VŠB Technická univerzita Ostrava. Fakulta stavební. Katedra konstrukcí. Zahradní altán z materiálů na bázi dřeva

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VŠB Technická univerzita Ostrava. Fakulta stavební. Katedra konstrukcí. Zahradní altán z materiálů na bázi dřeva"

Transkript

1 VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Katedra konstrukcí Zahradní altán z materiálů na bázi dřeva Garden summerhouse made of wooden-based materials Student: Vedoucí bakalářské práce: Michal Woska doc. Ing. Antonín Lokaj, Ph.D. Ostrava 2014

2

3

4

5 Poděkování Poděkování patří doc. Ing. Antonínu Lokajovi, Ph.D. za konzultace, užitečné rady, pomoc při řešení problémů a odborné vedení této bakalářské práce.

6 Anotace Bakalářská práce se zabývá zahradními altány z materiálů na bázi dřeva. Práce obsahuje rešerši a přehled stávajících zahradních altánů na bázi dřeva. Hlavní náplní bakalářské práce je návrh dispozičního řešení dvou různých zahradních altánů a dále návrh a posouzení jednotlivých prvků, spojů, ztužení a kotvení. Všechny navržené prvky a spoje vyhoví na mezní stav únosnosti a použitelnosti. Posudek byl proveden dle norem ČSN EN. Klíčová slova Zahradní altán, dispozice, návrh konstrukce, posouzení konstrukce, rostlé dřevo, lepené lamelové dřevo, prvky, spoje, únosnost Annotation The bachelor thesis deals with garden summerhouse made of wooden-based materials. This thesis contains recherché and review of existing garden summerhouses made of wood. The primary concern of this work is to design the layout of two different summerhouses and design and state estimation of individual components, connections, bracing and anchoring. All the components and connections comply with the ultimate limit state. The review was performed according to norms ČSN EN. Keywords Garden summerhouse, layout, design of construction, state estimation, solid timber, glued laminated timber, components, joints, bearing resistance

7 Obsah Seznam použitých zkratek a symbolů Úvod Rešerše a popis stávajících zahradních altánů Timberscape the Bungalow Rámový altánek Obyčejný šestiúhelníkový altánek Altán - Greene and greene Návrh dispozičního a konstrukčního řešení Varianta Varianta Materiálové charakteristiky Rostlé dřevo C Lepené lamelové dřevo GL24h Výpočet zatížení varianta Stálé zatížení Užitné zatížení Zatížení sněhem Zatížení větrem Výpočet zatížení varianta Stálé zatížení Užitné zatížení Zatížení sněhem Zatížení větrem Návrh a posouzení prvků šestiúhelníkového altánu Krokve Prostá krokev (100x220, C24) Nárožní krokev (160x300, GL 24h) Vaznice a trámy Podélné trámy (200x300, GL 24h) Příčné trámy, horní vaznice (160x240, GL 24h) Sloupky ve střešní konstrukci (200x200, C24) Sloupky základové (200x200, GL 24h) Návrh a posouzení prvků obloukového altánu s kopulí Krokve (80x180, C24)... 58

8 8.2 Příčné trámy (150x250, C24) Nosníky mezi oblouky kopule (200x400, GL 24h) Oblouky (200x700, GL 24h) Prostorové ztužení (RD15, S235) Návrh a posudek spojů varianty Spoj objímky kolem sloupků ve střeše Spoj krokve na přivařenou desku objímky Dvojstřižný spoj kolem střední nárožní vrcholové krokve Spoj sloupku na podélný nosník Spoj příčných nosníků na podélné Patka Návrh a posudek spojů varianty Dvojstřižný spoj kolem prostředního oblouku kopule Přípoj oblouků na přivařené desky prostředního oblouku Spoj příčných nosníků na oblouky Základová kloubová patka Závěr Seznam použité literatury... 93

9 Seznam použitých zkratek a symbolů Písmena velké latinské abecedy A plocha průřezu [mm 2 ] A účinná plocha průřezu [mm 2 ] A oslabená plocha průřezu [mm 2 ] C C součinitel expozice tepelný součinitel E, hodnota 5% kvantilu modulu pružnosti [MPa] F, charakteristická únosnost osově namáhaného spojovacího [kn] F, charakteristická únosnost příčně namáhaného spojovacího prostředku [kn] F, návrhová únosnost příčně namáhaného spojovacího prostředku [kn] I součinitel turbulence větru I moment setrvačnosti k ose y [mm 4 ] L M vzpěrná délka pro vybočení prvku [mm] návrhová hodnota ohybového momentu [knm] M maximální hodnota ohybového momentu [knm] M, plastický moment únosnosti [Nmm] N návrhová hodnota normálové síly [kn] N maximální hodnota normálové síly [kn] R výslednice příčných sil působící na spojovací prostředek [kn] V návrhová hodnota posouvající síly [kn] V maximální hodnota posouvající síly [kn] W průřezový modul k ose y [mm 3 ] W, průřezový modul k ose y oslabeného průřezu [mm 3 ] 9

10 Písmena malé latinské abecedy a a a a a b c tloušťka svaru [mm] rozteč rovnoběžně s vlákny mezi spojovacími prostředky [mm] rozteč kolmo k vláknům mezi spojovacími prostředky [mm] vzdálenost spojovacího prostředku od konce [mm] vzdálenost spojovacího prostředku od okraje [mm] šířka prvku [mm] součinitel směru větru c součinitel ročního období d e f f f, f, f,, f,, f,, f,, f,, průměr spojovacího prostředku [mm] excentricita [mm] charakteristická hodnota pevnostní vlastnosti [MPa] návrhová hodnota pevnostní vlastnosti [MPa] charakteristická pevnost v ohybu [MPa] návrhová pevnost v ohybu [MPa] pevnost v otlačení [MPa] charakteristická pevnost v tahu rovnoběžně s vlákny [MPa] návrhová pevnost v tahu rovnoběžně s vlákny [MPa] charakteristická pevnost v tlaku rovnoběžně s vlákny [MPa] návrhová pevnost v tlaku rovnoběžně s vlákny [MPa] f,, charakteristická pevnost v tlaku kolmo k vláknům [MPa] f,, návrhová pevnost v tlaku kolmo k vláknům [MPa] f, f, f, f g h návrhová pevnost betonu [MPa] charakteristická pevnost ve smyku [MPa] návrhová pevnost ve smyku [MPa] mez kluzu [MPa] charakteristická hodnota stálého zatížení [kn/m] výška prvku [mm] 10

11 i k k k poloměr setrvačnosti k ose y [mm] redukční součinitel součinitel zohledňující uspořádání napětí, štěpení, deformace součinitel dotvarování k modifikační součinitel zohledňující vliv trvání zatížení a vlhkosti k, k q s t v, součinitel vzpěrnosti součinitel vzpěrnosti charakteristická hodnota užitného zatížení [kn/m] charakteristická hodnota zatížení sněhem [kn/m] tloušťka prvku [mm] výchozí základní rychlost větru [m/s] w okamžitý průhyb[mm] w w z z finální průhyb [mm] charakteristická hodnota zatížení větrem [kn/m] parametr drsnosti terénu minimální výška [m] Písmena řecké abecedy α sklon střechy [ ] β β součinitel přímosti poměr mezi pevnostmi v otlačení prvků γ hmotnost na metr čtvereční [kg/m 2 ] γ λ dílčí součinitel vlastnosti materiálu štíhlostní poměr odpovídající ohybu kolem osy y λ, poměrný štíhlostní poměr odpovídající ohybu kolem osy y μ tvarový součinitel zatížení sněhem ρ charakteristická hustota [kg/m 3 ] σ,, návrhové napětí v tlaku rovnoběžné s vlákny [MPa] 11

12 σ,, návrhové napětí v tlaku kolmo k vláknům [MPa] σ, kritické napětí v ohybu [MPa] σ,, návrhové napětí v ohybu k ose y [MPa] σ,, návrhové napětí v tahu rovnoběžné s vlákny [MPa] τ ψ, návrhové napětí ve smyku [MPa] součinitel pro kombinační hodnotu proměnného zatížen 12

13 1 Úvod Dřevo se používá pro stavební účely již několik tisíciletí a přesto je stále nepostradatelným materiálem pro stavebnictví. Dřevo je snadno dostupné, lehce obnovitelné, má dobré statické vlastnosti, dobře se opracovává, je zdravotně nezávadné a jako materiál je člověku nejpříjemnější. Pro venkovní stavby je dřevo nejpřirozenější a nejvíce používané, protože nejlépe zapadá do okolní krajiny a nenarušuje ji. Cílem bakalářské práce bylo navrhnout dvě varianty dispozičního řešení zahradních altánů, které budou rozměrově větší než altány pro rodinné využití. Navržený altán měl mít atypický tvar a dispozici. Součástí práce jsou i rešerše již existujících zahradních altánů, ze kterých byla čerpána inspirace. První variantou je altán tvaru nepravidelného šestiúhelníku, druhý altán má tvar kopule s kruhovým půdorysem, na kterou jsou připojeny oblouky tvořící vstupní část. Oba altány by sloužily pro rekreační činnost pořádání oslav, koncertů, plesů aj. Konstrukční řešení a velikost obou altánů byly velmi odlišné. Pro přesnější porovnání variant byl proveden návrh i posudek prvků a spojů u obou konstrukcí. Použitým materiálem bylo rostlé dřevo a lepené lamelové dřevo. Pro navržené konstrukce altánů byly dále provedeny návrhy a posouzení jednotlivých prvků, spojů a kotvení. Jednotlivé prvky byly navrženy, aby vyhovovaly meznímu stavu únosnosti a meznímu stavu použitelnosti. Prvotní tvary a design altánů byly provedeny v programu Google SketchUp Výpočet vnitřních sil, deformací a obalových křivek byl proveden v programu Scia Engineer

14 2 Rešerše a popis stávajících zahradních altánů Dnes existuje mnoho velkých venkovních altánů, jež jsou součástí parků, zámků nebo lesů. Jsou to reprezentativní místa, která dobře zapadají do okolní krajiny, a pobyt v nich je pro člověka příjemný. Je také mnoho firem, které nabízejí jak katalogové altánky, tak i atypické altány na přání investora. V následujících podkapitolách budou uvedeny některé jednoduché altány, ze kterých byla čerpána inspirace. 2.1 Timberscape the Bungalow Zahradní altán je čtvercovitého půdorysy (obr. 1). Altánek je zobrazen jako 3D model na obr. 2. Konstrukce střechy je nesena čtyřmi dvojitými sloupy kruhového průřezu. Sloupy jsou vetknuty do kamenného vyvýšeného základu pomocí ocelových objímek, kde spoj je kolíkového typu. Nahoře jsou mezi každé dva sloupy připojeny nárožní krokve svorníky. Krokve se sbíhají ve středu altánu, kde jsou propojeny se svislým věšákem tesařskými spoji. Věšák je ve spodní části objímán ocelovým plechem, na který jsou připojena táhla vedoucí ke každé dvojici sloupu. Zde jsou táhla připojena opět na ocelovou desku spojující objímky sloupů. Další táhla jsou vedena po stranách také připojena k objímkám sloupů. Objímky jsou připojeny pomocí svorníků, spoje jsou dvoustřižné. Nárožní krokve jsou masivního kruhového průřezu a jsou do nich zapuštěny vaznice ve třech řadách tvořící vždy opět čtverec. Na vaznicích je přímo uložen střešní plášť, který je tvořen zdola dřevěnými prkny a shora ocelovým plechem. 14

15 obr. 1: Půdorys altánu Timberscape the Bungalow[5] obr. 2: 3D model altánu Timberscape the Bungalow[5] 15

16 2.2 Rámový altánek Altán je zobrazen na obr. 3. Hlavní nosná konstrucke je tvořena pěti rovinnými rámy. Každý rám je tvořen dvěmi částmi, které jsou v hřebenu altánu spojeny. Průřez částí rámu je proměnný největší šířku má v rámovém rohu, kde se očekávájí největší vnitřní síly. Zakotvení rámů je pomocí ocelových plechů, které jsou s dřeveným rámem spojeny svorníky pouze v jednom směru. Vetknutí je tedy jednosměrné. Podélné ztužení je zajištěno pouze pomocí kostrukce střechy, která jednotlivé rámy spojuje. Obr. 3: Rámový altánek 2.3 Obyčejný šestiúhelníkový altánek Hlavní nosnou konstrukci tvoří sloupky a kostra střechy (obr. 4). Na sloupky jsou položeny obvodové trámy, které jsou propojeny s krokvemi pomocí ocelového úhelníku a hřebíků (obr. 5). Krokve se stýkají ve vrcholovém bloku, do kterého jsou připojeny pomocí vrutů. Pokud je rozpětí střechy větší, vloží se mezi hlavní krokve mezilehlé krokve. Ty jsou na jedné straně opět připojeny pomocí úhelníku a na druhé strany jsou připojeny k bloku, který je upevněn vždy mezi hlavními krokvemi stejným způsobem. 16

17 Sloupy jsou spojeny s ocelovými podporami, které jsou vetknuté. Přípoj je pomocí svorníků. Podlaha je tvořena hlavní nosníkovou konstrukcí, kde se uprostřed jednotlivé nosníky pojí. Nosníky jsou připojeny ke sloupkům pomocí úhelníků a hřebů. Podlaha je připevněna pomocí vrutů. Sloupky jsou opatřeny pásky, aby nedocházelo k protlačením nebo k velkým deformacím. Dále jsou v horní části opatřeny ztužením pro lepší únosnost od zatížení větru a sněhu. Prostorovému ztužení napomáhá také zábradlí. Obr. 4: Schéma šestiúhelníkového altánku [7] 17

18 2.4 Altán - Greene and greene Obr. 5: Nákres spoje trámu a krokve [6] Konstrukce je umístěna na celkem dvanácti sloupech, které jsou ve skupinkách po třech v každém rohu (obr. 8). Vaznice a štítové stěny jsou tedy vždy podepřeny čtyřmi sloupy. U vnitřních sloupků pod vaznicemi jsou přidány jednostranné pásky se sedly, aby nedocházelo k velkým průhybům či otlačení sloupku do vaznice. Zajišťují také větší tuhost v podélném směru. Štítová stěna má navíc věšák zapuštěný do nosníku uloženého na sedlech s jednostrannými pásky. Věšák je opatřen pásky ve třech směrech. Pásek připojený na vrcholovou vaznici je pro větší tuhost v podélném směru. Krokve jsou na vaznici připojeny tesařskými spoji. Na krokve jsou nabity dřevěné desky, na které jsou položeny šindele. Ostatní spoje jsou z části tesařské a kolíkové. Obr. 6: Hotová konstrukce altánu Greene and greene [7] 18

19 Obr. 7:Skelet altánu Greene and greene [7] Obr. 8:Skupina tří sloupů [7] 19

20 3 Návrh dispozičního a konstrukčního řešení V práci byly navrženy dvě varianty lišící se hlavně velikostí a konstrukčními systémy. Poměr mezi maximálním rozpětím altánů je 1: Varianta Půdorys altánu je nepravidelný šestiúhelník o největších rozměrech 12 x 12 metrů (obr. 9). Přední strana má na délku dvanáct metrů a tento rozměr má až do vzdálenosti šesti metrů od průčelí. Na dalších šesti metrech se altán zužuje na délku šesti metrů. Do altánu se vchází na vyvýšenou část dvěma schodišti na levé a pravé straně průčelí (obr. 10). Konstrukce střechy je uložena na celkem čtrnácti sloupech po obvodu. Výška sloupů jsou tři metry. Střecha je rozdělena na dvě části. První část pod nižším sklonem je valbového typu. V půdoryse je do vzdálenosti tří metrů od okraje. Převýšení na této části je 0,75 metru. Druhá část má vyšší sklon, v půdorysu tvoří trojúhelník o výšce a šířce základny tři metry. Jednotlivé rohy trojúhelníku se spojují v těžišti trojúhelníku, kde se nachází i vrchol střechy. Druhá část má na výšku 1,25 metru. Celá střecha má výšku dva metry. Hlavní nosnou konstrukci střechy tvoří soustava podélných a příčných nosníků (obr. 11). Podélné nosníky jsou uloženy na sloupech v pěti řadách, kde největší rozpětí má délku dvanáct metrů. K podélným nosníkům jsou připojeny příčné nosníky také v pěti řadách. Na podélné nosníky jsou dále připojeny krátké sloupky, a to v šesti místech. V půdorysu jsou to vrcholy a půlky stran trojúhelníku. Na tyto sloupky jsou napojeny vaznice druhé části střechy. Na sloupky ve vrcholech jsou dále připojeny i nárožní krokve. Nárožní krokve se sbíhají ve vrcholy střechy, kde jsou k sobě připojeny (obr. 12). Prostorová tuhost je zajištěna systémem podélných a příčných nosníků a dále ztužujícími prvky připojenými po obvodu na jednotlivé sloupy a přilehlé vaznice (obr. 11). Samotná střecha je tvořena stoprocentním bedněním uloženým na krokvích. Na bednění je vrstva vyrovnávací fólie, na kterou se připevní asfaltový šindel. Asfaltový šindel byl použit z důvodu nízkého sklonu střechy první části. 20

21 Obr. 9: Půdorys altánu Obr. 10: Zjednodušený model altánu 21

22 Obr. 11: Systém podélných a příčných nosníků, sloupky a ztužení Obr. 12: Hlavní konstrukce střechy 22

23 3.2 Varianta 2 Půdorys altánu tvoří propojený půlkruh s obdélníkem (obr. 13). Půlkruh má poloměr 23 metrů, obdélník má rozměry 20 x 10 metru. Výška altánu ve vstupní části je 8 metrů. V části půlkruhu se výška zvětšuje na 10 metrů (obr. 14). Propojovací část zvyšuje šířku obdélníku na průměr půlkruhu. Terén klesá o 2 metry směrem od obdélníku k půlkruhu. Do altánu se vchází přes obdélníkovou část. Všechny ostatní stěny jsou neprůchozí. Konstrukce je tvořena čtyřmi rovinnými trojkloubovými oblouky a sedmi půloblouky střetávajícími se ve vrcholu. Oblouky mají hlavní nosnou funkci. Mezi jednotlivé oblouky jsou vloženy příčné nosníky, na kterých jsou uloženy krokve (obr. 16). Nosníky jsou uloženy v pěti rovinách. Střecha uložená na krokvích končí tři metry nad terénem. Konstrukce je opatřena prostorovým ztužením nacházejícím se v obdélníkové spojovací části a střední výseči půlkruhu (obr. 17). Střecha je tvořena stoprocentním bedněním uloženým na krokvích. Na bednění je vrstva vyrovnávací fólie, na kterou se připevní asfaltový šindel. Asfaltový šindel byl použit kvůli nízkému sklonu ve vrchní části střechy. Obr. 13: Půdorys altánu 23

24 Obr. 14: Boční pohled na altán Obr. 15: Zjednodušený model altánu 24

25 Obr. 16: Konstrukce altánu Obr. 17: Prostorové ztužení 25

26 4 Materiálové charakteristiky Při návrhu bylo použito rostlé a lepené lamelové dřevo. Masivnější průřezy jsou z lepeného lamelového dřeva typu GL 24h. Z LLD jsou nárožní krokve, podélné a příčné trámy, horní vaznice a základové sloupy. Zbývající prvky krokve, sloupky ve střeše a ztužení jsou z rostlého dřeva typu C24. Dané prvky jsou posuzovány v třídě provozu 1. Součinitel k mod byl uvažován pro krátkodobé zatížení. Hodnoty vlastností a součinitelů byly převzaty z tabulek materiálových charakteristik [8,9]. 4.1 Rostlé dřevo C24 Charakteristické vlastnosti f, = 24 MPa f,, = 14 MPa f,, = 21 MPa f, = 2,5 MPa E, = 7400 MPa ρ = 350 kg/m γ = 1,3 Návrhové hodnoty f =k f, = 16,62 MPa f,, = 9,69 MPa f,, = 14,54 MPa 26

27 f, = 1,73 MPa 4.1 Lepené lamelové dřevo GL24h Charakteristické vlastnosti f, = 24 MPa f,, = 18 MPa f,, = 24 MPa f,, = 5,5 MPa f, = 2,8 MPa E, = MPa ρ = 380 kg/m γ = 1,25 k = 0,67 Návrhové hodnoty f =k f, = f, k k f, = 17,28 MPa f,, = 12,96 MPa f,, = 17,28 MPa f,, =3,96 MPa f, = 1,69 MPa 27

28 5 Výpočet zatížení varianta 1 Altán je namáhán stálým užitným zatížením a zatížením sněhem a větrem. Výpočet jednotlivých zatížením je v charakteristických hodnotách. Výpočet byl proveden dle norem ČSN EN [2], ČSN EN [3] a ČSN EN [4]. Všechna zatížení jsou spočítána na roznášecí šířku krokví 0,75 m. Celkem bylo vytvořeno patnáct zatěžovacích stavů. Jednotlivé zatěžovací stavy byly vynásobeny příslušnými součiniteli a vznikly kombinace, ze kterých byly spočítány obalové křivky vnitřních sil jednotlivých prvků. Výpočet kombinací byl proveden v programu Scia Engineer Stálé zatížení Stálé zatížení působící na konstrukci je od střešního pláště a vlastní tíhy jednotlivých prvků. Střešní plášť se skládá z asfaltového šindele, izolační fólie a bednění. Ve výpočetním modelu je stálé zatížení umístěno na krokvích, které mají roznášecí šířku 0,75 metru. Typ zatížení Výpočet Zatížení g k [kn/m] Asfaltový šindel (γ =11kg/m 2 ) 0,11 0,75 0,083 Izolační fólie (γ =4,5kg/m 2 ) 0,045 0,75 0,034 Podbití dřevěnými deskami, (γ =5kg/m 2 ) 0,05 0,75 0,038 Krokev 100x220, ρ=380kg/m 3 0,08 0,08 1,2 0,084 CELKEM 0,239 Tab. 1: Stálé zatížení varianty 1 Stálé zatížení g k = 0,24 kn/m 28

29 5.2 Užitné zatížení Užitné zatížení je zatížení typu H. Typ pro nepřístupné střechy s výjimkou běžné údržby a oprav. Charakteristické zatížení q k = 0,75 kn/m 2 Roznášecí šířka krokve 0,75m => q k = 0,75 0,75 Užitné zatížení q k =0,56 kn/m 5.3 Zatížení sněhem Altán je navržen v okolí Ostravy, které odpovídá sněhové oblasti II. Typ okolní krajiny je normální. Pro danou střechu bylo potřeba spočítat navátý i nenavátý sníh. Střecha má dva různé sklony střechy a proto bylo vypočítáno zatížení pro každou část. Roznášecí šířka je 0,75 metru. Výpočet zatížení Sněhová oblast II => s k =1,0 kn/m 2 Součinitel expozice typ krajiny normální => C e =1,0 Tepelný součinitel => C t =1,0 Sklon střechy - α 1 =14 => μ 1,1 =0,8 - α 2 =34,8 => μ 1,2 =0,67 Roznášecí šířka => l = 0,75 m Zatížení sněhem,, =s C C μ, = ,8 0,75=, /,, =0,5 s,, = ,8 0,75=, /,, =s C C μ, = ,67 0,75=, /,, =0,5 s,, = ,8 0,75=, / 29

30 5.4 Zatížení větrem Objekt se nachází ve větrové oblasti II a daný terén je kategorie I. Altánek byl řešen dle normy jako přístřešek. Splňuje podmínku, že nemá trvalé stěny a plocha otvorů v minimálně dvou stranách fasády je více než 30 %. Přístřešek je prázdný a volně stojící. Stupeň uzavření φ je roven nule. Pro výpočet jednotlivých charakteristických zatížení tlaku a sání větru byla střecha rozdělena na oblasti podle působení větru (obr. 18, 19). Konstrukce je symetrická, a proto bylo uvažováno jen s podélným a příčným větrem. Roznášecí šířka je 0,75 metru. Výpočet rychlosti a charakteristického tlaku větru Větrová oblast II => v b,0 =25 m/s Základní rychlost větru - v b =v b,0.c dir.c season - v b =25 m/s Referenční výšky - h=5 m =>z e =h=5m Součinitel drsnosti - c z=k ln - terén kategorie I => z 0 =0,01 - z=z =5m > z =1,0m - z, =0,05 - k =0,19, =0,19,,,, =0,17 - c z=0,22 ln, =1,05 Součinitel ortografie - c 0 (z)=1,0 Charakteristická střední rychlost větru - v z=c z c z v =1,05 1,0 0,25=26,25 m/s Maximální charakteristický tlak - q z=[1+7 I z] ρ v - Intenzita turbulence I z= - Hustota větru ρ=1,25kg/m 3 =, =0,16,, - =[1+7 0,161] 1,25 26,26 = / 30

31 Součinitelé výsledného tlaku/sání c p,net pro dané oblasti a sklony [6] Sklon 14 stupňů: Maximum všech φ Minimum φ=0 c, =0,9 c, = 0,9 c, =1,9 c, = 1,7 c, =1,4 c, = 1,4 c, =0,4 c, = 1,8 Sklon 35 stupňů: Maximum všech φ Minimum φ=0 c, =1,3 c, = 1,4 c, =1,9 c, = 1,9 c, =1,6 c, = 1,4 c, =0,7 c, = 2,0 Výsledné tlaky a sání větru na střešní konstrukci w k =q z c, =924,44 c, Sklon 14 stupňů - w =924,44 c, =924,44 0,9 0,75=0,62 kn/m - w =924,44 c, =924,44 0,9 0,75= 0,62 kn/m - w =924,44 c, =924,44 1,9 0,75=1,32 kn/m - w =924,44 c, =924,44 1,7 0,75= 1,18 kn/m - w =924,44 c, =924,44 1,4 0,75=0,97kN/m - w =924,44 c, =924,44 1,4 0,75= 0,97kN/m - w =924,44 c, =924,44 0,4 0,75=0,25kN/m - w =924,44 c, =924,44 1,8 0,75= 1,25kN/m 31

32 Sklon 35 stupňů - w =924,44 c, =924,44 1,1 0,75=0,76kN/m - w =924,44 c, =924,44 1,2 0,75= 0,83 kn/m - w =924,44 c, =924,44 1,9 0,75=1,32 kn/m - w =924,44 c, =924,44 1,9 0,75= 1,32 kn/m - w =924,44 c, =924,44 1,6 0,75=1,11kN/m - w =924,44 c, =924,44 1,4 0,75= 0,97kN/m - w =924,44 c, =924,44 0,4 0,75=0,49kN/m - w =924,44 c, =924,44 2,0 0,75= 1,39kN/m 32

33 Obr. 18: Příčný vítr Obr. 19: Podélný vítr 33

34 6 Výpočet zatížení varianta 2 Druhý altán je namáhán obdobně jako první. Výpočet byl proveden dle norem ČSN EN [2], ČSN EN [3] a ČSN EN [4]. Roznášecí šířka krokví pro tuto variantu je 1,2 metru. Bylo vytvořeno třináct zatěžovacích stavů. V programu Scia Engineer byl proveden kombinační výpočet, jehož výsledkem byly obalové křivky vnitřních sil. 6.1 Stálé zatížení Střešní plášť se skládá z asfaltového šindele, izolační fólie a bednění. Ve výpočetním modelu je stálé zatížení umístěno na krokvích, které mají roznášecí šířku 1,2 metru. Typ zatížení Výpočet Zatížení g k [kn/m] Asfaltový šindel (γ =11kg/m 2 ) 0,14 1,2 0,132 Izolační fólie (γ =4,5kg/m 2 ) 0,05 1,2 0,06 Podbití dřevěnými deskami, (γ =5kg/m 2 ) 0,14 1,2 0,06 Krokev 100x220, ρ=380kg/m 3 0,08 0,08 1,2 0,032 CELKEM 0,284 Tab. 2: Stálé zatížení varianty 2 Stálé zatížení g k = 0,28 kn/m 6.2 Užitné zatížení Užitné zatížení je zatížení typu H. Typ pro nepřístupné střechy s výjimkou běžné údržby a oprav. Charakteristické zatížení q k = 0,75 kn/m 2 Roznášecí šířka krokve 1,2 m => q k = 0,75 0,75 Užitné zatížení q k =0,90 kn/m 34

35 6.3 Zatížení sněhem Druhý altán je také navržen v okolí Ostravy, které odpovídá sněhové oblasti II. Typ okolní krajiny je normální. Pro střechu válcového tvaru byly spočteny hodnoty pro navátý (obr. 20) i nenavátý sníh. Součinitelé pro výpočet byli vzati z doporučených hodnot z normy. Roznášecí šířka je 1,2 metru. Výpočet zatížení Obr. 20: Schéma zatížení navátého sněhu pro střechu válcového tvaru Sněhová oblast II => s k =1,0 kn/m 2 Součinitel expozice typ krajiny normální => C e =1,0 Tepelný součinitel => C t =1,0 Válcová střecha: Β<60 Roznášecí šířka => l = 1,2 m Součinitelé - μ 1 =0,8 - μ 3 =2,0 > Zatížení sněhem, = = ,8 1,2=, /,, = = ,0 1,2=, /,, =0,5,, = ,67 0,75 =, / 35

36 6.4 Zatížení větrem Objekt se nachází ve větrové oblasti II a daný terén je kategorie III. Výpočet jednotlivých zatížení byl proveden dle normy pro střechy válcového typu. Střecha byla rozdělena na oblasti podle působení větru (obr. 21, 22). Bylo uvažováno s podélným a příčným větrem. Výpočet rychlosti a charakteristického tlaku větru Větrová oblast II => v b,0 =25 m/s Základní rychlost větru - v b =v b,0.c dir.c season - v b =25 m/s Referenční výšky - h=12 m =>z e =h=12m Součinitel drsnosti - c z=k ln - terén kategorie III => z 0 =0,3 - z=z e =10m > z min =5,0m - z 0,II =0,05 - k =0,19,, - c z=0,215 ln =0,19, Součinitel ortografie - c 0 (z)=1,0 Charakteristická střední rychlost větru,, =0,22 =0,80, - v z=c z c z v =1,05 1,0 0,25=19,86 m/s Maximální charakteristický tlak - q z=[1+7 I z] ρ v - Intenzita turbulence I z= - Hustota větru ρ=1,25kg/m 3 =, =0,27,, - =[1+7 0,161] 1,25 26,26 =/ 36

37 Součinitelé vnějšího tlaku/sání c pe pro tvar střechy s obdélníkovým půdorysem - c =0,35 - c = 0,95 - c = 0,4 Součinitelé vnějšího tlaku/sání c pe pro tvar střechy s kruhovým půdorysem - c =0,25 - c = 0,85 - c = 0,4 Součinitelé vnitřního tlaku Hodnoty jsou určeny na základě doporučení normy ČSN EN [4], pro případy, kde nelze jednoznačně určit hodnotu součinitele µ pro stanovení součinitele vnitřního tlaku. - c, - c, = 0,3 =+0,2 Výsledné tlaky a sání větru na střešní konstrukci: w =q z c c =0,715 c c c, =+0,2 - Půdorys obdélník - w =0,715 0,35 0,2 1,2m=+0,13 - w =0,715 0,95 0,2 1,2m= 0,99 - w =0,715 0,4 0,2 1,2m= 0,52 - Půdorys kruh - w =0,715 0,25 0,2 1,2m=+0,04 - w =0,715 0,85 0,2 1,2m= 0,90 - w =0,715 0,14 0,2 1,2m= 0,30 37

38 c, = 0,3 - Půdorys obdélník - w =0,715 0,35+0,3 1,2m=+0,56 - w =0,715 0,95+0,3 1,2m= 0,56 - w =0,715 0,4+0,3 1,2m= 0,09 - Půdorys kruh - w =0,715 0,25+0,3 1,2m=+0,43 - w =0,715 0,85+0,3 1,2m= 0,90 - w =0,715 0,14+0,3 1,2m= 0,30 38

39 Obr. 21: Příčný vítr Obr. 22: Podélný vítr 39

40 7 Návrh a posouzení prvků šestiúhelníkového altánu Při navrhování a posuzování prvků byly vybrány prvky s maximálními vnitřními silami. Maximální vnitřní síly byly vzaty z obalových křivek kombinací jednotlivých zatěžovacích stavů spočtených v programu Scia Engineer Posudek byl proveden pro první i druhý mezní stav podle normy ČSN EN [1] a dalších použitých zdrojů [10]. Prvky prvního altánu byly krokve, podélné a příčné trámy, vaznice a sloupky. 7.1 Krokve Návrh a posudek byl proveden na krokve nesoucí střešní plášť i na krokve nárožní. Krokve byly posouzeny ve čtyřech průřezech. V místě největších ohybových momentů a v místě oslabeného průřezu. Obr. 23: Prosté krokve 40

41 7.1.1 Prostá krokev (100x220, C24) V místě osedlání vaznice je průřez oslaben. Zářez oslabí průřez o 40 mm. Excentricita normálové síly vzhledem k těžišti oslabeného průřezu je 20 mm. Krokev byla posouzena na prostý smyk, tlak, ohyb a kombinaci ohybu a vzpěrného tlaku. Posouzení bylo ve třech průřezech podle velikosti ohybových momentu a normálových sil. Obr. 24: Geometrické schéma Průřezové charakteristiky Obr. 25: Průřez krokve A=22000 mm W = mm I = 8,9 10 mm i = =64 mm A = mm W, = mm 41

42 Posouzení Průřez 1 maximální kladný moment Vnitřní síly - M =10,43 knm - N= 13,61 kn PROSTÝ TLAK PROSTÝ OHYB,, = =, <,, =,,, = =, <, =, KOMBINACE VZPĚRU a OHYBU - L =4 308 mm - λ= =67,83 - σ, =, =17,16 MPa - λ =,,, =1,16 - β =0,2 (pro rostlé dřevo) - k =0,5 [1+ β λ 0,3+ λ ]=1,26 - k, = =0,57,,,,, +,,,,, =>0, <1 42

43 Průřez 2 maximální záporný moment v místě osedlání na vaznici Vnitřní síly - M = 7,2 knm - N= 13,61 kn PROSTÝ TLAK PROSTÝ OHYB,, = =, <,, =,,, = +, =, <, =, KOMBANACE TLAKU a OHYBU,,,, +,,,,, => 0,56 <1 Průřez 3 maximální normálová síla v krokvi v oslabeném průřezu Vnitřní síly - N= 20,87 kn - M = 4,22 knm PROSTÝ TLAK PROSTÝ OHYB,, = =, <,, =,,, = +, =, <, =, 43

44 KOMBANACE TLAKU a OHYBU,,,, +,,,,, => 0,52 <1 Průřez 4 maximální posouvající síla v krokvi v oslabeném průřezu Vnitřní síly - V =16,48 kn Mezní stav použitelnosti, = =, <, =, Z programu Scia Engineer 2013 byly vypsány maximální hodnoty průhybů od jednotlivých zatěžovacích stavů stálého, proměnného zatížení a zatížení od větru a sněhu. Z nich se dále spočítá celkový okamžitý průhyb a konečný průhyb. Délka krokve mm Okamžitý průhyb: - w, =1,7 mm - w, =4,5 mm - w, =6,2 mm - w =w, +w, +ψ, w, - w =1,7+4,4+0,6 6,2=9,8 mm w < L 300 9,8 mm<14,3 Konečný průhyb (třída provozu 1 - k def = 0,6): - w, =w, 1+k =1,7 1+0,6=2,72mm - w, =w, 1+ψ, k =4, ,6=4,5 - w, =w, ψ, +ψ, k =6,2 0,6+0 0,6=3,72 - w =w, +w, +w, =10,94mm <, <17,2 44

45 7.1.2 Nárožní krokev (160x300, GL 24h) Nárožní krokev bude v místě spoje připojena pomocí svorníku na ocelovou destičku. Krokev byla posouzena na prostý tlak, prostý ohyb a kombinaci ohybu a vzpěrného tlaku. Obr. 26: Nárožní krokve Obr. 27: Geometrické schéma 45

46 Průřezové charakteristiky Obr. 28: Průřez krokve A=48000 mm W = mm I = mm i = =86 mm Posudek Vnitřní síly - M =31,51 knm - N= 166,41 kn PROSTÝ TLAK,, = =, <,, =, PROSTÝ OHYB,, = =, <, =, 46

47 KOMBINACE VZPĚRU a OHYBU - L =4 191 mm - λ= =48,39 - σ, =, =33,71 MPa - λ =,,, =0,83 - β =0,1 (pro LLD) - k =0,5 [1+ β λ 0,3+ λ ]=0,87 - k, = Mezní stav použitelnosti =0,88,,,,, +,,,,, =>0, <1 Délka krokve mm Okamžitý průhyb: - w, =1,4 mm - w, =3,6 mm - w, =4,8 mm - w =w, +w, +ψ, w, - w =1,7+4,4+0,6 6,2=7,9 mm w < L 300 7,9 mm<14 Konečný průhyb (třída provozu 1 - k def = 0,6): - w, =w, 1+k =1,4 1+0,6=2,2mm - w, =w, 1+ψ, k =3, ,6=3,6 mm - w, =w, ψ, +ψ, k =4,8 0,6+0 0,6=2,9 mm - w =w, +w, +w, =8,7mm <, <16,8 47

48 7.2 Vaznice a trámy Podélné a příčné trámy jsou namáhány hlavně ohybovými momenty a posouvajícími silami. Normálové síly při působících momentech jsou kladné a není třeba počítat kombinaci vzpěrného tlaku a ohybu. Obr. 29: Geometrické schéma Podélné trámy (200x300, GL 24h) Trámy byly posouzeny na smyk a na kombinaci tahu a ohybu. Průřezové charakteristiky A=60000 mm W = mm Obr. 30: Průřez trámu 48

49 Posudek - MSÚ Vnitřní síly - V =50,08 kn - M =48,86 knm - N =48,13 kn PROSTÝ TAH,, = =, <,, =, OHYB,, =, =, <, =, KOMBANACE TAHU a OHYBU,,,, +,,,,, => 0,99 <1 SMYK, = =, <, =, Mezní stav použitelnosti Délka nosníku mm Okamžitý průhyb - w, =1,6 mm - w, =3,9 mm - w, =6,2 mm - w =w, +w, +ψ, w, - w =1,6+3,9+0,6 6,2=9,2 mm w < L 300 9,2 mm<40 49

50 Konečný průhyb (třída provozu 1 - k def = 0,6): - w, =w, 1+k =1,6 1+0,6=2,6mm - w, =w, 1+ψ, k =3, ,6=3,9 mm - w, =w, ψ, +ψ, k =6,2 0,6+0 0,6=3,7 mm - w =w, +w, +w, =10,2mm <, <48 50

51 7.2.2 Příčné trámy, horní vaznice (160x240, GL 24h) Trámy byly posouzeny na smyk a na kombinaci tahu a ohybu. Obr. 31: Příčné trámy, horní vaznice Obr. 32: Geometrické schéma 51

52 Průřezové charakteristiky A= mm W = mm Obr. 33: Průřez nosníkem Posudek - MSÚ Vnitřní síly - V =29,56 kn - M =23,53 knm - N =68,52 kn PROSTÝ TAH,, = =, <,, =, OHYB,, =, =, <, =, SMYK, = =, <, =, 52

53 KOMBANACE TAHU a OHYBU,,,, +,,,,, => 0,99 <1 Mezní stav použitelnosti Délka nosníku mm Okamžitý průhyb: - w, =1,5 mm - w, =3,9 mm - w, =5,4 mm - w =w, +w, +ψ, w, - w =1,6+3,9+0,6 5,4=8,7 mm w < L 300 8,7 mm<11,2 Konečný průhyb (třída provozu 1 - k def = 0,6): - w, =w, 1+k =1,5 1+0,6=2,4mm - w, =w, 1+ψ, k =3, ,6=3,9 mm - w, =w, ψ, +ψ, k =5,4 0,6+0 0,6=3,2 mm - w =w, +w, +w, =9,5mm <, <13,4 53

54 7.3 Sloupky ve střešní konstrukci (200x200, C24) Poměr šířky a výšky sloupků ve střešní konstrukci je malý. Vzpěr u daného sloupku nenastane. Posudek byl proveden na maximální normálové, posouvající síly a ohybové momenty. Deformace na sloupcích byly velice malé. Prvek tedy vyhoví i na mezní stav použitelnosti. Průřezové charakteristiky Obr. 34: Geometrické schéma A= mm W = mm Obr. 35: Průřez sloupkem 54

55 Posudek - MSÚ Vnitřní síly - N = 36,13 kn - V =45,2 kn - M =17,3 knm TLAK OHYB SMYK,, = =, <,, =,,, =, =, <, =,, = =, <, =, 7.4 Sloupky základové (200x200, GL 24h) Sloupky jsou namáhány hlavně vzpěrným tlakem. Ke sloupkům je připojeno prostorové ztužení, ale kritická délka zůstává poměrné vysoká. Sloupky tedy budou posouzeny na vzpěrný tlak a také na tlak kolmo k vláknům, aby nedošlo k protlačení sloupku. Deformace na sloupcích byly velice malé. Prvek tedy vyhoví i na mezní stav použitelnosti. 55

56 Průřezové charakteristiky Obr. 36: Geometrické schéma A= mm W = mm I = 133,33 10 mm i = =58 mm Obr. 37: Průřez sloupkem 56

57 Posudek MSÚ Vnitřní síly - N = 112,59 kn VZPĚRNÝ TLAK - L =2 750mm - λ= =47,63 - σ, = π, λ =34,80 MPa - λ =,, σ, =0,81 - β =0,1 (pro LLD) - k =0,5 [1+ β λ 0,3+ λ ]=0,82 - k, = λ =0,82,, = =, <,,, =, 57

58 8 Návrh a posouzení prvků obloukového altánu s kopulí Při navrhování a posuzování prvků byly vybrány prvky s maximálními vnitřními silami. Maximální vnitřní síly byly vzaty z obalových křivek kombinací jednotlivých zatěžovacích stavů spočtených v programu Scia Engineer Posudek byl proveden pro první i druhý mezní stav. Prvky prvního altánu byly krokve, oblouky, příčné trámy, trámy mezi oblouky půlkruhu a prostorové ztužení. 8.1 Krokve (80x180, C24) Krokve jsou prostě uloženy na svých koncích, a vzniká na nich jen maximální kladný moment. Krokve byly posouzeny na smyk a na kombinaci ohybu a vzpěrného tlaku. Obr. 38: Krokve druhého altánu 58

59 Obr. 39: Geometrické schéma Průřezové charakteristiky Obr. 40: Průřez krokve A= mm W = mm I = 3,9 10 mm i = =52 mm A = mm 59

60 Posudek - MSÚ Vnitřní síly - M =5,2 knm - N=24,11 kn - V =9,59 kn PROSTÝ TLAK PROSTÝ OHYB,, = =, <,, =,,, = =, <, =, KOMBINACE VZPĚRU a OHYBU - L =3 375 mm - λ= =64,95 - σ, =, =18,72 MPa - λ =,,, =1,11 - β =0,2 (pro rostlé dřevo) - k =0,5 [1+ β λ 0,3+ λ ]=1,20 - k, = - =0,61,,,,, +,,,,, =>0, <1 SMYK, = =, <, =, 60

61 Mezní stav použitelnosti Délka krokve mm Okamžitý průhyb - w, =0,9 mm - w, =2,7 mm - w, =1,8 mm - w =w, +w, +ψ, w, - w =0,9+2,7+0,6 1,8=4,7 mm w < L 300 4,7 mm<11,5 Konečný průhyb (třída provozu 1 - k def = 0,6) - w, =w, 1+k =0,9 1+0,6=1,4mm - w, =w, 1+ψ, k =2, ,6=2,7 mm - w, =w, ψ, +ψ, k =5,4 0,6+0 0,6=1,1 mm - w =w, +w, +w, =5,2mm <, <13,8 61

62 8.2 Příčné trámy (150x250, C24) Trámy byly posouzeny na prostý ohyb a smyk. Obr. 41: Příčné trámy Obr. 42: Geometrické schéma 62

63 Průřezové charakteristiky A= mm W = mm Obr. 43: Průřez trámem Posudek - MSÚ Vnitřní síly - V =27,34 kn - M = 24,68 knm PROSTÝ OHYB,, =, =, <, =, SMYK, = =, <, =, 63

64 Mezní stav použitelnosti Délka krokve mm Okamžitý průhyb: - w, =0,8 mm - w, =3,0 mm - w, =0,3 mm - w =w, +w, +ψ, w, - w =0,8+3,0+0,6 0,3=4,0 mm w < L 300 4,0 mm<16,7 Konečný průhyb (třída provozu 1 - k def = 0,6): - w, =w, 1+k =0,8 1+0,6=1,3mm - w, =w, 1+ψ, k =3, ,6=3,0 mm - w, =w, ψ, +ψ, k =0,6 0,6+0 0,6=0,4 mm - w =w, +w, +w, =4,7mm <, <20 64

65 8.3 Nosníky mezi oblouky kopule (200x400, GL 24h) Trámy byly posouzeny na smyk a kombinaci tahu a ohybu. Obr. 44: Nosníky mezi oblouky kopule Obr. 45: Geometrické schéma 65

66 Průřezové charakteristiky Obr. 46: Průřez nosníkem A= mm W = mm Posudek - MSÚ Vnitřní síly - V =38,53 kn - M = 87,14 knm - N=49,16 knm PROSTÝ TAH,, = =, <,, =, PROSTÝ OHYB,, =, =, <, =, KOMBANACE TAHU a OHYBU,,,, +,,,,, => 0,7 <1 66

67 SMYK, = =, <, =, Mezní stav použitelnosti Délka krokve mm Okamžitý průhyb: - w, =0,3 mm - w, =0,8 mm - w, =1,2 mm - w =w, +w, +ψ, w, - w =0,3+0,8+1,2 0,3=1,5 mm w < L 300 1,5 mm<15,5 Konečný průhyb (třída provozu 1 - k def = 0,6): - w, =w, 1+k =0,3 1+0,6=0,5mm - w, =w, 1+ψ, k =0, ,6=0,8 mm - w, =w, ψ, +ψ, k =0,6 0,6+0 0,6=0,7 mm - w =w, +w, +w, =2,0mm <, <18,6 67

68 8.4 Oblouky (200x700, GL 24h) Obr. 47: Geometrické schéma, Průřezové charakteristiky Obr. 48: Průřez obloukem A= mm W = mm I =5,7 10 mm i =202 mm 68

69 Posudek - MSÚ Vnitřní síly - V =126,40 kn - M =221,14 knm - N ŘÍ = 110,98 kn PROSTÝ TLAK,, = =, <,, =, PROSTÝ OHYB,, = =, <, =, KOMBINACE VZPĚRU a OHYBU - L = mm - λ= =103,92 - σ, =, =8,04 MPa - λ =,,, =1,73 - β =0,1 (pro LLD) - k =0,5 [1+ β λ 0,3+ λ ]=2,06 - k, = =0,32,,,,, +,,,,, =>0, <1 SMYK, = =, <, =, 69

70 Mezní stav použitelnosti Délka krokve mm Okamžitý průhyb - w, =7,4 mm - w, =20,0 mm - w, =6,1 mm - w =w, +w, +ψ, w, - w =7,4+20,0+6,1 0,3=29,2 mm w < L ,2 mm<76,7 Konečný průhyb (třída provozu 1 - k def = 0,6) - w, =w, 1+k =7,4 1+0,6=11,8mm - w, =w, 1+ψ, k =20, ,6=20,0 mm - w, =w, ψ, +ψ, k =6,1 0,6+0 0,6=3,7 mm - w =w, +w, +w, =35,5mm <, <92 70

71 8.5 Prostorové ztužení (RD15, S235) Průřezové charakteristiky Obr. 49: Průřez prutem =177 Posudek - MSÚ Vnitřní síly - =40,59 PROSTÝ TLAK,, = =, <, = 71

72 9 Návrh a posudek spojů varianty 1 Pro všechny spoje altánu byly použity svorníky typu M 3.6 průměru 12mm. Svorníky spojují dřevo a ocelové plechy o tloušťce 6 mm. Maximální reakce vznikající v místě spoje byly spočteny z normálových a posouvajících sil spočtených v programu Scia Engineer Materiálové charakteristiky pevnost v otlačení dřevěného prvku f,, =0, ,01 d ρ =0,082 0,88 380=27,42 MPa plastický moment únosnosti spojovacího prvku M, =0,3 f, d, =57,56 knm f, =300 Mpa (třída pevnosti 3.6) d=12 mm 9.1 Spoj objímky kolem sloupků ve střeše Spoj bude tvořen objímkou, která bude tenká ocelová deska (t = 4 mm). Spoj bude dvojstřižný s dřevěným prvkem uprostřed. Spoj bude kolíkového typu, spojovací prostředkem jsou svorníky. Rozměry prvků Svorníky typu M12 => d=12mm Tloušťka objímky t 1 = 6mm Minimální rozteče - a =a =48mm Sloupek 200x200 => t 2 =200mm 72

73 Návrh a posudek únosnost příčně a osově namáhaného dvojstřižného spoje (ocel-dřevo-ocel) 0,5 f,, t d F, =min 1,15 2 M, f,, d+ F,= 32,90 =32,90 kn 223,82 4 Osová únosnost a únosnost na vytažení svorníku se bere nižší z hodnot únosnosti svorníku v tahu a únosnosti ocelové desky:, = = =, F, =f A = =94 kn (předpoklad výšky objímky 100 mm) Rozhodující hodnotou mezi osovým a příčným namáháním je menší z těchto hodnot. F, = F, k γ Výslednice sil ve spoji R =60,10 kn =20,25 kn =>řžý => F, =40,5 kn Byly navrženy 2 svorníky ve 2 na sebe kolmých směrech dohromady 4 Obr. 50: Spoj objímky kolem sloupků ve střeše 73

74 , =, = > =, Na sloupky spojující pouze dvě vaznice bude spoj tvořen ocelovou deskou tloušťky 6 mm ze dvou stran, které budou připevněny dvěma svorníky. Obr. 51: Spoj sloupků spojující dvě vaznice 9.2 Spoj krokve na přivařenou desku objímky Rozměry prvků d=12mm t 1 =75mm a 1 =a 2 =a 3 =48mm, a 4 =36mm 74

75 Návrh a posudek Z předcházejícího výpočtu vyplývá, že únosnost příčně namáhaného spoje pro dané svorníky vychází přibližně o polovinu menší než únosnost osová, a proto budou další výpočty počítány s únosností příčně namáhanou. únosnost příčně namáhaného dvojstřižného spoje (dřevo-ocel-dřevo) F, f,, t d f,, t d2+ 4 M, f,, t d 1+F, 24,68 4 =252,77=24,68 kn 316,53 2,3 M, f,, d+ F, 4 F, = F, k γ Výslednice sil ve spoji R =169,99 kn =17,77 kn =>řžý => F, =35,54 kn Bylo navrženo 5 svorníků. Obr. 51: Spoj krokve na přivařenou desku objímky 75

76 , =, =, > =, 9.3 Dvojstřižný spoj kolem střední nárožní vrcholové krokve Rozměry prvků d=12mm t 2 =160mm a 1 =a 2 =a 3 =48mm, a 4 =36mm Návrh a posudek únosnost příčně a osově namáhaného dvojstřižného spoje (ocel-dřevo-ocel) 0,5 f,, t d F, =min 1,15 2 M, f,, d+ F,= 35,92 =35,92 kn 223,82 4 F, = F, k γ Výslednice sil ve spoji R =169,99 kn =25,86 kn =>řžý => F, =51,72 kn 76

77 Byly navrženy 4 svorníky. Obr. 52: Spoj střední nárožní krokve, =, =, > =, 9.4 Spoj sloupku na podélný nosník Rozměry prvků d=12mm t 1 =350mm Návrh a posudek únosnost příčně a osově namáhaného jednostřižného spoje (ocel-dřevo) 0,4 f,, t d F, =min 1,15 2 M, f,, d+ F,= 46,06 =46,06 kn 223,82 4 F, = F, k γ =33,16 kn 77

78 Výslednice sil ve spoji R =107,72 kn Byly navrženy 4 svorníky. Obr. 53: Přípoj sloupku na podélný nosník, =, =, > =, 78

79 9.5 Spoj příčných nosníků na podélné a) Příčné trámy Rozměry prvků d=12mm t 1 =95mm Návrh a posudek únosnost příčně namáhaného dvojstřižného spoje (dřevo-ocel-dřevo) F, f,, t d f,, t d2+ 4 M, f,, t d 1+F, 31,26 4 =247,51=31,26 kn 316,53 2,3 M, f,, d+ F, 4 F, = F, k γ Výslednice sil ve spoji b) Podélné trámy R =168,35 kn Rozměry prvků d=12mm t 2 =250mm =22,5 kn =>řžý => F, =45,01 kn Byly navrženy 4 svorníky., =, =, > =, 79

80 Návrh a posudek únosnost příčně a osově namáhaného dvojstřižného spoje (ocel-dřevo-ocel) 0,4 f,, t d F, =min 1,15 2 M, f,, d+ F,= 32,9 =41,13 kn 223,82 4 F, = F, k γ Výslednice sil ve spoji R =107,72 kn =23,69 kn =>řžý => F, =47,38 kn Byly navrženy 3 svorníky., =, =, > =, Obr. 54: Spoj příčných nosníků na podélné 80

81 9.6 Patka Výpočet byl rozdělen na dvě části. První část je návrh a posudek na ocelové destičky připevněné k patce. Druhá část je posudek patky. Přenos vodorovných sil, minimální efektivní plocha a vytažení kotevních šroubů. a) Spoj sloupu na ocelové destičky Rozměry prvků d=12mm t 2 =200mm Návrh a posudek únosnost příčně a osově namáhaného dvojstřižného spoje (ocel-dřevo-ocel) 0,5 f,, t d F, =min 1,15 2 M, f,, d+ F,= 32,90 =32,90 kn 223,82 4 F, = F, k γ Výslednice sil ve spoji R =86,79 kn =23,69 kn =>dvojstřižný => F, =47,38 kn Byly navrženy 2 svorníky., =, =, > =, 81

82 a) Samotná patka Charakteristiky Beton Ocel - f, =7,11 MPa - f, =235 MPa - f =360 MPa Kotevní šrouby M20x3 - d=20 mm - A =245 mm Rozměry patky Ocelová deska - t=12 mm - a=400 mm - b=400 mm Betonová patka - a=500 mm - b=500 mm - h=500 mm - h í =50 mm Vnitřní síly - N = 113,10 kn - N =82,8 kn - V =22,12 kn 82

83 Návrh a posudek Efektivní plocha f c=t =50 mm 3 f γ A = = mm Přenos vodorovné síly Kotevní šrouby = >, = =, > =, F, = 0,8 A f γ =46,06 kn, =, > =, Obr. 55: Patka prvního altánu 83

84 10 Návrh a posudek spojů varianty 2 Pro všechny spoje altánu byly použity svorníky typu M 3.6 průměru 12 mm. Svorníky spojují dřevo a ocelové plechy o tloušťce 6 mm. Pro kloubovou patku byly použity kotevní šrouby M27x Dvojstřižný spoj kolem prostředního oblouku kopule Rozměry prvků d=12mm t 2 =200mm a 1 =a 2 =a 3 =48mm, a 4 =36mm Návrh a posudek únosnost příčně a osově namáhaného dvojstřižného spoje (ocel-dřevo-ocel) 0,5 f,, t d F, =min 1,15 2 M, f,, d+ F,= 32,90 =32,90 kn 223,82 4 F, = F, k γ Výslednice sil ve spoji R =44,7 kn =223,69 kn =>dvojstřižný => F, =47,38 kn 84

85 Byly navrženy 4 svorníky. Obr. 56: Dvojstřižný spoj kolem prostředního půloblouku, =, =, > =, 10.2 Přípoj oblouků na přivařené desky prostředního oblouku Rozměry prvků d=12mm t 1 =95mm Návrh a posudek únosnost příčně namáhaného dvojstřižného spoje (dřevo-ocel-dřevo) F, f,, t d f,, t d2+ 4 M, f,, t d 1+F, 31,26 4 =247,51=31,26 kn 316,53 2,3 M, f,, d+ F, 4 F, = F, k γ =22,5 kn =>dvojstřižný => F, =45,01 kn 85

86 Výslednice sil ve spoji R =169,56 kn Byly navrženy 4 svorníky. Obr. 57: Přípoj oblouků na přivařené ocelové desky, =, =, > =, 86

87 10.3 Spoj příčných nosníků na oblouky Rozměry prvků d=12mm t 1 =95mm Návrh a posudek únosnost příčně namáhaného dvojstřižného spoje (dřevo-ocel-dřevo) F, f,, t d f,, t d2+ 4 M, f,, t d 1+F, 31,26 4 =247,51=31,26 kn 316,53 2,3 M, f,, d+ F, 4 F, = F, k γ Výslednice sil ve spoji R =60,63 kn =22,5 kn =>dvojstřižný => F, =45,01 kn 87

88 Byly navrženy 2 svorníky Obr. 58: Spoj příčných nosníků na oblouky, =, =, > =, 88

89 10.4 Základová kloubová patka Základová patka byla posouzena na minimální efektivní plochu, maximální únosnost kotevních šroubů a ocelové zarážky proti smyku. Charakteristiky Beton - f, =7,11 MPa Ocel - f, =235 MPa - f =360 MPa Kotevní šrouby M27x3 - d=27 mm - A =459 mm Rozměry Ocelová deska - t =12 mm - a=400 mm - b=900 mm Přivařená ocelová zarážka - l=180 mm - b=10 mm - h=50 mm - a = 4 mm Betonová patka - a=500 mm - b=1000 mm - h=500 mm - h í =50 mm 89

90 Vnitřní síly - N = 163,78 kn - N =133,18 kn - V =86,99 kn Návrh a posudek Efektivní plocha f c=t =50 mm 3 f γ A = = mm Kotevní šrouby = >, = F, = 0,8 A f γ =86,29 kn Svar zarážky, =, > - I = = mm - τ = =60,41 MPa - τ =σ = í =159,47 MPa =, + + =, < =, =,< =, 90

91 Obr. 59: Patka druhého altánu 91

92 11 Závěr Cílem bakalářské práce je návrh dispozičního, stavebního a konstrukčního řešení zahradního altánu z materiálů na bázi dřeva. V první části bakalářské práce byla provedena rešerše čtyř zahradních altánů s rozdílným konstrukčním řešením. Ze zpracovaných rešerší bylo čerpáno při návrhu dispozičních řešení dvou altánů. Ve druhé části bakalářské práce byla navržena dvě dispoziční řešení zahradních altánů. Dispoziční řešení byla navržena tak, aby oba altány byly rozdílné velikostí a konstrukčním řešením. Třetí část práce je věnována návrhům a posudkům nosných prvků, spojů, ztužení a kotvení. Pro posouzení byly použity normy ČSN EN. Výpočet vnitřních sil byl proveden ve studentské verzi programu Scia Engineer Materiál navržený pro stavbu altánů byl vybrán s ohledem na cenovou dostupnost. První z altánů byl navržen jako tuhá prostorová rámová konstrukce, druhý altán byl navržen systémem oblouků. Pro nosné prvky menších průřezů bylo použito dřevo C24. Pro masivnější průřezy bylo použito lepeného lamelového dřeva GL24h. Posudky obou altánů byly provedeny pro jednotlivé prvky, spoje, ztužení a kotvení. Na základě výpočtů bylo dokázáno, že jednotlivé materiály a celá konstrukce odpovídá jak meznímu stavu únosnosti, tak meznímu stavu použitelnosti. 92

93 12 Seznam použité literatury [1] ČSN EN Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí Část 1-1: Obecná pravidla Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby. Praha: Český normalizační institut, [2] ČSN EN Eurokód 1: Zatížení konstrukcí Část 1-1: Obecná zatížení Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb. Praha: Český normalizační institut, [3] ČSN EN Eurokód 1: Zatížení konstrukcí Část 1-3: Obecná zatížení Zatížení sněhem. Praha: Český normalizační institut, [4] ČSN EN Eurokód 1: Zatížení konstrukcí Část 1-4: Obecná zatížení Zatížení větrem. Praha: Český normalizační institut, [5] [6] [7] [8] [9] [10] 93

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÝCH KROKVÍ

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÝCH KROKVÍ NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÝCH KROKVÍ Vypracoval: Zodp. statik: Datum: Projekt: Objednatel: Marek Lokvenc Ing.Robert Fiala 07.01.2016 Zastínění expozice gibonů ARW pb, s.r.o. Posudek proveden dle: ČSN EN

Více

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu)

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Obsah 1 Obsah statického výpočtu... 3 2 Popis výpočtu... 3 3 Materiály... 3 4 Podklady... 4 5 Výpočet střešního nosníku... 4 5.1 Schéma nosníku

Více

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÉHO PRŮVLAKU

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÉHO PRŮVLAKU NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÉHO PRŮVLAKU Vypracoval: Zodp. statik: Datum: Projekt: Objednatel: Marek Lokvenc Ing.Robert Fiala 07.01.2016 Zastínění expozice gibonů ARW pb, s.r.o. Posudek proveden dle: ČSN EN

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí Diplomová práce BYTOVÝ DŮM D.1.2.3. STATICKÝ VÝPOČET Vypracovala: Vedoucí práce K134: Ing. Anna Kuklíková,

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 02 STATICKÝ VÝPOČET

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 02 STATICKÝ VÝPOČET VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES 02 STATICKÝ VÝPOČET

Více

BO004 KOVOVÉ KONSTRUKCE I

BO004 KOVOVÉ KONSTRUKCE I BO004 KOVOVÉ KONSTRUKCE I PODKLADY DO CVIČENÍ VYPRACOVAL: Ing. MARTIN HORÁČEK, Ph.D. AKADEMICKÝ ROK: 2018/2019 Obsah Dispoziční řešení... - 3 - Příhradová vaznice... - 4 - Příhradový vazník... - 6 - Spoje

Více

STATICKÝ VÝPOČET D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE 2. VÝROBNÍ HALY V AREÁLU SPOL. BRUKOV, SMIŘICE

STATICKÝ VÝPOČET D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE 2. VÝROBNÍ HALY V AREÁLU SPOL. BRUKOV, SMIŘICE STATICKÝ VÝPOČET D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE 2. VÝROBNÍ HALY V AREÁLU SPOL. BRUKOV, SMIŘICE Datum: 01/2016 Stupeň dokumentace: Dokumentace pro stavební povolení Zpracovatel: Ing. Karel

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební. Zastřešení dvojlodního hypermarketu STATICKÝ VÝPOČET. Ondřej Hruška

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební. Zastřešení dvojlodního hypermarketu STATICKÝ VÝPOČET. Ondřej Hruška ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Zastřešení dvojlodního hypermarketu STATICKÝ VÝPOČET Ondřej Hruška Praha 2017 Statický výpočet Obsah 1. Zatížení... 2 1.1. Zatížení sněhem. 2 1.2.

Více

VŠB Technická univerzita Ostrava. Fakulta stavební. Katedra konstrukcí

VŠB Technická univerzita Ostrava. Fakulta stavební. Katedra konstrukcí VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Katedra konstrukcí Zahradní domek z materiálů na bázi dřeva Garden summerhouse made of wooden-based materials Student: Vedoucí bakalářské práce: Tomáš

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVENÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES SPORTOVNÍ HALA EXHIBITION

Více

Investor: Měřítko: Počet formátů: Obec Vrátkov. Datum: D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST DSP 04-2015

Investor: Měřítko: Počet formátů: Obec Vrátkov. Datum: D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST DSP 04-2015 první statická s.r.o. Na Zámecké 597/11, 140 00 Praha 4 email: stastny@prvnistaticka.cz ZODP.PROJEKTANT: VYPRACOVAL: KONTROLOVAL: ING. Radek ŠŤASTNÝ,PH.D. ING.Ondřej FRANTA. ING. Radek ŠŤASTNÝ,PH.D. Akce:

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ZASTŘEŠENÍ SPORTOVNÍ HALY VE VSETÍNĚ THE ROOF STRUCTURE OF THE SPORT HALL IN VSETÍN

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ZASTŘEŠENÍ SPORTOVNÍ HALY VE VSETÍNĚ THE ROOF STRUCTURE OF THE SPORT HALL IN VSETÍN VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES ZASTŘEŠENÍ SPORTOVNÍ

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES ZASTŘEŠENÍ ODBAVOVACÍ

Více

Obsah. Opakování. Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Kontaktní přípoje. Opakování Dělení hal Zatížení. Návrh prostorově tuhé konstrukce Prvky

Obsah. Opakování. Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Kontaktní přípoje. Opakování Dělení hal Zatížení. Návrh prostorově tuhé konstrukce Prvky Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE Studijní program: STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ pro bakalářské studium Kód předmětu: K134OK1 4 kredity (2 + 2), zápočet, zkouška Prof. Ing. František Wald, CSc., místnost B

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ. Bakalářská práce

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ. Bakalářská práce ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ Bakalářská práce Dvoulodní sportovní hala Two-Bay Sports Hall Statický výpočet Květen 2017 Vypracoval: Jan

Více

STATICKÝ VÝPOČET. Ing. Jan Blažík

STATICKÝ VÝPOČET. Ing. Jan Blažík STATICKÝ VÝPOČET Zpracovatel : Zodpovědný projektant : Vypracoval : Ing. Pavel Charous Ing. Jan Blažík Stavebník : Místo stavby : Ondřejov u Rýmařova z.č. : Stavba : Datum : 06/2015 Stáj pro býky 21,5

Více

Vybrané okruhy znalostí z předmětů stavební mechanika, pružnost a pevnost důležité i pro studium předmětů KP3C a KP5A - navrhování nosných konstrukcí

Vybrané okruhy znalostí z předmětů stavební mechanika, pružnost a pevnost důležité i pro studium předmětů KP3C a KP5A - navrhování nosných konstrukcí Vybrané okruhy znalostí z předmětů stavební mechanika, pružnost a pevnost důležité i pro studium předmětů KP3C a KP5A - navrhování nosných konstrukcí Skládání a rozklad sil Skládání a rozklad sil v rovině

Více

A. 1 Skladba a použití nosníků

A. 1 Skladba a použití nosníků GESTO Products s.r.o. Navrhování nosníků I Stabil na účinky zatížení výchozí normy ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí ČSN EN 1995-1-1 ČSN 731702 modifikace DIN 1052:2004 navrhování dřevěných stavebních

Více

Cvičební texty 2003 programu celoživotního vzdělávání MŠMT ČR Požární odolnost stavebních konstrukcí podle evropských norem

Cvičební texty 2003 programu celoživotního vzdělávání MŠMT ČR Požární odolnost stavebních konstrukcí podle evropských norem 2.5 Příklady 2.5. Desky Příklad : Deska prostě uložená Zadání Posuďte prostě uloženou desku tl. 200 mm na rozpětí 5 m v suchém prostředí. Stálé zatížení je g 7 knm -2, nahodilé q 5 knm -2. Požaduje se

Více

studentská kopie 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice

studentská kopie 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice Vaznice bude přenášet pouze zatížení působící kolmo k rovině střechy. Přenos zatížení působícího rovnoběžně se střešní rovinou bude popsán v poslední

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB 6. cvičení KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB Klasifikace konstrukčních prvků Uvádíme klasifikaci konstrukčních prvků podle idealizace jejich statického působení. Začneme nejprve obecným rozdělením, a to podle

Více

Diplomová práce OBSAH:

Diplomová práce OBSAH: OBSAH: Obsah 1 1. Zadání....2 2. Varianty řešení..3 2.1. Varianta 1..3 2.2. Varianta 2..4 2.3. Varianta 3..5 2.4. Vyhodnocení variant.6 2.4.1. Kritéria hodnocení...6 2.4.2. Výsledek hodnocení.7 3. Popis

Více

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES RELAXAČNÍ CENTRUM

Více

PŘÍKLAD č. 1 Třecí styk ohýbaného nosníku

PŘÍKLAD č. 1 Třecí styk ohýbaného nosníku FAST VUT v Brně PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ Ústav kovových a dřevěných konstrukcí Studijní skupina: B2VS7S Akademický rok: 2017 2018 Posluchač:... n =... PŘÍKLAD č. 1 Třecí styk ohýbaného nosníku Je dán

Více

GESTO Products s.r.o.

GESTO Products s.r.o. GESTO Products s.r.o. Navrhování nosníků I Stabil na účinky zatížení výchozí normy ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí ČSN EN 1995 1 1 ČSN 731702 modifikace DIN 1052:2004 navrhování dřevěných stavebních

Více

Průvodní zpráva ke statickému výpočtu

Průvodní zpráva ke statickému výpočtu Průvodní zpráva ke statickému výpočtu V následujícím statickém výpočtu jsou navrženy a posouzeny nosné prvky ocelové konstrukce zesílení části stávající stropní konstrukce v 1.a 2. NP objektu ředitelství

Více

Uplatnění prostého betonu

Uplatnění prostého betonu Prostý beton -Uplatnění prostého betonu - Charakteristické pevnosti - Mezní únosnost v tlaku - Smyková únosnost - Obdélníkový průřez -Konstrukční ustanovení - Základová patka -Příklad Uplatnění prostého

Více

Teorie prostého smyku se v technické praxi používá k výpočtu styků, jako jsou nýty, šrouby, svorníky, hřeby, svary apod.

Teorie prostého smyku se v technické praxi používá k výpočtu styků, jako jsou nýty, šrouby, svorníky, hřeby, svary apod. Výpočet spojovacích prostředků a spojů (Prostý smyk) Průřez je namáhán na prostý smyk: působí-li na něj vnější síly, jejichž účinek lze ekvivalentně nahradit jedinou posouvající silou T v rovině průřezu

Více

OCELOVÉ A DŘEVĚNÉ PRVKY A KONSTRUKCE Část: Dřevěné konstrukce

OCELOVÉ A DŘEVĚNÉ PRVKY A KONSTRUKCE Část: Dřevěné konstrukce OCELOVÉ A DŘEVĚNÉ PRVKY A KONSTRUKCE Část: Dřevěné konstrukce Přednáška č. 3 Doc. Ing. Antonín Lokaj, Ph.D. VŠB Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra konstrukcí, Ludvíka Podéště 1875,

Více

Obsah: 1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 2. Seznam použité literatury 3. Návrh a posouzení monolitického věnce nad okenním otvorem

Obsah: 1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 2. Seznam použité literatury 3. Návrh a posouzení monolitického věnce nad okenním otvorem Stavba: Stavební úpravy skladovací haly v areálu firmy Strana: 1 Obsah: PROSTAB 1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 2 2. Seznam použité literatury 2 3. Návrh a posouzení monolitického věnce nad okenním

Více

29.05.2013. Dřevo EN1995. Dřevo EN1995. Obsah: Ing. Radim Matela, Nemetschek Scia, s.r.o. Konference STATIKA 2013, 16. a 17.

29.05.2013. Dřevo EN1995. Dřevo EN1995. Obsah: Ing. Radim Matela, Nemetschek Scia, s.r.o. Konference STATIKA 2013, 16. a 17. Apollo Bridge Apollo Bridge Architect: Ing. Architect: Miroslav Ing. Maťaščík Miroslav Maťaščík - Alfa 04 a.s., - Alfa Bratislava 04 a.s., Bratislava Design: DOPRAVOPROJEKT Design: Dopravoprojekt a.s.,

Více

NOSNÁ KONSTRUKCE AUTOSALONU 02 STATICKÝ VÝPOČET

NOSNÁ KONSTRUKCE AUTOSALONU 02 STATICKÝ VÝPOČET VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Více

NK 1 Konstrukce. Volba konstrukčního systému

NK 1 Konstrukce. Volba konstrukčního systému NK 1 Konstrukce Přednášky: Doc. Ing. Karel Lorenz, CSc., Prof. Ing. Milan Holický, DrSc., Ing. Jana Marková, Ph.D. FA, Ústav nosných konstrukcí, Kloknerův ústav Cvičení: Ing. Naďa Holická, CSc., Fakulta

Více

VÝPOČET ZATÍŽENÍ SNĚHEM DLE ČSN EN :2005/Z1:2006

VÝPOČET ZATÍŽENÍ SNĚHEM DLE ČSN EN :2005/Z1:2006 PŘÍSTAVBA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ HŘIŠTĚ TJ MOŘKOV PŘÍPRAVNÉ VÝPOČTY Výpočet zatížení dle ČSN EN 1991 (730035) ZATÍŽENÍ STÁLÉ Střešní konstrukce Jednoplášťová plochá střecha (bez vl. tíhy nosné konstrukce)

Více

předběžný statický výpočet

předběžný statický výpočet předběžný statický výpočet (část: dřevěné konstrukce) KOUNITNÍ CENTRU ATKY TEREZY V PRAZE . Základní inormace.. ateriály.. Schéma konstrukce. Zatížení 4. Návrh prvků 5.. Střecha 5.. Skleněná asáda KOUNITNÍ

Více

Klíčová slova Autosalon Oblouk Vaznice Ocelová konstrukce Příhradový vazník

Klíčová slova Autosalon Oblouk Vaznice Ocelová konstrukce Příhradový vazník Abstrakt Bakalářská práce se zabývá návrhem nosné příhradové ocelové konstrukce autosalonu v lokalitě města Blansko. Půdorysné rozměry objektu jsou 24 x 48 m. Hlavní nosnou částí je oblouková příčná vazba

Více

FAST VUT Brno BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Nosná konstrukce jízdárny. Technická zpráva

FAST VUT Brno BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Nosná konstrukce jízdárny. Technická zpráva FAST VUT Brno BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Nosná konstrukce jízdárny Technická zpráva Brno 2012 Obsah 1. Zadání... 3 2. Dispozice... 4 2.1. Půdorys jízdárny... 4 2.2. Uspořádání ochozu... 4 3. Varianty řešení... 5

Více

Úvod Požadavky podle platných technických norem Komentář k problematice navrhování

Úvod Požadavky podle platných technických norem Komentář k problematice navrhování ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ DŘEVOSTAVBY VE VZTAHU K TECHNICKÝM NORMÁM ČSN, PRINCIPY KONSTRUKĆNÍ OCHRANY DŘEVA PETR KUKLÍK Úvod Požadavky podle platných technických norem Komentář

Více

LVL lepené vrstvené dřevo Nosné stavební prvky přirozeně ze dřeva

LVL lepené vrstvené dřevo Nosné stavební prvky přirozeně ze dřeva LVL lepené vrstvené dřevo Nosné stavební prvky přirozeně ze dřeva CERTIFIKÁT dle ČSN EN 14374 DOPORUČENÉ POUŽITÍ Sloupky, krokve, prahy, rámy, zesílení okenních a dveřních otvorů, nosníky, průvlaky, zesílení

Více

1 Použité značky a symboly

1 Použité značky a symboly 1 Použité značky a symboly A průřezová plocha stěny nebo pilíře A b úložná plocha soustředěného zatížení (osamělého břemene) A ef účinná průřezová plocha stěny (pilíře) A s průřezová plocha výztuže A s,req

Více

Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Princip spolehlivosti v mezních stavech. Obsah přednášky. Návrhová únosnost R d (design resistance)

Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Princip spolehlivosti v mezních stavech. Obsah přednášky. Návrhová únosnost R d (design resistance) Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE Studijní program: STVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ pro bakalářské studium Kód předmětu: K34OK 4 kredity ( + ), zápočet, zkouška Prof. Ing. František Wald, CSc., místnost B 63. Úvod,

Více

Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Žák

Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Žák Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Žák Riegrova, 62 00 Brno Sdružení tel. 2 286, 60 323 6 email: zak.apk@arch.cz Investor : Stavba : Objekt : Jihomoravský kraj Brno, Žerotínovo nám. 3/, PSČ 60 82 KOMPETENČNÍ

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA Obsah: 1) statické posouzení krovu 2) statické posouzení stropní konstrukce 3) statické posouzení překladů a nadpraží 4) schodiště 5) statické posouzení založení stavby

Více

F Zug F H. F Druck. Desky Diamant 07/2010. Knauf Diamant. Diamant deska, která unese dům

F Zug F H. F Druck. Desky Diamant 07/2010. Knauf Diamant. Diamant deska, která unese dům F H F H F Zug F Druck Desky Diamant 07/2010 Knauf Diamant Diamant deska, která unese dům Základní předpoklady pro zatěžování Pro namáhání stěn jsou uvažovány třídy trvání zatížení dle ČSN EN 1995-1-1 +

Více

Posouzení trapézového plechu - VUT FAST KDK Ondřej Pešek Draft 2017

Posouzení trapézového plechu - VUT FAST KDK Ondřej Pešek Draft 2017 Posouzení trapézového plechu - UT FAST KDK Ondřej Pešek Draft 017 POSOUENÍ TAPÉOÉHO PLECHU SLOUŽÍCÍHO JAKO TACENÉ BEDNĚNÍ Úkolem je posoudit trapézový plech typu SŽ 11 001 v mezním stavu únosnosti a mezním

Více

Šroubovaný přípoj konzoly na sloup

Šroubovaný přípoj konzoly na sloup Šroubovaný přípoj konzoly na sloup Připojení konzoly IPE 180 na sloup HEA 220 je realizováno šroubovým spojem přes čelní desku. Sloup má v místě přípoje vyztuženou stojinu plechy tloušťky 10mm. Pro sloup

Více

Příklad č.1. BO002 Prvky kovových konstrukcí

Příklad č.1. BO002 Prvky kovových konstrukcí Příklad č.1 Posuďte šroubový přípoj ocelového táhla ke styčníkovému plechu. Táhlo je namáháno osovou silou N Ed = 900 kn. Šrouby M20 5.6 d = mm d 0 = mm f ub = MPa f yb = MPa A s = mm 2 Střihová rovina

Více

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet Stupeň dokumentace: DPS S-KON s.r.o. statika stavebních konstrukcí Ing.Vladimír ČERNOHORSKÝ Podnádražní 12/910 190 00 Praha 9 - Vysočany tel. 236 160 959 akázkové číslo: 12084-01 Datum revize: prosinec

Více

Příklad č.1. BO002 Prvky kovových konstrukcí

Příklad č.1. BO002 Prvky kovových konstrukcí Příklad č.1 Posuďte šroubový přípoj ocelového táhla ke styčníkovému plechu. Táhlo je namáháno osovou silou N Ed = 900 kn. Šrouby M20 5.6 d = mm d 0 = mm f ub = MPa f yb = MPa A s = mm 2 Střihová rovina

Více

Část 5.8 Částečně obetonovaný spřažený ocelobetonový sloup

Část 5.8 Částečně obetonovaný spřažený ocelobetonový sloup Část 5.8 Částečně obetonovaný spřažený ocelobetonový sloup P. Schaumann, T. Trautmann University o Hannover J. Žižka České vysoké učení technické v Praze 1 ZADÁNÍ V příkladu je navržen částečně obetonovaný

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STUPEŇ PROJEKTU DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ (ve smyslu přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění, 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona) STAVBA INVESTOR

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁMEČNICKÉ DÍLNY V AREÁLU FIRMY ZLKL S.R.O. V LOŠTICÍCH P.Č. 586/1 V K.Ú. LOŠTICE

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁMEČNICKÉ DÍLNY V AREÁLU FIRMY ZLKL S.R.O. V LOŠTICÍCH P.Č. 586/1 V K.Ú. LOŠTICE Stavba : Objekt : STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁMEČNICKÉ DÍLNY V AREÁLU FIRMY ZLKL S.R.O. V LOŠTICÍCH P.Č. 586/1 V K.Ú. LOŠTICE - Dokumentace : Prováděcí projekt Část : Konstrukční část Oddíl : Ocelové konstrukce

Více

STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE

STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE Uplatnění dřevěných konstrukcí v minulosti DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE Uplatnění dřevěných konstrukcí

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES DŘEVĚNÁ LÁVKA NAD

Více

Stavebně konstrukční část

Stavebně konstrukční část Ing.Jiří Švec projektová kancelář Ing.Jiří Švec Sadová 275, 431 56 Mašťov Akce: stavební práce na RD Valtířov k.ú. Ústí nad Labem, č.par. 237 Investor : Dolanský Jan, Ústecká 152, 410 02 Malé Žernoseky

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN Obsah: 1) statické posouzení krovu 2) statické posouzení stropní konstrukce 3) statické posouzení překladů a nadpraží 4) schodiště 5) statické posouzení založení

Více

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling Objednavatel: M.T.A., spol. s r.o., Pod Pekárnami 7, 190 00 Praha 9 Zpracoval: Ing. Bohumil Koželouh, CSc. znalec v oboru

Více

Prostorové konstrukce - rošty

Prostorové konstrukce - rošty Prostorové konstrukce - rošty a) princip působení roštu, b) uspořádání nosníků v pravoúhlé c) kosoúhlé, d) šestiúhelníkové, e) trojúhelníkové osnově, f) příhradový rošt 14.4.2010 Nosné konstrukce III 1

Více

13. Zděné konstrukce. h min... nejmenší tloušťka prvku bez omítky

13. Zděné konstrukce. h min... nejmenší tloušťka prvku bez omítky 13. Zděné konstrukce Navrhování zděných konstrukcí Zděné konstrukce mají široké uplatnění v nejrůznějších oblastech stavebnictví. Mají dobrou pevnost, menší objemová hmotnost, dobrá tepelně izolační schopnost

Více

F 1.2 STATICKÉ POSOUZENÍ

F 1.2 STATICKÉ POSOUZENÍ zak. č.47/4/2012 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO F 1.2 STATICKÉ POSOUZENÍ Název stavby: Dům č.p. 72 ulice Jiřího Trnky Výměna oken, zateplení fasády Místo stavby: ulice Jiřího Trnky č.p. 72 738

Více

Prostý beton Pedagogická činnost Výuka bakalářských a magisterský předmětů Nosné konstrukce II

Prostý beton  Pedagogická činnost Výuka bakalářských a magisterský předmětů Nosné konstrukce II Prostý beton http://www.klok.cvut.cz Pedagogická činnost Výuka bakalářských a magisterský předmětů Nosné konstrukce II - Uplatnění prostého betonu -Ukázky staveb - Charakteristické pevnosti -Mezní únosnost

Více

FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ MECHANIKY

FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ MECHANIKY BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL MECHANICS MODELLING OF TRADITIONAL TIMBER ROOF TRUSSES BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR'S THESIS AUTOR PRÁCE AUTHOR VEDOUCÍ PRÁCE

Více

LVL lepené vrstvené dřevo Nosné stavební prvky přirozeně ze dřeva

LVL lepené vrstvené dřevo Nosné stavební prvky přirozeně ze dřeva LVL lepené vrstvené dřevo Nosné stavební prvky přirozeně ze dřeva CERTIFIKÁT dle ČSN EN 14374 a Z-9.1-811 DOPORUČENÉ POUŽITÍ Sloupky, krokve, prahy, rámy, zesílení okenních a dveřních otvorů, nosníky,

Více

Podklady pro cvičení. Úloha 7 Návrh konstrukce zastřešení - krov

Podklady pro cvičení. Úloha 7 Návrh konstrukce zastřešení - krov Pozemní stavby A2 Cíl úlohy Podklady pro cvičení Úloha 7 Návrh konstrukce zastřešení - krov Na základě koncepčního návrhu tvaru zastřešení (šikmá střecha) pro vybranou konstrukční variantu budovy z úlohy

Více

pedagogická činnost

pedagogická činnost http://web.cvut.cz/ki/ pedagogická činnost -Uplatnění prostého betonu - Charakteristické pevnosti - Mezní únosnost v tlaku - Smyková únosnost - Obdélníkový ýprůřez - Konstrukční ustanovení - Základová

Více

8. Střešní ztužení. Patky vetknutých sloupů. Rámové haly.

8. Střešní ztužení. Patky vetknutých sloupů. Rámové haly. 8. Střešní ztužení. Patky vetknutých sloupů. Rámové haly. Střešní ztužení hal: ztužidla příčná, podélná, svislá. Patky vetknutých sloupů: celistvé, dělené, plastický a pružný návrh. Rámové halové konstrukce:

Více

STATICKÉ TABULKY stěnových kazet

STATICKÉ TABULKY stěnových kazet STATICKÉ TABULKY stěnových kazet OBSAH ÚVOD.................................................................................................. 3 SATCASS 600/100 DX 51D................................................................................

Více

Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB 1 Obsah: 1. statické posouzení dřevěného krovu osazeného na ocelové vaznice 1.01 schema konstrukce 1.02 určení zatížení na krokve 1.03 zatížení kleštin (zatížení od 7.NP) 1.04 vnitřní síly - krokev, kleština,

Více

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET Dokumentace pro ohlášení stavby REKONSTRUKCE ČÁSTI DVOJDOMKU Jeremenkova 959/80, Praha 4 2011/05-149 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

Konstrukce dřevěné haly rozvržení kce

Konstrukce dřevěné haly rozvržení kce Konstrukce dřevěné haly rozvržení kce Zadání Jednopodlažní jednolodní dřevěná hala: rozpětí = polovina rozpětí zadané ocelové haly vzdálenost sloupů = poloviční vzdálenost oproti zadané ocelové hale vzdálenost

Více

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ 7. cvičení ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ V této kapitole se probírají výpočty únosnosti průřezů (neboli posouzení prvků na prostou pevnost). K porušení materiálu v tlačených částech průřezu dochází: mezní

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE PARKOVACÍHO DOMU REINFORCED CONCRETE STRUCTURE

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE PARKOVACÍHO DOMU REINFORCED CONCRETE STRUCTURE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES ŽELEZOBETONOVÁ

Více

VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES ŽELEZOBETONOVÁ

Více

Objekt pro ubytování surikatů v ZOO Hodonín prosinec 12 Statický výpočet a technická zpráva 261/2012

Objekt pro ubytování surikatů v ZOO Hodonín prosinec 12 Statický výpočet a technická zpráva 261/2012 ZADÁVACÍ PODMÍNKY: 2 Podklady: 2 POPIS OBJEKTU všeobecně: 2 STATICKÝ VÝPOČET: 3 Krov: 3 Zatížení krovu: 3 Svislé konstrukce : 6 Překlady : 7 Základy : 7 ZÁVĚR: 7 1 Obsahem tohoto dokumentu je návrh a posouzení

Více

Statické posouzení. Statické zajištění porušené stěny bytového domu v ulici Na Příkopech, čp. 34 k.ú. Broumov

Statické posouzení. Statické zajištění porušené stěny bytového domu v ulici Na Příkopech, čp. 34 k.ú. Broumov Statické posouzení Statické zajištění porušené stěny bytového domu v ulici Na Příkopech, čp. 34-1 - OBSAH: 1 ÚVOD... 3 1.1 ROZSAH POSUZOVANÝCH KONSTRUKCÍ... 3 1.2 PODKLADY... 3 1.2.1 Použité normy... 3

Více

Předběžný Statický výpočet

Předběžný Statický výpočet ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Předběžný Statický výpočet Stomatologická klinika s bytovou částí v Praze 5 Bakalářská práce Jan Karban Praha,

Více

CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření KSS

CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření KSS CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření KSS Cvičení Program cvičení 1. Výklad: Zadání tématu č. 1, část 1 (dále projektu) Střešní vazník: Návrh účinky a kombinace zatížení, návrh

Více

VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: NÁVRH VYZTUŽENÍ ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S VELKÝM OTVOREM

VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: NÁVRH VYZTUŽENÍ ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S VELKÝM OTVOREM VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: NÁVRH VYZTUŽENÍ ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S VELKÝM OTVOREM Projekt: Dílčí část: Vypracoval: Vyztužování poruchových oblastí železobetonové konstrukce

Více

1/7. Úkol č. 9 - Pružnost a pevnost A, zimní semestr 2011/2012

1/7. Úkol č. 9 - Pružnost a pevnost A, zimní semestr 2011/2012 Úkol č. 9 - Pružnost a pevnost A, zimní semestr 2011/2012 Úkol řešte ve skupince 2-3 studentů. Den narození zvolte dle jednoho člena skupiny. Řešení odevzdejte svému cvičícímu. Na symetrické prosté krokevní

Více

Rámové konstrukce Tlačené a rámové konstrukce Vladimír Žďára, FSV ČVUT Praha 2016

Rámové konstrukce Tlačené a rámové konstrukce Vladimír Žďára, FSV ČVUT Praha 2016 Rámové konstrukce Obsah princip působení a vlastnosti rámové konstrukce statická a tvarová řešení optimalizace tvaru rámu zachycení vodorovných sil stabilita rámu prostorová tuhost Uspořádání a prvky rámové

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY OBJEKT PRO ADMINISTRATIVNÍ A LOGISTICKÉ ÚČELY OFFICE AND LOGICTIC BUILDING

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY OBJEKT PRO ADMINISTRATIVNÍ A LOGISTICKÉ ÚČELY OFFICE AND LOGICTIC BUILDING VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES OBJEKT PRO ADMINISTRATIVNÍ

Více

D STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

D STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ D.1.2 - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ - TECHNICKÁ ZPRÁVA - STATICKÝ VÝPOČET Vypracoval: Ing. Andrej Smatana Autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb ČKAIT: 1005325 Tel.: 608 363 318 web: www.statikastaveb.eu

Více

BO02 PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ

BO02 PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ BO0 PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ PODKLADY DO CVIČENÍ Obsah NORMY PRO NAVRHOVÁNÍ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ... KONVENCE ZNAČENÍ OS PRUTŮ... 3 KONSTRUKČNÍ OCEL... 3 DÍLČÍ SOUČINITEL SPOLEHLIVOSTI MATERIÁLU... 3 KATEGORIE

Více

Technická zpráva a statický výpočet

Technická zpráva a statický výpočet Ing. Ferdian Jaromír, ferdi,výškovická 155, Ostrava-Výškovice, 700 30 Kancelář ul. Ruská 43, Ostrava-Vítkovice, 703 00, Tel. : 596693749, 603259826, Fax. :596693751 e-mail ferdian@mto-ok.cz, www.projektyostrava.cz,

Více

NÁVRH VÝZTUŽE ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM

NÁVRH VÝZTUŽE ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM NÁVRH VÝZTUŽE ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM Předmět: Vypracoval: Modelování a vyztužování betonových konstrukcí ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra betonových a zděných konstrukcí Thákurova

Více

VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: RÁMOVÝ ROH S OSAMĚLÝM BŘEMENEM V JEHO BLÍZKOSTI

VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: RÁMOVÝ ROH S OSAMĚLÝM BŘEMENEM V JEHO BLÍZKOSTI VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: RÁMOVÝ ROH S OSAMĚLÝM BŘEMENEM V JEHO BLÍZKOSTI Projekt: Dílčí část: Vypracoval: Vyztužování poruchových oblastí železobetonové konstrukce Návrh

Více

Stavební úpravy bytu č. 19, Vrbová 1475, Brandýs nad Labem STATICKÝ POSUDEK. srpen 2015

Stavební úpravy bytu č. 19, Vrbová 1475, Brandýs nad Labem STATICKÝ POSUDEK. srpen 2015 2015 STAVBA STUPEŇ Stavební úpravy bytu č. 19, Vrbová 1475, Brandýs nad Labem DSP STATICKÝ POSUDEK srpen 2015 ZODP. OSOBA Ing. Jiří Surovec POČET STRAN 8 Ing. Jiří Surovec istruct Trabantská 673/18, 190

Více

Tabulky únosností trapézových profilů ArcelorMittal (výroba Senica)

Tabulky únosností trapézových profilů ArcelorMittal (výroba Senica) Tabulky únosností trapézových profilů ArcelorMittal (výroba Senica) Obsah: 1. Úvod 4 2. Statické tabulky 6 2.1. Vlnitý profil 6 2.1.1. Frequence 18/76 6 2.2. Trapézové profily 8 2.2.1. Hacierba 20/137,5

Více

CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB

CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB Cvičení Program cvičení 1. Zadání tématu č. 1, část 1 (dále projektu) Střešní vazník: Návrh účinky a kombinace zatížení, návrh

Více

Dřevěné konstrukce požární návrh. Doc. Ing. Petr Kuklík, CSc.

Dřevěné konstrukce požární návrh. Doc. Ing. Petr Kuklík, CSc. Dřevěné konstrukce požární návrh Doc. Ing. Petr Kuklík, CSc. ČSN P ENV 1995-1-2 (73 1701) NAVRHOVÁNÍ DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ Část 1-2: Obecná pravidla Navrhování konstrukcí na účinky požáru Kritéria R, E

Více

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE 1 TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE Michal Jandera Obsah přednášek 1. Stabilita stěn, nosníky třídy 4.. Tenkostěnné za studena tvarované profily: Výroba, chování průřezů, chování prutů. 3. Tenkostěnné

Více

CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB

CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB Cvičení Program cvičení 1. Výklad: Zadání tématu č. 1, část 1 (dále projektu) Střešní vazník: Návrh účinky a kombinace zatížení,

Více

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů STAVEBNÍ KONSTRUKCE Školní rok: 2018 / 2019

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 00. TECHNICKÁ ZPRÁVA

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 00. TECHNICKÁ ZPRÁVA BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES 00. DIPLOMOVÁ PRÁCE DIPLOMA THESIS AUTOR PRÁCE

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES ŽELEZOBETONOVÁ

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA MULTIPURPOSE SPORT HALL

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA MULTIPURPOSE SPORT HALL VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ

Více

předběžný statický výpočet

předběžný statický výpočet předběžný statický výpočet (část: betonové konstrukce) KOMUNITNÍ CENTRUM MATKY TEREZY V PRAZE . Základní informace.. Materiály.. Schéma konstrukce. Zatížení.. Vodorovné konstrukc.. Svislé konstrukce 4.

Více

Navrhování konstrukcí z korozivzdorných ocelí

Navrhování konstrukcí z korozivzdorných ocelí Navrhování konstrukcí z korozivzdorných ocelí Marek Šorf Seminář Navrhování konstrukcí z korozivzdorných ocelí 27. září 2017 ČVUT Praha 1 Obsah 1. část Ing. Marek Šorf Rozdíl oproti navrhování konstrukcí

Více

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET REVITALIZACE CENTRA MČ PRAHA - SLIVENEC DA 2.2. PŘÍSTŘEŠEK MHD 08/2009 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY:

Více