Management změn. Richard Machan

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Management změn. Richard Machan"

Transkript

1

2 Management změn Richard Machan

3 Obsah přednášek 1. blok Případová studie 1 Fáze pozitivně vnímané změny (D. Conner) Teoret.-metod. základy Systémy a změny 2. blok Manag. změn v ek. Organismu Inovace a invence Lewinův model změn Případová studie 2 8 kroků změny (J. Kotter) Rozhodování o změně a inovaci Zásady manag. změny Případová studie 3 Lidský prvek ve změně rezistence Případová studie 4 2

4 Obsah přednášek 3. blok Management projektu změny Případová studie 5 Renault-Nissan Měření změn Případová studie 6 3

5 Literatura F. Kovář, K. Hrazdilová, Management změny J. Kotter, Vedení procesu změny M. Toman, Řízení změn E. Cameron, M. Green, Making Sense of Change Management D. Conner, Managing at the Speed of Change 4

6 ZMĚNA Jediná konstanta je změna P. Drucker Ne Ti nejsilnější, ani Ti nejinteligentnější přežijí, jsou to Ti, kteří se nejlépe přizpůsobí změně Ch. Darwin 5

7 Management změn Cíl předmětu Poskytnutí informací a znalostí v oblasti důležité disciplíny managementu, jež patří k jádru manažerských dovedností a znalostí.

8 ZMĚNA Je to proces, nikoli událost Transformace / metamorfóza Je to přechod mezi body A a B Lineárně? Spirálovitě! Je tvořena lidmi, následně organizacemi Je to vysoce osobní a emoční zkušenost pro ty, kdo jsou do ní začleněni 7

9 Východisko řízení změny Chceme řešit určitý problém. Typy problémů: příležitost ohrožení porucha

10 Change management - strukturovaný proces a soubor nástrojů - řízení lidské stránky procesu zavádění změn a inovací 9

11 Project a Change managment Project management Change managem ent Změna 10

12 Management změny Project management Řízení zavádění projektů Zavádění inovací do systému Technické aspekty Manažersko-technické řízení Change management Strategická práce Potřeba nového projektu Vydefinování projektu Oznámení projektu Řízení dopadu na lidi Práce s rezistencí Leaderovský způsob vedení 11

13 Případová studie 1 Modelový příběh změny Na příběhu poznáme základní pravidla a fáze pozitivní změny podle D. Connera (Managing at the Speed of Change) 12

14 Fáze pozitivní změny Pesimismus KRIZE II. Informovaný pesimismus I. Neinformovaný optimismus III. Realismus s nadějí IV. Informovaný optimismus V. Dokončení Čas 13

15 Teoreticko-metodologické základy managementu změny Cíl tématu: Prof. Kovář - aplikace poznatků obecné teorie systémů - termodynamiky otevřených a uzavřených systémů

16 Objektivní realita Prof. Kovář Svět objektivní realita, ve které se nacházíme je naplněna objekty různé podoby. Dělení objektů podle základní klasifikace: Existující, Neexistující (jen v mysli) Klasifikace objektů podle vzniku: Přírodní, Umělé

17 Složky objektů Prof. Kovář U každého objektu objektivní reality lze definovat 3 složky: Substance - látka, ze které je objekt tvořen Uspořádanost - vymezení jeho struktury, tvaru, organizace jeho subsystémů a prvků apod. Procesy - soubory činností přetvářejících vstupy na výstupy vytvářejících tak hodnotu pro zákazníka

18 Systémový přístup Prof. Kovář Podmínkou vymezení systému je stanovení účelu. umožňuje na určitém objektu zkoumat pouze a jenom ty vlastnosti, které odpovídají našemu zájmu a účelu zkoumání.

19 Systémový přístup Prof. Kovář Systém - účelově definovaná množina prvků a množina vazeb mezi nimi, které společně určují vlastnosti celku. Navedení systému je podmíněno: vymezením objektu, na který je systém naváděn vymezením účelu, kterým chceme objekt zkoumat

20 Druhy systémů Základní třídění podle: Prof. Kovář Vazby k okolí otevřené, uzavřené Vztahu k realitě abstraktní, konkrétní Chování v čase statické, dynamické Způsobu chování a) systémy s cílovým a bez cílového chování b) systémy adaptivní a neadaptivní c) systémy deterministické (chování je jednoznačně určeno) a stochastické (více variant chování při témže stavu systému) Původu přirozené, umělé Obsahu hmotné, nehmotné, informační

21 Význam systémového přístupu Prof. Kovář Systémový holistický přístup Obrací se zde vztah mezi celkem a částí Vlastnosti částí mohou být poznány pouze z poznání celku Systém je jako předivo vztahů na různých úrovních

22 Entropie Prof. Kovář Entropie vyjadřuje neuspořádanost objektu Každý uzavřený systém samovolně směřuje ke stále vzrůstající neuspořádanosti - chaosu, k veličině zvané entropie Entropie systému: Je mírou neuspořádanosti systému: čím je entropie větší, tím je uspořádanost systému menší a naopak. Entropie=0 uspořádanost Entropie=1 - chaos

23 Termodynamika Prof. Kovář Popisuje dynamické chování reálných systémů v čase, jejich vzájemné interakce včetně interakce s okolím. Vše probíhá v životních cyklech (nic živého se nevrátí do svého zrodu) i reálné sociálně-ekonomické systémy. Biologické a sociálně-ekonomické systémy mají důležitý společný znak nevratnost procesů životní cykly.

24 Základy termodynamiky Prof. Kovář Termodynamické systémy: Izolované Uzavřené (vyměňují to k energie s okolím) Otevřené (vyměňují s okolím energetické a hmotnostní toky a výkony)

25 Základní termodynamické zákony První zákon termodynamiky: Prof. Kovář Zákon zachování hmoty: ke změně hmoty systému může dojít pouze přítokem nebo odtokem hmoty z nebo do okolí. Celková hmota nemůže vznikat, ani zanikat, mění jen své formy.

26 Základní termodynamické zákony Druhý zákon termodynamiky Prof. Kovář Zákon růstu entropie: neuspořádanost chaos izolovaného systému buď zůstává stejný nebo narůstá nikdy se nemůže zmenšovat (pokud je systém v rovnováze). Tyto jevy udržují přirozený chod událostí jde o přírodní zákon Zákon růstu entropie předpovídá dominantní směr průběhu přírodních procesů.

27 Entropie Prof. Kovář Entropie je vyjádřením neuspořádanosti objektu Entropie v managementu - vyjádření míry neuspořádanosti objektu Je dána úrovní uspořádaností substance, uspořádanosti a procesů. Entropie Interní Externí Sloučení interní a externí entropie je vymezeno jako celková úroveň entropie určitého objektu.

28 Entropie Prof. Kovář Fylogenetická - představuje v určitém čase nejdokonaleji uspořádanou podobu určitého objektu a má vždy hodnotu 0. Je ovlivňována inovacemi. - jde o vývoj celého druhu (odvětví) např. automobilky Ontogenetická - představuje úroveň uspořádanosti zcela konkrétního objektu stejného druhu ve stejném čase. Je podmíněna změnami. - dovoluje srovnávat dva a více objektů stejného druhu ve stejném čase dle míry uspořádání (BMW Mercedes - Volvo) -

29 Pojetí změny a její klasifikace Prof. Kovář Změnu v nejobecnějším pojetí je možno charakterizovat jako přechod jakéhokoli objektu z jedné podoby do podoby jiné. Změny samovolné, cílené (řízené) podnětné, elementární, komplexní inkrementální, transicionální

30 Druhy změn 1 Samovolné Pod vlivem sil a vlivů Cílené řízené Výsledek vědomé lidské činnosti s přípravou a prosazením změny 29

31 Druhy změn 2 Malá změna (elementární) Povrchová Drobné snížení počtu zaměstnanců (přirozený odchod) Změna rozdělení zdrojů Drobná změna postupu v procesu Velká změna (komplexní) Ve všech prvcích struktury Jde do podstaty Změna definice cílů organizace Změna stylu vedení (nový GŘ) Změna vize a mise Změna typu podnikání 30

32 Druhy změn 3 Růstová změna (inkrementální) Malé změny Postupný přechod ze starých procesů k novým Evoluční V dlouhodobé perspektivě zasahuje lidi jen okrajově Změny pracovních metod a procesů, plány pro obměnu pracovního prostředí, zavádění nových produktů Fundamentální změna Velké změny Je to změna strategická, vizionářská a transformační (transicionální) Revoluční Extenzivní, dramaticky ovlivňuje budoucí aktivity organizace, často je příčinou velkých turbulencí 31

33 Druhy změn 4 Aktivní změna Já ji chci Já ji vyhlašuji Já ji dělám Proaktivita Commitment Pasivní změna Já jí trpím Já ji musím / měl bych ji akceptovat Jsem do ní zahrnutý Reaktivita Rezistence 32

34 Pojetí změny a její klasifikace Prof. Kovář Z hlediska vlivu změn na vývojové tendence organizace lze zaznamenat: Udržovací změny Změny znamenající dosažení parity s konkurencí Změny zlomového charakteru

35 Řízení změny a inovace Prof. Kovář Řízení změny jedna z forem lidské aktivity, jejímž posláním je příprava a prosazování změn Změna: přechod z jedné úrovně uspořádanosti, substance nebo procesů do úrovně jiné vyšší nebo nižší jako výsledku samovolného vývoje nebo vývoje řízeného. Cílená řízená změna je výsledkem lidské aktivity, jejímž posláním je příprava a prosazování změn a definujeme ji jako řízení.

36 Řízení změny a inovace Prof. Kovář Management jako subsystém řízení vkládá do vztahu řídící subjekt - řízený objekt na místo regulátora další lidský subjekt, který potom v závislosti na podobě manažerského stylu řídícího subjektu ovlivňuje chování objektu řízení. Posláním manažera je zadržovat nebo napravovat rostoucí entropii řízeného objektu.

37 Inovace a jejich pojetí Inovace - uskutečnění jakékoli absolutně nové změny, která je nová z pohledu celosvětového měřítka. Vztah inovace a změny Inovace je absolutní novinka v globálním systémovém rámci Změna je pouze relativní novinka Prof. Kovář

38 Inovace a jejich pojetí Vztah inovace a změny - Každá inovace je současně změnou a to i kvalitativní - Ne každá změna, a to i kvalitativní, je inovací. Prof. Kovář Přenášení daného řešení dále je vymezeno jako difuse inovace a probíhá již pouze v podobě změny. V rámci ekonomiky založené na znalostech je role, kterou inovace hraje, považována za podstatnou.

39 Efekt změny a inovace Prof. Kovář Samovolné i řízené změny a inovace jsou spojeny se vznikem efektu. Efekt - změněný účinek souvisí s účelem daného objektu, ve kterém změna nebo inovace probíhá má podobu změněných funkcí objektu nebo změna užitých zdrojů na využívání funkčnosti v naturální podobě nebo peněžním vyjádřením.

40 Efekt změny a inovace Efekt změny jakéhokoli objektu je dán: Prof. Kovář a) Změnou jeho funkčnosti, kterou je naplňován účel existence objektu. b) Objemem, kvalitou a strukturou zdrojů, které je nutno vynaložit na dosahování funkčnosti objektu. Toto současně vyjadřuje souborné hodnotící kritérium pro hodnocení změny a inovace.

41 Informace pro management změny Pro management je důležitá práce s informacemi Objektivní informovanost Představuje v daném čase existující sumu informací (poznatků), která o stavu objektivní reality a objektů v ní se nacházejících je známa. Neurčitost nulový stav informovanosti o určitém objektu Určitost plná informovanost o určitém objektu Prof. Kovář

42 Informace pro management změny Charakter informací tvoří obsah objektivní informovanosti dělíme jej na: a) Informace subjektivního charakteru - suma informací, které daný stav světa interpretují nepravdivě b) Informace objektivního charakteru - informace jsou relativně objektivního charakteru - subsystém objektivní fakticita Prof. Kovář

43 Informace pro management změny Prof. Kovář Paradigma Vyjadřuje úroveň akceptovaného poznání v určitém čase. Posun paradigmatu probíhal v důsledku rozvoje lidského poznání, zpřesňování vědění o objektivní realitě a jejích objektech.

44 Síly ke změně Vnější síly Ekonomické Politické Sociální Technologické Konkurenční Fyzické málo zdrojů Vnitřní síly Organizační struktura Produkty Technologické úkoly Lidé Nové nápady a vize 43

45 Systémy a změny Organizační metafory Organizace jako politický systém Organizace jako stroj Organizace jako organizmus Organizace jako vír a transformace 44

46 Stroj Charakteristika Rutinní operace Dobře definovaná struktura a prac. pozice Procesy a standardy jsou definované Proces změny Cíl změny dává autorita Velká rezistence managementu i pracovníků Změna musí být velmi dobře plánovaná a kontrolovaná 45

47 Politický systém Charakteristika Každý patří dovnitř politiky organizace Pro činnost potřebuješ získat něčí podporu Musíš vědět, kdo je silnější, kdo je kolem něj Politická mapa je nadřazena organizační struktuře Koalice je důležitější než tým Změna Změna musí být podporována mocnou osobou Čím větší podpora tím lépe Z politické mapy rozpoznat kdo změnou získá a kdo ztratí Vytvářet nové koalice a získávat zdroje 46

48 Organizmus Charakteristika Živý adaptativní a otevřený systém Neexistuje jedna nejlepší cesta řízení organizace Klíčem k úspěchu je tok informací mezi různými částmi systému Co nejlépe sladit vztahy mezi jednotlivci, týmem a org. potřebami Změna Změny jsou odpovědí na vnější podmínky Jedinci i týmy potřebují si být vědomi nutnosti změny Reakce na změnu je možné předem odhadnout Participace a psychologická podpora jsou nutnou strategií pro úspěch 47

49 Vír Charakteristiky Komplexnost, chaos, paradox Řád vystupuje z chaosu Přirozená schopnost sebe-obnovy Není pravidlo příčiny a důsledku Klíčové napětí je nejdůl. pro nové způsoby Formální struktura je jednou z mnoha částí Změna Změna nemůže být řízena, ale vzniká Manažer je zcela součástí systému Napětí a konflikty jsou nejdůl. rysem vznikající změny Manažeři umožňují lidem změnit náhledy a zaměření na důležité rozdíly 48

50 Management změny v ekonomickém organismu Cíl tématu: Prof. Kovář Seznámení se s poznatky, adekvátní významu změn a inovací v podnicích a jejich řízení a managementu na úrovni nároků současnosti a budoucnosti.

51 Paradigma managementu změny 1. Princip Změna substance, uspořádanosti objektu a procesů v něm probíhajících je jádrem managementu změny. 2. Princip Prof. Kovář Ekonomické procesy probíhají v čase a prostoru. Časová dimenze představující trajektorii pohybu ekonomického organismu v čase, představuje definiční znak prezentovaného pojetí managementu změny.

52 Podnik jako ekonomický organismus Ekonomický organismus Prof. Kovář - systém, spojený s vnějším prostředím prostřednictvím vstupu a výstupu - četnost a intenzita vazeb mezi prvky tohoto systému je větší ve vnitřní struktuře než při jeho propojení s okolím. Podnik je vymezen jako živoucí systém a životaschopný objekt, kde probíhají změny a inovace tak, aby přinášely optimální komplexní efekt.

53 Podnik jako ekonomický organismus Prof. Kovář Prvky a vazby ekonomického organismu tvoří v souhrnu jeho činitele. Prvky Pracovníci Suroviny, materiály Stroje, zařízení, budovy Vazby, vztahy Energie (resp. energetická vazba) Technologie (resp. technologická vazba) Organizace Konstrukce výrobků / služeb

54 Uspořádanost ekonomického organismu a relativní stupeň komplexnosti Relativní stupeň komplexnosti Prof. Kovář Vyjadřuje jak daleko je určitý systém vzdálen od stavu totální neuspořádanosti (představované rovnováhou zániku smrti). úroveň daného konkrétního systému v porovnání s nejvyšší v daném čase dosaženou úrovní informace pro možnou formulaci jeho strategického vývoje a pro identifikaci změn pro další vývoj.

55 Uspořádanost ekonomického organismu a relativní stupeň komplexnosti Prof. Kovář Relativní stupeň komplexnosti Vyjadřuje stav vnitřní uspořádanosti daného systému v konfrontaci s uspořádaností vnějšího prostředí a je vyjadřován prostřednictvím vnitřní a vnější entropie.

56 Uspořádanost ekonomického organismu a relativní stupeň komplexnosti Prof. Kovář Vnitřní entropie vyjadřuje úroveň uspořádanosti vnitřní struktury daného systému. Vnější entropie je vyjádřením úrovně uspořádanosti vnějšího prostředí.

57 Vývojový proces ekonomického organismu Prof. Kovář Podstatou vývojového procesu ekonomického organismu jsou změny jeho reálných prvků a vztahů mezi nimi. Změny jsou výsledkem: působení přírodních sil a vlivů cílevědomého působení člověka Realizace změn: kvantitativních kvalitativních

58 Poznání a jeho formy Poznání probíhá ve dvou základních formách: Prof. Kovář a) Empirické zdrojem je bezprostřední praxe b) Teoretické Od bezprostřední praxe oddělená činnost Zdrojem lidského poznání jsou smysly a rozum. Empirické a teoretické poznání objektivní reality tvoří zpravidla jednotu poznávacího procesu.

59 Poznání a jeho formy Prof. Kovář Poznatky tvoří ve svém souhrnu vědění, znalosti. Poznatky: Sdělované (explicitní) Nesdělované (implicitní) Vědeckého charakteru Technického charakteru

60 Invence jako změna ve struktuře vědění Prof. Kovář Změny, které splňují podmínku absolutní novosti, jsou definovány jako inovace. Změny ve struktuře vědění vymezíme jako invence. Invence je kvalitativní změna struktury vědění sociálního systému, nebo jeho prvku lidského subjektu. Invence: pozitivní negativní

61 Invence jako změna ve struktuře vědění absolutní invence Změny ve struktuře celosvětového vědění změny, které mění kvalitu celosvětového vědění. Prof. Kovář Relativní invence změna struktury vědění v daném sociálním systému probíhá na základě difúze již existujícího vědění v jiných systémech, popř. světového vědění nebo i poznatků vytvořených z vnitřních zdrojů poznání daného systému, které však již jinde existují.

62 Invence jako změna ve struktuře vědění Rozvoj poznání má různé motivace. Prof. Kovář Invence: Gnoseologické Aplikačního charakteru - invence výrobního charakteru

63 Měření změny a inovace Prof. Kovář Změny jednotlivých faktorů ekonomických organismů se měří pomocí řádu změny (inovace) nultý řád změny proces regenerace (obnova a udržování statu quo) 1. - změna prvního řádu změna intenzity vazby mezi jeho prvky (zvýšení rychlosti výr. zařízení) 2. - změna druhého řádu prostá kvantitativní změna (větší množství zařízení)

64 Měření změny a inovace Prof. Kovář 3. - změna třetího řádu skupina adaptačních změn (úpravy výr. zařízení lépe využívá suroviny) představuje nejjednodušší kvalitativní změny činitelů ekonomického organismu 4. - změna čtvrtého řádu - nástup nové varianty - skupina změn vyznačujících se novou kombinací již známých vlastností a parametrů výrobku - změna nefunkčních parametrů

65 Měření změny a inovace Prof. Kovář 5. - změna pátého řádu - nástup nové generace při zachování původní koncepce - mění se funkční parametry (zdokonalování funkčního spalovacího motoru) 6. - změna šestého řádu - koncepční změna - nástup nového druhu (různé koncepce spalovacího motoru) 7. - změna sedmého řádu - existence nového principu - principiální změna znamená převrat ve výrobní struktuře (nejde již o spalovací motor, ale o elektromotor)

66 Měření invencí Prof. Kovář Původnost vědění měříme stupněm invence nultý stupeň invence - akceptace, tj. převzetí určitého poznatku beze změny - stupeň tvůrčí aktivity tvůrčího subjektu je zde nulový 1. - první stupeň invence - dochází k napodobení imitaci řešení již existujících v jiných systémech, jsou používána ke stejným účelům

67 Měření invencí Prof. Kovář 2. - druhý stupeň invence - analogie s oblastmi, které nejsou příbuzné z hlediska obsahu dané invence 3. - třetí stupeň invence - představuje absolutní invenci Invence 0. stupně jsou vždy invencemi relativními, směrem k vyššímu stupni invence vzrůstá i stupeň absolutní novosti.

68 Konkrétní podoba invencí a) Objev pouze absolutní vědecká invence b) Vynález je vyřešení technického problému, bývá zpravidla absolutní technickou invencí c) Zlepšovací návrh bývá zpravidla relativní invencí d) Užitný vzor vyřešení vnější úpravy výrobku, které je nové a použitelné v průmyslové výrobě Prof. Kovář

69 Zdroje invencí Prof. Kovář Výzkum a vývoj Licence Průmyslová špionáž Technická pomoc Vědeckotechnické informace Vědeckotechnické akce Vzdělávací soustava

70 Řízení změn Druhy modelů řízení změn

71 Lewin - Analýza silového pole Dobré PR Board to chce V Málo času Jsme zvyklí Hnací síly I Rezistence Z Příležitost na trhu Zjednodušení E Zaměstnanci tomu neporozumí 71

72 Lewin - Model změny Lewin 1951 Zjistit status quo Dát vizi Motivovat pro změnu Zvýšit síly pro změnu Snížit odpor 1. Rozmrazení 2. Posun Učinit změnu permanentní Implementace změn Začleňovat lidi Monitorovat proces Ustanovit nové normy Odměňovat kýžené výsledky 3. Zamrazení 72

73 8 kroků změny J. Kotter 1. Vytvoření pocitu naléhavosti 2. Sestavení vůdčího týmu 3. Vytvoření vize a strategie 4. Komunikace vize a získávání stoupenců 5. Posilování ostatních k jednání podle vize 6. Vytváření rychlých vítězství 7. Upevňovat zlepšení a podpora dalších změn 8. Zakotvit dosažené změny do firemní kultury 73

74 Případová studie 2 Průběh změn ve 3 velkých společnostech 74

75 1. Vědomí naléhavosti - Prozkoumání trhu a konkurenčního prostředí - Identifikace kritických míst, potenciálních krizí nebo zásadních příležitostí - Co pomáhá: Ukazujte druhým potřebnost změny (použijte pravdivé informace a data) Nikdy nepodceňujte sebeuspokojení, hněv a strachu 75

76 Princip řízení změny Existence bolesti Dodáme kritické množství informací Současný nebo možný stav Lék Ukážeme, že máme řešení - vize Pracujeme s emocemi lidí Dávkování Umíme lék aplikovat Komunikujeme plán implementace 76

77 ŘÍZENÍ ZMĚNY jako ŘÍZENÍ BOLESTI Změna je permanentní proces. Změny jsou všude kolem nás a v nás. Nelze se jim úspěšně vyhnout. Kdo řídí změnu, řídí bolest druhých lidí. BOLEST LÉK Každá změna je tak velká, za jak velkou ji já a lidé osobně považuji. Dávat informace a vizi Vnímat emoce lidí 77

78 Kdy se měníme? Příležitost Problém - Současný + _ čas potřeba T/E/ čas Budoucí problém Budoucí problém 78

79 2. Sestavení vůdčího týmu - Vytvořte tým, která má schopnost vést proces změny - Jasný leader týmu Co pomáhá: Ukazujte entusiasmus a commitment Vytvářejte důvěru a týmovou práci 79

80 Sestavení vůdčího týmu - koalice Tým musí mít 4 základní znaky Dostatečné pravomoci Klíčoví hráči i z LM a ze zaměstnanců Zkušenosti Různé úhly pohledu, vědomosti, národnosti Důvěryhodnost Lidé s dobrou pověstí ve firmě zaměstnanci je berou vážně Leadership Osvědčení lídři usměrňují celý proces Velmi důležitý bod

81 Role ve změně Sponzor změny Advokát změny Agent změny Management Agent změny Advokát Agent změny Cílová skupina - hvězda týmu 81

82 3. Vytvoření vize a strategie Formulujte hodnoty Vytvořte správnou vizi a strategii Co pomáhá: Snažte se vidět možné budoucnosti Jasná vize - vyjádřena v 1 minutě nebo napsána na 1 stránku 82

83 Vize Představuje určitý obraz budoucnosti Má vysvětlující komentář proč se o ni snažit 3 účely vize: Vyjasnění směru Motivuje lidi k vykročení i přes bolest Pomáhá koordinovat jednání různých lidí

84 Tvorba vize Co je naše srdeční záležitost VIZE Co nám dává zisk V čem jsme nejlepší 84

85 Vize, strategie, plány Vedení vytváří Vizi smysluplný a přitažlivý obraz budoucnosti firmy Strategii cesty, jak vize dosáhnout Řízení (MM) vytváří Plány specifické kroky a časové harmonogramy pro realizaci strategie Rozpočty plány převedené do finančních ukazatelů a cílů

86 4. Komunikace vize Vizi a strategii změny je důležité dobře sdělovat Co pomáhá: Udržujte jednoduchou a srdečnou (emotivní) komunikaci a ne technickou Mluvte o ni v každé příležitosti Znejte emoce svých lidí Oslovujte obavy, strach, zmatek, vztek 86

87 Prvky efektivní komunikace vize Jednoduchost bez odborné terminologie a bez balastu a) Odstraněním byrokracie posílíme pravomoci zaměstnanců v první linii b) Zrušíme některá pravidla a nařízení a dáme zaměstnancům více volnosti, aby mohli dělat pro zákazníky to, co je potřeba

88 Prvky efektivní komunikace vize Metafory a příklady a) Potřebujeme si udržet výhody plynoucí z velkého objemu a přitom omezit byrokracii a zrychlit rozhodovací procesy b) Přestaneme se chovat jako sloni a staneme se tyranosaurem rexem (T-rex), který chrání své klienty Obraz firmy v oblasti elektroniky přesně vystihnul situaci. Obraz pomohl překonat strach ze změn. 88

89 Prvky efektivní komunikace vize Různé prostředky a kanály Shromáždění, zpravodaje, plakáty, neformální schůzky Opakování Znovu a znovu, pár slov při každém rozhovoru Vedení příkladem Vysvětlování nesouladů Naslouchání 89

90 5. Posilujte jednání podle vize - Efektivně odstraňovat překážky blokující činnost. - Posilovat pravomoci - delegovat - Uvádět systém a procesy v soulad s vizí. - Zajistit výcvik pro zaměstnance - Upravit infor. a personální systémy s vizí - Vypořádat se s manažery, kteří podrývají potřebné změny 90

91 6. Vytvářejte rychlá vítězství První vítězství posilují pomocníky ve změně. Velká vize potřebuje podporu krátkodobých výsledků. Co pomáhá: Zviditelňujte: První úspěchy - vytvářejí důvěru. Jednoznačné výsledky, které jasně souvisí se změnou Úspěchy viditelné pro co největší množství lidí. Úspěchy, jež oslovují silné hráče jejichž podporu potřebujete nebo ji ještě nemáte. 91

92 7. Využití výsledků pro další změny Zavádějte další dílčí změny dokud se vize nestane skutečností Provázanost prvků ve firmě vede k nutnosti dalších dílčích změn Co pomáhá: Hledejte cesty jak zvyšovat pocit naléhavosti Omezujte zbytečné vzájemné závislosti prvků (snižovat byrokracii) 92

93 Využití výsledků pro další změny Vedení ze strany nej šéfů Zaměřit se na udržování jasného cíle a posilování naléhavosti Práce středního managementu Zajišťovat vedení konkrétních projektů a řízení jejich průběh Více pomoci Zapojovat do projektů další lidi, zaučovat a povyšovat nové pracovníky 93

94 8. Zakotvěte změny do firemní kultury Změny musí být pevně zakotvené ve firemní kultuře a nové postupy práce musí být nezvratné Co pomáhá: Nejste hotovi, dokud změny nezapustí pevně kořeny 94

95 Obvyklé chyby (John Kotter) Přílišné sebeuspokojení a arogance Neschopnost vytvořit dostatečně silnou koalici osobností na prosazení změny Podcenění síly vize Nedostatečná komunikace vize Překážky blokující novou vizi Neschopnost podpořit krátkodobá vítězství Příliš brzké ukončení Nezakotvení ve firemní kultuře 95

96 Případová studie 3 Renault - Nissan

97 Rozhodování o změně (3. kapitola) Cíl tématu: Zaměřit se na kvalitu rozhodování, na které potom závisí, jak kvalitní plánování, organizování, vedení a kontrola změny a inovace budou a jaké efekty přinesou.

98 Strategie rozhodování o změně Před vlastním rozhodnutím se provádí: Analýza současného stavu a budoucího vývoje systému, tzv. interní analýza Analýza prostředí, tzv. externí analýza Strategie rozvoje: ofenzivní defenzivní

99 Kritéria rozhodování a) Rozdělení podle stupně nezbytnosti Absolutní kritérium Rozlišovací znak, kterému musí vyhovovat každá posuzovaná alternativa (varianta) Relativní kritérium znak, kterému nemusí vyhovovat každá posuzovaná alternativa (varianta) a kterým se posuzuje stupeň její účelnosti nebo nutnosti

100 Kritéria rozhodování b) Rozdělení podle povahy účasti v rozhodování Hodnotící kritérium rozlišovací znak, který je vyjádřen v podobě orientovaného ukazatele nebo měřítka hodnotící kritérium se může stát za určitých okolností kritériem výběrovým (preferenčním)

101 Hodnocení úkolů a akcí na změnu Hodnocení vyžaduje analýzu faktorů: Vědecké a technické zdroje Směr a proporcionalita výzkumné činnosti Doba trvání výzkumu Stálost podmínek Postavení ekonomického organismu Obchodní faktory Výrobní faktory Finanční faktory Ochrana výsledků výzkumu

102 Výběr úkolů a akcí pro změnu Je nejdůležitější etapou rozhodovacího procesu. Rizika při výběru: Daná změna (inovace) nemusí být úspěšná. Při úspěchu nemusí dosažené výsledky vždy zaručit očekávaný přínos. Zamítnutá změna (inovace) se může ukázat jako úspěšná z hlediska efektů. Při úspěšném řešení úkolu nemusí získané výsledky zapadat do oblasti působnosti podniku.

103 Zásady managementu změny Sedm zásad (pravidel) pro řízení inovačního procesu: 1. Zásada kontinuity vývoje ekonomického organismu - zásada vychází z vývoje systému, který směřuje k neuspořádanosti - na základě poznání neuspořádanosti identifikuje objekt změny - co by se mělo změnit nebo inovovat

104 Zásady managementu změny 2. Zásada horizontálního řetězení změny - řeší se uspořádanost vnitřní struktury firmy - jak změnu provést - změna všech činitelů ekonomického organismu by měla být provedena na úroveň změny podnětné

105 Zásady managementu změny 3. Zásada vertikálního řetězení změny - zabývá se uspořádaností vnitřní struktury ekonomického organismu a jeho činitelů - Týká se kvalitativní úrovně, kvantity a intenzity vazeb - Změna principu koncepce fčních par. nefčních par. 4. Zásada progrese - řeší aspekt jak měnit, a to z pohledu úrovně a frekvence změny tak, aby byl naplněn princip paradigmatu managementu změny ve smyslu dávkování frekvence a úrovně změny, aby přinášely optimální efekt

106 Zásady managementu změny 5. Zásada rozhodné krátké doby - znamená, že změna všech činitelů daného systému proběhne v relativně krátkém časovém rozpětí - tato zásada souvisí s plánovací funkcí managementu změny - má-li být komplexní změna provedena do určitého okamžiku, musí být změny ukončeny v termínu, který je dán změnou podnětnou

107 Zásady managementu změny 6. Zásada akčního rádiu změny nebo inovace - řeší kdo by měl změnu (inovaci) připravit a provést, tj. delegování kompetence, odpovědnosti a pravomoci 7. Zásada vhodného okamžiku změny nebo inovace - zabývá se hledáním odpovědi na otázku kdy by změna (inovace) měla být provedena

108 Zásady managementu změny Základní problém managementu změny: Nalezení vhodného okamžiku, kdy provést změnu. Vedle ekonomické životnosti objektu, který je předmětem změny, je nutné brát v úvahu ještě jeho životnost fyzickou a morální. Fyzická životnost takový časový interval, ve kterém dané řešení objektu plní jeho užitnou funkci Morální životnost - takový časový úsek, ve kterém daná úroveň řešení objektu není překonána úrovní vyšší

109 Zásady managementu změny Vhodný okamžik pro změnu (inovaci) objektu - je spojen s hledáním jeho životnosti ekonomické, je-li dominantní kritériem rozhodováním hledisko ekonomické. Je-li změna uskutečněna dříve, než nastane vhodný okamžik, dochází ke ztrátám, a to pro nedostatečné využití staré kvality. Je-li provedena později, dochází opět ke ztrátám, a to pro nedostatečně využití nové kvality nového objektu.

110 Lidský prvek ve změně Rezistence commitment 110

111 RESISTENCE NEBO COMMITMENT? Odpor (resistence) Oddanost (commitment) Skrytý (neřiditelný, zpravidla klíčový faktor při neúspěchu) Oddanost věci Vůle přinášet oběti Otevřený (řiditelný, kontrolovatelný) 111

112 Reakce na negativní změnu Aktivita Vztek Vyjednávání Zkoušení Popírání Deprese Čas Uzavření se 112

113 Řízení rezistence Identifikovat potřeby a strachy Rozdělit informování v čase Vysvětlit výsledky a vliv změn Dávat osobní pohledy Ukazovat důvěru a respekt 115

114 8 kroků k vytvoření commitmentu Přípravná fáze 1. Kontakt 2. Vědomí změny Fáze přijetí 3. Pochopení 4. Pozitivní vnímání 5. Instalace Fáze commitmentu 6. Adopce 7. Institucionalizace 8. Internalizace 116

115 Případová studie 4 Jak tady něco změnit? 117

116 Měření změn Měříme jak lidé vnímají změnu dotazníky Neměříme samotný projekt Výsledky: zjistíme silná a slabá místa Silná místa o co se můžeme opřít Slabá místa co je nutné posílit Workshop: vypracování strategie k posílení slabých míst 124

MANAGEMENT PLÁNOVÁNÍ

MANAGEMENT PLÁNOVÁNÍ MANAGEMENT PLÁNOVÁNÍ Plán Zaměření na účel (cíle, poslání) řízeného procesu nebo organizační jednotky Stanovení cesty, jak ho ve stanoveném čase a na požadované úrovni dosáhnout Podstatné východisko úspěšné

Více

Management změn. Richard Machan

Management změn. Richard Machan Management změn Richard Machan Obsah přednášek 1. blok Případová studie 1 Fáze pozitivně vnímané změny (D. Conner) Teoret.-metod. základy Systémy a změny 2. blok Manag. změn v ek. Organismu Inovace a invence

Více

Strategický management a strategické řízení

Strategický management a strategické řízení Přednáška č. 2 Strategický management a strategické řízení vymezení principů paradigmatu strategického managementu pojetí a obsah strategického managementu, strategie a strategické analýzy vymezení strategického

Více

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých PROJEKTŮ Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt Projektový management Lekce: 8 Projektový management Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Projektový management je typ managementu uplatňovaného k zabezpečení realizace jedinečných, neopakovatelných, časově

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

Management. Ing. Jan Pivoňka

Management. Ing. Jan Pivoňka Management Ing. Jan Pivoňka Stanovení osobní vize V souladu s kotvou Konkrétní představa Citový náboj Stimul pro aktivní jednání Krátkodobější cíle motivace Výjimky Jasná vize Pohodoví lidé Úspěch bez

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

Analýza a vytváření pracovních míst

Analýza a vytváření pracovních míst Analýza a vytváření pracovních míst Definice pracovního místa a role Pracovní místo Analýza role Roli lze tedy charakterizovat výrazy vztahujícími se k chování existují-li očekávání, pak roli představuje

Více

Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení. Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD.

Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení. Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD. Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD. Cíle prezentace 1. Přiblížit důvody zavádění modelu CAF 2009 za podpory procesního řízení. 2. Shrnutí

Více

OBSAH INTELEKTUÁLNÍ A LIDSKÝ KAPITÁL 11 ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU 37. Kapitola 1. Problémy s terminologií 12 Intelektuální kapitál a jeho složky 14

OBSAH INTELEKTUÁLNÍ A LIDSKÝ KAPITÁL 11 ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU 37. Kapitola 1. Problémy s terminologií 12 Intelektuální kapitál a jeho složky 14 OBSAH Kapitola 1 INTELEKTUÁLNÍ A LIDSKÝ KAPITÁL 11 Problémy s terminologií 12 Intelektuální kapitál a jeho složky 14 Stručná poznámka k pojmu kapitál v ekonomické teorii 14 Intelektuální kapitál 14 Klasifikace

Více

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje 10. prosince 2009 Hlavní body Strategie, cíl strategického řízení Implementace strategie

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Obsah. Část I Řízením k inovacím 1. 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3. 2 Inovace jako řídicí proces 63 III

Obsah. Část I Řízením k inovacím 1. 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3. 2 Inovace jako řídicí proces 63 III III Část I Řízením k inovacím 1 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3 1.1 Inovace a konkurenční výhoda......................................6 1.2 Typy inovací...................................................11

Více

Organizační výstavba podniku

Organizační výstavba podniku Organizační výstavba podniku Proč je potřeba organizovat Jak se postupuje při tvorbě organizační struktury Co je výsledkem organizování Ovlivňují organizaci právní předpisy? Proč je potřeba organizovat

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Management ve finančních službách Název tematického celku: Základní koncepční přístupy a osobnost manažera Cíl: V návaznosti na poznatky

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU I

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU I Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU I Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v moderních přístupech,

Více

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba TÝMOVÝ VÝSTUP Týmový výstup 360 zpětné vazby 360 zpětná vazba ÚVOD Týmový výstup nabízí přehled výsledky napříč zvolenou skupinou. Výstup odpovídá strukturou individuálním výstupním zprávám a pracuje s

Více

STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE

STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE Plánování ve škole (c) Radek Maca rama@inforama.cz Co je plánování Plánování je záměrná systematická sumarizace a kompletace myšlenek do souvislostí směřující k jejich

Více

Firemní kultura. přednáška. www.newtoncenter.cz

Firemní kultura. přednáška. www.newtoncenter.cz Firemní kultura přednáška www.newtoncenter.cz Motto: Kdo jsme, co chceme, kam jdeme? J.P. Sartre (firemní identita vize) Firemní identita Svou firemní kulturou firma: - ovlivňuje jednání svých zaměstnanců

Více

Učební cíl: Obsahová náplň předmětu:

Učební cíl: Obsahová náplň předmětu: Učební cíl: V rámci studia mají absolventi zvládnout soubor poznatků specializované činnosti, bez které se neobejde žádný větší organizační celek, pochopit rozdíl mezi vedením a řízení, zorientovat se

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

NÁSTROJE A TECHNIKY PROJEKTOVÉHO MANAGEMENTU

NÁSTROJE A TECHNIKY PROJEKTOVÉHO MANAGEMENTU NÁSTROJE A TECHNIKY PROJEKTOVÉHO MANAGEMENTU Projektová dekompozice Přednáška Teorie PM č. 2 Úvod do vybraných nástrojů projektového managementu Úvodní etapa projektu je nejdůležitější fáze projektu. Pokud

Více

Ing. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D.

Ing. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D. Rozhodování Ing. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D. Rozhodování??? video Obsah typy rozhodování principy rozhodování rozhodovací fáze základní pojmy hodnotícího procesu rozhodovací podmínky rozhodování v podmínkách

Více

1.1. Původ pojmů manažer a management Úloha manažera a managementu Funkce manažerů Význam plánování a pojem plánu 13

1.1. Původ pojmů manažer a management Úloha manažera a managementu Funkce manažerů Význam plánování a pojem plánu 13 Obsah ÚVOD 1 1. ZÁKLADNÍ POJMY 5 1.1. Původ pojmů manažer a management 7 1.2. Úloha manažera a managementu 8 1.3. Funkce manažerů 9 2. PLÁNOVÁNÍ 11 2.1. Význam plánování a pojem plánu 13 2.1.1. Definice

Více

2/4.1 Systémy hodnocení pracovníkû ve firmû

2/4.1 Systémy hodnocení pracovníkû ve firmû EFEKTIVNÍ V ROBA část 2, díl 4, kapitola 1, str. 1 2/4.1 Systémy hodnocení pracovníkû ve firmû Co se týká personální oblasti, tak právě v této oblasti můžeme konkrétně měřit jen poskromnu. Není to tak

Více

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE ISO 9001 revize normy a její dopady na veřejnou správu Ing. Pavel Charvát, člen Rady pro akreditaci Českého institutu pro akreditaci 22.9.2016 1 ISO 9001 revize normy a její dopady

Více

Studie proveditelnosti. Obsah a struktura

Studie proveditelnosti. Obsah a struktura Studie proveditelnosti Obsah a struktura Cíle semináře Seznámit se základními principy studie proveditelnosti Seznámit s náplní jednotlivých kapitol Studie proveditelnosti Základní nástroj projektového

Více

CZ.1.07/1.3.49/01.0002

CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Název projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních Reg. č. projektu: Modul : Uplatnění řízení týmů a projektů v praxi Pro vyžití ve školních projektech Jde

Více

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování.

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Struk ur přednášk Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Vymezení pojmu management Management jako specifická aktivita (řízení) Management jako

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Indikátory vitality dřevin (INVID)

Indikátory vitality dřevin (INVID) Vzdělávací materiál projektu Indikátory vitality dřevin (INVID) Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR INVID CZ.1.07/2.3.00/20.0265 Management kvality výzkumných

Více

Blacksmith Consulting S. l.

Blacksmith Consulting S. l. Blacksmith Consulting S. l. RYCHLÉ VYTVOŘENÍ MODELU PODNIKÁNÍ JAKO NÁSTROJ TESTOVÁNÍ REALIZOVATELNOSTI NOVÝCH NÁPADŮ Mikulov, červenec 2013 Základní principy metodiky - Naučit se podnikat, organizovat

Více

Učíme se maturitní otázku Organizování z výkladové prezentace. Zpracoval Ing. Jan Weiser

Učíme se maturitní otázku Organizování z výkladové prezentace. Zpracoval Ing. Jan Weiser Učíme se maturitní otázku Organizování z výkladové prezentace Zpracoval Ing. Jan Weiser Osnova prezentace Postup jak uložit obsah tématu do dlouhodobé paměti? Obecnější začlenění problému Funkce řízení

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

Vstup a úkoly pro 1. kapitolu VYMEZENÍ POJMÚ. CÍLE VÝROBNÍ LOGISTIKY.

Vstup a úkoly pro 1. kapitolu VYMEZENÍ POJMÚ. CÍLE VÝROBNÍ LOGISTIKY. Vstup a úkoly pro 1. kapitolu VYMEZENÍ POJMÚ. CÍLE VÝROBNÍ LOGISTIKY. Ekonomický rozvoj vyvolává silný tlak na koordinovaný a sledovaný pohyb všech hmotných a hodnotových toků. Integrací plánování, formování,

Více

Závěrečná zpráva z realizace vzdělávacích kurzů v rámci projektu CZ.1.04/1.1.02/35.00262 Vzdělávání - cesta ke kvalitě

Závěrečná zpráva z realizace vzdělávacích kurzů v rámci projektu CZ.1.04/1.1.02/35.00262 Vzdělávání - cesta ke kvalitě Závěrečná zpráva z realizace vzdělávacích kurzů v rámci projektu CZ.1.04/1.1.02/35.00262 Vzdělávání - cesta ke kvalitě Oblastní nemocnice Jičín a.s. Souhrn výstupů ze vzdělávání v rámci projektu Vzdělání

Více

MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace

MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace doc. Ing. Monika MOTYČKOVÁ (Grasseová), Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomika a managementu Katedra vojenského managementu a taktiky Kounicova 44/1. patro/kancelář

Více

NETRADIČNÍ FORMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ V MOTIVUJÍCÍM PROSTŘEDÍ MONIKA FENYKOVÁ, AV MEDIA, A.S.

NETRADIČNÍ FORMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ V MOTIVUJÍCÍM PROSTŘEDÍ MONIKA FENYKOVÁ, AV MEDIA, A.S. NETRADIČNÍ FORMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ V MOTIVUJÍCÍM PROSTŘEDÍ MONIKA FENYKOVÁ, AV MEDIA, A.S. AV MEDIA, A.S. KDO JSME Inspirace Inovace - Integrace HODNOTY - LIDÉ Jsme si vědomi, že náš úspěch

Více

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PODNIKOVÁ EKONOMIKA NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Kotterův model řízení změn a reálné firemní změny TERMÍN UKONČENÍ STUDIA A OBHAJOBA (MĚSÍC/ROK) Červen / 2013 JMÉNO A PŘÍJMENÍ / STUDIJNÍ

Více

DVPP. Další vzdělávání pedagogických pracovníků. ATTEST, s.r.o. Lukáš Ducháček

DVPP. Další vzdělávání pedagogických pracovníků. ATTEST, s.r.o. Lukáš Ducháček DVPP Další vzdělávání pedagogických pracovníků ATTEST, s.r.o. Lukáš Ducháček Zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků škol a školských zařízení Libereckého kraje v oblasti řízení a personální politiky

Více

Řízení SW projektů. Lekce 2 Projektová organizace a projektový manažer. přednáška pro studenty FJFI ČVUT. zimní semestr 2012

Řízení SW projektů. Lekce 2 Projektová organizace a projektový manažer. přednáška pro studenty FJFI ČVUT. zimní semestr 2012 Řízení SW projektů Lekce 2 Projektová organizace a projektový manažer přednáška pro studenty FJFI ČVUT zimní semestr 2012 Ing. Pavel Rozsypal IBM Česká republika Global Business Services Lekce 2 - Projektová

Více

SII - Ekonomika a management

SII - Ekonomika a management SII - Ekonomika a management Způsob vyhodnocení: Při vyhodnocení budou za nesprávné odpovědi strhnuty body. 1. Mezi sekvenční funkce nepatří: a) implementace, b) kontrola. c) personalistika a vedení, d)

Více

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal Sociální inovace Mgr. Ivo Škrabal Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Inovace Sociální inovace Příklady Sociální ekonomika teorie o má za úkol hledat a vytvářet příležitosti pro osoby ohrožené

Více

Management projektu III. Fakulta sportovních studií přednáška do předmětu Projektový management ve sportu

Management projektu III. Fakulta sportovních studií přednáška do předmětu Projektový management ve sportu Management projektu III. Fakulta sportovních studií 2016 5. přednáška do předmětu Projektový management ve sportu doc. Ing. Petr Pirožek,Ph.D. Ekonomicko-správní fakulta Lipova 41a 602 00 Brno Email: pirozek@econ.muni.cz

Více

Řízení rizik. Ing. Petra Plevová. plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz

Řízení rizik. Ing. Petra Plevová. plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz Řízení rizik Ing. Petra Plevová plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz Procesní řízení a řízení rizik V kontextu současných změn je třeba vnímat řízení jakékoli organizace jako jednoduchý,

Více

10 nových priorit rozvoje managementu

10 nových priorit rozvoje managementu 10 nových priorit rozvoje managementu Richard Dobeš Managing Partner CEE living performance Krauthammer Založení v roce 1971 300 tréninkových konzultantů 24 poboček v 16 zemích 1971-2010: >25.000 účastníků

Více

MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser

MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ Zpracoval Ing. Jan Weiser Obsah výkladu Rozhodovací procesy a problémy Dvě stránky rozhodování Klasifikace rozhodovacích procesů Modely rozhodování Nástroje pro podporu rozhodování

Více

MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ. Téma 1 - Normativní a deskriptivní teorie rozhodování, struktura problémů a rozhodovacích procesů

MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ. Téma 1 - Normativní a deskriptivní teorie rozhodování, struktura problémů a rozhodovacích procesů MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ Téma 1 - Normativní a deskriptivní teorie rozhodování, struktura problémů a rozhodovacích procesů doc. Ing. Monika MOTYČKOVÁ (Grasseová), Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomika

Více

Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014

Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Vindex JIH, s.r.o. Platnéřská 191 110 00 Praha IČO: 25173278 Název projektu: Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Číslo projektu: 13/0181310b/131/000199 Financováno z Programu Rozvoje Venkova

Více

VSEM_MBA 27. Vysoká škola ekonomie a managementu

VSEM_MBA 27. Vysoká škola ekonomie a managementu VSEM_MBA 27 Vysoká škola ekonomie a managementu Management změny Ing. Lukáš Blažek, Ph.D. D Literatura Základní literatura: Kovář F., Hrazdilová Bočková K., Management změny, VŠEM 2008 Doplňkové interní

Více

Obsah. Úvod. o autorech 9 , 11

Obsah. Úvod. o autorech 9 , 11 Obsah. o autorech 9 Úvod, 11 Část l. Základy teorie omezení (TOC) " 13 1. Současné podnikové paradigma 15 1.1 Základní konflikt v fízení podniku 15 1.1.1 Rozhodování v podnicích 15 1.1.2. Zmeny vyvolané

Více

Procesní audit VIKMA

Procesní audit VIKMA Procesní audit VIKMA07-2. 5. 2014 Cíl auditu Procesní audit je zaměřen na relevantní firemní procesy marketing, vývoj, nákup, servis apod. a jeho cílem je průběžně kontrolovat jejich úroveň, aby bylo možné

Více

Manažerské rozhodování 1. Téma 3: Řízení změn metody

Manažerské rozhodování 1. Téma 3: Řízení změn metody Manažerské rozhodování 1 Téma 3: Řízení změn metody Model osmi kroků změny (podle J.P. Kottera) Podrobnější postup zavádění změny Zohledňuje lidský faktor jako součást úspěšné změny Podporuje rozvoj příznivé

Více

Rozhodovací procesy 2

Rozhodovací procesy 2 Rozhodovací procesy 2 Základní pojmy a struktura rozhodování Příprava předmětu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253 II rozhodování 1 Rozhodovací procesy Cíl přednášky 1-3: Význam rozhodování

Více

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Informační strategie Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Firemní strategie Firma Poslání Vize Strategie Co chceme? Kam směřujeme? Jak toho dosáhneme? Kritické faktory úspěchu CSF 23 2 Strategie

Více

Politika interní komunikace ČSÚ

Politika interní komunikace ČSÚ Politika interní komunikace ČSÚ Český statistický úřad, 2016 obsah ÚVOD... 3 Strategický kontext komunikace... 3 Účel Politiky interní komunikace... 3 Cíle interní komunikace... 3 Základní principy interní

Více

Okruhy ke státním závěrečným zkouškám Platnost: od leden 2017

Okruhy ke státním závěrečným zkouškám Platnost: od leden 2017 Okruh I: Řízení podniku a projektů: strategický management, inovační management a manažerské rozhodování 1. Základní struktura strategického managementu a popis jednotlivých fází, zhodnocení výstupů a

Více

O autorech Úvod Založení podniku... 19

O autorech Úvod Založení podniku... 19 SYNEK Miloslav MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Obsah O autorech... 11 Úvod... 13 1. Založení podniku... 19 1.1 Úvod... 19 1.2 Činnosti související se založením podniku... 22 1.3 Volba právní formy podniku.....24

Více

Přehled realizovaných pro top management společnosti

Přehled realizovaných pro top management společnosti Přehled realizovaných pro top management 11. 1. 2010 Firemní kultura a strategie 28.1.2010 Firemní kultura a strategie 1.3.2010 Vedení lidí 29.3.2010 Motivace zaměstnanců 20.4.2010 Komunikace 12.5.2010

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

Celková strategie hodnocení programu iniciativy EQUAL v České republice (pro období 2004-2008)

Celková strategie hodnocení programu iniciativy EQUAL v České republice (pro období 2004-2008) Celková strategie hodnocení programu iniciativy EQUAL v České republice (pro období 2004-2008) 1. Základní aspekty Obsah: 2. Monitoring a evaluace 3. Hodnocení implementace 4. Hodnocení principů Programu

Více

Marketingová koncepce managementu

Marketingová koncepce managementu Marketingová koncepce managementu 0 Tomek - Vávrová Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd FEL-ČVUT YMVY Definice managementu duševní a fyzická práce usilující o koordinaci různých činností za

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: listopad 2013 Klíčová slova: plánování,

Více

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce?

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce? Profily kompetencí Úvodní situace před testováním E-learningový modul obsahuje šest interaktivních situací orientovaných na kompetence, které mají svou roli v maloobchodní společnosti. Všechny maloobchodní

Více

Cíle personální práce v podniku

Cíle personální práce v podniku PERSONÁLNÍ PRÁCE Cíle personální práce v podniku Organizace personálnípráce Plánování pracovníků Získávánía výběr pracovníků Hodnocení pracovníků a jejich výkonů Podnikové vzdělávání Pracovní podmínky

Více

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank Firma: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 www.unicreditbank.cz Kontaktní osoba: Lenka Štěpánová Learning & Development

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST INTEGROVANÁ BEZPEČNOST ORGANIZACE Ing. ALENA BUMBOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice PROCES STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ, HIERARCHIE STRATEGIE (KOMPLEXNÍ PODNIKOVÁ STRATEGIE CORPORATE STRATEGY,, OBCHODNÍ STRATEGIE, DÍLČÍ STRATEGIE) Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute

Více

Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT)

Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT) Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta

Více

B2 Organizace jako systém

B2 Organizace jako systém Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! B Strategické řízení organizace B2 Organizace jako systém Toto téma obsahuje informace o způsobech a přístupech k řízení organizace jako

Více

TOP MANAGEMENT PROGRAM

TOP MANAGEMENT PROGRAM 1/1/2015 TTI SUCCESS INSIGHTS TOP MANAGEMENT PROGRAM Popis metody František Vlčík Top Mananagement Program Lidé ve vrcholných pozicích společnosti dosáhli svého postavení kombinací vlastních dovedností,

Více

ČESKÁ ŠKOLA STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ INTEGRACE KONCEPTŮ

ČESKÁ ŠKOLA STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ INTEGRACE KONCEPTŮ Společnost pro strategické řízení, inovace a podnikatelství STRATEGIE A INOVACE V ŘÍZENÍ PRO GLOBÁLNÍ SÍŤOVOU EKONOMIKU Výroční konference SSŘIP 2001 ČESKÁ ŠKOLA STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ INTEGRACE KONCEPTŮ

Více

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera 1. Sleduje profesní a technický vývoj? 2. Připravuje a dodržuje realistický rozpočet? 3. Zaměřuje se na podstatné informace a neztrácí se v nedůležitých detailech?

Více

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP Moravskoslezský kraj POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS 28.6.2006 Strana 1 z 5 ZÁVAZNÁ OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI (SP) TITULNÍ

Více

Podnikové činnosti ING SYLVIE RIEDEROVÁ XRIEDERO@MENDELU.CZ

Podnikové činnosti ING SYLVIE RIEDEROVÁ XRIEDERO@MENDELU.CZ Podnikové činnosti ING SYLVIE RIEDEROVÁ XRIEDERO@MENDELU.CZ Struktura přednášky Výrobní činnost podniku Základní výrobní procesy Příprava výroby Řízení výroby Nákupní a výrobní činnost podniku Nákup Prodej

Více

Řízení pracovního výkonu

Řízení pracovního výkonu Řízení pracovního výkonu Účel řízení pracovního výkonu Zhodnotit výkon Motivovat Formulovat pracovní cíle Aktivně řešit problémy Řízení pracovního výkonu o Systematický proces zlepšování pracovního výkonu

Více

RÁMCOVÝ POPIS METODIKY A NÁSTROJŮ PRO ORGANIZACI A ŘÍZENÍ V DPML

RÁMCOVÝ POPIS METODIKY A NÁSTROJŮ PRO ORGANIZACI A ŘÍZENÍ V DPML Obecně: RÁMCOVÝ POPIS METODIKY A NÁSTROJŮ PRO ORGANIZACI A ŘÍZENÍ V DPML V DPML probíhá projekt optimalizace systému řízení, který vychází z dlouhodobé strategie společnosti. V rámci tohoto projektu je

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

WORKFLOW. Procesní přístup. Základ perspektivního úspěšného podnikového řízení. Funkčnířízení založené na dělbě práce

WORKFLOW. Procesní přístup. Základ perspektivního úspěšného podnikového řízení. Funkčnířízení založené na dělbě práce WORKFLOW Procesní přístup Základ perspektivního úspěšného podnikového řízení Funkčnířízení založené na dělbě práce Procesní řízení princip integrace činností do ucelených procesů 1 Funkční řízení Dělba

Více

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ Projekt č. CZ.1.07/3.2.09/03.0015 PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ http://www.vspj.cz/skola/evropske/opvk Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Management. Kontrola. Ing. Jiří Holický Ing. Vladimír Foltánek Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky

Management. Kontrola. Ing. Jiří Holický Ing. Vladimír Foltánek Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Management Kontrola Ing. Jiří Holický Ing. Vladimír Foltánek Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky strana 2 Kontrola - definice Je to důležitá součást řídící práce v rámci druhotného procesu

Více

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT)

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta projektu rozpracována do

Více

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami PM_prezenční a kombinované bakalářské studium Česky Projektový management Anglicky Project Management Garant Ing. Zdeněk Voznička, CSc. Zakončení Zápočet Anotace: Úvod do projektového managementu, základní

Více

HR controlling. Ing. Jan Duba HRDA 26.9.2014

HR controlling. Ing. Jan Duba HRDA 26.9.2014 HR controlling Ing. Jan Duba HRDA 26.9.2014 Anotace Zkušenosti s nastavováním systému měření výkonu pracovních skupin a jednotlivců Jak zavést živý controlling pro řízení firmy? Anotace Interim HR manažer

Více

Strategické plánování v obci proč a jak? Jana Kortanová 19. května 2011 Liberec

Strategické plánování v obci proč a jak? Jana Kortanová 19. května 2011 Liberec Strategické plánování v obci proč a jak? Jana Kortanová 19. května 2011 Liberec Obsah prezentace proč strategicky plánovat základní fáze strategický plán a jeho realizace vazba strategického plánu na územní

Více

KONCEPTY MANAŽERSKÝCH FUNKCÍ KONCEPTY MANAŽERSKÝCH FUNKCÍ

KONCEPTY MANAŽERSKÝCH FUNKCÍ KONCEPTY MANAŽERSKÝCH FUNKCÍ Pracovník musí vědět: s kým bude spolupracovat komu bude nadřízen / podřízen jakých zdrojů bude organizace využívat atp. Organizační struktura = mechanismus sloužící ke koordinaci. je výsledkem organizování

Více

OBSAH. Management. iii PŘEDMLUVA 1

OBSAH. Management. iii PŘEDMLUVA 1 OBSAH PŘEDMLUVA 1 KAPITOLA 1 MANAGEMENT A MANAŽEŘI 6 MANAGEMENT 7 MANAŽEŘI 9 KAPITOLA 2 VÝVOJ TEORIÍ ŘÍZENÍ 19 MECHANISTICKÝ PŘÍSTUP 20 ŠKOLA LIDSKÝCH VZTAHŮ 25 HUMANISTICKÝ PŘÍSTUP 26 MODERNÍ NÁZORY 27

Více

Charta projektu úplné znění pro MŠMT a jeho příspěvkové organizace a Českou školní inspekci

Charta projektu úplné znění pro MŠMT a jeho příspěvkové organizace a Českou školní inspekci Charta projektu úplné znění pro MŠMT a jeho příspěvkové organizace a Českou školní inspekci 1 Obsah Manažerské Shrnutí... 3 Definice projektu rámcová část... 3 Stručný kontext realizace projektu... 3 Cíle

Více

Obsah. 1. část Definice projektových cílů

Obsah. 1. část Definice projektových cílů Předmluva 1 Proč je řízení projektů tak důležité 1 Komu je kniha určena 1 Pojetí výkladu řízení projektů v této knize 2 Užitečné a unikátní rysy knihy 2 Jak je kniha uspořádána 3 Poděkování 4 1. Co je

Více

PŘEDMLUVA ODDÍL I 1. MANAŽEŘI A JEJICH KOMPETENCE

PŘEDMLUVA ODDÍL I 1. MANAŽEŘI A JEJICH KOMPETENCE Obsah PŘEDMLUVA U _ ODDÍL I Cíle a zásady vzdělávání a rozvoje manažerů 1. MANAŽEŘI A JEJICH KOMPETENCE 21 1.1 Komu říkáme manažer? 21 1.2 Cq manažeři dělají? 21 1.3 Obsah a struktura manažerské kompetence

Více

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb PhDr. Hana Janečková, PhD. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha 16.2.2006 Význam vzdělávání v dějinách

Více

Analýza SWOT. Strategický management 05

Analýza SWOT. Strategický management 05 Analýza SWOT Strategický management 05 Využití metody: Plánování, rozhodování Facilitátor: ano Ideální počet účastníků: 4 8 (možno i více) Základní pomůcky: Flipchart, flipové papíry, lektorský kufřík

Více

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Procesní model 18. 09. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace... 6 2 Procesní model: životní cyklus e-gov...

Více

POLITICKÝ PROCES NA LOKÁLNÍ A REGIONÁLNÍ ÚROVNI

POLITICKÝ PROCES NA LOKÁLNÍ A REGIONÁLNÍ ÚROVNI POLITICKÝ PROCES NA LOKÁLNÍ A REGIONÁLNÍ ÚROVNI Úskalí zkoumání lokálního a regionálního politického života mechanické přenášení poznatků z národní úrovně na úroveň regionální a lokální předčasné zobecňování

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

Řízení projektového cyklu. Fáze projektového cyklu

Řízení projektového cyklu. Fáze projektového cyklu ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Řízení projektového cyklu (PCM - project cycle management) Fáze projektového cyklu Řízení projektového cyklu Projektový

Více

Role logistiky v ekonomice státu a podniku 1

Role logistiky v ekonomice státu a podniku 1 Obsah KAPITOLA 1 Role logistiky v ekonomice státu a podniku 1 Úvod 2 Definice logistického řízení 2 Vývoj logistiky 5 Systémový přístup/integrace 8 Role logistiky v ekonomice 10 Role logistiky v podniku

Více

Klasifikace a význam cílů Struktura plánu

Klasifikace a význam cílů Struktura plánu PLÁNOVÁNÍ Co je to plá Klasifikace a význam cílů Struktura plánu Strategické plá Postup při sestavování plánu Metody plá Bariéry plá - definice manažerská aktivita zaměřená na budoucí vývoj firmy, určující

Více