CENTRUM POMOCI RODINÁM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CENTRUM POMOCI RODINÁM"

Transkript

1 ING. PETR BRICHTA Projekce a kalkulace pozemních staveb Brněnská 4104/14B, Hodonín IČ : tel CENTRUM POMOCI RODINÁM TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍK : Město Hodonín Masarykovo nám. 53/1, Hodonín IČ : STUPEŇ : Projektová dokumentace pro provedení stavby podle Přílohy č. 2 Vyhl.č. 499/2006 Sb. a pro výběr zhotovitele stavby ZAK.Č. : 02/11/2011 VYPRACOVAL : Ing. Petr Brichta DATUM : Prosinec, 2011 MÍSTO : Horní Valy 2, Hodonín, 3. NP budovy MěÚ Hodonín 1

2 1. IDENTIFIKACE STAVBY Stavba : Stavebník : Místo stavby : Projektant : Stupeň PD : Stručná charakteristika stavby : CENTRUM POMOCI RODINÁM Město Hodonín Masarykovo nám. 53/ Hodonín IČ : Horní Valy 2, Hodonín, 3. NP budovy MěÚ Hodonín Ing. Petr Brichta Projekce a kalkulace pozemních staveb Brněnská 4104/14B, Hodonín IČ : Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT Projektová dokumentace pro provedení stavby podle Přílohy č. 2 Vyhl. č. 499/2006 Sb. a pro výběr zhotovitele stavby. Projektová dokumentace řeší stavební úpravy v rámci rekonstrukce a modernizace části prostor 3. nadzemního podlaží stávajícího objektu Městského úřadu Hodonín na ulici Horní Valy 2 za účelem zřízení Centra pomoci rodinám podporované Integrovaným operačním programem z fondů Evropské unie pro Služby v oblasti sociální integrace. Stavební úpravy spočívají rámcově v provedení potřebných změn dispozičního uspořádání a technického zhodnocení části 3. NP výše uvedeného objektu z důvodu zřízení nových prostor pro uživatele a personál Centra pomoci rodinám. Navrhované stavební úpravy v rámci rekonstrukce a modernizace části 3. NP původní budovy MěÚ Hodonín na ulici Horní Valy 2 jsou podle 103 odst. h) Zák. č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) stavební úpravy, kterými se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, stavební úpravy nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí a jejich provedení negativně neovlivní požární bezpečnost (nevyžadují ohlášení nebo povolení). Datum : 12/ ÚDAJE O ÚZEMÍ A STAVEBNÍM POZEMKU Katastrální území : Hodonín Parcelní číslo : st. 6391/1 Plocha : m2 Druh pozemku : zastavěná plocha a nádvoří Budova na parcele : č.p Vlastnické právo : Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/ Hodonín, IČ :

3 3. ÚDAJE O INVESTIČNÍM ZÁMĚRU Projektová dokumentace CENTRUM POMOCI RODINÁM vypracovaná k provedení stavby podle Přílohy č. 2 Vyhl.č. 499/2006 Sb. a pro výběr zhotovitele stavby řeší na základě požadavků stavebníka investiční záměr vybudovat Centrum pomoci rodinám v rámci rekonstrukce a modernizace části prostor 3. nadzemního podlaží stávajícího objektu MěÚ Hodonín na ulici Horní Valy 2. Investiční záměr je navržený v souladu s podmínkami a požadavky Integrovaného operačního programu z fondů Evropské unie pro Služby v oblasti sociální integrace. Účelem zřízení Centra pomoci rodinám je vybudování nových prostor pro poskytování sociálních služeb (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociální rehabilitace, odborné sociální poradenství, krizová pomoc, sociální terapie aj.) uzpůsobených potřebám uživatelů, druhu a metodám poskytování sociálních služeb a dalších činností. V rámci budování nových prostor Centra pomoci rodinám pro sociální služby budou zřízené nové prostory pro uživatele (místnosti pro vzdělávání a terapie, místnost se službami psychologa, místnost se službami etopeda, místnost pro příjem uživatelů, místnost s čekárnou pro uživatele a sociální zařízení pro uživatele) a nové prostory pro administrativní personál (pracovny s vybavením pro vedení služby, příruční sklad, kuchyňka, sociální zařízení). Navrhované stavební úpravy za účelem zřízení Centra pomoci rodinám budou v rámci rekonstrukce a modernizace (technického zhodnocení) části 3. NP stávajícího objektu MěÚ Hodonín na ulici Horní Valy 2 rozdělené na tyto dílčí části : provedení dispoziční změny části původních kancelářských prostor na nové prostory pro uživatele a personál Centra pomoci rodinám včetně souvisejících stavebních úprav (podlahy, příčky, výplně otvorů, úpravy povrchů, elektroinstalace, zabezpečovací signalizace, vnitřní vybavení a bourací práce) provedení dispoziční změny původních hygienických prostor na nové hygienické prostory pro uživatele a personál Centra pomoci rodinám včetně souvisejících stavebních úprav (podlahy, příčky, výplně otvorů, úpravy povrchů, elektroinstalace, vnitřní vybavení, zařizovací předměty, zdravotní instalace a bourací práce) Navrhované stavební úpravy za účelem zřízení Centra pomoci rodinám jsou podle 103 odst. h) Zák. č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) stavební úpravy, kterými se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, stavební úpravy nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí a jejich provedení negativně neovlivní požární bezpečnost (nevyžadují ohlášení nebo povolení podle stavebního zákona). Původní objekt č.p na parc. st. 6391/1 v k.ú. Hodonín je v současné době užíván stavebníkem jako budova Městského úřadu Hodonín na ulici Horní Valy 2. Objekt by postavený státem přibližně v letech 1980 až 1981 pro účely sídla OV KSČ a po roku 1989 byl objekt Městem Hodonín užívaný jako sídlo některých odborů městského úřadu. V současné době se v budově nachází kromě odborů městského úřadu ještě Základní umělecká škola, zasedací místnost zastupitelů města, zkušební místnosti, prostory pro veřejné volnočasové aktivity, prostory pro kulturu, nájemní prostory, technické zázemí apod. Část původního 3. nadzemního podlaží objektu je volná a připravená pro navrhované stavební úpravy v rámci rekonstrukce a modernizace (technického zhodnocení) za účelem zřízení Centra pomoci rodinám. 4. EFEKTIVNOST INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU předpokládané náklady na stavební práce činí : tis. Kč předpokládaná pořizovaná kapacita (podlahová plocha) činí : 295,71 m2 předpokládané náklady na 1 m2 pořizované kapacity činí : ,- Kč / m2 3

4 5. OBECNÉ POŽADAVKY NA STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY 5.1 Požadavky na urbanistické a architektonické řešení (podle Přílohy č. 1 Vyhl. č. 499/2006 Sb.) Z hlediska urbanistického se způsob užívání stavby navrhovanými stavebními úpravami v rámci rekonstrukce a modernizace části 3. nadzemního podlaží původního objektu MěÚ Hodonín na ulici Horní Valy 2 za účelem zřízení Centra pomoci rodinám nemění. Původní budova slouží jako objekt občanské vybavenosti pro sídlo některých odborů městského úřadu, nachází se zde Základní umělecká škola, zasedací místnost zastupitelů města, prostory pro kulturu a volný čas, kancelářské prostory, technické zázemí apod. Nově zřízené Centrum pomoci rodinám bude podle požadavků stavebníka sloužit pro veřejnost v oblasti poskytování sociálních služeb zaměřených na určité cílové skupiny (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, krizová pomoc, sociální rehabilitace, skupinové a individuální terapie, služby psychologa, služby etopeda, odborné sociální poradenství aj.). Z hlediska architektonického se navrhovanými stavebními úpravami v rámci rekonstrukce a modernizace části 3. nadzemního podlaží původního objektu MěÚ Hodonín na ulici Horní Valy 2 za účelem zřízení Centra pomoci rodinám architektonické řešení původní stavby nemění. Rekonstrukce a modernizace se týká změny dispozice části původních kancelářských a hygienických prostor ve 3.NP objektu na nové prostory pro uživatele a personál Centra pomoci rodinám. Změna dispozice těchto prostor nemá vliv na hlavní dispoziční řešení původního objektu, charakter původní dispozice zůstane zachovaný. Taktéž vzhled a architektonické řešení původního objektu nebude vlivem navrhovaných stavebních úprav změněno. 5.2 Řešení stavby z hlediska předpisů jakostních, hygienických, bezpečnostních a jiných Obecné požadavky na stavbu Při zpracování projektové dokumentace Centrum pomoci rodinám byly dodrženy všechny potřebné ustanovení Vyhl.č. 268/2009 Sb. o obecně technických požadavcích na výstavbu týkajících se navrhovaných stavebních úprav, ustanovení Vyhl.č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb, ustanovení Vyhl.č. 398/2009 Sb. o technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb a příslušných předpisů a souvisejících ČSN Bezpečnostní a jakostní požadavky na stavbu Stavba je navržena v souladu s Vyhl.č. 268/2009 Sb. tak, aby bezpečnost při užívání byla zajištěna při budoucím provozu stavby v souladu s platnou legislativou (výchozí a periodické revize vyhrazených technických zařízení vnitřní elektrorozvody, komíny, hromosvod, přenosné hasící přístroje, požární hydranty, výtahy, zařízení pro autonomní detekci ohně apod.). Za bezpečnost stavby při jejím užívání zodpovídá vlastník stavby, popř. provozovatel stavby. Všechny navržené materiály, konstrukce a systémové řešení v projektové dokumentaci jsou v souladu s platnými předpisy ohledně použití těchto prvků na stavbě certifikace, atestace, prohlášení o shodě apod. podle NV č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů Hygienické požadavky na stavbu Stavba je navržena v souladu s platnou legislativou týkající se hygienických předpisů ve výstavbě, zejména zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, NV č. 361/2007 Sb. ve znění NV č. 68/2010 Sb. o podmínkách ochrany zdraví při práci a Vyhl.č. 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu. 4

5 5.2.4 Požadavky na zajištění bezpečnosti práce na staveništi Při provádění stavebních a montážních prací je nutné respektovat a dodržovat všechna ustanovení Vyhl.č. 309/2006 Sb. a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bezpečnosti práce a ochraně zdraví na staveništi. Staveniště je nutné viditelně označit varovnými cedulemi označujícími zákaz vstupu cizích osob na staveniště, při provádění stavebních prací je nutné dbát zvýšené opatrnosti při používání stavebních mechanismů a bouracích pracích a práce přizpůsobit provozu okolních prostor v objektu, aby výstavba na ně neměla negativní vliv, tj. dodržovat především limity týkající se povolené doby provádění stavebních prací a limitující úrovně hlučnosti a prašnosti, aby nepřekračovaly povolené normové hodnoty. Za bezpečnost práce na staveništi a dodržování obecně platných předpisů bude odpovědná dodavatelská organizace s osobou oprávněnou podle zvláštních předpisů koordinátor na stavbě nebo stavbyvedoucí s odbornou způsobilostí podle zák.č. 360/1992 Sb. (autorizovaná osoba) s přihlédnutím na zák.č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) Požadavky na požární bezpečnost stavby Z hlediska požární bezpečnosti staveb lze konstatovat, že stavebními úpravami se nezasahuje do nosných konstrukcí objektu, nemění se způsob užívání objektu a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost, tzn. není vyžadováno přijetí specifických požadavků dle právních a technických norem působících v oboru požární bezpečnosti staveb Vliv stavby na životní prostředí Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí a navrhované stavební úpravy nevyžadují posouzení vlivu na životní prostředí podle Zák. č. 100/2001 Sb. Stavba je v souladu se Zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, se Zák. č. 254/2001 Sb. o vodách, se Zák. č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, se Zák. č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší, se Zák. č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu a se Zák. č. 289/1995 Sb. o lesích Požadavky na bezbariérové užívání stavby Stavba je v souladu s Vyhl.č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Účelem navrhovaných stavebních úprav v rámci zřízení nového Centra pomoci rodinám je pouze změna dispozice části vnitřních prostor ve 3. NP objektu MěÚ Hodonín na ulici Horní Valy 2, původní objekt městského úřadu je jako stavba užívaná veřejností bezbariérová. Prostory nového Centra pomoci rodinám budou v rámci původní budovy taktéž bezbariérově zajištěné těmito úpravami : původní budova je vybavená venkovní bezbariérovou rampou pro přístup osob s omezenou schopností pohybu původní budova je vybavená vnitřním výtahem vyhovujícím osobám s omezenou schopností pohybu s přístupem do všech podlaží objektu uvnitř původní budovy se nachází veřejné WC pro osoby s omezenou schopností pohybu dispoziční členění a rozměry původních vnitřních komunikačních prostor a dveří pro přístup veřejnosti vyhovují osobám s omezenou schopností pohybu dispoziční členění a rozměry nových vnitřních komunikačních prostor a dveří Centra pomoci rodinám pro přístup veřejnosti vyhovují osobám s omezenou schopností pohybu dveře pro přístup do nových prostor poskytujících sociální služby v Centru pomoci rodinám mají vyhovující šířku 800 mm, dveře budou bez prahů a výškové rozdíly jednotlivých navazujících podlah ve vstupech nepřesáhne hodnotu 20 mm. 5

6 6. SOUHRNNÉ POŽADAVKY NA PLOCHY A PROSTORY Prostory požadované pro investiční záměr zřízení nového Centra pomoci rodinám se nachází v části 3. nadzemního podlaží původního objektu MěÚ Hodonín na ulici Horní Valy 2. Celková plocha původních prostor činí Celková plocha nových prostor činí Dílčí plocha prostor pro uživatele činí : 296,43 m2 (původní podlahová plocha) : 295,71 m2 (nová podlahová plocha) : 199,69 m2 místnost pro etopeda : 32,76 m2 místnost pro psychologa : 31,75 m2 terapeutická místnost : 23,16 m2 vzdělávací místnost : 59,97 m2 čekárna pro uživatele : 30,11 m2 sociální zařízení (WC) : 21,94 m2 Dílčí plocha prostor pro personál činí : 96,02 m2 pracovny pro vedení služby : 52,25 m2 místnost pro příjem uživatelů : 5,80 m2 příruční sklad : 6,30 m2 kuchyňka : 3,96 m2 společná chodba : 19,11 m2 sociální zařízení (WC se sprchou) : 8,60 m2 Dispoziční rozdělení a plochy původních prostor viz výkres č. 1 PŮDORYS 3. NP PŮVODNÍ STAV, dispoziční rozdělení a plochy nových prostor Centra pomoci rodinám viz výkres č. 2 PŮDORYS 3. NP NOVÝ STAV. 7. ÚZEMNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY Stavba nemá žádné věcné a časové vazby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v dotčeném území. Navrhované stavební úpravy v rámci rekonstrukce a modernizace části 3. nadzemního podlaží původního objektu MěÚ Hodonín na ulici Horní Valy 2 za účelem zřízení Centra pomoci rodinám nemají nároky ohledně napojení na veřejnou technickou a dopravní infrastrukturu, napojení objektu zůstane původní. Stávající objekt je napojený na původní veřejnou technickou infrastrukturu (kanalizace, voda, elektrická energie, teplo, komunikační sítě) a veřejnou dopravní infrastrukturu (místní komunikace a chodníky). 8. POŽADAVKY NA ZÁBOR ZPF A PLF Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu podle zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu se původní objekt MěÚ Hodonín na ulici Horní Valy 2 nenachází na pozemku, na který se vztahuje ochrana ZPF. Z hlediska ochrany pozemků určených k plnění funkci lesa a hospodaření v lesích podle zák. č. 289/1995 Sb., o lesích se původní objekt MěÚ Hodonín na ulici Horní Valy 2 nenachází na pozemku, na který se vztahuje ochrana PLF. 6

7 9. POŽADAVKY NA VÝKUP POZEMKŮ NEBO STAVEB, MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY Prostory požadované pro investiční záměr zřízení nového Centra pomoci rodinám se nachází v části 3. nadzemního podlaží původního objektu MěÚ Hodonín na ulici Horní Valy 2. Objekt č.p nacházející se na parc.st. 6391/1 v k.ú. Hodonín je v majetku stavebníka Město Hodonín (viz bod č. 2 této technické zprávy) a investiční záměr nebude vyžadovat vykupování jiných pozemků nebo staveb. 10. ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA Úspora energie a ochrana tepla je v projektové dokumentaci řešena podle Vyhl.č. 147/2008 Sb. v souladu s Vyhl.č. 406/2000 Sb. o hospodaření s energií ve znění pozdějších předpisů. Na navrhované stavební úpravy v rámci rekonstrukce a modernizace části 3. nadzemního podlaží původního objektu MěÚ Hodonín na ulici Horní Valy 2 za účelem zřízení Centra pomoci rodinám není nutno nechat zpracovat Průkaz energetické náročnosti, stavební úpravy nevyžadují ohlášení nebo povolení podle stavebního zákona. Stavebními úpravami se nezasahuje do způsobu vytápění původního objektu (nemění se jeho energetická náročnost), nemění se způsob užívání objektu a nezasahuje se do obvodového pláště budovy. 11. STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ NAVRHOVANÝCH ÚPRAV 11.1 Stavební úpravy související se změnou dispozice původních kancelářských prostor na nové prostory pro uživatele a personál Centra pomoci rodinám Podlahy demontáž původních podlahových krytin z koberců a PVC povlaků včetně případných podložek a lepidel pod podlahovými krytinami až na původní podkladní podlahový beton demontáž původních podlahových soklových lišt z koberců a PVC soklíků na stěnách zpevnění a vyrovnání původních podkladů podlah novými samonivelačními hmotami včetně penetračního nátěru (Cemix apod.) v tl mm (skutečná tloušťka samonivelační vrstvy bude provedena po ověření rovinatosti a stavu původních podkladů podlah) provedení nových tepelně a zvukově izolačních podlahových krytin z plovoucího vinylu v systému Fatraclick (viz součástí podlahového systému Fatraclick bude podkladní PE fólie pod podlahovinou a na stěnách budou provedené nové dřevěné soklové lišty Fatraclick část nové podlahové krytiny bude provedena z keramické dlažby tl. 8 9 mm kladené na lepidlo, na stěnách bude provedený soklík výšky min. 100 mm z keramických dlaždic součástí nových podlah budou hliníkové přechodové lišty pod dveřními křídly Příčky demontáž původních sádrokartonových a dřevěných příček tl. 100 mm vybourání části původních příček tl. 100 mm z pórobetonových tvárnic a příček tl. 150 mm i dutinových cihel vybourání otvorů pro nové dveře v původních zděných příčkách tl. 150 mm z cihel plných (popř. z dutinových příčkovek) a v příčkách pórobetonových tl. 100 mm před bouráním otvorů pro nové dveře budou v původních zděných příčkách dodatečně osazené nové železobetonové překlady typu RZP 7

8 provedení nových systémových sádrokartonových příček tl. 150 mm s dvounásobným opláštěním (Knauf, Rigips) vyplněné zvukovou minerální izolací tl. 100 mm (Orsil apod.) provedení nových systémových sádrokartonových předstěn tl. 100 mm (Knauf, Rigips) vyplněné zvukovou minerální izolací tl. 80 mm (Orsil apod.) do nových prostor s požadavkem na zvýšenou zvukovou izolaci (prostory pro poskytování sociálních služeb) zazdívky původních otvorů po vybouraných dveřních zárubní ve zděných příčkách pórobetonovými tvárnicemi tl. 150 mm (Ytong apod.), popř. mohou být zazdívky provedeny z cihel plných Výplně otvorů dveřní zárubně, dveře a okna vyvěšení původních dřevěných dveřních křídel a demontáž původních dřevěných prahů vybourání původních kovových dveřních zárubní montáž nových kovových dveřních zárubní dodatečných do nezazděných původních dveřních otvorů po vybouraných zárubních a do nových dveřních otvorů v původních zděných příčkách tl. 150 a 100 mm, dodatečně osazované zárubně budou na styku s původními příčkami vyplněné montážní PUR pěnou montáž nových kovových dveřních zárubní do otvorů v nových sádrokartonových příčkách tl. 150 mm montáž nových dřevěných dveřních křídel (Sapeli apod.) standardních a zvukově izolačních standardní dřevěné dveře budou použity v nových prostorách bez požadavku na zvýšenou zvukovou izolaci (kuchyňka a příruční sklad) zvukově izolační dřevěné dveře s hodnotou Rw = 37 (32) db budou použity v nových prostorách s požadavkem na zvýšenou zvukovou izolaci (prostory pro poskytování sociálních služeb) dveřní křídla budou opatřená novým kováním ze slitin lehkých kovů kliky se štítky a bezpečnostním zámkem FAB kovové dveřní zárubně pro nové dřevěné dveře se zvýšenou zvukovou izolací budou opatřené těsněním PUR páskou montáž nových dřevěných oken rozměru 1500 x 1200 mm s bezpečnostním pevným zasklením (pro komunikaci s uživateli v místnosti pro příjem) součástí oken budou dřevěné odkládací desky a sklo oken bude opatřené ve spodní části podávacím otvorem nad odkládací deskou Úpravy povrchů vnitřní obklady, omítky, malby a nátěry demontáž původních dřevěných obkladů stěn včetně podkladních roštů (původní kanceláře a chodba) odsekání původních keramických obkladů stěn (chodba s umyvadlem) provedení nových vnitřních keramických obkladů stěn (kuchyňka pro personál) oprava původních vnitřních štukových omítek stropů po montáži nových stropních svítidel a úpravě elektroinstalačních rozvodů oprava původních vnitřních štukových omítek stěn po úpravě a přeložkách elektroinstalačních rozvodů oprava a začištění omítek po montáži dodatečných dveřních zárubní provedení nových štukových omítek po zazdívkách původních dveřních otvorů provedení nových maleb stropů v barvě bílé včetně linky pod stropem provedení nových barevných maleb stěn v odstínech dle výběru stavebníka provedení nových syntetických nátěrů (1xZ + 2xE) kovových dveřních zárubní v barevném odstínu dle výběru stavebníka Vnitřní vybavení, zařizovací předměty a zdravotní instalace 8

9 demontáž původních vestavěných dřevěných skříní (kanceláře) demontáž původního umyvadla včetně sifonu, vodovodní baterie a připojovacích potrubí vody a kanalizace montáž nové dřevěné kuchyňské linky délky 1,60 m dle výběru stavebníka součástí kuchyňské linky bude nový nerezový dřez, stojánková dřezová páková vodovodní baterie, dřezový sifon, připojovací potrubí zdravotní techniky (kanalizace PVC HT 50 a voda PPR 20) napojené na původní potrubí v objektu a elektrický průtokový ohřívač vody Svítidla a elektroinstalace demontáž původních stropních zářivkových svítidel s plastovým krytem pro 2 nebo 4 zářivky montáž nových stropních zářivkových přisazených mřížkových svítidel se 2 nebo 4 zářivkami výkonu 58 W (svítidla s vyšším výkonem a svítivostí) typ Modus apod. část přisazených svítidel bude opatřená funkcí analogového stmívání ovládanou vypínačem při montáži nových stropních svítidel bude provedena úprava souvisejících elektroinstalačních rozvodů demontáž původních nástěnných vypínačů ke svítidlům a montáž nových nástěnných vypínačů včetně související úpravy elektroinstalačních rozvodů úprava původních elektroinstalačních rozvodů na stěnách související s novým dispozičním uspořádáním prostor a přeložka původních rozvodů souvisejících s montáží nových sádrokartonových předstěn součástí prací na elektroinstalaci bude sepsání nové revizní zprávy jako součást vyhrazeného technického zařízení podle zvláštních předpisů Elektronická zabezpečovací signalizace prostory nového Centra pomoci rodinám budou opatřené elektronickou zabezpečovací signalizací ve formě bezdrátového GSM alarmu vhodného pro zabezpečení a ochranu kancelářských prostor ve větším rozsahu bezdrátový GSM alarm bude rámcově obsahovat : centrální řídící jednotka alarmu, dálkové ovladače, bezdrátové čidla a pohybové senzory, vnitřní siréna, detektor požáru a napájecí adapter 11.2 Stavební úpravy související se změnou dispozice původních hygienických prostor na nové hygienické prostory pro uživatele a personál Centra pomoci rodinám Podlahy demontáž původních podlahových krytin z keramické dlažby včetně případných podložek a lepidel pod podlahovými krytinami až na původní podkladní podlahový beton zpevnění a vyrovnání původních podkladů podlah novými samonivelačními hmotami včetně penetračního nátěru (Cemix apod.) v tl mm (skutečná tloušťka samonivelační vrstvy bude provedena po ověření rovinatosti a stavu původních podkladů podlah) nová podlahová krytina bude provedena z keramické dlažby tl. 8 9 mm kladené na lepidlo součástí nových podlah budou hliníkové přechodové lišty pod dveřními křídly Příčky vybourání části původních příček tl. 150 a 75 mm z cihelných dutinových příčkovek, popř. z cihel plných vybourání otvorů pro nové dveře v původních zděných příčkách tl. 150 mm z cihel plných (popř. z dutinových příčkovek) 9

10 před bouráním otvorů pro nové dveře budou v původních zděných příčkách dodatečně osazené nové železobetonové překlady typu RZP provedení nových příček vysokých 3,00 m a 2,25 m z pórobetonových tvárnic tl. 150 mm a 100 (popř. 75) mm (Ytong, Porfix apod.) součástí nových příček budou nad dveřmi nenosné pórobetonové překlady délky 120 (125) cm (Ytong apod.) nové příčky z pórobetonových tvárnic budou ve stycích s původními stěnami vyplněné montážní PUR pěnou zazdívky původních otvorů po vybouraných dveřních zárubní ve zděných příčkách pórobetonovými tvárnicemi tl. 150 mm (Ytong apod.), popř. mohou být zazdívky provedeny z cihel plných Výplně otvorů dveřní zárubně a dveře vyvěšení původních dřevěných dveřních křídel a demontáž původních dřevěných prahů vybourání původních kovových dveřních zárubní montáž nových kovových dveřních zárubní do otvorů v nových pórobetonových příčkek tl. 100 mm a zazdívek tl. 150 mm, osazované zárubně budou na styku s příčkami vyplněné montážní PUR pěnou montáž nových dřevěných dveřních křídel (Sapeli apod.) standardních dveřní křídla budou opatřená novým kováním ze slitin lehkých kovů kliky se štítky a zámkem FAB, kabiny s klozety budou opatřené WC zámkem nebo dozickým zámkem Úpravy povrchů vnitřní obklady, omítky, malby a nátěry odsekání původních keramických obkladů stěn původních a bouraných provedení nových vnitřních keramických obkladů stěn do výšky 2250 mm součástí nových keramických obkladů bude obklad původních okenních ostění a parapetů rohy, kouty a jiné hrany keramických obkladů budou opatřené systémovými lištami nové příčky z pórobetonových tvárnic budou na povrchu opatřené tmelem s výztužnou tkaninou (perlinkou), na tento povrch budou přímo lepené keramické obklady původní štukové omítky nebouraných stěn budou otlučené až ke stropu do výšky 3,00 m nad podlahu otlučené omítky budou nahrazené do výšky 2,25 m nad podlahu podkladní jádrovou omítkou pro nové obklady a pás výšky 0,75 m pod stropem bude provedený z nové jádrové omítky se štukovou vrstvou oprava původních vnitřních štukových omítek stropů po montáži nových stropních svítidel a úpravě elektroinstalačních rozvodů oprava a začištění omítek po montáži dodatečných dveřních zárubní provedení nových štukových omítek po zazdívkách původních dveřních otvorů provedení nových maleb stropů v barvě bílé včetně linky pod stropem provedení nových barevných maleb stěn v odstínech dle výběru stavebníka provedení nových syntetických nátěrů (1xZ + 2xE) kovových dveřních zárubní v barevném odstínu dle výběru stavebníka Vnitřní vybavení, zařizovací předměty a zdravotní instalace demontáž původních zařizovacích předmětů (klozety, umyvadla, pisoáry, sprchová vanička se zástěnou a kuchyňská linka s dřezem) včetně souvisejících vodovodních baterií a zápachových uzávěrek, demontáž původního vybavení hygienických prostor (zásobníky papírových ručníků, dávkovače tekutého mýdla, podavače toaletního papíru, zrcadla apod.) montáž nových zařizovacích předmětů (klozety, umyvadla, pisoáry s automatickým splachováním, sprchové vanička se zástěnami) včetně souvisejících vodovodních baterií a 10

11 zápachových uzávěrek, montáž nového vybavení hygienických prostor (zásobníky papírových ručníků, dávkovače tekutého mýdla, podavače toaletního papíru, zrcadla, WC soupravy, odpadkové koše) demontáž původních připojovacích a společných stoupacích potrubí kanalizace z trub plastových (připojovací potrubí) a litinových, popř. plastových (společné potrubí v instalační šachtě), demontáž původní podlahové vpusti montáž nových připojovacích a společných stoupacích potrubí kanalizace z trub plastových (připojovací potrubí PVC HT 50, HT 100 a společné potrubí PVC HT 100 v instalační šachtě), montáž nové podlahové vpusti, napojení nových rozvodů na původní potrubí v objektu demontáž původních připojovacích a společných stoupacích potrubí vody z trub ocelových závitových včetně původní izolace potrubí montáž nových připojovacích potrubí vody z plastových trubek PPR DN 20 (připojovací potrubí k zařizovacím předmětům) a PPR DN 32 (společné stoupací potrubí v instalační šachtě) včetně nové návlekové izolace z trubic Mirelon tl. 6 mm součástí nových připojovacích rozvodů vody budou ve stěnách instalačních šachet osazené nové plastové revizní dvířka rozměru 300 x 300 mm pro přístup k novým kulovým kohoutům na studenou a teplou vodu součástí nových potrubí zdravotní techniky (voda a kanalizace) budou zkoušky na tlak a těsnost potrubí podle platných předpisů a souvisejících ČSN Svítidla a elektroinstalace demontáž původních elektroinstalačních rozvodů a stropních žárovkových svítidel montáž nových elektroinstalačních rozvodů (měděné vodiče, ochranné pospojování, jističe s proudovým chráničem, vypínače ke svítidlům, zásuvky) a nových stropních kruhových žárovkových svítidel součástí prací na elektroinstalaci bude sepsání nové revizní zprávy jako součást vyhrazeného technického zařízení podle zvláštních předpisů Ostatní úpravy otopná tělesa, hydroizolace, vzduchotechnika demontáž a zpětná montáž původních článkových litinových otopných těles, provedení nového syntetického nátěru původních otopných těles a připojovacích ocelových potrubí provedení nové hydroizolace podlahy a stěn u sprchových koutů ze stěrkové izolace na bázi cementu (Cemix apod.) včetně těsnících pásků a spojů provedení potřebných úprav původních plechových vzduchotechnických rozvodů souvisejících se změnou dispozice hygienických prostor 12. STATICKÉ POSOUZENÍ NAVRHOVANÝCH ÚPRAV Navrhované stavební úpravy za účelem zřízení Centra pomoci rodinám jsou podle 103 odst. h) Zák. č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) stavební úpravy, kterými se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, stavební úpravy nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí a jejich provedení negativně neovlivní požární bezpečnost (nevyžadují ohlášení nebo povolení podle stavebního zákona). Původní objekt č.p (budova MěÚ Hodonín na ulici Horní Valy 2) nevykazuje žádné statické poruchy (trhliny, praskliny, naklonění, deformace apod.), opotřebení objektu odpovídá jeho stáří, způsobu užívání a pravidelnosti provádění údržby. Navrhované stavební úpravy přispějí k modernizaci a zhodnocení části tohoto objektu. 11

12 13. OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ Stavbu stavební úpravy v rámci zřízení nového Centra pomoci rodinám není nutno podle zvláštních předpisů řešit ohledně ochrany před škodlivými vlivy vnějšího prostředí (radon, azbest, agresivní spodní voda, poddolování, ochranná pásma apod.). Stavba je navržena v souladu s Vyhl.č. 268/2009 Sb. a nepředpokládá se v rámci provedení stavebních úprav působení těchto škodlivých vlivů vnějšího prostředí. 14. VÝCHOZÍ PODKLADY základní stavebně-technický průzkum místa stavby požadavky stavebníka ohledně rozsahu stavebních úprav v rámci rekonstrukce a modernizace části prostor 3. NP objektu MěÚ Hodonín na ulici Horní Valy 2 zaměření, prohlídka a fotodokumentace prostor část původní projektové dokumentace BUDOVA OV KSČ HODONÍN z roku 1980 Příručka pro žadatele a příjemce IOP Služby v oblasti sociální integrace včetně Přílohy č. 1 Technické a finanční limity Vyhl.č. 268/2009 Sb., Vyhl.č. 23/2008 Sb., Vyhl.č. 398/2009 Sb. apod. Hodonín, prosinec Vypracoval : Ing. Petr Brichta 12

Průvodní zpráva. Název stavby : MIKS Krnov, nám. Míru 1/14 - rekonstrukce části 1.NP na dílnu

Průvodní zpráva. Název stavby : MIKS Krnov, nám. Míru 1/14 - rekonstrukce části 1.NP na dílnu Průvodní zpráva Název stavby : MIKS Krnov, nám. Míru 1/14 - rekonstrukce části 1.NP na dílnu Objednatel : Městské informační a kulturní středisko Krnov, nám. Míru 1/14, 794 01 Krnov IČ: 00601179 Krnov,

Více

Část : A.Průvodní zpráva A. Průvodní zpráva a) Identifikace stavby a stavebníka stavebník Jméno / název : Město Břeclav Adresa : T.G.Masaryka 3, 690 02 Břeclav Telefon : 519 321 111 zpracovatel Odpovědný

Více

ZUBNÍ ORDINACE PŘEDKLÁŠTĚŘÍ

ZUBNÍ ORDINACE PŘEDKLÁŠTĚŘÍ 1 ZUBNÍ ORDINACE PŘEDKLÁŠTĚŘÍ k.ú. Předklášteří, parc. č. 157 Obec Předklášteří 2 A. Úvodní údaje Identifikační údaje o žadateli a zpracovateli dokumentace, označení stavby a pozemku 1. Název stavby: Zubní

Více

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY P R O J E K Č N Í K A N C E L Á Ř I N G. P A V E L Š E D I V Ý A N T. D V O Ř Á K A 8 9, 6 7 5 7 1 N Á M Ě Š Ť N A D O S L A V O U e - m a i l : s e d i v y. p a v e l @ s e z n a m. c z t e l. 5 6 8 6

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Pavilon stravování a školní družiny Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina B. Souhrnná technická zpráva Projektant: Jana Heidlerová, Atletická

Více

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 F1 Pozemní (stavební) objekty: Stavební část 1 - Technická zpráva 2 - Půdorys přízemí - stávající stav + bourací práce 3 - Přízemí - fotodokumentace

Více

PD NA OPRAVU HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ MŠ Švendova - dokumentace pro provedení stavby

PD NA OPRAVU HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ MŠ Švendova - dokumentace pro provedení stavby PD NA OPRAVU HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ MŠ Švendova - dokumentace pro provedení stavby OBSAH: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE INVESTORA A STAVBY 2 TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 ÚVOD 2 3 STAVEBNÍ ČÁST 3 4 VŠEOBECNÉ POŽADAVKY A UPOZORNĚNÍ

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Datum: 7/2013 Zakázka: Stavební úpravy tělocvičny Stupeň: DSP ZŠ Ratibořická

TECHNICKÁ ZPRÁVA Datum: 7/2013 Zakázka: Stavební úpravy tělocvičny Stupeň: DSP ZŠ Ratibořická a) identifikační údaje Název projektu: Stavební úpravy tělocvičny Stavebník: Městská část Praha 20 Jívanská 647 193 21 Praha 9 Horní Počernice Zhotovitel projektu: Stupeň: Místo stavby: Ekologické a inženýrské

Více

Městská část Praha Čakovice Nám. 25.března 121 196 00 Praha 9 Čakovice

Městská část Praha Čakovice Nám. 25.března 121 196 00 Praha 9 Čakovice Městská část Praha Čakovice Nám. 25.března 121 196 00 Praha 9 Čakovice Akce : Stavební úpravy a změna užívání 1. NP v objektu Cukrovarská 1, č.p. 230, Praha 9 - Čakovice pro účely Domu dětí a mládeže Praha

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOMOV PRO SENIORY ROŽNOV POD RADHOŠTĚM A. č. : C6F / B / 002 HUMANIZACE POBYTOVÝCH SLUŽEB Z.č.:130322 Počet stran : 14 DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Stavebník : Zlínský kraj, tř. T. Bati 21, 761 90

Více

F.1.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

F.1.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA s.r.o. PRŮZKUMY * ZAMĚŘENÍ * PROJEKTY ul. 28. října 66/201 709 00 Ostrava - Mariánské Hory F.1.1. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ F.1.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA SANACE BALKONŮ HLAVNÍ TŘÍDA 583/105

Více

Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva

Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva 1 Obsah: A. Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje stavby a stavebníka A.2 Základní údaje A.2.1 A.2.2 A.2.3 A.2.4 Základní údaje charakterizující stavbu a její

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ORTOPTICKÁ AMBULANCE A OČNÍ OPTIKA v přízemí objektu BD LADA,ul.Pražská,č.p.2927,Česká Lípa A.

STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ORTOPTICKÁ AMBULANCE A OČNÍ OPTIKA v přízemí objektu BD LADA,ul.Pražská,č.p.2927,Česká Lípa A. STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ORTOPTICKÁ AMBULANCE A OČNÍ OPTIKA v přízemí objektu BD LADA,ul.Pražská,č.p.2927,Česká Lípa A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje: Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY SE

Více

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČ 00236552 Tel. 321 672 890 e-mail: ou@prisimasy.cz

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČ 00236552 Tel. 321 672 890 e-mail: ou@prisimasy.cz Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Zhotovitel: Projekt: Obec Přišimasy Přišimasy 80 282 01 Český Brod HW PROJEKT s.r.o. Pod Lázní 1026/2 140 00 Praha 4

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba: Objednatel: Projektant: DIK, dodavatelsko inženýrská kancelář spol. s r. o. nám.svobody 879 79001 Jeseník. Čís.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba: Objednatel: Projektant: DIK, dodavatelsko inženýrská kancelář spol. s r. o. nám.svobody 879 79001 Jeseník. Čís. TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba: OPRAVA STŘECHY A PODKROVÍ LÉČEBNÉHO PAVILONU Stupeň dokumentace: PROJEKT Objednatel: Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské, Ves Bílá Voda 1, 790 69 Bílá Voda Projektant: DIK,

Více

Technická zpráva. ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ

Technická zpráva. ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ Technická zpráva Všeobecně Název stavby : Místo stavby : ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ MŠ Přílepy, Přílepy č.p.4, 769 01 Holešov parcela číslo 25 k.ú. Přílepy Okres : Kroměříž Kraj : Zlínský Investor : Obec

Více

Nástavba, rekonstrukce a zateplení, stř. DAR

Nástavba, rekonstrukce a zateplení, stř. DAR Nástavba, rekonstrukce a zateplení, stř. DAR A/ TECHNICKÁ ZPRÁVA Datum: 29.4.2015 revize 1 Vypracoval: Ing. Filip Rozsíval Tel.: 604 466 326 Email: filip@rozs-studio.cz 1 / 7 Obsah: Rekonstrukce 1. a 2.

Více

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. DSZP Kavkaz A, Vysoká 735/9, VEJPRTY

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. DSZP Kavkaz A, Vysoká 735/9, VEJPRTY STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU DSZP Kavkaz A, Vysoká 735/9, VEJPRTY Září 2013 O B S A H : 1. Úvod str. 3 2. Popis objektu str. 3 3. Stávající využití objektu str. 4 4. Budoucí využití objektu str.

Více

Tel./Zázn.: +420 311 622 133 Jaroslav Troníček Mobil: +420 603 541 692 autorizovaný technik PBS 266 01 BEROUN 2, Tyršova 52

Tel./Zázn.: +420 311 622 133 Jaroslav Troníček Mobil: +420 603 541 692 autorizovaný technik PBS 266 01 BEROUN 2, Tyršova 52 Tel./Zázn.: +420 311 622 133 Jaroslav Troníček Mobil: +420 603 541 692 autorizovaný technik PBS 266 01 BEROUN 2, Tyršova 52 STAVBA: e-mail: http: jtronicek@iol.cz www.uni-tron.eu osvědčení ČKAIT č. 3915

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. Rozpis ceny

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. Rozpis ceny POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 1 Stavební úpravy MŠ Svitávka JKSO Objekt Název objektu SKP 1 Stavební úpravy Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 20 MŠ Svitávka Náklady na m.j. Projektant Typ

Více

B 1c) Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb, řešení vnějších ploch

B 1c) Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb, řešení vnějších ploch S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A Název stavby : Stavební sociálního zařízení ZŠ TGM Drásov WC dívky Místo stavby : ZŠ TGM Drásov, Drásov č.p. 167, k.ú. Drásov, parc.č. 792 Stavebník : Městys

Více

F1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ

F1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ Název stavby: Stavební úpravy odvlhčení zdiva spisovny IPP, budova B, Masarykovo nám. 116/6 Místo stavby: k.ú. Třebíč 769738, parc. č. st. 112/1, 1463/3 Masarykovo nám. 116/6,Třebíč Investor: MĚSTO TŘEBÍČ,

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU

STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU Místo stavby: Tábor, Zborovská č.p. 2696 Investor: Autor projektu: Městská knihovna Tábor, Jiráskova

Více

Identifikační údaje. Identifikační údaje stavby. místo stavby. Identifikační údaje investora. Identifikační údaje zpracovatele projektu

Identifikační údaje. Identifikační údaje stavby. místo stavby. Identifikační údaje investora. Identifikační údaje zpracovatele projektu Technická zpráva 1 Identifikační údaje Identifikační údaje stavby Úpravy objektu občanské vybavenosti č.p.4 Husova 4 289 07 Libice nad Cidlinou místo stavby st.p.51 k.ú. Libice nad Cidlinou Identifikační

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Stavebník : HOTEL FREUD s.r.o. Ostravice 190 739 14, Ostravice. Místo stavby : parc. č. 530/1, 530/2 k.ú.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Stavebník : HOTEL FREUD s.r.o. Ostravice 190 739 14, Ostravice. Místo stavby : parc. č. 530/1, 530/2 k.ú. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavebník : HOTEL FREUD s.r.o. Ostravice 190 739 14, Ostravice Místo stavby : parc. č. 530/1, 530/2 k.ú. Ostravice Okres : Frýdek - Místek Zhotovitel : C.E.I.S. CZ s.r.o. Masarykovy

Více

VĚZEŃSKÁ SKUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY V ě z n i c e K u ř i m Blanenská 1191, P.O. Box 21, 664 34 Kuřim Telefon a fax 541 555 111, Fax 541 555 130

VĚZEŃSKÁ SKUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY V ě z n i c e K u ř i m Blanenská 1191, P.O. Box 21, 664 34 Kuřim Telefon a fax 541 555 111, Fax 541 555 130 KUŘIM - ZVĚTŠENÍ KAPACITY SPRCH VE VÝROBNÍ HALE SVZ VS/101/33/2010-2/2010-1/log/502 05/2010 Zadávací podklady k veřejné zakázce na stavební práce Technická zpráva ozn. přílohy A VĚZEŃSKÁ SKUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba : Stavební úpravy RD, Ráječko, nám. 9. května 150. D.1.4.1 Zdravotnmě technické instalace. Projektový stupeň :

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba : Stavební úpravy RD, Ráječko, nám. 9. května 150. D.1.4.1 Zdravotnmě technické instalace. Projektový stupeň : Volfova 8 612 00 Brno tel.: +420 530 505 835 e-mail:info@ateliertzb.cz Stavba : Stavební úpravy RD, Ráječko, nám. 9. května 150 Investor : manželé Kazdovi Objekt : D.1.4.1 Zdravotnmě technické instalace

Více

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. č.p.455 ŠÁRKA, VEJPRTY

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. č.p.455 ŠÁRKA, VEJPRTY STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU č.p.455 ŠÁRKA, VEJPRTY Červenec 2013 O B S A H : 1. Úvod str. 3 2. Popis objektu str. 3 3. Stávající využití objektu str. 4 4. Budoucí využití objektu str. 5 5. Popis

Více

Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří

Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří D-1.1.a - TECHNICKÁ ZPRÁVA Pro provedení stavby a) Identifikace stavby Investor stavby: Město Klášterec nad Ohří Místo stavby:

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM ! INFORMAČNÍ MEMORANDUM VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDEK PRO ÚČAST VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ NA ZHOTOVITELE STAVBY Stavební úpravy objektu čp. 62 Klokočná - II.etapa ( REKONSTRUKCE ) V Klokočné dne 1.6.2016 OBSAH:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU. ČÁSTEČNÁ OPRAVA BYTU č. 221/12, NA MARKOVĚ ULICI VE FRENŠTÁTĚ P.R.

TECHNICKÁ ZPRÁVA PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU. ČÁSTEČNÁ OPRAVA BYTU č. 221/12, NA MARKOVĚ ULICI VE FRENŠTÁTĚ P.R. TECHNICKÁ ZPRÁVA PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU ČÁSTEČNÁ OPRAVA BYTU č. 221/12, NA MARKOVĚ ULICI VE FRENŠTÁTĚ P.R. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název stavby: Místo stavby: Městský

Více

Technická zpráva. Vodovod a kanalizace. Akce : Muzeum Žirovnice revitalizace zámeckého pivovaru p.p.č 185 / 1. Investor :

Technická zpráva. Vodovod a kanalizace. Akce : Muzeum Žirovnice revitalizace zámeckého pivovaru p.p.č 185 / 1. Investor : - 1 - Technická zpráva Vodovod a kanalizace Akce : Muzeum Žirovnice revitalizace zámeckého pivovaru p.p.č 185 / 1 Investor : Město Žirovnice, Cholunská 665, 394 68 Žirovnice Vypracoval : Jiří Černý, IČ

Více

D.1.1.1. Technická zpráva

D.1.1.1. Technická zpráva STAVBA: Rekonstrukce budovy C sídlo ÚP Brno, Příkop 11, Brno List č. 1 D.1.1.1. Technická zpráva Obsah: D.1.1.1.1. Účel objektu D.1.1.1.2. Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného

Více

VĚZEŃSKÁ SKUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY V ě z n i c e K u ř i m Blanenská 1191, P.O. Box 21, 664 34 Kuřim Telefon a fax 541 555 111, Fax 541 555 130

VĚZEŃSKÁ SKUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY V ě z n i c e K u ř i m Blanenská 1191, P.O. Box 21, 664 34 Kuřim Telefon a fax 541 555 111, Fax 541 555 130 KUŘIM - ZVĚTŠENÍ KAPACITY SPRCH VE VÝROBNÍ HALE SVZ VS/101/33/2010-2/2010-1/log/502 04/2010 Zadávací podklady k veřejné zakázce na stavební práce Soupis výkonů ozn. přílohy B VĚZEŃSKÁ SKUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY

Více

VZDUCHOTECHNIKA. Modernizace ke zkvalitnění výuky v ZŠ a MŠ ve Velké Losenici stavební úpravy a nástavba SO 01 NÁSTAVBA ZŠ A VÝTAH

VZDUCHOTECHNIKA. Modernizace ke zkvalitnění výuky v ZŠ a MŠ ve Velké Losenici stavební úpravy a nástavba SO 01 NÁSTAVBA ZŠ A VÝTAH Modernizace ke zkvalitnění výuky v ZŠ a MŠ ve Velké Losenici stavební úpravy a nástavba SO 01 NÁSTAVBA ZŠ A VÝTAH VZDUCHOTECHNIKA SEZNAM DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST 1. Technická zpráva 2. Výkaz výměr VÝKRESOVÁ

Více

c.2. Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu Příjezd Bude zachován stávající příjezd.

c.2. Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu Příjezd Bude zachován stávající příjezd. Zakázka č. 13003 Rekonstrukce pavilonu MVD2, Základní škola Pelechovská, Železný Brod Dokumentace ke stavebnímu řízení PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Všeobecné podmínky Veškeré materiály a výrobky

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Starý Vestec č.p. 67 - stavební úpravy objektu. Místo: Starý Vestec 67, 289 16 Starý Vestec Datum: Obec Starý Vestec

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Starý Vestec č.p. 67 - stavební úpravy objektu. Místo: Starý Vestec 67, 289 16 Starý Vestec Datum: Obec Starý Vestec KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Starý Vestec č.p. 67 - stavební úpravy objektu JKSO: CC-CZ: Místo: Starý Vestec 67, 289 16 Starý Vestec Datum: 20.07.2015 Objednavatel: Obec Starý Vestec Zhotovitel: Projektant:

Více

CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY

CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY Abras projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY V GASTRONOMICKÝCH A POTRAVINÁŘSKÝCH

Více

F 1.1.1 Technická zpráva

F 1.1.1 Technická zpráva F 1.1.1 Technická zpráva F 1.1.1 Technická zpráva... - 1 - a) Účel objektu... - 2 - b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav v okolí objektu,

Více

KVALITATIVNÍ STANDARD

KVALITATIVNÍ STANDARD KVALITATIVNÍ STANDARD BYTOVÝ OBJEKT B3 SLAVONÍN OBSAH: A) Konstrukce a povrchové úpravy B) Stavební prvky C) Vybavení bytových jednotek Položka standard popis A) Konstrukce a povrchové úpravy základy svislé

Více

S T A V E B N Í Ú P R A V Y

S T A V E B N Í Ú P R A V Y 1 Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Okresní stavební bytové družstvo, Barvířská 738, Česká Lípa. A. Průvodní zpráva. S T A V E B N Í Ú P R A V Y ROZŠÍŘENÍ LÁVEK U ZADNÍCH VCHODŮ DO DOMU Č.P. 2658

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

OPRAVA ROZVODŮ ZTI A STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚ V AREÁLU VV PRAHA PANKRÁC V PRAZE 4

OPRAVA ROZVODŮ ZTI A STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚ V AREÁLU VV PRAHA PANKRÁC V PRAZE 4 OPRAVA ROZVODŮ ZTI A STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚ V AREÁLU VV PRAHA PANKRÁC V PRAZE 4 OBJEKT 03 - ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA Praha 4, Soudní 988/1, 14057 Praha 4 B Souhrnná technická zpráva Název akce: Místo stavby:

Více

ZPRÁVA Z PROHLÍDKY OBJEKTU

ZPRÁVA Z PROHLÍDKY OBJEKTU ZPRÁVA Z PROHLÍDKY OBJEKTU Na Kněžině č.p. 37, Týnec nad Sázavou Vypracoval: Ing. Radek Novák. OBSAH: 1 Zadání... 3 2 Podklady... 3 3 Technický popis stávajících konstrukcí... 3 3.a Stavebně-technický

Více

SEZNAM P ÍLOH: (24. 3. 2011) Osobní výtah VOSŽ a SZŠ

SEZNAM P ÍLOH: (24. 3. 2011) Osobní výtah VOSŽ a SZŠ SEZNAM P ÍLOH: (24. 3. 2011) Osobní výtah VOSŽ a SZŠ 001 TECHNICKÁ ZPRÁVA 002 SITUACE 003 VÝ EZ STÁVAJÍCÍHO STAVU NA KÓT -2,940 004 VÝ EZ NOVÉHO STAVU NA KÓT -2,940 005 VÝ EZ NOVÉHO STAVU NA KÓT +0,000

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ DLE 41 ODST. 2 VYHL. 246/2001 SB. ZÁKLADNÍ ÚDAJE NÁZEV STAVBY: Novostavba rodinného domu MÍSTO STAVBY: Okrouhlá, parc. č. 96/82 k.ú. Okrouhlá INVESTOR: Jaromír Bekr Rumunská

Více

Stavební popis firmy D.E.E.D. 2011

Stavební popis firmy D.E.E.D. 2011 Stavební popis rodinných domů D.E.E.D. a.s. 2011 je v rozsahu od horní hrany spodní stavby v základním stupni vybavení. ROZSAH A PARAMETRY UZAVŘENÉ HRUBÉ STAVBY ZVENKU DOKONČENÉ 1. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

TECHNICKÁ ZPRÁVA PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU TECHNICKÁ ZPRÁVA PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU ČÁSTEČNÁ OPRAVA BYTU č.p. 226/8, NA UL. NÁDRAŽNÍ VE FRENŠTÁTĚ POD RADH. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název stavby: Místo stavby:

Více

A.5 Členění na objekty a technická a technologická zařízení není

A.5 Členění na objekty a technická a technologická zařízení není A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě stavba dispoziční úprava šaten v 1.n.p. místo stavby 1.n.p. v budově č.p.375, ulice Pastýřská, Liberec předmět dokumentace DPS A.1.2 Údaje

Více

1 DPS-2012 020-F01.1/1

1 DPS-2012 020-F01.1/1 Technická zpráva stavební část SO 01- REKONSTRUKCE A ÚPRAVA STÁV. OBJEKTU Akce : Vybudování přístupové komunikace a parkovacích stání k turistickým cílům v DZP Velehrad Zakázkové číslo : 2012 018 - DPS

Více

Rekonstrukce bývalého objektu č.2 SOU Ohrazenice TECHNICKÁ ZPRÁVA. na depozitář Krajské knihovny v Pardubicích XI.2012 3110-12-097

Rekonstrukce bývalého objektu č.2 SOU Ohrazenice TECHNICKÁ ZPRÁVA. na depozitář Krajské knihovny v Pardubicích XI.2012 3110-12-097 VYPRACOVAL: ZODP. PROJEKTANT: KONTROLOVAL: Radek Tušil Ing. Pavel Janda Ing. M. Procházka KRAJ: Pardubický INVESTOR: OBEC: Pardubice Krajská knihovna v Pardubicích PO Pk, Pernštýnské náměstí 77, Pce 53094

Více

AAA Studio.s.r.o. Staňkova 8a 612 00 Brno F 1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava dispozice

AAA Studio.s.r.o. Staňkova 8a 612 00 Brno F 1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava dispozice AAA Studio.s.r.o. Staňkova 8a 612 00 Brno F 1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MŠ POLÁČKOVA BRNO-LÍŠEŇ PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Pro realizaci je třeba zpracovat prováděcí projekt. Brno květen 2012 Číslo paré

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 66 SEZNAM PŘÍLOH: 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 KANALIZACE SITUACE 3 KANALIZACE PŮDORYS 4 KANALIZACE ŘEZY

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 66 SEZNAM PŘÍLOH: 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 KANALIZACE SITUACE 3 KANALIZACE PŮDORYS 4 KANALIZACE ŘEZY SEZNAM PŘÍLOH: 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 KANALIZACE SITUACE 3 KANALIZACE PŮDORYS 4 KANALIZACE ŘEZY 5 KANALIZACE VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ 6 VODOVOD SITUACE 7 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA 8 VODOVODNÍ

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Stavba : POLIKLINIKA STAVEBNÍ ÚPRAVY (2. ETAPA - výměna oken SZ) Místo : 280 02 Kolín, Smetanova 764 Stavebník : Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1 Zpracovatel : Ing. Karel Vrátný ASIST tel.

Více

OBSAH. Ing. Pavel Šimon, Ph.D., Pod Holým vrchem 314, 470 01 Česká Lípa, IČ: 64042502, DIČ: 172-7006252319

OBSAH. Ing. Pavel Šimon, Ph.D., Pod Holým vrchem 314, 470 01 Česká Lípa, IČ: 64042502, DIČ: 172-7006252319 Stavba: Akce: Místo stavby: Zadavatel: Stupeň PD: Bytový dům Zateplení obvodových stěn a podhledu stropu nad průjezdem p.p.č. 2995, Kozákova 681/7, 470 01 Česká Lípa Česká Lípa (561380), část obce Česká

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA OPRAVU

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA OPRAVU PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA OPRAVU HAVARIJNÍCH VODOVODNÍCH ROZVODŮ V OBJEKTU UBYTOVNY BARBORA ZBRASLAV PRAHA 5 PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 1.1 Název a místo stavby... 2

Více

1.PP V suterénu budou provedeny pouze nové rozvody vody, vnitřní kanalizační potrubí, elektroinstalace a UT.

1.PP V suterénu budou provedeny pouze nové rozvody vody, vnitřní kanalizační potrubí, elektroinstalace a UT. UDRŽOVACÍ PRÁCE : Název stavby: Bytový dům č.p. 103 Dívčí Hrad Místo stavby: Obec Dívčí Hrad, k.ú. Dívčí Hrad, Dívčí Hrad č. p. 103, pozemek p.č. 72, okres Bruntál, Moravskoslezský kraj Stavebník: Obec

Více

Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné

Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ

Více

Akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY WC V KULTURNÍM DOMĚ. Investor : Obec Libice nad Cidlinou, Husova 4, 289 07 Libice nad Cidlinou

Akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY WC V KULTURNÍM DOMĚ. Investor : Obec Libice nad Cidlinou, Husova 4, 289 07 Libice nad Cidlinou Akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY WC V KULTURNÍM DOMĚ Místo stavby : Libice nad Cidlinou čp.35, poz.18/1 Investor : Obec Libice nad Cidlinou, Husova 4, 289 07 Libice nad Cidlinou Stupeň : Projektová dokumentace Z.č.

Více

D.1.1 AR.01 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

D.1.1 AR.01 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ PROFESE ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU VYPRACOVAL STAVEBNÍK STAVBA ING. MILAN HAVLIŠTA ING. MARTINA PŘÍVRATSKÁ SOŠ VETERINÁRNÍ, HRADEC KRÁLOVÉ SOŠ VETERINÁRNÍ HRADEC KRÁLOVÉ

Více

ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY

ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY NA PARC. Č. 1/1 V POŘÍČANECH D. 1. 1. a - T EC H N I C K Á Z PR ÁVA 1 Stavba: zateplení objektu základní školy v Poříčanech hlavní budova školy Místo:

Více

F.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Architektonické, stavebně technické a stavebně konstrukční řešení

F.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Architektonické, stavebně technické a stavebně konstrukční řešení Milan Babic projektová, inženýrská a stavební činnost Křížová 131, 356 01 Sokolov tel. : 352624608, 777272751 E-mail : ex-interier@wo.cz F.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Architektonické, stavebně technické a stavebně

Více

BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739 MĚSTO CHODOV

BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739 MĚSTO CHODOV Abras projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739

Více

F. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ. Zakázkové číslo : S 03/14

F. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ. Zakázkové číslo : S 03/14 F. TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ Zakázkové číslo : S 03/14 Investor : Město Dubí, Ruská 264/128, Dubí 417 01 Stupeň : PROJEKT STAVBY 1.1. Architektonické a stavebně

Více

Rodinný dům. D. Dokumentace stavby. 1.1.1. Technická zpráva. 1.1. Architektonické a stavebně technické řešení

Rodinný dům. D. Dokumentace stavby. 1.1.1. Technická zpráva. 1.1. Architektonické a stavebně technické řešení Rodinný dům D. Dokumentace stavby 1.1. Architektonické a stavebně technické řešení 1.1.1. Technická zpráva Místo stavby: Investor: Vypracoval: Stupeň: parcelní číslo 1793/4 a 2797/2 k.ú. Kouřim Jan Urban

Více

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560 ZODP. PROJEKTANT PROJEKTANT VYPRACOVAL DATUM: ŘÍJEN 2014 ING. JOSEF ŠKODA ING. MICHAL ŠKODA MIROSLAV ŠRŮTEK FORMÁT: 7x A4 STUPEŇ P.D. : DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ INVESTOR:

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY REKONSTRUKCE OBJEKTU ZEMSKÉHO ARCHIVU V OPAVĚ UL. BŘEZINOVA. Březinova 779/6, Opava-Předměstí

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY REKONSTRUKCE OBJEKTU ZEMSKÉHO ARCHIVU V OPAVĚ UL. BŘEZINOVA. Březinova 779/6, Opava-Předměstí PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY REKONSTRUKCE OBJEKTU ZEMSKÉHO ARCHIVU V OPAVĚ UL. BŘEZINOVA Březinova 779/6, Opava-Předměstí D.1.1 Architektonicko stavební řešení D.1.1.a) TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁSTI

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁSTI Ing. Milan Bicera, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ČKAIT:0101781 IČ:71785671 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU na p. č. 92/8, k.

Více

Městský úřad Nové Město pod Smrkem Odbor výstavby a životního prostředí Palackého 280, Nové Město pod Smrkem, PSČ 463 65

Městský úřad Nové Město pod Smrkem Odbor výstavby a životního prostředí Palackého 280, Nové Město pod Smrkem, PSČ 463 65 Městský úřad Nové Město pod Smrkem Odbor výstavby a životního prostředí Palackého 280, Nové Město pod Smrkem, PSČ 463 65 č. j.: NMPS/3044/2011-330/83/OVŽP/Ho vyřizuje: Veronika Houhová tel.: 482 360 356

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST Stavba: Stavebník: Rodinný dům RD19z Plutos stavba na parc. 647/30 a 647/74, k.ú. Sluštice novostavba Rudolf Neumann a Jana Neumannová, Konstantinova 34, Praha 4 - Chodov,

Více

Obecní úřad (dům č.p. 128), Roztoky u Křivoklátu návrh odborné údržby objektu

Obecní úřad (dům č.p. 128), Roztoky u Křivoklátu návrh odborné údržby objektu Obecní úřad (dům č.p. 128), Roztoky u Křivoklátu návrh odborné údržby objektu Realizace: červen 2012 Společnost MILOTA Kladno spol. s r.o. je projekční a inženýrská společnost, která vznikla v roce 1993.

Více

9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 27.10.2015

9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 27.10.2015 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 27.10.2015 Bod pořadu jednání: 11. Název : Odůvodnění veřejné zakázky Rekonstrukce budovy E na kancelářský objekt stavební práce Důvod předložení: Usnesení

Více

Popis jednotky č. 1701/0005 (1701/1) Jednotka č. 1701/0005 (1701/1) je nebytová jednotka sklad a nachází se v 1. podzemním podlaží. Jednotka se skládá z jedné místnosti o výměře 14,1 m2. Celková plocha

Více

01. Popis technického řešení

01. Popis technického řešení PROJEKT CENTRUM NOVA s. r. o., Palackého 48, 393 01 Pelhřimov IČ: 280 94 026, tel. 565 323 117, fax 565 322 586 web: www.projektcentrum.cz, e.mail: info@projektcentrum.cz 01. Popis technického řešení Název

Více

D.1.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ TĚLOCVIČNY ZŠ VOHRADSKÉHO, T.G. MASARYKA 678, 407 77 ŠLUKNOV

D.1.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ TĚLOCVIČNY ZŠ VOHRADSKÉHO, T.G. MASARYKA 678, 407 77 ŠLUKNOV D.1.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA ZMĚNA 1 REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ TĚLOCVIČNY ZŠ VOHRADSKÉHO, T.G. MASARYKA 678, 407 77 ŠLUKNOV DOKUMENTACE K OHLÁŠENÍ STAVBY Investor : Město Šluknov Náměstí Míru 1 407 77 Šluknov Zodp.

Více

PASPORT DOMU REVIZE EKONOMIKA DOMU. odměna za správu náklady celkem nájemné celkem zisk NÁKLADY r. 2014 výnosy 2014. NÁKLADY r.

PASPORT DOMU REVIZE EKONOMIKA DOMU. odměna za správu náklady celkem nájemné celkem zisk NÁKLADY r. 2014 výnosy 2014. NÁKLADY r. PASPORT DOMU obec Česká Lípa číslo popisné 37 název ulice Škroupovo nám. okres Česká Lípa katastrální území Česká Lípa výměra parcely 90 kraj Liberecký kraj číslo parcely 95 číslo bloku číslo orientační

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 0 Identifikační údaje

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 0 Identifikační údaje 0 Identifikační údaje Přestavba pavilonu ZŠ Horníkova na MŠ, Brno-Líšeň TECHNICKÁ ZPRÁVA 0.1 Zpracovatel projektové dokumentace : projektant : Ing. Jiří Šlanhof číslo autorizace : 1004152 obor autorizace

Více

Požárně bezpečnostní řešení. Rozšíření MŠ Stratov na 28 míst. Stratov č.p. 90, 289 22 Lysá nad Labem. Pozemek č.: 1/1. projekt pro stavební povolení

Požárně bezpečnostní řešení. Rozšíření MŠ Stratov na 28 míst. Stratov č.p. 90, 289 22 Lysá nad Labem. Pozemek č.: 1/1. projekt pro stavební povolení Akce: Investor: Rozšíření MŠ Stratov na 28 míst Obec Stratov Stratov č.p. 90, 289 22 Lysá nad Labem Místo stavby: Stratov Pozemek č.: 1/1 Projektant: Stupeň PD Ing. arch. Vladimír Kapička projekt pro stavební

Více

Standardní vybavení Developerský projekt - HORNÍ LÁN - dům F 4.NP - byt F.4.4-1+kk (WC+koupelna)

Standardní vybavení Developerský projekt - HORNÍ LÁN - dům F 4.NP - byt F.4.4-1+kk (WC+koupelna) 030: hrubá stavba bytové příčky z pálených cihlových příčkovek POROTHERM 115 mm včetně vnitřních omítek (dle RPD mohou být částečně nahrazeny konstrukčními prvky se statickou funkcí - monolitické betonové

Více

KULTURNÍ DŮM HORAŽĎOVICE - ZATEPLENÍ OBJEKTU, VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ

KULTURNÍ DŮM HORAŽĎOVICE - ZATEPLENÍ OBJEKTU, VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ KULTURNÍ DŮM HORAŽĎOVICE - ZATEPLENÍ OBJEKTU, VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ Soupis chybějících prací pro dokončení SUTERÉN Býv. uhelna, sklad 0.01 Chodba 0.02 + plyn. přípojka 0.03 Kotelna 0.04 Místo Neprovedené

Více

LIMITOVANÁ EDICE HARMONY 2 JUNIOR STAVBA NA KLÍČ

LIMITOVANÁ EDICE HARMONY 2 JUNIOR STAVBA NA KLÍČ Rozsah prací a dodávek STANDARDNÍ PROVEDENÍ Od horní hrany spodní stavby, platnost od 1. 1. 2012 (MODEL 2012) LIMITOVANÁ EDICE HARMONY 2 JUNIOR STAVBA NA KLÍČ Tento Rozsah prací a dodávek popisuje rodinný

Více

B. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A

B. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A B. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A B1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ B1.a ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ, U ZMĚNY DOKONČENÉ STAVBY TÉŽ VYHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU KONSTRUKCÍ;

Více

D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 ÚČEL OBJEKTU Zpracovaná projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení řeší stavební úpravy stávajícího objektu MŠ v obci Hrabyně - zateplení střešního pláště a fasády,

Více

Technická zpráva stavební část

Technická zpráva stavební část Technická zpráva stavební část Dokumentace pro výběr zhotovitele a realizaci stavby Zateplení objektu Mateřské školy v Luční ulici Chrastava Investor Vypracoval : Město Chrastava : Jiří Schneider a) Účel

Více

OBSAH ZNALECKÉHO POSUDKU ZJIŠTĚNÍ OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI

OBSAH ZNALECKÉHO POSUDKU ZJIŠTĚNÍ OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI Ing. Milan Indra oceňování nemovitostí ZNALECKÝ POSUDEK č. 1828 150 / 15 zjištění obvyklé ceny nemovitosti a ocenění jednotlivých práv a závad s nemovitostí spojených v katastrálním území Vyškov, obec

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁMKU RATMĚŘICE OBJEKT SO 01. ING.ARCH.MAXMILIÁN VLČEK autorizovaný architekt ČKA U KORUNY 685/18, 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ IČ 13564706

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁMKU RATMĚŘICE OBJEKT SO 01. ING.ARCH.MAXMILIÁN VLČEK autorizovaný architekt ČKA U KORUNY 685/18, 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ IČ 13564706 VEDOUCÍ PROJEKTANT ZODP. POJEKTANT INVESTOR MÍSTO AKCE Ing. arch. Maxmilián Vlček Ing. arch. Maxmilián Vlček SPOLUPRÁCE ASTRON group s.r.o., Veselská 699, Praha 9 - Letňany, 199 00 OBJEKT Č.P.1 - ZÁMEK

Více

lines for future STAVEBNÍ ÚPRAVY TOALET VE 2. N. P. V ZŠ BENEŠOV U SEMIL 2015 ING. ALEŠ KOŽNAR - DESIGN Ing. Aleš Kožnar Ing. Aleš Kožnar Investor:

lines for future STAVEBNÍ ÚPRAVY TOALET VE 2. N. P. V ZŠ BENEŠOV U SEMIL 2015 ING. ALEŠ KOŽNAR - DESIGN Ing. Aleš Kožnar Ing. Aleš Kožnar Investor: 2015 ING. ALEŠ KOŽNAR - DESIGN ING. ALEŠ KOŽNAR - DESIGN * K Břízkám 1235, 514 01 Jilemnice * IČO: 61201146 * DIČ: CZ6602211418 * ČKAIT: 0600672 Zodpov. projektant: Ing. Aleš Kožnar Investor: Oblast: sk

Více

ČÁST D- TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST

ČÁST D- TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST ČÁST D- TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST Název akce : Stavební úpravy objektu bazénu výměna oken Fáze : Dokumentace pro vydání stavebního povolení v rozpracovanosti dokumentace pro provádění

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ QATROSYSTEM, spol. s r. o., Kyjovská 3578, 580 01 Havlíčkův Brod Projekce a inženýrská činnost, 569 430 475, e-mail: projekce@qatrosystem.cz POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Stavba: Místo: Investor: Rekonstrukce

Více

Rekonstrukce jádra zadání

Rekonstrukce jádra zadání Rekonstrukce jádra zadání Zadavatel: Jakub Trávník Místo: rekonstrukce (též trvalé bydliště zadavatele): Praha Modřany, Jordana Jovkova 3261/21, třetí patro, byt 43. Verze dokumentu: 2 (proti původní verzi

Více

Novostavba rodinného domu Str. 1 (celkem 3)

Novostavba rodinného domu Str. 1 (celkem 3) Novostavba rodinného domu Str. 1 (celkem 3) D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB 1.4.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Identifikační údaje: Akce: Novostavba rodinného domu, Místo akce: k.ú. Horoměřice, parc. číslo 400/28

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ č.2,3, v 2.NP a č.8 v 5.NP TUSAROVA 1235/32, PRAHA 7-HOLEŠOVICE D.1.1.1. - STAVEBNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA

STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ č.2,3, v 2.NP a č.8 v 5.NP TUSAROVA 1235/32, PRAHA 7-HOLEŠOVICE D.1.1.1. - STAVEBNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ č.2,3, v 2.NP a č.8 v 5.NP TUSAROVA 1235/32, PRAHA 7-HOLEŠOVICE D.1.1.1. - STAVEBNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY Obsah: IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY... 2 STAVEBNÍ

Více

FORTIS spol. s r. o., Husova 46, Jihlava 586 01 projekce, tel. 567308325-7, fax. 567309276

FORTIS spol. s r. o., Husova 46, Jihlava 586 01 projekce, tel. 567308325-7, fax. 567309276 FORTIS spol. s r. o., Husova 46, Jihlava 586 01 projekce, tel. 567308325-7, fax. 567309276 SEZNAM PŘÍLOH : -Technická zpráva ZTI pro všechny etapy + fotodokumentace -Výkaz výměr školní družina -Výkaz výměr

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

Šumperáček Vinný sklep e.č. 17 Úvaly u Valtic

Šumperáček Vinný sklep e.č. 17 Úvaly u Valtic LEGENDA POVRCHŮ: a hlazená tepelně izolační omítka 7, 430 b c TiZn plech střešní krytina PVC folie DEKPlan 76 tl. 1,5 mm d okenice c 5,110 1600 4,860 posuvná okenice 910 d 910 d kovová síť na vnější straně

Více

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah:

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Účel objektu 2. Zásady architektonického, funkčního a dispozičního řešení 3. Kapacitní bilance prostorů, orientace na světové strany, denní osvětlení, oslunění 4. Technické

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY zpracováno dle 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) Stavba: Stavební

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY ČSN 730802 nevýrobní provozy ČSN 730834 změna staveb skupiny I VYPRACOVAL: KONTROLOVAL: Klicperova 1541 539 01 Hlinsko Ing. Jiří Sokol Milan Netolický www.sonetbuilding.cz

Více

Oprava a zateplení bytového domu Jestřebí č.p. 11

Oprava a zateplení bytového domu Jestřebí č.p. 11 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Oprava a zateplení bytového domu Jestřebí č.p. 11 Projekt pro stavební povolení Kamila Vojtová projektování pozemních staveb Nábřežní 110, Nový Bor Nový

Více