Vládní politiky týkající se alkoholu a tìhotenství

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vládní politiky týkající se alkoholu a tìhotenství"

Transkript

1 ICAP Reports 6 LEDEN 1999 Vládní politiky týkající se alkoholu a tìhotenství SITUACE V prùbìhu posledního desetiletí se otázce alkoholu a tìhotenství zaèalo dostávat stále více pozornosti, což je do znaèné míry zpùsobeno souvislostí mezi nadmìrnou konzumací alkoholu v dobì tìhotenství a FAE (fetálními alkoholickými efekty), pøípadnì FAS (fetálním alkoholickým syndromem). Zatímco øada odborníkù souhlasí s tím, že existuje dostateèný vìdecký materiál opravòující varování pøed nadmìrnou konzumací alkoholu v prùbìhu tìhotenství, øada vìdcù se domnívá, že neexistuje dostatek dùkazù týkajících se umírnìné konzumace alkoholu v dobì tìhotenství a úèinkù, jaké taková konzumace mùže mít na vyvíjející se plod. 1 Tento nedostatek vìdomostí pøedstavuje problém pro vlády zemí, které se snaží pro zmínìnou oblast vydat nìjaká doporuèení. Podobnì jako je tomu v jiných otázkách týkajících se konzumace alkoholu, doporuèení, která jednotlivé vlády pøedkládají veøejnosti, se liší. Úèelem tohoto materiálu je srovnat rùzná vládní doporuèení týkající se alkoholu a tìhotenství. Doporuèení, kterými se naše zpráva zabývá, vydaly buï vlády pøíslušných zemí nebo nìkterá hlavní instituce z oblasti lékaøského výzkumu, která dané vládì pravidelnì radí v této oblasti nebo v dalších otázkách souvisejících s alkoholem. Zpráva zahrnuje údaje o šestnácti zemích, jež reagovaly na naši žádost o poskytnutí informací. Jde o následující zemì: Austrálie, Rakousko, Belgie, Kanada, Dánsko, Francie, Nìmecko, Irsko, Nizozemí, Nový Zéland, Portugalsko, Španìlsko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie a Spojené státy americké. Sedm z tìchto zemí Belgie, Francie, Nìmecko, Nizozemí, Portugalsko, Španìlsko a Švýcarsko nemìlo žádné oficiální doporuèení týkající se konzumace alkoholu tìhotnými ženami nebo ženami, které se snaží pøijít do jiného stavu. Údaje, které jsme obdrželi, shrnuje dále uvedená tabulka. DOPORUÈENÍ ZAHRNUJÍCÍ PØÍLEŽITOSTNOU KONZUMACI Ze šestnácti zemí, které mají danou politiku v této oblasti, pouze materiály Velké Británie a Nového Zélandu neobsahují doporuèení abstinence v období tìhotenství. Napøíklad RCOG (Royal College of Obstetricians and Gynaecologists) uvádí, že Neexistuje prùkazný materiál dokazující škodlivé úèinky buï na rùst nebo na IQ, pokud se jedná o konzumaci nepøesahující 120 gramù (15 jednotek) týdnì. Nicménì doporuèuje se, aby ženy byly v otázce konzumace alkoholu v dobì tìhotenství opatrné a omezily ji na maximálnì jeden standardní alkoholický nápoj dennì. 2 Britský materiál Rozumná konzumace alkoholu (Sensible Drinking Guidelines) je jedním z vládních dokumentù, který vysvìtluje složitou situaci, v níž se nacházejí vlády snažící se informovat veøejnost o problematice alkoholu a tìhotenství. V žádné jiné oblasti není problém poskytnutí pøesného doporuèení a podrobných informací ohlednì rozumné konzumace alkoholu tak zjevný jako právì v této Navzdory poètu vìdeckých prací týkajících se konzumace alkoholu u žen, který se za posledních deset let stále zvyšuje, je stále k dispozici jen nepøíliš spolehlivá vìdecká literatura, z níž by se daly vyvozovat závìry srovnávající konzumaci alkoholu u mužù a u žen. 3 Materiál se dále zabývá vysvìtlováním 1

2 toho, co se ví o problematice ženského zdraví a konzumace alkoholu. Uvádí se v nìm, že konzumace alkoholu (pokud nejde jen o velmi nízké množství) má souvislost s urèitými riziky pro vývoj plodu a kojence 4 a dochází k závìru, že ženy, které se snaží pøijít do jiného stavu nebo jsou v jakékoli fázi tìhotenství, by nemìly pít více než 1 nebo 2 jednotky alkoholu jednou nebo dvakrát týdnì a mìly by se vyhýbat stavùm intoxikace. 5 Na Novém Zélandu zastává RNZCOG (Royal New Zealand College of Obstetricians and Gynaecologists) stanovisko podobné britskému, ale nenabízí žádná doporuèení týkající se poètu jednotek. Jejich materiál øíká: Neexistuje žádný prùkazný materiál dokazující škodlivé úèinky buï na rùst nebo na IQ, pokud se jedná o konzumaci nepøesahující 15 jednotek týdnì. Ve Spojených státech bylo vydáno oficiální doporuèení dodržovat v dobì tìhotenství naprostou abstinenci což vychází z toho, že doposud nebyl urèen žádný bezpeèný limit. Nicménì jen málo lidí pøestane úplnì pít døíve, než dojde k poèetí, takže øada žen ve velmi raných fázích tìhotenství mùže neúmyslnì pít v dobì tìhotenství, dokud jejich tìhotenství není diagnostikováno. Pokud bychom mìli politiku urèující, že žádné množství alkoholu v tìhotenství není bezpeèné, vznikal by velký potenciál pro zbyteèné obavy, pocity viny a požadavky na provedení potratù 6 Doporuèení a politiky vlá d v otázce alkoholu a tìhotenství Abstinence Pøíležitostná konzumace, malé množství Maximálnì 1 standardní alkoholický nápoj dennì Zdroje Austrálie Ano Ne Ne National Health and Medical Research Council Rakousko Ano Ne Ne Federální ministerstvo zdravot nictví a ochrany spotøebitele Belgie Nemá žádnou politiku ani doporuèení Kanada Ano¹/Ano² Ano/Ne Ne/Ne ¹Health Canada; ²Addiction Research Foundation Dánsko Ano Ne Ne The National Board of Health Francie Nemá žádnou politiku ani doporuèení Nìmecko Nemá žádnou politiku ani doporuèení Irsko Ano Ne Ne Ministerstvo zdravotnictví Nizozemí Nemá žádnou politiku ani doporuèení Nový Zéland Ne Ano Ne New Zealand College of Obstetricians and Gynaecologists Portugalsko Nemá žádnou politiku ani doporuèení Španìlsko Nemá žádnou politiku ani doporuèení Švédsko Ano Ne Ne The Swedish Alcohol Retail Monopoly Švýcarsko Nemá žádnou politiku ani doporuèení Velká Británie Ne¹/Ne² Ano/Ano Ano/(Ménì) ¹Royal College of Obstetricians and Gynaecologists; ²Ministerstvo zdravotnictví Spojené státy Ano Ne Ne Ministerstvo zdravotnictví a služeb lidem Vìtšina odborníkù, kteøí se zabývají studiem problematiky alkoholu a tìhotenství, by souhlasila s názorem, že nadmìrná konzumace alkoholu na každodenní bázi zvyšuje rizika poškození plodu a v nìkterých pøípadech také matky. Také by se možná shodli na názoru, že neexistuje žádná známá hranice, pod níž by byla konzumace alkoholu tìhotnou ženou absolutnì bezpeèná pro plod. Britský materiál Rozumná konzumace alkoholu zdùrazòuje, že nízká míra konzumace alkoholu nesouvisí s výskytem FAE nebo FAS; vìtšina vlád jiných 2

3 zemí, které mají politiku upravující tuto problematiku, doporuèuje, že by tìhotné ženy nemìly pít vùbec, pøestože se liší v tom, jak kategoricky toto doporuèení formulují. POLITIKA ABSTINENCE Napøíklad ve Spojených státech se otázkou alkoholu a tìhotenství ve struènosti zabývá sekce Kdo by nemìl pít? v materiálu Výživa a vaše zdraví: Stravovací zásady pro Amerièany. Americké doporuèení øíká: Ženy, které se snaží o poèetí nebo které jsou tìhotné [by nemìly pít]. Nadmìrné konzumaci alkoholu u matky v dobì tìhotenství jsou pøipisovány závažné vývojové vady u plodu, vèetnì fetálního alkoholického syndromu. Pøestože neexistuje prùkazný materiál dokazující, že by pøíležitostná konzumace alkoholu poškozovala plod nebo tìhotnou ženu, doposud nebyla urèena bezpeèná míra konzumace alkoholu v dobì tìhotenství. 7 Konstatování, že pøíležitostná konzumace alkoholického nápoje nemusí plodu ublížit, je obsaženo také v doporuèeních irské vlády v rámci Národní politiky v oblasti alkoholu. Poté, co dokument vysvìtluje úèinky alkoholu na vyvíjející se plod, na závìr uvádí: vzhledem k rozhodujícímu vývoji a rùstu, k nìmuž dochází bìhem prvních nìkolika mìsícù vývoje plodu, by se mìly ženy, které mají dùvod domnívat se, že jsou tìhotné, vyvarovat konzumace alkoholu. Nejlepší doporuèení pro tìhotnou ženu je ménì je lepší pro Vás i Vaše dítì. Pøíležitostná konzumace alkoholického nápoje možná nijak neškodí, ale úplné vyøazení alkoholu eliminuje veškerá možná rizika [kurzíva je v originálním dokumentu]. 8 V Kanadì existuje spoleèné prohlášení, vytvoøené národními asociacemi zastupujícími lékaøské, peèovatelské a porodnické obory, domorodé a multikulturní skupiny a další organizace známé aktivitami v oblasti FAS/FAE, které dosti podrobnì vysvìtluje, co FAS/FAE znamenají a co je zpùsobuje. V prohlášení se uvádí, že alkohol mùže poškodit plod v prùbìhu celé doby tìhotenství, ne pouze v prvních tøech mìsících, [a že] mozek a centrální nervový systém nenarozeného dítìte jsou mimoøádnì citlivé na vystavení pùsobení alkoholu v prenatálním období. 9 Konstatují, že vìtší pravdìpodobnost vzniku FAS nastává v dùsledku pravidelné konzumace nebo vysoké míry konzumace alkoholu v období tìhotenství. Z toho vyplývá, že prozíravou volbou pro ženy, které jsou tìhotné nebo mohou otìhotnìt, je vyhýbat se konzumaci alkoholu [kurzíva je v originálním dokumentu]. 10 Srovnejte tato dùrazná prohlášení s bodem 7 ze stejného dokumentu z èásti Doporuèení pro prevenci. Tento bod doporuèuje odborníkùm, že ženy, které v dobì tìhotenství pøíležitostnì konzumovaly alkohol, [by mìly být informovány], že riziko pro plod je pravdìpodobnì minimální. [Toto] riziko závisí na množství požitého alkoholu, na tìlesném typu, zpùsobu stravování a dalších charakteristikách souvisejících s životním stylem konkrétní budoucí matky. 11 A nakonec, pokud došlo ke konzumaci alkoholu, odborník na zdravotní problematiku by mìl matky informovat, že když s pitím pøestanou v jakémkoli okamžiku, bude to pøínosem jak pro plod, tak pro matku. 12 Otázkami alkoholu a tìhotenství se v Kanadì zabývá rovnìž nadace Addiction Research Foundation v dokumentu Guidelines for Low-Risk Drinking a pøestože své závìry neformuluje tak tvrdì, v podstatì uvádí stejná doporuèení. Její doporuèení øíká, že tìhotné ženy udìlají nejlépe, když se konzumaci alkoholu vyhnou 13 a toto doporuèení se zakládá na riziku FAS a FAE. Zamìøuje se specificky na to, co nazývá obèasná konzumace a konzumace bìhem prvních tøí mìsícù tìhotenství, což jsou projevy, které zøejmì pøedstavují obzvláštì riskantní chování. 14 Text dále pokraèuje tím, že dochází ke stejným doporuèením 3

4 jako døíve zmiòované spoleèné prohlášení a dodává: Vzhledem k relativnì vysokému riziku v období prvních tøí mìsícù tìhotenství by bylo rozumné, kdyby se ženy, které se snaží otìhotnìt, vyhýbaly konzumaci alkoholu. 15 Tato opatrnost se objevuje také v australském dokumentu Existuje bezpeèná míra denní konzumace alkoholu u mužù a žen?, který vydal National Health and Medical Research Council. Zmiòuje se zde celá øada studií zabývajících se výhodami a nevýhodami konzumace alkoholu v dobì tìhotenství a nakonec je pøedloženo toto varování: Zjevnou rozdílnost v reakcích plodu na alkohol je stále ještì tøeba objasnit, a proto je pøi sestavování jakýchkoli doporuèení tøeba postupovat s náležitou opatrností. 16 Závìr dokumentu zní: Pøi souèasném stavu našich vìdomostí je stále nutné za rozumnou míru konzumace alkoholu v dobì tìhotens tví považovat abstinenci. 17 V Dánsku distribuuje National Board of Health letáèek týkající se alkoholu. V krátkém textu zamìøeném na konzumaci alkoholu a tìhotenství se øíká: Když tìhotná žena pije pivo, víno nebo lihoviny, alkohol je s krví pøedáván také embryu, takže to získává stejnou hladinu alkoholu v krvi jako jeho matka. Neexistuje bezpeèný limit urèující, jaké množství alkoholu mùže tìhotná žena vypít, aniž by riskovala poškození embrya. Proto je nejlepší se v dobì tìhotenství konzumaci alkoholu vyhýbat. 18 Federální ministerstvo pro zdravotnictví a ochranu spotøebitele v Rakousku explicitnì varuje pøed umírnìnou konzumací alkoholu. Uvádí: Dokonce i umírnìná konzumace alkoholu v dobì tìhotenství se ukázala jako faktor zvyšující riziko potratu nebo poškození rùstu nenarozeného dítìte. 19 A v pravidlech týkajících se konzumace alkoholu øíká: Úroveò rizikové konzumace alkoholu u žen je nižší než u mužù. V zájmu ochrany dítìte by se žena v dobì tìhotenství mìla vyhýbat konzumaci alkoholu. 20 Také Švédsko doporuèuje abstinenci v tìhotenství, a to jak ženám, které tìhotenství plánují všechny ženy by se mìly vzdát alkoholu od chvíle, kdy plánují pøijít do jiného stavu [neovìøený pøeklad] 21 tak i ženám tìhotným. Podobnì jako v Kanadì, i zde se zabývají otázkou žen, které mohly konzumovat alkohol v dobì, kdy ještì nevìdìly, že jsou tìhotné. Doporuèení zní: Je velmi pravdìpodobné, že se nic nestalo [nenarozenému dítìti]. Nezabývejte se minulostí, ale dívejte se do budoucna. Pokud jste s pitím alkoholu ještì nepøestala, pøestaòte jej pít hned dnes, nepijte ani pivo s nízkým obsahem alkoholu. Dokonce i závislé ženy mají velkou šanci porodit zdravé dìti, pokud pøestanou pít alkohol. [neovìøený pøeklad] 22 ŽÁDNÁ OFICIÁLNÍ POLITIKA Belgie, Francie, Nìmecko, Nizozemí, Portugalsko, Španìlsko a Švýcarsko nemají žádnou oficiální politiku týkající se alkoholu a tìhotenství. Pøedstavitel holandské vlády udával jako dùvod neexistence holandské politiky skuteènost, že otázka konzumace alkoholu tìhotnými ženami nepøedstavovala v Nizozemí problém, když se vláda touto problematikou v roce 1988 zabývala. Navíc mìli pocit, že doporuèení týkající se umírnìné/omezené konzumace alkoholu v dobì tìhotenství budou nejlépe komunikována prostøednictvím praktických lékaøù a pracovníkù zdravotnických zaøízení, s nimiž jsou ženy v kontaktu. Preventivní informace týkající se této oblasti jsou rovnìž zahrnuty v materiálu Fakta o alkoholu, který obsahuje oficiální doporuèení vztahující se ke konzumaci alkoholu 4

5 v Nizozemí. V tomto materiálu zdùrazòuje Národní institut pro zdraví a pøedcházení nemocím fyzické defekty, které mohou vzniknout, pokud tìhotná žena konzumuje alkohol. 23 Materiál zdùrazòuje, že riziko poškození vzniká v pøípadì opíjení se a v pøípadì, že je alkohol konzumován každodennì, zvláštì v kombinaci s kouøením. 24 Nizozemí je jedinou zemí z našeho vzorku, která zmiòuje alkohol v souvislosti s kojením. Dochází k závìru, že je nerozumné konzumovat alkohol v období kojení. Je to rovnìž jediná zemì, která zmiòuje dùsledky konzumace alkoholu u mužù ve vztahu s tìhotenstvím. Konzumace alkoholu mužem mùže mít vliv na poèetí i na nenarozené dítì. Zneužívání alkoholu mùže poškodit mužské spermie, což zpùsobuje riziko omezené plodnosti. 25 Prùkazní materiál podporující toto tvrzení tvoøí pokusy se zvíøecími samci a uvádí se zde, že pøestože se domníváme, že pro lidskou populaci platí totéž doposud nebyly získány žádné konkrétní údaje. 26 Ve Španìlsku, které rovnìž nemá žádnou oficiální politiku, se otázkou alkoholu a tìhotenství zabývá publikace nazvaná Alkohol a veøejné zdraví, což je zpráva sestavená Ministerstvem zdravotnictví a záležitostí spotøebitelù. Nabízí se zde následující doporuèení: Pokud jde o tìhotné ženy, neexistuje žádný bezpeèný limit (neexistuje žádná bezpeèná míra konzumace alkoholu nebo je zøejmì nemožné takovou míru urèit) a JEDINÝM PLATNÝM DOPORUÈENÍM je NAPROSTÁ ABSTINENCE, což je doporuèení Americké pediatrické akademie [velká písmena v originále]. 27 SHRNUTÍ Jak vyplývá z výše uvedených informací, vìtšina vlád, které mají urèitou politiku týkající se alkoholu a tìhotenství, doporuèuje, aby ženy v dobì tìhotenství a zvláštì v prvních tøech mìsících alkohol nekonzumovaly. Pøestože nìkteré vlády konstatují, že neexistuje žádná hranice urèující bezpeènou míru konzumace alkoholu a uvádìjí, že pøíležitostná konzumace alkoholického nápoje nemusí nijak škodit, pouze Velká Británie a Nový Zéland jsou zemì, jejichž materiály neobsahují výslovné doporuèení abstinence v dobì tìhotenství. 5

6 VYSVÌTLIVKY 1 Olsen, J. (1992). Kapitola 11: Recommendations. International Journal of Epidemiology, 21 (Suppl.), Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (1996). Alcohol Consumption in Pregnancy (RCOG Guideline, No. 9). Londýn: Royal College of Obstetricians and Gynaecologists. Citace ze str Britské ministerstvo zdravotnictví (1995). Sensible Drinking: The Report of an Inter-Departmental Working Group. Londýn: Ministerstvo zdravotnictví. Citace ze str Tamtéž, str Tamtéž, str The Royal New Zealand College of Obstetricians and Gynaecologists (1998). Alcohol and pregnancy. Citace ze str US Department of Health and Human Services (1995). Nutrition and Your Health: Dietary Guidelines for Americans (On-line brožura, 50 stran). K dispozici na: 9. øíjna Citace ze stran Irish Department of Health and Children (1996). National Alcohol Policy. Dublin: Department of Health and Children. Citace ze str Health Canada/ Santé Canada. (1996). Joint Statement: Prevention of Fetal Alcohol Syndrome (FAS) Fetal Alcohol Effects (FAE) in Canada. Ottawa: Health Canada/ Santé Canada. Citace ze str Tamtéž, str Tamtéž, str Tamtéž. 13 Addiction Research Foundation/Fondation de la recherche sur la toxicomanie (1993). Low-Risk Drinking: How Much is Enough? Toronto: Addiction Research Foundation/ Fondation de la recherche sur la toxicomanie. Citace ze str Tamtéž. 15 Tamtéž. 16 Australian National Health and Medical Research Council (1992). Is there a safe level of daily consumption of alcohol for men and women? Fyshwick ACT: Pirie Printers Pry Limited. Citace ze str Tamtéž. 18 Sundh edsstyrelsen. (1997). Fakta om alkohol (brožura). Copenhagen: Sundhedsstyrelsen. Citace ze str Österreichisches Bundesministerium für Gesundheit und Konsumentenschutz. Der ganz normale Alkoholkonsum und seine gesundheitlichen Folgen [Standardní konz umace alkoholu a její dùsledky pro zdraví] [brožura]. Wien: Bundesministerium für Gesundheit und Konsumentenschutz. Citace ze str Tamtéž. 21 The Swedish Alcohol Retail Monopoly [Systembolaget] (1998) On whose side are you?, S Stockholm, Švéds ko. Citace ze str Tamtéž. 23 Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (1996). Feiten over Alcohol [Fakta o alkoholu] (8. vydání). Amsterdam: Project Alcohol Voorlichting en Preventie/NIGZ. Citace z kapitoly Tamtéž. 25 Tamtéž. 26 Tamtéž. 27 Ministerio de Sanidad y Consumo, Dirrection General de Salud Publica, Subdireccion General de Epidemiologia, Promocion y Educacion para la Salud (1994). Alkohol a veøejné zdraví (Technical Reports Series No.1). Madrid: Ministerio de Sanidad y Consumo. Citace ze str

7 ICAP (International Center for Alcohol Policies; Mezinárodní centrum pro politiky v oblasti alkoholu) se snaží napomáhat snižování míry zneužívání alkoholu po celém svìtì a propagovat správné chápání role alkoholu ve spoleènosti prostøednictvím dialogu a partnerství, do nichž zapojuje odvìtví výrobcù alkoholu, instituce zabývající se problematikou zdravotnictví a jiné subjekty zabývající se politikou v oblasti alkoholu. ICAP je nezisková organizace, kterou finanènì podporuje jedenáct hlavních mezinárodních spoleèností vyrábìjících alkoholické nápoje. Další zprávy ICAP (ICAP Reports) se vìnují tìmto otázkám: Èíslo 1: Bezpeèná konzumace alkoholu: srovnání materiálù Výživa a vaše zdraví: Stravovací zásady pro Amerièany a Rozumná konzumace alkoholu Èíslo 2: Problematika tìžkého pití Èíslo 3: Etikety upozoròující na zdravotní rizika Èíslo 4: Vìkové hranice v oblasti konzumace alkoholu Èíslo 5: Co je standardní alkoholický nápoj? International Center for Alcohol Policies 1519 New Hampshire Avenue, NW Washington, DC Telefon: Fax: Web stránky: 7

Vìkové hranice v oblasti konzumace alkoholu

Vìkové hranice v oblasti konzumace alkoholu ICAP Reports 4 BØEZEN 1998 Vìkové hranice v oblasti konzumace alkoholu ÚVOD Toto vydání ICAP Reports se vìnuje vìkovým hranicím v oblasti konzumace alkoholu a pøináší údaje o zákonem stanovených minimálních

Více

ALKOHOL A ZVLÁŠTNÍ POPULACE : BIOLOGICKÁ CITLIVOST

ALKOHOL A ZVLÁŠTNÍ POPULACE : BIOLOGICKÁ CITLIVOST ICAP Reports 10 LISTOPAD 2001 ALKOHOL A ZVLÁŠTNÍ POPULACE : BIOLOGICKÁ CITLIVOST ÚVOD Alkohol je ve vìtšinì spoleèností po celém svìtì konzumován od poèátku jejich zaznamenávané historie, a pravdìpodobnì

Více

ICAP Reports 11 KVÌTEN 2002 KONCENTRACE ALKOHOLU V KRVI LIMITY V RÙZNÝCH ZEMÍCH SVÌTA

ICAP Reports 11 KVÌTEN 2002 KONCENTRACE ALKOHOLU V KRVI LIMITY V RÙZNÝCH ZEMÍCH SVÌTA ICAP Reports 11 KVÌTEN 2002 KONCENTRACE ALKOHOLU V KRVI LIMITY V RÙZNÝCH ZEMÍCH SVÌTA ÚVOD Zámìrem tohoto vydání ICAP Reports je poskytnout mezinárodní srovnání maximálních koncentrací alkoholu v krvi

Více

Oborová kontaktní organizace pro prùmyslový výzkum a vývoj Svaz prùmyslu a dopravy Èeské republiky

Oborová kontaktní organizace pro prùmyslový výzkum a vývoj Svaz prùmyslu a dopravy Èeské republiky Oborová kontaktní organizace pro prùmyslový výzkum a vývoj Svaz prùmyslu a dopravy Èeské republiky Oborová kontaktní organizace pro výzkum materiálù a technologií Èeská spoleènost pro nové materiály a

Více

Z OBSAHU: poradna zdravé výživy mýty a omyly

Z OBSAHU: poradna zdravé výživy mýty a omyly MLÉKO, ANO ÈI NE? Již v roce 1974 poskytnul rozsáhlý prùzkum odborné literatury vìdcùm jasný dùkaz o tom, že ne každý èlovìk potøebuje kravské mléko, jak to po dlouhá léta hlásaly billboardy mlékárenského

Více

MÍSTO MASA RYBY, ALE...

MÍSTO MASA RYBY, ALE... MÍSTO MASA RYBY, ALE... S velkou suverénností se píše, jak jsou ryby zdravé. Ve skuteènosti je to trochu složitìjší. Ryby jsou skuteènì zdravìjší než maso suchozemských živoèichù. V tuku ryb je totiž saturovaných

Více

Potravináøské aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa

Potravináøské aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa 6 Z OBSAHU 2001 Krátké zprávy 1 Výživa 3 Rizika z potravin 11 Nové výrobky 15 Legislativa 23 Konference a veletrhy 30 Léèivý olej z pštrosa emu Krátké zprávy Lahodné irské medy Italské vinné octy Potravináøské

Více

zemìdìlské aktuality ze svìta

zemìdìlské aktuality ze svìta 2 2001 zemìdìlské aktuality ze svìta Z OBSAHU Krátké zprávy 1 Zemìdìlská praxe 4 Poradenství7 Poznatky ze svìta 9 Životní prostøedí 23 Lidská výživa 25 Zahradnictví29 Kyselina mléèná v pitné vodì mùže

Více

Zpùsob urèování hodnot pro environmentální manažerské úèetnictví. Postupy a principy

Zpùsob urèování hodnot pro environmentální manažerské úèetnictví. Postupy a principy Pracovní pøíruèka EMA è. 1 Zpùsob urèování hodnot pro environmentální manažerské úèetnictví Postupy a principy Univ.doc.Mg.Dr Christine Jasch Institut für ökologische Wirtschaftsforschung,IÖW,Wien 1043

Více

Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU

Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Informační brožura pro podnikatele Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Vydavatel: Ministerstvo zahranièních

Více

Kprvnímu dubnu 2001 mohou kanadští obèané cestovat do Èeské

Kprvnímu dubnu 2001 mohou kanadští obèané cestovat do Èeské 108 Kateøina Jankù* Emigrace z Èeské republiky do Kanady v období uvolnìní vízové povinnosti od 1. dubna 1996 do 7. øíjna 1997 a její institucionální dopady Kprvnímu dubnu 2001 mohou kanadští obèané cestovat

Více

id23762671 pdfmachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun.

id23762671 pdfmachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun. 1 2 Zásady správné výrobní a hygienické praxe ve stravovacích službách Èást II. Výstup z projektu podpory jakosti è. 6/31/2006 Kolektiv autorù Národní informaèní støedisko pro podporu jakosti Praha 2006

Více

Úvod do. kolektiv autorù

Úvod do. kolektiv autorù Úvod do terénní sociální práce kolektiv autorù Brno 2002 Úvod do terénní sociální práce www.tspweb.cz Obsah Úvod Roman Krištof...1 Sociální vylouèení Mgr. Štìpán Moravec...3 Chudoba - globální problém

Více

V BOJI PROTI DISKRIMINACI ROMÙ A TREVELLERÚ VE VZDÌ LÁNÍ A ZAMÌ STNÁNÍ

V BOJI PROTI DISKRIMINACI ROMÙ A TREVELLERÚ VE VZDÌ LÁNÍ A ZAMÌ STNÁNÍ PØÍRUÈKA PØÍKLADÙ DOBRÉ PRAXE PROJEKTU ROMA EDEM Fundación Secretariado Gitano (FSG) Španìlsko Ahijones, s/n 28018 Madrid. España Tel.: 34 91 422 09 60 Fax: 34 91 422 09 61 www.gitanos.org Komise pro rovné

Více

ČASOPIS PRO NEODKLADNOU LÉKAŘSKOU PÉČI 1/2003. vydává MEDIPRAX CB s.r.o. ROČNÍK VI.

ČASOPIS PRO NEODKLADNOU LÉKAŘSKOU PÉČI 1/2003. vydává MEDIPRAX CB s.r.o. ROČNÍK VI. UM ČASOPIS PRO NEODKLADNOU LÉKAŘSKOU PÉČI 1/2003 ROČNÍK VI. vydává MEDIPRAX CB s.r.o. O B S A H 1. Úvodní slovo 5 (Jana Šeblová) 2. Rozvoj oboru: globální pohled na odbornost urgentní medicíny 6 (James

Více

4. Marketingová strategie destinace Èeská republika 189

4. Marketingová strategie destinace Èeská republika 189 Obsah webové èásti 4. Marketingová strategie destinace Èeská republika...189 4.1 Marketingová strategie destinace Èeská republika úvod...190 4.2 Vybrané problémy øízení destinace Èeská republika...191

Více

METODIKA STACIONÁØE. poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory

METODIKA STACIONÁØE. poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory METODIKA STACIONÁØE poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory Autoøi a spolupracovníci: Drahomíra Ziffrová Jana Pecháèková Zuzana Paverová Michaela Mošová Kateøina Lamèíková

Více

TESTOVÁNÍ NA DROGY VE ŠKOLÁCH:

TESTOVÁNÍ NA DROGY VE ŠKOLÁCH: INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI TESTOVÁNÍ NA DROGY VE ŠKOLÁCH: poznatky, účinky a alternativy Ann M. Roche Ken Pidd Petra Bywood Vinita Duraisingam Tania Steenson Toby Freeman Roger Nicholas

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ Václavské náměstí 21 113 60 Praha 1 Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR tel.: 222 324 985

Více

a jak na to Prùvodce pro zadavatele pøekladù

a jak na to Prùvodce pro zadavatele pøekladù Pøeklady a jak na to Prùvodce pro zadavatele pøekladù JTP Jednota tlumoèníkù a pøekladatelù www.jtpunion.org ITI Institute of Translation & Interpreting www.iti.org.uk Pro zákazníky, kteøí neznají jazyk,

Více

KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE

KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE Joanna Trollopeová: DRUHÉ LÍBÁNKY Pøíbìh dvou generací stále se vracející literární téma, dokázala Trollopeová zpracovat s entuziasmem a mistrovstvím sobì vlastním. Ne nadarmo

Více

Urgentní medicína je v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik Rady pro výzkum a vývoj ČR. Archiv 2000 2009 též na www.mediprax.

Urgentní medicína je v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik Rady pro výzkum a vývoj ČR. Archiv 2000 2009 též na www.mediprax. URGENTNÍ UM MEDICÍNA 3/2010 ČASOPIS PRO NEODKLADNOU LÉKAŘSKOU PÉČI Urgentní medicína je v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik Rady pro výzkum a vývoj ČR. Archiv 2000 2009 též na www.mediprax.cz

Více

20 LET PÉÈE O DOSPÌLÉ NEMOCNÉ S CF VE FN MOTOL

20 LET PÉÈE O DOSPÌLÉ NEMOCNÉ S CF VE FN MOTOL 20 LET PÉÈE O DOSPÌLÉ NEMOCNÉ S CF VE FN MOTOL V minulém èísle Zpravodaje jsme si mohli pøeèíst hezký èlánek paní docentky Vávrové hodnotící 45 let léèby CF ve FN Motol. Také na dospìlé èásti pražského

Více

èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou

èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou OBSAH èíslo 2/2011 Využívání psù u SBS 2 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou 3 Vážení ètenáøi, doba dovolených, èasu relaxování a užívání si zaslouženého

Více

O CO NÁM DNES JDE S L O V A ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ. Pøedstava euroamerické kultury

O CO NÁM DNES JDE S L O V A ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ. Pøedstava euroamerické kultury ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ 5 2001 S L O V A K ZAMYŠLENÍ Podzimní odpoledne v nemocnici. Foto PhDr. Vladimír Panoušek O CO NÁM DNES JDE Vlna protestních shromáždìní

Více

Mýtus o Sisyfovi Albert Camus

Mýtus o Sisyfovi Albert Camus Neperiodický zpravodaj obèanského sdružení SISYFOS ÈESKÉHO KLUBU SKEPTIKÙ Èíslo 3 Roèník VIII. Øíjen 2002 Nepøehlédnìte! 24. øíjna od 17.00 hod. v budovì AV na Národní tøídì (v místnosti 206) se bude po

Více

Šest desítek let boje o kvalitu

Šest desítek let boje o kvalitu 14 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 18. srpna 2014 CENA: 6 KÈ 7 9 Odbory 11 12 Zdravotní Regiony Co se dìje na severu Èech plus Pøedstavujeme program plný výhod Výmìna zkušeností Jak získávat

Více

Vznik a fungování britského sociálního státu v letech 1939 1951 #

Vznik a fungování britského sociálního státu v letech 1939 1951 # Vznik a fungování britského sociálního státu v letech 1939 1951 # Martin Kováø Jaromír Soukup * I. Vznik sociálního státu ve Velké Británii je oprávnìnì spojován s èinností a legislativou labouristické

Více

Pøelet nad hypermarketovým hnízdem

Pøelet nad hypermarketovým hnízdem Filip Fuchs a kol. Pøelet nad hypermarketovým hnízdem Deset let budování hypermarketù v ÈR Filip Fuchs a kol. 4 N ESEHNUTÍ Vydání publikace bylo podpoøeno Nadací Open Society Fund Praha a Ministerstvem

Více