Chelčického 4 tel.: ebanka: / Ostrava 1 ič: Česká republika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Chelčického 4 tel.: +420 737 505 288 ebanka: 231208036/2400 702 00 Ostrava 1 email: info@eico.cz ič: 69610720 Česká republika www.eico."

Transkript

1 Chelčického 4 tel.: ebanka: / Ostrava 1 ič: Česká republika dič: CZ NETRADIČNÍ FORMY PRÁCE A JEJICH VYUŽITÍ PODLE SOUČASNÉ LEGISLATIVY (Personálně-právní manuál pro zaměstnavatele i zaměstnance) Zpracovala: Zuzana Pavlíčková září 2006

2 ČÍM SE BUDEME ZABÝVAT? SLOVO ÚVODEM 3 O CO MAJÍ ZAMĚSTNANCI ZÁJEM? 4 PROČ ZAVÁDĚT FLEXIBILNÍ PRACOVNÍ PODMÍNKY DO FIREM? 4 PROČ JE MENŠÍ NABÍDKA NEŽ POPTÁVKA? 4 JAK VIDÍ NAŠE LEGISLATIVA VYUŽITÍ NETRADIČNÍCH FOREM PRÁCE? 5 PRACOVNÍ POMĚR 6 1. DOBA TRVÁNÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 7 2. PRACOVNÍ DOBA A JEJÍ MOŽNÉ ÚPRAVY 11 ZKRÁCENÁ PRACOVNÍ DOBA 11 ROZVRŽENÍ PRACOVNÍ DOBY 16 PRUŽNÁ PRACOVNÍ DOBA PRÁCE ŘÍZENÁ Z DOMOVA 23 DOHODY MIMO PRACOVNÍ POMĚR 27 FINANČNÍ KALKULACE (Případ 1 7) 30 NÁPADY PRO VÁS 38 KRÁTKÝ ZÁVĚR 39 POUŽITÁ LITERATURA 40 2

3 SLOVO ÚVODEM Svět práce se rychle mění. Vznikají nové technologie, mění se firemní prostředí, zvyšují se nároky na nové i stávající zaměstnance, prodlužuje se pracovní doba, narůstá míra stresu v pracovním i v osobním životě zaměstnanců. V této souvislosti má stále více zaměstnanců zájem o alternativní uspořádání pracovního vztahu, který by jim umožnil více skloubit osobní a pracovní život. Cílem této práce je vytvořit orientační, personálně-právní manuál pro zaměstnavatele, který především zvýší atraktivitu netradičních způsobů práce a pomůže zaměstnavatelům uvědomit si, že tradiční formy pracovněprávního vztahu již přestaly dostačovat. Dozvíte se, jakou možnost zavádět flexibilní pracovní podmínky do Vašich firem Vám dává naše současná legislativa. Úvodem se pokoušíme odpovědět na pár základních otázek, které Vám umožní blíže porozumět motivům proč zavádět netradiční způsoby zaměstnávání do pracovního poměru. Dále rozpracováváme jednotlivé netradiční formy práce a hodnotíme jejich výhody a nevýhody pro zaměstnavatele i zaměstnance. Pomocí fiktivní zaměstnankyně paní Heleny se snažíme finančně v sedmi případech vyčíslit ekonomický přínos pro firmu, která vyjde této paní vstříc a umožní ji pracovat ve své firmě netradičním způsobem. Závěrem najdete několik nápadů, jakými způsoby můžete ještě podporovat rodinu ve svých firmách a co je možno dále zavést do Vaší personální politiky. 3

4 O CO MAJÍ ZAMĚSTNANCI ZÁJEM? muži i ženy mají zájem o alternativní uspořádání pracovního vztahu, který by jim umožnil více skloubit osobní a pracovní život muži i ženy mají zájem pracovat ve společnosti, která nabízí prorodinná opatření a podporuje své zaměstnance v péči o děti nebo o další rodinné příslušníky PROČ ZAVÁDĚT FLEXIBILNÍ PRACOVNÍ PODMÍNKY DO FIREM? flexibilní pracovní podmínky zajišťují konkurenceschopnost firmy pomáhají udržet si a také získat kvalitní pracovníky do svých týmů jsou silným lákadlem pro nové zaměstnance jedná se o efektivní nástroj omezující fluktuaci pracovníků a snižující pracovní neschopnost zaměstnanců je to faktor posilující pracovní morálku mají pozitivní vliv na ekonomiku a sociální atmosféru v zemi vedou ke snížení nezaměstnanosti a podpora podnikání a ekonomického růstu země PROČ JE MENŠÍ NABÍDKA NEŽ POPTÁVKA PO NETRADIČNÍCH FORMÁCH PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE? zaměstnavatelé mají obavy z konfliktu pracovních a rodinných povinností zaměstnavatelé se domnívají, že zákoník práce dává malé možnosti odchýlit se od přesných klauzulí a využít tzv. netradičních forem práce flexibilní podmínky nelze zavést ve všech oborech zavádění prorodinných benefitů je velmi nákladné, a proto je mohou nabízet jen velké zavedené společnosti stát nepodporuje firmy, které by zaměstnávali pracovníky netradičním způsobem (př. daňové zvýhodnění apod.) 4

5 JAK VIDÍ NAŠE LEGISLATIVA VYUŽITÍ NETRADIČNÍCH FOREM PRÁCE? Zákoník práce (dále jen ZP) upravuje práva a povinnosti fyzických osob vykonávající závislou práci v rámci pracovněprávních vztahů. Jde o všeobecně známý právní předpis, který stanoví pravidla hry pro zaměstnance a zaměstnavatele v podnikatelské i nepodnikatelské sféře. Současný zákoník práce, který vychází ze zásady co není dovoleno, je zakázáno, bude platit už jen pár měsíců. Od 1. Zákoník práce zákon č. 65/ 1965, Sb., dle pozdějších předpisů nabude účinnosti jeho novela, která bude naopak vycházet ze zásady co není zakázáno, je dovoleno. Doufejme, že tento princip umožní liberalizovat pracovněprávní vztahy a dovolí více zaměstnavatelům zavést do svých firem i netradiční formy práce. Působnost zákoníku práce 1, odst. 1 ZP Pokud zákoník práce či jiný právní předpis nestanoví jinak, vznikají pracovně právní vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli pouze na základě: PRACOVNÍHO POMĚRU DOHOD O PRACÍCH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR, mezi které patří: DOHODA O PROVEDNÍ PRÁCE DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI 5

6 PRACOVNÍ POMĚR Pracovní poměr se zakládá mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem: PRACOVNÍ SMLOUVOU VOLBOU (dle zvl. předpisů) JMENOVÁNÍM (dle zvl. předpisů) Vznik, změny a skončení pracovního poměru 27 ZP Pracovní smlouva a vznik pracovního poměru ZP Tradičním a také nejčastějším způsobem, kterému se budeme dále věnovat, je založení pracovního poměru PRACOVNÍ SMLOUVOU. Pracovní smlouva je dvoustranný akt, je uzavřena, jakmile se účastníci shodnou na jejím obsahu. Zákon předepisuje, že musí mít písemnou formu. Na jedné straně jsou její náležitosti pevně dány, na straně druhé je zde poměrně velký prostor pro uplatnění netradičních forem práce. ZÁKONEM DANÝ OBSAH PRACOVNÍ SMLOUVY DALŠÍ PODMÍNKY, sjednané v pracovní smlouvě a kterými se budeme dále zabývat druh práce stručně a výstižně vyjadřuje, co bude zaměstnanec vykonávat místo výkonu práce (obec a organizační jednotku a nebo jinak určené místo) může být dohodnuto i více míst výkonu práce, z hlediska cestovních náhrad při pracovních cestách je nutné určit pravidelné pracoviště, je možno sjednat místo výkonu práci i široce (např. region atd.) den nástupu do práce může být vázán k určitému datu nebo k určité skutečnosti (např. dnem nástupu jiné zaměstnankyně na mateřskou dovolenou) doba trvání pracovního poměru úprava pracovní doby apod. 6

7 1. DOBA TRVÁNÍ PRACOVNÍHO POMĚRU Pracovní poměr je sjednán na DOBU NEURČITOU, pokud nebyla v pracovní smlouvě výslovně určena doba jeho trvání. Pokud byla, tento poměr je pak uzavřen na DOBU URČITOU. Pracovní smlouva a vznik pracovního poměru 30, odst. 1 ZP DOBA NEURČITÁ Pracovní poměr sjednaný na dobu neurčitou patří spíše k tradičním formám práce. V současné době, ale i v minulosti byl nejvíce vyskytujícím se způsobem zaměstnávání pracovníků. Legislativní podmínky Pracovní poměr je sjednán na neomezeně dlouhou dobu. Rozvázat se dá jen způsoby uvedenými v zákoníku práce, tj.: dohodou výpovědí okamžitým zrušením zrušením ve zkušební době Skončení pracovního poměru ZP Pracovní poměr cizince nebo osoby bez státní příslušnosti končí dnem ukončení jeho pobytu na území ČR a nebo dnem vyhoštění z území ČR. Pracovní poměr zaniká smrtí zaměstnance. 7

8 VÝHODY a NEVÝHODY PRO ZAMĚSTNAVATELE (u pracovního poměru na dobu neurčitou) vede k větší stabilitě firmy možnost budovat pevný tým možnost investovat do vzdělání a růstu svých zaměstnanců zvyšuje loajálnost zaměstnance snižuje fluktuaci snižuje náklady na pracovní sílu, tzn., není nutné přijímat stále nové a nové zaměstnance u nesprávně nastaveného systému řízení může dojít k poklesu motivace, pracovního nasazení, zájmu o sebevzdělání zaměstnanců a tím k zpomalení růstu firmy svázané ruce při ukončování pracovních poměrů neperspektivních, popř. problémových zaměstnanců zvýšené náklady při reorganizaci firmy dlouhá výpovědní doba, odstupné VÝHODY a NEVÝHODY PRO ZAMĚSTNANCE jistota zaměstnání (výpověď lze obdržet jen z důvodů přesně stanovených zákonem) možnost profesního růstu a kariérového postupu silnější soužití s firmou větší loajálnost k zaměstnavateli důkladné poznání firemní kultury možnost využívat benefity, které firma nabízí při dlouhodobém pracovním poměru může dojít k provozní slepotě u zaměstnanců, ztrátě motivace, snahy vzdělávat se firma si většinou nárokuje veškerý čas zaměstnance při změně zaměstnání musí dodržet výpovědní lhůty a nebo spoléhat na vůli zaměstnavatele a dohodnout se na jiném termínu 8

9 DOBA URČITÁ Zákoník práce i nadále preferuje uzavírání pracovních poměrů na dobu neurčitou. Dřívější právní úprava dovolovala Pracovní smlouva a vznik pracovního poměru 30, odst. 2 6 ZP zaměstnavatelům bezdůvodně řetězit pracovní poměry na dobu určitou, což bylo pro zaměstnance nevýhodné. V současné době toto již není možné. Legislativní podmínky Zákoník práce stanoví maximální celkovou dobu trvání na sebe navazujících pracovních poměrů na dobu určitou mezi týmiž účastníky, a to na dobu nejvýše 2 let ode dne vzniku poměru. Pokud od skončení předchozího pracovního poměru na dobu určitou uplynula doba delší než 6 měsíců, tak se k předchozímu pracovnímu poměru mezi týmiž účastníky nepřihlíží. Pracovní poměr na dobu určitou končí uplynutím sjednané doby, před uplynutím této doby také ostatními způsoby uvedenými v 42 ZP. Skončení pracovního poměru 42, 56, 57 ZP Výše uvedené podmínky neplatí u zákonem stanovených výjimek: ve specifických odvětví sezónní práce, stavebnictví apod. u specifické kategorie zaměstnanců pracující důchodci při vzniku objektivních důvodů zástup za dočasně nepřítomného zaměstnance (dlouhodobá nemocenská, mateřská a rodičovská dovolená ) Toto se nevztahuje na vedlejší pracovní poměry. Pracovní úrazy Při vzniku pracovního úrazu přísluší těmto zaměstnancům náhrada mzdy za ztrátu výdělku jen do doby, kdy měl tento pracovní poměr skončit. U zaměstnance, u kterého se předpokládá, že by byl i po uplynutí sjednané doby trvání pracovního poměru zaměstnáván, bude mu příslušet náhrada výdělku i dále. 9

10 VÝHODY a NEVÝHODY PRO ZAMĚSTNAVATELE (u pracovního poměru na dobu určitou) zajištění provozu, výpomoci, zastoupení dlouhodobé nepřítomnosti zaměstnance možnost investovat do vzdělání a růstu svých zaměstnanců poznávání nových zaměstnanců, hledání talentů výhoda při ukončení pracovního poměru při snižování stavů, úspora na odstupném zaměstnanec nemá velkou motivaci v práci nedostatek času k poznání firemní kultury zvýšené náklady na pracovní sílu (výběr zaměstnanců, vybavení pracovními pomůckami, provedení lékařské prohlídky, vstupní školení apod.) VÝHODY a NEVÝHODY PRO ZAMĚSTNANCE možnost zaměstnání na přechodnou dobu ukončení pracovního poměru k sjednanému dni nejistota náhrada mzdy při pracovním úrazu náleží zaměstnanci jen do doby, kdy má pracovní poměr skončit 10

11 2. PRACOVNÍ DOBA A JEJÍ MOŽNÉ ÚPRAVY Pracovní doba a přestávky v práci ZP Pracovní doba ovlivňuje život každého zaměstnance, protože v práci stráví prakticky nejdelší část svého produktivního života. Proto její možné úpravy mohou pomoci zaměstnancům lépe skloubit pracovní a rodinný život, snížit stres, pracovní únavu a zvýšit jejich spokojenost a tím i výkonnost. Pracovní doba je doba, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci. Délka pracovní doby zaměstnanců: 83a, odst. 1,2 činí nejvýše 40 hodin týdně u pracujících v podzemí při těžbě uhlí apod. nejvýše 37,5 hodin týdně pracujících v třísměnném a nepřetržitém pracovním režimu nejvýše 37,5 hodin týdně pracujících ve dvousměnném pracovním režimu nejvýše 38,75 hodin týdně mladších 16 let činí nejvýše 30 hodin týdně, pracovní doba v jednotlivých dnech nesmí přesáhnout 6 hodin ZKRÁCENÁ PRACOVNÍ DOBA Délka pracovní doby působí na intenzitu práce. Její zkracování vede ke snižování pracovní únavy, kladně ovlivňuje pracovní výkonnost a vytváří podmínky k tomu, aby se mohla intenzita práce zvyšovat. Není rovněž sporu, že zkracování pracovní doby je významným nástrojem snižování míry nezaměstnanosti. Na straně druhé málo odpovědné zkracování pracovní doby, má zpravidla za následek, že odpadlá pracovní doba, která nebyla nahrazena vyšší produktivitou práce, způsobuje nárůst přesčasové práce. DRUHY: 83a, odst. 3 ZP Zkrácená pracovní doba bez snížení mzdy ze zdravotních důvodů Pokud zaměstnanci pracují v prostředí, které působí škodlivě na jejich zdraví, zákoník dává zaměstnavateli možnost zavést zkrácenou pracovní dobu bez snížení mzdy ze zdravotních důvodů. Jde o odborně náročný postup, který vyžaduje 11

12 schválení Ministerstvem práce a sociálních věcí v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví a po projednání s příslušnými odborovými organizacemi. Další zkrácení pracovní doby bez snížení mzdy 83a, odst. 4 ZP Zaměstnavatelé pracující v podnikatelské sféře mohou toto dohodnout v kolektivní smlouvě nebo stanovit ve vnitřním předpisu. Tato možnost je dána zaměstnavatelům, kteří hospodaří efektivně, dosahují trvale dobrých hospodářských výsledků a mohou přijmout zvýhodnění v pracovněprávních vztazích vůči zaměstnancům. Nemusí se jednat o zvýhodnění trvalé. Kratší pracovní doba Kratší pracovní doba a jiná úprava pracovní doby 86, odst. 1 ZP Zaměstnavatel může se zaměstnancem z provozních důvodů sjednat v pracovní smlouvě kratší nebo jinou pracovní dobu, což se projeví na jeho mzdě ( 86 odst. 1 věta pátá ZP dále 4 odst. 1 zákona o mzdě a 3 odst. 1 zákona o platu). Pokud jde o právní formu, je zákoník dává přednost sjednat toto zkrácení v pracovní smlouvě a až na druhém místě je její povolení na žádost zaměstnance (povolení mimo pracovní smlouvu je zaměstnavatel oprávněn jednostranně zrušit). Zaměstnavatel je povinen přihlížet k potřebám žen a mužů pečující o děti do 15 let, těhotných žen, osob pečujících o bezmocnou fyzickou osobu, při vážných zdravotních problémech. Kratší pracovní doba nemusí být rozvržena na všechny pracovní dny, může být rozvržena rovnoměrně i nerovnoměrně ( 86 odst. 1 věta čtvrtá ZP). PŘÍKLADY A DALŠÍ MOŽNOSTI KRATŠÍ PRACOVNÍ DOBY Job-Sharing sdílení pracovního místa Dva zaměstnanci pracují na částečný úvazek, který dá dohromady plný. běžnou praxí je, že jeden ze zaměstnanců je držitelem místa a má přednostní právo pracovat na konkrétním místě na plný úvazek tento tým musí splnit zadaný úkol 12

13 VÝHODY nevytváří zvýšený počet pracovních míst NEVÝHODY vznik konfliktů při dohadování o podílu jednotlivých zaměstnanců na plnění pracovních úkolů problematický je způsob rozložení pracovní doby mezi zaměstnance, jelikož při osmihodinové pracovní době se ukazuje, že v rámci uspořádání 4+4 není dosaženo tak vysoké produktivity práce, a uspořádání 6+2 je výhodné většinou pouze pro jednoho ze střídajících se zaměstnanců náročnější na koordinaci práce, aby místo bylo obsazeno efektivně na plný úvazek Jiná úprava pracovní doby Kratší pracovní doba a jiná úprava pracovní doby 86, odst. 2 ZP Dovoluje-li to provoz zaměstnavatele, může zaměstnavatel povolit zaměstnanci na jeho žádost ze zdravotních či jiných vážných důvodů jinou vhodnou úpravu stanovené nebo kratší pracovní doby, popř. ji též sjednat v pracovní smlouvě. Příklady A DALŠÍ MOŽNOSTI JINÉ ÚPRAVY PRACOVNÍ DOBY stlačený pracovní týden ( 86 odst. 3 ZP) Se souhlasem zaměstnance lze pracovní dobu prodloužit na více než devět hodin a tím zkrátit pracovní týden např. na 4 dny (př. v pětidenním pracovním týdnu zaměstnanci pracují 10 hodin, namísto obvyklých osmi, přičemž pátý den je volno. Další možností je devítihodinový pracovní den, kdy vychází volno jednou za 14 dní. Samozřejmě existuje mnoho jiných kombinací, které umožní skloubit potřeby zaměstnanců a firmy. VÝHODY umožní vybrat si ušetřený čas ve formě volného dne umožňuje plynulé zajištění služeb pro veřejnost, využití strojů apod. 13

14 VÝHODY a NEVÝHODY PRO ZAMĚSTNAVATELE (při zavedení zkrácených pracovních úvazků) umožňuje pružněji reagovat na požadavky trhu, např. intenzivnějším využitím provozní doby nebo jejím rozšířením (využití k zajištění provozu v době dovolených, při otvírání nových projektů, nových poboček) u menších firem ušetření nákladů na práce, které nepotřebují plný úvazek (např. účetní, mzdová účetní, úklid ) při dobré organizaci práce vede ke zvýšení produktivity práce pružnější pohyb pracovních sil zvyšuje produktivitu práce udržení si zaměstnanců, do kterých firma investovala když se firmě nedaří, nemusí hned propouštět, při opětovném růstu zase nenabírá nové zaměstnance, ale převede současné na plné úvazky (velká úspora peněz u propouštění odstupné, nábory nových zaměstnanců atd.) nižší náklady na mzdy zaměstnance snížení přesčasové práce přesčasem je až práce přesahující stanovenou týdenní pracovní dobu, tj. 40 hod může způsobit organizační obtíže zvýšené náklady na pracovní sílu (výběr zaměstnanců, vybavení pracovními pomůckami, provedení lékařské prohlídky, vstupní školení apod.) při málo odpovědném zkracování pracovní doby, kdy nedochází ke zvýšení pracovního výkonu zaměstnanců, vzniká přesčasová práce při pokud zaměstnanec pracuje na částečný úvazek nedobrovolně, jedná se o tzv. podzaměstnanost, která může způsobovat nízký pracovní výkon, nízkou motivaci k práci apod. 14

15 VÝHODY a NEVÝHODY PRO ZAMĚSTNANCE lepší skloubení pracovního a osobního života udržení si kvalifikace a kontaktu s oborem (př. u žen na mateřské nebo rodičovské dovolené) umožňuje pozvolné zapojování se do trhu práce po rodičovské dovolené, příp. pozvolný odchod do důchodu u zdravotně handicapovaných nedochází k přepínání postižených částí nižší výdělek špatná dopravní obslužnost, vysoké náklady na dopravu do zaměstnání nabídka méně kvalifikované práce omezení kariérního postupu znevýhodnění při čerpání různých benefitů, které firma nabízí možný nárůst neplacené přesčasové práce (množství práce neodpovídá pracovnímu úvazku) 15

16 ROZVRŽENÍ PRACOVNÍ DOBY Pracovní doba a přestávky v práci ZP Rozvržení pracovní doby je významné nejen z hlediska zaměstnance a jeho volného času, ale ještě významnější je z hlediska uspořádání pracovních režimů a v návaznosti vytváří předpoklad pro efektivní využití pracovní síly. Protože při rozvrhování pracovní doby je nutno přihlížet k řadě činitelů (provoz, technologie výroby, podmínky dopravy apod.), rozhoduje o něm zaměstnavatel po projednání s příslušným odborovým orgánem. Zpravidla se rozvrhuje do 5 ti denního pracovního týdne, přičemž zaměstnavatel přihlíží k možnostem zabezpečení plynulé dopravy zaměstnanců do zaměstnání. ROVNOMĚRNÉ Rozvržení pracovní doby 84 ZP Legislativní podmínky Při rovnoměrném rozvržení pracovní doby rozdíl délky pracovní doby připadající na jednotlivé týdny nepřesáhne 3 hodiny a délka směny nepřesáhne 9 hodin. Pracovní doba je rovnoměrně rozložena do obvyklých pracovních dnů, tzn. po-pá ( 84 odst. 1 věta první ZP), což nevylučuje existenci sedmidenního provozu zaměstnavatele. Toto rozvržení je používáno převážně v jednosměnných pracovních režimech. PŘÍKLADY U těchto příkladů je nezbytné vycházet z praktických možností a podmínek firmy. na každý z 5 dnů je rozvržena stejná délka směny (např. 5x8=40 apod.) na některý den nebo některé dny je rozvržena různá délka denní směny (např. pondělí a středa 8, 5 hod., úterý a čtvrtek 8 hod. a pátek 7 hod. a další možné kombinace) podle stávající úpravy zákoníku práce je také rovnoměrné rozvržení pracovní doby takové, kdy první týden je rozvrženo na jednotlivé dny 37 hod., druhý 40 hod., třetí 42 hod. a čtvrtý 41 hod, z čehož vyplývá týdenní průměr 40 hod. za 4 týdny. 16

17 NEROVNOMĚRNÉ Jak ve výrobních oborech, tak i v oblasti služeb dochází k situacím, kdy rovnoměrné rozvržení pracovní doby je z různých důvodů nepraktické. Legislativní podmínky Rozvržení pracovní doby 85 ZP Nedovoluje-li povaha práce nebo podmínky provozu, aby pracovní doba byla rozvržena na jednotlivé týdny, může zaměstnavatel rozvrhnout pracovní dobu nerovnoměrně. Takto rozvrženou pracovní dobu je zapotřebí projednat s příslušným odborovým orgánem a dohodnout se zaměstnancem (v rámci pracovní smlouvy nebo její změny a nebo jako samostatná dohoda). Týdenní pracovní doba bez práce přesčas nesmí překročit v průměru stanovenou týdenní pracovní dobu za období nejvýše 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích. Rozvrh pracovní doby musí respektovat ustanovení 90 odst. 1 ZP o nepřetržitém odpočinku mezi dvěma směnami, to je, že délka pracovní směny nesmí překročit 12 hodin ( 85 odst. 2 ZP). Zaměstnavatel je povinen: vypracovat harmonogram směn seznámit s ním zaměstnance nejpozději 2 týdny předem ( 85 odst. 3 ZP) 17

18 PRÁCE VE SMĚNÁCH Nejčastějším způsobem nerovnoměrného rozvržení pracovní doby v našich podmínkách je práce ve směnách. Je využíváno převážně ve vícesměnných a nepřetržitých pracovních režimech, při sezónních pracích a v odvětvích, kde jsou v průběhu roku období s menší a větší potřebou práce. REŽIMY PRÁCE Dvousměnný režim zaměstnanci se vzájemně střídají ve 2 směnách v rámci 24 hodin po sobě jdoucích Třísměnný režim zaměstnanci se vzájemně střídají ve 3 směnách v rámci 24 hodin po sobě jdoucích Nepřetržitý režim zaměstnanci se vzájemně střídají ve směnách v rámci 24 hodin po sobě jdoucích v rámci nepřetržitého provozu, tzn. celých 7 dní PŘÍKLADY A DALŠÍ MOŽNOSTI SMĚNNÉHO REŽIMU kratší a delší pracovní týden Zaměstnanci pracují jeden týden např. 2 dny a další týden 5 dnů. různá délka pracovní doby u různých skupin zaměstnanců Zaměstnanci ve dvou a třísměnných provozech pracují kratší dobu než ti co pracují na 1 směnu. Např. při dvousměnném pracovním režimu při ranní směněn (první týden) bude stanoveno 5x8 hod. a při odpolední (druhý týden) 5x7,5 hod. To v průměru za 2 týdny představuje týdenní pracovní dobu apod. 18

19 VÝHODY a NEVÝHODY PRO ZAMĚSTNAVATELE (při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby) přizpůsobení se provozu práce maximalizace využití strojů, zařízení apod. možnost využití dalších forem flexibilního uspořádání pracovní doby umožňuje vyjít vstříc více klientům např. služby úřady, bankovnictví apod. pružnější pohyb pracovních sil zvyšuje produktivitu práce vede ke snížení přesčasové práce, pohotovosti na pracovišti, mimo pracoviště nutno plánovat, vést evidenci pracovní doby seznámit zaměstnance s rozvrhem pracovních směn min. 14 dní dopředu sledovat odpracované hodiny, srovnávat ve vyrovnávacím období vyšší náklady příplatky za noc, svátky apod. VÝHODY a NEVÝHODY PRO ZAMĚSTNANCE nižší náklady na dopravu do zaměstnání volno mezi směnami i ve všední dny, možnost vyřídit si soukromé záležitosti delší ucelené období, které člověk tráví mimo zaměstnání možnost využití dalších forem flexibilního uspořádání pracovní doby zákon stanoví přesně délku nepřetržitého odpočinku mezi dvěma směnami ztráta pravidelného pracovního rytmu vyšší fyzická a psychická zátěž během za sebou jdoucích pracovních směn problémy se zajištěním rodiny v době pracovní směny zásah do možnosti zaměstnance využít volný čas (např. u dělených směna, nepravidelného rozpisu směn apod.) 19

20 PRUŽNÁ PRACOVNÍ DOBA Pružná pracovní doba 85a 85d ZP Pružná pracovní doba představuje flexibilní řešení pracovní doby. V zájmu lepšího využívání pracovní doby a uspokojování osobních potřeb zaměstnanců může zaměstnavatel po projednání s příslušným oborovým orgánem uplatňovat pružnou pracovní dobu. Legislativní podmínky Pružná pracovní doba 85a ZP Konkrétní podmínky stanoví zaměstnavatel v pracovním řádu a je povinen s těmito podmínkami své zaměstnance seznámit. Pružná pracovní doba je tvořena 2 částmi: volitelná pracovní doba zaměstnanec si sám volí začátek, popř. konec pracovní směny sám, při stanovené 40 hod. týdenní pracovní době musí na začátku směny činit nejméně 1 hodinu základní pracovní doba úsek, v němž je zaměstnanec povinen být na pracovišti, při stanovené 40 hod. týdenní pracovní době musí v jednotlivých dnech činit nejméně 5 hodin Při zkrácené pracovní době a při kratší pracovní době se délka úseku základní a volitelné doby stanoví v poměru k týdenní pracovní době (poměrný koeficient u základní pracovní doby je 5:40=0,125, u volitelné pracovní doby je 1:40=0,025, tzn. př. při týdenní pracovní době 20 hod, bude základní doba činit 2, 5 hod. a volitelná 0,5 hod.). FORMY PRUŽNÉ PRACOVNÍ DOBY POZOR ZMĚNA OD nebude již tak striktně stanoveno pružný pracovní den zaměstnanec v rámci tohoto dne musí odpracovat celou směnu připadající na tento den pružný pracovní týden zaměstnanec v rámci tohoto týdne musí odpracovat celou týdenní směnu pružné čtyřtýdenní období zaměstnanec v rámci tohoto období musí odpracovat pracovní dobu připadající dle rozvrhu na toto čtyřtýdenní období 20

21 VÝHODY a NEVÝHODY PRO ZAMĚSTNAVATELE (při zavedení pružné pracovní doby) flexibilní řešení pracovní doby lepší využívání pracovní doby lepší vnitrosměnové využívání pracovní doby spokojenost zaměstnanců, motivace k práci zvyšuje loajálnost zaměstnance k firmě překážky v práci na straně zaměstnavatele nebudou v takové míře zasahovat do výkonu práce zaměstnance ( 85c ZP) snížení přesčasové práce ( 85d ZP) náročné na kontrolu dodržování pracovní doby ze strany vedení a evidenci pracovní doby posuzování překážek v práci na straně zaměstnavatele nelze zavést všude (ve směnných provozech, službách, ve výrově apod.) VÝHODY a NEVÝHODY PRO ZAMĚSTNANCE flexibilní řešení pracovní doby větší prostor pro rozhodování zaměstnance, v jakých časových úsecích bude vykonávat práci tak, aby to nekolidovalo s jeho ostatními aktivitami menší stres při vzniku neočekávaných překážek (doprava do zaměstnání, problémy v rodině apod.) lepší využívání pracovní doby uspokojování potřeb zaměstnanců zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců neodpracovanou část pracovní doby, která vznikla překážkou v práci, lze po dohodě se zaměstnavatelem napracovat ( 85c ZP) pružnost řídících pracovníků, kteří si pracovní dobu určují podle plnění pracovních podmínek a daných úkolů posuzování přesčasové práce překážky v práci na straně zaměstnance se posuzují jako výkon práce pouze v rozsahu, ve kterém nezbytně zasáhly do základní pracovní doby ( 85c ZP) 21

22 PŘÍKLADY A DALŠÍ MOŽNOSTI FLEXIBILNÍCH PRACOVNÍCH REŽIMŮ odstupňovaný nástup směn Nejedná se o směnný pracovní režim, dvě skupiny pracují po určitou dobu vedle sebe, ale každá směna nastupuje a končí směnu v jinou dobu. (např. prodejna má otevírací dobu od 8 do 20 hod, největší návštěvnost zákazníků je mezi hod., 1 skupina pracuje od 8.00 do hod., 2 skupina od do hod.) VÝHODY umožňuje zaměstnavateli plynulé zajištění služeb pro veřejnost, využití strojů apod. vede ke snížení přesčasové práce individuální konta pracovní doby-platné od Zaměstnanci si na něm budou moci střádat a vybírat čas a našetřit si tak na kratší volno. VÝHODY zaměstnanec se podílí na rozvržení své pracovní doby a tím ovlivňuje svůj volný čas zaměstnanci je vyplácena stálá mzda snižují přesčasovou práce NEVÝHODY náročné na organizaci práce, pracovní postupy zaměstnavatel určuje pracovní dobu na základě smlouvy se zaměstnancem operativně, dopředu povinnost vést účet pracovní doby zaměstnance a jeho mzdy Konta pracovní doby nelze použít u prací na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. 22

23 3. PRÁCE ŘÍZENÁ Z DOMOVA Závěrečná ustanovení Zvláštní úprava pracovního poměru některých zaměstnanců 267 odst. 2 a 3 ZP Vznikla především díky rozvoji mobilních technologií a počítačové sítě. Vede ke zvýšení produktivity práce, ke skloubení práce a soukromého života či k zapojení lidí, kteří by jinak těžko hledali z různých důvodů možnost pracovat. Zákoník práce obsahuje ve výše uvedeném ustanovení zvláštní úpravu pracovního poměru zaměstnanců, kteří nepracují na pracovištích zaměstnavatele, ale podle podmínek dohodnutých v pracovní smlouvě pro něj vykonávají sjednané práce doma v pracovní době, kterou si sami rozvrhují (dále jen "domáčtí zaměstnanci"). V naší legislativě nejsou výrazné překážky pro práci řízenou z domova. Tento druh práce je však upraven pouze ve výše uvedených paragrafech. V řadě oblastí zůstává právní postavení těchto zaměstnanců nejisté. Je nutné přihlížet k řadě odchylek proti standardnímu pracovnímu poměru. FORMY Homeworking Jedná se o práci vykonávanou na dálku, která je vázána na působení v místě svého bydliště, bez ohledu na způsob práce. Tento druh práce řízené z domova je zákoníkem práce řešen. Teleworking Je prací vykonávanou na dálku, jež vychází ze způsobu provádění práce, který je obvykle prostřednictvím sítě (př. internet), a to bez ohledu na skutečné místo. Tento druh práce řízené z domova není zákoníkem práce řešen. Hot-desking Hot-desking je jednou z posledních novinek. Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům prostory pro výkon jejich práce pouze dočasně a zaměstnanci se tak v prostorách zaměstnavatele nevyskytují trvale. 23

24 Zaměstnavatel dimenzuje pracovní prostory jen na určitou procentuelní část celkového počtu zaměstnanců, přičemž zbývající části zaměstnanců poskytuje pouze pracovní prostředek pro práci doma. Legislativní podmínky Pracovní poměry těchto zaměstnanců se řídí ustanoveními zákoníku práce, avšak s těmito odchylkami: 267 odst. 1 ZP nenáleží jim příplatek za práci přesčas ani příplatek za práci ve svátek náhrada mzdy jim náleží pouze jen při některých osobních překážkách v práci (svatba, pohřeb apod.) Zaměstnavatel má povinnost zajistit odpovídající pracovní podmínky zaměstnanců. (u homeworkingu vzniká komplikace pokud místo výkonu práce je stanovené jako bydliště zaměstnance je nutné zajistit změny ve způsobu užívání stavby, tzn. zaměstnanec je povinen požádat příslušný stavební úřad o opětovnou kolaudaci bytových prostor ( 85 stavebního zákona). Pracovní úrazy Pro posouzení pracovního úrazu je podstatné zda zaměstnanec v době, kdy došlo k úrazu, vykonával práci. Odpovědnost domáckého zaměstnance za škodu způsobenou ztrátou svěřených předmětů Zaměstnanec odpovídá za způsobenou škodu zaměstnavateli, a to stejně tak jako zaměstnanec v obvyklém pracovním poměru. Zaměstnanec je tak vždy odpovědný za ztrátu svěřených předmětů pouze za předpokladu, že je sám zaměstnanec výlučně používá a má objektivně možnost zabezpečit jejich ochranu, přičemž tyto předměty nejsou určeny k oběhu (předání předmětů je nutné písemně podložit). 24

25 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Zaměstnavatel je povinen vytvářet podmínky pro bezpečné, nezávadné a pracovní prostředí a přijímat opatření k prevenci rizik. VÝHODY a NEVÝHODY PRO ZAMĚSTNAVATELE (při umožnění práce řízené z domova) rozšíření podnikatelských možností podnik je organizačně i personálně pružnější, možnost rozšířit služby pro své klienty i mimo běžnou pracovní dobu zvýšení produktivity práce vyšší výkon, lepší kvalita lepší zdravotní stav pracovníka, nižší nemocnost možnost získání dotace na práci přes internet na úřadech práce vyšší loajalita zaměstnanců a vděčnost snazší hodnocení odevzdaných úkolů úspora nákladů (vybavení, plocha, pronájem kancelářských prostorů, administrativní a provozní náklady apod.) neexistence přesčasové práce snížení nákladů za placení osobních překážek v práci zaměstnance od začne platit nový zákon o nemocenském pojištění prvních 14 dní nemocenské hradí zaměstnavatel nutná podpora zaměstnance vybavení pracoviště (PC, internet, telefon apod.) náročné na důvěru dá se využít jen u některých profesí a ve službách, ne ve výrobě VÝHODY a NEVÝHODY PRO ZAMĚSTNANCE úspora času a financí na dojíždění do práce důvěra, kterou obdrží zaměstnanec je motivující loajalita a vděčnost svoboda a nezávislost lepší rovnováha mezi rodinnými a pracovními úkoly 25

PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas

PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas ANOTACE 1. Pracovní doba, přestávky v práci, práce přesčas 2. Autor Mgr. Vladimír Blažej 3. Období tvorby

Více

Zákoník práce od 1.1.2012

Zákoník práce od 1.1.2012 Zákoník práce od 1.1.2012 Základní zásady pracovněprávních vztahů 2011 2012 13 (2): Zaměstnavatel a) nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance, b) musí zajistit rovné zacházení se zaměstnanci

Více

- Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových organizacích

- Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových organizacích Otázka: Podnik a pracovní právo Předmět: Ekonomie Přidal(a): Lukassa3 Pracovní právo představuje souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s výkonem práce souvisejících. Řeší vztahy mezi

Více

Pracovní doba a doba odpočinku

Pracovní doba a doba odpočinku ~ 1 ~ Pracovní doba a doba odpočinku A. OBECNÉ USTANOVENÍ O PRACOVNÍ DOBĚ 78 a 79 ZP V rámci určení rozvržení pracovní doby je třeba podle charakteru práce určit její délku. Tuto pak rozvrhuje vždy zaměstnavatel,

Více

pracovní doba = doba, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci

pracovní doba = doba, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci pracovní doba = doba, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci doba odpočinku = doba, která není pracovní dobou směna - část stanovené týdenní pracovní doby bez práce přesčas, kterou

Více

ZÁKLADY PRACOVNÍHO PRÁVA

ZÁKLADY PRACOVNÍHO PRÁVA ZÁKLADY PRACOVNÍHO PRÁVA POJEM A PRAMENY PRACOVNÍHO PRÁVA pracovní právo = souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s výkonem práce souvisejících hlavními prameny jsou: Listina základních

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

Brigády a krátkodobé pracovněprávní vztahy

Brigády a krátkodobé pracovněprávní vztahy Brigády a krátkodobé pracovněprávní vztahy JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D. Pracovní poměr na dobu určitou Doba určitá nesmí trvat déle, než 3 roky. Sjednání pracovního poměru na dobu určitou lze mezi týmiž

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Pracovní doba. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Pracovní doba. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Definice pracovní doby ( 78 odst. 1 písm. a) ZPr) Pozitivní definice veškerá doba, kdy je zaměstnanec na pracovišti připraven k výkonu práce

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ DRUHY PRACOVNĚ PRÁVNÍCH VZTAHŮ pracovní poměr dohoda o pracovní činnosti dohoda o provedení práce DÉLKA PRACOVNÍ DOBY DOVOLENÁ UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU Dohodou Výpověď

Více

VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU

VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU Obsah 1 Cíle... 2 2 Výklad problematiky... 2 2.1 Stanovená délka pracovní doby... 2 2.2 Zkrácená pracovní doby... 3 2.3 Kratší pracovní doba... 3 2.4 Rozvržení pracovní

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní smlouva 3. ročník obor 66-41-L/01 Obchodník 3. ročník

Více

PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86.

PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86. PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86.00035 OBLASTI PRACOVNÍHO PRÁVA: vznik a zánik pracovního poměru

Více

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE Dne 9. 9. 2011 byla Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky schválena významná novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (dále jen zákoník práce ). Ačkoli bude o novele

Více

Novela zákoníku práce 2012. Doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D

Novela zákoníku práce 2012. Doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D Novela zákoníku práce 2012 Doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D Parametry novely Navržená účinnost 1. ledna 2012 Důvod předložení posílení flexibility pracovního práva reakce na nález Ústavního soudu reforma veřejných

Více

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole)

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole) Cestovni_vychovne_poradenstvi 6.2.14 14:09 Stránka 19 Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek Pokud připadne výkon práce při školní akci na svátek, 34 poskytne zaměstnavatel náhradní volno v rozsahu

Více

PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU

PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_PRA0101.docx Autor Ing. Adam

Více

Právní aspekty práce z domova. Třebíč 18.6.2013. JUDr. Jana Seemanová

Právní aspekty práce z domova. Třebíč 18.6.2013. JUDr. Jana Seemanová Právní aspekty práce z domova Třebíč 18.6.2013 JUDr. Jana Seemanová JUDr. Jana Seemanová Kontakt dlouhodobě se věnuje poradenské, lektorské a publikační činnosti v oblasti pracovního práva a práva sociálního

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Pracovněprávní minimum Vznik pracovního poměru. Ověření kvalifikace

Pracovněprávní minimum Vznik pracovního poměru. Ověření kvalifikace Pracovněprávní minimum 18. 5. 2017 1. Vznik pracovního poměru Ověření kvalifikace Před nástupem do práce (při přijímání) a při nástupu zkontrolovat, že zaměstnanec má požadovanou kvalifikaci a praxi vyžádat

Více

Slučitelnost profesních a rodinných rolí

Slučitelnost profesních a rodinných rolí Slučitelnost profesních a rodinných rolí Jedním z cílů rodinné politiky je umožnit rodičům lepší slučitelnost jejich rodičovské a profesní role v případě, že nechtějí rezignovat na své rodičovství a ani

Více

- jmenováním vzniká u vyjmenovaných vedoucích zaměstnanců

- jmenováním vzniká u vyjmenovaných vedoucích zaměstnanců Pracovní právo Vznik pracovního poměru a pracovní smlouva Teorie - pracovní poměr je právní vztah, jímž zaměstnanec vykonává práci pro zaměstnavatele za mzdu (plat) - pracovní poměr se zakládá pracovní

Více

Zkušební doba. Změny v pracovním právu. Kamila Hebelková TC AV ČR hebelkova@tc.cz. Úprava do konce roku 2011 Návrh úpravy od roku 2012

Zkušební doba. Změny v pracovním právu. Kamila Hebelková TC AV ČR hebelkova@tc.cz. Úprava do konce roku 2011 Návrh úpravy od roku 2012 Změny v pracovním právu Kamila Hebelková TC AV ČR hebelkova@tc.cz Zkušební doba -zkušební doba vedoucího zaměstnance stejná jako řadového zaměstnance, a to 3 měsíce -Delší než řadový zaměstnanec, tzn.

Více

Jmenováním se pracovní poměr zakládá u vedoucích zaměstnanců jmenovaných do funkce dle zvláštních předpisů.

Jmenováním se pracovní poměr zakládá u vedoucích zaměstnanců jmenovaných do funkce dle zvláštních předpisů. Pracovní poměr Pracovní poměr je pracovněprávní vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, ve kterém se zaměstnavatel zavazuje zaměstnance zaměstnávat a platit mu mzdu (plat) a zaměstnanec se zavazuje

Více

Změny v ZP k

Změny v ZP k Změny v ZP k 1.1.2012 Upozornění a komentář k některým změnám v zákoníku práce účinným od 1. 1. 2012 4b 1. Práva nebo povinnosti v pracovněprávních vztazích mohou být upravena odchylně od tohoto zákona,

Více

Pracovní právo je souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s nimi souvisejících.

Pracovní právo je souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s nimi souvisejících. 2 3. P r a c o v n í p r á v o Z á k l a d n í p o j m y a p r a m e n y Pracovní právo je souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s nimi souvisejících. Hlavními prameny pracovního práva

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013

~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013 ~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013 Základní právní ustanovení pro poskytování náhrad v nemoci: Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce:

Více

Otázka: Pracovní právo. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pepa

Otázka: Pracovní právo. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pepa Otázka: Pracovní právo Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pepa Obsah otázky: zaměstnanec a zaměstnavatel, pracovněprávní vztahy, založení a ukončení pracovního poměru, práva a povinnosti zaměstnanců

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. PÉROVNA s. r. o. K Pérovně 740, Praha 10 jednatelem, panem - Ing. Václavem Závackým (dále jen zaměstnavatel)

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. PÉROVNA s. r. o. K Pérovně 740, Praha 10 jednatelem, panem - Ing. Václavem Závackým (dále jen zaměstnavatel) 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA PÉROVNA s. r. o. K Pérovně 740, 102 11 Praha 10 jednatelem, panem - Ing. Václavem Závackým (dále jen zaměstnavatel) a Základní organizace OS PÉROVNA HOSTIVAŘ K Pérovně 740, 102 11

Více

8. Výkon činnosti dítěte................................

8. Výkon činnosti dítěte................................ Obsah Úvod.................................................... 17 Seznam zkratek.......................................... 18 I II Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy..............................................

Více

Zákon č. 262/2006 Sb., ze dne 21. dubna 2006, Zákoník práce (PLATNÉ ZNĚNÍ stav k )

Zákon č. 262/2006 Sb., ze dne 21. dubna 2006, Zákoník práce (PLATNÉ ZNĚNÍ stav k ) Zákon č. 6/006 Sb., ze dne. dubna 006, Zákoník práce (PLATNÉ ZNĚNÍ stav k 09.0) ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ - 9 I PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ VZTAHŮ SMLUVNÍ STRANY ZÁKLADNÍCH VZTAHŮ - 5 6 - Zaměstnanec 6 a b 5

Více

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah 1 Cíle... 2 2 Pracovní poměr... 2 2.1 Výklad problematiky... 2 2.1.1 Pracovní poměr založený pracovní smlouvou... 2 2.1.2 Doba trvání pracovního poměru

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Příloha č.1 Tarifní stupnice Příloha č.2 Prémie za splnění prémiových úkolů 2014 Úvodní

Více

2.2.4 Plat a náhradní volno za práci přesčas, odměna za pracovní pohotovost

2.2.4 Plat a náhradní volno za práci přesčas, odměna za pracovní pohotovost 2.2 Poskytování pohyblivých složek platu a odměny za pracovní pohotovost dle zákoníku práce 2.2.4 Plat a náhradní volno za práci přesčas, odměna za pracovní pohotovost Práce přesčas Podle ustanovení 78

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.17 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti

Více

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci.

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci. PRACOVNÍ POMĚR Pracovní poměr mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem vzniká na základě pracovní smlouvy (výjimkou je volba a jmenování zaměstnance Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 33 odst. 2 a 3.) Podle

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce.

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce. ČR Notifikační povinnost Právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou občané EU/EHP/Švýcarska nebo cizinci vysláni k výkonu práce, musí informovat úřad práce o jejich vyslání. Cizinci navíc (až na zákonné

Více

- práce ve věku do 15 let zakázána lze jen umělecká, kulturní, reklamní nebo sportovní činnosti

- práce ve věku do 15 let zakázána lze jen umělecká, kulturní, reklamní nebo sportovní činnosti Otázka: Pracovněprávní vztahy Předmět: Ekonomie Přidal(a): K. Zaměstnavatel - osoba, která má právní subjektivitu, je to FO i PO - může mít jakýkoliv počet zaměstnanců - vystupují vlastním jménem na vlastní

Více

Směrnice kvestora č. 2/2010

Směrnice kvestora č. 2/2010 Směrnice kvestora č. 2/2010 k uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (dále jen dohody) Tato směrnice stanovuje pracovní postupy při uzavírání dohod o pracovní činnosti (dále DPČ) a dohod

Více

V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S

V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i. (dále jen ARÚP) se sídlem Letenská 4, 118 01 Praha 1 ARÚP vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných

Více

Stát. Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Stát. Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Stát Číslo projektu Šablona Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení VY_32_INOVACE_Kalandrova17 materiálu Vypracoval, Dne

Více

Základy práva, 27. dubna 2015

Základy práva, 27. dubna 2015 Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 27. dubna 2015 Obsah Prameny Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Podpůrně občanský zákoník Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Studie č. 7 : Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba a její dopady na zaměstnance a podniky v odvětví stavebnictví

Studie č. 7 : Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba a její dopady na zaměstnance a podniky v odvětví stavebnictví Studie č. 7 : Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba a její dopady na zaměstnance a podniky v odvětví stavebnictví Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Pro Gender Studies, o.p.s. zpracovala Mgr. Eva Fialová v rámci projektu Na křižovatce pracovního a osobního života: možnosti a bariéry spolufinancovaného prostřednictvím

Více

Návrh Metodického pokynu CSA-MP- /2012

Návrh Metodického pokynu CSA-MP- /2012 Pracovně právní, mzdové a sociální podmínky zaměstnanců ČSAT 1. Předmět úpravy I. Úvodní ustanovení Tímto metodickým pokynem se stanovují: pracovněprávní nároky a podmínky zaměstnanců ČSAT mzdové podmínky

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Vznik pracovního poměru

Vznik pracovního poměru Pracovní právo obecně právo na práci a svobodnou volbu povolání zakotveno v Listině základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku ČR základním zákonem je zákoník práce hlavní funkcí pracovního

Více

Pracovní sešit. Simona Prišticová, Ing. Pavla Seidlová. Ilustrace Michaela Plevová

Pracovní sešit. Simona Prišticová, Ing. Pavla Seidlová. Ilustrace Michaela Plevová Pracovní sešit Simona Prišticová, Ing. Pavla Seidlová Ilustrace Michaela Plevová AGENTURA POZNÁNÍ, s.r.o., Trlicova 64, 741 01 Nový Jičín info@agenturapoznani.cz, www.agenturapoznani.cz; tel.: 774 540

Více

Zákoník práce a jeho specifika ve školství

Zákoník práce a jeho specifika ve školství Zákoník práce a jeho specifika ve školství JUDr. Dagmar Lichovníková Tel.: 566620520, 604230437 E-mail: fakta@fakta.cz www.fakta.cz Fakta s.r.o., vzdělávací zařízení, Dolní 165/1, 591 01 Žďár nad Sázavou

Více

Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 3, 4 Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Peníze, mzdy daně, pojistné vy_32_inovace_ma_13_01

Více

Opatření ředitele č. 12/2017

Opatření ředitele č. 12/2017 Univerzita Karlova, Koleje a menzy, Voršilská 1, Praha 1 Č.j. 490 / 2017 V Praze, dne 19. 10. 2017 Opatření ředitele č. 12/2017 Pravidla pro výkon práce z domova pro zaměstnance ředitelství Kolejí a menz

Více

Pracovní řád. Obce Strašice

Pracovní řád. Obce Strašice Obec Strašice Strašice 276/II, 338 45 Směrnice č. 21/2011 Pracovní řád Obce Strašice 1. Předmět úpravy 1.1. Ustanovení této směrnice vymezuje pracovní řád. 1.2. Směrnice upravuje pracovní řád v souladu

Více

Směrnice č. 34. Pracovní řád. Příloha č.1 Pracovní doba, úřední dny Příloha č.2 Evidenční docházkový list

Směrnice č. 34. Pracovní řád. Příloha č.1 Pracovní doba, úřední dny Příloha č.2 Evidenční docházkový list Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 34 Příloha č.1 Pracovní doba, úřední dny Příloha č.2 Evidenční docházkový list Pracovní řád 2014 1 Úvodní

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O PRŮMĚRNÉM VÝDĚLKU. Zaměstnavatel.. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený...

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O PRŮMĚRNÉM VÝDĚLKU. Zaměstnavatel.. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený... VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O PRŮMĚRNÉM VÝDĚLKU Zaměstnavatel.. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený... Podle 305 zákoníku práce vydávám tento vnitřní předpis o průměrném výdělku. 1.

Více

Work Life Balance. Slaďování práce a rodiny nejen pro ženy

Work Life Balance. Slaďování práce a rodiny nejen pro ženy Work Life Balance Slaďování práce a rodiny nejen pro ženy Work Life Blance Work-life balance (zkráceně WLB), či český ekvivalent slaďování práce a rodiny, případně kombinace (nebo dokonce konflikt) pracovního

Více

Odměňování Mzda vs.plat Mzda je finanční či naturální ohodnocení pracovní síly za její výkon. Plat je předem stanovená odměna za vykonanou práci, používá se především u duševně pracujících zaměstnanců,

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PERSONÁLNÍ ČINNOST V PODNIKU

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PERSONÁLNÍ ČINNOST V PODNIKU E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PERSONÁLNÍ ČINNOST V PODNIKU Personalistika je proces, který souvisí se zařazováním pracovníka do pracovního procesu. Cílem je komplexní péče o pracovníky. Ve větších

Více

druhy pracovních smluv

druhy pracovních smluv druhy pracovních smluv PRACOVNÍ POMĚR vzniká dnem nástupu do práce, tento den musí být uvedený v pracovní smlouvě právní vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem se řídí zákoníkem práce pracovní povolení

Více

Navrhované změny zákoníku práce

Navrhované změny zákoníku práce Tisková zpráva ze dne 12. července 2007 Navrhované změny zákoníku práce Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas předložil k projednání vládě novelizaci zákoníku práce. Novelizací

Více

Pracovní smlouva - povinné náležitosti 1) druh práce (popis) 2) místo výkonu práce obec, organizační jednotka

Pracovní smlouva - povinné náležitosti 1) druh práce (popis) 2) místo výkonu práce obec, organizační jednotka 11. 18.10.13 Ergonomie - nauka o zákonitostech vztahů mezi člověkem, strojem a pracovním prostředím manipulace s materiálem 1) ruční 2) jeřáby 3) dopravníky 4) vozíky (elektr., benzín, ruční) 5 speciální

Více

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27 Obsah ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 1. Právní úkony a právní skutečnosti...17 1.1 Znaky právních úkonů...18 1.2 Písemné a ústní právní úkony...20 1.3 Kdy je právní úkon

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS Mikrobiologický ústav Akademie věd ČR, v. v. i., (dále jen MBÚ nebo zaměstnavatel), se sídlem Vídeňská 1083, 142 20, Praha 4 Krč vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných

Více

Nový zákoník práce v ČR

Nový zákoník práce v ČR Nový zákoník práce v ČR 14. března 2007 Martin Vacek advokát PETERKA & PARTNERS v.o.s. Obsah I. Koncepce a hlavní principy nového zákoníku práce II. III. Budoucnost současné právní úpravy Stručný přehled

Více

KONTO PRACOVNÍ DOBY. Divize Kogenerace Luboš Kučera personalista společnosti pracoviště Hořovice. TEDOM a.s. Výčapy 195, 674 01 Třebíč. www.tedom.

KONTO PRACOVNÍ DOBY. Divize Kogenerace Luboš Kučera personalista společnosti pracoviště Hořovice. TEDOM a.s. Výčapy 195, 674 01 Třebíč. www.tedom. TEDOM a.s. Výčapy 195, 674 01 Třebíč KONTO PRACOVNÍ DOBY Divize Kogenerace Luboš Kučera personalista společnosti pracoviště Hořovice Představení holdingu TEDOM a.s. Kogenerační jednotky Autobusy Výroba

Více

KROKY PŘED UZAVŘENÍM PRACOVNÍ SMLOUVY A PRACOVNÍ SMLOUVA

KROKY PŘED UZAVŘENÍM PRACOVNÍ SMLOUVY A PRACOVNÍ SMLOUVA KROKY PŘED UZAVŘENÍM PRACOVNÍ SMLOUVY A PRACOVNÍ SMLOUVA zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce (i zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) Mgr. Ivana Svozilová KROKY ZAMĚSTNAVATELE PŘED UZAVŘENÍM PRACOVNÍ

Více

Vznik pracovního poměru

Vznik pracovního poměru Vznik pracovního poměru 1) pracovní smlouvou 2) jmenováním u vedoucích organizačních složek státu, ředitelů státních podniků apod. Pracovní smlouva musí obsahovat: druh práce, který bude zaměstnanec vykonávat

Více

Studentské brigády a pracovní dohody

Studentské brigády a pracovní dohody Studentské brigády a pracovní dohody Je výhodnější Dohoda o provedení práce, nebo Dohoda o pracovní činnosti? Stalo jsem vám někdy, že jste za odvedenou práci nedostali peníze? Jaká odměna vám podle zákona

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 29. července 2013

Více

HLAVNÍ ZMĚNY ZÁKONÍKU PRÁCE OD 1. LEDNA PETERKA & PARTNERS l PRAHA BRATISLAVA KYJEV SOFIE MOSKVA BUKUREŠŤ VARŠAVA.

HLAVNÍ ZMĚNY ZÁKONÍKU PRÁCE OD 1. LEDNA PETERKA & PARTNERS l PRAHA BRATISLAVA KYJEV SOFIE MOSKVA BUKUREŠŤ VARŠAVA. HLAVNÍ ZMĚNY ZÁKONÍKU PRÁCE OD 1. LEDNA 2012 PETERKA & PARTNERS l PRAHA BRATISLAVA KYJEV SOFIE MOSKVA BUKUREŠŤ VARŠAVA www.peterkapartners.com V současné době je v Parlamentu ČR projednávána netrpělivě

Více

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz ALENA CHLÁDKOVÁ PETR BUKOVJAN Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy

Více

19.8.2014 I. OBECNÁ USTANOVENÍ II. DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE (DPP), III. DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI (DPČ)

19.8.2014 I. OBECNÁ USTANOVENÍ II. DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE (DPP), III. DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI (DPČ) DOHODY O PRACÍCH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR (DÁLE JEN DOHODY ): I. OBECNÁ USTANOVENÍ II. DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE (DPP), III. DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI (DPČ) I. OBECNÁ USTANOVENÍ K DOHODÁM ZTL má zajišťovat

Více

PŘÍKAZ ŘEDITELE. Finanční úsek Daniel Kadlec PŘ-AIAF Název interního předpisu: MZDOVÝ ŘÁD. Určeno pro: všechny zaměstnance

PŘÍKAZ ŘEDITELE. Finanční úsek Daniel Kadlec PŘ-AIAF Název interního předpisu: MZDOVÝ ŘÁD. Určeno pro: všechny zaměstnance PŘÍKAZ ŘEDITELE Název interního předpisu: MZDOVÝ ŘÁD Určeno pro: všechny zaměstnance Registrační číslo: Platí ode dne: PŘ-AIAF- 001-16 Podpisu jednatelem Zpracovatel: Účinnosti nabývá dne: Finanční úsek

Více

I. Druhy pracovněprávních vztahů

I. Druhy pracovněprávních vztahů I. Druhy pracovněprávních vztahů PRACOVNÍ POMĚR PRÁCE KONANÁ MIMO PRACOVNÍ POMĚR ŠVARCSYSTÉM vztah založen možnosti zániku právního vztahu pracovní smlouvou výpovědí či ukončením; ze strany zaměstnavatele

Více

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Dohoda o provedení práce (DPP) Dohoda o provedení práce

Více

Téma 2 Odměňování. Mzdy a platy v odměňování zaměstnanců. Dovolená, překážky v práci a srážky ze mzdy.

Téma 2 Odměňování. Mzdy a platy v odměňování zaměstnanců. Dovolená, překážky v práci a srážky ze mzdy. Téma 2 Odměňování Mzdy a platy v odměňování zaměstnanců. Dovolená, překážky v práci a srážky ze mzdy. 2.1 Legislativní úprava odměňování ZÁKONÍK PRÁCE (od 1. 1. 2007 zákon č.?.../2006sb., dříve č. 65/1965

Více

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn 3 Vymezení některých pojmů V tomto zákoně se rozumí a) pojištěncem fyzická osoba, která je účastna pojištění;

Více

Zákoník práce v roce 2012

Zákoník práce v roce 2012 Předsedům VZO Zákoník práce v roce 2012 Vážené kolegyně, vážení kolegové, zákoník práce je jedním ze zákonů, který dopadá téměř na všechny obyvatele v aktivním věku. Od nového roku začne platit rozsáhlá

Více

201/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997

201/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997 201/1997 Sb. ZÁKON ze dne 31. července 1997 o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Doba odpočinku. JUDr. Petr Čechák, Ph.D.

PRACOVNÍ PRÁVO. Doba odpočinku. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz I) Přestávka v práci 1) přestávka na jídlo a oddech ( 88 ZPr) nejdéle po 6 hod. nepřetržité práce v délce min. 30 min. lze i několik kratších

Více

o zaměstnanost v ČR pečují úřady práce, působící ve všech okresních městech každý občan se může svobodně rozhodnout pro: samostatné podnikání

o zaměstnanost v ČR pečují úřady práce, působící ve všech okresních městech každý občan se může svobodně rozhodnout pro: samostatné podnikání Otázka: Pracovní právo Předmět: Právo Přidal(a): Ewujina Pracovní právo: je soubor právních předpisů o pracovních vztazích a o vztazích s výkonem práce souvisejících (např. dovolená, ochrana zdraví při

Více

ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8

ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8 ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8 Interní předpis č. 2013-03 ÚTIA AV ČR, v.v.i., účinný od 1. ledna 2014 Vnitřní mzdový předpis pro veřejné výzkumné

Více

METODIKA FLEXIBILNÍCH FOREM PRÁCE

METODIKA FLEXIBILNÍCH FOREM PRÁCE Kontaktní osoba: Ing. Marek Pavlík, PhD. E-mail: pavlik@mc-triton.cz Název projektu: Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný Číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00208 METODIKA FLEXIBILNÍCH FOREM PRÁCE

Více

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ str. 1 Povinnosti zaměstnavatelů Zabezpečení hlavních zásad pracovněprávních vztahů Z rozsáhlých povinností zaměstnavatele je třeba na prvním místě zmínit povinnost zabezpečit dodržování

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 393/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 393/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 393/0 Návrh poslanců Soni Markové, Stanislava Grospiče, Stanislava Mackovíka, Miroslava Opálky a Josefa Šenfelda na vydání zákona, kterým

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 1. března 2007

Více

Osobní dotazník. Při mzdě nižší než minimální také váš vztah k minimálnímu zdravotnímu pojištění - vyznačte možnost: týká se jen DPČ a PP

Osobní dotazník. Při mzdě nižší než minimální také váš vztah k minimálnímu zdravotnímu pojištění - vyznačte možnost: týká se jen DPČ a PP Přílohy Osobní dotazník Příjmení: Stav: Jméno: Titul: Trvalý pobyt: Přechodný pobyt: Místo narození: Rodné číslo: Datum narození: Číslo OP: Číslo bankovního účtu, kam si přeji posílat výplatu: Telefony

Více

PRACOVNÍ POMĚR. Mgr. Ing. Šárka Dytková

PRACOVNÍ POMĚR. Mgr. Ing. Šárka Dytková PRACOVNÍ POMĚR Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

Úvod 10. Seznam použitých zkratek 11. Související předpisy 13. 1 Odborná literatura pojednávající o agenturním zaměstnávání 15

Úvod 10. Seznam použitých zkratek 11. Související předpisy 13. 1 Odborná literatura pojednávající o agenturním zaměstnávání 15 OBSAH Úvod 10 Seznam použitých zkratek 11 Související předpisy 13 1 Odborná literatura pojednávající o agenturním zaměstnávání 15 2 Exkurz do historie agenturního zaměstnávání 16 3 Právní prameny agenturního

Více

ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ

ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ. Vnitřní platový předpis

Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ. Vnitřní platový předpis Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ Vnitřní platový předpis Čj.: SŠNM/2280/2012 Zpracovala: Jitka Faiferová Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy V Novém Městě nad Metují dne 31. prosince 2012

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU VŠTE

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU VŠTE Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU VŠTE Datum vydání: 25. 7. 2016 Účinnost od: 25. 7. 2016 Účinnost do: - Číslo jednací:

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Správní právo III/2 VY_32_INOVACE_195 3 Název školy Registrační číslo projektu Název projektu

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více