III. Semestrální práce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "III. Semestrální práce"

Transkript

1 Licenční studium GALILEO STATISTICKÁ ANALÝZA DAT III. Semestrální práce 2.1 TVORBA LINEÁRNÍCH REGRESNÍCH MODELŮ PŘI ANALÝZE DAT Ing. Marek Bilko listopad, 2015

2 OBSAH 2.1 TVORBA LINEÁRNÍCH REGRESNÍCH MODELŮ PŘI ANALÝZE DAT 3 ÚLOHA 1. POROVNÁNÍ DVOU REGRESNÍCH PŘÍMEK U JEDNODUCHÉHO LINEÁRNÍHO REGRESNÍHO MODELU ) Zadání ) Data ) Výpočet... 4 I. Řešení dat získaných z HRC měřením ) Návrh lineárního modelu ) Prvotní statistická analýza dat ) Regresní diagnostika ) Analýza ostatních reziduí ) Grafy vlivných bodů ) Graf vlivných bodů ) Konstrukce zpřesněného modelu ) Zpřesněný model má tedy tvar: ) Závěr: II. Řešení dat získaných z HRC_početně ) Návrh lineárního modelu ) Prvotní statistická analýza dat ) Regresní diagnostika ) Konstrukce zpřesněného modelu ) Závěr: III. Řešení dat získaných HRC_měřením a HRC_početně ) Zpřesněný model má tedy tvar: ) Řešení ) Závěr: ÚLOHA 2. URČENÍ STUPNĚ POLYNOMU METODOU NEJMENŠÍCH ČTVERCŮ ) Zadání ) Data ) Řešení ) Dílčí závěr: ) Závěr: ÚLOHA 3. VALIDACE NOVÉ ANALYTICKÉ METODY ) Zadání ) Data ) Řešení: ) Dílčí závěr vysvětlení grafů ) Odhady parametrů a testování významnosti ) Závěr: ÚLOHA 4. VÍCEROZMĚRNÝ LINEÁRNÍ REGRESNÍ MODEL ) Zadání ) Data ) Návrh lineárního regresního modelu ) Model má tvar ) Závěr: LITERATURA Stránka 2 z 35

3 2.1 TVORBA LINEÁRNÍCH REGRESNÍCH MODELŮ PŘI ANALÝZE DAT ÚLOHA 1. POROVNÁNÍ DVOU REGRESNÍCH PŘÍMEK U JEDNODUCHÉHO LINEÁRNÍHO REGRESNÍHO MODELU (Včetně testování úseku a směrnice, s vyšetřením vlivných bodů a jejich event. odstraněním, posouzením míry spolehlivosti navrženého modelu). Test shodnosti dvou (nebo i více) přímek, test jejich paralelity a spolehlivého úseku. 1) Zadání Úkolem je porovnání dvou regresních křivek u jednoduchého lineárního modelu na hodnotu tvrdosti (HRC - ). Jedná se o lineární modely vytvořené z hodnot uhlíkového ekvivalentu (Ceq) oceli určené na železniční dvojkolí. První křivka regresního modelu byla získaná měřením a druhá výpočtem dle americké normy ASTM A255. Uhlíkový ekvivalent Ceq je ve své podstatě lineární funkcí (lineární transformací) chemického složení, vycházející z hm. obsahů 7 prvků (C, Mn, Cr, Mo, V, Cu, Ni) a počítá se podle vzorce: Ceq = C + Mn + Cr+Mo+V Cu+Ni, odkud lze po úpravě dostat (1) 15 Ceq = 1.00 C Mn (Cr + Mo + V) (Cu + Ni) (2) kde je Ceq - uhlíkový ekvivalent [hm. %], Me - (C, Mn, Cr, Mo, V, Cu, Ni) prvky chemické analýzy v oceli [hm. %]. Ze vztahu (3) lze zjistit, že největší vliv, váhu na Ceq má hm. obsah C a pětinovou váhu pak prvky Cr, Mo, V, a asi šestinovou váhu má Mn. 2) Data V prvním kroku byla data potřebná k analýze setříděná do přehledné tabulky. V dalším kroku, pomocí tabulkového procesoru MS Office Excel, bylo provedeno grafické zpracování dat a základní porovnání dvou lineárních regresních křivek. Cílem bylo odhalit a porovnat případné rozdíly. Analyzováno bylo celkem dat (n = 20) ze dvou parametrů a za níže uvedených kritérií. Stránka 3 z 35

4 TAVBA CEQ HRC_ MĚŘENÍ HRC_ POČETNĚ T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Obr. 1: Grafické porovnání dvou lineárních křivek regresních modelů. 3) Výpočet Použitý software : Adstat modul : Lineární regrese Regresní diagnostika MS Office Excel. V Ý S T U P ZVOLENA STRATEGIE REGRESNÍ ANALÝZY: Omezení, P : E-34 Transformace : Ne Váhy : Ne Absolutní člen zahrnut : Ano PODMÍNKY A KVANTILY PRO STATISTICKÉ TESTY: Hladina významnosti, alfa : Počet bodů, n : 20 Počet parametrů, m : 2 Kvantil Studentova rozdělení t(1-alpha/2,n-m) : Kvantil rozd. Chi-kvadrát Chi-square(1-alpha,m) : Stránka 4 z 35

5 I. ŘEŠENÍ DAT ZÍSKANÝCH Z HRC MĚŘENÍM 4) Návrh lineárního modelu Y = β 0 + β 1 x 5) Prvotní statistická analýza dat Poloha a proměnlivost proměnných parametrů se posuzuje vždy z průměrné hodnoty a směrodatné odchylky. PROMĚNNÉ ANALÝZA DAT: Proměnná Průměr Směrodatná odchylka Kor.koef. Významnost y x ODHAD PARAMETRŮ: Parametr Odhad Směrodatná Test H0: B[j] = 0 vs. HA: B[j] <> 0 odchylka t-kritérium hypotéza H0 jehlad. výz. B[ 0] Akceptována B[ 1] Akceptována STATISTICKÁ REGRESNÍ ANALÝZA: Vícenásobný korelační koeficient, R : Koeficient determinace, R^2 : Predikovaný korelační koeficient, Rp^2 : Střední kvadratická chyba predikce, MEP : Akaikeho informační kritérium, AIC : Hodnota párového korelačního koeficientu má výrazně nízkou hladinu, což ukazuje, navržený regresní model není významný Predikovaný koeficient determinace R 2 p ukazuje na predikční schopnost modelu, vysvětlovací schopnost je však velmi nízká. Kvadratická chyba predikce MPE a Aikaikeho informační kritérium AIC jsou užívany k rozlišení mezi několika navrženými modely, přičemž za optimální se považuje model, pro který je hodnota MPE a AIC minimální hodnoty. Stránka 5 z 35

6 6) Regresní diagnostika Obr. 2: Graf regresního modelu Obr. 3: Graf predikce reziduí ANALÝZA KLASICKÝCH REZIDUI Bod Měřená Predikovaná Směrodatná Klasické Relativní hodnota hodnota odchylka reziduum reziduum i yexp,i yvyp,i s(yvyp,i) ei eri Reziduální součet čtverců RSC : Průměr absolutní hodnota reziduí, Me : Průměr relativních reziduí, Mer : Odhad reziduálního rozptylu, s 2 (e) : Odhad směrodatné odchylky reziduí, s(e) : Odhad šikmosti reziduí, g1(e) : Stránka 6 z 35

7 Odhad špičatosti reziduí, g2(e) : ) Analýza ostatních reziduí INDIKACE VLIVNÝCH BODŮ Bod Standardizované Jackknife Predikované Diagonální reziduum reziduum reziduum prvky i es[i] ej[i] ep[i] H[i,i] * * VĚROHODNOSTI VZDÁLENOSTI: Bod i LD(b)[i] LD(s^2)[i] LD(b,s^2)[i] Stránka 7 z 35

8 ) Grafy vlivných bodů Obr. 4: Graf predikovaných reziduí Obr. 5: Pregibonův graf Obr. 6: Williamsův graf Obr. 7: McCullon-Meeterův graf Obr. 8: L-R graf Stránka 8 z 35

9 Obr. 9: Indexový graf Andrews Obr. 10: Indexový graf normálního rozdělení Obr. 11: Indexový graf prvky matice Rankitové grafy Obr. 12: Rankitový graf normalizovaná rezidua Obr. 13: Rankitový graf Andrews Stránka 9 z 35

10 Obr. 14: Rankitový graf predikovaná rezidua Obr. 15: Rankitový grafjackknife rezidua TESTOVÁNÍ REGRESNÍHO TRIPLETU (DATA + MODEL + METODA): Fisherův-Snedocorův test významnosti regrese,f : Tabulkový kvantil, F(1-alpha,m-1,n-m) : Závěr: Navržený model není přijat jako významný Spočtená hladina významnosti : Scottovo kriterium multikolinearity, M : Závěr: Navržený model je korektní. Cook-Weisberg v test heteroskedasticity, Sf : Tabulkový kvantil, Chi^2(1-alpha,1) : Závěr: Rezidua vykazují heteroskedasticitu. Spočtená hladina významnosti : Jarque-Berraův test normality reziduí, L(e) : Tabulkový kvantil, Chi^2(1-alpha,2) : Závěr: Normalita je přijata. Spočtená hladina významnosti : Waldův test autokorelace, Wa : Tabulkový kvantil, Chi^2(1-alpha,1) : Závěr: Rezidua nejsou autokorelována. Spočtená hladina významnosti : Znamenkový test, Dt : Tabulkový kvantil, N(1-alpha/2) : Závěr: Rezidua nevykazují trend. Spočtená hladina významnosti : Stránka 10 z 35

11 9) Graf vlivných bodů Obr. 16: Autokorelační graf Obr. 17: Graf heteroskedascity 10) Konstrukce zpřesněného modelu Po odstranění vlivných bodů 16 a 7 identifikovaných v grafech byly nalezeny odhady nových parametrů u zpřesněného modelu. Parametr Odhad Směrodatná Test H0: Bj = 0 vs. HA: Bj<> 0 odchylka t-kritérium hypotéza H0 je Hlad. význam. B[ 0] Akceptována B[ 1] Akceptována ) Zpřesněný model má tedy tvar: Y = x Vícenásobný korelační koeficient, R : Koeficient determinace, R^2 : Predikovaný korelační koeficient, Rp^2 : Střední kvadratická chyba predikce, MEP : Akaikeho informační kritérium, AIC : ) Závěr: Po odstranění vlivných bodů došlo ke zpřesnění regresního modelu. Koeficient determinace tedy vysvětlovací schopnost modelu se nepatrně zvýšil, nicméně z pohledu statistiky lze konstatovat, že model je sice lepší, ale má malou vysvětlovací schopnost. Stránka 11 z 35

12 Použitý software: Adstat MS Office Excel. V Ý S T U P II. ŘEŠENÍ DAT ZÍSKANÝCH Z HRC_POČETNĚ 13) Návrh lineárního modelu Y = β 0 + β 1 x 14) Prvotní statistická analýza dat Poloha a proměnlivost proměnných parametrů se posuzuje vždy z průměrné hodnoty a směrodatné odchylky. PROMĚNNÉ ANALÝZA DAT: Proměnná Průměr Směrodatná odchylka Kor.koef. Významnost y x ODHAD PARAMETRŮ: Parametr Odhad Směrodatná Test H0: B[j] = 0 vs. HA: B[j] <> 0 odchylka t-kritérium hypotéza H0 jehlad. význam. B[0] Zamítnuta B[1] Zamítnuta STATISTICKÁ REGRESNÍ ANALÝZA: Vícenásobný korelační koeficient, R : Koeficient determinace, R^2 : Predikovaný korelační koeficient, Rp^2 : Střední kvadratická chyba predikce, MEP : Akaikeho informační kritérium, AIC : Hodnota párového korelačního koeficientu má výrazně nízkou hladinu, což ukazuje, navržený regresní model není významný Predikovaný koeficient determinace R 2 p ukazuje na predikční schopnost modelu, vysvětlovací schopnost je však velmi nízká. Kvadratická chyba predikce MPE a Aikaikeho informační kritérium AIC jsou užívaný k rozlišení mezi několika navrženými modely, přičemž za optimální se považuje model, pro který je hodnota MPE a AIC minimální hodnoty. Stránka 12 z 35

13 15) Regresní diagnostika Obr. 18: Regresní model Obr. 19: Graf predikce rezidua ANALÝZA KLASICKÝCH REZIDUI Bod Mřená Predikovaná Směrodatná Klasické Relativní hodnota hodnota odchylka reziduum reziduum i yexp,i yvyp,i s(yvyp,i) ei eri Reziduální součet čtverců RSC : Průměr absolutní hodnota reziduí, Me : Průměr relativních reziduí, Me,r : Odhad reziduálního rozptylu, s 2 (e) : Odhad směrodatné odchylky reziduí, s(e) : Odhad šikmosti reziduí, g1(e) : Odhad špičatosti reziduí, g2(e) : Stránka 13 z 35

14 ANALÝZA OSTATNÍCH REZIDUÍ INDIKACE VLIVNÝCH BODŮ Bod Standardizované Jackknife Predikované Diagonální reziduum reziduum reziduum prvky i es[i] ej[i] ep[i] H[i,i] VĚROHODNOSTI VZDÁLENOSTI Bod i LD(b)[i] LD(s^2)[i] LD(b,s^2)[i] Stránka 14 z 35

15 Grafy vlivných bodů Obr. 20: Graf predikovaných reziduí Obr. 21: Pregibonův graf Obr. 22: Williamsův graf Obr. 23: McCulloh-Meetergův graf Obr. 24: L-R graf Stránka 15 z 35

16 Obr. 25: Graf index-anderews Obr. 26:Graf index normalizovaná rezidua Obr. 27: Graf index prvky hat-matice Rankitové grafy Obr. 28:Rankitový graf normalizovaná rezidua Obr. 29: Rankitový graf Andrews Stránka 16 z 35

17 Obr. 30: Rankitový graf predikovaná rezidua Obr. 31: Rankitový graf Jacknife rezidua TESTOVÁNÍ REGRESNÍHO TRIPLETU (DATA + MODEL + METODA): Fisherův-Snedocorův test významnosti regrese,f : Tabulkový kvantil, F(1-alpha,m-1,n-m) : Závěr: Navržený model není přijat jako významný Spočtená hladina významnosti : Scottovo kriterium multikolinearity, M : Závěr: Navržený model je korektní. Cook-Weisbergův test heteroskedasticity, Sf : Tabulkový kvantil, Chi^2(1-alpha,1) : Závěr: Rezidua vykazujˇ heteroskedasticitu. Spočtená hladina významnosti : Jarque-Berraův test normality reziduí, L(e) : Tabulkový kvantil, Chi^2(1-alpha,2) : Závěr: Normalita je přijata. Spočtená hladina významnosti : Waldův test autokorelace, Wa : Tabulkový kvantil, Chi^2(1-alpha,1) : Závěr: Rezidua nejsou autokorelována. Spočtená hladina významnosti : Znaménkový test, Dt : Tabulkový kvantil, N(1-alpha/2) : Závěr: Rezidua nevykazují trend. Spočtená hladina významnosti : Stránka 17 z 35

18 Graf vlivných bodů Obr. 32: Autokorelační graf Obr. 33: Graf heteroskedasticity 16) Konstrukce zpřesněného modelu Důkladnou analýzou grafů byly identifikovány dva vlivné body. Jednalo se o jeden extrém bod č. 13 (bude odstraněn) a druhý bod s charakterem odlehlé hodnoty je bod č. 10. Po odstranění vlivného bodu, který byl v grafech identifikovaný, byly nalezeny odhady nových parametrů u zpřesněného modelu. Parametr Odhad Směrodatná Test H0: Bj = 0 vs. HA: Bj<> 0 odchylka t-kriterium hypotéza H0 je Hlad. význam. B[ 0] Zamítnuta B[ 1] Zamítnuta Zpřesněný model má tedy tvar: Y = ( ) ( ) STATISTICKÉ CHARAKTERISTIKY REGRESE Vícenásobný korelační koeficient, R : Koeficient determinace, R^2 : Predikovaný korelační koeficient, Rp^2 : Střední kvadratická chyba predikce, MEP : Akaikeho informační kritérium, AIC : ) Závěr: Po odstranění vlivných bodů došlo ke zpřesnění regresního modelu. Koeficient determinace, tedy vysvětlovací schopnost modelu, se nepatrně zvýšil a nyní je navržený model přesnější. Stránka 18 z 35

19 III. ŘEŠENÍ DAT ZÍSKANÝCH HRC_MĚŘENÍM A HRC_POČETNĚ Použitý software : Adstat modul : Lineární regrese Regresní diagnostika MS Office Excel. 18) Zpřesněný model má tedy tvar: Y = β 0 + β 1 x PŘEDBĚŽNÁ ANALÝZA DAT ZVOLENÁ STRATEGIE REGRESNÍ ANALÝZY: Omezení, P : E-34 Transformace : Ne Váhy : Ne Absolutní člen zahrnut : Ano PODMÍNKY A KVANTILY PRO STATISTICKÉ TESTY: Hladina významnosti, alfa : Počet bodů, n : 20 Počet parametrů, m : 2 Kvantil Studentova rozdělení t(1-alpha/2,n-m) : Kvantil rozd. Chí-kvadrát Chi-square(1-alpha,m) : Navržený model: Y=β0+ β1 x ODHADY PARAMETRŮ A TESTY VÝZNAMNOSTI Parametr Odhad Směrodatná Test H0: Bj = 0 vs. HA: Bj<> 0 odchylka t-kriterium hypotéza H0 je Hlad. význam. B[ 0] Zamítnuta B[ 1] Akceptována Stránka 19 z 35

20 Obr. 34: Graf regresního modelu HRC_M Obr. 35: Graf regresního modelu HRC_P Obr. 36: Graf regresního modelu HRC_M+ HRC_P Obr. 37: Graf predikce rezidua pro HRC_M+ HRC_P 19) Řešení K testování shody přímek se nyní použije kritérium Fch ANALÝZA KLASICKÝCH REZIDUÍ Reziduální součet čtverců, RSC : Průměr absolutních hodnot reziduí, Me : Průměr relativních reziduí, Mer : Odhad reziduálního rozptylu, s 2 (e) : Odhad směrodatné odchylky reziduií, g1(e) : Odhad špičatosti reziduí, g2(e) : Počet bodů, n : 40 Počet parametrů, m : 2 HRC_M : HRC_P : HRC_M + RHC_P : Stránka 20 z 35

21 F CH = F CH = (RSC1,2 RSCR2 RSC2) (N 2m) (RSC1 + RSCR2) (m) ( ) (20 2 2) ( ) (2) F CH = ) Závěr: V hodnocení výsledku regresní analýzy lze vyjádřit závěr, že mezi oběma metodami je rozdíl statisticky významný. Je zřejmé, že metoda početní tedy na základě chemického složení není přesná, a proto lze výsledky získané právě touto metodou brát jen velmi opatrně. Stránka 21 z 35

22 ÚLOHA 2. URČENÍ STUPNĚ POLYNOMU METODOU NEJMENŠÍCH ČTVERCŮ Metodou MNČ a RH křivky závislosti (porovnání obou metod vede k odstranění multikolinearity, testování statistické významnosti nalezených parametrů, vyšetření regresního tripletu metodou regresní diagnostiky, zdůvodnění a výklad všech užitých diagnostik a statistik). 1) Zadání K analýze byla vybrána data z měření meteo-stanice dvou dnů 48-hodinového cyklu v Třineckých železárnách, a.s. z měsíce září K testování byla vybrána data teploty a tlaku nasycené páry, tyto proměnné faktory můžou mít jistou souvislost s průběhem ochlazování ocelových odlitků. Pro testování statistické významnosti nalezených parametrů a porovnání obou metod MNČ a RH křivkové závislosti. Úkolem daného postupu je odstranění multikolinearity, testování vyšetření regresního tripletu metodou regresní diagnostiky, zdůvodnění a výklad všech užitých diagnostik a statistik. 2) Data X = teplota [ C] Y = tlak vodní páry X Y X Y X Y X Y Použitý software : Adstat modul : Lineární regrese Regresní diagnostika Stránka 22 z 35

23 3) Řešení V Ý S T U P ZVOLENA STRATEGIE REGRESNÍ ANALÝZY: Analýza vlivných bodů pomocí diagnostiky grafů. V dalším kroku určit stupeň polynomu s odhalením nejlepších odhadů, následované odhadem parametrů metodou racionálních hodností. V posledním kroku diagnostika vlivných bodů pomocí diagnostických grafů. ZVOLENÁ STRATEGIE REGRESNÍ ANALÝZY: Omezení, P : E-34 Transformace : Ne Váhy : Ne Absolutní člen zahrnut : Ano PODMÍNKY A KVANTILY PRO STATISTICKÉ TESTY: Hladina významnosti, alfa : Počet bodů, n : 40 Počet parametrů, m : 2 Kvantil Studentova rozdělení t(1-alpha/2,n-m) : Kvantil rozd. Chí-kvadrát Chi-square(1-alpha,m) : Obr. 38: Williamsův graf Obr. 39: Pregibonův graf Stránka 23 z 35

24 Obr. 40:L-R graf Studiem výše uvedených grafů byl identifikován jako vlivný bod číslo 31, 32, 40. Proto budou tyto vlivné body z datového souboru odstraněny a následně provedena analýza. Určení stupně polynomu a nalezení nejlepších odhadů ZVOLENÁ STRATEGIE REGRESNÍ ANALÝZY: Omezení, P : E-34 Transformace : polynom stupeň polynomu :1-6 Váhy : Ne Absolutní člen zahrnut : Ano PODMÍNKY A KVANTILY PRO STATISTICKÉ TESTY: Hladina významnosti, alfa : Počet bodů, n : 40 Počet parametrů, m : 2 Kvantil Studentova rozdělení t(1-alpha/2,n-m) : Kvantil rozd. Chí-kvadrát Chi-square(1-alpha,m) : K určení stupně polynomu porovnáváme v tabulce uvedené statistické charakteristiky pro stupně Stupeň polynomu (m) MEP R 2 p AIC Stránka 24 z 35

25 Obr. 41: Graf průběhu změn hodnot MEP, R 2 p a AIC 4) Dílčí závěr: Testováním byly odhaleny dvě možná řešení. Minimální stupeň polynomu pro nejjednodušší model je pro polynom m = 1, nejtěsnějšího proložení bylo dosaženo u polynomu m = 5-tého stupně. Tabulka stupně polynomu m = 1 Parametr Odhad Směrodatná Test H0: B[j] = 0 vs. HA: B[j] <> 0 odchylka t-kritérium hypotéza H0 jehlad. výz. B[0] Zamítnuta B[1] Zamítnuta Y = ( ) ( ) Obr. 42:Regresní graf V tabulkách jsou uvedeny hodnoty odhadů parametrů j a testů významnosti. Lze tedy konstatovat, že tyto nalezené hodnoty parametrů jsou statistický významné. Proto, není nutné hledat hodnotu omezení P. Je, tedy žádoucí použít metodu nejmenších čtverců. Stránka 25 z 35

26 Tabulka stupně polynomu m = 5 Parametr Odhad Směrodatná Test H0: B[j] = 0 vs. HA: B[j] <> 0 odchylka t-kritérium hypotéza H0 je Hlad. výz. B[ 0] Akceptována B[ 1] Akceptována B[ 2] Akceptována B[ 3] Akceptována B[ 4] Akceptována B[ 5] Akceptována Y = ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) + Obr. 43:L-R graf 5) Závěr: Zvolením stupně polynomu m = 1 je získán základní jednoduchý model. Ale podstatou této úlohy je získat model s co možná nejtěsnějším proložením, které je dosažitelné. Bylo zapotřebí provést celkem pět stupňů polynomů m = 5. Stránka 26 z 35

27 ÚLOHA 3. VALIDACE NOVÉ ANALYTICKÉ METODY (Vyšetření regresního tripletu testujte a diskutujte statistickou významnost jednotlivých parametrů v modelu stejně jako i jejich fyzikální smysl, zdůvodnění a výklad všech užitých diagnostik a statistik). 1) Zadání V metalurgii při výrobě oceli dochází ve výrobním toku k jejímu znečištění nekovovými vměstky. Tyto nekovové částice velmi malých rozměrů způsobují zhoršení kvalitativních vlastností, které mohou být zdrojem vad materiálu. Pro lepší a kvalitnější materiál s eliminací těchto nedostatků slouží normované metodiky odhalující tyto vměstky, čímž se zajistí garance kvality. Úkolem, je vyšetřit, která ze dvou metod stanovování mikročistoty oceli je účinnější. Jedná se o normovanou metodiku DIN a metodiku EN aplikované na cementačních ocelích. 2) Data X = DIN Y = EN X y 12,4 3,7 0,12 0,3 0, ,8 1,38 0,3 0,45 0,3 0,46 0,5 2, ,2 0, ,03 Použitý software : Adstat modul : Lineární regrese Regresní diagnostika MS Office Excel. 3) Řešení: V Ý S T U P ZVOLENA STRATEGIE REGRESNÍ ANALÝZY: Analýza vlivných bodů pomocí diagnostiky grafů. V dalším kroku určit stupeň polynomu s odhalením nejlepších odhadů, následované odhadem parametrů metodou racionálních hodností. V posledním kroku diagnostika vlivných bodů pomocí diagnostických grafů. Stránka 27 z 35

28 ZVOLENÁ STRATEGIE REGRESNÍ ANALÝZY: Omezení, P : E-34 Transformace : Ne Váhy : Ne Absolutní člen zahrnut : Ano PODMÍNKY A KVANTILY PRO STATISTICKÉ TESTY: Hladina významnosti, alfa : Počet bodů, n : 11 Počet parametrů, m : 2 Kvantil Studentova rozdělení t(1-alpha/2,n-m) : Kvantil rozd. Chí-kvadrát Chi-square(1-alpha,m) : Obr. 44: Graf predikovaných reziduí Obr. 45: McCulloh-Meterův graf Obr. 46:L-R graf 4) Dílčí závěr vysvětlení grafů V grafech byl identifikován jeden vlivný bod (4), který ovšem odstraňovat nebudeme pro malý počet dat. Dále byl pomocí grafu odhalen jeden odlehlý bod (1). Stránka 28 z 35

29 5) Odhady parametrů a testování významnosti Tabulka stupně polynomu m = 1 Parametr Odhad Směrodatná Test H0: B[j] = 0 vs. HA: B[j] <> 0 odchylka t-kritérium hypotéza H0 je Hlad. výz. B[0] Zamítnuta B[1] Zamítnuta Navržený model bude ve tvaru: Y = ( ) ( ) Testování úseku Jestliže interval spolehlivosti úseku obsahuje nulu, lze úsek považovat za nulový. b 0 t 1 α 2(n m) D(b 0 ) β0 b 0 + t α 1 D(b 0 ) 2(n m) β β Závěr testování úseku: Interval spolehlivosti úseku obsahuje 0, lze úsek považovat za nulový. Testování směrnice Jestliže interval spolehlivosti směrnice obsahuje jedničku, lze úsek považovat za jednotkovou b 1 t α 1 D(b 1 ) β1 b 1 + t α 1 D(b 1 ) 2(n m) 2(n m) β β Závěr testování směrnice: Interval spolehlivosti směrnice neobsahuje 1, směrnici považujeme za nulovou. STATISTICKÉ CHARAKTERISTIKY REGRESE Vícenásobný korelační koeficient, R : Koeficient determinace, R^2 : Predikovaný korelační koeficient, Rp^2 : Střední kvadratická chyba predikce, MEP : Akaikeho informační kritérium, AIC : Interval spolehlivosti směrnice D = R 2 = 96.7 %, což je vysoká vysvětlovací schopnost modelu. MEP a AIC jsou kritériem pro rozhodování se mezi několika modely. Přičemž za optimální model lze považovat takový, který má minimální hodnoty MEP a AIC, ale maximální hodnotu R 2 p. Stránka 29 z 35

30 Obr. 47: Graf regresního modelu 6) Závěr: Závěrem lze konstatovat, že interval spolehlivosti obsahuje 0, metoda je zatížená systematickou chybou. Interval spolehlivosti směrnice neobsahuje jedničku, metoda podhodnocuje a také nadhodnocuje. Nová metoda stanovení nekovových vměstků v oceli je neúspěšně validována. Stránka 30 z 35

31 ÚLOHA 4. VÍCEROZMĚRNÝ LINEÁRNÍ REGRESNÍ MODEL (Vyšetřením regresního tripletu nalezněte nejlepší model, využijte regresní diagnostiku a pomocí parciálních regresních a parciálních grafů diskutujte významnost jednotlivých parametrů v modelu stejně jako i jejich fyzikální smysl).(vyšetření regresního tripletu testujte a diskutujte statistickou významnost jednotlivých parametrů v modelu stejně jako i jejich fyzikální smysl, zdůvodnění a výklad všech užitých diagnostik a statistik). 1) Zadání Při zavádění nových prvků technologie výroby oceli je nutno tyto změny otestovat v praxi. Následně z výsledků různých analytických metod rozhodnout, zda změna technologie má pozitivní nebo negativní dopad na čistotu oceli, která je úzce spojená s kvalitativními vlastnostmi konečných výrobku. Výběr několika taveb, kde bylo aplikováno testování nového vápníkem plněného profilu vstřelovaného do lázně oceli v závěru jejího zpracování. Bude testována signifikace množství profilu, rychlost podáváni, obsah Ca v oceli a obsah Al v oceli na sumární hustotu nekovových vměstků. Cílem testování je zjistit míru jejich významnosti a navrhovaného vícerozměrného lineárního modelu. 2) Data TAVBA PROF_CA RYCH_PROF m/s HUST_INC 1/cm 2 INC_O INC_Al INC_Ca OC_AL OC_CA T ,027 0,0012 T ,03 0,0014 T ,024 0,0012 T ,036 0,0021 T ,024 0,0018 T ,028 0,0012 T ,038 0,0021 T ,033 0,0017 T ,027 0,0021 T ,031 0,0024 T ,033 0,0017 T ,034 0,0024 Stránka 31 z 35

32 3) Návrh lineárního regresního modelu Y = β0 + β1x1 + β2x2 + β3x3 + β4x4 ZÁKLADNÍ ANALÝZY Item Value Rows Value Dependent Variable HUST_INC_1_cm2 Rows Processed 12 Number Ind. Variables 4 Rows Filtered Out 0 Weight Variable None Rows with X's Missing 0 R² 0,5766 Rows with Weight Missing 0 Adj R² 0,3346 Rows with Y Missing 0 Coefficient of Variation 0,0998 Rows Used in Estimation 12 Mean Square Error ,3 Sum of Weights 12,000 Square Root of MSE 559,5939 Ave Abs Pct Error 5,945 Completion Status Normal Completion REGRESSION COEFFICIENTS T-TESTS Regression Standard Standard- T-Statistic Reject Power Independent Coefficient Error ized to Test Prob H0 at of Test Variable b(i) Sb(i) Coefficient H0: β(i)=0 Level 5,0%? at 5,0% Intercept 4468, ,757 0,0000 2,185 0,0651 No 0,4701 OC_Al 33101, ,33 0,2192 0,730 0,4891 No 0,0973 OC_Ca 93947, ,3 0,0618 0,206 0,8428 No 0,0537 PROF_CA -112, , ,4521-1,704 0,1321 No 0,3140 RYCH_PROF_m_s 792, ,9425 0,4578 1,741 0,1252 No 0,3252 Standard Variable Count Mean Deviation Minimum Maximum OC_Al 12 0, , ,024 0,038 OC_Ca 12 0, , ,0012 0,0024 PROF_CA 12 14,75 2, RYCH_PROF_m_s 12 2, , ,5 HUST_INC_1_cm , , , ,556 4) Model má tvar HUST_INC_1_cm2 = 4468, , * OC_Al , * OC_Ca - 112, * PROF_CA + 792, * RYCH_PROF_m_s Stránka 32 z 35

33 Obr. 48:Pravděpodobnostní graf Obr. 49: Bodový graf 5) Závěr: Aplikaci vícerozměrné lineární regrese na datech experimentálního charakteru zkoumající vliv čtyř parametrů (hliníku v oceli, vápníku v oceli, množství vstřelovaného vápníku do taveniny a rychlost jeho vstřelování) nemají ze statistického pohledu významnost) na regresand. Hustota vměstků je tedy ovlivněna jinou/jinými proměnnými které zde nejsou uvedeny. LITERATURA [1] Meloun, M., Militký, J., Hill, M., Statistická analýza vícerozměrných dat v příkladech, Academia, Praha, 2012, ISBN [2] Kupka, K., Statistické řízení jakosti, TriloByte, Pardubice, [3] Meloun, M., Militký, J., Kompendium statistického zpracování dat, Academia, Praha, 2012, ISBN [4] Adstat 2.0 uživatelský manuál, Trilobite statistical software, TRILOBYTE, s.r.o., Pardubice, Stránka 33 z 35

34 SEZNAM OBRÁZKŮ Obr. 1: Grafické porovnání dvou lineárních křivek regresních modelů Obr. 2: Graf regresního modelu... 6 Obr. 3: Graf predikce reziduí... 6 Obr. 4: Graf predikovaných reziduí... 8 Obr. 5: Pregibonův graf... 8 Obr. 6: Williamsův graf... 8 Obr. 7: McCullon-Meeterův graf... 8 Obr. 8: L-R graf... 8 Obr. 9: Indexový graf Andrews... 9 Obr. 10: Indexový graf normálního rozdělení... 9 Obr. 11: Indexový graf prvky matice... 9 Obr. 12: Rankitový graf normalizovaná rezidua... 9 Obr. 13: Rankitový graf Andrews... 9 Obr. 14: Rankitový graf predikovaná rezidua Obr. 15: Rankitový grafjackknife rezidua Obr. 16: Autokorelační graf Obr. 17: Graf heteroskedascity Obr. 18: Regresní model Obr. 19: Graf predikce rezidua Obr. 20: Graf predikovaných reziduí Obr. 21: Pregibonův graf Obr. 22: Williamsův graf Obr. 23: McCulloh-Meetergův graf Obr. 24: L-R graf Obr. 25: Graf index-anderews Obr. 26:Graf index normalizovaná rezidua Obr. 27: Graf index prvky hat-matice Obr. 28:Rankitový graf normalizovaná rezidua Obr. 29: Rankitový graf Andrews Obr. 30: Rankitový graf predikovaná rezidua Obr. 31: Rankitový graf Jacknife rezidua Obr. 32: Autokorelační graf Obr. 33: Graf heteroskedasticity Obr. 34: Graf regresního modelu HRC_M Obr. 35: Graf regresního modelu HRC_P Obr. 36: Graf regresního modelu HRC_M+ HRC_P Obr. 37: Graf predikce rezidua pro HRC_M+ HRC_P Obr. 38: Williamsův graf Obr. 39: Pregibonův graf Obr. 40:L-R graf Obr. 41: Graf průběhu změn hodnot MEP, R 2 p a AIC Obr. 42:Regresní graf Obr. 43:L-R graf Obr. 44: Graf predikovaných reziduí Obr. 45: McCulloh-Meterův graf Obr. 46:L-R graf Obr. 47: Graf regresního modelu Obr. 48:Pravděpodobnostní graf Stránka 34 z 35

35 Obr. 49: Bodový graf Stránka 35 z 35

Příloha č. 1 Grafy a protokoly výstupy z adstatu

Příloha č. 1 Grafy a protokoly výstupy z adstatu 1 Příklad 3. Stanovení Si metodou OES Byly porovnávány naměřené hodnoty Si na automatickém analyzátoru OES s atestovanými hodnotami. Na základě testování statistické významnosti regresních parametrů (úseku

Více

Semestrální práce. 2. semestr

Semestrální práce. 2. semestr Licenční studium č. 89002 Semestrální práce 2. semestr Tvorba lineárních regresních modelů při analýze dat Příklad 1 Porovnání dvou regresních přímek u jednoduchého lineárního regresního modelu. Počet

Více

Stanovení manganu a míry přesnosti kalibrace ( Lineární kalibrace )

Stanovení manganu a míry přesnosti kalibrace ( Lineární kalibrace ) Příklad č. 1 Stanovení manganu a míry přesnosti kalibrace ( Lineární kalibrace ) Zadání : Stanovení manganu ve vodách se provádí oxidací jodistanem v kyselém prostředí až na manganistan. (1) Sestrojte

Více

Závislost obsahu lipoproteinu v krevním séru na třech faktorech ( Lineární regresní modely )

Závislost obsahu lipoproteinu v krevním séru na třech faktorech ( Lineární regresní modely ) Úloha M608 Závislost obsahu lipoproteinu v krevním séru na třech faktorech ( Lineární regresní modely ) Zadání : Při kvantitativní analýze lidského krevního séra ovlivňují hodnotu obsahu vysokohustotního

Více

Tvorba lineárních regresních modelů

Tvorba lineárních regresních modelů Univerzita Pardubice Fakulta chemicko technologická Katedra analytické chemie Licenční studium chemometrie Statistické zpracování dat Tvorba lineárních regresních modelů při analýze dat Zdravotní ústav

Více

Tabulka č. 1 95%ní intervaly Úsek Směrnice model L1 L2 L1 L2 Leco1-0, , , ,15618 OES -0, , , ,21271

Tabulka č. 1 95%ní intervaly Úsek Směrnice model L1 L2 L1 L2 Leco1-0, , , ,15618 OES -0, , , ,21271 1 Příklad 1. Porovnání dvou regresních přímek Při výrobě automatových ocelí dané jakosti byla porovnávána závislost obsahu uhlíku v posledním zkušebním vzorku (odebraném z mezipánve na ZPO a analyzovaném

Více

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie Nám. Čs. Legií 565, Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie Nám. Čs. Legií 565, Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie Nám. Čs. Legií 565, 532 10 Pardubice 10. licenční studium chemometrie STATISTICKÉ ZPRACOVÁNÍ DAT Semestrální práce KALIBRACE

Více

Semestrální práce. 2. semestr

Semestrální práce. 2. semestr Licenční studium č. 89002 Semestrální práce 2. semestr PŘEDMĚT 2.1 TVORBA LINEÁRNÍCH REGRESNÍCH MODELŮ PŘI ANALÝZE DAT Příklad 4 Vícerozměrný lineární regresní model 2/24 V Ústí nad Orlicí dne: 20.8.2000

Více

Univerzita Pardubice SEMESTRÁLNÍ PRÁCE. Tvorba lineárních regresních modelů. 2015/2016 RNDr. Mgr. Leona Svobodová, Ph.D.

Univerzita Pardubice SEMESTRÁLNÍ PRÁCE. Tvorba lineárních regresních modelů. 2015/2016 RNDr. Mgr. Leona Svobodová, Ph.D. Univerzita Pardubice SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Tvorba lineárních regresních modelů 2015/2016 RNDr. Mgr. Leona Svobodová, Ph.D. Úloha 1 Porovnání regresních přímek u jednoduchého lineárního regresního modelu Porovnání

Více

Tvorba lineárních regresních modelů při analýze dat

Tvorba lineárních regresních modelů při analýze dat Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie Licenční studium GALILEO Tvorba lineárních regresních modelů při analýze dat Seminární práce Monika Vejpustková leden 2016

Více

TVORBA LINEÁRNÍCH REGRESNÍCH MODELŮ PŘI ANALÝZE DAT. Semestrální práce UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie

TVORBA LINEÁRNÍCH REGRESNÍCH MODELŮ PŘI ANALÝZE DAT. Semestrální práce UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie TVORBA LINEÁRNÍCH REGRESNÍCH MODELŮ PŘI ANALÝZE DAT Semestrální práce Licenční studium Galileo Interaktivní statistická analýza

Více

Úloha 1: Lineární kalibrace

Úloha 1: Lineární kalibrace Úloha 1: Lineární kalibrace U pacientů s podezřením na rakovinu prostaty byl metodou GC/MS měřen obsah sarkosinu v moči. Pro kvantitativní stanovení bylo nutné změřit řadu kalibračních roztoků o různé

Více

Univerzita Pardubice

Univerzita Pardubice Univerzita Pardubice 8. licenční studium chemometrie Statistické zpracování dat při managementu jakosti Semestrální práce Lineární regrese Ing. Jan Balcárek, Ph.D. vedoucí Centrálních laboratoří Precheza

Více

UNIVERZITA PARDUBICE

UNIVERZITA PARDUBICE UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko technologická Katedra analytické chemie Licenční studium chemometrie na téma Kalibrace a limity její přesnosti Vedoucí licenčního studia Prof. RNDr. Milan Meloun,

Více

Kalibrace a limity její přesnosti

Kalibrace a limity její přesnosti Univerzita Pardubice Fakulta chemicko technologická Katedra analytické chemie Licenční studium chemometrie Statistické zpracování dat Kalibrace a limity její přesnosti Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

Více

KALIBRACE A LIMITY JEJÍ PŘESNOSTI. Semestrální práce UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie

KALIBRACE A LIMITY JEJÍ PŘESNOSTI. Semestrální práce UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie KALIBRACE A LIMITY JEJÍ PŘESNOSTI Semestrální práce Licenční studium Galileo Interaktivní statistická analýza dat Brno 2016

Více

UNIVERZITA PARDUBICE

UNIVERZITA PARDUBICE UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko technologická Katedra analytické chemie Licenční studium chemometrie na téma Tvorba nelineárních regresních modelů v analýze dat Vedoucí licenčního studia Prof. RNDr.

Více

Kalibrace a limity její přesnosti

Kalibrace a limity její přesnosti Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie Kalibrace a limity její přesnosti Semestrální práce Licenční studium GALILEO Interaktivní statistická analýza dat Brno, 2015

Více

Kalibrace a limity její přesnosti

Kalibrace a limity její přesnosti SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Kalibrace a limity její přesnosti 005/006 Ing. Petr Eliáš 1. LINEÁRNÍ KALIBRACE 1.1 Zadání Povrchově upravená suspenze TiO je protiproudně promývána v kaskádě Dorrových usazováků. Nejvíce

Více

Kalibrace a limity její přesnosti

Kalibrace a limity její přesnosti Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie Licenční studium GALILEO a limity její přesnosti Seminární práce Monika Vejpustková leden 2016 OBSAH Úloha 1. Lineární kalibrace...

Více

Tvorba nelineárních regresních

Tvorba nelineárních regresních Univerzita Pardubice Fakulta chemicko technologická Katedra analytické chemie Licenční studium chemometrie Statistické zpracování dat Tvorba nelineárních regresních modelů v analýze dat Zdravotní ústav

Více

Licenční studium Galileo: Statistické zpracování dat. Tvorba lineárních regresních modelů při analýze dat. Semestrální práce

Licenční studium Galileo: Statistické zpracování dat. Tvorba lineárních regresních modelů při analýze dat. Semestrální práce Licenční studium Galileo: Statistické zpracování dat Tvorba lineárních regresních modelů při analýze dat Semestrální práce Lenka Husáková Pardubice 2016 Obsah 1 Porovnání dvou regresních přímek u jednoduchého

Více

Tvorba nelineárních regresních modelů v analýze dat

Tvorba nelineárních regresních modelů v analýze dat Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická, Katedra analytické chemie Licenční studium GALILEO Interaktivní statistická analýza dat Semestrální práce z předmětu Tvorba nelineárních regresních

Více

6. Lineární regresní modely

6. Lineární regresní modely 6. Lineární regresní modely 6.1 Jednoduchá regrese a validace 6.2 Testy hypotéz v lineární regresi 6.3 Kritika dat v regresním tripletu 6.4 Multikolinearita a polynomy 6.5 Kritika modelu v regresním tripletu

Více

Semestrální práce. 3.3 Tvorba nelineárních regresních modelů v analýze dat

Semestrální práce. 3.3 Tvorba nelineárních regresních modelů v analýze dat Semestrální práce 1 3.3 Tvorba nelineárních regresních modelů v analýze dat Ing. Ján Lengyel, CSc. Centrální analytická laboratoř Ústav jaderného výzkumu Řež, a. s. Husinec Řež 130 250 68 Řež V Řeži, únor

Více

Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie

Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie Semestrální práce Licenční studium Galileo Předmět Nelineární regrese Jiří Danihlík Olomouc, 2016 Obsah... 1 Hledání vhodného

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Regrese Závislostproměnných funkční y= f(x) regresní y= f(x)

Více

Fakulta chemicko technologická Katedra analytické chemie licenční studium Management systému jakosti Kalibrace a limity její přesnosti

Fakulta chemicko technologická Katedra analytické chemie licenční studium Management systému jakosti Kalibrace a limity její přesnosti Fakulta chemicko technologická Katedra analytické chemie licenční studium Management systému jakosti Kalibrace a limity její přesnosti Autor: Přednášející: Prof. RNDr. Milan Meloun, DrS 1. VÝPOČET OBSAHU

Více

Semestrální práce. 2. semestr

Semestrální práce. 2. semestr Licenční studium č. 89002 Semestrální práce 2. semestr PŘEDMĚT 2.2 KALIBRACE A LIMITY JEJÍ PŘESNOSTI Příklad 1 Lineární kalibrace Příklad 2 Nelineární kalibrace Příklad 3 Rozlišení mezi lineární a nelineární

Více

2.2 Kalibrace a limity její p esnosti

2.2 Kalibrace a limity její p esnosti UNIVERZITA PARDUBICE Òkolní rok 000/001 Fakulta chemicko-technologická, Katedra analytické chemie LICEN NÍ STUDIUM STATISTICKÉ ZPRACOVÁNÍ DAT PÌI MANAGEMENTU JAKOSTI P EDM T:. Kalibrace a limity její p

Více

KALIBRACE A LIMITY JEJÍ PŘESNOSTI 2015

KALIBRACE A LIMITY JEJÍ PŘESNOSTI 2015 UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie Nám. Čs. Legií 565, 532 10 Pardubice 15. licenční studium INTERAKTIVNÍ STATISTICKÁ ANALÝZA DAT Semestrální práce KALIBRACE

Více

http: //meloun.upce.cz,

http: //meloun.upce.cz, Porovnání rozlišovací schopnosti regresní analýzy spekter a spolehlivosti Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc. Katedra analytické chemie, Chemickotechnologická fakulta, Univerzita Pardubice, nám. s. Legií 565,

Více

Tvorba lineárních regresních modelů při analýze dat

Tvorba lineárních regresních modelů při analýze dat Fakulta chemicko technologická Katedra analytické chemie licenční studium Management systému jakosti Tvorba lineárních regresních modelů při analýze dat Autor: Přednášející: Prof. RNDr. Milan Meloun, DrS

Více

6. Lineární regresní modely

6. Lineární regresní modely 6. Lineární regresní modely 6.1 Jednoduchá regrese a validace 6.2 Testy hypotéz v lineární regresi 6.3 Kritika dat v regresním tripletu 6.4 Multikolinearita a polynomy 6.5 Kritika modelu v regresním tripletu

Více

Univerzita Pardubice Fakulta chemicko technologická Katedra analytické chemie Licenční studium Management systému jakosti

Univerzita Pardubice Fakulta chemicko technologická Katedra analytické chemie Licenční studium Management systému jakosti Univerzita Pardubice Fakulta chemicko technologická Katedra analytické chemie Licenční studium Management systému jakosti 3.3 v analýze dat Autor práce: Přednášející: Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc Pro

Více

Univerzita Pardubice SEMESTRÁLNÍ PRÁCE. Tvorba nelineárních regresních modelů v analýze dat. 2015/2016 RNDr. Mgr. Leona Svobodová, Ph.D.

Univerzita Pardubice SEMESTRÁLNÍ PRÁCE. Tvorba nelineárních regresních modelů v analýze dat. 2015/2016 RNDr. Mgr. Leona Svobodová, Ph.D. Univerzita Pardubice SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Tvorba nelineárních regresních modelů v analýze dat 2015/2016 RNDr. Mgr. Leona Svobodová, Ph.D. Úloha Nalezení vhodného modelu pro popis reakce TaqMan real-time PCR

Více

FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ KATEDRA ANALYTICKÉ CHEMIE. Semestrální práce z CHEMOMETRE. TOMÁŠ SYROVÝ 4.ročník

FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ KATEDRA ANALYTICKÉ CHEMIE. Semestrální práce z CHEMOMETRE. TOMÁŠ SYROVÝ 4.ročník FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ KATEDRA ANALYTICKÉ CHEMIE Semestrální práce z CHEMOMETRE TOMÁŠ SYROVÝ 4.ročník OBSAH: 1.Příklad C112 CHYBY A VARIABILITA INSTRUMENTÁLNÍCH MĚŘENÍ... 3 2. Příklad H207 PRŮZKUMOVÁ

Více

Fakulta chemicko technologická Katedra analytické chemie

Fakulta chemicko technologická Katedra analytické chemie Fakulta chemicko technologická Katedra analytické chemie Licenční studium statistické zpracování dat Tvorba lineárních a kalibračních modelů při analýze dat Pavel Valášek Školní rok 2001 02 OBSAH 1 POROVNÁNÍ

Více

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie Nám. Čs. Legií 565, Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie Nám. Čs. Legií 565, Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie Nám. Čs. Legií 565, 532 10 Pardubice 10. licenční studium chemometrie STATISTICKÉ ZPRACOVÁNÍ DAT Semestrální práce ANALÝZA

Více

ANOVA. Semestrální práce UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie

ANOVA. Semestrální práce UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie ANOVA Semestrální práce Licenční studium Galileo Interaktivní statistická analýza dat Brno 2015 Ing. Petra Hlaváčková, Ph.D.

Více

Tvorba modelu sorpce a desorpce 85 Sr na krystalických horninách za dynamických podmínek metodou nelineární regrese

Tvorba modelu sorpce a desorpce 85 Sr na krystalických horninách za dynamických podmínek metodou nelineární regrese Tvorba modelu sorpce a desorpce 85 Sr na krystalických horninách za dynamických podmínek metodou nelineární regrese Závěrečná práce 12. licenčního studia Pythagoras Fakulta chemicko-technologická, katedra

Více

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie Licenční studium Pythagoras Statistické zpracování experimentálních dat Semestrální práce ANOVA vypracoval: Ing. David Dušek

Více

Tvorba nelineárních regresních modelů v analýze dat

Tvorba nelineárních regresních modelů v analýze dat Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie Tvorba nelineárních regresních modelů v analýze dat Semestrální práce Licenční studium GALILEO Interaktivní statistická analýza

Více

Univerzita Pardubice Chemicko-technologická fakulta Katedra analytické chemie

Univerzita Pardubice Chemicko-technologická fakulta Katedra analytické chemie Univerzita Pardubice Chemicko-technologická fakulta Katedra analytické chemie 12. licenční studium PYTHAGORAS Statistické zpracování dat 3.3 Tvorba nelineárních regresních modelů v analýze dat Semestrální

Více

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA Definice lineárního normálního regresního modelu Lineární normální regresní model Y Xβ ε Předpoklady: Matice X X n,k je matice realizací. Předpoklad: n > k, h(x) k - tj. matice

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Kalibrace a limity její přesnosti Precheza a.s. Přerov 2005 Ing. Miroslav Štrajt 1. Zadání Úloha 1. Lineární kalibrace: u přímkové

Více

UNIVERZITA PARDUBICE

UNIVERZITA PARDUBICE UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie Licenční studium chemometrie na téma Statistické zpracování dat Semestrální práce ze 6. soustředění Předmět: 3.3 Tvorba nelineárních

Více

Aproximace křivek a vyhlazování křivek

Aproximace křivek a vyhlazování křivek Univerzita Pardubice Fakulta chemicko - technologická Katedra analytické chemie Dvouleté licenční studium: Počítačové zpracování dat při kontrole a řízení jakosti Aproximace křivek a vyhlazování křivek

Více

Univerzita Pardubice Fakulta chemicko technologická Katedra analytické chemie Licenční studium chemometrie

Univerzita Pardubice Fakulta chemicko technologická Katedra analytické chemie Licenční studium chemometrie Univerzita Pardubice Fakulta chemicko technologická Katedra analytické chemie Licenční studium chemometrie Statistické zpracování dat ANOVA Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Odbor hygienických laboratoří

Více

POLYNOMICKÁ REGRESE. Jedná se o regresní model, který je lineární v parametrech, ale popisuje nelineární závislost mezi proměnnými.

POLYNOMICKÁ REGRESE. Jedná se o regresní model, který je lineární v parametrech, ale popisuje nelineární závislost mezi proměnnými. POLYNOMICKÁ REGRESE Jedná se o regresní model, který je lineární v parametrech, ale popisuje nelineární závislost mezi proměnnými. y = b 0 + b 1 x + b 2 x 2 + + b n x n kde b i jsou neznámé parametry,

Více

6. Lineární regresní modely

6. Lineární regresní modely 6. Lineární regresní modely 6.1 Jednoduchá regrese a validace 6.2 Testy hypotéz v lineární regresi 6.3 Kritika dat v regresním tripletu 6.4 Multikolinearita a polynomy 6.5 Kritika modelu v regresním tripletu

Více

UNIVERZITA PARDUBICE

UNIVERZITA PARDUBICE UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie Vedoucí studia a odborný garant: Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc. Vyučující: Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc. Autor práce: ANDRII

Více

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie Nám. Čs. Legií 565, Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie Nám. Čs. Legií 565, Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie Nám. Čs. Legií 565, 532 10 Pardubice 10. licenční studium chemometrie STATISTICKÉ ZPRACOVÁNÍ DAT Semestrální práce STATISTICKÁ

Více

Tvorba nelineárních regresních modelů v analýze dat

Tvorba nelineárních regresních modelů v analýze dat Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie Licenční studium GALILEO Tvorba nelineárních regresních modelů v analýze dat Seminární práce Monika Vejpustková červen 2016

Více

4EK211 Základy ekonometrie

4EK211 Základy ekonometrie 4EK Základy ekonometrie Odhad klasického lineárního regresního modelu II Cvičení 3 Zuzana Dlouhá Klasický lineární regresní model - zadání příkladu Soubor: CV3_PR.xls Data: y = maloobchodní obrat potřeb

Více

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA Definice lineárního normálního regresního modelu Lineární normální regresní model Y β ε Matice n,k je matice realizací. Předpoklad: n > k, h() k - tj. matice je plné hodnosti

Více

Univerzita Pardubice Fakulta chemicko technologická Katedra analytické chemie Licenční studium Management systému jakosti

Univerzita Pardubice Fakulta chemicko technologická Katedra analytické chemie Licenční studium Management systému jakosti Univerzita Pardubice Fakulta chemicko technologická Katedra analytické chemie Licenční studium Management systému jakosti 2.1 Tvorba lineárních regresních modelů při analýze dat Autor práce: Přednášející:

Více

Semestrální práce str. 1. Semestrální práce. 2.1 Tvorba lineárních regresních modelů při analýze dat. 2.3 Kalibrace a limity její přesnosti

Semestrální práce str. 1. Semestrální práce. 2.1 Tvorba lineárních regresních modelů při analýze dat. 2.3 Kalibrace a limity její přesnosti Semestrální práce str. Semestrální práce 2. Tvorba lineárních regresních modelů při analýze dat 2.3 Kalibrace a limity její přesnosti Ing. Ján Lengyel, CSc. Centrální analytická laboratoř Ústav jaderného

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ Ústav materiálového inženýrství - odbor slévárenství

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ Ústav materiálového inženýrství - odbor slévárenství 1 PŘÍLOHA KE KAPITOLE 11 2 Seznam příloh ke kapitole 11 Podkapitola 11.2. Přilité tyče: Graf 1 Graf 2 Graf 3 Graf 4 Graf 5 Graf 6 Graf 7 Graf 8 Graf 9 Graf 1 Graf 11 Rychlost šíření ultrazvuku vs. pořadí

Více

Semestrální práce z CHEMOMETRIE I Statistické zpracování jednorozměrných dat

Semestrální práce z CHEMOMETRIE I Statistické zpracování jednorozměrných dat FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ KATEDRA ANALYTICKÉ CHEMIE Semestrální práce z CHEMOMETRIE I Statistické zpracování jednorozměrných dat DOMINIKA BURKOŇOVÁ 4.ročník 2000/2001 Dominika Burkoňová Příklad č.1

Více

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie. Nám. Čs. Legií 565, Pardubice. Semestrální práce ANOVA 2015

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie. Nám. Čs. Legií 565, Pardubice. Semestrální práce ANOVA 2015 UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie Nám. Čs. Legií 565, 532 10 Pardubice 15. licenční studium INTERAKTIVNÍ STATISTICKÁ ANALÝZA DAT Semestrální práce ANOVA 2015

Více

Posouzení linearity kalibrační závislosti

Posouzení linearity kalibrační závislosti Posouzení linearity kalibrační závislosti Luděk Dohnal Referenční laboratoř pro klinickou biochemii,úkbld 1.LF UK a VFN, Karlovo nám. 32, 12111 Praha 2, ludek.dohnal@lf1.cuni.cz Paul Faigl FCDD, University

Více

Licenční studium Galileo: Statistické zpracování dat. Kalibrace a limity její přesnosti. Semestrální práce

Licenční studium Galileo: Statistické zpracování dat. Kalibrace a limity její přesnosti. Semestrální práce Licenční studium Galileo: Statistické zpracování dat Kalibrace a limity její přesnosti Semestrální práce Lenka Husáková Pardubice 2016 Obsah 1 Lineární kalibrace... 3 1.1 Zadání... 3 1.2 Data... 3 1.3

Více

12. licenční studium Statistické zpracování dat při managementu jakosti. Lenka Hromádková

12. licenční studium Statistické zpracování dat při managementu jakosti. Lenka Hromádková 12. licenční studium Statistické zpracování dat při managementu jakosti Lenka Hromádková Desinfekční přípravky slouží k zneškodňování mikroorganismů (MO) vyvolávající onemocnění člověka nebo zvířat Druhy

Více

LINEÁRNÍ REGRESE. Lineární regresní model

LINEÁRNÍ REGRESE. Lineární regresní model LINEÁRNÍ REGRESE Chemometrie I, David MILDE Lineární regresní model 1 Typy závislosti 2 proměnných FUNKČNÍ VZTAH: 2 závisle proměnné: určité hodnotě x odpovídá jediná hodnota y. KORELACE: 2 náhodné (nezávislé)

Více

Plánování experimentu

Plánování experimentu Fakulta chemicko technologická Katedra analytické chemie licenční studium Management systému jakosti Autor: Ing. Radek Růčka Přednášející: Prof. Ing. Jiří Militký, CSc. 1. LEPTÁNÍ PLAZMOU 1.1 Zadání Proces

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. 4.4 Aproximace křivek a vyhlazování křivek

UNIVERZITA PARDUBICE. 4.4 Aproximace křivek a vyhlazování křivek UNIVERZITA PARDUBICE Licenční Studium Archimedes Statistické zpracování dat a informatika 4.4 Aproximace křivek a vyhlazování křivek Mgr. Jana Kubátová Endokrinologický ústav V Praze, leden 2012 Obsah

Více

Statistická analýza jednorozměrných dat

Statistická analýza jednorozměrných dat Statistická analýza jednorozměrných dat Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc. Univerzita Pardubice, Pardubice 31.ledna 2011 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie. Licenční studium Statistické zpracování dat

Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie. Licenční studium Statistické zpracování dat Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie Licenční studium Statistické zpracování dat Semestrální práce Interpolace, aproximace a spline 2007 Jindřich Freisleben Obsah

Více

Analýza rozptylu ANOVA

Analýza rozptylu ANOVA Licenční studium Galileo: Statistické zpracování dat ANOVA ANOVA B ANOVA P Analýza rozptylu ANOVA Semestrální práce Lenka Husáková Pardubice 05 Obsah Jednofaktorová ANOVA... 3. Zadání... 3. Data... 3.3

Více

Statistická analýza jednorozměrných dat

Statistická analýza jednorozměrných dat Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická, Katedra analytické chemie Licenční studium GALILEO Interaktivní statistická analýza dat Semestrální práce z předmětu Statistická analýza jednorozměrných

Více

S E M E S T R Á L N Í

S E M E S T R Á L N Í Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie S E M E S T R Á L N Í P R Á C E Licenční studium Statistické zpracování dat při managementu jakosti Předmět ANOVA analýza rozptylu

Více

AVDAT Geometrie metody nejmenších čtverců

AVDAT Geometrie metody nejmenších čtverců AVDAT Geometrie metody nejmenších čtverců Josef Tvrdík Katedra informatiky Přírodovědecká fakulta Ostravská univerzita Lineární model klasický lineární regresní model odhad parametrů MNČ y = Xβ + ε, ε

Více

Úloha 1. Napište matici pro případ lineárního regresního spline vyjádřeného přes useknuté

Úloha 1. Napište matici pro případ lineárního regresního spline vyjádřeného přes useknuté Úloha 1. Napište matici pro případ lineárního regresního spline vyjádřeného přes useknuté polynomy pro případ dvou uzlových bodů ξ 1 = 1 a ξ 2 = 4. Experimentální body jsou x = [0.2 0.4 0.6 1.5 2.0 3.0

Více

Statistická analýza jednorozměrných dat

Statistická analýza jednorozměrných dat Statistická analýza jednorozměrných dat Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc. Univerzita Pardubice, Pardubice 31.ledna 2011 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Testování hypotéz o parametrech regresního modelu

Testování hypotéz o parametrech regresního modelu Statistika II Katedra ekonometrie FVL UO Brno kancelář 69a, tel. 973 442029 email:jiri.neubauer@unob.cz Lineární regresní model kde Y = Xβ + e, y 1 e 1 β y 2 Y =., e = e 2 x 11 x 1 1k., X =....... β 2,

Více

Regresní analýza. Eva Jarošová

Regresní analýza. Eva Jarošová Regresní analýza Eva Jarošová 1 Obsah 1. Regresní přímka 2. Možnosti zlepšení modelu 3. Testy v regresním modelu 4. Regresní diagnostika 5. Speciální využití Lineární model 2 1. Regresní přímka 3 nosnost

Více

Testování hypotéz o parametrech regresního modelu

Testování hypotéz o parametrech regresního modelu Testování hypotéz o parametrech regresního modelu Ekonometrie Jiří Neubauer Katedra kvantitativních metod FVL UO Brno kancelář 69a, tel. 973 442029 email:jiri.neubauer@unob.cz Jiří Neubauer (Katedra UO

Více

6. Lineární regresní modely

6. Lineární regresní modely 6. Lineární regresní modely 6.1 Jednoduchá regrese a validace 6.2 Testy hypotéz v lineární regresi 6.3 Kritika dat v regresním tripletu 6.4 Multikolinearita a polynomy 6.5 Kritika modelu v regresním tripletu

Více

Statistická analýza jednorozměrných dat

Statistická analýza jednorozměrných dat Statistická analýza jednorozměrných dat Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc. Univerzita Pardubice, Pardubice 31.ledna 2011 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Aproximace a vyhlazování křivek

Aproximace a vyhlazování křivek Fakulta chemicko technologická Katedra analytické chemie licenční studium Management systému jakosti Autor: Přednášející: Prof. Ing. Jiří Militký, Csc 1. SLEDOVÁNÍ ZÁVISLOSTI HODNOTY SFM2 NA BARVIVOSTI

Více

Pravděpodobnost v závislosti na proměnné x je zde modelován pomocí logistického modelu. exp x. x x x. log 1

Pravděpodobnost v závislosti na proměnné x je zde modelován pomocí logistického modelu. exp x. x x x. log 1 Logistická regrese Menu: QCExpert Regrese Logistická Modul Logistická regrese umožňuje analýzu dat, kdy odezva je binární, nebo frekvenční veličina vyjádřená hodnotami 0 nebo 1, případně poměry v intervalu

Více

Lineární regrese. Komentované řešení pomocí MS Excel

Lineární regrese. Komentované řešení pomocí MS Excel Lineární regrese Komentované řešení pomocí MS Excel Vstupní data Tabulka se vstupními daty je umístěna v oblasti A1:B11 (viz. obrázek) na listu cela data Postup Základní výpočty - regrese Výpočet základních

Více

6.2 Validace nové analytické metody

6.2 Validace nové analytické metody 6. Validace nové analytické metody Vzorová úloha 6. Postup validace a regresní diagnostika Na úloze V6.4 Validace stanovení amonných iont$ v pitných vodách provete ovení þasov nenároþné metody stanovení

Více

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE. Leptání plasmou. Ing. Pavel Bouchalík

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE. Leptání plasmou. Ing. Pavel Bouchalík SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Leptání plasmou Ing. Pavel Bouchalík 1. ÚVOD Tato semestrální práce obsahuje písemné vypracování řešení příkladu Leptání plasmou. Jde o praktickou zkoušku znalostí získaných při přednáškách

Více

Zpracování studie týkající se průzkumu vlastností statistických proměnných a vztahů mezi nimi.

Zpracování studie týkající se průzkumu vlastností statistických proměnných a vztahů mezi nimi. SEMINÁRNÍ PRÁCE Zadání: Data: Statistické metody: Zpracování studie týkající se průzkumu vlastností statistických proměnných a vztahů mezi nimi. Minimálně 6 proměnných o 30 pozorováních (z toho 2 proměnné

Více

Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická. Licenční studium Statistické zpracování dat

Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická. Licenční studium Statistické zpracování dat Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Licenční studium Statistické zpracování dat 3.3 Tvorba nelineárních regresních modelů v analýze dat RNDr. Lada Kovaříková České technologické centrum

Více

VÍCEROZMĚRNÝ STATISTICKÝ SOUBOR

VÍCEROZMĚRNÝ STATISTICKÝ SOUBOR KORELACE A REGRESE 1 Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na discipliny společného základu (reg. č. CZ.1.07/..00/8.001)

Více

6. Lineární regresní modely

6. Lineární regresní modely 6. Lineární regresní modely 6.1 Jednoduchá regrese a validace 6.2 Testy hypotéz v lineární regresi 6.3 Kritika dat v regresním tripletu 6.4 Multikolinearita a polynomy 6.5 Kritika modelu v regresním tripletu

Více

odpovídá jedna a jen jedna hodnota jiných

odpovídá jedna a jen jedna hodnota jiných 8. Regresní a korelační analýza Problém: hledání, zkoumání a hodnocení souvislostí, závislostí mezi dvěma a více statistickými znaky (veličinami). Typy závislostí: pevné a volné Pevná závislost každé hodnotě

Více

Předpoklad o normalitě rozdělení je zamítnut, protože hodnota testovacího kritéria χ exp je vyšší než tabulkový 2

Předpoklad o normalitě rozdělení je zamítnut, protože hodnota testovacího kritéria χ exp je vyšší než tabulkový 2 Na úloze ukážeme postup analýzy velkého výběru s odlehlými prvky pro určení typu rozdělení koncentrace kyseliny močové u 50 dárců krve. Jaká je míra polohy a rozptýlení uvedeného výběru? Z grafických diagnostik

Více

Regresní analýza 1. Regresní analýza

Regresní analýza 1. Regresní analýza Regresní analýza 1 1 Regresní funkce Regresní analýza Důležitou statistickou úlohou je hledání a zkoumání závislostí proměnných, jejichž hodnoty získáme při realizaci experimentů Vzhledem k jejich náhodnému

Více

PYTHAGORAS Statistické zpracování experimentálních dat

PYTHAGORAS Statistické zpracování experimentálních dat UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická, Katedra analytické chemie SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Květen 2008 Licenční studium PYTHAGORAS Statistické zpracování experimentálních dat Předmět 1.4 ANOVA a

Více

AVDAT Klasický lineární model, metoda nejmenších

AVDAT Klasický lineární model, metoda nejmenších AVDAT Klasický lineární model, metoda nejmenších čtverců Josef Tvrdík Katedra informatiky Přírodovědecká fakulta Ostravská univerzita Lineární model y i = β 0 + β 1 x i1 + + β k x ik + ε i (1) kde y i

Více

Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie ANOVA. Semestrální práce

Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie ANOVA. Semestrální práce Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie ANOVA Semestrální práce Licenční studium GALILEO Interaktivní statistická analýza dat Brno, 2015 Doc. Mgr. Jan Muselík, Ph.D.

Více

UNIVERZITA OBRANY Fakulta ekonomiky a managementu. Aplikace STAT1. Výsledek řešení projektu PRO HORR2011 a PRO GRAM2011 3. 11.

UNIVERZITA OBRANY Fakulta ekonomiky a managementu. Aplikace STAT1. Výsledek řešení projektu PRO HORR2011 a PRO GRAM2011 3. 11. UNIVERZITA OBRANY Fakulta ekonomiky a managementu Aplikace STAT1 Výsledek řešení projektu PRO HORR2011 a PRO GRAM2011 Jiří Neubauer, Marek Sedlačík, Oldřich Kříž 3. 11. 2012 Popis a návod k použití aplikace

Více

Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie STATISTICKÉ ZPRACOVÁNÍ EXPERIMENTÁLNÍCH DAT

Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie STATISTICKÉ ZPRACOVÁNÍ EXPERIMENTÁLNÍCH DAT Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie STATISTICKÉ ZPRACOVÁNÍ EXPERIMENTÁLNÍCH DAT STATISTICKÁ ANALÝZA JEDNOROZMĚRNÝCH DAT Seminární práce 1 Brno, 2002 Ing. Pavel

Více

Obsah Úvod Kapitola 1 Než začneme Kapitola 2 Práce s hromadnými daty před analýzou

Obsah Úvod Kapitola 1 Než začneme Kapitola 2 Práce s hromadnými daty před analýzou Úvod.................................................................. 11 Kapitola 1 Než začneme.................................................................. 17 1.1 Logika kvantitativního výzkumu...........................................

Více

Úlohy. Kompendium 2012, Úloha B8.01a, str. 785, Model y = P1 * exp( P2/(B801x + P3)

Úlohy. Kompendium 2012, Úloha B8.01a, str. 785, Model y = P1 * exp( P2/(B801x + P3) Úlohy Kompendium 2012, Úloha B8.01a, str. 785, Model y = P1 * exp( P2/(B801x + P3) Úloha B8.01 Závislost hmotnosti očních čoček na stáří králíků Dudzinksi a Mykytowycz (1961) ukázali, že hmotnost vysušených

Více

SEMESTRÁ LNÍ PRÁ CE. Licenč ní studium STATISTICKÉZPRACOVÁ NÍ DAT PŘ I KONTROLE A Ř ÍZENÍ JAKOSTI. Předmě t KALIBRACE A LIMITY JEJÍ PŘ ESNOSTI

SEMESTRÁ LNÍ PRÁ CE. Licenč ní studium STATISTICKÉZPRACOVÁ NÍ DAT PŘ I KONTROLE A Ř ÍZENÍ JAKOSTI. Předmě t KALIBRACE A LIMITY JEJÍ PŘ ESNOSTI SEMESTRÁ LNÍ PRÁ CE Licenč ní studium STATISTICKÉZPRACOVÁ NÍ DAT PŘ I KONTROLE A Ř ÍZENÍ JAKOSTI Předmě t KALIBRACE A LIMITY JEJÍ PŘ ESNOSTI Ú stav experimentá lní biofarmacie, Hradec Krá lové Ing. Martina

Více