení 7 Jiří Jirman, daňový poradce č.osvědčení 2965 Mgr. Jaroslav Škvrna, daňový poradce č.osvědčení 2843 Popis problematiky:

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2011 červenec, srpen 2011 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2011 červenec, srpen 2011 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 06_2011 červenec,

Více

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka)

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) Aktualizace indikativní nabídky České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) pro Bytové družstvo Sokolovská 68/381 se sídlem Sokolovská 381/68, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen Klient)

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. smlouvy prodávajícího: č. smlouvy kupujícího: Povodí Vltavy, státní podnik sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, Praha 5

KUPNÍ SMLOUVA. č. smlouvy prodávajícího: č. smlouvy kupujícího: Povodí Vltavy, státní podnik sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, Praha 5 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) č. smlouvy prodávajícího: č. smlouvy kupujícího: Prodávající: Povodí Vltavy, státní podnik

Více

7.4 Pohledávky za pojistníky v účetních výkazech

7.4 Pohledávky za pojistníky v účetních výkazech SPECIFIKA VYKAZOVÁNÍ POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ Z PŘÍMÉHO 7.4 Pohledávky za pojistníky v účetních výkazech Pohledávky za pojistníky se v rozvaze vykazují v čisté výši. Čistá hodnota pohledávek se vypočítá z

Více

A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ

A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ Svaz účetních a KCÚ- sjednané rámcové smlouvy A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ č. rámcové smlouvy rozsah pojištění strana 595019180-2 595019444-7 595019663-5 pojištění odpovědnosti

Více

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Všeobecné obchodní a smluvní podmínky firmy GRAITEC s. r.o. Platné od: 15/08/2014 A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A1. Tyto všeobecné obchodní a smluvní podmínky (dále jen VOP") upravují vztah mezi společností

Více

ÚČTOVÁNÍ A PLACENÍ PŘÍLOHA 6

ÚČTOVÁNÍ A PLACENÍ PŘÍLOHA 6 ÚČTOVÁNÍ A PLACENÍ PŘÍLOHA 6 Obsah 1 Úvod... 3 2 Proces shromažďování účtovacích údajů a výpočtu cen... 3 3 Postup vyúčtování... 3 4 Placení... 4 5 Ručení... 5 2 / 5 1 Úvod Tato Příloha popisuje shromažďování

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 2 PRÁVO PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání: testové otázky,

Více

Směrnice o evidenci, vymáhání a odpisu pohledávek

Směrnice o evidenci, vymáhání a odpisu pohledávek Směrnice o evidenci, vymáhání a odpisu pohledávek Účinnost od 1.1.2012 Směrnice o evidenci, vymáhání a odpisu pohledávek Část I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Úvodní ustanovení 1) Tato speciální organizační

Více

V Z O R. Smlouvao vedení účetnictví

V Z O R. Smlouvao vedení účetnictví V Z O R Smlouvao vedení účetnictví Firma: se sídlem: zastoupená: IČO: DIČ: Bank.spojení: č.účtu: dále jen dodavatel a Firma: se sídlem: zastoupená: IČO: DIČ: Bank.spojení: č.účtu: dále jen odběratel uzavřeli

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

2.1.2 Příjmy ze samostatné činnosti

2.1.2 Příjmy ze samostatné činnosti 2.1.2 Příjmy ze samostatné činnosti Příjmy ze samostatné činnosti vymezuje 7 odst. 1 a 2 ZDP. Rozdělení těchto činností je poměrně důležité, neboť pro určení ZD mohou vykazovat určitá specifika jako např.:

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10 Úvod 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011 13 1 Oblasti, kterých se týká novela zákona o DPH 19 2 Změny zákona o DPH spočívající ve změně místa

Více

Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s.

Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s. Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s. AKRO investiční společnost, a.s. informuje podílníky o změnách provedených ve statutu

Více

2. KLASIFIKACE POHLEDÁVEK A VYMEZENÍ POJMŮ

2. KLASIFIKACE POHLEDÁVEK A VYMEZENÍ POJMŮ 2. KLASIFIKACE POHLEDÁVEK A VYMEZENÍ POJMŮ Pro další použití v této publikaci je nejprve nutné vymezit používané pojmy tak, aby si publikace zachovala terminologickou jednotnost a přehlednost. Použitými

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Obsah Předmluva...9 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník...10 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...10 Hlava I Základní ustanovení...10 Díl I Úvodní ustanovení...10 Díl II Podnik a obchodní jmění...12 Díl

Více

Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce DÍL 2. POŽADAVKY NA KVALIFIKACI DODAVATELŮ

Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce DÍL 2. POŽADAVKY NA KVALIFIKACI DODAVATELŮ Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce DÍL 2. POŽADAVKY NA KVALIFIKACI DODAVATELŮ ZVÝŠENÍ KVALITY NÁVAZNÉ PÉČE - LŮŽKA VZ005 dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen

Více

Infoservis Nový insolvenční zákon účinný od 1. ledna 2008

Infoservis Nový insolvenční zákon účinný od 1. ledna 2008 listopad 2007 Infoservis Nový insolvenční zákon účinný od 1. ledna 2008 Od 1.1.2008 vstoupí v účinnost nový zákon, který upravuje problematiku úpadkového práva a to zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech

Více

Principy uznávání a oceňování výnosů dle IFRS a ČÚS

Principy uznávání a oceňování výnosů dle IFRS a ČÚS Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Principy uznávání a oceňování výnosů dle IFRS a ČÚS Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

ÚČETNICTVÍ Právní normy, mezinárodní a české účetní standardy

ÚČETNICTVÍ Právní normy, mezinárodní a české účetní standardy Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ÚČETNICTVÍ Právní normy, mezinárodní a české účetní standardy Šablona: III / 2 Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_102 Jméno autora: Martina Mašková

Více

Manažerská ekonomika Daně

Manažerská ekonomika Daně DANĚ (zkouška č. 5) Cíl předmětu Učivo se zaměřuje na komplexní zobrazení daňového systému České republiky a na základní konstrukční prvky a přístupy k přímým a nepřímým daním. Dále jde o objasnění systému

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Management podniku - VŽ 1 Znalosti vztahující se k podnikání patří k základním právním a ekonomickým znalostem občana České republiky. Téměř každý občan je buď podnikatelem

Více

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. Duben 2012 Právní postavení obce Územní společenství občanů s právem na samosprávu Veřejnoprávní korporace vlastní majetek

Více

KUPNÍ SMLOUVA (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA (dále jen smlouva ) Příloha č. 4 KUPNÍ SMLOUVA (dále jen smlouva ) uzavřená podle ustanovení 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) I. Smluvní

Více

397 ZÁKON ze dne 7. září 2012 o pojistném na důchodové spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

397 ZÁKON ze dne 7. září 2012 o pojistném na důchodové spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 397 ZÁKON ze dne 7. září 2012 o pojistném na důchodové spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJISTNÉ 1 Poplatník Poplatníkem pojistného na důchodové spoření je účastník

Více

Vztah k účetnictví Sestavit zahajovací rozvahu a otevřít účty.

Vztah k účetnictví Sestavit zahajovací rozvahu a otevřít účty. Založení obchodní společnosti Společnost se zakládá společenskou smlouvou podepsanou všemi zakladateli. Pravost podpisů zakladatelů musí být úředně ověřena. Společenská smlouva společnosti s ručením omezeným

Více

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele)

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele) Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele) Navrhovatel programu: Ministerstvo průmyslu a obchodu (www.mpo.cz) Poskytovatel podpory: Českomoravská záruční

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

397/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ POJISTNÉ

397/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ POJISTNÉ 397/2012 Sb. ZÁKON ze dne 7. září 2012 o pojistném na důchodové spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJISTNÉ 1 Poplatník Poplatníkem pojistného na důchodové spoření

Více

Tvoříme základy Mandantenbrief

Tvoříme základy Mandantenbrief Tvoříme základy Mandantenbrief Informace o právu, daních a ekonomice v České republice Vydání: Říjen 2012 www.roedl.cz Obsah: Právo aktuálně > Prohlížení internetu porušením pracovněprávních předpisů?

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

Základní kapitál - východiska

Základní kapitál - východiska Základní kapitál - východiska základní kapitál: tvořen peněžitými i nepeněžitými vklady společníků a je peněžním vyjádřením těchto vkladů. Povinně se tvoří u kapitálových společností a u komanditní společnosti

Více

PŘÍLOHA 6 SMLOUVY O PŘÍSTUPU K VEŘEJNÉ PEVNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTI

PŘÍLOHA 6 SMLOUVY O PŘÍSTUPU K VEŘEJNÉ PEVNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTI PŘÍLOHA 6 SMLOUVY O PŘÍSTUPU K VEŘEJNÉ PEVNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTI Účtování a placení PŘÍLOHA 6 Účtování a placení 1/6 OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ Obsah 1. Úvod... 3 2. Proces shromažďování účtovacích údajů a výpočtu

Více

Tvoříme základy Mandantenbrief

Tvoříme základy Mandantenbrief Tvoříme základy Mandantenbrief Informace o právu, daních a ekonomice v České republice Vydání: Říjen 2015 www.roedl.cz Obsah: Právo aktuálně > Nadbytečnost zaměstnance jako výpovědní důvod Daně aktuálně

Více

Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací

Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací METODIKA ČLENĚNÍ NÁKLADŮ 1. Popis problematiky Výše nákladů na propagaci/fundraising a administrativu/řízení organizace je podstatnou informací pro

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodávka technologie hrubotřídění pro společnost PRAGOTRADE spol. s. r. o. 1. SMLUVNÍ STRANY

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

Finanční zpravodaj 1/2014

Finanční zpravodaj 1/2014 Strana 12 Finanční zpravodaj 1/2014 9 Změna Českého účetního standardu č. 001 Účty a zásady účtování na účtech oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které

Více

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 LEDEN 2015 1/5 1. POVINNOST PODÁVAT VEŠKERÁ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ/HLÁŠENÍ ELEKTRONICKY Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti ActivEnergy, s.r.o. 901, zapsané v soudem v ActivEnergy s.r.o. nebo AE )

Všeobecné obchodní podmínky společnosti ActivEnergy, s.r.o. 901, zapsané v soudem v ActivEnergy s.r.o. nebo AE ) Všeobecné obchodní podmínky společnosti ActivEnergy, s.r.o. 901, zapsané v soudem v ActivEnergy s.r.o. nebo AE ) USTANOVENÍ SPOLEČNÁ 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen

Více

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP Poradenství OPPI 1. výzva Praha, srpen 2008 1/7 1. Uznatelnými náklady v projektu Poradenství jsou: náklady na služby poradců, expertů

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Níže označené smluvní strany:

KUPNÍ SMLOUVA. Níže označené smluvní strany: KUPNÍ SMLOUVA uzavřena podle 2079 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Níže označené smluvní strany: Obec Pěnčín se sídlem 463 45 Pěnčín čp.62 osoba oprávněna

Více

XVII. Celostátní finanční konference Svaz měst a obcí České republiky

XVII. Celostátní finanční konference Svaz měst a obcí České republiky XVII. Celostátní finanční konference Svaz měst a obcí České republiky Další vývoj finanční správy a hlavní změny v daňových zákonech pro rok 2015 Praha, 4. prosince 2014 Ing. Jiří Fojtík, Ing. Jarmila

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku Administrace a organizace zadávacích řízení

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku Administrace a organizace zadávacích řízení ÚMČ Praha 11 Odbor správy majetku P O P T Á V K O V Ý L I S T Výtisk č. 1 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku Administrace a organizace zadávacích řízení Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná

Více

NUPHARO SERVICES S.R.O.

NUPHARO SERVICES S.R.O. P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013 v obchodní firmě: NUPHARO SERVICES S.R.O. OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ

Více

Metodické listy pro studium předmětu

Metodické listy pro studium předmětu Metodické listy pro studium předmětu Obchodní právo I Cílem tohoto jednosemestrálního kursu je seznámit studenty s problematikou obchodního práva a jeho postavením v rámci českého právního systému, jeho

Více

mezi následujícími smluvními stranami A... Adresa sídla společnosti:... zastoupená:

mezi následujícími smluvními stranami A... Adresa sídla společnosti:... zastoupená: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ZA ÚČELEM OPTIMALIZACE SMLUVNÍHO VZTAHU KLIENTA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník

Více

Odůvodnění veřejné zakázky

Odůvodnění veřejné zakázky Odůvodnění veřejné zakázky Zadavatel Název veřejné zakázky Číslo VZ podle evidence zadavatele Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 70890021 VT Dětmarovická

Více

Všeobecné)obchodní)podmínky) - 1 -

Všeobecné)obchodní)podmínky) - 1 - VŠEOBECNÉ)OBCHODNÍ)PODMÍNKY) pro)inzeráty)a)inzertní)přílohy)časopisu)tradefoff)a)jeho)webových)stránkách) Platnost)od)1.)11.)2015) ) I.)Základní)ustanovení) 1. TytoVšeobecnéobchodnípodmínky(dáletakéjen

Více

Žádost o příspěvek na společensky účelné pracovní místo vyhrazené pro uchazeče o zaměstnání

Žádost o příspěvek na společensky účelné pracovní místo vyhrazené pro uchazeče o zaměstnání Registrační číslo ÚP: SÚPM vyhrazená Úřad práce ČR krajská pobočka v: OSÚ S 15 Žádost o příspěvek na společensky účelné pracovní místo vyhrazené pro uchazeče o zaměstnání 113 zákona č. 435/2004 Sb., o

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2012 květen 2012 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2012 květen 2012 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 04_2012 květen

Více

INFORMACE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014

INFORMACE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014 INFORMACE K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014 PRO ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI A KAPITULY BRNĚNSKÉ DIECÉZE Biskupství brněnské 31. 7. 2014 1

Více

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek 1. Vznik společenství vlastníků jednotek právnické osoby... 1 2. SVJ účetní jednotka... 2 2.1. Účetní předpisy... 2 2.2. Účtování příspěvku

Více

o obchodních korporacích s komentářem obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje na nejvýznamnější

o obchodních korporacích s komentářem obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje na nejvýznamnější Lucie Josková, Pavel Pravda Zákon o obchodních korporacích s komentářem s účinností od 1. 1. 2014 nahrazuje obchodní zákoník NOVĚ! obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 1 2 5 U k á z k a k n i h

Více