Z Á P I S. ze 7. zasedání zastupitelstva obce Albrechtice nad Vltavou konaného dne 15. prosince 2014.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z Á P I S. ze 7. zasedání zastupitelstva obce Albrechtice nad Vltavou konaného dne 15. prosince 2014."

Transkript

1 Albrechtice nd Vltvou Z Á P I S ze 7. zsedání zstupitelstv obce Albrechtice nd Vltvou konného dne 15. prosince Místo konání: OÚ Albrechtice n. Vlt. Zčátek: 19,00 hodin Zsedání řídil: strost ing. Miroslv Uštý Přítomno: 35 občnů, z toho 13 členů zstupitelstv Omluveni: Pvlátová Jitk, Stropnický Frntišek Zpisovtelk: Mild Švehlová Ověřovtelé zápisu: Bc. Hn Jčková ing. Jiří Řeřich Strost obce pn ing. Miroslv Uštý zhájil jednání, přivítl přítomné zstupitele osttní občny n jednání konsttovl, že je přítomno 13 členů zstupitelstv zstupitelstvo je usnášeníschopné. Informce o konání zstupitelstv byl zveřejněn n úřední desce od do Strost určil ověřovtele zápisu Bc. Hnu Jčkovou ing. Jiřího Řeřichu, dále určil zpisovtelku zápisu pí. Mildu Švehlovu. Návrh progrmu: 1. Zpráv o činnosti rdy obce 2. Dodtek č. 2 k obecně závzné vyhlášce č. 2/2012 o místním popltku z provoz systému shromžďování, sběru, přeprvy, třídění, využívání odstrňování komunálních odpdů 3. Podmínky výběrového řízení FRB pro rok Cen vodného pro rok Cen stočného pro rok Plán zsedání zstupitelstv v I. pololetí ROP Jihozápd rozvoj místních komunikcí 8. Veřejná zeleň v obvodu obce 9. Akce n rok Rozpočet n rok Rozpočtový výhled n období Diskuse Strost obce nvrhl doplnit nvržený progrm jednání o dlší body, které budou zřzeny před bod 12: 12. Zřízení věcného břemene n prcelu č. 1759/2 v k.ú. Albrechtice n. Vlt. 13. Zřízení věcného břemene n prcelu č. 1702/1 v k.ú. Albrechtice n. Vlt. 14. Rozpočtové optření č. 12 Mgr. Alen Nečsová požádl o doplnění dlšího bodu jednání to: 15. Volb člen školské rdy Strost obce konsttovl, že bod 12. Diskuse v nvrženém progrmu bude po změnách oznčen jko bod 16. Dlší doplnění progrmu nebylo. 1

2 Návrh usnesení č. 49/2014-ZO: Zstupitelstvo obce schvluje doplněný progrm jednání Hlsování - pro 13 Usnesení č. 49/2014-ZO bylo přijto. J e d n á n í 1. Zpráv o činnosti rdy - seznámil strost ing. Uštý, zsedání rdy se konlo ve dnech byl přijt usnesení č. 103/2014-RO ž 118/2014-RO. Přijtá usnesení ze zsedání rdy obce jsou průběžně plněn, nebo jsou n pořdu dnešního zsedání zstupitelstv. Strost obce poděkovl ing. Vlkovi z práci při vydávání obecního Zprvodje. Chce, by byly zápisy ze zstupitelstv obce zveřejňovány občné měli informce o dění v obci. - Ing. Kifer V. požduje, by bylo jmenovitě hlsováno vždy, když se bude rozhodovt o mjetku obce, dotcích kcích. - Ing. Řeřich není proti konkrétnímu hlsování - p. Klimeš již dvě minulá volební období chtěl, by bylo hlsování jmenovité, le nikdy mu nebylo vyhověno - ing. Vlk nesouhlsí, že zápisy nebyly zveřejňovány, byly, to usnesení ze zstupitelstv ve Zprvodji obce. Se jmenovitým hlsováním souhlsí. - Ing. Kifer V. ve Zprvodji obce byly uváděny usnesení ze zstupitelstv obce. Ve zveřejňovných zápisech ze zstupitelstv musí být proveden nonymizce jmen osob, o kterých bylo jednáno. - Ing. Uštý zúčstnil se školení strostů n krjském úřdu v Českých Budějovicích. Z rdy obce se zápis nezveřejňuje, pouze se smí zveřejnit usnesení. Z jednání zstupitelstv obce je povinnost zveřejnit usnesení, může se zveřejnit celý zápis, le nesmí být zveřejněny identifikční údje občn (dt.nr., č.p.). - p. Kifer Fr. nesouhlsí s částí usnesení č. 111/2014-RO ve kterém se schvluje poskytnutí finnčního dru n kulturní sportovní kce ve výši 2000,- Kč i pro orgnizce, které nikdy nic nedělly nic dělt nebudou ty orgnizce které něco děljí, tk bude málo finnčních prostředků. Npř. ČZS Albrechtice n. Vlt. má jen jednu kci to koncem roku výroční schůzi, proč by měl něco dostt? - Ing. Uštý měl by to být příspěvek n činnost orgnizce, by spolek fungovl. - p. Schánilec je členem včelřů v Chřešťovicích, kde je většin strších členů ti již žádné kce nebudou dělt - p. Kifer Fr. nvrhuje dát spolkům peníze, le ne z peněz n kulturu - p. Milot je členem chovtelů v Protivíně město spolku dává finnční příspěvek n činnost - ing. Uštý nvrhuje, by plánovných 26 tis. Kč (tj. finnční dr ve výši 2.000,- Kč kždému spolku v obvodu obce, tk jk jsou uvedeny v usnesení č. 111/2014-RO) bylo vyplceno jko podpor spolkového život v obci 100 tis. Kč, by zůstlo n kulturu sport jko dosud. - Ing. Kifer V. n kulturu sport v obci bylo ještě z Ornžového roku dlších 100 tis. Kč tyto prostředky by měly být kráceny - Ing. Uštý příspěvek od ČEZu v rámci Ornžového roku nebude v příštím roce krácen. - p. Sidum proč n první rdu byli přizváni jen někteří zstupitelé? 2

3 - Ing. Uštý chtěl, by se noví zstupitelé seznámili s chodem úřdu, omluvil se p. Sládkovi, že nebyl pozván. Návrh usnesení č. 50/2014-ZO: Zstupitelstvo obce projednlo možnost jmenovitého hlsování ve věcech mjetkových finnčních schvluje při hlsování ve věcech mjetkových finnčních bude v zápise jmenovitě uvedeno, jk zstupitelé hlsovli. Hlsování pro 12 proti 1 ing. Řeřich Usnesení č. 50/2014-ZO bylo přijto. Návrh usnesení č. 51/2014-ZO: Zstupitelstvo obce projednlo zveřejňování zápisu ze zstupitelstv dle zákon o obcích č. 128/2000 Sb. schvluje zveřejňování zápisu ze zstupitelstv obce dle zákon o obcích č. 128/2000 Sb. Hlsování pro 13 Usnesení č. 51/2014-ZO bylo přijto. Návrh usnesení č. 52/2014-ZO: Zstupitelstvo obce projednlo poskytnutí finnčního dru ve výši 2.000,- Kč n podporu spolkového život pro SDH Albrechtice nd Vltvou, SDH Údrž, SDH Jehnědno, SDH Chřešťovice, MS Albrechtice nd Vltvou, MS Údrž, MS Jehnědno, Občnské sdružení Albrechtický Vltvínek, Občnské sdružení Náš Újezd, Divdelní spolek Albrechtický brept, Český svz včelřů, o.s. ZO Albrechtice nd Vltvou Český svz včelřů, o.s., ZO Chřešťovice, Český zhrádkářský svz Albrechtice nd Vltvou schvluje poskytnutí finnčního dru ve výši 2.000,- Kč výše uvedeným spolkům. Hlsování pro 13 Usnesení č. 52/2014-ZO bylo přijto. Zstupitelstvo obce bere n vědomí činnost rdy obce od posledního zsedání zstupitelstv 2. Dodtek č. 2 k obecně závzné vyhlášce č. 2/2012 o místním popltku z provoz systému shromžďování, sběru, přeprvy, třídění, využívání odstrňování komunálních odpdů S návrhem dodtku č. 2 k obecně závzné vyhlášce č. 2/2012 o místním popltku z provoz systému shromžďování, sběru, přeprvy, třídění, využívání odstrňování komunálních odpdů seznámil pí. Švehlová. Skutečné nákldy n likvidci odpdu činí 719,- Kč/osob/rok. Rd doporučil ponecht popltek ve stejné výši jko v roce 2014 tj. 550,- Kč/osob/rok. - Ing. Uštý od r bude muset obec zjistit likvidci biologicky rozložitelného odpdu od občnů. K této otázce jsou zjišťovány podrobnosti. Do příštího zsedání 3

4 zstupitelstv připrví mteriál, jké jsou možnosti likvidce možnosti dotce. N příštím zsedání zstupitelstv bude toto smosttným bodem progrmu. Požádl zstupitele, by si do příštího zsedání zstupitelstv připrvili návrhy jk likvidovt biologicky rozložitelný odpd. - p. Kifer Fr. nvrhuje, by místo pro ukládání biologického odpdu bylo uprostřed obvodu obce tj. v Údrži nebo Jehnědně. - Ing. Kifer V. nvrhuje, by bylo v obci jedno sběrné místo n ukládání biologicky rozložitelného odpdu. Kompostárn má stnovený režim provoz není levný. Kompostéry pro občny jsou jen n biologický odpd, živočišný do nich neptří. Návrh usnesení č. 53/2014-ZO: Zstupitelstvo projednlo návrh dodtku č. 2 k obecně závzné vyhlášce č. 2/2012 schvluje dodtek č. 2 k obecně závzné vyhlášce č. 2/2012 o místním popltku z provoz systému shromžďování, sběru, přeprvy, třídění, využívání odstrňování komunálních odpdů. Hlsování pro 13 Usnesení č. 53/2014-ZO bylo přijto. 3. Podmínky výběrového řízení FRB pro rok 2015 Obec má vydnou obecně závznou vyhlášku č. 1/2009 o vytvoření použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení n území obce Albrechtice nd Vltvou v souldu s touto vyhláškou vyhlšuje kždoročně termín, do kdy musí být podány přihlášky pro rok 2015 je posledním termínem 28. únor. - Ing. Uštý nvrhuje, by byl občnovi poskytnut pouze 1 půjčk ž ji obci spltí, tk si může požádt o dlší. Návrh změny vyhlášky bude předložen zstupitelstvu ke schválení ž n příštím zsedání. Návrh usnesení č. 54/2014-ZO: Zstupitelstvo obce projednlo podmínky výběrového řízení FRB pro rok 2015 schvluje podmínky výběrového řízení FRB pro rok Hlsování pro 13 Usnesení č. 54/2014-ZO bylo přijto. 4. Cen vodného pro rok 2015 ČEVAK Písek předl návrh klkulce ceny vodného pro obec Albrechtice nd Vltvou. Cen vodného pro rok 2015 je ve výši 38,36 Kč/m3 včetně DPH. Od roku 2014 je schválen Plán finncování obnovy vodovodů knlizcí s vrintou C n zvyšování nájemného, tzn., že v ceně vodného je zhrnuto nájemné n vodovodní řád ve výši 1,- Kč/m3 včetně DPH. ČEVAK tyto finnční prostředky kždoročně převede obci n obnovu vodovodu. Návrh usnesení č. 55/2014-ZO: Zstupitelstvo obce projednlo zvýšení ceny vodného pro rok

5 schvluje cenu vodného pro rok 2015 ve výši 38,36 Kč/m3 včetně DPH. Hlsování pro 13 Usnesení č. 55/2014-ZO bylo přijto. 5. Cen stočného pro rok 2015 Rd obce doporučil cenu stočného pro rok 2015 ve výši 1,- Kč/m3/rok s přihlédnutím k Příloze č. 12 k vyhlášce č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb. O vodovodech knlizcích pro veřejnou potřebu o změně některých zákonů (zákon o vodovodech knlizcích) Směrná čísl roční potřeby vody. Obec bude vycházet z roční potřeby vody 35 m3/osob/rok, tzn. že občn zpltí v roce 2015 stočné ve výši 35,- Kč. Stočné se pltí pouze v Albrechticích n. Vlt., kde je schválen Knlizční řád obce. Návrh usnesení č. 56/2014-ZO: Zstupitelstvo obce projednlo cenu stočného pro rok 2015 schvluje cenu stočného pro rok 2015 ve výši 1,- Kč/m3/rok. Hlsování pro 13 Usnesení č. 56/2014-ZO bylo přijto. 6. Plán zsedání zstupitelstv v I. pololetí 2015 Zsedání zstupitelstv obce se podle zákon č. 128/2000 Sb., 92 koná dle potřeby, nejméně všk 1x z 3 měsíce. Zsedání zstupitelstv v I. pololetí od 17,00 hod od 19,00 hod vždy v zsedcí místnosti OÚ v Albrechticích n. Vlt.. 7. ROP Jihozápd rozvoj místních komunikcí ROP NUTS II Jihozápd vyhlásil dne výzvu k předkládání žádostí o dotci Oblst podpory 1.5 Rozvoj místních komunikcí. Regionální rd finncuje projekty obcí z 95%, ždtel hrdí 5%. Žádost musí být podán nejpozději do Do tohoto progrmu budou zhrnuty úseky MK v Újezdě, Hldné, Jehnědně v Chřešťovicích. V součsné době připrvuje projekt firm ing. Jiří Jír, projektová inženýrská činnost Písek, v hodnotě cc 50 tis. Kč. Administrci by prováděl pní Mgr. Ivn Očásková ze Svzku obcí regionu Písecko. S oprvou musí souhlsit mjitelé sousedních pozemků, proto byly vytipovány úseky MK, kde je nejméně vlstníků. V přípdě získání dotce musí být oprvy provedeny do konce srpn. - p. Milot nvrhuje zvážit oprvu komunikce v Jehnědně, její oprvu provést ž po ukončení výstvby rodinných domků - p. Klimeš cest nemusí být zničen - ing. Vlk je možno pltit z této dotce i zřízení cest? Jestliže no, tk nvrhuje, by byl zhrnut oprv komunikce v Jehnědně u Kuboušků to oszení svodidl. - Ing. Uštý z dotce lze hrdit i zřízení cest, le oprvu této komunikce nelze z čsových důvodů zřdit je zde hodně sousedních vlstníků. - Ing. Kifer V. diví se, že ROP nechce vytýčení pozemků komunikce, vždy chtějí, by se investovlo do vlstního 5

6 - p. Kněr ve šptném stvu je i cest k Petříkům v Albrechticích n. Vlt., je potřeb s ní něco udělt - ing. Kifer V. cest je ve vlstnictví Lesů ČR. - P. Hošek je potřeb oprvit cestu od Hošků v Jehnědně k lesu, která je poničen výstvbou rybník těžbou dřev Návrh usnesení č. 57/2014-ZO: Zstupitelstvo obce projednlo předložení žádosti o dotci n oprvu místních komunikcí v Újezdě, Hldné, Jehnědně v Chřešťovicích s názvem projektu Albrechtice nd Vltvou rekonstrukce místních komunikcí schvluje podání žádosti o dotci n ROP NUTS II Jihozápd do výzvy Oblst podpory 1.5 Rozvoj místních komunikcí s názvem projektu Albrechtice nd Vltvou rekonstrukce místních komunikcí. Zprcování projektu firmou ing. Jiří Jír, projektová inženýrská činnost Písek. Administrátorku kce pí. Mgr. Ivnu Očáskovou ze Svzku obcí regionu Písecko. Finnční krytí v rozpočtu obce n rok 2015 ve výši tis. Kč. Hlsování pro 13 Usnesení č. 57/2014-ZO bylo přijto. 8. Veřejná zeleň v obvodu obce Strost obce předl slovo p. ing. Pvlu Dostálovi z Albrechtic n. Vlt., který pro obec zprcovl návrh úprvy zeleně n území obce Albrechtice n. Vlt. Ing. Dostál informovl o návrhu úprvy zeleně v obvodu obce, která roste n obecních pozemcích. Uvedl příkld v Jehnědně, kde jsou velké plochy zemědělských pozemků, bez vysázených stromů keřů dochází k erozi půdy. Dlším příkldem je rybník Vlent v Údrži, ke kterému vede jediná přístupová cest, tto je i jedinou přístupovou cestou do obecního les, v části je trním zmenšen průjezdnost komunikce, rovněž rybník Vlent je ve velmi šptném stvu. Po provedených úprvách komunikce rybník by zde mohl být pěkná část obce. Návrh úprv je přílohou zápisu. - Ing. Uštý n obnovu zeleně by byli využiti prcovníci obce prcovníci od Úřdu práce. Nyní již zčly práce v Jehnědně z čp. 8, kde je část trní zlikvidován je zde již připrven cc 1 kontejner odpdů. Péče o zeleň v obci je n velmi dobré úrovni, le je potřeb rozšířit péči i o prostory mimo obec. Obec se bude strt o své pozemky bude potřeb, by se o své pozemky strli i osttní vlstníci. Šptně se npř. strjí Lesy ČR o cestu v Albrechticích n. Vlt. k Srchům, požádl je, by podly návrh jk řešit tento stv, rovněž je šptný porost okolo této cesty. - Ing. Pizinger je proti tomu, by byl vyklučen cest v Údrži k rybníku Vlent, je to úkryt pro zvěř. V okolí jsou velké plochy polí zvěř se nemá kde ukrýt. - Ing. Uštý jednl se SÚS n revitlizci topolové leje v Albrechticích n. Vlt. směrem n Všeteč. Revitlizci této leje provede SÚS Písek n žádost obce. Návrh usnesení č. 58/2014-ZO: Zstupitelstvo obce projednlo revitlizci veřejné zeleně v obvodu obce revitlizci topolové leje v Albrechticích n. Vlt. schvluje 6

7 provedení revitlizci veřejné zeleně v obvodu obce n obecních pozemcích. Podání žádosti n SÚS Písek n provedení revitlizce topolové leje v Albrechticích n. Vlt. směrem n Všeteč. Hlsování pro 13 Usnesení č. 58/2014-ZO bylo přijto. 9. Akce n rok 2015 Návrh kcí, včetně finnčního zjištění, obdrželi zstupitelé jko přílohu k rozpočtu n rok Oprv šten TJ v Albrechticích n. Vlt. bude částečně hrzen z POV. Oplocení prčíku v Albrechticích n. Vlt. odstrnění nebo oprv: - Ing. Vlk nesouhlsí s odstrněním, prostor je v těsné blízkosti frekventovné komunikce, je to pietní místo s pmátníkem pdlých, souhlsí s nižším plotem od kováře - Ing. Uštý nvrhovl místo plotu místit okolo komunikce ozdobné zábrny - p. Hošek je pro zchování plotu, bez oplocení by jej využívly děti mohly by vyběhnout n komunikci - p. Sidum souhlsí se zchováním plotu, děti by si z něho udělli dlší hřiště pejskři by zde venčili své psy - ing. Kifer V. nvrhuje plot pouze oprvit, oszením lviček by bylo porušeno pietní místo, rovněž se tento prčík nchází blízko komunikce - p. Sládek nvrhuje oplotit jen prověšenými řetězy - p. Milot nvrhuje odstrnit oplocení, by vznikl otevřený prostor - ing. Řeřich nvrhuje nižší plot umělecky zprcovný - p. Kifer Fr. nesouhlsí s odstrněním oplocení, nvrhuje, by mezi komunikcí oplocením byly oszeny rygolníky, kterými by byl sveden vod od čp. 8, 9 67, která jink přetéká přes komunikci n druhou strnu vozovky v zimním období je námrz nebezpečná. - Mgr. Nečsová nvrhuje plot zchovt, le nižší - Ing. Uštý do příštího zsedání zstupitelstv nechá zprcovt návrhy jk by mohlo oplocení vypdt. V kcích rozpočtu bude tto kce zchován. Chřešťovice rekonstrukce bytu č. 1 v domě čp Ing. Řeřich, Bc. Jčková, Sládek nvrhují prodt - p. Klimeš nvrhuje prodt, je možno bytovku rozdělit - p. Lcin nvrhuje prodt, rekonstrukci odložit - p. Kifer Fr. nvrhuje prodt celou bytovku - ing. Uštý z rozpočtu obce bude tto kce vyškrtnut. Do příštího zsedání zprcuje návrhy relitních knceláří, jké by byly možnosti prodeje. Rekonstrukce sálu v Albrechticích n. Vlt.: - ing. Vlk nepožduje rekonstrukci sálu, le jen stvební oddělení od pohostinství pn Běleckého. Pk teprve řešit jk s tímto prostorem - ing. Uštý nvrhuje, by p. Bělecký odstrnil přistvené podium n své nákldy obec n své nákldy zjistí oddělení sálu od prostor pohostinství. Oprv hsičské AVIE v Albrechticích n. Vlt.: - p. Sidum proč byl do rozpočtu obce n příští rok zřzen oprv 35 let stré AVIE, když původně byl plánován nákup dodávkového vozidl? Vozidlu již skončil technická prohlídk, oprvy by byly nákldnější, než je zde uvedeno. N jednání n 7

8 krjském úřdu bylo sděleno, že i v příštím roce budou vypsány investiční grnty pro potřeby JPO III. Plánovných 100 tis. Kč do oprvy Avie, by bylo lepší dát do nákupu nového vozidl. U Avie je shnilá kstle, motor je ve velmi šptném stvu jsou i dlší závdy. - Ing. Řeřich kolik stojí nová Avie? - p. Sidum doprv záshové jednotky se nyní řeší klsickou dodávkou přizpůsobenou pro potřeby hsičů. Vybvení se použije z Avie. Cen vozidl je tis. Kč je možno požádt o grnt. - Ing. Uštý ROP ztím neřeší nákup techniky pro hsiče. Grnty jsou ž do výše 50% pořizovcí ceny. - p. Kifer Fr. Albrechtice jsou zřzeny do JPO III n požádání z operčního středisk musí vždy vyjet. Do cisterny se vejde málo lidí. - p. Sidum do MANu (cisterny) se vejde jen 5 lidí řidič, velitel záshu 3 dlší, toto je mlý počet. - p. Kifer Fr. nvrhuje dát do rozpočtu 500 tis. Kč v přípdě, že bude dotce, tk koupit nové vozidlo, když nebude tk jej nekupovt - ing. Kifer V. souhlsí s p. Sidumem, by se do strého vozidl nedávli finnční prostředky. S krjským úřdem byly dosud dobré vzthy, proto nvrhuje požádt krjský úřd o dotci. - p. Lcin kde se dozví kolikrát byl jednotk n záshu? - p. Sidum o kždém pohybu jednotky se podává do 3 dnů zpráv n Hsičský sbor do Písku, v kždé zprávě je uvedeno, n koho žádost byl výjezd uskutečněn, kolik lidí se zúčstnilo, s jkou technikou jký zásh se prováděl. Záznmy jsou u hsičů v Písku uloženy. JPO III má 21 členů, le všichni k záshům njednou nevyjíždí. MAN je technické vozidlo, ne pro doprvu osob. - p. Kněr JPO III bude do budoucn více využíván n úkor profesionálů - ing. Uštý kolik bude stát u nového vozidl dostrojení nástřik brev? - p. Sidum nástřik brvy je v ceně vozidl, signlizční světl cc tis. Kč, nvrhuje dát do rozpočtu 750 tis. Kč to včetně rezervy. - p. Klimeš souhlsí s návrhem p. Fr. Kifer nové vozidlo zkoupit v přípdě dotce - ing. Uštý nvrhuje dát do rozpočtu 700 tis. Kč požádt o dotci v minimální hodnotě 50%. Akce n rok 2015 včetně nvrhovného finnčního zjištění jsou přílohou zápisu. Návrh usnesení č. 59/2014-ZO: Zstupitelstvo projednlo návrh kcí n rok 2015, provedlo jejich úprvy schvluje kce n rok Hlsování pro 13 Usnesení č. 59/2014-ZO bylo přijto. 10. Rozpočet n rok 2015 Návrh rozpočtu n rok 2015 byl projednán ve finnčním výboru dne v rdě obce dne Zveřejněn byl v řádném termínu n úřední desce obecního úřdu součsně byl zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, dle zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových prvidlech územních rozpočtů, 11, odst.3 dne

9 Sejmut byl dne Při projednávání návrhu kcí n rok 2015 bylo v návrhu rozpočtu provedeno několik úprv. Konečný rozpočet n rok 2015 je sestven jko schodkový, je přílohou zápisu. Návrh usnesení č. 60/2014-ZO: Zstupitelstvo obce projednlo rozpočet n rok 2015 schvluje rozpočet n rok 2015 jko schodkový, kde plánovné příjmy činí ,- Kč plánovné výdje činí ,80 Kč. Dorovnání rozpočtu ve výši ,80 Kč bude uhrzeno dle zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových prvidlech územních rozpočtů, v pltném znění, finnčními prostředky z minulých let 4, odst. 5, písm. ). Hlsování pro 13 Usnesení č. 60/2014-ZO bylo přijto. 11. Rozpočtový výhled n období Rozpočtový výhled se sestvuje dle 3 zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových prvidlech územních rozpočtů. Pí. Lipčáková informovl, že obec nemá úvěr, lesing, půjčky ni jiné závzky. V rozpočtovém výhledu jsou v příjmech zpojeny dlouhodobé pohledávky tj. splátky půjček z FRB. Pro rok 2016 jsou příjmy ve výši tis. Kč výdje rovněž ve výši tis. Kč. Pro rok 2017 jsou příjmy ve výši tis. Kč výdje rovněž ve výši tis. Kč. Rozpočtový výhled je přílohou zápisu. Návrh usnesení č. 61/2014-ZO: Zstupitelstvo obce projednlo rozpočtový výhled n období schvluje rozpočtový výhled n období Hlsování pro 11 zdržel se Kifer Fr., Milot M. Usnesení č. 61/2014-ZO bylo přijto. 12. Zřízení věcného břemene n prcelu č. 1759/2 v k.ú. Albrechtice n. Vlt. E.ON Distribuce.s. České Budějovice zsll Smlouvu č.: /001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene n obecním pozemku prc.číslo 1759/2 v k.ú.albrechtice nd Vltvou pro stvbu Albrechtice n/vlt.: p.jroš-přípojk NN to z jednorázovou úpltu v celkové výši 500,- Kč + DPH. - jedná se o umístění kbelu NN přes obecní komunikci mezi budovou výkrmny kuřt objektu p.jroše v bývlém reálu ZD v Albrechticích n.vlt. Zřízení věcného břemene n prcelu č. 1759/2 n zákldě uvedené smlouvy bylo schváleno v zstupitelstvu obce dne usnesením č. 42/2014-ZO. Vzhledem k tomu, že došlo ke změně průběhu uložení kbelu v prcele č. 1759/2 je potřeb schválit Smlouvu č /001 znovu. 9

10 Návrh usnesení č.62/2014-zo: Zstupitelstvo obce projednlo uzvření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene revokuje usnesení č. 42/2014-ZO souhlsí s uzvřením Smlouvy č.: /001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene n prc.číslo 1759/2 v k.ú.albrechtice nd Vltvou pro stvbu Albrechtice n/vlt.: p.jrošpřípojk NN z jednorázovou úpltu v celkové výši 500,- Kč + DPH ukládá strostovi obce podepst Smlouvu č /001 Hlsování pro 13 Usnesení č. 62/2014-ZO bylo přijto. 13. Zřízení věcného břemene n prcelu č. 1702/1 v k.ú. Albrechtice n. Vlt. E.ON Distribuce.s. České Budějovice zsll Smlouvu č.: /001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene n obecním pozemku č. prc. 1702/1 v k.ú. Albrechtice nd Vltvou pro stvbu Újezd: sruby úpr. NN, kbely NN to z jednorázovou náhrdu ve výši 2900,- Kč + DPH. Jedná se o uložení kbelu NN do hrny obecní komunikce č. prc. 1702/1 v Újezdě pod dvorem směrem vprvo, kde dochází k dlší výstvbě cht. Návrh usnesení č. 63/2014-ZO: Zstupitelstvo obce projednlo uzvření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene souhlsí s uzvřením Smlouvy č /001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene n prcelu č. 1702/1 v k.ú. Albrechtice nd Vltvou pro stvbu Újezd: sruby úpr. NN, kbely NN ro z jednorázovou náhrdu ve výši 2900,- Kč + DPH ukládá strostovi obce podepst Smlouvu č /001 Hlsování pro 13 Usnesení č. 63/2014-ZO bylo přijto. 14. Rozpočtové optření č. 12 S návrhem rozpočtového optření č. 12 seznámil pí. Lipčáková. Příjmy jsou nvyšovány o ,- Kč výdje jsou snižovány o ,75 Kč, rozdíl ve výši ,75 Kč je převáděn do kpitoly Finncování. Dále pí. Lipčáková požádl zstupitele o pověření rdy k provedení posledního rozpočtového optření v letošním roce, to bez omezení výše v příjmech i ve výdjích. 10

11 Návrh usnesení č. 64/2014-ZO: Zstupitelstvo obce projednlo návrh rozpočtového optření žádost o pověření rdy obce k provedení nezbytného rozpočtového optření č.13/2014 schvluje rozpočtové optření č. 12/2014 pověřuje rdu obce k provedení nezbytného rozpočtového optření č.13/2014 bez omezení výše v příjmech i ve výdjích. Hlsování pro 13 Usnesení č. 64/2014-ZO bylo přijto. 15. Volb člen školské rdy Ředitelk školy Mgr. Nečsová požádl zstupitele o doplnění školské rdy o člen ze zstupitelstv obce. Školská rd má 3 členy to zástupce z pedgogických prcovníků, z řd rodičů ze zstupitelstv obce. V minulém volebním období vykonávl funkci člen školské rdy z řd zstupitelů pn Josef Průch. - Ing. Uštý nvrhuje p. Sidum - p. Sidum s návrhem nesouhlsí vzhledem k jeho ktivitám - Mgr. Nečsová školská rd se schází minimálně 2x ročně, členem má být člověk, který bude prostředníkem mezi obcí školou. Nvrhuje Bc. Jčkovou. - Bc. Jčková souhlsí Návrh usnesení č. 65/2014-ZO: Zstupitelstvo obce projednlo doplnění školské rdy o člen z řd zstupitelů jmenuje Bc. Jčkovou z členku školské rdy ZŠ MŠ v Albrechticích nd Vltvou Hlsování pro 12 zdržel se Bc. Jčková Usnesení č. 65/2014-ZO bylo přijto. 16. Diskuse ) Komplexní pozemková úprv ing. Uštý informovl o potřebě provedení komplexních pozemkových úprv ktstrů Albrechtice nd Vltvou, Údrž, Jehnědno Chřešťovice. Komplexní pozemková úprv se provádí dle zákon č. 139/2002 Sb. o pozemkových úprvách pozemkových úřdech o změně zákon č. 229/91 Sb., o úprvě vlstnických vzthů k půdě jinému zemědělskému mjetku, ve znění pozdějších předpisů. Tímto by byly vyřešeny problémy npř. se zákresem obecních cest v mpách skutečným průběhem komunikce. Dále by soukromí zemědělci hospodřili n svých pozemcích ne n propchtovných. Pozemkovou úprvu nehrdí ždtel, le je hrzen ze státních prostředků. Obec je jedním z těch, která může o komplexní pozemkovou úprvu požádt. Úprv trvá cc 4 roky. - Ing. Kifer V. je stnoven limit jké % vlstníků pozemků musí požádt o provedení komplexní pozemkové úprvy? - Ing. Uštý o pozemkovou úprvu by mělo požádt lespoň 50% vlstníků, le obec může požádt vždy, následně 75% vlstníků musí souhlsit s pozemkovou úprvou. Podrobná informce je přílohou zápisu. 11

12 - p. Klimeš komplexní pozemkovou úprvou se vyřeší hodně problémů s obecními cestmi, je to z finnce státu tto možnost se nemusí opkovt. Návrh usnesení č. 66/2014-ZO: Zstupitelstvo projednlo informci o provedení komplexních pozemkových úprv ktstrů Albrechtice nd Vltvou, Údrž, Jehnědno Chřešťovice schvluje podání žádosti o provedení komplexních pozemkových úprv dle zákon č. 139/2002 Sb. pro ktstrální území Albrechtice nd Vltvou, Údrž, Jehnědno Chřešťovice ukládá strostovi obce zslt žádost o provedení komplexních pozemkových úprv n Státní pozemkový úřd v Písku. Hlsování pro 13 Usnesení č. 66/2014-ZO bylo přijto. b) ing. Uštý byl proveden revize dětských hřišť se závdou v Chřešťovicích, km byly umístěny brnky n házenou, které nemjí potřebný test. Požádl p. Lcinu o dodání testu. -orgnizce, které pořádjí kulturní kce pro občny by si měly požádt o finnční prostředky i jinde. Grnty od Jihočeského krje budou vypsány počátkem roku 2015, je potřeb v tomto termínu si požádt. - ve Zprvodji obce se nyní bude nově objevovt sloupek zstupitele, příspěvky budou vkládány podle becedního pořdí zstupitelů. - prostřednictvím DSO Blnicko-Otvského regionu by se obec měl podílet n pořízení mulčovče z trktor, ktulizci progrmu Misys oprvě ochrnné sítě tenisového kurtu v Albrechticích n. Vlt. - dne bude firm Rivetec předávt pronjté prostory zpět obci to: čp. 16 v Chřešťovicích, gráž v Albrechticích n. Vlt. přízemní prostory v budově čp. 79 v Albrechticích n.vlt. - byly odebrány vzorky odpdních vod u jednotlivých výustí knlizce do Albrechtického potok. Nvrhl, by byly vzorky pod školou odebírány měsíčně po dobu půl roku, pk by chtěl požádt odbornou firmu o pomoc v biologickém čištění odpdních vod u výústí knlizce pod školou. - p. Kněr nákup mulčovče je pro obec zbytečný, z trvntých ploch se veškerá zeleň sbírá plochy jsou řádně udržovné. Mulčovč by mohl být jen n sečení stok. N závěr vystoupil strost obce ing. Uštý, poděkovl všem zstupitelům občnům z účst jednání zstupitelstv ukončil ve 22,50 hod. Zpsl: Mild Švehlová 12

13 Ověřovtelé zápisu: ing. Jiří Řeřich Bc. Hn Jčková Václv Klimeš místostrost ing. Miroslv Uštý strost Zápis podepsán dne: 13

Z Á P I S č. 23/2016 z 23. jednání Zastupitelstva obce Lovčice

Z Á P I S č. 23/2016 z 23. jednání Zastupitelstva obce Lovčice Z Á P I S č. 23/2016 z 23. jednání Zstupitelstv obce Lovčice Dtum konání: 14. 12. 2016 od 18,00 hodin Místo konání: zsedcí místnost obecního úřdu, Lovčice č. p. 185 Přítomno: podle prezenční listiny 6

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 57545/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1883-1895 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 63. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 27.11.2012

Více

U S N E S E N Í 55. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 5.5.2014

U S N E S E N Í 55. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 5.5.2014 U S N E S E N Í 55. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 5.5.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1430/55 souhlsí s použitím

Více

VÝPIS USNESENÍ číslo: 15 RADY MĚSTA POČÁTKY

VÝPIS USNESENÍ číslo: 15 RADY MĚSTA POČÁTKY VÝPIS USNESENÍ číslo: 15 RADY MĚSTA POČÁTKY čj.: 977/2015/STAR ze dne 2. listopdu 2015 Rd měst Počátky (dále jen rd) : I. dle ust. 102 odst.1 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.: doporučuje

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 63379/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 15-42 Usnesení 3. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Zveřejněný text usnesení je s ohledem n ochrnu osobních údjů uprven v souldu se zák. o ochrně osobních údjů. U S N E S E N Í 28. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 3.9.2012 Rd obce Dětmrovice po projednání

Více

Město Vejprty, Tylova 870/6, IČ

Město Vejprty, Tylova 870/6, IČ Město Vejprty, Tylov 870/6, IČ 00262170 V ý p i s u s n e s e n í 3. řádného zsedání Zstupitelstv měst Vejprty, které se uskutečnilo ve čtvrtek dne 31. březn 2011 od 16:30 hod. v zsedcí síni v Městském

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&66612/2010/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 98-145 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 5. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

Z Á P I S č. 19/2016 z 19. jednání Zastupitelstva obce Lovčice

Z Á P I S č. 19/2016 z 19. jednání Zastupitelstva obce Lovčice Z Á P I S č. 19/2016 z 19. jednání Zstupitelstv obce Lovčice Dtum konání: 17. 8. 2016 od 18,00 hodin Místo konání: zsedcí místnost obecního úřdu, Lovčice č. p. 185 Přítomno: podle prezenční listiny 5 členů

Více

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015 U S N E S E N Í 7. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 13.4.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 176/7 schvluje poskytnutí

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 60368/2015 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 175-227 Usnesení 8. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014 U S N E S E N Í 62. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 8.9.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1601/62 bere n vědomí informci

Více

Z Á P I S č. 18/2016 z 18. jednání Zastupitelstva obce Lovčice

Z Á P I S č. 18/2016 z 18. jednání Zastupitelstva obce Lovčice Z Á P I S č. 18/2016 z 18. jednání Zstupitelstv obce Lovčice Dtum konání: 6. 7. 2016 od 18,00 hodin Místo konání: zsedcí místnost obecního úřdu, Lovčice č. p. 185 Přítomno: podle prezenční listiny 7 členů

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 20288/2015 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 74-102 Usnesení 5. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

Usnesení bylo schváleno.

Usnesení bylo schváleno. Z Á P I S z 29. zsedání Zstupitelstv obce Lovčice Místo konání: Obec Lovčice zsedcí místnost obecního úřdu, Lovčice č. p. 185 Dob konání: dne 11. 9. 2013 od 18.00 hod. Přítomno: podle prezenční listiny

Více

U S N E S E N Í 10. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.7.2015

U S N E S E N Í 10. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.7.2015 U S N E S E N Í 10. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 13.7.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 292/10 schvluje poskytnutí

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 19020/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2258-2301 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 72. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 30.04.2013

Více

U S N E S E N Í 35. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 6.3.2013

U S N E S E N Í 35. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 6.3.2013 U S N E S E N Í 35. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 6.3.2013 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 957/35 schvluje rozbory hospodření

Více

Zápis z ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici

Zápis z ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Zápis z ustvujícího zsedání obecního zstupitelstv v Borovnici Dtum: 31.10.2014 Přítomní členové zstupitelstv: Omluveni: Ondřej Lejdr, Květ Štilcová, Pvel Votoček, Ing. Josef Bušák, Krel Novák, Miroslv

Více

U S N E S E N Í 2. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne

U S N E S E N Í 2. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne U S N E S E N Í 2. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 8.12.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 48/2 zřizuje Komisi životního

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 20.10.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Jiří Oberreiter Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Hn Plchá - zpisovtelk

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 55409/2013/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 435-476 Usnesení 19. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008 z 15. zsedání Zstupitelstv měst Usnesení z 15. zsedání Zstupitelstv měst, 319 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o mí zprávu ověřovtelů zápisu pn MUDr. Rudolf Bbince pn RSDr. Krl Kuboše

Více

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Zveřejněný text usnesení je s ohledem n ochrnu osobních údjů uprven v souldu se zák. o ochrně osobních údjů. U S N E S E N Í 24. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 18.4.2012 Rd obce Dětmrovice po projednání

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 12. zsedání Zstupitelstv městského obvodu Ostrv-Jih které se konlo 13. 9. 2012 09:00 (usn. č. 0354/12 - usn. č. 0376/12) Mgr. Krel Sibinský

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 4. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 4. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne V souldu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochrně osobních údjů o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v uprvené podobě. STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í z 4. schůze

Více

Platné znění schválené usnesením rady města č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 a radou Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 17. 2.

Platné znění schválené usnesením rady města č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 a radou Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 17. 2. Pltné znění schválené usnesením rdy měst č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 rdou Městského obvodu Liberec - Vrtislvice nd Nisou dne 17. 2. 2014 Interní předpis PRO ZŘIZOVÁNÍ SLUŽEBNOSTÍ Čl. 1 Předmět ceny 1.

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41/2006/OPE&33934/2010/Šo ZPRACOVATEL: Kteřin Šodková ČÍSLA USNESENÍ: 575-597 Usnesení 26. zsedání Zstupitelstv

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 29399/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2444-2500 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 77. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 02.07.2013

Více

Usnesení z 25. schůze Rady města Cvikova 4. prosince 2012

Usnesení z 25. schůze Rady města Cvikova 4. prosince 2012 Město Cvikov Usnesení z 25. schůze Rdy měst Cvikov 4. prosince 2012 účst: ze 7 členů přítomno: 6 členů, 1 omluven Ing. Dostál 468/12 Středisko pro rnou péči Liberec s.r.o n zákldě žádosti schvluje příspěvek

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 50. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 50. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í z 50. schůze Rdy městského obvodu Proskovice konné dne 3. 12. 2012 čís. 751/50 764/50 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský místostrost

Více

Z Á P I S č. 8/2015 z 8. jednání Zastupitelstva obce Lovčice

Z Á P I S č. 8/2015 z 8. jednání Zastupitelstva obce Lovčice Z Á P I S č. 8/2015 z 8. jednání Zstupitelstv obce Lovčice Dtum konání: 8. 7. 2015 od 18,00 hodin Místo konání: zsedcí místnost obecního úřdu, Lovčice č. p. 185 Přítomno: podle prezenční listiny 7 členů

Více

U S N E S E N Í 34. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne

U S N E S E N Í 34. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne U S N E S E N Í 34. schůze Rdy obce Dětmrovice konné dne 7.11.2016 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 948/34 souhlsí s použitím

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 20681/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 308-347 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 10. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 29.04.2015

Více

U S N E S E N Í 1. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 24.11.2014

U S N E S E N Í 1. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 24.11.2014 U S N E S E N Í 1. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 24.11.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1/1 bere n vědomí výsledky

Více

U S N E S E N Í 12. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.9.2015

U S N E S E N Í 12. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.9.2015 U S N E S E N Í 12. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 7.9.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 374/12 bere n vědomí informci

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 48477/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 3545-3611 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 115. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

U s n e s e n í z a s t u p i t e l s t v a o b c e L i b a v s k é Ú d o l í. Usnesení

U s n e s e n í z a s t u p i t e l s t v a o b c e L i b a v s k é Ú d o l í. Usnesení U s n e s e n í z s t u p i t e l s t v o b c e L i b v s k é Ú d o l í Usnesení XX. řádného zsedání zstupitelstv Obce Libvské Údolí konného dne 07.05.2014 v obřdní síni Obecního úřdu od 17.00 hod. 441/14

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 17.9.2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 17.9.2012 Zápis ze zsedání zstupitelstv měst Rychnov u Jblonce nd Nisou ze dne 17.9.2012 Ověřitelé: Ing. Jromír Plán, Oldřich Preisler Přítomni: dle prezenční listiny, od zčátku jednání přítomno zstupitelů 12 zstupitelů.

Více

Návrh na prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě v čp. 835, ul. Na Drahách, Rychnov n. Kn. pro žadatelku pí Ivu Sedláčkovou.

Návrh na prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě v čp. 835, ul. Na Drahách, Rychnov n. Kn. pro žadatelku pí Ivu Sedláčkovou. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 14.7.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben Ing. Ldislv

Více

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009 Usnesení 57. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2394 - Rd měst po projednání s c h v l u j e doplnění týmu CAF o DiS. Ivnu Rškovou, koordinátorku projektu Zdrvé město MA 21. 2395 - Rd měst po projednání

Více

Zastupitelstvo obce Dobrá 1. s ch v a l u j e Strategický plán rozvoje obce Dobrá na období let

Zastupitelstvo obce Dobrá 1. s ch v a l u j e Strategický plán rozvoje obce Dobrá na období let 1. Zhájení U S N E S E N Í z 19. jednání Zstupitelstv obce Dobrá, konného dne 09.06.2014 od 17 hodin, v budově Zákldní školy Dobrá, 1. poschodí společenský sál 1. v o l í návrhovou komisi ve složení: Ing.

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 54. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne 4. 2.

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 54. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne 4. 2. STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í z 54. schůze Rdy městského obvodu Proskovice konné dne 4. 2. 2013 čís. 808/54 823/54 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský místostrost

Více

- 0201/RMOb-Pro/1418/17

- 0201/RMOb-Pro/1418/17 17. schůze rdy městského obvodu konné dne 27.07.2015 čís. 0190/RMOb-Pro/1418/17-0201/RMOb-Pro/1418/17 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský místostrost Strn 1/9 Přehled usnesení rdy městského obvodu

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. ze 70. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. ze 70. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í ze 70. schůze Rdy městského obvodu Proskovice konné dne 7. 10. 2013 čís. 1024/70 1037/70 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 11157/2012/KnD ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová ČÍSLA USNESENÍ: 194-219 Usnesení 8. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice, konaného dne 16. 04. 2009

Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice, konaného dne 16. 04. 2009 Usnesení z 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice konného dne 16. 04. 2009 (usnesení č. 390-409) Usnesení z 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, konného dne 16. 04. 2009 390 - Zstupitelstvo měst

Více

84. schůze Rady města Kopřivnice, 17.09.2013, usnesení č. 2590-2658

84. schůze Rady města Kopřivnice, 17.09.2013, usnesení č. 2590-2658 MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40601/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2590-2658 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 84. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

Usnesení z 24. schůze Rady města Cvikova 20. listopadu 2012

Usnesení z 24. schůze Rady města Cvikova 20. listopadu 2012 Město Cvikov Usnesení z 24. schůze Rdy měst Cvikov 20. listopdu 2012 účst: ze 7 členů přítomno: 6 členů, 1 omluven Ing. Beránek 436/12 Revokuje usnesení rdy č. 427/12 ze dne 6.11.2012 ve věci stnovení

Více

Z Á P I S č. 5/2015 z 5. jednání Zastupitelstva obce Lovčice

Z Á P I S č. 5/2015 z 5. jednání Zastupitelstva obce Lovčice Z Á P I S č. 5/2015 z 5. jednání Zstupitelstv obce Lovčice Dtum konání: 11. 3. 2015 od 18,00 hodin Místo konání: zsedcí místnost obecního úřdu, Lovčice č. p. 185 Přítomno: podle prezenční listiny 9 členů

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 42346/2013/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 400-434 Usnesení 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 5735/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2928-2969 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 93. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 04.02.2014

Více

Usnesení. konaného dne 19. 06. 2008

Usnesení. konaného dne 19. 06. 2008 z 11. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice konného dne 19. 06. 2008 Usnesení z 11. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, konného dne 19. 06. 2008 251 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o

Více

podle ust a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Článek I.

podle ust a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Článek I. Jkub Hnik nr. 15.1.1974 bytem: U Potok 170, 273 53 Hostouň nr. 31.1.1979 bytem: Lidečská 387, 155 21 Prh Zličín (dále jen budoucí oprávněný ) IČ: 00234397 Kldenská 119, 273 53 Hostouň bnkovní spojení:

Více

Z Á P I S č. 9/2015 z 9. jednání Zastupitelstva obce Lovčice

Z Á P I S č. 9/2015 z 9. jednání Zastupitelstva obce Lovčice Z Á P I S č. 9/2015 z 9. jednání Zstupitelstv obce Lovčice Dtum konání: 9. 9. 2015 od 18,00 hodin Místo konání: zsedcí místnost obecního úřdu, Lovčice č. p. 185 Přítomno: podle prezenční listiny 7 členů

Více

U S N E S E N Í 25. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne

U S N E S E N Í 25. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne U S N E S E N Í 25. schůze Rdy obce Dětmrovice konné dne 4.4.2016 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 644/25 schvluje rozbory hospodření

Více

U S N E S E N Í 36. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne

U S N E S E N Í 36. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne U S N E S E N Í 36. schůze Rdy obce Dětmrovice konné dne 9.1.2017 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1033/36 schvluje návrh drovcí

Více

Město Horní Benešov USNESENÍ Z Á Ř Í ze 71. schůze Rady města v Horním Benešově, která se konala dne

Město Horní Benešov USNESENÍ Z Á Ř Í ze 71. schůze Rady města v Horním Benešově, která se konala dne Město Horní Benešov USNESENÍ ze 71. schůze Rdy měst v Horním Benešově, která se konl dne 9.9.2013 v 17:00 hod. v knceláři strosty. Z Á Ř Í 2 0 1 3 1 Po projednání přednesených zpráv rozprvy byl přijt následující

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&2050/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 146-0194 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 6. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

Usnesení 20. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 09. 10. 2007

Usnesení 20. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 09. 10. 2007 Usnesení 20. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 960 - Rd měst po projednání uzvření smlouvy o poskytování prcovnělékřské péče městem Kopřivnice jko objedntel MUDr. Tiborem Vicsápim, s místem podnikání

Více

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008 Usnesení 54. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2246 - Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t 1.1. rozpočet měst Kopřivnice n rok 2009 v celkovém objemu 422 687,9

Více

Zpráva o činnosti výboru pro regionální rozvoj

Zpráva o činnosti výboru pro regionální rozvoj Zstupitelstvo Jihomorvského krje 27. zsedání konné dne 23. červn 2016 Mteriál k bodu č. 7 progrmu: Zpráv o činnosti výboru pro regionální rozvoj Návrh n usnesení Zstupitelstvo Jihomorvského krje b e r

Více

U S N E S E N Í 56. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 2.6.2014

U S N E S E N Í 56. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 2.6.2014 U S N E S E N Í 56. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 2.6.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1472/56 schvluje poskytnutí

Více

Usnesení. konaného dne 17. 04. 2008

Usnesení. konaného dne 17. 04. 2008 z 10. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice konného dne 17. 04. 2008 Usnesení z 10. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, konného dne 17. 04. 2008 216 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o

Více

USNESENÍ. Město Horní Benešov P R O S I N E C

USNESENÍ. Město Horní Benešov P R O S I N E C Město Horní Benešov USNESENÍ z 3. schůze Rdy měst v Horním Benešově, která se konl dne 13.12.2010 v 17:00 hod. v knceláři strosty. P R O S I N E C 2 0 1 0 Po jednání přednesených zpráv rozprvy byl přijt

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 1964/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1076-1132 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 30. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 17.01.2012

Více

U S N E S E N Í 42. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne

U S N E S E N Í 42. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne U S N E S E N Í 42. schůze Rdy obce Dětmrovice konné dne 5.6.2017 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1268/42 neschvluje poskytnutí

Více

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 7.3.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Jroslv

Více

U S N E S E N Í 40. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne

U S N E S E N Í 40. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne U S N E S E N Í 40. schůze Rdy obce Dětmrovice konné dne 3.4.2017 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1172/40 schvluje poskytnutí

Více

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Mgr. Radek Jehlička Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Mgr. Radek Jehlička Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 30.5.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Ivn Skřítecká MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Jroslv Pleslová - zpisovtelk Omluveni:

Více

Dohoda o partnerství a spolupráci na Integrovaném systému nakládání s komunálními odpady v Plzeňském kraji

Dohoda o partnerství a spolupráci na Integrovaném systému nakládání s komunálními odpady v Plzeňském kraji Dohod o prtnerství spolupráci n Integrovném systému nkládání s komunálními odpdy v Plzeňském krji kterou níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřely n zákldě ustnovení 51 zákon č. 40/1964 Sb., občnského zákoníku,

Více

Usnesení 1. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne /RMObM-Pro/1418/1

Usnesení 1. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne /RMObM-Pro/1418/1 1. mimořádné schůze rdy městského obvodu konné dne 13.07.2015 čís. 0180/RMObM-Pro/1418/1-0189/RMObM-Pro/1418/1 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský místostrost Strn 1/8 Přehled usnesení rdy městského

Více

Usnesení RM č.j. : 06/RADA/97 z 23.3.2006

Usnesení RM č.j. : 06/RADA/97 z 23.3.2006 Usnesení RM č.j. : 06/RADA/97 z 23.3.2006 Usnesení č. 3939/06 RM bere n vědomí kontrolu plnění usnesení č. 3903-3909/06, 3913/06, 3923/06, 3924/06, 3929/06, 3931/06, 3932/06, 3935/06, 3936/06 souhlsí s

Více

USNESENÍ. Město Horní Benešov P R O S I N E C

USNESENÍ. Město Horní Benešov P R O S I N E C Město Horní Benešov USNESENÍ z 2. zsedání Zstupitelstv měst v Horním Benešově, která se konlo dne 15.12.2010 v 18:00 hod. v Informčním centru městské knihovně P R O S I N E C 2 0 1 0 Usnesení č. 7/2-10

Více

Na jednání Rady města se krátce představili noví zástupci FC Spartak Rychnov n. Kn.

Na jednání Rady města se krátce představili noví zástupci FC Spartak Rychnov n. Kn. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 21.5.2012 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Tomáš Erben Jiří Oberreiter Ing. Ldislv

Více

Ludmila Cabalková vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku. Program:

Ludmila Cabalková vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku. Program: 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 28.3.2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Jiří Oberreiter (příchod ve 14:30

Více

Zastupitelstvo městské části USNESENÍ. 15. zasedání Zastupitelstva ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LYSOLAJE

Zastupitelstvo městské části USNESENÍ. 15. zasedání Zastupitelstva ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LYSOLAJE Městská část Prh-Lysolje Zstupitelstvo městské části USNESENÍ 15. zsedání Zstupitelstv konného dne 31. říjn 2012, od 18:00 hodin ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LYSOLAJE Usnesení č. 1/15/2012 s c h

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40/2006/OPE&42404/2010/Šo ČÍSLA USNESENÍ: 4003-4011 ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová Usnesení z 100. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

U S N E S E N Í 58. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.7.2014

U S N E S E N Í 58. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.7.2014 U S N E S E N Í 58. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 7.7.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1520/58 schvluje převod finnčních

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín Uprvená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozshu zveřejňovných osobních údjů podle zákon o ochrně osobních údjů. Sttutární město Děčín U S N E S E N Í z 16. schůze rdy měst konné dne 13. srpn 2007 Usnesení

Více

Zpráva o činnosti Výboru pro regionální rozvoj

Zpráva o činnosti Výboru pro regionální rozvoj Zstupitelstvo Jihomorvského krje 11. zsedání konné dne 24. 04. 2014 Mteriál k bodu č. 7 progrmu: Zpráv o činnosti Výboru pro regionální rozvoj Návrh n usnesení Zstupitelstvo Jihomorvského krje b e r e

Více

USNESENÍ. z 88. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 28. 11. 2013 09:00. (usn. č. 4452/88 - usn. č. 4529/88)

USNESENÍ. z 88. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 28. 11. 2013 09:00. (usn. č. 4452/88 - usn. č. 4529/88) 1. STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 88. schůze Rdy městského obvodu Ostrv-Jih která se konl 28. 11. 2013 09:00 (usn. č. 4452/88 - usn. č. 4529/88) Mgr. Krel Sibinský Mgr. Rdim

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 14700/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 163-247 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 8. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 24.03.2015

Více

Smlouva o realizaci akce: Skupinový vodovod pro obce Přerov nad Labem, Semice a Bříství

Smlouva o realizaci akce: Skupinový vodovod pro obce Přerov nad Labem, Semice a Bříství Smlouv o relizci kce: Skupinový vodovod pro obce Přerov nd Lbem, Semice Bříství I. Smluvní strny 1. strn Mikroregion Polbí - Dobrovolný svzek obcí Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nd Lbem Mgr. Jiřím Hvelkou

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41804/2016/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1419-1457 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 44. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 16.08.2016

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40/2006/OPE&36015/2010/Šo ČÍSLA USNESENÍ: 3947-3977 ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová Usnesení z 98. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 39 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 39 ze dne č.j.: 55/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rd městské části U S N E S E N Í č. 39 ze dne 28.01.2015 Dotce z rozpočtu kpitoly Ministerstv vnitr ČR ve prospěch obcí n zjištění bydlení osob s udělenou mezinárodní

Více

Bc. František Vogl - pověřen řízením odboru sociálních věcí Bc. Josef Šimerda - referent odboru sociálních věcí

Bc. František Vogl - pověřen řízením odboru sociálních věcí Bc. Josef Šimerda - referent odboru sociálních věcí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 17.2.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Jroslv

Více

Usnesení 52. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 04. 11. 2008

Usnesení 52. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 04. 11. 2008 Usnesení 52. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2167 - Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření dodtku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce 2008-73 ze dne 04. 09. 2008 městem Kopřivnice jko vypůjčitel Českou

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 43351/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 3459-3527 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 112. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

Národní centrum výzkumu polárních oblastí

Národní centrum výzkumu polárních oblastí Národní centrum výzkumu polárních oblstí Dohod o spolupráci při výzkumu polárních oblstí Země Msrykov univerzit Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, IČ 00216224, zstoupená rektorem Prof. PhDr. Petrem Filou,

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 3351/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 66-94 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 4. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 26.01.2015

Více

U S N E S E N Í 29. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne

U S N E S E N Í 29. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne U S N E S E N Í 29. schůze Rdy obce Dětmrovice konné dne 11.7.2016 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 793/29 bere n vědomí informci

Více

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. MUDr. Hana Dvořáková Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. MUDr. Hana Dvořáková Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 3.8.2015 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk Mgr. Krel Štrégl Jroslv Pleslová - zpisovtelk

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 3.3.2015 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Ing.

Více

USNESENÍ. Město Horní Benešov S R P E N

USNESENÍ. Město Horní Benešov S R P E N Město Horní Benešov USNESENÍ z 97. schůze Rdy měst v Horním Benešově, která se konl dne 4.8.2010 v 6:00 hod. v knceláři strosty. S R P E N 2 0 1 0 Po projednání přednesených zpráv rozprvy byl přijt následující

Více

Městská část Praha-Lysolaje. Zastupitelstvo městské části, USNESENI. 14. zasedání Zastupitelstva. konaného dne 15. srpna 2012, od 18:00 hodin

Městská část Praha-Lysolaje. Zastupitelstvo městské části, USNESENI. 14. zasedání Zastupitelstva. konaného dne 15. srpna 2012, od 18:00 hodin 339/1 Městská část Prh-Lysolje Zstupitelstvo městské části, USNESENI 14. zsedání Zstupitelstv konného dne 15. srpn 2012, od 18:00 hodin ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI Usnesení č. 1/14/2012 PRAHA-LYSOLAJE

Více

DAROVACÍ SMLOUVA. kterou uzavřeli podle 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník níže uvedeného dne, měsíce a roku účastníci:

DAROVACÍ SMLOUVA. kterou uzavřeli podle 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník níže uvedeného dne, měsíce a roku účastníci: Číslo smlouvy 010/14/168/03/00 KUJCP01AEIGN DAROVACÍ SMLOUVA kterou uzvřeli podle 2055 násl. zákon č. 89/2012 Sb., občnský zákoník níže uvedeného dne, měsíce roku účstníci: Město Týn nd Vltvou se sídlem

Více

Ulice Agentura sociální práce, o. s. Účetní závěrka za rok 2012

Ulice Agentura sociální práce, o. s. Účetní závěrka za rok 2012 Ulice Agentur sociální práce, o. s. Účetní závěrk z rok 2012 Osh: I. OBECNÉ INFORMACE... 2 1. POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY... 2 2. ZAMĚSTNANCI A OSOBNÍ NÁKLADY... 2 3. POSKYTNUTÉ PŮJČKY, ZÁRUKY ČI JINÁ PLNĚNÍ...

Více

Usnesení 13. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 24. 04. 2007

Usnesení 13. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 24. 04. 2007 Usnesení 13. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 528 - Rd měst po projednání uzvření dodtku č.1 ke smlouvě o dílo n zprcování "Urbnisticko-rchitektonické studie centrální městské zóny v Kopřivnici" ze

Více