OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA 2006/ PS Připojení ověřovací doložky nemůže být v žádném. ING (L) Invest. Investiční společnost s variabilním kapitálem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA 2006/19184-1363-0-PS Připojení ověřovací doložky nemůže být v žádném. ING (L) Invest. Investiční společnost s variabilním kapitálem"

Transkript

1 OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA 26/ PS Připojení ověřovací doložky nemůže být v žádném případě považováno za reklamu. Lucemburk dne Komise pro dohled nad finančním sektorem nečitelný podpis Kulaté razítko: KOMISE PRO DOHLED NAD FINANČNÍM SEKTOREM Lucemburské velkovévodství Investiční společnost s variabilním kapitálem PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZJEDNODUŠENÉ ZNĚNÍ Lucemburk Říjen 26 Tato zjednodušená verze prospektu se skládá ze dvouí částí: Část I : Základní informace Část II: Informativní listy s popisem podfondů Všechny doplňující informace můžete obdržet u: ING Investment Management Belgium, Fundinfo Helpdesk (MA 2.1.2) Avenue Marnix 24 B-1 Bruxelles Tel nebo na webových stránkách Říjen 26

2 Obsah Strana UPOZORNĚNÍ... 3 ČÁST I: ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI Informace o investicích Upisování, odkup a konverze cenných papírů Náklady, poplatky a daňový režim... 8 A. NÁKLADY K TÍŽI SPOLEČNOSTI... 8 B. NÁKLADY A POPLATKY K TÍŽI INVESTORŮ... 9 C. DAŇOVÝ REŽIM Rizikové faktory Veřejně přístupné informace a dokumenty Informace o příkazech k upsání, konverzi a odkupu akcií pro italské investory... 1 ČÁST II: INFORMATIVNÍ LISTY S POPISEM PODFONDŮ ING (L) INVEST BANKING & INSURANCE...CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. ING (L) INVEST BIOTECHNOLOGY ING (L) INVEST COMPUTER TECHNOLOGIES...CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. ING (L) INVEST CONSUMER GOODS...CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. ING (L) INVEST DUTCH EQUITY...CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. ING (L) INVEST EMERGING EUROPE...CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. ING (L) INVEST EMERGING MARKETS ING (L) INVEST EMU EQUITY...CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. ING (L) INVEST ENERGY...CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. ING (L) INVEST EUROPE GROWTH FUND...CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. ING (L) INVEST EUROPE HIGH DIVIDEND...CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. ING (L) ) INVEST EUROPEAN BANKING & INSURANCE...CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. ING (L) INVEST EUROPEAN CONSUMER GOODS...CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. ING (L) INVEST EUROPEAN EQUITY ING (L) INVEST EUROPEAN FOOD & BEVERAGES...CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. ING (L) INVEST EUROPEAN HEALTH CARE...CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. ING (L) INVEST EURO HIGH DIVIDEND...CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. ING (L) INVEST EUROPEAN IT...CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. ING (L) INVEST EUROPEAN MATERIALS...CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. ING (L) INVEST EUROPEAN NEW OFFERINGS...CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. ING (L) INVEST EUROPEAN REAL ESTATE...CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. ING (L) INVEST EUROPEAN SECTOR ALLOCATION...CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. ING (L) INVEST EUROPEAN TELECOM...CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. ING (L) INVEST FOOD & BEVERAGES...CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. ING (L) INVEST GLOBAL BRANDS...CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. ING (L) INVEST GLOBAL HIGH DIVIDEND ING (L) INVEST GREATER CHINA...CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. ING (L) INVEST HEALTH CARE...CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. ING (L) INVEST INDUSTRIALS...CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. ING (L) INVEST JAPAN ING (L) INVEST JAPANESE SMALL & MID CAPS...CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. ING (L) INVEST LATIN AMERICA...CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. ING (L) INVEST MATERIALS ING (L) INVEST NEW ASIA...CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. ING (L) INVEST NEW TECHNOLOGY LEADERS...CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. ING (L) INVEST PRESTIGE & LUXE...CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. ING (L) INVEST SUSTAINABLE GROWTH...CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. ING (L) INVEST TELECOM...CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. ING (L) INVEST US (ENHANCED CORE CONCENTRATED) ING (L) INVEST US HIGH DIVIDEND...CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. ING (L) INVEST UTILITIES...CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. ING (L) INVEST WORLD...CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. ING (L) INVEST EURO INCOME...CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. ING (L) INVEST US OPPORTUNISTIC EQUITY...CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. ING (L) INVEST US GROWTH...CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. ING (L) INVEST GLOBAL GROWTH...CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. ING (L) INVEST GLOBAL REAL ESTATE...CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. ING (L) INVEST EUROPE OPPORTUNITIES...CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA.... Říjen 26

3 Říjen 26

4 Upozornění Upisování akcií společnosti je platné pouze v případě, že proběhlo podle pokynů uvedených v platném prospektu společnosti (ve zkráceném či úplném znění), k němuž je přiložena poslední výroční zpráva, kterou má společnost k disposici, nebo poslední pololetní zpráva, pokud ji společnost zveřejnila po vydání poslední výroční zprávy o činnosti a hospodaření. Žádná osoba není oprávněna vycházet z jiných podkladů či informací než z těch, jež jsou uvedeny v úplném nebo zkráceném znění prospektu a v něm uvedených dokumentech, o nichž je známo, že jsou určeny k nahlédnutí veřejnosti. Tento prospekt společnosti podrobně popisuje obecná rámcová ustanovení, která se vztahují na všechny podfondy a která je třeba prostudovat v kombinaci s příslušnými informativními listy s popisem jednotlivých podfondů. Tyto informativní listy budou zařazeny do tohoto dokumentu vždy při založení nového podfondu a jsou nedílnou součástí prospektu ve zkrácené i úplné verzi. Žádáme potencionální investory, aby si před každým vkladem svých investičních prostředků tyto informativní listy s popisem podfondů pečlivě prostudovali. Prospekt společnosti (ve zkrácené i úplné verzi) bude pravidelně aktualizován, aby do něj byly začleněny všechny důležité změny. Doporučujeme investorům, aby se informovali u společnosti, zda mají k disposici nejnovější verzi tohoto dokumentu. Kromě toho společnost poskytne zdarma a na požádání všem akcionářům a potencionálním investorům nejnovější zkrácenou verzi tohoto prospektu. Je zakázáno používat tento dokument jako obchodní nabídku nebo pobídku k prodeji cenných papírů v zemích nebo za podmínek, kdy by takováto nabídka nebo pobídka nebyla povolena příslušnými úřady. Společnost byla založena a sídlí v Lucemburku, kde obdržela povolení příslušného lucemburského úřadu. Toto povolení nemůže být interpretováno ani vykládáno jako schválení obsahu tohoto prospektu, kvality akcií či kvality investic, které společnost vlastní, ze strany kompetentního lucemburského úřadu. Dozorování a kontrolu operací společnosti provádí příslušný lucemburský úřad. Kromě toho tato investiční společnost s variabilním kapitálem (dále jmenovaná jako SICAV) nebyla zapsána podle zákona Spojených států amerických z roku 194 o investičních společnostech ve znění pozdějších úprav a změn, ani podle analogických právních předpisů jakékoliv jiné jurisdikce kromě výjimek, které jsou uvedeny v tomto dokumentu. Akcie této SICAV nebyly zaregistrovány podle zákona Spojených států amerických z roku 1933 o cenných papírech ve znění pozdějších úprav a změn, ani podle jiného analogického právního předpisu jakékoliv jiné jurisdikce kromě výjimek, které jsou uvedeny v tomto dokumentu. Akcie této SICAV nesmí být nabízeny k prodeji, prodány, převedeny ani vydány do Spojených států amerických, na jejich území či jejich državy, ani jakékoliv US Person tak, jak jsou definovány v rámci Právních nařízení S zákona Spojených států amerických z roku 1933 což je definice, která může čas od času procházet změnami podle legislativy, právních předpisů, nařízení či interpretace za administrativními účely s výjimkou případu, kdy tyto akcie mohou být přiděleny bez porušení zákonných předpisů upravujících cenné papíry v rámci platné legislativy Spojených států amerických. Investoři mohou být vyzváni k tomu, aby prokázali, že nejsou US Person a že akcie neupisují jménem nebo za nějakou US Person. Doporučujeme investorům, aby se informovali ve věci platné legislativy, právních předpisů a nařízení (především pak ve věci právních předpisů a nařízení upravujících daňový režim a devizovou kontrolu), kterým podléhají v zemi svého původu, pobytu nebo stálého bydliště v souvislosti s investováním do společnosti a aby se poradili se svým finančním, právním a daňovým poradcem ve všech otázkách, které souvisejí s obsahem tohoto dokumentu. Společnost potvrzuje, že splňuje veškeré zákonné a právní předpisy platné v Lucemburském velkovévodství pro prevenci praní špinavých peněz a financování terorismu. Správní rada nese zodpovědnost za informace uvedené v tomto dokumentu ke dni zveřejnění. Správní rada potvrzuje na základě rozumné a přiměřené znalosti tohoto dokumentu, že v něm obsažené informace jsou str.3

5 správným a věrným odrazem skutečnosti a že nebyla opomenuta žádná informace, která by změnila dosah a význam tohoto dokumentu, pokud by do něj byla zařazena. Hodnota akcií společnosti podléhá výkyvům velkého množství faktorů. Všechny odhady výnosů i údaje o historické výnosnosti jsou uvedeny pro informaci a neskýtají žádné záruky budoucí výkonnosti. Proto správní rada upozorňuje na skutečnost, že za běžných podmínek a s ohledem na kolísání kurzů cenných papírů v portfoliu může být odkupní cena akcií vyšší nebo nižší než emisní (upisovací) cena. Oficiálním jazykem originálu tohoto prospektu je francouzština. Francouzský originál může být přeložen do jiných jazyků. V případě rozdílů či nesrovnalostí mezi francouzskou verzí tohoto dokumentu a ostatními přeloženými verzemi rozhoduje původní francouzská verze, s výjimkou (přičemž tato výjimka je jediná), kdy právní předpisy jurisdikce země, kde jsou akcie nabízeny veřejnosti, stanoví jinak. Avšak i v takovémto případě bude tento dokument vykládán a interpretován podle lucemburského práva. Urovnání případných námitek či sporů vzniklých v souvislosti s investicemi vloženými do společnosti bude provedeno podle lucemburské legislativy. TENTO PROSPEKT NEPŘEDSTAVUJE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NABÍDKU ČI VEŘEJNOU POBÍDKU V PŘÍPADĚ ZEMÍ, JEJICHŽ JURISDIKCE POVAŽUJE TAKOVOUTO VEŘEJNOU NABÍDKU ČI POBÍDKU ZA NEZÁKONNOU. TENTO PROSPEKT NEPŘEDSTAVUJE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NABÍDKU ČI POBÍDKU VE VZTAHU K OSOBĚ, VŮČI NÍŽ BY TENTO DOKUMENT MOHL BÝT POVAŽOVÁN ZA NEZÁKONNĚ UČINĚNÝ NÁVRH. str.4

6 Místo, právní forma a datum založení ČÁST I: ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI Stručná prezentace investiční společnosti (OPCVM) Založena v Lucemburku, Lucemburské velkovévodství, jako investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) s několika podfondy dne 6. září Sídlo společnosti 52, route d Esch L-147 Luxembourg Zápis do obchodního rejstříku Č. B Lucemburský kontrolní úřad Komise pro dohled nad finančním sektorem (Commission de Surveillance du Secteur Financier, dále uváděná jako CSSF) Správní rada Předseda: Auditor Manažerská společnost Správci portfolia Depozitní banka Zástupce pro správu a administrativní záležitosti společnosti, zástupce pro transfery a správce seznamu akcionářů Promotor Upisování cenných papírů, odkup, konverze, finanční služby Finanční rok Datum konání řádné valné hromady Pan Jean SONNEVILLE, Členové správní rady: Pan Philippe GUSBIN, General Manager ING Investment Management Belgium, 24 avenue Marnix, Bruxelles Generální ředitel Operation & IT, člen vedení ING Luxembourg, 52 route d'esch, Luxembourg Pan BRUNO SPRINGAEL, Managing Director ING Investment Management Belgium, 24 avenue Marnix, Bruxelles Pan Odilon DE GROOTE, Správce a člen správních rad společností, bytem na adrese sídla společnosti, Route d'esch 52, Luxembourg Pan Paul SUTTOR, Ředitel ING Luxembourg, 52 route d Esch, Luxembourg Ernst & Young, akciová společnost 7 Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach ( BP 78 - L-217 Luxembourg) ING Investement Management Luxemburg, S.A., 52, route d'esch, L-2965 Luxembourg ING Investment Management Belgium, 24 avenue Marnix, B-1 Bruxelles ING Investment Management Asia Pacific (Hong Kong), Ltd. 39/F One International Finance Centre, 1 Harbour View Street, Central, Hong Kong ING Asset Management B.V., 15 Prinses Beatrixlaan, Den Haag ING Investment Management Co, 23 Park Avenue, New York, NY 1169 ING Mutual Funds Management Company (Japan) Ltd, The New Otani Garden Court 19F, 4-1 Kioicho, Chiyoda-Ku, Tokyo, Japan, ING Clarion Real Estate Securities LP, 259 North.Radnor Chester Road, Radnor, 1987 Pennsylvania ING Luxembourg, akciová společnost, 52, route d'esch, Luxembourg ING Luxembourg, akciová společnost, 52, route d'esch, Luxembourg ING Belgique S.A., 24 avenue Marnix, B-1 Bruxelles ING Luxembourg nebo jakákoliv jiná instituce, jejíž jméno je zveřejňováno ve výročních a pololetních zprávách o činnosti a hospodaření společnosti Ve Švýcarsku, u zástupce: ING Bank ( Suisse) SA, 3 avenue de Frontenex, Genève (Ženeva) Od 1. října do 3. září následujícího roku První pondělí v prosinci, od 14,45 hod (lucemburského času) Od roku 26: čtvrtý čtvrtek v lednu od 14, hod (lucemburského času) a poprvé 25. ledna 27 (pokud tento den není pracovním dnem v lucemburském bankovním sektoru, bude se valná hromada konat první následující pracovní den) str.5

7 1. Informace o investicích Obecné informace Výhradním předmětem činnosti společnosti je investování prostředků, kterými disponuje v cenných papírech a/nebo v ostatních likvidních finančních aktivech uvedených v paragrafu 41 (1) zákona ze dne 2. prosince 22 tak, aby její akcionáři měli prospěch ze zisků, které jsou výsledkem správy portfolia cenných papírů společnosti. Společnost je povinna dodržovat investiční limity ve smyslu a znění části I zákona ze dne 2. prosince 22. V rámci svých cílů je společnost oprávněna nabídnout na výběr mezi několika podfondy, které jsou řízeny a spravovány nezávisle na sobě. Specifická investiční politika jednotlivých podfondů je podrobně popsána ve zvláštních přílohách k jednotlivým podfondům. V rámci svých investic budou aktiva určitého podfondu ručit pouze za dluhy, závazky a povinnosti, které se vztahují k tomuto podfondu. V rámci akcionářských vztahů je každý podfond veden jako samostatná jednotka. Na základě rozhodnutí správní rady může být pro každý podfond emitována jedna nebo několik tříd akcií. Cenová struktura, výše minimálního počátečního vkladu, deviza, v níž je vyjadřována čistá účetní hodnota, a kategorie způsobilých investorů se mohou lišit v závislosti na jednotlivých třídách akcií. Jednotlivé třídy akcií se mohou rovněž lišit v závislosti na jiných objektivních podkladech, které stanoví správní rada společnosti. Specifika podfondů Investiční politika a cíle jednotlivých podfondů jsou popsány v informativních listech s popisem jednotlivých podfondů. 2. Upisování, odkup a konverze cenných papírů Nákup, odkup a konverzi akcií provádí ING Luxemburg a organizace zajišťující finanční služby. Náklady a poplatky spojené s emisí, odkupem a konverzí akcií jsou uvedeny v informativním listu s popisem podfondu. Mohou být vydány akcie na doručitele a/nebo na jméno tak, jak je uvedeno v jednotlivých informativních listech. Správní rada je oprávněna rozhodnout o vydání zlomků akcií (tzv. dělených akcií). Emisní., odkupní a konverzní cena může být navýšena o případné daně, poplatky a kolkovná, které mohou být požadovány z titulu upisování, odkupu nebo konverze cenných papírů. V případě pozastavení výpočtu čisté účetní hodnoty a/nebo pozastavení příkazů k upisování cenných papírů budou přijaté příkazy provedeny na základě první čisté účetní hodnoty, která bude moci být použita po uplynutí doby pozastavení. Společnost zakazuje praktiky spojené s tzv. Market Timing a vyhrazuje si právo odmítnout příkazy k upsání a konverzi cenných papírů, které mají původ u investora, kterého společnost podezírá z používání takovýchto praktik, a přijmout v případě potřeby potřebná opatření za účelem ochrany zájmu společnosti a ostatních investorů. (1) Upisování cenných papírů Společnost přijímá příkazy k upsání cenných papírů každý pracovní den v lucemburském bankovním sektoru. Investoři, jejichž příkazy k upsání cenných papírů byly schváleny, obdrží akcie, které budou emitovány na základě použitelné čisté účetní hodnoty, která bude specifikována v informativních listech s popisem jednotlivých podfondů. Cena k úhradě může být navýšena o emisní poplatek ve prospěch příslušného podfondu a/nebo distributora, přičemž procentní sazba v žádném případě nepřesáhne limity uvedené v informativních listech s popisem jednotlivých podfondů. Částka za upsání emitovaných akcií je splatná v referenční (denominační) devize příslušné třídy akcií. Pokud akcionář požádá o platbu v jiné měně, půjdou náklady spojené se směnnou transakcí k tíži tohoto akcionáře. Tato cena bude splatná ve lhůtě stanovené pro jednotlivé podfondy. Akcie budou vydány do deseti dnů ode dne stanovení čisté účetní hodnoty, která bude použita při upsání akcií. Správní rada společnosti bude oprávněna kdykoliv zastavit emisi akcií. Toto opatření bude moci omezit na určité země, určité podfondy a nebo určité třídy, typy a podtypy akcií. Společnost je oprávněna omezit nebo zakázat nákup akcií jakékoliv fyzické nebo právnické osobě. str.6

8 Třídy akcií I budou emitovány pouze pro upisovatele akcií, kteří vyplnili formulář pro upsání cenných papírů na základě závazků, povinného zastoupení a záruk, které budou povinni předložit z titulu svého statutu institucionálního investora tak, jak stanoví paragraf 129 zákona z 2. prosince 22. Schválení jakékoliv žádosti o upsání cenných papírů v rámci třídy akcií I bude odloženo tak dlouho, dokud požadované dokumenty a oprávnění nebudou řádně vyplněny a předloženy. (2) Odkup akcií Každý akcionář má právo požádat o odkup svých akcií. Žádost o odkoupení akcií nelze odvolat. Společnost přijímá a schvaluje příkazy k odkupu akcií každý pracovní den v lucemburském bankovním sektoru. Příslušná částka za odkup akcií bude stanovena na základě čisté inventární hodnoty uvedené v informativních listech s popisem jednotlivých podfondů. Částka určená k proplacení může být snížena o odkupní poplatek, který půjde ve prospěch příslušného podfondu a/nebo distributora, přičemž procentní sazba nesmí v žádném případě přesáhnout limity stanovené v informativním listu s popisem příslušného podfondu. Akcionáři jsou povinni při podávání žádosti o odkup akcií předložit v případě potřeby akcie na doručitele (cenné papíry vydané v listinné podobě) řádně opatřené všemi nevyplacenými kupony v případě, že se jedná o dividendové akcie, nebo případné emisní certifikáty na jméno. Daně, poplatky a běžné režijní náklady půjdou k tíži akcionáře. Cena za odkup akcií bude vyplacena v referenční měně příslušné třídy akcií. Pokud akcionář žádá o provedení platby v jiné měně, půjdou případné směnné poplatky k tíži tohoto akcionáře. Správní rada ani depozitní banka neponesou odpovědnost za jakékoliv platební prodlení, které vznikne v důsledku případné devizové kontroly či jiných okolností, které jsou nezávislé na jejich vůli a které by mohly omezit nebo znemožnit převod výnosu z odkupu akcií do zahraničí. Společnost je oprávněna přistoupit k nucenému odkupu všech akcií, pokud zjistí, že osoba, jež není oprávněná k držení akcií společnosti (např. státní příslušník Spojených států amerických), vlastní sama nebo spolu s jinými osobami akcie společnosti, nebo provést či nařídit nucený odkup části akcií, pokud zjistí, že jedna nebo několik osob vlastní část akcií společnosti takovým způsobem, že by společnost mohla podléhat jiným daňovým zákonům než lucemburským. Postup a metodika, které budou v takovémto případě použity, jsou popsány ve stanovách společnosti. (3) Konverze Akcionáři jsou oprávněni požádat o konverzi jakýchkoliv akcií podfondu na akcie jiného podfondu za podmínky, že budou dodrženy podmínky přístupu k akciím třídy, typu nebo podtypu akcií tohoto jiného podfondu, a to na základě příslušných čistých účetních hodnot, které budou stanoveny ke společnému dni ocenění, jenž bude následovat po přijetí žádosti o provedení konverze (dále uváděný jako den ocenění ). V případech žádosti o konverzi akcií podfondu, u nějž se limit přijímání příkazů případně liší od limitu použitelného pro upsání akcií v cílovém podfondu, bude žádost o provedení konverze spojená se žádostí o odkup, po níž bude následovat žádost o upsání akcií v cílovém podfondu, aniž by to mělo za důsledek vedlejší náklady k tíži investora. Zlomek fyzicky existujících cenných papírů, který vznikne při odkupu, odkoupí společnost. Tento zlomek bude akcionáři proplacen na základě použité čisté účetní hodnoty. Poplatky a náklady na odkup a emisi akcií v souvislosti s konverzí mohou jít k tíži akcionáře. V současnosti společnost neúčtuje žádné náklady ani poplatky. V opačném případě budou podrobné informace uvedeny pro každý podfond v informativním listu s popisem daného podfondu. V případě, že akcionáři podávají žádost o konverzi akcií, jsou povinni předložit v případě potřeby cenné papíry na doručitele (cenné papíry vydané listinné podobě) se všemi neproplacenými kupóny, pokud se jedná o dividendové akcie, nebo případné emisní certifikáty pro akcie na jméno. (4) Upsání a odkup akcií jinou formou než v hotovosti Společnost je oprávněna vyhovět žádosti akcionáře a souhlasit s emisí akcií proti vkladu způsobilých aktiv v naturáliích, která splňují určité podmínky, za předpokladu, že budou dodrženy právní předpisy Lucemburského velkovévodství, především pak povinnost předložit ocenění těchto aktiv v podobě znaleckého posudku, který vypracuje auditor, který působí nezávisle na společnosti (dále uváděný jako nezávislý auditor ). Povinností správní rady bude stanovit pro každý konkrétní případ druh a typ přípustných aktiv, přičemž tyto cenné papíry musí splňovat cíle a požadavky investiční politiky uplatňované v rámci příslušného podfondu. Náklady a poplatky spojené s těmito úpisy v naturáliích ponese akcionář, který o ně případně požádá. Společnost bude oprávněna, pokud tak rozhodne správní rada, uhradit akcionářům odkupní cenu formou přidělení investičních nepeněžních prostředků/naturálií pocházejících z aktiv souvisejících s danou třídou nebo s danými třídami akcií, a to do výše hodnoty vypočtené ke dni ocenění, k němuž byla odkupní cena vypočtena, a to do výše hodnoty akcií určených k odkoupení. Odkupy akcií jinou formou než za hotové podléhají povinnosti zpracování znaleckého posudku, který předloží auditor společnosti. Odkoupení akcií proti výplatě v naturáliích str.7

9 je možné pouze za podmínky, (i) že bude zaručeno právo akcionářů na rovné zacházení, (ii) že dotyční akcionáři vyjádří svůj souhlas a že (iii) povaha nebo typ aktiv určených k převodu bude v takovémto případě stanovena na rovném, rozumném a přiměřeném základě, aby nedošlo k poškození zájmů ostatních majitelů akcií dané třídy nebo daných tříd. V takovémto případě půjdou náklady spojené s odkupem akcií proti výplatě v naturáliích k tíži aktiv souvisejících s příslušnou (příslušnými) třídou (třídami) akcií. 3. Náklady, poplatky a daňový režim A. NÁKLADY K TÍŽI SPOLEČNOSTI 1. K tíži společnosti půjdou náklady spojené se založením a provozováním společnosti, společnost na sebe rovněž může vzít náklady spojené s propagací a reklamou. Tyto náklady mohou zahrnovat, přičemž tento seznam není vyčerpávající, především odměny vyplácené depozitní bance, odměny vyplácené manažerské společnosti, kterou určí společnost, odměny vyplácené auditorovi společnosti, náklady na tisk, distribuci a překlad prospektů vydávaných u příležitosti emitování cenných papírů a periodických zpráv, náklady na zprostředkovatelskou a makléřskou činnost, provize, poplatky a náklady spojené s pohyby cenných papírů a hotovostními operacemi, náklady na úhradu paušální daně v Lucembursku a ostatní daně a poplatky související s činností společnosti, náklady spojené s vytištěním akcií, s překlady materiálů a s uveřejňováním informací v tisku tak, jak požadují zákonná ustanovení, náklady spojené s finančními službami, které se týkají cenných papírů a kuponů společnosti, případné náklady spojené s kotováním na burze cenných papírů nebo se zveřejněním ceny akcií společnosti, náklady spojené s oficiálními právními listinami a úkony a s nimi spojenými službami právních poradců, a dále náklady a případné odměny vyplácené členům správní rady. V některých případech je společnost rovněž oprávněna vzít na sebe poplatky hrazené úřadům zemí, kde jsou akcie společnosti veřejně nabízeny, a rovněž náklady a poplatky spojené s registracemi v zahraničí. Společnost je oprávněna zařadit do svých nákladů odměny vyplácené správcům portfolia, investičním poradcům, manažerům a ostatním případným poskytovatelům služeb pod podmínkou, že takto vyplacené částky budou odečteny z odměny připadající manažerské společnosti, kterou určí společnost. 2. Společnost vyplácí depozitní bance jako odměnu provizi příslušející depozitním bankám a hradí náklady spojené s prováděním bankovních transakcí, a to na základě smlouvy uzavřené s depozitní bankou. Tato odměna a úhrada poplatků je splatná měsíčně a depozitní bance je vyplácejí podfondy k termínu splatnosti. Odměna příslušející depozitní bance za její služby může činit maximálně,7 ročně a je vypočítávána na základě hodnoty portfolia na konci každého měsíce s výjimkou pozic, které společnost vlastní na emergenčních trzích, u nichž je depozitní banka oprávněna přefakturovat navíc poplatky za subdepozitum a/nebo bankovní poplatky vyfakturované příslušnou bankou. 3. Jmenované manažerské společnosti, kterou je ING Investment Management Luxembourg, S.A., přísluší za správu aktiv společnosti odměna (obhospodařovatelský poplatek) dle ustanovení jednotlivých informativních listů s popisem podfondů a dohody o kolektivní správě portfolia, uzavřené mezi společností a ING Investment Management Luxembourg S.A. Za služby spojené s vedením společnosti přísluší společnosti ING Investment Management Luxembourg S.A. provize, která bude vypočítávána na základě průměrné hodnoty čistých aktiv jednotlivých podfondů tak, jak stanoví dohoda o kolektivní správě portfolia uzavřená mezi společností a ING Investment Management Luxembourg S.A.. Maximální výše této odměny bude činit,15 ročně, přičemž ING Investment Management Luxembourg S.A. má rovněž nárok na proplacení nákladů spojených s transfery cenných papírů, které promítne do jednotlivých podfondů na základě skutečných nákladů. Pokud manažer, který byl pověřen centrální správou řízením společnosti, nebo jiný poskytovatel služeb, kterého určí manažerská společnost, pobírá odměnu, která je přímo srážená z aktiv příslušného podfondu nebo podfondů společnosti, budou tyto vyplacené částky odečteny od odměny příslušející manažerské společnosti ING Investment Management Luxembourg S.A.. 4. Aktiva příslušného podfondu budou ručit pouze za dluhy, závazky a povinnosti, které se vztahují k tomuto podfondu. V rámci akcionářských vztahů je každý podfond veden jako samostatná jednotka. str.8

10 B. NÁKLADY A POPLATKY K TÍŽI INVESTORŮ V případě potřeby a za specifických podmínek, které jsou uvedeny v informativních listech s popisem jednotlivých podfondů, bude moci být po investorech požadováno, aby hradili náklady a poplatky spojené s emitováním cenných papírů, s proplácením výloh a s konverzí akcií. C. DAŇOVÝ REŽIM Zdanění společnosti v Lucembursku Emise akcií společnosti nepodléhají v Lucembursku žádnému zdanění ani poplatkům, s výjimkou pevně stanovené daně splatné při založení společnosti a pokrývající operace spojené se shromážděním kapitálu. Tato daň činí při založení společnosti 1 25 EUR. Společnost v zásadě podléhá paušální dani, jejíž procentní roční sazba činí,5 z čistých aktiv. Tato daň je však snížena na,1 ročně splatných z výše čistých aktiv peněžních podfondů a z čistých aktiv podfondů a/nebo tříd akcií, které jsou vyhrazeny pro institucionální investory ve smyslu paragrafu 129 zákona ze dne 2. prosince 22. Toto zdanění se nevztahuje na část aktiv investovaných do jiných lucemburských investičních společností a investičních fondů. Za určitých podmínek mohou být některé podfondy a/nebo třídy akcií vyhrazené pro institucionální investory úplně osvobozeny od této paušální daně, pokud tyto podfondy investují do nástrojů peněžního trhu a depozit složených u úvěrových bank. Některé výnosy generované portfoliem společnosti v podobě dividend a úroků však mohou být zdaněny variabilní daňovou sazbou formou srážkové daně v zemi původu. Zdanění investora Ve stávajícím daňovém systému akcionáři z řad právnických osob (s výjimkou právnických osob, které mají místo své daňové příslušnosti v Lucembursku, nebo zde mají stálé zastoupení) nepodléhají v Lucembursku žádnému zdanění, srážkové dani z příjmu, ani dani z kapitálového zisku či z výnosu z finančního majetku, který byl realizován či nikoliv, dani z převodu akcií ani dani z rozdělení podílů či zisků v případě zrušení společnosti. V rámci systému, který byl zaveden na základě směrnice 23/48/EU Rady o daňových předpisech, které upravují zdanění výnosů ze spoření formou úročení, mohou akcionáři z řad fyzických osob, kteří nemají status lucemburského rezidenta, podléhat od 1. července 25 srážkové dani z příjmů generovaných výplatou úroků nezávisle na tom, zda tyto výnosy pocházejí z výplaty dividend společnosti nebo z výnosů realizovaných při převodu, proplacení nebo odkupu akcií společnosti. V rámci stávajícího systému akcionář z řad fyzických osob, který je daňově příslušný do Lucemburska, nepodléhá srážkové dani odváděné z výnosů vyplacených společností. Investor, který má status rezidenta, však podléhá zdanění z titulu výplaty dividend a výnosů, realizovaných společností. V případě realizace výnosů z převodu cenných papírů podléhá případné proplacení nebo odkup akcií zdanění pod podmínkou, že doba, po niž majitel cenný papír vlastnil, nepřekročila lhůtu 6 měsíců a/nebo že je majitelem více jak 1 akcií emitovaných společností. Popis současného lucemburského daňového systému nikterak nevylučuje případné budoucí změny a doplňky. Doporučujeme investorům, aby se poradili s odborníky ve věci právních předpisů a nařízení (a aby se informovali především o právních předpisech a nařízeních upravujících daňový systém a devizovou kontrolu), které se vztahují na upisování, koupi, držení a prodej akcií v zemi jejich původu, rezidence nebo pobytu. 4. Rizikové faktory 1. Potencionální investoři si musí být vědomi skutečnosti, že investice každého podfondu podléhají běžnému a výjimečnému kolísání trhu a jiným investičním rizikům, která se vztahují k investicím popsaným v informativních listech s popisem jednotlivých podfondů. Hodnota investic a výnosů generovaných těmito podfondy může klesat i stoupat a může se stát, že investoři nedostanou investici zpět ve výši původně vloženého vkladu. 2. Zvláště pak investory upozorňujeme na skutečnost, že cílem podfondů je dlouhodobý růst kapitálu v závislosti na investičním prostředí, které ovlivňují takové faktory jako například směnné kurzy, investice vložené do emergenčních trhů, vývoj křivky úrokových sazeb, vývoj důvěryhodnosti a bonity emitentů, používání finančních derivátů, investování do podniků a do investičního sektoru, které mohou natolik ovlivňovat str.9

11 volatilitu, že může dojít značnému zvýšení celkového rizika a/nebo může mít za důsledek nárůst či pokles hodnoty investic. Podrobný popis rizik, která zmiňují jednotlivé informativní listy s popisem příslušných podfondů, najdete v úplném znění tohoto dokumentu. 3. Rovněž je třeba zmínit, že správce majetku a portfolia je oprávněn za podmínky, že dodrží investiční limity a omezení, kterým podléhá, k tomu, aby se po přechodnou dobu choval spíše defenzivně, a měl ve svém portfoliu více likvidních (hotovostních) prostředků, pokud usoudí, že trhy nebo ekonomiky zemí, do nichž podfond investuje, vykazují příliš velkou volatilitu, všeobecně přetrvávající propad nebo další negativní podmínky. Za takovýchto okolností může dojít k tomu, že příslušný podfond nebude s to pokračovat v plnění svého investičního cíle, což může negativně poznamenat jeho výkonnost. 5. Veřejně přístupné informace a dokumenty Informace Čistá účetní hodnota každé třídy akcií je veřejnosti k disposici v sídle společnosti, v depozitní bance a v ostatních institucích, které jsou pověřeny poskytováním finančních služeb, a to počínaje prvním pracovním dnem v bankovním sektoru, který následuje po výpočtu těchto čistých účetních hodnot. Kromě toho bude správní rada společnosti informovat veřejnost o čisté účetní hodnotě všemi prostředky, které uzná za vhodné, a to nejméně dvakrát za měsíc a tak často, jak bude tato hodnota vypočítávána, přičemž tyto informace budou zveřejňovány v zemích, kde jsou tyto akcie veřejně nabízeny. Dokumenty Prospekt společnosti v úplném i zkráceném znění a výroční a pololetní zpráva o činnosti a hospodaření budou k vyzvednutí na požádání, před upsáním nebo po upsání akcií společnosti, a budou bezplatně k disposici na přepážkách depozitní banky a ostatních institucí, které tím depositní banka pověří, a dále pak v sídle společnosti. 6. Informace o příkazech k upsání, konverzi a odkupu akcií pro italské investory Minimální výše investice: Pro všechny podfondy společnosti je stanovena minimální upisovací částka ve výši: 1 5 EUR při prvním upsání 5 EUR pro další upsání. Upisování akcií: Akcie mohou být upsány v rámci spořitelního plánu, který musí specifikovat: dobu držení akcií v délce minimálně 6 let. První investice musí být provedena pod podmínkou, že bude dodržena minimální požadovaná upisovací částka a částky upisované při dalších upsáních musí činit stabilně minimálně 1 EUR. Upisovací poplatek ve výši maximálně 5, který je aplikován na celkovou hodnotu spořitelního plánu, může být na přání akcionáře rozdělen následujícím způsobem: jedna třetina bude uplatněna na počáteční upisovanou částku a zůstatek upisovacího poplatku je možno rozdělit na následující subskripce, nebo je možno emisní poplatek rozdělit na všechny subskripce na konstantním základě. Bližší informace jsou k dispozici v Itálii u distributorů. Náklady související s činností výplatce: Místní legislativa stanoví, že místní výplatce je pověřen zpracováním příkazů k upsání, konverzi a výplatě, přičemž akcionář může být povinen uhradit za každou operaci maximálně 25 EUR jako specifický poplatek za každý příkaz podaný v rámci každého podfondu a /nebo třídy akcií, nebo za výplatu dividendy. str.1

12 ČÁST II: INFORMATIVNÍ LISTY S POPISEM PODFONDŮ Slovníček pojmů a termínů použitých v profilech podfondů Třídy akcií: P : běžná třída akcií určená pro soukromé investory. X : běžná třída akcií určená pro soukromé investory, která se liší od třídy P obhospodařovatelským poplatkem a je distribuována v některých zemích, kde tržní podmínky vyžadují vyšší obhospodařovatelské poplatky. I. třída akcií vyhrazená pro institucionální investory, akcie jsou v zásadě emitované pouze na jméno. Typ akcií: Div: Dividendové Kap: Kapitalizační Forma akcií Dor.: na doručitele Jméno: na jméno Vysvětlivky ke grafům použitým v rubrice v jednotlivých informativních listech Devizové riziko - Nízké, pokud je více jak 75 prostředků podfondu investováno do aktiv denominovaných v referenční měně podfondu - Průměrné, pokud je 25 až 75 prostředků podfondu investováno do aktiv denominovaných v referenční měně podfondu - Vysoké, pokud je méně jak 25 prostředků podfondu investováno do aktiv denominovaných v referenční měně podfondu Úvěrové riziko (pouze u podfondů investujících do úvěrových listů) - Nízké, pokud je průměrný rating AAA až AA - Průměrné, pokud je průměrný rating AA- až BBB- - Vysoké, pokud je průměrný rating nižší než BBB- Rating je nezávislé hodnocení rizika úpadku emitenta nebo emise, přičemž jejich bonita je vyjádřena symbolicky formou písmen. Rating je vyjádřen od nejvyšší bonity, tj. AAA, do nejnižší bonity, tj. D. Obecně rozlišujeme dvě kategorie: kategorii Investment Grade, která má rating AAA až BBB-, a kategorii High Yield s ratingem BB+ až D. Tato kategorie označuje více méně jasný spekulativní charakter, pokud jde o výplatu jistiny a úroků. Tržní riziko - Jde o obecné riziko, které hrozí všem typům akcií. Vývoj kurzů cenných papírů je určován především vývojem finančních trhů a ekonomickým vývojem emitentů, kteří sami podléhají obecnému stavu světové ekonomiky a ekonomickým a politickým podmínkám převládajícím v jednotlivých zemích (tržní riziko). Riziko úrokových sazeb (pouze u podfondů investujících do úvěrových listů) - Modified Duration (modifikovaná durace) <3,5: Slabá reakce na vývoj úrokových sazeb - Modified Duration (modifikovaná durace) >3,5 a <6: Průměrná reakce na vývoj úrokových sazeb - Modified Duration (modifikovaná durace) >6: Silná reakce na vývoj úrokových sazeb Termín Duration uváděný v grafu se vztahuje k modifikované duraci ( Modified Duration ). Vysvětlivky ke grafům použitým v rubrice Rizikový profil investora v jednotlivých informativních listech. str.11

13 ING používá metodiku nazývanou Risk Rating (EVAL ), která vychází z historického pozorování kolísání výnosů ( returns ) vyjádřených v eurech, a především pak jejich volatility (standardní statistické odchylky) oproti průměru (tj. od střední hodnoty). Existuje 7 různých kategorií rizika (od, která je nejméně riziková, do 6, která je nejrizikovější), jež jsou identifikovány v rámci pásem nárůstu volatility. U podfondů bez pevně stanoveného časového horizontu a bez ochrany kapitálu je riziko vypočítáváno na základě kolísání měsíčních výnosů účetní hodnoty za posledních 5 let, nebo na základě kolísání referenčního indexu, neexistují-li dostatečné historické podklady. U podfondů s pevně stanoveným časovým horizontem a s kapitálovou ochranou je riziko vypočítáváno na základě kolísání měsíčních výnosů, pokud existují historické podklady 2,5 roku zpět a déle, a na základě výnosů vypočítávaných v dvouměsíčních časových intervalech, pokud jsou historické údaje známy minimálně 1 rok zpět. U nových podfondů nebo v případě, kdy historické údaje existují pro období kratší než 1 rok, je riziko vypočítáváno na základě stejných nebo podobných produktů, pokud pro daný podfond nejsou k disposici dostatečné informace. Investiční horizont každého podfondu je stanoven jako doba trvání (vyjádřeno v počtu úplných let), během níž by bylo třeba investovat (1 rok až více jak 5 let), aby historicky nedocházelo k negativním výnosům. V případě podfondu denominovaného v jiné měně než v evropské měnové jednotce euro je riziko a horizont vypočítáváno v devize vkladu. Graf použitý pod rubrikou Historický přehled výkonnosti v příslušných informativních listech. Výkonnost je vypočítávána v devize podfondu i v eurech. nost fondu je výpočet výnosů (returns) vycházejících z výsledků jednoho celého kalendářního roku. Souřadnicové úsečky na grafech představují hodnotu výkonnosti. Uspořádané dvojice vyjadřují období, za něž je výkonnost počítána. Oranžový sloupec zobrazuje výkonnost fondu. Modrý sloupec představuje základ pro porovnání výkonnosti, kterého používá ING Investment Management pro příslušné trhy( index ). Ostatní použité zkratky: akc.: akcie Belg. : Belgie Luc. : Lucembursko p.a.: ročně (per annum, pro anno) bezpř.: bezpředmětné str.12

14 PODFOND Č. 2 PROSPEKTU Biotechnology Úvod Podfond byl založen 12. ledna Investiční cíle a politika Podfond investuje především (minimálně ze 2/3) do diverzifikovaného portfolia akcií a/nebo jiných cenných papírů (do warrantů na cenné papíry maximálně do výše 1 čistých aktiv podfondu a do konvertibilních dluhopisů), emitovaných společnostmi, které působí v oblasti biotechnologie. Biotechnologické aktivity zahrnují výzkum, vývoj, výrobu a distribuci biotechnologických a biolékařských výrobků, služeb a procesů. Fond investuje i do titulů podniků, které působí v oblasti genetiky, genetického inženýrství a genetické terapeutiky. Dále investuje do společností, které se podílejí na využívání a vývoji biotechnologií v oblasti zdravotní péče a farmaceutických výrobků. Podfond si vyhrazuje možnost investovat maximálně 2 svých čistých aktiv do titulů typu Rule 144 A Securities. Podfond může rovněž investovat do jiných cenných papírů (včetně warrantů na cenné papíry, a to maximálně do výše 1 čistých aktiv podfondu), do nástrojů peněžního trhu, do podílů v investičních společnostech a investičních fondech investujících de cenných papírů a ostatních investičních společností a fondů a do depozit popsaných v kapitole 3 úplného znění prospektu společnosti. Případná celková výše podílů v investičních společnostech a fondech investujících do cenných papírů a ostatních investičních společnostech a fondech nesmí překročit 1 čistých aktiv). Pokud podfond investuje do warrantů na cenné papíry, může čistá účetní hodnota kolísat více než v případě, kdyby fond investoval do podkladových cenných papírů, z důvodu vysoké volatility hodnoty warrantu. Podfond je rovněž oprávněn používat finanční deriváty za účelem realizace investičních cílů, jako například (přičemž tento výčet není úplný): opce a nebo termínované smlouvy na cenné papíry nebo nástroje peněžního trhu, termínované obchody nebo opce na burzovní indexy, termínované obchody, opce a úrokové swapy, výkonnostní swapy, termínované devizové obchody a devizové opce. Rizika spojená s používáním finančních derivátů za jiným účelem než pokrytí a zajištění jsou popsána v generovaných rizicích v Části III bod 2: Investiční rizika: podrobný popis v úplném znění prospektu Lombardní úvěry a operace s výhradou zpětné koupě Podfond se rovněž může zapojit do lombardního úvěrování proti zástavě cenných papírů a do operací s výhradou zpětné koupě. (bližší informace najdete v části III, bod 2, Investiční rizika, v úplném znění prospektu) Vysvětlivky: viz výše uvedený slovníček základních pojmů Vyčíslitelná rizika: Devizové Nízké St řední Vysoké (USD) > až 25 < 25 (Třída aktiv) Tržní Nízké St řední Vysoké Profil standardního investora: Vysvětlivky: viz výše uvedený slovníček základních pojmů Ostatní rizika (nevyčíslitelná) Riziko spojené s investováním do finančních derivátů, riziko spojené s protistranou, riziko investování do jediného oborového sektoru Rating Eval (vycházející z podílu P) Riziko Euro Deviza fondu Nízké Vysoké Minimální horizont déle jak 5 let déle jak 5 let Typ fondu Investování do akcií Referenční měna Americký dolar (USD) Den ocenění Každý pracovní den v lucemburském bankovním sektoru Kotování na burze Lucemburská burza Upisování/ Odkup/ Konverze Přijímání příkazů Termín splatnosti Každý pracovní bankovní den před použitelným dnem ocenění do 15,3 hod. (platí pro všechny třídy akcií) Maximálně do 5 pracovních dnů v bankovním sektoru, následujících po použitelném dni ocenění (platí pro Správce podfondu všechny třídy akcií) ING Investment Management Belgium Třídy akcií Třída P Třída X str.13

15 Typy akcií Kapitalizační/Dividendové Kapitalizační Forma akcií Na doručitele a/nebo na jméno Na doručitele a/nebo na jméno Minimální upisovaná částka Není požadovaná Není požadovaná Zlomky akcií ano 1 ano Deviza čisté inventární hodnoty USD USD Případné dividendy (platí pouze pro V hotovosti, dividendy jsou v zásadě splatné do bezpř. dividendové akcie) dvou měsíců po zasedání řádné valné hromady Počáteční upisovací cena bezpř. bezpř. Podílové listy 1, 5, 25 kapitalizačních akcií a 1, 5 Tituly nejsou k dispozici v listinné podobě dividendových akcií Emisní poplatek 3 v Belgii Max. 3 jinde 5 v Belgii Max. 5 v ostatních zemích Výstupní poplatek Není požadován Není požadován Poplatek za konverzi Není požadován Není požadován Obhospodařovatelský poplatek 1,2 ročně 1,75 ročně (v čistých aktiv) Historický přehled výkonnosti 2 Biotechnology P kapitalizační Roč ní výkon USD Fond Index Biotechnology P dividendové USD Fond 46,48 6,92 12,32 Index 5,6 8,84 15,17 25 Biotechnology X kapitalizační Roč ní výkon USD Fond Index Nejsou k disposici v případě listinných akcií na doručitele. 2 Výnosnost dosahovaná v minulosti není referencí do budoucnosti str.14

16 PODFOND Č. 3 PROSPEKTU Computer Technologies Vklad aktiv podfondů Nasdaq a IT ze dne 13. září 26 do podfondu Computer Technologies Úvod Tento fond (založený 12. ledna 1998) převzal 9. května 23 podfond Internet (založený 2. října 1998) Investiční cíle a politika Podfond investuje především (minimálně ze 2/3) do diverzifikovaného portfolia akcií a/nebo jiných cenných papírů (do warrantů na cenné papíry maximálně do výše 1 čistých aktiv podfondu a do konvertibilních dluhopisů), emitovaných společnostmi, které působí v oblasti výpočetních technologií a které by měly profitovat z vývoje, rozvoje a používání technologií.. V portfoliu jsou zastoupeny tituly podniků z následujících odvětví: softwary a služby, zahrnující společnosti, které vyvíjejí hlavně softwary pro takové oblasti, jako je například internet, aplikace, systémy a/nebo správce databází, a společnosti poskytující poradenské a IT služby, hardwary a výpočetní technika, zahrnující výrobce a distributory výpočetní a komunikační techniky, počítače a periferní zařízení, elektronickou výbavu a nástroje a zařízení pro výrobu polovodičů a přidružených výrobků. Podfond si vyhrazuje možnost investovat maximálně 2 svých čistých aktiv do titulů typu Rule 144 A Securities, viz strana 1 prospektu. Podfond může rovněž investovat do jiných cenných papírů (včetně warrantů na cenné papíry, a to maximálně do výše 1 čistých aktiv podfondu), do nástrojů peněžního trhu, do podílů v investičních společnostech a investičních fondech investujících de cenných papírů a ostatních investičních společností a fondů a do depozit popsaných v kapitole 3 úplného znění prospektu společnosti. Případná celková výše podílů v investičních společnostech a fondech investujících do cenných papírů a ostatních investičních společnostech a fondech nesmí překročit 1 čistých aktiv). Pokud podfond investuje do warrantů na cenné papíry, může čistá účetní hodnota kolísat více než v případě, kdyby fond investoval do podkladových cenných papírů, z důvodu vysoké volatility hodnoty warrantu. Podfond je rovněž oprávněn používat finanční deriváty za účelem realizace investičních cílů, jako například (přičemž tento výčet není úplný): opce a nebo termínované smlouvy na cenné papíry nebo nástroje peněžního trhu, termínované obchody nebo opce na burzovní indexy, termínované obchody, opce a úrokové swapy, výkonnostní swapy, termínované devizové obchody a devizové opce. Rizika spojená s používáním finančních derivátů za jiným účelem než pokrytí a zajištění jsou popsána v generovaných rizicích v Části III bod 2: Investiční rizika: podrobný popis v úplném znění prospektu Lombardní úvěry a operace s výhradou zpětné koupě Podfond se rovněž může zapojit do lombardního úvěrování proti zástavě cenných papírů a do operací s výhradou zpětné koupě. (bližší informace najdete v části III, bod 2, Investiční rizika, v úplném znění prospektu) Vysvětlivky: viz výše uvedený slovníček základních pojmů Profil standardního investora: Vysvětlivky: viz výše uvedený slovníček základních pojmů Vyčíslitelná rizika: Devizové Nízké St řední Vysoké Tržní Nízké St řední Vysoké (USD) > až 25 < 25 (Třída aktiv) Ostatní rizika (nevyčíslitelná) Riziko spojené s investováním do finančních derivátů, riziko spojené s protistranou, riziko investování do jediného oborového sektoru Rating Eval (vycházející z podílu P) Riziko Euro Deviza fondu Nízké Vysoké Minimální horizont déle jak 5 let déle jak 5 let Typ fondu Referenční měna Den ocenění Kótování na burze cenných papírů Investování do akcií Americký dolar (USD) Každý pracovní den v lucemburském bankovním sektoru Lucemburská burza str.15

17 Upisování/ Odkup/ Konverze Přijímání příkazů Každý pracovní bankovní den před použitelným dnem ocenění do 15,3 hod. (platí pro všechny třídy akcií) Termín splatnosti Maximálně do 5 pracovních dnů v bankovním sektoru, následujících po použitelném dni ocenění (platí pro Správce podfondu všechny třídy akcií) ING Investment Management Belgium Třídy akcií Třída P Třída X Třída I (vyhrazené pro institucionální investory) Typy akcií Kapitalizační/Dividendové Kapitalizační Kapitalizační Forma akcií Na doručitele a/nebo na jméno Na doručitele a/nebo na jméno Na jméno Minimální upisovaná částka Není požadovaná Není požadovaná 25 USD (částku je možno na žádost investora rozdělit mezi všechny podfondy společnosti. Při dalším upsání akcií není požadována další minimální upisovaná částka. Zlomky akcií ano 3 ano ano Deviza čisté inventární hodnoty USD USD USD Případné dividendy (platí pouze pro V hotovosti, dividendy jsou v bezpř. bezpř. dividendové akcie) zásadě splatné do dvou měsíců po zasedání řádné valné hromady Počáteční upisovací cena bezpř. bezpř. Počáteční upisovací cena pro třídu I bude čistá inventární hodnota připadající na jednu akcii třídy P, použitá při prvním upsání akcií Podílové listy 1, 5, 25 kapitalizačních akcií a 1, 5 dividendových akcií Tituly nejsou k dispozici v listinné podobě Emisní poplatek 3 v Belgii 5 v Belgii Max. 2 Max. 3 jinde Max. 5 v ostatních zemích Výstupní poplatek Není požadován Není požadován Není požadován Poplatek za konverzi Není požadován Není požadován Není požadován Obhospodařovatelský poplatek 1,2 ročně 1,75 ročně,48 ročně (v čistých aktiv) Historický přehled výkonnosti 4 Computer Technologies P kapitalizační Tituly nejsou k dispozici v listinné podobě Roč ní výkon USD Fond Index Nejsou k disposici v případě listinných akcií na doručitele. 4 Výnosnost dosahovaná v minulosti není referencí do budoucnosti str.16

18 Computer Technologies P dividendové Roč ní výkon USD Fond Index Computer Technologies X kapitalizační Roč ní výkon 4 2 USD Fond Index Computer Technologies I kapitalizační Ještě není k dispozici str.17

19 PODFOND Č. 7 PROSPEKTU Emerging Markets Úvod Investiční cíle a politika Tento podfond byl vytvořen vkladem základního jmění podfondu Emerging Market Equity (založen 21. října 1999) investiční společnosti s variabilním kapitálem (SICAV) ING International, a to s účinností od 1. prosince 21. Podfond investuje především (minimálně ze 2/3) do diverzifikovaného portfolia akcií a/nebo jiných cenných papírů (do warrantů na cenné papíry maximálně do výše 1 čistých aktiv podfondu a do konvertibilních dluhopisů), emitovaných společnostmi, které jsou etablované, kotované nebo obchodované v jakékoliv emergenční nebo rozvojové zemi Latinské Ameriky (včetně Karibiku), Asie (s výjimkou Japonska), východní Evropy, Středního východu a Afriky. Podfond si vyhrazuje možnost investovat maximálně 2 svých čistých aktiv do titulů typu Rule 144 A Securities. Podfond může rovněž investovat do jiných cenných papírů (včetně warrantů na cenné papíry, a to maximálně do výše 1 čistých aktiv podfondu), do nástrojů peněžního trhu, do podílů v investičních společnostech a investičních fondech investujících de cenných papírů a ostatních investičních společností a fondů a do depozit popsaných v kapitole 3 úplného znění prospektu společnosti. Případná celková výše podílů v investičních společnostech a fondech investujících do cenných papírů a ostatních investičních společnostech a fondech nesmí překročit 1 čistých aktiv). Pokud podfond investuje do warrantů na cenné papíry, může čistá účetní hodnota kolísat více než v případě, kdyby fond investoval do podkladových cenných papírů, z důvodu vysoké volatility hodnoty warrantu. Podfond je rovněž oprávněn používat finanční deriváty za účelem realizace investičních cílů, jako například (přičemž tento výčet není úplný): opce a nebo termínované smlouvy na cenné papíry nebo nástroje peněžního trhu, termínované obchody nebo opce na burzovní indexy, termínované obchody, opce a úrokové swapy, výkonnostní swapy, termínované devizové obchody a devizové opce. Rizika spojená s používáním finančních derivátů za jiným účelem než pokrytí a zajištění jsou popsána v generovaných rizicích v Části III bod 2: Investiční rizika: podrobný popis v úplném znění prospektu Lombardní úvěry a operace s výhradou zpětné koupě Podfond se rovněž může zapojit do lombardního úvěrování proti zástavě cenných papírů a do operací s výhradou zpětné koupě. Akcie podfondu nezakládají právo na výplatu úroků ve smyslu ustanovení evropské směrnice 23/48 z 3. června 23 o zdanění výnosů z úspor formou výplaty úroků. (bližší informace najdete v části III, bod 2, Investiční rizika, v úplném znění prospektu) Vysvětlivky: viz výše uvedený slovníček základních pojmů Vyčíslitelná rizika: Devizové Nízké St řední (USD) Vysoké > až 25 < 25 Tržní Nízké St řední Vysoké (Třída aktiv) Profil standardního investora: Vysvětlivky: viz výše uvedený slovníček základních pojmů Ostatní rizika (nevyčíslitelná) Rizika spojená s investicemi do finančních derivátů, riziko spojené s protistranou, riziko spojené s investováním více jak poloviny majetku na emergenčních trzích, riziko nedostatečné likvidnosti Rating Eval (vycházející z podílu P) Riziko Euro Deviza fondu Nízké Vysoké Minimální horizont déle jak 5 let 4 roky Typ fondu Referenční měna Den ocenění Kótování na burze cenných papírů Upisování/ Odkup/ Konverze Přijímání příkazů Termín splatnosti Investování do akcií Americký dolar (USD) Každý pracovní den v lucemburském bankovním sektoru Lucemburská burza Každý pracovní bankovní den před použitelným dnem ocenění do 15,3 hod. (platí pro všechny třídy akcií) Maximálně do 5 pracovních dnů v bankovním sektoru, následujících po použitelném dni ocenění (platí pro str.18

20 všechny třídy akcií) Správce podfondu ING Asset Management B.V. Třídy akcií Třída P Třída X Třída I (vyhrazená pro institucionální investory) Typy akcií Kapitalizační/Dividendové Kapitalizační Kapitalizační Forma akcií Na doručitele a/nebo na jméno Na doručitele a/nebo na jméno Na jméno Minimální upisovaná částka Není požadována Není požadována Není požadována Zlomky akcií ano 5 ano ano Deviza čisté účetní hodnoty USD USD USD Počáteční upisovací cena bezpř. bezpř. Počáteční upisovací cena pro třídu I bude čistá inventární hodnota připadající na jednu akcii třídy P, použitá při prvním upsání Případné dividendy (pouze v případě V hotovosti, v zásadě splatné do 2 bezpř. bezpř. dividendových akcií) měsíců po konání řádné valné hromady Podílové listy 1, 1, 1 Tituly nejsou k disposici Tituly nejsou k disposici v listinné podobě. v listinné podobě. Emisní poplatek 3 v Belgii 5 v Belgii Max. 5 Max. 3 v ostatních zemích Max. 5 v ostatních zemích Výstupní poplatek Není požadován Není požadován Není požadován Poplatek za konverzi Není požadován Není požadován Není požadován Obhospodařovatelský poplatek 1,2 ročně 1,75 ročně,65 ročně (v čistých aktiv) Třídy akcií Třída P Typy akcií Kapitalizační Forma akcií Na doručitele Minimální upisovací částka Není požadována Zlomky akcií Bezpř. Deviza čisté účetní hodnoty EUR Případné dividendy Bezpř. Podílové listy Tituly nejsou k dispozici v listinné podobě. Emisní poplatek 3 v Belgii Max. 3 v ostatních zemích Počáteční cena Stanoví správní rada Počáteční upisovací období Stanoví správní rada Počáteční datum splatnosti Stanoví správní rada Výstupní poplatek Není požadován Poplatek za konverzi Obhospodařovatelský poplatek (v čistých aktiv) Není požadován 1,2 ročně Historický přehled výkonnosti 6 Emerging Markets P kapitalizační Rocní výkon USD Fond Index Nejsou k disposici v případě listinných akcií na doručitele. 6 Výnosnost dosahovaná v minulosti není referencí do budoucnosti str.19

ING (L) Patrimonial. Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE INVESTMENT MANAGEMENT

ING (L) Patrimonial. Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE INVESTMENT MANAGEMENT ING (L) Patrimonial Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE CZ LUCEMBURSKO ČERVEN 2009 INVESTMENT MANAGEMENT Více informací získáte na adrese: ING Investment

Více

ING (L) Patrimonial. Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ÚPLNÉ ZNĚNÍ INVESTMENT MANAGEMENT

ING (L) Patrimonial. Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ÚPLNÉ ZNĚNÍ INVESTMENT MANAGEMENT ING (L) Patrimonial Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ÚPLNÉ ZNĚNÍ CZ LUCEMBURSKO LEDEN 2010 INVESTMENT MANAGEMENT Pro více informací kontaktujte: ING Investment

Více

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA 2006/19183-1363-0-PC Připojení ověřovací doložky nemůže být v žádném. ING (L) Invest. Investiční společnost s variabilním kapitálem

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA 2006/19183-1363-0-PC Připojení ověřovací doložky nemůže být v žádném. ING (L) Invest. Investiční společnost s variabilním kapitálem OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA 2006/19183-1363-0-PC Připojení ověřovací doložky nemůže být v žádném případě považováno za reklamu. Lucemburk dne 20. 10. 2006 Komise pro dohled nad finančním sektorem nečitelný podpis

Více

ING (L) Invest. Investiční společnost s variabilním kapitálem PROSPEKT SPOLEČNOSTI ÚPLNÉ ZNĚNÍ. Lucemburk Duben 2006

ING (L) Invest. Investiční společnost s variabilním kapitálem PROSPEKT SPOLEČNOSTI ÚPLNÉ ZNĚNÍ. Lucemburk Duben 2006 ING (L) Invest Investiční společnost s variabilním kapitálem PROSPEKT SPOLEČNOSTI ÚPLNÉ ZNĚNÍ Lucemburk Duben 2006 Tento prospekt se skládá ze tří částí (z nichž první dvě tvoří zjednodušený prospekt):

Více

ING INTERNATIONAL (II)

ING INTERNATIONAL (II) ING INTERNATIONAL (II) Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ÚPLNÉ ZNĚNÍ CZ LUCEMBURSKO ČERVEN 2009 INVESTMENT MANAGEMENT Pro více informací kontaktujte: ING Investment

Více

BNP Paribas L1 Convertible Bond World zkráceně BNPP L1 Convertible Bond World

BNP Paribas L1 Convertible Bond World zkráceně BNPP L1 Convertible Bond World Convertible Bond World Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities World Commodities Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

ING (L) Renta Fund. Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE INVESTMENT MANAGEMENT

ING (L) Renta Fund. Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE INVESTMENT MANAGEMENT ING (L) Renta Fund Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE CZ LUCEMBURSKO ZÁŘÍ 29 INVESTMENT MANAGEMENT Pro více informací kontaktujte: ING Investment

Více

ING INTERNATIONAL (II)

ING INTERNATIONAL (II) ING INTERNATIONAL (II) Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE CZ LUCEMBURSKO ČERVEN 2009 INVESTMENT MANAGEMENT Pro více informací kontaktujte: ING Investment

Více

PARVEST AUSTRALIA. Zjednodušený prospekt Duben 2008

PARVEST AUSTRALIA. Zjednodušený prospekt Duben 2008 PARVEST AUSTRALIA Podfond SICAV PARVEST Investiční společnosti s proměnlivým kapitálem Zjednodušený prospekt Duben 2008 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti Parvest ( SICAV

Více

Oznámení akcionářům. PARVEST Equity World Health Care BNP Paribas L1 Equity World Utilities. PARVEST Equity World Low Volatility.

Oznámení akcionářům. PARVEST Equity World Health Care BNP Paribas L1 Equity World Utilities. PARVEST Equity World Low Volatility. Oznámení akcionářům V souvislosti s optimalizací nabídky fondů skupiny BP Paribas a nákladů, které jsou s tím spojeny, se představenstvo společnosti v souladu s ustanoveními článku 32 stanov společnosti

Více

Worldselect One First Selection

Worldselect One First Selection Worldselect One First Selection Podfond Worldselect One, otevřené investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen Společnost ) Založena 21. července 2004. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT BŘEZEN

Více

ING (L) Invest. Investiční společnost s variabilním kapitálem ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT

ING (L) Invest. Investiční společnost s variabilním kapitálem ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT ING (L) Invest Investiční společnost s variabilním kapitálem ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT Luxembourg Září 2005 Obsah Strana ING (L) INVEST 2 ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT ZE ZÁŘÍ 2005 2 A SPOLEČNOST 3 1. Informace týkající

Více

ING (L) Invest. Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE INVESTMENT MANAGEMENT

ING (L) Invest. Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE INVESTMENT MANAGEMENT ING (L) Invest Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE CZ LUCEMBURSKO ČERVEN 2010 INVESTMENT MANAGEMENT Pro více informací kontaktujte: ING Investment

Více

PARVEST INDIA. Zjednodušený prospekt Duben 2008

PARVEST INDIA. Zjednodušený prospekt Duben 2008 PARVEST INDIA Podfond SICAV PARVEST Investiční společnosti s proměnlivým kapitálem Zjednodušený prospekt Duben 2008 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti Parvest ( SICAV )

Více

BNP Paribas L1 Equity World Emerging zkráceně BNPP L1 Equity World Emerging

BNP Paribas L1 Equity World Emerging zkráceně BNPP L1 Equity World Emerging Equity World Emerging Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

ING International. Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE INVESTMENT MANAGEMENT

ING International. Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE INVESTMENT MANAGEMENT ING International Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE CZ LUCEMBURSKO LEDEN 2009 INVESTMENT MANAGEMENT Více informací získáte na adrese: ING Investment

Více

PARVEST EURO EQUITIES Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST EURO EQUITIES Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti PARVEST ( SICAV ) a

Více

Návrh podmínek fúze podle ustanovení článku 69 lucemburského zákona o společnostech kolektivního investování ze 17. prosince 2010. Oznámení akcionářům

Návrh podmínek fúze podle ustanovení článku 69 lucemburského zákona o společnostech kolektivního investování ze 17. prosince 2010. Oznámení akcionářům Oznámení akcionářům V souvislosti s optimalizací nabídky fondů skupiny BP Paribas a nákladů, které jsou s tím spojeny, se představenstvo společnosti v souladu s ustanoveními článku 32 stanov společnosti

Více

ING INTERNATIONAL ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT. Lucemburk listopad 2006

ING INTERNATIONAL ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT. Lucemburk listopad 2006 ING INTERNATIONAL Veřejná investiční společnost s proměnlivým kapitálem řízená v souladu s částí I zákona ze dne 20. prosince 2002 o podnicích kolektivního investování investování (Undertaking for Collective

Více

ING International. Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE INVESTMENT MANAGEMENT

ING International. Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE INVESTMENT MANAGEMENT ING International Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE CZ LUCEMBURSKO KVĚTEN 2010 INVESTMENT MANAGEMENT Více informací získáte na adrese: ING Investment

Více

Zjednodušený prospekt: podfond KBC Renta Czechrenta

Zjednodušený prospekt: podfond KBC Renta Czechrenta Zjednodušený prospekt: podfond KBC Renta Czechrenta i) Informace týkající se společnosti KBC Renta (1) Stručná prezentace společnosti KBC Renta Datum vzniku: 6. ledna 1986 Členský stát registrace: Statut

Více

PARVEST US VALUE Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST US VALUE Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti PARVEST ( SICAV ) a

Více

ING International. Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ÚPLNÉ ZNĚNÍ INVESTMENT MANAGEMENT

ING International. Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ÚPLNÉ ZNĚNÍ INVESTMENT MANAGEMENT ING International Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ÚPLNÉ ZNĚNÍ CZ LUCEMBURSKO LEDEN 2009 INVESTMENT MANAGEMENT Více informací získáte na adrese: ING Investment

Více

ING (L) Invest. Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE INVESTMENT MANAGEMENT

ING (L) Invest. Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE INVESTMENT MANAGEMENT ING (L) Invest Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE CZ LUCEMBURSKO PROSINEC 2008 INVESTMENT MANAGEMENT Více informací získáte na adrese: ING Investment

Více

PARVEST SOUTH KOREA. Zjednodušený prospekt Duben 2008

PARVEST SOUTH KOREA. Zjednodušený prospekt Duben 2008 PARVEST SOUTH KOREA Podfond SICAV PARVEST Investiční společnosti s proměnlivým kapitálem Parvest South Korea, zahájil činnost 2. dubna 2008. Zjednodušený prospekt Duben 2008 Tento zjednodušený prospekt

Více

Worldselect One Asset Allocation

Worldselect One Asset Allocation Worldselect One Asset Allocation Podfond Worldselect One, otevřené investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen Společnost ) Založena 21. července 2004. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT BŘEZEN

Více

Fond PARETURN MT THALER SHORT TERM BOND FUND

Fond PARETURN MT THALER SHORT TERM BOND FUND Fond PARETURN MT THALER SHORT TERM BOND FUND Sub-fond PARETURN, investiční společnosti s variabilním kapitálem podle práva Lucemburska ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT Z SRPNA 2009 Zjednodušený prospekt obsahuje

Více

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY Pioneer obligační fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (dále jen Fond ) Fond je speciálním fondem cenných papírů,

Více

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Asian Winners 2

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Asian Winners 2 Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Asian Winners 2 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku : 10. dubna 2002 Místo

Více

Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond

Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond Podílový fond podle 20 Zákona o investičních fondech. ISIN: AT0000A00EC3 / AT0000815022/ AT0000859418. Povolen Úřadem pro dohled na finančním trhem podle ustanovení

Více

ING (L) Renta Fund ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT. Investiční společnost s variabilním kapitálem. Lucemburk Březen p 1

ING (L) Renta Fund ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT. Investiční společnost s variabilním kapitálem. Lucemburk Březen p 1 ING (L) Renta Fund Investiční společnost s variabilním kapitálem ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT Lucemburk Březen 2005 p Obsah Strana ING (L) RENTA FUND...CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. A - SPOLEČNOST...CHYBA!

Více

Oznámení akcionářům. Hlavní

Oznámení akcionářům. Hlavní Oznámení akcionářům V souvislosti s optimalizací nabídky fondů skupiny BNP Paribas a nákladů, které jsou s tím spojeny, se představenstvo společnosti v souladu s ustanoveními článku 32 stanov společnosti

Více

ING INTERNATIONAL (II)

ING INTERNATIONAL (II) ING INTERNATIONAL (II) Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE CZ LUCEMBURSKO 29. SRPEN 2008 INVESTMENT MANAGEMENT Více informací získáte na adrese: ING

Více

ING INTERNATIONAL (II)

ING INTERNATIONAL (II) ING INTERNATIONAL (II) Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ÚPLNÉ ZNĚNÍ CZ LUCEMBURSKO 31. ČERVENEC 2008 INVESTMENT MANAGEMENT Více informací získáte na adrese: ING

Více

Usiluje o dlouhodobý růst prostřednictvím poskytování akciové účasti po celém světě

Usiluje o dlouhodobý růst prostřednictvím poskytování akciové účasti po celém světě ABN AMRO INTERNATIONAL DERIVATIVES FUND Podfond Strukturovaných investičních fondů ABN AMRO, organizace kolektivního investování do převoditelných cenných papírů podle lucemburského zákona. Zjednodušený

Více

PARVEST EONIA PREMIUM Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST EONIA PREMIUM Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Dříve PARVEST Dynamic Eonia Premium Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace

Více

ING INTERNATIONAL ÚPLNÝ PROSPEKT. Lucemburk listopad 2006

ING INTERNATIONAL ÚPLNÝ PROSPEKT. Lucemburk listopad 2006 ING INTERNATIONAL Veřejná investiční společnost s proměnlivým kapitálem řízená v souladu s částí I zákona ze dne 20. prosince 2002 o podnicích kolektivního investování ích kolektivního investování ze dne

Více

PARVEST ENHANCED EONIA 1 YEAR Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST ENHANCED EONIA 1 YEAR Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond PARVEST Enhanced Eonia Year byl založen dne 30. října 2007. Dříve PARVEST Dynamic Year (EUR) Zjednodušený prospekt

Více

PARVEST BRAZIL Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST BRAZIL Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti PARVEST ( SICAV ) a

Více

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Europe Real Estate Growth Plus 2

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Europe Real Estate Growth Plus 2 Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Europe Real Estate Growth Plus 2 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku :

Více

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 Fond je jedním z podfondů podílového fondu PIONEER FUNDS. PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování

Více

PARVEST EUROPEAN CONVERTIBLE BOND Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST EUROPEAN CONVERTIBLE BOND Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti PARVEST ( SICAV ) a

Více

Pioneer Funds - European Research Pioneer Funds - evropský akciový, ISIN LU (kat. A, non distributed)

Pioneer Funds - European Research Pioneer Funds - evropský akciový, ISIN LU (kat. A, non distributed) Pioneer Funds - European Research Pioneer Funds - evropský akciový, ISIN LU0119366440 (kat. A, non distributed) Základní údaje Obhospodařovatel fondu Pioneer Asset Management, S.A. Místo obchodní registrace

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

Informace pro podílníky

Informace pro podílníky Lucemburk, 3. listopadu 2017 Informace pro podílníky CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A. společnost se sídlem 5, rue Jean Monnet, L-2180 Lucemburk zapsaná v lucemburském obchodním rejstříku pod č.: B 72

Více

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND C ND Třída C Nedistribuující, ISIN LU0133660471

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND C ND Třída C Nedistribuující, ISIN LU0133660471 PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND C ND Třída C Nedistribuující, ISIN LU0133660471 PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování ( Fond Commun de Placement ) založenou podle právního řádu

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevnou

Více

ING International. Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT INVESTMENT MANAGEMENT

ING International. Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT INVESTMENT MANAGEMENT ING International Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT CS LUXEMBOURG květen 2011 INVESTMENT MANAGEMENT Obsah Obsah...2 Upozornění...3 Slovníček...4

Více

ING INTERNATIONAL (II)

ING INTERNATIONAL (II) ING INTERNATIONAL (II) Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ÚPLNÉ ZNĚNÍ CZ LUCEMBURSKO 29. SRPEN 2008 INVESTMENT MANAGEMENT Více informací získáte na adrese: ING Investment

Více

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

Oznámení podílníkům. Pioneer P.F. Fonds Commun de Placement. 8. listopadu 2010

Oznámení podílníkům. Pioneer P.F. Fonds Commun de Placement. 8. listopadu 2010 Oznámení podílníkům 8. listopadu 2010 Pioneer P.F. Fonds Commun de Placement Pioneer Funds P.F - Notice_Unitholders_2010_A5_CZ_v01.indd 1 3.11.2010 8:47:17 Pioneer Funds P.F - Notice_Unitholders_2010_A5_CZ_v01.indd

Více

ABN AMRO Absolute Return Bond Fund (Euro)

ABN AMRO Absolute Return Bond Fund (Euro) ABN AMRO Absolute Return Bond Fund (Euro) Podfond investièní spoleènosti ABN AMRO Funds, založené jako podnik pro kolektivní investování do pøevoditelných cenných papírù podle lucemburského práva Èesky

Více

ABN AMRO Brazil Equity Fund

ABN AMRO Brazil Equity Fund ABN AMRO Brazil Equity Fund Podfond investièní spoleènosti ABN AMRO Funds, založené jako podnik pro kolektivní investování do pøevoditelných cenných papírù podle lucemburského práva Èesky Usiluje o dlouhodobý

Více

ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 44 873 (dále jako "Společnost")

ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 44 873 (dále jako Společnost) ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 44 873 (dále jako "Společnost") Oznámení akcionářům 1) Představenstvo společnosti rozhodlo o

Více

ING Index Linked Fund II

ING Index Linked Fund II ING Index Linked Fund II SICAV ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT Lucemburk březen 2005 1 Obsah Strana I. SPOLEČNOST... A. Informace týkající se investování... B. Subscriptions, redemptions and conversions... 1. Upisování

Více

Informace o podílovém fondu ČSOB Urokovy Click 1

Informace o podílovém fondu ČSOB Urokovy Click 1 Informace o podílovém fondu ČSOB Urokovy Click 1 1) Základní údaje a) Název: ČSOB Urokový Click 1 b) Datum uvedení na trh: Od 5. března 2012 do 4. května 2012 (včetně) c) Doba trvání: 30. června 2017 d)

Více

Informace o podfondu ČSOB Premium 12

Informace o podfondu ČSOB Premium 12 Informace o podfondu ČSOB Premium 12 1. Základní detaily 1.1. Název: ČSOB Premium 12 1.2. Datum otevření: Od 7. listopadu 2011 do 4. ledna 2012 (včetně) 1.3. Trvání: Omezena do 31. ledna 2017 1.4. Kotace

Více

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY Pioneer akciový fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (dále jen Fond ) Fond je speciálním fondem cenných papírů, přičemž jde o akciový fond.

Více

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Zjednodušený statut ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond OBECNÉ INFORMACE 1. Název podílového fondu zní ATLANTIK Flexibilní

Více

ING (L) PATRIMONIAL. Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT V ÚPLNÉM ZNĚNÍ SPRÁVA INVESTIC

ING (L) PATRIMONIAL. Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT V ÚPLNÉM ZNĚNÍ SPRÁVA INVESTIC ING (L) PATRIMONIAL Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT V ÚPLNÉM ZNĚNÍ CS LUXEMBOURG ZÁŘÍ 2011 SPRÁVA INVESTIC Obsah Obsah...2 Upozornění...3 Slovníček...4 ČÁST

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PROSINEC 2011

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PROSINEC 2011 PARWORLD STEP 90 US podfond PARWORLD, lucemburské investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen SICAV ), založené dne 11. srpna 2000 ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PROSINEC 2011 Tento zjednodušený

Více

Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806

Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Lucemburk, 12. února 2013 Vážený akcionáři, Představenstvo společnosti

Více

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR třída podílových listů Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA, ISIN LU0145374574 Investiční politika Cílem fondu je dosáhnout co nejlepšího zhodnocení investováním

Více

Lucemburská společnost třídy SICAV - SKIPCP. Sídlo: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Lucemburský obchodní rejstřík č.

Lucemburská společnost třídy SICAV - SKIPCP. Sídlo: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Lucemburský obchodní rejstřík č. Lucemburská společnost třídy SICAV - SKIPCP Sídlo: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Lucemburský obchodní rejstřík č. B 33363 Abychom zjednodušili škálu a nabídli akcionářům jednoměnové třídy, představenstvo

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT ING International SICAV ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT Lucemburk březen Obsah Strana A. SPOLEČNOST.... Informace týkající se investování... Subscriptions, redemptions and conversions... a) Upisování b) Odkupy c)

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen - Český akciový fond podílového fondu podle 20 rakouského zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT ZÁŘÍ 2010

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT ZÁŘÍ 2010 PARWORLD STEP 90 COMMODITIES (EUR) podfond PARWORLD, lucemburské investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen SICAV), založené dne 11. srpna 2000 ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT ZÁŘÍ 2010 Tento

Více

PARVEST CONVERGING EUROPE Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST CONVERGING EUROPE Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti PARVEST ( SICAV ) a

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen-Global-Aktien podílového fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou reinvesticí

Více

ING International. Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT INVESTMENT MANAGEMENT

ING International. Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT INVESTMENT MANAGEMENT ING International Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT CS LUCEMBURK 17 ŘÍJEN 2014 INVESTMENT MANAGEMENT Obsah Obsah... 2 Upozornění... 3 Slovníček... 4 ČÁST I:

Více

Oznámení pro podílníky. Pioneer P.F. Global Defensive 20 Pioneer P.F. Global Balanced 50 Pioneer P.F. Global Changes

Oznámení pro podílníky. Pioneer P.F. Global Defensive 20 Pioneer P.F. Global Balanced 50 Pioneer P.F. Global Changes Oznámení pro podílníky Pioneer P.F. Global Defensive 20 Pioneer P.F. Global Balanced 50 Pioneer P.F. Global Changes 16. prosince 2014 Obsah Oznámení pro podílníky... 3 1) Odůvodnění navrhovaného sloučení...

Více

PARVEST COMMODITIES ARBITRAGE Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST COMMODITIES ARBITRAGE Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond PARVEST Commodities Arbitrage zahájí činnost 17. září 2010 Zjednodušený prospekt září 2010 Tento zjednodušený prospekt

Více

CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) třída podílových listů Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) ISIN LU0175164267

CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) třída podílových listů Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) ISIN LU0175164267 CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) třída podílových listů Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) ISIN LU0175164267 Obhospodařovatelská společnost Credit Suisse Fund Management S.A.,

Více

Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Název podílového fondu a identifikační označení podle mezinárodního

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory Tento dokument obsahuje klíčové informace pro investory o tomto fondu. Nejedná se o marketingový materiál. Tyto informace odpovídají zákonu o kolektivním investování a jejich

Více

ING (L) Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT INVESTMENT MANAGEMENT

ING (L) Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT INVESTMENT MANAGEMENT ING (L) Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT CS LUXEMBOURG DUBNA 2011 INVESTMENT MANAGEMENT Obsah Obsah...2 Poznámka...4 Slovníček...5 ČÁST I: ZÁKLADNÍ

Více

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

EMISNÍ DODATEK - DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

EMISNÍ DODATEK - DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Komerční banka, a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 150.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK - DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevnou

Více

Franklin Technology Fund

Franklin Technology Fund Franklin Technology Fund Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)EUR ISIN LU0260870158 Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Správcovská společnost je Franklin Templeton

Více

PARWORLD QUAM 12 podfond PARWORLD, lucemburské investiční společnosti s proměnlivým kapitálem (dále jen SICAV), založené dne 11.

PARWORLD QUAM 12 podfond PARWORLD, lucemburské investiční společnosti s proměnlivým kapitálem (dále jen SICAV), založené dne 11. PARWORLD QUAM 12 podfond PARWORLD, lucemburské investiční společnosti s proměnlivým kapitálem (dále jen SICAV), založené dne 11. srpna 2000 ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PROSINEC 2011 Tento zjednodušený prospekt

Více

Zjednodušený prospekt. Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien

Zjednodušený prospekt. Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien podílového fondu podle 20 rakouského zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou

Více

Zjednodušený prospekt. Raiffeisen-Dollar-ShortTerm-Rent

Zjednodušený prospekt. Raiffeisen-Dollar-ShortTerm-Rent Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen-Dollar-ShortTerm-Rent podílového fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5%

Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5% Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5% Akciová společnost BENETT, a.s. vydává dluhopisy v rozsahu stanoveném

Více

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige USD

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige USD Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige USD ISIN LU0254364663 Obhospodařovatelská společnost Credit Suisse Fund Management S.A., 5, rue Jean Monnet, L-2013 Lucembursko Základní údaje Manažer fondu

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond Článek 1 Úvodní

Více

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Growth Plus 5

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Growth Plus 5 Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Growth Plus 5 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku : 10. dubna 2002

Více

Burzovní pravidla část XIV. POPLATKOVÝ ŘÁD

Burzovní pravidla část XIV. POPLATKOVÝ ŘÁD Burzovní pravidla část XIV. POPLATKOVÝ ŘÁD strana 1 I. POPLATKOVÝ ŘÁD Článek 1 Předmět úpravy... 3 Článek 2 Druhy a struktura burzovních poplatků... 3 Článek 3 Povinné osoby... 3 Článek 4 Příslušnost...

Více

PARWORLD DYNALLOCATION podfond PARWORLD, lucemburské investiční společnosti s proměnlivým kapitálem (dále jen SICAV), založené dne 11.

PARWORLD DYNALLOCATION podfond PARWORLD, lucemburské investiční společnosti s proměnlivým kapitálem (dále jen SICAV), založené dne 11. PARWORLD DYNALLOCATION podfond PARWORLD, lucemburské investiční společnosti s proměnlivým kapitálem (dále jen SICAV), založené dne 11. srpna 2000 ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT ZÁŘÍ 2010 Tento zjednodušený prospekt

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec 2008

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec 2008 SGAM Fund BONDS CONVERGING EUROPE Podfond fondu SGAM, Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem (Société d investissement à capital variable) se sídlem v Lucembursku ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec

Více

ING INTERNATIONAL (II)

ING INTERNATIONAL (II) ING INTERNATIONAL (II) Société d'investissement a capital variable Otevřená investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT Luxembourg - červenec 2006 Tato nabídka je složena

Více

Zjednodušený prospekt. ESPA ČESKÝ FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ Podílový fond podle 20 rakouského zákona o investičních fondech

Zjednodušený prospekt. ESPA ČESKÝ FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ Podílový fond podle 20 rakouského zákona o investičních fondech Zjednodušený prospekt ESPA ČESKÝ FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ Podílový fond podle 20 rakouského zákona o investičních fondech Schválený Úřadem pro dohled nad finančním trhem podle ustanovení rakouského zákona

Více

Oznámení pro Podílníky podfondu Pioneer Funds - Gold and Mining

Oznámení pro Podílníky podfondu Pioneer Funds - Gold and Mining Oznámení pro Podílníky podfondu Pioneer Funds - Gold and Mining 20. února 2014 Obsah Oznámení pro Podílníky podfondu... 2 1) Odůvodnění navrhovaného sloučení... 2 2) Možný dopad navrhovaného sloučení na

Více

Oznámení podílníkům Podfondů:

Oznámení podílníkům Podfondů: Podfondů:» Pioneer Funds Euro Liquidity» Pioneer Funds Dynamic Credit» Pioneer Funds Absolute Return Currencies» Pioneer Funds Absolute Return Bond» Pioneer Funds Sterling Absolute Return Bond» Pioneer

Více

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Growth Plus 6

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Growth Plus 6 Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Growth Plus 6 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku : 10. dubna 2002

Více

RM otevřený podílový fond na jehož účet jedná DELTA Investiční společnost, a.s.

RM otevřený podílový fond na jehož účet jedná DELTA Investiční společnost, a.s. RM otevřený podílový fond na jehož účet jedná DELTA Investiční společnost, a.s. Dluhopisový program v celkové předpokládané jmenovité hodnotě 1.000.000.000 Kč s dobou trvání 10 let Dluhopisy v předpokládané

Více

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů AKAT byla vypracována na základě rámcové metodologie ( The European Fund Classification ), kterou vydala Evropská federace fondů

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Ceník investičních služeb ATLANTIK FT

Ceník investičních služeb ATLANTIK FT Ceník investičních služeb ATLANTIK FT 1. Podání pokynu k obchodu s investičními nástroji Podání pokynu k obchodům se všemi v tomto ceníku uvedenými investičními nástroji je v případě podání pokynu nebo

Více