V tomto èísle: exklusivní rozhovory se Zdeòkem Izerem a Michalem Davidem!!! Pro fanoušky hokeje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V tomto èísle: exklusivní rozhovory se Zdeòkem Izerem a Michalem Davidem!!! Pro fanoušky hokeje"

Transkript

1 ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport èasopis tøineckého gymnázia 8. èíslo/èerven 1999 cena: 2,- Kè Na tøineckém gymnáziu se maturovalo Všichni z vás, ví, že tento mìsíc probìhly maturity, kterým pøedcházelo poslední zvonìní, svatý týden a uèení. Maturity probíhaly celé dva týdny kromì pátku a samozøejmì víkendu. Tøídy 4.D a 6.A maturovaly od 17. kvìtna do 20. kvìtna. Tøídy 6. B a 6.C od 24. kvìtna do 27. kvìtna. Celkem maturovalo 107 studentù a tady jsou jejich výsledky: Tøída 4.D 6.A 6.B 6.C Poèet maturantù Poèet vyznamenání Poèet maturantù se samými jednièkami Poèet maturantù, kteøí neprospìli KM Jak nám to uteklo aneb zase jsme o jeden školní rok chytøejší Zdá se to jako vèera, co zaèal tento školní rok. A nebylo to vùbec nejhorší. Spolu se všemi nováèky z øad studentù k nám zabloudil také nový øeditel Mgr. Ladislav Vrátný. Ten nejen svým každodenním úsmìvem, ale i nadšením pro vìc, znovu po prázdninách rozzáøil školní chodby. Ovšem obèas tato energie vyzaøuje ze všech profesorù. A to je právì to, co každá škola potøebuje optimistický profesorský sbor. V opaèném pøípadì by totiž vìci nìkdy nemusely dopadnout nejlépe. A vùbec. Není nad pohled na š astnì vysmátého profesora. Každopádnì se blíží den, kdy se škola bude rozjasnìnými (doufám, že ne Dùkazem vysokého vzdìlání je schopnost mluvit o nejvìtších vìcech nejjednodušším zpùsobem. (Emerson) zaslzenými) tváøemi profesorù jen hemžit. Také oni si zaslouží prázdniny. Proto jim pøejme, aby si je všichni co nejvíce užili. Vždy právì s jejich pøítomností nám to tu docela hezky uteklo. Opravdu hezky, i když nìkdy... no, však nikdo není dokonalý, že. Ovšem, když se podíváte zpátky na uplynulé mìsíce, zjistíte, že se na tuhle školu zase rádi vrátíte a poøád, dokud budete moci, budete se sem rádi vracet. A pokud jde o všechny ty vìdomosti, které si každý z nás povinnì den co den (kromì víkendu) odnáší domù, po shrnutí mùžeme klidnì všichni øíct, že jsme zase o ten jeden školní rok chytøejší. Forever Young Stateènost intelektu, to nejsou vážné názory, to je odvaha poøád myslet. (Èapek K.) Jakmile potkáte ženu, která vám zùstala dlužna odpovìï, dobøe se jí podívejte do úst - jistì nemá jazyk. (Shakespeare) J Pro nìho Vždycky když zavøu oèi, celý svìt se mi štìstím toèí. Vidím tebe a tvùj úsmìv, èasto až nemùžu zpìt. Vybavím si tvou tváø, ani nevím, zda mì znáš? Procházíme kolem sebe a já cítím radost - tebe. od ní J V tomto èísle: exklusivní rozhovory se Zdeòkem Izerem a Michalem Davidem Pro fanoušky hokeje dùležitá zpráva. Nepøehlédnìte sportovní stranu! rozhovor s profesorem anketa - prázdniny Jaká je Anglie zemì? básnì, povídky, názory Znát rozsah vlastní nevìdomosti je nejlepší èást našich vìdomostí. (Lao c ) Revival fest 1. Pod tímto názvem se ukrývá rockový koncert známých skupin jako je napøíklad ZZTOP, Queen, Iron Maiden, Rolling Stones a dalších. Pokud byste se rozhodli na tento koncert zamíøit, pak jste prošvihli termín. Revival Fest se konal v sobotu v Jablunkovì. 2. Kdyby však nìkteøí skalní fanoušci tìchto skupin byli velmi smutní, že prošvihli životní šanci vidìt na vlastní oèi svou hvìzdu, mohu je potìšit. Na tomto koncertì totiž nevystupovali opravdoví èlenové a zpìváci skupin, ale pouze jejich imitátoøi. Ale i pøesto byli vystupující hvìzdy opravdu dobré. Musím se sice pøiznat, že jsem nevidìla všechny, ale i pøesto se odvažuji je kritizovat a to kladnì. Byli opravdu dobøí. Co se týèe organizace, nebyla nejhorší. Nechybìlo obèerstvení a na své si pøišli i velcí hladovci. Na výbìr byla kuøata a to až do pozdních hodin. Taky se zde objevila støelnice, no a celý areál hlídali organizátoøi. Myslím, že takových akcí by se mìlo konat v našem blízkém okolí více a hlavnì èastìji. I když vstupné bylo pro naše milé mužské pohlaví dražší, pøišlo lidí opravdu dost. A co na závìr? No prostì bylo to SUPER. AJA Dáváme prostor všemu a všem

2 Strana 2 PROSTOR Názory, anketa... já nechci,... Co pak je to opravdu už tady?! Øeknìte, že se mùj kalendáø opravdu zbláznil. To pøece není možné, aby už byl konec roku, a my dostali zanedlouho vysvìdèení. Vždy já se bez té naší školièky milované opravdu zblázním. Kde jinde do mì budou hustit taková kvanta informací, když ne ve škole. A co teprve ten stres, který prožívám pøed každou písemkou a zkoušením. Vždy já vlastnì bez té školy prostì nedokážu žít. A vy po mnì chcete, abych se jen vzdálila z mé oblíbené lavice na dva mìsíce?! Co mi je po nìjakých prázdninách. Taková nuda! Nìjaké dovolené, kde èlovìka poøád nutí, aby se opaloval a koupal a znovu opaloval, to není nic pro mì. A brigády nebo, nedej bože, tábory, to je teprve hrùza! Já chci prostì školu NON- STOP. Vždy jsem taky tomu našemu ministrovi napsala, co si myslím o dnešním školství. Jak já prosím vás na to pøijdu?! Proto se zakládá nová letní škola, která bude vedena dobrovolníky z našeho uèitelského sboru. Nemám vùbec žádné pochyby o tom, že se uèitelé budou pøedbíhat kdo døív. Musím je však upozornit, že míst je omezeny poèet, takže kdo døív pøijde, ten døív mele! Vyuèování zaène již a potrvá do Pak zaène normální škola. Všechny nadšence jako jsem já zvu na první hodiny. A proto, hurá prázdniny. AJA Zase to jaro! Tak je to opìt tady je jaro! Studenti se snaží najít si kluka/holku (podle aktuální potøeby), ptáèkové zpívají, rostlinky kvetou, líhnou se mláïata a v neposlední øadì maturanti maturují. Ale abych to vzal popoøádku: Zaèalo to kolem sedmnáctého prosince. Tento den byl totiž poslední termín k odevzdání roèníkové práce. Pøièemž nìkteøí studenti ještì šestnáctého prosince doma stloukali poslední písmena na svém poèítaèi a ráno následující den to byli ještì slepit do vazby. A poté již mìli dost èasu plnì se koncentrovat na maturitu. Ve škole bylo možno spatøit podivné osoby u kopírky nervóznì postávající, kdy už se koneènì objeví další maturitní otázka. Tak to postupovalo, a pomalu s pøíchodem jara se jich objevovalo stále více a více, a byli rovnìž pøímo úmìrnì nervóznìjší a nervóznìjší. Menším uvolnìním bylo jistì poslední zvonìní, ale následující týden byl již kritický. Nìkteøí studenti si nakoupili zásoby kávy, jídla, práškù proti spaní a zavøeli se doma, zatloukli dveøe tak, aby je nebylo možno rušit a snažili se nauèit tìch pár vìdomostí, které si nashromáždili pøes šest let studia na gymnáziu. Jiní byli zase ve studovnì a hráli poèítaèové hry. A když jste se jich zeptali, jestli už nìco umí, tak se slovy: Však co, já jsem v klidu dopoledne paøba, odpoledne uèení! zapnul svou další oblíbenou hru. A ty, kteøí to už psychicky nevydrželi, bylo možno spatøit pobíhající pološílené v lese s hrùzou v oèích a prosící boha, aby jim dal sílu. Nakonec to ale všechno dobøe dopadlo. Vìtší polovina maturitu udìlala a vše nakonec oslavili na maturitním veèírku. Všem co odmaturovali gratuluji a tìm, které to ještì èeká chci popøát hodnì štìstí u maturit. HCA Radši nemyslet Ano, vážení pøátelé. Nìkdy je lepší nemyslet, respektive nepøemýšlet. A když píši nìkdy myslím tím nikdy. Nepøemýšlejte. Pøemýšlení bolí. Proè? Snad je to tím, že vše, co vymyslíte je jen jedna velká lež. Každá vaše myšlenka vám nìco namlouvá, každou myšlenkou se nutíte dìlat nìco, co nechcete. Jen si vzpomeòte na ty sžíravé myšlenky, zda vás váš milovaný protìjšek miluje taky! Jen si vzpomeòte! Dokud jste nad tím nepøemýšleli, nic nebolelo. A pak? Mozek zaèal pracovat. Ne rozum, protože rozum by nebyl schopný vyprodukovat takové zlo. Je to tady. Myšlenky to je Anketa - prázdniny Tento mìsíc jsme se zeptali 100 studentù (61 holek, 39 klukù) na otázky týkajících se nejenom prázdnin. Všem odpovídajícím za celou redakci dìkujeme. 1. Chystáš se o prázdninách do zahranièí? holky: ano (36), ne (25) kluci: ano (21), ne (18) 2. Bude ti o prázdninách chybìt škola? holky: ano(1), ne (60) kluci: ano(5), ne (34) 3. Získal(a) jsi tento školní rok nìjakou zvláštní zkušenost? holky: ano (32), ne (29) kluci: ano (22), ne (17) 4. Prožil(a) jsi za letošní školní rok nìjaký trapas? holky: ano (57), ne (4) kluci: ano (25), ne (14) 5. S kým bys nejradìji trávil(a) léto? holky: kamarádi (44), kluk (16), rodièe (1) kluci: kamarádi (13), sami (4), holka (16), medvìd (2), televize, PC (2), pes 6. Co bys dìlal(a), kdyby toto léto bylo tvé poslední? holky: užila bych si to (43), všechno (13), objala bych všechny (1), jela bych na Hawai, nechtìla bych konec, všem bych øekla svùj názor (2) kluci: nic zvláštního (17), užil bych si to (7), opil bych se (7), zabil bych všechny špatné (2), díval bych se na televizi (2), sedìl bych (1), poøádnì bych to roztoèil, dìlal bych blbosti, projel bych Heroes III 7. Máš doma poèítaè a tiskárnu? holky: ano (28), ne (33) kluci: ano (20), ne (19) 8. Pokud ano, dìláš úkoly na poèítaèi? holky: ano (13), ne (16) kluci: ano (13), ne (7) 9. Kdybys mìl(a) poèítaè, dìlal(a) bys na nìm úkoly? holky: ano (22), ne (11) kluci: ano (9), ne (10) Forever Young, Fantomas zosobnìné zlo. Vždy kdo je pùvodcem všeho zla ve vašich srdcích, v hlavách jiných? Jen myšlenky, které neustále dorážejí svou pøítomností a zkouší naši trpìlivost. A my? Jak dlouho dokážeme myšlenkám vzdorovat? Patnáct sekund? Pùl minuty? Dobøe. Ale když øeknete minutu, lžete. Ne, myšlenkám nedokážete vzdorovat a já to nedokážu taky. Co ale udìlají myšlenky, až si jich pøestaneme všímat? Nic. My si jich totiž všímat nepøestaneme. Myšlenky jsou zde od toho, abychom se jimi zabývali. Proè se ale zabývat nìèím, co je zjevné na první pohled? Nìkdo se vám líbí? Dobøe! Øeknìte mu to. Ale døív, než vás najdou myšlenky. Nepøemýšlejte o následcích. Radši vše øeknìte hned a neèekejte. Myšlenky jsou jako blesk: uhodí, zasáhnou, pøijde hrom. Pak pomalu odezní. A potom uhodí znovu. Nová a silnìjší vlna. Proè se zabývat stupidními myšlenkami, když nám jen kazí život? Lidi. Poslouchejte mne, když øíkám, a nepøemýšlíte. Nepøemýšlejte. Co teï chcete udìlat? Ne, neøíkejte to. Prostì se jen zvednìte a udìlejte to. Bezmyšlenkovitì. A nechte se pøekvapit, co z toho vzejde. Co když to bude špatnì? Radši na to nemyslet Èerný Princ Život ženy obíhá po kružnicích citu. Život muže stoupá po pøímkách intelektu. (Wilde)

3 Redakèní strana Slovo šéfredaktora Vážení profesoøi, milí studenti a ètenáøi! Je tu èerven, mìsíc posledních radovánek ve škole. Mìsíc, kdy nejeden student si zapláèe nad tím, že konèí škola. Ale teï vážnì. Nikdo si pøes prázdniny na školu ani nevzpomene. Všichni se tìší, až budou moci žít bez uèení a starostí. Ale pøesto máme ještì jeden mìsíc. Èerven, mìsíc nejtìžší, kdy všichni profesoøi uzavírají známky, zkouší studenty, u kterých se nemohou rozhodnout, jakou známku dát na vysvìdèení. Studenti zase píšou ètvrtletky a písemky. A do tohoto mìsíce k vám pøichází další èíslo èasopisu Prostor. Èasopisu, který je tu pro vás, o vás, který pøináší informace a zábavu. Vše toto by se dalo vyjádøit i jedním reklamním sloganem Zapomeò na šprtání, následuj instinkt, èti Prostor Ale studenti, vy se nepøestávejte uèit, vy to dokážete. Pøece nejste tak hloupí? Tento mìsíc vám spolu s výsledky maturit pøinášíme i exklusivní rozhovory se známými osobnostmi. Samozøejmì také anketu, názory, inzerci a vše na co èekáte, protože èasopis je tu pro vás. Prostøednictvím tohoto èasopisu vám pøeji, a máte známky, které chcete, a si užijete prázdnin a èasopis Prostor se s vámi setká zase v záøi a bude plný pøekvapení. Prázdniny vám nezabrání pøispìt do Prostoru svými èlánky, protože škola bude otevøená pravdìpodobnì od 8:00 do 12:00 a vy své pøíspìvky mùžete vhazovat do schránky Prostoru. Tak neváhejte, protože èasopis dává prostor všemu a všem. Teï už pøeji zajímavé ètení a ahoj zase v záøí. Kamil Mrázek (KM) Anketa o ceny má výherce Pøed mìsícem jsme vyhlásili anketu èasopisu, abychom vìdìli, jak si u vás èasopis tøineckého gymnázia vede. Protože pouze jeden student vyplnil tuto anketu o ceny, nemusíme losovat a automaticky vyhrává první cenu, což je 40 Kè. Tento finanèní obnos získává Michal Twardzik ze 3.B. Za celou redakci gratuluji. KM To posoudí každý sám Jen tak ležet na posteli a poslouchat, jak se nám odpoèítává èas. Vidìt venku, jak vìtve ve vìtru se kolí, pøemýšlet, jaké pocity smrt vyvolává v nás. Pak zdá se nám dùležitá, i ta píseò vìtru s vìtvemi, nebo každá sekunda, bez lásky prožitá, zakazuje život na Zemi. Co je nekoneèné? Vítr? Nefouká vìènì. Slunce? Kdy jeho síla zhasne? Láska? To posoudí každý sám... Pro Kubu S. od R P.S.: Odpouštím ti. Dìdiènost je to, na co vìøíme, když máme inteligentní dítì. (Chaplin) Doklady lásky Jsi pro mne jízdenkou na trati snù Vstupenkou do duše ze všedních dnù Jsi pro mne Stvrzenkou z pokojù bez nájmù Místenkou do srdce varhanních chorálù Jsi pro mne dokladem milostných pokladù Peèeti tajenou co ještì dostanu PROSTOR Hm Bezplatná inzerce Daruji jedno ze dvou štìòat. Jsou to feny, mají kolem jednoho až dvou mìsícù. Jedna má bílou a druhá má èernou barvu srstí. Rasa: je smíšená. Jestli máte zájem o tyto feny, zavolejte na tel.: 0659/ anebo v 1.C Katka Heczková. Odbìr po jednom i po dvou štìòatech.!! TJ Tøinec oddíl vzpírání vyhlašuje nábor mladých vzpìraèù od 12 let. Jestli máte èas a chcete dìlat nìco pro své zdraví pøijïte k nám. Bližší informace u Radka Mannheima z 3.B. Sháníte nìjakou vìc, chcete nìco prodat nebo vymìnit? Je tu pro vás bezplatná inzerce. Inzeráty vhazujte do schránky èasopisu Prostor. Kdo není pøedplatitelem èasopisu, mùže být. Chcete èasopis Prostor dostávat každý mìsíc, èíst rozhovory se slavnými lidmi, dozvídat se novinky, zajímavosti nejen z naší školy? Pak si èasopis objednejte. Objednávky pøijímá neustále Kamil Mrázek ze 4.B. Hezké ženy vìøí ve svou inteligenci. Inteligentní ženy nevìøí ve svou krásu. (Picasso) Šéfredaktor: Kamil Mrázek Redaktoøi: Jan Nieboras Jana Štìpánková Lenka Brudná Natálie Bialoòová Zdenìk Verner Roman Korzec Jan Chrastina Marie Drongová Kateøina Bujdošová Petr Šèigel Natálie Pozdíšková Táòa Køenková Jana Pindurová Grafická úprava: Kamil Mrázek osmé èíslo vyšlo dne 1. èervna 1999, náklad: 150 výtiskù, vychází každý mìsíc, uzávìrka dalšího èísla: 20. srpna 1999 další èíslo vyjde: 2. záøí 1999 V pøíštím èísle:! rozhovory! povídky! básnì! pøekvapení! názory... Strana 3 Pokud chcete pøispìt svým názorem, myšlenkou, návrhem, èlánkem, tak neváhejte. Dáváme prostor všemu a všem. Pøipomínky nebo návrhy k èasopisu vhazujte do schránky èasopisu Prostor pøed dìjepisnou uèeb.

4 Strana 4 PROSTOR Rozhovory, zajímavosti, povídky Rozhovor s Mgr. Miroslavou Køenkovou Tento mìsíc jsme pøipravili otázky pro profesorku Mgr. Miroslavu Køenkovou a tady máte její odpovìdi: Jaké vlastnosti podle vás pomohou studentovi nejvíce pøi uèení? Nebýt pilný pouze v oblasti svých zájmù a být k soustavnému uèivu nìèím motivován (nebo nìkým). Kde jste byla nejdále v zahranièí? Ve Walesu - pøed mnoha lety. Proè jste se rozhodla pro povolání profesora? Je to profese, která vám dává velké možnosti samostatné tvoøivé práce podle vlastních pøedstav. Èeho se nejvíce bojíte? Toho, aby se kosovský konflikt nerozšíøil do dalších zemí Evropy. Jaké je vaše životní krédo? Za dùležité považuji napøíklad, aby se èlovìk nebál obhajovat své názory, aby se umìl radovat i z malièkostí, aby usiloval o svou vnitøní rovnováhu. V souèasném svìtì nìkdy pomáhá anglické think positive Které roèní období máte nejradìji a proè? Jaro - pro vše, co symbolizuje a jaké je. Jaký je podle vás ideální muž? Dle mého názoru ideální muži neexistují (s výjimkou tìch, které vytváøejí média). Naštìstí láska je slepá a umožòuje vám ty, které milujete, jako ideální vidìt. Takto se smíøíte s pøedchozím tvrzením. Co si myslíte o pøekladatelských soutìžích na této škole? Zajímaly by mne spíš názory studentù. Ten, kdo se chce nauèit jazyk, by mìl v tomto jazyce èíst. Rozšiøuje se tím pasivní slovní zásoba, schopnost vnímat obsah apod. Soutìž byla pokusem motivovat. Jak vzpomínáte na svou maturitní tøídu? V èem byli výjimeèní? Jen v dobrém. Každá tøída má svou neopakovatelnou atmosféru, své klady a zápory. Mìla je i 4.D. Jaký je rozdíl mezi maturitou ve vašich letech a dnes? Je nároènìjší, probíhá v hezèím prostøedí. Pocity studentù jsou obdobné. Kam se chystáte v létì na prázdniny? K moøi. Potøebuji to, èemu se v angliètinì øíká lazy, restful, relaxing holiday. Kolikrát jste už byla tøídní profesorkou? Ètyøikrát. Zmìnili se studenti od dob vašich zaèátkù v profesorské kariéøe? V podstatì ne a to je dobøe. Víte o nìjakém slovì nebo frázi, kterou opakujete poøád dokola a vùbec si to neuvìdomíte? Urèitì ano. Snažím se toho vyvarovat. Jaký je váš talisman pro štìstí? Nemám již nic takového, co lze vidìt na lavicích bìhem maturitních písemek. Mám drobnosti, bezcenné, které mi pøipomínají tøídy nebo jednotlivé studenty z rùzných dob mé uèitelské kariéry. Který pøedmìt vyuèujete nejradìji? Uèitel by mìl vyuèovat každý svùj pøedmìt se stejným zaujetím. Jaký byl váš nejvìtší zážitek s vaší maturitní tøídou? Uvedu poslední: pohled na radost vepsanou do tváøí tìch maturantù, kteøí u maturitní zkoušky uspìli mnohem lépe, než pøedpokládali. Dìkujeme za odpovìdi. Spisovatel nesmí zveøejòovat svoje pochybnosti o vlastním díle. Našla by se na nì nejjednodušší odpovìï: A kdo tì nutí, abys tvoøil? Když je to takové utrpení, proè ho snášíš? Pochybnosti jsou naším osobním majetkem. Nikdy o nich nemluv, a jsou jakékoliv. (Camus) Jana Štìpánková, Natálie Bialoòová JHT QMI Navždy spolu (pokraèování z minulého èísla) Tamto je tvé prokletí. Spojení se pøerušilo. John se zase probudil do tohoto života. Nebo prokletí? Když otevøel oèi, zjistil, že už je na staveništi. Když dorazil, šel oznámit šéfovi svùj nástup do zamìstnání a ten ho poslal pracovat. John pøišel ke své skøíòce a otevøel ji. Vyndal z ní pøilbu, kterou si hned nasadil, pás s náøadím a šel k výtahu. Ten ho vynesl až nahoru, kde John vystoupil a šel pøímo k místu, kde vèera nedokonèil svou práci. Pracoval sice pøesèas, ale šéf ho poslal domù, protože už byla pøíliš veliká tma. Když dorazil až na ono místo, zapnul si pás s náøadím a zadíval se na obzor pøed sebou. Na modrošedém nebi, které se právì zaèalo rozjasòovat, opìt uvidìl tváø dívky s hedvábnou pletí. Johny. Slyšíš mì? Ano. Ano, slyším tì. Vra se. Vra se ke mnì navždy. Ale jak? Jak se mohu vrátit. Žiješ ve dvou svìtech. Musíš v jednom z nich zemøít, abys mohl žít v jednom napoøád. Chceš snad žít se mnou? Ano. Ano, to chci. Tak zemøi. Zemøi pro mì. Skoè dolù. John se podíval dolù. Nikdy pøedtím se výšek nebál, protože vìdìl, že v tom umí chodit. Teï se však opravdu bál. Bojíš se? Nechce se ti pro mì umírat? Chceš celý život strávit v prokletí, nebo dokonce v chudobì? Víš pøece, že se brána mùže zavøít. Toto Johna opravdu pøesvìdèilo. Pamatoval si jen tento život a ten se mu opravdu nelíbil. Zadíval se na její tváø a na první sluneèní paprsky nového dne. Opatrnì vykroèil vpøed a když došel až na okraj, odrazil se. Zprvu se mu zdálo, že vzlétl, ale pak ucítil rychlost svého pádu a náhle Tma. Ani necítil bolest. Pomalu otevøel víèka a zjistil, že je pøed ním známý obraz. Postel z jeho snu a na ní dívka se sametovou pletí. Tentokrát však byla zahalena v rudém plášti. John se k ní pøibližoval pomalými krùèky. Dívka se postavila na postel a promluvila. Koneènì jsem zase spolu. Tentokrát navždy. Dívka se i s pláštìm zatoèila a pøed Johnem se objevil sám Lucifer. Vítej v pekle. TREK

5 Názory, reakce, èlánky PROSTOR Strana 5 Dne 1. kvìtna 1999 jako každý rok i tento uspoøádali Tøinecké železárny, a.s. Hutnický den, plný zábavy, známých lidí a jídla. Tento rok pøijali pozvání hvìzdy moderní hudební scény Michal David a skupina Elán. Vystoupení Michala Davida doplnili i dva komici. Imitátor Zdenìk Izer a jeho spoleèník. My jsme se pokusili vyzpovídat v zákulisí Hutnického dne Michala Davida a Zdeòka Izera. Výsledek máte v tomto èísle. Exkluzivní rozhovory jenom pro vás, pro ètenáøe èasopisu Prostor. V dalším èísle èasopisu pøipravujeme další pøekvapení, ale to až v záøí. Kamil Mrázek! Rozhovor se Zdeòkem Izerem Stalo se vám, že jste nìkdy nìkoho svými narážkami urazil? Já si myslím, že to urážky ani nejsou. Spíš jsou to vìci, které jsou pravdivé. Ale naopak se nám stává, že za námi pøišli napøíklad Janek Ledecký nebo Lucka Bílá a ptali se, kdy je budeme koneènì dìlat. Janek Ledecký øíkal, že už to pøedstavení vidìl ètyøikrát a vždycky se zasmál, ale hroznì ho štvalo, že nevidìl sebe. To znamená, že spíš je to naopak. Zdenìk Izer v obklíèení redaktorek Prostoru. (foto: Kamil Mrázek)! Máte dìti, jestli ano zdìdili váš imitátorský talent a humor? Dìti nemám. Jsem rozvedený od roku Takže to po mnì ještì nikdo nezdìdil.! A chtìl byste mít dìti? Tak asi výhledovì, jo, ale teï bych na nì stejnì nemìl èas. Takže by rostly jako døíví v lese.! Jakého politika nebo významnou osobnost nejradìji imitujete? Nejradìji ty z kterých si mùžu dìlat nejvíc srandu. To znamená z politikù to je hlavnì Klaus a Zeman.! A z tìch významných osobností? Imitujete také herce? Herce ne, spíš zpìváky. Nejradìji imituji Hùlku s Bílou a Dvorského.! Bylo tìžké se dostat do života showbyznysu a vyniknout tam? Já jsem k tomu pøišel jako slepý k houslím, protože jsem byl na vojnì, kde jsem zaèal dìlat kašpárka. Z vojny nás vyslali na nìjakou soutìž. Pak jsem skonèil v nìjakém bolševickém televizním programu pro vojáky a tam jsem dostal nabídku, abych po vojnì zaèal jezdit s kapelou. Takže v roce 1989, nìkdy na jaøe, jsem s ní zaèal jezdit a bylo to.! Èasto si dìláte legraci z významných osobností, ale co kdyby si nìkdo na veøejnosti utahoval z vás? Mnì by to nevadilo. Já se hlavnì veøejnì nechovám tak blbì jako oni., co se týèe politikù.! Takže urazil se nìkdo? Zatím se neurazil nikdo. Jenom jednom k nám na podium vylezl nìjaký polák, kterému se nelíbilo, když jsme dìlali papeže. A to bylo vlastnì po té první návštìvì, co tady byl.! Jaké bylo vaše mládí? Nejdøív jsem byl malý a pak jsem byl vìtší.! Vìdìl jste už od malièka, že máte takový talent a prosazoval jste ho? To ne. Já jsem byl spíš vždycky tøídní kašpárek už nìkdy od první tøídy a nosil jsem každý den jednu poznámku ze školy, jednu z družiny. Až nìkdy na uèòáku. To všichni øíkali, že jsem hrozný gauner a máma vždycky chodila znièena a ubreèena z tøídních schùzek. Jednou jedinkrát pøišla z tøídních schùzek a smála se. To jsem myslel, že už se dozvìdìla nìco tak strašného, že se zbláznila. To jí tam zrovna uèitel øíkal, že se stejnì budu živit jako kašpárek a mìl pravdu. To bylo nìkdy v prváku.! Jaké bylo vaše pùvodní zamìstnání? automechanik! Vystaèí vám tato imitátorská èinnost nebo mate ještì jinou? Dìlal jsem automechanika a jezdil jsem po pøedstaveních. Pak došlo k tomu, že jsme pøijíždìli z pøedstavení nìkdy ráno, a za tím co všichni šli spát, já šel zase do práce. Už jsem to pøestal stíhat, a tak jsem nìkdy v èervnu 1990 s øemeslem práskl a dìlám pouze toto co dnes.! Mimo jiné si dìláte i srandu z rùzných poøadù. Co vás k tomu vedlo? Vždycky to musí být poøad, který je pro lidi známý a vìtšinou je štve. Tak si z nìj udìláme, trošku srandu.! Na závìr co byste vzkázal studentùm tøineckého gymnázia? Co bych jim vzkázal? No tak, a udìlají maturu, protože bohužel je to tak, že èlovìk musí mít nìjaký papír. Sice je rozhodující, co má èlovìk v hlavì, ale ten papír je taky dùležitý. Takže a to každému vyjde a a všichni prolezou.! Dìkujeme za rozhovor Lenka Brudná, Jana Štìpánková Launegayerùv postøeh: Klást hloupé otázky je snazší než napravovat hloupé chyby. (Murphy) Šarm je zpùsob, jak získat kladnou odpovìï, aniž jste vùbec položil jasnou otázku. (Kudìlka)

6 POEZIE Strana 6 PROSTOR Kultura Rozhovor s Michalem Davidem Michal David je zpovídán redaktory Prostoru. (foto: Kamil Mrázek)! Kolik máte let? Mám 38 let.! Máte nìjaké dìti? Ano, mám dvì holky. Jedna se jmenuje Klára. Té je 10 let a Michalce je 9 let.! Jaké byly vaše hudební zaèátky? Já jsem zaèínal v osmi letech hrát na piano v Itálii v takovém klášteøe, kde nás uèili jeptišky. Pak jsem se vrátil do Èeskoslovenska a v té dobì jsem zaèal navštìvovat soukromé hodiny klavíru. Pak jsem v šestnácti letech nastoupil do skupiny Kroky jako profesionální muzikant.! Co je podle vás pro zpìváka nejtìžší? Nejtìžší je mít štìstí, úspìch a samozøejmì si to všechno udržet. Takže je toho hodnì. Èlovìk musí mít všech pìt P na to, aby lidi dostal a aby se jim to líbilo.! Jak se smiøovala vaše rodina a okolí s vaší popularitou? Vzhledem k tomu, že manželka je tenistka, která slaví vìtší úspìchy, protože byla dvanáctá na svìtì ve ètyøhøe a asi ètyøicátá ètvrtá na svìtì v dvojhøe. Takže urèitì se s mojí popularitou rodina smíøila.! Proè si myslíte, že mají u lidí vaše písnì tak velké úspìchy? Asi proto, že jsou melodické a texty jsou o životì. Lidé mohou všechny mé písnièky prožit. Písnièky jsou o životì a hlavnì jsou èeské. No, tak asi tím.! Kdybyste se mohl vrátit o pár let zpátky, chtìl byste nìco zmìnit ve svém životì? Já jsem ze svým životem spokojený a urèitì bych nic mìnit nechtìl, protože každá zmìna skýtá další pro a proti.! Myslíte si, že v dnešní dobì mají nové skupiny lepší podmínky k proslavení než kdysi vy? Myslím si, že mají, protože jednak na to dneska musí být spousta penìz a je potøeba shánìt sponzory. Dnes už to bez dotací nejde. A jednak musí mít publikum, které je hodnì tìžké získat, protože lidi mají hluboko do kapsy, a když musí za lístky zaplatit dvì nebo tøi stovky, tak si to dobøe rozmyslí.! Jaký je váš recept na úspìch? Èlovìk by mìl být slušný, nemìl by se ponižovat a pøed nikým by se nemìl povyšovat. Mìl by být naprosto v pohodì vùèi svým pøíznivcùm a myslím si, že to já dìlám.! Která z vašich písní vám nejvíce pøirostla k srdci? Já mám dvì takové písnì, které mám nejradši. Jednak je to písnièka Nejvìtší z nálezù a ztrát z filmu Láska z pasáže a jednak Pár pøátel.! Jaký jste byl student ve škole? Já jsem byl špatný student, zlobivý. Mìl jsem dvojky z mravù. Jednou jsem mìl, myslím, dokonce i trojku nebo nìjakou silnou dùtku, ponìvadž jsem zamykal s oblibou uèitelky do kabinetù. Na druhé stranì jsem byl oblíbený u spolužákù. Takže spíš jsem šel touto cestou, ale jako žák jsem nebyl pøíliš valný.! Jaké školy jste absolvoval a s jakými známkami? Mìl jsem konzervatoø, kterou jsem neudìlal, protože mi dali ultimátum, buï budu zpívat u skupiny Kroky anebo dodìlám školu. Já jsem se rozhodl pro profesionální dráhu.! A co maturita? Nemám.! Na závìr, co byste vzkázal studentùm tøineckého gymnázia? Nechci jim promlouvat nìjak do duše, ale vzkázal bych, aby v každém pøípadì dodìlali maturitu, protože zjiš ují, že postupem èasu opravdu chybí. Èlovìk ji potøebuje k rùzným vìcem. Tøeba k tomu aby mohl dìlat profesùru. Takže v každém pøípadì a aspoò tu maturitu dodìlají. Pak už jestli chtìjí jít na výšku, to záleží na nich, ale maturitu by dìlat mìli. Co bych jim ještì vzkázal, aby byli v pohodì, žili v pohodì a aby se vyhýbali drogám.! Dìkujeme za rozhovor. Natálie Bialoòová, Jana Pindurová Když se dívám na sebe, tak se musím pochválit. Neuèím se já vìru zle. Správný student, jak má být sem tam koule - nevadí, to se zase vyladí. Každý den já s úsmìvem, s noblesou a se zpìvem projevuji nadšení u ústního zkoušení. Pøed školou, za školou - studia mi stále jdou ale o èem vážnì sním - o dnech, kdy je dokonèím. anonym POEZIE VE TMÌ Ve tmì jen plameny požírají suché døíví, ve tmì, a v tichu jen praskot jiskérek a tiché krùèky mraveneèkù mne budí. Ve tmì v plamenech vášnì, zvucích touhy tì postrádám jak luna hvìzdy a hvìzdy ji. Ve tmì ukolébán zavírajícími se víèky, ve tmì, a v tichu suché rty praskají, postrádají tì jako kapky mraky a mraky slunce. Ve tmì tvým obrazem týrán, drásán, pálen, ve tmì, a v tichu, a v plamenech, a bez Tebe V té tmì tì postrádám a èekám, až oheò zhasne. A až zhasne? Bude tma. A já tì budu postrádat Èerný princ

7 Zábava, Poezie, Názory PROSTOR Strana 7 Škola, základ života Je sice pravda, že se blíží letní prázdniny, ovšem to neznamená, že dáme uèebnicím volno. Naopak. Nezapomeòte studenti a studentky, že všechno musíte stále bezpeènì umìt. Neusínejte proto na vavøínech a pamatujte, že uèebnice jsou vašimi nejlepšími pøáteli nejen v prostorách školy, ale samozøejmì, všude jinde a ve dnech volna nepochybnì také. Proto, a už budete o prázdninách kdekoliv, nikdy na nì nezapomínejte a opakujte si, opakujte si a opakujte si. A nejen to. Radím vám studujte látku dopøedu a èím více, tím lépe pochopitelnì. Ovšem nefixujte se pouze na jeden pøedmìt, ale vše si øádnì rozdìlte. Samozøejmì chápu, že vìtšina z vás upøednostòuje jeden jediný nejmilejší pøedmìt, pøesto je rozdìlení studia na celé dva mìsíce nezbytné. A nyní návod k prázdninovému studiu, který nemùže chybìt žádnému obyèejnému studentovi. Snažte se ho vrýt do dlouhodobé pamìti, stejnì jako školní øád. Hned ze zaèátku prázdnin (nejlépe hned první den) zaèneme s podrobným opakováním uèiva probraného za co nejdelší dobu strávenou na škole. Vše co nejpodrobnìji opakujeme postupnì od A do Z, tzn. od angliètiny po zemìpis. Samozøejmì používáme co nejvìtší množství školních sešitù a uèebnic. Pro hlubší zopakování a doplnìní látky si obstaráme pøíslušné encyklopedie, popøípadì navštívíme jistého profesora èi profesorku a vše dokonale prodiskutujeme. Ten trn Ten trn mi srdce drásá. Pro mì už skoènila svìta krása. Ten trn, který vryl se mi do kùže, mi dal najevo, že nìkdo jako já k tobì nemùže. Ten trn, díky nìmuž mé šaty zrudly a díky nìmuž mé dny a radost zchudly. Ten trn, díky nìmuž mùj život konèí a díky nìmuž se má duše s ostatními louèí. Ten trn, který mi pomohl vše pochopit a který snaží se vše utopit. Všechny mé city a vzpomínky. Z vlasù se staly zmoklé pramínky. Se slzami se smísily kapky deštì a já cítím bolest ještì víc. To ten trn. Nikita Jsme-li na dovolené v zahranièí, tøeba kdesi u moøe, na pláž si bereme alespoò pìt uèebnic plus jednu encyklopedii plus pár dílù slovníku nauèného. (od Oty pozn. opisovatele). Nikdy ne ménì. Jsme-li na cestách v jakémkoliv dopravním prostøedku, napø. v autobuse, nikdy neøešíme geometrické úlohy, a to z toho dùvodu, že autobus je vztažná soustava neinerciální a mohlo by dojít ke znaèné nepøesnosti rýsování. Všechny typy geometrických úloh si proto necháváme na poklidné chvíle u bazénu. Celé léto samozøejmì také poctivì a s co nejvìtším citem pro vìdu studujeme chemii a provádíme v co nejvìtší míøe chemické pokusy. Pokusy jakéhokoliv druhu nevynecháváme ani u studia biologie. Dále dennodennì studujeme a opakujeme všechny fyzikální zákony od Ampéra pøes zákon pøitažlivosti až po zákon zachování hybnosti. A se pohybujeme na jakémkoliv místì naší planety, stále u sebe máme knihu matematické, fyzikální a chemické tabulky. Každý den studujeme neodmyslitelnì až do nejèernìjší noci a potom, co zalehneme, si až do usnutí èasujeme francouzská slovesa. Forever Young Jaká zemì je Anglie? Ocitl jsem se v Anglii, v zemi, do které se dostanete pouze pøes moøe, v zemi, kde slušné vychování je pøíkladem každého èlovìka, kde studenti chodí do školy ve stejných oblecích charakterizující danou školu. To je ta zemì jménem Anglie. Do této zemì jsem spolu se studenty tøineckého gymnázia, školáky z Havíøova a Kromìøíže odjel z cílem poznat ji lépe a v praxi si vyzkoušet ulice Londýna (foto: autor) angliètinu. Žili jsme ve pøímoøském mìstì Hastings. Po celou dobu pobytu jsme jezdili po památkách, chodili do anglické školy a mnoho z nás se vrátilo zpìt s novými znalostmi a zkušenostmi. Zdálo se mi, že navštìvujeme opravdu všechno, co lze v Anglii navštívit. Za celý týden jsme prošli tìmito místy: Dover Castle, Canterbury Tales, Smugglars Adventure, Sea Life Centre, Brighton, Royal Pavillion, Palace Pier, Battle, Yesterday World, Rey, Bodiam Castle, London, M. Tussauds, Tower Bridge, Tower Castle, Piccadil Circus, Buckingham Palace, Trafalgar Square, Westminster Abbey, House of Parliament, Big Ben... Památky byly hezké, pøekrásné, velkolepé... Jeïte do Anglie a mùžete se pøesvìdèit. Jaká je ale Anglie zemì, jaká jsou zde jídla, jací lidé a život? Zda byste mohli žít v této zemi, posuïte sami. Jídlo Anglická jídla jsou podobná našim, až na zajímavé zvláštnosti. Nìkteré anglické jídlo obsahuje nìkolik jídel èeských. Pøíkladem je pizza s hranolkami a rohlíkem. Typickým tamním jídlem je ryba s hranolkami (fish and chips). Dalším jídlem, s kterým jsem se v èeské republice nesetkal, byl velký rozøíznutý brambor, v kterém se povaloval nasypaný sýr. Tento brambor byl upeèen v troubì. Kdo si to, neumí pøedstavit, tak u nás se tìmto bramborùm, øíká pieèoky. U nich je na veèeøi pouze jeden tento velký brambor a ještì se sýrem. Hlavním jídlem anglièanù je maso. Jako pøíloha je zelenina (hodnì zeleniny), rýže nebo dva až tøi brambory. V Anglii nejsou pouze zvláštní jídla, ale také nám známé špagety, hamburgery, zapékané nudle... K snídani se v Anglii jí Corn Flakes nebo bílý toustovací chleba s máslem a marmeládou nebo èokoládovou pomazánkou. Tento chleba je opeèený v toustovaèi. K svaèinì a obìdu jsme dostávali znova bílý chleba se šunkou nebo sýrem. Samozøejmì nechybí ani zelenina, ovoce, sáèek chipsù, které jsou dokonce i s octovou pøíchutí, k pití džus a to je všechno. Chleba nebyl opeèený a øeknu vám, už bych nikdy nedokázal anglickou svaèinu jíst. Lidé a život Anglièané jsou velmi leniví a nepoøádní. Kdybyste vidìli, jaký mají v domì na nìkterých místech nepoøádek, asi by vám vypadli oèi z dùlku. Všem maminkám bych doporuèoval zajet se podívat do typické anglické rodiny na to, jak vypadají dìtské pokoje. Èeské dìti jsou oproti typickým anglièanùm úplné nuly a já také. V Anglii lidem nevadí prach na polièkách, nìjaký papír na zemi. To je u nich zcela normální. Typickým obydlím v Anglii je dvoupatrový domek. Domky nejsou uspoøádané v øadách a nemají stejnou barvu, prostì lehce se ztratíte. Anglické dìti se uèí od devíti hodin ráno, a tak mohou chodí spát kolem pùlnoci. Všeobecnì se mi zdálo, že anglièané chodí spát velmi pozdì. Jak vypadají anglièanky? Jak jsem tak chodil po ulicích všímal jsem si vzhledu osob. Mohu shrnout tento závìr. Vìtšina anglièanek má hubenou postavu, ale typické velké až tlusté pozadí. V Anglii marnì a dlouho hledáte blondýnky, ponìvadž je jich velmi málo. A pokud už nìjakou najdete, není z Anglie. Jak vypadají anglièané? Anglièané a všichni muži jsou na celém svìtì stejní, tak proè se zaobírat jejich Tower Bridge (foto:autor) vzhledem. Další zajímavosti jsou pøechody pro chodce. V Anglii jsou dva druhy tìchto pøechodù. U jednoho se øídí provoz pomocí semaforù a u druhého mùžete na pøechod do cesty vkroèit, kdy chcete, protože anglièan musí vždycky zastavit. V Londýnì øídí pøechody pro chodce semafory, a jestli už pøecházíte na èervenou, mùže se stát, že vás klidnì nìjaké auto srazí, protože tamní lidé jsou na silnici blázni. Ještì bych zapomnìl, pokud to nevíte, tak v Anglii se jezdí a chodí vlevo. Kamil Mrázek

8 Strana 8 Opravdu jen smùla??? Hokejbalisté gymnázia Tøinec si, jakož to obhájci postupu, pøivezli na 3. roèníku NIKE STREET HOCKEY CUPu obrovskou dávku smùly. Již od poèátku bylo vše proti nám. Poté co jsme dorazili na námìstí v centru Ostravy (asi v 8:00), nám bylo sdìleno, že první utkání hrajeme až v 11:45, protože devìt týmu, které se této akce zúèastnilo, bylo rozdìleno do tøí skupin po tøech. Takže jsme se zde mohli více než tøi hodiny nudit. To, že NIKE STREET CUP byl akcí více propagaèní než sportovní se projevilo hned v úvodu, kdy nebyly týmy do skupin rozlosovány, ale pøidìleny. A tak nás v základní skupinì èekal náš loòský soupeø z finále a jeden z loòských poražených semifinalistù. Tón propagaèní akce se však nesl celým turnajem. Do prvního utkání jsme navíc nastupovali s tím, že pokud chceme postoupit do finálové skupiny musíme zvítìzit nebo alespoò remizovat. Èekala nás totiž havíøovská ISŠ, která v prvním utkání zvítìzila nad ISŠ dopravní Ostrava 4:0. Hned v úvodu nás špatná organizace poslala do kolen, když jsme inkasovali první branku, která byla z velké èásti zpùsobena tím, že se hrálo s míèi, které nebyly napuštìny vodou. Poté pøišli na øadu rozhodèí, kteøí nás bìhem utkání nìkolikrát vylouèili za bìžné zákroky. Bìhem jedné z pøesilových her si obránci soupeøe vymìnili míè, následovala tvrdá rána do bøevna, po které se míè naštìstí odrazil na hùl našeho obránce Pinkase. Rozhodèí však pøerušil hru a k pøekvapení všech uznal branku. Proti tomuto rozhodnutí se náš hráè ohradil, ale rozhodèí odvìtil, že vidìl míè dopadnout za brankovou èáru. Jak to dokázal však zùstává záhadou, protože na høišti nebyla ani pùlící èára, natož èára branková. Náš obránce si navíc vysloužil osmiminutový osobní trest, pøestože v pøedchozích zápasech byl osobní trest pouze šestiminutový. Z toho všeho jsme se sice dokázali otøepat a snížit na 1:2, ale poté pøišlo nìkolik dalších pochopitelných, ale hlavnì neuvìøitelných vylouèení a také tøetí gól v naší síti. V závìru nervózního utkání jsme dokázali už jen snížit na koneèných 2:3 a pøipsat si nìkolik dalších trestných minut. V druhém utkání nám už tedy o nic nešlo a na našem výkonu se to znaènì podepsalo. Bylo vidìt, že veškerá vùle po vítìzství byla pryè a tak se není co divit, že jsme prohráli i druhé utkání tentokráte v pomìru 1:3. Nám nezbývá než vìøit, že to opravdu byla pouze smùla, která zpùsobila ona sporná vylouèení a druhou branku v prvním utkání. Doufejme, že v pøíštím roce si do Ostravy pøivezeme mnohem více štìstí než tomu bylo letos, a vybojujeme si postup do celorepublikového finále. Do toho se pøekvapivì nominoval tým z Ostravy COP spoleèenského stravování, který v základní skupinì nepodával nijak pøesvìdèivé výkony. Petr Šèigel, Daniel Pinkas, Petr Tomiczek Ze sportovních výsledkù Pøespolní bìh V regionálním kole v Opavì se lépe vedlo našim mladším hochùm (Sikora J., Pachlopník, Suszka L., Dembinný, Stonavský), kteøí skonèili na ètvrtém místì z deseti, než starším dívkám (Cieslarová, Vrátná, Lukszová, Bystrianská), které skonèily šesté. Pohár rozhlasu Z okrskového kola postoupila v této tradièní atletické soutìži obì naše družstva. V okresním kole skonèili naši hoši na tøetím místì, dívky byly ètvrté. O pøípadném postupu rozhodnou teprve bodové zisky z ostatních okresù našeho regionu. PROSTOR Sport Dùležité upozornìní pro fanoušky hokeje Na tøineckém gymnáziu se v tomto mìsíci bude konat beseda s hokejisty, kteøí se zasloužili o vítìzství na Mistrovství svìta v ledním hokeji Beseda se bude konat v odpoledních hodinách (kolem 14:00, 15:00). Pøesné urèení dne a hodiny se vèas dozvíte. Byli bychom rádi, pokud se chcete zúèastnit této akce, abyste napsali a vhodili do schránky Prostoru papír s otázkou pro naše hokejisty. Tímto budeme zhruba vìdìt, kolik lidi se zúèastní této mimoøádné besedy, která bude probíhat v aule a možná i s autogramiádou. Vìøím, že nezahálíte a pøijdete se seznámit s tím, jaké pocity a názory mìli naši hokejisté, a jak to na takovém mistrovství probíhá v zákulisí. Takže sednìte a pište své otázky. KM Podivný titul Plánovaná beseda s mistry svìta hrajícími v našem klubu, mi pøipomnìla letošní Mistrovství svìta v Norsku. Tak jsem se rozhodl, že se trochu zamyslím nad klady i zápory letošního turnaje. Kladem, který u mnohých znaènì pøevažuje všechny zápory, je zisk mistrovského titulu. Podle mne však zápory jednoznaènì zvítìzily. Prvním místem v kategorii Chyba roku bych obdaøil komentátorskou dvojici Poulíèek Tittelbach. Zaènu tou pesimistickou stránkou, protože záporných vìcí na letošním MS pøibylo. Loòské pøenosy ze Švýcarska jsem si omluvil tím, že televizi Nova chybí zkušenosti. Letos jsem vìøil, že se to zlepší, ale opak byl pravdou. Pan Tittelbach si napøíklad pletl zakázané uvolnìní s postavením mimo hru nebo v prùbìhu dùležitého utkání vedl rozhovor s paní Kuèerovou, bìhem kterého jsme málem inkasovali, ale to pro nìj zøejmì nebylo tak dùležité, jako to, kdo u Kuèerù hlídá dìti. O informovanosti komentátorù, kteøí byli pøímo v Norsku, už ani nemluvì. Ti ani nevìdìli, zda se trest ze závìru druhého utkání posouvá do prodloužení nebo se anuluje. Jestli vidìli tyto pøímé pøenosy komentátoøi z ÈT, urèitì nemohli vyjít z údivu. Návštìvnost byla taky èerným bodem šampionátu. Po rekordních návštìvách pøed dvìmi lety ve Finsku pøišlo prùmìrné Švýcarsko a letos, nejspíš pøíliš spoøiví, Norové. Na jejich obranu je tøeba øíct, že se hala v Hamaru, kde naši reprezentanti odehráli vìtšinu turnaje, nachází v arabské ètvrti. Není se tedy co divit, že zde hokej moc nezaujal. O tržbu se tak postarali pøedevším finští a švédští fandové. Uvidíme, jak to bude s návštìvností vypadat za rok v promrzlém Rusku. Záporem, za který však nemohou norští poøadatelé, bylo alespoò pro mì to, že jsem se do utkání dostateènì nevžil. To bylo zpùsobeno skvìlými, nervy drásajícími zápasy z Nagana. Nejvìtším kladem pro èeského fanouška byl zisk titulu mistrù svìta, ten však byl také zkalen drobnými nedostatky. Jsme snad prvními mistry svìta, kteøí na šampionátu tøikrát prohráli. Za výkon v zápase s Ruskem nebo ve druhém finálovém utkání s Finskem si snad ten titul ani nezasloužíme. Ale pøesto všechno našim hráèùm gratulujeme, protože bez bojovného srdce (a dobrými vztahy se Slováky) by se to urèitì nepovedlo. PŠ Støelba ze vzduchovky Soutìže poøádané mìstskou policií se zúèastnilo družstvo 1. A ve složení Kozielek, Zboranová, Poláková. Po støelbì, hodu šipkami a bìhu skonèilo družstvo páté z deseti družstev tøineckých škol. Atletický ètyøboj Okresní kolo probìhlo na tøineckém stadionu. Hoši obsadili 1. místo, dívky 3. místo. Pøipravované akce: ZÁVÌREÈNÉ FYZICKÉ TESTY V HODINÁCH TV ZABOJUJTE! Mgr. Pavel Sikora

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Mgr. Tereza Beníšková PRVNÍ TØÍDOU BEZ PLÁÈE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Poezie života je láska. Svatopluk Èech. Hledali jsme štìstí a našli jsme sebe. J. Lennon

Poezie života je láska. Svatopluk Èech. Hledali jsme štìstí a našli jsme sebe. J. Lennon MOTTA Hledali jsme štìstí a našli jsme sebe. J. Lennon Poezie života je láska. Svatopluk Èech 1 2 Kdo miluje, má stále plné ruce práce. Aischylos Láskou èlovìka k èlovìku se otvírá brána nebeská dokoøán.

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

TVOØENÍ SLOV Odvozování... 42 Skládání... 44 Zkracování... 44 Pøejímání z cizích jazykù... 44

TVOØENÍ SLOV Odvozování... 42 Skládání... 44 Zkracování... 44 Pøejímání z cizích jazykù... 44 OBSAH SKLADBA Vìta jednoduchá... 4 Základní vìtné èleny... 8 Podmìt... 8 Pøísudek... 10 Rozvíjející vìtné èleny... 12 Pøedmìt a pøísloveèné urèení... 12 Pøívlastek... 14 Doplnìk... 16 Vìty bezpodmìtové

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Edgar Cayce. Eko konzult

Edgar Cayce. Eko konzult Edgar Cayce JÍDLO A ZDRAVÍ Eko konzult Co jsou to vitaminy? Co jsou to aminokyseliny? Jakýsi hudební vìdec jednou poznamenal, že vitamin je jednotou ignorance nikdo neví, co to je. Pouze se ví k èemu slouží.

Více

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net MOZEK STEJNÌ JAKO MÍCHA TVOØÍ CENTRÁLNÍ NERVOVÝ SYSTÉM. JEDNÁ SE O VELMI SLOŽITÉ ORGÁNY, KTERÉ VYTVÁØEJÍ NERVOVÉ BUÒKY, JENŽ MAJÍ VELMI MALOU SCHOPNOST SE OBNOVOVAT. POŠKOZENOU NERVOVOU BUÒKU SE JEN MÁLOKDY

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika 25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika - world karate cup - 16 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Autor: Jiří Sehnal. Bělohradské listy FOTOGRAFIE NA OBÁLCE STR. 1 - PAVEL ŠUBR: ANNAMARIÁNSKÝ PRAMEN STR. 24 - JIŘÍ KRAUS: POŽÁR

Autor: Jiří Sehnal. Bělohradské listy FOTOGRAFIE NA OBÁLCE STR. 1 - PAVEL ŠUBR: ANNAMARIÁNSKÝ PRAMEN STR. 24 - JIŘÍ KRAUS: POŽÁR Bělohradské listy Autor: Jiří Sehnal 2 OBJEKTIVEM BĚLOHRADSKÝCH LISTŮ 3 FEJETON (JIŘÍ SEHNAL) 4 ZEPTALI JSME SE ZA VÁS 5 STAROSTA ODPOVÍDÁ, MÚ INFORMUJE 6 SALON LÁZEŇSTVÍ (PAVEL ŠUBR) 7 HODNOCENÍ ROKU

Více

Obsah. Vìnování...12 Úvod...14

Obsah. Vìnování...12 Úvod...14 PENÍZE, SPIRITUALITA A REALITA 5 Obsah Vìnování...12 Úvod...14 Èást první CO PØITAHUJE A CO NEPØITAHUJE PENÍZE...17 1. Poulièní koumáci 21. století...18 Posun jako za Gutenberga...18 Kde jsou ty peníze?...19

Více

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: prosinec 2014 roèník 9, èíslo 4 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Hudba dunìla na letošním KobylaFestu Na 4. roèník festivalu

Více

Hlavní téma v. Upozornìní. V tomto èísle. Èasopis Prostor. Schránka èasopisu Prostor

Hlavní téma v. Upozornìní. V tomto èísle. Èasopis Prostor. Schránka èasopisu Prostor ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport èasopis tøineckého gymnázia 5. èíslo/bøezen 1999 cena: 2,- Kè Upozornìní Už se to blíží, už za mìsíc tu bude Apríl. Nenechte si ujít mimoøádné aprílové èíslo

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ. aneb NEBOJTE SE PODNIKAT DESATERO ÚSPÌŠNÉHO PODNIKATELE. www.icm-kladno.cz

CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ. aneb NEBOJTE SE PODNIKAT DESATERO ÚSPÌŠNÉHO PODNIKATELE. www.icm-kladno.cz www.icm-kladno.cz CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ aneb NEBOJTE SE PODNIKAT DESATERO ÚSPÌŠNÉHO PODNIKATELE Projekt "Právo na informace právì teï! Co ti brání v podnikání? je financován MŠMT v rámci mimoøádného

Více

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury)

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury) ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport èasopis na tøineckém gymnáziu 7. èíslo (bøezen 2001) / 3. roèník cena: 2,- Kè Postøehy z uplynulého mìsíce aneb dìje se na této škole 13. únor v 6:30 ráno

Více

èasopis tøineckého gymnázia 1. èíslo (záøí 1999) / 2.roèník cena: 2,- Kè

èasopis tøineckého gymnázia 1. èíslo (záøí 1999) / 2.roèník cena: 2,- Kè ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport èasopis tøineckého gymnázia 1. èíslo (záøí 1999) / 2.roèník cena: 2,- Kè Internet na tøineckém gymnáziu novì Tyto prázdniny se do uèebny, studovny a kabinetù

Více

ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM

ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM Pozorování pøírody uèitel mùže s dìtmi uskuteènit vycházku do pøírody. Doporuèujeme 4x

Více

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012 Øešitel Body celkem Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha. prosinec 0 BLK Køížky a koleèka Zrcadla Padouši a poctivci Tykadla Bludištì / Mrakodrapy Hvìzdy a mìsíce Lev a Jednorožec Nejbližší úseèka

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury)

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury) ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport èasopis tøineckého gymnázia 7. èíslo (bøezen 2000) / 2.roèník cena: 2,- Kè Zemìpisná olympiáda školní kolo V únoru probìhla na naší škole zemìpisná olympiáda

Více

Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999. Obsah

Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999. Obsah Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999 Obsah Tam, kde nejsou vidìt hvìzdy I. 2

Více

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka Výsluňský plátek LISTOPAD Připravily: Anička, Jarka a Katka Z obsahu: Fotbalový turnaj osmiček Zamířeno do: 7.C- rozhovor s Martinem Gebellem I učitelé jsou jen lidé - rozhovor s panem ředitelem Jiřím

Více

Èíslo 41 ze dne 12. 3. 2000 OBSAH

Èíslo 41 ze dne 12. 3. 2000 OBSAH Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 41 ze dne 12. 3. 2000 Informace o LT 2000 OBSAH Vydává a tiskne

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 6 4 6 PhDr. František David

Více

Èíslo 43 ze dne 16. 5. 2000 OBSAH

Èíslo 43 ze dne 16. 5. 2000 OBSAH Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 43 ze dne 16. 5. 2000 aneb veselé bloudìní pevností Akce DD Krátké

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2014 NADÌJE, otrokovická o.p.s.

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2014 NADÌJE, otrokovická o.p.s. VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2014 ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE má za sebou další období své èinnosti. Hodnotíme a vyjadøujeme se k celému pøedešlému roku. Pro nás to byl první souvislý rok plné èinnosti. Zatìžkávacím obdobím

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 9 5 5 PhDr. Michaela Daòková

Více

K O U M E S. Bøezen 2015

K O U M E S. Bøezen 2015 Bøezen 2015 K O U M E S Milí ètenáøi, Opìt je tu další vydání èasopisu Koumes a s ním i spousta nových zajímavostí a to nejen z naší školy. V bøeznovém èísle se zamìøíme na téma kyberšikany a šikany jako

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury)

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury) ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport èasopis tøineckého gymnázia 5. èíslo (leden 2000) / 2.roèník cena: 2,- Kè Krátké zpravodajství Pøístup na Internet ze školy využívá pøibližnì 70 studentù.

Více

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP Do aplikace ScioDat mùžete vstoupit po zadání pøihlašovacích údajù na stránce: http://testovani.scio.cz Pøihlašovací údaje

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 4, èíslo 13 vyšlo: èerven 2010 C O J E U N Á S N O V É H O Z Krynické do Dolákovy Dùm dìtí a mládeže v Praze 8 se kvùli rozšiøování

Více

TOMÁŠ HOLAN DELPHI v pøíkladech Praha 2001 Tomáš Holan DELPHI V PØÍKLADECH Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou (tisk,

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU Z. Horáková Èeské vysoké uèení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Abstrakt Práce se zabývá termovizním mìøením pacientù, kteøí

Více

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury)

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury) ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport èasopis na tøineckém gymnáziu 6. èíslo (únor 2001) / 3. roèník cena: 2,- Kè Postøehy z uplynulého mìsíce aneb dìje se na této škole 5. leden studentem shozena

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE Mezinárodní setkání rádioamatérù Holice 10. - 12.9. 1993 Sborník pøíspìvkù HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE I. 1)

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury)

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury) ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport èasopis tøineckého gymnázia 9. èíslo (kvìten 2000) / 2.roèník cena: 2,- Kè Pøijímací zkoušky na tøinecké gymnázium 17. dubna probìhly pøijímací zkoušky ko

Více

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2012 roèník 6, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Zážitky s našimi CPD V prùbìhu února jsme v rámci našich Center

Více

MASKOT. který uèil èeský jazyk, akce koly...6. výchovu od 1.9. 1977 Kropíkovou...7. uèitelka Jiøina Poláková, která uèila, afránkem...

MASKOT. který uèil èeský jazyk, akce koly...6. výchovu od 1.9. 1977 Kropíkovou...7. uèitelka Jiøina Poláková, která uèila, afránkem... MASKOT OBSAH NOVINKY prázdniny a léto...2 Tento rok ná ústav recept na mojito bez alkoholu...3 opou tìjí pan uèitel recept na kiwi mòamku...4 Stanislav afránek, matematický koutek...5 který uèil èeský

Více

Náš zpravodaj Květen 2015

Náš zpravodaj Květen 2015 Květen 2015 5. a poslední vydání Poslední úvodní slovo Nastal květen, ten básní proslulý máj a zároveň lásky čas... A my vám s malou lítostí na srdci oznamujeme, že vydání, které si právě pročítáte, je

Více

Pøíbìhy Gladys Davisové Turnerové a Davida Kahna

Pøíbìhy Gladys Davisové Turnerové a Davida Kahna Gladys Davis a David Kahn Pøíbìhy Gladys Davisové Turnerové a Davida Kahna Eko konzult Pøíbìh Gladys Davisové Edgar po chvíli zaèal hovoøit: Ano, máme zde tyto záznamy. Duše vstoupila do tìla veèer (Gladys

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více

Podrobný výklad pravidel a příklady ke hře OSADNÍCI Z KATANU

Podrobný výklad pravidel a příklady ke hře OSADNÍCI Z KATANU Podrobný výklad pravidel a příklady ke hře OSADNÍCI Z KATANU Almanach obsahuje podrobné vysvìtlení všech pravidel Osadníkù z Katanu v abecedním poøadí. Tento podrobný výklad pravidel nemusíte èíst pøed

Více

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU 1 Krásný den Jmenuji se Eva Peršinová a vítám vás na webových stránkách www.vitarianstyle.com. Pojďme se nyní podívat na třetí video s názvem: Jak na to, v podstatě

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: bøezen 2011 roèník 5, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Èáry máry ententýky, letìli jsme do Afriky! Po celý týden letošních

Více

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní kùže a bradavic v areálech Každý èlovìk prožije bìhem svého života mnoho situací a událostí, v nichž se v souvislosti s ménì èi více závažnými prohrami, zklamáními

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY Každé mìsto má svou historii a své zajímavosti. Vydej se s námi nyní na procházku po Blatné. Na trase budeš plnit úkoly v pracovních listech

Více

Velké a malé příběhy moderních dějin

Velké a malé příběhy moderních dějin Gabriela Juříčková Zpovídaní mé babičky Boženy Žižkové, narozené v roce 1939 Autorka: Gabriela Juříčková Už by nechtěla vrátit komunisty, přitom všude jinde pořád slyším, jak prý tehdy bylo líp. Datum

Více

Obsah. Naposledy jsme se vidìli na táboøe. Prázdniny jsou fuè, takže se pokusíme pøipomenout atmosféru tábora nìkolika obrázky a krátkým povídáním

Obsah. Naposledy jsme se vidìli na táboøe. Prázdniny jsou fuè, takže se pokusíme pøipomenout atmosféru tábora nìkolika obrázky a krátkým povídáním Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 32 ze dne 1. 10. 1998 Pozvánka na podzimní akci Informace pro

Více

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení:

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení: Hádanka Malý úkol na přemýšlení: Řídíš auto a udržuješ konstantní rychlost. Po tvé pravé straně je hluboký sráz. Nalevo od tebe jede obrovské požární vozidlo a udržuje stejnou rychlost jako ty. Před tebou

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více

nejen pro prvòáèky je variabilní pomùckou. Je urèena k výuce a procvièování ètení a psaní v 1. roèníku.

nejen pro prvòáèky je variabilní pomùckou. Je urèena k výuce a procvièování ètení a psaní v 1. roèníku. A B E C E D A nejen pro prvòáèky je variabilní pomùckou. Je urèena k výuce a procvièování ètení a psaní v 1. roèníku. ilesia rading s.r.o. ÈESKÝ VÝROBCE UÈEBNÍCH POMÙCEK Polní 287, 747 19 Bohuslavice,

Více

Obr azové for máty - GIF, J PEG a PNG - jak a kdy je použít?

Obr azové for máty - GIF, J PEG a PNG - jak a kdy je použít? Grafické systémy a DTP Obr azové for máty - GIF, J PEG a PNG - jak a kdy je použít? Za posledních deset let doðlo k bouølivému vývoji v oblasti tvorby webu. Spousta uživatelù se nauèila jazyk HTML a kaskádové

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 3 7 5 Dìkujeme redakci za

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

Ètvrtletník obce Dlouhoòovice. CENA 6 Kè è. 57 1/2013

Ètvrtletník obce Dlouhoòovice. CENA 6 Kè è. 57 1/2013 DLO HOÒOVICKÝ Ètvrtletník obce Dlouhoòovice OBÈASNÍK CENA 6 Kè è. 57 1/2013 DLOUHOÒOVICKÝ OBÈASNÍK (2 Hasièský ples 19. 1. 2013 probìhl Hasièský ples. Na letošní ples pøišlo trochu ménì návštìvníkù než

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

Ženy ve sportu v Èeské republice Zkušenosti sportovkyò. Kari Fasting Nadìžda Knorre

Ženy ve sportu v Èeské republice Zkušenosti sportovkyò. Kari Fasting Nadìžda Knorre Ženy ve sportu v Èeské republice Zkušenosti sportovkyò Kari Fasting Nadìžda Knorre Norská sportovní univerzita a Èeský olympijský výbor Oslo a Praha 2005 Ženy ve sportu v Èeské republice Zkušenosti sportovkyò

Více

Autor: Jiří Sehnal FOTOGRAFIE NA OBÁLCE STR. 1 MILENA ČERNÁ: KOSTEL VŠECH SVATÝCH STR. 24 JIŘÍ SEHNAL: NA HLUBOKÉM.

Autor: Jiří Sehnal FOTOGRAFIE NA OBÁLCE STR. 1 MILENA ČERNÁ: KOSTEL VŠECH SVATÝCH STR. 24 JIŘÍ SEHNAL: NA HLUBOKÉM. Bělohradské listy Autor: Jiří Sehnal 2 OBJEKTIVEM BĚLOHRADSKÝCH LISTŮ 3 FEJETON (JIŘÍ SEHNAL) 4 ZEPTALI JSME SE ZA VÁS 5 STAROSTA ODPOVÍDÁ, MÚ INFORMUJE 6-7 ŠKOLA BY NEMĚLA UČIT, ALE VZDĚLÁVAT (LADISLAV

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 2 5 8 PhDr. Jan Èinèera, Ph.D.

Více

PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX Jiøí Hrbáèek Praha 1998, BEN Jiøí Hrbáèek PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX lektor: RNDr Jiøí Poš Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

Jan Èihák Lucie Knejpová Lucie Pelikánová VISUAL BASIC sbírka øešených pøíkladù Praha 1998, BEN Pøíruèka je urèena pøedevším zaèáteèníkùm, u kterých se nepøedpokládá znalost nìjakého programovacího jazyk,

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

o b o D Ètvrtletník roèník IX. èíslo 2 duben - èerven 2015

o b o D Ètvrtletník roèník IX. èíslo 2 duben - èerven 2015 Z pravo d a duben - èerven 2015 j o b c e o D lo plazy Ètvrtletník roèník IX. èíslo 2 Vážení spoluobèané, je to už taková tradice, že si v témìø každém zpravodaji dovoluji apelovat na šetøení s naší pitnou

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

NOVÍ STUDENTI CHORVATSKO PETRA KAMENCOVÁ. Milí studenti, více než jednu desetinu školního roku máme za sebou. Studenti prvních roèníkù se rozkoukali,

NOVÍ STUDENTI CHORVATSKO PETRA KAMENCOVÁ. Milí studenti, více než jednu desetinu školního roku máme za sebou. Studenti prvních roèníkù se rozkoukali, ÚVODNÍK Milí studenti, školní rok se nám rozbìhl a už více než jednu desetinu školního roku máme za sebou. Studenti prvních roèníkù se rozkoukali, loòští tøe áci jsou rázem tìmi, na které za dveømi èeká

Více

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Ve středu 20. listopadu 2013 navštívili žáci čtvrté až deváté třídy jesenické divadlo. Divadelní představení Trapas nepřežiju aneb Ten řízek nezvedej v podání

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Milí pøátelé, Vaše Bahá í nakladatelství. Obsah:

Milí pøátelé, Vaše Bahá í nakladatelství. Obsah: Milí pøátelé, Výbor pro Bahá í nakladatelství pøipravil tento soubor, aby Vám pomohl pøi psaní textu a jeho korekturách. Následující informace se týkají jak psaní orientálních jmen latinkou, tak zpùsobu

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

OBSAH. Silná sestava Duhy Studánka na Víkendu her. Jako tradiènì chybí Adéla.

OBSAH. Silná sestava Duhy Studánka na Víkendu her. Jako tradiènì chybí Adéla. Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 49 ze dne 26. 3. 2001 Kratièké povídání na zaèátek. Bubušou, aneb

Více

AKTIVNÍ ZVLÁDÁNÍ NOVÉ SITUACE

AKTIVNÍ ZVLÁDÁNÍ NOVÉ SITUACE AKTIVNÍ ZVLÁDÁNÍ NOVÉ SITUACE Urèeno pacientùm s mnohoèetným myelomem po relapsu Autor: PhDr. Ing. Ludmila Malinová, MBA Praha, záøí 2010 Tato publikace byla vydána s laskavou podporou spoleènosti Celgene

Více

JAK SE ZBAVIT ALERGIE

JAK SE ZBAVIT ALERGIE MUDr. M. O. Bruker JAK SE ZBAVIT ALERGIE Pøíèiny a léèení astmatu, ekzémù, neurodermitidy, senné rýmy a vyrážek Eko-konzult Když se neví, proè pacient, který byl pùvodnì zdravý, jednoho dne na pyl reaguje

Více

KYLIX v pøíkladech LIBOR FORST A TOMÁŠ HOLAN Praha 2003 Libor Forst a Tomáš Holan KYLIX V PØÍKLADECH Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

zvìtšenina Jitka Èechová

zvìtšenina Jitka Èechová zvìtšenina Jitka Èechová Jitka Èechová Fakulta umìní a architektury - vizuální komunikace - digitální média Bakaláøská práce 2010 téma: ZVÌTŠENINA /01 * Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci

Více

Krtèí norou 6. šifry. Adamov, 19. 9. 2009

Krtèí norou 6. šifry. Adamov, 19. 9. 2009 Krtèí norou 6 šifry damov, 19. 9. 2009 Krtèí norou 6 (úvodní øada, šifry a nápovìdy), jejímž autorem je kolektiv autorù Krtèí norou, podléhá Creative Commons Uveïte autora-neužívejte dílo komerènì 3.0

Více