Personální, materiáln technická a organiza ní kritéria pro jednotlivá centra pé e o nemocné s hemofilií

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Personální, materiáln technická a organiza ní kritéria pro jednotlivá centra pé e o nemocné s hemofilií"

Transkript

1 Píloha. 1 Požadavky na centra: Personální, materiáln technická a organizaní kritéria pro jednotlivá centra pée o nemocné s hemofilií 1. Centrum komplexní pée (CCC) Centrum musí zajišovat: diagnostiku a lébu poruch hemostázy ambulantn i v nemocniní péi po dobu 24 hodin denn, vetn zajištní domácí terapie vytváení a vedení registru nemocných s poruchami hemostázy vetn pravidelného roního hlášení do národní databáze depistáž vrozených krvácivých stav, vyšetení rodin nákup, sledování spoteby a evidenci krevních derivát spolupráci s ostatními centry a odbornými spolenostmi na vytváení doporuených diagnostických a léebných postup u nemocných s vrozenými krvácivými stavy evidenci, lébu a dispenzarizaci alespo 30 hemofilik, z toho nejmén 15 tžkých (tzn. s hladinou F VIII nebo IX pod 1%) 1) Personální kritéria Nejmén 3 plné úvazky léka se specializovanou zpsobilostí v oboru hematologie a transfúzní služby V pípad pée o dtské pacienty ( tzn. že se jedná o dtské centrum a/nebo souástí centra je i pée o dtské pacienty) pak pediatra s atestací z hematologie a transfúzní služby nebo atestací z dtské hematologie a onkologie, nebo lékae s atestací z pediatrie II. stupn a praxí minimáln 10 let práce s nemocnými s hemofilií a ostatními vrozenými krvácivým stavy Zdravotní sestry se specializovanou zpsobilostí (minimáln úvazek 1,0) Vysokoškoláka nelékae se zkouškou z hematologie a transfúzní služby Atestované laboranty s atestací z hematologie a transfúzní služby 2) Materiáln technické vybavení (minimální požadavky) 1

2 A. Diagnostika A) Dostupnost základní koagulace 24 hodin 7 dn v týdnu (aptt,tt,pt, D dimer, AT, fibrinogen) 1) dostupnost stanovení aktivity F VIII a F IX kdykoliv bhem 24 h denn 2) diagnostika inhibitoru F VIII (Bethesda j.) kdykoliv bhem 24 h denn 3) vyšetení primární hemostázy agregace nebo PFA100 4) stanovení nespecifického inhibitoru typu LA 5) stanovení nespecifického inhibitoru typu LA vetn diluce KF a konfirmaních test 6) úast v externí kontrole kvality (EKK) minimáln 2x ron 7) dostupnost standardního vyšetení zobrazovacími metodami CT, MR, USG, RTG 8) dostupnost biochemických vyšetení 9) zavedení systému vnitní kontroly 10) zavedení systému ízení kvality 11) dostupnost stanovení aktivity ostatních koagulaních faktor 24 hodin denn 12) dostupnost mikrobiologického, virologického, mykologického vyšetení vetn molekulárn biologických metod B. Ambulantní a lžkové zázemí 1) je zajištna každodenní ambulantní pée 2) existence možnosti ambulantního podání transfuzních pípravk a krevních derivát 3) zajištní trvalé konziliární hematologické pée mimo pracovní dobu s možností ambulantního podávání transfuzních pípravk a krevních derivát 4) existence vlastního lžkové oddlení nebo možnost hospitalizace nemocného na lžkovém oddlení s dostupností hematologické konsiliární služby 5) pracovišt má zavedený systém ízení kvality 6) pracovišt je akreditované/certifikované 7) je možno provádt elektivní náhrady nosných kloub u jedinc s tžkou formou hemofilie a hemofilickou artropatií 8) terapie nemocných s vrozenou hemofilií a inhibitorem 9) terapie nemocných s hemofilií a HIV 2

3 C. Spolupráce s dalšími odbornostmi a centry, spolupráce s jinými centry pro lébu vrozených poruch krevního srážení CCC a HTC 1) zajištní možnosti ovení diagnózy u závažnjších poruch hemostázy (hemofilie, m.von Willebrand, další vrozené krvácivé stavy; vrozené trombocytopatie aj.) 2) zajištní spolupráce s dalšími klinickými obory, vetn ortopedie 3) zajištní dostupnosti radianí synoviortézy 4) existence konziliární pée pro lébu infekních komplikací 5) zajištní dostupnosti specializované ambulantní nebo konziliární pée v oblastech: rehabilitace, léba bolesti, klinická psychologie, psychiatrie, sexuologie 6) dostupnost vyšetení penašeství hemofilie vetn zajištní prenatálního vyšetení D. Hematologická dokumentace 1) zajištní dostupnosti ucelené dokumentace o nemocném 2) vedení záznam o informovaném souhlasu nemocných s domácí lébou 3) vedení ádné dokumentace o prbhu domácí léby 4) pravidelné doplování seznamu nemocných s vrozeným krvácivým stavem 5) každoroní poskytování aktualizovaného seznamu nemocných s vrozeným krvácivým stavem do národní databáze 6) vedení pehledu o roní spoteb krevních derivát E. Dispenzarizace nemocných 1) zajištní dispenzární pée každému nemocnému podle povahy onemocnní, celkového stavu a pání nemocného v centru nebo jiným specialistou (v pípad jiného onemocnní, než hemofilie) podle dohody 2) zajištní potebné dokumentace o léb nemocného a možnost další spolupráce s centrem pro lékae, který má dispenzarizaci provádt 3

4 F. Stanovení odpovdnosti za nemocného 1) v každé fázi vyšetování, léby nebo dispenzarizace nemocného je nemocnému i z vedené dokumentace zejmé, kdo za nemocného odpovídá a kam se mže obrátit se vzniklými obtížemi i ke konzultaci G. Klinická hodnocení a zavádní nových postup 1) ve své rutinní práci se centrum ídí doporuenými postupy (standardy) diagnostiky a léby schválenými eskou hematologickou spoleností (HS), eskou spoleností pro trombózu a hemostázu (STH) a eskou pediatrickou spoleností (PS) - LS JEP 2) pro úast na klinických hodnoceních (studiích) a zavádní nových postup je vytvoen transparentní systém, zahrnující stanovení odpovdnosti i spolupráci s etickou komisí dle princip správné klinické praxe (GCP) 3) Organizaní kritéria CCC jsou vytvoena funkním nebo organizaním spojením píslušných profilovaných pracoviš a tým. Jádro tvoí hematologické pracovišt s odpovídajícím lžkovým fondem a laboratorním vybavením. 4) Ostatní kritéria CCC zajišuje i další významné funkce: - výuku pregraduálního studia lékaství, event. doktorského postgraduálního studia absolvent lékaských fakult, specializaní pípravu léka (budoucích hematolog), pípadn i výuku NZLP (nelékaského zdravotnického personálu) - pípadn provádí i výzkum v oblasti jak vrozených tak získaných krvácivých chorob. Aby mohlo CCC tyto role plnit, musí mít zajištny pracovníky se zkušenostmi v oblasti výzkumu - CCC má platnou akreditaci pro specializaní vzdlávání léka v oborech hematologie a transfúzní služby - CCC má vytvoen dlouhodobý vzdlávací program pro lékae i další zdravotnické pracovníky ve form celoživotního vzdlávání 4

5 2. Centrum pro lébu hemofilie (HTC) Centrum musí zajišovat: diagnostiku a lébu poruch hemostázy ambulantn i v nemocniní péi po dobu 24 hodin denn, vetn zajištní domácí terapie vytváení a vedení registru nemocných s poruchami hemostázy vetn pravidelného roního hlášení do národní databáze depistáž vrozených krvácivých stav, vyšetení rodin nákup a sledování spoteby a evidence krevních derivát spolupráci s ostatními centry a odbornými spolenostmi na vytváení doporuených diagnostických a léebných postup u nemocných s vrozenými krvácivými stavy evidenci, lébu a dispenzarizaci alespo 30 hemofilik, z toho nejmén 10 tžkých (tzn. s hladinou F VIII nebo IX pod 1%) 1) Personální kritéria Nejmén 2 plné úvazky léka se specializovanou zpsobilostí v oboru hematologie a transfúzní služby V pípad pée o dtské pacienty pak pediatra s atestací z hematologie a transfúzní služby nebo atestací z dtské hematologie a onkologie, nebo lékae s atestací z pediatrie II. stupn a praxí minimáln 10 let práce s nemocnými s hemofilií a ostatními vrozenými krvácivými stavy Zdravotní sestry se specializovanou zpsobilostí i dlouholetou zkušeností v péi o jedince s hemofilií (minimáln úvazek 1,0) Vysokoškoláka nelékae se specializaní zkouškou z hematologie a transfúzní služby Atestované laboranty s atestací z hematologie a transfúzní služby 2) Materiáln technické vybavení (minimální požadavky) 5

6 A. Diagnostika A) Dostupnost základní koagulace 24 hodin 7 dn v týdnu (aptt,tt,pt, D dimer, AT, fibrinogen) 1) dostupnost stanovení aktivity F VIII a F IX - bhem 24 h denn 2) diagnostika inhibitoru F VIII (Bethesda j.) - bhem 24 h denn 3) vyšetení primární hemostázy agregace, event. PFA-100 4) stanovení nespecifického inhibitoru typu LA 5) stanovení nespecifického inhibitoru typu LA vetn diluce KF a konfirmaních test 6) úast v externí kontrole kvality (EKK) minimáln 2x ron 7) dostupnost standardních vyšetení zobrazovacími metodami CT, MR, USG, RTG 8) dostupnost biochemických vyšetení 9) zavedení systému vnitní kontroly 10) zavedení systému ízení kvality 11) dostupnost stanovení aktivity ostatních koagulaních faktor 12) dostupnost mikrobiologického, virologického, mykologického vyšetení vetn vyšetení molekulárn genetického B) Ambulantní a lžkové zázemí 1) zajištní každodenní ambulantní pée 2) existence možnosti ambulantního podání transfuzních pípravk a krevních derivát 3) zajištní trvalé konsiliární hematologické pée (24h denn) s možností ambulantního podávání transfuzních pípravk a krevních derivát 4) existence vlastního lžkové oddlení nebo možnosti hospitalizace nemocného na lžkovém oddlení s dostupností hematologické konsiliární služby 5) zavedení systému ízení kvality 6) akreditace/certifikace 6

7 C) Spolupráce s dalšími odbornostmi a centry, spolupráce s jinými centry pro lébu vrozených poruch krevního srážení CCC a HTC 1) zajištní možnosti ovení diagnózy u závažnjších poruch hemostázy (hemofilie, m.v.willebrand, další vrozené krvácivé stavy, vrozené trombocytopatie aj.) 2) zajištní spolupráce s dalšími klinickými obory, vetn ortopedie 3) zajištní dostupnosti radianí synoviortézy v centru nebo ve spolupracujícím CCC 4) možnost konziliární pée pro lébu infekních komplikací 5) zajištní dostupnosti specializované ambulantní nebo konziliární pée v oblastech: rehabilitace, léba bolesti, pípadn klinická psychologie 6) možnost provádt všechny operaní výkony, krom náhrady nosných kloub u jedinc s tžkou formou hemofilie a chirurgických výkon u jedinc s inhibitorem D) Hematologická dokumentace 1) zajištní dostupnosti ucelené dokumentace o nemocném 2) vedení záznam o informovaném souhlasu nemocných s domácí lébou 3) vedení ádné dokumentace o prbhu domácí léby 4) pravidelné doplování seznamu nemocných s vrozeným krvácivým stavem 5) každoron poskytování aktualizovaného seznamu nemocných s vrozeným krvácivým stavem do národní databáze 6) vedení pehledu o roní spoteb krevních derivát E) Dispenzarizace nemocných 1) každému nemocnému je zajištna dispenzární pée podle povahy onemocnní, celkového stavu a pání nemocného v centru nebo jiným specialistou (jedná-li se o onemocnní jiné, než hemofilie) podle dohody 2) pro lékae, který má dispenzarizaci provádt, je zajištna potebná dokumentace o léb nemocného a možnost další spolupráce s centrem 7

8 F) Stanovení odpovdnosti za nemocného 1) v každé fázi vyšetování, léby nebo dispenzarizace nemocného je nemocnému i z dokumentace u nás vedené zejmé, kdo za nemocného odpovídá a kam se mže obrátit se vzniklými obtížemi i ke konsultaci G) Klinická hodnocení a zavádní nových postup 1) rutinní práce se ídí doporuenými postupy (standardy) diagnostiky a léby schválenými HS, STH a PS LS JEP 2) pro úast na klinických hodnoceních (studiích) a zavádní nových postup je vytvoen transparentní systém, zahrnující stanovení odpovdnosti i spolupráci s etickou komisí 3) Organizaní kritéria HTC jsou vytvoena funkním nebo organizaním spojením píslušných profilovaných pracoviš a tým. Jádro tvoí hematologické pracovišt s odpovídající zkušeností, dostupností lžkového fondu a laboratorním vybavením 4) Ostatní kritéria HTC musí zajišovat i další významné funkce: - má platnou akreditaci pro specializaní vzdlávání léka v oborech hematologie a transfúzní služby. - má vytvoen dlouhodobý vzdlávací program pro lékae i další zdravotnické pracovníky ve form celoživotního vzdlávání. 3. Pracovišt sdílené pée (PSP) Centrum musí zajišovat: diagnostiku a lébu základních poruch hemostázy ambulantn (lépe i v nemocniní péi), vetn výdeje koncentrát v rámci domácí terapie dle dispozic CCC a HTC spolupráci s píslušným, (nejlépe spádovým) HTC, event. ostatními centry 1) Personální kritéria Nejmén 1 plný úvazek léka se specializovanou zpsobilostí v oboru hematologie a transfúzní služby V pípad pée o dtské pacienty pak pediatra s atestací z hematologie a transfúzní služby nebo atestací z dtské hematologie a onkologie, nebo lékae s atestací z pediatrie II. stupn a minimáln 8

9 10 let práce s nemocnými s hemofilií a ostatními vrozenými krvácivými stavy Zdravotní sestry se zkušeností v péi o nemocné s hemofilií (alespo úvazek 1,0) Atestované laboranty s atestací z hematologie a transfúzní služby 2) Materiáln technické vybavení (minimální požadavky) A. Diagnostika 1) dostupnost základní koagulace - PT, aptt, TT, fibrinogen, D dimer, AT v pracovní dob 2) dle poteby dostupnost stanovení aktivity koagulaních faktor bhem pracovní doby, zejména F VIII a FIX (lze i formou kooperace s CCC/HTC) 3) možnost orientaní diagnostiky specifického inhibitoru 4) vyšetení primární hemostázy krvácivost, retrakce plasmatického koagula 5) stanovení nespecifického inhibitoru typu LA orientan 6) úast v EKK minimáln 2x ron 7) dostupnost standardního vyšetení zobrazovacími metodami CT, USG, RTG 8) dostupnost biochemického vyšetení 9) dostupnost mikrobiologického, virologického, mykologického vyšetení na pracovišti pípadn uvést pracovišt, kde je vyšetování dohodnuto 10) zavedení systému ízení kvality B. Ambulantní a lžkové zázemí 1) zajištní každodenní ambulantní pée 2) existence možnosti ambulantního podání transfuzních pípravk a krevních derivát 3) zajištní trvalé konsiliární hematologické pée mimo pracovní dobu s možností ambulantního podávání transfuzních pípravk a krevních derivát 4) možnost hospitalizace nemocného na lžkovém oddlení s dostupností hematologické konsiliární služby 5) zavedení systému ízení kvality 9

10 C. Spolupráce s dalšími odbornostmi a centry vetn center pro poruchy krevního srážení 1) zajištní ovení diagnózy u závažnjších poruch hemostázy (hemofilie, m.v.willebrand, další vrozené krvácivé stavy; vrozené trombocytopatie aj.) 2) zajištní spolupráce s dalšími obory s cílem diagnostiky a léby jak základního onemocnní tak komplikací ortopedie, interní obory nap. gastroenteorologie apod. Taková pée je však vždy metodicky vedena centrem typu CCC/HTC 3) v rámci zajištní optimální léebné strategie pro nemocné je možná kdykoliv bhem 24 h konzultace v centrech HTC i CCC. Tato centra rovnž rozhodují o zahájení, vedení a/nebo zmnách strategie léby koncentráty koagulaních faktor D. Podprná pée 1) zajištní dostupnosti specializované ambulantní nebo konziliární pée v oblastech: interny, chirurgie, pediatrie aj. 2) zajištní konziliární pée v oblasti léby infekních komplikací E. Hematologická dokumentace 1) zajištní dostupnosti ucelené dokumentace o nemocném 2) vedení záznam o informovaném souhlasu nemocných s domácí lébou 3) vedení ádné dokumentace o prbhu domácí léby dle doporuení CCC/HTC 4) pravidelné doplování seznamu nemocných s vrozeným krvácivým stavem a provádní hlášení do spádového CCC/HTC 5) vedení pehledu roní spoteby krevních derivát a hlášen do spádového CCC/HTC 10

11 F. Dispenzarizace nemocných 1) každému nemocnému je zajištna dispenzární pée podle povahy onemocnní, celkového stavu a pání nemocného v centru nebo jiným specialistou, jedná-li se o jiné onemocnní než hemofilie, podle dohody 2) pro lékae, který má dispenzarizaci provádt, je zajištna potebná dokumentace o léb nemocného a možnost další spolupráce s centrem 3) minimáln 1x ron musí být pacient, který je v péi PSP odeslán k dispenzární prohlídce do nkterého z CCC/HTC. U dtí probíhají dispenzární prohlídky v CCC/HTC 2 x ron G. Stanovení odpovdnosti za nemocného 1) v každé fázi vyšetování, léby nebo dispenzarizace nemocného je nemocnému i z vedené dokumentace zejmé, kdo za nemocného odpovídá a kam se mže obrátit se vzniklými obtížemi i ke konsultaci H. Klinická hodnocení a zavádní nových postup 1) rutinní práce se ídí doporuenými postupy (standardy) diagnostiky a léby schválenými HS, STH a PS LS JEP 11

Deklarace. český národní hemofilický program. Český národní hemofilický program (ČNHP)

Deklarace. český národní hemofilický program. Český národní hemofilický program (ČNHP) český národní hemofilický program Deklarace Český národní hemofilický program (ČNHP) Přílohy: 1. Přihláška k zařazení do sítě 2. Dokumentace k žádosti statutárního zástupce o zařazení do sítě center ČR

Více

Deklarace. Český národní hemofilický program

Deklarace. Český národní hemofilický program Deklarace Český národní hemofilický program PŘÍLOHY: 1. Úkoly ČNHP 2. Požadavky na centra (CCC/HTC) 3. Stratifikace center 4. Centra navržená na CCC/HTC v České republice 5. Reference Vytvořila pracovní

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 2014 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 3 Vydáno: 29. KVĚTNA 2014 Cena: 74 Kč OBSAH: 1. Centra vysoce specializované hematologické péče v ČR výzva dle 112 zák. č. 372/2011Sb.............

Více

vzácné krvácivé onemocnění podmíněné dědičným nedostatkem FVIII nebo FIX dědičnost X-recesivně vázaná, postiženi prakticky

vzácné krvácivé onemocnění podmíněné dědičným nedostatkem FVIII nebo FIX dědičnost X-recesivně vázaná, postiženi prakticky A. Hluší, M. Palová Hemato-onkologická onkologická klinika FN Olomouc HEMOFILIE vzácné krvácivé onemocnění podmíněné dědičným nedostatkem FVIII nebo FIX dědičnost X-recesivně vázaná, postiženi prakticky

Více

Termíny kurzů pro rok 2017

Termíny kurzů pro rok 2017 Publikováno z 2. léka?ská fakulta Univerzity Karlovy (http://www.lf2.cuni.cz) LF2 > Termíny kurz? pro rok Termíny kurzů pro rok Obor specializace Termín kurzu Místo konání kurzu Základní obory 1 alergologie

Více

Věstník OBSAH: na rezidenční místa pro rok lékařské obory... 96

Věstník OBSAH: na rezidenční místa pro rok lékařské obory... 96 Věstník Ročník 2019 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 3 Vydáno: 29. března 2019 Cena: 865 Kč OBSAH: 1. Národní radiologické standardy skiagrafi e, dospělí.............................................

Více

Věstník OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru ANESTEZIOLOGIE A INTENZIVNÍ MEDICÍNA... 3. 3. Vzdělávací program oboru CHIRURGIE... 43

Věstník OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru ANESTEZIOLOGIE A INTENZIVNÍ MEDICÍNA... 3. 3. Vzdělávací program oboru CHIRURGIE... 43 Věstník Ročník 20 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 4 Vydáno: 29. DUBNA 20 Cena: 485 Kč OBSAH:. Vzdělávací program oboru ANESTEZIOLOGIE A INTENZIVNÍ MEDICÍNA.................. 3 2. Vzdělávací

Více

Vzd lávací program oboru RADIOLOGIE A ZOBRAZOVACÍ METODY

Vzd lávací program oboru RADIOLOGIE A ZOBRAZOVACÍ METODY Vzdlávací program oboru RADIOLOGIE A ZOBRAZOVACÍ METODY 1 Cíl specializaního vzdlávání... 32 1 2 požadavky na specializaní vzdlávání... 33 2 2.1 Základní radiologický kmen v délce minimáln 24 msíc...2

Více

Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. MUDr. Helena Sajdlová Odbor zdravotních služeb MZ

Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. MUDr. Helena Sajdlová Odbor zdravotních služeb MZ Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování MUDr. Helena Sajdlová Odbor zdravotních služeb MZ 10 hlavních problém souasné legislativy 1. Neexistence stechového zákon a na nj navazujících

Více

Vzd lávací program oboru PNEUMOLOGIE A FTIZEOLOGIE

Vzd lávací program oboru PNEUMOLOGIE A FTIZEOLOGIE ČÁSTKA 4 VĚSTNÍK MZ ČR 195 Vzdlávací program oboru PNEUMOLOGIE A FTIZEOLOGIE 1 Cíl specializaního vzdlávání... 195 1 2 Požadavky na specializaní vzdlávání... 196 2 2.1 Základní interní kmen v délce minimáln

Více

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru KLINICKÁ HEMATOLOGIE A TRANSFUZNÍ SLUŽBA

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru KLINICKÁ HEMATOLOGIE A TRANSFUZNÍ SLUŽBA Vzdlávací program specializaního vzdlávání v oboru KLINICKÁ HEMATOLOGIE A TRANSFUZNÍ SLUŽBA 1 Cíl specializaního vzdlávání... 342 2 Minimální požadavky na specializaní vzdlávání... 342 2.1 Základní kmen

Více

HEMOFILIE - DIAGNOSTIKA A LÉČBA V SOUČASNOSTI

HEMOFILIE - DIAGNOSTIKA A LÉČBA V SOUČASNOSTI HEMOFILIE - DIAGNOSTIKA A LÉČBA V SOUČASNOSTI Patofyziologie hemofilie Deficit koagulačního faktoru VIII (hemofilie A) nebo IX (hemofilie B), jeho dysfunkce nebo přítomnost jeho inhibitorů vede k poruše

Více

Naše programy. Publikováno z 2. léka?ská fakulta Univerzity Karlovy ( LF2 > Naše programy

Naše programy. Publikováno z 2. léka?ská fakulta Univerzity Karlovy (  LF2 > Naše programy Publikováno z 2. léka?ská fakulta Univerzity Karlovy (https://www.lf2.cuni.cz) LF2 > Naše programy Naše programy Nabízíme následující studijní programy: Všeobecné léka?ství (MUDr.) program: Všeobecné léka?ství

Více

Termíny kurzů pro rok 2016

Termíny kurzů pro rok 2016 Publikováno z 2. léka?ská fakulta Univerzity Karlovy (https://www.lf2.cuni.cz) LF2 > Termíny kurz? pro rok Termíny kurzů pro rok Obor specializace Termín kurzu Místo konání kurzu Základní obory 1 alergologie

Více

Kurzy konané na všech lékařských fakultách

Kurzy konané na všech lékařských fakultách Publikováno z 2. léka?ská fakulta Univerzity Karlovy (https://www.lf2.cuni.cz) LF2 > Kurzy konané na všech léka?ských fakultách Kurzy konané na všech lékařských fakultách Termíny kurz? pro rok Obor specializace

Více

Vzd lávací program nástavbového oboru * HRUDNÍ CHIRURGIE

Vzd lávací program nástavbového oboru * HRUDNÍ CHIRURGIE Vzdlávací program nástavbového oboru * HRUDNÍ CHIRURGIE Cíl vzdlávání v nástavbovém oboru... 2 2 Minimální požadavky na vzdlávání v nástavbovém oboru... 32 2. Specializovaný výcvik v délce minimáln 36

Více

Píloha. 1 Smlouvy s.j. 280871/2012-RA - Postup realizace a organizaní zajištní Pedmt plnní zakázky malého rozsahu dle zadávací dokumentace Pedmtem veejné zakázky je organizaní zajištní studijních cest/odborných

Více

Domácí zdravotní pée aktuální situace v eské republice. MUDr. Libor Svt, MBA 15.11.2007

Domácí zdravotní pée aktuální situace v eské republice. MUDr. Libor Svt, MBA 15.11.2007 Domácí zdravotní pée aktuální situace v eské republice MUDr. Libor Svt, MBA 15.11.2007 Domácí pée právní rámec dle ustanovení 22 zákona.48/1997 Sb., o veejném zdravotním pojištní v platném znní : Hrazenou

Více

Domácí zdravotní pée aktuální situace v eské republice. MUDr. Libor Svt, MBA 7.4.2008

Domácí zdravotní pée aktuální situace v eské republice. MUDr. Libor Svt, MBA 7.4.2008 Domácí zdravotní pée aktuální situace v eské republice MUDr. Libor Svt, MBA 7.4.2008 Domácí pée právní rámec dle ustanovení 22 zákona.48/1997 Sb., o veejném zdravotním pojištní v platném znní : Hrazenou

Více

Vzd lávací program oboru LÉKA SKÁ GENETIKA

Vzd lávací program oboru LÉKA SKÁ GENETIKA Vzdlávací program oboru LÉKASKÁ GENETIKA 1 Cíl specializaního vzdlávání... 351 2 Minimální požadavky na specializaní vzdlávání... 362 2.1 Základní interní, gynekologicko-porodnický nebo pediatrický kmen...2

Více

Věstník OBSAH: 4. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Klinická hematologie a transfuzní služba... 48

Věstník OBSAH: 4. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Klinická hematologie a transfuzní služba... 48 Věstník Ročník 2010 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 10 Vydáno: 5. LISTOPADU 2010 Cena: 277 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Mikrobiologie........................

Více

Standardy péče o nemocné s hemofilií

Standardy péče o nemocné s hemofilií Standardy péče o nemocné s hemofilií MUDr. Peter Salaj MUDr. Petr Smejkal, PhD. MUDr. Vladimír Komrska, CSc. MUDr. Jan Blatný, PhD. prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc. Vytvořila pracovní skupina pro standardy

Více

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru ERGOTERAPIE PRO D TI

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru ERGOTERAPIE PRO D TI Vzdlávací program specializaního vzdlávání v oboru ERGOTERAPIE PRO DTI 1 Cíl specializaního vzdlávání... 75 Vstupní podmínky a prbh specializaního vzdlávání... 75 3 Uební plán... 763 3.1 Uební osnova základního

Více

Současné vyšetřovací metody používané k diagnóze hemofilie. Mgr. Jitka Prokopová Odd. hematologie a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov, p.o.

Současné vyšetřovací metody používané k diagnóze hemofilie. Mgr. Jitka Prokopová Odd. hematologie a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov, p.o. Současné vyšetřovací metody používané k diagnóze hemofilie Mgr. Jitka Prokopová Odd. hematologie a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov, p.o. Seminář podpořen z projektu: Vzdělávací síť hemofilických center

Více

Věstník OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru ANESTEZIOLOGIE A INTENZIVNÍ MEDICÍNA Vzdělávací program oboru DĚTSKÁ A DOROSTOVÁ PSYCHIATRIE...

Věstník OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru ANESTEZIOLOGIE A INTENZIVNÍ MEDICÍNA Vzdělávací program oboru DĚTSKÁ A DOROSTOVÁ PSYCHIATRIE... Věstník Ročník 200 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 5 Vydáno: 30. DUBNA 200 Cena: 449 Kč OBSAH:. Vzdělávací program oboru ANESTEZIOLOGIE A INTENZIVNÍ MEDICÍNA.................. 3 2. Vzdělávací

Více

Věstník OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V INTERNÍCH OBORECH... 3

Věstník OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V INTERNÍCH OBORECH... 3 Věstník Ročník 2011 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 8 Vydáno: 2. SRPNA 2011 Cena: 481 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V INTERNÍCH OBORECH............. 3 2. Vzdělávací

Více

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství Píloha. 2 Strategická ást akního rozvoje sociálních služeb na rok 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství ze Cíl D.1 Zajistit sí krizových poradenských

Více

Hemofilie. Alena Štambachová, Jitka Šlechtová hematologický úsek ÚKBH FN v Plzni

Hemofilie. Alena Štambachová, Jitka Šlechtová hematologický úsek ÚKBH FN v Plzni Hemofilie Alena Štambachová, Jitka Šlechtová hematologický úsek ÚKBH FN v Plzni Definice hemofilie Nevyléčitelná vrozená krvácivá choroba s nedostatkem plazmatických faktorů FVIII hemofile A FIX hemofile

Více

Koncepce oboru klinická hematologie

Koncepce oboru klinická hematologie Koncepce oboru klinická hematologie 1. Klasifikace a náplň oboru klinická hematologie 1.1. Definice: Klinická hematologie je klinicko laboratorním oborem, který se zabývá vyšetřováním krve a krvetvorných

Více

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru ERGOTERAPIE PRO DOSP LÉ

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru ERGOTERAPIE PRO DOSP LÉ Vzdlávací program specializaního vzdlávání v oboru ERGOTERAPIE PRO DOSPLÉ 1 Cíl specializaního vzdlávání... 60 2 2 Vstupní podmínky a prbh specializaního vzdlávání... 60 2 3 Uební plán... 61 3 3.1 Uební

Více

ODDĚLENÍ DĚTSKÉ HEMATOLOGIE KOMPLEXNÍ HEMOFILICKÉ CENTRUM STRUČNÝ PRŮVODCE. (Nejen pro pacienty) Světlana Köhlerová za kolektiv ODH 4-731/18/0 1

ODDĚLENÍ DĚTSKÉ HEMATOLOGIE KOMPLEXNÍ HEMOFILICKÉ CENTRUM STRUČNÝ PRŮVODCE. (Nejen pro pacienty) Světlana Köhlerová za kolektiv ODH 4-731/18/0 1 ODDĚLENÍ DĚTSKÉ HEMATOLOGIE KOMPLEXNÍ HEMOFILICKÉ CENTRUM STRUČNÝ PRŮVODCE (Nejen pro pacienty) Světlana Köhlerová za kolektiv ODH 4-731/18/0 1 Provoz ambulance ODH FN Brno, Dětská nemocnice, Černopolní

Více

Nemocnice Znojmo, píspvková organizace MUDr. Jana Janského 11, Znojmo

Nemocnice Znojmo, píspvková organizace MUDr. Jana Janského 11, Znojmo Nemocnice Znojmo, píspvková organizace MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo Znojmo 18.12.2018 Vážení a milí spolupracovníci, zamstnanci Nemocnice Znojmo, dámy a pánové, dovolte mi, abych Vám v závru roku

Více

Smluvní politika VZP. MUDr. Pavel Horak, CSc., MBA, editel VZP R. Praha kvten 2008

Smluvní politika VZP. MUDr. Pavel Horak, CSc., MBA, editel VZP R. Praha kvten 2008 Smluvní politika VZP MUDr. Pavel Horak, CSc., MBA, editel VZP R Praha kvten 2008 !"#"$#% #"% % %"# &# ' # (#"#' Cíl VZP = být skutenou pojišovnou Poskytovat populan kalkulované veejné zdravotní pojištní

Více

Kapitola 3 Výkony klinických vyšetření

Kapitola 3 Výkony klinických vyšetření Kapitola 3 Výkony klinických Výkony klinických jsou základními výkony, kterými zdravotnická zařízení vykazují zdravotním pojišťovnám zdravotní péči poskytnutou pojištěncům. Výkony klinických se dělí na

Více

Vzd lávací program nástavbového oboru * SEXUOLOGIE

Vzd lávací program nástavbového oboru * SEXUOLOGIE ČÁSTKA 5 VSTNÍK MZ R 5 Vzdlávací program nástavbového oboru * SEXUOLOGIE 1 Cíl vzdlávání v nástavbovém oboru... 15 Minimální požadavky na vzdlávání v nástavbovém oboru... 6.1 Specializovaný výcvik v délce

Více

Věstník OBSAH: 5. Vzdělávací program oboru Dětské lékařství... 41. 6. Vzdělávací program oboru Gynekologie a porodnictví... 61

Věstník OBSAH: 5. Vzdělávací program oboru Dětské lékařství... 41. 6. Vzdělávací program oboru Gynekologie a porodnictví... 61 Věstník Ročník 2009 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 8 Vydáno: 9. LISTOPADU 2009 Cena: 530 Kč OBSAH: 1. Oznámení o termínu konání zkoušky o odborné způsobilosti k výkonu odborného dohledu

Více

Aktuální problémy v ošetovatelství. Mgr. Dana Jurásková, PhD., MBA

Aktuální problémy v ošetovatelství. Mgr. Dana Jurásková, PhD., MBA Aktuální problémy v ošetovatelství Mgr. Dana Jurásková, PhD., MBA Historie Zákon.96/2004 Sb., vzdlávání neléka Ukonení vzdlávání sester na 4-letých SZŠ Vzniká nový obor zdravotnický asistent Zahájení kvalifikaních

Více

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru OŠET OVATELSKÁ PÉ E V PEDIATRII

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru OŠET OVATELSKÁ PÉ E V PEDIATRII Vzdlávací program specializaního vzdlávání v oboru OŠETOVATELSKÁ PÉE V PEDIATRII 1 Cíl specializaního vzdlávání... 14 Vstupní podmínky a prbh specializaního vzdlávání... 14 Uební plán... 1.1 Uební osnova

Více

von Willebrandova choroba Mgr. Jaroslava Machálková

von Willebrandova choroba Mgr. Jaroslava Machálková von Willebrandova choroba Mgr. Jaroslava Machálková von Willebrandova choroba -je dědičná krvácivá choroba způsobená vrozeným kvantitativním či kvalitativním defektem von Willebrandova faktoru postihuje

Více

Iniciální fáze fáze hemostázy IIa

Iniciální fáze fáze hemostázy IIa Získaná hemofílie Petr Kessler, Jitka Prokopová Odd. hematologie a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov, p.o. Seminář S i podpořen ř z projektu: Vzdělávací síť hemofilických center Registrační číslo projektu:

Více

Věstník OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V INTERNÍCH OBORECH... 3

Věstník OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V INTERNÍCH OBORECH... 3 Věstník Ročník 2011 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 8 Vydáno: 2. SRPNA 2011 Cena: 481 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V INTERNÍCH OBORECH............. 3 2. Vzdělávací

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

Věstník Ministerstva zdravotnictví České republiky

Věstník Ministerstva zdravotnictví České republiky Věstník Ministerstva zdravotnictví České republiky Onkologická péče v ČR ONKOLOGICKÁ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE V Praze dne 5.12.2008 čl. 1 Kontext V současné době jsou zhoubné novotvary na 2. místě příčin

Více

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru OŠET OVATELSKÁ PÉ E V INTERNÍCH OBORECH

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru OŠET OVATELSKÁ PÉ E V INTERNÍCH OBORECH Vzdlávací program specializaního vzdlávání v oboru OŠETOVATELSKÁ PÉE V INTERNÍCH OBORECH 1 Cíl specializaního vzdlávání... Vstupní podmínky a prbh specializaního vzdlávání... Uební plán... 5.1 Uební osnova

Více

DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR

DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR Česká odborná společnost klinické farmacie ČLS JEP Lékařský dům, Sokolská 31, 120

Více

Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění

Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění Život s hemofilií Hemofilie Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění Genetika Chybná genetická informace

Více

Věstník OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru ALERGOLOGIE A KLINICKÁ IMUNOLOGIE... 3. 2. Vzdělávací program oboru ALGEZIOLOGIE... 30

Věstník OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru ALERGOLOGIE A KLINICKÁ IMUNOLOGIE... 3. 2. Vzdělávací program oboru ALGEZIOLOGIE... 30 Věstník Ročník 2011 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 5 Vydáno: 23. KVĚTNA 2011 Cena: 385 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru ALERGOLOGIE A KLINICKÁ IMUNOLOGIE.................... 3 2.

Více

Věstník OBSAH: 3. Vzdělávací program oboru HEMATOLOGIE A TRANSFÚZNÍ LÉKAŘSTVÍ Vzdělávací program oboru PSYCHIATRIE...

Věstník OBSAH: 3. Vzdělávací program oboru HEMATOLOGIE A TRANSFÚZNÍ LÉKAŘSTVÍ Vzdělávací program oboru PSYCHIATRIE... Věstník Ročník 2011 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 6 Vydáno: 29. ČERVNA 2011 Cena: 000 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru CÉVNÍ CHIRURGIE..........................................

Více

HEMOFILIÍ ve třetím tisíciletí. A. Hluší, M. Palová, V. Krčová

HEMOFILIÍ ve třetím tisíciletí. A. Hluší, M. Palová, V. Krčová PÉČE O PACIENTY S HEMOFILIÍ ve třetím tisíciletí A. Hluší, M. Palová, V. Krčová Úvod vzácné krvácivé onemocnění podmíněné dědičným nedostatkem FVIII (hemofilie A) nebo FIX (hemofilie B) dědičnost vázaná

Více

Zkušební otázky z oboru hematologie 2. ročník bakalářského studia LF MU obor Zdravotní laborant

Zkušební otázky z oboru hematologie 2. ročník bakalářského studia LF MU obor Zdravotní laborant Zkušební otázky z oboru hematologie 2. ročník bakalářského studia LF MU obor Zdravotní laborant I. Praktická zkouška z laboratorní hematologie IA) Část morfologická 1. Hematopoéza - vývojové krevní řady

Více

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP 1 2 Význam použitých zkratek Správná laboratorní praxe SLP Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj OECD Testovací zaízení TZ Vedoucí testovacího zaízení VTZ Zabezpeování jakosti QA Vedoucí studie

Více

Doporučení České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP k plnění úkolů celoevropského programu prevence tromboembolismu - Thrombosis 2020.

Doporučení České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP k plnění úkolů celoevropského programu prevence tromboembolismu - Thrombosis 2020. Doporučení České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP k plnění úkolů celoevropského programu prevence tromboembolismu - Thrombosis 2020. Úvod. Podnět k celonárodní a nyní celoevropské iniciativě

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV Obor Aplikovaná fyzioterapie 1. (praktická část specializačního vzdělávacího programu), odborná praxe v rámci speciální části programu, odborná praxe na: odd. násl. péče nebo oš. lůžek / odd. neurologie

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

Praktici a ízená pée. Aktuální problémy zdravotnictví 2008. MUDr.Jana Uhrová

Praktici a ízená pée. Aktuální problémy zdravotnictví 2008. MUDr.Jana Uhrová Praktici a ízená pée Aktuální problémy zdravotnictví 2008 MUDr.Jana Uhrová Pojem a možnosti ízení zdravotní pée Kdo stát, zdravotní pojišovny, poskytovatelé, obané/pojištnci Co rozsah a podmínky poskytování

Více

Věstník OBSAH: 5. Vzdělávací program oboru Dětské lékařství... 41. 6. Vzdělávací program oboru Gynekologie a porodnictví... 61

Věstník OBSAH: 5. Vzdělávací program oboru Dětské lékařství... 41. 6. Vzdělávací program oboru Gynekologie a porodnictví... 61 Věstník Ročník 2009 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 8 Vydáno: 9. LISTOPADU 2009 Cena: 530 Kč OBSAH: 1. Oznámení o termínu konání zkoušky o odborné způsobilosti k výkonu odborného dohledu

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP 4. 5.4.2012

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP 4. 5.4.2012 1 2 Pístroje, materiály a inidla jsou jednou z kontrolovaných oblastí pi kontrolách úrovn správné laboratorní praxe, které provádí Státní ústav pro kontrolu léiv. Kontrolováno je jejich poizování, provoz,

Více

Pacient s hemofilií. Radomíra Hrdličková

Pacient s hemofilií. Radomíra Hrdličková Pacient s hemofilií Radomíra Hrdličková Hemofilie Vrozené krvácivé onemocnění (Genetická porucha sekundární hemostázy) Hemofilie A - deficit koagulačního faktoru VIII Hemofilie B - deficit koagulačního

Více

PROGRAM KONGRESU. Poslední aktualizace: 6. listopadu 2015 (S výhradou případných změn a úprav)

PROGRAM KONGRESU. Poslední aktualizace: 6. listopadu 2015 (S výhradou případných změn a úprav) PROGRAM KONGRESU Poslední aktualizace: 6. listopadu 2015 (S výhradou případných změn a úprav) Středa 18. listopadu 18.00 22.00 Registrace 18.00 22.00 Příprava doprovodné výstavy Čtvrtek 19. listopadu 08.00

Více

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru KLINICKÁ LOGOPEDIE

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru KLINICKÁ LOGOPEDIE Vzdlávací program specializaního vzdlávání v oboru KLINICKÁ LOGOPEDIE 1 Cíl specializaního vzdlávání... 119 1 2 Minimální požadavky na specializaní vzdlávání... 120 2 2.1 Základní kmen v oboru Klinická

Více

Platnost akreditace. hodin a kreditů. viz specializační vzděl. program min. 45 kreditů za praktickou část. od do 31.7.

Platnost akreditace. hodin a kreditů. viz specializační vzděl. program min. 45 kreditů za praktickou část. od do 31.7. Obor 1. Intenzivní péče v pediatrii OM 1, 2 a vzdělávacího od 1.8.2012 do 1.7.2017 min. 4 kreditů za ( 8 vyhlášky č. /2011 Sb.) 2. Ošetřovatelská péče v pediatrii OM 1 vzdělávacího od 1..2012 do 0.4.2017,

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Ročník 2011. Částka 2 Vydáno: 10. ÚNORA 2011 Cena: 526 Kč

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Ročník 2011. Částka 2 Vydáno: 10. ÚNORA 2011 Cena: 526 Kč Věstník Ročník 2011 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 2 Vydáno: 10. ÚNORA 2011 Cena: 526 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru PŘÍPRAVA RADIOFARMAK...........

Více

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru OŠET OVATELSKÁ PÉ E V CHIRURGICKÝCH OBORECH

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru OŠET OVATELSKÁ PÉ E V CHIRURGICKÝCH OBORECH Vzdlávací program specializaního vzdlávání v oboru OŠETOVATELSKÁ PÉE V CHIRURGICKÝCH OBORECH 1 Cíl specializaního vzdlávání... 31 Vstupní podmínky a prbh specializaního vzdlávání... 31 3 Uební plán...

Více

Hemofilie Zdeňka Hajšmanová Proces krevního srážení Obr. č. 1 Poranění cévy Vasokonstrikce Primární destičková zátka Fibrinová síť Definice hemofilie Nevyléčitelná vrozená krvácivá choroba s nedostatkem

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Informace Pracovní skupiny pro správnou laboratorní práci (PS SLP) Eliška Bébrová

Informace Pracovní skupiny pro správnou laboratorní práci (PS SLP) Eliška Bébrová Informace Pracovní skupiny pro správnou laboratorní práci (PS SLP) Eliška Bébrová Mikrobiologické pracoviště Nepodkročitelná personální minima odborností 802, 804,805, 822 a) Mikrobiolog se specializovanou

Více

2,00-4,00. 6 týdnů - koagulačně 60-120 Protein S (PS) koagulačně 50-150 % citrát 1:10-6 týdnů APC-řeď.FV deficientní

2,00-4,00. 6 týdnů - koagulačně 60-120 Protein S (PS) koagulačně 50-150 % citrát 1:10-6 týdnů APC-řeď.FV deficientní Laboratorní příručka Příloha1: Přehled vyšetření prováděných v laboratoři 105_LP_08_01_Přílohač1 sodný k provádění laboratorních testů: doby odezvy (tzv Turn-Around Time, TAT) jsou ve shodě s doporučeními

Více

Koncept návrhové ásti RPSS

Koncept návrhové ásti RPSS Koncept návrhové ásti RPSS Priorita 1 Zvyšování informovanosti v sociální oblasti Opatení 1.1 Zvyšování informovanosti o nabídce sociálních služeb na území SO ORP (s drazem na území mimo statutární msto.b.)

Více

Dotazník pro testovací zaízení

Dotazník pro testovací zaízení ASLAB Stedisko pro posuzování zpsobilosti laboratoí Národní inspekní orgán SLP Výzkumný ústav vodohospodáský T. G. Masaryka, veejná výzkumná instituce Podbabská 30/2582, 160 62 Praha 6 Tel., fax 224 319

Více

AMBULANTNÍ (JEDNODENNÍ) CHIRURGIE ONE DAY SURGERY VÝVOJ, PRINCIPY, D SLEDKY

AMBULANTNÍ (JEDNODENNÍ) CHIRURGIE ONE DAY SURGERY VÝVOJ, PRINCIPY, D SLEDKY AMBULANTNÍ (JEDNODENNÍ) CHIRURGIE ONE DAY SURGERY VÝVOJ, PRINCIPY, DSLEDKY MUDr. Jií Skivánek, MBA. Institut postgraduálního vzdlávání ve zdravotnictví, Praha Chirurgická klinika I. LF UK a FTNsP, Praha

Více

kterým se stanoví obory specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí

kterým se stanoví obory specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí 463/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 28. července 2004, kterým se stanoví obory specializačního a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí Vláda nařizuje podle 90 odst.

Více

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru SEXUOLOGIE A ASISTOVANÁ REPRODUKCE

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru SEXUOLOGIE A ASISTOVANÁ REPRODUKCE ČÁSTKA VĚSTNÍK MZ ČR 333 Vzdlávací program specializaního vzdlávání v oboru SEXUOLOGIE A ASISTOVANÁ REPRODUKCE Cíl specializaního vzdlávání... 334 Vstupní podmínky a prbh specializaního vzdlávání... 334

Více

Příloha č. 1 Seznam pracovišť LF Ústavy Anatomický ústav Biofyzikální ústav Biochemický ústav Biologický ústav Farmakologický ústav Fyziologický ústav Ústav histologie a embryologie Ústav lékařské etiky

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Střediska specializované zdravotní péče pro ozářené při radiačních nehodách...

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Střediska specializované zdravotní péče pro ozářené při radiačních nehodách... Věstník Ročník 2013 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 5 Vydáno: 26. ZÁŘÍ 2013 Cena: 46 Kč OBSAH: 1. Střediska specializované zdravotní péče pro ozářené při radiačních nehodách...................

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ:

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: Ročník 2010 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Titul původního předpisu: PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: Nařízení vlády o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád REKLAMANÍ ÁD ATLANTIK finanní trhy, a.s. 1 Obsah I. II. III. IV. V. ÚVODNÍ USTANOVENÍ PODÁNÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI! " PIJETÍ A VYÍZENÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI # $ % EVIDENCE SPOJENÁ S REKLAMACEMI A STÍŽNOSTMI

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Ročník 2011. Částka 7 Vydáno: 29. ČERVENCE 2011 Cena: 202 Kč

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Ročník 2011. Částka 7 Vydáno: 29. ČERVENCE 2011 Cena: 202 Kč Věstník Ročník 2011 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 7 Vydáno: 29. ČERVENCE 2011 Cena: 202 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ..............................

Více

VROZENÉ KRVÁCIVÉ STAVY diagnostický postup s interpretací základních vyšetření

VROZENÉ KRVÁCIVÉ STAVY diagnostický postup s interpretací základních vyšetření VROZENÉ KRVÁCIVÉ STAVY diagnostický postup s interpretací základních vyšetření MUDr. Antonín Hluší, Ph.D Seminář Hemato-onkologické kliniky FN a LF UP v Olomouci 16.3.2016, posluchárna HOK budova K úvod

Více

Výkaz A007 klinická farmacie. Kongres ČOSKF Praha

Výkaz A007 klinická farmacie. Kongres ČOSKF Praha Výkaz A007 klinická farmacie Kongres ČOSKF 8.10.2016 Praha A007 klinická farmacie První sběr dat za rok 2015 proběhl v průběhu dubna a května 2016 Cíl - zmapovat přesněji situaci v oblasti klinické farmacie

Více

Odborná ošetřovatelská praxe

Odborná ošetřovatelská praxe Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy (https://www.lf2.cuni.cz) LF2 > Odborná ošetřovatelská praxe Odborná ošetřovatelská praxe Napsal uživatel Marie Havlová dne 23. Březen 2015-0:00. Odborná

Více

Jednání KR a VR ČNHP Praha

Jednání KR a VR ČNHP Praha Jednání KR a VR ČNHP 21. 2. 2017 Praha Program 10:30 Zahájení Představení registru v Clade-IS (Pavlíčková, 90 min) Postřehy k vyplňování (všichni, 30 min) 12:30 Oběd Propojení registru s WAPPS-Hemo (Ovesná,

Více

Kapitola 2. Obecná pravidla pro vykazování výkonů. x x x

Kapitola 2. Obecná pravidla pro vykazování výkonů. x x x Platné znění částí vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn (vypouštěný text je přeškrtnut,

Více

Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním, MZ ČR Senát Parlamentu České republiky 19. září 2017

Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním, MZ ČR Senát Parlamentu České republiky 19. září 2017 Nedostatek lékařů a personálu ve zdravotnictví a role státu Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním, MZ ČR Senát Parlamentu České republiky 19. září 2017 Nedostatek lékařů

Více

ád Vodních skaut 1. Úvodní ustanovení 2. Sí Vodních skaut 3. Úel sít VS 4. Vodní výchovné jednotky Junák svaz skaut a skautek R

ád Vodních skaut 1. Úvodní ustanovení 2. Sí Vodních skaut 3. Úel sít VS 4. Vodní výchovné jednotky Junák svaz skaut a skautek R ád Vodních skaut 1. Úvodní ustanovení (1) Tento ád upravuje specifika a strukturu sít Vodních skaut (dále jen VS). (2) Souvisejícími pedpisy jsou zejména: a) Stanovy Junáka, b) Organizaní ád a systemizace

Více

XVIII. PAŘÍZKOVY DNY

XVIII. PAŘÍZKOVY DNY Konference s mezinárodní účastí XVIII. PAŘÍZKOVY DNY na téma Nová antikoagulancia v klinické praxi Nefrologie hematologie hyperviskozita Poporodní krvácení Dětská hematologie Poruchy primární hemostázy

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru dětská radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením potřebných teoretických

Více

DDAVP v léčbě hemofilie - návrat po 50 letech

DDAVP v léčbě hemofilie - návrat po 50 letech DDAVP v léčbě hemofilie - návrat po 50 letech Jan Blatný Oddělení dětské hematologie FN Brno, CZ DDAVP je československý patent DDAVP (desmopresin) Patent vědců z ČSAV (Zaoral a Šrom) ze 60. let 20. století

Více

Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů

Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů 1. VYKAZOVÁNÍ VÝKONŮ 1. Jednou provedený výkon hradí zdravotní pojišťovna pro jednoho pojištěnce pouze jednomu zdravotnickému zařízení. 2. Pokud není v

Více

Smrnice ke zdravotnickému zabezpeení zotavovacích akcí Junáka

Smrnice ke zdravotnickému zabezpeení zotavovacích akcí Junáka Junák svaz skaut a skautek R Smrnice ke zdravotnickému zabezpeení zotavovacích akcí Junáka 1. Základní a úvodní ustanovení (1) Smrnice v návaznosti na ád pro vzdlávání inovnic a inovník Junáka uruje pravidla

Více

Specializační vzdělávací program zdravotní laborant pro klinickou biochemii podle zákona 96/2004 Sb. Iva Sedláčková

Specializační vzdělávací program zdravotní laborant pro klinickou biochemii podle zákona 96/2004 Sb. Iva Sedláčková Specializační vzdělávací program zdravotní laborant pro klinickou biochemii podle zákona 96/2004 Sb. Iva Sedláčková NCO NZO NCO NZO 2010 cíl specializačního vzdělávání připravit absolventa k atestační

Více

Nařízení vlády č. 31/2010 Sb.

Nařízení vlády č. 31/2010 Sb. 1 z 8 29.08.2018 8:38 Nařízení vlády č. 31/2010 Sb. Nařízení vlády o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2010-31

Více

Jsem hemofilik? Lia Elstnerová, Dan Wechsler

Jsem hemofilik? Lia Elstnerová, Dan Wechsler Jsem hemofilik? Lia Elstnerová, Dan Wechsler Pediatrická Klinika LF MU A FN Brno Veronika Fiamoli, Jan Blatný Oddělení Dětské Hematologie LF MU A FN Brno Hemofilie vrozené krvácivé onemocnění deficit koagulačního

Více

ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN

ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN j. 25953/2011-43810 ze dne 19. prosince 2011 Organizaní ád Správy kolejí a menz Mendelovy univerzity v Brn ást I Zízení, právní postavení a

Více

MUDr. Romanem Krausem, MBA, "editelem. Ing. Ji"ím Kropá!em, MBA, "editelem Regionální pobo!ky Brno. #lánek!ii.

MUDr. Romanem Krausem, MBA, editelem. Ing. Jiím Kropá!em, MBA, editelem Regionální pobo!ky Brno. #lánek!ii. Dodatek.!2 ke!smlouv"!o!poskytování!a!úhrad"!hrazených!služeb!.1872m002 ze dne 17.12.2018 (dále jen Smlouva ) (odbornost 926 domácí specializovaná paliativní pé!e o pacienta v terminálním stavu) uzav"ené

Více

MUDr. Martin Pavlík, Ph.D., DESA, EDIC, editel

MUDr. Martin Pavlík, Ph.D., DESA, EDIC, editel Dodatek. 3 ke Zvláštní smlouv o poskytování a úhrad hrazených služeb ze dne 18.03.2019 (poskytovatel lžkových hrazených služeb centra se Zvláštní smlouvou) uzavené mezi smluvními stranami: Poskytovatel

Více