Vládní politiky týkající se alkoholu a tìhotenství

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vládní politiky týkající se alkoholu a tìhotenství"

Transkript

1 ICAP Reports 6 LEDEN 1999 Vládní politiky týkající se alkoholu a tìhotenství SITUACE V prùbìhu posledního desetiletí se otázce alkoholu a tìhotenství zaèalo dostávat stále více pozornosti, což je do znaèné míry zpùsobeno souvislostí mezi nadmìrnou konzumací alkoholu v dobì tìhotenství a FAE (fetálními alkoholickými efekty), pøípadnì FAS (fetálním alkoholickým syndromem). Zatímco øada odborníkù souhlasí s tím, že existuje dostateèný vìdecký materiál opravòující varování pøed nadmìrnou konzumací alkoholu v prùbìhu tìhotenství, øada vìdcù se domnívá, že neexistuje dostatek dùkazù týkajících se umírnìné konzumace alkoholu v dobì tìhotenství a úèinkù, jaké taková konzumace mùže mít na vyvíjející se plod. 1 Tento nedostatek vìdomostí pøedstavuje problém pro vlády zemí, které se snaží pro zmínìnou oblast vydat nìjaká doporuèení. Podobnì jako je tomu v jiných otázkách týkajících se konzumace alkoholu, doporuèení, která jednotlivé vlády pøedkládají veøejnosti, se liší. Úèelem tohoto materiálu je srovnat rùzná vládní doporuèení týkající se alkoholu a tìhotenství. Doporuèení, kterými se naše zpráva zabývá, vydaly buï vlády pøíslušných zemí nebo nìkterá hlavní instituce z oblasti lékaøského výzkumu, která dané vládì pravidelnì radí v této oblasti nebo v dalších otázkách souvisejících s alkoholem. Zpráva zahrnuje údaje o šestnácti zemích, jež reagovaly na naši žádost o poskytnutí informací. Jde o následující zemì: Austrálie, Rakousko, Belgie, Kanada, Dánsko, Francie, Nìmecko, Irsko, Nizozemí, Nový Zéland, Portugalsko, Španìlsko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie a Spojené státy americké. Sedm z tìchto zemí Belgie, Francie, Nìmecko, Nizozemí, Portugalsko, Španìlsko a Švýcarsko nemìlo žádné oficiální doporuèení týkající se konzumace alkoholu tìhotnými ženami nebo ženami, které se snaží pøijít do jiného stavu. Údaje, které jsme obdrželi, shrnuje dále uvedená tabulka. DOPORUÈENÍ ZAHRNUJÍCÍ PØÍLEŽITOSTNOU KONZUMACI Ze šestnácti zemí, které mají danou politiku v této oblasti, pouze materiály Velké Británie a Nového Zélandu neobsahují doporuèení abstinence v období tìhotenství. Napøíklad RCOG (Royal College of Obstetricians and Gynaecologists) uvádí, že Neexistuje prùkazný materiál dokazující škodlivé úèinky buï na rùst nebo na IQ, pokud se jedná o konzumaci nepøesahující 120 gramù (15 jednotek) týdnì. Nicménì doporuèuje se, aby ženy byly v otázce konzumace alkoholu v dobì tìhotenství opatrné a omezily ji na maximálnì jeden standardní alkoholický nápoj dennì. 2 Britský materiál Rozumná konzumace alkoholu (Sensible Drinking Guidelines) je jedním z vládních dokumentù, který vysvìtluje složitou situaci, v níž se nacházejí vlády snažící se informovat veøejnost o problematice alkoholu a tìhotenství. V žádné jiné oblasti není problém poskytnutí pøesného doporuèení a podrobných informací ohlednì rozumné konzumace alkoholu tak zjevný jako právì v této Navzdory poètu vìdeckých prací týkajících se konzumace alkoholu u žen, který se za posledních deset let stále zvyšuje, je stále k dispozici jen nepøíliš spolehlivá vìdecká literatura, z níž by se daly vyvozovat závìry srovnávající konzumaci alkoholu u mužù a u žen. 3 Materiál se dále zabývá vysvìtlováním 1

2 toho, co se ví o problematice ženského zdraví a konzumace alkoholu. Uvádí se v nìm, že konzumace alkoholu (pokud nejde jen o velmi nízké množství) má souvislost s urèitými riziky pro vývoj plodu a kojence 4 a dochází k závìru, že ženy, které se snaží pøijít do jiného stavu nebo jsou v jakékoli fázi tìhotenství, by nemìly pít více než 1 nebo 2 jednotky alkoholu jednou nebo dvakrát týdnì a mìly by se vyhýbat stavùm intoxikace. 5 Na Novém Zélandu zastává RNZCOG (Royal New Zealand College of Obstetricians and Gynaecologists) stanovisko podobné britskému, ale nenabízí žádná doporuèení týkající se poètu jednotek. Jejich materiál øíká: Neexistuje žádný prùkazný materiál dokazující škodlivé úèinky buï na rùst nebo na IQ, pokud se jedná o konzumaci nepøesahující 15 jednotek týdnì. Ve Spojených státech bylo vydáno oficiální doporuèení dodržovat v dobì tìhotenství naprostou abstinenci což vychází z toho, že doposud nebyl urèen žádný bezpeèný limit. Nicménì jen málo lidí pøestane úplnì pít døíve, než dojde k poèetí, takže øada žen ve velmi raných fázích tìhotenství mùže neúmyslnì pít v dobì tìhotenství, dokud jejich tìhotenství není diagnostikováno. Pokud bychom mìli politiku urèující, že žádné množství alkoholu v tìhotenství není bezpeèné, vznikal by velký potenciál pro zbyteèné obavy, pocity viny a požadavky na provedení potratù 6 Doporuèení a politiky vlá d v otázce alkoholu a tìhotenství Abstinence Pøíležitostná konzumace, malé množství Maximálnì 1 standardní alkoholický nápoj dennì Zdroje Austrálie Ano Ne Ne National Health and Medical Research Council Rakousko Ano Ne Ne Federální ministerstvo zdravot nictví a ochrany spotøebitele Belgie Nemá žádnou politiku ani doporuèení Kanada Ano¹/Ano² Ano/Ne Ne/Ne ¹Health Canada; ²Addiction Research Foundation Dánsko Ano Ne Ne The National Board of Health Francie Nemá žádnou politiku ani doporuèení Nìmecko Nemá žádnou politiku ani doporuèení Irsko Ano Ne Ne Ministerstvo zdravotnictví Nizozemí Nemá žádnou politiku ani doporuèení Nový Zéland Ne Ano Ne New Zealand College of Obstetricians and Gynaecologists Portugalsko Nemá žádnou politiku ani doporuèení Španìlsko Nemá žádnou politiku ani doporuèení Švédsko Ano Ne Ne The Swedish Alcohol Retail Monopoly Švýcarsko Nemá žádnou politiku ani doporuèení Velká Británie Ne¹/Ne² Ano/Ano Ano/(Ménì) ¹Royal College of Obstetricians and Gynaecologists; ²Ministerstvo zdravotnictví Spojené státy Ano Ne Ne Ministerstvo zdravotnictví a služeb lidem Vìtšina odborníkù, kteøí se zabývají studiem problematiky alkoholu a tìhotenství, by souhlasila s názorem, že nadmìrná konzumace alkoholu na každodenní bázi zvyšuje rizika poškození plodu a v nìkterých pøípadech také matky. Také by se možná shodli na názoru, že neexistuje žádná známá hranice, pod níž by byla konzumace alkoholu tìhotnou ženou absolutnì bezpeèná pro plod. Britský materiál Rozumná konzumace alkoholu zdùrazòuje, že nízká míra konzumace alkoholu nesouvisí s výskytem FAE nebo FAS; vìtšina vlád jiných 2

3 zemí, které mají politiku upravující tuto problematiku, doporuèuje, že by tìhotné ženy nemìly pít vùbec, pøestože se liší v tom, jak kategoricky toto doporuèení formulují. POLITIKA ABSTINENCE Napøíklad ve Spojených státech se otázkou alkoholu a tìhotenství ve struènosti zabývá sekce Kdo by nemìl pít? v materiálu Výživa a vaše zdraví: Stravovací zásady pro Amerièany. Americké doporuèení øíká: Ženy, které se snaží o poèetí nebo které jsou tìhotné [by nemìly pít]. Nadmìrné konzumaci alkoholu u matky v dobì tìhotenství jsou pøipisovány závažné vývojové vady u plodu, vèetnì fetálního alkoholického syndromu. Pøestože neexistuje prùkazný materiál dokazující, že by pøíležitostná konzumace alkoholu poškozovala plod nebo tìhotnou ženu, doposud nebyla urèena bezpeèná míra konzumace alkoholu v dobì tìhotenství. 7 Konstatování, že pøíležitostná konzumace alkoholického nápoje nemusí plodu ublížit, je obsaženo také v doporuèeních irské vlády v rámci Národní politiky v oblasti alkoholu. Poté, co dokument vysvìtluje úèinky alkoholu na vyvíjející se plod, na závìr uvádí: vzhledem k rozhodujícímu vývoji a rùstu, k nìmuž dochází bìhem prvních nìkolika mìsícù vývoje plodu, by se mìly ženy, které mají dùvod domnívat se, že jsou tìhotné, vyvarovat konzumace alkoholu. Nejlepší doporuèení pro tìhotnou ženu je ménì je lepší pro Vás i Vaše dítì. Pøíležitostná konzumace alkoholického nápoje možná nijak neškodí, ale úplné vyøazení alkoholu eliminuje veškerá možná rizika [kurzíva je v originálním dokumentu]. 8 V Kanadì existuje spoleèné prohlášení, vytvoøené národními asociacemi zastupujícími lékaøské, peèovatelské a porodnické obory, domorodé a multikulturní skupiny a další organizace známé aktivitami v oblasti FAS/FAE, které dosti podrobnì vysvìtluje, co FAS/FAE znamenají a co je zpùsobuje. V prohlášení se uvádí, že alkohol mùže poškodit plod v prùbìhu celé doby tìhotenství, ne pouze v prvních tøech mìsících, [a že] mozek a centrální nervový systém nenarozeného dítìte jsou mimoøádnì citlivé na vystavení pùsobení alkoholu v prenatálním období. 9 Konstatují, že vìtší pravdìpodobnost vzniku FAS nastává v dùsledku pravidelné konzumace nebo vysoké míry konzumace alkoholu v období tìhotenství. Z toho vyplývá, že prozíravou volbou pro ženy, které jsou tìhotné nebo mohou otìhotnìt, je vyhýbat se konzumaci alkoholu [kurzíva je v originálním dokumentu]. 10 Srovnejte tato dùrazná prohlášení s bodem 7 ze stejného dokumentu z èásti Doporuèení pro prevenci. Tento bod doporuèuje odborníkùm, že ženy, které v dobì tìhotenství pøíležitostnì konzumovaly alkohol, [by mìly být informovány], že riziko pro plod je pravdìpodobnì minimální. [Toto] riziko závisí na množství požitého alkoholu, na tìlesném typu, zpùsobu stravování a dalších charakteristikách souvisejících s životním stylem konkrétní budoucí matky. 11 A nakonec, pokud došlo ke konzumaci alkoholu, odborník na zdravotní problematiku by mìl matky informovat, že když s pitím pøestanou v jakémkoli okamžiku, bude to pøínosem jak pro plod, tak pro matku. 12 Otázkami alkoholu a tìhotenství se v Kanadì zabývá rovnìž nadace Addiction Research Foundation v dokumentu Guidelines for Low-Risk Drinking a pøestože své závìry neformuluje tak tvrdì, v podstatì uvádí stejná doporuèení. Její doporuèení øíká, že tìhotné ženy udìlají nejlépe, když se konzumaci alkoholu vyhnou 13 a toto doporuèení se zakládá na riziku FAS a FAE. Zamìøuje se specificky na to, co nazývá obèasná konzumace a konzumace bìhem prvních tøí mìsícù tìhotenství, což jsou projevy, které zøejmì pøedstavují obzvláštì riskantní chování. 14 Text dále pokraèuje tím, že dochází ke stejným doporuèením 3

4 jako døíve zmiòované spoleèné prohlášení a dodává: Vzhledem k relativnì vysokému riziku v období prvních tøí mìsícù tìhotenství by bylo rozumné, kdyby se ženy, které se snaží otìhotnìt, vyhýbaly konzumaci alkoholu. 15 Tato opatrnost se objevuje také v australském dokumentu Existuje bezpeèná míra denní konzumace alkoholu u mužù a žen?, který vydal National Health and Medical Research Council. Zmiòuje se zde celá øada studií zabývajících se výhodami a nevýhodami konzumace alkoholu v dobì tìhotenství a nakonec je pøedloženo toto varování: Zjevnou rozdílnost v reakcích plodu na alkohol je stále ještì tøeba objasnit, a proto je pøi sestavování jakýchkoli doporuèení tøeba postupovat s náležitou opatrností. 16 Závìr dokumentu zní: Pøi souèasném stavu našich vìdomostí je stále nutné za rozumnou míru konzumace alkoholu v dobì tìhotens tví považovat abstinenci. 17 V Dánsku distribuuje National Board of Health letáèek týkající se alkoholu. V krátkém textu zamìøeném na konzumaci alkoholu a tìhotenství se øíká: Když tìhotná žena pije pivo, víno nebo lihoviny, alkohol je s krví pøedáván také embryu, takže to získává stejnou hladinu alkoholu v krvi jako jeho matka. Neexistuje bezpeèný limit urèující, jaké množství alkoholu mùže tìhotná žena vypít, aniž by riskovala poškození embrya. Proto je nejlepší se v dobì tìhotenství konzumaci alkoholu vyhýbat. 18 Federální ministerstvo pro zdravotnictví a ochranu spotøebitele v Rakousku explicitnì varuje pøed umírnìnou konzumací alkoholu. Uvádí: Dokonce i umírnìná konzumace alkoholu v dobì tìhotenství se ukázala jako faktor zvyšující riziko potratu nebo poškození rùstu nenarozeného dítìte. 19 A v pravidlech týkajících se konzumace alkoholu øíká: Úroveò rizikové konzumace alkoholu u žen je nižší než u mužù. V zájmu ochrany dítìte by se žena v dobì tìhotenství mìla vyhýbat konzumaci alkoholu. 20 Také Švédsko doporuèuje abstinenci v tìhotenství, a to jak ženám, které tìhotenství plánují všechny ženy by se mìly vzdát alkoholu od chvíle, kdy plánují pøijít do jiného stavu [neovìøený pøeklad] 21 tak i ženám tìhotným. Podobnì jako v Kanadì, i zde se zabývají otázkou žen, které mohly konzumovat alkohol v dobì, kdy ještì nevìdìly, že jsou tìhotné. Doporuèení zní: Je velmi pravdìpodobné, že se nic nestalo [nenarozenému dítìti]. Nezabývejte se minulostí, ale dívejte se do budoucna. Pokud jste s pitím alkoholu ještì nepøestala, pøestaòte jej pít hned dnes, nepijte ani pivo s nízkým obsahem alkoholu. Dokonce i závislé ženy mají velkou šanci porodit zdravé dìti, pokud pøestanou pít alkohol. [neovìøený pøeklad] 22 ŽÁDNÁ OFICIÁLNÍ POLITIKA Belgie, Francie, Nìmecko, Nizozemí, Portugalsko, Španìlsko a Švýcarsko nemají žádnou oficiální politiku týkající se alkoholu a tìhotenství. Pøedstavitel holandské vlády udával jako dùvod neexistence holandské politiky skuteènost, že otázka konzumace alkoholu tìhotnými ženami nepøedstavovala v Nizozemí problém, když se vláda touto problematikou v roce 1988 zabývala. Navíc mìli pocit, že doporuèení týkající se umírnìné/omezené konzumace alkoholu v dobì tìhotenství budou nejlépe komunikována prostøednictvím praktických lékaøù a pracovníkù zdravotnických zaøízení, s nimiž jsou ženy v kontaktu. Preventivní informace týkající se této oblasti jsou rovnìž zahrnuty v materiálu Fakta o alkoholu, který obsahuje oficiální doporuèení vztahující se ke konzumaci alkoholu 4

5 v Nizozemí. V tomto materiálu zdùrazòuje Národní institut pro zdraví a pøedcházení nemocím fyzické defekty, které mohou vzniknout, pokud tìhotná žena konzumuje alkohol. 23 Materiál zdùrazòuje, že riziko poškození vzniká v pøípadì opíjení se a v pøípadì, že je alkohol konzumován každodennì, zvláštì v kombinaci s kouøením. 24 Nizozemí je jedinou zemí z našeho vzorku, která zmiòuje alkohol v souvislosti s kojením. Dochází k závìru, že je nerozumné konzumovat alkohol v období kojení. Je to rovnìž jediná zemì, která zmiòuje dùsledky konzumace alkoholu u mužù ve vztahu s tìhotenstvím. Konzumace alkoholu mužem mùže mít vliv na poèetí i na nenarozené dítì. Zneužívání alkoholu mùže poškodit mužské spermie, což zpùsobuje riziko omezené plodnosti. 25 Prùkazní materiál podporující toto tvrzení tvoøí pokusy se zvíøecími samci a uvádí se zde, že pøestože se domníváme, že pro lidskou populaci platí totéž doposud nebyly získány žádné konkrétní údaje. 26 Ve Španìlsku, které rovnìž nemá žádnou oficiální politiku, se otázkou alkoholu a tìhotenství zabývá publikace nazvaná Alkohol a veøejné zdraví, což je zpráva sestavená Ministerstvem zdravotnictví a záležitostí spotøebitelù. Nabízí se zde následující doporuèení: Pokud jde o tìhotné ženy, neexistuje žádný bezpeèný limit (neexistuje žádná bezpeèná míra konzumace alkoholu nebo je zøejmì nemožné takovou míru urèit) a JEDINÝM PLATNÝM DOPORUÈENÍM je NAPROSTÁ ABSTINENCE, což je doporuèení Americké pediatrické akademie [velká písmena v originále]. 27 SHRNUTÍ Jak vyplývá z výše uvedených informací, vìtšina vlád, které mají urèitou politiku týkající se alkoholu a tìhotenství, doporuèuje, aby ženy v dobì tìhotenství a zvláštì v prvních tøech mìsících alkohol nekonzumovaly. Pøestože nìkteré vlády konstatují, že neexistuje žádná hranice urèující bezpeènou míru konzumace alkoholu a uvádìjí, že pøíležitostná konzumace alkoholického nápoje nemusí nijak škodit, pouze Velká Británie a Nový Zéland jsou zemì, jejichž materiály neobsahují výslovné doporuèení abstinence v dobì tìhotenství. 5

6 VYSVÌTLIVKY 1 Olsen, J. (1992). Kapitola 11: Recommendations. International Journal of Epidemiology, 21 (Suppl.), Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (1996). Alcohol Consumption in Pregnancy (RCOG Guideline, No. 9). Londýn: Royal College of Obstetricians and Gynaecologists. Citace ze str Britské ministerstvo zdravotnictví (1995). Sensible Drinking: The Report of an Inter-Departmental Working Group. Londýn: Ministerstvo zdravotnictví. Citace ze str Tamtéž, str Tamtéž, str The Royal New Zealand College of Obstetricians and Gynaecologists (1998). Alcohol and pregnancy. Citace ze str US Department of Health and Human Services (1995). Nutrition and Your Health: Dietary Guidelines for Americans (On-line brožura, 50 stran). K dispozici na: 9. øíjna Citace ze stran Irish Department of Health and Children (1996). National Alcohol Policy. Dublin: Department of Health and Children. Citace ze str Health Canada/ Santé Canada. (1996). Joint Statement: Prevention of Fetal Alcohol Syndrome (FAS) Fetal Alcohol Effects (FAE) in Canada. Ottawa: Health Canada/ Santé Canada. Citace ze str Tamtéž, str Tamtéž, str Tamtéž. 13 Addiction Research Foundation/Fondation de la recherche sur la toxicomanie (1993). Low-Risk Drinking: How Much is Enough? Toronto: Addiction Research Foundation/ Fondation de la recherche sur la toxicomanie. Citace ze str Tamtéž. 15 Tamtéž. 16 Australian National Health and Medical Research Council (1992). Is there a safe level of daily consumption of alcohol for men and women? Fyshwick ACT: Pirie Printers Pry Limited. Citace ze str Tamtéž. 18 Sundh edsstyrelsen. (1997). Fakta om alkohol (brožura). Copenhagen: Sundhedsstyrelsen. Citace ze str Österreichisches Bundesministerium für Gesundheit und Konsumentenschutz. Der ganz normale Alkoholkonsum und seine gesundheitlichen Folgen [Standardní konz umace alkoholu a její dùsledky pro zdraví] [brožura]. Wien: Bundesministerium für Gesundheit und Konsumentenschutz. Citace ze str Tamtéž. 21 The Swedish Alcohol Retail Monopoly [Systembolaget] (1998) On whose side are you?, S Stockholm, Švéds ko. Citace ze str Tamtéž. 23 Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (1996). Feiten over Alcohol [Fakta o alkoholu] (8. vydání). Amsterdam: Project Alcohol Voorlichting en Preventie/NIGZ. Citace z kapitoly Tamtéž. 25 Tamtéž. 26 Tamtéž. 27 Ministerio de Sanidad y Consumo, Dirrection General de Salud Publica, Subdireccion General de Epidemiologia, Promocion y Educacion para la Salud (1994). Alkohol a veøejné zdraví (Technical Reports Series No.1). Madrid: Ministerio de Sanidad y Consumo. Citace ze str

7 ICAP (International Center for Alcohol Policies; Mezinárodní centrum pro politiky v oblasti alkoholu) se snaží napomáhat snižování míry zneužívání alkoholu po celém svìtì a propagovat správné chápání role alkoholu ve spoleènosti prostøednictvím dialogu a partnerství, do nichž zapojuje odvìtví výrobcù alkoholu, instituce zabývající se problematikou zdravotnictví a jiné subjekty zabývající se politikou v oblasti alkoholu. ICAP je nezisková organizace, kterou finanènì podporuje jedenáct hlavních mezinárodních spoleèností vyrábìjících alkoholické nápoje. Další zprávy ICAP (ICAP Reports) se vìnují tìmto otázkám: Èíslo 1: Bezpeèná konzumace alkoholu: srovnání materiálù Výživa a vaše zdraví: Stravovací zásady pro Amerièany a Rozumná konzumace alkoholu Èíslo 2: Problematika tìžkého pití Èíslo 3: Etikety upozoròující na zdravotní rizika Èíslo 4: Vìkové hranice v oblasti konzumace alkoholu Èíslo 5: Co je standardní alkoholický nápoj? International Center for Alcohol Policies 1519 New Hampshire Avenue, NW Washington, DC Telefon: Fax: Web stránky: 7

Co je standardní alkoholická dávka?

Co je standardní alkoholická dávka? ICAP Reports 5 ZÁØÍ 1998 Co je standardní alkoholická dávka? SITUACE Praxe standardizování nápojù je už dlouho používána v komerèních prostorách, kde je k dispozici alkohol. Míra nápojù nabízených zákazníkùm

Více

Vìkové hranice v oblasti konzumace alkoholu

Vìkové hranice v oblasti konzumace alkoholu ICAP Reports 4 BØEZEN 1998 Vìkové hranice v oblasti konzumace alkoholu ÚVOD Toto vydání ICAP Reports se vìnuje vìkovým hranicím v oblasti konzumace alkoholu a pøináší údaje o zákonem stanovených minimálních

Více

ALKOHOL A ZVLÁŠTNÍ POPULACE : BIOLOGICKÁ CITLIVOST

ALKOHOL A ZVLÁŠTNÍ POPULACE : BIOLOGICKÁ CITLIVOST ICAP Reports 10 LISTOPAD 2001 ALKOHOL A ZVLÁŠTNÍ POPULACE : BIOLOGICKÁ CITLIVOST ÚVOD Alkohol je ve vìtšinì spoleèností po celém svìtì konzumován od poèátku jejich zaznamenávané historie, a pravdìpodobnì

Více

Etikety upozoròující na zdravotní rizika

Etikety upozoròující na zdravotní rizika ICAP Reports 3 ZÁØÍ 1997 Etikety upozoròující na zdravotní rizika SITUACE Øada zemí vìnuje velkou pozornost prevenci zneužívání alkoholických nápojù. Vládní úøady, výzkumné instituce, specializované zájmové

Více

ICAP Reports 8 ÈERVEN 2000

ICAP Reports 8 ÈERVEN 2000 ICAP Reports 8 ÈERVEN 2000 Kdo jsou abstinenti? Tam, kde je znám alkohol, existují pravidla pro jeho užívání i pro abstinenci, obvykle rozebírající tuto otázku do nejmenších detailù. - Mandelbaum 1979

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B?

Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B? Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B? Co je to? Žloutenka (hepatitida) typu B je virus, který infikuje játra, a mùže vést k závažnému onemocnìní jater. Játra jsou dùležitým orgánem a obstarávají rozklad potravy

Více

Samoregulace v oblasti reklamy na alkoholické nápoje

Samoregulace v oblasti reklamy na alkoholické nápoje ICAP Reports 9 LEDEN 2001 Samoregulace v oblasti reklamy na alkoholické nápoje Dùležitou souèástí veøejné politiky je vytváøení standardù týkajících se toho, jak soukromý sektor komunikuje informace o

Více

Spotřeba alkoholu v České republice

Spotřeba alkoholu v České republice Spotřeba alkoholu v České republice Podle nejaktuálnějších dat OECD (září 2012, poslední kompletní rok k dispozici 2009) je Česká republika čtvrtou zemí s nejvyšší konzumací na osobu starší patnácti let.

Více

GENvia, s.r.o. ZÁKLADNÍ VYUÈENA STØEDNÍ S MATURITOU VOŠ

GENvia, s.r.o. ZÁKLADNÍ VYUÈENA STØEDNÍ S MATURITOU VOŠ DOTAZNÍK KE GENETICKÉMU VYŠETØENÍ (pro ženy) ŽENA OSOBNÍ DATA KLIENTKY PØÍJMENÍ DATUM NAROZENÍ RODNÉ ÈÍSLO TELEFON (MOBIL) ADRESA UKONÈENÉ ŠKOLNÍ VZDÌLÁNÍ ZAMÌSTNÁNÍ NÁRODNOST DATUM SÒATKU JMÉNO MÍSTO

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

DEN DAŇOVÉ SVOBODY 2011. Aleš Rod Liberální institut 14. června 2011

DEN DAŇOVÉ SVOBODY 2011. Aleš Rod Liberální institut 14. června 2011 DEN DAŇOVÉ SVOBODY 2011 Aleš Rod Liberální institut 14. června 2011 15. ČERVNA 2011 DEN DAŇOVÉ SVOBODY LETOS OSLAVÍME VE STŘEDU 15. ČERVNA 2011. NA STÁT JSME PRACOVALI 165 DNÍ. 2 Den daňové svobody co

Více

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA)

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) EIA (Environmental Impact Assessment) je jedním z nástrojù ochrany životního prostøedí eliminující potenciální negativní vlivy pøipravovaných zámìrù a investic.

Více

www.fit-ostrava.cz Základní informace o klientovi Osobní zdravotní anamnéza Osobní zdravotní anamnéza v rodinì (rodièe, prarodièe, sourozenci)

www.fit-ostrava.cz Základní informace o klientovi Osobní zdravotní anamnéza Osobní zdravotní anamnéza v rodinì (rodièe, prarodièe, sourozenci) 1 Základní informace o klientovi Jméno:... Vìk:... Tìlesná výška:... cm Tìlesná hmotnost:... kg Tel.: 608 85 01 72 8 Olbramice Osobní zdravotní anamnéza Choroby :... Operace a úrazy:... Užívané léky:...

Více

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001 / MINISTERS' ZDRA VOTNICTVÍ, 128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, pošt. pøihr. 81 Ministerstvo školství~ mládeže a tìlovýchovy øeditelka odboru 26 ing. Božena Suková Kannelitská 7 11 O 00 Praha 1 Vaše zn.:

Více

SITUAČNÍ ZPRÁVA EVROPSKÉHO STŘEDISKA PRO PREVENCI A KONTROLU NEMOCÍ

SITUAČNÍ ZPRÁVA EVROPSKÉHO STŘEDISKA PRO PREVENCI A KONTROLU NEMOCÍ SITUAČNÍ ZPRÁVA EVROPSKÉHO STŘEDISKA PRO PREVENCI A KONTROLU NEMOCÍ Nejdůležitější vývoj v posledních 24 hodinách V rámci EU a zemí regionu EFTA hlášeno 17 nových potvrzených případů; První potvrzené případy

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU Manuál byl vytvoøen v rámci projektu CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích. Realizátorem

Více

Léèba problémù spojených se zneužíváním drog: dùkazy o úèinnosti 6 7 Slovník pojmù 9 1 Dùkazy o úèinnosti Pozn. editora èeského vydání: V pùvodním originálním textu jsou používány termíny drug use treatment,

Více

ZPRÁVA EVROPSKÉHO STŘEDISKA PRO PREVENCI A KONTROLU NEMOCÍ O SITUACI

ZPRÁVA EVROPSKÉHO STŘEDISKA PRO PREVENCI A KONTROLU NEMOCÍ O SITUACI ZPRÁVA EVROPSKÉHO STŘEDISKA PRO PREVENCI A KONTROLU NEMOCÍ O SITUACI Nejdůležitější vývoj v posledních 24 hodinách 19 nových případů hlášeno v rámci EU a zemí EEA/EFTA; První potvrzený případ v Itálii

Více

INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5

INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5 / TI STROJíRENSKÝ ZKUŠEBNí ÚSTAV, s. p. TI - technická inspekce, akreditovaný inspekèní orgán è. 48 Hudcova 56b, 621 Brno Èj.: 2939/5/324/6.3/2 list è. ze6 INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5 Výrobek: Elektrický

Více

PhDr. Ilona Špaòhelová KOMUNIKACE MEZI RODIÈEM A DÍTÌTEM ISBN

PhDr. Ilona Špaòhelová KOMUNIKACE MEZI RODIÈEM A DÍTÌTEM ISBN PhDr. Ilona Špaòhelová KOMUNIKACE MEZI RODIÈEM A DÍTÌTEM Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou 3691. publikaci

Více

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Èinnost nadace Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Spolupráce s èeskými a zahranièními onkologickými centry vèetnì studijních pobytù Zabezpeèení

Více

POPULAČNÍ STÁRNUTÍ A SOCIOEKONOMICKÝ VÝVOJ VE SVĚTĚ PO ROCE Olga Sivková, PřF UK

POPULAČNÍ STÁRNUTÍ A SOCIOEKONOMICKÝ VÝVOJ VE SVĚTĚ PO ROCE Olga Sivková, PřF UK POPULAČNÍ STÁRNUTÍ A SOCIOEKONOMICKÝ VÝVOJ VE SVĚTĚ PO ROCE 1950 Olga Sivková, PřF UK XLII. konference České demografické společnosti, PřF UK, 25. 5. 2012 Populační stárnutí Proces, kdy dochází k nárůstu

Více

Pr ehled na rodnı ch vodı tek pro str ı dmou konzumaci alkoholicky ch na poju : nízkorizikové dávky etanolu

Pr ehled na rodnı ch vodı tek pro str ı dmou konzumaci alkoholicky ch na poju : nízkorizikové dávky etanolu STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV V PRAZE CENTRUM ZDRAVÍ, VÝŽIVY A POTRAVIN V BRNĚ Pr ehled na rodnı ch vodı tek pro str ı dmou konzumaci alkoholicky ch na poju : nízkorizikové dávky etanolu Editor: J.Ruprich Spoluautoři:

Více

VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ

VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra demografie a geodemografie VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ KRISTÝNA RYBOVÁ Úvod Úvod Vývoj výdajů

Více

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 5 Obsah 7 1 Preambule 9 10 11 2 Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 12 3 Základní východiska 13 4 Pøístupy k øešení

Více

Pivo, víno a lihoviny v české společnosti v roce 2012

Pivo, víno a lihoviny v české společnosti v roce 2012 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 210 310 584 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Pivo, víno a lihoviny v české společnosti v

Více

EFAD EUROPEAN FEDERATION OF THE ASSOCIATIONS OF DIETITIANS EVROPSKÁ FEDERACE ASOCIACÍ DIETITIANS

EFAD EUROPEAN FEDERATION OF THE ASSOCIATIONS OF DIETITIANS EVROPSKÁ FEDERACE ASOCIACÍ DIETITIANS EFAD EUROPEAN FEDERATION OF THE ASSOCIATIONS OF DIETITIANS EVROPSKÁ FEDERACE ASOCIACÍ DIETITIANS Dietetika: profese ke zdraví Dietetická profese má oficiální definici, která byla přijata Mezinárodní konfederací

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

Jestliže je myšlení příjemné, pak ještě nezačalo

Jestliže je myšlení příjemné, pak ještě nezačalo MONOGRAFIE N 13 Alfred Uhl Jestliže je myšlení příjemné, pak ještě nezačalo NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI 1 Jak maskovat etické otázky ve výzkumu závislostí Jestliže

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 14. 8. 2007 37 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Zahraniční internetové zdroje informací v oblasti primární prevence

Zahraniční internetové zdroje informací v oblasti primární prevence Zahraniční internetové zdroje informací v oblasti primární prevence Mgr. Pavla Lejčková II. ročník konference Primární prevence rizikového chování Praha, 28.-29. listopadu 2005 Obsah EMCDDA European Monitoring

Více

MUDr. Stanislav Trèa, CSc. PLÁNOVANÉ RODIÈOVSTVÍ Nejlepší cesta k narození zdravého dítìte

MUDr. Stanislav Trèa, CSc. PLÁNOVANÉ RODIÈOVSTVÍ Nejlepší cesta k narození zdravého dítìte MUDr. Stanislav Trèa, CSc. PLÁNOVANÉ RODIÈOVSTVÍ Nejlepší cesta k narození zdravého dítìte Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK,

VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK, VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK, dáno ve Vídni dne 12. èervna 1973 a doplnìno dne 1. øíjna 1985 Smluvní strany, majíce na zøeteli èlánek 19 Paøížské úmluvy

Více

MONOGRAFIE N 10 NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STØEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI EURO-METHWORK, QUEST FOR QUALITY

MONOGRAFIE N 10 NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STØEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI EURO-METHWORK, QUEST FOR QUALITY MONOGRAFIE N 10 NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STØEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI EURO-METHWORK, QUEST FOR QUALITY NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STØEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI EURO-METHWORK, QUEST FOR QUALITY

Více

Cesta pojistné smlouvy

Cesta pojistné smlouvy Cesta pojistné smlouvy 1 Proc je dulezité mít zivotní a úrazové pojištení? Životní a úrazové pojištìní pomáhají Vám a Vašim blízkým zmírnit nepøíjemné finanèní dùsledky nahodilých životních událostí, jako

Více

PŘÍKLADY INSTITUCIONÁLNÍHO ZAJIŠTĚNÍ A ŘEŠENÍ PREVENCE NEMOCÍ A PODPORY ZDRAVÍ VE VYBRANÝCH ZEMÍCH SVĚTA

PŘÍKLADY INSTITUCIONÁLNÍHO ZAJIŠTĚNÍ A ŘEŠENÍ PREVENCE NEMOCÍ A PODPORY ZDRAVÍ VE VYBRANÝCH ZEMÍCH SVĚTA Příloha č. 7 Nizozemí PŘÍKLADY INSTITUCIONÁLNÍHO ZAJIŠTĚNÍ A ŘEŠENÍ PREVENCE NEMOCÍ A PODPORY ZDRAVÍ VE VYBRANÝCH ZEMÍCH SVĚTA Zodpovědnost za veřejné zdraví v Nizozemsku má Ministerstvo zdravotnictví,

Více

ZÁKON. ze dne 29. èervence 1999,

ZÁKON. ze dne 29. èervence 1999, 194/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. èervence 1999, kterým se mìní zákon è. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního obèanství Èeské republiky, ve znìní pozdìjších pøedpisù Parlament se usnesl na tomto zákonì

Více

Role knihoven v konceptu ehealth. Mgr. Adam Kolín ÚISK 13. 11. 2014

Role knihoven v konceptu ehealth. Mgr. Adam Kolín ÚISK 13. 11. 2014 Role knihoven v konceptu ehealth Mgr. Adam Kolín ÚISK 13. 11. 2014 ehealth Informační ekonomie ecommerce ehealth Telemedicína Telehealth Zdravotní informace ehealth ehealth Informační technologie Telekomun.

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Pøed vlastním sestavováním jednotky zkontrolujte základy, aby odpovídaly požadavkùm uvedeným na výkresu základù vìže.

Pøed vlastním sestavováním jednotky zkontrolujte základy, aby odpovídaly požadavkùm uvedeným na výkresu základù vìže. Baltimore Aircoil Chladící vìže Ultralite FCT Pokyny k sestavení a montáži Úvod Chladící vìže FCT by mìly být sestavovány a montovány tak, jak je to uvedeno v tomto manuálu. Tyto postupy je nutno pøed

Více

*+, -+. / 0( & -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / "

*+, -+. / 0( & -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / !"!#$ %" &' ( ) *+, -+. / 0(123! " ## $%%%& %' 45 6& -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / " * = < & ' ; '.: '. 9'= '= -+. > 8= '7 :' ' '.8 55, 5' 9'= '= -?7 +., '+.8 @ A:.. =. 0(1237 7 : :' @.

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 19 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

KONSTRUKCE INDEXÙ ÈESKÉHO DLUHOPISOVÉHO TRHU

KONSTRUKCE INDEXÙ ÈESKÉHO DLUHOPISOVÉHO TRHU KONSTRUKCE INDEXÙ ÈESKÉHO DLUHOPISOVÉHO TRHU Zuzana Svobodová Ústav veøejné správy, Fakulta ekonomicko správní, Univerzita Pardubice The best way how to describe development of any capital market is to

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 8. 2012 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Jiøí Peèek Od CB k radioamatérùm provozní pøíruèka radioamatéra (pøepracované vydání) na èásti vìnované VKV spolupracoval František Loos, OK2QI 2000 Urèeno uživatelùm CB pásma, kteøí si chtìjí rozšíøit

Více

MUDr. Ing. Bc. Markéta Kastnerová, Ph.D. Publikační činnost: Monografie:

MUDr. Ing. Bc. Markéta Kastnerová, Ph.D. Publikační činnost: Monografie: MUDr. Ing. Bc. Markéta Kastnerová, Ph.D. Publikační činnost: Monografie: Kastnerová M., Sedláčková, S., Žižková, B. Systém péče o těhotné uživatelky drog, drogově závislé matky a jejich děti. 1. vydání,

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 1 6 5 U k á z k a k n i h

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PhDr. Radmila Dytrtová, CSc., PeadDr. Marie Krhutová UÈITEL Pøíprava na profesi Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.:

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

DET SIGMA PUMPY HRANICE

DET SIGMA PUMPY HRANICE SIGMA PUMPY HRANICE ÈERPADLOVÉ TURBÍNY DET SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 81.01 Použití Èerpadlové turbíny

Více

Edgar Cayce. Eko konzult

Edgar Cayce. Eko konzult Edgar Cayce JÍDLO A ZDRAVÍ Eko konzult Co jsou to vitaminy? Co jsou to aminokyseliny? Jakýsi hudební vìdec jednou poznamenal, že vitamin je jednotou ignorance nikdo neví, co to je. Pouze se ví k èemu slouží.

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Spotřeba alkoholu. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Alcohol consumption

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Spotřeba alkoholu. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Alcohol consumption Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13. 9. 2010 57 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Spotřeba alkoholu European Health Interview

Více

Láska je dar Boží a je možno ji chápat také jako cestu. Tedy Cesta Lásky. Chceme-li rozdávat lásku sobì i všem (tak jako kdysi Ježíš), je tøeba si øíc

Láska je dar Boží a je možno ji chápat také jako cestu. Tedy Cesta Lásky. Chceme-li rozdávat lásku sobì i všem (tak jako kdysi Ježíš), je tøeba si øíc Pavel Grulich Zeptejte se Boha, která cesta je správná????? Univerzální cesta Božích dìtí Láska je dar Boží a je možno ji chápat také jako cestu. Tedy Cesta Lásky. Chceme-li rozdávat lásku sobì i všem

Více

MINIMÁLNÍ MZDOVÉ TARIFY ZAØAZOVÁNÍ ZAMÌSTNANCÙ V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

MINIMÁLNÍ MZDOVÉ TARIFY ZAØAZOVÁNÍ ZAMÌSTNANCÙ V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH MINIMÁLNÍ MZDOVÉ TARIFY ZAØAZOVÁNÍ ZAMÌSTNANCÙ V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských

Více

Hranièní množství z hlediska drogových deliktù

Hranièní množství z hlediska drogových deliktù Hranièní množství z hlediska drogových deliktù A POSITION STATEMENT FROM THE EMCDDA European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, Lisbon, Portugal EMCDDA již v roce 2003 uveøejnila zprávu o

Více

http://www.vrozene-vady.cz/ Národní registr vrozených vad

http://www.vrozene-vady.cz/ Národní registr vrozených vad http://www.vrozene-vady.cz/ Národní registr vrozených vad Antonín Šípek Vznik registrů 1962 Maďarsko 1963 Finsko 1964 ČSSR (neoficiálně již od 1961) 1966 Kanada (Britská Kolumbie již od r. 1952), Izrael

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 9. 2013 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 16. 7. 2009 35 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY poøádá pod záštitou Èeské neurochirurgické spoleènosti, Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie kurz ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY Místo konání: Anatomický

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 8 5 7 Mgr. Irena Pilaøová

Více

KLASTRY. Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators,

KLASTRY. Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators, KLASTRY Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators, 2004 www.klastr.cz CO JSOU TO KLASTRY? Regionální seskupení firem a pøidružených organizací pùsobících

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Urèeno uživatelùm CB pásma, kteøí si chtìjí rozšíøit okruh vìdomostí, rádiovým posluchaèùm a všem, kteøí se pøipravují ke zkouškám pro povolení provoz

Urèeno uživatelùm CB pásma, kteøí si chtìjí rozšíøit okruh vìdomostí, rádiovým posluchaèùm a všem, kteøí se pøipravují ke zkouškám pro povolení provoz Jiøí Peèek Od CB k radioamatérùm v èástech vìnovaných VKV jsou použity materiály od Antonína Køíže, OK1MG a Františka Loose, OK2QI 1998 Urèeno uživatelùm CB pásma, kteøí si chtìjí rozšíøit okruh vìdomostí,

Více

Miroslav Arendáš, Milan Ruèka NABÍJEÈKY a NABÍJENÍ Praha 1999 Na vydání této knihy finanènì pøispìla firma AUTOBATERIE s r o, Èeská Lípa, dceøiná spoleènost spoleèného podniku VARTA BOSCH, vyrábìjící startovací

Více

POSÍLENÍ KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ

POSÍLENÍ KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH POSÍLENÍ KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ PØEDSTAVENÍ PROJEKTU POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH Dovolujeme si Vám

Více

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY Èlánek 7 Spoleèná a závìreèná ustanovení 1. a) První registraci hráèe je možno provést kdykoli v prùbìhu roku. b) Zmìny v registraci se provádìjí výhradnì v termínech stanovených pøestupními øády, pøípadnì

Více

Centrum ALMA, o.p.s.

Centrum ALMA, o.p.s. Centrum ALMA, o.p.s. AT Konference, Seč 8. 6. 2015 AKTIVITY A VÝSTUPY V OBLASTI ALCOHOL HARM REDUCTION V EVROPSKÉ UNII VÝSTUPY Z 6. EUROPEAN ALCOHOL POLICY KONFERENCE, LISTOPAD 2014, BRUSEL AGENDA EUROCARE

Více

Sociálně ekonomické determinanty zdraví spolupráce k snižování zdravotních

Sociálně ekonomické determinanty zdraví spolupráce k snižování zdravotních Sociálně ekonomické determinanty zdraví spolupráce k snižování zdravotních nerovností Hana Janatová Státní zdravotní ústav This work is part of EQUITY ACTION which has received funding from the European

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC EXPLOSIA a.s. - odbytový

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2015 7 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou.

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou. Daňová kvóta Daňová kvóta (Tax Quota) patří mezi významné ukazatele uplatňované při mezinárodní komparaci. Je poměrovým ukazatelem vyjadřujícím úroveň daňových výnosů ve vztahu k hrubému domácímu produktu

Více

www.cerge-ei.cz/share Výsledky studie SHARE 50+ v Evropě

www.cerge-ei.cz/share Výsledky studie SHARE 50+ v Evropě www.cerge-ei.cz/share Výsledky studie SHARE 50+ v Evropě Co dále? Dalším krokem projektu SHARE 50+ v Evropě v roce 2008 a 2009 je sběr a připojení dat životní historie respondentů k již existující databázi

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Spotřeba alkoholu (VI. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Spotřeba alkoholu (VI. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 12. 2002 58 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Spotřeba alkoholu (VI. díl) V této

Více

ICAP Reports 11 KVÌTEN 2002 KONCENTRACE ALKOHOLU V KRVI LIMITY V RÙZNÝCH ZEMÍCH SVÌTA

ICAP Reports 11 KVÌTEN 2002 KONCENTRACE ALKOHOLU V KRVI LIMITY V RÙZNÝCH ZEMÍCH SVÌTA ICAP Reports 11 KVÌTEN 2002 KONCENTRACE ALKOHOLU V KRVI LIMITY V RÙZNÝCH ZEMÍCH SVÌTA ÚVOD Zámìrem tohoto vydání ICAP Reports je poskytnout mezinárodní srovnání maximálních koncentrací alkoholu v krvi

Více

Téměř jedna desetina Čechů připouští závislost na alkoholu

Téměř jedna desetina Čechů připouští závislost na alkoholu Téměř jedna desetina Čechů připouští závislost na alkoholu Téměř jedna desetina domácí populace připouští závislost na požívání alkoholických nápojů. Necelé dvě pětiny domácí populace pak uvádí, že se

Více

Sociálně ekonomické determinanty zdraví mezisektorová spolupráce k snižování zdravotních nerovností

Sociálně ekonomické determinanty zdraví mezisektorová spolupráce k snižování zdravotních nerovností Sociálně ekonomické determinanty zdraví mezisektorová spolupráce k snižování zdravotních nerovností Hana Janatová Státní zdravotní ústav This work is part of EQUITY ACTION which has received funding from

Více

Výdaje na základní výzkum

Výdaje na základní výzkum Sekretariát Rady pro výzkum, vývoj a inovace Výdaje na základní výzkum celkové, v sektoru vládním (státním), podnikatelském a v sektoru vysokých škol Mezinárodní porovnání říjen 2009 ÚVOD 1) Cílem následujících

Více

Dokumentace. Formální úprava vědeckých. Dokumentation - Technisch-wissenschaftliche Veröffentlichungen. Richtlinien für die Gestaltung

Dokumentace. Formální úprava vědeckých. Dokumentation - Technisch-wissenschaftliche Veröffentlichungen. Richtlinien für die Gestaltung ČESKÁ NORMA 01.140.20 Leden 1996 Dokumentace. Formální úprava vědeckých ČSN ISO 5966 a technických zpráv 01 0173 Documentation - Presentation of scientific and technical reports Documentation - Présentation

Více

OBJEDNÁVKOVÝ A POPTÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM topenáøská, sanitární a instalaèní technika. www.gcpartner.cz

OBJEDNÁVKOVÝ A POPTÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM topenáøská, sanitární a instalaèní technika. www.gcpartner.cz OBJEDNÁVKOVÝ A POPTÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM topenáøská, sanitární a instalaèní technika ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA Objednávkový a poptávkový systém je internetový elektronický obchod (dále jen e-shop) urèen

Více

Výsledky sèítání turistù

Výsledky sèítání turistù Výsledky sèítání turistù Metodika Kvantitativní monitoring turistického ruchu (sèítání návštìvníkù) probíhal na pøedem vybraných lokalitách Kunratického lesa a Obory Hvìzda. Sbìr dat byl v KL provádìn

Více

idt ISO 9963:1994 Water quality - Determination of alkalinity - Part 1: Determination of total and composite alkalinity

idt ISO 9963:1994 Water quality - Determination of alkalinity - Part 1: Determination of total and composite alkalinity ČESKÁ NORMA ICS 13.060.40 Prosinec 1996 Jakost vod - Stanovení kyselinové neutralizační kapacity (KNK) - Část 1: Stanovení KNK 4,5 a KNK 8,3 ČSN EN IS O 9963-1 75 7371 idt ISO 9963:1994 Water quality -

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

ABN AMRO LifeCycle Fund 2030

ABN AMRO LifeCycle Fund 2030 ABN AMRO LifeCycle Fund 2030 Podfond investièní spoleènosti ABN AMRO Funds, založené jako podnik pro kolektivní investování do pøevoditelných cenných papírù podle lucemburského práva Èesky Portfolia s

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 7 3 0 Edice Management v informaèní

Více

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Èervenec 2003 David Emr david.emr@wl.ey.cz Weinhold Legal, v.o.s. Charles Square Center Karlovo námìstí 0 20 00 Praha 2 Èeská republika Tel.: (420) 225 335 333 Fax: (420) 225 335 444 Weinhold Legal, v.o.s.

Více

ABN AMRO LifeCycle Fund 2015

ABN AMRO LifeCycle Fund 2015 ABN AMRO LifeCycle Fund 2015 Podfond investièní spoleènosti ABN AMRO Funds, založené jako podnik pro kolektivní investování do pøevoditelných cenných papírù podle lucemburského práva Èesky Portfolia s

Více

Strojově čitelné karty - Zdravotní aplikace. Machine readable cards - Health care applications - Cards: General characteristics

Strojově čitelné karty - Zdravotní aplikace. Machine readable cards - Health care applications - Cards: General characteristics ČESKÁ NORMA 35.240.60 Prosinec 1997 Strojově čitelné karty - Zdravotní aplikace ČSN EN 1387 - Karty : Všeobecné charakteristiky 36 9744 Machine readable cards - Health care applications - Cards: General

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

Zdravotnictví. ve světě, v ČR, v regionu resort Plzeňského kraje Skupina ZHPK

Zdravotnictví. ve světě, v ČR, v regionu resort Plzeňského kraje Skupina ZHPK Zdravotnictví ve světě, v ČR, v regionu resort Plzeňského kraje Skupina ZHPK 31. 5. 2016 České zdravotnictví: Kvalitní EHCI 2015 - EuroIndex kvality zdravotní péče 1. Nizozemí 2. Švýcarsko 3. Norsko, 4,

Více

Plánovaná zdravotní péče v Evropě pro občany lothianského regionu

Plánovaná zdravotní péče v Evropě pro občany lothianského regionu Plánovaná zdravotní péče v Evropě pro občany lothianského regionu Úvod Tento leták vysvětluje, na jakou finanční náhradu můžete mít nárok, jestliže máte trvalé bydliště v lothianském regionu (správní oblasti

Více

Svépomocná brožura. Obsah. Jak předejít problémům spojeným s alkoholem. Poznámka k úpravě a používání. Co je pití s nízkým rizikem?

Svépomocná brožura. Obsah. Jak předejít problémům spojeným s alkoholem. Poznámka k úpravě a používání. Co je pití s nízkým rizikem? Svépomocná brožura Poznámka k úpravě a používání Tato brožura vychází z How to Prevent Alcohol-Related Problems: A Sensible Drinking Manuál" (Jak předejít problémům souvisejícím s alkoholem: manuál rozumného

Více

Jak velká je poptávka po gymnáziích? Aproč není vyšší?

Jak velká je poptávka po gymnáziích? Aproč není vyšší? Jak velká je poptávka po gymnáziích? Aproč není vyšší? Petr Matějů 1 Otázky Je růst podílu žáků ve školách poskytujících všeobecné vzdělání žádoucí? Jaká je aktuální poptávka po studiu na gymnáziích? Co

Více

BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ

BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ Babysense II je na obsluhu nenároèný pøístroj urèený pro použití v domácnostech i zdravotnických zaøízeních vhodný pro v zásadì zdravé kojence, vyjma kojencù s vysokým rizikem

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE Tento manuál byl vytvoøen v rámci projektu CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích. Hlavním

Více