Židenický Zpravodaj. Rekonstrukce ukradených pamětních desek. Zlepšujeme Židenice. Nájemné ze zahrad a k individuální rekreaci

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Židenický Zpravodaj. Rekonstrukce ukradených pamětních desek. Zlepšujeme Židenice. Nájemné ze zahrad a k individuální rekreaci"

Transkript

1 Židenický Zpravodaj ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC Zlepšujeme Židenice Vážení spoluobčané, naše působení na radnici se přehouplo do své druhé poloviny a než se přihlásí jaro, je pravý čas probrat se myšlenkami, návrhy a plány, které lze zařadit do úkolů i do běžné činnosti nebo které je možné v tomto druhém poločase alespoň rozpracovat. Je čas vyhodnotit nejen to, co se nám povedlo pro naše občany doposud udělat, ale hlavně co se nám ještě zrealizovat nepodařilo. A protože chceme, aby směřování našich aktivit bylo smysluplné, dovoluji si Vás občany požádat o jakousi zpětnou vazbu. Nebojte se nám sdělit, které věci ve Vašem okolí Vás momentálně nejvíce trápí, co by bylo vhodné a dobré zlepšit, co je pro Vás každodenní prioritou a co by Vám při tom pomohlo. Vaše náměty nám můžete zasílat na e- mailovou adresu a do předmětu zprávy pište prosím motto Zlepšujeme Židenice. Vedení radnice navíc na toto téma připravuje sekání s občany v nově vybudovaném kulturním centru KARAS, takže přijďte v hodin a můžeme o všem společně diskutovat. Ing. Roman Vašina, starosta Nájemné ze zahrad a k individuální rekreaci Oznamujeme, že od se ruší zasílání složenek na nájemné z pozemku pronajatého za účelem zahrady a k individuální rekreaci. Nájemné z těchto pozemků je možno uhradit: p řevod e m z ú č t u n a ú če t ÚMČ B rno - Žid en ice č /0100, variabilní symbol je uvedený v nájemní smlouvě (pro bezhotovostní platbu je VS velice důležitý pro identifikaci plátce) hotově na pokladně ÚMČ Brno-Židenice, Gajdošova 7, 3. patro, dveře č. 314 v úředních hodinách, tj. pondělí a středa od 8:00 do 17:00 hod. Více informací na tel. č , pí Němcová Rekonstrukce ukradených pamětních desek Začínáme být v poslední době svědky nové formy krádeží pamětních desek zdobící některé domy v Židenicích. Na pamětní desky jsme si natolik zvykli, že je bereme automaticky jako součást naší městské části, v které je takových pamětních desek několik desítek. Proto prázdná místa, často s výraznými poškozeními samotné zdi, nás tolik zasáhnou. Pamětní desky ukazují na pohnutou a dramatickou historii naší městské části. Jejich hodnota nespočívá v bronzu či jiném kovu, za který zloději dostanou pár korun ve sběrnách kovového šrotu, ale jejich hodnota tkví v naší kolektivní paměti o lidech a místech, kde žijeme. Všechny ulice či obce mají svoji historii, a pokud by se na toto zapomnělo, tak to znamená smutné ochuzení charakteru každého místa. Proto i krádež pamětních desek neznamená jen zednickou opravu, ale znamená to ztrátu pro náš všechny a pro budoucí obyvatele Židenic. V poslední době byly v Židenicích ukradeny tři pamětní desky, na ulici Geislerově, na Kaleckého a na Bubeníčkově. Pamětní desky vzpomínaly na oběti fašistické okupace v letech Desky informovaly o odvážných spoluobčanech jako byl MUDr. Josef Kalecký ( ) umučený v Osvětimi, či odbojář Stanislav Prohajm ( ), který prošel koncentračními tábory v Dachau a Buchenwald, kde také na následky tyfového onemocnění krátce po osvobození zemřel, či poručík ČSL armády František Geisler ( ), který padnul v Dukelském průsmyku. V současné době se proto zahájila jednání s Muzeem města Brna a s vlastníky objektů, kde byly desky umístěny, jakou formou vrátit desky do původního stavu. Městská část se pokusí dle svých možností projednat se zodpovědnými osobami, aby desky mohly být navráceny. Bohužel ke stavu dnešní společnosti již v jiném materiálu, který by tolik nelákal zloděje. Jako důkaz že tato cesta může být úspěšná, je oprava pamětní desky na ZŠ Gajdošově, která pro zloděje přestala být díky novému materiálu snad atraktivní. Doufejme. Dokud naši poslanci a senátoři nepřijmou takovou legislativní úpravu, která tyto krádeže úplně znemožní, tak desky budou pořád v nebezpečí. Historii si musíme chránit a pečovat o ni, a to nikoliv jen u velkých témat české historie, ale i u drobných památek, jakými tyto pamětní desky jistě jsou. PhDr. Jiří Nesiba, Ph.D., místostarosta vedení MČ Brno-Židenice starosta Ing. Roman Vašina, místostarosta Bc. Karel Bernášek, místostarosta Mgr. Aleš Mrázek, místostarosta PhDr. Jiří Nesiba, Ph.D. Vás srdečně zvou na Setkání se starostou s tématem rozvojový plán MČ Brno-Židenice v úterý v hodin v nově vybudovaném kulturním centru KARAS, Vymazalova 22, Brno-Židenice. Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax: strana 1

2 Židenický Zpravodaj 3/2013 ZPRÁVY Z jednání Rady a Zastupitelstva městské části Brno-Židenice 54. zasedání Rady MČ Brno -Židenice ze dne : schvaluje uspořádaní 22. společenského plesu městské části v sobotu 23. února 2013 v Dělnickém domě. souhlasí s uzavřením dodatku k Dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu s Úřadem práce České republiky na již vytvořená 2 pracovní místa koordinátor veřejné služby, kterým se platnost dohody prodlouží o 6 měsíců a to do schvaluje rozpočtové opatření č. 2. Toto opatření doplňuje v rozpočtu příjmů na rok 2013 neinvestiční transfer z VPS na volbu prezidenta České republiky ve výši 585 tis. Kč a doplňuje některé výdajové položky rozpočtu na rok požaduje vyhlášení konkurzního řízení u Mateřské školy NA OSADĚ, Brno, Koperníkova 6 a jmenuje do konkurzní komise Rady města Brna jako zástupce městské části pro Mateřskou školu NA OSADĚ, Brno, Koperníkova 6, Bc. Karla Bernáška. nedoporučuje Radě města Brna vyhlásit konkurzní řízení na ředitele/ku Tyršovy základní školy, Brno, Kuldova 38, příspěvková organizace. souhlasí se zařazením akce pořádané hasičským sbore Brno-Židenice , do povinného programu roku nesouhlasí s místní úpravou provozu na účelové komunikaci Komprdova, a to se zjednosměrněním provozu v úseku od vchodu do Židenického hřbitova po místo vyústění účelové komunikace Františky Skaunicové na ul. Komprdova. souhlasí s navýšením hodnoty IPP (indexu podlažní plochy) navýšení hodnoty IPP v návrhové ploše SO, tj. smíšené ploše obchodu a služeb, při ulici Gajdošova (plocha před domovem důchodců) z hodnoty 1-2 na hodnotu 4,42. bere na vědomí žádost Veřejně správní akademie vyšší odborné školy, s.r.o. o prodloužení nájemní smlouvy č. 63/2003 včetně dodatku č. 1 na pronájem objektu občanské vybavenosti č. p. 300 (Filipínského 1/Rokycanova 2) včetně pozemku p. č. 2484, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře m2 v k. ú. Židenice. schvaluje provozní řád psích výběhů provozovaných Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Židenice. 55. zasedání Rady MČ Brno -Židenice ze dne : schvaluje proplacení nevyčerpané dovolené uvolněného zastupitele Bc. Karla Bernáška za rok schvaluje rozpočtové opatření č. 3. Toto opatření v rozpočtu příjmů na rok 2013 navyšuje příspěvek ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu v rámci veřejně prospěšných prací o 180 tis. Kč a navyšuje některé výdajové položky rozpočtu na rok nesouhlasí se zařazením Country bálu pořádaného tanečním uskupením OS HONKY TONK Brno-Vinohrady dne , do povinného programu roku souhlasí se zařazením koncertu ZELENÁ SE SNÍTKA pořádaného ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose, Brno, Došlíkova 48 dne , do povinného programu roku schvaluje příspěvek pro prvního občánka městské části Brno Židenice narozeného v roce 2013 ve výši Kč na poukázku pro nákup v obchodě s dětským sortimentem Babycar, Božetěchova 97a, Brno. doporučuje ZMČ Brno-Židenice schválit zlepšené výsledky hospodaření a rozdělení zlepšených výsledků hospodaření příspěvkových organizací za rok 2012 do fondů. schvaluje rozpisy závazných ukazatelů pro jednotlivé příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Židenice v souladu s ustanovením 14 odst. 1 a 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. schvaluje aktualizaci Pravidel pronájmu obecních bytů v MČ Brno-Židenice, a ukládá OSM postupovat s okamžitou platností podle novelizovaných Pravidel pronájmu obecních bytů v MČ Brno-Židenice. schvaluje harmonogram termínů čištění a údržby komunikací v MČ Brno-Židenice pro oblast č. 1 a oblast č. 2 na rok schvaluje podání žádosti o příspěvek z Fondu bytové výstavby města Brna (FBV): a) ve výši výši 600 tis. Kč na celkovou opravu, resp. modernizaci 1 ks výtahu v domě Stará osada 20 b) ve výši výši 900 tis. Kč na celkovou opravu, resp. modernizaci 1 ks výtahu v domě Stará osada 22 c) ve výši výši 600 tis. Kč na celkovou opravu, resp. modernizaci 1 ks výtahu v domě Stará osada 24. schvaluje Zásady tvorby a užití sociálního fondu MČ Brno-Židenice pro uvolněné členy Zastupitelstva městské části Brno-Židenice na rok Židenice na webu! Nalezněte více informací. Sledujte aktuální zpravodajství. Přehled čištění komunikací v roce 2013 v městské části Brno Židenice Koncem měsíce března bude na území městské části Brno Židenice zahájena komplexní údržba veřejně přístupných ploch, komunikací a zeleně, svěřených do údržby naší městské části. V rámci údržby komunikací bude probíhat blokové čištění komunikací. V souladu s ustanovením 19 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, budou místní komunikace nejméně sedm dní před blokovým čištěním označeny přenosnými dopravními značkami B-29 zákaz státní s dodatkovou tabulkou E-12, na které bude vyznačen den a doba platnosti dočasného zákazu. Rovněž budou některé ulice, nebo jejich úseky, značeny dopravní značkou IP-25a začátek zóny zákazu stání včetně vyznačení její platnosti a IP-25b konec zóny zákazu stání. Těmito dopravními značkami se označují pouze začátky a konce vyznačené zóny. V této souvislosti opětovně žádáme řidiče a majitele silničních vozidel o respektování dopravního značení a o uvolnění komunikací v uvedený den a čas, aby údržbové a čistící práce mohly být řádně provedeny. Nově bude při úklidu vozovek zajišťován i úklid chodníků, proto by řidiči neměli tyto prostory využívat k dočasnému odstavování silničních vozidel. V případě nerespektování přechodného dopravního značení komunikací se vlastníci silničních vozidel nevyhnou nepříjemnostem v podobě finančního postihu od městské policie a odtahu vozidla, které v plné výši hradí jeho vlastník. Odtahy vozidel jsou smluvně upraveny mezi odtahovou firmou Zdeněk Černý s.r.o. a správcem komunikací Brněnskými komunikacemi a.s.. Městská část Brno-Židenice proto nemůže řešit případné stížnosti spojené s touto činností. Kontakty: Městská část Brno Židenice: Odbor správy majetku, tel.: p. Jaromír Žďárek, Městská policie: tel.: 156, , Policie ČR: tel.: 158 fy Zdeněk Černý: tel.: p. Pilman Brněnské komunikace a.s.: tel.: p. Pokorný Harmonogram čištění bude k dispozici i na úřední desce MČ a internetových stránkách radnice ÚMČ Brno-Židenice (). ÚMČ Brno-Židenice si vyhrazuje právo změn, případně doplnění nebo vynechání termínů blokových čištění. Odbor správy majetku ÚMČ Brno-Židenice strana 2 Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax:

3 Harmonogram čištění a údržby vozovek v MČ Brno-Židenice v roce 2013 OBLAST 1: Juliánov, Židenice OBLAST 2: Zábrdovice, Židenice Komunikace určené k blokovému Komunikace určené k blokovému a kombinovanému čištění: Blok č. 1 Táborská (od ul.neklanova po ul.životského, od ul. Životského po ul.letní), Letní, Eimova, Stejskalova, Buzkova, Blodkova, Strakatého, Ondříčkovo nám., Souběžná (od ul. Mazourova po ul. M.Kudeříkové) termíny - strojní blokové čištění 21.3., 20.5., 29.7., 2.9., termíny - kombinované ručně strojové čištění Blok č. 2 - Jeronýmova (od ul.porhajmova po ul.nezamyslova), Skorkovského, Tovačovského, Dykova, Turgeněvova (slepá část), Nezamyslova (slepá část od ul. Stejskalova), Pod Sídlištěm, Mazourova (slepá část), Juliánovské náměstí. (slepá část) termíny - strojní blokové čištění 25.3., 22.5., 31.7., 4.9., termíny - kombinované ručně strojové čištění Blok č. 3 Kamenačky, Krásného (od ul.mazourova po ul.m. Kudeříkové, příjezdy k domům č. 2-18, 13, 33-37), Andrýskova, Podlomní, Špačkova, Potácelova, Souběžná (od ul. Mazourova po ul. Julianovské náměstí) termíny - strojní blokové čištění 27.3., 27.5., 5.8., 9.9., termíny - kombinované ručně strojové čištění Blok č. 4 Otakara Ševčíka (od ul.táborská po ul.nezamyslova, od ul.dykova po ul.škroupova), Škroupova, Boettingerova, Slatinská termíny - strojní blokové čištění 26.3., 29.5., 7.8., 11.9., termíny - kombinované ručně strojové čištění Blok č. 5 M. Kudeříkové, Závodského, Sejkorova, Vápenka, Došlíkova, Hromádkova, Líšeňská (příjezd ke garážím, Křtinská-ubytovna) termíny - strojní blokové čištění 28.3., 30.5., 12.8., 12.9., termíny - kombinované ručně strojové čištění Strojní čištění základního komunikačního systému: ZKS č.1 Životského, Táborská (od ul. Bělohorská po ul.životského) čištění denní , 22.4., 13.5., 31.5., 10.6., 24.6., 17.7., 14.8., 16.9., 4.10., ZKS č.2 Jeronýmova (od ul.životského po ul.porhajmova), Krásného (od ul.ot.ševčíka po ul.mazourova), Nezamyslova, Mazourova (od ul.bělohorská po ul.krásného), Porhajmova čištění denní , 13.5., 24.6., 14.8., 16.9., ZKS č.3 Bělohorská (po hranici MČ), Jedovnická (po hranici MČ), Ot.Ševčíka (rychlostní kom. po nadjezd ul. Ostravská) čištění noční z , , , , , , , , , , ZKS č.4 - Líšeňská (po hranici MČ ul. Křtinská), Ostravská (rychlostní kom. včetně nájezdů hranice MČ mezi žel nadjezdy) čištění noční z , , , , , Parkoviště a garážové dvory: P Krásného (proti ul. Mazourova) GD Nezamyslova (proti ul. Stejskalova), Líšeňská (proti ul. Šedová) čištění , 26.6., AKTUÁLNĚ Židenický Zpravodaj 3/2013 a kombinovanému čištění: Blok č. 1 - Lazaretní (od ul.zábrdovická + ulička u lázní), Svatoplukova (od ul.touškova po ul.stará osada), Stará osada (kolem OC+příjezd), Hradilova, Čejkova, Slívova, M.Kuncové (od ul.skopalíkova po ul.svatoplukova u garáží), Meluzínova, Balbínova termíny strojní blokové čištění 3.4., 20.5., 23.7., 3.9., termíny - kombinované ručně strojové čištění Blok č. 2 - Viniční (od ul.hrozňatova po Polikliniku+k zahrádkám), Tenorova, Vančurova (od ul.jamborova po ul.gajgošova), Jílkova (od ul.jamborova po ul.gajdošova), Stará osada (od OC po ul.koperníkova), Kosmákova, Touškova, Taussigova, Svatoplukova (od ul.balbínova po ul.meluzínova), Fr. Skaunicové, Komprdova, Šaumanova termíny strojní blokové čištění 4.4., 21.5., 24.7., 5.9., termíny - kombinované ručně strojové čištění Blok č. 3 Viniční (od ul.svatoplukova po ul.hrozňatova), Nopova, Vinařického, Chudobova, Pechova, Mošnova, Vojanova, Šámalova (od ul.geislerova po ul.slevačská) termíny strojní blokové čištění 9.4., 22.5., 25.7., 10.9., termíny - kombinované ručně strojové čištění Blok č. 4 - Hrozňatova, Bořivojova, Podpísečná, Škrochova, Krokova (od ul.šámalova po ul.pastrnkova), Petrůvky, Nevrklova, Jílkova (od ul.dulánek po ul.gajdošova, od ul.na lukách po ul.slévačská), Klíny (od ul.jílkova po ul.filipínského), Filipínského (Bubeníčkova-Klíny), Rokycanova, Gajdošova (od ul.táborská po slepou část, od ul.podpísečná po ul.jamborova) termíny strojní blokové čištění 11.4., 27.5., 29.7., 12.9., termíny - kombinované ručně strojové čištění Blok č. 5 - Pastrnkova, Krokova (od ul.šámalova po ul.kuldova), Šaldova, Na lukách, Čelakovského, Jamborova, Václavkova, Veleckého, Gebauerova, Bubeničkova (u parku Filipínského), Konečného, Vančurova (od ul.gajdošova po ul.dulánek), Mrkosova termíny strojní blokové čištění 16.4., 28.5., 30.7., 16.9., termíny - kombinované ručně strojové čištění Blok č. 6 - Hrabalova, Kuldova, Tomáškova, Vaníčkova, Kuklenská, Neklanova, Slévačská, Myslbekova, Vaškova, Kaleckého, Mikšíčkova, Vymazalova, Karáskovo nám., Zengrova termíny strojní blokové čištění 17.4., 30.5., 31.7., 17.9., termíny - kombinované ručně strojové čištění Strojní čištění základního komunikačního systému: ZKS č.1 Koperníkova (od ul.bubeníčkova po ul.lazaretní), Šámalova (od ul.zábrdovická po ul.geislerova) čištění denní 5.4., 19.4., 13.5., 6.6., 27.6., 1.8., 6.9., 24.9., , , ZKS č.2 Koperníkova (od ul.lazaretní po ul.kosmákova), Skopalíkova, M.Kuncové (od ul.skopalíkova po ul.svatoplukova), Podsednická, Klíny (od ul.jílkova po ul.táborská) čištění denní 5.4., 13.5., 27.6., 6.9., , ZKS č.3 - Viniční (poliklinika - ul.líšeňská), Dulánek, Kulkova (od ul.rokytova po hranice MČ), Jílkova (od ul.šámalova po ul.dulánek), Geislerova čištění denní 19.4., 6.6., 1.8., 24.9., , ZKS č.4 - Bubeníčkova (od ul. Zábrdovická po ul. Gajdošova), Rokytova (po hranice MČ), Gajdošova, Svatoplukova čištění noční 12.4., 26.4., 10.5., 31.5., 21.6., 19.7., 8.8., 30.8., 26.9., , ZKS č.5 - Lazaretní (nadjezd ČD - ul.koperníkova), čištění noční 12.4., 10.5., 21.6., 8.8., 26.9., ZKS č.6 - Zábrdovická čištění noční 26.4., 31.5., 19.7., 30.8., , Parkoviště, garážové dvory: P 1 - Gajdošova (okolo ÚMČ), Zábrdovická (před lázněmi), Kosmákova (u č.30-36), Stará Osada (včetně přístupové cesty u obchod. Centra), Jamborova (roh s ul. Vančurova), Komprdova (před smuteční síni), Lazaretní (vedle ČD) čištění 23.4., 24.6., P 2 + GD - Zábrdovická (vedle lázní), Kosmákova (u č.40-46), Filipínského (od Šámalové po Klíny), Rokytova (vjezd do areálu-u parkoviště-údolíček), Komprdova (pod ul. Rokytova), Skopalíkova (od ul. M.Kuncové) čištění 24.4., 27.6., Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax: strana 3

4 Židenický Zpravodaj 3/2013 AKTUÁLNĚ První farmářské trhy se blíží Snahou každé samosprávy by měl být i zájem o veřejný prostor jako místa přirozeného setkávání občanů. Architekti při plánování rozvoje obcí by měli uvažovat i o otevřených lokalitách, kde se lidé v rámci komunity mohou potkat, posedět či jen pozorovat okolí. K této problematice veřejného prostoru se zatím u nás mnoho nemluví, ale měl by to být trend při rozvoji obcí, více informací popisuje např. u nás vydávaný dánský architekt Jan Gehl. Píšu o tom obšírněji právě s ohledem na připravované farmářské trhy před Dělnickým domem. Trhy jsou součástí veřejného prostoru a i v době globalizace mají své opodstatnění, stačí se podívat do západní Evropy, kde jsou tržiště přirozenou součástí měst. Nakupování v supermarketech postrádá potřebu pospolitosti a hrdosti k domácím, a hlavně kvalitním výrobkům. Uspořádáním farmářských trhů bychom tedy rádi posílili tradiční způsob nakupování a setkávání lidí. Proto takové trhy chápu jako veřejnou službu a RMČ na svém prvním březnovém zasedání bude k této problematice schvalovat připravené podklady. Prostřednictvím trhů bychom vám občanům chtěli zprostředkovat přímý kontakt s výrobcem či pěstitelem, od kterého získáte jak kvalitní a čerstvé potraviny, tak i informace o způsobu pěstování, chovu a zpracování potravin. Při výběru prodejců dáváme přednost farmářům z blízkého okolí, proto pokud o někom víte, že by rád své produkty představil, ať se ozve k nám na úřad Jelikož se jedná především o sezónní potraviny, můžete se tak těšit na čerstvé maso a masné výrobky, čerstvé ryby, vejce, sýr, kravské i kozí mléko a mléčné výrobky, domácí marmelády, džemy, produkty z medu, čerstvé pečivo, domácí buchty, ovoce a zeleninu, ovocné džusy. Volba místa pro farmářské trhy snoubí dobrou dopravní dostupnost, potřebné prostranství, ale i estetičnost, pohodu a možnost víkendového odpočinku. Více informací bude k dispozici v dubnovém čísle Židenického Zpravodaje, nicméně již teď bychom Vás rádi pozvali na 1. židenický farmářský trh, který se bude konat v sobotu od 9.hod v parku na Jamborově ulici V rámci doprovodného programu se můžete těšit i na kulturní doprovod či zábavu pro děti, ženy jistě potěší čerstvě pražená káva a muže produkce z místního pivovaru a mastného krámku. Protože farmářské trhy pořádá obec poprvé, budeme rádi za co největší účast, tak abychom i pro příště věděli, že o využívání veřejného prostoru je mezi našimi občany zájem. PhDr. Jiří Nesiba, Ph.D., místostarosta Projekty pro malé cyklisty se těší velkému zájmu Hustota silničního provozu rok od roku roste. Odborná i laická veřejnost se shoduje na tom, že čím dříve se s dopravní výchovou začne, tím lépe. Ministerstvo dopravy klade důraz především na věkovou hranici 10 let, od kdy mohou děti jezdit samy na silnici. I to je jeden z důvodů, proč strážníci MP Brno už desátým rokem míří za dětmi do škol a populárně zábavnou formou provádí výuku dopravní problematiky. Letos se do projektů Malý cyklista a Empík cyklista, určených pro žáky 3. a 4. tříd, zapojilo bezmála 3000 žáků ze 40 brněnských škol! Na našem území jde o ZŠ Krásného, ZŠ Kamenačky a ZŠ Gajdošova. Bylo nám jasné, že jen ně-kolik návštěv do roka na školách samo o sobě nestačí, a tak jsme vymysleli podobu, kterou do soutěže vtáhneme i pedagogický sbor a do hry dostaneme i přirozenou soutěživost mezi řediteli jednotlivých škol, říká jedna z koordinátorek projektu, Vladimíra Černá z odboru prevence MP Brno. Při samotné výuce se vychází ze zjednodušeného výkladu zákona č. 361/2000 Sb., tak aby byl pro žáky v maximální míře srozumitelný. Ke slovu se dostanou hry, ale i různé pomůcky, a to vše hlavně proto, aby učení předpisů děti co nejvíce bavilo a nevnímaly je jako sucho-párné citování zákona. Projekt Empík cyklista se rozbíhá praktickou částí na dětském dopravním hřišti vždy v září, a když venku začne být nevlídno, a než začne jaro, provádějí strážníci teoretickou výuku ve škole. Žáci složí teoretickou i praktickou zkoušku, a ti co uspějí, získají průkaz cyklisty vydávaný Ministerstvem dopravy ČR a MP Brno. Oblíbená soutěž také tentokrát vyvrcholí závěrem školního roku, kdy budou slavnostně vyhlášeni a odměněni ti nejlepší v kategoriích jednotlivců, tříd, ale i samotných škol. Ze školských zařízení, která se do projektů zapojila, dostává brněnská městská policie velmi pozitivní zpětnou vazbu. Některé školy již zaregistrovaly přínos, který jim účast v soutěži přináší a hlásí se každoročně. Kapacita obou projektů je bohužel omezená, a tak zpravidla nelze vyhovět všem. O obou projektech a mnoha dalších se můžete více dozvědět na webových stránkách MP Brno, kde je také uveden způsob objednávání. Přihlášky k účasti ve školním roce 2013/14 je možné zasílat elektronicky od do Další informace lze získat na na tel.: nebo nebo em: Pavel Šoba, mluvčí MP Brno Reakce na článek Jak byla stanovena výše nájmů v Židenicích? Při návrhu výše nájemného v MČ Brno-Židenice (oblast č. 5 Židenice i oblast č. 6 Zábrdovice) se nemohlo vycházet z porovnávání výše stávajícího nájemného se sousedními městskými částmi, ale hodnotil se skutečný stavu obecního bytového fondu v naší městské části a to i s ohledem na dosud provedené regenerace a plánované regenerace zbytku obecních domů. Až do poslední úpravy činilo nájemné u bytů standard v oblasti č. 5 Židenice 72,35 Kč/m2 měsíčně a v oblasti č. 6 Zábrdovice 60,55 Kč/m2 měsíčně. Regenerace doposud probíhaly pouze v oblasti č. 5 Židenice (panelové domy v lokalitách Juliánov a Stará osada, cihlové domy v ulicích Skopalíkova, Strakatého, Svatoplukova, M. Kuncové). Aby se v regeneracích mohlo pokračovat i u dalších obecních cihelných domů v oblasti č. 5 Židenice i oblasti č. 6 Zábrdovice, lze potřebné prostředky získat jen z nájemného. Proto Zastupitelstvo MČ Brno-Židenice na svém 12. zasedání dne (body 9 a 10) po diskusi, kde jednotlivé politické strany prosazovaly od nezvyšování nájmu po zvýšení maximálního na více než 100 Kč/m2 měsíčně, rozhodlo, že poslední jednostranná úprava nájemné bude činit kompromisní řešení u bytů standard v oblasti č. 5 Židenice 85,00 Kč/ m2 měsíčně a v oblasti č. 6 Zábrdovice 71,13 Kč/m2 měsíčně. Výše tohoto nájmu byla schválena i díky tomu, že je stále nižší než komerční nájem v naší městské části. Cena nájmu se odvíjí od ceny nákladů na spravování bytového fondu, proto je v budoucnu uvažováno o prodeji části bytového fondu, tak jak v budoucnu stanoví nová pravidla Zastupitelstvo města Brna, podle nichž se musí řídit i Zastupitelstva městských částí. Ing. Michael Čermák, Odbor správy majetku strana 4 Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax:

5 Škoda a (spravedlivé) zadostiučinění - I. FÓRUM V českém právu jsou podmínky náhrady škody způsobené při výkonu státní moci upraveny zákonem č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. Stát odpovídá za podmínek stanovených zákonem za škodu způsobenou při výkonu státní moci. Občan má nárok zejména na náhradu škody způsobenou nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. Nesprávným úředním postupem je také porušení povinnosti učinit úkon nebo vydat rozhodnutí v zákonem stanovené lhůtě. Nestanoví-li zákon pro provedení úkonu nebo vydání rozhodnutí žádnou lhůtu, považuje se za nesprávný úřední postup rovněž porušení povinnosti učinit úkon nebo vydat rozhodnutí v přiměřené lhůtě. Bez ohledu na to, zda byla nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem způsobena škoda, poskytuje se též přiměřené zadostiučinění za vzniklou nemajetkovou újmu. Zadostiučinění se poskytne v penězích, jestliže nemajetkovou újmu nebylo možno nahradit jinak a samotné konstatování porušení práva by se nejevilo jako dostačující. Ve věcech náhrady škody způsobené rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o regresních úhradách jednají jménem státu ministerstva a jiné ústřední správní úřady, které obvykle sídlí v Praze. Přizná-li příslušný úřad náhradu škody, Židenický Zpravodaj 3/2013 je třeba nahradit škodu do šesti měsíců od uplatnění nároku. Domáhat se náhrady škody u soudu může poškozený pouze tehdy, pokud do šesti měsíců ode dne uplatnění nebyl jeho nárok plně uspokojen (příslušným soudem je obecný soud tohoto, proti němuž návrh směřuje tj., v I. stupni, některý z Obvodních soudů v Praze a ve II. stupni, Městský soud v Praze). K náhradě škody je dostupná bohatá judikatura Nejvyšší soudu a Ústavního soudu, s níž by se měl každý, kdo zvažuje uplatnění svého nároku na náhradu škody, seznámit před tím než učiní ve věci další kroky, aby se vyvaroval zbytečných chyb a event. zkorigoval své (nepřiměřené) nároky. Jakou výši zadostiučinění lze reálně očekávat se dozvíte v příštím vydání Židenického Zpravodaje. Mgr. Zdeněk Štěpanovský, ČSSD Jak byla stanovena výše nájmů v Židenicích? V loňském roce skončila deregulace nájemného i pro Brno. Židenice byly pro tento účel zařazeny v dokumentech Ministerstva pro místní rozvoj do katastrálního území 5, kde byly také Černovice, Husovice, Komárov, Maloměřice a Obřany. Cílová hodnota měsíčního regulovaného nájemného byla stanovena na 100,08 Kč/m²/měsíc. V loňském roce byla také MMR vydána mapa nájemného pro Brno, oblast č. 5, katastrální území: Černovice, Husovice, Komárov, Maloměřice, Obřany, Židenice, standardní byt, panelová zástavba, obvyklé nájemné činí 89,90 111,30 Kč/m²/měsíc. Při této příležitosti jsem se začal zajímat, jak vysoké jsou současné nájmy v brněnských čtvrtích, které byly také společně v původním dokumentu upravujícím růst regulovaného nájemného s cílovou hodnotou měsíčního regulovaného nájmu 100,08 Kč/m²/měsíc. Od bytových odborů těchto čtvrtí jsem dostal následující částky nájemného: Židenice Černovice Husovice od Kč/m²/měsíc od roku ,24 Kč/m²/měsíc nemají žádný panelový dům Komárov v roce Kč/m²/měsíc. v roce Kč/m²/měsíc v roce Kč/m²/měsíc. Maloměřice od roku Kč/m²/měsíc a Obřany Markantní rozdíl ve výši nájmu pak musí vést k závěrům, že uvedené městské části se oproti Židenicím o bytový fond málo starají, nebo že mají propracovaný ekonomický systém bytové politiky a mohou si dovolit tuto nižší cenu a nebo že cena práce na údržbu bytového fondu je snad v Židenicích vyšší. Osobně si myslím, že je to výsledek neexistence koncepce správy bytového fondu Židenic v době stanovení výše nájemného, kterou mně potvrdili někteří členové zastupitelstva. Když jsem nedostal odpověď na mou veřejnou kritiku stanovení nájemného v Židenicích přímo na zasedání zastupitelstva, dozvím se to snad veřejně na stránkách Židenického Zpravodaje já i ostatní nájemníci Židenic od radniční koalice, jak fundovaně k výši nájmů došla i ve vztahu k výši nájmů uvedených městských částí. Možná to bude zajímat i ostatní obyvatele Židenic. Ing. Josef Michal Poděkování panu Šimonu Ryšavému Snahou nemocnice je zajistit spokojenost pacientů kvalitní ošetřovatelskou péčí, ale i vytvářením rodinného prostředí, modernizací vybavení. Chceme zlepšovat komfort nemocných vytvořením příjemného pobytu na lůžku. Chceme tak poděkovat našim dárcům - panu nakladateli Šimonu Ryšavému, panu ilustrátorovi Stanislavu Sedláčkovi a panu primátorovi města Brna Romanu Onderkovi, kteří nám pomáhají zrealizovat obnovu nemocničního zařízení. Dne 23. ledna 2013 se v salonku primátora na Nové Jules Verne ( Francie) Jules Verne, francouzský spisovatel a dramatik, jeden z nejpřekládanějších francouzsky píšících autorů vůbec, přichází na svět 8. února roku 1828 v Nantes.Je považován za jednoho ze zakladatelů věděckofantastické literatury. Literární ambice má Jules Verne již od mládí, do světa literatury ho jako tajemníka pařížského Théatre lyrique uvádí sám A. Dumas st. Na dráhu romanopisce ho pak přivede velký ohlas jeho cestopisných románů - Pět neděl v balóně, vydávaných v ediční řadě Podivuhodné cesty u nakladatele Hetzela. Stal se světoznámým spisovatelem pro mládež, třebaže jeho ambicí bylo původně vytvořit román o vědě pro dospělé. Jules Verne věřil, že rozvoj moderní techniky povede k rozvoji lidské společnosti, že přispěje k sociálnímu a morálnímu pokroku lidstva. V tomto smyslu vznikají jedny z nejznámějších Verneových děl (verneovek) - Cesta do středu země, Cesta ze Země na Měsíc, Dvacet tisíc mil pod mořem, Tajemný zámek v Karpatech, Vynález zkázy Vernea přitahuje i svět mladých lidí, v nichž vidí nositele pokroku a změny - tento svět se pak odráží v jeho dobrodružných cestopisech Děti kapitána Granta, Patnáctiletý kapitán či Dva roky prázdnin. radnice uskutečnilo slavnostní předání částky Kč za prodej limitované série knihy Oldřicha Mikuláška: Krásné jho. Částku Kč předal nakladatel Šimon Ryšavý do rukou primátora města Brna Romana Onderky, který nad celou akcí převzal záštitu - finanční obnos převzala z rukou primátora primářka Blanka Vepřeková z městské nemocnice - Léčebny dlouhodobě nemocných (LDN) Milosrdných bratří v Brně, která ji použije pro nákup potřeného vybavení. Slavnostnímu předání byl přítomen i ilustrátor knihy Stanislav Sedláček. Dovoluji si připojit citaci : V listopadu jsem měl tu čest být přítomen křtu knihy s novým výběrem z básní Oldřicha Mikuláška, které jsou doplněny kresbami Stanislava Sedláčka. S nakladatelstvím Šimona Ryšavého došlo k dohodě, že v limitované edici 100 kusů vydá tuto exkluzivní publikaci a výtěžek z jejího prodeje věnuje Léčebně dlouhodobě nemocných Nemocnice Milosrdných bratří. Vážím si lidí, kteří raději činí, než mluví, neboť ví, že i malý čin je víc než pouhé řečnění, řekl primátor Roman Onderka při předávání částky 80 tisíc korun. S poděkováním prim. MUDr. Blanka Vepřeková, Ph.D. LDN- NMB Brno, Polní 3 Jules Verne 185. výročí narození Jules Verne je autorem mnoha dalších románů, ať již cestopisných či těch, které spadají do kategorie románů vědecko-fantastických, jeho tvorba patří mezi základní kameny světové literatury pro mládež. Jules Verne umírá 24. března roku 1905 v Amiens, kde od roku 1879 žije a tvoří. Na závěr jen malá ukázka co tento geniální spisovatel předpověděl: Dálkové lety balónem (Pět neděl v balóně, Tajuplný ostrov, Robur Dobyvatel, Na kometě) Velkorážní dělo (Ocelové město, Ze Země na Měsíc), Hledání potopených pokladů (Dvacet tisíc mil pod mořem), Helikoptéra (Robur Dobyvatel), Projekt Apollo, který vedl ke vstupu člověka na Měsíc, v roce 1969 (Ze Země na Měsíc, Okolo Měsíce). Meziplanetární cesty (Na kometě), Kosmické cesty (Ze Země na Měsíc, Okolo Měsíce), Videofon (Ve XXIX. století: Den amerického novináře v roce 2889), Dobytí severního pólu (Dobrodružství kapitána Hatterasa), Dobytí jižního pólu (Dvacet tisíc mil pod mořem), Objevení pramenů Nilu (Pět neděl v balóně), Elektrický motor (Dvacet tisíc mil pod mořem, Plující ostrov, Robur dobyvatel, Matyáš Sandorf, Pán světa), Tank (Zemí šelem), Skafandr (Dvacet tisíc mil pod mořem), Umělé satelity (Ocelové město) V hlubokosklonu Šimon Ryšavý - knihkupec a nakladatel Chcete napsat do zpravodaje? Máte dvě možnosti jak poslat svůj příspěvek: - elektronickou poštou na ovou adresu: - poštou na adresu ÚMČ Brno-Židenice, Gajdošova 7, Brno Maximální délka je 1800 znaků, můžete přiložit i fotografie. Nepodepsané příspěvky nebudou otištěny. Je nutné, aby na sebe autoři příspěvků uváděli kontakt, to pro případné doplnění. Uzávěrka příspěvků do Židenického Zpravodaje: ŽZ číslo 4/ čtvrtek ve 23:59 hod. Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax: strana 5

6 Židenický Zpravodaj 3/2013 ŠKOLSTVÍ Prázdninový provoz v mateřských školách v městské části Brno-Židenice Název MŠ Adresa MŠ Jméno ředitelky MŠ Pastelky MŠ Kamenáčky MŠ Na osadě MŠ Letní MŠ Family MŠ Nopova MŠ Šaumannova MŠ Sedmikráska Jamborova Brno Kamenáčky Brno Koperníkova Brno Letní Brno Mazourova Brno Nopova Brno Šaumannova Brno Zengrova Brno Telefonní číslo do MŠ Internetová adresa Datum prázdninového provozu Kapacita MŠ Hana Kratochvílová dětí Dagmar Styxová Zavřena z důvodu rekonstrukce 75 dětí Bc. Jana Křivánková dětí Hana Šimáčková dětí Eva Vlčková dětí Ivana Vyroubalová dětí Dáša Hýblová dětí Mgr. Libuša Karolová Zavřena z důvodu rekonstrukce Poslední prázdninový týden od do je týdnem přípravným před začátkem nového školního roku a všechny mateřské školy v MČ Brno-Židenice budou zavřeny. Ing.Monika Horká, referentka odboru sociálních věcí 61 dětí ŽIDENICKÁ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA ŠEDESÁTILETÁ V roce 1953 byla zahájena samostatná činnost Hudební školy v Židenicích. Šest učitelů vyučovalo necelé dvě stovky žáků hře na klavír, housle, akordeon a sólovému zpěvu. Škola neměla vlastní budovu a tak byla prozatímně umístěna v hygienicky nevyhovujících místnostech s kamennou podlahou na Bubeníčkově ulici 101. Také se několik let vyučovalo v budově dnešní ZUŠ Charbulova 84, ve školách Gajdošova a Filipínského nebo ve čtyřech místnostech na Rokycanově ulici 28. Velkým zlomem v činnosti Hudební školy byla v roce 1961 školská reforma, která hudební školy přejmenovala na Lidové školy umění a rozšířila okruh jejich uměleckých činností o obory taneční, výtvarný a literárně dramatický. V říjnu téhož roku získala škola vlastní budovu Dělnický dům na Kosmákově ulici 28 a od té doby se dá mapovat její vzestup. Každoročně přibývalo žáků, učitelů i vyučovaných předmětů. V roce 1963 byla výuka rozšířena o literárně dramatický obor, po dvou letech přibyl obor taneční a v roce 1967 také obor výtvarný. V roce 1990 dochází k významné etapě v uměleckém školství. Stáváme se základní uměleckou školou. Od 1. ledna 1993 má škola právní subjektivitu a jejím zřizovatelem se stal nejdříve školský úřad Brno, nyní Jihomoravský kraj. V té době se také se přihlásili původní vlastníci Dělnického domu na Kosmákově ulici. Ač jsme si byli vědomi, že jim budova byla odebrána neprá- vem, přesto jsme věřili, že o ni nepřijdeme. Nakonec jsme se po 45 letech, v roce 1998, přestěhovali do budovy v zahradě bývalé mateřské školy Došlíkova 48 v bezprostřední blízkosti lesoparku Bílá hora. O novou hlavní budovu školy, kterou nám pronajala Městská část Brno- Židenice, se příkladně staráme a v majiteli budovy máme vstřícného partnera. Škola je od roku 1994 sídlem Mladých brněnských symfoniků orchestru Sdružení Základních uměleckých škol města Brna. Tomuto svým rozměrem a obsazením mimořádnému a v rámci celého Jihomoravského kraje výjimečnému hudebnímu tělesu, složenému z nejlepších studentů a absolventů ZUŠ města Brna a blízkého okolí, poskytuje naše ZUŠ prostory pro pravidelné zkoušky, nástrojové vybavení, pedagogické a umělecké vedení i organizační zázemí. Od roku 1997 ZUŠ nese čestný název Základní umělecká škola PhDr. Zbyňka Mrkose po židenickém rodáku, skladateli, profesoru konzervatoře a JAMU. Jméno této významné brněnské hudební osobnosti 20. století jsme tak zachovali pro další generace. V roce 2013 má škola 48 zaměstnanců, z toho 44 pedagogických a 4 správní. Vyučujeme 936 žáků ve čtyřech oborech obor hudební má 668 žáků, výtvarný obor 141, taneční obor 58 a literárně dramatický obor 69 žáků. Kromě kmenové školy v ulici Došlíkova vyučujeme ve čtyřech pobočkách. Hudební, taneční a literárně dramatický obor v budově ZUŠ Čejkovická 8, Brno-Vinohrady a hudební obor v Základních školách Krásného 24, Gajdošova 3, Merhautova 37. O naší práci se může veřejnost přesvědčit na četných kulturních akcích, které škola během roku pořádá. Množství a kvalita mimoškolních činností v židenické ZUŠ svědčí o plném nasazení a zápalu pro práci s dětmi. Přijďte se o tom přesvědčit, jste srdečně zváni. Více se o aktivitách školy dozvíte na: www. zus-brno.cz. Šedesáté narozeniny židenické umělecké školy jsou příležitostí veřejně se zamyslet nad její minulostí i budoucností. Nyní se obracíme na vás, všechny naše spoluobčany, kteří jste pamětníci této školy ať žáci, rodiče nebo širší veřejnost všech generací. Sdělte nám své osobní zkušenosti a zážitky ze ZUŠ! Můžete se tak podílet na internetových stránkách školy. Sdělte nám své vlastní návrhy a doporučení k výuce v ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose! Můžete se tak podílet na školním vzdělávacím programu. Vážení pamětníci, vaše příspěvky odesílejte na adresu uvedenou na stránkách školy. Nejlépe (nikoli však povinně) elektronicky. Uveďte vždy předmět: VÝROČÍ. Na vaše příspěvky se v ZUŠ těšíme a budeme za ně vděčni! Svoji kratičkou exkurzi do minulosti i současnosti židenické ZUŠ zakončím zopakováním podstatných faktů. Pro uměleckou výchovu dětí nám vytváří podmínky naši skutečně výborní partneři: Jihomoravský kraj náš zřizovatel i představitelé Městské části Brno-Židenice. V této městské části je škola již šedesát let významnou součástí kulturního života. Poděkování patří i rodičům, kteří vedou své děti ke kvalitnímu naplnění volného času. Lenka Jeřábková, ředitelka školy strana 6 Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax:

7 ZŠ Gajdošova Pololetní vysvědčení patří k významným událostem v životě každého žáka. Abychom tento den udělali ještě zajímavějším, připravili jsme pro děti celoškolní projekt Ukaž se, třído! Zadání bylo následující: Vytvořte nástěnku o vaší třídě, která bude ukazovat jednotlivé žáky i celou třídu, a to formou obrazovou i textovou, s jednotným designem, který nejvíce vystihne váš kolektiv. Pojďme vytvořit galerii školy, která tu bude od nás pro nás. Aktivita měla několik cílů - zaktivizovat žáky i pedagogy, podnítit je ke společné komunikaci na společném díle, a pozitivně tak ovlivnit psychosociální klima školy. Žáci 8. ročníku naší školy měli možnost zpestřit si vyučování zajímavým zážitkem. Navštívil nás totiž pan Vít Odstrčil z Klubu přátel vojenské historie, tentokrát v roli generála armádního štábu ruské strany napoleonských vojsk. Pan Odstrčil přiblížil žákům taktiku boje, vysvětlil jim, Galerie tříd na ZŠ Gajdošova Velmi důležitý byl samozřejmě i výtvor samotný, jeho potenciál přiblížit jednotlivé děti i celou třídu ostatním, poodhalit atmosféru ve třídě, ukázat ostatním dětem i dospělým, co se v nás skrývá, a tím přispět ke stmelení školy. Rozběhli jsme druhé pololetí a naši hlavní chodbu zdobí nápaditá, veselá a krásně zpracovaná tabla tříd. Zpětně musíme ocenit žáky i pedagogy za obrovské nasazení, chuť překonávat rozpory v názorech, za snahu hledat společnou cestu a domlouvat se na způsobech provedení, za otevřenost při sdělování informací druhým a v neposlední řadě za toleranci a úctu k práci ostatních. Máte-li zájem naše tabla zhlédnout, neváhejte a přijďte se na ně do naší školy podívat. Mgr. Petra Knapovská, školní psycholožka Ruský dělostřelec z doby Napoleona na Gajdošce TZŠ Kuldova Víte, že únor je pohádkový měsíc? Kdybyste zavítali do sálu naší školy, jistě byste nabyli stejného dojmu. Probíhal zde totiž karneval školní družiny, který uspořádaly šikovné paní vychovatelky pro všechny děti 1. stupně. Mezi maskami jste mohli najít tradiční pohádkové postavy od vodníka, přes princeznu až k Hloupému Honzovi. Z modernějších příběhů k nám zavítal například Spiderman, hrdina z Bionicle či děvčata z Monster High. Program karnevalu byl velice pestrý. Kromě nepostradatelné hudby a tanců, které děti učila paní vychovatelka Laura, si všechny masky mohly zasoutěžit o pěkné ceny. Při hrách připravených paní vychovatelkou Ivou se všichni náramně bavili, přestože pingpongový míček na lžičce donesl do cíle ŠKOLSTVÍ jak se jednotlivá vojska dostala ke Slavkovu, kde proběhla slavná bitva tří císařů. Co ale žáci ocenili ještě více, to bylo velmi zajímavé vyprávění o životě vojáka na začátku 19. století. Dozvěděli jsme se například, co s sebou každý voják nosil (bylo toho překvapivě málo), jak často dostával nové boty nebo jak byl vycvičen v zacházení se zbraní. Chlapci si mohli dokonce i prakticky vyzkoušet, jak složité bylo zbraň nabít a vystřelit z ní. Osmáci byli besedou nadšeni. Podařilo se jim vžít do situace člověka, který byl součástí novověké armády, a určitě teď mají více chuti do studia historie. Mgr. Jana Hrubá, učitelka dějepisu Školní karneval málokdo. Tanec dvojic s nafukovacími balonky mezi čely také nebyl jednoduchý, ale zvládli ho bravurně i někteří prvňáčci. Když se děti pořádně vydováděly, vytancovaly a některé i pěkně unavily, začala paní vychovatelka Naďa (coby moderátorka celého karnevalu) vyhlašovat nejúspěšnější masky. Vítěze pečlivě vybrala porota skládající se z nesoutěžících žáků. Tři nejlepší Sherlock Holmes, Havajská tanečnice a Hloupý Honza vyhráli stolní hry. Další tři umístění získali sladkou odměnu a ani ostatní pohádkové a jiné bytosti neodešly s prázdnou. Maškarní bál skončil a dětem na tváři možná ještě teď zazáří úsměv, když si vzpomenou na to odpoledne plné hudby, tance a pěkné zábavy. Určitě patří velký dík vychovatelkám školní družiny, které si daly práci s přípravou a uskutečněním celého karnevalu. Další postřehy a fotografie z akce, které pořídila paní vychovatelka Katarína, můžete najít na našich webových stránkách Anna Ferdinandová, asistentka pedagoga MZŠ Kamenačky Židenický Zpravodaj 3/2013 Týden malých lyžníků z MZŠ Kamenačky na sjezdovce v Němčičkách Ať je léto nebo zima, v Němčičkách je nám vždy príma!... Celý rok se těšíme na okamžik, kdy s dětmi opět obujeme lyže a začneme vykrajovat stopy ve sněhu na našem moravském ledovci. Nejsme žádní troškaři a tak necelá stovka dětí z Kamenaček ve věku od 6 do 10 let zaplnila na týden sjezdovku v lyžařském areálu v Němčičkách u Hustopečí. Prvňáčci poprvé a čtvrťáci již jako zkušení lyžaři. Máme za sebou již 7. ročník velmi úspěšné a oblíbené akce. Počasí nám přálo a z nebe se na nás snášely bílé vločky, mrzlo a sníh nám vytvořil krásnou zimní pohádku. Při příjezdu do Němčiček děti začaly skandovat:,, Už jsme tady! a vyjádřily tak spontáně svou radost a těšení, které mi průběžně sdělovaly po celý rok. Osm zkušených instruktorů se staralo o výcvik malých lyžníků a další skupina dospělých z řad pedagogů a rodičů fungovala v zázemí. Děti měly zabezpečený veškerý servis, od zapůjčení lyžařské výzbroje, přes vytápěnou místnost s občerstvením na odpočinek, až po sušení lyžařských bot na horkovzdušných sušácích. Po celý týden se k nám přidávali rodiče, kteří se přijížděli podívat a také si zalyžovat. Nechyběli na lyžích ani pan ředitel Jiří Šebela a paní zástupkyně Jindřiška Überhuberová. Zkušenější lyžaři si zdokonalili techniku a začátečníci zvládli základy tak dobře, že všichni již 4. den výcviku sjížděli samostatně sjezdovku a ovládali jízdu na vleku. Závěrečný den byl ve znamení závodů ve slalomu a porovnávání sil. Medaile si převzala na stupních vítězů polovina z celkového počtu dětí, ale vítězi byli všichni. Každý si svůj úspěch odnesl ve svém srdci a vzpomínky, které nesmaže zub času a ani nezasype sníh, protože jsou radostné a intenzivní. Realizační tým tvořili nejen rodiče dětí, ale především Jaroslav Stávek a Renata Podešťová z TJ Sokol Němčičky, instruktoři Monika Janošková, Regina Rašnerová, Pavel Šilingr, Stanislav Pražák, David Stehlík, Tomáš Procházka, vlekařka Jana Hladká, pedagogové z Kamenaček Michaela Zřídkaveselá, Milan Šafář a Alena Chládková. Naše škola touto cestou přispívá k rozvoji sportu, pohybových dovedností dětí a vychovává nové nadšence lyžování. Vždyť některé děti se k lyžování dostanou pouze v tomto kurzu. Velké poděkování pak směřuje k obětavým lidem areálu v Němčičkách, kteří nám tuto činnost umožňují. Mgr. Ivana Nekudová - vedoucí lyžařského kurzu MZŠ Kamenačky a instruktorka lyžařského oddílu TJ Sokol Němčičky, Přírodovědná stanice Kamenáčky odloučené pracoviště JUNIOR-DDM, Brno, Dornych 2 Kamenáčky 4a, Brno Židenice, tel , pořádá zájezd ZOO Vídeň Schönbrunn nosorožci indičtí, sloni, pandy, koaly, tropický pavilon, mořská akvária, terária, insektárum, tyrolský statek a spousta dalších pavilónů termín: sobota 6. dubna 2013 CENA - zahrnuje parkovné a vstupné do ZOO, autobus, nezahrnuje vstupné do jiných objektů a pojištění. dospělí nad 19 let - 660,-Kč / děti 6-19 let - 470,-Kč / děti do 6 let - 320,-Kč Slevy je nutné u pokladny doložit platným průkazem! Organizační pokyny přihlášení je možné zároveň s platbou v kanceláři Přírodovědné stanice Kamenáčky, Kamenáčky 4a, tel , do 22. března 2013 Doporučujeme sjednat cestovní připojištění. Nezletilí se mohou zájezdu zúčastnit pouze v doprovodu zletilé osoby, která za ně zodpovídá. Sraz účastníků je v 7,00 hodin na parkovišti před Dělnickým domem v Brně-Juliánově, odjezd v 7,15. Návrat cca ve 20,00 hodin tamtéž. Tipy: po prohlídce zoo je možné samostatně navšítvit Wüstenhaus (pouštní skleník), případně Palmen haus Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax: strana 7

8 Židenický Zpravodaj 3/2013 AKTUÁLNĚ Bezpečnost Posledních několik měsíců nám chodí mnoho dotazů týkající se bezpečnosti v Židenicích. Pokud bych měl tyto dotazy zobecnit, jde především o špatné parkování. Oblast u polikliniky Viniční, se žel prozatím nepodařilo vyřešit a nepomohlo ani rozšíření parkoviště placené 5Kč/30 minut. Auta nadále parkují na kraji silnice a brání tak průjezdnosti nejen MHD. Znovu jednáme o umístění značky zákaz stání, která by jednoznačně upozornila parkující řidiče na jejich přestupek, neb silnice nemá potřebnou šířku 6 metrů pro takovéto parkování. Podařilo se zlepšit situaci na ul. Gaislerova, kde důsledně dbáme na dodržování zákazu stání. Dalším bolavým místem jsou obecně křižovatky a řidiči parkující bezohledně až do výhledu. Dobré zprávy v letošním roce přichází ze statistik. Prozatím v letošním roce máme v Židenicích o 40% menší nápad trestné činnosti oproti roku Snad právě pro udržení těchto příznivých čísel žádám všechny spoluobčany, aby se obraceli na městskou případně na policii České Republiky, vždy pokud zjistí nějaké porušení vyhlášky, či zákona, poškozování majetku, špatné parkování, atp. Dělnický Dům Kultura a volný čas Kulturní vyžití v Židenicích se odehrává především v prostorách Dělnického Domu na ul. Jamborova. Ačkoliv zde již nepůsobí divadlo Šansonu, kvalita programu zcela jistě neutrpěla. Dělnický Dům se stal domovskou scénou pro divadelní spolek Slawjena, působí zde Divadlo na Dlani, pořádají se zde koncerty, výstavy, pravidelné hudební večery a nemohu nevzpomenout na třetí ročník Vocalfest Brno, který mimo pořádajícího mužského vokálního kvarteta QVOX přivedl do Židenic Sestry Havelkovy a hudební soubor Affetto. Věřím, že se i letos nabídka kulturního programu a vyžití znovu rozšíří, ke spokojenosti nás všech občanů Židenic. S tímto samozřejmě souvisí i plánovaná rekonstrukce podlahy ve velkém sále a zateplení a renovace stropu nad jevištěm velkého sálu Dělnického Domu na letošní leto. Společenské Centrum Karas Program * dle aktuálního programu SeniorPoint kontaktní místo pro seniory. Zde si můžete vyřídit Senior Pas, nebo získat radu s formuláři, podívat se na internet. Školená obsluha Vám poradí s právními i finančními záležitostmi, naleznete zde časopisy a brožury pro seniory, nebo můžete přijít na besedu s ostatními seniory. Herna pro maminky s dětmi čas a místo pro setkávání rodičů a jejich ratolestí. SCK je vybaveno hračkami, herním kobercem, školenou obsluhou, přebalovacím pultem, ale i zázemím jako je varná konvice, či mikrovlnná trouba. Přijďte strávit čas v příjemném prostředí pro děti i rodiče. Klub Seniorů nejen pravidelné cestopisné přednášky cestovatelů s bohatou fotoprezentací. Čítárna nejen pro seniory v SCK najdete denní tisk, časopisy ale i knihy, které si můžete v příjemném prostředí přečíst a knihy případně i vypůjčit. K dispozici je i počítač s internetem. Společenské Centrum Karas je bezbariérové místo, kde si návštěvník může připadat jako doma. Pravidelný program a provoz zajišťuje městská část jako službu pro své spoluobčany zdarma. Při návštěvě můžete využít možnost uvaření kávy, nebo čaje. Tento prostor si zájemci mohou také pronajmout pro přednášky, školení, nebo schůze sdružení a spolků v době mimo pravidelného programu. Více informací k pronájmům a ceník naleznete na stránkách ÚMČ. Bc. Karel Bernášek, místostarosta Bezpečnost není jen represe, ale především prevence Samozřejmě, většinu z nás už z principu odradí od nekalostí onen hrozící postih, který si společnost určila v souboru norem zákonů a vyhlášek. Odhození odpadku na ulici, chovat se hlučně v době nočního klidu, ničit cizí majetek nebo i své zdraví, atp. To vše vypadá jen jako drobnost ale v praxi se setkáváme s mnoha jinými negativními jevy. Za mnohé nese odpovědnost i společnost jako taková. Životní styl, uznávané vzory a jejich chování, výchova v rodině a škole, zájmy, koníčky a trávení volného času nás všechny ovlivňuje. Né-li nejdůležitější, tak jistě podstatnou složkou je prevence, obzvláště u mladých lidí, či žáků. V letošním roce jsme domluvili možnost spolupráce s dobrovolnými hasiči Židenic a Vinohrad pro preventivní přednášky týkající se prevence ochrany zdraví a majetku z hlediska nebezpečných látek a požárů na ZŠ v naší městské části. Dalším významným krokem na konci roku 2012 bylo navázání spolupráce s Nízkoprahovým klubem Likusák z organizace Ratolest Brno. Pracovníky klubu jsem požádal, aby svou činnost krátce představili. Pracovníci Likusáku rozšířili svůj terén do Židenic Už osmým rokem pomáhají pracovníci Nízkoprahového klubu Likusák z organizace Ratolest Brno stovkám ohrožených dětí a mladých lidí z Brna Líšně, Vinohrad, Nového Lískovce a dalších městských částí. Od loňského roku rozšířili pracovníci své působení také do Židenic. Přímo v ulicích tady poskytují odborné poradenství dětem a mládeži, kteří tráví svůj volný čas v okolí Staré Osady. Nízkoprahový klub Likusák je určen dětem a mladým lidem ve věku od 12 do 20 let, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci. Naše služby jsou určeny dětem, které se potýkají s problémy v rodině, ve škole nebo s vrstevníky, často nevědí, jak smysluplně trávit svůj volný čas, jsou ohroženy špatnou partou nebo zneužíváním návykových látek. Snažíme se s těmito dětmi navázat hlubší vztah a pracovat s nimi na řešení jejich problémů, řekl vedoucí služby Martin Holiš, který patří k průkopníkům terénní sociální práce v České republice. Služby Likusáku jsou dětem poskytovány buďto přímo v klubu, který se nachází v Brně Líšni, nebo terénní formou v ulicích brněnských sídlišť. Pracovníci tak čtyři odpoledne v týdnu vyrážejí do ulic nejen Líšně a Vinohrad, ale nově také dvakrát až třikrát týdně přímo na Starou Osadu. Podnět pro rozšíření sociálních služeb pro rizikovou mládež v Židenicích přitom přišel již v létě loňského roku od příslušníků tamního revíru městské policie. Od té doby už pracovníci navázali kontakt s více než 30 dětmi v dané lokalitě. Zpočátku jsme na Staré Osadě pouze navazovali kontakt, představovali jsme službu i sebe a snažili se zájemcům o naše služby ukázat, v čem bychom jim mohli být nápomocní. V současné době už s tamními dětmi pravidelně řešíme především problémy doma, ve škole, ale třeba i se zákonem. Snažíme se těmto dětem poskytnout nejen jiný úhel pohledu na situace, které prožívají, ale i pomoc jak z trablů ven prostřednictvím odborného poradenství. Teď navíc pozorujeme nárůst zájmu o služby a aktivity přímo v klubu, což považujeme za velký úspěch. Je to pro nás známka důvěry, která je pro úspěšnou sociální práci tohoto typu nejdůležitější, dodal Martin Holiš z Ratolesti Brno. Bc. Karel Bernášek, místostarosta strana 8 Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax:

9 INFORMACE Židenický Zpravodaj 3/2013 MČ Brno-Židenice Vás srdečně zve na akci Pedagogická osobnost roku 2012 MČ Brno-Židenice v úterý od 17:00 hod. v Dělnické Domě, Jamborova 65, Brno Židenice. Vážení spoluobčané, rodiče a žáčci, přijďte strávit příjemný večer s hudebně kulturním programem u příležitosti ocenění významných pedagogických osobností Židenic za rok O program se postarají žáci z židenických ZŠ a ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose. Přijďte se podívat jaké osobnosti působí na našich školách a na talenty žáků židenických škol. Bc. Karel Bernášek, místostarosta KAPSÁŘ Vážení spoluobčané, přes dva roky jsem pro Vás připravoval praktické informace k vystřižení, tzv. Kapsář. Zcela jistě by se našlo mnoho čtenářů, kteří si zde publikované informace uschovali a jistě bude řada i těch, pro které tato rubrika neměla význam. Ačkoliv věřím, že těch prvních bylo více, je nutno uznat, že čas Kapsáře obecných praktických informací se již naplnil. Nerad bych informace opakoval a tak od příštího čísla bude Kapsář nahrazen rubrikou novou, kterou zatím nechám jako překvapení. Jak na vodní kámen Vodní kámen se usazuje na stěnách nádob, kde zůstává voda, která je různě zahřívána anebo také i ochlazována. Vzniká tam, kde je tzv. tvrdá voda a jejíž teplota nepřesáhne 100 stupňů Celsia. Vodní kámen vzniká pak při změně teploty a vyloučením vody. Vodní kámen nejenže vypadá nevzhledně, ale pokud se jej nebudete pravidelně zbavovat, můžete si zničit i různé domácí spotřebiče a bytové součásti. Víte, jak vodní kámen odstranit? Nejúčinnějšími látkami proti vodnímu kameni jsou stejně obyčejná kyselina citrónová a klasický ocet. Obě látky mají společného to, že se jedná o kyselé látky, které vodní kámen naruší. Vodní kámen v rychlovarné konvici a kávovaru Naplňte konvici z ¼ octem anebo kyselinou citronovou a nechte působit 1 hodinu. Pak dolijte do nádoby vodu a svařte. Vylijte z ní vodu, dříve než vychladne, a pak ještě několikrát konvici propláchněte studenou vodou. Je nutné odstranit veškeré zbytky citronové šťávy a octa. V kávovaru nechte proces proti vodnímu kameni projet bez kávy pouze s citronovou anebo octovou vodou a následně i bez ní. S čistou vodou proces opakujte 3x. A následně ještě nádobu několikrát propláchněte čistou studenou vodou. Vodní kámen v myčce a pračce I zde citron a ocet udělá efektivně skvělou práci. Odstraní nejen vodní kámen, ale veškeré škodlivé usazeniny, které se uvnitř nashromáždily v průběhu jejího praní. Na čištění od vodního kamene použijte velký hrníček octu anebo citronové šťávy, kterou vlijete do prostor, kam běžně dáváte prací prostředek. Pak pusťte normální prací cyklus bez oblečení. V myčce ocet či šťávu nelijte do dávkovače, ale spíše do spodní části stroje, a také nechte projet jeden mycí cyklus. Vodní kámen v toaletě Vodní kámen v toaletě je nevzhledný a působí, jako byste se o toaletu nestarali. Přitom za něj může tvrdá voda. Jaké máte možnosti při jejím odstraňování? Možností jsou tablety na zubní protézu, kterou vhodíte do záchodové mísy a necháte působit přes noc. Postačí vám ty nejlevnější. Toto čištění opakujte 1x týdně. Ocet anebo citronová šťáva představují ty nejlevnější dostupné prostředky, s nimiž se můžete vodního kamene úspěšně zbavit. Nalijte do záchodu dva šálky octa anebo šťávy a nechte působit přes noc. Ráno pak již stačí toaletu pouze kartáčem vytřít. Pokud chcete účinek zintenzivnit, přidejte do mísy ještě i několik lžiček jedlé sody. Jedlá soda zbaví toaletu zápachu. Opakujte jednou týdně. Čerpáno z Plán akcí klubu seniorů na a duben 2013 Přednášky se konají vždy v úterý ve hod v novém senior centru Vymazalova 22, Brno Cvičení paměti Kypr p. Vavroš Stará Ruská města p. Kolejka Rumunsko současnosti p. Kolejka Kypr p. Vavroš Bosna + Hercegovina p. Lněnička Izrae p. Nesiba Cvičení paměti p. Choura Židovský hřbitov - přednáška a procházka Změna programu vyhrazena. Připravil Bc. Ladislav Koukal Názvy našich ulic v MČ Brno-Židenice: DOŠLÍKOVA Bohuslav Došlík ( ) brněnský lékař, uvězněný nacisty pro účast v odboji. Jako vězeň zahynul na nákazu tyfem při obětavé lékařské pomoci osvobozeným spoluvězňům Slavíkova (Slavíkgasse) František Augustin Slavík ( ), brněnský středoškolský profesor a moravský historik Slavíkgasse Slavíkova Slavíkova Františka Augustina Slavíka Došlíkova Šimon Ryšavý připravil Bc. Karel Bernášek Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax: strana 9

10 Židenický Zpravodaj 3/2013 INFORMACE INFORMACE K OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠCE O MÍSTNÍM POPLATKU za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Vážená paní, vážený pane, následující informace čtěte pozorně, týkají se změn v oblasti placení místního poplatku za provoz systému nakládání s komunálním odpadem v roce Dne nabyl účinnosti zákon č. 174/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, který přináší zásadní změny při správě místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen poplatek ), zejména v rozšíření okruhu poplatníků poplatku a zvýšení horní hranice části poplatku, která je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu. Z důvodu uvedené změny legislativy bylo nezbytné, aby město Brno vydalo novou obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, v opačném případě by se současná obecně závazná vyhláška č. 18/2012 stala neaplikovatelnou a město Brno by nemohlo podle této vyhlášky od poplatek vybírat. Návrh nové obecně závazné vyhlášky (s následně popsanými změnami) projednala a schválila dne Rada města Brna a dne schválilo Zastupitelstvo města Brna. S účinností od přinese obecně závazná vyhláška následující změny v oblasti správy poplatku: 1/ nové skupiny poplatníků; kromě fyzických osob, které mají na území města Brna evidován trvalý pobyt, jsou poplatníky nově: a) fyzické osoby, kterým byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen přechodný pobyt v obci na dobu delší než 90 dnů, b) fyzické osoby, které podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývají v obci přechodně po dobu delší 3 měsíců, c) fyzické osoby, kterým byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců, d) fyzické osoby, které mají na území města ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu Všichni, kteří jsou povinni podat daňové přiznání k dani z příjmů za rok 2012 nejpozději do 2. dubna letošního roku a rozhodnou se odevzdat daňové přiznání osobně na finančním úřadě či na některém z jeho územních pracovišť, mohou jako každoročně využít rozšířené úřední hodiny všech územních pracovišť Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj (dřívější finanční úřady). Daňové přiznání k dani z příjmů se podává místně příslušnému správci daně, tedy územnímu pracovišti finančního úřadu dle adresy trvalého pobytu fyzické osoby či sídla právnické osoby. Nejjednodušším způsobem, jak podat přiznání a vyhnout se případnému čekání a frontám na podatelnách územních pracovišť, je vyplnění a odeslání přiznání na internetové adrese kde lze využít podrobného průvodce vyplněním daňového přiznání. V případě, kdy poplatníkovi zpracovává a podává přiznání daňový poradce, je termínem pro podání přiznání 1. červenec 2013, avšak plná moc udělená poradci musí být finančnímu úřadu doručena nejpozději žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu. 2/ zvýšení horní hranice sazby poplatku na základě obligatorního výpočtu stanoveného zákonem o místních poplatcích na částku 675,- Kč za poplatníka a kalendářní rok 2013; sazba poplatku se skládá ze dvou částek: a) z částky s horní zákonnou hranicí až 250,- Kč za poplatníka a kalendářní rok (stejně jako v uplynulých letech) a b) z částky stanovené podle skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu rozpočítaných na jednoho poplatníka; při celkových nákladech města Brna na sběr a svoz v předchozím roce ve výši ,- Kč a počtu poplatníků , činí horní hranice této části poplatku pro rok 2013 částku 425,- Kč na poplatníka. 3/ změny v osvobození od placení poplatku pro tyto skupiny poplatníků: a) vlastníci staveb určených k individuální rekreaci, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, z důvodu vlastnictví takové stavby, a kteří současně mají trvalý pobyt na území města (doposud byli osvobozeni od placení poplatku vážícího se ke stavbě všichni vlastníci staveb určených nebo sloužících k individuální rekreaci bez rozdílu), b) nezletilé fyzické osoby, které jsou na základě rozhodnutí soudu umístěny v zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy anebo v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc či v jiném obdobném zařízení. 4/ ohlašovací povinnost, neboli povinnost poplatníků ohlásit správci poplatku existenci skutečností mající za následek vznik, změnu nebo zánik poplatkové povinnosti či nárok na osvobození od placení poplatku, je nově stanovena skupině cizinců, kteří pobývají v městě Brně přechodně po dobu delší 3 měsíců, všem vlastníkům zpoplatněných nemovitostí a nezletilým poplatníkům, resp. jejich zákonným zástupcům, kteří jsou osvobozeni od placení poplatku z důvodu jejich umístění v zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy či obdobném zařízení. 5/ nově zavedená společná odpovědnost poplatníka a jeho zákonného zástupce za zaplacení poplatku 2. dubna 2013! V termínu pro podání přiznání je poplatník povinen daň finančnímu úřadu také zaplatit. Daň lze finančnímu úřadu uhradit: a) hotově Na pokladně kteréhokoliv územního pracoviště, a to nejpozději v den splatnosti daňové povinnosti. b) prostřednictvím poštovní poukázky typu A Poplatník může k zaplacení použít poštovní poukázku, kterou obdrží na České poště, s. p. Je důležité dobře vyplnit údaje na poukázce, aby platba byla finančnímu úřadu doručena a byla bez problémů identifikována. Předčíslí bankovního účtu určuje druh daně, matriková část jednoznačně určuje finanční úřad. Pro příklad pan Novák, fyzická osoba s místem pobytu na území Jihomoravského kraje, hradící za sebe daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání, zašle příslušnou částku na bankovní účet Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj (kam rovněž podává daňové přiznání) ve tvaru /0710, jako variabilní symbol uvede své v případě, že je poplatník v době vzniku poplatkové povinnosti nezletilý. Zákonný zástupce má v takovém případě stejné procesní postavení jako nezletilý poplatník a správce poplatku může v případě, že není poplatek zaplacen, vyměřit poplatek jednomu z nich. Dle zákona o místních poplatcích lze tuto společnou odpovědnost aplikovat až na poplatkové povinnosti vzniklé v roce 2013 a následující. S účinností od se v oblasti správy poplatku nemění: 1/ poplatková povinnost pro všechny fyzické osoby mající na území města Brna trvalý pobyt zůstává zachována (tzn. tyto osoby zůstávají i nadále poplatníky), 2/ splatnost poplatku je stanovena pro rok 2013 opětovně na nejzazší datum pro poplatkové povinnosti vzniklé v období od do je poměrná část poplatku splatná do posledního dne v měsíci následujícím po měsíci vzniku poplatkové povinnosti, 3/ osvobození těchto skupin poplatníků: a) fyzické osoby, které mají místo trvalého pobytu na úředních adresách, b) třetí a další dítě, které žije ve společné domácnosti s nejméně dvěma svými nezaopatřenými sourozenci a které v příslušném kalendářním roce nedosáhlo věku 15 let, 4/ zvýšení poplatku, které může činit až trojnásobek včas nezaplaceného poplatku nebo jeho části, a které je příslušenstvím poplatku. 5/ číslo účtu /5400, variabilní symbol je rodné číslo poplatníka; úhradu převodem z účtu rozhodně doporučujeme při platbě poplatku v roce Kde najdete podrobné informace? Osobně přímo na Oddělení správy poplatku za komunální odpad, 9. poschodí výškové budovy A, Šumavská 33, telefonicky na , , , , prostřednictvím pošty: stránky budou průběžně aktualizovány. Máte-li zájem o podávání informací prostřednictvím u, můžete se na našich webových stránkách zaregistrovat. Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí Oddělení správy poplatků za komunální odpad Rozšířené úřední hodiny pro podání přiznání k dani z příjmů Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota ** Úterý :00 18:00 8:00 18:00 8:00 18:00 8:00 18:00 8:00 18:00 8:00 12:00 8:00 18:00 ** Sobotní úřední hodiny platí pouze pro ÚzP v Blansku, v Břeclavi, v Hodoníně, ve Vyškově, ve Znojmě a pro ÚzP Brno I, Brno II, Brno III, Brno IV a Brno-venkov. celé rodné číslo, konstantní symbol Částka musí být na účet finančního úřadu připsána nejpozději v den splatnosti daňové povinnosti. c) bezhotovostním převodem Předčíslí bankovního účtu určuje druh daně, matriková část jednoznačně určuje finanční úřad. Pro příklad pan Novák, fyzická osoba s místem pobytu na území Jihomoravského kraje, hradící za sebe daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání, zašle příslušnou částku na bankovní účet Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj (kam rovněž podává daňové přiznání) ve tvaru /0710, jako variabilní symbol uvede své celé rodné číslo, konstantní symbol Částka musí být na účet finančního úřadu připsána nejpozději v den splatnosti daňové povinnosti. Kompletní informace ke způsobům placení daně nalezne veřejnost na internetových stránkách Finanční správy v sekci Placení daní. JUDr. David Stančík, tiskový mluvčí Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj strana 10 Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax:

11 INZERCE Židenický Zpravodaj 3/2013 ANGLIČTINA i obchodní, přípr. na zkoušky. Lektor CAE London, USA, 8let ŽL. Juliánov 500Kč/90min. Firmy JMK. Tel.: Hledám výpomoc na RD, údržba zahrady, drobné opravy v dopol.čase. Nejlépe šikovný důchodce. Tel.: PEDIKURA + KOSMETIKA (formování, barvení obočí a řas), zámek Belcredi, Stará Líšeň, PARKOVÁNÍ U VCHODU (za kostelem), MHD č. 8, 55, 58, 78, tel.: Malby nátěry Onderka tel.: , Pronajmu dlouhodobě suchou garáž v ohrazeném a uzamykatelném areálu na ulici Líšeňská. El. proud, voda, rampa. Tel.: Dvě slušné pracující ženy hledají podnájem v domě se zahradou, kde by mohli mít zvířata (kočky, psy). Platíme načas. Kontakt: Simona, tel.: Bazar na rohu Táborské a Geislerové 1 (vedle Optiky) koupí vzduchovky, dýky, hodiny. Porcelánové a mosazné sošky a předměty. Paroží, staré mlýnky, hmoždíře, svícny. Láhve propan butan, motor. pile, vařiče, kola, TV, DVD, nářadí a jiné + vyklízení pozůstalostí. Tel.: MALBY 14 Kč/m2, nátěry dveří 350Kč/ks, radiátorů, oken, fasád aj. Tel.: , , platba hotově = SLEVA 250 Kč! Židenice a okolí. AUTOVRAKY - odtah, výkup, ekolog. likvidace, tel.: , KOVÁŘSTVÍ-ZÁMEČNICTVÍ JANKŮ L, Židenice. Výroba: brány, mříže, ploty, zábradlí, kompletní zhotovení předzahrádkového oplocení vč. podezdívky, montáž pletivových plotů. Tel.: Pronajmu garáž ul. M. Kudeříkové, světlo, zásuvka 220, dál. ovládání. Tel. : Prodám DB 4+1 Slatina-Prostějovská, převod do OV možný ihned. Přímý majitel. tel: Prodám samostatnou garáž v objektu garáží na ul. Marie Kudeříkové 11a. Garáž i pozemek v OV. Cena 249tis. Kč. Tel.: Přímá zájemkyně koupí byt 1+kk na Vinohradech, platba hotově. Tel.: Příjem inzerce: tel.: Uzávěrka: ŽZ číslo 4/ čtvrtek Letní dětské tábory DRAK Sportovní, výtvarné, taneční, pro teenagery, s flétnou, s angličtinou, pro nejmenší. Křižanov, Meziříčko - tábory s tradicí, kvalitní celodenní program, zkušení vedoucí, lékař. Chatky, strava 5x denně, doprava z Brna. Minitábory pro rodiče s dětmi Letní týden s programem pro malé i velké Velikonoční pobyt Křižanov Víkendové pobyty - květen pro tatínky s dětmi, pro rodiny, výtvarné tvoření tel.: * EkoCentrum Brno, Ponávka 2, Brno, tel: , EkoRozhledna Zážitkové dílny, semináře, kurzy a inspirativní exkurze Nákupy pro nejmenší I - moderní látkové pleny, systémy zdravějšího přebalování, bezplenková komunikační metoda, nošení v šátku či nosítku teoreticky i prakticky Jak na ovčí vlnu sobotní kurz zpracování tradičního přírodního materiálu různými technikami a jeho využití v běžném životě Nákupy pro nejmenší II - potřeby pro děti starší tří let. Nezávadné hračky, výtvarné potřeby, alternativní pedagogické pomůcky, oblečení, kosmetika. Vše k vyzkoušení. Na akce je třeba se předem přihlásit, vstup zdarma. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Další akce: Využití ekohry ve výuce - akreditovaný seminář pro pedagogy v terénním středisku Babice nad Svitavou Vítání jara na Kraví hoře - zahájení turistické sezóny, dílničky a další aktivity pro rodiny s dětmi 27.3., Velikonoce na Svoboďáku - dílničky pro rodiny s dětmi, každý den vždy od 14 do 16 hodin vhodné: Zuzana Saidová Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax: strana 11

12 Židenický Zpravodaj 3/2012 ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC Program DĚLŇÁKU na Taneční podvečer s kapelou MR Swing Band Brno Ples jako oslava 20 let od vzniku sboru Vox Iuvenalis Královopolka odpoledne s dechovkou Královopolka odpoledne s dechovkou Recitál Neznámého písničkáře Víta Šujana (NpVŠ) a známého cimbalisty Romana Veverky Taneční podvečer s kapelou MR Swing Band Brno Taneční podvečer s kapelou MR Swing Band Brno Taneční podvečer s kapelou MR Swing Band Brno Koncert legendy folk-rocku kapely AG Flek Country bál taneční skupiny Honky Tonk Zpívejte, lidičky, ty naše písničky posezení u Modrého cimbálu Romana Veverky Na duben 2013 připravujeme: duben 8. a Divadlo na dlani Zítra touhle dobou (Ivo Fisher/ Jiří Císler) Změna programu vyhrazena. Sledujte vývěsky na Dělnickém domě. Dělnický dům, Jamborova 65, Brno-Židenice 60 let ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose + soubor DND Soubor DND vznikl z iniciativy absolventů Literárně dramatického oboru ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose a existuje již sedmou sezónu za přispění ÚMČ Brno-Židenice. Za dobu své existence uvedl řadu premiér, z nichž jmenujme alespoň Goldoniho Hrubiány a Poprask na laguně, V.Kocmánka Actus pobožný o narození Syna Božího, Pána našeho Ježíše Krista, dále Klicperův Ženský boj, Terronovu frašku Líbej mě, Alfréde, hudební komedii F.Zacharníka Gordický uzel, komedii G.Feydeau Dámský krejčí, jednoaktovky A.P.Čechova Námluvy a Jubileum. Reprízy uvádíme nejen v Dělnickém domě, ale i na zájezdech (pravidelně se zúčastňujeme přehlídek Šmardovo sousedské divadlo v Hustopečích). Soubor spolupracuje s řadou profesionálních umělců, z nichž jmenujme Jaroslava Peterku, Jiřího Pitra, Inez Tuschnerovou, Zdeňka Pololáníka, Maria Buzziho, Karla Cóna, Igora Rusinka a Jiřího Kyseláka. V současné době připravujeme premiéru antilegendy Zítra touhle dobou autora I.Fischera s hudbou J.Císlera. Soubor pracuje pod vedením svého bývalého učitele J.Taubera, někdejšího asistenta režie a sólisty NDB. Režijně se na výsledcích DND začíná podílet i J.Bartošová. Členové DND Historicky první ples fotbalového klubu FC Slovan Brno Historicky první ples fotbalového klubu FC Slovan Brno se uskutečnil dne v prostorách budovy Sokola Juliánov za účasti téměř dvou stovek hostů. Přivítal je předseda klubu Miroslav Šárka a místostarosta MČ Brno-Židenic Jiří Nesiba. K tanci a poslechu hrála skupina Kassler Band, vystoupila taneční skupina Magig Free Group a krásný mladý taneční pár s předtančením. Celou organizaci plesu si klub zvládl sám svými členy a tak výdělek celého plesu půjde do klubové kasy a pomůže zvelebit oba fotbalové areály oddílu. Miroslav Šárka, předseda FC Slovan Brno Oprava tiskové chyby z čísla Židenického Zpravodaje 1,2/2013 V minulém čísle Židenického Zpravodaje 1,2/2013 se vyskytla tisková chyba v článku Osobnosti městské části Brno Židenice roku 2012, kde bylo omylem uvedeno v životopisu Ing. arch. Milana Pospíchala, že byl navrhovatelem Památkové rány Slavkovského bojiště, správně tam mělo být uvedeno, že byl navrhovatelem Památkové zóny Slavkovského bojiště. Za chybu se velice omlouváme. Masarykova demokratická akademie s finanční podporou Statutárního města Brna, pořádá přednášky s diskusí vždy od 17 do 19 hodin na Pedagogické fakultě MU Brno, Poříčí 9 (zasedací místnost v 1.poschodí budovy Poříčí 7) Dočkáme se opravdové demokracie nebo despocie? Prof. PhDr. Bohumír Blížkovský, CSc., emeritní profesor Ped. fakulty MU v Brně Co by mohlo nahradit kapitalismus? 5.část Stöckelová Tereza, Ph.D., Sociologický ústav AV ČR, aktivistka sdružení ProAlt v Praze Prof. Ing.Petr Drulák, Ph.D., ředitel Ústavu mezinárodních vztahů Praha Mgr. Jakub Patočka, sociolog, ekolog, šéfredaktor Deníku Referendum, Brno - POZOR, tato přednáška bude v zasedací síni radnice Brno-Střed, Dominikánská 2, ZAČÁTEK V 16 hodin!!! Na cestě k Evropské sociální unii. Dr. Vladimír Špidla, ředitel MDA a mluvčí stínové vlády ČSSD pro evropské záležitosti, bývalý evropský komisař pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti. Dr. Marek Hrubec, místopředseda MDA a ředitel Centra globálních studií AV ČR a UK v Praze. Změna programu vyhrazena Výstava "Pohádkové krajinky ze sukulentních rostlin" od 5.4. do denně 10 až 18 hod., v Zahradním centru Čtyřlístek v Brně Bystrci, Bystrcká 40 (vedle OBI, velké parkoviště u zahradnictví, tramvajemi č. 1, 3 a 11 do zast. Kamenolom). redakce Židenického Zpravodaje Další články naleznete na Proč musela zmizet tramvaj č.13? - Petr Kunc, TOP 09 Brno - Židenice Jules Verne 185. výročí narození - Šimon Ryšavý (plná verze článku) Vydává Statutární město Brno - MČ Brno-Židenice, Gajdošova 7, Brno, Redaktor: Ing. Jan Vaculín; Sazba: Jiří Motloch Za obsah a gramatickou úpravu jednotlivých článků odpovídají autoři. Registrováno pod MK ČR E Nevyžádané rukopisy nevracíme. Náklad ks. Tisk TISKDRUCK VELIMSKÝ, Hostislavova 34, Brno. Distribuci zajišťuje Česká pošta, s.p., Poštovská 3/5, Brno. Neprodejné! strana 12 Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax:

U S N E S E N Í. 12. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 12. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 12. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 19.3.2007 U S N E S E N Í 12. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 12/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 74. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 29.8.2005 U S N E S E N Í 74. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 74/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í. 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice - 1 - Příloha k zápisu 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice konaného dne 1.9.2008 U S N E S E N Í 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 44/2008 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

ZÁPIS ze 139. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 27.8.1998 ve 13.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno

ZÁPIS ze 139. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 27.8.1998 ve 13.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno ZÁPIS ze 139. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 27.8.1998 ve 13.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno Přítomni : Ing. Stanislav Juránek, RNDr. Katarína Husárová, Bc. Ladislav

Více

Vyjádření k projektové dokumentaci nazvané Mimoúrovňová křižovatka VMO Rokytova (podklad pro změnu územního plánu města Brna). obsah.

Vyjádření k projektové dokumentaci nazvané Mimoúrovňová křižovatka VMO Rokytova (podklad pro změnu územního plánu města Brna). obsah. Rada městské části Brno-Židenice ZMČ 5/13 ZMČ 5/13.8 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne 23.06.2008 Vyjádření k projektové dokumentaci nazvané Mimoúrovňová křižovatka VMO Rokytova

Více

Závěrečný účet MČ Brno-Židenice. za rok 2008

Závěrečný účet MČ Brno-Židenice. za rok 2008 Závěrečný účet MČ Brno-Židenice za rok 2008 Obsah: Komentář k výsledku hospodaření MČ Brno Židenice za rok 2008 Příloha č. 1 - Příjmy Příloha č. 2 - Výdaje Příloha č. 3 - Kapitálové výdaje Příloha č. 4

Více

Židenický Zpravodaj. Nové webové stránky úřadu městské části v Židenicích. První občánek roku 2012 v městské části Brno-Židenice

Židenický Zpravodaj. Nové webové stránky úřadu městské části v Židenicích. První občánek roku 2012 v městské části Brno-Židenice Židenický Zpravodaj ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC 2 0 1 032 První občánek roku 2012 v městské části Brno-Židenice Dne 23. 2. 2012 byla na ÚMČ Brno-Židenice přivítána první narozená občanka

Více

AKTUÁLNĚ. V Židenicích se pilně pracovalo i v létě ČTĚTE NA STRANĚ 3.

AKTUÁLNĚ. V Židenicích se pilně pracovalo i v létě ČTĚTE NA STRANĚ 3. ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC 10 V Židenicích se pilně pracovalo i v létě Milí spoluobčané, věřím, že letní měsíce a především prázdniny byly jistě příležitostí k radovánkám nejen na

Více

Jednání řídily: Linda Zákorová, koordinátorka komunitního plánování sociálních a návazných služeb Martina Macurová, metodická podpora KPSS

Jednání řídily: Linda Zákorová, koordinátorka komunitního plánování sociálních a návazných služeb Martina Macurová, metodická podpora KPSS Zápis z jednání KPSS pracovní skupina Senioři Datum konání: 2. 4. 2015, 13:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 5. patro, Radniční salonek Přítomni: dle prezenční listiny Jednání řídily: Linda Zákorová, koordinátorka

Více

AKTUÁLNĚ. Jiří Němec 12. 9. 20:00

AKTUÁLNĚ. Jiří Němec 12. 9. 20:00 AKTUÁLNĚ Snad každý židenický občan zná přírodovědeckou stanici, která sídlí na ulici Kamenáčky. Svůj domov v ní má velké množštví různých tropických živočichů a rostlin. Stanice již po léta nabízí všem

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

Informace z usnesení 104. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 29.1.2014. 1. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu

Informace z usnesení 104. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 29.1.2014. 1. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu Informace z usnesení 104. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 29.1.2014 1. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu Rada MČ Brno-Starý Lískovec revokuje své usnesení ze 101. schůze konané dne 18.12.2013

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010 Příloha č. 1 Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2001 ROČNÍ PLÁN školní rok 2009/2010 15 z 59 Obsah : 1. Charakteristika

Více

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp.

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. 276 Úvaly I. souhlasí s konáním třetího ročníku cyklistického závodu Velká cena města

Více

Informace z usnesení 8. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 4.3.2015. 1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu Monika Hladká

Informace z usnesení 8. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 4.3.2015. 1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu Monika Hladká Informace z usnesení 8. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 4.3.2015 1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu Monika Hladká Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 14, v bytovém

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č.

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. 579/21 1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 579/21, v bytovém domě

Více

Žádost o finanční příspěvek z rozpočtu MC Brno-Zidenice na rok 2014 na sociální činnost a v rámci programu podpory kultury, mládeže a sportu

Žádost o finanční příspěvek z rozpočtu MC Brno-Zidenice na rok 2014 na sociální činnost a v rámci programu podpory kultury, mládeže a sportu v Žádost o finanční příspěvek z rozpočtu MC Brno-Zidenice na rok 2014 na sociální činnost a v rámci programu podpory kultury, mládeže a sportu UnC Brno-Zidenice Doručeno: 27.02.2014 BZID 02609/14 listy:!

Více

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ 02/09 občanské sdružení Posláním o. s. Neposeda je napomáhat svou činností k rozvoji občanské společnosti na území Prahy 21 a okolí, zejména podporováním aktivit pro děti, mládež a rodinu. Naším cílem

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 tel. 376312154, fax 376326089; e-mail: salvetrova@maszskt.cz; internet: www.maszskt.

Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 tel. 376312154, fax 376326089; e-mail: salvetrova@maszskt.cz; internet: www.maszskt. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 tel. 376312154, fax 376326089; e-mail: salvetrova@maszskt.cz; internet: www.maszskt.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Masarykovy ZŠ Klatovy, tř.

Více

PROPOZICE VÍKENDOVÉ LYŽAŘSKÉ ŠKOLY. Naučit účastníky školy lyžování, snowboardingu nebo zdokonalit jejich stávající schopnosti.

PROPOZICE VÍKENDOVÉ LYŽAŘSKÉ ŠKOLY. Naučit účastníky školy lyžování, snowboardingu nebo zdokonalit jejich stávající schopnosti. PŘIJĎTE K NÁM, NAUČÍME VÁS LYŽOVAT!!! Víkendová výuka lyžování nebo snowboardingu Milé děti, vážení rodiče, připravili jsme program pro školáky ve věku 6 15 let na 7 zimních sobot nebo prázdninových dní.

Více

ŽIDENICKÝ ZPRAVODAJ 5 2015. obsah. Úvodník starosty. Hřiště a sportoviště.

ŽIDENICKÝ ZPRAVODAJ 5 2015. obsah. Úvodník starosty. Hřiště a sportoviště. zdarma pro občany Židenic, Zábrdovic a Juliánova www.zidenickyzpravodaj.cz ŽIDENICKÝ ZPRAVODAJ 5 2015 Hřiště a sportoviště. Realizujeme opravu dětských hřišt a sportovišt. Úvodník starosty Vážení občané,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ34 konané dne 10. 01. 2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ34 konané dne 10. 01. 2012 Přítomni : Ověřovatel : Program jednání: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 dle prezenční listiny ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ34 konané dne 10. 01. 2012 radní - MVDr. Tomáš Vlach 1. Kontrola plnění úkolů

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014

Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014 Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014 VI/76/1 Hospodaření s rozpočtem a) Rozpočtové opatření č. 4/2014 RMČ doporučuje ZMČ schválit rozpočtové opatření č. 4/2014,

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 13. zasedání Městské rady v Kojetíně, konaného dne 29. června 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 2/2015 Obecní úřad Libějovice Únor 2015 Libějovice 26 38772 Libějovice Tel: 383382064 Tel. starosta: 606692079 web: www.libejovice.cz email:

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 9. řádné jednání rady městské části, konané dne 14. 3. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Klinika dětí a dorostu FNKV ve spolupráci se společností Nutricia a.s. Vás zve na EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Období přípravy na mateřství je jedním z nejkrásnějších v životě ženy.

Více

Mapa stránek Praha 3

Mapa stránek Praha 3 ŘAD Úřední deska Aktuálně Volba prezidenta republiky Volná pracovní místa Potřebuji vyřídit X Tiskopisy Organizační struktura ÚMČ Praha 3 Tajemník Odbor kancelář úřadu Oddělení personální práce a mezd

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007 Usnesení č. 1183 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 05. 11. 2007. Usnesení č. 1184 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejíž

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í AKTUÁLNÍ INFORMACE: 1. VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje Starostka obce Pazderna podle 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

Zápis č. 19/Z6 z 19. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 18. června 2012

Zápis č. 19/Z6 z 19. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 18. června 2012 Zápis č. 19/Z6 z 19. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 18. června 2012 Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: 11 zastupitelů dle prezenční listiny p. Ing. Zdeněk Jiroušek, p. Jiří

Více

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

INTERNÍ PŘEDPIS KE STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A PACHTOVNÉHO ZA UŽÍVÁNÍ POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl.

INTERNÍ PŘEDPIS KE STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A PACHTOVNÉHO ZA UŽÍVÁNÍ POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. INTERNÍ PŘEDPIS KE STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A PACHTOVNÉHO ZA UŽÍVÁNÍ POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC Rada města Liberec se na své 2.schůzi dne 21.1.2014 usnesla v souladu s ustanovením 2193

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292 www.obcanepromedlanky.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Obsah: Stránka 2 Slovo úvodem Činnost

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 12. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

www.smart-komerce.cz

www.smart-komerce.cz www.smart-komerce.cz 9x CHYTŘEJI 300 nových nízkoenergetických bytů v rámci projektu budoucí umělecký, tepající bulvár několik kroků od stanice metra jen 15 minut do centra Prahy i na letiště nově vznikající

Více

AKTUÁLNĚ. Ing. Aleš Vytopil, místostarosta

AKTUÁLNĚ. Ing. Aleš Vytopil, místostarosta Židenický Zpravodaj ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC 042 0 1 1 AKTUÁLNĚ Podání námitek ke Konceptu Územního plánu města Brna Setkání s občany nad návrhem nového územního plánu ve středu

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 33. řádné jednání rady městské části, konané dne 6. 11. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek, S. Hasenkopfová (příchod v 16.40 h) Dále přítomni:

Více

R A D A M Č P R A H A 2 1

R A D A M Č P R A H A 2 1 R A D A M Č P R A H A 2 1 82. jednání datum konání: 19.11.2013 čís. RMČ82/1472/13 - RMČ82/1506/13 Přehled usnesení Rada MČ Praha 21 dle čísel ze dne: 19.11.2013 Číslo Název Předkladatel RMČ82/1472/13 Kontrola

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 O veřejném pořádku, ve znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 3/2009, účinné od 1. ledna 2014 Zastupitelstvo

Více

M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 2 1

M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 2 1 M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 2 1 34. jednání datum konání: 10.01.2012 čís. RMČ34/0563/12 - RMČ34/0578/12 Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 10.01.2012 Číslo Název Předkladatel RMČ34/0563/12

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing.Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2011

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2011 Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením Široká 66 9 Ivančice Výroční zpráva. Základní údaje o občanském sdružení Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

USNESENÍ z 21. jednání rady města, konaného dne 10. 12. 2014

USNESENÍ z 21. jednání rady města, konaného dne 10. 12. 2014 USNESENÍ z 21. jednání rady města, konaného dne 10. 12. 2014 Usnesení č. 269/14/21 RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy se stávající nájemnicí bytu č. 6, ul. Moskevská 115, na dobu určitou do 31.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

KLIK - a přijďte k nám o.s. představujeme rok a půl práce o.s. představujeme roční práci KC Déčko

KLIK - a přijďte k nám o.s. představujeme rok a půl práce o.s. představujeme roční práci KC Déčko KLIK - a přijďte k nám o.s. představujeme rok a půl práce o.s. představujeme roční práci KC Déčko znáte nás? KLIK-a přijďte k nám, o.s. již sám název naší organizace vyjadřuje její poslání: Komunita Lidé

Více

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Odbor sociálních věcí a zdravotnictví nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 4616/2015 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101.2.2

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Usnesení. Usnesení. 121. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 09.06.2014 čís. 5120/RMObM1014/121/14 5132/RMObM1014/121/14

Usnesení. Usnesení. 121. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 09.06.2014 čís. 5120/RMObM1014/121/14 5132/RMObM1014/121/14 121. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 09.06.2014 čís. 5120/RMObM1014/121/14 5132/RMObM1014/121/14 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled

Více

Člen rady města Předseda výboru ZM, předseda komise RM 1300,- Kč

Člen rady města Předseda výboru ZM, předseda komise RM 1300,- Kč Výpis z U s n e s e n í č. 2/2014 ze zasedání Rady města, konaného 20.1.2014 na Městském úřadě v Jílovém u Prahy 2.1.14 Rada města bere na vědomí kontrolu úkolů z minulé RM. 2.2.14 Rada města bere na vědomí

Více

AKTUÁLNĚ. 13. 4. 19 Vondrkabaret č. 5 s hostem Miroslavem Donutilem 17. 4. 10 Pohádky z Dobráčkova č. 2 divadelní představení pro děti

AKTUÁLNĚ. 13. 4. 19 Vondrkabaret č. 5 s hostem Miroslavem Donutilem 17. 4. 10 Pohádky z Dobráčkova č. 2 divadelní představení pro děti Židenický Zpravodaj ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC 042 0 1 0 AKTUÁLNĚ Příjemné prožití Velikonoc, bohatou pomlázku, hodně radosti z prvních jarních paprsků a probouzející se přírody vám

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Projekt Karneval. 2. třída Broučci

Projekt Karneval. 2. třída Broučci Projekt Karneval 2. třída Broučci školní rok 2010/2011 Bělohradská mateřská škola Horní Nová Ves, Lázně Bělohrad Pracoviště Horní Nová Ves Název třídy: Broučci 2. třída Školní rok: 2010/2011 Učitelky:

Více

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 87/5/2015 schvaluje program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Dubské

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Školní družina (dále jen družina) je školským zařízením pro zájmové vzdělávání zřízené v souladu se zákonem 561/2004 Sb., O předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 RC CHVALETICE, U Stadionu 240 (naproti poště) 533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 HNÍZDEČKOVÝ ZPRAVODAJ 4/2011 web: rc-chvaletice.wz.cz tel.: 608 240 368 e-mail: rc-chvaletice@seznam.cz HLEDÁME NOVÉ LIDI...

Více

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity pořádají 8. ročník mezinárodní, integrační akce Setkání bez hranic 2014, plavecké show pro děti z dětských

Více

Zápis z jednání KPSS pracovní skupina Senioři

Zápis z jednání KPSS pracovní skupina Senioři Zápis z jednání KPSS pracovní skupina Senioři Datum konání: 27.3.2014, 13:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 5. patro, budova B Radniční salonek Přítomni: Kateřina Hájková, A Doma, o.s. Anna Šoková a Jana

Více

7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU V PRAZE

7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU V PRAZE PODMÍNKY ÚČASTI 7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU V PRAZE 4. 8. 12. 2013 KAFKŮV DŮM NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1 O DESIGNSUPERMARKETU designsupermarket je mezinárodní festival současného

Více

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč Číslo: P/02/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 20. 12. 2012 Účinnost od: 1. 1. 2013

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ

6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ 6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ úvodní dopis téma harmonogram workshopy kontakt Vážené pedagožky a pedagogové, nabízíme Vám a Vašim studentům účast v 6. ročníku

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 28. řádné jednání rady městské části, konané dne 9. 7. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 19. řádné jednání rady městské části, konané dne 6. 6. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy!

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy! MATÝSKŮV OBČASNÍČEK Č. 42 LEDEN 2010 NOVINKY V MATÝSKU OD LEDNA 2010: Matýskáček, malý žáček Cena dopolední aktivity pro děti Matýskáček, malý žáček : 100,-/2,5 hodiny V ceně program pro děti, svačinka

Více

Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce školství vychází

Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce školství vychází STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Městská část Brno-Kohoutovice 623 00 BRNO, BAŠNÉHO 36 Koncepce školství Statutárního města Brna, městské části Brno-Kohoutovice OBSAH Úvod...1 Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/69/13 ze dne 12.6.2013

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/69/13 ze dne 12.6.2013 číslo 1/69/13 k návrhu na schválení programu 69. jednání RMČ a) předložený program 69. jednání RMČ SCHVALUJE a) předložený program 69. jednání RMČ číslo 2/69/13 k návrhu na souhlas se změnou územního plánu

Více

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích:

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích: Bantam 1998 25. 28. 8. 2011 Mezinárodní hokejový turnaj žáků Peewee 2000 1. 4. 9. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna. Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 Vážení návštěvníci, obchodní partneři, dovolujeme si Vám představit program prohlídek, který jsme pro Vás připravili na rok 2013, rozdělený

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Usnesení. 246/R/230215 Předložený plán práce komise rady města pro výchovu a vzdělávání na rok 2015. Z: Magda Srncová, předsedkyně komise

Usnesení. 246/R/230215 Předložený plán práce komise rady města pro výchovu a vzdělávání na rok 2015. Z: Magda Srncová, předsedkyně komise Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 9. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 23.02.2015 od 16:15 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 6 členů

Více

Přijďte si užít jednodušší nákupy

Přijďte si užít jednodušší nákupy Přijďte si užít jednodušší nákupy Bonusová knížka Vám přináší řadu výhod, slev, akčních nabídek a dárků. Navíc v den otevření 20. 11. dárek pro prvních 5 000 návštěvníků zdarma. Otevíráme 20. 11. v 10:00

Více

BRNO-VENKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

BRNO-VENKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje BRNO-VENKOV Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou

Více

Omluveni: Mgr. Jana Hlináková, Jiřina Mimrová, Ing. Kateřina Poludová Neomluveni: Bc. Alexandra Rybářová, Alena Losová, dipl. um.

Omluveni: Mgr. Jana Hlináková, Jiřina Mimrová, Ing. Kateřina Poludová Neomluveni: Bc. Alexandra Rybářová, Alena Losová, dipl. um. Zastupitelstva města Česká pro výchovu Strana č. 1 / 6 Přítomni: Bc. Eva Vlastníková, Mgr. Gabriela Fišarová (od 17:00), Mgr. Zdeněk Ježák (odchod 17:10), Mgr. Radim Fojtů, Mgr. Tomáš Vlček (odchod 17:10),

Více

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str.

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str. 4-4z/2007 2007 Zasedání ZO č.4/2007 dne 13. 6. 2007 Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Bednárec č. 4/2007, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 41. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 30.01.2012 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytové jednotky č. 107 v domě s pečovatelskou službou,

Více

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY s účinností od 4. února 2015 Školní řád mateřské školy, jejíž činnost vykonává Masarykova základní škola a mateřská škola, byl zpracován v souladu s těmito platnými právními předpisy

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Září Obec v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost-stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více