ALKOHOL A ZVLÁŠTNÍ POPULACE : BIOLOGICKÁ CITLIVOST

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ALKOHOL A ZVLÁŠTNÍ POPULACE : BIOLOGICKÁ CITLIVOST"

Transkript

1 ICAP Reports 10 LISTOPAD 2001 ALKOHOL A ZVLÁŠTNÍ POPULACE : BIOLOGICKÁ CITLIVOST ÚVOD Alkohol je ve vìtšinì spoleèností po celém svìtì konzumován od poèátku jejich zaznamenávané historie, a pravdìpodobnì se pil i pøedtím. Vìtšina lidí, kteøí pøistupují ke konzumaci odpovìdnì, má z pití alkoholu potìšení a zažívá jen málo negativních dùsledkù jeho konzumace. Pro nìkteré mùže umírnìná konzumace alkoholu dokonce pøedstavovat zdravotní pøínos (Chick, 1999; Doll, 1998; English a kol., 1995; Zakhari & Gordis, 1999). Nicménì pro urèité jedince nebo za urèitých okolností mùže být problematická i nízká nebo umírnìná konzumace alkoholu. Z øady dùvodù mohou být takoví jedinci mimoøádnì náchylní k negativním úèinkùm konzumace alkoholu. Pro velkou èást tìchto zvláštních populací není jejich citlivost psychologická, ani není vyvolána sociálními èi ekonomickými podmínkami. Jejich náchylnost zpùsobuje biologická predispozice. Proto je v jejich pøípadì, podobnì jako u jiných skupin, které jsou ohroženy z jiných dùvodù, tøeba vìnovat vìtší pozornost konzumaèním zvyklostem a tomu, kolik pijí, pøípadnì zda vùbec pijí. Oznaèení zvláštní populace se nìkdy používá pro skupiny, které spadají do této vysoce rizikové kategorie, jako reakce na skuteènost, že ve vìtšinì pøípadù se na nì nevztahují doporuèení týkající se konzumace, která jsou smìøována na celkovou populaci. Vzhledem ke své zranitelnosti by si tito jedinci mìli dávat pozor na úèinky, jaké na nì mùže alkohol mít. Je dùležité rozlišovat mezi lidmi s biologickou citlivostí vùèi alkoholu, u nichž mùže i malé množství alkoholu vyvolat problémy, a lidmi, pro nìž alkohol pøedstavuje riziko z dùvodu vysoké a chronické konzumace. Rizikové faktory pro každou z tìchto skupin mohou být zcela rozdílné, což platí také pro pøíslušná preventivní opatøení, pøestože mohou existovat urèité oblasti, kde se budou pøekrývat. Ze závìrù práce Cloningera (Johnson a kol., 2000) vyplývá, že lidé s nejvìtším genetickým rizikem se stávají tìžkými alkoholiky v dosti raném vìku a pokraèují s tìžkým a nezodpovìdným pitím ještì dlouho v dospìlosti. Toto vydání ICAP Reports se zabývá problematikou tìchto zvláštních populací s biologickou citlivostí vùèi alkoholu. Jsou zde uvedeny faktory zpùsobující specifickou náchylnost tìchto jedincù a také dùsledky takové citlivosti pro doporuèení a pøíslušné politiky v této oblasti. 1

2 BIOLOGICKÁ CITLIVOST VÙÈI ALKOHOLU Biologická citlivost vùèi alkoholu záleží na nìkolika faktorech. Genetické vybavení jedince, celkový zdravotní stav nebo existence konkrétního zdravotního problému mohou zpùsobovat citlivost vùèi alkoholu. Svou roli hrají také další promìnné, napøíklad pohlaví, rasa nebo vìk. To vše ovlivòuje zpùsob, jakým je alkohol v lidském tìle metabolizován a jak pùsobí na další biologické funkce. Genetika Citlivost vùèi alkoholu do znaèné míry zpùsobuje genetické vybavení jedince nebo v nìkterých pøípadech skupin jedincù. Genetické rozdíly mohou ovlivòovat zpùsob metabolizace alkoholu, zpùsob, jakým mozek a jeho systémy neurotransmiterù reagují na alkohol, i to, jak alkohol pùsobí na jednotlivé orgány nebo urèitý zdravotní stav. K porozumìní genetickým mechanismùm pùsobícím na biologickou citlivost do znaèné míry pøispìly výzkumy, napøíklad pokraèující prùzkum COGA (Collaborative Study on the Genetics of Alcoholism) provádìný pod záštitou Národního úøadu pro zneužívání alkoholu a alkoholismus ve Spojených státech (Begleiter a kol., 1995, 1999). Z výsledkù tìchto výzkumù vyplývá, že mùže jít o rozdílnost nìkolika genù, vèetnì genù obsahujících kódy pro enzymy odpovídající za metabolizování alkoholu a genù s kódy pro receptory k systémùm neurotransmiterù odpovìdným za zpùsob, jakým mozek reaguje na alkohol (Begleiter, 1999; Loh & Ball, 2000). Pøítomnost urèitých genetických složek byla identifikována u celé øady systémù neurotransmiterù. (Eckert a kol., 1998). U nìkterých populací znamená genetická citlivost nízkou toleranci vùèi alkoholu a neschopnost alkohol zpracovávat, zatímco u jiných jde o zvýšené riziko zneužívání alkoholu nebo vzniku závislosti. Genetické rozdíly mohou být také ovlivnìny druhem fenotypu, podle nìhož je možné identifikovat citlivé jedince. Mezi takové rozdílné prvky patøí elektronická aktivita mozku (Porjesz, 1998) a urèité osobnostní rysy (Soloff, 2000). Z výsledkù výzkumù (Schuckit & Smith, 2001) vyplývá, že vysoká tolerance vùèi alkoholu v mladém vìku mùže vést ke vzniku závislosti v pozdìjším vìku. Zdá se, že u jedincù, jejichž genetické vybavení pøedstavuje zvýšené riziko závislosti na alkoholu, existuje dìdièný prvek vedoucí k citlivosti, pøedávaný z generace na generaci (Goodwin, 1985; Schuckit a kol., 2000). Z údajù ze Severní Ameriky a západní Evropy vyplývá, že pøibližnì u 5 až 10% ženských pøíbuzných alkoholikù a 25% mužských pøíbuzných alkoholikù se vyvine závislost na alkoholu (Goodwin,1985). Zøejmì nejznámìjším pøíkladem genetické odchylky v reakci na alkohol je zvýšená citlivost vùèi konzumaci alkoholu mezi nìkterými Asiaty. V tomto pøípadì je metabolismus alkoholu zpomalován nefunkèními formami enzymù ADH (alkohol dehydrogenáza) a ALDH (aldehyd dehydrogenáza) (Shen a kol. 1997; Wall & Ehlers, 1995; Wall a kol., 2000). Osoby, trpící touto genetickou vadou (která se u jedincù evropského èi afrického pùvodu vyskytuje jen zøídka) mohou i na minimální množství alkoholu reagovat velmi prudce (Goedde a kol., 1992). K tìmto reakcím mùže patøit zrudnutí oblièeje, nevolnost, srdeèní palpitace a závratì (Neumark a kol., 1998). Podobné genetické vady byly objeveny i u dalších etnických skupin, napøíklad u Židù Aškenázù, kde se to týká pouze ADH (Neumark a kol., 1998.) 2

3 Je sporné, zda tyto odchylky, zpùsobující citlivost urèitých populací vùèi bezprostøedním úèinkùm alkoholu, zároveò nepùsobí také jako ochranný mechanismus a vèasný varovný systém umožòující zabránit zneužívání alkoholu (Harada, 1991; Muramatsu a kol., 1995). Je možné, že rozdíly ve stupni enzymové aktivity mohou také ovlivòovat rozdíly v konzumaèních zvyklostech u rùzných rasových èi náboženských skupin. Pøestože zatím žádné takové ochranné úèinky nebyly prokázány, mùže to vysvìtlovat relativnì nízký výskyt pøípadù závislosti na alkoholu mezi urèitými skupinami (Chen a kol., 1999; Neumark a kol., 1998). Zdravotní stav Pøestože na tom, zda jedinec bude èi nebude citlivý na alkohol, má velký podíl genetická dispozice, pùsobí zde také další biologické faktory. Jedním z hlavních prvkù urèujících náchylnost k potenciálním negativním úèinkùm alkoholu je zdravotní stav. Dùležitou roli hraje celkový zdravotní stav, výživa a pøítomnost urèitých chorob nebo problémù. Výživa je klíèovým prvkem urèujícím, jak alkohol pùsobí na lidské tìlo. Podvyživení jedinci jsou obzvláštì citliví. Napøíklad nedostatek tiaminu, s nímž se nejèastìji setkáváme u chronických alkoholikù, je spojován s neurologickými chorobami jako je napøíklad syndrom Wernicke-Korsakoff (Charness, 1999). Citlivost vùèi alkoholu zvyšují také rùzné zdravotní problémy, napøíklad cukrovka. U diabetikù mùže dokonce i umírnìná konzumace alkoholu vyvolat snížení hladiny cukru (hypoglykémii) (Emanuele a kol., 1998) a interakce mezi alkoholem a léky na cukrovku mùže vyvolat rudnutí oblièeje, zrychlení srdeèních tepù a nebezpeènì nízkou hladinu krevního cukru (Weathermon & Crabb, 1999). Jelikož alkohol vyvolává zvýšení krevního tlaku, mùže jeho konzumace mít pro jedince trpící hypertenzí škodlivé dùsledky (Beilin, 1995). Pøestože bylo prokázáno, že umírnìná konzumace alkoholu snižuje riziko kardiovaskulárních onemocnìní, na jedince trpící hypertenzí mùže mít opaèný úèinek (Klatsky, 1977; Gyntelberg a kol., 1974). U jedincù postižených hepatitidou C mùže alkohol zvyšovat stupeò poškození jater a riziko cirhózy (Regev & Jeffers, 1999). Také interakce alkoholu s léky mùže mít škodlivé následky. Napøíklad mùže zvyšovat sedativní úèinky tricyklických antidepresiv, antihistaminik, barbiturátù, svalových relaxantù, benzodiazepinù a opiátù (Weathermon & Crabb, 1999). Analgetika, napøíklad aspirin nebo ibuprofen, mohou v kombinaci s velkým množstvím alkoholu zpùsobit vnitøní krvácení a poškození jater. Alkohol mùže také pozmìnit protisrážlivý úèinek antikoagulantu warfarinu, což pro jeho uživatele mùže být obzvláštì nebezpeèné (Weathermon & Crabb, 1999). Pohlaví Jedním z hlavních prvkù ovlivòujících citlivost na alkohol je pohlaví, což je èasto zohledòováno v doporuèeních týkajících se konzumace alkoholu, která obsahují zvláštní doporuèení pro muže a pro ženy. Vzhledem ke své fyziologii jsou ženy citlivìjší vùèi úèinkùm alkoholu než muži. Menší objem krve a vyšší procento tìlesného tuku zpùsobuje, že jsou u žen úèinky alkoholu poci ovány v nižších množstvích než je tomu u mužù 3

4 (Thomasson, 1995). U žen a mužù se také liší zpùsob, jakým je alkohol metabolizován. Aktivita ADH, což je další klíèový enzym v procesu odbourávání etanolu, je u mužù zhruba o 70-80% vyšší než u žen (Frezza a kol., 1990; Lieber, 2000). U starších žen se tento rozdíl snižuje, obzvláštì u žen po menopauze, u nichž hladiny estrogenu nekolísají pod vlivem menstruaèního cyklu (Eriksson, 1996). S citlivostí žen vùèi alkoholu souvisí také otázka tìhotenství. Nejde tolik o samotnou tìhotnou ženu, ale spíše o ohrožení vývoje plodu. Doposud nebyla stanovena hranice citlivosti vùèi alkoholu (Allebeck & Olsen, 1998). Nicménì je jisté, že po pøekroèení urèité úrovnì se úèinky alkoholu na vývoj plodu zvyšují se zkonzumovaným množstvím. Chronické pití u matky ovlivòuje rùst a vývoj plodu a v tìžkých pøípadech mùže zpùsobit FAE (fetální alkoholické efekty) nebo FAS (fetální alkoholický syndrom). Stále probíhají debaty o tom, jaká výše alkoholu je škodlivá a jaké dùsledky pro politiky v pøíslušné oblasti z toho vyplývají, pøièemž zde èasto pùsobí také rùzné kulturní vlivy (Abel, 1998). Výzkumy došly k závìru, že mùže existovat souvislost mezi konzumací alkoholu a rizikem rakoviny prsu, pøestože doposud nebyla urèena závažnost tohoto faktoru a míra pùsobení jiných predispozièních faktorù (Katsouyanni, 1994). Ze studií vyplývá, že v pøípadì jakékoli predispozice k rakovinì prsu, která mùže být dávána do souvislosti s konzumací alkoholu, mohou pùsobit také genetické vlivy (Vachon a kol., 2000). Vìk Dalším dùležitým faktorem ovlivòujícím biologickou citlivost je vìk. Bylo prokázáno, že aktivita metabolizaèního enzymu ADH se s vìkem snižuje, zvláštì u mužù, èímž se zvyšuje citlivost na úèinky alkoholu (Seitz a kol., 1990). U starších lidí je také vìtší pravdìpodobnost než u mladších, že budou trpìt zdravotními problémy a brát léky, což zvyšuje jejich citlivost z dùvodù uvedených výše. Zvýšené riziko mohou pro starší lidi pøedstavovat také zmìny v základním metabolismu (Koehler, 2001). Biologická citlivost vùèi alkoholu se netýká pouze starších lidí. Mùže pøedstavovat problém i pro mladší jedince. Kromì psychosociálních aspektù zneužívání alkoholu pro dìti a mládež existují také dùkazy o tom, že psychosociální zmìny, k nimž dochází ve vyvíjejícím se dìtském mozku, mohou ovlivnit zpùsob, jakým se utváøejí reakce na alkohol (Spear, 2000). Vìtšina výzkumù týkajících se úèinkù alkoholu na tyto procesy vychází ze zvíøecích modelù a z pokusù provádìných in vitro. Proto je tøeba pøi aplikaci tìchto závìrù na èlovìka postupovat s urèitou opatrností, protože množství alkoholu potøebné k vyvolání zmìn u zvíøat se èasto výraznì liší od podmínek, které vznikají, když alkohol konzumují lidé. DÙSLEDKY PRO POLITIKY V TÉTO OBLASTI Biologická citlivost vùèi alkoholu u zvláštních populací má urèitý dopad na pøíslušné zásady a politiky, zvláštì v oblasti prevence. Mìøitelná kritéria umožòující urèovat jedince, kteøí mohou být ohroženi, mohou vést k vytvoøení nových pøístupù jak k jejich vyhledávání, tak i v oblasti vzdìlávacích opatøení. Je proto dùležité zajistit odpovídající a vèasné vzdìlání lékaøù, aby dokázali pøíslušné informace pøedávat pacientùm. 4

5 Poskytováním správných informací a doporuèení týkajících se konzumaèních zvyklostí citlivým jedincùm, jejich vzdìláváním v oblasti odpovìdné konzumace alkoholu odpovídající jejich konkrétní situaci, pøípadnì doporuèením alkohol v nìkterých pøípadech vùbec nekonzumovat mùže dojít ke snížení rizika vzniku škodlivých následkù. Používání konkrétnì zamìøených informací, upravených podle potøeb pøíslušných skupin, se ukázalo jako úèinné opatøení vedoucí k omezení škodlivých dùsledkù. Pøíslušné informace bývají obsaženy v doporuèeních, které v oblasti konzumace alkoholu a stravovacích návykù vydává øada zemí na celém svìtì (ICAP 1996, 2001). Kromì tìchto oficiálních nástrojù vzdìlávání veøejnosti je také nutné, aby o specifických potøebách citlivých populací byli informovány další zdroje, které se tìší vìtší dùvìøe veøejnosti, pokud jde o doporuèení týkající se zdraví. Významnou roli hrají napøíklad informace, které pøedává lékaø pacientovi. Proto je nesmírnì dùležité, aby lékaøi byli obeznámeni s problematikou citlivosti vùèi alkoholu a dokázali svým pacientùm poskytovat správná a vyvážená doporuèení odpovídající konkrétním potøebám každého jedince. Z hlediska omezování potenciálních škod umožòují urèité aspekty biologické citlivosti vùèi alkoholu cílená opatøení, která mohou pomoci zmírnit negativní úèinky na nìkteré jedince. Napøíklad v Austrálii se prodává mouka k vaøení a peèení, která je obohacena tiaminem, což je opatøení cílené pøímo na zmírnìní úèinkù silné konzumace alkoholu na jedince, u nichž je zároveò vyšší pravdìpodobnost podvýživy (Harper a kol., 1998; Trustwell 2000). Výzkum pøedstavuje místo, kde se støetávají poznatky týkající se citlivosti vùèi alkoholu a politiky v pøíslušné oblasti. Pøestože se výzkum nadále zamìøuje na biologické podchycování této citlivosti, ještì zbývá spousta vìcí, které je tøeba odhalit. Je dùležité podporovat výzkumy zamìøené jak na identifikaci zdrojù citlivosti, tak i na vytváøení nových strategií využívajících získané poznatky k preventivním úèelùm. SHRNUTÍ Tento materiál se pokusil pøedstavit struèný pøehled biologických faktorù, jež zpùsobují vìtší citlivost nìkterých jedincù vùèi pùsobení alkoholu. Biologická citlivost vùèi alkoholu je složitá záležitost zahrnující kromì genetického vybavení jedince také celkový zdravotní stav a další faktory, které je možné ovlivòovat tøeba jen v minimální míøe. Úplný a detailní rozbor problematiky je mimo možnosti tohoto materiálu. Nicménì to, zda taková dispozice povede k urèitým škodlivým dùsledkùm, záleží na nás, na jednotlivcích, protože jde o vzájemné pùsobení tìchto faktorù a našeho chování. Tento vzájemný vztah zároveò vytváøí možnosti pro politická opatøení smìøovaná na omezování potenciálních škod prostøednictvím propagace odpovìdných konzumaèních návykù a rozlišování škodlivých návykù. 5

6 ODKAZY Abel, E Alcohol and Alcoholism, 33: Allebeck, P. & Olsen, J Alcoholism: Clinical and Experimental Research, 22: 329S-332S Begleiter, H. a kol Alcohol Health and Research World, 19: Begleiter, H. a kol Genetic Epidemiology, 17: S25-S30 Beilin, L Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology, 22: Charness, M Alcoholism: Clinical and Experimental Research, 23: Chen, Y. a kol Alcoholism: Clinical and Experimental Research, 23: Chick, J European Addiction Research, 5: Doll, R Drug and Alcohol Review, 17: Eckardt, M. a kol Alcoholism: Clinical and Experimental Research, 22: Emanuelle, N. a kol Alcohol Health and Research World, 22: English, D. R. a kol The Quantification of Drug-Caused Morbidity and Mortality in Australia, Canberra: Australian Government Publishing Service. Eriksson, C. a kol Alcoholism: Clinical and Experimental Research, 20: Frezza, M. a kol New England Journal of Medicine, 322: Gill, K. a kol Journal of Studies on Alcohol, 60: Goedde, H. a kol Human Genetics, 88: Goodwin, D Archives of General Psychiatry, 42: Gyntelberg, F Acta Medica Scandinavica, 195: Harada, S Journal of the Anthropological Society of Nippon. 99: Harper, C.G a kol Medical Journal of Australia, 168: ICAP ICAP Reports 1: Safe Alcohol Consumption. Washington, DC: ICAP. ICAP Invited Opinions: Drinking Guidelines. Z: 13. srpna 2001 Johnson, B. A. a kol American Journal of Addiction, 9: Katsouyanni, K. a kol International Journal of Cancer, 58: Klatsky, A. a kol New England Journal of Medicine, 296: Koehler, K. a kol American Journal of Clinical Nutrition, 73:

7 Lieber, C Alcoholism: Clinical and Experimental Research, 24: Loh, E. & Ball, D Neurochemistry International, 37: Maezawa, Y. a kol. Alcoholism: Clinical and Experimental Research, 19: Neumark, Y, a kol Journal of Studies on Alcohol, 59: Porjesz, B. a kol Alcoholism: Clinical and Experimental Research, 22: Regev, A. & Jeffers,L Alcoholism: Clinical and Experimental Research, 23: Schuckit, M. A. & Smith, T. L Addiction, 96: Schuckit, M. a kol Journal of Studies on Alcohol, 57: Schuckit, M. a kol Alcohol and Alcoholism, 35: Seitz, H. a kol New England Journal of Medicine, 323: Shen, Y. a kol Alcoholism: Clinical and Experimental Research, 21: Smith, M V: Advances in Human Genetics Volume 15, New York: Plenum Press, str Soloff, P. a kol Alcoholism: Clinical and Experimental Research, 24: Spear, L Alcohol Research and Health, 24: Thomasson, H V: M. Galanter, Ed. Alcoholism and Women: Recent Developments in Alcoholism Volume 12, New York: Plenum Press, str Thomasson, H Alcoholism: Clinical and Experimental Research, 24: Truswell, A. S Addiction, 95(6): Tsutsumi, M. & Takada, A V: Rana, S. & Taketa, K., Ed., Liver and Environmental Xenobiotics, New Delhi: Narosa Publishing House, str Urashima, S. a kol Alcohol and Alcoholism, 28: Vachon a kol Cancer, 92: Wall, T. L. & Ehlers, C. L Alcohol Health and Research World, 19: Wall, T. L. a kol Journal of Studies on Alcohol, 61: Weathermoon, R. & Crabb, D Alcohol Research and Health, 23: Yoshida, A. a kol European Journal of Biochemistry, 251: Zakhari, S. & Gordis, E Proceedings of the Association of American Physicians, 111:

8 ICAP (International Center for Alcohol Policies; Mezinárodní centrum pro politiky v oblasti alkoholu) se snaží napomáhat snižování míry zneužívání alkoholu po celém svìtì a propagovat správné chápání role alkoholu ve spoleènosti prostøednictvím dialogu a partnerství, do nichž zapojuje odvìtví výrobcù alkoholu, instituce zabývající se problematikou zdravotnictví a jiné subjekty zabývající se politikou v oblasti alkoholu. ICAP je nezisková organizace, kterou finanènì podporuje dvanáct hlavních mezinárodních spoleèností vyrábìjících alkoholické nápoje. Další zprávy ICAP (ICAP Reports) se vìnují tìmto otázkám: Èíslo 1: Bezpeèná konzumace alkoholu: srovnání materiálù Výživa a vaše zdraví: Stravovací zásady pro Amerièany a Rozumná konzumace alkoholu Èíslo 2: Problematika tìžkého pití Èíslo 3: Etikety upozoròující na zdravotní rizika Èíslo 4: Vìkové hranice v oblasti konzumace alkoholu Èíslo 5: Co je standardní alkoholický nápoj? Èíslo 6: Vládní politiky týkající se alkoholu a tìhotenství Èíslo 7: Odhadování nákladù spojených se zneužíváním alkoholu: vývoj smìrem k pøístupu rozlišujícímu jednotlivé skupiny Èíslo 8: Kdo jsou abstinenti? Èíslo 9: Samoregulace v oblasti reklamy na alkoholické nápoje International Center for Alcohol Policies 1519 New Hampshire Avenue, NW Washington, DC Telefon: Fax: Web stránky: 8

ICAP Reports 11 KVÌTEN 2002 KONCENTRACE ALKOHOLU V KRVI LIMITY V RÙZNÝCH ZEMÍCH SVÌTA

ICAP Reports 11 KVÌTEN 2002 KONCENTRACE ALKOHOLU V KRVI LIMITY V RÙZNÝCH ZEMÍCH SVÌTA ICAP Reports 11 KVÌTEN 2002 KONCENTRACE ALKOHOLU V KRVI LIMITY V RÙZNÝCH ZEMÍCH SVÌTA ÚVOD Zámìrem tohoto vydání ICAP Reports je poskytnout mezinárodní srovnání maximálních koncentrací alkoholu v krvi

Více

V BOJI PROTI DISKRIMINACI ROMÙ A TREVELLERÚ VE VZDÌ LÁNÍ A ZAMÌ STNÁNÍ

V BOJI PROTI DISKRIMINACI ROMÙ A TREVELLERÚ VE VZDÌ LÁNÍ A ZAMÌ STNÁNÍ PØÍRUÈKA PØÍKLADÙ DOBRÉ PRAXE PROJEKTU ROMA EDEM Fundación Secretariado Gitano (FSG) Španìlsko Ahijones, s/n 28018 Madrid. España Tel.: 34 91 422 09 60 Fax: 34 91 422 09 61 www.gitanos.org Komise pro rovné

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ Václavské náměstí 21 113 60 Praha 1 Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR tel.: 222 324 985

Více

Zpùsob urèování hodnot pro environmentální manažerské úèetnictví. Postupy a principy

Zpùsob urèování hodnot pro environmentální manažerské úèetnictví. Postupy a principy Pracovní pøíruèka EMA è. 1 Zpùsob urèování hodnot pro environmentální manažerské úèetnictví Postupy a principy Univ.doc.Mg.Dr Christine Jasch Institut für ökologische Wirtschaftsforschung,IÖW,Wien 1043

Více

TECHNIKY A TECHNOLOGIE V CHIRURGICKÝCH OBORECH Vybrané kapitoly

TECHNIKY A TECHNOLOGIE V CHIRURGICKÝCH OBORECH Vybrané kapitoly Upozornìní pro ètenáøe a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná èást této tištìné èi elektronické knihy nesmí být reprodukována a šíøena v papírové, elektronické èi jiné podobì bez pøedchozího

Více

TESTOVÁNÍ NA DROGY VE ŠKOLÁCH:

TESTOVÁNÍ NA DROGY VE ŠKOLÁCH: INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI TESTOVÁNÍ NA DROGY VE ŠKOLÁCH: poznatky, účinky a alternativy Ann M. Roche Ken Pidd Petra Bywood Vinita Duraisingam Tania Steenson Toby Freeman Roger Nicholas

Více

Mgr. Hana Bartoòková, Ph.D.

Mgr. Hana Bartoòková, Ph.D. Podìkování Ráda bych na tomto místì podìkovala Helenì Varšavské a Milanu Vokálovi, bez jejichž peèlivého, vstøícného a místy obdivuhodného pøístupu by knížka nemohla mít stávající podobu. Dále bych chtìla

Více

ČASOPIS PRO NEODKLADNOU LÉKAŘSKOU PÉČI 4/2002. vydává MEDIPRAX CB s.r.o. ROČNÍK V.

ČASOPIS PRO NEODKLADNOU LÉKAŘSKOU PÉČI 4/2002. vydává MEDIPRAX CB s.r.o. ROČNÍK V. UM ČASOPIS PRO NEODKLADNOU LÉKAŘSKOU PÉČI 4/2002 ROČNÍK V. vydává MEDIPRAX CB s.r.o. O B S A H 1. Úvodní slovo 5 UM (Jana Šeblová) 2. O urgentní medicínì s Karlem Èapkem 6 (Zdenìk Kalvach) 3. Legislativní

Více

prof. PhDr. Jarmila Skalková, DrSc. OBECNÁ DIDAKTIKA 2., rozšíøené a aktualizované vydání

prof. PhDr. Jarmila Skalková, DrSc. OBECNÁ DIDAKTIKA 2., rozšíøené a aktualizované vydání prof. PhDr. Jarmila Skalková, DrSc. OBECNÁ DIDAKTIKA 2., rozšíøené a aktualizované vydání Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz

Více

1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO

1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO 1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO Vìra Vojtová Klíèová slova aktivní politika zamìstnanosti, èásteèná invalidita, diskriminace v zamìstnání, kratší pracovní doba,

Více

Junáka - svazu skautù a skautek ÈR

Junáka - svazu skautù a skautek ÈR ØÁD PRO VZDÌLÁVÁNÍ ÈINOVNIC A ÈINOVNÍKÙ Junáka - svazu skautù a skautek ÈR Výchova a vzdìlávání èinovnic a èinovníkù Junáka patøí ke stìžejním úkolùm nás všech. Je to nejenom otázka rozhodující pro budoucí

Více

id23762671 pdfmachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun.

id23762671 pdfmachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun. 1 2 Zásady správné výrobní a hygienické praxe ve stravovacích službách Èást II. Výstup z projektu podpory jakosti è. 6/31/2006 Kolektiv autorù Národní informaèní støedisko pro podporu jakosti Praha 2006

Více

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zpráva o projektu CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zlepšení situace osob bez pøístøeší ze Zlínského kraje prostøednictvím nových služeb Azylového zaøízení O poslání Èeského èerveného køíže Èeský èervený køíž je

Více

Jak vyu ívat obnovitelné zdroje energie Praktický rádce pro domácnosti a obce

Jak vyu ívat obnovitelné zdroje energie Praktický rádce pro domácnosti a obce Jak využívat obnovitelné zdroje energie Praktický rádce pro domácnosti a obce 2 3 Podìkování Rádi bychom podìkovali za cenné rady Edvardu Sequensovi, Yvonnì Gailly, Alenì Jiroušové, Vasilu Hutníkovi, Janu

Více

ALTRUISMUS A SOCIÁLNÍ PODNIKATELSTVÍ PØÍSPÌVEK K TE O RII NETRŽNÍCH ORGANIZACÍ

ALTRUISMUS A SOCIÁLNÍ PODNIKATELSTVÍ PØÍSPÌVEK K TE O RII NETRŽNÍCH ORGANIZACÍ ALTRUISMUS A SOCIÁLNÍ PODNIKATELSTVÍ PØÍSPÌVEK K TE O RII NETRŽNÍCH ORGANIZACÍ Pa vel Cha lup ní èek, Vy so ká ško la eko no mic ká v Pra ze * 1. Úvod Lid ské ak ti vi ty mo ti vo va né al tru is mem pøi

Více

STÁTNÍ PODPORA PODNIKÙ A KONKURENCESCHOPNOST ODVÌTVÍ

STÁTNÍ PODPORA PODNIKÙ A KONKURENCESCHOPNOST ODVÌTVÍ STÁTNÍ PODPORA PODNIKÙ A KONKURENCESCHOPNOST ODVÌTVÍ Ale na Zem pli ne ro vá, Ná ro do hos po dáø ský ústav Aka de mie vìd ÈR; Pa trik Pa neš, Vy so ká ško la eko no mic ká v Praze* 1. Úvod Stát ní pod

Více

Obsah Úvod Pøedmìt sociologie životního zpùsobu Teorie životního zpùsobu

Obsah Úvod Pøedmìt sociologie životního zpùsobu Teorie životního zpùsobu Obsah Úvod...9 1. Pøedmìt sociologie životního zpùsobu...11 1.1 Pojmy, kterými se vyjadøuje zpùsob života...12 1.1.1 Životní zpùsob, životní styl, životní sloh...13 1.1.2 Životní úroveò a kvalita života...20

Více

Vztah slovo skuteènost v souvislosti se zmìnou osoby

Vztah slovo skuteènost v souvislosti se zmìnou osoby Vztah slovo skuteènost v souvislosti se zmìnou osoby Roman Hytych Publikováno: Konfrontace, èasopis pro psychoterapii, èíslo 2, str. 98 103, 2003. Jak vùbec vznikal název této stati, který se snaží struènì

Více

Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020

Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Strategie protidrogové politiky hlavního města Prahy období

Více

EKONOMIKA KUŘÁCTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE

EKONOMIKA KUŘÁCTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE EKONOMIKA KUŘÁCTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE ECONOMICS OF THE SMOKING HABIT IN THE CZECH REPUBLIC DANIELA HABROVÁ, DRAHOSLAVA HRUBÁ Ústav preventivního lékaøství, Lékaøská fakulta MU, Brno SOUHRN V práci byly

Více

Šest desítek let boje o kvalitu

Šest desítek let boje o kvalitu 14 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 18. srpna 2014 CENA: 6 KÈ 7 9 Odbory 11 12 Zdravotní Regiony Co se dìje na severu Èech plus Pøedstavujeme program plný výhod Výmìna zkušeností Jak získávat

Více

Sešit 3 Analýza potřeb

Sešit 3 Analýza potřeb Sešit 3 Analýza potřeb Sešit 3. Analýza potřeb 1 Světová zdravotnická organizace, 2000 WHO World Health Organization Světová zdravotnická organizace UNDCP United Nations International Drug Control Programme

Více

OCHRANA A PODPORA ZDRAVÍ

OCHRANA A PODPORA ZDRAVÍ OCHRANA A PODPORA ZDRAVÍ Vedoucí autorského kolektivu Doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc. Prof. MUDr. Kamil Provazník, CSc. PRAHA 2011 1 Autoři: Doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc., Nadace CINDI, Praha MUDr. Tereza

Více

Nebezpečí nadměrného očkování během vývoje mozku: vztah k poruchám autistického spektra (ASD)

Nebezpečí nadměrného očkování během vývoje mozku: vztah k poruchám autistického spektra (ASD) Nebezpečí nadměrného očkování během vývoje mozku: vztah k poruchám autistického spektra (ASD) prof. Russell L. Blaylock, M.D. pôvodný článok The Danger of Excessive Vaccination During Brain Development:

Více

Kolektiv autorů SYNDROM CAN A ZPŮSOB PÉČE O RODINNÝ SYSTÉM

Kolektiv autorů SYNDROM CAN A ZPŮSOB PÉČE O RODINNÝ SYSTÉM Kolektiv autorů SYNDROM CAN A ZPŮSOB PÉČE O RODINNÝ SYSTÉM Autorský kolektiv Věra Bechyňová, DiS. PhDr. Věduna Bubleová Mgr. Zora Dušková Bc. Radka Dydňanská PhDr. Šárka Gjuričová Mgr. Marta Konvičková

Více

a jak na to Prùvodce pro zadavatele pøekladù

a jak na to Prùvodce pro zadavatele pøekladù Pøeklady a jak na to Prùvodce pro zadavatele pøekladù JTP Jednota tlumoèníkù a pøekladatelù www.jtpunion.org ITI Institute of Translation & Interpreting www.iti.org.uk Pro zákazníky, kteøí neznají jazyk,

Více

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.)

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) Obsah: 1. Východiska programu.. 1 2. Cíle programu 7 3. Termín a vyhlášení a doba trvání programu.. 9 4. Základní struktura

Více

Šárka Machanová. Trestná činnost mládeže a páchaná na mládeži

Šárka Machanová. Trestná činnost mládeže a páchaná na mládeži Univerzita Palackého v Olomouci Právnická fakulta Šárka Machanová Trestná činnost mládeže a páchaná na mládeži Diplomová práce Olomouc 2011 Prohlašuji, že jsem svou diplomovou práci na téma Trestná činnost

Více

REPRODUKČNÍ PRÁVA ŽEN A MUŽŮ

REPRODUKČNÍ PRÁVA ŽEN A MUŽŮ REPRODUKČNÍ PRÁVA ŽEN A MUŽŮ Tato publikace vychází za finanční podpory Slovak-Czech Women s Fund. REPRODUKČNÍ PRÁVA ŽEN A MUŽŮ: Vydává Gender Studies, o.p.s., Gorazdova 20, 120 00 Praha 2 v roce 2006.

Více