BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ"

Transkript

1 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY O TECHNOLOGY KULT STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTV KONSTRUOVÁNÍ CULTY O MECHNICL ENGINEERING INSTITUTE O MCHINE ND INDUSTRIL DESIGN NÁVRH OKRUŽNÍ PILY DESIGN O CIRCULR SW BKLÁŘSKÁ PRÁCE BCHELOR'S THESIS UTOR PRÁCE UTHOR VEDOUCÍ PRÁCE SUPERVISOR TOMÁŠ TUER doc. Ing. MICHL ČERNÝ, CSc. BRNO 0

2 Vysoé učení technicé v Brně, aulta strojního inženýrství Ústav onstruování ademicý ro: 0/0 ZDÁNÍ BKLÁŘSKÉ PRÁCE student(a): Tomáš Taufer terý/terá studuje v baalářsém studijním programu obor: Strojní inženýrství (0R06) Ředitel ústavu Vám v souladu se záonem č./998 o vysoých šolách a se Studijním a zušebním řádem VUT v Brně určuje následující téma baalářsé práce: v anglicém jazyce: Návrh oružní pily Design of circular saw Stručná charateristia problematiy úolu: Cílem baalářsé práce je onstruční návrh a výpočet domácí oružní pily s těmito parametry: motor o výonu cca -4 W, průměr otouče do 500 mm. Cíle baalářsé práce: Baalářsá práce musí obsahovat (odpovídá názvům jednotlivých apitol v práci):. Úvod. Přehled současného stavu poznání. ormulaci řešeného problému a jeho technicou a vývojovou analýzu 4. Vymezení cílů práce 5. Návrh metodicého přístupu řešení 6. Návrh variant řešení a výběr optimální varianty 7. Konstruční řešení 8. Závěr (Konstruční, technologicý a eonomicý rozbor řešení) orma práce: Průvodní zpráva, Technicá doumentace Typ BP: onstruční Účel zadání: vzdělávací činnost ÚK

3 Seznam odborné literatury: Shigley, J. E. a ol.: Konstruování strojních součástí. Vutium Brno, 00, pp.86,isbn Vedoucí baalářsé práce: doc. Ing. Michal Černý, CSc. Termín odevzdání baalářsé práce je stanoven časovým plánem aademicého rou 0/0. V Brně, dne..0 L.S. prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D. Ředitel ústavu prof. RNDr. Miroslav Doupovec, CSc. Děan faulty

4 NOTCE Tato baalářsá práce se zabývá návrhem a onstručním řešením oružní pily (ciruláry) pro domácí použití. Oružní pila bude řešena se stolem pro podélné řezání. Stůl bude odlápěcí, čímž bude umožňovat řezání lád. Přenos routícího momentu bude realizován pomocí línového řemene pro proluz při záseu pily. Rám pily bude svařovaný s patami pro stabilitu a olečama pro snadnější přesun. KLÍČOVÁ SLOV Oružní pila, řezání, dřevo, řemenový převod, onstruce. NNOTTION This bachelor wor is dealing with design and constructive solution of circular saw for home use. Circular saw will be construct with bench for straight cutting. Bench will be hinged for cutting stocs. The gyroscopic moment will be transfered via band for belt creeping in case when saw get stuc. Sash will be weldment. It will has feet for stability and wheels for easier transport. KEY WORDS Circular saw, cutting, wood, belt gear, construction.

5 BIBLIOGRICKÁ CITCE PRÁCE TUER, T. Návrh oružní pily. Brno: Vysoé učení technicé v Brně, aulta strojního inženýrství, 0. s. Vedoucí baalářsé práce doc. Ing. Michal Černý, CSc..

6 Prohlášení autora Prohlašuji, že jsem celou baalářsou práci vypracoval samostatně pod vedením vedoucího baalářsé práce. v Brně.. podpis autora

7 Poděování Děuji svému vedoucímu baalářsé práce doc. Ing. Michalovi Černému, CSc. za jeho trpělivost a sutečnou, nioli hranou, ochotu mi poradit.

8 OBSH. SOUČSNÉ TYPY PIL 9.. GUDE DTW BINDERBERGER TWS VRINTY ŘEŠENÍ Varianta I Varianta II Varianta III VÝPOČTY.. Kroutící moment motoru.... Déla hnacího pera Návrh řemenice Převodový poměr Stanovení veliosti průřezu línového řemene..... Stanovení minimálního výpočtového průměru řemenic Návrh výpočtových průměrů řemenic Návrh osové vzdálenosti Určení dély řemene Sutečná osová vzdálenost Stanovení potřebného počtu řemenů Předpětí řemene Návrh hřídele Zatížení hřídele Kontrola hřídele na únavu...5. Déla hnaného pera...6. Návrh ložise Návrh tažné pružiny ZÁVĚR SEZNM POUŽITÝCH SYMBOLŮ SEZNM POUŽITÉ LITERTURY, ZDROJE

9 . SOUČSNÉ TYPY PIL.. GUDE DTW 700 Pohon: eletromotor Napětí: 400 V Výon motoru: 5. W Otáčy: 80 min - Průměr otouče: 700 mm Max. prořez: 50 mm Rozměry stolu: 50 x 850 mm Hmotnost: 5 g Zdroj: BINDERBERGER TWS 600 Pohon: Napětí: Výon motoru: Průměr otouče: Max. prořez: Rozměry d x š x v: Hmotnost: eletromotor 400 V 4. W 600 mm 00 mm 00 x 750 x 80 mm 5 g Zdroj: Další výrobci pil např.: - BGU MCHINEN - WIDL - 9 -

10 . VRINTY ŘEŠENÍ.. Varianta I.. Varianta II.. Varianta III Volená varianta: Zvolena varianta III. Stůl je z jednoho usu, jehož odlopení umožňuje snadnější přístup e onstruci a dále pa řezání ulatin pomocí přídavného mechanismu. Napínání řemene je provedeno vahou motoru s přídavnou pružinou

11 . VÝPOČTY.. Kroutící moment motoru Motor zvolen SIEMENS L7. [7] Parametry motoru: P 4W; n 905 min ; d 8mm P 4000W,, 4 Nm n 48,4s M mot.. Déla hnacího pera Výša pera v náboji: t, 9mm [ str. 467] Dovolené napětí při otlačení: p D 56 (Tab. ) Tab.: Dovolená napětí typů uložení [] Silové působení na bo pera v náboji: M, mot d t 40 Nmm 850,4 N 8mm,9 mm Minimální déla těla pera: 850,4N l p t 56,9mm D 5, mm - -

12 Šířa pera: Minimální déla pera: B 8mm [ str. 467] l l B 5, mm 8mm, mm Minimální normalizovaná déla pera podle ČSN 0 56: l 4mm [ str. 467] Déla později upravena dle šířy řemenice na l 6mm... Návrh řemenice... Převodový poměr Max. otáčy motoru: n 905 min [7] Max. otáčy pilového otouče: n 00 min [8] i n n 905 min 00 min,6[ ]... Stanovení veliosti průřezu línového řemene Typ [ str. 57] Podle přenášeného výonu a otáče malé řemenice volíme z diagramu průřez řemene.... Stanovení minimálního výpočtového průměru řemenic D min 90 mm (Tab. ) Tab. : Minimální výpočtové průměry řemenic pro jednotlivé veliosti lasicého průřezu línového řemene [4] - -

13 ..4. Návrh výpočtových průměrů řemenic D min D D,max Maximální rychlosti pro řemeny: [4] Zvoleno v v max max 5 m / s 0 m / s Industrial Reord vmax m s D,max 64, mm n 905 min 90 mm D 64, mm Zvoleno: D 90mm (Tab. ) D D i 90 mm,6, 67 mm Zvoleno: D mm (Tab. ) Tab. : Normalizované veliosti výpočtových průměrů řemenic D pro jednotlivé normalizované veliosti lasicého průřezu línového řemene [4] i i D D mm 90 mm,44[ ] Zahrnutí provozního sluzu řemene do převodového poměru: [4] Zvoleno s 0,0[ ] s 0,0[ ] Industrial Reord i SK D D mm s 90 mm 0,0,698[ ] - -

14 Musí platit: Odchyla zvolena: i 5% i i i i 00 i i SK i i i i 00 i 5% 5%,44,44,698,44, ,88,698,06 PLTÍ Obvodová rychlost: D n 90 mm 905 min v,69 m / s Návrh osové vzdálenosti Na záladě dosazení nejmenší možné veliosti úhlu opásání α = 90 do vzorce cos D D dostaneme rovnici pro min,teoretickou : min, TEO 55 D D mm 90 mm 5, mm D D mm 90 mm mm TEO 404 max, min, TEO max, TEO min, SK D D 0, D D 90 mm mm 0, 90 mm mm 4,4 mm Zvoleno: 00mm - 4 -

15 ..6. Určení dély řemene Obr. : Výpočet dély řemene v rovině neutrálních vláen. [4] cos D D mm 90 mm 0,066[ ] 87,89; 75,79 00 mm ,79 84, Předběžná déla: L P ' sin D D ,79 00 mm sin 60 Zvoleno: 84, 60 87,89 90 mm mm 97 mm L P 900mm (Tab. 4) Tab. 4: Normalizované výpočtové dély L P pro jednotlivé normalizované veliosti lasicého průřezu línového řemene [4] - 5 -

16 ..7. Sutečná osová vzdálenost Obr. : Sutečná osová vzdálenost SK SK,04 LP D D sin 75,79 84,, mm 90 mm mm sin 87,89 09,5 mm..8. Stanovení potřebného počtu řemenů K N P P C K 4 W,68 W,5[ ] Zvoleno: řemeny C C L 0,98 0,8 N P N 0,7 W, 68 W C, P C N C C C K 0 L P (Tab. 5) [ str ] - 6 -

17 Zvoleno: ŘEMEN -900 ČSN 0 0 ŘEMENICE SPZ 90/-8H7 [] ŘEMENICE SPZ /-0H7 []..9. Předpětí řemene Tab. 5: Součinitel C přihlížející počtu řemenů v převodu [4] Obr. : Předepínací síla. [4] f 0,0575,068 0 f 0,0575,068 e e 9 N e e 659 N Bezpečnost zvolena rovna, vůli proluzu při záseu pily. Síla v řemeni v neutrální ose: M D, mot 40 Nmm 90 mm 9 N - 7 -

18 Součinitel tření v línové drážce: f f sin 0,0575 sin 87,89 0,0575[ ] Součinitel vlánového tření: f f 0 0,0 v 0,5 0,0,69 m s 0,0575[ ] Součinitel suchého smyového tření f 0,5[ ] pro pryžový řemen a ocelovou řemenici. 0 Předepínací síla: sin 0 sin V V NS 0 sin sin sin 75, N sin, N ,79, Déla potřebná pro nasazení řemene: min, SK SK 0,05 LP 09,5 mm 0, mm 95 mm Déla potřebná pro další napínání řemene: max, SK SK 0,0 LP 09,5 mm 0,0 900 mm 6, 5 mm Napínání řemene bude zajištěno vahou motoru a pružinou

19 .4. Návrh hřídele.4.. Zatížení hřídele Obr. 4: Zatížení hřídele NS Ř N M D, pily P Průměr řezného otouče: Nmm 500 mm 7 N D P 500mm [8] M, pily 0 D mm 659 N Nmm Úhel je z onstruce. Obr. 5: Průběh VVÚ v rovině XZ - 9 -

20 M M M I o, I o, B I o,max NS Ř M sin 54 N sin 4 7 N 4 mm 5 64 Nmm I o, Nmm 54 mm Nmm Obr. 6: Průběh VVÚ v rovině XY 54 N cos 54 mm 67 Nmm II M o, max NS cos 54 Řešené místo vazba M o,max I II M M o,max o,max Nmm Nmm Nmm M, pily Nmm Výpočet minimálního průměru hřídele z rutu: R e D, t [ ] 00 D, 0,57 D, t 0, ,5 d M, pily W 6 M 6 M d, pily D,, pily d Nmm 85,5 6 M, pily D, 7,7 mm S ohledem na pozdější onstruci zvolen průměr hřídele d 5mm - 0 -

21 Maximální normálové a tečné napětí v hřídeli: o,max,max M M o,max W W o, pily M o d 6 M d,max, pily Nmm 7 5 mm Nmm 0, 5 mm.4.. Kontrola hřídele na únavu Zvoleno SODEBERGOVO ritérium: Parametry hřídele: materiál 500 Korigovaná mez únavy: R R m e co ,504 R m 0, c a b c d e 0,869 0,879 0,86 5 f co 65 a b c d e f a,4 [ ] [ ] [ ] b R 4,5 500 m 0,86[ ] 0,07 d,4 5 mm 0,65 0,07 0,869[ ] 0,879[ ] [ str ] Výpočet bezpečnosti: c R M e M R e c 7 o,max , o,max M,max 7 87, 7 0,,8[ ] VYHOVUJE - -

22 .5. Déla hnaného pera Výša pera v náboji: t, mm [ str. 467] Dovolené napětí při otlačení: p D 56 (Tab. ) Průměr hřídele: d 0mm Silové působení na bo pera v náboji: M, pily d t 95 0 Nmm 0mm, mm Minimální déla těla pera: l p t D 5707,6 N 56, mm 5707,6 N 0,8 mm Šířa pera: Minimální déla pera:.6. Návrh ložise B 0mm [ str. 467] l l B 0,8 mm 0 mm 40, 8mm Minimální normalizovaná déla pera podle ČSN 0 56: l 45mm [ str. 467] Zvoleno: LOŽISKOVÁ JEDNOTK SY 5 M [0] Dynamicá únosnost: C 5, 5 N Staticá únosnost: C 0 5, N Max. otáčy hřídele: n 00 min < max. dovolené ot. ložisa n 500 min a 0 N r I II 470 N 656 N 940 N I NS sin sin 54 Ř 4 NS 54 4 Ř 00 N sin, 54 mm 7 N 4 mm 00 mm I N NS II cos NS 54 cos 00 II N cos, 00 mm mm 656 N

23 P r r 940 N a 6 6 C N 0 L0 h 964 hod. P r 60 n 940 N min Kontrola nalopení: NS N d 5 mm a 54 mm l 00 mm E J d mm mm Obr. 7: Nalopení hřídele v místě ložisa Rovnice průhybu: y B a x 6 E J l l x Rovnice nalopení: d y d x B a 6 E J l a x l x x 6 E J l B x l a l 6 E J 0, ' 6" N 54 mm 00 mm mm 0 4 0, rad Dovolené nalopení je až. VYHOVUJE Veliost dovoleného nalopení zjištěna od výrobce. - -

24 .7. Návrh tažné pružiny Zvolena pružina podle ČSN EN 070- třídy SH Materiál: Patentovaný tažený drát z nelegované oceli, tažený za studena Další charateristiy: d 0 mm průměr drátu D 0 mm roztečný průměr nb 5 [ ] počet závitů E 06 GPa; G 8,5 GPa moduly pružnosti r 5 mm; r 0 mm max NS 0 N poloměry zaoblení maximální síla 0 00 N síla předpětí L 00 mm maximální natažení Místa namáhání: Mez pevnosti: R m log( d ) log(0 mm) 40 Poměr vinutí: C D d 0 mm 0 mm [ ] Bergsträsseův součinitel: K B 4 C 4 C 4 4,556 [ ] - 4 -

25 Reduovaný počet činných závitů: n' a n b G E ,96 [ ] Tuhost: 4 d G 8 D n' a 0 mm mm , Nmm Roztažení pružiny: max 0 0 N 00 N y 4, Nmm mm Déla pružiny ve volném stavu: L L y 00 mm 4,5 mm 95, 85 0 mm Místo : namáhání TH-OHYB Mez luzu: R se 0,75 R m 0, ,5 Poměr C : C r d 5 mm 0 mm [ ] Součinitel zařivení oa: K 4 C 4 C C 4 C 4, [ ] Napětí: max K 6 D 4 d d 6 0 mm 0 N, Bezpečnost: 4 0 mm 0 mm 67,4 R se 07,5 67, 4,597[ ] VYHOVUJE - 5 -

26 - 6 - ],79[ 44, , ,75 8 ] [, ] [ ,4 0,4 max R mm mm N d D K C C K mm mm d r C R R B seb B B m seb Místo C : namáhání KRUT ],746[ 68,7 64,5 68, , ,5 40 0,45 0,45 max R mm mm N d D K R R C sec C B C m sec Místo B : namáhání KRUT Mez luzu: Mez luzu: Poměr C : Součinitel zařivení drátu: Napětí: Napětí: Bezpečnost: Bezpečnost: VYHOVUJE VYHOVUJE

27 4. ZÁVĚR Cílem práce bylo onstručně navrhnout, výresově zdoumentovat a výpočtama podložit onstruci oružní pily. Tato pila slouží pro domácí použití a vybraná varianta odráží potřeby domácího užití. Konstruce pily je řešena jao profilovaná ostra s patami a olečy. Umožňuje uchycení stolu, manipulačních držáů, rytu otouče a přídavného stojanu. Prázdný prostor uvnitř ostry byl využit pro usazení hnacího motoru, terý svou vahou s pomocí tažné pružiny napínají řemenový převod. Kroutící moment je přenášen třemi řemeny, posazenými na jedné straně ostry, na hřídel, terá je uchycena ložisovými jednotami e ostře. Na druhé straně hřídele je vně ostry usazen řezný otouč a pojištěn maticí. Řemenový převod je zarytován plechem, upevněným e stolu. Pila umožňuje podélné řezání na stole s prořezem 80 mm. Po odlopení stolu a přišroubování rytu otouče je možnost řezat ulatiny na odlopném stojanu s vratným pohybem ulatiny do Ø 40 mm. Trvanlivost ložise je dostatečná, taže při průměrném domácím používání pila vydrží až osm let. Celá pila je onstruována jao svařenec ostry z oceli s přišroubovatelnými náležitostmi jao stojan, stůl, držá motoru, manipulační držáy a oleča. Celová výrobní cena navržené oncepce onstruce pily je ovlivněna, mimo materiálových náladů, především nálady na plošné tváření a materiálové spojování (svařování) včetně režie výrobního pracoviště. Zmíněné nálady nezahrnují obchodně zísané součásti nutné pro ompletizaci pily, teré se pohybují řádově v částách do tisíce orun. Z pohledu současné nabídy výrobců pil ta lze jednoznačně navrženou onstruci označit jao eonomicy výhodnou a při porovnání pracovních parametrů za jednoznačně onurenceschopnou. pliace onstručního návrhu v technicé praxi je proto jen otáza volby výrobního subjetu

28 5. SEZNM POUŽITÝCH SYMBOLŮ Osová vzdálenost... [mm] B Šířa pera... [mm] C α Součinitel úhlu opásání... [-] C L Součinitel vlivu dély řemene... [-] C P Součinitel dynamičnosti a pracovního řemenu... [-] C K Součinitel počtu řemenů... [-] C Dynamicá únosnost ložisa... [N] C 0 Staticá únosnost ložisa... [N] C Poměr vinutí pružiny... [-] C Poměr u pružiny... [-] C Poměr u pružiny... [-] d Průměr hřídele... [mm] d Průměr drátu pružiny... [mm] D Roztečný průměr pružiny... [mm] E Modul pružnosti v tahu... [] NS 0 Předepínací síla... [N] Síla předpětí pružiny... [N] f Součinitel tření... [-] G Modul pružnosti ve smyu... [] i Převodový poměr... [-] Δi Odchyla od převodového poměru... [%] J Kvadraticý moment průřezu... [mm 4 ] K Počet řemenů... [-] K B Bergsträsseův součinitel... [-] K Součinitel zařivení oa... [-] K Součinitel zařivení drátu... [-] Tuhost pružiny... [N mm - ] Součinitel bezpečnosti... [-] a...f Součinitelé pro origovanou mezúnavy... [-] L Déla řemene... [mm] l Déla pera... [mm] L 0h Hodinová únosnost ložisa při 0 6 otáče... [hod.] - 8 -

29 L 0 Déla pružiny ve volném stavu... [mm] M Kroutící moment... [N mm] M o Ohybový moment... [N mm] N P Výon přenášený jedním řemenem... [W] N o Jmenovitý výon převodu s jedním řemenem... [W] n Otáčy... [min - ] n b Počet závitů pružiny... [-] n' a Reduovaný počet činných závitů pružiny... [-] P r Radiální dynamicé evivalentní zatížení... [N] P Výon... [W] p D R m Dovolené napětí při otlačení... [] Mez pevnosti v tahu... [] R e Mez luzu v tahu... [] R se Výpočtová mez luzu... [] s Sluz řemene... [-] t Výša pera v náboji [mm] v Obvodová rychlost. [m s - ] W Modul průřezu v rutu [mm ] W o Modul průřezu v ohybu.. [mm ] y Průhyb hřídele [mm] y Déla roztažení pružiny.. [mm] α Úhel zatížení od předepínací síly... [ ] α Úhel opásání hnací řemenice.. [ ] γ Doplňový úhel.. [ ] δ Úhel opásání hnané řemenice. [ ] σ o Napětí v ohybu... [] σ D,t Dovolené napětí v tahu... [] σ co Mez únavy vzoru.. [] σ c * Korigovaná mez únavy... [] σ Max. veliost amplitudy napětí při daném středním napětí... [] σ Normálové napětí v místě pružiny [] σ M Max. veliost středního napětí při dané amplitudě napětí. [] - 9 -

30 τ Napětí v rutu. [] τ B Tečné napětí v místě B pružiny [] τ C Tečné napětí v místě C pružiny [] τ D, Dovolené napětí v rutu. [] φ Nalopení hřídele... [rad] ω Úhlová rychlost [rad s - ] - 0 -

31 6. SEZNM POUŽITÉ LITERTURY, ZDROJE [] [] [] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [0] [] LEINVEBER, J., VÁVR, P.: Strojnicé tabuly. Třetí doplněné vydání. Úvaly, lbra, s. ISBN SHIGLEY, J. E., a ol.: Konstruování strojních součástí. Brno, Vutium, s. ISBN Sripta Střední šoly průmyslové, hotelové a zdravotní v Uhersém Hradišti. Stavba a provoz strojů I, pro studijní obor -4-M/00, roční druhý. Vypracovala: Ing. lena Burdová. KLÁB K.: Návrh a výpočet řemenového převodu. Vysoošolsá příruča VŠB. Ostrava, s. Dostupné na Internetu: < [cit. 0-0-] SVOBOD, P., BRNDEJS, J., a ol.: Zálady onstruování. Brno, Cerm, s. ISBN SVOBOD, P., BRNDEJS, J., a ol.: Výběry z norem pro onstruční cvičení. Brno, Cerm, 009. s. ISBN Motor SIEMENS L7. Dostupné na Internetu: < SIEMENS/Motor-4W-905ot-min-patovy-L7-K0_g8.html> [cit. 0-0-] Pilový otouč Ф500x,x KV5. Dostupné na Internetu: < azvercaj.cz/404-pilovy-otouc-na-drevo-50-56v5-/559-pilovy-otouc-nadrevo-500x-x v5-/> [cit. 0-0-] Kolečo PL Ф00x0x. Dostupné na Internetu: < serie-plppl--levna-pryzova-ola-s-plechovym-disem.aspx> [cit. 0-0-] Ložisová jednota SY 5 M. Dostupné na Internetu: < productcatalogue/orwarder?action=ppp&lang=cs&imperial=false&windowname=null& perfid=504&prodid=50405> [cit. 0-0-] Řemenice SPZ 90/-8H7 a SPZ /-0H7. Dostupné na Internetu: < [cit. 0-0-] - -

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF MACHINE AND INDUSTRIAL DESIGN NÁVRH OKRUŽNÍ PILY

Více

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV VÝROBNÍCH STROJŮ, SYSTÉMŮ A ROBOTIKY

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV VÝROBNÍCH STROJŮ, SYSTÉMŮ A ROBOTIKY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV VÝROBNÍCH STROJŮ, SYSTÉMŮ A ROBOTIKY FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF PRODUCTION MACHINES,

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ PÁSOVÝ DOPRAVNÍK FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ PÁSOVÝ DOPRAVNÍK FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

Více

strol. s.ucasl. Joseph E. Shigley The Iowa State University of Science and Technology Richard G. Budynas Institute of Technology

strol. s.ucasl. Joseph E. Shigley The Iowa State University of Science and Technology Richard G. Budynas Institute of Technology Kon. ; ; nl strol. y; ; s.ucasl. Joseph E. Shigley University of Michigan Charles R. Mischke The Iowa State University of Science and Technology Richard G. Budynas Rochester Institute of Technology VYSOKE

Více

Soustruh na dřevo. Technická fakulta ČZU Praha Autor: Václav Číhal Školní rok: 2008/2009 (letní semestr) Popis:

Soustruh na dřevo. Technická fakulta ČZU Praha Autor: Václav Číhal Školní rok: 2008/2009 (letní semestr) Popis: Technická fakulta ČZU Praha Autor: Václav Číhal Školní rok: 008/009 (letní semestr) Soustruh na dřevo Popis: Jednoduchý soustruh na dřevo s použítím běžně dostupných materiálů. Soustruh by měl být vzhledem

Více

Šroubovitá pružina válcová zkrutná z drátů a tyčí kruhového průřezu [in] 1.3 Provozní teplota T 200,0 1.4 Provozní prostředí

Šroubovitá pružina válcová zkrutná z drátů a tyčí kruhového průřezu [in] 1.3 Provozní teplota T 200,0 1.4 Provozní prostředí Šroubovitá pružina válcová zkrutná z drátů a tyčí kruhového průřezu i ii Výpočet bez chyb. Informace o o projektu? 1.0 1.1 Kapitola vstupních parametrů Volba režimu zatížení, provozních a výrobních parametrů

Více

SPOJE. Slouží ke spojení částí nosných systémů (rámy) i pohybujících se komponent (členy mechanismů).

SPOJE. Slouží ke spojení částí nosných systémů (rámy) i pohybujících se komponent (členy mechanismů). SPOJE Slouží ke spojení částí nosných systémů (rámy) i pohybujících se komponent (členy mechanismů). Řeší se : pouze úpravou spojovaných součástí (přímé spoje) úpravou a použitím spojovacích součástí (nepřímé

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY PRŮMYSLOVÁ VJEZDOVÁ VRATA ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY PRŮMYSLOVÁ VJEZDOVÁ VRATA ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGIENEERING

Více

K 9 MANIPULAČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO HUTNÍ PRŮMYSL

K 9 MANIPULAČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO HUTNÍ PRŮMYSL Katedra konstruování strojů Fakulta strojní K 9 MANIPULAČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO HUTNÍ PRŮMYSL 2. VÝPOČTOVÁ ZPRÁVA doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv verze - 1.0 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

Více

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF MACHINE AND INDUSTRIAL DESIGN KAMEROVÝ JEŘÁB

Více

DOPRAVNÍKOVÝ STŘÍDAČ - NÁVRH ZVEDACÍHO MECHANISMU.

DOPRAVNÍKOVÝ STŘÍDAČ - NÁVRH ZVEDACÍHO MECHANISMU. VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

Více

OVMT Mechanické zkoušky

OVMT Mechanické zkoušky Mechanické zkoušky Mechanickými zkouškami zjišťujeme chování materiálu za působení vnějších sil, tzn., že zkoumáme jeho mechanické vlastnosti. Některé mechanické vlastnosti materiálu vyjadřují jeho odpor

Více

Funkce pružiny se posuzuje podle průběhu a velikosti její deformace v závislosti na působícím zatížení.

Funkce pružiny se posuzuje podle průběhu a velikosti její deformace v závislosti na působícím zatížení. Teorie - základy. Pružiny jsou konstrukční součásti určené k zachycení a akumulaci mechanické energie, pracující na principu pružné deformace materiálu. Pružiny patří mezi nejvíce zatížené strojní součásti

Více

Rotační skořepiny, tlakové nádoby, trubky. i Výpočet bez chyb. ii Informace o o projektu?

Rotační skořepiny, tlakové nádoby, trubky. i Výpočet bez chyb. ii Informace o o projektu? Rotační skořepiny, tlakové nádoby, trubky i Výpočet bez chyb. ii Informace o o projektu? Kapitola vstupních parametrů 1. Výběr materiálu a nastavení jednotek 1.1 Jednotky výpočtu 1.2 Materiál SI Units

Více

6 Mezní stavy únosnosti

6 Mezní stavy únosnosti 6 Mezní stavy únosnosti U dřevěných onstrucí musíme ověřit jejich mezní stavy, teré se vztahují e zřícení nebo jiným způsobům pošození onstruce, při nichž může být ohrožena bezpečnost lidí. 6. Navrhování

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Spoje a spojovací součásti Pružiny - výpočet Ing.

Více

Materiály charakteristiky potř ebné pro navrhování

Materiály charakteristiky potř ebné pro navrhování 2 Materiály charakteristiky potřebné pro navrhování 2.1 Úvod Zdivo je vzhledem k velkému množství druhů a tvarů zdicích prvků (cihel, tvárnic) velmi různorodý stavební materiál s rozdílnými užitnými vlastnostmi,

Více

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování. KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ převody. Přednáška 6

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování. KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ převody. Přednáška 6 Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ převody Přednáška 6 Pevnostní výpočet čelních ozubených kol Don t force it! Use a bigger hammer. ANONYM Kontrolní výpočet

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NÁVRH STOLNÍ PÁSOVÉ BRUSKY THE DESIGN OF TABLE BELT SANDER

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NÁVRH STOLNÍ PÁSOVÉ BRUSKY THE DESIGN OF TABLE BELT SANDER VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV VÝROBNÍCH STROJŮ, SYSTÉMŮ A ROBOTIKY FACULTY OF MECHANICAL INGINEERING DEPARTMENT / STUDIO NÁVRH STOLNÍ PÁSOVÉ

Více

Hřídele nosné a pohybové

Hřídele nosné a pohybové Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Šroubovitá pružina válcová tažná z drátů a tyčí kruhového průřezu [in]

Šroubovitá pružina válcová tažná z drátů a tyčí kruhového průřezu [in] Šroubovitá pružina válcová tažná z drátů a tyčí kruhového průřezu i ii Výpočet bez chyb. Informace o o projektu? 1.0 1.1 Kapitola vstupních parametrů Volba režimu zatížení, provozních a výrobních parametrů

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES ŽELEZOBETONOVÁ

Více

Únosnosti stanovené níže jsou uvedeny na samostatné stránce pro každý profil.

Únosnosti stanovené níže jsou uvedeny na samostatné stránce pro každý profil. Směrnice Obsah Tato část se zabývá polyesterovými a vinylesterovými konstrukčními profily vyztuženými skleněnými vlákny. Profily splňují požadavky na kvalitu dle ČSN EN 13706. GDP KORAL s.r.o. může dodávat

Více

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV VÝROBNÍCH STROJŮ, SYSTÉMŮ A ROBOTIKY

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV VÝROBNÍCH STROJŮ, SYSTÉMŮ A ROBOTIKY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV VÝROBNÍCH STROJŮ, SYSTÉMŮ A ROBOTIKY FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF PRODUCTION MACHINES,

Více

Bakalářská práce. Návrh planetové redukce pro vůz Formula Student

Bakalářská práce. Návrh planetové redukce pro vůz Formula Student České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel Bakalářská práce Návrh planetové redukce pro vůz Formula Student 2015 Prohlášení Prohlašuji,

Více

ŠROUBOVÉ SPOJE VÝKLAD

ŠROUBOVÉ SPOJE VÝKLAD ŠROUBOVÉ SPOJE VÝKLAD Šroubové spoje patří mezi rozebíratelné spoje s tvarovým stykem (lícovaný šroub), popřípadě silovým stykem (šroub prochází součástí volně, je zatížený pouze silou působící kolmo k

Více

KONSTRUKCE ZAKRUŽOVAČKY OCELOVÝCH PROFILŮ

KONSTRUKCE ZAKRUŽOVAČKY OCELOVÝCH PROFILŮ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV VÝROBNÍCH STROJŮ, SYSTÉMŮ A ROBOTIKY FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF PRODUCTION MACHINES,

Více

RÁM P ÍV SU SE SKLÁP CÍ NÁSTAVBOU

RÁM P ÍV SU SE SKLÁP CÍ NÁSTAVBOU VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

Více

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2008, ročník VIII, řada stavební článek č.

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2008, ročník VIII, řada stavební článek č. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2008, ročník VIII, řada stavební článek č. 4 Antonín LOKAJ 1, Kristýna VAVRUŠOVÁ 2 DESTRUKTIVNÍ TESTOVÁNÍ VYBRANÝCH

Více

9 Spřažené desky s profilovaným plechem v pozemních stavbách

9 Spřažené desky s profilovaným plechem v pozemních stavbách 9 Spřažené desky s profilovaným plechem v pozemních stavbách 9.1 Všeobecně 9.1.1 Rozsah platnosti Tato kapitola normy se zabývá spřaženými stropními deskami vybetonovanými do profilovaných plechů, které

Více

2.2 VÁLEČKOVÝ DOPRAVNÍK

2.2 VÁLEČKOVÝ DOPRAVNÍK Katedra konstruování strojů Fakulta strojní K 9 MANIPULAČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO HUTNÍ PRŮMYSL 2.2 VÁLEČKOVÝ DOPRAVNÍK VÝPOČTOVÁ ZPRÁVA doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv verze - 1.0 Tento projekt je spolufinancován

Více

SŠPU Opava. PROGRAM č. 5 ULOŽENÍ HŘÍDELE PŘEVODOVKY

SŠPU Opava. PROGRAM č. 5 ULOŽENÍ HŘÍDELE PŘEVODOVKY SŠPU Opava Třída: SVB Školní rok: 007/008 PROGRA č. 5 ULOŽENÍ HŘÍDELE PŘEVODOVKY Zadání: Navrhněte uložení hnaného (výstupního) hřídele jednostupňové převodovky ve valivých ložiscích, která jsou mazána

Více

1 MECHANICKÉ PŘEVODY D 1. (funkce, převodový poměr, druhy, třecí, řemenové a řetězové převody, části, použití,

1 MECHANICKÉ PŘEVODY D 1. (funkce, převodový poměr, druhy, třecí, řemenové a řetězové převody, části, použití, 1 MECHANICKÉ PŘEVODY (funkce, převodový poměr, druhy, třecí, řemenové a řetězové převody, části, použití, montáž) Mechanické převody jsou určeny : k přenosu rotačního pohybu a točivého momentu, ke změně

Více

Je-li poměr střední Ø pružiny k Ø drátu roven 5 10% od kroutícího momentu. Šroub zvedáku je při zvedání namáhán kombinací tlak, krut, případně vzpěr

Je-li poměr střední Ø pružiny k Ø drátu roven 5 10% od kroutícího momentu. Šroub zvedáku je při zvedání namáhán kombinací tlak, krut, případně vzpěr PRUŽINY Která pružina může být zatížena silou kolmou k ose vinutí zkrutná Výpočet tuhosti trojúhelníkové lisové pružiny k=f/y K čemu se používá šroubová zkrutná pružina kolíček na prádlo Lisová pružina

Více

TECHNOLOGIČNOST KONSTRUKCE TVÁŘENÝCH SOUČÁSTÍ TECHNOLOGICAL STRUCTURES FORMED PARTS

TECHNOLOGIČNOST KONSTRUKCE TVÁŘENÝCH SOUČÁSTÍ TECHNOLOGICAL STRUCTURES FORMED PARTS VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF MANUFACTURING TECHNOLOGY TECHNOLOGIČNOST

Více

Výpočet únosnosti šnekového soukolí (Výukový text výběr z normy DIN 3996)

Výpočet únosnosti šnekového soukolí (Výukový text výběr z normy DIN 3996) Technická univerzita v Liberci Fakulta strojní Katedra částí a mechanismů strojů Výpočet únosnosti šnekového soukolí (Výukový text výběr z normy DIN 3996) Zpracoval: doc. Ing. Ludvík Prášil, CSc. Liberec

Více

VY_32_INOVACE_C 08 09

VY_32_INOVACE_C 08 09 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

VYCHYSTÁVACÍ JEDNOTKA SKLADOVACÍHO SYSTÉMU MULTI TOWER

VYCHYSTÁVACÍ JEDNOTKA SKLADOVACÍHO SYSTÉMU MULTI TOWER VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

Více

MATURITNÍ OKRUHY STAVBA A PROVOZ STROJŮ TŘÍDA: 4SB ŠKOLNÍ ROK: 2015-2016 SPEZIALIZACE: TECHNICKÝ SOFTWARE

MATURITNÍ OKRUHY STAVBA A PROVOZ STROJŮ TŘÍDA: 4SB ŠKOLNÍ ROK: 2015-2016 SPEZIALIZACE: TECHNICKÝ SOFTWARE 1.A. VALIVÁ LOŽISKA a) dělení ložisek b) skladba ložisek c) definice základních pojmů d) výpočet ložisek d) volba ložisek 1.B. POHYBLIVÉ ČÁSTI PÍSTOVÉHO STROJE a) schéma pohyblivých částí klikového mechanismu

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Převody a mechanizmy Řemenové převody Ing. Magdalena Svobodová Číslo: VY_32_INOVACE_ 15 09 Anotace:

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Převody a mechanizmy Řemenové převody Ing. Magdalena Svobodová Číslo: VY_32_INOVACE_ 15 09 Anotace: Stření průmyslová škola a Vyšší oborná škola technická Brno, Sokolská Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřenictvím ICT řevoy a mechanizmy Řemenové převoy Ing. Magalena Svoboová

Více

Části a mechanismy strojů 1 KKS/CMS1

Části a mechanismy strojů 1 KKS/CMS1 Katedra konstruování strojů Fakulta strojní Části a mechanismy strojů 1 KKS/CMS1 Podklady k přednáškám část F3 Prof. Ing. Stanislav Hosnedl, CSc. a kol. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2. 10 Základní části strojů Kapitola 19

Více

Ing. Petra Cihlářová. Odborný garant: Doc. Ing. Miroslav Píška, CSc.

Ing. Petra Cihlářová. Odborný garant: Doc. Ing. Miroslav Píška, CSc. Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Ústav strojírenské technologie Odbor obrábění Téma: 11. cvičení - Výpočty při výrobě ozubení Okruhy: Základní parametry ozubených kol Určení

Více

STATICKÝ VÝPOČET: PŘESTUPNÍ UZEL HULVÁKY 1.ETAPA: obj. SO 01 Sociální zařízení MHD obj. SO 02 Veřejné WC

STATICKÝ VÝPOČET: PŘESTUPNÍ UZEL HULVÁKY 1.ETAPA: obj. SO 01 Sociální zařízení MHD obj. SO 02 Veřejné WC -1- STATICKÝ VÝPOČET: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO REALIZACI PŘESTUPNÍ UZEL HULVÁKY 1.ETAPA: obj. SO 01 Sociální zařízení MHD obj. SO 0 Veřejné WC A) SVISLÉ ZATÍŽENÍ STŘECHY: SKLON: 9 o ; sin 0,156; cos

Více

Šroubovitá pružina válcová tlačná z drátů a tyčí kruhového průřezu [in] 1.3 Provozní teplota T 200,0 1.4 Provozní prostředí

Šroubovitá pružina válcová tlačná z drátů a tyčí kruhového průřezu [in] 1.3 Provozní teplota T 200,0 1.4 Provozní prostředí Šroubovitá pružina válcová tlačná z drátů a tyčí kruhového průřezu i ii Výpočet bez chyb. Informace o o projektu? 1.0 Kapitola vstupních parametrů Volba režimu zatížení, provozních a výrobních parametrů

Více

Obr. 1 Stavební hřebík. Hřebíky se zarážejí do dřeva ručně nebo přenosnými pneumatickými hřebíkovačkami.

Obr. 1 Stavební hřebík. Hřebíky se zarážejí do dřeva ručně nebo přenosnými pneumatickými hřebíkovačkami. cvičení Dřevěné konstrukce Hřebíkové spoje Základní pojmy. Návrh spojovacího prostředku Na hřebíkové spoje se nejčastěji používají ocelové stavební hřebíky s hladkým dříkem kruhového průřezu se zápustnou

Více

Zakázka: D111029 Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa Objekt: SO 201 Sanace svahu

Zakázka: D111029 Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa Objekt: SO 201 Sanace svahu 1 Technická zpráva ke statickému výpočtu... 2 1.1 Identifikační údaje... 2 1.1.1 Stavba... 2 1.1.2 Investor... 2 1.1.3 Projektant... 2 1.1.4 Ostatní... 2 1.2 Základní údaje o zdi... 3 1.3 Technický popis

Více

VÝPOČET DYNAMICKÝCH CHARAKTERISTIK STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ POMOCÍ MATLABU

VÝPOČET DYNAMICKÝCH CHARAKTERISTIK STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ POMOCÍ MATLABU VÝPOČET DYNAMCKÝCH CHARAKTERSTK STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ POMOCÍ MATLABU Rade Havlíče, Jiří Vondřich Katedra mechaniy a materiálů, Faulta eletrotechnicá ČVUT Praha Abstrat Jednotlivé části strojního zařízení

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ VÝZKUMNÁ ZPRÁVA STABILITA VYBRANÝCH KONFIGURACÍ KOLEJOVÉHO SVRŠKU

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ VÝZKUMNÁ ZPRÁVA STABILITA VYBRANÝCH KONFIGURACÍ KOLEJOVÉHO SVRŠKU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ INFRAM a.s., Česká republika VÝZKUMNÁ ZPRÁVA STABILITA VYBRANÝCH KONFIGURACÍ KOLEJOVÉHO SVRŠKU Řešitel Objednatel Ing. Petr Frantík, Ph.D. Ústav stavební

Více

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2010, ročník X, řada stavební článek č. 17.

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2010, ročník X, řada stavební článek č. 17. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2010, ročník X, řada stavební článek č. 17 Lenka LAUSOVÁ 1 OSOVĚ ZATÍŽEÉ SLOUPY ZA POŽÁRU AXIALLY LOADED COLUMS DURIG

Více

3. Mechanická převodná ústrojí

3. Mechanická převodná ústrojí 1M6840770002 Str. 1 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava 3.4 Výzkum metod posuzování deformací částí automobilových převodů 3.4.2 Experimentální stanovení tuhosti hřídelů a skříní a jejich

Více

Základy sálavého vytápění Přednáška 8

Základy sálavého vytápění Přednáška 8 Faulta strojní Ústav techniy prostředí Zálady sálavého vytápění Přednáša 8 Plynové sálavé vytápění 2.část Ing. Ondřej Hojer, Ph.D. Obsah 4. Plynové sálavé vytápění 4.1 Světlé zářiče cv. 4 4.2 Tmavé vysooteplotní

Více

DŘEVĚNÁ ROUBENÁ KONSTRUKCE PENZIONU V KARLOVĚ POD PRADĚDEM THE TIMBER LOG CABIN STRUCTURE OF THE BOARDING HOUSE IN KARLOV

DŘEVĚNÁ ROUBENÁ KONSTRUKCE PENZIONU V KARLOVĚ POD PRADĚDEM THE TIMBER LOG CABIN STRUCTURE OF THE BOARDING HOUSE IN KARLOV VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES DŘEVĚNÁ ROUBENÁ

Více

2 MECHANICKÉ VLASTNOSTI SKLA

2 MECHANICKÉ VLASTNOSTI SKLA 2 MECHANICKÉ VLASTNOSTI SKLA Pevnost skla reprezentující jeho mechanické vlastnosti nejčastěji bývá hlavním parametrem jeho využití. Nevýhodou skel je jejich poměrně nízká pevnost v tahu a rázu (pevnost

Více

Zabezpečovací pohon výrobního zařízení se šnekovou převodovkou a pojistnou spojkou. Pavla Hradilová

Zabezpečovací pohon výrobního zařízení se šnekovou převodovkou a pojistnou spojkou. Pavla Hradilová Zabezpečovací pohon výrobního zařízení se šnekovou převodovkou a pojistnou spojkou Pavla Hradilová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Ve své bakalářské práci se zaměřuji na ozubené převody a to konkrétně

Více

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2009, ročník IX, řada stavební článek č.3

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2009, ročník IX, řada stavební článek č.3 Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2009, ročník IX, řada stavební článek č.3 David SEKANINA 1, Radim ČAJKA 2 INTERAKCE PŘEDPJATÝCH PODLAH A PODLOŽÍ

Více

Spoje se styčníkovými deskami s prolisovanými trny

Spoje se styčníkovými deskami s prolisovanými trny cvičení Dřevěné konstrukce Spoje se styčníkovými deskami s prolisovanými trny Úvodní poznámky Styčníkové desky s prolisovanými trny se používají pro spojování dřevěných prvků stejné tloušťky v jedné rovině,

Více

Principy navrhování stavebních konstrukcí

Principy navrhování stavebních konstrukcí Pružnost a plasticita, 2.ročník bakalářského studia Principy navrhování stavebních konstrukcí Princip navrhování a posudku spolehlivosti stavebních konstrukcí Mezní stav únosnosti, pevnost stavebních materiálů

Více

Úloha 6 - Návrh stropu obytné budovy

Úloha 6 - Návrh stropu obytné budovy 0 V 06 7:4: - 06_Tramovy_strop.sm Úloha 6 - Návrh stropu obytné budovy Zatížení a součinitele: Třída_provozu Délka_trvání_zatížení Stálé zatížení (odhad vlastní tíhy stropu): g k Užitné zatížení: Užitné

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE AUTOMOTIVE ENGINEERING

Více

CVIČENÍ 1 PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ

CVIČENÍ 1 PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ CVIČENÍ 1 PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ Spoje ocelových konstrukcí Ověřování spolehlivé únosnosti spojů náleží do skupiny mezních stavů únosnosti. Posouzení je tedy nutno provádět na rozhodující kombinace

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ DEFINICE A TŘÍDĚNÍ VÝROBNÍCH STROJŮ...4

OBSAH ZÁKLADNÍ DEFINICE A TŘÍDĚNÍ VÝROBNÍCH STROJŮ...4 OBSAH ZÁKLADNÍ DEFINICE A TŘÍDĚNÍ VÝROBNÍCH STROJŮ 4 Technologicý proces 4 Zpracovávaný materiál 4 Mechanismus užitý pro přenos energie 4 4 Charater působení výstupního členu (nástroje) na objet 5 OBRÁBĚCÍ

Více

Řemeny SKF Xtra Power. Klínové řemeny navržené pro nejvyšší výkony

Řemeny SKF Xtra Power. Klínové řemeny navržené pro nejvyšší výkony Řemeny SKF Xtra Power Klínové řemeny navržené pro nejvyšší výkony 1 Obsah Značka SKF se v současné době těší značné důvěře zákazníků, kterým nabízí širokou škálu produktů a služeb. Skupina SKF si udržuje

Více

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ENERGETICKÝ ÚSTAV FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING ENERGY INSTITUTE

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ENERGETICKÝ ÚSTAV FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING ENERGY INSTITUTE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ENERGETICKÝ ÚSTAV FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING ENERGY INSTITUTE SAMONASÁVACÍ ČERPADLO SELF-PRIMING PUMP DIPLOMOVÁ

Více

Statické tabulky. trapézových plechů SATJAM

Statické tabulky. trapézových plechů SATJAM Statické tabulky trapézových plechů SATJAM ÚVOD TABULKY CHARAKTERISTICKÝCH ÚNOSNOSTÍ TRAPÉZOVÝCH PLECHŮ Zpracovatelé dr hab. inż. Rafał J. Garncarek mgr inż. Krzysztof Kociatkiewicz Ing. Kamila Chocholová

Více

VÝROBA SOUČÁSTI Z DRÁTU

VÝROBA SOUČÁSTI Z DRÁTU VÝROBA SOUČÁSTI Z DRÁTU THE MANUFACTURING OF COMPONENT FROM WIRE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR'S THESIS AUTOR PRÁCE AUTHOR Hana Elisabetha PECINOVÁ VEDOUCÍ PRÁCE SUPERVISOR Ing. Eva PETERKOVÁ, Ph.D. BRNO 2014

Více

N únosnost nýtů (při 2 střižných krčních nýtech zpravidla únosnost plynoucí z podmínky otlačení) Pak platí při rozteči (nýtové vzdálenosti) e

N únosnost nýtů (při 2 střižných krčních nýtech zpravidla únosnost plynoucí z podmínky otlačení) Pak platí při rozteči (nýtové vzdálenosti) e Výpočet spojovacích prostředků a spojů (Prostý smyk) Průřez je namáhán na prostý smyk, působí-li na něj vnější síly, jejichž účinek lze ekvivalentně nahradit jedinou posouvající silou T v rovině průřezu

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES PROJEKT ZASTŘEŠENÍ

Více

Fyzikální praktikum 1

Fyzikální praktikum 1 Fyzikální praktikum 1 FJFI ČVUT v Praze Úloha: #2 Měření modulu pružnosti v tahu a ve smyku Jméno: Ondřej Finke Datum měření: 15.12.2014 Kruh: FE Skupina: 4 Klasifikace: 1. Pracovní úkoly (a) DÚ: V domácí

Více

2 Materiály, krytí výztuže betonem

2 Materiály, krytí výztuže betonem 2 Materiály, krytí výztuže betonem 2.1 Beton V ČSN EN 1992-1-1 jsou běžné třídy betonu (C12/15, C16/20, C20/25, C25/30, C30/37, C35/45, C40/50, C45/55, C50/60) rozšířeny o tzv. vysokopevnostní třídy (C55/67,

Více

4. Tenkostěnné za studena tvarované prvky. Návrh na únavu OK.

4. Tenkostěnné za studena tvarované prvky. Návrh na únavu OK. 4. Tenkostěnné za studena tvarované prvky. Návrh na únavu OK. Výroba, zvláštnosti návrhu, základní případy namáhání, spoje, navrhování z hlediska MSÚ a MSP. Návrh na únavu: zatížení, Wöhlerův přístup a

Více

Návrh a konstrukce pohonu posuvu vřeteníku stroje WHtec 100

Návrh a konstrukce pohonu posuvu vřeteníku stroje WHtec 100 Návrh a konstrukce pohonu posuvu vřeteníku stroje WHtec 100 Bc. Marek Rudolecký Vedoucí práce: Ing. Jan Koubek Abstrakt Práce se zabývá návrhem pohonu svislé osy Y, určené pro posuv vřeteníku horizontálního

Více

Řešené příklady INFASO + Obsah. Kotvení patní a kotevní deskou. Kloubový připoj. Šárka Bečková

Řešené příklady INFASO + Obsah. Kotvení patní a kotevní deskou. Kloubový připoj. Šárka Bečková Připraveno v rámci projektu Fondu uhlí a oceli Evropské unie Řešené příklady Šárka Bečková Připojení ocelových konstrukcí na betonové pomocí kotevní desky s trny Obsah Šárka Bečková František Wald Kloubový

Více

VLIV TUHOSTI PÍSTNÍHO ČEPU NA DEFORMACI PLÁŠTĚ PÍSTU

VLIV TUHOSTI PÍSTNÍHO ČEPU NA DEFORMACI PLÁŠTĚ PÍSTU 68 XXXIV. mezinárodní konference kateder a pracovišť spalovacích motorů českých a slovenských vysokých škol VLIV TUHOSTI PÍSTNÍHO ČEPU NA DEFORMACI PLÁŠTĚ PÍSTU Pavel Brabec 1, Celestýn Scholz 2 Influence

Více

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

TZB - VZDUCHOTECHNIKA

TZB - VZDUCHOTECHNIKA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ JIŘÍ HIRŠ, GÜNTER GEBAUER TZB - VZDUCHOTECHNIKA MODUL BT02-11 HLUK A CHVĚNÍ VE VZDUCHOTECHNICE STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU

Více

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ VÍROVÉ TURBINY S PROTIBĚŽNÝMI KOLY

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ VÍROVÉ TURBINY S PROTIBĚŽNÝMI KOLY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ENERGETICKÝ ÚSTAV FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING ENERGY INSTITUTE KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ VÍROVÉ TURBINY S PROTIBĚŽNÝMI

Více

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

Více

2 Kotvení stavebních konstrukcí

2 Kotvení stavebních konstrukcí 2 Kotvení stavebních konstrukcí Kotvení stavebních konstrukcí je velmi frekventovanou metodou speciálního zakládání, která umožňuje přenos tahových sil z konstrukce do horninového prostředí, případně slouží

Více

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ŠČERBOVÁ M. PAVELKA V. VZPĚR VZPĚR

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ŠČERBOVÁ M. PAVELKA V. VZPĚR VZPĚR Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: MECHANIKA DRUHÝ ŠČERBOVÁ M. PAVELKA V. 8. ZÁŘÍ 2013 Název zpracovaného celku: VZPĚR VZPĚR U všech předcházejících druhů namáhání byla funkce součásti ohroţena překročením

Více

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ŠČERBOVÁ M. PAVELKA V. NAMÁHÁNÍ NA OHYB

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ŠČERBOVÁ M. PAVELKA V. NAMÁHÁNÍ NA OHYB Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: MECHNIK DRUHÝ ŠČERBOVÁ M. PVELK V. 14. ČERVENCE 2013 Název zpracovaného celku: NMÁHÁNÍ N OHYB D) VETKNUTÉ NOSNÍKY ZTÍŽENÉ SOUSTVOU ROVNOBĚŽNÝCH SIL ÚLOH 1 Určete maximální

Více

Petr Macher Západočeská univerzita v Plzni Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika

Petr Macher Západočeská univerzita v Plzni Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika KONSTRUKČNÍ NÁVRH PŘEVODOVKY PRO POHON DVOJKOLÍ REGIONÁLNÍHO VOZIDLA S ELEKTRICKÝM MOTOREM SVOČ FST 2014 Petr Macher Západočeská univerzita v Plzni Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika ABSTRAKT

Více

PLÁŠŤOVÉ PŮSOBENÍ TENKOSTĚNNÝCH KAZET

PLÁŠŤOVÉ PŮSOBENÍ TENKOSTĚNNÝCH KAZET ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ Doktorský studijní program: STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ Studijní obor: POZEMNÍ STAVBY Ing. Jan RYBÍN THE STRESSED SKIN ACTION OF THIN-WALLED LINEAR TRAYS

Více

6. Měření Youngova modulu pružnosti v tahu a ve smyku

6. Měření Youngova modulu pružnosti v tahu a ve smyku 6. Měření Youngova modulu pružnosti v tahu a ve smyu Úol : Určete Youngův modul pružnosti drátu metodou přímou (z protažení drátu). Prostudujte doporučenou literaturu: BROŽ, J. Zálady fyziálních měření..

Více

Otočný stůl nové koncepce pro multifunkční obráběcí centrum

Otočný stůl nové koncepce pro multifunkční obráběcí centrum Otočný stůl nové koncepce pro multifunkční obráběcí centrum Ing. Ondřej Kubera Vedoucí práce: Ing. Lukáš Novotný, Ph.D. Abstrakt Příspěvek popisuje novou koncepci otočného stolu s prstencovým motorem,

Více

Hřídelové spojky. Spojky přenáší krouticí moment mezi hnacím a hnaným strojem nebo mezi jednotlivými částmi stroje či mechanismu.

Hřídelové spojky. Spojky přenáší krouticí moment mezi hnacím a hnaným strojem nebo mezi jednotlivými částmi stroje či mechanismu. Hřídelové spojky Spojky přenáší krouticí moment mezi hnacím a hnaným strojem nebo mezi jednotlivými částmi stroje či mechanismu. Další funkce spojek přerušení nebo omezení přenosu M k jako ochrana před

Více

Ing. Jan BRANDA PRUŽNOST A PEVNOST

Ing. Jan BRANDA PRUŽNOST A PEVNOST Ing. Jan BRANDA PRUŽNOST A PEVNOST Výukový text pro učební obor Technik plynových zařízení Vzdělávací oblast RVP Plynová zařízení a Tepelná technika (mechanika) Pardubice 013 Použitá literatura: Technická

Více

Projekty do předmětu MF

Projekty do předmětu MF Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra optiky ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Projekty do předmětu MF Vypracoval: Miroslav Mlynář E-mail: mlynarm@centrum.cz Studijní program: B1701 Fyzika Studijní

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 1. přednáška

Prvky betonových konstrukcí BL01 1. přednáška Prvky betonových konstrukcí BL01 1. přednáška Program přednášek, literatura. Podstata betonu, charakteristika prvků. Zásady a metody navrhování konstrukcí. Zatížení, jeho dělení a kombinace. Idealizace

Více

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta stavební Ústav betonových a zděných konstrukcí. Ing. Ladislav Čírtek, CSc.

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta stavební Ústav betonových a zděných konstrukcí. Ing. Ladislav Čírtek, CSc. VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta stavební Ústav betonových a zděných konstrukcí Ing. Ladislav Čírtek, CSc. ŽELEZOBETONOVÉ SLOUPY S PŘEDPJATOU OCELOVOU BANDÁŽÍ RC COLUMNS WITH PRESTRESSED STEEL BANDAGE

Více

EXPERIMENTÁLNÍ URČENÍ TUHOSTI ZDVIHOVÉHO LANA A JEJI OVĚŘENÍ TAHOVOU ZKOUŠKOU DLE ČSN 420305

EXPERIMENTÁLNÍ URČENÍ TUHOSTI ZDVIHOVÉHO LANA A JEJI OVĚŘENÍ TAHOVOU ZKOUŠKOU DLE ČSN 420305 EXPERIMENTÁLNÍ URČENÍ TUHOSTI ZDVIHOVÉHO LANA A JEJI OVĚŘENÍ TAHOVOU ZKOUŠKOU DLE ČSN 420305 EXPERIMENTAL DETERMINATION OF STIFFNESS WINCH RUNNER AND HER ATTESTATION OF THE TENSION EXAMINATION ACCORDING

Více

6 Mezní stavy únosnosti

6 Mezní stavy únosnosti 6 Mezní stavy únosnosti 6.1 Nosníky 6.1.1 Nosníky pozemních staveb Typické průřezy spřažených nosníků jsou na obr. 4. Betonová deska může být kompaktní nebo žebrová, případně může mít náběhy. Ocelový nosník

Více

Příloha-výpočet motoru

Příloha-výpočet motoru Příloha-výpočet motoru 1.Zadané parametry motoru: vrtání d : 77mm zdvih z: 87mm kompresní poměr ε : 10.6 atmosférický tlak p 1 : 98000Pa teplota nasávaného vzduchu T 1 : 353.15K adiabatický exponent κ

Více

STROJNICKE TABULKY. Čtvrté doplnené vydání. POMOCNÁ UČEBNICE PRO ŠKOLY TECHNICKÉHO ZAMERENí. Jan Leinveber. Pavel Vávra

STROJNICKE TABULKY. Čtvrté doplnené vydání. POMOCNÁ UČEBNICE PRO ŠKOLY TECHNICKÉHO ZAMERENí. Jan Leinveber. Pavel Vávra STROJNCKE TABULKY Čtvrté doplnené vydání POMOCNÁ UČEBNCE PRO ŠKOLY TECHNCKÉHO ZAMERENí Jan Leinveber Pavel Vávra r- i OBSAH ÚVOD MATEMATKA Základní matematické vztahy 2 výpočtové vztahy pro obvody a obsahyrovinnýchútvaru

Více

10.1 Úvod. 10.2 Návrhové hodnoty vlastností materiálu. 10 Dřevo a jeho chování při požáru. Petr Kuklík

10.1 Úvod. 10.2 Návrhové hodnoty vlastností materiálu. 10 Dřevo a jeho chování při požáru. Petr Kuklík 10 10.1 Úvod Obecná představa o chování dřeva při požáru bývá často zkreslená. Dřevo lze zapálit, může vyživovat oheň a dále ho šířit pomocí prchavých plynů, vznikajících při vysoké teplotě. Proces zuhelnatění

Více

ORGANIZAČNÍ A STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI

ORGANIZAČNÍ A STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 1. cvičení ORGANIZAČNÍ A STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI Podmínky pro uznání části Konstrukce aktivní účast ve cvičeních, předložení výpočtu zadaných příkladů. Pomůcky pro práci ve cvičeních psací potřeby a kalkulačka.

Více

Euklidovský prostor Stručnější verze

Euklidovský prostor Stručnější verze [1] Euklidovský prostor Stručnější verze definice Eulidovského prostoru kartézský souřadnicový systém vektorový součin v E 3 vlastnosti přímek a rovin v E 3 a) eprostor-v2, 16, b) P. Olšák, FEL ČVUT, c)

Více