Chelčického 4 tel.: ebanka: / Ostrava 1 ič: Česká republika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Chelčického 4 tel.: +420 737 505 288 ebanka: 231208036/2400 702 00 Ostrava 1 email: info@eico.cz ič: 69610720 Česká republika www.eico."

Transkript

1 Chelčického 4 tel.: ebanka: / Ostrava 1 ič: Česká republika dič: CZ NETRADIČNÍ FORMY PRÁCE A JEJICH VYUŽITÍ PODLE SOUČASNÉ LEGISLATIVY (Personálně-právní manuál pro zaměstnavatele i zaměstnance) Zpracovala: Zuzana Pavlíčková září 2006

2 ČÍM SE BUDEME ZABÝVAT? SLOVO ÚVODEM 3 O CO MAJÍ ZAMĚSTNANCI ZÁJEM? 4 PROČ ZAVÁDĚT FLEXIBILNÍ PRACOVNÍ PODMÍNKY DO FIREM? 4 PROČ JE MENŠÍ NABÍDKA NEŽ POPTÁVKA? 4 JAK VIDÍ NAŠE LEGISLATIVA VYUŽITÍ NETRADIČNÍCH FOREM PRÁCE? 5 PRACOVNÍ POMĚR 6 1. DOBA TRVÁNÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 7 2. PRACOVNÍ DOBA A JEJÍ MOŽNÉ ÚPRAVY 11 ZKRÁCENÁ PRACOVNÍ DOBA 11 ROZVRŽENÍ PRACOVNÍ DOBY 16 PRUŽNÁ PRACOVNÍ DOBA PRÁCE ŘÍZENÁ Z DOMOVA 23 DOHODY MIMO PRACOVNÍ POMĚR 27 FINANČNÍ KALKULACE (Případ 1 7) 30 NÁPADY PRO VÁS 38 KRÁTKÝ ZÁVĚR 39 POUŽITÁ LITERATURA 40 2

3 SLOVO ÚVODEM Svět práce se rychle mění. Vznikají nové technologie, mění se firemní prostředí, zvyšují se nároky na nové i stávající zaměstnance, prodlužuje se pracovní doba, narůstá míra stresu v pracovním i v osobním životě zaměstnanců. V této souvislosti má stále více zaměstnanců zájem o alternativní uspořádání pracovního vztahu, který by jim umožnil více skloubit osobní a pracovní život. Cílem této práce je vytvořit orientační, personálně-právní manuál pro zaměstnavatele, který především zvýší atraktivitu netradičních způsobů práce a pomůže zaměstnavatelům uvědomit si, že tradiční formy pracovněprávního vztahu již přestaly dostačovat. Dozvíte se, jakou možnost zavádět flexibilní pracovní podmínky do Vašich firem Vám dává naše současná legislativa. Úvodem se pokoušíme odpovědět na pár základních otázek, které Vám umožní blíže porozumět motivům proč zavádět netradiční způsoby zaměstnávání do pracovního poměru. Dále rozpracováváme jednotlivé netradiční formy práce a hodnotíme jejich výhody a nevýhody pro zaměstnavatele i zaměstnance. Pomocí fiktivní zaměstnankyně paní Heleny se snažíme finančně v sedmi případech vyčíslit ekonomický přínos pro firmu, která vyjde této paní vstříc a umožní ji pracovat ve své firmě netradičním způsobem. Závěrem najdete několik nápadů, jakými způsoby můžete ještě podporovat rodinu ve svých firmách a co je možno dále zavést do Vaší personální politiky. 3

4 O CO MAJÍ ZAMĚSTNANCI ZÁJEM? muži i ženy mají zájem o alternativní uspořádání pracovního vztahu, který by jim umožnil více skloubit osobní a pracovní život muži i ženy mají zájem pracovat ve společnosti, která nabízí prorodinná opatření a podporuje své zaměstnance v péči o děti nebo o další rodinné příslušníky PROČ ZAVÁDĚT FLEXIBILNÍ PRACOVNÍ PODMÍNKY DO FIREM? flexibilní pracovní podmínky zajišťují konkurenceschopnost firmy pomáhají udržet si a také získat kvalitní pracovníky do svých týmů jsou silným lákadlem pro nové zaměstnance jedná se o efektivní nástroj omezující fluktuaci pracovníků a snižující pracovní neschopnost zaměstnanců je to faktor posilující pracovní morálku mají pozitivní vliv na ekonomiku a sociální atmosféru v zemi vedou ke snížení nezaměstnanosti a podpora podnikání a ekonomického růstu země PROČ JE MENŠÍ NABÍDKA NEŽ POPTÁVKA PO NETRADIČNÍCH FORMÁCH PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE? zaměstnavatelé mají obavy z konfliktu pracovních a rodinných povinností zaměstnavatelé se domnívají, že zákoník práce dává malé možnosti odchýlit se od přesných klauzulí a využít tzv. netradičních forem práce flexibilní podmínky nelze zavést ve všech oborech zavádění prorodinných benefitů je velmi nákladné, a proto je mohou nabízet jen velké zavedené společnosti stát nepodporuje firmy, které by zaměstnávali pracovníky netradičním způsobem (př. daňové zvýhodnění apod.) 4

5 JAK VIDÍ NAŠE LEGISLATIVA VYUŽITÍ NETRADIČNÍCH FOREM PRÁCE? Zákoník práce (dále jen ZP) upravuje práva a povinnosti fyzických osob vykonávající závislou práci v rámci pracovněprávních vztahů. Jde o všeobecně známý právní předpis, který stanoví pravidla hry pro zaměstnance a zaměstnavatele v podnikatelské i nepodnikatelské sféře. Současný zákoník práce, který vychází ze zásady co není dovoleno, je zakázáno, bude platit už jen pár měsíců. Od 1. Zákoník práce zákon č. 65/ 1965, Sb., dle pozdějších předpisů nabude účinnosti jeho novela, která bude naopak vycházet ze zásady co není zakázáno, je dovoleno. Doufejme, že tento princip umožní liberalizovat pracovněprávní vztahy a dovolí více zaměstnavatelům zavést do svých firem i netradiční formy práce. Působnost zákoníku práce 1, odst. 1 ZP Pokud zákoník práce či jiný právní předpis nestanoví jinak, vznikají pracovně právní vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli pouze na základě: PRACOVNÍHO POMĚRU DOHOD O PRACÍCH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR, mezi které patří: DOHODA O PROVEDNÍ PRÁCE DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI 5

6 PRACOVNÍ POMĚR Pracovní poměr se zakládá mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem: PRACOVNÍ SMLOUVOU VOLBOU (dle zvl. předpisů) JMENOVÁNÍM (dle zvl. předpisů) Vznik, změny a skončení pracovního poměru 27 ZP Pracovní smlouva a vznik pracovního poměru ZP Tradičním a také nejčastějším způsobem, kterému se budeme dále věnovat, je založení pracovního poměru PRACOVNÍ SMLOUVOU. Pracovní smlouva je dvoustranný akt, je uzavřena, jakmile se účastníci shodnou na jejím obsahu. Zákon předepisuje, že musí mít písemnou formu. Na jedné straně jsou její náležitosti pevně dány, na straně druhé je zde poměrně velký prostor pro uplatnění netradičních forem práce. ZÁKONEM DANÝ OBSAH PRACOVNÍ SMLOUVY DALŠÍ PODMÍNKY, sjednané v pracovní smlouvě a kterými se budeme dále zabývat druh práce stručně a výstižně vyjadřuje, co bude zaměstnanec vykonávat místo výkonu práce (obec a organizační jednotku a nebo jinak určené místo) může být dohodnuto i více míst výkonu práce, z hlediska cestovních náhrad při pracovních cestách je nutné určit pravidelné pracoviště, je možno sjednat místo výkonu práci i široce (např. region atd.) den nástupu do práce může být vázán k určitému datu nebo k určité skutečnosti (např. dnem nástupu jiné zaměstnankyně na mateřskou dovolenou) doba trvání pracovního poměru úprava pracovní doby apod. 6

7 1. DOBA TRVÁNÍ PRACOVNÍHO POMĚRU Pracovní poměr je sjednán na DOBU NEURČITOU, pokud nebyla v pracovní smlouvě výslovně určena doba jeho trvání. Pokud byla, tento poměr je pak uzavřen na DOBU URČITOU. Pracovní smlouva a vznik pracovního poměru 30, odst. 1 ZP DOBA NEURČITÁ Pracovní poměr sjednaný na dobu neurčitou patří spíše k tradičním formám práce. V současné době, ale i v minulosti byl nejvíce vyskytujícím se způsobem zaměstnávání pracovníků. Legislativní podmínky Pracovní poměr je sjednán na neomezeně dlouhou dobu. Rozvázat se dá jen způsoby uvedenými v zákoníku práce, tj.: dohodou výpovědí okamžitým zrušením zrušením ve zkušební době Skončení pracovního poměru ZP Pracovní poměr cizince nebo osoby bez státní příslušnosti končí dnem ukončení jeho pobytu na území ČR a nebo dnem vyhoštění z území ČR. Pracovní poměr zaniká smrtí zaměstnance. 7

8 VÝHODY a NEVÝHODY PRO ZAMĚSTNAVATELE (u pracovního poměru na dobu neurčitou) vede k větší stabilitě firmy možnost budovat pevný tým možnost investovat do vzdělání a růstu svých zaměstnanců zvyšuje loajálnost zaměstnance snižuje fluktuaci snižuje náklady na pracovní sílu, tzn., není nutné přijímat stále nové a nové zaměstnance u nesprávně nastaveného systému řízení může dojít k poklesu motivace, pracovního nasazení, zájmu o sebevzdělání zaměstnanců a tím k zpomalení růstu firmy svázané ruce při ukončování pracovních poměrů neperspektivních, popř. problémových zaměstnanců zvýšené náklady při reorganizaci firmy dlouhá výpovědní doba, odstupné VÝHODY a NEVÝHODY PRO ZAMĚSTNANCE jistota zaměstnání (výpověď lze obdržet jen z důvodů přesně stanovených zákonem) možnost profesního růstu a kariérového postupu silnější soužití s firmou větší loajálnost k zaměstnavateli důkladné poznání firemní kultury možnost využívat benefity, které firma nabízí při dlouhodobém pracovním poměru může dojít k provozní slepotě u zaměstnanců, ztrátě motivace, snahy vzdělávat se firma si většinou nárokuje veškerý čas zaměstnance při změně zaměstnání musí dodržet výpovědní lhůty a nebo spoléhat na vůli zaměstnavatele a dohodnout se na jiném termínu 8

9 DOBA URČITÁ Zákoník práce i nadále preferuje uzavírání pracovních poměrů na dobu neurčitou. Dřívější právní úprava dovolovala Pracovní smlouva a vznik pracovního poměru 30, odst. 2 6 ZP zaměstnavatelům bezdůvodně řetězit pracovní poměry na dobu určitou, což bylo pro zaměstnance nevýhodné. V současné době toto již není možné. Legislativní podmínky Zákoník práce stanoví maximální celkovou dobu trvání na sebe navazujících pracovních poměrů na dobu určitou mezi týmiž účastníky, a to na dobu nejvýše 2 let ode dne vzniku poměru. Pokud od skončení předchozího pracovního poměru na dobu určitou uplynula doba delší než 6 měsíců, tak se k předchozímu pracovnímu poměru mezi týmiž účastníky nepřihlíží. Pracovní poměr na dobu určitou končí uplynutím sjednané doby, před uplynutím této doby také ostatními způsoby uvedenými v 42 ZP. Skončení pracovního poměru 42, 56, 57 ZP Výše uvedené podmínky neplatí u zákonem stanovených výjimek: ve specifických odvětví sezónní práce, stavebnictví apod. u specifické kategorie zaměstnanců pracující důchodci při vzniku objektivních důvodů zástup za dočasně nepřítomného zaměstnance (dlouhodobá nemocenská, mateřská a rodičovská dovolená ) Toto se nevztahuje na vedlejší pracovní poměry. Pracovní úrazy Při vzniku pracovního úrazu přísluší těmto zaměstnancům náhrada mzdy za ztrátu výdělku jen do doby, kdy měl tento pracovní poměr skončit. U zaměstnance, u kterého se předpokládá, že by byl i po uplynutí sjednané doby trvání pracovního poměru zaměstnáván, bude mu příslušet náhrada výdělku i dále. 9

10 VÝHODY a NEVÝHODY PRO ZAMĚSTNAVATELE (u pracovního poměru na dobu určitou) zajištění provozu, výpomoci, zastoupení dlouhodobé nepřítomnosti zaměstnance možnost investovat do vzdělání a růstu svých zaměstnanců poznávání nových zaměstnanců, hledání talentů výhoda při ukončení pracovního poměru při snižování stavů, úspora na odstupném zaměstnanec nemá velkou motivaci v práci nedostatek času k poznání firemní kultury zvýšené náklady na pracovní sílu (výběr zaměstnanců, vybavení pracovními pomůckami, provedení lékařské prohlídky, vstupní školení apod.) VÝHODY a NEVÝHODY PRO ZAMĚSTNANCE možnost zaměstnání na přechodnou dobu ukončení pracovního poměru k sjednanému dni nejistota náhrada mzdy při pracovním úrazu náleží zaměstnanci jen do doby, kdy má pracovní poměr skončit 10

11 2. PRACOVNÍ DOBA A JEJÍ MOŽNÉ ÚPRAVY Pracovní doba a přestávky v práci ZP Pracovní doba ovlivňuje život každého zaměstnance, protože v práci stráví prakticky nejdelší část svého produktivního života. Proto její možné úpravy mohou pomoci zaměstnancům lépe skloubit pracovní a rodinný život, snížit stres, pracovní únavu a zvýšit jejich spokojenost a tím i výkonnost. Pracovní doba je doba, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci. Délka pracovní doby zaměstnanců: 83a, odst. 1,2 činí nejvýše 40 hodin týdně u pracujících v podzemí při těžbě uhlí apod. nejvýše 37,5 hodin týdně pracujících v třísměnném a nepřetržitém pracovním režimu nejvýše 37,5 hodin týdně pracujících ve dvousměnném pracovním režimu nejvýše 38,75 hodin týdně mladších 16 let činí nejvýše 30 hodin týdně, pracovní doba v jednotlivých dnech nesmí přesáhnout 6 hodin ZKRÁCENÁ PRACOVNÍ DOBA Délka pracovní doby působí na intenzitu práce. Její zkracování vede ke snižování pracovní únavy, kladně ovlivňuje pracovní výkonnost a vytváří podmínky k tomu, aby se mohla intenzita práce zvyšovat. Není rovněž sporu, že zkracování pracovní doby je významným nástrojem snižování míry nezaměstnanosti. Na straně druhé málo odpovědné zkracování pracovní doby, má zpravidla za následek, že odpadlá pracovní doba, která nebyla nahrazena vyšší produktivitou práce, způsobuje nárůst přesčasové práce. DRUHY: 83a, odst. 3 ZP Zkrácená pracovní doba bez snížení mzdy ze zdravotních důvodů Pokud zaměstnanci pracují v prostředí, které působí škodlivě na jejich zdraví, zákoník dává zaměstnavateli možnost zavést zkrácenou pracovní dobu bez snížení mzdy ze zdravotních důvodů. Jde o odborně náročný postup, který vyžaduje 11

12 schválení Ministerstvem práce a sociálních věcí v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví a po projednání s příslušnými odborovými organizacemi. Další zkrácení pracovní doby bez snížení mzdy 83a, odst. 4 ZP Zaměstnavatelé pracující v podnikatelské sféře mohou toto dohodnout v kolektivní smlouvě nebo stanovit ve vnitřním předpisu. Tato možnost je dána zaměstnavatelům, kteří hospodaří efektivně, dosahují trvale dobrých hospodářských výsledků a mohou přijmout zvýhodnění v pracovněprávních vztazích vůči zaměstnancům. Nemusí se jednat o zvýhodnění trvalé. Kratší pracovní doba Kratší pracovní doba a jiná úprava pracovní doby 86, odst. 1 ZP Zaměstnavatel může se zaměstnancem z provozních důvodů sjednat v pracovní smlouvě kratší nebo jinou pracovní dobu, což se projeví na jeho mzdě ( 86 odst. 1 věta pátá ZP dále 4 odst. 1 zákona o mzdě a 3 odst. 1 zákona o platu). Pokud jde o právní formu, je zákoník dává přednost sjednat toto zkrácení v pracovní smlouvě a až na druhém místě je její povolení na žádost zaměstnance (povolení mimo pracovní smlouvu je zaměstnavatel oprávněn jednostranně zrušit). Zaměstnavatel je povinen přihlížet k potřebám žen a mužů pečující o děti do 15 let, těhotných žen, osob pečujících o bezmocnou fyzickou osobu, při vážných zdravotních problémech. Kratší pracovní doba nemusí být rozvržena na všechny pracovní dny, může být rozvržena rovnoměrně i nerovnoměrně ( 86 odst. 1 věta čtvrtá ZP). PŘÍKLADY A DALŠÍ MOŽNOSTI KRATŠÍ PRACOVNÍ DOBY Job-Sharing sdílení pracovního místa Dva zaměstnanci pracují na částečný úvazek, který dá dohromady plný. běžnou praxí je, že jeden ze zaměstnanců je držitelem místa a má přednostní právo pracovat na konkrétním místě na plný úvazek tento tým musí splnit zadaný úkol 12

13 VÝHODY nevytváří zvýšený počet pracovních míst NEVÝHODY vznik konfliktů při dohadování o podílu jednotlivých zaměstnanců na plnění pracovních úkolů problematický je způsob rozložení pracovní doby mezi zaměstnance, jelikož při osmihodinové pracovní době se ukazuje, že v rámci uspořádání 4+4 není dosaženo tak vysoké produktivity práce, a uspořádání 6+2 je výhodné většinou pouze pro jednoho ze střídajících se zaměstnanců náročnější na koordinaci práce, aby místo bylo obsazeno efektivně na plný úvazek Jiná úprava pracovní doby Kratší pracovní doba a jiná úprava pracovní doby 86, odst. 2 ZP Dovoluje-li to provoz zaměstnavatele, může zaměstnavatel povolit zaměstnanci na jeho žádost ze zdravotních či jiných vážných důvodů jinou vhodnou úpravu stanovené nebo kratší pracovní doby, popř. ji též sjednat v pracovní smlouvě. Příklady A DALŠÍ MOŽNOSTI JINÉ ÚPRAVY PRACOVNÍ DOBY stlačený pracovní týden ( 86 odst. 3 ZP) Se souhlasem zaměstnance lze pracovní dobu prodloužit na více než devět hodin a tím zkrátit pracovní týden např. na 4 dny (př. v pětidenním pracovním týdnu zaměstnanci pracují 10 hodin, namísto obvyklých osmi, přičemž pátý den je volno. Další možností je devítihodinový pracovní den, kdy vychází volno jednou za 14 dní. Samozřejmě existuje mnoho jiných kombinací, které umožní skloubit potřeby zaměstnanců a firmy. VÝHODY umožní vybrat si ušetřený čas ve formě volného dne umožňuje plynulé zajištění služeb pro veřejnost, využití strojů apod. 13

14 VÝHODY a NEVÝHODY PRO ZAMĚSTNAVATELE (při zavedení zkrácených pracovních úvazků) umožňuje pružněji reagovat na požadavky trhu, např. intenzivnějším využitím provozní doby nebo jejím rozšířením (využití k zajištění provozu v době dovolených, při otvírání nových projektů, nových poboček) u menších firem ušetření nákladů na práce, které nepotřebují plný úvazek (např. účetní, mzdová účetní, úklid ) při dobré organizaci práce vede ke zvýšení produktivity práce pružnější pohyb pracovních sil zvyšuje produktivitu práce udržení si zaměstnanců, do kterých firma investovala když se firmě nedaří, nemusí hned propouštět, při opětovném růstu zase nenabírá nové zaměstnance, ale převede současné na plné úvazky (velká úspora peněz u propouštění odstupné, nábory nových zaměstnanců atd.) nižší náklady na mzdy zaměstnance snížení přesčasové práce přesčasem je až práce přesahující stanovenou týdenní pracovní dobu, tj. 40 hod může způsobit organizační obtíže zvýšené náklady na pracovní sílu (výběr zaměstnanců, vybavení pracovními pomůckami, provedení lékařské prohlídky, vstupní školení apod.) při málo odpovědném zkracování pracovní doby, kdy nedochází ke zvýšení pracovního výkonu zaměstnanců, vzniká přesčasová práce při pokud zaměstnanec pracuje na částečný úvazek nedobrovolně, jedná se o tzv. podzaměstnanost, která může způsobovat nízký pracovní výkon, nízkou motivaci k práci apod. 14

15 VÝHODY a NEVÝHODY PRO ZAMĚSTNANCE lepší skloubení pracovního a osobního života udržení si kvalifikace a kontaktu s oborem (př. u žen na mateřské nebo rodičovské dovolené) umožňuje pozvolné zapojování se do trhu práce po rodičovské dovolené, příp. pozvolný odchod do důchodu u zdravotně handicapovaných nedochází k přepínání postižených částí nižší výdělek špatná dopravní obslužnost, vysoké náklady na dopravu do zaměstnání nabídka méně kvalifikované práce omezení kariérního postupu znevýhodnění při čerpání různých benefitů, které firma nabízí možný nárůst neplacené přesčasové práce (množství práce neodpovídá pracovnímu úvazku) 15

16 ROZVRŽENÍ PRACOVNÍ DOBY Pracovní doba a přestávky v práci ZP Rozvržení pracovní doby je významné nejen z hlediska zaměstnance a jeho volného času, ale ještě významnější je z hlediska uspořádání pracovních režimů a v návaznosti vytváří předpoklad pro efektivní využití pracovní síly. Protože při rozvrhování pracovní doby je nutno přihlížet k řadě činitelů (provoz, technologie výroby, podmínky dopravy apod.), rozhoduje o něm zaměstnavatel po projednání s příslušným odborovým orgánem. Zpravidla se rozvrhuje do 5 ti denního pracovního týdne, přičemž zaměstnavatel přihlíží k možnostem zabezpečení plynulé dopravy zaměstnanců do zaměstnání. ROVNOMĚRNÉ Rozvržení pracovní doby 84 ZP Legislativní podmínky Při rovnoměrném rozvržení pracovní doby rozdíl délky pracovní doby připadající na jednotlivé týdny nepřesáhne 3 hodiny a délka směny nepřesáhne 9 hodin. Pracovní doba je rovnoměrně rozložena do obvyklých pracovních dnů, tzn. po-pá ( 84 odst. 1 věta první ZP), což nevylučuje existenci sedmidenního provozu zaměstnavatele. Toto rozvržení je používáno převážně v jednosměnných pracovních režimech. PŘÍKLADY U těchto příkladů je nezbytné vycházet z praktických možností a podmínek firmy. na každý z 5 dnů je rozvržena stejná délka směny (např. 5x8=40 apod.) na některý den nebo některé dny je rozvržena různá délka denní směny (např. pondělí a středa 8, 5 hod., úterý a čtvrtek 8 hod. a pátek 7 hod. a další možné kombinace) podle stávající úpravy zákoníku práce je také rovnoměrné rozvržení pracovní doby takové, kdy první týden je rozvrženo na jednotlivé dny 37 hod., druhý 40 hod., třetí 42 hod. a čtvrtý 41 hod, z čehož vyplývá týdenní průměr 40 hod. za 4 týdny. 16

17 NEROVNOMĚRNÉ Jak ve výrobních oborech, tak i v oblasti služeb dochází k situacím, kdy rovnoměrné rozvržení pracovní doby je z různých důvodů nepraktické. Legislativní podmínky Rozvržení pracovní doby 85 ZP Nedovoluje-li povaha práce nebo podmínky provozu, aby pracovní doba byla rozvržena na jednotlivé týdny, může zaměstnavatel rozvrhnout pracovní dobu nerovnoměrně. Takto rozvrženou pracovní dobu je zapotřebí projednat s příslušným odborovým orgánem a dohodnout se zaměstnancem (v rámci pracovní smlouvy nebo její změny a nebo jako samostatná dohoda). Týdenní pracovní doba bez práce přesčas nesmí překročit v průměru stanovenou týdenní pracovní dobu za období nejvýše 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích. Rozvrh pracovní doby musí respektovat ustanovení 90 odst. 1 ZP o nepřetržitém odpočinku mezi dvěma směnami, to je, že délka pracovní směny nesmí překročit 12 hodin ( 85 odst. 2 ZP). Zaměstnavatel je povinen: vypracovat harmonogram směn seznámit s ním zaměstnance nejpozději 2 týdny předem ( 85 odst. 3 ZP) 17

18 PRÁCE VE SMĚNÁCH Nejčastějším způsobem nerovnoměrného rozvržení pracovní doby v našich podmínkách je práce ve směnách. Je využíváno převážně ve vícesměnných a nepřetržitých pracovních režimech, při sezónních pracích a v odvětvích, kde jsou v průběhu roku období s menší a větší potřebou práce. REŽIMY PRÁCE Dvousměnný režim zaměstnanci se vzájemně střídají ve 2 směnách v rámci 24 hodin po sobě jdoucích Třísměnný režim zaměstnanci se vzájemně střídají ve 3 směnách v rámci 24 hodin po sobě jdoucích Nepřetržitý režim zaměstnanci se vzájemně střídají ve směnách v rámci 24 hodin po sobě jdoucích v rámci nepřetržitého provozu, tzn. celých 7 dní PŘÍKLADY A DALŠÍ MOŽNOSTI SMĚNNÉHO REŽIMU kratší a delší pracovní týden Zaměstnanci pracují jeden týden např. 2 dny a další týden 5 dnů. různá délka pracovní doby u různých skupin zaměstnanců Zaměstnanci ve dvou a třísměnných provozech pracují kratší dobu než ti co pracují na 1 směnu. Např. při dvousměnném pracovním režimu při ranní směněn (první týden) bude stanoveno 5x8 hod. a při odpolední (druhý týden) 5x7,5 hod. To v průměru za 2 týdny představuje týdenní pracovní dobu apod. 18

19 VÝHODY a NEVÝHODY PRO ZAMĚSTNAVATELE (při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby) přizpůsobení se provozu práce maximalizace využití strojů, zařízení apod. možnost využití dalších forem flexibilního uspořádání pracovní doby umožňuje vyjít vstříc více klientům např. služby úřady, bankovnictví apod. pružnější pohyb pracovních sil zvyšuje produktivitu práce vede ke snížení přesčasové práce, pohotovosti na pracovišti, mimo pracoviště nutno plánovat, vést evidenci pracovní doby seznámit zaměstnance s rozvrhem pracovních směn min. 14 dní dopředu sledovat odpracované hodiny, srovnávat ve vyrovnávacím období vyšší náklady příplatky za noc, svátky apod. VÝHODY a NEVÝHODY PRO ZAMĚSTNANCE nižší náklady na dopravu do zaměstnání volno mezi směnami i ve všední dny, možnost vyřídit si soukromé záležitosti delší ucelené období, které člověk tráví mimo zaměstnání možnost využití dalších forem flexibilního uspořádání pracovní doby zákon stanoví přesně délku nepřetržitého odpočinku mezi dvěma směnami ztráta pravidelného pracovního rytmu vyšší fyzická a psychická zátěž během za sebou jdoucích pracovních směn problémy se zajištěním rodiny v době pracovní směny zásah do možnosti zaměstnance využít volný čas (např. u dělených směna, nepravidelného rozpisu směn apod.) 19

20 PRUŽNÁ PRACOVNÍ DOBA Pružná pracovní doba 85a 85d ZP Pružná pracovní doba představuje flexibilní řešení pracovní doby. V zájmu lepšího využívání pracovní doby a uspokojování osobních potřeb zaměstnanců může zaměstnavatel po projednání s příslušným oborovým orgánem uplatňovat pružnou pracovní dobu. Legislativní podmínky Pružná pracovní doba 85a ZP Konkrétní podmínky stanoví zaměstnavatel v pracovním řádu a je povinen s těmito podmínkami své zaměstnance seznámit. Pružná pracovní doba je tvořena 2 částmi: volitelná pracovní doba zaměstnanec si sám volí začátek, popř. konec pracovní směny sám, při stanovené 40 hod. týdenní pracovní době musí na začátku směny činit nejméně 1 hodinu základní pracovní doba úsek, v němž je zaměstnanec povinen být na pracovišti, při stanovené 40 hod. týdenní pracovní době musí v jednotlivých dnech činit nejméně 5 hodin Při zkrácené pracovní době a při kratší pracovní době se délka úseku základní a volitelné doby stanoví v poměru k týdenní pracovní době (poměrný koeficient u základní pracovní doby je 5:40=0,125, u volitelné pracovní doby je 1:40=0,025, tzn. př. při týdenní pracovní době 20 hod, bude základní doba činit 2, 5 hod. a volitelná 0,5 hod.). FORMY PRUŽNÉ PRACOVNÍ DOBY POZOR ZMĚNA OD nebude již tak striktně stanoveno pružný pracovní den zaměstnanec v rámci tohoto dne musí odpracovat celou směnu připadající na tento den pružný pracovní týden zaměstnanec v rámci tohoto týdne musí odpracovat celou týdenní směnu pružné čtyřtýdenní období zaměstnanec v rámci tohoto období musí odpracovat pracovní dobu připadající dle rozvrhu na toto čtyřtýdenní období 20

21 VÝHODY a NEVÝHODY PRO ZAMĚSTNAVATELE (při zavedení pružné pracovní doby) flexibilní řešení pracovní doby lepší využívání pracovní doby lepší vnitrosměnové využívání pracovní doby spokojenost zaměstnanců, motivace k práci zvyšuje loajálnost zaměstnance k firmě překážky v práci na straně zaměstnavatele nebudou v takové míře zasahovat do výkonu práce zaměstnance ( 85c ZP) snížení přesčasové práce ( 85d ZP) náročné na kontrolu dodržování pracovní doby ze strany vedení a evidenci pracovní doby posuzování překážek v práci na straně zaměstnavatele nelze zavést všude (ve směnných provozech, službách, ve výrově apod.) VÝHODY a NEVÝHODY PRO ZAMĚSTNANCE flexibilní řešení pracovní doby větší prostor pro rozhodování zaměstnance, v jakých časových úsecích bude vykonávat práci tak, aby to nekolidovalo s jeho ostatními aktivitami menší stres při vzniku neočekávaných překážek (doprava do zaměstnání, problémy v rodině apod.) lepší využívání pracovní doby uspokojování potřeb zaměstnanců zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců neodpracovanou část pracovní doby, která vznikla překážkou v práci, lze po dohodě se zaměstnavatelem napracovat ( 85c ZP) pružnost řídících pracovníků, kteří si pracovní dobu určují podle plnění pracovních podmínek a daných úkolů posuzování přesčasové práce překážky v práci na straně zaměstnance se posuzují jako výkon práce pouze v rozsahu, ve kterém nezbytně zasáhly do základní pracovní doby ( 85c ZP) 21

22 PŘÍKLADY A DALŠÍ MOŽNOSTI FLEXIBILNÍCH PRACOVNÍCH REŽIMŮ odstupňovaný nástup směn Nejedná se o směnný pracovní režim, dvě skupiny pracují po určitou dobu vedle sebe, ale každá směna nastupuje a končí směnu v jinou dobu. (např. prodejna má otevírací dobu od 8 do 20 hod, největší návštěvnost zákazníků je mezi hod., 1 skupina pracuje od 8.00 do hod., 2 skupina od do hod.) VÝHODY umožňuje zaměstnavateli plynulé zajištění služeb pro veřejnost, využití strojů apod. vede ke snížení přesčasové práce individuální konta pracovní doby-platné od Zaměstnanci si na něm budou moci střádat a vybírat čas a našetřit si tak na kratší volno. VÝHODY zaměstnanec se podílí na rozvržení své pracovní doby a tím ovlivňuje svůj volný čas zaměstnanci je vyplácena stálá mzda snižují přesčasovou práce NEVÝHODY náročné na organizaci práce, pracovní postupy zaměstnavatel určuje pracovní dobu na základě smlouvy se zaměstnancem operativně, dopředu povinnost vést účet pracovní doby zaměstnance a jeho mzdy Konta pracovní doby nelze použít u prací na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. 22

23 3. PRÁCE ŘÍZENÁ Z DOMOVA Závěrečná ustanovení Zvláštní úprava pracovního poměru některých zaměstnanců 267 odst. 2 a 3 ZP Vznikla především díky rozvoji mobilních technologií a počítačové sítě. Vede ke zvýšení produktivity práce, ke skloubení práce a soukromého života či k zapojení lidí, kteří by jinak těžko hledali z různých důvodů možnost pracovat. Zákoník práce obsahuje ve výše uvedeném ustanovení zvláštní úpravu pracovního poměru zaměstnanců, kteří nepracují na pracovištích zaměstnavatele, ale podle podmínek dohodnutých v pracovní smlouvě pro něj vykonávají sjednané práce doma v pracovní době, kterou si sami rozvrhují (dále jen "domáčtí zaměstnanci"). V naší legislativě nejsou výrazné překážky pro práci řízenou z domova. Tento druh práce je však upraven pouze ve výše uvedených paragrafech. V řadě oblastí zůstává právní postavení těchto zaměstnanců nejisté. Je nutné přihlížet k řadě odchylek proti standardnímu pracovnímu poměru. FORMY Homeworking Jedná se o práci vykonávanou na dálku, která je vázána na působení v místě svého bydliště, bez ohledu na způsob práce. Tento druh práce řízené z domova je zákoníkem práce řešen. Teleworking Je prací vykonávanou na dálku, jež vychází ze způsobu provádění práce, který je obvykle prostřednictvím sítě (př. internet), a to bez ohledu na skutečné místo. Tento druh práce řízené z domova není zákoníkem práce řešen. Hot-desking Hot-desking je jednou z posledních novinek. Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům prostory pro výkon jejich práce pouze dočasně a zaměstnanci se tak v prostorách zaměstnavatele nevyskytují trvale. 23

24 Zaměstnavatel dimenzuje pracovní prostory jen na určitou procentuelní část celkového počtu zaměstnanců, přičemž zbývající části zaměstnanců poskytuje pouze pracovní prostředek pro práci doma. Legislativní podmínky Pracovní poměry těchto zaměstnanců se řídí ustanoveními zákoníku práce, avšak s těmito odchylkami: 267 odst. 1 ZP nenáleží jim příplatek za práci přesčas ani příplatek za práci ve svátek náhrada mzdy jim náleží pouze jen při některých osobních překážkách v práci (svatba, pohřeb apod.) Zaměstnavatel má povinnost zajistit odpovídající pracovní podmínky zaměstnanců. (u homeworkingu vzniká komplikace pokud místo výkonu práce je stanovené jako bydliště zaměstnance je nutné zajistit změny ve způsobu užívání stavby, tzn. zaměstnanec je povinen požádat příslušný stavební úřad o opětovnou kolaudaci bytových prostor ( 85 stavebního zákona). Pracovní úrazy Pro posouzení pracovního úrazu je podstatné zda zaměstnanec v době, kdy došlo k úrazu, vykonával práci. Odpovědnost domáckého zaměstnance za škodu způsobenou ztrátou svěřených předmětů Zaměstnanec odpovídá za způsobenou škodu zaměstnavateli, a to stejně tak jako zaměstnanec v obvyklém pracovním poměru. Zaměstnanec je tak vždy odpovědný za ztrátu svěřených předmětů pouze za předpokladu, že je sám zaměstnanec výlučně používá a má objektivně možnost zabezpečit jejich ochranu, přičemž tyto předměty nejsou určeny k oběhu (předání předmětů je nutné písemně podložit). 24

25 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Zaměstnavatel je povinen vytvářet podmínky pro bezpečné, nezávadné a pracovní prostředí a přijímat opatření k prevenci rizik. VÝHODY a NEVÝHODY PRO ZAMĚSTNAVATELE (při umožnění práce řízené z domova) rozšíření podnikatelských možností podnik je organizačně i personálně pružnější, možnost rozšířit služby pro své klienty i mimo běžnou pracovní dobu zvýšení produktivity práce vyšší výkon, lepší kvalita lepší zdravotní stav pracovníka, nižší nemocnost možnost získání dotace na práci přes internet na úřadech práce vyšší loajalita zaměstnanců a vděčnost snazší hodnocení odevzdaných úkolů úspora nákladů (vybavení, plocha, pronájem kancelářských prostorů, administrativní a provozní náklady apod.) neexistence přesčasové práce snížení nákladů za placení osobních překážek v práci zaměstnance od začne platit nový zákon o nemocenském pojištění prvních 14 dní nemocenské hradí zaměstnavatel nutná podpora zaměstnance vybavení pracoviště (PC, internet, telefon apod.) náročné na důvěru dá se využít jen u některých profesí a ve službách, ne ve výrobě VÝHODY a NEVÝHODY PRO ZAMĚSTNANCE úspora času a financí na dojíždění do práce důvěra, kterou obdrží zaměstnanec je motivující loajalita a vděčnost svoboda a nezávislost lepší rovnováha mezi rodinnými a pracovními úkoly 25

Analýza flexibilních forem zaměstnávání a organizace pracovní doby v České republice

Analýza flexibilních forem zaměstnávání a organizace pracovní doby v České republice Analýza flexibilních forem zaměstnávání a organizace pracovní doby v České republice Závěrečná zpráva Zpracoval: VÚPSV PRAHA ČERVENEC 2004 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Metody uplatňované při zpracování studie...

Více

STUDIJNÍ MATERIÁL K PROJEKTU

STUDIJNÍ MATERIÁL K PROJEKTU STUDIJNÍ MATERIÁL K PROJEKTU KOMPLEXNÍ PROGRAM ADAPTABILITY LIDSKÝCH ZDROJŮ ČLENŮ SVAZU OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU ČR V MALOOBCHODĚ A SLUŽBÁCH V MALOOBCHODĚ REG. Č. CZ. 1.04/1.1.06/52.00066 Pracovně právní

Více

Kolektivní smlouva České pošty, s. p. na léta 2011-2013 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva)

Kolektivní smlouva České pošty, s. p. na léta 2011-2013 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva) Česká pošta, s.p. Kolektivní smlouva České pošty, s. p. na léta 2011-2013 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva) uzavřená mezi: se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 225 99 jejímž jménem

Více

KROK ZA KROKEM aneb jak se neztratit v labyrintu zodpovědnosti

KROK ZA KROKEM aneb jak se neztratit v labyrintu zodpovědnosti KROK ZA KROKEM aneb jak se neztratit v labyrintu zodpovědnosti Příručka pro pedagogy k výuce finanční a občanskoprávní gramotnosti Úvod Dům Techniky Pardubice spol. s r.o. realizuje projekt KROK ZA KROKEM

Více

Českomoravská konfederace odborových svazů

Českomoravská konfederace odborových svazů Českomoravská konfederace odborových svazů nám. W. Churchilla 2, 113 59 - Praha 3 Název: Pro jednání Rady ČMKOS Dne: 23. 8. 2010 K bodu programu č.: 3b Informace k návrhům novely zákoníku práce a zákonů

Více

Úvod. Vážení rodiče, - 3 - Úvod

Úvod. Vážení rodiče, - 3 - Úvod Úvod Úvod Vážení rodiče, průvodce službami rodině na území města, který jste otevřeli, obsahuje v první části základní informace o rovných příležitostech žen a mužů, možnostech diskriminace žen a mužů,

Více

Řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru

Řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru Řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012

Více

Kolektivní smlouva České pošty, s.p. na léta 2015-2018 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva)

Kolektivní smlouva České pošty, s.p. na léta 2015-2018 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva) Kolektivní smlouva České pošty, s.p. na léta 2015-2018 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva) uzavřená mezi: Česká pošta, s.p. se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 225 99, IČ: 47114983

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH MZDY SPECIÁL. Změny 2011-2012

Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH MZDY SPECIÁL. Změny 2011-2012 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH MZDY SPECIÁL Změny 2011-2012 Vydavatel: PROFEX AM, spol.s r.o., Fügnerova 263, 388 01 Blatná Tel. 383423521, fax 383423835, e-mail: profex@profex.cz PROFEX AM,

Více

PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT. Informační příručka pro pedagogy k výuce problematiky ekonomických a právních aspektů fungování domácností v ČR

PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT. Informační příručka pro pedagogy k výuce problematiky ekonomických a právních aspektů fungování domácností v ČR PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT Informační příručka pro pedagogy k výuce problematiky ekonomických a právních aspektů fungování domácností v ČR Úvod Dům Techniky Pardubice spol. s r.o. je realizátorem projektu PŘIPRAVIT

Více

METODIKA VYUŽITÍ FLEXIBILNÍCH FORMEM PRÁCE

METODIKA VYUŽITÍ FLEXIBILNÍCH FORMEM PRÁCE Flexibilní pracoviště Tento projekt je financován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR METODIKA VYUŽITÍ FLEXIBILNÍCH FORMEM PRÁCE ČÁSTEČNÉ PRACOVNÍ ÚVAZKY, SDÍLENÍ PRÁCE A PŘERUŠENÍ PRÁCE PhDr. Radomíra

Více

Vybrané kapitoly z práva

Vybrané kapitoly z práva ESF projekt OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Inovace a modernizace výuky a zvyšování odborných kompetencí Pavel Godický Vybrané kapitoly z práva Opava 2011 Obecná charakteristika práce Tento studijní

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4577 365 ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

REGIONALBÜRO SLOWAKISCHE REPUBLIK. Informace pro přeshraniční pracovníky. v česko-německo-polském pohraničí

REGIONALBÜRO SLOWAKISCHE REPUBLIK. Informace pro přeshraniční pracovníky. v česko-německo-polském pohraničí REGIONALBÜRO SLOWAKISCHE REPUBLIK Informace pro přeshraniční pracovníky v česko-německo-polském pohraničí 2011/2012 REGIONALBÜRO SLOWAKISCHE REPUBLIK www.igr-elbe-neisse.org www.meror-labe-nisa.org www.mrz-laba-nysa.org

Více

PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ STARŠÍCH OSOB. Souhrnná zpráva. Mgr. Jiří Remr

PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ STARŠÍCH OSOB. Souhrnná zpráva. Mgr. Jiří Remr PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ STARŠÍCH OSOB Souhrnná zpráva Zodpovědný řešitel: Mgr. Jiří REMR Zprávu zpracoval: Mgr. Jaromíra Kotíková Mgr. Jiří Remr Markent s.r.o. a VÚPSV, v.v.i. Praha květen 2007 OBSAH ÚVOD

Více

377 01 Jindřichův Hradec 377 01 Jindřichův Hradec

377 01 Jindřichův Hradec 377 01 Jindřichův Hradec Jednota, spotřební družstvo Odborový svaz pracovníků obchodu ZO v Jindřichově Hradci při Jednotě, s.d. v Jindřichově Hradci sídl. Vajgar 595/III sídl. Vajgar 595/III 377 01 Jindřichův Hradec 377 01 Jindřichův

Více

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera Kolektiv autorů 2012 Publikace vznikla v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem Řízení financí

Více

BARIÉRY A MOŽNOSTI VYUŽITÍ

BARIÉRY A MOŽNOSTI VYUŽITÍ BARIÉRY A MOŽNOSTI VYUŽITÍ FLEXIBILNÍCH FOREM PRÁCE V ČR Z KOMPARATIVNÍ PERSPEKTIVY Výstupní zpráva z projektu řešení veřejné zakázky: ZVZ 255 Zadavatel studie: MPSV ČR Zpracovatel: Sociologický ústav

Více

Návrhy opatření a změn politiky zaměstnanosti ve vztahu k rovnosti příležitostí, které přispějí ke zlepšení situace žen v rodině a zaměstnání

Návrhy opatření a změn politiky zaměstnanosti ve vztahu k rovnosti příležitostí, které přispějí ke zlepšení situace žen v rodině a zaměstnání Návrhy opatření a změn politiky zaměstnanosti ve vztahu k rovnosti příležitostí, které přispějí ke zlepšení situace žen v rodině a zaměstnání Číslo projektu: E/01/1/043 OBSAH Úvod 3 Úprava pracovněprávních

Více

PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE

PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE 2011 PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE ANEB OCHRANA PRÁV A OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ ZAMĚSTNANCŮ V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE ANEB OCHRANA PRÁV A OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ ZAMĚSTNANCŮ V PRACOVNĚPRÁVNÍCH

Více

6.3 Životní a penzijní pojištění... 46 6.4 Podnikání, daňová povinnost a daňový systém... 47 6.5 Ochrana spotřebitele... 49 6.6 Trvale udržitelný

6.3 Životní a penzijní pojištění... 46 6.4 Podnikání, daňová povinnost a daňový systém... 47 6.5 Ochrana spotřebitele... 49 6.6 Trvale udržitelný Obsah I. Základní lidská práva a pravidla jednání a chování... 3 1.1. Klasifikace základních lidských práv... 3 1.2. Lidská svoboda... 7 II. Život dítěte po odchodu z dětského domova... 9 2.1 Zajištění

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 2011-2013

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 2011-2013 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 2011-2013 uzavřená mezi ŠKODA TRANSPORTATION a. s. zastoupena předsedou představenstva Ing. Tomášem Krskem a místopředsedou představenstva doc. Ing. Michalem Koreckým, Ph.D. na straně

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Metodická podpora. pro aplikaci průřezového tématu Člověk a svět práce v předmětu Ekonomika

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Metodická podpora. pro aplikaci průřezového tématu Člověk a svět práce v předmětu Ekonomika Metodická podpora pro aplikaci průřezového tématu Člověk a svět práce v předmětu Ekonomika Autoři: Ing. Pavel Dostál, Ph.D., Ing. Svatopluk Slovák, Ph.D. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

MINISTERSTVO OBRANY ČR ČESKOMORAVSKÝ ODBOROVÝ SVAZ CIVILNÍCH ZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY

MINISTERSTVO OBRANY ČR ČESKOMORAVSKÝ ODBOROVÝ SVAZ CIVILNÍCH ZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY MINISTERSTVO OBRANY ČR ČESKOMORAVSKÝ ODBOROVÝ SVAZ CIVILNÍCH ZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY SAMOSTATNÉ ODBOROVÉ SDRUŽENÍ ZAMĚSTNANCŮ RESORTU MINISTERSTVA OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 2012 Smluvní strany

Více

Nebojujte s úfiady a zamûstnavateli 2010

Nebojujte s úfiady a zamûstnavateli 2010 Nebojujte s úfiady a zamûstnavateli 2010 APERIO Společnost pro zdravé rodičovství Praha 2010 Vydání publikace bylo financováno grantem z Operaãního programu Praha Adaptabilita, kter je spolufinancován

Více

Zaměstnanecké benefity v podmínkách ČR - realita a vize

Zaměstnanecké benefity v podmínkách ČR - realita a vize Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové účetnictví, daně a personalistika Zaměstnanecké benefity v podmínkách ČR - realita a vize BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Vedoucí bakalářské

Více

Trojúhelník Práce, Rodina, Vzdělávání

Trojúhelník Práce, Rodina, Vzdělávání Trojúhelník Práce, Rodina, Vzdělávání PREZENTACE ŠKOLENÍ ODBORNÝCH DOVEDNOSTÍ Vzniklá v rámci projektu: Trojúhelník práce, rodina, vzdělávání v RC U motýlků, reg. č. CZ.2.17/2.1.00/35052 Obsah Obsah...

Více

P S PERSONÁLNÍ A SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ KARTOTÉKA

P S PERSONÁLNÍ A SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ KARTOTÉKA 1 P S K PERSONÁLNÍ A SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ KARTOTÉKA 18. ročník 7. ledna 2015 č. 1 Jaké změny čekají zaměstnavatele od 1. ledna 2015 v oblasti zaměstnanosti? Nedostatek práce pro zaměstnance jaká hledat řešení?

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2010

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2010 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2010 Česká republika - Ministerstvo průmyslu a obchodu, organizační složka státu se sídlem Na Františku 32, 110 15 Praha 1, zastoupená ministrem průmyslu a obchodu Ing. Vladimírem

Více

rok se s rokem sešel a je mi ctí uvést do světa již naše třetí vydání Průvodce mzdovou problematikou rok 2015.

rok se s rokem sešel a je mi ctí uvést do světa již naše třetí vydání Průvodce mzdovou problematikou rok 2015. Vážení příznivci mzdové problematiky, rok se s rokem sešel a je mi ctí uvést do světa již naše třetí vydání Průvodce mzdovou problematikou rok 2015. Byl to můj sen, mít k účetnímu portálu svého průvodce,

Více