Management změn. Richard Machan

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Management změn. Richard Machan"

Transkript

1

2 Management změn Richard Machan

3 Obsah přednášek 1. blok Případová studie 1 Fáze pozitivně vnímané změny (D. Conner) Teoret.-metod. základy Systémy a změny 2. blok Manag. změn v ek. Organismu Inovace a invence Lewinův model změn Případová studie 2 8 kroků změny (J. Kotter) Rozhodování o změně a inovaci Zásady manag. změny Případová studie 3 Lidský prvek ve změně rezistence Případová studie 4 2

4 Obsah přednášek 3. blok Management projektu změny Případová studie 5 Renault-Nissan Měření změn Případová studie 6 3

5 Literatura F. Kovář, K. Hrazdilová, Management změny J. Kotter, Vedení procesu změny M. Toman, Řízení změn E. Cameron, M. Green, Making Sense of Change Management D. Conner, Managing at the Speed of Change 4

6 ZMĚNA Jediná konstanta je změna P. Drucker Ne Ti nejsilnější, ani Ti nejinteligentnější přežijí, jsou to Ti, kteří se nejlépe přizpůsobí změně Ch. Darwin 5

7 Management změn Cíl předmětu Poskytnutí informací a znalostí v oblasti důležité disciplíny managementu, jež patří k jádru manažerských dovedností a znalostí.

8 ZMĚNA Je to proces, nikoli událost Transformace / metamorfóza Je to přechod mezi body A a B Lineárně? Spirálovitě! Je tvořena lidmi, následně organizacemi Je to vysoce osobní a emoční zkušenost pro ty, kdo jsou do ní začleněni 7

9 Východisko řízení změny Chceme řešit určitý problém. Typy problémů: příležitost ohrožení porucha

10 Change management - strukturovaný proces a soubor nástrojů - řízení lidské stránky procesu zavádění změn a inovací 9

11 Project a Change managment Project management Change managem ent Změna 10

12 Management změny Project management Řízení zavádění projektů Zavádění inovací do systému Technické aspekty Manažersko-technické řízení Change management Strategická práce Potřeba nového projektu Vydefinování projektu Oznámení projektu Řízení dopadu na lidi Práce s rezistencí Leaderovský způsob vedení 11

13 Případová studie 1 Modelový příběh změny Na příběhu poznáme základní pravidla a fáze pozitivní změny podle D. Connera (Managing at the Speed of Change) 12

14 Fáze pozitivní změny Pesimismus KRIZE II. Informovaný pesimismus I. Neinformovaný optimismus III. Realismus s nadějí IV. Informovaný optimismus V. Dokončení Čas 13

15 Teoreticko-metodologické základy managementu změny Cíl tématu: Prof. Kovář - aplikace poznatků obecné teorie systémů - termodynamiky otevřených a uzavřených systémů

16 Objektivní realita Prof. Kovář Svět objektivní realita, ve které se nacházíme je naplněna objekty různé podoby. Dělení objektů podle základní klasifikace: Existující, Neexistující (jen v mysli) Klasifikace objektů podle vzniku: Přírodní, Umělé

17 Složky objektů Prof. Kovář U každého objektu objektivní reality lze definovat 3 složky: Substance - látka, ze které je objekt tvořen Uspořádanost - vymezení jeho struktury, tvaru, organizace jeho subsystémů a prvků apod. Procesy - soubory činností přetvářejících vstupy na výstupy vytvářejících tak hodnotu pro zákazníka

18 Systémový přístup Prof. Kovář Podmínkou vymezení systému je stanovení účelu. umožňuje na určitém objektu zkoumat pouze a jenom ty vlastnosti, které odpovídají našemu zájmu a účelu zkoumání.

19 Systémový přístup Prof. Kovář Systém - účelově definovaná množina prvků a množina vazeb mezi nimi, které společně určují vlastnosti celku. Navedení systému je podmíněno: vymezením objektu, na který je systém naváděn vymezením účelu, kterým chceme objekt zkoumat

20 Druhy systémů Základní třídění podle: Prof. Kovář Vazby k okolí otevřené, uzavřené Vztahu k realitě abstraktní, konkrétní Chování v čase statické, dynamické Způsobu chování a) systémy s cílovým a bez cílového chování b) systémy adaptivní a neadaptivní c) systémy deterministické (chování je jednoznačně určeno) a stochastické (více variant chování při témže stavu systému) Původu přirozené, umělé Obsahu hmotné, nehmotné, informační

21 Význam systémového přístupu Prof. Kovář Systémový holistický přístup Obrací se zde vztah mezi celkem a částí Vlastnosti částí mohou být poznány pouze z poznání celku Systém je jako předivo vztahů na různých úrovních

22 Entropie Prof. Kovář Entropie vyjadřuje neuspořádanost objektu Každý uzavřený systém samovolně směřuje ke stále vzrůstající neuspořádanosti - chaosu, k veličině zvané entropie Entropie systému: Je mírou neuspořádanosti systému: čím je entropie větší, tím je uspořádanost systému menší a naopak. Entropie=0 uspořádanost Entropie=1 - chaos

23 Termodynamika Prof. Kovář Popisuje dynamické chování reálných systémů v čase, jejich vzájemné interakce včetně interakce s okolím. Vše probíhá v životních cyklech (nic živého se nevrátí do svého zrodu) i reálné sociálně-ekonomické systémy. Biologické a sociálně-ekonomické systémy mají důležitý společný znak nevratnost procesů životní cykly.

24 Základy termodynamiky Prof. Kovář Termodynamické systémy: Izolované Uzavřené (vyměňují to k energie s okolím) Otevřené (vyměňují s okolím energetické a hmotnostní toky a výkony)

25 Základní termodynamické zákony První zákon termodynamiky: Prof. Kovář Zákon zachování hmoty: ke změně hmoty systému může dojít pouze přítokem nebo odtokem hmoty z nebo do okolí. Celková hmota nemůže vznikat, ani zanikat, mění jen své formy.

26 Základní termodynamické zákony Druhý zákon termodynamiky Prof. Kovář Zákon růstu entropie: neuspořádanost chaos izolovaného systému buď zůstává stejný nebo narůstá nikdy se nemůže zmenšovat (pokud je systém v rovnováze). Tyto jevy udržují přirozený chod událostí jde o přírodní zákon Zákon růstu entropie předpovídá dominantní směr průběhu přírodních procesů.

27 Entropie Prof. Kovář Entropie je vyjádřením neuspořádanosti objektu Entropie v managementu - vyjádření míry neuspořádanosti objektu Je dána úrovní uspořádaností substance, uspořádanosti a procesů. Entropie Interní Externí Sloučení interní a externí entropie je vymezeno jako celková úroveň entropie určitého objektu.

28 Entropie Prof. Kovář Fylogenetická - představuje v určitém čase nejdokonaleji uspořádanou podobu určitého objektu a má vždy hodnotu 0. Je ovlivňována inovacemi. - jde o vývoj celého druhu (odvětví) např. automobilky Ontogenetická - představuje úroveň uspořádanosti zcela konkrétního objektu stejného druhu ve stejném čase. Je podmíněna změnami. - dovoluje srovnávat dva a více objektů stejného druhu ve stejném čase dle míry uspořádání (BMW Mercedes - Volvo) -

29 Pojetí změny a její klasifikace Prof. Kovář Změnu v nejobecnějším pojetí je možno charakterizovat jako přechod jakéhokoli objektu z jedné podoby do podoby jiné. Změny samovolné, cílené (řízené) podnětné, elementární, komplexní inkrementální, transicionální

30 Druhy změn 1 Samovolné Pod vlivem sil a vlivů Cílené řízené Výsledek vědomé lidské činnosti s přípravou a prosazením změny 29

31 Druhy změn 2 Malá změna (elementární) Povrchová Drobné snížení počtu zaměstnanců (přirozený odchod) Změna rozdělení zdrojů Drobná změna postupu v procesu Velká změna (komplexní) Ve všech prvcích struktury Jde do podstaty Změna definice cílů organizace Změna stylu vedení (nový GŘ) Změna vize a mise Změna typu podnikání 30

32 Druhy změn 3 Růstová změna (inkrementální) Malé změny Postupný přechod ze starých procesů k novým Evoluční V dlouhodobé perspektivě zasahuje lidi jen okrajově Změny pracovních metod a procesů, plány pro obměnu pracovního prostředí, zavádění nových produktů Fundamentální změna Velké změny Je to změna strategická, vizionářská a transformační (transicionální) Revoluční Extenzivní, dramaticky ovlivňuje budoucí aktivity organizace, často je příčinou velkých turbulencí 31

33 Druhy změn 4 Aktivní změna Já ji chci Já ji vyhlašuji Já ji dělám Proaktivita Commitment Pasivní změna Já jí trpím Já ji musím / měl bych ji akceptovat Jsem do ní zahrnutý Reaktivita Rezistence 32

34 Pojetí změny a její klasifikace Prof. Kovář Z hlediska vlivu změn na vývojové tendence organizace lze zaznamenat: Udržovací změny Změny znamenající dosažení parity s konkurencí Změny zlomového charakteru

35 Řízení změny a inovace Prof. Kovář Řízení změny jedna z forem lidské aktivity, jejímž posláním je příprava a prosazování změn Změna: přechod z jedné úrovně uspořádanosti, substance nebo procesů do úrovně jiné vyšší nebo nižší jako výsledku samovolného vývoje nebo vývoje řízeného. Cílená řízená změna je výsledkem lidské aktivity, jejímž posláním je příprava a prosazování změn a definujeme ji jako řízení.

36 Řízení změny a inovace Prof. Kovář Management jako subsystém řízení vkládá do vztahu řídící subjekt - řízený objekt na místo regulátora další lidský subjekt, který potom v závislosti na podobě manažerského stylu řídícího subjektu ovlivňuje chování objektu řízení. Posláním manažera je zadržovat nebo napravovat rostoucí entropii řízeného objektu.

37 Inovace a jejich pojetí Inovace - uskutečnění jakékoli absolutně nové změny, která je nová z pohledu celosvětového měřítka. Vztah inovace a změny Inovace je absolutní novinka v globálním systémovém rámci Změna je pouze relativní novinka Prof. Kovář

38 Inovace a jejich pojetí Vztah inovace a změny - Každá inovace je současně změnou a to i kvalitativní - Ne každá změna, a to i kvalitativní, je inovací. Prof. Kovář Přenášení daného řešení dále je vymezeno jako difuse inovace a probíhá již pouze v podobě změny. V rámci ekonomiky založené na znalostech je role, kterou inovace hraje, považována za podstatnou.

39 Efekt změny a inovace Prof. Kovář Samovolné i řízené změny a inovace jsou spojeny se vznikem efektu. Efekt - změněný účinek souvisí s účelem daného objektu, ve kterém změna nebo inovace probíhá má podobu změněných funkcí objektu nebo změna užitých zdrojů na využívání funkčnosti v naturální podobě nebo peněžním vyjádřením.

40 Efekt změny a inovace Efekt změny jakéhokoli objektu je dán: Prof. Kovář a) Změnou jeho funkčnosti, kterou je naplňován účel existence objektu. b) Objemem, kvalitou a strukturou zdrojů, které je nutno vynaložit na dosahování funkčnosti objektu. Toto současně vyjadřuje souborné hodnotící kritérium pro hodnocení změny a inovace.

41 Informace pro management změny Pro management je důležitá práce s informacemi Objektivní informovanost Představuje v daném čase existující sumu informací (poznatků), která o stavu objektivní reality a objektů v ní se nacházejících je známa. Neurčitost nulový stav informovanosti o určitém objektu Určitost plná informovanost o určitém objektu Prof. Kovář

42 Informace pro management změny Charakter informací tvoří obsah objektivní informovanosti dělíme jej na: a) Informace subjektivního charakteru - suma informací, které daný stav světa interpretují nepravdivě b) Informace objektivního charakteru - informace jsou relativně objektivního charakteru - subsystém objektivní fakticita Prof. Kovář

43 Informace pro management změny Prof. Kovář Paradigma Vyjadřuje úroveň akceptovaného poznání v určitém čase. Posun paradigmatu probíhal v důsledku rozvoje lidského poznání, zpřesňování vědění o objektivní realitě a jejích objektech.

44 Síly ke změně Vnější síly Ekonomické Politické Sociální Technologické Konkurenční Fyzické málo zdrojů Vnitřní síly Organizační struktura Produkty Technologické úkoly Lidé Nové nápady a vize 43

45 Systémy a změny Organizační metafory Organizace jako politický systém Organizace jako stroj Organizace jako organizmus Organizace jako vír a transformace 44

46 Stroj Charakteristika Rutinní operace Dobře definovaná struktura a prac. pozice Procesy a standardy jsou definované Proces změny Cíl změny dává autorita Velká rezistence managementu i pracovníků Změna musí být velmi dobře plánovaná a kontrolovaná 45

47 Politický systém Charakteristika Každý patří dovnitř politiky organizace Pro činnost potřebuješ získat něčí podporu Musíš vědět, kdo je silnější, kdo je kolem něj Politická mapa je nadřazena organizační struktuře Koalice je důležitější než tým Změna Změna musí být podporována mocnou osobou Čím větší podpora tím lépe Z politické mapy rozpoznat kdo změnou získá a kdo ztratí Vytvářet nové koalice a získávat zdroje 46

48 Organizmus Charakteristika Živý adaptativní a otevřený systém Neexistuje jedna nejlepší cesta řízení organizace Klíčem k úspěchu je tok informací mezi různými částmi systému Co nejlépe sladit vztahy mezi jednotlivci, týmem a org. potřebami Změna Změny jsou odpovědí na vnější podmínky Jedinci i týmy potřebují si být vědomi nutnosti změny Reakce na změnu je možné předem odhadnout Participace a psychologická podpora jsou nutnou strategií pro úspěch 47

49 Vír Charakteristiky Komplexnost, chaos, paradox Řád vystupuje z chaosu Přirozená schopnost sebe-obnovy Není pravidlo příčiny a důsledku Klíčové napětí je nejdůl. pro nové způsoby Formální struktura je jednou z mnoha částí Změna Změna nemůže být řízena, ale vzniká Manažer je zcela součástí systému Napětí a konflikty jsou nejdůl. rysem vznikající změny Manažeři umožňují lidem změnit náhledy a zaměření na důležité rozdíly 48

50 Management změny v ekonomickém organismu Cíl tématu: Prof. Kovář Seznámení se s poznatky, adekvátní významu změn a inovací v podnicích a jejich řízení a managementu na úrovni nároků současnosti a budoucnosti.

51 Paradigma managementu změny 1. Princip Změna substance, uspořádanosti objektu a procesů v něm probíhajících je jádrem managementu změny. 2. Princip Prof. Kovář Ekonomické procesy probíhají v čase a prostoru. Časová dimenze představující trajektorii pohybu ekonomického organismu v čase, představuje definiční znak prezentovaného pojetí managementu změny.

52 Podnik jako ekonomický organismus Ekonomický organismus Prof. Kovář - systém, spojený s vnějším prostředím prostřednictvím vstupu a výstupu - četnost a intenzita vazeb mezi prvky tohoto systému je větší ve vnitřní struktuře než při jeho propojení s okolím. Podnik je vymezen jako živoucí systém a životaschopný objekt, kde probíhají změny a inovace tak, aby přinášely optimální komplexní efekt.

53 Podnik jako ekonomický organismus Prof. Kovář Prvky a vazby ekonomického organismu tvoří v souhrnu jeho činitele. Prvky Pracovníci Suroviny, materiály Stroje, zařízení, budovy Vazby, vztahy Energie (resp. energetická vazba) Technologie (resp. technologická vazba) Organizace Konstrukce výrobků / služeb

54 Uspořádanost ekonomického organismu a relativní stupeň komplexnosti Relativní stupeň komplexnosti Prof. Kovář Vyjadřuje jak daleko je určitý systém vzdálen od stavu totální neuspořádanosti (představované rovnováhou zániku smrti). úroveň daného konkrétního systému v porovnání s nejvyšší v daném čase dosaženou úrovní informace pro možnou formulaci jeho strategického vývoje a pro identifikaci změn pro další vývoj.

55 Uspořádanost ekonomického organismu a relativní stupeň komplexnosti Prof. Kovář Relativní stupeň komplexnosti Vyjadřuje stav vnitřní uspořádanosti daného systému v konfrontaci s uspořádaností vnějšího prostředí a je vyjadřován prostřednictvím vnitřní a vnější entropie.

56 Uspořádanost ekonomického organismu a relativní stupeň komplexnosti Prof. Kovář Vnitřní entropie vyjadřuje úroveň uspořádanosti vnitřní struktury daného systému. Vnější entropie je vyjádřením úrovně uspořádanosti vnějšího prostředí.

57 Vývojový proces ekonomického organismu Prof. Kovář Podstatou vývojového procesu ekonomického organismu jsou změny jeho reálných prvků a vztahů mezi nimi. Změny jsou výsledkem: působení přírodních sil a vlivů cílevědomého působení člověka Realizace změn: kvantitativních kvalitativních

58 Poznání a jeho formy Poznání probíhá ve dvou základních formách: Prof. Kovář a) Empirické zdrojem je bezprostřední praxe b) Teoretické Od bezprostřední praxe oddělená činnost Zdrojem lidského poznání jsou smysly a rozum. Empirické a teoretické poznání objektivní reality tvoří zpravidla jednotu poznávacího procesu.

59 Poznání a jeho formy Prof. Kovář Poznatky tvoří ve svém souhrnu vědění, znalosti. Poznatky: Sdělované (explicitní) Nesdělované (implicitní) Vědeckého charakteru Technického charakteru

60 Invence jako změna ve struktuře vědění Prof. Kovář Změny, které splňují podmínku absolutní novosti, jsou definovány jako inovace. Změny ve struktuře vědění vymezíme jako invence. Invence je kvalitativní změna struktury vědění sociálního systému, nebo jeho prvku lidského subjektu. Invence: pozitivní negativní

61 Invence jako změna ve struktuře vědění absolutní invence Změny ve struktuře celosvětového vědění změny, které mění kvalitu celosvětového vědění. Prof. Kovář Relativní invence změna struktury vědění v daném sociálním systému probíhá na základě difúze již existujícího vědění v jiných systémech, popř. světového vědění nebo i poznatků vytvořených z vnitřních zdrojů poznání daného systému, které však již jinde existují.

62 Invence jako změna ve struktuře vědění Rozvoj poznání má různé motivace. Prof. Kovář Invence: Gnoseologické Aplikačního charakteru - invence výrobního charakteru

63 Měření změny a inovace Prof. Kovář Změny jednotlivých faktorů ekonomických organismů se měří pomocí řádu změny (inovace) nultý řád změny proces regenerace (obnova a udržování statu quo) 1. - změna prvního řádu změna intenzity vazby mezi jeho prvky (zvýšení rychlosti výr. zařízení) 2. - změna druhého řádu prostá kvantitativní změna (větší množství zařízení)

64 Měření změny a inovace Prof. Kovář 3. - změna třetího řádu skupina adaptačních změn (úpravy výr. zařízení lépe využívá suroviny) představuje nejjednodušší kvalitativní změny činitelů ekonomického organismu 4. - změna čtvrtého řádu - nástup nové varianty - skupina změn vyznačujících se novou kombinací již známých vlastností a parametrů výrobku - změna nefunkčních parametrů

65 Měření změny a inovace Prof. Kovář 5. - změna pátého řádu - nástup nové generace při zachování původní koncepce - mění se funkční parametry (zdokonalování funkčního spalovacího motoru) 6. - změna šestého řádu - koncepční změna - nástup nového druhu (různé koncepce spalovacího motoru) 7. - změna sedmého řádu - existence nového principu - principiální změna znamená převrat ve výrobní struktuře (nejde již o spalovací motor, ale o elektromotor)

66 Měření invencí Prof. Kovář Původnost vědění měříme stupněm invence nultý stupeň invence - akceptace, tj. převzetí určitého poznatku beze změny - stupeň tvůrčí aktivity tvůrčího subjektu je zde nulový 1. - první stupeň invence - dochází k napodobení imitaci řešení již existujících v jiných systémech, jsou používána ke stejným účelům

67 Měření invencí Prof. Kovář 2. - druhý stupeň invence - analogie s oblastmi, které nejsou příbuzné z hlediska obsahu dané invence 3. - třetí stupeň invence - představuje absolutní invenci Invence 0. stupně jsou vždy invencemi relativními, směrem k vyššímu stupni invence vzrůstá i stupeň absolutní novosti.

68 Konkrétní podoba invencí a) Objev pouze absolutní vědecká invence b) Vynález je vyřešení technického problému, bývá zpravidla absolutní technickou invencí c) Zlepšovací návrh bývá zpravidla relativní invencí d) Užitný vzor vyřešení vnější úpravy výrobku, které je nové a použitelné v průmyslové výrobě Prof. Kovář

69 Zdroje invencí Prof. Kovář Výzkum a vývoj Licence Průmyslová špionáž Technická pomoc Vědeckotechnické informace Vědeckotechnické akce Vzdělávací soustava

70 Řízení změn Druhy modelů řízení změn

71 Lewin - Analýza silového pole Dobré PR Board to chce V Málo času Jsme zvyklí Hnací síly I Rezistence Z Příležitost na trhu Zjednodušení E Zaměstnanci tomu neporozumí 71

72 Lewin - Model změny Lewin 1951 Zjistit status quo Dát vizi Motivovat pro změnu Zvýšit síly pro změnu Snížit odpor 1. Rozmrazení 2. Posun Učinit změnu permanentní Implementace změn Začleňovat lidi Monitorovat proces Ustanovit nové normy Odměňovat kýžené výsledky 3. Zamrazení 72

73 8 kroků změny J. Kotter 1. Vytvoření pocitu naléhavosti 2. Sestavení vůdčího týmu 3. Vytvoření vize a strategie 4. Komunikace vize a získávání stoupenců 5. Posilování ostatních k jednání podle vize 6. Vytváření rychlých vítězství 7. Upevňovat zlepšení a podpora dalších změn 8. Zakotvit dosažené změny do firemní kultury 73

74 Případová studie 2 Průběh změn ve 3 velkých společnostech 74

75 1. Vědomí naléhavosti - Prozkoumání trhu a konkurenčního prostředí - Identifikace kritických míst, potenciálních krizí nebo zásadních příležitostí - Co pomáhá: Ukazujte druhým potřebnost změny (použijte pravdivé informace a data) Nikdy nepodceňujte sebeuspokojení, hněv a strachu 75

76 Princip řízení změny Existence bolesti Dodáme kritické množství informací Současný nebo možný stav Lék Ukážeme, že máme řešení - vize Pracujeme s emocemi lidí Dávkování Umíme lék aplikovat Komunikujeme plán implementace 76

77 ŘÍZENÍ ZMĚNY jako ŘÍZENÍ BOLESTI Změna je permanentní proces. Změny jsou všude kolem nás a v nás. Nelze se jim úspěšně vyhnout. Kdo řídí změnu, řídí bolest druhých lidí. BOLEST LÉK Každá změna je tak velká, za jak velkou ji já a lidé osobně považuji. Dávat informace a vizi Vnímat emoce lidí 77

78 Kdy se měníme? Příležitost Problém - Současný + _ čas potřeba T/E/ čas Budoucí problém Budoucí problém 78

79 2. Sestavení vůdčího týmu - Vytvořte tým, která má schopnost vést proces změny - Jasný leader týmu Co pomáhá: Ukazujte entusiasmus a commitment Vytvářejte důvěru a týmovou práci 79

80 Sestavení vůdčího týmu - koalice Tým musí mít 4 základní znaky Dostatečné pravomoci Klíčoví hráči i z LM a ze zaměstnanců Zkušenosti Různé úhly pohledu, vědomosti, národnosti Důvěryhodnost Lidé s dobrou pověstí ve firmě zaměstnanci je berou vážně Leadership Osvědčení lídři usměrňují celý proces Velmi důležitý bod

81 Role ve změně Sponzor změny Advokát změny Agent změny Management Agent změny Advokát Agent změny Cílová skupina - hvězda týmu 81

82 3. Vytvoření vize a strategie Formulujte hodnoty Vytvořte správnou vizi a strategii Co pomáhá: Snažte se vidět možné budoucnosti Jasná vize - vyjádřena v 1 minutě nebo napsána na 1 stránku 82

83 Vize Představuje určitý obraz budoucnosti Má vysvětlující komentář proč se o ni snažit 3 účely vize: Vyjasnění směru Motivuje lidi k vykročení i přes bolest Pomáhá koordinovat jednání různých lidí

84 Tvorba vize Co je naše srdeční záležitost VIZE Co nám dává zisk V čem jsme nejlepší 84

85 Vize, strategie, plány Vedení vytváří Vizi smysluplný a přitažlivý obraz budoucnosti firmy Strategii cesty, jak vize dosáhnout Řízení (MM) vytváří Plány specifické kroky a časové harmonogramy pro realizaci strategie Rozpočty plány převedené do finančních ukazatelů a cílů

86 4. Komunikace vize Vizi a strategii změny je důležité dobře sdělovat Co pomáhá: Udržujte jednoduchou a srdečnou (emotivní) komunikaci a ne technickou Mluvte o ni v každé příležitosti Znejte emoce svých lidí Oslovujte obavy, strach, zmatek, vztek 86

87 Prvky efektivní komunikace vize Jednoduchost bez odborné terminologie a bez balastu a) Odstraněním byrokracie posílíme pravomoci zaměstnanců v první linii b) Zrušíme některá pravidla a nařízení a dáme zaměstnancům více volnosti, aby mohli dělat pro zákazníky to, co je potřeba

88 Prvky efektivní komunikace vize Metafory a příklady a) Potřebujeme si udržet výhody plynoucí z velkého objemu a přitom omezit byrokracii a zrychlit rozhodovací procesy b) Přestaneme se chovat jako sloni a staneme se tyranosaurem rexem (T-rex), který chrání své klienty Obraz firmy v oblasti elektroniky přesně vystihnul situaci. Obraz pomohl překonat strach ze změn. 88

89 Prvky efektivní komunikace vize Různé prostředky a kanály Shromáždění, zpravodaje, plakáty, neformální schůzky Opakování Znovu a znovu, pár slov při každém rozhovoru Vedení příkladem Vysvětlování nesouladů Naslouchání 89

90 5. Posilujte jednání podle vize - Efektivně odstraňovat překážky blokující činnost. - Posilovat pravomoci - delegovat - Uvádět systém a procesy v soulad s vizí. - Zajistit výcvik pro zaměstnance - Upravit infor. a personální systémy s vizí - Vypořádat se s manažery, kteří podrývají potřebné změny 90

91 6. Vytvářejte rychlá vítězství První vítězství posilují pomocníky ve změně. Velká vize potřebuje podporu krátkodobých výsledků. Co pomáhá: Zviditelňujte: První úspěchy - vytvářejí důvěru. Jednoznačné výsledky, které jasně souvisí se změnou Úspěchy viditelné pro co největší množství lidí. Úspěchy, jež oslovují silné hráče jejichž podporu potřebujete nebo ji ještě nemáte. 91

92 7. Využití výsledků pro další změny Zavádějte další dílčí změny dokud se vize nestane skutečností Provázanost prvků ve firmě vede k nutnosti dalších dílčích změn Co pomáhá: Hledejte cesty jak zvyšovat pocit naléhavosti Omezujte zbytečné vzájemné závislosti prvků (snižovat byrokracii) 92

93 Využití výsledků pro další změny Vedení ze strany nej šéfů Zaměřit se na udržování jasného cíle a posilování naléhavosti Práce středního managementu Zajišťovat vedení konkrétních projektů a řízení jejich průběh Více pomoci Zapojovat do projektů další lidi, zaučovat a povyšovat nové pracovníky 93

94 8. Zakotvěte změny do firemní kultury Změny musí být pevně zakotvené ve firemní kultuře a nové postupy práce musí být nezvratné Co pomáhá: Nejste hotovi, dokud změny nezapustí pevně kořeny 94

95 Obvyklé chyby (John Kotter) Přílišné sebeuspokojení a arogance Neschopnost vytvořit dostatečně silnou koalici osobností na prosazení změny Podcenění síly vize Nedostatečná komunikace vize Překážky blokující novou vizi Neschopnost podpořit krátkodobá vítězství Příliš brzké ukončení Nezakotvení ve firemní kultuře 95

96 Případová studie 3 Renault - Nissan

97 Rozhodování o změně (3. kapitola) Cíl tématu: Zaměřit se na kvalitu rozhodování, na které potom závisí, jak kvalitní plánování, organizování, vedení a kontrola změny a inovace budou a jaké efekty přinesou.

98 Strategie rozhodování o změně Před vlastním rozhodnutím se provádí: Analýza současného stavu a budoucího vývoje systému, tzv. interní analýza Analýza prostředí, tzv. externí analýza Strategie rozvoje: ofenzivní defenzivní

99 Kritéria rozhodování a) Rozdělení podle stupně nezbytnosti Absolutní kritérium Rozlišovací znak, kterému musí vyhovovat každá posuzovaná alternativa (varianta) Relativní kritérium znak, kterému nemusí vyhovovat každá posuzovaná alternativa (varianta) a kterým se posuzuje stupeň její účelnosti nebo nutnosti

100 Kritéria rozhodování b) Rozdělení podle povahy účasti v rozhodování Hodnotící kritérium rozlišovací znak, který je vyjádřen v podobě orientovaného ukazatele nebo měřítka hodnotící kritérium se může stát za určitých okolností kritériem výběrovým (preferenčním)

101 Hodnocení úkolů a akcí na změnu Hodnocení vyžaduje analýzu faktorů: Vědecké a technické zdroje Směr a proporcionalita výzkumné činnosti Doba trvání výzkumu Stálost podmínek Postavení ekonomického organismu Obchodní faktory Výrobní faktory Finanční faktory Ochrana výsledků výzkumu

102 Výběr úkolů a akcí pro změnu Je nejdůležitější etapou rozhodovacího procesu. Rizika při výběru: Daná změna (inovace) nemusí být úspěšná. Při úspěchu nemusí dosažené výsledky vždy zaručit očekávaný přínos. Zamítnutá změna (inovace) se může ukázat jako úspěšná z hlediska efektů. Při úspěšném řešení úkolu nemusí získané výsledky zapadat do oblasti působnosti podniku.

103 Zásady managementu změny Sedm zásad (pravidel) pro řízení inovačního procesu: 1. Zásada kontinuity vývoje ekonomického organismu - zásada vychází z vývoje systému, který směřuje k neuspořádanosti - na základě poznání neuspořádanosti identifikuje objekt změny - co by se mělo změnit nebo inovovat

104 Zásady managementu změny 2. Zásada horizontálního řetězení změny - řeší se uspořádanost vnitřní struktury firmy - jak změnu provést - změna všech činitelů ekonomického organismu by měla být provedena na úroveň změny podnětné

105 Zásady managementu změny 3. Zásada vertikálního řetězení změny - zabývá se uspořádaností vnitřní struktury ekonomického organismu a jeho činitelů - Týká se kvalitativní úrovně, kvantity a intenzity vazeb - Změna principu koncepce fčních par. nefčních par. 4. Zásada progrese - řeší aspekt jak měnit, a to z pohledu úrovně a frekvence změny tak, aby byl naplněn princip paradigmatu managementu změny ve smyslu dávkování frekvence a úrovně změny, aby přinášely optimální efekt

106 Zásady managementu změny 5. Zásada rozhodné krátké doby - znamená, že změna všech činitelů daného systému proběhne v relativně krátkém časovém rozpětí - tato zásada souvisí s plánovací funkcí managementu změny - má-li být komplexní změna provedena do určitého okamžiku, musí být změny ukončeny v termínu, který je dán změnou podnětnou

107 Zásady managementu změny 6. Zásada akčního rádiu změny nebo inovace - řeší kdo by měl změnu (inovaci) připravit a provést, tj. delegování kompetence, odpovědnosti a pravomoci 7. Zásada vhodného okamžiku změny nebo inovace - zabývá se hledáním odpovědi na otázku kdy by změna (inovace) měla být provedena

108 Zásady managementu změny Základní problém managementu změny: Nalezení vhodného okamžiku, kdy provést změnu. Vedle ekonomické životnosti objektu, který je předmětem změny, je nutné brát v úvahu ještě jeho životnost fyzickou a morální. Fyzická životnost takový časový interval, ve kterém dané řešení objektu plní jeho užitnou funkci Morální životnost - takový časový úsek, ve kterém daná úroveň řešení objektu není překonána úrovní vyšší

109 Zásady managementu změny Vhodný okamžik pro změnu (inovaci) objektu - je spojen s hledáním jeho životnosti ekonomické, je-li dominantní kritériem rozhodováním hledisko ekonomické. Je-li změna uskutečněna dříve, než nastane vhodný okamžik, dochází ke ztrátám, a to pro nedostatečné využití staré kvality. Je-li provedena později, dochází opět ke ztrátám, a to pro nedostatečně využití nové kvality nového objektu.

110 Lidský prvek ve změně Rezistence commitment 110

111 RESISTENCE NEBO COMMITMENT? Odpor (resistence) Oddanost (commitment) Skrytý (neřiditelný, zpravidla klíčový faktor při neúspěchu) Oddanost věci Vůle přinášet oběti Otevřený (řiditelný, kontrolovatelný) 111

112 Reakce na negativní změnu Aktivita Vztek Vyjednávání Zkoušení Popírání Deprese Čas Uzavření se 112

113 Řízení rezistence Identifikovat potřeby a strachy Rozdělit informování v čase Vysvětlit výsledky a vliv změn Dávat osobní pohledy Ukazovat důvěru a respekt 115

114 8 kroků k vytvoření commitmentu Přípravná fáze 1. Kontakt 2. Vědomí změny Fáze přijetí 3. Pochopení 4. Pozitivní vnímání 5. Instalace Fáze commitmentu 6. Adopce 7. Institucionalizace 8. Internalizace 116

115 Případová studie 4 Jak tady něco změnit? 117

116 Měření změn Měříme jak lidé vnímají změnu dotazníky Neměříme samotný projekt Výsledky: zjistíme silná a slabá místa Silná místa o co se můžeme opřít Slabá místa co je nutné posílit Workshop: vypracování strategie k posílení slabých míst 124

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Řízení změn v podniku Veronika Gajdošíková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

SPIRÁLOVÝ MANAGEMENT - MANAGEMENT ZMĚN. Ing. Stanislav Häuser, CSc.

SPIRÁLOVÝ MANAGEMENT - MANAGEMENT ZMĚN. Ing. Stanislav Häuser, CSc. SPIRÁLOVÝ MANAGEMENT - MANAGEMENT ZMĚN Ing. Stanislav Häuser, CSc. Publikováno ve sborníku: Integrovaný systém řízení Verlag Dashöfer - 4/2009 Část 13: 13/1 OBSAH 13/2 Změna - problém nebo výzva?! 13/3

Více

Řízení strategických změn

Řízení strategických změn Řízení strategických změn Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní

Více

souvislost teorie managementu s řídící činností vedoucího pracovníka školy základní přehled o manažerských kompetencích

souvislost teorie managementu s řídící činností vedoucího pracovníka školy základní přehled o manažerských kompetencích 2 STRATEGICKÝ MANAGEMENT 2.1 Cíle souvislost teorie managementu s řídící činností vedoucího pracovníka školy charakterizovat poslání školy rozdíl mezi posláním a vizí organizace charakteristika strategických

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomických studií ZÁKLADY MANAGEMENTU Roman Fiala 2009 Recenzovali: prof. Ing. Jan Váchal, CSc. doc. Ing. Jiří Dědina, CSc. Za jazykovou a věcnou správnost

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku. 3. Vytváření a analýza pracovních míst

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku. 3. Vytváření a analýza pracovních míst VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku 3. Vytváření a analýza pracovních míst 1.Pojetí, úkoly, terminologie Vytváření a analýza pracovních míst je svým

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Diplomová práce Bc. Pavlína Víchová Pedagogika sociální práce 2. ročník navazujícího magisterského studia Výchova

Více

Kvalita a benchmarking ve veřejné dopravě 1

Kvalita a benchmarking ve veřejné dopravě 1 Kvalita a benchmarking ve veřejné dopravě 1 K použití tohoto materiálu Cílem projektu PORTAL je zrychlení průniku výsledků výzkumu EU do oblasti lokální a regionální dopravy prostřednictvím vytvoření nových

Více

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Předkládá: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Zpracovali: Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, Dr.Sc. PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. a kolektiv Největší

Více

STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI STRATEGIC SAFETY MANAGEMENT

STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI STRATEGIC SAFETY MANAGEMENT PŘÍSPĚVKY THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION 2/2013 STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI STRATEGIC SAFETY MANAGEMENT Dana PROCHÁZKOVÁ prochazkova@fd.cvut.cz Došlo 27. 3. 2013, upraveno 7. 6. 2013, přijato

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní. program rozvoje vzdělávání. v České republice

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní. program rozvoje vzdělávání. v České republice Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Národní program rozvoje vzdělávání v České republice Bílá kniha Praha 2001 Redakční skupina Jiří Kotásek (vedoucí), František Bacík, Jaromír Coufalík, Dana

Více

Materiál od ing. Pinkasové

Materiál od ing. Pinkasové Obchodní logistika a provoz Materiál od ing. Pinkasové I. Pojetí logistiky a jeho vývoj Definice logistiky podle Evropské logistické asociace: " Organizace, plánování, řízení a výkon toků zboží vývojem

Více

Řízení projektů zavádění IS do organizací TUTORIAL

Řízení projektů zavádění IS do organizací TUTORIAL Řízení projektů zavádění IS do organizací TUTORIAL Zdenko STANÍČEK 1, Josef HAJKR 2 1 etrium Corporation, a.s. U Vodárny 2,616 00 Brno zdenko.stanicek@etriumgroup.com a Katedra programových a komunikačních

Více

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání Fond dalšího vzdělávání Finální verze Tato zpráva je výstupem ze zakázky "Strategické vyhodnocení pro oblast dalšího vzdělávání" financované z projektu technické

Více

JAK VYUŽÍT PŘEDNOSTI KAPITALISTICKÉHO SYSTÉMU?

JAK VYUŽÍT PŘEDNOSTI KAPITALISTICKÉHO SYSTÉMU? JAK VYUŽÍT PŘEDNOSTI KAPITALISTICKÉHO SYSTÉMU? Soubor hlavních myšlenek příspěvků, zaměřených na toto téma a publikovaných v prestižním časopisu Harvard Business Review v roce 2011. Sestavil: prof. ing.

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce Bankovní institut vysoká škola Praha Využití ITIL pro zavedení procesu řízení změn Diplomová práce Ondřej Kopecký Duben 2011 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií Využití

Více

ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI

ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 6 6 Praha ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI MATERIÁLY Z 5. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST Praha, listopad 00

Více

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST PROGRAM ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Masarykova 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: červen 2013 OBSAH Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Projektový cyklus a akční plán... 4 2.1 Akční plán...

Více

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Cíle pro 1. veřejnou soutěž programu EPSILON byly vybrány po dohodě s relevantními

Více

Řízení změny v organizaci, hlavní problémy a návrhy řešení" Ing.Milan Burša,MBA

Řízení změny v organizaci, hlavní problémy a návrhy řešení Ing.Milan Burša,MBA Řízení změny v organizaci, hlavní problémy a návrhy řešení" Ing.Milan Burša,MBA Řízení změny - definice Řízení změn (change management) je metodologie, proces či odborná disciplína, která má usnadnit a

Více

ČAS PRO ZMĚNU: k rovnováze práce a soukromí

ČAS PRO ZMĚNU: k rovnováze práce a soukromí Průvodce slaďováním soukromého a pracovního života ČAS PRO ZMĚNU: k rovnováze práce a soukromí Blanka Junová www.pracenadalku.cz www.pracenadalku.cz Předmluva Dostává se vám do ruky text vycházející z

Více

Hledání životní vize

Hledání životní vize BUDOUCNOST PRO SAMUELA, CZ.1.07/1.2.00/14.0108 Hledání životní vize Učební materiál pro pedagogy 2012 Důvěrné D Ě T S K Ý D O M O V A Š K O L N Í J Í D E L N A, C H O M U T O V, Č E L A K O V S K É H O

Více

pro pedagogické pracovníky středních odborných škol a středních odborných učilišť

pro pedagogické pracovníky středních odborných škol a středních odborných učilišť P rojekt ESF Další vzdělávání pedagogických pracovníků odborných škol na podporu přípravy a realizace školních vzdělávacích programů CZ.04.1.03/ 3.1.15.1/ 0194 VZDĚLÁVÁCÍ P ROGRAM Vzdělávací program dalšího

Více

OBSAH. 1.2 Reforma veřejné správy v globálním kontextu. 1.2.1 Úloha státu a veřejné správy 1.2.2 Mezinárodní tendence v reformování veřejné správy

OBSAH. 1.2 Reforma veřejné správy v globálním kontextu. 1.2.1 Úloha státu a veřejné správy 1.2.2 Mezinárodní tendence v reformování veřejné správy OBSAH Předmluva Kap.1 ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA 1.1 Cíl a metodika analýzy 1.1.1 Účel a cíl 1.1.2 Soustředění na hlavní nedořešené problémy 1.1.3 Přizpůsobení metodiky účelu a možnostem 1.1.4 Návazné práce a

Více

Analýza aktuálního stavu veřejné správy

Analýza aktuálního stavu veřejné správy III. Analýza aktuálního stavu veřejné správy Ministerstvo vnitra 1. Ústřední státní správa... 3 1. 1 Současný stav... 4 1. 2 Nedostatky ústřední státní správy... 5 1. 2. 1 Organizace orgánů státu v území...

Více

Mentoring a supervize. jako zdroj sebereflexe učitele

Mentoring a supervize. jako zdroj sebereflexe učitele Mentoring a supervize jako zdroj sebereflexe učitele Mgr. Monika Havlíčková Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Další vzdělávání pedagogických pracovníků vyšších odborných

Více

3. PŘEDPOKLADY PRO PREZENTACI SOCIÁLNÍ SLUŽEB

3. PŘEDPOKLADY PRO PREZENTACI SOCIÁLNÍ SLUŽEB Královéhradecký kraj METODIKA PREZENTACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zpracovatel: GI projekt o.p.s. Název projektu: Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji II Registrační číslo projektu:

Více