Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXI l ZDARMA l ÈÍSLO 129 4/2012 MICHÁLKOVICKÝ DEN DÌTÍ PODRUHÉ Po úspìšné premiéøe v loòském roce pøipravujeme i letos pro velké i malé MICHÁLKOVICKÝ DEN DÌTÍ v areálu Národní kulturní památky Dolu Michal. Bude se konat v sobotu 2. èervna 2012 od do hodin. V pestrém programu se spoustou her a soutìží uvidíte práci hasièù, hašení požáru i vyproš ování, policejní práci, pøehlídku hasièských aut, policejní konì, dìtská vystoupení, novì bude pøipravena spousta atrakcí jako skákací hrady, trampolíny a další. V prùbìhu celého dne budete mít pøíležitost navštívit i výstavní expozice NKP Dolu Michal. Celá akce je organizována Sborem dobrovolných hasièù z Michálkovic ve spolupráci s Mìstským obvodem Michálkovice a jeho kulturní komisí, Dolem Michal a Rádiem Orion. Bude se na ní podílet také Hasièský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Èeský èervený køíž, Mìstská policie, Placatý kámen, Aigon Ostrava a Sbor dobrovolných hasièù z Heømanic. Na spolufinancování se podílejí Statutární mìsto Ostrava a øada sponzorù, kterým pøedem dìkujeme. Na MICHÁLKOVICKÝ DEN DÌTÍ zveme dìti a mládež ze širokého okolí, zveme i jejich rodièe a další spoluobèany. Tìšíme se na vás a vìøíme, že s pøipraveným programem i spoustou neoèekávaných zážitkù budete spokojeni. SDH Michálkovice Èistota obvodu je vizitkou nás všech Obdobnì jako v minulém roce probíhá po ukonèení zimy oèista našeho obvodu. Abychom byli schopni prostøedí, ve kterém žijeme udržet v èistotì a nezakopávali jsme o odpadky nejrùznìjšího druhu, provádíme na frekventovaných komunikacích s velkým pohybem osob, jako jsou ulice ÈSA, na èásti Rychvaldské, Radvanické a na Michalském námìstí každodenní úklid. V dalších oblastech Michálkovic, kde je pohyb lidí menší, jsou uklízeny ulice a pøilehlá prostranství dvakrát týdnì a jednou za 14 dnù. Bohužel, na nìkolika místech napø. na ul. Petøvaldské, Rychvaldské i v oblasti ul. Briketáøské, U Køíže, na svahu u železnièní tratì pøi ulici Charvátovì jsou vytváøeny èerné skládky nejrùznìjšího odpadu. Je to smutný odraz lhostejnosti nìkterých našich obèanù k ostatním obyvatelùm, k sousedùm apod. Prosíme, aby obèané v rámci jarního a podzimního úklidu využívali co nejvíce pøistavené kontejnery. Pøistavovat se budou kontejnery i pro odvoz shrabaného listí a trávy, abychom na minimum ome- TAKOVÝCH KONTEJNERÙ BYLO NAPLNÌNO ŠEST zili jejich pálení. V prùbìhu roku je možné využívat také sbìrného dvora, kde je možné odvézt vše nepotøebné. Pevnì vìøíme, že postupnì se nám všem, spoleènými silami podaøí, aby se popsané nežádoucí chování jedincù zmìnilo. Z èistých a upravených Michálkovic budeme mít radost všichni. Pracovní kapacity naší údržby tyto práce pøirozenì vyèerpávají. Pro pøedstavu uvádím, že je nutné takto uklidit 7 km chodníkù a 26 km cest a pøilehlých prostor. Kdyby se všichni lidé žijící v našem obvodu snažili udržovat èistotu, mohli bychom vìnovat více sil na plnìní vytyèených úkolù, kterých máme pro letošní rok velký poèet. Napø. pracím pro klub dùchodcù, mateøskou školu, pokládku zámkové dlažby na chodnících, práci v bytových domech, v kulturním domì, parku, na høbitovì a na mnoha dalších místech. Mnozí z našich spoluobèanù již urèitì netrpìlivì oèekávají, kdy budou vyzametané kromì chodníkù od posypového materiálu také všechny cesty. Pokraèování na str. 5

2 Festival malé hudby pøinesl skvìlé zážitky Již potøetí bylo jaro v Michálkovicích ve znamení Festivalu malé hudby. Letošní festival nabídl milovníkùm kultury velmi atraktivní program, což se odrazilo i ve vysokém poètu návštìvníkù jednotlivých koncertù. Mìstský obvod je proto velmi vdìèný donáto- Divadelní premiéra v Michálkovicích Pro divadelní soubory jsou premiéry her vždy slavnostní událostí. Poprvé pøedvedou veøejnosti novou hru a jsou plni oèekávání, což se odráží na tom, že atmosféra v sále je doslova nabitá elektøinou. Dvanáctého dubna jsme si takové atmosféry mohli užít i v našem kulturáku, nebo se zde odehrála èeská premiéra hry slovenské autorky Adriany Totíkové Žena pøes palubu, kterou nacvièilo Divadlo Silesia. Do inscenace, která uvedla diváky prostøednictvím intimních rozhovorù postav do tajného svìta žen, byly obsazeny zkušené ostravské divadelní hereèky Daniela Kupèíková, Kateøina Vainarová a Ludmila Forétková. Myslíme si, že hra se velmi povedla, o èemž svìdèí i skuteènost, že publikum ocenilo podané výkony dlouho trvajícím potleskem. Proto pøejeme Divadlu Silesia spoustu dalších povedených repríz uvedeného divadelního kusu. Martin Juroška POZVÁNKA NA DIVADLO I v letošním roce chce mìstský obvod Michálkovice nabídnout milovníkùm divadla nìkolik divadelních pøedstavení v našem kulturním domì. Rozhodli jsme se pøitom nabídnout divákùm divadlo v neobvyklém podání. Vstupenky budou prodávány ke stolùm a pøed pøedstavením samotným si budou moci diváci koupit láhev vína èi nìco drobného na zub, a strávit tak divadlo v témìø domácí atmosféøe. Na kvìten jsme pro vás pøipravili pøedstavení Divadla Devítka, které odehraje hru Kachna na pomeranèích, komedii o manželské nevìøe a neobvyklém zpùsobu, který volí muž, aby získal svou ženu zpìt. Pøijïte strávit pøíjemný veèer do kulturního domu Michálkovice v Martin Juroška rùm, kteøí letošní roèník festivalu podpoøili, konkrétnì Statutárnímu mìstu Ostravì a Nadaci Landek Ostrava. Festival byl zahájen sólovým koncertem pøedního èeského hráèe na didgeridoo Ondøeje Smeykala, který svým výkonem doslova nadchl pøítomné diváky a pøedvedl, že na tento australský hudební nástroj se dají zahrát opravdu úžasné kousky. Diváci rovnìž vysoce ocenili koncert londýnského flétnového kvarteta I Flautisti v Husovì sboru. Mladé flétnistky úchvatným zpùsobem interpretovaly nejen historickou hudbu, ale pøedvedly také nìkolik skladeb moderních, které byly složeny souèasnými skladateli pøímo pro tento soubor. I tøetí setkání v rámci festivalu se podaøilo. Marek Gonda nejenže pøedvedl lidové píš- aly jako koncovka, fujara a spoustu dalších, ale v závìru vtáhnul do akce také pøítomné diváky, kteøí si mohli zahrát nejen na píš aly, ale i na šamanské bubny. Lze jen dodat, že i všichni interpreti vyjádøili spokojenost se svými koncerty, s úžasným publikem a konstatovali, že velmi fandí našemu projektu a ocenili, že se mìstský obvod Michálkovice do poøádání této akce pustil. Martin Juroška Žijeme spolu Kulturní dùm Michálkovice ožil druhou dubnovou sobotu festivalem Žijeme spolu. Tento festival je zcela novou akcí, která byla mìstským obvodem Michálkovice uspoøádána letos poprvé. A hned stála za to. Festival navštívilo témìø 150 divákù, kterým se postupnì pøedstavilo osm kapel. Na festivalu se pøedvedli polský soubor Olzanki, témìø tøicetihlavý Bubenický orchestr Iva Samiece, bluesový QZH Blues band, Goodwill bluegrass, skupina Marod a i skupiny s michálkovickými èleny Trempo di šlak a Tempo di vlak. Každý divák si urèitì našel svého favorita, ale všechna vystoupení stála za to. Nadšení neskrývaly ani zúèastnìné kapely, což je pro organizátory urèitì zadostiuèinìním, nebo uspoøádat takovou akci není úplnì jednoduché. Festival se uskuteènil za podpory Nadace OKD a Statutárního mìsta Ostravy, za což obìma donátorùm patøí velký dík. Radost nad úspìšnou akcí neskrýval ani starosta mìstského obvodu Martin Juroška, který redakci v návaznosti na festival sdìlil: Chceme splnit závazek, že se budeme snažit trochu rozhýbat život v Michálkovicích. Ke zcela novým akcím, poøádaným mìstským obvodem v tomto volebním období, jako napø. pøímìstský tábor, deskohrátky, pálení èarodìjnic èi halloween, pøibyla další povedená akce. Ukazuje se, že se vyplácí desítky hodin práce, které já, spolu s místostarostou vìnujeme pøípravì žádostí o dotace, bez kterých by se podobné aktivity uskuteèòovaly jen obtížnì. Chtìl bych velice podìkovat hlavní organizátorce akce, pøedsedkyni kulturní komise Dagmar Illichmannové i všem dobrovolníkùm, kteøí s uspoøádáním festivalu pomohli.. Redakce MICHÁLKOVICKÝ ZPRAVODAJ - mìsíèník l Vydavatel: Statutární mìsto Ostrava, mìstský obvod Michálkovice, Ès. armády 106, tel , l IÈO: /16 l Redaktor: Ing. Jiøí Kašpárek l Redakèní rada: Ing. J. Kašpárek, M. Poloková, Ing. M. Juroška, Ph.D., I. Kalwarová, Bc. R. Ivanský, R. Holec, F. Bolfík, Ing. V. Kozel, Mgr. T. Mikulská. l Inzerce - telefon: , l Technická redakce a zlom: firma GRASA, Violina 4, telefon: , l Tisk: Moravapress, s.r.o. Ostrava l Redakèní rada si vyhrazuje textovou úpravu pøíspìvkù. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Obsah nìkterých pøíspìvkù se nemusí shodovat s názory vydavatele. Tisk povolen pod znaèkou MK ÈR E l Uzávìrka pøíštího èísla:

3 INFORMACE Z RADY MÌSTSKÉHO OBVODU Na svém 33. a 34. zasedání projednala rada mìstského obvodu mimo jiné následující záležitosti: l Schválila prodloužení nájemních smluv k bytùm. l Projednala prázdninový provoz Mateøské školy Sládeèkova v dobì letních prázdnin. l Schválila dohodu s DS Silesia o odehrání divadelního pøedstavení Žena ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA Zastupitelstvo mìstského obvodu Michálkovice se dne 21. bøezna 2012 sešlo na svém 10. zasedání. Jednání zahájil a øídil starosta mìstského obvodu Ing. Martin Juroška, PhD. Zastupitelé na nìm projednali mimo jiné následující záležitosti: Po zprávì o èinnosti orgánù mìstského obvodu mezi 9. a 10. zasedáním zastupitelstva zastupitelé schválili kladné stanovisko k žádosti o zmìnu vlastnického práva vydržením jedné parcely v k. ú. Michálkovice. Na základì doporuèení rady mìstského obvodu a po rozsáhlé diskusi zastupitelé rozhodli o poskytnutí úèelových dotací z rozpoètu v celkové výši 122 tisíc korun. Tyto dotace jsou urèeny na èinnost subjektù zajiš ujících volnoèasové aktivity dìtí a mládeže a na významné kulturnì spoleèenské akce v obvodu. Souèasnì schválili pøíslušné rozpoètové opatøení. V souladu s rozpoètem na rok 2012 schválili pøes palubu v Kulturním domì Michálkovice. l Projednala informace o zajištìní Festivalu malé hudby 2012 a schválila pøíslušné smlouvy. l Schválila použití výtìžku z provozu výherních hracích pøístrojù v celkové rovnìž dotaci Knihovnì mìsta Ostravy poboèce Michálkovice na nákup knih, odmìn pro dìtské ètenáøe, výtvarné potøeby a honoráøe pro pøednášející v celkové výši 15 tisíc korun. Úèelovou dotaci ve výši 3000 korun schválili také Centru pro zdravotnì postižené MSK. Tato dotace je urèena pro èásteènou úhradu osobní asistence jedné michálkovické spoluobèance. Za mimoøádného zájmu pøítomných obèanù zastupitelé byli seznámeni s rozsáhlou informací k bytovým domùm na ulici Kasalického è. 15 a 17. K této záležitosti schválili postup mìstského obvodu k následným jednáním se Stavebním bytovým družstvem výši ,- Kè na neinvestièní pøíspìvky neziskovým organizacím, místní knihovnì, na èinnost kulturního domu, vítání obèánkù a setkání jubilantù, na péèi o vzhled obce a veøejnou zeleò. l Schválila úpravu smìrnice è. 1/2011 mìstského obvodu Michálkovice pro NH. V závìru jednání pak zastupitelstvo odvolalo, v souvislosti s ukonèením pracovního pomìru, dosavadního èlena redakèní rady Michálkovického zpravodaje PhDr. Pavla Ham- nakládání s finanèními prostøedky, obìhu úèetních dokladù a úèetnictví dle platné legislativy. l Souhlasila s uzavøením veøejnoprávní smlouvy na stavbu Revitalizace vodních ploch v k.ú. Michálkovice s tím, že v dalším stupni budou doøešeny majetkoprávní vztahy. (JK) zu a zvolilo tøi nové èleny redakèní rady MZ Františka Bolfíka, Ing. Vladimíra Kozla a Ta ánu Mikulskou. Ing. Jiøí Kašpárek Informace o prodlužování nájemních smluv Sdìlujeme všem našim spoluobèanùm, bydlícím v bytech, které jsou ve správì mìstského obvodu Michálkovice, aby nejpozdìji ke dni skonèení nájemního vztahu sjednaného v nájemní smlouvì, požádali písemnì nebo osobnì pøi jednání na bytovém referátu ÚMOb Michálkovice o prodloužení své nájemní smlouvy. Upozoròujeme, že tento postup je smluvnì ujednán v nájemních smlouvách vìtou: Pokud nájemce po dobu užívání bytu neporuší žádná ujednání této smlouvy (platba nájemného, apod.) a nájemce o to požádá, bude možné dodatkem k této smlouvì prodloužení nájmu, pøípadnì zmìnit dobu užívání bytu na dobu neurèitou. Smluvní strany se zavazují tento dodatek uzavøít nejpozdìji ke dni skonèení nájemního vztahu dle této smlouvy. Ing. Vladimír Kozel, místostarosta Úèelové dotace z rozpoètu mìstského obvodu Michálkovice schválené zastupitelstvem AKCE/ÈINNOST ŽADATEL VÝŠE DOTACE Den horníkù na Dole Michal v Michálkovicích Památkový ústav, územní odborné pracovištì v Ostravì 7 000,00 Kè Havíøský pohár Modeláøský klub MiKy, o.s ,00 Kè XI. Michálkovický kopec jízda pravidelnosti historických vozidel Èeský klub historických motocyklù ,00 Kè 4. roèník Memoriálu Ladislava Zajíce TJ FC SLAVIA MICHÁLKOVICE 4 000,00 Kè SUROVÍÍÍ dole ALTERNATIWA d.i.y ,00 Kè Dìtský den na rybníce a závody v rybolovu o ceny Klub rybáøù Michálkovice 5 000,00 Kè 110 let založení SDH Sbor dobrovolných hasièù Michálkovice ,00 Kè Kácení máje Anna Šašková 5 000,00 Kè Turnaj Michálkovická kuželka SK Michálkovice ZPS 5 000,00 Kè Mezinárodní volejbalový turnaj smíš. družstev Michálkovice 2012 Michálkovický volejbal o.s ,00 Kè Èinnost mládežnických družstev TJ FC SLAVIA Michálkovice TJ FC SLAVIA MICHÁLKOVICE ,00 Kè Èinnost ÈTU Placatý kámen Havíøov, oddílu Dráèata ÈTU Placatý kámen Havíøov 5 000,00 Kè Èinnost mládežnických družstev SDH Michálkovice SDH Michálkovice ,00 Kè Èinnost kroužku sportovních her Michálkovický volejbal o.s ,00 Kè / 3

4 MISTRYNÌ SVÌTA Z MICHÁLKOVIC Minulý mìsíc byli na pùdì Parlamentu ÈR ocenìni nejlepší leteètí sportovci roku 2011 a mezi vyznamenanými byla i Markéta Tomášková. Požádali jsme ji proto o nìkolik vìt k této významné události. Pojem letecký sportovec zní pro nás laiky moc obecnì, mohla byste nám ho pøiblížit? Letecký sportovec je pilot, který soutìží v registrované letecké disciplínì. Napøíklad na rogalu, ultralehkém letadlu, padákovém Proè? Pùvodnì jsem v úterý 10. dubna vážil cestu do Michálkovic, abych si nìco koupil na zub u místního øezníka, jenže tam mìli zavøeno. Rozhlížím se a na vývìsní tabuli mìstského obvodu nìco aktualizuje sleèna, èi mladá paní. Jelikož jsem mìl èerstvé informace o aktivitách zdejšího kulturního domu, mùj dotaz znìl: Kde je k sehnání vstupenka na èeskou premiéru divadelní hry slovenské autorky a režisérky Adriany Totíkové? Z mladé ženy u vývìsky se rázem vyklubalo velice sympatické a ochotné stvoøení, které mi na úøadì rychle vyhledalo a poskytlo žádané informace. Zde bych si dovolil poznámeèku, že nelze na mladé lidi a úøedníky jenom nadávat!? Neplánovanì jsem se ocitl 4 / kluzáku apod. V každém leteckém oboru je pak nìkolik samostatných disciplín. V paraglidingu jde o pøesnost pøistání, pøelety a akrobacii. Patøila jste k vyznamenaným. Èím jste si to zasloužila? V loòském roce se mi podaøilo zvítìzit na mistrovství svìta v paraglidingové pøesnosti pøistání a také na soutìži svìtového poháru v Rakouské Stubai. Ocenìní vyhlášené leteckou amatérskou asociací v Praze bylo už jen takovou pomyslnou tøešnièkou na dortu. Tak to je ohromný úspìch, gratuluji! Jak moc byla cesta k titulu složitá? Dobøe jsem se rozhodl i v kanceláøi pana místostarosty ing. Vladimíra Kozla. Domluvili jsme se, že pokud se mi divadelní pøedstavení bude líbit, nabídnu redakci Michálkovického zpravodaje hodnocení této hry pod názvem Žena pøes palubu, a to z hlediska diváka odjinud. Z mého krátkého interview s paní režisérkou uvádím, že k divákùm tato inscenace pøichází, coby naslouchající intimnímu rozhovoru tøí žen. Pokraèuje pak, jak se ženy dívají do zrcadla a jak se èasto smìjí tomu, když pøehánìjí, pro nìco se zapálí, ale také, jak dovedou být marnivé. Hrdinky možná ženám (a nejen jim) pøipomenou støípky z jejich vlastního života a ony na krátkou dobu zpomalí a odpoví si Dìkuji. Samozøejmì je za tím mnoho hodin tréninku, ale hlavnì pevné nervy a veliká chu zvítìzit. Paraglidingu se vìnuji 10 let, samotné pøesnosti pak šestým rokem. V našich podmínkách je trénink pomìrnì nároèný. V okolí není dostatek vhodných terénù a poèasí v našem pásmu také zrovna létání nepøeje. Proto trénink vypadá tak, že èlovìk každý den sleduje poèasí, a když je vhodné, musí nechat všeho a jet na kopec, tam bìhá na kopec s výbavou a slétává dolù, dokud mu síly staèí a pak znovu èeká na další letový den. Poodhalí nám mistrynì svìta své další plány? V èervenci se v Makedonii uskuteèní mistrovství Evropy, kde budu obhajovat zlato z ME Titul z mistrovství svìta mi ještì chvíli vydrží, jelikož mistrovství se bude konat až v létì 2013 v Sarajevu. Další významnou soutìží budou Svìtové sportovní hry v Columbii, kde se bude pøíští rok disciplína v pøesnosti pøistání ucházet o zaøazení mezi olympijské sporty. Dìkuji za rozhovor a ještì jednou i jménem našich ètenáøù gratuluji. René Ivanský na rùzné otázky typu: Co je mou životní výzvou - jaká mám tajemství, o nichž nic netuší nikdo jiný? Anebo, co vše se mùže ukrývat ve vaší kabelce? Dílo nás uvádí do tajného a intimního svìta žen, jejich rozhovorù, prostorù a ryze ženských situací. Podle autorky je též návodem na použití ženského myšlení pro všechny muže a komediálním pohledem na strasti, jak tìžké je být ženou. Den pøed premiérou, kdy mi byl umožnìn tento rozhovor, jsem mohl špíznout na èást generálky a to už dávalo tušit, že pùjde o neobvyklé podívání a poslouchání. Myslím, že již pøi pohledu do sálu pøed pøedstavením, byli všichni, organizátoøi i herci, pøíjemnì pøekvapeni návštìvou. Mimo jiného v prùbìhu dìje mi neunikla èást melodie, coby popìvku znìjícího z hrdel protagonistek, která zaznívá v Èeské televizi pøi poøadu Sama doma. Velice vydaøenou premiéru nám pøedvedlo Divadlo Silesia Ostrava, kde v rolích tøí žen vystoupily Daniela Kupèíková, Kateøina Vainarová a Ludmila Forétková. Hru pøeložil Jiøí Vobecký a scénu pøipravila Zuzana Formánková. Podìkování patøí všem, kteøí toto úspìšné pøedstavení pøipravili a jakkoliv se podíleli na jeho zdaru. Oldøich Herzig, Slezská Ostrava

5 AKCE V MICHÁLKOVICÍCH KULTURNÍ DÙM l Telefon Každé pondìlí Výtvarné kurzy Cvièení žen Každou støedu Cvièení žen Zumba s Hanèou Acoustica Koncert akustické rockové kapely. Vstupné 90 Kè Kachna na pomeranèích Divadlo Devítka uvádí komedii o nevìøe a svérázném zpùsobu jejího øešení. Vstupné 50 Kè. Pøedprodej KD Michálkovice. Èistota obvodu je vizitkou nás všech Pokraèování ze str. 1 V dùsledku nových, nevýhodných podmínek, a to jak pro mìstský obvod, tak pro pracovníky veøejné služby, nezamìstnané v letošním roce v rámci veøejné služby nevyužíváme, avšak na místo toho se nám podaøilo domluvit strojový úklid bez nároku na finanèní prostøedky. Strojové èistìní bude probíhat FC SLAVIA Pøípravka - FC SLAVIA - Slavoj Rychvald Dorost - FC SLAVIA - SK Slávie Tøebovice Muži - FC SLAVIA - Sokol Krásné pole B Dorost - FC SLAVIA - Sokol Krásné Pole Pøípravka - FC SLAVIA - Unie Hlubina Dorost - FC SLAVIA - Sokol Hrabùvka Starší žáci - FC SLAVIA - Unie Hlubina Muži - FC SLAVIA - Sokol Koblov Dorost - FC SLAVIA - SK Šenov Starší žáci - FC SLAVIA - Sokol Markvartovice Muži - FC SLAVIA - TJ Kunèièky DÙL MICHAL Výstava obrazù postindustriální krajiny, autorka Racheal Tycoles, Kanada Výstava výtvarných prací klientù centra pro osoby se zdravotním znevýhodnìním Ètyølístek, výstavní sál u Cechovny Muzejní noc. (program ve spolupráci s GVUO) Výstava fotografií - výtvarná skupina Surovííí, v prostorách cechovny. KLUB RYBÁØÙ od Rybáøský dìtský den na rybníku u vodníka Tondy. koncem dubna a zaèátkem kvìtna. Pøesné dny budou v pøedstihu zveøejnìny s prosbou, aby na ulicích, kde bude èistìní provádìno, nebyly odstaveny žádné automobily, které by znemožnily prùjezd velkým úklidovým vozùm. Za vaše pochopení a spolupráci již nyní dìkujeme. Ing. Vladimír Kozel SDH MICHÁLKOVICE od Rýcùv memoriál, soutìž mladších a starších žákù v požárním útoku Michálkovický Den dìtí v areálu Dolu Michal MSP - Moravskoslezský pohár, soutìž mužù a žen v požárním útoku. KNIHOVNA MICHÁLKOVICE Cestou osudu a náhody - výstava fotografií Romana Vehovského Africká svítání - výstava fotografií Jaroslava Petrušky Tøetí michálkovická noc s Andersenem - výstava fotografií Chystáme se na cesty - nabídka knih s cestovatelskou tematikou Papírové proutí - výstava prací paní Nadìždy Topolánkové Kvìtnové tóny malých umìlcù - Koncert žákù a pedagogù ZUŠ Edvarda Runda Beseda s Ing. Janem Slámou o životì vèel Beseda s Danem Zvolánkem, peèovatelem slonù v ostravské ZOO Beseda s Romanem Vehovským o jeho sedmileté cestì po Asii, Novém Zélandu a Austrálii. Besedy jsou urèeny žákùm ZŠ U Køíže i široké veøejnosti Kouzlo rouna - vyrábíme dáreèky ke Dni matek Burza zvíøecích samolepek Pod taktovkou Ta ány Mikulské - koncert žákù ZŠ U Køíže MICHÁLKOVICKÝ VOLEJBAL Mezinárodní volejbalový turnaj smíšených družstev. V tìlocviènì a na pøilehlém venkovním høišti ZŠ U Køíže. DALŠÍ AKCE KÁCENÍ MÁJE Mažoretky l Kouzelník Skákací hrad l Øetízkový kolotoè Soutìže a další atrakce pro dìti Kácení májky v hodin Taneèní veèer s živou hudbou a diskotékou pro dospìlé Areál hasièské zbrojnice v Michálkovicích V pøípadì nepøíznì poèasí v KD Michálkovice ZMÌNA PROGRAMU VYHRAZENA! Bližší informace ve vývìsních skøíòkách, na plakátech, na a na webových stránkách poøadatelù VZPOMÍNÁME Dne 28. dubna 2012 uplynou dva roky od chvíle, kdy nás navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek, dìdeèek a pradìdeèek pan EVŽEN KONEÈNÝ S láskou a úctou vzpomínajímanželka a celá rodina. / 5

6 KNIHOVNA MICHÁLKOVICE Milí ètenáøi! Naše knihovna k vám pøichází s tradièní nabídkou akcí, které mùžete navštívit a s hodnocením tìch, které již za vaší pozornosti probìhly. V pátek 30. bøezna urèitì mnozí z vás zaznamenali, že probíhá celostátní akce Noc s Andersenem. I naše knihovna se již potøetí této akce zúèastnila. Musím øíci, že bez ochoty a pomoci pana øeditele Soukromé školy ochrany osob a majetku Mgr. Ctirada Skopala, pana školníka a nìkolika studentù bychom celou akci poøádali stìží. Moc jim dìkujeme za ochotu a obìtavost, se kterou poskytli žínìnky - tímto se knihovna promìnila v pohodlnou ložnici pro všechny dìti. Kdo si vzpomíná na školní léta, rozvzpomene se jistì na tíhu žínìnek, pak urèitì ocení i fakt, že žínìnky byly pøineseny a opìt uklizeny právì s pomocí studentù. Na letošní Noci s Andersenem jsme pøivítali 10 dìtí. Program nám z èásti zajistili èlenové místního hasièského sboru, kteøí jsou k nám vždy velmi vstøícní a s 6 / Pøed programem Noci s Andersenem se dìti musely posilnit, a opravdu jim chutnalo. FOTO IVANA KALWAROVÁ dìtmi to rozhodnì umí. Svým vyprávìním, promítáním ukázek ze zásahù, prohlídkou techniky a stezkou odvahy je zaujali natolik, že jsme si ani nevšimli, že namísto plánované doby jsme s hasièskými dobrovolníky již 3 hodiny. Dìkujeme za jejich nadšení a ochotu, se kterými vše dìtem pøedvedli a doufáme, že nìkteré z dìtí jejich dobrého pøíkladu bude v budoucnosti následovat a tím vyjádøí díky nejvyšší. Rodièe dìtí se také velmi èinili, protože nám pøipravili buchty, chlebíèky a záviny, které v dìtech mizely neobvyklou rychlostí. Po návratu z dobrodružství s hasièi se všichni mohli zklidnit a vyzkoušet dvì výtvarné techniky s Lenkou Damaškovièovou. Po dvou hodinách tvoøení, støíhání a lepení si dìti vyžádaly promítání filmu o zajímavostech ze svìta zvíøat. O pùlnoci už všechny dìti spaly a maminka, která tady s námi trávila celou noc a obìtovala svùj volný èas, paní Anna Johánková- Harhajová, si mohla pøi hlídání v klidu èíst až do ranních BURZA "ZVÍØECÍCH" SAMOLEPEK V KNIHOVNÌ Dobrá zpráva pro dìti, které si oblíbily samolepky zvíøat z celého svìta do sbìratelského alba Penny Marketu. V nìkterých balíècích samolepek se zvíøata opakují a už není kam je nalepit. Pøijïte si je vymìnit na naší burzu do michálkovické poboèky Knihovny mìsta Ostravy ve Sládeèkovì ulici. Probìhne ve ètvrtek 17. kvìtna 2012 od 14 do 17 hodin. hodin. Fotografie z této akce si mùžete prohlédnout na nástìnce v knihovnì. Ráno pak už jen snídanì a dìti, plné zážitkù nadšenì líèí svým rodièùm, co kouzelného se v knihovnì mùže v noci stát Další vydaøenou akcí, která již nìkolik let patøí ke svátkùm jara, bylo výtvarné odpoledne s názvem Velikonoce s Wabashem. Èlenové kmene Wabash u nás již potøetí zdobili s dìtmi i dospìlými vajíèka a pletli pomlázky. Jako vždy byla úèast hojná a nìkteré dìti nejspíš mají doma celou sbírku vlastnoruènì upletených pomlázek. Dìkujeme èlenùm kmene Wabash, že si nìkolikrát roènì udìlají èas a našim ètenáøùm a návštìvníkùm se vìnují bez nároku na honoráø. Novì jsme v dubnu instalovali nìkteré výstavy. Pan Roman Vehovský vystavuje své fotografie ze sedmileté cesty po Asii. Jak si jistì pamatujete, vloni u nás vyprávìl zážitky ze svého putování, shrnutého v knize Cesty osudu a náhody. Brzy mu vyjde druhý Pùjèovní doba: pondìlí úterý støeda zavøeno ètvrtek pátek hlídky této výjimeèné práce do konce kvìtna. Výstava paní Nadìždy Topolánkové ze Šenova voní jarem a velikonocemi. Mnozí návštìvníci si mysleli, že její výrobky jsou z proutí, protože tak vypadají, ale jedná se o výrobky z papíru. Vìtšina z nás vyhazuje letáky pøímo do popelnice, ale paní Topolánková z nich dokáže udìlat krásné vìci pro radost i potøebu. Knihovnu ozdobila také háèkovaná velikonoèní vajíèka z rukou paní Vladimíry Novákové z Frýdku-Místku. Máme s kolegyní pocit, že kolem nás žijí samí šikovní a zruèní lidé a díky nim máme poøád co ukazovat a vystavovat. Ke Dni Zemì jsme pozvali dìti 18. dubna na prohlídku do Dolu Michal, 25. dubna byla Èlenové místního hasièského sboru pøipravili dìtem zajímavý program. díl knihy Cestou osudu a náhody, a my mùžeme slíbit, že ti z vás, kteøí budou mít zájem, se mohou zúèastnit i jeho další besedy plánované v tomto roce v naší knihovnì. Mnozí z nás fotografují, ale tìch, kteøí to umí tak profesionálnì jako pan Jaroslav Petruška z Hluèína, asi moc nebude. Z jeho cest po Africe vznikly mimoøádné fotografie afrických zvíøat výstava byla nainstalována poèátkem dubna s tím, že máte možnost propro nì pøipravena beseda s paní Radkou Tomanovou o psech. Z jiného soudku bude pozvání na støedu 2. kvìtna - rádi vás uvidíme na koncertì ZUŠ Edvarda Runda a 23. kvìtna na vystoupení dìtí Základní školy U Køíže pod vedením uèitelky Mgr. Ta ány Mikulské. Oba koncerty zaèínají v Hezké jaro se ètivou knihou vám pøejí vaše knihovnice: Ivana Kalwarová Naïa Zagorová

7 Moravsko-beskydské šedesátky 2012 V krásnou sluneènou sobotu, 24. bøezna, jsme se poprvé v letošním roce setkali pøi poøádání soutìže. Díky spolupráci s SDH Dolní Beèva a atletickým klubem SSK Vítkovice se podaøilo uskuteènit první roèník dìtské soutìže Morav- Ze sportu v naší základní škole Ve støedu 21. bøezna se žákynì naší školy zúèastnily florbalového turnaje O pohár ministra školství 2012, který se konal na ZŠ Klegova v Ostravì-Hrabùvce. Turnaje se zúèastnilo 7 ostravských škol. Našim dìvèatùm se podaøilo probojovat až do finále, kde sice prohrála s dívkami ze ZŠ J. Valèíka, ale pro nás to byl velký úspìch. Nejlepší hráèkou a oporou našeho týmu byla Nela Kapcová z 8.B, která nastøílela všechny naše góly a podala vynikající výkon. Výborná v brance byla i Dagmar Staøinská z 6.B. Potìšily nás drobné ceny, které nám vìnovali sponzoøi turnaje. O týden pozdìji, v úterý 27.bøezna, se stejného turnaje zúèastnili i naši žáci. Turnaj se konal v tìlocviènì ZŠ Ukrajinská v Ostravì-Porubì a zúèastnilo se ho 6 ostravských škol. Soupeøi v naší skupinì byli velice silní, jednalo se o sportovní školy, proto se nám nepodaøilo postoupit, ale žáci podali dobrý výkon a mohli si zmìøit síly s výbornými soupeøi. Naší škole rozhodnì ostudu neudìlali. sko-beskydské šedesátky Dìti ve vìku od 5 do 15 let si to rozdaly v bìhu na 60 metrù pøes pøekážky v prostøedí atletického tunelu ve Vítkovicích. Na start nastoupilo celkem 200 dìtí, a to v pìti kategoriích. Soutìž zahájily malé dìti z pøípravek. Mladší žáci už mìli soutìž rozdìlenu na kategorii dívky a chlapci. Pøekážky jsou pro obì kategorie stejné a tak mohly závody probíhat ve svižném tempu. Starší kategorie se taktéž dìlila na dívky a chlapce a už nebojovala jen o umístìní ve dvou rozbìzích, ale také o úèast v osmièce nejlepších. Ta mìla právo postoupit do vyøazovacích rozbìhù o titul nejlepšího závodníka dne. Soutìž byla SDH Michálkovice a SDH Dolní Beèva poøádána poprvé. Nejvìtší odmìnou pro poøadatele byla spokojenost všech úèastníkù. Každé dítì si odvezlo malou drobnost. Nìkteøí se pøiblížili svým snùm. Za zmínku stojí i pøíbìh Aleše Sekaniny, který do dotazníku závodníka popsal svùj sen, dostat se do reprezentace dorostu ÈR. Jelikož se ve stejném termínu konalo soustøedìní reprezentace na hasièské Anglický skøivánek aneb Let s Sing Od letošního jara máme v naší škole dva skøivany. Jedná se o dvì soutìže v sólovém zpìvu. Ta s názvem Michálkovický skøivan se koná koncem dubna a bude to letos již 15. roèník, ale ve ètvrtek 29. bøezna 2012 se v naší škole konal 1. roèník pìvecké soutìže ve zpìvu písní v anglickém jazyce pod názvem Anglický skøivánek s podtitulem Let s Sing. Odpoledne se sešlo v uèebnì hudební výchovy 21 soutìžících, kteøí zpívali písnì v anglickém jazyce. Kromì kvality zpìvu posuzovala porota složená z uèitelek hudební výchovy a anglického jazyka i správnou stanici HZS v Martinovì, mohl se za pøispìní Moniky Nìmeèkové po skonèení soutìže mezi reprezentanty podívat. Sám si mohl vyzkoušet vìž, s kluky si popovídat a podívat se, jak se na letošní mistrovství svìta pøipravují. A bylo se na co koukat. Na závìr bychom chtìli podìkovat Aleši Boháèovi (námìstek primátora mìsta Ostravy), mìstskému obvodu Michálkovice, Hasièské vzájemné pojiš ovnì, mìstu Ostrava, atletickému klubu Vítkovice, organizaci RADAMOK, Okresnímu sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska Ostrava, firmám Jan Rýc Konstrazam, KAUFLAND a K.B.K. fire za pomoc pøi poøádání této soutìže. Velký dík patøí rozhodèím, èasomìøièùm a startérovi. Závodníkùm a jejich trenérùm se soutìž líbila a tak doufáme, že se další roèník této povedené soutìže opìt uskuteèní. SDH a pøesnou výslovnost. V nejmladší kategorii získali ocenìní jednotlivci Jakub Koziorek, Tomáš Michalák a Dominik Onger a trio dívek ve složení Anna Talacková, Barbora Watorová a Sára Stramová. Ve dvou starších kategoriích získaly ocenìní Kristýna Hudeèková,Lada Vežranovská a dvojice ve složení Kristýna Hudeèková, Veronika Tinková a dívèí kytarové duo Zuzana Kirmanová a Filipa Zetková. Vítìzky starších kategorií se zúèastní mìstského kola soutìže, které se koná v mìsíci kvìtnu. Všichni jim budeme držet palce. Ta ána Mikulská /7

8 TURISTICKÝ PIONÝRSKÝ ODDÍL 31 POØÁDÁ NÁBOR NOVÝCH ÈLENÙ Náš turistický pionýrský oddíl se schází každý ètvrtek odpoledne od 17 do 19 hodin v klubovnì, která se nachází v suterénu michálkovické poboèky Knihovny mìsta Ostravy na ulici Bláhovì. Za hezkého poèasí obvykle hrajeme nejrùznìjší dobrodružné hry na nedaleké haldì, v pøípadì špatného poèasí pak spoleèenské hry v naší klubovnì. O víkendech a zejména o prázdninách jezdíme také na výlety do blízkého i vzdálenìjšího okolí nebo na každoroèní letní stanový tábor. Zájemci z øad dìtí a mládeže pøijïte mezi nás! (oka) Stavby COMPLET s.r.o. KOMÍNOVÝ SERVIS Na Jánské 1869/56, Ostrava / V období od do bude probíhat ve vaší obci KONTROLA A ÈIŠTÌNÍ KOMÍNÙ, kdy kominík bude navštìvovat jednotlivé rodinné domy. V pøípadì informací nás prosím kontaktujte. Rekonstrukce ul. Bohumínské v Rychvaldì I. etapa bøezen až èerven 2012 Zmìny v organizaci dopravy od : l Odklon BUS linky è. 23 po místních komunikacích; l Zrušena BUS zastávka Restaurace U Cesty; l BUS zastávky Rychvald sídlištì a Rychvald rozcestí pøemístìny na provizorní zastávky. 60 let trolejbusù v Ostravì l Jízdy historických vozidel v trase na Hlavní nádraží a do ZOO. l Den otevøených dveøí v trolejbusové vozovnì s doprovodným programem. Muzejní noc l Zpøístupnìní depozitáøe historických vozidel v areálu Dílen DP Ostrava. l Zvláštní bezplatná doprava mezi jednotlivými institucemi. KOUPÍM RÙZNÉ STAROŽITNOSTI STARÉ OBRAZY, STAROŽITNÝ NÁBYTEK, STARÉ ZBRANÌ A JINÉ, I POŠKOZENÉ. TELEFON: , , COMERTEX OSTRAVA spol. s r.o. OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ POMÙCKY n pracovní rukavice a obuv n odìvy pro práci i volný èas n softshellové bundy n fleecové mikiny a další Tìšíme se na vaši návštìvu pondìlí pátek Prodejna: Orlovská 343/143, Ostrava Heømanice u autobusové zastávky Dùl Heømanice Tel/fax , GARÁŽOVÁ VRATA, ploty-pletivo Vrata od 9.999,- Kè vè. 20% DPH Výklopná, dvoukøídlá, sekèní Provádíme i montáže Doprava materiálu PO CELÉ ÈR Pøi nákupu nad 7000,- Kè doprava ZDARMA Více na: Ostrava Nová Bìlá, Hrabovská 5/39 Tel.: ,

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika 25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika - world karate cup - 16 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXI l ZDARMA l ÈÍSLO 130 5/2012 www.michalkovice.cz JARO ve znamení kultury Letošní jaro v Michálkovicích bylo poznamenáno celou øadou kulturních a spoleèenských akcí. V rámci již

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 141 Jaro je tady! Svátky jara, Velikonoce, na pøelomu mìsíce bøezna a dubna, nám dávají zapomenout na všechny nepøíjemnosti uplynulého zimního období. Pøíroda

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2012 roèník 6, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Zážitky s našimi CPD V prùbìhu února jsme v rámci našich Center

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 138 1/2013 www.michalkovice.cz Š astný nový rok Pøežili jsme ve zdraví hektický konec 9 roku 2012, pøežili jsme konec svìta pøedpovídaný starým mayským kalendáøem,

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 148 Aktuality z mìstského obvodu V øíjnu bylo odesláno pìt žádostí o dotace Podzimní období je obvykle nároèné na pøípravu žádostí o poskytnutí dotace. I letos

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXI l ZDARMA l ÈÍSLO 134 9/2012 www.michalkovice.cz Prázdniny skonèily... Ano, prázdniny skonèily, skonèila doba dovolených, naèerpali jsme nové síly a dobrou náladu, máme spoustu

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXIII l ZDARMA l ÈÍSLO 153 4/2014 www.michalkovice.cz AKTUALITY z mìstského obvodu Pozvání na dubnové zastupitelstvo Srdeènì zveme obèany na zasedání zastupitelstva mìstského obvodu,

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXIII l ZDARMA l ÈÍSLO 159 AKTUALITY z mìstského obvodu Nové topení v kulturním domì V uplynulém mìsíci byla provádìna rekonstrukce systému vytápìní v michálkovickém kulturním domì.

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: bøezen 2011 roèník 5, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Èáry máry ententýky, letìli jsme do Afriky! Po celý týden letošních

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 4, èíslo 13 vyšlo: èerven 2010 C O J E U N Á S N O V É H O Z Krynické do Dolákovy Dùm dìtí a mládeže v Praze 8 se kvùli rozšiøování

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 5, èíslo 6 vyšlo: únor 2011 C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O Vypravili jsme se na ruzyòské letištì V prùbìhu ledna

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXIII l ZDARMA l ÈÍSLO 154 AKTUALITY z mìstského obvodu Sportovní høištì v provozu Mìstský obvod Michálkovice vybudoval v loòském roce høištì pro veøejnost v areálu hasièské zbrojnice.

Více

MICHÁLKOVICKÝ ZPRAVODAJ ROÈNÍK XIX l ZDARMA 2/2010 http://www.michalkovice.cz V únoru jsme se navždy rozlouèili s dlouholetým vedoucím redaktorem Michálkovického zpravodaje Pavlem Polokem. Jeho celoživotním

Více

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s.

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. BULLETIN jaro/léto 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. Obsah Na úvod Proè bulletin Pár zajímavých dat o nás Co se dìje v Domeèku

Více

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Junák-svaz skautù a skautek ÈR, støedisko Kopøivnice, ev.è. 814.04 Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Pár slov úvodem Další z významných oddílových rokù je za námi a to nejdùležitìjší a nejvýznamnìjší

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 139 Výsledky prvního kola volby prezidenta republiky Ve dnech 11. a 12. ledna 2013 probìhlo v Èeské republice první kolo prezidentských voleb a dva týdny na to

Více

MICHÁLKOVICKÝ ZPRAVODAJ ROÈNÍK XVII / 104 l ZDARMA 3 / 2008 http://www.michalkovice.cz J sou urèitá data v historickém kalendáøi, která mo ná s postupujícím èasem není nutno pompéznì oslavovat, ale spí

Více

Posláním obèanského sdružení I MY je pomáhat prosazovat zájmy dìtí a dospìlých s postižením a jejich rodin.

Posláním obèanského sdružení I MY je pomáhat prosazovat zájmy dìtí a dospìlých s postižením a jejich rodin. VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2009 POSLÁNÍ Posláním obèanského sdružení I MY je pomáhat prosazovat zájmy dìtí a dospìlých s postižením a jejich rodin. ÚVODNÍ SLOVO Vážení pøátelé, rodièe, pøíznivci našeho obèanského

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXI l ZDARMA l ÈÍSLO 136 11/2012 www.michalkovice.cz DIVADLO U STOLU Ten, kdo navštívil v posledních mìsících nìkteré z divadelních pøedstavení v michálkovickém kulturním domì, jistì

Více

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s.

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. 1. Poøadatel akce: Výstavištì Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 17, 771 11 Olomouc telefon: 585 726 111, fax: 585 413 370, e-mail: info@flora-ol.cz

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

AEROKLUB JESENÍK Letištì Mikulovice

AEROKLUB JESENÍK Letištì Mikulovice AEROKLUB JESENÍK Letištì Mikulovice KOORDINAÈNÍ SMÌRNICE PRO UŽÍVÁNÍ VLNOVÝCH PROSTORÙ "DLOUHÁ VLNA 2007" Schválil: ing. Vít Reich, VLP Aeroklubu Jeseník Dne: 01.10.2007 Strana 1. ze 6 stran Koordinaèní

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2014 NADÌJE, otrokovická o.p.s.

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2014 NADÌJE, otrokovická o.p.s. VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2014 ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE má za sebou další období své èinnosti. Hodnotíme a vyjadøujeme se k celému pøedešlému roku. Pro nás to byl první souvislý rok plné èinnosti. Zatìžkávacím obdobím

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 146 Aktuality z mìstského obvodu Požadavky na kapitálový rozpoèet zaslány Michálkovice, jako každoroènì, zaslaly Magistrátu mìsta Ostravy své požadavky na kapitálový

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXI l ZDARMA l ÈÍSLO 136 11/2012 www.michalkovice.cz Konèí rok 2012 nastává doba adventu, rozjímání, bilancování a hodnocení i plánù do budoucna. Náš Michálkovický zpravodaj uzavírá

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE Mezinárodní setkání rádioamatérù Holice 10. - 12.9. 1993 Sborník pøíspìvkù HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE I. 1)

Více

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: prosinec 2014 roèník 9, èíslo 4 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Hudba dunìla na letošním KobylaFestu Na 4. roèník festivalu

Více

Nerudovské Kam s ním? je ve Václavovicích vyøe eno!

Nerudovské Kam s ním? je ve Václavovicích vyøe eno! Èíslo 5 18. 5. 2015 Nerudovské Kam s ním? je ve Václavovicích vyøe eno! Dvakrát do roka jsou celé Václavovice v pohybu. První (a druhou) sobotu v kvìtnu a stejnì tak v listopadu probíhá akce s hrdým názvem

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY

PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY B R NO 5. 2. - 6. 2. 2 010 ECPA-CZ,o.p.s. poøádá PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU Brno Kurz se koná pod záštitou: Èeské spoleènosti chirurgie nohy Místo

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Nejvìtším úspìchem Novoveselské házené byl postup družstva mužù do 1.ligy. Spoleèné foto házenkáøù Nového Veselí a Dukly Praha po utkání 3.

Nejvìtším úspìchem Novoveselské házené byl postup družstva mužù do 1.ligy. Spoleèné foto házenkáøù Nového Veselí a Dukly Praha po utkání 3. Nejvìtším úspìchem Novoveselské házené byl postup družstva mužù do 1.ligy. Spoleèné foto házenkáøù Nového Veselí a Dukly Praha po utkání 3. kola Èeského poháru. Roèenka Tìlocvièné jednoty Sokol Nové Veselí

Více

H O INFORMACE KONTAKT CENA OTVÍRACÍ DOBA

H O INFORMACE KONTAKT CENA OTVÍRACÍ DOBA HLINECKO H O TIPY NA VÝLETY 2014 - sestavte si dovolenou - 1 Hlinecko, nazývané také krajinou tradic, je malebný region ležící na rozhraní Železných hor a Žïárských vrchù. Objevíte zde nìkolik unikátù,

Více

ØÍJEN 2010 Zaè?n?me v nové budovì: Dolákova 537/26 Praha 8 - Bohnice

ØÍJEN 2010 Zaè?n?me v nové budovì: Dolákova 537/26 Praha 8 - Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 5, èíslo 2 vyšlo: øíjen 2010 C O J E U N Á S N O V É H O ØÍJEN 2010 Zaè?n?me v nové budovì: Dolákova 537/26 Praha 8 - Bohnice

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Mìstský úøad Hostinné Námìstí 69 543 71 Hostinné V Hostinném, 29. 7. 2014 Návrh na konání místního referenda podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Pøípravný výbor

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY Každé mìsto má svou historii a své zajímavosti. Vydej se s námi nyní na procházku po Blatné. Na trase budeš plnit úkoly v pracovních listech

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

Zpravodaj obce Lobodice ÚVOD. Vážení spoluobèané,

Zpravodaj obce Lobodice ÚVOD. Vážení spoluobèané, ÚVOD Vážení spoluobèané, dostává se vám do rukou první, zkušební èíslo Zpravodaje obce. Rádi bychom Vás prostøednictvím tohoto Zpravodaje informovali o dìní v obci, o událostech, které se staly, o tom,

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXIII l ZDARMA l ÈÍSLO 156-7 7-8/2014 www.michalkovice.cz Léto je tady... Michálkovice, zelená oáza Ostravy, poskytují svým obèanùm i návštìvníkùm bohaté pøedpoklady pøíjemnì stráveného

Více

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I.

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. 2004 VÝROÈNÍ ZPRÁVA Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. Tato výroèní zpráva se vydává za období od 1.1.2004 do 31.12.2004. Sdružení Pro obnovu rozhledny na Sedle je od 10.12.2002 registrováno u Ministerstva

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576913 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Støítež Neoèekává

Více

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zpráva o projektu CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zlepšení situace osob bez pøístøeší ze Zlínského kraje prostøednictvím nových služeb Azylového zaøízení O poslání Èeského èerveného køíže Èeský èervený køíž je

Více

Roèník X - èíslo 7: srpen - záøí 2004 Noviny mìstské èásti Praha 18

Roèník X - èíslo 7: srpen - záøí 2004 Noviny mìstské èásti Praha 18 Roèník X - èíslo 7: srpen - záøí 2004 Noviny mìstské èásti Praha 18 Vážení spoluobèané, po tøech mìsících dostáváte do rukou opìt Letòanské listy. Èervenec a srpen byly pro dìti mìsíce prázdnin a pro nás,

Více

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748 27. z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem strava-moravská strava, Plynární 2748/6, v PSC: 702 72 v IC: 47675748 konané v Kongresovém sále Hotelu Imperial strava, ul.

Více

PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA. Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3

PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA. Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3 BR NO 301. 1.- 21. 2.2 00 9 Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3 poøádá ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU Brno PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Sociální práce a poradenství pro obèany

Sociální práce a poradenství pro obèany Èíslo 2 13. 4. 2012 Sociální práce a poradenství pro obèany Od ledna 2012 byly pøevedeny na Úøad práce ÈR krajskou poboèku v Ostravì kompetence v oblasti výplaty sociálních dávek (napø. pøíspìvek na živobytí,

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

Pro obec Suché Lazce zpracovalo webdesign studio

Pro obec Suché Lazce zpracovalo webdesign studio davedesign - SL zpravodaj str 1., 12. o zpestøení ve formì ukázky latinskoamerických tancù se postaral Martin Høivnáè s partnerkou. Nejen bohatá tombola a široká nabídka barù pøispìla k dobré zábavì do

Více

Únor 1 / 2001. Obcasník pro obcany Slatiny a Nového Sveta

Únor 1 / 2001. Obcasník pro obcany Slatiny a Nového Sveta 1 8 Ruzná sdelení Ludek Mícek STAROSTA OBCE Vážení spoluobèané, Únor 1 / 2001 Obcasník pro obcany Slatiny a Nového Sveta Dovolte, abych Vás pozdravil v novém roce, století i tisíciletí. Nepodaøí se každému

Více

Pro obec Suché Lazce zpracovalo webdesign studio

Pro obec Suché Lazce zpracovalo webdesign studio davedesign - SL zpravodaj str 1., 16. Sucholazecká hasièárna dostala nový kabát v podobì fasády, plastová okna a byly provedeny drobné stavební úpravy v interiéru. Hrstka tìch, kteøí mìli èas a chu, se

Více

PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX Jiøí Hrbáèek Praha 1998, BEN Jiøí Hrbáèek PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX lektor: RNDr Jiøí Poš Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

K O U M E S. Bøezen 2015

K O U M E S. Bøezen 2015 Bøezen 2015 K O U M E S Milí ètenáøi, Opìt je tu další vydání èasopisu Koumes a s ním i spousta nových zajímavostí a to nejen z naší školy. V bøeznovém èísle se zamìøíme na téma kyberšikany a šikany jako

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

z Programu obnovy venkova Jihoèeského obèanské vybavenosti Mikroregionu

z Programu obnovy venkova Jihoèeského obèanské vybavenosti Mikroregionu èerven 2014 OZVÌNY Z RATIBOØSKÝCH HOR 1 Ze zasedání zastupitelstva obce Zastupitelstvo obce se sešlo ve støedu 14. 5. a 11. 6. 2014. Po zahájení a po kontrole usnesení z minulého zasedání zastupitelstva

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

2 NášþÚJEZDEC SLOVO STAROSTY Vážení spoluobèané, dovolte mi, abych v našem obecním zpravodaji krátce zhodnotil osmimìsíèní èinnost zastupitelstva obce Újezdec. Pøipomínám, že v komunálních volbách 2002

Více

TAMBURAŠSKÝ ORCHESTR BRAÈ

TAMBURAŠSKÝ ORCHESTR BRAÈ 02 OBSAH 03 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 07 PROVOZOVNY 11 KULTURNÍ AKCE 18 TAMBURAŠSKÝ ORCHESTR BRAÈ 20 MAŽORETKY PETRA 22 TV ODRA 26 KNIHOVNA 28 VAGONÁØSKÉ MUZEUM 32 SPORT 43 EKONOMICKÉ ÚDAJE 58 ZÁMÌR PRO ROK 2014

Více

Všeobecná ustanovení:

Všeobecná ustanovení: Všeobecná ustanovení: Základní informace: Závod kombinovaných dvojic ve vodním záchranném sportu mládeže Poøadatel: VZS ÈÈK Praha 15 Datum konání: Sobota 5.listopadu 2011 Místo konání: Krytý bazén (25m)

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb.

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb. 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. èervna 1995 o dùchodovém pojištìní Zmìna: 19/1996 Sb. Zmìna: 218/1996 Sb. Zmìna: 255/1996 Sb. Zmìna: 134/1997 Sb. (èást) Zmìna: 129/1997 Sb. Zmìna: 289/1997 Sb. Zmìna: 134/1997

Více

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY Èlánek 7 Spoleèná a závìreèná ustanovení 1. a) První registraci hráèe je možno provést kdykoli v prùbìhu roku. b) Zmìny v registraci se provádìjí výhradnì v termínech stanovených pøestupními øády, pøípadnì

Více