Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 Václav Protiva FA ČVUT, 6. sem., 2006/07 Bakalářská práce technická zpráva SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Infocentrum v areálu ČVUT, Praha Dejvice

16 Obsah: 1.0. Průvodní zpráva 1.1. Identifikační údaje 1.2. Podklady 1.3. Základní charakteristika objektu a lokality 2.0. Technická zpráva Architektonicko stavební řešení 2.1. Základy 2.2. Hydroizolace 2.3. Svislé nosné konstrukce 2.4. Vodorovné nosné konstrukce 2.5. Schodiště 2.6. Střecha 2.7. Příčky 2.9. Povrchy Tepelné izolace Výplně otvorů 3.1 Realizace stavby 3.2 BOZ 4.1. Závěr

17 Václav Protiva FA ČVUT, 6. sem., 2006/07 Bakalářská práce technická zpráva 1.1. Identifikační údaje: Akce: Bakalářská práce technická zpráva Zpracovatel: Václav Protiva Atelier:.Ing.arch. Jan Stempel, Ing. Arch. Ondřej Beneš Konzultace: Ing. Jiří Mráz Datum: Podklady: Studie z předmětu At, zadání:infocentrum 1.3. Základní charakteristika objektu a lokality: Pozemek, na němž má stát Infocentrum jako samostatně stojící je v současné době volný. Nachází se v areálu ČVUT na křižovatce Šolínovi a Technické ulici. Pozemek obdélníkového tvaru je skoro v rovině svažitý se spádem k severovýchodu. Celková plocha pozemku 218 m2. Pozemek je volný, nezastavěný, vhodný pro výstavbu izolovaného domu. Pozemek je vydlážděný betonovou dlažbou. Nenacházejí se zde žádné dřeviny tudíž stavba nevyžaduje kácení zeleně. Přístup i příjezd na pozemek je z Šolínovi ulice podél východní hranice pozemku nebo z Technické ulice podél jižní hranice pozemku. V přiléhající Technické ulici je veden stávající vodovod, kanalizace, distribuční vedení nn a telefon. Urbanistické a architektonické řešení Infocentrum je na pozemku situováno s ohledem na jasně definovanou urbanistickou strukturu území. Dům je umístěn rovnoběžně s hranicemi vozovky, uliční průčelí navazuje na stávající uliční čáru. Vzdálenost infocentra od hranic pozemku je 1,50 m na jihovýchodní straně a 1,50 m na straně severozápadní. Vzdálenosti jsou vztaženy k průčelí rodinného domu a hranice pozemku. Vstup na pozemek je z obou ulic, kde na východní fasádě domu je vstup do objektu situovaný ve střední části fasády. Plocha, zastavěná rodinným domem, je 75 m 2, což činí 30 % celkové plochy pozemku (218 m 2 ). Navrhované zpevněné plochy kolem objektu je dlažba zaujímá plochu 60 m 2. Podél hranice pozemku, sousedícího s pozemky rodinných domů, je stávající oplocení. Architektonický návrh infocentra reaguje na charakter území, tvar a polohu pozemku. Dvoupodlažní nepodsklepený dům má být jakousi branou do vysokoškolského areálu a upoutat kolemjdoucí všemi zajímavostmi a novinkami v dění co se týká samotných škol ale i kultůry. Tím že je objekt jednoduchý a maximálně prosklený působí vzdušně. Materiálové řešení obvodového pláště je v souladu s kontextem prostředí.

18 V dispozičním řešení jsou důsledně separovány jednotlivé funkce, volný vstupní prostor v 1.NP plynule navazující na exteriér a od něho odděleny poloveřejné záchody s malým skladem pro informační materiály. Lehká konstrukce schodiště spojuje prostor informační s prostorem výstavním a přednáškovým. Návrh plně odpovídá požadavkům vyhlášky č.137/1998 o obecných technických požadavcích na výstavbu. Přehled navrhovaných kapacit: Zastavěná plocha: 75 m 2 Celková užitná plocha: 125 m Architektonicko stavební řešení objektu 2.1. Základy Objekt bude založený na monolitických základových pasech z prostého betonu B 15. Základová spára bude v dostatečné nezámrzné hloubce pod upraveným terénem. Při provádění výkopů pro základy bude třeba dbát, aby základová spára byla vždy ve stejnorodé základové půdě. Podkladní betonové desky budou provedeny z betonu B15. Podkladní beton bude pokládán na hutněný štěrkopískový podsyp Hydroizolace, ochrana proti pronikání radonu z podloží Podle známých skutečností lze předpokládat, že podzemní voda nebude v dosahu základové spáry zastižena. Parcela se nachází v oblasti s nízkým radonovým rizikem. Nad podkladními betonovými deskami bude provedena vodorovná izolace proti pronikání zemní vlhkosti.. Navržena je hydroizolační vrstva z fólie FATRAFOL 803. Tato izolace plní zároveň funkci plynotěsné bariéry. Při provádění hydroizolací je nutno dodržet zásady, předepsané výrobcem. Po provedení vodorovné hydroizolace je třeba na fólii provést ochranný cementový potěr. Veškeré prostupy instalačních vedení, procházející izolační vrstvou, musí být řádně utěsněny Svislé nosné konstrukce Svislé nosné konstrukce objektu jsou navrženy z ocelových prvků HEB 180. Prostorává tuhost je zajištěna rámy v příčném směru a v podelném směru ztužidly. 2.4 Vodorovné nosné konstrukce Vodorovná konstrukce stropu nad oběma podlažími je navržena z ocelových nosníků IPE 240 a u výměny u schodiště je navržen nosník IPE 330. Na IPE nosníky je položen trapézový plech kotvený trny do IPE nosníků. V následném spojení dojde zajištění prostorové tuhosti, na plech je nadbetonována 80mm betonová deska.

19 2.5 Schodiště Schodiště je navrženo ocelové svařévané z L profilů 120 mm a tloušťky 8 mm s dřevěnou povrchovou úpravou Střecha Plochá střecha je vyspádovaná směrem k západní fasádě jako povrchová úprava je použit kačírek Příčky Příčky v 1.NP jsou navrženy z tvarovek Liapor 11,5 zděných na vápenocementovou maltu Povrchy Stěny jsou provedeny z mořených MDF desek.vnitřní obklady z keramických obkladových materiálů budou provedeny hygienického zařízení. Barevné řešení obkladů tmavě šedá barva Tepelné izolace Podlahy 1.NP a 2.NP mineralními tuhými deskami. Obvodové plášť je opatřen v úrovni 1.NP a 2.Npminerální vlnou. K zateplení střechy pak minerální rohože tl. 180 mm Výplně otvorů Výplně otvorů jsou navrženy z hliníkových profilů, zasklení izolačními dvojskly. Vnitřní dveře budou dřevěné s ocelovými válcovanými zárubněmi. Klempířské výrobky Oplechování atiky, vpusti, svody a doplňkové klempířské výrobky jsou z titanzinkového plechu Realizace stavby Veškeré zařízení staveniště proběhne v rámci pozemku.viz. technická zpráva Realizační část

20 3.2. BOZ Při provádění veškerých prací se musí dodržovat platné normy a předpisy. Odpovědní pracovníci musí dbát na to, aby všichni zaměstnanci byli vybaveni potřebnými ochrannými pomůckami Závěr Veškeré práce budou provedeny oprávněnými subjekty v souladu s projektovou dokumentací, s příslušnými normami ČSN a EN a souvisejícími předpisy.

21 Realizace stavby informačního centra areál ČVUT, Praha Dejvice R.1. Trvalé a dočasné zábory staveniště Pozemek staveniště se nachází na rovném terénu s přístupovou komunikací na jižní a východní straně pozemku. Pozemek byl doposud využíván jako volná dlážděná plocha a proto je nutné před započetím stavby sejmout dlažbu. Další úpravy terénu nejsou zapotřebí. Vzhledem k tomu, že pozemek není dostatečně velký pro zařízení staveniště - cca 86 m2 v severní části, kde bude umístěna stavební buňka a WC kabina, je nutné využít plochu silnice a tak částečně omezit dopravu např. Zdvihací zařízení, přívoz a odvoz materiálu. Skladování stavebního materiálu bude pouze dočasný zábor. Zemina bude skladována pouze v omezeném množství, nutném pro zásypy. Zbytek bude ihned po vykopání odvážen. Stavební prvky budou po dodání ihned montovány. Pokud by došlo k prodlevě je možno využít dočasně stavební pozemek -cca zbývajících 70m2 - vše výkres R1. R.2. Vjezd a výjezd ze staveniště Vzhledem k předpokládané větší frekvenci vjezdu a výjezdu vozidel na staveniště bude vjezd a výjezd ulicí Šolínovou (u východní strany pozemku), což způsobí částečné omezení provozu v Technické ulici (u severní strany pozemku). Bude zapotřebí řízené omezení provozu v době montáže kvůli bezpečnosti. R.3. Zařízení staveniště Zařízení staveniště bude vypůjčeno od specializovaných firem a to konkrétně 1 stavební buňka pro dělníky o rozměrech 6058x2438x2600mm umístěná do západního cípu staveniště společně s WC kabinou stejného systému o rozměrech 1340x1230x2600mm. Jako další zařízení staveniště je předepsána příprava výztuže a truhlářských prací v jižní části pozemku.. R.4. Zdvihací zařízení Jako zdvihací zařízení je v tomto případě předepsán mobilní jeřáb a to z důvodu usnadnění kompletace stavby. Na stavbě je počítáno s instalováním ocelových prvků (sloupy, stropní nosníky ) a fasádní prvky (strukturální zasklení - rozměr prvku 2000x2900). Instalace takových prvků vyžaduje asistenci zdvihacího zařízení. Návrh zdvihacího zařízení: Prvky náročné na hmotnost : 1

22 Fasádní stavební dílce max 200kg Ocelové prvky HEB a IPE max 350 kg Jako největší břemeno je počítán prvek HEB o hmotnosti 350kg pro kalkulaci je počítáno snosností 600 kg. Při potřebné délce ramene 10 metrů je vybráno zdvihací zařízení Typ Liebherr LTM o délce ramene 40 metrů a nosnosti až 35 tun. R.5. Postup výstavby Vlastní výstavbě nejdříve musí předcházet technologická etapa zemních prací - vyhloubení stavebních rýh pro základové pasy 1.NP. Zároveň se vyhloubí výkopy kanalizace a vodovodu, který bude vstupovat do objektu v úrovni základů. Další etapou je hrubá spodní stavba. Nejprve se obední základové pasy 1.NP a poté dojde k jejich betonáži včetně řešení prostupů pro tzb po technologické přestávce dojde k odbednění a nasypání štěrkové vrstvy jako podloží pro betonovou desku a položení sítě. Poté bude následovat betonáž desky. Po další technologické přestávce bude položena hydroizolace. Hrubá vrchní stavba - montáž ocelových sloupů, ocelových nosníků a ocelového schodiště. Poté proběhne uložení trapézových plechů a následná betonáž stropů. Následuje technologická přestávka. Poté bednění atiky, betonáž atiky a následná tech. Přestávka a odbednění. Etapa střešní konstrukce - na stropní konstrukci 2.NP bude položena vrstva pojistné hydroizolace. Na takto upravenou desku bude vyřešen svod dešťové odpadní vody a poté vybetonována vrstva spádového betonu. Na spádový beton bude položena geotextilie a na ní bude ve dvou vrstvách položena tepelná izolace Orsil S. Na izolaci potom budou položeny dvě vrstvy hydroizolace asfaltového pásu s řešením návaznosti na atiku a vpusť svodu dešťové odpadní vody. Na takto vytvořenou střešní skladbu bude nanesena násyp kačírku jako přitěžující vrstva. Následující etapa bude hrubá vnitřní stavba. Nejprve dojde k vyzdění příček a osazení dveří a oken. Poté dojde k položení rozvodů inženýrských sítí a to jak do podlah tak i do stěn. Po dokončení těchto prací dojde k omítání a k obkládání stěn a příček. V další etapě se osadí systém strukturálniho zasklení a plechový obvodový plášť do navrženého rastru z dřevěných latí. Do dřevěného roštu se vloží tepelná izolace typu Orsil UNI dale se připevní pojistná hydroizolace, poté síť z tahokovu. Nasledně se bude na fasádu kotvit děrovaný plech. Následuje montáž až k atice. Zároveň s montováním fasádního pláště budou pokračovat práce v interiéru budovy. Do omítnutých a obložených místností bude zhotovena podlaha na bázi pryskyřice a pak bude následovat montaž parozábrany a osazování nabarvených MDF desek. Jako dokončovací práce bude montáž zařizovacích předmětů, svítidel a zdravotní techniky. 2

23 Část statická Technická zpráva Základy Infobox bude založený na monolitických základových pasech z prostého betonu B 25. Základová spára bude v dostatečné nezámrzné hloubce pod upraveným terénem. Při provádění výkopů pro základy bude třeba dbát, aby základová spára byla vždy ve stejnorodé základové půdě. Podkladní betonové desky budou provedeny z betonu B25. Podkladní beton bude pokládán na hutněný štěrkopískový podsyp. Svislé nosné konstrukce Svislé nosné konstrukce jsou navrženy z válcovaných ocelových profilů HEB 180. Pomocí šroubů připevněny na základové pasy. Zajištění proti vodorovným silám je provedeno ztužidly z válcovaných L profilů 80x80 mm. Vodorovné nosné konstrukce Vodorovná konstrukce stropu a střechy je provedena z válcovaných ocelových profilů IPE 240 a v místě schodiště je provedena výměna z profilů IPE 330. Dále je použit trapézový plech kotven trny k ocelovým profilům a tak je zajištěna tuhost konstrukce, nadbetonování je mm z prostého betonu. Schodiště Schodiště je tvořeno ocelovými schodnicemi, podpořené konzolami v místech styku se sloupy. Povrchová úprava stupňů dřevo.

24 TECHNICKÁ ZPRÁVA PŘÍPOJKA ELEKTRIKY Řešená stavba je informační centrum. Konstrukce objektu je ocelová ze sloupů HEB 180 a nosníků IPE 240 a IPE 330. Vnější povrchová úprava fasáda z děrovaných ocelových plechů a strukturální zaklení systém Raynears, odvodnění ploché střechy je provedeno vpustí. Stavba se nachází v Praze v Dejvicích, ulice Šolínova. Při zpracování jsem vycházel z projektů inženýrských sítí. Dům má přípojku na elektřinu, vodovod, kanalizaci i odvod dešťové vody. Technické řešení - Elektřina Objekt je připojen na společný rozvod silnoproudu, který je uložen v zemi. Hlavní rozváděč a elektroměry jsou umístěny na hranici pozemku. V Hlavním rozváděči se rozděluje vedení o napětí 230V a 400V. Do domovního rozváděče je přivedeno pouze 230V, který je umístěn ve skladové místnosti. Zde se take dělí na jednotlivé okruhy pro osvětlení a zásuvky. Jsou zde také umístěny jističe. Vedení je provedeno pod deskami MDF nebo v podlaze. Zásuvky jsou umístěny ve výšce 1 m nad podlahou. Rozmístění svítidel, vypínačů a zásuvek je provedeno dle projektu. Svítidla jsou zapuštěna v podhledu. Vedení v objektu je provedeno z měděných drátů s izolací CYKYL. Závěr Při montáži je třeba postupovat dle návodu dodaného výrobcem. Svítidla na záchodech musí splňovat nároky na provoz ve vlhkém prostředí. Projekt rozvodu silnoproudu v objektu byl vyprojektován dle platných ČSN, EN a souvisejících vyhlášek. Václav Protiva V Praze 24. května 2007

25 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA Projekt řeší novou vodovodní přípojku a rozvody vody v informačním centru a to ze stávajícího vodovodního řádu vedeného v přilehlé komunikaci. Nová vodovodní přípojka se napojí na stávající veřejný vodovod. Po napojení je přípojka vedena od komunikace do vodoměrné šachty,kde jsou osazeny vodoměr, hlavní uzávěr a zpětný ventil. Od vodoměrné šachty bude vedeno potrubí s krytím minimálně 1,2 m pod terénem do objektu (toto vedení je již součástí vnitřního vodovodu budovy). Potrubí za komunikací pak bude vedeno v parcele a projde základem objektu a vyústí ve skladové mistnosti, kde bude instalován hlavní domovní uzávěr. Průchod přes základ bude proveden v chráničce s utěsněnými konci. Přípojky budou ukončeny armaturními typovými šachtami, ve kterých budou umístěny vodoměrné sestavy. Rozvod vnitřního vodovodu bude sloužit k zásobování vodou všech zařizovacích předmětů a výtoků v objektu. Potrubí studené i teplé vody bude vedeno v příčkách. Rozvody vody budou provedeny z plastů. Veškeré potrubí bude opatřeno tepelnou izolací. Výtokové baterie budou v provedení dle vlastního výběru investora. Budou použity pákové baterie stojánkového provedení. Teplá užitková voda bude vyráběna průtokovým ohřívačem. Václav Protiva V Praze 24. května 2007 Vodovod výpočet Průměrná denní spotřeba: 5 ti členná rodina q = 280 l / os. A den Qp = qn * n Qp = 280 * 5 = 1400 l/den Max. denní spotřeba vody: Qn = Qp * Kd Qn = 1400* 1,4 = 1960 l Maximální hodinová spotřeba vody: Qh = 1960 * 2,1 /24 = 171,5 l/h

26 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA. Technické řešení - Kanalizace Kanalizace objektu je napojena do stoky ve výšce 261,5m n.m. Revizní šachta přípojky je na hranici pozemku o rozměrech 600x1200mm, hloubky 3832mm. Hlavní revizní šachta je umístěna na veřejné komunikaci, má rozměry 600x1200mm, hloubku 3610mm. Kanalizační přípojka je ve spádu 4%, délka hlavní větve je 18,3m, DN 150mm. Na hlavní svod je napojena jedna větev. Větev 1-1 o DN 125. Rozmístění zařizovacích předmětů a jejich napojení na odpady je uvedeno v projektu. Svody jsou navrženy jako uložené v zakladové zemině. Odpady jsou vedeny v instalační příčce. Větev 1 je odvětrána na střechu dle projektu. Odvod dešťové vody ze střechy je řešen 2 střešními vtoky dle projektu a napojen na kanalizaci. Všechny svody a odpady jsou navrženy v PVC, použité průměry 150 a 125 mm. Závěr Při montáži je třeba postupovat dle návodu dodaného výrobcem. Je třeba provést dostatečnou tepelnou izolaci vnějšího obvodového pláště a střechy v místech, kde hrozí tepelné mosty. Zejména je třeba dbát na dodržení dostatečné hydroizolace v místech střešních vpustí. Prostupy základy je třeba provést přes chráničky. Projekt kanalizace a odvodu dešťové vody byl vyprojektován dle platných ČSN, EN a souvisejících vyhlášek. Kanalizace výpočet Václav Protiva V Praze 24. května 2007 Splaškové odpadní vody: - spočítáno podle ČSN EN K součinitel odtoku = 0,5 DU výpočtové odtoky l/s pro systém připojovacího potrubí Zařiz. Předmět l/s počet Σ Umyvadlo 0,5 2 1 Záchod 1,5 1 1,5 Pisoar 0,8 1 0,8 Qw = k. Σ DU = 0,5 x 3,3 = 1,65 l/s

27 VZDUCHOTECHNIKA Vzduchotechnický systém je instalován ve 2-podlažním objektu. Systém stavby těžká ocelová konstrukce, kde součinitel prostupu tepla U splňuje požadavky na vlastnosti stavby dle ČSN hodnoty požadované. Pro objekt je uvažována venkovní výpočtová teplota -15 C. Popis instalovaného zařízení Celý objekt je klimatizován systémem DAIKIN VRV. Je použita venkovní jednotka s invertorem a tepelným čerpadlem pro chlazení a topení s výkonem 19kW na topení a odpovídajícím výkonem na chlazení. Na tuto jednotku jsou pomocí měděných maloprůřezových trubek napojeny 4ks podstropních regulačních jednotek. Ty jsou rovněž připojeny do sítě, klasickým rozvodem. Systém VRV je doplněn systémem HRV pro větrání a rekuperaci vzduchu. Podrobné technické informace jsou navrhovány přímo firmou DAIKIN, na přiložené výkresové dokumentaci je zobrazeno funkční schéma. Popis technického řešení Vzduchotechnická jednotka je umístěna na střeše. Samotné jednotky jsou pak instalovány v podhledech. Protihluková opatření Instalací a provozem navrženého VZT zařízení nevznikne vyšší hladina hluku, než povolují hygienické normy. Protipožární opatření Z hlediska požárních úprav bude instalace provedena dle ČSN Závěr Po skončení montáže celého zařízení se provede funkční zkouška, při které se budou měřit výkonové parametry a provede se správné nastavení regulačních elementů pro požadovanou distribuci vzduchu. Projekt byl zpracován podle platných předpisů a ČSN za předpokladu montáže odbornými pracovníky. Případné změny nebo doplňky je třeba projednat a dohodnout s projektantem.

28 POŽÁRNÍ ODOLNOST OBJEKTU Infocentrum v Dejvicích je budova o zastavěné ploše cca 72m2. Budova má 2 nadzemní podlaží. Konstrukční systém Nosná konstrukce je navržena z ocelových prvků. Konstrukční systém nesplňuje požární předpisy, proto je nutné ocelovou konstrukci opatřit speciálním zpěňujícím nátěrem Promapaint jež ochrání ocelové nosníky před požárem na po požadovanou dobu normou. Celý objekt je uvažován jako 1 požární úsek zařazený do I. Odstupové vzdálenosti Budova je dostatečně vzdálená od sousedních objektů nejbližší objekt je ve vzdálenosti 20m Únikové cesty Z objektu vedou přímo únikové cesty na volné prostranství, minimální šířka únikové cesty 1100mm je dodržena v celém objektu minimální šířka dveřního otvoru 800mm taktéž. Zásobení požární vodou Objekt je připojen na vodovodní řad o průměru DN větším než je předepsaný DN80 mm -splňuje podmínku. Protipožární zásah Přímo k objektu vede zpevněná komunikace sloužící jako zpevněná protipožární plocha. Objekt je opatřen práškovým hasícím přístrojem.

B. TECHNICKÁ ZPRÁVA A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST. Identifikační údaje stavby. Dvoupodlažní rodinný dům o jedné bytové jednotce

B. TECHNICKÁ ZPRÁVA A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST. Identifikační údaje stavby. Dvoupodlažní rodinný dům o jedné bytové jednotce Identifikační údaje stavby Stavba : A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Dvoupodlažní rodinný dům o jedné bytové jednotce Místo stavby: Obec Vrané nad Vltavou, okres Praha západ Kraj Středočeský B. TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO

Více

Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ. Souhrnná textová část

Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ. Souhrnná textová část Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ Souhrnná textová část Souhrnná textová část dokumentace, Mateřská škola Dukelská 1 OBSAH: A. Úvodní údaje... 3 B. Průvodní zpráva... 3 1. Charakteristika

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE LS 2011/2012

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE LS 2011/2012 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ARCHITEKTURY OBSAH: A SOUHRNNÁ ČÁST B STAVEBNÍ ČÁST C STATICKÁ ČÁST D ČÁST REALIZACE STAVEB E ČÁST TZB F POŽÁRNÍ BEZPEČNOST BAKALÁŘSKÁ PRÁCE LS 2011/2012 G

Více

Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva

Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva 1 Obsah: A. Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje stavby a stavebníka A.2 Základní údaje A.2.1 A.2.2 A.2.3 A.2.4 Základní údaje charakterizující stavbu a její

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 66 SEZNAM PŘÍLOH: 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 KANALIZACE SITUACE 3 KANALIZACE PŮDORYS 4 KANALIZACE ŘEZY

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 66 SEZNAM PŘÍLOH: 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 KANALIZACE SITUACE 3 KANALIZACE PŮDORYS 4 KANALIZACE ŘEZY SEZNAM PŘÍLOH: 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 KANALIZACE SITUACE 3 KANALIZACE PŮDORYS 4 KANALIZACE ŘEZY 5 KANALIZACE VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ 6 VODOVOD SITUACE 7 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA 8 VODOVODNÍ

Více

NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ

NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ A: PRŮVODNÍ ZPRÁVA Identifikační údaje: Název stavby: Místo stavby: Stupeň: Stavebník: NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ Lokalita Buková, Kanice, Brno venkov parc. č. 425/182 až 425/186, 425/200

Více

ENERGIS 92, s.r.o. DPS. ATELIER SAEM, s.r.o. Energis 92, s.r.o. SAEM, s.r.o. FIRMY ATELIER SAEM, s.r.o. INVESTOR. Vypracoval:

ENERGIS 92, s.r.o. DPS. ATELIER SAEM, s.r.o. Energis 92, s.r.o. SAEM, s.r.o. FIRMY ATELIER SAEM, s.r.o. INVESTOR. Vypracoval: SAEM, s.r.o. FIRMY ATELIER SAEM, s.r.o. INVESTORA. DATUM PODPIS INVESTOR Kubrova 31 ARCHITEKT ATELIER SAEM, s.r.o. Na Mlejnku 6/1012, 147 00 Praha 4 t: +420 223 001 670 info@saem.cz www.saem.cz ENERGIS

Více

Identifikační údaje. Identifikační údaje stavby. místo stavby. Identifikační údaje investora. Identifikační údaje zpracovatele projektu

Identifikační údaje. Identifikační údaje stavby. místo stavby. Identifikační údaje investora. Identifikační údaje zpracovatele projektu Technická zpráva 1 Identifikační údaje Identifikační údaje stavby Úpravy objektu občanské vybavenosti č.p.4 Husova 4 289 07 Libice nad Cidlinou místo stavby st.p.51 k.ú. Libice nad Cidlinou Identifikační

Více

York Z Á K L A D N Í P O P I S R O D I N N É H O D O M U ARCHITEKTONICKÉ, FUNKČNÍ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

York Z Á K L A D N Í P O P I S R O D I N N É H O D O M U ARCHITEKTONICKÉ, FUNKČNÍ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Z Á K L A D N Í P O P I S R O D I N N É H O D O M U York IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Developer projektu Skala Invest Group s.r.o. Sídlo společnosti Na Zámecké 11, 140 00 Praha 4-Nusle Tel.fax +420 241 742 654

Více

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah:

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Účel objektu 2. Zásady architektonického, funkčního a dispozičního řešení 3. Kapacitní bilance prostorů, orientace na světové strany, denní osvětlení, oslunění 4. Technické

Více

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY P R O J E K Č N Í K A N C E L Á Ř I N G. P A V E L Š E D I V Ý A N T. D V O Ř Á K A 8 9, 6 7 5 7 1 N Á M Ě Š Ť N A D O S L A V O U e - m a i l : s e d i v y. p a v e l @ s e z n a m. c z t e l. 5 6 8 6

Více

Vzduchotechnika. Tepelná bilance řešené části objektu: Bilance spotřeby energie a paliva:

Vzduchotechnika. Tepelná bilance řešené části objektu: Bilance spotřeby energie a paliva: TECHNICKÁ ZPRÁVA k projektové dokumentaci zařízení pro vytápění staveb Projekt: OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD- Rekonstrukce operačních sálů ortopedie Investor: Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245 Stupeň

Více

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁSTI

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁSTI Ing. Milan Bicera, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ČKAIT:0101781 IČ:71785671 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU na p. č. 92/8, k.

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works s of selected Construction works Representative Condition A Condition B 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 42,75 33,35 001 Odstranění travin a křovin,

Více

F 1.1.1 Technická zpráva

F 1.1.1 Technická zpráva F 1.1.1 Technická zpráva F 1.1.1 Technická zpráva... - 1 - a) Účel objektu... - 2 - b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav v okolí objektu,

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works s of selected Construction works 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 42,64 32,55 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works s of selected Construction works 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 43,20 34,50 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST Stavba: Stavebník: Rodinný dům RD19z Plutos stavba na parc. 647/30 a 647/74, k.ú. Sluštice novostavba Rudolf Neumann a Jana Neumannová, Konstantinova 34, Praha 4 - Chodov,

Více

Rekonstrukce bývalého objektu č.2 SOU Ohrazenice TECHNICKÁ ZPRÁVA. na depozitář Krajské knihovny v Pardubicích XI.2012 3110-12-097

Rekonstrukce bývalého objektu č.2 SOU Ohrazenice TECHNICKÁ ZPRÁVA. na depozitář Krajské knihovny v Pardubicích XI.2012 3110-12-097 VYPRACOVAL: ZODP. PROJEKTANT: KONTROLOVAL: Radek Tušil Ing. Pavel Janda Ing. M. Procházka KRAJ: Pardubický INVESTOR: OBEC: Pardubice Krajská knihovna v Pardubicích PO Pk, Pernštýnské náměstí 77, Pce 53094

Více

D.1.1.1. Technická zpráva

D.1.1.1. Technická zpráva STAVBA: Rekonstrukce budovy C sídlo ÚP Brno, Příkop 11, Brno List č. 1 D.1.1.1. Technická zpráva Obsah: D.1.1.1.1. Účel objektu D.1.1.1.2. Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného

Více

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO OBSAH obsah... 1 1) identifikační údaje stavby... 2 2) základní údaje charakterizující stavbu a její budoucí provoz... 3 3) stavebně technické řešení... 3 3.1 Přípravné práce... 3 3.2 Bourací práce...

Více

A.5 Členění na objekty a technická a technologická zařízení není

A.5 Členění na objekty a technická a technologická zařízení není A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě stavba dispoziční úprava šaten v 1.n.p. místo stavby 1.n.p. v budově č.p.375, ulice Pastýřská, Liberec předmět dokumentace DPS A.1.2 Údaje

Více

VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT. Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice

VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT. Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice technická zpráva INVESTOR NÁZEV AKCE OBSAH VÝKRESU VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. arch. Lukáš Krekáň Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice NOVOSTAVBA ZÁZEMÍ SK SOKOL OLBRAMICE

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA A.1. Identifikace stavby DOKUMENTACE STAVEBNÍCH ÚPRAV A.1.1 Údaje o stavbě - název stavby : Rekonstrukce fasády Krušnohorská č.p.203 Umístění stavby : pozemky st.p.č.53/1

Více

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČ 00236552 Tel. 321 672 890 e-mail: ou@prisimasy.cz

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČ 00236552 Tel. 321 672 890 e-mail: ou@prisimasy.cz Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Zhotovitel: Projekt: Obec Přišimasy Přišimasy 80 282 01 Český Brod HW PROJEKT s.r.o. Pod Lázní 1026/2 140 00 Praha 4

Více

Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné

Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ

Více

Bytový dům 27 b.j. ul. Fučíkova v Novém Bydžově změna stavby před dokončením realizace dalších 3 bytových jednotek ve 4.

Bytový dům 27 b.j. ul. Fučíkova v Novém Bydžově změna stavby před dokončením realizace dalších 3 bytových jednotek ve 4. Technická zpráva Bytový dům 27 b.j. ul. Fučíkova v Novém Bydžově změna stavby před dokončením realizace dalších 3 bytových jednotek ve 4.NP bloku A3 Popis změny stavby před dokončením Projekt čtyřpodlažního

Více

ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE Předložený projekt řeší zdravotně technické na akci Nová pasáž a novostavba na p.č. 59, 62 61/1, 64/4, 64/5 v k.ú. Jaroměř. 1. KANALIZACE 1.1. Splašková kanalizace 1.1.1.

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works Average s of selected Construction works Average 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 35,54 31,10 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY REKONSTRUKCE OBJEKTU ZEMSKÉHO ARCHIVU V OPAVĚ UL. BŘEZINOVA. Březinova 779/6, Opava-Předměstí

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY REKONSTRUKCE OBJEKTU ZEMSKÉHO ARCHIVU V OPAVĚ UL. BŘEZINOVA. Březinova 779/6, Opava-Předměstí PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY REKONSTRUKCE OBJEKTU ZEMSKÉHO ARCHIVU V OPAVĚ UL. BŘEZINOVA Březinova 779/6, Opava-Předměstí D.1.1 Architektonicko stavební řešení D.1.1.a) TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. č.p.455 ŠÁRKA, VEJPRTY

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. č.p.455 ŠÁRKA, VEJPRTY STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU č.p.455 ŠÁRKA, VEJPRTY Červenec 2013 O B S A H : 1. Úvod str. 3 2. Popis objektu str. 3 3. Stávající využití objektu str. 4 4. Budoucí využití objektu str. 5 5. Popis

Více

OBSAH A. ZMĚNA Č. 1 PD... 2 A.1. Identifikační údaje... 2 A.2. Stavební úpravy, kterých se dodatek týká... 3 A.2.1. Náhrada vnějších otvorových

OBSAH A. ZMĚNA Č. 1 PD... 2 A.1. Identifikační údaje... 2 A.2. Stavební úpravy, kterých se dodatek týká... 3 A.2.1. Náhrada vnějších otvorových OBSAH A. ZMĚNA Č. 1 PD... 2 A.1. Identifikační údaje... 2 A.2. Stavební úpravy, kterých se dodatek týká... 3 A.2.1. Náhrada vnějších otvorových výplní... 3 A.2.2. Sanace a zateplení střech, střešních teras...

Více

CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY

CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY Abras projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY V GASTRONOMICKÝCH A POTRAVINÁŘSKÝCH

Více

HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN

HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN parcely č. kat. 598/5, 602/2, 603/2, 1072, 1428/1, 1432, 1436, 1438/1, 1452/1, 1452/3, 1454, 1456/1, 1456/5 v k. ú. Hlupín D.1.1 Architektonicko-stavební

Více

Novostavba rodinného domu Str. 1 (celkem 3)

Novostavba rodinného domu Str. 1 (celkem 3) Novostavba rodinného domu Str. 1 (celkem 3) D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB 1.4.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Identifikační údaje: Akce: Novostavba rodinného domu, Místo akce: k.ú. Horoměřice, parc. číslo 400/28

Více

ZUBNÍ ORDINACE PŘEDKLÁŠTĚŘÍ

ZUBNÍ ORDINACE PŘEDKLÁŠTĚŘÍ 1 ZUBNÍ ORDINACE PŘEDKLÁŠTĚŘÍ k.ú. Předklášteří, parc. č. 157 Obec Předklášteří 2 A. Úvodní údaje Identifikační údaje o žadateli a zpracovateli dokumentace, označení stavby a pozemku 1. Název stavby: Zubní

Více

A1.1-1 Technická zpráva

A1.1-1 Technická zpráva A1.1-1 Technická zpráva Identifikační údaje stavby Název stavby: Místo stavby: Břeclav, p.č. st. 4456 Katastrální území: Kraj/okres: Druh stavby: Stavebník: Zhotovitel stavby: Nemocnice Břeclav Rekonstrukce

Více

Průvodní zpráva. novostavba RD. Místo: Hodějice, p.č. 1175/13. manželé Moravčíkovi

Průvodní zpráva. novostavba RD. Místo: Hodějice, p.č. 1175/13. manželé Moravčíkovi Průvodní zpráva Akce: novostavba RD Místo: Hodějice, p.č. 1175/13 Investor: manželé Moravčíkovi Investor vlastní stavební pozemek p.č. 1175/13 v obci Hodějice, na kterém hodlá postavit rodinný dům. Stavba

Více

Akce : Stupeň: PMS PÍSEK - ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH PROSTOR PRO POTŘEBY STŘEDISKA PMS Dokumentace pro provedení stavby Datum: Květen 2015 Část : F1.4c - VZDUCHOTECHNIKA TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH : 1) ÚVOD 2) TECHNICKÝ

Více

Poptávkové řízení. RD v Telnici. Termín zpracování: 21.10.2009 do 12:00h. Otakar Hobza. Vídeňská 264/120b, Brno 619 00. tel.

Poptávkové řízení. RD v Telnici. Termín zpracování: 21.10.2009 do 12:00h. Otakar Hobza. Vídeňská 264/120b, Brno 619 00. tel. Poptávkové řízení Termín zpracování: 21.10. do 12:00h Otakar Hobza vedoucí stavební výroby Vídeňská 264/120b, Brno 619 00 tel.: +420 602 574 918 ISO 9001:1, ISO 14001 : 5 Souhrnná technická zpráva 1. Urbanistické,

Více

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560 ZODP. PROJEKTANT PROJEKTANT VYPRACOVAL DATUM: ŘÍJEN 2014 ING. JOSEF ŠKODA ING. MICHAL ŠKODA MIROSLAV ŠRŮTEK FORMÁT: 7x A4 STUPEŇ P.D. : DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ INVESTOR:

Více

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 F1 Pozemní (stavební) objekty: Stavební část 1 - Technická zpráva 2 - Půdorys přízemí - stávající stav + bourací práce 3 - Přízemí - fotodokumentace

Více

HOSTIVICKÁ SOKOLOVNA

HOSTIVICKÁ SOKOLOVNA HOSTIVICKÁ SOKOLOVNA Rekonstrukce a dostavba na kulturně sportovní centrum Varianta 2 Technická zpráva ke studii Zpracovali: Alena Kučerová a Jiří Kučera Hostivice, leden 2011 Technická zpráva ke studii

Více

AAA Studio.s.r.o. Staňkova 8a 612 00 Brno F 1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava dispozice

AAA Studio.s.r.o. Staňkova 8a 612 00 Brno F 1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava dispozice AAA Studio.s.r.o. Staňkova 8a 612 00 Brno F 1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MŠ POLÁČKOVA BRNO-LÍŠEŇ PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Pro realizaci je třeba zpracovat prováděcí projekt. Brno květen 2012 Číslo paré

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA TEXTOVÁ ČÁST PD dle 2,3 vyhl. 499/2006 Sb. B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECHY PAVILONU PRIMÁTŮ ZOO HODONÍN Vypracoval: PROST Hodonín s.r.o. Brněnská 3497, Hodonín Datum: prosinec 2015

Více

A / PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje: 1. Základní údaje o stavbě: Místo stavby : k. ú. Ostrava, parc. č. 123/1

A / PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje: 1. Základní údaje o stavbě: Místo stavby : k. ú. Ostrava, parc. č. 123/1 A / PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: Název stavby : Bytový (Rodinný) dům Místo stavby : k. ú. Ostrava, parc. č. 123/1 Okres Charakter stavby Účel stavby : Ostrava : Novostavba (Rekonstrukce) : Stavba

Více

Název zakázky: UHERSKOHRADIŠŤSKÁ NEMOCNICE CENTRÁLNÍ OBJEKTY 1.ETAPA. Vestavba operačních sálů Zlínský kraj, Tř. Tomáše Bati č.p.

Název zakázky: UHERSKOHRADIŠŤSKÁ NEMOCNICE CENTRÁLNÍ OBJEKTY 1.ETAPA. Vestavba operačních sálů Zlínský kraj, Tř. Tomáše Bati č.p. Objekt: Vestavba operačních sálů Investor: Zlínský kraj, Tř. Tomáše Bati č.p. 21, 761 90 Zlín Místo zakázky: Stupeň projektu: Projektant: Zodpovědný projektant: Revize: Areál Uherskohradišťské nemocnice,

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva Zakázka číslo: 2015-010985-HecL B. Souhrnná technická zpráva OPRAVA ŠIKMÉ STŘECHY OBJEKTU POLICIE ČR Zjednodušená dokumentace pro opravu střechy Skladová hala při PČR Závodní 386/100 360 06 Karlovy Vary

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Účel objektu. 2. Charakteristika stavby. Obecní úřad a základní škola praktická

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Účel objektu. 2. Charakteristika stavby. Obecní úřad a základní škola praktická TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Účel objektu Obecní úřad a základní škola praktická 2. Charakteristika stavby Objekt obecního domu a základní školy praktické má tři nadzemní podlaží + podstřešní (půdní) prostor a

Více

D.1.4.c.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA VZDUCHOTECHNIKA

D.1.4.c.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA VZDUCHOTECHNIKA STAVBA: Rekonstrukce budovy C sídlo ÚP Brno, ČR-ÚZSVM, Příkop 11 List č.1 D.1.4.c.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH: VZDUCHOTECHNIKA 1.0 VŠEOBECNĚ 1.1 Rozsah řešení 1.2 Podklady 1.3 Vstupní zadávací údaje 1.4

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba: Objednatel: Projektant: DIK, dodavatelsko inženýrská kancelář spol. s r. o. nám.svobody 879 79001 Jeseník. Čís.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba: Objednatel: Projektant: DIK, dodavatelsko inženýrská kancelář spol. s r. o. nám.svobody 879 79001 Jeseník. Čís. TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba: OPRAVA STŘECHY A PODKROVÍ LÉČEBNÉHO PAVILONU Stupeň dokumentace: PROJEKT Objednatel: Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské, Ves Bílá Voda 1, 790 69 Bílá Voda Projektant: DIK,

Více

: SPOLEČENSKÝ DŮM RYBNÍK

: SPOLEČENSKÝ DŮM RYBNÍK akce : SPOLEČENSKÝ DŮM RYBNÍK na p. č. kat. 55/1 v k. ú. Rybník zak. číslo : 21/2012 investor : Obec Rybník, Rybník č.p. 64, 560 02 Česká Třebová ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Stavebník : HOTEL FREUD s.r.o. Ostravice 190 739 14, Ostravice. Místo stavby : parc. č. 530/1, 530/2 k.ú.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Stavebník : HOTEL FREUD s.r.o. Ostravice 190 739 14, Ostravice. Místo stavby : parc. č. 530/1, 530/2 k.ú. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavebník : HOTEL FREUD s.r.o. Ostravice 190 739 14, Ostravice Místo stavby : parc. č. 530/1, 530/2 k.ú. Ostravice Okres : Frýdek - Místek Zhotovitel : C.E.I.S. CZ s.r.o. Masarykovy

Více

T E C H N I C K Á Z P R Á V A

T E C H N I C K Á Z P R Á V A Ing. Petr Šafář Projektová a inženýrská kancelář 572 01 POLIČKA, Nová 205 tel., fax 461724398 T E C H N I C K Á Z P R Á V A DÍLČÍ OPRAVA OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ TYLOVA DOMU POLIČKA, VRCHLICKÉHO 53 INVESTOR:

Více

STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE

STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE ( projektová dokumentace pro stavební povolení ) Stavebník : HZS Královehradeckého kraje nábřeží U Přívozu 122/4 Hradec Králové 3 500 03 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Pavilon stravování a školní družiny Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina B. Souhrnná technická zpráva Projektant: Jana Heidlerová, Atletická

Více

1. Všeobecné pokyny k popisu stavby... 2. 2. Zemní a základové práce / komín... 2. 3. Skladby konstrukcí... 2. 5. Žaluzie / okenice...

1. Všeobecné pokyny k popisu stavby... 2. 2. Zemní a základové práce / komín... 2. 3. Skladby konstrukcí... 2. 5. Žaluzie / okenice... Standard Nízkoenergetických domů (NED) Obsah 1. Všeobecné pokyny k popisu stavby... 2 2. Zemní a základové práce / komín... 2 3. Skladby konstrukcí... 2 4. Okna / terasové dveře... 4 5. Žaluzie / okenice...

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA : MINAS INNOVATION PARK

TECHNICKÁ ZPRÁVA : MINAS INNOVATION PARK TECHNICKÁ ZPRÁVA IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: STAVBA : MINAS INNOVATION PARK INVESTOR : Minas innovation park s.r.o., Truhlářská 1108/3, Praha 1, Nové Město 110 00 MÍSTO STAVBY : katastr. území Staré Město u Uherského

Více

D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 ÚČEL OBJEKTU Zpracovaná projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení řeší stavební úpravy stávajícího objektu MŠ v obci Hrabyně - zateplení střešního pláště a fasády,

Více

A. Průvodní zpráva. B. Souhrnná technická zpráva

A. Průvodní zpráva. B. Souhrnná technická zpráva Akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY PODIA Investor : MĚSTYS SVITÁVKA, HYBEŠOVA 166 679 32 SVITÁVKA Projektant : ATL projekt s.r.o. ing. Jaroslav Chloupek, Česká 11, 679 61 Letovice ČKAIT - 1001709 Zakázka číslo : 17-2014

Více

D.2. DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

D.2. DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA c ZMĚNY b a DATUM PODPIS INVESTOR: Česká republika - ČSSZ Česká republika - ČSSZ Křížová 25, 225 08 Praha 5 tel.: +420 257 061 111, fax: +420 257 062 860 e-mail: posta@cssz.cz PROJEKTANT:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba : Stavební úpravy RD, Ráječko, nám. 9. května 150. D.1.4.1 Zdravotnmě technické instalace. Projektový stupeň :

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba : Stavební úpravy RD, Ráječko, nám. 9. května 150. D.1.4.1 Zdravotnmě technické instalace. Projektový stupeň : Volfova 8 612 00 Brno tel.: +420 530 505 835 e-mail:info@ateliertzb.cz Stavba : Stavební úpravy RD, Ráječko, nám. 9. května 150 Investor : manželé Kazdovi Objekt : D.1.4.1 Zdravotnmě technické instalace

Více

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. DSZP Kavkaz A, Vysoká 735/9, VEJPRTY

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. DSZP Kavkaz A, Vysoká 735/9, VEJPRTY STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU DSZP Kavkaz A, Vysoká 735/9, VEJPRTY Září 2013 O B S A H : 1. Úvod str. 3 2. Popis objektu str. 3 3. Stávající využití objektu str. 4 4. Budoucí využití objektu str.

Více

BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO CHODOV

BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO CHODOV projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO

Více

Nabídka k účasti na výběrovém řízení stavební úpravy se změnou užívání ORTOPTICKÁ AMBULANCE A OČNÍ OPTIKA SE ZÁZEMÍM.

Nabídka k účasti na výběrovém řízení stavební úpravy se změnou užívání ORTOPTICKÁ AMBULANCE A OČNÍ OPTIKA SE ZÁZEMÍM. Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS v Ústí n. L., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Nabídka k účasti na výběrovém řízení stavební úpravy

Více

Rodinný dům. D. Dokumentace stavby. 1.1.1. Technická zpráva. 1.1. Architektonické a stavebně technické řešení

Rodinný dům. D. Dokumentace stavby. 1.1.1. Technická zpráva. 1.1. Architektonické a stavebně technické řešení Rodinný dům D. Dokumentace stavby 1.1. Architektonické a stavebně technické řešení 1.1.1. Technická zpráva Místo stavby: Investor: Vypracoval: Stupeň: parcelní číslo 1793/4 a 2797/2 k.ú. Kouřim Jan Urban

Více

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001 a ISO 14001. PROTOKOL č. 6/2013

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001 a ISO 14001. PROTOKOL č. 6/2013 HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001 a ISO 14001 PROTOKOL č. 6/2013 O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ DLE ČSN 33 2000-5-51 ed.3 Objednatel Stavba Stupeň : VÍTKOVICE ARÉNA a.s. : Stavební úpravy

Více

I. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Správa účelových zařízení Vaníčkova 7, 160 17 Praha 6

I. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Správa účelových zařízení Vaníčkova 7, 160 17 Praha 6 I. PRŮVODNÍ ZPRÁVA I.1. STAVEBNÍK (investor) České vysoké učení technické v Praze Správa účelových zařízení Vaníčkova 7, 160 17 Praha 6 ZASTOUPENÝ: Jaromírem Příhodou, ředitelem SPOJENÍ: tel: +420 234

Více

ÚVOD VÝCHOZÍ PODKLADY STÁVAJÍCÍ STAV TECHNICKÉ ŘEŠENÍ KANALIZACE BILANCE POTŘEBY VODY

ÚVOD VÝCHOZÍ PODKLADY STÁVAJÍCÍ STAV TECHNICKÉ ŘEŠENÍ KANALIZACE BILANCE POTŘEBY VODY ÚVOD Předmětem projektové dokumentace pro stavební povolení Zřízení nebytové jednotky v 2.NP v objektu kulturního domu v Dobrovízi, Dobrovíz č.p. 170 je návrh vnitřní kanalizace, vnitřního vodovodu a vnitřního

Více

ZPRÁVA. Ing. Radek Novák

ZPRÁVA. Ing. Radek Novák D.1.1.A TECHNICKÁ ZPRÁVA Oprava hydroizolace spodní stavbyy bytového domu v ulici ŠKOLNÍ 669, Neratovice Odpovědný projektant: Ing. Radek Novák. Hlavní inženýr projektu: Ing. Arch Zdeněk Parduba. Profirevit

Více

Průvodní zpráva. Název stavby : MIKS Krnov, nám. Míru 1/14 - rekonstrukce části 1.NP na dílnu

Průvodní zpráva. Název stavby : MIKS Krnov, nám. Míru 1/14 - rekonstrukce části 1.NP na dílnu Průvodní zpráva Název stavby : MIKS Krnov, nám. Míru 1/14 - rekonstrukce části 1.NP na dílnu Objednatel : Městské informační a kulturní středisko Krnov, nám. Míru 1/14, 794 01 Krnov IČ: 00601179 Krnov,

Více

STUDENTSKÉ KOLEJE - PRAHA PODOLÍ místo: Pod Děkankou, Praha 4 - Podolí

STUDENTSKÉ KOLEJE - PRAHA PODOLÍ místo: Pod Děkankou, Praha 4 - Podolí ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA ARCHITEKTURY BAKALÁŘSKÝ PROJEKT LS 2012/2013 název: STUDENTSKÉ KOLEJE - PRAHA PODOLÍ místo: Pod Děkankou, Praha 4 - Podolí vedoucí práce: Doc.Ing.arch. Zdeněk Rothbauer

Více

ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY

ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY NA PARC. Č. 1/1 V POŘÍČANECH D. 1. 1. a - T EC H N I C K Á Z PR ÁVA 1 Stavba: zateplení objektu základní školy v Poříčanech hlavní budova školy Místo:

Více

BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739 MĚSTO CHODOV

BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739 MĚSTO CHODOV Abras projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739

Více

TEXTOVÁ ČÁST. 1. Technická zpráva stavebních objektů. D2.1a.01

TEXTOVÁ ČÁST. 1. Technická zpráva stavebních objektů. D2.1a.01 Stavební úpravy výrobních hal a snížení energetické náročnosti objektů společnosti K - Rent s. r. o. na pozemcích parc.č. 724/7, 724/51, 724/55 a 724/6 v k.ú. České Budějovice 6 SO 02 Zvýšení světlosti

Více

Souhrnná technická zpráva

Souhrnná technická zpráva INDEX ZMĚNA DATUM JMÉNO PODPIS Vedoucí projektant Vedoucí zakázky Pluhař Martin Ing., CSc. Projektant BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz

Více

TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY GENERÁLNÍ PROJEKTANT ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY GENERÁLNÍ PROJEKTANT ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Stavební úpravy, nástavba a přístavba Domova pro seniory Kaplice TEXTOVÁ ČÁST 1. Technická zpráva stavebních objektů DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY GENERÁLNÍ PROJEKTANT ALFAPLAN s.r.o. Žižkova 12, 370

Více

D.1.1 AR.01 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

D.1.1 AR.01 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ PROFESE ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU VYPRACOVAL STAVEBNÍK STAVBA ING. MILAN HAVLIŠTA ING. MARTINA PŘÍVRATSKÁ SOŠ VETERINÁRNÍ, HRADEC KRÁLOVÉ SOŠ VETERINÁRNÍ HRADEC KRÁLOVÉ

Více

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 Dokumentace pro provedení stavby Paré B Souhrnná technická zpráva Dokument: 179-5.B Razítko Datum: 4/2014 Obsah zprávy 1. Popis území stavby 4 1.1 Charakteristika

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva B. Souhrnná technická zpráva 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení a) zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného stavu konstrukcí; stavebně historický

Více

Stavební úpravy části objektu, p.č.st. 184/1, k.ú. Kolín Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 28002 Kolín D.1.4.

Stavební úpravy části objektu, p.č.st. 184/1, k.ú. Kolín Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 28002 Kolín D.1.4. D.1.4.1 ZDRAVOTECHNIKA D.1.4.1-01 D.1.4.1-02 D.1.4.1-03 TECHNICKÁ ZPRÁVA KANALIZACE VODOVOD D.1.4.1-01 TECHNICKÁ ZPRÁVA ZDRAVOTECHNIKA OBSAH: A. VODOVOD A0. Všeobecně A1. Úvod A2. Množství potřeby pitné

Více

1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 26.01.2016

1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 26.01.2016 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 26.01.2016 Bod pořadu jednání: 14. Název : Veřejná zakázka Rekonstrukce budovy E na kancelářský objekt stavební práce informace o změně lhůty pro podání

Více

D.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení. Měřítko: Formát: P. kopií: Č. kopie: Archivní číslo: Revize:

D.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení. Měřítko: Formát: P. kopií: Č. kopie: Archivní číslo: Revize: Navrhl Kontroloval Schválil Revize Datum Status Předmět revize Vojtěch Čáp Roman Voborník M. Semanský 0 12 / 2014 Dokumentace pro vydání společného ÚR a SP Revize Stavba Laboratoř HFPJ - RF Místo stavby

Více

: Mateřská škola Obrataň : Obec Obrataň, Obrataň 209, 394 12 Obrataň. Přílohy

: Mateřská škola Obrataň : Obec Obrataň, Obrataň 209, 394 12 Obrataň. Přílohy Stavba Investor : Mateřská škola Obrataň : Obec Obrataň, Obrataň 209, 394 12 Obrataň Přílohy Vypracoval ing. Jan Šlechta Datum 01.2013 Seznam příloh Příloha č. 1 Příloha č. 2 Příloha č. 3 Příloha č. 4

Více

Horníkova 2485/34, 628 00 Brno - Líšeň Sladkého 13, Brno 617 00

Horníkova 2485/34, 628 00 Brno - Líšeň Sladkého 13, Brno 617 00 1. Specifikace všech klempířských prvků jedná se o žárově pozinkovaný plech tl. 0,6 mm, opatřený vrstvou měkčeného PVC. Musí být zajištěna dokonalá adheze mezi plechem a PVC vrstvou vhodně ošetřený plech,

Více

F.4.6. OBSAH DOKUMENTACE

F.4.6. OBSAH DOKUMENTACE F.4.6. OBSAH DOKUMENTACE Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Půdorys střechy hromosvod 07 Schéma rozvaděče RH 08 Úvod Projektová dokumentace

Více

Zpevněná plocha v areálu firmy Purum s.r.o. Staré Město u Uherského Hradiště. Požárně bezpečnostní řešení stavby. č. 136 / 10

Zpevněná plocha v areálu firmy Purum s.r.o. Staré Město u Uherského Hradiště. Požárně bezpečnostní řešení stavby. č. 136 / 10 č. 136 / 10 Investor: Purum s. r. o IČ: 62414402 Národní 961/25, 110 01 Praha 1 Vypracovala: Ing. Helena Paličková, Boční 3332/17, 767 01 Kroměříž Stavba: Zakázka: 136 / 10 Zpevněná plocha v areálu firmy

Více

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení D.1.1.1 Technická zpráva

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení D.1.1.1 Technická zpráva Stavebník: Mgr. Jana Holenková, Střelniční 2128, 738 01Frýdek-Místek; Ing. Pavel Babiš, Třanovského 390, 738 01Frýdek Místek Název akce: Rodinný dům na parcele č. 151/2 v k. ú. Janovice u Frýdku Místku,

Více

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení STAVBA: MÍSTO STAVBY : OBJEDNATEL : STAVEBNÍK: Zateplení a výměna výplní otvorů k.ú. Dolní Kralovice, parcela č. 351, 353 a 383 st. Agro Dolní Kralovice s.r.o., Č.p. 16, 257 68 Dolní Kralovice Agro Dolní

Více

Dokumentace pro provedení stavby

Dokumentace pro provedení stavby Zateplení střešního pláště s rekonstrukcí skladby střešního pláště vrstvou PS ve výukovém objektu JM, Vysoké školy ekonomické Nám. W. Churchilla 4, Praha 3 SOUHRNNĚ TECHNICKÁ A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Dokumentace

Více

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o dokumentaci staveb

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o dokumentaci staveb 499/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon): 1 Úvodní

Více

TECHNICKÉ ZPRÁVY. POHŘEBNÍ SLUŽBA A KAMENICTVÍ Vysoké učení technické Brno. Ústav pozemního stavitelství. Stupeň dokumentace:

TECHNICKÉ ZPRÁVY. POHŘEBNÍ SLUŽBA A KAMENICTVÍ Vysoké učení technické Brno. Ústav pozemního stavitelství. Stupeň dokumentace: TECHNICKÉ ZPRÁVY Název stavby: Univerzita: Fakulta: Ústav: POHŘEBNÍ SLUŽBA A KAMENICTVÍ Vysoké učení technické Brno Fakulta stavební Ústav pozemního stavitelství Stupeň dokumentace: DSP Vypracoval: Bc.

Více

HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN. B Souhrnná technická zpráva dle vyhlášky 499/2006 Sb.

HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN. B Souhrnná technická zpráva dle vyhlášky 499/2006 Sb. HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN parcely č. kat. 598/5, 602/2, 603/2, 1072, 1428/1, 1432, 1436, 1438/1, 1452/1, 1452/3, 1454, 1456/1, 1456/5 v k. ú. Hlupín B Souhrnná technická

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ORTOPTICKÁ AMBULANCE A OČNÍ OPTIKA v přízemí objektu BD LADA,ul.Pražská,č.p.2927,Česká Lípa A.

STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ORTOPTICKÁ AMBULANCE A OČNÍ OPTIKA v přízemí objektu BD LADA,ul.Pražská,č.p.2927,Česká Lípa A. STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ORTOPTICKÁ AMBULANCE A OČNÍ OPTIKA v přízemí objektu BD LADA,ul.Pražská,č.p.2927,Česká Lípa A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje: Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY SE

Více

TEXTOVÁ ČÁST. 1. Technická zpráva stavebních objektů. D1.1a.01

TEXTOVÁ ČÁST. 1. Technická zpráva stavebních objektů. D1.1a.01 Stavební úpravy výrobních hal a snížení energetické náročnosti objektů společnosti K - Rent s. r. o. na pozemcích parc.č. 724/7, 724/51, 724/55 a 724/6 v k.ú. České Budějovice 6 SO 01 Zateplení střech

Více

Technická zpráva. Vodovod a kanalizace. Akce : Muzeum Žirovnice revitalizace zámeckého pivovaru p.p.č 185 / 1. Investor :

Technická zpráva. Vodovod a kanalizace. Akce : Muzeum Žirovnice revitalizace zámeckého pivovaru p.p.č 185 / 1. Investor : - 1 - Technická zpráva Vodovod a kanalizace Akce : Muzeum Žirovnice revitalizace zámeckého pivovaru p.p.č 185 / 1 Investor : Město Žirovnice, Cholunská 665, 394 68 Žirovnice Vypracoval : Jiří Černý, IČ

Více

Standardy provedení DOMU

Standardy provedení DOMU Standardy provedení DOMU OBECNÉ INFORMACE O DOMĚ svislé konstrukce nosné cihelné zdivo - svislé konstrukce nenosné cihelné zdivo, SDK konstrukce - stropní konstrukce železobetonová / dřevěná trámová s

Více

T E C H N I C K Á Z P R Á V A :

T E C H N I C K Á Z P R Á V A : Základní škola Partyzánská ZAŘÍZENÍ VYTÁPĚNÍ Investor: Město Česká Lípa, nám. TGM 1, 470 36 Česká Lípa Číslo zakázky: 17/2013 /DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY/ ********************************************************

Více

A. STAVEBNÍ OBJEKTY SO 01 - SKLAD TECHNIKY. Technická zpráva

A. STAVEBNÍ OBJEKTY SO 01 - SKLAD TECHNIKY. Technická zpráva DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A. STAVEBNÍ OBJEKTY SO 01 - SKLAD TECHNIKY Technická zpráva Obsah : SO 01 - SKLAD TECHNIKY...1 a) Účel stavby... 2 b) Architektonické a stavebně technické řešení... 2 c)

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU Tomáš Zajíc Kelč 159 756 43 Kelč Ing. Miroslava Zajícová Kladeruby 144 756 43 Kelč Naše

Více