Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXIV l ZDARMA l ÈÍSLO 162 2/ AKTUALITY z mìstského obvodu Michálkovický koníèek 2015 V sobotu 7. února 2015 se v Kulturním domì Michálkovice koná tradièní turnaj v bleskovém šachu pro amatérské šachisty Michálkovický koníèek Zájemci se mohou pøihlásit na e- mailové adrese: Zastupitelstvo zasedne 11. února Další zasedání zastupitelstva mìstského obvodu Michálkovice se bude konat ve støedu 11. února Na programu bude kromì nìkterých majetkoprávních záležitostí zejména návrh na rozdìlení prostøedkù, které jsou v letošním rozpoètu vyèlenìny na úèelové dotace, mezi jednotlivé žadatele. Revitalizace zelenì v parku V závìru ledna byla pøedáním lokality zahájena realizace revitalizace zelenì na Michalském námìstí, která byla zaøazena do projektu Revitalizace mìstské zelenì, financovaného z Operaèního programu Životní prostøedí. Vánoèní potopa v kulturním domì V období vánoèního volna došlo v našem kulturním domì k havárii. Na jedné z toalet došlo k prasknutí napouštìcí hadièky, což zpùsobilo zatopení WC, šatny a èásti chodby kulturního domu. Havárie byla odhalena správcem kulturního domu Bohumilem Pilaøem, který i v dobì dovolené pøišel na obhlídku svìøeného majetku a ihned uèinil vše pro to, aby minimalizoval škody, za což mu patøí velké podìkování. FOTO M. POLOKOVÁ Novoroèní setkání s vedením spoleènosti RPG Byty Stalo se již tradicí, že jednatelé RPG Byty, s.r.o. organizují na poèátku roku setkání s pøedstaviteli mìst a obcí, v nichž tato spoleènost pùsobí. Pøi této pøíležitosti seznámili zástupce mìst a obcí s výsledky své práce za uplynulý rok, ale také s plány na rok RPG pøedstavilo napøíklad plnìní programu zamìøeného na podporu seniorského bydlení, kdy v rámci programu Senior poskytli seniorùm nad 60 let slevu nájmu ve výši % z meziroèního navýšení základního nájemného, a to podle individuálních podmínek nájemce. Tento program je stále v platnosti a nájemníci v bytech RPG mají možnost se o využití tohoto programu u spoleènosti i nadále zajímat, zda splòují podmínky pro pøiznání slev na nájemném. Novì je zavedena služba RPG Asistent, kdy po zavolání na linku (pondìlí pátek, 7,00-17,00 hod.) operátorka poskytne potøebné informace, zjistí, o jaké služby má nájemník pøedbìžnì zájem, a zajistí pøedání kontaktu pøíslušnému poskytovateli sociální služby. Jde napø. o služby pomoci pøi zvládání péèe o vlastní osobu, poskytnutí stravy nebo pomoci pøi zajištìní stravy, pomoci pøi chodu domácnosti apod. Na setkání byla projednána také otázka pøevodu pozemkù mezi domy ve vlastnictví spoleènosti RPG, na kterých jsou komunikace, a z dùvodu nevyøešených vlastnických vztahù náš mìstský obvod nemá možnost opravu povrchu tìchto komunikací øešit. Jedná se pøedevším o pozemky mezi domy na ulici Slámova. Nakonec byla projednána spolupráce RPG Byty s mìstským obvodem Michálkovice pøi mapování poètu osob v bytech spoleènosti, kde dochází ke zvýšenému poètu uživatelù bytù oproti uzavøené nájemní smlouvì. Vladimír Kozel

2 Personální složení Úøadu mìstského obvodu Michálkovice Úøad mìstského obvodu není jen neosobní instituce, kam obèané pøicházejí, když potøebují vyøídit nezbytné záležitosti. Úøad je živý organismus, je tvoøen lidmi, kteøí jsou tu proto, aby se v pùsobnosti svìøené úøadu mìstského obvodu starali o potøeby obèanù, pomáhali jim v mezích platné právní úpravy, a také chránili veøejný zájem. Do úøadu mìstského obvodu Michálkovice je zaøazených 17 zamìstnancù statutárního mìsta Ostravy. Z toho je osm úøedníkù, sedm zamìstnancù zajiš ujících údržbu mìstského obvodu, jeden zamìstnanec zajiš ující fungování Otevøeného klubu pro dìti a mládež pøi mìstském obvodu Michálkovice a jeden správce Kulturního domu Michálkovice. Úøad je takový, jací jsou úøedníci. V loòském roce došlo v rámci úøadu mìstského obvodu k rozsáhlým personálním zmìnám, a proto vám chceme postupnì pøiblížit život za zdmi michálkovické radnice a úøedníky, s nimiž jste se již osobnì setkali nebo s nimiž se v budoucnu pravdìpodobnì setkáte, a umožnit vám tak je více poznat. Jejich vizitky zveøejníme v nìkolika následujících èíslech Michálkovického zpravodaje. Redakce Masopustní slavnost poèátkem bøezna V minulém roce uspoøádali dobrovolníci z øad rodièù, uèitelù a pøátel Základní školy a základní waldorfské školy v Porubì ve spolupráci s mìstským obvodem Michálkovice masopustní slavnost. V Michálkovicích se organizátorùm zalíbilo. V letošním roce si tak Masopustní slavnost budeme moci zopakovat. Letošní Masopustní slavnost zaèíná 8. bøezna 2015 ve 14:30 v parku na Michalském námìstí, kde bude zahájen masopustní Práce na MichalFestu v plném proudu Velmi intenzivnì se pracuje na tøetím roèníku MichalFestu, který probìhne 20. èervna Jsou zpracovávány žádosti o dotace, jednáme se sponzory a jednáme rovnìž s možnými vystupujícími. Podrobnìjší informace zveøejníme již v pøíštím vydání Michálkovického zpravodaje, ale vìøíme, že se nám podaøí zajistit opìt atraktivní nabídku vystupujících, která prùvod. Tradice velí, aby se úèastníci odìli do kostýmù, avšak vítání budou i nemaskovaná úèastníci. Prùvod bude doprovázen dechovou kapelou, lidovými tanci i živými obrazy, tedy nejrùznìjšími scénkami. Na prùvod pak naváže masopustní hodování v michálkovickém kulturním domì, kde bude pøichystána spousta dobrot a o zábavu se postarají svými vystoupeními žáci Waldrofské školy. Martin Juroška pøiláká ještì více návštìvníkù než v minulém roce. Plánujeme rovnìž opìt po urèitou omezenou dobu prodávat vstupenky za výhodnìjší cenu a vìøíme, že obèané této nabídky využijí. Mohou tak nejen získat vstupenku na festival za velmi zajímavou cenu, ale i podpoøit tuto akci, díky níž se mohou Michálkovice proslavit v širším okolí. (mj) Karin Muselová referent vnitøních vìcí a høbitovní správy Záležitosti, které vyøizuje: Øešení pøestupkù, a to zejména pøestupkù proti veøejnému poøádku, obèanskému soužití a majetku, vedení správního øízení na úseku evidence obyvatel ve vìci zrušení údaje o místu trvalého pobytu, høbitovní správa. Osobní charakteristika: Po ukonèení støedoškolského studia Karin Muselová pracovala u Úøadu mìstského obvodu Moravská Ostrava a Pøívoz, poté od r na Magistrátu mìsta Ostravy jako referent agendy správního øízení. Od kvìtna 2014 byla na základì výbìrového øízení pøijata k Úøadu mìstského obvodu Michálkovice. Náplò práce na ÚMOb: Hlavní èást pracovní náplnì tvoøí øešení pøestupkù. Nejèastìjšími pøestupky jsou pøestupky proti obèanskému soužití, mezi nìž patøí urážky na cti, drobné ublížení na zdraví, schválnosti nebo jiné hrubé jednání. Další poèetnou skupinu tvoøí pøestupky proti majetku, kde patøí zejména drobné krádeže, podvody, poškození nebo znièení cizího majetku. Stále èastìji se v poslední dobì lze setkat také s pøestupky, kdy chovatel psa poruší povinnost zabezpeèit psa tak, aby volnì nepobíhal na veøejných prostranstvích, s výjimkou míst k tomu urèených. Další nezanedbatelnou skupinu pøestupkù tvoøí pøestupky týkající se záškoláctví. Nejèastìji uloženou sankcí za pøestupek je pokuta, která je v pøípadì nezaplacení vymáhána právní cestou. Karin Muselová má ve své pùsobnosti správní øízení ve vìci zrušení údaje o místu trvalého pobytu. Zákon o evidenci obyvatel umožòuje, za splnìní zákonem stanovených podmínek, rozhodnout o zrušení údaje o místu trvalého pobytu obèana. Další oblastí pracovní náplnì je høbitovní správa. Ta zahrnuje pøedevším vedení evidence související s provozováním høbitova, uzavírání nebo ukonèení smluv o nájmu hrobového místa, a dále ve spolupráci s dalšími zamìstnanci zajiš ování údržby høbitova, napø. vývoz kontejnerù, drobné opravy, úprava zelenì na høbitovì apod. Kontaktní údaje: Úøad mìstského obvodu Michálkovice, kanceláø èís. 2 Telefon: Pracujeme na kulturních a volnoèasových akcích I v letošním roce by mìstský obvod rád pøipravil pro své obèany všech generací nejrùznìjší kulturní a volnoèasové akce. Budeme pøitom navazovat na minulé roky, kdy se podaøilo založit celou øadu nových akcí, které chceme dále rozvíjet. Na tuto oblasti jsme mysleli již pøi schvalování rozpoètu, ale poèítáme rovnìž se získáním dotací, stejnì jako tomu bylo v uplynulých letech. (mj) MICHÁLKOVICKÝ ZPRAVODAJ - mìsíèník Vydavatel: Statutární mìsto Ostrava, mìstský obvod Michálkovice, Ès. armády 106, tel , IÈO: /16 Redaktor: Ing. Jiøí Kašpárek Redakèní rada: Ing. J. Kašpárek, M. Poloková, Ing. M. Juroška, Ph.D., I. Timková, Bc. Z. Pavlíèek, R. Holec, F. Bolfík, Ing. V. Kozel, Mgr. T. Mikulská. Inzerce - telefon: , Technická redakce a zlom: firma GRASA, Violina 4, telefon: , Tisk: Moravapress, s.r.o. Ostrava Redakèní rada si vyhrazuje textovou úpravu pøíspìvkù. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Obsah nìkterých pøíspìvkù se nemusí shodovat s názory vydavatele. Tisk povolen pod znaèkou MK ÈR E Uzávìrka pøíštího èísla: /

3 INFORMACE Z RADY MÌSTSKÉHO OBVODU Na svém ètvrtém a pátém zasedání rada mìstského obvodu projednala mimo jiné následující záležitosti: Na ètvrtém zasedání 22. prosince 2014 schválila smlouvu s firmou ENBRA, a.s., Karviná na instalaci mìøièù tepla v bytovém domì na Sládeèkovì ulici è.92. Souèasnì byla schválena smlouva na odeèítací a rozúètovací službu. Nevyhovìla žádosti ZŠ U Køíže o mimoøádnou dotaci na zaplacení dopravy žákù na lyžaøský Ohlédnutí kurz. Vzala na vìdomí pøihlášky do výbìrového øízení na pronájem bytu è. 8 v domì ÈSA 104, stanovila poøadí uchazeèù a schválila pøíslušnou nájemní smlouvu. Na základì žádosti schválila také slevu z nájmu v Kulturním domì Michálkovice pro Divadlo Devítka. Páté zasedání se konalo 19. Akce pro dìti Nezapomínáme ani na pøípravu dalších skvìlých akcí, jako napø. dìtský karneval, pálení èarodìjnic èi pøímìstský tábor, tedy aktivit, které jsou urèeny zejména tìm nejmenším. V souèasné ledna Na nìm byly radou projednány a schváleny celoroèní objednávky na odvoz odpadù z areálu michálkovického høbitova, z areálu údržby a kontejnerù pøistavovaných na veøejná prostranství Michálkovic. Rada rovnìž schválila pro úèetní støedisko mìstský obvod Michálkovice odpisový plán dlouhodobého majetku pro rok V souladu se zásadami pro poskytování úèelových dotací z rozpoètu mìstského obvodu na rok 2015 jmenovala pracovní skupinu k posuzování jednotlivých žádostí o dotace. Schválila pøijetí vìcných darù pro tombolu na plese mìstského obvodu. V závìru jednání pak rada schválila návrh vzorové smlouvy o výkonu domovnické èinnosti vèetnì výše slevy na nájemném pro domovníka. Jiøí Kašpárek dobì se rozjíždí èinnost novì zvolených výborù a komisí, které zaèínají intenzivnì na jejich pøípravì pracovat a vìøíme, že se, stejnì jako v minulých letech, podaøí akce úspìšnì zvládnout. (mj) FOTO J. KAŠPÁREK Poslední významnou kulturní akcí mìstského obvodu Michálkovice v uplynulém roce byl tradièní adventní koncert, konaný v sobotu 20. prosince v Husovì sboru. Pøítomné návštìvníky pøivítali starosta mìstského obvodu Michálkovice Martin Juroška a biskup Církve èeskoslovenské husitské Rudolf Göbel. Posluchaèi zcela zaplnìného kostela vyslechli koncertní vystoupení naší michálkovické spoluobèanky Evy Døízgové-Jirušové (soprán), Veroniky Hrdové (kytara) a Paola Gatta (klavír). Umìlci byli za své výkony odmìnìni nadšeným dlouhotrvajícím potleskem. Jiøí Kašpárek PLESOVÁ SEZÓNA 2015 V KULTURNÍM DOMÌ Pátek hod. Ples Michálkovický volejbal o.s. Sobota hod. Ples FC Slavia Michálkovice Pátek hod. Ples SDH Heømanice Sobota hod. Bál michálkovických hasièù Pátek hod. Veèírek Klub rybáøù Michálkovice Sobota hod. Erotický ples FOTO M. POLOKOVÁ Vstupenky na erotický ples v prodeji Již nyní si mohou zájemci koupit v kulturním domì vstupenky na erotický ples, konaný 21. bøezna Na návštìvníky èeká nejen skvìlý DJ Sonido, ale zejména lechtivý a zábavný program a veselá tombola. Zprávy Mìstské policie Ostrava Garáž byla dìravá Dne 7. ledna 2015 pøi výkonu služby spatøili strážníci mìstské policie v Ostravì-Michálkovicích tìsnì po pùlnoci na jedné z parcel garáž, která vykazovala známky násilného vniknutí. V pravé èásti vrat byl vytvoøen otvor o velikosti ca 120x40 cm. V blízkosti garáže ani v ní se nikdo nenacházel. Strážníci pøes otvor vidìli uvnitø rùzné náøadí, nástroje, materiál na zateplování domu a dokonce motocykl. Pro podezøení ze spáchání trestného èinu si pøípad pøevzali pøivolaní policisté. Jana Urbaníková, Mìstská policie Ostrava Telefonní èíslo služebny v Michálkovicích Policie ÈR l Mìstská policie Ostrava /

4 AKCE V MICHÁLKOVICÍCH KULTURNÍ DÙM l Telefon Každé pondìlí Cvièení žen s Vendulou Zumba s Žanèou Každou støedu Cvièení žen s Vendulou Cvièení pro seniory Ples Michálkovický volejbal, o.s Ples FC Slavia Michálkovice Ples SDH Heømanice Hasièský bál BLAHOPØEJEME KNIHOVNA MICHÁLKOVICE Etiopie oèima manželù Nogových beseda Zimní radovánky na téma Veèerníèek výtvarná dílna s Lenkou Zemì vycházejícího slunce beseda o Japonsku s doc. Ing. Vladimírem Tomáškem, CSc. Do konce února Veèerníèek slaví anketa o nejoblíbenìjší Veèerníèek Do konce února Pohádkové dvojice soutìž pro dìti Do konce února Dobrý veèer výstavka k 50. výroèí Veèerníèku Do konce února 13 plus Jedna Peet Drescher a jeho tvorba Týden prvòáèkù v tomto týdnu je možnost pøihlásit prvòáèky do knihovny zdarma Koncert nejen muzikálových melodií v podání Renaty Marcalíkové a Marie Pluhaøové Do konce bøezna V hlavní roli retro výstava pøáníèek, záložek a jiných drobností paní Markéty Birtkové Bøezen - duben Snesitelná lehkost bytí výstava obrazù hluèínské malíøky Elen Thiemlové FC SLÁVIA MICHÁLKOVICE Dne 19. února 2015 oslaví naši drazí rodièe JARMILA A KAREL DANIECOVI šedesát let spoleèného života. U této pøíležitosti bychom jim obìma chtìli podìkovat za lásku, péèi a za vše, co pro nás v životì udìlali. Ze srdce jim pøejeme hlavnì pevné zdraví, a ještì prožijí mnoho krásných spoleèných chvil. Dcera Dáša a syn Jiøí s rodinami, vnouèata a pravnouèata. V Z P O M Í N Á M E Dne 6. února 2015 tichou vzpomínkou uctíme osmnácté výroèí úmrtí naší drahé maminky, tchynì, babièky a prababièky, paní MARIE KOLEBAÈOVÉ 14. kvìtna 2015 by se dožila devadesáti dvou let. Vzpomínají dcera a syn s rodinami. Dne 5. února 2015 by se dožil devadesáti let náš manžel, tatínek a dìdeèek pan ING. LADISLAV GOTTWALD hutní inženýr. S láskou vzpomínají manželka a dcera Šárka s rodinou. Dne 26. února 2015 vzpomeneme 25. výroèí úmrtí pana JAROSLAVA ŠUBERTA Vzpomínají manželka a dcery Vìra a Libuše s rodinami Ples fotbalového klubu FC SLAVIA Michálkovice pøedprodej vstupenek probíhá v KD Michálkovice Hasièský bál SDH MICHÁLKOVICE OTEVØENÝ KLUB PRO DÌTI A MLÁDEŽ Provozní doba: pondìlí pátek Otevøený klub pro dìti a mládež realizuje své aktivity v nových prostorách Klubu dùchodcù. DÙL MICHAL Edukaèní prohlídky pro dìti a rodiny S helmou, lampou a naším skøítkem Michalem se vydáme po stopách havíøù do nedávné i vzdálené minulosti a dozvíme se nìco nejen o uhlí a památkách, ale pøedevším jaké to bylo pracovat na dole. Minimální doporuèený vìk 5 let. Prohlídku mùžete objednat na u nebo na tel. è , mob.è ZMÌNA PROGRAMU VYHRAZENA! Bližší informace ve vývìsních skøíòkách, na plakátech, na a na webových stránkách poøadatelù ROZLOUÈILI JSME SE Dne 28. prosince 2014 nás navždy opustila naše milovaná teta paní BOŽENA GOLIÁŠOVÁ nejstarší obèanka Michálkovic. Dne 15. února 2015 by se dožila 103 let. S láskou a úctou na ni bude vzpomínat celá rodina. 4 /

5 Brána a Folkový Kvítek festivaly pro mladé umìlce Letos 14. bøezna probìhne opìt v Kulturním domì Michálkovice již druhé Moravskoslezské oblastní kolo pìveckých soutìží Festivalu Brána a Folkový kvítek. Brána ( je soutìží v interpretaci (zpìv v doprovodu hudebního nástroje èi nástrojù), ve které se utkávají mladí interpreti (sólisté, nebo kapely) v rùzných žánrech. V tomto festivalu není žánrové omezení a mladí umìlci si tedy mohou vybrat do soutìže cokoli. Vyberou si z repertoáru známých umìlcù, co je jim blízké a odborná porota pak hodnotí provedení-interpretaci na pódiu. Z oblastního kola postupují nejlepší do národního finále v Brnì. Folkový Kvítek (www. folkovykvitek.cz) je soutìží mladých autorù, kteøí sami interpretují svá díla. Buï jako sólisté, nebo kapely. Je to tedy také interpretaèní soutìž, ovšem autorská. Hodnotí se zdaøilost autorského díla a jeho jevištní provedení. Vítìzové oblastního kola této soutìže postupují do národního finále na zámku Konopištì. Oba tyto festivaly jsou skvìlou pøíležitostí pro zaèínající umìlce, kteøí mají možnost získávat zkušenosti na pódiu, sledovat reakci divákù a vyslechnout si komentáøe a rady odborné poroty, která je vždy složena z aktivních zkušených muzikantù a hudebních expertù. Loni v èele poroty zasedl Jarek Nohavica. Mnozí z mladých umìlcù mají takovou možnost vùbec poprvé a získají na festivalech zkušenosti vpravdì neocenitelné. Zároveò však jde o velice zajímavou pøíležitost pro diváky, kteøí mohou vidìt a slyšet na vlastní oèi a uši, co mladí kumštýøi našeho regionu umí. A že toho vskutku není málo! Není pochyb o tom, že o mnohých úèastnících tìchto soutìží v budoucnu ještì hodnì uslyšíme. Vloni byli naši finalisté, tedy ti, kteøí se probojovali do národních finále velice úspìšní a mnozí z nich tam stáli na stupních vítìzù. Z našeho regionu pocházejí mistøi a vicemistøi národních kol. Krátce øeèeno naši mladí vybílili nabídku cen v národních finále obou soutìží. Zájemci o úèast mohou kontaktovat organizátorku akce, paní Andreu Matláškovou mailem na adrese nebo telefonicky na èísle Oèekáváme opìt vysokou úroveò akce, stejnì jako vloni a hojnou návštìvu publika, které si bez pochyby znovu pøijde na své. René Matlášek Pøed sedmdesáti lety Druhá svìtová válka se chýlila ke svému konci, ale deštivá nedìle 25. února 1945 se zapsala do historie Michálkovic tím nejèernìjším písmem. Wehrmacht ve snaze ochránit prùmyslovou Ostravu od leteckých náletù, umístil na pomezí Michálkovic, v oblasti dnešních ulic Pikartské a Fišerovy, baterie protiletadlových kanónù Flak. Ty se pak staly cílem útokù ruských bitevních letadel. Pøi útoku v onu osudnou nedìli byla bombami zasažena horní èást dnešní ulice Èeskoslovenské armády a pøilehlé obytné oblasti. Následky byly tragické. V místì dnešní michálkovické lékárny byl bombou pøímo zasažen motorový vùz tramvaje. Parkovištì automobilù naproti lékárny je dodnes nìmým svìdkem místa, na nìmž stál obytný dùm. Øada domù Pavelské kolonie se promìnila v ruiny. Nejtragiètìjší však byly lidské obìti. Bombardování si vyžádalo sedmnáct životù našich spoluobèanù, nejmladší obìti bylo pouhých šest let. Více jak tøicet lidí bylo zranìno. Dnes, když v televizi sledujeme reportáže z váleèných konfliktù ve svìtì, jen stìží si pøedstavíme, že podobné situace se odehrávaly pøed sedmdesáti lety i u nás v Michálkovicích. Na památku obìtí tohoto bom- 5 / bardování byl v šedesátých letech minulého století na ulici Pavelské odhalen pomník. V roce 2010 byl tento památník s pietou pøemístìn na dùstojné místo do parku na Michalském námìstí. Jiøí Kašpárek

6 KNIHOVNA MICHÁLKOVICE Milí ètenáøi, pokraèujeme v malé rekapitulaci loòského roku, ale také nabízíme nové akce pro nejbližší týdny. Na jarní prázdniny jsme pøipravili výtvarnou dílnu, probíhá anketa, dìtem je k dispozici PS3, stolní spoleèenské hry a samozøejmì knihy a èasopisy. Pár èísel na úvod V roce 2014 jsme pro vás nakoupili a zpracovali 821 nových knih. Z tohoto poètu nìkolik desítek z nich bylo zakoupeno díky finanèní podpoøe michálkovického mìstského obvodu. Zaregistrovali jsme 709 ètenáøù (242 dìtí a 467 dospìlých), pùjèili jsme knih a èasopisù, dìtské výpùjèky èinily výtiskù. Naši knihovnu navštívilo celkem návštìvníkù. V loòském roce jsme také dostali od jedné naší ètenáøky finanèní dar, za který jsme zakoupili drobné vybavení do knihovny. zy pro dospìlé. Výstava se bude jmenovat Snesitelná lehkost bytí. Veèerníèkovi je padesát Toto výroèí jste jistì zaznamenali, zejména pokud máte malé dìti. Pøipravili jsme pro vás anketu, ve které mùžete hlasovat o váš nejoblíbenìjší Veèerníèek. V prùbìhu roku 2015 uspoøádáme výstavky autorù pøíbìhù Veèerníèkù, jejich ilustrátorù a také tìch, kteøí jim propùjèili hlas. Chceme touto cestou opìt pøiblížit dìtem kouzlo èeské pohádky, a proto chystáme besedy i pro žáky ZŠ U Køíže. Pøíležitost pro rodièe prvòáèkù Pokud pøihlásíte své dìti v Týdnu prvòáèkù od 2. do 6. bøezna do knihovny, nemusíte platit registraèní poplatek. Této akci bude pøedcházet beseda s prvòáèky ZŠ U Køíže o týden døíve. Již nìkolik let s námi pracuje dobrovolnice paní uèitelka Ludmila Šimonová, která nám pøislíbila úèast i letos. Noc s Andersenem Zveme na náš šestý, celostátnì již patnáctý roèník spaní v knihovnì. Pokud máte vy a vaše dítì zájem o Noc s Andersenem z pátku 27. na sobotu 28. bøez- Výstavy Do konce února si budete moci prohlédnout obrazy ostravského výtvarníka Peeta Dreschera, od bøezna pak obrazy hluèínské výtvarnice Elen Thiemlové, vlastnící malíøský ateliér Viridian, který poøádá kurna, pøihlaste se do konce února. Dítì musí být ètenáøem naší knihovny. Poèet dìtí je omezen, proto neváhejte! Beseda o numerologii s Bc. Dášou Halotovou Pùjèovní doba: pondìlí úterý støeda zavøeno ètvrtek pátek Výstavu obrazù ostravského malíøe s pseudonymem Peet Drescher je možno zhlédnout v knihovnì do konce února. FOTO I. TIMKOVÁ Výtvarné dílny Jsou tentokrát také zamìøeny na téma Veèerníèek, zveme vás o jarních prázdninách ve ètvrtek 19. února. Besedy V únoru se také vypravíme do Etiopie s manžely Nogovými (pátek 6. 2.) a do Zemì vycházejícího slunce s doc. Ing. Vladimírem Tomáškem, CSc. (pátek ) Zaèínáme vždy v hodin. Doufáme, že si z naší nabídky vyberete a uvidíme se co nejèastìji. Kanadou pøes Martinik a Barbados zpátky do Èeska na besedì s manžely Tomaníkovými Vaše knihovnice Ivana Timková Marie Kryštofová 6 /

7 Uzlovaèka 2015 Uzlovaèka je tradièní soutìží mladých hasièù poøádanou SDH Michálkovice v kulturním domì. Její letošní roèník, kterého se zúèastnila øada družstev z celého ostravského regionu, opìt ovládli mladí z Heømanic, a to jak v kategorii mladších, tak i starších žákù. Kvalifikaèní soutìže v uzlování se zúèastnilo na tøicet hlídek, ètveøic v obou kategoriích. Nejlepších šestnáct si to pak rozdalo ve vyøazovacích soubojích. Doplòující soutìží bylo motání hadic. Souèet Divadlo bude kvalifikaèního èasu a èasu z motání hadic se pak zapoèítával do seriálu soutìží Ostravské ligy. I v letošním roce se obèané mohou tìšit na divadelní pøedstavení. Nìkterá chystáme ještì v první polovinì roku, ale naplno chceme Divadlo U Stolu rozjet znovu od záøí. Dùvodem je fakt, že v bøeznu bude v Michálkovicích probíhat krajská postupová pøehlídka amatérských divadelních souborù Ostravské buchary, která milovníkùm divadla nabídne celou øadu zajímavých pøedstavení, a tudíž nechceme pøíliš divadelní trh v Michálkovicích pøesytit. I tak jednáme s divadelními soubory a plánujeme do èervna v rámci Divadla u stolu dvì pøedstavení. (mj) Dìkujeme všem sponzorùm a partnerùm za podporu soutìže. Dìkujeme také našim èlenùm SDH za skvìle zvládnutou organizaci celé soutìže. (rh) Z naší mateøinky Ani jsme se nenadáli a máme v naší mateøské škole polovinu školního roku za sebou. Co všechno naše dìti do pololetí prožily? Nìkolikrát nás navštívilo divadélko "Smíšek" se svými pohádkami, zazimovali jsme brouèky, ze Základní školy U Køíže k nám pøišli èerti, Mikuláš i andìlé a zajistili pro dìti mikulášskou nadílku. Velice poutavý byl tradièní vánoèní koncert dìtí pìveckého souboru Michálek pod vedením paní uèitelky Mikulské. Stejnì jako každý rok navodily dìti pro své malé kamarády tu pravou vánoèní atmosféru. Na líbivé vánoèní písnièky se spolu s dìtmi tìšili také všichni zamìstnanci mateøské školy. Vánoèním posezením u stromeèku s dárky, jsme se rozlouèili se starým rokem. V novém roce dìti pøišly do "barevných tøíd". O vánoèních prázdninách jsme dokonèili druhou etapu malování školy. Tøetí týden ledna jsme zaèali sportovnì. Mateøská škola nabídla ve spolupráci s lyžaøskou školou Japa Sport dìtem týdenní kurz lyžování. Každý den odjíždìl od školky autobus smìrem na Malenovice, kde dìti pobývaly na èerstvém vzduchu a osvojovaly si základy lyžování. 29. ledna probìhl, nejen pro dìti mateøské školy, ale i jejich kamarády, tradièní karneval s klaunem Hopsalínem v kulturním domì v Michálkovicích. Dìti mìly karnevalový týden, malovaly si masky a zdobily si tøídy. Snad ještì krátce: Dìti se za vydatné pomoci svých rodièù a prarodièù opìt zapojily do sbìru papíru a taky sbírají PET víèka pro kamaráda Lukáška z Ostravy Poruby na jeho lázeòskou léèbu. Zbývá ještì popøát našim dìtem, aby byly zdravé, spokojené mezi kamarády a jejich rodièùm podìkovat za spolupráci. Velký dík patøí všem správním zamìstnancùm školy, a také uèitelkám za úklid školy po malování, kdy odvedly kus práce nad rámec svých povinností. Dìkujeme také pracovníkùm údržby mìstského obvodu. Jejich síla a ochota nám výraznì pomohly pøi stìhování nábytku. Eva Ondrušková 7 /

8 Taneèní kurzy v KD Taneèní pár Filip Swìtík a Lenka Komínková poøádají od 3. bøezna 2015, každé úterý, jarní taneèní kurzy pro dospìlé manželské a pøátelské páry - zaèáteènický a pokroèilý kurz, a dále také kurz latina pro ženy. Kurzy obsahují deset lekcí a u taneèních pro dospìlé také závìreèný veèer. Taneèní kurz latina pro ženy bude probíhat vždy od do hodin. Taneèní kurz pro zaèáteèníky bude probíhat vždy od do hodin a taneèní kurz pro pokroèilé od do hodin. Všechny tyto kurzy se uskuteèní v Kulturním domì Michálkovice. Cena kurzu pro dospìlé páry je 3000,- Kè na pár, cena kurzu latina pro ženy 1000,-Kè na osobu. V pøípadì zájmu je nezbytné pøihlásit se do 20. února na ové adrese: Více informací dostanete na stránkách popø. na telefonním èísle: (SK) UŽIJTE SI JARNÍ POHODU NA ZAHRÁDCE S DOBØE PØIPRAVENÝMI POMOCNÍKY! PØEDSEZONNÍ SERVIS SE SLEVOU Prodej a servis veškeré zahradní techniky Prodej skleníkù firmy V-Garden a Lanit Plast Lidická 18, Ostrava - Vítkovice tel: , l l TELEFONNÍ SEZNAM PRACOVNÍKÙ ÚMOb MICHÁLKOVICE Ing. Martin Juroška, Ph.D., starosta: , Ing. Vladimír Kozel, místostarosta: , JUDr. Pavel Božek, tajemník: Yveta Buèková, úèetní: Jana Bednáøová, referent pokladny, podatelny a archivnictví: Ing. Eliška Prymusová, referent ohlašovny a správy nemovitostí: Ing. Helena Kollárová, referent investic, život. prostøedí a odpad. hospodáøství: Karin Muselová, referent vnitøních vìcí a høbitovní správy: Ing. Zuzana Miklasová, referent stavebního úøadu: Mgr. Pavlína Špaèková, referent sociálních vìcí, kultury a organizaèních vìcí: , PRODEJ PALIVOVÉHO DØEVA Smrk: špalky 30 cm 670,- Kè/1prm/s štípaný 740,- Kè/1prm/s Buk: štípaný 35 cm 1.100,- Kè 1prm/s Odkory 2mb 600,- Kè/1prm/r Prodej cca 8kg pytlík tøísek za 39,- Kè/ks Tel.: ANGLIÈTINA výuka dospìlých dopoledne i odpoledne, ve skupinkách èi individuálnì firemní angliètina Mgr. Petra Koøená Panská 240/33 O.-Michálkovice tel.: Profil lektorky: KOMINICTVÍ RADOVAN POLAKOVIÈ Pravidelná kontrola spalinových cest 330,-Kè Vložkování, frézování, èistìní komínù a kouøovodù, veškeré další kominické práce za nízké ceny! Telefon: Kontejner na drobný elektroodpad Oznamujeme všem obèanùm, že tento nový typ kontejneru na drobné elektrovýrobky je od zaèátku èervence minulého roku umístìn v našem mìstském obvodu na stanovišti pro tøídìný odpad na ulici Radnièní 42/74. V. Kozel MASÁŽE KOPRETINA relaxaèní, lymfatické, medové, baòkování Dornova metoda a další SENIOØI A STUDENTI STÁLÁ SLEVA MODRÝ PAVILON SUTERÉN RADÍRNA KOPRETINA Poci ujete nespokojenost se svým životem? Máte pocit, že vám nikdo nerozumí? Nevíte jakým smìrem se dále ubírat? Chybí Vám radost a nadšení ze života? MÙŽETE TO ZMÌNIT! více info na tel.: MODRÝ PAVILON - SUTERÉN Bc. Monika Kirmanová ZAHRADNICTVÍ HAVLINA Sládeèkova 104, Ostrava Michálkovice Vám nabízí k prodeji: s ØEZANÉ KVÌTINY K SVATÉMU VALENTÝNOVI s BONBONIÉRY s VÍNO s DVOULETKY s SEMENA s CIBULOVINY, s SUBSTRÁT NA VÝSEV s POKOJOVÉ ROSTLINY Otevírací doba: Po Pá , So Prodejna kvìtin: , Prodejna ovocných a okrasných rostlin: web:

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXIII l ZDARMA l ÈÍSLO 153 4/2014 www.michalkovice.cz AKTUALITY z mìstského obvodu Pozvání na dubnové zastupitelstvo Srdeènì zveme obèany na zasedání zastupitelstva mìstského obvodu,

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 141 Jaro je tady! Svátky jara, Velikonoce, na pøelomu mìsíce bøezna a dubna, nám dávají zapomenout na všechny nepøíjemnosti uplynulého zimního období. Pøíroda

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 138 1/2013 www.michalkovice.cz Š astný nový rok Pøežili jsme ve zdraví hektický konec 9 roku 2012, pøežili jsme konec svìta pøedpovídaný starým mayským kalendáøem,

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXIII l ZDARMA l ÈÍSLO 159 AKTUALITY z mìstského obvodu Nové topení v kulturním domì V uplynulém mìsíci byla provádìna rekonstrukce systému vytápìní v michálkovickém kulturním domì.

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXI l ZDARMA l ÈÍSLO 130 5/2012 www.michalkovice.cz JARO ve znamení kultury Letošní jaro v Michálkovicích bylo poznamenáno celou øadou kulturních a spoleèenských akcí. V rámci již

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 148 Aktuality z mìstského obvodu V øíjnu bylo odesláno pìt žádostí o dotace Podzimní období je obvykle nároèné na pøípravu žádostí o poskytnutí dotace. I letos

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

- 0065/RMOb-Mich/1418/5

- 0065/RMOb-Mich/1418/5 5. schůze rady městského obvodu konané dne 19.01.2015 čís. 0052/RMOb-Mich/1418/5-0065/RMOb-Mich/1418/5 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení

Více

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I.

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. 2004 VÝROÈNÍ ZPRÁVA Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. Tato výroèní zpráva se vydává za období od 1.1.2004 do 31.12.2004. Sdružení Pro obnovu rozhledny na Sedle je od 10.12.2002 registrováno u Ministerstva

Více

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: prosinec 2014 roèník 9, èíslo 4 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Hudba dunìla na letošním KobylaFestu Na 4. roèník festivalu

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 139 Výsledky prvního kola volby prezidenta republiky Ve dnech 11. a 12. ledna 2013 probìhlo v Èeské republice první kolo prezidentských voleb a dva týdny na to

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXIII l ZDARMA l ÈÍSLO 154 AKTUALITY z mìstského obvodu Sportovní høištì v provozu Mìstský obvod Michálkovice vybudoval v loòském roce høištì pro veøejnost v areálu hasièské zbrojnice.

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì PORADENSKÉ A INFORMAÈNÍ CENTRUM Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì Podání trestního oznámení Pomoc a poradenství obìtem trestných èinù Další místa pomoci KONTAKTUJTE NÁS Telefon: 596 128 309 731 625

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA. Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3

PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA. Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3 BR NO 301. 1.- 21. 2.2 00 9 Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3 poøádá ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU Brno PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 4, èíslo 13 vyšlo: èerven 2010 C O J E U N Á S N O V É H O Z Krynické do Dolákovy Dùm dìtí a mládeže v Praze 8 se kvùli rozšiøování

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Mìstský úøad Hostinné Námìstí 69 543 71 Hostinné V Hostinném, 29. 7. 2014 Návrh na konání místního referenda podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Pøípravný výbor

Více

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Junák-svaz skautù a skautek ÈR, støedisko Kopøivnice, ev.è. 814.04 Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Pár slov úvodem Další z významných oddílových rokù je za námi a to nejdùležitìjší a nejvýznamnìjší

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXI l ZDARMA l ÈÍSLO 134 9/2012 www.michalkovice.cz Prázdniny skonèily... Ano, prázdniny skonèily, skonèila doba dovolených, naèerpali jsme nové síly a dobrou náladu, máme spoustu

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

MICHÁLKOVICKÝ ZPRAVODAJ ROÈNÍK XIX l ZDARMA 2/2010 http://www.michalkovice.cz V únoru jsme se navždy rozlouèili s dlouholetým vedoucím redaktorem Michálkovického zpravodaje Pavlem Polokem. Jeho celoživotním

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576913 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Støítež Neoèekává

Více

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47 PŘÍRUČKA UŽIVATELE Co vše mojepco umožòuje? Mobilní telefon s pøipojením k internetu a mojepco, mi umožòují neustálou kontrolu nad: stavem objektu zabezpeèovacím zaøízením (vypnuto/zapnuto) pøípadnými

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXI l ZDARMA l ÈÍSLO 136 11/2012 www.michalkovice.cz Konèí rok 2012 nastává doba adventu, rozjímání, bilancování a hodnocení i plánù do budoucna. Náš Michálkovický zpravodaj uzavírá

Více

poøádá pod záštitou Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie

poøádá pod záštitou Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie BR NO 301. 1.- 21. 2.2 00 9 Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3 poøádá pod záštitou Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie PREPARAÈNÍ KURZ ORL

Více

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s.

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. BULLETIN jaro/léto 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. Obsah Na úvod Proè bulletin Pár zajímavých dat o nás Co se dìje v Domeèku

Více

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2012 roèník 6, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Zážitky s našimi CPD V prùbìhu února jsme v rámci našich Center

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s.

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. 1. Poøadatel akce: Výstavištì Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 17, 771 11 Olomouc telefon: 585 726 111, fax: 585 413 370, e-mail: info@flora-ol.cz

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

MICHÁLKOVICKÝ ZPRAVODAJ ROÈNÍK XVII / 104 l ZDARMA 3 / 2008 http://www.michalkovice.cz J sou urèitá data v historickém kalendáøi, která mo ná s postupujícím èasem není nutno pompéznì oslavovat, ale spí

Více

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY Èlánek 7 Spoleèná a závìreèná ustanovení 1. a) První registraci hráèe je možno provést kdykoli v prùbìhu roku. b) Zmìny v registraci se provádìjí výhradnì v termínech stanovených pøestupními øády, pøípadnì

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: bøezen 2011 roèník 5, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Èáry máry ententýky, letìli jsme do Afriky! Po celý týden letošních

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ

POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ KATALOG POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ 2011 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Foto na úvodní stranì: Pavel Motejzík Úvodní slovo

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Obec Mladý Smolivec ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, è.p. 95 obec Mladý Smolivec PSÈ, pošta

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby SEKTOROVÁ DOHODA pro obor fitness industry na období 2011 až 2015 v Èeské republice Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby Sektorová dohoda je politicko-spoleèenskou úmluvou zapojených stran aktérù

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY

PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY B R NO 5. 2. - 6. 2. 2 010 ECPA-CZ,o.p.s. poøádá PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU Brno Kurz se koná pod záštitou: Èeské spoleènosti chirurgie nohy Místo

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXI l ZDARMA l ÈÍSLO 136 11/2012 www.michalkovice.cz DIVADLO U STOLU Ten, kdo navštívil v posledních mìsících nìkteré z divadelních pøedstavení v michálkovickém kulturním domì, jistì

Více

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 Po literární soutìži pro mládež, která úspìšnì probìhla v roce 1996 pod názvem Z babièèiny truhly, uspoøádal Klub pøátel Boskovic za finanèní podpory

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika 25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika - world karate cup - 16 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km ADRESÁØ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km Domovy pro osoby se zdravotním postižením Domov pro osoby se zdravotním postižením Chotìlice Chotìlice 89, 503 53

Více

NADAÈNÍ FOND NA PODPORU ROZVOJE HOSPICOVÉHO HNUTÍ V ÈR VÝROÈNÍ ZPRÁVA

NADAÈNÍ FOND NA PODPORU ROZVOJE HOSPICOVÉHO HNUTÍ V ÈR VÝROÈNÍ ZPRÁVA NADAÈNÍ FOND NA PODPORU ROZVOJE HOSPICOVÉHO HNUTÍ V ÈR VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH Správní rada Motto Slovo pøedsedkynì správní rady Hany Harákové Poslání a cíle nadaèního fondu Historie a souèasnost Naše

Více

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb.

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb. 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. èervna 1995 o dùchodovém pojištìní Zmìna: 19/1996 Sb. Zmìna: 218/1996 Sb. Zmìna: 255/1996 Sb. Zmìna: 134/1997 Sb. (èást) Zmìna: 129/1997 Sb. Zmìna: 289/1997 Sb. Zmìna: 134/1997

Více

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748 27. z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem strava-moravská strava, Plynární 2748/6, v PSC: 702 72 v IC: 47675748 konané v Kongresovém sále Hotelu Imperial strava, ul.

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXIII l ZDARMA l ÈÍSLO 156-7 7-8/2014 www.michalkovice.cz Léto je tady... Michálkovice, zelená oáza Ostravy, poskytují svým obèanùm i návštìvníkùm bohaté pøedpoklady pøíjemnì stráveného

Více

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 5, èíslo 6 vyšlo: únor 2011 C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O Vypravili jsme se na ruzyòské letištì V prùbìhu ledna

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Roèník X - èíslo 7: srpen - záøí 2004 Noviny mìstské èásti Praha 18

Roèník X - èíslo 7: srpen - záøí 2004 Noviny mìstské èásti Praha 18 Roèník X - èíslo 7: srpen - záøí 2004 Noviny mìstské èásti Praha 18 Vážení spoluobèané, po tøech mìsících dostáváte do rukou opìt Letòanské listy. Èervenec a srpen byly pro dìti mìsíce prázdnin a pro nás,

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70941912 Název: Zakladni skola Mlada Vozice, okres Tabor A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70305587 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ropice Nejsou

Více

H O INFORMACE KONTAKT CENA OTVÍRACÍ DOBA

H O INFORMACE KONTAKT CENA OTVÍRACÍ DOBA HLINECKO H O TIPY NA VÝLETY 2014 - sestavte si dovolenou - 1 Hlinecko, nazývané také krajinou tradic, je malebný region ležící na rozhraní Železných hor a Žïárských vrchù. Objevíte zde nìkolik unikátù,

Více

z Programu obnovy venkova Jihoèeského obèanské vybavenosti Mikroregionu

z Programu obnovy venkova Jihoèeského obèanské vybavenosti Mikroregionu èerven 2014 OZVÌNY Z RATIBOØSKÝCH HOR 1 Ze zasedání zastupitelstva obce Zastupitelstvo obce se sešlo ve støedu 14. 5. a 11. 6. 2014. Po zahájení a po kontrole usnesení z minulého zasedání zastupitelstva

Více

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Nìmecko VÖLKLINGEN 15 D SAARLAND SÁRSKO Hutì ve Völklingenu byly zahrnuty do seznamu UNESCO jako

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 146 Aktuality z mìstského obvodu Požadavky na kapitálový rozpoèet zaslány Michálkovice, jako každoroènì, zaslaly Magistrátu mìsta Ostravy své požadavky na kapitálový

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 2008 2009 2010 2011 Dávky sociální péèe Dávky pomoci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 4 050 4 000 3 950 3 900 3 850 3 800 3 750 3 700 3 650 3 957 3 830 3 796 4

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

HØENSKA a MEZNÉ. Zpravodaj

HØENSKA a MEZNÉ. Zpravodaj www.hrensko.cz Zpravodaj HØENSKA a MEZNÉ MÌSÍÈNÍK OBCE HØENSKO BØEZEN 2015 lišák v komínì - strana 8 pozvánka na taneèní zábavu - strana 3 stavba zátìžových bariér pokraèuje zahájení sezóny v Soutìskách

Více

sestavený ke dni 08.02.2013

sestavený ke dni 08.02.2013 Obec Sopøeè ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 08.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274267 název Obec Sopøeè ulice, è.p. obec Sopøeè 100 PSÈ, pošta 533 16 Kontaktní údaje

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBEC Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Borová 1. ÚVOD K PASPORTU A PROJEKTU

Více