Vládní politiky týkající se alkoholu a tìhotenství

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vládní politiky týkající se alkoholu a tìhotenství"

Transkript

1 ICAP Reports 6 LEDEN 1999 Vládní politiky týkající se alkoholu a tìhotenství SITUACE V prùbìhu posledního desetiletí se otázce alkoholu a tìhotenství zaèalo dostávat stále více pozornosti, což je do znaèné míry zpùsobeno souvislostí mezi nadmìrnou konzumací alkoholu v dobì tìhotenství a FAE (fetálními alkoholickými efekty), pøípadnì FAS (fetálním alkoholickým syndromem). Zatímco øada odborníkù souhlasí s tím, že existuje dostateèný vìdecký materiál opravòující varování pøed nadmìrnou konzumací alkoholu v prùbìhu tìhotenství, øada vìdcù se domnívá, že neexistuje dostatek dùkazù týkajících se umírnìné konzumace alkoholu v dobì tìhotenství a úèinkù, jaké taková konzumace mùže mít na vyvíjející se plod. 1 Tento nedostatek vìdomostí pøedstavuje problém pro vlády zemí, které se snaží pro zmínìnou oblast vydat nìjaká doporuèení. Podobnì jako je tomu v jiných otázkách týkajících se konzumace alkoholu, doporuèení, která jednotlivé vlády pøedkládají veøejnosti, se liší. Úèelem tohoto materiálu je srovnat rùzná vládní doporuèení týkající se alkoholu a tìhotenství. Doporuèení, kterými se naše zpráva zabývá, vydaly buï vlády pøíslušných zemí nebo nìkterá hlavní instituce z oblasti lékaøského výzkumu, která dané vládì pravidelnì radí v této oblasti nebo v dalších otázkách souvisejících s alkoholem. Zpráva zahrnuje údaje o šestnácti zemích, jež reagovaly na naši žádost o poskytnutí informací. Jde o následující zemì: Austrálie, Rakousko, Belgie, Kanada, Dánsko, Francie, Nìmecko, Irsko, Nizozemí, Nový Zéland, Portugalsko, Španìlsko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie a Spojené státy americké. Sedm z tìchto zemí Belgie, Francie, Nìmecko, Nizozemí, Portugalsko, Španìlsko a Švýcarsko nemìlo žádné oficiální doporuèení týkající se konzumace alkoholu tìhotnými ženami nebo ženami, které se snaží pøijít do jiného stavu. Údaje, které jsme obdrželi, shrnuje dále uvedená tabulka. DOPORUÈENÍ ZAHRNUJÍCÍ PØÍLEŽITOSTNOU KONZUMACI Ze šestnácti zemí, které mají danou politiku v této oblasti, pouze materiály Velké Británie a Nového Zélandu neobsahují doporuèení abstinence v období tìhotenství. Napøíklad RCOG (Royal College of Obstetricians and Gynaecologists) uvádí, že Neexistuje prùkazný materiál dokazující škodlivé úèinky buï na rùst nebo na IQ, pokud se jedná o konzumaci nepøesahující 120 gramù (15 jednotek) týdnì. Nicménì doporuèuje se, aby ženy byly v otázce konzumace alkoholu v dobì tìhotenství opatrné a omezily ji na maximálnì jeden standardní alkoholický nápoj dennì. 2 Britský materiál Rozumná konzumace alkoholu (Sensible Drinking Guidelines) je jedním z vládních dokumentù, který vysvìtluje složitou situaci, v níž se nacházejí vlády snažící se informovat veøejnost o problematice alkoholu a tìhotenství. V žádné jiné oblasti není problém poskytnutí pøesného doporuèení a podrobných informací ohlednì rozumné konzumace alkoholu tak zjevný jako právì v této Navzdory poètu vìdeckých prací týkajících se konzumace alkoholu u žen, který se za posledních deset let stále zvyšuje, je stále k dispozici jen nepøíliš spolehlivá vìdecká literatura, z níž by se daly vyvozovat závìry srovnávající konzumaci alkoholu u mužù a u žen. 3 Materiál se dále zabývá vysvìtlováním 1

2 toho, co se ví o problematice ženského zdraví a konzumace alkoholu. Uvádí se v nìm, že konzumace alkoholu (pokud nejde jen o velmi nízké množství) má souvislost s urèitými riziky pro vývoj plodu a kojence 4 a dochází k závìru, že ženy, které se snaží pøijít do jiného stavu nebo jsou v jakékoli fázi tìhotenství, by nemìly pít více než 1 nebo 2 jednotky alkoholu jednou nebo dvakrát týdnì a mìly by se vyhýbat stavùm intoxikace. 5 Na Novém Zélandu zastává RNZCOG (Royal New Zealand College of Obstetricians and Gynaecologists) stanovisko podobné britskému, ale nenabízí žádná doporuèení týkající se poètu jednotek. Jejich materiál øíká: Neexistuje žádný prùkazný materiál dokazující škodlivé úèinky buï na rùst nebo na IQ, pokud se jedná o konzumaci nepøesahující 15 jednotek týdnì. Ve Spojených státech bylo vydáno oficiální doporuèení dodržovat v dobì tìhotenství naprostou abstinenci což vychází z toho, že doposud nebyl urèen žádný bezpeèný limit. Nicménì jen málo lidí pøestane úplnì pít døíve, než dojde k poèetí, takže øada žen ve velmi raných fázích tìhotenství mùže neúmyslnì pít v dobì tìhotenství, dokud jejich tìhotenství není diagnostikováno. Pokud bychom mìli politiku urèující, že žádné množství alkoholu v tìhotenství není bezpeèné, vznikal by velký potenciál pro zbyteèné obavy, pocity viny a požadavky na provedení potratù 6 Doporuèení a politiky vlá d v otázce alkoholu a tìhotenství Abstinence Pøíležitostná konzumace, malé množství Maximálnì 1 standardní alkoholický nápoj dennì Zdroje Austrálie Ano Ne Ne National Health and Medical Research Council Rakousko Ano Ne Ne Federální ministerstvo zdravot nictví a ochrany spotøebitele Belgie Nemá žádnou politiku ani doporuèení Kanada Ano¹/Ano² Ano/Ne Ne/Ne ¹Health Canada; ²Addiction Research Foundation Dánsko Ano Ne Ne The National Board of Health Francie Nemá žádnou politiku ani doporuèení Nìmecko Nemá žádnou politiku ani doporuèení Irsko Ano Ne Ne Ministerstvo zdravotnictví Nizozemí Nemá žádnou politiku ani doporuèení Nový Zéland Ne Ano Ne New Zealand College of Obstetricians and Gynaecologists Portugalsko Nemá žádnou politiku ani doporuèení Španìlsko Nemá žádnou politiku ani doporuèení Švédsko Ano Ne Ne The Swedish Alcohol Retail Monopoly Švýcarsko Nemá žádnou politiku ani doporuèení Velká Británie Ne¹/Ne² Ano/Ano Ano/(Ménì) ¹Royal College of Obstetricians and Gynaecologists; ²Ministerstvo zdravotnictví Spojené státy Ano Ne Ne Ministerstvo zdravotnictví a služeb lidem Vìtšina odborníkù, kteøí se zabývají studiem problematiky alkoholu a tìhotenství, by souhlasila s názorem, že nadmìrná konzumace alkoholu na každodenní bázi zvyšuje rizika poškození plodu a v nìkterých pøípadech také matky. Také by se možná shodli na názoru, že neexistuje žádná známá hranice, pod níž by byla konzumace alkoholu tìhotnou ženou absolutnì bezpeèná pro plod. Britský materiál Rozumná konzumace alkoholu zdùrazòuje, že nízká míra konzumace alkoholu nesouvisí s výskytem FAE nebo FAS; vìtšina vlád jiných 2

3 zemí, které mají politiku upravující tuto problematiku, doporuèuje, že by tìhotné ženy nemìly pít vùbec, pøestože se liší v tom, jak kategoricky toto doporuèení formulují. POLITIKA ABSTINENCE Napøíklad ve Spojených státech se otázkou alkoholu a tìhotenství ve struènosti zabývá sekce Kdo by nemìl pít? v materiálu Výživa a vaše zdraví: Stravovací zásady pro Amerièany. Americké doporuèení øíká: Ženy, které se snaží o poèetí nebo které jsou tìhotné [by nemìly pít]. Nadmìrné konzumaci alkoholu u matky v dobì tìhotenství jsou pøipisovány závažné vývojové vady u plodu, vèetnì fetálního alkoholického syndromu. Pøestože neexistuje prùkazný materiál dokazující, že by pøíležitostná konzumace alkoholu poškozovala plod nebo tìhotnou ženu, doposud nebyla urèena bezpeèná míra konzumace alkoholu v dobì tìhotenství. 7 Konstatování, že pøíležitostná konzumace alkoholického nápoje nemusí plodu ublížit, je obsaženo také v doporuèeních irské vlády v rámci Národní politiky v oblasti alkoholu. Poté, co dokument vysvìtluje úèinky alkoholu na vyvíjející se plod, na závìr uvádí: vzhledem k rozhodujícímu vývoji a rùstu, k nìmuž dochází bìhem prvních nìkolika mìsícù vývoje plodu, by se mìly ženy, které mají dùvod domnívat se, že jsou tìhotné, vyvarovat konzumace alkoholu. Nejlepší doporuèení pro tìhotnou ženu je ménì je lepší pro Vás i Vaše dítì. Pøíležitostná konzumace alkoholického nápoje možná nijak neškodí, ale úplné vyøazení alkoholu eliminuje veškerá možná rizika [kurzíva je v originálním dokumentu]. 8 V Kanadì existuje spoleèné prohlášení, vytvoøené národními asociacemi zastupujícími lékaøské, peèovatelské a porodnické obory, domorodé a multikulturní skupiny a další organizace známé aktivitami v oblasti FAS/FAE, které dosti podrobnì vysvìtluje, co FAS/FAE znamenají a co je zpùsobuje. V prohlášení se uvádí, že alkohol mùže poškodit plod v prùbìhu celé doby tìhotenství, ne pouze v prvních tøech mìsících, [a že] mozek a centrální nervový systém nenarozeného dítìte jsou mimoøádnì citlivé na vystavení pùsobení alkoholu v prenatálním období. 9 Konstatují, že vìtší pravdìpodobnost vzniku FAS nastává v dùsledku pravidelné konzumace nebo vysoké míry konzumace alkoholu v období tìhotenství. Z toho vyplývá, že prozíravou volbou pro ženy, které jsou tìhotné nebo mohou otìhotnìt, je vyhýbat se konzumaci alkoholu [kurzíva je v originálním dokumentu]. 10 Srovnejte tato dùrazná prohlášení s bodem 7 ze stejného dokumentu z èásti Doporuèení pro prevenci. Tento bod doporuèuje odborníkùm, že ženy, které v dobì tìhotenství pøíležitostnì konzumovaly alkohol, [by mìly být informovány], že riziko pro plod je pravdìpodobnì minimální. [Toto] riziko závisí na množství požitého alkoholu, na tìlesném typu, zpùsobu stravování a dalších charakteristikách souvisejících s životním stylem konkrétní budoucí matky. 11 A nakonec, pokud došlo ke konzumaci alkoholu, odborník na zdravotní problematiku by mìl matky informovat, že když s pitím pøestanou v jakémkoli okamžiku, bude to pøínosem jak pro plod, tak pro matku. 12 Otázkami alkoholu a tìhotenství se v Kanadì zabývá rovnìž nadace Addiction Research Foundation v dokumentu Guidelines for Low-Risk Drinking a pøestože své závìry neformuluje tak tvrdì, v podstatì uvádí stejná doporuèení. Její doporuèení øíká, že tìhotné ženy udìlají nejlépe, když se konzumaci alkoholu vyhnou 13 a toto doporuèení se zakládá na riziku FAS a FAE. Zamìøuje se specificky na to, co nazývá obèasná konzumace a konzumace bìhem prvních tøí mìsícù tìhotenství, což jsou projevy, které zøejmì pøedstavují obzvláštì riskantní chování. 14 Text dále pokraèuje tím, že dochází ke stejným doporuèením 3

4 jako døíve zmiòované spoleèné prohlášení a dodává: Vzhledem k relativnì vysokému riziku v období prvních tøí mìsícù tìhotenství by bylo rozumné, kdyby se ženy, které se snaží otìhotnìt, vyhýbaly konzumaci alkoholu. 15 Tato opatrnost se objevuje také v australském dokumentu Existuje bezpeèná míra denní konzumace alkoholu u mužù a žen?, který vydal National Health and Medical Research Council. Zmiòuje se zde celá øada studií zabývajících se výhodami a nevýhodami konzumace alkoholu v dobì tìhotenství a nakonec je pøedloženo toto varování: Zjevnou rozdílnost v reakcích plodu na alkohol je stále ještì tøeba objasnit, a proto je pøi sestavování jakýchkoli doporuèení tøeba postupovat s náležitou opatrností. 16 Závìr dokumentu zní: Pøi souèasném stavu našich vìdomostí je stále nutné za rozumnou míru konzumace alkoholu v dobì tìhotens tví považovat abstinenci. 17 V Dánsku distribuuje National Board of Health letáèek týkající se alkoholu. V krátkém textu zamìøeném na konzumaci alkoholu a tìhotenství se øíká: Když tìhotná žena pije pivo, víno nebo lihoviny, alkohol je s krví pøedáván také embryu, takže to získává stejnou hladinu alkoholu v krvi jako jeho matka. Neexistuje bezpeèný limit urèující, jaké množství alkoholu mùže tìhotná žena vypít, aniž by riskovala poškození embrya. Proto je nejlepší se v dobì tìhotenství konzumaci alkoholu vyhýbat. 18 Federální ministerstvo pro zdravotnictví a ochranu spotøebitele v Rakousku explicitnì varuje pøed umírnìnou konzumací alkoholu. Uvádí: Dokonce i umírnìná konzumace alkoholu v dobì tìhotenství se ukázala jako faktor zvyšující riziko potratu nebo poškození rùstu nenarozeného dítìte. 19 A v pravidlech týkajících se konzumace alkoholu øíká: Úroveò rizikové konzumace alkoholu u žen je nižší než u mužù. V zájmu ochrany dítìte by se žena v dobì tìhotenství mìla vyhýbat konzumaci alkoholu. 20 Také Švédsko doporuèuje abstinenci v tìhotenství, a to jak ženám, které tìhotenství plánují všechny ženy by se mìly vzdát alkoholu od chvíle, kdy plánují pøijít do jiného stavu [neovìøený pøeklad] 21 tak i ženám tìhotným. Podobnì jako v Kanadì, i zde se zabývají otázkou žen, které mohly konzumovat alkohol v dobì, kdy ještì nevìdìly, že jsou tìhotné. Doporuèení zní: Je velmi pravdìpodobné, že se nic nestalo [nenarozenému dítìti]. Nezabývejte se minulostí, ale dívejte se do budoucna. Pokud jste s pitím alkoholu ještì nepøestala, pøestaòte jej pít hned dnes, nepijte ani pivo s nízkým obsahem alkoholu. Dokonce i závislé ženy mají velkou šanci porodit zdravé dìti, pokud pøestanou pít alkohol. [neovìøený pøeklad] 22 ŽÁDNÁ OFICIÁLNÍ POLITIKA Belgie, Francie, Nìmecko, Nizozemí, Portugalsko, Španìlsko a Švýcarsko nemají žádnou oficiální politiku týkající se alkoholu a tìhotenství. Pøedstavitel holandské vlády udával jako dùvod neexistence holandské politiky skuteènost, že otázka konzumace alkoholu tìhotnými ženami nepøedstavovala v Nizozemí problém, když se vláda touto problematikou v roce 1988 zabývala. Navíc mìli pocit, že doporuèení týkající se umírnìné/omezené konzumace alkoholu v dobì tìhotenství budou nejlépe komunikována prostøednictvím praktických lékaøù a pracovníkù zdravotnických zaøízení, s nimiž jsou ženy v kontaktu. Preventivní informace týkající se této oblasti jsou rovnìž zahrnuty v materiálu Fakta o alkoholu, který obsahuje oficiální doporuèení vztahující se ke konzumaci alkoholu 4

5 v Nizozemí. V tomto materiálu zdùrazòuje Národní institut pro zdraví a pøedcházení nemocím fyzické defekty, které mohou vzniknout, pokud tìhotná žena konzumuje alkohol. 23 Materiál zdùrazòuje, že riziko poškození vzniká v pøípadì opíjení se a v pøípadì, že je alkohol konzumován každodennì, zvláštì v kombinaci s kouøením. 24 Nizozemí je jedinou zemí z našeho vzorku, která zmiòuje alkohol v souvislosti s kojením. Dochází k závìru, že je nerozumné konzumovat alkohol v období kojení. Je to rovnìž jediná zemì, která zmiòuje dùsledky konzumace alkoholu u mužù ve vztahu s tìhotenstvím. Konzumace alkoholu mužem mùže mít vliv na poèetí i na nenarozené dítì. Zneužívání alkoholu mùže poškodit mužské spermie, což zpùsobuje riziko omezené plodnosti. 25 Prùkazní materiál podporující toto tvrzení tvoøí pokusy se zvíøecími samci a uvádí se zde, že pøestože se domníváme, že pro lidskou populaci platí totéž doposud nebyly získány žádné konkrétní údaje. 26 Ve Španìlsku, které rovnìž nemá žádnou oficiální politiku, se otázkou alkoholu a tìhotenství zabývá publikace nazvaná Alkohol a veøejné zdraví, což je zpráva sestavená Ministerstvem zdravotnictví a záležitostí spotøebitelù. Nabízí se zde následující doporuèení: Pokud jde o tìhotné ženy, neexistuje žádný bezpeèný limit (neexistuje žádná bezpeèná míra konzumace alkoholu nebo je zøejmì nemožné takovou míru urèit) a JEDINÝM PLATNÝM DOPORUÈENÍM je NAPROSTÁ ABSTINENCE, což je doporuèení Americké pediatrické akademie [velká písmena v originále]. 27 SHRNUTÍ Jak vyplývá z výše uvedených informací, vìtšina vlád, které mají urèitou politiku týkající se alkoholu a tìhotenství, doporuèuje, aby ženy v dobì tìhotenství a zvláštì v prvních tøech mìsících alkohol nekonzumovaly. Pøestože nìkteré vlády konstatují, že neexistuje žádná hranice urèující bezpeènou míru konzumace alkoholu a uvádìjí, že pøíležitostná konzumace alkoholického nápoje nemusí nijak škodit, pouze Velká Británie a Nový Zéland jsou zemì, jejichž materiály neobsahují výslovné doporuèení abstinence v dobì tìhotenství. 5

6 VYSVÌTLIVKY 1 Olsen, J. (1992). Kapitola 11: Recommendations. International Journal of Epidemiology, 21 (Suppl.), Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (1996). Alcohol Consumption in Pregnancy (RCOG Guideline, No. 9). Londýn: Royal College of Obstetricians and Gynaecologists. Citace ze str Britské ministerstvo zdravotnictví (1995). Sensible Drinking: The Report of an Inter-Departmental Working Group. Londýn: Ministerstvo zdravotnictví. Citace ze str Tamtéž, str Tamtéž, str The Royal New Zealand College of Obstetricians and Gynaecologists (1998). Alcohol and pregnancy. Citace ze str US Department of Health and Human Services (1995). Nutrition and Your Health: Dietary Guidelines for Americans (On-line brožura, 50 stran). K dispozici na: 9. øíjna Citace ze stran Irish Department of Health and Children (1996). National Alcohol Policy. Dublin: Department of Health and Children. Citace ze str Health Canada/ Santé Canada. (1996). Joint Statement: Prevention of Fetal Alcohol Syndrome (FAS) Fetal Alcohol Effects (FAE) in Canada. Ottawa: Health Canada/ Santé Canada. Citace ze str Tamtéž, str Tamtéž, str Tamtéž. 13 Addiction Research Foundation/Fondation de la recherche sur la toxicomanie (1993). Low-Risk Drinking: How Much is Enough? Toronto: Addiction Research Foundation/ Fondation de la recherche sur la toxicomanie. Citace ze str Tamtéž. 15 Tamtéž. 16 Australian National Health and Medical Research Council (1992). Is there a safe level of daily consumption of alcohol for men and women? Fyshwick ACT: Pirie Printers Pry Limited. Citace ze str Tamtéž. 18 Sundh edsstyrelsen. (1997). Fakta om alkohol (brožura). Copenhagen: Sundhedsstyrelsen. Citace ze str Österreichisches Bundesministerium für Gesundheit und Konsumentenschutz. Der ganz normale Alkoholkonsum und seine gesundheitlichen Folgen [Standardní konz umace alkoholu a její dùsledky pro zdraví] [brožura]. Wien: Bundesministerium für Gesundheit und Konsumentenschutz. Citace ze str Tamtéž. 21 The Swedish Alcohol Retail Monopoly [Systembolaget] (1998) On whose side are you?, S Stockholm, Švéds ko. Citace ze str Tamtéž. 23 Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (1996). Feiten over Alcohol [Fakta o alkoholu] (8. vydání). Amsterdam: Project Alcohol Voorlichting en Preventie/NIGZ. Citace z kapitoly Tamtéž. 25 Tamtéž. 26 Tamtéž. 27 Ministerio de Sanidad y Consumo, Dirrection General de Salud Publica, Subdireccion General de Epidemiologia, Promocion y Educacion para la Salud (1994). Alkohol a veøejné zdraví (Technical Reports Series No.1). Madrid: Ministerio de Sanidad y Consumo. Citace ze str

7 ICAP (International Center for Alcohol Policies; Mezinárodní centrum pro politiky v oblasti alkoholu) se snaží napomáhat snižování míry zneužívání alkoholu po celém svìtì a propagovat správné chápání role alkoholu ve spoleènosti prostøednictvím dialogu a partnerství, do nichž zapojuje odvìtví výrobcù alkoholu, instituce zabývající se problematikou zdravotnictví a jiné subjekty zabývající se politikou v oblasti alkoholu. ICAP je nezisková organizace, kterou finanènì podporuje jedenáct hlavních mezinárodních spoleèností vyrábìjících alkoholické nápoje. Další zprávy ICAP (ICAP Reports) se vìnují tìmto otázkám: Èíslo 1: Bezpeèná konzumace alkoholu: srovnání materiálù Výživa a vaše zdraví: Stravovací zásady pro Amerièany a Rozumná konzumace alkoholu Èíslo 2: Problematika tìžkého pití Èíslo 3: Etikety upozoròující na zdravotní rizika Èíslo 4: Vìkové hranice v oblasti konzumace alkoholu Èíslo 5: Co je standardní alkoholický nápoj? International Center for Alcohol Policies 1519 New Hampshire Avenue, NW Washington, DC Telefon: Fax: Web stránky: 7

Co je standardní alkoholická dávka?

Co je standardní alkoholická dávka? ICAP Reports 5 ZÁØÍ 1998 Co je standardní alkoholická dávka? SITUACE Praxe standardizování nápojù je už dlouho používána v komerèních prostorách, kde je k dispozici alkohol. Míra nápojù nabízených zákazníkùm

Více

Vìkové hranice v oblasti konzumace alkoholu

Vìkové hranice v oblasti konzumace alkoholu ICAP Reports 4 BØEZEN 1998 Vìkové hranice v oblasti konzumace alkoholu ÚVOD Toto vydání ICAP Reports se vìnuje vìkovým hranicím v oblasti konzumace alkoholu a pøináší údaje o zákonem stanovených minimálních

Více

ALKOHOL A ZVLÁŠTNÍ POPULACE : BIOLOGICKÁ CITLIVOST

ALKOHOL A ZVLÁŠTNÍ POPULACE : BIOLOGICKÁ CITLIVOST ICAP Reports 10 LISTOPAD 2001 ALKOHOL A ZVLÁŠTNÍ POPULACE : BIOLOGICKÁ CITLIVOST ÚVOD Alkohol je ve vìtšinì spoleèností po celém svìtì konzumován od poèátku jejich zaznamenávané historie, a pravdìpodobnì

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Samoregulace v oblasti reklamy na alkoholické nápoje

Samoregulace v oblasti reklamy na alkoholické nápoje ICAP Reports 9 LEDEN 2001 Samoregulace v oblasti reklamy na alkoholické nápoje Dùležitou souèástí veøejné politiky je vytváøení standardù týkajících se toho, jak soukromý sektor komunikuje informace o

Více

ICAP Reports 8 ÈERVEN 2000

ICAP Reports 8 ÈERVEN 2000 ICAP Reports 8 ÈERVEN 2000 Kdo jsou abstinenti? Tam, kde je znám alkohol, existují pravidla pro jeho užívání i pro abstinenci, obvykle rozebírající tuto otázku do nejmenších detailù. - Mandelbaum 1979

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Centrum ALMA, o.p.s.

Centrum ALMA, o.p.s. Centrum ALMA, o.p.s. AT Konference, Seč 8. 6. 2015 AKTIVITY A VÝSTUPY V OBLASTI ALCOHOL HARM REDUCTION V EVROPSKÉ UNII VÝSTUPY Z 6. EUROPEAN ALCOHOL POLICY KONFERENCE, LISTOPAD 2014, BRUSEL AGENDA EUROCARE

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Pivo, víno a lihoviny v české společnosti v roce 2012

Pivo, víno a lihoviny v české společnosti v roce 2012 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 210 310 584 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Pivo, víno a lihoviny v české společnosti v

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Léèba problémù spojených se zneužíváním drog: dùkazy o úèinnosti 6 7 Slovník pojmù 9 1 Dùkazy o úèinnosti Pozn. editora èeského vydání: V pùvodním originálním textu jsou používány termíny drug use treatment,

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Spotřeba alkoholu. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Alcohol consumption

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Spotřeba alkoholu. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Alcohol consumption Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13. 9. 2010 57 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Spotřeba alkoholu European Health Interview

Více

SITUAČNÍ ZPRÁVA EVROPSKÉHO STŘEDISKA PRO PREVENCI A KONTROLU NEMOCÍ

SITUAČNÍ ZPRÁVA EVROPSKÉHO STŘEDISKA PRO PREVENCI A KONTROLU NEMOCÍ SITUAČNÍ ZPRÁVA EVROPSKÉHO STŘEDISKA PRO PREVENCI A KONTROLU NEMOCÍ Nejdůležitější vývoj v posledních 24 hodinách V rámci EU a zemí regionu EFTA hlášeno 17 nových potvrzených případů; První potvrzené případy

Více

Edgar Cayce. Eko konzult

Edgar Cayce. Eko konzult Edgar Cayce JÍDLO A ZDRAVÍ Eko konzult Co jsou to vitaminy? Co jsou to aminokyseliny? Jakýsi hudební vìdec jednou poznamenal, že vitamin je jednotou ignorance nikdo neví, co to je. Pouze se ví k èemu slouží.

Více

Role knihoven v konceptu ehealth. Mgr. Adam Kolín ÚISK 13. 11. 2014

Role knihoven v konceptu ehealth. Mgr. Adam Kolín ÚISK 13. 11. 2014 Role knihoven v konceptu ehealth Mgr. Adam Kolín ÚISK 13. 11. 2014 ehealth Informační ekonomie ecommerce ehealth Telemedicína Telehealth Zdravotní informace ehealth ehealth Informační technologie Telekomun.

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY Èlánek 7 Spoleèná a závìreèná ustanovení 1. a) První registraci hráèe je možno provést kdykoli v prùbìhu roku. b) Zmìny v registraci se provádìjí výhradnì v termínech stanovených pøestupními øády, pøípadnì

Více

VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ

VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra demografie a geodemografie VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ KRISTÝNA RYBOVÁ Úvod Úvod Vývoj výdajů

Více

ABN AMRO LifeCycle Fund 2015

ABN AMRO LifeCycle Fund 2015 ABN AMRO LifeCycle Fund 2015 Podfond investièní spoleènosti ABN AMRO Funds, založené jako podnik pro kolektivní investování do pøevoditelných cenných papírù podle lucemburského práva Èesky Portfolia s

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 19 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 8. 2012 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Jestliže je myšlení příjemné, pak ještě nezačalo

Jestliže je myšlení příjemné, pak ještě nezačalo MONOGRAFIE N 13 Alfred Uhl Jestliže je myšlení příjemné, pak ještě nezačalo NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI 1 Jak maskovat etické otázky ve výzkumu závislostí Jestliže

Více

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU Z. Horáková Èeské vysoké uèení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Abstrakt Práce se zabývá termovizním mìøením pacientù, kteøí

Více

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 5 Obsah 7 1 Preambule 9 10 11 2 Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 12 3 Základní východiska 13 4 Pøístupy k øešení

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ

BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ Babysense II je na obsluhu nenároèný pøístroj urèený pro použití v domácnostech i zdravotnických zaøízeních vhodný pro v zásadì zdravé kojence, vyjma kojencù s vysokým rizikem

Více

MADRIDSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍM ZÁPISU TOVÁRNÍCH NEBO OBCHODNÍCH ZNÁMEK

MADRIDSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍM ZÁPISU TOVÁRNÍCH NEBO OBCHODNÍCH ZNÁMEK MADRIDSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍM ZÁPISU TOVÁRNÍCH NEBO OBCHODNÍCH ZNÁMEK ze dne 14. dubna 1891, revidovaná v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. èervna 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925,

Více

MEZINÁRODNÍ MIGRACE A MIGRACE V ÈESKÉ REPUBLICE

MEZINÁRODNÍ MIGRACE A MIGRACE V ÈESKÉ REPUBLICE MEZINÁRODNÍ MIGRACE A MIGRACE V ÈESKÉ REPUBLICE Jana Veselá Ústav veøejné správy a práva, FES, Univerzita Pardubice Abstrakt: Tento èlánek je vìnován problematice mezinárodní migrace, typùm pracovních

Více

Obr azové for máty - GIF, J PEG a PNG - jak a kdy je použít?

Obr azové for máty - GIF, J PEG a PNG - jak a kdy je použít? Grafické systémy a DTP Obr azové for máty - GIF, J PEG a PNG - jak a kdy je použít? Za posledních deset let doðlo k bouølivému vývoji v oblasti tvorby webu. Spousta uživatelù se nauèila jazyk HTML a kaskádové

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

MBA. ve zdravotnictví

MBA. ve zdravotnictví MBA ve zdravotnictví CO JE TO MBA? MBA je titul Master of Business Administration udìlovaný po studiu, které poskytuje teoretickou a praktickou výuku podnikatelského managementu, øízení institucí. MBA

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 2 3 6 Ing. Martin Boèek, Daniel

Více

Mediakit spoleènosti Stickfish

Mediakit spoleènosti Stickfish Mediakit spoleènosti Stickfish Spoleènost Stickfish provozuje tøi odborné online magazíny. Portál AbcLinuxu.cz pøináší kvalitní obsah a širokou paletu služeb všem uživatelùm Linuxu a Open Source programù

Více

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní kùže a bradavic v areálech Každý èlovìk prožije bìhem svého života mnoho situací a událostí, v nichž se v souvislosti s ménì èi více závažnými prohrami, zklamáními

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2015 7 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Au-pair agentury v ČR

Au-pair agentury v ČR Au-pair agentury v ČR Informační centrum pro mládež Brno (ICM Brno) působíci při Asociaci středoškolských klubů České republiky, o.s., Česká 11, tel: +420 542 218 065 fax: +420 542 210 030 icm@askcr.cz

Více

SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY

SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY A. Obchodní poplatky tuzemský trh 1. Burzovní Obchody s akciemi a ostatními majetkovými Cennými papíry (mimo systém SPAD a blokové Obchody) 1 25 000 Kč 1,00 % z u, min. 100 Kč 25

Více

Pøehled úèinnosti intervencí protidrogové léèby v Evropì 6 7 9 10 11 ê á 13 1 Úèinnost, efektivita a nákladová efektivita Tabulka 1: Definice úèinnosti, efektivity a nákladové efektivity 15 1 16 2

Více

Vývoj slovenskej ekonomiky a potreba vysokoškolákov v medzinárodnom porovnaní

Vývoj slovenskej ekonomiky a potreba vysokoškolákov v medzinárodnom porovnaní Vývoj slovenskej ekonomiky a potreba vysokoškolákov v medzinárodnom porovnaní Jan Koucký Konferencia Prognózovanie potrieb trhu práce Hotel Crowne Plaza, Bratislava, 14. novembra 2014 1. Středisko vzdělávací

Více

ICAP Reports 11 KVÌTEN 2002 KONCENTRACE ALKOHOLU V KRVI LIMITY V RÙZNÝCH ZEMÍCH SVÌTA

ICAP Reports 11 KVÌTEN 2002 KONCENTRACE ALKOHOLU V KRVI LIMITY V RÙZNÝCH ZEMÍCH SVÌTA ICAP Reports 11 KVÌTEN 2002 KONCENTRACE ALKOHOLU V KRVI LIMITY V RÙZNÝCH ZEMÍCH SVÌTA ÚVOD Zámìrem tohoto vydání ICAP Reports je poskytnout mezinárodní srovnání maximálních koncentrací alkoholu v krvi

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 8 0 2 PhDr. Irena Wagnerová,

Více

NÁSILÍ A PROSTORY S LICENCÍ K PRODEJI ALKOHOLU

NÁSILÍ A PROSTORY S LICENCÍ K PRODEJI ALKOHOLU ICAP Reports 12 LISTOPAD 2002 NÁSILÍ A PROSTORY S LICENCÍ K PRODEJI ALKOHOLU Bìhem posledního desetiletí se zamìøuje stále vìtší pozornost na pøedvídání, zvládání a potlaèování násilí v prostorách s licencí

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou.

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou. Daňová kvóta Daňová kvóta (Tax Quota) patří mezi významné ukazatele uplatňované při mezinárodní komparaci. Je poměrovým ukazatelem vyjadřujícím úroveň daňových výnosů ve vztahu k hrubému domácímu produktu

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Praktické aspekty obchodování

Praktické aspekty obchodování Praktické aspekty obchodování Praha, 23. dubna 2014 Přednášející: Martin Oliva Patria Direct, člen skupiny Patria Finance, a.s. Patria Direct, a.s., Jungmannova 24, 110 00 Praha 1, tel.: +420 221 424 240,

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby SEKTOROVÁ DOHODA pro obor fitness industry na období 2011 až 2015 v Èeské republice Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby Sektorová dohoda je politicko-spoleèenskou úmluvou zapojených stran aktérù

Více

ŽIVOTNÍ STYL A RAKOVINA

ŽIVOTNÍ STYL A RAKOVINA ŽIVOTNÍ STYL A RAKOVINA Zdravotnické organizace ve Spojených státech a na jiných místech (napøíklad Národní instituty zdraví, Americká spoleènost pro výzkum rakoviny, Americká asociace pro léèení srdeèních

Více

Kverneland Ecomat TM. Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat

Kverneland Ecomat TM. Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat Kverneland Ecomat TM Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat Kverneland Ecomat nejvìtší skok od doby oboustranného pluhu Oproti tradiènímu obdìlávání pùdy: Menší pracnost Sní ená ta ná síla Sní ené náklady

Více

HIVAIDS. P ÍRUâKA HIV PORADENSTVÍ

HIVAIDS. P ÍRUâKA HIV PORADENSTVÍ HIVAIDS P ÍRUâKA HIV PORADENSTVÍ Autoři: RNDr. Marie Brůčková, CSc MUDr. Miloslava Březovská MUDr. Karel Hampl, CSc. MUDr. Anna Kubátová PhDr. Hana Malinová, CSc. Mgr. Blanka Petrošová MUDr. Ivo Procházka,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

9803/05 IH/rl 1 DG I

9803/05 IH/rl 1 DG I RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 6. června 2005 9803/05 SAN 99 INFORMATIVNÍ POZNÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Příjemce : Delegace Č. předchozího dokumentu : 9181/05 SAN 67 Předmět : Závěry Rady o obezitě,

Více

Ženy ve sportu v Èeské republice Zkušenosti sportovkyò. Kari Fasting Nadìžda Knorre

Ženy ve sportu v Èeské republice Zkušenosti sportovkyò. Kari Fasting Nadìžda Knorre Ženy ve sportu v Èeské republice Zkušenosti sportovkyò Kari Fasting Nadìžda Knorre Norská sportovní univerzita a Èeský olympijský výbor Oslo a Praha 2005 Ženy ve sportu v Èeské republice Zkušenosti sportovkyò

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 6 8 MUDr. Jan Piťha, CSc.

Více

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno.

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno. Výroèní zpráva rok 2008 Nadace Východoèeská onkologie vznikla v roce 2004. V jejím vedení jsou zastoupeni jak onkologové, tak osobnosti z nemedicínských oborù, kterým není lhostejný život spoluobèanù.

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

SCIENTIFIC INFORMATION

SCIENTIFIC INFORMATION SCIENTIFIC INFORMATION Svìtový potravinový problém World food problem V. JENÍÈEK Èeská zemìdìlská univerzita, Praha, Èeská republika Svìtový potravinový problém je obecnì považován za jeden z nejvýznamnìjších

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 6 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 5 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POVINNÁ INVESTIČNÍ AKTIVA INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ A PODMÍNKY INVESTOVÁNÍ DO TĚCHTO AKTIV

Více

ALKOHOL. úvod. OTÁZKA: Co je konzumací alkoholu ovlivnìno? a) vaše tìlo b) váš úsudek c) vaše chování d) vaše osobnost e) vaše vnímání

ALKOHOL. úvod. OTÁZKA: Co je konzumací alkoholu ovlivnìno? a) vaše tìlo b) váš úsudek c) vaše chování d) vaše osobnost e) vaše vnímání alkohol obsah úvod závislost na alkoholu abstinenční příznaky tolerance k alkoholu alkohol a těhotenství kombinace alkoholu s jinými látkami léčba, léčba otravy alkoholem odbourávání alkoholu silniční

Více

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net MOZEK STEJNÌ JAKO MÍCHA TVOØÍ CENTRÁLNÍ NERVOVÝ SYSTÉM. JEDNÁ SE O VELMI SLOŽITÉ ORGÁNY, KTERÉ VYTVÁØEJÍ NERVOVÉ BUÒKY, JENŽ MAJÍ VELMI MALOU SCHOPNOST SE OBNOVOVAT. POŠKOZENOU NERVOVOU BUÒKU SE JEN MÁLOKDY

Více

Pøíruèka pro obce a jejich zastupitele

Pøíruèka pro obce a jejich zastupitele Pøíruèka pro obce a jejich zastupitele NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STØEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Identifikace a øešení rizik spojených s hraním hazardních her Pøíruèka pro obce a jejich zastupitele

Více

Zálo¾ní zdroj Nokia DC-11/ DC-11K 9212429/2

Zálo¾ní zdroj Nokia DC-11/ DC-11K 9212429/2 Zálo¾ní zdroj Nokia DC-11/ DC-11K 5 2 4 3 9212429/2 2008-2010 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Úvod Se zálo¾ním zdrojem Nokia DC-11/ DC-11K (dále jen DC-11) mù¾ete souèasnì nabíjet baterie dvou kompatibilních

Více

Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzdìlávání PUBLIKACE Tento dokument byl vytvoøen a publikován Evropskou agenturou pro rozvoj speciálního vzdìlávání. Citace z tìchto materiálù mohou být použity,

Více

Milí pøátelé, Vaše Bahá í nakladatelství. Obsah:

Milí pøátelé, Vaše Bahá í nakladatelství. Obsah: Milí pøátelé, Výbor pro Bahá í nakladatelství pøipravil tento soubor, aby Vám pomohl pøi psaní textu a jeho korekturách. Následující informace se týkají jak psaní orientálních jmen latinkou, tak zpùsobu

Více

John Van Auken EDGAR CAYCE. Eko konzult

John Van Auken EDGAR CAYCE. Eko konzult John Van Auken EDGAR Eko konzult Mùžeme si významným zpùsobem prodloužit život? Jaké principy tìlu umožòují, aby se neustále obnovovalo? Tato knížka na položené otázky odpoví na základì informací obsažených

Více

Junáka - svazu skautù a skautek ÈR

Junáka - svazu skautù a skautek ÈR ØÁD PRO VZDÌLÁVÁNÍ ÈINOVNIC A ÈINOVNÍKÙ Junáka - svazu skautù a skautek ÈR Výchova a vzdìlávání èinovnic a èinovníkù Junáka patøí ke stìžejním úkolùm nás všech. Je to nejenom otázka rozhodující pro budoucí

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 3 7 5 Dìkujeme redakci za

Více

Absolventi terciárního vzdělání a kvalifikační poţadavky trhu práce

Absolventi terciárního vzdělání a kvalifikační poţadavky trhu práce Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu. CZ.1.07/2.2.00/28.0115 Absolventi terciárního vzdělání a kvalifikační poţadavky trhu práce Jan Koucký 1. Uplatnění

Více

Získávání zakázek jako východisko z krize. CzechTrade Služby CzechTrade s důrazem na veletrhy

Získávání zakázek jako východisko z krize. CzechTrade Služby CzechTrade s důrazem na veletrhy Získávání zakázek jako východisko z krize CzechTrade Služby CzechTrade s důrazem na veletrhy 2 Český trh se nemůže vyhnout globální krizi. Krize zásadním způsobem mění trh a urychluje trendy nastartované

Více

Jak velká je poptávka po gymnáziích? Aproč není vyšší?

Jak velká je poptávka po gymnáziích? Aproč není vyšší? Jak velká je poptávka po gymnáziích? Aproč není vyšší? Petr Matějů 1 Otázky Je růst podílu žáků ve školách poskytujících všeobecné vzdělání žádoucí? Jaká je aktuální poptávka po studiu na gymnáziích? Co

Více

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 PESdde KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 1. Co je nového ve verzi 2.3 Proti verzi 2.1 jsou v této verzi dvì významná vylepšení: 1. Server nyní stále

Více

ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTÌTE

ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTÌTE 1 ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTÌTE Státy, které jsou smluvní stranou této úmluvy, majíce na zøeteli, že podle zásad vyhlášených v Chartì Spojených národù je uznání pøirozené dùstojnosti a rovných a nezcizitelných

Více

JEDNODUCHÝ NUTRIČNÍ SOFTWARE PRO RYCHLÉ HODNOCENÍ A VÝSLEDKY JEHO DISTRIBUCE ZÁJEMCŮM

JEDNODUCHÝ NUTRIČNÍ SOFTWARE PRO RYCHLÉ HODNOCENÍ A VÝSLEDKY JEHO DISTRIBUCE ZÁJEMCŮM JEDNODUCHÝ NUTRIČNÍ SOFTWARE PRO RYCHLÉ HODNOCENÍ A VÝSLEDKY JEHO DISTRIBUCE ZÁJEMCŮM SIMPLE NUTRITION SOFTWARE FOR QUICK ASSESSMENT AND THE RESULTS OF ITS DISTRIBUTION TO MEMBERS OF THE PUBLIC JINDŘICH

Více

Porovnání emisí CO 2 mezi evropskými státy využívajícími jadernou energetiku a jejich bezjadernými protìjšky Hnutí DUHA patøí mezi pøední èeské ekologické organizace. Zasazuje se za úèinná a pøitom realistická

Více

ELEKTRONIZACE Z POHLEDU ŘEŠENÍ NEDOSTATKU FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ. MUDr. Marek Zeman, MBA ředitel FN Královské Vinohrady

ELEKTRONIZACE Z POHLEDU ŘEŠENÍ NEDOSTATKU FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ. MUDr. Marek Zeman, MBA ředitel FN Královské Vinohrady ELEKTRONIZACE Z POHLEDU ŘEŠENÍ NEDOSTATKU FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ MUDr. Marek Zeman, MBA ředitel FN Královské Vinohrady Vysoká úroveň českého zdravotnictví Kvalita péče Naděje na dožití

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBEC Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Borová 1. ÚVOD K PASPORTU A PROJEKTU

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Efektivní správa dokumentù Co nabízí Enterprise Content Management

Efektivní správa dokumentù Co nabízí Enterprise Content Management Edice Management v informaèní spoleènosti Edièní rada: Prof. Ing. Josef Basl, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze pøedseda Ing. Kateøina Drongová Grada Publishing, a.s. místopøedseda Prof. Ing. Jan Ehleman,

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Sociologie pro ekonomy a manažery 2., pøepracované a rozšíøené vydání

Sociologie pro ekonomy a manažery 2., pøepracované a rozšíøené vydání prof. Ing. Ivan Nový, CSc. PhDr. Alois Surynek a kolektiv Sociologie pro ekonomy a manažery 2., pøepracované a rozšíøené vydání Autorský kolektiv: PhDr. Eva Kašparová (kapitola 2a5) prof. Ing. Ivan Nový,

Více

Marie Curie. Praha, 2.11.2009. Michaela Vlková

Marie Curie. Praha, 2.11.2009. Michaela Vlková Finančnířízen zení projektů 7. RP Akce Marie Curie Zahraniční zkušenosti Praha, 2.11.2009 Michaela Vlková 1 Obsah Vybrané finanční aspekty akcí Marie Curie z pohledu jiných zemí Finanční podpora účasti

Více

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s.

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. 1. Poøadatel akce: Výstavištì Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 17, 771 11 Olomouc telefon: 585 726 111, fax: 585 413 370, e-mail: info@flora-ol.cz

Více

Jak stabilizovat veřejný dluh?

Jak stabilizovat veřejný dluh? Jak stabilizovat veřejný dluh? Prof. Jan Švejnar E-mail: kancelar@jansvejnar.cz web: http://idea.cerge-ei.cz 9. června 2011 Struktura prezentace Fiskální situace ČR v mezinárodním srovnání Ekonomie vývoje

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 26. bøezen 2008

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 26. bøezen 2008 Datum vytvoøení 26. bøezen 2008 1. Identifikace látky nebo pøípravku a spoleènosti nebo podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Silikonceys - koupelny a kuchynì transparentní Èíslo 48505523 Další

Více

Téma è. 3: 34 Úvod do agegátní poptávky a agregátní nabídky ÚVOD DO AGREGÁTNÍ POPTÁVKY A AGREGÁTNÍ NABÍDKY

Téma è. 3: 34 Úvod do agegátní poptávky a agregátní nabídky ÚVOD DO AGREGÁTNÍ POPTÁVKY A AGREGÁTNÍ NABÍDKY 34 Úvod do agegátní poptávky a agregátní nabídky Téma è. 3: ÚVOD DO AGRGÁTNÍ OTÁVK A AGRGÁTNÍ NABÍDK Klíèové pojmy k zapamatování: Agregátní poptávka Faktory pùsobící na agregátní poptávku (spotøeba, investice,

Více

JAK SE ZBAVIT ALERGIE

JAK SE ZBAVIT ALERGIE MUDr. M. O. Bruker JAK SE ZBAVIT ALERGIE Pøíèiny a léèení astmatu, ekzémù, neurodermitidy, senné rýmy a vyrážek Eko-konzult Když se neví, proè pacient, který byl pùvodnì zdravý, jednoho dne na pyl reaguje

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz PaedDr. et Mgr. Hana Žáèková, PaedDr. Drahomíra Jucovièová NEKLIDNÉ A NESOUSTØEDÌNÉ DÍTÌ ve škole a v rodinì Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

OBALKA_unep.qxd 17.5.2003 21:12 StrÆnka 1 PŘÍLEŽITOSTI UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY. Strategie pro dosažení změny Zpráva pro rozhodovací sféru

OBALKA_unep.qxd 17.5.2003 21:12 StrÆnka 1 PŘÍLEŽITOSTI UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY. Strategie pro dosažení změny Zpráva pro rozhodovací sféru OBALKA_unep.qxd 17.5.2003 21:12 StrÆnka 1 PŘÍLEŽITOSTI UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY Strategie pro dosažení změny Zpráva pro rozhodovací sféru Planeta 2/2003 OBALKA_unep.qxd 17.5.2003 21:12 StrÆnka 2 www.unep.org

Více