nákupem a prodejem v rozhodující míře spotřebního zboží a služeb.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "nákupem a prodejem v rozhodující míře spotřebního zboží a služeb."

Transkript

1 Systém m a podsystémy vnitřního obchodu Obchod je specifická lidská ekonomická činnost charakterizovaná existencí zbožní výroby a v rámci ní směňování zboží, tj. užitnou hodnotou a hodnotou. HISTORICKY je vznik obchodu podmíněn společenskou dělbou práce. Obchod postupně vytváří samostatné odvětví národního hospodářství. Z věcného hlediska: Je systém vnitřního obchodu vymezen předmětem činnosti nákupem a prodejem v rozhodující míře spotřebního zboží a služeb. Z prostorového hlediska: Je systém vnitřního obchodu vymezen hranicemi státu tu. Z časového hlediska: Je systém vnitřního obchodu vymezen celoročně při respektování sezónních vlivů působících na poptávku a nabídku.

2 Systém m a podsystémy vnitřního obchodu Z legislativního hlediska Je obchodní operací každá směna vlastníka hmotného ho a nehmotného ho statku (užitného efektu) provedená na základě určité a určitelné obchodní smlouvy. Do systému prodávající strany vstupuje především obchodní, výrobní, dovozní a služby poskytující organizace Do systému kupující strany vstupuje především spotřebitel a současně obchodní, výrobní, dovozní a služby poskytující organizace FUNKCE VNITŘNÍHO OBCHODU

3 Funkce vnitřního obchodu Směnná Spojovací Překlenovací věcná prostorová časová Hodnototvorná Iniciační (marketingová) Racionalizační Kontrolní Ekologická

4 Členění systému vnitřního obchodu Velkoobchod Maloobchod Pohostinství a veřejn ejné stravování Cestovní ruch

5 Podnikatelské subjekty Právn vní úprava Obchodní zákoník (zákon č.513/1991 Sb.) ve znění pozdějších úprav. Občanský zákoník (zákon č.40/1964 Sb.) ve znění pozdějších úprav. Živnostenský zákoník Podnikání Soustavnáčinnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní zodpovědnost za účelem dosažení zisku. Podnikatel Osoba (fyzická nebo právnická) zapsaná do obchodního rejstříku. Osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění. Osoba, která podniká na základě jiného oprávnění (znalci, tlumočníci, drážní doprava). Fyzická osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence dle zvláštních předpisů.

6 Do obchodního rejstříku: Podnikatelské subjekty Obchodní společnosti Družstva Jiné právnick vnické osoby Zahraniční osoby Fyzická osoba s bydlištěm m na územíčr Podnik Se rozumí soubor hmotných (i osobních) a nehmotných složek podnikání. K podniku nálen leží věci, práva, jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování podniku. Obchodní majetek Souhrn majetkových hodnot (věcí,, pohledávek, práv v a penězi ocenitelné jiné hodnoty, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání.

7 Jednání podnikatele Podnikatelské subjekty Fyzická jedná osobně nebo prostřednictv ednictvím m zástupce. z Právnick vnická osoba jedná statutárn rním m orgánem nebo za ni jedná zástupce. Prokura Prokurou zmocňuje podnikatel prokuristu - fyzickou osobu k vymezeným právn vním úkonům, k nimž dochází při i provozu podniku. Obchodní jméno Název, pod kterým podnikatel činí právn vní úkony při p i podnikatelskéčinnosti. innosti. Nesmí být zaměniteln nitelné s obchodním m jménem jiného podnikatele. Obchodní tajemství Vešker keré skutečnosti výrobní,, obchodní,, technické povahy související s podnikem a mající skutečnou nebo potenciáln lní materiáln lní nebo nemateriáln lní hodnotu a v příslušných obchodních kruzích nejsou běžb ěžně přístupné,, mají být podle vůle v podnikatele utajeny a podnikatel jejich utajení zajišťuje.

8 Podnikatelské subjekty FORMY PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ: Podnik jednotlivce Obchodní společnosti osobní obchodní společnosti veřejn ejní obchodní společnost, komanditní obchodní společnost kapitálové obchodní společnosti společnost s ručen ením m omezeným akciová společnost Družstva Nepodnikové formy sdružov ování Konsorcium Kartel Holding Koncern syndikát

9 Založen ení společnost ností Podnikatelské subjekty Společenskou enskou (zakladatelskou smlouvou) Zakladatelskou listinou formou notářsk ského zápisuz Zakladatelské jmění Souhrn peněž ěžitých a nepeněž ěžitých vkladů všech společníků do společnosti Vklad společníka Tvoří souhrn peněž ěžitých i jiných penězi ocenitelných hodnot, které společník k se zavazuje vložit do společnosti a podílet se jím j m na výsledku hospodařen ení. Nepeněž ěžitý vklad musí být vložen do společnosti před p jejím m vznikem. Vznik společnosti Společnost vzniká dnem, kdy byly zapsána do obchodního rejstříku. Návrh N musí být podán n do 90 dnů od založen ení společnosti. Zákaz konkurence Členové společnosti se nemohou současn asně podílet na určitých formách podnikání v jiné společnosti. Rezervní fond Vytvořen ke krytí ztrát t z podnikání nebo na překlenutp eklenutí nepřízniv znivého období.

10 Podnikatelské subjekty ZADÁNÍ NA SAMOSTUDIUM PROSTUDOVAT NA CVIČEN ENÍ!!!! Veřejná obchodní společnost Komanditní společnost Společnost s ručením omezeným Akciová společnost Družstvo CO STUDOVAT PŘEDEVP EDEVŠÍM: Založení a vznik společností a družstva Vklady a základní jmění společností při zakládání a vzniku Práva a povinnosti společníků, členů, akcionářů Vytváření nutných fondů u kapitálových společností Podoby, druhy a formy akcií, zatímní listy, dluhopisy, list upisovatelů, Orgány společností

11 Formy koncentrace: Podnikatelské subjekty Na základě smlouvy kartely, dobrovolnéřetězce Spojení kapitálovou účastí mateřské a dceřinné podniky, koncerny, holdingy, trusty, Díky růstu velikosti podniku, že sám dosahuje dominantní pozice na trhu, aniž by se musel spojovat s podniky jinými nákupní centrály, kooperační podniky. Kartely a syndikáty Uskutečň čňují se na smluvním m základz kladě ujednání Cílem je omezení konkurence Nedochází přímo ke kapitálov lovému spojení,, podniky zůstz stávají právn vně samostatné Horizontáln lním m propojením m vzniká kolektivní monopol DRUHY KARTELU Kartel pro odbyt a prodej podmínkový rabatový kalkulační cenový racionalizační

12 Podnikatelské subjekty Kartely týkající se rozdělen lení trhů specializační oblastní kvótn tní vývozní dovozní strukturní krizové kartely Syndikát Nejvyšší formou kartelu Zřízení společného článku, jemuž přenechávají za přesnp esně stanovenou cenu své výrobky. Dosažený zisk je rozdělen mezi členy syndikátu. Podnik I objednávka Podnik II syndikát účet zákazníci Podnik III platba dodávka

13 Spojení kapitálovou účastí jednostranná účast Podnikatelské subjekty - jedna společnost vlastní všechny nebo majoritní počet akcií společnosti druhé - první podnik se stává vedoucím m a druhý závislýmz vzájemn jemná účast Koncern - vzájemn jemná kapitálov lová propojenost a účast na vedení všech společnost ností. spojení právn vně samostatných podniků pod společné vedení Vzniká jak horizontáln lní,, tak i vertikáln lní integrací Může e dojít t k postupnému ovládnut dnutí druhých společnost ností v koncernu Holding Vyšší typ koncernu, kde se jednotlivé koncerny zastřešuj ují pod jednotné vedení. Tato společnost prostřednictv ednictvím m majetkové účasti dozoruje a řídí svéčleny. Právn vní samostatnost podniků zůstává zachována. Kontrolní holding Přímářídící holdingová společnost

14 Trusty Podnikatelské subjekty Zanikly na poč.. 90.let při p i transformaci českého hospodářstv ství na tržní mechanismus Podnikání pod jednou firmou při p i ztrátě právn vní samostatnosti spojených podniků. Obvykle vznikají fúzí společnost ností sloučen ením, splynutím. Nebezpečná forma pro hospodářskou skou soutěž podporují vznik monopolu Dobrovolnéřet etězce zvláš áštní druhy spojení podnikatelských subjektů jako další forma koncentrace. kapitálov lová společnost může e pronajmout některý n svůj j závod z jiné firmě ziskové společenstv enství (pool) využívá společný určitý patent, výrobní postup - zisk rozděluje mezi svéčleny. Nejznámější druh řetězců jsou: retailingy a nákupní centrály Spojení tří různých druhů podnikatelů do řetězců: 1. Investoři a majitelé více účastníků na jedné akci investuje a stavba komplexu 2. Společnost pro management nákupního centra převezmou komplex od investorů a majitelů a řídí jeho činnost 3. Nájemci jednotliví provozovatelé - sdružení, kde jsou zapojeni každý individuálně.

15 FRANCHISING Podnikatelské subjekty Vytvářen ení obchodního propojení poskytnutím m kompletního obchodního formátu (práv) nabyvateli s možnost ností používat obchodní název (značku) poskytovatele formátu. Do Evropy se dostala tato forma v 80.letech z USA, v ČR se rozvinula v 90.letech. Hlavní rysy: Poskytnutí obchodního formátu, jména, značky, která je již známá, prověřená trhem. Pomoc poskytovatele při rozjezdu podnikání (marketing, školení, účetní a management programy). Produkt musí být stejný jako v mateřském podniku (kvalita, bezpečnost, design, hygiena..). Nabyvatel platí poskytovateli určitou částku za používání jeho práv. Úspěšná marketingová a manažerská expanzní metoda. DRUHY Servisní Zprostředkovatelský (distribuční) Výrobní

16 Podnikatelské subjekty Evropské družstvo /Evropská/ družstevní společnost, Eurodružstvo/ r v bývalé 15 zemích EU družstev, zaměstnávají kolem 5 mil. lidí Např. Holandsko, Francie: okolo 83% zemědělské výroby, Finsko:35% potravinářského průmyslu organizačně a právně se neliší příliš od ostatních druhů družstev ROZDÍLY: hledání optima pravidel pro činnost národních družstev přijatých ve formě právního aktu EU členskou základnu tvoří osoby s bydlištěm nebo sídlem nejméně ve 2 členských státech EU vyvíjejíčinnost přes hranice členského státu svého sídla možnost bezproblémové přeshraniční spolupráce je nutné,aby stanovy obsahovaly jména zakladatelů Evropského družstva ZPŮSOBY ZALOŽEN ENÍ: 5 i více fyzických osob, které mají bydliště nejméně ve 2 členských zemích EU 5 i více fyzických osob a společností a firem /právnických osob/ 2 právnickými osobami, z nichž se alespoň 1 řídí právním řádem jiné země EU sloučením národních družstev, z nichž min. 2 se musejířídit právním řádem různých zemí EU přeměnou družstva, vzniklo na územíčlenských států EU a alespoň 2 roky mělo pobočku /filiálku/ v jiném členském státě EU podle rozhodnutíčlenského státu za určitých vyjimečných podmínek

17 Podnikatelské subjekty MINIMÁLN LNÍ VÝŠE E ZAPSANÉHO KAPITÁLU EURO /přibližně ,- Kč/ VZNIK EVROPSKÉHO DRUŽSTVA zápisem do příslušného úředního seznamu /rejstříku/ v členském státě jeho sídla registraci /zápis/ Evropského družstva lze provést až po podepsání smlouvy o spoluúčasti zaměstnanců na jeho řízení PRÁVA A POVINNOSTIČLEN LENŮ EVROPSKÉHO DRUŽSTVA podobná jako u národních družstev vyšší kontrola správnosti zápisu z členské schůze každým členem družstva při rozhodování o záležitostech hodně široká práva a povinnosti pro členy každý člen má jeden hlas na členské schůzi přijaté usnesení je povinné pro všechny členy desetina hlasů má právo požádat o svoláníčlenské schůze a určit její program ZRUŠEN ENÍČLENSTVÍ V EVROPSKÉ DRUŽSTVU vystoupením vyloučením převodem základních členských práv na jiného člena či třetí osobu zrušením člena právnické osoby uvalením konkurzu na člena úmrtím člena z jiných důvodů ZÁNIK DRUŽSTVA výmazem z příslušného úředního seznamu /rejstříku/ v členském státě jeho sídla

Rozpočtové a příspěvkové organizace. Stát

Rozpočtové a příspěvkové organizace. Stát Kapitola 1 Vymezení obchodní činnosti rovnovážná obchodní soustava reguluje výrobu a spotřebu na základě nabídky a poptávky je tvořená z: potřeb neomezené statků omezené svými možnostmi a výrobními kapacitami

Více

Základy ekonomiky a podnikání (ZAEP) Připravil: Ing. Tomáš Badal, Ph.D. Podnikání

Základy ekonomiky a podnikání (ZAEP) Připravil: Ing. Tomáš Badal, Ph.D. Podnikání Základy ekonomiky a podnikání (ZAEP) Připravil: Ing. Tomáš Badal, Ph.D. Podnikání FORMY PODNIKÁNÍ Podnikatel dle OZ osoba zapsaná v obchodním rejstříku osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR. učební text. Vladimíra Schindlerová

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR. učební text. Vladimíra Schindlerová Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR učební text Vladimíra Schindlerová Ostrava 2012 Recenze: dr. Ing. Pavel Skalík Název: Podnikatelský záměr Autor: Ing. Vladimíra Schindlerová.

Více

Otázka STM 32 A7B16EPD. Zadání: Typy obchodních společností. (A7B16EPD) Základní právní předpisy

Otázka STM 32 A7B16EPD. Zadání: Typy obchodních společností. (A7B16EPD) Základní právní předpisy Zadání: Typy ch í. (A7B16EPD) Základní právní předpisy Zákon č. 1/1993 Sb. = Ústava upravuje - práva hospodářská - práva na svobodnou volbu povolání - právo podnikat - právo na získání prostředků na životní

Více

Obchodní zákoník. nehmotných statků (značka firmy, licence, software, atd.), a osobníc složek podnikání (kvalita týmu lidí, kteří v podniku pracují).

Obchodní zákoník. nehmotných statků (značka firmy, licence, software, atd.), a osobníc složek podnikání (kvalita týmu lidí, kteří v podniku pracují). Obchodní zákoník Je nejdůležitější právní normou pro podnikatele. Upravuje vztahy mezi podnikateli, ale v některých případech se obracíme k obecnější právní normě, kterou je Občanský zákoník. Obchodní

Více

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník. Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník. Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb. 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.) Změna: 286/1993 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 84/1995 Sb.

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným. Transformation of trade on limited liability company

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným. Transformation of trade on limited liability company ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným Transformation of trade on limited liability company Bc. Vlasta Hulcová Plzeň 2012-1

Více

Zákon č. 513/1991 Sb.

Zákon č. 513/1991 Sb. Zákon č. 513/1991 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 264/1992 Sb., zákonem č. 591/1992 Sb., zákonem č. 600/1992

Více

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.) Změna: 286/1993 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 84/1995 Sb.

Více

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.) Změna: 286/1993 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 84/1995 Sb.

Více

Tisk z právního informačního systému LEGSYS Galaxy. Epsilon Delta, s.r.o. Vytištěno: 06.09.2004 v 13:10

Tisk z právního informačního systému LEGSYS Galaxy. Epsilon Delta, s.r.o. Vytištěno: 06.09.2004 v 13:10 Tisk z právního informačního systému LEGSYS Galaxy. Epsilon Delta, s.r.o. Vytištěno: 06.09.2004 v 13:10 Text úpln. zn. předpisu č. 513/1991 Sb. (4540/2004 Sb.p), s úč. 15.6.2004, platí, ve znění zákona

Více

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.) Změna: 286/1993 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 84/1995 Sb.

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA PODNIKÁNÍ

PRÁVNÍ ÚPRAVA PODNIKÁNÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA PODNIKÁNÍ Osnova: Podnikání, podnikatel Obchodní rejstřík Volba právní formy Podnik a jeho členění Oceňování podniku PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL Podnikání je u nás upraveno obchodním zákoníkem

Více

ZÁKON OBCHODNÍ ZÁKONÍK

ZÁKON OBCHODNÍ ZÁKONÍK Obchodní zákoník, účinnost od 1.7.2008 513 ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 OBCHODNÍ ZÁKONÍK jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem č. 600/1992 Sb., č. 264/1992 Sb., č. 591/1992 Sb., č. 286/1993

Více

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb. ) Změna: 286/1993 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 84/1995

Více

Ekonomika podniku I. Ing. Martina Vejvodová. Trimestr duben 2012. Ing. Martina Vejvodová trimestr duben 2012 skupina PMAR2

Ekonomika podniku I. Ing. Martina Vejvodová. Trimestr duben 2012. Ing. Martina Vejvodová trimestr duben 2012 skupina PMAR2 Ekonomika podniku I Ing. Martina Vejvodová Trimestr duben 2012 Organizace předmětu Ekonomika podniku I Ing. Martina Vejvodová Ekonomika podniku II Ing. Pavel Kovařík Termíny: 13.04.2012 20.04.2012 26.04.2012

Více

Obsah. Podniková ekonomie verze 1.0. Obsah... 1

Obsah. Podniková ekonomie verze 1.0. Obsah... 1 Obsah Obsah... 1 2. Třídění a typologie podniků... 2 3. Typologie organizací... 6 4. Charakteristika malých a středních firem... 7 5. Podnikatelské prostředí... 10 6. Založení podniku... 12 7. Živnost...

Více

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.1

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.1 EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.1 1. ÚVOD DO PŘEDMĚTU Ing. Jan TICHÝ, Ph.D. jan.tich@seznam.cz 1. PODNIK PRVKY SYSTÉMU 1.1. CHARAKTERISTIKA PODNIKU Podnik: uspořádání jednotlivých prvků, které tvoří určitou

Více

1 Podnik, jeho cíle a funkce...3. 1.1 Podstata podniku a podnikání...3. 1.2 Právní úprava podnikání...4. 1.3 Podnikatel, manažer, vůdčí osobnost...

1 Podnik, jeho cíle a funkce...3. 1.1 Podstata podniku a podnikání...3. 1.2 Právní úprava podnikání...4. 1.3 Podnikatel, manažer, vůdčí osobnost... [Zadejte text.] Obsah 1 Podnik, jeho cíle a funkce...3 1.1 Podstata podniku a podnikání...3 1.2 Právní úprava podnikání...4 1.3 Podnikatel, manažer, vůdčí osobnost...4 2 Okolí podniku...5 3 Typologie podniků...5

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

2. ZALOŽENÍ PODNIKU 2.1. ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ SE ZALOŽENÍM PODNIKU

2. ZALOŽENÍ PODNIKU 2.1. ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ SE ZALOŽENÍM PODNIKU 2. ZALOŽENÍ PODNIKU 2.1. Činnosti související se založením podniku 2.2. Vliv právní formy na založení podniku 2.3. Postup při zakládání podniku 2.4. Zakladatelský rozpočet Tržní ekonomiky na rozdíl od

Více

1. Podstata podniku a podnikání... 3 1.1 Právní úprava podnikání... 4 2. Okolí podniku... 4 2.1 Prvky okolí podniku... 5 3. Efektivnost podniku a

1. Podstata podniku a podnikání... 3 1.1 Právní úprava podnikání... 4 2. Okolí podniku... 4 2.1 Prvky okolí podniku... 5 3. Efektivnost podniku a 1. Podstata podniku a podnikání... 3 1.1 Právní úprava podnikání... 4 2. Okolí podniku... 4 2.1 Prvky okolí podniku... 5 3. Efektivnost podniku a její základní kategorie... 7 3.1 Výrobní faktory a jejich

Více

Typy právnických osob podle občanského zákoníku č.89/2012 Sb.

Typy právnických osob podle občanského zákoníku č.89/2012 Sb. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická České Budějovice, Husova 3, 371 60, IČ: 00582239 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/03.0001 Název projektu: Podpora rozvoje podnikatelských

Více

PODNIKÁNÍ NA VENKOVĚ Podnikatelský vzdělávací kurs. Michal Švagerka

PODNIKÁNÍ NA VENKOVĚ Podnikatelský vzdělávací kurs. Michal Švagerka PODNIKÁNÍ NA VENKOVĚ Podnikatelský vzdělávací kurs Michal Švagerka PODNIKÁNÍ NA VENKOVĚ Podnikatelský vzdělávací kurs Michal Švagerka Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem EU

Více

Podnikání = Soustavná činnost, Prováděná samostatně podnikatelem, Vlastním jménem, Na vlastní odpovědnost, Za účelem dosažení zisku

Podnikání = Soustavná činnost, Prováděná samostatně podnikatelem, Vlastním jménem, Na vlastní odpovědnost, Za účelem dosažení zisku Právní formy podnikání - Osobní vlastnictví - Partnerství - Kapitálová společnost - Formy vlastnictví - Druh závazků - Výše zakladatelských nákladů - Doba trvání podnikání - Možnost přenosu práv - Kapitálová

Více

Podnikání. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic

Podnikání. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic Podnikání Elektronická učebnice Pavla Kudělková Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Podnikání a podnikatelé... 3 1.1 Podnikatelská

Více

Výkladový slovník ekonomických pojmů. je souhrn poptávky všech subjektů v ekonomice po celkovém množství výrobků a služeb

Výkladový slovník ekonomických pojmů. je souhrn poptávky všech subjektů v ekonomice po celkovém množství výrobků a služeb Agregátní nabídka Agregátní poptávka Akcept Akcie Akcionář Akciová společnost Aktiva Audit Auditor Banka centrální Banky obchodní Bezhotovostní platba Bonita je souhrn množství všech výrobků a služeb nabízených

Více

MINIMUM PODNIKATELE. Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka DRAFT

MINIMUM PODNIKATELE. Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka DRAFT MINIMUM PODNIKATELE Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka Olomouc, 2011 1 OBSAH 1. ÚVOD. CO JE PODNIKÁNÍ... 3 2. PODNIKATEL. KDO TO JE PODNIKATEL. PŘEDPOKLADY ÚSPĚŠNÉHO PODNIKATELE, PODNIKATEL VERSUS

Více

Výtah ze semináře 09 Ekonomika a podnikání 20091109

Výtah ze semináře 09 Ekonomika a podnikání 20091109 Výtah ze semináře 09 Ekonomika a podnikání 20091109 1.1 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA PODNIKATELSKÉHO SUBJEKTU Ekonomie rozlišuje tři základní ekonomické subjekty: domácnosti; firmy; stát. Z tohoto hlediska právo

Více