ALKOHOL A ZVLÁŠTNÍ POPULACE : BIOLOGICKÁ CITLIVOST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ALKOHOL A ZVLÁŠTNÍ POPULACE : BIOLOGICKÁ CITLIVOST"

Transkript

1 ICAP Reports 10 LISTOPAD 2001 ALKOHOL A ZVLÁŠTNÍ POPULACE : BIOLOGICKÁ CITLIVOST ÚVOD Alkohol je ve vìtšinì spoleèností po celém svìtì konzumován od poèátku jejich zaznamenávané historie, a pravdìpodobnì se pil i pøedtím. Vìtšina lidí, kteøí pøistupují ke konzumaci odpovìdnì, má z pití alkoholu potìšení a zažívá jen málo negativních dùsledkù jeho konzumace. Pro nìkteré mùže umírnìná konzumace alkoholu dokonce pøedstavovat zdravotní pøínos (Chick, 1999; Doll, 1998; English a kol., 1995; Zakhari & Gordis, 1999). Nicménì pro urèité jedince nebo za urèitých okolností mùže být problematická i nízká nebo umírnìná konzumace alkoholu. Z øady dùvodù mohou být takoví jedinci mimoøádnì náchylní k negativním úèinkùm konzumace alkoholu. Pro velkou èást tìchto zvláštních populací není jejich citlivost psychologická, ani není vyvolána sociálními èi ekonomickými podmínkami. Jejich náchylnost zpùsobuje biologická predispozice. Proto je v jejich pøípadì, podobnì jako u jiných skupin, které jsou ohroženy z jiných dùvodù, tøeba vìnovat vìtší pozornost konzumaèním zvyklostem a tomu, kolik pijí, pøípadnì zda vùbec pijí. Oznaèení zvláštní populace se nìkdy používá pro skupiny, které spadají do této vysoce rizikové kategorie, jako reakce na skuteènost, že ve vìtšinì pøípadù se na nì nevztahují doporuèení týkající se konzumace, která jsou smìøována na celkovou populaci. Vzhledem ke své zranitelnosti by si tito jedinci mìli dávat pozor na úèinky, jaké na nì mùže alkohol mít. Je dùležité rozlišovat mezi lidmi s biologickou citlivostí vùèi alkoholu, u nichž mùže i malé množství alkoholu vyvolat problémy, a lidmi, pro nìž alkohol pøedstavuje riziko z dùvodu vysoké a chronické konzumace. Rizikové faktory pro každou z tìchto skupin mohou být zcela rozdílné, což platí také pro pøíslušná preventivní opatøení, pøestože mohou existovat urèité oblasti, kde se budou pøekrývat. Ze závìrù práce Cloningera (Johnson a kol., 2000) vyplývá, že lidé s nejvìtším genetickým rizikem se stávají tìžkými alkoholiky v dosti raném vìku a pokraèují s tìžkým a nezodpovìdným pitím ještì dlouho v dospìlosti. Toto vydání ICAP Reports se zabývá problematikou tìchto zvláštních populací s biologickou citlivostí vùèi alkoholu. Jsou zde uvedeny faktory zpùsobující specifickou náchylnost tìchto jedincù a také dùsledky takové citlivosti pro doporuèení a pøíslušné politiky v této oblasti. 1

2 BIOLOGICKÁ CITLIVOST VÙÈI ALKOHOLU Biologická citlivost vùèi alkoholu záleží na nìkolika faktorech. Genetické vybavení jedince, celkový zdravotní stav nebo existence konkrétního zdravotního problému mohou zpùsobovat citlivost vùèi alkoholu. Svou roli hrají také další promìnné, napøíklad pohlaví, rasa nebo vìk. To vše ovlivòuje zpùsob, jakým je alkohol v lidském tìle metabolizován a jak pùsobí na další biologické funkce. Genetika Citlivost vùèi alkoholu do znaèné míry zpùsobuje genetické vybavení jedince nebo v nìkterých pøípadech skupin jedincù. Genetické rozdíly mohou ovlivòovat zpùsob metabolizace alkoholu, zpùsob, jakým mozek a jeho systémy neurotransmiterù reagují na alkohol, i to, jak alkohol pùsobí na jednotlivé orgány nebo urèitý zdravotní stav. K porozumìní genetickým mechanismùm pùsobícím na biologickou citlivost do znaèné míry pøispìly výzkumy, napøíklad pokraèující prùzkum COGA (Collaborative Study on the Genetics of Alcoholism) provádìný pod záštitou Národního úøadu pro zneužívání alkoholu a alkoholismus ve Spojených státech (Begleiter a kol., 1995, 1999). Z výsledkù tìchto výzkumù vyplývá, že mùže jít o rozdílnost nìkolika genù, vèetnì genù obsahujících kódy pro enzymy odpovídající za metabolizování alkoholu a genù s kódy pro receptory k systémùm neurotransmiterù odpovìdným za zpùsob, jakým mozek reaguje na alkohol (Begleiter, 1999; Loh & Ball, 2000). Pøítomnost urèitých genetických složek byla identifikována u celé øady systémù neurotransmiterù. (Eckert a kol., 1998). U nìkterých populací znamená genetická citlivost nízkou toleranci vùèi alkoholu a neschopnost alkohol zpracovávat, zatímco u jiných jde o zvýšené riziko zneužívání alkoholu nebo vzniku závislosti. Genetické rozdíly mohou být také ovlivnìny druhem fenotypu, podle nìhož je možné identifikovat citlivé jedince. Mezi takové rozdílné prvky patøí elektronická aktivita mozku (Porjesz, 1998) a urèité osobnostní rysy (Soloff, 2000). Z výsledkù výzkumù (Schuckit & Smith, 2001) vyplývá, že vysoká tolerance vùèi alkoholu v mladém vìku mùže vést ke vzniku závislosti v pozdìjším vìku. Zdá se, že u jedincù, jejichž genetické vybavení pøedstavuje zvýšené riziko závislosti na alkoholu, existuje dìdièný prvek vedoucí k citlivosti, pøedávaný z generace na generaci (Goodwin, 1985; Schuckit a kol., 2000). Z údajù ze Severní Ameriky a západní Evropy vyplývá, že pøibližnì u 5 až 10% ženských pøíbuzných alkoholikù a 25% mužských pøíbuzných alkoholikù se vyvine závislost na alkoholu (Goodwin,1985). Zøejmì nejznámìjším pøíkladem genetické odchylky v reakci na alkohol je zvýšená citlivost vùèi konzumaci alkoholu mezi nìkterými Asiaty. V tomto pøípadì je metabolismus alkoholu zpomalován nefunkèními formami enzymù ADH (alkohol dehydrogenáza) a ALDH (aldehyd dehydrogenáza) (Shen a kol. 1997; Wall & Ehlers, 1995; Wall a kol., 2000). Osoby, trpící touto genetickou vadou (která se u jedincù evropského èi afrického pùvodu vyskytuje jen zøídka) mohou i na minimální množství alkoholu reagovat velmi prudce (Goedde a kol., 1992). K tìmto reakcím mùže patøit zrudnutí oblièeje, nevolnost, srdeèní palpitace a závratì (Neumark a kol., 1998). Podobné genetické vady byly objeveny i u dalších etnických skupin, napøíklad u Židù Aškenázù, kde se to týká pouze ADH (Neumark a kol., 1998.) 2

3 Je sporné, zda tyto odchylky, zpùsobující citlivost urèitých populací vùèi bezprostøedním úèinkùm alkoholu, zároveò nepùsobí také jako ochranný mechanismus a vèasný varovný systém umožòující zabránit zneužívání alkoholu (Harada, 1991; Muramatsu a kol., 1995). Je možné, že rozdíly ve stupni enzymové aktivity mohou také ovlivòovat rozdíly v konzumaèních zvyklostech u rùzných rasových èi náboženských skupin. Pøestože zatím žádné takové ochranné úèinky nebyly prokázány, mùže to vysvìtlovat relativnì nízký výskyt pøípadù závislosti na alkoholu mezi urèitými skupinami (Chen a kol., 1999; Neumark a kol., 1998). Zdravotní stav Pøestože na tom, zda jedinec bude èi nebude citlivý na alkohol, má velký podíl genetická dispozice, pùsobí zde také další biologické faktory. Jedním z hlavních prvkù urèujících náchylnost k potenciálním negativním úèinkùm alkoholu je zdravotní stav. Dùležitou roli hraje celkový zdravotní stav, výživa a pøítomnost urèitých chorob nebo problémù. Výživa je klíèovým prvkem urèujícím, jak alkohol pùsobí na lidské tìlo. Podvyživení jedinci jsou obzvláštì citliví. Napøíklad nedostatek tiaminu, s nímž se nejèastìji setkáváme u chronických alkoholikù, je spojován s neurologickými chorobami jako je napøíklad syndrom Wernicke-Korsakoff (Charness, 1999). Citlivost vùèi alkoholu zvyšují také rùzné zdravotní problémy, napøíklad cukrovka. U diabetikù mùže dokonce i umírnìná konzumace alkoholu vyvolat snížení hladiny cukru (hypoglykémii) (Emanuele a kol., 1998) a interakce mezi alkoholem a léky na cukrovku mùže vyvolat rudnutí oblièeje, zrychlení srdeèních tepù a nebezpeènì nízkou hladinu krevního cukru (Weathermon & Crabb, 1999). Jelikož alkohol vyvolává zvýšení krevního tlaku, mùže jeho konzumace mít pro jedince trpící hypertenzí škodlivé dùsledky (Beilin, 1995). Pøestože bylo prokázáno, že umírnìná konzumace alkoholu snižuje riziko kardiovaskulárních onemocnìní, na jedince trpící hypertenzí mùže mít opaèný úèinek (Klatsky, 1977; Gyntelberg a kol., 1974). U jedincù postižených hepatitidou C mùže alkohol zvyšovat stupeò poškození jater a riziko cirhózy (Regev & Jeffers, 1999). Také interakce alkoholu s léky mùže mít škodlivé následky. Napøíklad mùže zvyšovat sedativní úèinky tricyklických antidepresiv, antihistaminik, barbiturátù, svalových relaxantù, benzodiazepinù a opiátù (Weathermon & Crabb, 1999). Analgetika, napøíklad aspirin nebo ibuprofen, mohou v kombinaci s velkým množstvím alkoholu zpùsobit vnitøní krvácení a poškození jater. Alkohol mùže také pozmìnit protisrážlivý úèinek antikoagulantu warfarinu, což pro jeho uživatele mùže být obzvláštì nebezpeèné (Weathermon & Crabb, 1999). Pohlaví Jedním z hlavních prvkù ovlivòujících citlivost na alkohol je pohlaví, což je èasto zohledòováno v doporuèeních týkajících se konzumace alkoholu, která obsahují zvláštní doporuèení pro muže a pro ženy. Vzhledem ke své fyziologii jsou ženy citlivìjší vùèi úèinkùm alkoholu než muži. Menší objem krve a vyšší procento tìlesného tuku zpùsobuje, že jsou u žen úèinky alkoholu poci ovány v nižších množstvích než je tomu u mužù 3

4 (Thomasson, 1995). U žen a mužù se také liší zpùsob, jakým je alkohol metabolizován. Aktivita ADH, což je další klíèový enzym v procesu odbourávání etanolu, je u mužù zhruba o 70-80% vyšší než u žen (Frezza a kol., 1990; Lieber, 2000). U starších žen se tento rozdíl snižuje, obzvláštì u žen po menopauze, u nichž hladiny estrogenu nekolísají pod vlivem menstruaèního cyklu (Eriksson, 1996). S citlivostí žen vùèi alkoholu souvisí také otázka tìhotenství. Nejde tolik o samotnou tìhotnou ženu, ale spíše o ohrožení vývoje plodu. Doposud nebyla stanovena hranice citlivosti vùèi alkoholu (Allebeck & Olsen, 1998). Nicménì je jisté, že po pøekroèení urèité úrovnì se úèinky alkoholu na vývoj plodu zvyšují se zkonzumovaným množstvím. Chronické pití u matky ovlivòuje rùst a vývoj plodu a v tìžkých pøípadech mùže zpùsobit FAE (fetální alkoholické efekty) nebo FAS (fetální alkoholický syndrom). Stále probíhají debaty o tom, jaká výše alkoholu je škodlivá a jaké dùsledky pro politiky v pøíslušné oblasti z toho vyplývají, pøièemž zde èasto pùsobí také rùzné kulturní vlivy (Abel, 1998). Výzkumy došly k závìru, že mùže existovat souvislost mezi konzumací alkoholu a rizikem rakoviny prsu, pøestože doposud nebyla urèena závažnost tohoto faktoru a míra pùsobení jiných predispozièních faktorù (Katsouyanni, 1994). Ze studií vyplývá, že v pøípadì jakékoli predispozice k rakovinì prsu, která mùže být dávána do souvislosti s konzumací alkoholu, mohou pùsobit také genetické vlivy (Vachon a kol., 2000). Vìk Dalším dùležitým faktorem ovlivòujícím biologickou citlivost je vìk. Bylo prokázáno, že aktivita metabolizaèního enzymu ADH se s vìkem snižuje, zvláštì u mužù, èímž se zvyšuje citlivost na úèinky alkoholu (Seitz a kol., 1990). U starších lidí je také vìtší pravdìpodobnost než u mladších, že budou trpìt zdravotními problémy a brát léky, což zvyšuje jejich citlivost z dùvodù uvedených výše. Zvýšené riziko mohou pro starší lidi pøedstavovat také zmìny v základním metabolismu (Koehler, 2001). Biologická citlivost vùèi alkoholu se netýká pouze starších lidí. Mùže pøedstavovat problém i pro mladší jedince. Kromì psychosociálních aspektù zneužívání alkoholu pro dìti a mládež existují také dùkazy o tom, že psychosociální zmìny, k nimž dochází ve vyvíjejícím se dìtském mozku, mohou ovlivnit zpùsob, jakým se utváøejí reakce na alkohol (Spear, 2000). Vìtšina výzkumù týkajících se úèinkù alkoholu na tyto procesy vychází ze zvíøecích modelù a z pokusù provádìných in vitro. Proto je tøeba pøi aplikaci tìchto závìrù na èlovìka postupovat s urèitou opatrností, protože množství alkoholu potøebné k vyvolání zmìn u zvíøat se èasto výraznì liší od podmínek, které vznikají, když alkohol konzumují lidé. DÙSLEDKY PRO POLITIKY V TÉTO OBLASTI Biologická citlivost vùèi alkoholu u zvláštních populací má urèitý dopad na pøíslušné zásady a politiky, zvláštì v oblasti prevence. Mìøitelná kritéria umožòující urèovat jedince, kteøí mohou být ohroženi, mohou vést k vytvoøení nových pøístupù jak k jejich vyhledávání, tak i v oblasti vzdìlávacích opatøení. Je proto dùležité zajistit odpovídající a vèasné vzdìlání lékaøù, aby dokázali pøíslušné informace pøedávat pacientùm. 4

5 Poskytováním správných informací a doporuèení týkajících se konzumaèních zvyklostí citlivým jedincùm, jejich vzdìláváním v oblasti odpovìdné konzumace alkoholu odpovídající jejich konkrétní situaci, pøípadnì doporuèením alkohol v nìkterých pøípadech vùbec nekonzumovat mùže dojít ke snížení rizika vzniku škodlivých následkù. Používání konkrétnì zamìøených informací, upravených podle potøeb pøíslušných skupin, se ukázalo jako úèinné opatøení vedoucí k omezení škodlivých dùsledkù. Pøíslušné informace bývají obsaženy v doporuèeních, které v oblasti konzumace alkoholu a stravovacích návykù vydává øada zemí na celém svìtì (ICAP 1996, 2001). Kromì tìchto oficiálních nástrojù vzdìlávání veøejnosti je také nutné, aby o specifických potøebách citlivých populací byli informovány další zdroje, které se tìší vìtší dùvìøe veøejnosti, pokud jde o doporuèení týkající se zdraví. Významnou roli hrají napøíklad informace, které pøedává lékaø pacientovi. Proto je nesmírnì dùležité, aby lékaøi byli obeznámeni s problematikou citlivosti vùèi alkoholu a dokázali svým pacientùm poskytovat správná a vyvážená doporuèení odpovídající konkrétním potøebám každého jedince. Z hlediska omezování potenciálních škod umožòují urèité aspekty biologické citlivosti vùèi alkoholu cílená opatøení, která mohou pomoci zmírnit negativní úèinky na nìkteré jedince. Napøíklad v Austrálii se prodává mouka k vaøení a peèení, která je obohacena tiaminem, což je opatøení cílené pøímo na zmírnìní úèinkù silné konzumace alkoholu na jedince, u nichž je zároveò vyšší pravdìpodobnost podvýživy (Harper a kol., 1998; Trustwell 2000). Výzkum pøedstavuje místo, kde se støetávají poznatky týkající se citlivosti vùèi alkoholu a politiky v pøíslušné oblasti. Pøestože se výzkum nadále zamìøuje na biologické podchycování této citlivosti, ještì zbývá spousta vìcí, které je tøeba odhalit. Je dùležité podporovat výzkumy zamìøené jak na identifikaci zdrojù citlivosti, tak i na vytváøení nových strategií využívajících získané poznatky k preventivním úèelùm. SHRNUTÍ Tento materiál se pokusil pøedstavit struèný pøehled biologických faktorù, jež zpùsobují vìtší citlivost nìkterých jedincù vùèi pùsobení alkoholu. Biologická citlivost vùèi alkoholu je složitá záležitost zahrnující kromì genetického vybavení jedince také celkový zdravotní stav a další faktory, které je možné ovlivòovat tøeba jen v minimální míøe. Úplný a detailní rozbor problematiky je mimo možnosti tohoto materiálu. Nicménì to, zda taková dispozice povede k urèitým škodlivým dùsledkùm, záleží na nás, na jednotlivcích, protože jde o vzájemné pùsobení tìchto faktorù a našeho chování. Tento vzájemný vztah zároveò vytváøí možnosti pro politická opatøení smìøovaná na omezování potenciálních škod prostøednictvím propagace odpovìdných konzumaèních návykù a rozlišování škodlivých návykù. 5

6 ODKAZY Abel, E Alcohol and Alcoholism, 33: Allebeck, P. & Olsen, J Alcoholism: Clinical and Experimental Research, 22: 329S-332S Begleiter, H. a kol Alcohol Health and Research World, 19: Begleiter, H. a kol Genetic Epidemiology, 17: S25-S30 Beilin, L Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology, 22: Charness, M Alcoholism: Clinical and Experimental Research, 23: Chen, Y. a kol Alcoholism: Clinical and Experimental Research, 23: Chick, J European Addiction Research, 5: Doll, R Drug and Alcohol Review, 17: Eckardt, M. a kol Alcoholism: Clinical and Experimental Research, 22: Emanuelle, N. a kol Alcohol Health and Research World, 22: English, D. R. a kol The Quantification of Drug-Caused Morbidity and Mortality in Australia, Canberra: Australian Government Publishing Service. Eriksson, C. a kol Alcoholism: Clinical and Experimental Research, 20: Frezza, M. a kol New England Journal of Medicine, 322: Gill, K. a kol Journal of Studies on Alcohol, 60: Goedde, H. a kol Human Genetics, 88: Goodwin, D Archives of General Psychiatry, 42: Gyntelberg, F Acta Medica Scandinavica, 195: Harada, S Journal of the Anthropological Society of Nippon. 99: Harper, C.G a kol Medical Journal of Australia, 168: ICAP ICAP Reports 1: Safe Alcohol Consumption. Washington, DC: ICAP. ICAP Invited Opinions: Drinking Guidelines. Z: 13. srpna 2001 Johnson, B. A. a kol American Journal of Addiction, 9: Katsouyanni, K. a kol International Journal of Cancer, 58: Klatsky, A. a kol New England Journal of Medicine, 296: Koehler, K. a kol American Journal of Clinical Nutrition, 73:

7 Lieber, C Alcoholism: Clinical and Experimental Research, 24: Loh, E. & Ball, D Neurochemistry International, 37: Maezawa, Y. a kol. Alcoholism: Clinical and Experimental Research, 19: Neumark, Y, a kol Journal of Studies on Alcohol, 59: Porjesz, B. a kol Alcoholism: Clinical and Experimental Research, 22: Regev, A. & Jeffers,L Alcoholism: Clinical and Experimental Research, 23: Schuckit, M. A. & Smith, T. L Addiction, 96: Schuckit, M. a kol Journal of Studies on Alcohol, 57: Schuckit, M. a kol Alcohol and Alcoholism, 35: Seitz, H. a kol New England Journal of Medicine, 323: Shen, Y. a kol Alcoholism: Clinical and Experimental Research, 21: Smith, M V: Advances in Human Genetics Volume 15, New York: Plenum Press, str Soloff, P. a kol Alcoholism: Clinical and Experimental Research, 24: Spear, L Alcohol Research and Health, 24: Thomasson, H V: M. Galanter, Ed. Alcoholism and Women: Recent Developments in Alcoholism Volume 12, New York: Plenum Press, str Thomasson, H Alcoholism: Clinical and Experimental Research, 24: Truswell, A. S Addiction, 95(6): Tsutsumi, M. & Takada, A V: Rana, S. & Taketa, K., Ed., Liver and Environmental Xenobiotics, New Delhi: Narosa Publishing House, str Urashima, S. a kol Alcohol and Alcoholism, 28: Vachon a kol Cancer, 92: Wall, T. L. & Ehlers, C. L Alcohol Health and Research World, 19: Wall, T. L. a kol Journal of Studies on Alcohol, 61: Weathermoon, R. & Crabb, D Alcohol Research and Health, 23: Yoshida, A. a kol European Journal of Biochemistry, 251: Zakhari, S. & Gordis, E Proceedings of the Association of American Physicians, 111:

8 ICAP (International Center for Alcohol Policies; Mezinárodní centrum pro politiky v oblasti alkoholu) se snaží napomáhat snižování míry zneužívání alkoholu po celém svìtì a propagovat správné chápání role alkoholu ve spoleènosti prostøednictvím dialogu a partnerství, do nichž zapojuje odvìtví výrobcù alkoholu, instituce zabývající se problematikou zdravotnictví a jiné subjekty zabývající se politikou v oblasti alkoholu. ICAP je nezisková organizace, kterou finanènì podporuje dvanáct hlavních mezinárodních spoleèností vyrábìjících alkoholické nápoje. Další zprávy ICAP (ICAP Reports) se vìnují tìmto otázkám: Èíslo 1: Bezpeèná konzumace alkoholu: srovnání materiálù Výživa a vaše zdraví: Stravovací zásady pro Amerièany a Rozumná konzumace alkoholu Èíslo 2: Problematika tìžkého pití Èíslo 3: Etikety upozoròující na zdravotní rizika Èíslo 4: Vìkové hranice v oblasti konzumace alkoholu Èíslo 5: Co je standardní alkoholický nápoj? Èíslo 6: Vládní politiky týkající se alkoholu a tìhotenství Èíslo 7: Odhadování nákladù spojených se zneužíváním alkoholu: vývoj smìrem k pøístupu rozlišujícímu jednotlivé skupiny Èíslo 8: Kdo jsou abstinenti? Èíslo 9: Samoregulace v oblasti reklamy na alkoholické nápoje International Center for Alcohol Policies 1519 New Hampshire Avenue, NW Washington, DC Telefon: Fax: Web stránky: 8

Co je standardní alkoholická dávka?

Co je standardní alkoholická dávka? ICAP Reports 5 ZÁØÍ 1998 Co je standardní alkoholická dávka? SITUACE Praxe standardizování nápojù je už dlouho používána v komerèních prostorách, kde je k dispozici alkohol. Míra nápojù nabízených zákazníkùm

Více

Vládní politiky týkající se alkoholu a tìhotenství

Vládní politiky týkající se alkoholu a tìhotenství ICAP Reports 6 LEDEN 1999 Vládní politiky týkající se alkoholu a tìhotenství SITUACE V prùbìhu posledního desetiletí se otázce alkoholu a tìhotenství zaèalo dostávat stále více pozornosti, což je do znaèné

Více

Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B?

Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B? Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B? Co je to? Žloutenka (hepatitida) typu B je virus, který infikuje játra, a mùže vést k závažnému onemocnìní jater. Játra jsou dùležitým orgánem a obstarávají rozklad potravy

Více

Etikety upozoròující na zdravotní rizika

Etikety upozoròující na zdravotní rizika ICAP Reports 3 ZÁØÍ 1997 Etikety upozoròující na zdravotní rizika SITUACE Øada zemí vìnuje velkou pozornost prevenci zneužívání alkoholických nápojù. Vládní úøady, výzkumné instituce, specializované zájmové

Více

Vìkové hranice v oblasti konzumace alkoholu

Vìkové hranice v oblasti konzumace alkoholu ICAP Reports 4 BØEZEN 1998 Vìkové hranice v oblasti konzumace alkoholu ÚVOD Toto vydání ICAP Reports se vìnuje vìkovým hranicím v oblasti konzumace alkoholu a pøináší údaje o zákonem stanovených minimálních

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby SEKTOROVÁ DOHODA pro obor fitness industry na období 2011 až 2015 v Èeské republice Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby Sektorová dohoda je politicko-spoleèenskou úmluvou zapojených stran aktérù

Více

ICAP Reports 8 ÈERVEN 2000

ICAP Reports 8 ÈERVEN 2000 ICAP Reports 8 ÈERVEN 2000 Kdo jsou abstinenti? Tam, kde je znám alkohol, existují pravidla pro jeho užívání i pro abstinenci, obvykle rozebírající tuto otázku do nejmenších detailù. - Mandelbaum 1979

Více

www.fit-ostrava.cz Základní informace o klientovi Osobní zdravotní anamnéza Osobní zdravotní anamnéza v rodinì (rodièe, prarodièe, sourozenci)

www.fit-ostrava.cz Základní informace o klientovi Osobní zdravotní anamnéza Osobní zdravotní anamnéza v rodinì (rodièe, prarodièe, sourozenci) 1 Základní informace o klientovi Jméno:... Vìk:... Tìlesná výška:... cm Tìlesná hmotnost:... kg Tel.: 608 85 01 72 8 Olbramice Osobní zdravotní anamnéza Choroby :... Operace a úrazy:... Užívané léky:...

Více

KLASTRY. Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators,

KLASTRY. Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators, KLASTRY Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators, 2004 www.klastr.cz CO JSOU TO KLASTRY? Regionální seskupení firem a pøidružených organizací pùsobících

Více

Samoregulace v oblasti reklamy na alkoholické nápoje

Samoregulace v oblasti reklamy na alkoholické nápoje ICAP Reports 9 LEDEN 2001 Samoregulace v oblasti reklamy na alkoholické nápoje Dùležitou souèástí veøejné politiky je vytváøení standardù týkajících se toho, jak soukromý sektor komunikuje informace o

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU Manuál byl vytvoøen v rámci projektu CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích. Realizátorem

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzdìlávání PUBLIKACE Tento dokument byl vytvoøen a publikován Evropskou agenturou pro rozvoj speciálního vzdìlávání. Citace z tìchto materiálù mohou být použity,

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Èervenec 2003 David Emr david.emr@wl.ey.cz Weinhold Legal, v.o.s. Charles Square Center Karlovo námìstí 0 20 00 Praha 2 Èeská republika Tel.: (420) 225 335 333 Fax: (420) 225 335 444 Weinhold Legal, v.o.s.

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní kùže a bradavic v areálech Každý èlovìk prožije bìhem svého života mnoho situací a událostí, v nichž se v souvislosti s ménì èi více závažnými prohrami, zklamáními

Více

ZOM SIGMA PUMPY HRANICE ZUBOVÁ MONOBLOKOVÁ 426 1.99 21.03

ZOM SIGMA PUMPY HRANICE ZUBOVÁ MONOBLOKOVÁ 426 1.99 21.03 SIGMA PUMPY HRANICE ZUBOVÁ MONOBLOKOVÁ NÍZKOTLAKÁ ÈERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 0 Hranice tel.: 58 66, fax: 58 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz ZOM 426.99 2.03 Použití Zubová

Více

GENvia, s.r.o. ZÁKLADNÍ VYUÈENA STØEDNÍ S MATURITOU VOŠ

GENvia, s.r.o. ZÁKLADNÍ VYUÈENA STØEDNÍ S MATURITOU VOŠ DOTAZNÍK KE GENETICKÉMU VYŠETØENÍ (pro ženy) ŽENA OSOBNÍ DATA KLIENTKY PØÍJMENÍ DATUM NAROZENÍ RODNÉ ÈÍSLO TELEFON (MOBIL) ADRESA UKONÈENÉ ŠKOLNÍ VZDÌLÁNÍ ZAMÌSTNÁNÍ NÁRODNOST DATUM SÒATKU JMÉNO MÍSTO

Více

Léèba problémù spojených se zneužíváním drog: dùkazy o úèinnosti 6 7 Slovník pojmù 9 1 Dùkazy o úèinnosti Pozn. editora èeského vydání: V pùvodním originálním textu jsou používány termíny drug use treatment,

Více

3.3.2 Základní pojmy a teorie Kódování Principy, znaky a využití genetických algoritmù Expertní systémy

3.3.2 Základní pojmy a teorie Kódování Principy, znaky a využití genetických algoritmù Expertní systémy OBSAH 1 STRUÈNÁ HISTORIE UMÌLÉ INTELIGENCE... 9 2 DIAGNOSTIKA ELEKTRICKÝCH STROJÙ... 13 2.1 Rozdìlení diagnostických metod... 14 2.2 Pøehled používaných diagnostických metod... 16 2.2.1 Diagnostické metody

Více

Cesta pojistné smlouvy

Cesta pojistné smlouvy Cesta pojistné smlouvy 1 Proc je dulezité mít zivotní a úrazové pojištení? Životní a úrazové pojištìní pomáhají Vám a Vašim blízkým zmírnit nepøíjemné finanèní dùsledky nahodilých životních událostí, jako

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Ukázka knihy z internetového knihkupectví Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Studie vznikla v rámci grantu Pojetí psychické odolnosti srovnávací studie reg. è. IAA700250701 Grantové agentury AVÈR. PhDr. Iva Šolcová, Ph.D.

Více

NÁZOR SKOTSKÉ VLÁDY NA ZAVEDENÍ MINIMÁLNÍ CENY ZA JEDNOTKU ALKOHOLU

NÁZOR SKOTSKÉ VLÁDY NA ZAVEDENÍ MINIMÁLNÍ CENY ZA JEDNOTKU ALKOHOLU NÁZOR SKOTSKÉ VLÁDY NA ZAVEDENÍ MINIMÁLNÍ CENY ZA JEDNOTKU ALKOHOLU Úvod 1. Skotská vláda navrhuje zavedení Minimální ceny za jednotku alkoholu, aby bylo možné snížit negativní účinky na zdraví, které

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

John Van Auken EDGAR CAYCE. Eko konzult

John Van Auken EDGAR CAYCE. Eko konzult John Van Auken EDGAR Eko konzult Mùžeme si významným zpùsobem prodloužit život? Jaké principy tìlu umožòují, aby se neustále obnovovalo? Tato knížka na položené otázky odpoví na základì informací obsažených

Více

Vestavná trouba - nedílná souèást moderní kuchynì

Vestavná trouba - nedílná souèást moderní kuchynì Vestavná trouba - nedílná souèást moderní kuchynì Trouby jsou jedním z pøístrojù pro domácnost, jejichž vývoj se dostal skuteènì velmi daleko. Abyste si ze široké škály tìchto výrobkù vybrali skuteènì

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Téma è. 3: 34 Úvod do agegátní poptávky a agregátní nabídky ÚVOD DO AGREGÁTNÍ POPTÁVKY A AGREGÁTNÍ NABÍDKY

Téma è. 3: 34 Úvod do agegátní poptávky a agregátní nabídky ÚVOD DO AGREGÁTNÍ POPTÁVKY A AGREGÁTNÍ NABÍDKY 34 Úvod do agegátní poptávky a agregátní nabídky Téma è. 3: ÚVOD DO AGRGÁTNÍ OTÁVK A AGRGÁTNÍ NABÍDK Klíèové pojmy k zapamatování: Agregátní poptávka Faktory pùsobící na agregátní poptávku (spotøeba, investice,

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 8 5 7 Mgr. Irena Pilaøová

Více

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ

Více

Nemoci oběhové soustavy v české populaci. Mgr. Michala Lustigová 18. konference Zdraví a životní prostředí, Milovy 2013

Nemoci oběhové soustavy v české populaci. Mgr. Michala Lustigová 18. konference Zdraví a životní prostředí, Milovy 2013 Nemoci oběhové soustavy v české populaci Mgr. Michala Lustigová 18. konference Zdraví a životní prostředí, Milovy 2013 Struktura prezentace Epidemiologická situace v Evropě teoretický rámec zdravotního

Více

Systém GS1 ve zdravotnictví. Sektor zdravotnictví je

Systém GS1 ve zdravotnictví. Sektor zdravotnictví je Systém GS1 ve zdravotnictví Sektor zdravotnictví je typickým pøíkladem globálního uplatnìní Systému GS1. Primárním úkolem je zvýšení efektivity celého zdravotnického logistického øetìzce, omezení chyb

Více

INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5

INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5 / TI STROJíRENSKÝ ZKUŠEBNí ÚSTAV, s. p. TI - technická inspekce, akreditovaný inspekèní orgán è. 48 Hudcova 56b, 621 Brno Èj.: 2939/5/324/6.3/2 list è. ze6 INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5 Výrobek: Elektrický

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Miroslav Arendáš, Milan Ruèka NABÍJEÈKY a NABÍJENÍ Praha 1999 Na vydání této knihy finanènì pøispìla firma AUTOBATERIE s r o, Èeská Lípa, dceøiná spoleènost spoleèného podniku VARTA BOSCH, vyrábìjící startovací

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 21. listopad 2009

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 21. listopad 2009 Datum vytvoøení 21. listopad 2009 1. Identifikace látky/pøípravku a spoleènosti/podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Lepidlo na výparníky SUPER POXEE DP-2 Èíslo Další názvy látky/pøípravku 1.2.

Více

NÁSILÍ A PROSTORY S LICENCÍ K PRODEJI ALKOHOLU

NÁSILÍ A PROSTORY S LICENCÍ K PRODEJI ALKOHOLU ICAP Reports 12 LISTOPAD 2002 NÁSILÍ A PROSTORY S LICENCÍ K PRODEJI ALKOHOLU Bìhem posledního desetiletí se zamìøuje stále vìtší pozornost na pøedvídání, zvládání a potlaèování násilí v prostorách s licencí

Více

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC EXPLOSIA a.s. - odbytový

Více

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Rozhodnutí Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Obecní úøad Dubenec, jako silnièní správní úøad pøíslušný podle 40 odst. 5 písm. a) zákona è. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

Více

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU Z. Horáková Èeské vysoké uèení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Abstrakt Práce se zabývá termovizním mìøením pacientù, kteøí

Více

Pøehled úèinnosti intervencí protidrogové léèby v Evropì 6 7 9 10 11 ê á 13 1 Úèinnost, efektivita a nákladová efektivita Tabulka 1: Definice úèinnosti, efektivity a nákladové efektivity 15 1 16 2

Více

Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz

Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz CÍL: alkoholem způsobená jaterní cirhóza alkoholem vyvolaná transplantace jater alkoholem způsobená pankreatitida Vyčíslení

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA)

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) EIA (Environmental Impact Assessment) je jedním z nástrojù ochrany životního prostøedí eliminující potenciální negativní vlivy pøipravovaných zámìrù a investic.

Více

http://www.knihovny.cz Jindøiška POSPÍŠILOVÁ Karolína KOŠ ÁLOVÁ Knihovny v Èeské republice poskytují širokou paletu veøejných knihovnických a informaèních služeb. Každá vìtší knihovna dnes zpøístupòuje

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

Základní geneticky podmíněné vady a vrozené vývojové vady možnosti prevence

Základní geneticky podmíněné vady a vrozené vývojové vady možnosti prevence Základní geneticky podmíněné vady a vrozené vývojové vady možnosti prevence Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Květen 2011 Mgr. Radka Benešová

Více

O sinicích, epidemiologických studích a pitné vodě

O sinicích, epidemiologických studích a pitné vodě O sinicích, epidemiologických studích a pitné vodě Petr Pumann Vodárenská biologie 2011 2.-3.2.2011, Praha Sinice produkují lidské zdraví ohrožující látky Sinice se vyskytují některých vodárenských zdrojích

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Vìnováno památce mých prarodièù, paní Antonie Švejnarové a pana Františka Švejnara, violoncellisty, po nìmž jsem zdìdila lásku k hudbì, která mì

Více

SPORT ZDRAVOTNÍCH RIZIK. Tisková konference Praha 21. srpen 2012

SPORT ZDRAVOTNÍCH RIZIK. Tisková konference Praha 21. srpen 2012 SPORT NEJPŘIROZENĚJŠÍ PREVENCE ZDRAVOTNÍCH RIZIK Tisková konference Praha 21. srpen 2012 ŠPATNÝ ŽIVOTNÍ STYL DĚTÍ A MLÁDEŽE nedostatek pohybových aktivit nevyváženost mezi výdejem a příjmem energie nezdravéstravování

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Úloha alkoholických nápojů v prevenci srdečněcévních nemocí. Z. Zloch, Ústav hygieny LF, Plzeň

Úloha alkoholických nápojů v prevenci srdečněcévních nemocí. Z. Zloch, Ústav hygieny LF, Plzeň Úloha alkoholických nápojů v prevenci srdečněcévních nemocí Z. Zloch, Ústav hygieny LF, Plzeň Spotřeba alkoholu v ČR: 13 l / os. rok, tj. 26,3 g / os. den Přibl. 60 % nemocí je etiopatologicky spojeno

Více

SCIENTIFIC INFORMATION

SCIENTIFIC INFORMATION SCIENTIFIC INFORMATION Svìtový potravinový problém World food problem V. JENÍÈEK Èeská zemìdìlská univerzita, Praha, Èeská republika Svìtový potravinový problém je obecnì považován za jeden z nejvýznamnìjších

Více

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu Obezita v evropském kontextu Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu OBEZITA CELOSVĚTOVÁ EPIDEMIE NA PŘELOMU TISÍCILETÍ 312 milionů lidí na světě je obézních a 1,3 miliardy lidí

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 2. èerven 2010 Èíslo 48507623 Další názvy látky/pøípravku

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 2. èerven 2010 Èíslo 48507623 Další názvy látky/pøípravku Datum vytvoøení 2. èerven 2010 1. Identifikace látky nebo pøípravku a spoleènosti nebo podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Èíslo 48507623 Další názvy látky/pøípravku Tackceys Crick 1.2. Použití

Více

Petr Skalický Procesory øady 8051 Pøíruèka je urèena pøedevším studentùm a zaèáteèníkùm, kteøí se rozhodli proniknout alespoò na pokraj problematiky monolitických mikropoèítaèù øady 8051 Pomocí této pøíruèky

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Nakladatelství dìkuje za podporu pøi vydání knihy spoleènosti VEMEX s.r.o., www.vemex.cz Prof. Ing. Jiøí Fotr, CSc. Ing. Ivan Souèek, Ph.D. Investièní

Více

http://vtm.zive.cz/aktuality/vzorek-dna-prozradi-priblizny-vek-pachatele

http://vtm.zive.cz/aktuality/vzorek-dna-prozradi-priblizny-vek-pachatele http://vtm.zive.cz/aktuality/vzorek-dna-prozradi-priblizny-vek-pachatele Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz ;

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Mgr. Jan Mikula, Bc. Nina Müllerová PREVENCE DEKUBITÙ Poøadatel díla: Mgr. Jan Mikula Recenze: Zdeòka Faltýnková Grada Publishing, a.s., 2008 Cover

Více

Státní zdravotní ústav Praha

Státní zdravotní ústav Praha Zdravotní stav populace v ČR a EU MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha 2009 Definice zdraví Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhou nepřítomnost nemoci či slabosti (WHO

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH)

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení Datum revize BEZPEÈNOSTNÍ LIST 13. listopad 2009 13. listopad 2009 1. Identifikace látky/pøípravku a spoleènosti/podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Spray na èistìní výparníku

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Tato kniha popisuje výchozí stanoviska psychotroniky jako potenciální vìdní disciplíny Tvoøí ucelenou pracovní hypotézu pro realizaci základního výzku

Tato kniha popisuje výchozí stanoviska psychotroniky jako potenciální vìdní disciplíny Tvoøí ucelenou pracovní hypotézu pro realizaci základního výzku PSYCHOTRONIKA ZÁKLADNÍ TEORETICKÁ KONCEPCE Oldøich Válek Praha 2002 Tato kniha popisuje výchozí stanoviska psychotroniky jako potenciální vìdní disciplíny Tvoøí ucelenou pracovní hypotézu pro realizaci

Více

Co je Česko se hýbe? BŘEZEN 2011

Co je Česko se hýbe? BŘEZEN 2011 www.ceskosehybe.cz Co je Česko se hýbe? Nová nezávislá iniciativa motivující český lid k pravidelnému pohybu a zdravějšímu stravování. Čím více se lidé budou hýbat, tím méně budou nemocní a budou mít lepší

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

PESexcl. PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde

PESexcl. PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde PESexcl PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde PESexcl Hotová pøedpøipravená makra VBA pro program Microsoft EXCEL umožòující výmìnu tabulek dat s automaty MICROPEL

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Spotřeba alkoholu (VI. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Spotřeba alkoholu (VI. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 12. 2002 58 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Spotřeba alkoholu (VI. díl) V této

Více

Monografie poskytuje v pøehledné a praktické formì znalosti a výpoèetní nástroje pro modelování šíøení rádiových vln v zástavbì, tedy vnì i uvnitø bud

Monografie poskytuje v pøehledné a praktické formì znalosti a výpoèetní nástroje pro modelování šíøení rádiových vln v zástavbì, tedy vnì i uvnitø bud Pavel Pechaè MODELY ŠÍØENÍ VLN V ZÁSTAVBÌ Praha 2005 Monografie poskytuje v pøehledné a praktické formì znalosti a výpoèetní nástroje pro modelování šíøení rádiových vln v zástavbì, tedy vnì i uvnitø budov

Více

Komfortní clony Prùmyslové clony

Komfortní clony Prùmyslové clony Komfortní clony Prùmyslové clony øada C, D øada P vzduchové clony Jak funguje dveøní clona? Vzduchová clona je speciální vzduchotechnické zaøízení, které pomocí opticky nerušícího proudu vzduchu odcloòuje

Více

Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta PROJEKT E-BEZPEÈÍ VÝROÈNÍ ZPRÁVA O ÈINNOSTI ZA ROK Olomouc, 2013

Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta PROJEKT E-BEZPEÈÍ VÝROÈNÍ ZPRÁVA O ÈINNOSTI ZA ROK Olomouc, 2013 Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta PROJEKT E-BEZPEÈÍ VÝROÈNÍ ZPRÁVA O ÈINNOSTI ZA ROK 2012 Olomouc, 2013 Slovo úvodem Vážení pøátelé, dìkujeme, že jste si ke ètení vybrali právì tuto

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Prof. PhDr. Jaro Køivohlavý, CSc. Jaroslava Peèenková DUŠEVNÍ HYGIENA ZDRAVOTNÍ SESTRY Knihu odbornì posoudila a pøipomínkovala PhDr. Alena Mellanová,

Více

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net MOZEK STEJNÌ JAKO MÍCHA TVOØÍ CENTRÁLNÍ NERVOVÝ SYSTÉM. JEDNÁ SE O VELMI SLOŽITÉ ORGÁNY, KTERÉ VYTVÁØEJÍ NERVOVÉ BUÒKY, JENŽ MAJÍ VELMI MALOU SCHOPNOST SE OBNOVOVAT. POŠKOZENOU NERVOVOU BUÒKU SE JEN MÁLOKDY

Více

ICAP Reports 11 KVÌTEN 2002 KONCENTRACE ALKOHOLU V KRVI LIMITY V RÙZNÝCH ZEMÍCH SVÌTA

ICAP Reports 11 KVÌTEN 2002 KONCENTRACE ALKOHOLU V KRVI LIMITY V RÙZNÝCH ZEMÍCH SVÌTA ICAP Reports 11 KVÌTEN 2002 KONCENTRACE ALKOHOLU V KRVI LIMITY V RÙZNÝCH ZEMÍCH SVÌTA ÚVOD Zámìrem tohoto vydání ICAP Reports je poskytnout mezinárodní srovnání maximálních koncentrací alkoholu v krvi

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 3. listopad 2009

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 3. listopad 2009 Datum vytvoøení 3. listopad 2009 1. Identifikace látky/pøípravku a spoleènosti/podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Èíslo Èíslo CAS 64742-44-5 Èíslo ES(EINECS) 265-146-1 Další názvy látky/pøípravku

Více

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 5 Obsah 7 1 Preambule 9 10 11 2 Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 12 3 Základní východiska 13 4 Pøístupy k øešení

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

podle vyhlášky è.231/2004 Sb. Pernštejnem, tel: 566 55 09 61 Identifikaèní èíslo (IÈ) 25547593 Telefon + 420 566550661 Fax + 420 566550962

podle vyhlášky è.231/2004 Sb. Pernštejnem, tel: 566 55 09 61 Identifikaèní èíslo (IÈ) 25547593 Telefon + 420 566550661 Fax + 420 566550962 Datum vyhotovení v ÈR Datum revize v ÈR BEZPEÈNOSTNÍ LIST 12. prosinec 2005 12. prosinec 2005 1. Identifikace látky nebo pøípravku a výrobce nebo dovozce 1.1. Chemický název látky/obchodní název pøípravku

Více

Mgr. Hana Bartoòková, Ph.D.

Mgr. Hana Bartoòková, Ph.D. Podìkování Ráda bych na tomto místì podìkovala Helenì Varšavské a Milanu Vokálovi, bez jejichž peèlivého, vstøícného a místy obdivuhodného pøístupu by knížka nemohla mít stávající podobu. Dále bych chtìla

Více

Jestliže je myšlení příjemné, pak ještě nezačalo

Jestliže je myšlení příjemné, pak ještě nezačalo MONOGRAFIE N 13 Alfred Uhl Jestliže je myšlení příjemné, pak ještě nezačalo NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI 1 Jak maskovat etické otázky ve výzkumu závislostí Jestliže

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 17. únor 2010

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 17. únor 2010 Datum vytvoøení 17. únor 2010 1. Identifikace látky/pøípravku a spoleènosti/podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Èíslo Èíslo CAS 7782-44-7 Další názvy látky/pøípravku kyslík stlaèený 1.2. Použití

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 4. Účinnost od : 26. 1. 2015 INFORMACE

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

SU JOK TERAPIE PRO VŠECHNY

SU JOK TERAPIE PRO VŠECHNY Park Jae Woo SU JOK TERAPIE PRO VŠECHNY Praktická pøíruèka nejen první, ale èasto i poslední pomoci Eko konzult Dosud neexistovala léèebná metoda, jíž by bylo tak jednoduché zvládnout a souèasnì s ní dosáhnout

Více

MONOGRAFIE N 10 NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STØEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI EURO-METHWORK, QUEST FOR QUALITY

MONOGRAFIE N 10 NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STØEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI EURO-METHWORK, QUEST FOR QUALITY MONOGRAFIE N 10 NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STØEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI EURO-METHWORK, QUEST FOR QUALITY NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STØEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI EURO-METHWORK, QUEST FOR QUALITY

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

SCENIHR přijal toto stanovisko dne 26. srpna 2014 k veřejné konzultaci. Veřejná konzultace bude končit 16. listopadu 2014.

SCENIHR přijal toto stanovisko dne 26. srpna 2014 k veřejné konzultaci. Veřejná konzultace bude končit 16. listopadu 2014. Vědecký výbor pro vznikající a nově zjištěná zdravotní rizika SCENIHR Předběžné stanovisko na Bezpečnost zubního amalgámu a alternativních zubních výplňových materiálů pro pacienty a uživatele SCENIHR

Více

PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY VZDÌLÁVÁNÍ DOSPÍVAJÍCÍCH

PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY VZDÌLÁVÁNÍ DOSPÍVAJÍCÍCH :6pt;font-style:normal;color:grey;font-family:Verdana,Geneva,Kalimati,sans-serif;text-decoration:none;text-align:center;font-variant:n = = < p s t y l e = " p a d d i n g : 0 ; b o r d e r : 0 ; t e x

Více

Edgar Cayce. Eko konzult

Edgar Cayce. Eko konzult Edgar Cayce JÍDLO A ZDRAVÍ Eko konzult Co jsou to vitaminy? Co jsou to aminokyseliny? Jakýsi hudební vìdec jednou poznamenal, že vitamin je jednotou ignorance nikdo neví, co to je. Pouze se ví k èemu slouží.

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 8 0 2 PhDr. Irena Wagnerová,

Více

PŮSTEM KE ZDRAVÍ A ŠTÍHLÉ

PŮSTEM KE ZDRAVÍ A ŠTÍHLÉ 1 PŮSTEM KE ZDRAVÍ A ŠTÍHLÉ LINII Být štíhlý je přirozené, být zdravý je normální Martin Hyroš www.pustemkezdravi.cz 2 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více