Úvod do spolupráce školy a firmy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvod do spolupráce školy a firmy"

Transkript

1 Úvod do spolupráce školy a firmy Návod k vyplnění Škola, název, adresa Charakteristika školy Charakteristika daného oboru ve škole Název firmy Historie spolupráce mezi školou a firmou Klady spolupráce Zápory spolupráce Plánování spolupráce Okolnosti ovlivňující kvalitu spolupráce Historie školy sahá do roku 1920, škola je zaměřena především na problematiku automatických obráběcích strojů. Mezi partnery školy patří významné jihočeské firmy (Bosch, Jihostroj, Linde, Motor Jikov, atd.). má dlouhou strojírenskou tradici. V regionu působí mnoho strojírenských firem, se kterými škola spolupracuje. Spolupráce trvá nepřetržitě od roku Během spolupráce se školou dokončilo studium poměrně velké množství šikovných žáků, kteří se později uplatnili na vedoucích pozicích ve firmě. Žádná negativa nebyla zaznamenána. Mistři odborného výcviku jsou součástí školní komise pro tvorbu ŠVP. ŠVP pro nepovinný předmět si firma vytváří sama dle požadavků výroby. Za 16 let spolupráce je vše na nejvyšší úrovni. Smluvní vztah Smlouva je podepisována mezi firmou a žákem (jeho zákonným zástupcem) na dobu 4 let. Žák se podepsáním smlouvy zavazuje ke splnění studijního průměru 2,4 po celou dobu studia a k odpracování

2 minimálně 4 let po dokončení studia. Odměnou je pak žákům měsíční stipendium a příspěvek na ubytování a stravné. Výsledky učení Výběr žáků pro pracoviště Kontrola Hodnocení spolupráce Ideální průběh spolupráce Opatření Ve smlouvě není nikterak stanoveno, co se mají žáci na pracovišti naučit. Nicméně by měli žáci plně ovládat práci a seřizování obráběcích strojů, základy elektroniky, elektropneumatiky a senzoriky. Každý žák si projde všechna pracoviště na dílně OV. Na odbornou praxi si žáky vybírají přímo vedoucí ve výrobě na základě dotazníků od žáků. Škola poskytuje čtvrtletní výsledky sponzorovaných žáků, na jejichž základě mohou být žáci dle smlouvy postihováni. Spolupráce firmy se školou se nijak zvláštně nehodnotí. Obzvláště důležité pro fungování spolupráce je dlouhá tradice, kterou se může pochlubit jen málokterá firma. Spolupráce by byla ideální, kdyby se podařilo žáky lépe motivovat k lepším studijním výsledkům. Motivovat žáky přísnějším dohledem nad jejich prospěchem. Prostor pro vlastní sdělení a názory Odborný výcvik (H,L) Popis realizace Škola, název, adresa Místo výkonu praxe Cíle odborného výcviku v reálném pracovním prostředí Ověření teoretických znalostí daného oboru v praxi se zaměřením na budoucí zkrácení adaptačního procesu ve firmě

3 Popis činností vykonávaných v reálném pracovním prostředí Očekávané kompetence žáka Organizační zajištění: počet zúčastněných žáků časové rozmezí, hodinová dotace materiálně technické zabezpečení Žáci vykonávají komplexní činnosti podle pokynů MOV, žáci pracují pokud možno samostatně. Příklady činností: frézovaní rovinných a tvarových ploch, soustružení válcových a kuželových ploch, vrtání, řezání závitů, sestavování elektrických zařízení dle schématu, sestavování elektropneumatických zapojení a práce se senzory. Žák musí ovládat použití CNC a konvenčních obráběcích strojů, orientovat se v problematice elektroniky, elektropneumatiky a senzoriky. Žáci jsou rozděleni do třech skupin po šesti (celkem 18 žáků). Každá skupina probírá s mistrem jiné téma (ve druhém ročníku obrábění, elektronika, projekty; třetí ročník obrábění, elektronika + elektropneumatika, projekty; čtvrtý ročník opakování k maturitě). Odborného výcviku se zúčastní celkem 25 žáků Střední odborné školy strojní a elektrotechnické (2., 3. a 4. ročník) 2. ročník - lichý týden: pá (7 hodin) - sudý týden: čt, pá (po 7 hodinách + čt NP 3 hodiny) 3. ročník lichý týden: po, út, čt (po 7 hodinách + st NP 3 hodiny) 4. ročník sudý týden: po (7 hodin + po NP 3 hodiny) pouze první pololetí po, út, st (po 7 hodinách + po NP 3 hod.) druhé polol. OV je realizován ve firmě na učňovském středisku TGA. Jsou zde k dispozici celkem 3 CNC frézky, 3 CNC soustruhy a 5 konvenčních frézek a 2 konvenční soustruhy. Dále bruska, ohýbačka, stojanová vrtačka a 3D měřicí přístroj. Každý žák má poté v ponku uloženo své nářadí jako např. různé druhy kleští, nože, šroubováky, pilky, pilníky a sadu měřicích nástrojů (posuvné měřítko, mikrometr, atd.) personální zajištění Žáky mají na starost celkem 3 MOV (VŠ 2x Bc., 1x Ing.). Žáci jsou rozděleni do třech skupin k jednomu mistrovi. MOV poté vyučuje žáky a kontroluje jejich pracovní postupy. legislativní a finanční zajištění Hodnocení Popis zkušeností (vč. minulých školních roků) RBCB má vlastní interní předpis na provoz TGA. Dále je sepsána smlouva mezi školou a firmou, kde mimo jiné stojí, že prostory firemního učňovského střediska jsou odloučeným pracovištěm školy. BOZP je pravidelně školeno v rámci každoroční letní povinné praxe studentů. Žáci jsou hodnoceni dle tabulky vytvořené pro potřeby TGA, hodnocení se tak projeví například kvalita výrobku, technologický postup, využití teoretických znalostí a přístup k práci. V případě, že se žák rozhodne studovat na vysoké školy, je jeho prospěch opět kontrolován (žák posílá oskenovaný index se známkami). Spolupráce mezi firmou Bosch a SOŠ strojní a elektrotechnická trvá již 16 let, firma Bosch si takto může vybírat své budoucí zaměstnance. Již mnoho bývalých studentů zastává ve firmě Bosch důležité funkce (koordinátor, technolog, )

4 plán do budoucna, návrhy inovace formy spolupráce Do budoucna je v plánu pořádat více akcí společně se školou, jako exkurze, atp. Do jaké míry se daří naplňovat představu o fungování spolupráce v dané oblasti výborně Odborná praxe (M,L) Popis realizace Název a adresa školy Místo výkonu praxe Cíle odborného praxe v reálném pracovním prostředí Popis činností vykonávaných v reálném pracovním prostředí Kompetence: Organizační zajištění: Poznat podmínky reálného pracoviště, zapojit se do pracovního kolektivu, samostatně vykonávat zadané pracovní činnosti a převzít za tuto práci odpovědnost, rozvíjet orientaci v pracovně právních vztazích. Žáci se během odborné praxe navštěvují výrobní oddělení, kde pomáhají opravovat a seřizovat výrobní stroje. (Například nastavování senzorů, seřizování pneumatických válců a měření základních elektrických veličin). Využívají zde své teoretické znalosti ze školy, které doplňují novými poznatky z praxe. Žáci se naučí v praxi nastavovat senzory, sestavovat pneumatické obvody a ověří si teoretické znalosti obrábění při výrobě součástí přímo pro výrobní oddělení. Žáky si vybírají vedoucí jednotlivých oddělení na základě dotazníků vyplněných žáky ve druhém ročníku. Žáci poté pravidelně docházejí na

5 počet zúčastněných žáků časové rozmezí, hodinová dotace materiálně technické zabezpečení výrobní oddělení v RBCB. Požadavkem firmy je, aby odborná praxe připravila žáky co nejvíce na jejich budoucí zaměstnání ve firmě. To znamená práci v týmu, ale i samostatné vykonávání zadané práce a převzetí zodpovědnosti za vykonanou práci. V rámci projektu se letošní praxe zúčastnilo 16 žáků (7 žáků čtvrtý ročník, 9 žáků 3. ročník) 3. ročník lichý týden: středa (7 hodin) 4. ročník sudý týden: út, st (po 7 hodinách pouze první pololetí) OP je realizována na pracovištích RBCB, žáci využívají strojní vybavení na příslušných odděleních. Vybavení těchto oddělní jsou různá a ve velkém množství, proto zde nebude popsáno. personální zajištění Každého žáka má na starost vedoucí oddělení, na kterém žák OP vykonává. Vedoucí oddělení jsou informování od MOV o teoretických znalostech žáků, které mohou v praxi využít. legislativní a finanční zajištění RBCB má vlastní interní předpis na provoz TGA. Dále je sepsána smlouva mezi školou a firmou, kde mimo jiné stojí, že prostory firemního učňovského střediska jsou odloučeným pracovištěm školy. BOZP je pravidelně školeno v rámci každoroční letní povinné praxe studentů. Hodnocení Popis zkušeností (vč. minulých školních roků) Plán do budoucna, návrhy inovace formy spolupráce Do jaké míry se daří naplňovat představu o fungování spolupráce v dané oblasti Vždy na konci školního roku napíší vedoucí oddělení, jimž jsou žáci přiřazeni, krátké hodnocení žáka, jeho přístup k práci, atd. Žáci si díky OP rozšíří své obzory, mnoho z nich vidí speciální stroje a nástroje poprvé. Kvalifikovaní pracovníci jim přesně odpovědí na jejich veškeré dotazy. Tyto zkušenosti pak mohou využít i ve svém profesním životě. Plánem do budoucna je zvýšit časovou dotaci pro OP (letní prázdniny). velmi dobře Profilová maturitní zkouška (praktická zkouška, maturitní práce s obhajobou) Popis realizace

6 Název a adresa školy Zapojená firma Žáci ve firmě skládají kompletní praktickou maturitní zkoušku. Obsahová charakteristika Organizační zajištění: Maturitní zkouška má za cíl ověřit veškeré znalosti žáků, které se během OV naučili. Proto se MZ skládá z vytvoření CNC programu a následné obrobení součásti, z elektropneumatiky a PLC, ze senzoriky a elektroniky. Žáci obdrží jednu ze dvou variant MZ, která obsahuje varianty pro úlohy z obrábění na CNC strojích, z elektropneumatiky a PLC, senzoriky a z elektroniky. Žáci mají na vykonání praktické maturitní zkoušky celkem tři dny. Třetí den probíhá vyhodnocení MZ. počet zúčastněných žáků Maturitní zkouška je povinná pro všechny žáky, v letošním roce vykonalo MZ celkem 6 žáků. časové rozmezí Žáci mají na vykonání praktické maturitní zkoušky celkem tři dny. V průběhu zkoušky se MOV ptají žáků na doplňující otázku k tématům, která právě zpracovávají. Třetí den probíhá vyhodnocení MZ. materiálně technické zabezpečení Firma zabezpečuje veškeré materiálně-technické pomůcky k vykonání praktické maturitní zkoušky. personální zajištění Praktické maturitní zkoušky se jako členové zkušební komise zúčastňují především pouze MOV. legislativní a finanční zajištění vyhláška č. 177/2009 Sb. ze dne 10. června 2009 o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb. a ve znění vyhlášky č. 274/2010 Sb. (uvedou se případné problémy); finanční zajištění Firmu nestojí realizace MZ žádné extra náklady. Hodnocení Na základě odevzdaných výrobků, protokolů a zkontrolovaných pneumatických zapojení jsou žáci obodováni dle hodnotící tabulka TGA.

7 Popis zkušeností (vč. minulých školních roků), plán do budoucna, návrhy inovace formy spolupráce Do jaké míry se daří naplňovat představu o fungování spolupráce v dané oblasti Praktická maturitní zkouška probíhá ve firmě již od počátku spolupráce se školou. Žáci umějí zužitkovat teoretické znalosti nabyté ve školní výuce. výborně

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Střední škola MESIT, o. p. s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště Charakteristika školy Střední škola MESIT, o. p. s., původně Učňovské středisko

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Popis realizace IT Škola, název, adresa Střední škola Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška Pulická 695, 518 01 Dobruška Charakteristika školy Kód a název oboru vzdělání

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Charakteristika školy Kód a název oboru vzdìlání Charakteristika daného oboru ve škole Název firmy Historie spolupráce mezi školou a firmou Klady spolupráce

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Mladá Boleslav, Jičínská 762 se sídlem: Jičínská 762, 293 01, Mladá Boleslav Charakteristika školy

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Charakteristika školy Kód a název oboru vzdělání Charakteristika daného oboru ve škole Střední škola potravinářská, obchodu a služeb Brno Charbulova

Více

Kompletní ŠVP. Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace

Kompletní ŠVP. Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace školní vzdělávací program Strojírenství CAD/CAM- NEW 01092010 Kompletní ŠVP Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING

Více

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK) Registrační číslo projektu: CZ.1.7/1.1./44.8 Evaluační zpráva k projektu Podpora přírodovědného a

Více

Mechanik seřizovač. Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace

Mechanik seřizovač. Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace školní vzdělávací program 035/2011 Mechanik seřizovač - CNC obráběcí stroje Seřizovač Mechanik seřizovač Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace

Více

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka Školský vzdělávací program: Elektrotechnika Kód a název oboru vzdělání: 26-41-M/01 Elektrotechnika Obsah 1. Úvodní identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program AUTOMECHANIK

Školní vzdělávací program AUTOMECHANIK Školní vzdělávací program AUTOMECHANIK Odborný výcvik 1 OBSAH: IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍ PROGRAMU... 6 SPOLUPRÁCE SE SOCIÁLNÍMI PARTNERY... 11

Více

Obsah: Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" IMPLEMENTACE ŠVP. Identifikační údaje školy 2. I. Charakteristika školy 3

Obsah: Evropský sociální fond Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti IMPLEMENTACE ŠVP. Identifikační údaje školy 2. I. Charakteristika školy 3 Střední škola umělecká a řemeslná Projekt Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" IMPLEMENTACE ŠVP Obsah: Identifikační údaje školy 2 I. Charakteristika školy 3 II. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. 23-51-E/01 Strojírenské práce

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. 23-51-E/01 Strojírenské práce Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 23-51-E/01 Strojírenské práce název: Zámečnické práce a údržba motto: Odbornost spojená se vzdělaností je základem pro důstojný a spokojený život. Střední odborná

Více

Školní vzdělávací program ZÁMEČNÍK

Školní vzdělávací program ZÁMEČNÍK Školní vzdělávací program ZÁMEČNÍK OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 PROFIL ABSOLVENTA...4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍ PROGRAMU...6 ORGANIZAČNÍ, PERSONÁLNÍ A MATERIÁLNÍ PODMÍNKY...11 PŘEHLED ROZPRACOVÁNÍ

Více

Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace školní vzdělávací program Silniční doprava RVP 23-45-M/01 Dopravní prostředky Dopravní prostředky Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Školní tým tvorby školního vzdělávacího programu:

Více

Integrovaná střední škola technická, Mělník

Integrovaná střední škola technická, Mělník Kompletní ŠVP Elektrikář od 1.9.2012 1 Identifikační údaje Název ŠVP Elektrikář Datum 10.4.2012 Platnost od 1.9.2012 Forma vzdělávání Koordinátor Délka studia v letech: denní forma vzdělávání Miloslav

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664 Kompletní ŠVP Provozní technika od 1. 9. 2012 HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 3 3 Charakteristika školy 10 4 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VÝTVARNÉ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ A DRAHÝCH KAMENŮ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VÝTVARNÉ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ A DRAHÝCH KAMENŮ STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, TURNOV, SKÁLOVA 373, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Zřizovatel: Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VÝTVARNÉ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

Integrovaná střední škola technická, Mělník

Integrovaná střední škola technická, Mělník Kompletní ŠVP Mechanik elektrotechnik od 1.9.2010 1 Identifikační údaje Název ŠVP Datum 16.10.2009 Platnost od 1.9.2010 Forma vzdělávání Koordinátor Délka studia v letech: Mechanik elektrotechnik denní

Více

Integrovaná střední škola technická, Mělník

Integrovaná střední škola technická, Mělník Kompletní ŠVP Elektrikář-silnoproud od 1.9.2010 1 Identifikační údaje Název ŠVP Elektrikář-silnoproud Datum 16.10.2009 Platnost od 1.9.2010 Forma vzdělávání Koordinátor Délka studia v letech: denní forma

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ VAŠE SPOJENÍ SE VZDĚLÁNÍM INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ ROČNÍK 12 URL: http://www.spstrutnov.cz, e-mail: skola@spstrutnov.cz, tel.: 499 813 071 ZÁŘÍ 2009 Určeno žákům 9. tříd, třídním učitelům a výchovným poradcům

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program Strojírenství Školní vzdělávací program Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace PLACE HERE Strojírenství Identifikační údaje 1 Identifikační

Více

Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace školní vzdělávací program Obráběč kovů RVP: (23-56-H/01) Obráběč kovů Obráběč kovů Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Školní tým tvorby školního vzdělávacího programu: Ing. Pavel

Více

ZPRÁVA ČESKÉ ŠKOLNÍ INSPEKCE

ZPRÁVA ČESKÉ ŠKOLNÍ INSPEKCE ZPRÁVA ČESKÉ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Hradec Králové Inspekční zpráva Střední odborné učiliště lesnické a Učiliště Svoboda nad Úpou identifikátor školy: 600 012 981 Zřizovatel: Ministerstvo

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ. RVP: 26-57-H/01 Autoelektrikář. ... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ. RVP: 26-57-H/01 Autoelektrikář. ... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D. ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ RVP: 26-57-H/01 Autoelektrikář...

Více

Název RVP. Počet týdnů Datum Platnost. Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace. Poděbradova 33, 702 00 OSTRAVA. Mgr.

Název RVP. Počet týdnů Datum Platnost. Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace. Poděbradova 33, 702 00 OSTRAVA. Mgr. Identifikační údaje Název ŠVP Grafika a animace Platnost 1.9.2010 Forma studia Koordinátor Délka studia v letech: 4.0 denní forma vzdělávání MgA. Jiří Hrdina Název RVP Počet týdnů Datum Platnost RVP 82-41-M/05

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-452/11-J. tř. Legionářů 3, 586 01 Jihlava. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-452/11-J. tř. Legionářů 3, 586 01 Jihlava. příspěvková organizace Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIJ-452/11-J Název právnické osoby: Sídlo: Střední průmyslová škola Jihlava tř. Legionářů 3, 586 01 Jihlava IČ: 60 545 992 Identifikátor:

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO Uhelná 3264/6, P.O.BOX 32, 669 02 Znojmo tel.: 515 222 202 fax: 515 225 768 IČ: 00530506 reditel@souuhelna.cz www.souuhelna.cz (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo

Více

školní vzdělávací program Autotronik Autotronik

školní vzdělávací program Autotronik Autotronik školní vzdělávací program Autotronik Autotronik Obsah 1. Identifikační údaje Předkladatel: název školy Střední odborné učiliště Uherský Brod REDIZO IČ 00055107 adresa školy Svatopluka Čecha 1110, Uherský

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program č. j. 9/2009 66-51-H/01 Prodavač

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program č. j. 9/2009 66-51-H/01 Prodavač Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program č. j. 9/2009 66-51-H/01 Prodavač 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační údaje oboru název oboru

Více