INVESTOVÁNÍ V RAKOUSKU základní právní & daňové aspekty

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INVESTOVÁNÍ V RAKOUSKU základní právní & daňové aspekty"

Transkript

1 INVESTOVÁNÍ V RAKOUSKU základní právní & daňové aspekty Následující podklady k základním právním a daňovým aspektům pro české společnosti plánující expanzi do Rakouska byly sestaveny na základě semináře: Investování v Rakousku, pořádaném Rakouskou obchodní komorou (WKÖ) v Praze dne 15. března Přispěvateli byli advokátní kancelář Schönherr, která obstarala právní část semináře, a VORLÍČKOVÁ PARTNERS ve spolupráci s LeitnerLeitner v části týkající se daňové problematiky. Zdůrazňujeme, že tyto podklady mohou být použity pouze k informačním účelům. Nezahrnují specifika každé individuální investice, která jsou závislá např. na velikosti investice, odvětví a/nebo formě aktivity (výroba, distribuce, výzkum a vývoj atd.) Proto výslovně zdůrazňujeme, že tyto podklady nenahrazují právní a daňové poradenství v individuálních situacích. V případě jakýchkoliv otázek v souvislosti s tímto materiálem nebo v souvislosti se zamýšleným investováním v Rakousku prosím kontaktujte: Wirtschaftskammer Österreich Krakovská 7 CZ Praha 1 T: F: E: Schönherr Praha Schönherr s.r.o. Dr. Martin Kubanek, Partner nám. Republiky 1079/1a CZ Praha 1 T: F: E: VORLÍČKOVÁ PARTNERS Lucie Vorlíčková Jungmannova 31 CZ Praha 1 T: F: E: Austrian Business Agency Birgit Reiter-Braunwieser (Direktor Osteuropa) Opernring 3 A-1010 Wien T: F: E: Schönherr Vídeň Schönherr Rechtsanwälte GmbH Georg Perkowitsch, Attorney Tuchlauben 17 A-1010 Wien T: F: E: LeitnerLeitner Andreas Sauer Am Heumarkt 7 A-1030 Wien T: F: E: d:\users\stolze\desktop\invest in austria _final (2).doc

2 - 2 - A. PRÁVNÍ ASPEKTY 1. Možné právní formy Rakouské společenstevní právo rozeznává následující hlavní právní formy společností: (i) společnost s ručením omezeným (Gesellschaft mit beschränkter Haftung - "GmbH"), (ii) akciovou společnost (Aktiengesellschaft "AG"), (iii) evropskou společnost ("SE"), (iv) veřejnou společnost (offene Gesellschaft "OG"), (v) komanditní společnost (Kommanditgesellschaft "KG"), (vi) tiché společenství (stille Gesellschaft "stges") a (vii) společnost občanského práva (Gesellschaft bürgerlichen Rechts "GesBR"). GmbH je zahraničními investory nejčastěji užívanou právní formou společnosti, protože kombinuje výhody samostatné právní entity (omezené ručení/nezávislost osob tvořících korporátní seskupení) s možností flexibilní správy společnosti, silné pozice společníků a nízkými náklady na založení a vedení (viz odst níže). V jistých případech, je-li to výhodné z daňového hlediska (nutno konzultovat s daňovým poradcem v každém individuálním případě), se používá tzv. "GmbH & Co KG". GmbH & Co KG je komanditní společnost, ve které dříve založená GmbH (investiční nástroj s minimálním základním kapitálem, 100% vlastněná investorem) je komplementářem bez podílu na zisku, zatímco investor sám je komanditistou s oprávněním na 100% podíl na zisku (viz odst. 2.6 níže). Pokud investor nepožaduje existenci nezávislé právnické osoby v Rakousku, může využít, jako alternativu dvou výše uvedených forem, vytvoření organizační složky (Zweigniederlassung) (viz odstavec 3 níže). 2. GmbH GmbH je formou společnosti obvykle užívanou nadnárodními společnostmi vstupujícími na rakouský trh. Je samostatnou právnickou osobou, a proto může vlastním jménem uzavírat smlouvy, nabývat práva a zavazovat se. Hlavní rysy jsou uvedeny níže: 2.1 Založení a vznik z časového hlediska Společnost GmbH může být založena jediným společníkem. Občanství nebo sídlo společníka nejsou rozhodující. GmbH vzniká okamžikem jejího zápisu do příslušného obchodního rejstříku. Za GmbH je možno jednat jménem před jejím vznikem, nicméně, toto jednání s sebou nese případnou osobní odpovědnost jednajících osob a zakladatelů. Zápis do obchodního rejstříku trvá obvykle přibližně 2 týdny od podání příslušného návrhu na registraci GmbH. Protože návrh musí obsahovat všechny nezbytné dokumenty (např. společenskou smlouvu ve formě notářského zápisu, jmenování jednatele/lů, a jejich podpisové vzory, potvrzení rakouské banky, že byl splacen minimální základní kapitál), je nutné přičíst další 2 týdny k přípravě návrhu.

3 - 3 - Investor však také může nabýt 100% podíl v tzv. ready-made společnosti, tj. společnosti, kterou většina předních rakouských právních a daňových poradců zakládá pro tyto účely v rámci služeb pro své klienty. V takovém případě přejde vlastnictví podílu na investora bezprostředně po ověření převodu notářem; následný zápis převodu obchodního podílu do obchodního rejstříku je pouze deklaratorní. Pokud musí investor jednat rychle, může tímto způsobem realizovat svoji přítomnost v Rakousku během několika dní. 2.2 Náklady a poplatky při založení Náklady na založení GmbH činí obvykle EUR včetně nákladů spojených s právními a notářskými službami a soudními poplatky. Tyto náklady nejvýše do 20 % základního kapitálu (pokud je tak stanoveno ve společenské smlouvě) mohou být také přeneseny na nově založenou GmbH. GmbH musí uhradit 1% kapitálovou daň (Gesellschaftssteuer), vypočtenou na základě celkových kapitálových vkladů (tj. základní kapitál plus eventuální příplatky). Ovšem existují i schémata, podle kterých se dá této povinnosti vyhnout; pokud investor zamýšlí vložit do GmbH kapitál dostatečně přesahující minimální základní kapitál požadovaný právními předpisy. 2.3 Kapitál a ručení společníka Minimální základní kapitál činí EUR, ze kterého musí byt nejméně EUR splaceno v době vzniku GmbH. Společníci GmbH jsou povinni splatit základní kapitál a splnit příplatkovou povinnost (Nachschusspflicht) stanovenou (fakultativně) ve společenské smlouvě, nicméně neodpovídají za závazky společnosti (jsou na osobě společnosti nezávislí). Výjimky zahrnují případy nezákonného zpětného vyplacení vkladu a zneužití formy společnosti. 2.4 Správa společnosti GmbH vytváří nejméně dva orgány společnosti: valnou hromadu (Generalversammlung) a jednatele (Geschäftsführer). Zřízení dozorčí rady (Aufsichtsrat) je obligatorní, jen pokud jsou splněny určité limity 1 (nicméně může být fakultativně ustanovena v jakékoliv GmbH). Z dalších fakultativních orgánů společnosti, které mohou být zřízeny, lze zmínit např. poradní výbor. Společníci GmbH mají rozsáhlá kontrolní a informační oprávnění zahrnující jmenování a odvolávání jednatelů, vydávání závazných pokynů jednatelům (i ve vztahu ke každodenní obchodní činnosti) a schvalování roční účetní závěrky. Svá práva mohou vykonávat buď na valné hromadě, nebo ve většině případů písemnými oběžníky. 1 Zejména pokud GmbH má v průměru více než 300 zaměstnanců; viz též čl. 29 odst. 1 zákona o společnosti s ručením omezeným

4 - 4 - GmbH může mít jednoho nebo více jednatelů (Geschäftsführer) s tím, že žádný z nich nemusí být rakouským státním příslušníkem. Dle rakouských právních předpisů by alespoň jeden z jednatelů měl mít místo svého trvalého pobytu (gewöhnlicher Aufenthalt) v Rakousku; toto lze doporučit, neboť je tak zajištěna jejich přítomnost pro provedení úkonů, které musí být učiněny osobně (např. podání na obchodní rejstřík) jakož i vyhotovení jiných obdobních dokumentů, které musí být taktéž jednateli osobně podepsány. Pokud to však investor nemá v úmyslu, může využít služeb specializovaných společností. 2.5 Účetnictví a audit Společnosti GmbH jsou povinny vyhotovit roční účetní závěrku dle rakouských obecně uznávaných účetních zásad (GAAP). Účetní závěrka musí být podána na příslušný obchodní rejstřík. Nesplnění této povinnosti je sankcionováno uložením peněžité pokuty společnosti a také jejím jednatelům. Roční účetní závěrka nevelkých GmbH nepodléhá povinně externímu auditu (na rozdíl od středních a velkých GmbH) GmbH & Co. KG Po založení GmbH mohou investor a GmbH pro účely podnikání založit komanditní společnost (GmbH & Co. KG). V takovém případě GmbH jako komplementář (Komplementär) jedná a řídí společnost GmbH & Co. KG za pevně stanovenou odměnu. Investor jako komanditista (Kommanditist) má pouze právo na zisk společnosti. Ručení investora jako komanditisty je tak omezeno pouze do výše sumy (Haftsumme) zapsané v příslušném obchodním rejstříku, která je stanovena dle komanditistova uvážení. Tato forma, která požaduje předchozí vznik GmbH dle odstavce , poskytuje někdy daňové výhody, neboť GmbH & Co. KG nepodléhá dani z příjmů. Uvedená forma tedy může být využita za účelem kombinování výhod GmbH (omezené ručení) s nižším daňovým zatížením, které se uplatňuje ve vztahu k organizačním složkám (stálá provozovna; viz níže). Rozhodnutí založit společnost GmbH v Rakousku, by však mělo být pečlivě zhodnoceno daňovým poradcem za účelem zhodnocení, zda potenciální daňová úspora nepřevýší dodatečné náklady na založení a administrativu. 2 GmbH střední velikosti splňuje alespoň dvě z následujících tří kritérií: (i) bilanční suma 4,84 milionu EUR (ii) celkové roční příjmy 9,68 milionu EUR, (iii) 50 zaměstnanců (roční průměr); velké GmbH splňují alespoň dvě z následujících tří kritérií: (i) bilanční suma 19,25 milionů EUR (ii) celkové roční příjmy 38,5 milionů EUR, (iii) 250 zaměstnanců (roční průměr).

5 Organizační složka (Zweigniederlassung) Organizační složka je považována za součást podniku (v tomto případě investora), jež byla založena na delší časové období a je organizačně a místně oddělena od jeho podniku. Sama o sobě není právnickou osobou. Proto osobou, která uzavírá smlouvy, nabývá práva a zavazuje se, je vždy společnost provozující podnik (tj. investor). Hlavní rysy jsou uvedeny níže: 3.1 Zřízení a časové hledisko Organizační složka musí být zřízena ještě před jejím zápisem do obchodního rejstříku. Skutečnost, že organizační složka byla zřízena, musí být také prokázána odpovídajícím způsobem příslušnému obchodnímu rejstříku. Zatímco v některých případech postačí pouhá nájemní smlouva spolu s formálním stanoviskem zástupců společnosti, mohou čas od času obchodní rejstříky požadovat potvrzení od kompetentní rakouské obchodní komory, že organizační složka byla zřízena. Jakmile byly shromážděny všechny požadované dokumenty a organizační složka byla zřízena, trvá zápis organizační složky příslušným obchodním rejstříkem obvykle 1-2 týdny od podání žádosti. Pokud si obchodní rejstřík vyžádá potvrzení obchodní komory (viz výše), je třeba počítat s dalšími 1-2 týdny. 3.2 Náklady a poplatky spojené se zřízením Poplatky spojené s právním poradenstvím a se zápisem organizační složky dosahují zhruba stejné výše jako v případě GmbH, tj. cca EUR, neboť výhoda nižších požadavků na dokumentaci (především s ohledem na to, že celý proces se obejde bez notáře) je na druhé straně spojena se složitější registrační procedurou. Daň z kapitálu (Gesellschaftssteuer) pro tento případ není stanovena. 3.3 Zastupování Společnosti, jež mají své sídlo v České republice a zřídí organizační složku v Rakousku, si mohou, ale nemusí, ustanovit stálého zástupce (ständiger Vertreter) organizační složky. Tento stálý zástupce musí mít trvalé bydliště/pobyt v Rakousku. Pokud není ustanoven, pak zastupuje rakouskou organizační složku výkonný orgán zahraniční společnosti (představenstvo/jednatelé). 3.4 Účetnictví a audit Roční účetní závěrka zahraniční společnosti (investora) musí být uložena do sbírky listin obchodního rejstříku. Nesplnění této povinnosti je sankcionováno uložením peněžité pokuty společnosti a také jejím jednatelům. B. DAŇOVÉ ASPEKTY INVESTOVÁNÍ V RAKOUSKU I. Úvod

6 - 6 - Rakousko je pro mezinárodní investory výhodným velmi zajímavým místem. Jeho poloha uprostřed Evropy umožňuje dosáhnout během několika hodin jakéhokoli místa v Evropě. To je významná výhoda, zejména co se týká přístupu na trhy střední a východní Evropy. Kromě toho má Rakousko vynikající infrastrukturu i ekonomickou, právní a politickou stabilitu. A v neposlední řadě je třeba si uvědomit, že rozhodující výhodou tohoto místa jsou mírné a především spolehlivé daňové předpisy pro podniky. Důležitou roli zde hraje rovná sazba daně z příjmů právnických osob ve výši 25 %, implementované evropské předpisy i jeden z nejvýhodnějších nejmodernějších systémů skupinového zdanění v Evropě. Rozsáhlá síť více než smluv o zamezení dvojímu navíc zajišťuje spolehlivý právní stav i z mezinárodního hlediska. II. Daně v Rakousku 1. Daňové aspekty při volbě právní formy Nejprve lze provést hrubé rozdělení podniků společností na transparentní a netransparentní entity. V této oblasti se daňové právo řídí v podstatě právem společenstevním. Zatímco u osobních společností jsou společníci sami daňovými subjekty (princip transparentnosti), u kapitálových společností se striktně rozlišuje mezi společností a společníkem (princip rozlišení). Daňovým subjektem v případě kapitálových společností je tedy nejprve společnost. Až v případě výplaty zisků již zdaněných na úrovni společnosti dochází na úrovni společníka ke zdanění formou 25% daně z kapitálových výnosů. Díky tomu lze zisky tezaurovat a využít pozitivního efektu čisté hodnoty (tzv. Barwerteffekt). Z celkového pohledu je tak maximální sazba daně bez ohledu na efekty načasování omezena na 43,75 %. U fyzických osob a osobních společností může činí naproti tomu průměrná mezní sazba daně vzrůst až na 50 %. Vzhledem k tomu, že se jak na kapitálové tak na osobní společnosti vztahují převážně tytéž předpisy o stanovení zisku, je tedy kapitálová společnost z daňového hlediska pro podnikatelské činnosti zpravidla výhodnější. Co se týká právní formy, volí většina zahraničních investorů společnost s ručením omezeným (GmbH), a to díky poměrně jednoduchému založení s menšími náklady a také mírnějšímu zdanění. 2. Zdanění podniků obecně Kapitálové společnosti podléhají jakožto daňové subjekty dani z příjmů právnických osob (Körperschaftsteuer). Tato daň vzniká bez ohledu na tezaurování nebo výplatu zisků. Sazba daně činí v současné době 25 %. Daňová povinnost se týká u daňových rezidentů (sídlo nebo místo vedení v Rakousku) veškerých tuzemských i zahraničních příjmů, pokud nedojde k jejich omezení na základě smlouvy o zamezení dvojímu zdanění. Společnosti, které nemají sídlo nebo místo vedení v Rakousku, podléhají omezené daňové povinnosti, dotýkající se pouze jejich příjmů dosažených v Rakousku. Sazba daně je i v tomto případě 25 %. Daň z příjmů právnických osob se vybírá na základě daňového přiznání, podávaného zpravidla elektronickou formou. Platí se čtvrtletní zálohy. V případě ztrát platí společnosti s ručením omezeným minimální daň ve výši EUR ročně, u akciových společností činí tato daň EUR Tuto daň lze v dalších letech započíst na vyšší daň z příjmů.

7 Hlavní body zdanění podniků 3.1. Výnosy z podílů obchodních společností Aby se zabránilo několikanásobné zátěži zisků na úrovni obchodních společností, jsou běžné zisky z podílů zpravidla osvobozeny od daně z příjmů. To znamená, že výnosy přijímající společnosti plynoucí zpět vyplácející společnosti v zásadě nepodléhají dani z příjmů. Při tom je třeba rozlišovat mezi režimem pro (i) tuzemské výnosy z podílů, (ii) výnosy z mezinárodní podílové účasti (Schachtelbeteiligungen) a (iii) výnosy mezinárodní portfoliové účasti (Portfoliobeteiligungen). (i) Tuzemské výnosy z podílů Bez ohledu na výši podílu a dobu jeho držby jsou tuzemské výnosy z podílů vždy osvobozeny od daně z příjmů. Osvobození platí již od okamžiku pořízení podílu a bez ohledu na to, zda je podíl držen jako dlouhodobý nebo oběžný majetek. Naproti tomu zisky z prodeje podílu nebo z likvidace společnosti, jejíž podíly má držitel v majetku, podléhají dani z příjmů. Na úrovni vyplácející společnosti se sráží 25% daň z kapitálových výnosů s výjimkou případů, kdy výše podílu činí alespoň 10 % a příjemce výnosů z podílů je v Rakousku daňovým rezidentem. Případnou daň z kapitálových výnosů lze však započíst na daň z příjmů, takže tím nedochází ke ztrátě osvobození. (ii) Výnosy z mezinárodní podílové účasti (Schachtelbeteiligungen) Pro výnosy ze zahraničních podílů platí osvobození, pokud je daný podíl alespoň ve výši 10 % v držení alespoň po dobu jednoho roku (mezinárodní podílová účast - Schachtelprivileg). Příjmy z menších podílů nebo podílů držených méně než jeden rok pak obecně podléhají dani, pokud nejsou splněny podmínky podle (iii) (dobu držení lze však v zásadě splnit i následně). Na rozdíl od tuzemských podílů se tak mezinárodní podílová účast (Schachtelprivileg), a tedy i osvobození od daně vztahuje i na zisky z prodeje a ostatní změny (včetně ztrát hodnoty). Na tyto zisky z prodeje a ostatní změny však lze přijmout opci k daňové účinnosti. Běžné podíly na zisku zůstávají i tak od daně osvobozeny. Opci nelze odvolat a je závazná i pro další rozšíření stávající podílové účasti (Schachtelbeteiligung). Jestliže hlavní předmět podnikání zahraniční společnosti spočívá v dosahování pasivních příjmů a tyto příjmy nepodléhají v zahraničí dani srovnatelné s rakouskou dani z příjmů právnických osob (pravidelně < 15 %), dochází ke změně metody osvobození na metodu zápočtu, takže je nižší zahraniční daň započítávána na rakouskou daň z příjmů ( switch over ). Není-li možné započíst daň vzniklou na úrovni zahraniční korporace, kupříkladu v případě ztrát, lze uplatnit její převod na další období. Toto však neplatí pro zahraniční srážkovou daň na výplatu zisku. (iii) Zahraniční portfoliové účasti (Portfoliobeteiligungen) Portfoliová účast jsou podíly/účasti, u nichž není dosaženo minimální hranice pro osvobození mezinárodní podílové účasti (Schachtelbeteiligung) podle (ii) (10% podíl, celková držba alespoň jeden rok). Přesto jsou běžné výnosy z těchto účastí v zásadě osvobozeny od daně. Naproti tomu zisky z prodeje podílu nebo z likvidace společnosti,

8 - 8 - jejíž podíly má držitel v majetku, podléhají - stejně jako je tomu u tuzemských podílů - dani z příjmů, případně mohou být ztráty hodnoty zpravidla odečteny od základu daně. V každém případě to platí pro srovnatelné společnosti z EU. U společností se sídlem v EHP nebo ve třetím státě musí vedle srovnatelnosti existovat příslušná smlouva o úřední pomoci, aby bylo možno čerpat výnosy z podílů bez daně. I v případě portfoliových účastí může docházet ke změně metody osvobození na metodu zápočtu. Výnosy ze zahraničních portfoliových účastí nejsou osvobozeny tehdy, pokud zahraniční společnost podléhá zahraniční sazbě daně nižší než 15 % nebo je v zahraničí významně osvobozena od daně. I v tomto případě je možno daň započíst nebo převést tento zápočet na další období Úroky z cizího kapitálu při pořízení podílu Úroky v důsledku financování při pořízení podílu z cizích zdrojů jsou přes případnou daňovou neutralitu příštích výnosů z podílů považovány za daňový náklad. Týká se to však pouze skutečných úroků, nikoli kurzových ztrát, bankovních poplatků apod. Ohledně daňové odčitatelnosti bankovních poplatků a dalších vedlejších nákladů byla v současné době podána stížnost k rakouskému Nejvyššímu správnímu soudu (VwGH). Daňově neuznatelné jsou úroky z cizího kapitálu refinancujícího pořízení podílu v rámci téže skupiny firem Pravidlo nízké kapitalizace neplatí Ohledně daňového posouzení kapitálového vybavení společnosti neexistuje v Rakousku žádná zákonná úprava poměru mezi vlastním a cizím kapitálem. Podle legislativy nejvyššího soudu však musí být společnost ekonomicky přiměřeně kapitálově vybavena. Nepoměr mezi vlastními a cizími zdroji může vést k tomu, že se půjčky poskytnuté společnosti jejími společníky považují za náhradu vlastního kapitálu. Dokud však může společnost vykázat alespoň přiměřený stav vlastních prostředků, lze struktury financování utvářet relativně volně Časově neomezená přenositelnost ztrát Pokud společnost vykáže ztrátu, kterou nemůže uplatnit v témže hospodářském roce, lze tuto ztrátu převádět a započíst se zisky příštích období bez jakéhokoli časového omezení. Převedené ztráty z minulých let lze zpravidla započíst pouze v rozsahu 75 %. Zvláštní úpravu přenositelných ztrát obsahuje režim skupinového zdanění (viz kapitola 3.8.) Podpora výzkumu a vývoje Rakousko nabízí podnikatelům efektivní systém pobídek. Jedná se o přímé pobídky, daňová zvýhodnění a další opatření. Různé společnosti podporují výzkum a vývoj zčásti vlastními programy, tzv. Headquarter, a tím usazování a budování výzkumných center v Rakousku. Za náklady na výzkum a vývoj (včetně výzkumu na zakázku) mohou podnikatelé čerpat prémii za výzkum ve výši 10 % příslušných nákladů, která může

9 - 9 - spočívat ve mzdách a platech výzkumného personálu, v přímých investicích i v režijních nákladech přiřaditelných výzkumu. Nejnovější změny zákonů by sice měly vést od r ke zpřísnění předpokladů pro vznik nároku na uplatnění prémie za výzkum, avšak dosavadní pokrytí se v případě podpory výzkumu zvyšuje z EUR na EUR 1 mil. Při splnění stanovených předpokladů lze tedy uplatnit prémii až do výše EUR Pro náklady vznikající v rámci vlastního provozního výzkumu pokrytí i nadále není. Vedle toho má být od r možné požádat v případě vlastního provozního výzkumu finanční úřad o závaznou odpověď (ruling), která potvrdí existenci předpokladů pro uplatnění. K takové žádosti však má být zapotřebí posudek Rakouské společnosti na podporu výzkumu (FFG). Prémie za výzkum je na konci hospodářského roku připisována k dobru na účet odvodů, a to bez ohledu na výši příslušné daně z příjmů Daňově neutrální restrukturalizace V rámci zákona o dani z přeměn společností nedochází ke zdanění tichých rezerv, k němuž by jinak při přeměně docházelo. Tento zákon se vztahuje stejně tak na tuzemské jako na přeshraniční restrukturalizace. Přitom je možné spojení dvou nebo více společností do jedné (sloučení), přeměna kapitálové společnosti na osobní (přeměna zřízením), přechod majetku kapitálové společnosti na jejího hlavního společníka (přeměna sloučením), vklad (části) podniku nebo kapitálových podílů do kapitálové společnosti (vklad) a rozdělení majetku společnosti (rozdělení). Kromě toho je u osobních společností možné oddělení (reálné rozdělení) i spojení (sloučení). Daňové neutrality je zde dosaženo díky pokračování účetních hodnot před restrukturalizací. Majetek je tedy převáděn ve výši daňových hodnot nebo pořizovacích nákladů a nedochází k daňové realizaci tichých rezerv a případného goodwillu (Firmenwert). Navíc existují určitá zvýhodnění ohledně daní z převodu Právní jistota díky Tax Ruling V určitých citlivých oblastech, popř. v oblastech s náročným plánováním si lze za poplatek vyžádat u příslušného správce daně závaznou odpověď na otázky z oboru daňového práva (Advance Ruling). Tím mohou být z daňového hlediska zajištěny především úvahy o struktuře. Předpokladem je, že se jedná o věc ještě neprovedenou. Oblasti pro Advance Ruling se mohou týkat výhradně přeměn, záležitostí v rámci režimu skupinového zdanění, a zúčtovacích cen a od roku 2013 i posouzení předpokladů pro uplatnění prémie za výzkum. Právní jistoty, a tedy i jistoty plánování je dosaženo závazným rozhodnutím správce daně Rakouský režim skupinového zdanění Systém skupinového zdanění umožňuje společné zdanění daňových výsledků finančně propojených společností. Daňový výsledek všech členů skupiny se sloučí na úrovni zástupce skupiny (Gruppenträger) a zde se zdaní. Hospodářský výsledek i skutečné peněžní toky tím zůstanou zcela nedotčeny. Vytvoření daňové skupiny podniků je poměrně jednoduché. Podniky, které jsou navzájem finančně propojeny z více než 50 % (podíl na jmenovitém kapitálu nebo hlasovacích právech), mohou vytvořit daňovou

10 skupinu podniků podáním návrhu na vytvoření skupiny. Je třeba sjednat daňové vyrovnání, smlouva o odvodu hospodářského výsledku však není zapotřebí. (i) Členství Vedoucím skupiny může být každá tuzemská společnost, která je daňovým rezidentem Rakouska, a srovnatelné (zahraniční) společnosti EHP nebo EU, pokud mají svoji organizační složku v Rakousku. Členem skupiny může být každá kapitálová společnost, která je daňovým rezidentem Rakouska, i určité srovnatelné zahraniční společnosti. U zahraničních společností je členství ve skupině omezeno na první zahraniční úroveň. Vedoucím skupiny může být každá tuzemská společnost, která je daňovým rezidentem Rakouska, a srovnatelné (zahraniční) společnosti EHP nebo EU, pokud mají svoji organizační složku v Rakousku. (ii) Finanční propojení Potřebné finanční propojení z více než 50 % na jmenovitém kapitálu nebo hlasovacích právech může být vytvořeno přímou účastí nebo nepřímo prostřednictvím osobní společnosti. Kromě toho lze docílit propojení i přes účasti jiných členů skupiny. (iii) Připočtení hospodářského výsledku Obecně vypočte nejprve každý člen skupiny svůj vlastní daňový výsledek. V dalším kroku se tento výsledek přesune na nejbližšího vyššího člena skupiny. Tento postup se opakuje, až se všechny (sloučené) výsledky sejdou u zástupce skupiny, kde jsou saldovány. Pro tuzemské členy skupiny platí vždy celý daňový výsledek bez ohledu na skutečnou výši podílu (samozřejmě musí být dáno finanční propojení). U zahraničních členů skupiny se započítávají pouze ztráty, a to jen ve výši skutečné výše podílu. Přitom je třeba zdůraznit, že zahraniční ztráty se vypočtou dle rakouského práva, avšak současně je jejich uplatnitelnost v Rakousku omezena hodnotou stanovenou dle zahraničního daňového práva. Kromě toho dojde k dodanění ztrát uplatněných v Rakousku, pokud jsou nebo mohou být tyto ztráty uplatněny v zahraničí. Nejpozději při odchodu zahraničního člena ze skupiny nebo při ekonomickém rozdělení podobném takovému odchodu dojde k dodanění. Tento systém tedy nabízí pozitivní efekt čisté hodnoty (Barwerteffekt), neboť ztráty lze uplatnit ihned, ale k dodanění dojde až v příštích letech. (iv) Odpis goodwillu Další výhodu představuje vedle slučování hospodářských výsledků také odpis goodwillu v případě nákupu tuzemských členů skupiny s výjimkou nákupu koncernů. Nákup obchodního podílu (Share Deal) se tak dostává na roveň nákupu jednotlivých aktiv (Asset Deal). Odpis goodwillu předpokládá činnost pořizovaného člena skupiny. Proto nelze uplatňovat odpis goodwillu u čistě holdingové společnosti. Uplatňuje se firemní hodnota ve výši maximálně 50 % daňových pořizovacích nákladů podílu tuzemského člena skupiny, rozdělená na fiktivní dobu životnosti 15 let. Částečný odpis goodwillu naopak od

11 okamžiku vzniku členství ve skupině není možný. V praxi se zajištění odpisů goodwillu přikládá vždy velký význam, neboť se jedná o ne nevýznamné roční částky, které značně snižují základ daně. III. Resumé Rakousko je zajímavým místem pro podnikání a investice, a to nejen díky své centrální poloze a ekonomické a politické stabilitě. Rakouské daňové právo nabízí i některé další výhody: atraktivní sazbu daně z příjmů právnických osob ve výši 25 % mezinárodní právní jistoty díky rozsáhlé síti smluv o zamezení dvojímu zdanění rozsáhlá osvobození výnosů z podílů od daně - u mezinárodních podílových účastí (Schachtelbeteiligungen) včetně zisků z prodeje atraktivní režim skupinového zdanění časově neomezenou přenositelnost ztrát odpočet úroků v případě nabytí podílu žádné zákonné pravidlo nízké kapitalizace daňově neutrální (i přeshraniční) restrukturalizace právní jistoty díky Tax Ruling. Florian Zeitlinger Formatiert: Keine Aufzählungen oder Nummerierungen IV. České daňové aspekty podnikání v Rakousku Rozhodne-li se česká společnost podnikat v Rakousku, lze to realizovat prostřednictvím (i) dceřiné společnosti v Rakousku nebo (ii) stálé provozovny (resp. organizační složky) v Rakousku. V obou variantách je třeba respektovat úpravu smlouvy o zamezení dvojího zdanění mezi Českou a Rakouskou republikou 3 (dále SZDZ), která má přednost před národní právní úpravou. Níže si Vám dovolujeme shrnout nejdůležitější české daňové aspekty: 1. Založení dceřiné kapitálové společnosti v Rakousku Rakouská dceřiná společnost české společnosti je samostatný právní subjekt, který podléhá rakouskému právnímu řádu i rakouskému zdanění. Z českého pohledu jsou relevantní následující aspekty: (i) Skupinové zdanění Česká republika nezná úpravu skupinového zdanění, proto nelze aplikovat skupinové zdanění mezi českou mateřskou společností a rakouskou dceřinou společností. V úvahu tedy nepřichází zápočet zahraničních ztrát. (ii) Přeměny 3 č. 31/2007 Sb. m.s.

12 Daňově neutrální přeshraniční přeměny (např. přeshraniční fúze mateřské a dceřiné společnosti) jsou možné. Česká republika plně implementovala Směrnici Evropské unie o společném systému zdanění při fúzích, rozděleních, převodech aktiv a výměně akcií 4. (iii) Náklady související s účastí v dceřiné společnosti Náklady mateřské společnosti související s držbou podílů v dceřiné společnosti jsou daňově neuznatelný náklad. V případě úroků z úvěrů a půjček přijatých v období šesti měsíců před nabytím podílů platí fikce, že přímo souvisejí s držbou podílů (pokud poplatník neprokáže opak) a jsou daňově neuznatelné. Případné nepřímé náklady související s držbou podílů v dceřiné společnosti se omezují částkou 5 % z vyplacených příjmů z dividend, pokud není prokázána nižší výše. V případě poskytnutí půjčky nebo úvěru dceřinou společností, je uznatelnost souvisejících finančních nákladů na straně české společnosti nutno prověřit tzv. testem nízké kapitalizace (poměr vlastního kapitálu vůči finančním nákladům z úvěrů a půjček nesmí přesáhnout poměr 4:1). Je-li splatnost finančních nákladů odvislá od zisku dceřiné společnosti, jsou veškeré finanční náklady daňově neuznatelné. U dceřiné společnosti jsou úrokové výnosy předmětem zdanění pouze v Rakousku nepodléhají tedy české srážkové dani (čl. 11 SZDZ). (iv) Zahraniční podíly na zisku Zdanění výplaty podílu na zisku ze strany rakouské dceřiné společnosti české mateřské společnosti upravuje SZDZ v článku 12. Srážková daň nesmí překročit 10 %. V případě, že česká mateřská společnost vlastní nejméně 10 % kapitálu dceřiné společnosti, nelze aplikovat žádnou rakouskou srážkovou daň. Příjmy z dividend, podílů na zisku, vypořádacích podílů nebo podílů na likvidačním zůstatku (ve výši včetně daně sražené v zahraničí) plynoucí české společnosti z Rakouska, jsou předmětem samostatného základu daně a podléhají dani ve výši 15 %. Případná daň sražená v Rakousku bude započtena na českou daň. Vzhledem k implementaci příslušných směrnic Evropské unie 5 je však výplata dividend rakouskou dceřinou společností české mateřské společnosti osvobozena od české daně z příjmů, a to za splnění následujících podmínek: rakouská dceřiná společnost je rezident Rakouska (tzn. má právní formu uvedenou ve Směrnici, podléhá rakouské dani z příjmů (Körperschaftsteuer) česká mateřská společnost má právní formu a.s., s.r.o. nebo družstva a podíl na základním kapitálu dceřiné společnosti min. 10 % po dobu minimálně 12 měsíců (časový test může být splněn i dodatečně) (v) Licenční příjmy 4 č. 90/434/EHS 5 č. 90/435/EHS o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností

13 V případě úhrady licenčních poplatků mezi mateřskou a dceřinou společností činí srážková daň dle čl. 12 SZDZ 5 % hrubé částky licenčních poplatků. Za splnění následujících podmínek lze na základě implementace tzv. "úrokové směrnice EU" 6 uplatnit osvobození od srážkové daně v České republice: dceřiná společnost je daňový rezident EU 7 přímá kapitálová spojenost mezi mateřskou a dceřinou společností po dobu alespoň 24 měsíců příjemce úroků je jejich skutečným vlastníkem úroky nejsou přičitatelné stálé provozovně v ČR nebo ve třetím státu příjemci úroků bylo vydáno rozhodnutí o osvobození od srážkové daně od českého finančního úřadu (vi) Zisky z prodeje dceřiné společnosti V případě prodeje podílu na rakouské dceřiné společnosti má právo na zdanění tohoto příjmu pouze Česká republika (čl. 13/4 SZDZ). Příjem z prodeje podílu podléhá po snížení o nabývací cenu podílu na společnosti dani z příjmů právnických osob ve výši 19 %. 2. Účast na osobní společnosti v Rakousku V případě, že se česká společnost účastní rakouské osobní společnosti (nejčastěji rakouské komanditní společnosti) a z tohoto titulu pobírá příjmy, není daňový režim těchto příjmů speciálně upraven. Zákon o daních z příjmů upravuje pouze opačnou situaci tzn. příjmy z české komanditní společnosti. Chybějící právní úprava přináší mnoho nejasností a výkladových problémů, v praxi však tyto případy nejsou příliš časté. Česká společnost je jako český daňový rezident povinna zdanit své celosvětové příjmy. Pro daňové účely je třeba určit, zda se společnost účastní jako komplementář nebo jako komanditista, přitom je třeba vycházet z rakouského posouzení generovaných příjmů. V případě komplementáře je dle zástupců ministerstva financí třeba určit základ daně dle českých daňových pravidel. Daň z příjmů právnických osob činí 19 %, rakouskou daň z příjmů právnických osob ve výši 25 % lze započítat. Rozdíl lze zohlednit jako náklad příštích období. V případě komanditisty by se dle našeho názoru mělo postupovat stejně jako u komplementáře. Na příjmy z rakouské k.s. by se však u komanditisty mohlo pohlížet také jako na dividendové příjmy (zdanění v samostatném základu daně 15 %). Problém však může nastat v případě zápočtu zahraniční sražené daně (tzv. Quellensteuer), protože ta v Rakousku sražena nebyla (zdanění proběhlo na základě tzv. Körperschaftsteuer). 3. Vznik stálé provozovny v Rakousku Vznik stálé provozovny české společnosti v Rakousku upravuje SZDZ v článku 5. Dle SZDZ existují následující typy stálých provozoven: 6 č. 2003/49/EHS o společném systému zdanění úroků a licenčních poplatků 7 pro účely tzv. "úrokové směrnice EU"

14 tzv. kamenná trvalé místo k výkonu činnosti, jehož prostřednictvím je zcela nebo zčásti vykonávána činnost podniku (např. závod, kancelář, dílna, továrna atd.) stavebně-montážní staveniště nebo stavební, montážní nebo instalační projekt, který trvá déle než 12 měsíců tzv. službová poskytování služeb podnikem prostřednictvím zaměstnanců nebo jiných najatých pracovníků, pokud tyto činnosti trvají déle než 6 měsíců v jakémkoliv dvanáctiměsíčním období tzv. zástupcovská pokud osoba jedná na účet české společnosti v Rakousku a má a obvykle vykonává oprávnění uzavírat smlouvy jménem české společnosti (závislý zástupce) Stálá provozovna je pro daňové účely chápána jako daňový nerezident Rakouska a příjmy, které lze přičíst stálé provozně, podléhají rakouské dani z příjmů právnických osob ve výši 25 %. Zamezení dvojího zdanění Stálá provozovna české společnosti v Rakousku však nepředstavuje samostatný právní subjekt a nadále je chápána jakou součást české společnosti. Česká společnost je povinná ve svém účetnictví účtovat i o stálé provozovně. Česká společnost jako daňový rezident České republiky je povinna zdanit v České republice své celosvětové příjmy (tzn. i příjmy ze stálé provozovny), a to daní z příjmů právnických osob ve výši 19 %. Na základě aplikace metody zápočtu umožní Česká republika započíst rakouskou daň na českou daň z příjmů. Nezapočtená daň se stane daňově uznatelným nákladem příštího roku. 4. Zdanění českých zaměstnanců (rezidentů) Při realizaci projektů může dojít k situaci, kdy jsou zaměstnanci české společnosti pověření výkonem určitých činností u rakouské společnosti. Za současného zachování stávajícího českého pracovního poměru přicházejí v úvahu následující varianty: 4.1 Vyslání pracovníků do Rakouska Mezi českou a rakouskou společností je uzavřena smlouva o poskytování služeb, poradenství atd. Poradenství je poskytováno vyslaným zaměstnancem české společnosti u rakouské společnosti. Při vyslání vykonává český zaměstnanec nadále práci pro českou společnost, a to na základě příkazů české společnosti. Odměna zaměstnance za činnost v Rakousku podléhá rakouské dani z příjmů fyzických osob při splnění alespoň jedné z následujících podmínek: výkon činnosti déle než 183 dní během 12 měsíců v Rakousku odměny nehradí zaměstnavatel v ČR odměny jsou hrazeny stálou provozovnou české společnosti v Rakousku

15 Podléhá-li odměna zaměstnance zdanění v Rakousku, je česká společnost povinna odvádět zálohy na rakouskou daň z příjmů fyzických osob. Ke zproštění povinnosti odvádět zálohy na českou daň z příjmů podá příslušnou žádost na finanční úřad. Splňuje-li vyslání definici uvedenou v nařízení EU č. 883/2004 (dále nařízení), které řeší příslušnost předpisů sociálního zabezpečení, spadá zaměstnanec nadále do českého systému sociálního zabezpečení. Odvody do českého systému sociálního zabezpečení za něj nadále provádí česká společnost. 4.2 Mezinárodní pronájem pracovní síly Při mezinárodním pronájmu pracovní síly vykonávají zaměstnanci české společnosti práci v rakouské společnosti podle příkazů rakouské společnosti. Nadále jsou však odměňováni českou společností. Mezi českou a rakouskou společností je uzavřena smlouva o mezinárodním pronájmu pracovní síly. Mzda zaměstnanců podléhá zdanění dle místa výkonu činnosti tzn. rakouské dani z příjmů fyzických osob. Rakouská společnost je chápána jako ekonomický zaměstnavatel českých zaměstnanců a je povinna odvádět zálohy na dani z příjmů fyzických osob. Právní český zaměstnavatel podá žádost o zrušení povinnosti zálohovat daň z příjmů v České republice. Mezinárodní pronájem pracovní síly je dle posledních výkladů ČSSZ v souvislosti s nařízením č. 883/2004 nově není pro účely sociálního pojištění chápán jako vyslání. Za předpokladu, že jsou splněny znaky vyslání dle nařízení, spadá zaměstnanec nadále do českého systému sociálního zabezpečení více bod 4.1.

Základy zdanění. Kapitalizační podíly AT0000720065 EUR. Dividendové podíly AT0000720057 EUR

Základy zdanění. Kapitalizační podíly AT0000720065 EUR. Dividendové podíly AT0000720057 EUR Základy zdanění Následující údaje se vztahují výhradně na investory podléhající v Rakousku neomezeně dani (investoři se sídlem, bydlištěm či obvyklým pobytem v Rakousku). Ostatní investoři musí dodržovat

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Smlouva o zamezení dvojímu zdanění mezi Českou republikou a Běloruskem

Smlouva o zamezení dvojímu zdanění mezi Českou republikou a Běloruskem Smlouva o zamezení dvojímu zdanění mezi Českou republikou a Běloruskem Zuzana Potočková Praha, 26.1.2016 www.peterkapartners.com Účel smluv o zamezení dvojímu zdanění Určení základních pravidel pro možnost

Více

Daňově efektivní investice do nemovitostí v České republice. Ing. Jan Ingeduld. 24. dubna 2008

Daňově efektivní investice do nemovitostí v České republice. Ing. Jan Ingeduld. 24. dubna 2008 Daňově efektivní investice do nemovitostí v České republice Ing. Jan Ingeduld 24. dubna 2008 O společnosti / APOGEO úspěšně působí na trhu již od roku 2001. V lednu roku 2007 došlo ke sloučení poradenských

Více

4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku

4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku ÚČETNÍ A DAŇOVÉ SOUVISLOSTI ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH 4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku Dle 34 ZOK náleží právo na podíl na zisku především společníkům. Společníci se podílejí na zisku v poměru

Více

PETERKA & PARTNERS v.o.s.

PETERKA & PARTNERS v.o.s. PETERKA & PARTNERS v.o.s. Advokátní kancelář Praha - Bratislava - Kyjev Magdaléna Vyškovská daňový poradce EXPORT SLUŽEB Daňové aspekty vysílání pracovníků do členských států EU pro zaměstnance a zaměstnavatele

Více

Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond. Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA

Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond. Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA Zdanění fondu Daň z příjmů sazba a základ daně Výhodná sazba daně z příjmů 5 % Fond je alternativou ke

Více

Brno 9.10.2012 tomas.plesingr@fucik.cz

Brno 9.10.2012 tomas.plesingr@fucik.cz Vstup českých daňových subjektů na trh do Ruska z pohledu daně z příjmp jmů v ČR Fučík & partneři auditoři, daňoví poradci Tomáš Plešingr daňový poradce Brno 9.10.2012 tomas.plesingr@fucik.cz Vstup českých

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

SPECIFIKA FÚZÍ FONDŮ KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ S PROJEKTOVÝMI SPOLEČNOSTMI

SPECIFIKA FÚZÍ FONDŮ KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ S PROJEKTOVÝMI SPOLEČNOSTMI SPECIFIKA FÚZÍ FONDŮ KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ S PROJEKTOVÝMI SPOLEČNOSTMI Ing. Tomáš PACOVSKÝ 1 Obsah / Obecně ke zdanění fondů / Výplata zisku fondu / Fúze společností / Daňové dopady fúzí společností

Více

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU Obsah 1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU......... 2 1.1 Obecná právní úprava obchodního zákoníku a pojmy zde použité..... 2 1.2 Ovládací smlouva podle

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích.

Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích. Všeobecně Daně v Bavorsku Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích. Kromě toho existuje řada daňových úlev a

Více

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM - klady a zápory Samostatná práce pro předmět Management podniku Gabriela

Více

Ing. Michal Proks. Příkop 6, Brno tel., fax:

Ing. Michal Proks.  Příkop 6, Brno tel., fax: METODICKÉ SDĚLENÍ SPOLEČNOSTI AUDIT ÚČETNICTVÍ, s.r.o. EXPATRIOTI OSOBY EKONOMICKY AKTIVNÍ V ZAHRANIČÍ daň z příjmů l sociální a zdravotní pojištění Ing. Michal Proks ŘÍJEN 2012 www.auditucetnictvi.cz

Více

Případová studie daňově efektivní využití fondů kvalifikovaných investorů

Případová studie daňově efektivní využití fondů kvalifikovaných investorů Případová studie daňově efektivní využití fondů kvalifikovaných investorů Agenda / Studie projektu rezidenčního projektu s využitím fondu kvalifikovaných investorů, / Podstata procesu / Výhody a nevýhody

Více

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013 Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory Management podniku Alice Černá 2013 Členění podniků dle právní formy vlastnictví a) podniky jednotlivce (živnosti) - dle živnostenského zákona; - pravidelná

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.1 Vlastní zdroje základní kapitál, kapitálové fondy, fondy ze zisku, výsledek hospodaření za běžné období, za

Více

Obecná úprava obchodních společností a družstev. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.

Obecná úprava obchodních společností a družstev. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. Obecná úprava obchodních společností a družstev JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. Obecná charakteristika 1. Právní subjektivita, jsou právnické osoby 2. Založení na účelem podnikání (a.s. a s.r.o. mohou být

Více

Pravidla uplatnění lucemburské srážkové daně z dividend vyplácených společností PEGAS NONWOVENS SA

Pravidla uplatnění lucemburské srážkové daně z dividend vyplácených společností PEGAS NONWOVENS SA REGULATORNÍ OZNÁMENÍ Pravidla uplatnění lucemburské srážkové daně z dividend vyplácených společností PEGAS NONWOVENS SA LUCEMBURK/ZNOJMO, 30. září 2015 PEGAS NONWOVENS SA (dále jen "PEGAS" nebo "Společnost")

Více

5. KAPITOLA: SPECIFIKA ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM A AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

5. KAPITOLA: SPECIFIKA ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM A AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ÚČETNICTVÍ 3 5. KAPITOLA: SPECIFIKA ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM A AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek 1. Vznik společenství vlastníků jednotek právnické osoby... 1 2. SVJ účetní jednotka... 2 2.1. Účetní předpisy... 2 2.2. Účtování příspěvku

Více

1 VKLADY DO SPOLEČNOSTI

1 VKLADY DO SPOLEČNOSTI 1 VKLADY DO SPOLEČNOSTI 1.1 Definice a rozdělení vkladů S vklady do obchodních společností se setkáváme nejen při zakládání společností, ale i při zvyšování základního kapitálu. V mnoha případech jsou

Více

Politika výkonu hlasovacích práv

Politika výkonu hlasovacích práv Politika výkonu hlasovacích práv Účinnost ke dni: 22.07.2014 ZFP Investments, investiční společnost, a.s., se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4, IČO 242 52 654, zapsaná v obchodním rejstříku,

Více

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Zákon o obchodních korporacích spolu s novým občanským zákoníkem přinesly zásadní změny v zakládání a fungování obchodních

Více

Podnikání v České republice

Podnikání v České republice 1. Rámcové podmínky podnikání v České republice Od 1.5.2004 je členským státem Evropské unie. Tímto dnem se trh České republiky plně otevřel stávajícím i novým členským státům. nestanovila podnikatelským

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 5 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 4 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POŽADAVKY NA KAPITÁL INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ Česká národní banka podle 18e odst. 1 zákona

Více

Vztah k účetnictví Sestavit zahajovací rozvahu a otevřít účty.

Vztah k účetnictví Sestavit zahajovací rozvahu a otevřít účty. Založení obchodní společnosti Společnost se zakládá společenskou smlouvou podepsanou všemi zakladateli. Pravost podpisů zakladatelů musí být úředně ověřena. Společenská smlouva společnosti s ručením omezeným

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H : 392. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 250/2005 Sb., o závazných formulářích na podávání návrhů

Více

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňový systém Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Téma : Daň z příjmů právnických osob 1) Poplatník daně. 2) Zdaňovací období. 3) Předmět daně a osvobození příjmů od daně. 4) Základ daně. 5) Metodika stanovení

Více

PRÁVO SPOLEČNOSTÍ EU PREZENTACE 2015

PRÁVO SPOLEČNOSTÍ EU PREZENTACE 2015 PRÁVO SPOLEČNOSTÍ EU 1 PREZENTACE 2015 VÝVOJ SPOLEČENSKÉHO PRÁVA EU Základ pravomoci EU v této oblasti rozvoj právní úpravy svobody usazování v rámci volného pohybu osob První fází byla harmonizace vybraných

Více

ZPRÁVA PRO VALNOU HROMADU O HOSPODAŘENÍ SČOO

ZPRÁVA PRO VALNOU HROMADU O HOSPODAŘENÍ SČOO SPOLEČENSTVO ČESKÝCH OPTIKŮ A OPTOMETRISTŮ Praha 4, Novodvorská 1062/12 (IČO: 45773092) ZPRÁVA PRO VALNOU HROMADU O HOSPODAŘENÍ SČOO ZA ROK 2015 Zpracoval ing. Čestmír Kameš, daňový a účetní poradce Duben

Více

Cenné papíry a majetkové podíly. Michal Řičař Sandra Parmová

Cenné papíry a majetkové podíly. Michal Řičař Sandra Parmová Cenné papíry a majetkové podíly Michal Řičař Sandra Parmová Obsah Úvod Legislativní východiska Daňové souvislosti Pravidla oceňování Daňové dopady Daň vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně Účetní

Více

http://www.podnikatel.cz/clanky/jak-dostat-penize-z-firmy-kterouspoluvlastnite/ Jak můžete dostat peníze z firmy, kterou spoluvlastníte?

http://www.podnikatel.cz/clanky/jak-dostat-penize-z-firmy-kterouspoluvlastnite/ Jak můžete dostat peníze z firmy, kterou spoluvlastníte? http://www.podnikatel.cz/clanky/jak-dostat-penize-z-firmy-kterouspoluvlastnite/ Jak můžete dostat peníze z firmy, kterou spoluvlastníte? Poradíme vám 25. 7. Daniel Morávek Takřka všichni spolumajitelé

Více

RSJ Private Equity investic nı fond s prome nny m za kladnı m kapita lem, a.s. Politika vy konu hlasovacı ch pra v

RSJ Private Equity investic nı fond s prome nny m za kladnı m kapita lem, a.s. Politika vy konu hlasovacı ch pra v RSJ Private Equity investic nı fond s prome nny m za kladnı m kapita lem, a.s. Politika vy konu hlasovacı ch pra v Účinnost ke dni: 27.4.2016 Stránka 1 z 6 1. Úvodní ustanovení I. Zásady pro výkon hlasovacích

Více

Právní aspekty podnikání v Bulharsku

Právní aspekty podnikání v Bulharsku Právní aspekty podnikání v Bulharsku Martin Vacek Ředitel PETERKA & PARTNERS, Sofie www.peterkapartners.com Ochrana zahraničních investic Úprava systému podpory zahraničních investic od 17.3.2009: Došlo

Více

DAŇOVÉ PLÁNOVÁNÍ. Jiří Zoubek, LL.M.

DAŇOVÉ PLÁNOVÁNÍ. Jiří Zoubek, LL.M. DAŇOVÉ PLÁNOVÁNÍ Jiří Zoubek, LL.M. OBSAH I. Důvody a rizika daňového plánování II. Příklady daňového plánování > Alokace zisku - transferové ceny > Transparentní entity > Holdingové režimy > Skupinové

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Český daňový systém Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení

Více

ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA. Obchodní korporace. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz

ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA. Obchodní korporace. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz Právní úprava obchodních korporací zákon č. 90/20012, o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 02_2014 únor 2014

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ 3.1 Uzavření smluv s jednateli Společnost s ručením omezeným je právnickou osobou, která nemůže sama jednat a proto za ni musí jednat někdo jiný. Podle

Více

PRÁVO SPOLEČNOSTÍ EU PREZENTACE 2016

PRÁVO SPOLEČNOSTÍ EU PREZENTACE 2016 PRÁVO SPOLEČNOSTÍ EU 1 PREZENTACE 2016 VÝVOJ SPOLEČENSKÉHO PRÁVA EU Základ právní úpravy EU v této oblasti rozvoj svobody usazování v rámci volného pohybu osob První fází byla harmonizace vybraných částí

Více

Daň z příjmu a DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ FO Zpracoval: Daniel Vančura Pro výuku předmětu Fiktivní firma Daň z příjmů fyzických osob Daň z příjmů fyzických osob (DPFO) je daní přímou. Je stanovena zákonem o daních

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com LITERATURA Povinná literatura: SRPOVÁ, J. -- ŘEHOŘ, V. Základy podnikání: teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých podnikatelů.

Více

Převzetí jmění společníkem

Převzetí jmění společníkem KAPITOLA 21 Převzetí jmění společníkem 21.1 Vymezení převzetí jmění Zákon o přeměnách upravuje jako jednu z přeměn převzetí jmění společnosti přejímajícím společníkem. V důsledku této přeměny zaniká zanikající

Více

Základy účetnictví. 2. přednáška

Základy účetnictví. 2. přednáška Základy účetnictví 2. přednáška Formy sdělení účetních dat Účetnictví poskytuje informace v účetních výkazech: Bilance Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) Výkaz cash-flow (o toku peněz) Výkaz o změnách ve

Více

Aspekty řízení vlastního podniku

Aspekty řízení vlastního podniku Aspekty řízení vlastního podniku Osnova: Živnostenské podnikání Proces založení Volba místa podnikání Kroky po založení živnosti Proces řízení provozu živnosti Proces ukončení provozu živnosti Obchodní

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Obchodní společnosti jsou právnické osoby založené za účelem podnikání. Zakladateli mohou být právnické i fyzické osoby. Známe tyto formy: Obchodní

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

Usnesení Evropského parlamentu obsahující doporučení Komisi o statutu evropské soukromé společnosti (2006/2013(INI))

Usnesení Evropského parlamentu obsahující doporučení Komisi o statutu evropské soukromé společnosti (2006/2013(INI)) P6_TA(2007)0023 Satut evropské soukromé společnosti Usnesení Evropského parlamentu obsahující doporučení Komisi o statutu evropské soukromé společnosti (2006/2013(INI)) Evropský parlament, - s ohledem

Více

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Jedná se o příjmy ze samostatné činnosti dle 7 odst. 1 ZDP: a) příjem ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, b) příjem ze živnostenského podnikání, c) příjem

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

Představenstvo Dozorčí rada Prokura Detlef Müller Mario Freis Wilfried Kempchen Mgr. Blanka Doležalová Ing. Michaela Maurová Alena Šťastná Akcionáři společnosti Podíl Auditor OVB Holding AG 100 % Vorlíčková

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Podnikání PO Aktualizace od 1. ledna 2014 Právní úprava nový

Více

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností JANA SKÁLOVÁ Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností 2., aktualizované vydání Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: SKÁLOVÁ, J. Účetní a daňové souvislosti

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

Mezinárodní aspekty zdanění příjmů

Mezinárodní aspekty zdanění příjmů Mezinárodní aspekty zdanění příjmů Právní základ Všeobecná vzorová dohoda OECD k odstranění dvojího zdanění příjmů a majetku cíl: odstranit dvojí zdanění jako překážku volného hospodářského pohybu nejde

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno E hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, 616 00, Brno zapsána v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 84913, IČ: 03453600 TEL./FAX: 541 241 940, 541 212 066 GSM: 602 512 770, 603 290 439 E-MAIL:

Více

Ekonomika IV. ročník. 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným

Ekonomika IV. ročník. 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným Ekonomika IV. ročník 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným (s. r. o.) Společnost s ručením omezeným (s.r.o.) představuje jednoznačně nejpoužívanější

Více

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění Finanční účetnictví Přednáška 28.3. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění 33. skupina účtů. i zúčtovací vztahy k institucím sociálního a zdravotního pojištění zúčtovací

Více

Právní forma organizace. Právní formy podniku Veřejnoprávní organizace

Právní forma organizace. Právní formy podniku Veřejnoprávní organizace Právní forma organizace Právní formy podniku Veřejnoprávní organizace Právní forma podniku Podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná podnikatelem samostatně, pod vlastním jménem a na vlastní odpovědnost,

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

PETERKA & PARTNERS v.o.s.

PETERKA & PARTNERS v.o.s. PETERKA & PARTNERS v.o.s. advokátní kancelář Praha Bratislava - Kyjev Magdaléna Vyškovská Daňový poradce MEZINÁRODNÍ TRANSAKCE Z HLEDISKA DAŇOVÉHO Francouzsko-česká obchodní komora Praha, 5. 3. 2008 Program:

Více

Rozdělování zisku obchodní společnosti

Rozdělování zisku obchodní společnosti Rozdělování zisku obchodní společnosti 1. Pravidla pro rozdělování zisku... 1 2. Srážková daň z podílů na zisku... 3 3. Zálohy na podíl na zisku... 4 1. Pravidla pro rozdělování zisku Podmínky, za kterých

Více

Daňové dopady investice do Japonska - japonský systém zdanění - nejčastější právní formy - smlouva o zamezení dvojímu zdanění mezi ČR a Japonskem

Daňové dopady investice do Japonska - japonský systém zdanění - nejčastější právní formy - smlouva o zamezení dvojímu zdanění mezi ČR a Japonskem Daňové dopady investice do Japonska - japonský systém zdanění - nejčastější právní formy - smlouva o zamezení dvojímu zdanění mezi ČR a Japonskem 25.2.2015 Ostrava Japonský systém zdanění DPPO Celková

Více

Spolková republika Německo. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5.

Spolková republika Německo. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. Spolková republika Německo Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr informace o jurisdikci Německo je federativní parlamentní zastupitelská

Více

Základy účetnictví. 10. tématický okruh: Dlouhodobé zdroje financování

Základy účetnictví. 10. tématický okruh: Dlouhodobé zdroje financování Základy účetnictví 10. tématický okruh: Dlouhodobé zdroje financování Financování podniku kapitál sloužící k pořízení aktiv může pocházet z různých zdrojů rozhodujícím kritériem pro členění zdrojů financování

Více

Právní rizika při vstupu stavebních firem na zahraniční trhy

Právní rizika při vstupu stavebních firem na zahraniční trhy Právní rizika při vstupu stavebních firem na zahraniční trhy Magdaléna Vyškovská Daňový poradce www.peterkapartners.com Obsah Usazení Uznávání kvalifikace Volný pohyb služeb Vysílání pracovníků a pracovní

Více

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2009

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2009 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2009 Ing. Kateřina Illetško D P 1. Zásadní změny zákona o daních z příjmů V této kapitole jsou souhrnně uvedeny zásadní změny týkající se

Více

Daňová soustava. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňová soustava. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňová soustava Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Téma : Daň z příjmů právnických osob 1) Poplatník daně. 2) Zdaňovací období. 3) Předmět daně a osvobození příjmů od daně. 4) Základ daně. 5) Metodika stanovení

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2013 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2013 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12.

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2011 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013 Finanční právo 3. seminář 1. listopadu 2013 Daň z příjmů fyzických osob Zákon o daních z příjmů Daně z příjmů fyzických osob a právnických osob jsou upraveny zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Více

OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU

OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU Metodický list pro první soustředění kombinované formy Mgr. studia předmětu OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU ODOP (4 soustředění) Název tématického celku : Optimalizace daně z příjmů v oblasti vztahu

Více

Dopady změn daňové legislativy na FKI. Tomáš Pacovský, Partner Tax & Transaction APOGEO

Dopady změn daňové legislativy na FKI. Tomáš Pacovský, Partner Tax & Transaction APOGEO Dopady změn daňové legislativy na FKI Tomáš Pacovský, Partner Tax & Transaction APOGEO PROGRAM WORKSHOPU / Charakteristika fondů / Typy fondů / Sazba daně / Výplata dividendy z investičního fondu / Prodej

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevnou

Více

Podnikání českých firem ve Francii

Podnikání českých firem ve Francii Podnikání českých firem ve Francii Magdaléna Vyškovská Daňový poradce www.peterkapartners.com Obsah Usazení Uznávání kvalifikace Volný pohyb služeb Vysílání pracovníků a pracovní podmínky Stálá provozovna

Více

1 HLAVNÍ PRINCIPY ZDAŇOVÁNÍ FYZICKÝCH OSOB V ČESKÉ REPUBLICE

1 HLAVNÍ PRINCIPY ZDAŇOVÁNÍ FYZICKÝCH OSOB V ČESKÉ REPUBLICE Obsah Úvod........................................................ 17 1 HLAVNÍ PRINCIPY ZDAŇOVÁNÍ FYZICKÝCH OSOB V ČESKÉ REPUBLICE....................................... 21 1.1 Vývoj od roku 1993 do současnosti

Více

PETERKA & PARTNERS. v.o.s. Praha Bratislava - Kyjev. Ing. Dita Malíková daňový poradce

PETERKA & PARTNERS. v.o.s. Praha Bratislava - Kyjev. Ing. Dita Malíková daňový poradce PETERKA & PARTNERS v.o.s. Praha Bratislava - Kyjev Ing. Dita Malíková daňový poradce Daňové aspekty akvizice nemovitostních projektů v ČR (share deal vs asset deal) Diskusní setkání Stavebního fóra Praha,

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU)

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.3 Cizí zdroje - závazky podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, vymezení

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9 Úvod... 13 1 Finanční leasing v české legislativě... 15 1 Dodatečné vyměření daně při zjištění nesplnění podmínek pro uplatnění

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Management podniku - VŽ 1 Znalosti vztahující se k podnikání patří k základním právním a ekonomickým znalostem občana České republiky. Téměř každý občan je buď podnikatelem

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2016 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2016 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

Finanční asistence. Strašák? (Mýty. Fakta.)

Finanční asistence. Strašák? (Mýty. Fakta.) Finanční asistence. Strašák? (Mýty. Fakta.) Mgr. Ing. Zdeněk Mikuláš Mgr. Ing. Marcel Janíček 5. dubna 2016 Obsah 1. Co je to finanční asistence? 2. Regulace finanční asistence 3. Řešení zákazu finanční

Více

Pozměňovací návrh. k vládnímu návrhu zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů

Pozměňovací návrh. k vládnímu návrhu zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů Pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů (sněmovní tisk 1004) Poslankyně Heleny Langšádlové 1. 1. V části

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

FINANČNÍ PRÁVO DANĚ Z PŘÍJMŮ. 4. seminář 29. října 2015

FINANČNÍ PRÁVO DANĚ Z PŘÍJMŮ. 4. seminář 29. října 2015 FINANČNÍ PRÁVO DANĚ Z PŘÍJMŮ 4. seminář 29. října 2015 Daně z příjmů Daně z příjmů úvod, legislativa daně z příjmů právnických osob, odpisy, společná ustanovení. Zákon o daních z příjmů Daně z příjmů fyzických

Více

Základy účetnictví a administrativy 5 lekce

Základy účetnictví a administrativy 5 lekce Základy účetnictví a administrativy 5 lekce K U R Z " Z Á K L A D Y Ú Č E T N I C T V Í A A D M I N I S T R A T I V Y J E Z A Č Á T E Č N I C K Ý K U R Z, K T E R Ý N E P Ř E D P O K L Á D Á Ž Á D N É

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

6. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky

6. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky 6. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky Obsah kapitoly: vlastní a cizí zdroje krytí majetku základní kapitál, změny základního kapitálu kapitálové fondy výsledek hospodaření (rozdělení zisku, úhrada ztráty)

Více