Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Á É Ř Ě Í Ý Á Í Í É ě ý ý ů ů ě ůž ě ý ý ě ů ž ě ý š ř ě ý ů š ř š ě ž ž ě ý ů ýš ý ů ž ž ů ý ů ý ů ď ž ý ž ý ň ý ý ů š ř ž ž ý ý ě ů ě ý ě ž ý ž ůž ž ý ý ý ý řů ů ě ýš ý ů ý Ř ý ů ý ý Ů š ř ř ř ř ě ů ž ž ř ř ř ů ž ě ý ě š ý ů ý ř ě ů ž ů ý ý ů ř ž ž ďý ř ě ý ě ú ě ř ý ů ůž ý š ú ž ř ý ý ů ř š ý

2 vyskytovat tak poruchy polykn. Pokudje porušena posturin funkce dýchacch svalů, mohou se u nemocných vyskytovat poruchy pohybovho systmu spojen s dysfunkc hlubokho stabilizanho systmu pteře (10). Vyšetřen dýchn a dýchacch svalů Mezi zkladn vyšetřovac metody patř spirometrick vyšetřen se zhodnocenm statických 2.2. a dynamických ventilanch parametrů. Pro dal- špodrobnějšnlezy o dýchn můžebýtvyužita cel řada rozšřenýchvyšetřovacch metod, jako napřklad celotělov pletysmografie, skiagram hrudnku a spiroergometrie. Tato vyšetřen ale většinou provděj lkaři v laboratořch funknho vyšetřovn. Pro zhodnocen saturace hemoglobinu kyslkem vyraživme nejastěji pulzn oxymetrii pomoc prstovho ox5rmetru, kterou je vhodn sledovat i při rehabilitaci zejmna u zvažnějšchporuch dýchn (7). Fyzioterapeuti pro zhodnocen dýchacch pohybů využvajaspeknhoa palpanhovyšetřen dýc}ani(2,i0). Dechov pohybyje možnhodnotit pomoc obvodových parametrů hrudnku přes mesosternale a xiphosternale (2). Při tomto vyšetřen je zaznarnenn rozdl mezi maximlnm ndechem a výdechem, který uruje rozvijen hrudnku přes mezosternale a xiphosternale. Hodnoty rozdlu menšnež 2,5 cm svědpro snženrozvjenhrudnku. Pro zjištěnaktivity dýchacch svalů během dýchn můžeme využit povrchov polyelektromyografick vyšetřen (7). Pro zhodnocen sly dýchacch svalů se využiv vyšetřen maximinch inspirancha exspiranchústnchtlaků (2, 6,12), kter patř mezi nejastěji použvanneinvazivn vyšetřen sly dýchacch svalů. Testovn maximinch inspiranch a exspiranchústnchtlaků se využv nejen ke zjištěn svalov sly dýchacch svalů u řady onemocněn (chronick obstrukn plicn nemoc, průduškovastma, cystick ftbr óza, roztroušen mozkomšnskleróza atď.),u pacientů pfi odpojen z uměl plicn ventilace, před plnovaným operanm zkrokem, ale tak pro stanoven velikosti odporu při dýchn s využitmdechových pomůcek a k posouzen efektu lby.maximln inspiran a exspirantlaky (Plmax, PEmax) bývaj asto snženu plicn hyperinflace a u onemocněn a stavů spojených s únavou dýchacch svalů (7). Kinezioterapie při oslaben dýchacch svalů 2.3. Pokud se při vyšetřen prokže snžensvalov sly dýchacch svalů, je možnv rmci komplexn lbyvyužit rizn fyzioterapeutick postupy k ovlivněn svalov sly a k aktivaci dýchacch svalů (tab. 1), 2.4. TY nink dýchacch svalů T?nink dýchacch svalů (respiratory muscle training) je podle American College of Chest Physici ans (ACCP) a American Association of Cardiovascular and Pulmonary Rehabilitation 1PI6YP*' sousttechnik plicn rehabilitace abýv nejastěji použvn u pacientů s oslabenm dýchacch svalů a dušnost (14). Při trninku dýchacch svalů mus b;ýt dodržovny zsaďy preskripce trninku tak, jako při trninku jiných přněpruhovaných svalů. Důležitje urenintenzity, diky Tab. 1. Fyzioterapeutick postupy užvanv rmci plicn rehabilitace (10, t3, 15). postupy gymnastika Fyzioterapeutick Charakteristika Dechov zahmuje dechovou gymnastiku statickou, dynamickou, mobilizan a kondin, napomh optimalizoval dechov pohyby a postupně zvyšuie adaptaci na tělesnou ztěž. Drenžntechniky Instrumentln Ncvik techniky expektorace InhalaČntechniky zahrnuj autogenn drenž, aktivn cyklus dechových technik, polohovou drenž a někter instrumentlni techniky, jejichž clem je snženbronchiln obstrukce, zlepšen průchodnosti dýchacch cest, zlepšen ventilanch parametrů a kontrola znlůdýchacch cest. vyllžvajrínných typů dechových pomůcek pro usnadněn expektorace (např. Flutter, Acapella, PEP maska) poslenndechových (např. Threshoid ) nebo výdechových svalů (Threshold PEP). je spojen se sledovnm množstv a typu bronchiln sekrece, sloužke kontrole kašle a efektivn a pro ex pektoraci. využvme je pro zvlhovnbronchilnho stromu, úineksekretolytický, bronchospasmolytický, antieóemaózní, protizntlivý a pro regeneraci cilimho epitelu, úinekj e vždy zvislý na typu inhalovan ltky. Měkk a mobilizačn techniky slouž k uvolněnjednotlivých svalů, fasci a obnoven kloubn pohyblivosti vetně ioint-plav, Trnink dýchacch svalů facilitace ucelen se skld z trninku inspiranch (inspiratory muscle training) a exspiranch svalů (expiratory muscle training), kter vedou ke zvýšensvalov sly dýchacch svalů, zlepšuj cviebntoleranci a snižujvýskyt dušnosti. Neurofyziologick využvme v terapii dle cle stanovenho na podkladě kineziologickho vyšeřen: dýchn a Vojtova reflexn lokomoce, PNF, Brúggerův princip, senzomotorick stimulace, relaxan cvien, fyzioterapeutickkoncepty dynamickneuromuskulrnstabilizaceadalš. 189

3 Tab. 2. Trnink dýchacch svalů u nemocných s poruchami dýchn - výsledky studi onemocněn Tvo trninku výsledky studie chronick obstrukn plicn nemoc (CHOPN) vedl k výraznějšmu zvýšensfly ndechových svalů, ke snžendušnosti, ke zlepšen kvality života a ke snženhospializace než u kontroln skupiny nemocných s CHOPN, chronick obstrukn EMT Při Asthma bronchiale EMT měl tak vliv na zvýšen vytrvalosti a pracovn kapacity ( 1 8). Po apiikaci byla u žen s AB zvýšena sla ndechowých svalů, snženvýskyt dušnosti cvstick fibróza kteř v teraoii neměli (1'). olicn nemoc (CHOPN) EMT došlo ke zvýšensly výdechových svalů a tm k usnadněn expektorace, a snženoažvnpln-asonistů (19). byl provděn po dobu 8 týdnů. U skupiny s nzkou intenzitou trninku i s vysokou intenzitou trninku došlo ke zvýšenhodnot maxim]nho ndechovho tlaku na konci lby, oproti tomu u kontroln skupiny (bez inspřanho svalovho funinku) ke zyýšennedošlo. s vysokou intenzitou trninku dle došlo tak ke zvýšenvitln kapacity a celkov plicn kapacity, ke zvýšen maximlnho fyzickho zažel a maximln dlky cvien(4). Desetitýdenn vedl ke zvýšensly ndechových svalů (8). EMT EMT vedl u nemocných U skupiny Roztroušen skleróza mozkomšn Roztroušen skleróza mozkomšn Transverzln mšnlze,emt Duchennova svalov s roztroušenou mozkomšnsklerózou (EDSS 85) ke zlepšen efektivitv kašle a tento efekt přetrvval 6 měsců po ukonen terapie (5). Trnink dýchacch svalů vedl ke zvýšensly výdechových svalů, zvýšen vitln kapacity rezidunho obiemu (17). Po absolvovn došlo ke zvýšensly a vytrvalosti ndechových svalů, během dvou let a dystrofie a spinln nedošlo u nemocných k poklesu vin kapacity (9). sva]ov atrofie a druhu cvien, kter bude zamerrna trnink dýchacch svalů (13). Trnink můžebýb silový vy- trvalostn anebo zaměřený na zlepšen zapojen dýchacch svalů do ndechu a výdechu (s ncvikem sprvnho poměru dtky ndechu a výdechu). V tabulce 2 jsou uvedeny výsledky studi, kter se zab,ývaly inspiranm() a exspiranm (EMT) svalovým trninkem u nemocných s poruchami dýchn. Dechov pomůcky Threshold inspiratory muscle trainer a Threshold positive expiratory pressrrre Jednou z možnostpro clený trnink dýchacch svalů je využitthreshold inspiratory muscle trainer () a Threshold positive expiratory pressure (PEP). Jedn se o dechov pomůcky, kterlze 2.5. ústnhoi nosnho tlaku.'většinou se tato hodnota nastavuje na 30 7o maáminho ndechovho, resp. qýdechovho ústn}rotlaku. Po nastaven odporu ryzioterapeut kontroluje, zda pacient zvlďne sprvně dýchat přes dechovou pomůcku s nastayen]m odporem (zachováni poměru dlky ndechu a v;,dechu, udržennastaven polohy těla, sprvný dechový stereo p atd.). Pokud to pacient nezvld, snižy zioterapeut odpor na dechov pomůcce na takovou hodnotu, při kter je pacient schopen dodržet podmnky korigovan pozice a sprvnho stereotypu dýchn. Pokud pacient subjektivně netoleruje nastavený odpor (vyskytne se např. pocit tlaku v hlavě, pocit těžkho dechu, dušnost), je tak možnodpor snžit.pokud.vy:užtpro dýchn proti odporu buď během nde- chu nebo výdechu. Výhodou těchto pomůcek je možnost jejich využitv jakkoli poloze a možnost kombinace s ostatnmi technikami plicn rehabilitace (drenžni tec};lniky, techniky k usnadněn expektorace, dechov g:ymnastika atd, ). Praktický ncvik dýchn s využitm dechových pomůcek Threshold PEP a Threshold však vyžaduje dostaten znalosti fyzioterapeutů nejen o problematice poruch dýchn, ale tak o zkladnch postupech, kter se pro ovlivněn dýchn s těmito dechovými pomůckami poaživaj.pro terapii tyto dechov pomůcky můžepacientům předepsat alergolog, pediatr nebo pneumolog. Na dechoqfch pomůckch je možnnastavit velikost odporu dle zjištěn maximin hodnoty ndechovho (Plmax) nebo výdechovho (PEmax) Dýchn s dechovou pomůckou Threshold v sedu s oporou o horn konetiny. Obn

4 nem fyzioterapeut od lkaře k dispozici hodnoty maximinch ndechových a výdechových ústnch tlaků, nastavuje odpor dle subjektivnho maxima pacienta a dle hodnocen techniky dýcinni s touto pomůckou. Pro inspiransvalový trnink se použvth- reshold. Clem dýchn s touto pomůckou je zlepšenkondice, zvýšensvalov sly a vytrvalosti ndechových svalů. Při praktickm provděn po nastaven přslušnhoodporu pacient dých ústy přes dechovou pomůcku Threshold. Pacient m na nose nasazený nosn klip. Ndech je proti odporu, ale nen maximln, výdech je delš než ndech. Celkov doba cvieni je vždy stanovena dle cle cviena aktulnho zdravotnho stavu obvykle během prvnho týdne minut. Postupně se celkov doba prodlužaje ažna 30 minut (obr. 1). Exspiransvaloqy' trnink vede ke zvýšensly výdechoqfch svalů a je možnjej v3llžit i pro ncvik efektivn expektorace. Pro EMT lze poažtdechovou pomůcku Threshold PEP. Výchori tluk nu pomůcce obvykle nastavujeme na 30 7o naměenho maximlnho výdechovho ústnhoi nosnho tlaku (PEmax) dle cle terapie. Při praktickm provděn po nastaven přslušnhoodporu pacient vydechuje ústy přes tuto dechovou pomůcku,z našklinick pržrxe se nm osvědilo při dýchn s dechovou pomůckou Threshold PEP preferovat ndech nosem. U pacientů proto nepoužvme nosn klip, pokud je pacient schopen vydechovat pouze ústy přes Threshold PEP, aniž by vydechoval i nosem. Pokud to pacient nezvld,použvme i u Threshold PEP nosn klip. I při dýchn s touto pomůckou nen ndech maximln, výdech je delš Obr. 3. Threshold PEP s obliejovou maskou. než ndech a je proti nastavenmu odporu. Celkov doba cvienje vždy stanovena individulně dle cle cviena aktulnho zdravotnho stavu, ale ne- přesahuje v prvnm týdnu 15 minut v jednom sezen (obr. 2). Dlku terapie můžeme zvyšovat do 30 minut. Při použvntto pomůcky k usnadněn mobility sekretu v dýchacch cestch je možno ji použivat několikrt denně a pro efektivn expektóraci kombinovat s dalšmitechnikami pro usnadněn expektorace. Pacient nesm dýchn s pomůckami Threshold a Threshold PEP vnmat jako vyerpvajc, nepřjemn, během dýchn by se neměly vyskytovat patologick souhyby (např. nadměrn elevace ramennch pletenců během ndechu, kyfotizace pteře během výdechu apod.). V prvnm týdnu terapie s těmito pomůckami je vhodn vložit pauzu přibližně jednu minutu po 5-10 proveden;i;ch dešchdle aktulnch schopnost pacienta. Výše uvedenou dlku terapie a poet opakovnj e možn měnit. Terapii stanovujeme individulně dle aktulnho zdravotnho stavu a typu onemocněn. Pokud nemocný nen schopen obemknout rty nustek a toto obemknut udržet během dýchn, můžememsto nústku použtobliejovou masku (obr. 3). Při terapii s těmito pomůckami doporuujeme nemocným ve vložených pauzch doplňovat dostatenmnožstvtekutin k eliminaci pocitu sucha v ústech. 3. ZÁvĚR _ Protože se v klinick praxi setkvme nejen s oslabenm ndechových nebo výdechových svalů u pacientů s onemocněnm dýchacho systmu, Obn 2. Dýchn s dechovou pomůckou Threshold PEP vleže na boku. ale tak u ostatnch onemocněn roztroušen mozkomšni skleróza, transverzln mšnlze, nervosvalov onemocněn atd., je velmi důležit zvolit vhodnou terapii pro zvýšensvalov sly dýchacch svalů ajejich zapojen do dechovho-"yl191

5 š ř ž ů ůž ž ý ů ř ý ů ř š ř š ž ž ý ý ě ě Č ý ó Í Á ÁČ š ř ř ý ý Ť ď Á ý ů ř š ě ů ř ě ř

Standard komplexní plicní rehabilitace u nemocných s CHOPN

Standard komplexní plicní rehabilitace u nemocných s CHOPN Standard komplexní plicní rehabilitace u nemocných s CHOPN Mgr. K. Neumannová, Ph.D. Katedra fyzioterapie a katedra přírodních věd v kinantropologii, FTK UP Plicní rehabilitace: definice ATS/ERS 2006 Plicní

Více

Doporučený postup ČPFS pro diagnostiku a léčbu stabilní CHOPN

Doporučený postup ČPFS pro diagnostiku a léčbu stabilní CHOPN 1 Sekce bronchiálních obstrukcí ČPFS Doporučený postup ČPFS pro diagnostiku a léčbu stabilní CHOPN Rozšířená verze Autoři: Vladimír Koblížek, Jan Chlumský, Vladimír Zindr, Kateřina Neumannová, Jakub Zatloukal,

Více

Doporučený postup ČPFS pro diagnostiku a léčbu stabilní CHOPN

Doporučený postup ČPFS pro diagnostiku a léčbu stabilní CHOPN 1 Doporučený postup ČPFS pro diagnostiku a léčbu stabilní CHOPN Krátká definitivní verze Vladimír Koblížek, Jan Chlumský, Vladimír Zindr, Kateřina Neumannová, Jakub Zatloukal, Jana Kociánová, Jaromír Zatloukal,

Více

Rehabilitace u nemocných s kardiovaskulárním onemocněním

Rehabilitace u nemocných s kardiovaskulárním onemocněním DOPORUâENÍ PRO... Doporučené postupy vycházejí ze soudobých poznatků lékařské vědy a považují se za postupy lege artis. Jedná se však o doporučení, nikoliv předpisy, proto je nutný individuální přístup

Více

lékařská sekce Hradec Králové Univerzita Hradec Králové 11. 12. dubna 2014 celostátní konferenci pořádá

lékařská sekce Hradec Králové Univerzita Hradec Králové 11. 12. dubna 2014 celostátní konferenci pořádá Sborník abstrakt lékařská sekce Hradec Králové Univerzita Hradec Králové 11. 12. dubna 2014 celostátní konferenci pořádá Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP Plicní klinika LF UK a FN

Více

Doporučený postup pro diagnostiku a léčbu chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN)- stabilní fáze

Doporučený postup pro diagnostiku a léčbu chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN)- stabilní fáze Doporučený postup pro diagnostiku a léčbu chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN)- stabilní fáze Definice CHOPN je léčitelné onemocnění, kterému lze předcházet. CHOPN má významné mimoplicní účinky,

Více

Předmět vyžaduje teoretické znalosti a praktické dovednosti z výuky předmětu tělesná výchova na ZŠ a SŠ.

Předmět vyžaduje teoretické znalosti a praktické dovednosti z výuky předmětu tělesná výchova na ZŠ a SŠ. IKS-ATLETIKA 1 Předkládám teoretické podklady (učební text) k praktickému studijnímu předmětu Atletika 1 (zkr. KAS/AT1, KAS/KAT2) v podobě distančního textu pro studijní obor Tělesná výchova a sport v

Více

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií. Ošetřování pacientů po operacích plic. Bc. Jana Truhlářová

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií. Ošetřování pacientů po operacích plic. Bc. Jana Truhlářová Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Ošetřování pacientů po operacích plic Bc. Jana Truhlářová Diplomová práce 2011 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární

Více

SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA V BRATISLAVE. Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA V BRATISLAVE. Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA V BRATISLAVE Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií PREVENCE A FYZIOTERAPIE U HRÁČŮ AMERICKÉHO FOTBALU Diplomová práca Študijný program: Študijný odbor:

Více

ZÁKLADY FYZIOTERAPIE A VYŠETŘOVACÍ METODY I. Autor: PhDr.Eva Buchtelová, Ph.D.

ZÁKLADY FYZIOTERAPIE A VYŠETŘOVACÍ METODY I. Autor: PhDr.Eva Buchtelová, Ph.D. ZÁKLADY FYZIOTERAPIE A VYŠETŘOVACÍ METODY I Autor: PhDr.Eva Buchtelová, Ph.D. Obsah 1. Úvod do předmětu, vymezení základních pojmů 2. Anamnéza 3. Dechová gymnastika 4. Aktivní pohyb, druhy svalových kontrakcí

Více

Sborník abstraktů. III. absolventská konference Katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury

Sborník abstraktů. III. absolventská konference Katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury Sborník abstraktů III. absolventská konference Katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury Sborník abstraktů odborné konference konané ve dnech 18. - 19. 6. 2010 v Olomouci Olomouc 2010 1 Obsah 1. PARKINSONOVA

Více

VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA. Funkční diagnostika. Zdeněk Vilikus

VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA. Funkční diagnostika. Zdeněk Vilikus VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA Funkční diagnostika Zdeněk Vilikus Praha 2012 Autor: Zdeněk Vilikus Praha 2012. ISBN 978-80-904815-8-9. Vysvětlení použitých ikon cíle a obsah kapitoly úkol

Více

Didaktika atletiky. Vítězslav Prukner, Iva Machová. Oponenti: Doc. PaedDr. František Langer, CSc. Mgr. Marie Valová, Ph.D.

Didaktika atletiky. Vítězslav Prukner, Iva Machová. Oponenti: Doc. PaedDr. František Langer, CSc. Mgr. Marie Valová, Ph.D. Didaktika atletiky Vítězslav Prukner, Iva Machová Oponenti: Doc. PaedDr. František Langer, CSc. Mgr. Marie Valová, Ph.D. Publikace byla zpracována a vydána v rámci projektu ESF Inovace kombinované formy

Více

Primární ciliární dyskineze. Část 2. Diagnostika a léčba

Primární ciliární dyskineze. Část 2. Diagnostika a léčba Primární ciliární dyskineze Část 2. Diagnostika a léčba Primary ciliary dyskinesia Part 2. Diagnostics and therapy JANA Djakow 1, T. Svobodová 1, J. Uhlík 2, Z. Kabelka 3, L. Smolíková 4, O. Cinek 1, PETR

Více

LÉČEBNÁ REHABILITACE U PARKINSONOVY NEMOCI

LÉČEBNÁ REHABILITACE U PARKINSONOVY NEMOCI LÉČEBNÁ REHABILITACE U PARKINSONOVY NEMOCI MUDr. Pavel Ressner 1, Dana Šigutová 2 1 Neurologická klinika FNsP Ostrava-Poruba, 2 Klinika léčebné rehabilitace, FNsP Ostrava-Poruba V tomto článku podáváme

Více

Ošetřovatelská péče v interních oborech

Ošetřovatelská péče v interních oborech Ošetřovatelská péče v interních oborech Yvetta Vrublová ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ.1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PRIORITNÍ OSA: 2 ČÍSLO OBLASTI PODPORY: 2.2 INOVACE

Více

MUDr. Petr Vondráček

MUDr. Petr Vondráček Zllatý standard péče o paciienty s Duchenneovou a Beckerovou svalovou dystrofiií (DMD/BMD) MUDr. Petr Vondráček Klinika dětské neurologie, Fakultní nemocnice Brno a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Více

Standardy péče o pacienty se spinální svalovou atrofií. www.dumrodin.cz www.spinalka.cz

Standardy péče o pacienty se spinální svalovou atrofií. www.dumrodin.cz www.spinalka.cz Standardy péče o pacienty se spinální svalovou atrofií www.dumrodin.cz www.spinalka.cz Tato brožura vychází ze Společného protokolu pro standard péče o pacienty se spinální svalovou atrofií (Consensus

Více

HYGIENA HORNÍCH CEST DÝCHACÍCH SOUČÁST LÉČEBNÉ REHABILITACE

HYGIENA HORNÍCH CEST DÝCHACÍCH SOUČÁST LÉČEBNÉ REHABILITACE HYGIENA HORNÍCH CEST DÝCHACÍCH SOUČÁST LÉČEBNÉ REHABILITACE PaedDr. Libuše Smolíková Klinika rehabilitace, UK Praha, 2. lékařská fakulta a FN v Motole, Praha Opakované záněty vedlejších dutin a horních

Více

Fyziologie respiračního systému

Fyziologie respiračního systému Pavel Dostál 1. Základní funkce respiračního systému 1.1 Výměna plynů Základním úkolem respiračního systému je zabezpečit organismu výměnu plynů - přívod kyslíku a odstraňování oxidu uhličitého. Je to

Více

JAK ŽÍT S CHOPN? Chronická Obstrukční Plicní Nemoc

JAK ŽÍT S CHOPN? Chronická Obstrukční Plicní Nemoc JAK ŽÍT S CHOPN? Chronická Obstrukční Plicní Nemoc V. Vondra, S. Kos, E. Králíková, J. Musil, F. Salajka, J. Zatloukal Aktualizované vydání 2011 50 Obsah: Úvodem...4 Co je CHOPN...5 Proč CHOPN svojí závažností

Více

ROZVOJ A DIAGNOSTIKA SILOVÝCH SCHOPNOSTÍ Havel, Z., Hnízdil, J., aj.

ROZVOJ A DIAGNOSTIKA SILOVÝCH SCHOPNOSTÍ Havel, Z., Hnízdil, J., aj. Pedagogická fakulta UJEP v Ústí nad Labem, Katedra tělesné výchovy ROZVOJ A DIAGNOSTIKA SILOVÝCH SCHOPNOSTÍ Havel, Z., Hnízdil, J., aj. Ústí nad Labem 2009 Vědecký redaktor: PhDr. Jan Šíma, CSc. Autoři:

Více

VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA TVORBA KONDIČNÍCH PROGRAMŮ

VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA TVORBA KONDIČNÍCH PROGRAMŮ VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA TVORBA KONDIČNÍCH PROGRAMŮ PALESTRA 2012 Autoři: Petr Řehoř Daniela Stackeová Jana Kruková Palestra 2012 ISBN 978-80-87723-06-7 Obsah 1. Hodnocení pohybového

Více

sesterská sekce Hradec Králové Univerzita Hradec Králové 11. 12. dubna 2014 celostátní konferenci pořádá

sesterská sekce Hradec Králové Univerzita Hradec Králové 11. 12. dubna 2014 celostátní konferenci pořádá Sborník abstrakt sesterská sekce Hradec Králové Univerzita Hradec Králové 11. 12. dubna 2014 celostátní konferenci pořádá Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP Plicní klinika LF UK a FN

Více

Průvodce. správného výběru vozíku. pro spinální pacienty

Průvodce. správného výběru vozíku. pro spinální pacienty Průvodce správného výběru vozíku pro spinální pacienty Průvodce je určen pro lékaře specialisty v oboru rehabilitačního lékařství, neurologie a ortopedie, kteří obvykle vozíky předepisují, a revizní lékaře,

Více

PNEUMOLOGIE PŘÍLOHU PŘIPRAVILA ČESKÁ PNEUMOLOGICKÁ A FTIZEOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP VE SPOLUPRÁCI S NAKLADATELSTVÍM GASSET

PNEUMOLOGIE PŘÍLOHU PŘIPRAVILA ČESKÁ PNEUMOLOGICKÁ A FTIZEOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP VE SPOLUPRÁCI S NAKLADATELSTVÍM GASSET PNEUMOLOGIE PŘÍLOHU PŘIPRAVILA ČESKÁ PNEUMOLOGICKÁ A FTIZEOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP VE SPOLUPRÁCI S NAKLADATELSTVÍM GASSET A S PODPOROU ČASOPISU A PARTNERŮ. ODBORNÁ SPOLUPRÁCE: PRIM. MUDR. STANISLAV

Více

Návrh a ověření kompenzačních cvičení u taneční skupiny BUD.SIDE (bakalářská práce)

Návrh a ověření kompenzačních cvičení u taneční skupiny BUD.SIDE (bakalářská práce) JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU Návrh a ověření kompenzačních cvičení u taneční skupiny BUD.SIDE (bakalářská práce) Autor práce: Jan Hanč,

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Plzeň 2013 Lucie Vaníčková FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Specializace ve zdravotnictví B 5345 Lucie Vaníčková

Více

Univerzita Palackého v Olomouci. Fakulta tělesné kultury

Univerzita Palackého v Olomouci. Fakulta tělesné kultury Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury REHABILITACE PORUCH ROVNOVÁHY A HYPOKINEZE U PACIENTŮ S PARKINSONOVOU CHOROBOU Diplomová práce (bakalářská) Autor: Andrea Strmisková Vedoucí práce:

Více

TĚLESNÉ PŘEDPOKLADY A POHYBOVÉ SCHOPNOSTI MLÁDEŢE PRO TRÉNINK LEDNÍHO HOKEJE

TĚLESNÉ PŘEDPOKLADY A POHYBOVÉ SCHOPNOSTI MLÁDEŢE PRO TRÉNINK LEDNÍHO HOKEJE TĚLESNÉ PŘEDPOKLADY A POHYBOVÉ SCHOPNOSTI MLÁDEŢE PRO TRÉNINK LEDNÍHO HOKEJE KLINIKA FUNKČNÍ DIAGNOSTIKY A REHABILITACE, FN u sv. Anny v Brně: Prof. MUDr. Petr DOBŠÁK, CSc., Prof. MUDr. Zdeněk PLACHETA,

Více