Centrální evidence závětí NK ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Centrální evidence závětí NK ČR"

Transkript

1 CIS NK ČR Centrální evidence závětí NK ČR Uživatelská příručka Dodavatel: Corpus Solutions a.s. V Praze dne Pod Pekařkou 1 Praha 4 Podolí Verze: 1.0

2 Obsah 1 Úvod Přístup do aplikace Seznámení s aplikací Struktura menu Evidence závětí Základní principy Zápis nové závěti Závěť s rodným číslem Závěť s datem narození Závěť bez rodného čísla a data narození Potvrzení vložení nového zápisu zástavy Vyhledávání závětí Vyhledávání v dědickém řízení Mé závěti Závěti u soudu Operace se záznamy závětí Změna čísla závěti Změna údajů o závěti Prohlášení závěti Zrušení prohlášení závěti Výmaz závěti na základě vydání z úschovy Kontrolní soupis závětí Evidence listin o správě dědictví Zapsání nové listiny o správě dědictví Volba druhu a typu listiny Zápis nové listiny o ustanovení správce dědictví Zápis nové listiny o odvolání listiny o ustanovení správce dědictví Zápis nové listiny o odvolání souhlasu s ustanovením do funkce správce dědictví Vyhledání listin pro účely vydání opisu nebo potvrzení Vyhledávání pro účely vydání opisu... Chyba! Záložka není definována Vystavení opisu vyhledaných listin Zobrazení kontrolního soupisu listin o správě dědictví evidovaných v úřadu Vyhledávání listin v dědickém řízení Vyhledání v listinách o správě dědictví uložených v úřadu Vyhledání vlastních listin Změna listiny Zobrazení detailu vyhledané listiny Prohlášení listiny Obnovení listiny Strana 2 z 38

3 1 Úvod Centrální evidence závětí je vedená Notářskou komorou České republiky (dále jen NK ČR). Podmínky upravuje podrobněji Předpis NK ČR, kterým se stanoví postup při vedení, správě a provozu Centrální evidence (dále jen Předpis o CEZ). Současná Centrální evidence závětí (dále jen CEZ) obsahuje dvě oddělené evidence, jejichž náplň a účel je popsán v 1-4 Předpisu o CEZ: Evidence závětí Evidence listin o správě dědictví Aplikace CEZ je zařazena jako součást Centrálního informačního systému NK ČR (dále jen CIS NK ČR), spolu s dalšími aplikacemi pro činnosti notáře (Rejstřík zástav, Úschovy atd.) a s evidenční částí ISNK. Všechny tyto aplikace byly pro NK ČR vytvořeny společností Corpus Solutions a.s. a mají proto řadu společných vlastností. Celý CIS NK ČR je realizován na principu internetových aplikací, jejichž hlavní výkonná část běží na centrálním serveru NK ČR a uživatelé (notáři a další) pro přístup k aplikacím využívají standardní internetový prohlížeč. 1.1 Přístup do aplikace Vzhledem k tomu, že se v případě aplikací CIS NK ČR jedná o neveřejné aplikace a evidence, je celý CIS NK ČR chráněn kontrolními mechanismy pro ověřování identity uživatele a řízení přístupu k aplikacím. Konkrétně kontrola identity uživatelů je založena na využití certifikátů vydávaných zvolenou Certifikační autoritou a na přístupu k serveru prostřednictvím šifrovaného protokolu HTTPS (s ověřením certifikátem). Toto uspořádání zajišťuje, že se k CIS NK ČR mohou připojit pouze uživatelé disponující unikátním certifikátem (~průkazem totožnosti) přiděleným administrátorem NK ČR. 1.2 Seznámení s aplikací Celá aplikace je realizována v internetovém prostředí, zobrazuje se tedy v okně internetového prohlížeče (Internet Explorer). Toto okno lze pomyslně rozdělit na několik částí (viz. Obr. 1). Horní část s tlačítky a funkčním menu (část A), zpravidla na šedém podkladu) patří samotnému internetovému prohlížeči a nebudeme se jí zabývat. Naše aplikace je zobrazena ve zbylé části okna na bílém podkladu (barva podkladu může záviset na nastavení Vašeho operačního systému a prohlížeče, bílá barva je však obvyklá). Strana 3 z 38

4 Obr. 1 Okno internetového prohlížeče s aplikací CEZ Horní části okna aplikace tvoří tzv. titulní pruh (část B). V něm je vlevo logo Notářské komory ČR, uprostřed název aplikace a v pravé části informace o právě přihlášeném certifikovaném uživateli. Ve zbylé části okna je po levé straně nabídka dostupných funkcí aplikace (část C) a v pravé části se zobrazuje právě prováděná akce (část D). 1.3 Struktura menu Struktura menu zobrazená na Obr. 1 odráží skutečnost, že v aplikaci CEZ jsou spojené dvě relativně samostatné části Evidence závětí a Evidence listin o správě dědictví. Každá z těchto částí má svůj nadepsaný oddíl menu, ve kterém jsou soustředěny funkce této části aplikace, navíc je připojen ještě oddíl Společné činnosti. Strana 4 z 38

5 2 Evidence závětí 2.1 Základní principy Do Evidence závětí jsou vkládány zápisy o notářských listinách sepsaných v souvislosti se závěťmi. Vkládají se pouze evidenční údaje o listinách pořizovatel listiny, běžné číslo v seznamu závětí, kdy a kým byla listina sepsána nikoliv obsahy listin jako takové (podrobnosti k evidovaným údajům viz. Předpis o CEZ). Účelem evidence je poskytnout při vyhledávání (v rámci dědického řízení) informace o tom, u kterého notáře a pod jakými čísly jsou jednotlivé listiny související se závěťmi uzavřenými konkrétním pořizovatelem uloženy, aby je bylo možné dohledat a v rámci dědického řízení přezkoumat. 2.2 Zápis nové závěti Zapsání nové závěti do evidence je možné vyvolat tlačítkem Nová závěť z hlavního menu aplikace (viz. kap. 1.3). Jako první krok se volí typ nově zapisované závěti: Obr. 2 Volba typu nově zapisované závěti V závislosti na zvoleném typu se následně zobrazí okno s formulářem pro zapsání údajů o závěti (na typu závěti záleží složení zapisovaných údajů). Následně po odeslání vyplněného formuláře je zobrazeno potvrzení vložených údajů. Toto potvrzení obsahuje rekapitulaci právě zapsaných údajů (ve složení odpovídajícím zvolenému typu závěti) a tlačítka OK pro definitivní vložení závěti do evidence, Storno pro plné zrušení zapisování závěti a Zpět pro návrat do editačního formuláře. Strana 5 z 38

6 2.2.1 Závěť s rodným číslem Pro typ závěti s rodným číslem vypadá formulář takto: Obr. 3 Formulář pro zapsání nové závěti s rodným číslem Podrobná specifikace údajů zadávaných do formuláře je uvedena v následující tabulce: Položka Typ hodnoty Povinná Poznámka Běžné číslo seznamu závětí textová hodnota, formát Z xxxx kde xxxx je celé číslo ano Prefix Z předvyplňuje aplikace Jméno textová ano Příjmení textová ano Titul textová ne U nových závětí se již nezapisuje Rodné číslo textová ano Zapisuje se tvar rodného čísla včetně lomítka Ulice textová ne Město, obec textová ano Tab. 1 Údaje zapisované pro závěť s rodným číslem Strana 6 z 38

7 2.2.2 Závěť s datem narození Pro typ závěti s datem narození vypadá formulář takto: Obr. 4 Formulář pro zapsání nové závěti s datem narození Podrobná specifikace údajů zadávaných do formuláře je uvedena v následující tabulce: Položka Typ hodnoty Povinná Poznámka Běžné číslo seznamu závětí textová hodnota, formát Z xxxx kde xxxx je celé číslo ano Prefix Z předvyplňuje aplikace Jméno textová ano Příjmení textová ano Titul textová ne U nových závětí se již nezapisuje Datum narození datum ano Zapisuje se datum v běžném tvaru, např Ulice textová ne Město, obec textová ano Tab. 2 Údaje zapisované pro závěť s datem narození Strana 7 z 38

8 2.2.3 Závěť bez rodného čísla a data narození Pro typ závěti bez rodného čísla a data narození vypadá formulář takto: Obr. 5 Formulář pro zapsání nové závěti jen se jménem a příjmením Podrobná specifikace údajů zadávaných do formuláře je uvedena v následující tabulce: Položka Typ hodnoty Povinná Poznámka Běžné číslo seznamu závětí textová hodnota, formát Z xxxx kde xxxx je celé číslo ano Prefix Z předvyplňuje aplikace Jméno textová ano Příjmení textová ano Titul textová ne U nových závětí se již nezapisuje Ulice textová ne Město, obec textová ano Potvrzení vložení nového zápisu zástavy Po odeslání formuláře s vyplněnými údaji o závěti je provedena kontrola předaných hodnot. Pokud odpovídají požadavkům na příslušný typ závěti, je zobrazena obrazovka se shrnutím vložených hodnot (nyní již bez možnosti editace, tedy hodnoty jsou zobrazené jako prosté texty a nikoliv ve formulářových vstupních polích) a s tlačítky na vložení nového zápisu do evidence, na stornování vložení zápisu a na návrat zpět do editačního formuláře zápisu závěti. Struktura údajů zobrazených na této potvrzující obrazovce odpovídá struktuře údajů zápisu závěti podle zvoleného typu závěti. Strana 8 z 38

9 2.3 Vyhledávání závětí Vyhledávání v dědickém řízení Pro vyhledávání v dědickém řízení je k dispozici samostatná funkce v hlavní nabídce v části Společné činnosti. Toto umístění je dané tím, že v rámci dědického řízení se vyhledává v obou evidencích CEZu, tedy nejprve v evidenci závětí a posléze i v evidenci listin o správě dědictví. Funkce je označená jako Vyhledávání závětí a listin v řízení o dědictví. Po zvolení funkce z menu je zobrazena obrazovka s výběrem požadovaného způsobu vyhledávání: Základní vyhledávání podle 11 odst. 1 předpisu o CEZ (viz. kapitola ) Pomocné vyhledávání podle 11 odst. 3 předpisu o CEZ (viz. kapitola ) Po zvolení požadovaného způsobu vyhledávání je zobrazen formulář se vstupními políčky na vyhledávací kritéria a další pomocné údaje (podle kterých se nevyhledává). Struktura formuláře odpovídá vybranému způsobu vyhledávání. Vyhledané zápisy závětí odpovídající zadaným kritériím jsou zobrazené ve formě stručného seznamu rozděleného podle typu závěti. V tomto seznamu je možné přecházet na detailní zobrazení jednotlivých záznamů kliknutím na jméno pořizovatele dané závěti. Seznam je možné také zobrazit ve formě kontrolního výtisku určeného k tisku. Pokud zobrazený detail závěti odpovídá závěti uložené v úřadu uživatele aplikace, jsou součástí detailu funkční tlačítka popsaná v následující kapitole o přístupu k vlastním závětem. Pozn.: Podle zadaných kritérií můžete následně provést hledání i v databázi listin (viz. kapitola ) Základní vyhledávání Základní vyhledávání umožňuje vyhledávat podle rodného čísla mezi závěťmi s rodným číslem, podle data narození mezi závěťmi s datem narození a podle jména a příjmení mezi závěťmi bez rodného čísla i bez data narození (všechna tato vyhledávání se provádějí v rámci jedné akce v aplikaci) Pomocné vyhledávání Pomocné vyhledávání umožňuje vyhledávat závěti pouze podle jména a příjmení zůstavitele závěti, podle Předpisu o CEZ ale musí pro jeho použití být zvláštní důvody Vyhledávání podle stejného zadání listin o správě dědictví Obrazovka Výsledek vyhledávání v uložených závětích umožňuje plynule přejít do vyhledávání v databázi listin o správě dědictví. Vyhledávací kritéria, která byla zadána pro hledání závětí, se použijí pro vyhledávání listin. 1) Na obrazovce Výsledek vyhledávání v uložených závětích zvolte odkaz Vyhledat podle stejného zadání listiny o správě dědictví. Zobrazí se obrazovka s vyhledanými listinami. 2) Pokud potřebujete vytisknout kontrolní výtisk o výsledku vyhledávání podle zadaných kritérií, zvolte tlačítko Pořídit kontrolní výtisk o vyhledávání listin - zobrazí se kontrolní výtisk a za pár vteřin i dialogové umožňující přímé jeho vytištění. Strana 9 z 38

10 Pozn.: Vyhledávání prohledává pouze listiny, které nejsou prohlášené Mé závěti Vyhledávání přes Mé závěti slouží notáři k přístupu k zápisům závětí, které jsou v evidenci evidované jako uložené v jeho úřadu. K těmto záznamům má daný notář právo modifikace, které mu umožňuje provádět se závěťmi následující operace: Změna čísla závěti Změna údajů o závěti Prohlášení závěti (pouze závěti v stavu Uložená ) Zrušení prohlášení závěti (pouze závěti ve stavu Prohlášená ) Výmaz závěti na základě vydání z úschovy Závěti u soudu Samostatnou skupinou závětí v rámci evidence v CEZu jsou závěti uložené u soudu. Pro přímé vyhledávání závětí tohoto druhu je v hlavní nabídce k dispozici funkce Závěti u soudu. Po jejím zvolení je zobrazen formulář pro zadání vyhledávacích kritérií vyhledávat je možné podle označení soudu, u kterého je závěť uložená, podle jména a příjmení pořizovatele a s upřesněním, má-li se jednat o prohlášené závěti či nikoliv (tedy o závěti ve stavu uložené). Strana 10 z 38

11 Obr. 6 Formulář pro vyhledávání v závětech uložených u soudu Zápisy závětí nalezené podle zadaných kritérií jsou zobrazené obdobně jako při ostatních způsobech vyhledávání v CEZu, tedy ve formě stručného seznamu rozděleného podle typu závěti (s rodným číslem, s datem narození, se jménem a příjmením) s možností zobrazení detailu každé položky pomocí kliknutí na jméno pořizovatele dané závěti (jméno je funkční odkaz). Také závěť uložená u soudu může být v rámci dědického řízení prohlášena (viz. kap ). 2.4 Operace se záznamy závětí Změna čísla závěti Změnu čísla závěti může vyvolat notář, v jehož úřadu je závěť uložená, prostřednictvím tlačítka Změnit číslo závěti u zobrazení detailu závěti. Závěť je za tímto účelem možné vyhledat přes Mé závěti. Při požadavku na změnu čísla závěti zobrazí aplikace formulář obsahující hodnoty popisující konkrétní závěť (osobní údaje + bydliště pořizovatele) a editační pole na běžné číslo seznamu závětí (viz. Obr. 7). Běžné číslo seznamu závětí je povinným údajem, proto není možné formulář odeslat s prázdným vstupním polem (resp. odeslání prázdné hodnoty je odmítnuto jako chybná hodnota). Strana 11 z 38

12 Obr. 7 Formulář pro změnu čísla závěti Změna údajů o závěti Změnu údajů evidovaných o závěti může vyvolat notář, v jehož úřadu je závěť uložená, prostřednictvím tlačítka Změnit údaje o závěti u zobrazení detailu závěti. Závěť je za tímto účelem možné vyhledat přes Mé závěti. Na základě zvolení této funkce je zobrazen formulář odpovídající svou strukturou typu závěti, obdobně jako tomu je u zapisování nové závěti (viz. kapitoly ). Jednotlivá pole formuláře jsou předvyplněna aktuálním stavem zápisu závěti, uživatel může přepsat údaje které se změnily a po odeslání formuláře jsou provedené změny promítnuty do evidence. Strana 12 z 38

13 Obr. 8 Formulář pro změnu údajů evidovaných o závěti Prohlášení závěti Prohlášení evidovaných o závěti může vyvolat notář, v jehož úřadu je závěť uložená, prostřednictvím tlačítka Prohlásit závěť u zobrazení detailu závěti. Závěť je za tímto účelem možné vyhledat přes Mé závěti, pokud se jedná o závěť uloženou v úřadu notáře uživatele aplikace, pokud se jedná. Strana 13 z 38

14 Obr. 9 Formulář potvrzení prohlášení závěti Součástí formuláře Prohlášení závěti jsou dvě vstupní pole (Spisová značka dědického spisu, Označení soudu), jejichž vyplnění je povinné. Po zadání těchto hodnot a odeslání formuláře je provedeno vlastní prohlášení závěti (závěť je v evidenci označena jako prohlášená) a uživateli je o tomto zobrazena informace. Zároveň je zobrazeno odkaz na pořízení kontrolního výtisku o prohlášení závěti Zrušení prohlášení závěti Opačnou operací k prohlášení závěti je Zrušení prohlášení závěti. Tuto funkci je nutné použít tehdy, když se zjistí, že v rámci dědického řízení byla prohlášena závěť, která nebyla závětí daného zůstavitele. Funkce Zrušení prohlášení závěti je opět dostupná ze zobrazení detailu závěti vyhledané přes Mé závěti (tentokrát ale s určením Prohlášené závěti!!!), je tedy opět dostupná pouze notáři, v jehož úřadu je závěť uložená. Strana 14 z 38

15 Obr. 10 Formulář potvrzení zrušení prohlášení závěti Výmaz závěti na základě vydání z úschovy U závětí, které má notář v úschově, je možné v rámci dědického řízení provést akci Výmaz závěti na základě vydání z úschovy (pravidla opět viz Předpis o CEZ). Tato funkce je stejně jako ostatní manipulace se zápisy závětí dostupná ze zobrazení detailu vyhledané závěti a má svůj potvrzovací formulář (viz. Obr. 11). Součástí tohoto formuláře je vstupní pole na Spisovou značku spisu N s povinným vyplněním. Po vložení hodnoty spisové značky a odeslání formuláře je výmaz závěti vyznačen do evidence a uživatelů je o tom zobrazena informace s odkazem na pořízení kontrolního výtisku. Strana 15 z 38

16 Obr. 11 Formulář potvrzení provedení výmazu závěti 2.5 Kontrolní soupis závětí Funkce Kontrolní soupis umožňuje notáři zobrazit si přehled všech závětí evidovaných v CEZu jako uložené v jeho úřadu do zadaného data. Tento přehled obsahuje všechny kritériím vyhovující zápisy seřazené vzestupně podle doby (data a času) jejich vložení do evidence. Po zvolení funkce Kontrolní soupis závětí z hlavního menu aplikace je zobrazen jednoduchý formulář pro zadání horního omezení rozsahu kontrolního soupisu (viz. Obr. 12). Hodnota v poli Vložené závěti do data se automaticky předvyplňuje na konec posledního dokončeného roku (tedy např. v průběhu roku 2005 je pole předvyplněno na ). Po vložení datumové hodnoty a odeslání formuláře tlačítkem Zobrazit soupis dojde k vlastnímu vyhledání zápisů a jejich zobrazení. Obr. 12 Formulář zadání parametru pro kontrolní soupis Strana 16 z 38

17 Obr. 13 Výpis kontrolního soupisu Strana 17 z 38

18 3 Evidence listin o správě dědictví 3.1 Zapsání nové listiny o správě dědictví Vložení listiny o správě dědictví je základní operací evidence. Opírá se o 4 a 5 předpisu o CEZu, ve kterých jsou specifikovány zapisované údaje pro tři evidované typy listin. Listina o ustanovení správce dědictví Listina o odvolání listiny o ustanovení správce dědictví Listina o odvolání souhlasu s ustanovením do funkce správce dědictví Volba druhu a typu listiny Po zvolení položky Nová listina v hlavním menu aplikace se zobrazí formulář pro výběr typu zakládané listiny. Po výběru požadovaného druhu a typu listiny a zvolení tlačítka OK dojde k vyvolání jednoduchého průvodce, který provede uživatele všemi kroky založení listiny. Pozn.: Pro výběr typu listiny je vždy rozhodné, zda je či není známo rodné číslo pořizovatele, nikoliv rodné číslo správce dědictví. To platí pro všechny tři druhy listin Zápis nové listiny o ustanovení správce dědictví Postup: 1) Vyplňte údaje o pořizovateli listiny. 2) Pro novou listinu definujte seznam správců dědictví. Pozn.: Pro tento typ listiny musíte vybrat alespoň jednoho správce. 3) Vyplňte Evidenční údaje listiny. 4) Potvrďte kontrolní přehled tlačítkem Vložit listinu do evidence. Pozn.: Změny před potvrzením nejsou uloženy v databázi. Dosud vyplněné údaje můžete ještě před uložením změnit volbou tlačítek Upravit pořizovatele, Upravit ustanovené správce a Upravit evidenční údaje. 5) Potřebujete-li pořídit tiskový dokument o právě provedeném vložení listiny, zvolte odkaz Pořídit kontrolní výtisk Údaje o pořizovateli listiny Na formuláři zadejte povinné (tučné) údaje. Po zadání vyberte další krok průvodce. Pokud stiskněte tlačítko Pokračovat správce je fyzická osoba bude zobrazen formulář pro vyplnění údajů fyzické osoby správce. Pokud stiskněte tlačítko Pokračovat správce je právnická osoba bude zobrazen formulář pro vyplnění údajů právnické osoby správce. Strana 18 z 38

19 Údaje o ustanoveném správci dědictví Pro listinu lze evidovat dva druhy správců dědictví. Fyzickou respektive právnickou osobu. Po výběru přidání respektive editace správce se pro oba druhy zobrazí odlišný formulář. Pro fyzickou osobu je nutné vyplnit povinné údaje Jméno, Příjmení, Obec/Město. Pro právnickou osobu pak Název a Obec/Město. Pro fyzickou osobu je navíc nutné vyplnit buď rodné číslo, nebo datum narození. Strana 19 z 38

20 Seznam ustanovených správců dědictví K listině je možné evidovat více ustanovených správců dědictví. Pro přidání, editaci i odstranění správce je ve třetím kroku průvodce zobrazen přehled správců dané listiny. Přehled je reprezentován tabulkou která obsahuje: Řádkové akce: Editovat správce po kliknutí na odkaz se zobrazí formulář pro editaci údajů právnické respektive fyzické osoby. viz. kapitola Smazat po kliknutí na odkaz a potvrzení operace dojde ke smazání záznamu. Hromadné akce: Přidat fyzickou osobu po stisknutí tlačítka akce dojde k zobrazení formuláře pro založení správce. viz. kapitola Přidat právnickou osobu - po stisknutí tlačítka akce dojde k zobrazení formuláře pro založení správce. viz. kapitola Evidenční údaje listiny Posledním formulářem průvodce založením listiny je formulář pro vyplnění evidenčních údajů. Na formuláři zadejte povinné údaje Datum sepsání listiny Strana 20 z 38

21 a Běžné číslo rejstříku. Pozn.: Při zakládání nové listiny se do pole Běžné číslo rejstříku předvyplní řetězec "NZ " Kontrola zápisu a vložení do evidence Před vlastním uložením listiny do evidence je zobrazen přehled zadaných údajů dané listiny. Uživatel ještě může dodatečně změnit údaje o správcích dané listiny i údaje o pořizovateli pomocí akcí : Upravit pořizovatele po stisknutí tlačítka bude zobrazen formulář popsaný v kapitole Po editaci údajů a volbě Pokračuj na tomto formuláři bude opět zobrazen formulář Kontrola zápisu a vložení do evidence. Upravit ustanovené správce - po stisknutí tlačítka bude zobrazen přehled popsaný v kapitole Po zvolení tlačítka Pokračovat v daném přehledu bude opět zobrazen formulář Kontrola zápisu a vložení do evidence. Upravit evidenční údaje - po stisknutí tlačítka bude zobrazen formulář popsaný v kapitole Po editaci údajů a volbě Pokračuj na tomto formuláři bude opět zobrazen formulář Kontrola zápisu a vložení do evidence. Strana 21 z 38

22 Kontrolní výtisk Po provedení operace vložení listiny do evidence dojde k zobrazení obrazovky s informací o úspěšném provedení operace. Součástí této obrazovky je i tlačítko Pořídit kontrolní výtisk. Po stisknutí tohoto tlačítka dojde otevření nového okna prohlížeče ve kterém bude zobrazen Kontrolní výtisk o zapsání listiny o správě dědictví s možností jeho vytisknutí Zápis nové listiny o odvolání listiny o ustanovení správce dědictví Postup: 1) Vyplňte Údaje o pořizovateli listiny. Údaje se uloží do zatím neuloženého záznamu. 2) Zadejte seznam odvolaných listin Pozn.: Pro tento typ listiny nemusíte vložit ani jednu odvolané listinu. 3) Pro novou listinu definujte seznam správců dědictví. Pozn.: Pro tento typ listiny nemusíte vložit ani jednoho správce. 4) Vyplňte Evidenční údaje listiny. 5) Potvrďte kontrolní přehled tlačítkem Vložit listinu do evidence. Pozn.: Změny zatím nejsou uloženy v databázi. Dosud vyplněné údaje můžete ještě před uložením změnit volbou tlačítek Upravit pořizovatele, Upravit odvolané listiny a Upravit odvolané správce. 6) Potřebujete-li pořídit tiskový dokument o právě provedeném vložení listiny, zvolte odkaz Pořídit kontrolní výtisk Strana 22 z 38

23 Údaje o pořizovateli listiny Vyplňte formulář o pořizovateli listiny popsaný v kapitole Po vyplnění vyberte další krok průvodce. Výběr proveďte stisknutí jednoho ze čtyř tlačítek: Pokračovat přidáním odvolané listiny Pokračovat bez listiny správce je fyzická osoba Pokračovat bez listiny správce je právnická osoba Pokračovat bez listiny i bez správce Údaje o odvolané listině Vyplňte údaje o odvolané listině Datum sepsání, Běžné číslo rejstříku, Sepsána notářem a stiskněte tlačítko pokračovat. Pozn.: Všechny položky jsou nepovinné, ale musíte vyplnit alespoň jednu z nich Seznam odvolaných listin K listině je možné evidovat více odvolaných listin. Pro tento účel obsahuje průvodce krok zobrazující přehled evidovaných listin. Přehled je reprezentován tabulkou která obsahuje: Řádkové akce: Editovat listinu po kliknutí na odkaz se zobrazí formulář pro editaci údajů odvolané listiny viz. kapitola Smazat po kliknutí na odkaz a potvrzení operace dojde ke smazání záznamu. Hromadné akce: Přidat odvolanou listinu po stisknutí tlačítka akce dojde k zobrazení formuláře pro založení odvolanou listinu viz. kapitola Strana 23 z 38

24 Obrazovka umožňuje přechod na další krok průvodce stisknutím jednoho z tlačítek: Pokračovat správce je fyzická osoba Pokračovat správce je právnická osoba Pokračovat bez správce Údaje o ustanoveném správci dědictví Tento krok průvodce obsahuje formulář pro zadání/editaci údajů evidovaného správce dědictví. Formulář je popsán v kapitole Seznam odvolaných správců dědictví Tento krok průvodce umožňuje k listině evidovat více odvolaných správců dědictví. Princip je popsán v kapitole Evidenční údaje listiny Tento krok průvodce umožňuje zadat evidenční údaje zakládané listiny. Formulář je popsán v kapitole Kontrola zápisu a vložení do evidence Před vlastním uložením listiny do evidence je zobrazen přehled zadaných údajů dané listiny. Uživatel ještě může dodatečně změnit údaje o pořizovateli listiny, odvolaných listinách i o ustanovených správcích dané listiny stisknutím jednoho z tlačítek : Upravit pořizovatele po stisknutí tlačítka bude zobrazen formulář popsaný v kapitole Po editaci údajů a volbě Pokračuj na tomto formuláři bude opět zobrazen formulář Kontrola zápisu a vložení do evidence. Upravit odvolané listiny - po stisknutí tlačítka bude zobrazen přehled popsaný v kapitole Po zvolení tlačítka Pokračovat v daném přehledu bude opět zobrazen formulář Kontrola zápisu a vložení do evidence. Upravit odvolané správce - po stisknutí tlačítka bude zobrazen přehled popsaný v kapitole Po zvolení tlačítka Pokračovat v daném přehledu bude opět zobrazen formulář Kontrola zápisu a vložení do evidence. Strana 24 z 38

25 Upravit evidenční údaje - po stisknutí tlačítka bude zobrazen formulář popsaný v kapitole Po editaci údajů a volbě Pokračuj na tomto formuláři bude opět zobrazen formulář Kontrola zápisu a vložení do evidence Kontrolní výtisk Po provedení operace vložení listiny do evidence dojde k zobrazení obrazovky s informací o úspěšném provedení operace. Součástí této obrazovky je i tlačítko Pořídit kontrolní výtisk. Po stisknutí tohoto tlačítka dojde otevření nového okna prohlížeče ve kterém bude zobrazen Kontrolní výtisk o zapsání listiny o správě dědictví s možností jeho vytisknutí Zápis nové listiny o odvolání souhlasu s ustanovením do funkce správce dědictví Postup: 1) Vyplňte Údaje o pořizovateli listiny. 2) Zadejte seznam listin, jimiž byl správce odvolávající souhlas ustanoven do funkce Pozn.: Pro tento typ listiny nemusíte vložit ani jednu listinu a tento krok průvodce přeskočit (tlačítko Pokračovat bez listiny správce je fyzická/právnická osoba). 3) Zadejte správce dědictví, který odvolal svůj souhlas s ustanovením do funkce 4) Pozn.: Pro tento typ listiny není evidován seznam správců, ale jen jeden správce. 5) Vyplňte Evidenční údaje listiny. 6) Potvrďte kontrolní přehled tlačítkem Vložit listinu do evidence. Pozn.: Před potvrzením nejsou údaje uloženy v databázi. Dosud vyplněné údaje můžete ještě před uložením změnit volbou tlačítek Upravit pořizovatele, Upravit odvolané listiny a Upravit odvolané správce. 7) Potřebujete-li pořídit tiskový dokument o právě provedeném vložení listiny, zvolte odkaz Pořídit kontrolní výtisk Údaje o pořizovateli listiny, kterou byl správce dědictví ustanoven Vyplňte formulář o pořizovateli listiny popsaný v kapitole Po vyplnění vyberte další krok průvodce. Výběr proveďte stisknutím jednoho ze tří tlačítek: Pokračovat přidáním listiny o ustanovení Pokračovat bez listiny správce je fyzická osoba Pokračovat bez listiny správce je právnická osoba Údaje o listině, kterou byl správce dědictví ustanoven Vyplňte údaje o listině, kterou byl správce dědictví ustanoven.jedná se o stejný formulář jako formulář popsaný v kapitole Strana 25 z 38

26 Seznam listin, jimiž byl správce odvolávající souhlas ustanoven do funkce K listině je možné evidovat více listin jimiž byl správce odvolávající souhlas ustanoven do funkce. Pro tento účel obsahuje průvodce krok zobrazující přehled evidovaných listin. Jedná se o stejný přehled jako přehled pospaný v kapitole Obrazovka umožňuje přechod na další krok průvodce stisknutím jednoho z tlačítek: Pokračovat správce je fyzická osoba Pokračovat správce je právnická osoba Údaje o správci dědictví, který odvolal svůj souhlas s ustanovením do funkce Tento typ listiny obsahuje vždy jednoho evidovaného správce dědictví, který odvolal svůj souhlas s ustanovením do funkce. Pro evidenci správce obsahuje průvodce obrazovku s formulářem pro zadání údajů fyzické respektive právnické osoby v roli správce. Formulář je popsán v kapitole Evidenční údaje listiny Tento krok průvodce umožňuje zadat evidenční údaje zakládané listiny. Formulář je popsán v kapitole Kontrola zápisu a vložení do evidence Před vlastním uložením listiny do evidence je zobrazen přehled zadaných údajů dané listiny. Uživatel ještě může dodatečně změnit údaje o pořizovateli listiny, odvolaných listinách i o odvolaném správci dané listiny stisknutím jednoho z tlačítek : Upravit pořizovatele po stisknutí tlačítka bude zobrazen formulář popsaný v kapitole Po editaci údajů a volbě Pokračuj na tomto formuláři bude opět zobrazen formulář Kontrola zápisu a vložení do evidence. Upravit listiny o ustanovení - po stisknutí tlačítka bude zobrazen přehled popsaný v kapitole Po zvolení tlačítka Pokračovat v daném přehledu bude opět zobrazen formulář Kontrola zápisu a vložení do evidence. Upravit správce - po stisknutí tlačítka bude zobrazen formulář popsaný v kapitole Po zvolení tlačítka Pokračovat v daném přehledu bude opět zobrazen formulář Kontrola zápisu a vložení do evidence. Upravit evidenční údaje - po stisknutí tlačítka bude zobrazen formulář popsaný v kapitole Po editaci údajů a volbě Pokračuj na tomto formuláři bude opět zobrazen formulář Kontrola zápisu a vložení do evidence Kontrolní výtisk Po provedení operace vložení listiny do evidence dojde k zobrazení obrazovky s informací o úspěšném provedení operace. Součástí této obrazovky je i tlačítko Pořídit kontrolní výtisk. Po stisknutí tohoto tlačítka dojde otevření nového okna prohlížeče ve kterém bude zobrazen Kontrolní výtisk o zapsání listiny o správě dědictví s možností jeho vytisknutí. Strana 26 z 38

27 3.2 Vyhledání listin pro účely vydání opisu nebo potvrzení Pomocí této operace můžete prohledávat všechny uložené listiny (listiny, které nejsou prohlášené) Postup 1) V nabídce v levé části obrazovky zvolte tlačítko Vyhledávání listin pro účely vydání opisu / potvrzení zobrazí se obrazovka s výběrem způsobu vyhledávání 2) Vyberte způsob vyhledávání 3) Pokud znáte rodné číslo a datum narození zůstavitele, postupujte podle kapitoly Základní vyhledávání podle 11 odst. 2 předpisu o CEZ. 4) Pokud znáte pouze jméno a příjmení, postupujte podle kapitoly Pomocné vyhledávání podle 11 odst. 3 předpisu o CEZ. 5) Zvolte tlačítko Vyhledat zobrazí se seznam vyhledaných listin. Seznam je rozdělen do dvou částí podle typu listiny na Listiny s rodným číslem a Listiny s datem narození. Strana 27 z 38

28 Vyhledávání podle rodného čísla a data narození 1) V oblasti Vyhledávání listin pro účely vydání opisu / potvrzení zvolte odkaz Vyhledávání listin pro účely vydání opisu / potvrzení objeví se formulář pro vyhledávání 2) Vyplňte oblast Kritéria vyhledávání 3) povinné pole Rodné číslo - nalezeny budou všechny listiny typu s rodným číslem, jejichž pořizovatel má uvedené rodné číslo. 4) povinné pole Datum narození nalezeny budou všechny listiny typu s datem narození, jejichž pořizovatel má uvedené datum narození 5) Vyplňte oblast Další údaje 6) povinná pole Jméno, Příjmení, Bydliště, Datum úmrtí a Běžné číslo rejstříku notáře. Vámi vyplněné hodnoty budou použity ve výsledném dokumentu, informujícím o vyhledaných listinách a nemají vliv na počet vyhledaných listin Pomocné vyhledávání podle jména a příjmení 1) V oblasti Vyhledávání listin pro účely vydání opisu / potvrzení zvolte odkaz Pomocné vyhledávání podle 11 odst. 3 předpisu o CEZ objeví se formulář pro vyhledávání 2) Vyplňte oblast Kritéria vyhledávání 3) povinné pole Jméno 4) povinné pole Příjmení Pozn.: Nalezeny budou všechny záznamy, jejichž jméno a příjmení odpovídá zadaným hodnotám. Pozn.: Hledání nerozlišuje velké a malé znaky ani diakritiku (po zadání tomas bude nalezen i Tomáš, Tomaš, tomáš i Tomas). Strana 28 z 38

29 5) Zvolte Způsob hledání Pokud jste zadali do polí jméno a příjmení pouze části slov, zvolte možnost podřetězce, jinak zvolte možnost v úplné délce. 6) Vyplňte oblast Další údaje 7) povinná pole Jméno, Příjmení, Bydliště, Datum úmrtí a Běžné číslo rejstříku notáře. Pozn.: Vámi vyplněné hodnoty budou použity ve výsledném dokumentu, informujícím o vyhledaných listinách a nemají vliv na počet vyhledaných listin Vystavení opisu vyhledaných listin Touto operací vystavíte dokument, který bude informovat o nalezených listinách odpovídajících daným vyhledávacím kritériím. Tento dokument se zobrazí v novém okně aplikace a bude Vám nabídnuto jeho vytištění Postup 1) Vyhledejte listiny podle některého z postupů uvedeného v kapitole 3.2. Pozn.: Pokud nebudou nalezeny žádné listiny, místo tlačítka Vystavit popis se zobrazí tlačítko Vystavit potvrzení o neevidování listiny a tisková podoba výsledného opisu bude odlišná a bude informovat o tom, že žádné pro danou osobu zůstavitele nejsou evidovány žádné listiny o správě dědictví. 2) Na obrazovce Výsledek vyhledávání v uložených listinách zvolte tlačítko Vystavit opis v novém okně prohlížeče se zobrazí opis obsahující výsledky vyhledávání a Vámi zadané údaje do vyhledávacího formuláře, oblasti Další údaje. Strana 29 z 38

30 3) Během několika vteřin se zobrazí dialog pro vytištění opisu. Chcete-li opis vytisknout, zvolte tlačítko Tisk. Tisk můžete zrušit volbou tlačítka Storno. 3.3 Zobrazení kontrolního soupisu listin o správě dědictví 1) Pomocí této operace můžete zobrazit statistiku o počtu listin evidovaných v systému. Zobrazuje se počet listin o správě dědictví pro tři různé typy listin - Listina o ustanovení správce dědictví, Listina o odvolání listiny o ustanovení správce dědictví a Listina o odvolání souhlasu se ustanovením do funkce správce dědictví. Postup V nabídce v levé části obrazovky zvolte tlačítko Kontrolní soupis zobrazí se obrazovka Kontrolní soupis listin o správě dědictví. Listiny na kontrolním soupisu jsou seřazeny chronologicky podle data vložení do evidence. Strana 30 z 38

31 3.4 Vyhledávání listin v dědickém řízení Vyhledávání slouží k vyhledání listin při vyřizování dědického řízení. Je dostupné jako součást funkce Vyhledávání závětí a listin v řízení dědictví v rámci společných činností. Je popsáno v kapitole Mé listiny - vyhledání v listinách o správě dědictví uložených ve vlastním úřadu Tato kapitola popisuje operace, které může notář provádět s listinami o správě dědictví, které vznikly v rámci úřadu, který zastává. Může se tedy jednat jak o listiny, které sám sepsal, tak o ty, které převzal do správy po svém předchůdci Vyhledání vlastních listin Operace slouží k vyhledání vlastních listin. Postup: Strana 31 z 38

32 1) V nabídce v levé části obrazovky zvolte tlačítko Mé listiny zobrazí se dialog pro vyhledávání listin 2) Vyplňte kritéria, podle kterých chcete vyhledávat, nevyplníte-li nic, budou nalezeny všechny Vaše listiny odpovídající vybranému stavu listiny. Pokud vyplníte více polí naráz, budou nalezeny ty Vaše listiny, které splňují zároveň všechna zadaná kritéria. Můžete zadat: 3) Jméno a příjmení pořizovatele Pozn.: Hledání nerozlišuje velké a malé znaky ani diakritiku (po zadání Tomas bude nalezen i Tomáš nebo Tomaš). 4) Běžné číslo rejstříku NZ (číslo, pod nímž evidujete listinu v rámci úřadu) 5) Interval pro datum, kdy byla listina zaevidována Evidováno od je spodní limit pro toto datum, a evidováno do je horní limit pro toto datum. 6) Stav listiny zvolte jeden z možných stavů listiny uložená nebo prohlášená 7) Zvolte tlačítko vyhledat zobrazí se Výsledek vyhledávání v uložených listinách Strana 32 z 38

33 3.5.2 Změna listiny Touto operací můžete změnit vybranou množinu údajů vlastní listiny pořizovatele nebo správce dědictví. Nemůžete však již u jednou zapsané listiny měnit seznam odvolaných listin ani evidenční údaje (což je v souladu s předpisy). Také nelze správce listiny odebírat nebo přidávat, je možné je pouze měnit. Postup 1) Vyhledejte listinu, kterou chcete změnit (viz. Vyhledání vlastních listin) 2) V řádku, na kterém se listina nachází, zvolte odkaz Detail zobrazí se Údaje o uložené listině 3) Na obrazovce s detailem listiny zvolte odpovídající tlačítko: 4) Upravit pořizovatele pokud chcete změnit údaje o pořizovateli listiny 5) Upravit ustanovené správce pokud chcete změnit údaje o správci / správcích listiny 6) Zobrazí se formulář pro editaci údajů. 7) Dále postupujte podle kapitoly Údaje o pořizovateli listiny, respektive kapitoly Seznam ustanovených správců dědictví. 8) Po skončení úprav zvolte tlačítko Uložit připravené změny listiny. Zobrazí se informativní obrazovka o provedených změnách. 9) Pokud chcete vytisknout potvrzení o provedených změnách, zvolte tlačítko Pořídit kontrolní výtisk. Zobrazí se Kontrolní výtisk o změně údajů listiny o správě dědictví s možností tisku Zobrazení detailu vyhledané listiny Touto operací můžete zobrazit bližší informace o uložené listině, kterou máte ve správě. Postup 1) Vyhledejte listinu, o níž chcete zobrazit informace (viz. Vyhledání vlastních listin) Strana 33 z 38

34 1) V řádku, na kterém se listina nachází, zvolte odkaz Detail zobrazí se Údaje o uložené listině Prohlášení listiny Touto operací převedete listiny ze stavu uložená do stavu prohlášená. Postup 1) Vyhledejte listinu, kterou chcete prohlásit (viz. Vyhledání vlastních listin) 2) V řádku, na kterém se listina nachází, zvolte odkaz Detail zobrazí se Údaje o uložené listině Strana 34 z 38

35 3) Zvolte tlačítko Prohlásit listinu objeví se formulář Prohlášení listiny o správě dědictví 4) Vyplňte povinné údaje Spisová značka D a Označení soudu a zvolte tlačítko Potvrdit prohlášení zobrazí se informace o výsledku prohlášení. 5) Volbou tlačítko Pořídit kontrolní výtisk můžete o právě provedené akci zobrazit a vytisknout potvrzující dokument. V novém okně prohlížeče se dokument zobrazí a po krátké chvíli se zobrazí i dialog pro vytištění dokumentu. Po skončení tisku okno Strana 35 z 38

36 kontrolním výtiskem jednoduše zavřete. 6) Volbou tlačítka Konec se vrátíte na výchozí obrazovku aplikace Obnovení listiny Touto operací převedete listinu ze stavu prohlášená zpět o stavu uložená. Postup 1) Vyhledejte prohlášenou listinu, kterou chcete prohlásit nezapomeňte vybrat stav listiny jako prohlášenou (viz. Vyhledání vlastních listin) Strana 36 z 38

37 2) V řádku, na kterém se listina nachází, zvolte odkaz Detail zobrazí se Údaje o prohlášené listině 3) Zvolte tlačítko Obnovit prohlášenou listinu zpět do uložených objeví se formulář Obnovení prohlášené listiny o správě dědictví Strana 37 z 38

38 4) Zvolte tlačítko Potvrdit obnovení zobrazí se informace o výsledku obnovení. 5) Volbou tlačítko Pořídit kontrolní výtisk můžete o právě provedené akci zobrazit a vytisknout potvrzující dokument. V novém okně prohlížeče se dokument zobrazí a po krátké chvíli se zobrazí i dialog pro vytištění dokumentu. Po skončení tisku okno kontrolním výtiskem jednoduše zavřete. 6) Volbou tlačítka Konec se vrátíte na výchozí obrazovku aplikace. Strana 38 z 38

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora krizového řízení

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora krizového řízení Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro administrátora krizového řízení Vytvořeno dne: 15. 6. 2011 Aktualizováno: 22. 10. 2014 Verze: 2.2 2014 MVČR Obsah Příručka pro administrátora

Více

TouchGuard Online pochůzkový systém

TouchGuard Online pochůzkový systém TouchGuard Online pochůzkový systém Uživatelský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz

Více

Uživatelská příručka systému pro administrátory obcí a manuál pro správce portálu

Uživatelská příručka systému pro administrátory obcí a manuál pro správce portálu Softwarová podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí Uživatelská příručka systému pro administrátory obcí a manuál pro správce portálu Verze 1.3 Zpracováno v rámci projektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 ELEKTRONICKÁ

Více

NÁPOVĚDA K SRM - DODAVATELÉ

NÁPOVĚDA K SRM - DODAVATELÉ NÁPOVĚDA K SRM - DODAVATELÉ TYP DOKUMENTU: NÁVOD VYHOTOVIL: MIRKA PERUTHOVÁ, MAREK NĚMEC DATUM VYHOTOVENÍ: 25. 3. 2010 PLATNOST OD: 25. 3. 2010 CÍLOVÁ SKUPINA: DODAVATELÉ VERZE DOKUMENTU: 01 DATUM POSLEDNÍ

Více

Popis ovládání dokumentu s přiloženými obrázky

Popis ovládání dokumentu s přiloženými obrázky Popis ovládání dokumentu s přiloženými obrázky V dokumentu se můžeme orientovat a) pomocí záložky (lišta vlevo), kde jsou odkazy přímo na názvy jednotlivých kapitol příručky b) nebo lze dokument číst stránkováním

Více

Návod k ovládání administrační části nového turistického portálu Olomouckého kraje

Návod k ovládání administrační části nového turistického portálu Olomouckého kraje Evropská unie a Evropský fond pro regionální rozvoj jsou partnery pro váš rozvoj. Návod k ovládání administrační části nového turistického portálu Olomouckého kraje Příručka pro Informační centra Olomouckého

Více

Volby a Referenda. 2013 ALIS spol. s r.o.

Volby a Referenda. 2013 ALIS spol. s r.o. 21.10.2013 2 Obsah 1 KEOX - Volby 4 2 Postup zpracování 5 3 Číselníky a parametry 9 3.1 Číselníky-přehled... 9 3.2 Číselníky-popis... 9 3.3 Parametry... 10 4 Metodika a legislativa 12 4.1 Úvod... 12 pojmy

Více

MAWIS. Uživatelská dokumentace

MAWIS. Uživatelská dokumentace MAWIS Uživatelská dokumentace Verze 27-11-2008 OBSAH OBSAH... 2 1) O MAPOVÉM SERVERU... 3 2) POTŘEBNÁ NASTAVENÍ... 3 Hardwarové požadavky... 3 Softwarové požadavky... 3 Nastavení Internet Exploreru:...

Více

Zkrácená uživatelská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Zkrácená uživatelská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Zkrácená uživatelská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval kolektiv

Více

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Autor: Marek Klimša Úprava: Stanislav Chromý Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 11. května 2012 Obsah 1. Začínáme 3 1.1 Co je to ADVOKÁTNÍ SPIS 3 1.2 Po prvním spuštění 3 1.3

Více

Metodika Portálu pohledávek ve vztahu k uživateli

Metodika Portálu pohledávek ve vztahu k uživateli Metodika Portálu pohledávek ve vztahu k uživateli Obsah Úvod 1. Základní vlastnosti a pojmy 1.1. Ikony 1.2. Vaše první přihlášení do aplikace 1.3. Přístupové údaje 2. Popis práce v aplikaci portálu pohledávek

Více

Můj účet Uživatelský manuál

Můj účet Uživatelský manuál Můj účet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 Obsah 1 Přihlášení do aplikace Klientské centrum............................................................................. 4 2 Zprávy systému..................................................................................................

Více

Databáze produktů ESF. Postup pro vkládání produktů pro příjemce (realizátory projektů)

Databáze produktů ESF. Postup pro vkládání produktů pro příjemce (realizátory projektů) Databáze produktů ESF Postup pro vkládání produktů pro příjemce (realizátory projektů) Obsah 1. Registrace a přihlášení... 1 Vyplnění registračních údajů... 1 Potvrzení registračních údajů... 3 Přihlášení...

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování Metodická příručka pro učitele InspIS SET modul školní testování Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice

Více

Postup zprovoznění aplikace Crypta 2

Postup zprovoznění aplikace Crypta 2 Identifikace Číslo jednací Nahrazuje Klasifikace Veřejný Platnost 8. 11. 2015 Účinnost 8. 11. 2015 Postup zprovoznění aplikace Crypta 2 verze 3.1 Česká pošta, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 225

Více

LuxRiot uživatelský manuál verze 1.6.12. Uživatelský manuál Verze 1.6.12. -1-2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA

LuxRiot uživatelský manuál verze 1.6.12. Uživatelský manuál Verze 1.6.12. -1-2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA Uživatelský manuál Verze 1.6.12-1- 2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA LuxRiot je softwarový balík, určený pro sledování a ukládání dat z kamer. Umožňuje přijímat data z IP kamer a video serverů

Více

e Utility Report Vyjadřování k existenci sítí

e Utility Report Vyjadřování k existenci sítí e Utility Report Vyjadřování k existenci sítí Uživatelská dokumentace Verze 20 10 2009 1 Obsah 1 O službě e-utilityreport................................... 3 2 Potřebná nastavení.......................................

Více

Fotogalerie pro redakční systém Marwel Obscura v. 2.0

Fotogalerie pro redakční systém Marwel Obscura v. 2.0 Fotogalerie pro redakční systém Marwel Obscura v. 2.0 postupy a doporučení pro práci redaktorů verze manuálu: 1.1 QCM, s. r. o., březen 2011 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO SLUŽBU INTERNETBANKING PPF banky a.s.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO SLUŽBU INTERNETBANKING PPF banky a.s. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO SLUŽBU INTERNETBANKING PPF banky a.s. Část I: Všeobecné informace, přihlášení do Internetbankingu, nastavení a Autorizace příkazů a žádostí pro Banku Obsah: I. Všeobecné informace...

Více

Elektronická spisová služba

Elektronická spisová služba Uživatelská příručka Vytvořeno dne: 17.5.2012 Aktualizováno: 28.11.2014 2014, a.s. Obsah 1. O aplikaci... 4 1.1. 2. Obecný postup práce s Elektronickou spisovou službou... 5 2.1. Přihlášení... 5 2.2. Uspořádání

Více

Vyplnění Roční zprávy v IS FKVS

Vyplnění Roční zprávy v IS FKVS Vyplnění Roční zprávy v IS FKVS Přístup do IS FKVS Spusťte prohlížeč Internet Explorer. Existují 2 způsoby spuštění IS FKVS: 1. přímo zadáním adresy http://app.mfcr.cz/fkvs 2. přes internetové stránky

Více

WiFiS Uživatelská příručka Obsah

WiFiS Uživatelská příručka Obsah WiFiS Uživatelská příručka Obsah Nastavení aplikace Popis jednotlivých číselníků Agenda ISP internet service provider Obecné Nastavení Nastavení jednotlivých číselníků Skupiny číselníku Agenda, ISP a Obecné

Více

Návod na obsluhu softwaru Repsale pro WM6.x objednávkový a prodejní software pro PDA a mobilní terminály.

Návod na obsluhu softwaru Repsale pro WM6.x objednávkový a prodejní software pro PDA a mobilní terminály. Návod na obsluhu softwaru Repsale pro WM6.x objednávkový a prodejní software pro PDA a mobilní terminály. Úvod popis funkcí softwaru Repsale. Nový doklad tvorba nových dokladů v PDA (Faktura / Návštěva

Více

ESTATIX INFORMAČNÍ SYSTÉM REALITNÍCH KANCELÁŘÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA STRANA 1 / 23

ESTATIX INFORMAČNÍ SYSTÉM REALITNÍCH KANCELÁŘÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA STRANA 1 / 23 ESTATIX INFORMAČNÍ SYSTÉM REALITNÍCH KANCELÁŘÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA STRANA 1 / 23 OBSAH 1 Zabezpečení systému... 3 1.1 Přístup do systému... 3 1.2 První přihlášení... 3 1.3 Heslo nefunguje nebo jej uživatel

Více

UZ modul VVISION poslední změna 1. 3. 2013

UZ modul VVISION poslední změna 1. 3. 2013 UZ modul VVISION poslední změna 1. 3. 2013 Obsah 1 Základní popis... - 2-1.1 Popis aplikace... - 2-1.2 Zdroje obrazových dat... - 2-1.3 Uložení dat... - 2-1.4 Funkcionalita... - 2-1.4.1 Základní soubor

Více

ERP informační systém

ERP informační systém Systém WAK INTRA umožňuje automatické sestavení výkazu Kontrolní hlášení DPH (dále jen KH). Tento dokument popisuje jednotlivé kroky při generování KH ve formátu XML a jeho podání pomocí daňového portálu

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Zlepšení prostředí v problémových sídlištích PŘÍLOHA Č. 5 POKYNY PRO VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7 Vydání 01, platnost od 22. května 2009 OBSAH: 1.

Více

Rychlý průvodce konfigurací LAN SUITE 2002

Rychlý průvodce konfigurací LAN SUITE 2002 LAN SUITE 2002 Obsah OBSAH... 1 NASTAVENÍ PROTOKOLU TCP/IP... 2 NASTAVENÍ TCP/IP NA SERVERU... 2 NASTAVENÍ TCP/IP NA STANICÍCH V SÍTI... 3 INSTALACE LAN SUITE... 3 KONFIGURACE LAN SUITE... 4 PRŮVODCE KONFIGURACÍ...

Více

Objednávky OBX. Objednávkový systém určený k instalaci na PC u zákazníka pro tvorbu offline objednávek zboží

Objednávky OBX. Objednávkový systém určený k instalaci na PC u zákazníka pro tvorbu offline objednávek zboží Objednávky OBX Objednávkový systém určený k instalaci na PC u zákazníka pro tvorbu offline objednávek zboží Obsah Úvod Instalace aplikace, spuštění Konfigurace aplikace První načtení ceníku Principy ovládání

Více

Uživatelská příručka pro Účetní / Vedoucí finanční účtárny. Projekt DMS modul Faktury

Uživatelská příručka pro Účetní / Vedoucí finanční účtárny. Projekt DMS modul Faktury S Y C O N I X, a. s. Freyova 12 Telefon: +420 2 83 10 90 10 190 00 Praha 9 Fax: +420 2 83 10 90 11 Česká republika w w w. s y c o n i x. c z pro Účetní / Vedoucí finanční účtárny Projekt DMS modul Faktury

Více

E-ZAK, verze M-2 jednoduchý elektronický nástroj pro veřejné zakázky

E-ZAK, verze M-2 jednoduchý elektronický nástroj pro veřejné zakázky E-ZAK, verze M-2 jednoduchý elektronický nástroj pro veřejné zakázky uživatelská příručka pro zadavatele, verze 1.2 2008 QCM, s.r.o. Obsah Úvod......5 Požadavky na provoz......6 Přihlášení......6 Odhlášení......7

Více

ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4

ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4 ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4 JEDNODUCHÉ PŘIHLÁŠENÍ 4 ADMINISTRAČNÍ PROSTŘEDÍ 5 PŘEPÍNÁNÍ JAZYKOVÉ VERZE 5 POLOŽKY HORNÍHO MENU 5 DOPLŇKOVÉ POLOŽKY MENU: 6 STROM SE STRÁNKAMI, RUBRIKAMI A ČLÁNKY 7 TITULNÍ

Více

Stravenky Exit. 1. Spuštění modulu Stravenky Exit

Stravenky Exit. 1. Spuštění modulu Stravenky Exit Stravenky Exit 1. Spuštění modulu Stravenky Exit 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Stravenky Exit 2.1. Rozbalovací seznamy 2.2. Hlavní záložky 2.2.1 Záložka "Seznam" 2.2.1.1 Záložka "Exit" 2.2.1.2

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO IZR NA PORTÁLU FARMÁŘE - HLÁŠENÍ POHYBŮ A OBJEDNÁVKY UZ

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO IZR NA PORTÁLU FARMÁŘE - HLÁŠENÍ POHYBŮ A OBJEDNÁVKY UZ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO IZR NA PORTÁLU FARMÁŘE - HLÁŠENÍ POHYBŮ A OBJEDNÁVKY UZ Autor: Aquasoft, spol. s r. o. Projekt: Integrovaný zemědělský registr Poslední aktualizace: 5.12.2014 Jméno souboru: IZR-PFHLAS_142205

Více

Veřejné. Aplikace EP2W. Uživatelská příručka pro externího uživatele

Veřejné. Aplikace EP2W. Uživatelská příručka pro externího uživatele Aplikace EP2W Uživatelská příručka pro externího uživatele Verze: 1.04 Datum: 14.8.2012 Upozornění V dokumentu bylo použito názvů firem a produktů, které mohou být chráněny patentovými a autorskými právy

Více

REGISTR VINIC VÍNO ORIGINÁLNÍ CERTIFIKACE NA PORTÁLU FARMÁŘE (UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA) CCV Informační systémy 2014 1

REGISTR VINIC VÍNO ORIGINÁLNÍ CERTIFIKACE NA PORTÁLU FARMÁŘE (UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA) CCV Informační systémy 2014 1 REGISTR VINIC VÍNO ORIGINÁLNÍ CERTIFIKACE NA PORTÁLU FARMÁŘE (UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA) CCV Informační systémy 2014 1 TABULKA VERZÍ Verze Datum Popis 1.0 15.3.2012 Založení dokumentu 2.0 15.5.2014 Nové funkčnosti

Více

Ostatní portálové aplikace

Ostatní portálové aplikace Akademický informační systém ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. Ostatní portálové aplikace Svazek 9 Verze: 1.20 Datum: 10. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5 1 Absolventi

Více

OpusBenefit. Uživatelský manuál k verzi 1.0 verze 1-2010 1 / 24. K l i e n t s k á d a t a b á z e

OpusBenefit. Uživatelský manuál k verzi 1.0 verze 1-2010 1 / 24. K l i e n t s k á d a t a b á z e 1 / 24 1 Úvod Program OpusBenefit byl vytvořen proto, aby naši obchodní partneři mohli sledovat aktivity svých zákazníků (nákupy v jejich obchodech, využívání jejich služeb, návštěvy jejich zařízení),

Více

Modul ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol

Modul ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol Ministerstvo financí Odbor 47 Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontroly Informační systém finanční kontroly ve veřejné správě Modul ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol Prosinec 2015

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah 1. Změnové řízení... 3 1.1. Odstěhování uživatele... 3 1.2. Nastěhování uživatele... 3 1.2.1. Nastavení parametrů pro nastěhování uživatele... 3 1.3. Založení předpisu... 3 1.4.

Více

MS WINDOWS UŽIVATELÉ

MS WINDOWS UŽIVATELÉ uživatelské účty uživatelský profil práce s uživateli Maturitní otázka z POS - č. 16 MS WINDOWS UŽIVATELÉ Úvod Pro práci s počítačem v operačním systému MS Windows musíme mít založený účet, pod kterým

Více

Prohlížení a editace externích předmětů

Prohlížení a editace externích předmětů Prohlížení a editace externích předmětů 1. Spuštění modulu Externí předměty 2. Popis prostředí a ovládacích prvků 2.1. Rozbalovací seznamy 2.3. Seznamy 2.3.1. Definice předmětů 2.3.2. Vypsané předměty

Více

Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod

Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod Únor 2016 Podporovaná mobilní zařízení Aplikace Novell Filr je podporována v následujících mobilních zařízeních: Telefony a tablety se systémem ios 8 novějším

Více

Manuál aplikace Inkaso pohledávek

Manuál aplikace Inkaso pohledávek Manuál aplikace Inkaso pohledávek Obsah Manuál aplikace Inkaso pohledávek... 1 Obsah... 1 Úvod... 4 Podpora... 4 Moduly aplikace... 5 Nastavení Internet Exploreru IE 8 a IE 9... 5 Volby na přihlašovací

Více

Uživatelské postupy v ISÚI

Uživatelské postupy v ISÚI Uživatelské postupy v ISÚI Změna typu stavebního objektu Tabulka úprav: Verze dokumentu Popis změn Datum vydání 1.0 Nový dokument 6. 6. 2016 2.0 Doplnění funkčnosti automatického zakládání adresních míst

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Předmět: Řízení softwarových projektů (A7B36SI2) Vyučující předmětu: Ing. Martin Komárek, Ing. Ondřej Macek Vedoucí práce: Ing. Martin Komárek

Více

Návod k obsluze aplikace EKOR 2 Trial

Návod k obsluze aplikace EKOR 2 Trial Návod k obsluze aplikace EKOR 2 Trial Ostrava, leden 2010 Obsah O programu:... 4 Přihlášení do programu:... 5 Nastavení uživatelských údajů:... 7 Vstup do aplikace:... 7 1. Zvolte si firmu... 9 2. Evidence...

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s. Část I: Všeobecné informace, přihlášení do Internetbankingu, nastavení a autorizace Verze: 22122014 Strana 1 (celkem 19) Obsah: I. Všeobecné informace...

Více

Návod pro zadávání zápisů o utkání do BLMFis

Návod pro zadávání zápisů o utkání do BLMFis Návod pro zadávání zápisů o utkání do BLMFis Přihlášení do BLMFisu Každý registrovaný uživatel (zástupce družstva) již získal (nebo bude zasláno) uživatelské jméno a heslo. Tímto jménem a heslem provede

Více

Příklad bezprostředně navazuje na předchozí příklad č. 17. Bez zvládnutí příkladu č. 17 není možné pokračovat

Příklad bezprostředně navazuje na předchozí příklad č. 17. Bez zvládnutí příkladu č. 17 není možné pokračovat Příklad zahrnuje Textová editace buněk Základní vzorce Vložené kliparty Propojené listy Grafi cká úprava buněk Složitější vzorce Vložené externí obrázky Formuláře Úprava formátu Vysoce speciální funkce

Více

Návod k používání webové služby ABA-DOPRAVNÍ INFORMACE

Návod k používání webové služby ABA-DOPRAVNÍ INFORMACE Návod k používání webové služby ABA-DOPRAVNÍ INFORMACE 1. Vstupní obrazovka aplikace 1.1. Tabulka Historie Vašich objednaných dopravních informací : V tabulce budete vidět Vámi objednané požadavky na zasílání

Více

www.biovendor.cz Stručná uživatelská příručka

www.biovendor.cz Stručná uživatelská příručka www.biovendor.cz OBSAH REGISTRACE 3 PŘIHLÁŠENÍ 5 VYHLEDÁVÁNÍ PRODUKTŮ 5 VYHLEDÁNÍ POMOCÍ KATEGORICKÉHO STROMU 6 VYHLEDÁNÍ POMOCÍ VYHLEDÁVACÍHO POLE 7 USNADNĚNÍ VYHLEDÁVÁNÍ POMOCÍ FILTRU 8 VLASTNOSTÍ PRODUKTŮ

Více

Systémový integrátor báze systému

Systémový integrátor báze systému Akademický informační systém ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. Systémový integrátor báze systému Svazek 10 Verze: 2.99 Datum: 11. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5 1 eagenda

Více

NOVÁ VERZE OBD A JEJÍ VYUŽÍVÁNÍ Ing. Martina Valášková

NOVÁ VERZE OBD A JEJÍ VYUŽÍVÁNÍ Ing. Martina Valášková NOVÁ VERZE OBD A JEJÍ VYUŽÍVÁNÍ Ing. Martina Valášková studijní materiál ke kurzu Odborné publikování, citační etika a autorské právo s podporou ICT Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec

Více

Konec roku, tvorba hlášení o odpadech. Uzavření průběžné evidence konec roku

Konec roku, tvorba hlášení o odpadech. Uzavření průběžné evidence konec roku Konec roku, tvorba hlášení o odpadech Téma: Pokyny pro uživatele programu EVI 8 s koncem evidenčního roku Program: EVI 8 Vypracoval: Mgr. Tomáš Čejchan (oddělení technické podpory) Revize: 29.12.2014 Cílem

Více

Parametrizace, harmonogram

Parametrizace, harmonogram Parametrizace, harmonogram Modul slouží pro parametrizování informačního systému a pro vytváření časového plánu akademického roku na fakultě. Fakulty si v něm zadávají a specifikují potřebné "časové značky"

Více

Knihomol. Manuál pro verzi 1.2

Knihomol. Manuál pro verzi 1.2 Knihomol Manuál pro verzi 1.2 Strana - 2 - I. Základy práce s programem Úvod do práce s programem Knihomol: Program knihomol slouží pro vedení evidence spojené s provozem malé knihovny. Je určen především

Více

Ostatní portálové aplikace

Ostatní portálové aplikace Univerzitní informační systém Panevropská vysoká škola Ostatní portálové aplikace Svazek 9 Verze: 1.20 Datum: 10. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5 1 Helpdesk pro UIS

Více

33 Uživatelé asistence

33 Uživatelé asistence 33 Uživatelé asistence Uživatelský modul Uživatelé asistence náleží k modulům řešícím agendu služby osobní asistentce. Modul realizuje evidenci uživatelů služby osobní asistence (včetně zájemců o službu).

Více

Systém eprojekty Příručka uživatele

Systém eprojekty Příručka uživatele YOUR SYSTEM http://www.ys.cz Systém eprojekty Příručka uživatele YOUR SYSTEM, spol. s r.o., se sídlem Praha Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4, IČ: 00174939, DIČ: CZ00174939, zapsaná v obchodním rejstříku,

Více

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Autor: Stanislav Chromý Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 12. dubna 2013 Obsah 1. Začínáme 3 1.1 Co je to DAŇOVÝ SPIS 3 1.2 Rozcestník 3 2. Správa spisů 4 2.1 Založení nového

Více

Postup pro vyplnění žádosti o dotaci v aplikaci Benefit

Postup pro vyplnění žádosti o dotaci v aplikaci Benefit Krajský úřad Královéhradeckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Postup pro vyplnění žádosti o dotaci v aplikaci Benefit 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Více

Systémový integrátor báze systému

Systémový integrátor báze systému Univerzitní informační systém Panevropská vysoká škola Systémový integrátor báze systému Svazek 10 Verze: 2.99 Datum: 11. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5 1 eagenda

Více

Příklad generátor fází výstavby a TDA mikro

Příklad generátor fází výstavby a TDA mikro SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV Příručka ke školení IS ARGIS 2.2- modul Hospodářská mobilizace pro Správu státních hmotných rezerv verze 1.0 Informační systém ARGIS Informační systém pro plánování civilních

Více

Uživatelská příručka pro dodavatele

Uživatelská příručka pro dodavatele Uživatelská příručka pro dodavatele Release 1.x.x B2B CENTRUM a.s. 3.2009 Obsah Úvod... 3 Obecná pravidla formátování... 3 Pravidla pro formátování písma... 3 Poznámky, Důležité, Varování... 4 Začínáme...

Více

RŽP D nová edice. Obsah. Základy práce v systému POS

RŽP D nová edice. Obsah. Základy práce v systému POS Základy práce v systému POS zpracovala: vera.dzurekova@uniqa.cz RŽP D nová edice Obsah Popis základní obrazovky systému POS... 2 RŽPD - nová edice... 4 Základní údaje... 4 Pojištěné osoby a jejich pojistná

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí IZR. Vedení evidence léčení a evidence léků. Podklady pro školení

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí IZR. Vedení evidence léčení a evidence léků. Podklady pro školení Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí IZR Vedení evidence léčení a evidence léků Podklady pro školení Říjen 2011 PV-Agri s.r.o. 2011 http://www.pvagri.cz

Více

Ostatní portálové aplikace

Ostatní portálové aplikace Univerzitní informační systém Slovenská zemědělská univerzita v Nitře Ostatní portálové aplikace Svazek 9 Verze: 1.20 Datum: 10. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5 1

Více

Věda a výzkum. Univerzitní informační systém. Svazek 4. Slovenská zemědělská univerzita v Nitře

Věda a výzkum. Univerzitní informační systém. Svazek 4. Slovenská zemědělská univerzita v Nitře Univerzitní informační systém Slovenská zemědělská univerzita v Nitře Věda a výzkum Svazek 4 Verze: 3.18 Datum: 11. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5 1 Základní pojmy

Více

VYTVÁŘENÍ A POUŽITÍ VZDĚLÁVACÍCH MODULŮ

VYTVÁŘENÍ A POUŽITÍ VZDĚLÁVACÍCH MODULŮ VYTVÁŘENÍ A POUŽITÍ VZDĚLÁVACÍCH MODULŮ Mgr. Hana Rohrová Ing. Miroslava Mourková Ing. Martina Husáková Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové Projekt je spolufinancován Evropským

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s. Část III: Komunikace s Bankou, oznámení o vybraných událostech Verze: 201401118 Strana 1 (celkem 34) Obsah: I. Úvod... 3 II. Komunikace s Bankou...

Více

Gilda. Po spuštění programu v základním seznamu vidíte veřejné zakázky za Váš odbor.

Gilda. Po spuštění programu v základním seznamu vidíte veřejné zakázky za Váš odbor. Gilda Program spustíme na webové stránce Intranetové a internetové aplikace městského úřadu, nebo odkazem z plochy vašeho PC. Konkrétní adresa: GILDA Pokud Vám odkaz nebude fungovat, pravděpodobně nemáte

Více

ISPOP 2016 MANUÁL PRO PRÁCI S FORMULÁŘEM F_ODP_PROD. Hlášení o produkci a nakládání s odpady 21 a 22 vyhlášky č. 383/2001 Sb. - příloha č.

ISPOP 2016 MANUÁL PRO PRÁCI S FORMULÁŘEM F_ODP_PROD. Hlášení o produkci a nakládání s odpady 21 a 22 vyhlášky č. 383/2001 Sb. - příloha č. ISPOP 2016 MANUÁL PRO PRÁCI S FORMULÁŘEM F_ODP_PROD Hlášení o produkci a nakládání s odpady 21 a 22 vyhlášky č. 383/2001 Sb. - příloha č. 20 ohlašovaný rok 2015 verze 1.0 1 Obsah Seznam zkratek...4 Přehled

Více

Uživatelská příručka pro Příkazce / Správce zdrojů financování. Projekt DMS modul Faktury

Uživatelská příručka pro Příkazce / Správce zdrojů financování. Projekt DMS modul Faktury S Y C O N I X, a. s. Freyova 12 Telefon: +420 2 83 10 90 10 190 00 Praha 9 Fax: +420 2 83 10 90 11 Česká republika w w w. s y c o n i x. c z pro Příkazce / Správce zdrojů financování Projekt DMS modul

Více

Uživatelský manuál Radekce-Online.cz

Uživatelský manuál Radekce-Online.cz Uživatelský manuál Radekce-Online.cz (revize 06/2011) V prvním kroku třeba vstoupit do administrace na adrese www.redakce-online.cz kterou naleznete na záložce Administrace / Vstup do Administrace, pro

Více

SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM

SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM Základní informace pro každého Následující popis je určen pro stručné a rychlé seznámení s programem a jeho ovládáním. Detailnější vysvětlení funkcí programu naleznete v českém i

Více

Elektronická MONITOROVACÍ ZPRÁVA v BENEFIT7 platnost k 3. 9. 2012

Elektronická MONITOROVACÍ ZPRÁVA v BENEFIT7 platnost k 3. 9. 2012 Elektronická MONITOROVACÍ ZPRÁVA v BENEFIT7 platnost k 3. 9. 2012 Obsah 1. Obecná pravidla aplikace Benefit7... 4 1.1. Přístup a spuštění Benefit7... 4 1.2. Požadavky na softwarové vybavení... 4 1.3. Další

Více

Uživatelská příručka k O2 mobilnímu POS terminálu Verze pro operační systém ios

Uživatelská příručka k O2 mobilnímu POS terminálu Verze pro operační systém ios Uživatelská příručka k O2 mobilnímu POS terminálu Verze pro operační systém ios Uživatelská příručka k O 2 mobilnímu POS terminálu je majetkem společnosti O2 Czech Republic a.s., poskytnuta a určena pouze

Více

Fiery Driver Configurator

Fiery Driver Configurator 2015 Electronics For Imaging, Inc. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právní oznámení pro tento produkt. 16. listopadu 2015 Obsah 3 Obsah Fiery Driver Configurator...5 Systémové požadavky...5

Více

ROZHRANÍ PRO ZPRACOVÁNÍ ZÁKLADNÍ SKUPINY ENTIT - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

ROZHRANÍ PRO ZPRACOVÁNÍ ZÁKLADNÍ SKUPINY ENTIT - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ROZHRANÍ PRO ZPRACOVÁNÍ ZÁKLADNÍ SKUPINY ENTIT - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INTERPI Interoperabilita v paměťových institucích Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní kulturní identity (NAKI) (DF11P01OVV023)

Více

SPORTONGO UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

SPORTONGO UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA SPORTONGO UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah 1 Managerské rozhraní... 3 1.1 Kroužky a nábory do kroužků... 3 1.1.1 Předpoklady... 3 1.1.2 Vytvoření kroužku... 3 1.1.3 Členství... 4 1.1.4 Vytvoření náboru... Chyba!

Více

PROGRAM AZA Control návod k použití

PROGRAM AZA Control návod k použití PROGRAM AZA Control návod k použití AZA Control je uživatelský program určený ke správě přístupových práv, archivaci systémových událostí a konfiguraci elektromotorických zámků CERBERIUS pracujících v

Více

Rámcový manuál pro práci s programem TopoL pro Windows

Rámcový manuál pro práci s programem TopoL pro Windows Rámcový manuál pro práci s programem TopoL pro Windows Příkazy v nabídce Předmět Volba rastru rychlá klávesa F4 Příkaz otevře vybraný rastr; tj. zobrazí ho v předmětu zájmu. Po vyvolání příkazu se objeví

Více

Funkce Chytrý dotyk. verze 1.4. A-61629_cs

Funkce Chytrý dotyk. verze 1.4. A-61629_cs Funkce Chytrý dotyk verze 1.4 A-61629_cs Používání funkce chytrého dotyku Obsah Přehled... 1 Spuštění funkce chytrého dotyku... 2 Používání funkce chytrého dotyku s výchozími čísly funkcí a předem definovanými

Více

KOMPLEXNÍ INFORMAČNÍ SERVIS PRO KLIENTY REGIONÁLNÍ RADY MORAVSKOSLEZSKO. Příručka projektového manažera. Manuál k aplikaci Přehled účetních dokladů

KOMPLEXNÍ INFORMAČNÍ SERVIS PRO KLIENTY REGIONÁLNÍ RADY MORAVSKOSLEZSKO. Příručka projektového manažera. Manuál k aplikaci Přehled účetních dokladů KOMPLEXNÍ INFORMAČNÍ SERVIS PRO KLIENTY REGIONÁLNÍ RADY MORAVSKOSLEZSKO Příručka projektového manažera Manuál k aplikaci Přehled účetních dokladů O aplikaci Aplikace PUD (přehled účetních dokladů) slouží

Více

Elektronická spisová služba

Elektronická spisová služba Univerzitní informační systém Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Elektronická spisová služba Svazek 19 Verze: 0.49 Datum: 11. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5

Více

Uživatelský manuál. Mobilní platební terminál icmp pro operační systémy Android a ios

Uživatelský manuál. Mobilní platební terminál icmp pro operační systémy Android a ios Uživatelský manuál Mobilní platební terminál icmp pro operační systémy Android a ios Obsah ÚVOD... 2 PLATEBNÍ TERMINÁL icmp... 2 Provozní podmínky... 2 Údržba... 2 Popis platebního terminálu... 3 Funkce

Více

Uživatelská příručka Evidence příchozí a odchozí pošty a elektronický archiv. V prostředí společnosti. Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Uživatelská příručka Evidence příchozí a odchozí pošty a elektronický archiv. V prostředí společnosti. Pražská vodohospodářská společnost a.s. Uživatelská příručka Evidence příchozí a odchozí pošty a elektronický archiv V prostředí společnosti Pražská vodohospodářská společnost a.s. Obsah 1. ÚVOD... 5 2. PROSTŘEDÍ WORKSPACE... 5 2.1 TECHNOLOGIE

Více

Smart PSS dohledový systém

Smart PSS dohledový systém Smart PSS dohledový systém Uživatelský manuál OBSAH Spuštění...3 Obecné nastavení...4 Účty...5 Přidat uživatele...5 Úprava a vymazání uživatele...6 Správce zařízení...7 Přidat zařízení...7 Nastavení parametrů...9

Více

Obr. 1 - Seznam smluv

Obr. 1 - Seznam smluv Modul Evidence smluv je určen pro správu smluvních dokumentů na VUT v Brně. S tímto modulem úzce souvisí modul Smluvní partneři, ve kterém se spravují smluvní strany smluvních dokumentů. Pro nastavení

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka OM-Link Uživatelská příručka Verze: 2.1 Prosinec 2006 Copyright 2005, 2006 ORBIT MERRET, s r.o. I Nápověda k programu OM-Link Obsah Část I Úvod 3 Část II Základní pojmy a informace 3 1 Připojení... 3 2

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: Nikobus software ruční režim Obor: Elektrikář silnoproud Ročník: 3. Zpracoval: Ing. Jaromír Budín, Ing. Jiří Šima Střední odborná škola Otrokovice, 2010

Více

e-mail: edera@edera.cz web: www.edera.cz

e-mail: edera@edera.cz web: www.edera.cz NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE K SET-TOP BOXU MOTOROLA 1. Vypnutí/Zapnutí set-top boxu 2. Menu, zobrazení hlavního menu STB, seznam televizních kanálů 3. Info, zobrazení informací o právě sledovaném

Více

Návod na samoaktivaci

Návod na samoaktivaci Návod na samoaktivaci služby internet AKtivACe SluŽeB POMOCí instalátoru Pro zahájení instalace Vašeho nového připojení od naší společnosti propojte utp kabel s nástěnnou netbox zásuvkou a RJ-45 konektorem

Více

elektronická MONITOROVACÍ ZPRÁVA výzva č. 56 a č. 57

elektronická MONITOROVACÍ ZPRÁVA výzva č. 56 a č. 57 elektronická MONITOROVACÍ ZPRÁVA výzva č. 56 a č. 57 1. Obecná pravidla aplikace Benefit7... 4 1.1 Přístup a spuštění Benefit7... 4 1.2 Požadavky na softwarové vybavení... 4 1.3 Další požadavky pro bezproblémové

Více

Uživatelský manuál Správce úloh. Verze dokumentu 1.0

Uživatelský manuál Správce úloh. Verze dokumentu 1.0 Uživatelský manuál Správce úloh Verze dokumentu 1.0 DŮVĚRNÉ INFORMACE Informace, které jsou obsahem tohoto dokumentu, jsou vlastnictvím společnosti Ex Libris Ltd. nebo jejich afilací. Jakékoliv jejich

Více

Uživatelská příručka pro práci s Portálem VZP. Obnova certifikátu

Uživatelská příručka pro práci s Portálem VZP. Obnova certifikátu Uživatelská příručka pro práci s Portálem VZP Obnova certifikátu Obsah Obsah... 2 1. Úvodní stránka... 3 2. Samospráva přístupu a podpisu... 3 2.1. Seznam certifikátů... 3 2.2 Registrace certifikátů OBNOVA

Více