SEMESTRÁ LNÍ PRÁ CE. Licenč ní studium STATISTICKÉZPRACOVÁ NÍ DAT PŘ I KONTROLE A Ř ÍZENÍ JAKOSTI. Předmě t KALIBRACE A LIMITY JEJÍ PŘ ESNOSTI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SEMESTRÁ LNÍ PRÁ CE. Licenč ní studium STATISTICKÉZPRACOVÁ NÍ DAT PŘ I KONTROLE A Ř ÍZENÍ JAKOSTI. Předmě t KALIBRACE A LIMITY JEJÍ PŘ ESNOSTI"

Transkript

1 SEMESTRÁ LNÍ PRÁ CE Licenč ní studium STATISTICKÉZPRACOVÁ NÍ DAT PŘ I KONTROLE A Ř ÍZENÍ JAKOSTI Předmě t KALIBRACE A LIMITY JEJÍ PŘ ESNOSTI Ú stav experimentá lní biofarmacie, Hradec Krá lové Ing. Martina Růžičková Strana 1

2 Příklad 1. Lineá rní kalibrace Zadá ní: Akreditovaná kalibrač ní laboratoř provedla kalibraci skleně né ho tyč inkové ho teploměru o rozsahu 10 až +100 C. Při experimentá lním pokusu byly teploměrem změřeny teploty 53, 66 a 78 C. Pomocí lineá rní kalibrace urč ete skuteč né hodnoty teplot. Data: údaje etalonu [ C] údaje teploměru [ C] 60 60, , , , ,61 Program: ADSTAT 1.25, moduly: 1. Lineá rní regrese, program Regresní diagnostika, metoda nejmenších č tverců 2. Kalibrace Řešení a obrá zky: 1. Kritika dat Při kritice dat se sleduje se především výskyt vlivných bodů, které jsou zdrojem řady problé mů (např. zkreslení odhadů, rů st rozptylů ). Podle výskytu dělíme vlivné body na vyboč ující body (vyskytují se na ose y a liší se od ostatních) a extré my (ty se liší hodnotami na ose x). Mohou se vyskytnout body, které jsou zároveň vyboč ujícími i extré my. Při kritice dat používá me jednak grafické diagnostiky, které podá vají nejpřesně jší výsledky. Dá le používá me analýzu statistických reziduí a diagoná lních prvků H ii projekč ní matice a ostatní charakteristiky GRAFICKÉ DIAGNOSTIKY. Grafické diagnostiky lze rozdělit do několik skupin: a) Grafy vlivných bodů tyto grafy kombinují různé typy reziduí s prvky projekční matice H. Strana 2

3 Graf peredikovaný ch reziduí. Na osu x se vynáší klasická rezidua a na osu y predikovaná rezidua. Vyboč ující body leží na přímce y = x, jsou však dostateč ně vzdá leny od ostatních bodů a extré my leží mimo tuto přímku. Graf identifikuje jako extré my body 1, 4 a 5. Williamsův graf. Na osu x se vynáší přímo prvky projekč ní matice H a na osu y Jeckknife rezidua. V grafu jsou zakresleny mezní linie pro vyboč ující body i pro extré my. Graf identifikuje jako vyboč ující bod 5. Strana 3

4 Pregibonů graf. Na osu x se vynáší přímo prvky projekč ní matice H na osu y č tverce normovaných reziduí. Dvě hranič ní přímky rozlišují pouze body silně vlivné a středně vlivné, ale nerozliší zda se jedná o vyboč ující body nebo extré my. Grafu neidentifikuje žá dné vlivné body. McCulloh-Meeterův graf. Na osu x se vynáší přirozený logaritmus z výrazu [H ii /m(1-h ii )] a na osu y logaritmus č tverce standardizovaných reziduí. Vyboč ující body a extré my jsou v tomto případě rozlišeny liniemi v grafu. Graf identifikuje jako vyboč ující bod 5 a body 1, 4 jako podezřelé z vyboč ová ní a extré mu. Strana 4

5 L-R graf. Na osu x se vynáší č tverec normovaných reziduí a na osu y prvky projekč ní matice. Všechny body leží pod přeponou pravoúhlé ho trojúhelníka. Vyboč ující body leží v horní části u přepony. Graf identifikuje body 4, 5 jako extré my a vyboč ující body a bod 1 jako extré m. b) indexové grafy upozorň ují pouze na podezřelé body. Andrewsův graf. Graf identifikuje jako podezřelý bod 5. Strana 5

6 Graf normovaný ch reziduí. Na osu x se vynáší pořadový index a na osu y normovaná rezidua. Graf identifikuje jako podezřelé body 4 a 5. Projekce H ii. Na osu x se vynáší pořadový index a na osu y prvky projekč ní matice H ii. Graf identifikuje dva podezřelé body 1,5. Strana 6

7 c) rankitové grafy ukazují vedle normality rozdělení dotyč ných reziduí i na vlivné body. Graf normovaný ch reziduí. Na osu x se vynáší kvantily normované ho normá lního rozdělení u p pro P i =i/(n+1) a na osu y pořadové statistiky normovaných reziduí (pořadové statistiky = vzestupně setřídě né hodnoty reziduí). Graf identifikuje jako vyboč ující body 4, 5. Andrewsův graf. Graf identifikuje jako vyboč ující bod 5. Strana 7

8 Graf predikovaný ch reziduí. Na osu x se vynáší kvantily normované ho normá lního rozdělení u p pro P i =i/(n+1) a na osu y pořadové statistiky predikovaných reziduí. Graf identifikuje jako vyboč ující body 4 a 5. Graf Jackknife reziduí. Na osu x se vynáší kvantily normované ho normá lního rozdělení u p pro P i =i/(n+1) a na osu y pořadové statistiky Jeckknife reziduí. Graf identifikuje jako vyboč ující bod 5. Strana 8

9 Zá věr: Grafické diagnostiky jednoznač ně identifikovaly 3 vlivné body. Bod 1 označ ily jako extré m a body 4, 5 jako vyboč ující STATISTICKÁ ANALÝZA REZIDUÍ. Protože klasická rezidua u lineá rních regresních modelů jsou korelovaná, s nekonstantním rozptylem, jeví se normá lně jší a nemusí indikovat silně odlehlé body, používají se pro analýzu další druhy reziduí: Normovaná rezidua vypoč ítají se jako podíl klasických reziduí a smě rodatné odchylky. Je-li normované reziduum větší jak 3, značí to vlivný bod. Standardizovaná rezidua - vypoč ítají se jako podíl klasických reziduí a smě rodatné odchylky. Indikují heteroskedasticitu. Jackknife rezidua jsou běžně používá na k identifikaci vyboč ujících bodů, v případě extré mů nemusí být také spolehlivé. Predikovaná rezidua slouží k identifikaci vyboč ujících bodů. Rekurzivní rezidua jediná nekorelovaná rezidua. Umožň ují identifikovat nestabilitu modelu např. v čase. Často se používají při testech normality nebo stability regresních koeficientů. Slouží k detekci autokorelace. Ani jediné reziduum neidentifikuje extré my, k tomu slouží diagoná lní prvky projekční matice H ii. Indikace vlivných bodů (hvězdič ka indikuje vlivné body): Bod Standardizované Jackknife Predikované Diagoná lní prvky i reziduum reziduum Reziduum H ii matice 1 0, , ,200 0,6 2 0, , ,029 0,3 3-0, , ,100 0,2 4-1, , ,314 0,3 5 1, ,181* 0,500 0,6 Zá věr: Jackniffe rezidua urč ují, které body jsou vyboč ující. V našem případě identifikovaly za vyboč ující bod OSTATNÍCHARAKTERISTIKY VLIVNÝCH BODŮ Software ADSTAT umožň uje ještě charakterizovat vlivné body pomocí dalších parametrů : Cookova vzdá lenost D[i] je nejzná mě jší skalá rní míra. Vyjadřuje posun odhadů vynechá ním i-té ho bodu. Je-li vzdá lenost větší jak 1, posun přesahuje 50%ní konfidenč ní oblast a daný bod je vlivný. Atkinsonova vzdá lenost A[i] opět se jedná o skalá rní míru. Je zde zvýrazněna citlivost regrese na extré my. Vliv na predikci DF[i] charakterizuje vliv jednotlivých bodů na predikci. Orientač ně platí, že pokud je hodnota DF větší jak dvojná sobek odmocniny z podílu poč tu parametrů a poč tu bodů, považuje se bod za vlivný. Strana 9

10 Věrohodnostní vzdá lenost LD existují 3 varianty vě rohodnostní vzdá lenosti lišící se, zda vyšetřují vliv i-té ho bodu na odhady parametrů (LD(b)[i]), rozptyl chyb (LD(δ 2 )[i]) nebo kombinaci obojího (LD(b,δ 2 )[i]). Indikace vlivných bodů (hvězdič ka indikuje vlivné body): Bod Zobecněné diagon. Cookova Atkinsonova Vliv na predikci i prvky H ii matice vzdá lenost Vzdá lenost 1 0, ,35434* 0,9171 0, , , ,0853 0, , , ,2532-0, , ,43749* 1,6550* -1,3513* 5 0, ,21420* 16,7710* 13,6940* Vě rohodnostní vzdá lenosti Bod i LD(b)[i] LD(d 2 )[i] LD(b,d 2 )[i] 1 1,0600 0, , ,0120 0, , ,0975 0, , ,2796 2, , , ,38* 604,41* Zá věr: Diagnostiky označ ily tři vlivné body 1, 4 a ZÁ VĚR Za vyboč ující byl stanoven bod 5. Vlivné body jsou velice problematické při analýzá ch, proto je žá doucí jejich odstranění ze souboru hodnot. Vzhledem k tomu, že základní soubor obsahuje pouze 5 hodnot, při eliminaci tohoto bodu budeme posuzovat statistické parametry (viz dá le). Za extré m byl stanoven bod 1, který ovšem není problematický při analýzá ch a ze zá kladního souboru ho nemusíme odstraň ovat. Bod 4 byl označ en jako vlivný bod, ale diagnostiky se neshodují v hodnocení, zda se jedná o vyboč ující bod nebo o extré m. 2. Eliminace vybočujících bodů Při eliminaci bodů zá kladního souboru sledujeme 3 statistické charakteristiky: Akaikeho informační kriterium, AIC model s nejnižší hodnotou kriteria je nejoptimá lně jší. Pokud je kriterium zá porné, tak je optimá lní model se zá porně jší hodnotou. Střední kvadratická chyba predikce, MEP využívá predikce z odhadu, při jehož konstrukci je informace o i-té m bodu vypuštěna. Optimá lní je model s nejnižší hodnotou MEP. Predikovaný koeficient determinace, R p 2 vzniká záměnou MEP za RSC při výpoč tu koeficientu determinace. Optimá lní je model s nejvyšší hodnotou tohoto koeficientu. Strana 10

11 Pokud při eliminaci vyboč ujícího bodu dojde k zlepšení hodnot těchto statistik, je příslušná eliminace vhodná. Po eliminaci bodu 5 získá me ná sledující statistické charakteristiky (v zá vorce jsou uvedeny hodnoty statistik před eliminací bodu): Predikovaný koeficient determinace, R 2 p : 0,99999 (0,9980) Střední kvadratická chyba predikce, MEP: 0,00263 (0,0799) Akaikeho informační kriterium, AIC: -27,296 (-15,48) Oproti původním hodnotá m došlo ke zlepšení. Charakteristiky AIC a MEP se snížily a charakteristika R p 2 vzrostla. To značí, že eliminace bodu 5 je žá doucí. Po eliminaci bodu 4 získá me ná sledující statistické charakteristiky (v zá vorce jsou uvedeny hodnoty statistik před eliminací bodu): Predikovaný koeficient determinace, R 2 p : 0,99999 (0,99999) Střední kvadratická chyba predikce, MEP: 0, (0,00263) Akaikeho informační kriterium, AIC: -23,985 (-27,296) 2 Charakteristika R p zů stala stejná, charakteristika MEP se snížila, ale charakteristika AIC se zvýšila. Protože eliminace bodu 4 nevede k tak významné mu vylepšení charakteristik a poč et dat v zá kladním souboru by se po eliminaci bodu 4 snížil na pouhé 3 body, bude bod 4 ponechá n v souboru zá kladních hodnot. 3. Kalibrace Pomocí regresní diagnostiky bylo stanoveno, že bod 5 [100; 100,61] nebude zařazen do hodnocení. Kalibrač ní přímka byla sestrojena z ná sledujících hodnot: údaje etalonu [ C] údaje teploměru [ C] 60 60, , , ,09 Statistické charakteristiky promě nných: Proměnná : Průměr: Směrodatná odchylka: Variač ní koeficient: x 75,00 12,91 17,213 Korelač ní koeficient: 1,0 y 75,11 12,91 17,188 Parametry kalibrace: Parametr: Odhad: Směrodatná Test H o : B[j] = 0 vs. HA: B[j] <>0 odchylka: t-kriterium Hypoté za Ho je Hlad. vý z.: úsek 0,11 0, ,1469 Akceptová na 0,37 směrnice 1,00 0, ,59 Zamítnuta 0,00 Strana 11

12 Daty lze proložit přímku, to znač í, že se jedná o lineá rní kalibraci. Kvalitou proložené ho kalibrač ního grafu je mimo tuto grafickou analýzu ještě statistická analýza reziduí. Hodnota odhadu směrodatné odchylky reziduí je poměrně malé číslo, což značí těsnost proložení. Statistická analýza reziduí: Bod Měřená Predikovaná Absolutní Relativní i hodnota hodnota reziduum reziduum 1 60,09 60,11 0, , ,13 70,11-0, , ,13 80,11-0,02-0, ,09 90,11 0,02 0,02220 Reziduá lní součet čtverců, RSC: 0, Průměr absolutních hodnot reziduí, Me: 0,020 Průměr relativních hodnot reziduí, Mer: 0,027 Odhad reziduá lního rozptylu, s 2 (e): 0, Odhad směrodatné odchylky reziduí, s(e): 0, Přesnost kalibrace je dá le vyjá dřena 3 hodnotami: Kritická úroveň také zvaná slepá pokus, představuje horní mez 95 % intervalu spolehlivosti predikce signá lu pro hodnotu x = 0. Nad touto hodnotou lze signá l odlišovat od šumu. Limita detekce odpovídá hodnotě x, pro kterou je dolní mez 95 % intervalu spolehlivosti predikce signá lu rovna kritické úrovni. Limita stanovení nejmenší hodnota signá lu, pro kterou je relativní smě rodatná odchylka predikce dostateč ně malá a rovna číslu C (obvykle 0,1). Kalibrač ní meze: Kalibrační úroveň: y c = 0,52269 x c = 0,41269 Limita detekce: y d = 0,93096 x d = 0,82095 Mez stanovitelnosti y s = 0,99998 x s = 0,88997 Strana 12

13 Pomocí sestrojené ho kalibrač ního modelu urč íme skuteč né hodnoty teplot změřené při experimentu na tyč inkové m skleněné m teploměru. Kalibrač ní tabulka: Měřená Přímý Naszodiho Konfidenč ní interval hodnota odhad odhad dolní mez horní mez 53 52,89 52,89 52,71 53, ,89 65,89 65,75 66, ,89 77,89 77,75 78,03 4. Zá věr Pomocí lineá rní kalibrace byly zjiště ny skuteč né hodnoty teplot namě řené při experimentu. Pě t hodnot teplot získaných akreditovanou kalibrač ní laboratoří při kalibraci teplomě ru pomocí etalonů, bylo podrobeno regresní diagnostice. Ta označ ila bod 5 o souřadnicích [100; 100,61] jako vyboč ující. Tento bod tedy nebyl zařazen do kalibrač ního modelu. Po sestrojení kalibrač ního modelu (přímky) byly softwarem ADSTAT vypoč teny bodové odhady skuteč ných teplot a příslušné intervalové odhady, u kterých můžeme s 95 % jistotou tvrdit, že nezná má hodnota leží prá vě v nich. Bodové odhady jsou ná sledující: Změřená teplota [ C] Bodový odhad teploty [ C] 53 52, , ,89 Intervalové odhady jsou ná sledující Změřená teplota [ C] Intervalový odhad teploty [ C] 53 52,71 53, ,75 66, ,75 78,03 Literatura: 1. M. Meloun, J. Militký: Statistické zpracová ní experimentá lních dat. Plus s.r.o. Praha, 1995, str M. Meloun, J. Militký: Statistické zpracová ní experimentá lních dat. Plus s.r.o. Praha, 1995, str Strana 13

14 Příklad 2. Nelineá rní kalibrace Zadá ní: Potkanovi byl v dá vce 25 mg/kg podá n přípravek na snižová ní obsahu glukózy v krvi. V časových intervalech byl měřen pokles glyké mie. Za jakou dobu od podá ní přípravku by glyké mie klesla na hodnoty 4, 3 a 2,5 mmol/l? Data: č as [min]: koncentrace glukó zy [mmol/l]: 2 6,57 5 5, , , , , , ,94 Program: ADSTAT 1.25, moduly: 1. Lineá rní regrese, program Regresní diagnostika, metoda nejmenších č tverců 2. Kalibrace Řešení a obrá zky: 1. Kritika dat Při kritice dat se sleduje se především výskyt vlivných bodů, které jsou zdrojem řady problé mů (např. zkreslení odhadů, rů st rozptylů ). Podle výskytu dělíme vlivné body na vyboč ující body (vyskytují se na ose y a liší se od ostatních) a extré my (ty se liší hodnotami na ose x). Mohou se vyskytnout body, které jsou zároveň vyboč ujícími i extré my. Při kritice dat používá me jednak grafické diagnostiky, které podá vají nejpřesně jší výsledky. Dá le používá me analýzu statistických reziduí a diagoná lních prvků H ii projekč ní matice a ostatní charakteristiky GRAFICKÉ DIAGNOSTIKY. Grafické diagnostiky lze rozdělit do několik skupin: a) Grafy vlivných bodů tyto grafy kombinují různé typy reziduí s prvky projekční matice H. Strana 14

15 Graf peredikovaný ch reziduí. Na osu x se vynáší klasická rezidua a na osu y predikovaná rezidua. Vyboč ující body leží na přímce y = x, jsou však dostateč ně vzdá leny od ostatních bodů a extré my leží mimo tuto přímku. Graf identifikuje 2 extré my (1,8). Williamsův graf. Na osu x se vynáší přímo prvky projekč ní matice H a na osu y Jeckknife rezidua. V grafu jsou zakresleny mezní linie pro vyboč ující body i pro extré my. Graf identifikuje jako vyboč ující bod 1. Strana 15

16 Pregibonů graf. Na osu x se vynáší přímo prvky projekč ní matice H na osu y č tverce normovaných rezidí. Dvě hranič ní přímky rozlišují pouze body silně vlivné a středně vlivné, ale nerozliší zda se jedná o vyboč ující body nebo extré my. Grafu identifikuje středně vlivný bod - 1. McCulloh-Meeterův graf. Na osu x se vynáší přirozený logaritmus z výrazu [H ii /m(1-h ii )] a na osu y logaritmus č tverce standardizovaných reziduí. Vyboč ující body a extré my jsou v tomto případě rozlišeny liniemi v grafu. Graf identifikuje 1 vyboč ující bod (1) a 3 podezřelé vyboč ující body a extré my (4,5,8). Strana 16

17 L-R graf. Na osu x se vynáší č tverec normovaných reziduí a na osu y prvky projekč ní matice. Všechny body leží pod přeponou pravoúhlé ho trojúhelníka. Vyboč ující body leží v horní části u přepony. Graf identifikuje jako extré m bod 8 a vyboč ující bod 1. b) indexové grafy upozorň ují pouze na podezřelé body. Andrewsův graf. Graf identifikuje 2 podezřelé body (1,8). Strana 17

18 Graf normovaný ch reziduí. Na osu x se vynáší pořadový index a na osu y normovaná rezidua. Graf identifikuje jako podezřelé body 1 a 8. Projekce H ii. Na osu x se vynáší pořadový index a na osu y prvky projekč ní matice H ii. Graf identifikuje podezřelé body 1 a 8. Strana 18

19 c) rankitové grafy ukazují vedle normality rozdělení dotyč ných reziduí i na vlivné body. Graf normovaný ch reziduí. Na osu x se vynáší kvantily normované ho normá lního rozdělení u p pro P i =i/(n+1) a na osu y pořadové statistiky normovaných reziduí (pořadové statistiky = vzestupně setřídě né hodnoty reziduí). Graf identifikuje jako vyboč ující bod 1. Andrewsův graf. Graf identifikuje vyboč ující bod 1. Strana 19

20 Graf predikovaný ch reziduí. Na osu x se vynáší kvantily normované ho normá lního rozdělení up pro Pi=i/(n+1) a na osu y pořadové statistiky predikovaných reziduí. Graf identifikuje vyboč ující body 1,8. Graf Jackknife reziduí. Na osu x se vynáší kvantily normované ho normá lního rozdělení up pro Pi=i/(n+1) a na osu y pořadové statistiky Jeckknife reziduí. Graf identifikuje jako vyboč ující bod 1. Strana 20

21 Zá věr: Grafické diagnostiky poskytly charakteristiku vlivných bodů. Za vybočující bod, který ovlivň uje analýzu, lze považovat jednoznač ně bod 1 a za extré m, který analýzu neovlivň uje, lze považovat bod STATISTICKÁ ANALÝZA REZIDUÍ. Protože klasická rezidua u lineá rních regresních modelů jsou korelovaná, s nekonstantním rozptylem, jeví se normá lně jší a nemusí indikovat silně odlehlé body, používají se pro analýzu další druhy reziduí: Normovaná rezidua vypoč ítají se jako podíl klasických reziduí a smě rodatné odchylky. Je-li normované reziduum větší jak 3, značí to vlivný bod. Standardizovaná rezidua - vypoč ítají se jako podíl klasických reziduí a smě rodatné odchylky. Indikují heteroskedasticitu. Jackknife rezidua jsou běžně používá na k identifikaci vyboč ujících bodů, v případě extré mů nemusí být také spolehlivé. Predikovaná rezidua slouží k identifikaci vyboč ujících bodů Rekurzivní rezidua jediná nekorelovaná rezidua. Umožň ují identifikovat nestabilitu modelu např. v čase. Často se používají při testech normality nebo stability regresních koeficientů. Slouží k detekci autokorelace. Ani jediné reziduum neidentifikuje extré my, k tomu slouží diagoná lní prvky projekční matice H ii. Indikace vlivných bodů (hvězdič ka indikuje vlivné body): Bod Standardizované Jackknife Predikované Diagoná lní prvky i reziduum reziduum reziduum H ii matice 1 2, ,3506* 2,0116 0, , ,0469 0, , , ,4667-0,4624 0, , ,6125-0,9099 0, , ,0179-0,8949 0, , ,4969-0,4829 0, , ,1021-0,1091 0, , ,4144 1,4687 0,46141 Zá věr: Jackniffe rezidua urč ují, které body jsou vyboč ující. V našem případě identifikovaly za vyboč ující bod OSTATNÍCHARAKTERISTIKY VLIVNÝCH BODŮ Software ADSTAT umožň uje ještě charakterizovat vlivné body pomocí dalších parametrů : Cookova vzdá lenost D[i] je nejzná mě jší skalá rní míra. Vyjadřuje posun odhadů vynechá ním i-té ho bodu. Je-li vzdá lenost větší jak 1, posun přesahuje 50%ní konfidenč ní oblast a daný bod je vlivný. Atkinsonova vzdá lenost A[i] opět se jedná o skalá rní míru. Je zde zvýrazněna citlivost regrese na extré my. Strana 21

22 Vliv na predikci DF[i] charakterizuje vliv jednotlivých bodů na predikci. Orientač ně platí, že pokud je hodnota DF větší jak dvojná sobek odmocniny z podílu poč tu parametrů a poč tu bodů, považuje se bod za vlivný. Věrohodnostní vzdá lenost LD existují 3 varianty vě rohodnostní vzdá lenosti lišící se, zda vyšetřují vliv i-té ho bodu na odhady parametrů (LD(b)[i]), rozptyl chyb (LD(δ 2 )[i]) nebo kombinaci obojího (LD(b,δ 2 )[i]). Indikace vlivných bodů (hvězdič ka indikuje vlivné body): Bod Zobecněné diagon. Cookova Atkinsonova Vliv na predikci i prvky H ii matice vzdá lenost vzdá lenost 1 0,78582* 0,910570* 3,84391* 2,21930* 2 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,734420* 2,26740* 1,30910* Vě rohodnostní vzdá lenosti Bod i LD(b)[i] LD(d 2 )[i] LD(b,d 2 )[i] 1 2, ,367700* 13,26300* 2 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,57580 Zá vě r: Tyto charakteristiky identifikovaly ná sledující vlivné body 1 a ZÁ VĚR Všechny 3 kategorie identifikovaly vlivné body shodně. Za vyboč ující byl stanoven bod 1. Vyboč ující body jsou velice problematické při analýzá ch, proto je žá doucí jejich odstranění ze zá kladního souboru hodnot. Za extré m byl stanoven bod 6, který ovšem není problematický při analýzá ch a ze zá kladního souboru ho nemusíme odstraň ovat. 2. Eliminace vybočujících bodů Při eliminaci bodů zá kladního souboru sledujeme 3 statistické charakteristiky: Strana 22

23 Akaikeho informační kriterium, AIC model s nejnižší hodnotou kriteria je nejoptimá lně jší. Pokud je kriterium zá porné, tak je optimá lní model se zá porně jší hodnotou. Střední kvadratická chyba predikce, MEP využívá predikce z odhadu, při jehož konstrukci je informace o i-té m bodu vypuštěna. Optimá lní je model s nejnižší hodnotou MEP. Predikovaný koeficient determinace, R p 2 vzniká záměnou MEP za RSC při výpoč tu koeficientu determinace. Optimá lní je model s nejvyšší hodnotou tohoto koeficientu. Pokud při eliminaci vyboč ujícího bodu dojde k zlepšení hodnot těchto statistik, je příslušná eliminace vhodná. Po eliminaci bodu 1 získá me ná sledující statistické charakteristiky (v zá vorce jsou uvedeny hodnoty statistik před eliminací bodu): Predikovaný koeficient determinace, R 2 p : 0,82451 (0,76658) Střední kvadratická chyba predikce, MEP: 0,41846 (1,036) Akaikeho informační kriterium, AIC: -8,0443 (-1,4155) Po odstraně ní vyboč ujícího bodu 1, došlo ke zvýšení predibované ho koeficientu determinace a ke snížení střední kvadratické chyby predikce a Akaikeho informač ního krité ria. Bod 1 bude eliminová n. 3. Kalibrace Pomocí regresní diagnostiky bylo stanoveno, že bod 1 [2; 6,57] nebude zařazen do hodnocení. Kalibrač ní nelineá rní model bude sestrojen z ná sledujících hodnot: č as [min]: koncentrace glukó zy [mmol/l]: 5 5, , , , , , ,94 Daty lze proložit kvadratickou křivku, jedná se tedy o nelineá rní kalibraci. Kvalitou proložené ho kalibrač ního grafu je mimo grafickou analýzu ještě statistická analýza reziduí a analýza derivací a integrá lů. Parametry kalibrace: Koeficienty rovnice: f[i]*x 2 + g[i]*x + h[i] k[i] f[i] g[i] h[i] 60 0, , ,5835 pro k[i-1] < x k[i] Strana 23

24 Analýza reziduí: Bod Měřená Predikovaná Absolutní Relativní i hodnota hodnota reziduum reziduum 1 5,00 4,881-0, , ,25 4,253 0, , ,51 3,698 0, , ,45 2,473 0, , ,14 2,025-0, , ,92 1,870-0, , ,94 2,009 0, ,4334 Reziduá lní součet čtverců, RSC: 0, Průměr absolutních hodnot reziduí, Me: 0, Průměr relativních hodnot reziduí, Mer: 2,905 Odhad reziduá lního rozptylu, s 2 (e): 0, Odhad směrodatné odchylky reziduí, s(e): 0, Analýza derivací a integrá lů : Bod Predikovaná První Druhá Integrá l i hodnota derivace derivace 1 4,881-0, , ,00 2 4,253-0, , ,81 3 3,698-0, , ,65 4 2,473-0, , ,11 5 2,025-0, , ,36 6 1,870-0, , ,59 7 2,009-0, , ,74 Přesnost kalibrace je dá le vyjá dřena hodnotami: Kritická úroveň také zvaná slepá pokus, představuje horní mez 95 % intervalu spolehlivosti predikce signá lu pro hodnotu x = 0. Nad touto hodnotou lze signá l odlišovat od šumu. Strana 24

25 Limita detekce odpovídá hodnotě x, pro kterou je dolní mez 95 % intervalu spolehlivosti predikce signá lu rovna kritické úrovni. Kalibrač ní meze: Kalibrační úroveň: y c = 5, x c = 103,1941 Limita detekce: y d = 6, x d = -6, Pomocí sestrojené ho kalibrač ního modelu určíme č asy, kdy by se hodnota glyké mie snížila na hodnotu 4, 3 a 2,5 mmol/l. Kalibrač ní tabulka: Měřená Inverzní Konfidenč ní interval hodnota odhad dolní mez horní mez 4,0 12,20 13,88 10,44 3,0 22,54 69,25 20,19 2,5 70,98 62,80 87,90 4. Zá věr Pomocí nelineá rní kalibrace byly zjištěny č asy, kdy glyké mie nabývá hodnot 4, 3 a 2,5 mmol/l. Glyké mie potkana byla měřena v 8 č asových intervalech. Metodou regresní diagnostiky byl stanoven jeden vyboč ující bod o souřadnicích [2; 6,57], který ovlivň oval statistické analýzy a proto byl ze souboru zá kladních hodnot eliminová n. Po sestrojení kalibrač ního modelu (kvadratická křivka) byly softwarem ADSTAT vypoč teny bodové odhady č asů a příslušné intervalové odhady, u kterých můžeme s 95 % jistotou tvrdit, že nezná má hodnota leží prá vě v nich. Bodové odhady jsou ná sledující: Glyké mie [mmol/l] Bodový odhad č asu [min] 4,0 12,20 3,0 22,54 2,5 70,98 Intervalové odhady jsou ná sledující Glyké mie [mmol/l] Intervalový odhad č asu [min] 4,0 10,44 13,88 3,0 6,93 20,19 2,5 6,28 87,89 Literatura: 1. M. Meloun, J. Militký: Statistické zpracová ní experimentá lních dat. Plus s.r.o. Praha, 1995, str M. Meloun, J. Militký: Statistické zpracová ní experimentá lních dat. Plus s.r.o. Praha, 1995, str Strana 25

26 Příklad 3. Rozlišení mezi lineá rní a nelineá rní kalibrací Zadá ní: Potkanovi byla za standardních podmínek 6x podá vá na substance o rů zných koncentracích úč inné lá tky. 24 hodin po podá ní substance byla měřena koncentrace úč inné látky v plazmě potkana. Urč ete jaká byla koncentrace úč inné látky v substancích, jestliže 24 hodin po podá ní substancí (při zachová ní standardních podmínek) byla změřena koncentrace úč inné lá tky v plazmě potkana 0,353; 0,546 a 0,781 ng/ml. Data: koncentrace úč inné lá tky koncentrace úč inné lá tky v substanci [µg/ml] v plazmě potkana [ng/ml] 59 0, , , , , ,067 Program: ADSTAT 1.25, moduly: 1. Lineá rní regrese, program Regresní diagnostika, metoda nejmenších č tverců 2. Kalibrace Řešení a obrá zky: 1. Kritika dat Při kritice dat se sleduje se především výskyt vlivných bodů, které jsou zdrojem řady problé mů (např. zkreslení odhadů, rů st rozptylů ). Podle výskytu dělíme vlivné body na vyboč ující body (vyskytují se na ose y a liší se od ostatních) a extré my (ty se liší hodnotami na ose x). Mohou se vyskytnout body, které jsou zároveň vyboč ujícími i extré my. Při kritice dat používá me jednak grafické diagnostiky, které podá vají nejpřesně jší výsledky. Dá le používá me analýzu statistických reziduí a diagoná lních prvků H ii projekč ní matice a ostatní charakteristiky GRAFICKÉ DIAGNOSTIKY. Grafické diagnostiky lze rozdělit do několik skupin: b) Grafy vlivných bodů tyto grafy kombinují různé typy reziduí s prvky projekční matice H. Strana 26

27 Graf peredikovaný ch reziduí. Na osu x se vynáší klasická rezidua a na osu y predikovaná rezidua. Vyboč ující body leží na přímce y = x, jsou však dostateč ně vzdá leny od ostatních bodů a extré my leží mimo tuto přímku. Graf identifikuje 2 extré my (4,6) a jeden vyboč ující bod (5) Williamsův graf. Na osu x se vynáší přímo prvky projekč ní matice H a na osu y Jeckknife rezidua. V grafu jsou zakresleny mezní linie pro vyboč ující body i pro extré my. Graf identifikuje jako vyboč ující bod 4. Strana 27

28 Pregibonů graf. Na osu x se vynáší přímo prvky projekč ní matice H na osu y č tverce normovaných rezidí. Dvě hranič ní přímky rozlišují pouze body silně vlivné a středně vlivné, ale nerozliší zda se jedná o vyboč ující body nebo extré my. Grafu neidentifikuje žá dné vlivné body. McCulloh-Meeterův graf. Na osu x se vynáší přirozený logaritmus z výrazu [H ii /m(1-h ii )] a na osu y logaritmus č tverce standardizovaných reziduí. Vyboč ující body a extré my jsou v tomto případě rozlišeny liniemi v grafu. Graf identifikuje 1 vyboč ující bod (4) a 3 podezřelé vyboč ující body a extré my (2,3,6). Strana 28

29 L-R graf. Na osu x se vynáší č tverec normovaných reziduí a na osu y prvky projekč ní matice. Všechny body leží pod přeponou pravoúhlé ho trojúhelníka. Vyboč ující body leží v horní části u přepony. Graf identifikuje jako extré m bod 6 a vyboč ující bod i extré m (4). b) indexové grafy upozorň ují pouze na podezřelé body. Andrewsův graf. Graf identifikuje 2 podezřelé body (4,6). Strana 29

30 Graf normovaný ch reziduí. Na osu x se vynáší pořadový index a na osu y normovaná rezidua. Graf identifikuje jako podezřelý bod 4. Projekce H ii. Na osu x se vynáší pořadový index a na osu y prvky projekč ní matice H ii. Graf identifikuje jeden podezřelý bod 6. Strana 30

31 c) rankitové grafy ukazují vedle normality rozdělení dotyč ných reziduí i na vlivné body. Graf normovaný ch reziduí. Na osu x se vynáší kvantily normované ho normá lního rozdělení u p pro P i =i/(n+1) a na osu y pořadové statistiky normovaných reziduí (pořadové statistiky = vzestupně setřídě né hodnoty reziduí). Graf identifikuje jako vyboč ující bod 4. Andrewsův graf. Graf identifikuje 2 vyboč ující body (4,6). Strana 31

32 Graf predikovaný ch reziduí. Na osu x se vynáší kvantily normované ho normá lního rozdělení up pro Pi=i/(n+1) a na osu y pořadové statistiky predikovaných reziduí. Graf identifikuje 2 vyboč ující body (4,6). Graf Jackknife reziduí. Na osu x se vynáší kvantily normované ho normá lního rozdělení up pro Pi=i/(n+1) a na osu y pořadové statistiky Jeckknife reziduí. Graf identifikuje jako vyboč ující bod 4. Strana 32

33 Zá věr: Grafické diagnostiky poskytly charakteristiku vlivných bodů. Za vyboč ující bod, který ovlivň uje analýzu, lze považovat jednoznač ně bod 4 a za extré m, který analýzu neovlivň uje, lze považovat bod STATISTICKÁ ANALÝZA REZIDUÍ. Protože klasická rezidua u lineá rních regresních modelů jsou korelovaná, s nekonstantním rozptylem, jeví se normá lně jší a nemusí indikovat silně odlehlé body, používají se pro analýzu další druhy reziduí: Normovaná rezidua vypoč ítají se jako podíl klasických reziduí a smě rodatné odchylky. Je-li normované reziduum větší jak 3, značí to vlivný bod. Standardizovaná rezidua - vypoč ítají se jako podíl klasických reziduí a smě rodatné odchylky. Indikují heteroskedasticitu. Jackknife rezidua jsou běžně používá na k identifikaci vyboč ujících bodů, v případě extré mů nemusí být také spolehlivé. Predikovaná rezidua slouží k identifikaci vyboč ujících bodů Rekurzivní rezidua jediná nekorelovaná rezidua. Umožň ují identifikovat nestabilitu modelu např. v čase. Často se používají při testech normality nebo stability regresních koeficientů. Slouží k detekci autokorelace. Ani jediné reziduum neidentifikuje extré my, k tomu slouží diagoná lní prvky projekční matice H ii. Indikace vlivných bodů (hvězdič ka indikuje vlivné body): Bod Standardizované Jackknife Predikované Diagoná lní prvky i reziduum reziduum reziduum H ii matice 1-0, , , , , , , , , , , , , ,53140* 0, , , , , , , , , ,84760* Zá věr: Jackniffe rezidua urč ují, které body jsou vyboč ující. V našem případě identifikovaly za vyboč ující bod 4. Diagoná lní prvky H ii projekč ní matice identifikovaly za extré m bod OSTATNÍCHARAKTERISTIKY VLIVNÝCH BODŮ Software ADSTAT umožň uje ještě charakterizovat vlivné body pomocí dalších parametrů : Cookova vzdá lenost D[i] je nejzná mě jší skalá rní míra. Vyjadřuje posun odhadů vynechá ním i-té ho bodu. Je-li vzdá lenost větší jak 1, posun přesahuje 50%ní konfidenč ní oblast a daný bod je vlivný. Atkinsonova vzdá lenost A[i] opět se jedná o skalá rní míru. Je zde zvýrazněna citlivost regrese na extré my. Strana 33

34 Vliv na predikci DF[i] charakterizuje vliv jednotlivých bodů na predikci. Orientač ně platí, že pokud je hodnota DF větší jak dvojná sobek odmocniny z podílu poč tu parametrů a poč tu bodů, považuje se bod za vlivný. Věrohodnostní vzdá lenost LD existují 3 varianty vě rohodnostní vzdá lenosti lišící se, zda vyšetřují vliv i-té ho bodu na odhady parametrů (LD(b)[i]), rozptyl chyb (LD(δ 2 )[i]) nebo kombinaci obojího (LD(b,δ 2 )[i]). Indikace vlivných bodů (hvězdič ka indikuje vlivné body): Bod Zobecněné diagon. Cookova Atkinsonova Vliv na predikci i prvky H ii matice vzdá lenost vzdá lenost 1 0, , , , , , , , , , , , , ,54230* 2,89650* 2,04820* 5 0, , , , , ,74480* 1,11540* -2,91000* Vě rohodnostní vzdá lenosti Bod i LD(b)[i] LD(d 2 )[i] LD(b,d 2 )[i] 1 0, , , , , , , , , , , * 18,02800* 5 0, , , ,33090* 0, ,28200* Zá vě r: Tyto charakteristiky identifikovaly ná sledující vlivné body 4 a ZÁ VĚR Všechny 3 kategorie identifikovaly vlivné body shodně. Za vyboč ující byl stanoven bod 4. Vyboč ující body jsou velice problematické při analýzá ch, proto je žá doucí jejich odstranění ze souboru hodnot. V dalším postupu provedeme zpřesně ní modelu eliminací tohoto bodu. Budeme sledovat, zda se změ ní statistické charakteristiky. Pokud se změní k lepšímu, je možné bod odstranit, jinak je lepší bod 4 v souboru zá kladních dat ponechat, protože soubor obsahuje malý poč et dat. Za extré m byl stanoven bod 6, který ovšem není problematický při analýzá ch a ze zá kladního souboru ho nemusíme odstraň ovat. 2. Eliminace vybočujících bodů Při eliminaci bodů zá kladního souboru sledujeme 3 statistické charakteristiky: Akaikeho informační kriterium, AIC model s nejnižší hodnotou kriteria je nejoptimá lně jší. Pokud je kriterium zá porné, tak je optimá lní model se zá porně jší hodnotou. Strana 34

35 Střední kvadratická chyba predikce, MEP využívá predikce z odhadu, při jehož konstrukci je informace o i-té m bodu vypuštěna. Optimá lní je model s nejnižší hodnotou MEP. Predikovaný koeficient determinace, R p 2 vzniká záměnou MEP za RSC při výpoč tu koeficientu determinace. Optimá lní je model s nejvyšší hodnotou tohoto koeficientu. Pokud při eliminaci vyboč ujícího bodu dojde k zlepšení hodnot těchto statistik, je příslušná eliminace vhodná. Po eliminaci bodu 4 získá me ná sledující statistické charakteristiky (v zá vorce jsou uvedeny hodnoty statistik před eliminací bodu): Predikovaný koeficient determinace, R 2 p : 0,99775 (0,99440) Střední kvadratická chyba predikce, MEP: 0, (0, ) Akaikeho informační kriterium, AIC: -41,792 (-44,397) Po odstraně ní vyboč ujícího bodu 4, došlo ke zvýšení predibované ho koeficientu determinace a ke snížení střední kvadratické chyby predikce. Akaikeho informač ní krité rium se zvýšilo. Přesto bude bod 4 eliminová n. 3. Kalibrace Pomocí regresní diagnostiky bylo stanoveno, že bod 4 [204; 0,762] nebude zařazen do hodnocení. Kalibrač ní model bude sestrojen z ná sledujících hodnot: koncentrace [µg/ml]: koncentrace [ng/ml] 59 0, , , , ,067 Vhodnost použité ho modelu budeme posuzovat jednak pomocí grafické analýzy a jednak pomocí třech parametrů - prů měru relativních hodnot reziduí (Mer), odhadu směrodatné odchylky reziduí (s(e)) a limity detekce (xd). Pro optimá lní model nabývají parametry minimá lních hodnot URČENÍKALIBRAČNÍHO MODELU Urč ení kalibrač ního modelu pomocí parametrů Model Odhad směrodatné Prů mě r relativních Limita detekce odchylky reziduí (s(e)) hodnot reziduí (Mer) Přímka 0, ,236 24,41 Kvadratický spline 0, ,612 23,41 0 uzlů Kvadratický spline 1 uzel 0, ,026 6,74 Kvadratický spline Příliš mnoho uzlů statistická analýza vynechá na 2 uzly Strana 35

36 Zá věr: Minimá lní hodnota smě rodatné odchylky reziduí, prů mě ru relativních hodnot reziduí i limity detekce je pro model kvadratický spline s 1 uzlem Urč ení kalibrač ního modelu pomocí grafické diagnostiky Kalibrač ní model - přímka Kalibrač ní model kvadratický spline (0 uzlů ) Strana 36

37 Kalibrač ní model kvadratický spline (1 uzel) Kalibrač ní model kvadratický spline (2 uzly ) Zá věr: Optimá lním proložením bodů je kvadratický spline s 1 uzlem Zá vě r Pomocí parametrů prů mě ru relativních hodnot reziduí, odhadu smě rodatné odchylky reziduí, limity detekce a pomocí grafických diagnostik byl jako optimá lní model stanoven kvadratický spline s 1 uzlem. Strana 37

38 3.2. CHARAKTERISTIKY KALIBRAČNÍHO MODELU Parametry kalibrace: Koeficienty rovnice: f[i]*x 2 + g[i]*x + h[i] k[i] f[i] g[i] h[i] 185-3, , , , , ,09826 pro k[i-1] < x k[i] Analýza reziduí: Bod Měřená Predikovaná Absolutní Relativní i hodnota hodnota reziduum reziduum 1 0,228 0,22794, -5, , ,450 0, , , ,632 0, , , ,880 0, , , ,067 1, , , Reziduá lní součet čtverců, RSC: 1, Průměr absolutních hodnot reziduí, Me: 1, Průměr relativních hodnot reziduí, Mer: 0,026 Odhad reziduá lního rozptylu, s 2 (e): 1, Odhad směrodatné odchylky reziduí, s(e): 3, Analýza derivací a integrá lů : Bod Predikovaná První Druhá Integrá l i hodnota derivace derivace 1 0,22794, 0, , ,0 2 0, , , , , , , , , , , ,46 5 1, , , ,9 Přesnost kalibrace je dá le vyjá dřena hodnotami: Kritická úroveň také zvaná slepá pokus, představuje horní mez 95 % intervalu spolehlivosti predikce signá lu pro hodnotu x = 0. Nad touto hodnotou lze signá l odlišovat od šumu. Limita detekce odpovídá hodnotě x, pro kterou je dolní mez 95 % intervalu spolehlivosti predikce signá lu rovna kritické úrovni. Kalibrač ní meze: Kalibrační úroveň: y c = 0, x c = 3,55 Limita detekce: y d = 0, x d = 6,74 Strana 38

39 3.3. BODOVÉ A INTERVALOVÉ ODAHADY Pomocí sestrojené ho kalibrač ního modelu určíme koncentrace úč inné látky v substancích, jestliže zná me koncentraci úč inné látky v plazmě potkana po 24 hodiná ch standardního podá ní substance. Kalibrač ní tabulka: Měřená Inverzní Konfidenč ní interval hodnota odhad dolní mez horní mez 0,353 92,03 91,13 92,96 0, ,84 145,72 147,95 0, ,51 219,11 221,93 4. Zá věr Pomocí nelineá rní kalibrace byly zjiště ny koncentrace úč inné lá tky v substancích. Byla měřena koncentrace úč inné látky v plazmě potkana po podá ní substance s rů znou koncentrací úč inné látky. Experiment byl 6x opaková n za dodržová ní standardních podmínek. Získané hodnoty byly podrobeny regresní diagnostice, která označ ila bod 5 o souřadnicích [204; 0,762] jako vyboč ující. Tento bod tedy nebyl zařazen do kalibrač ního modelu. Pomocí grafických diagnostik a analýzy třech parametrů (prů mě ru relativních hodnot reziduí, odhadu smě rodatné odchylky reziduí a limity detekce) byl nalezen optimá lní kalibrač ní model. Po sestrojení kalibrač ního modelu (kvadratický spline s 1 uzlem) byly softwarem ADSTAT vypoč teny bodové odhady koncentrace úč inné lá tky v substancích a příslušné intervalové odhady, u kterých mů žeme s 95 % jistotou tvrdit, že nezná má hodnota leží prá vě v nich. Bodové odhady jsou ná sledující: Koncentrace v plazmě [ng/ml]: Bodový odhad koncentrace v substanci [µ/ml]: 0,353 92,03 0, ,84 0, ,51 Intervalové odhady jsou ná sledující Koncentrace v plazmě [ng/ml]: Intervalový odhad koncentrace v substanci [µ/ml]: 0,353 91,13 92,94 0, ,72 147,95 0, ,11 221,93 Literatura: 1. M. Meloun, J. Militký: Statistické zpracová ní experimentá lních dat. Plus s.r.o. Praha, 1995, str M. Meloun, J. Militký: Statistické zpracová ní experimentá lních dat. Plus s.r.o. Praha, 1995, str Strana 39

40 Strana 40

Kalibrace a limity její přesnosti

Kalibrace a limity její přesnosti SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Kalibrace a limity její přesnosti 005/006 Ing. Petr Eliáš 1. LINEÁRNÍ KALIBRACE 1.1 Zadání Povrchově upravená suspenze TiO je protiproudně promývána v kaskádě Dorrových usazováků. Nejvíce

Více

Stanovení manganu a míry přesnosti kalibrace ( Lineární kalibrace )

Stanovení manganu a míry přesnosti kalibrace ( Lineární kalibrace ) Příklad č. 1 Stanovení manganu a míry přesnosti kalibrace ( Lineární kalibrace ) Zadání : Stanovení manganu ve vodách se provádí oxidací jodistanem v kyselém prostředí až na manganistan. (1) Sestrojte

Více

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie Nám. Čs. Legií 565, Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie Nám. Čs. Legií 565, Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie Nám. Čs. Legií 565, 532 10 Pardubice 10. licenční studium chemometrie STATISTICKÉ ZPRACOVÁNÍ DAT Semestrální práce KALIBRACE

Více

Kalibrace a limity její přesnosti

Kalibrace a limity její přesnosti Univerzita Pardubice Fakulta chemicko technologická Katedra analytické chemie Licenční studium chemometrie Statistické zpracování dat Kalibrace a limity její přesnosti Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

Více

SEMESTRÁ LNÍ PRÁ CE. Licenč ní studium STATISTICKÉZPRACOVÁ NÍ DAT PŘ I KONTROLE A Ř ÍZENÍ JAKOSTI

SEMESTRÁ LNÍ PRÁ CE. Licenč ní studium STATISTICKÉZPRACOVÁ NÍ DAT PŘ I KONTROLE A Ř ÍZENÍ JAKOSTI SEMESTRÁ LNÍ PRÁ CE Licenč ní studium STATISTICKÉZPRACOVÁ NÍ DAT PŘ I KONTROLE A Ř ÍZENÍ JAKOSTI Předmě t ANOVA A ZÁ KON PROPAGACE CHYB U JEDNOROZMĚ RNÝ CH DAT Ú stav experimentá lní biofarmacie, Hradec

Více

UNIVERZITA PARDUBICE

UNIVERZITA PARDUBICE UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko technologická Katedra analytické chemie Licenční studium chemometrie na téma Kalibrace a limity její přesnosti Vedoucí licenčního studia Prof. RNDr. Milan Meloun,

Více

Úloha 1: Lineární kalibrace

Úloha 1: Lineární kalibrace Úloha 1: Lineární kalibrace U pacientů s podezřením na rakovinu prostaty byl metodou GC/MS měřen obsah sarkosinu v moči. Pro kvantitativní stanovení bylo nutné změřit řadu kalibračních roztoků o různé

Více

Semestrální práce. 2. semestr

Semestrální práce. 2. semestr Licenční studium č. 89002 Semestrální práce 2. semestr Tvorba lineárních regresních modelů při analýze dat Příklad 1 Porovnání dvou regresních přímek u jednoduchého lineárního regresního modelu. Počet

Více

Semestrální práce. 2. semestr

Semestrální práce. 2. semestr Licenční studium č. 89002 Semestrální práce 2. semestr PŘEDMĚT 2.2 KALIBRACE A LIMITY JEJÍ PŘESNOSTI Příklad 1 Lineární kalibrace Příklad 2 Nelineární kalibrace Příklad 3 Rozlišení mezi lineární a nelineární

Více

KALIBRACE A LIMITY JEJÍ PŘESNOSTI. Semestrální práce UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie

KALIBRACE A LIMITY JEJÍ PŘESNOSTI. Semestrální práce UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie KALIBRACE A LIMITY JEJÍ PŘESNOSTI Semestrální práce Licenční studium Galileo Interaktivní statistická analýza dat Brno 2016

Více

Fakulta chemicko technologická Katedra analytické chemie licenční studium Management systému jakosti Kalibrace a limity její přesnosti

Fakulta chemicko technologická Katedra analytické chemie licenční studium Management systému jakosti Kalibrace a limity její přesnosti Fakulta chemicko technologická Katedra analytické chemie licenční studium Management systému jakosti Kalibrace a limity její přesnosti Autor: Přednášející: Prof. RNDr. Milan Meloun, DrS 1. VÝPOČET OBSAHU

Více

Kalibrace a limity její přesnosti

Kalibrace a limity její přesnosti Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie Kalibrace a limity její přesnosti Semestrální práce Licenční studium GALILEO Interaktivní statistická analýza dat Brno, 2015

Více

Závislost obsahu lipoproteinu v krevním séru na třech faktorech ( Lineární regresní modely )

Závislost obsahu lipoproteinu v krevním séru na třech faktorech ( Lineární regresní modely ) Úloha M608 Závislost obsahu lipoproteinu v krevním séru na třech faktorech ( Lineární regresní modely ) Zadání : Při kvantitativní analýze lidského krevního séra ovlivňují hodnotu obsahu vysokohustotního

Více

Kalibrace a limity její přesnosti

Kalibrace a limity její přesnosti Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie Licenční studium GALILEO a limity její přesnosti Seminární práce Monika Vejpustková leden 2016 OBSAH Úloha 1. Lineární kalibrace...

Více

UNIVERZITA PARDUBICE

UNIVERZITA PARDUBICE UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie Vedoucí studia a odborný garant: Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc. Vyučující: Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc. Autor práce: ANDRII

Více

Univerzita Pardubice SEMESTRÁLNÍ PRÁCE. Tvorba lineárních regresních modelů. 2015/2016 RNDr. Mgr. Leona Svobodová, Ph.D.

Univerzita Pardubice SEMESTRÁLNÍ PRÁCE. Tvorba lineárních regresních modelů. 2015/2016 RNDr. Mgr. Leona Svobodová, Ph.D. Univerzita Pardubice SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Tvorba lineárních regresních modelů 2015/2016 RNDr. Mgr. Leona Svobodová, Ph.D. Úloha 1 Porovnání regresních přímek u jednoduchého lineárního regresního modelu Porovnání

Více

Příloha č. 1 Grafy a protokoly výstupy z adstatu

Příloha č. 1 Grafy a protokoly výstupy z adstatu 1 Příklad 3. Stanovení Si metodou OES Byly porovnávány naměřené hodnoty Si na automatickém analyzátoru OES s atestovanými hodnotami. Na základě testování statistické významnosti regresních parametrů (úseku

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Regrese Závislostproměnných funkční y= f(x) regresní y= f(x)

Více

Tabulka č. 1 95%ní intervaly Úsek Směrnice model L1 L2 L1 L2 Leco1-0, , , ,15618 OES -0, , , ,21271

Tabulka č. 1 95%ní intervaly Úsek Směrnice model L1 L2 L1 L2 Leco1-0, , , ,15618 OES -0, , , ,21271 1 Příklad 1. Porovnání dvou regresních přímek Při výrobě automatových ocelí dané jakosti byla porovnávána závislost obsahu uhlíku v posledním zkušebním vzorku (odebraném z mezipánve na ZPO a analyzovaném

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Kalibrace a limity její přesnosti Precheza a.s. Přerov 2005 Ing. Miroslav Štrajt 1. Zadání Úloha 1. Lineární kalibrace: u přímkové

Více

2.2 Kalibrace a limity její p esnosti

2.2 Kalibrace a limity její p esnosti UNIVERZITA PARDUBICE Òkolní rok 000/001 Fakulta chemicko-technologická, Katedra analytické chemie LICEN NÍ STUDIUM STATISTICKÉ ZPRACOVÁNÍ DAT PÌI MANAGEMENTU JAKOSTI P EDM T:. Kalibrace a limity její p

Více

Semestrální práce. 2. semestr

Semestrální práce. 2. semestr Licenční studium č. 89002 Semestrální práce 2. semestr PŘEDMĚT 2.1 TVORBA LINEÁRNÍCH REGRESNÍCH MODELŮ PŘI ANALÝZE DAT Příklad 4 Vícerozměrný lineární regresní model 2/24 V Ústí nad Orlicí dne: 20.8.2000

Více

TVORBA LINEÁRNÍCH REGRESNÍCH MODELŮ PŘI ANALÝZE DAT. Semestrální práce UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie

TVORBA LINEÁRNÍCH REGRESNÍCH MODELŮ PŘI ANALÝZE DAT. Semestrální práce UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie TVORBA LINEÁRNÍCH REGRESNÍCH MODELŮ PŘI ANALÝZE DAT Semestrální práce Licenční studium Galileo Interaktivní statistická analýza

Více

KALIBRACE A LIMITY JEJÍ PŘESNOSTI 2015

KALIBRACE A LIMITY JEJÍ PŘESNOSTI 2015 UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie Nám. Čs. Legií 565, 532 10 Pardubice 15. licenční studium INTERAKTIVNÍ STATISTICKÁ ANALÝZA DAT Semestrální práce KALIBRACE

Více

http: //meloun.upce.cz,

http: //meloun.upce.cz, Porovnání rozlišovací schopnosti regresní analýzy spekter a spolehlivosti Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc. Katedra analytické chemie, Chemickotechnologická fakulta, Univerzita Pardubice, nám. s. Legií 565,

Více

UNIVERZITA PARDUBICE

UNIVERZITA PARDUBICE UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko technologická Katedra analytické chemie Licenční studium chemometrie na téma Tvorba nelineárních regresních modelů v analýze dat Vedoucí licenčního studia Prof. RNDr.

Více

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA Definice lineárního normálního regresního modelu Lineární normální regresní model Y Xβ ε Předpoklady: Matice X X n,k je matice realizací. Předpoklad: n > k, h(x) k - tj. matice

Více

Tvorba nelineárních regresních

Tvorba nelineárních regresních Univerzita Pardubice Fakulta chemicko technologická Katedra analytické chemie Licenční studium chemometrie Statistické zpracování dat Tvorba nelineárních regresních modelů v analýze dat Zdravotní ústav

Více

Tvorba lineárních regresních modelů při analýze dat

Tvorba lineárních regresních modelů při analýze dat Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie Licenční studium GALILEO Tvorba lineárních regresních modelů při analýze dat Seminární práce Monika Vejpustková leden 2016

Více

Tvorba lineárních regresních modelů

Tvorba lineárních regresních modelů Univerzita Pardubice Fakulta chemicko technologická Katedra analytické chemie Licenční studium chemometrie Statistické zpracování dat Tvorba lineárních regresních modelů při analýze dat Zdravotní ústav

Více

Tvorba modelu sorpce a desorpce 85 Sr na krystalických horninách za dynamických podmínek metodou nelineární regrese

Tvorba modelu sorpce a desorpce 85 Sr na krystalických horninách za dynamických podmínek metodou nelineární regrese Tvorba modelu sorpce a desorpce 85 Sr na krystalických horninách za dynamických podmínek metodou nelineární regrese Závěrečná práce 12. licenčního studia Pythagoras Fakulta chemicko-technologická, katedra

Více

Univerzita Pardubice Fakulta chemicko technologická Katedra analytické chemie Licenční studium Management systému jakosti

Univerzita Pardubice Fakulta chemicko technologická Katedra analytické chemie Licenční studium Management systému jakosti Univerzita Pardubice Fakulta chemicko technologická Katedra analytické chemie Licenční studium Management systému jakosti 3.3 v analýze dat Autor práce: Přednášející: Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc Pro

Více

Univerzita Pardubice

Univerzita Pardubice Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie Semestrální práce 2000 2.2 - Kalibrace a limity její přesnosti Přednášející: Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc. Vypracoval: Ing.

Více

SEMESTRÁ LNÍ PRÁ CE. Licenč ní studium STATISTICKÉZPRACOVÁ NÍ DAT PŘ I KONTROLE A Ř ÍZENÍ JAKOSTI

SEMESTRÁ LNÍ PRÁ CE. Licenč ní studium STATISTICKÉZPRACOVÁ NÍ DAT PŘ I KONTROLE A Ř ÍZENÍ JAKOSTI SEMESTRÁ LNÍ PRÁ CE Licenč ní studium STATISTICKÉZPRACOVÁ NÍ DAT PŘ I KONTROLE A Ř ÍZENÍ JAKOSTI Předmě t STATISTICKÁ ANALÝ ZA JEDNOROZMĚ RNÝ CH DAT (ADSTAT) Ú stav experimentá lní biofarmacie, Hradec

Více

6. Lineární regresní modely

6. Lineární regresní modely 6. Lineární regresní modely 6.1 Jednoduchá regrese a validace 6.2 Testy hypotéz v lineární regresi 6.3 Kritika dat v regresním tripletu 6.4 Multikolinearita a polynomy 6.5 Kritika modelu v regresním tripletu

Více

Tvorba nelineárních regresních modelů v analýze dat

Tvorba nelineárních regresních modelů v analýze dat Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická, Katedra analytické chemie Licenční studium GALILEO Interaktivní statistická analýza dat Semestrální práce z předmětu Tvorba nelineárních regresních

Více

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA Definice lineárního normálního regresního modelu Lineární normální regresní model Y β ε Matice n,k je matice realizací. Předpoklad: n > k, h() k - tj. matice je plné hodnosti

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. 4.4 Aproximace křivek a vyhlazování křivek

UNIVERZITA PARDUBICE. 4.4 Aproximace křivek a vyhlazování křivek UNIVERZITA PARDUBICE Licenční Studium Archimedes Statistické zpracování dat a informatika 4.4 Aproximace křivek a vyhlazování křivek Mgr. Jana Kubátová Endokrinologický ústav V Praze, leden 2012 Obsah

Více

Semestrální práce. 3.3 Tvorba nelineárních regresních modelů v analýze dat

Semestrální práce. 3.3 Tvorba nelineárních regresních modelů v analýze dat Semestrální práce 1 3.3 Tvorba nelineárních regresních modelů v analýze dat Ing. Ján Lengyel, CSc. Centrální analytická laboratoř Ústav jaderného výzkumu Řež, a. s. Husinec Řež 130 250 68 Řež V Řeži, únor

Více

Licenční studium Galileo: Statistické zpracování dat. Tvorba lineárních regresních modelů při analýze dat. Semestrální práce

Licenční studium Galileo: Statistické zpracování dat. Tvorba lineárních regresních modelů při analýze dat. Semestrální práce Licenční studium Galileo: Statistické zpracování dat Tvorba lineárních regresních modelů při analýze dat Semestrální práce Lenka Husáková Pardubice 2016 Obsah 1 Porovnání dvou regresních přímek u jednoduchého

Více

Univerzita Pardubice SEMESTRÁLNÍ PRÁCE. Tvorba nelineárních regresních modelů v analýze dat. 2015/2016 RNDr. Mgr. Leona Svobodová, Ph.D.

Univerzita Pardubice SEMESTRÁLNÍ PRÁCE. Tvorba nelineárních regresních modelů v analýze dat. 2015/2016 RNDr. Mgr. Leona Svobodová, Ph.D. Univerzita Pardubice SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Tvorba nelineárních regresních modelů v analýze dat 2015/2016 RNDr. Mgr. Leona Svobodová, Ph.D. Úloha Nalezení vhodného modelu pro popis reakce TaqMan real-time PCR

Více

12. licenční studium Statistické zpracování dat při managementu jakosti. Lenka Hromádková

12. licenční studium Statistické zpracování dat při managementu jakosti. Lenka Hromádková 12. licenční studium Statistické zpracování dat při managementu jakosti Lenka Hromádková Desinfekční přípravky slouží k zneškodňování mikroorganismů (MO) vyvolávající onemocnění člověka nebo zvířat Druhy

Více

Úloha 1. Napište matici pro případ lineárního regresního spline vyjádřeného přes useknuté

Úloha 1. Napište matici pro případ lineárního regresního spline vyjádřeného přes useknuté Úloha 1. Napište matici pro případ lineárního regresního spline vyjádřeného přes useknuté polynomy pro případ dvou uzlových bodů ξ 1 = 1 a ξ 2 = 4. Experimentální body jsou x = [0.2 0.4 0.6 1.5 2.0 3.0

Více

Univerzita Pardubice Chemicko-technologická fakulta Katedra analytické chemie

Univerzita Pardubice Chemicko-technologická fakulta Katedra analytické chemie Univerzita Pardubice Chemicko-technologická fakulta Katedra analytické chemie 12. licenční studium PYTHAGORAS Statistické zpracování dat 3.3 Tvorba nelineárních regresních modelů v analýze dat Semestrální

Více

Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie

Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie Semestrální práce Licenční studium Galileo Předmět Nelineární regrese Jiří Danihlík Olomouc, 2016 Obsah... 1 Hledání vhodného

Více

Univerzita Pardubice

Univerzita Pardubice Univerzita Pardubice 8. licenční studium chemometrie Statistické zpracování dat při managementu jakosti Semestrální práce Lineární regrese Ing. Jan Balcárek, Ph.D. vedoucí Centrálních laboratoří Precheza

Více

Fakulta chemicko technologická Katedra analytické chemie

Fakulta chemicko technologická Katedra analytické chemie Fakulta chemicko technologická Katedra analytické chemie Licenční studium statistické zpracování dat Tvorba lineárních a kalibračních modelů při analýze dat Pavel Valášek Školní rok 2001 02 OBSAH 1 POROVNÁNÍ

Více

6. Lineární regresní modely

6. Lineární regresní modely 6. Lineární regresní modely 6.1 Jednoduchá regrese a validace 6.2 Testy hypotéz v lineární regresi 6.3 Kritika dat v regresním tripletu 6.4 Multikolinearita a polynomy 6.5 Kritika modelu v regresním tripletu

Více

Pravděpodobnost v závislosti na proměnné x je zde modelován pomocí logistického modelu. exp x. x x x. log 1

Pravděpodobnost v závislosti na proměnné x je zde modelován pomocí logistického modelu. exp x. x x x. log 1 Logistická regrese Menu: QCExpert Regrese Logistická Modul Logistická regrese umožňuje analýzu dat, kdy odezva je binární, nebo frekvenční veličina vyjádřená hodnotami 0 nebo 1, případně poměry v intervalu

Více

Tvorba nelineárních regresních modelů v analýze dat

Tvorba nelineárních regresních modelů v analýze dat Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie Tvorba nelineárních regresních modelů v analýze dat Semestrální práce Licenční studium GALILEO Interaktivní statistická analýza

Více

KALIBRACE. Definice kalibrace: mezinárodní metrologický slovník (VIM 3)

KALIBRACE. Definice kalibrace: mezinárodní metrologický slovník (VIM 3) KALIBRACE Chemometrie I, David MILDE Definice kalibrace: mezinárodní metrologický slovník (VIM 3) Činnost, která za specifikovaných podmínek v prvním kroku stanoví vztah mezi hodnotami veličiny s nejistotami

Více

Licenční studium Galileo: Statistické zpracování dat. Kalibrace a limity její přesnosti. Semestrální práce

Licenční studium Galileo: Statistické zpracování dat. Kalibrace a limity její přesnosti. Semestrální práce Licenční studium Galileo: Statistické zpracování dat Kalibrace a limity její přesnosti Semestrální práce Lenka Husáková Pardubice 2016 Obsah 1 Lineární kalibrace... 3 1.1 Zadání... 3 1.2 Data... 3 1.3

Více

Tvorba lineárních regresních modelů při analýze dat

Tvorba lineárních regresních modelů při analýze dat Fakulta chemicko technologická Katedra analytické chemie licenční studium Management systému jakosti Tvorba lineárních regresních modelů při analýze dat Autor: Přednášející: Prof. RNDr. Milan Meloun, DrS

Více

Univerzita Pardubice Fakulta chemicko technologická Katedra analytické chemie Licenční studium Management systému jakosti

Univerzita Pardubice Fakulta chemicko technologická Katedra analytické chemie Licenční studium Management systému jakosti Univerzita Pardubice Fakulta chemicko technologická Katedra analytické chemie Licenční studium Management systému jakosti 2.1 Tvorba lineárních regresních modelů při analýze dat Autor práce: Přednášející:

Více

Statistická analýza jednorozměrných dat

Statistická analýza jednorozměrných dat Statistická analýza jednorozměrných dat Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc. Univerzita Pardubice, Pardubice 31.ledna 2011 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

KGG/STG Statistika pro geografy

KGG/STG Statistika pro geografy KGG/STG Statistika pro geografy 10. Mgr. David Fiedor 27. dubna 2015 Nelineární závislost - korelační poměr užití v případě, kdy regresní čára není přímka, ale je vyjádřena složitější matematickou funkcí

Více

III. Semestrální práce

III. Semestrální práce Licenční studium GALILEO STATISTICKÁ ANALÝZA DAT III. Semestrální práce 2.1 TVORBA LINEÁRNÍCH REGRESNÍCH MODELŮ PŘI ANALÝZE DAT Ing. Marek Bilko listopad, 2015 OBSAH 2.1 TVORBA LINEÁRNÍCH REGRESNÍCH MODELŮ

Více

Lineární regrese. Komentované řešení pomocí MS Excel

Lineární regrese. Komentované řešení pomocí MS Excel Lineární regrese Komentované řešení pomocí MS Excel Vstupní data Tabulka se vstupními daty je umístěna v oblasti A1:B11 (viz. obrázek) na listu cela data Postup Základní výpočty - regrese Výpočet základních

Více

6. Lineární regresní modely

6. Lineární regresní modely 6. Lineární regresní modely 6.1 Jednoduchá regrese a validace 6.2 Testy hypotéz v lineární regresi 6.3 Kritika dat v regresním tripletu 6.4 Multikolinearita a polynomy 6.5 Kritika modelu v regresním tripletu

Více

VÍCEROZMĚRNÝ STATISTICKÝ SOUBOR

VÍCEROZMĚRNÝ STATISTICKÝ SOUBOR KORELACE A REGRESE 1 Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na discipliny společného základu (reg. č. CZ.1.07/..00/8.001)

Více

LINEÁRNÍ REGRESE. Lineární regresní model

LINEÁRNÍ REGRESE. Lineární regresní model LINEÁRNÍ REGRESE Chemometrie I, David MILDE Lineární regresní model 1 Typy závislosti 2 proměnných FUNKČNÍ VZTAH: 2 závisle proměnné: určité hodnotě x odpovídá jediná hodnota y. KORELACE: 2 náhodné (nezávislé)

Více

Regresní analýza. Eva Jarošová

Regresní analýza. Eva Jarošová Regresní analýza Eva Jarošová 1 Obsah 1. Regresní přímka 2. Možnosti zlepšení modelu 3. Testy v regresním modelu 4. Regresní diagnostika 5. Speciální využití Lineární model 2 1. Regresní přímka 3 nosnost

Více

FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ KATEDRA ANALYTICKÉ CHEMIE. Semestrální práce z CHEMOMETRE. TOMÁŠ SYROVÝ 4.ročník

FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ KATEDRA ANALYTICKÉ CHEMIE. Semestrální práce z CHEMOMETRE. TOMÁŠ SYROVÝ 4.ročník FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ KATEDRA ANALYTICKÉ CHEMIE Semestrální práce z CHEMOMETRE TOMÁŠ SYROVÝ 4.ročník OBSAH: 1.Příklad C112 CHYBY A VARIABILITA INSTRUMENTÁLNÍCH MĚŘENÍ... 3 2. Příklad H207 PRŮZKUMOVÁ

Více

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE. Leptání plasmou. Ing. Pavel Bouchalík

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE. Leptání plasmou. Ing. Pavel Bouchalík SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Leptání plasmou Ing. Pavel Bouchalík 1. ÚVOD Tato semestrální práce obsahuje písemné vypracování řešení příkladu Leptání plasmou. Jde o praktickou zkoušku znalostí získaných při přednáškách

Více

Tvorba nelineárních regresních modelů v analýze dat

Tvorba nelineárních regresních modelů v analýze dat Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie Licenční studium GALILEO Tvorba nelineárních regresních modelů v analýze dat Seminární práce Monika Vejpustková červen 2016

Více

Univerzita Pardubice Fakulta chemicko technologická Katedra analytické chemie Licenční studium chemometrie

Univerzita Pardubice Fakulta chemicko technologická Katedra analytické chemie Licenční studium chemometrie Univerzita Pardubice Fakulta chemicko technologická Katedra analytické chemie Licenční studium chemometrie Statistické zpracování dat ANOVA Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Odbor hygienických laboratoří

Více

Semestrální práce str. 1. Semestrální práce. 2.1 Tvorba lineárních regresních modelů při analýze dat. 2.3 Kalibrace a limity její přesnosti

Semestrální práce str. 1. Semestrální práce. 2.1 Tvorba lineárních regresních modelů při analýze dat. 2.3 Kalibrace a limity její přesnosti Semestrální práce str. Semestrální práce 2. Tvorba lineárních regresních modelů při analýze dat 2.3 Kalibrace a limity její přesnosti Ing. Ján Lengyel, CSc. Centrální analytická laboratoř Ústav jaderného

Více

Úloha E301 Čistota vody v řece testem BSK 5 ( Statistická analýza jednorozměrných dat )

Úloha E301 Čistota vody v řece testem BSK 5 ( Statistická analýza jednorozměrných dat ) Úloha E301 Čistota vody v řece testem BSK 5 ( Statistická analýza jednorozměrných dat ) Zadání : Čistota vody v řece byla denně sledována v průběhu 10 dní dle biologické spotřeby kyslíku BSK 5. Jsou v

Více

Plánování experimentu

Plánování experimentu Fakulta chemicko technologická Katedra analytické chemie licenční studium Management systému jakosti Autor: Ing. Radek Růčka Přednášející: Prof. Ing. Jiří Militký, CSc. 1. LEPTÁNÍ PLAZMOU 1.1 Zadání Proces

Více

Aproximace a vyhlazování křivek

Aproximace a vyhlazování křivek Fakulta chemicko technologická Katedra analytické chemie licenční studium Management systému jakosti Autor: Přednášející: Prof. Ing. Jiří Militký, Csc 1. SLEDOVÁNÍ ZÁVISLOSTI HODNOTY SFM2 NA BARVIVOSTI

Více

Statistická analýza jednorozměrných dat

Statistická analýza jednorozměrných dat Statistická analýza jednorozměrných dat Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc. Univerzita Pardubice, Pardubice 31.ledna 2011 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie. Licenční studium Statistické zpracování dat

Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie. Licenční studium Statistické zpracování dat Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie Licenční studium Statistické zpracování dat Semestrální práce Interpolace, aproximace a spline 2007 Jindřich Freisleben Obsah

Více

LINEÁRNÍ REGRESE Komentované řešení pomocí programu Statistica

LINEÁRNÍ REGRESE Komentované řešení pomocí programu Statistica LINEÁRNÍ REGRESE Komentované řešení pomocí programu Statistica Vstupní data Data umístěná v excelovském souboru překopírujeme do tabulky ve Statistice a pojmenujeme proměnné, viz prezentace k tématu Popisná

Více

Posouzení linearity kalibrační závislosti

Posouzení linearity kalibrační závislosti Posouzení linearity kalibrační závislosti Luděk Dohnal Referenční laboratoř pro klinickou biochemii,úkbld 1.LF UK a VFN, Karlovo nám. 32, 12111 Praha 2, ludek.dohnal@lf1.cuni.cz Paul Faigl FCDD, University

Více

ANOVA. Semestrální práce UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie

ANOVA. Semestrální práce UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie ANOVA Semestrální práce Licenční studium Galileo Interaktivní statistická analýza dat Brno 2015 Ing. Petra Hlaváčková, Ph.D.

Více

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie Nám. Čs. Legií 565, Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie Nám. Čs. Legií 565, Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie Nám. Čs. Legií 565, 532 10 Pardubice 10. licenční studium chemometrie STATISTICKÉ ZPRACOVÁNÍ DAT Semestrální práce ANALÝZA

Více

Regresní a korelační analýza

Regresní a korelační analýza Regresní a korelační analýza Mějme dvojici proměnných, které spolu nějak souvisí. x je nezávisle (vysvětlující) proměnná y je závisle (vysvětlovaná) proměnná Chceme zjistit funkční závislost y = f(x).

Více

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie. Nám. Čs. Legií 565, Pardubice. Semestrální práce ANOVA 2015

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie. Nám. Čs. Legií 565, Pardubice. Semestrální práce ANOVA 2015 UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie Nám. Čs. Legií 565, 532 10 Pardubice 15. licenční studium INTERAKTIVNÍ STATISTICKÁ ANALÝZA DAT Semestrální práce ANOVA 2015

Více

Tabulka 1 Příklad dat pro kalibraci

Tabulka 1 Příklad dat pro kalibraci Kalibrace Menu: QCExpert Kalibrace Modul Kalibrace je určen především pro analytické laboratoře a metrologická pracoviště. Nabízí kalibrační modely pro lineární a nelineární kalibrační závislosti s možností

Více

5. Odhady parametrů. KGG/STG Zimní semestr

5. Odhady parametrů. KGG/STG Zimní semestr Základní soubor Výběr, výběrový (statistický) soubor Náhodný výběr Princip Odhad neznámých parametrů základního souboru na základz kladě charakteristik výběru. Přecházíme z části na celek, zevšeobec eobecňujeme

Více

UNIVERZITA PARDUBICE

UNIVERZITA PARDUBICE UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie Vedoucí studia a odborný garant: Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc. Vyučující: Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc. Autor práce: ANDRII

Více

Kvantily a písmenové hodnoty E E E E-02

Kvantily a písmenové hodnoty E E E E-02 Na úloze ukážeme postup průzkumové analýzy dat. Při výrobě calciferolu se provádí kontrola meziproduktu 3,5 DNB esteru calciferolu metodou HPLC. Sleduje se také obsah přítomného ergosterinu jako nečistoty,

Více

Univerzita Pardubice Chemicko-technologická fakulta Katedra analytické chemie

Univerzita Pardubice Chemicko-technologická fakulta Katedra analytické chemie Univerzita Pardubice Chemicko-technologická fakulta Katedra analytické chemie 12. licenční studium PYTHAGORAS Statistické zpracování dat Kalibrace a limity její přesnosti Semestrální práce 2009 RNDr. Markéta

Více

UNIVERZITA PARDUBICE

UNIVERZITA PARDUBICE UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie Licenční studium chemometrie na téma Statistické zpracování dat Semestrální práce ze 6. soustředění Předmět: 3.3 Tvorba nelineárních

Více

Předpoklad o normalitě rozdělení je zamítnut, protože hodnota testovacího kritéria χ exp je vyšší než tabulkový 2

Předpoklad o normalitě rozdělení je zamítnut, protože hodnota testovacího kritéria χ exp je vyšší než tabulkový 2 Na úloze ukážeme postup analýzy velkého výběru s odlehlými prvky pro určení typu rozdělení koncentrace kyseliny močové u 50 dárců krve. Jaká je míra polohy a rozptýlení uvedeného výběru? Z grafických diagnostik

Více

SEMESTRÁ LNÍ PRÁ CE. Licenč ní studium STATISTICKÉZPRACOVÁ NÍ DAT PŘ I KONTROLE A Ř ÍZENÍ JAKOSTI. Předmě t POČ ÍTAČ OVÁ ANALÝ ZA VÍCEROZMĚ RNÝ CH DAT

SEMESTRÁ LNÍ PRÁ CE. Licenč ní studium STATISTICKÉZPRACOVÁ NÍ DAT PŘ I KONTROLE A Ř ÍZENÍ JAKOSTI. Předmě t POČ ÍTAČ OVÁ ANALÝ ZA VÍCEROZMĚ RNÝ CH DAT SEMESTRÁ LNÍ PRÁ CE Licenč ní studium STATISTICKÉZPRACOVÁ NÍ DAT PŘ I KONTROLE A Ř ÍZENÍ JAKOSTI Předmě t POČ ÍTAČ OVÁ ANALÝ ZA VÍCEROZMĚ RNÝ CH DAT Ú stav experimentá lní biofarmacie, Hradec Krá lové

Více

AVDAT Geometrie metody nejmenších čtverců

AVDAT Geometrie metody nejmenších čtverců AVDAT Geometrie metody nejmenších čtverců Josef Tvrdík Katedra informatiky Přírodovědecká fakulta Ostravská univerzita Lineární model klasický lineární regresní model odhad parametrů MNČ y = Xβ + ε, ε

Více

Aproximace křivek a vyhlazování křivek

Aproximace křivek a vyhlazování křivek Univerzita Pardubice Fakulta chemicko - technologická Katedra analytické chemie Dvouleté licenční studium: Počítačové zpracování dat při kontrole a řízení jakosti Aproximace křivek a vyhlazování křivek

Více

Statistická analýza jednorozměrných dat

Statistická analýza jednorozměrných dat Statistická analýza jednorozměrných dat Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc. Univerzita Pardubice, Pardubice 31.ledna 2011 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Regresní analýza 1. Regresní analýza

Regresní analýza 1. Regresní analýza Regresní analýza 1 1 Regresní funkce Regresní analýza Důležitou statistickou úlohou je hledání a zkoumání závislostí proměnných, jejichž hodnoty získáme při realizaci experimentů Vzhledem k jejich náhodnému

Více

Regresní a korelační analýza

Regresní a korelační analýza Regresní a korelační analýza Mějme dvojici proměnných, které spolu nějak souvisí. x je nezávisle (vysvětlující) proměnná y je závisle (vysvětlovaná) proměnná Chceme zjistit funkční závislost y = f(x).

Více

IDENTIFIKACE BIMODALITY V DATECH

IDENTIFIKACE BIMODALITY V DATECH IDETIFIKACE BIMODALITY V DATECH Jiří Militky Technická universita v Liberci e- mail: jiri.miliky@vslib.cz Milan Meloun Universita Pardubice, Pardubice Motto: Je normální předpokládat normální data? Zvláštnosti

Více

Tvorba grafů v programu ORIGIN

Tvorba grafů v programu ORIGIN LICENČNÍ STUDIUM GALILEO STATISTICKÉ ZPRACOVÁNÍ DAT SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Tvorba grafů v programu ORIGIN doc.dr.ing.vladimír Pata Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta technologická Ústav výrobních technologií

Více

Statistická analýza. jednorozměrných dat

Statistická analýza. jednorozměrných dat Univerzita Pardubice Fakulta chemicko technologická Katedra analytické chemie icenční studium chemometrie Statistické zpracování dat Statistická analýza jednorozměrných dat Zdravotní ústav se sídlem v

Více

Regresní a korelační analýza

Regresní a korelační analýza Regresní a korelační analýza Mějme dvojici proměnných, které spolu nějak souvisí. x je nezávisle (vysvětlující) proměnná y je závisle (vysvětlovaná) proměnná Chceme zjistit funkční závislost y = f(x).

Více

Porovnání dvou výběrů

Porovnání dvou výběrů Porovnání dvou výběrů Menu: QCExpert Porovnání dvou výběrů Tento modul je určen pro podrobnou analýzu dvou datových souborů (výběrů). Modul poskytuje dva postupy analýzy: porovnání dvou nezávislých výběrů

Více

REGRESNÍ DIAGNOSTIKA. Regresní diagnostika

REGRESNÍ DIAGNOSTIKA. Regresní diagnostika 4.11.011 REGRESNÍ DIAGNOSTIKA Chemometrie I, David MILDE Regresí diagostika Obsahuje postupy k posouzeí: kvality dat pro regresí model (přítomost vlivých bodů), kvality modelu pro daá data, splěí předpokladů

Více

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta chemicko - technologická Katedra analytické chemie

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta chemicko - technologická Katedra analytické chemie UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko - technologická Katedra analytické chemie Licenční studium chemometrie: Počítačové zpracování dat při kontrole a řízení jakosti SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Předmět: Aproximace

Více

6. Lineární regresní modely

6. Lineární regresní modely 6. Lineární regresní modely 6.1 Jednoduchá regrese a validace 6.2 Testy hypotéz v lineární regresi 6.3 Kritika dat v regresním tripletu 6.4 Multikolinearita a polynomy 6.5 Kritika modelu v regresním tripletu

Více

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie Licenční studium Pythagoras Statistické zpracování experimentálních dat Semestrální práce ANOVA vypracoval: Ing. David Dušek

Více