V tomto èísle: exklusivní rozhovory se Zdeòkem Izerem a Michalem Davidem!!! Pro fanoušky hokeje

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V tomto èísle: exklusivní rozhovory se Zdeòkem Izerem a Michalem Davidem!!! Pro fanoušky hokeje"

Transkript

1 ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport èasopis tøineckého gymnázia 8. èíslo/èerven 1999 cena: 2,- Kè Na tøineckém gymnáziu se maturovalo Všichni z vás, ví, že tento mìsíc probìhly maturity, kterým pøedcházelo poslední zvonìní, svatý týden a uèení. Maturity probíhaly celé dva týdny kromì pátku a samozøejmì víkendu. Tøídy 4.D a 6.A maturovaly od 17. kvìtna do 20. kvìtna. Tøídy 6. B a 6.C od 24. kvìtna do 27. kvìtna. Celkem maturovalo 107 studentù a tady jsou jejich výsledky: Tøída 4.D 6.A 6.B 6.C Poèet maturantù Poèet vyznamenání Poèet maturantù se samými jednièkami Poèet maturantù, kteøí neprospìli KM Jak nám to uteklo aneb zase jsme o jeden školní rok chytøejší Zdá se to jako vèera, co zaèal tento školní rok. A nebylo to vùbec nejhorší. Spolu se všemi nováèky z øad studentù k nám zabloudil také nový øeditel Mgr. Ladislav Vrátný. Ten nejen svým každodenním úsmìvem, ale i nadšením pro vìc, znovu po prázdninách rozzáøil školní chodby. Ovšem obèas tato energie vyzaøuje ze všech profesorù. A to je právì to, co každá škola potøebuje optimistický profesorský sbor. V opaèném pøípadì by totiž vìci nìkdy nemusely dopadnout nejlépe. A vùbec. Není nad pohled na š astnì vysmátého profesora. Každopádnì se blíží den, kdy se škola bude rozjasnìnými (doufám, že ne Dùkazem vysokého vzdìlání je schopnost mluvit o nejvìtších vìcech nejjednodušším zpùsobem. (Emerson) zaslzenými) tváøemi profesorù jen hemžit. Také oni si zaslouží prázdniny. Proto jim pøejme, aby si je všichni co nejvíce užili. Vždy právì s jejich pøítomností nám to tu docela hezky uteklo. Opravdu hezky, i když nìkdy... no, však nikdo není dokonalý, že. Ovšem, když se podíváte zpátky na uplynulé mìsíce, zjistíte, že se na tuhle školu zase rádi vrátíte a poøád, dokud budete moci, budete se sem rádi vracet. A pokud jde o všechny ty vìdomosti, které si každý z nás povinnì den co den (kromì víkendu) odnáší domù, po shrnutí mùžeme klidnì všichni øíct, že jsme zase o ten jeden školní rok chytøejší. Forever Young Stateènost intelektu, to nejsou vážné názory, to je odvaha poøád myslet. (Èapek K.) Jakmile potkáte ženu, která vám zùstala dlužna odpovìï, dobøe se jí podívejte do úst - jistì nemá jazyk. (Shakespeare) J Pro nìho Vždycky když zavøu oèi, celý svìt se mi štìstím toèí. Vidím tebe a tvùj úsmìv, èasto až nemùžu zpìt. Vybavím si tvou tváø, ani nevím, zda mì znáš? Procházíme kolem sebe a já cítím radost - tebe. od ní J V tomto èísle: exklusivní rozhovory se Zdeòkem Izerem a Michalem Davidem Pro fanoušky hokeje dùležitá zpráva. Nepøehlédnìte sportovní stranu! rozhovor s profesorem anketa - prázdniny Jaká je Anglie zemì? básnì, povídky, názory Znát rozsah vlastní nevìdomosti je nejlepší èást našich vìdomostí. (Lao c ) Revival fest 1. Pod tímto názvem se ukrývá rockový koncert známých skupin jako je napøíklad ZZTOP, Queen, Iron Maiden, Rolling Stones a dalších. Pokud byste se rozhodli na tento koncert zamíøit, pak jste prošvihli termín. Revival Fest se konal v sobotu v Jablunkovì. 2. Kdyby však nìkteøí skalní fanoušci tìchto skupin byli velmi smutní, že prošvihli životní šanci vidìt na vlastní oèi svou hvìzdu, mohu je potìšit. Na tomto koncertì totiž nevystupovali opravdoví èlenové a zpìváci skupin, ale pouze jejich imitátoøi. Ale i pøesto byli vystupující hvìzdy opravdu dobré. Musím se sice pøiznat, že jsem nevidìla všechny, ale i pøesto se odvažuji je kritizovat a to kladnì. Byli opravdu dobøí. Co se týèe organizace, nebyla nejhorší. Nechybìlo obèerstvení a na své si pøišli i velcí hladovci. Na výbìr byla kuøata a to až do pozdních hodin. Taky se zde objevila støelnice, no a celý areál hlídali organizátoøi. Myslím, že takových akcí by se mìlo konat v našem blízkém okolí více a hlavnì èastìji. I když vstupné bylo pro naše milé mužské pohlaví dražší, pøišlo lidí opravdu dost. A co na závìr? No prostì bylo to SUPER. AJA Dáváme prostor všemu a všem

2 Strana 2 PROSTOR Názory, anketa... já nechci,... Co pak je to opravdu už tady?! Øeknìte, že se mùj kalendáø opravdu zbláznil. To pøece není možné, aby už byl konec roku, a my dostali zanedlouho vysvìdèení. Vždy já se bez té naší školièky milované opravdu zblázním. Kde jinde do mì budou hustit taková kvanta informací, když ne ve škole. A co teprve ten stres, který prožívám pøed každou písemkou a zkoušením. Vždy já vlastnì bez té školy prostì nedokážu žít. A vy po mnì chcete, abych se jen vzdálila z mé oblíbené lavice na dva mìsíce?! Co mi je po nìjakých prázdninách. Taková nuda! Nìjaké dovolené, kde èlovìka poøád nutí, aby se opaloval a koupal a znovu opaloval, to není nic pro mì. A brigády nebo, nedej bože, tábory, to je teprve hrùza! Já chci prostì školu NON- STOP. Vždy jsem taky tomu našemu ministrovi napsala, co si myslím o dnešním školství. Jak já prosím vás na to pøijdu?! Proto se zakládá nová letní škola, která bude vedena dobrovolníky z našeho uèitelského sboru. Nemám vùbec žádné pochyby o tom, že se uèitelé budou pøedbíhat kdo døív. Musím je však upozornit, že míst je omezeny poèet, takže kdo døív pøijde, ten døív mele! Vyuèování zaène již a potrvá do Pak zaène normální škola. Všechny nadšence jako jsem já zvu na první hodiny. A proto, hurá prázdniny. AJA Zase to jaro! Tak je to opìt tady je jaro! Studenti se snaží najít si kluka/holku (podle aktuální potøeby), ptáèkové zpívají, rostlinky kvetou, líhnou se mláïata a v neposlední øadì maturanti maturují. Ale abych to vzal popoøádku: Zaèalo to kolem sedmnáctého prosince. Tento den byl totiž poslední termín k odevzdání roèníkové práce. Pøièemž nìkteøí studenti ještì šestnáctého prosince doma stloukali poslední písmena na svém poèítaèi a ráno následující den to byli ještì slepit do vazby. A poté již mìli dost èasu plnì se koncentrovat na maturitu. Ve škole bylo možno spatøit podivné osoby u kopírky nervóznì postávající, kdy už se koneènì objeví další maturitní otázka. Tak to postupovalo, a pomalu s pøíchodem jara se jich objevovalo stále více a více, a byli rovnìž pøímo úmìrnì nervóznìjší a nervóznìjší. Menším uvolnìním bylo jistì poslední zvonìní, ale následující týden byl již kritický. Nìkteøí studenti si nakoupili zásoby kávy, jídla, práškù proti spaní a zavøeli se doma, zatloukli dveøe tak, aby je nebylo možno rušit a snažili se nauèit tìch pár vìdomostí, které si nashromáždili pøes šest let studia na gymnáziu. Jiní byli zase ve studovnì a hráli poèítaèové hry. A když jste se jich zeptali, jestli už nìco umí, tak se slovy: Však co, já jsem v klidu dopoledne paøba, odpoledne uèení! zapnul svou další oblíbenou hru. A ty, kteøí to už psychicky nevydrželi, bylo možno spatøit pobíhající pološílené v lese s hrùzou v oèích a prosící boha, aby jim dal sílu. Nakonec to ale všechno dobøe dopadlo. Vìtší polovina maturitu udìlala a vše nakonec oslavili na maturitním veèírku. Všem co odmaturovali gratuluji a tìm, které to ještì èeká chci popøát hodnì štìstí u maturit. HCA Radši nemyslet Ano, vážení pøátelé. Nìkdy je lepší nemyslet, respektive nepøemýšlet. A když píši nìkdy myslím tím nikdy. Nepøemýšlejte. Pøemýšlení bolí. Proè? Snad je to tím, že vše, co vymyslíte je jen jedna velká lež. Každá vaše myšlenka vám nìco namlouvá, každou myšlenkou se nutíte dìlat nìco, co nechcete. Jen si vzpomeòte na ty sžíravé myšlenky, zda vás váš milovaný protìjšek miluje taky! Jen si vzpomeòte! Dokud jste nad tím nepøemýšleli, nic nebolelo. A pak? Mozek zaèal pracovat. Ne rozum, protože rozum by nebyl schopný vyprodukovat takové zlo. Je to tady. Myšlenky to je Anketa - prázdniny Tento mìsíc jsme se zeptali 100 studentù (61 holek, 39 klukù) na otázky týkajících se nejenom prázdnin. Všem odpovídajícím za celou redakci dìkujeme. 1. Chystáš se o prázdninách do zahranièí? holky: ano (36), ne (25) kluci: ano (21), ne (18) 2. Bude ti o prázdninách chybìt škola? holky: ano(1), ne (60) kluci: ano(5), ne (34) 3. Získal(a) jsi tento školní rok nìjakou zvláštní zkušenost? holky: ano (32), ne (29) kluci: ano (22), ne (17) 4. Prožil(a) jsi za letošní školní rok nìjaký trapas? holky: ano (57), ne (4) kluci: ano (25), ne (14) 5. S kým bys nejradìji trávil(a) léto? holky: kamarádi (44), kluk (16), rodièe (1) kluci: kamarádi (13), sami (4), holka (16), medvìd (2), televize, PC (2), pes 6. Co bys dìlal(a), kdyby toto léto bylo tvé poslední? holky: užila bych si to (43), všechno (13), objala bych všechny (1), jela bych na Hawai, nechtìla bych konec, všem bych øekla svùj názor (2) kluci: nic zvláštního (17), užil bych si to (7), opil bych se (7), zabil bych všechny špatné (2), díval bych se na televizi (2), sedìl bych (1), poøádnì bych to roztoèil, dìlal bych blbosti, projel bych Heroes III 7. Máš doma poèítaè a tiskárnu? holky: ano (28), ne (33) kluci: ano (20), ne (19) 8. Pokud ano, dìláš úkoly na poèítaèi? holky: ano (13), ne (16) kluci: ano (13), ne (7) 9. Kdybys mìl(a) poèítaè, dìlal(a) bys na nìm úkoly? holky: ano (22), ne (11) kluci: ano (9), ne (10) Forever Young, Fantomas zosobnìné zlo. Vždy kdo je pùvodcem všeho zla ve vašich srdcích, v hlavách jiných? Jen myšlenky, které neustále dorážejí svou pøítomností a zkouší naši trpìlivost. A my? Jak dlouho dokážeme myšlenkám vzdorovat? Patnáct sekund? Pùl minuty? Dobøe. Ale když øeknete minutu, lžete. Ne, myšlenkám nedokážete vzdorovat a já to nedokážu taky. Co ale udìlají myšlenky, až si jich pøestaneme všímat? Nic. My si jich totiž všímat nepøestaneme. Myšlenky jsou zde od toho, abychom se jimi zabývali. Proè se ale zabývat nìèím, co je zjevné na první pohled? Nìkdo se vám líbí? Dobøe! Øeknìte mu to. Ale døív, než vás najdou myšlenky. Nepøemýšlejte o následcích. Radši vše øeknìte hned a neèekejte. Myšlenky jsou jako blesk: uhodí, zasáhnou, pøijde hrom. Pak pomalu odezní. A potom uhodí znovu. Nová a silnìjší vlna. Proè se zabývat stupidními myšlenkami, když nám jen kazí život? Lidi. Poslouchejte mne, když øíkám, a nepøemýšlíte. Nepøemýšlejte. Co teï chcete udìlat? Ne, neøíkejte to. Prostì se jen zvednìte a udìlejte to. Bezmyšlenkovitì. A nechte se pøekvapit, co z toho vzejde. Co když to bude špatnì? Radši na to nemyslet Èerný Princ Život ženy obíhá po kružnicích citu. Život muže stoupá po pøímkách intelektu. (Wilde)

3 Redakèní strana Slovo šéfredaktora Vážení profesoøi, milí studenti a ètenáøi! Je tu èerven, mìsíc posledních radovánek ve škole. Mìsíc, kdy nejeden student si zapláèe nad tím, že konèí škola. Ale teï vážnì. Nikdo si pøes prázdniny na školu ani nevzpomene. Všichni se tìší, až budou moci žít bez uèení a starostí. Ale pøesto máme ještì jeden mìsíc. Èerven, mìsíc nejtìžší, kdy všichni profesoøi uzavírají známky, zkouší studenty, u kterých se nemohou rozhodnout, jakou známku dát na vysvìdèení. Studenti zase píšou ètvrtletky a písemky. A do tohoto mìsíce k vám pøichází další èíslo èasopisu Prostor. Èasopisu, který je tu pro vás, o vás, který pøináší informace a zábavu. Vše toto by se dalo vyjádøit i jedním reklamním sloganem Zapomeò na šprtání, následuj instinkt, èti Prostor Ale studenti, vy se nepøestávejte uèit, vy to dokážete. Pøece nejste tak hloupí? Tento mìsíc vám spolu s výsledky maturit pøinášíme i exklusivní rozhovory se známými osobnostmi. Samozøejmì také anketu, názory, inzerci a vše na co èekáte, protože èasopis je tu pro vás. Prostøednictvím tohoto èasopisu vám pøeji, a máte známky, které chcete, a si užijete prázdnin a èasopis Prostor se s vámi setká zase v záøi a bude plný pøekvapení. Prázdniny vám nezabrání pøispìt do Prostoru svými èlánky, protože škola bude otevøená pravdìpodobnì od 8:00 do 12:00 a vy své pøíspìvky mùžete vhazovat do schránky Prostoru. Tak neváhejte, protože èasopis dává prostor všemu a všem. Teï už pøeji zajímavé ètení a ahoj zase v záøí. Kamil Mrázek (KM) Anketa o ceny má výherce Pøed mìsícem jsme vyhlásili anketu èasopisu, abychom vìdìli, jak si u vás èasopis tøineckého gymnázia vede. Protože pouze jeden student vyplnil tuto anketu o ceny, nemusíme losovat a automaticky vyhrává první cenu, což je 40 Kè. Tento finanèní obnos získává Michal Twardzik ze 3.B. Za celou redakci gratuluji. KM To posoudí každý sám Jen tak ležet na posteli a poslouchat, jak se nám odpoèítává èas. Vidìt venku, jak vìtve ve vìtru se kolí, pøemýšlet, jaké pocity smrt vyvolává v nás. Pak zdá se nám dùležitá, i ta píseò vìtru s vìtvemi, nebo každá sekunda, bez lásky prožitá, zakazuje život na Zemi. Co je nekoneèné? Vítr? Nefouká vìènì. Slunce? Kdy jeho síla zhasne? Láska? To posoudí každý sám... Pro Kubu S. od R P.S.: Odpouštím ti. Dìdiènost je to, na co vìøíme, když máme inteligentní dítì. (Chaplin) Doklady lásky Jsi pro mne jízdenkou na trati snù Vstupenkou do duše ze všedních dnù Jsi pro mne Stvrzenkou z pokojù bez nájmù Místenkou do srdce varhanních chorálù Jsi pro mne dokladem milostných pokladù Peèeti tajenou co ještì dostanu PROSTOR Hm Bezplatná inzerce Daruji jedno ze dvou štìòat. Jsou to feny, mají kolem jednoho až dvou mìsícù. Jedna má bílou a druhá má èernou barvu srstí. Rasa: je smíšená. Jestli máte zájem o tyto feny, zavolejte na tel.: 0659/ anebo v 1.C Katka Heczková. Odbìr po jednom i po dvou štìòatech.!! TJ Tøinec oddíl vzpírání vyhlašuje nábor mladých vzpìraèù od 12 let. Jestli máte èas a chcete dìlat nìco pro své zdraví pøijïte k nám. Bližší informace u Radka Mannheima z 3.B. Sháníte nìjakou vìc, chcete nìco prodat nebo vymìnit? Je tu pro vás bezplatná inzerce. Inzeráty vhazujte do schránky èasopisu Prostor. Kdo není pøedplatitelem èasopisu, mùže být. Chcete èasopis Prostor dostávat každý mìsíc, èíst rozhovory se slavnými lidmi, dozvídat se novinky, zajímavosti nejen z naší školy? Pak si èasopis objednejte. Objednávky pøijímá neustále Kamil Mrázek ze 4.B. Hezké ženy vìøí ve svou inteligenci. Inteligentní ženy nevìøí ve svou krásu. (Picasso) Šéfredaktor: Kamil Mrázek Redaktoøi: Jan Nieboras Jana Štìpánková Lenka Brudná Natálie Bialoòová Zdenìk Verner Roman Korzec Jan Chrastina Marie Drongová Kateøina Bujdošová Petr Šèigel Natálie Pozdíšková Táòa Køenková Jana Pindurová Grafická úprava: Kamil Mrázek osmé èíslo vyšlo dne 1. èervna 1999, náklad: 150 výtiskù, vychází každý mìsíc, uzávìrka dalšího èísla: 20. srpna 1999 další èíslo vyjde: 2. záøí 1999 V pøíštím èísle:! rozhovory! povídky! básnì! pøekvapení! názory... Strana 3 Pokud chcete pøispìt svým názorem, myšlenkou, návrhem, èlánkem, tak neváhejte. Dáváme prostor všemu a všem. Pøipomínky nebo návrhy k èasopisu vhazujte do schránky èasopisu Prostor pøed dìjepisnou uèeb.

4 Strana 4 PROSTOR Rozhovory, zajímavosti, povídky Rozhovor s Mgr. Miroslavou Køenkovou Tento mìsíc jsme pøipravili otázky pro profesorku Mgr. Miroslavu Køenkovou a tady máte její odpovìdi: Jaké vlastnosti podle vás pomohou studentovi nejvíce pøi uèení? Nebýt pilný pouze v oblasti svých zájmù a být k soustavnému uèivu nìèím motivován (nebo nìkým). Kde jste byla nejdále v zahranièí? Ve Walesu - pøed mnoha lety. Proè jste se rozhodla pro povolání profesora? Je to profese, která vám dává velké možnosti samostatné tvoøivé práce podle vlastních pøedstav. Èeho se nejvíce bojíte? Toho, aby se kosovský konflikt nerozšíøil do dalších zemí Evropy. Jaké je vaše životní krédo? Za dùležité považuji napøíklad, aby se èlovìk nebál obhajovat své názory, aby se umìl radovat i z malièkostí, aby usiloval o svou vnitøní rovnováhu. V souèasném svìtì nìkdy pomáhá anglické think positive Které roèní období máte nejradìji a proè? Jaro - pro vše, co symbolizuje a jaké je. Jaký je podle vás ideální muž? Dle mého názoru ideální muži neexistují (s výjimkou tìch, které vytváøejí média). Naštìstí láska je slepá a umožòuje vám ty, které milujete, jako ideální vidìt. Takto se smíøíte s pøedchozím tvrzením. Co si myslíte o pøekladatelských soutìžích na této škole? Zajímaly by mne spíš názory studentù. Ten, kdo se chce nauèit jazyk, by mìl v tomto jazyce èíst. Rozšiøuje se tím pasivní slovní zásoba, schopnost vnímat obsah apod. Soutìž byla pokusem motivovat. Jak vzpomínáte na svou maturitní tøídu? V èem byli výjimeèní? Jen v dobrém. Každá tøída má svou neopakovatelnou atmosféru, své klady a zápory. Mìla je i 4.D. Jaký je rozdíl mezi maturitou ve vašich letech a dnes? Je nároènìjší, probíhá v hezèím prostøedí. Pocity studentù jsou obdobné. Kam se chystáte v létì na prázdniny? K moøi. Potøebuji to, èemu se v angliètinì øíká lazy, restful, relaxing holiday. Kolikrát jste už byla tøídní profesorkou? Ètyøikrát. Zmìnili se studenti od dob vašich zaèátkù v profesorské kariéøe? V podstatì ne a to je dobøe. Víte o nìjakém slovì nebo frázi, kterou opakujete poøád dokola a vùbec si to neuvìdomíte? Urèitì ano. Snažím se toho vyvarovat. Jaký je váš talisman pro štìstí? Nemám již nic takového, co lze vidìt na lavicích bìhem maturitních písemek. Mám drobnosti, bezcenné, které mi pøipomínají tøídy nebo jednotlivé studenty z rùzných dob mé uèitelské kariéry. Který pøedmìt vyuèujete nejradìji? Uèitel by mìl vyuèovat každý svùj pøedmìt se stejným zaujetím. Jaký byl váš nejvìtší zážitek s vaší maturitní tøídou? Uvedu poslední: pohled na radost vepsanou do tváøí tìch maturantù, kteøí u maturitní zkoušky uspìli mnohem lépe, než pøedpokládali. Dìkujeme za odpovìdi. Spisovatel nesmí zveøejòovat svoje pochybnosti o vlastním díle. Našla by se na nì nejjednodušší odpovìï: A kdo tì nutí, abys tvoøil? Když je to takové utrpení, proè ho snášíš? Pochybnosti jsou naším osobním majetkem. Nikdy o nich nemluv, a jsou jakékoliv. (Camus) Jana Štìpánková, Natálie Bialoòová JHT QMI Navždy spolu (pokraèování z minulého èísla) Tamto je tvé prokletí. Spojení se pøerušilo. John se zase probudil do tohoto života. Nebo prokletí? Když otevøel oèi, zjistil, že už je na staveništi. Když dorazil, šel oznámit šéfovi svùj nástup do zamìstnání a ten ho poslal pracovat. John pøišel ke své skøíòce a otevøel ji. Vyndal z ní pøilbu, kterou si hned nasadil, pás s náøadím a šel k výtahu. Ten ho vynesl až nahoru, kde John vystoupil a šel pøímo k místu, kde vèera nedokonèil svou práci. Pracoval sice pøesèas, ale šéf ho poslal domù, protože už byla pøíliš veliká tma. Když dorazil až na ono místo, zapnul si pás s náøadím a zadíval se na obzor pøed sebou. Na modrošedém nebi, které se právì zaèalo rozjasòovat, opìt uvidìl tváø dívky s hedvábnou pletí. Johny. Slyšíš mì? Ano. Ano, slyším tì. Vra se. Vra se ke mnì navždy. Ale jak? Jak se mohu vrátit. Žiješ ve dvou svìtech. Musíš v jednom z nich zemøít, abys mohl žít v jednom napoøád. Chceš snad žít se mnou? Ano. Ano, to chci. Tak zemøi. Zemøi pro mì. Skoè dolù. John se podíval dolù. Nikdy pøedtím se výšek nebál, protože vìdìl, že v tom umí chodit. Teï se však opravdu bál. Bojíš se? Nechce se ti pro mì umírat? Chceš celý život strávit v prokletí, nebo dokonce v chudobì? Víš pøece, že se brána mùže zavøít. Toto Johna opravdu pøesvìdèilo. Pamatoval si jen tento život a ten se mu opravdu nelíbil. Zadíval se na její tváø a na první sluneèní paprsky nového dne. Opatrnì vykroèil vpøed a když došel až na okraj, odrazil se. Zprvu se mu zdálo, že vzlétl, ale pak ucítil rychlost svého pádu a náhle Tma. Ani necítil bolest. Pomalu otevøel víèka a zjistil, že je pøed ním známý obraz. Postel z jeho snu a na ní dívka se sametovou pletí. Tentokrát však byla zahalena v rudém plášti. John se k ní pøibližoval pomalými krùèky. Dívka se postavila na postel a promluvila. Koneènì jsem zase spolu. Tentokrát navždy. Dívka se i s pláštìm zatoèila a pøed Johnem se objevil sám Lucifer. Vítej v pekle. TREK

5 Názory, reakce, èlánky PROSTOR Strana 5 Dne 1. kvìtna 1999 jako každý rok i tento uspoøádali Tøinecké železárny, a.s. Hutnický den, plný zábavy, známých lidí a jídla. Tento rok pøijali pozvání hvìzdy moderní hudební scény Michal David a skupina Elán. Vystoupení Michala Davida doplnili i dva komici. Imitátor Zdenìk Izer a jeho spoleèník. My jsme se pokusili vyzpovídat v zákulisí Hutnického dne Michala Davida a Zdeòka Izera. Výsledek máte v tomto èísle. Exkluzivní rozhovory jenom pro vás, pro ètenáøe èasopisu Prostor. V dalším èísle èasopisu pøipravujeme další pøekvapení, ale to až v záøí. Kamil Mrázek! Rozhovor se Zdeòkem Izerem Stalo se vám, že jste nìkdy nìkoho svými narážkami urazil? Já si myslím, že to urážky ani nejsou. Spíš jsou to vìci, které jsou pravdivé. Ale naopak se nám stává, že za námi pøišli napøíklad Janek Ledecký nebo Lucka Bílá a ptali se, kdy je budeme koneènì dìlat. Janek Ledecký øíkal, že už to pøedstavení vidìl ètyøikrát a vždycky se zasmál, ale hroznì ho štvalo, že nevidìl sebe. To znamená, že spíš je to naopak. Zdenìk Izer v obklíèení redaktorek Prostoru. (foto: Kamil Mrázek)! Máte dìti, jestli ano zdìdili váš imitátorský talent a humor? Dìti nemám. Jsem rozvedený od roku Takže to po mnì ještì nikdo nezdìdil.! A chtìl byste mít dìti? Tak asi výhledovì, jo, ale teï bych na nì stejnì nemìl èas. Takže by rostly jako døíví v lese.! Jakého politika nebo významnou osobnost nejradìji imitujete? Nejradìji ty z kterých si mùžu dìlat nejvíc srandu. To znamená z politikù to je hlavnì Klaus a Zeman.! A z tìch významných osobností? Imitujete také herce? Herce ne, spíš zpìváky. Nejradìji imituji Hùlku s Bílou a Dvorského.! Bylo tìžké se dostat do života showbyznysu a vyniknout tam? Já jsem k tomu pøišel jako slepý k houslím, protože jsem byl na vojnì, kde jsem zaèal dìlat kašpárka. Z vojny nás vyslali na nìjakou soutìž. Pak jsem skonèil v nìjakém bolševickém televizním programu pro vojáky a tam jsem dostal nabídku, abych po vojnì zaèal jezdit s kapelou. Takže v roce 1989, nìkdy na jaøe, jsem s ní zaèal jezdit a bylo to.! Èasto si dìláte legraci z významných osobností, ale co kdyby si nìkdo na veøejnosti utahoval z vás? Mnì by to nevadilo. Já se hlavnì veøejnì nechovám tak blbì jako oni., co se týèe politikù.! Takže urazil se nìkdo? Zatím se neurazil nikdo. Jenom jednom k nám na podium vylezl nìjaký polák, kterému se nelíbilo, když jsme dìlali papeže. A to bylo vlastnì po té první návštìvì, co tady byl.! Jaké bylo vaše mládí? Nejdøív jsem byl malý a pak jsem byl vìtší.! Vìdìl jste už od malièka, že máte takový talent a prosazoval jste ho? To ne. Já jsem byl spíš vždycky tøídní kašpárek už nìkdy od první tøídy a nosil jsem každý den jednu poznámku ze školy, jednu z družiny. Až nìkdy na uèòáku. To všichni øíkali, že jsem hrozný gauner a máma vždycky chodila znièena a ubreèena z tøídních schùzek. Jednou jedinkrát pøišla z tøídních schùzek a smála se. To jsem myslel, že už se dozvìdìla nìco tak strašného, že se zbláznila. To jí tam zrovna uèitel øíkal, že se stejnì budu živit jako kašpárek a mìl pravdu. To bylo nìkdy v prváku.! Jaké bylo vaše pùvodní zamìstnání? automechanik! Vystaèí vám tato imitátorská èinnost nebo mate ještì jinou? Dìlal jsem automechanika a jezdil jsem po pøedstaveních. Pak došlo k tomu, že jsme pøijíždìli z pøedstavení nìkdy ráno, a za tím co všichni šli spát, já šel zase do práce. Už jsem to pøestal stíhat, a tak jsem nìkdy v èervnu 1990 s øemeslem práskl a dìlám pouze toto co dnes.! Mimo jiné si dìláte i srandu z rùzných poøadù. Co vás k tomu vedlo? Vždycky to musí být poøad, který je pro lidi známý a vìtšinou je štve. Tak si z nìj udìláme, trošku srandu.! Na závìr co byste vzkázal studentùm tøineckého gymnázia? Co bych jim vzkázal? No tak, a udìlají maturu, protože bohužel je to tak, že èlovìk musí mít nìjaký papír. Sice je rozhodující, co má èlovìk v hlavì, ale ten papír je taky dùležitý. Takže a to každému vyjde a a všichni prolezou.! Dìkujeme za rozhovor Lenka Brudná, Jana Štìpánková Launegayerùv postøeh: Klást hloupé otázky je snazší než napravovat hloupé chyby. (Murphy) Šarm je zpùsob, jak získat kladnou odpovìï, aniž jste vùbec položil jasnou otázku. (Kudìlka)

6 POEZIE Strana 6 PROSTOR Kultura Rozhovor s Michalem Davidem Michal David je zpovídán redaktory Prostoru. (foto: Kamil Mrázek)! Kolik máte let? Mám 38 let.! Máte nìjaké dìti? Ano, mám dvì holky. Jedna se jmenuje Klára. Té je 10 let a Michalce je 9 let.! Jaké byly vaše hudební zaèátky? Já jsem zaèínal v osmi letech hrát na piano v Itálii v takovém klášteøe, kde nás uèili jeptišky. Pak jsem se vrátil do Èeskoslovenska a v té dobì jsem zaèal navštìvovat soukromé hodiny klavíru. Pak jsem v šestnácti letech nastoupil do skupiny Kroky jako profesionální muzikant.! Co je podle vás pro zpìváka nejtìžší? Nejtìžší je mít štìstí, úspìch a samozøejmì si to všechno udržet. Takže je toho hodnì. Èlovìk musí mít všech pìt P na to, aby lidi dostal a aby se jim to líbilo.! Jak se smiøovala vaše rodina a okolí s vaší popularitou? Vzhledem k tomu, že manželka je tenistka, která slaví vìtší úspìchy, protože byla dvanáctá na svìtì ve ètyøhøe a asi ètyøicátá ètvrtá na svìtì v dvojhøe. Takže urèitì se s mojí popularitou rodina smíøila.! Proè si myslíte, že mají u lidí vaše písnì tak velké úspìchy? Asi proto, že jsou melodické a texty jsou o životì. Lidé mohou všechny mé písnièky prožit. Písnièky jsou o životì a hlavnì jsou èeské. No, tak asi tím.! Kdybyste se mohl vrátit o pár let zpátky, chtìl byste nìco zmìnit ve svém životì? Já jsem ze svým životem spokojený a urèitì bych nic mìnit nechtìl, protože každá zmìna skýtá další pro a proti.! Myslíte si, že v dnešní dobì mají nové skupiny lepší podmínky k proslavení než kdysi vy? Myslím si, že mají, protože jednak na to dneska musí být spousta penìz a je potøeba shánìt sponzory. Dnes už to bez dotací nejde. A jednak musí mít publikum, které je hodnì tìžké získat, protože lidi mají hluboko do kapsy, a když musí za lístky zaplatit dvì nebo tøi stovky, tak si to dobøe rozmyslí.! Jaký je váš recept na úspìch? Èlovìk by mìl být slušný, nemìl by se ponižovat a pøed nikým by se nemìl povyšovat. Mìl by být naprosto v pohodì vùèi svým pøíznivcùm a myslím si, že to já dìlám.! Která z vašich písní vám nejvíce pøirostla k srdci? Já mám dvì takové písnì, které mám nejradši. Jednak je to písnièka Nejvìtší z nálezù a ztrát z filmu Láska z pasáže a jednak Pár pøátel.! Jaký jste byl student ve škole? Já jsem byl špatný student, zlobivý. Mìl jsem dvojky z mravù. Jednou jsem mìl, myslím, dokonce i trojku nebo nìjakou silnou dùtku, ponìvadž jsem zamykal s oblibou uèitelky do kabinetù. Na druhé stranì jsem byl oblíbený u spolužákù. Takže spíš jsem šel touto cestou, ale jako žák jsem nebyl pøíliš valný.! Jaké školy jste absolvoval a s jakými známkami? Mìl jsem konzervatoø, kterou jsem neudìlal, protože mi dali ultimátum, buï budu zpívat u skupiny Kroky anebo dodìlám školu. Já jsem se rozhodl pro profesionální dráhu.! A co maturita? Nemám.! Na závìr, co byste vzkázal studentùm tøineckého gymnázia? Nechci jim promlouvat nìjak do duše, ale vzkázal bych, aby v každém pøípadì dodìlali maturitu, protože zjiš ují, že postupem èasu opravdu chybí. Èlovìk ji potøebuje k rùzným vìcem. Tøeba k tomu aby mohl dìlat profesùru. Takže v každém pøípadì a aspoò tu maturitu dodìlají. Pak už jestli chtìjí jít na výšku, to záleží na nich, ale maturitu by dìlat mìli. Co bych jim ještì vzkázal, aby byli v pohodì, žili v pohodì a aby se vyhýbali drogám.! Dìkujeme za rozhovor. Natálie Bialoòová, Jana Pindurová Když se dívám na sebe, tak se musím pochválit. Neuèím se já vìru zle. Správný student, jak má být sem tam koule - nevadí, to se zase vyladí. Každý den já s úsmìvem, s noblesou a se zpìvem projevuji nadšení u ústního zkoušení. Pøed školou, za školou - studia mi stále jdou ale o èem vážnì sním - o dnech, kdy je dokonèím. anonym POEZIE VE TMÌ Ve tmì jen plameny požírají suché døíví, ve tmì, a v tichu jen praskot jiskérek a tiché krùèky mraveneèkù mne budí. Ve tmì v plamenech vášnì, zvucích touhy tì postrádám jak luna hvìzdy a hvìzdy ji. Ve tmì ukolébán zavírajícími se víèky, ve tmì, a v tichu suché rty praskají, postrádají tì jako kapky mraky a mraky slunce. Ve tmì tvým obrazem týrán, drásán, pálen, ve tmì, a v tichu, a v plamenech, a bez Tebe V té tmì tì postrádám a èekám, až oheò zhasne. A až zhasne? Bude tma. A já tì budu postrádat Èerný princ

7 Zábava, Poezie, Názory PROSTOR Strana 7 Škola, základ života Je sice pravda, že se blíží letní prázdniny, ovšem to neznamená, že dáme uèebnicím volno. Naopak. Nezapomeòte studenti a studentky, že všechno musíte stále bezpeènì umìt. Neusínejte proto na vavøínech a pamatujte, že uèebnice jsou vašimi nejlepšími pøáteli nejen v prostorách školy, ale samozøejmì, všude jinde a ve dnech volna nepochybnì také. Proto, a už budete o prázdninách kdekoliv, nikdy na nì nezapomínejte a opakujte si, opakujte si a opakujte si. A nejen to. Radím vám studujte látku dopøedu a èím více, tím lépe pochopitelnì. Ovšem nefixujte se pouze na jeden pøedmìt, ale vše si øádnì rozdìlte. Samozøejmì chápu, že vìtšina z vás upøednostòuje jeden jediný nejmilejší pøedmìt, pøesto je rozdìlení studia na celé dva mìsíce nezbytné. A nyní návod k prázdninovému studiu, který nemùže chybìt žádnému obyèejnému studentovi. Snažte se ho vrýt do dlouhodobé pamìti, stejnì jako školní øád. Hned ze zaèátku prázdnin (nejlépe hned první den) zaèneme s podrobným opakováním uèiva probraného za co nejdelší dobu strávenou na škole. Vše co nejpodrobnìji opakujeme postupnì od A do Z, tzn. od angliètiny po zemìpis. Samozøejmì používáme co nejvìtší množství školních sešitù a uèebnic. Pro hlubší zopakování a doplnìní látky si obstaráme pøíslušné encyklopedie, popøípadì navštívíme jistého profesora èi profesorku a vše dokonale prodiskutujeme. Ten trn Ten trn mi srdce drásá. Pro mì už skoènila svìta krása. Ten trn, který vryl se mi do kùže, mi dal najevo, že nìkdo jako já k tobì nemùže. Ten trn, díky nìmuž mé šaty zrudly a díky nìmuž mé dny a radost zchudly. Ten trn, díky nìmuž mùj život konèí a díky nìmuž se má duše s ostatními louèí. Ten trn, který mi pomohl vše pochopit a který snaží se vše utopit. Všechny mé city a vzpomínky. Z vlasù se staly zmoklé pramínky. Se slzami se smísily kapky deštì a já cítím bolest ještì víc. To ten trn. Nikita Jsme-li na dovolené v zahranièí, tøeba kdesi u moøe, na pláž si bereme alespoò pìt uèebnic plus jednu encyklopedii plus pár dílù slovníku nauèného. (od Oty pozn. opisovatele). Nikdy ne ménì. Jsme-li na cestách v jakémkoliv dopravním prostøedku, napø. v autobuse, nikdy neøešíme geometrické úlohy, a to z toho dùvodu, že autobus je vztažná soustava neinerciální a mohlo by dojít ke znaèné nepøesnosti rýsování. Všechny typy geometrických úloh si proto necháváme na poklidné chvíle u bazénu. Celé léto samozøejmì také poctivì a s co nejvìtším citem pro vìdu studujeme chemii a provádíme v co nejvìtší míøe chemické pokusy. Pokusy jakéhokoliv druhu nevynecháváme ani u studia biologie. Dále dennodennì studujeme a opakujeme všechny fyzikální zákony od Ampéra pøes zákon pøitažlivosti až po zákon zachování hybnosti. A se pohybujeme na jakémkoliv místì naší planety, stále u sebe máme knihu matematické, fyzikální a chemické tabulky. Každý den studujeme neodmyslitelnì až do nejèernìjší noci a potom, co zalehneme, si až do usnutí èasujeme francouzská slovesa. Forever Young Jaká zemì je Anglie? Ocitl jsem se v Anglii, v zemi, do které se dostanete pouze pøes moøe, v zemi, kde slušné vychování je pøíkladem každého èlovìka, kde studenti chodí do školy ve stejných oblecích charakterizující danou školu. To je ta zemì jménem Anglie. Do této zemì jsem spolu se studenty tøineckého gymnázia, školáky z Havíøova a Kromìøíže odjel z cílem poznat ji lépe a v praxi si vyzkoušet ulice Londýna (foto: autor) angliètinu. Žili jsme ve pøímoøském mìstì Hastings. Po celou dobu pobytu jsme jezdili po památkách, chodili do anglické školy a mnoho z nás se vrátilo zpìt s novými znalostmi a zkušenostmi. Zdálo se mi, že navštìvujeme opravdu všechno, co lze v Anglii navštívit. Za celý týden jsme prošli tìmito místy: Dover Castle, Canterbury Tales, Smugglars Adventure, Sea Life Centre, Brighton, Royal Pavillion, Palace Pier, Battle, Yesterday World, Rey, Bodiam Castle, London, M. Tussauds, Tower Bridge, Tower Castle, Piccadil Circus, Buckingham Palace, Trafalgar Square, Westminster Abbey, House of Parliament, Big Ben... Památky byly hezké, pøekrásné, velkolepé... Jeïte do Anglie a mùžete se pøesvìdèit. Jaká je ale Anglie zemì, jaká jsou zde jídla, jací lidé a život? Zda byste mohli žít v této zemi, posuïte sami. Jídlo Anglická jídla jsou podobná našim, až na zajímavé zvláštnosti. Nìkteré anglické jídlo obsahuje nìkolik jídel èeských. Pøíkladem je pizza s hranolkami a rohlíkem. Typickým tamním jídlem je ryba s hranolkami (fish and chips). Dalším jídlem, s kterým jsem se v èeské republice nesetkal, byl velký rozøíznutý brambor, v kterém se povaloval nasypaný sýr. Tento brambor byl upeèen v troubì. Kdo si to, neumí pøedstavit, tak u nás se tìmto bramborùm, øíká pieèoky. U nich je na veèeøi pouze jeden tento velký brambor a ještì se sýrem. Hlavním jídlem anglièanù je maso. Jako pøíloha je zelenina (hodnì zeleniny), rýže nebo dva až tøi brambory. V Anglii nejsou pouze zvláštní jídla, ale také nám známé špagety, hamburgery, zapékané nudle... K snídani se v Anglii jí Corn Flakes nebo bílý toustovací chleba s máslem a marmeládou nebo èokoládovou pomazánkou. Tento chleba je opeèený v toustovaèi. K svaèinì a obìdu jsme dostávali znova bílý chleba se šunkou nebo sýrem. Samozøejmì nechybí ani zelenina, ovoce, sáèek chipsù, které jsou dokonce i s octovou pøíchutí, k pití džus a to je všechno. Chleba nebyl opeèený a øeknu vám, už bych nikdy nedokázal anglickou svaèinu jíst. Lidé a život Anglièané jsou velmi leniví a nepoøádní. Kdybyste vidìli, jaký mají v domì na nìkterých místech nepoøádek, asi by vám vypadli oèi z dùlku. Všem maminkám bych doporuèoval zajet se podívat do typické anglické rodiny na to, jak vypadají dìtské pokoje. Èeské dìti jsou oproti typickým anglièanùm úplné nuly a já také. V Anglii lidem nevadí prach na polièkách, nìjaký papír na zemi. To je u nich zcela normální. Typickým obydlím v Anglii je dvoupatrový domek. Domky nejsou uspoøádané v øadách a nemají stejnou barvu, prostì lehce se ztratíte. Anglické dìti se uèí od devíti hodin ráno, a tak mohou chodí spát kolem pùlnoci. Všeobecnì se mi zdálo, že anglièané chodí spát velmi pozdì. Jak vypadají anglièanky? Jak jsem tak chodil po ulicích všímal jsem si vzhledu osob. Mohu shrnout tento závìr. Vìtšina anglièanek má hubenou postavu, ale typické velké až tlusté pozadí. V Anglii marnì a dlouho hledáte blondýnky, ponìvadž je jich velmi málo. A pokud už nìjakou najdete, není z Anglie. Jak vypadají anglièané? Anglièané a všichni muži jsou na celém svìtì stejní, tak proè se zaobírat jejich Tower Bridge (foto:autor) vzhledem. Další zajímavosti jsou pøechody pro chodce. V Anglii jsou dva druhy tìchto pøechodù. U jednoho se øídí provoz pomocí semaforù a u druhého mùžete na pøechod do cesty vkroèit, kdy chcete, protože anglièan musí vždycky zastavit. V Londýnì øídí pøechody pro chodce semafory, a jestli už pøecházíte na èervenou, mùže se stát, že vás klidnì nìjaké auto srazí, protože tamní lidé jsou na silnici blázni. Ještì bych zapomnìl, pokud to nevíte, tak v Anglii se jezdí a chodí vlevo. Kamil Mrázek

8 Strana 8 Opravdu jen smùla??? Hokejbalisté gymnázia Tøinec si, jakož to obhájci postupu, pøivezli na 3. roèníku NIKE STREET HOCKEY CUPu obrovskou dávku smùly. Již od poèátku bylo vše proti nám. Poté co jsme dorazili na námìstí v centru Ostravy (asi v 8:00), nám bylo sdìleno, že první utkání hrajeme až v 11:45, protože devìt týmu, které se této akce zúèastnilo, bylo rozdìleno do tøí skupin po tøech. Takže jsme se zde mohli více než tøi hodiny nudit. To, že NIKE STREET CUP byl akcí více propagaèní než sportovní se projevilo hned v úvodu, kdy nebyly týmy do skupin rozlosovány, ale pøidìleny. A tak nás v základní skupinì èekal náš loòský soupeø z finále a jeden z loòských poražených semifinalistù. Tón propagaèní akce se však nesl celým turnajem. Do prvního utkání jsme navíc nastupovali s tím, že pokud chceme postoupit do finálové skupiny musíme zvítìzit nebo alespoò remizovat. Èekala nás totiž havíøovská ISŠ, která v prvním utkání zvítìzila nad ISŠ dopravní Ostrava 4:0. Hned v úvodu nás špatná organizace poslala do kolen, když jsme inkasovali první branku, která byla z velké èásti zpùsobena tím, že se hrálo s míèi, které nebyly napuštìny vodou. Poté pøišli na øadu rozhodèí, kteøí nás bìhem utkání nìkolikrát vylouèili za bìžné zákroky. Bìhem jedné z pøesilových her si obránci soupeøe vymìnili míè, následovala tvrdá rána do bøevna, po které se míè naštìstí odrazil na hùl našeho obránce Pinkase. Rozhodèí však pøerušil hru a k pøekvapení všech uznal branku. Proti tomuto rozhodnutí se náš hráè ohradil, ale rozhodèí odvìtil, že vidìl míè dopadnout za brankovou èáru. Jak to dokázal však zùstává záhadou, protože na høišti nebyla ani pùlící èára, natož èára branková. Náš obránce si navíc vysloužil osmiminutový osobní trest, pøestože v pøedchozích zápasech byl osobní trest pouze šestiminutový. Z toho všeho jsme se sice dokázali otøepat a snížit na 1:2, ale poté pøišlo nìkolik dalších pochopitelných, ale hlavnì neuvìøitelných vylouèení a také tøetí gól v naší síti. V závìru nervózního utkání jsme dokázali už jen snížit na koneèných 2:3 a pøipsat si nìkolik dalších trestných minut. V druhém utkání nám už tedy o nic nešlo a na našem výkonu se to znaènì podepsalo. Bylo vidìt, že veškerá vùle po vítìzství byla pryè a tak se není co divit, že jsme prohráli i druhé utkání tentokráte v pomìru 1:3. Nám nezbývá než vìøit, že to opravdu byla pouze smùla, která zpùsobila ona sporná vylouèení a druhou branku v prvním utkání. Doufejme, že v pøíštím roce si do Ostravy pøivezeme mnohem více štìstí než tomu bylo letos, a vybojujeme si postup do celorepublikového finále. Do toho se pøekvapivì nominoval tým z Ostravy COP spoleèenského stravování, který v základní skupinì nepodával nijak pøesvìdèivé výkony. Petr Šèigel, Daniel Pinkas, Petr Tomiczek Ze sportovních výsledkù Pøespolní bìh V regionálním kole v Opavì se lépe vedlo našim mladším hochùm (Sikora J., Pachlopník, Suszka L., Dembinný, Stonavský), kteøí skonèili na ètvrtém místì z deseti, než starším dívkám (Cieslarová, Vrátná, Lukszová, Bystrianská), které skonèily šesté. Pohár rozhlasu Z okrskového kola postoupila v této tradièní atletické soutìži obì naše družstva. V okresním kole skonèili naši hoši na tøetím místì, dívky byly ètvrté. O pøípadném postupu rozhodnou teprve bodové zisky z ostatních okresù našeho regionu. PROSTOR Sport Dùležité upozornìní pro fanoušky hokeje Na tøineckém gymnáziu se v tomto mìsíci bude konat beseda s hokejisty, kteøí se zasloužili o vítìzství na Mistrovství svìta v ledním hokeji Beseda se bude konat v odpoledních hodinách (kolem 14:00, 15:00). Pøesné urèení dne a hodiny se vèas dozvíte. Byli bychom rádi, pokud se chcete zúèastnit této akce, abyste napsali a vhodili do schránky Prostoru papír s otázkou pro naše hokejisty. Tímto budeme zhruba vìdìt, kolik lidi se zúèastní této mimoøádné besedy, která bude probíhat v aule a možná i s autogramiádou. Vìøím, že nezahálíte a pøijdete se seznámit s tím, jaké pocity a názory mìli naši hokejisté, a jak to na takovém mistrovství probíhá v zákulisí. Takže sednìte a pište své otázky. KM Podivný titul Plánovaná beseda s mistry svìta hrajícími v našem klubu, mi pøipomnìla letošní Mistrovství svìta v Norsku. Tak jsem se rozhodl, že se trochu zamyslím nad klady i zápory letošního turnaje. Kladem, který u mnohých znaènì pøevažuje všechny zápory, je zisk mistrovského titulu. Podle mne však zápory jednoznaènì zvítìzily. Prvním místem v kategorii Chyba roku bych obdaøil komentátorskou dvojici Poulíèek Tittelbach. Zaènu tou pesimistickou stránkou, protože záporných vìcí na letošním MS pøibylo. Loòské pøenosy ze Švýcarska jsem si omluvil tím, že televizi Nova chybí zkušenosti. Letos jsem vìøil, že se to zlepší, ale opak byl pravdou. Pan Tittelbach si napøíklad pletl zakázané uvolnìní s postavením mimo hru nebo v prùbìhu dùležitého utkání vedl rozhovor s paní Kuèerovou, bìhem kterého jsme málem inkasovali, ale to pro nìj zøejmì nebylo tak dùležité, jako to, kdo u Kuèerù hlídá dìti. O informovanosti komentátorù, kteøí byli pøímo v Norsku, už ani nemluvì. Ti ani nevìdìli, zda se trest ze závìru druhého utkání posouvá do prodloužení nebo se anuluje. Jestli vidìli tyto pøímé pøenosy komentátoøi z ÈT, urèitì nemohli vyjít z údivu. Návštìvnost byla taky èerným bodem šampionátu. Po rekordních návštìvách pøed dvìmi lety ve Finsku pøišlo prùmìrné Švýcarsko a letos, nejspíš pøíliš spoøiví, Norové. Na jejich obranu je tøeba øíct, že se hala v Hamaru, kde naši reprezentanti odehráli vìtšinu turnaje, nachází v arabské ètvrti. Není se tedy co divit, že zde hokej moc nezaujal. O tržbu se tak postarali pøedevším finští a švédští fandové. Uvidíme, jak to bude s návštìvností vypadat za rok v promrzlém Rusku. Záporem, za který však nemohou norští poøadatelé, bylo alespoò pro mì to, že jsem se do utkání dostateènì nevžil. To bylo zpùsobeno skvìlými, nervy drásajícími zápasy z Nagana. Nejvìtším kladem pro èeského fanouška byl zisk titulu mistrù svìta, ten však byl také zkalen drobnými nedostatky. Jsme snad prvními mistry svìta, kteøí na šampionátu tøikrát prohráli. Za výkon v zápase s Ruskem nebo ve druhém finálovém utkání s Finskem si snad ten titul ani nezasloužíme. Ale pøesto všechno našim hráèùm gratulujeme, protože bez bojovného srdce (a dobrými vztahy se Slováky) by se to urèitì nepovedlo. PŠ Støelba ze vzduchovky Soutìže poøádané mìstskou policií se zúèastnilo družstvo 1. A ve složení Kozielek, Zboranová, Poláková. Po støelbì, hodu šipkami a bìhu skonèilo družstvo páté z deseti družstev tøineckých škol. Atletický ètyøboj Okresní kolo probìhlo na tøineckém stadionu. Hoši obsadili 1. místo, dívky 3. místo. Pøipravované akce: ZÁVÌREÈNÉ FYZICKÉ TESTY V HODINÁCH TV ZABOJUJTE! Mgr. Pavel Sikora

Slovo starosty. Informace z radnice

Slovo starosty. Informace z radnice Slovo starosty O zlobì a závisti Vážení obèané, v poslední dobì se stává obvyklou skuteèností, že na svùj stùl zaèínám dostávat anonymní dopisy podepsané vizitkou Chlumeètí obèané. Poslední z nich je psán

Více

Z obsahu. elektroodpadu. Seniorské Vánoce s pøedstihem. chotovinských motokrosaøù. Otázky pro trenéry. Roèník XX. Èíslo 12 prosinec 2012 ZDARMA

Z obsahu. elektroodpadu. Seniorské Vánoce s pøedstihem. chotovinských motokrosaøù. Otázky pro trenéry. Roèník XX. Èíslo 12 prosinec 2012 ZDARMA 12/2012 LISTY CHOTOVINSKA 1 Roèník XX. Èíslo 12 prosinec 2012 ZDARMA Vánoèní dílna Ve ètvrtek 29. listopadu 2012 probìhla v našem kulturním domì již tradièní Vánoèní dílna poøádaná Základní školou Chotoviny

Více

ZPRAVODAJ MALÝ HLUBOCKÝ PRINC HLUBOCKÝ. Nápaditý řezbář, nenápadný herec. S Warholem k šedesátce. Oživené centrum města

ZPRAVODAJ MALÝ HLUBOCKÝ PRINC HLUBOCKÝ. Nápaditý řezbář, nenápadný herec. S Warholem k šedesátce. Oživené centrum města HLUBOCKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 9 - ZÁŘÍ 2013 - CENA 15 KČ MALÝ HLUBOCKÝ Šárka Šímová se synem Filipem Řimnáčem. Foto www.janpirgl.net PRINC Nápaditý řezbář, nenápadný herec jubilejní narozeninová inventura S

Více

Starosta Hluboké Tomáš Jirsa s vnučkami Luisou (v modrých šatečkách) a Emily (ve světlé mikince). Foto: Jiří Gajdoš WWW.HLUBOKA.

Starosta Hluboké Tomáš Jirsa s vnučkami Luisou (v modrých šatečkách) a Emily (ve světlé mikince). Foto: Jiří Gajdoš WWW.HLUBOKA. číslo 01 - leden 2012 - cena 15 Kč H L U B O C K Ý Z P R A V O D A J Starosta Hluboké Tomáš Jirsa s vnučkami Luisou (v modrých šatečkách) a Emily (ve světlé mikince). Foto: Jiří Gajdoš p.f. 2012 WWW.HLUBOKA.CZ

Více

www.faslavicin.cz V modlitbì není podstatné mnoho pøemýšlet, ale mnoho milovat. (svatá Terezie z Avily) P U T O V Á N Í

www.faslavicin.cz V modlitbì není podstatné mnoho pøemýšlet, ale mnoho milovat. (svatá Terezie z Avily) P U T O V Á N Í Roèník 20 Èíslo 5 24. 5. 2015 V modlitbì není podstatné mnoho pøemýšlet, ale mnoho milovat. (svatá Terezie z Avily) P U T O V Á N Í Jedním z èastých projevù køes anského (a jistì nejen køes anského) života

Více

Milí ètenáøi, Kvìten 2006

Milí ètenáøi, Kvìten 2006 Milí ètenáøi, všechny dopisy, pøíbìhy, nápady a postøehy, které od Vás dostávám mnì dìlají velkou radost a jsem moc potìšen z Vašeho, èím dál tím vìtšího, zájmu o Zpravodaj. Myslím, že za poslední rok

Více

NAPAJEDELSKE ZÁŘÍ 2002. Podzimními Chřiby. Veřejná diskuse

NAPAJEDELSKE ZÁŘÍ 2002. Podzimními Chřiby. Veřejná diskuse NAPAJEDELSKE VYDÁVÁ MĚSTO NAPAJEDLA ROČNÍK VII. ZÁŘÍ 2002 Podzimními Chřiby Klub èeských turistù TJ atra-slavia Napajedla poøádá v sobotu 12. øíjna již 31. roèník pochodu podzimními Chøiby. Pøipraveny

Více

již neexistující originál (kaple v Einsiedelnu byla sice po zaèátku 19. století obnovena, ovšem už v jiném, novìjším slohu).

již neexistující originál (kaple v Einsiedelnu byla sice po zaèátku 19. století obnovena, ovšem už v jiném, novìjším slohu). 9 XII. roèník Einsiedelnská kaple v Ostrovì oslaví tøi sta let Tøi stovky let od vzniku výrazné dominanty ostrovského Posvátného okrsku - Einsiedelnské kaple si pøipomínáme právì nyní, v záøí. Nádherná

Více

Zastupitelstvo jednohlasnì vyjádøilo nesouhlas se stavbou supermarketu na nádraží ÈSAD

Zastupitelstvo jednohlasnì vyjádøilo nesouhlas se stavbou supermarketu na nádraží ÈSAD Obelisk è.5vkvìten 2015vroè. 23/14vwww.obeliskval.czvtel.: 606 377 400, mail: obeliskvm@gmail.com Po dlouhé zimì se jaro ve mìstì rozbìhlo bouølivým tempem V posledních letech se øíká, že vlastnì ani žádné

Více

Richard David Bach. Racek

Richard David Bach. Racek Richard David Bach Racek I. Rozednilo se a svìží slunce zlatì pableskovalo po mírnì zvlnìném moøi. Míli od bøehu èeøila vodu rybáøská loï a vzduchem se nesl køik svolávající hejno k snídani. Nakonec se

Více

Z obsahu: Zdarma 20098XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Zdarma 20098XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. Prázdniny jsou èasem dìtí Prázdninový èas (nejen vánoèní) by rodiny mìly v co nejvìtší míøe trávit spoleènì. Po spoleèné dovolené to mùžou být tøeba nezapomenutelná odpoledne na koupališti nebo výlety

Více

desetiletí zakonèit dostavbou všech abychom mohli od 1. 9. 2002 zahájit výuku v komplexnì

desetiletí zakonèit dostavbou všech abychom mohli od 1. 9. 2002 zahájit výuku v komplexnì ÚVODNÍK Milí studenti, dovolte mi tak, jako každým rokem, abych Vás struènì pozdravil prostøednictvím tohoto prvního výtisku školních novin ve šk. roce 2002/2003. Vstupujeme do druhé desítky let existence

Více

Advent a Vánoce spolu souvisí

Advent a Vánoce spolu souvisí Advent a Vánoce spolu souvisí Mnozí naši pøedkové se snažili tuto dobu ètyø nedìl pøed Vánocemi prožít v zamyšlení nad vlastní otevøeností vùèi lidem i vùèi prostøedí, ve kterém žili. Rorátní zpìvy i dnes

Více

ROMANTICKÁ NOC V GALERII. Zámecká jízdárna AJG, 8. června 2013 ČÍSLO 6 - ČERVEN 2013 - CENA 15 KČ

ROMANTICKÁ NOC V GALERII. Zámecká jízdárna AJG, 8. června 2013 ČÍSLO 6 - ČERVEN 2013 - CENA 15 KČ ČÍSLO 6 - ČERVEN 2013 - CENA 15 KČ Kompozitní obraz. Vyobrazené postavy lze najít na obrazech v rámci výstavy Osvobozování sentimentu v AJG. www.janpirgl.net Zámecká jízdárna AJG, 8. června 2013 ROMANTICKÁ

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 146 Aktuality z mìstského obvodu Požadavky na kapitálový rozpoèet zaslány Michálkovice, jako každoroènì, zaslaly Magistrátu mìsta Ostravy své požadavky na kapitálový

Více

MIKROPORTY ETC. Ach, jak je to pohodlné! Nasadím si na hlavu, pøipnu na klopu èi pøilepím na tváø (na Fidlovaèce doprostøed èela) mikroport nebo strèím za paraván mikrofon a nemusím se namáhat. Co na tom,

Více

/ KRESBY-BILLI, S.BARTOŠ, A.ROSENBERGOVÁ / BÁSNÌ-R.KOPÁÈ, BILLI,M.KONÈITÍKOVÁ, KEVIN / POVÍDKY-J.HLOUŠEK, Z.BARTOŠ /

/ KRESBY-BILLI, S.BARTOŠ, A.ROSENBERGOVÁ / BÁSNÌ-R.KOPÁÈ, BILLI,M.KONÈITÍKOVÁ, KEVIN / POVÍDKY-J.HLOUŠEK, Z.BARTOŠ / / KRESBY-BILLI, S.BARTOŠ, A.ROSENBERGOVÁ / BÁSNÌ-R.KOPÁÈ, BILLI,M.KONÈITÍKOVÁ, KEVIN / POVÍDKY-J.HLOUŠEK, Z.BARTOŠ / / ÚVAHY-J.MATOUŠEK, V.DVOØÁK / SPISOVNÁ ØEÈ TOHOTO KONCA / / STAVÌNÍ Z HLÍNY / ASTOLOGIE-M.KONÈITÍKOVÁ

Více

Z obsahu: Festivalové akce startují. Zdarma 20096XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Festivalové akce startují. Zdarma 20096XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. Cestujeme k moøi i do vesmíru S narùstajícím datem v kalendáøi vzrùstá také dobrá nálada všech pracujících. Nastává èas dovolených, plánování cílových míst, balení zavazadel a relaxování! Jedni dávají

Více

Ètvrtletník obce Dlouhoòovice

Ètvrtletník obce Dlouhoòovice DLO HOÒOVICKÝ Ètvrtletník obce Dlouhoòovice CENA 6 Kè OBÈASNÍK è. 49 1/2011 DLOUHOÒOVICKÝ OBÈASNÍK 2 ( DLOUHOÒOVICKÝ OBÈASNÍK (3 ÚVODNÍK V á ž e n í s p o l u o b è a n é, è t e n á ø i Dlouhoòovického

Více

Doèištìní toku Lutoninky Nové vybavení pro Technické služby 20 let Nemocnice Milosrdných bratøí Vizovjánek v celostátním kole 2 Vizovské noviny Známková tvorba strýca Jurèáka z Lutoniny. Vážení spoluobèané,

Více

Ostrovský mìsíèník. Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì

Ostrovský mìsíèník. Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì Støední prùmyslová škola otevøela návštìvníkùm dveøe v zámecké budovì naposledy. 7 XIII. roèník V rozhovoru se pøedstavuje Panna klíènice z Horního hradu. 4 6 8 Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì

Více

zdarma pro zákazníky T-Mobile Best of Anna K. Nadílka více než vánoèní Andorra knížectví v oblacích Kde razítka nezamrzají Alpinismus nejen v Alpách

zdarma pro zákazníky T-Mobile Best of Anna K. Nadílka více než vánoèní Andorra knížectví v oblacích Kde razítka nezamrzají Alpinismus nejen v Alpách Impuls4 07 Best of Anna K. Nadílka více než vánoèní Andorra knížectví v oblacích Kde razítka nezamrzají Alpinismus nejen v Alpách zdarma pro zákazníky T-Mobile inzerce úvodník 1 Milé ètenáøky, milí ètenáøi,

Více

KRITIKOU A POCHVALOU K VYŠŠÍ MOTIVACI ZAMÌSTNANCÙ

KRITIKOU A POCHVALOU K VYŠŠÍ MOTIVACI ZAMÌSTNANCÙ Mgr. Yveta Rychtaøíková KRITIKOU A POCHVALOU K VYŠŠÍ MOTIVACI ZAMÌSTNANCÙ Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou

Více

Ostrovský mìsíèník. Pony klub je tu pro dìti i dospìlé

Ostrovský mìsíèník. Pony klub je tu pro dìti i dospìlé Ostrovští hasièi oslavili 140 let své èinnosti a pøispìli na zakoupení invalidního vozíku pro Terezku z Ostrova. 8 XIII. roèník Tip na výlet - nauèná stezka Blatenský pøíkop 3 11 14 Pony klub je tu pro

Více

Slovo P. Jaroslava. Zlatá stezka

Slovo P. Jaroslava. Zlatá stezka Køes anský obèasník FARNOST DAÈICE III ØÍJEN / 2002 náklad 150 ks Vybíráme Slovo P. Jaroslava... str. 1 Ohlédntí za prázdninami... str. 2, 4, 5 Daèické baroknìní... str. 2 Bosé karmelitky... str. 3 Víra

Více

MÍSTO MASA RYBY, ALE...

MÍSTO MASA RYBY, ALE... MÍSTO MASA RYBY, ALE... S velkou suverénností se píše, jak jsou ryby zdravé. Ve skuteènosti je to trochu složitìjší. Ryby jsou skuteènì zdravìjší než maso suchozemských živoèichù. V tuku ryb je totiž saturovaných

Více

Zájmy mìsta a ochrana pøírody

Zájmy mìsta a ochrana pøírody MÌSÍÈNÍK MÌSTA ROÈNÍK IX DUBEN 2009 ZDARMA Zájmy mìsta a ochrana pøírody Juránkova chata pod vrcholem Svarohu, chata a sjezdovka na Mùstku nebo lávková cesta kolem Èertova jezera. Tato turistická lákadla

Více

9/2007. Dirt Jump Roztoky. Zašlá sláva AFK Žalov. Rekonstrukce Masarykova nádraží nekonèí

9/2007. Dirt Jump Roztoky. Zašlá sláva AFK Žalov. Rekonstrukce Masarykova nádraží nekonèí 9/2007 Zašlá sláva AFK Žalov Rekonstrukce Masarykova nádraží nekonèí Støedoèeskému muzeu v Roztokách je 50 let! (rozhovor s nastupující øeditelkou PhDr. Zitou Zemanovou) Historické repetitorium (2. èást)

Více

Ostrovský mìsíèník. Program XXIII. jáchymovského pekla

Ostrovský mìsíèník. Program XXIII. jáchymovského pekla Noc s Andersenem v Mìstské knihovnì Ostrov 5 XIII. XIV. roèník Program XXIII. jáchymovského pekla Radùza v divadelním sále DK Ostrov Zdarma 2012 2 3 8 Klášterní slavnosti každoroènì rozšiøují program Je

Více

ALMANACH K 15. VÝROÈÍ ZALO ENÍ ŠKOLY

ALMANACH K 15. VÝROÈÍ ZALO ENÍ ŠKOLY ALMANACH K 15. VÝROÈÍ ZALO ENÍ ŠKOLY V letošním roce 2009 si pøipomínáme 15. výroèí zalo ení Soukromé støední školy podnikatelské, s. r. o. v Opavì. Chtìli bychom podìkovat všem uèitelùm, kteøí za tuto

Více