Židenický Zpravodaj. Rekonstrukce ukradených pamětních desek. Zlepšujeme Židenice. Nájemné ze zahrad a k individuální rekreaci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Židenický Zpravodaj. Rekonstrukce ukradených pamětních desek. Zlepšujeme Židenice. Nájemné ze zahrad a k individuální rekreaci"

Transkript

1 Židenický Zpravodaj ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC Zlepšujeme Židenice Vážení spoluobčané, naše působení na radnici se přehouplo do své druhé poloviny a než se přihlásí jaro, je pravý čas probrat se myšlenkami, návrhy a plány, které lze zařadit do úkolů i do běžné činnosti nebo které je možné v tomto druhém poločase alespoň rozpracovat. Je čas vyhodnotit nejen to, co se nám povedlo pro naše občany doposud udělat, ale hlavně co se nám ještě zrealizovat nepodařilo. A protože chceme, aby směřování našich aktivit bylo smysluplné, dovoluji si Vás občany požádat o jakousi zpětnou vazbu. Nebojte se nám sdělit, které věci ve Vašem okolí Vás momentálně nejvíce trápí, co by bylo vhodné a dobré zlepšit, co je pro Vás každodenní prioritou a co by Vám při tom pomohlo. Vaše náměty nám můžete zasílat na e- mailovou adresu a do předmětu zprávy pište prosím motto Zlepšujeme Židenice. Vedení radnice navíc na toto téma připravuje sekání s občany v nově vybudovaném kulturním centru KARAS, takže přijďte v hodin a můžeme o všem společně diskutovat. Ing. Roman Vašina, starosta Nájemné ze zahrad a k individuální rekreaci Oznamujeme, že od se ruší zasílání složenek na nájemné z pozemku pronajatého za účelem zahrady a k individuální rekreaci. Nájemné z těchto pozemků je možno uhradit: p řevod e m z ú č t u n a ú če t ÚMČ B rno - Žid en ice č /0100, variabilní symbol je uvedený v nájemní smlouvě (pro bezhotovostní platbu je VS velice důležitý pro identifikaci plátce) hotově na pokladně ÚMČ Brno-Židenice, Gajdošova 7, 3. patro, dveře č. 314 v úředních hodinách, tj. pondělí a středa od 8:00 do 17:00 hod. Více informací na tel. č , pí Němcová Rekonstrukce ukradených pamětních desek Začínáme být v poslední době svědky nové formy krádeží pamětních desek zdobící některé domy v Židenicích. Na pamětní desky jsme si natolik zvykli, že je bereme automaticky jako součást naší městské části, v které je takových pamětních desek několik desítek. Proto prázdná místa, často s výraznými poškozeními samotné zdi, nás tolik zasáhnou. Pamětní desky ukazují na pohnutou a dramatickou historii naší městské části. Jejich hodnota nespočívá v bronzu či jiném kovu, za který zloději dostanou pár korun ve sběrnách kovového šrotu, ale jejich hodnota tkví v naší kolektivní paměti o lidech a místech, kde žijeme. Všechny ulice či obce mají svoji historii, a pokud by se na toto zapomnělo, tak to znamená smutné ochuzení charakteru každého místa. Proto i krádež pamětních desek neznamená jen zednickou opravu, ale znamená to ztrátu pro náš všechny a pro budoucí obyvatele Židenic. V poslední době byly v Židenicích ukradeny tři pamětní desky, na ulici Geislerově, na Kaleckého a na Bubeníčkově. Pamětní desky vzpomínaly na oběti fašistické okupace v letech Desky informovaly o odvážných spoluobčanech jako byl MUDr. Josef Kalecký ( ) umučený v Osvětimi, či odbojář Stanislav Prohajm ( ), který prošel koncentračními tábory v Dachau a Buchenwald, kde také na následky tyfového onemocnění krátce po osvobození zemřel, či poručík ČSL armády František Geisler ( ), který padnul v Dukelském průsmyku. V současné době se proto zahájila jednání s Muzeem města Brna a s vlastníky objektů, kde byly desky umístěny, jakou formou vrátit desky do původního stavu. Městská část se pokusí dle svých možností projednat se zodpovědnými osobami, aby desky mohly být navráceny. Bohužel ke stavu dnešní společnosti již v jiném materiálu, který by tolik nelákal zloděje. Jako důkaz že tato cesta může být úspěšná, je oprava pamětní desky na ZŠ Gajdošově, která pro zloděje přestala být díky novému materiálu snad atraktivní. Doufejme. Dokud naši poslanci a senátoři nepřijmou takovou legislativní úpravu, která tyto krádeže úplně znemožní, tak desky budou pořád v nebezpečí. Historii si musíme chránit a pečovat o ni, a to nikoliv jen u velkých témat české historie, ale i u drobných památek, jakými tyto pamětní desky jistě jsou. PhDr. Jiří Nesiba, Ph.D., místostarosta vedení MČ Brno-Židenice starosta Ing. Roman Vašina, místostarosta Bc. Karel Bernášek, místostarosta Mgr. Aleš Mrázek, místostarosta PhDr. Jiří Nesiba, Ph.D. Vás srdečně zvou na Setkání se starostou s tématem rozvojový plán MČ Brno-Židenice v úterý v hodin v nově vybudovaném kulturním centru KARAS, Vymazalova 22, Brno-Židenice. Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax: strana 1

2 Židenický Zpravodaj 3/2013 ZPRÁVY Z jednání Rady a Zastupitelstva městské části Brno-Židenice 54. zasedání Rady MČ Brno -Židenice ze dne : schvaluje uspořádaní 22. společenského plesu městské části v sobotu 23. února 2013 v Dělnickém domě. souhlasí s uzavřením dodatku k Dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu s Úřadem práce České republiky na již vytvořená 2 pracovní místa koordinátor veřejné služby, kterým se platnost dohody prodlouží o 6 měsíců a to do schvaluje rozpočtové opatření č. 2. Toto opatření doplňuje v rozpočtu příjmů na rok 2013 neinvestiční transfer z VPS na volbu prezidenta České republiky ve výši 585 tis. Kč a doplňuje některé výdajové položky rozpočtu na rok požaduje vyhlášení konkurzního řízení u Mateřské školy NA OSADĚ, Brno, Koperníkova 6 a jmenuje do konkurzní komise Rady města Brna jako zástupce městské části pro Mateřskou školu NA OSADĚ, Brno, Koperníkova 6, Bc. Karla Bernáška. nedoporučuje Radě města Brna vyhlásit konkurzní řízení na ředitele/ku Tyršovy základní školy, Brno, Kuldova 38, příspěvková organizace. souhlasí se zařazením akce pořádané hasičským sbore Brno-Židenice , do povinného programu roku nesouhlasí s místní úpravou provozu na účelové komunikaci Komprdova, a to se zjednosměrněním provozu v úseku od vchodu do Židenického hřbitova po místo vyústění účelové komunikace Františky Skaunicové na ul. Komprdova. souhlasí s navýšením hodnoty IPP (indexu podlažní plochy) navýšení hodnoty IPP v návrhové ploše SO, tj. smíšené ploše obchodu a služeb, při ulici Gajdošova (plocha před domovem důchodců) z hodnoty 1-2 na hodnotu 4,42. bere na vědomí žádost Veřejně správní akademie vyšší odborné školy, s.r.o. o prodloužení nájemní smlouvy č. 63/2003 včetně dodatku č. 1 na pronájem objektu občanské vybavenosti č. p. 300 (Filipínského 1/Rokycanova 2) včetně pozemku p. č. 2484, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře m2 v k. ú. Židenice. schvaluje provozní řád psích výběhů provozovaných Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Židenice. 55. zasedání Rady MČ Brno -Židenice ze dne : schvaluje proplacení nevyčerpané dovolené uvolněného zastupitele Bc. Karla Bernáška za rok schvaluje rozpočtové opatření č. 3. Toto opatření v rozpočtu příjmů na rok 2013 navyšuje příspěvek ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu v rámci veřejně prospěšných prací o 180 tis. Kč a navyšuje některé výdajové položky rozpočtu na rok nesouhlasí se zařazením Country bálu pořádaného tanečním uskupením OS HONKY TONK Brno-Vinohrady dne , do povinného programu roku souhlasí se zařazením koncertu ZELENÁ SE SNÍTKA pořádaného ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose, Brno, Došlíkova 48 dne , do povinného programu roku schvaluje příspěvek pro prvního občánka městské části Brno Židenice narozeného v roce 2013 ve výši Kč na poukázku pro nákup v obchodě s dětským sortimentem Babycar, Božetěchova 97a, Brno. doporučuje ZMČ Brno-Židenice schválit zlepšené výsledky hospodaření a rozdělení zlepšených výsledků hospodaření příspěvkových organizací za rok 2012 do fondů. schvaluje rozpisy závazných ukazatelů pro jednotlivé příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Židenice v souladu s ustanovením 14 odst. 1 a 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. schvaluje aktualizaci Pravidel pronájmu obecních bytů v MČ Brno-Židenice, a ukládá OSM postupovat s okamžitou platností podle novelizovaných Pravidel pronájmu obecních bytů v MČ Brno-Židenice. schvaluje harmonogram termínů čištění a údržby komunikací v MČ Brno-Židenice pro oblast č. 1 a oblast č. 2 na rok schvaluje podání žádosti o příspěvek z Fondu bytové výstavby města Brna (FBV): a) ve výši výši 600 tis. Kč na celkovou opravu, resp. modernizaci 1 ks výtahu v domě Stará osada 20 b) ve výši výši 900 tis. Kč na celkovou opravu, resp. modernizaci 1 ks výtahu v domě Stará osada 22 c) ve výši výši 600 tis. Kč na celkovou opravu, resp. modernizaci 1 ks výtahu v domě Stará osada 24. schvaluje Zásady tvorby a užití sociálního fondu MČ Brno-Židenice pro uvolněné členy Zastupitelstva městské části Brno-Židenice na rok Židenice na webu! Nalezněte více informací. Sledujte aktuální zpravodajství. Přehled čištění komunikací v roce 2013 v městské části Brno Židenice Koncem měsíce března bude na území městské části Brno Židenice zahájena komplexní údržba veřejně přístupných ploch, komunikací a zeleně, svěřených do údržby naší městské části. V rámci údržby komunikací bude probíhat blokové čištění komunikací. V souladu s ustanovením 19 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, budou místní komunikace nejméně sedm dní před blokovým čištěním označeny přenosnými dopravními značkami B-29 zákaz státní s dodatkovou tabulkou E-12, na které bude vyznačen den a doba platnosti dočasného zákazu. Rovněž budou některé ulice, nebo jejich úseky, značeny dopravní značkou IP-25a začátek zóny zákazu stání včetně vyznačení její platnosti a IP-25b konec zóny zákazu stání. Těmito dopravními značkami se označují pouze začátky a konce vyznačené zóny. V této souvislosti opětovně žádáme řidiče a majitele silničních vozidel o respektování dopravního značení a o uvolnění komunikací v uvedený den a čas, aby údržbové a čistící práce mohly být řádně provedeny. Nově bude při úklidu vozovek zajišťován i úklid chodníků, proto by řidiči neměli tyto prostory využívat k dočasnému odstavování silničních vozidel. V případě nerespektování přechodného dopravního značení komunikací se vlastníci silničních vozidel nevyhnou nepříjemnostem v podobě finančního postihu od městské policie a odtahu vozidla, které v plné výši hradí jeho vlastník. Odtahy vozidel jsou smluvně upraveny mezi odtahovou firmou Zdeněk Černý s.r.o. a správcem komunikací Brněnskými komunikacemi a.s.. Městská část Brno-Židenice proto nemůže řešit případné stížnosti spojené s touto činností. Kontakty: Městská část Brno Židenice: Odbor správy majetku, tel.: p. Jaromír Žďárek, Městská policie: tel.: 156, , Policie ČR: tel.: 158 fy Zdeněk Černý: tel.: p. Pilman Brněnské komunikace a.s.: tel.: p. Pokorný Harmonogram čištění bude k dispozici i na úřední desce MČ a internetových stránkách radnice ÚMČ Brno-Židenice (). ÚMČ Brno-Židenice si vyhrazuje právo změn, případně doplnění nebo vynechání termínů blokových čištění. Odbor správy majetku ÚMČ Brno-Židenice strana 2 Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax:

3 Harmonogram čištění a údržby vozovek v MČ Brno-Židenice v roce 2013 OBLAST 1: Juliánov, Židenice OBLAST 2: Zábrdovice, Židenice Komunikace určené k blokovému Komunikace určené k blokovému a kombinovanému čištění: Blok č. 1 Táborská (od ul.neklanova po ul.životského, od ul. Životského po ul.letní), Letní, Eimova, Stejskalova, Buzkova, Blodkova, Strakatého, Ondříčkovo nám., Souběžná (od ul. Mazourova po ul. M.Kudeříkové) termíny - strojní blokové čištění 21.3., 20.5., 29.7., 2.9., termíny - kombinované ručně strojové čištění Blok č. 2 - Jeronýmova (od ul.porhajmova po ul.nezamyslova), Skorkovského, Tovačovského, Dykova, Turgeněvova (slepá část), Nezamyslova (slepá část od ul. Stejskalova), Pod Sídlištěm, Mazourova (slepá část), Juliánovské náměstí. (slepá část) termíny - strojní blokové čištění 25.3., 22.5., 31.7., 4.9., termíny - kombinované ručně strojové čištění Blok č. 3 Kamenačky, Krásného (od ul.mazourova po ul.m. Kudeříkové, příjezdy k domům č. 2-18, 13, 33-37), Andrýskova, Podlomní, Špačkova, Potácelova, Souběžná (od ul. Mazourova po ul. Julianovské náměstí) termíny - strojní blokové čištění 27.3., 27.5., 5.8., 9.9., termíny - kombinované ručně strojové čištění Blok č. 4 Otakara Ševčíka (od ul.táborská po ul.nezamyslova, od ul.dykova po ul.škroupova), Škroupova, Boettingerova, Slatinská termíny - strojní blokové čištění 26.3., 29.5., 7.8., 11.9., termíny - kombinované ručně strojové čištění Blok č. 5 M. Kudeříkové, Závodského, Sejkorova, Vápenka, Došlíkova, Hromádkova, Líšeňská (příjezd ke garážím, Křtinská-ubytovna) termíny - strojní blokové čištění 28.3., 30.5., 12.8., 12.9., termíny - kombinované ručně strojové čištění Strojní čištění základního komunikačního systému: ZKS č.1 Životského, Táborská (od ul. Bělohorská po ul.životského) čištění denní , 22.4., 13.5., 31.5., 10.6., 24.6., 17.7., 14.8., 16.9., 4.10., ZKS č.2 Jeronýmova (od ul.životského po ul.porhajmova), Krásného (od ul.ot.ševčíka po ul.mazourova), Nezamyslova, Mazourova (od ul.bělohorská po ul.krásného), Porhajmova čištění denní , 13.5., 24.6., 14.8., 16.9., ZKS č.3 Bělohorská (po hranici MČ), Jedovnická (po hranici MČ), Ot.Ševčíka (rychlostní kom. po nadjezd ul. Ostravská) čištění noční z , , , , , , , , , , ZKS č.4 - Líšeňská (po hranici MČ ul. Křtinská), Ostravská (rychlostní kom. včetně nájezdů hranice MČ mezi žel nadjezdy) čištění noční z , , , , , Parkoviště a garážové dvory: P Krásného (proti ul. Mazourova) GD Nezamyslova (proti ul. Stejskalova), Líšeňská (proti ul. Šedová) čištění , 26.6., AKTUÁLNĚ Židenický Zpravodaj 3/2013 a kombinovanému čištění: Blok č. 1 - Lazaretní (od ul.zábrdovická + ulička u lázní), Svatoplukova (od ul.touškova po ul.stará osada), Stará osada (kolem OC+příjezd), Hradilova, Čejkova, Slívova, M.Kuncové (od ul.skopalíkova po ul.svatoplukova u garáží), Meluzínova, Balbínova termíny strojní blokové čištění 3.4., 20.5., 23.7., 3.9., termíny - kombinované ručně strojové čištění Blok č. 2 - Viniční (od ul.hrozňatova po Polikliniku+k zahrádkám), Tenorova, Vančurova (od ul.jamborova po ul.gajgošova), Jílkova (od ul.jamborova po ul.gajdošova), Stará osada (od OC po ul.koperníkova), Kosmákova, Touškova, Taussigova, Svatoplukova (od ul.balbínova po ul.meluzínova), Fr. Skaunicové, Komprdova, Šaumanova termíny strojní blokové čištění 4.4., 21.5., 24.7., 5.9., termíny - kombinované ručně strojové čištění Blok č. 3 Viniční (od ul.svatoplukova po ul.hrozňatova), Nopova, Vinařického, Chudobova, Pechova, Mošnova, Vojanova, Šámalova (od ul.geislerova po ul.slevačská) termíny strojní blokové čištění 9.4., 22.5., 25.7., 10.9., termíny - kombinované ručně strojové čištění Blok č. 4 - Hrozňatova, Bořivojova, Podpísečná, Škrochova, Krokova (od ul.šámalova po ul.pastrnkova), Petrůvky, Nevrklova, Jílkova (od ul.dulánek po ul.gajdošova, od ul.na lukách po ul.slévačská), Klíny (od ul.jílkova po ul.filipínského), Filipínského (Bubeníčkova-Klíny), Rokycanova, Gajdošova (od ul.táborská po slepou část, od ul.podpísečná po ul.jamborova) termíny strojní blokové čištění 11.4., 27.5., 29.7., 12.9., termíny - kombinované ručně strojové čištění Blok č. 5 - Pastrnkova, Krokova (od ul.šámalova po ul.kuldova), Šaldova, Na lukách, Čelakovského, Jamborova, Václavkova, Veleckého, Gebauerova, Bubeničkova (u parku Filipínského), Konečného, Vančurova (od ul.gajdošova po ul.dulánek), Mrkosova termíny strojní blokové čištění 16.4., 28.5., 30.7., 16.9., termíny - kombinované ručně strojové čištění Blok č. 6 - Hrabalova, Kuldova, Tomáškova, Vaníčkova, Kuklenská, Neklanova, Slévačská, Myslbekova, Vaškova, Kaleckého, Mikšíčkova, Vymazalova, Karáskovo nám., Zengrova termíny strojní blokové čištění 17.4., 30.5., 31.7., 17.9., termíny - kombinované ručně strojové čištění Strojní čištění základního komunikačního systému: ZKS č.1 Koperníkova (od ul.bubeníčkova po ul.lazaretní), Šámalova (od ul.zábrdovická po ul.geislerova) čištění denní 5.4., 19.4., 13.5., 6.6., 27.6., 1.8., 6.9., 24.9., , , ZKS č.2 Koperníkova (od ul.lazaretní po ul.kosmákova), Skopalíkova, M.Kuncové (od ul.skopalíkova po ul.svatoplukova), Podsednická, Klíny (od ul.jílkova po ul.táborská) čištění denní 5.4., 13.5., 27.6., 6.9., , ZKS č.3 - Viniční (poliklinika - ul.líšeňská), Dulánek, Kulkova (od ul.rokytova po hranice MČ), Jílkova (od ul.šámalova po ul.dulánek), Geislerova čištění denní 19.4., 6.6., 1.8., 24.9., , ZKS č.4 - Bubeníčkova (od ul. Zábrdovická po ul. Gajdošova), Rokytova (po hranice MČ), Gajdošova, Svatoplukova čištění noční 12.4., 26.4., 10.5., 31.5., 21.6., 19.7., 8.8., 30.8., 26.9., , ZKS č.5 - Lazaretní (nadjezd ČD - ul.koperníkova), čištění noční 12.4., 10.5., 21.6., 8.8., 26.9., ZKS č.6 - Zábrdovická čištění noční 26.4., 31.5., 19.7., 30.8., , Parkoviště, garážové dvory: P 1 - Gajdošova (okolo ÚMČ), Zábrdovická (před lázněmi), Kosmákova (u č.30-36), Stará Osada (včetně přístupové cesty u obchod. Centra), Jamborova (roh s ul. Vančurova), Komprdova (před smuteční síni), Lazaretní (vedle ČD) čištění 23.4., 24.6., P 2 + GD - Zábrdovická (vedle lázní), Kosmákova (u č.40-46), Filipínského (od Šámalové po Klíny), Rokytova (vjezd do areálu-u parkoviště-údolíček), Komprdova (pod ul. Rokytova), Skopalíkova (od ul. M.Kuncové) čištění 24.4., 27.6., Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax: strana 3

4 Židenický Zpravodaj 3/2013 AKTUÁLNĚ První farmářské trhy se blíží Snahou každé samosprávy by měl být i zájem o veřejný prostor jako místa přirozeného setkávání občanů. Architekti při plánování rozvoje obcí by měli uvažovat i o otevřených lokalitách, kde se lidé v rámci komunity mohou potkat, posedět či jen pozorovat okolí. K této problematice veřejného prostoru se zatím u nás mnoho nemluví, ale měl by to být trend při rozvoji obcí, více informací popisuje např. u nás vydávaný dánský architekt Jan Gehl. Píšu o tom obšírněji právě s ohledem na připravované farmářské trhy před Dělnickým domem. Trhy jsou součástí veřejného prostoru a i v době globalizace mají své opodstatnění, stačí se podívat do západní Evropy, kde jsou tržiště přirozenou součástí měst. Nakupování v supermarketech postrádá potřebu pospolitosti a hrdosti k domácím, a hlavně kvalitním výrobkům. Uspořádáním farmářských trhů bychom tedy rádi posílili tradiční způsob nakupování a setkávání lidí. Proto takové trhy chápu jako veřejnou službu a RMČ na svém prvním březnovém zasedání bude k této problematice schvalovat připravené podklady. Prostřednictvím trhů bychom vám občanům chtěli zprostředkovat přímý kontakt s výrobcem či pěstitelem, od kterého získáte jak kvalitní a čerstvé potraviny, tak i informace o způsobu pěstování, chovu a zpracování potravin. Při výběru prodejců dáváme přednost farmářům z blízkého okolí, proto pokud o někom víte, že by rád své produkty představil, ať se ozve k nám na úřad Jelikož se jedná především o sezónní potraviny, můžete se tak těšit na čerstvé maso a masné výrobky, čerstvé ryby, vejce, sýr, kravské i kozí mléko a mléčné výrobky, domácí marmelády, džemy, produkty z medu, čerstvé pečivo, domácí buchty, ovoce a zeleninu, ovocné džusy. Volba místa pro farmářské trhy snoubí dobrou dopravní dostupnost, potřebné prostranství, ale i estetičnost, pohodu a možnost víkendového odpočinku. Více informací bude k dispozici v dubnovém čísle Židenického Zpravodaje, nicméně již teď bychom Vás rádi pozvali na 1. židenický farmářský trh, který se bude konat v sobotu od 9.hod v parku na Jamborově ulici V rámci doprovodného programu se můžete těšit i na kulturní doprovod či zábavu pro děti, ženy jistě potěší čerstvě pražená káva a muže produkce z místního pivovaru a mastného krámku. Protože farmářské trhy pořádá obec poprvé, budeme rádi za co největší účast, tak abychom i pro příště věděli, že o využívání veřejného prostoru je mezi našimi občany zájem. PhDr. Jiří Nesiba, Ph.D., místostarosta Projekty pro malé cyklisty se těší velkému zájmu Hustota silničního provozu rok od roku roste. Odborná i laická veřejnost se shoduje na tom, že čím dříve se s dopravní výchovou začne, tím lépe. Ministerstvo dopravy klade důraz především na věkovou hranici 10 let, od kdy mohou děti jezdit samy na silnici. I to je jeden z důvodů, proč strážníci MP Brno už desátým rokem míří za dětmi do škol a populárně zábavnou formou provádí výuku dopravní problematiky. Letos se do projektů Malý cyklista a Empík cyklista, určených pro žáky 3. a 4. tříd, zapojilo bezmála 3000 žáků ze 40 brněnských škol! Na našem území jde o ZŠ Krásného, ZŠ Kamenačky a ZŠ Gajdošova. Bylo nám jasné, že jen ně-kolik návštěv do roka na školách samo o sobě nestačí, a tak jsme vymysleli podobu, kterou do soutěže vtáhneme i pedagogický sbor a do hry dostaneme i přirozenou soutěživost mezi řediteli jednotlivých škol, říká jedna z koordinátorek projektu, Vladimíra Černá z odboru prevence MP Brno. Při samotné výuce se vychází ze zjednodušeného výkladu zákona č. 361/2000 Sb., tak aby byl pro žáky v maximální míře srozumitelný. Ke slovu se dostanou hry, ale i různé pomůcky, a to vše hlavně proto, aby učení předpisů děti co nejvíce bavilo a nevnímaly je jako sucho-párné citování zákona. Projekt Empík cyklista se rozbíhá praktickou částí na dětském dopravním hřišti vždy v září, a když venku začne být nevlídno, a než začne jaro, provádějí strážníci teoretickou výuku ve škole. Žáci složí teoretickou i praktickou zkoušku, a ti co uspějí, získají průkaz cyklisty vydávaný Ministerstvem dopravy ČR a MP Brno. Oblíbená soutěž také tentokrát vyvrcholí závěrem školního roku, kdy budou slavnostně vyhlášeni a odměněni ti nejlepší v kategoriích jednotlivců, tříd, ale i samotných škol. Ze školských zařízení, která se do projektů zapojila, dostává brněnská městská policie velmi pozitivní zpětnou vazbu. Některé školy již zaregistrovaly přínos, který jim účast v soutěži přináší a hlásí se každoročně. Kapacita obou projektů je bohužel omezená, a tak zpravidla nelze vyhovět všem. O obou projektech a mnoha dalších se můžete více dozvědět na webových stránkách MP Brno, kde je také uveden způsob objednávání. Přihlášky k účasti ve školním roce 2013/14 je možné zasílat elektronicky od do Další informace lze získat na na tel.: nebo nebo em: Pavel Šoba, mluvčí MP Brno Reakce na článek Jak byla stanovena výše nájmů v Židenicích? Při návrhu výše nájemného v MČ Brno-Židenice (oblast č. 5 Židenice i oblast č. 6 Zábrdovice) se nemohlo vycházet z porovnávání výše stávajícího nájemného se sousedními městskými částmi, ale hodnotil se skutečný stavu obecního bytového fondu v naší městské části a to i s ohledem na dosud provedené regenerace a plánované regenerace zbytku obecních domů. Až do poslední úpravy činilo nájemné u bytů standard v oblasti č. 5 Židenice 72,35 Kč/m2 měsíčně a v oblasti č. 6 Zábrdovice 60,55 Kč/m2 měsíčně. Regenerace doposud probíhaly pouze v oblasti č. 5 Židenice (panelové domy v lokalitách Juliánov a Stará osada, cihlové domy v ulicích Skopalíkova, Strakatého, Svatoplukova, M. Kuncové). Aby se v regeneracích mohlo pokračovat i u dalších obecních cihelných domů v oblasti č. 5 Židenice i oblasti č. 6 Zábrdovice, lze potřebné prostředky získat jen z nájemného. Proto Zastupitelstvo MČ Brno-Židenice na svém 12. zasedání dne (body 9 a 10) po diskusi, kde jednotlivé politické strany prosazovaly od nezvyšování nájmu po zvýšení maximálního na více než 100 Kč/m2 měsíčně, rozhodlo, že poslední jednostranná úprava nájemné bude činit kompromisní řešení u bytů standard v oblasti č. 5 Židenice 85,00 Kč/ m2 měsíčně a v oblasti č. 6 Zábrdovice 71,13 Kč/m2 měsíčně. Výše tohoto nájmu byla schválena i díky tomu, že je stále nižší než komerční nájem v naší městské části. Cena nájmu se odvíjí od ceny nákladů na spravování bytového fondu, proto je v budoucnu uvažováno o prodeji části bytového fondu, tak jak v budoucnu stanoví nová pravidla Zastupitelstvo města Brna, podle nichž se musí řídit i Zastupitelstva městských částí. Ing. Michael Čermák, Odbor správy majetku strana 4 Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax:

5 Škoda a (spravedlivé) zadostiučinění - I. FÓRUM V českém právu jsou podmínky náhrady škody způsobené při výkonu státní moci upraveny zákonem č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. Stát odpovídá za podmínek stanovených zákonem za škodu způsobenou při výkonu státní moci. Občan má nárok zejména na náhradu škody způsobenou nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. Nesprávným úředním postupem je také porušení povinnosti učinit úkon nebo vydat rozhodnutí v zákonem stanovené lhůtě. Nestanoví-li zákon pro provedení úkonu nebo vydání rozhodnutí žádnou lhůtu, považuje se za nesprávný úřední postup rovněž porušení povinnosti učinit úkon nebo vydat rozhodnutí v přiměřené lhůtě. Bez ohledu na to, zda byla nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem způsobena škoda, poskytuje se též přiměřené zadostiučinění za vzniklou nemajetkovou újmu. Zadostiučinění se poskytne v penězích, jestliže nemajetkovou újmu nebylo možno nahradit jinak a samotné konstatování porušení práva by se nejevilo jako dostačující. Ve věcech náhrady škody způsobené rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o regresních úhradách jednají jménem státu ministerstva a jiné ústřední správní úřady, které obvykle sídlí v Praze. Přizná-li příslušný úřad náhradu škody, Židenický Zpravodaj 3/2013 je třeba nahradit škodu do šesti měsíců od uplatnění nároku. Domáhat se náhrady škody u soudu může poškozený pouze tehdy, pokud do šesti měsíců ode dne uplatnění nebyl jeho nárok plně uspokojen (příslušným soudem je obecný soud tohoto, proti němuž návrh směřuje tj., v I. stupni, některý z Obvodních soudů v Praze a ve II. stupni, Městský soud v Praze). K náhradě škody je dostupná bohatá judikatura Nejvyšší soudu a Ústavního soudu, s níž by se měl každý, kdo zvažuje uplatnění svého nároku na náhradu škody, seznámit před tím než učiní ve věci další kroky, aby se vyvaroval zbytečných chyb a event. zkorigoval své (nepřiměřené) nároky. Jakou výši zadostiučinění lze reálně očekávat se dozvíte v příštím vydání Židenického Zpravodaje. Mgr. Zdeněk Štěpanovský, ČSSD Jak byla stanovena výše nájmů v Židenicích? V loňském roce skončila deregulace nájemného i pro Brno. Židenice byly pro tento účel zařazeny v dokumentech Ministerstva pro místní rozvoj do katastrálního území 5, kde byly také Černovice, Husovice, Komárov, Maloměřice a Obřany. Cílová hodnota měsíčního regulovaného nájemného byla stanovena na 100,08 Kč/m²/měsíc. V loňském roce byla také MMR vydána mapa nájemného pro Brno, oblast č. 5, katastrální území: Černovice, Husovice, Komárov, Maloměřice, Obřany, Židenice, standardní byt, panelová zástavba, obvyklé nájemné činí 89,90 111,30 Kč/m²/měsíc. Při této příležitosti jsem se začal zajímat, jak vysoké jsou současné nájmy v brněnských čtvrtích, které byly také společně v původním dokumentu upravujícím růst regulovaného nájemného s cílovou hodnotou měsíčního regulovaného nájmu 100,08 Kč/m²/měsíc. Od bytových odborů těchto čtvrtí jsem dostal následující částky nájemného: Židenice Černovice Husovice od Kč/m²/měsíc od roku ,24 Kč/m²/měsíc nemají žádný panelový dům Komárov v roce Kč/m²/měsíc. v roce Kč/m²/měsíc v roce Kč/m²/měsíc. Maloměřice od roku Kč/m²/měsíc a Obřany Markantní rozdíl ve výši nájmu pak musí vést k závěrům, že uvedené městské části se oproti Židenicím o bytový fond málo starají, nebo že mají propracovaný ekonomický systém bytové politiky a mohou si dovolit tuto nižší cenu a nebo že cena práce na údržbu bytového fondu je snad v Židenicích vyšší. Osobně si myslím, že je to výsledek neexistence koncepce správy bytového fondu Židenic v době stanovení výše nájemného, kterou mně potvrdili někteří členové zastupitelstva. Když jsem nedostal odpověď na mou veřejnou kritiku stanovení nájemného v Židenicích přímo na zasedání zastupitelstva, dozvím se to snad veřejně na stránkách Židenického Zpravodaje já i ostatní nájemníci Židenic od radniční koalice, jak fundovaně k výši nájmů došla i ve vztahu k výši nájmů uvedených městských částí. Možná to bude zajímat i ostatní obyvatele Židenic. Ing. Josef Michal Poděkování panu Šimonu Ryšavému Snahou nemocnice je zajistit spokojenost pacientů kvalitní ošetřovatelskou péčí, ale i vytvářením rodinného prostředí, modernizací vybavení. Chceme zlepšovat komfort nemocných vytvořením příjemného pobytu na lůžku. Chceme tak poděkovat našim dárcům - panu nakladateli Šimonu Ryšavému, panu ilustrátorovi Stanislavu Sedláčkovi a panu primátorovi města Brna Romanu Onderkovi, kteří nám pomáhají zrealizovat obnovu nemocničního zařízení. Dne 23. ledna 2013 se v salonku primátora na Nové Jules Verne ( Francie) Jules Verne, francouzský spisovatel a dramatik, jeden z nejpřekládanějších francouzsky píšících autorů vůbec, přichází na svět 8. února roku 1828 v Nantes.Je považován za jednoho ze zakladatelů věděckofantastické literatury. Literární ambice má Jules Verne již od mládí, do světa literatury ho jako tajemníka pařížského Théatre lyrique uvádí sám A. Dumas st. Na dráhu romanopisce ho pak přivede velký ohlas jeho cestopisných románů - Pět neděl v balóně, vydávaných v ediční řadě Podivuhodné cesty u nakladatele Hetzela. Stal se světoznámým spisovatelem pro mládež, třebaže jeho ambicí bylo původně vytvořit román o vědě pro dospělé. Jules Verne věřil, že rozvoj moderní techniky povede k rozvoji lidské společnosti, že přispěje k sociálnímu a morálnímu pokroku lidstva. V tomto smyslu vznikají jedny z nejznámějších Verneových děl (verneovek) - Cesta do středu země, Cesta ze Země na Měsíc, Dvacet tisíc mil pod mořem, Tajemný zámek v Karpatech, Vynález zkázy Vernea přitahuje i svět mladých lidí, v nichž vidí nositele pokroku a změny - tento svět se pak odráží v jeho dobrodružných cestopisech Děti kapitána Granta, Patnáctiletý kapitán či Dva roky prázdnin. radnice uskutečnilo slavnostní předání částky Kč za prodej limitované série knihy Oldřicha Mikuláška: Krásné jho. Částku Kč předal nakladatel Šimon Ryšavý do rukou primátora města Brna Romana Onderky, který nad celou akcí převzal záštitu - finanční obnos převzala z rukou primátora primářka Blanka Vepřeková z městské nemocnice - Léčebny dlouhodobě nemocných (LDN) Milosrdných bratří v Brně, která ji použije pro nákup potřeného vybavení. Slavnostnímu předání byl přítomen i ilustrátor knihy Stanislav Sedláček. Dovoluji si připojit citaci : V listopadu jsem měl tu čest být přítomen křtu knihy s novým výběrem z básní Oldřicha Mikuláška, které jsou doplněny kresbami Stanislava Sedláčka. S nakladatelstvím Šimona Ryšavého došlo k dohodě, že v limitované edici 100 kusů vydá tuto exkluzivní publikaci a výtěžek z jejího prodeje věnuje Léčebně dlouhodobě nemocných Nemocnice Milosrdných bratří. Vážím si lidí, kteří raději činí, než mluví, neboť ví, že i malý čin je víc než pouhé řečnění, řekl primátor Roman Onderka při předávání částky 80 tisíc korun. S poděkováním prim. MUDr. Blanka Vepřeková, Ph.D. LDN- NMB Brno, Polní 3 Jules Verne 185. výročí narození Jules Verne je autorem mnoha dalších románů, ať již cestopisných či těch, které spadají do kategorie románů vědecko-fantastických, jeho tvorba patří mezi základní kameny světové literatury pro mládež. Jules Verne umírá 24. března roku 1905 v Amiens, kde od roku 1879 žije a tvoří. Na závěr jen malá ukázka co tento geniální spisovatel předpověděl: Dálkové lety balónem (Pět neděl v balóně, Tajuplný ostrov, Robur Dobyvatel, Na kometě) Velkorážní dělo (Ocelové město, Ze Země na Měsíc), Hledání potopených pokladů (Dvacet tisíc mil pod mořem), Helikoptéra (Robur Dobyvatel), Projekt Apollo, který vedl ke vstupu člověka na Měsíc, v roce 1969 (Ze Země na Měsíc, Okolo Měsíce). Meziplanetární cesty (Na kometě), Kosmické cesty (Ze Země na Měsíc, Okolo Měsíce), Videofon (Ve XXIX. století: Den amerického novináře v roce 2889), Dobytí severního pólu (Dobrodružství kapitána Hatterasa), Dobytí jižního pólu (Dvacet tisíc mil pod mořem), Objevení pramenů Nilu (Pět neděl v balóně), Elektrický motor (Dvacet tisíc mil pod mořem, Plující ostrov, Robur dobyvatel, Matyáš Sandorf, Pán světa), Tank (Zemí šelem), Skafandr (Dvacet tisíc mil pod mořem), Umělé satelity (Ocelové město) V hlubokosklonu Šimon Ryšavý - knihkupec a nakladatel Chcete napsat do zpravodaje? Máte dvě možnosti jak poslat svůj příspěvek: - elektronickou poštou na ovou adresu: - poštou na adresu ÚMČ Brno-Židenice, Gajdošova 7, Brno Maximální délka je 1800 znaků, můžete přiložit i fotografie. Nepodepsané příspěvky nebudou otištěny. Je nutné, aby na sebe autoři příspěvků uváděli kontakt, to pro případné doplnění. Uzávěrka příspěvků do Židenického Zpravodaje: ŽZ číslo 4/ čtvrtek ve 23:59 hod. Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax: strana 5

6 Židenický Zpravodaj 3/2013 ŠKOLSTVÍ Prázdninový provoz v mateřských školách v městské části Brno-Židenice Název MŠ Adresa MŠ Jméno ředitelky MŠ Pastelky MŠ Kamenáčky MŠ Na osadě MŠ Letní MŠ Family MŠ Nopova MŠ Šaumannova MŠ Sedmikráska Jamborova Brno Kamenáčky Brno Koperníkova Brno Letní Brno Mazourova Brno Nopova Brno Šaumannova Brno Zengrova Brno Telefonní číslo do MŠ Internetová adresa Datum prázdninového provozu Kapacita MŠ Hana Kratochvílová dětí Dagmar Styxová Zavřena z důvodu rekonstrukce 75 dětí Bc. Jana Křivánková dětí Hana Šimáčková dětí Eva Vlčková dětí Ivana Vyroubalová dětí Dáša Hýblová dětí Mgr. Libuša Karolová Zavřena z důvodu rekonstrukce Poslední prázdninový týden od do je týdnem přípravným před začátkem nového školního roku a všechny mateřské školy v MČ Brno-Židenice budou zavřeny. Ing.Monika Horká, referentka odboru sociálních věcí 61 dětí ŽIDENICKÁ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA ŠEDESÁTILETÁ V roce 1953 byla zahájena samostatná činnost Hudební školy v Židenicích. Šest učitelů vyučovalo necelé dvě stovky žáků hře na klavír, housle, akordeon a sólovému zpěvu. Škola neměla vlastní budovu a tak byla prozatímně umístěna v hygienicky nevyhovujících místnostech s kamennou podlahou na Bubeníčkově ulici 101. Také se několik let vyučovalo v budově dnešní ZUŠ Charbulova 84, ve školách Gajdošova a Filipínského nebo ve čtyřech místnostech na Rokycanově ulici 28. Velkým zlomem v činnosti Hudební školy byla v roce 1961 školská reforma, která hudební školy přejmenovala na Lidové školy umění a rozšířila okruh jejich uměleckých činností o obory taneční, výtvarný a literárně dramatický. V říjnu téhož roku získala škola vlastní budovu Dělnický dům na Kosmákově ulici 28 a od té doby se dá mapovat její vzestup. Každoročně přibývalo žáků, učitelů i vyučovaných předmětů. V roce 1963 byla výuka rozšířena o literárně dramatický obor, po dvou letech přibyl obor taneční a v roce 1967 také obor výtvarný. V roce 1990 dochází k významné etapě v uměleckém školství. Stáváme se základní uměleckou školou. Od 1. ledna 1993 má škola právní subjektivitu a jejím zřizovatelem se stal nejdříve školský úřad Brno, nyní Jihomoravský kraj. V té době se také se přihlásili původní vlastníci Dělnického domu na Kosmákově ulici. Ač jsme si byli vědomi, že jim budova byla odebrána neprá- vem, přesto jsme věřili, že o ni nepřijdeme. Nakonec jsme se po 45 letech, v roce 1998, přestěhovali do budovy v zahradě bývalé mateřské školy Došlíkova 48 v bezprostřední blízkosti lesoparku Bílá hora. O novou hlavní budovu školy, kterou nám pronajala Městská část Brno- Židenice, se příkladně staráme a v majiteli budovy máme vstřícného partnera. Škola je od roku 1994 sídlem Mladých brněnských symfoniků orchestru Sdružení Základních uměleckých škol města Brna. Tomuto svým rozměrem a obsazením mimořádnému a v rámci celého Jihomoravského kraje výjimečnému hudebnímu tělesu, složenému z nejlepších studentů a absolventů ZUŠ města Brna a blízkého okolí, poskytuje naše ZUŠ prostory pro pravidelné zkoušky, nástrojové vybavení, pedagogické a umělecké vedení i organizační zázemí. Od roku 1997 ZUŠ nese čestný název Základní umělecká škola PhDr. Zbyňka Mrkose po židenickém rodáku, skladateli, profesoru konzervatoře a JAMU. Jméno této významné brněnské hudební osobnosti 20. století jsme tak zachovali pro další generace. V roce 2013 má škola 48 zaměstnanců, z toho 44 pedagogických a 4 správní. Vyučujeme 936 žáků ve čtyřech oborech obor hudební má 668 žáků, výtvarný obor 141, taneční obor 58 a literárně dramatický obor 69 žáků. Kromě kmenové školy v ulici Došlíkova vyučujeme ve čtyřech pobočkách. Hudební, taneční a literárně dramatický obor v budově ZUŠ Čejkovická 8, Brno-Vinohrady a hudební obor v Základních školách Krásného 24, Gajdošova 3, Merhautova 37. O naší práci se může veřejnost přesvědčit na četných kulturních akcích, které škola během roku pořádá. Množství a kvalita mimoškolních činností v židenické ZUŠ svědčí o plném nasazení a zápalu pro práci s dětmi. Přijďte se o tom přesvědčit, jste srdečně zváni. Více se o aktivitách školy dozvíte na: www. zus-brno.cz. Šedesáté narozeniny židenické umělecké školy jsou příležitostí veřejně se zamyslet nad její minulostí i budoucností. Nyní se obracíme na vás, všechny naše spoluobčany, kteří jste pamětníci této školy ať žáci, rodiče nebo širší veřejnost všech generací. Sdělte nám své osobní zkušenosti a zážitky ze ZUŠ! Můžete se tak podílet na internetových stránkách školy. Sdělte nám své vlastní návrhy a doporučení k výuce v ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose! Můžete se tak podílet na školním vzdělávacím programu. Vážení pamětníci, vaše příspěvky odesílejte na adresu uvedenou na stránkách školy. Nejlépe (nikoli však povinně) elektronicky. Uveďte vždy předmět: VÝROČÍ. Na vaše příspěvky se v ZUŠ těšíme a budeme za ně vděčni! Svoji kratičkou exkurzi do minulosti i současnosti židenické ZUŠ zakončím zopakováním podstatných faktů. Pro uměleckou výchovu dětí nám vytváří podmínky naši skutečně výborní partneři: Jihomoravský kraj náš zřizovatel i představitelé Městské části Brno-Židenice. V této městské části je škola již šedesát let významnou součástí kulturního života. Poděkování patří i rodičům, kteří vedou své děti ke kvalitnímu naplnění volného času. Lenka Jeřábková, ředitelka školy strana 6 Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax:

7 ZŠ Gajdošova Pololetní vysvědčení patří k významným událostem v životě každého žáka. Abychom tento den udělali ještě zajímavějším, připravili jsme pro děti celoškolní projekt Ukaž se, třído! Zadání bylo následující: Vytvořte nástěnku o vaší třídě, která bude ukazovat jednotlivé žáky i celou třídu, a to formou obrazovou i textovou, s jednotným designem, který nejvíce vystihne váš kolektiv. Pojďme vytvořit galerii školy, která tu bude od nás pro nás. Aktivita měla několik cílů - zaktivizovat žáky i pedagogy, podnítit je ke společné komunikaci na společném díle, a pozitivně tak ovlivnit psychosociální klima školy. Žáci 8. ročníku naší školy měli možnost zpestřit si vyučování zajímavým zážitkem. Navštívil nás totiž pan Vít Odstrčil z Klubu přátel vojenské historie, tentokrát v roli generála armádního štábu ruské strany napoleonských vojsk. Pan Odstrčil přiblížil žákům taktiku boje, vysvětlil jim, Galerie tříd na ZŠ Gajdošova Velmi důležitý byl samozřejmě i výtvor samotný, jeho potenciál přiblížit jednotlivé děti i celou třídu ostatním, poodhalit atmosféru ve třídě, ukázat ostatním dětem i dospělým, co se v nás skrývá, a tím přispět ke stmelení školy. Rozběhli jsme druhé pololetí a naši hlavní chodbu zdobí nápaditá, veselá a krásně zpracovaná tabla tříd. Zpětně musíme ocenit žáky i pedagogy za obrovské nasazení, chuť překonávat rozpory v názorech, za snahu hledat společnou cestu a domlouvat se na způsobech provedení, za otevřenost při sdělování informací druhým a v neposlední řadě za toleranci a úctu k práci ostatních. Máte-li zájem naše tabla zhlédnout, neváhejte a přijďte se na ně do naší školy podívat. Mgr. Petra Knapovská, školní psycholožka Ruský dělostřelec z doby Napoleona na Gajdošce TZŠ Kuldova Víte, že únor je pohádkový měsíc? Kdybyste zavítali do sálu naší školy, jistě byste nabyli stejného dojmu. Probíhal zde totiž karneval školní družiny, který uspořádaly šikovné paní vychovatelky pro všechny děti 1. stupně. Mezi maskami jste mohli najít tradiční pohádkové postavy od vodníka, přes princeznu až k Hloupému Honzovi. Z modernějších příběhů k nám zavítal například Spiderman, hrdina z Bionicle či děvčata z Monster High. Program karnevalu byl velice pestrý. Kromě nepostradatelné hudby a tanců, které děti učila paní vychovatelka Laura, si všechny masky mohly zasoutěžit o pěkné ceny. Při hrách připravených paní vychovatelkou Ivou se všichni náramně bavili, přestože pingpongový míček na lžičce donesl do cíle ŠKOLSTVÍ jak se jednotlivá vojska dostala ke Slavkovu, kde proběhla slavná bitva tří císařů. Co ale žáci ocenili ještě více, to bylo velmi zajímavé vyprávění o životě vojáka na začátku 19. století. Dozvěděli jsme se například, co s sebou každý voják nosil (bylo toho překvapivě málo), jak často dostával nové boty nebo jak byl vycvičen v zacházení se zbraní. Chlapci si mohli dokonce i prakticky vyzkoušet, jak složité bylo zbraň nabít a vystřelit z ní. Osmáci byli besedou nadšeni. Podařilo se jim vžít do situace člověka, který byl součástí novověké armády, a určitě teď mají více chuti do studia historie. Mgr. Jana Hrubá, učitelka dějepisu Školní karneval málokdo. Tanec dvojic s nafukovacími balonky mezi čely také nebyl jednoduchý, ale zvládli ho bravurně i někteří prvňáčci. Když se děti pořádně vydováděly, vytancovaly a některé i pěkně unavily, začala paní vychovatelka Naďa (coby moderátorka celého karnevalu) vyhlašovat nejúspěšnější masky. Vítěze pečlivě vybrala porota skládající se z nesoutěžících žáků. Tři nejlepší Sherlock Holmes, Havajská tanečnice a Hloupý Honza vyhráli stolní hry. Další tři umístění získali sladkou odměnu a ani ostatní pohádkové a jiné bytosti neodešly s prázdnou. Maškarní bál skončil a dětem na tváři možná ještě teď zazáří úsměv, když si vzpomenou na to odpoledne plné hudby, tance a pěkné zábavy. Určitě patří velký dík vychovatelkám školní družiny, které si daly práci s přípravou a uskutečněním celého karnevalu. Další postřehy a fotografie z akce, které pořídila paní vychovatelka Katarína, můžete najít na našich webových stránkách Anna Ferdinandová, asistentka pedagoga MZŠ Kamenačky Židenický Zpravodaj 3/2013 Týden malých lyžníků z MZŠ Kamenačky na sjezdovce v Němčičkách Ať je léto nebo zima, v Němčičkách je nám vždy príma!... Celý rok se těšíme na okamžik, kdy s dětmi opět obujeme lyže a začneme vykrajovat stopy ve sněhu na našem moravském ledovci. Nejsme žádní troškaři a tak necelá stovka dětí z Kamenaček ve věku od 6 do 10 let zaplnila na týden sjezdovku v lyžařském areálu v Němčičkách u Hustopečí. Prvňáčci poprvé a čtvrťáci již jako zkušení lyžaři. Máme za sebou již 7. ročník velmi úspěšné a oblíbené akce. Počasí nám přálo a z nebe se na nás snášely bílé vločky, mrzlo a sníh nám vytvořil krásnou zimní pohádku. Při příjezdu do Němčiček děti začaly skandovat:,, Už jsme tady! a vyjádřily tak spontáně svou radost a těšení, které mi průběžně sdělovaly po celý rok. Osm zkušených instruktorů se staralo o výcvik malých lyžníků a další skupina dospělých z řad pedagogů a rodičů fungovala v zázemí. Děti měly zabezpečený veškerý servis, od zapůjčení lyžařské výzbroje, přes vytápěnou místnost s občerstvením na odpočinek, až po sušení lyžařských bot na horkovzdušných sušácích. Po celý týden se k nám přidávali rodiče, kteří se přijížděli podívat a také si zalyžovat. Nechyběli na lyžích ani pan ředitel Jiří Šebela a paní zástupkyně Jindřiška Überhuberová. Zkušenější lyžaři si zdokonalili techniku a začátečníci zvládli základy tak dobře, že všichni již 4. den výcviku sjížděli samostatně sjezdovku a ovládali jízdu na vleku. Závěrečný den byl ve znamení závodů ve slalomu a porovnávání sil. Medaile si převzala na stupních vítězů polovina z celkového počtu dětí, ale vítězi byli všichni. Každý si svůj úspěch odnesl ve svém srdci a vzpomínky, které nesmaže zub času a ani nezasype sníh, protože jsou radostné a intenzivní. Realizační tým tvořili nejen rodiče dětí, ale především Jaroslav Stávek a Renata Podešťová z TJ Sokol Němčičky, instruktoři Monika Janošková, Regina Rašnerová, Pavel Šilingr, Stanislav Pražák, David Stehlík, Tomáš Procházka, vlekařka Jana Hladká, pedagogové z Kamenaček Michaela Zřídkaveselá, Milan Šafář a Alena Chládková. Naše škola touto cestou přispívá k rozvoji sportu, pohybových dovedností dětí a vychovává nové nadšence lyžování. Vždyť některé děti se k lyžování dostanou pouze v tomto kurzu. Velké poděkování pak směřuje k obětavým lidem areálu v Němčičkách, kteří nám tuto činnost umožňují. Mgr. Ivana Nekudová - vedoucí lyžařského kurzu MZŠ Kamenačky a instruktorka lyžařského oddílu TJ Sokol Němčičky, Přírodovědná stanice Kamenáčky odloučené pracoviště JUNIOR-DDM, Brno, Dornych 2 Kamenáčky 4a, Brno Židenice, tel , pořádá zájezd ZOO Vídeň Schönbrunn nosorožci indičtí, sloni, pandy, koaly, tropický pavilon, mořská akvária, terária, insektárum, tyrolský statek a spousta dalších pavilónů termín: sobota 6. dubna 2013 CENA - zahrnuje parkovné a vstupné do ZOO, autobus, nezahrnuje vstupné do jiných objektů a pojištění. dospělí nad 19 let - 660,-Kč / děti 6-19 let - 470,-Kč / děti do 6 let - 320,-Kč Slevy je nutné u pokladny doložit platným průkazem! Organizační pokyny přihlášení je možné zároveň s platbou v kanceláři Přírodovědné stanice Kamenáčky, Kamenáčky 4a, tel , do 22. března 2013 Doporučujeme sjednat cestovní připojištění. Nezletilí se mohou zájezdu zúčastnit pouze v doprovodu zletilé osoby, která za ně zodpovídá. Sraz účastníků je v 7,00 hodin na parkovišti před Dělnickým domem v Brně-Juliánově, odjezd v 7,15. Návrat cca ve 20,00 hodin tamtéž. Tipy: po prohlídce zoo je možné samostatně navšítvit Wüstenhaus (pouštní skleník), případně Palmen haus Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax: strana 7

8 Židenický Zpravodaj 3/2013 AKTUÁLNĚ Bezpečnost Posledních několik měsíců nám chodí mnoho dotazů týkající se bezpečnosti v Židenicích. Pokud bych měl tyto dotazy zobecnit, jde především o špatné parkování. Oblast u polikliniky Viniční, se žel prozatím nepodařilo vyřešit a nepomohlo ani rozšíření parkoviště placené 5Kč/30 minut. Auta nadále parkují na kraji silnice a brání tak průjezdnosti nejen MHD. Znovu jednáme o umístění značky zákaz stání, která by jednoznačně upozornila parkující řidiče na jejich přestupek, neb silnice nemá potřebnou šířku 6 metrů pro takovéto parkování. Podařilo se zlepšit situaci na ul. Gaislerova, kde důsledně dbáme na dodržování zákazu stání. Dalším bolavým místem jsou obecně křižovatky a řidiči parkující bezohledně až do výhledu. Dobré zprávy v letošním roce přichází ze statistik. Prozatím v letošním roce máme v Židenicích o 40% menší nápad trestné činnosti oproti roku Snad právě pro udržení těchto příznivých čísel žádám všechny spoluobčany, aby se obraceli na městskou případně na policii České Republiky, vždy pokud zjistí nějaké porušení vyhlášky, či zákona, poškozování majetku, špatné parkování, atp. Dělnický Dům Kultura a volný čas Kulturní vyžití v Židenicích se odehrává především v prostorách Dělnického Domu na ul. Jamborova. Ačkoliv zde již nepůsobí divadlo Šansonu, kvalita programu zcela jistě neutrpěla. Dělnický Dům se stal domovskou scénou pro divadelní spolek Slawjena, působí zde Divadlo na Dlani, pořádají se zde koncerty, výstavy, pravidelné hudební večery a nemohu nevzpomenout na třetí ročník Vocalfest Brno, který mimo pořádajícího mužského vokálního kvarteta QVOX přivedl do Židenic Sestry Havelkovy a hudební soubor Affetto. Věřím, že se i letos nabídka kulturního programu a vyžití znovu rozšíří, ke spokojenosti nás všech občanů Židenic. S tímto samozřejmě souvisí i plánovaná rekonstrukce podlahy ve velkém sále a zateplení a renovace stropu nad jevištěm velkého sálu Dělnického Domu na letošní leto. Společenské Centrum Karas Program * dle aktuálního programu SeniorPoint kontaktní místo pro seniory. Zde si můžete vyřídit Senior Pas, nebo získat radu s formuláři, podívat se na internet. Školená obsluha Vám poradí s právními i finančními záležitostmi, naleznete zde časopisy a brožury pro seniory, nebo můžete přijít na besedu s ostatními seniory. Herna pro maminky s dětmi čas a místo pro setkávání rodičů a jejich ratolestí. SCK je vybaveno hračkami, herním kobercem, školenou obsluhou, přebalovacím pultem, ale i zázemím jako je varná konvice, či mikrovlnná trouba. Přijďte strávit čas v příjemném prostředí pro děti i rodiče. Klub Seniorů nejen pravidelné cestopisné přednášky cestovatelů s bohatou fotoprezentací. Čítárna nejen pro seniory v SCK najdete denní tisk, časopisy ale i knihy, které si můžete v příjemném prostředí přečíst a knihy případně i vypůjčit. K dispozici je i počítač s internetem. Společenské Centrum Karas je bezbariérové místo, kde si návštěvník může připadat jako doma. Pravidelný program a provoz zajišťuje městská část jako službu pro své spoluobčany zdarma. Při návštěvě můžete využít možnost uvaření kávy, nebo čaje. Tento prostor si zájemci mohou také pronajmout pro přednášky, školení, nebo schůze sdružení a spolků v době mimo pravidelného programu. Více informací k pronájmům a ceník naleznete na stránkách ÚMČ. Bc. Karel Bernášek, místostarosta Bezpečnost není jen represe, ale především prevence Samozřejmě, většinu z nás už z principu odradí od nekalostí onen hrozící postih, který si společnost určila v souboru norem zákonů a vyhlášek. Odhození odpadku na ulici, chovat se hlučně v době nočního klidu, ničit cizí majetek nebo i své zdraví, atp. To vše vypadá jen jako drobnost ale v praxi se setkáváme s mnoha jinými negativními jevy. Za mnohé nese odpovědnost i společnost jako taková. Životní styl, uznávané vzory a jejich chování, výchova v rodině a škole, zájmy, koníčky a trávení volného času nás všechny ovlivňuje. Né-li nejdůležitější, tak jistě podstatnou složkou je prevence, obzvláště u mladých lidí, či žáků. V letošním roce jsme domluvili možnost spolupráce s dobrovolnými hasiči Židenic a Vinohrad pro preventivní přednášky týkající se prevence ochrany zdraví a majetku z hlediska nebezpečných látek a požárů na ZŠ v naší městské části. Dalším významným krokem na konci roku 2012 bylo navázání spolupráce s Nízkoprahovým klubem Likusák z organizace Ratolest Brno. Pracovníky klubu jsem požádal, aby svou činnost krátce představili. Pracovníci Likusáku rozšířili svůj terén do Židenic Už osmým rokem pomáhají pracovníci Nízkoprahového klubu Likusák z organizace Ratolest Brno stovkám ohrožených dětí a mladých lidí z Brna Líšně, Vinohrad, Nového Lískovce a dalších městských částí. Od loňského roku rozšířili pracovníci své působení také do Židenic. Přímo v ulicích tady poskytují odborné poradenství dětem a mládeži, kteří tráví svůj volný čas v okolí Staré Osady. Nízkoprahový klub Likusák je určen dětem a mladým lidem ve věku od 12 do 20 let, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci. Naše služby jsou určeny dětem, které se potýkají s problémy v rodině, ve škole nebo s vrstevníky, často nevědí, jak smysluplně trávit svůj volný čas, jsou ohroženy špatnou partou nebo zneužíváním návykových látek. Snažíme se s těmito dětmi navázat hlubší vztah a pracovat s nimi na řešení jejich problémů, řekl vedoucí služby Martin Holiš, který patří k průkopníkům terénní sociální práce v České republice. Služby Likusáku jsou dětem poskytovány buďto přímo v klubu, který se nachází v Brně Líšni, nebo terénní formou v ulicích brněnských sídlišť. Pracovníci tak čtyři odpoledne v týdnu vyrážejí do ulic nejen Líšně a Vinohrad, ale nově také dvakrát až třikrát týdně přímo na Starou Osadu. Podnět pro rozšíření sociálních služeb pro rizikovou mládež v Židenicích přitom přišel již v létě loňského roku od příslušníků tamního revíru městské policie. Od té doby už pracovníci navázali kontakt s více než 30 dětmi v dané lokalitě. Zpočátku jsme na Staré Osadě pouze navazovali kontakt, představovali jsme službu i sebe a snažili se zájemcům o naše služby ukázat, v čem bychom jim mohli být nápomocní. V současné době už s tamními dětmi pravidelně řešíme především problémy doma, ve škole, ale třeba i se zákonem. Snažíme se těmto dětem poskytnout nejen jiný úhel pohledu na situace, které prožívají, ale i pomoc jak z trablů ven prostřednictvím odborného poradenství. Teď navíc pozorujeme nárůst zájmu o služby a aktivity přímo v klubu, což považujeme za velký úspěch. Je to pro nás známka důvěry, která je pro úspěšnou sociální práci tohoto typu nejdůležitější, dodal Martin Holiš z Ratolesti Brno. Bc. Karel Bernášek, místostarosta strana 8 Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax:

9 INFORMACE Židenický Zpravodaj 3/2013 MČ Brno-Židenice Vás srdečně zve na akci Pedagogická osobnost roku 2012 MČ Brno-Židenice v úterý od 17:00 hod. v Dělnické Domě, Jamborova 65, Brno Židenice. Vážení spoluobčané, rodiče a žáčci, přijďte strávit příjemný večer s hudebně kulturním programem u příležitosti ocenění významných pedagogických osobností Židenic za rok O program se postarají žáci z židenických ZŠ a ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose. Přijďte se podívat jaké osobnosti působí na našich školách a na talenty žáků židenických škol. Bc. Karel Bernášek, místostarosta KAPSÁŘ Vážení spoluobčané, přes dva roky jsem pro Vás připravoval praktické informace k vystřižení, tzv. Kapsář. Zcela jistě by se našlo mnoho čtenářů, kteří si zde publikované informace uschovali a jistě bude řada i těch, pro které tato rubrika neměla význam. Ačkoliv věřím, že těch prvních bylo více, je nutno uznat, že čas Kapsáře obecných praktických informací se již naplnil. Nerad bych informace opakoval a tak od příštího čísla bude Kapsář nahrazen rubrikou novou, kterou zatím nechám jako překvapení. Jak na vodní kámen Vodní kámen se usazuje na stěnách nádob, kde zůstává voda, která je různě zahřívána anebo také i ochlazována. Vzniká tam, kde je tzv. tvrdá voda a jejíž teplota nepřesáhne 100 stupňů Celsia. Vodní kámen vzniká pak při změně teploty a vyloučením vody. Vodní kámen nejenže vypadá nevzhledně, ale pokud se jej nebudete pravidelně zbavovat, můžete si zničit i různé domácí spotřebiče a bytové součásti. Víte, jak vodní kámen odstranit? Nejúčinnějšími látkami proti vodnímu kameni jsou stejně obyčejná kyselina citrónová a klasický ocet. Obě látky mají společného to, že se jedná o kyselé látky, které vodní kámen naruší. Vodní kámen v rychlovarné konvici a kávovaru Naplňte konvici z ¼ octem anebo kyselinou citronovou a nechte působit 1 hodinu. Pak dolijte do nádoby vodu a svařte. Vylijte z ní vodu, dříve než vychladne, a pak ještě několikrát konvici propláchněte studenou vodou. Je nutné odstranit veškeré zbytky citronové šťávy a octa. V kávovaru nechte proces proti vodnímu kameni projet bez kávy pouze s citronovou anebo octovou vodou a následně i bez ní. S čistou vodou proces opakujte 3x. A následně ještě nádobu několikrát propláchněte čistou studenou vodou. Vodní kámen v myčce a pračce I zde citron a ocet udělá efektivně skvělou práci. Odstraní nejen vodní kámen, ale veškeré škodlivé usazeniny, které se uvnitř nashromáždily v průběhu jejího praní. Na čištění od vodního kamene použijte velký hrníček octu anebo citronové šťávy, kterou vlijete do prostor, kam běžně dáváte prací prostředek. Pak pusťte normální prací cyklus bez oblečení. V myčce ocet či šťávu nelijte do dávkovače, ale spíše do spodní části stroje, a také nechte projet jeden mycí cyklus. Vodní kámen v toaletě Vodní kámen v toaletě je nevzhledný a působí, jako byste se o toaletu nestarali. Přitom za něj může tvrdá voda. Jaké máte možnosti při jejím odstraňování? Možností jsou tablety na zubní protézu, kterou vhodíte do záchodové mísy a necháte působit přes noc. Postačí vám ty nejlevnější. Toto čištění opakujte 1x týdně. Ocet anebo citronová šťáva představují ty nejlevnější dostupné prostředky, s nimiž se můžete vodního kamene úspěšně zbavit. Nalijte do záchodu dva šálky octa anebo šťávy a nechte působit přes noc. Ráno pak již stačí toaletu pouze kartáčem vytřít. Pokud chcete účinek zintenzivnit, přidejte do mísy ještě i několik lžiček jedlé sody. Jedlá soda zbaví toaletu zápachu. Opakujte jednou týdně. Čerpáno z Plán akcí klubu seniorů na a duben 2013 Přednášky se konají vždy v úterý ve hod v novém senior centru Vymazalova 22, Brno Cvičení paměti Kypr p. Vavroš Stará Ruská města p. Kolejka Rumunsko současnosti p. Kolejka Kypr p. Vavroš Bosna + Hercegovina p. Lněnička Izrae p. Nesiba Cvičení paměti p. Choura Židovský hřbitov - přednáška a procházka Změna programu vyhrazena. Připravil Bc. Ladislav Koukal Názvy našich ulic v MČ Brno-Židenice: DOŠLÍKOVA Bohuslav Došlík ( ) brněnský lékař, uvězněný nacisty pro účast v odboji. Jako vězeň zahynul na nákazu tyfem při obětavé lékařské pomoci osvobozeným spoluvězňům Slavíkova (Slavíkgasse) František Augustin Slavík ( ), brněnský středoškolský profesor a moravský historik Slavíkgasse Slavíkova Slavíkova Františka Augustina Slavíka Došlíkova Šimon Ryšavý připravil Bc. Karel Bernášek Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax: strana 9

10 Židenický Zpravodaj 3/2013 INFORMACE INFORMACE K OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠCE O MÍSTNÍM POPLATKU za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Vážená paní, vážený pane, následující informace čtěte pozorně, týkají se změn v oblasti placení místního poplatku za provoz systému nakládání s komunálním odpadem v roce Dne nabyl účinnosti zákon č. 174/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, který přináší zásadní změny při správě místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen poplatek ), zejména v rozšíření okruhu poplatníků poplatku a zvýšení horní hranice části poplatku, která je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu. Z důvodu uvedené změny legislativy bylo nezbytné, aby město Brno vydalo novou obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, v opačném případě by se současná obecně závazná vyhláška č. 18/2012 stala neaplikovatelnou a město Brno by nemohlo podle této vyhlášky od poplatek vybírat. Návrh nové obecně závazné vyhlášky (s následně popsanými změnami) projednala a schválila dne Rada města Brna a dne schválilo Zastupitelstvo města Brna. S účinností od přinese obecně závazná vyhláška následující změny v oblasti správy poplatku: 1/ nové skupiny poplatníků; kromě fyzických osob, které mají na území města Brna evidován trvalý pobyt, jsou poplatníky nově: a) fyzické osoby, kterým byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen přechodný pobyt v obci na dobu delší než 90 dnů, b) fyzické osoby, které podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývají v obci přechodně po dobu delší 3 měsíců, c) fyzické osoby, kterým byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců, d) fyzické osoby, které mají na území města ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu Všichni, kteří jsou povinni podat daňové přiznání k dani z příjmů za rok 2012 nejpozději do 2. dubna letošního roku a rozhodnou se odevzdat daňové přiznání osobně na finančním úřadě či na některém z jeho územních pracovišť, mohou jako každoročně využít rozšířené úřední hodiny všech územních pracovišť Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj (dřívější finanční úřady). Daňové přiznání k dani z příjmů se podává místně příslušnému správci daně, tedy územnímu pracovišti finančního úřadu dle adresy trvalého pobytu fyzické osoby či sídla právnické osoby. Nejjednodušším způsobem, jak podat přiznání a vyhnout se případnému čekání a frontám na podatelnách územních pracovišť, je vyplnění a odeslání přiznání na internetové adrese kde lze využít podrobného průvodce vyplněním daňového přiznání. V případě, kdy poplatníkovi zpracovává a podává přiznání daňový poradce, je termínem pro podání přiznání 1. červenec 2013, avšak plná moc udělená poradci musí být finančnímu úřadu doručena nejpozději žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu. 2/ zvýšení horní hranice sazby poplatku na základě obligatorního výpočtu stanoveného zákonem o místních poplatcích na částku 675,- Kč za poplatníka a kalendářní rok 2013; sazba poplatku se skládá ze dvou částek: a) z částky s horní zákonnou hranicí až 250,- Kč za poplatníka a kalendářní rok (stejně jako v uplynulých letech) a b) z částky stanovené podle skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu rozpočítaných na jednoho poplatníka; při celkových nákladech města Brna na sběr a svoz v předchozím roce ve výši ,- Kč a počtu poplatníků , činí horní hranice této části poplatku pro rok 2013 částku 425,- Kč na poplatníka. 3/ změny v osvobození od placení poplatku pro tyto skupiny poplatníků: a) vlastníci staveb určených k individuální rekreaci, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, z důvodu vlastnictví takové stavby, a kteří současně mají trvalý pobyt na území města (doposud byli osvobozeni od placení poplatku vážícího se ke stavbě všichni vlastníci staveb určených nebo sloužících k individuální rekreaci bez rozdílu), b) nezletilé fyzické osoby, které jsou na základě rozhodnutí soudu umístěny v zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy anebo v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc či v jiném obdobném zařízení. 4/ ohlašovací povinnost, neboli povinnost poplatníků ohlásit správci poplatku existenci skutečností mající za následek vznik, změnu nebo zánik poplatkové povinnosti či nárok na osvobození od placení poplatku, je nově stanovena skupině cizinců, kteří pobývají v městě Brně přechodně po dobu delší 3 měsíců, všem vlastníkům zpoplatněných nemovitostí a nezletilým poplatníkům, resp. jejich zákonným zástupcům, kteří jsou osvobozeni od placení poplatku z důvodu jejich umístění v zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy či obdobném zařízení. 5/ nově zavedená společná odpovědnost poplatníka a jeho zákonného zástupce za zaplacení poplatku 2. dubna 2013! V termínu pro podání přiznání je poplatník povinen daň finančnímu úřadu také zaplatit. Daň lze finančnímu úřadu uhradit: a) hotově Na pokladně kteréhokoliv územního pracoviště, a to nejpozději v den splatnosti daňové povinnosti. b) prostřednictvím poštovní poukázky typu A Poplatník může k zaplacení použít poštovní poukázku, kterou obdrží na České poště, s. p. Je důležité dobře vyplnit údaje na poukázce, aby platba byla finančnímu úřadu doručena a byla bez problémů identifikována. Předčíslí bankovního účtu určuje druh daně, matriková část jednoznačně určuje finanční úřad. Pro příklad pan Novák, fyzická osoba s místem pobytu na území Jihomoravského kraje, hradící za sebe daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání, zašle příslušnou částku na bankovní účet Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj (kam rovněž podává daňové přiznání) ve tvaru /0710, jako variabilní symbol uvede své v případě, že je poplatník v době vzniku poplatkové povinnosti nezletilý. Zákonný zástupce má v takovém případě stejné procesní postavení jako nezletilý poplatník a správce poplatku může v případě, že není poplatek zaplacen, vyměřit poplatek jednomu z nich. Dle zákona o místních poplatcích lze tuto společnou odpovědnost aplikovat až na poplatkové povinnosti vzniklé v roce 2013 a následující. S účinností od se v oblasti správy poplatku nemění: 1/ poplatková povinnost pro všechny fyzické osoby mající na území města Brna trvalý pobyt zůstává zachována (tzn. tyto osoby zůstávají i nadále poplatníky), 2/ splatnost poplatku je stanovena pro rok 2013 opětovně na nejzazší datum pro poplatkové povinnosti vzniklé v období od do je poměrná část poplatku splatná do posledního dne v měsíci následujícím po měsíci vzniku poplatkové povinnosti, 3/ osvobození těchto skupin poplatníků: a) fyzické osoby, které mají místo trvalého pobytu na úředních adresách, b) třetí a další dítě, které žije ve společné domácnosti s nejméně dvěma svými nezaopatřenými sourozenci a které v příslušném kalendářním roce nedosáhlo věku 15 let, 4/ zvýšení poplatku, které může činit až trojnásobek včas nezaplaceného poplatku nebo jeho části, a které je příslušenstvím poplatku. 5/ číslo účtu /5400, variabilní symbol je rodné číslo poplatníka; úhradu převodem z účtu rozhodně doporučujeme při platbě poplatku v roce Kde najdete podrobné informace? Osobně přímo na Oddělení správy poplatku za komunální odpad, 9. poschodí výškové budovy A, Šumavská 33, telefonicky na , , , , prostřednictvím pošty: stránky budou průběžně aktualizovány. Máte-li zájem o podávání informací prostřednictvím u, můžete se na našich webových stránkách zaregistrovat. Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí Oddělení správy poplatků za komunální odpad Rozšířené úřední hodiny pro podání přiznání k dani z příjmů Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota ** Úterý :00 18:00 8:00 18:00 8:00 18:00 8:00 18:00 8:00 18:00 8:00 12:00 8:00 18:00 ** Sobotní úřední hodiny platí pouze pro ÚzP v Blansku, v Břeclavi, v Hodoníně, ve Vyškově, ve Znojmě a pro ÚzP Brno I, Brno II, Brno III, Brno IV a Brno-venkov. celé rodné číslo, konstantní symbol Částka musí být na účet finančního úřadu připsána nejpozději v den splatnosti daňové povinnosti. c) bezhotovostním převodem Předčíslí bankovního účtu určuje druh daně, matriková část jednoznačně určuje finanční úřad. Pro příklad pan Novák, fyzická osoba s místem pobytu na území Jihomoravského kraje, hradící za sebe daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání, zašle příslušnou částku na bankovní účet Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj (kam rovněž podává daňové přiznání) ve tvaru /0710, jako variabilní symbol uvede své celé rodné číslo, konstantní symbol Částka musí být na účet finančního úřadu připsána nejpozději v den splatnosti daňové povinnosti. Kompletní informace ke způsobům placení daně nalezne veřejnost na internetových stránkách Finanční správy v sekci Placení daní. JUDr. David Stančík, tiskový mluvčí Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj strana 10 Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax:

11 INZERCE Židenický Zpravodaj 3/2013 ANGLIČTINA i obchodní, přípr. na zkoušky. Lektor CAE London, USA, 8let ŽL. Juliánov 500Kč/90min. Firmy JMK. Tel.: Hledám výpomoc na RD, údržba zahrady, drobné opravy v dopol.čase. Nejlépe šikovný důchodce. Tel.: PEDIKURA + KOSMETIKA (formování, barvení obočí a řas), zámek Belcredi, Stará Líšeň, PARKOVÁNÍ U VCHODU (za kostelem), MHD č. 8, 55, 58, 78, tel.: Malby nátěry Onderka tel.: , Pronajmu dlouhodobě suchou garáž v ohrazeném a uzamykatelném areálu na ulici Líšeňská. El. proud, voda, rampa. Tel.: Dvě slušné pracující ženy hledají podnájem v domě se zahradou, kde by mohli mít zvířata (kočky, psy). Platíme načas. Kontakt: Simona, tel.: Bazar na rohu Táborské a Geislerové 1 (vedle Optiky) koupí vzduchovky, dýky, hodiny. Porcelánové a mosazné sošky a předměty. Paroží, staré mlýnky, hmoždíře, svícny. Láhve propan butan, motor. pile, vařiče, kola, TV, DVD, nářadí a jiné + vyklízení pozůstalostí. Tel.: MALBY 14 Kč/m2, nátěry dveří 350Kč/ks, radiátorů, oken, fasád aj. Tel.: , , platba hotově = SLEVA 250 Kč! Židenice a okolí. AUTOVRAKY - odtah, výkup, ekolog. likvidace, tel.: , KOVÁŘSTVÍ-ZÁMEČNICTVÍ JANKŮ L, Židenice. Výroba: brány, mříže, ploty, zábradlí, kompletní zhotovení předzahrádkového oplocení vč. podezdívky, montáž pletivových plotů. Tel.: Pronajmu garáž ul. M. Kudeříkové, světlo, zásuvka 220, dál. ovládání. Tel. : Prodám DB 4+1 Slatina-Prostějovská, převod do OV možný ihned. Přímý majitel. tel: Prodám samostatnou garáž v objektu garáží na ul. Marie Kudeříkové 11a. Garáž i pozemek v OV. Cena 249tis. Kč. Tel.: Přímá zájemkyně koupí byt 1+kk na Vinohradech, platba hotově. Tel.: Příjem inzerce: tel.: Uzávěrka: ŽZ číslo 4/ čtvrtek Letní dětské tábory DRAK Sportovní, výtvarné, taneční, pro teenagery, s flétnou, s angličtinou, pro nejmenší. Křižanov, Meziříčko - tábory s tradicí, kvalitní celodenní program, zkušení vedoucí, lékař. Chatky, strava 5x denně, doprava z Brna. Minitábory pro rodiče s dětmi Letní týden s programem pro malé i velké Velikonoční pobyt Křižanov Víkendové pobyty - květen pro tatínky s dětmi, pro rodiny, výtvarné tvoření tel.: * EkoCentrum Brno, Ponávka 2, Brno, tel: , EkoRozhledna Zážitkové dílny, semináře, kurzy a inspirativní exkurze Nákupy pro nejmenší I - moderní látkové pleny, systémy zdravějšího přebalování, bezplenková komunikační metoda, nošení v šátku či nosítku teoreticky i prakticky Jak na ovčí vlnu sobotní kurz zpracování tradičního přírodního materiálu různými technikami a jeho využití v běžném životě Nákupy pro nejmenší II - potřeby pro děti starší tří let. Nezávadné hračky, výtvarné potřeby, alternativní pedagogické pomůcky, oblečení, kosmetika. Vše k vyzkoušení. Na akce je třeba se předem přihlásit, vstup zdarma. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Další akce: Využití ekohry ve výuce - akreditovaný seminář pro pedagogy v terénním středisku Babice nad Svitavou Vítání jara na Kraví hoře - zahájení turistické sezóny, dílničky a další aktivity pro rodiny s dětmi 27.3., Velikonoce na Svoboďáku - dílničky pro rodiny s dětmi, každý den vždy od 14 do 16 hodin vhodné: Zuzana Saidová Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax: strana 11

12 Židenický Zpravodaj 3/2012 ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC Program DĚLŇÁKU na Taneční podvečer s kapelou MR Swing Band Brno Ples jako oslava 20 let od vzniku sboru Vox Iuvenalis Královopolka odpoledne s dechovkou Královopolka odpoledne s dechovkou Recitál Neznámého písničkáře Víta Šujana (NpVŠ) a známého cimbalisty Romana Veverky Taneční podvečer s kapelou MR Swing Band Brno Taneční podvečer s kapelou MR Swing Band Brno Taneční podvečer s kapelou MR Swing Band Brno Koncert legendy folk-rocku kapely AG Flek Country bál taneční skupiny Honky Tonk Zpívejte, lidičky, ty naše písničky posezení u Modrého cimbálu Romana Veverky Na duben 2013 připravujeme: duben 8. a Divadlo na dlani Zítra touhle dobou (Ivo Fisher/ Jiří Císler) Změna programu vyhrazena. Sledujte vývěsky na Dělnickém domě. Dělnický dům, Jamborova 65, Brno-Židenice 60 let ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose + soubor DND Soubor DND vznikl z iniciativy absolventů Literárně dramatického oboru ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose a existuje již sedmou sezónu za přispění ÚMČ Brno-Židenice. Za dobu své existence uvedl řadu premiér, z nichž jmenujme alespoň Goldoniho Hrubiány a Poprask na laguně, V.Kocmánka Actus pobožný o narození Syna Božího, Pána našeho Ježíše Krista, dále Klicperův Ženský boj, Terronovu frašku Líbej mě, Alfréde, hudební komedii F.Zacharníka Gordický uzel, komedii G.Feydeau Dámský krejčí, jednoaktovky A.P.Čechova Námluvy a Jubileum. Reprízy uvádíme nejen v Dělnickém domě, ale i na zájezdech (pravidelně se zúčastňujeme přehlídek Šmardovo sousedské divadlo v Hustopečích). Soubor spolupracuje s řadou profesionálních umělců, z nichž jmenujme Jaroslava Peterku, Jiřího Pitra, Inez Tuschnerovou, Zdeňka Pololáníka, Maria Buzziho, Karla Cóna, Igora Rusinka a Jiřího Kyseláka. V současné době připravujeme premiéru antilegendy Zítra touhle dobou autora I.Fischera s hudbou J.Císlera. Soubor pracuje pod vedením svého bývalého učitele J.Taubera, někdejšího asistenta režie a sólisty NDB. Režijně se na výsledcích DND začíná podílet i J.Bartošová. Členové DND Historicky první ples fotbalového klubu FC Slovan Brno Historicky první ples fotbalového klubu FC Slovan Brno se uskutečnil dne v prostorách budovy Sokola Juliánov za účasti téměř dvou stovek hostů. Přivítal je předseda klubu Miroslav Šárka a místostarosta MČ Brno-Židenic Jiří Nesiba. K tanci a poslechu hrála skupina Kassler Band, vystoupila taneční skupina Magig Free Group a krásný mladý taneční pár s předtančením. Celou organizaci plesu si klub zvládl sám svými členy a tak výdělek celého plesu půjde do klubové kasy a pomůže zvelebit oba fotbalové areály oddílu. Miroslav Šárka, předseda FC Slovan Brno Oprava tiskové chyby z čísla Židenického Zpravodaje 1,2/2013 V minulém čísle Židenického Zpravodaje 1,2/2013 se vyskytla tisková chyba v článku Osobnosti městské části Brno Židenice roku 2012, kde bylo omylem uvedeno v životopisu Ing. arch. Milana Pospíchala, že byl navrhovatelem Památkové rány Slavkovského bojiště, správně tam mělo být uvedeno, že byl navrhovatelem Památkové zóny Slavkovského bojiště. Za chybu se velice omlouváme. Masarykova demokratická akademie s finanční podporou Statutárního města Brna, pořádá přednášky s diskusí vždy od 17 do 19 hodin na Pedagogické fakultě MU Brno, Poříčí 9 (zasedací místnost v 1.poschodí budovy Poříčí 7) Dočkáme se opravdové demokracie nebo despocie? Prof. PhDr. Bohumír Blížkovský, CSc., emeritní profesor Ped. fakulty MU v Brně Co by mohlo nahradit kapitalismus? 5.část Stöckelová Tereza, Ph.D., Sociologický ústav AV ČR, aktivistka sdružení ProAlt v Praze Prof. Ing.Petr Drulák, Ph.D., ředitel Ústavu mezinárodních vztahů Praha Mgr. Jakub Patočka, sociolog, ekolog, šéfredaktor Deníku Referendum, Brno - POZOR, tato přednáška bude v zasedací síni radnice Brno-Střed, Dominikánská 2, ZAČÁTEK V 16 hodin!!! Na cestě k Evropské sociální unii. Dr. Vladimír Špidla, ředitel MDA a mluvčí stínové vlády ČSSD pro evropské záležitosti, bývalý evropský komisař pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti. Dr. Marek Hrubec, místopředseda MDA a ředitel Centra globálních studií AV ČR a UK v Praze. Změna programu vyhrazena Výstava "Pohádkové krajinky ze sukulentních rostlin" od 5.4. do denně 10 až 18 hod., v Zahradním centru Čtyřlístek v Brně Bystrci, Bystrcká 40 (vedle OBI, velké parkoviště u zahradnictví, tramvajemi č. 1, 3 a 11 do zast. Kamenolom). redakce Židenického Zpravodaje Další články naleznete na Proč musela zmizet tramvaj č.13? - Petr Kunc, TOP 09 Brno - Židenice Jules Verne 185. výročí narození - Šimon Ryšavý (plná verze článku) Vydává Statutární město Brno - MČ Brno-Židenice, Gajdošova 7, Brno, Redaktor: Ing. Jan Vaculín; Sazba: Jiří Motloch Za obsah a gramatickou úpravu jednotlivých článků odpovídají autoři. Registrováno pod MK ČR E Nevyžádané rukopisy nevracíme. Náklad ks. Tisk TISKDRUCK VELIMSKÝ, Hostislavova 34, Brno. Distribuci zajišťuje Česká pošta, s.p., Poštovská 3/5, Brno. Neprodejné! strana 12 Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax:

U S N E S E N Í. 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice - 1 - Příloha k zápisu 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice konaného dne 2.3.2009 U S N E S E N Í 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 53/2009 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

USNESENÍ. 89. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

USNESENÍ. 89. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 89. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 19.07.2010 USNESENÍ V Brně dne 21.07.2010 89. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 89/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice

Více

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 25.1.2010 U S N E S E N Í 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 76/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 56. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 56. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 56. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 6.4.2009 U S N E S E N Í 56. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 56/2009 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 62. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 28.2.2005 U S N E S E N Í 62. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 62/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í. 71. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 71. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 71. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 9.11.2009 U S N E S E N Í 71. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 71/2009 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 72. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 72. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 72. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 23.11.2009 U S N E S E N Í 72. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 72/2009 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 79. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 14.11.2005 U S N E S E N Í 79. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 79/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í. 29. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 29. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 29. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 10.12.2007 U S N E S E N Í 29. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 29/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 77. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 77. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 77. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 8.2.2010 U S N E S E N Í 77. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 77/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 78. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 31.10.2005 U S N E S E N Í 78. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 78/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

ZÁPIS z 26. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 27. 7. 1995 ve 14.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno

ZÁPIS z 26. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 27. 7. 1995 ve 14.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno ZÁPIS z 26. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 27. 7. 1995 ve 14.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno Přítomni : Ing. Jan Grůza, RNDr. Katarína Husárová, Ing. Petr Doležal, Ing

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 70. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 27.6.2005 U S N E S E N Í 70. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 70/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 89. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 27.3.2006 U S N E S E N Í 89. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 89/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í. 85. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 85. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 85. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.05.2010 V Brně 26.05.2010 U S N E S E N Í 85. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 85/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 87. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 27.2.2006 U S N E S E N Í 87. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 87/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 98. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 7.8.2006 U S N E S E N Í 98. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 98/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í. 41. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 41. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 41. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 16.6.2007 U S N E S E N Í 41. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 41/2008 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 12. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 12. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 12. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 19.3.2007 U S N E S E N Í 12. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 12/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 84. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 84. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 84. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 3.5.2010 U S N E S E N Í 84. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 84/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 77. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 17.10.2005 U S N E S E N Í 77. zasedání Rady MČ Brno Židenice 0. Schválení programu 77/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í. 63. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 63. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 63. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 20.7.2009 U S N E S E N Í 63. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 63/2009 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 74. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 29.8.2005 U S N E S E N Í 74. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 74/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í. 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice - 1 - Příloha k zápisu 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice konaného dne 1.9.2008 U S N E S E N Í 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 44/2008 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 11. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 11. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 11. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 5.3.2007 U S N E S E N Í 11. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 11/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování ověřovatele

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 86. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 13.2.2006 U S N E S E N Í 86. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 86/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í. 58. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 58. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 58. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 4.5.2009 U S N E S E N Í 58. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 58/2009 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

USNESENÍ. 3. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

USNESENÍ. 3. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 3. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 20.12.2010 V Brně 22.12.2010 USNESENÍ 3. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 3/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

Rozpočet MČ Brno-Židenice schválený zastupitelstvem

Rozpočet MČ Brno-Židenice schválený zastupitelstvem 1 Rozpočet MČ Brno-Židenice schválený zastupitelstvem MČ Brno-Židenice dne 12. 12. 2007 Výdaje Podrobný rozpis v tis. Kč 1 2212 5169 OSM čištění a údržba komunikací 4 950 2 2212 6121 OSM silnice - přechody,

Více

U S N E S E N Í. 16. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 16. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 16. zasedání Rady MČ Brno Židenice konaného dne 14.5.2007 U S N E S E N Í 16. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 16/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování ověřovatele

Více

U S N E S E N Í. 13. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 13. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 13. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 2.4.2007 U S N E S E N Í 13. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 13/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování ověřovatele

Více

U S N E S E N Í. 23. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 23. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 23. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 17.9.2007 U S N E S E N Í 23. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 23/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 9. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 9. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 9. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 19.2.2007 U S N E S E N Í 9. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 9/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování ověřovatele

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 102. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 9.10.2006 U S N E S E N Í 102. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 102/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í. 26. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 26. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 26. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 29.10.2007 U S N E S E N Í 26. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 26/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

Rozpočet výdajů MČ Brno-Židenice na rok 2007 schválený Zastupitelstvem městské části 21.12.2006

Rozpočet výdajů MČ Brno-Židenice na rok 2007 schválený Zastupitelstvem městské části 21.12.2006 1 Rozpočet výdajů MČ Brno-Židenice na rok 2007 schválený Zastupitelstvem městské části 21.12.2006 Podrobný rozpis v tis. Kč 1 2212 5169 OSM čištění,čistota a údržba komunikací 4300 2 2212 OSM silnice 4

Více

U S N E S E N Í. 31. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 31. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 31. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 21.1.2008 U S N E S E N Í 31. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 31/2008 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

ZÁPIS ze 42/2000. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne ve13.00 hod. v zasedací místnosti MČ, Šámalova 60, Brno

ZÁPIS ze 42/2000. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne ve13.00 hod. v zasedací místnosti MČ, Šámalova 60, Brno ZÁPIS ze 42/2000. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 12.6.2000 ve13.00 hod. v zasedací místnosti MČ, Šámalova 60, Brno Přítomni : Ing. Stanislav Juránek, Ing.arch. Milan Pospíchal, Ing. Petr

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 57. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 6.12.2004 U S N E S E N Í 57. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 57. zasedání Rady MČ Brno Židenice

Více

U S N E S E N Í 81. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í 81. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 81. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 29.3.2010 U S N E S E N Í 81. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 81/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 97. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 17.7.2006 U S N E S E N Í 97. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 97/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 67. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 9.5.2005 U S N E S E N Í 67. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 67/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

ZÁPIS ze 139. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 27.8.1998 ve 13.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno

ZÁPIS ze 139. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 27.8.1998 ve 13.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno ZÁPIS ze 139. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 27.8.1998 ve 13.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno Přítomni : Ing. Stanislav Juránek, RNDr. Katarína Husárová, Bc. Ladislav

Více

U S N E S E N Í. 82. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 82. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 82. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 19.4.2010 U S N E S E N Í 82. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 82/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

USNESENÍ. 93. zasedání Rady MČ Brno-Židenice. 93/2010.1/ Schválení programu 93. zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování ověřovatele zápisu

USNESENÍ. 93. zasedání Rady MČ Brno-Židenice. 93/2010.1/ Schválení programu 93. zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování ověřovatele zápisu - 1 - Příloha k zápisu 93. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 04.10.2010 USNESENÍ V Brně 07.10.2010 93. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 93/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice

Více

U S N E S E N Í. 65. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 65. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 65. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 17.8.2009 U S N E S E N Í 65. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 65/2009 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

ZÁPIS ze 145. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 15. října 1998 ve hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno

ZÁPIS ze 145. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 15. října 1998 ve hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno ZÁPIS ze 145. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 15. října 1998 ve 13.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno Přítomni : Ing. Stanislav Juránek, RNDr. Katarína Husárová, Karel Kopřiva,

Více

U S N E S E N Í. 19. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 19. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 19. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 16.7.2007 U S N E S E N Í 19. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 19/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

Název: Programové prohlášení Zastupitelstva městské části Brno-Židenice pro volební období 2014 2018

Název: Programové prohlášení Zastupitelstva městské části Brno-Židenice pro volební období 2014 2018 Rada městské části Brno-Židenice ZMČ 7/5 ZMČ 7/5.3 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne 16. 06. 2015 Název: Programové prohlášení Zastupitelstva městské části Brno-Židenice pro

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 95. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 26.6.2006 U S N E S E N Í 95. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 95/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010 Příloha č. 1 Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2001 ROČNÍ PLÁN školní rok 2009/2010 15 z 59 Obsah : 1. Charakteristika

Více

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. června 2016

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. června 2016 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. června 2016 u p r a v e n á v e r z e č. 166/2016 v působnosti valné hromady společnosti Správa majetku Kynšperk nad Ohří spol. s r. o., se

Více

U S N E S E N Í. 73. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 73. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 73. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 7.12.2009 U S N E S E N Í 73. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 73/2009 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 18. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 18. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 18. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 18.6.2007 U S N E S E N Í 18. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 18/2006 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 64. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 4.4.2005 U S N E S E N Í 64. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 64/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

U S N E S E N Í. 79. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 79. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 79. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 22.2.2010 U S N E S E N Í 79. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 79/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. 1 UR01/50/2012 Schválení programu 50. schůze Rady města Uničova schvaluje

Více

ZÁPIS z 55/2000. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne ve hod. v zasedací místnosti MČ, Šámalova 60, Brno

ZÁPIS z 55/2000. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne ve hod. v zasedací místnosti MČ, Šámalova 60, Brno ZÁPIS z 55/2000. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 11.12.2000 ve 13.00 hod. v zasedací místnosti MČ, Šámalova 60, Brno Přítomni : Ing. Stanislav Juránek, Jiří Koubek, Ing.arch. Milan Pospíchal,

Více

M ě s t o D u c h c o v

M ě s t o D u c h c o v M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í z 9. schůze Rady města Duchcova, která se uskutečnila dne 3.3.2015 od 8.00 hodin v zasedací síni Městského úřadu Duchcov Přítomno: 7 Nepřítomno: 0 Z toho omluveno:

Více

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD V polovině měsíce se rozběhly po celé republice zápisy do prvních tříd. Podívat se k nám do školy v rámci Dní otevřených dveří p

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD V polovině měsíce se rozběhly po celé republice zápisy do prvních tříd. Podívat se k nám do školy v rámci Dní otevřených dveří p LEDEN Leden je ve znamení konce pololetí, ale také nového začátku... Naše škola začala hledat svoje nové prvňáčky, a že se jí v tom daří! Nové pro nás byly informace o mořských želvách, kterým chceme pomáhat

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ

Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu, 1. 5. ročník ZŠ Místo radostného setkávání, společné práce, vědomostního a

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Název poskytovatele: Druh služby: Jméno služby: Forma služby: Název zařízení a místo poskytování: Dítě a kůň, z.s. Sdružení pro hipoterapii Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Ambulantní, terénní

Více

ZÁPIS z 67. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne ve hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno

ZÁPIS z 67. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne ve hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno ZÁPIS z 67. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 26.9.1996 ve 13.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno Přítomni : Ing. Jan Grůza, RNDr. Katarína Husárová, Ing. Petr Doležal, Ing

Více

Vyjádření k projektové dokumentaci nazvané Mimoúrovňová křižovatka VMO Rokytova (podklad pro změnu územního plánu města Brna). obsah.

Vyjádření k projektové dokumentaci nazvané Mimoúrovňová křižovatka VMO Rokytova (podklad pro změnu územního plánu města Brna). obsah. Rada městské části Brno-Židenice ZMČ 5/13 ZMČ 5/13.8 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne 23.06.2008 Vyjádření k projektové dokumentaci nazvané Mimoúrovňová křižovatka VMO Rokytova

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 15.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 15.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 15.3. 2012 (usnesení č. 73/8 86/8) 73/8 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

ZMČ 7/9.4 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne 13. 04. 2016

ZMČ 7/9.4 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne 13. 04. 2016 Rada městské části Brno-Židenice ZMČ 7/9 ZMČ 7/9.4 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne 13. 04. 2016 Název Dotace z rozpočtu MČ Brno-Židenice na sociální činnost a v rámci programu

Více

- 1 - Příloha k zápisu 88. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne V Brně dne USNESENÍ. 88. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

- 1 - Příloha k zápisu 88. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne V Brně dne USNESENÍ. 88. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 88. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 28.06.2010 V Brně dne 30.06.2010 USNESENÍ 88. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 88/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice

Více

USNESENÍ 10. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

USNESENÍ 10. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - S OHLEDEM NA OCHRANU OSOBNOSTI ZARUČENOU OBČANSKÝM ZÁKONÍKEM A NA USTANOVENÍ ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, BYLY OSOBNÍ ÚDAJE, TÝKAJÍCÍ SE JEDNOTLIVÝCH FYZICKÝCH OSOB, ANONYMIZOVÁNY. Příloha k

Více

III. zasedání Zastupitelstva m.č. Brno Vinohrady U S N E S E N Í

III. zasedání Zastupitelstva m.č. Brno Vinohrady U S N E S E N Í III. zasedání Zastupitelstva Členům Zastupitelstva m. č. Brno-Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno-Vinohrady Vedoucím odborů m. č. Brno-Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í v 18:00 hodin v zasedací

Více

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město Výroční zpráva 2007 Křesťanský sbor Praha Jižní Město Hrabákova 1969, Praha 4, 148 00 tel.: 603 174 268 e-mail: KS.PRAHA.JM@POST.CZ www.ksjm.ecn.cz Obsah Poslání, základní orientace Cílová skupina (oblast)

Více

První lyžování na ledovci Solden, Rakousko

První lyžování na ledovci Solden, Rakousko První lyžování na ledovci Solden, Rakousko 1-4.12.2016 Program a časový harmonogram pobytu v rodinném wellness penzionu Top tirol Dopřejte vašim dětem to nejlepší, než Vám vyrostou. Buďte na zimu připraveni,

Více

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2011

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2011 Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením Široká 66 9 Ivančice Výroční zpráva. Základní údaje o občanském sdružení Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením

Více

Z á p i s. Zahájení: 15:35 hodin

Z á p i s. Zahájení: 15:35 hodin Z á p i s z VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky, konaného dne 22.9. 2011 v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno... Zahájení: 15:35 hodin Přítomni: viz prezenční listina

Více

U S N E S E N Í. 17. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 17. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 17. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 28.5.2007 U S N E S E N Í 17. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 17/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

USNESENÍ z 10. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 24. března 2015 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 10. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 24. března 2015 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 10. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 24. března 2015 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/10/2015 Schválení programu 10. schůze Rady města Uničova

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a U S N E S E N Í z 38. schůze Rady města Kojetína, konané dne 8. června 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

16. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

16. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í z 16. schůze Rady, konané dne 21. října 2015 v zasedací místnosti

Více

2018 rok 65. výročí založení ZUŠ Plán připravovaných aktivit 2017/2018

2018 rok 65. výročí založení ZUŠ Plán připravovaných aktivit 2017/2018 Příloha A: K PLÁNU PRÁCE ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY PhDr. ZBYŇKA MRKOSE PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 2018 rok 65. výročí založení ZUŠ Plán připravovaných aktivit 2017/2018 Říjen 6. říjen 2017 (pátek) Šternberk

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

Židenický Zpravodaj. A tak nám ho přeložili (ten úřad práce) Strategie rozvoje Židenic. Ukradené pamětní desky zpět

Židenický Zpravodaj. A tak nám ho přeložili (ten úřad práce) Strategie rozvoje Židenic. Ukradené pamětní desky zpět Židenický Zpravodaj ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC 09 2 0 1 4 A tak nám ho přeložili (ten úřad práce) Ještě i dnes se stává, že chodbami budovy Aeskulapu nebo chcete-li Nové Osady (naproti

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

ZÁPIS ze 41/2000. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 29.5.2000 v 15.00 hod. v zasedací místnosti MČ, Šámalova 60, Brno

ZÁPIS ze 41/2000. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 29.5.2000 v 15.00 hod. v zasedací místnosti MČ, Šámalova 60, Brno ZÁPIS ze 41/2000. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 29.5.2000 v 15.00 hod. v zasedací místnosti MČ, Šámalova 60, Brno Přítomni : Ing. Stanislav Juránek, Jiří Koubek, Ing.arch. Milan Pospíchal,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

Informace z usnesení 8. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 4.3.2015. 1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu Monika Hladká

Informace z usnesení 8. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 4.3.2015. 1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu Monika Hladká Informace z usnesení 8. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 4.3.2015 1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu Monika Hladká Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 14, v bytovém

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

Rada města Česká Kamenice

Rada města Česká Kamenice Rada města Česká Kamenice USNESENÍ z 13. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 17.06.2014 320/13/RM/2014 - pronájem pozemků Rada města schválila znění a uzavření smlouvy na pronájem pozemkové

Více

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: ,

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: , Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bukovany ze dne 30.3.2015 Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Bukovany, které se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu, Bukovany č.p. 57,

Více

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Klinika dětí a dorostu FNKV ve spolupráci se společností Nutricia a.s. Vás zve na EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Období přípravy na mateřství je jedním z nejkrásnějších v životě ženy.

Více

Zápis č. 1/2009. Výsledek hlasování: pro 7 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno.

Zápis č. 1/2009. Výsledek hlasování: pro 7 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno. Zápis č. 1/2009 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky, konaného dne 14. ledna 2009 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Němčičkách Přítomni: Omluveni: Petr Slezák, Ing. Eliška

Více

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635)

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635) U S N E S E N Í z 59. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 27. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013

Více