Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXI l ZDARMA l ÈÍSLO 131 6/ LÉTO PØICHÁZÍ... Velkolepá oslava Michálkovického dne dìtí, který se za úèasti nìkolika stovek dospìlých i dìtských návštìvníkù konal v areálu Dolu Michal, pøedznamenal již tradiènì pøíchod léta do našeho mìstského obvodu. Rybáøské závody dìtí a žen na rybníku, Salónní párty v kulturním domì, festival Firefest, mezinárodní volejbalový turnaj smíšených družstev, soutìže v požárním sportu, výstavy a pøednášky v místní knihovnì a na Dole Michal to jsou první kulturní, spoleèenské a sportovní akce letošního léta. Mùžete se o nich také doèíst v tomto èísle Michálkovického zpravodaje. Nastává doba prázdnin, dovolených, dlouho oèekávaného volna. Spoleèenský život v našich Michálkovicích se však nezastaví. Kulturní komise rady mìstského obvodu pøipravila pøedevším pro naše dìti tradièní prázdninovou akci Michálkovické léto!!! Ve spolupráci s celou øadou místních organizací budou každou støedu odpoledne, poèínaje druhým týdnem èervence, poøádány zajímavé dìtské soutìže, hry a další atrakce. V mìsíci srpnu se areál hasièské zbrojnice stane centrem pøímìstského tábora, který se již v loòském roce setkal s nebývalým zájmem a úspìchem. Michálkoviètí hasièi oslaví 110. výroèí založení místního Sboru dobrovolných hasièù. Oslavám bude pøedcházet také tradièní hasièská zábava pod širým nebem. Místní poboèka Knihovny mìsta Ostravy pøipravila pro své ètenáøe a pøíznivce na dobu prázdnin øadu akcí, které jim pøinesou nejen pouèení, ale i zábavu. Závìr srpna bude již tradiènì patøit již 11. roèníku veteránské motoristické soutìže Michálkovický kopec. Michálkovický zpravodaj vyjde koncem èervence jako rozšíøené prázdninové dvojèíslo. Jsme rádi, že také my mùžeme našimi informacemi, zprávami a zajímavostmi pøispìt k letní pohodì našich ètenáøù. Do nadcházejících letních dnù proto vám všem pøejeme pøíjemnou dovolenou, hodnì sluníèka, málo deštì, pøátelskou atmosféru a splnìní všech vašich prázdninových pøání. Redakce Záøivá radost na Michálkovickém dni dìtí Hospodaøení Michálkovic v loòském roce Mìsíc èerven je každoroènì obdobím, ve kterém dochází k úplnému uzavøení hospodaøení obcí za pøedchozí rok. Také Michálkovické zastupitelstvo na svém zasedání projednalo a schválilo hospodaøení mìstského obvodu za rok Jak jsme dopadli? Celkové pøíjmy rozpoètu èinily pøes 23 mil. Kè a oproti plánu byly plnìny na 95 %. Výdaje pak byly plnìny na 93 % a dosáhly úrovnì 22,3 mil. Kè. Celkovì tak lze øíci, že mìstský obvod hospodaøil zodpovìdnì, nebo na konci roku bylo možno zaznamenat pøebytek ve výši 706 tis. Kè, který mùže posloužit k financování dalších potøeb mìstského obvodu Michálkovice v roce letošním. Závìreèný úèet prošel pøezkumem nezávislého auditora. V oblasti pøíjmù tvoøily daòové pøíjmy 2,03 mil. Kè, pøièemž nejvyšší podíl na tìchto pøíjmech má pøíjem z danì z nemovitostí. Nedaòové pøíjmy mìstského obvodu èinily celkem 4,54 mil. Kè. Nedaòové pøíjmy jsou tvoøeny hlavnì nájemným za obecní byty (témìø 3 mil. Kè), jinými pøíjmy z nájmù (nebytové prostory, kulturní dùm, pozemky), pøíjmy za poskytování služeb (napø. vstupné vybrané na kulturních akcích poøádaných mìstským obvodem) a nìkterými dalšími pøíjmy. Poslední skupinu vlastních pøíjmù Michálkovic byly pøíjmy kapitálové (z prodeje FOTO LAÒKA majetku), jež v loòském roce èinily 301 tis. Kè. Kromì tìchto vlastních pøíjmù dostává pravidelnì mìstský obvod nìkteré dotace z rozpoètu mìsta. Jedná se zejména o tzv. neúèelovou dotaci, prostøednictvím které mìsto rozdìluje obvodùm èást finanèních prostøedkù z vybraných daní, a která v loòském roce èinila nìco pøes 7,15 mil. Kè. Z rozpoètu mìsta byly v roce 2011 èerpány také dotace na opravy cest a chodníkù (1,5 mil. Kè), na školství (592 tis. Kè) èi na kulturu (110 tis. Kè na Festival malé hudby a POCHOD 2011). Velmi významné byly také transfery ze státního rozpoètu, které zejména kryly náklady na výplatu sociálních dávek. Podíváme-li se na jednotlivé skupiny výdajù, zjistíme, že nejvyšší podíl na výdajích mají výdaje na výkon veøejné správy. Právì z tohoto dùvodu byla úsporná opatøení v letošním rozpoètu realizována zejména v této oblasti. Významným výdajem mìstského obvodu jsou rovnìž prostøedky urèené na provoz základní a mateøské školy. Celkem bylo našim pøíspìvkovým organizacím poskytnuto pøes 2,3 mil Kè, pøièemž pøevážná vìtšina tìchto prostøedkù byla poskytnuta základní škole (pøes 1,7 mil Kè), zbytek pak škole mateøské. Pokraèování na str. 2

2 Hospodaøení Michálkovic v loòském roce Pokraèování ze str. 1 V oblasti údržby a oprav komunikací bylo vynaloženo celkem pøes 1,9 mil. Kè. Nejvýznamnìjšími akcemi, jež byly z tìchto prostøedkù financovány, byly oprava èásti komunikace Obecní, oprava èástí chodníku na ul. Radvanické, oprava chodníku na ul. Sládeèkovì a v neposlední øadì také komplexní oprava èásti chodníku na ul. Briketáøské. Všechny opravy byly nezbytné, nebo jejich stav by bylo možno oznaèit za havarijní. Jsme proto rádi, že se nám je podaøilo v loòském roce realizovat. Nemalé prostøedky (pøes 2,2 mil. Kè) byly urèeny také na údržbu veøejných ploch a høbitova, kde kromì standardních úkolù jako je kosení trávy byla provedena napø. obnova mobiliáøe v parku èi výsadba nových rostlin. Na volnoèasové aktivity bylo v loòském roce vynaloženo celkem 460 tis. Kè. Jsme velmi rádi, že se nám podaøilo oproti pøedchozímu roku o nìco navýšit prostøedky, jež byly poskytnuty jako úèelové dotace jednak organizacím, které pracují s dìtmi, jednak organizátorùm zajímavých akcí v Michálkovicích. Zvýšení sice není nijak výrazné (ze 111 tis. Kè na 134 tis. Kè), ale pro tyto subjekty je každá tisícikoruna navíc velmi významná. Kromì uvedeného byly v rámci této skupiny výdajù financovány náklady na Klub dùchodcù, Pøímìstský tábor, Michálkovické deskohrátky, Pálení èarodìjnic, Halloween a další akce. Významnou souèástí výdajù v loòském roce tvoøily také výdaje na dávky pomoci v hmotné nouzi. Celkem se jednalo o cca 4,5 mil. Kè. Tyto dávky byly financovány státem úøad mìstského obvodu v rámci výkonu státní správy rozhodoval na základì právních pøedpisù o jejich poskytnutí a souèasnì byl výplatním místem pro tyto dávky. V oblasti kultury jsme utratili v loòském roce nìco pøes 1,5 mil. Kè. Významnou položkou byly náklady na celou øadu kvalitních kulturních pøedstavení pro veøejnost. Pøipomeòme nìkolik divadelních pøedstavení, krásné koncerty v rámci Festivalu malé hudby, Vánoèní punè se skupinou Tempo di Vlak, Vítání obèánku, Setkání se seniory èi nezapomenutelný adventní koncert Evy Døízgové-Jirušové v Husovì sboru. Kromì výdajù na samotnou kulturu jsou v rámci této skupiny výdajù zapoèítány také náklady na provoz kulturního domu (mzdy, elektøina, plyn, apod.). V této souvislosti je nutno uvést, že z rozpoètu kultury byly provedeny také opravy sociálních zaøízení v kulturním domì, což pøispívá výraznì ke zlepšení komfortu pro návštìvníky. Souèástí celkového vyhodnocení hospodaøení mìstského ob- ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA Ve støedu 20. èervna 2012 se v zasedací místnosti michálkovické radnice sešli zastupitelé mìstského obvodu ke svému jedenáctému zasedání. Hlavním bodem programu zastupitelstva bylo projednání Návrhu závìreèného úètu mìstského obvodu Michálkovice za rok Podrobné výsledky hospodaøení Michálkovic pøinášíme v úvodním èlánku tohoto èísla zpravodaje. Dalším bodem jednání zastupitelstva bylo rozdìlení kladného výsledku hospodaøení na jednotlivé výdajové položky rozpoètu a návrh požadavkù našeho mìstského obvodu na kapitálový rozpoèet Statutárního mìsta Ostravy pøipravovaný na rok Projednána byla také zpráva o hospodaøení obvodu za první ètvrtletí letošního roku. Všechny uvedené materiály hospodáøského charakteru byly po projednání a diskuzi zastupitelstvem schváleny. Jiøí Kašpárek vodu jsou také zprávy o hospodaøení pøíspìvkových organizací, základní a mateøské školy. Obì organizace v loòském roce hospodaøily se ziskem (ZŠ ve výši cca 135 tis. Kè a MŠ ve výši cca 21 tis. Kè). Mìstský obvod se rozhodl Vítání obèánkù Hezkým zvykem je pøivítat novì narozené dìti jako obèany mìstského obvodu. Dne 19.kvìtna v Kulturním domì Michálkovice probìhlo vítání obèánkù, kteøí se narodili v období posledních šesti mìsícù. Jednalo se o dvanáct dìtí, devìt klukù a tøi holèièky. Mezi kluky jsme pøivítali dvojèatka. Rodièe dìtí byli písemnì pozváni na toto slavnostní vítání obèánkù. Z 12 pozvaných dìtí se však dostavilo pouze sedm dìtí. Na zahájení vystoupily dìti obìma organizacím tyto prostøedky ponechat a pøevést do jejich penìžních fondù tak, aby je mohly využít pro financování svých dalších potøeb. Ing. Martin Juroška, PhD., starosta Vybrané skupiny výdajù v tis. Kè ze základní školy s kulturním programem, následnì pøivítal všechny pøítomné dìti, rodièe i pøítomné hosty místostarosta mìstského obvodu Ing. Vladimír Kozel. Dìti byly obdarovány hodnotným dárkem, maminky dostaly kvìtinu. Na závìr celé akce se rodièe mohli nechat vyfotografovat se svými dìtmi a pøítomnými hosty. Celá akce probìhla ve slavnostním duchu ke spokojenosti pøítomných. (vk) Foto MICHÁLKOVICKÝ ZPRAVODAJ - mìsíèník l Vydavatel: Statutární mìsto Ostrava, mìstský obvod Michálkovice, Ès. armády 106, tel , l IÈO: /16 l Redaktor: Ing. Jiøí Kašpárek l Redakèní rada: Ing. J. Kašpárek, M. Poloková, Ing. M. Juroška, Ph.D., I. Kalwarová, Bc. R. Ivanský, R. Holec, F. Bolfík, Ing. V. Kozel, Mgr. T. Mikulská. l Inzerce - telefon: , l Technická redakce a zlom: firma GRASA, Violina 4, telefon: , l Tisk: Moravapress, s.r.o. Ostrava l Redakèní rada si vyhrazuje textovou úpravu pøíspìvkù. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Obsah nìkterých pøíspìvkù se nemusí shodovat s názory vydavatele. Tisk povolen pod znaèkou MK ÈR E l Uzávìrka pøíštího èísla:

3 INFORMACE Z RADY MÌSTSKÉHO OBVODU Na svém 37. a 38. zasedání projednala rada mìstského obvodu mimo jiné následující záležitosti: l Schválila zámìr pronájmu nebytových prostor garáže na ul. Radnièní 69, Ostrava- Michálkovice, s platnosti pronájmu od l Stanovila poøadí nabídek na realizaci Zmìny zpùsobu vytápìní a ohøevu TUV v bytì è. 2 na ul. Èeskoslovenské armády è. 98 v Michálkovicích a následnì schválila smlouvu o dílo è. 2/12 se zhotovitelem Celsia, s.r.o., Michálkovická 1959/86, Ostrava. l Schválila dodatek è. 11/ 2012 ke smlouvì o výpùjèce a vzájemné spolupráci mezi Statutární mìstem Ostrava mìstský obvod Michálkovice a ÈR Hasièský záchranný sbor Moravskoslezského kraje. l Projednala zprávu o èinnosti Mìstské policie Ostrava za I. ètvrtletí l Projednala a doporuèila Zastupitelstvu mìstského obvodu schválit závìreèný úèet mìstského obvodu Michálkovice za rok 2011 a vyjádøit souhlas s celoroèním hospodaøením bez výhrad, dále doporuèila ZMOb Michálkovice schválit výsledky hospodaøení pøíspìvkových organizací vèetnì návrhu na rozdìlení jejich hospodáøského výsledku. l Projednala zprávu o výsledku hospodaøení mìstského obvodu za 1. ètvrtletí roku l Schválila pøedložené nájemní smlouvy a prodloužení nìkterých nájemních smluv na byty. MICHÁLKOVICKÝ DEN DÌTÍ V sobotu 2. èervna se konal druhý roèník Michálkovického dne dìtí v areálu Dolu Michal. Po loòské zkoušce jsme se hlavnì snažili o zisk finanèní pomoci ze strany mìsta, která byla vyslyšena. Hlavním cílem, myšlenkou celé akce, bylo pøipravit co nejvíce zajímavostí a atrakcí, které by byly pro dìti zdarma. Což se nakonec povedlo, dìti si mohli zaøádit na dvou skákacích hradech, dvou skluzavkách, trampolínì, povozit se na kolotoèi. Vedle tìchto atrakcí byly pøipraveny, ve spolupráci s nìkolika organizacemi soutìže, které když dìti splnily, dostaly drobnou odmìnu. Bìhem celého dne bylo možné shlédnout nìkolik akèních ukázek, jako zásah hasièù pøi dopravní nehodì, hašení hoøícího automobilu, práci mìstské policie s koòmi a psy, dále se pøedstavila hasièská pøípravka ze sousedních Heømanic, Kynologické centrum Aigon pøedvedlo práci s pejsky. V prùbìhu celého dne se na akci vystøídalo více než 800 dìtí, což je skoro jednou tolik než v roèníku minulém. Rádi bychom podìkovali všem, kdo se na pøípravì a prùbìhu akce podíleli. Jedná se o èleny SDH Michálkovice, èleny Kulturní komise Michálkovice, Kynologické centrum AIGON, Sdružení placatý kámen, Mìstskou policii, Hasièský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Èeskému èervenému køíži, organizaci Radamok. Dìkujeme za možnost využití prostor areálu Dolu Michal. Zvláštní dík patøí sponzorùm, bez kterých by se akce nekonala. Dìkujeme Statutárnímu mìstu Ostrava a firmám K.B.K. fire s.r.o., KONSTRAZAM Jan Rýc, ŽDB Group, Kadeønictví Ketty, Revírní bratrská pojiš ovna, Alois Bárta, Ivo Javorek, Antonín Zavalský, potraviny Gajdošík, Moravskoslezský kraj. FOTO F. BOLFÍK l Stanovila poøadí nabídek na realizaci akce Výmìna oken v bytovém domì na ul. Èeskoslovenské armády è. 98 v Michálkovicích a schválila smlouvu o dílo è. 1/12 na realizaci s firmou ELPOLS Ostrava s.r.o., Serafinova 580/37, Ostrava-Kunèice. l Souhlasila s doèasným vstupem na vybrané obecní pozemky v k.ú. Michálkovice za úèelem provedení atmogeochemického prùzkumu (mìøení obsahu metanu v pùdním vzduchu) firmou UNIGEO a.s., Místecká 329/ 258, Ostrava-Hrabová. l Doporuèila rozdìlení výsledku hospodaøení mìstského Setkání absolventù mìš anské školy obvodu podle pøedloženého návrhu k projednání v zastupitelstvu. l Schválila rozpoètové opatøení è. 13/2012. l Schválila úpravu Smìrnice è.2/2011 pro zadávání veøejných zakázek malého rozsahu v podmínkách mìstského obvodu Michálkovice podle nového zákona è. 55/2012 Sb. l Projednala požadavky mìstského obvodu Michálkovice na kapitálový rozpoèet Statutárního mìsta Ostravy na rok 2013 a doporuèila pøedložit je zastupitelstvu ke schválení. Jiøí Kašpárek FOTO. J. KAŠPÁREK V pátek 18. kvìtna se v Klubu dùchodcù sešlo osmnáct absolventù michálkovické mìš anské školy. Od doby, kdy opustili školní lavice, uplynulo již dlouhých 66 let! Své spolužáky pøivítala organizátorka celé akce paní Ilona Halotová. Senioøi, kteøí již pøekroèili osmdesátku si v družné zábavì zavzpomínali na své uèitele, život ve škole i mimo ni, na své mládí. Nostalgickou vzpomínkovou náladu jim navodil projekcí historických fotografií michálkovický kronikáø Ing. Jiøí Kašpárek. Pøipomenuli si, jak naše Michálkovice vyhlížely pøed více jak pùlstoletím a mnozí z nich se na prezentovaných obrázcích poznali. (jk) JÍZDENKA DO ZAMÌSTNÁNÍ Pro nezamìstnané ženy nad 50 let pøipravila spoleènost ATHENA projekt Jízdenka do zamìstnání, který pomùže zvýšit jejich šance na trhu práce. Ženy mají v jeho rámci možnost bezplatnì absolvovat poradenství a vzdìlávání zamìøené na osobnostní rozvoj, jako je trénink pamìti, vizážistické poradenství, komunikace. Velmi žádané jsou PC kurzy, autoškola nebo pouze kondièní jízdy. Dále projekt nabízí rekvalifikaci napø. na pozice obchodní zástupce, operátor call centra, finanèní poradce nebo podnikání. Každé úèastnici je vybrána vhodná kombinace aktivit podle jejích potøeb. Je zde rovnìž možnost získat dotované zamìstnání nebo asistenci pøi zahájení podnikání. Projekt je financován z prostøedkù Evropského sociálního fondu prostøednictvím operaèního programu Lidské zdroje a zamìstnanost a ze státního rozpoètu ÈR. Více informací získáte na adrese: ATHENA spoleènost pro vzdìlávání a rozvoj žen, Bc.Klára Hanelová, tel: , (jk) / 3

4 Vila Hermína - oáza pohody a radosti Pod tímto názvem jsme žádali o dotací na novou výsadbu v zahradì klubu dùchodcù, který sídlí právì ve vile s názvem Hermína. Žádosti bylo pro rùzné úèely bylo nìkolik, ale úspìšná byla právì tato, jedná se o grand Statutárního mìsta Ostravy. Jaké byly další žádosti o tom jsme informovali již minulých èíslech našeho zpravodaje. I když se jedná pouze o èástku Kè, kterou jsme obdrželi máme zámìr doposud ne pøíliš upravené okolí domu vylepšit, tak aby se naši senioøi cítili pøi svých pravidelných setkáních pøíjemnì. Naším zámìrem je, aby pøíjemné prostøedí sloužilo také pro mladé lidi sdružené v zájmových organizacích, kteøí budou mít své zázemí ve sníženém prvním podlaží vily. S požadavkem jak zahradu upravit, aby byla úèelná i estetická jsme se obrátili na fakultu architektury Vysoké školy báòské v Ostravì, se kterou máme uzavøenou smlouvu o spolupráci. Výsledkem je vypracovaný projekt, který øeší komplexnì úpravu zahrady. Projekt je zajímavý a byl projednán s uživateli vily Hermína, kteøí ze MÌSÍC KVÌTEN V NAŠÍ ŠKOLE Kvìten v naší základní škole se jako každý rok nesl hlavnì ve znamení školních výletù. Žáci vymìnili školní brašny za turistické batùžky a tøídní kolektivy vyrážely se svými uèitelkami za poznáním do blízkého i vzdálenìjšího okolí Ostravy. Kromì výletù se naši žáci zúèastnili i dalších zajímavých akcí. 4 / svého pohledu posoudili navrhované zmìny. V zahradì by se mìlo objevit høištì pro petang, ruské kuželky, obnovená by mìla být plocha k tanci, pergola s pøíjemným posezením a s možností grilovat. Návrh obsahoval i malý záhonek pro pìstování oblíbených rostlinek vè. malého skleníku. Po prodiskutování celého návrhu s uživateli objektu se došlo k závìru, že záhonek ani malý skleník se realizovat nebude. Tento zámìr bude možné realizovat postupnì podle získaných finanèních prostøedkù k tomuto úèelu. Zanedbaná vila již v minulém roce dostala natøenou støechu, nové sociální zaøízení a na regulaci tepla v jednotlivých místnostech, a tím pro možnost uspoøit plyn, byly vymìnìny nefunkèní ventily na radiátorech za nové termoventily, prosvìtlená byla i zahrada vykácením pøestárlých kaštanù a nìkterých dalších menších stromù oprava zahradního stolu a lavièek. Mnohé práce jsme si provádìli a i nadále hodláme provádìt vlastními silami s využitím naši údržby a pracovníku veøejné služby. Vladimír Kozel FOTO: ARCHIV Dne 11. kvìtna se konalo v hotelu Imperial 1. žákovské sympozium pod názvem Nebezpeèí virtuální sítì. Zúèastnili se ho i zástupci naší školy. V první èásti vystoupili zástupci státní policie, dìtský psycholog, odborníci na rizika internetu a komunikaèních technologií. Druhá èást byla koncipovaná jako øetìzec žákovských a studentských pøíspìvkù na volné téma. Naši žáci, Gabriela Tomanová a Jakub Mikulášek z 5. B tøídy, si sami vybrali téma, zpracovali ho a vystoupili s powerpointovou prezentací na téma Kybergrooming. Tito nejmladší úèastníci sympozia se svého nelehkého úkolu zhostili velice dobøe a úspìšnì reprezentovali naši školu. Další velice pøínosnou akcí byl dvoudenní kurz první pomoci pro žáky IX. tøíd. Ve dvou páteèních dopoledních se prostøednictvím vyškolených zdravotníkù, èlenù ÈÈK, nauèili, jak pomoci zranìnému, jak se zachovat v situacích, kdy je ohrožen život èlovìka. Po praktických zkouškách a závìreèném testu získali osvìdèení o absolvování tohoto kurzu. V kvìtnu nechybìl v naší škole ani sport. V sobotu 19. kvìtna se uskuteènil Volejbalový turnaj smíšených družstev. Byl to již 5. roèník a celý projekt byl financován z prostøedkù Statutárního mìsta Ostravy. Turnaje se zúèastnilo 5 družstev, vítìzové obdrželi poháry, diplomy a všichni úèastníci upomínkové pøedmìty, které vìnovalo propagaèní oddìlení SMO. Sportovní atmosféru celé akce umocnily žákynì naší školy v roli roztleskávaèek. Podveèer 28. kvìtna patøil pìveckému sboru Michálek a jeho tradiènímu koncertu v michálkovické knihovnì. Rodièùm a všem pøíznivcùm sborového zpìvu se pøedstavili vítìzové školního kola recitaèní soutìže i pìveckých soutìží Let s Sing a Michálkovický skøivan a výsledky své pùlroèní práce pøedvedli èlenové obou oddìlení pìveckého sboru. Lidové písnì se støídaly s dìtskými, rockovými, popovými a všichni úèinkující sklízeli za svoje výkony zasloužený potlesk. A ještì jeden úspìch na závìr. Každoroènì se žáci naší školy zúèastòují literární a výtvarné soutìže Požární ochrana oèima dìtí. V letošním roèníku se svou literární prací zabodovala žákynì 7.A tøídy Lada Vežranovská. Umístila se v celostátním kole na pøedním místì a svoji odmìnu si vyzvedne v závìru èervna v Pøibyslavi. Jsme rádi, že máme v naší škole žáky, kteøí úspìšnì reprezentují naši školu i v celostátních soutìžích. Ta ána Mikulská

5 AKCE V MICHÁLKOVICÍCH KULTURNÍ DÙM l Telefon Každé pondìlí Výtvarné kurzy Cvièení žen Každou støedu Cvièení žen Zumba s Hanèou MÌSTSKÝ OBVOD Michálkovické léto!!! Obvod Michálkovice ve spolupráci s neziskovými organizacemi pro Vás pøipravil již 3. Roèník akce pro dìti - Michálkovické léto!!! O prázdninových støedách, poèínaje 11. èervencem, od do hodin bude pro dìti pøipravena spousta zábavy plná soutìží, her, ukázek. Sraz bude vždy v patnáct hodin u Kulturního domu Michálkovice, kdy si dìti od rodièù pøevezmou organizátoøi, kteøí si je odvedou na své høištì (fotbalisté na fotbalové, hasièi do areálu zbrojnice, rybáøi k rybníku, atd.). Akce potrvá do sedmnácté hodiny, kdy budou dìti navráceny rodièùm opìt u Kulturního domu. Za nepøíznì poèasí budou pøipraveny prostory Kulturního domu Soutìžní odpoledne s Kulturní komisí Michálkovice Uèíme se kopanou s FC SLAVIA Michálkovice Jak se žije na rybníce s Klubem rybáøù Jak se hasí s michálkovickými hasièi Uèíme se volejbal s michálkovickými volejbalisty Cvièíme se Sdružením Placatý kámen Zažijte støedovìk s KELTIKEM VSTUP NA AKCI JE ZDARMA Projekt Michálkovické léto!!! podpoøil Moravskoslezský kraj Pøímìstský tábor v areálu hasièské zbrojnice VZPOMÍNÁME Oznamujeme všem pøátelùm a známým, že nás dne 22. kvìtna 2012 navždy opustil, ve vìku nedožitých 90 let, michálkovický rodák pan VÁCLAV GRIMM Na zesnulého budou navždy vzpomínat pøítelkynì Naïka a rodiny Ing. Jiøího a Vladimíra Kajpuše. Dne to budou již ètyøi roky, co nás navždy opustila naše milovaná maminka, sestra, babièka a prababièka paní ZUZANA KUCHAØOVÁ Všichni kdo jste ji znali a mìli rádi ji prosím vìnujte tichou vzpomínku. S láskou a úctou vzpomínají rodina Pšèolkova, Hasilova a Sztefkova. Dne 3. èervence 2012 vzpomeneme nedožité 80. narozeniny naší milované manželky, maminky, babièky, a prababièky paní AMALIE ÈAPÈOVÉ S láskou vzpomínají manžel Jaroslav, dcera a synové s rodinami. KNIHOVNA MICHÁLKOVICE Splnìný slib - výstava obrazù Elen Thielové, majitelky malíøského studia Viridian Celé prázdniny - Hraèky naší Kaèky - výstava ruènì šitých hraèek Celé prázdniny - Kouzla s Merkurem z dílny pana Šaldy (výstava modelù Merkur) Letní obrázky s Lenkou - výtvarné odpoledne pro dìti (vyrábíme drobnosti z èajových sáèkù a zbytkù záclon) a a Prázdninové safari - promítání pro dìti v knihovnì (ukázka z filmù o pøírodì a následnì malování dojmù) Toulky michálkovickou historií - procházka po Michálkovicích s kronikáøem ing. Jiøím Kašpárkem SDH MICHÁLKOVICE Tradièní hasièská zábava Oslavy 110. let založení SDH Michálkovice DÙL MICHAL Výstava studentských prací katedry architektury VUT Výstava fotografií Dolu Michal a okolí, fotoklub Havíøov ZMÌNA PROGRAMU VYHRAZENA! Bližší informace ve vývìsních skøíòkách, na plakátech, na a na webových stránkách poøadatelù Stoletá jubilantka Pøed sto lety, 15. èervna 1912, se narodila naše michálkovická spoluobèanka paní Aloisie Lazarová. U pøíležitosti tohoto mimoøádného životního jubilea ji se svou gratulací navštívili starosta mìstského obvodu Martin Juroška, místostarosta Vladimír Kozel spolu s øeditelem Okresní správy sociálního zabezpeèení Michalem Ztratilem a vedoucí oddìlení dùchodového pojištìní Ladou Šupèíkovou. Jménem všech michálkovických spoluobèanù také my pøejeme do dalších let jubilantce paní Aloisii Lazarové hodnì pevného zdraví, štìstí a rodinné pohody. Redakce BLAHOPØEJEME Dne 15. èervna 2012 se dožila krásných 100 let paní ALOISIE LAZAROVÁ U pøíležitosti tohoto mimoøádného životního jubilea jí pøejeme hodnì zdraví, štìstí, klid, rodinnou pohodu a splnìní všech pøání. Dcery, vnuci, pravnuci a pravnuèky a všichni známí, kteøí ji mají rádi. / 5

6 KNIHOVNA MICHÁLKOVICE Milí ètenáøi! Co pro vás chystáme na prázdniny, to se dozvíte v pøehledu akcí všech organizací, které v Michálkovicích pracují. V létì se rozhodnì nebudete nudit staèí se podívat na bohatou nabídku aktivit všeho druhu. Nejprve bychom chtìly krátce vyzdvihnout, co se nám v poslední dobì podaøilo. Díky finanènímu daru obecního úøadu jsme mohli uspoøádat nìkolik besed pro školu i veøejnost, a tak bìhem mìsíce kvìtna probìhla zajímavá beseda o vèelách s panem Ing. Janem Slámou, rovnìž beseda s ošetøovatelem slonù panem Danem Zvolánkem z ostravské ZOO vzbudila pozornost, a což teprve beseda Romana Vehovského o sedmiletém putování po Asii! Mohli jsme si zazpívat se sborem paní uèitelky Ta ány Mikulské i FOTO: I. KALWAROVÁ když to by si troufnul málokterý z návštìvníkù. Výroba pøáníèek technikou quilling s paní Lenkou Damaškovièovou pøilákala øadu více èi ménì zruèných, zato však spokojených ètenáøù. Výjimeènou událostí, svìdèící o nadstandardních schopnostech organizátorek a vstøícnosti režiséra Davida Vignera, byla bezpochyby pøedpremiéra jeho nového filmu o anorexii s názvem Sami. O prázdninách se dìti i je- Letní pùjèovní doba: pondìlí úterý støeda zavøeno ètvrtek pátek jich blízcí mohou pøijít pobavit se, pøípadnì zavzpomínat na stavebnici Merkur, zúèastnit se výtvarných odpolední, jít s námi na historickou procházku po Michálkovicích s michálkovickým kronikáøem Ing. Jiøím Kašpárkem, pøípadnì shlédnout krátký film o zvíøatech. Naprostou samozøejmostí je bohatá nabídka knih, pøístup k internetu, pøístup k hrám na play stationu 3 a to vše ètyøikrát týdnì, ovšem s mírnì omezenými pùjèovními hodinami. Užijte si dovolenou nebo prázdniny a nezapomeòte si pøibalit hezkou knihu z naší knihovny. Upozoròujeme na to, že knihovna bude od 5. do 11.èervence uzavøena nejprve z dùvodu státních svátkù, pak kvùli malování èásti knihovny. Vaše knihovnice: Ivana Kalwarová Naïa Zagorová KÁCENÍ MÁJE Kácení máje velmi pìkná a specialit, cukrové vaty a sladkostí. K tomu všemu hrála z mixáž- milá tradice, která letos pøilákala místní i pøespolní, bohaté i ního pultu místního obèana chudé, prostì všechny lidi bez pana Jana Voka, reprodukovaná rozdílu stavu, protože jaro a láska jsou urèeny pro všechny. Misluchaèe od let šedesátých po hudba pro všechny i mlsné pochálkoviètí pamìtníci si tuto oslavu jara opìt pøipomnìli a se sl- Samozøejmì, že odpoledne souèasnou. zou v oku zavzpomínali na svá patøilo pøedevším dìtem, které se pøekrásná mladá léta. projevily svou pøirozenou hravostí a soutìživostí. Mimo soutìže, Májku postavili mladí kluci, vlastnì již muži, a letos se nikdo kde byly sladkou odmìnou obdarovány, plnì využily skluzavku, nepokusil ji ukrást a pak žádat výkupné podle místních zvyklostí. Odpadla tedy další starost, a kouzelník a postaral se o radost, trampolínu a kolotoè. Pøišel i oslava jara mohla zaèít bez jakéhokoliv narušení a v plné síle ra- hlavnì všechny obveselil svou napìtí, úsmìv i pochybnost, ale dosti z krásného poèasí, které pøítomností. Do svìta hudebního žánru country všechny ná- sobotu 26. kvìtna provázelo. Kácení máje zahájily mažoretky ze vštìvníky na hodinu pøevedl Tulák, úèastník oblastního kola souboru Stars, které velmi pùsobivì pøedvedly své vystoupení soutìže Porta a vyplnil tak èekání na samotné kácení. Kácení a rozproudily tak oslavu, která byla podpoøena pitím dobrého májky bylo také spojeno se soutìží, a to, kdo vyleze na májku a piva i nealkoholických nápojù a skvìlou nabídkou grilovaných ukoøistí láhev se slivovicí, mohl 6 / si ji ponechat jako odmìnu. Vzhledem k aktivitì zúèastnìných se povedl tento husarský kousek dosud nezletilému, takže musel pøedat svùj úlovek rodièùm, kteøí mìli ze synova kousku upøímnou radost. Samotné kácení provedl zkušený zálesák, který sekyrou pøedvedl, jaká hra se odehrává pøi práci v lese. Dìti si ještì mohly díky barevným pentlièkám z májky pøijít k dalším sladkým odmìnám. Veèer byl urèený pro dospìlé, kterým k tanci hrála již osvìdèená skupina Impuls a že byla dostateènì využita, svìdèil parket, na kterém se díky tomu, že se také docela ochladilo, zahøívali tancechtiví dospìláci ještì chvíli po pùlnoci. Touto cestou chci podìkovat všem, kteøí se podíleli na pøípravì a klidném prùbìhu krásné jarní akce, a mìstskému obvodu Michálkovice za finanèní podporu akce. Za poøadatele Anna Šašková FOTO: F. BOLFÍK

7 MORAVSKOSLEZSKÝ POHÁR 2. kolo Moravskoslezského poháru v požárním sportu se konalo v nedìli 3. èervna 2012 v areálu hasièské zbrojnice v Ostravì-Michálkovicích. Soutìž zaèala tradiènì nástupem, kdy soutìžní družstva pøivítal starosta SDH Jiøí Vèelný a starosta obce ing. Martin Juroška. V Michálkovicích se tra skládá z betonového nábìhu, na který navazuje travnatý povrch. Tra není sice dokonale rovná, ale zato velmi rychlá, což se bìhem dne potvrdilo. Soutìže se zúèastnilo celkem 33 soutìžních družstev (20 mužských a 13 ženských). Domácí družstvo mužù se po špatném sestøíknutí terèe na Horký hasièský víkend Pozvání V letošním roce slaví SDH Michálkovice 110. výroèí od založení sboru. Proto si dovolujeme pozvat všechny obèany na oslavy tohoto krásného výroèí, které se budou konat 4. srpna 2012 v areálu hasièské zbrojnice Michálkovice. Bude pøipraven bohatý a zajímavý program jak pro dospìlé, tak pro ty nejmenší. Pøíprava oslav je v plném proudu. MICHÁLKOVICE OVLÁDLY OKRESNÍ KOLA Mìsíc kvìten bývá ve znamení požární ochrany a vždy na konci tohoto mìsíce probíhají boje o postup do krajských kol VINOTÉKA VINEKA Zveme vás do novì otevøené prodejny vín a doplòkù, na ulici Ès. armády 269 v Ostravì - Michálkovicích po-pá 9-18 so 8-12 pravém proudu umístilo na 8. místì ve své kategorii, ženy na 3. místì. Soutìž v kategorii muži vyhrály Velké Hoštice, které u nás pøedvedly nejrychlejší èas dne i celého Moravskoslezského poháru (16.87s) a pøekonali tím rekord celého seriálu Moravskoslezského poháru. Podìkování patøí soutìžním družstvùm, která se soutìže zúèastnila. Snad jsme jejich dùvìru, kterou do nás svým hlasováním vložili, nezklamali. V neposlední øadì chceme podìkovat sponzorùm za finanèní pomoc pøi realizaci soutìže. R. Holec Víkend 2. a 3. èervna byl pro michálkovické hasièe jeden z nejdùležitìjších a zároveò nejnároènìjších v prùbìhu letošního roku. Poprvé se v jenom víkendu konaly dvì velké akce Michákovický den dìtí a Soutìž Moravskoslezského poháru. Obì akce probìhly na výteènou a proto by výbor SDH chtìl podìkovat všem svým èlenùm za skvìle odvedenou práci. Snad je stejnì jako nás høeje u srdce pocit, že umíme pøipravit kvalitní a pro veøejnost zajímavé akce. (RH) v požárním sportu. Prakticky nejprestižnìjší a nejdùležitìjší soutìž tìch nejlepších družstev v okrese. Letošní roèník otevøeli muži i ženy, když poslali do boje dvì družstva v obou kategoriích. Potvrdili nadvládu v okrese a s pøehledem postoupili do krajského kola, když se umístili na prvních dvou pøíèkách v obou kategoriích. Další víkend se konalo okresní kolo dorostu a žákù, kdy starší žáci, dorostenci i dorostenky navázali na muže a ženy a postoupili taktéž do krajského kola. Èili opìt po nìkolika letech Michálkovice budou bojovat o postup do republikového kola v požárním sportu ve všech kategoriích. Krajská kola probìhnou na konci mìsíce èervna. R. Holec SK Michálkovice ZPS Náš oddíl zrakovì postižených sportovcù Sk Michálkovice ZPS ukonèil sezonu 2011/2012 Mistrovstvím republiky, které se konalo v Rokycanech. Zúèastnili se ho dva hráèi, Anna Paulusová, která získala zlatou medaili v kategorii žen a Josef Paulus, který se umístnil na ètvrtém místì v mužské kategorii. Odehráli jsme ligu ÈSZPS, kde jsme vybojovali první místo a tak se dostali do první ligy. Zúèastnili jsme se nìkolika turnajù na Slovensku, v Levoèi, Nitøe a Trnavì. Doma to byly turnaje v Blansku, Praze, a Opavì. Letos opìt chceme uspoøádat turnaj s dlouholetou tradici, Michálkovická kuželka. Za podporu pøi nìm chceme podìkovat ÚMOb Michálkovice a dalším sponzorùm v Michálkovicích a Ostravì. Zdenìk Paulus, pøedseda SK Napsali nám... Kácení máje a tradice? Tak asi jako ke všem z Vás, tak i k nám se dostala informace, že v Michálkovicích probìhne akce s názvem Kácení máje. Zprvu jsme byli mile pøekvapeni a øekli jsme si, že tato tradice neutichne i díky aktivitì lidí z Michálkovic, nebo v blízkém okolí je jen málo patrná. Zaèali jsme tedy aktivnìji pátrat, kde onu slavnou májku nalezneme, protože informaci o jejím stavìní jsme nedostali. Hledali jsme, ale nenašli. Ptali jsme se všech, zda-li jí nìkdo nevidìl, a vždy jsme se setkali s negativní odpovìdí. Tak co se tedy bude kácet, když májka nestojí? Necháme se pøekvapit, øekli jsme si. Ale v tom se k nám dostala nabídka, jestli májku sami nepostavíme. Bylo nám to tedy dosti divné, když už byl dávno kvìten a májka by mìla již stát. Zjistili jsme, že organizátoøi ji chtìjí postavit jen tìsnì pøed kácením a pak symbolicky pokácet. Byli jsme trochu zklamáni, protože pokud víme, tak kácení máje vždycky bylo velkou událostí pro celou obec, ale hlavnì tomu pøedcházelo její slavnostní stavìní na zaèátku mìsíce a následné hlídání pøed nájezdy pøespolních, kteøí o ni mìli zájem jako o chloubu obce. Neznalý návštìvník si sice mùže takto pøipravené Kácení máje pochvalovat, ale podle nás, pokud chceme tuto akci spojit s nìjakou tradicí, tak bychom ji mìli dodržet celkovì a nebo ji nazvat jiným názvem. Máme strach, že májku neuhlídáme? Tak to radìji poøádejme jen májové veselice, ke kterým se, pokud dobøe víme, žádné tradice nevážou. Josef Hrbáèek a Marek Szwejda PRODEJ ŠTÌPKY Všem zájemcùm nabízíme štìpku z døevní hmoty zpracované technickou údržbou našeho mìstského obvodu. Cena za 1 m 3 300,- Kè. Bližší informace vám podá Ing. Vladimír Kozel na telefonním èísle /7

8 Kachna na pomeranèích a Salónní párty uzavøely jarní kulturní sezónu Letošní michálkovické jaro bylo bohaté na kulturní akce. Pøipomeòme ètyøi nádherné koncerty Festivalu malé hudby, èeskou premiéru hry Adriany Totíkové Žena pøes Palubu v podání Divadla Silesia èi povedený Hudební festival Michálkovice 2012 Žijeme spolu. I na Salónní orchestr Ostrava Všechny dìti se každoroènì tìší na den dìtí, pøi jehož pøíležitosti se konají nejrùznìjší akce urèené právì pro nì. Pìknou akci pro naše malé spoluobèánky pøipravila, stejnì jako v minulých letech, i michálkovická mateøská škola, tentokrát i ve spolupráci s mìstským obvodem Michálkovice. Pro dìti byl pøipraven velmi zajímavý program. Zaèátek akce zaøídil klaun Hopsalín se svým zábavným programem a poté byla pøipravena soutìž s názvem Soutìží celá rodina, závìr jara jsme zaøadili dvì zajímavé kulturní akce. První byla divadelní hra M.G. Sauvajona Kachna na pomeranèích v interpretaci Divadla Devítka. Myslím, že všichni ti, kteøí nezùstali doma a pøišli se na tuto hru podívat, urèitì nelitovali. Více než stovka divákù mohla sle- DEN DÌTÍ V MATEØSKÉ ŠKOLE která byla finanènì podpoøena Nadací OKD v rámci projektu Žijeme spolu, ne vedle sebe. Jak již napovídá samotný název, soutìž nebyla urèena jen pro dìti, ale také pro jejich tatínky a maminky. Tatínkové se pustili do povlékání deky, a aèkoliv obèas zafoukal vítr, dá se øíci, že uspìli. Stejnì tak maminky byly celkem úspìšné pøi zatloukání høebíkù. Na konci soutìže obdržely všechny dìti slaïouèkou odmìnu, a pak již následovalo všemi dìtmi milované opékání párkù. (MJ) dovat vynikající herecké výkony a pobavit se nad vtipnými dialogy i komickými situacemi. Zejména na vynikající výkon Marcela Stejskala v roli Huga Prestona budou diváci ještì dlouho vzpomínat. Mezi diváky bylo znát, že velmi ocenili zpùsob podání divadla, kdy byl sál uspoøádán sto- lovì a diváci si mohli koupit víno, pivo, nealko a nìco drobného k zakousnutí. V takovémto podání chceme pokraèovat i pøi dalších divadelních pøedstaveních. Druhou zajímavou akcí byla Salónní párty, tedy poøad, jehož hlavním aktérem byl Salónní or- chestr Ostrava pod vedením Oldøicha Zahuty. Orchestr v nìkolika blocích zahrál jak poslechové tak taneèní skladby, pøi nichž si pøítomní diváci s chutí zatanèili. Program pak doplnily skupiny Empty Pipen a komik Antonín Šimela. Zhruba ètyøicítka pøítomných hostù byla s akcí nadmíru spokojená. Mnozí pak vyjádøili pøesvìdèení, že podobná akce, navozující pøíjemnou lázeòskou atmosféru by urèitì nemìla v Michálkovicích chybìt. Rádi bychom tedy letos ještì jednou Salónní orchestr v Michálko-vicích pøivítali a vìøíme, že si na tuto akci najde svùj èas více návštìvníkù. Již v souèasnosti samozøejmì pøipravujeme kulturní program na podzim a zimu. O této nabídce budeme informovat podrobnìji v dalším èísle zpravodaje, již nyní však mùžeme prozradit, že kromì divadelních pøedstavení máme naplánováno tøeba také travesti show Divokých koèek a další akce. Martin Juroška 8 /

9 MEZINÁRODNÍ VOLEJBALOVÝ TURNAJ První èervnovou sobotu se alespoò na den staly Michálkovice støedem volejbalového dìní u nás. V areálu Základní školy se konal tradièní mezinárodní volejbalový turnaj smíšených družstev za úèasti deseti týmù z domova i ze zahranièí vèetnì obou týmù domácích a volejbalového výbìru SDH. Letos mimoøádnì kvalitnì obsazený turnaj pøinesl øadu výborných zápasù plný dramatických výmìn s bojem doslova o každý míè, které potìšily oko nejednoho diváka a fandu volejbalu. Z celkového vítìzství se nakonec zaslouženì radoval letošní vítìz 2. ligy RBVL z Vendrynì pøed polským Krakovem a slovenskými TS Turzovka a 2HS Bratislava. Domácí skonèili na celkovì 6. resp. 7. místì. Volejbalový turnaj uspoøádal Michálkovický volejbal o. s. ve spolupráci se ZŠ Michálkovice za finanèního pøispìní mìstského obvodu Michálkovice. René Ivanský Tìžní vìž se opravuje Pøímìstský tábor mìstského obvodu Michálkovice Termín: srpna 2012 Pøímìstský tábor je urèen dìtem ve vìku od 6 do 13 let Místo: areál hasièské zbrojnice v Michálkovicích od 8.00 hodin do hodin Pøihlášky lze vyzvednout i podávat od na ÚMOb Michálkovice v kanceláøi tajemnice (v pøípadì její nepøítomnosti na podatelnì). Pøihlášky lze stáhnout také na internetových stránkách obvodu. Cena tábora: 750,- Kè (strava, pitný režim, doprava, vstupné, materiál, pojištìní, dozor) Program: sportovní aktivity l kolektivní hry l rukodìlné èinnosti l taneèní aktivity a nejrùznìjší soutìže l pøedstavení jízdního oddílu Mìstské policie Ostrava l návštìva Dolu Michal l ukázka hasièské techniky l celodenní výlet mimo Michálkovice Prázdninové jízdy historickými trolejbusy , , , a Vyhlídkové jízdy historickými trolejbusy smìr ZOO. FOTO: J. KAŠPÁREK Dominanta a jeden ze symbolù Michálkovic, tìžní vìž Dolu Michal, je v souèasné dobì opøedena pavuèinou lešení. Po sto letech, které uplynuly od její výstavby, je provádìna generální oprava konstrukce této významné Národní kulturní památky. Vzhledem k tomu, že práce na vìži svým hlukem a prašností obtìžují naše obèany, požádali jsme o vyjádøení správce NKP Dolu Michal Ing. Alexandra Zaspala. K nepøíjemným prùvodním jevùm opravy vìže nám øekl: Hluboce se omlouváme všem obèanùm Michálkovic za nepøíjemnosti, zvýšenou hluènost a prašnost, které jim rekonstrukèní práce na vìži zpùsobují. Úpravou technologie prací se snažíme o jejich minimalizaci. Práce tohoto charakteru by mìly podle harmonogramu skonèit do konce mìsíce èervence. Celá oprava a rekonstrukce vìže pak do konce letošního roku. Realizovaná oprava prodlouží životnost tìžní vìže, této významné technické památky, o mnoho dalších desítek let. Prosím proto ještì jednou všechny naše michálkovické spoluobèany o pochopení a trpìlivost. (JK) / 9

10 ZAHRADNICTVÍ HAVLINA Ing. Petr HAVLINA Sládeèkova 104, Ostrava Michálkovice VÁM NABÍZÍ K PRODEJI: n Øezané, pokojové a hrnkové kvìtiny n gratulaèní, smuteèní a suchou vazbu kvìtin n svatební kytice n ovocné a okrasné stromy a keøe n osivo n cibuloviny a zeleninovou sadbu n substráty l rašelinu, n hnojiva a pøípravky na ochranu rostlin, n vysazování truhlíkù a misek, n vánoèní stromky n svíèky n kvìtináèe a umìlé kvìtiny n dárkový servis vína, bonboniéry, keramiku apod. Otevírací doba: Po Pá , So Bližší informace: Tel: , Web: øíjna 168, Ostrava tel , fax , mobil PIEŠ ANY Pobyt AKTIVNÍ SENIOR 5x ubytování s polopenzí ve 4*hotelu, procedury, bazén 4.390,- Kè LUHAÈOVICE 7x ubytování se snídaní v penzionu 2.790,-Kè PODBANSKÉ 5 dní, ubytování s polopenzí, bazén, procedury se slevou 2.790,-Kè Dále nabízíme: zájezdy LAST MINUTE, letecké víkendy, pobytové a poznávací zájezdy do celého svìta, letenky, zdravotní pojištìní do zahranièí.. GARÁŽOVÁ VRATA, ploty-pletivo Vrata od 9.999,- Kè vè. 20% DPH Výklopná, dvoukøídlá, sekèní Provádíme i montáže Doprava materiálu PO CELÉ ÈR Pøi nákupu nad 7000,- Kè doprava ZDARMA Více na: Ostrava Nová Bìlá, Hrabovská 5/39 Tel.: , KOUPÍM RÙZNÉ STAROŽITNOSTI STARÉ OBRAZY, STAROŽITNÝ NÁBYTEK, STARÉ ZBRANÌ A JINÉ, I POŠKOZENÉ. TELEFON: , ,

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXI l ZDARMA l ÈÍSLO 130 5/2012 www.michalkovice.cz JARO ve znamení kultury Letošní jaro v Michálkovicích bylo poznamenáno celou øadou kulturních a spoleèenských akcí. V rámci již

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 138 1/2013 www.michalkovice.cz Š astný nový rok Pøežili jsme ve zdraví hektický konec 9 roku 2012, pøežili jsme konec svìta pøedpovídaný starým mayským kalendáøem,

Více

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika 25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika - world karate cup - 16 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 141 Jaro je tady! Svátky jara, Velikonoce, na pøelomu mìsíce bøezna a dubna, nám dávají zapomenout na všechny nepøíjemnosti uplynulého zimního období. Pøíroda

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 148 Aktuality z mìstského obvodu V øíjnu bylo odesláno pìt žádostí o dotace Podzimní období je obvykle nároèné na pøípravu žádostí o poskytnutí dotace. I letos

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Junák-svaz skautù a skautek ÈR, støedisko Kopøivnice, ev.è. 814.04 Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Pár slov úvodem Další z významných oddílových rokù je za námi a to nejdùležitìjší a nejvýznamnìjší

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Obec Mladý Smolivec ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, è.p. 95 obec Mladý Smolivec PSÈ, pošta

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Obec Vlastiboøice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00671878 název Obec Vlastiboøice ulice, è.p. è.p. 26 obec Vlastiboøice PSÈ, pošta

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2012 roèník 6, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Zážitky s našimi CPD V prùbìhu února jsme v rámci našich Center

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE Mezinárodní setkání rádioamatérù Holice 10. - 12.9. 1993 Sborník pøíspìvkù HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE I. 1)

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXI l ZDARMA l ÈÍSLO 134 9/2012 www.michalkovice.cz Prázdniny skonèily... Ano, prázdniny skonèily, skonèila doba dovolených, naèerpali jsme nové síly a dobrou náladu, máme spoustu

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

sestavený ke dni 08.02.2013

sestavený ke dni 08.02.2013 Obec Sopøeè ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 08.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274267 název Obec Sopøeè ulice, è.p. obec Sopøeè 100 PSÈ, pošta 533 16 Kontaktní údaje

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: prosinec 2014 roèník 9, èíslo 4 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Hudba dunìla na letošním KobylaFestu Na 4. roèník festivalu

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Obec Veselí ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274569 název Obec Veselí ulice, è.p. Veselí 68 obec Pøelouè PSÈ, pošta 535 01 Kontaktní

Více

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Obec Nimpšov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378232 název Obec Nimpšov ulice, è.p. obec Nimpšov PSÈ, pošta 67541 Kontaktní údaje telefon

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Obec Petrovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378470 název Obec Petrovice ulice, è.p. Petrovice 68 obec Petrovice PSÈ, pošta 67521

Více

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Obec Vrbice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00578649 název Obec Vrbice ulice, è.p. èp. 25 obec Vrbice PSÈ, pošta 50703 Kontaktní údaje

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 4, èíslo 13 vyšlo: èerven 2010 C O J E U N Á S N O V É H O Z Krynické do Dolákovy Dùm dìtí a mládeže v Praze 8 se kvùli rozšiøování

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 139 Výsledky prvního kola volby prezidenta republiky Ve dnech 11. a 12. ledna 2013 probìhlo v Èeské republice první kolo prezidentských voleb a dva týdny na to

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Obec Dolní Branná ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 277738 název Obec Dolní Branná ulice, è.p. 256 obec Dolní Branná PSÈ, pošta 54362

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celkù sestavena k : 31.12.2009 v Kè Název, sídlo a právní forma rok mìsíc IÈO úèetní jednotky Blanský les - podhùøí 2009 13 70819963 Husova 212 37382

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXI l ZDARMA l ÈÍSLO 136 11/2012 www.michalkovice.cz Konèí rok 2012 nastává doba adventu, rozjímání, bilancování a hodnocení i plánù do budoucna. Náš Michálkovický zpravodaj uzavírá

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXI l ZDARMA l ÈÍSLO 136 11/2012 www.michalkovice.cz DIVADLO U STOLU Ten, kdo navštívil v posledních mìsících nìkteré z divadelních pøedstavení v michálkovickém kulturním domì, jistì

Více

Licence: D11C XCRGBZUC / ZUC (18122007 / 19122007) (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008

Licence: D11C XCRGBZUC / ZUC (18122007 / 19122007) (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008 Mìsto Janské Láznì ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2007 (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00277967 název Mìsto Janské Láznì ulice, è.p. námìstí Svobody 273 obec Janské Láznì

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXIII l ZDARMA l ÈÍSLO 159 AKTUALITY z mìstského obvodu Nové topení v kulturním domì V uplynulém mìsíci byla provádìna rekonstrukce systému vytápìní v michálkovickém kulturním domì.

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576913 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Støítež Neoèekává

Více

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Obec Drhovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00512605 název Obec Drhovice ulice, è.p. Drhovice obec Drhovice PSÈ, pošta 391 31 Kontaktní

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Obec Stropešín ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 44065507 název Obec Stropešín ulice, è.p. Stropešín 3 obec Stropešín PSÈ, pošta 675 55

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXIII l ZDARMA l ÈÍSLO 156-7 7-8/2014 www.michalkovice.cz Léto je tady... Michálkovice, zelená oáza Ostravy, poskytují svým obèanùm i návštìvníkùm bohaté pøedpoklady pøíjemnì stráveného

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXIII l ZDARMA l ÈÍSLO 153 4/2014 www.michalkovice.cz AKTUALITY z mìstského obvodu Pozvání na dubnové zastupitelstvo Srdeènì zveme obèany na zasedání zastupitelstva mìstského obvodu,

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Obec Ruda nad Moravou ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00303313 název Obec Ruda nad Moravou ulice, è.p. 9. kvìtna 40 obec Ruda nad Moravou

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Ilona Stránská Datum zpracování: 18.03.2014 Èas zpracování: 17h 4m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Obec Neurazy ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00257001 název Obec Neurazy ulice, è.p. èp. 61 obec Neurazy PSÈ, pošta 33501 Kontaktní

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 16.01.2014 Èas zpracování: 18h27m38s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013 :.j.è KUJCK 3,ykèinezU IÈ 067927 se uskuteènilo ve dnech: 31.3.2014, 7.8.2013, na základì zákona È. 420/2004 KSJARKÝ ÚØAD J I 23358/201 OEKO.PØ stejnopis è. 2 Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: bøezen 2011 roèník 5, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Èáry máry ententýky, letìli jsme do Afriky! Po celý týden letošních

Více

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 5, èíslo 6 vyšlo: únor 2011 C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O Vypravili jsme se na ruzyòské letištì V prùbìhu ledna

Více

TAMBURAŠSKÝ ORCHESTR BRAÈ

TAMBURAŠSKÝ ORCHESTR BRAÈ 02 OBSAH 03 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 07 PROVOZOVNY 11 KULTURNÍ AKCE 18 TAMBURAŠSKÝ ORCHESTR BRAÈ 20 MAŽORETKY PETRA 22 TV ODRA 26 KNIHOVNA 28 VAGONÁØSKÉ MUZEUM 32 SPORT 43 EKONOMICKÉ ÚDAJE 58 ZÁMÌR PRO ROK 2014

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925)

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00283924 Název: Statutární mìsto Zlín A. STÁLÁ 01 9

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70941912 Název: Zakladni skola Mlada Vozice, okres Tabor A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I.

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. 2004 VÝROÈNÍ ZPRÁVA Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. Tato výroèní zpráva se vydává za období od 1.1.2004 do 31.12.2004. Sdružení Pro obnovu rozhledny na Sedle je od 10.12.2002 registrováno u Ministerstva

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU 120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù a dobrovolných svazkù obcí (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00284378 Název: Obecni urad Provodov 57 ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY - tøída 1 až

Více

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zpráva o projektu CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zlepšení situace osob bez pøístøeší ze Zlínského kraje prostøednictvím nových služeb Azylového zaøízení O poslání Èeského èerveného køíže Èeský èervený køíž je

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

MICHÁLKOVICKÝ ZPRAVODAJ ROÈNÍK XIX l ZDARMA 2/2010 http://www.michalkovice.cz V únoru jsme se navždy rozlouèili s dlouholetým vedoucím redaktorem Michálkovického zpravodaje Pavlem Polokem. Jeho celoživotním

Více

Licence: D90D XCRGUA60 / A60 (06052008 / 01012008)

Licence: D90D XCRGUA60 / A60 (06052008 / 01012008) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00303101 Název: Obec Oskava A. Stálá aktiva 01 141

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Dana Milotová Okamžik sestavení: 22.01.2015 11h44m15s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :48897426 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Základní škola Žïár nad Sázavou, Komenského 2 Žïár nad Sázavou

Více

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s.

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. BULLETIN jaro/léto 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. Obsah Na úvod Proè bulletin Pár zajímavých dat o nás Co se dìje v Domeèku

Více

z Programu obnovy venkova Jihoèeského obèanské vybavenosti Mikroregionu

z Programu obnovy venkova Jihoèeského obèanské vybavenosti Mikroregionu èerven 2014 OZVÌNY Z RATIBOØSKÝCH HOR 1 Ze zasedání zastupitelstva obce Zastupitelstvo obce se sešlo ve støedu 14. 5. a 11. 6. 2014. Po zahájení a po kontrole usnesení z minulého zasedání zastupitelstva

Více

Licence: D0NG XCRGUA60 / A60 (01012007 / 16032007)

Licence: D0NG XCRGUA60 / A60 (01012007 / 16032007) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2007 IÈO: 00302970 Název: Obec Mala Morava A. Stálá aktiva 01

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXIII l ZDARMA l ÈÍSLO 154 AKTUALITY z mìstského obvodu Sportovní høištì v provozu Mìstský obvod Michálkovice vybudoval v loòském roce høištì pro veøejnost v areálu hasièské zbrojnice.

Více

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70305587 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ropice Nejsou

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 05.03.2014 Èas zpracování: 10h17m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Ivana Ruèková Datum zpracování: 08.06.2012 Èas zpracování: 9h46m 4s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 146 Aktuality z mìstského obvodu Požadavky na kapitálový rozpoèet zaslány Michálkovice, jako každoroènì, zaslaly Magistrátu mìsta Ostravy své požadavky na kapitálový

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

Posláním obèanského sdružení I MY je pomáhat prosazovat zájmy dìtí a dospìlých s postižením a jejich rodin.

Posláním obèanského sdružení I MY je pomáhat prosazovat zájmy dìtí a dospìlých s postižením a jejich rodin. VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2009 POSLÁNÍ Posláním obèanského sdružení I MY je pomáhat prosazovat zájmy dìtí a dospìlých s postižením a jejich rodin. ÚVODNÍ SLOVO Vážení pøátelé, rodièe, pøíznivci našeho obèanského

Více

výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002

výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 Obsah Úvodní slovo Poslání a cíle Struktura ÈAS a její orgány Èinnost ÈAS v roce 2002 Cyklus jednodenních semináøù Výroèní cena Hospodaøení Podìkování Kontakt 3

Více

Zpravodaj obce Lobodice ÚVOD. Vážení spoluobèané,

Zpravodaj obce Lobodice ÚVOD. Vážení spoluobèané, ÚVOD Vážení spoluobèané, dostává se vám do rukou první, zkušební èíslo Zpravodaje obce. Rádi bychom Vás prostøednictvím tohoto Zpravodaje informovali o dìní v obci, o událostech, které se staly, o tom,

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Lenka Kšádová Datum zpracování: 13.02.2014 Èas zpracování: 13h10m38s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více