MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE"

Transkript

1 MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 1964/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 30. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne Rd měst po projednání s c h v l u j e plán práce rdy měst n I. pololetí roku 2012 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 uzvření smlouvy o reklmě městem Kopřivnice TATRA,. s., se sídlem v Kopřivnici, Areál Ttry 1450/1, , IČ ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu 1.2 uzvření smlouvy o reklmě městem Kopřivnice Mrtou Bržinovou s místem podnikání ve Štrmberku, Hornychovice 797, , IČ ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkldového mteriálu 1.3 poskytnutí dru v podobě ročního předpltného Kopřivnických novin, který bude předmětem výhry n Obecním plese Rd měst po projednání b e r e n vědomí návrhy n udělení čestných občnství titulů Význmná osobnost měst ve znění předloženém prostřednictvím příloh 1-7 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e rozpočtová optření k rozpočtu měst Kopřivnice n rok 2011 ve znění návrhu odboru finncí předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu.

2 30. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření Dodtku č. 36 ke smlouvě o převodu softwrových progrmů číslo SWR/95/36 ze dne městem Kopřivnice jko nbyvtelem společností VERA, spol. s r.o., se sídlem v Prze 6 Vokovicích, Lužná 2, IČ jko poskytovtelem, jehož předmětem je rozšíření stávjícího progrmového vybvení Rdnice VERA udělení licence k užití gendy Doprvní přestupky, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí zhodnocení činnosti Klubu Kmrád z rok 2011 ve znění předloženém prostřednictvím příloh č. 1 2 podkldového mteriálu 2. s c h v l u j e 2.1. plán činnosti Klubu Kmrád n rok 2012 ve znění návrhu přeloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2.2. stnovení příspěvků z pobytové kce Klubu Kmrád víkendové kce letní tábor ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1, článek G.1.1. podkldového mteriálu 2.3. možnost rozhodování vedoucí Klubu Kmrád o stnovení příspěvků n kci s přespáním v Klubu Kmrád v rozmezí 10,- Kč - 30,- Kč ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1, článek G.1.2. podkldového mteriálu 2.4. možnost rozhodování vedoucí Klubu Kmrád o stnovení příspěvků n celodenní výlet Klubu Kmrád v rozmezí 10,- Kč - 150,- Kč ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1, článek G.1.2. podkldového mteriálu 2.5. stnovení strvovcí jednotky n osobu den pro děti doprovod ve výši mximálně 75,- Kč/osobu/den, dle rozpisu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1, článek G.1.3. podkldového mteriálu 2.6 stnovení částek n nákup odměn do soutěží mximálně ve výši 20,- Kč/ dítě/ víkendová kce 65,- Kč/dítě/ tábor, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1, článek G.1.3. podkldového mteriálu 2.7. stnovení popltků z užívání zřízení ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1, článek H podkldového

3 30. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č mteriálu 2.8. s účinností od provozní dobu Klubu Kmrád ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1, článek F podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e 1.1. udělení výjimky p. Frntišku Fojtíkovi, <nonymizováno>z Prvidel pro pronjímání bytů správu pohledávek souvisejících s užíváním bytů ve vlstnictví měst Kopřivnice ve smyslu bodu 1.2 usnesení 1.2. uzvření smlouvy o nájmu bytu <nonymizováno> o velikosti 0+1 v Kopřivnici, Česká 320, z nájemné 38,05 Kč městem Kopřivnice jko pronjímtelem pnem Frntiškem Fojtíkem, <nonymizováno>, jko nájemcem n dobu určitou Rd měst po projednání s c h v l u j e výpověď smlouvy uzvřenou firmou Edenred CZ, s.r.o., se sídlem v Prze 1, N Poříčí 1076/5, IČ: jko dodvtelem městem Kopřivnice jko odběrtelem, jejímž předmětem je zbezpečení distribuce poukzů pro osoby v hmotné nouzi ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n v ě d o m í informci o skončení funkčního období pn Ing. Jroslv Šuly ve Správní rdě Domov SALUS o.p.s., se sídlem v Kopřivnici, Tyršov 1015 (dále jen Společnost ) ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. n v r h u j e jmenovt n uvolněné místo ve správní rdě jko zástupce měst ve Správní rdě Společnosti pní Mgr. Michelu Kopřivovou rdní měst Rd měst po projednání b e r e n v ě d o m í informce k žádosti rodičů klientů denního stcionáře Kopretin o sjednání náprvy v sociálním zřízení Kopretin ze dne ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy příloh č podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e

4 30. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č uzvření dohody o poskytnutí dotce z Progrmu rozvoje venkov ČR městem Kopřivnice jko příjemcem dotce Státním zemědělským intervenčním fondem, se sídlem v Prze, Ve Smečkách 33, IČ , jko poskytovtelem dotce jejímž předmětem je poskytnutí dotce z Progrmu rozvoje venkov ČR n relizci projektu Příměstský les Šostýn ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 1.2. plnou moc k zstupování při podpisu dohody o poskytnutí dotce z Progrmu rozvoje venkov ČR n relizci projektu Příměstský les Šostýn ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e uzvření dohody č. 1/2012/OŽP o příprvě podkldů pro zdání zprcování lesní hospodářské osnovy městem Kopřivnice jko objedntelem Českou republikou Ústv pro hospodářskou úprvu lesů Brndýs nd Lbem, se sídlem v Brndýse nd Lbem, Nábřežní 1326, IČ , jko zhotovitelem, jejímž předmětem je příprv podkldů pro zdání zprcování lesní hospodářské osnovy s pltností od do v rámci správního území měst Kopřivnice jko obce s rozšířenou působností ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. p o věřuje Ing. Hynk Rulíšk, vedoucího odboru životního prostředí, podpisem dohody dle bodu 1 tohoto usnesení Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o zřízení věcného břemene městem Kopřivnice jko strnou oprávněnou z věcného břemene Ředitelstvím silnic dálnic ČR, se sídlem v Prze 4, N Pnkráci 56, PSČ , IČ , DIČ CZ , jko strnou povinnou z věcného břemene, jejímž předmětem je ztížení pozemku prc. č. 547/4 v k.ú. Drnholec nd Lubinou, v rozshu jk je vyznčeno v geometrickém plánu /2011 ze dne ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e zveřejnění záměru měst Kopřivnice prodt pozemek prc. č. 953/62 osttní ploch, zeleň o výměře 41 m 2 v k. ú. Kopřivnice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu.

5 30. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o výpůjčce městem Kopřivnice jko půjčitelem pnem Mrtinem Benišem, <nonymizováno>, jko vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčk pozemku prc. č. 3364/8 orná půd o výměře 282 m 2 k.ú. Kopřivnice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene městem Kopřivnice jko strnou budoucí povinnou z věcného břemene ČEZ Distribuce,.s., se sídlem v Děčíně, IV-Podmokly, Teplická 874/8, , IČ , DIČ CZ , zápis v obchodním rejstříku vedeném Krjským soudem v Ústí nd Lbem, oddíl B, vložk 2145, jko strnou budoucí oprávněnou z věcného břemene, jejímž předmětem je budoucí ztížení částí pozemků prc. č. 1936/1, 1932/ v k.ú. Kopřivnice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o zřízení věcného břemene městem Kopřivnice jko strnou oprávněnou z věcného břemene Povodím Odry, státní podnik, se sídlem v Ostrvě, Morvská Ostrv, Vrenská 49, IČ jko strnou oprávněnou z věcného břemene, jejímž předmětem je ztížení pozemku p.č. 758 v ktstrálním území Kopřivnice uložením vyústního objektu knlizce, tk jk je vyznčeno v geometrickém plánu č /2011 ze dne vyhotoveném firmou Geom group s.r.o. ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o zřízení věcného břemene městem Kopřivnice jko strnou povinnou z věcného břemene společností ČEZ Distribuce,.s. se sídlem v Děčíně IV Podmokly, Teplická 874/8, , IČ jko strnou oprávněnou z věcného břemene, jejímž předmětem je ztížení pozemku p.č. 547/2 v ktstrálním území Drnholec nd Lubinou energetickým zřízením, tk jk je vyznčeno v geometrickém plánu č /2011 ze dne vyhotoveném Václvem Mťátkem

6 30. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e Protokol o předání objektů dokončených stvebních úprv ve vlstnictví měst Kopřivnice souvisejících s relizcí stvby Okružní křižovtk sil.i/58 se sil. II/480 sil.iii/4824 v Kopřivnici Lubině relizovných n zákldě Smlouvy o zbezpečení přeložek inženýrských sítí změny stvebních objektů z důvodu vyvolné investiční činnosti ze dne městem Kopřivnice jko přejímjícím Ředitelstvím silnic dálnic ČR, se sídlem v Prze, N Pnkráci 56, , IČ , DIČ , s kontktní dresou ŘSD ČR Správ Ostrv, Mojmírovců 5, Ostrv Mriánské hory jko předávjícím, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání b e r e n vědomí průběžnou informci o projektu Odknlizování vybrných obcí měst regionu Novojičínsk z období listopd 2011 ž leden 2012 ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o relizci přeložky distribučního zřízení určeného k dodávce elektrické energie č. Z_S24_12_ n kci Rozšíření kpcity Azylového domu zřízení denního centr v Kopřivnici městem Kopřivnice jko ždtelem společností ČEZ Distribuce,.s., se sídlem v Děčíně, Teplická 874/8, , IČ jko provozovtelem distribuční soustvy, jejímž předmětem je přeložk distribučního zřízení elektrické energie ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o relizci přeložky distribučního zřízení určeného k dodávce elektrické energie č. Z_S24_12_ n kci Rekonstrukce budovy ZŠ Mniší městem Kopřivnice jko ždtelem společností ČEZ Distribuce,.s., se sídlem v Děčíně, Teplická 874/8, , IČ , jko provozovtelem distribuční soustvy, jejímž předmětem je přeložk distribučního zřízení určeného k dodávce elektrické energie ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu.

7 30. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 přijetí dotce z rozpočtu Regionální rdy regionu soudržnosti Morvskoslezsko n projekt relizovný v rámci Regionálního operčního progrmu NUTS II Morvskoslezsko , registrovný pod číslem CZ.1.10/3.2.00/ názvem Rozšíření kpcity zylového domu zřízení denního centr v Kopřivnici v mximální výši poskytnuté dotce ,98 Kč. 1.2 uzvření smlouvy o poskytnutí dotce z rozpočtu Regionální rdy n projekt relizovný v rámci Regionálního operčního progrmu NUTS II Morvskoslezsko registrovný pod číslem CZ.1.10/3.2.00/ názvem Rozšíření kpcity zylového domu zřízení denního centr v Kopřivnici městem Kopřivnice jko příjemcem Regionální rdou regionu soudržnosti Morvskoslezsko se sídlem v Ostrvě, N Jízdárně 2824/2, Ostrv-Morvská Ostrv, IČ: , DIČ: CZ jko poskytovtelem dotce ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu. 1.3 udělení plné moci Ing. Lence Šimečkové, vedoucí oddělení strtegického plánování, k převzetí unikátního přístupového klíče k elektronické plikci Přehled účetních dokldů k činění všech úkonů s tím spojených k finlizci podávání žádostí o pltbu v elektronické plikci Přehled účetních dokldů k projektu Rozšíření kpcity zylového domu zřízení denního centr v Kopřivnici, reg. č. CZ.1.10/3.2.00/ ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí vyhodnocení Akčního plánu zlepšování Projektu Zdrvé město místní Agend 21 v Kopřivnici z rok 2011, ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. s c h v l u j e Akční plán zlepšování Projektu Zdrvé město místní Agend 21 v Kopřivnici pro rok 2012, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e podání žádosti o dotci n relizci projektu Relizce místní Agendy 21 v Kopřivnici neb Rok seniorů ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu.

8 30. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č Rd měst po projednání b e r e n vědomí informci o zdání zkázky Podpor podniktelského prostředí v Kopřivnici společnosti Centrum podnikání rozvoje, s.r.o. ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy Rd měst po projednání s c h v l u j e podání žádosti o dotci z progrmu Morvskoslezského krje DSH 10 Zvyšování psivní bezpečnosti n pozemních komunikcích n kci Přechod u KD Vlčovice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím důvodové zprávy Rd měst po projednání s c h v l u j e Smlouvu o podmínkách zřízení stvby budoucí smlouvě o zřízení práv odpovídjícímu věcnému břemeni č. NJ Ku související s příprvou relizce stvby Přechod u KD Vlčovice městem Kopřivnice jko strn oprávněná Ředitelstvím silnic dálnic ČR, se sídlem v Prze, N Pnkráci 546/56, , IČ , DIČ , s kontktní dresou ŘSD ČR Správ Ostrv, Mojmírovců 5, Ostrv Mriánské hory jko strn povinná, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí písemnost Ing. Ivny Neméthové ze dne ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu 2. s c h v l u j e 2.1 zveřejnění záměru měst pronjmout nebytové prostory místnost č. 215 o celkové výměře 33,10 m 2, stvebně určenou jko kncelář, která se nchází ve II. ndzemním podlží objektu občnské vybvenosti čp.244, ul. Štefánikov, Kopřivnice, p.č. 1915/3, k. ú. Kopřivnice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu 2.2 zveřejnění záměru měst pronjmout nebytové prostory místnost č. 216 o celkové výměře 21,10 m 2, stvebně určenou jko kncelář, která se nchází ve II. ndzemním podlží objektu občnské vybvenosti čp.244, ul. Štefánikov, Kopřivnice, p.č. 1915/3, k. ú. Kopřivnice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí písemnost Ivny Friedlové ze dne ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu. 2. s c h v l u j e uzvření Dohody o prominutí úroků z prodlení

9 30. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č městem Kopřivnice Ivnou Friedlovou, s místem podnikání v Kopřivnici, Pod Morvií 1314, IČ jejímž předmětem je prominutí úroků z prodlení ve výši 1859,01 Kč uvedených v penlizční fktuře č , které vznikly v důsledku prodlení s úhrdou nájemného úhrd z služby s nájmem spojenými z období 1/2005 do 3/2006 podle smlouvy o nájmu nebytových prostor v objektu č.p.244 n ulici Štefánikov v Kopřivnici ze dne uznání dluhu ze dne ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí písemnost Bc.Michl Ršky ze dne ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu. 2. s c h v l u j e uzvření smlouvy o výpůjčce nebytových prostor v 1PP stré budovy objektu n ulici Husov č.p. 340 v Kopřivnici městem Kopřivnice jko půjčitelem občnským sdružením Máš čs? se sídlem v Kopřivnici, I.Šustly 1080, IČ jko vypůjčitelem ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí písemnost Jny Peroutíkové, DiS ze dne ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu 2. s c h v l u j e pní Jnu Peroutíkovou, DiS. s místem podnikání v Kopřivnici, Česká 250/47, IČ , nájemcem nebytových prostor, místnosti č.106 o celkové výměře 15 m 2, která se nchází v I. ndzemním podlží objektu občnské vybvenosti čp. 684, ul. Česká, Kopřivnice, p.č. 504, k. ú. Kopřivnice z nájemné stnovené szbou ve výši 731,23 Kč/m 2 /rok + DPH Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí písemnost pní Ewy Bety Michálkové ze dne ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu 2. s c h v l u j e uzvření dodtku č.3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne , místností č o celkové výměře 51,92 m 2, které se ncházejí v 1.PP budovy čp. 117, ul. Štefánikov, Kopřivnice, p.č. 1292, k.ú. Kopřivnice městem Kopřivnice jko pronjímtelem Ewou-Betou Michálkovou, s místem podnikání v Závisících, Závišice 315, IČ jko nájemcem,

10 30. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 uzvření smlouvy o nájmu nebytových prostor ncházejících se v 1. NP objektu občnské vybvenosti čp. 889 umístěném n pozemku p.č. 100 k.ú. Kopřivnice, n ulici Školní v Kopřivnici, to n dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou, z nájemné stnovené szbou Kč + DPH z měsíc městem Kopřivnice jko pronjímtelem společností Jiří Vítovec, s.r.o., IČ , DIČ CZ se sídlem v Kopřivnici, Zd.Burin 954, jko nájemcem ve znění předloženém prostřednictvím uprvené přílohy č.3 podkldového mteriálu 1.2 uzvření smlouvy o nájmu nebytových prostor ncházejících se v 2. NP objektu občnské vybvenosti čp. 889 umístěném n pozemku p.č. 100 k.ú. Kopřivnice, n ulici Školní v Kopřivnici, to n dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou, z nájemné stnovené szbou Kč z měsíc městem Kopřivnice jko pronjímtelem Libuší Zbloudilovou, IČ s místem podnikání v Kopřivnici, 17.listopdu 1230/10 jko nájemcem ve znění předloženém prostřednictvím uprvené přílohy č.4 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1. nájemce bytu <nonymizováno> pní Zuznu Pelcovou<nonymizováno>, z podmínky úhrdy dohodnuté výše dluhu, to do z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 38,05 Kč/m nájemce bytu <nonymizováno> pn Dniel Strnku, <nonymizováno> z podmínky úhrdy dohodnuté výše dluhu, to do z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 38,05 Kč/m nájemce bytu <nonymizováno> pní Miluši Fiuráškovou, <nonymizováno> z podmínky úhrdy dohodnuté výše dluhu, to do z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 38,05 Kč/m společné nájemce bytu <nonymizováno> pn Pvl Vlušk, <nonymizováno> pní Ivnu Vluškovou, <nonymizováno> z podmínky úhrdy dohodnuté výše dluhu, to do , z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 38,05 Kč/m 2 dále z podmínky vrácení stávjícího bytu<nonymizováno>, který nyní užívjí<nonymizováno> 1.5 nájemce bytu <nonymizováno> pní Zuznu Pterovou, <nonymizováno> z podmínky úhrdy dohodnuté výše dluhu, to do z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 38,05 Kč/m nájemce bytu <nonymizováno> pní Renátu Dvidovou, <nonymizováno> z podmínky uzvření smlouvy o kuci n byt, která bude spltná do 30 měsíců od

11 30. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č uzvření nájemní smlouvy z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 38,05 Kč/m nájemce bytu <nonymizováno> pní Jroslvu Ocáskovou, <nonymizováno> z podmínky uzvření smlouvy o kuci n byt z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 38,05 Kč/m 2 2. d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit 2. 1 uzvření dohody o přistoupení k závzku městem Kopřivnice jko věřitelem pní Zuznou Pelcovou<nonymizováno> jko přistupující k závzku, jejímž předmětem je úhrd peněžitého závzku ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu uzvření dohody o přistoupení k závzku městem Kopřivnice jko věřitelem pnem Dnielem Strnkou, <nonymizováno> jko přistupujícím k závzku, jejímž předmětem je úhrd peněžitého závzku ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu uzvření dohody o přistoupení k závzku městem Kopřivnice jko věřitelem pní Miluší Fiuráškovou, <nonymizováno> jko přistupující k závzku, jejímž předmětem je úhrd peněžitého závzku ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového mteriálu uzvření dohody o přistoupení k závzku městem Kopřivnice jko věřitelem mnžely Pvlem Vluškem <nonymizováno> Ivnou Vluškovou, <nonymizováno>, jko přistupujícími k závzku, jejímž předmětem je úhrd peněžitého závzku ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 4 podkldového mteriálu uzvření dohody o přistoupení k závzku městem Kopřivnice jko věřitelem pní Zuznu Pterovou, <nonymizováno> jko přistupující k závzku, jejímž předmětem je úhrd peněžitého závzku ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 5 podkldového

12 30. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí žádost pn Dniel Horák, ze dne o Prominutí popltků z prodlení podle Prvidel pro pronjímání bytů správu pohledávek souvisejících s užíváním bytů ve vlstnictví měst Kopřivnice ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu. 2. d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit prominutí pohledávky ve výši Kč n popltcích z prodlení pnu Dnielu Horákovi, které vznikly z důvodu neplcení nájmu bytu z období definovná v pltebních rozkzech č.j. 1 Ro 948/ ze dne č.j. 60 Ro 2493/2001 ze dne ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. bere n vědomí žádost o obnovení nájemního vzthu pn Břetislv Dopity, <nonymizováno>k bytu č. 25 v domě č. p n ul. Alšov v Kopřivnici ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. nevyhovuje žádosti ve věci obnovení nájemního vzthu pnu Břetislvu Dopitovi k bytu č. 25 v domě č. p n ul. Alšov v Kopřivnici <nonymizováno> Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření Dodtku k příkzní smlouvě k domu č. p č. p n ul. Štrmberská v Kopřivnici městem Kopřivnice jko příkzcem Vlstou Hyklovou<nonymizováno> jko příkzníkem ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí žádost pní Mildy Vichrové, ze dne o přiměřenou slevu z nájemného z užívání bytu <nonymizováno> ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu. 2. n e v y h o v u j e žádosti o přiměřenou slevu z nájemného z užívání bytu <nonymizováno> Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1. přijetí podpory z progrmu Zelená úsporám n příprvu relizci podporovných (energeticky úsporných) optření bytových domů n ul. Obránců míru č.p ,

13 30. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č ve znění návrhů předložených prostřednictvím příloh č. 1-3 podkldového mteriálu 1.2. uzvření smluv o poskytnutí podpory n příprvu relizci podporovných optření z progrmu Zelená úsporám, městem Kopřivnice Státním fondem životního prostředí České republiky, se sídlem Kplnov 1931/1, Prh 11 Chodov, ve znění návrhů předložených prostřednictvím příloh č. 4-6 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí žádost pní Ivny Kmsové ze dne ve věci udělení výjimky z Prvidel pro pronjímání bytů správu pohledávek souvisejících s užíváním bytů ve vlstnictví měst Kopřivnice ve znění předloženém prostřednictví přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. schvluje zjištění bytu podle Prvidel pro pronjímání bytů správu pohledávek souvisejících s užíváním bytů ve vlstnictví měst Kopřivnice účinných od , část pátá, článek 15 udělování výjimek, odst. 1 ždtelce Ivně Kmsové ve znění žádosti předložené prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o poskytování dodávek vody, plynu elektrické energie městem Kopřivnice jko odběrtelem Vyšší odbornou školou, Střední odbornou školou Středním odborným učilištěm, se sídlem v Kopřivnici, Husov 1302 jko dodvtelem ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 uzvření Dohody o finnčním vyrovnání vycházející ze Smlouvy o uzvření budoucí smlouvy o připojení výrobny elektřiny k distribuční soustvě do npěťové hldiny 22kV (VN) č městem Kopřivnice jko převádějícím společností TEPLO Kopřivnice s.r.o., se sídlem v Kopřivnici, Štefánikov 1163/12, , IČ jko nbyvtelem ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu. 1.2 uzvření Dohody o převodu práv povinností ze Smlouvy o uzvření budoucí smlouvy o připojení výrobny elektřiny k distribuční soustvě do npěťové hldiny 22kV (VN) č městem Kopřivnice jko převádějícím

14 30. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č společností TEPLO Kopřivnice s.r.o., se sídlem v Kopřivnici, Štefánikov 1163/12, , IČ jko nbyvtelem ČEZ Distribuce,.s.,se sídlem v Děčíně IV Podlomky, Teplická 874, , IČ jko provozovtelem distribuční soustvy ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí písemnost od nájemníků bytového domu n ul. Alšov č.p ze dne ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu. 2. z r u š u j e usnesení č. 939 přijté n 25. schůzi Rdy měst Kopřivnice dne s c h v l u j e jednorázovou slevu n nájemném ve výši 200 Kč / bytovou jednotku z neužívní sklepních prostor n ul. Alšov č.p po dobu provádění revitlizce bytového domu 4. b e r e n vědomí způsob nrovnání výše nájemného v návznosti n skutečné velikosti podlhových ploch blkónů n ul. Alšov č.p n ul. Štrmberská č.p po provedené snci těchto bytových domů Rd měst po projednání b e r e n vědomí Finnční plán oprv údržby mjetku měst n rok 2012 ve správě společnosti SLUMEKO, s.r.o., ve znění předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí žádost MUDr. Romn Jelínk ze dne ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu. 2. s c h v l u j e odpověď ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření dodtku č. 9 ke smlouvě o dodávce tepelné energie ze dne městem Kopřivnice jko odběrtelem společností TEPLO Kopřivnice s.r.o., se sídlem v Kopřivnici, Štefánikov 1163, IČ , jko dodvtelem

15 30. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1. podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí opkovný poždvek n oprvu komunikce v místní části Lubin v loklitě pod kostelem ve znění písemnosti předloženém prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí 1.1 písemnost ze dne žádost o nájem nebytových prostor v objektu č.p n ul.štefánikov v Kopřivnici místnost č.901, podnou Petrem Wiszczorem, ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu 1.2. písemnost ze dne žádost o nájem nebytových prostor v objektu č.p n ul.štefánikov v Kopřivnici místnost č.1066, podnou Zdeňkou Admovou, ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.2 podkldového mteriálu 2. s c h v l u j e 2.1 Petr Wiszczor, s místem podnikání v Kopřivnici, Obránců míru 1306/16, IČ nájemcem nebytových prostor místnosti č.0901 o výměře 33,37 m 2 v 9.NP nebytové jednotky č.1163/1 objektu č.p.1163 n ul.štefánikov v Kopřivnici, z nájemné stnovené szbou 400,00 Kč/m 2 /rok bez DPH, tj ,00 Kč ročně bez DPH, to n dobu neurčitou s účinností od měsíční výpovědní lhůtou 2.2 výjimku vnitroorgnizční směrnice č. 3/2011, spočívjící v uzvření smlouvy o nájmu nebytových prostor uvedených pod odst.2.1. s nájemcem Petrem Wiszczorem bez ujednání o kuci 2.3 Zdeňku Admovou, s místem podnikání v Kopřivnici, Čsl.Armády 1328/9, IČ nájemcem nebytových prostor místnosti č.1066 o výměře 16,91 m 2 v 10.NP nebytové jednotky č.1163/1 objektu č.p.1163 n ul.štefánikov v Kopřivnici, z nájemné stnovené szbou 888,34 Kč/m 2 /rok bez DPH, tj ,80 Kč ročně bez DPH, to n dobu neurčitou s účinností od zveřejnění záměru měst pronjmout nebytové prostory v budově MÚ Kopřivnice místnost č.0904 o výměře 16,72 m 2 umístěnou v 9. NP nebytové jednotky č.1163/1 objektu č.p.1163, k.ú.kopřivnice, p.č.1921/1 n ulici Štefánikov v Kopřivnici, ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.3 podkldového mteriálu 2.5 zveřejnění záměru měst pronjmout nebytové prostory sestávjící se ze 6 místností o celkové výměře 150,70 m 2 umístěných ve III. NP vprvo od schodiště objektu č.p.393, k.ú.kopřivnice, p.č.1261 n ulici Sokolovská v Kopřivnici, ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.4 podkldového mteriálu 2.6 zveřejnění záměru měst pronjmout nebytové prostory sestávjící se ze 2 místností o celkové výměře 28,36 m 2 umístěných ve IV. NP vlevo od schodiště objektu č.p.393, k.ú.kopřivnice, p.č.1261 n ulici Sokolovská v Kopřivnici,

16 30. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.5 podkldového mteriálu Rd měst po projednání u rčuje plt řediteli Zákldní školy Mteřské školy Kopřivnice, 17. listopdu 1225 okres Nový Jičín, příspěvkové orgnizce Mgr. Jiřímu Stoškovi s účinností od 1. ledn 2012 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání u děluje souhls Zákldní škole Kopřivnice Lubin okres Nový Jičín, příspěvkové orgnizci pro právní úkon přijetí dru dárce uvedeného v příloze č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. u děluje souhls 1.1. příspěvkové orgnizci Zákldní škol Emil Zátopk Kopřivnice, Pionýrská 791 okres Nový Jičín k přijetí finnční podpory z veřejných prostředků n grntový projekt registrční číslo CZ.1.07/1.3.44/ Vzdělávání pedgogických prcovníků n Zákldní škole Emil Zátopk Kopřivnice do mximální výše stnovené rozhodnutím Zstupitelstv Morvskoslezského krje ze dne , číslo usnesení 22/1862 n ,65 Kč 1.2. příspěvkové orgnizci Zákldní škol Emil Zátopk Kopřivnice, Pionýrská 791 okres Nový Jičín k uzvření smlouvy o finncování grntového projektu registrční číslo CZ.1.07/1.3.44/ Vzdělávání pedgogických prcovníků n Zákldní škole Emil Zátopk Kopřivnice Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit 1.1. uzvření dodtku č. 8 k drovcí smlouvě ze dne městem Kopřivnice jko dárcem Mteřskými školmi Kopřivnice okres Nový Jičín, příspěvkovou orgnizcí se sídlem v Kopřivnici, ulice Krátká 1105, IČ jko obdrovnými, jehož předmětem je drování movitého mjetku pořízeného při rozšíření kpcity odloučeného prcoviště v Mniší ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 1.2. dodtek č. 9 ke zřizovcí listině Mteřské školy Kopřivnice okres Nový Jičín, příspěvková orgnizce ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí vrinty provozování Městského informčního centr v Kopřivnici od 1. července 2012 ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu

17 30. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č u k l á d á oddělení školství, kultury cestovního ruchu postupovt při zbezpečení provozování Městského informčního centr v Kopřivnici od 1. července 2012 ve znění vrinty 1 předložené prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s o u h l s í s podáním žádosti o poskytnutí dotce z progrmu Evrop pro občny n kci 10. ročník Běhu rodným krjem Emil Zátopk účst prtnerských měst Kopřivnice ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst vzít n vědomí vyjádření pn Vítězslv Váni Norclub k připomínkám pn Jromír Nlerje n 7. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice dne ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání b e r e n vědomí podání žádosti o dotci z dotčního progrmu Morvskoslezského krje Podpor turistických informčních center v Morvskoslezském krji pro rok 2012 (RRC /03/2012) n projekt Zlepšení informční propgční činnosti turistického informčního centr Kopřivnice 3. etp. Bc. Dgmr Rysová místostrostk Ing. Miroslv Kopečný místostrost

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE F Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 8633/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1179-1234 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 32. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 29399/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2444-2500 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 77. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 02.07.2013

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&34122/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 617-675 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 18. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 20681/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 308-347 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 10. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 29.04.2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 57545/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1883-1895 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 63. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 27.11.2012

Více

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008 Usnesení 54. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2246 - Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t 1.1. rozpočet měst Kopřivnice n rok 2009 v celkovém objemu 422 687,9

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41/2006/OPE&33934/2010/Šo ZPRACOVATEL: Kteřin Šodková ČÍSLA USNESENÍ: 575-597 Usnesení 26. zsedání Zstupitelstv

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 38. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 19. 1.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 38. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 19. 1. 1 z 23 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 38. schůze Rdy městského obvodu Ostrv-Jih která se konl 19. 1. 2012 09:00 (usn. č. 1694/38 - usn. č. 1754/38) Mgr. Krel Sibinský Bc.

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 97. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 3. 4.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 97. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 3. 4. 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 97. schůze Rdy městského obvodu Ostrv-Jih která se konl 3. 4. 2014 09:00 (usn. č. 4893/97 - usn. č. 4969/97) Mgr. Krel Sibinský Ing. Pvel

Více

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015 U S N E S E N Í 7. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 13.4.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 176/7 schvluje poskytnutí

Více

Usnesení z 25. schůze Rady města Cvikova 4. prosince 2012

Usnesení z 25. schůze Rady města Cvikova 4. prosince 2012 Město Cvikov Usnesení z 25. schůze Rdy měst Cvikov 4. prosince 2012 účst: ze 7 členů přítomno: 6 členů, 1 omluven Ing. Dostál 468/12 Středisko pro rnou péči Liberec s.r.o n zákldě žádosti schvluje příspěvek

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 12. zsedání Zstupitelstv městského obvodu Ostrv-Jih které se konlo 13. 9. 2012 09:00 (usn. č. 0354/12 - usn. č. 0376/12) Mgr. Krel Sibinský

Více

Z Á P I S. ze 7. zasedání zastupitelstva obce Albrechtice nad Vltavou konaného dne 15. prosince 2014.

Z Á P I S. ze 7. zasedání zastupitelstva obce Albrechtice nad Vltavou konaného dne 15. prosince 2014. Albrechtice nd Vltvou Z Á P I S ze 7. zsedání zstupitelstv obce Albrechtice nd Vltvou konného dne 15. prosince 2014. Místo konání: OÚ Albrechtice n. Vlt. Zčátek: 19,00 hodin Zsedání řídil: strost ing.

Více

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem:

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem: Níže uvedeného dne, měsíce roku byl uzvřen mezi těmito smluvními strnmi: obchodní společnost se sídlem: IČ: DIČ: zpsná zstoupen (dále jen jko budoucí strn prodávjící ) v obchodním rejstříku vedeném, oddíl,

Více

3/2014. Z obsahu: POČÁTKY MAJÍ NOVOU TURISTICKOU trasu. Citát měsíce

3/2014. Z obsahu: POČÁTKY MAJÍ NOVOU TURISTICKOU trasu. Citát měsíce 3/ POČÁTKY MAJÍ NOVOU TURISTICKOU trsu Modřínovou lejí k prmenům je název nové, počátecké turistické trsy, kterou iniciovl předdkyně počáteckého SPV Ing. Hn Benešová n podnět turisty tělem i duší Oldřich

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012. Kapitola 381 Nejvyšší kontrolní úřad

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012. Kapitola 381 Nejvyšší kontrolní úřad ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Kpitol 381 Nejvyšší kontrolní úřd O B S A H A. Zpráv k závěrečnému účtu kpitoly státního rozpočtu 381 Nejvyšší kontrolní úřd z rok 2012. ÚVOD... 4. PŘÍJMY... 5. VÝDAJE... 8 V.

Více

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Zveřejněný text usnesení je s ohledem n ochrnu osobních údjů uprven v souldu se zák. o ochrně osobních údjů. U S N E S E N Í 24. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 18.4.2012 Rd obce Dětmrovice po projednání

Více

Život. Znovuotevření parku Jiřího Holíka

Život. Znovuotevření parku Jiřího Holíka Život 5 6/2009 5 6/2009 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník L OBSAH Znovuotevření prku Jiřího Holík 1. Znovuotevření prku Jiřího Holík... 1 2. Slovo redkce...4 3. Zstupitelstvo

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 11. schůze Rady města Hranic, dne 30. 6. 2015. Usnesení 389/2015 - RM 11 ze dne 30. 6. 2015 Zahájení

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 11. schůze Rady města Hranic, dne 30. 6. 2015. Usnesení 389/2015 - RM 11 ze dne 30. 6. 2015 Zahájení MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 11. schůze Rady města Hranic, dne 30. 6. 2015 Usnesení 389/2015 - RM 11 ze dne 30. 6. 2015 Zahájení program rady města v předloženém znění. Usnesení 390/2015 - RM 11 ze dne 30.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škol strojní, stvební doprvní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková orgnizce 488 880 400 red@sslbc.cz www.sslbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY z školní rok 2009/2010 Zprcovl : J. Folkrtová

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 92. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 15.09.2014

Město Horažďovice. Usnesení z 92. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 15.09.2014 Město Horažďovice Usnesení z 92. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 15.09.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U snesení. z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 55/1.1 Vyjádření k záměru stavby Energetického centra Frýdlant

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 75. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 02.12.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 75. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 02.12.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 75. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 02.12.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Národní centrum výzkumu polárních oblastí

Národní centrum výzkumu polárních oblastí Národní centrum výzkumu polárních oblstí Dohod o spolupráci při výzkumu polárních oblstí Země Msrykov univerzit Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, IČ 00216224, zstoupená rektorem Prof. PhDr. Petrem Filou,

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 71. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 16.09.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 71. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 16.09.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 71. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 16.09.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 100. schůze Rady města Příbora konané dne 22. července 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Usnesení. Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení:

Usnesení. Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 14. schůze Rady města Karviné konané dne 27.05.2015 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 575 Schválení

Více