ALKOHOL A ZVLÁŠTNÍ POPULACE : BIOLOGICKÁ CITLIVOST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ALKOHOL A ZVLÁŠTNÍ POPULACE : BIOLOGICKÁ CITLIVOST"

Transkript

1 ICAP Reports 10 LISTOPAD 2001 ALKOHOL A ZVLÁŠTNÍ POPULACE : BIOLOGICKÁ CITLIVOST ÚVOD Alkohol je ve vìtšinì spoleèností po celém svìtì konzumován od poèátku jejich zaznamenávané historie, a pravdìpodobnì se pil i pøedtím. Vìtšina lidí, kteøí pøistupují ke konzumaci odpovìdnì, má z pití alkoholu potìšení a zažívá jen málo negativních dùsledkù jeho konzumace. Pro nìkteré mùže umírnìná konzumace alkoholu dokonce pøedstavovat zdravotní pøínos (Chick, 1999; Doll, 1998; English a kol., 1995; Zakhari & Gordis, 1999). Nicménì pro urèité jedince nebo za urèitých okolností mùže být problematická i nízká nebo umírnìná konzumace alkoholu. Z øady dùvodù mohou být takoví jedinci mimoøádnì náchylní k negativním úèinkùm konzumace alkoholu. Pro velkou èást tìchto zvláštních populací není jejich citlivost psychologická, ani není vyvolána sociálními èi ekonomickými podmínkami. Jejich náchylnost zpùsobuje biologická predispozice. Proto je v jejich pøípadì, podobnì jako u jiných skupin, které jsou ohroženy z jiných dùvodù, tøeba vìnovat vìtší pozornost konzumaèním zvyklostem a tomu, kolik pijí, pøípadnì zda vùbec pijí. Oznaèení zvláštní populace se nìkdy používá pro skupiny, které spadají do této vysoce rizikové kategorie, jako reakce na skuteènost, že ve vìtšinì pøípadù se na nì nevztahují doporuèení týkající se konzumace, která jsou smìøována na celkovou populaci. Vzhledem ke své zranitelnosti by si tito jedinci mìli dávat pozor na úèinky, jaké na nì mùže alkohol mít. Je dùležité rozlišovat mezi lidmi s biologickou citlivostí vùèi alkoholu, u nichž mùže i malé množství alkoholu vyvolat problémy, a lidmi, pro nìž alkohol pøedstavuje riziko z dùvodu vysoké a chronické konzumace. Rizikové faktory pro každou z tìchto skupin mohou být zcela rozdílné, což platí také pro pøíslušná preventivní opatøení, pøestože mohou existovat urèité oblasti, kde se budou pøekrývat. Ze závìrù práce Cloningera (Johnson a kol., 2000) vyplývá, že lidé s nejvìtším genetickým rizikem se stávají tìžkými alkoholiky v dosti raném vìku a pokraèují s tìžkým a nezodpovìdným pitím ještì dlouho v dospìlosti. Toto vydání ICAP Reports se zabývá problematikou tìchto zvláštních populací s biologickou citlivostí vùèi alkoholu. Jsou zde uvedeny faktory zpùsobující specifickou náchylnost tìchto jedincù a také dùsledky takové citlivosti pro doporuèení a pøíslušné politiky v této oblasti. 1

2 BIOLOGICKÁ CITLIVOST VÙÈI ALKOHOLU Biologická citlivost vùèi alkoholu záleží na nìkolika faktorech. Genetické vybavení jedince, celkový zdravotní stav nebo existence konkrétního zdravotního problému mohou zpùsobovat citlivost vùèi alkoholu. Svou roli hrají také další promìnné, napøíklad pohlaví, rasa nebo vìk. To vše ovlivòuje zpùsob, jakým je alkohol v lidském tìle metabolizován a jak pùsobí na další biologické funkce. Genetika Citlivost vùèi alkoholu do znaèné míry zpùsobuje genetické vybavení jedince nebo v nìkterých pøípadech skupin jedincù. Genetické rozdíly mohou ovlivòovat zpùsob metabolizace alkoholu, zpùsob, jakým mozek a jeho systémy neurotransmiterù reagují na alkohol, i to, jak alkohol pùsobí na jednotlivé orgány nebo urèitý zdravotní stav. K porozumìní genetickým mechanismùm pùsobícím na biologickou citlivost do znaèné míry pøispìly výzkumy, napøíklad pokraèující prùzkum COGA (Collaborative Study on the Genetics of Alcoholism) provádìný pod záštitou Národního úøadu pro zneužívání alkoholu a alkoholismus ve Spojených státech (Begleiter a kol., 1995, 1999). Z výsledkù tìchto výzkumù vyplývá, že mùže jít o rozdílnost nìkolika genù, vèetnì genù obsahujících kódy pro enzymy odpovídající za metabolizování alkoholu a genù s kódy pro receptory k systémùm neurotransmiterù odpovìdným za zpùsob, jakým mozek reaguje na alkohol (Begleiter, 1999; Loh & Ball, 2000). Pøítomnost urèitých genetických složek byla identifikována u celé øady systémù neurotransmiterù. (Eckert a kol., 1998). U nìkterých populací znamená genetická citlivost nízkou toleranci vùèi alkoholu a neschopnost alkohol zpracovávat, zatímco u jiných jde o zvýšené riziko zneužívání alkoholu nebo vzniku závislosti. Genetické rozdíly mohou být také ovlivnìny druhem fenotypu, podle nìhož je možné identifikovat citlivé jedince. Mezi takové rozdílné prvky patøí elektronická aktivita mozku (Porjesz, 1998) a urèité osobnostní rysy (Soloff, 2000). Z výsledkù výzkumù (Schuckit & Smith, 2001) vyplývá, že vysoká tolerance vùèi alkoholu v mladém vìku mùže vést ke vzniku závislosti v pozdìjším vìku. Zdá se, že u jedincù, jejichž genetické vybavení pøedstavuje zvýšené riziko závislosti na alkoholu, existuje dìdièný prvek vedoucí k citlivosti, pøedávaný z generace na generaci (Goodwin, 1985; Schuckit a kol., 2000). Z údajù ze Severní Ameriky a západní Evropy vyplývá, že pøibližnì u 5 až 10% ženských pøíbuzných alkoholikù a 25% mužských pøíbuzných alkoholikù se vyvine závislost na alkoholu (Goodwin,1985). Zøejmì nejznámìjším pøíkladem genetické odchylky v reakci na alkohol je zvýšená citlivost vùèi konzumaci alkoholu mezi nìkterými Asiaty. V tomto pøípadì je metabolismus alkoholu zpomalován nefunkèními formami enzymù ADH (alkohol dehydrogenáza) a ALDH (aldehyd dehydrogenáza) (Shen a kol. 1997; Wall & Ehlers, 1995; Wall a kol., 2000). Osoby, trpící touto genetickou vadou (která se u jedincù evropského èi afrického pùvodu vyskytuje jen zøídka) mohou i na minimální množství alkoholu reagovat velmi prudce (Goedde a kol., 1992). K tìmto reakcím mùže patøit zrudnutí oblièeje, nevolnost, srdeèní palpitace a závratì (Neumark a kol., 1998). Podobné genetické vady byly objeveny i u dalších etnických skupin, napøíklad u Židù Aškenázù, kde se to týká pouze ADH (Neumark a kol., 1998.) 2

3 Je sporné, zda tyto odchylky, zpùsobující citlivost urèitých populací vùèi bezprostøedním úèinkùm alkoholu, zároveò nepùsobí také jako ochranný mechanismus a vèasný varovný systém umožòující zabránit zneužívání alkoholu (Harada, 1991; Muramatsu a kol., 1995). Je možné, že rozdíly ve stupni enzymové aktivity mohou také ovlivòovat rozdíly v konzumaèních zvyklostech u rùzných rasových èi náboženských skupin. Pøestože zatím žádné takové ochranné úèinky nebyly prokázány, mùže to vysvìtlovat relativnì nízký výskyt pøípadù závislosti na alkoholu mezi urèitými skupinami (Chen a kol., 1999; Neumark a kol., 1998). Zdravotní stav Pøestože na tom, zda jedinec bude èi nebude citlivý na alkohol, má velký podíl genetická dispozice, pùsobí zde také další biologické faktory. Jedním z hlavních prvkù urèujících náchylnost k potenciálním negativním úèinkùm alkoholu je zdravotní stav. Dùležitou roli hraje celkový zdravotní stav, výživa a pøítomnost urèitých chorob nebo problémù. Výživa je klíèovým prvkem urèujícím, jak alkohol pùsobí na lidské tìlo. Podvyživení jedinci jsou obzvláštì citliví. Napøíklad nedostatek tiaminu, s nímž se nejèastìji setkáváme u chronických alkoholikù, je spojován s neurologickými chorobami jako je napøíklad syndrom Wernicke-Korsakoff (Charness, 1999). Citlivost vùèi alkoholu zvyšují také rùzné zdravotní problémy, napøíklad cukrovka. U diabetikù mùže dokonce i umírnìná konzumace alkoholu vyvolat snížení hladiny cukru (hypoglykémii) (Emanuele a kol., 1998) a interakce mezi alkoholem a léky na cukrovku mùže vyvolat rudnutí oblièeje, zrychlení srdeèních tepù a nebezpeènì nízkou hladinu krevního cukru (Weathermon & Crabb, 1999). Jelikož alkohol vyvolává zvýšení krevního tlaku, mùže jeho konzumace mít pro jedince trpící hypertenzí škodlivé dùsledky (Beilin, 1995). Pøestože bylo prokázáno, že umírnìná konzumace alkoholu snižuje riziko kardiovaskulárních onemocnìní, na jedince trpící hypertenzí mùže mít opaèný úèinek (Klatsky, 1977; Gyntelberg a kol., 1974). U jedincù postižených hepatitidou C mùže alkohol zvyšovat stupeò poškození jater a riziko cirhózy (Regev & Jeffers, 1999). Také interakce alkoholu s léky mùže mít škodlivé následky. Napøíklad mùže zvyšovat sedativní úèinky tricyklických antidepresiv, antihistaminik, barbiturátù, svalových relaxantù, benzodiazepinù a opiátù (Weathermon & Crabb, 1999). Analgetika, napøíklad aspirin nebo ibuprofen, mohou v kombinaci s velkým množstvím alkoholu zpùsobit vnitøní krvácení a poškození jater. Alkohol mùže také pozmìnit protisrážlivý úèinek antikoagulantu warfarinu, což pro jeho uživatele mùže být obzvláštì nebezpeèné (Weathermon & Crabb, 1999). Pohlaví Jedním z hlavních prvkù ovlivòujících citlivost na alkohol je pohlaví, což je èasto zohledòováno v doporuèeních týkajících se konzumace alkoholu, která obsahují zvláštní doporuèení pro muže a pro ženy. Vzhledem ke své fyziologii jsou ženy citlivìjší vùèi úèinkùm alkoholu než muži. Menší objem krve a vyšší procento tìlesného tuku zpùsobuje, že jsou u žen úèinky alkoholu poci ovány v nižších množstvích než je tomu u mužù 3

4 (Thomasson, 1995). U žen a mužù se také liší zpùsob, jakým je alkohol metabolizován. Aktivita ADH, což je další klíèový enzym v procesu odbourávání etanolu, je u mužù zhruba o 70-80% vyšší než u žen (Frezza a kol., 1990; Lieber, 2000). U starších žen se tento rozdíl snižuje, obzvláštì u žen po menopauze, u nichž hladiny estrogenu nekolísají pod vlivem menstruaèního cyklu (Eriksson, 1996). S citlivostí žen vùèi alkoholu souvisí také otázka tìhotenství. Nejde tolik o samotnou tìhotnou ženu, ale spíše o ohrožení vývoje plodu. Doposud nebyla stanovena hranice citlivosti vùèi alkoholu (Allebeck & Olsen, 1998). Nicménì je jisté, že po pøekroèení urèité úrovnì se úèinky alkoholu na vývoj plodu zvyšují se zkonzumovaným množstvím. Chronické pití u matky ovlivòuje rùst a vývoj plodu a v tìžkých pøípadech mùže zpùsobit FAE (fetální alkoholické efekty) nebo FAS (fetální alkoholický syndrom). Stále probíhají debaty o tom, jaká výše alkoholu je škodlivá a jaké dùsledky pro politiky v pøíslušné oblasti z toho vyplývají, pøièemž zde èasto pùsobí také rùzné kulturní vlivy (Abel, 1998). Výzkumy došly k závìru, že mùže existovat souvislost mezi konzumací alkoholu a rizikem rakoviny prsu, pøestože doposud nebyla urèena závažnost tohoto faktoru a míra pùsobení jiných predispozièních faktorù (Katsouyanni, 1994). Ze studií vyplývá, že v pøípadì jakékoli predispozice k rakovinì prsu, která mùže být dávána do souvislosti s konzumací alkoholu, mohou pùsobit také genetické vlivy (Vachon a kol., 2000). Vìk Dalším dùležitým faktorem ovlivòujícím biologickou citlivost je vìk. Bylo prokázáno, že aktivita metabolizaèního enzymu ADH se s vìkem snižuje, zvláštì u mužù, èímž se zvyšuje citlivost na úèinky alkoholu (Seitz a kol., 1990). U starších lidí je také vìtší pravdìpodobnost než u mladších, že budou trpìt zdravotními problémy a brát léky, což zvyšuje jejich citlivost z dùvodù uvedených výše. Zvýšené riziko mohou pro starší lidi pøedstavovat také zmìny v základním metabolismu (Koehler, 2001). Biologická citlivost vùèi alkoholu se netýká pouze starších lidí. Mùže pøedstavovat problém i pro mladší jedince. Kromì psychosociálních aspektù zneužívání alkoholu pro dìti a mládež existují také dùkazy o tom, že psychosociální zmìny, k nimž dochází ve vyvíjejícím se dìtském mozku, mohou ovlivnit zpùsob, jakým se utváøejí reakce na alkohol (Spear, 2000). Vìtšina výzkumù týkajících se úèinkù alkoholu na tyto procesy vychází ze zvíøecích modelù a z pokusù provádìných in vitro. Proto je tøeba pøi aplikaci tìchto závìrù na èlovìka postupovat s urèitou opatrností, protože množství alkoholu potøebné k vyvolání zmìn u zvíøat se èasto výraznì liší od podmínek, které vznikají, když alkohol konzumují lidé. DÙSLEDKY PRO POLITIKY V TÉTO OBLASTI Biologická citlivost vùèi alkoholu u zvláštních populací má urèitý dopad na pøíslušné zásady a politiky, zvláštì v oblasti prevence. Mìøitelná kritéria umožòující urèovat jedince, kteøí mohou být ohroženi, mohou vést k vytvoøení nových pøístupù jak k jejich vyhledávání, tak i v oblasti vzdìlávacích opatøení. Je proto dùležité zajistit odpovídající a vèasné vzdìlání lékaøù, aby dokázali pøíslušné informace pøedávat pacientùm. 4

5 Poskytováním správných informací a doporuèení týkajících se konzumaèních zvyklostí citlivým jedincùm, jejich vzdìláváním v oblasti odpovìdné konzumace alkoholu odpovídající jejich konkrétní situaci, pøípadnì doporuèením alkohol v nìkterých pøípadech vùbec nekonzumovat mùže dojít ke snížení rizika vzniku škodlivých následkù. Používání konkrétnì zamìøených informací, upravených podle potøeb pøíslušných skupin, se ukázalo jako úèinné opatøení vedoucí k omezení škodlivých dùsledkù. Pøíslušné informace bývají obsaženy v doporuèeních, které v oblasti konzumace alkoholu a stravovacích návykù vydává øada zemí na celém svìtì (ICAP 1996, 2001). Kromì tìchto oficiálních nástrojù vzdìlávání veøejnosti je také nutné, aby o specifických potøebách citlivých populací byli informovány další zdroje, které se tìší vìtší dùvìøe veøejnosti, pokud jde o doporuèení týkající se zdraví. Významnou roli hrají napøíklad informace, které pøedává lékaø pacientovi. Proto je nesmírnì dùležité, aby lékaøi byli obeznámeni s problematikou citlivosti vùèi alkoholu a dokázali svým pacientùm poskytovat správná a vyvážená doporuèení odpovídající konkrétním potøebám každého jedince. Z hlediska omezování potenciálních škod umožòují urèité aspekty biologické citlivosti vùèi alkoholu cílená opatøení, která mohou pomoci zmírnit negativní úèinky na nìkteré jedince. Napøíklad v Austrálii se prodává mouka k vaøení a peèení, která je obohacena tiaminem, což je opatøení cílené pøímo na zmírnìní úèinkù silné konzumace alkoholu na jedince, u nichž je zároveò vyšší pravdìpodobnost podvýživy (Harper a kol., 1998; Trustwell 2000). Výzkum pøedstavuje místo, kde se støetávají poznatky týkající se citlivosti vùèi alkoholu a politiky v pøíslušné oblasti. Pøestože se výzkum nadále zamìøuje na biologické podchycování této citlivosti, ještì zbývá spousta vìcí, které je tøeba odhalit. Je dùležité podporovat výzkumy zamìøené jak na identifikaci zdrojù citlivosti, tak i na vytváøení nových strategií využívajících získané poznatky k preventivním úèelùm. SHRNUTÍ Tento materiál se pokusil pøedstavit struèný pøehled biologických faktorù, jež zpùsobují vìtší citlivost nìkterých jedincù vùèi pùsobení alkoholu. Biologická citlivost vùèi alkoholu je složitá záležitost zahrnující kromì genetického vybavení jedince také celkový zdravotní stav a další faktory, které je možné ovlivòovat tøeba jen v minimální míøe. Úplný a detailní rozbor problematiky je mimo možnosti tohoto materiálu. Nicménì to, zda taková dispozice povede k urèitým škodlivým dùsledkùm, záleží na nás, na jednotlivcích, protože jde o vzájemné pùsobení tìchto faktorù a našeho chování. Tento vzájemný vztah zároveò vytváøí možnosti pro politická opatøení smìøovaná na omezování potenciálních škod prostøednictvím propagace odpovìdných konzumaèních návykù a rozlišování škodlivých návykù. 5

6 ODKAZY Abel, E Alcohol and Alcoholism, 33: Allebeck, P. & Olsen, J Alcoholism: Clinical and Experimental Research, 22: 329S-332S Begleiter, H. a kol Alcohol Health and Research World, 19: Begleiter, H. a kol Genetic Epidemiology, 17: S25-S30 Beilin, L Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology, 22: Charness, M Alcoholism: Clinical and Experimental Research, 23: Chen, Y. a kol Alcoholism: Clinical and Experimental Research, 23: Chick, J European Addiction Research, 5: Doll, R Drug and Alcohol Review, 17: Eckardt, M. a kol Alcoholism: Clinical and Experimental Research, 22: Emanuelle, N. a kol Alcohol Health and Research World, 22: English, D. R. a kol The Quantification of Drug-Caused Morbidity and Mortality in Australia, Canberra: Australian Government Publishing Service. Eriksson, C. a kol Alcoholism: Clinical and Experimental Research, 20: Frezza, M. a kol New England Journal of Medicine, 322: Gill, K. a kol Journal of Studies on Alcohol, 60: Goedde, H. a kol Human Genetics, 88: Goodwin, D Archives of General Psychiatry, 42: Gyntelberg, F Acta Medica Scandinavica, 195: Harada, S Journal of the Anthropological Society of Nippon. 99: Harper, C.G a kol Medical Journal of Australia, 168: ICAP ICAP Reports 1: Safe Alcohol Consumption. Washington, DC: ICAP. ICAP Invited Opinions: Drinking Guidelines. Z: 13. srpna 2001 Johnson, B. A. a kol American Journal of Addiction, 9: Katsouyanni, K. a kol International Journal of Cancer, 58: Klatsky, A. a kol New England Journal of Medicine, 296: Koehler, K. a kol American Journal of Clinical Nutrition, 73:

7 Lieber, C Alcoholism: Clinical and Experimental Research, 24: Loh, E. & Ball, D Neurochemistry International, 37: Maezawa, Y. a kol. Alcoholism: Clinical and Experimental Research, 19: Neumark, Y, a kol Journal of Studies on Alcohol, 59: Porjesz, B. a kol Alcoholism: Clinical and Experimental Research, 22: Regev, A. & Jeffers,L Alcoholism: Clinical and Experimental Research, 23: Schuckit, M. A. & Smith, T. L Addiction, 96: Schuckit, M. a kol Journal of Studies on Alcohol, 57: Schuckit, M. a kol Alcohol and Alcoholism, 35: Seitz, H. a kol New England Journal of Medicine, 323: Shen, Y. a kol Alcoholism: Clinical and Experimental Research, 21: Smith, M V: Advances in Human Genetics Volume 15, New York: Plenum Press, str Soloff, P. a kol Alcoholism: Clinical and Experimental Research, 24: Spear, L Alcohol Research and Health, 24: Thomasson, H V: M. Galanter, Ed. Alcoholism and Women: Recent Developments in Alcoholism Volume 12, New York: Plenum Press, str Thomasson, H Alcoholism: Clinical and Experimental Research, 24: Truswell, A. S Addiction, 95(6): Tsutsumi, M. & Takada, A V: Rana, S. & Taketa, K., Ed., Liver and Environmental Xenobiotics, New Delhi: Narosa Publishing House, str Urashima, S. a kol Alcohol and Alcoholism, 28: Vachon a kol Cancer, 92: Wall, T. L. & Ehlers, C. L Alcohol Health and Research World, 19: Wall, T. L. a kol Journal of Studies on Alcohol, 61: Weathermoon, R. & Crabb, D Alcohol Research and Health, 23: Yoshida, A. a kol European Journal of Biochemistry, 251: Zakhari, S. & Gordis, E Proceedings of the Association of American Physicians, 111:

8 ICAP (International Center for Alcohol Policies; Mezinárodní centrum pro politiky v oblasti alkoholu) se snaží napomáhat snižování míry zneužívání alkoholu po celém svìtì a propagovat správné chápání role alkoholu ve spoleènosti prostøednictvím dialogu a partnerství, do nichž zapojuje odvìtví výrobcù alkoholu, instituce zabývající se problematikou zdravotnictví a jiné subjekty zabývající se politikou v oblasti alkoholu. ICAP je nezisková organizace, kterou finanènì podporuje dvanáct hlavních mezinárodních spoleèností vyrábìjících alkoholické nápoje. Další zprávy ICAP (ICAP Reports) se vìnují tìmto otázkám: Èíslo 1: Bezpeèná konzumace alkoholu: srovnání materiálù Výživa a vaše zdraví: Stravovací zásady pro Amerièany a Rozumná konzumace alkoholu Èíslo 2: Problematika tìžkého pití Èíslo 3: Etikety upozoròující na zdravotní rizika Èíslo 4: Vìkové hranice v oblasti konzumace alkoholu Èíslo 5: Co je standardní alkoholický nápoj? Èíslo 6: Vládní politiky týkající se alkoholu a tìhotenství Èíslo 7: Odhadování nákladù spojených se zneužíváním alkoholu: vývoj smìrem k pøístupu rozlišujícímu jednotlivé skupiny Èíslo 8: Kdo jsou abstinenti? Èíslo 9: Samoregulace v oblasti reklamy na alkoholické nápoje International Center for Alcohol Policies 1519 New Hampshire Avenue, NW Washington, DC Telefon: Fax: Web stránky: 8

Co je standardní alkoholická dávka?

Co je standardní alkoholická dávka? ICAP Reports 5 ZÁØÍ 1998 Co je standardní alkoholická dávka? SITUACE Praxe standardizování nápojù je už dlouho používána v komerèních prostorách, kde je k dispozici alkohol. Míra nápojù nabízených zákazníkùm

Více

Vládní politiky týkající se alkoholu a tìhotenství

Vládní politiky týkající se alkoholu a tìhotenství ICAP Reports 6 LEDEN 1999 Vládní politiky týkající se alkoholu a tìhotenství SITUACE V prùbìhu posledního desetiletí se otázce alkoholu a tìhotenství zaèalo dostávat stále více pozornosti, což je do znaèné

Více

Vìkové hranice v oblasti konzumace alkoholu

Vìkové hranice v oblasti konzumace alkoholu ICAP Reports 4 BØEZEN 1998 Vìkové hranice v oblasti konzumace alkoholu ÚVOD Toto vydání ICAP Reports se vìnuje vìkovým hranicím v oblasti konzumace alkoholu a pøináší údaje o zákonem stanovených minimálních

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby SEKTOROVÁ DOHODA pro obor fitness industry na období 2011 až 2015 v Èeské republice Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby Sektorová dohoda je politicko-spoleèenskou úmluvou zapojených stran aktérù

Více

ICAP Reports 8 ÈERVEN 2000

ICAP Reports 8 ÈERVEN 2000 ICAP Reports 8 ÈERVEN 2000 Kdo jsou abstinenti? Tam, kde je znám alkohol, existují pravidla pro jeho užívání i pro abstinenci, obvykle rozebírající tuto otázku do nejmenších detailù. - Mandelbaum 1979

Více

Samoregulace v oblasti reklamy na alkoholické nápoje

Samoregulace v oblasti reklamy na alkoholické nápoje ICAP Reports 9 LEDEN 2001 Samoregulace v oblasti reklamy na alkoholické nápoje Dùležitou souèástí veøejné politiky je vytváøení standardù týkajících se toho, jak soukromý sektor komunikuje informace o

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní kùže a bradavic v areálech Každý èlovìk prožije bìhem svého života mnoho situací a událostí, v nichž se v souvislosti s ménì èi více závažnými prohrami, zklamáními

Více

Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzdìlávání PUBLIKACE Tento dokument byl vytvoøen a publikován Evropskou agenturou pro rozvoj speciálního vzdìlávání. Citace z tìchto materiálù mohou být použity,

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

Léèba problémù spojených se zneužíváním drog: dùkazy o úèinnosti 6 7 Slovník pojmù 9 1 Dùkazy o úèinnosti Pozn. editora èeského vydání: V pùvodním originálním textu jsou používány termíny drug use treatment,

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

John Van Auken EDGAR CAYCE. Eko konzult

John Van Auken EDGAR CAYCE. Eko konzult John Van Auken EDGAR Eko konzult Mùžeme si významným zpùsobem prodloužit život? Jaké principy tìlu umožòují, aby se neustále obnovovalo? Tato knížka na položené otázky odpoví na základì informací obsažených

Více

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU Z. Horáková Èeské vysoké uèení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Abstrakt Práce se zabývá termovizním mìøením pacientù, kteøí

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

PESexcl. PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde

PESexcl. PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde PESexcl PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde PESexcl Hotová pøedpøipravená makra VBA pro program Microsoft EXCEL umožòující výmìnu tabulek dat s automaty MICROPEL

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 2 0 Vydání odborné knihy

Více

Mgr. Hana Bartoòková, Ph.D.

Mgr. Hana Bartoòková, Ph.D. Podìkování Ráda bych na tomto místì podìkovala Helenì Varšavské a Milanu Vokálovi, bez jejichž peèlivého, vstøícného a místy obdivuhodného pøístupu by knížka nemohla mít stávající podobu. Dále bych chtìla

Více

NÁSILÍ A PROSTORY S LICENCÍ K PRODEJI ALKOHOLU

NÁSILÍ A PROSTORY S LICENCÍ K PRODEJI ALKOHOLU ICAP Reports 12 LISTOPAD 2002 NÁSILÍ A PROSTORY S LICENCÍ K PRODEJI ALKOHOLU Bìhem posledního desetiletí se zamìøuje stále vìtší pozornost na pøedvídání, zvládání a potlaèování násilí v prostorách s licencí

Více

Téma è. 3: 34 Úvod do agegátní poptávky a agregátní nabídky ÚVOD DO AGREGÁTNÍ POPTÁVKY A AGREGÁTNÍ NABÍDKY

Téma è. 3: 34 Úvod do agegátní poptávky a agregátní nabídky ÚVOD DO AGREGÁTNÍ POPTÁVKY A AGREGÁTNÍ NABÍDKY 34 Úvod do agegátní poptávky a agregátní nabídky Téma è. 3: ÚVOD DO AGRGÁTNÍ OTÁVK A AGRGÁTNÍ NABÍDK Klíèové pojmy k zapamatování: Agregátní poptávka Faktory pùsobící na agregátní poptávku (spotøeba, investice,

Více

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net MOZEK STEJNÌ JAKO MÍCHA TVOØÍ CENTRÁLNÍ NERVOVÝ SYSTÉM. JEDNÁ SE O VELMI SLOŽITÉ ORGÁNY, KTERÉ VYTVÁØEJÍ NERVOVÉ BUÒKY, JENŽ MAJÍ VELMI MALOU SCHOPNOST SE OBNOVOVAT. POŠKOZENOU NERVOVOU BUÒKU SE JEN MÁLOKDY

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

HIVAIDS. P ÍRUâKA HIV PORADENSTVÍ

HIVAIDS. P ÍRUâKA HIV PORADENSTVÍ HIVAIDS P ÍRUâKA HIV PORADENSTVÍ Autoři: RNDr. Marie Brůčková, CSc MUDr. Miloslava Březovská MUDr. Karel Hampl, CSc. MUDr. Anna Kubátová PhDr. Hana Malinová, CSc. Mgr. Blanka Petrošová MUDr. Ivo Procházka,

Více

Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz

Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz CÍL: alkoholem způsobená jaterní cirhóza alkoholem vyvolaná transplantace jater alkoholem způsobená pankreatitida Vyčíslení

Více

Pøehled úèinnosti intervencí protidrogové léèby v Evropì 6 7 9 10 11 ê á 13 1 Úèinnost, efektivita a nákladová efektivita Tabulka 1: Definice úèinnosti, efektivity a nákladové efektivity 15 1 16 2

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

14. OCHRANA 14.0 ÚVOD. Svazek 14 Ochrana ovzduší. ICLEI s Environmental Guide

14. OCHRANA 14.0 ÚVOD. Svazek 14 Ochrana ovzduší. ICLEI s Environmental Guide ICLEI s Environmental Guide Svazek 14 Ochrana ovzduší 14. OCHRANA OVZDUŠÍ 14.0 ÚVOD Tento svazek uvádí pøehled rùzných stránek ochrany ovzduší a jejich øešení. Zneèištìní ovzduší znamená pøítomnost nežádoucích

Více

Vytváøení sí ového diagramu z databáze: pøíklad

Vytváøení sí ového diagramu z databáze: pøíklad Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Edgar Cayce. Eko konzult

Edgar Cayce. Eko konzult Edgar Cayce JÍDLO A ZDRAVÍ Eko konzult Co jsou to vitaminy? Co jsou to aminokyseliny? Jakýsi hudební vìdec jednou poznamenal, že vitamin je jednotou ignorance nikdo neví, co to je. Pouze se ví k èemu slouží.

Více

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

1. Pravidla obezøetného podnikání 2 1. 1 Pøehled pravidel platných v roce 1997 3 1. 2 Pøíprava nových regulatorních opatøení Èeské národní banky 6

1. Pravidla obezøetného podnikání 2 1. 1 Pøehled pravidel platných v roce 1997 3 1. 2 Pøíprava nových regulatorních opatøení Èeské národní banky 6 BANKOVNÍ DOHLED V ÈESKÉ REPUBLICE VROCE 1997 OBSAH: A. BANKOVNÍ DOHLED V ROCE 1997 1 1. Pravidla obezøetného podnikání 2 1. 1 Pøehled pravidel platných v roce 1997 3 1. 2 Pøíprava nových regulatorních

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Analýza motivù vybraných segmentù k úèasti na výjezdovém cestovním ruchu 1

Analýza motivù vybraných segmentù k úèasti na výjezdovém cestovním ruchu 1 Analýza motivù vybraných segmentù k úèasti na výjezdovém cestovním ruchu 1 Jana Valentová 2 Analysis of motives of selected segments to participation in outgoing tourism Abstract The article presents the

Více

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu ROLETY VOLEJTE ZDARMA 800 400 115 www.minirol.eu www.minirol.eu Popruhem, šòùrou nebo klikou Ka dá variata má své specifické výhody. Popruh se mnohem lépe dr í v ruce, ale musí být vyveden z boxu pøímo.

Více

Státní zdravotní ústav Praha

Státní zdravotní ústav Praha Zdravotní stav populace v ČR a EU MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha 2009 Definice zdraví Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhou nepřítomnost nemoci či slabosti (WHO

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

POLITIKA PŘÍPRAVY NA STÁRNUTÍ V ČESKÉ REPUBLICE

POLITIKA PŘÍPRAVY NA STÁRNUTÍ V ČESKÉ REPUBLICE SOUHRN C. ZDRAVÉ STÁRNUTÍ POLITIKA PŘÍPRAVY NA STÁRNUTÍ V ČESKÉ REPUBLICE AGEING POLICY IN THE CZECH REPUBLIC PETR WIJA Ministerstvo práce a sociálních vìcí, Praha Autor podává pøehled stavu a vývoje demografických

Více

SCIENTIFIC INFORMATION

SCIENTIFIC INFORMATION SCIENTIFIC INFORMATION Svìtový potravinový problém World food problem V. JENÍÈEK Èeská zemìdìlská univerzita, Praha, Èeská republika Svìtový potravinový problém je obecnì považován za jeden z nejvýznamnìjších

Více

PhDr. Štìpán Vymìtal. KRIZOVÁ KOMUNIKACE a komunikace rizika

PhDr. Štìpán Vymìtal. KRIZOVÁ KOMUNIKACE a komunikace rizika Publikaci vìnuji své manželce Jevgeniji Vymìtalové s díky za podporu v mé práci a svému dìdovi Václavovi Berdychovi za inspirace v oblasti psychologie mimoøádných událostí. Zvláštní podìkování patøí australskému

Více

OBALKA_unep.qxd 17.5.2003 21:12 StrÆnka 1 PŘÍLEŽITOSTI UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY. Strategie pro dosažení změny Zpráva pro rozhodovací sféru

OBALKA_unep.qxd 17.5.2003 21:12 StrÆnka 1 PŘÍLEŽITOSTI UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY. Strategie pro dosažení změny Zpráva pro rozhodovací sféru OBALKA_unep.qxd 17.5.2003 21:12 StrÆnka 1 PŘÍLEŽITOSTI UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY Strategie pro dosažení změny Zpráva pro rozhodovací sféru Planeta 2/2003 OBALKA_unep.qxd 17.5.2003 21:12 StrÆnka 2 www.unep.org

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 6 8 MUDr. Jan Piťha, CSc.

Více

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù 7. Základní parametry a rozmìrové požadavky na pohyb a orientaci v prostoru Základním problémem pohybu jakkoliv handicapovaného v daném prostøedí je potøeba prostoru a možnosti dobré orientace v nìm. Filipiová,

Více

Co je Česko se hýbe? BŘEZEN 2011

Co je Česko se hýbe? BŘEZEN 2011 www.ceskosehybe.cz Co je Česko se hýbe? Nová nezávislá iniciativa motivující český lid k pravidelnému pohybu a zdravějšímu stravování. Čím více se lidé budou hýbat, tím méně budou nemocní a budou mít lepší

Více

,, Cesta ke zdraví mužů

,, Cesta ke zdraví mužů PREZENTACE VÝSLEDKŮ ŘEŠENÍ PILOTNÍHO PROJEKTU PREVENTIVNÍ PÉČE PRO MUŢE,, Cesta ke zdraví mužů prim. MUDr. Monika Koudová GHC GENETICS, s.r.o.- NZZ, Praha Projekt byl realizován ve dvou etapách: I. etapa

Více

ICAP Reports 11 KVÌTEN 2002 KONCENTRACE ALKOHOLU V KRVI LIMITY V RÙZNÝCH ZEMÍCH SVÌTA

ICAP Reports 11 KVÌTEN 2002 KONCENTRACE ALKOHOLU V KRVI LIMITY V RÙZNÝCH ZEMÍCH SVÌTA ICAP Reports 11 KVÌTEN 2002 KONCENTRACE ALKOHOLU V KRVI LIMITY V RÙZNÝCH ZEMÍCH SVÌTA ÚVOD Zámìrem tohoto vydání ICAP Reports je poskytnout mezinárodní srovnání maximálních koncentrací alkoholu v krvi

Více

Jestliže je myšlení příjemné, pak ještě nezačalo

Jestliže je myšlení příjemné, pak ještě nezačalo MONOGRAFIE N 13 Alfred Uhl Jestliže je myšlení příjemné, pak ještě nezačalo NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI 1 Jak maskovat etické otázky ve výzkumu závislostí Jestliže

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 2009 2013 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 1 OBSAH Úvod aneb slovo na cestu...4 Východiska Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání pøíležitostí

Více

ENERGETIKA VÍTKOVICE, a.s.

ENERGETIKA VÍTKOVICE, a.s. ENERGETIKA VÍTKOVICE, a.s. INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC ENERGETIKA VÍTKOVICE, a.s. INFORMACE

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 8 0 2 PhDr. Irena Wagnerová,

Více

OBECNÉ INFORMACE O RIZICÍCH OBCHODU

OBECNÉ INFORMACE O RIZICÍCH OBCHODU PØÍLOHA è. 5 OBECNÉ INFORMACE O RIZICÍCH OBCHODU Tyto informace obsahují pøehled základních druhù rizik spojených s investováním do investièních nástrojù v souvislosti s investièními službami poskytovanými

Více

S tudie Hnutí DUHA Koncepce reformy poplatkù z tìžby nerostných surovin srpen 2000 Zpracoval Vojtìch Kotecký Vydalo Hnutí DUHA v srpnu 2000 ISBN 80-902056-9-0 Hnutí DUHA, Bratislavská 31, 602 00 Brno tel.:

Více

Téměř jedna desetina Čechů připouští závislost na alkoholu

Téměř jedna desetina Čechů připouští závislost na alkoholu Téměř jedna desetina Čechů připouští závislost na alkoholu Téměř jedna desetina domácí populace připouští závislost na požívání alkoholických nápojů. Necelé dvě pětiny domácí populace pak uvádí, že se

Více

Øízení výroby a nákupu. Prof. Ing. Gustav Tomek, DrSc. Doc. Ing. Vìra Vávrová, CSc.

Øízení výroby a nákupu. Prof. Ing. Gustav Tomek, DrSc. Doc. Ing. Vìra Vávrová, CSc. Prof. Ing. Gustav Tomek, DrSc. Doc. Ing. Vìra Vávrová, CSc. Øízení výroby a nákupu Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP Do aplikace ScioDat mùžete vstoupit po zadání pøihlašovacích údajù na stránce: http://testovani.scio.cz Pøihlašovací údaje

Více

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy!

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy! Vážení ètenáøi, v textu publikace Projektový management podle IPMA (ISBN 978-80-247-2848-3) jsme po jejím vytištìní zjistili, že na stranì 80 je chyba v tabulce 1.04.6, na stranì 168 je chyba v obrázku

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

ÈÁST VIII - M I K R O È Á S T I CE A JEJICH CHOVÁNÍ

ÈÁST VIII - M I K R O È Á S T I CE A JEJICH CHOVÁNÍ 1 ÈÁST VIII - M I K R O È Á S T I CE A JEJICH CHOVÁNÍ 32 Základní èástice 33 Dynamika mikroèástic 34 Atom - elektronový obal 35 Atomové jádro 36 Radioaktivita 37 Molekuly TABULKA: Základní èástice Druh

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Doc. Ing. Jiøí Hnilica, Ph.D. Prof. Ing. Jiøí Fotr, CSc. Aplikovaná analýza rizika ve finanèním managementu a investièním rozhodování Vydala Grada

Více

Tato publikace vznikla za podpory grantu MŠMT 2D06013, projekt Trénink kognitivních funkcí u stárnoucí populace efektivita a využití je financován

Tato publikace vznikla za podpory grantu MŠMT 2D06013, projekt Trénink kognitivních funkcí u stárnoucí populace efektivita a využití je financován Tato publikace vznikla za podpory grantu MŠMT 2D06013, projekt Trénink kognitivních funkcí u stárnoucí populace efektivita a využití je financován Ministerstvem školství, mládeže a tìlovýchovy ÈR v rámci

Více

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY ALKOHOL A JEHO ÚČINKY CO JE TO ALKOHOL? Alkohol je bezbarvá tekutina, která vzniká kvašením cukrů Chemicky se jedná o etanol Používá se v různých oblastech lidské činnosti např. v lékařství, v potravinářském

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

Evropská Charta pro zdraví srdce

Evropská Charta pro zdraví srdce Evropská Charta pro zdraví srdce Úvod Úmrtnost a nemocnost Kardiovaskulární choroby jsou nejčastější příčinou úmrtí žen a mužů v Evropě (1). Jsou zodpovědné za téměř polovinu všech úmrtí v Evropě, což

Více

ŠKODA Superb Combi Pºichází období rëstu

ŠKODA Superb Combi Pºichází období rëstu SIMPLY CLEVER ŠKODA Superb Combi Pºichází období rëstu SuCombi_RUST_Grada_Rizeni lidskych zdroju_163x246.indd 1 www.skoda-auto.cz 12/1/11 10:19 AM Kombinovaná spotºeba a emise CO2 modelu Superb Combi:

Více

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2 SKUPINA 0: Obor Kovy a kovové výrobky I VÁZANÉ ŽIVNOSTI Prùkaz zpùsobilosti Poznámka Výroba slitin drahých kovù pro klenotnické a dentální úèely SKUPINA 0: Osvìdèení o splnìní dalších podmínek podle 48

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

ABN AMRO LifeCycle Fund 2015

ABN AMRO LifeCycle Fund 2015 ABN AMRO LifeCycle Fund 2015 Podfond investièní spoleènosti ABN AMRO Funds, založené jako podnik pro kolektivní investování do pøevoditelných cenných papírù podle lucemburského práva Èesky Portfolia s

Více

KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ

KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ Lenka Kalinová Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz OBSAH Podìkování 9 Pøedmluva 11 Úvodem vymezení tématu 14 PRVNÍ ÈÁST: CHARAKTER DOBY PO SRPNU 1968

Více

INTERAKTIVNÍ VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ

INTERAKTIVNÍ VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ INTERAKTIVNÍ VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ Jindøich Škrna Výtah z diplomové práce [15] obhájené na ÚISK FF UK v roce 2001. 1 Úvod Pokrok informaèních technologií a neustávající informatizace spoleènosti vede k

Více

SPORT NEJPŘIROZENĚJŠÍ PREVENCE ZDRAVOTNÍCH RIZIK

SPORT NEJPŘIROZENĚJŠÍ PREVENCE ZDRAVOTNÍCH RIZIK SPORT NEJPŘIROZENĚJŠÍ PREVENCE ZDRAVOTNÍCH RIZIK TISKOVÁ KONFERENCE 21. srpna 2012 České děti a mládež, dle mezinárodních studií, následují špatný životní styl zahrnující níže uvedené faktory: nedostatek

Více

Sborník materiálů projektu Zahraniční stáže v oblasti péče o duševní zdraví

Sborník materiálů projektu Zahraniční stáže v oblasti péče o duševní zdraví Sborník materiálů projektu Zahraniční stáže v oblasti péče o duševní zdraví (OP LZZ, CZ.1.04/5.1.01/12.00115) Centrum pro rozvoj péče Úvodní slovo Publikace, kterou právì držíte v rukou, vznikla v rámci

Více

1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO

1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO 1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO Vìra Vojtová Klíèová slova aktivní politika zamìstnanosti, èásteèná invalidita, diskriminace v zamìstnání, kratší pracovní doba,

Více

VÁŠ PODNIK A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PŘI VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE. Ministerstvo životního prostředí. Příručka pro podnikatele

VÁŠ PODNIK A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PŘI VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE. Ministerstvo životního prostředí. Příručka pro podnikatele vaspodnik_upr.qxd 8.1.2004 23:01 StrÆnka 1 Ministerstvo životního prostředí VÁŠ PODNIK A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PŘI VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE Příručka pro podnikatele PRAHA 2004 vaspodnik_upr.qxd

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

GRAFICKÝ MANUÁL K IDENTITÌ PROJEKTU SOCIÁLNÍ FIRMA SLUNEÈNICE

GRAFICKÝ MANUÁL K IDENTITÌ PROJEKTU SOCIÁLNÍ FIRMA SLUNEÈNICE A TTM RZPTM KÉ RPBKY GRAKÝ K DTTÌ PRJKT R R GD ZPRAVAA HRÌ GRAK DA 2007, mail: grafika.slunecnice@karneval.cz DPRVDÝ KMTØ Projekt ociální firma luneènice je složitì strukturovaný a nebylo jednoduché vymyslet

Více

GS1 BarCodes. GS1 DataMatrix. Datové nosièe vyvinuté na. dat na omezeném prostoru. pro mnoho praktických

GS1 BarCodes. GS1 DataMatrix. Datové nosièe vyvinuté na. dat na omezeném prostoru. pro mnoho praktických GS1 DataMatrix GS1 BarCodes Datové nosièe vyvinuté na 2D bázi pøedstavují možnost kódování vysokého poètu dat na omezeném prostoru. Stávají se tak ideálním øešením pro mnoho praktických aplikací globálnì

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 2 3 6 Ing. Martin Boèek, Daniel

Více

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Polygrafický prùmysl Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Barvové hospodáøství LINCOLN Automatizace a centralizace zásobování barvami ve Vaší tiskárnì - to je naše úloha, náš cíl.

Více

Aplikace moderních informaèních technologií v øízení firmy Nástroje ke zvyšování kvality informaèních systémù

Aplikace moderních informaèních technologií v øízení firmy Nástroje ke zvyšování kvality informaèních systémù Edice Management v informaèní spoleènosti Edièní rada: Prof. Ing. Josef Basl, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze pøedseda Ing. Kateøina Drongová Grada Publishing, a.s. místopøedseda Prof. Ing. Jan Ehleman,

Více

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Šárka Daňková dankova@uzis.cz Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR www.uzis.cz Vybrané zdroje informací o životním stylu a zdravotním stavu

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

MEZINÁRODNÍ MIGRACE A MIGRACE V ÈESKÉ REPUBLICE

MEZINÁRODNÍ MIGRACE A MIGRACE V ÈESKÉ REPUBLICE MEZINÁRODNÍ MIGRACE A MIGRACE V ÈESKÉ REPUBLICE Jana Veselá Ústav veøejné správy a práva, FES, Univerzita Pardubice Abstrakt: Tento èlánek je vìnován problematice mezinárodní migrace, typùm pracovních

Více

Efektivní správa dokumentù Co nabízí Enterprise Content Management

Efektivní správa dokumentù Co nabízí Enterprise Content Management Edice Management v informaèní spoleènosti Edièní rada: Prof. Ing. Josef Basl, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze pøedseda Ing. Kateøina Drongová Grada Publishing, a.s. místopøedseda Prof. Ing. Jan Ehleman,

Více

Obr azové for máty - GIF, J PEG a PNG - jak a kdy je použít?

Obr azové for máty - GIF, J PEG a PNG - jak a kdy je použít? Grafické systémy a DTP Obr azové for máty - GIF, J PEG a PNG - jak a kdy je použít? Za posledních deset let doðlo k bouølivému vývoji v oblasti tvorby webu. Spousta uživatelù se nauèila jazyk HTML a kaskádové

Více