UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk. Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Charakteristika předmětu

Save this PDF as:
Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk. Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Charakteristika předmětu"

Transkript

1 UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Charakteristika předmětu Základním znakem úrovně všeobecné vzdělanosti žáků základní školy je kvalita osvojení a užívání mateřského jazyka. Prostřednictvím komunikační a slohové. jazykové a literární výchovy získává žák schopnost vyjadřovat své myšlenky, vžívat se do myšlení a cítění jiných lidí. Dobrá znalost češtiny je základní předpoklad úspěšného vzdělávání i v jiných oblastech. Proto je třeba uplatňovat metody a postupy vedoucí k rozvíjení čtenářství a ke zlepšování čtenářské gramotnosti žáků. Obsah předmětu má komplexní charakter. Je rozdělen do tří složek: Komunikační a slohové výchovy, jazykové výchovy a literární výchovy. Jednotlivé složky se vzájemně prolínají a tvoří jako předmět nedílný celek. Komunikační a slohová výchova naučí žáka vnímat a chápat různá jazyková sdělení, písemně a ústně se vyjadřovat k nejrůznějším situacím. Naučí žáka posoudit obsah přečteného nebo slyšeného textu.rozlišuje různé slohové styly a používá k nim vhodné jazykové prostředky. Jazyková výchova se zaměřuje na praktické zvládnutí mluvnice českého jazyka / tvarosloví, hláskosloví, skladba, nauka o tvoření slov / a hlavně na osvojení si pravopisu. V literární výchově žáci prostřednictvím četby poznávají základní literární druhy, snaží se porozumět textu, interpretovat ho a zhodnotit. Seznámí se se základní literární teorií a získají přehled o nejznámějších představitelích literatury a jejich dílech. Komplexní základy těchto oblastí jazykového vzdělání potřebné i pro další vzdělávací oblasti si žáci prohlubují jak v mluvené, tak i v psané a elektronické podobě. Škola klade velký význam na vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. Proto ji posiluje formou disponibilních hodin. Český jazyk a literatura je posílena v každém ročníku 2. stupně 1 hodinou z volné disponibilní dotace. Vyučuje se tedy 5 hodin týdně v každé třídě 5. až 9. ročníku. Výuka probíhá především v kmenové třídě, někdy v multifunkční a v počítačové učebně. Pokud je ve třídě větší počet žáků /24/, pro zkvalitnění výuky se třída dělí 1 hodinu týdně na 2 skupiny. V případě projektového vyučování ( mediální projekt v 9. třídě) jsou žáci rozděleni podle určeného klíče. Žáci jsou vedeni k využívání městské i školní knihovny, a pokud se naskytne vhodná nabídka společenských akcí (divadelní a hudební představení, etnografické pořady), zúčastní se jí. Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k: chápání jazyka jako svébytného historického jevu, v němž se odráží historický a kulturní vývoj národa, a tedy jako významného sjednocujícího činitele národního společenství a jako důležitého a nezbytného nástroje celoživotního vzdělávání rozvíjení pozitivního vztahu k mateřskému jazyku a jeho chápání jako potenciálního zdroje pro rozvoj osobního i kulturního bohatství

2 vnímání a postupnému osvojování českého jazyka jako bohatého mnohotvárného prostředku k získávání a předávání informací, k vyjádření jeho potřeb i prožitků a ke sdělování názorů zvládnutí běžných pravidel mezilidské komunikace daného kulturního prostředí a rozvíjení pozitivního vztahu k jazyku v rámci interkulturní komunikace samostatnému získávání informací z různých zdrojů a k zvládnutí práce s jazykovými a literárními prameny i s texty různého zaměření získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti a ke kultivovanému ústnímu i písemnému projevu jako prostředku prosazení sebe sama individuálnímu prožívání slovesného uměleckého díla, ke sdílení čtenářských zážitků, k rozvíjení pozitivního vztahu k literatuře i k dalším druhům umění založených na uměleckém textu, k rozvíjení emocionálního a estetického vnímání, k vlastní tvůrčí produkci 1. Společné výchovné a vzdělávací strategie k rozvoji klíčových kompetencí Výuka Českého jazyka a literatury společně s ostatními předměty vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace přispívá k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáka takto: Kompetence k učení: Učitel vede žáky k třídění a vyhledávání informací, k používání správné terminologie, používá vhodné učební pomůcky, zařazuje práci s jazykovými příručkami a slovníky předkládá dostatek pracovních materiálů. Motivuje žáky ke zpracování referátů a k vytváření přehledů své četby. Žák vyhledává a třídí informace, osvojuje si základní jazykové a literární pojmy, získané informace hodnotí a učí se dávat je do souvislostí, kriticky hodnotí výsledky své práce, učí se pracovat samostatně i ve skupinách a pomáhá si navzájem. Úroveň své jazykové kultury využívá v jazykových soutěžích a ve slohových pracích. Kompetence k řešení problémů: Učitel zadává úkoly způsobem, který motivuje žáka k samostatnému řešení daného problému, vede k rozpoznání a pochopení problému, volí prostředky a způsoby / pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky/ vhodné pro splnění jednotlivých aktivit. Vede k rozlišování důležitých a nedůležitých znaků. Žák.- využívá nabytých vědomostí a zkušeností, hledá různá řešení vedoucí k cíli, uplatňuje základní myšlenkové operace/ analýzu, syntézu, srovnávání, třídění, dedukci /, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí. Kompetence komunikativní: Učitel - vede k uvědomělému rozvíjení slovní zásoby, klade důraz na srozumitelné vyjadřování, zařazuje prostředky nejazykové komunikace, vede ke správnému používání gramatických pravidel, používá vhodné jazykové prostředky vede k využívání informační technologie a technických prostředků technologie. Řídí logický postup při posuzování textů a učí orientaci v encyklopediích, časopisech, tabulkách Aktivně zapojuje žáky do mediálního projektového vyučování

3 Žák pečlivě vyslovuje a používá přiměřené paralingvistické prostředky, písemně zaznamenává myšlenky, používá vhodné jazykové prostředky, reaguje odpověďmi na dané otázky, prezentuje výsledky své a skupinové práce, logicky postupuje při posuzování textů, naslouchá promluvám druhých lidí a vhodně na ně reaguje, zapojuje se do diskuse a obhajuje své názory. Učí se říci čemu nerozuměl a proč tomu nerozuměl. Kompetence sociální a personální: Učitel organizuje práci ve skupině, klade důraz na vytvoření pravidel práce v týmu / organizace práce, rozdělení rolí, spolupráce, ohleduplnost, úcta / a pravidel pro diskusi a jejich respektování samotnými žáky. Uplatňuje individuální přístup, klade důraz na chování podporující dobré vztahy při respektování daných pravidel. Posiluje sebedůvěru žáka a vnáší přátelskou atmosféru do procesu výuky Žák učí se respektovat názory a potřeby ostatních ve skupině, přijímá přidělenou roli, přiměřeně zhodnotí svůj výkon, přijímá dohodnutá pravidla společenská i třídní, nechá se kladně ovlivnit autoritou, nebojí se požádat o pomoc, učí se měnit svůj názor a přijímat jiný, váží si sám sebe, ale ocení i schopnosti jiných. Učí se získávat potřebnou důvěru pro vystupování na veřejnosti Kompetence občanské: Učitel - respektuje věkové, intelektové, sociální a etnické zvláštnosti žáka, podporuje u žáků pozitivní postoj k uměleckým dílům, k ochraně kulturního dědictví, vede k dodržování společenských norem pro život, klade důraz na význam lidových tradic daného regionu. Žák je schopen spolupráce v týmu, je vstřícný, ale i kritický k názoru druhých, podle svých možností se účastní kulturních a sportovních akcí školy. Kompetence pracovní: Učitel učí žáky vytvořit si pozitivní vztah k práci a k vlastní činnosti, zadává vhodná slohová témata o úvahách o jejich budoucím povolání a procvičuje slohové úkoly důležité pro pracovní uplatnění (dopis, životopis, žádost ) Žák dodržuje hygienu práce a bezpečnostní pravidla pro pobyt v učebně, snaží se uplatňovat tvořivost a fantazii, využívá znalosti v běžné praxi a přijímá odpovědnost za svou práci 2. Tematické okruhy průřezových témat zařazené do předmětu Český jazyk a literatura OSV Osobnostní a sociální výchova

4 OSV 1 OSV 3 OSV 5 OSV 8 OSV 9 OSV 10 Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností a poznávání: cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění; cvičení dovednosti zapamatování; řešení problémů; dovednosti pro učení a studium Seberegulace a sebeorganizace: cvičení sebekontroly, sebeovládání,vůle; organizace vlastního času, plánování učení a studia; stanovování osobních cílů a kroků k jejich dosažení Kreativita: cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity; tvořivost v mezilidských vztazích Sociální rozvoj Komunikace: cvičení pozorování a empatického a aktivního naslouchání; dovednosti pro verbální i neverbální sdělování (řeč těla a slov, technika řeči, výraz řeči, cvičení v neverbálním sdělování), specifické komunikační dovednosti; dialog; komunikace v různých situacích; efektivní strategie: asertivní komunikace, dovednosti komunikační obrany proti agresi a manipulaci, otevřená a pozitivní komunikace; pravda, lež a předstírání v komunikaci Kooperace a kompetence: rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci; rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci; rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro etické zvládnutí situací soutěže, konkurence Morální rozvoj Řešení problémů a rozhodovací dovednosti: problémy v mezilidských vztazích, zvládání učebních problémů vázaných na látku předmětu, problémy v seberegulaci VMEGS Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech VMEGS 1 Evropa a svět nás zajímá rodinné příběhy, naši sousedé v Evropě, život dětí v jiných zemích, lidová slovesnost, zvyky a tradice národů MkV MkV 2 MkV 4 MV Multikulturní výchova Lidské vztahy: vztahy mezi kulturami, vzájemné obohacování, ale i jejich rozdílnosti, právo všech žít společně a podílet se na spolupráci, uplatňování principu slušného chování, lidská solidarita Multikultura: specifické rysy jazyků a jejich rovnocennost Mediální výchova Tematické okruhy receptivních činností budou zařazeny do Komunikativní a slohové výchovy

5 MV 1 MV 2 MV 3 MV 4 MV 5 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení: pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě; rozlišování zábavních prvků ve sdělení od informativních a společensky významných; hodnotící prvky ve sdělení; hledání rozdílů mezi informativním, zábavním a reklamním sdělením; chápání podstaty mediálního sdělení a objasňování jeho cílů a pravidel; identifikování základních orientačních prvků v textu Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality: různé typy sdělení, jejich rozlišování a funkce; rozdíl mezi reklamou a zprávou, mezi faktickým a fiktivním obsahem; identifikace společensky významných hodnot v textu; vztah mediálního sdělení a sociální zkušenosti; identifikace zjednodušení mediálních sdělení, opakované užívání prostředků Stavba mediálních sdělení: příklady pravidelností a uspořádání sdělení zejména ve zpravodajství; příklady stavby a uspořádání zpráv a dalších mediálních sdělení (skladba a výběr sdělení v časopisech pro dospívající) Vnímání autora mediálních sdělení: identifikace názorů a postojů autora sdělení, výrazové prostředky a jejich uplatnění při vyjádření či zastření názoru a postoje i pro záměrnou manipulaci; výběr a kombinace slov, obrazů a zvuků z hlediska záměru sdělení Fungování a vliv médií ve společnosti: role médií v každodenním životě jednotlivce; vliv médií na rejstřík konverzačních témat, na postoje a chování; vliv médií na kulturu (role filmu, rozhlasu, televize v životě jednotlivce, rodiny, společnosti) MV 6 MV 7 Tematické okruhy produktivních činností budou zařazeny do výuky formou projektu Tvorba mediálního sdělení: uplatnění a výběr výrazových prostředků a jejich kombinace pro tvorbu věcně správných a komunikačně vhodných sdělení; tvorba mediálního sdělení pro školní časopis, rozhlas, případně televizi, či internetové médium; technologické možnosti a jejich omezení Práce v realizačním týmu: redakce školního časopisu, rozhlasu, internetového média, případně televize; utváření týmu, význam věkových a sociálních skupin pro obohacení týmu, komunikace a spolupráce v týmu; stanovení cílů, časového harmonogramu, uložení úkolů a zodpovědnosti; faktory ovlivňující práci v týmu; pravidelnost mediální produkce 3. Učební plán předmětu Český jazyk a literatura v souladu s učebním plánem školy

6 ročník celkem Vzdělávací obsah předmětu v ročníku Vyučovací předmět: Období ročník: Počet hodin: 165 Český jazyk 2. stupeň - 6. ročník Učební texty: Český jazyk pro 6. ročník-spn1999, Učíme se pravopis- Fortuna 1991, Opakujeme češtinu v 6. ročníku- Nová škola 2001, Čítanka pro 6. ročník základní školy a primu víceletého gymnázia- Fragment 1997, Sloh pro ročník ZŠ, -Fortuna 1998 Očekávané výstupy předmětu Očekávané výstupy předmětu, jichž je dosahováno především v jiném postupném ročníku Na konci 3. období základního vzdělávání žák: KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 1. odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji 2. rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikační záměr partnera v hovoru 3. rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj 4. dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými prostředky vhodnými pro danou komunikační situaci 5. odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému komunikačnímu záměru 6. v mluveném projevu připraveném i improvizovaném vhodně užívá verbálních, nonverbálních i paralingválních prostředků řeči 7. zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad komunikace a pravidel dialogu 8. využívá základy studijního čtení - vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o text přednese referát 9. uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním pravidel mezivětného navazování 10. využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů

7 JAZYKOVÁ VÝCHOVA 11. spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova 12. rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená pojmenování, zvláště ve frazémech 13. samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami 14. správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci 15. využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle komunikační situace 16. rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí 17. v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i souvětí 18. rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití LITERÁRNÍ VÝCHOVA 19. uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretuje smysl díla 20. rozpoznává základní rysy výrazného individuálního stylu autora 21. formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy divadelního nebo filmového představení a názory na umělecké dílo 22. tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na základě osvojených znalostí základů literární teorie 23. rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj názor doloží argumenty 24. rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele 25. uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře 26. porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literárním, dramatickém i filmovém zpracování 27. vyhledává informace v různých typech katalogů, v knihovně i v dalších informačních zdrojích Cílové zaměření předmětu v ročníku ZV Vzdělávání v ročníku směřuje k: Komunikační a slohová výchova osvojování a rozvíjení čtenářských schopností osvojování a rozvíjení schopností naslouchat rozvíjení kultivovaného ústního i písemného projevu osvojování souvislého, plynulého a srozumitelného vyjadřování podle komunikačního záměru mluvčího a podle komunikační situace

8 osvojování pravidel pro vytváření psaných textů podle komunikačního záměru,komunikační situace a pro využití v praxi porozumění různým druhům mluvených jazykových projevů, poznání záměru mluvčího, rozpoznání hlavní myšlenky porozumění různým druhům psaných projevů s věcnou, odbornou i uměleckou tématikou schopnosti vyjadřovat vlastní názor, poznat manipulativní komunikaci a umět na ni reagovat vytváření prostoru k samostatnému získávání informací pro rozšiřování znalostí a dovedností potřebných k dalšímu vzdělávání a sebevzdělávání vlastnímu tvořivému psaní Jazyková výchova chápání jazyka jako svébytného historického jevu, v němž se odráží historický a kulturní vývoj národa vnímání a postupné osvojování jazyka jako bohatého a mnohotvárného prostředku k získávání a předávání informací, k vyjádření svých potřeb i prožitků a sdělování postojů a názorů vnímání jazyka jako prostředku k celoživotnímu vzdělávání ve všech oblastech lidského vědění a ve všech oblastech lidského počínání ovládnutí všech součástí nauky o jazyce potřebných pro dorozumívání v ústní a písemné podobě využívání různých zdrojů informací slovníky, encyklopedie, katalogy, bibliografie, internet, noviny, časopisy, rozhlas, televize pro rozšiřování znalostí a dovedností potřebných k dalšímu vzdělávání a sebevzdělávání Literární výchova vnímání literatury jako specifického zdroje poznání, prožitku, zábavy a inspirace pro vlastní život získávání estetických zážitků při komunikaci s vhodnými literárními texty posuzování vhodnosti a působivosti uměleckých prostředků v literatuře poznávání významných tvůrců literárního umění a jejich děl k vlastnímu tvořivému psaní utváření a rozvíjení trvalého zájmu o četbu, divadlo, film a veškerou kulturu využívání různých zdrojů informací Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo Průřezové téma KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA ČTENÍ OVO 1: odlišuje v čteném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji DV: čte s menšími výkyvy plynule a s porozuměním DV: rozumí přečtenému textu DV: orientuje se v obsahu čteného textu Technika čtení - plynulé, pozorné, přiměřeně rychlé čtení Čtení s porozuměním OSV 1 Rozvoj schopností poznávání: cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění; cvičení dovedností zapamatování

9 OVO 8: využívá základy studijního čtení vyhledá klíčová slova,formuluje hlavní myšlenky textu,vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o text přednese referát OVO 3: rozpozná manipulativní komunikaci v masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj DV: vyhledá klíčová slova a hlavní myšlenky, tvoří osnovu DV: vytváří otázky a odpovědi DV: získává základy studijního čtení DV: vyjadřuje vlastní názor na text DV: rozpoznává manipulativní působení textu - vyhledávání informací v čtených textech - vyhledávání klíčových slov textu - vyhledávání hlavních myšlenek Tvoření osnovy Vytváření otázek a odpovědí Manipulace v textu Vyjadřování vlastního názoru na obsah textu Čtení s přednesem OSV 3 Seberegulace a sebeorganizace: organizace vlastního času, plánování učení a studia MV 1 Kritické čtení a vnímání mediálních textů: pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě; rozlišení zábavních prvků od informativních a společensky významných; identifikace základních orientačních prvků v textu, hodnotící prvky výběr slov a záběrů MV 3 Stavba mediálních sdělení: příklady stavby a uspořádání zpráv a dalších mediálních sdělení (např. skladba a výběr sdělení v časopisech pro dospívající) MLUVENÝ PROJEV OVO 2: rozlišuje objektivní a subjektivní sdělení a komunikační záměr partnera v hovoru OVO 4: dorozumívá se kultivovaně, výstižně komunikačními prostředky vhodnými pro komunikační situaci OVO 6: v mluveném projevu vhodně užívá verbálních, nonverbálních i paralingválních prostředků řeči OVO 7: zapojuje se do diskuse, řídí ji, využívá zásady komunikace a pravidla dialogu DV: kultivovanost ústního projevu je adekvátní k věku žáka DV: uplatňuje zásady dorozumívání a zásady kultivovaného projevu DV: dodržuje zásady dialogu DV: Užívá verbální i neverbální prostředky řeči DV: Využívá různé zdroje informací Zásady dorozumívání - poznávání komunikační normy spisovný jazyk, otázky, odpovědi Komunikační situace Zásady kultivovaného projevu - střídání rolí, pozornost, naslouchání technika mluveného projevu zvukové prostředky projevu Manipulativní komunikace Různé zdroje informací OSV 1 Rozvoj schopností poznávání: řešení problémů; dovednosti pro učení a studium OSV 8 Komunikace: řeč těla, zvuků, slov, dovednosti pro sdělování verbální a neverbální, specifické komunikační dovednosti, dialog, komunikace v různých situacích, otevřená a pozitivní komunikace, pravda, lež a předstírání v komunikaci MV 5 Fungování a vliv médií ve společnosti: vliv médií na rejstřík konverzačních témat, na postoje a chování

10 PÍSEMNÝ PROJEV OVO 5: odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému komunikačnímu záměru OVO 9: uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním pravidel mezivětného navazování OVO 10: využívá poznatky o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů DV: dodržuje správnou techniku psaní DV: písemný projev odpovídá úrovni dovedností v pravopisu, gramatice a stylistických postupech DV: orientuje se v kompozici textu a umí zpracovat osnovu DV: vypravování, popis, zprávu,výpisek, dopis zpracuje na adekvátní slohové a jazykové úrovni DV: umí zapsat výpisky, poznámky a vyplnit jednoduché tiskopisy DV: vyslovuje vlastní názor na psaný text DV: tvoří vlastní texty na základě svých dispozic a osobních zájmů DV: využívá různé zdroje informací Technika psaní - čitelnost, přehlednost, úprava písemný projev na základě poznatků o jazyce a stylu - aplikace spisovných jazykových prostředků, stylistických poznatků a dovedností Stylistická cvičení Výstavba (kompozice) textu Osnova Slohové žánry - vypravování, zpráva, oznámení, popis, dopis - výpisky, poznámky - tiskopisy Vyjadřování názoru na psaný text Vlastní tvořivé psaní Různé zdroje informací OSV 1 Rozvoj schopností poznávání: řešení problémů; dovednosti pro učení a studium OSV 5 Kreativita: cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity OSV 9 Kooperace a kompetence: rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro etické zvládání soutěže, konkurence OSV 10 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti: zvládání učebních problémů vázaných na látku předmětu MV 3 Stavba mediálních sdělení: příklady stavby a uspořádání zpráva a dalších mediálních sdělení (např. skladba a výběr sdělení v časopisech pro dospívající) JAZYKOVÁ VÝCHOVA ZVUKOVÁ STRÁNKA JAZYKA OVO 11: spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova DV: užívá různé funkční prostředky mluvené řeči Zvuková stránka jazyka -hláskosloví, spisovná výslovnost Modulace souvislé řeči - přízvuk slovní, zvuková stránka věty OSV 3 Seberegulace a sebeorganizace: cvičení sebekontroly, sebeovládání, regulace vlastního jednání i prožívání OSV 8 Komunikace: dovednosti

11 - - Členění souvislé řeči - frázování, pauzy, plynulost řeči SLOVNÍ ZÁSOBA A TVOŘENÍ SLOV pro sdělování - technika řeči OVO 12: rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpozná přenesená pojmenování, zvláště ve frazémech DV: určuje stavbu slova předpona, kořen, přípona, koncovka DV: rozpozná odvozená slova a umí vytvořit slova příbuzná Stavba slova Způsoby tvoření slov - odvozování - slova příbuzná - OSV 1 Rozvoj schopností poznávání: cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění OSV 9 Kooperace a kompetence: rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro kooperaci TVAROSLOVÍ OVO 14: správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě je používá ve vhodné komunikační situaci DV: pozná jednotlivé slovní druhy DV: vhodně používá podstatná jména konkrétní, abstraktní, hromadná, pomnožná, látková Určování všech slovních druhů Podstatná jména - konkrétní, abstraktní, hromadná, pomnožná, látková OSV 1 Rozvoj schopností poznávání: řešení problémů, dovednosti pro učení a studium OSV 3 Seberegulace a sebeorganizace: plánování učení a studia DV: třídí přídavná jména, zájmena, číslovky DV: umí skloňovat přídavná jména a stupňovat Přídavná jména - druhy, vzory, skloňování.stupňování Zájmena - druhy, použití ve větách CV: umí rozpoznat číslovky a skloňovat je DV: u sloves určuje kategorie osoba, číslo, způsob, čas Číslovky - druhy, použití ve větách Slovesa

12 SKLADBA OVO 16: rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí DV: určuje různé typy podmětů a přísudků DV: tvoří skladební dvojice Podmět vyjádřený, nevyjádřený Přísudek slovesný a jmenný Rozvíjející větné členy - tvoření skladebních dvojic bez konkrétního určení druhu OSV 10 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti: zvládání učebních problémů vázaných na látku předmětu PRAVOPIS OVO 13: samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami OVO 17: v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě jednoduché a v souvětí DV: používá Pravidla českého pravopisu a Slovník spisovného jazyka českého DV: správně píše zdvojené souhlásky a souhláskové skupiny Pravidla českého pravopisu Slovník spisovného jazyka českého Zdvojené souhlásky Střídání hlásek při odvozování Skupiny hlásek při odvozování Psaní předložek a předpon i-y po vyjmenovaných slovech OSV 1 Rozvoj schopností poznávání: řešení problémů, cvičení dovedností zapamatování OSV 9 Kooperace a kompetence: vedení a organizace práce skupiny MV 6 Tvorba mediálních sdělení: uplatnění a výběr výrazových prostředků a jejich kombinací pro tvorbu věcně správných sdělení DV: správně píše tvary přídavných jmen, zájmen, číslovek a sloves v podmiňovacím způsobu DV: správně píše základní typy shody přísudku s podmětem Pravopis podstatných jmen a přídavných jmen i stupňovaných tvarů, zájmen a číslovek Pravopis slovesných tvarů v podmiňovacím způsobu Shoda přísudku s podmětem OBECNÉ POUČENÍ O JAZYCE OVO 15: využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle komunikační situace OVO 18: rozlišuje spisovný jazyk,nářečí a obecnou češtinu DV: uvědomuje si význam, důležitost mateřštiny DV: poznává nejdokonalejší podobu mateřštiny Čeština jazyk národní, jazyk mateřský Spisovná čeština a její složky OSV 10 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti: zvládnutí učebních problémů vázaných na látku předmětu

13 a zdůvodní jejich užití LITERÁRNÍ VÝCHOVA TVOŘIVÉ ČINNOSTI S LITERÁRNÍM TEXTEM OVO 19: uceleně reprodukuje přečtený text OVO 22: tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na základě osvojených znalostí základů literární teorie DV: přednáší vhodné literární texty DV: volně reprodukuje a zaznamenává hlavní myšlenky textu DV: účastní se dramatizací, ztvárňuje role DV: tvoří vlastní literární texty a ilustrace podle svých schopností a zájmů Přednes vhodných literárních textů Volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu Dramatizace Vytváření vlastních textů Vlastní výtvarný doprovod k literárním textům OSV 5 Kreativita: cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity, tvořivost v mezilidských vztazích MV 1 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení: rozlišování zábavních prvků od informativních ZPŮSOBY INTERPRETACE LITERÁRNÍCH A JINÝCH DĚL OVO 19: vlastními slovy interpretuje smysl díla OVO 21: formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby a názory na dílo OVO 23: rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj názor doloží argumenty DV: hledá smysl a podstatu díla ve spolupráci s ostatními DV: zaměřuje se na srovnávání a hledání souvislostí DV: vnímá literaturu jako široký zdroj inspirace pro vlastní život DV: sděluje názory na přečtené dílo a zážitky z četby DV: snaží se poznat hodnotnou literaturu a odlišit ji od konzumní Smysl a podstata díla Nacházení smyslu srovnáváním a vyvozováním souvislostí Literatura zdroj zábavy,poučení, zprostředkování hodnot Literatura inspirace pro řešení vlastních problémů a plnění tužeb Vyjádření názorů na přečtené dílo ústně i písemně, kresbou Zážitky z četby Hodnotná a konzumní literatura OSV 8 Komunikace: specifické komunikační dovednosti, otevřená a pozitivní komunikace DV: vybírá a čte knihy podle vlastních zájmů- čtenářský deník Rozvíjení čtenářství

14 ZÁKLADY LITERÁRNÍ TEORIE A HISTORIE OVO 19: jednoduše popisuje strukturu díla a jazyk literárního díla OVO 20: rozpoznává základní rysy výrazného individuálního stylu autora OVO 25: uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře OVO 27: vyhledává informace v různých typech katalogů, v knihovně a dalších informačních zdrojích DV: rozpoznává téma literárního díla, charakterizuje literární hrdiny, stanoví stručně kompozici příběhu DV: popisuje jazyk literární ukázky DV: zná základní zvukové prostředky poezie a stavbu básně DV: zná nejvýznamnější české a světové sběratele a tvůrce pohádek, pověstí, bájí, bajek i příběhů ze života dětí DV: vyhledává informace, navštěvuje knihovny Struktura literárního díla - téma, literární hrdina, charakteristika, kompozice příběhu Jazyk literárního díla - obrazná pojmenování: přirovnání, personifikace - zdrobněliny, výstižná slovesa, přímá řeč - sloka, verš, rým Nejvýznamnější čeští a světoví tvůrci pohádek, pověstí, bájí, bajek, příběhů ze života dětí Informační zdroje OSV 10 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti: zvládání učebních problémů vázaných na látku předmětu, problémy v seberegulaci MkV 1 Kulturní diferenciace: poznávání vlastního kulturního zakotvení MkV 2 Lidské vztahy: vztahy mezi kulturami, vzájemné obohacování MkV 4 Multikulturalita: vstřícný postoj k odlišnostem MV 7 Práce v realizačním týmu: utváření týmu, komunikace a spolupráce v týmu LITERÁRNÍ DRUHY A ŽÁNRY OVO 24: rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele OVO 26: porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literárním, dramatickém i filmovém zpracování DV: rozliší literární druhy DV: má přehled o drobných žánrech lidové slovesnosti DV: charakterizuje pohádky, pověsti, báje, bajky, příběhy ze života dětí Literární druhy - poezie, próza, drama, epika, lyrika Literární žánry - drobné žánry lidové slovesnosti, balada, pohádky, pověsti, báje, legendy, bajky - příběhy ze života dětí-humorná a dobrodružná literatura - divadelní hra a film MV 5 Fungování a vliv médií ve společnosti: vliv médií na kulturu, role filmu a televize v životě

15 Vzdělávací obsah předmětu v ročníku Vyučovací předmět: Období ročník: Počet hodin: 165 Učební texty: Český jazyk 2. stupeň - 7. ročník Český jazyk pro 7. ročník-spn 2008, Mluvnice a pravopis pro ročník ZŠ, 1. a 2. díl-fortuna 1991, Opakujeme češtinu v 7. ročníku-nová škola 2001, Úvod do světa literatury 1,2- Fortuna 1992, Literatura-pracovní učebnice-fortuna 1994, Čítanka 7, Alter Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání žák: KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 1. odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji 2. rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikační záměr partnera v hovoru 3. rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj 4. dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými prostředky vhodnými pro danou komunikační situaci 5. odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému komunikačnímu záměru 6. v mluveném projevu připraveném i improvizovaném vhodně užívá verbálních, nonverbálních i paralingválních prostředků řeči 7. zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad komunikace a pravidel dialogu 8. využívá základy studijního čtení - vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o text přednese referát 9. uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním pravidel mezivětného navazování 10. využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů JAZYKOVÁ VÝCHOVA 11. spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova 12. rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená pojmenování, zvláště ve frazémech 13. samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

16 14. správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci 15. využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle komunikační situace 16. rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí 17. v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i souvětí 18. rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití LITERÁRNÍ VÝCHOVA 19. uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretuje smysl díla 20. rozpoznává základní rysy výrazného individuálního stylu autora 21. formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy divadelního nebo filmového představení a názory na umělecké dílo 22. tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na základě osvojených znalostí základů literární teorie 23. rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj názor doloží argumenty 24. rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele 25. uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře 26. porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literárním, dramatickém i filmovém zpracování 27. vyhledává informace v různých typech katalogů, v knihovně i v dalších informačních zdrojích Cílové zaměření předmětu v ročníku ZV Vzdělávání v ročníku směřuje k: Komunikační a slohová výchova osvojování a rozvíjení čtenářských schopností osvojování a rozvíjení schopností naslouchat rozvíjení kultivovaného ústního i písemného projevu osvojování souvislého, plynulého a srozumitelného vyjadřování podle komunikačního záměru mluvčího a podle komunikační situace osvojování pravidel pro vytváření psaných textů podle komunikačního záměru,komunikační situace a pro využití v praxi porozumění různým druhům mluvených jazykových projevů, poznání záměru mluvčího, rozpoznání hlavní myšlenky porozumění různým druhům psaných projevů s věcnou, odbornou i uměleckou tématikou schopnosti vyjadřovat vlastní názor, poznat manipulativní komunikaci a umět na ni reagovat vytváření prostoru k samostatnému získávání informací pro rozšiřování znalostí a dovedností potřebných k dalšímu vzdělávání a sebevzdělávání vlastnímu tvořivému psaní

17 Jazyková výchova chápání jazyka jako svébytného historického jevu, v němž se odráží historický a kulturní vývoj národa vnímání a postupné osvojování jazyka jako bohatého a mnohotvárného prostředku k získávání a předávání informací, k vyjádření svých potřeb i prožitků a sdělování postojů a názorů vnímání jazyka jako prostředku k celoživotnímu vzdělávání ve všech oblastech lidského vědění a ve všech oblastech lidského počínání ovládnutí všech součástí nauky o jazyce potřebných pro dorozumívání v ústní a písemné podobě využívání různých zdrojů informací slovníky, encyklopedie, katalogy, bibliografie, internet, noviny, časopisy, rozhlas, televize pro rozšiřování znalostí a dovedností potřebných k dalšímu vzdělávání a sebevzdělávání Literární výchova vnímání literatury jako specifického zdroje poznání, prožitku, zábavy a inspirace pro vlastní život získávání estetických zážitků při komunikaci s vhodnými literárními texty posuzování vhodnosti a působivosti uměleckých prostředků v literatuře poznávání významných tvůrců literárního umění a jejich děl k vlastnímu tvořivému psaní utváření a rozvíjení trvalého zájmu o četbu, divadlo, film a veškerou kulturu využívání různých zdrojů informací Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo Průřezové téma KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA ČTENÍ OVO 1: odlišuje v čteném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji OVO 8: využívá základy studijního čtení: vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu,vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o text přednese referát DV: čte plynule a s porozuměním DV: orientuje se v obsahu čteného textu a získává informace DV: používá základy studijního čtení DV: zná prostředky uměleckého přednesu a podle svých předpokladů je používá Čtení s porozuměním a čtení s přednesem Technika čtení - poznávání orientačních prvků v textu - získávání informací z čteného textu Používat základy studijního čtení - formulování hlavních myšlenek, vytváření otázek a odpovědí - stručné poznámky, osnova textu OSV 1 Rozvoj schopností poznávání: cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění; cvičení dovedností zapamatování OSV 3 Seberegulace a sebeorganizace: organizace vlastního času, plánování učení a studia MV 1 Kritické čtení a vnímání mediálních textů: pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě; rozlišení zábavních prvků

18 OVO 3: rozpozná manipulativní komunikaci v masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj DV: rozpoznává manipulativní působení textů v masmédiích a zaujímá k nim kritický postoj DV: vyjadřuje vlastní názor na text Manipulace v textu Vyjadřovat názor na obsah textu od informativních a spol. významných hodnotící prvky - výběr slov a záběrů identifikování základních orientačních prvků v textu MLUVENÝ PROJEV OVO 2: rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikační záměr partnera v hovoru OVO 4: dorozumívá se kultivovaně, výstižně komunikačními prostředky vhodnými pro komunikační situaci OVO 5: odlišuje spisovný a nespisovný projev,vhodně využívá spisovné jazykové prostředky vzhledem ke komunikačnímu záměru OVO 6: v mluveném projevu vhodně užívá verbálních, nonverbálních i paralingválních prostředků řeči OVO 7: zapojuje se do diskuse,řídí ji,využívá zásady komunikace a pravidla dialogu DV: uplatňuje zásady dorozumívání a zásady kultivovaného projevu DV: dodržuje zásady dialogu, účastní se rozhovorů a besed, připraví referát s poznámkami i bez poznámek DV: Užívá verbální i neverbální prostředky řeči DV: Všímá si manipulativnosti v médiích DV: Využívá různé zdroje informací Zásady dorozumívání - komunikační norma: spisovný jazyk, otázky, odpovědi, řečnické otázky, role mluvčího a posluchače - komunikační záměr: vhodný výběr spisovných jazykových prostředků, rozlišování objektivního a subjektivního sdělení komunikační situace Zásady kultivovaného projevu - střídání rolí, pozornost, naslouchání, technika mluveného projevu, zvukové prostředky mluveného projevu, nonverbální prostředky projevu Komunikační žánry - rozhovor, referát s poznámkami i bez poznámek Manipulace v komunikaci Různé zdroje informací OSV 1 Rozvoj schopností poznávání: řešení problémů, dovednosti pro učení a studium OSV 3 Seberegulace a sebeorganizace: cvičení sebekontroly, sebeovládán regulace vlastního jednání i prožívání, vůle OSV 8 Komunikace: řeč těla zvuků, slov, dovednosti pro sdělování verbální a neverbální,specifické komunikační dovednosti, dialog, komunikace v různých situacích, otevřená a pozitivní komunikace, pravda, lež a předstírání v komunikaci MV 5 Fungování a vliv médií ve společnosti: vliv médií na rejstřík konverzačních témat, na postoje a chování PÍSEMNÝ PROJEV OVO 5: odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému komunikačnímu záměru DV: dodržuje správnou techniku psaní DV: písemný projev odpovídá úrovni dovedností v pravopisu, gramatice a stylistických postupech Technika psaní - čitelnost, přehlednost, úprava OSV 5 Kreativita: cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity OSV 9 Kooperace a kompetice: rozvoj individuálních a sociálních dovedností

19 OVO 9:Uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel,vytvoří koherentní text s dodržováním pravidel mezivětného navazování OVO 10:Využívá poznatky o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů DV: orientuje se v kompozici textu a umí zpracovat osnovu DV: rozpozná komunikační záměr i komunikační situaci a přizpůsobí jim svůj písemný projev DV: vypracuje poznané žánry DV: vyjadřuje vlastní názor na psaný text DV: tvoří vlastní texty na základě svých dispozic a osobních zájmů DV: využívá různé zdroje informací Kompozice projevu Komunikační situace JAZYKOVÁ VÝCHOVA Základní poznatky o jazyce a stylu - aplikace spisovných jazykových prostředků,stylistických poznatků a dovedností Stylistická cvičení Komunikační žánry - popisy,pozvánka, charakteristika, inzerát, žádost, výtah Vyjadřování názoru na text Vlastní tvořivé psaní Využívání různých informací ZVUKOVÁ STRÁNKA JAZYKA pro etické zvládání soutěže, konkurence MV 3 Stavba mediálních sdělení: příklady stavby a uspořádání zpráv a dalších mediálních sdělení (např. skladba a výběr sdělení v časopisech pro dospívající ) MV 5 Fungování a vliv médií ve společnosti: role médií v každodenním životě OVO 11: spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova DV: užívá různé funkční prostředky mluvené řeči Zásady spisovné výslovnosti Členění souvislé řeči - frázování, pauzy, plynulost řeči Modulace souvislé řeči - přízvuk slovní a větný, intonace, hlasitost OSV 8 Komunikace: dovednosti pro sdělování technika řeči SLOVNÍ ZÁSOBA A TVOŘENÍ SLOV OVO 12: rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov,rozpozná přenesená pojmenování, zvláště DV: zná způsoby tvoření slov DV:dokáže pracovat s významy slov Způsoby tvoření slov - odvozování, skládání, zkracování Význam slov-sousloví, rčení, obrazná pojmenování OSV 1 Rozvoj schopností poznávání: cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění OSV 9 Kooperace a kompetice: rozvoj individuálních a sociálních dovedností

20 ve frazémech Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo Průřezové téma DV: rozpozná význam homonym, synonym, antonym DV: umí používat pro získání informací Slovník spisovného jazyka českého TVAROSLOVÍ - Významy slov- homonyma, synonyma, antonyma, Slovník spisovného jazyka českého pro kooperace OVO 14: správně třídí slovní druhy,tvoří spisovné tvary slov a vědomě je používá ve vhodné komunikační situaci DV: pozná a správně třídí všechny slovní druhy DV:rozpozná a tvoří neohebné slovní druhy DV: využívá příslovečné spřežky DV: používá duálové tvary podstatných jmen a číslovek DV:opakování skloňování zájmen, zájmena vztažná DV: vhodně používá vlastní jména Určování slovních druhů Neohebné druhy slov (spojky, předložky) Příslovečné spřežky Duálové skloňování, číslovky Procvičování učiva, užívání vztažných zájmen Vlastní jména OSV 1 Rozvoj schopností poznávání: řešení problémů, dovednosti pro učení a studium OSV 3 Seberegulace a sebeorganizace: plánování učení a studia DV: stupňuje příslovce Stupňování příslovcí DV:používá složitější slovesné tvary Tvary přítomné, minulé, slovesný rod, vid SKLADBA OVO 16: rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí DV: určuje druhy větných členů a správně je používá DV: používá věty jednočlenné a dvojčlenné podle komunikační situace DV: rozlišuje věty hlavní a vedlejší Větné členy a jejich druhy Větné členy holé, rozvité, několikanásobné Věta jednočlenná a dvojčlenná Rozlišování vět hlavních a vedlejších v jednoduchých souvětích OSV 10 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti: zvládání učebních problémů vázaných na látku předmětu,problémy v seberegulaci

21 PRAVOPIS OVO 13: samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DV: používá Pravidla českého pravopisu a Slovník spisovné češtiny Průběžné procvičování probraných pravopisných jevů OSV 1 Rozvoj schopností poznávání: řešení problémů, cvičení dovedností pro zapamatování OVO 17: v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i souvětí DV: správně píše skupiny hlásek ve tvarech druhého a třetího stupně příslovcí DV: správně píše vhodně používaná vlastní jména Skupiny hlásek při stupňování příslovcí Vlastní jména OSV 9 Kooperace a kompetice: vedení a organizace práce skupiny DV: používá správně interpunkci ve větě jednoduché a v souvětí podřadném OBECNÉ POUČENÍ O JAZYCE Interpunkce ve větě jednoduché a v souvětí podřadném OVO 15: využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle komunikační situace OVO 18:Rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití DV: uvědomuje si význam, důležitost mateřštiny, národní jazyk, jazyky příbuzné, vybrané evropské jazyky DV: rozliší spisovnou a nespisovnou češtinu (obecnou, hovorovou, nářečí) Rozvrstvení národního jazyka - spisovné a nespisovné útvary a prostředky, jazyky germánské, románské - průběžné používání spisovné a nespisovné mluvy OSV 10 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti: zvládnutí učebních problémů vázaných na látku předmětu OVO 19: uceleně reprodukuje přečtený text LITERÁRNÍ VÝCHOVA TVOŘIVÉ ČINNOSTI S LITERÁRNÍM TEXTEM DV: přednáší vhodné literární texty DV: volně reprodukuje a zaznamenává hlavní myšlenky DV: účastní se dramatizací, ztvárňuje role Přednes vhodných literárních textů Volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu Záznam a reprodukce hlavních myšlenek Dramatizace OSV 5 Kreativita: cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity, tvořivost v mezilidských vztazích OSV 9 Kooperace a kompetice: rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro etické zvládnutí situací soutěže a konkurence

22 OVO 22: tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na základě osvojených znalostí základů literární teorie DV: tvoří vlastní literární texty a ilustrace podle svých schopností a zájmů Vytváření vlastních textů Vlastní výtvarný doprovod k literárním textům MV 1 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení: rozlišování zábavních prvků od informativních, identifikování základních orientačních prvků v textu OVO 19: vlastními slovy interpretuje smysl díla ZPŮSOBY INTERPRETACE LITERÁRNÍCH A JINÝCH DĚL DV: hledá smysl a podstatu díla ve spolupráci s ostatními DV: zaměřuje se na srovnávání a hledání souvislostí Smysl a podstata díla Nacházení smyslu srovnáváním a vyvozováním souvislostí OSV 8 Komunikace: specifické komunikační dovednosti, otevřená a pozitivní komunikace OVO 21: formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby a názory na dílo DV: vnímá literaturu jako široký zdroj inspirace pro vlastní život DV: sděluje názory na přečtené dílo slovně, písemně, kresbou, sděluje zážitky z četby Literatura: zdroj zábavy, poučení, zprostředkování hodnot Literatura: inspirace pro řešení vlastních problémů a plnění tužeb Vyjádření názorů ústně, písemně, kresbou Zážitky z četby OVO 23: rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj názor doloží argumenty OVO 19: jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla OVO 20: rozpozná základní rysy výrazného individuálního stylu autora DV: poznává hodnotnou literaturu a odlišuje ji od konzumní DV: vybírá a čte knihy podle vlastních zájmů čtenářský deník Hodnotná a konzumní literatura Rozvíjení čtenářství ZÁKLADY LITERÁRNÍ TEORIE A HISTORIE DV:rozpozná literaturu uměleckou a věcnou DV: určuje strukturu literárního díla DV: orientuje se v jazyce literárního díla Literatura umělecká a věcná Struktura literárního díla téma,prostředí,doba,charakteristika postav, kompozice díla Jazyk literárního díla obrazná pojmenování: metafora, metonymie, epiteton Archaizmy, nářečí OSV 10 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti: zvládání učebních problémů vázaných na látku předmětu, problémy v seberegulaci MkV 1 Kulturní diferenciace: poznávání vlastního kulturního zakotvení MkV 2 Lidské vztahy: vztahy mezi kulturami, vzájemné obohacování MkV 4 Multikulturalita: vstřícný postoj

23 Zvukové prostředky poezie rytmus a rým k odlišnostem MV 7 Práce v realizačním týmu: utváření týmu, komunikace a spolupráce v týmu OVO 25: uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře DV: získává přehled o českých a světových tvůrcích čtených druhů a žánrů v historických souvislostech a porovnává rysy jejich tvorby Nejvýznamnější tvůrci čtených žánrů a orientace v jejich nejvýznamnějších dílech starověká literatura, vývoj české literatury a světové literatury do 19. století, VMGES 1 Evropa s vět nás zajímá:lidová slovesnost, zvyky a tradice národů Evropy OVO 27: vyhledává informace v různých typech katalogů, v knihovně a dalších informačních zdrojích OVO 24: rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele OVO 26: porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literárním, dramatickém i filmovém zpracování DV: vyhledává informace v různých zdrojích, navštěvuje knihovnu DV: pozná literární druhy DV: orientuje se v čtených literárních žánrech, poznává jejich autory DV: navštěvuje divadelní a filmová představení a porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literárním, dramatickém a filmovém zpracování Různé zdroje informací LITERÁRNÍ DRUHY A ŽÁNRY Literární druhy - poezie, próza, drama Literární žánry - lyrické, lyricko-epické, epické-epos, přírodní a společenská poezie, balady a romance Dramatické žánry - tragedie, komedie, činohra, historické drama, film OSV 10 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti: zvládání učebních problémů vázaných na látku předmětu

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální Kompetence občanské

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 1 Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Školní výstupy

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Školní výstupy Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití spisovně vyslovuje česká a

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

ŠVP Učivo. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV

ŠVP Učivo. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 8. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - komunikuje kultivovaně - moduluje souvislou řeč

ŠVP Školní očekávané výstupy. - komunikuje kultivovaně - moduluje souvislou řeč KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Z V 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 6. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky)

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) Český jazyk a literatura - 6. ročník Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) jazykovými příručkami Odliší spisovný a nespisovný jazykový projev Rozpozná nejdůležitější

Více

RVP ZV Kód. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo. RVP ZV Očekávané výstupy. Obsah RVP ZV

RVP ZV Kód. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo. RVP ZV Očekávané výstupy. Obsah RVP ZV KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 7. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 3. období 6. ročník Český jazyk pro 6.ročník ZŠ a primu víceletého gymnázia (Fraus 2003) Pracovní sešit pro 6.ročník ZŠ a primu

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 9. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova samostatně pracuje s Pravidly českého

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. zvuková stránka jazyka (spisovná a nespisovná výslovnost)

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. zvuková stránka jazyka (spisovná a nespisovná výslovnost) Český jazyk a literatura - 6. ročník Samostatně pracuje s Pravidly obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) OSV Řešení problémů a českého pravopisu, se Slovníkem rozhodovací dovednosti (práce spisovné

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální Kompetence občanské RVP výstupy ŠVP výstupy

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Český jazyk a literatura 3. období 7. ročník Český jazyk pro 7.ročník ZŠ a sekundu víceletého gymnázia (Fraus 2004) Pracovní sešit pro 7.ročník ZŠ a sekundu

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 2 Cvičení z českého jazyka Cvičení z českého jazyka 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika Žáci si tento předmět vybírají

Více

CHARAKTERISTIKA 2. STUPEŇ

CHARAKTERISTIKA 2. STUPEŇ 5.1.1.2 CHARAKTERISTIKA 2. STUPEŇ Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávací oblasti RVP Jazyk a jazyková komunikace. Žák 2. stupně základní školy je vzděláván ve třech oblastech

Více

JAZYKOVÁ VÝCHOVA. Tvarosloví. Pravopis. Jazyk a jazyková komunikace - Český jazyk - 7. ročník. POZNÁMKY (průřezová témata, mezipředmětové vztahy)

JAZYKOVÁ VÝCHOVA. Tvarosloví. Pravopis. Jazyk a jazyková komunikace - Český jazyk - 7. ročník. POZNÁMKY (průřezová témata, mezipředmětové vztahy) JAZYKOVÁ VÝCHOVA Tvarosloví ž. si uvědomuje rozmanitost jazyka ž. tvoří a vědomě používá spisovné tvary slov ž. pracuje s jazykovými příručkami ž. pracuje s jazykovými texty různého zaměření ž. rozlišuje

Více

Jazyková výchova. Vývoj češtiny Jazykověda a její disciplíny Evropské skupiny jazyků

Jazyková výchova. Vývoj češtiny Jazykověda a její disciplíny Evropské skupiny jazyků Český jazyk a literatura 9. ročník Výstupy Učivo Průřezová témata Žák: uceluje si přehled o jednotlivých obdobích vývoje českého jazyka, uvědomuje si historické souvislosti charakterizuje jednotlivé jazykovědné

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura jsou

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Skladba Druhy vět podle postoje mluvčího Věty jednočlenné, dvojčlenné, větný ekvivalent, základní a rozvíjející větné členy doplněk Souvětí, druhy vedlejších vět, praktická cvičení mluvní i psaná, soutěže,

Více

Vyučovací hodiny mohou probíhat v kmenové třídě, multimediální učebně, žákovské knihovně, učebnách s interaktivní tabulí.

Vyučovací hodiny mohou probíhat v kmenové třídě, multimediální učebně, žákovské knihovně, učebnách s interaktivní tabulí. Charakteristika předmětu 2. stupně Český jazyk (ČJ) Český jazyk je zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučovací předmět má časovou dotaci v 6. a 7. ročníku 4 hodiny týdně, v 7.

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Český jazyk pro 7. ročník

Český jazyk pro 7. ročník 1V3, 1V5, 1V6, 1V7, 1V8 1V5, 1V10, 1V1, 1V2, 1V5, 1V9, 1V10, Komunikační a slohová výchova 1V1, 1V5, 1V7, 1V10, 1V5, 1V6, 1V7, 1V10, 1V3, 1V5, 1V6, 1V7, Český jazyk pro 7. ročník výstupy okruh učivo mezipředmětové

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji.

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

Učební osnovy vyučovacího předmětu český jazyk a literatura se doplňují: 2. stupeň Ročník: osmý. Tematické okruhy průřezového tématu

Učební osnovy vyučovacího předmětu český jazyk a literatura se doplňují: 2. stupeň Ročník: osmý. Tematické okruhy průřezového tématu Komunikační a slohová výchova - charakterizuje literární postavy; - vylíčí svůj estetický a emocionální zážitek; - sestaví krátký odborný výklad a využitím přiměřených jazykových prostředků a formy; -

Více

Učební osnovy vyučovacího předmětu český jazyk a literatura se doplňují: 2. stupeň Ročník: šestý. Tematické okruhy průřezového tématu

Učební osnovy vyučovacího předmětu český jazyk a literatura se doplňují: 2. stupeň Ročník: šestý. Tematické okruhy průřezového tématu Komunikační a slohová výchova - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně i písemně

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně scény z filmu či ukázky z knih, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování,; - popisuje ústně i písemně umělecké dílo, výrobek,

Více

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy - 1 - Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura (komunikační a slohová výchova) Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové - odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 8. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 8. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - charakterizuje literární postavy; - vylíčí svůj estetický a e emocionální zážitek; - sestaví krátký odborný výklad a využitím přiměřených jazykových prostředků a formy;

Více

Učební osnovy vyučovacího předmětu český jazyk a literatura se doplňují: 2. stupeň Ročník: sedmý. Tematické okruhy průřezového tématu

Učební osnovy vyučovacího předmětu český jazyk a literatura se doplňují: 2. stupeň Ročník: sedmý. Tematické okruhy průřezového tématu Komunikační a slohová výchova - vypravuje ústně i písemně scény z filmu či ukázky z knih, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování; - popisuje ústně i písemně umělecké dílo, výrobek,

Více

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Zážitkové čtení a naslouchání klíčová slova vyhledávací čtení aktivní naslouchání se záznamem slyšeného Žák při hlasitém čtení vhodně využívá

Více

1. Jazyk a jazyková komunikace

1. Jazyk a jazyková komunikace 1. Jazyk a jazyková komunikace 1.1 Český jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Český jazyk a literatura je rozdělen

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura - Tercie Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 5. ročník Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Český jazyk pro 4. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 5.

Více

Předmět - Český jazyk a literatura Ročník: 5. RVP - ZV Výstup Učivo Průřezová témata

Předmět - Český jazyk a literatura Ročník: 5. RVP - ZV Výstup Učivo Průřezová témata Předmět - Český jazyk a literatura Ročník: 5. čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné informace zaznamenává

Více

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

II. 1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Český jazyk a literatura (ČJL)

II. 1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Český jazyk a literatura (ČJL) II. 1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Český jazyk a literatura (ČJL) Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Vzdělávací obor Český jazyk a literatura

Více

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření do učebních osnov vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ukázka byla zpracována s využitím

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

2. stupeň Český jazyk

2. stupeň Český jazyk 2. stupeň Český jazyk Ročník Výstupy Učivo Průřezová témata VI. JAZYKOVÁ VÝCHOVA rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cvičení z českého jazyka

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cvičení z českého jazyka UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cvičení z českého jazyka Charakteristika předmětu Ve vyučovacím předmětu Český jazyk a literatura

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

9.1.1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

9.1.1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Hlavní kompetence Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník JAZYKOVÁ VÝCHOVA KOMPETENCE K UČENÍ Využívá znalostí

Více

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 2. stupeň ZŠ Charakteristika vyučovacího předmětu Škola považuje předmět Český jazyk a literatura za významný

Více

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Jazyková výchova Tvarosloví

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Jazyková výchova Tvarosloví A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 6. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

INDIVIDUÁLNÍ PÉČE - ČJ. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu

INDIVIDUÁLNÍ PÉČE - ČJ. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu INDIVIDUÁLNÍ PÉČE - ČJ Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu Charakteristika vzdělávacího oboru Individuální péče český jazyk Kvalitní osvojení a užívání mateřského jazyka v jeho mluvené

Více

Český jazyk a literatura. 8. ročník. Komunikační a slohová výchova

Český jazyk a literatura. 8. ročník. Komunikační a slohová výchova list 1 / 7 Čj časová dotace: 4 hod / týden Český jazyk a literatura 8. ročník Komunikační a slohová výchova Subjektivně zabarvený popis (líčení) (ČJL 9 1 05) (ČJL 9 1 02) odlišuje spisovný a nespisovný

Více

návštěvy divadelních a filmových představení

návštěvy divadelních a filmových představení A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 9. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 1 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji 15 využívá znalostí o

Více

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník 1.JAZYKOVÁ KOMPETENCE K UČENÍ IX. TVAROSLOVÍ

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Rozlišuje jazykové útvary. jazyk a jeho útvary Chápe vhodnost volby jazykových prostředků obecné poučení o jazyce spisovný jazyk 6. září MV- chování podporující dobré K- komunikace v různých situacích

Více

Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5.

Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5. Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou

Více

Dodatek č. 1. Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání,

Dodatek č. 1. Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, Dodatek č. 1 Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, 1. 9. 2016 - úprava vzdělávacího obsahu vyučovacího předmětu český jazyk v 6. 9. ročníku Platnost: 1. 9. 2017 6. ročník Dílčí výstupy

Více

Předmět: Český jazyk. čtení plynulé, tiché, hlasité, s porozuměním. nadpis, osnova vypravování, popis s dodržením časové posloupnosti

Předmět: Český jazyk. čtení plynulé, tiché, hlasité, s porozuměním. nadpis, osnova vypravování, popis s dodržením časové posloupnosti 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Vyučovací předmět: Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace. Vyučovací předmět: Český jazyk Učební osnovy 20 Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět český jazyk a literatura

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník Čj a (komunikační a slohová výchova) 6. ročník rozpozná jednoduché případy manipulativní komunikace, osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu, dokáže

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Jazyková výchova Opakování. Věta, souvětí. Význam slov, hlásková podoba slova. Jednoznačná a mnohoznačná slova

Jazyková výchova Opakování. Věta, souvětí. Význam slov, hlásková podoba slova. Jednoznačná a mnohoznačná slova A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 4. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

SEMINÁŘ Z ČESKÉHO JAZYKA. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu

SEMINÁŘ Z ČESKÉHO JAZYKA. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu SEMINÁŘ Z ČESKÉHO JAZYKA Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu Charakteristika vzdělávacího oboru Seminář z českého jazyka Dovednost užívat češtiny jako mateřského jazyka v jeho mluvené i

Více

7 UČEBNÍ OSNOVY 7.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Český jazyk (ČJ) Charakteristika předmětu 1. stupně

7 UČEBNÍ OSNOVY 7.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Český jazyk (ČJ) Charakteristika předmětu 1. stupně 7 UČEBNÍ OSNOVY 7.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 7.1.1 Český jazyk (ČJ) Charakteristika předmětu 1. stupně Vyučovací předmět se vyučuje ve všech ročnících 1. stupně. V 1. ročníku má časovou dotaci 8 hodin

Více

Český jazyk a literatura. 6. ročník. Komunikační a slohová výchova. Vypravování osnova

Český jazyk a literatura. 6. ročník. Komunikační a slohová výchova. Vypravování osnova list 1 / 7 Čj časová dotace: 4 hod / týden Český jazyk a literatura 6. ročník (ČJL 9 1 09) (ČJL 9 1 05) (ČJL 9 1 09) napíše kratší vypravování a dodržuje následnost dějových složek umí využívat dějových

Více

- naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - respektování základních forem společenského styku.

- naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - respektování základních forem společenského styku. - plynule čte s porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. OSV (komunikace)- specifické komunikační dovednosti - porozumí písemným

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Porovnává významy slov, zvláště slova stejného a podobného významu a slova vícevýznamová

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 2. období 5. ročník Počet hodin : 231 Učební texty : J. Štroblová, D. Benešová: Český jazyk pro 5. ročník

Více

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník Čj a (komunikační a slohová výchova) 6. ročník rozpozná jednoduché případy manipulativní komunikace, osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu, dokáže

Více

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání.

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - plynule čte v porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - respektuje

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: pátý

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: pátý ČASOVÉ OBDOBÍ Září Říjen KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Umí vyznačit ve slově kořen, předponu, příponu, koncovku Umí vytvořit tvar slova a slovo příbuzné Umí odvodit slova pomocí přípony

Více

Předmět: Český jazyk. Vypravování ústní. Popis pracovního postupu. Popis popis uměl. díla. Vypravování ústní

Předmět: Český jazyk. Vypravování ústní. Popis pracovního postupu. Popis popis uměl. díla. Vypravování ústní Komunikační a slohová výchova 1 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji 15 využívá znalostí o

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 9. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 9. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - vypravuje ústně i písemně, rozlišuje a produkuje vypravování v běžné komunikaci a umělecké vypravování; - popisuje ústně i písemně předmět, umělecké dílo, děj, sestaví odborný

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 2.STUPEo

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 2.STUPEo JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 2.STUPEo vyučovací předmět - ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně

Více

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti 29 3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ročník: 6.

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ročník: 6. Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ročník: 6. Výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Mezipředm. vazby, PT Jazyková výchova - samostatně pracuje s Pravidly českého jazyka, se Slovníkem spisovné češtiny a dalšími

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Jazyková výchova

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Jazyková výchova A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 6. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

Cvičení z českého jazyka

Cvičení z českého jazyka Cvičení z českého jazyka Charakteristika předmětu Cvičení z českého jazyka je vyučováno v 7. - 9. ročníku v časové dotaci jedné hodiny týdně. Předmět směřuje k tomu, aby se žáci naučili souvisle vyjadřovat

Více

Seminář z českého jazyka

Seminář z českého jazyka Seminář z českého jazyka Charakteristika předmětu Seminář z českého jazyka je vyučován v 7.-9. ročníku v časové dotaci jedné hodiny týdně. Žáci budou po celou dobu výuky systematicky vedeni k soustavnému

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanské Kompetence pracovní RVP výstupy ŠVP výstupy

Více

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled ČJL-9-1-01 Žák odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji - 9.r.

Více

Učební osnovy vyučovacího předmětu český jazyk a literatura se doplňují: 2. stupeň Ročník: devátý. Tematické okruhy průřezového tématu

Učební osnovy vyučovacího předmětu český jazyk a literatura se doplňují: 2. stupeň Ročník: devátý. Tematické okruhy průřezového tématu Komunikační a slohová výchova - vypravuje ústně i písemně, rozlišuje a produkuje vypravování v běžné komunikaci a umělecké vypravování; - popisuje ústně i písemně předmět, umělecké dílo, děj, sestaví odborný

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA září Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová. Žák dokáže rozlišit mluvnické kategorie podstatných jmen (pád, číslo, rod), rozliší větu jednoduchou

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé Uvědomělé hlasité čtení - dodržování správné techniky čtení Tiché čtení - schopnost reprodukce

Více

Přehled očekávaných výstupů

Přehled očekávaných výstupů školní vzdělávací program Škola pro život - 2018 ZV Základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING

Více

Jazyková výchova Nauka o slovní zásobě. Nauka o tvoření slov. Slova přejatá. Tvarosloví. Skloňování jmen přejatých a cizích vlastních jmen

Jazyková výchova Nauka o slovní zásobě. Nauka o tvoření slov. Slova přejatá. Tvarosloví. Skloňování jmen přejatých a cizích vlastních jmen A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 8. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

7. ročník. Český jazyk a literatura. Komunikační a slohová výchova. Vypravování uspořádání dějových prvků

7. ročník. Český jazyk a literatura. Komunikační a slohová výchova. Vypravování uspořádání dějových prvků list 1 / 8 Čj časová dotace: 4 hod / týden Český jazyk a literatura 7. ročník (ČJL 9 1 09) sestaví vypravování v časové posloupnosti s využitím názorných jazykových prostředků sestaví vypravování s využitím

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 4.1.1. Český jazyk a literatura Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru český jazyk a literatura jsou potřebné nejen pro kvalitní jazykové vzdělání, ale jsou důležité i pro úspěšné osvojování poznatků

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více