Informace obèanùm obce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informace obèanùm obce"

Transkript

1 Informace obèanùm obce Kulturní akce za rok 2008 str. 4-6 Draní peøí v Centru str. 8 Vážení spoluobèané, Rok s osmičkou na konci je minulostí. Stojíme na prahu roku 2009 s očekáváním. Mnozí z nás, ohlédneme li se zpět, by možná něco udělali lépe, ale už to nejde. Tento rok bude jistě pro účely složi tější z pohledu celosvětové fi nanční krize. V roce 2008 jsme měli největší akci úpravu tělocvič ny ve škole (vybourání stěny od jídelny). Další byl projekt na ČOV Strážovice, Stavěši ce. Pro snížení energetické náročnosti školy jsme si ne chali provést energetický audit a projekt na zateple ní školy a kompletní výmě nu oken a dveří. V letošním roce budeme žádat o dotace na vybudo vání ČOV Strážovice, Sta věšice, dále na zateplení školy. Po mnoha urgencích se v letošním roce prove de rekonstrukce vodovod ního řádu v ulici na Stavěšice. Další akcí bude vybudování plynovodu v trati Za humny pro no vou zástavbu. 1

2 Věřím, že se nám podaří i přes fi nanční krizi získat nějaké dotace. Jak jistě všichni víte, firma MSO ser vis Kyjov vybudovala u nás bytový dům s 26 byty. Doufám, že se byty brzy na plní a přibude nám spokojených oby Informace obèanùm obce Strážovice Svoz domovních odpadù vatel, hlavně dětí do školy a školky. Přeji Vám v tomto roce hodně zdra ví, štěstí a pevné nervy. MVDr. Vladimír Ždánský starosta obce Pro rok 2009 zastupitelstvo rozhodlo ponechat platbu za uložení a svoz odpadu ve stejné výši jako v roce 2008, tj. 420,- Kè na jednu osobu a rok. V letošním roce došlo ke zmìnì fakturace za odpady. Platba za odpady bude rozdìlena na dvì položky. Za uložení odpadu na skládce a odvoz odpadù. Platba za uložení na skládce, byla zákonem navýšena na 500,- Kè za 1 tunu. Obec bude každý mìsíc platit podle skuteèného množství uloženého odpadu. Dvakrát za rok pak bude platit za svoz odpadù. Akce OÚ za rok úprava ve školní tìlocviènì Aby to však nebylo jednoduché, každá položka bude zdanìna jinou sazbou DPH. Zastupitelstvo obce rozhodlo, že pokud budou platby za uložení a svoz odpadu vyšší než vybraný poplatek od obèanù, pro letošní rok rozdíl ( zvýšenou èást) doplatí z rozpoètu obce. V letošním roce si velké množství lidí bere dvì známky na popelnice, tzn. že produkují více odpadu. Jelikož EKOR bude veškerý odpad z obcí vážit (platba bude podle množství), musíme se pøipravit, že v pøíštím roce dojde k podstatnì vyššímu zdražení poplatku v naší obci. Za tøídìný odpad následkem finanèní krize budeme od EKO-KOMU dostávat nižší finanèní èástku. Sbìr školního papíru bude ještì do , i když nebude zpoplatnìn. Tøídìní však musí probíhat i nadále!!!!! - projekt na ÈOV Strážovice a Stavìšice - energetický audit školy - projekt na zateplení a výmìnu oken a dveøí ve škole Akce OÚ za rok rekonstrukce vodovodu v ulici na Stavìšice - tamtéž rekonstrukce chodníku - plynofikace pokraèování øadovek -dokonèení pøíprav na ÈOV Strážovice a Stavìšice + stavební povolení - dle dotací zateplení školy 2

3 Informace obèanùm obce Strážovice Základní škola a Mateøská škola Strážovice 24. listopadu 2008 jsem nastoupila jako statutární zástupce paní øeditelky Hany Plaché. Hned pøi první návštìvì školy mì pøekvapilo, jak dobøe je škola vybavena a zaøízena. Žáci zde mají možnost pracovat v pìkném prostøedí, získat zde potøebné vìdomosti a návyky, které budou uplatòovat v dalších letech, a plnì se rozvíjet. Velkou výhodou je stravování pøímo v budovì jak pro dìti MŠ, tak i pro žáky ZŠ. Jídlo je kvalitní a velmi chutné. Škola je udržována v poøádku, velkým kladem je také tìlocvièna pøímo v budovì. Velmi prakticky a promyšlenì je vybudován areál školy. Ne všechny obce mají venkovní sportovní areál pøímo u školy a rovnìž vybavený prostor, kam si chodí hrát dìti z MŠ. Podìkování patøí OÚ, který jak vidno se o školu dobøe stará. Žáci i dìti MŠ se zapojují i do mimoškolní èinnosti. Pod vedením paní uèitelek Petry Trávníèkové, Zdeny Bártové a Vìroslavy Miklišové pøipravili program na setkání u vánoèního stromku spolu s mužským a ženským pìveckým sborem. Je to pìkná tradice, která pøivede rodièe do školy, a dìti mohou pøedvést, co všechno se nauèily a v èem vynikají. V listopadu jsme navštívili divadelní pøedstavení v Kyjovì. Pohádka se dìtem líbila. Se starým rokem jsme se rozlouèili u našeho vánoèního stromku v budovì školy.dìti si mezi sebou rozdaly dárky a také škola pøipravila pro každé dítì malý dárek. Ve ètvrtek 5. února probìhl zápis žákù do první tøídy. Dvì dìti mìly odklad z loòského roku, nyní jsou zapsáni dva noví prvòáèci. Byli moc šikovní, pøipravené úkoly splnili na jednièku a odcházeli s úsmìvem a malým dárkem. Ve spolupráci s maminkami jsme pøipravili dìtský maškarní karneval,který se uskuteènil 6. bøezna v 15,00 hod. v budovì školy. Dìkuji všem, kteøí pøispìli do tomboly a tím celou akci obohatili a zpestøili. Toto mé ohlédnutí za dvoumìsíèním pùsobením na Vaší škole je podìkováním všem, kteøí se snaží pro školu nìco udìlat a hlavnì usilují o to, aby škola ve vesnici vždycky byla, nebo vesnice bez školy je jako tìlo bez duše. PaedDr. Jindra Faiglová Obecní úøad, ZŠ a MŠ Strážovice dìkují paní Vorlové (Strážovice è. 5), za poskytnutí daru stolních her pro dìtskou družinu. 3

4 Kulturní komise pøi OÚ Strážovice pøipravila v roce 2008 nìkolik kulturních akcí. V nedìli 6. dubna 2008 se uskuteènila beseda s dùchodci. K tanci a poslechu hrál p. Miroslav Fridrich, spolu s ním zpíval starosta p. Vladimír Ždánský. Odpolední program svým zpìvem zpestøil strážovský mužský sbor. Velký ohlas mìlo také vystoupení ženského sboru, který pøedvedl svatební zvyky a zazpíval strážovské svatební písnì. Informace obèanùm obce Strážovice Kulturní komise První srpnová sobota patøila okurkovým hodùm. Pøi této pøíležitosti pøipravila kulturní komise I. ochutnávku okurkù, kvašákù, zavaøených okurkù a salátù. Vystaveno bylo 50 vzorkù poskytnutých strážovskými obèany. Hosté mohli ochutnat kvašáky obyèejné, letní èesnekáèe, zavaøené okurky klasické nebo s feferonkou, dále okurkové saláty s èesnekem, se smetanou, s jogurtem a zazikou, míchané saláty s koprem, oreganem, vánoèní salát a zavaøené cukety. K tanci a poslechu hrála DH Sobuláci. Škoda, že se hodù zúèastnilo pouze 80 lidí. 31. kvìtna 2008 uspoøádaly èlenky kulturní komise dìtský den. Strážovské dìti tak mohly strávit odpoledne na divokém západì. Soutìžily v rùzných disciplínách a za získané strážovské dolary si v baru kupovaly sladkost nebo hraèku. Další poutavou èinností pro malé i vìtší indiány a kovboje bylo malování na trièka. Zájem byl tak velký, že se kulturní komise rozhodla pøipravit malování na textil i v roce

5 Informace obèanùm obce Strážovice 28. záøí 2008 uvítal starosta obce 8 nových obèánkù, èlenky kulturní komise pøedaly rodièùm a jejich dìtem drobné dárky. V programu dále vystoupily dìti ZŠ a MŠ Strážovice. 20. záøí 2008 do naší obce pøijeli èlenové zastupitelstva z družební obce Osuské. Po oficiálním pøijetí a procházce obcí byli hosté pozváni na besedu u cimbálu s CM Babí lom. Bìhem vydaøeného veèera také zazpíval mužský sbor ze Strážovic. Na první adventní nedìli pøipravila kulturní komise prodejní výstavu vánoèních ozdob, perníkù, ale i jiných výrobkù strážovských obèanù. Jako hosté byli pozvání p. Jaromír Kokeš - mistr ÈR ve floristice, p. Jiøí Kostiha ze Sobùlek, známý nejen v našem kraji svými vyøezávanými betlémy a p.m. Kostihová ze Sobùlek - výrobky z pedigu. 5

6 Informace obèanùm obce Strážovice Poslední akcí roku 2008, na které se kulturní komise podílela, bylo zpívání u vánoèního stromku. Již tradiènì vánoèní písnì a koledy zpívali žáèci ZŠ a MŠ Strážovice, mužský a ženský pìvecký sbor. Pro zahøátí divákù i uèinkujících bylo podáváno svaøené víno a èaj. Tato akce byla velmi úspìšná a bìhem odpoledne si výstavu prohlédla spousta návštìvníkù nejen z naší obce. Podìkování patøí všem, kteøí se na výstavì podíleli, své výrobky na výstavu pøipravili a také názornì pøedvedli jejich výrobu. Další kulturní akce v obci: 12. ledna Myslivecký ples - poøádalo Myslivecké sdružení Stará hora Strážovice 19. ledna Maškarní ples poøádala TJ Sokol Strážovice 23. bøezna Místní ochutnávka vín poøádal Sbor dobrovolných hasièù Strážovice 11. kvìtna Den matek poøádala Základní škola a Mateøská škola Strážovice ve spolupráci s Obcí Strážovice 8. listopadu Tradièní krojované hody poøádala Obec Strážovice ve spolupráci s mládeží 22. listopadu Kateøinská zábava - poøádala Obec Strážovice ve spolupráci s mládeží Tøíkrálová sbírka v naší obci Oblastní charita Hodonín a farní charita Želetice dìkují všem obèanùm Strážovic za pøíspìvek do Tøíkrálové sbírky ve výši ,-Kè. 6

7 Informace obèanùm obce Strážovice Strážovské hody kolik papírù se již o nich popsalo. Tento rok se uskuteènily ve dnech 7.-9.listopadu Hody, to ale nejsou jen kroje, lidové zvyky, cukroví a zábava. Je to pøedevším dlouhá cesta plná pøíprav, která sahá až do mìsíce záøí, kdy se krojovaná mládež musí sejít se starostou a pøedsedkyní kulturní komise, sepsat, co vše je tøeba zaøídit, pøivést, koupit, objednat. Pøíprava není jednoduchá, protože krojovaných je málo a ne vždy se jede na maximum. Po poèáteèních neshodách se však podaøí vše vyladit, vyrobit mašlièky na rozmarýny, rùže a fábory na výzdobu, pøipravit leták pro obèany, napsat a rozvést plakáty, nauèit se zpívat tradièní písnièky. Dny do hodù bìží rychlostí blesku, až nastává tolik oèekávaný den D, Od rána panuje nervozita, krojovaní pøipravují vonièky na vìnec a zdobí sál, zkrátka dìlají vše pro to, aby se ty letošní hody vydaøily. Co by to ale bylo za hody, kdyby nedávala širokému okolí vìdìt mája, co se v naší dìdinì chystá. Již nìkolik dní pøed hodama je potøeba ji v lese vybrat, uøíznout, dopravit na Kamence, odkornit. To zvládnou s bravurou sobì vlastní stárci s pomocí místních hochù a mužù. A když už je mája hotová a pøipravená, zbývá ji už jen nazdobit a postavit. Ke stavìní máje se schází mladí i staøí. Muži staví, ženy okukují, poslouchají zpìv strážovského Mužského sboru a všichni popíjejí svaøák, který si letos vzali na starost krojovaní. Mája je postavená velmi brzy a bez komplikací. To stárkùm vlije do žil optimismus a všichni se zaèínají tìšit na sobotu, hlavní hodový den. Aèkoli je krojovaný prùvod stanoven až na desátou hodinu, stárky a stárci vstávají témìø za kuropìní. Je potøeba uvázat šátky, nastrojit se do krojù, doladit poslední detaily. Stárci s krojovaným prùvodem se za doprovodu DH Sobuláci a letos i za plné úèasti Mužského sboru vydávají k hlavní stárce pro své stárky, pro nazdobené klobúky a vonièky. Po nìkolika písních a spoleèném tanci se prùvod pøesouvá k obecnímu úøadu, kde už èeká pan starosta. Má dobrou náladu a hody povoluje. V tu chvíli se mùže, jak se øíká, zaèít hodovat.. I když krojovaní s muzikou musí obejít celou dìdinu a pozvat obèany na hody, což pøi letošním poèasí, kdy chvílemi lije jako z konve, není zrovna pøíjemné. I pøesto se ale vše stihne a veèerní hodová zábava s vìncem je už jen tøešnièkou na dortu letošních hodù. Sál praská ve švech, lidé zpívají spolu s krojovanými, tancují a veselí se s takovou vervou, že Sobuláci mnohdy mají problém vùbec zaèít hrát. Taková nálada plná souznìní na hodech nebyla už nìkolik let. Ne nadarmo se øíká, že vše zlé je k nìèemu dobré. Letošní deštivé poèasí bylo vykompenzováno až neuvìøitelnou náladou na veèerní zábavì. Velký dík patøí Mužskému i Ženskému sboru, kteøí splnili své sliby a spolu s DH Sobuláci vytvoøili náladu vskutku hodnou uznání. Protože má ale vše svùj konec, i naše hody se k tomu svému nutnì pøiblížily. Závìreèný holt byl hodùm vzdán na slavnostní hodové nedìlní mši, které se spolu s velkým poètem obèanù zúèastnily všechny stárky, stárci i krojované dìti. Roku 2008 stárkovali: Hana Chytilová a Karel Koøínek Lenka Raušová a Radek Válek Monika Vráblíková a Jiøí Luža Lucie Osièková a Radek Luža 7

8 Krojovaná mládež ze Strážovic dìkuje Obecnímu úøadu Strážovice za finanèní podporu hodù, svým rodièùm za pevné nervy, všem, kteøí kroje pøipravili, oblékali, vázali šátky, vyrobili rùžièky, aranžovali vìnec, vyšívali zástìrky na Kaèu, mužùm, bez kterých by letošní mája poøád stála Informace obèanùm obce Strážovice Kateøinská zábava v lese, obèanùm, kteøí se zúèastnili hodové zábavy, i všem tìm, kteøí jakýmkoli zpùsobem pomáhali pøi pøípravách a zdárném prùbìhu tradièních strážovských hodù. Hana Chytilová hlavní stárka Jako každý rok, i letos se v naší obci konala Kateøinská zábava za doprovodu DH Sobuláci. Letos pøipadlo toto slavné datum na 22. listopadu. Pøípravy už nezabraly tolik èasu jako samotné hody, kroje byly naškrobené již od hodù, sál zùstal také nazdobený, vyšití zástìrek bylo domluvené. Kvùli malému poètu krojovaných stárek svolala hlavní stárka na pomoc všechny ženy ze Strážovic. Díky tomu se nakonec podaøilo zorganizovat nìco zcela neobyèejného témìø každá žena pøišla na Kateøinskou zábavu obleèena do kroje a u zástìrky nakonec zazpívaly tradièní písnièky nejen stárky, ale i ostatní strážovské ženy všech vìkových kategorií. Nemožné se tak stalo možným. Dìkujeme. Ani letos nechybìlo tradièní kradení zástìrky a dámská volenka. Konal se i tradièní høeb Kateøinské zábavy, kdy se muži pøevléknou za Kaèe, na scénu pøinesou svou vlastní zástìrku ke kradení a tancují a zpívají kolem ní v ženských šatech. Kateøinská zábava vždy patøila mezi nejoblíbenìjší akce. Poslední roky je však úèast na této akci minimální. Je to škoda, protože o zábavu na této akci není nouze. Opravdu ztrácí lidé zájem se bavit? Draní peøí v Centru Koncem mìsíce února se konala v Centru služeb pro seniory akce s názvem,,draní peøí, která je jedním z programù konaných v rámci projektu Rok na moravském Slovácku. Obyvatelé centra mají možnost zavzpomínat si na nejrùznìjší obyèeje, zvyky jako napø. èepení nevìsty, slovácká svíca, nošení do kùta, draní peøí, vaøení povidel a mnoho dalších.. Do tìchto akcí se mohou obyvatelé centra zapojit aktivnì nebo pasivnì. Velkou mìrou se o skvìlý zážitek postaral 18. února Ženský sbor ze Strážovic, který vystupoval s programem,,draní peøí a mìl veliký úspìch. Kromì písní a mluveného slova nechybìla ani akènost, se kterou se ženy ze Strážovic ujaly draní peøí. Poté následovala dodraná, pøi které se zpívalo a stoly se prohýbaly pod obèerstvením. Velkým pøekvapením pro obyvatele centra byly strážovské speciality jako koblížky s ovocnou pìnou, Hobliny, èi Boží milosti, kterými ženy obyvatele pøekvapily. Ženský sbor ze Strážovic vystupoval v našem Centru již na podzim s pásmem svícových a svatebních písní, které se setkaly s velkým ohlasem a také nyní s Draním peøí opìt nezklamal. Za všechny krásné chvíle, které nám ženy pøipravily, jim patøí velké Díky a doufáme, že k nám opìt zavítají se svou dobrou náladou a podìlí se s námi o hezké písnì, zazpívané s láskou. Veliké Díky a opìt nashledanou. Obyvatelé Centra služeb pro seniory Kyjov. 8

9 Informace obèanùm obce Strážovice Èinnost mužského sboru v roce 2008 Mužský sbor Strážovice má 17 èlenù. Pravidelnì se schází na zkouškách 1x za týden. V tomto roce jsme mìli 10 akcí: 6. dubna - Beseda s dùchodci ve škole 4. èervence - Úèast na folklórních slavnostech v Damboøicích 2. srpna - Zpívání na svatbì Emila Novotného 20. záøí - Domácí beseda u cimbálu - družba s obcí Osuské ze Slovenska 7. listopadu - Zpívání pøi stavìní máje 21. prosince -Vánoèní zpívání u stromku 11. kvìtna - Den matek ve škole 24. kvìtna - Zpívání mužských sborù v Želeticích za úèasti MS Damboøice, MS Archlebov, MS Vìteøov, MS Strážovice a domácí MS Želetice 1.èervna - Úèast na kosení v zámku Buchlovice 28. èervna - Zpívání na farní slavnosti v Želeticích 9

10 10 Informace obèanùm obce Strážovice Èinnost SDH Strážovice za rok 2008 V únoru nás opustil nejstarší èlen sboru bratr Antonín Chromý ve vìku 85 let.èlenem sboru byl 62 rokù. Smuteèního obøadu v Kyjovì se úèastnili 3 uniformovaní èlenové a starosta Svoboda pronesl smuteèní øeè. O velikonocích probìhl 10. jubilejní roèník ochutnávky vín,spojený s ochutnávkou pomazánek. Tu zajistily paní Romana Pelikánová a Erika Petøíèková. Zajistili jsme potištìné koštovaèky a sešlo se 120 vzorkù vína.pomazánek se sešlo 60 vzorkù z celé vesnice.k tanci i poslechu hrál Josef Pospíšil z Damboøic. Došlo 120 platících úèastníkù. Byla to nejúspìšnìjší ochutnávka vín v celé historii jeho poøádání. Dne se uskuteènilo tradièní èištìní koupalištì. Úèastnilo se ho opìt 15 lidí.bylo zajištìno obèerstvení a koupalištì bylo vyèištìno v rekordním èase. Je vidìt,že s léty pøibývá praxe. Pouze nových pracovníkù stále nìjak nepøibývá. V èervnu pøi pøíležitosti 110. let výroèí založení SDH Želetice byla uspoøádána okrsková soutìž. Sjelo se 6 sborù z našeho okrsku. Pro nás po loòském prùmìru to dopadlo výbornì. V požárním útoku s èasem 38 sekund jsme skonèili na 3. místì. Ve štafetì,kterou naše družstvo bìželo poprvé ve své historii,jsme mìli druhý nejlepší èas 119 sekund. Na prvním Ždánice, které mìly soutìžní vybavení, jsme mìli ztrátu 7 sekund. Pøíští rok musíme nacvièit nový zpùsob sání vody a vìøím,že budeme soutìžit o zlato. Zaèátkem záøí nám byl vyhlášen poplach. Za høbitovem se stala dopravní nehoda a naše jednotka byla povolána na zajištìní úklidu silnice. Výjezdu se zúèastnili, Fr. Hlaváè, T. Bárta, R. Mikliš, P. Dubný a V. Svoboda. Po pøíjezdu na místo již zde byla jednotka ze Žarošic. Po zapsání pøítomnosti, nás velitel zásahu poslal zpìt, že má dost svých èlenù. Dùležité je, že i ve všední den odpoledne, jsme schopni složit jednotku a jet k zásahu. Dne probìhlo ve Strážovicích cvièení na dálkovou dopravu vody 3. okrsku. Cvièení se úèastnilo 6 družstev. I když cvièení probìhlo s rùznými nedostatky, vodu se podaøilo dostat do místa, urèení. Pøi vyhodnocení na schùzi v Archlebovì se všichni shodli, že se tato akce bude pøíští rok opakovat,ale jiným zpùsobem. Nebude vyhlášen poplach, ale družstva se sjedou a pod vedením tìch, kteøí už mají s tìmito cvièeními zkušenosti, se cvièení provede. Vìtšina zúèastnìných toto cvièení zažila poprvé. Toto byla v kostce èinnost našeho sboru. Dále bych chtìl pøipomenout, že SDH Strážovice byla poskytnuta dotace Kè na výzbroj. Bylo rozhodnuto zakoupit motorové kalové èerpadlo,které by sloužilo hasièùm i obci. V únoru bylo zakoupeno kalové motorové èerpadlo HONDA 20 VTX. Dìkujeme všem obèanùm, kteøí se zúèastòují našich kulturních akcí a pomáhají nám tak pøežívat dnešní tìžkou situaci, ve které se ocitají všechny vesnické spolky. Doufám, že nám zachováte pøízeò i v roce Do tohoto roku vám mnoho úspìchù i lepší budoucnost pøeje Sbor dobrovolných hasièù Strážovice. Svoboda Václav - Starosta SDH

11 Informace obèanùm obce Strá ovice Myslivecké sdru ení STARÁ HORA Strá ovice Rok 2008 byl velmi teplý a suchý, zima 2007/2008 byla stejnì jako minulá vcelku mírná a témìø bez snìhové pokrývky. Zvìø pøeèkala zimu i díky pravidelnému pøikrmování v dobré kondici. Jarní sèítání zvìøe ukázalo, e kmenové stavy pro honitbu jsou u zajíce a ba anta na plných stavech, u srnèí zvìøe jsou pøekroèeny. Stejnì jako ka dý rok v období nedostatku potravy MS dbalo na dokrmování drobné srstnaté i pernaté zvìøe a zvìøe spárkaté. V období sucha byla loni vybudovaná napajedla doplòována vodou. Celkem je v honitbì 5 krmelcù, 7 zásypù, 8 napajedel a 30 slanisek pro zajíce. krmné zaøízení u Staré hru ky V lednu uspoøádalo MS tradièní Myslivecký ples. Souèástí byla bohatá tombola, byly nabízeny zvìøinové speciality. Náv tìva byla dobrá, poslední hosté se rozcházeli a v ranních hodinách. V prùbìhu roku se vyskytovaly v celé zemi silné bouøe doprovázené vìtrnými poryvy síly vichøice. Jedna z nich zasáhla i honitbu ve Strá ovicích a napáchala znaèné kody v lese pidláku. Myslivecké sdru ení po dohodì s Obecním úøadem v letních a podzimních mìsících odstraòovalo vzniklé vývraty. Pokraèovaly práce na zvelebení myslivecké chaty. Na podzimních spoleèných lovech se zúroèila dobrá péèe o zvìø v minulých létech. Úlovky zajeèí a zejména ba antí zvìøe byly slibné a potvrdily spolu s výsledky jarního sèítání - trend rùstu populace této drobné zvìøe a ozdoby na í pøírody, která v druhé polovinì 90. let ve strá ovické honitbì témìø vymizela. V roce 2008 oslavili èlenové MS Jindøich mehlík a Franti ek Kolaja významná ivotní výroèí 65. a 60. narozeniny. Jménem MS jim zde chci popøát hodnì zdraví a mnoho úspìchù v dal í myslivecké èinnosti. Na e øady opustil pan Josef Slovák st., myslivec od r a dlouholetý pøedseda MS. Èest jeho památce. Poèátkem roku 2009 se uskuteènila výroèní èlenská schùze MS, která byla zároveò schùzí volební. Byl zvolen nový výbor MS a nová RK. Pøedsedou MS byl zvolen pan Radek Kolaja. Èlenové výboru MS Zleva: R. Lu a, F. La ek, R. Kolaja, J. mehlík, F. Kolaja Èleny RK byli zvoleni: J. Slovák, K. Stupka a O. Viktorín Závìrem chci jménem Mysliveckého sdru ení STARÁ HORA Strá ovice popøát v em spolu obèanùm v roce 2009 mnoho zdraví a osobních úspìchù. Kvìtoslav Stupka 11

12 TJ Sokol Strážovice, družstvo mužù Rok 2008 byl pro fotbalové mužstvo Strážovic rokem dobrých výsledkù, rokem vyhraných derby, rokem silné lavièky náhradníkù a snad i rokem spokojených fanouškù. V uvedeném roce došlo také ke dvìma zmìnám ve vedení fotbalového mužstva. Ve III. tøídì se nám stejnì jako v roce 2007 docela daøilo a hráèe, po stresových bojích o záchranu okresního pøeboru, zaèal fotbal zase o nìco více bavit. Zaèalo to už únorovým maškarním plesem, na kterém byly neplánovanì pøedstaveny nové, krásnì modré dresy s nápisem TESAØSTVÍ VAÒKÁT. Šlo o dar nejmenovaného sponzora, který nejenže slušel i dámám na maškarním plese, ale také pøispìl ke zlepšení nálady v mužstvu, byl novým motivaèním impulzem (ještì bez hoøkosti porážky) a pøíkladnou ukázkou srdeèního vztahu ke klubu. Ještì pøed jarní sezonou se z pracovního angažmá v Anglii vrátil Martin Vaïura a okamžitì se stal platnou oporou zlepšující se obrany, popø. zálohy. Stálý základ mužstva tvoøilo hráèù, ale možnost reprezentovat svou obec na zeleném pažitu dostalo jen v jarní sezonì celkem 24 hráèù. Nejkrásnìjšími momenty jara byla pøedvádìná hra v nìkterých zápasech s dobrými výsledky a krásnými góly, zejména ale naše jednoznaèné vítìzství nad odvìkým rivalem, Nenkovicemi. Po soupeøovì vedení 1:0 v prvním poloèasu jsme se dokázali zvednout a doslova ho deklasovat vstøelením šesti gólù. Jaro a celý roèník jsme ukonèili na 6. místì jen s dvoubodovou ztrátou na místo 4. Naopak nejbližší mužstvo za námi mìlo ztrátu 12 bodù. Strážovice opìt potvrzovaly své kvality a patøily k obávaným soupeøùm. Stárnutí organizmu, o kterém se mluví už nìkolik let, se ani tentokrát neprojevilo a zkušenost a um opìt na soupeøe platily. Pøed podzimní sezonou vystøídal po mnoha a mnoha letech Prokopa Pelikána ve funkci jednatele Martin Vaïura a odstoupivší trenér Mirek Šimeèek byl nahrazen dlouholetým kapitánem a vùdèí osobností mužstva, Petrem Markusem. Kádr byl posílený návratem osvìdèené opory 12 Informace obèanùm obce Strážovice TJ Sokol Strážovice Fotbalový rok 2008 Zbyòka Brhla a bìhem rozehrané sezony pak ještì hostujícím Romanem Jelínkem. Oba se okamžitì zaøadili do základní sestavy. V nìkolika zápasech vypomohl také Pavel Müller, který si na pár týdnù odskoèil domù z Dánska. Pod novým trenérem vhodnì doplnìné mužstvo nastoupilo hned od zaèátku na vítìznou vlnu a porážku poznalo až v pøedposledním zápase podzimní èásti soutìže. Na té cestì zvládlo porazit první Ždánice a hned za týden, v super derby, Sobùlky. Ty se mezitím posunuly na první místo pøed Ždánice a chtìly nám ukázat, jak se má hrát fotbal. Pro fanoušky, kteøí vážili cestu do údolí, (patøil jsem mezi nì), šlo o nádherný fotbalový zážitek. A pøesnì pro tyto krásné chvíle, ve spojení s radostí z pohybu a kolektivu kamarádù, se fotbal má hrát. Diváci mohli být v této sezonì opravdu spokojení a také si mohli nìkolikrát zakøièet: Dejte jim bùra! Dokonce i: Deset, deset!. Po posledním kole a pøedehraném prvním jarním zápasu jsou Strážovice tøetí, tøi body za druhými Ždánicemi a jen ètyøi body nás dìlí od prvních Sobùlek. Do sítì soupeøù jsme tentokrát nasázeli 38 gólù a sami obdrželi pouhých 10. Sestava byla stabilizovaná, zkušená a zejména obrana vèetnì gólmana byla základním kamenem velmi dobrých výsledkù. První pùlka roèníku dopadla až nad oèekávání dobøe a máme se pro jarní klání skuteènì na co tìšit. Naše fotbalové mužstvo, i pøes svùj relativnì vysoký vìkový prùmìr, mùže pøed sebou mít ještì øadu úspìšných rokù ve III.tøídì a pøi troše štìstí i o stupínek výš. Je ale urèitì potøeba dávat v maximální možné míøe šanci tìm pár mladým klukùm, kteøí, i když nemají kvality dlouholetých opor, chtìjí a budou muset v budoucnu tu fotbalovou strážovskou káru táhnout dál. A je také tøeba využívat toho, že máme krásné høištì, fotbalové zázemí i plácek za školou, a své dìti vést ke sportu a k pohybu na èerstvém vzduchu. Vìøím, že výbor fotbalového oddílu rád obnoví a pøihlásí do soutìže žákovské, popø. pozdìji dorostenecké mužstvo. Jen musí takové kluky v dostateèném poètu mít a hlavnì oni musí chtít pro radost z fotbalu, pro obec i pro své zdraví nìco obìtovat.

13 Informace obèanùm obce Strážovice A ty v úvodu vzpomínané zmìny byly vlastnì tøi. Oženil se nám prezident a kapitán mužstva. Miroslav Šimeèek - bývalý trenér Foto - pøátelské utkání s družební obcí Osuské na Slovensku ATLETIKA - Hodonínský bìžecký pohár mládeže 2008 na trati dlouhé 1100 m a skonèila na pìkném 3. místì. O letních prázdninách pøešla z tréninkové skupiny pøípravky Atletického klubu Kyjov (www.akkyjov.cz) do tréninkové skupiny trenéra Aloise Vrbovského. V roce 2009 pøechází Natálka do vìkové kategorie mladších žákyò. Pøejeme mnoho úspìchù v zaèínající nové atletické sezonì. Natálie Kolajová (1997) ze Strážovic dosáhla v celkovém poøadí Hodonínského bìžeckého poháru mládeže 2008 na støíbrnou medaili. Tímto umístìním obhájila druhé místo z roèníku 2007, který byl jejím premiérovým bìžeckým rokem. Oba tyto roèníky nastupovala do závodù v kategorii pøípravka-dívky po celém okrese Hodonín, kde se pravidelnì umís ovala jak øíkají atleti na bednì (tj. na medailových místech). Optimismus a elán do dalšího závodìní ji dodal hned první závod v sezonì 2008, kdy nastoupila 15. bøezna v kyjovském parku na start závodu - pøebor Jihomoravského kraje v pøespolním bìhu Zlepšení bezpeènosti v obci Zastupitelstvo obce rozhodlo, že pro zlepšení bezpeènosti a snížení rychlosti na místních komunikacích, budou vybudovány zpomalovací prahy v ulicích Pod ulièkou, na Kamencích a Nad kostelem. Zpomalovací prahy jsou zaøízení, která pùsobí opticky, zvukovì, ale pøedevším fyzicky a to náhlou zmìnu výškového profilu komunikace. Dobré viditelnosti je dosaženo barevnou kombinací jednotlivých dílù. Segmenty jsou opatøeny odrazkami. Doufám, že to alespoò èásteènì pøi- spìje ke zlepšení pohody bydlení v naší obci. Dále budou instalovány dva mìøièe rychlosti. 13

14 Statistika K bylo v naší obci hlášeno k trvalému pobytu 558 obyvatel. Bìhem roku se pøistìhovalo 9 obèanù a odstìhovalo 22 obèanù. K mají Strážovice 546 obyvatel. Narození Amálie Strmisková Veronika Øihánková Tereza Svobodová Daniel Šimeèek Anna Lahodová Lukáš Brázda Bára Rybníèková Úmrtí Informace obèanùm obce Strážovice Srážky v roce 2008 Duben 22 mm Kvìten 63 mm Èerven 29 mm Èervenec 55 mm Srpen 66 mm Záøí 37 mm Øíjen 32 mm Listopad20 mm Duben až listopad 324 mm. Ladislav Šrédl Antonín Chromý Drahomíra Janková Vladimír Kolaja Adolf Lilek Aloisie Koneèná Víte, že... vysílaè Babí lom vysílá: Televize: ÈT 1 na kanále è. 33 TV Prima na kanále è. 50 Rozhlas: ÈR 1 radiožurnál na kmitoètu 106,2 ÈR 03 Vltava na kmitoètu 104,2 ÈR 03 Praha na kmitoètu 107,8 ÈR 05 Brno-Regina na kmitoètu 93,3 Rádio Jih na kmitoètu 88,9 Dùležitá telefonní èísla E-on Jihomoravská energetika RWE Jihomoravské plynárny Jednotné evropské èíslo tísòového volání 112 Hasièi 150 Záchranka 155 Policie 158 Pohotovost - Nemocnice Kyjov Tel.: Zastupitelstvo obce bylo pøát nejstarší obèance paní Hromkové. Pozvánka Dne od se v tìlocviènì školy koná beseda s dùchodci s bohatým kulturním programem. Provoz lékaøské služby první pomoci v nemocnici Kyjov od Všeobecná LSPP(brána) Pracovní dny Nepracovní dny Dìtská LSPP(UNK) Pondìlí - ètvrtek Pátek Nepracovní dny Stomalogická LSPP Nepracovní dny tel.: :30-22:00 hod 08:00-20:00 hod tel.: :30-22:00 hod 16:00-22:00 hod 08:00-20:00 hod tel :00-13:00 hod Nejbližší pohotovost s nepøetržitým provozem Stomalogická Karáskova 11, Brno-Židenice Lékarenská - Kolištì 846/47, Brno 14

Ètvrtletník obce Dlouhoòovice

Ètvrtletník obce Dlouhoòovice DLO HOÒOVICKÝ Ètvrtletník obce Dlouhoòovice CENA 6 Kè OBÈASNÍK è. 49 1/2011 DLOUHOÒOVICKÝ OBÈASNÍK 2 ( DLOUHOÒOVICKÝ OBÈASNÍK (3 ÚVODNÍK V á ž e n í s p o l u o b è a n é, è t e n á ø i Dlouhoòovického

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 146 Aktuality z mìstského obvodu Požadavky na kapitálový rozpoèet zaslány Michálkovice, jako každoroènì, zaslaly Magistrátu mìsta Ostravy své požadavky na kapitálový

Více

EKONOMICKÁ SITUACE OPRAVÒUJE K OPTIMISMU

EKONOMICKÁ SITUACE OPRAVÒUJE K OPTIMISMU Restaurovaný Mariánský sloup na námìstí. Vá ení spoluobèané. Po roèní odmlce se Vám dostává do ruky zpravodaj mìstyse Radomyšl. Byl to rok hektický, nabitý významnými událostmi, které opìt posunuly Radomyšl

Více

Ètvrtletník obce Dlouhoòovice

Ètvrtletník obce Dlouhoòovice DLO HOÒOVICKÝ Ètvrtletník obce Dlouhoòovice CENA 6 Kè OBÈASNÍK è. 53 1/2012 DLOUHOÒOVICKÝ OBÈASNÍK (2 INFORMACE Z RADNICE Jarní úklid do kontejnerù V prùbìhu mìsíce dubna bude na obvyklých místech umístìn

Více

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù!

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! ZPRAVODAJ obce Strání Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! Pavel Mimochodek starosta Antonín Zámeèník místostarosta Foto: Barbora

Více

Z obsahu. elektroodpadu. Seniorské Vánoce s pøedstihem. chotovinských motokrosaøù. Otázky pro trenéry. Roèník XX. Èíslo 12 prosinec 2012 ZDARMA

Z obsahu. elektroodpadu. Seniorské Vánoce s pøedstihem. chotovinských motokrosaøù. Otázky pro trenéry. Roèník XX. Èíslo 12 prosinec 2012 ZDARMA 12/2012 LISTY CHOTOVINSKA 1 Roèník XX. Èíslo 12 prosinec 2012 ZDARMA Vánoèní dílna Ve ètvrtek 29. listopadu 2012 probìhla v našem kulturním domì již tradièní Vánoèní dílna poøádaná Základní školou Chotoviny

Více

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY / Kvìten 2009 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 5 kolství 7 ivot ve mìstì 9 Sport 12 ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY Nemyslím si, e by vùbec Karla Hynka Máchu mohlo pøi psaní jeho nejslavnìj í básnì

Více

ZPRAVODA OHLASY OBECNÉ A OBECNÍ ÈÍSLO 12 PROSINEC 2010 ZDARMA. Výroba adventních vìncù ve škole

ZPRAVODA OHLASY OBECNÉ A OBECNÍ ÈÍSLO 12 PROSINEC 2010 ZDARMA. Výroba adventních vìncù ve škole TAROBÌLSKÝ ZPRAVODA OHLASY OBECNÉ A OBECNÍ ÈÍSLO 12 PROSINEC 2010 ZDARMA Zamykání lesa ZADNÍ STRANA Tøi králové budou koledovat v Ostravì Charita Ostrava se pravidelnì zúèastòuje celorepublikové Tøíkrálové

Více

Buïme dobrými hospodáøi... Informace sociálního odboru Vizovjané zasahovali na 103. budovì Zámek Vizovice - plány v roce 2013 V Dotek, o.p.s. ve Vizovicích, zaøízení nabízejícím terénní i pobytovou péèi

Více

Dùstojné oslavy 60. výroèí ukonèení 2. svìtové války

Dùstojné oslavy 60. výroèí ukonèení 2. svìtové války Èíslo 4 èervenec 0 V letech prvého desetiletí dvacátého století se rozvíjel v Proseèi dosti rušný veøejný kulturní a spoleèenský život. V r. 110 pøibyl k nìkolika existujícím spolkùm divadelní spolek.

Více

ZPRAVODAJ MALÝ HLUBOCKÝ PRINC HLUBOCKÝ. Nápaditý řezbář, nenápadný herec. S Warholem k šedesátce. Oživené centrum města

ZPRAVODAJ MALÝ HLUBOCKÝ PRINC HLUBOCKÝ. Nápaditý řezbář, nenápadný herec. S Warholem k šedesátce. Oživené centrum města HLUBOCKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 9 - ZÁŘÍ 2013 - CENA 15 KČ MALÝ HLUBOCKÝ Šárka Šímová se synem Filipem Řimnáčem. Foto www.janpirgl.net PRINC Nápaditý řezbář, nenápadný herec jubilejní narozeninová inventura S

Více

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 http://obzor.horazdovice.cz ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 Dìti a ètení projekt Mìstské knihovny v rámci grantu Knihovna 21. století. Promìny Hora ïovic 17. zasedání zastupitelstva

Více

Slovo starosty. Informace z radnice

Slovo starosty. Informace z radnice Slovo starosty O zlobì a závisti Vážení obèané, v poslední dobì se stává obvyklou skuteèností, že na svùj stùl zaèínám dostávat anonymní dopisy podepsané vizitkou Chlumeètí obèané. Poslední z nich je psán

Více

Advent a Vánoce spolu souvisí

Advent a Vánoce spolu souvisí Advent a Vánoce spolu souvisí Mnozí naši pøedkové se snažili tuto dobu ètyø nedìl pøed Vánocemi prožít v zamyšlení nad vlastní otevøeností vùèi lidem i vùèi prostøedí, ve kterém žili. Rorátní zpìvy i dnes

Více

Z obsahu: Festivalové akce startují. Zdarma 20096XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Festivalové akce startují. Zdarma 20096XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. Cestujeme k moøi i do vesmíru S narùstajícím datem v kalendáøi vzrùstá také dobrá nálada všech pracujících. Nastává èas dovolených, plánování cílových míst, balení zavazadel a relaxování! Jedni dávají

Více

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji http://obzor.muhorazdovice.cz ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6 Mìsto zdobí novì opravený ocelový pøíhradový most pøes Otavu pocházející z r. 1909. Promìny Horaāïovic Dne

Více

ZPRAVODAJ BENÁTECKA. Mìsto investuje do sportovních zaøízení V O L B Y DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

ZPRAVODAJ BENÁTECKA. Mìsto investuje do sportovních zaøízení V O L B Y DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU ZPRAVODAJ BENÁTECKA 8. èervna 2004 strana 1 èíslo: 6 roèník: 28 cena: 7 Kè 8. èervna 2004 V tomto èísle najdete: Školáci v Chorvatsku str. 4 K výroèí B. Smetany str. 6 Benátecké jaro str. 7 Výlet do vých.

Více

15 let mìsta enova zajímavost uvádíme, e pøíkladnì na opravu místních komunikací a chodníkù

15 let mìsta enova zajímavost uvádíme, e pøíkladnì na opravu místních komunikací a chodníkù Uvnitø najdete u MìÚ informuje Pøejeme vám krásný jarní den, milí ètenáøi. Tedy alespoò podle kalendáøe nás jaro u od 20. bøezna mìlo obdaøit svou pøízní. Letos je tomu ji 15 let, co byl enov jmenován

Více

Aktuálnì z bloku starosty

Aktuálnì z bloku starosty 134 ZPRAVODAJ OBCE DÌTMAROVICE Prosinec 2013 Aktuálnì z bloku starosty Vážení spoluobèané, blíží se konec roku a s ním atmosféra Vánoc, ale i novoroèních pøedsevzetí. V obci je už sice i cítit pøedvolební

Více

Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice

Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice ØÍJEN 2005 èíslo 10 III. roèník Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice Ministerstvo obrany Èeské republiky rozhodlo, že jedinou støední vojenskou školou, která bude vzdìlávat profesionální

Více

NAPAJEDELSKE ZÁŘÍ 2002. Podzimními Chřiby. Veřejná diskuse

NAPAJEDELSKE ZÁŘÍ 2002. Podzimními Chřiby. Veřejná diskuse NAPAJEDELSKE VYDÁVÁ MĚSTO NAPAJEDLA ROČNÍK VII. ZÁŘÍ 2002 Podzimními Chřiby Klub èeských turistù TJ atra-slavia Napajedla poøádá v sobotu 12. øíjna již 31. roèník pochodu podzimními Chøiby. Pøipraveny

Více

Aktuálnì z bloku starosty

Aktuálnì z bloku starosty 128 ZPRAVODAJ OBCE DÌTMAROVICE Prosinec 2012 Aktuálnì z bloku starosty Vážení spoluobèané, stroj èasu nám vymìøuje poslední mìsíc v roce 2012 a brzy budou vánoce. Jak už to bývá, nìkomu se tento rok vyvedl

Více

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe 1 2006 Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe ZDARMA OBSAH: PROLOG...4 Novoroèní (St. Boloòský) ZPRÁVY Z RADNICE...4 VUAB je

Více

9/2007. Dirt Jump Roztoky. Zašlá sláva AFK Žalov. Rekonstrukce Masarykova nádraží nekonèí

9/2007. Dirt Jump Roztoky. Zašlá sláva AFK Žalov. Rekonstrukce Masarykova nádraží nekonèí 9/2007 Zašlá sláva AFK Žalov Rekonstrukce Masarykova nádraží nekonèí Støedoèeskému muzeu v Roztokách je 50 let! (rozhovor s nastupující øeditelkou PhDr. Zitou Zemanovou) Historické repetitorium (2. èást)

Více

Ostrovský mìsíèník. Z obsahu: Zdarma 20088X. roèník. Anketa: Cyklistika v Ostrovì

Ostrovský mìsíèník. Z obsahu: Zdarma 20088X. roèník. Anketa: Cyklistika v Ostrovì Vzácné pamìtní stromy na Ostrovsku Léto se pøehouplo do druhého poloèasu, a abychom do podzimu vpluli øádnì nabití, je nutné zásobit se tolik potøebnou energií. Jestliže chceme stále se zrychlující životní

Více

Ostrovský mìsíèník. Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì

Ostrovský mìsíèník. Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì Støední prùmyslová škola otevøela návštìvníkùm dveøe v zámecké budovì naposledy. 7 XIII. roèník V rozhovoru se pøedstavuje Panna klíènice z Horního hradu. 4 6 8 Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì

Více

Muèírna na zámku se otevírá 1. dubna v 10 hodin

Muèírna na zámku se otevírá 1. dubna v 10 hodin DUBEN 2007 èíslo 4 V. roèník Muèírna na zámku se otevírá 1. dubna v 10 hodin Potupná maska Nejvìtší muèírna v ÈR, která bude otevøena ve sklepních prostorách zámku v Moravské Tøebové, se veøejnosti zpøístupní

Více

LISTY OPRAVA SPORTOVNÍ HALY. Nové oznaèníky JEDNOSTRANNÉ ZVYŠOVÁNÍ NÁJEMNÉHO. Vydává město Stod. Èíslo 7 / 2006 Roèník XI. ZDARMA

LISTY OPRAVA SPORTOVNÍ HALY. Nové oznaèníky JEDNOSTRANNÉ ZVYŠOVÁNÍ NÁJEMNÉHO. Vydává město Stod. Èíslo 7 / 2006 Roèník XI. ZDARMA STODSKÉ LISTY Volební období konèí Jednostranne zvyšování nájemného Zaèala nejvìtší investièní akce Zahájení mateøského centra v DDM Vydává město Stod Pohádkový test pro chytré dìti Na kafíèku s... Èíslo

Více

Z obsahu: Zdarma 20098XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Zdarma 20098XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. Prázdniny jsou èasem dìtí Prázdninový èas (nejen vánoèní) by rodiny mìly v co nejvìtší míøe trávit spoleènì. Po spoleèné dovolené to mùžou být tøeba nezapomenutelná odpoledne na koupališti nebo výlety

Více

Zájmy mìsta a ochrana pøírody

Zájmy mìsta a ochrana pøírody MÌSÍÈNÍK MÌSTA ROÈNÍK IX DUBEN 2009 ZDARMA Zájmy mìsta a ochrana pøírody Juránkova chata pod vrcholem Svarohu, chata a sjezdovka na Mùstku nebo lávková cesta kolem Èertova jezera. Tato turistická lákadla

Více