Informace obèanùm obce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informace obèanùm obce"

Transkript

1 Informace obèanùm obce Kulturní akce za rok 2008 str. 4-6 Draní peøí v Centru str. 8 Vážení spoluobèané, Rok s osmičkou na konci je minulostí. Stojíme na prahu roku 2009 s očekáváním. Mnozí z nás, ohlédneme li se zpět, by možná něco udělali lépe, ale už to nejde. Tento rok bude jistě pro účely složi tější z pohledu celosvětové fi nanční krize. V roce 2008 jsme měli největší akci úpravu tělocvič ny ve škole (vybourání stěny od jídelny). Další byl projekt na ČOV Strážovice, Stavěši ce. Pro snížení energetické náročnosti školy jsme si ne chali provést energetický audit a projekt na zateple ní školy a kompletní výmě nu oken a dveří. V letošním roce budeme žádat o dotace na vybudo vání ČOV Strážovice, Sta věšice, dále na zateplení školy. Po mnoha urgencích se v letošním roce prove de rekonstrukce vodovod ního řádu v ulici na Stavěšice. Další akcí bude vybudování plynovodu v trati Za humny pro no vou zástavbu. 1

2 Věřím, že se nám podaří i přes fi nanční krizi získat nějaké dotace. Jak jistě všichni víte, firma MSO ser vis Kyjov vybudovala u nás bytový dům s 26 byty. Doufám, že se byty brzy na plní a přibude nám spokojených oby Informace obèanùm obce Strážovice Svoz domovních odpadù vatel, hlavně dětí do školy a školky. Přeji Vám v tomto roce hodně zdra ví, štěstí a pevné nervy. MVDr. Vladimír Ždánský starosta obce Pro rok 2009 zastupitelstvo rozhodlo ponechat platbu za uložení a svoz odpadu ve stejné výši jako v roce 2008, tj. 420,- Kè na jednu osobu a rok. V letošním roce došlo ke zmìnì fakturace za odpady. Platba za odpady bude rozdìlena na dvì položky. Za uložení odpadu na skládce a odvoz odpadù. Platba za uložení na skládce, byla zákonem navýšena na 500,- Kè za 1 tunu. Obec bude každý mìsíc platit podle skuteèného množství uloženého odpadu. Dvakrát za rok pak bude platit za svoz odpadù. Akce OÚ za rok úprava ve školní tìlocviènì Aby to však nebylo jednoduché, každá položka bude zdanìna jinou sazbou DPH. Zastupitelstvo obce rozhodlo, že pokud budou platby za uložení a svoz odpadu vyšší než vybraný poplatek od obèanù, pro letošní rok rozdíl ( zvýšenou èást) doplatí z rozpoètu obce. V letošním roce si velké množství lidí bere dvì známky na popelnice, tzn. že produkují více odpadu. Jelikož EKOR bude veškerý odpad z obcí vážit (platba bude podle množství), musíme se pøipravit, že v pøíštím roce dojde k podstatnì vyššímu zdražení poplatku v naší obci. Za tøídìný odpad následkem finanèní krize budeme od EKO-KOMU dostávat nižší finanèní èástku. Sbìr školního papíru bude ještì do , i když nebude zpoplatnìn. Tøídìní však musí probíhat i nadále!!!!! - projekt na ÈOV Strážovice a Stavìšice - energetický audit školy - projekt na zateplení a výmìnu oken a dveøí ve škole Akce OÚ za rok rekonstrukce vodovodu v ulici na Stavìšice - tamtéž rekonstrukce chodníku - plynofikace pokraèování øadovek -dokonèení pøíprav na ÈOV Strážovice a Stavìšice + stavební povolení - dle dotací zateplení školy 2

3 Informace obèanùm obce Strážovice Základní škola a Mateøská škola Strážovice 24. listopadu 2008 jsem nastoupila jako statutární zástupce paní øeditelky Hany Plaché. Hned pøi první návštìvì školy mì pøekvapilo, jak dobøe je škola vybavena a zaøízena. Žáci zde mají možnost pracovat v pìkném prostøedí, získat zde potøebné vìdomosti a návyky, které budou uplatòovat v dalších letech, a plnì se rozvíjet. Velkou výhodou je stravování pøímo v budovì jak pro dìti MŠ, tak i pro žáky ZŠ. Jídlo je kvalitní a velmi chutné. Škola je udržována v poøádku, velkým kladem je také tìlocvièna pøímo v budovì. Velmi prakticky a promyšlenì je vybudován areál školy. Ne všechny obce mají venkovní sportovní areál pøímo u školy a rovnìž vybavený prostor, kam si chodí hrát dìti z MŠ. Podìkování patøí OÚ, který jak vidno se o školu dobøe stará. Žáci i dìti MŠ se zapojují i do mimoškolní èinnosti. Pod vedením paní uèitelek Petry Trávníèkové, Zdeny Bártové a Vìroslavy Miklišové pøipravili program na setkání u vánoèního stromku spolu s mužským a ženským pìveckým sborem. Je to pìkná tradice, která pøivede rodièe do školy, a dìti mohou pøedvést, co všechno se nauèily a v èem vynikají. V listopadu jsme navštívili divadelní pøedstavení v Kyjovì. Pohádka se dìtem líbila. Se starým rokem jsme se rozlouèili u našeho vánoèního stromku v budovì školy.dìti si mezi sebou rozdaly dárky a také škola pøipravila pro každé dítì malý dárek. Ve ètvrtek 5. února probìhl zápis žákù do první tøídy. Dvì dìti mìly odklad z loòského roku, nyní jsou zapsáni dva noví prvòáèci. Byli moc šikovní, pøipravené úkoly splnili na jednièku a odcházeli s úsmìvem a malým dárkem. Ve spolupráci s maminkami jsme pøipravili dìtský maškarní karneval,který se uskuteènil 6. bøezna v 15,00 hod. v budovì školy. Dìkuji všem, kteøí pøispìli do tomboly a tím celou akci obohatili a zpestøili. Toto mé ohlédnutí za dvoumìsíèním pùsobením na Vaší škole je podìkováním všem, kteøí se snaží pro školu nìco udìlat a hlavnì usilují o to, aby škola ve vesnici vždycky byla, nebo vesnice bez školy je jako tìlo bez duše. PaedDr. Jindra Faiglová Obecní úøad, ZŠ a MŠ Strážovice dìkují paní Vorlové (Strážovice è. 5), za poskytnutí daru stolních her pro dìtskou družinu. 3

4 Kulturní komise pøi OÚ Strážovice pøipravila v roce 2008 nìkolik kulturních akcí. V nedìli 6. dubna 2008 se uskuteènila beseda s dùchodci. K tanci a poslechu hrál p. Miroslav Fridrich, spolu s ním zpíval starosta p. Vladimír Ždánský. Odpolední program svým zpìvem zpestøil strážovský mužský sbor. Velký ohlas mìlo také vystoupení ženského sboru, který pøedvedl svatební zvyky a zazpíval strážovské svatební písnì. Informace obèanùm obce Strážovice Kulturní komise První srpnová sobota patøila okurkovým hodùm. Pøi této pøíležitosti pøipravila kulturní komise I. ochutnávku okurkù, kvašákù, zavaøených okurkù a salátù. Vystaveno bylo 50 vzorkù poskytnutých strážovskými obèany. Hosté mohli ochutnat kvašáky obyèejné, letní èesnekáèe, zavaøené okurky klasické nebo s feferonkou, dále okurkové saláty s èesnekem, se smetanou, s jogurtem a zazikou, míchané saláty s koprem, oreganem, vánoèní salát a zavaøené cukety. K tanci a poslechu hrála DH Sobuláci. Škoda, že se hodù zúèastnilo pouze 80 lidí. 31. kvìtna 2008 uspoøádaly èlenky kulturní komise dìtský den. Strážovské dìti tak mohly strávit odpoledne na divokém západì. Soutìžily v rùzných disciplínách a za získané strážovské dolary si v baru kupovaly sladkost nebo hraèku. Další poutavou èinností pro malé i vìtší indiány a kovboje bylo malování na trièka. Zájem byl tak velký, že se kulturní komise rozhodla pøipravit malování na textil i v roce

5 Informace obèanùm obce Strážovice 28. záøí 2008 uvítal starosta obce 8 nových obèánkù, èlenky kulturní komise pøedaly rodièùm a jejich dìtem drobné dárky. V programu dále vystoupily dìti ZŠ a MŠ Strážovice. 20. záøí 2008 do naší obce pøijeli èlenové zastupitelstva z družební obce Osuské. Po oficiálním pøijetí a procházce obcí byli hosté pozváni na besedu u cimbálu s CM Babí lom. Bìhem vydaøeného veèera také zazpíval mužský sbor ze Strážovic. Na první adventní nedìli pøipravila kulturní komise prodejní výstavu vánoèních ozdob, perníkù, ale i jiných výrobkù strážovských obèanù. Jako hosté byli pozvání p. Jaromír Kokeš - mistr ÈR ve floristice, p. Jiøí Kostiha ze Sobùlek, známý nejen v našem kraji svými vyøezávanými betlémy a p.m. Kostihová ze Sobùlek - výrobky z pedigu. 5

6 Informace obèanùm obce Strážovice Poslední akcí roku 2008, na které se kulturní komise podílela, bylo zpívání u vánoèního stromku. Již tradiènì vánoèní písnì a koledy zpívali žáèci ZŠ a MŠ Strážovice, mužský a ženský pìvecký sbor. Pro zahøátí divákù i uèinkujících bylo podáváno svaøené víno a èaj. Tato akce byla velmi úspìšná a bìhem odpoledne si výstavu prohlédla spousta návštìvníkù nejen z naší obce. Podìkování patøí všem, kteøí se na výstavì podíleli, své výrobky na výstavu pøipravili a také názornì pøedvedli jejich výrobu. Další kulturní akce v obci: 12. ledna Myslivecký ples - poøádalo Myslivecké sdružení Stará hora Strážovice 19. ledna Maškarní ples poøádala TJ Sokol Strážovice 23. bøezna Místní ochutnávka vín poøádal Sbor dobrovolných hasièù Strážovice 11. kvìtna Den matek poøádala Základní škola a Mateøská škola Strážovice ve spolupráci s Obcí Strážovice 8. listopadu Tradièní krojované hody poøádala Obec Strážovice ve spolupráci s mládeží 22. listopadu Kateøinská zábava - poøádala Obec Strážovice ve spolupráci s mládeží Tøíkrálová sbírka v naší obci Oblastní charita Hodonín a farní charita Želetice dìkují všem obèanùm Strážovic za pøíspìvek do Tøíkrálové sbírky ve výši ,-Kè. 6

7 Informace obèanùm obce Strážovice Strážovské hody kolik papírù se již o nich popsalo. Tento rok se uskuteènily ve dnech 7.-9.listopadu Hody, to ale nejsou jen kroje, lidové zvyky, cukroví a zábava. Je to pøedevším dlouhá cesta plná pøíprav, která sahá až do mìsíce záøí, kdy se krojovaná mládež musí sejít se starostou a pøedsedkyní kulturní komise, sepsat, co vše je tøeba zaøídit, pøivést, koupit, objednat. Pøíprava není jednoduchá, protože krojovaných je málo a ne vždy se jede na maximum. Po poèáteèních neshodách se však podaøí vše vyladit, vyrobit mašlièky na rozmarýny, rùže a fábory na výzdobu, pøipravit leták pro obèany, napsat a rozvést plakáty, nauèit se zpívat tradièní písnièky. Dny do hodù bìží rychlostí blesku, až nastává tolik oèekávaný den D, Od rána panuje nervozita, krojovaní pøipravují vonièky na vìnec a zdobí sál, zkrátka dìlají vše pro to, aby se ty letošní hody vydaøily. Co by to ale bylo za hody, kdyby nedávala širokému okolí vìdìt mája, co se v naší dìdinì chystá. Již nìkolik dní pøed hodama je potøeba ji v lese vybrat, uøíznout, dopravit na Kamence, odkornit. To zvládnou s bravurou sobì vlastní stárci s pomocí místních hochù a mužù. A když už je mája hotová a pøipravená, zbývá ji už jen nazdobit a postavit. Ke stavìní máje se schází mladí i staøí. Muži staví, ženy okukují, poslouchají zpìv strážovského Mužského sboru a všichni popíjejí svaøák, který si letos vzali na starost krojovaní. Mája je postavená velmi brzy a bez komplikací. To stárkùm vlije do žil optimismus a všichni se zaèínají tìšit na sobotu, hlavní hodový den. Aèkoli je krojovaný prùvod stanoven až na desátou hodinu, stárky a stárci vstávají témìø za kuropìní. Je potøeba uvázat šátky, nastrojit se do krojù, doladit poslední detaily. Stárci s krojovaným prùvodem se za doprovodu DH Sobuláci a letos i za plné úèasti Mužského sboru vydávají k hlavní stárce pro své stárky, pro nazdobené klobúky a vonièky. Po nìkolika písních a spoleèném tanci se prùvod pøesouvá k obecnímu úøadu, kde už èeká pan starosta. Má dobrou náladu a hody povoluje. V tu chvíli se mùže, jak se øíká, zaèít hodovat.. I když krojovaní s muzikou musí obejít celou dìdinu a pozvat obèany na hody, což pøi letošním poèasí, kdy chvílemi lije jako z konve, není zrovna pøíjemné. I pøesto se ale vše stihne a veèerní hodová zábava s vìncem je už jen tøešnièkou na dortu letošních hodù. Sál praská ve švech, lidé zpívají spolu s krojovanými, tancují a veselí se s takovou vervou, že Sobuláci mnohdy mají problém vùbec zaèít hrát. Taková nálada plná souznìní na hodech nebyla už nìkolik let. Ne nadarmo se øíká, že vše zlé je k nìèemu dobré. Letošní deštivé poèasí bylo vykompenzováno až neuvìøitelnou náladou na veèerní zábavì. Velký dík patøí Mužskému i Ženskému sboru, kteøí splnili své sliby a spolu s DH Sobuláci vytvoøili náladu vskutku hodnou uznání. Protože má ale vše svùj konec, i naše hody se k tomu svému nutnì pøiblížily. Závìreèný holt byl hodùm vzdán na slavnostní hodové nedìlní mši, které se spolu s velkým poètem obèanù zúèastnily všechny stárky, stárci i krojované dìti. Roku 2008 stárkovali: Hana Chytilová a Karel Koøínek Lenka Raušová a Radek Válek Monika Vráblíková a Jiøí Luža Lucie Osièková a Radek Luža 7

8 Krojovaná mládež ze Strážovic dìkuje Obecnímu úøadu Strážovice za finanèní podporu hodù, svým rodièùm za pevné nervy, všem, kteøí kroje pøipravili, oblékali, vázali šátky, vyrobili rùžièky, aranžovali vìnec, vyšívali zástìrky na Kaèu, mužùm, bez kterých by letošní mája poøád stála Informace obèanùm obce Strážovice Kateøinská zábava v lese, obèanùm, kteøí se zúèastnili hodové zábavy, i všem tìm, kteøí jakýmkoli zpùsobem pomáhali pøi pøípravách a zdárném prùbìhu tradièních strážovských hodù. Hana Chytilová hlavní stárka Jako každý rok, i letos se v naší obci konala Kateøinská zábava za doprovodu DH Sobuláci. Letos pøipadlo toto slavné datum na 22. listopadu. Pøípravy už nezabraly tolik èasu jako samotné hody, kroje byly naškrobené již od hodù, sál zùstal také nazdobený, vyšití zástìrek bylo domluvené. Kvùli malému poètu krojovaných stárek svolala hlavní stárka na pomoc všechny ženy ze Strážovic. Díky tomu se nakonec podaøilo zorganizovat nìco zcela neobyèejného témìø každá žena pøišla na Kateøinskou zábavu obleèena do kroje a u zástìrky nakonec zazpívaly tradièní písnièky nejen stárky, ale i ostatní strážovské ženy všech vìkových kategorií. Nemožné se tak stalo možným. Dìkujeme. Ani letos nechybìlo tradièní kradení zástìrky a dámská volenka. Konal se i tradièní høeb Kateøinské zábavy, kdy se muži pøevléknou za Kaèe, na scénu pøinesou svou vlastní zástìrku ke kradení a tancují a zpívají kolem ní v ženských šatech. Kateøinská zábava vždy patøila mezi nejoblíbenìjší akce. Poslední roky je však úèast na této akci minimální. Je to škoda, protože o zábavu na této akci není nouze. Opravdu ztrácí lidé zájem se bavit? Draní peøí v Centru Koncem mìsíce února se konala v Centru služeb pro seniory akce s názvem,,draní peøí, která je jedním z programù konaných v rámci projektu Rok na moravském Slovácku. Obyvatelé centra mají možnost zavzpomínat si na nejrùznìjší obyèeje, zvyky jako napø. èepení nevìsty, slovácká svíca, nošení do kùta, draní peøí, vaøení povidel a mnoho dalších.. Do tìchto akcí se mohou obyvatelé centra zapojit aktivnì nebo pasivnì. Velkou mìrou se o skvìlý zážitek postaral 18. února Ženský sbor ze Strážovic, který vystupoval s programem,,draní peøí a mìl veliký úspìch. Kromì písní a mluveného slova nechybìla ani akènost, se kterou se ženy ze Strážovic ujaly draní peøí. Poté následovala dodraná, pøi které se zpívalo a stoly se prohýbaly pod obèerstvením. Velkým pøekvapením pro obyvatele centra byly strážovské speciality jako koblížky s ovocnou pìnou, Hobliny, èi Boží milosti, kterými ženy obyvatele pøekvapily. Ženský sbor ze Strážovic vystupoval v našem Centru již na podzim s pásmem svícových a svatebních písní, které se setkaly s velkým ohlasem a také nyní s Draním peøí opìt nezklamal. Za všechny krásné chvíle, které nám ženy pøipravily, jim patøí velké Díky a doufáme, že k nám opìt zavítají se svou dobrou náladou a podìlí se s námi o hezké písnì, zazpívané s láskou. Veliké Díky a opìt nashledanou. Obyvatelé Centra služeb pro seniory Kyjov. 8

9 Informace obèanùm obce Strážovice Èinnost mužského sboru v roce 2008 Mužský sbor Strážovice má 17 èlenù. Pravidelnì se schází na zkouškách 1x za týden. V tomto roce jsme mìli 10 akcí: 6. dubna - Beseda s dùchodci ve škole 4. èervence - Úèast na folklórních slavnostech v Damboøicích 2. srpna - Zpívání na svatbì Emila Novotného 20. záøí - Domácí beseda u cimbálu - družba s obcí Osuské ze Slovenska 7. listopadu - Zpívání pøi stavìní máje 21. prosince -Vánoèní zpívání u stromku 11. kvìtna - Den matek ve škole 24. kvìtna - Zpívání mužských sborù v Želeticích za úèasti MS Damboøice, MS Archlebov, MS Vìteøov, MS Strážovice a domácí MS Želetice 1.èervna - Úèast na kosení v zámku Buchlovice 28. èervna - Zpívání na farní slavnosti v Želeticích 9

10 10 Informace obèanùm obce Strážovice Èinnost SDH Strážovice za rok 2008 V únoru nás opustil nejstarší èlen sboru bratr Antonín Chromý ve vìku 85 let.èlenem sboru byl 62 rokù. Smuteèního obøadu v Kyjovì se úèastnili 3 uniformovaní èlenové a starosta Svoboda pronesl smuteèní øeè. O velikonocích probìhl 10. jubilejní roèník ochutnávky vín,spojený s ochutnávkou pomazánek. Tu zajistily paní Romana Pelikánová a Erika Petøíèková. Zajistili jsme potištìné koštovaèky a sešlo se 120 vzorkù vína.pomazánek se sešlo 60 vzorkù z celé vesnice.k tanci i poslechu hrál Josef Pospíšil z Damboøic. Došlo 120 platících úèastníkù. Byla to nejúspìšnìjší ochutnávka vín v celé historii jeho poøádání. Dne se uskuteènilo tradièní èištìní koupalištì. Úèastnilo se ho opìt 15 lidí.bylo zajištìno obèerstvení a koupalištì bylo vyèištìno v rekordním èase. Je vidìt,že s léty pøibývá praxe. Pouze nových pracovníkù stále nìjak nepøibývá. V èervnu pøi pøíležitosti 110. let výroèí založení SDH Želetice byla uspoøádána okrsková soutìž. Sjelo se 6 sborù z našeho okrsku. Pro nás po loòském prùmìru to dopadlo výbornì. V požárním útoku s èasem 38 sekund jsme skonèili na 3. místì. Ve štafetì,kterou naše družstvo bìželo poprvé ve své historii,jsme mìli druhý nejlepší èas 119 sekund. Na prvním Ždánice, které mìly soutìžní vybavení, jsme mìli ztrátu 7 sekund. Pøíští rok musíme nacvièit nový zpùsob sání vody a vìøím,že budeme soutìžit o zlato. Zaèátkem záøí nám byl vyhlášen poplach. Za høbitovem se stala dopravní nehoda a naše jednotka byla povolána na zajištìní úklidu silnice. Výjezdu se zúèastnili, Fr. Hlaváè, T. Bárta, R. Mikliš, P. Dubný a V. Svoboda. Po pøíjezdu na místo již zde byla jednotka ze Žarošic. Po zapsání pøítomnosti, nás velitel zásahu poslal zpìt, že má dost svých èlenù. Dùležité je, že i ve všední den odpoledne, jsme schopni složit jednotku a jet k zásahu. Dne probìhlo ve Strážovicích cvièení na dálkovou dopravu vody 3. okrsku. Cvièení se úèastnilo 6 družstev. I když cvièení probìhlo s rùznými nedostatky, vodu se podaøilo dostat do místa, urèení. Pøi vyhodnocení na schùzi v Archlebovì se všichni shodli, že se tato akce bude pøíští rok opakovat,ale jiným zpùsobem. Nebude vyhlášen poplach, ale družstva se sjedou a pod vedením tìch, kteøí už mají s tìmito cvièeními zkušenosti, se cvièení provede. Vìtšina zúèastnìných toto cvièení zažila poprvé. Toto byla v kostce èinnost našeho sboru. Dále bych chtìl pøipomenout, že SDH Strážovice byla poskytnuta dotace Kè na výzbroj. Bylo rozhodnuto zakoupit motorové kalové èerpadlo,které by sloužilo hasièùm i obci. V únoru bylo zakoupeno kalové motorové èerpadlo HONDA 20 VTX. Dìkujeme všem obèanùm, kteøí se zúèastòují našich kulturních akcí a pomáhají nám tak pøežívat dnešní tìžkou situaci, ve které se ocitají všechny vesnické spolky. Doufám, že nám zachováte pøízeò i v roce Do tohoto roku vám mnoho úspìchù i lepší budoucnost pøeje Sbor dobrovolných hasièù Strážovice. Svoboda Václav - Starosta SDH

11 Informace obèanùm obce Strá ovice Myslivecké sdru ení STARÁ HORA Strá ovice Rok 2008 byl velmi teplý a suchý, zima 2007/2008 byla stejnì jako minulá vcelku mírná a témìø bez snìhové pokrývky. Zvìø pøeèkala zimu i díky pravidelnému pøikrmování v dobré kondici. Jarní sèítání zvìøe ukázalo, e kmenové stavy pro honitbu jsou u zajíce a ba anta na plných stavech, u srnèí zvìøe jsou pøekroèeny. Stejnì jako ka dý rok v období nedostatku potravy MS dbalo na dokrmování drobné srstnaté i pernaté zvìøe a zvìøe spárkaté. V období sucha byla loni vybudovaná napajedla doplòována vodou. Celkem je v honitbì 5 krmelcù, 7 zásypù, 8 napajedel a 30 slanisek pro zajíce. krmné zaøízení u Staré hru ky V lednu uspoøádalo MS tradièní Myslivecký ples. Souèástí byla bohatá tombola, byly nabízeny zvìøinové speciality. Náv tìva byla dobrá, poslední hosté se rozcházeli a v ranních hodinách. V prùbìhu roku se vyskytovaly v celé zemi silné bouøe doprovázené vìtrnými poryvy síly vichøice. Jedna z nich zasáhla i honitbu ve Strá ovicích a napáchala znaèné kody v lese pidláku. Myslivecké sdru ení po dohodì s Obecním úøadem v letních a podzimních mìsících odstraòovalo vzniklé vývraty. Pokraèovaly práce na zvelebení myslivecké chaty. Na podzimních spoleèných lovech se zúroèila dobrá péèe o zvìø v minulých létech. Úlovky zajeèí a zejména ba antí zvìøe byly slibné a potvrdily spolu s výsledky jarního sèítání - trend rùstu populace této drobné zvìøe a ozdoby na í pøírody, která v druhé polovinì 90. let ve strá ovické honitbì témìø vymizela. V roce 2008 oslavili èlenové MS Jindøich mehlík a Franti ek Kolaja významná ivotní výroèí 65. a 60. narozeniny. Jménem MS jim zde chci popøát hodnì zdraví a mnoho úspìchù v dal í myslivecké èinnosti. Na e øady opustil pan Josef Slovák st., myslivec od r a dlouholetý pøedseda MS. Èest jeho památce. Poèátkem roku 2009 se uskuteènila výroèní èlenská schùze MS, která byla zároveò schùzí volební. Byl zvolen nový výbor MS a nová RK. Pøedsedou MS byl zvolen pan Radek Kolaja. Èlenové výboru MS Zleva: R. Lu a, F. La ek, R. Kolaja, J. mehlík, F. Kolaja Èleny RK byli zvoleni: J. Slovák, K. Stupka a O. Viktorín Závìrem chci jménem Mysliveckého sdru ení STARÁ HORA Strá ovice popøát v em spolu obèanùm v roce 2009 mnoho zdraví a osobních úspìchù. Kvìtoslav Stupka 11

12 TJ Sokol Strážovice, družstvo mužù Rok 2008 byl pro fotbalové mužstvo Strážovic rokem dobrých výsledkù, rokem vyhraných derby, rokem silné lavièky náhradníkù a snad i rokem spokojených fanouškù. V uvedeném roce došlo také ke dvìma zmìnám ve vedení fotbalového mužstva. Ve III. tøídì se nám stejnì jako v roce 2007 docela daøilo a hráèe, po stresových bojích o záchranu okresního pøeboru, zaèal fotbal zase o nìco více bavit. Zaèalo to už únorovým maškarním plesem, na kterém byly neplánovanì pøedstaveny nové, krásnì modré dresy s nápisem TESAØSTVÍ VAÒKÁT. Šlo o dar nejmenovaného sponzora, který nejenže slušel i dámám na maškarním plese, ale také pøispìl ke zlepšení nálady v mužstvu, byl novým motivaèním impulzem (ještì bez hoøkosti porážky) a pøíkladnou ukázkou srdeèního vztahu ke klubu. Ještì pøed jarní sezonou se z pracovního angažmá v Anglii vrátil Martin Vaïura a okamžitì se stal platnou oporou zlepšující se obrany, popø. zálohy. Stálý základ mužstva tvoøilo hráèù, ale možnost reprezentovat svou obec na zeleném pažitu dostalo jen v jarní sezonì celkem 24 hráèù. Nejkrásnìjšími momenty jara byla pøedvádìná hra v nìkterých zápasech s dobrými výsledky a krásnými góly, zejména ale naše jednoznaèné vítìzství nad odvìkým rivalem, Nenkovicemi. Po soupeøovì vedení 1:0 v prvním poloèasu jsme se dokázali zvednout a doslova ho deklasovat vstøelením šesti gólù. Jaro a celý roèník jsme ukonèili na 6. místì jen s dvoubodovou ztrátou na místo 4. Naopak nejbližší mužstvo za námi mìlo ztrátu 12 bodù. Strážovice opìt potvrzovaly své kvality a patøily k obávaným soupeøùm. Stárnutí organizmu, o kterém se mluví už nìkolik let, se ani tentokrát neprojevilo a zkušenost a um opìt na soupeøe platily. Pøed podzimní sezonou vystøídal po mnoha a mnoha letech Prokopa Pelikána ve funkci jednatele Martin Vaïura a odstoupivší trenér Mirek Šimeèek byl nahrazen dlouholetým kapitánem a vùdèí osobností mužstva, Petrem Markusem. Kádr byl posílený návratem osvìdèené opory 12 Informace obèanùm obce Strážovice TJ Sokol Strážovice Fotbalový rok 2008 Zbyòka Brhla a bìhem rozehrané sezony pak ještì hostujícím Romanem Jelínkem. Oba se okamžitì zaøadili do základní sestavy. V nìkolika zápasech vypomohl také Pavel Müller, který si na pár týdnù odskoèil domù z Dánska. Pod novým trenérem vhodnì doplnìné mužstvo nastoupilo hned od zaèátku na vítìznou vlnu a porážku poznalo až v pøedposledním zápase podzimní èásti soutìže. Na té cestì zvládlo porazit první Ždánice a hned za týden, v super derby, Sobùlky. Ty se mezitím posunuly na první místo pøed Ždánice a chtìly nám ukázat, jak se má hrát fotbal. Pro fanoušky, kteøí vážili cestu do údolí, (patøil jsem mezi nì), šlo o nádherný fotbalový zážitek. A pøesnì pro tyto krásné chvíle, ve spojení s radostí z pohybu a kolektivu kamarádù, se fotbal má hrát. Diváci mohli být v této sezonì opravdu spokojení a také si mohli nìkolikrát zakøièet: Dejte jim bùra! Dokonce i: Deset, deset!. Po posledním kole a pøedehraném prvním jarním zápasu jsou Strážovice tøetí, tøi body za druhými Ždánicemi a jen ètyøi body nás dìlí od prvních Sobùlek. Do sítì soupeøù jsme tentokrát nasázeli 38 gólù a sami obdrželi pouhých 10. Sestava byla stabilizovaná, zkušená a zejména obrana vèetnì gólmana byla základním kamenem velmi dobrých výsledkù. První pùlka roèníku dopadla až nad oèekávání dobøe a máme se pro jarní klání skuteènì na co tìšit. Naše fotbalové mužstvo, i pøes svùj relativnì vysoký vìkový prùmìr, mùže pøed sebou mít ještì øadu úspìšných rokù ve III.tøídì a pøi troše štìstí i o stupínek výš. Je ale urèitì potøeba dávat v maximální možné míøe šanci tìm pár mladým klukùm, kteøí, i když nemají kvality dlouholetých opor, chtìjí a budou muset v budoucnu tu fotbalovou strážovskou káru táhnout dál. A je také tøeba využívat toho, že máme krásné høištì, fotbalové zázemí i plácek za školou, a své dìti vést ke sportu a k pohybu na èerstvém vzduchu. Vìøím, že výbor fotbalového oddílu rád obnoví a pøihlásí do soutìže žákovské, popø. pozdìji dorostenecké mužstvo. Jen musí takové kluky v dostateèném poètu mít a hlavnì oni musí chtít pro radost z fotbalu, pro obec i pro své zdraví nìco obìtovat.

13 Informace obèanùm obce Strážovice A ty v úvodu vzpomínané zmìny byly vlastnì tøi. Oženil se nám prezident a kapitán mužstva. Miroslav Šimeèek - bývalý trenér Foto - pøátelské utkání s družební obcí Osuské na Slovensku ATLETIKA - Hodonínský bìžecký pohár mládeže 2008 na trati dlouhé 1100 m a skonèila na pìkném 3. místì. O letních prázdninách pøešla z tréninkové skupiny pøípravky Atletického klubu Kyjov (www.akkyjov.cz) do tréninkové skupiny trenéra Aloise Vrbovského. V roce 2009 pøechází Natálka do vìkové kategorie mladších žákyò. Pøejeme mnoho úspìchù v zaèínající nové atletické sezonì. Natálie Kolajová (1997) ze Strážovic dosáhla v celkovém poøadí Hodonínského bìžeckého poháru mládeže 2008 na støíbrnou medaili. Tímto umístìním obhájila druhé místo z roèníku 2007, který byl jejím premiérovým bìžeckým rokem. Oba tyto roèníky nastupovala do závodù v kategorii pøípravka-dívky po celém okrese Hodonín, kde se pravidelnì umís ovala jak øíkají atleti na bednì (tj. na medailových místech). Optimismus a elán do dalšího závodìní ji dodal hned první závod v sezonì 2008, kdy nastoupila 15. bøezna v kyjovském parku na start závodu - pøebor Jihomoravského kraje v pøespolním bìhu Zlepšení bezpeènosti v obci Zastupitelstvo obce rozhodlo, že pro zlepšení bezpeènosti a snížení rychlosti na místních komunikacích, budou vybudovány zpomalovací prahy v ulicích Pod ulièkou, na Kamencích a Nad kostelem. Zpomalovací prahy jsou zaøízení, která pùsobí opticky, zvukovì, ale pøedevším fyzicky a to náhlou zmìnu výškového profilu komunikace. Dobré viditelnosti je dosaženo barevnou kombinací jednotlivých dílù. Segmenty jsou opatøeny odrazkami. Doufám, že to alespoò èásteènì pøi- spìje ke zlepšení pohody bydlení v naší obci. Dále budou instalovány dva mìøièe rychlosti. 13

14 Statistika K bylo v naší obci hlášeno k trvalému pobytu 558 obyvatel. Bìhem roku se pøistìhovalo 9 obèanù a odstìhovalo 22 obèanù. K mají Strážovice 546 obyvatel. Narození Amálie Strmisková Veronika Øihánková Tereza Svobodová Daniel Šimeèek Anna Lahodová Lukáš Brázda Bára Rybníèková Úmrtí Informace obèanùm obce Strážovice Srážky v roce 2008 Duben 22 mm Kvìten 63 mm Èerven 29 mm Èervenec 55 mm Srpen 66 mm Záøí 37 mm Øíjen 32 mm Listopad20 mm Duben až listopad 324 mm. Ladislav Šrédl Antonín Chromý Drahomíra Janková Vladimír Kolaja Adolf Lilek Aloisie Koneèná Víte, že... vysílaè Babí lom vysílá: Televize: ÈT 1 na kanále è. 33 TV Prima na kanále è. 50 Rozhlas: ÈR 1 radiožurnál na kmitoètu 106,2 ÈR 03 Vltava na kmitoètu 104,2 ÈR 03 Praha na kmitoètu 107,8 ÈR 05 Brno-Regina na kmitoètu 93,3 Rádio Jih na kmitoètu 88,9 Dùležitá telefonní èísla E-on Jihomoravská energetika RWE Jihomoravské plynárny Jednotné evropské èíslo tísòového volání 112 Hasièi 150 Záchranka 155 Policie 158 Pohotovost - Nemocnice Kyjov Tel.: Zastupitelstvo obce bylo pøát nejstarší obèance paní Hromkové. Pozvánka Dne od se v tìlocviènì školy koná beseda s dùchodci s bohatým kulturním programem. Provoz lékaøské služby první pomoci v nemocnici Kyjov od Všeobecná LSPP(brána) Pracovní dny Nepracovní dny Dìtská LSPP(UNK) Pondìlí - ètvrtek Pátek Nepracovní dny Stomalogická LSPP Nepracovní dny tel.: :30-22:00 hod 08:00-20:00 hod tel.: :30-22:00 hod 16:00-22:00 hod 08:00-20:00 hod tel :00-13:00 hod Nejbližší pohotovost s nepøetržitým provozem Stomalogická Karáskova 11, Brno-Židenice Lékarenská - Kolištì 846/47, Brno 14

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Kulturní akce za rok 2009 str. 8-10

Kulturní akce za rok 2009 str. 8-10 Informace obèanùm obce Kulturní akce za rok 2009 str. 8-10 Ženský sbor RADOST str. 11 Vážení spoluobèané, jsme na prahu roku začínající už desítkou, do kterého vstupu jeme s novými tužbami a myšlen kami.

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2012 roèník 6, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Zážitky s našimi CPD V prùbìhu února jsme v rámci našich Center

Více

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: prosinec 2014 roèník 9, èíslo 4 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Hudba dunìla na letošním KobylaFestu Na 4. roèník festivalu

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

z Programu obnovy venkova Jihoèeského obèanské vybavenosti Mikroregionu

z Programu obnovy venkova Jihoèeského obèanské vybavenosti Mikroregionu èerven 2014 OZVÌNY Z RATIBOØSKÝCH HOR 1 Ze zasedání zastupitelstva obce Zastupitelstvo obce se sešlo ve støedu 14. 5. a 11. 6. 2014. Po zahájení a po kontrole usnesení z minulého zasedání zastupitelstva

Více

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Junák-svaz skautù a skautek ÈR, støedisko Kopøivnice, ev.è. 814.04 Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Pár slov úvodem Další z významných oddílových rokù je za námi a to nejdùležitìjší a nejvýznamnìjší

Více

Zpravodaj. obce Nenkovice. za rok 2007. Slovo starosty

Zpravodaj. obce Nenkovice. za rok 2007. Slovo starosty Zpravodaj obce Nenkovice za rok 2007 Vážení spoluobèané, každoroèní vydání obecního zpravodaje má za úkol Vám pøiblížit práci obecního úøadu. Jsme malá obec a veškeré dìní je spojeno právì s obecním úøadem.

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Zpravodaj obce Lobodice ÚVOD. Vážení spoluobèané,

Zpravodaj obce Lobodice ÚVOD. Vážení spoluobèané, ÚVOD Vážení spoluobèané, dostává se vám do rukou první, zkušební èíslo Zpravodaje obce. Rádi bychom Vás prostøednictvím tohoto Zpravodaje informovali o dìní v obci, o událostech, které se staly, o tom,

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

Obce Štítná nad Vláøí - Popov

Obce Štítná nad Vláøí - Popov è. 47 PROSINEC 2011 Obce Štítná nad Vláøí - Popov Roèník XII. Vánoèní píseò Už se zase tìšíme na Ježíška, copak nám asi nadìlí, copak asi dostanem od Ježíška, to bychom všichni rádi vìdìli Hlavnì a jsou

Více

Pro obec Suché Lazce zpracovalo webdesign studio

Pro obec Suché Lazce zpracovalo webdesign studio davedesign - SL zpravodaj str 1., 12. o zpestøení ve formì ukázky latinskoamerických tancù se postaral Martin Høivnáè s partnerkou. Nejen bohatá tombola a široká nabídka barù pøispìla k dobré zábavì do

Více

DLOUHOÒOVICKÝ obèasník

DLOUHOÒOVICKÝ obèasník DLOUHOÒOVICKÝ obèasník cena 6 Kè leden - únor - bøezen 2011 è. 48 ètvrtletník obce Dlouhoòovice Informace z radnice Napsali o nás Sudé zastupitelstvo nikdy neskonèilo patovou situací Dlouhoòovice: Nezávislí

Více

Zpráva o èinnosti finanèního výboru v roce 2008

Zpráva o èinnosti finanèního výboru v roce 2008 bečkodromu za humny, kde probíhají letní táboráky. Určitě podpoříte nejen můj názor, že dědina v poslední době velmi ožila. Některé věci se ale nedaří uskutečnit, a jak to bývá, většinou z nedostatku finan

Více

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika 25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika - world karate cup - 16 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

è. 29 èerven 2012 Vážení obèané,

è. 29 èerven 2012 Vážení obèané, è. 29 èerven 2012 Vážení obèané, v letošním roce Vás chceme co nejvíce informovat o dìní v obci a tak jsme po delší odmlce pøistoupili k vydávání obecního zpravodaje ètyøikrát roènì. Budete mít èerstvé

Více

Posláním obèanského sdružení I MY je pomáhat prosazovat zájmy dìtí a dospìlých s postižením a jejich rodin.

Posláním obèanského sdružení I MY je pomáhat prosazovat zájmy dìtí a dospìlých s postižením a jejich rodin. VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2009 POSLÁNÍ Posláním obèanského sdružení I MY je pomáhat prosazovat zájmy dìtí a dospìlých s postižením a jejich rodin. ÚVODNÍ SLOVO Vážení pøátelé, rodièe, pøíznivci našeho obèanského

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Pro obec Suché Lazce zpracovalo webdesign studio

Pro obec Suché Lazce zpracovalo webdesign studio davedesign - SL zpravodaj str 1., 16. Sucholazecká hasièárna dostala nový kabát v podobì fasády, plastová okna a byly provedeny drobné stavební úpravy v interiéru. Hrstka tìch, kteøí mìli èas a chu, se

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: bøezen 2011 roèník 5, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Èáry máry ententýky, letìli jsme do Afriky! Po celý týden letošních

Více

Nerudovské Kam s ním? je ve Václavovicích vyøe eno!

Nerudovské Kam s ním? je ve Václavovicích vyøe eno! Èíslo 5 18. 5. 2015 Nerudovské Kam s ním? je ve Václavovicích vyøe eno! Dvakrát do roka jsou celé Václavovice v pohybu. První (a druhou) sobotu v kvìtnu a stejnì tak v listopadu probíhá akce s hrdým názvem

Více

nejen pro prvòáèky je variabilní pomùckou. Je urèena k výuce a procvièování ètení a psaní v 1. roèníku.

nejen pro prvòáèky je variabilní pomùckou. Je urèena k výuce a procvièování ètení a psaní v 1. roèníku. A B E C E D A nejen pro prvòáèky je variabilní pomùckou. Je urèena k výuce a procvièování ètení a psaní v 1. roèníku. ilesia rading s.r.o. ÈESKÝ VÝROBCE UÈEBNÍCH POMÙCEK Polní 287, 747 19 Bohuslavice,

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I.

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. 2004 VÝROÈNÍ ZPRÁVA Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. Tato výroèní zpráva se vydává za období od 1.1.2004 do 31.12.2004. Sdružení Pro obnovu rozhledny na Sedle je od 10.12.2002 registrováno u Ministerstva

Více

Kverneland Ecomat TM. Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat

Kverneland Ecomat TM. Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat Kverneland Ecomat TM Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat Kverneland Ecomat nejvìtší skok od doby oboustranného pluhu Oproti tradiènímu obdìlávání pùdy: Menší pracnost Sní ená ta ná síla Sní ené náklady

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Za o.s. I MY Kateøina Rùžièková

ÚVODNÍ SLOVO. Za o.s. I MY Kateøina Rùžièková VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2010 ÚVODNÍ SLOVO Milí ètenáøi, na jaøe uplynulého roku ubìhlo právì 10 let od založení I MY. Výroèí jsme oslavili na Podzimní tancovaèce ve Skalici, nechybìl dort, pøípitek a pøítomní mohli

Více

Vážení spoluobèané. roèník XXlll. prosinec 2014. èíslo 5. krásné prožití vánoèních svátkù. a mnoho osobních i pracovních úspìchù

Vážení spoluobèané. roèník XXlll. prosinec 2014. èíslo 5. krásné prožití vánoèních svátkù. a mnoho osobních i pracovních úspìchù Vánoèní vydání roèník XXlll. prosinec 2014 èíslo 5...bylo nás 10 dìtí a mládí mé nebylo právì skvìlé, ještìže jsme nemìly hladu. Mìli jsme chaloupku a k ní kousek pole. Když nebyly peníze, chodilo se vyvìøovat,

Více

2 NášþÚJEZDEC SLOVO STAROSTY Vážení spoluobèané, dovolte mi, abych v našem obecním zpravodaji krátce zhodnotil osmimìsíèní èinnost zastupitelstva obce Újezdec. Pøipomínám, že v komunálních volbách 2002

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

Výroèní zpráva. Výroèní zpráva ZO ÈSOP 52/01 Èeská Tøebová. Èeský svaz ochráncù pøírody ZO 52/01 Èeská Tøebová

Výroèní zpráva. Výroèní zpráva ZO ÈSOP 52/01 Èeská Tøebová. Èeský svaz ochráncù pøírody ZO 52/01 Èeská Tøebová 2003 Výroèní zpráva Výroèní zpráva za rok 2003 Vydala ZO ÈSOP 52/01 Èeská Tøebová Táborská 689 560 02 Èeská Tøebová únor 2004 náklad 100 ks Èeský svaz ochráncù pøírody ZO 52/01 Èeská Tøebová 24 1 obsah

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

è.13 Sportovní družstvo SDH Pøedín v akci

è.13 Sportovní družstvo SDH Pøedín v akci PØEDÍNSKÝ ZPRAVODAJ è.13 Sportovní družstvo SDH Pøedín v akci Informace z Obecního úøadu Pøedín Nejdùležitìjší body programu obecního zastupitelstva za období kvìten øíjen 2004 25. 5. 2004 ZO rozhodlo

Více

PØEDÍNSKÝ ZPRAV A ODAJ

PØEDÍNSKÝ ZPRAV A ODAJ PØEDÍNSKÝ ZPRAVODAJ è.14 Pøedín - jaro na zahrádce - bøezen 2005 Vážení spoluobèané, Dovolte abych Vás v tomto prvním letošním vydání Pøedínského zpravodaje informoval o investièních akcích, které se intenzívnì

Více

DLOUHOÒOVICKÝ obèasník

DLOUHOÒOVICKÝ obèasník DLOUHOÒOVICKÝ obèasník cena 6 Kè leden - únor - bøezen 007 è. 3 ètvrtletník obce Dlouhoòovice Podìkování a k tomu pár slov nového starosty obce Vážení spoluobèané, chvíli jsem pøemýšlel, jakými slovy zaèít

Více

Školní 180, tel.: 466 680 419, e-mail: obec@rybitvi.cz, www.rybitvi.cz

Školní 180, tel.: 466 680 419, e-mail: obec@rybitvi.cz, www.rybitvi.cz Školní 180, tel.: 466 680 419, e-mail: obec@rybitvi.cz, www.rybitvi.cz Najdete v èísle: Z dìní v obci / Zpráva Mìstské policie Láznì Bohdaneè Modernizace spalovny v Rybitví / podzim Jiskry Rybitví Hranolek

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Obec Mladý Smolivec ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, è.p. 95 obec Mladý Smolivec PSÈ, pošta

Více

Nejvìtším úspìchem Novoveselské házené byl postup družstva mužù do 1.ligy. Spoleèné foto házenkáøù Nového Veselí a Dukly Praha po utkání 3.

Nejvìtším úspìchem Novoveselské házené byl postup družstva mužù do 1.ligy. Spoleèné foto házenkáøù Nového Veselí a Dukly Praha po utkání 3. Nejvìtším úspìchem Novoveselské házené byl postup družstva mužù do 1.ligy. Spoleèné foto házenkáøù Nového Veselí a Dukly Praha po utkání 3. kola Èeského poháru. Roèenka Tìlocvièné jednoty Sokol Nové Veselí

Více

výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002

výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 Obsah Úvodní slovo Poslání a cíle Struktura ÈAS a její orgány Èinnost ÈAS v roce 2002 Cyklus jednodenních semináøù Výroèní cena Hospodaøení Podìkování Kontakt 3

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 141 Jaro je tady! Svátky jara, Velikonoce, na pøelomu mìsíce bøezna a dubna, nám dávají zapomenout na všechny nepøíjemnosti uplynulého zimního období. Pøíroda

Více

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 Po literární soutìži pro mládež, která úspìšnì probìhla v roce 1996 pod názvem Z babièèiny truhly, uspoøádal Klub pøátel Boskovic za finanèní podpory

Více

kdo jsme "I MY" Spoleènost pro podporu lidí s postižením o.s. vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000.

kdo jsme I MY Spoleènost pro podporu lidí s postižením o.s. vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. 2007 kdo jsme "I MY" Spoleènost pro podporu lidí s postižením o.s. vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Posláním "I MY" Spoleènost pro podporu lidí s postižením o.s. je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých

Více

H O INFORMACE KONTAKT CENA OTVÍRACÍ DOBA

H O INFORMACE KONTAKT CENA OTVÍRACÍ DOBA HLINECKO H O TIPY NA VÝLETY 2014 - sestavte si dovolenou - 1 Hlinecko, nazývané také krajinou tradic, je malebný region ležící na rozhraní Železných hor a Žïárských vrchù. Objevíte zde nìkolik unikátù,

Více

Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999. Obsah

Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999. Obsah Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999 Obsah Tam, kde nejsou vidìt hvìzdy I. 2

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s.

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. BULLETIN jaro/léto 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. Obsah Na úvod Proè bulletin Pár zajímavých dat o nás Co se dìje v Domeèku

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 4, èíslo 13 vyšlo: èerven 2010 C O J E U N Á S N O V É H O Z Krynické do Dolákovy Dùm dìtí a mládeže v Praze 8 se kvùli rozšiøování

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov "Řeknitobezváhání." 2.unijnísetkáníSI 23.-25. listopadu 2006 sbor CSD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov inspirující øeèníci zkušenosti a svìdectví chvály a hudba duchovní obnova obchodní a neziskové prezentace

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Obsah. Naposledy jsme se vidìli na táboøe. Prázdniny jsou fuè, takže se pokusíme pøipomenout atmosféru tábora nìkolika obrázky a krátkým povídáním

Obsah. Naposledy jsme se vidìli na táboøe. Prázdniny jsou fuè, takže se pokusíme pøipomenout atmosféru tábora nìkolika obrázky a krátkým povídáním Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 32 ze dne 1. 10. 1998 Pozvánka na podzimní akci Informace pro

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 138 1/2013 www.michalkovice.cz Š astný nový rok Pøežili jsme ve zdraví hektický konec 9 roku 2012, pøežili jsme konec svìta pøedpovídaný starým mayským kalendáøem,

Více

ZPRAVODAJ OBCE LOBODICE

ZPRAVODAJ OBCE LOBODICE ZPRAVODAJ OBCE LOBODICE 1/ 2015 Vydává obec Lobodice, nákladem 250 ks, ZDARMA do Vaší schránky. Zveme Vás na HODY 2015 18. - 20. 9. 2015 www.lobodice.cz Slovo starosty Vážení obèané, dovolte mi jako novì

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

Pro obec Suché Lazce zpracovalo webdesign studio

Pro obec Suché Lazce zpracovalo webdesign studio davedesign - SL zpravodaj str.,. duben 04 Mohlo by Vás zajímat - Moravské enklávy ve Slezsku Vite o tom, že patøily do roku 98 mezi tzv. Moravské enklávy ve Slezsku? (bez osady Pøerovce, ale s malou èástí

Více

Hejkal. prosinec 2006 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná

Hejkal. prosinec 2006 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná nový nový Hejkal 4. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2006 cena 5 Vážení spoluobèané, od posledního vydání obecního obèasníku uteklo více jak 5 mìsícù. A to je doba natolik dlouhá, že jsme

Více

Spektrum centrum primární prevence a drogových služeb

Spektrum centrum primární prevence a drogových služeb Spektrum centrum primární prevence a drogových služeb Žižkova 16, 591 01 Žïár nad Sázavou +420 566 620 098, +420 608 816 721 spektrum@kolping.cz http://www.spektrum.kolping.cz IÈO: 433 79 729 Bankovní

Více

MBA. ve zdravotnictví

MBA. ve zdravotnictví MBA ve zdravotnictví CO JE TO MBA? MBA je titul Master of Business Administration udìlovaný po studiu, které poskytuje teoretickou a praktickou výuku podnikatelského managementu, øízení institucí. MBA

Více

INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ

INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ PRO OBÈANY LIBOŠE A KRNOVA Èíslo 42 Únor 2011 Vá ení spoluobèané, dostává se vám do rukou první èíslo našeho zpravodaje v letošním roce. Po delší odmlce, kdy probíhaly diskuze nad

Více

Roèník X - èíslo 8: øíjen 2004 Noviny mìstské èásti Praha 18

Roèník X - èíslo 8: øíjen 2004 Noviny mìstské èásti Praha 18 Roèník X - èíslo 8: øíjen 2004 Noviny mìstské èásti Praha 18 Vážení spoluobèané, dovolte mi, abych se s vámi podìlil o nìkolik zajímavých poznámek a postøehù z dìní v Letòanech. Oslava 5. výroèí položení

Více

Ètvrtletník obce Dlouhoòovice. CENA 6 Kè è. 57 1/2013

Ètvrtletník obce Dlouhoòovice. CENA 6 Kè è. 57 1/2013 DLO HOÒOVICKÝ Ètvrtletník obce Dlouhoòovice OBÈASNÍK CENA 6 Kè è. 57 1/2013 DLOUHOÒOVICKÝ OBÈASNÍK (2 Hasièský ples 19. 1. 2013 probìhl Hasièský ples. Na letošní ples pøišlo trochu ménì návštìvníkù než

Více

ZPRAVODAJ. Roèník XXIX Èíslo 3 rok 2008 cena: zdarma. Slavnostní otevøení nových prostor v ZŠ Strání

ZPRAVODAJ. Roèník XXIX Èíslo 3 rok 2008 cena: zdarma. Slavnostní otevøení nových prostor v ZŠ Strání ZPRAVODAJ obce Strání Roèník XXIX Èíslo 3 rok 2008 cena: zdarma Slavnostní otevøení nových prostor v ZŠ Strání V pátek 25. dubna 2008 probìhlo v ZŠ Strání slavnostní otevøení multifunkèního sálu, místní

Více

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zpráva o projektu CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zlepšení situace osob bez pøístøeší ze Zlínského kraje prostøednictvím nových služeb Azylového zaøízení O poslání Èeského èerveného køíže Èeský èervený køíž je

Více

DLOUHOÒOVICKÝ obèasník

DLOUHOÒOVICKÝ obèasník DLOUHOÒOVICKÝ obèasník cena 6 Kè èervenec - srpen - záøí 2010 è. 46 ètvrtletník obce Dlouhoòovice Setkání s dùchodci Poslední kvìtnová nedìle patøila dlouhoòovickým dùchodcùm. Starosta a zastupitelé obce

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2014 NADÌJE, otrokovická o.p.s.

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2014 NADÌJE, otrokovická o.p.s. VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2014 ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE má za sebou další období své èinnosti. Hodnotíme a vyjadøujeme se k celému pøedešlému roku. Pro nás to byl první souvislý rok plné èinnosti. Zatìžkávacím obdobím

Více

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY Èlánek 7 Spoleèná a závìreèná ustanovení 1. a) První registraci hráèe je možno provést kdykoli v prùbìhu roku. b) Zmìny v registraci se provádìjí výhradnì v termínech stanovených pøestupními øády, pøípadnì

Více

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Nìmecko VÖLKLINGEN 15 D SAARLAND SÁRSKO Hutì ve Völklingenu byly zahrnuty do seznamu UNESCO jako

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA KOLPINGOVA DÍLA ÈESKÉ REPUBLIKY 2009

VÝROÈNÍ ZPRÁVA KOLPINGOVA DÍLA ÈESKÉ REPUBLIKY 2009 VÝROÈNÍ ZPRÁVA KOLPINGOVA DÍLA ÈESKÉ REPUBLIKY 2009 OBSAH VÝROÈNÍ ZPRÁVY 2 1. Úvod 3 - Historie a souèasnost Kolpingova díla ÈR 4 - Vrcholné orgány Kolpingova díla ÈR 5 2. Aktivity centrálního svazu Kolpingova

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Mgr. Tereza Beníšková PRVNÍ TØÍDOU BEZ PLÁÈE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386

Více

Ètvrtletník obce Dlouhoòovice. CENA 6 Kè è. 56 4/2012

Ètvrtletník obce Dlouhoòovice. CENA 6 Kè è. 56 4/2012 DLO HOÒOVICKÝ Ètvrtletník obce Dlouhoòovice OBÈASNÍK CENA 6 Kè è. 56 4/2012 DLOUHOÒOVICKÝ OBÈASNÍK (2 Vážení spoluobèané, rád, bych Vám popøál do roku 2013 více pohody, ménì stresu. Vím, že to zní jako

Více

Hejkal. kvìten 2004 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná

Hejkal. kvìten 2004 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná Hejkal Hejkal 2. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná kvìten 2004 cena Kè Vážení spoluobèané, rád bych opìt využil pøíležitosti, abych Vás informoval o souèasném stavu základní školy v naší obci, tak

Více

Úvodník: Bìhem prázdninových mìsícù mìsto nezahálelo

Úvodník: Bìhem prázdninových mìsícù mìsto nezahálelo Èíslo 9 - Záøí 2012 - Roèník XXII - Cena 5 Kè - Úvodník: Bìhem prázdninových mìsícù mìsto nezahálelo Zatímco v loòském roce jsme v prázdninových mìsících rekonstruovali prostory rodinného centra a mateøské

Více

Autor: Jiří Sehnal FOTOGRAFIE NA OBÁLCE STR. 1 MILENA ČERNÁ: KOSTEL VŠECH SVATÝCH STR. 24 JIŘÍ SEHNAL: NA HLUBOKÉM.

Autor: Jiří Sehnal FOTOGRAFIE NA OBÁLCE STR. 1 MILENA ČERNÁ: KOSTEL VŠECH SVATÝCH STR. 24 JIŘÍ SEHNAL: NA HLUBOKÉM. Bělohradské listy Autor: Jiří Sehnal 2 OBJEKTIVEM BĚLOHRADSKÝCH LISTŮ 3 FEJETON (JIŘÍ SEHNAL) 4 ZEPTALI JSME SE ZA VÁS 5 STAROSTA ODPOVÍDÁ, MÚ INFORMUJE 6-7 ŠKOLA BY NEMĚLA UČIT, ALE VZDĚLÁVAT (LADISLAV

Více

Roèník X - èíslo 7: srpen - záøí 2004 Noviny mìstské èásti Praha 18

Roèník X - èíslo 7: srpen - záøí 2004 Noviny mìstské èásti Praha 18 Roèník X - èíslo 7: srpen - záøí 2004 Noviny mìstské èásti Praha 18 Vážení spoluobèané, po tøech mìsících dostáváte do rukou opìt Letòanské listy. Èervenec a srpen byly pro dìti mìsíce prázdnin a pro nás,

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

Naše hody. POZVÁNKA NA HODY Obecní úřad v Ostopovicích pořádá 24. června t.r. tradiční MLADÉ HODY, na něž zve všechny naše občany

Naše hody. POZVÁNKA NA HODY Obecní úřad v Ostopovicích pořádá 24. června t.r. tradiční MLADÉ HODY, na něž zve všechny naše občany ČÍSLO 2 ROČNÍK X. ČERVEN 2001 ZDARMA Naše hody Èerven mìní slunovratem jaro v léto. Je mìsícem tøešní, jahod, rùží, kvetoucích luk i senoseèe. V naší obci se koncem èervna konají Mladé hody s dlouholetou

Více

PØEDVÁNOÈNÍ SETKÁNÍ SENIORÙ SE VYDAØILO Petra Horáková petra_horakova@atlas.cz

PØEDVÁNOÈNÍ SETKÁNÍ SENIORÙ SE VYDAØILO Petra Horáková petra_horakova@atlas.cz Roèník: VI Èíslo: 1 Vydáno v Nehvizdech 17. 1. 2011 ZDARMA PØEDVÁNOÈNÍ SETKÁNÍ SENIORÙ SE VYDAØILO Radnice v sobotu 18. prosince ve ètyøi odpoledne ožila. Na pøedvánoèní setkání pøišlo tøiadvacet nehvizdských

Více

J U B I L A N T I. Odpady:

J U B I L A N T I. Odpady: Vážení obèané, zimní období je snad zdárnì za námi a s ním také první ètvrtina nového roku 2012. Tento rok jsme si pøedsevzali, že bude klidnìjší oproti tìm minulým a že budeme realizovat jen nutné investièní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEØSKÁ ŠKOLA OTY PAVLA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEØSKÁ ŠKOLA OTY PAVLA Z RADNICE BUŠTÌHRADSKÝ ZPRAVODAJ 5/2006 SLOVO STAROSTKY Vážení spoluobèané, dnes se setkáváme na stránkách Buštìhradského zpravodaje naposledy. Jak všichni víte, ve dnech 20. a 21. øíjna tohoto roku se

Více

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net MOZEK STEJNÌ JAKO MÍCHA TVOØÍ CENTRÁLNÍ NERVOVÝ SYSTÉM. JEDNÁ SE O VELMI SLOŽITÉ ORGÁNY, KTERÉ VYTVÁØEJÍ NERVOVÉ BUÒKY, JENŽ MAJÍ VELMI MALOU SCHOPNOST SE OBNOVOVAT. POŠKOZENOU NERVOVOU BUÒKU SE JEN MÁLOKDY

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více