ING Index Linked Fund II

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ING Index Linked Fund II"

Transkript

1 ING Index Linked Fund II SICAV ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT Lucemburk březen

2 Obsah Strana I. SPOLEČNOST... A. Informace týkající se investování... B. Subscriptions, redemptions and conversions Upisování 2. Odkupy 3. Směny 4. Upisování a odkupy za nepeněžité plnění 5. Odměny, výdaje, poplatky a zdanění (1) Náklady hrazené společností... (2) Náklady a provize hrazené investorem... (3) Zdanění Rizikové faktory Informace a dokumenty k dipozici veřejnosti... II. POD-FONDY... Slovníček termínů používaných v dodatcích... ING Index Linked Fund II ING Czech Continuous Click Fund Euro 2

3 ING Index Linked Fund II Investiční společnost s proměnlivým kapitálem ( Société d'investissement à Capital Variable" - SICAV) podle Části I zákona z 30. března 1988 o podnicích kolektivního investování (UCITS podle Směrnice 85/611/EEC) 52 route d'esch - L Lucemburk Číslo v obchodním rejstříku v Lucemburku : B Zjednodušený prospekt březen 2005 Tento prospekt podrobně popisuje zjednodušeným způsobem základní rámec vztahující se na společnost, jakož i na pod-fondy. Investor by si měl prostudovat úplné znění prospektu, které je podrobnější. Další informace je možné získat na adrese: ING Investment Management Belgium Fundinfo Helpdesk (Ma ) Avenue Marnix 24 B Brussels Tel: nebo na internetové stránce 3

4 I. Společnost Forma a datum vzniku Kontrolní orgán Krátké představení UCITS Ustanovena v Lucembursku dne 27. října 2000 pod jménem ING DIRECT SICAV, na dobu neurčitou. Od 20. prosince 2002, SICAV se jmenuje ING INDEX LINKED FUND II. Komise pro dohled nad finančním sektorem Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) Představenstvo Předseda Mr. Philippe Catry Členové představenstva Mr. Jean Sonneville Mr. Christian de Haan Mr. Alexandre Deveen Mr. Marc Van De Walle Generální ředitel, ING Luxembourg, Route d'esch 52 - Luxembourg Generalní manažer, ING Investment Management Belgium, Avenue Marnix Brussels Výkonný manažer, ING Investment Management Belgium, Avenue Marnix Brussels Výkonný manažer, Mutual Funds Belgium, ING Investment Management Belgium, Avenue Marnix Brussels Vedoucí soukromého bankovnictví, ING Luxembourg, Route d'esch 52 - Luxembourg Nezávislý auditor Správce fondů Custodian bank Ústřední administrativní zástupce, zástupce pro převody a registrátor Zástupci zmocněni k přijímání žádostí o upisování, zpětný odkup a směny akcií Účetní období Datum valné hromady akcionářů Ernst & Young Parc d Activité Syrdall,7 L-5365 Munsbach ING Investment Management (C.R.) Bozděchova 2/344, Praha, Česká republika ING Investment Management Belgium, 24 avenue Marnix, B-1000 Bruxelles ING Fund Management B.V., Prinses Beatrixlaan, Den Haag ING Luxembourg 52, route d Esch, L-1470 Luxembourg ING Luxembourg 52, route d Esch, L-1470 Luxembourg V Lucemburském velkovévodství: ING Luxembourg V Belgii: ING Belgium S.A. od 1. dubna do 31. března následujícího roku druhá středa v červenci v 14 : 30 (lucemburského času) (v případě, že tento den bude dnem pracovního volna, následující pracovní den v Lucembursku) 4

5 A. Informace týkající se investování Obecně Hlavním cílem každého pod-fondu bude realizovat atraktivní návratnost spolu se změnou v hodnotě referenční hodnoty jako je burzovní index, prostřednictvím investování do dostatečně likvidních převoditelných cenných papírů. V rámci svých investičních cílů, SICAV může vytvořit několik podfondů samostatně obhospodařovaných a spravovaných. Aktiva daného pod-fondu ručí pouze za dluhy, závazky a povinnosti vztahující se především k takovému pod-fondu. V vztazích mezi akcionáři, s každým pod-fondem je zacházeno jako se samostatným subjektem. Každý pod-fond vydá jednu nebo více tříd akcií, a to na základě rozhodnutí představenstva a tak je v plném rozsahu popsáno v dodatku ke každému pod-fondu. Avšak minimální investování a držení, zásady provize (úhrada za upisování, úhrada za odkup a úhrada za směnu), zásady vyplácení, zásady zajištění proti rizikům, měna, ve které hodnota aktiv je vyjádřena a kategorie akcionářů, oprávněných, se může lišit u třídy nebo kategorie akcií. Portfolio pod-fondů se bude v první řadě skládat z likvidních převoditelných cenných papírů. Pod-fondy mohou uchovávat, na doplňkovém základě, likvidní aktiva ve formě bankovních vkladů a/nebo pravidelně obchodovatelných nástrojů peněžního trhu se splatností nepřesahující 12 měsíců. SICAV smí učinit jakákoliv opatření a provést jakékoliv operace, které považuje za užitečné pro splnění a rozvoj svého cíle v nejširším smyslu v rámci kontextu zákona z 30. března 1988 o podnicích kolektivního investování. Avšak nemůže zaručit, že dosáhne svých cílů vzhledem k proměnlivosti finančního trhu a jiných rizik, kterým jsou investice vystaveny. SICAV se může uchýlit k finančním technikách a nástrojích pro dobře fungující správu portfolia a / nebo pro pokrytí měnových rizik a rizik úrokových sazeb. Každý pod-fond může uzavírat swapové dohody, dohody o zpětném odkupu nebo dohody o zpětném odprodeji; termínové smlouvy o prodeji a nákupu a opční smlouvy na jakýkoliv druh finančního nástroje a stejně tak smí kupovat a prodávat opce nebo opční listy na převoditelné cenné papíry a finanční nástroje z důvodů jiných než je zajištění před ztrátou na burze opačnou transakcí, s výjimkou opcí na měny a termínových měnových smluv, a to v rámci omezení, specifikovaných v kapitole 4 Omezení týkající se investic a půjček úplného znění prospektu. Zvláštnosti týkající se pod-fondů Investiční cíle a investiční zásady, které by měly být dodržovány u jednotlivých pod-fondů jsou popsány v jednotlivých dodatcích k tomuto prospektu, které se vztahují k různým pod-fondům. B. Upisování, odkupy a směny Akcie mohou být upisovány, odkupovány nebo směňovány u depozitáře (Custodian Bank) a subjektů, které zajišťují finanční služby. Poplatky a výdaje vztahující se k upisování, odkupům nebo směnám jsou uvedeny v dodatku k příslušnému pod-fondu. Cena upisování, odkupu a směny může být navýšena daněmi, provizemi nebo administrativními poplatky splatnými v případě upisování, odkupu a směny. V současné době jsou akcie vydávány na majitele nebo na jméno tak, jak je specifikováno v příslušném dodatku každého pod-fondu. Představenstvo může rozhodnout o vydání zlomkových akcií až na tři desetinná místa. Zlomkové akcie nebudou vydány v případě listinných akcií na jméno. 5

6 SICAV nepovoluje jakékoliv praktiky spojené s market timing a SICAV má právo odmítnout příkazy k upisování a směně od investora, u kterého SICAV může mít podezření, že používá takové praktiky a může přijmout, bude-li to potřeba, veškeré nezbytné opatření, aby ochránil ostatní investory SICAV před takovými praktikami. Žádosti o upisování, odkupy a směnu akcií musí obdržet zástupce pro převody nejpozději v 15 : 30 pracovního dne, který předchází dni výpočtu čisté hodnoty aktiv ( den ocenění ). Příkazy budou realizovány na základě čisté hodnoty aktiv stanovené v tento den ocenění. Žádosti o upisování, odkupy a konverze akcií obdržené po 15 : 30, jak je uvedeno výše, budou realizovány na základě čisté hodnoty aktiv stanovené následující den ocenění. Pracovní den je definovaný jako den, kdy jsou banky v Lucembursku otevřené. Veškeré emise a odkupy akcií nabývají účinnosti od uzavření obchodování příslušný den ocenění. V případě, že výpočet čisté hodnoty aktiv bude pozastaven a/nebo v případě pozastavení příkazů k upisování, odkupům a směnám, pozastavené příkazy k upisování, odkupům a směnám budou provedeny první den ocenění po skončení takového pozastavení. Akcie obchodované na Euronext Amsterdam mohou podléhat poplatkům Burzy cenných papírů. Je-li to příslušné, tyto poplatky jsou uvedeny v přílohách týkajících se pod-fondů 1. Upisování Po období spuštění akcie budou vydávány za cenu, vycházející z čisté hodnoty aktiv na akcii ke dni ocenění. Emisní cena smí být zvýšena o maximální poplatek za upsání ve výši 5 % čisté hodnoty aktiv na akcii příslušného pod-fondu ve prospěch příslušného pod-fondu nebo ve prospěch zástupců, oprávněných přijímat žádosti o upisování. (Pro další podrobnosti viz dodatky k pod-fondům). Všichni upisovatelé platí ke stejnému datu stejnou sazbu poplatku za upsání. Všechny příkazy budou vypořádány v měně podfondu, pokud investor nebude výslovně požadovat obdržení nebo provedení platby v jiné měně, v takovém případě, případné náklady na směnu měny uhradí takový investor. S všemi žádostmi o upisování, obdrženými ve stejný den, bude zacházeno stejně a budou podléhat stejnému poplatku za upsání v případě, že poplatek náleží pod-fondu. SICAV si vyhrazuje právo: a) odmítnout všechny žádosti, nebo část žádostí, o upisování akcií; a b) kdykoliv zpět odkoupit akcie, které mají v držení osoby, neoprávněné nakupovat nebo vlastnit akcie SICAV; c) zavést minimální investiční částku za účelem zajištění likvidity. Představenstvo SICAV bude mít právo kdykoliv zastavit vydávání akcií. 2. Odkupy Každý akcionář je oprávněn žádat odkup svých akcií. Žádost o odkup je neodvolatelná od ukončení obchodování v příslušný den ocenění. Akcie budou odkupovány, vyjma mimořádných okolností, za cenu založenou na čisté hodnotě aktiv na akcii v den ocenění. Zvláštními okolnostmi se rozumí situace, kdy nemůže být náležitě očekáváno, že SICAV odkoupí akcie, zatímco zájmy většiny stávajících akcionářů by mohly být nepoměrně poškozeny. Odkupní cena může být snížena o poplatek za odkup ve výši maximálně 2,5 % čisté hodnoty aktiv na akcii příslušného pod-fondu ve prospěch takového pod-fondu nebo ve prospěch zástupců (detaily viz dodatky k pod-fondům). Poplatek může být částečně nebo úplně prominut. 6

7 Žádosti o odkup obdržené v ten samý den podléhají stejné výši poplatku za odkup v případě, že poplatek jde na konto pod-fondu. Cena za odkup bude vyplacena v měně příslušné třídy pod-fondu, pokud akcionář nebude požadovat platbu v jiné měně, v kterémžto případě tento akcionář musí uhradit jakékoliv poplatky za směnu měny. Platba podléhá doručení nezbytných dokumentů. Bude-li to příslušné, k žádosti musí být připojeny akciové certifikáty (listinné akcie), které mají být odkoupeny s nesplacenými kupony. Akcionář je povinen platit běžné daně, odvody a administrativní poplatky. Všechny příkazy k odkupu budou vypořádány v měně příslušného pod-fondu, pokud investor nebude výslovně požadovat obdržení nebo provedení platby v jiné měně, v kterémžto případě případné náklady na směnu měny uhradí takový investor. 3. Směny Akcionáři mohou požádat o směnu akcií uvedením čísla a kategorie akcií pod-fondu, které mají být konvertovány, a specifikací kategorie a pod-fondu požadovaných nových akcií. Směna akcií z jednoho do druhého pod-fondu a také v rámci jednoho pod-fondu nebo jedné třídy akcií z jedné kategorie do druhé kategorie akcií a, bude-li se to samé vztahovat, z akcií na doručitele na akcie na jméno a naopak bude prováděna na základě příslušných čistých hodnot aktiv za předpokladu, že se směna koná k datu, kdy pro oba pod-fondy nebo obě třídy akcií, respektive obě kategorie akcií, čistá hodnota aktiv bude vypočtena. Konverze akcií do jiné třídy akcií není povolena. Akcie podléhající žádosti o směnu budou vydány a splaceny za cenu odpovídající čisté hodnotě aktiv na akcii k poslednímu datu ocenění. Po provedení směny SICAV oznámí žadateli počet nových akcií a jejich čistou hodnotu aktiv. Kde je to vyžadováno, musí být k žádosti doloženy akciové certifikáty spolu s připojenými nesplacenými kupony nebo písemné potvrzení o vlastněných akciích. Akciové certifikáty, bude-li to vyžadováno, budou zaslány upisovatelům, co nejdříve to bude možné po uskutečnění směny. Bude-li to příslušné, finanční prostředky odpovídající zlomkům akcií mohou být vydány nebo vráceny akcionářům. Z právního hlediska se směnami bude zacházeno jako s upisováním a splácením u příslušných podfondů. Poplatek za směnu ve výši max. 1 % může být účtován akcionáři za operace v souvislosti se směnou ve prospěch předmětného pod-fondu nebo ve prospěch zprostředkovatelů (detaily viz dodatky k jednotlivým pod-fondům). Tento poplatek bude vypočítáván z hodnoty transakce akcií, které mají být směněny, výchozího pod-fondu. Žádosti o směnu obdržené ve stejný den podléhají stejné výši poplatku za směnu pro případ, že poplatek jde na konto pod-fondu. Akcionář je povinen platit běžné daně, odvody a administrativní poplatky. Všechny příkazy budou vypořádány v měně příslušného pod-fondu, pokud investor nebude výslovně požadovat obdržení nebo provedení platby v jiné měně, v kterémžto případě případné náklady na směnu měny uhradí takový investor. 7

8 4. Upisování a odkup za nepeněžité plnění Představenstvo může rozhodnout o akceptování upisování v hotovosti nebo za nepeněžité plnění. V takovém případě upisování jiná než v hotovosti podléhají zprávě vypracované nezávislým auditorem SICAV. Upisování v nepeněžní formě je možné pouze za předpokladu stejného zacházení pro všechny akcionáře. Představenstvo může rozhodnout o akceptování, že odkupy budou provedeny v hotovosti nebo za nepeněžité plnění. V takovém případě odkupy jiné než v hotovosti podléhají zprávě vypracované nezávislým auditorem SICAV. Odkupy za nepeněžité plnění je možné pouze za předpokladu stejného zacházení pro všechny akcionáře. 5. Omezení pro odkupy a směny Pokud žádosti pro odkup a/nebo směnu akcií nějakého pod-fondu přesáhnou v ten samý den ocenění hranici 15 % ve vztahu k počtu akcií vydaných pro takový pod-fond, představenstvo může rozhodnout, že takové odkupy a směny budou poměrně sníženy. Odkupy a směny, které nebyly uskutečněny na základě takového poměrného snížení, budou přednostně realizovány následující den ocenění. Směna kapitalizačních akcií na distribuční akcie stejného pod-fondu, a naopak, nebude podléhat tomuto omezení. 8

9 C. Odměny, výdaje, poplatky a zdanění (1) Náklady hrazené společností 1. SICAV ponese, bez omezení, následující výdaje a náklady: náklady související se vznikem společnosti a náklady následných dodatků ke stanovám společnosti, poplatky a výdaje splatné investičnímu poradci/ům, manažerovi/ům, účetnímu, opatrovnické bance a odpovídajícím zástupům, zmocněnci pro domácí záležitosti, centrálnímu správci, zmocněnci pro převod a platby nebo jiným autorizovaným zástupcům či zaměstnanců SICAV, včetně jejích stálých zástupců v zemích, kde je registrována, náklady na právní pomoc a audit výročních zpráv SICAV, náklady na propagaci, náklady na tisk a zveřejnění dokumentů, připravených pro účely podpory prodeje akcií, náklady na tisk výročních a prozatímních finančních zpráv, náklady na organizaci valných hromad akcionářů a zasedání představenstva, přiměřené cestovní výdaje představenstva, odměny členů představenstva, registrační poplatky, veškeré daně a poplatky účtované státními úřady a burzami cenných papírů, náklady na uveřejnění emisních a výkupních cen, stejně tak, jako jiné provozní náklady, včetně finančních, bankovních a makléřských výdajů vynaložených při nákupu nebo prodeji aktiv nebo jinak,, a všechny ostatní administrativní náklady související s činnostmi SICAV. 2. Společnost je povinna platit depozitáři (custodian bank) bankovní poplatek depozitáře jako odměnu, spolu s odměnou za transakci, na základě podmínek dohody s depozitářem. Tato odměna a náklady budou splatné měsíčně a budou placeny depozitáři (custodian bank) podfondem v den inkasování. Odměna stanovená pro služby custodian bank bude maximálně 0.07 % ročně, vypočítaná na základě hodnoty portfolia na konci každého měsíce, s výjimkou postavení na rozvíjejících se trzích, pro které custodian bank je oprávněna fakturovat pod-vklad a/nebo náklady korespondenční banky. V případě rozdílné struktury sazeb, v dodatku pod-fondu, kterého se to týká, bude o tom speciální zmínka. 3. Jako odměnu za své služby administrativní zástupce obdrží provizi vypočítanou na základě čistých aktiv tak, jak je stanoveno dohodou o poskytování služeb. Tato odměna dosáhne maxima ve výši 0,15 % ročně tak, jak bude vypočítáno z průměrných čistých aktiv, administrativní zástupce bude, navíc, oprávněn postoupit ve prospěch odměny zástupce pro převody každému pod-fondu k úhradě. V případě rozdílné struktury sazeb, v dodatku podfondu, kterého se to týká, bude o tom speciální zmínka. 4. Náklady na založení a vznik SICAV jsou odhadovány na ,- EUR a byly uhrazeny správcem (administrativním zástupcem). Tvorba výdajů, vztahujících se k emisi akcií jiných pod-fondů, bude-li to příslušné, ponesou příslušné pod-fondy a budou odepisovány po dobu pěti let od zahájení činnosti těchto pod-fondů. 5. Aktiva daného pod-fondu ručí pouze za dluhy, závazky a povinnosti vztahující se k takovému pod-fondu. Ve vztazích mezi akcionáři, s každým pod-fondem je zacházeno jako se samostatným subjektem (2) Náklady a provize budou hrazeny investorem Za vzniklé situace tak, jak je předvídáno v dodatcích k pod-fondům, náklady a provize za upisování, odkupy nebo směny budou hrazeny investorem. 9

10 (3) Zdanění (a) Zdanění společnosti v Lucembursku Mimo pevně stanovenou odměnu splatnou při vzniku a která kryje navýšení kapitálu, a v souladu se stávající legislativou a stávajícími praktikami, SICAV nepodléhá v Lucembursku žádné dani z příjmu nebo z kapitálových výnosů, ani dividendy vyplácené SICAVem nepodléhají v Lucembursku srážkové dani. SICAV však podléhá státní dani, registrační dani, nazývané také upisovací daň, odpovídající 0,01 % ročně z čistých aktiv tříd vyhrazených pro institucionální investory a 0,05 % ročně z čistých aktiv tříd akcií z tříd, kterém nejdou určeny pro institucionální klienty. Tato daň se vypočítává z čisté hodnoty aktiv ke konci čtvrtletí a je splatná čtvrtletně. Některé příjmy z portfolia SICAV, ve formě dividend a úroků, mohou podléhat daním s proměnlivou sazbou, které budou odečítány u zdroje v zemi původu. b) Zdanění investora Podle stávající legislativy akcionáři nepodléhají žádným daním v Lucembursku z kapitálových výnosů, příjmů, darů nebo dědictví, ani srážkové dani, pokud nemají domicil, nejsou residenty nebo nemají trvalý pobyt v Lucembursku, nebo nejsou bývalí rezidenti země, jenž vlastní více než 10 % akciového kapitálu, nebo 25 %, jestliže akcie byly nabyty před 1. lednem 2002, a do roku 2007 nebude zahrnuto žádné navýšení(ve smyslu 100 (2), (3) novelizovaného zákona ze 4. prosince 1967 o dani z příjmu, řádně novelizovaného zákonem z 21. prosince 2001). Výše uvedená ustanovení se zakládají na zákonech a praxi, které platí v současné době, s výhradou pozdějších možných změn a doplňků. Budoucím akcionářů se doporučuje dotázat se a pokud to bude potřeba, poradit se ohledně zákonů a předpisů (především těch souvisejících se zdaněním a devizovou kontrolou), které pro ně platí v případě upisování a nákupu, držby a prodeje akcií v zemi původu, místě bydliště (pobytu) nebo domicilu. Drobní investoři (fyzické osoby), jenž jsou residenty Holandska podléhají osobní dani z příjmu na základě forfaitaire vermogensrendementsheffing. D. Rizikové faktory Potenciální investoři si musí být vědomi té skutečnosti, že investice do každého pod-fondu podléhají běžným, jakož i mimořádným výkyvům na trhu a jiným rizikům popsaným v dodatcích vztahujících se k různým pod-fondům. Hodnota investic a příjem, který vytvářejí mohou jít dolů, jakož i nahoru a investoři nemusí získat zpět jejich původní vklad. Finanční techniky a nástroje uvedené v Kapitole 3 úplného znění prospektu, představuje vyšší stupeň ekonomického rizika než investice do převoditelných cenných papírů vzhledem k jejich vyšší nestálosti (na trhu cenných papírů) a jejich možnou ztrátu likvidity. Takové techniky a nástroje budou použity pouze k plnění investiční politiky a do té míry, do jaké nebrání kvalitě investiční politiky různých podfondů SICAV. Je známo, že opční listy, i když pravděpodobně poskytují vyšší zisky než akcie, vzhledem k jejich spekulačnímu finančnímu výsledku, jsou charakterizovány nestálostí jejich cen a rizika znatelnější ztráty. Navíc tyto nástroje mohou ztratit veškerou svou hodnotu. 10

11 E. Informace a dokumenty k dispozici veřejnosti Informace Čistá hodnota aktiv akcií pod-fondů bude vypočítávána nejméně dvakrát do měsíce. Přesné informace jsou v dodatcích o jednotlivých pod-fondech, které jsou připojeny k tomuto prospektu. Odběrný kurz akcie pro upisování a odkupy a čistá hodnota aktiv je možné získat každý pracovní den v sídle SICAV a na všech ostatních pracovištích, které jsou uvedeny ve finančních zprávách SICAV a budou nabízeny každý den hodnocení ke zveřejnění v zemích, kde je SICAV nabízena veřejnosti. Uveřejňování cen (odběrných kurzů) akcií je na vlastním uvážení představenstva. Tento seznam a jeho údaje mohou být změněny na základě tohoto diskrečního práva bez oznámení. Dokumenty Následující dokumenty budou pro bezplatné nahlédnutí k dispozici v sídle na adrese 52, route d Esch, L Lucemburk a u správce (custodian) na té samé adrese: - Stanovy SICAV - Smlouva(y) o správě portfolia (fondu) mezi SICAV a správcem (správci) portfolia (fondu); - Smlouva o úschově a správě cenných papírů mezi SICAV a ING Luxembourg S.A. - Smlouva o obhospodařování cenných papírů mezi SICAV a ING Luxembourg S.A. Prospekt, roční a půlroční zprávy je možné bezplatně obdržet v sídle SICAV. 11

12 II. Pod-fondy Slovníček termínů používaných v dodatcích Kategorie akcií Kapitalizační akcie Forma akcií: Akcie na majitele Akcie na jméno Vysvětlení grafů užívaných pod názvem "Rizikový profil pod-fondu" v každém z dodatků Měnové riziko - Nízké, jestliže pod-fond investoval více než 75 % svých aktiv do své referenční měny; - Střední, jestliže fond investoval mezi 25 % a 75 % svých aktiv do své referenční měny; - Vysoké, jestliže fond investoval méně než 25 % svých aktiv do své referenční měny; Úvěrové riziko (pouze pro fondy, které investují do dluhových nástrojů) - Nízké, jestliže průměrný rating je mezi AAA a AA; - Střední, jestliže průměrný rating je mezi AA- a BBB-; - Vysoké, jestliže průměrný rating je méně než BBB-; Rating je nezávislé hodnocení kreditního rizika emitenta nebo emise vyjádřená v písmenech. Rating se pohybuje mezi "AAA", což je nejvyšší rating, a "D". Rozlišují se dvě kategorie: kategorie "investiční úroveň", pohybující se mezi AAA a BBB- a kategorie "vysoký výnos", pohybující se mezi BB+ a D. Ta druhá kategorie naznačuje spekulativní prvek, který je, ve větší nebo menší míře, přítomný při splácení kapitálu a majetkových účastí. Relativní riziko Relativní riziko udává nestálost každého pod-fondu, kdy bere v úvahu nestálost jiných pod-fondů ING v rozsahu příslušejícímu k tomu samému rozsahu aktiv. Úrokové riziko (pouze pro pod-fondy, které investují do dluhových nástrojů) Modifikované trvání < 3,5: Slabá reakce na vývoj úrokových sazeb Modifikované trvání > 3,5 a <6: Průměrná reakce na vývoj úrokových sazeb Modifikované trvání >6: Silná reakce na vývoj úrokových sazeb Slovo "trvání" na grafu znamená " modifikované trvání". Vysvětlení grafu pod názvem "Rizikový profil investora" v každém z dodatků. ING používá metodologii nazvanou Risk Rating / stanovení rizika (EVAL ), která se zakládá na historickém pozorování výkyvů výnosů vyjádřené v Euro, zvláště pak jejich nestálost ve vztahu k průměru. Existuje 7 různých kategorií rizika (od 0, nejméně rizikové, až do 6, nejvíce rizikové), které jsou určeny zvyšujícími řadami se nestálosti. U pod-fondů bez pevné doby a bez kapitálové ochrany se riziko vypočítává na základě výkyvů měsíčních výnosů z čisté hodnoty aktiv posledních pěti let nebo referenčních indexů, v případě nedostatečných historických pozorování. U pod-fondů s pevnou dobou a s ochranou kapitálu se riziko vypočítává na základě měsíčních výnosů, v případě sledování v minulosti od 2,5 let a více, půl měsíčních výnosů v případě sledování v minulosti alespoň jeden rok. U nového pod-fondu nebo pod-fondu se sledování v minulosti méně než 1 rok, riziko se vypočítává na základě podobných produktů vzhledem k nedostatku dostatečných informací předmětného pod-fondu. Investiční rozsah každého pod-fondu je definován jako časový úsek (vyjádřený v celých číslech let), během kterého by taková investice měla trvat (od 1 roku do 5 let), aby nedošlo ke střetu jakýchkoliv negativních výnosů v minulosti. V případě pod-fondu vyjádřeného v jiné měně než Euro, riziko a horizont budou vypočítány také v investiční měně. 12

13 Graf pod názvem "historické výkony" v každém z dodatků Výkony jsou vypočítávány stejně tak v měně oddílu, jakož i v Euro. Roční výkon je výpočet (výnosů) založený na celém kalendářním roce. Osa hodnot grafu představuje hodnotu výkonu. Osa kategorií představuje dobu výkonu. Jiné zkratky p.a.: per annum / za rok / ročně n.a.: nevztahuje se USD : dolar Spojených států EUR: Euro S&P: Standard & Poor's OTC: pokladniční / třetí (trh) CP: obchodní cenný papír CD: depozitní certifikát JPY: japonský jen NAV: čistá hodnota aktiv 13

14 DODATEK č. 3 K PROSPEKTU ING Index Linked Fund II ING Czech Continuous Click Fund Euro Zkrácené označení Investiční cíl ING Czech Continuous Click Fund Euro Cílem fondu ING Czech Continuous Click Fund Euro je nabídnout investorům příležitost účasti na horní části potenciálu dobře známého Evropského Indexu, a zároveň se pokusit na měsíční bázi udržet čistou hodnotu aktiv ve výši 90% prostřednictvím investic do převoditelných cenných papírů vysoce kvalitních emitentů. Tyto investice však netvoří záruku ochrany vloženého kapitálu. Tento index se skládá z evropských společností charakterizovaných relativně velkou tržní kapitalizací a volným tokem, a tím zajišťující snadnou obchodovatelnost a likviditu. Dále pak index je dobře rozložen přes sektory a země, a proto poskytuje dobré krytí evropských trhů s cennými papíry. Investiční politika Tohoto cíle bude dosaženo investicemi do cenných papírů s pevným výnosem, znějících na české koruny, od emitentů ze zemí Evropské Unie (EU) a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Dodatečně smí fond vlastnit vkladní certifikáty a směnky a jiné nástroje peněžního trhu, které mají počáteční lhůtu splatnosti nebo zbytkovou lhůtu kratší, než dvanáct měsíců a termínové vklady. Účasti na pozitivní výkonnosti indexu bude dosaženo použitím odvozených smluv, jako jsou opce (mimoburzovní), v rámci omezení, která jsou popsána v kapitole 4. j) Finanční techniky a nástroje. Počáteční bilance mezi investicemi do převoditelných cenných papírech (investiční portfolio) a použitím odvozených cenných papírů (derivátů) bude v poměru Tento poměr bude každý měsíc opraven nebo znovu vyrovnán. Jmění pod-fondu bude investováno převážně do cenných papírů s pevným výnosem, včetně obligací s pevnou úrokovou sazbou, obligací s pohyblivou úrokovou sazbou, střednědobých směnek, které vydaly vlády, místní úřady, nadnárodní a vysoce hodnocené prvotřídní finanční instituce nebo korporace z EU a členských států OECD budou znít na české koruny, buď přímo nebo prostřednictvím dohod o zpětném odkoupení nebo dohod o zpětném odprodeji v souladu z kapitolou 4. Dodatečné investice se mohou skládat z vkladních certifikátů a směnek a jiných peněžních a tržních nástrojů - termínových vkladů, které mají počáteční lhůtu 14

15 splatnosti nebo zbytkovou lhůtu kratší než dvanáct měsíců, stejně tak jako termínové vklady. Aby bylo možné každý měsíc provést náležité upravení poměru, struktura lhůty splatnosti investic bude poměrně krátkodobá. Aby se dosáhlo investičního cíle, budou ve spojení s investicemi použity odvozené smlouvy, jako jsou mimoburzovní opce, a to maximálně do úrovně 10% čistého jmění, počítané na měsíčním základě. Tyto opce budou znít na EURO. Takové smlouvy dávají právo těžit z vzestupů na relevantním indexu, stejně tak jako chránit ( click krýt ) výkonnosti, zaznamenané v historii indexu. Ochrany dosažené výkonnosti se však dosahuje prostřednictvím cenných papírů s pevným výnosem a ne pomocí odvozené struktury. Odvozené cenné papíry budou mít různé uplatněné ceny a různé lhůty splatnosti. Tím je především zabezpečeno, že vystavení riziku bude udržováno na konstantní úrovni. Každý měsíc, pokud bude zaznamenáno zvýšení čisté hodnoty aktiv prostřednictvím příjmů z úroků a zisku z odvozených smluv a cenných papírů, bude poměr znovu vyrovnán přičtením 90% přírůstku k cenným papírům a investicím. Takto budou čistá aktiva udržena na 90 %. V případě zaznamenání snížení čisté hodnoty aktiv pod-fondu (pokles akciových trhů povede k nižší hodnotě odvozených nástrojů), bude příjem získaný z investičního portfolia přičten k odvozeným nástrojům. V takovém případě bude čisté obchodní jmění udržováno na stejné úrovni, a třebaže vystavení riziku u relevantního indexu je zvýšeno, celek investičního portfolia se nesníží. Následkem toho investiční portfolio vzroste nad 90 % úroveň ochrany. Jde ovšem o procentuální zvýšení část pevných výnosů portfolia v případě klesání trhu s kmenovými akciemi. Pokud se následně relevantní index zvýší a hodnota fondu vzroste nad předchozí krytou úroveň, poměr bude znovu poopraven. S tím je riziko, kterému jsou akcionáři na stoupajících trzích vystaveni, optimální. Příplatek vyplacený za opční smlouvy na mimoburzovním trhu nepřesáhne výnos z portfolia a nepřesáhne 15 % čisté hodnoty aktiv pod-fondu. Investorům není poskytnuta žádná záruka, že bude cíl realizován, i když všechna související opatření budou přijata. Představenstvo může rozhodnout o použití jakéhokoliv nástroje, jako jsou dohody o výměně úrokových sazeb (swap), termínové smlouvy, smlouvy o zpětném odkoupení nebo o zpětném odprodeji, jenž jsou je považovány za vhodné pro udržení investičního portfolia nebo pro realizaci výkonností 15

16 příslušných indexů, v rámci omezení z části 4, bod j), prospektu. Odvozené smlouvy budou oceňovány vždy v den ocenění podle následujících parametrů: úrokové sazby, kolísavost indexu, očekávané dividendy indexu, současná úroveň indexu a zbývající čas do vypršení lhůty splatnosti smluv. Představenstvo si vyhrazuje právo kdykoliv změnit investice v portfoliu pod-fondu, jestliže to bude uznáno za nezbytné za účelem lepší schopnosti dosáhnout investičních cílů a zabezpečení zájmů akcionářů. Pod-fond bude dodržovat investiční omezení, jak jsou nastíněna v části 4 úplného znění prospektu. V případě, že předem určený index bude na delší dobu pozastaven, nebo přestane existovat, bude použit jeho nástupce. V případě, že nebude existovat žádný určený zastupující nástupce, index bude vypočítán na základě počátečních podkladových hodnot v rámci původního indexu nezávislou třetí stranou, kterou určí představenstvo. V tomto případě bude výpočet závazný pro každou stranu, vyjma v případě zřejmých chyb. 1. Profil rizika pod-fondu Mì nové (EUR) Nízké Støední Vysoké Tržní > 75% 75 to 25% < 25% (Tøída fondù) Nízké Støední Vysoké Není k dispozici Úvì rové Nízké Støední Vysoké Úrokové Nízké Støední Vysoké (S&P Rating) AAA to AA AA- to BBB < BBB- (Durace) < to 6 > 6 2. Profil rizika typického investora Eval Rating ke dni 31/01/05 Riziko Euro Měna fondu Nízké Vysoké Minimální horizont roky roky Základní /referenční měna Stanovení ceny České koruny (Kč) Cena, obchodovaná na AEX se bude většinou zakládat na čisté hodnotě aktiv na akcii pod-fondu. Denní ocenění akcie ING Czech Continuous Click Fund Euro se zakládá na konečných, 16

17 nebo posledních známých cenách aktiv, do nichž pod-fond investoval. Stejné principy budou platit pro odvozené nástroje, obchodované na burze. Nástroje neobchodované na burze, jako jsou mimoburzovní opce budou oceněny na základě denně vypočítané teoretické hodnoty. Ocenění také obsahuje bankovní rozvahy a dividendy a nahromaděné úroky z obligací a jiných nástrojů s pevným výnosem, stejně tak jako všechna jiná aktiva a pasiva podfondu. Celková hodnota aktiv a pasiv vyjádřená v českých korunách, dělená počtem nesplacených akcií ke dni ocenění dává čistou hodnotu aktiv (ČHA) na akcii, vypočtenou denně od 16. října 2000 dále, berouce v úvahu níže zmíněný poplatek za upisování. Den ocenění Místo registrace akcií Upisování / Odkup / Směna Každý bankovní den v Lucembursku Lucembursko Vždy musí být provedeno při neznámé hodnotě aktiv Příjem příkazů Datum splatnosti Každý bankovní den v Lucembursku předcházející příslušnému dni ocenění před 15 : 30 (pro všechny třídy) Do tří pracovních dní po dni ocenění Správce portfolia (C. R.) ING Fund Management B. V. / ING Investment Management ING Fund Management B. V. spravuje odvozenou část portfolia, zatímco ING Investment Management (C. R.) spravuje cenné papíry s pevným výnosem a nástroje peněžního trhu investičního portfolia. Kategorie akcií Forma akcií Měna čisté hodnoty aktiv Poplatek za upisování Poplatek za splacení kapitalizační Akcie na majitele Kč Maximálně 5 % splatný zástupcům, kteří jsou oprávněni obdržet žádost o upisování. Maximálně 1 % splatný pod-fondu jako náklady obchodu. 17

18 Poplatek za směnu Maximálně 1 %, z něhož je 0,5 % bude vráceno pod-fondu, jako náklady obchodu a zbytek bude splatný zástupcům, oprávněným obdržet žádost o směnu. Poplatek za správu Maximálně 1,25 % p. a. Historické výkony 1 ING Index Linked Fund II ING Czech Continuous Click Fund Euro Roční výnos ke dni 31/01/05 Kumulovaný výnos ke dni 31/01/ roků 3 roky 2 roky 1 rok 6 měsíců 3 měsíce CZK CZK 5 roků 3 roky 2 roky 1 rok 6 měsíců 3 měsíce Fond ,33 1,29 0,99 0,37 Fond - 1,49 3,01 1,13 1,42 0,86 Index Index Tyto výkony nemají žádný vztah k budoucím výkonům pod-fondu. 18