Přínos kontinuální léčby lenalidomidem (Revlimid ) u pacientů s rrmm. Vladimír Maisnar

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přínos kontinuální léčby lenalidomidem (Revlimid ) u pacientů s rrmm. Vladimír Maisnar"

Transkript

1 XI. Workshop Mnohočetný myelom: Role Imidů v léčbě MM Přínos kontinuální léčby lenalidomidem (Revlimid ) u pacientů s rrmm Vladimír Maisnar IV. interní hematologická klinika FN a LF UK Hradec Králové Mikulov, 26. dubna 213

2 Jaká je optimální délka podávání lenalidomidu? 1. 8 měsíců měsíců měsíců 4. do progrese onemocnění

3 Jaká je optimální délka podávání lenalidomidu? 1. 8 měsíců měsíců měsíců 4. do progrese onemocnění

4 Lenalidomid (Revlimid ) v léčbě nemocných s MM v České republice vysoce účinný lék patřící do skupiny imunomodulačních léčiv současnou indikací je rezistentní/relabující onemocnění MM v přípravě je registrace primoterapie a udržovací léčby základním režimem dle SPC je 28-denní kombinovaný režim Rd Revlimid v dávce 25mg/den (D1-21) spolu s Dexametha-sonem v dávce 4mg D1, 8, 15 a 22 každého cyklu léčba by dle SPC a výsledků registračních studií měla probíhat dlouhodobě, tj. až do relapsu/progrese MM v léčbě R/R onemocnění lze použít i kombinované režimy s přidáním konvenčního cytostatika (např. cyklofosfamidu aj.), zde je nutno zpravidla použít nižší síly lenalidomidu

5 Lenalidomid, derivát thalidomidu Silnější imunomodulační efekt než thalidomid - vyšší inhibice TNF-α - zvýšená stimulace proliferace T-buněk - rozšířená stimulace produkce IL-2 a IFN-γ O O H N N O O N O H N O O Odlišné spektrum vedlejších účinků, které jsou současnými léčebnými postupy kontrolovatelné - vyšší výskyt neutropenie a trombocytopenie - nezpůsobuje zácpu, polyneuropatii a sedaci N H 2 x zachována teratogenita = nezbytné dodržování stanoveného bezpečnostního programu!

6 Mechanismus účinku lenalidomidu přímý protinádorový efekt buňky mnohočetného myelomu aktivace NK-buněk stimulace T h -buněk T h -lymfocyty inhibice adheze myelomovách buněk stromální buňky kostní dřeně inhibice proangiogenních angiogeneze signálů Podle Rao KV. Am J Health Syst Pharm 27; 64(17):

7 Nové paradigma léčby MM Kontinuální terapie prodlužuje PFS Revlimid Kombinovaná terapie zvyšuje podíl CR

8 S délkou léčby Len + Dex se kvalita dosažených léčebných odpovědí dále zlepšuje Počet pacientů, kteří dosáhli léčebné odpovědi CR nebo VGPR (%) MM-9 a MM-1: CR nebo VGPR dosáhlo 114 z 353 nemocných léčebných kombinací lenalidomidu s dexametazonem 2,6 Současný léčebný cyklus Předchozí léčebný cyklus 34,2 2,2 8,8 7 Léčebný cyklus 7 3,5 5,3 4, % pacientů, kteří dosáhlo léčebné odpovědi PR do prvního hodnocení, dosáhlo zlepšení léčebné odpovědi CR/ VGPR 43% pacientů, kteří dosáhli PR do 4. léč. cyklu, dosáhlo zlepšení léčebné odpovědi CR/VGPR 38% pacientů, kteří dosáhli PR do 6. léč. cyklu, dosáhlo zlepšení léčebné odpovědi CR/VGPR Dlouhodobá léčba kombinací Lenalidomid + Dex vede k dalšímu zkvalitnění léčebné odpovědi CR nebo VGPR CR = kompletní léčebná odpověď PR = částečná léčebná odpověď VGPR = velmi dobrá částečná léčebná odpověď Harousseau JL, et al. Haematologica. 21;95:

9 Vlastní kazuistika Pacient Z. H Anamn.: DM II.typu na PAD, ICHS sy AP se stenty, AH, Dyslipidémie MM IgG-kappa, st. IIIA dle DS, ISS 2 dg. IV/211 (mnohočet. osteolýza) - od zahájena léčba dle režimu CVD senior (weekly), 6 cyklů Datum zahájení Kvantita TP [g/l] Kvantita PP [g/l] 1. cyklus ,5 52,6 2. cyklus ,1 35,6 3. cyklus ,5 4. cyklus ,5 26,3 5. cyklus ,5 25,1 6. cyklus , 24,5 infekce HZ, následně vzestup PP na 28,6 g/l (TP 85,), kreat na 129 při Ca v normě

10 Vlastní kazuistika Pacient Z. H od proto změna léčebného režimu na standardní Rd sen. - celkem dosud podány 8+2 cykly Rd s Revlimidem tbl.a25mg na poj. a následně již 8 cyklů Rd s Revlimidem tbl.a15mg díky firmě Celgene

11 Pacienti, kteří při léčbě Len + Dex dosáhli VGPR mají delší dobu do progrese onemocnění (TTP) Pacienti (%) Analýza registračních studií MM-9 a MM Medián follow-up 48 měsíců 27.7 měsíců vs 12. měsíců 2 P < TTP(měsíce) Není signifikantní rozdíl v TTP mezi pacienty, kteří dosáhli CR/VGPR: 1 Během prvních 4 léčebných cyklů (hazard ratio [HR] 1.5; P =.26) Před a po 6 léčebném cyklu(hr 1.8; P =.13) CR nebo VGPR (n = 114) PR (n = 1) Harousseau JL, et al. Haematologica. 21;95:

12 Harousseau JL, et al. Haematologica. 21;95: Pacienti, kteří při léčbě Len + Dex dosáhli VGPR mají i delší celkové přežití (OS) Analýza z registračních studií MM-9 a MM-1 Medián follow-up 48 měsíců Pacienti (%) nedosaženo 2 P = měsíců Délka přežití (měsíce) vs CR nebo VGPR (n = 114) PR (n = 1)

13 Významně delší PFS v rameni s UL lenalidomidem Landmark analýza: všichni pacienti HR, hazard ratio; MP, melphalan, prednison; MPR-R, melphalan, prednison, lenalidomid s udržovací léčbou lenalidomidem; PR, částečná odpověď; VGPR, velmi dobrá částečná odpověď

14 Riziko dlouhodobého podávání lenalidomidu přes benefit nutnost informovat nemocné! IR, incidence; MP, melphalan, prednison; MPR-R, melphalan, prednison, lenalidomid s udržovací léčbou lenalidomidem; PR, částečná odpověď; VGPR, velmi dobrá částečná odpověď. PD progrese onemocnění

15 Jaký je nejčastější NÚ lenalidomidu? 1. neutropenie 2. nefrotoxicita 3. neurotoxicita 4. trombocytopenie

16 Jaký je nejčastější NÚ lenalidomidu? 1. neutropenie 2. nefrotoxicita 3. neurotoxicita 4. trombocytopenie

17 Dimopoulos M, et al. N Engl J Med. 27;357: Nejčastějším NÚ je hematologická toxicita MM-1: grade 3 and 4 adverse events Len + Dex Dex Adverse event, n (%) (n = 176) (n = 175) Grade 3 Grade 4 Grade 3 Grade 4 Neutropenia 44 (25.) 8 (4.5) 4 (2.3) Thrombocytopenia 17 (9.7) 3 (1.7) 7 (4) 3 (2) VTE 13 (7.4) 7 (4) 6 (3) 2 (1) Infection upper respiratory 3 (1.7) other 15 (8.5) 2 (1.1) 9 (5.1) 2 (1.1)

18 Sonneveld P, et al. Haematologica. 27;Palumbo Clin lym myeloma 29, Pour CMG setkaní 28. Doporučení pro řešení hematologické toxicity Kontrola krevního obrazu minimálně 1x za 14 dnů, u rizikových pacientů je vhodná častěji Management neutropenie: NEU < /l - G-CSF NEU < /l: přerušit léčbu, redukce dávky při znovuzahájení Management thrombocytopenie: PLT < /l: stop antikoagulace PLT < /l: přerušit léčbu, redukce dávky při znovuzahájení Management anemie: EPO když Hb < 1 g/l a u symptomatických pod 12 g/l Hladina hemoglobinu by neměla být vyšší než 12 g/l

19 Doporučení pro předcházení infekčních komplikací Management febrilní neutropenie Antibiotická profylaxe (cotrimoxazol) Důkladné poučení pacienta Používání G-CSF při NEUTRO < /l Kontroly krevního obrazu a CRP 1x za 14 dnů Při nízkých imunoglobulinech substituce Sonneveld P, et al. Haematologica. 27;Palumbo Clin lym myeloma 29, Pour CMG setkaní 28

20 Nově od dostupnost všech sil lenalidomidu (Revlimidu ) bez nutnosti předchozího schválení pojišťovnou!!! Revlimid tbl. 25mg Revlimid tbl. 15mg Revlimid tbl. 1mg Revlimid tbl. 5mg V případě dosažení parciální remise po 4 cyklech léčby lze pokračovat až do dosažení kumulativní dávky 42 mg. V případě kompletní remise lze podat maximálně 2 cykly lenalidomidu navíc, nikoliv však nad rámec kumu-lativní dávky. Léčba lenalidomidem se ukončí, pokud po 4. cyklu kombinované léčby nedojde alespoň k parciální remisi, nebo kdykoliv v případě progrese onemocnění. + nadále zůstává možnost schválení dalších 2 cyklů léčby při trvající minimálně PR nad rámec kumulativní dávky!

21 Kalkulátor pro výpočet zbývající dávky Síla Možno ještě podat Bylo již podáno: [mg] [cyklus] [cyklus] [mg] Zbývá nevyčerpáno do možných 42 mg: 4 2 Bylo podáno:

22 Revlimid ČR Statistická analýza 857 pacientů 27 2/213 CZECH CMG M Y E L O M A GROUP ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA CZECH CMG ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA M Y E L O M A NADAČNÍ FOND GROUP

23 Výběr pacientů k analýze Celkový počet záznamů s léčbou Revlimid: N=857 Důvod nezahrnutí do analýzy : Primoterapie (N=117) Následná transplantace (N=32) Monoterapie (N=15) Switch léčby (N=17) 4. a další relaps (N=117) Režim různý od RD (N=39) ,7 3,7 1,8 2, 13,7 36,1 29,2 Podíl pacientů (%) Klinické studie 81,6% 18,4% Analyzovaní pacienti (N=25) Mimo studii (N=24) Ve studii (N=46)

24 Pacienti léčeni Revlimidem dle center Celkový počet záznamů pacientů ve studii N = 46 Celkový počet záznamů pacientů na poj. N = 24 FN Brno Olomouc VFN Praha Hradec Králové FNKV Praha Jiné FN Brno Olomouc VFN Praha Hradec Králové FNKV Praha Jiné Centrum VFN Praha - I. Interní klinika FN Brno - IHOK FNHK - OKH FN Olomouc - III. interní klinika FNKV Praha OKH Jiné Celkem Ve studii (N) 17 (37, %) 1 (21,7 %) 8 (17,4 %) 6 (13, %) 3 (6,5 %) 2 (4,3 %) 46 Centrum VFN Praha - I. Interní klinika FN Olomouc - III. interní klinika FNHK - OKH FN Brno - IHOK FNKV Praha OKH Jiné Celkem Mimo studii (N) 73 (35,8 %) 51 (25, %) 38 (18,6 %) 12 (5,9 %) 6 (2,9 %) 24 (11,8 %) 24

25 Zahájení léčby Revlimidem Ve studii (N=46) 43% Rok zahájení 57% Rok zahájení (56.5 %) (43.5 %) Mimo studii (N=24) p 1 = <,1 25% 28% Rok zahájení 1% 5% 18% 23% Rok zahájení (5,4 %) (18,1 %) (23, %) (27, %) (25, %) (1,5 %) Poznámka : 1 Testováno ML Chi-square testem

26 Základní charakteristiky souboru Ve studii (N=46) 46% Pohlaví Muži (N=21) Mimo studii (N=24) 56% Pohlaví Muži (N=115) 54% Podíl pacientů (%) Věk 13, 8,7 8,7 2,2 2,2 < ,4 17,4 13, >79 4,3 N 46 mean (SD) 66,4 (9,4) median 68,2 min-max 37,-81,5 Ženy (N=25) Věk (roky) p 1 =,188 p 1 =,822 44% Podíl pacientů (%) Ženy (N=89) Poznámka : 1 Testováno ML Chi-square testem ,5 Věk 3,4 6,4 9,3 < ,2 Věk (roky) 22,1 18,6 18, >79 4,4 N 24 mean (SD) 67, (9,6) median 68,2 min-max 2,-83,1

27 Ve studii (N=46) Podíl pacientů (%) ,8 Mimo studii (N=24) Podíl pacientů (%) Základní charakteristiky souboru Typ paraproteinu 2 N=35 N=7 N=1 N=2 15,6 2,2 4,4 IgG IgA LC ostatní Typ paraproteinu 3 N=112 N=5 N=21 N=1 58, 25,9 1,9 5,2 IgG IgA LC ostatní Poznámka : 1 Testováno ML Chi-square testem, Podíl pacientů (%) p 1 =,46 Podíl pacientů (%) Follow-up 13, 13, 13, 13, 17,4 1,9 < >17.9 Follow-up (měsíce) Follow-up 18,1 13,7 15,2 < ,8 7,4 6,4 Follow-up (měsíce) 2 Neuvedeno u 1 pacienta, 3 neuvedeno u 3 pacientů N 46 mean (SD) 11,2 (6,3) median 11,9 min-max,4-22,5 19,6 N 24 mean (SD) 13,5 (11,3) median 1,7 min-max,-54, > ,4 p 1 =,247

28 Základní charakteristiky souboru (zahájení léčby) Ve studii (N=46) Stádium D-S 35% % 65% I (N=) II (N=16) III (N=3) Stádium A-B 1% % A (N=46) B (N=) Mimo studii (N=24) Stádium D-S 65% 28% 3% 4% p 1 =,99 p 1 =,1 I (N=6) II (N=57) III (N=133) Neznámo (N=8) 85% Stádium A-B 4% 11% A (N=173) B (N=23) Neznámo (N=8) Poznámka : 1 Testováno ML Chi-square testem

29 Základní charakteristiky souboru (zahájení léčby) Ve studii (N=46) Stádium ISS 51% 3% 4% 15% 1 (N=23) 2 (N=14) 3 (N=2) neznámo (N=7) Mimo studii (N=24) 33% 25% Stádium ISS 16% 26% p 1 =,18 1 (N=68) 2 (N=5) 3 (N=33) neznámo (N=53) Poznámka : 1 Testováno ML Chi-square testem

30 Ve studii (N=46) 46% Mimo studii (N=24) 37% 34% Před zahájením aktuální léčby 39% 15 1 linie (N=21) 2 linie (N=18) 3 linie (N=7) p 1 =,18 29% 1 linie (N=69) 2 linie (N=76) 3 linie (N=59) Poznámka : 1 Testováno ML Chi-square testem Počet předchozích linií Podíl pacientů (%) , 54,3 15,2 > >1 >2 Počet předchozích linií Počet předchozích linií Podíl pacientů (%) , 66,2 N 46 mean (SD) 1,7 (,7) median 2 min-max ,9 > >1 >2 Počet předchozích linií N 24 mean (SD) 2, (,8) median 2 min-max 1-3

31 Charakteristika vlastní léčby CZECH CMG M Y E L O M A GROUP ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA CZECH CMG ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA M Y E L O M A NADAČNÍ FOND GROUP

32 Poznámka : 1 Testováno ML Chi-square testem, 2 Neuvedeno u 11 pacientů Ve studii (N=46) Podíl pacientů (%) Počet dávek v cyklu N=46 N= Počet dávek v cyklu 1, Plánovaný počet dávek v cyklu (N=46) (1,%) Ostatní (,%), 21 Ostatní Délka cyklu byla u všech pacientů 28 dnů. Mimo studii (N=24) Podíl pacientů (%) Počet dávek v cyklu 2 N=186 N=7 91,2 8,8 21 Ostatní p 1 =,81 Plánovaný počet dávek v cyklu (N=193) (91,2%) ostatní 7 (8,8%) Délka cyklů (dny) Počet dávek ostatní 1 6

33 Ve studii (N=46) Podíl pacientů (%) 1 Mimo studii (N=24) Podíl pacientů (%) 1 Dávka na začátku léčby Dávka na začátku léčby N=1 N= N=45 N= 97, ,2,, ostatní Dávka (mg) Dávka na začátku léčby 2 N=12 N=7 N=174 N=1 89, ,2 3,6, ostatní Dávka (mg) Poznámka : 1 Testováno ML Chi-square testem, 2 Neuvedeno u 1 pacientů Dávka na začátku léčby (N=46) 1 mg 1 (2,2%) 15 mg (,%) 25 mg 45 (97,8%) ostatní (,%) p 1 =,17 Dávka na začátku léčby (N=194) 1 mg 12 (6,2%) 15 mg 7 (3,6%) 25 mg 174 (89,7%) ostatní 1 (,5%)

34 Ve studii (N=46) 2% 7% Mimo studii (N=24) 4% 6% Výskyt nežádoucích příhod Výskyt Výskyt 91% 9% Poznámka : 1 Testováno ML Chi-square testem Ne (N=3) Ano (N=42) Neuvedeno (N=1) p 1 =,748 Ne (N=12) Ano (N=183) Neuvedeno (N=9) Neutropenie Anemie Trombocytopenie Infekční komplikace Únava, slabost Neuropatie po léčbě Neuropatie vstupně Průjem Trombobocytopenie vstupně Nausea, zvracení Zácpa Nechutenství Trombosa, embolie Anemie Neutropenie Trombocytopenie Únava, slabost Infekční komplikace Neuropatie vstupně Neuropatie po léčbě Trombobocytopenie vstupně Nausea, zvracení Nechutenství Zácpa Průjem Trombosa, embolie Podíl pacientů (%) Podíl pacientů (%) NÚ st. 1+2 NÚ st NÚ st. 1+2 NÚ st

35 Ve studii (N=46) Ukončená léčba a léčebná odpověď Léčba 37% 63% 18% Neukončena (N=11) Ukončena (N=35) Léčba 82% Podíl pacientů (%) Podíl pacientů (%) Léčebná odpověď 2 N=6 N=6 N=8 N=1 N= N=13 17,6 17,6 23,5 2,9, 38,2 CR VGPR PR MR SD PG Léčebná odpověď 3 N=8 N=18 N=37 N=12 N=19 N=68 4,9 11,1 22,8 7,4 11,7 42, CR VGPR PR MR SD PG ORR 2 (58,8%) CBR 21 (61,8%) Mimo studii (N=24) p 1 =,337 p 1 =,14 Neukončena (N=36) Ukončena (N=168) ORR= léčebná odpověď PR a lepší Poznámka : 1 Testováno ML Chi-square testem, 2 Neuvedeno u 1 pacienta, 3 Neuvedeno u 6 pacientů ORR 63 (38,9%) CBR 75 (46,3%) CBR= léčebná odpověď MR a lepší

36 Ve studii s ukončenou léčbou (N=35) Podíl pacientů (%) <2 5, , Průběh léčby léčba ukončena 5, Délka léčby 22, , , >11.9 8,6 Délka léčby (měsíce) Mimo studii s ukončenou léčbou (N=168) Podíl pacientů (%) <2 11, , , ,8 19, Délka léčby (měsíce) 4,8 >11.9 3, p 1 =,32 Délka léčby Počet cyklů N mean (SD) 7,8 (3,9) měsíce 8,6 (4,1) median 7,9 měsíce 1, min-max,4-17,9 měsíce 1,-2, Průměrná denní Celková kumulativní dávka dávka N mean (SD) 23,6 (3,) mg 3 835,4 (1699,6) mg median 25, mg 4 55, mg min-max 12,8-25, mg 275,-5 88, mg Délka léčby Počet cyklů N mean (SD) 5,8 (3,3) měsíce 5,4 (2,9) median 5,4 měsíce 5, min-max,4-18,2 měsíce 1,-15, Průměrná denní Celková kumulativní dávka dávka N mean (SD) 23,3 (4,) mg 2 483, (1 453,9) mg median 25, mg 21, mg min-max 1,-25, mg 9,-5 6, mg Poznámka : 1 Testováno ML Chi-square testem, 2 Neuvedeno u 4 pacientů

37 Výsledky léčby CZECH CMG M Y E L O M A GROUP ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA CZECH CMG ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA M Y E L O M A NADAČNÍ FOND GROUP

38 Analýza přežití OS od diagnózy OS od zahájení aktuální léčby Kumulativní podíl přežívajících p-hodnota Log-rank testu <.1 ve studii mimo studii Kumulativní podíl přežívajících p-hodnota Log-rank testu:.2 ve studii mimo studii Čas(měsíce) Čas(měsíce) Počet pacientů N Medián (IS) 3leté přežití Ve studii 46 nedosaženo,95 (,83;,988) Mimo studii 24 68,3 (5,1; 86,5),75 (,678;,84) Celkem 25 Počet pacientů N Medián (IS) 1leté přežití Ve studii 46 nedosaženo,88 (,729;,948) Mimo studii 24 17,5 (14,1; 2,9),61 (,529;,675) Celkem 25

39 Analýza přežití TTP TTP (léčebná odpověď PR a lepší) Kumulativní podíl přežívajících p-hodnota Log-rank testu:.1 ve studii mimo studii Kumulativní podíl přežívajících p-hodnota Log-rank testu.5 ve studii mimo studii Čas(měsíce) Čas(měsíce) Počet pacientů N Medián (IS) 1leté přežití Ve studii 46 nedosaženo,72 (,54;,84) Mimo studii 24 11,5 (1,; 13,),45 (,373;,528) Celkem 25 Počet pacientů N Medián (IS) 1leté přežití Ve studii 23 nedosaženo,95 (,77;,993) Mimo studii 73 14,8 (13,5; 16,1),71 (,577;,81) Celkem 96

40 Analýza přežití Kumulativní podíl přežívajících PFS p-hodnota Log-rank testu:.1 ve studii mimo studii Kumulativní podíl přežívajících DOR p-hodnota Log-rank testu:.3 ve studii mimo studii Čas(měsíce) Čas(měsíce) Počet pacientů N Medián (IS) 1leté přežití Ve studii 46 18,2 (13,6; 22,8),69 (,511;,81) Mimo studii 24 1,1 (8,4; 11,9),41 (,334;,483) Celkem 25 Počet pacientů N Medián (IS) 1leté přežití Ve studii 28 nedosaženo,82 (,588;,932) Mimo studii 14 11,3 (9,8; 12,8),44 (,329;,543) Celkem 132

41 Výsledky léčby pacientů podle stádia ISS CZECH CMG M Y E L O M A GROUP ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA CZECH CMG ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA M Y E L O M A NADAČNÍ FOND GROUP

42 Ve studii 1 (N=46) Kumulativní podíl přežívajících Analýza přežití dle ISS OS od zahájení aktuální léčby p-hodnota Log-rank.94 testu Kumulativní podíl přežívajících Mimo studii 2 (N=24) p-hodnota Log-rank.32 testu: Čas(měsíce) Čas(měsíce) N Medián (IS) 1leté přežití 1 23 nedosaženo 1, (-) 2 14 nedosaženo,7 (,385;,876) 3 2 nedosaženo 1, (-) Celkem pacientů s nevyplněnou hodnotou, 2 53 pacientů s nevyplněnou hodnotou N Medián (IS) 1leté přežití ,3 (16,2; 3,3),75 (,616;,841) ,8 (6,8; 26,7),56 (,41;,698) ,7 (7,3; 16,1),47 (,274;,64) Celkem 151

43 Výsledky léčby našich pacientů ve srovnání s registrační studií CZECH CMG M Y E L O M A GROUP ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA CZECH CMG ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA M Y E L O M A NADAČNÍ FOND GROUP

44 Dlouhodobá léčba Len + Dex zlepšuje OS Pacienti s ukončenou léčbou, léčebná odpověď alespoň PR MM-9, MM-1, Non-IIT a IIT : subgroup analýza OS u pacientů léčených kombinací Len + Dex, kteří dosáhli PR nebo lepší léčebné odpovědi: dlouhodobá léčba vs. přerušení léčby vs. Non-IIT population vs IIT population Celkové přežití (%) 1 1, 8,8 6,6 4,4 2,2, Délka léčby (měsíce) Pacienti, kteří přerušili léčbu len + Dex (n = 38), medián 35 měsíců Pacienti, kteří pokračovali na léčbě len + Dex (n = 174), medián 51 měsíců Studioví pacienti (n = 2) Pacienti léčeni na poj. (n = 63) medián 35. měsíců San Miguel JF, et al. Clin Lymphoma, Myeloma Leuk. 211;11: data z RMG

45 Závěry: léčba MM LP Revlimid v ČR nadále výrazně horší výsledky než registrační studie MM-9 a MM-1 ORR cca 6% x současných 36.3% v ČR CR cca 15% x současných 3.1% v ČR OS od zahájení léčby 32.4 měsíce x 16. měsíců v ČR vysvětlením je např. výběr nemocných do studií, větší předléčenost a vyšší věk našeho souboru (63 x 66 let), česká improvizace při nedostupnosti 1 a 15mg, krátkodobá léčba, absence UL atd. obdobné jsou zkušenosti týkající se výskytu NÚ léčby snaha o zrušení obecně platných tzv. STOP RULES v rámci ČR = ukončení léčby při nedosažení PR po 4 cyklech, ukončení léčby po dosažení CR a max. 2 dalších cyklech léčby, max. počet 8 (+2) cykly kombinovaného režimu + obnovení dostupnosti všech sil (nutné hlavně pro kombinace) = dnes již máme vlastní data podporující dlouhodobé podávání léku!

46 Děkuji za pozornost!

Léčba MM LP Revlimid v ČR - aktuální analýza dat RMG

Léčba MM LP Revlimid v ČR - aktuální analýza dat RMG Léčba MM LP Revlimid v ČR - aktuální analýza dat RMG Statistická analýza 262 pacientů Vladimír Maisnar za II. interní klinika OKH FN a LF UK Hradec Králové Léčba MM LP Revlimid v ČR Látka patřící do skupiny

Více

Analýza dat LP Revlimid z registru pacientů v ČR

Analýza dat LP Revlimid z registru pacientů v ČR XII. workshop mnohočetný myelom, hotel Galant, Mikulov 12. dubna 2014 Analýza dat LP Revlimid z registru pacientů v ČR (1.144 pacientů, 2007 3/2014) Vladimír Maisnar za Pacienti léčeni Revlimidem dle center

Více

Léčba LP Revlimid aktuální analýza dat RMG

Léčba LP Revlimid aktuální analýza dat RMG Mikulášský seminář, 25. listopadu 2011, hotel Santon, Brno Léčba LP Revlimid aktuální analýza dat RMG Statistická analýza 513 pacientů 2007 06/2011 Vladimír Maisnar za Pacienti léčeni Revlimidem dle center

Více

Pomalidomid první rok léčby v ČR

Pomalidomid první rok léčby v ČR C Z E C H G R O U P CZECH GROUP 1 Pomalidomid první rok léčby v ČR Luděk Pour IHOK FN Brno XIII. Výroční setkání CMG 10. 4. 2015 Mikulov C M G M Y E L O M A Č E S K Á M YE LO M O VÁ S K U P IN A CMG ČESKÁ

Více

Thalidomid analýza 292 pacientů s MM léčených na IHOK FN Brno

Thalidomid analýza 292 pacientů s MM léčených na IHOK FN Brno Thalidomid analýza 292 pacientů s MM léčených na IHOK FN Brno Marta Krejčí, Petra Kaisarová Základní charakteristika souboru (zahájení léčby thalidomidem) Základní charakteristika Pohlaví muži 146 (5.%)

Více

Výsledky léčby kombinačními režimy s Revlimidem v ČR - trojkombinace. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV, Praha Mikulov 2010

Výsledky léčby kombinačními režimy s Revlimidem v ČR - trojkombinace. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV, Praha Mikulov 2010 Výsledky léčby kombinačními režimy s Revlimidem v ČR - trojkombinace MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV, Praha Mikulov 21 1 REVLIMID - Lenalidomid imunomodulátor účinější než thalidomid inhibice TNF-α stimulace

Více

Nežádoucí účinky nových léků

Nežádoucí účinky nových léků Nežádoucí účinky nových léků MUDr. Jan Straub XII. Myeloma workshop Mikulov 12.4. 2014 Nežádoucí účinky nových léků thalidomid bortezomib lenalidomid Obecné shrnutí + výsledky registračních studií Srovnání

Více

Maximalizace efektu léčby relapsu lenalidomidem mnohočetného myelomu v reálné klinické praxi

Maximalizace efektu léčby relapsu lenalidomidem mnohočetného myelomu v reálné klinické praxi Maximalizace efektu léčby relapsu lenalidomidem mnohočetného myelomu v reálné klinické praxi Luděk Pour IHOK FN Brno XII. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí Roční setkání České myelomové skupiny

Více

Podpůrná léčba hematologické toxicity u nemocného s mnohočetným myelomem léčeného lenalidomidovým režimem Kazuistika

Podpůrná léčba hematologické toxicity u nemocného s mnohočetným myelomem léčeného lenalidomidovým režimem Kazuistika Podpůrná léčba hematologické toxicity u nemocného s mnohočetným myelomem léčeného lenalidomidovým režimem Kazuistika MUDr. Evžen Gregora IX. Národní workshop Mnohočetný myelom Edukační blok Celgene Mikulov

Více

Velcade. Statistická analýza 27 pacientů

Velcade. Statistická analýza 27 pacientů Velcade Statistická analýza 27 pacientů Pacienti začínající s léčbou Velcade v roce 29 Celkový počet záznamz znamů N = 27 Havířov N = 15 55.6 % 11.1 % Pelhřimov N = 3 Opava N = 3 11.1 %. % 11.1 % 11.1

Více

Lenalidomid. Statistická analýza léčeb z českých center / rmgnew.registry.cz. rmgnew.registry.

Lenalidomid. Statistická analýza léčeb z českých center / rmgnew.registry.cz.   rmgnew.registry. 1 Lenalidomid Statistická analýza 1 761 léčeb z českých center 2013 11/2016 Léčebné centrum 2 Celkový počet záznamů N = 1 761 OKH České Budějovice 1,6 KN Liberec 1,8 FNKV Plzeň 3,2 FNKV Praha 8,4 HO Nový

Více

Dosavadní zkušenosti s léčbou lenalidomidem v České republice

Dosavadní zkušenosti s léčbou lenalidomidem v České republice Dosavadní zkušenosti s léčbou lenalidomidem v České republice Luděk Pour Ščudla V., Maisnar V., Gregora E., Schützová M., Špička I., Holánek M., Bačovský J., Straub J., Adam Z., Hájek R. Společná analýza

Více

Srovnání dávkování Revlimidu denně a obden

Srovnání dávkování Revlimidu denně a obden Srovnání dávkování Revlimidu denně a obden Luděk Pour a Revlimid denně vs obden Úvod Soubor pacientů Toxicita Léčebná odpověď a parametry přežití Závěr Úvod Lenalidomid 25 mg denně účinnější než 50 mg

Více

Vliv způsobu podání bortezomibu na účinnost a bezpečnost léčby pacientů s mnohočetným myelomem. MUDr. P. Pavlíček FN KV a 3.

Vliv způsobu podání bortezomibu na účinnost a bezpečnost léčby pacientů s mnohočetným myelomem. MUDr. P. Pavlíček FN KV a 3. Vliv způsobu podání bortezomibu na účinnost a bezpečnost léčby pacientů s mnohočetným myelomem MUDr. P. Pavlíček FN KV a 3. LF UK Praha Tato prezentace vznikla s finanční podporou společnosti Johnson &

Více

RMG = nutná součást dalšího zlepšování péče o pacienty s MM

RMG = nutná součást dalšího zlepšování péče o pacienty s MM RMG = nutná součást dalšího zlepšování péče o pacienty s MM V. Maisnar za Českou myelomovou skupinu Epidemiologická data MM (dle NOR) 1% všech malignit, 10% hematologických Muži/Ženy = 3/2, medián věku:

Více

Thalidomid v léčbě MM

Thalidomid v léčbě MM Thalidomid v léčbě MM Straub J., Hájek R., Krejčí M., Špička I. I. Interní klinika VFN Praha FN Brno Bohunice 2.5.2005 Thalidomid Sedativum, hypnotikum - výsledek malformované plody imunomodulační účinek

Více

Velcade První výsledky z IHOK FN Brno. Luděk Pour. Roman Hájek, Marta Krejčí,Andrea Křivanová, Lenka Zahradová, Zdeněk Adam CMG

Velcade První výsledky z IHOK FN Brno. Luděk Pour. Roman Hájek, Marta Krejčí,Andrea Křivanová, Lenka Zahradová, Zdeněk Adam CMG Velcade První výsledky z IHOK FN Brno Luděk Pour Roman Hájek, Marta Krejčí,Andrea Křivanová, Lenka Zahradová, Zdeněk Adam CZECH CMG M Y E L O M A GROUP Č ESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA Velcade = bortezomib Nobelova

Více

Thalidomid první zkušenosti regionálního centra

Thalidomid první zkušenosti regionálního centra Thalidomid první zkušenosti regionálního centra MUDr. Marek Wróbel Onkologické centrum J.G. Mendela Hematologické oddělení Thalidomid Imunomodulační efekt Význam v kombinační terapii Na našem pracovišti

Více

Výsledky léčby Waldenströmovy makroglobulinemie na IHOK FN Brno

Výsledky léčby Waldenströmovy makroglobulinemie na IHOK FN Brno C Z E C H G R O U P C Z E C H G R O U P Výsledky léčby Waldenströmovy makroglobulinemie na IHOK FN Brno Luděk Pour IHOK FN Brno 10-11.4. 2015 XIII. Roční setkání CMG C M G Č E S K Á M YE LO M O VÁ S K

Více

Souhrn zkušeností s používáním přípravku Revlimid v ČR za rok Statistická analýza 80 pacientů

Souhrn zkušeností s používáním přípravku Revlimid v ČR za rok Statistická analýza 80 pacientů Souhrn zkušeností s používáním přípravku Revlimid v ČR za rok 29 Statistická analýza 8 pacientů MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV, Praha Mikulášský seminář CMG a MM skupiny IHOK 27.11. 29 Současnost Revlimidu

Více

Rozdíly mezi novými a klasickými léky u mnohočetného myelomu Luděk Pour IHOK FN Brno

Rozdíly mezi novými a klasickými léky u mnohočetného myelomu Luděk Pour IHOK FN Brno C Z E C H G R O U P CZECH GROUP 1 Rozdíly mezi novými a klasickými léky u mnohočetného myelomu Luděk Pour IHOK FN Brno C M G M Y E L O M A Č E S K Á M YE LO M O VÁ S K U P IN A Setkání klubu pacientů 11.5.2016

Více

Současná role thalidomidu u MM. Výsledky randomizovaných studií s thalidomidem u seniorů

Současná role thalidomidu u MM. Výsledky randomizovaných studií s thalidomidem u seniorů Současná role thalidomidu u MM Výsledky randomizovaných studií s thalidomidem u seniorů J. Minařík, V. Ščudla III. interní klinika LF UP a FN Olomouc Velké Bílovice, 2008 Charakteristika Nový lék v terapii

Více

Česká Myelomová Skupina na poli mnohočetného myelomu

Česká Myelomová Skupina na poli mnohočetného myelomu Česká Myelomová Skupina na poli mnohočetného myelomu Vladimír Maisnar IV. interní hematologická klinika LF UK a FN Hradec Králové Lázně Bělohrad, 10. září 2016 Epidemiologická data: MM 1% všech malignit,

Více

Doplněk MM guidelines: Doplněk č. 1 k doporučení z 9/2012 diagnostika a léčba mnohočetného myelomu

Doplněk MM guidelines: Doplněk č. 1 k doporučení z 9/2012 diagnostika a léčba mnohočetného myelomu Doplněk MM guidelines: Doplněk č. 1 k doporučení z 9/2012 diagnostika a léčba mnohočetného myelomu Marta Krejčí XIII. MM workshop a setkání CMG, Mikulov 11.4.2015 Doplněk č. 1 k doporučení z 9/2012: Diagnostika

Více

Evropský konsensus pro použití lenalidomidu v RRMM v roce 2011 a léčebné postupy v ČR

Evropský konsensus pro použití lenalidomidu v RRMM v roce 2011 a léčebné postupy v ČR Evropský konsensus pro použití lenalidomidu v RRMM v roce 2011 a léčebné postupy v ČR Ivan Špička I. interní klinika klinika hematologie 1. LF a VFN Univerzita Karlova v Praze Léčebný cíl pro pacienty

Více

Léčba MM dle guidelines a na pojišťovnu

Léčba MM dle guidelines a na pojišťovnu Léčba MM dle guidelines a na pojišťovnu MUDr. Jan Straub 11.4.2015 Mikulov Cíle léčby Vyléčení zatím stále akademická otázka u primoterapie předmětem studiové léčby Dosažení dlouhodobé remise - v primoterapii

Více

Dávkování přípravku Revlimid při léčbě pacientů s mnohočetným myelomem. Účinná látka LENALIDOMID. Doc.MUDr.Jaroslav Bačovský,CSc.

Dávkování přípravku Revlimid při léčbě pacientů s mnohočetným myelomem. Účinná látka LENALIDOMID. Doc.MUDr.Jaroslav Bačovský,CSc. Dávkování přípravku Revlimid při léčbě pacientů s mnohočetným myelomem Účinná látka LENALIDOMID Doc.MUDr.Jaroslav Bačovský,CSc. Lenalidomid, derivát thalidomidu O N O H N O O O N O H N O NH 2 Silnější

Více

Hodnocení 494 pacientů studie CMG 2002

Hodnocení 494 pacientů studie CMG 2002 CLINICAL TRIAL CMG 22 Hodnocení 494 pacientů studie CMG 22 Principal Investigator: Co-principal Investigators: Data Analysis: Data Center: Obsah 1. Průběh h registrace pacientů 2. Základní charakteristika

Více

IgD myelomy. Retrospektivní analýza léčebných výsledků 4 center České republiky za posledních 5 let

IgD myelomy. Retrospektivní analýza léčebných výsledků 4 center České republiky za posledních 5 let IgD myelomy Retrospektivní analýza léčebných výsledků 4 center České republiky za posledních 5 let Maisnar V., Ščudla V., Hájek R., Gregora E., Tichý M., Minařík J., Havlíková K. za CMG II. interní klinika

Více

Revlimid v léčbě myelomu u nemocných s renální insuficiencí MUDr. Jan Straub

Revlimid v léčbě myelomu u nemocných s renální insuficiencí MUDr. Jan Straub Revlimid v léčbě myelomu u nemocných s renální insuficiencí MUDr. Jan Straub Updated December 2009. 1 Závěry s ASH 2009 Len-Dex u rr MM s úpravou dávkování v závislosti na stupni renální insuficience Soubor

Více

lní dostupnost nových léků. l výsledky MUDr. Evžen Gregora Pacientský seminář Karlova Studánka,

lní dostupnost nových léků. l výsledky MUDr. Evžen Gregora Pacientský seminář Karlova Studánka, Aktuáln lní dostupnost nových léků. l Klinické studie V ČR R a jejich výsledky MUDr. Evžen Gregora Pacientský seminář Karlova Studánka, 21.11. 2009 Nově diagnostikovaný mnohočetný myelom Věk do 65let Věk

Více

Velcade První výsledky z IHOK FN Brno. Luděk Pour CMG CZECH GROUP M Y E L O M A Č ESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA

Velcade První výsledky z IHOK FN Brno. Luděk Pour CMG CZECH GROUP M Y E L O M A Č ESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA Velcade První výsledky z IHOK FN Brno Luděk Pour CZECH CMG M Y E L O M A GROUP Č ESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA Velcade = bortezomib Nobelova cena za chemii 2004 Aaron Ciechanover a Avram Hershko Technion, Israel

Více

KLINICKÉ STUDIE A JEJICH DOSTUPNOST U MNOHOČETN MYELOMEMU V ČR R V ROCE 2007

KLINICKÉ STUDIE A JEJICH DOSTUPNOST U MNOHOČETN MYELOMEMU V ČR R V ROCE 2007 KLINICKÉ STUDIE A JEJICH DOSTUPNOST U MNOHOČETN ETNÉHO MYELOMEMU V ČR R V ROCE 2007 MUDr. Evžen Gregora Pacientský seminář,, Lednice, 8.9. 2007 Česká myelomová skupina spolupracuje s lékaři v ČR a SR při

Více

CMG LÉČBA RELAPSU, NOVÉ LÉKY, KLINICKÉ STUDIE. MUDr. Miroslava Schützová. Poděbrady 11. září 2010. Hemato-onkologické odd. FN Plzeň NADAČNÍ FOND

CMG LÉČBA RELAPSU, NOVÉ LÉKY, KLINICKÉ STUDIE. MUDr. Miroslava Schützová. Poděbrady 11. září 2010. Hemato-onkologické odd. FN Plzeň NADAČNÍ FOND LÉČBA RELAPSU, NOVÉ LÉKY, KLINICKÉ STUDIE MUDr. Miroslava Schützová Hemato-onkologické odd. FN Plzeň Poděbrady 11. září 2010 ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA CZECH CMG M Y E L O M A NADAČNÍ FOND GROUP Česká myelomová

Více

PŘEHLED KLINICKÝCH STUDIÍ DOSTUPNÝCH V ČR PRO NEMOCNÉ S MNOHOČETNÝM MYELOMEM. MUDr. Evžen Gregora Lucie Ficeková

PŘEHLED KLINICKÝCH STUDIÍ DOSTUPNÝCH V ČR PRO NEMOCNÉ S MNOHOČETNÝM MYELOMEM. MUDr. Evžen Gregora Lucie Ficeková PŘEHLED KLINICKÝCH STUDIÍ DOSTUPNÝCH V ČR PRO NEMOCNÉ S MNOHOČETNÝM MYELOMEM MUDr. Evžen Gregora Lucie Ficeková Česká myelomová skupina, Velké Bílovice, 20.4. - 21.4. 2007 AKTIVNÍ KLINICKÉ STUDIE Probíhá

Více

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU MUDr. Miroslava Schützová 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele 20. - 21. listopadu 2009 Karlova Studánka ČESKÁ MYELOMOVÁ

Více

Aktuální stav úhrady léků v ČR v roce 2016

Aktuální stav úhrady léků v ČR v roce 2016 Aktuální stav úhrady léků v ČR v roce 2016 MUDr. Jan Straub 25.11.2016 Brno - Santon Primoterapie s úhradou plátci péče junioři - pacient únosný k ASCT Indukční režim 4 6 x VTD Indikační omezení P : Bortezomib

Více

Nové léčebné možnosti v léčbě mnohočetného myelomu GROUP. Roman Hájek 3.9.2005. Lednice

Nové léčebné možnosti v léčbě mnohočetného myelomu GROUP. Roman Hájek 3.9.2005. Lednice Nové léčebné možnosti v léčbě mnohočetného myelomu CZECH CMG M Y E L O M A GROUP ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA CZECH CMG M Y E L O M A NADAČNÍ FOND GROUP Roman Hájek 3.9.2005 Lednice

Více

AKTIVNÍ LÉČEBNÉ PROTOKOLY

AKTIVNÍ LÉČEBNÉ PROTOKOLY AKTIVNÍ LÉČEBNÉ PROTOKOLY Režim CTD junior se opakuje za dní) onemocnění. Je vhodný pro nemocné do let. Součástí režimu CTD je cyklofosfamid, thalidomid a dexametazon. Pokud je režim ( cykly) použitý před

Více

CMG KLINICKÉ STUDIE A JEJICH DOSTUPNOST U MNOHOČETN MYELOMEMU V ČR. připravil: MUDr. Evžen Gregora prezentuje: prof. MUDr. Roman Hájek, H NADAČNÍ FOND

CMG KLINICKÉ STUDIE A JEJICH DOSTUPNOST U MNOHOČETN MYELOMEMU V ČR. připravil: MUDr. Evžen Gregora prezentuje: prof. MUDr. Roman Hájek, H NADAČNÍ FOND KLINICKÉ STUDIE A JEJICH DOSTUPNOST U MNOHOČETN ETNÉHO MYELOMEMU V ČR připravil: MUDr. Evžen Gregora prezentuje: prof. MUDr. Roman Hájek, H CSc. ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA CZECH CMG M Y E L O M A NADAČNÍ

Více

Změna typu paraproteinu po transplantační léčbě mnohočetného myelomu

Změna typu paraproteinu po transplantační léčbě mnohočetného myelomu Změna typu paraproteinu po transplantační léčbě mnohočetného myelomu Maisnar V., Tichý M., Smolej L., Kmoníček M., Žák P., Jebavý L., Palička V. a Malý J. II. interní klinika OKH a ÚKIA, FN a LF UK Hradec

Více

PŘEHLED KLINICKÝCH STUDIÍ U MNOHOČETN ETNÉHO MYELOMU. MUDr. Evžen Gregora

PŘEHLED KLINICKÝCH STUDIÍ U MNOHOČETN ETNÉHO MYELOMU. MUDr. Evžen Gregora PŘEHLED KLINICKÝCH STUDIÍ U MNOHOČETN ETNÉHO MYELOMU V ČESKÉ REPUBLICE MUDr. Evžen Gregora VI. národnn rodní workshop Mnohočetný myelom, Velké Bílovice, 17. 19.4. 2008 KLINICKÉ STUDIE S UKONČENÝM NÁBOREM

Více

lní situace s indikací a úhradou v ČR pro rok 2010

lní situace s indikací a úhradou v ČR pro rok 2010 Aktuáln lní situace s indikací a úhradou účinných lékůl v ČR pro rok 2010 R.Hájek Brno 27.11.2010 pro nemocné s mnohočetným myelomem Mnohočetný myelom (MM): Vybrané léky Dynamika změn indikací v letech

Více

MAXIMALIZACE EFEKTU LÉČBY BORTEZOMIBEM

MAXIMALIZACE EFEKTU LÉČBY BORTEZOMIBEM MAXIMALIZACE EFEKTU LÉČBY BORTEZOMIBEM Jakub Radocha, Vladimír r Maisnar II. Interní klinika oddělen lení klinické hematologie LFUK a FN Hradec Králov lové Cíle terapie Optimáln lní léčebná odpověď = hledání

Více

Lékový registr ALIMTA

Lékový registr ALIMTA Lékový registr Pravidelný report Maligní pleurální mezoteliom (MPM) Stav registru k datu 31. 3. 2014 Pneumoonkologická centra zapojená v projektu Alimta 1. FN Brno Jihlavská 20, 625 00 Brno - Bohunice

Více

Změny v dg. kritéri di u mnohočetn. etného myelomu

Změny v dg. kritéri di u mnohočetn. etného myelomu Změny v dg. kritéri riích a kritéri riích léčebnl ebné odpovědi di u mnohočetn etného myelomu Vladimír Maisnar II. interní klinika OKH FN a LF UK Hradec Králov lové Setkání České myelomové skupiny Velké

Více

Myelom Možnosti léčby relapsu

Myelom Možnosti léčby relapsu Myelom Možnosti léčby relapsu MUDr. Jan Straub Pacientský seminář 3.6. 2013 Praha Průběh onemocnění v závislosti na léčbě Primoterapie Léčba 1. relapsu Léčba 2. relapsu 1. relaps 2. relaps Klinické projevy

Více

Lékový registr ALIMTA

Lékový registr ALIMTA Lékový registr Pravidelný report Maligní pleurální mezoteliom (MPM) Stav registru k datu 19. 10. 2015 Pneumoonkologická centra zapojená v projektu Alimta 1. FN Brno Jihlavská 20, 625 00 Brno - Bohunice

Více

Prognostický význam amplifikace 1q21 u nemocných s MM

Prognostický význam amplifikace 1q21 u nemocných s MM Prognostický význam amplifikace 1q21 u nemocných s MM Pavel Němec Univerzitní výzkumné centrum - Česká myelomová skupina, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika Oddělení genetiky

Více

MYELOMU BORTEZOMIBEM. Tomáš. Pika III. Interní klinika LF UP a FN Olomouc V4.0

MYELOMU BORTEZOMIBEM. Tomáš. Pika III. Interní klinika LF UP a FN Olomouc V4.0 OPAKOVANÁ LÉČBA RELABUJÍCÍHO MNOHOČETN ETNÉHO MYELOMU BORTEZOMIBEM Tomáš Pika III. Interní klinika LF UP a FN Olomouc Opakovaná terapie - východiska Mnohočetný myelom (MM) zůstz stává,, přes p veškerý

Více

AKTIVNÍ KLINICKÉ STUDIE V ČESKÉ REPUBLICE

AKTIVNÍ KLINICKÉ STUDIE V ČESKÉ REPUBLICE AKTIVNÍ KLINICKÉ STUDIE V ČESKÉ REPUBLICE MUDr. Evžen Gregora XI. workshop Mnohočetný myelom, Mikulov, 26. 27. 4. 2013 Historie léčby MM 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960

Více

a definice stádi Vladimír r Maisnar II. interní klinika OKH FN a LF UK Hradec Králov lové VIII. národní workshop CMG Mikulov,

a definice stádi Vladimír r Maisnar II. interní klinika OKH FN a LF UK Hradec Králov lové VIII. národní workshop CMG Mikulov, Správný zápis z stanovené dg., problematika kostního nálezu n a definice stádi dií D.-S. Plus Vladimír r Maisnar II. interní klinika OKH FN a LF UK Hradec Králov lové VIII. národní workshop CMG Mikulov,

Více

Klinická hodnocení s náborem pacientů

Klinická hodnocení s náborem pacientů Klinická hodnocení s náborem pacientů Dg. Název studie Léčebná ramena MM Panorama 3 Panobinostat, Bortezomib, Dexamethasone AGMT EMN-13 Ixazomib, Thalidomid, Dexamethasone R/R PCYC-1138 Ibrutinib, Pomalidomid,

Více

Terapie hairy-cell leukémie

Terapie hairy-cell leukémie Terapie hairy-cell leukémie David Belada, II.interní klinika, OKH FN a LF v Hradci Králové Lymfomové fórum 2010 Grand Hotel Bellevue, Vysoké Tatry 12.-14.3.2010 Úvod Poprvé popsána v roce 1958 (Bouroncle

Více

Změny v dg. kritéri di u mnohočetn

Změny v dg. kritéri di u mnohočetn Změny v dg. kritéri riích a kritéri riích léčebnl ebné odpovědi di u mnohočetn etného myelomu Vladimír Maisnar II. interní klinika OKH FN a LF UK Hradec Králov lové 3. seminář pro pacienty s MM Lednice,

Více

NOVÉ PŘÍSTUPY PRVNÍ LINIE V LÉČBĚ

NOVÉ PŘÍSTUPY PRVNÍ LINIE V LÉČBĚ NOVÉ PŘÍSTUPY PRVNÍ LINIE V LÉČBĚ MNOHOČETNÉHO MYELOMU V. Ščudla III. Interní klinika, LF UP a FN Olomouc Poděbrady IX/2008 ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA CZECH CMG M Y E L O M A NADAČNÍ FOND GROUP Česká myelomová

Více

Možnosti léčby CRPC s časem přibývají

Možnosti léčby CRPC s časem přibývají Možnosti léčby CRPC s časem přibývají Jana Katolická Onkologicko-chirurgické oddělení Fakultní nemocnice u Sv. Anny Mnoho studií - jen čtyři nové léky Enzalutamid Abirateron + prednison Cabazitaxel Radium-223

Více

Nová diagnóza = Studiová indikace. První relaps = Studiová indikace

Nová diagnóza = Studiová indikace. První relaps = Studiová indikace Velcade dostupné léčebné protokoly Nová diagnóza = Studiová indikace První relaps = Studiová indikace C M G Velcade dostupné léčebné protokoly Nová diagnóza = Studiová indikace První relaps = Studiová

Více

Přehled změn vybraných kapitol

Přehled změn vybraných kapitol Přehled změn vybraných kapitol (aneb najdi 10 rozdílů.) změny guidelines 2012 Nové léčebné odpovědi Bendamustin Profylaxe infekčních komplikací Profylaxe TEN Léčba pacientů s renální insuficiencí Léčba

Více

TULUNG - AVASTIN. Klinický registr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic. Stav registru k datu 17. 9. 2012

TULUNG - AVASTIN. Klinický registr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic. Stav registru k datu 17. 9. 2012 TULUNG - AVASTIN Klinický registr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic Stav registru k datu 17. 9. 2012 Management projektu: Analýza dat: Technické zajištění: Mgr. Karel Hejduk, Ing. Petr Brabec Mgr.

Více

Nová diagnóza = Studiová indikace. První relaps = Standardní léčba

Nová diagnóza = Studiová indikace. První relaps = Standardní léčba Thalidomid dostupné léčebné protokoly Nová diagnóza = Studiová indikace První relaps = Standardní léčba C M G Thalidomid/dexamethason vs MP for induction therapy and Thalidomide/Intron vs Intron A for

Více

Klinická studie CMG 2008

Klinická studie CMG 2008 Klinická studie 2008 Marta Krejčí Interní hematoonkologická klinika FN Brno Název 2008 Multicentrická randomizovaná klinická studie fáze f 3 srovnávaj vající účinnost a bezpečnost kombinované chemoterapie

Více

PŘEHLED KLINICKÝCH AKTIVIT

PŘEHLED KLINICKÝCH AKTIVIT PŘEHLED KLINICKÝCH AKTIVIT CLINICAL TRIAL 4W 7 th Annual Report Multicentrická randomizovaná studie 4W Datum zahájení studie : 15. 4. 1996 Datum ukončení náběru: 3. 2002 Datum zjištění mediánu přežití:

Více

PŘEHLED PLÁNOVANÝCH KLINICKÝCH STUDIÍ U ETNÉHO MYELOMU V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2010

PŘEHLED PLÁNOVANÝCH KLINICKÝCH STUDIÍ U ETNÉHO MYELOMU V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2010 PŘEHLED PLÁNOVANÝCH KLINICKÝCH STUDIÍ U MNOHOČETN ETNÉHO MYELOMU V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2010 Luděk Pour VIII.Národní workshop Mnohočetný myelom Mikulov 23.- 24.4.2010 CZECH CMG ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA

Více

Klinická hodnocení s náborem pacientů

Klinická hodnocení s náborem pacientů Klinická hodnocení s náborem pacientů Umožnění léčby současnou nejlepší možnou léčbou nebo novou léčbou, která by pro něj byla jinak nedostupná. Vývoj onemocnění je v průběhu studie pečlivě sledován specialisty

Více

Přínos registru MG pro sledování MGUS a MM aktuální stav

Přínos registru MG pro sledování MGUS a MM aktuální stav IX. národní workshop Mnohočetný myelom a setkání CMG Hotel Galant, Mikulov 15. - 16. dubna 2011 Přínos registru MG pro sledování MGUS a MM aktuální stav Maisnar V. 1,4, Klimeš D. 2, Pelcová J. 3,4, Hájek

Více

TARCEVA klinický registr

TARCEVA klinický registr TARCEVA klinický registr Karcinom pankreatu Stav k datu 10. 4. 2011 Registr Tarceva je podporován výzkumným ý grantem firmy Roche. Česká onkologická společnost Institut biostatistiky a analýz Stav registru

Více

TARCEVA klinický registr

TARCEVA klinický registr TARCEVA klinický registr Karcinom pankreatu Stav k datu 10. 10. 2011 Analýza dat: Mgr. Zbyněk Bortlíček Informační technologie: RNDr. Daniel Klimeš, Ph.D. Management projektu: Ing. Petr Brabec, Mgr. Karel

Více

TULUNG - AVASTIN. Klinický registr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic. Stav registru k datu 26. 3. 2012

TULUNG - AVASTIN. Klinický registr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic. Stav registru k datu 26. 3. 2012 TULUNG - AVASTIN Klinický registr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic Stav registru k datu 26. 3. 2012 Management projektu: Analýza dat: Technické zajištění: Mgr. Karel Hejduk, Ing. Petr Brabec Mgr.

Více

CMG CMG. Výroční zpráva CMG za rok Roman Hájek. Mikulov

CMG CMG. Výroční zpráva CMG za rok Roman Hájek. Mikulov Výroční zpráva za rok 2012 Roman Hájek Mikulov 14.4.2012 Publikace o MM v časopisech s IF- 2011 Periodikum Blood (2x) 10,558 Leukemia (1x) 8,966 Haematologica 6,532 Eur J Haematol (2x) 2,785 Ann Hematol

Více

Nové možnosti v terapii PCNSL kazuistika

Nové možnosti v terapii PCNSL kazuistika Nové možnosti v terapii PCNSL kazuistika Vladimíra Vosáhlová Novinky v léčbě lymfomů a CLL Hotel Tereziánský Dvůr, 11. 10. 2018 Anamnéza J.A., muž, 60 let OA: st.p. appendektomii, hypercholesterolemie

Více

Klinické studie u amyloidózy a Morbus Waldenström

Klinické studie u amyloidózy a Morbus Waldenström Andrea Janotová Klinické studie u amyloidózy a Morbus Waldenström Mikulov, 10. 4. 2015 Amyloidóza AL Aktivní klinické studie - Amyloidóza Nová diagnóza Studie EMN03 AKADEMICKÁ (Brno, Hradec Králové, Olomouc,

Více

Velcade - Case report

Velcade - Case report Velcade - Case report Iniciály: JKE; Věk: 53 let; Pohlaví: žena Dg.: Mnohočetný myelom IgA-kappa, st. III A Datum stanovení dg.: v 8/2001, int. FM, 9/2001 FN Ol. Stav před léčbou: - Status performance

Více

Aktuální dostupnost léků v ČR a SR GROUP. Roman Hájek 2.9.2006. Poděbrady

Aktuální dostupnost léků v ČR a SR GROUP. Roman Hájek 2.9.2006. Poděbrady Aktuální dostupnost léků v ČR a SR CZECH CMG M Y E L O M A GROUP ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA CZECH CMG M Y E L O M A NADAČNÍ FOND GROUP Roman Hájek 2.9.2006 Poděbrady I. OBECNÁ DOPORUČENÍ,

Více

Projekt MGUS V.Sandecká, R.Hájek, J.Radocha, V.Maisnar. Velké Bílovice

Projekt MGUS V.Sandecká, R.Hájek, J.Radocha, V.Maisnar. Velké Bílovice Projekt MGUS 2010 V.Sandecká, R.Hájek, J.Radocha, V.Maisnar CZECH CMG ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA M Y E L O M A NADAČNÍ FOND GROUP Velké Bílovice 25.4.2009 Česká myelomová skupina a její nadační fond spolupracují

Více

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN)

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Biologická léčba karcinomu prsu Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Cílená léčba Ca prsu Trastuzumab (HercepNn) AnN HER2 neu pronlátka LapaNnib (Tyverb)

Více

MM-EMN-441 a protokol EMN01. Marta Krejčí. Interní hematoonkologická klinika FN Brno

MM-EMN-441 a protokol EMN01. Marta Krejčí. Interní hematoonkologická klinika FN Brno Klinické studie 2008 junior/senior: protokol RV-MM MM-EMN-441 a protokol EMN01 Marta Krejčí Interní hematoonkologická klinika FN Brno Název 2008 junior Multicentrická randomizovaná klinická studie fáze

Více

Vysokodávková chemoterapie a autologní transplantace krvetvorných buněk

Vysokodávková chemoterapie a autologní transplantace krvetvorných buněk Vysokodávková chemoterapie a autologní transplantace krvetvorných buněk Vladimír Maisnar II. interní klinika OKH FN a LF UK Hradec Králové Seminář pro pacienty s MM Lednice, září 2005 Česká myelomová skupina

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Co je to toxicita léčby? Toxicita léčby lymfomů Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou? Dá se toxicita předvídat? Existuje

Více

Profylaktická a monitorovací opatření při léčbě thalidomidem a Velcade. Luděk Pour CMG CZECH GROUP M Y E L O M A Č ESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA

Profylaktická a monitorovací opatření při léčbě thalidomidem a Velcade. Luděk Pour CMG CZECH GROUP M Y E L O M A Č ESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA Profylaktická a monitorovací opatření při léčbě thalidomidem a Velcade Luděk Pour CZECH CMG M Y E L O M A GROUP Č ESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA Thalidomid a Velcade u MM- co je společné? 1) Nové léky 2) Zatím

Více

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4.

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4. Program konference X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí a Roční setkání České myelomové skupiny Mikulov CZECH CMG M Y E L O M A GROUP ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA PROGRAM Čtvrtek 12.4.2012 19.00

Více

Comparison of response rates in relapsed/refractory MM

Comparison of response rates in relapsed/refractory MM Lenalidomid Lenalidomid Imunomodulační látka patřící mezi sloučeniny zvané IMiDy. Sloučenina strukturou podobná Thalidomidu s účinkem antiangiogenním, imunomodulačním a přímým protinádorovým. Comparison

Více

Udržovací léčba: zamířeno na anti-vegf léčbu Alan Sandler

Udržovací léčba: zamířeno na anti-vegf léčbu Alan Sandler Udržovací léčba: zamířeno na anti-vegf léčbu Alan Sandler Department of Hematology/Oncology Oregon Health and Science University Knight Cancer Institute Portland, OR, USA Medián OS (měsíce) Studie v 1.linii

Více

Optimální spolupráce mezi okresním hematologem a centrem pro léčbu mnohočetného myelomu

Optimální spolupráce mezi okresním hematologem a centrem pro léčbu mnohočetného myelomu Optimální spolupráce mezi okresním hematologem a centrem pro léčbu mnohočetného myelomu Gregora Evžen Oddělen lení klinické hematologie FN Královsk lovské Vinohrady Praha Současn asné možnosti diagnostiky

Více

VÝSLEDKY FISH ANALÝZY U NEMOCNÝCH S MM ZAŘAZENÝCH VE STUDII CMG 2002 VÝZKUMNÝ GRANT NR/8183-4 CMG CZECH GROUP M Y E L O M A Č ESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA

VÝSLEDKY FISH ANALÝZY U NEMOCNÝCH S MM ZAŘAZENÝCH VE STUDII CMG 2002 VÝZKUMNÝ GRANT NR/8183-4 CMG CZECH GROUP M Y E L O M A Č ESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA VÝSLEDKY FISH ANALÝZY U NEMOCNÝCH S MM ZAŘAZENÝCH VE STUDII CMG 2002 VÝZKUMNÝ GRANT NR/8183-4 CZECH CMG M Y E L O M A GROUP Č ESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA Zhodnocení spolupráce Přehled molekulárně cytogenetických

Více

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA OBECNĚ 1/ Cíl potlačení aktivity choroby zmírnění až odstranění příznaků choroby navození dlouhodobého, bezpříznakového období - remise

Více

Profylaxe tromboembolických komplikací u MM. Petr Kessler Odd. hematologie a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov, p.o.

Profylaxe tromboembolických komplikací u MM. Petr Kessler Odd. hematologie a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov, p.o. Profylaxe tromboembolických komplikací u MM. Petr Kessler Odd. hematologie a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov, p.o. Incidence VTE a tepenné trombózy u pacientů s MM a MGUS Kristinsson SY, Pfeiffer RM,

Více

Analytický report projektu AVASTIN klinický registr

Analytický report projektu AVASTIN klinický registr Analytický report projektu AVASTIN klinický registr Karcinom prsu Stav k datu 10. 4. 2011 Registr Avastin je podporován výzkumným ý grantem firmy Roche. Česká Institut t onkologická biostatistiky společnost

Více

NOVINKY V DIAGNOSTICE A LÉČBĚ NEHODKINOVÝCH LYMFOMŮ

NOVINKY V DIAGNOSTICE A LÉČBĚ NEHODKINOVÝCH LYMFOMŮ NOVINKY V DIAGNOSTICE A LÉČBĚ NEHODKINOVÝCH LYMFOMŮ Martin Šimkovič IV. interní hematologická klinika Fakultní nemocnice Lékařská fakulta Univerzity Karlovy Hradec Králové Seminář - Novinky v léčbě lymfoproliferací,

Více

PŘEHLED KLINICKÝCH STUDIÍ U MNOHOČETNÉHO MYELOMU V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2011

PŘEHLED KLINICKÝCH STUDIÍ U MNOHOČETNÉHO MYELOMU V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2011 PŘEHLED KLINICKÝCH STUDIÍ U MNOHOČETNÉHO MYELOMU V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2011 Sandecká V., Hromková M., Hájek R. Mikulášsky seminář, Hotel Santon 26.11.2010 Přehled všech studií Aktivní studie Plánované

Více

Nežádoucí příhody v klinické studii CMG 2002

Nežádoucí příhody v klinické studii CMG 2002 Nežádoucí příhody v klinické studii 2002 Období 4/2002 3/2006 Kamila Havlíková Klinická studie 2002 Požadavky na hlášení v průběhu klinického hodnocení Povinnosti zkoušejícího: neprodleně (do 15 dnů) hlásit

Více

Nežádoucí příhody v klinické studii CMG 2002

Nežádoucí příhody v klinické studii CMG 2002 Nežádoucí příhody v klinické studii 2002 Období 4/2002 12/2004 Kamila Havlíková Klinická studie 2002 Nežádoucí příhoda - Adverse Event (AE) Nepříznivá změna zdravotního stavu postihující subjekt hodnocení,

Více

STRUKTURA REGISTRU MPM

STRUKTURA REGISTRU MPM STRUKTURA REGISTRU MPM 1. Vstupní parametry 1. Kouření (výběr) 1. Kuřák 2. Bývalý kuřák (rok před stanovením DG - dle WHO) 3. Nekuřák 4. Neuvedeno 2. Výška [cm] (reálné číslo) 3. Hmotnost pacienta v době

Více

Program konference XI. workshop mnohočetný myelom a roční setkání České myelomové skupiny 26.-27.4.2013 Hotel Galant, Mikulov. Program konference

Program konference XI. workshop mnohočetný myelom a roční setkání České myelomové skupiny 26.-27.4.2013 Hotel Galant, Mikulov. Program konference Program konference XI. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí a Roční setkání České myelomové skupiny Mikulov 1 CZECH CMG M Y E L O M A GROUP ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA 1 PROGRAM Pátek 26.4.2013

Více

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc Onkologická klinika TN a 1. LF UK KOC (NNB + VFN + TN) St Gallén 2011 Rozsah onemocnění T, N, M ER, PgR

Více

ESA - erytropoézu stimulující agens a jejich použití v klinické praxi

ESA - erytropoézu stimulující agens a jejich použití v klinické praxi ESA - erytropoézu stimulující agens a jejich použití v klinické praxi T. Kotulák Klinika anestezie a resuscitace, IKEM, Praha a 1. LF UK a VFN, Praha etiologie ICU anémie anémie kritických stavů je častý

Více

ŽIVOTNÍ CYKLUS LÉKŮ KLINICKÉ HODNOCENÍ STUDIE. Kateřina Kopečková FN Motol, Praha

ŽIVOTNÍ CYKLUS LÉKŮ KLINICKÉ HODNOCENÍ STUDIE. Kateřina Kopečková FN Motol, Praha ŽIVOTNÍ CYKLUS LÉKŮ KLINICKÉ HODNOCENÍ STUDIE Kateřina Kopečková FN Motol, Praha Klinická hodnocení LP Nedílnou součásti vývoje léčiva Navazují na preklinický výzkum Pacienti jsou subjekty hodnocení V

Více

Přehled změn vybraných kapitol. Pacientský seminář život smnohočetným myelomem 3.6. 2013

Přehled změn vybraných kapitol. Pacientský seminář život smnohočetným myelomem 3.6. 2013 Přehled změn vybraných kapitol Pacientský seminář život smnohočetným myelomem 3.6. 2013 (aneb najdi 10 rozdílů.) změny guidelines2012 Nové léčebné odpovědi Bendamustin Profylaxe infekčních komplikací Profylaxe

Více

RMG zhodnocení celoroční práce, plán na další období,

RMG zhodnocení celoroční práce, plán na další období, RMG zhodnocení celoroční práce, plán na další období, problémy při zadávání komplikované léčby řešení Symposium výzkumných sester a datamanažerek Mikulov 26.4. 2013 Mgr. Jana Pelcová Doc. MUDr. Vladimír

Více

Klinická studie CMG stav příprav. Roman Hájek. Velké Bílovice CMG CZECH GROUP M Y E L O M A Č ESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA

Klinická studie CMG stav příprav. Roman Hájek. Velké Bílovice CMG CZECH GROUP M Y E L O M A Č ESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA Klinická studie 2006 - stav příprav Roman Hájek Velké Bílovice 8.4.2006 Č ESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA Klinické studie s cílem dosáhnout dlouhodobého přežití 20% v období 1995-2006 ROK 1996 ROK 2002 ROK 2006

Více