Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXI l ZDARMA l ÈÍSLO 129 4/2012 MICHÁLKOVICKÝ DEN DÌTÍ PODRUHÉ Po úspìšné premiéøe v loòském roce pøipravujeme i letos pro velké i malé MICHÁLKOVICKÝ DEN DÌTÍ v areálu Národní kulturní památky Dolu Michal. Bude se konat v sobotu 2. èervna 2012 od do hodin. V pestrém programu se spoustou her a soutìží uvidíte práci hasièù, hašení požáru i vyproš ování, policejní práci, pøehlídku hasièských aut, policejní konì, dìtská vystoupení, novì bude pøipravena spousta atrakcí jako skákací hrady, trampolíny a další. V prùbìhu celého dne budete mít pøíležitost navštívit i výstavní expozice NKP Dolu Michal. Celá akce je organizována Sborem dobrovolných hasièù z Michálkovic ve spolupráci s Mìstským obvodem Michálkovice a jeho kulturní komisí, Dolem Michal a Rádiem Orion. Bude se na ní podílet také Hasièský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Èeský èervený køíž, Mìstská policie, Placatý kámen, Aigon Ostrava a Sbor dobrovolných hasièù z Heømanic. Na spolufinancování se podílejí Statutární mìsto Ostrava a øada sponzorù, kterým pøedem dìkujeme. Na MICHÁLKOVICKÝ DEN DÌTÍ zveme dìti a mládež ze širokého okolí, zveme i jejich rodièe a další spoluobèany. Tìšíme se na vás a vìøíme, že s pøipraveným programem i spoustou neoèekávaných zážitkù budete spokojeni. SDH Michálkovice Èistota obvodu je vizitkou nás všech Obdobnì jako v minulém roce probíhá po ukonèení zimy oèista našeho obvodu. Abychom byli schopni prostøedí, ve kterém žijeme udržet v èistotì a nezakopávali jsme o odpadky nejrùznìjšího druhu, provádíme na frekventovaných komunikacích s velkým pohybem osob, jako jsou ulice ÈSA, na èásti Rychvaldské, Radvanické a na Michalském námìstí každodenní úklid. V dalších oblastech Michálkovic, kde je pohyb lidí menší, jsou uklízeny ulice a pøilehlá prostranství dvakrát týdnì a jednou za 14 dnù. Bohužel, na nìkolika místech napø. na ul. Petøvaldské, Rychvaldské i v oblasti ul. Briketáøské, U Køíže, na svahu u železnièní tratì pøi ulici Charvátovì jsou vytváøeny èerné skládky nejrùznìjšího odpadu. Je to smutný odraz lhostejnosti nìkterých našich obèanù k ostatním obyvatelùm, k sousedùm apod. Prosíme, aby obèané v rámci jarního a podzimního úklidu využívali co nejvíce pøistavené kontejnery. Pøistavovat se budou kontejnery i pro odvoz shrabaného listí a trávy, abychom na minimum ome- TAKOVÝCH KONTEJNERÙ BYLO NAPLNÌNO ŠEST zili jejich pálení. V prùbìhu roku je možné využívat také sbìrného dvora, kde je možné odvézt vše nepotøebné. Pevnì vìøíme, že postupnì se nám všem, spoleènými silami podaøí, aby se popsané nežádoucí chování jedincù zmìnilo. Z èistých a upravených Michálkovic budeme mít radost všichni. Pracovní kapacity naší údržby tyto práce pøirozenì vyèerpávají. Pro pøedstavu uvádím, že je nutné takto uklidit 7 km chodníkù a 26 km cest a pøilehlých prostor. Kdyby se všichni lidé žijící v našem obvodu snažili udržovat èistotu, mohli bychom vìnovat více sil na plnìní vytyèených úkolù, kterých máme pro letošní rok velký poèet. Napø. pracím pro klub dùchodcù, mateøskou školu, pokládku zámkové dlažby na chodnících, práci v bytových domech, v kulturním domì, parku, na høbitovì a na mnoha dalších místech. Mnozí z našich spoluobèanù již urèitì netrpìlivì oèekávají, kdy budou vyzametané kromì chodníkù od posypového materiálu také všechny cesty. Pokraèování na str. 5

2 Festival malé hudby pøinesl skvìlé zážitky Již potøetí bylo jaro v Michálkovicích ve znamení Festivalu malé hudby. Letošní festival nabídl milovníkùm kultury velmi atraktivní program, což se odrazilo i ve vysokém poètu návštìvníkù jednotlivých koncertù. Mìstský obvod je proto velmi vdìèný donáto- Divadelní premiéra v Michálkovicích Pro divadelní soubory jsou premiéry her vždy slavnostní událostí. Poprvé pøedvedou veøejnosti novou hru a jsou plni oèekávání, což se odráží na tom, že atmosféra v sále je doslova nabitá elektøinou. Dvanáctého dubna jsme si takové atmosféry mohli užít i v našem kulturáku, nebo se zde odehrála èeská premiéra hry slovenské autorky Adriany Totíkové Žena pøes palubu, kterou nacvièilo Divadlo Silesia. Do inscenace, která uvedla diváky prostøednictvím intimních rozhovorù postav do tajného svìta žen, byly obsazeny zkušené ostravské divadelní hereèky Daniela Kupèíková, Kateøina Vainarová a Ludmila Forétková. Myslíme si, že hra se velmi povedla, o èemž svìdèí i skuteènost, že publikum ocenilo podané výkony dlouho trvajícím potleskem. Proto pøejeme Divadlu Silesia spoustu dalších povedených repríz uvedeného divadelního kusu. Martin Juroška POZVÁNKA NA DIVADLO I v letošním roce chce mìstský obvod Michálkovice nabídnout milovníkùm divadla nìkolik divadelních pøedstavení v našem kulturním domì. Rozhodli jsme se pøitom nabídnout divákùm divadlo v neobvyklém podání. Vstupenky budou prodávány ke stolùm a pøed pøedstavením samotným si budou moci diváci koupit láhev vína èi nìco drobného na zub, a strávit tak divadlo v témìø domácí atmosféøe. Na kvìten jsme pro vás pøipravili pøedstavení Divadla Devítka, které odehraje hru Kachna na pomeranèích, komedii o manželské nevìøe a neobvyklém zpùsobu, který volí muž, aby získal svou ženu zpìt. Pøijïte strávit pøíjemný veèer do kulturního domu Michálkovice v Martin Juroška rùm, kteøí letošní roèník festivalu podpoøili, konkrétnì Statutárnímu mìstu Ostravì a Nadaci Landek Ostrava. Festival byl zahájen sólovým koncertem pøedního èeského hráèe na didgeridoo Ondøeje Smeykala, který svým výkonem doslova nadchl pøítomné diváky a pøedvedl, že na tento australský hudební nástroj se dají zahrát opravdu úžasné kousky. Diváci rovnìž vysoce ocenili koncert londýnského flétnového kvarteta I Flautisti v Husovì sboru. Mladé flétnistky úchvatným zpùsobem interpretovaly nejen historickou hudbu, ale pøedvedly také nìkolik skladeb moderních, které byly složeny souèasnými skladateli pøímo pro tento soubor. I tøetí setkání v rámci festivalu se podaøilo. Marek Gonda nejenže pøedvedl lidové píš- aly jako koncovka, fujara a spoustu dalších, ale v závìru vtáhnul do akce také pøítomné diváky, kteøí si mohli zahrát nejen na píš aly, ale i na šamanské bubny. Lze jen dodat, že i všichni interpreti vyjádøili spokojenost se svými koncerty, s úžasným publikem a konstatovali, že velmi fandí našemu projektu a ocenili, že se mìstský obvod Michálkovice do poøádání této akce pustil. Martin Juroška Žijeme spolu Kulturní dùm Michálkovice ožil druhou dubnovou sobotu festivalem Žijeme spolu. Tento festival je zcela novou akcí, která byla mìstským obvodem Michálkovice uspoøádána letos poprvé. A hned stála za to. Festival navštívilo témìø 150 divákù, kterým se postupnì pøedstavilo osm kapel. Na festivalu se pøedvedli polský soubor Olzanki, témìø tøicetihlavý Bubenický orchestr Iva Samiece, bluesový QZH Blues band, Goodwill bluegrass, skupina Marod a i skupiny s michálkovickými èleny Trempo di šlak a Tempo di vlak. Každý divák si urèitì našel svého favorita, ale všechna vystoupení stála za to. Nadšení neskrývaly ani zúèastnìné kapely, což je pro organizátory urèitì zadostiuèinìním, nebo uspoøádat takovou akci není úplnì jednoduché. Festival se uskuteènil za podpory Nadace OKD a Statutárního mìsta Ostravy, za což obìma donátorùm patøí velký dík. Radost nad úspìšnou akcí neskrýval ani starosta mìstského obvodu Martin Juroška, který redakci v návaznosti na festival sdìlil: Chceme splnit závazek, že se budeme snažit trochu rozhýbat život v Michálkovicích. Ke zcela novým akcím, poøádaným mìstským obvodem v tomto volebním období, jako napø. pøímìstský tábor, deskohrátky, pálení èarodìjnic èi halloween, pøibyla další povedená akce. Ukazuje se, že se vyplácí desítky hodin práce, které já, spolu s místostarostou vìnujeme pøípravì žádostí o dotace, bez kterých by se podobné aktivity uskuteèòovaly jen obtížnì. Chtìl bych velice podìkovat hlavní organizátorce akce, pøedsedkyni kulturní komise Dagmar Illichmannové i všem dobrovolníkùm, kteøí s uspoøádáním festivalu pomohli.. Redakce MICHÁLKOVICKÝ ZPRAVODAJ - mìsíèník l Vydavatel: Statutární mìsto Ostrava, mìstský obvod Michálkovice, Ès. armády 106, tel , l IÈO: /16 l Redaktor: Ing. Jiøí Kašpárek l Redakèní rada: Ing. J. Kašpárek, M. Poloková, Ing. M. Juroška, Ph.D., I. Kalwarová, Bc. R. Ivanský, R. Holec, F. Bolfík, Ing. V. Kozel, Mgr. T. Mikulská. l Inzerce - telefon: , l Technická redakce a zlom: firma GRASA, Violina 4, telefon: , l Tisk: Moravapress, s.r.o. Ostrava l Redakèní rada si vyhrazuje textovou úpravu pøíspìvkù. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Obsah nìkterých pøíspìvkù se nemusí shodovat s názory vydavatele. Tisk povolen pod znaèkou MK ÈR E l Uzávìrka pøíštího èísla:

3 INFORMACE Z RADY MÌSTSKÉHO OBVODU Na svém 33. a 34. zasedání projednala rada mìstského obvodu mimo jiné následující záležitosti: l Schválila prodloužení nájemních smluv k bytùm. l Projednala prázdninový provoz Mateøské školy Sládeèkova v dobì letních prázdnin. l Schválila dohodu s DS Silesia o odehrání divadelního pøedstavení Žena ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA Zastupitelstvo mìstského obvodu Michálkovice se dne 21. bøezna 2012 sešlo na svém 10. zasedání. Jednání zahájil a øídil starosta mìstského obvodu Ing. Martin Juroška, PhD. Zastupitelé na nìm projednali mimo jiné následující záležitosti: Po zprávì o èinnosti orgánù mìstského obvodu mezi 9. a 10. zasedáním zastupitelstva zastupitelé schválili kladné stanovisko k žádosti o zmìnu vlastnického práva vydržením jedné parcely v k. ú. Michálkovice. Na základì doporuèení rady mìstského obvodu a po rozsáhlé diskusi zastupitelé rozhodli o poskytnutí úèelových dotací z rozpoètu v celkové výši 122 tisíc korun. Tyto dotace jsou urèeny na èinnost subjektù zajiš ujících volnoèasové aktivity dìtí a mládeže a na významné kulturnì spoleèenské akce v obvodu. Souèasnì schválili pøíslušné rozpoètové opatøení. V souladu s rozpoètem na rok 2012 schválili pøes palubu v Kulturním domì Michálkovice. l Projednala informace o zajištìní Festivalu malé hudby 2012 a schválila pøíslušné smlouvy. l Schválila použití výtìžku z provozu výherních hracích pøístrojù v celkové rovnìž dotaci Knihovnì mìsta Ostravy poboèce Michálkovice na nákup knih, odmìn pro dìtské ètenáøe, výtvarné potøeby a honoráøe pro pøednášející v celkové výši 15 tisíc korun. Úèelovou dotaci ve výši 3000 korun schválili také Centru pro zdravotnì postižené MSK. Tato dotace je urèena pro èásteènou úhradu osobní asistence jedné michálkovické spoluobèance. Za mimoøádného zájmu pøítomných obèanù zastupitelé byli seznámeni s rozsáhlou informací k bytovým domùm na ulici Kasalického è. 15 a 17. K této záležitosti schválili postup mìstského obvodu k následným jednáním se Stavebním bytovým družstvem výši ,- Kè na neinvestièní pøíspìvky neziskovým organizacím, místní knihovnì, na èinnost kulturního domu, vítání obèánkù a setkání jubilantù, na péèi o vzhled obce a veøejnou zeleò. l Schválila úpravu smìrnice è. 1/2011 mìstského obvodu Michálkovice pro NH. V závìru jednání pak zastupitelstvo odvolalo, v souvislosti s ukonèením pracovního pomìru, dosavadního èlena redakèní rady Michálkovického zpravodaje PhDr. Pavla Ham- nakládání s finanèními prostøedky, obìhu úèetních dokladù a úèetnictví dle platné legislativy. l Souhlasila s uzavøením veøejnoprávní smlouvy na stavbu Revitalizace vodních ploch v k.ú. Michálkovice s tím, že v dalším stupni budou doøešeny majetkoprávní vztahy. (JK) zu a zvolilo tøi nové èleny redakèní rady MZ Františka Bolfíka, Ing. Vladimíra Kozla a Ta ánu Mikulskou. Ing. Jiøí Kašpárek Informace o prodlužování nájemních smluv Sdìlujeme všem našim spoluobèanùm, bydlícím v bytech, které jsou ve správì mìstského obvodu Michálkovice, aby nejpozdìji ke dni skonèení nájemního vztahu sjednaného v nájemní smlouvì, požádali písemnì nebo osobnì pøi jednání na bytovém referátu ÚMOb Michálkovice o prodloužení své nájemní smlouvy. Upozoròujeme, že tento postup je smluvnì ujednán v nájemních smlouvách vìtou: Pokud nájemce po dobu užívání bytu neporuší žádná ujednání této smlouvy (platba nájemného, apod.) a nájemce o to požádá, bude možné dodatkem k této smlouvì prodloužení nájmu, pøípadnì zmìnit dobu užívání bytu na dobu neurèitou. Smluvní strany se zavazují tento dodatek uzavøít nejpozdìji ke dni skonèení nájemního vztahu dle této smlouvy. Ing. Vladimír Kozel, místostarosta Úèelové dotace z rozpoètu mìstského obvodu Michálkovice schválené zastupitelstvem AKCE/ÈINNOST ŽADATEL VÝŠE DOTACE Den horníkù na Dole Michal v Michálkovicích Památkový ústav, územní odborné pracovištì v Ostravì 7 000,00 Kè Havíøský pohár Modeláøský klub MiKy, o.s ,00 Kè XI. Michálkovický kopec jízda pravidelnosti historických vozidel Èeský klub historických motocyklù ,00 Kè 4. roèník Memoriálu Ladislava Zajíce TJ FC SLAVIA MICHÁLKOVICE 4 000,00 Kè SUROVÍÍÍ dole ALTERNATIWA d.i.y ,00 Kè Dìtský den na rybníce a závody v rybolovu o ceny Klub rybáøù Michálkovice 5 000,00 Kè 110 let založení SDH Sbor dobrovolných hasièù Michálkovice ,00 Kè Kácení máje Anna Šašková 5 000,00 Kè Turnaj Michálkovická kuželka SK Michálkovice ZPS 5 000,00 Kè Mezinárodní volejbalový turnaj smíš. družstev Michálkovice 2012 Michálkovický volejbal o.s ,00 Kè Èinnost mládežnických družstev TJ FC SLAVIA Michálkovice TJ FC SLAVIA MICHÁLKOVICE ,00 Kè Èinnost ÈTU Placatý kámen Havíøov, oddílu Dráèata ÈTU Placatý kámen Havíøov 5 000,00 Kè Èinnost mládežnických družstev SDH Michálkovice SDH Michálkovice ,00 Kè Èinnost kroužku sportovních her Michálkovický volejbal o.s ,00 Kè / 3

4 MISTRYNÌ SVÌTA Z MICHÁLKOVIC Minulý mìsíc byli na pùdì Parlamentu ÈR ocenìni nejlepší leteètí sportovci roku 2011 a mezi vyznamenanými byla i Markéta Tomášková. Požádali jsme ji proto o nìkolik vìt k této významné události. Pojem letecký sportovec zní pro nás laiky moc obecnì, mohla byste nám ho pøiblížit? Letecký sportovec je pilot, který soutìží v registrované letecké disciplínì. Napøíklad na rogalu, ultralehkém letadlu, padákovém Proè? Pùvodnì jsem v úterý 10. dubna vážil cestu do Michálkovic, abych si nìco koupil na zub u místního øezníka, jenže tam mìli zavøeno. Rozhlížím se a na vývìsní tabuli mìstského obvodu nìco aktualizuje sleèna, èi mladá paní. Jelikož jsem mìl èerstvé informace o aktivitách zdejšího kulturního domu, mùj dotaz znìl: Kde je k sehnání vstupenka na èeskou premiéru divadelní hry slovenské autorky a režisérky Adriany Totíkové? Z mladé ženy u vývìsky se rázem vyklubalo velice sympatické a ochotné stvoøení, které mi na úøadì rychle vyhledalo a poskytlo žádané informace. Zde bych si dovolil poznámeèku, že nelze na mladé lidi a úøedníky jenom nadávat!? Neplánovanì jsem se ocitl 4 / kluzáku apod. V každém leteckém oboru je pak nìkolik samostatných disciplín. V paraglidingu jde o pøesnost pøistání, pøelety a akrobacii. Patøila jste k vyznamenaným. Èím jste si to zasloužila? V loòském roce se mi podaøilo zvítìzit na mistrovství svìta v paraglidingové pøesnosti pøistání a také na soutìži svìtového poháru v Rakouské Stubai. Ocenìní vyhlášené leteckou amatérskou asociací v Praze bylo už jen takovou pomyslnou tøešnièkou na dortu. Tak to je ohromný úspìch, gratuluji! Jak moc byla cesta k titulu složitá? Dobøe jsem se rozhodl i v kanceláøi pana místostarosty ing. Vladimíra Kozla. Domluvili jsme se, že pokud se mi divadelní pøedstavení bude líbit, nabídnu redakci Michálkovického zpravodaje hodnocení této hry pod názvem Žena pøes palubu, a to z hlediska diváka odjinud. Z mého krátkého interview s paní režisérkou uvádím, že k divákùm tato inscenace pøichází, coby naslouchající intimnímu rozhovoru tøí žen. Pokraèuje pak, jak se ženy dívají do zrcadla a jak se èasto smìjí tomu, když pøehánìjí, pro nìco se zapálí, ale také, jak dovedou být marnivé. Hrdinky možná ženám (a nejen jim) pøipomenou støípky z jejich vlastního života a ony na krátkou dobu zpomalí a odpoví si Dìkuji. Samozøejmì je za tím mnoho hodin tréninku, ale hlavnì pevné nervy a veliká chu zvítìzit. Paraglidingu se vìnuji 10 let, samotné pøesnosti pak šestým rokem. V našich podmínkách je trénink pomìrnì nároèný. V okolí není dostatek vhodných terénù a poèasí v našem pásmu také zrovna létání nepøeje. Proto trénink vypadá tak, že èlovìk každý den sleduje poèasí, a když je vhodné, musí nechat všeho a jet na kopec, tam bìhá na kopec s výbavou a slétává dolù, dokud mu síly staèí a pak znovu èeká na další letový den. Poodhalí nám mistrynì svìta své další plány? V èervenci se v Makedonii uskuteèní mistrovství Evropy, kde budu obhajovat zlato z ME Titul z mistrovství svìta mi ještì chvíli vydrží, jelikož mistrovství se bude konat až v létì 2013 v Sarajevu. Další významnou soutìží budou Svìtové sportovní hry v Columbii, kde se bude pøíští rok disciplína v pøesnosti pøistání ucházet o zaøazení mezi olympijské sporty. Dìkuji za rozhovor a ještì jednou i jménem našich ètenáøù gratuluji. René Ivanský na rùzné otázky typu: Co je mou životní výzvou - jaká mám tajemství, o nichž nic netuší nikdo jiný? Anebo, co vše se mùže ukrývat ve vaší kabelce? Dílo nás uvádí do tajného a intimního svìta žen, jejich rozhovorù, prostorù a ryze ženských situací. Podle autorky je též návodem na použití ženského myšlení pro všechny muže a komediálním pohledem na strasti, jak tìžké je být ženou. Den pøed premiérou, kdy mi byl umožnìn tento rozhovor, jsem mohl špíznout na èást generálky a to už dávalo tušit, že pùjde o neobvyklé podívání a poslouchání. Myslím, že již pøi pohledu do sálu pøed pøedstavením, byli všichni, organizátoøi i herci, pøíjemnì pøekvapeni návštìvou. Mimo jiného v prùbìhu dìje mi neunikla èást melodie, coby popìvku znìjícího z hrdel protagonistek, která zaznívá v Èeské televizi pøi poøadu Sama doma. Velice vydaøenou premiéru nám pøedvedlo Divadlo Silesia Ostrava, kde v rolích tøí žen vystoupily Daniela Kupèíková, Kateøina Vainarová a Ludmila Forétková. Hru pøeložil Jiøí Vobecký a scénu pøipravila Zuzana Formánková. Podìkování patøí všem, kteøí toto úspìšné pøedstavení pøipravili a jakkoliv se podíleli na jeho zdaru. Oldøich Herzig, Slezská Ostrava

5 AKCE V MICHÁLKOVICÍCH KULTURNÍ DÙM l Telefon Každé pondìlí Výtvarné kurzy Cvièení žen Každou støedu Cvièení žen Zumba s Hanèou Acoustica Koncert akustické rockové kapely. Vstupné 90 Kè Kachna na pomeranèích Divadlo Devítka uvádí komedii o nevìøe a svérázném zpùsobu jejího øešení. Vstupné 50 Kè. Pøedprodej KD Michálkovice. Èistota obvodu je vizitkou nás všech Pokraèování ze str. 1 V dùsledku nových, nevýhodných podmínek, a to jak pro mìstský obvod, tak pro pracovníky veøejné služby, nezamìstnané v letošním roce v rámci veøejné služby nevyužíváme, avšak na místo toho se nám podaøilo domluvit strojový úklid bez nároku na finanèní prostøedky. Strojové èistìní bude probíhat FC SLAVIA Pøípravka - FC SLAVIA - Slavoj Rychvald Dorost - FC SLAVIA - SK Slávie Tøebovice Muži - FC SLAVIA - Sokol Krásné pole B Dorost - FC SLAVIA - Sokol Krásné Pole Pøípravka - FC SLAVIA - Unie Hlubina Dorost - FC SLAVIA - Sokol Hrabùvka Starší žáci - FC SLAVIA - Unie Hlubina Muži - FC SLAVIA - Sokol Koblov Dorost - FC SLAVIA - SK Šenov Starší žáci - FC SLAVIA - Sokol Markvartovice Muži - FC SLAVIA - TJ Kunèièky DÙL MICHAL Výstava obrazù postindustriální krajiny, autorka Racheal Tycoles, Kanada Výstava výtvarných prací klientù centra pro osoby se zdravotním znevýhodnìním Ètyølístek, výstavní sál u Cechovny Muzejní noc. (program ve spolupráci s GVUO) Výstava fotografií - výtvarná skupina Surovííí, v prostorách cechovny. KLUB RYBÁØÙ od Rybáøský dìtský den na rybníku u vodníka Tondy. koncem dubna a zaèátkem kvìtna. Pøesné dny budou v pøedstihu zveøejnìny s prosbou, aby na ulicích, kde bude èistìní provádìno, nebyly odstaveny žádné automobily, které by znemožnily prùjezd velkým úklidovým vozùm. Za vaše pochopení a spolupráci již nyní dìkujeme. Ing. Vladimír Kozel SDH MICHÁLKOVICE od Rýcùv memoriál, soutìž mladších a starších žákù v požárním útoku Michálkovický Den dìtí v areálu Dolu Michal MSP - Moravskoslezský pohár, soutìž mužù a žen v požárním útoku. KNIHOVNA MICHÁLKOVICE Cestou osudu a náhody - výstava fotografií Romana Vehovského Africká svítání - výstava fotografií Jaroslava Petrušky Tøetí michálkovická noc s Andersenem - výstava fotografií Chystáme se na cesty - nabídka knih s cestovatelskou tematikou Papírové proutí - výstava prací paní Nadìždy Topolánkové Kvìtnové tóny malých umìlcù - Koncert žákù a pedagogù ZUŠ Edvarda Runda Beseda s Ing. Janem Slámou o životì vèel Beseda s Danem Zvolánkem, peèovatelem slonù v ostravské ZOO Beseda s Romanem Vehovským o jeho sedmileté cestì po Asii, Novém Zélandu a Austrálii. Besedy jsou urèeny žákùm ZŠ U Køíže i široké veøejnosti Kouzlo rouna - vyrábíme dáreèky ke Dni matek Burza zvíøecích samolepek Pod taktovkou Ta ány Mikulské - koncert žákù ZŠ U Køíže MICHÁLKOVICKÝ VOLEJBAL Mezinárodní volejbalový turnaj smíšených družstev. V tìlocviènì a na pøilehlém venkovním høišti ZŠ U Køíže. DALŠÍ AKCE KÁCENÍ MÁJE Mažoretky l Kouzelník Skákací hrad l Øetízkový kolotoè Soutìže a další atrakce pro dìti Kácení májky v hodin Taneèní veèer s živou hudbou a diskotékou pro dospìlé Areál hasièské zbrojnice v Michálkovicích V pøípadì nepøíznì poèasí v KD Michálkovice ZMÌNA PROGRAMU VYHRAZENA! Bližší informace ve vývìsních skøíòkách, na plakátech, na a na webových stránkách poøadatelù VZPOMÍNÁME Dne 28. dubna 2012 uplynou dva roky od chvíle, kdy nás navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek, dìdeèek a pradìdeèek pan EVŽEN KONEÈNÝ S láskou a úctou vzpomínajímanželka a celá rodina. / 5

6 KNIHOVNA MICHÁLKOVICE Milí ètenáøi! Naše knihovna k vám pøichází s tradièní nabídkou akcí, které mùžete navštívit a s hodnocením tìch, které již za vaší pozornosti probìhly. V pátek 30. bøezna urèitì mnozí z vás zaznamenali, že probíhá celostátní akce Noc s Andersenem. I naše knihovna se již potøetí této akce zúèastnila. Musím øíci, že bez ochoty a pomoci pana øeditele Soukromé školy ochrany osob a majetku Mgr. Ctirada Skopala, pana školníka a nìkolika studentù bychom celou akci poøádali stìží. Moc jim dìkujeme za ochotu a obìtavost, se kterou poskytli žínìnky - tímto se knihovna promìnila v pohodlnou ložnici pro všechny dìti. Kdo si vzpomíná na školní léta, rozvzpomene se jistì na tíhu žínìnek, pak urèitì ocení i fakt, že žínìnky byly pøineseny a opìt uklizeny právì s pomocí studentù. Na letošní Noci s Andersenem jsme pøivítali 10 dìtí. Program nám z èásti zajistili èlenové místního hasièského sboru, kteøí jsou k nám vždy velmi vstøícní a s 6 / Pøed programem Noci s Andersenem se dìti musely posilnit, a opravdu jim chutnalo. FOTO IVANA KALWAROVÁ dìtmi to rozhodnì umí. Svým vyprávìním, promítáním ukázek ze zásahù, prohlídkou techniky a stezkou odvahy je zaujali natolik, že jsme si ani nevšimli, že namísto plánované doby jsme s hasièskými dobrovolníky již 3 hodiny. Dìkujeme za jejich nadšení a ochotu, se kterými vše dìtem pøedvedli a doufáme, že nìkteré z dìtí jejich dobrého pøíkladu bude v budoucnosti následovat a tím vyjádøí díky nejvyšší. Rodièe dìtí se také velmi èinili, protože nám pøipravili buchty, chlebíèky a záviny, které v dìtech mizely neobvyklou rychlostí. Po návratu z dobrodružství s hasièi se všichni mohli zklidnit a vyzkoušet dvì výtvarné techniky s Lenkou Damaškovièovou. Po dvou hodinách tvoøení, støíhání a lepení si dìti vyžádaly promítání filmu o zajímavostech ze svìta zvíøat. O pùlnoci už všechny dìti spaly a maminka, která tady s námi trávila celou noc a obìtovala svùj volný èas, paní Anna Johánková- Harhajová, si mohla pøi hlídání v klidu èíst až do ranních BURZA "ZVÍØECÍCH" SAMOLEPEK V KNIHOVNÌ Dobrá zpráva pro dìti, které si oblíbily samolepky zvíøat z celého svìta do sbìratelského alba Penny Marketu. V nìkterých balíècích samolepek se zvíøata opakují a už není kam je nalepit. Pøijïte si je vymìnit na naší burzu do michálkovické poboèky Knihovny mìsta Ostravy ve Sládeèkovì ulici. Probìhne ve ètvrtek 17. kvìtna 2012 od 14 do 17 hodin. hodin. Fotografie z této akce si mùžete prohlédnout na nástìnce v knihovnì. Ráno pak už jen snídanì a dìti, plné zážitkù nadšenì líèí svým rodièùm, co kouzelného se v knihovnì mùže v noci stát Další vydaøenou akcí, která již nìkolik let patøí ke svátkùm jara, bylo výtvarné odpoledne s názvem Velikonoce s Wabashem. Èlenové kmene Wabash u nás již potøetí zdobili s dìtmi i dospìlými vajíèka a pletli pomlázky. Jako vždy byla úèast hojná a nìkteré dìti nejspíš mají doma celou sbírku vlastnoruènì upletených pomlázek. Dìkujeme èlenùm kmene Wabash, že si nìkolikrát roènì udìlají èas a našim ètenáøùm a návštìvníkùm se vìnují bez nároku na honoráø. Novì jsme v dubnu instalovali nìkteré výstavy. Pan Roman Vehovský vystavuje své fotografie ze sedmileté cesty po Asii. Jak si jistì pamatujete, vloni u nás vyprávìl zážitky ze svého putování, shrnutého v knize Cesty osudu a náhody. Brzy mu vyjde druhý Pùjèovní doba: pondìlí úterý støeda zavøeno ètvrtek pátek hlídky této výjimeèné práce do konce kvìtna. Výstava paní Nadìždy Topolánkové ze Šenova voní jarem a velikonocemi. Mnozí návštìvníci si mysleli, že její výrobky jsou z proutí, protože tak vypadají, ale jedná se o výrobky z papíru. Vìtšina z nás vyhazuje letáky pøímo do popelnice, ale paní Topolánková z nich dokáže udìlat krásné vìci pro radost i potøebu. Knihovnu ozdobila také háèkovaná velikonoèní vajíèka z rukou paní Vladimíry Novákové z Frýdku-Místku. Máme s kolegyní pocit, že kolem nás žijí samí šikovní a zruèní lidé a díky nim máme poøád co ukazovat a vystavovat. Ke Dni Zemì jsme pozvali dìti 18. dubna na prohlídku do Dolu Michal, 25. dubna byla Èlenové místního hasièského sboru pøipravili dìtem zajímavý program. díl knihy Cestou osudu a náhody, a my mùžeme slíbit, že ti z vás, kteøí budou mít zájem, se mohou zúèastnit i jeho další besedy plánované v tomto roce v naší knihovnì. Mnozí z nás fotografují, ale tìch, kteøí to umí tak profesionálnì jako pan Jaroslav Petruška z Hluèína, asi moc nebude. Z jeho cest po Africe vznikly mimoøádné fotografie afrických zvíøat výstava byla nainstalována poèátkem dubna s tím, že máte možnost propro nì pøipravena beseda s paní Radkou Tomanovou o psech. Z jiného soudku bude pozvání na støedu 2. kvìtna - rádi vás uvidíme na koncertì ZUŠ Edvarda Runda a 23. kvìtna na vystoupení dìtí Základní školy U Køíže pod vedením uèitelky Mgr. Ta ány Mikulské. Oba koncerty zaèínají v Hezké jaro se ètivou knihou vám pøejí vaše knihovnice: Ivana Kalwarová Naïa Zagorová

7 Moravsko-beskydské šedesátky 2012 V krásnou sluneènou sobotu, 24. bøezna, jsme se poprvé v letošním roce setkali pøi poøádání soutìže. Díky spolupráci s SDH Dolní Beèva a atletickým klubem SSK Vítkovice se podaøilo uskuteènit první roèník dìtské soutìže Morav- Ze sportu v naší základní škole Ve støedu 21. bøezna se žákynì naší školy zúèastnily florbalového turnaje O pohár ministra školství 2012, který se konal na ZŠ Klegova v Ostravì-Hrabùvce. Turnaje se zúèastnilo 7 ostravských škol. Našim dìvèatùm se podaøilo probojovat až do finále, kde sice prohrála s dívkami ze ZŠ J. Valèíka, ale pro nás to byl velký úspìch. Nejlepší hráèkou a oporou našeho týmu byla Nela Kapcová z 8.B, která nastøílela všechny naše góly a podala vynikající výkon. Výborná v brance byla i Dagmar Staøinská z 6.B. Potìšily nás drobné ceny, které nám vìnovali sponzoøi turnaje. O týden pozdìji, v úterý 27.bøezna, se stejného turnaje zúèastnili i naši žáci. Turnaj se konal v tìlocviènì ZŠ Ukrajinská v Ostravì-Porubì a zúèastnilo se ho 6 ostravských škol. Soupeøi v naší skupinì byli velice silní, jednalo se o sportovní školy, proto se nám nepodaøilo postoupit, ale žáci podali dobrý výkon a mohli si zmìøit síly s výbornými soupeøi. Naší škole rozhodnì ostudu neudìlali. sko-beskydské šedesátky Dìti ve vìku od 5 do 15 let si to rozdaly v bìhu na 60 metrù pøes pøekážky v prostøedí atletického tunelu ve Vítkovicích. Na start nastoupilo celkem 200 dìtí, a to v pìti kategoriích. Soutìž zahájily malé dìti z pøípravek. Mladší žáci už mìli soutìž rozdìlenu na kategorii dívky a chlapci. Pøekážky jsou pro obì kategorie stejné a tak mohly závody probíhat ve svižném tempu. Starší kategorie se taktéž dìlila na dívky a chlapce a už nebojovala jen o umístìní ve dvou rozbìzích, ale také o úèast v osmièce nejlepších. Ta mìla právo postoupit do vyøazovacích rozbìhù o titul nejlepšího závodníka dne. Soutìž byla SDH Michálkovice a SDH Dolní Beèva poøádána poprvé. Nejvìtší odmìnou pro poøadatele byla spokojenost všech úèastníkù. Každé dítì si odvezlo malou drobnost. Nìkteøí se pøiblížili svým snùm. Za zmínku stojí i pøíbìh Aleše Sekaniny, který do dotazníku závodníka popsal svùj sen, dostat se do reprezentace dorostu ÈR. Jelikož se ve stejném termínu konalo soustøedìní reprezentace na hasièské Anglický skøivánek aneb Let s Sing Od letošního jara máme v naší škole dva skøivany. Jedná se o dvì soutìže v sólovém zpìvu. Ta s názvem Michálkovický skøivan se koná koncem dubna a bude to letos již 15. roèník, ale ve ètvrtek 29. bøezna 2012 se v naší škole konal 1. roèník pìvecké soutìže ve zpìvu písní v anglickém jazyce pod názvem Anglický skøivánek s podtitulem Let s Sing. Odpoledne se sešlo v uèebnì hudební výchovy 21 soutìžících, kteøí zpívali písnì v anglickém jazyce. Kromì kvality zpìvu posuzovala porota složená z uèitelek hudební výchovy a anglického jazyka i správnou stanici HZS v Martinovì, mohl se za pøispìní Moniky Nìmeèkové po skonèení soutìže mezi reprezentanty podívat. Sám si mohl vyzkoušet vìž, s kluky si popovídat a podívat se, jak se na letošní mistrovství svìta pøipravují. A bylo se na co koukat. Na závìr bychom chtìli podìkovat Aleši Boháèovi (námìstek primátora mìsta Ostravy), mìstskému obvodu Michálkovice, Hasièské vzájemné pojiš ovnì, mìstu Ostrava, atletickému klubu Vítkovice, organizaci RADAMOK, Okresnímu sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska Ostrava, firmám Jan Rýc Konstrazam, KAUFLAND a K.B.K. fire za pomoc pøi poøádání této soutìže. Velký dík patøí rozhodèím, èasomìøièùm a startérovi. Závodníkùm a jejich trenérùm se soutìž líbila a tak doufáme, že se další roèník této povedené soutìže opìt uskuteèní. SDH a pøesnou výslovnost. V nejmladší kategorii získali ocenìní jednotlivci Jakub Koziorek, Tomáš Michalák a Dominik Onger a trio dívek ve složení Anna Talacková, Barbora Watorová a Sára Stramová. Ve dvou starších kategoriích získaly ocenìní Kristýna Hudeèková,Lada Vežranovská a dvojice ve složení Kristýna Hudeèková, Veronika Tinková a dívèí kytarové duo Zuzana Kirmanová a Filipa Zetková. Vítìzky starších kategorií se zúèastní mìstského kola soutìže, které se koná v mìsíci kvìtnu. Všichni jim budeme držet palce. Ta ána Mikulská /7

8 TURISTICKÝ PIONÝRSKÝ ODDÍL 31 POØÁDÁ NÁBOR NOVÝCH ÈLENÙ Náš turistický pionýrský oddíl se schází každý ètvrtek odpoledne od 17 do 19 hodin v klubovnì, která se nachází v suterénu michálkovické poboèky Knihovny mìsta Ostravy na ulici Bláhovì. Za hezkého poèasí obvykle hrajeme nejrùznìjší dobrodružné hry na nedaleké haldì, v pøípadì špatného poèasí pak spoleèenské hry v naší klubovnì. O víkendech a zejména o prázdninách jezdíme také na výlety do blízkého i vzdálenìjšího okolí nebo na každoroèní letní stanový tábor. Zájemci z øad dìtí a mládeže pøijïte mezi nás! (oka) Stavby COMPLET s.r.o. KOMÍNOVÝ SERVIS Na Jánské 1869/56, Ostrava / V období od do bude probíhat ve vaší obci KONTROLA A ÈIŠTÌNÍ KOMÍNÙ, kdy kominík bude navštìvovat jednotlivé rodinné domy. V pøípadì informací nás prosím kontaktujte. Rekonstrukce ul. Bohumínské v Rychvaldì I. etapa bøezen až èerven 2012 Zmìny v organizaci dopravy od : l Odklon BUS linky è. 23 po místních komunikacích; l Zrušena BUS zastávka Restaurace U Cesty; l BUS zastávky Rychvald sídlištì a Rychvald rozcestí pøemístìny na provizorní zastávky. 60 let trolejbusù v Ostravì l Jízdy historických vozidel v trase na Hlavní nádraží a do ZOO. l Den otevøených dveøí v trolejbusové vozovnì s doprovodným programem. Muzejní noc l Zpøístupnìní depozitáøe historických vozidel v areálu Dílen DP Ostrava. l Zvláštní bezplatná doprava mezi jednotlivými institucemi. KOUPÍM RÙZNÉ STAROŽITNOSTI STARÉ OBRAZY, STAROŽITNÝ NÁBYTEK, STARÉ ZBRANÌ A JINÉ, I POŠKOZENÉ. TELEFON: , , COMERTEX OSTRAVA spol. s r.o. OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ POMÙCKY n pracovní rukavice a obuv n odìvy pro práci i volný èas n softshellové bundy n fleecové mikiny a další Tìšíme se na vaši návštìvu pondìlí pátek Prodejna: Orlovská 343/143, Ostrava Heømanice u autobusové zastávky Dùl Heømanice Tel/fax , GARÁŽOVÁ VRATA, ploty-pletivo Vrata od 9.999,- Kè vè. 20% DPH Výklopná, dvoukøídlá, sekèní Provádíme i montáže Doprava materiálu PO CELÉ ÈR Pøi nákupu nad 7000,- Kè doprava ZDARMA Více na: Ostrava Nová Bìlá, Hrabovská 5/39 Tel.: ,

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXI l ZDARMA l ÈÍSLO 131 6/2012 www.michalkovice.cz LÉTO PØICHÁZÍ... Velkolepá oslava Michálkovického dne dìtí, který se za úèasti nìkolika stovek dospìlých i dìtských návštìvníkù

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 8, èíslo 1 vyšlo: záøí 2013 V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H Vítejte v novém školním roce 2013/2014, vítejte

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Pozvánka na prázdninovou akci

Pozvánka na prázdninovou akci Èíslo 7 30. 7. 2015 Pozvánka na prázdninovou akci V minulém roce jsme oslavili 70. výroèí založení našeho fotbalového klubu, a protože akce uspoøádaná u této pøíležitosti pøinesla jen pozitivní ohlasy,

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXI l ZDARMA l ÈÍSLO 130 5/2012 www.michalkovice.cz JARO ve znamení kultury Letošní jaro v Michálkovicích bylo poznamenáno celou øadou kulturních a spoleèenských akcí. V rámci již

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Ú Ř A D M Ě S T S K É H O O B V O D U M I C H Á L K O V I C E Z A S T U P I T E S T V O M Ě S T S K É H O O B V O D U

Ú Ř A D M Ě S T S K É H O O B V O D U M I C H Á L K O V I C E Z A S T U P I T E S T V O M Ě S T S K É H O O B V O D U Ú Ř A D M Ě S T S K É H O O B V O D U M I C H Á L K O V I C E Z A S T U P I T E S T V O M Ě S T S K É H O O B V O D U Program jednání Zastupitelstvo městského obvodu Michálkovice 21. jednání 12.02.2014

Více

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Havlíèkùv Brod, Hotel Slunce 28. 30. duben 2010 Foto: Ing. Vladimír Kunc poøádaná Èeskou spoleèností

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXI l ZDARMA l ÈÍSLO 135 10/2012 www.michalkovice.cz Klidný a pohodový podzim Naše Michálkovice žijí nyní po prázdninách nadále svým spokojeným životem. Letní mìsíce pøinesly øadu

Více

SÝPKA CUP BLANSKO 2013

SÝPKA CUP BLANSKO 2013 SÝPKA CUP BLANSKO 2013 HALOVÝ TURNAJ STARŠÍ PØÍPRAVKY hráèi roèník narození 2004 a mladší který se uskuteèní v sobotu 7.12.2013 ve sportovní hale Údolní FC NORDIC BRNO SK MORAVSKÁ SLAVIA BRNO OBSAZENÍ

Více

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika 25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika - world karate cup - 16 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

P R I X G R A N D. Králové. w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3. 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš

P R I X G R A N D. Králové. w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3. 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš G R A N D P R I X H r a d e c Králové w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš th th 27, 28 april 2013 new hall Trebes for all categories Pozvání

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXIV l ZDARMA l ÈÍSLO 162 2/2015 www.michalkovice.cz AKTUALITY z mìstského obvodu Michálkovický koníèek 2015 V sobotu 7. února 2015 se v Kulturním domì Michálkovice koná tradièní turnaj

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 141 Jaro je tady! Svátky jara, Velikonoce, na pøelomu mìsíce bøezna a dubna, nám dávají zapomenout na všechny nepøíjemnosti uplynulého zimního období. Pøíroda

Více

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2012 roèník 6, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Zážitky s našimi CPD V prùbìhu února jsme v rámci našich Center

Více

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále jen SVJ ) Datum konání: dne 10.9.2009 od 18:00 Místo konání: v základní škole T.G.Masaryka na Ortenovì námìstí 34 v Praze 7 Zapsal: Helena Rundová

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXI l ZDARMA l ÈÍSLO 134 9/2012 www.michalkovice.cz Prázdniny skonèily... Ano, prázdniny skonèily, skonèila doba dovolených, naèerpali jsme nové síly a dobrou náladu, máme spoustu

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXIII l ZDARMA l ÈÍSLO 158 10/2014 www.michalkovice.cz AKTUALITY z mìstského obvodu Nové povrchy dalších komunikací V souèasné dobì pøibyla opìt øada spokojených spoluobèanù, kterým

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 138 1/2013 www.michalkovice.cz Š astný nový rok Pøežili jsme ve zdraví hektický konec 9 roku 2012, pøežili jsme konec svìta pøedpovídaný starým mayským kalendáøem,

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 148 Aktuality z mìstského obvodu V øíjnu bylo odesláno pìt žádostí o dotace Podzimní období je obvykle nároèné na pøípravu žádostí o poskytnutí dotace. I letos

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 140 3/2013 www.michalkovice.cz Michálkovice rozdìlily na dotacích 165 tisíc korun Michálkovické zastupitelstvo na svém únorovém zasedání rozdìlovalo balík penìz,

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXIII l ZDARMA l ÈÍSLO 152 AKTUALITY z mìstského obvodu Žádost o nadaèní pøíspìvek odeslána Mìstský obvod odeslal žádost o nadaèní pøíspìvek na MichalFest do výbìrového øízení Nadace

Více

Úøední hodiny OÚ v prosinci

Úøední hodiny OÚ v prosinci Èíslo 7 28. 11. 2011 Úøední hodiny OÚ v prosinci O b e c n í ú ø a d Vá c l a v o v i c e b u d e u z a v ø e n v p á t e k 2 3. 1 2. 2 0 1 1. Václavovický informátor è. 7 / 2011 o 1 2 o Václavovický informátor

Více

INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ

INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ PRO OBÈANY LIBOŠE A KRNOVA Èíslo 43 Kvìten 2011 Vá ení spoluobèané, dovolte mi abych vás informoval o dìní a èinnostech uplynulých dní. Po pøerušení slu eb stávajícího poskytovatele

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 143 Dìti jsou naše budoucnost Pøedprázdninové období se každoroènì vyznaèuje zvýšenou aktivitou našich dìtí i organizátorù akcí nejrùznìjšího charakteru, na kterých

Více

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren 0 Rada mìsta na své schùzi dne 11.6.2013 pøijala usnesení è. ve znìní: Rada mìsta doporuèuje zastupitelstvu mìsta deklarovat zámìr prodeje všech doposud neprodaných pozemkù - zahrádek v lokalitì Mutìnka

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY poøádá pod záštitou Èeské neurochirurgické spoleènosti, Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie kurz ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY Místo konání: Anatomický

Více

MICHÁLKOVICKÝ ZPRAVODAJ ROÈNÍK XX l ZDARMA ÈÍSLO 123 4/2011 http://www.michalkovice.cz Úspìch pøímìstského tábora Léto je v plném proudu, dìti si užívají prázdnin a dospìlí dovolených. O tom, že obì tyto

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXIII l ZDARMA l ÈÍSLO 153 4/2014 www.michalkovice.cz AKTUALITY z mìstského obvodu Pozvání na dubnové zastupitelstvo Srdeènì zveme obèany na zasedání zastupitelstva mìstského obvodu,

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

MICHÁLKOVICKÝ ZPRAVODAJ ROÈNÍK XVII / 102 l ZDARMA 2 / 2008 http://www.michalkovice.cz Už je tady! Skonèila podivná zima, a je jaro! Jaro s prvními dìtskými procházkami, aprílovým poèasím a velikonoèními

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice CO JE U NÁS NOVÉHO. Altánek, høištì a veranda

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice CO JE U NÁS NOVÉHO. Altánek, høištì a veranda R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: kvìten 2010 roèník 4, èíslo 12 CO JE U NÁS NOVÉHO Altánek, høištì a veranda Na zahradì v Pøemyšlenské ulici mohou dìti využívat

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXIV l ZDARMA l ÈÍSLO 163 AKTUALITY z mìstského obvodu Zasedání zastupitelstva 15. dubna Zveme obèany na 4. zasedání Zastupitelstva mìstského obvodu Michálkovice, které se uskuteèní

Více

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Základní informace o projektu Víte, e......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tìlesa na Zemi?...vltavíny znali a pou ívali lidé ji v dobì kamenné?...vltavíny pøiletìly

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: bøezen 2011 roèník 5, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Èáry máry ententýky, letìli jsme do Afriky! Po celý týden letošních

Více

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR Kynologické výcvikové centrum ZLÍN MLADCOVÁ poøádá KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR 2011 KVC Zlín Mladcová 26.3.2011 ORGANIZAÈNÍ VÝBOR Poøadatel akce - KVC Zlín Mladcová (www.kvczlin.wz.cz) Vedoucí závodu - Pavla

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXIII l ZDARMA l ÈÍSLO 159 AKTUALITY z mìstského obvodu Nové topení v kulturním domì V uplynulém mìsíci byla provádìna rekonstrukce systému vytápìní v michálkovickém kulturním domì.

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXI l ZDARMA l ÈÍSLO 136 11/2012 www.michalkovice.cz DIVADLO U STOLU Ten, kdo navštívil v posledních mìsících nìkteré z divadelních pøedstavení v michálkovickém kulturním domì, jistì

Více

Král je mrtev - ZPRAVODAJ ROÈNÍK XVI l ZDARMA 5 / 2006 http://www.michalkovice.cz. Volby skonèily - zastupitelé zvoleni!

Král je mrtev - ZPRAVODAJ ROÈNÍK XVI l ZDARMA 5 / 2006 http://www.michalkovice.cz. Volby skonèily - zastupitelé zvoleni! MICHÁLKOVICKÝ ZPRAVODAJ ROÈNÍK XVI l ZDARMA 5 / 2006 http://www.michalkovice.cz Král je mrtev - a žije král! volám po volbách do našeho zastupitelstva. Patnáct stateèných je zvoleno a odhodláno dát své

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 4, èíslo 13 vyšlo: èerven 2010 C O J E U N Á S N O V É H O Z Krynické do Dolákovy Dùm dìtí a mládeže v Praze 8 se kvùli rozšiøování

Více

4. èervna 2009. Mìstské kulturní centrum Pasáž UNIOR ARVING UP

4. èervna 2009. Mìstské kulturní centrum Pasáž UNIOR ARVING UP 4. èervna 2009 Mìstské kulturní centrum Pasáž UNIOR RVING UP elostátní soutìž s mezinárodní úèastí pro juniory do 21 let - probìhne v rámci akce JUNIOR SHOW v Tøebíèi kategorie soutìž ve vyøezávání zeleniny

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXIII l ZDARMA l ÈÍSLO 154 AKTUALITY z mìstského obvodu Sportovní høištì v provozu Mìstský obvod Michálkovice vybudoval v loòském roce høištì pro veøejnost v areálu hasièské zbrojnice.

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

MICHÁLKOVICKÝ ZPRAVODAJ ROÈNÍK XVII / 105 l ZDARMA 4 / 2008 http://www.michalkovice.cz Kdepak! Okurková sezóna? Všechno frèí na plné pecky. I když sklizeò okurek právì probíhá a nádherná vùnì smìsi kopru,

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXIII l ZDARMA l ÈÍSLO 160 AKTUALITY z mìstského obvodu Zastupitelstvo zasedne 18. prosince Druhé zasedání michálkovického zastupitelstva se uskuteèní 18. prosince 2014 v 17.00 v zasedací

Více

Svetozar Majce, Libor Kubica a kol. HOLICE MEKKA RADIOAMATÉRÙ Vychází jako vzpomínka na 20 let radioamatérských setkání v Holicích srpen 2010 Autoøi dìkují tímto svým spolupracovníkùm: Radku Zouharovi

Více

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 5, èíslo 6 vyšlo: únor 2011 C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O Vypravili jsme se na ruzyòské letištì V prùbìhu ledna

Více

V TEPLICÍCH 26. - 28.3. 2010

V TEPLICÍCH 26. - 28.3. 2010 MISTROVSTVÍ ÈESKÉ REPUBLIKY NEREGISTROVANÝCH HRÁÈÙ V TENISU S MEZINÁRODNÍ ÚÈASTÍ V TEPLICÍCH 26. - 28.3. 2010 V AREÁLU TK VIAMONT POD ZÁŠTITOU SENÁTORA A PRIMÁTORA MÌSTA TEPLICE, JAROSLAVA KUBERY www.tenissport.cz

Více

Václavovický informátor è. 1 / 2011 o 1

Václavovický informátor è. 1 / 2011 o 1 Èíslo 1 7. 3. 2011 Václavovický informátor è. 1 / 2011 o 1 Sèítání lidu, domù a bytù se v Èeské republice uskuteèní na jaøe 2011. Rozhodným okamžikem, ke kterému sèítání probìhne, bude pùlnoc z 25. na

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXI l ZDARMA l ÈÍSLO 132-133 7-8/2012 www.michalkovice.cz Pøejeme vám letní pohodu Slunce, zeleò, teploty pøekraèující i tøicítku, modré kruhy bazénù na zahradách, do daleka se šíøící

Více

JANÁÈKOVA KOMORNÍHO ORCHESTRU

JANÁÈKOVA KOMORNÍHO ORCHESTRU Èíslo 5 26. 8. 2011 V rámci oslav 10. výroèí posvìcení kostela sv. Václava zve Obec Václavovice a ØK Šenov na koncert JANÁÈKOVA KOMORNÍHO ORCHESTRU konaný dne 25. záøí 2011 v 17.00 hod. v kostele sv. Václava

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

MICHÁLKOVICKÝ ZPRAVODAJ ROÈNÍK XIX l ZDARMA 2/2010 http://www.michalkovice.cz V únoru jsme se navždy rozlouèili s dlouholetým vedoucím redaktorem Michálkovického zpravodaje Pavlem Polokem. Jeho celoživotním

Více

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s.

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. BULLETIN jaro/léto 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. Obsah Na úvod Proè bulletin Pár zajímavých dat o nás Co se dìje v Domeèku

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 139 Výsledky prvního kola volby prezidenta republiky Ve dnech 11. a 12. ledna 2013 probìhlo v Èeské republice první kolo prezidentských voleb a dva týdny na to

Více

Obecnì závazná vyhláška è. 1/2009 k zabezpeèení místních záležitostí veøejného poøádku

Obecnì závazná vyhláška è. 1/2009 k zabezpeèení místních záležitostí veøejného poøádku Èíslo 4 4. 6. 2010 Obecnì závazná vyhláška è. 1/2009 k zabezpeèení místních záležitostí veøejného poøádku Vážení spoluobèané! Obecní úøad Václavovice upozoròuje obèany na znìní Obecnì závazné vyhlášky

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 5, èíslo 1 vyšlo: záøí 2010 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 Milé dìti, vážení rodièe, vìøíme, že jste pøíjemnì strávili

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 146 Aktuality z mìstského obvodu Požadavky na kapitálový rozpoèet zaslány Michálkovice, jako každoroènì, zaslaly Magistrátu mìsta Ostravy své požadavky na kapitálový

Více

Dotace 2015. Statutární město Ostrava

Dotace 2015. Statutární město Ostrava Seznam žádostí podaných do výběrového řízení na poskytnutí dotací v oblasti kultury z rozpočtu SMO pro rok 2015, které nesplnily stanovené formální náležitosti dle Programu podpory a rozvoje veřejných

Více

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Junák-svaz skautù a skautek ÈR, støedisko Kopøivnice, ev.è. 814.04 Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Pár slov úvodem Další z významných oddílových rokù je za námi a to nejdùležitìjší a nejvýznamnìjší

Více

AEROKLUB JESENÍK Letištì Mikulovice

AEROKLUB JESENÍK Letištì Mikulovice AEROKLUB JESENÍK Letištì Mikulovice KOORDINAÈNÍ SMÌRNICE PRO UŽÍVÁNÍ VLNOVÝCH PROSTORÙ "DLOUHÁ VLNA 2007" Schválil: ing. Vít Reich, VLP Aeroklubu Jeseník Dne: 01.10.2007 Strana 1. ze 6 stran Koordinaèní

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXIV l ZDARMA l ÈÍSLO 164 AKTUALITY z mìstského obvodu Zastupitelstvo zasedne 3. èervna Na poèátku èervna se uskuteèní 5. zasedání Zastupitelstva mìstského obvodu Michálkovice. Hlavním

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXIII l ZDARMA l ÈÍSLO 151 AKTUALITY z mìstského obvodu Pozvání na únorové zastupitelstvo Srdeènì zveme obèany na zasedání zastupitelstva mìstského obvodu, které se uskuteèní dne 12.února

Více

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC EXPLOSIA a.s. - odbytový

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 8 5 7 Mgr. Irena Pilaøová

Více

UNITÁØSKÉ LISTY!!!!!

UNITÁØSKÉ LISTY!!!!! UNITÁØSKÉ LISTY!!!!!!! PERSPEKTIVY PROGRAM Z NEDÌLNÍCH PROMLUV POZVÁNKA NAD DOPISY ÈTENÁØÙ POZNÁMKA K VÝTAHOVÉ DEFINICI UNITÁØSTVÍ Jirka Šulc si zaslouží za svou výtahovou definici ocenìní (sama bych

Více

MICHÁLKOVICKÝ ZPRAVODAJ ROÈNÍK XVII / 104 l ZDARMA 3 / 2008 http://www.michalkovice.cz J sou urèitá data v historickém kalendáøi, která mo ná s postupujícím èasem není nutno pompéznì oslavovat, ale spí

Více

Nerudovské Kam s ním? je ve Václavovicích vyøe eno!

Nerudovské Kam s ním? je ve Václavovicích vyøe eno! Èíslo 5 18. 5. 2015 Nerudovské Kam s ním? je ve Václavovicích vyøe eno! Dvakrát do roka jsou celé Václavovice v pohybu. První (a druhou) sobotu v kvìtnu a stejnì tak v listopadu probíhá akce s hrdým názvem

Více

Èíslo 2-2010 VÝTISK ZDARMA

Èíslo 2-2010 VÝTISK ZDARMA Èíslo 2-2010 VÝTISK ZDARMA Dne 8. února se uskuteèní jednání zastupitelstva, které bude volit nového èlena rady za zemøelého Mgr. Rudolfa Ondøicha a projednávat definitivní verzi rozpoètu mìsta na letošní

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

Antonín Kamarýt Opakujeme si MATEMATIKU 3 doplnìné vydání Pøíprava k pøijímacím zkouškám na støední školy Pøíruèka má za úkol pomoci ètenáøùm pøipravit se k pøijímacím zkouškám na støední školu Pøíruèka

Více

Nejvìtším úspìchem Novoveselské házené byl postup družstva mužù do 1.ligy. Spoleèné foto házenkáøù Nového Veselí a Dukly Praha po utkání 3.

Nejvìtším úspìchem Novoveselské házené byl postup družstva mužù do 1.ligy. Spoleèné foto házenkáøù Nového Veselí a Dukly Praha po utkání 3. Nejvìtším úspìchem Novoveselské házené byl postup družstva mužù do 1.ligy. Spoleèné foto házenkáøù Nového Veselí a Dukly Praha po utkání 3. kola Èeského poháru. Roèenka Tìlocvièné jednoty Sokol Nové Veselí

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXIII l ZDARMA l ÈÍSLO 155 AKTUALITY z mìstského obvodu Zastupitelstvo zasedá 18. èervna Zastupitelstvo uskuteèní své 23. zasedání ve støedu 18. 6. 2014 v 17.00 v zasedací místnosti

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II.

KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II. Edukaèní centrum praktické anatomie ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU v Brnì a pod záštitou Central European Neurosurgical Society poøádá KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II. BRNO 22.10. - 23.10.2012

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXIII l ZDARMA l ÈÍSLO 158 9/2014 www.michalkovice.cz AKTUALITY z mìstského obvodu Zasedání zastupitelstva Zastupitelstvo mìstského obvodu Michálkovice se sejde na svém 24. zasedání

Více

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE Mezinárodní setkání rádioamatérù Holice 10. - 12.9. 1993 Sborník pøíspìvkù HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE I. 1)

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXI l ZDARMA l ÈÍSLO 136 11/2012 www.michalkovice.cz Konèí rok 2012 nastává doba adventu, rozjímání, bilancování a hodnocení i plánù do budoucna. Náš Michálkovický zpravodaj uzavírá

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71002651 Název: Základní škola Dolní Cerekev A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona Odlišné

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

Posláním obèanského sdružení I MY je pomáhat prosazovat zájmy dìtí a dospìlých s postižením a jejich rodin.

Posláním obèanského sdružení I MY je pomáhat prosazovat zájmy dìtí a dospìlých s postižením a jejich rodin. VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2009 POSLÁNÍ Posláním obèanského sdružení I MY je pomáhat prosazovat zájmy dìtí a dospìlých s postižením a jejich rodin. ÚVODNÍ SLOVO Vážení pøátelé, rodièe, pøíznivci našeho obèanského

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXIV l ZDARMA l ÈÍSLO 162 AKTUALITY z mìstského obvodu Setkání se zástupci spoleènosti OVAK Poèátkem února se uskuteènilo setkání zástupcù spoleènosti Ostravské vodárny a kanalizace

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem Sestavená k rozvahovému dni 31.

Více