Dokumentace pro provedení stavby

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dokumentace pro provedení stavby"

Transkript

1 Investor: Město Dobruška Náměstí F. L. Věka 11, Dobruška Městská rozlučková síň v Dobrušce Dobruška, Česká republika Dokumentace pro provedení stavby Stavební objekt: SO 01 Objekt rozlučkové síně se dvorem, kamenné zídky Díl: D.1.1 Architektonickostavební řešení Srpen 2014

2 SEZNAM PŘÍLOH Č.VÝKRESU VÝKRES MĚŘÍTKO FORMÁT D SEZNAM PŘÍLOH A TECHNICKÁ ZPRÁVA 11 x A4 D LEGENDA SKLADEB KONSTRUKCÍ 7 x A4 D LEGENDA MÍSTNOSTÍ 3 x A4 D PŮDORYS ZÁKLADŮ 1 : x A4 D PŮDORYS 1. NP SPODNÍ ÚROVEŇ 1 : 50 8 x A4 D PŮDORYS 1. NP HORNÍ ÚROVEŇ 1 : 50 6 x A4 D PŮDORYS STŘECHY 1 : 50 6 x A4 D ŘEZ AA 1 : 50 6 x A4 D ŘEZ BB 1 : 50 6 x A4 D POHLED ZÁPADNÍ 1 : 50 6 x A4 D POHLED JIŽNÍ 1 : 50 6 x A4 D POHLED VÝCHODNÍ 1 : 50 3 x A4 D POHLED SEVERNÍ 1 : 50 6 x A4 D KAMENNÉ ZÍDKY 1/2 1 : 50 6 x A4 D KAMENNÉ ZÍDKY 2/2 1 : 50 6 x A4 D VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ 1 : 25 2 x A4 D DETAILY 1 : 5 17 x A4 D VÝPIS VÝROBKŮ PSV 11 x A4 D VÝKAZ VÝMĚR 00 08/2014 DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY REVIZE DATUM PŘEDMĚT REVIZE PROFESE ARCHITEKTONICKOSTAVEBNÍ ŘEŠENÍ HLAVNÍ PROJEKTANT ZODP. PROJEKTANT VYPRACOVAL ING. ARCH. M. HORSKÝ ING. MICHAL FREIVALD ING. MICHAL FREIVALD PROJEKTANT: ATELIER ARCHITEKTURY, ŠUDA HORSKÝ, a.s., Rokycanova 316, Hradec Králové IČ: , DIČ: CZ , Zápis v OR: Krajský soud v HK, oddíl B, vložka 1029 Rokycanova 316, Hradec Králové TEL: , TEL/FAX: INVESTOR: Město Dobruška, Náměstí F. L. Věka 11, Dobruška STAVBA: OBJEKT: SO 01 OBJEKT ROZLUČKOVÉ SÍNĚ SE DVOREM, KAMENNÉ ZÍDKY ČÍSLO ZAKÁZKY 29103/14 DRUH DOKUMENTACE PS DATUM 08/2014 FORMÁT 11 x A4 SEZNAM PŘÍLOH A TECHNICKÁ ZPRÁVA MĚŘÍTKO Č. VÝKRESU D.1.1.1

3 , Dobruška, Česká republika DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH: 1 VŠEOBECNÁ ČÁST Údaje o staveništi Použitá odborná literatura, ČSN a předpisy Projekční podklady Hygienické požadavky a ochrana zdraví při práci, ochrana proti požáru Postup výstavby a použité materiály STAVEBNÍ ČÁST Urbanistické řešení stavby Architektonické řešení stavby Dispoziční řešení Konstrukční řešení NOSNÉ KONSTRUKCE Přípravné a bourací práce Výkopy, zemní práce Základové konstrukce Svislé nosné konstrukce Vodorovné nosné konstrukce KOMPLETAČNÍ KONSTRUKCE Obvodové fasádní pláště Střešní pláště Výplně otvorů Dělicí konstrukce Podhledové konstrukce Skladby podlah DROBNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE Truhlářské výrobky Hliníkové výrobky Kovové výrobky Ostatní výrobky Klempířské výrobky Úpravy povrchů VŠEOBECNÉ POŽADAVKY A UPOZORNĚNÍ PROVOZNÍ OPATŘENÍ A ÚDRŽBA Technická zpráva strana 2 z 11

4 , Dobruška, Česká republika DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY 1 VŠEOBECNÁ ČÁST 1.1 Údaje o staveništi Pozemek je mírně sklonitý západním směrem. Prostor výstavby objektu je zatravněná plocha, přiléhající k historické trase pěší přístupové komunikace od města ze severu. Z jihu je území vymezeno cestou veřejně nevyužívanou a není uvažováno s jejím zapojením do dopravního provozu areálu. Z východní strany je navázáno na prostor hřbitova s oddělením ponechané pěší cesty. Volná plocha parku západním směrem je zachována a doporučena k doplnění výsadby. V návaznosti na komunikaci II. třídy je využívána část plochy pro parkování. Prostorově je neorganizována a nejednoznačně vymezena hřbitovní zdí a parkem. 1.2 Použitá odborná literatura, ČSN a předpisy zák. 183/2006 vyhl. 268/2009 vyhl. 398/2009 vyhl. 499/2006 vyhl. 500/2006 vyhl. 501/2006 zák. 177/2006 vyhl. 148/2007 nař.vl. 591/2006 nař.vl. 272/2011 vyhl. 268/2009 ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN 73 P 0600 ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN EN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN Projekční podklady Mapa katastru nemovitostí Zákon o územním plánování a stavební řádu Stavební zákon Vyhláška o technických požadavcích na stavby Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb Vyhláška o dokumentaci staveb Vyhláška o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území Zákon o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů Vyhláška o energetické náročnosti budov Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací Vyhláška o technických požadavcích na stavby Eurokód 1 Zatížení konstrukcí Akustika. Hodnocení zvukově izolačních vlastností staveb a stavebních konstrukcí Akustika. Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách. Požadavky Tepelná ochrana budovy Funkční požadavky Denní osvětlení budov Základní požadavky Hydroizolace staveb základní ustanovení Ochrana staveb proti radonu z podloží Hydroizolace staveb. Povlaková izolace Požární bezpečnost staveb. Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí. Eurokód 7 Navrhování geotechnických konstrukcí Část 1: Obecná pravidla Eurokód 6 Navrhování zděných konstrukcí Navrhování střech. Základní ustanovení Provádění zděných konstrukcí Zemní práce Obecná pravidla pro navrhování a provádění keramických obkladů Klempířské práce stavební Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek Podlahy. Společná ustanovení Mapový podklad Geospol, s.r.o., Dobruška (02/2012) Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum Global Geo, s.r.o., Hradec Králové (08/2013) Radonový průzkum Ing. Jan Vávra (08/2013) Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby Atelier architektury, Šuda Horský, a.s. (04/2013) Dokumentace pro stavební povolení Atelier architektury, Šuda Horský, a.s. (05/2014) Příslušné zákony, vyhlášky, nařízení vlády a technické normy. 1.4 Hygienické požadavky a ochrana zdraví při práci, ochrana proti požáru Veškeré stavební práce budou prováděny dle platných ČSN, zákonů a vyhlášek, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Z hlediska požární bezpečnosti je objekt posouzen dle vyhlášky 246/2001 Sb., ČSN , ČSN , ČSN a norem souvisejících. Technická zpráva strana 3 z 11

5 , Dobruška, Česká republika DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY 1.5 Postup výstavby a použité materiály Všechny použité výrobky, materiály a technologické postupy musí odpovídat platným předpisům a jejich vlastnosti musí být ověřeny certifikací nebo schvalováním výrobků dle platných zákonů. Odpady vzniklé při stavebních pracích budou tříděny dle jednotlivých druhů a kategorií a budou odstraněny na zařízeních k tomu určených. O nakládání s odpady vč. přepravy bude vedena evidence ( 39 a 40 zák. č.185/2001 o odpadech v platném znění), která bude ihned po dokončení výstavby předložena referátu životního prostředí. 2 STAVEBNÍ ČÁST 2.1 Urbanistické řešení stavby Rozvržení staveb na pozemku se podřizuje stávající urbanistické struktuře. Dominantou zůstává kostel se zvonicí na vrcholu návrší s výrazným prvkem oplocení hřbitova opukovou zdí. Nový hřbitov navázal na jižní i severní straně na tuto linii a svým oplocením pohledově kopíruje klesající terén. Nově navržený objekt rozlučkové síně na jižní straně pokračuje v této linii, na severní straně je obdobně navrženo oplocení nově regulované parkovací plochy. Středem území mezi objektem a parkovištěm přirozeně prochází historická cesta z města s alejí. Takto vymezené vnitřní území je dále funkčně a provozně děleno pomocí opukových nízkých zdí. 2.2 Architektonické řešení stavby Sevření objektu rozlučkové síně pískovcovou stěnou (imitující vzhled opuky) prolomenou pouze kovovými vraty zajišťuje potřebnou intimitu pro účastníky obřadu. Je tak vymezen i nezastřešený dvůr nástupní prostor a vlastní vstup do síně. Vlastní objekt je objemově vymezen jakýmsi horizontálním vrstvením. Nad terénem se tak objevuje pískovcové zdivo standardní výšky oplocení, na které nasedá prosklený pás ukončený římsou s dřevěným obložením lemování ploché střechy. S půdorysným ustoupením je nad tuto úroveň nadvýšen hranol vlastního sálu s obložením dřevěným šindelem, na východní straně prolomený svislým proskleným pásem zařezávajícím se i do části půdorysu ploché střechy. Použité materiály jsou nepřehlédnutelným odkazem k historii a tradici místa. Jejich barevné řešení je předurčeno ponecháním přírodního charakteru. Objekt je tvořen samotnou rozlučkovou síní o obdélníkovém půdorysu vystupující výškově nad zbylou, nižší část objektu navazující místnosti zajišťující potřebné zázemí. Nižší část objektu obklopuje jižní, východní a severní stěnu rozlučkové síně. Na nižší část navazují pískovcové stěny vymezující dvůr. Objekt má půdorysné rozměry 18,72 x 24,40 m, tj. 456,8 m 2, maximální výšku atiky 5,76 m nad ±0,000, což je úroveň podlahy 1. NP a odpovídá hodnotě 321,40 m n. m. Bpv. 2.3 Dispoziční řešení Na vstup z uzavřeného dvora přímo navazuje hlavní sál. Ten je obehnán věncem pomocných místností. Severní modul je věnován oddělenému hygienickému zázemí pro veřejnost a personál, na který navazuje kancelář vedení obřadu. Východní pás tvoří vjezd pohřebního vozidla, manipulační prostor přípravy rakve, chladicí box pro dočasné umístění rakví a technická místnost. Jižní modul je určen pro situování čekárny pro pozůstalé a místnost pro hudebníky. Provoz, vzhledem k oddělené místnosti pro pozůstalé se samostatným vstupem, eliminuje nevhodné křížení obřadů. Přivezení a odvezení rakve do prostoru katafalku je předpokládáno pomocí vozíků, na kterých budou rakve umístěny i v chladicím boxu. Budou tak minimalizovány i nároky na obsluhu. Objekt není určen k výrobě a nepředpokládají se tedy další technologie. 2.4 Konstrukční řešení Stavba je navržena z tradičních materiálů. Základové pasy budou dvoustupňové. Spodní část bude monolitická, litá přímo do výkopu. Horní část základových pasů bude tvořena betonovými tvárnicemi ztraceného bednění vyplněnými betonem. Úroveň základové spáry bude v nezámrzné hloubce v dostatečně únosné zemině. Nad základovými pasy se provede podkladní beton vyztužený kari sítěmi 8/150 8/150. Obvodové stěny se vyzdí z broušených tepelně izolačních keramických tvárnic šířky 300 mm. Stěny nižší části objektu budou zatepleny tepelnou izolací z minerálních vláken tl. 120 mm, větraná mezera tl. 50 mm, vytvářená nopovou fólii, odděluje tepelnou izolaci od betonové membrány a kamenné přizdívky v celkové tloušťce obou vrstev cca mm. Keramická nosná stěna vyšší části bude zateplena minerální tepelnou izolací tl. 120 mm, dřevěný dvoustupňový rošt vytvoří provětrávanou vzduchovou mezeru tl. 50 mm a mezeru neprovětrávanou tl. 30 mm. Na rošt se nakotví obklad z dřevěných šindelů s dvojitým krytím. Technická zpráva strana 4 z 11

6 , Dobruška, Česká republika DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY Střešní konstrukci u nižší i vyšší části tvoří ocelové vazníky uložené na ocelové sloupky v případě nižší části a na zdi v případě části vyšší. Kolmo mezi ocelové vazníky budou vloženy dřevěné trámy, na nich se vytvoří bednění z OSB desek. Na bednění se položí parozábrana z pásů z SBS modifikovaného asfaltu. Na parozábraně se vytvoří spádovací a tepelně izolační vrstva z desek z expandovaného polystyrenu. Hydroizolační vrstvu tvoří fólie z PVC. Příčky v objektu jsou zděné z keramických tvárnic. Výplně otvorů budou tvořeny hliníkovými systémovými profily. Oplechování a všechny klempířské konstrukce budou provedeny z předzvětralého titanzinku břidlicově šedého. 3 NOSNÉ KONSTRUKCE 3.1 Přípravné a bourací práce Nejsou vyžadovány žádné přípravné a bourací práce. 3.2 Výkopy, zemní práce Objekt rozlučkové síně bude založen na dvoustupňových základových pasech. Spodní část bude monolitická z prostého betonu litého přímo do výkopu. Horní část bude z betonových tvárnic ztraceného bednění zmonolitněných. Hloubky základové spáry uvedených ve výkresu základů jsou orientační. Výkopy budou hloubeny, dokud nebude dosaženo únosné vrstvy slínovců s podobnou únosností pod celým objektem. Základová spára musí být v nezámrzné hloubce, bude převzata statikem projektu a geotechnikem stavby za účasti hlavního projektanta. O této skutečnosti bude proveden zápis do stavebního deníku. Výkopy pro základy budou v průběhu hloubení odvodněny, před betonáží bude přebytečná a rozbředlá zemina odebrána. Při provádění prací je třeba se řídit ustanoveními platných technických norem a předpisů, zvláště zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a dodržet podmínky stanovené jednotlivými správci sítí. Dále je nutné dodržovat ČSN Zemní práce. V normě je zahrnut postup při hloubení rýh a jam, úpravě dna výkopu, manipulaci s výkopkem, provedení podsypu a obsypu potrubí pískem, zásypu rýhy výkopkem se zhutněním atd. Před zahájením zemních prací je investor povinen ověřit úplnost zakreslených podzemních vedení a zabezpečit vytyčení stávajících podzemních vedení od jejich správců. Při křížení sítí nebo jejich souběhu je nutné dodržet ČSN Svahy nad výkopy budou dočasně zajištěny proti sesunutí do výkopů. Výkopy pro rozvody inženýrských sítí jsou zahrnuty v projektové dokumentaci jednotlivých profesí. Násypy v okolí objektu a pod podkladním betonem budou provedeny z materiálu hutněného po vrstvách maximální tloušťky 200 mm. 3.3 Základové konstrukce Po provedení výkopů pro jednotlivé základové pasy budou postupně vybetonovány všechny základové konstrukce pod hydroizolací. Jedná se o dvoustupňové základové pasy. Spodní část bude monolitická z prostého betonu litého přímo do výkopu, případně do bednění. Minimální tloušťka spodní monolitické části bude 590 mm, v případě potřeby bude základ prohlouben. Šířky monolitických částí základů jsou 400, 600 a 850 mm. Vrchní stupeň základových pasů je tvořen z betonových tvárnic ztraceného bednění tl. 300, 400 a 500 mm pod kamennými stěnami, základ se vyarmuje vodorovnou výztuží a spojí se spodní monolitickou částí svislou prutovou výztuží. Tvárnice se zmonolitní litým betonem řádně hutněným. V případě kamenných stěn budou do monolitické části základu vetknuty ocelové profily I 140, které budou zajišťovat jejich stabilitu. Prostor mezi pasy pak bude zasypán vhodnou zeminou z materiálů vytěženého při výkopových pracích. Dle Inženýskogeologického průzkumu z hlediska vhodnosti do zpětných zásypů místní zeminy a zvětralé horniny jako celek spadají do skupiny zemin podmínečně vhodných do tělesa zásypu mimo aktivní zónu a bez úprav nevhodných do aktivní zóny komunikací a zpevněných ploch. V místech vedení instalací budou násypy zhutněny důkladně tak, aby nedošlo k sednutí rozvodů instalací. Nad základovými pasy bude vytvořena betonová deska tloušťky 150 mm vyztužená kari sítěmi. Beton všech konstrukcí bude náležitě zhutněn. Technická zpráva strana 5 z 11

7 , Dobruška, Česká republika DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY Prostupy základy a základovou deskou budou provedeny dle realizační dokumentace jednotlivých profesí. Tyto prostupy budou v navázání na hydroizolaci vodotěsně utěsněny. V místech určených dokumentací jednotlivých profesí budou vytvořeny revizní a obslužné šachty. Na základovou železobetonovou desku bude položena hydroizolace z pásů z SBS modifikovaného asfaltu. Povrch základové desky musí být upraven, aby nedošlo k poškození hydroizolace. 3.4 Svislé nosné konstrukce Zděné konstrukce Stěny z keramických tvárnic Obvodové a vnitřní nosné stěny se vyzdí z broušených keramických tepelně izolačních tvárnic šířky 300 mm, ztužující vnitřní stěny budou vyzděny z broušených keramických tvárnic šířky 200 mm na systémovou tenkovrstvou maltu. Kamenné stěny a přizdívky Na západní straně objektu se nachází uzavřený dvůr ohraničený kamennou zdí. Další kamenná stěna navazuje na severovýchodní roh objektu a prodlužuje tak východní kamennou fasádu objektu. Obvod parkoviště je částečně oddělen zdmi. Kamenné stěny budou vyzděny z přírodního pískovce, který vzhledově bude imitovat opuku použitou na stávajících zdech obklopujících hřbitov. Kvalita použitého pískovce na výše zmíněné stěny a na kamennou přizdívku objektu rozlučkové síně musí být srovnatelná nebo vyšší než kvalita pískovce těženého v lomu Krákorka. Minimální požadované vlastnosti kamene: Zdivo stěn i přizdívek bude kvádříkové řádkové z lámaného kamene o velikosti cca.: dl. v. hl. = mm, kameny budou pokládány na flexibilní lepidlo. Lepidlo se nebude nanášet na celou hloubku kamenů tak, aby nebylo vidět ve spárách. Zdivo se ošetří hydrofobizačním přípravkem. Zdivo bude založeno na betonovém základu, v místech, kde je horní hrana základu níže než upravený terén, bude založeno na zmonolitněných tvárnicích ztraceného bednění tak, aby kámen nebyl pod úrovní upraveného terénu. V místech, kde je z obou stran rozdílná výšková úroveň terénu, bude na straně přilehlé k zemině použito betonových cihel 250/120/60 místo kamenné přizdívky. Zdivo nebo přizdívka založená pod úrovní terénu bude zaizolována pásy z SBS modifikovaného asfaltu proti zemní vlhkosti ukončenými v úrovni upraveného terénu typovým detailem. Hydroizolační pásy budou ochráněny nopovou fólii s výškou nopu 10 mm. V místě prostupů výztuže základů do betonového jádra bude horní hrana základu opatřena hydroizolační stěrkou. Technická zpráva strana 6 z 11

8 , Dobruška, Česká republika DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY Samostatně stojící zídky budou tvořeny z obou stran kamenným zdivem z kamenů tloušťky ~ mm, vnitřek zdi bude tvořit betonové jádro tloušťky ~ mm vyztužené kari sítěmi 8/100 8/100 mm. Celková tloušťka zídky bude cca. 400 mm. Betonové jádro bude zpevněno svislými ocelovými profily I 140, které budou zakotveny do monolitické části základu. Po max. 10 m bude betonové jádro dilatováno dilatace bude v ose mezi zdvojenými ocelovými I profily. Na horní hranu zdí budou položeny štípané zákrytové desky s horní hranou pultově ukloněnou jedním směrem z pískovce vysoké kvality. Obvodové stěny objektu s kamennou přizdívkou budou tvořeny keramickým broušeným zdivem tl. 300 mm, zatepleným polotuhými těžkými deskami z minerální plsti (desky budou v celém objemu hydrofobizované). Povrch desek tvoří netkaná sklotextilie. Desky tepelné izolace budou kotveny k podkladu talířovými hmoždinkami. K tepelné izolaci se přiloží nopová fólie o výšce nopu 50 mm vytvářející provětrávanou vzduchovou mezeru. Mezi nopovou fólií a kamennou přizdívkou bude vytvořena mebrána z betonu C 16/20 XC2, uprostřed vyztužena žárově zinkovanou kari sítí ø5 150 x 150 mm. Kari síť bude kotvena nerezovými sponami ke keramickému zdivu (počet kotev cca. 8 ks/m 2 určí přesně dodavatel přizdívky) Ocelové konstrukce Konstrukce střechy nižší části je vynesena ocelovými sloupky z profilu jekl 100/60/5 v maximální osové vzdálenosti 2,050 m, které přenášejí zatížení do obvodových nosných stěn. Ocelové sloupky budou opatřeny protipožárním nátěrem, aby splňovaly požadovanou požární odolnost dle oddílu dokumentace D.1.3. Požárně bezpečnostní řešení. Ocelový průvlak mezi místnostmi 1.01 a 1.03 bude na jedné straně podporován ocelovým sloupkem ze dvou ocelových profilů U 140 svařených do krabice. Sloupek bude obezděn. U kamenných stěn budou do monolitické části základu vetknuty ocelové profily I 140, které budou zajišťovat jejich stabilitu. 3.5 Vodorovné nosné konstrukce Ocelové konstrukce Nosná konstrukce střechy nižší části je tvořena ocelovými nosníky HEA 140 uloženými na ocelové sloupky (na obvodových stěnách) a na nosné vnitřní stěny. Nosníky jsou po celém obvodu propojeny vodorovným prvkem UPE 140. Konzoly jsou tvořeny v místě sloupků profily HEA 100, v modulech mimo sloupky jeklem 50/50/3. Ve vodorovném směru je převis střechy ztužen jekly 30/30/3. Nosnou konstrukci střechy vyšší části tvoří ocelové vazníky HEA 280 uložené na nosné stěny, osové vzdálenosti vazníků jsou 3,475 m. Kolmo na vazníky se v místě světlíku osadí nosníky UPE 270, na které bude navařena ocelová konstrukce pro vynesení rámu světlíku. Průvlak vynášející obvodovou stěnu v místě mezi místnostmi 1.01 a 1.03 je ze dvou profilů IPE 220, průvlak je na jedné straně uložen na ocelový sloupek, na druhé straně na nosnou zeď. Ocelové prvky budou omítnuty, aby byla zajištěna jejich požární odolnost. Nosník nad dveřním otvorem mezi místnostmi 1.01 a 1.06 je z profilu HEA Dřevěné konstrukce Mezi ocelovými nosníky tvořící konstrukci střechy nižší části jsou uloženy vodorovné dřevěné trámy o průřezu 80/125 mm v osových vzdálenostech 595 mm a vytváří podklad pro bednění z OSB 3 desek tloušťky 25 mm. K ocelovými nosníkům vytvářejícím konstrukci střechy vyšší části jsou nakotveny dřevěné trámy o průřezu 100/160 mm. Trámy jsou osazeny na spodní pásnici ocelových vazníků. 4% spád střechy je vytvořen pomocí klínů ze dvou fošen 40/100. Na klínech je uloženo bednění z OSB 3 desek tloušťky 30 mm. 4 KOMPLETAČNÍ KONSTRUKCE 4.1 Obvodové fasádní pláště Obvodové sendvičové stěny nižší části budovy budou tvořeny nosnou stěnou z keramických tvárnic zateplenou kontaktně minerální tepelnou izolací tl. 120 mm, nopovou fólií vytvářející provětrávanou Technická zpráva strana 7 z 11

9 , Dobruška, Česká republika DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY vzduchovou mezeru tloušťky 50 mm, betonovou membránou vyztuženou kari sítí tl. cca. 60 mm a kamennou přizdívkou tloušťky cca mm. Povrch kamenného zdiva se ošetří hydrofobizačním přípravkem. Obvodové stěny vyšší části jsou tvořeny nosnou stěnou z keramických tvárnic zateplenou kontaktně minerální tepelnou izolací, vysoce difúzní vzduchotěsnou kontaktní membránou, provětrávanou vzduchovou mezerou šířky 50 mm tvořenou svislými latěmi 50/50 mm, vzduchovou neprovětrávanou mezerou šířky 30 mm tvořenou vodorovnými latěmi 40/30 mm. Obklad fasády je navržen z dřevěných šindelů. Bude použit valašský šindel štípaný, na perodrážku, způsob pokládky dvojité krytí na husté laťování. Povrch šindelů bude opatřen trojnásobným nátěrem: hloubkový impregnační přípravek k dlouhodobé a všestranné ochraně dřeva v exteriéru s biocidními přísady proti veškerým biologickým škůdcům dřeva, odolný proti UV, přípravek nesmí dřevo uzavírat. Odstín bude vybrán v rámci autorských dozorů na základě předložených vzorků. 4.2 Střešní pláště Plochá střecha Na střešním bednění z OSB desek se vytvoří parotěsnicí vrstva pomocí samolepicích SBS modifikovaných asfaltových pásů, vrstva bude zároveň sloužit jako provizorní a pojistná hydroizolace. Na ni se uloží spádové klíny z expandovaného polystyrenu EPS 100 S, vytvářející spád ke střešním vpustím, na klínech bude uložena vrstva tepelné izolace z EPS 100 S ve dvou vrstvách se vzájemně překrytými spárami. Na tepelnou izolaci se uloží separační vrstva ze sklováknitého vliesu. Hlavní hydroizolační vrstvu tvoří mechanicky kotvená fólie z PVCP. Množství kotev hydroizolační fólie doloží její dodavatel výpočtem. 4.3 Výplně otvorů Okna a vstupní dveře Průběžný okenní pás je tvořen systémovou prosklenou fasádou z hliníkových sloupků a příčlí. Jedná se o strukturální zasklení bez naklapávacích lišt, s tmelenými spárami mezi skleněnými díly. Součástí fasády je 7 ks oken otevíravých a výklopných bez viditelných rámů. Okenní pás je zasklen izolačním dvojsklem (včetně oken) se součinitelem prostupu celé konstrukce U 1,5 W/(m 2.K). Rám dveří a vrat bude z hliníkových profilů s přerušeným tepelným mostem, dveřní panely zateplené, oboustranně opláštěné hliníkovým plechem bez viditelných spar. Součinitel prostupu tepla celých dveří nebo vrat U 1,5 W/(m 2.K) Vnitřní dveře Vnitřní dveře budou jednokřídlové, otevíravé. Výjimku tvoří dvoukřídlé posuvné dveře zvukově izolační. Kování bude z broušené matné nerez oceli. 4.4 Dělicí konstrukce Pevné příčky Nenosné zdivo vnitřních příček bude provedeno z broušených keramických tvárnic tloušťky 115 mm na systémovou tenkovrstvou maltu. 4.5 Podhledové konstrukce Vnitřní podhledové konstrukce V nižší části objektu (kromě místnosti 1.03 Hudba/audio) budou v celém rozsahu provedeny bezesparé sádrokartonové podhledy. V místě vedení technických rozvodů bude podhled lokálně snížen. Ve vlhkých prostorech budou použity desky určené do vlhka. V místnosti 1.01 Síň a 1.03 Hudba/audio bude proveden celoplošný bezesparý akustický podhled. Podhled bude z děrovaných akustických desek zavěšených na stropní konstrukci pomocí systémových závěsů. Podhledové desky budou se čtvercovým děrováním 12/25, podíl otvorů cca. 23 %, jejich součástí bude absorpční tkanina. Minimální třída zvukové pohltivosti celého podhledu včetně minerální izolace uložené nad deskami bude dle ČSN EN ISO C (vysoko pohltivý). Akustické parametry celého prostoru budou prověřeny konkrétním dodavatelem na základě zvoleného konkrétního výrobku. Technická zpráva strana 8 z 11

10 , Dobruška, Česká republika DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY Napojení podhledů na navazující konstrukce se provede dle detailů a manuálu zpracovaným výrobcem konkrétního podhledu 4.6 Skladby podlah Skladby podlah V celém rozsahu půdorysu se jedná o těžkou plovoucí podlahu na podlahové tepelné izolaci bude vytvořena roznášecí deska z litého potěru na bázi cementu, na kterou se položí podlahová krytina. Roznášecí deska bude od všech svislých konstrukcí oddilatována vložením dilatačních pásků. Podlahu tvoří podkladní betonová deska o tloušťce 150 mm vyztužená kari sítěmi. Deska se opatří penetračním nátěrem a nataví se na ni asfaltové hydroizolační pásy, na ně se uloží tepelná izolace z expandovaného polystyrenu EPS 150 S tl. 120 mm a separační PE fólie. Na separační fólii se vytvoří roznášecí litá deska na bázi cementu tl. 70 mm a položí se na ní krycí podlahová vrstva. V místnosti 1.07 Přejímací místnost bude cementový potěr nahrazen betonovou mazaninou vyztuženou kari sítěmi 4/100 4/100 při horním i dolním povrchu. Dle ČSN Podlahy Společná ustanovení" musí mít povrch pochozích ploch částí staveb užívaných veřejností protiskluzovou úpravu povrchu odpovídající hodnotě součinitele smykového tření nejméně 0,5, výkyvu kyvadla nejméně 40 nebo úhlu kluzu nejméně Izolace proti spodní vodě, zemní vlhkosti a radonu Prostory nejsou určeny pro trvalý pobyt ani nejsou trvalými pracovišti. Pro území byl proveden průzkum ve smyslu vyhlášky SÚJB č. 307/2002 Sb., 94 a přílohy č. 11. Podle provedeného průzkumu se v místě stavby jedná o pozemek s nízkým radonovým indexem. Kontaktní konstrukce se provedou ve 2. kategorii těsnosti ve smyslu ČSN Izolace objektu proti spodní vodě bude z SBS modifikovaných asfaltových pásů. Bude zatažena až pod zateplovací plášť, kde bude ukončena typovým detailem. Hydroizolace bude pokládána na nosnou železobetonovou desku s upraveným povrchem pro bezporuchové položení hydroizolace Izolace ve střešních konstrukcích Ve střešních konstrukcích bude použita parozábrana ze samolepicích SBS modifikovaných asfaltových pásů tloušťky 3 mm, parozábrana bude zároveň sloužit jako pojistná hydroizolace a provizorní hydroizolace v době výstavby. Hydroizolace střechy je tvořena fólií PVCP tloušťky 1,5 mm, mechanicky kotvenou k nosnému podkladu. Počet kotev určí dodavatel střešního pláště dle předloženého výpočtu Izolace tepelné a zvukové spodní část obvodových stěn budovy v pásu od 0,610 do +0,300 (vztaženo k ±0,000 objektu): extrudovaný polystyren tl. 120 mm obvodové stěny: tepelná izolace z minerálních vláken tl. 120 mm podlaha: expandovaný polystyren EPS 150 S tl. 120 mm střešní konstrukce (nižší část): expandovaný polystyren EPS 100 S tl (spádové klíny) mm nad podhledem tepelná izolace z minerálních vláken tl. 60 mm střešní konstrukce (vyšší část): expandovaný polystyren EPS 100 S tl (spádové klíny) mm nad podhledem tepelná izolace z minerálních vláken tl. 50 mm Technická zpráva strana 9 z 11

11 , Dobruška, Česká republika DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY 5 DROBNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE 5.1 Truhlářské výrobky Vnitřní dveře budou jednokřídlové, otevíravé. Výjimku tvoří dvoukřídlé posuvné dveře zvukově izolační. Kování bude z broušené matné nerez oceli. Mezi truhlářské výrobky dále patří dělicí WC příčky včetně dveří z kompaktních desek HPL. Kování, závěsy, nožičky a lemování příček bude z broušené matné nerez oceli. Části stěn místnosti č Síň budou obloženy dřevěnými svislými prvky. Obklad je upřesněn v oddílu dokumentace Vnitřní vybavení (INT). 5.2 Hliníkové výrobky Průběžný okenní pás je tvořen systémovou prosklenou fasádou z hliníkových sloupků a příčlí. Jedná se o strukturální zasklení bez naklapávacích lišt, s tmelenými spárami mezi skleněnými díly. Součástí fasády je 7 ks oken otevíravých a výklopných bez viditelných rámů. Okenní pás je zasklen izolačním dvojsklem (včetně oken) se součinitelem prostupu tepla celé konstrukce U 1,5 W/(m 2.K). Světlík je navržen ze systémových hliníkových profilů, bude strukturálně zasklen bez naklapávacích lišt, s tmelenými spárami mezi skleněnými díly. Napojení skla svislé a vodorovné části bude řešeno bez hliníkového profilu skla se vzájemně slepí. Světlík bude zasklen izolačním dvojsklem, sklo bude bezpečnostní vrstvené z vnitřní i vnější strany. Součinitel prostupu celého světlíku U 1,5 W/(m 2.K). Součástí konstrukce jsou sendvičové panely z lakovaného hliníkového plechu s tepelnou izolací z pěnového polyuretanu. Vnější dveře budou z hliníkových profilů s přerušeným tepelným mostem, dveřní panely zateplené, opláštěné hliníkovým plechem bez viditelných spar. Součinitel prostupu tepla celých dveří U 1,5 W/(m 2.K). 5.3 Kovové výrobky Kovové výrobky zahrnují dvoukřídlá ocelová vrata do dvora včetně rámu po stranách vrat. Vrata budou plná hladká bez viditelných spar. Ložiskové závěsy dveří se přivaří k ocelovému lemování ostění. Ostění a nadpraží dveří budou lemovány ocelovou konstrukcí z plechu P 15. Další kovové výrobky jsou pomocné zámečnické konstrukce. 5.4 Ostatní výrobky Chladicí box bude vytvořen ze systémových plechových sendvičových panelů s tepelnou izolací z PUR tl. 75 mm. Vnitřní rozměr boxu je x x mm. Součástí boxu jsou dvoje dveře. Součástí dodávky chladicího boxu je osvětlení a elektrorozvody a chladicí a kondenzační jednotka. V objektu je umístěna zvedací plošina na rakve o rozměru x 800 mm s nosností min. 500 kg. V základní pozici je povrch plošiny slícován s úrovní podlahy. Zdvih plošiny bude omezen nastavitelným spínačem. Součástí dodávky plošiny je bezpečnostní vybavení. Mezi ostatní výrobky se dále řadí vnější a vnitřní čisticí zóna, mřížka proti vniknutí hmyzu, ptáků a hlodavců do větrané mezery, centrální klíčový systém, přenosné hasicí přístroje, informativní značky a požární tabulky. 5.5 Klempířské výrobky Klempířské výrobky budou provedeny z předzvětralého titanzinku břidlicově šedého. Mezi klempířské prvky patří například oplechování atik, stěn střešní části světlíku, napojení nižší střechy na fasádu vyšší části, parapetů a okapnice u spodní hrany obkladu fasády, okapnice nade dveřmi. Veškeré výrobky jsou podrobně popsány v části D Výpis výrobků PSV. 5.6 Úpravy povrchů Omítky Na soklu stěny obložené šindelem bude použita odolná tenkovrstvá cementová stěrka na zateplovacím fasádním systému včetně výztužných tkanin a všech systémových prvků zateplovacího systému. Technická zpráva strana 10 z 11

12 , Dobruška, Česká republika DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY Vnitřní omítky: Na keramických tvárnicích bude použita jádrová podkladní omítka tloušťky cca mm, na ni se jako finální vrstva nanese jemná štuková omítka Obklady Vnější obklady: Svislá část převisu střechy bude obložena hoblovanými dřevěnými fošnami 35/280 mm, vodorovná část hoblovanými prkny 25/200. Orientace prken bude vodorovná. Obklad bude z odolného dřeva minimální kvality modřínu. Vnitřní obklady: Keramické obklady budou do výšky cca mm (slícovány s horní hranou obložkových zárubní), sokly do výšky 100 mm. Sokly budou ve vybraných místnostech zapouštěny do roviny omítky. Pod obklady bude v mokrých provozech aplikována hydroizolační stěrka dle požadavků norem Nátěry, malby Venkovní nátěry: Vnější ocelové výrobky budou žárově zinkované s nástřikem. Povrch šindelů a obkladu převisu střechy bude opatřen trojnásobným nátěrem: hloubkový impregnační přípravek k dlouhodobé a všestranné ochraně dřeva v exteriéru s biocidními přísady proti veškerým biologickým škůdcům dřeva, odolný proti UV, přípravek nesmí dřevo uzavírat. Odstín bude vybrán v rámci autorských dozorů na základě předložených vzorků. Vnitřní nátěry a malby: Vnitřní výrobky budou ocelové s nátěrem nebo nástřikem. Nátěry vnitřních ocelových a zámečnických výrobků budou prováděny dle ČSN , barevné řešení bude upřesněno v rámci autorského dozoru. 6 VŠEOBECNÉ POŽADAVKY A UPOZORNĚNÍ Rozměry konstrukcí a schémat výrobků jsou uvedeny ve skladebných rozměrech a všechny otvory pro výrobky je třeba přeměřit před jejich výrobou. Při provádění stavby je nutné účinně vnitřní prostory stavby větrat, neprodyšně neuzavírat, aby byl zajištěn odvod páry z vysychajících stavebních konstrukcí. 7 PROVOZNÍ OPATŘENÍ A ÚDRŽBA Stavbu i jednotlivé prostory je možno užívat jen běžným způsobem pouze k takovým účelům, kterým byla určena projektem. V zimním období bude zajištěno nepřetržité temperování a vytápění objektu a po celou dobu řádné větrání. V období zahájení využívání objektu je nutno zajistit zvýšené větrání vnitřních prostor, aby bylo dosaženo dokonalé vyschnutí stavebních konstrukcí a nastavení běžných parametrů úrovně vlhkosti vnitřního prostředí. V rámci dotvarování, konečného sednutí a vysychání stavby se mohou objevit po dokončení a předání díla v některých místech drobné vlasové trhliny, které nejsou na závadu funkčnosti a bezpečnosti stavby. Tyto běžné projevy stavby se odstraní po usednutí stavby při dalším vnitřním vymalování stěn. Technická zpráva strana 11 z 11

13 Souvrství jednotlivých skladeb budou prováděna dle technologických předpisů udávaných výrobcem včetně systémových doplňků. Záměna materiálu není možná bez předchozího souhlasu hlavního projektanta. Materiály podléhající biologické degradaci nebo korozi, budou chráněny před negativními povětrnostními vlivy nátěry nebo izolacemi. Provádění hydroizolačního souvrství ve střešním plášti a v zemní konstrukci bude dle technologického postupu předepsaného výrobcem /2014 DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY REVIZE DATUM PŘEDMĚT REVIZE PROFESE ARCHITEKTONICKOSTAVEBNÍ ŘEŠENÍ HLAVNÍ PROJEKTANT ZODP.PROJEKTANT VYPRACOVAL ING.ARCH. M. HORSKÝ ING. MICHAL FREIVALD ING. MICHAL FREIVALD PROJEKTANT: ATELIER ARCHITEKTURY, ŠUDA HORSKÝ, a.s., Rokycanova 316, Hradec Králové IČ: , DIČ: CZ , Zápis v OR: Krajský soud v HK, oddíl B, vložka 1029 Rokycanova 316, Hradec Králové TEL: , TEL/FAX: INVESTOR: Město Dobruška, Náměstí F. L. Věka 11, Dobruška STAVBA: OBJEKT: SO 01 OBJEKT ROZLUČKOVÉ SÍNĚ SE DVOREM ČÍSLO ZAKÁZKY 29103/14 DRUH DOKUMENTACE PS DATUM 08/2014 FORMÁT 7 x A4 LEGENDA SKLADEB KONSTRUKCÍ MĚŘÍTKO Č.VÝKRESU D.1.1.2

14 , Dobruška, Česká republika DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY PODLAHY P 1.1 Podlaha keramická dlažba Keramická dlažba, lepicí tmel 15 Cementový litý potěr 70 oddilatovat od všech svislých konstrukcí vložením pásku mirelon Separační PE fólie Expandovaný polystyren EPS 150 S 120 Hydroizolační pásy z SBS modifikovaného asfaltu 4 Penetrační nátěr pod asfaltové pásy Podkladní betonová deska 150 vyztužená kari sítěmi 8/150 8/150 Původní nebo nasypaná zhutněná zemina Pozn. V místnosti č bude cementový litý potěr nahrazen betonovou mazaninou vyztuženou kari sítěmi 4/100 4/100 při horním i dolním povrchu. P 2.1 Podlaha jámy pro zvedací plošinu Stěrková či nátěrová hydroizolace 15 odolná proti olejům natáhnout i na stěny jámy do výšky 150 mm Betonová deska 180/100 vyztužená kari sítěmi 8/100 x 100 při horním i dolním povrchu uprostřed desky kanálek hl. 80 mm, šířky 250 mm, v kanálku osazena vpust Separační PE fólie Expandovaný polystyren EPS 150 S 120 Hydroizolační pásy z SBS modifikovaného asfaltu 4 Penetrační nátěr pod asfaltové pásy Podkladní betonová deska 150 vyztužená kari sítěmi 8/150 8/150 Původní nebo nasypaná zhutněná zemina Legenda skladeb konstrukcí strana 2 z 7

15 , Dobruška, Česká republika DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY STĚNY Z 1 Stěna obvodová sokl Omítka ~ 15 jemná štuková + jádrová podkladní omítka Zdivo z keramických tvárnic 300 broušené tepelně izolační tvárnice, na tenkovrstvou maltu Kontaktní zateplovací systém ~ 130 tepelná izolace z extrudovaného polystyrenu tl. 120 mm podél celého obvodu budovy v pásu od 0,610 do +0,300 (vztaženo k ±0,000 objektu) talířovými hmoždinkami přikotvit ke zdi Odolná cementová stěrka Z 2 Stěna obvodová obložená šindelem Omítka ~ 15 jemná štuková + jádrová podkladní omítka Zdivo z keramických tvárnic 300 broušené tepelně izolační tvárnice, na tenkovrstvou maltu Tepelná izolace z minerálních vláken 120 talířovými hmoždinkami přikotvit ke zdi Vysoce difúzní vzduchotěsná kontaktní membrána Provětrávaná vzduchová mezera 50 vymezena svislými dřevěnými latěmi 50/50 latě kotvit ke zdi pomocí kotevnímu systému osové rozestupy latí max. 550 mm Vzduchová mezera 30 vymezena vodorovnými dřevěnými latěmi 50/30 kotvit k latím svislým osové rozestupy latí dle požadavku dodavatele obkladu z dřevěných šindelů, cca. po 180 mm osově Obklad fasády z dřevěných šindelů ~ valašský šindel štípaný na perodrážku způsob pokládky dvojité krytí na husté laťování Z 3 Stěna obvodová obložená šindelem atika Hydroizolační fólie z PVCP 1,5 mechanicky kotvená, množství kotev dle výpočtu dodavatele Separační sklovláknitý vlies Expandovaný polystyren EPS 100 S 120 Zdivo z keramických tvárnic 300 broušené tepelně izolační tvárnice, na tenkovrstvou maltu Legenda skladeb konstrukcí strana 3 z 7

16 , Dobruška, Česká republika DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY Tepelná izolace z minerálních vláken 120 talířovými hmoždinkami přikotvit ke zdi Vysoce difúzní vzduchotěsná kontaktní membrána Provětrávaná vzduchová mezera 50 vymezena svislými dřevěnými latěmi 50/50 latě kotvit ke zdi pomocí kotevnímu systému osové rozestupy latí max. 550 mm Vzduchová mezera 30 vymezena vodorovnými dřevěnými latěmi 50/30 kotvit k latím svislým osové rozestupy latí dle požadavku dodavatele obkladu z dřevěných šindelů, cca. po 180 mm osově Obklad fasády z dřevěných šindelů ~ valašský šindel štípaný na perodrážku způsob pokládky dvojité krytí na husté laťování Z 4 Stěna obvodová kamenná přizdívka Omítka ~15 jemná štuková + jádrová podkladní omítka Zdivo z keramických tvárnic 300 broušené tepelně izolační tvárnice, na tenkovrstvou maltu Tepelná izolace z minerálních vláken 120 polotuhá těžká deska v celém objemu hydrofobizovaná, s povrchovou úpravou netkanou sklotextilií talířovými hmoždinkami přikotvit k podkladu Nopová fólie s výškou nopu 50 mm 50 vytváří provětrávanou vzduchovou mezeru Betonová membrána 60 beton C 16/20XC2 vyztužena kari sítí ø5 150 x 150, žárově zinkovaná kari síť kotvit nerezovými kotvami ke keramickému zdivu, počet kotev cca. 8 ks/m 2 (určí přesně dodavatel přizdívky) membrána dilatována po vzdálenosti max. 10 m Kamenná přizdívka ~ přizdívka z přírodního pískovce vzhledově imitujícího opuku použitou na stávajících zdech obklopujících hřbitov srovnatelná nebo vyšší kvalita kamene než kvalita kamene těžená v lomu Krákorka kvádříkové řádkové zdivo z lámaného kamene o velikosti cca.: dl. v. hl. = mm na flexibilní lepidlo lepidlo se nebude nanášet na celou hloubku kamenů tak, aby nebylo viditelné ve sparách kotvit nerezovými sponami ke kari síti v betonové membráně počet spon bude určen dodavatelem přizdívky kamenné zdivo ošetřit hydrofobizačním přípravkem Pozn. Do výšky +0,300 nad ±0,000 bude místo tepelné izolace z minerálních vláken použita tepelná izolace z extrudovaného polystyrenu. Legenda skladeb konstrukcí strana 4 z 7

17 , Dobruška, Česká republika DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY Kamenná přizdívka založená pod úrovní terénu bude zaizolována pásy z SBS modifikovaného asfaltu proti zemní vlhkosti ukončenými v úrovni upraveného terénu. Hydroizolační pásy budou ochráněny nopovou fólii s výškou nopu 10 mm. Ve výšce +0,300 nad ±0,000 budou vytvořeny otvory pro přívod vzduchu do provětrávané vzduchové mezery. Přívodní otvory můžou být tvořeny rozšířenými svislými spárami mezi kameny nebo vložením vložek z tvrzeného PU tl. 10 mm do vodorovné spáry střídavě s EPS tl. 10 mm, EPS se po vyzdění stěny odstraní. Odvod vzduchu bude zajištěn vytvořením otvory šířky 40 mm pod parapetním plechem okenního pásu. Minimální plocha přívodních i odvodních otvorů je 0,010 m 2. Z 5 Stěna světlíku ve střeše Sádrokartonový obklad 12,5 Rošt z ocelových tenkostěnných profilů 80 prostor vyplnit tepelnou izolací z minerálních vláken Fóliová parozábrana s výztužnou PE mřížkou Rošt z nosných ocelových profilů pro vynesení konstrukce světlíku 60 tvořen profily jekl 60/60/6 prostor vyplnit tepelnou izolací z minerálních vláken Rošt z dřevěných latí 60/50 60 osové rozestupy latí max. 550 mm prostor vyplnit tepelnou izolací z minerálních vláken Celoplošné bednění z OSB 3 4PD desek 25 kotvit k dřevěnému roštu Separační sklovláknitý vlies Hydroizolační fólie z měkčeného PVC 1,5 mechanicky kotvená, množství kotev dle výpočtu dodavatele Oplechování TiZn plechem Z 6 Stěna pod světlíkem ve stěně Deskový obklad ~10 viz oddíl INT Cementotřísková deska 15 Rošt z ocelových tenkostěnných profilů 50 prostor vyplnit tepelnou izolací z minerálních vláken Fóliová parozábrana s výztužnou PE mřížkou Rošt z nosných ocelových profilů pro vynesení konstrukce světlíku 50 tvořen profily jekl 50/50/5 prostor vyplnit tepelnou izolací z minerálních vláken Rošt z dřevěných latí 50/50 50 osové rozestupy latí max. 550 mm prostor vyplnit tepelnou izolací z minerálních vláken Celoplošné bednění z OSB 3 4PD desek 25 Legenda skladeb konstrukcí strana 5 z 7

18 , Dobruška, Česká republika DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY kotvit k dřevěnému roštu Separační sklovláknitý vlies Hydroizolační fólie z PVCP 1,5 mechanicky kotvená, množství kotev dle výpočtu dodavatele Z 7 Kamenné zídky Kamenná přizdívka ~ přizdívka z přírodního pískovce vzhledově imitujícího opuku použitou na stávajících zdech obklopujících hřbitov srovnatelná nebo vyšší kvalita než kvalita pískovce těžená v lomu Krákorka kvádříkové řádkové zdivo z lámaného kamene o velikosti cca.: dl. v. hl. = mm na flexibilní lepidlo lepidlo se nebude nanášet na celou hloubku kamenů tak, aby nebylo viditelné ve sparách kotvit nerezovými sponami ke kari síti v betonovém jádru počet spon bude určen dodavatelem zídky kamenné zdivo ošetřit hydrofobizačním přípravkem Betonové jádro ~ beton C 25/30 vyztuženo kari sítí 8/100 8/100, přivařit k výztužným ocelovým I profilům jádro dilatováno po vzdálenosti max. 10 m, mezi ocelovými I profily Kamenná přizdívka ~ stejné parametry jako kamenná přizdívka na druhé straně zdi Pozn. Na horní hranu zdí budou položeny štípané zákrytové desky zákrytové desky s horní hranou pultově ukloněnou jedním směrem z pískovce vysoké kvality. Zdivo bude založeno na betonovém základu. V místech, kde je horní hrana základu níže než upravený terén, bude kamenná přizdívka založena na zmonolitněných tvárnicích ztraceného bednění. Kamenné zdivo založené pod úrovní terénu bude zaizolováno pásy z SBS modifikovaného asfaltu proti zemní vlhkosti ukončenými v úrovni upraveného terénu. Hydroizolační pásy budou ochráněny nopovou fólii s výškou nopu 10 mm. V místě prostupů výztuže základů do betonového jádra bude základ opatřen hydroizolační stěrkou. STŘECHY S 1 Plochá střecha vyšší část objektu Hydroizolační fólie z PVCP 1,5 mechanicky kotvená, množství kotev dle výpočtu dodavatele Separační sklovláknitý vlies Tepelná izolace z expandovaného polystyrenu EPS 100 S 180 vyskládat ze dvou vrstev o tl mm, horní vrstvou překrýt spáry mezi deskami spodní vrstvy Spádové klíny z expandovaného polystyrenu EPS 100 S ve spádu 2 % ve směru dřevěných trámů, ve směru kolmém na trámy je spád tvořen klíny z fošen minimální tloušťka spádových klínů 20 mm Parozábrana, provizorní hydroizolace 3 samolepicí pás z SBS modifikovaného asfaltu Legenda skladeb konstrukcí strana 6 z 7

19 , Dobruška, Česká republika DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY Celoplošné bednění z OSB 3 4PD desek 30 kotvit k trámům orientovaným kolmo na nosné vazníky Vzduchová mezera ~ vymezená bedněním a podhledem Tepelná izolace z minerálních vláken 50 součástí systému akustického podhledu druh minerální izolace dle požadavků dodavatele akustického podhledu Celoplošný bezesparý akustický podhled 12,5 podhled tvořený děrovanými akustickými deskami zavěšenými na stropní konstrukci pomocí systémových závěsů napojení podhledu na navazující konstrukce provést dle detailů zpracovaných výrobcem podhledu akustické desky se čtvercovým děrováním, podíl otvorů cca. 25 % (bude upřesněno dle konkrétního výrobce) součástí desek je absorpční tkanina minimální třída zvukové pohltivosti celého podhledu včetně minerální izolace (podle ČSN EN ISO 11654) C (vysoko pohltivý) akustické parametry celého prostoru budou prověřeny konkrétním dodavatelem na základě zvoleného konkrétního výrobku S 2 Plochá střecha nižší část objektu Hydroizolační fólie z PVCP 1,5 mechanicky kotvená, množství kotev dle výpočtu dodavatele Separační sklovláknitý vlies Tepelná izolace z expandovaného polystyrenu EPS 100 S 160 vyskládat ze dvou vrstev o tl mm, horní vrstvou překrýt spáry mezi deskami spodní vrstvy Spádové klíny z expandovaného polystyrenu EPS 100 S ve spádu 2 % minimální tloušťka spádových klínů 20 mm Parozábrana, provizorní hydroizolace 3 samolepicí pás z SBS modifikovaného asfaltu Celoplošné bednění z OSB 3 4PD desek 25 kotvit k trámům orientovaných kolmo na nosné vazníky Vzduchová mezera 133 vymezená bedněním a tepelnou izolací Tepelná izolace z minerálních vláken 60 Celoplošný sádrokartonový podhled 12,5 Pozn. V místnosti č bude akustický podhled dle skladby S1 Legenda skladeb konstrukcí strana 7 z 7

20 00 08/2014 DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY REVIZE DATUM PŘEDMĚT REVIZE PROFESE ARCHITEKTONICKOSTAVEBNÍ ŘEŠENÍ HLAVNÍ PROJEKTANT ZODP. PROJEKTANT VYPRACOVAL ING.ARCH. M. HORSKÝ ING. MICHAL FREIVALD ING. MICHAL FREIVALD PROJEKTANT: ATELIER ARCHITEKTURY, ŠUDA HORSKÝ, a.s., Rokycanova 316, Hradec Králové IČ: , DIČ: CZ , Zápis v OR: Krajský soud v HK, oddíl B, vložka 1029 Rokycanova 316, Hradec Králové tel: , tel/fax: INVESTOR: Město Dobruška, Náměstí F. L. Věka 11, Dobruška STAVBA: OBJEKT: SO 01 OBJEKT ROZLUČKOVÉ SÍNĚ SE DVOREM ČÍSLO ZAKÁZKY 29103/14 DRUH DOKUMENTACE PS DATUM 08/2014 FORMÁT 3 x A4 LEGENDA MÍSTNOSTÍ MĚŘÍTKO Č. VÝKRESU D.1.1.3

21 , Dobruška, Česká republika LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1. NP ČÍSLO MÍST. ÚČEL MÍSTNOSTI PLOCHA [m 2 ] PODLAHA (POVRCHOVÁ ÚPRAVA) 1.01 SÍŇ 132,1 velkorozměrová keramická dlažba o min. rozměrech 600/600 rektifikovaná bez přiznaných spar barva šedookrová (pískovec, opuka) 1.02 MÍSTNOST PRO POZŮSTALÉ 22,8 velkorozměrová keramická dlažba o min. rozměrech 600/600 rektifikovaná bez přiznaných spar barva šedookrová (pískovec, opuka) 1.03 HUDBA/AUDIO 14,5 velkorozměrová keramická dlažba o min. rozměrech 600/600 rektifikovaná bez přiznaných spar barva šedookrová (pískovec, opuka) 1.04 TECHNICKÁ MÍSTNOST 7,1 slinutá keramická dlažba formátu 300/ CHLADICÍ MÍSTNOST 18,1 slinutá keramická dlažba formátu 300/ PŘÍPRAVA K OBŘADU 11,8 slinutá keramická dlažba formátu 300/ PŘEJÍMACÍ MÍSTNOST 25,7 slinutá keramická dlažba formátu 300/ KANCELÁŘ 17,8 velkorozměrová keramická dlažba o min. rozměrech 600/600 rektifikovaná bez přiznaných spar barva šedookrová (pískovec, opuka) OZN. PODL. POVRCH STĚN POVRCH STROPU P 1.1 vápenná štuková omítka, malba celoplošný bezesparý akustický částečně dřevěný obklad podhled, barva bílá keramický sokl v. 100 mm, zapuštěn do roviny omítky S.V. [mm] P 1.1 vápenná štuková omítka, malba celoplošný podhled, malba bílá keramický sokl v. 100 mm, zapuštěn do roviny omítky P 1.1 vápenná štuková omítka, malba celoplošný bezesparý akustický keramický sokl v. 100 mm, zapuštěn do podhled, barva bílá roviny omítky P 1.1 vápenná štuková omítka, malba keramický sokl v. 100 mm stěnový panel chladicího boxu P 1.1 stěnový panel chladicího boxu celoplošný podhled, malba bílá plechové sendvičové panely P 1.1 vápenná štuková omítka, malba keramický sokl v. 100 mm P 1.1 vápenná štuková omítka, malba keramický sokl v. 100 mm DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY POZNÁMKA celoplošný podhled, malba bílá budou použity SDK desky vhodné do vlhkých prostor 2 600/ celoplošný podhled, malba bílá celoplošný podhled, malba bílá P 1.1 vápenná štuková omítka, malba celoplošný podhled, malba bílá keramický sokl v. 100 mm, zapuštěn do roviny omítky Legenda místností strana 2 z 3

22 , Dobruška, Česká republika DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1. NP ČÍSLO MÍST. ÚČEL MÍSTNOSTI PLOCHA [m 2 ] PODLAHA (POVRCHOVÁ ÚPRAVA) OZN. PODL. POVRCH STĚN POVRCH STROPU S.V. [mm] POZNÁMKA 1.09 ŠATNA/ÚKLIDOVÁ KOMORA 2,6 slinutá keramická dlažba formátu 300/ WC PERSONÁL 2,9 slinutá keramická dlažba formátu 300/ ZÁDVEŘÍ 3,6 slinutá keramická dlažba formátu 300/ WC MUŽI 4,7 slinutá keramická dlažba formátu 300/ WC ŽENY/INVALIDÉ 4,3 slinutá keramická dlažba formátu 300/300 P 1.1 keramický obklad stěn do výšky obložkové zárubně vápenná štuková omítka, malba P 1.1 keramický obklad stěn do výšky obložkové zárubně vápenná štuková omítka, malba P 1.1 keramický obklad stěn do výšky obložkové zárubně vápenná štuková omítka, malba P 1.1 keramický obklad stěn do výšky obložkové zárubně vápenná štuková omítka, malba P 1.1 keramický obklad stěn do výšky obložkové zárubně vápenná štuková omítka, malba celoplošný podhled, malba bílá 2 600/ budou použity SDK desky vhodné do vlhkých prostor částečně snížený podhled celoplošný podhled, malba bílá budou použity SDK desky vhodné do vlhkých prostor celoplošný podhled, malba bílá 2 600/ budou použity SDK desky vhodné do vlhkých prostor částečně snížený podhled celoplošný podhled, malba bílá budou použity SDK desky vhodné do vlhkých prostor celoplošný podhled, malba bílá 2 600/ budou použity SDK desky vhodné do vlhkých prostor částečně snížený podhled POZN.: ODSTÍNY KERAMICKÝCH DLAŽEB A OBKLADŮ BUDOU ODSOUHLASENY V PRŮBĚHU STAVBY HLAVNÍM PROJEKTANTEM V RÁMCI AUTOSKÝCH DOZORŮ NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ. Legenda místností strana 3 z 3

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 F1 Pozemní (stavební) objekty: Stavební část 1 - Technická zpráva 2 - Půdorys přízemí - stávající stav + bourací práce 3 - Přízemí - fotodokumentace

Více

Čechtická 758, Praha 12 - Kamýk zak. č. 13021

Čechtická 758, Praha 12 - Kamýk zak. č. 13021 OBSAH 1 STÁVAJÍCÍ STAV... 2 2 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ... 2 2.1 Zkoušky a měření... 2 2.2 Bourací práce... 2 2.3 Zemní práce... 2 2.4 Svislé konstrukce... 3 2.5 Podlahy... 3 2.6 Střechy... 4 2.6.1 Demontáž horního

Více

BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739 MĚSTO CHODOV

BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739 MĚSTO CHODOV Abras projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739

Více

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560 ZODP. PROJEKTANT PROJEKTANT VYPRACOVAL DATUM: ŘÍJEN 2014 ING. JOSEF ŠKODA ING. MICHAL ŠKODA MIROSLAV ŠRŮTEK FORMÁT: 7x A4 STUPEŇ P.D. : DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ INVESTOR:

Více

ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY

ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY NA PARC. Č. 1/1 V POŘÍČANECH D. 1. 1. a - T EC H N I C K Á Z PR ÁVA 1 Stavba: zateplení objektu základní školy v Poříčanech hlavní budova školy Místo:

Více

Šumperáček Vinný sklep e.č. 17 Úvaly u Valtic

Šumperáček Vinný sklep e.č. 17 Úvaly u Valtic LEGENDA POVRCHŮ: a hlazená tepelně izolační omítka 7, 430 b c TiZn plech střešní krytina PVC folie DEKPlan 76 tl. 1,5 mm d okenice c 5,110 1600 4,860 posuvná okenice 910 d 910 d kovová síť na vnější straně

Více

A1.1-1 Technická zpráva

A1.1-1 Technická zpráva A1.1-1 Technická zpráva Identifikační údaje stavby Název stavby: Místo stavby: Břeclav, p.č. st. 4456 Katastrální území: Kraj/okres: Druh stavby: Stavebník: Zhotovitel stavby: Nemocnice Břeclav Rekonstrukce

Více

ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace. D.1.1 Architektonicko stavební řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA

ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace. D.1.1 Architektonicko stavební řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace Název zakázky: Zateplení sportovní haly, Petřivalského 3 v Přerově Název dokumentace Zodpovědný projektant Ing. Volek Petr D.1.1 Architektonicko

Více

Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz

Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz Zodp. projektant : Ing. Čestmír Kabátník datum : únor 2013 Vypracoval: atelier ASPIRA

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

B. TECHNICKÁ ZPRÁVA A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST. Identifikační údaje stavby. Dvoupodlažní rodinný dům o jedné bytové jednotce

B. TECHNICKÁ ZPRÁVA A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST. Identifikační údaje stavby. Dvoupodlažní rodinný dům o jedné bytové jednotce Identifikační údaje stavby Stavba : A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Dvoupodlažní rodinný dům o jedné bytové jednotce Místo stavby: Obec Vrané nad Vltavou, okres Praha západ Kraj Středočeský B. TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO

Více

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení D.1.1.1 Technická zpráva

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení D.1.1.1 Technická zpráva Stavebník: Mgr. Jana Holenková, Střelniční 2128, 738 01Frýdek-Místek; Ing. Pavel Babiš, Třanovského 390, 738 01Frýdek Místek Název akce: Rodinný dům na parcele č. 151/2 v k. ú. Janovice u Frýdku Místku,

Více

Rodinný dům. D. Dokumentace stavby. 1.1.1. Technická zpráva. 1.1. Architektonické a stavebně technické řešení

Rodinný dům. D. Dokumentace stavby. 1.1.1. Technická zpráva. 1.1. Architektonické a stavebně technické řešení Rodinný dům D. Dokumentace stavby 1.1. Architektonické a stavebně technické řešení 1.1.1. Technická zpráva Místo stavby: Investor: Vypracoval: Stupeň: parcelní číslo 1793/4 a 2797/2 k.ú. Kouřim Jan Urban

Více

D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 ÚČEL OBJEKTU Zpracovaná projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení řeší stavební úpravy stávajícího objektu MŠ v obci Hrabyně - zateplení střešního pláště a fasády,

Více

VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT. Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice

VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT. Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice technická zpráva INVESTOR NÁZEV AKCE OBSAH VÝKRESU VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. arch. Lukáš Krekáň Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice NOVOSTAVBA ZÁZEMÍ SK SOKOL OLBRAMICE

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST Stavba: Stavebník: Rodinný dům RD19z Plutos stavba na parc. 647/30 a 647/74, k.ú. Sluštice novostavba Rudolf Neumann a Jana Neumannová, Konstantinova 34, Praha 4 - Chodov,

Více

Identifikační údaje. Identifikační údaje stavby. místo stavby. Identifikační údaje investora. Identifikační údaje zpracovatele projektu

Identifikační údaje. Identifikační údaje stavby. místo stavby. Identifikační údaje investora. Identifikační údaje zpracovatele projektu Technická zpráva 1 Identifikační údaje Identifikační údaje stavby Úpravy objektu občanské vybavenosti č.p.4 Husova 4 289 07 Libice nad Cidlinou místo stavby st.p.51 k.ú. Libice nad Cidlinou Identifikační

Více

1.1.1 Technická zpráva

1.1.1 Technická zpráva 1.1.1 Technická zpráva a) účel objektu Účelem stavby jsou dílčí stavební úpravy administrativně správní budovy, které jsou vyvolány poruchami při užívání objektu v zimním období. Také má dojít k částečným

Více

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO OBSAH obsah... 1 1) identifikační údaje stavby... 2 2) základní údaje charakterizující stavbu a její budoucí provoz... 3 3) stavebně technické řešení... 3 3.1 Přípravné práce... 3 3.2 Bourací práce...

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Účel objektu. 2. Charakteristika stavby. Obecní úřad a základní škola praktická

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Účel objektu. 2. Charakteristika stavby. Obecní úřad a základní škola praktická TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Účel objektu Obecní úřad a základní škola praktická 2. Charakteristika stavby Objekt obecního domu a základní školy praktické má tři nadzemní podlaží + podstřešní (půdní) prostor a

Více

Architektonicko-stavební řešení. Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny. Záhoří č.p. 86, 387 34 Záboří

Architektonicko-stavební řešení. Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny. Záhoří č.p. 86, 387 34 Záboří D.1.1.a Architektonicko-stavební řešení Objekt SO-03_Sportovní hala Technická zpráva Projekt stavby: Místo stavby: Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny Základní škola Záboří Záhoří č.p. 86, 387

Více

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY P R O J E K Č N Í K A N C E L Á Ř I N G. P A V E L Š E D I V Ý A N T. D V O Ř Á K A 8 9, 6 7 5 7 1 N Á M Ě Š Ť N A D O S L A V O U e - m a i l : s e d i v y. p a v e l @ s e z n a m. c z t e l. 5 6 8 6

Více

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁSTI

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁSTI Ing. Milan Bicera, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ČKAIT:0101781 IČ:71785671 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU na p. č. 92/8, k.

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU

STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU Místo stavby: Tábor, Zborovská č.p. 2696 Investor: Autor projektu: Městská knihovna Tábor, Jiráskova

Více

Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří

Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří D-1.1.a - TECHNICKÁ ZPRÁVA Pro provedení stavby a) Identifikace stavby Investor stavby: Město Klášterec nad Ohří Místo stavby:

Více

STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE

STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE ( projektová dokumentace pro stavební povolení ) Stavebník : HZS Královehradeckého kraje nábřeží U Přívozu 122/4 Hradec Králové 3 500 03 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) v rámci veřejné zakázky ZLEPŠENÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDOVY STŘEDNÍ

Více

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení. Technická zpráva. Obsah:

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení. Technická zpráva. Obsah: D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení Technická zpráva Obsah: a) Všeobecně... 1 b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu,

Více

VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ

VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ v rámci veřejné zakázky ZLEPŠENÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDOVY STŘEDNÍ ŠKOLY GASTRONOMIE A SLUŽEB, DVORSKÁ, LIBEREC - ODSTRANĚNÍ

Více

ČÁST D- TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST

ČÁST D- TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST ČÁST D- TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST Název akce : Stavební úpravy objektu bazénu výměna oken Fáze : Dokumentace pro vydání stavebního povolení v rozpracovanosti dokumentace pro provádění

Více

Místo stavby: Tábor č.p. 2155 Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor. Stránského 2255, 390 02 Tábor, IČO: 28125657 tel: 381 210 653

Místo stavby: Tábor č.p. 2155 Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor. Stránského 2255, 390 02 Tábor, IČO: 28125657 tel: 381 210 653 Název stavby: Místo stavby: Tábor č.p. 2155 Investor: Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor Projektant: Graphic PRO s.r.o. Stránského 2255, 390 02 Tábor, IČO: 28125657 tel: 381 210 653 Vypracoval:

Více

Dokumentace pro provedení stavby

Dokumentace pro provedení stavby Zateplení střešního pláště s rekonstrukcí skladby střešního pláště vrstvou PS ve výukovém objektu JM, Vysoké školy ekonomické Nám. W. Churchilla 4, Praha 3 SOUHRNNĚ TECHNICKÁ A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Dokumentace

Více

PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby)

PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby) Ing. Miroslav Sekanina Zakázkové číslo: S-07/2013 projekční a inženýrská kancelář Počet listů: 7 Soukenická 2156, Uherský Brod PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby) F. DOKUMENTACE OBJEKTŮ 1.

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA : MINAS INNOVATION PARK

TECHNICKÁ ZPRÁVA : MINAS INNOVATION PARK TECHNICKÁ ZPRÁVA IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: STAVBA : MINAS INNOVATION PARK INVESTOR : Minas innovation park s.r.o., Truhlářská 1108/3, Praha 1, Nové Město 110 00 MÍSTO STAVBY : katastr. území Staré Město u Uherského

Více

A / PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje: 1. Základní údaje o stavbě: Místo stavby : k. ú. Ostrava, parc. č. 123/1

A / PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje: 1. Základní údaje o stavbě: Místo stavby : k. ú. Ostrava, parc. č. 123/1 A / PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: Název stavby : Bytový (Rodinný) dům Místo stavby : k. ú. Ostrava, parc. č. 123/1 Okres Charakter stavby Účel stavby : Ostrava : Novostavba (Rekonstrukce) : Stavba

Více

1.3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

1.3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA TPROJEKT Lanžhotská 3448/2 690 02 Břeclav Tel : 530 502 440 GSM:774 03 03 30 www.tprojekt.cz IČO : 14672316 Bank.spoj: KB Břeclav č.ú.: 120149-651/ 100 e-mail atelier@tprojekt.cz

Více

D1.1.1 + D1.2.1-Technická zpráva

D1.1.1 + D1.2.1-Technická zpráva Sanace hydroizolace obvodových zdí č. Zak: 1498-3/14 Požární stanice v Děčíně č. výkr.: D1.1.1 D1.2.1 Provaznická 1394, Děčín III. D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení D.1.2 - Stavebně konstrukční řešení

Více

C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Popis stavby Budova dílny a garáží obecního úřadu je jednopodlažní nepodsklepená budova obdélníkového půdorysu se sedlovou střechou. Přístup do objektu je možný celkem pěti

Více

D.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení. Měřítko: Formát: P. kopií: Č. kopie: Archivní číslo: Revize:

D.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení. Měřítko: Formát: P. kopií: Č. kopie: Archivní číslo: Revize: Navrhl Kontroloval Schválil Revize Datum Status Předmět revize Vojtěch Čáp Roman Voborník M. Semanský 0 12 / 2014 Dokumentace pro vydání společného ÚR a SP Revize Stavba Laboratoř HFPJ - RF Místo stavby

Více

Technická zpráva. ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ

Technická zpráva. ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ Technická zpráva Všeobecně Název stavby : Místo stavby : ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ MŠ Přílepy, Přílepy č.p.4, 769 01 Holešov parcela číslo 25 k.ú. Přílepy Okres : Kroměříž Kraj : Zlínský Investor : Obec

Více

Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné

Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zak. č. 206/14/2013 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Název stavby: Energetické úspory objektu Sokolovny v obci Moravský Krumlov Místo stavby: Palackého 60 672 11 Moravský

Více

TEXTOVÁ ČÁST. 1. Technická zpráva stavebních objektů. D2.1a.01

TEXTOVÁ ČÁST. 1. Technická zpráva stavebních objektů. D2.1a.01 Stavební úpravy výrobních hal a snížení energetické náročnosti objektů společnosti K - Rent s. r. o. na pozemcích parc.č. 724/7, 724/51, 724/55 a 724/6 v k.ú. České Budějovice 6 SO 02 Zvýšení světlosti

Více

OBSAH A. ZMĚNA Č. 1 PD... 2 A.1. Identifikační údaje... 2 A.2. Stavební úpravy, kterých se dodatek týká... 3 A.2.1. Náhrada vnějších otvorových

OBSAH A. ZMĚNA Č. 1 PD... 2 A.1. Identifikační údaje... 2 A.2. Stavební úpravy, kterých se dodatek týká... 3 A.2.1. Náhrada vnějších otvorových OBSAH A. ZMĚNA Č. 1 PD... 2 A.1. Identifikační údaje... 2 A.2. Stavební úpravy, kterých se dodatek týká... 3 A.2.1. Náhrada vnějších otvorových výplní... 3 A.2.2. Sanace a zateplení střech, střešních teras...

Více

Technická zpráva. Zateplení základní školy. Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 6/2014 Stupeň: SP

Technická zpráva. Zateplení základní školy. Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 6/2014 Stupeň: SP Technická zpráva Akce: Zateplení základní školy Investor: OBEC CHVATĚRUBY Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 6/2014 Stupeň: SP 1) Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení a/ Účel

Více

Nízkoenergetický dům EPS, Praha východ

Nízkoenergetický dům EPS, Praha východ PŘÍKLAD 19 Název stavby: Generální projektant: Investor, uživatel: Nízkoenergetický dům EPS, Praha východ Ing. arch. Josef Smola Soukromá osoba, postaveno s podporou Sdružení EPS v ČR Realizace: červen

Více

TEXTOVÁ ČÁST. 1. Technická zpráva stavebních objektů. D1.1a.01

TEXTOVÁ ČÁST. 1. Technická zpráva stavebních objektů. D1.1a.01 Stavební úpravy výrobních hal a snížení energetické náročnosti objektů společnosti K - Rent s. r. o. na pozemcích parc.č. 724/7, 724/51, 724/55 a 724/6 v k.ú. České Budějovice 6 SO 01 Zateplení střech

Více

REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC TECHNICKÁ ZPRÁVA

REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC TECHNICKÁ ZPRÁVA REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC STRANA 1 Ved. projektant: Ing. LEOŠ POHANKA IP IZOLACE POLNÁ, Zodp. projektant: Ing. TOMÁŠ POHANKA Vypracoval: Ing. RADKA MATOUŠKOVÁ

Více

F.1.1 Technická zpráva

F.1.1 Technická zpráva Zakázka číslo: 2010-10888-ZU F.1.1 Technická zpráva PROJEKT SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU Bytový dům Breitcetlova 880/9, Praha 10 Zpracováno v období: září 2010 Zpracoval: Ing. Marie Navrátilová

Více

CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY

CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY Abras projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY V GASTRONOMICKÝCH A POTRAVINÁŘSKÝCH

Více

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. ROZDÍLOVÁ ZKOUŠKA k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb.

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. ROZDÍLOVÁ ZKOUŠKA k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ROZDÍLOVÁ ZKOUŠKA k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. 2015 Rozdílová zkouška k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. OBSAH Úvod...

Více

: Mateřská škola Obrataň : Obec Obrataň, Obrataň 209, 394 12 Obrataň. Přílohy

: Mateřská škola Obrataň : Obec Obrataň, Obrataň 209, 394 12 Obrataň. Přílohy Stavba Investor : Mateřská škola Obrataň : Obec Obrataň, Obrataň 209, 394 12 Obrataň Přílohy Vypracoval ing. Jan Šlechta Datum 01.2013 Seznam příloh Příloha č. 1 Příloha č. 2 Příloha č. 3 Příloha č. 4

Více

Poptávkové řízení. RD v Telnici. Termín zpracování: 21.10.2009 do 12:00h. Otakar Hobza. Vídeňská 264/120b, Brno 619 00. tel.

Poptávkové řízení. RD v Telnici. Termín zpracování: 21.10.2009 do 12:00h. Otakar Hobza. Vídeňská 264/120b, Brno 619 00. tel. Poptávkové řízení Termín zpracování: 21.10. do 12:00h Otakar Hobza vedoucí stavební výroby Vídeňská 264/120b, Brno 619 00 tel.: +420 602 574 918 ISO 9001:1, ISO 14001 : 5 Souhrnná technická zpráva 1. Urbanistické,

Více

ing. Vladimíra Pokorná

ing. Vladimíra Pokorná Autor: Vedoucí projektant: ing. Vladimíra Pokorná Investor: Město Frýdlant nad Ostravicí Náměstí č.p. 3, Frýdlant n. O. HIP: ing. Vladimíra Pokorná Vypracoval: Silvie Uhrová Místo: k.ú. Frýdlant nad Ostravicí,

Více

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ POHODA NÁRAMEČ - REALIZACE STAVBY INVESTOR: Vrbová Daniela Nárameč 42, 675 03 Budišov MÍSTO STAVBY: k.ú. Nárameč, p.č. st. 57/2, st. 57/6, st. 57/7 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Březen 2014 POHODA NÁRAMEČ

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

D.1.1.a TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1.a TECHNICKÁ ZPRÁVA Zak. č. 253/05/2014 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO D.1.1.a TECHNICKÁ ZPRÁVA Název stavby: Energetické úspory objektu KD ve Stříteži Místo stavby: Střítež č.p 118 a 213 739 59 Střítež u Českého

Více

Ing. Maša Miroslav Železnohorská 1029, Chotěboř, PSČ 583 01 tel. 603 180 286

Ing. Maša Miroslav Železnohorská 1029, Chotěboř, PSČ 583 01 tel. 603 180 286 tel. 603 180 286 DEMOLICE UHELNY U MŠ SVOJSÍKOVA, STAVEBNÍ ÚPRAVY A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva C. Přehledná situace 1:10000

Více

1 DPS-2012 020-F01.1/1

1 DPS-2012 020-F01.1/1 Technická zpráva stavební část SO 01- REKONSTRUKCE A ÚPRAVA STÁV. OBJEKTU Akce : Vybudování přístupové komunikace a parkovacích stání k turistickým cílům v DZP Velehrad Zakázkové číslo : 2012 018 - DPS

Více

D.1.1.1. Technická zpráva

D.1.1.1. Technická zpráva STAVBA: Rekonstrukce budovy C sídlo ÚP Brno, Příkop 11, Brno List č. 1 D.1.1.1. Technická zpráva Obsah: D.1.1.1.1. Účel objektu D.1.1.1.2. Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného

Více

Napojení podezdívky u nepodsklepeného domu

Napojení podezdívky u nepodsklepeného domu Napojení podezdívky u nepodsklepeného domu PODLAHOVÁ KRYTINA BETONOVÁ MAZANINA PLOVOUCÍ SEPARAČNÍ VRSTVA TEPELNÁ IZOLACE PRO PODLAHY IZOLACE PROTI VODĚ PŘÍP. PROTIRADONOVÁ OCHRANA PODKLADOVÝ BETON VYZTUŽENÝ

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva Zakázka číslo: 2015-010985-HecL B. Souhrnná technická zpráva OPRAVA ŠIKMÉ STŘECHY OBJEKTU POLICIE ČR Zjednodušená dokumentace pro opravu střechy Skladová hala při PČR Závodní 386/100 360 06 Karlovy Vary

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba: Objednatel: Projektant: DIK, dodavatelsko inženýrská kancelář spol. s r. o. nám.svobody 879 79001 Jeseník. Čís.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba: Objednatel: Projektant: DIK, dodavatelsko inženýrská kancelář spol. s r. o. nám.svobody 879 79001 Jeseník. Čís. TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba: OPRAVA STŘECHY A PODKROVÍ LÉČEBNÉHO PAVILONU Stupeň dokumentace: PROJEKT Objednatel: Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské, Ves Bílá Voda 1, 790 69 Bílá Voda Projektant: DIK,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 0 Identifikační údaje

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 0 Identifikační údaje 0 Identifikační údaje Přestavba pavilonu ZŠ Horníkova na MŠ, Brno-Líšeň TECHNICKÁ ZPRÁVA 0.1 Zpracovatel projektové dokumentace : projektant : Ing. Jiří Šlanhof číslo autorizace : 1004152 obor autorizace

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Jana Zrzavého 2880.

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Jana Zrzavého 2880. Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Jana Zrzavého 2880. Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY GENERÁLNÍ PROJEKTANT ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY GENERÁLNÍ PROJEKTANT ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Stavební úpravy, nástavba a přístavba Domova pro seniory Kaplice TEXTOVÁ ČÁST 1. Technická zpráva stavebních objektů DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY GENERÁLNÍ PROJEKTANT ALFAPLAN s.r.o. Žižkova 12, 370

Více

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení STAVBA: MÍSTO STAVBY : OBJEDNATEL : STAVEBNÍK: Zateplení a výměna výplní otvorů k.ú. Dolní Kralovice, parcela č. 351, 353 a 383 st. Agro Dolní Kralovice s.r.o., Č.p. 16, 257 68 Dolní Kralovice Agro Dolní

Více

ZUBNÍ ORDINACE PŘEDKLÁŠTĚŘÍ

ZUBNÍ ORDINACE PŘEDKLÁŠTĚŘÍ 1 ZUBNÍ ORDINACE PŘEDKLÁŠTĚŘÍ k.ú. Předklášteří, parc. č. 157 Obec Předklášteří 2 A. Úvodní údaje Identifikační údaje o žadateli a zpracovateli dokumentace, označení stavby a pozemku 1. Název stavby: Zubní

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská čp. 2560

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská čp. 2560 ýzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská čp. 2560 Žádáme ás, v případě ašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

F. Dokumentace stavby (objektů) 1.1 Architektonické a stavebně technické řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA RESP. SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB

F. Dokumentace stavby (objektů) 1.1 Architektonické a stavebně technické řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA RESP. SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB F. Dokumentace stavby (objektů) 1. Pozemní (stavební) objekty 1.1 Architektonické a stavebně technické řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA RESP. SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB OBSAH: Základní údaje o stavbě...3

Více

Položkový soupis prací a dodávek S: 15/082 ZŠ Jasenná O: SO 01 Základní škola R: 1 snížení energetické náročnosti

Položkový soupis prací a dodávek S: 15/082 ZŠ Jasenná O: SO 01 Základní škola R: 1 snížení energetické náročnosti Položkový soupis prací a dodávek S: 15/082 ZŠ Jasenná O: SO 01 Základní škola R: 1 snížení energetické náročnosti P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. soustava Ceník,

Více

Technická zpráva stavební část

Technická zpráva stavební část Technická zpráva stavební část Dokumentace pro výběr zhotovitele a realizaci stavby Zateplení objektu Mateřské školy v Luční ulici Chrastava Investor Vypracoval : Město Chrastava : Jiří Schneider a) Účel

Více

F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA

F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA Obsah: 1. Úvod 2. Popis objektu 3. Normové požadavky na tepelně technické vlastnosti obvodových konstrukcí 3.1. Součinitel prostupu tepla 3.2. Nejnižší vnitřní povrchová teplota 3.3.

Více

DOKUMENTACE OBJEKTU D.1.2

DOKUMENTACE OBJEKTU D.1.2 ČÁST: D DOKUMENTACE OBJEKTU D.1.2 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D.1.2.a TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU SK VIKTORIE OŘECH Zbuzanská 180, 252 25, Ořech 05/2013 A07513-1 - Dokumentace je zpracována

Více

ZPRÁVA. Ing. Radek Novák

ZPRÁVA. Ing. Radek Novák D.1.1.A TECHNICKÁ ZPRÁVA Oprava hydroizolace spodní stavbyy bytového domu v ulici ŠKOLNÍ 669, Neratovice Odpovědný projektant: Ing. Radek Novák. Hlavní inženýr projektu: Ing. Arch Zdeněk Parduba. Profirevit

Více

S01. OZN. NÁZEV TL. [mm] PO Rw [db] U [W/m 2 K] - 0,152

S01. OZN. NÁZEV TL. [mm] PO Rw [db] U [W/m 2 K] - 0,152 S01 PODLAHA NA TERÉNU DLAŽBA ZÁDVĚŘÍ, CHODBA, SKLAD, TECHNICKÁ MÍSTNOST 220 KERAMICKÁ DLAŽBA LEPIDLO LITÝ POTĚR Samonivelační anhydritový potěr (rovinatost vrstvy ± 2 mm na 2 m lati), např. Cemix C20 PODLAHOVÉHO

Více

NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ

NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ A: PRŮVODNÍ ZPRÁVA Identifikační údaje: Název stavby: Místo stavby: Stupeň: Stavebník: NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ Lokalita Buková, Kanice, Brno venkov parc. č. 425/182 až 425/186, 425/200

Více

Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva

Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva 1 Obsah: A. Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje stavby a stavebníka A.2 Základní údaje A.2.1 A.2.2 A.2.3 A.2.4 Základní údaje charakterizující stavbu a její

Více

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah:

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Účel objektu 2. Zásady architektonického, funkčního a dispozičního řešení 3. Kapacitní bilance prostorů, orientace na světové strany, denní osvětlení, oslunění 4. Technické

Více

D. DOKUMENTACE STAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA

D. DOKUMENTACE STAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce : Oprava ohradních zídek tenisových kurtů na p.p.č.443/7 a 460/2, k.ú. Malšovice Investor : Obec Malšovice u Děčína, Malšovice čp.16, 405 02 Malšovice Arch. č. : 1482-1/14 D. DOKUMENTACE STAVBY -

Více

C. TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST

C. TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST Correct BC, s.r.o., Elišky Krásnohorské 1339/15, 400 01 Ústí nad Labem IČO: 250 285 88, DIČ: CZ250 285 88 Bankovní spojení: : Raiffeisenbank, a.s., pobočka Ústí n.l., č.ú.: 104 700 2980 / 5500 Tel/Fax.:

Více

Správce domu plánuje generální opravu ploché střechy se zateplením

Správce domu plánuje generální opravu ploché střechy se zateplením Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Zhořelecká 2557 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

D.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba Rodinného domu na p.č. 400/1, k.ú. Trnovany u Litoměřic a) Účel objektu: Účelem projektu je vytvořit rodinný dům pro rodinné bydlení s kapacitou pro 1 rodinu s technickým

Více

Stavba neklade žádné požadavky na urbanistické a architektonické řešení jedná se zateplení fasády bytových domů.

Stavba neklade žádné požadavky na urbanistické a architektonické řešení jedná se zateplení fasády bytových domů. A. STAVEBNÍ OBJEKT A.1. Architektonické stavebně technické řešení Stavba : Mezi Trhy 1, 3, 5, 7 + Horní nám. 50 (zateplení) Investor : Statutární město Opava Horní náměstí 69, 746 26 Opava Uživatel : Statutární

Více

OBSAH. Ing. Pavel Šimon, Ph.D., Pod Holým vrchem 314, 470 01 Česká Lípa, IČ: 64042502, DIČ: 172-7006252319

OBSAH. Ing. Pavel Šimon, Ph.D., Pod Holým vrchem 314, 470 01 Česká Lípa, IČ: 64042502, DIČ: 172-7006252319 Stavba: Akce: Místo stavby: Zadavatel: Stupeň PD: Bytový dům Zateplení obvodových stěn a podhledu stropu nad průjezdem p.p.č. 2995, Kozákova 681/7, 470 01 Česká Lípa Česká Lípa (561380), část obce Česká

Více

BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO CHODOV

BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO CHODOV projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO

Více

F. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ. Zakázkové číslo : S 03/14

F. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ. Zakázkové číslo : S 03/14 F. TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ Zakázkové číslo : S 03/14 Investor : Město Dubí, Ruská 264/128, Dubí 417 01 Stupeň : PROJEKT STAVBY 1.1. Architektonické a stavebně

Více

REKONSTRUKCE BUDOVY Č.P. 378 PRO "ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC STOD" - AKTUALIZACE Technická zpráva A 0615

REKONSTRUKCE BUDOVY Č.P. 378 PRO ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC STOD - AKTUALIZACE Technická zpráva A 0615 OBJEDNATEL Dětský domov, Staňkov Mathauserova 117, 345 61 Staňkov SPOL. S.R.O. nám. M. Horákové 2, 326 00 Plzeň, tel.: 377 244 451, e-mail:mvachuda@centrum.cz VYPRACOVAL HIP - KONTROLOVAL ZODP. PROJEKTANT

Více

F.1.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

F.1.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA s.r.o. PRŮZKUMY * ZAMĚŘENÍ * PROJEKTY ul. 28. října 66/201 709 00 Ostrava - Mariánské Hory F.1.1. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ F.1.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA SANACE BALKONŮ HLAVNÍ TŘÍDA 583/105

Více

1. Všeobecné pokyny k popisu stavby... 2. 2. Zemní a základové práce / komín... 2. 3. Skladby konstrukcí... 2. 5. Žaluzie / okenice...

1. Všeobecné pokyny k popisu stavby... 2. 2. Zemní a základové práce / komín... 2. 3. Skladby konstrukcí... 2. 5. Žaluzie / okenice... Standard Nízkoenergetických domů (NED) Obsah 1. Všeobecné pokyny k popisu stavby... 2 2. Zemní a základové práce / komín... 2 3. Skladby konstrukcí... 2 4. Okna / terasové dveře... 4 5. Žaluzie / okenice...

Více

PORTFOLIO PESROVÁKRISTÝNA POLYFUNKČNÍDŮM NARADLICKÉ

PORTFOLIO PESROVÁKRISTÝNA POLYFUNKČNÍDŮM NARADLICKÉ PORTFOLIO PESROVÁKRISTÝNA POLYFUNKČNÍDŮM NARADLICKÉ 1I STUDIE SITUACE-ULICERADLICKÁ SCHEMAROZDĚLENÍFUNKCÍ PŮDORYSY 1NP 2NP 3NP 4NP 4,5NP BAKALÁŘSKÁ PRÁCE_ OBSAH DOKUMENTACE 1. ČÁST ARCHITEKTONICKO

Více

Rekonstrukce bývalého objektu č.2 SOU Ohrazenice TECHNICKÁ ZPRÁVA. na depozitář Krajské knihovny v Pardubicích XI.2012 3110-12-097

Rekonstrukce bývalého objektu č.2 SOU Ohrazenice TECHNICKÁ ZPRÁVA. na depozitář Krajské knihovny v Pardubicích XI.2012 3110-12-097 VYPRACOVAL: ZODP. PROJEKTANT: KONTROLOVAL: Radek Tušil Ing. Pavel Janda Ing. M. Procházka KRAJ: Pardubický INVESTOR: OBEC: Pardubice Krajská knihovna v Pardubicích PO Pk, Pernštýnské náměstí 77, Pce 53094

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works s of selected Construction works 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 42,64 32,55 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works s of selected Construction works 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 43,20 34,50 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů

Více

architektonické a stavebně technické řešení:

architektonické a stavebně technické řešení: F.1.1.1. Technická zpráva architektonické a stavebně technické řešení: a) účel objektu: Stavební úpravy předmětného souboru všech tří objektů tvořící areál stávající ZŠ Lešná v obci Lešná, představují

Více

F.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

F.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA F.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah Obsah... 1 A. ÚČEL OBJEKTU... 3 B. ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNKČNÍHO, DISPOZIČNÍHO A VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ A ŘEŠENÍ VEGETAČNÍCH ÚPRAV OKOLÍ OBJEKTU, VČETNĚ ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A

Více

F. DOKUMENTACE STAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA

F. DOKUMENTACE STAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce : Sanace bytu č.1, Malšovice čp.13 st.p.č.9/1, k.ú. Malšovice Investor : Obec Malšovice, Malšovice 16, 405 02, Děčín2 Arch. č. : 1445-/13 F. DOKUMENTACE STAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA Děčín, březen 2013

Více

Základy jsou chránny ped agresivní spodní vodou použitím síranuvzdorného betonu a zvtšením krytí betonáské výztuže.

Základy jsou chránny ped agresivní spodní vodou použitím síranuvzdorného betonu a zvtšením krytí betonáské výztuže. SO 03 Objekt specializovaných výukových prostor Soubor 01 Architektonicko stavební ást Zemní práce - jsou dodávkou SO 01 - Demolice a píprava staveništ, soubor 02 - Hrubé terénní úpravy. Základové konstrukce

Více

Václav Protiva FA ČVUT, 6. sem., 2006/07 Bakalářská práce technická zpráva SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Infocentrum v areálu ČVUT, Praha Dejvice Obsah: 1.0. Průvodní zpráva 1.1. Identifikační údaje 1.2. Podklady

Více