Tvoříme základy Mandantenbrief

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tvoříme základy Mandantenbrief"

Transkript

1 Tvoříme základy Mandantenbrief Informace o právu, daních a ekonomice v České republice Vydání: Listopad Obsah: Rekodifikace soukromého práva > Komanditní suma upravuje ručení komanditisty > Koho lze označit za podnikatele? Právo aktuálně > Je nová úprava kvitance rizikem pro věřitele? Daně aktuálně > Přísnější sankční systém efektivnější nástroj v boji s daňovými úniky? Ekonomika aktuálně > Účtování výnosů s novým IFRS standardem Podnikové poradenství aktuálně > Kolik má pojišťovna plnit při poškození ojetého vozidla? Rödl & Partner Intern > Transfer pricing: téma listopadové konference odborníků Rödl & Partner z celého světa > Akce/Připravujeme pro Vás: listopad prosinec 2014 > Komanditní suma upravuje ručení komanditisty Vojtěch Hrdlička, Rödl & Partner Praha > Komanditní společnost je společností, v níž alespoň jeden společník ručí za její dluhy omezeně (komanditista) a alespoň jeden společník neomezeně (komplementář). Komanditista ručí za dluhy společnosti do výše svého nesplaceného vkladu. Toto pojetí modifikuje institut takzvané komanditní sumy. Zákonodárce komanditní sumu popisuje tak, že se jedná o konkrétní částku, která se stala zjevnou třetím osobám prostřednictvím obchodního rejstříku a do jejíž výše komanditista ručí za dluhy společnosti. Kromě zápisu do obchodního rejstříku se výše komanditní sumy uvádí také ve společenské smlouvě. Pokud se společníci dohodnou a institut komanditní sumy ve společenské smlouvě využijí, pak se výše ručení komanditistů za dluhy společnosti nebude odvíjet pouze od výše nesplaceného vkladu, ale i od výše komanditní sumy (podle stavu zápisu v obchodním rejstříku). Ručení komanditisty za dluhy společnosti se obecně snižuje v tom rozsahu, ve kterém splnil svou vkladovou povinnost. To znamená, že se i komanditní suma zmenšuje o tu částku, kterou komanditista splatil na svůj vklad. Komanditní sumu proto nelze sjednat nižší, než kolik činí vklad komanditisty. Pokud komanditista splatí svůj vklad, který je roven komanditní sumě, jeho ručení za dluhy společnosti zaniká. Je-li však komanditní suma vyšší než vklad, ručí komanditista i po jeho splacení za dluhy společnosti ve výši rozdílu mezi komanditní sumou a vkladem. Konkrétně se může jednat o situaci, kdy komanditista splatí 500 tisíc korun z vkladu, který činí 800 tisíc korun. Komanditní suma však činí částku ve výši 1 milion korun českých. Výše uvedeným splacením části vkladu se komanditní suma a tedy i ručení komanditisty snižuje na 500 tisíc. 1

2 Rekodifikace soukromého práva / Právo aktuálně Využití institutu komanditní sumy s sebou přináší i další úpravu vnitřního chodu komanditní společnosti. Jedná se zejména o to, že se mezi komanditisty rozdělí zisk v poměru jejich podílů a komanditních sum. Jinými slovy, čím vyšší bude komanditní suma konkrétního komanditisty, tím vyšší zisk mu bude náležet. Ztrátu společnosti hradí komanditista s ostatními společníky podle svého podílu, avšak jen do výše své komanditní sumy. S ohledem na výše uvedené je otázkou, zda a jak často bude komanditní suma v praxi využívána. Pro některé společnosti může být pomocí například pro snadnější získání úvěru u banky, protože se jedná o deklaraci o zvýšeném ručení komanditisty za dluhy společnosti. Praktický význam rozlišení podnikatel/nepodnikatel tkví v tom, že podnikatel má oproti ostatním (nepodnikajícím) mnohem více povinností. Jmenovat lze například zákaz zneužití kvality odborníka a hospodářského postavení k vytváření nebo využití závislosti slabší strany a k dosažení zřejmé a nedůvodné nerovnováhy ve vzájemných právech a povinnostech stran. > Koho lze označit za podnikatele? > Lze označit za podnikatele jen toho, kdo skutečně podniká? Anebo postačí, když je dotyčný zapsaný ve veřejném rejstříku či má příslušné oprávnění? Zrušený obchodní zákoník stanovil, že podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. Přímo za podnikatele se pak považovala osoba zapsaná v obchodním rejstříku: osoba, která podnikala na základě živnostenského oprávnění nebo na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů, a osoba, která provozovala zemědělskou výrobu a byla zapsána do evidence podle zvláštního předpisu. Odborníci však měli nejasnosti v tom, zda mohou za podnikatele označovat jen toho, kdo skutečně provozuje činnost, nebo kohokoliv, kdo má oprávnění k provozování určité činnosti, aniž by ji vykonával. Nový občanský zákoník uvádí, že ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele. Nová právní úprava se tedy bez jakýchkoliv pochybností přiklání primárně k faktickému pojetí podnikatele. Zároveň ale za podnikatele považuje vždy osobu zapsanou v obchodním rejstříku. Proto bude mít povahu podnikatele například akciová společnost či družstvo i tehdy, pokud budou založeny za jiným účelem, než je podnikání. Nový občanský zákoník předpokládá, že podnikatelem je i osoba s živnostenským nebo jiným oprávněním. Pokud se však daná osoba nebude jako podnikatel chovat (vykonávat podnikatelskou činnost), pak za podnikatele považována nebude. Mgr. Monika Štýsová Advokátka/Senior Associate Tel.: > Je nová úprava kvitance rizikem pro věřitele? Pavel Koukal, Aneta Vondráčková Rödl & Partner Praha > Předchozí dualistická úprava závazkového práva, rozdělená na úpravu v dřívějším občanském zákoníku a samostatnou úpravu v také již zrušeném zákoníku obchodním, byla s účinností od 1. ledna 2014 v plném rozsahu nahrazena jednotnou komplexní úpravou, obsaženou v části čtvrté nového občanského zákoníku, č. 89/2012 Sb. V oblasti úpravy zániku závazků přitom nový občanský zákoník absorboval i řadu norem, které byly dříve vlastní spíše úpravě závazků obchodních. Nový kodex v tomto směru kromě jiného významně rozšířil i právní úpravu takzvané kvitance, neboli potvrzení věřitele o splnění dluhu. Splnění dluhu Zdánlivě jasná problematika splnění dluhu je v novém občanském zákoníku upravena poměrně obsáhle a složitě. Je to dáno zejména tím, že v podnikatelské i nepodnikatelské praxi často vzniká řada problémů a nejasností, a to jak ohledně otázky řádného plnění či plnění s vadami, tak i ve vazbě na řadu dalších souvisejících otázek, například spojených s možností několika způsobů plnění nebo prokazování toho, že ke splnění dluhu skutečně došlo. Starý i nový občanský 2

3 Právo aktuálně / Daně aktuálně Vydání: Listopad 2014 zákoník jsou přitom zajedno v tom, že je povinností věřitele vydat dlužníkovi potvrzení o splnění dluhu (kvitanci), pokud o ně požádá. Nový občanský zákoník však nově výslovně stanoví náležitosti, které musí taková kvitance obsahovat. Mezi tyto náležitosti patří jméno dlužníka i věřitele, předmět plnění a místo a čas, kde a kdy byl dluh splněn. Nová úprava kvitance Předchozí stručná úprava potvrzení o splnění dluhu byla nyní podstatně rozšířena. Nový občanský zákoník kvitanci upravuje ve třech svých paragrafech, a to konkrétně v ustanoveních paragrafů 1949 až V tomto směru nový občanský zákoník stanoví, že věřitel je povinen, přijímá-li plnění, vydat na dlužníkovu žádost potvrzení o splnění dluhu, takzvanou kvitanci. Odepře-li věřitel dlužníkovi kvitanci vydat, může dlužník odepřít věřiteli dluh splnit. Zajímavé je, že zákon výslovně neukládá povinnost žádat o kvitanci písemně, nicméně pro případ možného sporu mezi věřitelem a dlužníkem to samozřejmě lze jen doporučit. Nezřídka totiž může dojít k rozepři mezi smluvními stranami, protože dlužník sice o kvitanci ústně požádá, ale věřitel mu ji odepře vydat. Dlužník tedy ze zákona může odmítnout plnit, ale pokud neprokáže, že neplní z důvodu odepření vydání kvitance věřitelem, dostává se do prodlení a je vystaven s tím spojeným důsledkům. Obsah kvitance a související rizika Ačkoliv může být kvitance chápána jako obyčejné potvrzení o splnění dluhu, věřitelé musí být ve smyslu nové právní úpravy velmi obezřetní při jejím vystavování, a to zejména pokud jde o její obsah. Nově totiž platí, že pokud je kvitance vydaná na jistinu dluhu, rozumí se tím, že bylo vyrovnáno také příslušenství pohledávky. Příslušenstvím pohledávky v této souvislosti rozumíme úroky, úroky z prodlení a náklady spojené s uplatněním pohledávky. Smluvní pokuta mezi příslušenství pohledávky nepatří, a z toho důvodu nemusí být před vystavením kvitance vyrovnána. Při opakovaných plněních z téhož právního důvodu je situace chápána tak, že ten, kdo předloží kvitanci na plnění splatné později, splnil také to, co bylo splatné již dříve. Představme si situaci, kdy věřitel opakovaně dodává dlužníkovi zboží nebo mu poskytuje opakující se služby, a to po dobu několika měsíců v kalendářním roce. Dlužník zboží či služby odebírá, ale za jeden měsíc kupní cenu, respektive cenu služby neuhradí. Další měsíc ale již zaplatí a požádá věřitele o vydání potvrzení o splnění dluhu, které mu věřitel vystaví. Pokud věřitel do potvrzení neuvede, že jedno z dílčích plnění dosud uhrazeno nebylo, má se za to, že dlužník uhradil všechny dosud splatné závazky. Bohužel věřitel bude nakonec tím, kdo bude muset vyvrátit domněnku, že dlužník řádně splnil celý dluh. Na základě výše uvedeného tak lze považovat novou právní úpravu kvitance, v porovnání s úpravou předchozí, za úpravu pro věřitele potenciálně rizikovou, jež vyžaduje zvýšenou pozornost při jejím vystavování. Lze proto jednoznačně doporučit, aby věřitelé uváděli na kvitancích co nejvíce konkrétních údajů týkajících se jejich pohledávky, a to ať již těch splněných, tak i těch zatím nesplněných. Je vhodné taktéž zaznamenat, v jakém rozsahu dlužník plnil, datum plnění a skutečnost, zda a v jaké míře vyrovnal i příslušenství pohledávky. JUDr. Pavel Koukal Advokát/Associate Partner Tel.: > Přísnější sankční systém efektivnější nástroj v boji s daňovými úniky? Lukáš Pflug, Rödl & Partner Praha > Připravovaná novela daňových zákonů na rok 2015 přináší nejen úpravu zákona o daních z příjmů, ale také daňového řádu. Vedle řady technických změn znamená novela v zájmu účinnějšího boje s daňovými úniky také úpravu systému sankcí. Podle současné právní úpravy má správce daně k zajištění řádného průběhu správy daní k dispozici institut pořádkové pokuty, která se může pohybovat ve výši až 50 tisíc korun. Té může využít v situacích, kdy daňový subjekt závažně ztěžuje zajištění správy daní. Tímto je myšleno například rušení pořádku, neuposlechnutí pokynu úřední osoby či urážlivé chování. Může se také jednat o nesplnění procesní povinnosti nepeněžité povahy uložené daňovému subjektu prostřednictvím výzvy. Právě v případě posledně uvedené situace je z pohledu zákonodárce současná podoba donucovacích prostředků k součinnosti ze strany daňového subjektu nedostatečná. Pokuta má v porovnání s případnou výší daňového úniku zanedbatelnou výši a v praxi se často míjí účinkem. V rámci zefektivnění boje proti daňovým únikům je proto navrhováno zvýšení horní hranice pořádkové pokuty a rozšíření portfolia sankcí, přičemž stávající sankce, jako jsou úroky 3

4 Daně aktuálně / Ekonomika aktuálně nerezidentů) a stejná situace by mohla být sankcionována duplicitně z důvodu paralelního uložení úroků z prodlení a někdy i penále. Pokuta za podání učiněné jinak než elektronicky z prodlení a penále, zůstávají zachovány. Na druhou stranu se dá v této souvislosti pozitivně kvitovat znovuzavedení možnosti prominutí příslušenství daně. Zvýšení hranice pořádkové pokuty Zdroj: archiv Rödl & Partner Novela zvyšuje maximální výši pořádkové pokuty z 50 na 500 tisíc korun ( 147 odst. 2 daňového řádu). Tuto pokutu může správce daně uložit jakékoliv osobě, která při jednání vedeném správcem daně bez dostatečné omluvy nevyhoví ve stanovené lhůtě výzvě ke splnění procesní povinnosti nepeněžité povahy. To se týká subjektů, které správce daně vyzve například k poskytnutí údajů nebo podkladů o nich samotných nebo o jiných daňových subjektech. Pokuta může být uložena i opakovaně, jestliže nedošlo k nápravě a protiprávní stav trvá. Správci daně se zde dává k dispozici velmi silný donucovací prostředek. Maximální výše pokuty by v praxi sice neměla být udělována v méně závažných situacích nebo u subjektů, pro něž by takováto suma představovala enormní zátěž, přesto bude ale posouzení přiměřené výše zcela v kompetenci správce daně. Zavedení pokuty za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy Za účelem zajištění informovanosti správce daně o daňových subjektech a jejich povinnostech zavádí novela také nový institut pokuty za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy ve výši až 500 tisíc korun ( 147a daňového řádu). Pokutu bude moci správce daně uložit tomu, kdo nesplní registrační, záznamní, ohlašovací nebo jiné oznamovací povinnosti, a to buď vůbec, nebo je splní opožděně nebo či jen částečně. V této souvislosti je nutné upozornit na skutečnost, že tuto sankci může správce daně uložit ex officio při zjištění pochybení ze strany daňového subjektu, a to bez nutnosti předchozího vydání výzvy. I v tomto případě se jeví praktická implementace této sankce jako problematická, jelikož například v případě registrační povinnosti může být oprávněnost jejího vzniku nejasná (u některých typů službových stálých provozoven daňových V rámci elektronizace daňové správy zavádí novela rovněž pokutu za podání, které bylo učiněno jinak než elektronicky, ačkoliv jej byl poplatník povinen elektronicky učinit. Tato nová sankce se týká například přihlášky k registraci, oznámení o změně registračních údajů a také všech podání, která se dle zákona o dani z přidané hodnoty od 1. ledna 2014 činí pouze v elektronické podobě. Výše sankce v tomto případě činí 2 tisíce korun. V případě, kdy poplatník závažně ztíží správu daně, může pokuta dosáhnout až 50 tisíc. Znovuzavedení možnosti prominutí příslušenství daně Ke zjemnění účinků výše popsaného rozšířeného portfolia sankcí se zákonodárce rozhodl navrhnout znovuzavedení možnosti individuálního promíjení sankcí za porušení povinností při správě daní, které bylo zrušeno s nástupem daňového řádu k 1. lednu Tato možnost prominutí příslušenství daně by se měla vztahovat na penále, úroky z prodlení a úroky z posečkané částky, nikoliv však na pokutu za opožděné podání daňového přiznání. Rozhodovací pravomoc na moderaci výše sankce bude mít správce daně. Ing. Lukáš Pflug, LL.M. Daňový poradce/associate Partner Tel.: > Účtování výnosů s novým IFRS standardem Radim Botek, Jindřich Vilim, Rödl & Partner Praha > Nový standard IFRS 15 Výnosy ze smluv se zákazníky (Revenue from Contracts with Customers) z dílny Rady pro mezinárodní účetní standardy 4

5 Ekonomika aktuálně Vydání: Listopad 2014 (IASB) a Rady pro standardy finančního účetnictví (FASB) je na světě. Upravuje účtování výnosů pro účetní jednotky aplikující standardy IFRS nebo US GAAP a jedná se o vůbec první účetní standard platný současně pro IFRS i pro US GAAP. Závazný by měl být od účetního období začínajícího 1. ledna 2017, umožněna je však i jeho dřívější aplikace. Nyní se očekává legislativní schvalovací proces v rámci Evropské unie. Standard IFRS 15 by měl být aplikován na všechny výnosy, výjimkou jsou nájmy, pojistné smlouvy a finanční instrumenty. IFRS 15 nahrazuje následující standardy a související interpretace: > IAS 11 Construction Contracts (Smlouvy o zhotovení) > IAS 18 Revenue (Výnosy) > IFRIC 13 Customer Loyalty Programmes (Zákaznické věrnostní programy) > IFRIC 15 Agreements for the Construction of Real Estate (Smlouvy o zhotovení nemovitostí) > IFRIC 18 Transfers of Assets from Customers (Převody aktiv od zákazníků) > SIC-31 Revenue Barter Transaction Involving Advertisting Services (Výnosy barterové transakce zahrnující reklamní služby) Ve srovnání se stávajícími standardy a interpretacemi přichází IFRS 15 s jasnějšími principy vykazování výnosů. Některé účetní jednotky používající mezinárodní standardy účetního výkaznictví čerpají inspiraci z důvodu nedostatečné metodiky IAS/IFRS v podrobnějších standardech US GAAP. Pro uživatele účetních závěrek by nový standard měl přinést lepší srovnatelnost vykazovaných výnosů včetně zveřejnění více informací týkajících se této oblasti v rámci účetní závěrky. Zatímco v některých branžích by standard neměl výrazně ovlivnit stávající účetní metody v oblasti výnosů (například maloobchod), u jiných se očekávají změny významné (například ve stavebnictví, softwarových či telekomunikačních firmách). Konkrétně účtování o výnosech ze stavební zakázky jednorázově či v průběhu období, jednorázový prodej zboží se současným poskytováním služeb na delší časové období, garantovaný servis nabízený jako pobídka prodeje při prodeji zboží, výnosy z licencí, zohlednění časové hodnoty peněz v případě, kdy se časově výrazně liší platby od doby uskutečnění plnění. Standard uvádí základní princip, na základě kterého by účetní jednotka měla účtovat o výnosech v okamžiku přechodu kontroly nad dodaným zbožím či službami na zákazníka v částce předpokládané odměny, kterou by měla obdržet za dodané zboží či služby. Za účelem identifikace určení hodnoty, času a způsobu vykázání výnosů ze smluv se zákazníky je standardem definován pětistupňový model, který stanoví následující fáze uznání, vyčíslení a vykázání výnosů: > identifikace smlouvy se zákazníkem > identifikace povinnosti poskytnout plnění podle smlouvy > stanovení transakční ceny > alokování transakční ceny na jednotlivé povinnosti plnění ve smlouvě > vykázání výnosů v okamžiku splnění povinnosti plnění Identifikace smlouvy se zákazníkem Standard se použije v následujících případech: > je pravděpodobné, že účetní jednotka obdrží odměnu > smlouva má komerční základ > je možné identifikovat práva týkající se zboží a služeb a platební podmínky > obě strany kontraktu smlouvu schválily a jsou povinny splnit své povinnosti V případě splnění podmínek standard umožňuje spojit více smluv do jedné a takto o nich i účtovat. Identifikace povinnosti poskytnout plnění podle smlouvy Ve druhém stupni standard upravuje zejména ty situace, kdy v případě slibu dodání více odlišných položek zboží či služby je nutné tyto identifikovat a následně rozhodnout, zda o nich účtovat jako o samostatných povinnostech nebo jako o celku (takzvané vícesložkové smlouvy). Stanovení transakční ceny Transakční cenou je částka odměny, kterou společnost očekává od zákazníka za poskytnutí slíbeného zboží nebo služby. Při jejím stanovení by účetní jednotka měla vzít v potaz například odhad variabilní části odměny (bonusy, slevy apod.), nepeněžní plnění, vliv časové hodnoty peněz či hodnotu hrazenou zákazníkovi. Alokování transakční ceny na jednotlivé povinnosti plnění ve smlouvě U více plnění by měla společnost stanovit transakční cenu jednotlivých položek alokací na základě poměru jednotlivých prodejních cen odlišných zboží nebo služeb. Pokud nejsou údaje o prodejních cenách uvedených položek k dispozici, je účetní jednotka nucena provést kvalifikovaný odhad. Lze využít metody upravené tržní ceny nebo metody náklady plus marže. Standardem jsou též upraveny situace, v nichž jsou slevy či variabilní částky odměn přiřazovány jen k části smluvního plnění. 5

6 Ekonomika aktuálně Podnikové poradenství aktuálně > Kolik má pojišťovna plnit při poškození ojetého vozidla? David Priatka, Václav Vlk, Rödl & Partner Praha Vykázání výnosů v okamžiku splnění povinnosti plnění Účetní jednotka vykáže výnos, když splní svou povinnost a převede slíbené zboží nebo služby na kupujícího (k určitému časovému okamžiku nebo v průběhu času). V případě plnění poskytovaného v průběhu času společnost stanoví, jakým způsobem budou rozvrženy výnosy zda podle rozsahu vynaložených nákladů či na základě metody výstupů (například vyrobené množství). Kromě oblasti výnosů přináší standard také úpravu nákladů na získání kontraktu a nákladů přímo souvisejících s plněním smlouvy. Může se jednat například o přímé personální náklady, přímý materiál, alokované náklady vztahující se přímo ke smlouvě, náklady, které jsou explicitně fakturovatelné zákazníkovi podle smlouvy, a ostatní náklady, jež byly vynaloženy pouze za účelem uzavření smlouvy. Tyto náklady lze aktivovat jako dlouhodobý majetek pouze za podmínky, že se očekává jejich návratnost. Závěrem Ačkoliv by se mohlo zdát, že uvedená problematika je relevantní pouze pro společnosti vykazující v rámci IFRS, opak může být pravdou. České účetní předpisy se totiž oblasti výnosů věnují pouze sporadicky, a proto i firmy, jež účtují podle lokálních předpisů, se tak v případě složitých účetních operací stále častěji obracejí k mezinárodním účetním standardům. Nový standard IFRS 15 se tak může stát velmi vítaným pomocníkem. Ing. Radim Botek Auditor/Associate Partner Tel.: Zdroj: archiv Rödl & Partner > Možná jste se i Vy setkali s tím, že pojišťovna Vám neuhradila celou částku, kterou jste za opravu svého vozidla museli zaplatit v servisu, a odůvodňovala svůj postup tím, že opravou bylo Vaše ojeté vozidlo vlastně zhodnoceno. Je takový přístup správný? Co na to soudy? V praxi pojišťovacího makléře se setkáváme s případy problematické likvidace některých pojistných událostí v rámci pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidel a v rámci pojištění odpovědnosti zaměstnanců za škody způsobené zaměstnavateli při výkonu povolání. Jedná se zejména o škody na vozidlech, kdy problém nastává tehdy, je-li při nehodě poškozeno starší ojeté vozidlo. Často pojišťovny argumentují tím, že po opravě vozidla novými náhradními díly došlo k jeho zhodnocení a z tohoto důvodu odečítají od pojistného plnění korekci nákladů na materiál (zohlednění takzvané amortizace). Ve výsledku tak nakonec poškozený neobdrží náhradu celé výše vzniklé škody, ale jen poměrnou část stanovenou podle stáří vozidla a podle výše tabulkové korekce nákladů na materiál. V této souvislosti lze uvést příklad, kdy u klienta došlo k poškození vozidla značky Renault zaměstnancem společnosti, který dostal na vozovce smyk a vjel s vozem do příkopu. Jednalo se o vozidlo s rokem výroby 2007 se stavem najetých kilometrů přibližně km. Skutečné náklady na opravu, doložené fakturami vystavenými servisem k tíži mandanta, činily Kč bez DPH. Pojišťovna však při výpočtu konečné výše pojistného plnění odečetla zmíněnou korekci nákladů na materiál v částce Kč, což představuje snížení plnění za použité náhradní díly ve výši 30 %. Pojišťovna argumentovala stejně jako v mnoha obdobných případech odkazem na Znalecký standard č. I/2005. V konečné fázi likvidace škod z pojištění odpovědnosti zaměstnanců je ještě odečítána spoluúčast zaměstnance, která v tomto případě činí 1/3 z vypočtené částky pojistného plnění. V tomto konkrétním příkladě by tak poškozená společnost obdržela pojistné plnění Kč ve formě plnění od pojišťovny a náhradu odpovídající spoluúčasti přímo od zaměstnance ve výši Kč. Celkově by tedy poškozený obdržel náhradu škody ve výši Kč namísto částky Kč, kterou musel mandant za opravu zaplatit. Obdobně pojišťovny postupují i u škod likvidovaných z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (tedy z povinného ručení), zejména v těch případech, kdy poškozený nemůže u parciálních (nikoli tedy totálních) škod využít havarijního pojištění, protože je pro dané vozidlo nemá sjednáno. Aby se zame- 6

7 Podnikové poradenství aktuálně Rödl & Partner Intern Vydání: Listopad 2014 zilo tomuto snižování pojistného plnění a odpočtům pojišťoven, byla dosavadní praxe taková, že při opravě starších vozidel bylo dojednáno, že pro opravu vozidla bude využito buďto starších nebo neoriginálních náhradních dílů, které jsou levnější. Ne vždy je však možné, účelné a vhodné tohoto způsobu opravy využít. Popsaná praxe pojišťoven nalézala oporu v některých starších soudních rozhodnutích. Nejvyšší soud například ve svém rozsudku ze dne , sp. zn. 25 Cdo 347/2000, dovodil, že od částky vyjadřující náklady na opravu věci musí být odečtena částka odpovídající zhodnocení věci její opravou oproti původnímu stavu. Zásadní obrat však v této otázce přinesl nález Ústavního soudu ze dne , sp. zn. I. ÚS 1902/2013, v němž je vyjádřen následující názor: Uhrazení celé ceny účelně provedené opravy motorového vozidla (směřující jen k odstranění následků škodné události) [...] by mělo být pravidlem; poškozenému bylo tzv. zhodnocení vozidla protiprávním jednáním vnuceno, opravou se sleduje pouze jeho uvedení do stavu před nehodou. Pokud opravu nelze provést úsporněji a směřovala jen k odstranění následků škodné události, nejeví se spravedlivým, aby poškození pravidlem byli nuceni doplácet na zprovoznění vozu mnohdy značné částky.. Ústavní soud sice nevyloučil, že poškozený může být i v důsledku účelně provedené opravy jednoznačně a nepochybně obohacen oproti stavu před nehodou, ovšem vyhodnotil takovou situaci jako spíše výjimečnou. Pravidlem by mělo být, jak citováno, uhrazení plné výše opravy. Pojišťovny však i po vydání výše citovaného nálezu nadále trvají na své dosavadní praxi takzvané amortizace a částky určené k výplatě pojištěným snižují. S nerespektováním závěrů obsažených v nedávném nálezu Ústavního soudu se však nelze smířit. Pokud by se klient ve věci svých neuspokojených nároků obrátil se žalobou na soud, měly by být jeho šance na úspěch vcelku vysoké. Sám Ústavní soud ve svém nálezu ze dne , sp. zn. IV. ÚS 33465/12, uvedl třebaže v souvislosti s jinou problematikou,že nerespektování nosných důvodů nálezů Ústavního soudu bez předložení dostatečně odůvodněné (konkurenční) argumentace způsobilé vyložit odchýlení od existující nálezové judikatury představuje ze strany obecného soudu porušení [...] Listiny základních práv a svobod a [...] Ústavy (pozn.: zvýraznění tučným písmem bylo v obou citacích doplněno autory). Zdroj: archiv Rödl & Partner Pokud pojišťovna vůči našim klientům bude při likvidaci pojistných událostí vztahujících se k ojetým vozidlům nadále uplatňovat zmíněnou amortizaci a bude přehlížet citovaný nález Ústavního soudu z června 2014, budeme samozřejmě vůči pojišťovně důrazně argumentovat, a to případně rozhodne-li se klient pro takový postup i v soudním řízení. Alena Spilková Podniková poradkyně/associate Partner Tel.: Mgr. Václav Vlk Advokát/Associate Partner Tel.: > Transfer pricing: téma listopadové konference odborníků Rödl & Partner z celého světa Jana Švédová, Rödl & Partner Praha Konference, jež bude věnována problematice transfer pricingu, se v letošním roce uskuteční ve dnech 20. až 22. listopadu v Praze. Pražská pobočka Rödl & Partner bude hostit odborníky na tuto oblast z celého světa, mezi účastníky budou nejen zástupci států střední a východní Evropy, ale i Velké Británie, Brazílie, Jihoafrické republiky, Číny, Indie, Finska a dalších zemí. Během třech dnů odborného programu bude pozornost věnována tématům jako je akviziční činnost v oblasti transfer pricingu či cross-sellingu. Účastníci se také zaměří na možnosti propagace produktu, vzdělávání a sdílení informací. Zajímavá bude jistě i výměna zkušeností z daňových kontrol v oblasti transfer pricingu, zástupci jednotlivých zemí také poreferují o změnách v národních legislativách právě v oblasti transfer pricingu. Stranou diskuse jistě nezůstane téma informačních zdrojů pro atypické transakce. 7

8 Mandantenbrief Rödl & Partner Intern > Akce/Připravujeme pro Vás: listopad prosinec 2014 Jana Švédová, Rödl & Partner Praha Listopad Aktuální změny v účetnictví pro podnikatele 5. listopadu 2014, konferenční sál Rödl & Partner Praha Přednáší: Jaroslav Dubský, Jan Čadílek Daně a nový občanský zákoník 5. listopadu 2014, Vydavatelství Economia Praha Přednáší: Monika Novotná, Tomáš Zatloukal, Miroslav Skopec, Miroslav Kocman, Petr Tomeš, Roman Burnus Právo ve veřejné správě listopadu 2014, hotel Černigov, Hradec Králové Přednáší: Václav Vlk k tématu soukromoprávní odpovědnost představitelů samosprávných celků Daně a nový občanský zákoník 25. listopadu 2014, Hospodářská komora České republiky Přednáší: Monika Novotná, Tomáš Zatloukal, Miroslav Skopec, Miroslav Kocman, Petr Tomeš, Roman Burnus Prosinec Metodika sestavování roční účetní závěrky 3. prosince 2014, konferenční sál Rödl & Partner Praha Přednáší: Martin Růžička Mikulášský seminář (nejnovější vývoj v oblasti daní a účetnictví) 3. prosince 2014, Slovanský dům Praha Přednáší: Monika Novotná, Tomáš Zatloukal, Miroslav Skopec, Miroslav Kocman, Petr Tomeš, Roman Burnus, Jaroslav Dubský Rezervy 10. prosince 2014, konferenční sál Rödl & Partner Praha Přednáší: David Trytko, Michal Bobek Více o programu a online přihlášky Změna programu vyhrazena. -jsd- Koncernové vztahy nová rizika a odpovědnost pro dceřiné společnosti v ČR. Pohled právní, daňový a auditorský 26. listopadu 2014, konferenční sál Rödl & Partner Praha Přednáší: Pavel Koukal, Miroslav Kocman, Petr Tomeš, Jaroslav Dubský Tvoříme základy Naše znalosti tvoří základ našeho poradenství. Na nich stavíme, společně s našimi klienty. Rödl & Partner Jedinečné lidské věže mohou vyrůst pouze tehdy, mají-li pevný základ. Castellers de Barcelona Celek se skládá z jednotlivců u Castellers, i v naší společnosti. Lidské věže symbolizují jedinečným způsobem firemní kulturu společnosti Rödl & Partner. Ztělesňují naši filozofii soudržnosti, rovnováhy, odvahy a týmového ducha. Jsou paralelou růstu vlastní silou, který Rödl & Partner promítl do dnešní podoby. Heslem všech Castellers, jež je i vyjádřením jejich základních životních hodnot, je Força, Equilibri, Valor i Seny (síla, stabilita, odvaha a rozum). Toto heslo charakterizuje i nás. To bylo i jedním z důvodů, proč společnost Rödl & Partner v květnu 2011 navázala spolupráci s Castellers de Barcelona, reprezentanty dlouholeté tradice stavby lidských věží. Mandantenbrief Listopad 2014, MK ČR E Vydavatel: Redakce: Rödl & Partner Consulting, s.r.o. Platnéřská 2, Praha 1 Tel.: Ing. Jana Švédová Layout/Sazba: Rödl & Partner Tento newsletter je nezávaznou informační bro žurou a slouží obecným informačním účelům. Nepředstavuje právní, daňové ani podnikové poradenství, jeho cílem není ani nahrazení individuálního pora denství. Při zpracování newsletteru se společnost Rödl & Part ner snaží o maximální pečlivost, nemůže ale pře vzít odpovědnost za správnost, aktuálnost a úplnost in for mací. Protože se zde obsažené informace nezabývají konkrétními tématy jednotlivých fyzických nebo právnických osob, měl by si klient požadované informace vždy ověřit pora dens kou za kázkou. Rödl & Partner nepřejímá od povědnost za rozhodnutí, která čtenáři na základě článků news letteru učiní. Naši poradci jsou Vám rádi k dispozici.

Tvoříme základy Mandantenbrief

Tvoříme základy Mandantenbrief Tvoříme základy Mandantenbrief Informace o právu, daních a ekonomice v České republice Vydání: Květen 2015 www.roedl.cz Obsah: Právo aktuálně > Koncernové právo si pozornost rozhodně zaslouží Daně aktuálně

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.5 POHLEDÁVKY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Pohledávku lze charakterizovat

Více

A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ

A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ Svaz účetních a KCÚ- sjednané rámcové smlouvy A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ č. rámcové smlouvy rozsah pojištění strana 595019180-2 595019444-7 595019663-5 pojištění odpovědnosti

Více

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 LEDEN 2015 1/5 1. POVINNOST PODÁVAT VEŠKERÁ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ/HLÁŠENÍ ELEKTRONICKY Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou

Více

XVII. Celostátní finanční konference Svaz měst a obcí České republiky

XVII. Celostátní finanční konference Svaz měst a obcí České republiky XVII. Celostátní finanční konference Svaz měst a obcí České republiky Další vývoj finanční správy a hlavní změny v daňových zákonech pro rok 2015 Praha, 4. prosince 2014 Ing. Jiří Fojtík, Ing. Jarmila

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 01_2012 leden 2012 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 01_2012 leden 2012 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 01_2012 leden 2012

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

IČO 28784294 Společnost zapsaná Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27163.

IČO 28784294 Společnost zapsaná Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27163. Vážení klienti, dovolujeme si Vám prezentovat novinky na poli práva, kdy v rámci Legislativy došlo k průlomovému rozhodnutí Ústavního soudu České republiky. V tomto čísle si Vás dovolujeme upozornit zejména

Více

Tvoříme základy Mandantenbrief

Tvoříme základy Mandantenbrief Tvoříme základy Mandantenbrief Informace o právu, daních a ekonomice v České republice Vydání: Duben 2015 www.roedl.cz Obsah: Právo aktuálně > Nezakládáte dokumenty do sbírky listin? Sankce zpřísněny Daně

Více

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ NEZDANITELNÉ ČÁSTI ZÁKLADU DANĚ Fyzická osoba si může snížit svůj základ daně z příjmů a tím následně i daňovou povinnost o nezdanitelné části podle 15 ZDP. Tyto

Více

Město Hlinsko Směrnice č. 1/2011/OVV pro postup při evidenci, vymáhání a odpisu pohledávek vydaná v souladu s ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Část I. Základní

Více

Tvoříme základy Mandantenbrief

Tvoříme základy Mandantenbrief Tvoříme základy Mandantenbrief Informace o právu, daních a ekonomice v České republice Vydání: Září 2015 www.roedl.cz Obsah: Právo aktuálně > Prodáváte či kupujete nemovitost? Daň z nabytí Vás nemine Daně

Více

Převzetí jmění společníkem

Převzetí jmění společníkem KAPITOLA 21 Převzetí jmění společníkem 21.1 Vymezení převzetí jmění Zákon o přeměnách upravuje jako jednu z přeměn převzetí jmění společnosti přejímajícím společníkem. V důsledku této přeměny zaniká zanikající

Více

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek 1. Vznik společenství vlastníků jednotek právnické osoby... 1 2. SVJ účetní jednotka... 2 2.1. Účetní předpisy... 2 2.2. Účtování příspěvku

Více

Tvoříme základy Mandantenbrief

Tvoříme základy Mandantenbrief Tvoříme základy Mandantenbrief Informace o právu, daních a ekonomice v České republice Vydání: Červen 2014 www.roedl.cz Obsah: Rekodifikace soukromého práva > Proč propachtovatel, pacht a pachtovné? >

Více

Tvoříme základy Mandantenbrief

Tvoříme základy Mandantenbrief Tvoříme základy Mandantenbrief Informace o právu, daních a ekonomice v České republice Vydání: Březen 2015 www.roedl.cz Obsah: Právo aktuálně > Zánik účasti na s.r.o. v důsledku konkurzu Daně aktuálně

Více

7.4 Pohledávky za pojistníky v účetních výkazech

7.4 Pohledávky za pojistníky v účetních výkazech SPECIFIKA VYKAZOVÁNÍ POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ Z PŘÍMÉHO 7.4 Pohledávky za pojistníky v účetních výkazech Pohledávky za pojistníky se v rozvaze vykazují v čisté výši. Čistá hodnota pohledávek se vypočítá z

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Tvoříme základy Mandantenbrief

Tvoříme základy Mandantenbrief Tvoříme základy Mandantenbrief Informace o právu, daních a ekonomice v České republice Vydání: Březen 2014 www.roedl.cz Obsah: Rekodifikace soukromého práva > Přídatné spoluvlastnictví: velká-malá novinka

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

ÚČETNICTVÍ Právní normy, mezinárodní a české účetní standardy

ÚČETNICTVÍ Právní normy, mezinárodní a české účetní standardy Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ÚČETNICTVÍ Právní normy, mezinárodní a české účetní standardy Šablona: III / 2 Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_102 Jméno autora: Martina Mašková

Více

OBSAH. ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace. Úvod... 11

OBSAH. ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace. Úvod... 11 OBSAH Úvod...................................................... 11 ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace 1 Pojišťovnictví a jeho postavení v 20. a 21. století...............

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 08_2014 listopad 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 08_2014 listopad 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 08_2014 listopad

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech. L 77/42 Úřední věstník Evropské unie 24.3.2010 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 244/2010 ze dne 23. března 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy

Více

Tvoříme základy Mandantenbrief

Tvoříme základy Mandantenbrief Tvoříme základy Mandantenbrief Informace o právu, daních a ekonomice v České republice Vydání: Červenec/Srpen 2013 www.roedl.cz Obsah: Právo aktuálně > Koná se valná hromada v každé s.r.o.? > Řetězení

Více

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - platnost od 22. 3. 2012, účinnost od 1. 1. 2014 Návrh zákona, kterým se mění některé

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1/2014 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi stranami kupní smlouvy (dále jen smlouva nebo kupní smlouva

Více

[Novelizace celé standardu Nařízením Komise (ES) č. 632/2010 ze dne 19. července 2010].

[Novelizace celé standardu Nařízením Komise (ES) č. 632/2010 ze dne 19. července 2010]. IAS 24 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 24 Zveřejnění spřízněných stran [Novelizace celé standardu Nařízením Komise (ES) č. 632/2010 ze dne 19. července 2010]. CÍL 1 Cílem tohoto standardu je zajistit, aby

Více

NEWSLETTER 1/2015. Vážení,

NEWSLETTER 1/2015. Vážení, NEWSLETTER 1/2015 NEWSLETTER 1/2015 Vážení, obracíme se na Vás se stručným shrnutím změn v níže uvedených právních oblastech, které považujeme pro počátek roku 2015 za zásadní. I. Občanské a obchodní právo

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU)

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.3 Cizí zdroje - závazky podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, vymezení

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Infoservis Nový insolvenční zákon účinný od 1. ledna 2008

Infoservis Nový insolvenční zákon účinný od 1. ledna 2008 listopad 2007 Infoservis Nový insolvenční zákon účinný od 1. ledna 2008 Od 1.1.2008 vstoupí v účinnost nový zákon, který upravuje problematiku úpadkového práva a to zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech

Více

F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz

F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz U s n e s e n í Evidenční číslo: 1589/2013 Registrační číslo (uvádějte vždy v korespondenci):

Více

Ekonomika IV. ročník. 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným

Ekonomika IV. ročník. 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným Ekonomika IV. ročník 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným (s. r. o.) Společnost s ručením omezeným (s.r.o.) představuje jednoznačně nejpoužívanější

Více

Všeobecné obchodní podmínky ELSO system spol. s r.o.

Všeobecné obchodní podmínky ELSO system spol. s r.o. Všeobecné obchodní podmínky ELSO system spol. s r.o. 1 Všeobecné ustanovení (3) Tyto Všeobecné obchodní podmínky společnosti ELSO system spol. s r.o. se sídlem ve Fryštáku, Zlínská 419, IČ:60748303(dále

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Podnikání PO Aktualizace od 1. ledna 2014 Právní úprava nový

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 2 PRÁVO PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání: testové otázky,

Více

Obchodní podmínky společnosti OPTICONTROL s.r.o., se sídlem Zahumení 103/19, 664 31 Lelekovice, IČO: 46342494, DIČ: CZ 46342494

Obchodní podmínky společnosti OPTICONTROL s.r.o., se sídlem Zahumení 103/19, 664 31 Lelekovice, IČO: 46342494, DIČ: CZ 46342494 Obchodní podmínky společnosti OPTICONTROL s.r.o., se sídlem Zahumení 103/19, 664 31 Lelekovice, IČO: 46342494, DIČ: CZ 46342494 OBSAH 1. Obecná ustanovení 2. Ochrana informací a práv třetích osob 3. Předmět

Více

Tvoříme základy Mandantenbrief

Tvoříme základy Mandantenbrief Tvoříme základy Mandantenbrief Informace o právu, daních a ekonomice v České republice Vydání: Listopad 2013 www.roedl.cz Obsah: Rekodifikace soukromého práva > Ručení statutárních orgánů za závazky korporace

Více

1. Úvod. 2. Vznik ručitelského vztahu. Generální finanční ředitelství Sekce 3, Odbor Nepřímých daní. č. j. 7688/11 3210 010165

1. Úvod. 2. Vznik ručitelského vztahu. Generální finanční ředitelství Sekce 3, Odbor Nepřímých daní. č. j. 7688/11 3210 010165 Generální finanční ředitelství Sekce 3, Odbor Nepřímých daní Informace GFŘ k institutu ručení podle ust. 109 a 109a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění po novele zákona od 1. 4. 2011

Více

Začínáte? Reklamace. Příručka pražského podnikatele. Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.

Začínáte? Reklamace. Příručka pražského podnikatele. Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha. Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz Reklamace po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku Začínáte? Příručka pražského podnikatele Nový občanský

Více

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP Poradenství OPPI 1. výzva Praha, srpen 2008 1/7 1. Uznatelnými náklady v projektu Poradenství jsou: náklady na služby poradců, expertů

Více

Účetní, daňový a mzdový portál www.ucetni-portal.cz www.mzdovy-portal.cz. Orientace na portále. Jednoduché používání, stačí vyzkoušet

Účetní, daňový a mzdový portál www.ucetni-portal.cz www.mzdovy-portal.cz. Orientace na portále. Jednoduché používání, stačí vyzkoušet Účetní, daňový a mzdový portál www.ucetni-portal.cz www.mzdovy-portal.cz Jednoduché používání, stačí vyzkoušet Orientace na portále Oddíly Na horní liště si vyberete, zda požadujete informace pro Podnikatele,

Více

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ KALKULACE s Autoleasing, a.s. HAVEX-auto s.r.o.-vrchlabí OV Centrála společnosti: Kontaktní osoba: Lukáš Zámečník Budějovická 1518/13B, 140 00 Praha 4 Na Bělidle 503, 543 01 Vrchlabí 1 Telefon: 956785111

Více

Tvoříme základy Legislativní novinky

Tvoříme základy Legislativní novinky Tvoříme základy Legislativní novinky Informace o aktualitách v legislativě v Èeské republice Vydání: Únor 2015 www.roedl.cz Obsah: Právo > Vybrané legislativní změny > Vybrané předpisy vyhlášené ve sbírce

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

Právo aktuálně. Výpočet úroku z prodlení zjednodušen. Obsah: Aktuální právní úprava. Smluvní úroky z prodlení

Právo aktuálně. Výpočet úroku z prodlení zjednodušen. Obsah: Aktuální právní úprava. Smluvní úroky z prodlení Vydání Březen 2010 www.roedl.cz Obsah: Právo aktuálně Výpočet úroku z prodlení zjednodušen Daně aktuálně Mezinárodní zdanění přináší novinky Daň z nemovitosti od ledna vyšší Ekonomika aktuálně Rezerva

Více

Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací

Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací METODIKA ČLENĚNÍ NÁKLADŮ 1. Popis problematiky Výše nákladů na propagaci/fundraising a administrativu/řízení organizace je podstatnou informací pro

Více

Operační program Podnikání a inovace. Program podpory dynamicky se rozvíjejících malých a středních podnikatelů PROGRES. (ve znění platném od.

Operační program Podnikání a inovace. Program podpory dynamicky se rozvíjejících malých a středních podnikatelů PROGRES. (ve znění platném od. Operační program Podnikání a inovace Program podpory dynamicky se rozvíjejících malých a středních podnikatelů PROGRES (ve znění platném od.2007) Tento program realizuje Prioritu 2 Operačního programu

Více

Vybrané interpretace NUR (Národní účetní rada) www.nur.cz

Vybrané interpretace NUR (Národní účetní rada) www.nur.cz Vybrané interpretace NUR (Národní účetní rada) www.nur.cz Obsah: Předmluva I 05 Stanovení okamžiku zahájení účtování souvisejících nákladů spojených s pořízením DM I 10 Okamžik účtování o pohledávce z

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Obsah Předmluva...9 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník...10 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...10 Hlava I Základní ustanovení...10 Díl I Úvodní ustanovení...10 Díl II Podnik a obchodní jmění...12 Díl

Více

Finanční zpravodaj 1/2014

Finanční zpravodaj 1/2014 Strana 12 Finanční zpravodaj 1/2014 9 Změna Českého účetního standardu č. 001 Účty a zásady účtování na účtech oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které

Více

V Z O R. Smlouvao vedení účetnictví

V Z O R. Smlouvao vedení účetnictví V Z O R Smlouvao vedení účetnictví Firma: se sídlem: zastoupená: IČO: DIČ: Bank.spojení: č.účtu: dále jen dodavatel a Firma: se sídlem: zastoupená: IČO: DIČ: Bank.spojení: č.účtu: dále jen odběratel uzavřeli

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE Příloha č. 5: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE 1. CEJIZA, s.r.o. údaj o zápisu v obchodním rejstříku zastoupená: MUDr. Bořkem Semrádem, jednatelem společnosti sídlo:

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 Cíl publikace 1 Práce s publikací 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 Mezinárodní harmonizace účetnictví 3 1.2 Mezinárodní standardy

Více

Časové rozlišení nákladů a výnosů. Ing. Dana Kubíčková, CSc.

Časové rozlišení nákladů a výnosů. Ing. Dana Kubíčková, CSc. Časové rozlišení nákladů a výnosů Ing. Dana Kubíčková, CSc. Úvod Cílem účetnictví je mj. co nejpřesněji vyjádřit výsledek činnosti podniku. Hospodářský výsledek je v účetnictví chápán jako výsledek hospodářské

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 00272281 Obec Úhlejov Úhlejov, 507 71 Úhlejov sestavený k 31.12.2014 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Tvoříme základy Mandantenbrief

Tvoříme základy Mandantenbrief Tvoříme základy Mandantenbrief Informace o právu, daních a ekonomice v České republice Vydání: Červen 2013 www.roedl.cz Obsah: Právo aktuálně > Odpadne povinnost energetických štítků při prodejích a pronájmech

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program START

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program START Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program START Identifikace výzvy Program START Prioritní osa 1 Číslo

Více

ROZVAHA STRUKTURA, OBSAH, VÝZNAM PRO UŽIVATELE. ANALÝZA MAJETKOVÉ STRUKTURY. OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÁ STRUKTURA 4.1 Podstata podvojného účetnictví. 4.2 Rozvaha, její funkce a druhy. 4.3 Obsah a uspořádání

Více

Manželé do 31. 12. 2013 (ZDDDPN)

Manželé do 31. 12. 2013 (ZDDDPN) PROMĚNA PRÁVNÍHO POSTAVENÍ MANŽELŮ JAKO POPLATNÍKŮ TRANSFEROVÉ DANĚ Zákonným opatřením Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí (dále jen ZOSDNNV ), byl s účinností k 1. lednu 2014 nahrazen

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Tvoříme základy Mandantenbrief

Tvoříme základy Mandantenbrief Tvoříme základy Mandantenbrief Informace o právu, daních a ekonomice v České republice Vydání: Leden 2015 www.roedl.cz Obsah: Novoroční editorial Rekodifikace soukromého práva > Představte si právo stavby

Více

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 OBSAH ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11 ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 1. Úvodní ustanovení 16 1.1 Vymezení předmětu a účelu zákonné úpravy správy daní 16 2.

Více

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o.

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce sdružené služby dodávky zemního plynu zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Obecné požadavky na návrh smlouvy 1.1. Uchazeč uvede

Více

e-baan Net s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

e-baan Net s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti e-baan Net s.r.o. se sídlem Tovární 537/8, 709 00 Ostrava identifikační číslo: 268 67 257 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka

Více

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti IV. PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ Společníci si nemohou, na rozdíl od podnikatelů fyzických osob, žádným způsobem převádět peněžní prostředky společnosti pro svou osobní spotřebu. Existuje však několik způsobů, jakými

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Využití externích služeb v oblasti posílení personálního zajištění administrace grantového schématu v Opatření 1.1 a 4.1 vyhlašovaného Úřadem práce v Ostravě ZADAVATEL Česká republika

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Daňový systém ČR Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení příjmu;

Více

Podnikání v České republice

Podnikání v České republice 1. Rámcové podmínky podnikání v České republice Od 1.5.2004 je členským státem Evropské unie. Tímto dnem se trh České republiky plně otevřel stávajícím i novým členským státům. nestanovila podnikatelským

Více

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ]

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ] ROP A: Kvalifikační dokumentace k výběrovému řízení na stavení práce Zakázka je zadaná, dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, zjednodušené podlimitní řízení na

Více

prosinec 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

prosinec 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 prosinec 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 AKTUÁLNÍ TÉMA Nárok pojišťovny při neoznámení dopravní nehody policii Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 24.10.2013, sp. zn. 23 Cdo 2007/2012 Pojišťovna

Více

TAX FRESH UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB DAŇOVÝ ŘÁD VYDÁNÍ Č.: 1 I LEDEN 2015. Vážení obchodní přátelé,

TAX FRESH UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB DAŇOVÝ ŘÁD VYDÁNÍ Č.: 1 I LEDEN 2015. Vážení obchodní přátelé, TAX FRESH VYDÁNÍ Č.: 1 I LEDEN 2015 UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZMĚNY, KTERÉ SE PROMÍTAJÍ JIŽ DO ROKU 2014 DALŠÍ ZMĚNY, KTERÉ OVLIVŇUJÍ ZDAŇOVACÍ OBDOBÍ 2015 DAŇOVÝ

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8 Úvod 11 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 1 Zahraniční osoba z Arménie podnikající v ČR - zápis v obchodním rejstříku 17

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.1 Vlastní zdroje základní kapitál, kapitálové fondy, fondy ze zisku, výsledek hospodaření za běžné období, za

Více

Čl. II. Vymezení důvodů a skutečností posuzovaných v rámci rozhodování o žádostech daňových subjektů o prominutí příslušenství daní z důvodu tvrdosti

Čl. II. Vymezení důvodů a skutečností posuzovaných v rámci rozhodování o žádostech daňových subjektů o prominutí příslušenství daní z důvodu tvrdosti MINISTERSTVO FINANCÍ Odbor 43 Metodika správy daní Oddělení 431 Metodika výkonu správy daní Č.j.: 43/48 552/2008-431 Pokyn D-319 Ministerstva financí, kterým se vymezují nejčastější důvody pro prominutí

Více

Směrnice č. 4/2012 pro časové rozlišení nákladů a výnosů

Směrnice č. 4/2012 pro časové rozlišení nákladů a výnosů Obec : Dubenec IČ : 00277801 Směrnici zpracoval(a): Jana Baxová, účetní obce Směrnici schválil(a): Jaroslav Huňat, Starosta obce Datum zpracování : Směrnice nabývá platnosti: dnem podpisu Směrnice nabývá

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 6 / 2015 IČO: 00252638 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Účetní jednotka nepřetržitě

Více

Ekonomika III. ročník. 019_Obchodní korporace

Ekonomika III. ročník. 019_Obchodní korporace Ekonomika III. ročník 019_Obchodní korporace Zákon o obchodních korporacích Tržní hospodářství je postavené na existenci vlastnických vztahů, všichni vlastníci mají rovnocenné právní postavení (ochrana

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 Afs 32/2013-21 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Daniely Zemanové a soudců JUDr. Barbary Pořízkové a JUDr.

Více

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015 Třídící znak 2 0 1 1 5 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015 k některým ustanovením zákona o bankách a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech týkajícím se jednotné licence

Více

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 AUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE IFRS OBSAH

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 277983 Obec Jívka Jívka čp. 42, 542 13 Jívka sestavený k 31.12.2014 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti,

Více

Operační program Podnikání a inovace. Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007)

Operační program Podnikání a inovace. Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007) Operační program Podnikání a inovace Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007) Tento program realizuje Prioritu 2 Operačního programu Podnikání a inovace 2007 2013.

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

V Z O R MANDÁTNÍ SMLOUVA O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ VE VĚCECH DANÍ. zastoupený. dále jen "klient"

V Z O R MANDÁTNÍ SMLOUVA O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ VE VĚCECH DANÍ. zastoupený. dále jen klient V Z O R MANDÁTNÍ SMLOUVA O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ VE VĚCECH DANÍ Mandant: IČ: DIČ: zastoupený dále jen "klient" a Mandatář : Vladimír Rajnyš, daňový poradce zapsaný do seznamu Komory daňových

Více

Osnova: Založení Evropské společnosti Založení společnosti cizincem v ČR Založení společnosti v EU

Osnova: Založení Evropské společnosti Založení společnosti cizincem v ČR Založení společnosti v EU Založení podniku Osnova: Výběr právní formy podnikání Zahájení podnikání živnostenské podnikání Založení společnosti Vznik společnosti Založení a vznik s.r.o. detailní postup rozklíčování zřizovacích výdajů

Více

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z6/017. zasedání konaném dne 4.9.2012 schválilo změny a doplnění Pravidel poskytování

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015 Smluvní strany č. B 13 7285/2015 1. Město Česká Lípa sídlo: nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa IČ:

Více

červenec 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012

červenec 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 červenec 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 TÉMA MĚSÍCE Změna podmínek cestovní smlouvy ze strany cestovní kanceláře Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 31.5.2012, sp. zn. 33 Cdo 4718/2009 Nejvyšší

Více